Está en la página 1de 14

No 55 L Luns, 19 de marzo de 2007 DIARIO OFICIAL DE GALICIA 4.

275

I. DISPOSICIÓNS XERAIS 2. Non están incluídos no ámbito de aplicación da


CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN presente orde os procedementos de admisión do alum-
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA nado nas ensinanzas de formación profesional de grao
medio e superior e nas de réxime especial.
Orde do 17 de marzo de 2007 pola que
se regula o procedemento para a admisión Artigo 3º.-Principios xerais.
do alumnado no segundo ciclo de edu- 1. Todo o alumnado ten dereito a unha praza escolar
cación infantil, educación primaria, edu- que lle garanta a educación obrigatoria e gratuíta.
cación secundaria obrigatoria e bacha- O alumnado ten dereito, así mesmo, a un posto gratuíto
relato en centros docentes sostidos con no segundo ciclo da educación infantil.
fondos públicos.
O Decreto 30/2007, do 15 de marzo, polo que se 2. Os pais, nais ou titores legais dos alumnos e
regula a admisión do alumnado en centros docentes alumnas e, se é o caso, estes cando sexan maiores
sostidos con fondos públicos que imparten as ensi- de idade, teñen dereito a elixir centro docente de
nanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de entre a oferta de centros sostidos con fondos públicos.
maio, de educación, establece os criterios de admisión Cando o número de postos escolares ofertados nun
do alumnado nos devanditos centros, garantindo o centro sostido con fondos públicos sexa inferior ao
dereito á educación, o acceso en condicións de igual- número de solicitantes, a admisión rexerase polos cri-
dade e a liberdade de elección de centro por pais, terios establecidos na presente orde.
nais e titores legais. 3. Na admisión do alumnado integrarase activamente
Todo o alumnado será admitido nos centros docentes a dimensión da igualdade de oportunidades entre
sostidos con fondos públicos sen máis limitacións cás mulleres e homes, e en ningún caso haberá discri-
derivadas dos requisitos de idade e, se é o caso, dos minación na admisión do alumnado por razón de nace-
requisitos académicos exixidos polo ordenamento xurí- mento, raza, sexo, relixión, opinión ou calquera outra
dico para o nivel educativo e curso ao que se pretende condición ou circunstancia persoal ou social, nin pode-
acceder. Só no suposto dos centros onde non existan rá exixirse a formulación de declaracións que poidan
prazas suficientes para atender todas as solicitudes afectar a intimidade, crenzas ou convicións destes.
se aplicarán os criterios de admisión regulados no 4. Para garantir a posibilidade de escolarizar todo
artigo 16 do Decreto 30/2007, do 15 de marzo, garan- o alumnado sen discriminación por motivos socioe-
tindo unha adecuada e equilibrada escolarización do conómicos, en ningún caso, poderán os centros públi-
alumnado con necesidade específica de apoio edu- cos ou privados concertados percibir cantidades das
cativo. familias por recibir as ensinanzas de carácter gratuíto,
Resulta necesario regular o procedemento de admi- impoñer ás familias a obriga de facer achegas a fun-
sión do alumnado nos centros sostidos con fondos dacións ou asociacións nin establecer servizos obri-
públicos. gatorios, asociados ás ensinanzas, que requiran achega
económica por parte das familias do alumnado. No
Na súa virtude, no uso das facultades conferidas marco do disposto no artigo 51 da Lei orgánica 8/1985,
na disposición derradeira primeira do Decreto do 3 de xullo, reguladora do dereito á educación,
30/2007, do 15 de marzo, esta Consellería de Edu- quedan excluídas desta categoría as actividades
cación e Ordenación Universitaria extraescolares, as complementarias e os servizos esco-
lares, que, en todo caso, terán carácter voluntario e
DISPÓN: non discriminatorio.
Capítulo I Artigo 4º.-Áreas de influencia.
Disposicións xerais
1. Os titulares das delegacións provinciais da Con-
Artigo 1º.-Obxecto. sellería de Educación e Ordenación Universitaria deli-
A presente orde ten por obxecto desenvolver o pro- mitarán, oídos os consellos escolares municipais, a
cedemento de admisión do alumnado nos centros xunta provincial de directores e unha representación
docentes sostidos con fondos públicos, a excepción dos titulares dos centros privados concertados, e logo
dos universitarios, de conformidade co establecido no de informe da inspección educativa, as áreas de
Decreto 30/2007, do 15 de marzo, polo que se regula influencia dos centros co obxecto de aplicar a pun-
a admisión do alumnado en centros docentes sostidos tuación que corresponda por proximidade do domi-
con fondos públicos que imparten as ensinanzas regu- cilio.
ladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de 2. De non estar constituído o consello escolar muni-
educación. cipal, oírase ao concello ou concellos afectados.
Artigo 2º.-Ámbito de aplicación.
3. Para determinar a área de influencia de cada
1. A presente orde será de aplicación en todos os centro terase en conta a súa capacidade e a poboación
centros docentes públicos e privados concertados que que hai que escolarizar do seu contorno, tendo en
impartan algunha das seguintes ensinanzas: segundo conta á hora de fixalas que se lles poida ofrecer aos
ciclo de educación infantil, educación primaria, edu- solicitantes polo menos un centro público e, sempre
cación secundaria obrigatoria e bacharelato. que sexa posible, un centro privado concertado.
4.276 DIARIO OFICIAL DE GALICIA No 55 L Luns, 19 de marzo de 2007

4. Ademais do previsto no parágrafo anterior, para vez admitido un alumno ou alumna nun centro docente
determinar a área de influencia de cada centro deberá público ou privado concertado, queda garantida a súa
terse en conta que os centros públicos adscritos a permanencia nel ata a finalización das ensinanzas sos-
outros centros públicos, que impartan etapas diferen- tidas con fondos públicos que o centro estea autorizado
tes, se consideran un só centro para os efectos de a impartir, sen prexuízo do que a normativa vixente
aplicación dos criterios de admisión do alumnado pre- establece sobre requisitos académicos e de idade, de
vistos na presente orde. permanencia na etapa e sobre dereitos e deberes do
5. Os titulares das delegacións provinciais da Con- alumnado, de tal xeito que o cambio de curso, ciclo,
sellería de Educación e Ordenación Universitaria deli- nivel ou etapa non requirirá un novo procedemento
mitarán, así mesmo, as áreas limítrofes ás de influen- de admisión, agás que coincida cun cambio de centro.
cia, para os efectos do disposto nos artigos 28 e 29 2. Os pais, nais ou titores legais do alumnado ou
da presente orde. os alumnos e alumnas cando sexan maiores de idade
6. Nos centros que impartan bacharelato, a deli- deberanlle remitir ao centro educativo, se é o caso,
mitación das áreas de influencia e limítrofes será rea- unha copia da solicitude que formulen para ser admi-
lizada por cada unha das modalidades. tido noutro centro.
3. A admisión do alumnado nun novo centro impli-
7. As áreas de influencia e limítrofes terán unha
cará a perda do dereito de permanencia establecido
vixencia de cinco anos prorrogables, sen prexuízo de
no apartado 1 deste artigo.
que se poida proceder á súa modificación en calquera
momento por variacións dos postos escolares ou da 4. O establecido no parágrafo 1 deste artigo non
poboación para escolarizar do contorno ou porque así será de aplicación para o alumnado que vaia cursar
o aconselle a experiencia acadada na súa aplicación. ciclos formativos de grao medio ou de grao superior
de formación profesional ou ensinanzas de réxime
Artigo 5º.-Adscrición de centros docentes.
especial, que se rexerán pola súa normativa específica.
1. Para os efectos de escolarización de alumnos e Artigo 7º.-Cambio dun centro a outro ao que se
alumnas, sen necesidade de novo proceso de admisión, estea adscrito.
os titulares das delegacións provinciais da Consellería
de Educación e Ordenación Universitaria, de acordo 1. De conformidade co prescrito no artigo 16.2º do
coa planificación previamente realizada para atender Decreto 30/2007, do 15 de marzo, nos procedementos
as necesidades de escolarización, oídos os consellos de admisión do alumnado en centros que impartan
escolares municipais, a xunta provincial de directores, educación primaria, educación secundaria obrigatoria
e logo do informe da inspección educativa, adscribirán ou bacharelato, cando non existan prazas suficientes,
cada un dos centros públicos de educación infantil terán prioridade aqueles alumnos ou alumnas que pro-
a centros públicos nos que se imparta educación pri- cedan dos centros de educación infantil, educación
maria, e cada un dos centros públicos nos que se primaria ou educación secundaria obrigatoria, respec-
imparta educación primaria a centros públicos nos tivamente, que teñan adscritos.
que se imparta educación secundaria obrigatoria. 2. Para os efectos de reserva de praza, os pais,
2. A petición dos titulares dos centros privados con- nais ou titores legais do alumnado presentarán o docu-
certados, os titulares das delegacións provinciais da mento que se publica como anexo I á presente orde
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria no centro de adscrición no que pretenden continuar
adscribirán os centros de educación infantil, educa- estudos, do 1 ao 15 de febreiro de cada ano.
ción primaria e educación secundaria obrigatoria a 3. As direccións dos centros públicos e os titulares
centros privados concertados que pertenzan ao mesmo dos centros privados concertados remitiranlle ao cen-
titular, sempre que se encontren na mesma área de tro ao que están adscritos unha relación do alumnado
influencia. susceptible de matricularse nel para o vindeiro curso.
3. Se non mediase solicitude dos titulares ou o centro 4. No suposto de que exista máis demanda que
concertado non tivera outro centro privado ao que oferta de postos escolares, as direccións dos centros
adscribirse conforme ao disposto no parágrafo anterior, comunicaranlles aos interesados, a través do taboleiro
os titulares das delegacións provinciais da Consellería de anuncios do propio centro, que deberán presentar
de Educación e Ordenación Universitaria, oídos os a solicitude establecida no artigo 8 da presente orde,
centros afectados, efectuarán unha adscrición a cen- xunto coa documentación xustificativa para a apli-
tros públicos ou privados concertados, de acordo co cación do baremo, no prazo establecido no artigo 9.
procedemento previsto no punto 1 deste artigo.
4. Para os efectos de adscrición nos centros con- Capítulo II
certados, o número de prazas entenderase referido Solicitude de admisión
á capacidade destes, recollida na correspondente auto- Artigo 8º.-Solicitude de admisión.
rización administrativa dos centros, e ó número de 1. As solicitudes axustaranse ao modelo oficial que
unidades concertadas coas que conten. se publica como anexo II a esta orde.
Artigo 6º.-Cambio de curso, ciclo, nivel ou etapa. 2. Este impreso será facilitado gratuitamente nos
1. De conformidade co establecido nos artigos 5.1º correspondentes centros docentes e poderá descar-
e 16.4º do Decreto 30/2007, do 15 de marzo, unha garse na páxina web da Consellería de Educación
No 55 L Luns, 19 de marzo de 2007 DIARIO OFICIAL DE GALICIA 4.277

e Ordenación Universitaria. Xunto coa solicitude os con necesidades educativas específicas, achegando,
interesados e interesadas presentarán a documenta- se for o caso, a documentación que acredite as cir-
ción acreditativa do requisito de idade e de estar en cunstancias alegadas. No caso de alegar situación des-
disposición de reunir os requisitos académicos exixi- favorecida como consecuencia de factores sociais, eco-
dos en cada nivel educativo ou etapa. nómicos ou culturais, achegarán informe dos servizos
3. Cada solicitante presentará unha única solicitude, sociais oficiais competentes que acredite as circuns-
dirixida á dirección do centro, no caso dos centros tancias alegadas.
públicos, e ao titular, no caso dos concertados. 2. Os centros remitirán copia das solicitudes de
4. A solicitude presentarase no centro que se solicita praza para o alumnado con necesidades educativas
en primeiro lugar. Nela poderán relacionarse ata seis específicas de apoio educativo derivadas de disca-
centros, por orde de preferencia, que serán consi- pacidade física, psíquica ou sensorial, de sobredo-
derados posteriormente, no caso de que o interesado tación intelectual, ou de trastornos graves da conduta
ou interesada non se admita no centro ao que vai ao presidente da Comisión de Escolarización ou, no
dirixida a solicitude. seu defecto, ao titular da delegación provincial, no
prazo máximo de cinco días hábiles a partir do día
5. Na mesma solicitude os pais, nais ou titores legais seguinte da súa presentación, xunto coa avaliación
deberán manifestar se desexan ou non utilizar o servizo psicopedagóxica inicial realizada no centro, para que
complementario de comedor. solicite informe do equipo de orientación específica.
6. Se o alumno ou alumna non obtivese praza no 3. Os centros remitirán, asemade, copia das soli-
centro solicitado en primeiro lugar, a dirección do citudes de praza para alumnado con necesidades espe-
mesmo ou o titular, no caso dos centros privados con- cíficas de apoio educativo por encontrarse en situación
certados, remitiralle a solicitude, xunto coa corres- desfavorecida como consecuencia de factores sociais,
pondente documentación, á comisión de escolariza- económicos ou culturais ao presidente da Comisión
ción, que procederá a escolarizar este alumnado de de Escolarización ou, no seu defecto, ao titular da
acordo co que se dispón nesta orde. Delegación Provincial, no prazo máximo de cinco días
7. Sen prexuízo do sinalado no apartado 4 deste hábiles a partir do día seguinte ao da súa presentación,
artigo, as delegacións provinciais da Consellería de xunto coa avaliación psicopedagóxica inicial realizada
Educación e Ordenación Universitaria poderán dis- no centro, para que poida solicitar informe do equipo
poñer que, en determinadas localidades, as solicitudes de orientación específica.
se presenten nun único centro ou dependencia.
4. A comisión de escolarización ou, no seu defecto,
8. Os interesados e interesadas, entregada a soli- o titular da delegación provincial da Consellería de
citude, terán dereito a que se lles expida unha copia Educación e Ordenación Universitaria remitirá aos
ou xustificante, con data e selo, que acredite a súa centros educativos, antes da celebración das reunións
petición. dos consellos escolares para decidir sobre a admisión
Artigo 9º.-Prazo de solicitudes. do alumnado, as solicitudes ás que se refire este artigo
co informe vinculante de se procede ou non a súa
1. O prazo de presentación de solicitudes de admi-
escolarización con cargo á reserva de prazas prevista
sión será do 1 de marzo ao 31 de marzo de cada
no artigo 15.2º desta orde.
ano, ambos os dous inclusive.
2. Cando o último día do prazo coincida con día Artigo 12º.-Ineficacia da solicitude.
non lectivo prorrogarase automaticamente ata o día 1. Será ineficaz a solicitude presentada nos casos
inmediatamente seguinte que sexa lectivo. seguintes:
Artigo 10º.-Solicitudes fóra de prazo. a) Cando se presente máis dunha solicitude para
1. As solicitudes presentadas fóra de prazo perderán unhas mesmas ensinanzas no mesmo centro ou en
prioridade en relación coas presentadas no prazo esta- centros diferentes.
blecido e serán remitidas polo centro educativo á comi- b) Cando se comprobe a falsidade ou uso fraudulento
sión de escolarización. da documentación achegada polo interesado ou inte-
2. Os centros situados en ámbitos xeográficos sobre resada.
os que non estenda a súa competencia unha comisión 2. Nestes supostos non se terá en conta a solicitude
de escolarización admitirán o alumnado que fixo a ou solicitudes presentadas, realizándose a escolari-
solicitude fóra de prazo, sempre que dispoñan de pos- zación pola Comisión de Escolarización ou, no seu
tos escolares vacantes. defecto, polo Servizo Provincial de Inspección Edu-
3. As solicitudes de admisión fóra de prazo poderán cativa.
presentarse directamente ante a comisión de esco- Artigo 13º.-Presentación de documentación acredi-
larización ou, no seu defecto, ante o Servizo Provincial tativa dos criterios alegados.
da Inspección Educativa.
1. Naqueles centros e para as ensinanzas nas que
Artigo 11º.-Solicitude de admisión do alumnado con exista máis demanda que oferta de postos escolares,
necesidades educativas específicas. as direccións dos centros abrirán un prazo do 1 de
1. Na solicitude os pais, nais ou titores legais debe- abril ao 20 de abril, ambos os dous inclusive, para
rán manifestar se optan a unha praza para alumnado que os pais, nais ou titores legais do alumnado pre-
4.278 DIARIO OFICIAL DE GALICIA No 55 L Luns, 19 de marzo de 2007

senten a documentación xustificativa dos méritos por d) Centros que ten adscritos.
eles alegados para a aplicación dos criterios de admi-
sión do alumnado, junto cunha copia del anexo II e) Prazo de presentación de solicitudes.
presentado anteriormente. f) Prazo de presentación da documentación xusti-
2. A presentación dos xustificantes dos criterios de ficativa dos criterios de baremación alegados.
baremación ten carácter voluntario. A non presen- g) Servizos complementarios que ofrece o centro
tación dalgún deles suporá a renuncia explícita a ser e normativa reguladora deles.
baremado no criterio correspondente.
h) Calendario que inclúa a data de publicación das
3. O consello escolar dos centros docentes públicos listaxes do alumnado admitido e os prazos para pre-
e o titular no caso dos centros privados concertados sentación de reclamación e, se é o caso, recursos.
poderán requirir de forma motivada dos solicitantes
documentación complementaria á establecida nesta i) Prazo para a formalización da matrícula.
orde, para a xustificación das situacións e circuns- k) Nota informativa na que se recorde que só se
tancias alegadas. No caso de que a devandita docu- pode presentar unha única solicitude no centro no
mentación non sexa achegada no prazo de dez días, que se solicita praza en primeiro lugar e a ineficacia
entenderase que se renuncia á puntuación prevista de todas as solicitudes no caso de incumprimento desta
no punto correspondente do baremo. norma.
Artigo 14º.-Información ao alumnado e aos pais, Artigo 15º.-Postos escolares vacantes.
nais ou titores legais.
1. Os titulares das delegacións provinciais da Con-
1. Os centros docentes farán público o seu proxecto sellería de Educación e Ordenación Universitaria, por
educativo e facilitaranlles ao alumnado e aos pais, proposta das direccións dos centros públicos e dos
nais ou titores legais canta información favoreza unha titulares dos centros privados concertados, determi-
maior participación da comunidade educativa. Así narán o número de postos escolares vacantes en cada
mesmo, informarán dos recursos específicos ou espe- centro, de acordo coa planificación previamente ela-
ciais e dos servizos complementarios de que dispoñan. borada e a capacidade deste, así como co establecido
2. Os titulares dos centros privados concertados no seu réxime de autorización e o número de unidades
informarán, ademais, do seu carácter propio no caso concertadas no caso dos centros privados concertados.
de que o tivesen definido, de acordo co artigo 115 2. De acordo co establecido nos apartados 5 e 6
da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. do artigo 26 do Decreto 30/2007, do 15 de marzo,
A matriculación do alumnado nun centro público ou as direccións dos centros públicos e os titulares dos
privado concertado suporá respectar o seu proxecto centros privados concertados, porán á disposición das
educativo, sen prexuízo dos dereitos recoñecidos ao comisións de escolarización ou, no seu defecto, do
alumnado e ás súas familias nas leis e no establecido Servizo Provincial da Inspección, tres postos escolares
no punto 3 do artigo 84 da Lei orgánica de educación. por unidade para a escolarización do alumnado con
Así mesmo, informarán, se é o caso, do réxime de necesidade específica de apoio educativo, que serán
financiamento con fondos públicos das ensinanzas asignados conforme se establece nesta orde.
concertadas, así como das actividades extraescolares
e actividades complementarias, servizos complemen- 3. Para a determinación dos postos escolares vacan-
tarios e outros servizos de carácter voluntario e non tes do centro ou centros docentes en cuxas áreas de
lucrativo que ofrecen, coa indicación estimativa do influencia quede comprendido o domicilio dunha
prezo e da correspondente aprobación nos casos que Residencia Escolar ou dunha Escola Fogar, a Con-
sexa preceptiva. sellería de Educación e Ordenación Universitaria esta-
blecerá un número de postos vacantes nos devanditos
3. Todos os centros docentes sostidos con fondos centros, suficientes para garantir a escolarización nos
públicos facilitaranlles aos pais, nais ou titores legais mesmos do alumnado residente.
que o soliciten e exporán no seu taboleiro de anuncios
e en todos os sistemas de información pública de Artigo 16º.-Número de alumnos por unidade escolar.
que dispoñan, durante o proceso de admisión do alum- Os números de alumnos e alumnas por unidade esco-
nado, polo menos a seguinte información: lar que se utilizarán para a estimación de vacantes
a) Normativa reguladora da admisión de alumnado en cada un dos niveis son as que se subliñan a
en centros docentes sostidos con fondos públicos. continuación:

b) Oferta de postos escolares en cada un dos cursos a) Segundo ciclo de educación infantil e educación
das ensinanzas sostidas con fondos públicos para o primaria: 25 alumnos por unidade. Non obstante, os
curso académico ao que se refire o proceso de titulares das delegacións provinciais da Consellería
admisión. de Educación e Ordenación Universitaria poderán
aplicar un número de 20 alumnos por grupo, sempre
c) Área de influencia de cada unha das ensinanzas que se garanta a atención á demanda no centro e
e da adscrición do centro, se existe, a outro ou outros non se supere o número de alumnos que poidan ser
centros. escolarizados na educación primaria nese centro.
No 55 L Luns, 19 de marzo de 2007 DIARIO OFICIAL DE GALICIA 4.279

b) Educación secundaria obrigatoria: 30 alumnos c) Rendas anuais da unidade familiar.


por grupo.
d) Concorrencia de discapacidade no alumno ou
c) Bacharelato: 33 alumnos por grupo. alumna, ou no seu pai, nai, titor legal ou nalgún irmán.
e) A condición de familia numerosa.
Capítulo III
Admisión do alumnado f) Ademais, para as ensinanzas do bacharelato terase
en conta o expediente académico do alumno ou
Artigo 17º.-Acceso por primeira vez a un centro. alumna.
1. O procedemento de admisión que se regula neste 5. De conformidade co artigo 17.4º do Decreto
capítulo aplicarase a aqueles alumnos e alumnas que 30/2007, do 15 de marzo, os centros públicos adscritos
accedan por primeira vez aos centros docentes públi- a outros centros públicos, que impartan etapas dife-
cos ou privados concertados para cursar ensinanzas rentes, consideraranse centros únicos para os efectos
correspondentes á educación infantil, á educación pri- de aplicación dos criterios de admisión establecidos
maria, á educación secundaria obrigatoria e ao no parágrafo anterior.
bacharelato.
6. Os titulares das delegacións provinciais da Con-
2. De conformidade co previsto no punto 5º do artigo sellería de Educación e Ordenación Universitaria esta-
84 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de edu- blecerán os centros nos que se imparte educación
cación, nos centros públicos que ofrezan varias etapas secundaria nos que terá prioridade para ser admitido
educativas o procedemento inicial de admisión rea- o alumnado que siga programas deportivos de alto
lizarase ao comezo da que corresponda á menor idade. rendemento ou que curse simultaneamente ensinanzas
3. De acordo co establecido no punto 8º do artigo de música ou danza e ensinanzas de educación
84 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de edu- secundaria.
cación, nos centros privados concertados, que impar- Artigo 19º.-Definición e acreditación de irmáns
tan varias etapas educativas, o procedemento inicial matriculados no centro.
de admisión realizarase ao comezo da oferta do curso
que sexa obxecto de concerto e que corresponda á 1. Para a consideración de irmáns matriculados no
menor idade. centro, só se terán en conta os que vaian continuar
escolarizados no mesmo durante o curso escolar para
Artigo 18º.-Criterios xerais de prioridade para a o que se solicita a admisión.
admisión do alumnado.
2. No caso de centros docentes privados concertados
1. Naqueles centros sostidos con fondos públicos será necesario, ademais, que estes teñan subscrito
onde houbese suficientes prazas dispoñibles para aten- concerto para o nivel educativo no que cursará estudos
der todas as solicitudes, serán admitidos todos os o irmán ou os irmáns matriculados.
alumnos e alumnas que cumpran os requisitos de idade
e, se é o caso, os académicos exixidos polo orde- 3. Para os efectos do previsto nesta orde, terán a
namento xurídico vixente, para o nivel educativo e consideración de irmáns os supostos seguintes:
curso ao que se pretende acceder. a) As persoas sometidas a tutela ou acollemento
2. Neste caso, o centro educativo comunicará á familiar permanente ou preadoptivo legalmente cons-
correspondente comisión de escolarización ou, no seu tituído dentro da mesma unidade familiar.
defecto, á delegación provincial da Consellería de b) Os fillos das familias formadas por pais ou nais
Educación e Ordenación Universitaria, o número de separados ou divorciados, aínda que non sexan fillos
prazas adxudicadas e, se é o caso, as vacantes resul- comúns.
tantes en cada curso.
4. Así mesmo, nos casos de irmáns que naceran
3. Nos procedementos de admisión do alumnado, dun parto múltiple, se lles outorgará a cada un deles
cando non existan prazas suficientes, terá prioridade a puntuación que se establece no artigo 26.a) da pre-
o alumnado que proceda dos centros que teñan ads- sente orde, sempre que todos solicitarán o mesmo
critos, conforme prevé o artigo 7.1º desta orde. centro e obtiveran a máxima puntuación pola proxi-
4. Naqueles centros sostidos con fondos públicos midade do domicilio.
onde non existan prazas suficientes para atender todas 5. A acreditación de irmáns no centro farase median-
as solicitudes, e adxudicadas, se é o caso, as prazas te copia completa do libro ou libros de familia e cer-
que proceda en aplicación do establecido no parágrafo tificación da dirección do centro.
anterior, o proceso de admisión será rexida polos
seguintes criterios prioritarios: Artigo 20º.-Definición e acreditación de pais, nais
ou titores legais que traballen no centro.
a) Existencia de irmáns matriculados no centro ou
1. Para a consideración de pais, nais ou titores legais
pais, nais ou titores legais que traballen neste.
que traballen no centro, teranse en conta aqueles que
b) Proximidade do domicilio familiar ou do lugar no prazo de solicitude de admisión teñan unha relación
de traballo do pai, nai ou titor que teña a custodia laboral ou funcionarial neste e que esta vaia continuar
legalmente atribuída, ou dos alumnos ou alumnas durante o curso escolar para o que se solicita a
maiores de idade ou menores emancipados. admisión.
4.280 DIARIO OFICIAL DE GALICIA No 55 L Luns, 19 de marzo de 2007

2. A condición de traballador do propio centro acre- De non coincidir os domicilios familiar e fiscal, os
ditarase, no caso de centros adscritos, nos supostos interesados deberán presentar a seguinte documen-
centros públicos, mediante certificación da dirección tación complementaria: copia autenticada do título que
do propio centro e, no caso de centros privados con- lexitime a ocupación da vivenda declarada como domi-
certados, mediante certificación do titular do centro cilio familiar (escritura de compravenda ou doazón,
visada pola inspección educativa, cando se trate de contrato de aluguer) e contrato de alta de recibos
persoal docente. No suposto de persoal non docente actualizados de subministracións (auga, luz, gas) a
dos centros privados a condición de traballador acre- nome do solicitante da praza.
ditarase mediante certificación da dirección do centro 5. De conformidade co establecido no artigo 84.2º
e unha copia do contrato de traballo. da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación,
Artigo 21º.-Definición e acreditación do domicilio o lugar de traballo do pai, da nai ou titores legais
familiar e do lugar de traballo. poderá ser alegado para os efectos da determinación
1. O solicitante poderá demandar que se teña en da puntuación que proceda por proximidade do domi-
conta o domicilio familiar ou o lugar de traballo, non cilio. Así mesmo, os alumnos e alumnas maiores de
sendo acumulables as puntuacións polos dous crite- idade ou menores emancipados poderán optar, se é
rios. A opción que se realice será única para todos o caso, porque se considere o domicilio do seu lugar
os centros demandados na solicitude de admisión. de traballo.
2. O domicilio ou lugar de traballo do propio alumno, 6. Cando se teña en conta o lugar de traballo, no
se procede, será considerado por instancia do soli- caso dos traballadores que realizan a súa actividade
citante no caso de admisión a ensinanzas do bacha- por conta allea, a proximidade do lugar de traballo
relato. ao centro acreditarase mediante a achega dun cer-
3. Considérase como domicilio familiar o habitual tificado expedido para o efecto polo titular da empresa
de residencia do pai, nai ou titores legais do alumnado ou polo responsable de persoal desta e unha copia
ou, se é o caso, o dos alumnos e alumnas maiores do contrato laboral. No caso de traballadores por conta
de idade ou menores emancipados se viven en domi- propia, a proximidade do lugar de traballo ao centro
cilios distintos dos daqueles e excepcionalmente o acreditarase mediante alta censal inicial perante a
daqueles familiares cos que o menor efectivamente Axencia Estatal Tributaria, con todas as posibles modi-
conviva sempre que esa convivencia real se probe ficacións posteriores e alta na Tesourería Xeral no
mediante certificación específica expedida, para tales Réxime da Seguridade Social correspondente.
efectos, polo concello. Cando o pai, nai ou titores Os funcionarios presentarán a certificación expedida
legais vivan en domicilios diferentes, considerarase pola xefatura de persoal respectiva.
como domicilio familiar o daquel que teña a garda
e custodia legalmente atribuída por sentenza firme, Artigo 22º.-Acreditación da renda da unidade
por convenio regulador ou por acollemento familiar familiar.
preadoptivo. 1. De conformidade co establecido no punto 10 do
4. O domicilio familiar acreditarase mediante cer- artigo 84 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de
tificado do Padrón municipal. Os directores dos cen- educación e nos artigos 95.1º, epígrafe k e 95.2º da
tros docentes públicos ou os titulares dos centros pri- Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria,
vados concertados solicitarán, ao día seguinte do rema- na solicitude de admisión os pais, nais ou titores legais
te do prazo de presentación de documentos, á dele- autorizarán expresamente a utilización da información
gación provincial correspondente que verifique que de carácter tributario que se precisa para a acredi-
os datos de identificación fiscal, emitidos pola Axencia tación da renda anual da unidade familiar, que será
Estatal Tributaria no ano no que se solicita praza subministrada directamente á Consellería de Educa-
escolar, coinciden cos aportados no certificado do ción e Ordenación Universitaria pola Axencia Estatal
Padrón municipal. Para tal fin, de conformidade co de Administración Tributaria, a través de medios infor-
establecido no apartado 10º do artigo 84 da Lei orgá- máticos ou telemáticos, no marco de colaboración
nica 2/2006, do 3 de maio, de educación, e nos artigos entre ambas. A dita información será a que corres-
95.1º, epígrafe k) e 95.2º da Lei 58/2003, do 17 ponda ao exercicio fiscal anterior en dous anos ao
de decembro, xeral tributaria, na solicitude de ins- ano natural no que se presenta a solicitude.
crición os pais, nais ou titores legais autorizarán expre- Polo tanto, aquelas persoas interesadas que non pre-
samente a utilización da información de carácter tri- senten a autorización expresa para que a Axencia Esta-
butario que se precisa para a acreditación do domicilio tal de Administración Tributaria subministre a infor-
fiscal, que será subministrada á Consellería de Edu- mación, a que se refire o punto anterior, á Consellería
cación e Ordenación Universitaria pola Axencia Esta- de Educación e Ordenación Universitaria terán cero
tal de Administración Tributaria, a través de medios puntos neste criterio de admisión.
informáticos ou telemáticos.
Polo tanto, aquelas persoas interesadas que non pre- 2. Para os efectos desta orde, considerase que a
senten a autorización expresa para que a Axencia Esta- unidade familiar está integrada polos cónxuxes non
tal de Administración Tributaria subministre a infor- separados legalmente e, se os houber, por:
mación, a que se refire o punto anterior á Consellería a) Os fillos e fillas menores de idade, con excepción
de Educación e Ordenación Universitaria, terán cero dos que, co consentimento dos seus pais ou nais, vivan
puntos neste criterio de admisión. independentemente.
No 55 L Luns, 19 de marzo de 2007 DIARIO OFICIAL DE GALICIA 4.281

b) Os fillos e fillas maiores de idade incapacitados. Artigo 25º.-Acreditación do expediente académico.


3. Nos casos de nulidade, separación ou divorcio No suposto de admisión nas ensinanzas do bacha-
entendérase por unidade familiar a formada polo pai relato, a nota do expediente académico irá referida
ou nai e todos os fillos que residan habitualmente ao terceiro curso da educación secundaria obrigatoria
cun ou outro, que reúnan os requisitos subliñados ou, se é o caso, da titulación que se alegue para
no parágrafo anterior. Nos casos de custodia com- o ingreso, e acreditarase mediante unha certificación
partida, entenderase como unidade da renda familiar académica persoal.
á unidade correspondente co domicilio familiar.
Artigo 26º.-Valoración da existencia de irmáns no
4. Tanto que se optase por unha tributación conxunta centro.
como por unha tributación individual, a autorización
concederase por ambos os dous cónxuxes. Nos casos a) Por un irmán matriculado no centro: 5 puntos.
de separación legal, nulidade, divorcio ou cando non
existise vínculo matrimonial, a autorización concede- b) Polo segundo e seguintes irmáns matriculados
raa o que teña a garda e custodia. Achegase, ademais, no centro: 2 puntos por cada un.
copia da sentenza de separación, nulidade ou divorcio, Artigo 27º.-Valoración por ser traballador do propio
ou o libro de familia que acredite a inexistencia de centro.
vínculo matrimonial.
A valoración por ser traballador do propio centro
5. Para a valoración da renda da unidade familiar, será de cinco puntos e non será acumulable no suposto
os interesados deberán facer constar na solicitude a de que ambos os dous pais, ou titores legais traballen
suma da base liquidable de todos os declarantes da no mesmo centro.
unidade familiar, unha vez reducidos os seguintes
mínimos: mínimo persoal e familiar, mínimo do con- Artigo 28º.-Valoración da proximidade do domicilio
tribuínte, mínimo por descendentes, mínimo por familiar ao centro.
ascendentes e mínimo por discapacidade.
A valoración da proximidade do domicilio familiar
6. No caso de que a Axencia Estatal de Adminis- dos alumnos ou alumnas ao centro, realizarase apli-
tración Tributaria non dispoña de datos da declaración cando o seguinte baremo:
da renda das persoas físicas dos suxeitos integrantes
da unidade familiar, estes deberán achegar certifi- a) Se o domicilio familiar se encontra na área de
cación de haberes, ou calquera outro documento de influencia do centro: 5 puntos.
cada un deles, correspondente ao exercicio fiscal ao
b) Se o domicilio familiar se encontra nas áreas
que se refire o punto 1 deste artigo, que permita aplicar
limítrofes á área de influencia do centro: 2 puntos.
o baremo que se establece nesta orde.
7. A información á que se refire este artigo só poderá c) Se o domicilio familiar se encontra noutras áreas:
ser utilizada para a finalidade prevista nesta orde. 0 puntos.

As persoas que teñan acceso á mencionada infor- Artigo 29º.-Valoración da proximidade do lugar de
mación, en razón do proceso de admisión que teñen traballo.
a obriga de realizar, terán o mesmo deber de sixilo A valoración da proximidade do lugar de traballo
que os funcionarios e funcionarias da Administración realizarase aplicando o seguinte baremo:
tributaria.
Artigo 23º.-Acreditación de discapacidade. a) Lugar de traballo do pai, nai ou titor legal, situado
dentro da área de influencia do centro: 3 puntos.
Para os efectos desta orde puntuaranse as disca-
pacidades en grao igual ou superior ao 33 por 100. b) Lugar de traballo do pai, nai ou titor legal, situado
No suposto de que se alegue unha discapacidade igual nas áreas limítrofes á área de influencia do centro:
ou superior ao 33 por cento, do alumno ou alumna, 1 punto.
ou da súa nai, pai ou titores legais ou algún dos seus c) Lugar de traballo do pai, nai ou titor legal, situado
irmáns, esta deberá acreditarse mediante a certifi- noutras áreas: 0 puntos.
cación do ditame emitido polo órgano competente da
Xunta de Galicia ou, se é o caso, doutras adminis- Artigo 30º.-Valoración da renda anual da unidade
tracións públicas. familiar.
Artigo 24º.-Acreditación da condición de familia Na valoración da renda anual da unidade familiar
numerosa. terase en conta as especificidades que para o seu
Esta circunstancia acreditarase mediante fotocopia cálculo se aplican ás familias numerosas.
compulsada do título oficial de familia numerosa que a) Ingresos iguais ou inferiores ao indicador público
deberá estar en vigor ou da solicitude de recoñece- de renda de efectos múltiples: 3 puntos.
mento ou renovación do referido título oficial debendo,
neste último caso, achegar este ou a súa renovación b) Ingresos superiores ao indicador público de renda
con anterioridade á resolución do procedemento de de efectos múltiples e inferiores ao duplo do devandito
admisión do alumnado. indicador: 2 puntos.
4.282 DIARIO OFICIAL DE GALICIA No 55 L Luns, 19 de marzo de 2007

c) Ingresos superiores ao duplo do indicador público No sorteo extraeranse dúas letras de prioridade do
de renda de efectos múltiples e inferiores ao triplo primeiro e segundo apelido. Terán preferencia aqueles
de dito indicador: 1 punto. alumnos e alumnas que inicien o seu apelido polas
dúas letras resultantes nos sorteo continuando na ter-
d) Ingresos iguais ou superiores ao triplo do indi-
ceira letra pola orde alfabética. No caso de igualdade
cador público de renda de efectos múltiples: 0 puntos.
no primeiro apelido desempatarase pola prioridade
Artigo 31º.-Valoración da discapacidade. no segundo, en función das letras resultantes no sorteo.
De non haber ningunha persoa cos apelidos das dúas
A valoración da discapacidade á que fai referencia
primeiras letras pasarase á segunda letra inmedia-
o artigo 23º da presente orde, realízase aplicando o
tamente seguinte.
seguinte baremo:
Nos casos de irmáns que nacesen dun parto múltiple
a) Por discapacidade do alumno ou alumna: 3 garantirase que todos eles son escolarizados no mesmo
puntos. centro incrementando para tal fin, se fose necesario,
b) Por discapacidade da nai, pai, ou titor legal: o número de alumnos por unidade establecido no artigo
2 puntos por cada un deles. 16º desta orde.
c) Por discapacidade nalgún dos irmáns do alumno Artigo 35º.-Resolución provisional de admitidos e
ou alumna: 1 punto por cada un deles. non admitidos.
Artigo 32º.-Valoración da pertenza a familia nume- 1. Realizada a baremación de acordo co establecido
rosa. nos artigos anteriores, procederase a publicar no tabo-
leiro de anuncios de cada centro a relación nominal
Por pertencer a familia numerosa outorgarase 1 de todo o alumnado admitido e non admitido por curso,
punto. mediante listaxes ordenadas por orde de puntuación,
Artigo 33º.-Valoración do expediente académico. nas que deberá constar a puntuación asignada a cada
alumno polos distintos criterios establecidos no bare-
Para o acceso ás ensinanzas do bacharelato, o expe- mo, así como a puntuación total obtida.
diente académico na titulación alegada para o ingreso
2. Estas listaxes, que deberán publicarse con ante-
terá a seguinte valoración:
rioridade ao 30 de abril, terán un carácter provisional
a) Nota media de sobresaliente: 1 punto. e poderán ser obxecto de reclamación ante o consello
escolar do centro público ou titular do centro privado
b) Nota media de notable: 0,50 puntos.
concertado no prazo de cinco días hábiles.
c) Por nota media de ben: 0,25 puntos. 3. As reclamacións resolveranse no prazo de cinco
Artigo 34º.-Puntuación total e criterios de desem- días hábiles.
pate. Artigo 36º.-Resolución definitiva de admitidos e non
1. A puntuación total que obteñan os alumnos e admitidos.
alumnas, aplicando os baremos establecidos nos arti- Unha vez resoltas as reclamacións presentadas
gos precedentes, decidirá a orde de admisión. publicaranse as listaxes definitivas de alumnado admi-
2. No caso de empate na puntuación final, apli- tido e non admitido, ordenadas por puntuación, no
caranse sucesivamente os seguintes criterios de taboleiro de anuncios dos centros.
desempate: Artigo 37º.-Adxudicación de vacantes pola comisión
a) Maior puntuación no punto de ter irmáns matri- de escolarización ou polos titulares das delegacións
culados no centro. provinciais da Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria.
b) Ter ao pai, nai ou titor legal traballando no centro. 1. As direccións dos centros públicos e os titulares
c) Maior puntuación no punto de proximidade do dos centros privados concertados remitirán á comisión
domicilio familiar ou laboral. de escolarización e, no seu defecto, aos titulares das
delegacións provinciais da Consellería de Educación
d) Maior puntuación no punto de discapacidade. e Ordenación Universitaria, no prazo das corenta e
e) Maior puntuación no punto de renda da unidade oito horas seguintes a exposición da listaxe definitiva
familiar. de admitidos, a seguinte documentación:
f) No caso de bacharelato, maior puntuación no expe- a) Copia das listaxes definitivas de admitidos.
diente académico. b) Número de postos escolares non cubertos, deta-
g) Ter a condición da familia numerosa. llados por cursos e niveis.
3. Se unha vez aplicados estes criterios se mantén c) Listaxe do alumnado que non resultou admitido
o empate, este resolverase aplicando o resultado dun no centro, xunto coa documentación presentada.
sorteo público, que se realizará anualmente na Con- 2. Recibida a documentación anterior nas comisións
sellería de Educación e Ordenación Universitaria, o de escolarización ou, no seu defecto, nas delegacións
día 1 de marzo ou, de non ser lectivo, o día lectivo provinciais, ábrese o proceso de adxudicación das pra-
inmediatamente seguinte, ás doce horas. zas vacantes, respecto das solicitudes que non resul-
No 55 L Luns, 19 de marzo de 2007 DIARIO OFICIAL DE GALICIA 4.283

taron admitidas nos centros demandados en primeiro b) Existencia de irmáns no centro.


lugar.
c) Dispoñibilidade de prazas nos centros da área
3. No caso de producirse vacantes nalgún centro de influencia, por non ter cuberta a reserva destinada
docente con posterioridade á data da resolución defi- ao alumnado con necesidades educativas específicas
nitiva, estás serán comunicadas á comisión de esco- de apoio educativo.
larización que as ofertará aos solicitantes que, por
puntuación, lles corresponderían. En calquera caso, d) Garantía dunha adecuada e equilibrada esco-
esta asignación de vacantes deberá producirse con larización do alumnado.
anterioridade ao inicio do prazo de matrícula. 4. Os titulares das delegacións provinciais da Con-
4. As prazas que xurdan con posterioridade ao inicio sellería de Educación e Ordenación Universitaria
do prazo de matrícula serán comunicadas á comisión poderán determinar centros en que polas súas carac-
de escolarización ou, no seu defecto, aos titulares das terísticas, dotación e recursos o alumnado con nece-
delegacións provinciais da Consellería de Educación sidades educativas específicas terá unha escolariza-
e Ordenación Universitaria que procederán, se é o ción preferente. En particular, no relativo ao alumnado
caso, a súa adxudicación. con necesidades educativas especiais asociadas a dis-
Artigo 38º.- Servizos complementarios capacidade psíquica, motórica ou sensorial, os titu-
lares das delegacións provinciais da Consellería de
O alumnado que solicite e obteña praza nun centro Educación e Ordenación Universitaria poderán adop-
distinto ao que lle corresponda, segundo a distribución tar medidas que permitan a súa escolarización en cen-
das áreas de influencia establecida polos titulares das tros ordinarios dotados de medios físicos, técnicos e
delegacións provinciais da Consellería de Educación profesionais adecuados.
e Ordenación Universitaria, non terán dereito a ningún
dos servizos complementarios establecidos con carác- 5. Con carácter xeral, o número de alumnos e alum-
ter gratuíto e sufragados pola Consellería de Educación nas con necesidades educativas específicas a que se
e Ordenación Universitaria. refire o artigo 11º.1 desta orde en cada un dos centros
públicos e privados concertados non será superior a
Capítulo IV 3 por unidade, agás nos centros de escolarización
Escolarización do alumnado con necesidades espe- preferente.
cíficas de apoio educativo
Artigo 40º.-Admisión en unidades ou centros de edu-
Artigo 39º.- Escolarización do alumnado con nece- cación especial.
sidades específicas de apoio educativo nos centros
ordinarios. A escolarización do alumnado con necesidades edu-
cativas especiais en unidades ou centros de educación
1. Os consellos escolares dos centros públicos e especial, que poderá estenderse ata os vinte e un
os titulares dos centros privados concertados adxu- anos, só se levará a cabo cando as súas necesidades
dicarán as prazas reservadas no artigo 15.2º desta non poidan ser atendidas no marco das medidas de
orde a aqueles alumnos ou alumnas co informe vin- atención á diversidade nos centros ordinarios.
culante ao que fai referencia o artigo 11.3º.
De existir máis solicitudes que prazas reservadas Capítulo V
adxudicaranse estas aos peticionarios con maior pun- Órganos competentes para resolver os procesos de
tuación. As restantes concorrerán en igualdade de con- admisión
dicións con todas as demais, sen prexuízo da limitación
prevista no parágrafo 5º deste artigo. Artigo 41º.-Consellos escolares e titulares dos cen-
tros privados concertados.
2. As direccións dos centros públicos e os titulares
dos centros privados concertados comunicarán ás 1. Nos centros públicos o órgano competente para
comisións de escolarización ou, no seu defecto, aos decidir sobre a admisión do alumnado é o consello
titulares das delegacións provinciais da Consellería escolar do centro, con suxeición a esta orde e ás nor-
de Educación e Ordenación Universitaria as solici- mas que o desenvolvan.
tudes de alumnado con necesidade específica de apoio
educativo que non resultasen admitidas na resolución 2. Nos centros privados concertados, os seus titulares
definitiva a que fai referencia o artigo 36 desta orde, serán os responsables do cumprimento estrito das nor-
e, se é o caso, as prazas vacantes reservadas a este mas xerais sobre a admisión de alumnos. O consello
alumnado. escolar do centro participará no proceso de admisión
de alumnado, garantindo a suxeición ás normas sobre
3. As comisións de escolarización ou, no seu defecto, este.
os titulares das delegacións provinciais da Consellería
de Educación e Ordenación Universitaria procederán Artigo 42º.-Comisións de escolarización
a distribuír este alumnado con necesidades específicas 1. Os titulares das delegacións provinciais da Con-
de apoio educativo, non admitido na resolución defi- sellería de Educación e Ordenación Universitaria
nitiva entre os centros públicos e privados concertados poderán constituír comisións de escolarización de
da localidade que teñan vacantes reservadas para este ámbito municipal, coa finalidade de garantir e super-
alumnado, de acordo cos seguintes criterios: visar o cumprimento das normas sobre admisión de
a) A elección de centro formulada pola familia. alumnado e o exercicio dos dereitos recoñecidos nesta
4.284 DIARIO OFICIAL DE GALICIA No 55 L Luns, 19 de marzo de 2007

orde, así como adoptar as medidas oportunas para a este sobre os centros docentes públicos e privados
a adecuada escolarización de todos os alumnos e concertados e sobre as prazas dispoñibles neles.
alumnas.
b) Distribuír entre os diferentes centros ao alumnado
2. As comisión de escolarización constituiranse, en con necesidades educativas específicas de apoio
todo caso, cando a demanda de prazas dalgún centro educativo
educativo do seu ámbito de actuación supere a oferta.
Artigo 43º.-Composición das comisións de esco- c) Establecer actuacións para verificar que cada
larización. solicitante presentou unha única instancia e, se é o
caso, dar cumprimento ao previsto no artigo 12º desta
1. Cada comisión de escolarización estará consti- orde.
tuída polos seguintes membros, nomeados polo titular
do delegación provincial da Consellería de Educación d) Supervisar o proceso de admisión de alumnado
e Ordenación Universitaria: e o cumprimento das normas que o regulan propo-
a) Un inspector ou inspectora de educación que ñendo, se é o caso, aos titulares das delegacións pro-
exercerá a presidencia. vinciais da Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria, a adopción das medidas que consideren
b) Un director ou directora dun centro público do
adecuadas. Para o cumprimento desta función, o pre-
ámbito de actuación da comisión de escolarización,
sidente da comisión poderá solicitar informe do ins-
nomeado por proposta da xunta provincial de direc-
pector do centro.
tores.
c) Un ou unha titular de centros concertados do e) Distribuír aqueles alumnos ou alumnas que non
ámbito de actuación da comisión de escolarización, obteñan posto escolar no centro solicitado en primeiro
nomeado por proposta das organizacións de titulares lugar entre os centros que conten con prazas vacantes,
en función da súa representatividade. No caso de que tendo en conta, cando sexa posible, as preferencias
non haxa centros concertados na zona, acumularase dos representantes legais do alumnado e os criterios
este posto a un segundo representante dun centro de admisión establecidos nesta orde, garantindo a
público. escolarización de todo o alumnado.
d) Un representante do concello comprendido no f) Adoptar as medidas necesarias para a escola-
ámbito de actuación da comisión de escolarización. rización das solicitudes efectuadas fóra de prazo.
e) Dous representantes das nais ou pais dos alumnos
dos centros do ámbito de actuación da comisión de g) Calquera outra que estableza a Consellería de
escolarización, un deles dun centro público e outro Educación e Ordenación Universitaria, en relación coa
dun centro privado concertado, nomeados por proposta aplicación das normas sobre admisión de alumnado
das federacións e asociacións respectivas. No caso en centros sostidos con fondos públicos.
de que non haxa centros concertados na zona, acu-
mularase este representante a un centro público. 2. As comisións de escolarización poderán recibir
dos centros educativos, dos concellos ou das unidades
f) Dous representantes do profesorado, un deles dun competentes das delegacións provinciais, toda a docu-
centro público por proposta da xunta de persoal docen- mentación que coiden necesaria para o exercicio das
te e outro por proposta das organizacións sindicais súas funcións.
con representación no ensino concertado. No caso de
que non haxa centros concertados na zona, acumu- 3. Iniciado o curso académico, os titulares das dele-
larase este representante a un centro público. gacións provinciais da Consellería de Educación e
g) Unha funcionaria ou un funcionario designado Ordenación Universitaria determinarán a data en que
ou designada polo delegado provincial, e que actuará as comisións de escolarización se disolven, asumindo
como secretaria ou secretario, con voz e sen voto. as súas funcións a inspección educativa.
2. Os titulares da delegación provincial da Con-
sellería de Educación e Ordenación Universitaria Capítulo VI
nomearán libremente, de acordo cos criterios e pro- Procedemento de admisión nas comisións de esco-
porcións establecidas nos puntos anteriores, os mem- larización
bros da comisións de escolarización cando non formule Artigo 45º.-Procedemento nas comisión de escola-
ningunha proposta o sector correspondente, procuran- rización ou nas delegacións provinciais da Consellería
do unha representación equilibrada de ambos os sexos de Educación e Ordenación Universitaria.
entre os membros que deba elixir da comisión de
escolarización. 1. A comisión de escolarización ou, no seu defecto,
Artigo 44º.-Funcións das comisións de escolari- o servizo provincial de inspección asignará praza a
zación. aqueles alumnos e alumnas que non obteñan posto
escolar no centro solicitado en primeiro lugar nos cen-
1. As comisións de escolarización terán as seguintes tros onde teñan vacantes, tendo en conta, cando sexa
funcións: posible, as preferencias dos pais, nais ou titores legais
a) Informar, segundo o procedemento que se esta- explicitadas na solicitude e a puntuación obtida por
bleza, os pais, nais ou titores legais do alumnado e aplicación do baremo.
No 55 L Luns, 19 de marzo de 2007 DIARIO OFICIAL DE GALICIA 4.285

2. As solicitudes de praza que resultasen ineficaces Capítulo VII


por incorrer nalgún dos supostos previstos no artigo Recursos e denuncias
12 desta orde e as presentadas fóra de prazo serán Artigo 50º.-Recursos contra as decisións dos con-
atendidas ao rematar o proceso regulado no parágrafo sellos escolares dos centros públicos, das comisións
anterior, téndose en conta as súas preferencias só no de escolarización e do servizo provincial de ins-
caso das vacantes dispoñibles. pección.
3. As adxudicacións realizadas pola comisión de
As resolucións definitivas na admisión do alumnado
escolarización ou polo servizo provincial de inspección
ditadas polos consellos escolares dos centros públicos,
exporanse nos taboleiros de anuncios dos centros nos
as comisións de escolarización e os servizos provin-
que se obtivo praza e das delegacións provinciais da
ciais de inspección poderán ser obxecto de recurso
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.
de alzada ante o titular da delegación provincial da
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria,
Artigo 46º.-Solicitudes fóra do proceso de admisión. no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao
1. Son solicitudes fóra do proceso de admisión as da súa publicación.
presentadas con posterioridade á publicación das Artigo 51º.-Denuncia contra decisión dos titulares
adxudicación de vacantes previstas no artigo anterior. dos centros privados concertados.
2. Os servizos provinciais de inspección adxudicarán No caso dos centros privados concertados, os acordos
praza a estas solicitudes, seguindo a orde de entrada definitivos sobre admisión de alumnado que adopten
delas e en función das prazas vacantes dispoñibles os titulares poderán ser obxecto de denuncia polos
despois dos prazos de matrícula establecidos nesta interesados no prazo dun mes perante o titular da
orde. delegación provincial da Consellería de Educación
3. As delegacións provinciais da Consellería de Edu- e Ordenación Universitaria, cuxa resolución porá fin
cación e Ordenación Universitaria adoptarán, se é o á vía administrativa.
caso, as medidas necesarias para garantir a escola- Contra as resolucións das reclamacións por parte
rización do alumnado de ensinanza obrigatoria. dos titulares dos centros privados concertados poderá
Artigo 47º.-Cambios de centro derivados de actos presentarse denuncia ante os titulares das delegacións
de violencia ou acoso escolar. provinciais da Consellería de Educación e Ordenación
Os titulares das delegacións provinciais da Con- Universitaria, por incumprimento das normas que
sellería de Educación e Ordenación Universitaria ase- regulan a admisión do alumnado. A resolución dos
gurarán a escolarización inmediata das alumnas ou titulares das delegacións provinciais porá fin á vía
alumnos que se vexan afectados por cambios de centro administrativa.
derivados de actos de violencia de xénero ou acoso
Capítulo VIII
escolar. Igualmente, facilitarán que os centros edu-
Matrícula do alumnado
cativos presten especial atención a este alumnado.
Artigo 48º.- Escolarización por traslado dos pais, Artigo 52º.-Formalización da matrícula.
nais ou titores legais. 1. O alumnado admitido en cada centro educativo
Os titulares das delegacións provinciais da Con- mediante calquera dos procesos descritos nos artigos
sellería de Educación e Ordenación Universitaria ase- anteriores desta orde formalizará a súa matrícula nel.
gurarán a escolarización do alumnado que, unha vez 2. Os prazos de formalización de matrícula serán
iniciado o curso académico, se vexa afectado polo os seguintes:
traslado a diferente localidade dos seus pais, nais
ou titores legais respectando, sempre que haxa vacan- a) Do 20 ao 30 de xuño para o alumnado de edu-
tes, o dereito de elección de centro dos pais. cación infantil e primaria.
Artigo 49º.-Alumnado de incorporación tardía ao b) Do 25 de xuño ao 10 de xullo para o alumnado
sistema educativo. de educación secundaria obrigatoria e bacharelato.
De conformidade co disposto no artigo 16.6º do c) Prazo extraordinario do 1 ao 10 de setembro para
Decreto 30/2007, do 15 de marzo, correspóndelle á o alumnado de educación secundaria obrigatoria e
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria bacharelato.
favorecer a incorporación ao sistema educativo do 3. Se finalizado o prazo de matrícula, non se for-
alumnado que, por proceder doutros países ou por malizase esta, decaerá o dereito á praza obtida.
calquera outro motivo, se incorpore de forma tardía
ao sistema educativo español. Para tal fin, a Con- 4. O alumnado de educación secundaria obrigatoria
sellería de Educación e Ordenación Universitaria admitido en centros distintos ao de adscrición deberán
poderá autorizar un incremento de ata un dez por solicitar do centro de primaria un certificado en que
cento do número máximo de alumnos e alumnas por conste a superación desa etapa educativa para os efec-
unidade nos centros públicos e privados concertados tos de formalizar a matrícula.
dunha mesma área e escolarización para atender as 5. A dirección dos centros en que se imparte edu-
necesidades inmediatas de escolarización que se cación secundaria solicitará ás direccións dos colexios
produzan. de educación infantil e primaria ou primaria a docu-
4.286 DIARIO OFICIAL DE GALICIA No 55 L Luns, 19 de marzo de 2007

mentación correspondente ao alumnado que forma- As persoas que teñan acceso ás mencionadas infor-
lizou a matrícula no centro que dirixe. Mentres tanto, macións terán o deber de sixilo e confidencialidade.
toda a documentación quedará depositada no colexio
Artigo 59º.-Incumprimento en centros públicos.
de educación infantil e primaria ou primaria.
O incumprimento das normas sobre admisión de
Artigo 53º.-Comunicación de vacantes posteriores
alumnado polos centros docentes públicos, dará lugar
á formalización da matrícula.
á apertura do correspondente procedemento adminis-
Transcorridos os prazos de matrícula, as direccións trativo, para os efectos de determinar as posibles res-
dos centros públicos e os e as titulares dos centros ponsabilidades en que se puidese ter incorrido.
privados concertados comunicarán á delegación pro-
Artigo 60º.-Incumprimento en centros privados
vincial da Consellería de Educación e Ordenación
concertados.
Universitaria o número de prazas escolares vacantes
especificando curso e nivel educativo. Así mesmo, O incumprimento das normas sobre admisión de
comunicaranse todas as vacantes que se produzan ao alumnado polos centros privados concertados é causa
longo do curso académico. de incumprimento grave do concerto por parte do titu-
lar do centro e poderá dar lugar ás sancións previstas
Artigo 54º.-Anulación de matrícula.
no artigo 62, punto 5º e 6º da Lei orgánica 8/1985,
1. As direccións dos centros docentes, por petición do 3 de xullo, reguladora do dereito á educación.
razoada do alumnado ou, se é menor de idade, dos
seus pais, nais ou titores legais, antes de finalizar Disposición adicional
o mes de abril de cada curso, cando as causas alegadas
Utilización de medios informáticos.
imposibiliten a asistencia do alumno ou alumna a cla-
se, poderán deixar sen efecto a súa matrícula no De conformidade co establecido na disposición adi-
bacharelato. cional primeira do Decreto 30/2007, do 15 de marzo,
a xestión dos procesos de admisión de alumnos poderá
2. Neste caso, a matrícula non será computada para
realizarse a través de procedementos telemáticos,
os efectos do número máximo de anos de permanencia
seguindo as instrucións que, se é o caso, se diten
no bacharelato.
pola Consellería de Educación e Ordenación Uni-
Artigo 55º.-Alumnado estranxeiro. versitaria.
O establecido nesta orde en relación coa escola-
Disposición transitoria
rización será aplicable ao alumnado estranxeiro nos
termos establecidos na Lei orgánica 4/2000, do 11 No procedemento de admisión de alumnos e alumnas
de xaneiro, sobre dereitos e liberdades dos estranxei- para o curso académico 2007-2008, os prazos pre-
ros en España e a súa integración social, modificada vistos nesta orde serán os seguintes:
pola Lei orgánica 8/2000, do 22 de decembro, e na
a) Reserva de praza no centro de adscrición: do
normativa que as desenvolva.
19 de marzo ao 30 de marzo.
Artigo 56º.-Escolarización en centros que impartan
b) Sorteo público previsto no artigo 34: 30 de marzo.
parte das materias en linguas estranxeiras.
c) Publicación de vacantes: 10 de abril.
Os criterios de admisión establecidos nesta orde
serán de aplicación nos centros autorizados a impartir d) Presentación de solicitudes: do 10 ao 30 de abril.
parte das materias do currículo en linguas estranxei-
e) Presentación de documentación acreditativa dos
ras.
criterios de admisión: do 2 de maio ao 18 de maio.
Artigo 57º.-Datos de carácter persoal.
f) Publicación das listaxes provisionais de admitidos
1. En relación cos datos de carácter persoal que e non admitidos: con anterioridade ao 31 de maio.
sexan tratados durante o proceso de admisión do alum-
g) Os prazos de formalización de matrícula serán
nado previsto nesa orde, aplicarase o disposto na dis-
os establecidos no artigo 52 desta orde.
posición adicional 23ª da Lei orgánica 2/2006, do
3 de maio, de educación.
Disposicións derradeiras
2. De maneira específica, as persoas que no desen-
Primeira.-Esta orde entrará en vigor o mesmo día
volvemento do proceso de admisión do alumnado acce-
da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.
dan a datos de carácter persoal, deberán gardar sixilo
sobre eles. No caso contrario, procederase á apertura Segunda.-Autorízase a Dirección Xeral de Ordena-
do correspondente procedemento administrativo, para ción e Innovación Educativa para ditar as disposicións
os efectos de determinar as posibles responsabilidades que sexan necesarias para a aplicación e desenvol-
en que se puidese ter incorrido. vemento desta orde.
Artigo 58º.-Confidencialidade da información tri- Santiago de Compostela, 17 de marzo de 2007.
butaria.
Laura Sánchez Piñón
Todas as informacións as que se refire esta orde Conselleira de Educación e Ordenación
só poderán ser utilizadas para os fins previstos nela. Universitaria
No 55 L Luns, 19 de marzo de 2007 DIARIO OFICIAL DE GALICIA 4.287
4.288 DIARIO OFICIAL DE GALICIA No 55 L Luns, 19 de marzo de 2007