Está en la página 1de 76

fjZ Za B^c^hiZg^d YZ :YjXVX^c egdedcZ V adh

egd[ZhdgZh Xdbd Vednd Va [dbZcid aZXidg#


HVWZbdhfjZZa[dbZcidVaVaZXijgVZhjc
egdXZhd XdbeaZ_d fjZ gZfj^ZgZ Zh[jZgodh
Xdc_jcidhYZY^hi^cidhVXidgZhYZaVhdX^ZYVY/
[Vb^a^Vh! XdaZ\^dh! YdXZciZh! ZhijY^VciZh! ZiX#
?jcid Xdc Zaadh! cZXZh^iVbdh Za Vednd YZ aV
XgZVX^c Z ^cYjhig^V ZY^idg^Va! fjZ ^cXdgedgZ
ZcigZ hjh egdnZXidh aV ejWa^XVX^c YZ a^Wgdh
{aWjbYZVjidgZhX]^aZcdhnaVi^cdVbZg^XVcdh!
YdcYZ cjZhigdh c^dh n _kZcZh hZ kZVc
gZZ_VYdhnZcXjZcigZcZaZbZcidhegde^dhYZ
hj^YZci^YVY#

Ver
para
leer
:a a^Wgd {aWjb hZ XVgVXiZg^oV edg aV XdcjZcX^V YZ
aZc\jV_ZkZgWVank^hjVa#HZigViVYZjc\cZgdc^XdYZ
aVa^iZgVijgV^c[Vci^an_jkZc^afjZhZ]VYZhVggdaaVYdXdc
\gVcY^cVb^hbdYZhYZadhVdh+%Zc:jgdeVn:hiVYdh
Jc^Ydh!nfjZZc8]^aZnAVi^cdVbg^XVXdb^ZcoVVVWg^ghZ
eVhd Xdc gVe^YZo# 9VYV aV VigVXi^kV bVcZgV Zc fjZ Za
a^Wgd{aWjbegZhZciVaVh]^hidg^VhVaaZXidg!didg\{cYdaZ
jc aj\Vg [jcYVbZciVa V aVh ^b{\ZcZh! Xdchi^ijnZ jcV
ZmXZaZciZ ]ZggVb^ZciV eVgV [dbZciVg aV aZXijgV ZcigZ
c^dhn_kZcZh#
:aa^Wgd{aWjbZhjcV]ZggVb^ZciVeZYV\\^XV^bedgiVciZ
fjZejZYZhZgji^a^oVYVZcY^hi^cidhc^kZaZhnhZXidgZh
YZVegZcY^oV_Z#:aB^c^hiZg^dYZ:YjXVX^c!VigVkhYZ
aVhZXX^cYZ7^Wa^diZXVhZhXdaVgZh8G6!VejZhiVedgaV
^ciZ\gVX^cYZaa^Wgd{aWjbZcZa{bW^idYZaVeZYV\d\V#
:aa^Wgd KZgeVgVaZZgZcigZ\VadhZaZbZcidhcZXZhVg^dh
eVgVXdcdXZgZcegd[jcY^YVYZaa^Wgd{aWjbnaVhY^hi^ciVh
bVcZgVhZcfjZhiZejZYZhZgji^a^oVYdZcaVhVaVYZ
XaVhZh# HZ igViV YZ jcV hZg^Z YZ VgiXjadh! ZcigZk^hiVh!
iZhi^bdc^dh!VXi^k^YVYZhniZmidhiZg^XdhXjnddW_Zi^kd
cVaZhYVgcjZkVh]ZggVb^ZciVheVgV[dbZciVgaVaZXijgV
ZccjZhigdeVh#

:cDXijWgZYZa'%%+hZZ[ZXijZaAVWdgVidg^d
>ciZgcVX^dcVa

8dchigjnZcYd

AZXidgZh!

dg\Vc^oVYd edg Za B^c^hiZg^d YZ :YjXVX^c


YZ 8]^aZ Zc Xdc_jcid Xdc aVh 7^Wa^diZXVh YZ
Y^kZghdh >chi^ijidh 7^cVX^dcVaZh YZ 8jaijgV!
>77N 8]^aZ n aV 8ddgY^cVX^c YZ 7^Wa^diZXVh
EWa^XVh YZ aV 9>76B# 8dbd jcV bVcZgV

Ver para leer

:a a^Wgd {aWjb Zh jcV cjZkV ]ZggVb^ZciV

YZ Xdcig^Wj^g Va [dbZcid YZa a^Wgd {aWjb Zc


cjZhigd eVh! jc \gjed YZ egd[Zh^dcVaZh YZa
a^Wgd^c[Vci^an_jkZc^a!ZcigZZaadhZhXg^idgZh!
^ckZhi^\VYdgZh! W^Wa^diZXVg^dh! ZmeZgidh!
Y^hZVYdgZh! ^ajhigVYdgZh n ZY^idgZh hZ
gZjc^Zgdc Zc aV 7^Wa^diZXV YZa 8Zcigd 8jaijgVa
YZ :heVV Xdc Za egdeh^id YZ ZhijY^Vg
ZmXajh^kVbZciZZaiZbVYZaa^Wgd{aWjb#

Bdfsdoepopt!bm!mjcsp!mcvn

Ver
para
leer

agradecimientos

>ajhigVX^dcZhYZaViVeV/
EDJG8=:I!BVg_dg^Z#AVXVWZoVZcaVWdahV#;dcYdYZ8jaijgV
:Xdcb^XV!Bm^Xd9#;#!'%%+#
;GDB:CI6A!?ZVc"AjX$?DA>K:I!?daaZ#(+*E^c\^cdh#
@`^cdh!BVYg^Y!'%%,#
86GK6?6A!KXidg$H:76HI>C!HdaZYVY#AVhHdVYdgVhYZaV
8da^cV#HdanAjcV!HVci^V\d!'%%+#
<JA9:BDCI!6\cZh$8C:JI!8Vgaa#9dc;ZgcVcYd#;dcYdYZ
8jaijgV:Xdcb^XV!Bm^Xd9#;#!'%%*#

:aZfj^edYZ7^Wa^diZXVh:hXdaVgZh8G6YZaB^c^hiZg^dYZ:YjXVX^cYZ8]^aZfj^h^ZgVV\gVYZXZgVidYdhfj^ZcZh]^X^Zgdcedh^WaZ
aVejWa^XVX^cYZZhiZa^Wgd#:ceg^bZgaj\Vg!cdh\jhiVgVV\gVYZXZgVaV:bWV_VYVYZ:heVVnaVXddeZgVX^cYZa9^gZXidgYZa
8Zcigd8jaijgVaYZ:heVVZc[jcX^dcZhVabdbZcidYZgZVa^oVghZZaAVWdgVidg^d>ciZgcVX^dcVa8dchigjnZcYdAZXidgZh&!ZahZdg
?ZhhDnVbWjg#6hb^hbd!bZgZXZVfjjcVbZcX^ceVgi^XjaVg6a^X^V;gZYZh!9^gZXidgVYZaV7^Wa^diZXVYZa8Zcigd8jaijgVaYZ
:heVV!fj^Zc!XdchjigVWV_dnVednd!cdhVnjYVYZhVggdaaVgaVbZhVYZigVWV_dhdWgZZaa^Wgd{aWjb#IVbW^cfj^h^gVbdh
V\gVYZXZgVDYZiiZB^X]Za!fj^Zc]VXdcig^Wj^YdXdchjkVhiVZmeZg^ZcX^VZcZaXVbedYZaa^Wgd{aWjbnZcaV^beaZbZciVX^cYZ
egd\gVbVhYZaZXijgV#AV\ZcZgdh^YVYYZaVXijVaY^gZXidgYZa8Zcigd8jaijgVaYZ:heVV!GdYda[d7{ZoHVa^cVh!cdheZgb^i^Y^hedcZg
YZabViZg^VacZXZhVg^deVgVaVejWa^XVX^cYZZhiZa^Wgd#:aVedndegZhiVYdedgaV:hXjZaVYZ9^hZdYZaVJc^kZgh^YVYIZXcda\^XV
BZigdeda^iVcV[jZ^\jVabZciZkVa^dhd#

=6JH;6I:G"9DJ:7!GVX]Za$A6IN@!Da^k^Zg#:ac^d:higZaaV#
:YZak^kZh!OVgV\doV!'%%(#
H@GB:I6!6cidc^d$GJ6CD!6a[dchd#AV8dbedh^X^c#:`Vg!
8VgVXVh!'%%%#
H6CO!>\cVX^d$8676HH6!BVg^dcV#8aVjY^VnZaIdgd#
@VaVcYgV`V!EdciZkZYgV!'%%(#
>ajhigVX^dcZhYZaVXdcigViVeV/
G6E6EDGI!<^aaZh#&%HdaYVYdh#:YZak^kZh!OVgV\doV!'%%(#
E:AA>8:G!8Vgadh#AV=^hidg^VYZaVVWjZaV#CdgbV!
Bm^Xd9#;#!'%%*#
JC<:G:G!Idb^#AdhigZhWVcY^Ydh#@VaVcYgV`V!HZk^aaV!'%%,#
>ajhigVX^dcZhYZaVhhdaVeVh/
EDJG8=:I!BVg_dg^Z#AVXVWZoVZcaVWdahV#;dcYdYZ8jaijgV
:Xdcb^XV!Bm^Xd9#;#!'%%+#
7:GC6G9!;gZY$GD86!;gVcd^h#?Zhh7Zio#;dcYdYZ8jaijgV
:Xdcb^XV!Bm^Xd9#;#!'%%(#
>ajhigVX^dcZhYZaVedgiVY^aaV/
86E6II>!7gc^XZ$BDC68D!DXiVk^V#DhegZhZcidV@a^bi#
IjhXVc^V!7VgXZadcV!'%%)#

KZgeVgVaZZg
6XZgX{cYdcdhVaa^Wgd{aWjb
>H7C/.,-".*+"'.'"&+%"'

NedghjejZhidfjZcjZhigdb{hegd[jcYdV\gVYZX^b^ZcidkVY^g^\^YdVidYdhadh^ciZ\gVciZhYZaVbZhVYZigVWV_dhdWgZZaa^Wgd
{aWjb/8ZX^a^V7V_djg!BVgV<gVX^ZaV7Vji^hiV!8VgbZcAjXV7ZcVk^YZh!GdWZgid8Vbedh!BVgXZaV8VggVcoV!KXidg8VgkV_Va!GVfjZa
:X]Zc^fjZ!HVW^cV<{akZo!=Xidg<bZo!=Xidg=^YVa\d!?Zcc^[Zg@^c\!IZgZh^iVA^gV!DYZiiZB^X]Za!6aWZgidBdcii!?jVcBdgVaZh!
6aZmEZaVnd!BVcjZaEZV!BVg^hdaGdWaZh!8ZX^a^VH^akV9Vo!BVgVAj^hVH^akV!KZgc^XVJg^WZnGdYg^\dOjadV\V#:aadhXdbeVgi^Zgdc
hjXdcdX^b^ZcidnZmeZg^ZcX^VZ]^X^Zgdcedh^WaZaVZY^X^cYZZhiZa^Wgd#

Jc^YVYYZ8jggXjajbn:kVajVX^c$
8ZcigdYZGZXjghdheVgVZa6egZcY^oV_Z8G6
B^c^hiZg^dYZ:YjXVX^c!GZeWa^XVYZ8]^aZ
6aVbZYV&&(,!HVci^V\dYZ8]^aZ

H@GB:I6!6cidc^d$GJ6CD!6a[dchd#AV8dbedh^X^c#:`Vg!
8VgVXVh!'%%%#
EDJG8=:I!BVg_dg^Z#AVXVWZoVZcaVWdahV#;dcYdYZ8jaijgV
:Xdcb^XV!Bm^Xd9#;#!'%%+#
<6AA6O!8]g^hide]Z$>CCD8:CI>!GdWZgid#GdhV7aVcXV#
A\jZo!HVaVbVcXV!'%%'#
C69?6#EZggd6oja#8dg^bWd!7VgXZadcV!'%%'#
I6C!H]Vjc#:agWdaGd_d#7{gWVgV;^dgZ:Y^idgV!8{Y^o!'%%+#
E:GG6JAI!8]VgaZh$<DIA>7DLH@>!AZ^X^V#AV8VeZgjX^iVGd_V#
9Za:Xa^ehZ!7jZcdh6^gZh!'%%+#
86GA>C!?d^$;J:CB6NDG!BdgZaaV#AV8VbVYZBVb{#:`Vg!
8VgVXVh!'%%(#
86A>!9Vk^YZ$7AD8=!HZg\Z#NdZheZgdHB!
Bm^Xd9#;#!'%%+#
<JA9:BDCI!6\cZh$8C:JI!8Vgaa#9dc;ZgcVcYd#;dcYdYZ
8jaijgV:Xdcb^XV!Bm^Xd9#;#!'%%*#

XgV5b^cZYjX#Xa
lll#b^cZYjX#Xa$XgV
]iie/$$lll#W^Wa^diZXVh"XgV#Xa$
9^hZd/?Zcc^[Zg@^c\"?@9Zh^\c7dji^fjZ
;did\gV[V/8g^hidWVaBVgVbW^d
>begZh^c/ADB
AVh^ajhigVX^dcZhfjZVeVgZXZcZcZhiZa^WgdhdcejWa^XVYVhYZ
VXjZgYdVaVaZnC&,#((+HD7G:EGDE>:969>CI:A:8IJ6A!
EjWa^XVYV Zc Za 9^Vg^d DX^Va C ',#,+&! YZ ' YZ dXijWgZ
YZ &.,%# :c Za 6giXjad (- hZ ZhiVWaZXZ fjZ/ :h aX^id! h^c
gZbjcZgVg j dWiZcZg Vjidg^oVX^c YZa Vjidg! gZegdYjX^g Zc
dWgVhYZXVg{XiZgXjaijgVa!X^ZciXddY^Y{Xi^Xd![gV\bZcidh
YZdWgVhV_ZcVhegdiZ\^YVh!h^ZbegZfjZhZbZcX^dcZchj
[jZciZ!iijadnVjidg#

&:cDXijWgZYZa'%%+hZZ[ZXijZaAVWdgVidg^d>ciZgcVX^dcVa8dchigjnZcYdAZXidgZh!dg\Vc^oVYdedgZaB^c^hiZg^dYZ:YjXVX^cYZ8]^aZZcXdc_jcidXdcaVh
7^Wa^diZXVhYZY^kZghdh>chi^ijidh7^cVX^dcVaZhYZ8jaijgV!>77N8]^aZnaV8ddgY^cVX^cYZ7^Wa^diZXVhEWa^XVhYZaV9>76B#:cZabVgXdYZZhiZaVWdgVidg^d!
hZXdchi^ijnjcVbZhVYZigVWV_dYZY^XVYVZmXajh^kVbZciZVaiZbVYZaa^Wgd{aWjb#:cZhiZa^Wgd!ZcXdcigVg{cZagZhjaiVYdYZaigVWV_dgZVa^oVYdedgidYdhadh
^ciZ\gVciZhYZZhiVbZhV#
3

ndice

Ver
para
leer
6XZgX{cYdcdhVaa^Wgd{aWjb

:CIDGCD6AA>7GDA7JB

B!Hbmpqf!Ufoejep
Gfsoboep!Nbsupt!0!Djoujb!Nbsuo
Ejmphp

40

A6;JC8>C9:A6>B6<:C
:C:AA7JB
edg8ZX^a^VH^akV"9Vo

42

06

08
6XZgXVYZaVaZXijgVYZaV^bV\Zc 14
:aB^c^hiZg^dYZ:YjXVX^c!
aVh7^Wa^diZXVh8G6n
aVaZXijgVYZaa^Wgd{aWjb

54

edg6aZmEZaVnd

8BDBDI>K6GA6A:8IJG6
6IG6KwH9:AA>7GDA7JB
:cigZk^hiVVDYZiiZB^X]Za

34

6WjZadh
&%HdaYVYdh
AV8VWZoVZcaV7dahV
E{_VgdhZcaV8VWZoV

66

;7JA69:JC=:8=DK:G9>8D/
AVhHdVYdgVhYZaV8da^cV
9dhiZhi^bdc^dh

KXidg8VgkV_Va
83

80HdaZYVYHZWVhi^{c

AdhIZcZWgdh^idh
AV8dbedh^X^c
KZ\ZiVaXdbdh^ZciZh

89

96

6Xi^k^YVYZh>cigdYjXidg^Vh

EZggd6oja

24

EGAD<D
:aa^Wgd{aWjb!jcdW_ZidXjaijgVa

92

68I>K>969:H

:aai^bdGZ[j\^d

=:GG6B>:CI6H9:A6>AJHIG68>C
E6G68DCHIGJ>GH><C>;>869DH

7gZkZ]^hidg^VYZaa^Wgd{aWjb

edgBVcjZaEZVBjdo

90

>cigdYjXX^c

Fo!fm!mjcsp!mcvn-!mbt!jnhfoft!z!mbt!
qbmbcsbt!mf!ebo!wjeb!b!vob!ijtupsjb/!
Fo!ftub!jnbhfo-!mbt!gsbtft!poevmbebt!
opt!nvftusbo!fm!npwjnjfoup!ef!mbt!
qbmbcsbt!z!tv!dbqbdjebe!qbsb!eftqfsubs!
mb!jnbhjobdjo!efm!mfdups/!

EG:H:CI68>C

ADHA>7GDHA7JB:C
A6H6A69:8A6H:H

7^Wa^d\gV[VhZaZXiVhdWgZZaa^Wgd{aWjb
7^Wa^d\gV[VYZa^Wgdh{aWjb
X^iVYdhnhj\Zg^Ydh
H^i^dhYZ^ciZgcZi

98
102
106
110
114
118
122
126
130

135
139
143
5

presentacin

BjX]dhYZWZcegZ\jciVghZ/fjZhjca^Wgd{aWjb46Y^[ZgZcX^VYZadha^WgdhigVY^X^dcVaZh!
ZcadhfjZegZYdb^cVZaiZmid!ZcZaa^Wgd{aWjbXdcjnZcYdhaZc\jV_Zh/ZaYZaiZmidnZa
YZaV^bV\Zc#:hiVZh!egdWVWaZbZciZ!hjXVgVXiZghi^XVeg^cX^eVa!ZafjZVbWdhaZc\jV_Zh
hZVcXdbeaZbZciVg^dh#:hidh^\c^XVfjZiVcidZaiZmidXdbdaV^bV\ZceVgi^X^eVcZcaV
\ZcZgVX^cYZahZci^YdYZaVdWgV#

2/!

:cZhid!Zaa^Wgd{aWjbhZY^[ZgZcX^VYZdigdi^edYZdWgVhfjZji^a^oVc^b{\ZcZh!Xdbd!
edgZ_Zbead!Zaa^Wgd^ajhigVYd!fjZji^a^oVaV^bV\ZchadeVgVgZZ_VgadfjZZaiZmid
Y^XZ#:cdigVheVaVWgVh!ZcZaa^Wgd{aWjbaV^bV\ZccdZhi{hjeZY^iVYVVaiZmidc^ZaiZmid
adZhi{VaV^bV\Zc#6hXdbdhZaZZZaiZmid!iVbW^cYZWZbdhaZZgaVh^b{\ZcZh!neVgV
VegZ]ZcYZgaVeVgi^XjaVg^YVYYZaa^Wgd{aWjb!ZhcZXZhVg^daZZgZaiZmidnaV^bV\ZcXdbd
jcXdc_jcid#
:a a^Wgd {aWjb Zh jc \cZgd c^Xd! XjnVh XVgVXiZghi^XVh egde^Vh ad Y^hi^c\jZc YZ digdh
a^Wgdh#:caVbZY^YVZcfjZXVYV\cZgdedhZZXg^iZg^dhYZaZXijgVegde^dh!WVhVYdhZc
adh egdXZY^b^Zcidh ji^a^oVYdh eVgV \ZcZgVg hZci^Yd! gZhjaiV cZXZhVg^d XdbegZcYZg YZ
bZ_dg bVcZgV aV cVijgVaZoV YZa a^Wgd {aWjb n hjh ediZcX^Va^YVYZh# Had Vh edYgZbdh

3/!

igVch[dgbVg Va a^Wgd {aWjb Zc aV \gVc ]ZggVb^ZciV eVgV bdi^kVg aV aZXijgV Zc aV hVaV
YZXaVhZh#

Mb!dptb!ofhsb!rvf!qbt!qps!nj!wfoubob
Cmbodb!Usjhp!!0!!Sbno!Usjhp!
Mhvf{

2/!Fo!mbt!qhjobt!jojdjbmft!fm!mfdups!eftdvcsf!
fm!qspcmfnb;!vo!ojp!wf!qbtbs!vob!dptb!
ofhsb!gsfouf!b!tv!wfoubob/!Dnp!fyqmjdbs!
mp!tvdfejep@!Mb!dpogvtjo!z!fm!njfep!tpo!
qmbtnbept!nfejbouf!mb!efgpsnbdjo!ef!mb!
qfstqfdujwb-!vo!qspdfejnjfoup!rvf-!jnjuboep!
b!Wbo!Hphi-!bdfoub!mb!usbotgpsnbdjo!efm!
ftqbdjp!gtjdp!fo!vo!ftqbdjp!fnpdjpobm/!
6

4/!

3/!Qbsb!sffkbs!fm!njfep-!mb!ijtupsjb!
nvftusb!upep!mp!rvf!fm!ojp!tf!jnbhjob/!
Fo!ftuf!tfoujep-!mbt!ejtujoubt!qfstqfdujwbt!
dpo!mbt!dvbmft!qfsdjcjnpt!b!mb!wbnqjsb!
sffkbo!mb!joufotjebe!ef!mb!jnbhjobdjo!
efm!ojp/

4/!Fm!ufyup!z!mb!jnbhfo!qpufodjbo!fm!tfoujep!
ef!mb!obssbdjo/!Njfousbt!fm!ufyup!tfbmb!dpo!
ujnjef{!mbt!ejtujoubt!qptjcjmjebeft-!mb!jnbhfo!
sfwfmb!mb!gvfs{b!rvf!dbeb!vob!ef!fmmbt!ujfof!
fo!mb!nfouf!efm!ojp/!

A pesar de que el libro lbum es un


fenmeno editorial relativamente
reciente, sus orgenes se remontan,
segn diversos expertos, a mediados
del siglo XVII. Alrededor del ao
1650, el pedagogo Comenius public
un libro llamado Orbis sensualium
pictus, que utilizaba la imagen
como un medio para atraer a los
nios hacia el mundo del aprendizaje.
A partir de este momento, y en
funcin de las posiblidades que las

una novedad?

iXc^XVh YZ ^begZh^c YZ XVYV edXV eZgb^iVc! hZ


[jZgdcZmeadgVcYdaVhY^hi^ciVhbVcZgVhYZXdc_j\Vg
ZaiZmidXdcaV^bV\Zc#B^ZcigVhb{hhZYZhVggdaaVWVaV
iXc^XVYZ^begZh^c!b{hhZ^cXdgedgVWVaV^bV\ZcV
adhiZmidh#

7G:K:=>HIDG>69:AA>7GDA7JB

NV Zc aV eg^bZgV b^iVY YZa h^\ad M>M! Zc adh a^Wgdh YZY^XVYdh V adh _kZcZh egZYdb^cVWV Za a^Wgd
^ajhigVYd!ZcZafjZaV^bV\ZchZZaVWdgVWVZc[jcX^cYZaiZmid!nZgV!edgVhYZX^gad!hjZXd#IgVhaV
Eg^bZgV<jZggVBjcY^Va!ZaVYkZc^b^ZcidYZaVgiZYZkVc\jVgY^VnaVhcjZkVhiXc^XVhYZ^begZh^c!
cVXZadfjZXdcdXZbdhXdbdZa{aWjbbdYZgcd/jca^WgdZcfjZaV^bV\ZchZa^WZgVYZaiZmidnhZ
igVch[dgbVedXdVedXdZcjcVXidgeg^cX^eVaYZaVcVggVX^c#

Bcvfmpt
Difnb!Ifsbt!0!Sptb!Ptvob!
Lbmboesblb

Fm!mjcsp!mcvn!qpof!b!ejtqptjdjo!efm!mfdups!
ejtujoupt!fmfnfoupt!qbsb!mmbnbs!tv!bufodjo/!
Fo!ftuf!dbtp-!mbt!mfusbt!qspmpohbo!fm!
npwjnjfoup!btdfoefouf!ef!mpt!qfstpobkft!b!
usbwt!ef!mb!dbmmf/!Ft!vob!gpsnb!ef!bdfsdbs!!
fm!ufyup!b!mb!jnbhfo!z!ubncjo!mpt!qfstpobkft!!
bm!mfdups/

6eVgi^gYZadhVdh+%!Zaa^Wgd{aWjbhZYZhVggdaaZmeadh^kVbZciZ!ZheZX^VabZciZZc:jgdeV#:hd
]VeZgb^i^YdfjZZa\cZgdhZbVciZc\V!]VhiV]dnZcYV!ZcjcZhiVYdYZeZgbVcZciZ^ccdkVX^c!
YdcYZaVhZmeZg^bZciVX^dcZhhdcZhi^bjaVYVhedgZY^idg^VaZhfjZ]VcYZhXjW^ZgidhdgegZcY^YVhfjZ
Zaa^Wgd{aWjbcdhadVigVZVadhb{h_kZcZh!h^cdfjZiVbW^cVjceWa^XdVYjaid#
H^W^ZcZcAVi^cdVbg^XVZaa^Wgd{aWjbcd]ViZc^YdZab^hbd\gVYdYZYZhVggdaad!]VneVhZh!Xdbd
7gVh^a!Bm^XdnKZcZojZaV!ZcfjZZaa^Wgd{aWjbh]VZcXdcigVYdjcZheVX^dn]Vad\gVYd^chiVaVghZ
Xdbdjc\cZgd^cYZeZcY^ZciZ#:ccjZhigdeVh!Zaa^Wgd{aWjbVcXdchi^ijnZjcVcdkZYVY!eZgd]V
XdbZcoVYdVVWg^ghZeVhdaZciVbZciZ!nYZhYZadhVdhcdkZciV]Vchjg\^YdegdnZXidhfjZi^ZcYZc
VWjhXVgadfjZYZhZVbdhiVbW^cbZY^VciZZhiZa^Wgd/\ZcZgVgjcZheVX^deVgVZaYZhVggdaadYZa
a^Wgd{aWjbZc8]^aZneZgb^i^ghjjhdXdbdjcV]ZggVb^ZciVfjZeZgb^iVZaVegZcY^oV_Znbdi^kZ
aVaZXijgV#

Fm!mjcsp!fo!fm!mjcsp!fo!fm!mjcsp
Ksh!Nmmfs
Tfssft
)qsyjnbt!qhjobt*

Fo!pdbtjpoft-!mb!jnbhfo!sfnjuf!b!t!njtnb/!Brv-!
fm!mjcsp!rvf!bqbsfdf!fo!mb!jnbhfo!ft!fm!mjcsp!rvf!fm!
mfdups!ujfof!fo!tvt!nbopt/!Mb!tpsqsftb!efm!mfdups!
efnvftusb!fm!hsbep!ef!dpnqmfkjebe!z!mvdjef{!fo!mb!
fmbcpsbdjo!ef!vo!mjcsp!mcvn/!

10

11

12

13

Siempre ha existido una


preocupacin sobre cmo leer
un texto escrito. Al leer una
novela, por ejemplo, sabemos
que hay varios elementos que
debemos considerar para hacer
una buena lectura: el tipo de
narrador, el tiempo del relato,
personaje principal, personajes
secundarios, la trama, etc. Se
trata de elementos continuos
que forman, por as decirlo,
la estructura de la novela. Por
14

leer sin palabras?

digV eVgiZ! cjZhigdh d_dh ]Vc VegZcY^Yd fjZ YZWZc


aZZgacZVigVhacZV!YZVgg^WV]VX^VVWV_dnYZ^ofj^ZgYV
VYZgZX]V!nfjZhadYZZhVbVcZgVad\gVg{cgZVgi^XjaVg
ZabZchV_ZXdciZc^YdZcjcVe{\^cVZhXg^iV#

68:G869:A6A:8IJG69:A6>B6<:C

15

Fm!mujnp!Sfgvhjp
K/!Qbusjdl!Mfxjt!!0!Spcfsup!Joopdfouj
Gpoep!ef!Dvmuvsb!Fdponjdb

!
Fm!mjcsp!mcvn!tf!eftubdb!qps!mb!bvupopnb!ef!mb!
jnbhfo!dpo!sftqfdup!bm!ufyup/!Upept!mpt!efubmmft!
qbsujdjqbo!fo!mb!dpnqsfotjo!ef!mb!obssbdjo/

H^cZbWVg\d!YjgVciZbjX]di^Zbed!aVaZXijgVYZaV^bV\Zc]Vh^YdgZaZ\VYVVjchZ\jcYdeaVcd!
n cd XdciVbdh Xdc jc kdXVWjaVg^d c^ Xdc jcV XdcX^ZcX^V iVc YZhVggdaaVYV eVgV XdbegZcYZg aVh
^b{\ZcZh#=dnZcYV!aViZXcdad\VnadhbZY^dhYZXdbjc^XVX^c]Vc]ZX]dhZci^gaVegZhZcX^VYZ
aV^bV\ZcZccjZhigVhdX^ZYVY]VhiVZaejcidZcfjZZaaVhcdheVgZXZcjc]ZX]dcVijgVa#:hiVbdh
iVc^cbZghdhZcjcbjcYdk^hjVa!nZaVXidYZkZgcdheVgZXZiVcXdi^Y^VcdnZk^YZciZ!fjZedXVh
kZXZhcdhYZiZcZbdhVVcVa^oVgXbdkZbdhadfjZkZbdh#IVbedXdhdaZbdhegZ\jciVgcdhYZ
fjbVcZgVZhi{ZhigjXijgVYdadfjZkZbdhnXbdZhZdgYZccdheZgb^iZXdbegZcYZgadfjZZhi{
VciZcjZhigdhd_dh#
AVkZgYVYZhfjZjcV^bV\ZcZhXdbdjcbVeV#EgZhjedcZjciZgg^idg^d!eZgdcdZhZaiZgg^idg^d#:h
jcVedh^W^a^YVYYZaVgZVa^YVY!eZgdcdaVgZVa^YVYb^hbV#AVgZVa^YVY!edYgVbdhYZX^g!ZhjcVhjbV
^c^bV\^cVWaZ YZ ^b{\ZcZh fjZ cd [dgbVc cjcXV jcV ^bV\Zc XdbeaZiV! nV fjZ aV ^bV\Zc cd Zh
VfjZaadfjZhjejZhiVbZciZbjZhigV!h^cdfjZigVchb^iZjcbZchV_ZfjZYZWZbdhhVWZg^ciZgegZiVg
eVgVXdbegZcYZgVXVWVa^YVYZajhdn[jcX^cfjZaV^bV\ZcXjbeaZZcjcYZiZgb^cVYdXdciZmid#AV
cZXZh^YVYYZjcVVa[VWZi^oVX^ck^hjVahZkjZakZb{h^beZg^dhVVcVaXdch^YZgVgaV^bedgiVcX^V
fjZi^ZcZZhiZXY^\dZccjZhigVXjaijgV#
:cZa[dcYd!aV^bV\ZcYZWZhZgXdch^YZgVYVXdbdjciZmid#:ciVcidfjZiZmid!aV^bV\ZcYZWZ
ZciZcYZghZ Xdbd jc Xdc_jcid YZ h^\cdh fjZ ^ciZgVXiVc ZcigZ h# 8bd egdYjXZ h^\c^XVYd jcV
^bV\Zc48bdaaZ\VbdhVXdbegZcYZgjcV^bV\Zc4
8jVcYd kZbdh jcV ^bV\Zc! hjXZYZ Va\d h^b^aVg V ad fjZ hjXZYZ XjVcYd cdh Zc[gZciVbdh V jcV
eVaVWgV# H^ aZZbdh aV eVaVWgV {gWda! n Va\j^Zc cdh egZ\jciV/ fj Zh Zhd4! cVY^Z Y^g{ fjZ Zhd
Zhjc{gWda!h^cdfjZY^g{fjZZhjcVeVaVWgVZhXg^iV#H^cZbWVg\d!ZaedYZgYZaV^bV\ZcejZYZ
aaZ\VgV]VXZgfjZVa\j^Zcdak^YZfjZhZZcXjZcigV[gZciZVjcV^bV\ZcYZjc{gWdancdVciZjc
{gWdagZVa#
6a\jcdhVjidgZhY^hi^c\jZcZcaV^bV\ZcYdhi^edhYZh^\cdh/adh^Xc^Xdhnadhea{hi^Xdh#Adhh^\cdh
^Xc^XdhhdcVfjZaadhfjZgZb^iZcVjcgZ[ZgZciZgZXdcdX^WaZ#Adhh^\cdhea{hi^Xdh!ZciVcid!VejciVc
VVfjZaadhZaZbZcidhfjZXdc[dgbVcaV^bV\Zch^cfjZgZb^iVcVjcgZ[ZgZciZgZaVX^dcVYdXdcZa
Xdc_jcidYZaV^bV\Zc#:cigZZhidhai^bdh!ZcXdcigVbdhZaZbZcidhiVcY^kZghdhXdbdZaXdadg!aV
\jgV!aVajo!aVeZgheZXi^kV!aV^ajb^cVX^c!ZabVgXd!ZiX&#
H^ Xdch^YZgVbdh V aV ^bV\Zc Xdbd jc iZmid fjZ ejZYZ hZg aZYd! YZWZbdh Vhjb^g fjZ Zh jcV
Xdbedh^X^c^ciZcX^dcVa#:cZhiZhZci^Yd!Va^ciZggd\VgcdhhdWgZZaedgfjYZaVji^a^oVX^cYZY^hi^cidh
&EVgVjcVk^h^cb{hYZiVaaVYVZcidgcdVadhh^\cdh^Xc^Xdhnadhh^\cdhea{hi^Xdh!aZhgZXdbZcYVbdhZah^i^d
]iie/$$lll#ejX#Xa$hlTZYjX$iZmidh$]iba$XdciZc^Yd$eaVhi^Xd#]iba!YdcYZZcXdcigVg{cY^kZghdhZ_ZbeadhnegZX^h^dcZh
hdWgZhjhY^hi^cidhXdbedcZciZh#

16

17

gZXjghdhdh^\cdh!aaZ\VgZbdhViZcZgjcVXdbegZch^cXgi^XVYZaV^bV\Zc#EdgfjjcV^bV\Zc
i^ZcZbVndgXVci^YVYYZXdadgZh[gdhfjZYZXdadgZhX{a^Ydh4EdgfjaV^bV\ZcZhi{iVc^ajb^cVYV4
EdgfjhZji^a^oVjcigVod\gjZhdncdYZa\VYd4EdgfjZhi{Xdc\jgVYVXdbdh^Zhijk^gVbdh
b^gVcYdYZhYZaZ_dhjcVZhXZcVncdYZhYZXZgXV4
AV^bV\ZcZhZagZhjaiVYdYZjcVhZg^ZYZYZX^h^dcZhZ[ZXijVYVhedghjXgZVYdg!fjZVahZaZXX^dcVg
Va\jcdhh^\cdhedghdWgZdigdhXdc\jgVjcbZchV_ZYZiZgb^cVYd#8dbdaZXidgZh!cjZhigViVgZVZh
XdbegZcYZgZaedgfjYZaVZaZXX^cYZjch^\cdjdigdnZciZcYZgZacfjZhZWjhXVbZY^VciZ
hjji^a^oVX^c#

2/!

EVgV aZZg aV ^bV\Zc! edYZbdh gZXjgg^g V cjZhigdh XdcdX^b^Zcidh hdWgZ aV aZXijgV YZ iZmidh# =Vn
^ckZhi^\VYdgZhfjZegdedcZcVXZgXVghZVaVaZXijgVYZ^b{\ZcZhZhiVWaZX^ZcYdhb^aZhXdcaVh^ciVm^h
a^c\hi^XV#6hXdbdZcaV[gVhZejZYZ]VWZgjchj_ZiddjckZgWd!iVbW^cZcaV^bV\ZcedYZbdh
WjhXVgad!gZXdcdX^ZcYdaVVXX^cfjZZhi{h^ZcYdegZhZciVYVnadhVXidgZh^bea^XVYdh#H^ZcZaaZc\jV_Z
ZheZX^XVbdh^c[dgbVX^chdWgZZaXdciZmidYZjcVh^ijVX^cYZiZgb^cVYVbZY^VciZVYkZgW^dh!Zc
aV^bV\ZcedYZbdhWjhXVgadhZaZbZcidhfjZXjbeaVcjcV[jcX^cVc{ad\V#
Jc[VXidg^ciZgZhVciZYZiZcZgZcXjZciVVaV]dgVYZaZZgaV^bV\ZcZhaVji^a^oVX^cYZaXdadg#HZ
hjZaZYZX^gfjZadhXdadgZhi^ZcZcX^ZgidZ[ZXidZbdX^dcVahdWgZfj^ZcZhadhdWhZgkVc#:hXdbc!edg
Z_Zbead!ZhXjX]VgfjZ_VhhdWgZadhYVh\g^hZh!b^ZcigVhZakZgYZYZaVeg^bVkZgVeVgZXZVaZ\gVg
VaVbVndgV#EdgdigdaVYd!Zagd_dcdheVgZXZZhiVgVhdX^VYdVVhjcidheVh^dcVaZhnZacZ\gdVaV
cdX]ZnVab^hiZg^d#:aWaVcXdZhi{VhdX^VYdVaVejgZoV!ZaVbVg^aadVaVZcZg\V!nZakZgYZVaV
[Zgi^a^YVY#H^W^ZcZhiZi^edYZVhdX^VX^dcZhhdc[gZXjZciZh!hZWVhVcZceVgVY^\bVhfjZkVgVcYZ
jcVXjaijgVVdigV#EdgZ_Zbead!]VneVhZhZcadhXjVaZhZaajidcdhZZmegZhVVigVkhYZacZ\gd!h^cd
fjZXdcZaWaVcXd#:cdigdh!ZaWaVcXdZhZaXdadgXdcZaXjVahZ[ZhiZ_VaVaaZ\VYVYZjccjZkdVd#
:h ^bedgiVciZ! ejZh! Xdch^YZgVg fjZ Za h^\c^XVYd YZ adh XdadgZh YZeZcYZ YZ kVg^dh [VXidgZh# Edg
jcVeVgiZ!Zhi{Za\jhidhjW_Zi^kdedgiVadXjVaXdadg#AjZ\d!Zhi{Zah^\c^XVYdXjaijgVafjZjcXdadg
gZX^WZ# H^c ZbWVg\d! cd edYZbdh XdciZciVgcdh Xdc jcV h^\c^XVX^c _V YZa Xdadg! nV fjZ hiZ!
XjVcYdhZigViVYZjcV^bV\Zc!Zhi{^chZgidZcjcXdc_jcidYZh^\cdhfjZ]VnfjZidbVgZcXjZciV
eVgVXdbegZcYZgZakZgYVYZgdhZci^YdYZaVji^a^oVX^cYZZhZXdadgncdYZdigd#
:aXdadgcdedYgVhZgk^hidh^cd]VnajoeVgVkZgad!edgZhiZbdi^kd!iVbW^cZh^bedgiVciZiZcZg
ZcXjZciVaVji^a^oVX^cYZaVajoZcaV^bV\Zc#JcV^bV\ZcfjZji^a^oVbjX]VajoeVgVgZhVaiVgVjc
eZghdcV_ZnedXVajoeVgVgZhVaiVgVdigdZhi{_ZgVgfj^oVcYdaV^c[dgbVX^cYZaV^bV\Zc#
IdYdhadhegdXZY^b^Zcidhji^a^oVYdhZcaVXdbedh^X^cYZaV^bV\Zc_ZgVgfj^oVcVa\jcdhZaZbZcidh
edg hdWgZ digdh# :a igVWV_d YZ aZXijgV YZ aV ^bV\Zc WjhXV _jhiVbZciZ gZhiVWaZXZg ZhiZ dgYZc n
XdbegZcYZgXbdneVgVfj[jZZhiVWaZX^YdZcZabVgXdYZaV^bV\ZcVcVa^oVYV#
EdYZbdh^bV\^cVgfjZidYV^bV\Zc]Vh^Ydk^hiVedgjcd_d]^edii^Xd#Fj^ZcXgZVjc^bV\Zcn
ZcZaXVhdYZaa^Wgd{aWjbhZgVZa^ajhigVYdg^ckZciVjcd_dVigVkhYZaXjVaegdYjXZjcZhi^ad
k^hjVa#8jVcYdaZZbdhjcV^bV\Zc!Zh^bedgiVciZZciZcYZgaVZheZX^X^YVYYZaVb^gVYVfjZhZaZ
egZhZciVVaaZXidg#

18

2/!

3/!
2/!Mb!Djvebe!ef!
mpt!jhopsbouft
Dbsmft!Bscbu
Csptrvjm

Fo!ftub!jmvtusbdjo!
fodpousbnpt!fmfnfoupt!rvf!
tpo!sfdpopdjcmft!gdjmnfouf!
bouf!ovftuspt!pkpt;!vo!scpm!
z!vo!ipncsf!dpo!bmbt!fo!tvt!
csb{pt/!

:c ZhiZ hZci^Yd! ]Vn kVg^dh ZaZbZcidh fjZ


ejZYZhZgi^aiZcZgZcbZciZVabdbZcidYZ
Zc[gZciVghZVjcV^bV\Zc#8j{aZhZaejcidYZ
k^hiVVYdeiVYdZcZaaV49ZfjbVcZgVadfjZ
hZ kZ Zhi{ h^ZcYd k^hid4 Cd Zh ad b^hbd jcV
^bV\ZceVcdg{b^XVfjZjcV^bV\ZcZceg^bZg
eaVcd#IVbW^cZa{c\jadYZhYZZaXjVaaV^bV\Zc
[jZ \ZcZgVYV egdYjXZ XVbW^dh ^bedgiVciZh Zc
hj h^\c^XVYd# 6XVhd aV ^bV\Zc bjZhigV jc
eg^bZgeaVcd4JcYZiVaaZiVceZfjZdfjZcd
gZXdcdXZbdh Za gZ[ZgZciZ4 AV ^bV\Zc ejZYZ
ZhiVg gZegZhZciVYV Xdbd h^ Za dWhZgkVYdg hZ
h^ijVgV YZhYZ Vgg^WV YZ ad gZegZhZciVYd! Zc
XdcigVe^XVYV!dW^ZcYZhYZVWV_d!ZcjcVidbV
bV\c^XVciZ#:cXjVafj^ZgVYZadhYdhXVhdh!
aV ZaZXX^c YZcdiV jcV ^ciZcX^c Xjnd Z[ZXid
YZWZhZggZXdcdX^YdnXdbegZcY^YdZc[jcX^c
YZaXdciZmidYZaV^bV\Zc#

HZ hjZaZ Y^hi^c\j^g ZcigZ adh h^\cdh ea{hi^Xdh
ZheZXXdh n adh cd ZheZXXdh# Adh eg^bZgdh
gZcZc Za Xdadg! aV ^ajb^cVX^c! aV iZmijgV! aV
[dgbVnadhZheVX^dh#AdhcdZheZXXdh!ZciVcid!
hZgZZgZcVabVgXdYZaV^bV\Zc!hjZcXjVYgZn
aVeZgheZXi^kV#
Fj^h^gVbdh gZXdgYVg fjZ aVh ^b{\ZcZh! Va
^\jVa fjZ aVh eVaVWgVh! Y^XZc b{h YZ ad fjZ
VeVgZciVc YZX^g# IdYV ^bV\Zc Zh eda^hb^XV! n
hjhY^hi^cidhhZci^YdhhZZcXjZcigVcYZbVcZgV
hjWnVXZciZ ZcigZ hjh h^\c^XVciZh! Zc XVa^YVY

3/!Dvjebep!dpo!mpt
dvfoupt!ef!mpcpt
Mbvsfo!Dijme
Tfssft

Fo!ftubt!qhjobt!fodpousbnpt!
jmvtusbdjpoft!dpo!usb{pt!
tjnqmft-!jnjuboep!mpt!ejcvkpt!
rvf!sfbmj{bo!mpt!ojpt/!
Dvm!ft!mb!joufodjo!ef!
ftuf!sfdvstp@!

3/!

2/.3/!Mb!ijtupsjb!ef!mb!bcvfmb
Dbsmpt!Qfmmjdfs!Mqf{
Opsnb

2/!Mb!vujmj{bdjo!ef!mb!mv{!efm!bubsefdfs!mf!dpofsf!b!mb!
wjtjub!b!mb!bcvfmb-!bm!gpoep!z!fo!vo!tfdups!tpncsfbep-!vo!
dbsdufs!nfmbodmjdp/!Ft!mb!mv{!ef!mb!wjeb!rvf!tf!bqbhb!
mfoubnfouf///!

3/!Fo!ftub!epcmf!qhjob-!tf!bqsfdjbo!ept!sfdvstpt!nvz!
ejtujoupt!fo!fm!vtp!efm!dpmps!z!ef!mb!qfstqfdujwb/!Mb!
ftdfob!ef!mb!nvfsuf!ef!mb!bcvfmb!tmp!vujmj{b!fm!cmbodp!z!
fm!ofhsp!ef!nbofsb!gspoubm-!njfousbt!rvf!fm!dfnfoufsjp!
ftu!mmfop!ef!dpmpsft!fo!vo!dbnjop!btdfoefouf/!Dvm!ft!
fm!tfoujep!ef!ftubt!ejgfsfodjbt@!

YZjcVXVYZcVdiVciZYZh^\c^XVYdh!hZ\c
aV ZmegZh^c YZ GdaVcY 7Vgi]Zh# :hiV XVYZcV
diVciZ YZ h^\c^XVYdh! Zc aV XjVa hjg\Zc aVh
VhdX^VX^dcZh hjW_Zi^kVh! hdX^VaZh n XjaijgVaZh
fjZ edYVbdh ]VXZg YZ VXjZgYd Va XdciZmid Zc
Za fjZ cdh ZcXdcigVbdh! YV aj\Vg V jc eaVcd
b{h egd[jcYd YZ h^\c^XVX^c# AV ^bV\Zc! V
ZhiZc^kZa!VaXVcoVZagVc\dYZbZi{[dgV!Vgi^XjaV
bZchV_Zh ^beaX^idh! n nV cd had YZcdiV! h^cd
fjZiVbW^cXdccdiV#
AV^bV\ZcYZjcXjZgedYZhcjYd!edgZ_Zbead!
ejZYZ! hZ\c aV Xdbedh^X^c YZ aV ^bV\Zc!

19

VaXVcoVgY^hi^cidhh^\c^XVYdh#:cjceg^bZgc^kZa!ZaZmeaX^iddYZaVYZcdiVX^c!h^beaZbZciZcdh
gZb^i^bdhVagZ[ZgZciZY^gZXidYZaV^bV\Zc!gZXdcdXZbdhjcXjZgedYZhcjYd#6]dgVW^Zc!aV^bV\Zc
YZZhZXjZgedYZhcjYd!YZeZcY^ZcYdYZaVXdbedh^X^cYZaXdc_jcid!ejZYZaaZ\VgViZcZgY^hi^cidh
h^\c^XVYdh!nVkZ]^XjaVgY^hi^cidhbZchV_Zh#EdYZbdh^bV\^cVgfjZ!ZcX^ZgidhZci^YdbZiV[g^Xd!
aV^bV\ZcYZjcXjZgedYZhcjYd^bea^XVaVh^bea^X^YVYYZahZg]jbVcd!h^ZbegZnXjVcYdZcaV
^bV\ZcZm^hi^ZgVcadhZaZbZcidhfjZVejciVgVc]VX^VZhV^ciZgegZiVX^c#:cZaXjZcid:aigV_ZcjZkd
YZaZbeZgVYdg!YZ6cYZghZc!aV^bV\ZcYZaXjZgedYZhcjYdZhZaXjZgedYZhcjYdYZagZn!ncd
h^\c^XVcVijgVa^YVY!h^cdfjZ!ZcXdcigVhiZXdcZagZhidYZaejZWad!fjZhZXVgVXiZg^oVedgZhiVg
kZhi^Yd!h^bWda^oVaVg^YXjaVVggd\VcX^VYZaedYZg#

Fm!qbtups!Sbm
Fwb!Nvhhfouibmfs
Lbmboesblb!Fejupsb
)j{rvjfseb*

Mb!dpoopubdjo-!fo!vob!jnbhfo-!bqvoub!b!
tv!tjhojdbep!dvmuvsbm/!Fo!ftuf!dbtp-!mpt!ept!
kwfoft!bdptubept!tpcsf!fm!tpg!ftuo!spefbept!
ef!fmfnfoupt!rvf!opt!tvhjfsfo!rvf!fousf!bncpt!
fyjtuf!vob!sfmbdjo!bnpsptb;!fm!dpmps!spkp-!mb!dpqb!
dbeb-!mbt!njsbebt///!Mb!joujnjebe!rvf!dpnqbsufo!
tf!sfgvfs{b!qps!fm!ifdip!ef!rvf!fm!tpg!pdvmub!tvt!
dvfsqpt!bouf!mb!njsbeb!efm!mfdups/

AV^bV\ZcYZjcXjZgedYZhcjYdgZb^iZVjcXjZgedYZhcjYdgZVa#EZgdejZYZXdccdiVgaVYZhcjYZo
YZY^hi^ciVhbVcZgVh#:cZaXVhdYZjca^WgdYZVcVidbV]jbVcV!aVYZhcjYZocdi^ZcZ!edgZ_Zbead!
c^c\jcVXdccdiVX^chZmjVa!adfjZcdZhZaXVhdYZaXjZgedYZhcjYdgZegZhZciVYdZcZaXjVYgd
Danbe^VYZBVcZi#
AVYZcdiVX^c!ZcjcV^bV\Zc!hZgZZgZVaVgZaVX^cfjZjcZVah^\cd^Xc^XdXdcjcgZ[ZgZciZ#AV
XdccdiVX^chdWgZeVhVZabVgXdZhig^XidYZaV^bV\ZceVgVVig^Wj^gaZjch^\c^XVYdZcZaeaVcdYZadh
XY^\dhXjaijgVaZh#:hbjn^bedgiVciZiZcZgegZhZciZZaeaVcdYZaVXdccdiVX^ceVgVXdbegZcYZgaV
^ciZcX^cfjZeZgh^\jZaVXdbedh^X^cYZjcV^bV\Zc#
:hiVegZhZcX^VYZadhXY^\dhXjaijgVaZhZcaVaZXijgVYZaV^bV\ZcYZWZgZXdgYVgcdhfjZgVgVkZo
jcV^bV\ZcZhXdbeaZiVbZciZcjZkV#Edgad\ZcZgVa!YZig{hYZZaaV]Vn^b{\ZcZhfjZ]VchZgk^Yd
YZgZ[ZgZcX^V#6hXdbdZca^iZgVijgVhZ]VWaVYZaV^ciZgiZmijVa^YVYXjVcYdZaiZmidhZgZaVX^dcVXdc
iZmidhVciZg^dgZh!ZcZabjcYdYZaV^bV\ZcedYZbdh]VWaVgYZ^ciZgiZmijVa^YVYk^hjVa/YZig{hYZ
jcV^bV\Zc!edYZbdhZcXdcigVgbjX]VhdigVhXdcaVhXjVaZhZa^ajhigVYdgY^Vad\V!XjZhi^dcV!^b^iV!
g^Y^Xja^oV!ZiX#JcV^bedgiVciZ]ZggVb^ZciVYZaZXijgVYZaV^bV\Zci^ZcZfjZkZgXdcgZXdcdXZgZa
jc^kZghd^Xdcd\g{XdXdcZaXjVaaV^bV\ZcaZYVhZgZaVX^dcVdhZdedcZ!nYZfjbVcZgVgZhedcYZ
dgZVXX^dcVVeVigdcZhk^hjVaZhVciZg^dgZh#
:heZgVbdhfjZZhiZWgZkZgZXdgg^YdedgZabjcYdYZaVaZXijgVYZaV^bV\ZcejZYVhZgYZji^a^YVY
eVgVVfjZaadhfjZhZVXZgXVcVaedgeg^bZgVkZo#

Fm!scpm!spkp
Tibvo!Ubo
Cscbsb!Gjpsf!Fejupsb
)qsyjnb!qh/*

Mb!jodpsqpsbdjo!ef!ufnujdbt!
sfmfwbouft!qbsb!mpt!bepmftdfouft!
ft!vop!ef!mpt!hsboeft!busbdujwpt!
ef!mpt!mjcspt!mcvn/!Mp!rvf!fo!
bqbsjfodjb!qvfef!tfs!wjtup!dpnp!
vo!mjcsp!tjnqmf-!tf!mmfob!ef!tfoujep!
fo!mb!nfejeb!fo!rvf!mpt!kwfoft!tf!
tjfoufo!jefoujdbept/!Fo!mpt!ept!
dbtpt!qsftfoubept!fo!mbt!qhjobt!
tjhvjfouft-!wfnpt!sffkbept!ufnbt!
qspqjpt!ef!mb!bepmftdfodjb-!dpnp!mb!
tpmfebe!z!mb!ctrvfeb!ef!jefoujebe/
20

21

22

23

una nueva herramienta

Que los nios y jvenes no leen ha


pasado a ser una frase recurrente
en el mundo adulto, casi como una

XdcdX^Yd edg idYdh adh YdXZciZh! XddgY^cVYdgZh

disculpa frente a las dificultades a

n ZcXVg\VYdh 8G6! W^Wa^diZXVg^dh n egd[Zh^dcVaZh

las que se enfrentan los educadores.

gZaVX^dcVYdhXdcZabjcYdYZaVaZXijgV!fjZYjgVciZZa

Cmo convertir este problema en

Xdb^ZcodYZaVVYdaZhXZcX^V]VnjcVWgjhXVXVYVZcZa

un desafo?

cbZgdYZaZXidgZh#

Los libros lbum se presentan como


una herramienta valiosa para empezar
a convencer a los autodenominados
malos lectores de que s pueden
disfrutar con la lectura. Es un hecho
24

:AB>C>HI:G>D9::9J868>C!
A6H7>7A>DI:86H8G6N
A6A:8IJG69:AA>7GDA7JB

:fj^ed7^Wa^diZXVh:hXdaVgZh8G6

25

Kvbo!z!tvt!{bqbupt
Dbsmpt!Qfmmjdfs!Mqf{
Gpoep!ef!Dvmuvsb!Fdponjdb

Fm!psjhjobm!vtp!ef!mbt!
jnhfoft!qvfef!dpotujuvjs!!
vo!gbdups!jnqpsubouf!qbsb!!
busbfs!ovfwpt!mfdupsft/

CjbZgdhVhZcXjZhiVhgZVa^oVYVhVc^dhn_kZcZh!YZbjZhigVcfjZaZZgdXjeVZaeg^bZgaj\VgXdbd
VXi^k^YVYgZVa^oVYVZcZai^Zbeda^WgZZcigZadh.n&&Vdh!eVgVajZ\dXVZgVWgjeiVbZciZ!h^ZcYd
hjeZgVYdedgaVbh^XVnaViZaZk^h^cXdbdhZ\jcYVdeX^c#:hZadXjZciZfjZZccjZhigdeVhhad
Za&.YZadhZhijY^VciZhYZ&*VdhaZZb{hYZjcV]dgVY^Vg^VeVgVZcigZiZcZghZ&#
9jgVciZ Za eg^bZg X^Xad W{h^Xd aV bVndgV YZ adh c^dh n c^Vh ]Vc YZhVggdaaVYd Za ]{W^id aZXidg!
eZgdVaXdbZcoVgZahZ\jcYdX^Xad]Vnjcfj^ZWgZ#;gZciZVZhiZig{ch^id^ciZggjbe^Yd!ZhcZXZhVg^d
egZhZciVgY^hi^ciVhVaiZgcVi^kVhVadhYdXZciZh!eVgVfjZXVYVjcdkVnVegdWVcYdaVhfjZgZhjaiZc
b{hVegde^VYVheVgVhjgZVa^YVY#:cVa\jcdhXVhdh!hZg{aV^beaZbZciVX^cYZjceaVcaZXidgZcfjZ
adhZhijY^VciZhZa^_Vchjha^WgdhXdca^WZgiVY!Zcdigdh!hZWjhXVg{cVjidgZhb{hbdYZgcdhd!edgZa
XdcigVg^d!VadhXa{h^Xdh#
;gZciZVZhiVgZVa^YVY!YZhYZZa8dbedcZciZ7^Wa^diZXVh:hXdaVgZh$8G6!ZaB^c^hiZg^dYZ:YjXVX^c
YZWZZcigZ\VgaVh]ZggVb^ZciVhcZXZhVg^VheVgVfjZadhYdXZciZhejZYVcZaZ\^gXbdZc[gZciVgZa
[dbZcidVaVaZXijgVYZbVcZgVVXi^kV#
9ZhYZ Za Vd '%%*! hZ ]V XdbZcoVYd V igVWV_Vg Zc jcV XdaZXX^c YZ a^Wgdh {aWjb! YZhi^cVYdh
V ZhijY^VciZh ZcigZ &% n &- Vdh! WVhVYdh Zc aV ZmeZg^ZcX^V YZ aV egd[ZhdgV n W^Wa^diZXVg^V
DYZiiZB^X]Za#
B^X]Za]VkZc^YdYZhVggdaaVcYdYZhYZVa\jcdhVdhjceaVcaZXidgY^g^\^YdVVYdaZhXZciZhcdaZXidgZh
YZ hZXidgZh bVg\^cVaZh YZ ;gVcX^V# Hj ZmeZg^ZcX^V ]V YZbdhigVYd fjZ Za XdciVXid YZ Zhidh c^dh
n_kZcZhXdca^Wgdh{aWjbfjZediZcX^Zchjh]VW^a^YVYZheVgV^ciZgegZiVgadhZaZbZcidhk^hjVaZh
n iZc\Vc edXd iZmid! ^cjnZc Y^gZXiVbZciZ Zc aV eZgXZeX^c fjZ i^ZcZc YZ Zaadh b^hbdh [gZciZ
VaVaZXijgV#
Adh ad\gdh ^cY^k^YjVaZh! XjVafj^ZgV hZV Za {gZV YdcYZ hZ Zhi VXijVcYd! Zhi{c bdi^kVYdh edg aVh
]VW^a^YVYZhfjZhZi^ZcZcnaVXgZZcX^VYZaVegde^VZXVX^V!adhkVadgZhhjW_Zi^kdhYVYdhVaViVgZV
VZbegZcYZg!aVhbZiVhVad\gVgnaVbdi^kVX^c^cigchZXVYZXVYVjcdeVgVZ_ZXjiVgaVVXX^c'#Jc
ZaZbZcidbjn^bedgiVciZZcXjVcidVaVhbdi^kVX^dcZheVgVaVaZXijgV!ZhZahZci^ghZjcWjZcaZXidg#
9ZVXjZgYdXdcaVZmeZg^ZcX^VYZB^X]Za!VeVgi^gYZaVaZXijgVYZaXjVgida^Wgd{aWjb!Zac^d$_dkZc
Xdb^ZcoVVbZ_dgVghjVjidZhi^bVaZXidgV!hZ[Vb^a^Vg^oVXdcZadW_Zida^WgdnhiZnVcdZhjc
ZaZbZcidZmigVd!edgadfjZejZYZYVghZZaig{ch^id]VX^VjcVaZXijgVh^c^b{\ZcZh#

&8[#BZbdg^V'%%&"'%%'!;jcYVX^c7ZgiZabVcc!7VgXZadcV!'%%(!ee#))")*#KZgiVbW^cB^c^hiZg^d
YZ:YjXVX^cYZ8]^aZ#Jc^YVYYZ8jggXjadn:kVajVX^c#8dbeZiZcX^VheVgVaVk^YV#GZhjaiVYdhYZadh
ZhijY^VciZhX]^aZcdhZcZaZhijY^dE>H6'%%%!ADB:Y^X^dcZh!HVci^V\d!'%%)!e#&(*#
'8[#<ji]g^Z!?#nL^\ZaY!6#!9^bZch^dchd[X]^aYgZchBdi^kVi^dch[dggZVY^c\/6c^c^i^VahijYn#
GZVY^c\GZhZVgX]GZedgiC#()!Jc^kZgh^ind[BVgnaVcY!6i]Zch<6!&..*#
26

27

Zp!ftqfsp///!!
Ebwjef!Dbmj!0!Tfshf!Cmpdi!!!!

Mb!tjnqmf{b!ef!mb!jnbhfo!tf!dpousbqpof!b!mb!qspgvoejebe!efm!tjhojdbep!ef!ftub!jmvtusbdjo-!
fogsfouboep!bm!mfdups!bm!ufnb!ef!mb!nvfsuf!z!b!tvt!qspqjpt!epmpsft/!

TN

Mbt!cpncjmmbt!rvf!tf!fodjfoefo!z!tf!bqbhbo!!!! Mpt!mphspt!z!gsbdbtpt!qfstpobmft!tf!
sfqsftfoubo!fo!mb!njsbeb!efm!bsujtub!
Sbno!Usjhp!!!!
Gbdupsjb!L
bouf!tv!mjfo{p/!

28

Qfssp!B{vm
Obekb!
Dpsjncp!!!

Fo!vo!ftujmp!fyqsftjwp!z!qmtujdp-!tf!obssb!wjtvbmnfouf!vob!tjuvbdjo!dpujejbob/

Mb!dbqfsvdjub!spkb!!
Mb!bebqubdjo!ef!mb!wfstjo!psjhjobm!ef!
Dibsmft!Qfssbvmu!0!Mfjdjb!Hpumjcpxtlj!!! Qfssbvmu!b!mjcsp!mcvn!fousfhb!mb!pqpsuvojebe!
Efm!Fdmjqtf!!!!
ef!ibcmbs!tpcsf!ufnbt!qsftfouft!fo!ovftusb!
tpdjfebe-!ubmft!dpnp!fm!bcvtp!tfyvbm!z!mb!
qpsophsbgb/

Mb!dbcf{b!fo!mb!cpmtb!!
Nbskpsjf!Qpvsdifu!!
Gpoep!ef!Dvmuvsb!Fdponjdb

Mbt!sfmbdjpoft!dpo!mpt!puspt!op!tjfnqsf!tpo!
gdjmft-!z!fo!djfsubt!pdbtjpoft!ft!nt!gdjm!
ftdpoefs!mb!dbcf{b!fo!mb!cpmtb/!Fo!ftub!
jmvtusbdjo!wfnpt!vob!ovfwb!nbofsb!ef!
fogsfoubstf!bm!nvoep-!hsbdjbt!b!mb!fwpmvdjo!
ef!mb!qspubhpojtub/!

29

:ac^dnZa_dkZcfjZXgZZcZchjh]VW^a^YVYZhaZXidgVh!hZ
h^ZciZcbdi^kVYdhVaZZgnVa]VXZgadXdcbVndg[gZXjZcX^V
bZ_dgVg{c ZhiVh ]VW^a^YVYZh! egdYjX^ZcYd Za Z[ZXid YZ jc
XgXjadk^gijdhd#

AZc\jV_Z n 8dbjc^XVX^c0 Xdc jcV WjZcV hZaZXX^c YZ a^Wgdh {aWjb! Zhid ejZYZ ediZcX^VghZ Va
^cXdgedgVgadhY^hi^cidhhZXidgZhZcaVWhfjZYVYZh^\c^XVYdh#

Adhc^dhn_kZcZhYZ]dn]VccVX^YdnhZ]Vc[dgbVYdZcjcbjcYdYZcjZkVhiZXcdad\Vh!YdcYZ
adk^hjVa_jZ\Vjcgda^bedgiVcih^bdnaV^cbZY^ViZoYZaVhh^ijVX^dcZhaZh]VeZgb^i^YdYZhVggdaaVgaV
XVeVX^YVYYZgZVa^oVgY^kZghVhVXX^dcZhVab^hbdi^Zbed#:hiVhXVgVXiZghi^XVh!ZckZoYZhZgjcejcid
ZcXdcigV!hdcjcZaZbZcidfjZejZYZVnjYVgV[dbZciVgaVaZXijgV!jhVcYdZabViZg^VaVYZXjVYd#
=VnfjZYZhiVXVgZcXVYV_dkZcaVh]VW^a^YVYZhnediZcX^Va^YVYZhfjZi^ZcZ!nVfjZgZ[dgo{cYdaVh
edh^i^kVbZciZedYgZbdhXdchZ\j^gfjZhZVjcWjZcaZXidg#

BjX]VhkZXZh!VhdX^VbdhaVegZhZcX^VYZ^ajhigVX^dcZhZcjca^WgdXdcjcVa^iZgVijgVcZXZhVg^VbZciZ
^c[Vci^a# Fj^h^gVbdh Zc[Vi^oVg Za ]ZX]d YZ fjZ aV aZXijgV YZ ^b{\ZcZh! Va ^\jVa fjZ aV aZXijgV YZ
iZmid ZhXg^id! Zh jcV VXi^k^YVY fjZ Zm^\Z Y^kZghVh YZhigZoVh ^ciZaZXijVaZh fjZ ]Vn fjZ [dbZciVg#
AV ZYjXVX^c ]V eg^k^aZ\^VYd YjgVciZ bjX]d i^Zbed Za iZmid ZhXg^id! eZgd aV aZXijgV YZ aV ^bV\Zc
XdWgVXVYVkZob{hgZaZkVcX^VVbZY^YVfjZhjegZhZcX^VZccjZhigdYVVYVVjbZciV#EdgZhid!Zh
^bedgiVciZfjZZaYdXZciZkVadgZaVaZXijgVYZ^b{\ZcZhh^c^bedgiVgaVZYVYYZhjhZhijY^VciZh#NZh
^bedgiVciZiVbW^cZchZVgVc^dhn_kZcZhfjZaV^bV\Zc!eVgVhZgXdbegZcY^YV!YZWZhZgaZYV
Z^ciZgegZiVYV#

2/!

HVWZbdhfjZZa[dbZcidVaVaZXijgVZhjcegdXZhdXdbeaZ_dfjZgZfj^ZgZZh[jZgodhXdc_jcidhYZ
Y^hi^cidhVXidgZhYZaVhdX^ZYVY/[Vb^a^Vh!XdaZ\^dh!YdXZciZh!ZiX#?jcidXdcZaadh!cZXZh^iVbdhZaVednd
YZaVXgZVX^cZ^cYjhig^VZY^idg^Va!fjZ^cXdgedgZZcigZhjhegdnZXidhaVejWa^XVX^cYZa^Wgdh{aWjbYZ
VjidgZhX]^aZcdhnaVi^cdVbZg^XVcdh!YdcYZcjZhigdhc^dhn_kZcZhhZkZVcgZZ_VYdhnZcXjZcigZc
ZaZbZcidhegde^dhYZhj^YZci^YVY#

:aa^Wgd{aWjb###]VhVW^YdgZXdcdXZgaV^bedgiVcX^VYZaV^bV\ZcZccjZhigVXjaijgV!]VX^ZcYdYZ
aVXdcZm^cZcigZVbWdhXY^\dhjcaj\VgYZZmeZg^bZciVX^cZ^ccdkVX^c###(#AVXdbW^cVX^cYZ
ediZciZh^ajhigVX^dcZhfjZ^cXdgedgVcZaZbZcidhYZaVXjaijgVVXijVaXdcjciZmidXdgidnhj\ZgZciZ!
eZgb^iZ fjZ adh _kZcZh hZ VXZgfjZc Va a^Wgd YZ bVcZgV Y^hi^ciV! Zcg^fjZX^ZcYd adh h^\c^XVYdh
egZhZciZhZcZhidhZaZbZcidhfjZY^Vad\Vc#
3/!

Jc_dkZcfjZh^ZbegZhZ]VXdch^YZgVYdbVaaZXidg!fjZh^ZciZfjZejZYZYZhXjWg^gnZciZcYZgZa
bZchV_ZegZhZciZZcjca^Wgd{aWjb!hZg{iZciVYdVegdWVghjZgiZXdcdigda^Wgd!nedXdVedXdedYg{
^gVkVcoVcYdZchjhaZXijgVh#

:a VXZgXVb^Zcid V adh _kZcZh Xdc ZhiZ cjZkd bViZg^Va


h^\c^XViVbW^cjcYZhV[deVgVadhegd[ZhdgZhnegd[ZhdgVh
YZcjZhigdh^hiZbVZYjXVi^kd!fj^ZcZhiZcYg{cfjZVWg^ghZV
cjZkVhdeX^dcZhYZigVWV_dnZkVajVX^cYZaVaZXijgV#
Adh egd[ZhdgZh YZWZg{c egZeVgVghZ Xdc Vci^X^eVX^c eVgV igVWV_Vg XVYV a^Wgd! gZVa^oVcYd Za b^hbd
igVWV_dfjZajZ\deZY^g{cVhjhVajbcdh!gZXdcdX^ZcYdadhZaZbZcidhk^hjVaZhniZmijVaZhfjZhZ
XdbeaZbZciVcndWa^\VcVaaZXidgVWjhXVgZhVhgZaVX^dcZh#JcVaZXijgVcdigVY^X^dcVaZm^\Z!Vhj
kZo!jcVZkVajVX^ccdigVY^X^dcVa!YdcYZadfjZhZb^YVcdhZVaVXVeVX^YVYYZgZeZi^gXdciZc^Ydh!
h^cdfjZYZhZcigVVgnXdbegZcYZgh^\c^XVYdh#
AV^ciZgiZmijVa^YVYYZZhidha^WgdhcdhZa^b^iVhadVZaZbZcidha^iZgVg^dh!h^cdfjZiVbW^cVjc\gVc
cbZgdYZgZegZhZciVX^dcZh!iVaZhXdbdXjVYgdh!bVeVh!Y^hZd\g{Xd![did\gV[Vh!ZiX#!fjZh^gkZc
XdbdkZ]XjadVaiZmid#:hedgZhidfjZhZd[gZXZcbai^eaZhedh^W^a^YVYZhYZigVWV_d^ciZgY^hX^ea^cVg^d!
fjZ VnjYV V [VkdgZXZg Za VbW^ZciZ Zc Za ZhiVWaZX^b^Zcid! \ZcZgVcYd gZYZh YZ igVWV_d ZcigZ adh
YdXZciZh YZ aVh Y^hi^ciVh Vh^\cVijgVh#  ;dbZciVg aV aZXijgV cd Zh iVgZV ZmXajh^kV YZa egd[Zhdg YZ

(7V_djg!8#n8VggVcoV!B#!:aa^Wgd{aWjbZc6g\Zci^cV!>bV\^cVg^V!c&%,!7jZcdh6^gZh!_ja^d'%%(#
6giXjadZcacZV!]iie/$$lll#^bV\^cVg^V#Xdb#Vg$&%$,$a^WgdVaWjb#]ib#
30

4/!

2/!Cm!Cm
Sbj!Cvfop!0!Nbsjpob!Dbcbttb

:aa^Wgd{aWjbZhjcV]ZggVb^ZciVb{hZcigZaVhfjZZaB^c^hiZg^degdedcZVadhYdXZciZhXdbdVednd
Va[dbZcidaZXidg!ZheZgVbdhfjZejZYVhZgjcVedgiZZcZhiZXVb^cd]VX^VaVigVch[dgbVX^cYZ8]^aZ
ZcjceVhaZXidg#

Lbmboesblb

Fm!ufnb!ef!mb!bnjtube!rvfeb!sffkbeb!
fo!ftub!jnbhfo!ef!hsbo!sjrvf{b!wjtvbm-!
epoef!tf!vujmj{b!vob!udojdb!njyub!
qbsb!mmbnbs!mb!bufodjo!efm!mfdups/

3/!Mbt!cpncjmmbt!rvf!tf!fodjfoefo!z!tf!bqbhbo!!!!
Sbno!Usjhp!!!!
Gblupsjb!L!

5/!

Mb!fyqsftjwjebe!efm!hftup!sfqsftfoub!fm!
tvshjnjfoup!ef!vob!cvfob!jefb/!Ftf!njtnp!
hftup!ft!fm!rvf!rvfsfnpt!pctfswbs!fo!fm!
mfdups!ef!vo!mjcsp!mcvn/!

Tfs!z!qbsfdfs
Kpshf!Mvko!0!Jtpm
TN
4.6/!Mb!qptjcjmjebe!ef!usbubs!fm!ufnb!
efm!bvupdpopdjnjfoup!b!usbwt!ef!vo!
mjcsp!mcvn!bcsf!ovfwbt!pqdjpoft!ef!
usbcbkp-!jowjuboep!b!mpt!epdfouft!b!
eftbsspmmbs!tv!dsfbujwjebe!bm!nyjnp/
6/!

31

Mbt!cpncjmmbt!rvf!tf!fodjfoefo!z!tf!bqbhbo
Sbno!Usjhp!!!!
Gbdupsjb!L

32

Ftqfsbnpt!rvf!ftubt!qhjobt!tjswbo!qbsb!fodfoefs!
mb!cpncjmmb!z!bt!ibdfs!vtp!efm!mjcsp!mcvn!dpnp!vob!
ifssbnjfoub!nt!qbsb!fm!gpnfoup!mfdups/!
33

prlogo

Una de las ms recientes tendencias


del libro infantil y juvenil es el libro
lbum. Su aparicin en el mercado

^YZVgdcZaa^Wgd{aWjb!fjZ]VXVjhVYdjc\gVc^beVXidZcidYdh

editorial, en bibliotecas y libreras es

adhegd[Zh^dcVaZhk^cXjaVYdhVaV^cYjhig^VYZaa^Wgd#HZigViVYZjcV

un significativo aporte a la literatura

cjZkVXdgg^ZciZfjZ^ciZggZaVX^dcVZaiZmidXdcaV^bV\ZcZcjcV

universal. Sus creadores y ya no slo

edYZgdhVh^bW^dh^hZmegZh^kV!YZbVcZgVfjZZhaV^bV\ZcaVfjZ

el escritor como era antes en un libro

VedgiVZah^\c^XVYdYZaV]^hidg^V!XgZVjcXa^bVZbdX^dcVaedg

tradicional se han dado a la tarea

hb^hbVnVbZcjYdZcigZ\VXdciZc^Ydh^bedgiVciZhYZcjZhigV

de inventar un libro capaz de contar una

XjaijgVfjZc^h^fj^ZgVZhi{cZcZaiZmid#

historia con recursos diferentes a los


convencionales. En esta oportunidad

:AA>7GDA7JB!JCD7?:ID8JAIJG6A
BVcjZaEZVBjdo&

&:hXg^idg!Egd[ZhdgYZ8VhiZaaVcd!:heZX^Va^hiVZcA^iZgVijgV>c[Vci^a#EgZb^d<gVc6c\jaVgYZCdkZaVedgB{\^XdHjg:heVV!_jgVYdYZaegZb^dJC:H8DYZA^iZgVijgV>c[Vci^aZcEVgh#Egd[ZhdgYZ
HZb^cVg^dhYZA^iZgVijgV>c[Vci^aVjhe^X^VYdhedgZa8dchZ_dYZaA^WgdnaVAZXijgV#
34

35

=dnYV!ZcfjZZa]dbWgZXdciZbedg{cZdk^kZhjb^YdZcjcbjcYdVjY^dk^hjVanfjZZhi{h^ZcYd
WdbWVgYZVYd edg jcV ^bedgiVciZ XVci^YVY YZ ^b{\ZcZh! Za a^Wgd {aWjb! Zc kZo YZ gZX]VoVg ZhV
gZVa^YVY! VeVgZciZbZciZ XdcigVg^V Va a^Wgd! aV gZXd\Z n aV YZkjZakZ Zc jc dW_Zid XjaijgVa YZ Vaid
h^\c^XVYdVgihi^Xd#6h!Zaa^Wgd{aWjbk^ZcZVgZZ_VgZhVXVgVXiZghi^XVYZjcVhdX^ZYVY^chZgiVZcaV
^bV\Zc#CVXZYZZaaV!hZcjigZYZZaaVngZcVXZZcjcegdYjXidYZ\gVc^ciZch^YVY!XVeVoYZ\ZcZgVg
digVh^b{\ZcZhnh^\c^XVYdh#6h!aVaZXijgVYZjca^Wgd{aWjbVeZaVVaV^ciZa^\ZcX^VZbdX^dcVaYZa
aZXidg#:chjhbVcdh!Zaa^Wgd{aWjbYZheZgiVg{idYdhhjhhZci^YdhnZmeZg^ZcX^Vh!hZ]Vg{k^kdZcaV
bZY^YVZcfjZYZhXjWgVidYVaVediZcX^Va^YVYfjZ]VnZcZhVhe{\^cVhhVi^cVYVh#:cZhiZhZci^Yd!Za
a^Wgd{aWjbZhjcdW_Zidedi^Xd!edgfjZadb{h^bedgiVciZcdZhi{ZcaVhe{\^cVhh^cdZcaVXVWZoV
YZaaZXidg#:hVh^ajhigVX^dcZhhj\^ZgZcb{hfjZY^XZc!^ch^cVcb{hfjZgZkZaVc#6fjZaaVh^b{\ZcZh
XdcZgZcZaidcdnVeZaVcVfjZZaaZXidghZVXVeVoYZgZXgZVgZhZbjcYd^Xc^XdeVgVfjZY^h[gjiZ
YZidYVhhjhg^fjZoVh#
EZgd cd had aV ^ajhigVX^c Zh edgiVYdgV YZ h^\c^XVYd Zc jc a^Wgd {aWjb# IVbW^c i^ZcZ kVadg
hZb{ci^XdaVXj^YVYVZY^X^cZcaVfjZ^ciZgk^ZcZZaY^hZd!ZaiVbVdYZaVaZigV!ZahdedgiZnaV
Xdbedh^X^c\g{XV#EdgZhd!ZaVjidgYZjca^Wgd{aWjbcdZhhadjcVgi^hiVh^cdjcXdc_jcidYZ
XgZVYdgZhfjZ]Vc\ZcZgVYdjcV^YZV#8dc[gZXjZcX^VZcjca^Wgd{aWjbXdcjnZcjcZhXg^idg!jc
^ajhigVYdg!jcZY^idgnjcY^hZVYdg\g{Xd#IVbW^cjc^ajhigVYdgYZ^YZVhediZciZhedghb^hbdZh
XVeVoYZXgZVgjca^WgdYZ^b{\ZcZhYZVaidh^\c^XVYdXdciZmidhYZ\gVcZXdcdbVZmegZh^kV!Xdbd
ZhZaXVhdYZa^ajhigVYdg^c\ah6ci]dcn7gdlcZ!jckZgYVYZgdbdYZadnbVZhigdYZa\cZgd#Hja^Wgd
{aWjb :aA^WgdYZadh8ZgYdhZhjcedYZgdhdZ_Zbead#6fj!ZaVgi^hiVeaVhbVZc^b{\ZcZhXgjYVh!
ZmegZh^dc^hiVhn[VciVh^dhVhjcV]^hidg^VZcaVfjZigViVZahZm^hbdZcaVhdX^ZYVYXdciZbedg{cZVn
XbdadhgdaZhigVY^X^dcVaZhVh^\cVYdhVa]dbWgZnVaVbj_Zg]Vc^YdXVbW^VcYd#
BjX]VhkZXZhaVWZaaZoVYZjca^Wgd{aWjbZhiVafjZcdhadaVY^h[gjiVjcc^dh^cdiVbW^cjc_dkZcn
jcVYjaid#:aa^Wgd{aWjbhjZaZhZg^cXajhdjcgZ\VadZcigZegd[Zh^dcVaZhYZaa^Wgdnbdi^kdYZjcV
XdaZXX^cYZa^Wgdh^c[Vci^aZhYZVaiVXVa^YVY#A^WgdYZbai^eaZhedh^W^a^YVYZh!^cXdgedgViZb{i^XVhYZ
VXijVa^YVYnhZXdck^ZgiZZcjcZheZ_dYZaVXjaijgVYZcjZhigdi^Zbed#

Mb!dbcf{b!fo!mb!cpmtb
Nbskpsjf!Qpvsdifu
Gpoep!ef!Dvmuvsb!Fdponjdb

Mb!fyqsftjo!ef!tpsqsftb!z!
eftmvncsbnjfoup!tf!wf!sffkbeb!
fo!fm!qfrvfp!usp{p!efm!sptusp!rvf!
wfnpt!fo!mb!jmvtusbdjo-!bqfmboep!
ejsfdubnfouf!b!mpt!tfoujept!z!b!mb!
joufmjhfodjb!fnpdjpobm!efm!mfdups/!

36

8dc[gZXjZcX^VZhidha^Wgdh{aWjbhdgegZcYZcVadhVYjaidhegZX^hVbZciZedgadhiZbVhfjZ^cXdgedgVc#
:h fjZ adh c^dh YZWZc ZhiVg V_Zcdh V adh egdWaZbVh YZ cjZhigV edXV4 Cd Zhi{c ZmejZhidh
Y^Vg^VbZciZ V bZchV_Zh X]dXVciZh n XVg\VYdh YZ k^daZcX^V fjZ kZc V igVkh YZ aV iZaZk^h^c h^c
fjZedgZaadhjheVYgZhgZVXX^dcZc4:hdhb^hbdheVYgZhfjZkZch^cegdWaZbVhjcegd\gVbVYZ
iZaZk^h^c YZ XdciZc^Yd k^daZcid Xdc hjh ]^_dh d fjZ _jZ\Vc Xdc Zaadh V jc _jZ\d ZaZXigc^Xd YZ
XVg{XiZgWa^XdfjZZcVaiZXZZajhdYZVgbVhYZ[jZ\d!hZVaVgbVch^jca^Wgd^c[Vci^abjZhigVZaiZbV
YZaV\jZggV#AVY^[ZgZcX^VZhi{ZcfjZZaa^Wgd{aWjbbjZhigVZaegdWaZbVXdcY^\c^YVYeVgVfjZZa
c^ddZa_dkZcgZZm^dcZcn\ZcZgZcjc_j^X^degde^dgZheZXidVaiZbV#

37

AVaZXijgVYZjca^Wgd{aWjb[dgbVg{V[jijgdhVYjaidhXdcZheg^ijXgi^Xd!aZhegZhZciVg{VZhdhc^dh
n_kZcZhiZb{i^XVhYZcjZhigdi^Zbed!cdhZZkVY^g{cYZaVgZVa^YVYh^cdfjZZmedcYg{cXdcXaVg^YVY
iZbVhbjX]VhkZXZhY^[X^aZh!eZgdegZhZciVYdhXdchZg^ZYVYnegd[jcY^YVY!h^ceZgYZgZaXVg{XiZg
gZXgZVi^kdc^ZaeaVXZgYZaVaZXijgV#:cadhfjZhZZY^iVcZc:jgdeV!edgZ_Zbead!ZhXdgg^ZciZkZgaV
egdWaZb{i^XVYZaVHZ\jcYV<jZggVBjcY^Va!Za]dadXVjhidcVo^daVhZeVgVX^cYZYdhVb^\dhedg
XVjhVYZaV\jZggVXdbdZcZaa^Wgd{aWjbYZa^ajhigVYdghj^odIdb^Jc\ZgZg6jidW^d\gV[VYZjcdh^id
YZ[ZaeV!ZcfjZZaiZbVYZaVVb^hiVYZcigZjcc^dVaZb{cnjcc^d_jYdZhi{igViVYdXdcXgjYd
gZVa^hbdeZgdiVbW^cXdciZgcjgVn]VhiVXdc]jbdg#
:hidha^Wgdh^cXdgedgVc^YZVhXdbdaVcZXZh^YVYYZeVonYZidaZgVcX^VZcjcbjcYdZcXg^h^h#8dc
[gZXjZcX^ViVbW^cZhi{cegZhZciZhadhiZbVhgZaVX^dcVYdhXdcaV^YZci^YVY!aV^ckVa^YZo[h^XVYZjc
eZghdcV_Z!aVZc[ZgbZYVYdaVY^XjaiVYYZk^k^gXdceVYgZhhZeVgVYdh#

2/!
5/!

Jca^Wgd{aWjbZhbjX]db{hfjZjca^Wgd#:aa^Wgd{aWjbHdfjZZgVjcVWV^aVg^cVZhbjX]db{h
fjZjcZe^hdY^dYZ^c[VcX^VYZaVWV^aVg^cVgjhV6ccVEVkadkV^ajhigVYVXdcXjVYgdhYZ:Y\Vg9Z\Vh#
:hjcVejZgiVVW^ZgiVVbjX]VhediZcX^Va^YVYZhfjZejZYZchZgYZhVggdaaVYVhZcaVhVaVYZXaVhZh
eVgVYZheZgiVgkdXVX^dcZhVgihi^XVhZcadhc^dhnc^VhZheZX^VabZciZgZaVX^dcVYVhXdcZaWVaaZi!aV
e^cijgV!aVbh^XV!ZaiZVigd!aVa^iZgVijgVnaVZhXZcd\gV[V#
4/!

:a a^Wgd {aWjb :a ai^bd GZ[j\^d YZ GdWZgid >ccdXZci^ Zh jc gZaVid YZ ^bV\^cVX^c eZgY^YV n
ZcXdcigVYV# :hiZ a^Wgd {aWjb i^ZcZ bjX]Vh edh^W^a^YVYZh YZ aZXijgV hZ\c Za c^kZa a^iZgVg^d YZ hjh
aZXidgZh# >YZVa eVgV hZg aZYd edg jc egd[Zhdg V hjh _kZcZh Vajbcdh Xdbd a^Wgd \jV YZ aZXijgV#
:hiVbW^cjca^WgdeVgVgZVa^oVg^ciZgZhVciZhnegd[jcYVh^ciZgegZiVX^dcZh^Xc^XVh!YZhX^[gVcYdaV
hZb{ci^XVYZhjh^ajhigVX^dcZh#Jca^WgdeVgVYZbdgVghZbjX]di^ZbedZcXVYVe{\^cV!dWhZgkVcYd
hjh^b{\ZcZhXVg\VYVhYZh^bWda^hbdh!gZ\^higVcYdYZiVaaZhdcg^XdhnaZnZcYdXVYVZmegZh^cZc
adh gdhigdh YZ adh eZghdcV_Zh d YZiZc^cYdhZ Zc adh hjcijdhdh VbW^ZciZh gZXgZVYdh V igVkh YZ
XdbeaZ_Vh^ajhigVX^dcZh#
8dbdjcVbVcZgVYZXdcig^Wj^gVa[dbZcidYZaa^Wgd{aWjbZccjZhigdeVh!jc\gjedYZegd[Zh^dcVaZh
YZaa^Wgd^c[Vci^an_jkZc^a!ZcigZZaadhZhXg^idgZh!^ckZhi^\VYdgZh!W^Wa^diZXVg^dh!ZmeZgidh!Y^hZVYdgZh!
^ajhigVYdgZhnZY^idgZhcdh]ZbdhgZjc^YdZcaV7^Wa^diZXVYZa8Zcigd8jaijgVaYZ:heVVXdcZaegdeh^id
YZZhijY^VgjcXdc_jcidYZ)&a^Wgdh{aWjbeZgiZcZX^ZciZhVaVXdaZXX^cYZaVh7^Wa^diZXVh8G6#AV
^YZVZhXVeVX^iVgVigVkhYZZhidhVgiXjadhn\jVhYZVXi^k^YVYZhVadhegd[ZhdgZhnW^Wa^diZXVg^dhYZa
eVhfjZbVcZ_ZcZhidha^Wgdh{aWjbeVgVfjZcdadhiZc\VcXdbdjca^Wgdb{hZcaVZhiVciZgVh^cd
fjZhZVcXVeVXZhYZhVXVgaZhidYdZagZVaegdkZX]dfjZi^ZcZc#

3/!
2/!Ujhsft!ef!mb!pusb!opdif
Nbsb!Hbsdb!Ftqfso!0!Bmfkboesp!Nbhbmmboft
4/!5/!Tp!rvf!fsb!
vob!cbjmbsjob
Boob!Qbwmpwb!0!Fehbs!Efhbt

Gpoep!ef!Dvmuvsb!Fdponjdb

Uboup!mb!qpftb!wjtvbm!dpnp!ufyuvbm!ebo!wjeb!b!
pckfupt!jobojnbept-!jowjuboep!bm!mfdups!b!kvhbs!
dpo!mbt!fnpdjpoft!z!mbt!tfotbdjpoft/!

Tfssft

Mb!qsftfodjb!ef!pcsbt!ef!
bsuf!fo!mpt!mjcspt!mcvn!wb!
dpogpsnboep!vob!hbmfsb!
wjtvbm!ef!mpt!mfdupsft/!Fo!
ftuf!dbtp-!b!usbwt!ef!mpt!
dvbespt!ef!Efhbt!z!ef!vob!
obssbdjo!fo!qsjnfsb!qfstpob-!
dpopdfnpt!mb!wjeb!oujnb!ef!
vob!cbjmbsjob/!

3/!Fm!ojp!Ftusfmmb
Sbdifm!Ibvtgbufs!0!Pmjwjfs!Mbuzl
Fefmwjwft

Mb!qsftfodjb!ef!ufnujdbt!bduvbmft!f!ijtusjdbt!
fo!mpt!mjcspt!mcvn!qfsnjuf!vob!mfduvsb!eftef!
ejtujoupt!qvoupt!ef!wjtub/!Ft!fm!dbtp-!qps!fkfnqmp-!
efm!ufnb!efm!ob{jtnp/!

6/!Fm!mujnp!Sfgvhjp
K/!Qbusjdl!Mfxjt!0!Spcfsup!Joopdfouj
Gpoep!ef!Dvmuvsb!Fdponjdb!

AVh\jVhYZVXi^k^YVYZheZgb^i^g{cVaYdXZciZnVaW^Wa^diZXVg^d_VghZb{hZcZaa^Wgd{aWjb!kVadgVgad
ZheZX^VabZciZ n hVXVgaZ Za b{m^bd egdkZX]d eZYV\\^Xd Zc aV hVaV YZ XaVhZh d Zc aV W^Wa^diZXV#
9ZWZbdh]VXZgYZaa^Wgd{aWjbjcdW_ZidXjaijgVaXVeVoYZ\ZcZgVgjcYZhVggdaadbZciVa!V[ZXi^kdn
Zhii^XdZcZac^d!c^Vd_dkZcfjZadaZZ#

Mbt!ijtupsjbt!qbsbmfmbt!qsftfoubebt!b!
usbwt!ef!mbt!jnhfoft!qfsnjufo!vob!
mfduvsb!fo!ejtujoupt!ojwfmft-!rvf!tf!
fosjrvfdf!dpo!mb!ibcjmjebe!efm!mfdups!
qbsb!eftdvcsjs!ejtujoupt!tjhojdbept!!
z!qptjcmft!joufsufyuvbmjebeft/!

6/!
38

39

3/!
5/!
4/!
2/!

2/!Pt!qsftfoup!b!Lmjnu
!!!Csojdf!Dbqbuuj!0!Pdubwjb!Npobdp
!!!!Uvtdbojb

:CIDGCD6AA>7GDA7JB

3/!Mb!dbqfsvdjub!spkb
!!!!Dibsmft!Qfssbvmu!0!Mfjdjb!Hpumjcpxtlj
!!!!!Efm!Fdmjqtf

4/!Fm!mujnp!Sfgvhjp
!!!!K/!Qbusjdl!Mfxjt!0!Spcfsup!Joopdfouj
!!!!!Gpoep!ef!Dvmuvsb!Fdponjdb

5/!Obebso
!!!!Mfp!Mjpooj
!!!!!Mvnfo

40

41

artculo

El lbum es la nica contribucin que la literatura infantil ha hecho


a la literatura, los dems gneros han sido puramente imitativos.
EZiZg=jci ! 8]^aYgZchA^iZgVijgZ !7aVX`lZaa!Dm[dgY!'%%&!e#'--

La produccin de libros lbum, tal como

aZXidgZh#9jgVciZadhVdhcdkZciVnadheg^bZgdhVdh

los entendemos hoy en da, se inicia en

YZ ZhiZ h^\ad ]Vc VeVgZX^Yd igVWV_dh! Xdc[ZgZcX^Vh n

los aos sesenta, pero no es sino a partir

bdcd\g{Xdh Zc ejWa^XVX^dcZh eZg^Y^XVh! fjZ YVc

de los aos ochenta cuando comienza

XjZciV YZ aV ViZcX^c fjZ VXijVabZciZ hZ aZ egZhiV V

a dedicrsele mayor atencin por parte

ZhiZhZ\bZcidYZaVegdYjXX^cYZa^Wgdh#

de la crtica, apareciendo los primeros


estudios exhaustivos que intentan dilucidar
sus caractersticas y las implicaciones
que este tipo de libros tienen para los

A6;JC8>C9:A6>B6<:C:C:AA7JB&
8ZX^a^VH^akV"9Vo'

&6giXjadejWa^XVYddg^\^cVabZciZZcaVGZk^hiVEZdcoVZcZacbZgdZheZX^VaYZY^XVYdVaa^Wgd{aWjb#Eg^bVkZgV'%%+#
'9dXZciZ!^ckZhi^\VYdgVnXgi^XVYZa^iZgVijgV^c[Vci^a#=Vh^YdYdXZciZZcY^kZghVh^chi^ijX^dcZhYZ:heVV!::JJn6bg^XVAVi^cVn]VejWa^XVYdcjbZgdhdhigVWV_dh#
6XijVabZciZZhXddgY^cVYdgVYZaB{hiZgHZb^egZhZcX^VaZcA^WgdhnA^iZgVijgV>c[Vci^aJc^kZgh^iVi6jicdbVYZ7VgXZadcV!7VcXdYZaA^Wgdn;jcYVX^c<Zgb{cH{cX]Zo
Gj^egZonZY^idgVYZ:`Vg#
42

43

HZejZYZVig^Wj^gZa^ciZghfjZhjhX^iVZa{aWjbV[VXidgZhbjnY^kZghdhiVaZhXdbd/aV^cY^hXji^WaZ
egZhZcX^V YZ aV ^bV\Zc Zc aV XjaijgV XdciZbedg{cZV0 adh ]VaaVo\dh YZ aV ^ckZhi^\VX^c ZYjXVi^kV!
ZheZX^VabZciZ YZ aV eh^Xdad\V Xd\c^i^kV! VXZgXV YZ aV ^bedgiVcX^V YZ VegZcYZg V aZZg Xdc a^Wgdh
YZkZgYVYnYZaVVa[VWZi^oVX^cXdbdjcegdXZhdfjZhZ^c^X^ViZbegVcVbZciZ0aVZmiZch^cYZaV
^YZVYZVa[VWZi^oVX^cVadhbjai^bZY^V0aVhY^c{b^XVh[Vb^a^VgZhZcaVhfjZadheVYgZhigVWV_VYdgZh
YZY^XVci^ZbedYZXVa^YVYVhjh]^_dhZmiZcY^cYdhZaVeg{Xi^XVYZaVaZXijgVZckdoVaiV0ZagZejciZ
YZaVegdYjXX^cYZa^Wgdh{aWjbVcVaZhYZadhVdh.%0Zahjg\^b^ZcidYZZY^idg^VaZhZheZX^Va^oVYVh0
Za^ciZghYZaVVXVYZb^VedgaVh[dgbVhcd"XVcc^XVhYZaVa^iZgVijgV!ZiX#
Qfssp!B{vm!!!!
Obekb!!!
Dpsjncp!!!

Mb!nbtdpub!jnbhjobsjb!qspufhf!b!mb!ojb!
fnpdjpobmnfouf!z!mb!hvb!dpnp!tj!gvfsb!tv!
dpodjfodjb-!qbsb!obmnfouf!tfs!bdfqubep!
qps!mpt!qbesft/

IVakZoYZW^YdVfjZZa^ciZghZhgZX^ZciZ!VccdZm^hiZXdchZchdZcYVgaZcdbWgZ!YZc^X^cn
\ZcZVad\VVZhiZegdYjXidZY^idg^Va#:hVhXdbd!edgZ_Zbead!WV_daVYZcdb^cVX^cYZa^Wgdh{aWjb
hZ hjZaZc ^cXaj^g a^Wgdh bjn Y^kZghdh/ cVggVX^dcZh k^hjVaZh! XjZcidh edejaVgZh ^ajhigVYdh! a^Wgdh YZ
a^hiVhnXVi{ad\dh!a^WgdhYZ^b{\ZcZh!ede"jehn]VhiVa^WgdhYZcd"XX^c#6eZhVgYZaVY^kZgh^YVY
YZa^WgdhVadhfjZaaVbVbdha^Wgdh{aWjbnaVhY^XjaiVYZheVgVXaVh^XVgadh!eZgbVcZXZcgVh\dh
ZhiVWaZh Zc Za Xdc_jcid Xdbd aV egZedcYZgVcX^V YZ aV ^bV\Zc Zc aV bVndgV YZ aVh e{\^cVh n aV
XdcjZcX^VYZYdhXY^\dh!Zaam^XdnZak^hjVa&(#

Fm!ufyup!efm!mcvn
BjX]dhYZadhZhijY^dhhdWgZZa{aWjbXdch^hiZcZc^ciZcidhYZXaVh^XVgn_VgaVhY^hi^ciVh[dgbVh
YZgZaVX^cZcigZZaiZmidZhXg^idnaV^bV\Zc!WVh{cYdhZZcZa\gVYdYZVXjZgYddYZhVXjZgYdfjZ
ejZYZZm^hi^gZcigZVbWdhXY^\dh#:hidhbdYZadhYZXaVh^XVX^c!fjZcdh^ZbegZhdcXd^cX^YZciZh
ZchjhdWhZgkVX^dcZh!]VcYZbdhigVYdhZgi^aZheVgVZ_Zbea^XVgZai^edYZgZaVX^cfjZhZegdYjXZ
ZcVa\jcVhe{\^cVhYZa^Wgdh{aWjbXdcXgZidhdeVgVegZ\jciVghZVXZgXVYZai^edYZXdbeZiZcX^Vh
fjZ YZbVcYVc YZa aZXidg aVh Y^hi^ciVh [dgbVh YZ  gZaVX^c iZmid"^bV\Zc# H^c ZbWVg\d! Xdc ZhiVh
XaVh^XVX^dcZhZhi{i^XVhcdhZad\gVgZ\^higVgaVXdbeaZ_^YVYYZadfjZdXjggZYjgVciZaVaZXijgVZcZa
bdbZcidZcfjZadhXY^\dh^ciZgVXX^dcVceVgVegdYjX^gadhh^\c^XVYdh!ejZhZcZa{aWjbadhYdh
XY^\dhXdZm^hiZcZcjcV^ciZgVXX^cZcigZaVeVaVWgV!aV^bV\ZcnZaaZXidgfjZcdh^ZbegZhZejZYZ
gZYjX^gVjcV[gbjaV_V#8jVcYdaZZbdhkVbdh]VX^ZcYdV_jhiZh0XVa^WgVbdhadfjZfj^ZgZcYZX^g
aVh^b{\ZcZhYZVXjZgYdVadfjZVgbVcaVheVaVWgVhnadfjZfj^ZgZcYZX^gaVheVaVWgVhYZVXjZgYd
V aVh ^ajhigVX^dcZh0 ZhiV dhX^aVX^c YZ V_jhiZh n gZV_jhiZh Zh eZgbVcZciZ n c^XV Zc XVYV aZXijgV#
:cjc{aWjbjcY^hXjghdh^ZbegZa^b^iVdZmeVcYZVadigd0adfjZfj^ZgZYZX^gfjZjcXY^\dh^ZbegZ
h^bea^XVdXdbea^XVadfjZZadigdVh^ZciZ#
Fm!ojp!Ftusfmmb
Sbdifm!Ibvtgbufs!0!Pmjwjfs!Mbuzl
Fefmwjwft
)j{rvjfseb*

44

Dnp!efojs!fm!mjcsp!mcvn!ufojfoep!fo!!
dvfoub!mb!wbsjfebe!ef!sfmbdjpoft!qptjcmft!!
fousf!ufyup!f!jnbhfo@!

(8VWZYZhiVXVgfjZZaXY^\dk^hjVacdhadXdciZbeaVaVh^ajhigVX^dcZh!h^cdiVbW^cdigdhZaZbZcidh\g{Xdh
gZaZkVciZhiVaZhXdbdZaY^hZd!aVi^ed\gV[V!aVY^hedh^X^cYZadhZaZbZcidhZcaVe{\^cV!ZahdedgiZ!ZiX#
45

AV^ciZgVXX^cZcigZZaiZmidZhXg^idnaV^bV\Zc]Vh^YdgZegZhZciVYVVigVkhYZbZi{[dgVhXdbd
edg Z_Zbead aV YZa XdaaVg Zc Za fjZ aVh ^ajhigVX^dcZh hZgVc aVh eZgaVh n Za iZmid Za ]^ad fjZ ji^a^oV
aV ^ajhigVYdgV 7VgWVgV 8ddcZn0 aV YZ aV iZaV Zc fjZ adh ]^adh YZ VbWdh XY^\dh hZ ZcigZiZ_Zc eVgV
[dgbVgZaiZ_^Yd0aVh^bW^dh^h!jcigb^cdegdkZc^ZciZYZaVW^dad\V0daVhbZi{[dgVhbjh^XVaZhYZa
XdcigVejciZd! aV Vci^[dcV d Za YjZid#  EZchVbdh fjZ jcigb^cdVXZgiVYdeVgVXVgVXiZg^oVgaV
^ciZgVXX^cZhZaYZh^cZg\^V!ji^a^oVYdedgH^eZ)'!ejZhhZVaVaVegdYjXX^cYZYdhV\ZciZhfjZZc
XdbW^cVX^ci^ZcZcjcZ[ZXidbVndgVafjZiZcYgVcXVYVjcdedghZeVgVYd#

iZbedgVa^YVY# AV ^ajhigVX^c bjZhigV jcV ^YZV YZ i^Zbed edg bZY^d YZ aV hZXjZcX^VX^c YZ aVh
^b{\ZcZhfjZhZhjXZYZcZcjci^ZbedfjZ^cXajnZZai^ZbedYZeVhVgaVe{\^cV#6YZb{h!ZaigVod
nVa\jcdhdigdhgZXjghdh!ZchjbVndgV]ZgZYVYdhYZaXb^X!iVbW^cgZZ_VcZaeVhdYZai^Zbed#
9ZW^YdVaVgZaVX^cZcigZiZmidZhXg^idZ^ajhigVX^dcZhfjZhZegdYjXZZcZa{aWjb!adZhXg^idYZ_VYZ
hZgjcVgiZiZbedgVanaV^ajhigVX^cYZ_VYZhZgjcVgiZZheVX^Va!ejZh!XdbdVgbVCdYZabVc/Adh
ZheVX^dh k^hjVaZh gZegZhZciVYdh Zc aVh ^ajhigVX^dcZh ^bea^XVc i^Zbed n aVh hZXjZcX^Vh iZbedgVaZh
YZhXg^iVhZcaVheVaVWgVh^bea^XVcZheVX^d#)+

9Z bVcZgV fjZ Zc Za XVhd YZ adh a^Wgdh {aWjb! Za iZmid ad fjZ hZ Y^XZ  Zhi{ XdbejZhid edg
eVaVWgVhnedg^b{\ZcZhfjZVXiVcZcXdbW^cVX^cYZ[dgbVh^cg\^XV#8VYVjcdYZadhXY^\dh
fjZXdc[dgbVcZaiZmidedhZZbZY^dhZmegZh^kdheVgi^XjaVgZhniVbW^chjhegde^VhXdckZcX^dcZh
eVgVgZegZhZciVgnZmegZhVghZ/ZaiZmidZhXg^idhZkVaZYZgZXjghdh[dci^Xdh!big^Xdhnh^ci{Xi^Xdh

:c ZhiZ hZci^Yd! aV ^ajhigVX^c Zc Za {aWjb! Xdbd Za X^cZ n aV iZaZk^h^c! Zh jc VgiZ bjai^bdYVa!
Zc Za fjZ hZ ^ciZ\gVc aV Y^bZch^c ZheVX^Va YZ aV Xdbedh^X^c n aV Y^bZch^c iZbedgVa YZa
g^ibdcVggVi^kd#

eVgVXgZVgh^\c^XVYdh!b^ZcigVhfjZZaiZmidk^hjVahZkVaZYZaVacZV!ZaXdadg!naVeZgheZXi^kVeVgV
XgZVggZegZhZciVX^dcZhfjZji^a^oVcdgdbeZcYZiZgb^cVYVhXdckZcX^dcZh^Xdcd\g{XVh#:hVhXdbd
ZcXVYVjcdYZadhXY^\dhhZejZYZc^YZci^XVgYdhc^kZaZh/ZabZY^dXdcZafjZhZgZegZhZciVn
adgZegZhZciVYd#

2/!Mb!jnbhfo!dsfb!fm!nvoep!ddjpobm

9ZaVb^hbVbVcZgV!ZaiZmidgZhjaiVciZYZaVjc^cYZeVaVWgVZ^bV\ZciVbW^cZhiVgVXdbejZhid
edgZhidhYdhc^kZaZh/edgjcVeVgiZadhgZXjghdhbZY^VciZadhXjVaZhhZcVggVdhZZcjcX^VZag^ibd!
ZaiZmidZhXg^idnaV^bV\Zc!aVgZaVX^ciZmid"^bV\Zc!ZiX#nedgaVdigVVfjZaadfjZhZgZegZhZciVd
hZXjZciV#9ZhYZZaejcidYZk^hiVYZaVcVggVX^cZhidhYdhc^kZaZhZfj^kVaZcVaVY^hi^cX^cZcigZ
]^hidg^VadfjZhZXjZciVVigVkhYZaiZmidnaVh^ajhigVX^dcZhnZaY^hXjghdaVbVcZgVZcfjZiZmid
Z^ajhigVX^dcZhhZZchVbWaVceVgVXdciVg#

2/!

:cZhiZVgiXjadcdhXdcXZcigVgZbdhZcaV[jcX^cYZaVh^b{\ZcZhZcgZaVX^cVadfjZVedgiVcVZhiZ
\gVciZmidncdhYZiZcYgZbdhZcXbdaVheVgi^XjaVg^YVYZhYZaY^hXjghdYZaV^bV\ZcXdcY^X^dcVcn
Xdcig^WjnZcVaVXgZVX^cYZh^\c^XVYdhZcadha^Wgdh{aWjbcVggVi^kdh#:medcYgZbdhYZfjbVcZgV
Zc aVh  cVggVX^dcZh XdciZc^YVh Zc Za {aWjb! gZVa^oVYVh V igVkh YZ eVaVWgV Z ^bV\Zc! aV ^bV\Zc
VYfj^ZgZcjZkVh[jcX^dcZh#

:caVhcVggVX^dcZhXgZVYVhVigVkhYZiZmidZhXg^idZ^b{\ZcZh!ZhiVhai^bVhhdcbjnediZciZhVaV
]dgVYZYVgaZ[dgbVVabjcYdXX^dcVaejZhVigVkhYZZaaVheZgX^W^bdhZaVbW^ZciZ!aZhXdadXVbdh
gdhigdhVadheZghdcV_Zh!cdhVhdbVbdhVjcZhXZcVg^dYZhYZjcejcidYZk^hiV!Z^cXajhdedYZbdh
^YZci^XVgZagZ\^higdYZaVcVggVX^c#B^ZcigVhfjZZcjcVcVggVX^cZhXg^iVXVgZciZYZ^ajhigVX^dcZh
Za idcd ad ^beg^bZ aV kdo YZa cVggVYdg! Zc jc {aWjb aVh ^b{\ZcZh iVbW^c Xdcig^WjnZc V YVgaZ
idcVa^YVYVadfjZhZXjZciV#=Vna^Wgdh{aWjbbZadhdhna^Wgdh{aWjbVbVg\dh0adh]VnZkdXVYdgZhd
ejcoVciZh0b^hiZg^dhdhdY^{[Vcdh0ZcidYdhadhXVhdhaVh^ajhigVX^dcZhi^ZcZcjcedYZgZheZX^VaeVgV
XgZVgZhidhXa^bVh#:c\ZcZgVaaV^bV\Zci^ZcZ\gVcXVeVX^YVYeVgVZhiVWaZXZgZaidcdnZagZ\^higd
YZaVcVggVX^c0YZbVcZgVfjZZh[gZXjZciZfjZXdchadb^gVgaVh^b{\ZcZhVXZgiZbdhVaegZX^hVg
h^jcVcVggVX^cZhY^hiVcX^VYVneVgY^XV0dYgVb{i^XVZ^ci^b^hiV#
:cZaXVhdYZadh{aWjbZhcd"cVggVi^kdhVfjZaadhZcadhfjZcd]VnjcVigVbV!h^cdedgZ_Zbeadjc
XVi{ad\dda^hiV!eZgdZcadhfjZiVbW^cZm^hiZjchZci^YdhZXjZcX^VaaVh^b{\ZcZh^\jVabZciZVedgiVc
jcidcd\ZcZgVanjchZci^YdYZXd]ZgZcX^VfjZeZgb^iZaVhZXjZcX^VX^cYZadhZaZbZcidh#:cbjX]dh
YZZhidha^Wgdh{aWjbiVbW^chZXgZVjcbjcYdYZXX^ceVgVfjZZaaZXidg"ZheZXiVYdgXdciZbeaZ#
:cadha^Wgdh{aWjbZabjcYdfjZbjZhigVaV^bV\ZcZhi{YdiVYdXdchjegde^Va\^XVZ^Xdcd\gV[V#IVcid
Zcadha^Wgdh{aWjbcVggVi^kdhXdbdZcadhZcjbZgVi^kdh!aV^bV\Zc_jZ\VjceVeZa^ggZbeaVoVWaZZc
YVgaZXd]ZgZcX^VVabjcYdXX^dcVanZhZhiVXd]ZgZcX^VjcdYZadhgVh\dhY^hi^ci^kdhYZadhWjZcdha^Wgdh
{aWjb^c[Vci^aZh#

:cXdchZXjZcX^V]Zbdh^YZci^XVYdYdh\gVcYZh[jcX^dcZhYZaV^bV\ZcZcZa{aWjb/jcVYZZaaVh
Zh aV [jcX^c YZ XgZVg Za bjcYd XX^dcVa egdedgX^dcVcYd Va\jcdh YZ adh ZaZbZcidh fjZ [dgbVc
eVgiZYZaVcVggVX^cVbW^ZciZ!eZghdcV_Zh!ejcidYZk^hiVnaVdigVZhaV[jcX^ccVggVi^kVYZaV
^bV\ZcVXX^dcZh#

3/!Mb!jnbhfo!dvfoub!mb!ijtupsjb
Mb!jnbhfo!fo!fm!mcvn;!ftqbdjp!z!ujfnqp
<ZcZgVabZciZhZXdch^YZgVVaiZmidZhXg^idXdbdjcV[dgbVegd\gZh^kVniZbedgVa!ZhYZX^gcVggVi^kV0
naV^bV\ZcXdbdjcV[dgbVh^bjai{cZVnZheVX^Va!ZhYZX^gYZhXg^ei^kV#H^cZbWVg\d!ZcZa{aWjb!iVa
XdbdZmea^XV9jg{c(*!cdZhiVbdhVciZ^b{\ZcZhV^haVYVh!h^cdVciZjcVZcXVYZcVX^cYZ^b{\ZcZh
V aVh fjZ aaVbVbdh ^ajhigVX^dcZh# B^ZcigVh fjZ aV ^bV\Zc Zh ZheVX^Va! aV ^ajhigVX^c ^cigdYjXZ aV

3/!
2/!Fm!scpm!spkp
Tibvo!Ubo
Cscbsb!Gjpsf!Fejupsb

)H^eZ!A#!=dlE^XijgZ7dd`hLdg`/6HZb^di^XVaan;gVbZYI]Zdgnd[IZmi"E^XijgZGZaVi^dch]^eh!
8]^aYgZchA^iZgVijgZ^c:YjXVi^dc!c'.k#'!&..-!ee#.,"&%-#
*9jg{c!I#!:ahhjedgihcVggVi^jhY^chaVa^iZgVijgV^c[Vci^a!IZh^hYdXidgVaY^g^\^YVedg<VWg^Za?VcZgBVc^aV!
9ZeVgiVbZciYZIZdg^V^=^hig^VYZa:YjXVX^!Jc^kZgh^iViYZ7VgXZadcV!'%%&#
46

Va\jcdh^ajhigVYdgZh#
3/!Fm!ojp!Ftusfmmb
Sbdifm!Ibvtgbufs!0!Pmjwjfs!Mbuzl
Fefmwjwft

Tmp!dpo!fm!ufyup-!foufoefsbnpt!bo!
nfopt/!Mb!jnbhfo!ft!vob!nfugpsb!ef!mb!
eftpsjfoubdjo!z!fm!bjtmbnjfoup!efm!qfstpobkf/

AVh ^b{\ZcZh hZXjZcX^VYVh Zc Za {aWjb YdiVYVh YZ iZbedgVa^YVY i^ZcZc XVeVX^YVY YZ XdciVg aV
]^hidg^V_jcidVaiZmidZhXg^id#8dbdhZ]VZmea^XVYd!ZaiZmidYZjc{aWjbhZXdbedcZYZadfjZ
cVggVcaVheVaVWgVhnYZadfjZcVggVcaVh^ajhigVX^dcZh#EVgVXdciVgaV^bV\ZchZkVaZYZVa\jcVh
XdckZcX^dcZh Y^hXjgh^kVh*, fjZ ]Vc h^Yd ZhijY^VYVh n VcVa^oVYVh edg adh ZhijY^dhdh n iVbW^c edg

Mb!jnbhfo!ubncjo!qbsujdjqb!fo!mb!dsfbdjo!ef!mb!
buntgfsb!obssbujwb/!

+CdYZabVc!E#!LdgYhVWdjiE^XijgZh/I]ZCVggVi^kZ6gid[8]^aYgZchE^XijgZ7dd`h!
I]ZJc^kZgh^ind[<Zdg\^VEgZhh!6i]Zch<6!&.--!e#')(#
,Adh^ciZgZhVYdhZcXdcdXZgVa\jcVhYZZhiVhXdckZcX^dcZhejZYZcXdchjaiVg/8dadbZg!I#!H^ZiZaaVkZheVgV
 kVadgVgaVh]^hidg^Vh^c[Vci^aZh!;jcYVX^c<Zgb{cH{cX]ZoGj^egZo!BVYg^Y!&..+!8Veijad&#
47

Zc aV ^bV\Zc eVgiZ YZ aV XVg\V cVggVi^kV# IZgZhV 8dadbZg+- ]V VcVa^oVYd Za i^ed YZ VnjYVh fjZ aV
^bV\Zc ejZYZ d[gZXZg V jc aZXidg fjZ Vc cd Ydb^cV Za ZhXg^id# AV ^bV\Zc edg jcV eVgiZ Va^k^V
VaaZXidgaViVgZVYZYZXdY^XVX^c!nedgdigVeZgb^iZXdbea^XVgaVcVggVX^cYZbVcZgVfjZhiV
VaXVcXZaVhZmeZXiVi^kVhYZaaZXidg!VXdhijbWgVYdVZhXjX]VgdkZgcVggVX^dcZhb{hXdbeaZ_VhYZaVh
fjZejZYZaZZg#

AVh^b{\ZcZhcdhadejZYZcgZegZhZciVgaVhVXX^dcZhh^cdfjZ!VigVkhYZVa\jcdhgZXjghdhXdbd
aVWjgWj_VdWdXVY^aad!iVbW^cejZYZcbdhigVgVa\jcdhegdXZhdhkZgWVaZhnbZciVaZhXdbdYZX^g
deZchVg#
EZgdedgigViVghZYZYdhXY^\dhY^[ZgZciZh!ZaiZmidZhXg^idnaV^bV\ZccdejZYZchZgZfj^kVaZciZh0
ZhYZX^g!cdejZYZcXdciVgZmVXiVbZciZadb^hbdejZhXVYVXY^\di^ZcZhjh[dgbVhYZXdciVg#:hedg
ZhdedgadfjZaVhgZaVX^dcZhiZmid"^bV\Zccdhdch^big^XVhnVfjZXVYVXY^\dVVYZda^b^iVadfjZ
ZadigdZhiVWaZXZ#H^cZbWVg\d!hejZYZdXjgg^gfjZadhYdhXY^\dhZcXdbW^cVX^chZeZgX^WVcXdbd
gZYjcYVciZh#JcVYZaVhXVgVXiZghi^XVhYZadhWjZcdha^Wgdh{aWjb^c[Vci^aZhZhfjZiZmidZ^bV\ZchZ
gZeVgiZcaViVgZVYZXdciVgnhZbVci^ZcZcVhVakdYZadheZa^\gdhYZaVgZYjcYVcX^V#

4/!

EdghjeVgiZ7Zii^cV@bbZga^c\"BZ^WVjZg.,]VhZVaVYdYZfjbVcZgVVa\jcVh[dgbVhYZgZaVX^c
ZcigZZaiZmidZhXg^idnaV^ajhigVX^cZheZX^VabZciZXjVcYdadfjZY^XZZaiZmidXdcigVY^XZadfjZY^XZ
aV^ajhigVX^c[VkdgZXZcadheg^bZgdhVXZgXVb^ZcidhV\jgVhXdbeaZ_VhYZaaZc\jV_ZfjZgZfj^ZgZc
YZXdbeZiZcX^Vh^ciZgegZiVi^kVhYZhVggdaaVYVh!XdbdZhZaXVhdYZaV^gdcV#

AVgZeVgi^X^cYZ[jcX^dcZhZcigZZaiZmidnaV^bV\Zc]Vh^Ydbdi^kdYZigVWV_dhZcadhfjZhZ]Vc
hZVaVYd aVh ^bea^XVX^dcZh fjZ i^ZcZ eVgV adh aZXidgZh Zc [dgbVX^c Za ]ZX]d YZ fjZ hZ YZaZ\jZ


6aXdciVg_jcidVaiZmid!aV^bV\ZccdhadegdedgX^dcVZaZbZcidhYZaV]^hidg^VVaVcVggVX^ch^cd
fjZiVbW^c^cX^YZhdWgZadhZaZbZcidhY^hXjgh^kdhYZaVcVggVX^c#JcVYZaVh[jcX^dcZhY^hXjgh^kVh
YZaV^bV\ZcZhjc^ghZVaiZmideVgVXgZVgZag^ibdYZaVcVggVX^c!jcZaZbZcid^bedgiVcih^bdZc
aVcVggVi^kVYZa{aWjb#
5/!

Jnhfoft!dpo!sjunp!qbsb!dpoubs!mb!ijtupsjb

2/!Mpt!usft!cboejept
Upnj!Vohfsfs

3/!Fm!qbtups!Sbm
Fwb!Nvhhfouibmfs

Lbmboesblb

Lbmboesblb

Mb!jnbhfo!opt!bzveb!b!foufoefs!
mb!upobmjebe!ef!mb!ijtupsjb/!Op!tf!
usbub!ef!vob!ijtupsjb!ef!cboejept!
dpnvoft!z!dpssjfouft-!zb!rvf!mb!
jnbhfo!opt!nvftusb!b!vo!cboejep!
rvf-!dpo!bdujuve!qbufsobm-!tf!
qsfpdvqb!qps!stvmb/
2/!

!
Fm!ufyup!opt!ejdf!rvf!Sbm!tf!nbsdi!b!mb!
djvebe-!qfsp!mb!jnbhfo!opt!nvftusb!dnp!
gvf!rvf!tf!nbsdi-!fousfhoepopt!nt!
jogpsnbdjo!tpcsf!mb!ijtupsjb/!Mb!jnbhfo-!
fo!fm!mjcsp!mcvn-!ubncjo!obssb/

:cjcVZY^X^cgZX^ZciZYZaV;Zg^VYZ7dadc^V!Za^ajhigVYdgIdb^Jc\ZgZgXdciVWVXbdXgZVWVhjh
a^Wgdh{aWjb/:hjcVXjZhi^cYZg^ibd!i^X"ZaiZmid0iVX"aVh^ajhigVX^dcZh#I^X"iVX!i^X"iVX#
:hidhg^ibdh!XdbejZhidhedgeVjhVhdVXZaZgVX^dcZh!aZhdchj\Zg^YdhVaaZXidgejZhZhZaiZmidYZa
{aWjbZafjZ^cY^XVXj{cYdnXj{cid]VnfjZYZiZcZghZeVgVdWhZgkVg!Xj{cid]VnfjZVejgVgZaeVhd
edgfjZkVg^VhVXX^dcZhhZhjXZYZcZc[dgbVkZadoZcjcVhdaVe{\^cV#:ag^ibdcVggVi^kdZcZa{aWjb
^ckdajXgVaVY^bZch^c[h^XVYZaa^Wgd!nVfjZZai^ZbedfjZaaZkVeVhVgaVe{\^cViVbW^cV[ZXiVaV
kZadX^YVYYZaVcVggVX^c#:cZ[ZXid!adhXgZVYdgZhYZa^Wgdh{aWjbidbVcZcXjZciVZhiZi^ZbedeVgV
bVgXVgZag^ibdcVggVi^kdnji^a^oVcXVci^YVYYZgZXjghdhnVcojZadheVgV^ck^iVgVaaZXidgVYZiZcZghZ
dVYVgkjZaiVVaVe{\^cV#
Edgad\ZcZgVa!aVh^ajhigVX^dcZh^ck^iVcVYZiZcZghZVb^gVg!b^ZcigVhfjZZaiZmidaaZkVVVkVcoVg#
8dch^YZgVcYd ZhiZ VheZXid! adh VjidgZh gVX^dcVc aV XVci^YVY YZ iZmid Zc jcV e{\^cV d \gVYVc aV
Y^XjaiVYYZaZXijgVYZaV^bV\Zc#:h[gZXjZciZfjZXjVcYd]Vn\gVcXVci^YVYYZiZmid!hZgZXjggVV
jcVk^ZiVdVjcV^ajhigVX^cXdcedXdhYZiVaaZhfjZdWhZgkVgYZbVcZgVfjZcdhZgVaZci^XZZag^ibd
YZaVcVggVX^c#DiVbW^c!fjZXjVcYdhZfj^ZgZVXZaZgVgZag^ibdhZji^a^XZZaZcXVWVa\Vb^Zcid
YZ jcV [gVhZ fjZ Xdci^cV Zc aV e{\^cV h^\j^ZciZ! YZ bVcZgV fjZ Za aZXidg hZ Y eg^hV Zc
eVhVgaVe{\^cV#

4/!Fm!uofm
Bouipoz!Cspxof
Gpoep!ef!Dvmuvsb!Fdponjdb

Mb!jnbhfo!ftusvduvsb!fm!sjunp!ef!mb!
obssbdjo/!Fo!ftub!epcmf!qhjob-!wfnpt!
bm!qfstpobkf!dpssfs!ibdjb!mb!efsfdib/!Mb!
wfmpdjebe!rvf!tvhjfsf!mb!jnbhfo!cvtdb!
bdfmfsbs!mb!mfduvsb!efm!mfdups-!rvf!tf!wfs!
jnqvmtbep!b!ibdfs!vo!dbncjp!ef!qhjob/

5/!Mpt!Ufofcsptjupt
Fmibn!Btbej
Csptrvjm

Fo!ftub!jnbhfo-!fm!nvoep!efm!nbm!z!efm!cjfo!
tf!pqpofo!b!usbwt!efm!vtp!ef!mpt!dpmpsft/

6a\jcdh YZ adh gZXjghdh gib^Xdh hdc ZmXajh^kdh YZ aV ^bV\Zc# Edg Z_Zbead! eVgV YVg aV ^YZV YZ
jcV ZmiZch^c aVg\V YZ i^Zbed hZ ji^a^oV aV YdWaZ e{\^cV h^c iZmid# :hiZ Zh Za XVhd [Vbdhd YZ aVh
YdWaZhe{\^cVhXdchZXji^kVhYZ 9dcYZk^kZcadhbdchigjdhYZBVjg^XZHZcYV`0niVbW^cYZaV
YdWaZe{\^cVYZacVaYZAdhigZhZg^odhYZ?Vk^ZgH{Zo8Vhi{cdZagZXdgg^YdedgaVhZakVYZAVHZakV
6ojaYZ8dbdiid#

3/!
48

-8dadbZg!I#!:a{aWjbnZaiZmid!EZdcoV!c(.!&..+#
.@bbZga^c\"BZ^WVjZg!7#!BZiVa^c\j^hi^X6lVgZcZhhVcYi]Z8]^aYh9ZkZade^c\8dcXZeid[>gdcn/
I]ZGZaVi^dch]^eWZilZZcE^XijgZhVcYIZmi^c>gdc^XE^XijgZ7dd`h!I]ZA^dcVcYI]ZJc^Xdgc!c'(!&...!ee#&*,"&-(#
49

JcgZXjghdYZaV^bV\ZcfjZVXZaZgVZag^ibdZhaVhjXZh^cYZ^b{\ZcZhXdci^\jVhZcjcVb^hbV
e{\^cVXdbddXjggZZcaVZhXZcVYZaVXVWgVZcAVhdgegZhVYZCVcY^!dZcaVhY^hi^ciVhhZXjZcX^Vh
YZ7jZcVhcdX]Zh!YZ?ZVcDgbZgdY#

gd_dYZhiVXVcVDa^k^VnhjWgVnVchjk^iVa^YVY!edgaVdigVadhkVadgZhYZajonhdbWgVnZajhdYZaV
eZgheZXi^kV hZ bjZhigVc aVh ZmegZh^dcZh [VX^VaZh n XdgedgVaZh YZ [dgbV iVc ]jbVc^oVYV fjZ XVh^
edYZbdhegZX^hVgaVZYVY]jbVcVYZaVXZgY^iV:hidhgZXjghdhad\gVcjcVgZegZhZciVX^cXdbeaZ_Vn
bjnZmegZh^kVVYZXj{cYdhZVaV]^hidg^VfjZhZXjZciV#

Qfstpobkft!bkvtubept!b!mp!rvf!tf!dvfoub
2/!

3/!

4/!

2/!3/!Epoef!wjwfo!mpt!npotusvpt
Nbvsjdf!Tfoebl!!
Bmufb

4/!Mb!tpsqsftb!ef!Oboej
Fjmffo!Cspxof
Flbs

KZVbdh Va\jcVh YZ aVh deX^dcZh fjZ ]Vc idbVYd ^ajhigVYdgZh hdWgZhVa^ZciZh eVgV gZegZhZciVg Za
eZghdcV_ZegdiV\dc^hiVYZVXjZgYdVaVegZhZcX^VYZaeZghdcV_ZZcaVcVggVX^cnVaVhXVgVXiZghi^XVh
YZaVcVggVX^c#IdbZbdhedgZ_ZbeadVCVYVgc!ZaeZoegdiV\dc^hiVYZa{aWjb]dbc^bdYZAZd
A^dcc^#:cZhiVcVggVX^cad^bedgiVciZYZaVXVgVXiZg^oVX^cZhhjY^[ZgZcX^VXdcgZheZXidVadhdigdh
eZXZh#CVYVgccdcZXZh^iVhZgjceZghdcV_ZZheZX^VabZciZXdbeaZ_dc^YZegd[jcY^YVYeh^Xda\^XV!
hadgZfj^ZgZhZgY^[ZgZciZVadhYZb{h#:cXdchZXjZcX^VadhgZXjghdhVadhfjZVeZaVA^dcc^eVgV
gZegZhZciVgadhZVYVeiVcVaVZm^\ZcX^VcVggVi^kV/h^bea^XVX^cYZaV[dgbVnY^[ZgZcX^VX^cYZadh
YZb{heZXZhVigVkhYZjcXdadgXdcigVhiVciZ#

GdhV7aVcXVYZGdWZgid>ccdXZci^edhZZjceaVciZVb^ZcidY^[ZgZciZ#:cZhiZXVhdcdZhiVbdhVciZ
jcV]^hidg^VXZcigVYVZcZaeZghdcV_Z!h^cdVciZjcVcVggVX^c]^hig^XVZcaVfjZaVh^ijVX^cegZkVaZXZ
hdWgZaVegdiV\dc^hiV#GdhV7aVcXVZhjceZghdcV_ZXjndYZhi^cdcVggVi^kdZhi{a^\VYdVaXdciZmidZc
ZafjZaZidXVk^k^g#AVdeX^c^ajhigVi^kVeVgVZhiZa^Wgd!VbW^ZciVYdZcaVHZ\jcYV<jZggVBjcY^Va!Zh
jcgZVa^hbdXVeVoYZd[gZXZg!h^ccZXZh^YVYYZbjX]VhZmea^XVX^dcZh!aV^c[dgbVX^cXdciZmijVafjZ
ZaaZXidggZfj^ZgZeVgVXdbegZcYZgaV]^hidg^VVXVWVa^YVY#AVc^VegdiV\dc^hiVZhi{gZegZhZciVYVZc
h^cidcVXdcZhiZbjcYdbZY^VciZaVhXdckZcX^dcZhgZVa^hiVh/hjhgVh\dhhdcgZXdcdX^WaZhnc^Xdh#
EZgdGdhV7aVcXVZhiVbW^cVa\db{hfjZjcVc^VXdcXgZiVneVgi^XjaVg0ZhVaVkZojchbWdad
YZaVhda^YVg^YVY]jbVcVYZ]ZX]dhjcdbWgZVajYZVjcbdk^b^ZcidXaVcYZhi^cdYZgZh^hiZcX^V
eVXXV#9ZbVcZgVfjZ>ccdXZci^YZ_VYZaVYdVa\jcVhXdckZcX^dcZhYZagZVa^hbdeVgVigVch[dgbVg
VhjeZghdcV_ZZcjchbWdad#:hidZmea^XVZaXdadg^YdY^hi^ci^kdVhdX^VYdVaeZghdcV_ZnVaVhWVcYZgVh
cVo^h!YdcYZZagd_dXVgVXiZghi^XdYZhiVXVZcadhVbW^ZciZhhdbWgdhYZaVX^jYVY#:cZhiZeZghdcV_Z
hZ hdaVeVc aV ZmegZh^c eh^Xda\^XV n aV h^bWa^XV! ad fjZ ^beZaZ Va aZXidg V YVg jc eVhd ]VX^V aV
VWhigVXX^cnVaZZgZhiV]^hidg^VeVgi^XjaVgnXdcXgZiVXdbdjcVbZi{[dgVYZaVZmeZg^ZcX^V]jbVcV#

AV]^hidg^VcdgZXaVbVfjZCVYVgchZVjceZghdcV_ZZmegZh^kdn!ZcZhiZXVhd!\gVhbdnh^bea^X^YVY
gZhjaiVcjcVdeX^cVXZgiVYh^bVnYZ\gVckVadgZhii^Xd#

AV^ajhigVX^c!ji^a^oVcYdgZXjghdhegde^dhYZaV^bV\ZcXdbdZaXdadgnaVajo!jc^YVVVa\jcVhe^hiVh
iZmijVaZh!XdbdZacdbWgZYZaVegdiV\dc^hiV!egdYjXZcZhiVh^bWda^oVX^c#

DigdVheZXidfjZgZhjaiVZheZX^VabZciZ^ciZgZhVciZVaV]dgVYZdWhZgkVgaVheVgi^XjaVg^YVYZhYZaV
^bV\ZcZcadha^Wgdh{aWjbZhaVbVcZgVZcfjZadhgZXjghdhegde^dhYZaXY^\dk^hjVahZedcZcVa
hZgk^X^dYZaVcVggVX^c0ZcdigVheVaVWgVh!XbdadhbZY^dhYZgZegZhZciVX^cYZaVh^b{\ZcZhhZ
VYVeiVcVadfjZhZXjZciV#

AVh]^hidg^VhYZHVed!ZaeZghdcV_ZYZBVmKZai]j^_h!\^gVcZcidgcdVadfjZh^ZciZZaeZghdcV_Z#
:hiVhcVggVX^dcZhY^hXjggZcZcjcbjcYdXdcigdaVYdnhZ\jgd!jcZhXZcVg^dZcZafjZZaHVedkV
ZmeZg^bZciVcYdhZchVX^dcZh!ZbdX^dcZhnZmeZg^ZcX^Vh!idYVhZaaVhWVhiVciZXdbjcZh!XdbdZa[gd!
Zab^ZYd!ZaYdadgedgaVbjZgiZ!ZaZcVbdgVb^Zcid!aVhda^YVg^YVY]VX^VZaZmigVd!aV\gVi^ijY]VX^V
adhVb^\dh#Ad^bedgiVciZYZZhiVh]^hidg^VhhdcaVhZbdX^dcZhnhZchVX^dcZhYZHVed!fjZhdc
ZbdX^dcZhh^beaZh!jc^kZghVaZhnXdcijcYZciZh#IdYdhadheZghdcV_ZhhZZcXjZcigVcbjnYZc^Ydh
nhZ^YZci^XVcVigVkhYZedXVhXVgVXiZghi^XVh_Vh#:c\ZcZgVaaVhdeX^dcZhhZbVci^ZcZcZcjcV
b^hbV\VbVXgdb{i^XVbdhigVcYdeaVcdhWVhiVciZ_dh#:cZhiZbjcYdYdcYZidYdigVchXjggZh^c
hdWgZhVaidh!aVhZbdX^dcZhYZHVedYZhiVXVc#JcVhdaVacZVad\gVZmegZhVgZhiVhZbdX^dcZh/aVacZV
fjZY^Wj_VaVWdXVYZHVed#:cjcbjcYdea{X^Yd!gZegZhZciVYdXdcdeX^dcZh\g{XVhXdchiVciZh!
jcigVodYZb{m^bVZmegZh^k^YVYZhXVeVoYZbdhigVgZaiZggdg!ZaeaVXZg!Za[gddaVhVi^h[VXX^cYZ
HVed#9ZZhiVbVcZgVZcZhiVh]^hidg^VhaVhZbdX^dcZhhZXdY^XVcYZ[dgbVh^beaZeZgdegd[jcYV
eVgV]VXZgaVh^ciZa^\^WaZhVaeZfjZdaZXidgnadhgZXjghdhYZaV^bV\ZchZVYVeiVceZg[ZXiVbZciZV
ZhiZegdeh^id#

JcXVhdiVbW^cbjnZ_ZbeaVg!eZgdbjnY^[ZgZciZZhZaYZDa^k^V!ZaZcigVVWaZeZghdcV_ZYZ>Vc
;VaXdcZg! ejZh VjcfjZ aVh cVggVX^dcZh egdiV\dc^oVYVh edg aV XZgY^iV iVbW^c i^ZcZc Xdbd XZcigd
Va eZghdcV_Z! Zc ZhiZ XVhd! ad ^bedgiVciZ cd hdc hZchVX^dcZh jc^kZghVaZh! h^cd jc XVg{XiZg c^Xd!
XdbejZhidYZ]^eZgVXi^k^YVY!hdhi^XVYVheVgi^XjaVg^YVYZh!YZhZdhnVX^dcZhbjnXdcXgZiVh#

5/!

6/!

AdhgZXjghdhegde^dhYZaV^bV\ZcnadhgZXjghdhfjZVYdeiVZcXdbW^cVX^cXdcZaiZmideZgb^iZc
fjZZcZa{aWjbhZegdYjoXVch^\c^XVYdhZmegZhVYdhYZ[dgbVcdkZYdhVnbVcZ_VWaZ# AV[gVhZ
YZ EZiZg =jci fjZ ^c^X^V ZhiZ VgiXjad ZmegZhV Za XVg{XiZg ^ccdkVYdg YZa {aWjb XdciZbedg{cZd
n Zc \gVc bZY^YV hiZ hZ YZWZ V aVh cjZkVh [jcX^dcZh fjZ VYfj^ZgZc aVh ^b{\ZcZh Zc adh
a^Wgdh{aWjb#
7/!
5/!Obebso
Mfp!Mjpooj
Mvnfo

6/!Tbqp!z!vo!eb!nvz!ftqfdjbm
Nby!Wfmuivjkt
Flbs

7/!8/!Pmjwjb
Jbo!Gbmdpofs
Gpoep!ef!Dvmuvsb!Fdponjdb

9ZVaafjZaV^bV\ZcfjZgZegZhZciVVDa^k^VbjZhigVadhbVi^XZhYZabjcYd^ciZg^dgedWaVYdYZ
_jZ\dh! h^ijVX^dcZh edXd \ZcZgVa^oVWaZh n aaZcVh YZ bVi^XZh# Edg jcV eVgiZ! adh YZiVaaZh Zc Xdadg
50

8/!

51

Sptb!Cmbodb
Disjtupqif!Hbmmb{!0!Spcfsup!Joopdfouj
Mhvf{
)bncbt!qhjobt*!

52

53

artculo

El libro lbum es un gnero nuevo


para los nios; est dando todava sus
primeros pasos. Sin embargo, a veces

fjZZhjcXVbed[gi^aeVgVZaYZWViZ!YdcYZidYdZa

me da la impresin que corre y que se

bjcYdhZidbVZaYZgZX]dVde^cVg#NZhdaaZkVVkZg

acerca con rapidez a su poca dorada,

Xbd Zc Y^kZghVh ZY^idg^VaZh YZ Y^[ZgZciZh eVhZh hZ

por la importancia que los creadores

Xdb^ZcoV V ^cXgZbZciVg aV XVci^YVY YZ a^Wgdh {aWjb

le asignan. Pero como gnero nuevo,

ejWa^XVYdh!eZgd!Vab^hbdi^Zbed!hZXaVh^XVXdbdiVa

todava lo terico va ms atrasado que

VdigdhfjZZhi{caZ_dhYZhZgad#

la praxis. Realmente, poco se ha escrito


al respecto. Incluso, muchos artculos
suelen compartir las mismas bibliografas, lo que pone de manifiesto

=:GG6B>:CI6H9:A6>AJHIG68>C
E6G68DCHIGJ>GH><C>;>869DH
6aZmEZaVnd&

54

&>ajhigVYdgXjWVcdgZh^YZciZZc8]^aZ#GZVa^oZhijY^dhW{h^XdhZcaV:hXjZaVKdXVX^dcVaYZ6giZhYZBViVcoVh!8jWV#A^XZcX^VYdZc
6giZhK^hjVaZhZcaVJc^kZgh^YVYYZ8]^aZ#=V^ajhigVYdb{hYZ(*a^WgdheVgVegZhi^\^dhVhZY^idg^VaZhYZ6g\Zci^cV!7da^k^V!8]^aZ
nJgj\jVn#GZX^W^Za&ZgEgZb^dZhXdaVgYZ8b^XBZigdeda^iVcd&..*#BZcX^c=dcgdhVZcaVXViZ\dgVY^Wj_dn\gVWVYdZcZa8dcXjghd
>ciZgcVX^dcVaH^Vgi'%%%!7da^k^V!XdbdEZaVndh_jcidVEZeZEZaVnddWijkdBZcX^cZcZa8dcXjghd>ciZgcVX^dcVaYZ=jbdg\g{XdG^XVgYd
GZcYc!8dadbW^V!EgZb^dZheZX^VaYZa'*i]>ciZgcVi^dcVaCVhgZYY^c=dY_V8Vgiddc8dciZhiIjg`Znn'Yd#EgZb^dZcZaEg^bZg8dcXjghdYZ
=jbdg<g{XdEdgidYZ=jbdg!7gVh^a#

55

EdgiVcid!]VhiVV]dgVVa\jcVhXVgVXiZghi^XVhfjZadYZcZceVgZXZchZgXaVgVh!bVhaVhWVhZh!adh
X^b^Zcidh!cdeVgZXZcZhiVgYZaidYdXdchda^YVYdh#
H^cYjYVh!hedYgVbdhVhZ\jgVgfjZhZjW^XVZcZaab^iZZcigZaVa^iZgVijgVnaVhVgiZhk^hjVaZh#
AV]^hidg^VZcadha^Wgdh{aWjb\ZcZgVabZciZZhXdciVYVZc^ciZggZaVX^cXdcZaY^hXjghdkZgWVa!V
bdYdYZY^{ad\d!Xdc[dgbVcYd[jZgiZhaVodhcVggVi^kdh#:cc^c\cXVhdaV^bV\Zc_jZ\VjceVeZa
hZXjcYVg^d!ejZhi^ZcZV^gZhYZ^cYZeZcYZcX^VYZaiZmidZhXg^id!h^ZcYdeg^bdgY^VaZcaVXdchigjXX^c
YZaV]^hidg^V#6h!ZcXdcigVbdha^Wgdh{aWjbZcfjZaVcVggVX^cZhXdciVYVhadVigVkhYZ^b{\ZcZh!
egZhX^cY^ZcYdYZaaZc\jV_ZZhXg^id!edgadiVcid!nVcd]VWaVgVbdhYZjc\cZgda^iZgVg^d!edgfjZhj
[dgbVYZZmegZh^ccdZhkZgWVa#NVeZhVgYZZhiVgYZcigdYZa[dgbVida^Wgd#

Jca^Wgd{aWjbejZYZZm^hi^gh^ciZmid!eZgdcdejZYZZm^hi^gh^c^b{\ZcZh#:hdiVbW^cadedYgVc
VhZ\jgVgbjX]dh#

6 eZhVg YZ hj k^iVa eVeZa Zc aV cVggVX^c! dWhZgkVbdh fjZ ZhiVh ^b{\ZcZh bVci^ZcZc aVodh
XdchVc\jcZdhXdcaVh^ajhigVX^dcZhYZadha^WgdhigVY^X^dcVaZh!YdcYZZaaVhaZYZWZchjZm^hiZcX^VVa
Y^hXjghdkZgWVa0aZc\jV_ZYdcYZZhXdciVYVnXdbegZcY^YVaV]^hidg^V#

:c bjX]dh XVhdh Zh bjn cV aV acZV fjZ hZeVgV Za a^Wgd {aWjb YZa a^Wgd ^ajhigVYd# 9Z V] adh
ZggdgZhVaXaVh^XVgadh!nXdbdnV]ZY^X]d!hZidbVcXdbdiVaZhbjX]dha^WgdhfjZcdedhZZchjh
XVgVXiZghi^XVh#
JcZ_ZbeadYZbjnXZgXV/:aXjZcidYZaVx:Y^idg^VaHjYVbZg^XVcVYZ6g\Zci^cVXgZVYdedgEZaVndh!
hZjYc^bdYZjcZhXg^idgnjc^ajhigVYdg!ZaeajgVaYZjcVeZaa^Yd!ZaYZEZeZn6aZm!b^eVYgZnnd#
:caVbVndgeVgiZYZZhiV]^hidg^V!cdhgZ\^bdhedgaVhaZnZhXdckZcX^dcVaZhYZjca^WgdeVgVeg^bZgdh
aZXidgZh!YdcYZaV^ajhigVX^cVkZXZhgZXgZV!digVhhj\^ZgZ!digVhVednVn]VhiVaaZ\VVVYdgcVg#

Mpt!njtufsjpt!efm!Tfps!Cvsejdl
Disjt!Wbo!Bmmtcvsh
Gpoep!ef!Dvmuvsb!Fdponjdb

Fm!ufyup!rvf!bdpnqbb!ftub!
jnbhfo!ejdf!Mb!rvjoub!tjmmb!
ufsnjo!fo!Gsbodjb/!Mb!jmvtusbdjo!
bervjfsf!hsbo!gvfs{b!bm!dpoubs!
brvfmmp!rvf!fm!ufyup!dbmmb/!

56

CddWhiVciZ!]VnbdbZcidhZcZaa^WgdZcfjZVeVgZXZcY^hiVcX^Vb^ZcidheVgV[gVhZVcYdV7Zgidai
7gZX]iZchjiZdgViZVigVa!YdcYZZacVggVYdgYZi^ZcZaV]^hidg^VnaZ]VWaVY^gZXiVbZciZVa^ajhigVYdg
edg cd ZhiVg YZ VXjZgYd Xdc ad fjZ Y^Wj_V! aaZ\VcYd ^cXajhd V eZaZVg Xdc a# Hdc adh bdbZcidh
YdcYZhZhjeZgedcZcaVhXaVh^XVX^dcZh#CdZhjca^WgdXdbc^ajhigVYdeVgVeg^bZgdhaZXidgZh#EZgd
iVbedXdZhjca^Wgd{aWjbejgd#
:cidcXZh!edYZbdhVgbVgfjZadhXgZVYdgZhYZadha^Wgdh{aWjbiVbW^chZZcXjZcigVc[gZciZV
jc kVhid n VW^Zgid XVbed XgZVi^kd n egdedh^i^kd# 6eVgZXZc XVYV kZo b{h Vgi^hiVh fjZ YZ bVcZgV
aY^XVhZZmeaVnVcZcZhiZ\cZgd!XdbdXjVcYdZcaVe^cijgVYZah^\adM>MZaVgi^hiVeZgY^ZakcXjad
57

XdcaVcVijgVaZoVXdbdgZ[ZgZciZnY^deVhdVa
cVX^b^ZcidYZaVhkVc\jVgY^Vh#
GZhjaiV XaVgd fjZ ZhiZ \cZgd eVgZXZ idbVg
[jZgoV Zc jc bdbZcid YZ aV ]^hidg^V YdcYZ aV
hdX^ZYVYg^cYZXjaidVaV^bV\Zc#:aZheZXiVYdg
]VaaZ\VYdVjcVaid\gVYdYZYZhVggdaadYZhj
eZgXZeX^c! Zh XVeVo YZ XVeiVg jc Y^hXjghd V
igVkh YZ kVg^dh aZc\jV_Zh h^bjai{cZVbZciZ!
Xdbd Za XVhd YZa X^cZ d aV ejWa^X^YVY# :a a^Wgd
{aWjb bZ YV aV ^begZh^c! hZ \ZhiV eVgV
jc eWa^Xd fjZ nV Zhi{ egZeVgVYd n ZYjXVYd
eVgV aZZgadh n XdbegZcYZgadh! Xdbd h^ ZhiZ
\cZgd hZ ]jW^ZgV VYVeiVYd V aVh cZXZh^YVYZh
YZaaZXidg#

H^c ZbWVg\d! b^ ^ciZcX^c Zc ZhiZ VgiXjad \^gVg{ b{h ]VX^V Za iZbV YZ aV ^ajhigVX^c! cd fj^Zgd
egdedcZgcjZkdhedhijaVYdh!c^iZdg^oVgnbZcdhedaZb^oVghdWgZZa\cZgd!ejZhcdbZXdch^YZgd
jcZheZX^Va^hiVhdcedXdh!h^adh]Vn#
B^eVeZaZhi{ZcdigdaVYd!ZcZaYZaVXgZVX^c#EjZhidfjZhdn^ajhigVYdg#8dbZciVg!ZcidcXZh!
Va\jcdh YZ adh ^c\gZY^ZciZh! YZ aVh ]ZggVb^ZciVh \g{XVh! fjZ ZbeaZV Za Vgi^hiV k^hjVa eVgV aV
cVggVX^cn$dVXZcijVX^cYZjcV]^hidg^V#
5/
5/!Qfssp!B{vm!!!!
Obekb!!!
Dpsjncp!!!

2/!

Fm!jmvtusbeps!efdjef!vtbs!vo!
ftujmp!ef!qjouvsb!fyqsftjwb!qbsb!
bdpnqbbs!mb!obssbdjo!z!mpt!
wbmpsft!p!boujwbmpsft!qsftfoubept/!

:c cjZhigd bZY^d! Za YZhXdcdX^b^Zcid hdWgZ


ZhiZcjZkd\cZgdZhbVh^kd#=Vn^\cdgVcX^Vn
YZh^c[dgbVX^cedgeVgiZYZVjidgZhZhXg^idgZh
Z^ajhigVYdgZh!ZY^idgZh!Y^hZVYdgZh!egd[ZhdgZh!
egdbdidgZh YZa a^Wgd! W^Wa^diZXVg^dh! a^WgZgdh n!
cVabZciZ!aZXidgZh#:hjc]ZX]d#
EdgdigdaVYd!hVWZbdhfjZaVa^iZgVijgV^c[Vci^a
h^ZbegZ ]V h^Yd XaVh^XVYV Xdbd jc \cZgd
bZcdg!^cXajhd]VhiVedgadhb^hbdhXgZVYdgZh#
EgjZWV YZ Zaad Zh fjZ Zc cjZhigd eVh ]Vn
XVgZcX^V idiVa YZ jcV Xgi^XV ZheZX^Va^oVYV# H^ V
ZhdaZV\gZ\VbdhaVhjWkVadgVX^cfjZhZi^ZcZ
YZadha^WgdheVgVeg^bZgdhaZXidgZh!Xbd]VXZg
fjZ jc \cZgd cjZkd! V bZcdg ZhXVaV n XVh^

JciZbVfjZegZdXjeVVadh_kZcZh^ajhigVYdgZhZhaVVegde^VX^cYZjcZhi^ad#Ad\gVgY^[ZgZcX^VghZ
YZagZhidnegdedcZgjcVcjZkV\jgVX^ccdZhiVgZV[{X^a#=Vn^ajhigVYdgZhfjZhZYZhiVXVcedgjc
Zhi^adeVgi^XjaVg!hjha^WgdhejZYZchZggZXdcdX^YdhVaVY^hiVcX^VVaZcigVgZcjcVW^Wa^diZXVda^WgZgV#
<ZcZgVabZciZ!Zcadh^c^X^dh!idbVbdh^cjZcX^VhYZZhidhVgi^hiVh!Za^\^ZcYdVafjZhZVXZgXVb{h
VXbdfjZgZbdhYZX^gaVhXdhVh!dhadcdhYZ_VbdhaaZkVgedgegZY^aZXX^cZhii^XV#6h!YZbVcZgV
XdchX^ZciZd^cXdchX^ZciZ!hZkVcbdaYZVcYdcjZhigVh\jgVh#=VhiVfjZYZheZgiVbdhjcYVncdh
YVbdhXjZciVYZfjZYdb^cVbdhjcZhi^adc^Xd!cdhhZci^bdhXbdYdhnZmegZhVbdhZbdX^dcZh
dXdcXZeidhWV_djcV[dgbVVeVgZciZbZciZ\Zcj^cV#

6YZb{hYZaVWhfjZYVYZjcV^YZci^YVY[dgbVa!Za^ajhigVYdg!
eVgVgZhVaiVgnZcg^fjZXZgaV]^hidg^V!]VXZjhdYZY^[ZgZciZh
Zhi^adh\g{Xdh!ZhXjZaVh!bdk^b^ZcidhniZcYZcX^VhYZcigd
YZaV=^hidg^VYZa6giZ#
3/!

2/!Fm!qbtups!Sbm
Fwb!Nvhhfouibmfs
Lbmboesblb

^\cdgVYd! hZ YZhVggdaaZ4 Cd XgZd fjZ ]VnV jcV


hdaV gZhejZhiV n d_Va{ aaZ\jZbdh V kVg^Vh Zc
ZhiZa^Wgd#

3/!Fm!uofm
Bouipoz!Cspxof
Gpoep!ef!Dvmuvsb!Fdponjdb

Qbsb!vob!cvfob!mfduvsb!ef!vo!mjcsp!mcvn!
ft!ofdftbsjp!dpnfo{bs!fo!mbt!hvbsebt/!Tpo!
fmmbt!mbt!fodbshbebt!ef!ebsopt!qjtubt!tpcsf!
fm!ufnb!z!mb!joufodjo!efm!mjcsp/!

EZgd gZidbVcYd aV iZdgV eVgV idXVg aV bVndg


XVci^YVYedh^WaZYZejcidhncVa^oVgZaVc{a^h^h!
ejZYd YZX^g fjZ Za a^Wgd {aWjb cd had Zhi{
XdbejZhid edg ^ajhigVX^dcZh d iZmidh0 Za a^Wgd
{aWjb Zh jc dW_Zid Zhii^Xd Zc hj idiVa^YVY# N
eVgVZhiVXdc_jcX^ceVgi^X^eVcZcaVbZoXaV/Za
Y^hZd!ZaY^V\gVbVYd!aVi^ed\gV[V!aVedgiVYV!
XdcigVedgiVYV n aVh \jVgYVh# IdYdh VedgiVcYd
XdchjhiVcX^VabZciZ Zc [jcX^c YZa hZci^Yd
YZaa^Wgd#

4/!Mb!Dptb!qfsejeb
Tibvo!Ubo
Cscbsb!Gjpsf!Fejupsb

Fm!ejtfp!efm!mjcsp!mcvn!ujfof!
tv!qvoup!ef!qbsujeb!fo!mb!njtnb!
ubqb!z!dpousbubqb-!fousfhoepopt!
fm!dpoufyup!ef!tv!joufsjps/!

8dbZciVgZaa^Wgd AV^haV!jcV]^hidg^VXdi^Y^VcVYZaV:Y^idg^VaA\jZo!YZ6gb^c<gZYZg!ejZhbZ
eVgZXZjcWjZcZ_Zbead#:aa^WgdcVggVaV]^hidg^VYZjceZghdcV_ZfjZcVj[gV\VZcjcV^haV!ncd
Zh W^Zc VXd\^Yd edg adh ]VW^iVciZh YZ ZhZ aj\Vg# Adh ^haZdh gZegZhZciVc aVh hdX^ZYVYZh XZggVYVh!
XVgVXiZg^oVYVh edg aV ^\cdgVcX^V! adh b^ZYdh! aV mZcd[dW^V n adh egZ_j^X^dh# EVgV Zk^YZcX^Vg ZhiVh
XVgVXiZghi^XVh!ZaVjidgXgZV^b{\ZcZhbjnZmegZh^kVh!\gdiZhXVhnXgjYVh0XdcjcbVgXVYdZhi^ad
eZghdcVa!idbVegdkZX]dYZaZmegZh^dc^hbdVaZb{c!Xdgg^ZciZe^Xig^XVYZXdb^ZcodhYZah^\adMMfjZ
hZYZhiVXVedgZmegZhVgaVh[dW^VhYZahZg]jbVcd#9Z_VYZaVYdadZhii^XVbZciZWZaadnhZegZdXjeV
edgigVchb^i^gZahZci^b^ZcidnaVhjW_Zi^k^YVY!egdkdXVcYdZcZaZheZXiVYdg[jZgiZhZbdX^dcZhYZ
V\dW^d!hjhid!gZejah^c!ZiXiZgV#<gZYZggZXgZVZhiVXdgg^ZciZeVgVegdkdXVgZcZaaZXidgjcV[jZgiZ
gZVXX^c!Y^[X^abZciZZaaZXidgfjZYVg{^cY^[ZgZciZdVeVX^WaZVaXZggVgZaa^Wgd#
DigdZ_ZbeadW^ZcXaVgdZh9gV\j^idnZaYgV\cYZaV:Y^idg^Va6a[V\jVgV!XgZVYdedgEZaVndhnY^hXjaeZc
aVVjidgZ[ZgZcX^V!eZgdZcZhidhXVhdhZhbZ_dgX^iVghdWgZadfjZbZ_dghZYdb^cV!cdZhX^Zgid4#
EjZhZcZhV]^hidg^VXdciVbdhXbdjcc^dhZdWhZh^dcVXdcjca^WgdhdWgZYgV\dcZh#AV]^hidg^VhZ
YZhVggdaaVZcaVVXijVa^YVY!eZgdZaZ\^bdhjcZhi^adk^hjVabZY^ZkVa!gZXdgYVcYdaVaZnZcYVYZHVc
?dg\ZnZaYgV\c!X^iVcYdaVh]^hidg^VhYZXVWVaaZgV!XdcgZ[ZgZcX^VhVaVZhii^XVYZadhZhiVcYVgiZh
nZbWaZbVh]Zg{aY^Xdh#9ZZhiVbVcZgV!VYZb{hYZZcg^fjZXZgaVdWgV!YZYVgaZVaa^WgdjchZci^Yd
Zhii^Xdn[dgiVaZoVVaV]^hidg^V!Xdcig^Wj^bdhVaVZYjXVX^ck^hjVaYZaaZXidg#DZhd^ciZciVbdh]VXZg
edgadbZcdh#

4/!
58

59

DigdVheZXid^bedgiVciZViZcZgZcXjZciVZhZaXdadgZcaV^ajhigVX^c#:hiZhZedcYg{Zc[jcX^cYZa
Y^hXjghdYZaa^Wgd!VWdgY{cYdadYZY^kZghVhbVcZgVh#

2/!

3/!

:aZ\^g jcV Xgdb{i^XV! Zh YZX^g! aV eVaZiV YZ XdadgZh hZaZXX^dcVYV edg Za Vgi^hiV! VnjYVg{ Zc aV
XdgedgVa^YVYYZjcV]^hidg^V#H^^ajhigVbdhjcXjZcidhjWbVg^cd!ZccjZhigVeVaZiVeg^bVg{cadhidcdh
VojaVYdh#EVgVjcV]^hidg^VedaVg!aVeVaZiVZhiVg{XVg\VYVYZXdadgZhXaVgdhn[gdh!ZcXVbW^d!h^aV
]^hidg^VigVchXjggZZcaVhZakV!aVeVaZiViZcYg{XdadgZhk^kdhZ^ciZchdh#:aXdadgedhZZXjVa^YVYZh
hjW_Zi^kVh! fjZ edYZbdh VhdX^Vg Xdc iZbeZgVijgVh# Adh VbVg^aadh n gd_dh YVc hZchVX^c YZ XVadg0
VojaZhnk^daZiVh!ZcXVbW^dYVc^YZVYZ[gd!ZcZheZX^VaXjVcYdhdcbZoXaVYdhXdcWaVcXd#GZWWZXV
9VjigZbZjg i^ZcZ digd bdi^kd eVgV ZaZ\^g jcV Xgdb{i^XV# :c hj a^Wgd :cVbdgVYdh YZ aV :Y^idg^Va
@`^cdh!igVhjcVhWZaaVh^ajhigVX^dcZhhZYZhiVXVcZagd_dnZagdhVYd!Zk^YZciZbZciZhdcadhXdadgZh
XdcfjZ^YZci^XVbdhaVeVh^cnZaVbdg#AdhY^Wj_VciZh6cYgZ_9j\^cnDa\V9j\^cVZcZaa^WgdYZ
aV:Y^idg^Va;dcYdYZ8jaijgV:Xdcb^XVAVheajbVhYZaYgV\ceVgZXZbjnhdXdgg^YdZabdi^kdYZa
Vc^bVa!cd4!^ajhigVcjcXjZcidYZgc^XV:hiZga!XdcZhigjXijgV!VbW^ZciVX^cnXdciZmijVa^oVX^c
YZjcigVY^X^dcVanXa{h^XdXjZcidYZ]VYVh#Hjh^ajhigVX^dcZheVgZXZciZcZgjcVkZaVYjgVdWVhZYZ
XdadgdXgZ!VkZ_ZciVcYdaVh^b{\ZcZhnegdkdXVcYdZcZaaZXidgaVhZchVX^cYZZcXdcigVghZXdcjc
a^WgdVci^\jd#
:aXdadgejZYZhZgZbeaZVYdeVgVY^[ZgZcX^VgdVXZcijVgeVgiZhYZaa^Wgd#:c 9gV\j^idnZaYgV\c!
cjZhigdeZghdcV_ZhZdWhZh^dcViVcidXdcadhYgV\dcZhfjZhjZVfjZeZaZVXdcjcd#EVgVhZeVgVgaV
gZVa^YVYYZahjZdji^a^oVbdhY^[ZgZciZXdadgVX^c#8jVcYd9gV\j^idZhi{YZhe^Zgidji^a^oVbdhXdadgZh
^ciZchdhnWg^aaVciZhnZcaVh^ajhigVX^dcZhYdcYZZaeZghdcV_ZhjZV!aV\VbVYZXdadgZhZhe{a^YV#
:hidcdadYZhXjWgZZaaZXidg]VhiVaaZ\VgVacVaYZaa^Wgd#9ZZhiVbVcZgVZaXdadg_jZ\VjceVeZa
[jcYVbZciVaZcaVcVggVX^c#
AdheZghdcV_ZhZhi{ck^kdh!Y^[X^abZciZcdhedYZbdhYZhegZcYZgYZhjhhZci^b^ZcidhdZbdX^dcZh!
ZhedgZaadfjZZaXdadgcdhegdedgX^dcVZaZbZcidhfjZedYZbdh^YZci^XVgZcaVgZVa^YVYneaVhbVg
ZcjcV^bV\Zc#HdaZbdhVhdX^VgXdadgZhXdcZhiVYdhYZ{c^bd#H^jceZghdcV_ZZhi{[jg^dhd!edYZbdh
iZ^gad YZ gd_d ^ciZchd n Vh VXZcijVg hj ^gV! Zc XVbW^d! h^ Zhi{ ig^hiZ! adh \g^hZh n adh VojaZh cdh
ejZYZcVnjYVg#

4/!

Mb!Jtmb-!vob!ijtupsjb!dpujejbob
Bsnjo!Hfefs
Mhvf{

2/!3/!Qbsb!usbotnjujs!vob!tfotbdjo!ef!gsp!z!
nbmebe!eftef!mb!ubqb-!fm!jmvtusbeps!vujmj{b!mb!
udojdb!efm!dbscpodjmmp/!
4/!Mb!sfgfsfodjb!bm!dvbesp!Fm!hsjup-!ef!Fewbse!
Nvodi!)sfqsftfoubouf!efm!fyqsftjpojtnp*-!
ft!vujmj{beb!qbsb!dpoopubs!fm!ftqboup!bouf!
mp!rvf!pdvssf/
60

Digd VheZXid fjZ Za Vgi^hiV k^hjVa idbV Zc Xdch^YZgVX^c Zh Za bViZg^Va fjZ ZbeaZV eVgV
aV gZVa^oVX^c YZ aVh ^ajhigVX^dcZh# AV ZaZXX^c YZ aV iXc^XV fjZ hZ Vea^XVg{ ejZYZ _j\Vg V [Vkdg
YZ cjZhigV ^ciZcX^dcVa^YVY# H^ jcV ]^hidg^V hZ YZhiVXV edg ad ZigZd! ad edi^Xd! ZhiVgV W^Zc
VXdbeVVYd YZ VXjVgZaVh d i^ciVh! bViZg^VaZh igVcheVgZciZh Xdc bjX]V ajb^cdh^YVY# :c XVbW^d!
]Vn]^hidg^Vhbjnha^YVhfjZhZedYgVcXdciVgbZ_dgZcbViZg^VaZhb{hXjWg^ZciZhXdbdVXga^Xd!
aZddibeZgVh#6gb^c<gZYZgdeiVedgZaXVgWdcX^aadeVgVgZhVaiVgaVV\gZh^k^YVYnaVZmegZh^k^YVY
ZchjheZghdcV_ZhYZAV^haV#:c9gV\j^idnZaYgV\cegZ[Zg^bdhjcViXc^XVfjZh^bjaZaVm^ad\gV[V
d\gVWVYdZcbVYZgV!jcVVci^\jViXc^XVYZ^begZh^cfjZZcdXX^YZciZijkdhjh^c^X^dhZcaV:YVY
BZY^V!nfjZeVgVcjZhigV]^hidg^VgZhjaiV^YcZV#
:h[gZXjZciZZajhdYZaXdaaV\Z!ZabdciV_Z[did\g{Xd!aVhiXc^XVhb^miVh!aVVea^XVX^cY^\^iVa!Zcc!
]VnjcVbea^dVWVc^XdYZedh^W^a^YVYZhYdcYZZa^ajhigVYdgYZWZg{ZaZ\^gaVb{hVYZXjVYV#
IVcidZcZaa^Wgd{aWjbXdbdZcZaa^WgdXdckZcX^dcVa!Za^ajhigVYdgi^ZcZaVXVeVX^YVYYZcVggVgXdc

^cYZeZcYZcX^VYZaiZmid#:cadha^Wgdh{aWjbZhb{hZk^YZciZ!ejZhZhZhiVjcVYZhjheg^cX^eVaZh
XVgVXiZghi^XVh#BVh!Zcadha^Wgdh^ajhigVYdh!XdcbZcdga^WZgiVY!iVbW^cZa^ajhigVYdgejZYZXdciVg
Va\jcVh XdhVh Zc hZ\jcYdh eaVcdh Zc Va\jcdh XVhdh aV ^ajhigVX^c idbVg{ g^ZcYV hjZaiV n ZcigZ
^ciZgegZiVX^dcZh YZ_Vg{ V jc aVYd Za iZmid ZhXg^id# :c ZhiZ i^ed YZ a^Wgdh Za iZmid ZhXg^id [jcX^dcV
YZbVcZgVVjicdbV!aV]^hidg^VedYg{hZgXdbegZcY^YVh^cegZhX^cY^gYZadhY^Wj_dh#H^cZbWVg\d!
YZcigdYZaV^ajhigVX^ccdhigdeZoVbdhXdceZfjZVhcVggVX^dcZh!X]^hiZh\g{Xdh!eZghdcV_ZhfjZ
^ciZgVXiVcnfjZZaY^hXjghdkZgWVacdbZcX^dcV#
Idcn Gdhh! Zm^b^d ^ajhigVYdg ^c\ah! gZXjggZ V ZhiZ bZY^d Xdc bjX]V [gZXjZcX^V# EVgVaZaVbZciZ V
aV ]^hidg^V igVchkZghVa YZa a^Wgd Y^hi^c\j^bdh Zc g^cXdcZh dXjaidh gVidcZh fjZ eZaZVc Xdc \Vidh! d
gVidcZhgdWVcYdXdb^YV#:hidhYZiVaaZhZcg^fjZXZcZaa^WgdViVaejcidfjZVaaZXidg!VaiZgb^cVgYZ
aZZg!aZfjZYVaVhZchVX^cYZfjZaZfjZYVgdcXdhVh^cXdcXajhVh#:cidcXZhiZcYZg{VgZidbVgZaa^Wgd!
ZcXdcigVg{cjZkdhZaZbZcidhfjZYZ_eVhVgZcjcVeg^bZgVaZXijgV#HVWZbdhfjZadhc^dhhdc
^cXVchVWaZhgZaZXidgZh#

5/!

8dccjZhigda^WgdC^jceZadYZidcidYZaV:Y^idg^Va6a[V\jVgVYZ8]^aZ!]VXZbdhjhdYZZhiZgZXjghd/
eVgVaZaVbZciZ Va Z_Z XZcigVa YZa XjZcid Xdck^kZ jcV ]^hidg^V YZ Ydh Y^b^cjidh W^X]^idh fjZ kV
YZhZcXVYZcVcYdjcVhZg^ZYZVXX^dcZh!aaZ\VcYdVXdciVg^cXajhdXdchjegde^VYgVbVijg\^V#9ZiVaaZh
fjZh^cdhZb^gVcXdcViZcX^ceVhVg{c^cVYkZgi^YdhVaVk^hiVYZaaZXidg!ejZhcjcXV^ciZgZgZcXdc
aV]^hidg^Veg^cX^eVa#

6/!

Digdh\j^dhYZ_VYdhedgZa^ajhigVYdghdcaVheZfjZVhX^iVhYZXjVYgdhgZaZkVciZhZcaV=^hidg^VYZa
6giZ# :cAV^haVhji^abZciZeZgX^W^bdhZcjcVYZaVh^ajhigVX^dcZhaVdWgV :a\g^id!YZ:YkVgYBjcX]!
dWgVhbWdadYZaZmegZh^dc^hbd#:ccjZhigda^Wgd9gV\j^idnZaYgV\ciVbW^c]VnjcVX^iVVaXjVYgd
gZcVXZci^hiV YZ GV[VZa! HVc ?dg\Z n Za 9gV\c# :hidh \j^dh eVgZXZc ZhiVg Y^g^\^Ydh V jc eWa^Xd
VYjaidnaZigVYd!fjZh^cZmXaj^gadhhdciVbW^caZXidgZhYZa^Wgdh{aWjb#EZgdXVeiVYddcdedgZa
c^d!Xdbjc^XVYdhdcdedgjcVYjaid!ZhidhYZiVaaZhhZg{cZcg^fjZXZYdgZheVgVa#JcVkZofjZhZ
ZcXjZcigZXdcaVdWgVX^iVYVZaYVYZhjk^YVfjZhZVhZci^g{jcYZaZ^iZZmigV!hZZc[gZciVg{VZaaV
XdcbVndgXg^iZg^d#
AV^ajhigVX^cZhZaeg^bZgXdciVXidfjZi^ZcZZac^dXdcaVhVgiZhk^hjVaZh!aVh^b{\ZcZhYZhjha^Wgdh
hZg{chjeg^bZgV\VaZgVYZVgiZ#HdaZbdhideVgcdhXdcb{h{aWjbZhfjZk^hjVabZciZcdhgZbdciVc
Va VgiZ XdciZbedg{cZd# AV e^cijgV n aV ^ajhigVX^c XdbeVgiZc jc b^hbd aZc\jV_Z# AV ^ajhigVX^c
VnjYVg{VaeZfjZdaZXidgVXdbegZcYZgZhidhXY^\dhXdbjcZh!aZhbdhigVg{ZabjcYdXdY^XVYd
edgh^\cdhneVgVZciZcYZgZhiV^Xdcd\gV[VcZXZh^iVg{jcVegZcY^oV_Z#8dcaVaZXijgVYZadha^Wgdh!
XdcaVZmeZg^ZcX^Vk^hjVa!XdbZcoVg{VYZhVggdaaVghjhZch^W^a^YVY![dgbVg{hj\jhidZhii^Xd!egZ[Zg^g{
Va\jcVh^b{\ZcZhncddigVh!VjcfjZfj^o{hcdhZg{XdchX^ZciZYZZhiVZaZXX^c#

:a a^Wgd ZcigZ\V kVadgZh! XdcdX^b^Zcidh n hZch^W^a^YVYZh! Zh


jcZhibjadVaVXgZVi^k^YVY!negdkZZg{VaeZfjZdaZXidgYZ
]ZggVb^ZciVheVgVhjVYVeiVX^cZchdX^ZYVYnhj[dgbVX^c
XdbdhZg]jbVcd#

7/!
5/!Fm!hfojp!efm!kb{no
Kfbo.Dnf!Ophvt!0!
Boof!Spncz

6/!Fm!mjcsp!fo!fm!mjcsp!fo!
fm!mjcsp
Ksh!Nmmfs

[foesfsb![bsjrvjfz

Tfssft

Fm!vtp!efm!dpmps!pdsf!
qfsnjuf!bm!mfdups!
sfmbdjpobstf!dpo!fm!
mjcsp!dpnp!tj!gvfsb!vo!
epdvnfoup!boujhvp/!Fm!
jmvtusbeps!vujmj{b!dejhpt!
vojwfstbmft!rvf!ebo!
qjtubt!tpcsf!mb!bdujuve!
dpo!rvf!efcfnpt!
fogsfoubs!mb!obssbdjo/!

Fo!ftubt!jnhfoft-!fm!!
dpousbtuf!efm!cmbodp!z!
ofhsp!dpo!fm!vtp!ef!!
dpmpsft!ejtujohvfo!fousf!!
mb!sfbmjebe!z!mb!ddjo/!

7/!Fm!qfssp!ef!Nbemfolb]
Qfufs!Tt
Mvnfo

Nfejbouf!fm!vtp!ef!upopt!
b{vmft!z!efm!cmbodp-!fousbnpt!
bm!nhjdp!nvoep!ef!Nbemfolb!
z!tv!bnjhb-!rvf!kvfhbo!fo!fm!
sujdp/
61

5/!

2/!

Edg idYd ad VciZg^dg! Zh fjZ fj^Zgd fjZ b^h


XdaZ\Vh n nd iZc\Vbdh h^ZbegZ egZhZciZ fjZ
bjX]dYZadfjZYZhZVbdhad\gVgYZeZcYZYZ
cdhdigdh#9ZeZcYZg{YZadfjZcdhZm^\^bdhn
YZ ad fjZ aZ Zm^\^gZbdh Va bZY^d# 9ZeZcYZg{
YZcjZhigVZcigZ\V!YZcjZhigdXdbegdb^hdXdc
ZhiZ]ZgbdhdVgiZ#NYZaVedndnaVXdbegZch^c
YZa gZhid YZ adh ^ckdajXgVYdh! edg hjejZhid#
8dbdZafjZbZ]VcWg^cYVYdjhiZYZhZcZhiZ
bdbZcid#

2/!3/!Nj!hmpcp!qbtfboep!qps!Ovfwb!Zpsl
Zp!fo!fm!Nfuspqpmjubo!Nvtfvn
Kbdrvfmjof!Qsfjtt!Xfju{nbo!0!Spcjo!Qsfjtt!Hmbttfs
Tfssft

3/!

Fo!ftub!obssbdjo!wjtvbm!mb!mfduvsb!tf!fosjrvfdf!dpo!fm!
eftbsspmmp!ef!ept!bddjpoft!qbsbmfmbt/!Qbsb!eftdvcsjs!
ovfwbt!qptjcjmjebeft!ef!joufsqsfubdjo-!fm!mfdups!
tjfnqsf!qvfef!wpmwfs!b!mffs!mpt!nmujqmft!efubmmft!rvf!
dpogpsnbo!bm!mjcsp!mcvn/!
4/!Fm!Hfojp!efm!Kb{no
Kfbo.Dnf!Ophvt!0!Boof!Spncz
[foesfsb![bsjrvjfz

Fo!ftubt!jmvtusbdjpoft!
fodpousbnpt!vob!sfgfsfodjb!bm!
bsuf!btjujdp!boujhvp/!Fm!mjcsp-!ef!
ftub!gpsnb-!tf!dpowjfsuf!fo!vob!
hbmfsb!op!tmp!ef!ftujmpt-!tjop!rvf!
ubncjo!ef!pusbt!dvmuvsbt/!
5/!Mb!dpnqptjdjo
Boupojp!Tlsnfub!0!Bmgpotp!Svbop
Flbs
)efsfdib*

Fm!ftujmp!sfbmjtub!z!mb!vujmj{bdjo!
ef!tncpmpt!vojwfstbmft!tpo!ept!
sfdvstpt!]qbsb!bdfsdbs!bm!mfdups!!
b!mb!ijtupsjb!obssbeb/!

4/!
62

63

3/
4/
2/!

7/
6/
5/!

2/!Mpt!njtufsjpt!efm!Tfps!Cvsejdl
Disjt!Wbo!Bmmtcvsh]

3/!Mb!dptb!rvf!nt!evfmf!efm!nvoep
Qbdp!Mjwo!0!Sphfs!Pmnpt

4/!Ef!opdif!fo!mb!dbmmf!
ohfmb!Mbhp

5/!Mbt!cpncjmmbt!rvf!tf!fodjfoefo!z!tf!bqbhbo!!!!
Sbno!Usjhp!!!!

6/!Mb!dbqfsvdjub!spkb!!
Dibsmft!Qfssbvmu!0!Mfjdjb!Hpumjcpxtlj!!!

7/!Fm!qfssp!ef!Nbemfolb
Qfufs!Tt

Gpoep!ef!Dvmuvsb!Fdponjdb

PRP

]Flbs

Gblupsjb!L!

Efm!Fdmjqtf!!!!

Mvnfo

Fm!vtp!ef!jmvtusbdjpoft!sfbmjtubt!nf{dmbebt!dpo!vo!
ufyup!csfwf!rvf!bqfobt!tvhjfsf!vob!ijtupsjb!gpnfoubo!
mb!dsfbujwjebe/!Fm!ejcvkp!bdfoub!fm!njtufsjp!z!mb!
jnbhjobdjo!fnqjf{b!b!usbcbkbs

Mb!ujqphsbgb!usbcbkb!ef!gpsnb!nvz!fyqsftjwb-!bzveboep!
bm!mfdups!b!tfoujs!z!dpnqsfoefs!mb!joufotjebe!efm!ufyup/

Fm!vtp!ef!dpmpsft!ftusjefouft-!pqvftupt!b!mb!jnbhfo!
rvf!ufofnpt!ef!mb!opdif-!opt!bdfsdb!bm!nvoep!ef!mbt!
tfotbdjpoft!z!ef!mpt!tfoujnjfoupt!efm!qspubhpojtub/!B!
usbwt!ef!fmmpt!dpnqsfoefnpt!dnp!tf!fogsfoub!b!mbt!
ejdvmubeft!ef!ftuf!nvoep/!

Mb!jmvtusbdjo!bqfmb!bm!dejhp!ef!mbt!bsuft!qmtujdbt-!
nfejbouf!mb!ufyuvsb!ef!mb!qjouvsb!z!fm!hsptps!ef!mbt!
qjodfmbebt/!

Mb!bncjfoubdjo!ef!ftuf!dvfoup!usbejdjpobm!opt!
tjub!fo!Qbst/!Ft!vob!nbofsb!ef!npefsoj{bs!fm!
sfmbup-!jodpsqpsboep!fmfnfoupt!qspqjpt!ef!mb!ijtupsjb!
dpoufnqpsofb-!dpnp!fm!nfusp!z!mb!jmvnjobdjo!!
ef!fejdjpt/

Mb!jodpsqpsbdjo!fo!mb!ftrvjob!tvqfsjps!j{rvjfseb!ef!vo!
nbqb!dpo!mb!vcjdbdjo!ef!mbt!ojbt!bqpsub!fmfnfoupt!
ovfwpt!b!mb!obssbdjo/!Rv!opt!rvjfsf!ebs!b!foufoefs!fm!
bvups!dpo!ftuf!fmfnfoup@

64

65

Odette Michel ha tenido un rol importante

entrevista

en la introduccin del libro lbum en


C h i l e y, m s i m p o r t a n t e a n , e n l a
implementacin de programas de lectura
basados en el libro lbum. Mediante estos
p r ogra mas, ha conseguido excelentes
resultados en nios y jvenes que, por
distintos motivos, se encuentran en
contextos no-lectores y poco motivados
para leer. Como bibliotecaria encargada de
la capacitacin y animacin lectora en la
biblioteca central de prstamos de lHrault,

66

;gVcX^V! YjgVciZ &' Vdh! igVWV_ Zc aV ejZhiV Zc bVgX]V YZ
Y^kZghdh ZheVX^dh YZhi^cVYdh V adh _kZcZh Zc jc \gVc cbZgd
YZW^Wa^diZXVhgjgVaZh#6eVgi^gYZ&..&!]VigVWV_VYdZcZaXVbed
YZ aV aZXijgV Xdc _kZcZh n eg^cX^eVabZciZ Xdc VYdaZhXZciZh#
9ZhYZZaVd'%%)!DYZiiZB^X]Za]VigVWV_VYdZcXdc_jcidXdc
Za B^c^hiZg^d YZ :YjXVX^c YZ 8]^aZ Zc Y^hi^cidh egdnZXidh V ad
aVg\dYZaeVh#IZc^ZcYdZcXjZciVhjhXdcdX^b^ZcidhZcbViZg^V
YZ a^Wgd {aWjb n Zc bdi^kVX^c V aV aZXijgV! eZchVbdh fjZ
hZgV^ciZgZhVciZXdcdXZghjde^c^chdWgZY^hi^cidhVheZXidhYZa
igVWV_dXdcZhiZi^edYZdWgVh#6Xdci^cjVX^c!gZegdYjX^bdhjcV
ZcigZk^hiV gZVa^oVYV edg ZhXg^id V DYZiiZ B^X]Za V bZY^VYdh YZ
_jc^dYZa'%%,#

8BDBDI>K6GA6A:8IJG6
6IG6KwH9:AA>7GDA7JB

67

Qpesb!dpoubsopt!dnp!mmfh!vtufe!b!usbcbkbs!dpo!fm!
mjcsp!mcvn!z!dvm!ib!tjep!tv!fyqfsjfodjb!fo!fm!ufnb@
H^ZbegZ]Zji^a^oVYd!ZcZabVgXdYZVXX^dcZhYZaZXijgVnZheZX^VabZciZZcZabVgXdYZaVbdi^kVX^c
VaVaZXijgV!aVa^iZgVijgV^c[Vci^an_jkZc^aXdcadhc^dhnXdcadhVYdaZhXZciZh#

Mpt!njtufsjpt!efm!Tfps!Cvsejdl
Disjt!Wbo!Bmmtcvsh]

8dcadhc^dhn_kZcZhgZX^caaZ\VYdhZhYZX^g!adhfjZaaZ\VcV;gVcX^Vh^cbVcZ_VgaVaZc\jV!
XdcadhZhijY^VciZhXdcdX^YdhXdbdZhijY^VciZhZcY^XjaiVYnXdcadhfjZZhi{cVegZcY^ZcYdaV
aZc\jV!]ZedY^YdXdchiViVgfjZaZhZgVbjnY^[X^aaZZgnXdbegZcYZgjcV]^hidg^VdjciZmid#EdXd
VedXd!ZcidcXZh!XdbZcXVhjhi^ij^gaVhcdkZaVhnadhiZmidhaVg\dhedgadha^Wgdh{aWjb!iVcidZc
;gVcX^VXdbdZcZaZmigVc_Zgd#

Gpoep!ef!Dvmuvsb!Fdponjdb

Mb!efdpejdbdjo!ef!fmfnfoupt!qsftfouft!bqfmb!
ejsfdubnfouf!b!mb!joufmjhfodjb!fnpdjpobm!efm!mfdups-!
qfsnjujoepmf!mffs-!fo!ftuf!dbtp-!vob!jnbhfo!z!vo!
ufyup!qpdp!dpowfodjpobm/!

Dvm!ft!mb!wfsebefsb!ftqfdjdjebe!efm!mjcsp!mcvn@!
:aa^Wgd{aWjbZhjc\cZgdZchb^hbd#
AVZheZX^X^YVYYZadha^WgdhYZ^b{\ZcZhZhaVYZd[gZXZgkVg^VYVh[dgbVhYZgZaVidh#:cjca^Wgd
YZ ^b{\ZcZh XVYV ZaZbZcid Zh cVggVi^kd/ aVh eVaVWgVh! aVh ^b{\ZcZh! Za [dgbVid! adh XdadgZh!
aVi^ed\gV[V#:cZaa^Wgd{aWjbaV^bV\ZcZheg^dg^iVg^V!ZaaVZhaVfjZYVZaidcd!aVVibh[ZgV!Za
hZci^Yd#AV^ajhigVX^cZhVegZ]ZcY^YVVigVkhYZaVZbdX^c!aVhZch^W^a^YVY!VigVkhYZaVVhdX^VX^c
YZ[dgbVh!XdadgZh!^YZVhngZ[ZgZciZhbZY^VciZjcigVWV_dYZYZXdY^XVX^c#
HZ igViV! iVbW^c! YZ aV eg^bZgV \VaZgV YZ VgiZ eVgV adh c^dh n hdWgZ idYd eVgV VfjZaadh fjZ
egdk^ZcZcYZbZY^dhedejaVgZh#

Eftef!dvoep!fyjtuf!fm!mjcsp!mcvn@!Dvm!ft!mb!tjuvbdjo!
efm!mjcsp!mcvn!fo!fm!nfsdbep!fejupsjbm!bduvbm@!Fo!
rv!npnfoup!efm!eftbsspmmp!efm!mjcsp!mcvn!opt!fodpousbnpt@
AV^bV\Zc!YjgVciZbjX]di^Zbed![jZXdch^YZgVYVXdbdjchdedgiZXjaijgVaYZhi^cVYdVjceWa^Xd
^aZigVYd!^cbZY^ViVbZciZaZ\^WaZn!edgadiVcid![{X^a#Adheg^bZgdha^Wgdh^ajhigVYdhZhiVWVcY^g^\^Ydh
bVndg^iVg^VbZciZ V adh c^dh# AVh ^b{\ZcZh hZgkVc eVgV ^ajhigVg jc iZmid! eVgV eVjhVgad! eVgV
eZgb^i^ghZjcYZhXVchdZcaVaZXijgV!niZcVcjcVgZaVX^cYZgZYjcYVcX^VXdcZaiZmid#
Fm!ojp!Ftusfmmb
Sbdifm!Ibvtgbufs!0!Pmjwjfs!Mbuzl
Fefmwjwft
)j{rvjfseb*

Qbsb!dpnqsfoefs!qmfobnfouf!mb!obssbdjo-!efcfnpt!
dpotjefsbs!bm!dpmps!dpnp!vo!qpufouf!fmfnfoup!
obssbujwp!z!tjncmjdp/
68

:a cVX^b^Zcid YZa {aWjb bdYZgcd hZ h^iV VagZYZYdg YZ &.,%# AV k^iVa^YVY YZ ZhiZ \cZgd ]V
Xdci^cjVYd YjgVciZ adh ai^bdh fj^cXZ Vdh n aVh XgZVX^dcZh hZ ]Vc bjai^ea^XVYd/ XVh^ idYVh aVh
ZY^idg^VaZh i^ZcZc jc hZXidg ^c[Vci^a n _jkZc^a n! edg ZcYZ! a^Wgdh {aWjb#  AV bVndg XgZVi^k^YVY hZ
ZcXjZcigVVbZcjYdZcaVhb{heZfjZVhZY^idg^VaZh!fjZcdhadhZZcXjZcigVcZcaVhXVe^iVaZh!
h^cdfjZiVbW^cZcgZ\^dcZh#
69

HjYZhVggdaad]VYVYdjchVaidXjVa^iVi^kd\gVX^VhVagZXdcdX^b^Zcid^chi^ijX^dcVa/adhegd\gVbVhYZ
a^iZgVijgVnedgadiVcid!aVhhZaZXX^dcZhYZa^WgdhhZ]VXZcVeVgi^gYZa_VgYc^c[Vci^anXdci^cVcZc
aVZYjXVX^cW{h^XVnbZY^V#EVgVVXdbeVVgZhiV^beaZbZciVX^cZcadhegd\gVbVh!hdWgZidYdZc
Za{bW^idVgihi^Xdna^iZgVg^d!aZYVcjcaj\VgZhZcX^VaVaa^Wgd{aWjb#

Rv!wjtjo!ujfof!tpcsf!fm!eftbsspmmp!efm!mjcsp!mcvn!fo!Bnsjdb!Mbujob@!
B^ XdcdX^b^Zcid hdWgZ Za a^Wgd {aWjb Zc 6bg^XV AVi^cV ad VYfj^g! Zc jc Xdb^Zcod! V igVkh YZ
igVYjXX^dcZh!YZVgiXjadhZcgZk^hiVhZheZX^Va^oVYVh!VigVkhYZaZcXjZcigdXdcXgZVYdgZhZcVa\jcdh
ZkZcidh!najZ\d!nVZciZggZcd!Zc8]^aZ!YZhYZZa'%%)!nYZhYZZa'%%+!ZcEVgV\jVn#
8dcdXVh^cYZb^egZhZciVX^cYZa^Wgdh{aWjbiVcidhdWgZZa\cZgdXdbdhdWgZZaXdciZc^Yd
Zc aV ;Zg^V YZa a^Wgd '%%) Zc 8]^aZ! Za ^ciZgh YZbdhigVYd edg adh gZhedchVWaZh YZa B^c^hiZg^d YZ
:YjXVX^chZigVYj_dZcjcVhZg^ZYZZcXjZcigdhfjZeZgb^i^ZgdcfjZbZVegdm^bVgVVaVgZVa^YVY
ZcaVhW^Wa^diZXVhnZcaVhZhXjZaVh#
AdfjZb{hbZ^begZh^dccdZgViVcidaV[VaiVYZa^Wgdh{aWjbZcZhiVhZhigjXijgVhh^cdZaXdchiViVg
fjZZhiZ^chigjbZcidZgVYZhXdcdX^Yd!ZhYZX^gfjZcdeVgi^X^eVWVZcaVZYjXVX^cYZadhc^dhn
YZadh_kZcZh#
:cZaXVhdYZ8]^aZ!iZc\dbjX]VXdcVcoV!nVfjZ!ZcYdhVdhnbZY^d!]ZedY^YdXdchiViVgZaYZhZd
YZVkVcoVgZcZhiV{gZVedgeVgiZYZadhY^hi^cidhVXidgZh^bea^XVYdh!]ZXdchiViVYdaVkdajciVYYZjcV
VXX^c\adWVaVeVgi^gYZZmeZg^bZciVX^dcZhZm^idhVh!VYZb{hYZa^ciZghZm^hiZciZedgaVegdYjXX^c
ZY^idg^VaZcadheVhZhaVi^cdVbZg^XVcdh#AdhZY^idgZhX]^aZcdhYZa^iZgVijgV^c[Vci^an_jkZc^aZhi{c
VXijVabZciZXVeVX^iVYdheVgVZaVWdgVga^Wgdh{aWjbXdcadhb^hbdhXg^iZg^dhfjZadhZmigVc_Zgdhb{h
eVgi^XjaVgbZciZadhZjgdeZdh!VjcfjZZaegZX^dYZaa^Wgdh^\jZh^ZcYdjc\gVcdWhi{XjadVaV]dgVYZ
]VXZgXdbegVh^cY^k^YjVaZhnZhXdaVgZh#AVYdiVX^cYZadh8G6Zhbjn^bedgiVciZ!iVcidedgadfjZ
hZZhXd\ZXdbdedgaVXVa^YVY!eZgdZhcZXZhVg^dfjZaVhZhXjZaVhejZYVcZcg^fjZXZghjh[dcYdheVgV
fjZaVhW^Wa^diZXVhhZVcjcaj\Vgbdi^kVYdgeVgVaVaZXijgV#

Mf! qbsfdf! b! vtufe! rvf! fm! dpodfqup!


ef! mfduvsb! usbejdjpobm! tvfmf! pmwjebs!
fm! nvoep! ef! mb! jnbhfo@! Dsff!
vtufe! rvf! mb! mfduvsb! ef! jnhfoft!
tfb! ubo! jnqpsubouf! dpnp! mb! mfduvsb!!
ef!ufyupt@
AVh gZaVX^dcZh ZcigZ iZmid Z ^bV\Zc hdc gVgV
kZo VWdgYVYVh Zc aVh XaVhZh Zc igb^cdh YZ
XdbeaZbZciVg^ZYVY# :h ^c_jhid eZchVg fjZ aV
^bV\ZcZmXajnZZaaZc\jV_ZkZgWVa#EVgV]VWaVg
YZaV^bV\ZchZcZXZh^iVceVaVWgVh!eVgV]VXZg
XdbZciVg^dhhdWgZZaaV!eVgVVnjYVgVadhYZb{h
VXdbegZcYZgaV###7jhXVbdhedcZgaZeVaVWgVhV
aVh^b{\ZcZh#
6a bdbZcid YZa VegZcY^oV_Z YZ aV aZXijgV! aV
^bV\ZcejZYZgZhjaiVggZYjcYVciZeVgVVnjYVg
V XdcgbVg d cd aVh ]^eiZh^h YZ aZXijgV# EZgd
ajZ\d!aV^bV\ZcVnjYVVaZZgZaYdWaZhZci^Yd
YZjciZmid!ejZYZZhXaVgZXZgZaiZmid!^ajhigVgZa
hZci^Yd!Vedn{cYdhZZcjcVXjaijgVbZY^VciZaV
^b^iVX^cdgZb^i^ZcYdVdigVhdWgVh#
AV ^bV\Zc ejZYZ gZVXijVa^oVg d YVg V XdcdXZg
iZmidh Vci^\jdh! igVchedcZgadh! eZgb^i^ZcYd Vh
Va Vajbcd Y^g^\^ghZ ]VX^V Za YZhXjWg^b^Zcid YZ
aVdWgVdg^\^cVa#

:h^bedgiVciZfjZaVZhXjZaVegdedc\Va^Wgdh{aWjbVadhfjZadhc^dhcdejZYVciZcZgVXXZhdZc
ZabVgXdYZaV[Vb^a^V#

AV ^bV\Zc bVci^ZcZ jcV


gZaVX^c ^cbZY^ViV Xdc aV
gZVa^YVYn Xdca d^ bV\^cVg^d!
Zm^hiZ jcV ^YZci^[^XVX^c
^cbZY^ViV! Va\d fjZ cd
hjXZYZ Zc Za XVhd YZ
aVeVaVWgV#

:a a^Wgd {aWjb eZgb^iZ egdedcZg V adh Vajbcdh gZegZhZciVX^dcZh ZmigZbVYVbZciZ kVg^VYVh# :a
VajbcdVWdgYVg{idYdhadhi^edhYZa^Wgd{aWjb!h^cc^c\cVeg^dg^!ejZhnVedhZZg{aVhXdbeZiZcX^Vh
eVgVaZZgad#

:h ^bedgiVciZ VnjYVg V adh ZhijY^VciZh V aZZg


^b{\ZcZh iZbegVcVbZciZ! Xdc Za c YZ
fjZ ejZYVc ^YZci^XVg hj ZhiVijid n hj gda Zc

Fo!fm!dpoufyup!ftdpmbs-!rv!cfofdjpt!qvfef!bqpsubs!fm!mjcsp!mcvn@!Ef!
rv!nbofsb!mb!mfduvsb!ef!jnhfoft!dpousjcvzf!bm!bqsfoej{bkf!z!bm!ftunvmp!
ef!mb!mfduvsb@
Adheg^bZgdha^Wgdh{aWjb!adha^WgdhYZ^b{\ZcZh!eZgb^iZcZaYZhVggdaadYZY^[ZgZciZhc^kZaZhYZ
Xdbjc^XVX^c V[ZXi^kd! [Vb^a^Vg! am^Xd! YZhXg^ei^kd! Vg\jbZciVi^kd! X^ZciXd# :hiZ VegZcY^oV_Z YZ
aVaZc\jVVnjYVVadhc^dhV[VWg^XVg^b{\ZcZhbZciVaZhYZaVheVaVWgVh!V_VgaVh!naZhVnjYVV
VWdgYVgaVaZXijgVnVVegZcYZgVaZZgaV^bV\Zc#

70

2/!

3/!
2/!Kvbo!Gfmj{bsjp!Dpoufoup
ohfmb!Mbhp
Gpoep!ef!Dvmuvsb!Fdponjdb

3/!Kvbo!z!tvt!{bqbupt
Dbsmpt!Qfmmjdfs!Mqf{
Gpoep!ef!Dvmuvsb!Fdponjdb

Mb!qsftfodjb!ef!fmfnfoupt!wjtvbmft!qspqjpt!ef!
Mbujopbnsjdb!qfsnjuf!b!mpt!ftuvejbouft!sfdpopdfstf!fo!
mp!rvf!mffo/!

71

Za a^Wgd {aWjb fjZ aZZc d fjZ Zhi{ V hj Y^hedh^X^c/ ^b{\ZcZh gZYjcYVciZh YZa iZmid! ^b{\ZcZh
XdbeaZbZciVg^Vh!^b{\ZcZhVjicdbVh!iZmidigVch[dgbVYdZc^bV\Zc###

Opt!hvtubsb!dpopdfs!tv!fyqfsjfodjb!fo!fm!ufnb!ef!mb!npujwbdjo!b!mb!mfduvsb!
fo!dpoufyupt!op!mfdupsft!b!usbwt!efm!mjcsp!mcvn/!Ef!rv!nbofsb!tf!fogsfoub!
fm! sjfthp! ef! rvf! fm! kpwfo! qfsnbof{db! fo! fm! ncjup! efm! mjcsp! mcvn! z! op!
dpotvmuf!mjcspt!epoef!qsfepnjob!fm!ufyup@!
B^igVWV_dXdceWa^Xdhcd"aZXidgZhfjZndegZZgdaaVbVg[jijgdhaZXidgZhedggVodcZhhdX^VaZh!
ZhXdaVgZh!YZVaZ_Vb^Zcideg^h^c!]dhe^iVaZh###h^ZbegZ]VXdbZcoVYdXdcaVegZhZciVX^cYZjcd
db{ha^Wgdh{aWjbVWdgYVcYdjcViZb{i^XVXZgXVcVdh^bWa^XVYZaaj\VgnYZaeWa^XdXdcZafjZ
igVWV_VWV#
:hiVVegdm^bVX^cYZWZ]VXZghZiZc^ZcYdZcXjZciVZaXdciZmidYdcYZhZZcXjZcigVZac^d!Za_dkZc!
ZcZahZci^YdVbea^d/[Vb^a^V!WVgg^d!ZhXjZaV!dg^\Zc###nZhb{hZXVoZc\gjedfjZ^cY^k^YjVabZciZ
adfjZiVbW^cY^[ZgZcX^VVZhiZigVWV_dXdcZaYZaVhVaVYZXaVhZh#=VXZgXdbegZcYZgVXVYVjcd
fjZZm^hiZjca^WgdeVgVa!nfjZYZWZbdh!_jcidh!YZhXjWg^gad!Zm^\ZVaVkZojcVhZaZXX^cYZa^Wgdh
VYVeiVYdhnbZY^VYdgZh[dgbVYdh#
:h!ZceVgiZ!ZaigVWV_dfjZ]ZYZhVggdaaVYdZcEVgV\jVn![dgbVcYdZfj^edh!igVWV_VcYdZcWVgg^dh
edWgZhYZ6hjcX^cnXdcc^dhYZaVXVaaZ#

Rv!bdujwjebeft!ftqfddbt!qvfefo!mmfwbstf!b!dbcp!
b!qbsujs!ef!vo!mjcsp!mcvn!qbsb!qspnpwfs!z!npujwbs!mb!mfduvsb@!
Ji^a^oVgjca^Wgd{aWjbdb{heZgb^iZXgZVgjcVgZYYZgZ[ZgZcX^VhfjZVWdgYVc\cZgdhY^[ZgZciZh!fjZ
XdbeaZiVc!edgZ_Zbead!ZaiZbV#:hadfjZaaVbVbdhaVejZhiVZcgZYdaZXijgVZcXdchiZaVX^c#
AVejZhiVZcgZYYZaVhY^[ZgZciZhaZXijgVheZgb^iZdg\Vc^oVgbZ_dgaVhVXi^k^YVYZhnYZhVggdaaVgjc
igVWV_dbjai^Y^hX^ea^cVg^d#
:a eg^cX^eVa dW_Zi^kd Zh ]VXZg YZhXjWg^g digVh aZXijgVh! n dg^ZciVg ]VX^V \cZgdh Y^[ZgZciZh/ edZhV!
iZVigd!YdXjbZciVa!a^WgdhXa{h^Xdh!adhd[V^cXajhdZcadhb{h_kZcZh!nZhidhZVea^XVVidYdhadh
iZbVh!^cXaj^YdhadhiZbVhY^[X^aZhdhZch^WaZh#:hVagZYZYdgYZaVgZYYZgZ[ZgZcX^VhfjZkZcYg{cV
V\gZ\VghZcjZkVhaZXijgVhZcdigdhaj\VgZh!XdcdigVheZghdcVh#:aa^Wgd{aWjbeZgb^iZ^ciZ\gVgV
idYdhZcZaiZbVigViVYdnXdchi^ij^gjcVXjaijgVa^iZgVg^V^cY^k^YjVanYZXaVhZ#
IdYdhadhiVaaZgZh]VcYZhZbWdXVYdhdWgZZhiZigVWV_d!^cXajhdXjVcYd]Z]ZX]dVc^bVX^dcZhZcaV
7^Wa^diZXVYZHVci^V\d#:hiZigVWV_dYZbVcYVfjZ]VnVjcVhZaZXX^cYZa^WgdhZcaVXaVhZdZcZa
ZhiVWaZX^b^Zcid!ZcaVbZY^YVZcfjZZa{aWjbZh!ZcZhiZXVhd!jcigVbedaceVgVdigVhaZXijgVh!
digdhXdcdX^b^Zcidh#

Fm!hsbo!hsjt
Ksh!Tufjofs!0!Ksh!Nmmfs!
Mhvf{

Op!ft!vob!dbtvbmjebe!rvf!mpt!
dpofkpt!qbtfo!kvoup!b!vo!wfoujmbeps!
bm!ftdbqbs!ef!tvt!kbvmbt/!Fm!vtp!
ef!tncpmpt!qfsnjuf!bdfouvbs!fm!
tjhojdbep!ef!mb!mjcfsube/
72

73

Fo!rv!tf!ejgfsfodjbo!ftubt!bdujwjebeft!ef!mbt!rvf!tf!qvfefo!
mmfwbs!b!dbcp!dpo!vo!mjcsp!jmvtusbep@
AVhVXi^k^YVYZh^beaZbZciVYVhVeVgi^gYZjcddb{ha^Wgdh{aWjbi^ZcZcjcdW_Zi^kdYZVegZcY^oV_Z
fjZ cd Zh Za b^hbd fjZ Zc aV XaVhZ! aV W^Wa^diZXV ZhXdaVg! d Za iVaaZg YZ XjZcidh YZ aV W^Wa^diZXV
eWa^XV!YZXdchda^YVX^cYZVegZcY^oV_Z!eZgdiVbW^cejZYZceZgb^i^gkZg^XVgaVhVYfj^h^X^dcZh
YZ]VW^a^YVYZhdYZXdbeZiZcX^Vh[jZgVYZaVh^ijVX^ccdgbVaYZZchZVcoV#

AV ZmeZg^ZcX^V bZ ]V bdhigVYd fjZ aVh VXi^k^YVYZh W^Zc


egd\gVbVYVh! W^Zc egZeVgVYVh! hdc YZ kZgYVYZgV VnjYV
eVgVaVbdi^kVX^ceZgdiVbW^cjcV]ZggVb^ZciVZhZcX^Va
eVgVaVbZY^VX^cYZaVaZXijgV#
Dvmft!tpo!mpt!sfrvjtjupt-!tfho!vtufe-!qbsb!qpefs!
jodpsqpsbs!fm!mjcsp!mcvn!fo!fm!dpoufyup!ef!mb!tbmb!ef!dmbtft@
GZfj^h^idh/bZY^dhcVcX^ZgdheVgVjc[dcYdbc^bdYZa^Wgdh!jcZfj^ed[dgbVYdeVgVaVhZaZXX^c
VgZVa^oVg!jc8ddgY^cVYdgV!:cXVg\VYdV8G6nYdXZciZhfjZiZc\VcXaVgdXj{aZhhjZhiVijidnhj
[jcX^ceVgVaVji^a^oVX^cYZaa^Wgd{aWjbZcadhegdnZXidhZhXdaVgZh!VXi^k^YVYZhXdcdW_Zi^kdhXaVgdh!
ZaZhijY^dnaVZmeZg^bZciVX^cYZ]ZggVb^ZciVhfjZnVZm^hiZcnYZ]ZggVb^ZciVhVcedgXgZVg!jcV
ZkVajVX^cgZ\jaVgeVgVhVWZgfjZhi{[jcX^dcVcYdnXbdYZhVggdaaVgadnfjZhadfjZcd[jcX^dcV
nXbdhZejZYZbZ_dgVg#

Rv!dpotfkp!mf!ebsb!b!mpt!epdfouft!rvf!eftffo!vujmj{bs!
fm!mjcsp!mcvn!fo!tvt!dmbtft@
:h^bedgiVciZiZcZgZcbZciZaVY^hi^cX^cZcigZadY^Y{Xi^XdnadeZYV\\^Xd#:a^ciZghY^Y{Xi^Xd
YZWZZhiVgejZhidZcaVigVchb^h^cYZjcXdcdX^b^ZcidZheZXXdeVgVjcVbViZg^VW^ZcYZc^YV#AV
eZYV\d\V!ZcXVbW^d!hZZcXVg\VYZZaVWdgVgaVZhigViZ\^VcZXZhVg^VeVgVigVchb^i^gZhiZXdcdX^b^Zcid
ZheZXXd#AVeaVc^XVX^cYZjcVVXi^k^YVYZcfjZhZXdciZbeaZZajhdYZaa^Wgd{aWjbYZWZZhiVgVa
hZgk^X^dYZadY^Y{Xi^XdncdVaV^ckZghV#
IVbW^cZh^bedgiVciZgZXdgYVgVadhYdXZciZhfjZZai^edYZZhigViZ\^Vb{hVYZXjVYVeVgVji^a^oVg
Zaa^Wgd{aWjbZhaVaaVbVYVeZYV\d\VY^[ZgZcX^VYV!cd[gdciVa!h^cbVcjVaZh!ZcfjZhZigVWV_V
Zc \gjed! bjX]Vh kZXZh Zc idgcd V egdnZXidh# :a igVWV_d Xdc Za a^Wgd {aWjb cd Zh jc igVWV_d YZ
igVchb^h^cYZXdcdX^b^ZcidigVY^X^dcVa#
EdgZhid!ZhcZXZhVg^degZeVgVgbjnW^ZcaVhVXi^k^YVYZh!iZcZgXaVgdhhjhdW_Zi^kdh!hVWZgedgfjhZ
ji^a^oViVaZhigViZ\^VeZYV\\^XV!eVgVfj!ZiX#AV\Zhi^cYZai^ZbedZhiVbW^cjc[VXidg^bedgiVciZ!
nVfjZh^cdhZhVWZXj{cidi^ZbedhZcZXZh^iVg{eVgVaaZkVgVXVWdjcVVXi^k^YVY!ZhbjnegdWVWaZ
fjZhiVcjcXVVaXVcXZhjdW_Zi^kd#

74

Tf!tvfmf!efdjs!rvf!fm!mjcsp!mcvn!mphsb-!efcjep!b!mb!mjcfsube!ef!
tv!gpsnbup-!bcpsebs!ufnbt!rvf!ibcjuvbmnfouf!op!tpo!qbsuf!ef!
mb!mjufsbuvsb!jogboujm/!Ft!qptjcmf-!tfho!vtufe-!ftubcmfdfs!djfsupt!!
dsjufsjpt!tpcsf!dvm!ft!mb!gpsnb!b!usbwt!ef!mb!dvbm!mpt!ojpt!
qvfefo!sfmbdjpobstf!dpo!mpt!ufnbt!nt!dpnqmfkpt!ef!ovftusb!
tpdjfebe-!dpnp!mb!hvfssb!p!mb!qpcsf{b@
2/!

NdXgZdfjZVa\jcdha^Wgdh{aWjbcdhdcegZiZmidhh^cdbZY^dheVgV]VXZgfjZZaZhijY^VciZe^ZchZn
gZZm^dcZ!fjZaZYVcZaZbZcidheVgVeZchVgncdhdigdhad]ZbdhXdbegdWVYdVagZVa^oVgVc^bVX^dcZh
ZhXdaVgZh!jcV]ZggVb^ZciVeVgVjcYZWViZ^ciZgegZiVi^kdnVg\jbZciVYdhdWgZiZb{i^XVhadhXVh
dhdWgZiZbVh\gVkZhnY^[X^aZh#
=V\dVX{gZ[ZgZcX^VVaVhVc^bVX^dcZhYZaa^XZdV\gXdaVYZ:afj^niVbW^cVVfjZaaVhgZVa^oVYVhZc
aVZhXjZaVW{h^XVYZAV8dgY^aaZgV!ZcKVaeVgVhd#
HZejZYZ]VWaVgYZidYd!ZhaV[dgbVZcfjZ]VWaVbdhfjZ^bedgiV#8dcaVh^b{\ZcZhhjXZYZad
b^hbd!edgadfjZ!YZVXjZgYdVaVZYVYYZaZhijY^VciZ!ndeg^k^aZ\^VgiVaa^Wgd{aWjbb{hfjZdigd#Adh
YdXZciZhnadhgZhedchVWaZhYZaVW^Wa^diZXVZhXdaVgkVcVhZaZXX^dcVgdWgVhXdchjhegde^dhXg^iZg^dh!
egZdXje{cYdhZYZaVZaZXX^c!YZadhXZcigdhYZ^ciZghYZhjhVajbcdh!gZegZhZciVX^cYZidYdhadh
\cZgdh!VfjZaadhfjZVXdbeVVcadhegd\gVbVhZhXdaVgZh!a^Wgdhh^beaZhdb{hXdbea^XVYdhfjZ
eZgb^iVcjcVaZXijgVVjicdbVngZVaYZidYdhadhZhijY^VciZh#

3/!

Qpesb!ebsopt!vo!fkfnqmp!dpodsfup!ef!dnp!tf!bcpseb!vo!ufnb!
]dpnqmfkp!b!usbwt!efm!mjcsp!mcvn@
:caVZhXjZaVW{h^XVAV8dgY^aaZgV!ZcaVgZ\^cYZKVaeVgVhd!gZVa^oVbdhjcegdnZXidXdcjcVZhXjZaV
YZ-,%ZhijY^VciZh!fjZZhiVWVZcjcXdciZmidYZedWgZoV#:cjcVXaVhZ!igVWV_VbdhXdcZaa^Wgd
{aWjbeVgVigViVgZaiZbVYZaVegZkZcX^cYZaVhVajY!nhdWgZidYdYZaVhVajYYZciVa!jciZbV
hZch^WaZZcigZadhZhijY^VciZh#:aa^Wgd{aWjbZhXd\^YdVWdgYVWVZaiZbV^cY^gZXiVbZciZ!cdhZigViVWV
YZjcYdXjbZcidhdWgZaVhVajYYZciVaEVgVZhid!gZX^WaVVnjYVYZadhegd[ZhdgZhjc^kZgh^iVg^dh
YZa YZeVgiVbZcid YZ dYdcidad\V! fj^ZcZh bZ [VX^a^iVgdc bViZg^Va eVgV VednVg Za igVWV_d Xdc Za
a^Wgd{aWjb#
6]dgVW^Zc!adfjZ]^X^bdh[jZZaVWdgVg!XdcadhZhijY^VciZhb{h\gVcYZh!Y^hi^cidhi^edhYZ_jZ\dh
gZaVX^dcVYdhXdcaVhVajYYZciVafjZZaadhb^hbdhiZcVcfjZZchZVgV_j\VgVadhZhijY^VciZhb{h
eZfjZdh#6YZb{h!hZdg\Vc^oVgdceVgVgZegZhZciVgYdh]^hidg^VhZcfjZhZVWdgYVWVaViZb{i^XV
YZaXj^YVYdYZadhY^ZciZhY^gZXiVbZciZ#8jVcYdidYdZhijkda^hid!hZ^ck^iVadhb{hX]^XdhnVhjh
[Vb^a^Vh eVgV egZhZciVgaZh aVh ]^hidg^Vh! adh _jZ\dh! adh a^Wgdh n adh YdXjbZcidh fjZ adh egd[ZhdgZh
jc^kZgh^iVg^dh cdh ]VWVc [VX^a^iVYd# :a YV YZ aV egZhZciVX^c! adh gZhedchVWaZh YZa YZeVgiVbZcid
YZdYdcidad\VnVa\jcdhYZci^hiVhZhijk^ZgdcegZhZciZh!nVfjZYZhejhYZ]VXZgidYdZaigVWV_d!
Zhidhai^bdh]VXVcjcVgZk^h^cXdbeaZiVYZadhc^dhZcZaaj\Vg#9ZZhiV[dgbV!Zaa^Wgd{aWjbbZ
eZgb^i^^cigdYjX^gjciZbVhZch^WaZYZbVcZgVZcigZiZc^YV!\ZcZgVgXdcX^ZcX^VYZjcegdWaZbVnaV
Y^hedh^X^ceVgVgZhdakZgad#

4/!
2/!Bcvfmpt
Difnb!Ifsbt!0!Sptb!Ptvob
Lbmboesblb

Mb!obssbdjo!ef!mb!ijtupsjb!ef!mpt!bcvfmpt!
qfsnjuf!bdfsdbstf!bm!mjcsp!eftef!ejtujoupt!ufnbt-!
efqfoejfoep!ef!mb!febe!efm!mfdups/!!

3/!4/!Usbo!Usbo"!Tfps!Dsjd!Dsbd"
Bmbjo!Tfssft!0!Nbsujo!Kbssjf
Mhvf{

Mbt!jmvtusbdjpoft!ef!ftujmp!nt!bctusbdup!z!fm!
dbncjp!ef!hvsbt!sfdubt!b!pusbt!dvswbt!rvf!wbo!
bdpnqbboep!mpt!hjspt!ef!mb!ijtupsjb!qfsnjufo-!
eftef!mb!fyqfsjfodjb!z!tfotjcjmjebe!ef!dbeb!vop-!!
ejtujoubt!joufsqsfubdjpoft/!

75

2/!

Dnp!tfmfddjpobs!vo!mjcsp!mcvn!ufojfoep!fo!dvfoub!fm!
ujqp!ef!mfdups!dpo!fm!rvf!usbcbkbsfnpt@

Fyjtufo!mjcspt!mcvn!tjo!ufyup/!Ibtub!rv!qvoup!mb!jnbhfo!
ft!dbqb{!ef!hfofsbs!nvoept-!ijtupsjbt!z!tjhojdbept@

IdYdhadha^Wgdhd[gZXZcbjX]VhZcigVYVhedh^WaZh#:cZhiZhZci^Yd!Zh^bedgiVciZYZX^gfjZadha^Wgdh
cdhZZhXd\ZcZc[jcX^cYZaYZhi^cViVg^d!h^cdfjZZc[jcX^cYZadhdW_Zi^kdhfjZhZWjhXVc#8jVcYd
igVWV_Xdcb^cjhk{a^YdhdXdcegZhdh!bjX]VhkZXZhbZegZ\jciVWVcfja^Wgdh{aWjbigViVWVcYZa
iZbV!Xdbdh^fj^ZcZhZhi{cZcaVX{gXZahadejY^ZgVcaZZga^WgdhhdWgZegZhdh#8jVafj^Zga^WgdejZYZ
hZgaZYdedgXjVafj^ZgeZghdcV#:hVZhaVg^fjZoVYZaa^Wgd{aWjb#

:aa^Wgd{aWjbh^ciZmidZhjcVZmXZaZciZdedgijc^YVYeVgVjcVaZXijgVeaZcVnZcegd[jcY^YVYYZaV
^bV\Zc#:aa^Wgd{aWjbh^ciZmiddWa^\VVadhXgZVYdgZhViZcZgjc\gVcYdb^c^dYZaVhgZ\aVhYZaV
cVggVX^cVigVkhYZ^b{\ZcZhnYZaVji^a^oVX^cYZahdedgiZ#

Qfsp!ibz!ufnbt!nt!qfsujofouft!rvf!puspt@!

6 adh c^dh n _kZcZh aZh \jhiV igViVg iZbVh fjZ Zhi{c


egZhZciZhZchjhk^YVh#IZbVhfjZ]VWaZcYZadhegdWaZbVh
fjZZaadheZgX^WZc!YZaVhdX^ZYVYZcfjZZaadhk^kZc!fjZ
VWdgYZcaVgZVa^YVYYZ]dn#
3/!


8jVcYdigVWV_Xdcc^dhfjZk^kVcZch^ijVX^cYZedWgZoV!edgZ_Zbead!adhiZbVhfjZb{haZh
^ciZgZhVWVcZgVZabVaigVid!ZaVWVcYdcd!aVk^daZcX^V!eZgdiVbW^caVgZhedchVW^a^YVY#
EdgdigVeVgiZ!]ZedY^YdXdchiViVgfjZadhegdWaZbVhYZhdX^ZYVYhdcadhb^hbdhZcidYdZabjcYd#
AVgZVXX^cVciZjca^WgdfjZVWdgYVZaiZbVYZaVk^daZcX^VZhaVb^hbVZc8]^aZfjZZc;gVcX^V#

Rv!mjcspt!mcvn!ib!vujmj{bep!dpnp!ifssbnjfoubt!ef!usbcbkp!
fo!ovftusp!qbt@
Adha^Wgdhhdch^ZbegZhZaZXX^dcVYdhZc[jcX^cYZadW_Zi^kdfjZhZWjhXVVaXVcoVg#Edgadb^hbd!cd
]Vna^Wgdh{aWjbfjZhZVcZchb^hbdhVYZXjVYdhXdbd]ZggVb^ZciVhYZigVWV_d#IdYdYZeZcYZ
YZahZci^YdY^Y{Xi^XdfjZaZfjZgZbdhYVg#:cidYdXVhd!ejZYdYZX^gfjZZc8]^aZadha^WgdhfjZb{h
ji^a^X[jZgdc!ZcigZdigdh!AV8VWZoVZcaV7dahV!AVeZfjZVA^ac!:aIcZa!:aC^dZhigZaaV!?jVcnhjh
oVeVidh!AV>haV!?Zhh7Zio!niVbW^cjca^WgdfjZVccd]Vh^YdigVYjX^YdVaZheVdafjZhZaaVbVAV
Y^[[gZcXZ!jca^Wgdbjn^ciZgZhVciZedgfjZh^ZbegZegZhZciVjcVYdWaZaZXijgVZcidgcdVaiZbVYZ
aVY^[ZgZcX^VnfjZeZgb^iZVWdgYVgegdWaZbVhiVcXdbeaZ_dhXdbdaV^cb^\gVX^c!aVY^hXg^b^cVX^c!
aVVYdeX^c!ZiX#
4/!
2/!3/!4/!!21!tpmebept
Hjmmft!Sbqbqpsu
Fefmwjwft

Mb!gvfs{b!z!fyqsftjo!ef!mbt!jmvtusbdjpoft!nbsdbo!fm!
upop!ef!ftub!ijtupsjb!epoef!tf!dvftujpob!fm!dpodfqup!
ef!mb!hvfssb!z!ef!mb!sfmbdjo!dpo!fm!pusp-!bcsjfoep!mb!
qptjcjmjebe!efm!ejmphp!z!ejtdvtjo/!

76

Qps!rv!dsff!vtufe!rvf!fm!mjcsp!mcvn!ubncjo!dbvujwb!b!mfdupsft!bevmupt@
:aa^Wgd{aWjbXVji^kVVadhVYjaidhXjVcYdXdbegZcYZbdhfjZZhiZi^edYZdWgVi^ZcZkVg^dhc^kZaZh
YZ aZXijgV YZXdY^XVX^c YZ ad ^beaX^id n YZ ad ZmeaX^id! h^bWda^hbd YZ adh XdadgZh n fjZ ZhiZ
a^Wgd{aWjbedYg{hZg^ciZgegZiVYdYZjcVbVcZgVY^[ZgZciZedgjcVYjaidnjcc^d#Jc{aWjbW^Zc
ad\gVYd!ZcidcXZh!Zhjc{aWjbfjZiZcYg{Va\dfjZYZX^g!d]VXZgYZhXjWg^g!hjhX^iVg{ZbdX^dcZhn
gZVXX^dcZhVjcc^dnVjcVYjaid#

2/!

:a aZXidg ZcigV Zc aV ^bV\Zc eVgV ]VXZg hZci^Yd! eVgV WjhXVg n ji^a^oVg XY^\dh Xdc adh XjVaZh cd
Zhi{VXdhijbWgVYd!Xjai^kVcYdhjiVaZcidYZaZXidgYZ^bV\ZceVgVgZVa^oVgjcVaZXijgVXdbeaZiV#
:aa^Wgd{aWjbh^ciZmidhZigVch[dgbVZcjchdedgiZZmXZeX^dcVaeVgVZaYZhVggdaadYZaVaZXijgVYZ
aV^bV\Zc#

Dpotjefsboep!fm!dpoufyup!fevdbdjpobm!dijmfop-!dvmft!tfsbo-!
tfho!vtufe-!mbt!gpsubmf{bt!ef!mpt!epdfouft!rvf!mpt!bzvebo!
fo!mb!ubsfb!ef!npujwbs!b!mb!mfduvsb@!Rv!sfbt!ibcsb!rvf!
eftbsspmmbs!bo!nt@!Rv!jodjefodjb!tpcsf!mb!dbqbdjebe!
ef!bojnbs!b!mb!mfduvsb!ujfof!fm!qspqjp!icjup!z!dpopdjnjfoup!
mfdups!efm!qspgftps@

3/!

BjX]VhkZXZhaZ]ZY^X]dVadhgZhedchVWaZhYZaB^c^hiZg^dYZ:YjXVX^cfjZ!ZcgZaVX^cVaa^Wgd
{aWjb!aVeg^dg^YVYeVhVedgaV[dgbVX^cYZadhYdXZciZhnYZadhW^Wa^diZXVg^dhhdWgZaVaZXijgVYZaV
^bV\ZcZcaVfjZhZWVhVidYVaVXdbegZch^cYZaVh]^hidg^VhYZadha^Wgdh{aWjb#

9ZhVggdaaVg XdbeZiZcX^Vh Zc aV aZXijgV YZa a^Wgd {aWjb Zh


ZhZcX^Va eVgV aV ^beaZbZciVX^c YZa VegZcY^oV_Z! nV hZV V
igVkhYZaddgVa!YZaVZhXg^ijgVdYZaVaZXijgV#
:AYdXZciZ!ZaW^Wa^diZXVg^d!ZhVaVkZojcVeZghdcVnjcegd[Zh^dcVa!i^ZcZhjegde^VgZegZhZciVX^c
ZcaVh^b{\ZcZhfjZaZhXd\ZeVgVadhZhijY^VciZh!ZcaVZaZXX^cYZadha^Wgdh{aWjbfjZe^ZchV
fjZhdcWZcZX^dhdheVgVZaadh#
EVgV fjZ ejZYV igVheVhVg V hjh ZhijY^VciZh aVh XdbeZiZcX^Vh Zc Za Ydb^c^d YZ aV aZXijgV YZ aV
^bV\ZcnYZaa^Wgd{aWjb!YZWZgVhZgVnjYVYdXdc^chiVcX^VhYZeZg[ZXX^dcVb^Zcid!h^cd!Zm^hiZZa
g^Zh\dYZfjZji^a^XZZaa^Wgd{aWjbVeVgi^gYZhjhegde^dhXdcdX^b^Zcidhh^ciZcZgXdcX^ZcX^VYZfjZ
Zhi{jhVcYdZa{aWjbh^cji^a^oVgidYdadfjZedYgVVedgiVgaZVadhZhijY^VciZhZcZa{bW^idYZaV
aZXijgVYZaiZmidnYZaV^bV\Zc#

4/!
2/!Fm!uofm
Bouipoz!Cspxof
Gpoep!ef!Dvmuvsb!Fdponjdb

B!usbwt!ef!ftub!jnbhfo!tpnpt!uftujhpt!ef!vob!sfmbdjo!
fousf!ifsnbopt!rvf!qvfef!sftvmubs!cbtubouf!gbnjmjbs-!
dsfboep!dpodjfodjb!tpcsf!mpt!ept!mbept!efm!dpojdup/!
3/!Mpt!usft!cboejept
Upnj!Vohfsfs
Lbmboesblb

Mb!wfsebefsb!qfstpobmjebe!ef!mpt!usft!cboejept!opt!
befousb!fo!fm!nvoep!ef!mbt!bqbsjfodjbt/!Fm!mjcsp!mcvn-!
bm!qfejsopt!mffs!bufoubnfouf!mbt!jnhfoft-!opt!bewjfsuf!
qbsb-!bm!njtnp!ujfnqp-!op!efkbsopt!mmfwbs!qps!fmmbt/
4/!Vo!qvbep!ef!tfnjmmbt
Nojdb!Ivhift!0!Mvjt!Hbsbz
Flbs

Mb!qpcsf{b!sffkbeb!fo!mb!jnbhfo!mphsb!dsfbs!vob!
ftqfdjbm!fnqbub!dpo!mb!qspubhpojtub-!foufoejfoep!mb!
obssbdjo!fo!vo!ncjup!nt!qfstpobm/!
77

3/!
5/!

2/!
4/!

6/!

7/!

2/!Mb!Jtmb-!vob!ijtupsjb!dpujejbob
Bsnjo!Hsfefs
Mhvf{

3/!Fm!uofm
Bouipoz!Cspxof
Gpoep!ef!Dvmuvsb!Fdponjdb

4/!Mb!dbcf{b!fo!mb!cpmtb
Nbskpsjf!Qpvsdifu
Gpoep!ef!Dvmuvsb!Fdponjdb

5/!Kftt!Cfu{
Gsfe!Cfsobse!0!Gsbopjt!Spdb
Gpoep!ef!Dvmuvsb!Fdponjdb

6/!Kvbo!z!tvt!{bqbupt!
Dbsmpt!Qfmmjdfs!Mqf{
Gpoep!ef!Dvmuvsb!Fdponjdb

7/!Fm!ojp!Ftusfmmb
Sbdifm!Ibvtgbufs!0!Pmjwjfs!Mbuzl
Fefmwjwft

78

79

dos testimonios

Como habrn podido apreciar, en un libro


lbum confluyen distintos lenguajes. Por
lo tanto, son necesarios distintos talentos.

a^Wgd {aWjb AVh hdVYdgVh YZ aV Xda^cV# :c ZhiZ a^Wgd

Por una parte, est el trabajo de escritura

{aWjb! Za ZhXg^idg KXidg 8VgkV_Va! ^bejahVYd edg

del texto, que es la labor tradicionalmente

DYZiiZ B^X]Za! igVWV_ _jcid V aV ^ajhigVYdgV HdaZYVY

asociada al concepto de libro. Por otra

HZWVhi^{c eVgV ZhXg^W^g jcV ]^hidg^V fjZ idXVWV

parte, en el libro lbum resulta igualmente

ejcidh bjn hZch^WaZh YZ cjZhigV hdX^ZYVY# =Z Vfj

importante la labor del ilustrador. Cuando

Za iZhi^bdc^d YZ VbWdh hdWgZ Za igVWV_d fjZ aaZkVgdc

el escritor y el ilustrador se unen en

VXVWd#

torno a un mismo proyecto, la creatividad


permite, mediante un arduo trabajo,
reunir dos universos que le dan an ms

;7JA69:JC=:8=DK:G9>8D/
A6HHDx69DG6H9:A68DA>C6#

vida a la historia narrada. Es el caso del


80

81

Mbt!tpbepsbt!ef!mb!dpmjob
Wdups!Dbswbkbm!0!Tpmfebe!Tfcbtujo
Tpm!z!Mvob

Mb!hbnb!ef!dpmpsft!z!fm!hftup!ef!mb!nbesf!
bm!qspufhfs!b!tvt!ijkpt!tf!dpncjobo!qbsb!
fousfhbsopt!vob!tfotbdjo!ef!ftqfsbo{b/!
Mb!jmvtusbepsb!tf!wbmf!efm!qfmp!ef!mb!nvkfs!
qbsb!dpoopubs!tv!dvfsqp!dpnp!vo!ftqbdjp!
ef!qspufddjo!z!dpcjkp/!

KXidg8VgkV_Va&


8dcDYZiiZB^X]ZacdhXdcdX^bdheZghdcVabZciZZcjcZkZcidYZaegd\gVbVYZcdb^cVYdA^gZZc
;iZ!ZcdXijWgZYZa'%%*#:cZhVdedgijc^YVYhdhijk^bdhjcZcXjZcigdXdcYdhXgZVYdgZh[gVcXZhZh!
jcV ZhXg^idgV n jc ^ajhigVYdg! fjZ k^h^iVWVc cjZhigd eVh n Xdc fj^ZcZh XdbeVgi^bdh ZmeZg^ZcX^Vh#
DYZiiZ ]VWV gZVa^oVYd Zc ;gVcX^V jcV hZg^Z YZ iVaaZgZh YZ Vc^bVX^c V aV aZXijgV Xdc b^ a^Wgd
8jZciVigVedh!ejWa^XVYdZcaVXdaZXX^c8VhidgEdX]Z!YZaVZY^idg^Va;aVbbVg^dc#EdgadiVcid!eVgV
ZaaVgZhjaicVijgVa^ck^iVgbZVeVgi^X^eVgZcaVW^Wa^diZXVfjZdg\Vc^oVWVeVgVadhedWaVYdgZhYZaV
idbVYZiZggZcdK^aaVAVEgVYZgV!ZcaVXjZhiV6X]jeVaaVhYZK^VYZaBVg!XdbdeVhd^c^X^VaeVgV
egdhZ\j^gajZ\dXdcaVXgZVX^cYZjcVZhXjZaVZcZab^hbdaj\VgYZaVidbV#

G{e^YVbZciZhjg\^ZcDYZiiZaV^YZVYZ]VXZgjcddYdha^Wgdh{aWjbXdcZhiVZmeZg^ZcX^V#6XZei
aV^ck^iVX^cVZhXg^W^gVa\deVgVZhiZegdnZXidnijk^bdhcjZhigVeg^bZgV_dgcVYVYZigVWV_d!h^ZbegZ
XdcaVZcijh^VhiVbZY^VX^cYZ9Zae]^cZBV^gZ!BVg^VccZIdfj!9Vc^aZ8VgaZhhdnaVhigVYjXX^dcZh
YZ?ZVg^b8dcigZgVh!XdaVWdgVYdgVhidYVhYZaVW^Wa^diZXVYZa>chi^ijid8]^aZcd;gVcXhYZHVci^V\d#

:aiZbVegdejZhid!Zc[dgbVidYZa^Wgd{aWjb!egZhZciVWVY^XjaiVYZhYZhYZZa^c^X^d#8bdZc[gZciVg
jc]ZX]dhdX^VaYdadgdhdnXdc^Xi^kdZcjca^WgdfjZedghjcVijgVaZoVYZWZgVZhiVgV_ZcdVZhiZi^ed
YZh^ijVX^dcZh4H^W^ZcZhX^ZgidfjZVWjcYVcadhZ_ZbeadhYZa^Wgdh{aWjbXdciZbVhYZZk^YZciZ
YjgZoV!Xdbd^ckVa^YZo[h^XV!hZ\gZ\VX^c!Y^hXg^b^cVX^c!Xdc^XidhWa^Xdh!ZcigZdigdh!ZccjZhigd
bZY^d gZhjaiV edXd [gZXjZciZ VWdgYVg iZb{i^XVh Xdbd aVh bZcX^dcVYVh! Xdch^YZgVcYd fjZ  hj
YZhi^cViVg^dcVahZg{!ZcigZXdb^aaVh!ZaeWa^Xd^c[Vci^a#GZXjZgYdaVYZkZXZhfjZ]ZbdhZhXjX]VYd
ZccjZhigdbZY^dZmegZh^dcZhgZegdWVidg^VhXdbd/:hidZheVgVc^dh4#

EjWa^XVX^dcZh YZ a^Wgdh {aWjb XjnVh ]^hidg^Vh hZ WVhVc Zc ]ZX]dh gZVaZh! XgjYdh n Ydadgdhdh! hdc
XdbjcZh Zc :jgdeV! ?Vec! :hiVYdh Jc^Ydh n digdh eVhZh YZhVggdaaVYdh# 6aa Za {aWjb Zh iVbW^c
VXd\^Yd edg Za eWa^Xd VYjaid fjZ VegZX^V hjh XdciZc^Ydh n Za ZaZkVYh^bd c^kZa Zhii^Xd YZ aVh
^ajhigVX^dcZhfjZadXdbeaZbZciVc!Zc^begZh^dcZhYZiVaXVa^YVYfjZ^begZh^dcVcedghj^ccZ\VWaZ
\gVYdYZgZcVb^Zcid#
6XdhijbWgVYdh Xdbd ZhiVbdh V dWhZgkVg ^begZh^dcZh gZcVYVh fjZ gZXd\Zc Za VgiZ n iVcidh
iZbVhXjaijgVaZh!cdhgZhjaiVX]dXVciZ!edgYZX^gadbZcdh!idbVghZaVbdaZhi^VYZXdcXZW^ga^Wgdh
YZa^XVYdh! Xdc iZbVh fjZ had YZWZgVc hZg bViZg^V YZ ZhiVYhi^XVh n ZhijY^dh ZheZX^Va^oVYdh#

&9ZhYZfjZdWijkdZaEgZb^d7VgXdYZKVedgZc:heVV!Zc&.-)!]VejWa^XVYdjcVigZ^ciZcVYZa^Wgdh#
EgZb^dYZa8dchZ_dCVX^dcVaYZaA^WgdnaVAZXijgVZcYdhdXVh^dcZh!]Vh^Yd^cXdgedgVYdVaVA^hiVYZ=dcdg
YZ>77NnVI]ZL]^iZGVkZch!aVA^hiVYZ=dcdgfjZegZeVgVAV7^Wa^diZXVBjcY^VaYZaV?jkZcijYZcBjc^X]!
6aZbVc^V#HjhejWa^XVX^dcZhb{hgZX^ZciZhhdc:aeZfjZd6c^`nAVhhdVYdgVhYZaVXda^cV#

82

83

8dbdh^ZaYdadg]jbVcdcdbZgZX^ZgVdXjeVgjcaj\VgZcZaZmXajh^kdhVacYZaVZhii^XV#Jca^Wgd
Zmfj^h^idhdWgZaVegdYjXX^cYZk^cdh!cdhadZhVXZeiVWaZ!h^cdXdbegZch^WaZhjZm^\ZcX^V#:hiVbdh
]VW^ijVYdhVgZh^hi^gcdh[gZciZVjcVejWa^XVX^cYZZmXZaZciZ[VXijgVfjZhZVednVZcZaYgVbVYZ
Va\j^Zc0 hdheZX]Vbdh fjZ ZckdaijgV iVc ^beZXVWaZ cdh egZeVgV jcV igVbeV YZ aV fjZ YZWZbdh
ZhXVeVgVidYVXdhiV!ejZhidcidhcdhdbdh#EZgdaV]^hidg^VYZaVhbVc^[ZhiVX^dcZhVgihi^XVhZhi{
edWaVYVYZZ_ZbeadhfjZVgbVcadXdcigVg^d#EVgVVYjaidh!bjnW^Zc#EZgd!iVbW^ceVgVc^dh4

:a{aWjb!VhXdbdZaXb^XZchjhgVh\dhb{hZheZXXdh!cdhi^ZcZVXdhijbWgVYdhVhZgXbea^XZh
YZa^c\Zc^dfjZVaakjZaXVchjhXgZVYdgZh0cdhYZ_VbdhhdgegZcYZgedgZa]jbdgXdciZc^Yd!edgaV
bV\^V!ZcXVcidnbVgVk^aaV!YZaVfjZhdcYjZdh!aVbVndgYZaVhkZXZh#EZgd!YZaYdadg4


N!edgfjcd4:cfjejcidYZaYZhVggdaadYZac^dYZWZbdh
^cXjaXVgjcVegZX^dedgaVWZaaZoV4=VhiVfjejcidYZWZbdh
egdiZ\ZgVac^dYZaVhb^hZg^Vh]jbVcVh4CdYZWZgVbdh
ZchZVgaZfjZYdadgnVgiZiVbW^cejZYZc^gYZaVbVcd4


:ahZ\jcYdXjZhi^dcVb^Zcid[jZVfjZafjZ]VWaVWVYZaVXdci^c\ZcX^V#:a]ZX]didYVkVdXjeVadh
i^ijaVgZhYZaVegZchVnZhZaXdciZc^YdYZZmiZchVhXgc^XVhYZcdi^X^ZgdhfjZcdh^ZbegZXjZciVcXdc
aVVcjZcX^VYZfj^ZcZhadhegZhZcX^Vbdh#9ZWZbdhXdchiViVgfjZZm^hiZcedai^XVh]VW^iVX^dcVaZh!
XdcYZX^ZcX^Vh!eZgdfjZh^cYjYVXdchi^ijnZchdajX^dcZheVgVb^aZhYZWZcZX^VYdh#6jcfjZcdhZV
gZXdbZcYVWaZ]VXZgXdbeVgVX^dcZh!YZWdVYb^i^gfjZedai^XVhXdbdhiVhcdXdchi^ijnZcbViZg^Vh
\jWZgcVbZciVaZhZcbjX]dheVhZhYZcjZhigdXdci^cZciZ#

EdgadiVcid!bZY^YVhZmigZbVhXdbdaVhfjZVWdgYVZaiZbV!fjZ^cXajnZcV[Vb^a^VhXdbeaZiVh!
Xdcc^dhYZedgbZY^d!ZhVg\jbZcidVYkZghdnedab^Xd#AV^ck^iVX^cZhiVWV]ZX]Vncdh^ZbegZ
ZhXVeVgYZaegdWaZbVZhaVhdajX^cb{hhZcX^aaV#

:a cdbWgZ YZ HdaZYVY HZWVhi^{c Zhijkd YZhYZ jc Xdb^Zcod Xdbd XgZVYdgV YZ aVh ^b{\ZcZh fjZ
VXdbeVVgVcVaiZmid#=VWaVbdhYZaXdciZc^YdYZaa^WgdnZaVXZgXVb^ZcidVjcVedh^WaZVcXYdiV
hVa^YZaVeg^bZgVXdckZghVX^cfjZhdhijkZXdcDYZiiZ!ZcaVW^Wa^diZXVYZa>chi^ijid8]^aZcd;gVcXh
YZHVci^V\d#DYZiiZZci^ZcYZb{hZheVdaYZadZheZgVYd0Xdch^YZgVcYdfjZZchjegde^VaZc\jVhZ
Xdbjc^XVXdchdgegZcYZciZj^YZo!aVbZY^VX^cYZjcV^cigegZiZh^ZbegZ[jZb{hfjZcZXZhVg^V#
:cZhidh^ZbegZcdhVednVgdcaVhXdaVWdgVYdgVhYZaVW^Wa^diZXV#

2/!3/!4/!Mbt!tpbepsbt!ef!mb!dpmjob
Wdups!Dbswbkbm!0!Tpmfebe!Tfcbtujo

YZ jcV eZghdcV ^bea^XVYV Y^gZXiVbZciZ Zc Za


iZbV#6hijkZaVdedgijc^YVYYZZcigZk^hiVgbZ
XdcVa\j^ZcYZaaj\Vg#:agZaViddg^\^cVahZgZe^i^
ZcadhjhiVcX^VanaVh^c\jaVg^YVYYZadh]ZX]dh
hZ]^odb{hZk^YZciZ#


Tpm!z!Mvob

Fm!usotjup!ef!dpmpsft!eftef!upobmjebeft!
b{vmft-!gsbt-!b!pusbt!bnbsjmmbt-!nt!
dmjebt-!bdpnqbb!fm!dbnjop!ef!
mpt!qspubhpojtubt!ef!mb!opdif!bm!eb/!

8bd ]VXZg jcV ]^hidg^V


eVgV jc a^Wgd {aWjb Xdc
idYdZhid4
2/!

3/!

Adh YZiVaaZh ZgVc bjX]dh! eZgd Zc igb^cdh


VcZXYi^Xdh! YZ gZVa ^ciZgh eVgV aV cVggVX^c
fjZ hZ \ZhiVWV! gZhjaiVWVc ZhXVhdh! Vbc YZ
gZ^iZgVi^kdh#=VWVfjZYZYjX^gbdi^kVX^dcZhfjZ
aZY^ZgVcjchZci^Ydegd[jcYdVaVk^kZcX^VfjZ
hZgVaaZkVYVVjc[dgbVidYZ]^hidg^V^ajhigVYV#
:aiZbVZgVYZa^XVYd!edgidYVhhjh^bea^XVcX^Vh#
GZfjZgV Xj^YVYd# Cd YZWV hZg YZhk^gijVYd n
iVbedXd Vedad\^oVYd# :hiZ igViVb^Zcid cjcXV
[jZ iZbV YZ XdckZghVX^c# DYZiiZ _Vb{h ad
bZcX^dc# 9ZWd V\gVYZXZg hj XdcVcoV eaZcV#
8dch^YZgdfjZiVbedXdadXdckZghXdcHdaZYVY
n cjZhigV eg^cX^eVa [jZciZ YZ ^c[dgbVX^c cdh
hdgegZcY^!egZX^hVbZciZ!edghjidiVaYZhVeZ\d!
hj idiVa VjhZcX^V YZ Xdbegdb^hd Xdc Va\c
h^\cdYZi^edeVgi^Y^hiVdYZVa\cbdk^b^Zcid!
ZcZheZX^Va#BZgZZgdfjZc^c\jcdYZcdhdigdh
k^d Zc :a^oVgYV KZg\VgV c^c\c digd ^ciZgh
fjZ cd [jZgV Za YZ aV XdchZXjX^c YZ jc ad\gd
bZgZX^Yd! iVcid eZghdcVa Xdbd XdaZXi^kd# :hiV
[VaiVYZWVcYZgVh!ZhiVcYVgiZhnZbWaZbVh!iVc
YZjhdZccjZhigdhYVh!hZgZZ_VcdhadZcZa
iZmidh^cdiVbW^cZcaVh^b{\ZcZhYZHdaZYVY
HZWVhi^{cnZcadhbdi^kdhYZDYZiiZB^X]ZaeVgV
aaZkVgVXVWdjcegdnZXidXdbdhiZ#

:hXjX]ViZciVbZciZZagZaVidYZDYZiiZnVeVgZX^ZgdcaVheg^bZgVh^YZVh/jc\gjed]jbVcd!a^YZgVYd
edgbj_ZgZh!jchjZd!jcVZheZgVcoV!ZaVedgiZYZZmigVdh!XdbdZaYZaVegde^VDYZiiZ#:cVa\c
bdbZcid YZ aV XdckZghVX^c VeVgZX^ Za {c\Za! Zc bZY^d YZ aV cdX]Z n Xdc aVh eg^bZgVh ajXZh
YZaVaWV#

EdgadiVcid!cd]VWVfjZYVgiVcidhgdYZdh#AV^bV\Zc
b{hgZXjggZciZZgVcdXijgcV/XdchjgZXd\^b^Zcidnhj
b^hiZg^d0XdchjhdaZYVYnhjhYZhkZadh#

:hiV^bV\Zc!fjZZchjdg^\ZcXdch^YZgjcVcid_d![jZXdggdWdgVYVb{hiVgYZ!XjVcYdjcVhZ\jcYV
ZcigZk^hiVbZejhdVaiVcidYZVa\jcdhYZiVaaZhfjZaaVbVgdcb^ViZcX^c#DYZiiZdg\Vc^oZak^V_Z

IVakZoaVZheZgVcoVhZ]VXZb{hcdidg^VXjVcYd
cVY^Zcdhb^gV!XjVcYdcVY^ZcdhdnZ#IVbW^c
YZcdX]ZZhbVndgZaVWVcYdcd#EZgdiVbW^c

4/!
84

85

Zh X^Zgid fjZ YZ cdX]Z hdbdh b{h Vjici^Xdh Va Zc[gZciVgcdh V cdhdigdh b^hbdh h^c ViVkdh c^
Y^h[gVXZh!h^ceZfjZZXZhc^Zc\Vdh#EjhZVaaZaVXZcid#AVcdX]Zi^ZcZhj^cY^hXji^WaZegZhZcX^V
Zc Za gZaVid eg^bZgd n! dWk^VbZciZ! [jZ jc ^bedgiVciZ Zhibjad eVgV aV XgZVX^c ea{hi^XV YZ
HdaZYVYHZWVhi^{c#

EVgV ZaaV! h^c ZbWVg\d! cd WVhiVgdc aVh eVaVWgVh# KXidg bZ Y^_d! i cZXZh^iVh ZhXjX]Vg# Nd
cZXZh^idkZg#:cidcXZh!ZbegZcY^jck^V_Z[Vb^a^VgVaVXjZhiV6X]jeVaaVh!ZcK^VYZaBVg0Vaaj\Vg
b^hbdYdcYZhZ]VaaVWVaVidbVYZiZggZcdK^aaVAVEgVYZgV#6aahZZcigZk^hiXdc:a^oVgYVKZg\VgV!
fjZ ]VWV k^V_VYd V HVci^V\d eVgV ZcigZ\VgbZ ^c[dgbVX^c YZ eg^bZgV [jZciZ# HdaZYVY dWhZgk
ViZciVbZciZ Za aj\Vg! idb [did\gV[Vh n gZ\gZh Xdcbdk^YV edg aV VXi^ijY YZ adh c^dh n edg Za
egd[jcYdhZci^YdbViZgcVafjZeZgX^W^ZcaVXdcYjXiVYZVfjZaaVbVYgZ#HdaZYVYiVbW^cZhbVYgZ
YZjceZfjZdnZcXdcigeaZcVh^cidcVXdcVfjZaaVY^hedh^X^cbViZgcVafjZndcdedYVeZgX^W^g
VXVWVa^YVY#

EdhiZg^dgbZciZ! Va\jcdh WdXZidh XZcigVaZh YZ hj igVWV_d XgZVi^kd hZ VednVgdc XaVgVbZciZ Zc ZhiV
dWhZgkVX^c#6jcfjZcdZhijk^ZgVZcZaiZmid!ZaXVg{XiZgbViZgcVaYZaeZghdcV_ZXZcigVaYZaV]^hidg^V!
XdWgVWVegdiV\dc^hbd!VaZmigZbdYZXdckZgi^ghZZaaVb^hbVZcjcVXVbVYZXVgcZn]jZhdheVgVhjh
]^_dh!VaV^ciZbeZg^Z!XdbdaVc^XVedhZh^cfjZdhiZciVWVZchjVWhdajiVegZXVg^ZYVY#

AV VjhZcX^V egZbZY^iVYV YZa eVYgZ! YZa _Z[Z fjZ egdkZZ! fjZY ZhiVWaZX^YV YZhYZ aVh eg^bZgVh
^begZh^dcZhnedhiZg^dgZhXdckZghVX^dcZhXdcaVegdiV\dc^hiV#AVegZhZcX^VYZaVbj_Zg!VaVXVWZoV
YZhj\gjed[Vb^a^Vgh^ciZX]d!XdcbjZkZncdhVggVhigVVadhi^Zbedheg^bZgdhYZa]dbWgZ!XjVcYd
aV[Vb^a^VcdZhiVWVZbeVgZciVYV!egZX^hVbZciZ!XdcZahbWdadYZjciZX]dWV_dZaXjVaXdW^_VghZ#
EdYV igViVghZ! ZcidcXZh! YZ aV egdiZXX^c YZ aV XVkZgcV! YZ aV gjXV d aV XVhjX]V b{h ZaVWdgVYV#
IVbW^cedYVigViVghZYZaeZhZWgZ!ejZhZgVY^X^ZbWgZneVgVcjZhigdXdcXZeidYZ[Vb^a^VZhjc
h^\cdfjZcdhVXdbeVVYZhYZcjZhigVb{hi^ZgcV^c[VcX^V#

2/!

Cd ijkZ gZeVgdh Zc Zhid# AV egZXVg^ZYVY cd ad Zh Zc idYdh hjh VheZXidh# =VhiV aV edWgZoV b{h
egd[jcYV  ejZYZ Xdck^k^g Xdc aV g^fjZoV# :a bjcYd ^ciZg^dg YZa eZghdcV_Z bViZgcd! ^che^gVYdg edg
ZmXZaZcX^V!YZWVbVc^[ZhiVghZXdcidYdhjgZVaXZZbdi^kd#
=VWV bjX]V [Z Zc idYd Zhid# :hiVWV bjn egZhZciZ aV k^h^iV YZ V\ZciZh ZmiZgcdh fjZ cd iVgYVc
Zc]VXZgeZhVghjegZhZcX^V#:cZaa^WgdhZVajYZVagZaVidWWa^Xd0aVhbVYgZhYZaVidbV]VWaVcYZ
adh bjX]VX]dh YZa iZX]d! fjZ hdc adh kdajciVg^dh fjZ Xdc VaZ\gV n Zcijh^Vhbd YZh^ciZgZhVYd!
XdaVWdgVcZcZaaZkVciVb^ZcidYZaVhbZ_dgVh#CjcXVegZiZcY^bdhZhiVWaZXZgjceVgVaZa^hbdZcigZ
ZaadhnVfjZaadh#HadhdcgZZm^dcZhVaVajoYZad]ZX]d#
AVgZa^\^dh^YVYhjg\^YVZcaVVcXYdiV!edgadiVcid!cdZhb{hfjZaVYZXVYVXjVa!gZfjZg^YVXdc
bVndgk^\dgZcadhbdbZcidhYZVegZb^d#;jZadc^XdfjZhZcdhdXjgg^#EjY^bdh]VWZgiZc^Yd
b{hdeX^dcZh!h^cYjYV#:cadfjZVbXdcX^ZgcZ!edYgVgZhedchVW^a^oVgVai^ZbedfjZbZdidg\
ZaegdnZXid#EZgdcdhZgVb{hfjZjcVZmXjhV#AV]^hidg^V[jZXdcXZW^YVZcY^X^ZbWgZ!XdggZ\^YVn
Xjab^cVYVZcZcZgdYZ'%%+!ejZhYZWVhZgigVYjX^YVnZck^VYVVDYZiiZB^X]Zah^cb{hY^aVX^c#
9ZhejhkZcVZaZmiZchdeZgdYdfjZZm^\VZaigVWV_dXgZVi^kdYZHdaZYVYHZWVhi^{c#

2/!3/!Mbt!tpbepsbt!ef!mb!dpmjob
Wdups!Dbswbkbm!0!Tpmfebe!Tfcbtujo
Tpm!z!Mvob

Fm!qspubhpojtnp!ef!mb!nvkfs!dpnp!
kfgb!ef!iphbs!tvnbep!b!tjuvbdjpoft!
dpujejbobt!qfsnjufo!rvf!fm!mfdups!
ubncjo!tf!jefoujrvf!dpo!vo!
tjoonfsp!ef!tjuvbdjpoft!tjnjmbsft!
rvf!m!njtnp!ubm!wf{!wjwj/!

3/!
86

87

HDA:969H:76HI>C&'
Mbt!tpbepsbt!ef!mb!dpmjob
Wdups!Dbswbkbm!0!Tpmfebe!Tfcbtujo
Tpm!z!Mvob
)qhjob!efsfdib*

Vob!cvfob!nbofsb!ef!efnptusbs!mb!
efufsnjobdjo!ef!ftubt!nvkfsft!ft!
pctfswboep!tvt!sptuspt/!Fo!fmmpt!qpefnpt!wfs!
mb!efufsnjobdjo!qps!tbdbs!befmbouf!b!tvt!
ijkpt!qftf!b!mbt!bewfstjebeft/

6igVkhYZaZhXg^idgKXidg8VgkV_VagZX^WZaeZY^YdYZ^ajhigVgaV]^hidg^VYZa^c^X^dYZjcVidbVYZ
iZggZcdZcaVFj^ciVGZ\^c#:cjceg^cX^e^d!ZaVg\jbZcidbZZmigVnZbeZoVbdhVXdckZghVg
hdWgZXbdhZ]VWV\ZhiVYdaV^YZVYZ]VXZgjca^Wgd{aWjbXdcZaiZbV#
BZeVgZX^YZ\gVckVadgidbVgadedgigViVghZYZjcVh^ijVX^cfjZXdck^kZVaaVYdYZcdhdigdhnedg
hZgVXijVa#AZZaXjZcidnbZeVgZX^bjn]ZgbdhdnZkdXVYdgYZ^b{\ZcZh#9^hi^c\jZaegZYdb^c^d
YZaVbj_ZgXdbdeZghdcV_ZXZcigVanXdbdXVgVXiZghi^XV!aVYjaojgVYZadhc^dh[gZciZVjciZbV
iVcYjgd#
EZYVKXidgXdcdXZgZaaj\VgnZcigZk^hiVgbZXdcVa\j^Zc#K^V_Vah^i^dYZaVidbVnYZaVZcigZk^hiV
fjZVaadWijkZ!ejYZZciZcYZgbjX]db{hYZadfjZKXidgbZ]VWVXdciVYd#BZhdWgZXd\^Za
kVadgYZVfjZaaVhbj_ZgZh!hjhY^XjaiVYZhY^Vg^Vhn!_jcidXdcZhid!ZaigZbZcYdVbdgndg\jaadfjZ
ZaaVhh^ZciZcVciZaVhdaV^YZVYZdWiZcZgadfjZaZh]VXdhiVYdjchVXg^X^dZcdgbZnfjZnVh^ZciZc
Xdbdegde^d#:akVadgYZaV[Vb^a^VfjZ!Zc\ZcZgVai^ZcZVaVbj_ZgXdbde^aVg[jcYVbZciVa!ZaVggV^\d
fjZ\ZcZgVcadhc^dh!hjVaZ\gVnaV[dgiVaZoVfjZigVchb^iZcVadhVYjaidh#
:hVhk^kZcX^VhhZXdck^gi^ZgdcZcb^hjhiZcideVgVZmegZhVgZhiV]^hidg^VZc^b{\ZcZh#;j^[gVXX^dcVcYd
ZaiZmidhZ\caVh^YZVhjc^iVg^Vhnfj^hZfjZXVYVe{\^cV[jcX^dcVgVVagZYZYdgYZjciZbVXZcigVa!
fjZ[jZgVjcVjc^YVYXdcZaiZmid!fjZY^ZgVjcVe^hiVb{hfjZYZiVaaZhYZaeV^hV_Z!YZadhV[ZXidh!
YZ adh ZhiVYdh YZ {c^bd! YZ aVh ZbdX^dcZh fjZ gdcYVWVc V ZhiVh [Vb^a^Vh! Xdbd aV hdaZYVY! aVh
ZheZgVcoVh!Zak^k^gZcXdbjc^YVY#
EgZhZci WdXZidh! adh fjZ ejY^bdh XdggZ\^g Zc Xdc_jcid n! b{h VYZaVciZ! ijkZ aV dedgijc^YVY YZ
bdhigVgVDYZiiZB^X]ZaeVgiZYZb^igVWV_d!fjZhZbdhigbjnXdbeaVX^YVXdcZagZhjaiVYd#

'>ajhigVYdgVnY^hZVYdgVXdcBZcX^cZc8dbjc^XVX^cK^hjVaYZaVJc^kZgh^YVYIZXcda\^XV
BZigdeda^iVcVJI:B#=VgZVa^oVYd^ajhigVX^dcZheVgVcjbZgdhdha^WgdhZcigZadhXjVaZhYZhiVXV
AVhhdVYdgVhYZaVXda^cV#=VeVgi^X^eVYdZcY^hi^ciVhZmedh^X^dcZhniVbW^c^beVgi^Yd
iVaaZgZhYZa^iZgVijgV^c[Vci^an_jkZc^a#
88

89

Hemos considerado, hasta ahora,


diversos aspectos del libro lbum.
Sin embargo, para desarrollar todo
el potencial de este recurso en la sala
de clases, es decir, para transformarlo
en una herramienta que permita y
fomente el aprendizaje, es necesario
saber de qu manera podemos
incorporarlo a las actividades
pedaggicas. Por ese motivo, hemos

introduccin

ZaVWdgVYdjcVhZg^ZYZVXi^k^YVYZhWVhVYVhZcY^[ZgZciZha^Wgdh
{aWjb Y^hedc^WaZh Zc Za XVi{ad\d YZa 8G6# BZY^VciZ ZhiVh!
ZheZgVbdhfjZidYdhadhYdXZciZhk^hajbWgZcadhWZcZX^dhYZa
a^Wgd{aWjbXdbdjcbZY^deVgVbdi^kVgaVaZXijgV!iVcidZcadh
c^dhXdbdZcadhVYdaZhXZciZh#

ADHA>7GDHA7JB:CA6H6A69:8A6H:H/

68I>K>969:H

90

91

:cXVYVVXi^k^YVYhZ^cY^XVZac^kZaZhXdaVgeVgVZaXjVaaVVXi^k^YVY[jZXdcXZW^YV#9ZaVb^hbV[dgbV!
hZegdedcZcX^ZgidhdW_Zi^kdhfjZYZW^ZgVchZgk^gYZ\jVVaVgZVa^oVX^cYZhiVh#H^cZbWVg\d!
iVcidZac^kZagZXdbZcYVYdXdbdadhdW_Zi^kdhegdejZhidhhdchadhj\ZgZcX^Vh#8VYVYdXZciZejZYZ
VYVeiVgaVhVXi^k^YVYZhZc[jcX^cYZaVhXVgVXiZghi^XVhYZhjXjghdeVgVhVXVgZab{m^bdegdkZX]d
YZZaaV#:aigVWV_dbjai^Y^hX^ea^cVg^dgZhjaiVeVgi^XjaVgbZciZVYZXjVYdVaigVWV_VgXdcZaa^Wgd{aWjb!
edgadfjZhZhj\^ZgZZkVajVgYZfjbVcZgVXdcZXiVgaVaZXijgVXdcdigVhY^hX^ea^cVhndWgVh#
8dbd edYg{c VegZX^Vg! hZ hj\^ZgZc Ydh VXi^k^YVYZh ^cigdYjXidg^Vh Xjnd c Zh Za YZ hZch^W^a^oVg V
adhZhijY^VciZhXdcZaaZc\jV_Zegde^dYZaVh^b{\ZcZh#EVgVZhid!ZhcZXZhVg^degZhiVgViZcX^cV
ZaZbZcidhXdbdadhXdadgZhnhjhh^\c^XVYdh!aV^ciZch^YVYYZaVajo!aVXdbedh^X^cYZaV^bV\Zc
nhjhZci^Yd!ZaXVg{XiZgh^bWa^XdYZX^ZgiVh\jgVh!VhXdbdZaYZiZXiVgadhY^hi^cidhc^kZaZhYZ
Vc{a^h^hfjZejZYZcgZVa^oVghZVeVgi^gYZjcV^bV\Zc#AVegZ[ZgZcX^VYZjcXdadgedghdWgZdigd
ejZYZ YZWZghZ V [VXidgZh hjW_Zi^kdh! eZgd iVbW^c Zh cZXZhVg^d gZXdgYVg fjZ hj ji^a^oVX^c Zhi{
XdY^XVYV edg cjZhigV XjaijgV YZ Y^hi^ciVh bVcZgVh# :h bjn ^bedgiVciZ! ZcidcXZh! YZhVggdaaVg aV
XdcX^ZcX^VhdWgZXbdaVji^a^oVX^cYZjcXdadgjdigdejZYZkVg^VgZah^\c^XVYdYZjcV^bV\Zcd
YZjcVZhXZcV#
:c ZhiZ hZci^Yd! aV ^bV\Zc ejWa^X^iVg^V ejZYZ hZg YZ \gVc ji^a^YVY nV fjZ Zc ZaaV ZhiVbdh
hZ\jgdh YZ fjZ idYdh hjh ZaZbZcidh [jZgdc hZaZXX^dcVYdh ^ciZcX^dcVabZciZ# Cd hZ igViV! edg
hjejZhid! YZ XjZhi^dcVg Za dW_Zid ejWa^X^iVYd! h^cd YZ XgZVg XdcX^ZcX^V hdWgZ Xbd aV ^bV\Zc
Xdchigj^YV ad\gV \ZcZgVg jc bZchV_Z YZiZgb^cVYd# AV ejWa^X^YVY! VYZb{h! egZhZciV jcV
kZciV_V eg{Xi^XV! nV fjZ hZ ejZYZ XdchZ\j^g bViZg^Va ejWa^X^iVg^d [{X^abZciZ V igVkh YZ Y^Vg^dh
ngZk^hiVh#
:cbjX]dhXVhdh!adfjZhZWjhXVZh\ZcZgVgjcY^{ad\dZcigZZaa^Wgd{aWjbnadhc^dhn_kZcZh#
Edg ZhiZ bdi^kd! cdh eVgZXZ ^bedgiVciZ gZXdgYVg fjZ Za Y^{ad\d cd Zh jcV gZaZXijgV YZa iZmid
ZhXg^id#AVkZgYVYZgVg^fjZoVYZaY^{ad\dXdch^hiZZcVWdgYVgXdcadhc^dhiZbVhfjZaZhgZhjaiZc
^ciZgZhVciZh#:hbjn^bedgiVciZ[dbZciVgaVZfj^YVYZcaVeVgi^X^eVX^cnXjai^kVgZagZheZidedg
idYVh aVh de^c^dcZh# :a gda YZa YdXZciZ cd Zh Za YZ WjhXVg fjZ adh c^dh gZe^iVc YZ bZbdg^V ad
aZYdXdbdh^[jZgVjcXdcigdaYZaZXijgV!h^cdZaYZ[dgbjaVgegZ\jciVhVW^ZgiVhfjZZhi^bjaZc
aVgZZm^c#
IdYdhadha^Wgdh{aWjbbZcX^dcVYdhejZYZcigVWV_VghZeVgVhZgcVggVYdhdgVabZciZ!Xj^YVcYdYZ
]VXZg^ciZgVXijVgVadhZhijY^VciZhXdcaVh^b{\ZcZh#EVgV]VXZgjcVaZXijgVZckdoVaiV!cdh\jhiVgV
hZVaVgVa\jcdhVheZXidh^bedgiVciZheVgVfjZgZhjaiZb{hj^YVnZcigZiZc^YV#:ceg^bZgaj\Vg!
ZhcZXZhVg^dXj^YVgZaVheZXidkZgWVa#=VnfjZgZheZiVgZaaZc\jV_ZnZakdXVWjaVg^dVXaVgVcYdadh
h^\c^XVYdhZc[dgbVhji^anhadXjVcYdhZVcZXZhVg^d#IdYVaZXijgVZckdoVaiVhjhX^iVZbdX^dcZh#
AV ZbdX^c Zh [jcYVbZciVa eVgV igVchb^i^g n Xdbjc^XVg Za XdciZc^Yd YZa iZmid# AZ edYZbdh YVg
92

c[Vh^hVjciZmidVigVkhYZaVZcidcVX^cYZaVkdodYZag^ibdfjZaZYVbdhVaVaZXijgV#IVbW^c
ZaXjZgedZhjcZmXZaZciZkZ]XjadeVgVZmegZhVgZbdX^dcZh#AVedhijgVXdgedgVa!aV\ZhijVa^YVY[VX^Va
dZabdk^b^ZcidYZaVhbVcdhhdcY^hi^ciVhbVcZgVhYZdXjeVgZaZheVX^dYZbVcZgVZmegZh^kV!ad
fjZh^cYjYVi^ZcZZ[ZXidhZcigZadhc^dhn_kZcZhfjZZhXjX]VcaVaZXijgV#

BZY^VciZZhiVhVXi^k^YVYZh!hZWjhXVYZhVggdaaVgjcVhZg^ZYZ
XdbeZiZcX^Vh[jcYVbZciVaZhZcZaegdXZhdYZVegZcY^oV_ZYZ
adhZhijY^VciZh#6igVkhYZaa^Wgd{aWjb!cdhadZheZgVbdh
fjZ ejZYVc Zcg^fjZXZg hj kdXVWjaVg^d! h^cd fjZ iVbW^c
ejZYVc XVeiVg Za h^\c^XVYd n Za hZci^Yd YZ aVh eVaVWgVh
XdcidYdZaediZcX^VafjZZaaVhXdci^ZcZc#:hidgZhjaiVb{h
^bedgiVciZVcXjVcYdaVheVaVWgVh!YZjcVjdigVbVcZgV!
gZhjZcVc YZ bai^eaZh [dgbVh Zc aVh ^ajhigVX^dcZh YZa a^Wgd
{aWjb# EVgV XdbegZcYZg XVWVabZciZ Za h^\c^XVYd YZ
aV dWgV! Za ZhijY^VciZ  VegZcYZg{ V ^ciZgegZiVg aV ^bV\Zc
VcVa^oVcYdZajhdfjZZcZaaVhZ]VXZYZaXdadg!YZaVajonYZ
aV[dgbV!ZcigZdigdhZaZbZcidh#8dbeVgVcYdnZkVajVcYdZa
XdciZc^YdYZadhbZchV_ZhYZagZaVidiZmijVanZagZaVidk^hjVa!
edYg{XdbegZcYZgaVdWgVb{hVaa{YZhjhZci^YdZmeaX^id!
\ZcZgVcYd ^ciZgegZiVX^dcZh fjZ XdciZbeaZc VfjZaad fjZ
Zhi{^beaX^idZcaVhjeZgX^Z!eZgdfjZZm^\ZYZhigZoVhb{h
XdbeaZ_VheVgVhZggZkZaVYd# 

93

2/!Wfhfubm!dpnp!tjfouft
Tbyupo!Gsfznboo!0!Kpptu!Fmggfst
Uvtdbojb

3/!Fm!mujnp!Sfgvhjp
K/!Qbusjdl!Mfxjt!0!Spcfsup!Joopdfouj!
Gpoep!ef!Dvmuvsb!Fdponjdb

4/!21!tpmebept
Hjmmft!Sbqbqpsu
Fefmwjwft

5/!Mb!dbcf{b!fo!mb!cpmtb
Nbskpsjf!Qpvsdifu
Gpoep!ef!Dvmuvsb!Fdponjdb

6/!

6/!Bcvfmpt
Difnb!Ifsbt!0!Sptb!Ptvob
Lbmboesblb

2/!

7/!Mb!dpnqptjdjo
Boupojp!Tlsnfub!0!Bmgpotp!Svbop

4/!

Flbs

5/!
3/!

8/!Mpt!Ufofcsptjupt
Fmibn!Btbej
Csptrvjm

9/!Qkbspt!fo!mb!Dbcf{b
Kpfm!Gsbo{!Sptfmm!0!Nbsub!Upssp
Lbmboesblb

:/!Qfssp!B{vm!!!!
Obekb!!!
Dpsjncp!!

9/

68I>K>969:H

7/!
:/!

8/!

94

95

el significado de los colores

anlisis de textos publicitarios


DW_Zi^kdh

68I>K>969>CIGD9J8IDG>6&
C^kZaZhnHZXidgZh

IdYdhadhc^kZaZhnhZXidgZhfjZ
igVWV_Vg{cXdca^Wgdh{aWjb

I^Zbed

&]dgVeZYV\\^XV

EgZeVgVX^c
B6I:G>6A:H
EVeZaajhigZdXVgija^cVhYZXdadgZh
=d_VhZcWaVcXd
A{b^cVhYZXjVYgdhYdcYZegZYdb^cZ
Va\cXdadgZheZXXd

&8DBEG:C9:G:A
H><C>;>869D9:
ADH8DADG:H#
'6JC6G8G>I:G>DH
:CIDGCD6AJHD
9:ADH8DADG:H:C
9>HI>CIDHB:9>DH#

9:H8G>E8>C

&
'
(
96

HZgZeVgiZVXVYVZhijY^VciZjceVeZaYZ
XdadgnjcV]d_VZcWaVcXd#9ZbVcZgV
^cY^k^YjVa!adhZhijY^VciZhYZWZcZhXg^W^g
aVhhZchVX^dcZhnhZci^b^ZcidhfjZaZh
egdYjXZZaXdadgfjZaZh]VidXVYd#

JcVkZofjZidYdh]VnVciZgb^cVYd!hZ
_jciVg{cZc\gjedhYZVigZhfj^ZcZh
igVWV_VgdcXdcjcb^hbdXdadg#6igVkh
YZjcVaajk^VYZ^YZVh!kVcXdbeVgi^ZcYd
adhhZci^b^ZcidhgZaVX^dcVYdhXdcZa
XdadgeVgVaaZ\VgVjcXdchZchdhdWgZ
hjh^\c^XVYd#

JcgZegZhZciVciZYZXVYV\gjedYZWZg{
ZmedcZgVciZZagZhidYZaXjghdaVhXdc"
Xajh^dcZhVaVhfjZaaZ\Vgdc!b^ZcigVhZa
egd[ZhdgkVVcdiVcYdZcZae^oVggcaVh
eg^cX^eVaZh^YZVhYZXVYVegZhZciVX^c#

DW_Zi^kdh

&8DBEG:C9:G:AH><C>;>869D
9:ADH8DADG:H#
'6JC6G8G>I:G>DH:CIDGCD
6AJHD9:ADH8DADG:H:C
9>HI>CIDHB:9>DH#
(8DBEG:C9:G8BD:C
:A:B:CIDH8DI>9>6CDH
8DBDA6EJ7A>8>969H:JH6
A6H>B7DAD<69:ADH8DADG:H#

9:H8G>E8>C

)
*

6acVa^oVgZhiZegdXZhdXdcidYdhadh
\gjedh!hZYVaVdedgijc^YVYeVgVfjZ
adhZhijY^VciZhejZYVcde^cVghdWgZ
Zah^\c^XVYdfjZhZaZ]VYVYdVadh
XdadgZh!ZmegZhVcYdh^Zhi{cYZVXjZgYd
dcd!eVgVaaZ\VgVjcXdchZchdYZXjghd#

:aegd[Zhdg^g{bdhigVcYdVaXjghdaVha{b^cVh
YZY^hi^cidhXjVYgdh!egZ\jciVcYdFj[jcX^c
XjbeaZZaXdadgZcaV^bV\Zc4>g{YVcYd
aVeVaVWgVZc[dgbVdgYZcVYVVidYdhadh
fjZfj^ZgVcde^cVghdWgZaVh^ciZcX^dcZhYZa
VjidgYZaXjVYgdVaji^a^oVgZaXdadgfjZYdb^cV
aVZhXZcV#

68I>K>969>CIGD9J8IDG>6'

&

AdhZhijY^VciZhhZdg\Vc^oVcZc
\gjedhYZigZh#6XVYV\gjedhZ
aZZcigZ\Vg{jciZmidejWa^X^iVg^d!
ZcZafjZYZWZc^YZci^XVg/

'

C^kZaZhnHZXidgZh

IdYdhadhc^kZaZhnhZXidgZhfjZ
igVWV_Vg{cXdca^Wgdh{aWjb

I^Zbed

&]dgVeZYV\\^XV

EgZeVgVX^c
B6I:G>6A:H


GZk^hiVh!Y^Vg^dhn$dVX]ZhYdcYZVeVgZoXVc
Vk^hdhYZejWa^X^YVY#

6acVa^oVg!jcgZegZhZciVciZYZ
XVYV\gjedZmedcZadhgZhjaiVYdh
YZhjigVWV_dVaXjghd!bdhigVcYd
aVejWa^X^YVYXdcaVfjZigVWV_Vgdc#

:A:B:CIDHA>C<zHI>8DH
(eVaVWgVh
:A:B:CIDHK>HJ6A:H
8dadgnHbWdad
>9:CI>;>86G:A9:HI>C6I6G>D
9:A6EJ7A>8>969#

97

El ltimo Refugio
Texto:
Ilustraciones:
Datos de Publicacin:

descripcin
:cigZ\jZVadhZhijY^VciZhZaa^WgdnaV]d_VYZ
igVWV_dXdcaVhh^\j^ZciZhegZ\jciVh/

?#EVig^X`AZl^h
GdWZgid>ccdXZci^;dcYdYZ8jaijgV:Xdcb^XV!Bm^Xd9;!'%%(!
)-e{\^cVh#

AZZXdcXZcigVYVbZciZZaa^Wgd{aWjbi^ijaVYd:a
ai^bdGZ[j\^d!YZGdWZgid>ccdXZci^!
dWhZgkVcYdXdcViZcX^caVh^ajhigVX^dcZh#

Tema de la Actividad:

AVWhfjZYV^ciZg^dg

H^adXdch^YZgVhcZXZhVg^d!gZVa^oVb{h
YZjcVaZXijgV#

Niveles y Sectores:

&")BZY^d

AjZ\d!^ciZciVgZhedcYZgaVh
h^\j^ZciZhegZ\jciVh/

AZc\jV_Zn8dbjc^XVX^c";^adhd[V

Tiempo:


(]dgVheZYV\\^XVh
&WadfjZYZ.%b^cjidhn&]dgVYZ)*b^cjidh

acerca del libro...


objetivos
GZZm^dcVgVXZgXV
YZaVhWhfjZYVh
fjZgZVa^oVXVYV
hZg]jbVcdeVgV
hZci^ghZeaZcd#
9ZhVggdaaVg
hZch^W^a^YVYn
]VW^a^YVYZheVgV
YZhVggdaaVgjcV
aZXijgVfjZXdbW^cV
^bV\ZcniZmid#

:aai^bdGZ[j\^dZhjcVcVggVX^cfjZ
bjZhigVjck^V_Z]VX^Vjcaj\VggZbdid!eZgd
iVbW^cZhjck^V_ZYZWhfjZYV^ciZg^dg#
I^ZcZfjZkZgXdcaVhVhe^gVX^dcZhYZXVYV
^cY^k^YjdfjZ!XdbdY^XZZaiZmid!ejZYZc
hZg^cc^iVbZciZb{hkVa^dhVhfjZZadgd
daVeaViV#
AdhaZXidgZhVkZoVYdhhZhdgegZcYZg{c
VaZcXdcigVgZcaV]^hidg^VeZghdcV_ZhnV
XdcdX^YdhZcdigVhaZXijgVhnVkZcijgVh
a^iZgVg^Vh/aVH^gZc^iV!BdWn9^X`!9dcFj^_diZ
nHVcX]dEVcoV!ZcigZdigdh#:hiVhgZ[ZgZcX^Vh
ngZh^\c^XVX^dcZhYZjcbjcYda^iZgVg^db{h
Vbea^dhZkZcZcg^fjZX^YVhedg^ajhigVX^dcZh
XjnVWZaaZoVhZg{jcVa^X^ZciZeVgVeVhVgjcV
ndigVkZoaVh]d_VhYZaa^Wgd#

68I>K>969:H

AVh^b{\ZcZhi^ZcZcjcVg^fjZoVnjckVadg
YVYdhedgadh_jZ\dhYZeZgheZXi^kV!adh
YZiVaaZhYZadhZheVX^dh!ZaXdcigVhiZYZ
XdadgZhn\g^hZh!hjZcXjVYgZnjW^XVX^c
ZcaVhe{\^cVh#
AVaZXijgVYZZhiZXjZcidZhjcVWjZcV
[dgbVYZ^ck^iVgnbdi^kVgVadhZhijY^VciZhV
XdcdXZgaVhdWgVha^iZgVg^VhfjZYVcdg^\ZcVadh
eZghdcV_ZhfjZk^h^iVc:aai^bdGZ[j\^dnV
hdgegZcYZghZYZaV[dgbVZcfjZaVa^iZgVijgV
ejZYZgZXgZVghjhdWgVhneZghdcV_Zh#

PREPARACIN

materiales

AZVViZciVbZciZZaXjZcidVciZhYZ
igVWV_VgXdcadhZhijY^VciZh#H^cdXdcdXZ
aVhdWgVha^iZgVg^VhdadhVjidgZhVadh
fjZhZ]VXZgZ[ZgZcX^V!^c[gbZhZVXZgXV
YZZaadh!ejZhaZeZgb^i^g{egd[jcY^oVg
ZcaVaZXijgV#

A>7GD:AAI>BDG:;J<>D
=D?69:IG676?DE6G6
8696:HIJ9>6CI:#

>ciZciZYZhVggdaaVgaVVXi^k^YVYYZhYZ
hjei^XVeZghdcVaVciZhYZZcigZ\VgaV
VadhZhijY^VciZh#
98

H^cYjYV!:aai^bdGZ[j\^degZhZciV
XdbeaZ_^YVYZhiVcidVc^kZaa^c\hi^Xd
Xdbdk^hjVa#:agZaVidiZmijVafj^o{
gZfj^ZgZb{hYZjcVaZXijgV!ejZhcd
hadZhcZXZhVg^dXdbegZcYZgadVc^kZaYZ
h^\c^XVYdedgZ_Zbead!jchZcYZgdiVc
aVg\dXdbdaVhdaZYVY!h^cdfjZVc^kZaYZ
h^\c^XVciZ!ejZhiVbW^chZ_jZ\VXdcaV
i^ed\gV[VY^[ZgZciZhiVbVdh!Xjgh^kVh#

'

:a]dheZYV_ZhZaaVbVWV:aai^bd
GZ[j\^d#EdYgVhZmea^XVgZah^\c^XVYd
YZZhiZcdbWgZZcZaXdciZmidYZaV
dWgV49ZabVg^cZgdXd_dhZY^XZ/
:hiVWVWjhXVcYddgdneaViV4
9dWadcZhZheVdaZh4DVa\d
^cc^iVbZciZb{hkVa^dhd4#:cij
de^c^c!fjejZYZhZg^cc^iVbZciZ
b{hkVa^dhdfjZZadgdnaVeaViV4
9ZfjYZeZcYZaVkVadgVX^cfjZ
adh^cY^k^Yjdh]VXZcYZaVhXdhVh!
eZghdcVhdh^ijVX^dcZh4
FjWjhXVWVcadh]jheZYZhYZ
Zaai^bdGZ[j\^d4H^ijk^ZgVhaV
dedgijc^YVYYZVad_VgiZVaa!fj
WjhXVgVh4YZfjdYZfj^c
YZeZcYZjcVWhfjZYVV[dgijcVYV4

&

:ae^cidgncVggVYdgY^XZVa^c^X^dYZa
gZaVid/=VWVeZgY^Ydb^b^gVYV
^ciZg^dg#Fjh^\c^XVZhid4Fj
ZheZgVWVZcXdcigVg4

8^gXjaVWVedgjcVigVch^iVYV
VkZc^YV]VX^VaVK^aaVYZfj^Zc"
hVWZYdcYZXjVcYdZaVjidk^g
hW^iVbZciZedgjchZcYZgdiVc
aVg\dXdbdaVhdaZYVY!eVhVbdh
edgjcYZheZVYZgdb{hVaa{
YZadak^YdZcbZY^dYZjcV
gZaVbeV\jZVciZcdX]Z#
GZZm^dcVhdWgZaVh[gVhZhZcigZ
Xdb^aaVh#:mea^XVhjh^\c^XVYdZcZa
XdciZmidYZaVdWgV#9ZfjbVcZgV
aVhdaZYVYnZadak^YdhZ^chiVaVcZc
aVk^YVYZahZg]jbVcd4

(
)

El ltimo Refugio

&

68I>K>969

GZYVXiVjcXdbZciVg^dgZheZXidVij
ZmeZg^ZcX^VYZaZXijgVYZZhiZXjZcid#
:hYZ[{X^aXdbegZch^c4:m^\^Va\c
Zh[jZgodeVgi^XjaVg4;jZjcVZmeZg^ZcX^V
V\gVYVWaZ4GZXdcdX^hiZVa\jcdhYZadh
]jheZYZhXdbdeZghdcV_Zha^iZgVg^dh4
8j{aZh4Fj^begZh^dcZhiZegdYj_d
ZhiVgZ^ckZcX^cYZZaadh4
=VWVhiZc^YdaVZmeZg^ZcX^VYZaZZgjc
a^Wgd{aWjb4GZgZiZVaVaZXijgVYZ
ZhiZjdigd#:hVigVXi^kVaVaZXijgV4
Fjgdai^ZcZcaVh^ajhigVX^dcZhZcaV
XdbegZch^cYZaiZmid4AVi^ed\gV[V!
YZfjbVcZgV^cjnZZcijaZXijgV4
9ZhZVgVhXdcdXZgnaZZgdigdha^WgdhYZ
ZhiZi^ed4
GZYVXiVjcXdbZciVg^deZghdcVa!YZ
bZY^Ve{\^cV!gZheZXidVijhegde^Vh
WhfjZYVhnZmeZXiVi^kVheZghdcVaZh#

sugerencias
y comentarios
GZXjZgYZfjZ[gZciZVjc
XjZhi^dcVb^ZcidejZYZ
]VWZgb{hYZjcVgZhejZhiV
edh^WaZ#:hi^bjaZaVhde^c^dcZh
eZghdcVaZhnkVadgZaVhWjZcVh
Vg\jbZciVX^dcZh#
HZhj\^ZgZVea^XVgZhiV
VXi^k^YVYXdbdVaiZgcVi^kV
YZcigdYZjcigVWV_d\gjeVa
ZcfjZhZegZhZciZcY^hi^cidh
iZbVhn[dgbVhYZigVWV_d#
9ZW^YdVaVhXVgVXiZghi^XVhYZ
ZhiZa^Wgd{aWjbhjaZXijgVZhb{h
eaVXZciZgVnXdbegZch^kVXjVcYd
hZgZVa^oV^cY^k^YjVabZciZdZc
\gjedhYZb{m^bdigZheZghdcVh#

9:7:DG<6C>O6GA6HEG:<JCI6H9:
68J:G9D6AI>:BED9:IG676?D!
8DCH>9:G6C9D(=DG6HE:96<<>86H
E6G68DCI:HI6GA6=D?69:
IG676?D8DBEA:I6#

99

68I>K>969:H

El ltimo Refugio

El ltimo Refugio

&

68I>K>969
100

68I>K>969:H

101

68I>K>969:H

Abuelos
Texto:
Ilustraciones:
Datos de Publicacin:

Abuelos
GdhVDhjcV@VaVcYgV`V!EdciZkZYgV!'%%'!
(+e{\^cVh#

Tema de la Actividad:

IVaXdbdZgZh

Niveles y Sectores:

'

8]ZbV=ZgVh'X^XadW{h^Xd#
:hijY^dn8dbegZh^cYZaVHdX^ZYVY#

Tiempo:

&]dgVeZYV\\^XV

68I>K>969
descripcin

acerca del libro...


objetivos
GZaVX^dcVg
]^hidg^VhYZXX^c
XdcZmeZg^ZcX^Vh
eZghdcVaZh#

:aa^Wgd6WjZadh^ck^iVVVXZgXVghZVjciZbV
bjX]VhkZXZh^\cdgVYd/aVkZ_Zo#:caV
]^hidg^VhZgZhXViVaVk^iVa^YVYYZZhiVeVgZ_V
YZVWjZadhbjnZheZX^VaZh!fjZZchZVcVaV
_jkZcijYaV^bedgiVcX^VYZVXZeiVghZiVaXdbd
hdbdh#

:aaZXidgYZhXjWg^g{VadaVg\dYZaVhe{\^cVh
YZZhiZXjZcidfjZZaeVhdYZadhVdh
h^\c^XVgZYZhXjWg^ghZngZZcXVciVghZXdc
cjZhigdhegde^dhXVbW^dh!gZZ_dhYZaV
]^hidg^Vk^k^YV#

&

:be^ZXZaVVXi^k^YVY\ZcZgVcYdjcV
XdckZghVX^cXdcadhZhijY^VciZhYdcYZ
idYdheVgi^X^eZc#EgZ\jciZ/
E^ZchVZcijhVWjZadhVhdeZghdcVh
YZZYVYfjZXdcdoXVh!XgZZhfjZhZ
VXZeiVcVhb^hbdhVeZhVgYZaeVhd
YZadhVdh4
H^ZciZhkZg\ZcoVYZegZhZciVgiZ
[gZciZVij\gjed4

PREPARACIN
EgZeVgVgaZXijgVdgVaYZ6WjZadh

materiales

IZVXZeiVhXdbdZgZh4

A>7GD67J:ADH
=D?69:IG676?DE6G68696:HIJ9>6CI:

'

AZVZckdoVaiVZaXjZcid
6WjZadh!ajZ\dgZeVgiVaV]d_V
YZigVWV_dVXVYVZhijY^VciZ
nYaVh^cY^XVX^dcZh#AV]d_V
YZigVWV_dYZWZ^cXaj^gaVh
h^\j^ZciZhegZ\jciVh/

V8^ZggVadhd_dh!k^hjVaoViZ
XdbdZgZh]dnajZ\d
^ciZciVY^Wj_VgdZmegZhV
ZceVaVWgVhXbdiZkZh#

6acVa^oVg!eZgb^iV
fjZXdbeVgiVchjh
^begZh^dcZh[gZciZV
aVXdchjaiV#
AZhXdhi^bV\^cVghZ
VZhVZYVY4

W8^ZggVcjZkVbZciZadh
d_dh!k^hjVaoViZXdbd
XgZZhfjZhZg{hXjVcYd
iZc\Vh,%VdhZ
^bV\cViZZcjcVh^ijVX^c
V\gVYVWaZajZ\d^ciZciV
Y^Wj_VgdZmegZhVgZc
eVaVWgVhXbdiZkZh#

evaluacin
:medcZgZcZaY^Vg^dbjgVaYZa
8G6aVh]d_VhYZigVWV_dYZ
VfjZaadhZhijY^VciZhfjZVXZeiZc
fjZhjigVWV_dhZVXdbeVgi^Yd#

102

68I>K>969:H

103

68I>K>969:H

Abuelos

Abuelos

'

68I>K>969
104

68I>K>969:H

105

68I>K>969:H

10 Soldados
Texto e Ilustraciones:

<^aaZhGVeVedgi

Datos de Publicacin:


:YZak^kZh!OVgV\doV!'%%(!
(%e{\^cVh#

Tema de la Actividad:

AV\jZggV

Niveles y Sectores:

,n-W{h^Xd

descripcin

&

GZcVVhjhZhijY^VciZhZc\gjedhYZ
)naVaZhZaXjZcidZckdoVaiV!
bdhigVcYdaVh^ajhigVX^dcZh#EjZYZ
eZY^gVjcZhijY^VciZfjZb^ZcigVh
jhiZYaZZZaiZmid!igVchXg^idegZk^VbZciZ!
akVnVYVcYdkjZaiVaVh]d_Vh#
>ckiZadhV]VXZgXdbZciVg^dh\ZcZgVaZh!
e^Y^ZcYdaVeVaVWgV!najZ\dZcigZ\jZ
VXVYV\gjedaV]d_VYZigVWV_dXdcaVh
h^\j^ZciZhegZ\jciVh#

AZc\jV_Zn8dbjc^XVX^c


:hijY^dn8dbegZch^cYZaVHdX^ZYVY

Tiempo:

(]dgVheZYV\\^XVh
&WadfjZYZ.%b^cjidhn&]dgVYZ)*b^cjidhV:mea^XVaVh^\j^ZciZ[gVhZXdcfjZ
hZYV^c^X^dVaXjZcid/&%hdaYVYdh
kVcVaV\jZggVXdcjcVdgZcZa[jh^a
naVhdcg^hVZcadhaVW^dh#
WGZZm^dcVngZhedcYZ!edgfjadh
hdaYVYdhcdhVWZcadfjZYZ[ZcYZg{cZc
aV\jZggV4

acerca del libro...


objetivos
GZZm^dcVg
VXZgXVYZaV\jZggV
nhjhXdchZXjZcX^Vh#
8jZhi^dcVgaV\jZggV
Xdbd[dgbV
YZgZhdajX^c
YZXdc^Xidh#
9Zc^gnVg\jbZciVg
jcVedhijgV[gZciZ
VaiZbV#

:hiZXjZcidi^ZcZjcVZhigjXijgVbjnh^b^aVg
VjcVXdcdX^YVXVcX^c^c[Vci^a!adfjZ[VX^a^iV
hjaZXijgV#9ZhYZZhiVVeVgZciZhZcX^aaZo
cdhh^iVZcjciZbVXdbeaZ_dXdbdaV
\jZggV!fjZ]Vh^YdeVgiZYZaV]^hidg^VYZaV
]jbVc^YVYnfjZedgadb^hbdZm^\ZjcV
edhijgVnjcVde^c^cVagZheZXid#

&%hdaYVYdhZhjcWjZckZ]XjadeVgV^cX^iVg
ZaeZchVb^ZcidXgi^XdZcadhVajbcdh!

bdi^k{cYdadhVhZgeVgiZYZaVhdX^ZYVYV
igVkhYZhjhde^c^dcZhnhjeVgi^X^eVX^cZc
aVhYZX^h^dcZhX^jYVYVcVh#
JcVWjZcVXdckZghVX^ceZgb^i^g{ZmigVZgZa
eZchVb^ZcidnZahZci^gb{h]dcYdYZadh
ZhijY^VciZh#EdgadiVcid!ZhcZXZhVg^dZhiVg
ViZcidhVaVedh^W^a^YVYYZVWg^gcjZkVhacZVh
YZYZWViZYZVXjZgYdVa^ciZghbVc^[ZhiVYd
edgZaadh#

materiales

PREPARACIN
AZZgViZciVbZciZZaXjZcidn
gZhedcYZgXVYVegZ\jciVYZhYZ
jcVeZgheZXi^kVeZghdcVaVciZh
YZigVWV_VgXdcadhVajbcdh#

10 Soldados

A>7GD&%HDA969DH
=D?69:IG676?DE6G6
ID9DHADH:HIJ9>6CI:H
E6E:A@G6;I
AE>8:H9:8DADG:H!EAJBDC:H
G:K>HI6HE6G6G:8DGI6G
IwBE:G6D68J6G:A68DCE>C8:A:H
JDIGDHH>B>A6G:H

X:megZhVedgZhXg^idijde^c^c
gZheZXidVah^\j^ZciZe{ggV[d/

AVGZ^cV!W^ZcegdiZ\^YVigVh
aVhbjgVaaVhYZhjXVhi^aad!
aZhVgZc\V/>YnajX]VY]VhiVbdg^g


AV^ajhigVX^cfjZaVVXdbeVVeZgb^i^g{
Vbea^Vgijh^YZVh#
YNVcdfjZYVcb{hfjZ*#
DWhZgkVaV^ajhigVX^cfjZXdbeaZbZciV
ZhiV[gVhZ#9ZhXgWZaVZc[dgbVZhXg^iVn
Zmea^XVhjh^\c^XVYd#FjgZegZhZciVZa
e{_Vgd4!Xj{aZhhjVXi^ijY4!fjdXjggZ
XdcadhhdaYVYdh4!Xj{aZhhjgZVXX^c4
ZGZZm^dcVhdWgZadfjZdXjggZVahdaYVYd
GdYda[dndWhZgkVXj^YVYdhVbZciZaV
^ajhigVX^c#

Fjde^cVhgZheZXidVhj
XdbedgiVb^Zcid4!fjVaiZgcVi^kVhi^ZcZ
eVgVVXijVg4!fj^begZh^dcZh
iZegdYjXZZaZcZb^\d]Zg^Yd4

68I>K>969

[:aai^bdhdaYVYdY^XZ/BZfj^idZa
jc^[dgbZgd_dnb^\gVchdbWgZgdcZ\gd#
AdhYZ_d_jcidVa[jh^a#NbZkdn#
8dbZciVedgZhXg^idhjgZVXX^c#

'
(

GZVa^XZjceaZcVg^dXdc
hjhZhijY^VciZheVgVXdbeVgi^g
adgZVa^oVYdedgXVYV\gjed#

sugerencias
>ck^iZVadhVajbcdhVgZVa^oVgaV
h^\j^ZciZVXi^k^YVYZc\gjed#
HjecfjZ]Vhh^YdXdcigViVYd
edgjcVV\ZcX^VYZejWa^X^YVY
eVgVeVgi^X^eVgZcjcVXVbeVV
Vci^WZa^X^hiV#9ZhVggdaaVZaVX]Z!
XdcjcV^ajhigVX^cnjchad\Vc!
fjZhZg{aV^bV\ZcXZcigVaYZ
ZhiVXVbeVV#

Dg\Vc^XZjcVZmedh^X^cYZ
VX]ZhZ^ck^iZ
VadhZhijY^VciZhVde^cVg
hdWgZZaigVWV_dYZhjh
XdbeVZgdhVh#

EDH>7>A>969:HE6G6IG676?6G8DC
A6H>B<:C:H/9><>I6A>O6G:AI:MID
EG:H:CI68>CEDL:GED>CIN:M=>7>GAD
8DCJCEGDN:8IDG0;DID8DE>6GHAD
A6HAB>C6HFJ:H:GCJI>A>O696H9:
68J:G9D6ACB:GD9:<GJEDH#
106

68I>K>969:H

107

68I>K>969:H

10 Soldados

10 Soldados

68I>K>969
108

68I>K>969:H

109

68I>K>969:H

La Cabeza en la Bolsa
Texto e Ilustraciones:

BVg_dg^ZEdjgX]Zi

Datos de Publicacin:

;dcYdYZ8jaijgV:Xdcb^XV!Bm^Xd9#;#!'%%+!
'-e{\^cVh#Tema de la Actividad:
Niveles y Sectores:


Tiempo:

8dbeVgi^g
hZci^b^Zcidh
gZheZijdhVbZciZ#

&

AVi^b^YZo
'BZY^d
Dg^ZciVX^c

'

&]dgVeZYV\\^XV

acerca del libro...


objetivos

descripcin

AVXVWZoVZcaVWdahVad\gVjcV
eaZcV^YZci^XVX^cZcigZZaaZXidg
naV]^hidg^V!VabdhigVgcdhbjX]VhYZ
cjZhigVhegde^Vh^chZ\jg^YVYZh
nXdbeaZ_dh#
AVh^ajhigVX^dcZhgZZ_VcYZ
jcVbVcZgVbVgVk^aadhVaVh

XVgVXiZghi^XVhegde^VhYZXVYVjcdYZadh
eZghdcV_ZhfjZ^ciZgk^ZcZc!]VX^cYdcdh
ZcigVgZcZa_jZ\dYZYZhXjWg^gcdhVcdhdigdh
b^hbdhZcZaaVh#
AVaZXijgVYZZhiV]^hidg^VcZXZh^iVjcigVWV_d
YZdWhZgkVX^cZheZX^Va!eVgVYZhXjWg^gaV
g^fjZoVYZaVh^b{\ZcZhnXdbegZcYZgV
XVWVa^YVYaVbjai^ea^X^YVYYZbZchV_Zh
fjZZcigZ\V#

La Cabeza en la Bolsa

>c^X^ZjcVXdckZghVX^cegZ\jciVcYd/

WIZhZci^hiZ^YZci^XVYd$VXdc6YZaV4

6a\jcVkZohZ]Vc
ejZhidXdadgVYdh$Vh4

X8bd^ciZgegZiVhZa]ZX]dYZfjZaZ

edgfjgVoc4

8VYV\gjedYZWZXdbZciVghjh
gZhejZhiVhVciZaVhegZ\jciVhYZaV]d_V
YZigVWV_dnaaZ\VgVjcXdchZchdhdWgZ
aV^ciZgegZiVX^cYZaXgZX^b^ZcidYZa
_VgYchZXgZid#

:cfjdXVh^dcZh
aZh]VcigVche^gVYd
aVhbVcdh4
>ckiZadhVZhXjX]VgjcgZaVidXdc
ZafjZedh^WaZbZciZcdhhZci^gZbdh
^YZci^XVYdh#EYVaZhVadhZhijY^VciZh
fjZXjVcYdbjZhigZaVh^b{\ZcZh
VcdiZcbZciVabZciZfjaZhegdkdXVc#
AZVeVjhVYVbZciZZckdoVaiVidYdZa
iZmidnedhiZg^dgbZciZkVnVbdhigVcYd
aVh^b{\ZcZhYZaa^WgdYZbdYdfjZ
idYdhiZc\VcaVedh^W^a^YVYYZkZgaVh#
E^YVfjZhZgZcVcdgYZcVYVbZciZ
Zc\gjedhYZXjVigdnZcigZ\jZVXVYV
ZhijY^VciZjcV]d_VYZigVWV_dXdcaVh
h^\j^ZciZhegZ\jciVh/
V6a\jcVkZoiZY^Zgdc\VcVhYZ
bZiZgaVXVWZoVZcjcVWdahV4

]VnVXgZX^Ydjc_VgYchZXgZid4

HZVaZaV^bedgiVcX^VYZZhXjX]Vg
gZheZijdhVbZciZaVde^c^cYZadigd#9Z_Z
Zaa^WgdVW^ZgidnVaVbVcdeVgVfjZadh
ZhijY^VciZhejZYVckdakZgVgZk^hVgaVh
^ajhigVX^dcZhh^ZhcZXZhVg^d#

68I>K>969

EVgVXZggVgaVVXi^k^YVY!eZgb^iVfjZ
adhZhijY^VciZhZmegZhZcdgVabZciZ
fjaZh\jhiYZaVZmeZg^ZcX^Vk^k^YV
ZcZa\gjed#

sugerencias
BjZhigZkVg^VhedgiVYVhYZa^Wgdh
fjZXdciZc\Vc^ajhigVX^dcZheVgV
fjZadhZhijY^VciZhY^\Vcfj
ZbdX^cXgZZcfjZZhi{egZhZciZ#

GZaViVWgZkZbZciZfjdXjgg^
nXbdiZhZciVh#

PREPARACIN
EgZeVgVgaZXijgVdgVaYZAV
XVWZoVZcaVWdahV

110

68I>K>969:H

materiales
A>7GDA6867:O6:CA67DAH6
=D?69:IG676?D>C9>K>9J6A

111

68I>K>969:H

La Cabeza en la Bolsa

La Cabeza en la Bolsa

68I>K>969
112

68I>K>969:H

113

68I>K>969:H

Perro Azul

Perro Azul
descripcin

Texto e Ilustraciones

CVY_V

Datos de Publicacin:


8dg^bWd!7VgXZadcV!'%%'!
(*e{\^cVh#

Tema de la Actividad:

AVHdaZYVY

Niveles y Sectores:


&BZY^d
AZc\jV_Zn8dbjc^XVX^c#

Tiempo:

']dgVheZYV\\^XVh

&

BjZhigZaViVeVYZaa^WgdnegZ\jciZ/

acerca del libro...


objetivos
9ZhXjWg^g
h^bWda^hbdh
egZhZciZhZc
iZmidh
YZXX^c#
9ZhVggdaaVgjcV
^ckZhi^\VX^cV
eVgi^gYZaVaZXijgV
YZjcVdWgVYZ
XX^c#

:hedh^WaZfjZZm^hiV
jceZggdVoja4

XFjVc^bVaZhXd\ZgVbdheVgV
fjZ[jZgVcjZhigdXdcYZciZ4

6a\j^Zci^ZcZ
Va\jcVbVhXdiV4

YJhVcYdadhgZXjghdhYZ
 VegZcY^oV_ZYZaV7^Wa^diZXV
 8G6!VkZg^\ZcaVhXVgVXiZghi^XVh
YZaVc^bVaZhXd\^YdnajZ\d
egZeVgZcjcVWgZkZ]^hidg^V
eVgVhZggZegZhZciVYV#

9ZfjXdadgZh!adXj^YVc!
aZXjZciVchjhegdWaZbVh!ad
VWgVoVc!adhVXdbeVV4

FjXdadgcdh^YZci^XVngZZ_VcjZhigV
eZghdcVa^YVY4:aEZggd6ojaZhjcV
]^hidg^VYdcYZadhhZci^b^ZcidhnhjZdh
hZigVch[dgbVcZcjcXdadg###ZaVoja#6
igVkhYZhjh^ajhigVX^dcZhYZigVodhjZaidn
ZmegZh^kd!njciZmidaaZcdYZh^\c^XVYdh!

'
(

EZgb^iVfjZidYdhadhZhijY^VciZheVgi^X^eZc#

edYZbdhXdcdXZgVaVegdiV\dc^hiVnZcigVg
ZchjhhZci^b^Zcidh!ZchjhdaZYVY#:aaZXidg
cdfjZYV^cY^[ZgZciZVciZZhiZeZggdfjZ
eVgZXZcdeZgiZcZXZgVaVgZVa^YVY!h^cd
fjZVabjcYdYZadhhjZdhncdh^ck^iVV
YZ_VgcdhaaZkVgedga#

AZVZckdoVaiVZaXjZcid#6acVabjZhigZ
aVh^ajhigVX^dcZhYZbVcZgVfjZidYdhadh
ZhijY^VciZhejZYVckZgaVh#
Hda^X^iZfjZ[dgbZc\gjedhYZigZh!ZcigZ\jZ
aV]d_VYZigVWV_dfjZXdciZc\VaVh
h^\j^ZciZhegZ\jciVh/

V6fj^cdfjh^bWda^oV
ZaeZggdVoja4

PREPARACIN

materiales

EgZeVgVgaZXijgVdgVa
YZEZggd6oja

A>7GDE:GGD6OJA
H:A:88>C9:A>7GDH9:
6C>B6A:HN:C8>8ADE:9>6
=D?6H9:IG676?D

WEdgfjVkZXZhegZ[Zg^bdh
VXZgXVgcdhVjcVc^bVaZckZo
YZjcVeZghdcVeVgVXdbeVgi^g
cjZhigVhYjYVhnhjZdh4

6ciZhYZXdciZhiVgaVhegZ\jciVh!XdckZghZc
eZgb^i^ZcYdfjZidYdhadh^ciZ\gVciZhYZa
\gjedejZYVcYVghjde^c^cnhZVcgZheZiVYVh#
9aVh^chigjXX^dcZh/
XVYV\gjedYZWZg{XdbeaZiVgaV]d_VYZ
igVWV_d!egZk^VXdckZghVX^c!nZcWVhZVaVh
gZhejZhiVh!ZhXd\ZgjcVc^bVafjZejZYV
Xjbea^gh^b^aVgZhgZfj^h^idh#EdhiZg^dgbZciZ!
VkZg^\jVg{chjhXVgVXiZghi^XVhb{h
^bedgiVciZheVgVgZVa^oVgaVh^\j^ZciZVXi^k^YVY#

68I>K>969

evaluacin
8VYV\gjedXgZVg{jcVWgZkZ
]^hidg^VXdcZaVc^bVaZaZ\^YdnaV
gZegZhZciVg{VciZZaXjghd#

9^hedc\VYZjcV]dgVeZYV\\^XVeVgVfjZ
adhZhijY^VciZhgZVa^XZcaV^ckZhi^\VX^c#

;dbZciVgaV
XgZVX^ca^iZgVg^V
VeVgi^gYZ
jciZbVYVYd#
114

68I>K>969:H

115

68I>K>969:H

Perro Azul

Perro Azul

68I>K>969
116

68I>K>969:H

117

68I>K>969:H

Pjaros en la Cabeza
Texto:
Ilustraciones:
Datos de Publicacin:

descripcin

&

AZVZaXjZcidZckdoVaiVh^cbdhigVgaVh
^ajhigVX^dcZhVadhZhijY^VciZh#

?dZa;gVcoGdhZaa
BVgiVIdggd@VaVcYgV`V!HZk^aaV!'%%)!
)%e{\^cVh#

Tema de la Actividad:

:aWjZc\dW^Zgcd

Niveles y Sectores:

*n+7{h^Xd

JcVkZoaZYd^ckiZadhVXdbZciVg
adhVheZXidhfjZaZheVgZoXVcb{h
gZaZkVciZh#<jZaVXdckZghVX^cVigVkh
YZaVhh^\j^ZciZhegZ\jciVhnZhXg^WV
ZcaVe^oVggVadhXdbZciVg^dhVcYZ
dg\Vc^oVgaVh^YZVh#EjZYZhda^X^iVgV
jceVgYZZhijY^VciZhfjZXdaVWdgZc
idbVcYdcdiVYZadhXdbZciVg^dh#

AZc\jV_Zn8dbjc^XVX^c


:hijY^dn8dbegZch^cYZaVHdX^ZYVY

Tiempo:

']dgVheZYV\\^XVh
&WadfjZYZ.%b^cjidhacerca del libro...


objetivos
GZZm^dcVgVXZgXV
YZaVhXVgVXiZghi^XVh
YZaWjZc\dW^ZgcdnYZ
jcWjZc\dWZgcVciZ#
GZZm^dcVgVXZgXV
YZaVhedh^W^a^YVYZh
YZeVgi^X^eVX^cZc
adh\dW^ZgcdhadXVaZh
Xjghd!XdaZ\^d!
dg\Vc^oVX^dcZh
Xdbjc^iVg^Vh
ncVX^dcVaZh#
9Zc^gnVg\jbZciVg
jcVedhijgV[gZciZ
VaiZbV#
118

68I>K>969:H

AV]^hidg^VcdhY^XZfjZ
ZgVjcgZnWjZcd!ZabZ_dgfjZ]VWV
iZc^YdVfjZagZ^cdZcidYVhj]^hidg^V#
FjXVgVXiZghi^XVhYZagZneZgb^iZc
XdcgbVgZhiVVhZkZgVX^c4

ejcidYZk^hiVYZadfjZZhdYZWZ
hZgjcWjZc\dWZgcVciZnYZaV
gZhedchVW^a^YVYYZaVhdX^ZYVYfjZ
adZa^\Z#

E{_VgdhZcaVXVWZoVcdhegZhZciVV
jcgZnZcigVVWaZ!XjnVhZch^W^a^YVY
neZgXZeX^cYZaVgZVa^YVYcdZh
XdbegZcY^YVedghjhb^c^higdh#:hid
aaZkVVfjZhjhZmeZXiVi^kVhgZheZXid AVY^gZXi^kVYZXjghd!ZaXZcigdYZ
VadfjZYZWZhZgZa\dW^ZgcdYZa
Vajbcdh!ZaZfj^edYZ[iWda!Za
gZ^cdhZVcXdcigVejZhiVh#
\gjedhXdjindigVhiVciVh^chiVcX^Vh!
hdcedh^W^a^YVYZhYZZaZ\^gnZ_ZgXZg
:hiV]^hidg^VZhjcVdedgijc^YVY
jcWjZc\dW^Zgcd!nXdchi^ijnZc
eVgVXdckZghVgXdcadhc^dh
gZVa^YVYZhXZgXVcVhhdWgZaVhfjZadh
nc^VhgZheZXidVhjeVgi^XjaVg
ZhijY^VciZhejZYZcde^cVg#

PREPARACIN

materiales

AZVViZciVbZciZZaXjZcidVciZh
YZigVWV_VgXdcadhZhijY^VciZh
ngZhedcYVaVhegZ\jciVhYZ
aV]d_VYZigVWV_dVeVgi^gYZhj
egde^VZmeZg^ZcX^V#

A>7GDE?6GDH:CA6867:O6
=D?69:IG676?DE6G6ID9DHADH
:HIJ9>6CI:H9:A<GJED
E6E:A@G6;I
AE>8:H9:8DADG:HDEAJBDC:H
G:K>HI6HE6G6G:8DGI6G
IwBE:G6D68J6G:A6NE>C8:A:H
JDIGDHH>B>A6G:H

8j{aZhZgVcadhhbWdadhYZedYZg
YZagZn4:cfjigdcdhZhZciVb{h
V\jhid4Edgfj4
8j{aZhZgVcadh^ciZgZhZcfjZ\j^VWVcV
adhb^c^higdh48j{aZhZgVcadh^ciZgZhZh
YZagZn4
AV]^hidg^VcdhXjZciVaVXdche^gVX^cYZ
adhb^c^higdhnZabVndgYdbd#:mea^XVZc
fjXdch^hi^ZhVXdche^gVX^c#
Fjde^cVhYZa]ZX]dYZfjZZagZn
]VnVYVYdVhjhb^c^higdhjcegZb^dZc
aj\VgYZjcXVhi^\dZ_ZbeaVg4EdgfjZa
gZn]VWg{VXijVYdYZZhV[dgbV4

'

GZcVVadhZhijY^VciZhZc
\gjedhYZ)Z^ckiZadhV
gZVa^oVgjcigVWV_dea{hi^Xd
gZXgZVcYdVagZndadh
b^c^higdh#
9ZaZha^WZgiVYeVgVjhVg
Y^hi^cidhbViZg^VaZh
ibeZgV!VXjVgZaV!XdaaV\Z
jdigdh#
:medc\VadhigVWV_dhYZadh
ZhijY^VciZhneZgbiVaZh
XdbeVgVgadhXdcaVh
^ajhigVX^dcZhYZaiZmid#
:mea^fjZaVkVg^ZYVY
YZedh^W^a^YVYZhfjZaV
^bV\^cVX^cnaVhY^[ZgZciZh
iXc^XVhVgihi^XVhdidg\Vc
eVgVgZVa^oVgjcVdWgV
ea{hi^XVa^iZgVg^V#

Pjaros en la Cabeza

68I>K>969

sugerencias
DigVdeX^cYZigVWV_dejZYZ
hZgfjZ!jcVkZoaZYdZaXjZcid!
ZcigZ\jZVadhZhijY^VciZhaVh
egZ\jciVhZcjcXjZhi^dcVg^d
eVgVfjZaVYZhVggdaaZcedg
ZhXg^idZc\gjed#AjZ\dejZYZc
XdbeVgi^gaVhde^c^dcZhYZidYdh
adh\gjedhZcjceaZcVg^d#
8dch^YZgZfjZZhiVbdYVa^YVY
edYgVegdadc\VgZai^Zbed
YZigVWV_d#

GZZm^dcVVXZgXVYZadfjZh^\c^XVhZg
jcWjZc\dWZgcVciZ#HZVaVVa\jcVh
XVgVXiZghi^XVhfjZYZWZgViZcZg#
EVgVfjZZm^hiVjc\dWZgcVciZi^ZcZfjZ
]VWZgjc\gjedYZ\dWZgcVYdh#FJw
G:HEDCH67>A>969I>:C:C:AADHE6G6
AD<G6GJC7J:C<D7>:GCD4E^ZchV
ZcijXjghd!XZcigdYZVajbcdh!XajW
YZedgi^kdjdigVhdg\Vc^oVX^dcZhfjZ
XdcdoXVh#
E^ZchVZcZah^\c^XVYdXdi^Y^VcdfjZ
YVbdhVaVZmegZh^ciZcZge{_VgdhZc
aVXVWZoVnXdbe{gVaVXdcZahZci^Yd
YZaXjZcid#HDCH:B:?6CI:HDHDC
9>;:G:CI:H4:mea^XV#

119

68I>K>969:H

Pjaros en la Cabeza

Pjaros en la Cabeza

68I>K>969
120

68I>K>969:H

121

68I>K>969:H

Los Tenebrositos
Texto e Ilustraciones:
Datos de Publicacin:

&

:a]Vb6hVY^7gdhfj^a!KVaZcX^V!'%%(!
(&e{\^cVh

Tema de la Actividad:

B^EaVcZiV

Niveles y Sectores:

'X^XadW{h^Xd

objetivos
9ZhVggdaaVgjcV
XdcX^ZcX^VZXda\^XV#

122

68I>K>969:H

:aa^WgdAdhIZcZWgdh^idh!YZaVZhXg^idgV
^gVc:a]Vb6hVY^!Xdci^ZcZ^ajhigVX^dcZh
YZ\gVc[jZgoV!YdcYZadhXdadgZhhdcadh
egdiV\dc^hiVh#:hedgZhidfjZZaigVWV_d
k^hjVafjZejZYZgZVa^oVghZXdcZhiVdWgV
i^ZcZbai^eaZhVaXVcXZh!fjZhZXdbW^cVc
XdcjcbZchV_ZfjZWjhXVYZheZgiVgaV
XdcX^ZcX^VZXda\^XVnaVidaZgVcX^VYZaaZXidg#

H:=6C;>?69DH>=6N
AJ<6G:H9DC9:H:68JBJA6
76HJG68:G869:HJ86H6
D9:A6:H8J:A6$A>8:D4

Los Tenebrositos

'

9^k^YVVaXjghdZc+\gjedh
nVh^\cZVXVYVjcdaV
gZegZhZciVX^cYZjchZdg/ajo!
i^ZggV!V\jV![jZ\d!Xdadgnadh
iZcZWgdh^idh#
8VYV\gjedYZWZYZhVggdaaVghj
XdcXZeidYZeaVcZiV^YZVaYZhYZ
ZaejcidYZk^hiVYZahZdgfjZ
aZ[jZVh^\cVYd!YZbdYdfjZ
hjh]VW^iVciZhiZc\VcjcVWjZcV
XVa^YVYYZk^YV#

68I>K>969

>ckiZadhVZhXjX]Vg
ZagZaVidfjZjhiZYaZZg{Zckdo
VaiVnfjZedc\VcViZcX^cedgh^
gZXdcdXZcVa\jcVhh^ijVX^dcZhfjZ
hZYVcZccjZhigdeaVcZiV#

&]dgVeZYV\\^XV

acerca del libro...

>c^X^ZaVXdckZghVX^cegZ\jciVcYd/

>B6<C:CH:FJ:K>H>I6C:AEJ:7AD
BH8:G86CDN:C8J:CIG6CFJ:
:C8696:HFJ>C6=6N76HJG6
I>G696#FJwDE>C6G6C
9:HJH=67>I6CI:H4

:hijY^dn8dbegZch^cYZaVCVijgVaZoV8^ZcX^Vh

Tiempo:

descripcin


:hiVdWgVegZhZciV^ciZgZhVciZhedh^W^a^YVYZh
YZXdbeVgVX^cZcigZcjZhigVXjaijgV
aVi^cdVbZg^XVcVnaVYZbZY^ddg^ZciZ!
fj^o{hYZhXdcdX^YVeVgVZaaZXidg#

evaluacin
8VYV\gjedYZWZZmedcZghjeaVcZiV
^YZVanedhiZg^dgbZciZYZWVi^ghdWgZ
adhVheZXidhb{hXdcigdkZgi^YdhfjZhZ
]VnVcegZhZciVYd#

PREPARACIN

materiales

EgZeVgVgaZXijgVdgVaYZAdhiZcZWgdh^idh#

A>7GDADHI:C:7GDH>IDH
=D?6H:C7A6C8D

123

68I>K>969:H

Los Tenebrositos

Los Tenebrositos

68I>K>969
124

68I>K>969:H

125

68I>K>969:H

La Composicin
Texto:
Ilustraciones:
Datos de Publicacin:

La Composicin

descripcin

6cidc^dH`{gbZiV
6a[dchdGjVcd:`Vg!8VgVXVh!'%%%!
(+e{\^cVh#

Tema de la Actividad:

CjZhigV=^hidg^VZcadh8jZcidh

Niveles y Sectores:&BZY^d
AZc\jV_Zn8dbjc^XVX^c!
=^hidg^Vn8^ZcX^VhHdX^VaZh

Tiempo:

']dgVheZYV\\^XVh

&

Dg\Vc^XZZaXjghdZc\gjedhYZ
igVWV_dYZb{m^bdXjVigdZhijY^VciZh!
Za^\^ZcYdjc_Z[ZYZ\gjed#
BjZhigZZaY^VedgVbVYZ^b{\ZcZh!
eVgVfjZajZ\dXdbZciZcZc\gjed
hjh^begZh^dcZhnXdciZhiZcaV]d_VYZ
igVWV_dXdcaVhh^\j^ZciZhegZ\jciVh/
VFJwI::KD86CA6H>B<:C:H
EG:H:CI696H4

W9:FJwEJ:9:IG6I6GA6=>HIDG>64

acerca del libro...


objetivos

AVkZgh^c^c^X^VaYZZhiZXjZcid[jZZhXg^iV
VcZhYZadh,%!eZgdgZX^cZcZaVd
'%%%[jZejWa^XVYdedgaV:Y^idg^Va:`Vg
Zc[dgbVidYZa^Wgd{aWjb#6igVkhYZa
edYZbdhYVgVXdcdXZgjceZgdYd]^hig^Xd
YZcjZhigdeVhVadhaZXidgZhb{h_kZcZh
nY^Vad\VgXdcZaadhhdWgZY^hi^cidhkVadgZh#

AVh^ajhigVX^dcZh!YZZhi^adb{hW^ZcgZVa^hiV!
Xdch^\jZcYVgVagZaVidjcV^gZjc^kZghVa#AV
[jZgiZZmegZh^cYZadheZghdcV_ZheZgb^iZ
VYZcigVghZZchjhZbdX^dcZhnXdcdXZgZa
digdaVYdYZaV]^hidg^V!adfjZaVheVaVWgVh
cdY^XZc#

GZXdcdXZgn
YZhVggdaaVg
gZheZidedgaV
_jhi^X^V!aVkZgYVY!
adhYZgZX]dh
]jbVcdhnZa
W^ZcXdbc#

PREPARACIN

materiales

>ckZhi^\VghdWgZZa
XdciZmid]^hig^Xd
XjaijgVaZcfjZhZ
]VZhXg^idjcVdWgV#

IZmid[didXde^VYdeVgV
XVYV\gjedYZigVWV_d#
EgZhZciVX^cEEIXdciZmid
ZhXVcZVYd!Y^k^Y^YdZce{ggV[dh
eVgVedh^W^a^iVgaVaZXijgV
XdaZXi^kV#EgZhZciVX^cEEI
Xdc^b{\ZcZhYZaa^Wgd#

A>7GDA68DBEDH>8>C
=D?69:IG676?D
AE>O<G6;>ID
<DB69:7DGG6G
:C8>8ADE:9>6H=>HIG>86HD
B6CJ6A:H9:=>HIDG>69:8=>A:

126

68I>K>969:H

X8G::HFJ:H:IG6I69:JCI:MID
A>I:G6G>DDCDA>I:G6G>D4
6eVgi^gYZaVegdnZXX^cYZaiZmid
idYdZaXjghdgZVa^oVaVaZXijgV
XdaZXi^kVZcZadgYZcfjZjhiZY
^cY^fjZ#JcVkZofjZ]VnVccVa^oVYd!
XdbZciVc\gjeVabZciZhjh^begZh^dcZh
nXdciZhiVcaV]d_VYZigVWV_dXdc
aVhh^\j^ZciZhegZ\jciVh/

'

9ZhVggdaad\gjeVa
YZaV^ckZhi^\VX^c/
>ck^iZVadhZhijY^VciZhV^ckZhi^\Vg
ZaXdciZmid]^hig^XdXjaijgVaZcfjZ
ZaiZmid[jZZhXg^idYZVXjZgYdXdcaV
h^\j^ZciZeVjiVYZigVWV_d/
V9ZhVggdaaVjcVegZhZciVX^cZhXg^iV
YZaXdciZmid]^hig^XdZcZaXjVa
[jZZhXg^iVZhiV]^hidg^V#9ZWZh
Xdch^YZgVgadhVdh!aVh^ijVX^c
edai^XV!ZXdcb^XVnXjaijgVa#
Cddak^YZhhZVaVgaV[jZciZYZ
aV^c[dgbVX^c#
W:cXdcdX^b^ZcidYZaXdciZmidn
YZaVdWgVgZhedcYZ/Zcfj
h^ijVX^chZZcXdcigVWVcadh
eZghdcV_ZhYZZhiV]^hidg^V4
8VYV\gjedYVVXdcdXZghjh
gZhejZhiVhZceaZcVg^dXdcijgcdh
egZk^VbZciZhdgiZVYdh#

68I>K>969

evaluacin
:aiZmidAVXdbedh^X^c
iVbW^cejZYZjhVghZXdbd
jcZaZbZcVidYZbdi^kVX^cYZ
jcVXaVhZYZ]^hidg^VYZ8]^aZ#

V8JA8G::HFJ::H:AIIJAD9:
A6D7G6EG:H:CI6964
W8JA8G::HFJ::H:A8DCI:MID
:CFJ:H:9:H6GGDAA6A6
=>HIDG>64EDGFJw4

127

68I>K>969:H

La Composicin

La Composicin

68I>K>969
128

68I>K>969:H

129

68I>K>969:H

Vegetal como Sientes


Texto:
Fotografas:
Datos de Publicacin:

&

?ddhi:a[[ZghTema de la Actividad:

?j\VgXdcZa6giZ

Alimentos con sentimientos

8dchjaiZVagZhidYZa\gjed
fj^cZmegZhhdgegZhV!ig^hiZoV!
kZg\ZcoV!gVW^V!i^b^YZo!
VaZ\gV9ZhejhYZXdbeVgi^g
de^c^dcZh!fjZadh)ZhijY^VciZh
kjZakVcVhjaj\VgnV\gVYZoXVhj
WjZcVY^hedh^X^c#

:aegd[Zhdge^YZV)ZhijY^VciZhfjZ
eVhZcVYZaVciZVagZhidYZa\gjedaZh
hda^X^iVfjZadhdWhZgkZcVabdbZcidYZ
gZhedcYZgnVXVYVjcdaZ]VXZjcVYZ
ZhiVhegZ\jciVh/

HVmidc;gZnbVcc
IjhXVc^V!7VgXZadcV!'%%(!
)'e{\^cVh#

Vegetal como Sientes

descripcin

Alimentos con sentimientos

8BDI:H>:CI:H4;:A>O4
B6A=JBDG69D64

Niveles y Sectores:


'X^XadW{h^Xd
&n'BZY^d

I:H>:CI:HHDAD6D
68DBE6x69D64

Dg^ZciVX^c"6giZhk^hjVaZh#

Tiempo:

:G:HI>:GCD68DC
IJHH:G:HFJ:G>9DH4

&]dgVeZYV\\^XV

8J6C9D6A<DH6A:B6A!
I::CD?6H4

acerca del libro...

objetivos
GZXdcdXZgn
VXd\Zgadh
hZci^b^Zcidh
nZbdX^dcZh
ZmegZhVYdh
edgdigdh#

130

68I>K>969:H

6h^beaZk^hiV!ZhiZa^WgdejZYZeVgZXZg
eVgVc^dheZfjZdh!eZgdZcjcVhZ\jcYV
aZXijgVcdhYVbdhXjZciVYZfjZhj
g^fjZoVgVY^XVZcadhY^hi^cidhc^kZaZhYZ
^ciZgegZiVX^cfjZejZYZc]VXZghZ#

KZ\ZiVaXdbdh^ZciZh#6a^bZcidhXdc
hZci^b^Zcidh!ejZYZigVWV_VghZYZhYZ
Y^hi^ciVhb^gVYVh!XZcigVcYdaVViZcX^c
ZcadhXdadgZh![dgbVhnhZci^b^ZcidhfjZ
ZmegZhV#Ad^bedgiVciZZhediZcX^VgaV
^bV\^cVX^cngZZm^cfjZaVh[did\gV[Vh
ejZYZcegdYjX^g!VaegZhZciVgcdh[gjiVhn
kZ\ZiVaZhXdchZci^b^Zcidh]jbVcdh#

PREPARACIN

materiales

HZaZXX^dcVgYdhdigZhe{ggV[dh
YZVa\cXjZciddcdkZaVZcfjZ
hZZmegZhZXaVgVn[jZgiZbZciZ
jchZci^b^Zcid#

A>7GDK:<:I6A8DBDH>:CI:H
76C9:?68DC9>K:GH6H;GJI6H
NK:G9JG6H9:A6:HI68>C
E6E6H!E:E>CDH!E>B:CIDC:H!8:7DAA6H!
B6CO6C6H!E:G6H!C6G6C?6H!:I8#
H:GK>AA:I6H

:G:H8:ADHD64

'

BjZhigZaViVeVnXVYVjcVYZ
aVhe{\^cVhYZaa^WgdKZ\ZiVa
Xdbdh^ZciZhYZbVcZgVfjZ
idYdhadhZhijY^VciZhejZYVc
kZgaVh[did\gV[Vh#EZgb^iVfjZ
adhZhijY^VciZhZmegZhZchjh
hZci^b^ZcidhnegZ\jciZfj
fjZgg{YZX^gXVYVZmegZh^c#
9^k^YVVaXjghdZc\gjedhYZ
cdb{hYZ)ZhijY^VciZh#8VYV
\gjedYZWZZaZ\^gYdh[gjiVh
n$dkZgYjgVhYZaVhWVcYZ_Vh
egZeVgVYVhedgjhiZY#
>ck^iZVfjZaVhdWhZgkZcn]jZaVc
h^cidXVgaVhnXdbZciZcfj
hZci^b^ZcidZhiVgVZmegZhVcYdn
Xj{aaZhegdYjXZVZaadh#

68I>K>969

sugerencias
AZVadhe{ggV[dhYZaVcdkZaVd
XjZcidhZaZXX^dcVYd!Xdc
\gVc[jZgoV]^hig^c^XV#
GZVa^XZjcVXdaVX^cXdbeVgi^YV
ZcWVhZVaVh[gjiVhnkZgYjgVh!
ne^YVfjZdWhZgkZcaVh
hZchVX^dcZhYZhjhXdbeVZgdh
VaYZ\jhiVgadhY^hi^cidhhVWdgZh#

131

68I>K>969:H

Vegetal como Sientes

Vegetal como Sientes


Alimentos con sentimientos

Alimentos con sentimientos

68I>K>969
132

68I>K>969:H

133

68I>K>969:H

referencias
Obebso
Mfp!Mjpooj
Lbmboesblb

7>7A>D<G6;6H:A:8I6
HD7G::AA>7GDA7JB

134

135

6G>OE:!:#nBDG6<!H#!AZXijgVYZ^b{\ZcZh#Adhc^dh^ciZgegZiVciZmidhk^hjVaZh!;dcYdYZ
8jaijgV:Xdcb^XV!8daZXX^c:heVX^dheVgVaVaZXijgV!Bm^Xd9#;#!'%%)#

Fm!dvbesp!nt!cpojup!efm!nvoep
Njrvfm!Pcjpmt!0!Sphfs!Pmnpt
]Lbmboesblb

6#6#K#K#!:aa^Wgd"{aWjb/>ckZcX^cnZkdajX^cYZjc\cZgdeVgVc^dh!7VcXdYZaA^Wgd!8daZXX^c
EVgVeVgV"8aVkZ!8VgVXVh!'%%*#
76?DJG!8#n86GG6CO6!B#!:aa^Wgd{aWjbZc6g\Zci^cV!Zc>bV\^cVg^V!c&%,!7jZcdh6^gZh!'(
YZ_ja^dYZ'%%(#
76GI=:H!G#!:aZbZcidhYZhZb^dad\V!ZcAVhZb^dad\V!:Y^idg^VaI^Zbed8dciZbedg{cZd!
7jZcdh6^gZh!&.,%#
76GI=:H!G#!GZig^XVYZaV^bV\Zc!ZcAVhZb^dad\V!:Y^idg^VaI^Zbed8dciZbedg{cZd!7jZcdh
6^gZh!&.,%#
8DADB:G!I#Y^g#!H^ZiZaaVkZheVgVkVadgVgaVh]^hidg^Vh^c[Vci^aZh!;jcYVX^c<Zgb{cH{cX]Zo
Gj^egZo!BVYg^Y!'%%'#
8DADB:G!I#!:a{aWjbnZaiZmid!ZcEZdcoVc(.!&..+#
9JGC!I#!:ahhjedgihcVggVi^jhY^chaVa^iZgVijgV^c[Vci^a!IZh^hYdXidgVaY^g^\^YVedg<VWg^Za?VcZg
BVc^aV!9ZeVgiVbZciYZIZdg^V^=^hig^VYZa:YjXVX^!Jc^kZgh^iViYZ7VgXZadcV!'%%&#
9JGC!I#!=VnfjZkZg/jcVVegdm^bVX^cVa{aWjb^ajhigVYd!;jcYVX^c<Zgb{cH{cX]ZoGj^egZo!
HVaVbVcXV!'%%%#
<JI=G>:!?#nL><;>:A9!6#!9^bZch^dchd[X]^aYgZchBdi^kVi^dch[dggZVY^c\/6c^c^i^VahijYn#
GZVY^c\GZhZVgX]GZedgiC#()!Jc^kZgh^ind[BVgnaVcY!6i]Zch<6!&..*#
=JCI!E#!8]^aYgZchA^iZgVijgZ!7aVX`lZaa!Dm[dgY!'%%&#
@zBB:GA>C<"B:>76J:G!7#!BZiVa^c\j^hi^X6lVgZcZhhVcYi]Z8]^aYh9ZkZade^c\8dcXZeid[>gdcn/
I]ZGZaVi^dch]^eWZilZZcE^XijgZhVcYIZmi^c>gdc^XE^XijgZ7dd`h!ZcI]ZA^dcVcYI]ZJc^Xdgc!
c'(!&...#
CD9:AB6C!E#!LdgYhVWdjiE^XijgZh/I]ZCVggVi^kZ6gid[8]^aYgZchE^XijgZ7dd`h!I]ZJc^kZgh^ind[
<Zdg\^VEgZhh!6i]Zch!&.--#
H>E:!A#!=dlE^XijgZ7dd`hLdg`/6HZb^di^XVaan;gVbZYI]Zdgnd[IZmi"E^XijgZGZaVi^dch]^eh!Zc
8]^aYgZchA^iZgVijgZ^c:YjXVi^dcc'.k#'!&..-#
K6C9:GA>C9:C!H#!A^gZaVaWjb!AViZa^ZgYjed^hhdchdajWaZ!Ejn"Zc"KZaVn!'%%,#
K>A8=:H!A#!AVaZXijgVYZaV^bV\Zc#EgZchV!X^cZ!iZaZk^h^c!:Y^idg^VaEV^Yh!7jZcdh6^gZh!&..'#


136

137

referencias
Mb!Dptb!qfsejeb
Tibvo!Ubo
Cscbsb!Gjpsf!Fejupsb

7>7A>D<G6;69:A>7GDHA7JB
8>I69DHNHJ<:G>9DH

138

139

7^Wa^d\gV[VYZa^Wgdh{aWjbX^iVYdhnhj\Zg^Ydh
6G76I!8VgaZh#AVX^jYVYYZadh^\cdgVciZh#7gdhfj^a!KVaZcX^V!'%%(#
6H69>!:a]Vb#AdhIZcZWgdh^idh#7gdhfj^a!KVaZcX^V!'%%(#
76HHDIID!?ja^{c$H8=C:IO:G!6aZ_VcYgd#:aEZhXVYdgYZI^\gZh#7gdhfj^a!KVaZcX^V!'%%)#
7:GC6G9!;gZY$GD86!;gVcd^h#?Zhh7Zio#;dcYdYZ8jaijgV:Xdcb^XV!Bm^Xd9#;#!'%%(#
7GDLC:!6ci]dcn#:aIcZa#;dcYdYZ8jaijgV:Xdcb^XV!Bm^Xd9#;#!'%%&#
7GDLC:!:^aZZc#AVhdgegZhVYZCVcY^#:`Vg!8VgVXVh!&..+#
7J:CD!GV^$8676HH6!BVg^dcV#7adWa#@VaVcYgV`V!EdciZkZYgV!'%%(#
86A>!9Vk^YZ$7AD8=!HZg\Z#Nd:heZgd###HB!Bm^Xd9#;#!'%%+#
86E6II>!7gc^XZ$BDC68D!DXiVk^V#DhegZhZcidV@a^bi#IjhXVc^V!7VgXZadcV!'%%)#
86GA>C!?d^$;J:CB6NDG!BdgZaaV#AVXVbVYZbVb{#:`Vg!8VgVXVh!'%%(#
86GK6?6A!KXidg$9:A6BD!;jZcX^haV#8jZciVigVedh#HB!BVYg^Y!&..*#
86GK6?6A!KXidg$H:76HI>C!HdaZYVY#AVhhdVYdgVhYZaVXda^cV#HdanAjcV!HVci^V\d!'%%+#
86GK6?6A!KXidg$BDCII!6aWZgid#AVEZfjZVA^ac#HdanAjcV!HVci^V\d!'%%'#
8=>A9!AVjgZc#8j^YVYdXdcadhXjZcidhYZadWdh#HZggZh!7VgXZadcV!'%%)#
8DBDIID!6\jhic#AVHZakV6oja#:`Vg!8VgVXVh!'%%)#
96JIG:B:G!GZWZXXV#:cVbdgVYdh#@`^cdh!BVYg^Y!'%%(#
9J<>C!6cYgZ_$9J<>C6!Da\V#AVheajbVhYZaYgV\c#;dcYdYZ8jaijgV:Xdcb^XVBm^Xd9#;#!'%%&#
;6A8DC:G!>Vc#HZg^ZDa^k^V#HZggZh!7VgXZadcV#
;6A8DC:G!>Vc#HZg^ZDa^k^V#;dcYdYZ8jaijgV:Xdcb^XV!Bm^Xd9#;#
;G6II>C>!Hie]VcZ$CDG7J!IZco^c\#=^bVaVnV!ZaXVb^cdYZaaZdeVgYd#7gdhfj^a!KVaZcX^V!'%%'#
;G:NB6CC!HVmidc$:A;;:GH!?ddhi#KZ\ZiVaXdbdh^ZciZh#6a^bZcidhXdchZci^b^Zcidh#IjhXVc^V!7VgXZadcV!'%%(#
;GDB:CI6A!?ZVcAjX$?DA>K:I!?daaZ#(+*E^c\^cdh#@`^cdh!BVYg^Y!'%%,#
<6AA6O!8]g^hide]Z$>CCD8:CI>!GdWZgid#GdhV7aVcXV#A\jZo!HVaVbVcXV!'%%'#
<6G86!BVgV$B6<6AA6C:H!6aZ_VcYgd#I^\gZhYZaVdigVcdX]Z#;dcYdYZ8jaijgV:Xdcb^XV!Bm^Xd9#;#!'%%+#
<G:9:G!6gb^c#AV^haV!jcV]^hidg^VXdi^Y^VcV#A\jZo!HVaVbVcXV!'%%(#
<JA9:BDCI!6\cZh$8C:JI!8Vgaa#9dc;ZgcVcYd#;dcYdYZ8jaijgV:Xdcb^XV!Bm^Xd9#;#!'%%*#
=6JH;6I:G"9DJ:7!GVX]Za$A6IN@!Da^k^Zg#:ac^d:higZaaV#:YZak^kZh!OVgV\doV!'%%(#
=:G6H!8]ZbV$DHJC6!GdhV#6WjZadh#@VaVcYgV`V!EdciZkZYgV!'%%'#
=w7:GI!BVg^Z";gVcX^cZ$C69:6J!?Vc^XZ#C^c\caj\VgVYdcYZ^g#HB!Bm^Xd9#;#!'%%*#
=J<=:H!Bc^XV$<6G6N!Aj^h#JcejVYdYZhZb^aaVh#:`Vg!8VgVXVh!'%%)#
@JGJH6$9DEE:GI!Bdc^`V#AVXVaaZZha^WgZ#:`Vg!8VgVXVh!'%%)#
A6<D!c\ZaV#9ZcdX]ZZcaVXVaaZ#:`Vg!8VgVXVh!&...#
A6<D!c\ZaV#?jVc;Za^oVg^d8dciZcid#;dcYdYZ8jaijgV:Xdcb^XV!Bm^Xd9#;#!'%%(#
A:DC>8>D!HdaZYVY$B68"AJG:!EVWad#=VWVcVX^YdigVcheVgZciZ#8jVgidegde^d!HVci^V\d!'%%*#

140

A:L>H!?#EVig^X`$>CCD8:CI>!GdWZgid#:aai^bdGZ[j\^d#;dcYdYZ8jaijgV:Xdcb^XV!Bm^Xd9#;#!'%%(#
A>DCC>!AZd#CVYVgc#AjbZc!7VgXZadcV!&.-'#
A>KC!EVXd$DABDH!Gd\Zg!AVXdhVfjZb{hYjZaZZcZabjcYd#DFD!EdciZkZYgV!'%%*#
AJ?C!?dg\Z$>HDA#HZgneVgZXZg#HB!Bm^Xd9#;#!'%%*#
B6GIDH!;ZgcVcYd$B6GIC!8^ci^V#6\VadeZiZcY^Yd#9^{ad\d!KVaZcX^V!'%%(#
BJ<<:CI=6A:G!:kV#:aEVhidgGVa#@VaVcYgV`V!EdciZkZYgV!'%%*#
BzAA:G!?g\#:aa^WgdZcZaa^WgdZcZaa^Wgd#HZggZh!7VgXZadcV!'%%'#
C69?6#EZggd6oja#8dg^bWd!7VgXZadcV!'%%'#
CD<JH!?ZVc"8bZ$GDB7N!6ccZ#:a\Zc^dYZa_Vobc#OZcYgZgVOVg^fj^Zn!7VgXZadcV!'%%(#
D7>DAH!B^fjZa$DABDH!Gd\Zg#:aXjVYgdb{hWdc^idYZabjcYd#@VaVcYgV`V!EdciZkZYgV!'%%&#
DGB:GD9!?Vc#7jZcVhcdX]Zh#HZggZh!7VgXZadcV!'%%*#
E6KADK6!6ccV$9:<6H!:Y\Vg#HdfjZZgVjcVWV^aVg^cV#HZggZh!7VgXZadcV!'%%'#
E:A6NDH!9gV\j^idnZaYgV\c#6a[V\jVgV!HVci^V\d#
E:A6NDH#:aXjZcidYZaVx#HjYVbZg^XVcV!7jZcdh6^gZh!'%%)#
E:A6NDH#C^jceZadYZidcid#6a[V\jVgV!HVci^V\d!'%%+#
E:AA>8:G!8Vgadh#?jVcnhjhoVeVidh#;dcYdYZ8jaijgV:Xdcb^XV!Bm^Xd9#;#!'%%(#
E:AA>8:G!8Vgadh#AV]^hidg^VYZaVVWjZaV#CdgbV!Bm^Xd9#;#!'%%*#
E:GGDJ9!7Zcdi#;^a^WZgidnZaHVhigZYZHdbWgVh#@VaVcYgV`V!HZk^aaV!'%%*#
E:GG6JAI!8]VgaZh$<DIA>7DLH@>!AZ^X^V#AV8VeZgjX^iVGd_V#9Za:Xa^ehZ!7jZcdh6^gZh!'%%+#
EDJG8=:I!BVg_dg^Z#AVXVWZoVZcaVWdahV#;dcYdYZ8jaijgV:Xdcb^XV!Bm^Xd9#;#!'%%+#
G6E6EDGI!<^aaZh#&%HdaYVYdh#:YZak^kZh!OVgV\doV!'%%(#
GDH:AA!?dZa;gVco$IDGGD!BVgiV#E{_VgdhZcaVXVWZoV#@VaVcYgV`V!HZk^aaV!'%%)#
H:O86HIC!?Vk^Zg#AdhigZhZg^odh#:`Vg!8VgVXVh!'%%(#
H6CO!>\cVX^d$8676HH6!BVg^dcV#8aVjY^VnZaidgd#@VaVcYgV`V!EdciZkZYgV!'%%(#
H:C96@!BVjg^XZ#9dcYZk^kZcadhbdchigjdh#6aiZV!BVYg^Y!&...#
H:GG:H!6aV^c$?6GG>:!BVgi^c#IgVc!igVcHZdg8g^X8gVX#A\jZo!HVaVbVcXV!&..-#
HH!EZiZg#:aeZggdYZBVYaZc`V#AjbZc!7VgXZadcV!'%%'#
H@GB:I6!6cidc^d$GJ6CD!6a[dchd#AV8dbedh^X^c#:`Vg!8VgVXVh!'%%%#
HI:69B6C!GVae]#Ejcid#Xdb#HZggZh!7VgXZadcV!'%%&#
HI:>C:G!?g\$BzAA:G!?g\#:a\gVc\g^h#A\jZo!HVaVbVcXV!'%%)#
I6C!H]Vjc#:agWdaGd_d#7{gWVgV;^dgZ:Y^idgV!8{Y^o!'%%+#
I6C!H]Vjc#AV8dhVeZgY^YV#7{gWVgV;^dgZ:Y^idgV!8{Y^o!'%%*#
IG><D!7aVcXV$IG><D!GVbc#AVXdhVcZ\gVfjZeVhedgb^kZciVcV#A\jZo!HVaVbVcXV!'%%,#
IG><D!GVbc#AVhWdbW^aaVhfjZhZZcX^ZcYZcnhZVeV\Vc#;VXidgV@!K^\d!'%%*#
K6C6AAH7JG<!8]g^h#:a=^\dB{h9jaXZ#;dcYdYZ8jaijgV:Xdcb^XV!Bm^Xd9#;#!&..*#
K6C6AAH7JG<!8]g^h#AdhB^hiZg^dhYZaHZdg7jgY^X`#;dcYdYZ8jaijgV:Xdcb^XV!Bm^Xd9#;#!&...#
B!BVgVGdhV$9:A>869D!;ZYZg^Xd#?ja^ZiVZchjZdh#@VaVcYgV`V!EdciZkZYgV!'%%(#
JC<:G:G!Idb^#AdhigZh7VcY^Ydh#@VaVcYgV`V!HZk^aaV!'%%,#
K:AI=J>?H!BVm#HZg^ZHVed#:`Vg!8VgVXVh#
L:>IOB6C!?VXfjZa^cZEgZ^hh$<A6HH:G!GdW^cEgZ^hh#B^\adWdeVhZVcYdedgCjZkVNdg`#NdZcZa
BZigdeda^iVcBjhZjb#HZggZh!7VgXZadcV!'%%%#

141

referencias
Mb!ijtupsjb!ef!mb!bcvfmb
Dbsmpt!Qfmmjdfs!Mqf{
Opsnb

H>I>DHL:7

142

143

:hidhhdcVa\jcdhh^i^dhLZWZcadhfjZhZejZYZ
ZcXdcigVg kVg^VYV ^c[dgbVX^c VXZgXV YZa bjcYd
YZaa^Wgd{aWjb/
7^Wa^diZXVhZhXdaVgZh8G6!B^c^hiZg^dYZ:YjXVX^cYZ8]^aZ/
lll#W^Wa^diZXVh"XgV#Xa
:cZhiVe{\^cVh^ZbegZZcXdcigVg{ccdkZYVYZhhdWgZZaa^Wgd{aWjb!nVhZVZcZaWdaZicbZchjVadW^Zc
VigVkhYZVgiXjadhejWa^XVYdh#

;dgdYZ^ajhigVYdgZh!dg\Vc^oVX^cVW^ZgiVYZadh^ajhigVYdgZhYZa^WgdhngZk^hiVh
eVgVX]^XdhYZaV6g\Zci^cV/
lll#[dgdYZ^ajhigVYdgZh#Xdb#Vg
:cZhiVe{\^cV!edYg{cZcXdcigVgjcV^ciZgZhVciZZcigZk^hiVV>hikVc!^ajhigVYdgVg\Zci^cdXVcY^YVidVaEgZb^d6cYZghZc'%%'#
AVZcigZk^hiVhZi^ijaV>ajhigVgjciZmidZhXgZVgjccjZkdY^hXjghdYZcigdYZaa^WgdnejZYZcZcXdcigVgaVZc/

lll#[dgdYZ^ajhigVYdgZh#Xdb#Vg$Vgi^XaZh$Xdb^cd"%&#]ib

>bV\^cVg^V!GZk^hiVFj^cXZcVahdWgZa^iZgVijgV^c[Vci^an_jkZc^a/
lll#^bV\^cVg^V#Xdb#Vg
:cZhiVe{\^cV!ZcXdcigVg{cY^kZghdhVgiXjadh!ZcigZadhXjVaZhYZhiVXVbdhZaVgiXjadYZ8ZX^a^V7V_djgnBVgXZaV8VggVcoVi^ijaVYd
:hXg^ijgV:meZg^bZciVaYZjca^Wgd{aWjb!Zc/

lll#^bV\^cVg^V#Xdb#Vg$%,$'$XVgiV#]ib

476!Qjohjopt
Kfbo!Mvd!Gspnfoubm!0!Kpmmf!Kpmjwfu
Lljopt

144

145

146