Está en la página 1de 2

AFILIAZIO TXARTELA / Ficha de afiliación

ABIZENAK / Apellidos ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

IZENA / Nombre . .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

HELBIDEA / Dirección ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

P.K. / C.P. HERRIA / Localidad


....................................................... . ................................................................................................................................................. HERRIALDEA / Provincia . ...................................................................................................

JAIOTZE DATA / Fecha de nacimiento ....................................................................................................................................................................... N.A.N. / D.N.I. ................................................................................................................................................

TELEFONO FINKOA / Teléfono fijo ........................................................................................................................................................................ Sakelakoa / Móvil . ...........................................................................................................................................

POSTA ELEKTRONIKOA / Correo Electrónico .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ENPRESA / Empresa ........................................................................................................................................................................................................................................................... SEKTOREA / Sector .............................................................................................................................

HELBIDEA / Dirección ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

P.K. / C.P. HERRIA / Localidad


....................................................... . ................................................................................................................................................. HERRIALDEA / Provincia . ...................................................................................................

EUSKARA Bai Ez
KUOTA-MOTA / Tipo de cuota ARRUNTA / Normal
ERREDUZITUA / Reducida (L.G.S.ren azpiko diru-sarrera / Ingreso inferior al S.M.I.)
BANKUA / Banco . .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

KONTU-KODEA / Código cuenta


Ondoan jarritako baldintzak onartzen ditut / Acepto las condiciones indicadas al dorso
Tokia / Lugar......................................................... Data / fecha ........................ SINADURA / Firma
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 1999ko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren 15.
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter artikuluak dionaren arabera, Datu Pertsonalen Babeserako Lege
Personal, le informamos que los datos personales que facilita pasan a Organikoak alegia, jakinarazi nahi dizugu ematen dituzun datuak
formar parte de uno de los siguientes ficheros: honako fitxategietako batean izango direla:
En Álava, fichero “ESK SINDIKATUA ARABA AFILIACIÓN”. Araban “ESK SINDIKATUA ARABA AFILIACIÓN” fitxategian.
En Bizkaia, fichero “ESK SINDIKATUA AFILIACIÓN BIZKAIA”. Bizkaian “ESK SINDIKATUA AFILIACIÓN BIZKAIA”. fitxategian.
En Gipuzkoa, fichero “ESK SINDIKATUA GIPUZKOA”. Gipuzkoan “ESK SINDIKATUA GIPUZKOA” fitxategian.
En Navarra, fichero “AFILIACIÓN SINDICATO E.S.K. DE NAVARRA”. Nafarroan “AFILIACIÓN SINDICATO E.S.K. DE NAVARRA” fitxategian.
Su finalidad es la gestión de la afiliación del sindicato ESK. Hauen xedea ESK sindikatuaren afiliazioaren kudeaketa da.
Mediante la firma de esta solicitud, otorga consentimiento expreso
Eskaera hau sinatuz, berariazko baimena ematen duzu datu
para que sus datos personales sean cedidos a:
pertsonalak honako erakundeei eman diezazkiekegun:
1.- A la entidad bancaria colaboradora para proceder al cobro de la
1- Banku laguntzaileari kuota sindikalaren kobrantza egin dezan
cuota sindical mediante la emisión del recibo correspondiente.
dagokion erreziboa jaulkiz.
2.- A la Diputación Foral de su provincia o al Gobierno de Navarra, en
su caso, para proceder a la desgravación de la cuota sindical en la 2- Zure herrialdeko Foru Aldundiari edo, dagokion kasuan, Nafar
declaración del IRPF. Gobernuari PFEZen kuotan desgrabazioari egin diezaion.

Le comunicamos que puede ejercitar los derechos de acceso, Zure datuetarako sarbide, zuzenketa, deuseztapen eta kontra-
rectificación, cancelación y oposición de sus datos, solicitándolo por kotasunerako eskubidea gauza dezakezu honako helbidera
escrito, acompañando una fotocopia del D.N.I., o bien solicitándolo zuzendutako idazki baten bidez, N.A.N. atxikituz,edo afiliatuta
personalmente, en una de las siguientes direcciones, en función de la zauden herrialdearen arabera honako helbideetako batean bertan
provincia en la que se haya afiliado: zuzenean eskatuz.

Álava: C/ Beethoven, 10 - Bajo. 01012 Vitoria. Araba: Beethoven, 10 - behe. 01012 Gasteiz.
Bizkaia: C/ Gral. Concha, 12 - 1º izda. 48008 Bilbao. Bizkaia: Gral. Concha, 12 - 1. ezk. 48008 Bilbao.
Gipuzkoa: C/ Alfonso VIII, 3 - 3º dcha. 20005 San Sebastian. Gipuzkoa: Alfonso VIII, 3 - 3. esk. 20005 Donostia.
Navarra: C/ Estafeta, 61 - 2º dcha. 31001 Pamplona. Nafarroa: Estafeta, 61 - 2. esk. 31001 Iruñea.