Está en la página 1de 15

NIVELCION DE IDA

Estaci
n

Distanc
ia (mts)
Punto
BM

1.448

20

1.405

20

35.203

1.529

35.073

1.380

35.161

1.417

G
VIII

20
H

1.46
6

33.69
3
33.69
3

1.468
20

33.67
4
33.67
4

1.399
20

33.83
7
33.83
7

1.366

F
VII

35.242

33.94
1
33.94
1

1.301

E
VI

35.389

34.26
8
34.26
8

1.121
20

34.78
5
34.78
5

2.117

D
V

1.245

36.385

C
IV

(-)

1.60
20

Cota

Observaci
n

35
36.03

B
III

Delant
e

1.030

A
II

Atrs
(+)

Altura de
Instrument
o

33.74
4
33.74
4

35.21
1.479

33.73

BM I A

A II B

B III C

C IV D

DVE

E VI F

F VII G

G VIII H

NIVELCION DE REGRESO

Estaci
n

Punto

Distan
cia
(mts)

H
VIII

20

Altura de
Atr
Instrumen
s (+)
to
1.61
8

20

1.66
8

1.718

F
20

1.80
9

1.826

E
XI

20

1.92
2

1.756

D
XII

20

2.01
7

35.817

XIII

1.915
20

2.18
1

33.8
33.8

C
C

33.6
34
33.6
34

35.556

33.6
51
33.6
51

35.46

33.7
01
33.7
01

35.369

33.7
31
1.648

Cota

(-)

35.349

IX

Delan
te

36.083

33.9
02
33.9
02

Observac
in

Vrtice
de la
Poligonal

Vrtice
de la
Poligonal

Vrtice
de la
Poligonal

Vrtice
de la
Poligonal

Vrtice
de la
Poligonal
Vrtice
de la

1.792

B
XVI

2.48
20

34.2
91
34.29
1

Vrtice de
la
0.995 35.77 Poligonal
6

36.771

DESARROLLO DE LA PRCTICA
Prueba de Libreta:
Ec = Vista atrs

Ec =

24.446m

Ec =

Vista adelante
23.67m

0.776m

Comprobacin de nivelacin:
35.776 35 = 0.776

Precisin de la nivelacin:

Poligonal

Compensacin de error de cierre:

Cota + compensacin de ida

Cota + compensacin de retorno

ERROR DE CIERRE

ERROR DE CIERRE = COTA DE INICIO

COTA FINAL

= 35 _ 35
= 0
A. Calculo de pendiente
S = Cota final cota inicial
S = 35.776 35= 0.776

0.776 _______ 140


X

_______ 100 %

X = 0.554%
B. Calculo de la cota de la razante
Condicin de razante
Cota: 35 m.s.n.m
Pendiente: 0.2 %

0.2% _______ 100


X _______ 140
X = 0.28

Cota final

Distanci Razante
Cota.
a
Razante
0
0.00
35.00
20
0.04
34.96
40
0.08
34.92
60
0.12
34.88
80
0.16
34.84
100
0.20
34.8
120
0.24
34.76
140
0.28
34.72

35 0.28 = 34.72

Cota razante:
B)

0.2% _______ 100


X _______ 20

35 0.04 = 34.96

X = 0.04

C) 0.2% _______ 100


X _______ 40
X = 0.08

35 0.08 = 34.92

D) 0.2% _______ 100


X _______ 60

35 0.12 = 34.88

X = 0.12

E) 0.2% _______ 100


X _______ 80

35 0.16 = 34.84

X = 0.16

F) 0.2% _______ 100


X _______ 100

35 0.2 = 34.8

X = 0.2

G) 0.2% _______ 100


X _______ 120

35 0.24 = 34.76

X = 0.24

H) 0.2% _______ 100


X _______ 140

35 0.28 = 34.72

X = 0.28

Clculo de cotas promedio

En A: 34.785
En B:

En C:
En D:
En E:
En F:
En G:
En H: 33.731
C. Altura de corte y relleno

En A: 34.785 35 = 0.215
En B:

En C:
En D:

Cota
34.96=0.6805 promedio
34.785
34.2795
33.9215
33.8185
36.654
33.672
33.7225
33.731

34.92= 0.9985
34.88= 1.0615

En E:

34.84= 1.186

En F:

34.8= 1.128

Cota
razante
35
34.96
34.92
34.88
34.84
34.8
34.76
34.72

En G:

34.76= 1.0375

En H:

34.72= 0.989

D.Calculo de la Boca Seccin del Canal:

B: Boca del Canal

b: Plantilla (0.5m)

h: Altura de corte o
Relleno

b
Formula
plantilla.

B(0)

1m
0.215

X =0.323

B(2)

Boca 2X proyecciones +

1m
0.6805

X =1.021

1.5
X

B(0) =2 x 0.323+ 1 = 1.646m

1.5m
X

B(2)=2 x 1.021+ 1 =3.042

B(4)

1m
0.9985

X = 1.498

B(6)

1m
1.0615

X =1.592

B (8)

1m
1.186

X = 1.779

B (10)

1m
1.128

X = 1.692

1.5m
X

B(4)=2 x 1.498 + 1 = 3.996

1.5m
X

B(6)=2 x 1.592+ 1 = 4.184

1.5m
X

B(8)=2 x 1.779 + 0.5 = 4.558

1.5m
X

B(10)=2 x 1.692 + 0.5 = 4.384

B (12)

1m

1.5m

1.0375

X = 1.556

B (14)

B(12)2 x 1.556 + 0.5 = 4.112

1m

0.989

X =1.484

1.5m
X

B(14)=2 x + 1.484 = 3.968

Calculo de reas de corte o Relleno:

A (0)

A (2)

A (4)

A (6)

A (8)

A (10)=

A (12)=

A (14)=
Clculos de Volmenes de Corte y Relleno:

V (0-2)

V (2-4)

V (4-6)

V (6-8)

V (8-10) =

V (10-12)=

V (12-14)=