Está en la página 1de 5

EX S. G.

DE PROPAGANDA FIDE

743

Exorcismus in satanam et angelos apostaticos iussu Leonis X I I I P. M. editus.

I n n o m i n e P a t r i s , e t Filii, e t S p i r i t u s S a n c t i . A m e n ,
PS.

LXVII.

Exurgat Deus et
dissipentur
inimici
eius : et fugiant
qui
oderunt eum a facie eius.
Sicut deficit fumus,
deficiant;
sicut fluit cera
a facie ignis,
sic pereant peccatores a facie
Dei.
Ps.

XXXIV.

Iudica, Domine,
nocentes
me ;
expugna
impugnantes me.
Confundantur
et
revereantur
quaerentes
animam
meam.
Avertantur
retrorsum,
et confundantur cogitantes mihi mala.
Fiat tamquam pulvis ante faciem venti : et angelus Domini
coarctans
eos.
Fiat via illorum tenebrae, et lubricum : et angelus
Domini
persequens
eos.
Quoniam gratis
absconderunt mihi interitum
laquei sui : superficiem
exprobraverunt
animam
meam.
Veniat illi laqueus quem ignorat ; et captio quam abscondit,
apprehendat eum : et in laqueum cadat in ipsum.
Anima autem mea exsultabit in Domino :
et delectabitur super
salutari suo.
Gloria P a t r i , et Filio, et Spiritui S a n c t o :
Sicut e r a t in p r i n c i p i o , et n u n c , et s e m p e r , et in s a e c u l a s a e culorum. Amen.
AD S. MICHAELEM A R C H A N G E L U M .
PRECATIO.

P r i n c e p s g l o r i o s i s s i m e caelestis militiae, s a n c t e M i c h a e l Arc h a n g e l i d e f e n d e n o s in p r a e l i o et colluctatione, q u a e nobis est


adversus
principes
et
potestates,
adversus mundi rectores tenebrarum
harum,
contra
spiritualia
nequitiae,
in
caelestibus
( E p h e s . vi). V e n i in a u x i l i u m h o m i n u m ; q u o s Deus creavit
inexterminabiles,
et ad imaginem similitudinis suae fecit,
et
a
t y r a n n i d e diaboli emit pretio magno (Sap. n; I Cor. vi). P r a e liare h o d i e c u m b e a t o r u m A n g e l o r u m e x e r c i t u p r a e l i a D o m i n i ,
sicut p u g n a s t i o l i m c o n t r a d u c e m s u p e r b i a e l u c i f e r u m , e t a n -

744

EX S. C. DE PROPAGANDA FIDE

et non voluerant, neque locus inventus


est eorum amplius incelo. Sed proiectus est draco ille magnus,
serpens antiquus, qui vocatur diabolus et satanas, qui seducit
universum orbem ; et proiectus est in terram, et angeli eius
cum illo missi sunt (Apoc. XII). E n a n t i q u u s i n i m i c u s et homicida v e h e m e n t e r e r e c t u s est. T r a n s f i g u r a t u s in a n g e l u m lucis,
gelos eius apostaticos :

c u m tota m a l i g n o r u m s p i r i t u u m c a t e r v a late circuit e t invadit


t e r r a m , u t i n e a d e l e a t n o m e n Dei e t Christi eius, a n i m a s q u e
a d a e t e r n a e g l o r i a e c o r o n a m d e s t i n a t a s f u r e t u r , m a c t e t a c perdat in s e m p i t e r n u m interitum. Virus nequitiae suae, t a m q u a m
f l u m e n i m m u n d issi m u m , d r a c o m a l e f i c u s t r a n s t u l i dit i n h o m i nes depravatus mente et corruptos corde; spiritum mendacii,
i m p i e t a t i s et b l a s p h e m i a e ; h a l i t u m q u e m o r t i f e r u m l u x u r i a e , vitiorum o m n i u m et iniquitatum. - Ecclesiam, Agni immaculati
sponsam, vaferrimihostes repleverunt amaritudinibus, inebriarunt
absinthio ; ad omnia desiderabilia eius impias m i s e r u n t m a n u s .
Ubi s e d e s beatissimi Petri et Cathedra veritatis ad l u c e m gent i u m constituta est, ibi t h r o n u m p o s u e r u n t a b o m i n a t i o n i s i m p i e tatis s u a e ; u t p e r c u s s o P a s t o r e , e t g r e g e m d i s p e r d e r e v a l e a n t . A d e s t o i t a q u e , D u x invictissime, p o p u l o Dei c o n t r a i r r u m p e n t e s s p i r i t u a l e s n e q u i t i a s , et fac v i c t o r i a m . Te c u s t o d e m et p a t r o n u m sancta v e n e r a t u r Ecclesia ; te gloriatur defensore a d v e r s u s
t e r r e s t r i u m et i n f e r n o r u m n e f a r i a s p o t e s t a t e s ; tibi tradidit Dom i n u s a n i m a s r e d e m p t o r u m i n s u p e r n a felicitate l o c a n d a s . Dep r e c a r e D e u m pacis, ut conterat s a t a n a m s u b pedibus nostris,
ne ultra valeat captivos tenere homines, et Ecclesiae nocere.
Offer n o s t r a s p r e c e s in c o n s p e c t u Altissimi, ut cito a n t i c i p e n t
nos misericordiae Domini, et a p p r h e n d a s draconem, s e r p e n t e m
a n t i q u u m , qui est d i a b o l u s e t s a t a n a s , a c l i g a t u m m i t t a s i n a b y s s u m , ut non seducat amplius gentes (Apoc. xx).
H i n c t u o confisi p r a e s i d i o a c tutela, s a c r i ministerii n o s t r i
a u c t o r i t a t e , a d infestationes d i a b o l i c a e f r a u d i s i m p e l l e n d a s i n n o m i n e I e s u Christi Dei e t D o m i n i n o s t r i f i d e n t e s e t s e c u r i a g g r e dimur.
y . E c c e C r u c e m D o m i n i , fugite p a r t e s a d v e r s a e .
i. Vicit L e o d e t r i b u I u d a , r a d i x David.
f. Fiat m i s e r i c o r d i a tua, D o m i n e , s u p e r n o s .
4 - Q u e m a d m o d u m s p e r a v i m u s i n te.
y. Domine, exaudi orationem m e a m .
E). E t c l a m o r m e u s a d t e veniat.

EX S. C. DE PROPAGANDA FIDE

745

y. Dominus vobiscum.
4 . E t c u m spiritu tuo.
OREMUS.

D e u s , e t P a t e r D o m i n i n o s t r i I e s u Christi, i n v o c a m u s n o m e n
s a n c t u m t u u m , e t c l e m e n t i a m t u a m s u p p l i c e s e x p o s c i m u s ut, p e r
i n t e r c e s s i o n e m i m m a c u l a t a e s e m p e r virginis Dei genitricis Mariae, beati M i c h a e l i s A r c h a n g e l i , b e a t i I o s e p h e i u s d e m b e a t a e Virginis S p o n s i , b e a t o r u m A p o s t o l o r u m P e t r i e t P a u l i e t o m n i u m
S a n c t o r u m , a d v e r s u s s a t a n a m , o m n e s q u e alios i m m u n d o s spiritus, qui a d n o c e n d u m h u m a n o generi a n i m a s q u e p e r d e n d a s
pervagantur in m u n d o , nobis auxilium praestare digneris. P e r
e u m d e m Christum Dominum Nostrum. Amen.
EXORCISMUS.

E x o r c i z a m u s te, o m n i s i m m u n d u s s p i r i t u s , o m n i s s a t a n i c a
p o t e s t a s , o m n i s i n c u r s i o infernalis a d v e r s a r i i , o m n i s legio, o m n i s
c o n g r e g a t i o et s e c t a diabolica, in n o m i n e et v i r t u t e D o m i n i N o stri Iesu
Christi, e r a d i c a r e et effugare a Dei Ecclesia, ab anim a b u s a d i m a g i n e m Dei conditis a c p r e t i o s o divini A g n i s a n g u i n e r e d e m p t i s i&. N o n u l t r a a u d e a s , s e r p e n s callidissime, d e c i p e r e h u m a n u m g e n u s , Dei E c c l e s i a m p e r s e q u i , a c Dei e l e c t o s
e x c u t e r e et c r i b r a r e s i c u t t r i t i c u m $. I m p e r a t tibi D e u s altissimus
cui in m a g n a tua s u p e r b i a te similem haberi a d h u c
p r a e s u m a s ; qui omnes homines vult salvos fieri, et ad agnitionem veritatis venire (I T i m . 1 1 ) . I m p e r a t tibi D e u s P a t e r yj<; imp e r a t tibi D e u s Filius f&; i m p e r a t tibi D e u s S p i r i t u s S a n c t u s >.
I m p e r a t tibi m a i e s t a s Christi, a e t e r n u m Dei V e r b u m , c a r o f a c t u m
q u i p r o s a l u t e g e n e r i s n o s t r i tua invidia perditi, humiliavit
semetipsum factus obediens usque cui mortem (Phi.1. 1 1 ) ; q u i
E c c l e s i a m s u a m aedificavit s u p r a f i r m a m p e t r a m , e t p o r t a s inferi a d v e r s u s e a m n u n q u a m e s s e p r a e v a l i t u r a s edixit, c u m e a
i p s e p e r m a n s u r u s omnibus diebus usque ad consummationem
saeculi (Matth, XXVIII, 20). I m p e r a t tibi s a c r a m e n t u m C r u c i s >$,
o m n i u m q u e christianae fidei Mysteriorum virtus
I m p e r a t tibi
e x c e l s a Dei G e n i t r i x V i r g o M a r i a
quae superbissimum caput
t u u m a p r i m o instanti i m m a c u l a t a e s u a e c o n c e p t i o n i s i n s u a
h u m i l i t a t e contrivit. I m p e r a t tibi f i d e s s a n c t o r u m A p o s t o l o r u m
P e t r i o t P a u l i , et c e t e r o r u m A p o s t o l o r u m
I m p e r a t tibi M a r -

746

EX S. C. DE PROPAGANDA FIDE

t y r u m s a n g u i s , a c p i a S a n c t o r u m e t S a n c t a r u m o m n i u m intercessi.
E r g o , d r a c o m a l e d i c t e e t o m n i s legio diabolica, a d i u r a m u s
te p e r D e u m >$i vivum, p e r D e u m iB v e r u m , p e r D e u m f& sanc t u m , p e r D e u m q u i sic... dilexit mundum, ut Filium suum unigenitum daret,
ut omnes qui credit in eum non pereat, sed habeat vitam aeternam (Io. I I I ) : c e s s a d e c i p e r e h u m a n a s c r e a t u ras, eisque aeternae perditionis v e n e n u m propinare : desine Ecc l e s i a e n o c e r e , e t e i u s libertati l a q u e o s iniicere. V a d e , s a t a n a ,
i n v e n t o r e t m a g i s t e r o m n i s fallaciae, h o s t i s h u m a n a e s a l u t i s . D a
l o c u m C h r i s t o , i n q u o nihil invenisti d e o p e r i b u s t u i s ; d a l o c u m
Ecclesiae uni, sanctae, catholicae, et Apostolicae, q u a m Christus
i p s e a c q u i s i v i t s a n g u i n e s u o . H u m i l i a r e s u b p o t e n t i m a n u Dei ;
c o n t r e m i s c e et effuge, i n v o c a t o a n o b i s s a n c t o et terribili n o m i n e
I e s u , q u e m inferi t r e m u n t , cui V i r t u t e s c a e l o r u m e t P o t e s t a t e s
et Dominationes subiectae s u n t ; q u e m Cherubim et Seraphim
indefessis v o c i b u s l a u d a n t , d i c e n t e s : S a n c t u s , S a n c t u s , S a n c t u s
Dominus Deus Sabaoth.
y.
R).
y.
R).

Domine, exaudi orationem meam.


E t c l a m o r m e u s a d t e veniat.
Dominus vobiscum.
Et c u m s p i r i t u t u o .
OREMUS.

D e u s coeli, D e u s t e r r a e , D e u s A n g e l o r u m , D e u s A r c h a n g e l o r u m , Deus P a t r i a r c h a r u m , Deus P r o p h e t a r u m , Deus Apostolor u m , Deus Martyrum, Deus Confessorum, Deus Virginum, Deus
qui potestatem h a b e s d o n a r e vitam post mortem, requiem post
l a b o r e m ; q u i a n o n est D e u s p r a e t e r te, n e c e s s e p o t e s t nisi t u
c r e a t o r o m n i u m visibilium e t invisibilium, c u i u s r e g n i n o n erit
finis: humiliter maiestati gloriae tuae supplicamus, ut ab o m n i
infernalium spirituum potestate, laqueo, deceptione et nequitia
n o s p o t e n t e r l i b e r a r e , e t i n c o l u m e s c u s t o d i r e d i g n e r i s . P e r Christum Dominum Nostrum. Amen.
Ab insidiis diaboli,
libera, nos, Domine.
Ut Ecclesiam tuam secura
tibi facias libertate
servire ;
Te
rogamus,
audi
nos.
Ut inimicos sanctae Ecclesiae humiliare
digneris;
Te
rogamus audi nos.
(Et aspergatvir locus aqua benedicta.)

747

EX S. G. DE PROPAGANDA FIDE

Ex audientia Sanctissimi.
Die

18

Maii

1890.

S a n c t i s s i m u s D . N . L E O divina p r o v i d e n t i a P P . X I I I o m n i b u s R e v e r c n d i s s i m i s E p i s c o p i s , n e c n o n S a c e r d o t i b u s a b Ordin a r i i s s u i s legitime a d i d a u c t o r i t a t e m h a b e n t i b u s , q u i e x o r c i s irium s u p r a e x p r e s s u m d e v o t e s e m e l i n die r e c i t a v e r i n t , p a r t i a lem t e r c e n t u m d i e r u m i n d u l g e n t i a m s i n g u l i s d i e b u s l u c r a n d a m :


i i s d e m v e r o p e r t o t u m m e n s e m i d p e r g e n t i b u s , confessis, a c
s a c r a E u c h a r i s t i a refectis, p l e n a r i a m o m n i u m p e c c a t o r u m s u o r u m I n d u l g e n t i a m s e m e l i n m e n s e , die e o r u m a r b i t r i o d e s i g n a n da, p a r i t e r l u c r a n d a m i m p e r t i t u s e s t : q u a m e t i a m a n i m a b u s
Christifidelium i n p u r g a t o r i o d e t e n t i s a p p l i c a r i p o s s e d e c l a r a v i t .
Praesentibus in p e r p e t u u m valituris.
f

6'.

C.

D.

ARCHIEPISCOPUS

de

Propaganda

T Y R E N S I S

Fide

Secretarias.

D U B I U M quoad o c c u r r e n t i a m Commemorationis omnium Fidelium in die 3 N o vembris.

Infra f i n e s A r c h i d i o e c e s e o s Utinen. n o n n u l l a e e x t a n t e c c l e s i a e
s u b titulo S a n c t i Iusti M a r t y r i s , c u i u s f e s t u m i n u n i v e r s a A r c h i dioecesi s u b r i t u duplici m i n o r i s die tertia N o v e m b r i s e x a p o s tolica c o n c e s s i o n e recolitur. I n c i d e n t e i n d o m i n i c a m , a n n o v e r tente, s e c u n d a die N o v e m b r i s , C o m m e m o r a t i o o m n i u m F i d e l i u m
D e f u n c t o r u m die i n s e q u e n t i p e r a g i t u r . H i n c s e q u e n s D u b i u m
R e v e r e n d i s s i m u s Archiepiscopus Utinen. Sacrae R i t u u m Congregationi p r o o p p o r t u n a s o l u t i o n e h u m i l l i m e subiecit, videlicet :
A n i n c a s u p r a e f a t a e o c c u r r e n t i a e die tertia N o v e m b r i s i n
ecclesiis S . Iusti a g e n d u m sit d e F e s t o e o d e m Titulari, i n d i e m
q u a r t a m t r a n s l a t a C o m m e m o r a t i o n e o m n i u m F i d e l i u m Defunct o r u m : vel p o t i u s t r a n s f e r e n d u m sit i n h a n c q u a r t a m d i e m
F e s t u m T i t u l a r e , u t tertia die f i a t e n u n c i a t a C o m m e m o r a t i o ?

También podría gustarte