Está en la página 1de 29

'C92=:! 8@>60:7:4D. 56>?E=60. B 27 2723.9?2 29 7. 5./6?.06E9

L=J=K9 ;9K;M<G EA?M=D «F?=D 9?MAD9J&J9F;=D



V XViZ¥dg¦V YZ ¥xcZgd egdXZYZ YZ Y^hX^ea^cVh V_ZcVh V aV bjh^Xdad¥¦V' F^ h^fj^ZgV [jZ XdcXZeijVa^oVYV dg^¥^cVabZciZ Zc Za sbW^id YZ aVh X^ZcX^Vh

hdX^VaZh n ]jbVcVh% YdcYZ% YZhYZ ^c^X^dh YZ aV YxXVYV YZ adh hZiZciV% hZ ji^a^oVWV Xdc gZ¥jaVg^YVY' =a a^Wgd YZ aV hdX^̃ad¥V 9cc GV`aZn% ENa% 9NWMN[ JWM EXLRN]b% ejWa^XVYd Zc *20+ #G9CD=Q% +)).$% ejZYZ Xdch^YZgVghZ Xdbd ejcid YZ gZ[ZgZcX^V YZ aV igVchedh^X^̃c YZa ixgb^cd YZhYZ aV eh^fj^Vig¦V V aVh X^ZcX^Vh hdX^VaZh eVgV YZh^¥cVg aV XaVh^[^XVX^̃c hdX^Va YZ ad bVhXja^cd n ad [ZbZc^cd' =c *20.% aV Vcigdẽad¥V JjW^c ?VnaZ VXj}̃ aV ZmegZh^̃c ƒh^hiZbV hZmd(¥xcZgd§ Zc Za Vgi¦Xjad ƒL]Z LgV[[^X ^c OdbZc3 FdiZh dc i]Z ¤Hda^i^XVa =Xdcdbn“ d[ KZm§' =cXjVYgscYdhZ Zc Za XdchigjXi^k^hbd Ze^hiZbdã¥^Xd ¥ZcZgVa^oVYd YZhYZ bZY^VYdh YZ aV YxXVYV YZ adh X^cXjZciV% JjW^c igVhaVỸ aV Y^hi^cX^̃c ZcigZ W^dad¥¦V n XjaijgV Va Vcsa^h^h YZa Xdc[a^Xid hdX^Va Zc ixgb^cdh eh^XdVcVa¦i^Xdh n bVgm^hiVh% ZciZcY^xcYdad Xdbd Za [jcYVbZcid YZ aV degZh^̃c hZmjVa Zc Za XjVYgd YZ aV Ydb^cVX^̃c ZhigjXijgVa bVhXja^cV' Mc V}d YZhejxh% Zc *20/% aV ]^hidg^VYdgV [Zb^c^hiV FViVa^Z RZbdc <Vk^h ^cigdYj_d Za eVg hZmd(¥xcZgd Zc Za Y^hXjghd ]^hidg^d¥gs[^Xd Xdc jcV eZgheZXi^kV gZaVX^dcVa fjZ ^cXaj¦V% iVcid V adh ]dbWgZh% Xdbd V aVh bj_ZgZh3

Ai hZZbh id bZ i]Vi lZ h]djaY WZ ^ciZgZhiZY ^c i]Z ]^hidgn d[ Wdi] ldbZc VcY bZc% i]Vi lZ h]djaY cdi WZ ldg`^c¥ dcan dc i]Z hjW_ZXiZY hZm bdgZ i]Vc Vc ]^hidg^Vc d[ XaVhh XVc [dXjh Zci^gZan dc eZVhVcih' Gjg ¥dVa ^h id jcYZghiVcY i]Z h^¥c^[^XVcXZ d[ i]Z hZmZh% d[ ¥ZcYZg ¥gdjeh ^c i]Z ]^hidg^XVa eVhi #R=EGF <9NAK% *20.% e' 2)$'

KZ igViV% VYZbsh% YZ jcV XViZ¥dg¦V ^chigjbZciVa Zc aV VgZcV eda¦i^XV' Ddh ZhijY^dh YZ ¥xcZgd ]Vc ZhiVYd YZhYZ hjh ^c^X^dh ^bWj^Ydh YZ jc Zk^YZciZ hZh¥d ^YZdã¥^Xd% YZjYdg YZ adh Y^[ZgZciZh bdk^b^Zcidh fjZ% V ad aVg¥d YZa h^¥ad PP% ]Vc gZ^k^cY^XVYd aV egd¥gZh^kV VYfj^h^X^̃c YZ YZgZX]dh n gZXdcdX^b^Zcid hdX^Va eVg^iVg^dh% W^Zc eVgV Za XdaZXi^kd YZ hZmd [ZbZc^cd% W^Zc eVgV adh XdaZXi^kdh YZ ]dbWgZh n bj_ZgZh ]dbdhZmjVaZh% Vʻc bsh bVg¥^cVaZh% n Va XdcigVg^d fjZ aVh VciZg^dgZh% cd h̃ad gZaZ¥VYdh YZ adh

$,-.#), #$ %/($+)3 ")+*) $ '0,&"!

sbW^idh YZ edYZg% h^cd% ^cXajhd% VXi^kVbZciZ eZghZ¥j^Ydh hdX^Va n _jg¦Y^XVbZciZ' ;dbd aV Xg¦i^XV [Zb^c^hiV% adh ZhijY^dh PJb¥% jcV gVbV ^ciZgY^hX^ea^cVg fjZ Vea^XV jcV XViZ¥dg¦V YZ dg^ZciVX^̃c hZmjVa & n% edg ad iVcid% YZ ¥xcZgd% h^ hZ XdcXZeiʻV xhiZ Xdbd aVh XdchigjXX^dcZh ^YZdã¥^XVh hdWgZ Za hZmd Zc Za bsh Vbea^d hZci^Yd YZa ixgb^cd & Va ZhijY^d YZ aVh Y^hX^ea^cVh ]jbVc^hiVh% Xdchi^ijnZc jcV hZXjZaV YZ aV V¥ZcYV eda¦i^XV fjZ% YZhYZ adh V}dh hZiZciV% n Xdc gZigVhd gZheZXid V adh bdk^b^Zcidh YZ a^WZgVX^̃c YZ aV bj_Zg% gZXaVbVgdc Za XZhZ YZ aV VXX^dcZh gZegZh^kVh XdcigV aV Xdbjc^YVY PJb n aZhW^VcV n hj eaZcV Zfj^eVgVX^̃c Zc YZgZX]dh X^k^aZh n VXZeiVX^̃c hdX^Va' =hiV eVaeVWaZ ^c[ajZcX^V YZ aV eda¦i^XV [jZ jcV YZ aVh odcVh bZcdh XdchZchjVaZh YZ adh ZhijY^dh YZ ¥xcZgd Zc hj gZaVX^̃c ^c^X^Va Xdc aV bjh^Xdad¥¦V ]^hĩg^XV #X[' N9F <=F LGGJF% *22* n aV XdggZhedcY^ZciZ gZhejZhiV Zc KGDA=% *22*$'

<Zcigd YZa [Zb^c^hbd VXVYxb^Xd% aV XViZ¥dg¦V ¥xcZgd ]V h^Yd bjn YZWVi^YV n iVbW^xc Zhis aZ_dh YZ hZg XdchZchjVa #X[' K«F;@=R D=›F% +)),$' K^ ]Vn [Zb^c^hiVh fjZ ad VXZeiVc n YZ[^ZcYZc Zc aV bZY^YV Zc aV fjZ hj ¥ZcZgVa^oVX^̃c XdchV¥gV &VXVYxb^XVbZciZ% hZ ZciZcYZ & dW_Zidh YZ ZhijY^d fjZ% VciZg^dgbZciZ% ZgVc bVg¥^cVaZh% digVh VYk^ZgiZc fjZ YZhY^Wj_V Za egdẽh^id igVch[dgbVYdg YZa [Zb^c^hbd V igVkxh YZ aV gZ^k^cY^XVX^̃c ZbVcX^eVYdgV YZ jc hj_Zid bj_Zg% Zh YZX^g% fjZ ad YZheda^i^oV Va XZcigVghZ Zc aV Y^[ZgZcX^V Va i^Zbed fjZ dWk^V Za Xdc[a^Xid n aV YZh^¥jVaYVY' =h bsh% h^ hZ VXZeiV ad fjZ hZ egdedcZ YZhYZ edh^X^dcZh cd dWhiVciZ [Zb^c^hiVh gZX^ZciZh% Xdbd Zh aV YZ :VgWVgV J^hbVc #+))-$% YZ ZciZcYZg Za ¥xcZgd Xdbd ZhigjXijgV hdX^Va% hZ VXaVgV aV edh^W^a^YVY YZ fjZ hj ZhijY^d hZ gZVa^XZ YZhYZ bjai^ijY YZ Zc[dfjZh bZidYdã¥^Xdh% XVYV jcd YZ adh XjVaZh ZhiVgs% cZXZhVg^VbZciZ% bVgXVYd XdcXZeijVa Z ^YZdã¥^XVbZciZ% VjcfjZ cd cZXZhVg^VbZciZ YZ [dgbV Xd^cX^YZciZ'

DV ^cigdYjXX^̃c YZa ¥xcZgd Zc aV bjh^Xdad¥¦V ]^hĩg^XV YZWZ hZg ZcXjVYgVYd Zc Za XdciZmid YZ aV ]^hidg^V YZ aV egde^V bjh^Xdad¥¦V% Zc eVgi^XjaVg Zc gZaVX^̃c Xdc Ydh egdWaZbVh XgjX^VaZh Z ^ciZggZaVX^dcVYdh' =a eg^bZgd Zh Za YZ aV Xg¦i^XV V aV ]^hidg^d¥gV[¦V WVhVYV Zc Za XdcXZeid YZ Zhi^ad n Zc aVh XViZ¥dg¦Vh Vjidg n dWgV% jc ¥^gd YVYd ]VX^V *20) n fjZ% edg ad iVcid% Xd^cX^YZ Xdc aV ^cigdYjXX^̃c YZa ¥xcZgd Zc aVh X^ZcX^Vh ]jbVcVh n hdX^VaZh' Fd hjejhd jc bdk^b^Zcid ZmXajh^kd YZ aV bjh^Xdad¥¦V3 VXdbeV}̃ jcV iZcYZcX^V gZcdkVYdgV n VeZgijg^hiV bsh ¥ZcZgVa fjZ Zbej_̃ V aV ]^hidg^V ]VX^V Za XVbed YZ aVh X^ZcX^Vh hdX^VaZh n XjnVh XdchZXjZcX^Vh hZ egdadc¥Vc ]VhiV aV VXijVa^YVY% iVbW^xc Zc cjZhigV Y^hX^ea^cV #X[' :GJF% +)*)$' =a hZ¥jcYd Zh Za YZ aV [gVXijgV fjZ aV hZeVgV% edg Vh¦ YZX^gad% YZhYZ hj cVX^b^Zcid% YZ aV bjh^Xdad¥¦V h^hiZbsi^XV% eVgi^XjaVgbZciZ% YZ aV iZdg¦V n aV hdX^dad¥¦V YZ aV bʻh^XV n YZ aV Zicdbjh^Xdad¥¦V #X[' K@=D=E9Q% *22/4 :=J?=JGF4 :G@DE9F% *22/$' 9YZbsh% aV Vegdm^bVX^̃c fjZ egZhZciVbdh Zc ZhiZ Vgi¦Xjad YZWZg¦V hZg XdbeaZbZciVYV edg Za XdciZmid XgZVYd% cd h̃ad edg ZhiVh hjWY^hX^ea^cVh% h^cd iVbW^xc edg Za Zc[dfjZ YZ aV

!3,%.-8 +1/)$-*-'4" ()/06.)$" 2 %* %*%&",0% %, *" ("#)0"$)6,

bjh^Xdad¥¦V [Zb^c^hiV' =c ZhiZ Vgi¦Xjad% Y^hi^c¥j^gZbdh ZcigZ Y^X]V bjh^Xdad¥¦V% Zhid Zh% aV fjZ XZcigV hj igVWV_d Zc aV XViZ¥dg¦V bj_Zg n Zc aV fjZ egZYdb^cV Za Y^hXjghd YZ gZh^hiZcX^V n XdbeZchVidg^d% edg jc aVYd% n bjh^Xdad¥¦V YZ ¥xcZgd% edg digd' K^ZcYd sbW^idh fjZ hZ hdaVeVc% Xdck^ZcZ hVakV¥jVgYVg aV Y^[ZgZcX^VX^̃c VcVa¦i^XV ZcigZ VbWdh% XdhV fjZ cd h^ZbegZ hZ ]VXZ'

FjZhigd egdẽh^id Zh d[gZXZg jcV gZk^h^̃c W^Wa^d¥gs[^XV V fj^ZcZh% igVWV_VcYd YZcigd YZ aV bjh^Xdad¥¦V ]^hĩg^XV% egZiZcYVc VYZcigVghZ Zc adh ZhijY^dh YZ ¥xcZgd' HaVciZVbdh jc bVeV YZ aVh ^ciZghZXX^dcZh ZcigZ aV bjh^Xdad¥¦V ]^hĩg^XV n Zhidh ZhijY^dh fjZ ^cXajnZ% Zc eg^bZg aj¥Vg% gZ[ZgZcX^Vh ¥ZcZgVaZh cd bjh^Xdã¥^XVh% n% Zc hZ¥jcYd aj¥Vg% Za XdbZciVg^d YZ aVh eg^cX^eVaZh ejWa^XVX^dcZh fjZ bVgXVgdc% V eVgi^g YZ ^c^X^dh YZ aV YxXVYV YZ adh cdkZciV% aV ^cigdYjXX^̃c YZ aV XViZ¥dg¦V Zc aV bjh^Xdad¥¦V ]^hĩg^XV' DV XdcXZcigVX^̃c hdWgZ VjidgZh ZhiVYdjc^YZchZh n aV ViZcX^̃c egZ[ZgZciZ hdWgZ W^Wa^d¥gV[¦V egdYjX^YV Zc Y^X]V YxXVYV gZ[aZ_Vc Za ZhiVYd YZ aV XjZhi^̃c3 h^ZcYd X^Zgid fjZ hZ h^¥jZ YZhVggdaaVcYd ^ckZhi^¥VX^̃c Zc ZhiZ sbW^id% cd eVgZXZ ]VWZg hjg¥^Yd c^c¥ʻc XVbW^d YZ dg^ZciVX^̃c gVY^XVabZciZ cdkZYdhd% Va bZcdh Zc Za sbW^id YZ aV bjh^Xdad¥¦V ]^hĩg^XV' <Z cjZkd% VciZh YZ VkVcoVg% ^ch^hi^gZbdh Zc fjZ cd egZiZcYZbdh ]VXZg jc gZeVhd Zm]Vjhi^kd YZ aV ^c¥ZciZ a^iZgVijgV% c^ YZ iZdg¦V [Zb^c^hiV% c^ YZ ZhijY^dh YZ ¥xcZgd% c^ iVc h^fj^ZgV% YZ aV egdYjXX^̃c bjh^Xdã¥^XV fjZ gZ[aZ_V YZ Va¥jcV [dgbV aV gZ[aZm^̃c Zc idgcd V ZhiV XViZ¥dg¦V' DVh XjZhi^dcZh XdbZciVYVh Zc aVh Ydh eg^bZgVh hZXX^dcZh YZa Vgi¦Xjad hdc hZaZXi^kVh n egZiZcYZc XdciZmijVa^oVg n% Zc X^ZgiV bZY^YV% cdgbVa^oVg Za jhd YZ aV XViZ¥dg¦V Zc aV ^ckZhi^¥VX^̃c bjh^Xdã¥^XV' Fd dWhiVciZ% Zm^hiZc cjbZgdhVh VaiZgcVi^kVh #@=KK4 >=JJ==% *2104 ;9FFAF?% +))/4 OA=KF=J& @9FCK% +)*)$% V aVh fjZ hZ ejZYZc hjbVg h¦ciZh^h Xg¦i^XVh Xdbd aV hjhiVcX^Va gZk^h^̃c YZ EVgn @Vl`Zhldgi] #*220$ d aVh gZaZXijgVh YZ Dncc @jci #*22-$ n :dcc^Z ?' Kb^i] #*221$' Dd b^hbd hZ ejZYZ YZX^g Zc ad fjZ hZ gZ[^ZgZ V aV bjh^Xdad¥¦V #=JA;KGF% *22/4 9::9L=% +)),4 ?JGLB@9F% +)*)4 CJ=MLRA?=J&@=JJ% +)*)$'

%7 4C92=: 12 7.

7.> 062906.> >:06.72>

 

K^ ViZcYZbdh V aVh ZhiVY¦hi^XVh% adh ZhijY^dh YZ ¥xcZgd Xdchi^ijnZc jcV YZ aVh bsh Y^csb^XVh sgZVh YZ XdcdX^b^Zcid n% Zc hjh bʻai^eaZh kVg^VciZh% Vhe^gVc V jcV gZaZXijgV YZ iZbVh ^ajb^cVcYd aV egZhZcX^V Z ^c[ajZcX^V YZ XdaZXi^kdh fjZ ]Vc eZgbVcZX^Yd dXjaidh Zc adh Y^hXjghdh egZYdb^cVciZh Zc aV bZY^YV Zc aV fjZ ZgVc ¥gjedh fjZ hZ VeVgiVWVc YZ jc eVgVY^¥bV XjaijgVa bVhXja^cd% bVX]^hiV% eVig^VgXVa n ]ZiZgdhZm^hiV' <Vk^Y @V^¥ ]V VcVa^oVYd V igVkxh YZ igZh WVhZh YZ YVidh YZ a^iZgVijgV Zc X^ZcX^Vh W^dã¥^XVh n ZmVXiVh% X^ZcX^Vh hdX^VaZh n VgiZh n ]jbVc^YVYZh aV egZhZcX^V YZa ixgb^cd YZhYZ *2-. ]VhiV +))*' KZ¥ʻc bjZhigV @V^¥% Za ¥xcZgd ^ggjbeZ Zc

$,-.#), #$ %/($+)3 ")+*) $ '0,&"!

aV

a^iZgVijgV VXVYxb^XV Zc aV YxXVYV YZ *2.) n hZ ¥ZcZgVa^oV Zc aV YZ *21)

#@9A?% +))-$'

=his YdXjbZciVYd fjZ% ZcigZ Za h^¥ad PN n aV eg^bZgV b^iVY YZa

h^¥ad PP% Za ixgb^cd [jZ ji^a^oVYd dXVh^dcVabZciZ Xdbd h^c̃c^bd YZ hZmd'

DV iZbegVcV VeVg^X^̃c YZX^bdc̃c^XV YZ ¥xcZgd Xdbd hZmd iVbW^xc ]V h^Yd

dWhZgkVYV edg BdVc O' KXdii% VjidgV V aV fjZ kdakZgZbdh bsh VYZaVciZ' K^c ZbWVg¥d% hj jhd ]VW^ijVa Zc adh ZhijY^dh YZ ¥xcZgd gZb^iZ V jc cZdad¥^hbd hjg¥^Yd Zc aV hZ¥jcYV b^iVY YZa h^¥ad PP' >jZ ^c^X^VabZciZ ji^a^oVYd edg Bd]c EdcZn% fj^Zc gZhZgk̃ ƒhZm§ eVgV aV XaVh^[^XVX^̃c W^dã¥^XV YZ

bVhXja^cd n [ZbZc^cd n ƒ¥ZcYZg§ eVgV aV ^YZci^YVY Vhjb^YV edg eZghdcVh ^cY^k^YjVaZh' =a Vjidg ji^a^õ ZhiV Y^[ZgZcX^VX^̃c Zc ZhijY^dh hdWgZ eZghdcVh Xdc jc VjidVhjb^Yd ¥xcZgd ƒbVhXja^cd§ d ƒ[ZbZc^cd§% eZgd fjZ ZgVc [^h^dã¥^XVbZciZ VbW^¥jdh% Zhid Zh% ]ZgbV[gdY^iVh d ^ciZghZmjVaZh

#EGF=Q% *2

Ldb̃ Za ixgb^cd YZ aV XViZ¥dg¦V ¥gVbVi^XVa n h^¥j^̃

ji^a^oscYdad Zc ejWa^XVX^dcZh hjWh^¥j^ZciZh' @VhiV adh V}dh hZhZciV% aV

ji^a^oVX^̃c VXVYxb^XV YZa ixgb^cd h^¥j^̃ V EdcZn' 9 [^cVaZh YZ ZhV YxXVYV n Xdb^Zcodh YZ aV h^¥j^ZciZ% ZbeZõ V VeVgZXZg Zc XdcZm^̃c Xdc XdcYjXiVh

n ZaZXX^dcZh eZghdcVaZh% eVgi^XjaVgbZciZ% Xdc ZhiZgZdi^edh YZ ¥xcZgd%

^cYZeZcY^ZciZbZciZ YZ fjZ hZ Xdch^YZgVhZc W^dã¥^Xdh d XjaijgVaZh #@9A?% +))-% e' 2*&2+$' KidaaZg n% Za iVbW^xc eh^fj^VigV% JVae] ?gZZchdc ^cigdYj_Zgdc Za XdcXZeid YZ ƒ^YZci^YVY YZ ¥xcZgd§ Zc *2/,% XdbeaZbZciVYd edg KidaaZg Xdc Za YZ ƒgda§ d ƒXdcYjXiV YZ ¥xcZgd§ Zc *2/1'

Fd Zh xhiZ Za aj¥Vg eVgV ^g bsh Vaas Zc aV Y^hXjh^̃c YZ aV ]^hidg^V YZa ixgb^cd

Zc Za sbW^id YZ aVh Y^hX^ea^cVh Zc aVh fjZ [jZ VXj}VYd #eVgV jcV gZk^h^̃c

YZhYZ aVh X^ZcX^Vh hdX^VaZh% X[' JAKE9F% +)*+$' Fdh Xdc[dgbVgZbdh [^cVabZciZ Xdc XdchiViVg fjZ% Zc +)*+% aV Y^hi^cX^̃c ZcigZ ƒhZmd§ n ƒ¥xcZgd§

ZhiVWV eaZcVbZciZ VXZeiVYV% iVa Xdbd hZ bjZhigV Zc aV YZ[^c^X^̃c eg^bVg^V Zhi^ejaVYV edg aV Gg¥Vc^oVX^̃c EjcY^Va YZ aV KVajY3

$'

ƒKZm§ gZ[Zgh id i]Z W^dad¥^XVa VcY e]nh^dad¥^XVa X]VgVXiZg^hi^Xh i]Vi YZ[^cZ bZc VcY ldbZc' ƒ?ZcYZg§ gZ[Zgh id i]Z hdX^Vaan XdchigjXiZY gdaZh% WZ]Vk^djgh% VXi^k^i^Zh% VcY Viig^WjiZh i]Vi V ¥^kZc hdX^Zin Xdch^YZgh Veegdeg^ViZ [dg bZc VcY ldbZc' Ld eji ^i Vcdi]Zg lVn3 ƒEVaZ§ VcY ƒ[ZbVaZ§ VgZ hZm XViZ¥dg^Zh% l]^aZ ƒbVhXja^cZ§ VcY ƒ[Zb^c^cZ§ VgZ ¥ZcYZg XViZ¥dg^Zh'

=c jc eg^bZg bdbZcid% Za bdk^b^Zcid [Zb^c^hiV Zmeadg̃ YZhYZ bZY^VYdh YZ adh hZiZciV & VjcfjZ hZV ^bedh^WaZ ^¥cdgVg VedgiVX^dcZh egZk^Vh Xdbd% ZcigZ digVh bjX]Vh% aVh YZ aV Vcigdẽad¥V EVg¥VgZi EZVY n aV [^ãhd[V K^bdcZ YZ :ZVjkd^g & aVh k^gijVa^YVYZh fjZ aV Y^[ZgZcX^VX^̃c ZcigZ hZmd n ¥xcZgd d[gZX¦V Zc aV ajX]V XdcigV aV YZh^¥jVaYVY3 h^ hZ cZjigVa^oVWV Za [jcYVbZcid W^dã¥^Xd fjZ eVgZX¦V _jhi^[^XVg aV Y^hi^cX^̃c ZcigZ ]dbWgZh n

!3,%.-8 +1/)$-*-'4" ()/06.)$" 2 %* %*%&",0% %, *" ("#)0"$)6,

bj_ZgZh n hZ Vhjb¦V fjZ Y^X]V Y^hi^cX^̃c ZgV XdbedgiVbZciVa% hZ VcjaVWV jc dWhisXjad bVndg eVgV aVh gZ^k^cY^XVX^dcZh ^¥jVa^iVg^Vh' 9}dh bsh iVgYZ% n Zc aV x¥^YV YZ RZbdc <Vk^h% BdVc O' KXdii edg eg^bZgV kZo n YZ [dgbV ZheZX¦[^XV% XdcXZeijVa^õ Za ¥xcZgd Xdbd XViZ¥dg¦V ]^hidg^d¥gs[^XV4 YZ ]ZX]d% Za igVh[dcYd YZa YZWViZ ZgV eda¦i^Xd n dg^¥^cVabZciZ adXVa^oVYd% cd h̃ad Zc Za [Zb^c^hbd% h^cd Zc adh bdk^b^Zcidh YZ ^ofj^ZgYV'

DV ^c[ajZcX^V n Xdch^hiZcX^V YZa eZchVb^Zcid ]^hidg^d¥gs[^Xd YZ KXdii _jhi^[^XV fjZ cdh YZiZc¥Vbdh jc bdbZcid Zc hj XxaZWgZ Vgi¦Xjad ƒ?ZcYZg3 9 MhZ[ja ;ViZ¥dgn d[ @^hidg^XVa 9cVanh^h§% dg^¥^cVabZciZ ejWa^XVYd Zc *21/ n cd h^ZbegZ aZ¦Yd Xdc aV ViZcX^̃c fjZ bZgZXZ' Dd fjZ hZ hjZaZ dWk^Vg YZ aV edh^X^̃c Vhjb^YV edg KXdii Zh fjZ hj YZ[^c^X^̃c YZ ¥xcZgd Zh XdbeaZ_V n Y^csb^XV' >dgbVabZciZ% Zhis XdbejZhiV edg Ydh egdedh^X^dcZh n XjVigd egZb^hVh3 ZaaV b^hbV VYk^ZgiZ fjZ% ZhiVcYd ^ciZggZaVX^dcVYVh% YZWZc hZg% Xdbd VcjcX^V Za i¦ijad% Y^[ZgZcX^VYVh VcVa¦i^XVbZciZ' DV YdWaZ egdedh^X^̃c% edYg¦Vbdh igVYjX^gaV YZ aV h^¥j^ZciZ bVcZgV3 edg jc aVYd% ¥xcZgd Zh jc ZaZbZcid Xdchi^iji^kd YZ aVh gZaVX^dcZh hdX^VaZh WVhVYd Zc aVh Y^[ZgZcX^Vh eZgX^W^YVh ZcigZ hZmdh & cd Zh% edg ad iVcid% ZmXajh^kVbZciZ Vea^XVWaZ V adh ZhijY^dh YZ bj_ZgZh &% edg digd aVYd% ¥xcZgd Zh jcV [dgbV Wsh^XV YZ gZegZhZciVX^̃c YZ gZaVX^dcZh YZ edYZg' =a eg^bZg ejcid% XdciZbeaV XjVigd ZaZbZcidh' KZ YZhea^Z¥V% edg jc aVYd% Zc h¦bWdadh XjaijgVaZh fjZ ZkdXVc gZegZhZciVX^dcZh bʻai^eaZh & ^cXajnZcYd gZegZhZciVX^dcZh XdcigVY^Xidg^Vh3 ZaaV X^iV Za Z_Zbead YZ =kV n EVg¦V & n% edg digd% Zc XdcXZeidh cdgbVi^kdh% ]VW^ijVabZciZ [^_VYdh Zc dedh^X^dcZh W^cVg^Vh% fjZ YZhXg^WZc aVh ^ciZgegZiVX^dcZh YZ h¦bWdadh XjaijgVaZh n fjZ Za Y^hXjghd ]^hidg^d¥gs[^Xd hjZaZ VWdgYVg Xdbd h^ [jZgVc Za gZhjaiVYd YZ jc XdchZchd' =c iZgXZg aj¥Vg% Za ¥xcZgd hZ XdchigjnZ% cd h̃ad V igVkxh YZa eVgZciZhXd% h^cd iVbW^xc Zc Za ZheVX^d hdX^Va% Zhid Zh% V igVkxh YZa igVWV_d n aV eda¦i^XV' >^cVabZciZ% Zc XjVgid aj¥Vg% Za ¥xcZgd Zh iVbW^xc Xdchi^iji^kd YZ aV ^YZci^YVY fjZ% Zc hj eZgheZXi^kV% Zh% [jcYVbZciVabZciZ% hdX^Va Z ]^hĩg^XVbZciZ Xdchigj^YV' =c ad fjZ hZ gZ[^ZgZ Va hZ¥jcYd ejcid% eVgV KXdii% aV Ydb^cVX^̃c n% eVgi^XjaVgbZciZ% aVh Y^[ZgZciZh [dgbVh YZ Xdcigda YZ aVh bj_ZgZh V ad aVg¥d YZ aV ]^hidg^V% hZg¦Vc VeZcVh jcV eVgiZ YZ aVh bʻai^eaZh edh^WaZh gZaVX^dcZh Y^hXjgh^kVh fjZ edYg¦Vc hZg ZhiVWaZX^YVh ZcigZ ¥xcZgd n edYZg'

Kj ZkVajVX^̃c YZa jhd YZ aV XViZ¥dg¦V Ydh YxXVYVh YZhejxh #K;GLL% +))1$ YZhiVXVWV igZh VheZXidh3 Za XVgsXiZg XdciZmijVa YZ aVh ^ckZhi^¥VX^dcZh fjZ ji^a^oVWVc aV XViZ¥dg¦V YZ ¥xcZgd4 Za xc[Vh^h fjZ edc¦Vc Zc Za Vcsa^h^h ]^hidg^d¥gs[^Xd% Zhid Zh% Zc aV bVcZgV Xdbd adh ]^hidg^VYdgZh XdcXZW¦Vc hjh ^YZVh hdWgZ ]dbWgZh n bj_ZgZh n ad bVhXja^cd n ad [ZbZc^cd YZbdhigVcYd% [^cVabZciZ% fjZ ƒ¥ZcYZg XdchigjXih eda^i^Xh§' K^c ZbWVg¥d% aV b^hbV ]^hidg^VYdgV iVbW^xc hZ}VaVWV Xdbd [gVXVhd aV gZYjX^YV gZ[aZm^̃c Zc idgcd V aV XjZhi^̃c YZ X̃bd ƒeda^i^Xh XdchigjXih ¥ZcYZg§% d hZV% Xdc hjh

eVaVWgVh3

 

$,-.#), #$ %/($+)3 ")+*) $ '0,&"!

9Wdji i]Z X]Vc¥^c¥ bZVc^c¥h d[ ƒldbZc§ #VcY ƒbZc§$% VcY VWdji i]Z lVnh i]Zn VgZ Vgi^XjaViZY Wn VcY i]gdj¥] di]Zg XdcXZeih i]Vi hZZb^c¥an ]VkZ cdi]^c¥ id Yd l^i] hZm #hjX] Vh lVg% gVXZ% X^i^oZc% gZVhdc% he^g^ijVa^in% cVijgZ dg i]Z jc^kZghVa$ #K;GLL% +))1% e' *-+-$'

=c hj V[^gbVX^̃c gZVeVgZXZ Za XVbW^d Xdbd egdWaZbV ]^hidg^d¥gs[^Xd% ^bea^XVYd Xdc aV ^ciZ¥gVX^̃c n YZhVggdaad YZ aV XViZ¥dg¦V YZ ¥xcZgd YZcigd YZ aV XV_V YZ ]ZggVb^ZciVh Ze^hiZbdã¥^XV YZ adh ]^hidg^VYdgZh' =hiZ Vgi¦Xjad nV VajY¦V Va ¥^gd bsh gZX^ZciZbZciZ YVYd edg KXdii V hj XdcXZeX^̃c ]^hidg^d¥gs[^XV YZ aV XViZ¥dg¦V YZ ¥xcZgd #+))*4 +)*+$' 9h¦% bVciZc^ZcYd Xdbd ^c¥gZY^ZciZh Za XVgsXiZg bjiVWaZ YZa b^hbd n hj YZ[^c^X^̃c [jcYVbZciVabZciZ XdciZmijVa% egdedcZ jcV ]^hidg^d¥gV[¦V fjZ iZc¥V Zc XjZciV ƒl]Vi [VciVh^Zh i]Z ^YZci^i^Zh d[ bZc VcY ldbZc & l]^X] hd bVcn ]^hidg^Vch iV`Z id WZ hZa[ Zk^YZci & VgZ Vgi^XjaViZY VcY gZXd¥c^oZY§ #K;GLL% +)**% e' +*$' =hid ]V dXjgg^Yd Zc eVgVaZad Xdc jcV gZZkVajVX^̃c YZa eVeZa fjZ aV ^YZci^YVY n aV cVggVX^̃c i^ZcZc Zc aV XdchigjXX^̃c YZ jc hjejZhid hj_Zid [ZbZc^cd'

=a XVbW^d Zc Za ejcid YZ k^hiV fjZ% bsh fjZ Zc[dXVghZ Zc Za hZmd% ad ]VXZ Zc Za ¥xcZgd% cd hZ ]V YZg^kVYd h̃ad YZa gZigdXZhd% Va bZcdh iZ̃g^Xd% YZa eg^bZg ixgb^cd [gZciZ Va hZ¥jcYd% h^cd YZa bdYd Zc fjZ ZhiZ ]V h^Yd YZhV[^VYd Xdbd XViZ¥dg¦V W^dã¥^XV n ]V h^Yd eZchVYd Xdbd jcV XViZ¥dg¦V ^¥jVabZciZ Xdchigj^YV' DV edh^X^̃c YZa aaVbVYd [Zb^c^hbd YZ hZ¥jcYV daV hZ ejZYZ h^ciZi^oVg Zc aV h^¥j^ZciZ X^iV YZ <Zae]n3 ƒaZ ¥ZcgZ t hdc idjg XgxZ aZ hZmZ VcVidb^fjZ YVch aZ hZch fjZ XZiiZ eVgi^i^dc ]^xgVgX]^fjZ YZ a“]jbVc^ix Zc YZjm igVch[dgbZ Zc Y^hi^cXi^dc eZgi^cZciZ edjg aV egVi^fjZ hdX^VaZ jcZ Y^[[xgZcXZ VcVidb^fjZ Zc ZaaZ&bzbZ YxedjgkjZ Y“^bea^XVi^dch hdX^VaZh§ #<=DH@Q% +)))% e' +,*$' JZ[ZgZcX^Va Zc ZhiZ VheZXid% ]Vc h^Yd L]dbVh DVfjZjg #*22)$ n% YZcigd YZa XVbed YZ aV iZdg¦V [Zb^c^hiV edhibdYZgcV% aV [^ãhd[V BjY^i] :jiaZg% fj^Zc ]V eZchVYd YZ [dgbV gVY^XVa aV YjVa^YVY YZa ƒh^hiZbV hZmd(¥xcZgd§' :jiaZg hZ XjZhi^dcV h^ aV cVijgVaZoV YZa hZmd hZ egdYjXZ Y^hXjgh^kVbZciZ Va hZgk^X^d YZ jcV V¥ZcYV eda¦i^XV n Zhi^bV fjZ% h^ hZ XdciZhiV Za XVgsXiZg ^cbjiVWaZ YZa hZmd% Zhid hjedcYg¦V VXZeiVg fjZ ZhiVg¦V iVc XjaijgVabZciZ Xdchigj^Yd Xdbd Za ¥xcZgd' <Z ]ZX]d% eVgV[gVhZscYdaV% ejZYZ fjZ Za hZmd h^ZbegZ ]jW^ZgV h^Yd ¥xcZgd% Y^hdak^xcYdhZ edg ad iVcid aV Y^[ZgZcX^V ZcigZ VbWdh XdcXZeidh #:MLD=J% *22)% e' 2&*)$' K^ Za hZmd [jZgV jcV XViZ¥dg¦V ¥ZcZg^oVYV & Zhid Zh% XjaijgVabZciZ Xdchigj¦YV & cd iZcYg¦V hZci^Yd V[^gbVg fjZ Za ¥xcZgd Zh aV ^ciZgegZiVX^̃c XjaijgVa YZa hZmd' KZ¥ʻc :jiaZg% Za ¥xcZgd cd Zh V aV XjaijgV ad fjZ Za hZmd V aV cVijgVaZoV% ¥xcZgd Zh ƒi]Z Y^hXjgh^kZ(XjaijgVa bZVch Wn l]^X] ƒhZmZY cVijgZ§ dg ƒV cVijgVa hZm§ ^h VcY ZhiVWa^h]ZY Vh ƒegZY^hXjgh^kZ§% eg^dg id XjaijgZ% V eda^i^XVa cZjigVa hjg[VXZ XW `QRLQ XjaijgZ VXih'§

!3,%.-8 +1/)$-*-'4" ()/06.)$" 2 %* %*%&",0% %, *" ("#)0"$)6,

#:MLLD=J% *22)% e' *)$' <Z V]¦ XdcXajnZ fjZ aV egdYjXX^̃c YZa hZmd Zh jc Z[ZXid YZ ad fjZ ZaaV aaVbV Za ƒVeVgVid YZ XdchigjXX^̃c XjaijgVa§ Va fjZ aaVbVbdh ¥xcZgd' 9 eZhVg YZ hZg Vbea^VbZciZ X^iVYV% Za YZhV[¦d iZ̃g^Xd gVY^XVa YZa eZchVb^Zcid YZ :jiaZg cd ]V iZc^Yd jc ZXd iVc¥^WaZ Zc aV egsXi^XV ]^hidg^d¥gs[^XV ¥ZcZgVa n Zc aV bjh^Xdã¥^XV ]^hĩg^XV Zc eVgi^XjaVg'

=h bsh% hj XdcXZeid ^ciZgegZiVi^kd YZ ¥xcZgd & ZciZcY^Yd Xdbd jcV

XdchigjXX^̃c WVhVYV Zc aV gZeZi^X^̃c g^ijVa^oVYV & n hj egdejZhiV YZ jc hZg ]jbVcd bʻai^eaZ n ƒYZh¥ZcZg^oVYd§ #:MLD=J% *222% e' ,-% -.&-/% *2)% +),$% Vh¦ Xdbd aV jĩe^XV iZdg¦V YZ aV VXX^̃c hdX^Va WVhVYV Zc aV Y^[ZgZcX^V

fjZ aaZkV eVgZ_V% Y^[¦X^abZciZ hZ ejZYZ jW^XVg Zc jc Y^hXjghd ]^hidg^d¥gs[^Xd

n YZhi^cVYd Va ZhijY^d YZa eVhVYd'

DaZ¥Vbdh% [^cVabZciZ% V aV egdejZhiV YZ :VgWVgV J^hbVc% fj^Zc jc^[^XV YZ [dgbV Xdck^cXZciZ aVh Y^[ZgZciZh ^ciZgegZiVX^dcZh YZ aV XViZ¥dg¦V YZ ¥xcZgd XVgVXiZg^oscYdaV Xdbd ZhigjXijgV hdX^Va #JAKE9F% *221% +))-% +)*+$' =c *221% 9NWMN[ GN[]RPX1 3VN[RLJW 8JVRURN¥ RW F[JW¥R]RXW gZXd¥¦V ZhijY^dh YZ XVhdh fjZ% eVgi^ZcYd YZ aV Xdch^YZgVX^̃c YZa ¥xcZgd Xdbd ZhigjXijgV hdX^Va% YZbdhigVWVc fjZ gZYjcYVWV Zc XdbedgiVb^Zcidh ƒbVhXja^cdh§ d ƒ[ZbZc^cdh§ bjn YZeZcY^ZciZh YZ aVh X^gXjchiVcX^Vh Zc aVh

fjZ

adh ^cY^k^Yjdh k^kZc n VXiʻVc% Zhid Zh% YZ hj ƒXdciZmid ^ciZgVXX^dcVa§% n

cd

iVcid YZ XdbedgiVb^Zcidh VegZcY^Ydh' 9h¦% edg YVg jc Z_Zbead%

 

bjZhigV aV Zfj^kVaZcX^V ZcigZ Za ƒ^chi^cid bViZgcVa§ & jhVbdh ZhiV ZmegZh^̃c Xdadfj^Va Xdc ^ciZcX^̃c & YZ eVYgZh fjZ Xj^YVc hdadh YZ hjh ]^_dh% n Za ƒ^chi^cid bViZgcVa§ YZ aVh bj_ZgZh fjZ VhjbZc Za gda YZ bVYgZh3 Zh YZX^g ZhZ aaVbVYd ƒ^chi^cid bViZgcVa§ hZ Zmea^XV YZ aV b^hbV bVcZgV edg ]dbWgZh n bj_ZgZh% hZ VegZcYZ n% VYZbsh% Zh Za gZhjaiVYd YZ jcV deX^̃c eZghdcVa' <ZhVggdaaVcYd aVh ^YZVh nV ZmejZhiVh Zc ZhiZ a^Wgd% J^hbVc YZ[ZcY^̃ edhiZg^dgbZciZ fjZ Za ¥xcZgd YZWZ hZg Xdch^YZgVYd jcV ZhigjXijgV hdX^Va% iVa Xdbd aV ZXdcdb¦V d aV gZa^¥^̃c #+))-$' Kj XdcXZeijVa^oVX^̃c hZ ^ciZ¥gV Zc jcV egdejZhiV ƒjĩe^XV§ n YZ kVhiVh XdchZXjZcX^Vh eda¦i^XVh3 aV YZ fjZ h̃ad jc bjcYd bsh Vaas YZa ¥xcZgd edYgs hZg jc bjcYd _jhid' ;dc hjh

eVaVWgVh3

OZ Vg¥jZ i]Vi i]Z XaVhh^[^XVi^dc d[ hdbZ ]jbVc Viig^WjiZh Vh bVhXja^cZ VcY hdbZ Vh [Zb^c^cZ% VcY i]Z XdcXdb^iVci ¥ZcYZg^c¥ d[ hdX^Va ^chi^iji^dch% deegZhhZh Vaa ]jbVc WZ^c¥h VcY gZcYZgh hdX^Va ^ciZgVXi^dc VcY hdX^Va ^chi^iji^dch ^c]ZgZcian jcZfjVa [dg i]Z [daadl^c¥ gZVhdch3 9aa bVaZh VgZ h]VeZY VcY egZhhjgZY id WZ bVhXja^cZ VcY Vaa [ZbVaZh VgZ h]VeZY VcY egZhhjgZY id WZ [Zb^c^cZ' L]ZhZ Viig^WjiZh VcY WZ]Vk^dgh VgZ cdi ZfjVaan kVajZY dg gZlVgYZY #JAKE9F4 DGJ:=J4 K@=JOGG<% +)*+$'

9 Z[ZXidh VXVYxb^Xdh% n VYb^i^ZcYd aVh a^b^iVX^dcZh fjZ i^ZcZ Za igVhkVhZ YZ XdcXZeijVa^oVX^dcZh hdX^dã¥^XVh Va sbW^id Y^hX^ea^cVg^d YZ aV ]^hidg^V% hj egdejZhiV i^ZcZ aV kZciV_V YZ gZV[^gbVg aV eZgi^cZcX^V YZa jhd YZ

$,-.#), #$ %/($+)3 ")+*) $ '0,&"!

aV XViZ¥dg¦V YZ ¥xcZgd Zc Za XVbed YZ aVh X^ZcX^Vh hdX^VaZh' DV VjidgV hZ WVhV

Zc jcV cdX^̃c YZa XdcXZeid YZ ZhigjXijgV & ^che^gVYd Zc FQN 5XW¥]R]^]RXW XO EXLRN]b1 A^]URWN XO ]QN FQNX[b XO E][^L]^[J]RXW% YZ 9ci]dcn ?^YYZch%

ejWa^XVYd Zc *21- & Xdbd gZhjaiVYd h^bjaiscZd YZ aV XdVXX^̃c hdX^Va% edg

jc

HVig^X^V @^aa ;daa^ch & hdX^̃ad¥V ZheZX^Va^oVYV Zc Za ZhijY^d YZ aV Xdbjc^YVY V[gdVbZg^XVcV YZ adh =hiVYdh Mc^Ydh &% cd e^ZgYZ YZ k^hiV aV cZXZh^YVY% YZiZXiVYV Zc adh ZhijY^dh [Zb^c^hiVh eZgd Vea^XVWaZ V adh ZhijY^dh YZ ¥xcZgd% YZ hZgk^ghZ YZ jcV ZhigViZ¥^V ƒWdi](VcY§3 ƒOZ XVccdi hijYn ¥ZcYZg ^c

^hdaVi^dc [gdb di]Zg ^cZfjVa^i^Zh% cdg XVc lZ dcan hijYn ^cZfjVa^i^Zh“ ^ciZghZXi^dc VcY ^¥cdgZ i]Z ]^hidg^XVa VcY XdciZmijVa heZX^[^X^in i]Vi Y^hi^c¥j^h]Zh i]Z bZX]Vc^hbh i]Vi egdYjXZ ^cZfjVa^in Wn Y^[[ZgZci XViZ¥dg^XVa Y^k^h^dch% l]Zi]Zg ¥ZcYZg% gVXZ% Zi]c^X^in% cVi^dcVa^in% hZmjVa^in

dg XaVhh'§ #JAKE9F% +))-% e' --,$' 9a ]^ad YZ aV gZ^k^cY^XVX^̃c fjZ KXdii

]VXZ YZ aV ƒ[VciVh¦V§ & d ^bV¥^cVX^̃c & Xdbd iZbV YZ Vcsa^h^h ]^hidg^d¥gs[^Xd%

Zh eVgi^XjaVgbZciZ ^ciZgZhVciZ aV dWhZgkVX^̃c YZ J^hbVc Zc Za hZci^Yd YZ

fjZ% YZcigd YZa ¥xcZgd ZciZcY^Yd Xdbd ZhigjXijgV hdX^Va% hZ YZWZc ^cXaj^g

aVh cdgbVh ^ciZg^dg^oVYVh n igVch[dgbVYVh Zc gZ¥aVh V hZ¥j^g d V gZh^hi^g edg

eVgiZ% iVcid YZ ]dbWgZh% Xdbd YZ bj_ZgZh' DVh cjZkVh iZcYZcX^Vh% edg ad iVcid% YVc jcV ^bedgiVcX^V eVgi^XjaVg V ad fjZ% Vʻc V g^Zh¥d YZ Xdbea^XVg ^cʻi^abZciZ Za Y^hXjghd% edYg¦Vbdh Zc¥adWVg WV_d Za XdcXZeid YZ ^YZci^YVY' Fd dWhiVciZ% Xdbd KXdii n J^hbVc cd hZ dak^YVc YZ hjWgVnVg% cjcXV hZ YZWZ eZgYZg YZ k^hiV fjZ Za dW_Zi^kd ʻai^bd hZg¦V Za YZ Zmea^XVg adh egdXZhdh XdbeaZ_dh edg adh fjZ igVchXjggZc adh XVbW^dh hdX^VaZh n aV YZh^¥jVaYVY'

aVYd% n YZ aV VXX^̃c YZ adh ^cY^k^Yjdh% edg digd' KdWgZ idYd% X^iVcYd V

'C92=:! >2A: B /6:7:4D.

=a egZYdb^c^d edXd edcYZgVYd YZa eVgVY^¥bV XdchigjXX^dc^hiV Xdci^ZcZ jc YdWaZ eZa^¥gd3 Za gZYjXX^dc^hbd d c^]^a^hbd Xd¥c^i^kd n Za X^hbV Y^hX^ea^cVg n YZ XdcdX^b^Zcid ZcigZ aVh X^ZcX^Vh ]jbVcVh n hdX^VaZh n aVh X^ZcX^Vh cVijgVaZh n ZmVXiVh' Hdg Zaad% Zc cjZhigV Y^hXjh^̃c hdWgZ aV

XViZ¥dg¦V YZ ¥xcZgd% Zh eZgi^cZciZ egZ¥jciVghZ ad h^¥j^ZciZ3 ¢fjx i^ZcZ fjZ YZX^g hdWgZ ZhiZ Vhjcid aV W^dad¥¦V8 DV ¥ZcZgVa^oVX^̃c YZa ixgb^cd YZ ¥xcZgd

hZ

]V YVYd YZ aV bVcd Xdc Za gZigdXZhd YZa ixgb^cd YZ hZmd% ZheZX^Va% eZgd

cd

ʻc^XVbZciZ Zc Za sbW^id Vc¥adhV_̃c' J^X]VgY B' MYgn ]V VejciVYd X̃bd

Zc

aVh X^ZcX^Vh hdX^VaZh Za ixgb^cd YZ ¥xcZgd hZ idbV Xdbd h^c̃c^bd YZ

hZmd W^dã¥^Xd #M<JQ% *22-$' =a Vjidg iVbW^xc ]V YZhiVXVYd aV gZh^hiZcX^V% YZhYZ aVh X^ZcX^Vh ]jbVcVh n hdX^VaZh% Va gZXdcdX^b^Zcid YZ c^c¥ʻc ]ZX]d d ^c[aj_d W^dã¥^Xd #X['% VYZbsh% @AJ<% +))-$' 9h¦% MYgn YZhiVXV igZh bdi^kdh eVgV Zmea^XVg ZhiV Y^hiVcX^V3 Za YZhXdcdX^b^Zcid Y^hX^ea^cVg4 cd ]VWZg aj¥Vg eVgV aV X^ZcX^V W^dã¥^XV Zc Za eVgVY^¥bV Y^hX^ea^cVg4 n fjZ Zh eda¦i^XVbZciZ ^cXdggZXid #M<JQ% *22-% e' ./,$' DV VXZeiVX^̃c YZ XdcY^X^dcVciZh W^dã¥^Xdh Zh Zfj^eVgVYd Xdc aV VXZeiVX^̃c YZ adh XdchigjXidh XjaijgVaZh YZ

!3,%.-8 +1/)$-*-'4" ()/06.)$" 2 %* %*%&",0% %, *" ("#)0"$)6,

degZh^̃c d Y^hXg^b^cVX^̃c fjZ hZ aZkVciVc hdWgZ Zaadh n hZ Xdch^YZgV edg Zaad ^YZdã¥^XVbZciZ XdchZgkVYdgV3 h^ aV XdcYjXiV i^ZcZ egZkVaZcX^Vh [^h^dã¥^XVh% cVYV hZ ejZYZ ]VXZg eVgV XVbW^VgaVh #M<JQ% *2-% e' */*$'

K^c egZiZcYZg hZg ZheZX^Va^hiVh Zc W^dad¥¦V% ViZcY^ZcYd V aV ^bedgiVcX^V XgZX^ZciZ fjZ aVh Y^[ZgZciZh Y^hX^ea^cVh gZaVX^dcVYVh Xdc ZhV gVbV YZa hVWZg i^ZcZc eVgV adh ZhijY^dh bjh^XVaZh% bZgZXZ aV eZcV fjZ ^ciZciZbdh ]VXZgcdh Xdc jc ejcid YZ gZ[ZgZcX^V' HVgV Zaad% gZXjgg^gZbdh V igZh Vgi¦Xjadh YZ VaiV Y^kja¥VX^̃c YZ 9ccZ >Vjhid&KiZga^c¥% VXijVabZciZ egd[ZhdgV YZ :^dad¥¦V n =hijY^dh YZ ?xcZgd YZa <ZeVgiVbZcid YZ :^dad¥¦V EdaZXjaVg n YZ aV ;xajaV n :^dfj¦b^XV YZ aV Mc^kZgh^YVY YZ :gdlc n VjidgV YZ igZh ^c[ajnZciZh a^Wgdh3 ?b]Q¥ XO 9NWMN[ #*22+$% ENaRWP ]QN KXMb #+)))$ n ENa(9NWMN[1 4RXUXPb RW J EXLRJU HX[UM #+)*+$' Hdg XjVcid Za hZmd hZ YZ[^cZ Zc [jcX^̃c YZ igZh ]ZX]dh W^dã¥^Xdh Wsh^Xdh% aV ʻai^bV XVYZcV Xgdbdh̃b^XV% aVh ¥̃cVYVh & iZhi¦Xjadh n dksg^d & n aV ¥Zc^iVaZh ZmiZgcdh% Zc hj eg^bZg Vgi¦Xjad #*22,$% >Vjhid&KiZga^c¥ hZ}VaV aV Zm^hiZcX^V Zc aV cVijgVaZoV YZ X^cXd hZmdh% YZ adh XjVaZh igZh ^ciZgbZY^dh cd hZ V_jhiVc V aVh XViZ¥dg¦Vh W^edaVgZh egZk^Vh n hZ edYg¦Vc Zc¥adWVg Xdbd ^ciZghZmjVaZh' =c hj hZ¥jcYd ZchVnd #+)))$% >Vjhid&KiZga^c¥ bVi^oV ZhiV V[^gbVX^̃c% Xdch^YZgVcYd fjZ Za hZmd V c^kZa ¥Zcxi^Xd n XZajaVg% ]dgbdcVa n VcVĩb^Xd bjZhigVc jc Vai¦h^bd ¥gVYd YZ eZgbjiVW^a^YVY' DVh ^YZci^YVYZh YZ ¥xcZgd d[gZXZc% ejZh% aV edh^W^a^YVY YZ bjX]V kVg^VW^a^YVY% XdchiViVX^̃c fjZ dWa^¥V V XdcXZeijVa^oVg YZ [dgbV Y^[ZgZciZ hj gZaVX^̃c3

 

Ai b^¥]i hZZb cVijgVa id gZ¥VgY ^ciZghZmjVah VcY igVch¥ZcYZgZY eZdeaZ Vh a^k^c¥ b^YlVn WZilZZc i]Z edaZh d[ bVaZ VcY [ZbVaZ' :ji bVaZ VcY [ZbVaZ% bVhXja^cZ VcY [Zb^c^cZ% XVccdi WZ eVghZY Vh hdbZ `^cY d[ Xdci^cjjb' JVi]Zg% hZm VcY ¥ZcYZg VgZ WZhi XdcXZeijVa^oZY Vh ed^cih ^c V bjai^Y^bZch^dcVa heVXZ' S£T O]Vi ]Vh WZXdbZ ^cXgZVh^c¥an XaZVg ^h i]Vi dcZ XVc [^cY aZkZah d[ bVhXja^c^in VcY [Zb^c^c^in ^c Vabdhi ZkZgn edhh^WaZ eZgbjiVi^dc' 9 X]gdbdhdbVa% ]dgbdcVa VcY ¥Zc^iVa bVaZ #dg [ZbVaZ$ bVn ZbZg¥Z l^i] V [ZbVaZ #dg bVaZ$ ¥ZcYZg ^YZci^in' Gg V X]gdbdhdbVa [ZbVaZ l^i] bVaZ [ZiVa ]dgbdcZh VcY bVhXja^c^oZY ¥Zc^iVa^V ⁄Wji l^i] [ZbVaZ ejWZgiVa ]dgbdcZh & bVn YZkZade V [ZbVaZ ¥ZcYZg ^YZci^in #>9MKLG&KL=JDAF?% +)))% e' ++$'

=c Za iZgXZgd #:D9;CD=KK Zi Va'% +)))$% XdaZXi^kd% jc Zm]Vjhi^kd ZmVbZc YZ a^iZgVijgV bxY^XV eg^cX^eVabZciZ dXX^YZciVa aaZkV V adh VjidgZh V XdcXaj^g fjZ% Vegdm^bVYVbZciZ% jc *“0! YZ idYdh adh cVX^b^Zcidh k^kdh cd Zhisc Xdc[dgbZh Xdc Za ^YZVa YZ eZg[ZXid Y^bdg[^hbd hZmjVa V c^kZa Xgdbdh̃b^Xd% ¥dcsY^Xd% ¥Zcxi^Xd n ]dgbdcVa' =k^YZciZbZciZ% n Xdc idYd ad Vegdm^bVi^kd YZ XjVafj^Zg ZhiVY¦hi^XV% jc 21“, edg X^Zcid YZ aV edWaVX^̃c bjcY^Va hZ V_jhiVg¦V [^h^dã¥^XVbZciZ V ZhZ ^YZVa Y^b̃g[^Xd% ad XjVa ad ]VXZ% h^ W^Zc cd VWhdajiVbZciZ jc^kZghVa% h¦ Vbea^VbZciZ egZkVaZciZ'

$,-.#), #$ %/($+)3 ")+*) $ '0,&"!

DV XViZ¥dg¦V hZmd i^ZcZ% edg ad iVcid% hj ]ZX]d [jcYVX^dcVa Zc jcV ¥ZcZgVa^oVYV W^edaVg^YVY YZ aV [jcX^̃c gZegdYjXidgV YZa hZg ]jbVcd' =hiV W^edaVg^YVY Zh Zk^YZciZ n eZgXZei^WaZ Zc XjVafj^Zg hdX^ZYVY ]jbVcV ]^hĩg^XV% n ZhV eZgXZeX^̃c Zh V hj kZo ^cYZeZcY^ZciZ YZ adh gZX^ZciZh YZhXjWg^b^Zcidh X^Zci¦[^Xdh fjZ aV Zmea^XVc V c^kZa Xgdbdh̃b^Xd% ]dgbdcVa% ¥dcsY^Xd n ¥Zc^iVa' <Z ZhZ Y^bdg[^hbd [^h^dã¥^Xd egZkVaZciZ hZ YZYjXZc [Zc̃bZcdh W^dã¥^Xdh% hjhXZei^WaZh YZ VXjaijgVX^̃c% eZgd iVc cdidg^dh Z ^c[ajnZciZh & ZheZX^VabZciZ Zc hdX^ZYVYZh cd VkVcoVYVh iZXcdã¥^XV d bxY^XVbZciZ & Xdbd aV ¥ZhiVX^̃c% Za hZmd edgiVYdg YZa WJ¥LR]^[^¥% Za eVgid% aV aVXiVcX^V d aV bZchigjVX^̃c' =hidh ZaZbZcidh [^h^dã¥^Xdh ejZYZc ^c[aj^g Y^gZXiVbZciZ Zc aVh kVg^VWaZh bsh gjY^bZciVg^Vh YZ aV Y^hig^WjX^̃c ^ciZghZmjVa YZa igVWV_d% digd ]ZX]d XjaijgVa [jcYVX^dcVa' =c ad fjZ hZ gZ[^ZgZ V aV egsXi^XV bjh^XVa% V[ZXiVc YZ [dgbV eVgi^XjaVg n Y^gZXiVbZciZ V aV egdYjXX^̃c kdXVa #9?MAD9J&J9F;=D% +)*,$'

;dbd gZXdcdXZ ^cXajhd aV egde^V :jiaZg & fj^Zc VYb^iZ fjZ hj k^h^̃c edhZhigjXijgVa^hiV% ƒYZhcVijgVa^oVYdgV§ YZa ¥xcZgd Zh XdchZXjZcX^V YZ jcV ZmeZg^ZcX^V k^iVa igVjbsi^XV n YZ hj YZhZd YZ XdcigVggZhiVg hj k^dazcX^V & adh edh^X^dcVb^Zcidh cVijgVa^hiVh% W^dad¥^hiVh n ZhZcX^Va^hiVh% iVcid Xdbd adh YZ cVijgVaZoV XjaijgVa n XdchigjXi^k^hiV% i^ZcZc V¥ZcYV eda¦i^XV' Dd YZeZcY^ZciZ YZ aV cVijgVaZoV eVgZXZ bsh [^_d Z ^cbjiVWaZ n% edg Zaad% Xdck^ZcZ Xdbd eVgVY^¥bV Zmea^XVi^kd V V¥ZcYVh ^YZdã¥^XVh XdchZgkVYdgVh' Dd YZeZcY^ZciZ YZ aV XjaijgV eVgZXZ bsh aVmd n bjYVWaZ n% iVbW^xc edg Zaad% hZ V_jhiV Xdbd eVgVY^¥bV Zmea^XVi^kd V V¥ZcYVh ^YZdã¥^XVh egd¥gZh^hiVh' HZgd% Zc eg^bZg aj¥Vg% jcV YZXdchigjXX^̃c YZa ]ZX]d W^dã¥^Xd [jcYVX^dcVa% cd h̃ad h^¥c^[^XV YVg aV ZheVaYV Va XdcdX^b^Zcid VedgiVYd edg aVh X^ZcX^Vh cVijgVaZh' HjZYZ gZi^gVg Za hjZad YZ adh e^Zh V idYV Vg¥jbZciVX^̃c% ZhijY^d n gZXaVbVX^̃c eda¦i^XV% ejZh aVh XdchigjXX^dcZh YZ edYZg n YZ YZh^¥jVaYVY hZ gZh^YZcX^Vc Zc XjZgedh hZmjVYdh n gZXdcdX^Ydh Xdbd iVaZh% V adh fjZ% VYZbsh% hZ aZh egZhjedcZ jcV dg^ZciVX^̃c ]VX^V Za hZmd dejZhid% edg XjVcid aV hZmjVa^oVX^̃c Zh bjn eg^bdgY^VabZciZ W^cVg^V% Xdc bjn ZhXVhV VeVg^X^̃c egdedgX^dcVa YZ hZgZh ]jbVcdh ^ciZghZmjVaZh' 9 adh XjZgedh fjZ cd hZ ZcXjVYgVc Zc ZhiZ bVgXd% adh YZ[^c^bdh cZ¥Vi^kVbZciZ' Fd Zh fjZ YZ ZhV W^edaVg^YVY hZ iZc¥Vc fjZ YZYjX^g XdchigjXidh YZ gZaVX^dcZh n dWa^¥VX^dcZh% h^cd bsh W^Zc% fjZ Zhidh hZ ZmXjhVc Zc ZhZ Y^bdg[^hbd hZmjVa #KL9FD=Q% *21-$'

=h ^ccZ¥VWaZ fjZ% h^c iVa Y^bdg[^hbd% cd ]Vn aj¥Vg eVgV XdchigjXidh YZ degZh^̃c YZ ¥xcZgd% edgfjZ ZhiZ Zh gZ[ZgZcX^Va Va hZmd% XdbegdWVYd d h^beaZbZciZ Vhjb^Yd' HZgd aV XdVgiVYV ^YZdã¥^XV gZegZh^kV YZ iVaZh bZXVc^hbdh cd _jhi^[^XV aV cZ¥VX^̃c YZ aV [^h^dad¥¦V% c^ YZ aV W^dad¥¦V% fjZ% Xdbd ]Zbdh VejciVYd WgZkZbZciZ% iVbW^xc edYg¦V VnjYVg V Zmea^XVg XdchigjXidh XjaijgVaZh' @Vn% YZ ]ZX]d% ZhijY^dh fjZ YZbjZhigVc% edg Z_Zbead% aV edh^WaZ XdggZaVX^̃c ZcigZ Y^bdg[^hbd hZmjVa VhdX^VYd V

!3,%.-8 +1/)$-*-'4" ()/06.)$" 2 %* %*%&",0% %, *" ("#)0"$)6,

XVbW^dh ]dgbdcVaZh ZheZX¦[^Xdh n aV Y^[ZgZciZ XVgVXiZg^oVX^̃c XdbedgiVbZciVa hZ¥ʻc Xg^iZg^dh YZ hZmd #M<JQ% +)))$'

DV XdggZaVX^̃c ZhiZgZdi^eVYV ZcigZ Za W^cVg^hbd gZegdYjXi^kd n aV

dg¥Vc^oVX^̃c hdX^Va% d ZcigZ cVijgVaZoV n XjaijgV% ^cXajhd Zc aV kZgh^̃c a^¥ZgV YZa ƒ[jcYVX^dcVa^hbd W^dã¥^Xd§ #FA;@GDKGF% *222$% Zh aV _jhi^[^XVX^̃c

YZ fj^ZcZh hjWgVnVc Za XVgsXiZg ejgVbZciZ ^YZdã¥^Xd n jc^Y^bZch^dcVa YZa ¥xcZgd% d hZV% YZ fj^ZcZh ad Xdch^YZgVc jcV XdchigjXX^̃c WVhVYV ZmXajh^kVbZciZ Zc XgZZcX^Vh' NVaZ aV eZcV VXaVgVg ZhiZ ejcid edgfjZ% eVgVỸ_^XVbZciZ% ¥gjedh igVY^X^dcVa^hiVh n Xdc[Zh^dcVaZh & fjZ YZWZg¦Vc ^cXaj^ghZ ZcigZ fj^ZcZh VhjbZc Za ¥xcZgd Xdbd ^YZdad¥^V & Zhisc ji^a^oVcYd VXijVabZciZ aV ZmegZh^̃c ƒ^YZdad¥¦V YZ ¥xcZgd§ Zc aV VgZcV eda¦i^XV eVgV% Zc gZVa^YVY% XdbWVi^g Za gZXdcdX^b^Zcid aZ¥^haVYd YZ aV ^¥jVaYVY YZ YZgZX]dh YZ idYdh adh X^jYVYVcdh% YZ[^c^Ydh Va bZcdh Zc iZdg¦V ^cYZeZcY^ZciZbZciZ YZa h^hiZbV ¥xcZgd(hZmd% Zc ad gZ[ZgZciZ V XjZhi^dcZh gZaVX^dcVYVh Xdc digV ^bedgiVciZ ZhigjXijgV hdX^Va3 aV [Vb^a^V' 9h¦% hZ¥ʻc jcV YZ[^c^X^̃c Zhig^XiV% edYg¦Vc eVgi^X^eVg YZ Y^X]V ^YZdad¥¦V YZa ¥xcZgd% eZghdcVh fjZ% Zc Za VgXd eda¦i^Xd% iVcid edYg¦Vc hZg gZVXX^dcVg^Vh Xdbd a^WZgVaZh Z% ^cXajhd% [Zb^c^hiVh #CJGKC9% +))0$' =h YZX^g% WVhVg aV Y^[ZgZcX^V YZ gdaZh ZcigZ ]dbWgZh n bj_ZgZh Zc aV ^YZV YZ fjZ XVYV jcd ƒZh ad fjZ Zh§ d Zc jcV ^ciZgegZiVX^̃c eVgi^XjaVg YZa kZgh¦Xjad YZa a^Wgd YZ ?xcZh^h% ƒ<^dh XgZ̃ Va ]dbWgZ V hj ^bV¥Zc% V ^bV¥Zc YZ <^dh adh XgZ̃% ]dbWgZ n bj_Zg adh XgZ̃§% Zh% Zc gZVa^YVY% ^YZdad¥¦V YZ ¥xcZgd #X[' :9<=F4 ?G=LR% *220$' AcXajhd hZ edYg¦V Zmea^XVg YZcigd YZ aV ^YZdad¥¦V YZ ¥xcZgd ad fjZ KXdii ]V aaVbVYd aV ƒeVgVYd_V§ [Zb^c^hiV% fjZ hZ ejZYZ h^ciZi^oVg Xdbd aV V[^gbVX^̃c YZ jcV ^YZci^YVY cVijgVa [ZbZc^cV Y^[ZgZciZ% Va i^Zbed fjZ hZ gZXaVbV aV ^cXajh^̃c ^¥jVa^iVgV Zc Za ZheVX^d YZ YZX^h^̃c eda¦i^XV fjZ hZ ^YZci^[^XV Xdbd bVhXja^cd #K;GLL% *22/4 *2204 X['% VYZbsh% <=DH@Q% *21)$'

DV ejWa^XVX^̃c% V eg^cX^e^dh YZ adh cdkZciV% YZ FQN 4XMb JWM

EXLRJU FQNX[b #K@ADDAF?% *22,$% ZcigZ digdh% ejZYZ hZg Xdch^YZgVYV Xdbd gZ[ZgZcX^V YZa ¥^gd Ze^hiZbdã¥^Xd fjZ eVh̃ V Xdch^YZgVg Za XjZged Xdbd ejcid YZ ZcXjZcigd eg^bdgY^Va YZ aV W^dad¥¦V% aV eh^Xdad¥¦V n aV hdX^dad¥¦V #X[' <9NAK% *220$' DV ^ggjeX^̃c YZa XjZged Xdbd XViZ¥dg¦V [jZ% Xdbd kZbdh% bsh d bZcdh XdciZbedgscZV YZ aV YZa ¥xcZgd #iVbW^xc Zc aV ]^hidg^d¥gV[¦V% X[' ;9FFAF?% *222$' >jZ Zc ¥gVc eVgiZ bdi^kVYd edg aV XgZX^ZciZ XdcX^ZcX^V YZ fjZ aV ZmeZg^ZcX^V XdgedgVa Zh [jcYVbZciVa Zc aV XgZVX^̃c YZ XdcdX^b^Zcid% Zk^YZcX^VYV edg aV Vbea^VX^̃c XdcXZeijVa fjZ ^cigdYj_d Za ¥xcZgd Xdbd XViZ¥dg¦V fjZ ^cXaj¦V V ]dbWgZh n V bj_ZgZh' =hiZ [Zc̃bZcd% edg ad iVcid% hZ YZW^̃% Zc eVgiZ% Va ^c[aj_d YZ aV iZdg¦V [Zb^c^hiV n V aV ¥ZcZgVa^oVX^̃c YZa XdcXZeid YZ ¥xcZgd% eZgd iVbW^xc ijkd Zc aV ^c[ajZcX^V YZa eZchVb^Zcid YZ E^X]Za >djXVjai jc Zhi¦bjad h^¥c^[^XVi^kd YZhejxh YZ fjZ [jZgV igVYjX^Yd Va ^c¥axh V ^c^X^dh YZ aV YxXVYV YZ adh dX]ZciV' >jZ eVgi^XjaVgbZciZ ^bedgiVciZ hj XdcXZeijVa^oVX^̃c YZa XjZged Xdbd Za eg^cX^eVa aj¥Vg YdcYZ hZ bViZg^Va^oV Za Z_ZgX^X^d YZa edYZg n hZ

 

$,-.#), #$ %/($+)3 ")+*) $ '0,&"!

XdchigjnZ aV hjW_Zi^k^YVY% WVhZ YZ hj egdejZhiV YZ jcV ƒ]^hidg^V eda¦i^XV YZa XjZged§ n YZa XdcXZeid YZ ƒW^deda¦i^XV§% cZdad¥^hbd ^cigdYjX^Yd Zc *20- Zc jcV Xdc[ZgZcX^V egdcjcX^VYV Zc aV Mc^kZgh^YVY YZa =hiVYd YZ J^d YZ BVcZ^gd n fjZ hZ gZXjeZg̃ n gZh^¥c^[^X̃ V eVgi^g YZ aV YxXVYV YZ adh cdkZciV Zc aV dWgV YZ digdh VjidgZh' =hZ Zhi¦bjad% cd dWhiVciZ% iVbW^xc ]V ZcXZggVYd jc YdWaZ eZa^¥gd% YZa fjZ aV bjh^Xdad¥¦V ]^hĩg^XV cd hZ ]V k^hid XdbeaZiVbZciZ a^WgZ' Fdh gZ[Zg^bdh V aV gZYjXX^̃c YZ hjh k^gijVa^YVYZh% edg jc aVYd% V aV ^ch^hiZcX^V hdWgZ aV gZh^hiZcX^V YZa XjZged Va dgYZc eda¦i^Xd n% edg digd% V aV bZgV XdchiViVX^̃c YZ aV Y^bZch^̃c XjaijgVa YZ aV [^h^dad¥¦V YZ adh XjZgedh #X[' HGLL=&:GFF=NADD=% +)*+$' Ndak^ZcYd V aV gZaVX^̃c YZa XjZged Xdc Za ¥xcZgd% cdh fjZYV VYkZgi^g YZ fjx bVcZgV & nV cd YZhYZ aV [^adhd[¦V% h^cd YZhYZ aVh X^ZcX^Vh hdX^VaZh n aV ]^hidg^V & hZ [jcYVbZciV aV ^YZV YZ fjZ ƒ¥ZcYZg&Y^[[ZgZci WdY^Zh Zm^hi dcan l^i]^c i]Z [gVbZldg` d[ ]^hidg^XVaan kVg^VWaZ [dgbh d[ ¥ZcYZg Y^hi^cXi^dc§ #DAF<=E9FF% *220% e' 0+$' DV egdejZhiV YZ ZciZcYZg Za XjZged Xdbd [dgbV hdX^Va Z ]^hidg^oVYV ^bea^XV% h^¥j^ZcYd V ?ZhV D^cYZbVcc #*220$% hjeZgVg Za h^hiZbV hZmd(¥xcZgd% nV fjZ xhiZ egZhjedcZ jc bVgXd fjZ gZegdYjXZ Za W^cVg^hbd Va fjZ kZc^bdh ]VX^ZcYd gZ[ZgZcX^V Zc ZhiV hZXX^̃c' K^iʻV hj XdchigjXX^̃c% edg jc aVYd% Zc aV eZgXZeX^̃c k^hjVa YZa b^hbd% d hZV% Zc hj ^bV¥Zc dW_Zi^kVYV n XdaZXi^kV% n% edg digd% Zc hj ZmeZg^ZcX^V hZchdg^Va% fjZ iVbW^xc ^cXajnZ aV bZbdg^V YZ hZchVX^dcZh eVhVYVh'

(.06. @9. 8@>60:7:4D. 12 4C92=:

DV XViZ¥dg¦V YZ ¥xcZgd% Xdchda^YVYV% Xdbd ]Zbdh k^hid% Zc aV YxXVYV YZ adh dX]ZciV% ZbeZõ V iZcZg hjh eg^bZgVh XdchZXjZcX^Vh k^h^WaZh Zc Za sbW^id YZ aV bjh^Xdad¥¦V ]^hĩg^XV bjn V eg^cX^e^dh YZ aV YxXVYV h^¥j^ZciZ' 8NVRWRWN NWMRWP¥1 ?^¥RL% 9NWMN[ JWM ENa^JUR]b #*22*$% YZ KjhVc EX;aVgn n 9NWMN[ JWM ]QN ?^¥RLJU 5JWXW #*22,V$% YZ EVgX^V B' ;^igdc% n ?^¥RLXUXPb JWM MROON[NWLN #*22,$% ZY^iVYd edg Jji] 9' Kda^Z% ZcigZ digdh ejcijVabZciZ hZ}VaVYdh edg HVjaV @^¥¥^ch #*22,$% ejZYZc Xdch^YZgVghZ% Xdc bVi^XZh V adh fjZ VajY^gZbdh hZ¥j^YVbZciZ% gZ[ZgZcX^VaZh Zc ZhiZ ejcid' KZ ejZYZ VYb^i^g fjZ% Zc eVgiZ% Zhidh a^Wgdh YVc Xdci^cj^YVY V aV iZcYZcX^V Zc¥adWVYV WV_d aV YdWaZ Zi^fjZiV YZ ]^hidg^V d k^YV YZ aVh bj_ZgZh #X[' ;9K;M<G% *221$' ;dc idYd% iVbW^xc bVgXVgdc aV ^cigdYjXX^̃c & ^bejahVYV hdWgZ idYd edg aV bjh^Xdad¥¦V [Zb^c^hiV & YZ cjZkdh Zc[dfjZh [jcYVbZciVYdh% Xdbd kZc^bdh Y^X^ZcYd% Zc aV XViZ¥dg¦V YZ ¥xcZgd'

Ddh Vgi¦Xjadh XdciZc^Ydh Zc Za a^Wgd YZ ;^igdc% 9NWMN[ JWM ]QN V^¥RLJU LJWXW% hZ ejZYZc egdedcZg Xdbd bdYZad YZ Vea^XVX^̃c Va sbW^id YZ aV bjh^Xdad¥¦V ]^hĩg^XV YZ aV XViZ¥dg¦V YZ ¥xcZgd% iVa Xdbd ]VW¦V iZdg^oVYd KXdii Zc *21/ n% VYZbsh% VYZgZoVYV Xdc aV Y^hXjh^̃c YZ ad fjZ% ZcidcXZh% Xdchi^ij¦V aV gZ[aZm^̃c iZ̃g^XV XdciZbedgscZV hdWgZ Y^X]V XViZ¥dg¦V Zc Za XVbed YZa [Zb^c^hbd% gZegZhZciVYV Zc VjidgVh Xdbd =aV^cZ

!3,%.-8 +1/)$-*-'4" ()/06.)$" 2 %* %*%&",0% %, *" ("#)0"$)6,

K]dlVaiZg% BjY^i] :jiaZg d LVc^V EdYaZh`^' 9 Y^[ZgZcX^V YZ EX;aVgn% Xjnd bxidYd YZ Vcsa^h^h Zhis bjn XdcY^X^dcVYd edg Za W^cVg^hbd bVhXja^cd([ZbZc^cd% ;^igdc Za^¥^̃ aV eZgheZXi^kV VYZXjVYV eVgV VcVa^oVg aV [dgbV Zc aV fjZ Za ¥xcZgd hZ cZ¥dX^̃ YjgVciZ Za h^¥ad PAP Zc Y^kZghVh ^chiVcX^Vh YZ edYZg #X['% VYZbsh% ;ALJGF% *22+$' =hiV eZgheZXi^kV% Va XdcigVg^d fjZ aV YZ EX;aVgn% eZgb^i¦V YVg XjZciV% XdcXZeijVa n bZidYdã¥^XVbZciZ% cd h̃ad YZ aV ]^hidg^X^YVY YZa egdXZhd YZ XdchigjXX^̃c YZa ¥xcZgd% h^cd% [dgbjaVYd% fj^os% YZ [dgbV bsh XdciZbedgscZV% YZ aV YZchV gZY YZ ^ciZggZaVX^dcZh YZ aV fjZ [dgbV eVgiZ' >gZciZ V ZhiV eZgheZXi^kV% bsh eg̃m^bV YZ aV ]^hidg^V hdX^Va% aV Vegde^VX^̃c edg eVgiZ YZ EX;aVgn YZ aV XViZ¥dg¦V YZ ¥xcZgd hZ gZaVX^dcV% edg jc aVYd% Xdc aV ^c[ajZcX^V YZ Zc[dfjZh YZXdchigjXi^k^hiVh n eh^XdVcVa¦i^Xdh YZ ^che^gVX^̃c [djXVjai^VcV fjZ iVbW^xc hZ VhdX^Vc% V hj kZo% Xdc aV aaVbVYV ƒFZl Ejh^Xdad¥n§ #X[' N9F <=F LGGJF% *22.% jcV k^h^̃c bjn Xg¦i^XV hdWgZ ZhiV iZcYZcX^V% X['% ZcigZ digdh% CJ9E=J% *22.4 EAD=K *22.% *2204 H9KD=J% *2204 ?J==J4 JME:GD<4 CAF?% +)))$' Kj Vcsa^h^h% YZ XVgsXiZg ^ciZgegZiVi^k^hiV n [jcYVbZciVYd Zc jcV XdcXZeX^̃c hZb^̃i^XV YZ aV bʻh^XV fjZ aV Vh^b^aV V jc iZmid n fjZ aZ YV e^Z V jhVg Xdbd bdYZad aVh egdejZhiVh YZ LZgZhV YZ DVjgZi^h #*21-$% hZ XZcigV Zc YZbdhigVg ]VhiV fjx ejcid aV Xdbedh^X^̃c Zh iVbW^xc jcV egsXi^XV XdcY^X^dcVYV edg Za ¥xcZgd n WVhVYV Zc hjW_Zi^k^YVYZh fjZ hZ ZmegZhVc bZY^VciZ X̃Y^¥dh% iVbW^xc Zaadh% ¥ZcZg^oVYdh' K^c ZbWVg¥d% YZ_V Zc jc eaVcd hZXjcYVg^d XjVafj^Zg i^ed YZ Xdch^YZgVX^̃c hdWgZ XdcY^X^dcZh ]^hĩg^XVh n hdX^VaZh #X[' K=A<E9F% *220$% ^cXajnZcYd Zc ZhiV XViZ¥dg¦V Za hVWZg Y^hedc^WaZ hdWgZ ]^hidg^V n iZdg¦V YZ aV bʻh^XV #X[' LJ=ALD=J% *22,% *2224 X[' Xdbd XdcigVZ_Zbead% K;GLL% +)),$'

=a XdcXZeid YZ ƒY^[ZgZcX^V§ [jZ Vgi^XjaVYd Xdc aV XViZ¥dg¦V YZ ¥xcZgd Zc Za X^iVYd a^Wgd ZY^iVYd edg Jji] 9' Kda^Z Zc *22,' =c bjh^Xdad¥¦V n digVh X^ZcX^Vh ]jbVcVh n hdX^VaZh aV XViZ¥dg¦V YZ Y^[ZgZcX^V% hZV YZ hZmd% ¥xcZgd% dg^ZciVX^̃c hZmjVa% eZgd iVbW^xc YZ gVoV d XaVhZ hdX^Va% ]V h^Yd jcV ^bedgiVciZ ]ZggVb^ZciV XdcXZeijVa eVgV ZhijY^Vg & hZ¥ʻc VejciV aV egde^V Kda^Z & Za eVeZa fjZ aV bʻh^XV YZhea^Z¥V Zc aV XdchigjXX^̃c n gZ[jZgod YZ ^YZdad¥¦Vh Ydb^cVciZh Z% ^¥jVabZciZ n V aV ^ckZghV% Zc X̃bd ejZYZ YZhV[^VgaVh n gZh^hi^gaVh' Fd Zh h̃ad jcV XjZhi^̃c YZ gZ[aZ_Vg d YZhV[^Vg ^YZdad¥¦Vh YZ Y^[ZgZcX^V% h^cd iVbW^xc YZ ZhXjYg^}Vg aVh VedgiVX^dcZh XjaijgVaZh n bjh^XVaZh YZ aVh ƒXdbjc^YVYZh YZ Y^[ZgZcX^V§% W^Zc Zc VgVh YZ jc dW_Zi^kd YZ gZ^k^cY^XVX^̃c eda¦i^XV% eZgd iVbW^xc YZ jcV bsh eajgVa n Y^kZgh^[^XVYV k^h^̃c YZ aV VXi^k^YVY XjaijgVa ]jbVcV V ad aVg¥d YZ aV ]^hidg^V' =c Za kdajbZc% fjZ hZ¥ʻc aV ZY^idgV VWdgYV edg eg^bZgV kZo aV XViZ¥dg¦V YZ ƒY^[ZgZcX^V§ Zc aV bʻh^XV% Kda^Z igVoV Za eVcdgVbV YZ adh YZWViZh XdcXZeijVaZh hdWgZ aV ƒY^[ZgZcX^V§% VjcfjZ cd Zmea^X^iV adh b̃k^aZh eda¦i^Xdh fjZ hjWnVXZc V adh Y^[ZgZciZh eaVciZVb^Zcidh' =a XdcXZeid YZ ƒY^[ZgZcX^V§ ejZYZ deZgVg Zc adh bsg¥ZcZh YZa ZhZcX^Va^hbd% Xdbd bjn W^Zc dWhZgkV aV VjidgV #KGDA=% *22,$% eZgd aV dedh^X^̃c Va b^hbd Xdbd jcV [dgbV YZ

 

$,-.#), #$ %/($+)3 ")+*) $ '0,&"!

bVg¥^cVa^oVX^̃c Zh jc VgbV YZ YdWaZ [^ad% ejZh aV VjhZcX^V YZ jcV ƒY^[ZgZcX^V§ gZXdcdX^YV ejZYZ hZg jcV ZmXjhV XdcXZeijVa eVgV aV Vfj^ZhXZcX^V V jcV cdgbV XdckZcX^dcVa egZZhiVWaZX^YV n Ydb^cVciZ% VYZbsh YZ fjZ aV VWda^X^̃c YZ aV Y^[ZgZcX^V YZ_V YZhegdk^hid Va VXVYxb^Xd YZ jcV ʻi^a ]ZggVb^ZciV XdcXZeijVa Xdc aV fjZ VWdgYVg aVh ZmegZh^dcZh% VXi^k^YVYZh n k^kZcX^Vh YZ ^cY^k^Yjdh d ¥gjedh [ajXijVciZh cd ^cXaj^Ydh Zc jc eVgVY^¥bV bVhXja^cd eVig^VgXVa n ]ZiZgdhZmjVa' =h Za Xdc[a^Xid ZcigZ adh egdnZXidh VeVgZciZbZciZ dejZhidh YZ ƒ^¥jVaVg§ SƒhVb^c¥§T d ƒVaiZg^oVg§ Sƒdi]Zg^c¥§T VWdgYVYd edg FVdb^ KX]dg #*212$'

Ddh Vgi¦Xjadh XdciZc^Ydh Zc ZhiZ a^Wgd hZ ejZYZc V¥gjeVg ZcigZ adh fjZ bjZhigVc jcV eZgheZXi^kV XdciZmijVa^oVYdgV n adh fjZ% XZcigVYdh Zc Za iZmid bjh^XVa% n Vʻc VWg^ZcYd cjZkVh edh^W^a^YVYZh ]ZgbZcxji^XVh% eVgZXZc ^cXjgg^g V kZXZh Zc aV iZciVX^̃c ZhZcX^Va^hiV YZ cZjigVa^oVg aVh k^gijVa^YVYZh Xg¦i^XVh YZ aV XViZ¥dg¦V YZ ¥xcZgd' ;dbesgZhZ% Zc ZhiZ hZci^Yd% Za Vgi¦Xjad YZ ?gZiX]Zc 9' O]ZZadX`% fjZ VWdgYV aV XdchigjXX^̃c ]^hĩg^XV YZa bdYd bZcdg VednVYd Zc aV eZgheZXi^kV fjZ egdedgX^dcV aV XViZ¥dg¦V YZ ¥xcZgd% Xdc Za YZ DVlgZcXZ CgVbZg% fjZ Zc hj Vcsa^h^h YZa 5J[WJ_JU YZ JdWZgi KX]jbVcc #edg digd aVYd% jc Z_Zbead YZ ]ZgbZcxji^XV bjh^XVa$ YV edg ksa^Yd jc eVgVY^¥bV ViZbedgVa YZ ad [ZbZc^cd n YZ ad bVhXja^cd' =hiV ʻai^bV k¦V ^ciZgegZiVi^k^hiV% fjZ XdcX^WZ Za Vcsa^h^h Xdbd ]ZgbZcxji^XV hjW_Zi^kV n egdedcZ aV hjbV YZ edh^WaZh aZXijgVh% VjY^X^dcZh Z ^ciZgegZiVX^dcZh #Zc Za hZci^Yd YZ Z_ZXjX^dcZh$ YZa iZmid bjh^XVa% XdbW^cVYV Xdc Za gZXjghd V aV XViZ¥dg¦V YZ ¥xcZgd% Zh jcV iZcYZcX^V VcjcX^VYV edg EX;aVgn Z ^ajhigVYV Zc igVWV_dh edhiZg^dgZh #edg Z_Zbead% :GJ?=J<AF?% +))+$'

EX;aVgn% V eg^cX^e^dh YZ adh cdkZciV% iVbW^xc eVgi^X^ẽ Zc Za YZWViZ ¥ZcZgVYd edg jcV edcZcX^V YZ EVncVgY Kdadbdc hdWgZ aV ]dbdhZmjVa^YVY YZ KX]jWZgi ejWa^XVYV Xdbd Vgi¦Xjad Zc *212% YVcYd Vh¦ jcV cdiVWaZ gZhdcVcX^V% Zc Za sbW^id YZ aV bjh^Xdad¥¦V% V aV Vgi^XjaVX^̃c YZ aV XViZ¥dg¦V YZ ¥xcZgd Xdc egsXi^XVh j dg^ZciVX^dcZh hZmjVaZh #KGDGEGF% *2124 EX;D9JQ% *22,$' Mc V}d YZhejxh% Zc *22-% VeVgZX^̃% ZcigZ Za Zcijh^Vhbd n aV Xg¦i^XV% C^NN[RWP ]QN YR]LQ% aV eg^bZgV XdaZXX^̃c bjh^Xdã¥^XV YZ ZchVndh PJb¥ n aZhW^Vcdh fjZ ^cX^Y¦V hdWgZ Za gZeZgidg^d ]^hĩg^Xd #:J=LL4 OGG<4 L@GE9K% *22-$' K^¥j^ZcYd jcV iZcYZcX^V bsh Vbea^V% ZhiZ i^ed YZ ZhijY^dh [jZgdc gZV¥gjeVYdh WV_d Za ixgb^cd ƒXV_̃c YZ hVhigZ§ YZ ZhijY^dh ƒfjZZg§ #X[' L9QDGJ% +))1$' 9ciZ aV VXjhVX^̃c edg aV bjh^Xdad¥¦V igVY^X^dcVa^hiV YZ h̃ad egZiZcYZg hVXVg Xdbedh^idgZh YZa VgbVg^d n YZ ZhiVWaZXZg gZaVX^dcZh h^bea^hiVh YZ ZhiZ ]ZX]d Xdc hjh dWgVh% adh ZY^idgZh YZ C^NN[RWP ]QN BR]LQ d[gZX¦Vc jcV gZhejZhiV bVi^oVYV' JZXdcdX¦Vc Za YZgZX]d V aV b^a^iVcX^V X^k^a YZ PJb¥ n aZhW^VcVh Zc XjVafj^Zg XVbed% eZgd YZXaVgVWVc fjZ Za ƒYZhiVeZ§ YZ egZ[ZgZcX^Vh hZmjVaZh cd ZgV Za Vhjcid YZ aV ZY^X^̃c n fjZ Za xc[Vh^h Zc aVh eda¦i^XVh YZ ^YZci^YVY cd ZgV jc dW_Zi^kd eg^dg^iVg^d' ;dc idYd% VaZ¥VWVc

!3,%.-8 +1/)$-*-'4" ()/06.)$" 2 %* %*%&",0% %, *" ("#)0"$)6,

fjZ% eVgi^ZcYd YZ fjZ Za ZchVnd Xg¦i^Xd d VXVYxb^Xd h^ZbegZ hZ gZaVX^dcV Xdc aV ^YZci^YVY n hjh eda¦i^XVh hjWh^¥j^ZciZh ^cXajhd XjVcYd xhiVh cd hZ YZXaVgVc% Va bZcdh% ZgVc ]dcZhidh Zc hj VXZgXVb^Zcid YZhYZ jc edh^X^dcVb^Zcid Zmea¦X^iVbZciZ PJb' DV hjejZhiV cZjigVa^YVY YZ adh VXZgXVb^Zcidh bjh^Xdã¥^Xdh igVY^X^dcVaZh eVgi¦Vc bjn egZ[ZgZciZbZciZ YZ jcV cd edh^X^dcVYV cZjigVa^YVY% ^bea¦X^id hdedgiZ YZ jcV V¥ZcYV ZhZcX^Va^hiV n XdchZgkVYdgV% YdcYZ ad ƒcdgbVa§ ZgV ZciZcY^Yd Vfj¦ Xdbd cdgbVi^k^oVYd ]ZiZgdhZm^hbd% ZaZkVYd V jcV ƒXViZ¥dg¦V jc^kZghVa n cVijgVa§'

;dbd VejciVc <Vk^YZ <Vdab^ n =bbVcjZaZ KZc^X^ #+)))$% adh ZhijY^dh ƒfjZZg§ ]Vc ^Yd Xdck^gi^xcYdhZ Zc jc ƒVeVgVid ^ciZgegZiVi^kd n Y^hXjgh^kd fjZ VaWZg¥V aV VbW^X^̃c YZ gZk^h^iVg aV ]^hidg^V Z ^ciZgegZiVg Za egZhZciZ YZhYZ jcV eZgheZXi^kV ¥adWVabZciZ ]dbdhZmjVa§ #<9GDEA4 K=FA;A% +))) e' *-)4 X['% VYZbsh% L9QDGJ% +))1$' =hidh VjidgZh VejciVc fjZ aV ]dbdhZmjVa^YVY n hjh bVc^[ZhiVX^dcZh h^ZbegZ ]Vc ZhiVYd bVg¥^cVa^oVYVh n gZeg^b^YVh n fjZ edg Zaad Za bxidYd ^ckZhi^¥VYdg ejZYZ iZcZg fjZ hZg ^cij^i^kd% ejZh adh YVidh cZXZhVg^dh eVgV YdXjbZciVgaVh Zhisc cdgbVabZciZ dXjaidh #<9GDEA4 K=FA;A% +)))% e' *-,$' =a ]ZX]d Zk^YZciZ YZ aV dXjaiVX^̃c ]^hĩg^XV YZ aV ]dbdhZmjVa^YVY cd i^ZcZ h^c ZbWVg¥d edg fjx egZhjedcZg cjZkVh ]ZggVb^ZciVh Y^hX^ea^cVgZh% h^cd jc VXZgXVb^Zcid XVjid% Xdc aV edh^WaZ XdchZXjZcX^V YZ ZmigVZg XdcXajh^dcZh Vegdm^bVi^kVh d ƒegdWVWaZh§ Zc WVhZ V YVidh X^gXjchiVcX^VaZh% Xdbd YZ [dgbV iVc hj¥ZgZciZ n Z[ZXi^kV ]V ]ZX]d% edg Z_Zbead% ?Vgn ;' L]dbVh Xdc aV ZkZcijVa dg^ZciVX^̃c ]dbdZg̃i^XV YZ @VcYZa #L@GE9K% *22-$' =c aV bZY^YV Zc fjZ aV XdcYjXiV ]dbdhZmjVa hZ ]V k^hid hdbZi^YV V Y^[ZgZciZh ¥gVYdh YZ XdZgX^̃c% eZghZXjX^̃c% dXjaiVb^Zcid d bVg¥^cVa^oVX^̃c YjgVciZ WjZcV eVgiZ YZ aV ]^hidg^V YZ aV XjaijgV dXX^YZciVa Xg^hi^VcV n edhiXg^hi^VcV% ]V egdYjX^Yd XdbedgiVb^Zcidh hdbZi^Ydh V jc kVg^VWaZ% eZgd WVhiVciZ Xdch^hiZciZ n eZgh^hiZciZ h^aZcX^Vb^Zcid% hZXgZi^hbd j dXjaiVb^Zcid' =hd a^b^iV YZ [dgbV Zk^YZciZ adh iZhi^bdc^dh ZhXg^idh fjZ edYg¦Vc YdXjbZciVgad% n dWa^¥V Va ^ckZhi^¥VYdg V jc VXZgXVb^Zcid YZYjXi^kd% X^gXjchiVcX^Va% XdcigVhiVciZ n V XdcXajh^dcZh bsh [gZXjZciZbZciZ hjbVi^kVh fjZ YZbdhigVi^kVh' <Z Vfj¦ cd hZ YZYjXZ fjZ% Xdbd dXjggZ Zc Za X^iVYd ZhijY^d YZ L]dbVh hdWgZ @VcYZa% ZhVh XdcXajh^dcZh XVjiZadhVh n WVhVYVh Zc egjZWVh X^gXjchiVcX^VaZh cd ejZYVc d[gZXZg Vaidh ¥gVYdh YZ egdWVWaZ kZgVX^YVY' =h aV egjYZcX^V n egdXZhd Zc Za bVcZ_d YZ [jZciZh n ]ZggVb^ZciVh Y^hX^ea^cVgZh ad fjZ eVgZXZ VYZXjVYd eVgV Za ZhijY^d YZ jcV XdcYjXiV hZXjaVgbZciZ gZeg^b^YV'

DV ^cXdgedgVX^̃c YZa XjZged Zc Za sbW^id YZ adh ZhijY^dh YZ ¥xcZgd eVgV VWdgYVg xedXVh% ¥xcZgdh n VjidgZh ]VW^ijVaZh Zc aV bjh^Xdad¥¦V ]^hĩg^XV ]V iZc^Yd jcV YZ[ZchV bjn eVgi^XjaVg Zc aVh ejWa^XVX^dcZh YZ KjoVccZ ;jh^X`% fj^Zc iVbW^xc edYg¦Vbdh ZcXjVYgVg Zc Za XVbed YZ aV bjh^Xdad¥¦V [Zb^c^hiV' Kj ejcid YZ eVgi^YV cd [jZ bjn Y^[ZgZciZ YZa YZ aV ]^hidg^V YZ k^YV YZ aVh bj_ZgZh% Zhid Zh% ]VXZghZ aV egZ¥jciV Wsh^XV YZ ỸcYZ ZhiVWVc aVh bj_ZgZh Zc aV XjaijgV YZa WVggdXd #+))2$' K^c ZbWVg¥d% bdY^[^X̃

 

$,-.#), #$ %/($+)3 ")+*) $ '0,&"!

hj Zc[dfjZ Va ZaZ¥^g% Xdbd XViZ¥dg¦V egZ[ZgZciZ% Za XjZged n% Zc XdchZXjZcX^V% aV gZaVX^̃c ]^hĩg^XV & n cd eg^cX^eVabZciZ hZb^̃i^XV & ZcigZ ¥xcZgd n hZmjVa^YVY' <ViV YZ *22- Za Vgi¦Xjad ƒ>Zb^c^hi L]Zdgn% Ejh^X L]Zdgn% VcY i]Z E^cY(:dYn HgdWaZb§% fjZ Zh jcd YZ adh edXdh igVWV_dh YZ gZ[aZm^̃c iZ̃g^XV Xdc adh fjZ XdciVbdh' DV VjidgV egdedcZ Zc ZhiZ iZmid aV ^YZV YZ fjZ aV iZdg¦V bjh^XVa [Zb^c^hiV YZW¦V iZdg^oVg ƒi]Z egVXi^XZh d[ eZg[dgb^c¥ WdY^Zh% i]Z WdY^Zh bdhi a^`Zan id ZcVXi bZiVe]dgh d[ ¥ZcYZg dg id ZcVXi i]Z Xdchi^ijX^dc d[ ¥ZcYZg ^ihZa['§ #;MKA;C% *22-% e' *0$' =hiZ egd¥gVbV hZ WVhVWV Zc aV Xdch^YZgVX^̃c YZ fjZ idYV ZaZXX^̃c bjh^XVa & Xdbedh^X^dcVa Z ^ciZgegZiVi^kZ & ZhiVWV XdcY^X^dcVYV edg Za ¥xcZgd Zc igZh VheZXidh3 ƒcdi [dg l]Vi i]Z ^chigjbZci dg bZY^jb hZZbZY id gZegZhZci Wji [dg l]Vi ^ih eZg[dgbVcXZ ZcXdjgV¥ZY dcZ id ZcVXi4 dg [dg ]dl ^i X]VgVXiZg^hi^XVaan ^ciZgVXiZY4 dg [dg ]dl ^ih eZg[dgbVcXZ X]VgVXiZg^hi^XVaan cZ¥di^ViZY i]Z gZaVi^dch]^e d[ WdYn VcY b^cY'§ #;MKA;C% *22-% e' +)$' ;jh^X` XdcXaj¦V fjZ ZhiV eZgheZXi^kV iZc¦V% ^cXajhd% XdchZXjZcX^Vh Zc aV Y^hX^ea^cV% edgfjZ Y^[ZgZcX^VWV Zc ixgb^cdh YZ ¥xcZgd aV ^ciZgegZiVX^̃c & ƒeZg[dgbVcXZ§ & YZ aV Xdbedh^X^̃c & ƒiZdg¦V§' DV eg^bZgV hZg¦V ƒ[ZbZc^cV§% b^ZcigVh fjZ V aV hZ¥jcYV hZ aZ Vig^Wj^g¦Vc XjVa^YVYZh ƒbVhXja^cVh§% d% Zc digVh eVaVWgVh% aV eg^bZgV hZg¦V aV egde^V YZa XjZged% b^ZcigVh fjZ aV hZ¥jcYV% ad hZg¦V YZ aV bZciZ' DV b^hbV VjidgV ]V egdhZ¥j^Yd ZhiV a¦cZV Zc hjh ZhijY^dh hdWgZ bʻh^XV Vci^¥jV% Zc ZheZX^Va hdWgZ aV Xdbedh^idgV% edZiV n XVciVciZ >gVcXZhXV ;VXX^c^ #;MKA;C% *22,% *22-% *222% +)))% +))2$' ;jh^X` Zh% VYZbsh% ZY^idgV YZ HXVNW JWM ?^¥RL% fjZ hZ egZhZciV Xdbd 3 <X^[WJU XO 9NWMN[ JWM 5^U]^[N'

DV XjZhi^̃c YZ aV hjW_Zi^k^YVY [ZbZc^cV XdgedgZ^oVYV Zc jcV ƒZhXg^ijgV§ iVbW^xc ZaaV [ZbZc^cV% Zhid Zh% jcV ZhXg^ijgV Xdch^YZgVYV Xdbd aV kdo YZa XjZged [ZbZc^cd #X[' ;AKGMP% *20.$% n% ZkZcijVabZciZ% hj h^bxig^XV W^cVg^V% jcV hjW_Zi^k^YVY bVhXja^cV XdgedgZ^oVYV Zc jcV ZhXg^ijgV bVhXja^cV% Zh digV XjZhi^̃c XZcigVa Zc idYdh Zhidh YZWViZh' Kj ^cigdYjXX^̃c Zc aV bjh^Xdad¥¦V ]^hĩg^XV aaZ¥̃ eg^cX^eVabZciZ YZ aV bVcd YZ ;Vgdanc 9WWViZ #*212% *22,$% fj^Zc% cd dWhiVciZ% egZhX^cYZ YZa W^cVg^hbd W^dad¥^hiV fjZ aV ^cigdYjXX^̃c V ZhiZ esggV[d gZkZaV n fjZ eVgZXZ aViZciZ Zc adh igVWV_dh YZ EX;aVgn n ;jh^X`' 9WWViZ egdedcZ fjZ aV bʻh^XV% Zc aV ̃eZgV% hjWk^ZgiZ n YZhV[¦V ZhiZ eVgVY^¥bV W^cVg^d ZhZcX^Va^hiV% YVcYd aV ƒkdo§ #XdgedgZ^oVYV n VjY^WaZ% eZgd iVbW^xc Vjidg^Va% YgVbViʻg¥^XV n YgVbVidã¥^XV$ V aVh bj_ZgZh #X[' iVbW^xc% Zc ad fjZ hZ gZ[^ZgZ V ̃eZgV n ZhijY^dh YZ ¥xcZgd% ;GJAFF=4 KEALK% *22.4 <=DD9EGJ94 >AK;@DAF% *2204 KE9JL% +)))$' =c ZhZ sbW^id ZcXdcigVbdh digd Z_Zbead YZ iZdg^oVX^̃c YZa XjZged Zc hj Xdc[ajZcX^V Xdc adh ZhijY^dh YZ ¥xcZgd n adh iZbVh egde^dh YZ aV bjh^Xdad¥¦V ]^hĩg^XV fjZ hZ eaVhbV Zc Za igVWV_d YZ Jd¥Zg >gZ^iVh Zc idgcd V adh XVhigVYdh #+)),% +))2$' Mcd YZ adh VheZXidh bsh ^ciZgZhVciZh YZ ZhiV ^ckZhi^¥VX^̃c Zh fjZ hjeZgV eaZcVbZciZ Za gZXjghd V XjVafj^Zg Y^hXjghd XdbeZchVidg^d d YZ gZh^hiZcX^V' :VhscYdhZ Zc DVfjZjg%

!3,%.-8 +1/)$-*-'4" ()/06.)$" 2 %* %*%&",0% %, *" ("#)0"$)6,

hj iZh^h Zh aV YZ fjZ Za xm^id YZ adh XVhigVYdh YjgVciZ Za WVggdXd hZ YZW¦V% cd h̃ad V aV kdXVa^YVY% h^cd Va ]ZX]d YZ fjZ gZh^Y¦V Zc jc XjZged VbW^¥jd% ^ciZgbZY^d ZcigZ ]dbWgZ n bj_Zg% n ZcigZ VYdaZhXZciZ n VYjaid% fjZ gZhedcY¦V V aVh ZmeZXiVi^kVh Zg̃i^XVh YZa eʻWa^Xd XdciZbedgscZd' =hid Zh% adh XVhigVYdh cd [VhX^cVWVc edg hj kdo eZhZ Va XjZged% h^cd edg hj kdo n iVbW^xc edg hj XjZged'

Ddh Zc[dfjZh fjZ edYZbdh V¥gjeVg WV_d Za XdcXZeid YZ ZhXg^ijgV(YN[OX[VJWLN XdgedgZ^oVYV hdc ^cYZeZcY^ZciZh YZ aV ixXc^XV ji^a^oVYV eVgV YZhVggdaaVgadh n Vg¥jbZciVgadh' =hid Zmea^XV fjZ% Zc adh igVWV_dh fjZ hZ ZcXjVYgVc Zc ZhiV a¦cZV% ZcXdcigZbdh & Xdc[dgbZ VfjZaad fjZ hZ fj^ZgZ bdhigVg & Y^kZghVh Vegdm^bVX^dcZh VcVa¦i^XVh% iVaZh Xdbd% ZcigZ digVh% aV iZdg¦V h]Zc`Zg^VcV% aV cVggVidad¥¦V d aV hZb^dad¥¦V% VYZbsh YZ Vegdm^bVX^dcZh [dgbVa^hiVh bsh igVY^X^dcVaZh n i¦e^XVh YZa Vcsa^h^h YZa Zhi^ad idcVa' ;jVcYd ZhVh b^hbVh YZX^h^dcZh Xdbedh^X^dcVaZh hZ VWdgYVc V eVgi^g YZ adh XdcXZeidh YZ ^YZci^YVY n hjW_Zi^k^YVY% ZhiV h^ijVX^̃c cd kVg¦V' =h% VYZbsh% Xdbʻc Za egdWaZbV YZa ZhiVijh fjZ hZ aZ didg¥V V aV [^h^dad¥¦V% edg jc aVYd% n Va XVgsXiZg bZiV[̃g^Xd YZ ¥gVc eVgiZ YZ aV iZgb^cdad¥¦V ZbeaZVYV% edg digd' =a gZXjghd V aV bZis[dgV & XjVcYd cd Va ZhiZgZdi^ed & Zh XdchjhiVcX^Va V aV gZegZhZciVX^̃c YZa ¥xcZgd% d hZV% [dgbV eVgiZ YZ adh [jcYVbZcidh Ze^hiZbdã¥^Xdh eVgV fjZ hZ ejZYV Xdch^YZgVg fjZ jc hdc^Yd% jc ¥Zhid d jcV XdbW^cVX^̃c YZ hdc^Ydh n ¥Zhidh hZ ejZYV ^YZci^[^XVg Xdbd bVhXja^cd d [ZbZc^cd' DV edh^W^a^YVY iZ̃g^XV YZ jcV ƒZhXg^ijgV ¥ZcZg^oVYV§ ^ciZgeZã eVgi^XjaVgbZciZ Va XVbed YZ aV iZdg¦V YZ aV bʻh^XV% YdcYZ gZX^W^̃ jcV ^ciZgZhVciZ gZhejZhiV edg eVgiZ YZ >gZY =kZgZii EVjh% V aV fjZ bZgZXZ aV eZcV egZhiVg ViZcX^̃c #X[' =N=J=LL E9MK% *22,$' Fd h̃ad eaVciZV Za igVWV_d n Za Y^hXjghd YZ adh bjh^X̃ad¥dh &egZYdb^cVciZbZciZ ]dbWgZh & fjZ ]VhiV ZcidcXZh hZ YZY^XVWVc V aV iZdg¦V bjh^XVa Zc aV eZgheZXi^kV YZ ¥xcZgd% h^cd% ad fjZ Zh bsh ^bedgiVciZ% hjWgVnV aV ^bedgiVcX^V YZ aV ^cXdgedgVX^̃c YZ ]ZggVb^ZciVh ]VhiV ZcidcXZh bVg¥^cVaZh & hdWgZ idYd% VfjZaaVh YZ XVgsXiZg ^ciZgegZiVi^kd d Y^hXjgh^kd YZ aV ZhXjX]V & n Za VWVcYdcd YZa ZheZ_^hbd ViZbedgVa Zc Za fjZ ¥gVc eVgiZ YZa igVWV_d iZ̃g^Xd YZ adh bjh^X̃ad¥dh hZ YZhVggdaaVWV' Kj egdejZhiV% YZ ]ZX]d% Zh XZgXVcV V aVh YZ jcV bjh^Xdad¥¦V XdciZmijVa d gZaVX^dcVa% n VWd¥V edg aV bjai^ea^XVX^̃c n XdbW^cVX^̃c YZ cjZkVh XViZ¥dg¦Vh YZhYZ aVh fjZ Zmea^XVg aV bʻh^XV% Vh¦ Xdbd edg aV hjWkZgh^̃c YZ VfjZaaVh fjZ% Zc jc bdbZcid YVYd% eVgZoXVc [^_Vh Z ^cbjiVWaZh'

AVc :^YYaZ ^cigdYj_d% Zc *222% aV XViZ¥dg¦V YZ bVhXja^c^YVY #X[' LGK@% +))-$ Zc Za sbW^id YZ aV bjh^Xdad¥¦V ]^hĩg^XV #:A<<D=% *222% +)**$3 Xdbd ]Zbdh k^hid% Za Vgi¦Xjad VciZh X^iVYd YZ =kZgi EVjhh ]VW¦V ]ZX]d ad egde^d Zc Za sbW^id YZ aV iZdg¦V YZ aV bʻh^XV hZ^h V}dh VciZh' McV YxXVYV bsh iVgYZ% :^YYaZ ZY^ĩ% _jciVbZciZ Xdc C^ghiZc ?^Whdc% ?J¥L^URWR]b JWM `N¥]N[W V^¥RLJU Y[JL]RLN #+))2$' DV bVcZgV Xdbd VbWdh gZ^k^cY^XVc aV bVhXja^c^YVY Xdbd XViZ¥dg¦V ]^hidg^d¥gs[^XV X^ZggV Zc X^Zgid

 

$,-.#), #$ %/($+)3 ")+*) $ '0,&"!

hZci^Yd Za egdXZhd VW^Zgid Ydh YxXVYVh VciZh edg EX;aVgn n ;^igdc' <Z ]ZX]d% hj egdejZhiV eVgiZ YZ aV VXZeiVX^̃c YZa aZ¥VYd YZ aV bjh^Xdad¥¦V [Zb^c^hiV Xdbd [VXidg [jcYVbZciVa eVgV Za YZhVggdaad YZ jc i^ed YZ bjh^Xdad¥¦V Xg¦i^XV YZ[^c^YV edg hj Y^hiVcX^V [gZciZ V aV Vch^dhV Vhe^gVX^̃c V aV ƒVjidcdb¦V Y^hX^ea^cVg^V§ fjZ eVgZXZ XVgVXiZg^oVg aV bjh^Xdad¥¦V bsh XdckZcX^dcVa% eVgV aV XjVa ƒiZmijVa^in% [dgb dg hdX^Va ]^hidg^Zh d[ Y^hhZb^cVi^dc VcY gZXZei^dc VeeZVg id deZgViZ Vh ^[ i]Zn XdjaY hjWh^hi hdaZan ^c i]Z XaZVgan YZ[^cZY VcY Vjidcdbdjh bjh^XVa [^ZaY§ #:A<<D=4 ?A:KGF% +))2% e' *)$' Kj egdejZhiV% VYZbsh% Xdc[^gbV% Zc eg^bZg aj¥Vg% Za egZYdb^c^d YZ jcV ̃ei^XV [jcYVbZciVabZciZ XdchigjXi^k^hiV #aV ƒbʻh^XV§ Xdbd XdchigjXidgV YZ ¥xcZgd$ n Y^hXjgh^k^hiV #gZaVX^̃c YZ adh Y^hXjghdh hdWgZ ¥xcZgd Xdc aV ƒbʻh^XV§% ^cXajnZcYd adh Y^hXjghdh hdWgZ Za XjZged$' =c hZ¥jcYd aj¥Vg% VXZeiV fjZ aV gZ^k^cY^XVX^̃c edh^i^kV YZ aV Y^[ZgZcX^V #YZ ¥xcZgd$ n YZ aV digZYVY #iVbW^xc YZ ad h^aZcX^VYd n ad dXjaid$ hZ ejZYZ gZhdakZg YZcigd YZ aV VXVYZb^V'

%7 2723.9?2 29 7. 5./6?.06E9

DV ZhiZaV YZ_VYV edg Za ZbeaZd YZa ¥xcZgd Xdbd XViZ¥dg¦V Zc aV bjh^Xdad¥¦V ]^hĩg^XV Zh bjZhigV YZ jcV ¥Zcj^cV egZdXjeVX^̃c edg gZcdkVg aV Y^hX^ea^cV% Va i^Zbed fjZ gZ[aZ_V iZcYZcX^Vh fjZ% h^ W^Zc hdc XdbjcZh Xdc Za gZhid YZa XVbed ]^hidg^d¥gs[^Xd% iVa Xdbd aVh ]Zbdh ^cigdYjX^Yd Zc aVh Ydh eg^bZgVh hZXX^dcZh YZ ZhiZ Vgi¦Xjad% YZWZbdh iZcZg Zc XjZciV' =c eVgi^XjaVg% aV VYdeX^̃c YZ aV XViZ¥dg¦V YZ ¥xcZgd YZhZhiVW^a^oV aV ^YZci^YVY Y^hX^ea^cVg^V YZ aV bjh^Xdad¥¦V XdckZcX^dcVa% YZ[^c^YV edg aV XZcigVa^YVY YZ ad fjZ cdbWgV Xdc Za ixgb^cd ƒbʻh^XV§% WVhscYdhZ Zc Za eg^cX^e^d YZ aV Vjidcdb¦V YZ aV dWgV YZ VgiZ' 9YZbsh% Zc hZ¥jcYd aj¥Vg% ^cigdYjXZ Za egdWaZbV VXXZhdg^d YZ aV Zmea^XVX^̃c YZ aV XgZVi^k^YVY &hjejZhiVbZciZ ^bea^XVYV Zc idYdh adh VheZXidh YZ aV egsXi^XV bjh^XVa & bZY^VciZ Vg¥jbZcidh YZ XVgsXiZg ]^hĩg^Xdh n hdX^dã¥^Xdh fjZ% YZ aV b^hbV bVcZgV% Xdcig^WjnZc V Zgdh^dcVg adh [jcYVbZcidh YZ aV hVXgVa^oVX^̃c YZa ƒVgi^hiV§' =c iZgXZg aj¥Vg% XVWZ Zmea^X^iVg aV cVijgVaZoV YZ aVh XdchigjXX^dcZh fjZ Za ¥xcZgd hVXV V aV ajo% aVh XjVaZh% ^YZdã¥^XVbZciZ% hZ gZ[^ZgZc V VaiZg^YVYZh ]^hĩg^XVbZciZ gZeg^b^YVh% b^cjhkVadgVYVh d bVg¥^cVa^oVYVh' =c YZ[^c^i^kV% aV gZej¥cVcX^V V ZhVh XViZ¥dg¦Vh ^bea^XV jc edh^X^dcVb^Zcid edg jc bjcYd YZ Ydh hZmdh ZhiVWaZX^Ydh n bVgXVYdh% Xdc edYZgZh n gdaZh ZhiVWaZX^Ydh & jcVh XdhVh hdc ZhZcX^VabZciZ bVhXja^cVh n digVh% ZhZcX^VabZciZ [Zb^c^cVh &% Xdc egZYdb^c^d WaVcXd dXX^YZciVa n edg hjejZhid eVgi^ZcYd YZ jc ]ZiZgdhZm^hbd jc^kZghVa% cdgbVi^kd n Xdbejah^kd'

K^c ZbWVg¥d% Zc aV bjh^Xdad¥¦V ]^hĩg^XV% ZhiV YZhZhiVW^a^oVX^̃c h̃ad aaZ¥V% edg Vh¦ YZX^gad% ]VhiV jc X^Zgid ejcid% ]VX^ZcYd fjZ% iVa kZo% hZV VYZXjVYd XVgVXiZg^oVg hj ^c[aj_d Xdbd ƒgZ[dgb^hiV§' <Z ]ZX]d% ^cXajhd aV egde^V ;^igdc% Zc Za bdbZcid sa¥^Yd YZ aV ^cigdYjXX^̃c YZa ixgb^cd%

!3,%.-8 +1/)$-*-'4" ()/06.)$" 2 %* %*%&",0% %, *" ("#)0"$)6,

gZXdgỸ fjZ aV bjh^Xdad¥¦V YZ ¥xcZgd cd hZ edY¦V dak^YVg YZ fjZ ad ^bedgiVciZ ZgV ƒaV bʻh^XV§ #;ALJGF% *22,W$' DV bVndg¦V YZ adh igVWV_dh Xdch^YZgVYdh hZ bjZkZc YZcigd YZa XVcdc bsh d bZcdh XdchZchjVa ZhiVWaZX^Yd hdWgZ aVh XViZ¥dg¦Vh YZ Vjidg% dWgV n% XdchZXjZciZbZciZ% xedXV' K^ ad VcVa^oVbdh YZhYZ aV eZgheZXi^kV YZ aV egdadc¥VX^̃c YZ aV kZgh^̃c bjh^Xdã¥^XV YZ aV [VhZ YZ aV ƒ]^hidg^V YZ aVh bj_ZgZh§% ad fjZ kZg^[^XVbdh ]VhiV V]dgV Zh Za egZYdb^c^d YZa ZhijY^d YZ [^¥jgVh [ZbZc^cVh fjZ% YZ Va¥jcV bVcZgV% ^ciZciVgdc ]VXZghZ Xdc adh Vig^Wjidh YZa ƒVjidg§ & hdWgZZciZcY^Yd Xdbd Vjidg bVhXja^cd & d fjZ eZgiZcZX¦Vc V jcV XaVhZ hdX^Va fjZ aVh ^ckZhi¦V Xdc aV Vjidg^YVY hj[^X^ZciZ eVgV eZgb^i^ghZ aV ƒgZh^hiZcX^V§ V aVh ^bedh^X^dcZh YZ ¥xcZgd' =c ad fjZ hZ gZ[^ZgZ V aV XViZ¥dg¦V ]^hidg^d¥gs[^XV YZ dWgV% Zh X^Zgid fjZ aV bjh^Xdad¥¦V YZ ¥xcZgd aaZkV eVgZ_V aV ^cigdYjXX^̃c YZ Zc[dfjZh fjZ YZh¥VhiVc% Xdbd nV ]Zbdh VejciVYd% hj XdcXZeX^̃c dcidã¥^XV VjĩcdbV% eVgV h^ijVgaV Zc Za sbW^id YZ aV h^¥c^[^XVX^̃c' K^c ZbWVg¥d% edg jc aVYd% cd eVgZXZ fjZ ]VnV kZ]^XjaVYd jcV gZcdkVX^̃c hjhiVcX^Va Zc ad fjZ hZ gZ[^ZgZ Va XVcdc ]^hidg^d¥gs[^Xd' =h VXZeiVWaZ eZchVg% Xdbd Dncc @jci% fjZ cd iZcYg¦V edg fjx ]VXZgad' Hdg digd aVYd% Zh Zc ZhiZ c^kZa Zc Za fjZ hZ Zk^YZcX^V YZ [dgbV bsh XaVgV Za eZa^¥gd% YZa fjZ aV bjh^Xdad¥¦V ]^hĩg^XV cd hZ kZ XdbeaZiVbZciZ a^WgZ% YZ aV ZhZcX^Va^oVX^̃c YZa ¥xcZgd WVhVYV Zc hj ^YZci^[^XVX^̃c Xdc YZiZgb^cVYVh XViZ¥dg¦Vh ZmXajh^kVbZciZ W^cVg^Vh n ViZbedgVaZh'

=c hZ¥jcYd aj¥Vg% ]Vn jcV XjZhi^̃c fjZ hdWgZkjZaV Za ĩe^Xd YZ adh ZhijY^dh YZ ¥xcZgd% eZgd fjZ hZ gZaVX^dcV eVgi^XjaVgbZciZ Xdc aV bjh^Xdad¥¦V ƒfjZZg§% PJb d aZhW^VcV3 aV YZ aV ^ciZgVXX^̃c ZcigZ aV hjW_Zi^k^YVY YZ fj^Zc ^ckZhi^¥V n aV ^YZci^YVY YZa bxidYd n ]ZggVb^ZciVh Y^hX^ea^cVg^Vh' ;dbd hjW¥gjed YZcigd YZ adh ZhijY^dh YZ ¥xcZgd% ad ƒfjZZg§ hZ Y^[ZgZcX^V YZ adh ZhijY^dh hdWgZ aV [Zb^c^YVY n aV bVhXja^c^YVY% VjcfjZ V aV kZo ^cXajnZ ad axhW^Xd' ¢;jsa Zh ZcidcXZh aV Xd]ZgZcX^V XdcXZeijVa YZa ixgb^cd ƒfjZZg§8 ¢9aiZg^YVY YZ ^YZci^YVY hZmjVa% VaiZg^YVY YZ ^YZci^YVY YZ ¥xcZgd% VaiZg^YVY gZheZXid V aV dg^ZciVX^̃c hZmjVa egZYdb^cVciZ8 Gg^ZciVX^̃c hZmjVa% Y^hadXVX^̃c Zc aV ^YZci^YVY YZ ¥xcZgd n(d hZmd% Za ixgb^cd eda¦i^XVbZciZ egsXi^Xd YZ ƒfjZZg§ eVgZXZ Y^hZ}VYd eVgV hjWhjb^g bjn Y^[ZgZciZh kVg^VWaZh YZ VaiZg^YVY YZ ¥xcZgd% hVakd Va hZmd bj_Zg n Za ¥xcZgd [ZbZc^cd% Zhd h¦% ]ZiZgdhZmjVa' ;VWZ eaVciZVghZ Xjsa Zh Za ¥gVYd YZ ^YZci^[^XVX^̃c fjZ XVYV hj_Zid d XdaZXi^kd ^cXaj^Ydh Zc ZhiZ ƒXV_̃c YZ hVhigZ§ bjZhigV gZheZXid V adh digdh% n% YVYV aV bjn Y^kZgh^[^XVYV cVijgVaZoV YZ ZhiVh ƒVaiZg^YVYZh§ XVWg¦V XjZhi^dcVghZ hj Xd]ZgZcX^V n dedgijc^YVY'

=c iZgXZg aj¥Vg% YZhiVXVgZbdh Za egZYdb^c^d YZa eVgVY^¥bV XdchigjXi^k^hiV n% Zc eVgi^XjaVg% YZ aV ̃ei^XV Y^hXjgh^k^hiV' KdWgZhVaZ Za ZhijY^d YZ aV bʻh^XV & nV h^c Xdb^aaVh n ZciZcY^xcYdaV Zc Za bsh Vbea^d hZci^Yd YZ aV eVaVkgV & Xdbd gZegZhZciVX^̃c YZ h^¥c^[^XVYdh VhdX^VYdh Va ¥xcZgd3 Vh¦% Zhidh ZhijY^dh Zhisc egZdXjeVYdh edg bdhigVg aVh bVcZgVh Zc fjZ aV bʻh^XV Xdc[dgbV ZhiZgZdi^edh% egdXZhdh YZ Y^[ZgZcX^VX^̃c n

 

$,-.#), #$ %/($+)3 ")+*) $ '0,&"!

gZh^hiZcX^V% iVa Xdbd Za ¥xcZgd Xdc[dgbV Za Y^hXjghd% adh ¥Zhidh n adh h^¥c^[^XVYdh bjh^XVaZh' =h YZX^g% aV bʻh^XV hZ egZhZciV% hdWgZ idYd% Xdbd jcd YZ adh aj¥VgZh YdcYZ Za ¥xcZgd XdchigjnZ% h^ cd eda¦i^XV% Va bZcdh% h¦ & n eVgV[gVhZVcYd V KXdii & ^YZdad¥¦V% h^ZcYd% h^c ZbWVg¥d% b^cdg^iVg^V aV gZ[aZm^̃c hdWgZ X̃bd aV eda¦i^XV XdchigjnZ Za ¥xcZgd Zc aV bʻh^XV' 9a ]VWZgcdh Zc[dXVYd Zc Za iZggZcd YZ aV bjh^Xdad¥¦V ]^hĩg^XV% idYVk¦V ]V fjZYVYd bsh bVgXVYV aV iZcYZcX^V ]VX^V aV Vea^XVX^̃c YZ aV XViZ¥dg¦V Zc adh ZhijY^dh XjaijgVaZh% [jcYVbZciVYV Zc aV ^YZV YZ fjZ aV XjaijgV Zh Za aj¥Vg edg ZmXZaZcX^V YZ aVh gZegZhZciVX^dcZh% eVgi^XjaVgbZciZ YZ aVh YZ ¥xcZgd'

=c aV bVndg eVgiZ YZ adh XVhdh% h^c ZbWVg¥d% hZ gZegdYjXZ aV Xd^cX^YZcX^V & iVbW^xc YZiZXiVYV Zc digdh ubW^idh & YZ aVh XViZ¥dg¦Vh YZ aVh fjZ hZ eVgiZ Xdc VfjZaaVh fjZ hZ egZiZcYZ gZk^hVg d Xg^i^XVg% XgZVcYd jcV ZheZX^Z YZ UXXY ZhZcX^Va^hiV% Vedg¦Vh fjZ% XjVcYd cd hZ gZYjXZc V aV bZgV XdchiViVX^̃c% eZgeZiʻVc adh ZhiZgZdi^edh n% VYZbsh% eZgh^hiZc Zc aV gZYjXX^̃c YZ aV Y^[ZgZcX^V V jcV gZaVX^̃c bVgXVYV edg aV _ZgVgfj^oVX^̃c W^cVg^V #hdWgZ ZhiZ iZbV X['% Zc jcV eZgheZXi^kV Vhjb^YVbZciZ [Zb^c^hiV% E9;9JL@MJ% +))2$' =a gZXjghd V aV XViZ¥dg¦V YZ Y^[ZgZcX^V YZ ¥xcZgd ejZYZ hZgk^g V jc dW_Zi^kd bVg¥^cVa^oVYdg% eZgd iVbW^xc V jcd a^WZgiVg^d' Q ZhV b^hbV XViZ¥dg¦V ejZYZ ^ciZ¥gVg Za XVbW^d% d aVh bjiVX^dcZh hdX^dXjaijgVaZh YZ aVh fjZ Zh dW_Zid Xdc Za igVchXjghd ]^hĩg^Xd' A¥jVabZciZ% aV [dXVa^oVX^̃c Zc jcV XViZ¥dg¦V ZheZX¦[^XV YZ ¥xcZgd% Y^¥Vbdh edg Z_Zbead YZ ƒ]dbdhZmjVaZh§% iVbedXd i^ZcZ fjZ hVaYVghZ Xdc jcV k^h^̃c ]dbd¥ZcZ^oVYdgV fjZ dWk^Z d hjeg^bV aVh digVh ƒY^[ZgZcX^Vh§ d gVh¥dh ^YZci^iVg^dh fjZ [gV¥bZciVc n Y^kZgh^[^XVc ZhV ƒXdbjc^YVY YZ Y^[ZgZcX^V§' DVh ƒXViZ¥dg¦Vh YZ Y^[ZgZcX^V§ hdc YZhYZ ajZ¥d XdchigjXX^dcZh n% Xdbd iVaZh% ]ZggVb^ZciVh fjZ ]Vn fjZ ji^a^oVg Xdc bZhjgV V aV ]dgV YZ ZhijY^Vg ƒV¥gjeVX^dcZh ]jbVcVh§% bVg¥^cVa^oVYVh j dW_Zi^kVYVh edg jc gVh¥d ^YZci^iVg^d% fjZ% YZhYZ ajZ¥d% cd Zh Za ʻc^Xd Vea^XVWaZ V XVYV ^cY^k^Yjd XdcXgZid% n fjZ% hZ¥ʻc aVh X^gXjchiVcX^Vh% iVbedXd i^ZcZ fjZ hZg h^fj^ZgV Za bsh YZ[^c^idg^d YZ aVh eZghdcVa^YVYZh% ^YZci^YVYZh d k^kZcX^Vh ^cY^k^YjVaZh' =c ʻai^bV ^chiVcX^V% n Xdbd kZc^bdh VejciVcYd% c^ h^fj^ZgV Za W^dad¥^hbd Zh [dgodhVbZciZ ^cbjiVWaZ c^ gZegZhdg% VjcfjZ ]^hĩg^XVbZciZ hZ ]VnV bVc^[ZhiVYd n ji^a^oVYd Xdbd iVa'

9ciZh YZ XdcXaj^g% hZ ^bedcZ aV gZ[ZgZcX^V V aV [dgbV Zc fjZ adh ZhijY^dh YZ ¥xcZgd ]Vc ^c[aj^Yd Zc Za Zcidgcd ]^heVcd]VWaVciZ n ajh̃[dcd YZ aV bjh^Xdad¥¦V ]^hĩg^XV #X['% VYZbsh% J9EGK% *220% +)),4 E9F;@9<G% *2214 @GD9F<94 ?=JDAF?% +))-4 E=DDG% +))/% +))04 ;9EHGK >GFK=;9% +)*+$' HVgZXZ fjZ% Va bVg¥Zc YZ aV bjh^Xdad¥¦V [Zb^c^hiV n YZ aV ]^hidg^V bjh^XVa YZ aVh bj_ZgZh% hZ YZa^cZVc Ydh i^edh YZ Vegdm^bVX^dcZh3 Za YZa Vcsa^h^h YZ aV ¥ZcZg^oVX^̃c YZ aV ZhXg^ijgV bjh^XVa #@GD9F<9% +))/$ n Za YZa ZhijY^d YZ egsXi^XVh bjh^XVaZh Zc aV eZgheZXi^kV YZ aV bjh^Xdad¥¦V [Zb^c^hiV% eZgd ^ciZ¥gVcYd YZ [dgbV Y^hi^ci^kV aV XViZ¥dg¦V YZ ¥xcZgd #<=RADDAG% +)*)% +)**% +)*+4 ;9EHGK

!3,%.-8 +1/)$-*-'4" ()/06.)$" 2 %* %*%&",0% %, *" ("#)0"$)6,

>GFK=;9% Zc egZchV$' 9a¥jcdh egdnZXidh Zc Xjghd egdbZiZc cjZkVh Vegdm^bVX^dcZh #ZcigZ digdh% H9D9;AGK% +)*+4 :J9?9% +)*+4 9?MAD9J J9F;=D% +)*,$'

Kj bVg¥^cVa^YVY eaVciZV% YZhYZ ajZ¥d% jc Vhjcid fjZ idYVk¦V cd ]VW¦V V[adgVYd Zc cjZhigV Y^hXjh^̃c' DV XViZ¥dg¦V YZ ¥xcZgd hZ ^cigdYj_d Zc aV bjh^Xdad¥¦V ]^hĩg^XV Xd^cX^Y^ZcYd Xdc aV [Zb^c^oVX^̃c YZ adh YZeVgiVbZcidh jc^kZgh^iVg^dh cdgiZVbZg^XVcdh% egdXZhd XdggZaVi^kd fjZ% Zc

Za XVhd YZ aV bjh^Xdad¥¦V cd Vc¥adhV_dcV cd hZ Y^d YZ aV b^hbV bVcZgV' =c

ad fjZ hZ gZ[^ZgZ Va sbW^id ]^heVcd]VWaVciZ n ajh̃[dcd% ZhiZ ejcid YZ ^c[aZm^̃c dXjgg^Yd ]VX^V *22) [jZ XdciZbedgscZd% Zc ixgb^cdh ¥ZcZgVaZh% YZa ZhiVWaZX^b^Zcid YZ aV bjh^Xdad¥¦V ]^hĩg^XV Xdbd Y^hX^ea^cV XaVgVbZciZ jc^kZgh^iVg^V% eZgd cd cZXZhVg^VbZciZ Xdc aV [Zb^c^oVX^̃c YZ hj egsXi^XV% ad fjZ% Zc Y^X]d Zcidgcd% Zh jc [Zc̃bZcd bjX]d bsh gZX^ZciZ% XVh^ Y^g¦Vbdh%

^cX^e^ZciZ3 Za gdhigd YZ aV bjh^Xdad¥¦V ]^hĩg^XV YZa Zcidgcd ]^heVcd]VWaVciV

n ajh̃[dcd h^¥jZ h^ZcYd Zc aV VXijVa^YVY bVndg^iVg^VbZciZ bVhXja^cd%

WaVcXd n% ejZhidh V VkZcijgVg aV Vig^WjX^̃c YZ XViZ¥dg¦Vh% hZ¥jgVbZciZ iVbW^xc ]ZiZgdhZmjVa #X[' E=DDG% +))/$' =hid Xd^cX^Y^̃% ^cigdYjX^ZcYd

idYdh adh bVi^XZh cZXZhVg^dh% Xdc aV egdadc¥VX^̃c YZa xm^id n aV eZgYjgVW^a^YVY YZ adh Y^hXjghdh XdbeZchVidg^dh n gZ^k^cY^XVi^kdh% nV cd YZ

aV ^¥jVaYVY YZ YZgZX]dh YZ idYdh adh X^jYVYVcdh% h^cd YZ adh ƒXdbedh^idgZh

cVX^dcVaZh§ fjZ cd [dgbVWVc eVgiZ YZa XVcdc ^ciZgcVX^dcVa n YZa ƒeVig^bdc^d cVX^dcVa§ fjZ% ]VhiV ZcidcXZh% ]VW¦V h^Yd gZXjeZgVYd n ZhijY^VYd Zc X^gXjchiVcX^Vh egd[Zh^dcVaZh egZXVg^Vh'

<ZhYZ ajZ¥d% ZhiVh X^gXjchiVcX^Vh fjZ% Zc bjX]dh VheZXidh% hdc idYVk¦V VXijVaZh% _jhi^[^XVc fjZ hZ VWg^¥jZc YjYVh VXZgXV YZ aV eZgi^cZcX^V

YZ ^bedgiVg XViZ¥dg¦Vh ]^hidg^d¥gs[^XVh Xdbd aV YZ ¥xcZgd' =a bdi^kd YZ ZhiV

gZhZgkV cd Zhis% Xdbd edYg¦V hdheZX]VghZ% Zc adh eZa^¥gdh fjZ Y^X]V ^bedgiVX^̃c YZhea^Z¥V h^ hZ ZcXjVYgV WV_d jcV Zmea^XVX^̃c [jcYVbZciVYV Zc Za XdcXZeid YZ ]Z¥Zbdc¦V XjaijgVa n Zc aVh Y^csb^XVh YZ gZh^hiZcX^V d Vh^b^aVX^̃c fjZ ¥ZcZgV' Esh W^Zc% YZWZg¦V kZc^g eVgZ_V Va h^¥j^ZciZ eaVciZVb^Zcid3 ¢X̃bd edYZbdh hZgk^gcdh YZ ZaaV Zc jc Zcidgcd VXVYxb^Xd W^a^c¥|Z% [gV¥bZciVYd n bVa YZa^b^iVYd h^bW̃a^XV Z ^chi^ijX^dcVabZciZ YZ [dgbV V gZ[dgoVg hj ^ciZ¥gVX^̃c n Zk^iVcYd XVZg Zc aV VjidXdbeaVXZcX^V VYVc^hiV8 =c gZVa^YVY% xhiV Zh jcV egZ¥jciV fjZ idYd egdnZXid ^ckZhi^¥VYdg YZhVggdaaVYd Zc ZheV}da d edgij¥jxh YZWZg¦V eaVciZVghZ Zc Va¥ʻc bdbZcid' Hdg ad iVcid% aV Xdc[ajZcX^V YZ aV ]^hidg^V YZ aV bʻh^XV Xdc adh ZhijY^dh YZ ¥xcZgd% Zc Za Zcidgcd ]^heVcd]VWaVciZ n ajh̃[dcd% iZcYg¦V bjX]d fjZ ¥VcVg Zc aV bZY^YV Zc aV fjZ hZ Zmi^ZcYZ VciZ h¦ jc kVhid XVbed Y^hX^ea^cVg% bjai^Y^hX^ea^cVg Z ^ciZgY^hX^ea^cVg edg ZmeadgVg' 9a b^hbd i^Zbed% iVbW^xc iZcYg¦V Va¥d fjZ eZgYZg% edgfjZ hj xm^id YZeZcYZ YZ aV Zm^hiZcX^V YZ jcV

gZY fjZ% iVa Xdbd hZ ]^od V eg^cX^e^dh YZ aV YxXVYV YZ adh cdkZciV Zc Za hZcd YZ aV VXVYZb^V Vc¥adhV_dcV% Yx aV WViVaaV n egdYjoXV% cd h̃ad ejWa^XVX^dcZh [jcYVbZciVYVh n W^Zc Y^kja¥VYVh% h^cd iVbW^xc edaxb^XV% n

 

$,-.#), #$ %/($+)3 ")+*) $ '0,&"!

fjZ% VYZbsh% hZ ZcXjVYgZ Zc jcV gZ[aZm^̃c bsh kVhiV hdWgZ aV ^YZci^YVY VXVYxb^XV YZ aV bjh^Xdad¥¦V Zc Za h^¥ad PPA' Hdg Z_Zbead% VXijVabZciZ% Zc Za sbW^id ¥Zgbsc^Xd Zhis dXjgg^ZcYd jc bdk^b^Zcid YZ ZhiZ Zhi^ad ^bejahVYd V eVgi^g YZ XZcigdh adXVa^oVYdh% ZcigZ digVh X^jYVYZh% Zc @VccdkZg% @VbWjg¥d% N^ZcV% HVYZWdgc% GaYZcWjg¥d d :Vh^aZV% fjZ hZ Vgi^XjaVc% YZhYZ +))1% Zc idgcd Va <JQ[K^LQ ?^¥RT ^WM 9NWMN['

=c Za XdciZmid YZ aV bjh^Xdad¥¦V ]^hĩg^XV% YZ idYVh [dgbVh% eVgZXZ fjZ ad fjZ hZ ]V ZhiVW^a^oVYd Zh% Xdbd kZc^bdh ^ch^hi^ZcYd% jcV Vegde^VX^̃c gZ[dgb^hiV YZ aV XViZ¥dg¦V YZ ¥xcZgd' K^ hZ Zhi^bV% bsh Vaas YZ adh egZ_j^X^dh% fjZ aV VXi^k^YVY hdX^Va n XjaijgVa YZ ^YZci^YVYZh igVY^X^dcVabZciZ bVg¥^cVaZh YZ hZmd% ¥xcZgd n dg^ZciVX^̃c ]Vc h^Yd n hdc gZaZkVciZh% YZcigd n [jZgV YZ ZhV hj bVg¥^cVa^YVY xi^XV n hdX^Va% YZ Zaad hZ YZg^kV fjZ YZiZXiVg n ZhijY^VgaVh Zh aV WVhZ eVgV jcV gZaZXijgV

Zcg^fjZXZYdgV n eajgVa YZ aV ]^hidg^V YZ aV bʻh^XV n YZ aV ]^hidg^V XjaijgVa'

Q ZhVh ^YZci^YVYZh [aj^YVh YZ Xdbedh^idgZh Z ^cixgegZiZh% Xdbd aVh YZ hjh

egde^Vh VjY^ZcX^Vh & bsh Vaas YZa ¥gVYd Zc fjZ kVadgZbdh aV egdnZXX^̃c YZ aVh b^hbVh Zc hj dWgV XgZVYV d ^ciZgegZiVYV d Zc hj gZXZeX^̃c &% iVbW^xc

Xdchi^ijnZc jc iZhi^bdc^d Zcg^fjZXZYdg YZ jcV ZmeZg^ZcX^V k^iVa% ]^hĩg^XV

n VXijVa% cd edg hZXjaVgbZciZ ZhXdcY^YV d h^aZcX^VYV% bZcdhegZX^VYV d

XdcYZcVYV% bZcdh [xgi^a n gZVa' =c hj kZgh^̃c bVm^bVa^hiV% VXZeiVg hj jhd Xdbd XViZ¥dg¦V iZ̃g^XV Z ]^hidg^d¥gs[^XV ejakZg^oV adh a¦b^iZh iZgg^idg^VaZh n [jcYVbZcidh dcidã¥^Xdh YZa hVWZg bjh^Xdã¥^Xd' Abea^XV aV YZh^ciZ¥gVX^̃c &Y^hĩe^XV d jĩe^XV YZeZcY^ZcYd YZa ejcid YZ k^hiV & YZ aV ^YZci^YVY Y^hX^ea^cVg^V YZ aV bjh^Xdad¥¦V ]^hĩg^XV fjZ hZ kZg¦V% cd h̃ad VbZcVoVYV Zc

hj dW_Zid% h^cd Zc aV egde^V ^YZci^YVY YZa hj_Zid VXVYxb^Xd' qhiZ YZWZg¦V

cZXZhVg^VbZciZ% cd h̃ad Zmea^X^iVg Za i^ed YZ VXi^k^hbd n aV YZ[^c^X^̃c

^YZdã¥^XV YdcYZ hZ ZcXjVYgV% h^cd YZ[^c^ghZ V h¦ b^hbd Zc ixgb^cdh YZa eVg hZmd(¥xcZgd' JZfjZg^g¦V% hdWgZ idYd% jcV gZ[aZm^̃c egZk^V VXZgXV YZ Xjsa Zh

Za [jcYVbZcid iZ̃g^Xd Z ]^hidg^d¥gs[^Xd YZa h^¥c^[^XVYd d YZa gZh^¥c^[^XVYd

fjZ Vig^Wj^bdh V Y^X]V XViZ¥dg¦V Zc Za Xjghd YZ aV ^ckZhi^¥VX^̃c' =c ZhiZ hZci^Yd% ad fjZ ]Zbdh gZhjb^Yd Zc aVh Ydh eg^bZgVh hZXX^dcZh YZ ZhiZ Vgi¦Xjad Zh VeZcVh jcV bjZhigV YZ jc YZWViZ fjZ% V]dgV b^hbd% Zh igVchcVX^dcVa n fjZ hZ¥jgVbZciZ% Zc ZhiZ egZX^hd bdbZcid% Zhis h^ZcYd VXijVa^oVYd Zc hVaVh YZ VjaV% Y^hXdh Yjgdh YZ dgYZcVYdgZh Y^hZb^cVYdh Zc idYd Za bjcYd% YZWViZh k^gijVaZh n egZhZcX^VaZh% Zc aV XdggZXX^̃c YZ ¥VaZgVh YZ cjZkdh a^Wgdh n Vgi¦Xjadh£ =a egV¥bVi^hbd% fjZ cZXZhVg^VbZciZ iVbW^xc dg^ZciV aV igVnZXidg^V VXVYxb^XV% cd Vc^bV V fjZ hZ Yx ZhiZ eVhd gVY^XVa' 9XVWVbdh YZ igdeZoVg Xdc Za ZaZ[VciZ Zc aV ]VW^iVX^̃c'

!3,%.-8 +1/)$-*-'4" ()/06.)$" 2 %* %*%&",0% %, *" ("#)0"$)6,

+%&%+%*$)#,

9::9L=% ;Vgdanc' =aZ`igV“h kd^XZ3 Ejh^X VcY aVc¥jV¥Z ^c KigVjhh“h deZgV' Ac3 HM>>=LL% <Zgg^X` #Gg¥'$' DRLQJ[M E][J^¥¥1 7UNT][J' ;VbWg^Y¥Z3 ;VbWg^Y¥Z Mc^kZgh^in HgZhh% *212% e' *)0&+0'

------" GeZgV dg i]Z Zckd^X^c¥ d[ ldbZc' Ac3 KGDA=% Jji] #Gg¥'$' ?^¥RLXUXPb JWM MROON[NWLN1 ¥ZcYZg VcY hZmjVa^in ^c bjh^X hX]daVgh]^e' :Zg`ZaZn3 Mc^kZgh^in d[ ;Va^[dgc^V HgZhh% *22,% e' ++.&+.1'

------" Ejh^Xdad¥^V Z PNWMN[ ¥]^MRN¥' Ac3 7WLRLUXYNMRJ MNUUJ V^¥RLJ' k' +% ;U ¥JYN[N V^¥RLJUN' Ljg^c3 ?^ja^d =^cVjY^% +))+% e' S00,T&01*'

9?MAD9J&J9F;=D% E^¥jZa «c¥Za' >X¥ LXW][J]NWX[N¥' ;dcXZeijVa^oVX^dcZh hdWgZ jcV i^edad¥¦V kdXVa YZhYZ jcV k^h^̃c YZa h^¥ad mm^' LZh^h ^cZY^iV Zc egdXZhd #<dXidgVYd$% Mc^kZgh^YVY YZ DV J^d_V'

:9<=F% KVaan4 ?G=LR% 9ccZ EVg^Z' O]d cZZYh ShZmT l]Zc ndj XVc ]VkZ S¥ZcYZgT8 ;dc[a^Xi^c¥ Y^hXdjghZh dc ¥ZcYZg ^c :Z^_^c¥' 8NVRWR¥] DN_RN`% k' ,% e' ,&+.%

*220'

:=J?=JGF% CVi]Zg^cZ4 :G@DE9F% H]^a^e #Gg¥h'$' 6R¥LRYURWRWP V^¥RL1 bjh^Xdad¥n VcY ^ih XVcdch' ;]^XV¥d3 Mc^kZgh^in d[ ;]^XV¥d HgZhh% *22/'

:A<<D=% AVc' Hda^X^c¥ bVhXja^c^in3 KX]jbVcc% :Zga^do VcY i]Z ¥ZcYZg^c¥ d[ i]Z bjh^X&Xg^i^XVa ^Y^db' <X^[WJU XO ]QN DXbJU ?^¥RLJU 3¥¥XLRJ]RXW% k' *+-% c' +% e' *2/& ++)% *222'

------" ?^¥RL% VJ¥L^URWR]b JWM ]QN LUJRV¥ XO QR¥]X[b1 ]QN 3^¥][X&9N[VJW ][JMR]RXW O[XV :NPNU ]X 8[N^M' >Vgc]Vb3 9h]¥ViZ% +)**'

:A<<D=% AVc4 ?A:KGF% C^ghiZc% #Gg¥h'$' ?J¥L^URWR]b JWM `N¥]N[W V^¥RLJU Y[JL]RLN' >Vgc]Vb3 9h]¥ViZ% +))2'

:D9;CD=KK% EZaVc^Z4 ;@9JMN9KLJ9% 9ci]dcn4 <=JJQ;C% 9bVcYV4 >9MKLG&KL=JDAF?% 9ccZ4 D9MR9FF=% CVga4 D==% =aaZc' @dl hZmjVaan Y^bdge]^X VgZ lZ8 JZk^Zl VcY hnci]Zh^h' 3VN[RLJW <X^[WJU XO :^VJW 4RXUXPb% k' *+% c' +% e' *.*&*//% EVgX] +)))'

:D9;CE=J% ;dg^ccZ ='4 KEAL@% HVig^X^V Bja^VcV #Gg¥h'$' 7W ][J_N¥]R1 `XVNW% PNWMN[ ¥^K_N[¥RXW% XYN[J' FZl Qdg`3 ;dajbW^V Mc^kZgh^in HgZhh% *22.'

:GJ?=J<AF?% LdYY E^X]V{a #Gg¥'$' 9NWMN[% ¥Na^JUR]b% JWM NJ[Ub V^¥RL' JdjiaZY¥Z3 FZl Qdg`% +))+'

:J9?9% @ZaZcV DdeZh' HVgV V ]^hĩg^V YV ^ck^h^W^a^YVYZ axhW^XV cV bjh^Xdad¥^V3 >gVcX^cZ :Zcd^i' >7E AWURWN% k' -% c' *% +)*+' <^hedc^WaZ Zc3

5]iie3((lll'aZhei'dg¥(aZhdca^cZ(^cYZm'e]e8_djgcVa6ad"eV¥Z6

Vgi^XaZ"de6k^Zl9gi^XaZ"eVi]!.:!.<6.17' ;dchjaiVYd Zc3 - bVg' +)*,'

:MLD=J% BjY^i]' 9NWMN[ ][X^KN' JdjiaZY¥Z3 FZl Qdg` " DdcYdc% *222 SgZZY'T'

:GJF% ?Zdg¥^cV' >dg V gZaVi^dcVa bjh^Xdad¥n3 bjh^X VcY ^ciZgY^hX^ea^cVg^in% WZndcY i]Z egVXi^XZ ijgc3 i]Z +))0 <Zci EZYVa VYYgZhh' <X^[WJU XO ]QN DXbJU ?^¥RLJU 3¥¥XLRJ]RXW% k' *,.% c' +% e' +).&+-,% +)*)'

 

$,-.#), #$ %/($+)3 ")+*) $ '0,&"!

:J=LL% H]^a^e4 OGG<% =a^oVWZi]4 L@GE9K% ?Vgn ;' #Gg¥h'$' C^NN[RWP ]QN YR]LQ1 i]Z cZl ¥Vn VcY aZhW^Vc bjh^Xdad¥n' JdjiaZY¥Z3 FZl Qdg` " DdcYdc% *22-'

;9EHGK >GFK=;9% KjhVc' Ddh ZhijY^dh YZ ¥xcZgd n bʻh^XV Zc =heV}V3 gZidh n gZh^hiZcX^Vh' ?k¥RLJ b 7M^LJLRiW1 [N_R¥]J RW]N[WJLRXWJU MN YNMJPXPgJ V^¥RLJU% k' +.% c' +% _jc' +)*+% e' *))&*)+'

------" NdXZh YZ bZbdg^V3 a^WgZi^hiVh n Xdbedh^idgVh Zc aV ZgV YZ EVg¦V DZ_sggV¥V' Ac3 ;9K;M<G% LZgZhV4 H9D9;AGK% EVg¦V #Gg¥h'$' >RK[N]X¥ NW ONVNWRWX1 ?J[gJ >NSd[[JPJ b NU VXMN[WR¥VX V^¥RLJU NW 7¥YJhJ' Dd¥gd}d3 Mc^kZgh^YVY YZ DV J^d_V' =c egZchV'

;9FFAF?% CVi]aZZc' L]Z WdYn Vh V bZi]dY2 JZ[aZXi^dch dc i]Z eaVXZ d[ i]Z WdYn ^c ¥ZcYZg ]^hidgn' 9NWMN[ JWM :R¥]X[b% k' **% c' ,% e' -22&.*,% *222' #JZ^begZhd Zc ;9FFAF?% +))/% e' */1&*2+'$

------" 9NWMN[ QR¥]X[b RW Y[JL]RLN1 ]^hidg^XVa eZgheZXi^kZh dc WdY^Zh% XaVhh VcY X^i^oZch]^e' Ai]VXV3 ;dgcZaa Mc^kZgh^in HgZhh% +))/'

;9K;M<G ?9J;‹9&NADD9J9;G% LZgZhV' HZcxadeZ bjh^X̃ad¥V3 bjh^Xdad¥¦V n [Zb^c^hbd ZcigZ *20- n *22-' Ac3 E9F;@9<G% EVg^hV #Gg¥'$' ?k¥RLJ b V^SN[N¥% PfWN[X b YXMN[' EVYg^Y3 =Y^idg^Va @dgVh n @dgVh% *221% e' *02&*2)'

;AKGMP% @xaycZ' >N [R[N MN UJ ?fM^¥N' >"3[L% k' /*% e' ,2&.-% *20.'

;ALJGF% EVgX^V B' 9NWMN[ JWM ]QN V^¥RLJU LJWXW' ;VbWg^Y¥Z3 HgZhh KncY^XViZ d[ i]Z Mc^kZgh^in d[ ;VbWg^Y¥Z% *22,'

------" ?ZcYZg VcY i]Z [^ZaY d[ bjh^Xdad¥n' 5^[[NW] ?^¥RLXUXPb% k' .,% e' //&0.%

*22,'

;MKA;C% KjoVccZ ?' ?ZcYZg^c¥ bdYZgc bjh^X3 i]dj¥]ih dc i]Z EdciZkZgY^& 9gijh^ XdcigdkZghn' <X^[WJU XO ]QN 3VN[RLJW ?^¥RLXUXPRLJU EXLRN]b% k' -/ c' *% e' *&+.% heg^c¥ *22,'

------" >Zb^c^hi i]Zdgn% bjh^X i]Zdgn% VcY i]Z b^cY(WdYn egdWaZb' BN[¥YNL]R_N¥ XO @N` ?^¥RL% k' ,+% c' *% e' 1&+0% l^ciZg *22-'

------" L]ZgZ lVh cdi V aVYn l]d [V^aZY id h]ZY V iZVg' 7J[Ub ?^¥RL % k' ++% c' *% e' +*&-,% *22-'

------" ?ZcYZg% bjh^Xdad¥n% VcY [Zb^c^hb' Ac3 ;GGC% F^X]daVh4 =N=JAKL% EVg`i #Gg¥h'$' DN]QRWTRWP V^¥RL' Gm[dgY3 GMH% *222% e' -0*&-21'

------" HZg[dgb^c¥(Xdbedh^c¥(ldbVc3 >gVcXZhXV ;VXX^c^ bZZih BjY^i] :jiaZg' Ac3 E9;9JL@MJ% KVaan4 HGQFLGF% ;ViZ #Gg¥'$' ?^¥RL¥ JWM ONVRWR¥V¥' KnYcZn3 9jhigVa^Vc Ejh^X ;ZcigZ% *222% e' 10&21'

------" Gc Ejh^XVa HZg[dgbVcXZh d[ ?ZcYZg VcY KZm' Ac3 :9JCAF% =aV^cZ4 @9E=KKD=Q% DnY^V #Gg¥'$' 3^MRKUN ][JLN¥1 ¥ZcYZg% ^YZci^in% VcY bjh^X' Rjg^X]3 ;VgX^d[da^ NZgaV¥]Vjh% *222% e' +.&-1'

------" NdXVa^in% HdlZg VcY >ZbVaZ :dY^Zh ^c =Vgan EdYZgc AiVan' Ac3 K==>>% 9YZaZ #Gg¥'$' 3]]NWMRWP ]X NJ[Ub VXMN[W `XVNW1 Xgdhh^c¥ WdjcYVg^Zh' FZlVg`3 Mc^kZgh^in d[ <ZaVlVgZ HgZhh% e' 1)&21% +)))'

!3,%.-8 +1/)$-*-'4" ()/06.)$" 2 %* %*%&",0% %, *" ("#)0"$)6,

------" ?xcZgd Z bʻh^XV WVggdXV' BN[ ?^¥R% k' +)% e' 0&*.% +))2'

------" 8[JWLN¥LJ 5JLLRWR J] ]QN ?NMRLR LX^[]1 bjh^X VcY i]Z X^gXjaVi^dc d[ edlZg' ;]^XV¥d3 Mc^kZgh^in d[ ;]^XV¥d HgZhh% +))2'

<9GDEA% <Vk^YZ4 K=FA;A% =bVcjZaZ' >pXVX¥N¥¥^JUR]e f ^W VXMX MR LJW]J[N' Aa Xdcig^Wjid fjZZg Vaa“^cYV¥^cZ hjaa“deZgV ^c bjh^XV' ;U EJPPRJ]X[N V^¥RLJUN% k' 0% e' *,0&*01% +)))'

<9NAK% CVi]n' =bWdYn&^c¥ i]Zdgn' Ac3 <9NAK% CVi]n #Gg¥'$' 7VKXMRNM Y[JL]RLN¥1 [Zb^c^hi eZgheZXi^kZh dc i]Z WdYn' DdcYdc3 KV¥Z% *220% e' *&+,'

<=DD9EGJ9% J^X]VgY4 >AK;@DAF% <Vc^Za' FQN `X[T XO XYN[J1 ¥ZcgZ% cVi^dc]ddY% VcY hZmjVa Y^[[ZgZcXZ' FZl Qdg`3 ;dajbW^V Mc^kZgh^in HgZhh% *220'

<=DD“9FLGFAG Zi Va' JdjcY LVWaZ ,3 <^gZXi^dch ^c Ejh^Xdad¥n' Ac3 ?J==J% <Vk^Y4 JME:GD<% AVc4 CAF?% BdcVi]Vc #Gg¥h'$' EMKA;GDG?Q 9F< KAKL=J <AK;AHDAF=K3 H9KL% HJ=K=FL% >MLMJ=' B[XLNNMRWP¥ XO ]QN *- ]Q ;W]N[WJ]RXWJU 5XWP[N¥¥ XO ]QN ;W]N[WJ]RXWJU ?^¥RLXUXPRLJU EXLRN]b% >XWMXW *00.' DdcYdc3 Gm[dgY Mc^kZgh^in HgZhh% +)))% e' *02&++2'

<=DH@Q% ;]g^hi^cZ4 D=GF9J<% <^VcV' 9 bViZg^Va^hi [Zb^c^hb ^h edhh^WaZ' 8NVRWR¥] DN_RN`% k' -% e' 02&*)-% *21)'

<=RADDAG% Jdb^cV' Ej_ZgZh eVgV VgbVg3 cVggVi^kVh n Xdchjbdh ƒ^bV¥^cVg^dh§ YZ jcV bʻh^XV Xdgedg^oVYV Zc ƒaV bj_Zg saWjb&gZk^hiV§ #*122&*2)+$' DN_R¥]J 3[PNW]RWJ MN ?^¥RLXUXPgJ% k' **% e' 0.&21% +)*)'

------" =cigZ aV kdajciVY n Za YZhZd3 bj_ZgZh% XgZVX^̃c bjh^XVa n [Zb^c^hbd Zc

:jZcdh 9^gZh ZcigZ *2,) n *2

' EMKA;GDG?‹9% 1' 3L]J¥''' :jZcdh 9^gZh3 Achi^ijid YZ AckZhi^¥VX^̃c Ejh^Xdã¥^XV ƒ;Vgadh NZ¥V§% Mc^kZgh^YVY ;Vĩa^XV 9g¥Zci^cV% +)**' <^hedc^WaZ Zc3

5]iie3((W^Wa^diZXVY^¥^iVa'jXV'ZYj'Vg(gZedh^idg^d(edcZcX^Vh(ZcigZ&kdajciVY&YZhZd&

bj_ZgZh'eY[7' ;dchjaiVYd Zc3 - bVg' +)*,'

------" =a d_d Zc aV XZggVYjgV3 bj_ZgZh% bʻh^XV n [Zb^c^hbdh' Ac3 K^ak^cV Djo EVch^aaV #Gg¥'$% 6J[ UJ WX]J' =a gda YZ aV egZchV Zc aV ]^hidg^V bjh^XVa Vg¥Zci^cV' :jZcdh 9^gZh3 ?djgbZi Ejh^XVa =Y^X^dcZh% e' *)*&*,.% +)*+'

=JA;KGF% EVg¥VgZi <' HXVNW JWM V^¥RL3 V hZaZXi^kZ VccdiViZY W^Wa^d¥gVe]n dc ldbZc VcY ¥ZcYZg ^hhjZh ^c bjh^X% *210&*22+' FZl Qdg`3 ?'C' @Vaa% *22/'

=N=J=LL E9MK% >gZY' EVhXja^cZ Y^hXdjghZ ^c bjh^X i]Zdgn' BN[¥YNL]R_N¥ XO @N` ?^¥RL% k' ,*% c' +% e' +/-&+2,% *22,'

>9MKLG&KL=JDAF?% 9ccZ' L]Z >^kZ KZmZh3 O]n EVaZ VcY >ZbVaZ VgZ cdi Zcdj¥]' FQN ELRNWLN¥% e' +)&+-% bVg&Veg' *22,'

>9MKLG&KL=JDAF?% 9ccZ' L]Z [^kZ hZmZh% gZk^h^iZY' Ac3 ELRNWLN¥% k' -)% c' - Bja(9j¥ +)))% e' *1' #JZeg^ciZY Ac3 HJAF;=% 9ai]ZV4 KADN9&O9QF=% KjhVc #Gg¥h'$' 8NVRWR¥V¥ JWM `XVJWR¥V¥3 V ldbZch“h hijY^Zh gZVYZg' Ldgdcid3 ;VcVY^Vc KX]daVgh HgZhh% +))-% e' *,,[['

>J=AL9K% Jd¥Zg' L]Z Zgdi^X^hb d[ ZbVhXjaVi^dc3 Xdc[gdci^c¥ i]Z :VgdfjZ WdYn d[ i]Z XVhigVid' FQN <X^[WJU XO ?^¥RLXUXPb% k' +)% c' +% e' *2/&+-2% heg^c¥ +)),'

Ac3 K=E9F9 <= D9 EfiKA;9 Q D9

 

$,-.#), #$ %/($+)3 ")+*) $ '0,&"!

------" BX[][JR] XO J LJ¥][J]X1 eda^i^Xh% eVigdcV¥Z VcY bjh^X ^c i]Z a^[Z d[ 9iid EZaVc^' ;VbWg^Y¥Z3 ;VbWg^Y¥Z Mc^kZgh^in HgZhh% +))2'

?9QD=% JjW^c' L]Z igV[[^X ^c ldbZc3 cdiZh dc i]Z ¤eda^i^XVa ZXdcdbn“ d[ hZm *20. ' Ac3 FA;@GDKGF% D^cYV #Gg¥'$' FQN ¥NLXWM `J_N1 V gZVYZg ^c [Zb^c^hi i]Zdgn' FZl Qdg`3 JdjiaZY¥Z% e' +/&/+% *220'

?=JDAF?% ;g^hi^cV E' H' ;'4 @GD9F<9% BdVcV ;jc]V YZ' =hijYdh YZ ¥zcZgd Zb bʻh^XV V eVgi^g YV YxXVYV YZ 2)3 ZhXded Z VWdgYV¥Zb' DN_R¥]J MJ 3LJMNVRJ @JLRXWJU MN ?k¥RLJ% k' *.% e' 2,&*)0% +))-'

?JGLB9@F% JZWZXXV4 NG?L% KVW^cZ #Gg¥h'$' ?^¥RT ^WM 9NWMN[1 9[^WMUJPNW & ?N]QXMNW o BN[¥YNT]R_NW' DVVWZg3 DVVWZg&NZgaV¥% +)*)'

@9A?% <Vk^Y' L]Z ^cZmdgVWaZ g^hZ d[ ¥ZcYZg VcY i]Z YZXa^cZ d[ hZm3 hdX^Va h]Vc¥Z ^c VXVYZb^X i^iaZh% *2-.&+))*' 3[LQR_N¥ XO ENa^JU 4NQJ_RX[% k' ,,% c' +% e' 10&2/% Veg' +))-'

@=KK% :Zhh :'4 >=JJ==% E^gV EVgm #Gg¥h'$' 3WJUb¥RWP PNWMN[1 J QJWMKXXT XO ¥XLRJU ¥LRNWLN [N¥NJ[LQ' :ZkZgan @^aah3 KV¥Z% *210'

@A??AFK% HVjaV' OdbZc ^c bjh^X% [Zb^c^hi Xg^i^X^hb% VcY ¥jZgg^aaV bjh^Xdad¥n3 gZ[aZXi^dch dc gZXZci edaZb^Xh' *0]Q&5NW]^[b ?^¥RL% k' *0% c' +% e' *0-&*2+% *22,'

@AJ<% EngV B' ENa% PNWMN[ JWM ¥LRNWLN' ;]^eeZc]Vb n =VhiWdjgcZ3 HVa¥gVkZ EVXb^aaVc% +))-'

@GD9F<9% BdVcV ;jc]V YZ' 7^WRLN =J]^WMJ #*0*,&*00)$ N 7¥]QN[ ELURJ[ #*0+-& *0./$1 igV_Zĩg^Vh ^cY^k^YjV^h Z Vcsa^hZ YZ KdcViV YZ DdjkVwvd #*2/)$ Z KdcViV eVgV H^Vcd #*2/*$' LZhZ #<djidgVYd$ ⁄ Mc^kZgh^YVYZ >ZYZgVa Yd J^d ?gVcYZ Yd Kja% Hdgid 9aZ¥gZ% +))/' <^hedc^WaZ Zc3 5]iie3((lll'ajbZ'j[g¥h'Wg(]VcYaZ(*)*1,(//)-7 ' ;dchjaiVYd Zc3 - bVg' +)*,'

@MFL% Dncc' L]Z X]VaaZc¥Z d[ ¥ZcYZg3 YZXdchigjXi^dc d[ XViZ¥dg^Zh VcY gZXdchigjXi^dc d[ cVggVi^kZh ^c ¥ZcYZg ]^hidgn' Ac3 E=<A;C% @Vch4 LJ=HH% 9ccZ& ;]Vgadii #Gg¥h'$' 9N¥LQUNLQ]N[PN¥LQRLQ]N ^WM 3UUPNVNRWN 9N¥LQRLQ]N' :N[J^¥OX[MN[^WPNW ^WM BN[¥YNT]R_NW' ?ʼii^c¥Zc3 OVaahiZ^c NZgaV¥% *221% e' .0&20'

C=JE9F% BdhZe]' 5XW]NVYUJ]RWP V^¥RL1 X]VaaZc¥Zh id bjh^Xdad¥n' ;VbWg^Y¥Z3 @VgkVgY Mc^kZgh^in HgZhh% *21.'

@9OC=KOGJL@% E' ;dc[djcY^c¥ ¥ZcYZg' ERPW¥1 <X^[WJU XO' HXVNW RW 5^U]^[N JWM EXLRN]b% k' ++% c' ,% e' /20&0)+% *220'

CJ9E=J% DVlgZcXZ' 5UJ¥¥RLJU V^¥RL JWM YX¥]VXMN[W TWX`UNMPN' :Zg`ZaZn " Ddh 9c¥ZaZh3 Mc^kZgh^in d[ ;Va^[dgc^V HgZhh% *22.'

CJ=MLRA?=J&@=JJ% 9ccZiiZ #Gg¥'$' 9NWMN[ ¥]^MRN¥ RW MN[ ?^¥RT`R¥¥NW¥LQJO] & Z^X _JMR¥2 1 8N¥]¥LQ[RO] Ol[ 7_J DRNPN[ c^V .)' 9NK^[]¥]JP' R|g^X] " FZl Qdg`3 Gabh' KZg^Z3 BV]gWjX] Ejh^` jcY ?ZcYZg% :Y' ,% +)*)'

CJGKC9% 9bn' ?ZcYZg ^YZdad¥n VcY ¥ZcYZg gdaZ ^YZdad¥n' Ac3 JALR=J% ?' #Gg¥'$' 4UJLT`NUU 7WLbLUXYNMRJ XO EXLRXUXPb' DdcYdc3 :aVX`lZaa% e' *1/0&*1/2% +))/'

!3,%.-8 +1/)$-*-'4" ()/06.)$" 2 %* %*%&",0% %, *" ("#)0"$)6,

D9IM=MJ% L]dbVh' ?JTRWP ¥Na1 WdYn VcY ¥ZcYZg [gdb i]Z ?gZZ`h id >gZjY' ;VbWg^Y¥Z3 @VgkVgY Mc^kZgh^in HgZhh% *22)'

D9MJ=LAK% LZgZhV YZ' 3URLN MXN¥W"]1 [Zb^c^hb% hZb^di^Xh% X^cZbV' :addb^c¥idc3 AcY^VcV Mc^kZgh^in HgZhh% *21-'

DAF<=E9FF% ?ZhV' L]Z WdYn d[ hZmjVa Y^[[ZgZcXZ' Ac3 <9NAK% CVi]n #Gg¥'$' 7VKXMRNM Y[JL]RLN1 [Zb^c^hi eZgheZXi^kZh dc i]Z WdYn' DdcYdc3 KV¥Z% e' 0,&2+% *220'

E9;9JL@MJ% KVaan' FX`J[M¥ J ]`NW]b&OR[¥] LNW]^[b ONVRWR¥] YXUR]RL¥ XO V^¥RL' >Vgc]Vb% KjggZn " :jga^c¥idc3 9h]¥ViZ% +)*)'

E9F;@9<G% EVg^hV' ?k¥RLJ b V^SN[N¥% PfWN[X b YXMN[' EVYg^Y3 =Y^idg^Va @dgVh n @dgVh% *221'

EX;D9JQ% KjhVc' 8NVRWRWN NWMRWP¥1 bjh^X% ¥ZcYZg " hZmjVa^in' E^ccZVeda^h " DdcYdc3 Mc^kZgh^in d[ E^ccZhdiV HgZhh% *22*' JZeg^ciZY ^c +))+'

------" Ejh^X VcY hZmjVa^in3 dc i]Z KiZWa^c(Kdadbdc YZWViZ' *0]Q&5NW]^[b ?^¥RL% k' *0% c' *% e' 1,&11% *22,'

E=DDG% EVg^V A¥cZo ;gjo' JZaVw\Zh YZ ¥zcZgd Z bjh^Xdad¥^V3 gZ[aZm\Zh eVgV jbV Vcsa^hZ Yd XdciZmid WgVh^aZ^gd' DN_R¥]J 7UN][jWRLJ MN ?^¥RLXUXPRJ(7UNL][XWRL ?^¥RLXUXPRLJU DN_RN`% k' **% +))0'

EAD=K% KiZe]Zc' ;g^i^Xh d[ Y^hZcX]VcibZci' @X]N¥% k' .+% c' *% e' **&,1% *22.'

G9CD=Q% 9cc' FQN 3WW AJTUNb [NJMN[1 ¥ZcYZg% ldbZc VcY hdX^Va hX^ZcXZ' :g^hida3 Hda^Xn HgZhh% +)).'

GJ?9FAR9;A›F EjcY^Va YZ aV KVajY' <^hedc^WaZ Zc3 5]iie3(( lll'l]d'^ci(¥ZcYZg(l]Vi^h¥ZcYZg(Zc(^cYZm']iba7 ' ;dchjaiVYd Zc3 0 ZcZ' +)*,'

H9D9;AGK FA=LG% EVg¦V' ;jVcYd ad eZg^[xg^Xd hZ h^iʻV Zc Za XZcigd3 ]dbdZgdi^hbd Zc aV XjaijgV bjh^XVa bVYg^aZ}V YZ adh V}dh +) V eVgi^g YZ aV dWgV YZ 9Yda[d KVaVoVg' Ac3 ;GF?J=KG <= D9 KG;A=<9< =KH9rGD9 <= EMKA;GDG?‹9% 1' 3L]J¥''' Dd¥gd}d% +)*+'

H9KD=J% BVcc' <^gZXi^dch ^c bjh^Xdad¥n' 3L]J ?^¥RLXUXPRLJ% k' /2% c' *% e' */&+*' %

*220

HGLL=&:GFF=NADD=% EVi]^Zj' DZh Xdgeh YZ E^X]Za >djXVjai' 5JQRN[¥ BQRUX¥XYQRZ^N¥% k' *,)% c' ,% e' 0+&2-% +)*+'

J9EGK D›H=R% H^aVg' Ddh ZhijY^dh YZ ¥xcZgd n aV bʻh^XV ^Wxg^XV YZa h^¥ad PNAA' DN_R¥]J MN ?^¥RLXUXPgJ% k' +)% e' +,*&+--% *220'

------" 8NVRWR¥VX n Vk¥RLJ' AcigdYjXX^̃c Xg¦i^XV' EVYg^Y3 FVgXZV% +)),'

JAKE9F% :VgWVgV B' 9NWMN[ _N[]RPX1 9bZg^XVc [Vb^a^Zh ^c igVch^i^dc' FZl @VkZc3 QVaZ Mc^kZgh^in HgZhh% *221'

------" ?ZcYZg Vh hdX^Va higjXijgZ' L]Zdgn lgZhia^c¥ l^i] VXi^k^hb' 9NWMN[ ! EXLRN]b% k' *1% c' -% e' -+2&-.)% +))-'

 

$,-.#), #$ %/($+)3 ")+*) $ '0,&"!

------" ?ZcYZg Vh V hdX^Va higjXijgZ3 Xgdhh^c¥ Y^hX^ea^cVgn WdjcYVg^Zh id VYkVcXZ hX^ZcXZ VcY ZfjVa^in' 3KX^] 9NWMN[' ;W]N[WJ]RXWJU <X^[WJU XO 9NWMN[ E]^MRN¥% k' *% c'

+% e' *&+2% +)*+'

JAKE9F% :VgWVgV B'4 DGJ:=J% BjY^i]4 K@=JOGG<% BZhh^XV @dYZc' LdlVgY V ldgaY WZndcY ¥ZcYZg3 V jide^Vc k^h^dc' Ac3 9E=JA;9F KG;AGDG?A;9D KG;A=LQ E==LAF?% *)0' 3WWJU¥''' <ZckZg% +)*+' <^hedc^WaZ Zc3

5]iie3((lll'hhX'l^hX'ZYj(plg^¥]i(9K9(J^hbVc&DdgWZg&

K]ZglddY!+)JZVa!+)Mide^V!+)HgdedhVa!+)&&!+):ZndcY!+)?ZcYZg'eY[7' ' ;dchjaiVYd Zc3 * ZcZ' +)*,'

K«F;@=R D=›F% HVWad' =kV [j^bdh idYVh' DV ^YZci^YVY YZ aV ]^hidg^VYdgV YZ ¥xcZgd' Ac3 LGM:=JL% K' #Gg¥'$' 6NU ¥NaX JU PfWN[X1 UX¥ NZ^g_XLX¥ MN ^W LXWLNY]X' EVYg^Y3 ;siZYgV% e' */*&+*,% +)),'

K;@GJ% FVdb^' L]Z ZhhZci^Va^hb l]^X] ^h cdi dcZ3 Xdb^c¥ id ¥g^eh l^i] Ag^¥VgVn' 6ROON[NWLN¥% k' *% c' ,% e' ,1&.1% *212'

K;GLL% <ZgZ` :' =gdi^X gZegZhZciVi^dch [gdb EdciZkZgY^ id EVZ OZhi' Ac3 K;GLL% <ZgZ` :' #Gg¥'$' 8[XV ]QN N[X]RL ]X ]QN MNVXWRL1 dc Xg^i^XVa bjh^Xdad¥n' Gm[dgY3 Gm[dgY Mc^kZgh^in HgZhh% e' *0&,+% +)),'

K;GLL% B' O' ?ZcYZg3 V jhZ[ja XViZ¥dgn d[ ]^hidg^XVa VcVanh^h' 3VN[RLJW :R¥]X[RLJU DN_RN`% k' 2*% e' *).,&*)0.% *21/'

------" AWUb YJ[JMXaN¥ ]X XOON[1 >gZcX] [Zb^c^hih VcY i]Z g^¥]ih d[ bVc' ;VbWg^Y¥Z3 @VgkVgY Mc^kZgh^in HgZhh% *22/'

------" ƒDV fjZgZaaZ YZh [ZbbZh§ ^c aViZ ilZci^Zi] XZcijgn >gVcXZ' @N` >NO] DN_RN`% k' *% c' +/% e' ,&*2% *220'

------" 9NWMN[ JWM ]QN YXUR]RL¥ XO QR¥]X[b' =Y' gZk' FZl Qdg`3 ;dajbW^V Mc^kZgh^in HgZhh% *222'

------" >VciVhn ZX]d3 ]^hidgn VcY i]Z XdchigjXi^dc d[ ^YZci^in' 5[R]RLJU ;WZ^R[b% k' +0% c' +% e' +1-&,)-% O^ciZg +))* #^cXaj^Yd Zc K;GLL% +)*+'$'

------" McVchlZgZY fjZhi^dch' FQN 3VN[RLJW :R¥]X[RLJU DN_RN`% k' **,% c' .% e' *-++&*-,)% +))1'

------" FQN 8JW]J¥b XO 8NVRWR¥] :R¥]X[b' <jg]Vb3 <j`Z Mc^kZgh^in HgZhh% +)*+'

K=A<E9F% KiZkZc' 6ROON[NWLN ][X^KUN¥3 fjZZg^c¥ hdX^Va i]Zdgn VcY hZmjVa eda^i^Xh' ;VbWg^Y¥Z3 ;VbWg^Y¥Z Mc^kZgh^in HgZhh% *220'

K@=D=E9Q% CVn CVj[bVc' ;gdhh^c¥ WdjcYVg^Zh ^c bjh^X VcY bjh^XVa hX]daVgh]^e3

V eZgheZXi^kZ [gdb Zi]cdbjh^Xdad¥n' FQN ?^¥RLJU C^J[]N[Ub% k' 1)% c' *% e' *,&,)%

*22/'

KE9JL% EVgn 9cc #Gg¥'$' ER[NW ¥XWP¥1 gZegZhZciVi^dch d[ ¥ZcYZg VcY hZmjVa^in ^c deZgV' Hg^cXZidc3 Hg^cXZidc Mc^kZgh^in HgZhh% +)))'

KGDA=% Jji] 9' O]Vi Yd [Zb^c^hi lVci8 FQN <X^[WJU XO ?^¥RLXUXPb% k' *)% e' ,22& -**% *22*'

!3,%.-8 +1/)$-*-'4" ()/06.)$" 2 %* %*%&",0% %, *" ("#)0"$)6,

------" #Gg¥'$ ?^¥RLXUXPb JWM MROON[NWLN' :Zg`ZaZn3 Mc^kZgh^in d[ ;Va^[dgc^V HgZhh%

*22,'

KGDGEGF% EVncVgY' >gVco KX]jWZgi VcY i]Z eZVXdX`h d[ :ZckZcjid ;Zaa^c^' *0& ]Q 5NW]^[b ?^¥RL% k' *+% c' ,% e' *2,&+)/% heg^c¥ *212'

KL9FD=Q% D^o' K]djaY ƒhZm§ gZVaan WZ ƒ¥ZcYZg§ dg ƒ¥ZcYZg§ gZVaan WZ ƒhZm§8 9F<=JKGF% J'4 K@9JJG;C% O' #Gg¥h'$' 3YYURNM ¥XLRXUXPb' DdcYdc3 9aaZc " Mcl^c% *21-% e' *&*2'

L9QDGJ% BdY^Z' HaVn^c¥ ^i fjZZg3 jcYZghiVcY^c¥ fjZZg ¥ZcYZg% hZmjVa VcY bjh^XVa egVm^h ^c V ƒcZl§ bjh^Xdad¥^XVa XdciZmi' LZhZ #<dXidgVa$ ⁄ IjZZchaVcY ;dchZgkVidgn d[ Ejh^X% ?g^[[^i]Z Mc^kZgh^in% *221' <^hedc^WaZ Zc3

5]iieh3((lll*+)'hZXjgZ'¥g^[[^i]'ZYj'Vj(gX](^iZbh()[2XZW*0&YVXZ&Z1)0&XZ.Z&

W[/0,Z,[,+)*(*(7 ' ;dchjaiVYd Zc3 - bVg' +)*,'

L@GE9K% ?Vgn ;' OVh ?Zdg¥Z >g^YZg^X @VcYZa ¥Vn8 Gc XadhZi fjZhi^dch VcY XjaijgVa eda^i^Xh' Ac3 :J=LL% H]^a^e4 OGG<% =a^oVWZi]4 L@GE9K% ?Vgn #Gg¥h'$' C^NN[RWP ]QN YR]LQ1 ]QN WN` PJb JWM UN¥KRJW V^¥RLXUXPb' FZl Qdg` " DdcYdc3

JdjiaZY¥Z% *22-% e' *

LGK@% Bd]c' @Z¥Zbdc^X% bVhXja^c^in VcY i]Z ]^hidgn d[ ¥ZcYZg' Ac3 <M<AFC% KiZ[Vc4 LGK@% Bdh]4 @9?=E9FF% CVgZc #Gg¥'$' ?J¥L^URWR]RN¥ RW YXUR]RL¥ JWM `J[1 PNWMN[RWP VXMN[W QR¥]X[b' EVcX]ZhiZg3 EVcX]ZhiZg Mc^kZgh^in HgZhh% +))-% e' -*&/)'

LJ=ALD=J% DZd' @^hidgn VcY i]Z dcidad¥n d[ i]Z bjh^XVa ldg`' <X^[WJU XO 3N¥]QN]RL¥ JWM 3[] 5[R]RLR¥V% k' .*% c' ,% e' -1,&-20% *22,'

------" L]Z ]^hidg^d¥gVe]n d[ bjh^X' Ac3 ;GGC% F^X]daVh4 =N=JAKL% EVg` #Gg¥h'$' DN]QRWTRWP V^¥RL' Gm[dgY3 Gm[dgY Mc^kZgh^in HgZhh% e' ,./⁄,00% *222'

M<JQ% B' J^X]VgY' L]Z cVijgZ d[ ¥ZcYZg' 6NVXP[JYb% k' ,*% c' -% e' ./*&.0,' *22-'

------" :^dad¥^XVa a^b^ih d[ ¥ZcYZg XdchigjXi^dc' 3VN[RLJW EXLRXUXPRLJU DN_RN`% k' /.% c' ,% e' --,&-.0% +)))'

N9F <=F LGGJF% H^ZiZg ;' Hda^i^Xh% >Zb^c^hb VcY XdciZbedgVgn bjh^X i]Zdgn' FQN <X^[WJU XO ?^¥RLXUXPb% k' 2% e' +0.&+22% *22*'

------" ?^¥RL% YXUR]RL¥% JWM ]QN JLJMNVb' :Zg`ZaZn VcY Ddh 9c¥ZaZh3 Mc^kZgh^in d[ ;Va^[dgc^V HgZhh% *22.'

OA=KF=J&@9FCK% EZggn' 9NWMN[ RW QR¥]X[b1 ¥adWVa eZgheZXi^kZh' Gm[dgY3 :aVX`lZaa HjWa^h]^c¥% +)*)'

R=EGF <9NAK% FViVa^Z' OdbZc“h ]^hidgn ^c igVch^i^dc3 i]Z =jgdeZVc XVhZ' 8NVRWR¥] E]^MRN¥% k' ,% c' ,&-% e' 1,&*),% *20/'

&+),'

 