Está en la página 1de 1146

Num. 7544 / 10.06.

2015

17437

Conselleria dEducaci, Cultura i Esport


DECRET 87/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual
establix el currculum i desplega lordenaci general de
lEducaci Secundria Obligatria i del Batxillerat a la
Comunitat Valenciana. [2015/5410]

Consellera de Educacin, Cultura y Deporte


DECRETO 87/2015, de 5 de junio, del Consell, por el que
establece el currculo y desarrolla la ordenacin general
de la Educacin Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunitat Valenciana. [2015/5410]

NDEX

NDICE

Prembul
Ttol I
Disposicions comunes
Captol I
Disposici preliminar
Article 1. Objecte i mbit daplicaci
Captol II
Currculum i horari
Article 2. Currculum
Article 3. Horari
Captol III
Autonomia i participaci
Article 4. Elements de les programacions didctiques
Article 5. Elaboraci, supervisi i avaluaci de les programacions
didctiques
Article 6. Autonomia dels centres
Article 7. Participaci de lalumnat i dels representants legals de
lalumnat
Captol IV
Avaluaci
Article 8. Aspectes generals de lavaluaci de lalumnat
Article 9. Referents en lavaluaci i promoci
Article 10. Documents oficials davaluaci i resultats de lavaluaci

Prembulo
Ttulo I
Disposiciones comunes
Captulo I
Disposicin preliminar
Artculo 1. Objeto y mbito de aplicacin
Captulo II
Currculo y horario
Artculo 2. Currculo
Artculo 3. Horario
Captulo III
Autonoma y participacin
Artculo 4. Elementos de las programaciones didcticas
Artculo 5. Elaboracin, supervisin y evaluacin de las programaciones didcticas
Artculo 6. Autonoma de los centros
Artculo 7. Participacin del alumnado y de los representantes legales del alumnado
Captulo IV
Evaluacin
Artculo 8. Aspectos generales de la evaluacin del alumnado
Artculo 9. Referentes en la evaluacin y promocin
Artculo 10. Documentos oficiales de evaluacin y resultados de
la evaluacin
Captulo V
Atencin a la diversidad
Artculo 11. Aspectos generales de atencin a la diversidad
Artculo 12. Plan de atencin a la diversidad e inclusin educativa
Artculo 13. Medidas de apoyo y refuerzo
Artculo 14. Identificacin, valoracin e intervencin de necesidades especficas de apoyo educativo
Ttulo II
Educacin Secundaria Obligatoria
Captulo I
Organizacin de la Educacin Secundaria Obligatoria
Artculo 15. Objetivos y fines
Artculo 16. Organizacin general
Artculo 17. Organizacin del primer ciclo de Educacin Secundaria
Obligatoria
Artculo 18. Organizacin del segundo ciclo de Educacin Secundaria Obligatoria
Captulo II
Evaluacin en la Educacin Secundaria Obligatoria
Artculo 19. Carcter de la evaluacin
Artculo 20. Promocin
Artculo 21. Evaluacin final de Educacin Secundaria Obligatoria
y ttulo de Graduado en Educacin Secundaria Obligatoria
Captulo III
Atencin a la diversidad en la Educacin Secundaria Obligatoria
Artculo 22. Medidas de atencin a la diversidad
Artculo 23. Alumnado que presenta necesidades educativas especiales
Artculo 24. Adaptaciones curriculares
Artculo 25. Prolongacin de la escolarizacin un ao ms en la
etapa
Artculo 26. Altas capacidades
Artculo 27. Incorporacin tarda
Artculo 28. Dificultades de aprendizaje
Artculo 29. Accin tutorial y orientacin
Artculo 30. Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento
Artculo 31. Transicin de la educacin primaria a la Educacin
Secundaria Obligatoria

Captol V
Atenci a la diversitat
Article 11. Aspectes generals datenci a la diversitat
Article 12. Pla datenci a la diversitat i inclusi educativa
Article 13. Mesures de suport i refor
Article 14. Identificaci, valoraci i intervenci de necessitats especfiques de suport educatiu
Ttol II
Educaci secundria obligatria
Captol I
Organitzaci de lEducaci Secundria Obligatria
Article 15. Objectius i fins
Article 16. Organitzaci general
Article 17. Organitzaci del primer cicle dEducaci Secundria
Obligatria
Article 18. Organitzaci del segon cicle dEducaci Secundria
Obligatria
Captol II
Avaluaci en lEducaci Secundria Obligatria
Article 19. Carcter de lavaluaci
Article 20. Promoci
Article 21. Avaluaci final dEducaci Secundria Obligatria i ttol
de Graduat en Educaci Secundria Obligatria
Captol III
Atenci a la diversitat en lEducaci Secundria Obligatria
Article 22. Mesures datenci a la diversitat
Article 23. Alumnat que presenta necessitats educatives especials
Article 24. Adaptacions curriculars
Article 25. Prolongaci de lescolaritzaci un any ms en letapa
Article 26. Altes capacitats
Article 27. Incorporaci tardana
Article 28. Dificultats daprenentatge
Article 29. Acci tutorial i orientaci
Article 30. Programes de millora de laprenentatge i del rendiment
Article 31. Transici de leducaci primria a lEducaci Secundria Obligatria

Num. 7544 / 10.06.2015

17438

Ttol III
Batxillerat
Captol I
Organitzaci del Batxillerat
Article 32. Objectius i fins
Article 33. Organitzaci general
Article 34. Canvi de modalitat i itinerari
Article 35. Organitzaci del primer curs de Batxillerat
Article 36. Organitzaci del segon curs de Batxillerat
Captol II
Avaluaci en el Batxillerat
Article 37. Carcter de lavaluaci
Article 38. Promoci
Article 39. Avaluaci final de Batxillerat i ttol de Batxiller
Captol III
Atenci a la diversitat en el Batxillerat
Article 40. Mesures datenci a la diversitat
Article 41. Alumnat que presenta necessitats educatives especials
Article 42. Altes capacitats
Article 43. Dificultats daprenentatge
Article 44. Acci tutorial i orientaci
Disposicions addicionals
Primera. Ensenyances de religi
Segona. Educaci de persones adultes.
Tercera. Programes deducaci plurilinge
Quarta. Formaci del professorat
Quinta. Llibres de text i materials didctics
Sexta. Autoritzaci de modalitats de Batxillerat
Sptima. Batxillerat Europeu i Batxillerat Internacional
Octava. Batxillerat dExcelncia
Novena. Alumnat que curse ensenyances professionals de msica
o de dansa, o que siga esportista dalt nivell, dalt rendiment o delit
Deu. Assessorament, supervisi i difusi de la norma
Disposicions transitries
Primera. Calendari dimplantaci de lEducaci Secundria Obligatria
Segona. Calendari dimplantaci del Batxillerat
Tercera. Programacions didctiques durant el curs 2015-2016
Quarta. Normes reglamentries a desenrotllar
Disposici derogatria
nica. Derogaci normativa
Disposicions finals
Primera. Normes de desplegament
Segona. Entrada en vigor

Ttulo III
Bachillerato
Captulo I
Organizacin del Bachillerato
Artculo 32. Objetivos y fines
Artculo 33. Organizacin general
Artculo 34. Cambio de modalidad e itinerario
Artculo 35. Organizacin del primer curso de Bachillerato
Artculo 36. Organizacin del segundo curso de Bachillerato
Captulo II
Evaluacin en el Bachillerato
Artculo 37. Carcter de la evaluacin
Artculo 38. Promocin
Artculo 39. Evaluacin final de Bachillerato y ttulo de Bachiller
Captulo III
Atencin a la diversidad en el Bachillerato
Artculo 40. Medidas de atencin a la diversidad
Artculo 41. Alumnado que presenta necesidades educativas especiales
Artculo 42. Altas capacidades
Artculo 43. Dificultades de aprendizaje
Artculo 44. Accin tutorial y orientacin
Disposiciones adicionales
Primera. Enseanzas de religin
Segunda. Educacin de personas adultas.
Tercera. Programas de educacin plurilinge
Cuarta. Formacin del profesorado
Quinta. Libros de texto y materiales didcticos
Sexta. Autorizacin de modalidades de Bachillerato
Sptima. Bachillerato Europeo y Bachillerato Internacional
Octava. Bachillerato de Excelencia
Novena. Alumnado que curse enseanzas profesionales de msica o
de danza, o que sea deportista de alto nivel, de alto rendimiento o de lite
Diez. Asesoramiento, supervisin y difusin de la norma
Disposiciones transitorias
Primera. Calendario de implantacin de la Educacin Secundaria
Obligatoria
Segunda. Calendario de implantacin del Bachillerato
Tercera. Programaciones didcticas durante el curso 2015-2016
Cuarta. Normas reglamentarias a desarrollar
Disposicin derogatoria
nica. Derogacin normativa
Disposiciones finales
Primera. Normas de desarrollo
Segunda. Entrada en vigor

PREMBUL

PREMBULO

Larticle 27 de la Constituci espanyola reconeix el dret fonamental


a leducaci. Leducaci tindr com a objecte el ple desenrotllament
de la personalitat humana en el respecte als principis democrtics de
convivncia i als drets i llibertats fonamentals. Aix mateix, sestablix
que lensenyana bsica s obligatria i gratuta. Larticle 149.1.30a
establix que lEstat t competncia exclusiva sobre la regulaci de les
condicions dobtenci, expedici i homologaci de ttols acadmics i
professionals i normes bsiques per al desplegament de larticle 27 de
la Constituci, a fi de garantir el compliment de les obligacions dels
poders pblics en esta matria.

El artculo 27 de la Constitucin espaola reconoce el derecho


fundamental a la educacin. La educacin tendr por objeto el pleno
desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios
democrticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Asimismo, se establece que la enseanza bsica es obligatoria y
gratuita. El artculo 149.1.30 establece que el Estado tiene competencia
exclusiva sobre la regulacin de las condiciones de obtencin, expedicin y homologacin de ttulos acadmicos y profesionales y normas
bsicas para el desarrollo del artculo 27 de la Constitucin, a fin de
garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes pblicos
en esta materia.
El Estatut dAutonomia de la Comunitat Valenciana, en su artculo
53, establece que es de competencia exclusiva de la Generalitat la regulacin y administracin de la enseanza en toda su extensin, niveles y
grados, modalidades y especialidades, sin perjuicio de lo que disponen
el artculo 27 de la Constitucin espaola y las leyes orgnicas que, de
acuerdo con el apartado 1 del artculo 81 de aquella, lo desarrollan, de
las facultades que atribuye al Estado el nmero 30 del apartado 1 del
artculo 149 de la Constitucin espaola, y de la alta inspeccin necesaria para su cumplimiento y garanta.
La Ley Orgnica 2/2006, de 3 de mayo, de Educacin, modificada por la Ley Orgnica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de
la Calidad Educativa, establece en su artculo 6.bis la distribucin de

LEstatut dAutonomia de la Comunitat Valenciana, en larticle 53,


establix que s de competncia exclusiva de la Generalitat la regulaci
i administraci de lensenyana en tota la seua extensi, nivells i graus,
modalitats i especialitats, sense perju del que disposen larticle 27 de la
Constituci espanyola i les lleis orgniques que, dacord amb lapartat
1 de larticle 81 daquella, el despleguen, de les facultats que atribux
a lEstat el nmero 30 de lapartat 1 de larticle 149 de la Constituci espanyola, i de lalta inspecci necessria per al seu compliment i
garantia.
La Llei Orgnica 2/2006, de 3 de maig, dEducaci, modificada
per la Llei Orgnica 8/2013, de 9 de desembre, per a la Millora de la
Qualitat Educativa, establix en larticle 6.bis la distribuci de compe-

Num. 7544 / 10.06.2015

tncies entre el Govern, el ministeri competent en matria deducaci,


les administracions educatives i els centres docents. En lapartat 2 de
lesmentat article sespecifica que en Educaci Secundria Obligatria i
en Batxillerat, entre altres ensenyances, les assignatures sagruparan en
tres blocs, dassignatures troncals, dassignatures especfiques i dassignatures de lliure configuraci autonmica, sobre els quals les administracions educatives i els centres docents realitzaran les seues funcions
de la manera segent:
En lepgraf c sindica que dins de la regulaci i lmits establits pel
Govern, a travs del Ministeri dEducaci, Cultura i Esport, les administracions educatives podran:
1. Complementar els continguts del bloc dassignatures troncals.
2. Establir els continguts dels blocs dassignatures especfiques i de
lliure configuraci autonmica.
3. Realitzar recomanacions de metodologia didctica per als centres
docents de la seua competncia.
4. Fixar lhorari lectiu mxim corresponent als continguts de les
assignatures del bloc dassignatures troncals.
5. Fixar lhorari corresponent als continguts de les assignatures dels
blocs dassignatures especfiques i de lliure configuraci autonmica.
6. En relaci amb lavaluaci durant letapa, complementar els criteris davaluaci relatius als blocs dassignatures troncals i especfiques,
i establir els criteris davaluaci del bloc dassignatures de lliure configuraci autonmica.
7. Establir els estndards daprenentatge avaluables relatius als continguts del bloc dassignatures de lliure configuraci autonmica.
Al seu torn, lepgraf d concreta que dins de la regulaci i lmits
establits per les administracions educatives dacord amb els apartats
anteriors, i en funci de la programaci de loferta educativa que establisca cada administraci educativa, els centres docents podran:
1. Complementar els continguts dels blocs dassignatures troncals,
especfiques i de lliure configuraci autonmica i configurar la seua
oferta formativa.
2. Dissenyar i implantar mtodes pedaggics i didctics propis.
3. Determinar la crrega horria corresponent a les diferents assignatures.
Lapartat 2.e de lesmentat article 6.bis tamb concreta que lhorari lectiu mnim corresponent a les assignatures del bloc dassignatures troncals es fixar en cmput global per al primer cicle dEducaci
Secundria Obligatria, per al quart curs dEducaci Secundria Obligatria, i per a cada un dels cursos de Batxillerat, i no ser inferior al 50 %
del total de lhorari lectiu fixat per cada administraci educativa com a
general. En este cmput no es tindran en compte possibles ampliacions
de lhorari que es puguen establir sobre lhorari general.
Addicionalment, lapartat 5 de larticle 6.bis establix que les administracions educatives fomentaran i potenciaran lautonomia dels centres, navaluaran els resultats i aplicaran els oportuns plans dactuaci.
Els centres docents desplegaran i complementaran, si s el cas, el currculum de les diferents etapes i cicles fent s de la seua autonomia, tal
com sarreplega en el captol II del ttol V de la Llei Orgnica 2/2006.
Lanterior potestat reglamentria atorgada a les administracions educatives es completa amb el que disposa la disposici final sexta de la
Llei Orgnica 2/2006, de 3 de maig, on es diu que les normes desta llei
podran ser desplegades per les comunitats autnomes, a excepci de les
relatives a aquelles matries la regulaci de les quals sencomana per
esta al Govern o que corresponen a lEstat; i tamb amb la disposici
final quarta de la Llei Orgnica 8/2013, que establix que el Govern, a
proposta del Ministeri dEducaci, Cultura i Esport, dictar en lmbit
de les seues competncies les disposicions necessries per a lexecuci
i desplegament del que sestablix en la mencionada llei orgnica, sense
perju del desplegament normatiu que corresponga realitzar a les comunitats autnomes.
La definici de currculum sarreplega en la nova redacci de larticle 6 de la Llei Orgnica 2/2006, de 3 de maig, com la regulaci dels
elements que determinen els processos densenyana i aprenentatge
per a cada una de les ensenyances. El currculum estar integrat pels
objectius de cada ensenyana i etapa educativa, les competncies, els
continguts, la metodologia didctica, els estndards i resultats dapre-

17439

competencias entre el Gobierno, el ministerio competente en materia de


educacin, las administraciones educativas y los centros docentes. En el
apartado 2 del citado artculo se especifica que en Educacin Secundaria
Obligatoria y en Bachillerato, entre otras enseanzas, las asignaturas
se agruparn en tres bloques, de asignaturas troncales, de asignaturas
especficas y de asignaturas de libre configuracin autonmica, sobre
los que las administraciones educativas y los centros docentes realizarn
sus funciones de la siguiente forma:
En el epgrafe c se indica que dentro de la regulacin y lmites establecidos por el Gobierno, a travs del Ministerio de Educacin, Cultura
y Deporte, las administraciones educativas podrn:
1. Complementar los contenidos del bloque de asignaturas troncales.
2. Establecer los contenidos de los bloques de asignaturas especficas y de libre configuracin autonmica.
3. Realizar recomendaciones de metodologa didctica para los centros docentes de su competencia.
4. Fijar el horario lectivo mximo correspondiente a los contenidos
de las asignaturas del bloque de asignaturas troncales.
5. Fijar el horario correspondiente a los contenidos de las asignaturas de los bloques de asignaturas especficas y de libre configuracin
autonmica.
6. En relacin con la evaluacin durante la etapa, complementar los
criterios de evaluacin relativos a los bloques de asignaturas troncales y
especficas, y establecer los criterios de evaluacin del bloque de asignaturas de libre configuracin autonmica.
7. Establecer los estndares de aprendizaje evaluables relativos a los
contenidos del bloque de asignaturas de libre configuracin autonmica.
A su vez, el epgrafe d concreta que dentro de la regulacin y lmites establecidos por las administraciones educativas de acuerdo con
los apartados anteriores, y en funcin de la programacin de la oferta
educativa que establezca cada administracin educativa, los centros
docentes podrn:
1. Complementar los contenidos de los bloques de asignaturas troncales, especficas y de libre configuracin autonmica y configurar su
oferta formativa.
2. Disear e implantar mtodos pedaggicos y didcticos propios.
3. Determinar la carga horaria correspondiente a las diferentes asignaturas.
El apartado 2.e del citado artculo 6.bis tambin concreta que el
horario lectivo mnimo correspondiente a las asignaturas del bloque de
asignaturas troncales se fijar en cmputo global para el primer ciclo de
Educacin Secundaria Obligatoria, para el cuarto curso de Educacin
Secundaria Obligatoria, y para cada uno de los cursos de Bachillerato,
y no ser inferior al 50 % del total del horario lectivo fijado por cada
Administracin educativa como general. En este cmputo no se tendrn
en cuenta posibles ampliaciones del horario que se puedan establecer
sobre el horario general.
Adicionalmente, el apartado 5 del artculo 6.bis establece que las
Administraciones educativas fomentarn y potenciarn la autonoma de
los centros, evaluarn sus resultados y aplicarn los oportunos planes
de actuacin. Los centros docentes desarrollarn y complementarn,
en su caso, el currculo de las diferentes etapas y ciclos en uso de su
autonoma, tal y como se recoge en el captulo II del ttulo V de la Ley
Orgnica 2/2006.
La anterior potestad reglamentaria otorgada a las administraciones
educativas se completa con lo dispuesto en la disposicin final sexta
de la Ley Orgnica 2/2006, donde se cita que las normas de esta ley
podrn ser desarrolladas por las comunidades autnomas, a excepcin
de las relativas a aquellas materias cuya regulacin se encomienda por
la misma al Gobierno o que corresponden al Estado; y tambin con la
disposicin final cuarta de la Ley Orgnica 8/2013, que establece que el
Gobierno, a propuesta del Ministerio de Educacin, Cultura y Deporte,
dictar en el mbito de sus competencias las disposiciones necesarias
para la ejecucin y desarrollo de lo establecido en dicha ley orgnica,
sin perjuicio del desarrollo normativo que corresponda realizar a las
comunidades autnomas.
La definicin de currculo se recoge en la nueva redaccin del artculo 6 de la Ley Orgnica 2/2006, como la regulacin de los elementos
que determinan los procesos de enseanza y aprendizaje para cada una
de las enseanzas. El currculo estar integrado por los objetivos de
cada enseanza y etapa educativa, las competencias, los contenidos,
la metodologa didctica, los estndares y resultados de aprendizaje

Num. 7544 / 10.06.2015

nentatge avaluables, i els criteris davaluaci del grau dadquisici de


les competncies i de lxit dels objectius de cada ensenyana i etapa
educativa.
Pel que fa a les ensenyances dEducaci Secundria Obligatria, el
captol III del ttol I de lesmentada Llei Orgnica 2/2006 establix lordenaci general destes ensenyances i fixa els seus principis generals,
els objectius, lestructura en cicles i lorganitzaci de cada un destos,
els principis pedaggics, els programes de millora de laprenentatge i
del rendiment, lavaluaci i promoci durant letapa, lavaluaci final, i
les condicions per a lobtenci del ttol de Graduat en Educaci Secundria Obligatria, aix com per a la proposta dincorporaci a la Formaci Professional Bsica.
Quant al Batxillerat, el captol IV del ttol I de la Llei Orgnica
2/2006 arreplega les disposicions referents a lordenaci general de la
mencionada etapa, respecte als principis generals, objectius, lorganitzaci tant general com en cada curs de letapa, lavaluaci i promoci,
lavaluaci final, les condicions per a lobtenci del ttol de Batxiller,
i els criteris per a ladmissi als ensenyaments universitaris oficials de
grau des del ttol de Batxiller o equivalent.
Lapartat 3 de la disposici addicional trenta-huit de la Llei Orgnica 2/2006 disposa que les administracions educatives adoptaran les
mesures oportunes a fi que la utilitzaci en lensenyana de la llengua
castellana o de les llenges cooficials no siga font de discriminaci en
lexercici del dret a leducaci.
En consonncia amb el precepte anterior, larticle 20 de la Llei
4/1983, de 23 de novembre, ds i Ensenyament del Valenci, establix
que lAdministraci adoptar les mesures que siguen necessries per a
impedir la discriminaci dels alumnes per ra de la llengua que els siga
habitual. La mateixa Llei 4/1983 tamb prescriu en larticle 18 que la
incorporaci del valenci a lensenyana en tots els nivells educatius s
obligatria. En els territoris castellanoparlants que sindiquen en el ttol
quint, esta incorporaci es dur a terme de manera progressiva, atenent
la seua particular situaci sociolingstica, en la forma que reglamentriament es determine. El valenci i el castell sn llenges obligatries
en els plans densenyament dels nivells no universitaris, amb lexcepci
feta anteriorment. De conformitat amb larticle 19.2 de lesmentada
llei, sense perju de les excepcions regulades en larticle 24, al final
dels cicles en qu es declara obligatria la incorporaci del valenci a
lensenyana, i qualssevol que haja sigut la llengua habitual a liniciar
estos, els alumnes han destar capacitats per a utilitzar, oralment i per
escrit, el valenci en igualtat amb el castell.
El Reial Decret 1105/2014, de 26 de desembre, pel qual sestablix
el currculum bsic de lEducaci Secundria Obligatria i del Batxillerat, regula en el seu captol I aquells aspectes curriculars de lEducaci
Secundria Obligatria i del Batxillerat que competixen al Govern en
virtut de les competncies que li conferix larticle 6.bis de la Llei Orgnica 2/2006, de 3 de maig. Aix mateix, regula per a ambds etapes
altres aspectes com ara els elements transversals del currculum, lautonomia dels centres docents, la participaci de pares, mares i tutors legals
en el procs educatiu i lalumnat amb necessitat especfica de suport
educatiu. Posteriorment, el captol II desplega els aspectes referents a
lordenaci general de les ensenyances de lEducaci Secundria Obligatria continguts en la Llei Orgnica 2/2006, mentres que el captol III
concreta lordenaci general de letapa del Batxillerat.
La normativa bsica anterior es completa amb lOrde ECD/65/2015,
de 21 de gener, per la qual es descriuen les relacions entre les competncies, els continguts i els criteris davaluaci de lEducaci Primria,
lEducaci Secundria Obligatria i el Batxillerat. Esta es dicta dacord
amb all que sindica en la disposici addicional trenta-cinc de la Llei
Orgnica 2/2006.
Correspon al Consell, fent s de les seues competncies, i de conformitat amb labans mencionada potestat reglamentria atorgada a les
administracions educatives, establir els elements del currculum que
la normativa bsica indica i concretar determinats aspectes dordenaci acadmica. En conseqncia, este decret concreta a la Comunitat
Valenciana el currculum de les diferents assignatures de lEducaci
Secundria Obligatria i del Batxillerat, i desplega lordenaci general
dambds etapes.
A lhora de configurar el currculum, en este decret es fa referncia
als continguts, els criteris davaluaci i els estndards daprenentatge

17440

evaluables, y los criterios de evaluacin del grado de adquisicin de las


competencias y del logro de los objetivos de cada enseanza y etapa
educativa.
En lo referente a las enseanzas de Educacin Secundaria Obligatoria, el captulo III del ttulo I de la citada Ley Orgnica 2/2006
establece la ordenacin general de estas enseanzas y fija sus principios
generales, los objetivos, la estructura en ciclos y la organizacin de cada
uno de ellos, los principios pedaggicos, los programas de mejora del
aprendizaje y del rendimiento, la evaluacin y promocin durante la
etapa, la evaluacin final, y las condiciones para la obtencin del ttulo
de Graduado en Educacin Secundaria Obligatoria, as como para la
propuesta de incorporacin a la formacin profesional bsica.
En cuanto al Bachillerato, el captulo IV del ttulo I de la Ley Orgnica 2/2006 recoge las disposiciones referentes a la ordenacin general
de dicha etapa, respecto a los principios generales, objetivos, la organizacin tanto general como en cada curso de la etapa, la evaluacin y
promocin, la evaluacin final, las condiciones para la obtencin del
ttulo de Bachiller, y los criterios para la admisin a las enseanzas universitarias oficiales de grado desde el ttulo de Bachiller o equivalente.
El apartado 3 de la disposicin adicional trigsima octava de la Ley
Orgnica 2/2006 dispone que las administraciones educativas adoptarn
las medidas oportunas a fin de que la utilizacin en la enseanza de la
lengua castellana o de las lenguas cooficiales no sea fuente de discriminacin en el ejercicio del derecho a la educacin.
En consonancia con el precepto anterior, el artculo 20 de la Ley
4/1983, de 23 de noviembre, de Uso y Enseanza del Valenciano establece que la administracin adoptar cuantas medidas sean precisas para
impedir la discriminacin de los alumnos por razn de la lengua que les
sea habitual. La propia Ley 4/1983 tambin prescribe en su artculo 18
que la incorporacin del valenciano a la enseanza en todos los niveles
educativos es obligatoria. En los territorios castellano-parlantes que se
relacionan en el ttulo quinto, dicha incorporacin se llevar a cabo de
forma progresiva, atendiendo a su particular situacin sociolingstica, en la forma que reglamentariamente se determine. El valenciano
y el castellano son lenguas obligatorias en los planes de enseanza de
los niveles no universitarios, con la salvedad hecha anteriormente. De
conformidad con el artculo 19.2 de la citada ley, sin perjuicio de las
excepciones reguladas en el artculo 24, al final de los ciclos en que se
declara obligatoria la incorporacin del valenciano a la enseanza, y
cualesquiera que hubiera sido la lengua habitual al iniciar los mismos,
los alumnos han de estar capacitados para utilizar, oralmente y por escrito, el valenciano en igualdad con el castellano.
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currculo bsico de la Educacin Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato, regula en su captulo I aquellos aspectos curriculares de
la Educacin Secundaria Obligatoria y del Bachillerato que competen
al Gobierno en virtud de las competencias que le confiere el artculo
6.bis de la Ley Orgnica 2/2006. Asimismo, regula para ambas etapas
otros aspectos tales como los elementos transversales del currculo, la
autonoma de los centros docentes, la participacin de padres, madres
y tutores legales en el proceso educativo y el alumnado con necesidad
especfica de apoyo educativo. Posteriormente, el captulo II desarrolla
los aspectos referentes a la ordenacin general de las enseanzas de
la Educacin Secundaria Obligatoria contenidos en la Ley Orgnica
2/2006; mientras que el captulo III concreta la ordenacin general de
la etapa del Bachillerato.
La normativa bsica anterior se completa con la Orden
ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones
entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluacin de
la educacin primaria, la Educacin Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Esta se dicta de acuerdo con lo indicado por la disposicin adicional trigsima quinta de la Ley Orgnica 2/2006.
Corresponde al Consell, en uso de sus competencias, y de conformidad con la antes mencionada potestad reglamentaria otorgada a las
administraciones educativas, establecer los elementos del currculo que
la normativa bsica indica y concretar ciertos aspectos de ordenacin
acadmica. En consecuencia, el presente decreto concreta en la Comunitat Valenciana el currculo de las diferentes asignaturas de la Educacin
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, y desarrolla la ordenacin
general de ambas etapas.
A la hora de configurar el currculo, en el presente Decreto se hace
referencia a los contenidos, los criterios de evaluacin y los estndares

Num. 7544 / 10.06.2015

avaluables segons la distribuci competencial indicada en larticle 6.bis


de la Llei Orgnica 2/2006, en funci de la classificaci de matries
en blocs dassignatures troncals, especfiques i de lliure configuraci
autonmica. Com a elements del currculum que competixen a lAdministraci educativa de la Comunitat Valenciana, sestablixen per a cada
matria orientacions didctiques i metodolgiques. Daltra banda, sindiquen per a cada curs els continguts i criteris davaluaci de manera
que es complementen els establits per la normativa bsica, si s el cas,
alhora que sestablixen les relacions entre les competncies i els continguts i criteris davaluaci. Addicionalment, el currculum es completa
amb els estndards daprenentatge avaluables de les matries ubicades
en el bloc dassignatures de lliure configuraci autonmica.
Esta nova configuraci del currculum, que el simplifica i li dna
un carcter ms flexible, es troba orientada a atorgar un major grau
dautonomia pedaggica als centres docents. Estos desenrotllaran i
concretaran el currculum de les diferents matries com a part del seu
projecte educatiu. El currculum cont els elements per a permetre una
acci coherent i progressiva, de manera que els equips docents puguen
adoptar les decisions relatives a lestructuraci dels seus elements en
les programacions docents. Aix, lAdministraci educativa potencia
lautonomia dels centres, la qual tamb ha de vincular-se a un foment
de la cultura de lavaluaci, com a mecanisme de millora contnua de la
qualitat de lensenyana i dels processos densenyana i aprenentatge.
El currculum establit per mitj deste decret tamb establix una
intervenci educativa que preveu com a principi latenci a la diversitat de lalumnat, i ladaptaci del currculum i els seus elements a les
necessitats de cada alumne i alumna. Per a posar en prctica una atenci
personalitzada efectiva, en les aules i en els centres docents shan de
desenrotllar bones prctiques que afavorisquen un bon clima de treball
i la resoluci pacfica de conflictes, potenciant la creaci duna escala
de valors que incloga el respecte, la tolerncia, la cultura de lesfor i
la superaci personal. En este sentit, sha de facilitar la convivncia i
loptimitzaci dels processos densenyana i aprenentatge en laula en
un marc datenci a les necessitats i interessos de tot lalumnat.
Tamb adquirix una especial importncia laprenentatge basat en
competncies, que es caracteritza per la seua transversalitat i pel seu
carcter integral, ats que les competncies constituxen laplicaci
prctica dall que sha aprs en una diversitat de contextos acadmics,
socials i professionals. Aix, el procs densenyana-aprenentatge
competencial ha dabordar-se des de totes les matries, la qual cosa
implica un important canvi en les tasques que es plantegen a lalumnat
en laula i un plantejament metodolgic innovador. Les metodologies
didctiques innovadores que incloguen laprenentatge cooperatiu, els
projectes interdisciplinaris, ls de les tecnologies de la informaci i la
comunicaci, i, en termes generals, qualsevol altra metodologia prpia
duna educaci inclusiva i orientada a laprenentatge per competncies,
contribuiran a una major motivaci de lalumnat, a un major grau dadquisici de les competncies i de lxit dels objectius de la corresponent
etapa per part deste, i conseqentment, a una millora dels seus resultats.
Per a abordar este plantejament metodolgic, la labor del docent
s fonamental, ja que haur de dissenyar tasques o situacions daprenentatge que possibiliten la resoluci de problemes, laplicaci dels
coneixements apresos i la promoci de lactivitat dels estudiants. Per a
aix, la formaci del professorat ha de ser un pilar fonamental per a la
renovaci metodolgica i per a la posada en prctica de les metodologies didctiques innovadores esmentades amb anterioritat.
LEducaci Secundria Obligatria, junt amb lEducaci Primria, constitux lensenyana bsica, obligatria i gratuta. LEducaci
Secundria Obligatria sorganitza dacord amb els principis deducaci
comuna i atenci a la diversitat de lalumnat, suposant una progressi respecte a lEducaci Primria, en la qual sinculca el sentit de la
responsabilitat de lalumnat sobre el seu rendiment i en les preses de
decisions sobre diferents trajectries educatives conforme savana en
letapa. Per a aix, adquirixen una especial rellevncia en esta etapa
lorientaci educativa i professional, la tutoria i les mesures datenci
a la diversitat, organitzatives i curriculars. En relaci amb lorientaci,
la importncia queda patent per mitj de la introducci del consell orientador com a document oficial davaluaci. Este document tindr un

17441

de aprendizaje evaluables segn la distribucin competencial referida


en el artculo 6.bis de la Ley Orgnica 2/2006, en funcin de la clasificacin de materias en bloques de asignaturas troncales, especficas y
de libre configuracin autonmica. Como elementos del currculo que
competen a la administracin educativa de la Comunitat Valenciana, se
establecen para cada materia orientaciones didcticas y metodolgicas.
Por otra parte, se indican para cada curso los contenidos y criterios
de evaluacin de forma que se complementen los establecidos por la
normativa bsica, si es el caso; al mismo tiempo que se establecen las
relaciones entre las competencias y los contenidos y criterios de evaluacin. Adicionalmente, el currculo se completa con los estndares de
aprendizaje evaluables de las materias ubicadas en el bloque de asignaturas de libre configuracin autonmica.
Esta nueva configuracin del currculo, que lo simplifica y le da un
carcter ms flexible, se encuentra orientada a otorgar un mayor grado de
autonoma pedaggica a los centros docentes. Estos desarrollarn y concretarn el currculo de las diferentes materias como parte de su proyecto
educativo. El currculo contiene los elementos para permitir una accin
coherente y progresiva, de forma que los equipos docentes puedan adoptar las decisiones relativas a la estructuracin de sus elementos en las
programaciones docentes. As, la Administracin educativa potencia la
autonoma de los centros, la cual tambin debe vincularse a un fomento
de la cultura de la evaluacin, como mecanismo de mejora continua de
la calidad de la enseanza y de los procesos de enseanza y aprendizaje.
El currculo establecido mediante el presente decreto tambin prev
una intervencin educativa que contempla como principio la atencin
a la diversidad del alumnado, y la adaptacin del currculo y sus elementos a las necesidades de cada alumno y alumna. Para poner en prctica una atencin personalizada efectiva, en las aulas y en los centros
docentes se deben desarrollar buenas prcticas que favorezcan un buen
clima de trabajo y la resolucin pacfica de conflictos, potenciando la
creacin de una escala de valores que incluya el respeto, la tolerancia, la
cultura del esfuerzo y la superacin personal. En este sentido, se ha de
facilitar la convivencia y la optimizacin de los procesos de enseanza
y aprendizaje en el aula en un marco de atencin a las necesidades e
intereses de todo el alumnado.
Tambin adquiere una especial importancia el aprendizaje basado en competencias, que se caracteriza por su transversalidad y por su
carcter integral, dado que las competencias constituyen la aplicacin
prctica de lo aprendido en una diversidad de contextos acadmicos,
sociales y profesionales. As, el proceso de enseanza-aprendizaje
competencial debe abordarse desde todas las materias, lo que implica
un importante cambio en las tareas que se planteen al alumnado en el
aula y un planteamiento metodolgico innovador. Las metodologas
didcticas innovadoras que incluyan el aprendizaje cooperativo, los
proyectos interdisciplinares, el uso de las tecnologas de la informacin
y la comunicacin, y, en trminos generales, cualquier otra metodologa
propia de una educacin inclusiva y orientada al aprendizaje por competencias, contribuirn a una mayor motivacin del alumnado, a un mayor
grado de adquisicin de las competencias y del logro de los objetivos de
la correspondiente etapa por parte de este, y consecuentemente, a una
mejora de sus resultados.
Para abordar este planteamiento metodolgico, la labor del docente
es fundamental, ya que habr de disear tareas o situaciones de aprendizaje que posibiliten la resolucin de problemas, la aplicacin de los
conocimientos aprendidos y la promocin de la actividad de los estudiantes. Para ello, la formacin del profesorado ha de ser un pilar fundamental para la renovacin metodolgica y para la puesta en prctica
de las metodologas didcticas innovadoras citadas con anterioridad.
La Educacin Secundaria Obligatoria, junto con la educacin primaria, constituye la enseanza bsica, obligatoria y gratuita. La Educacin Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios
de educacin comn y atencin a la diversidad del alumnado, suponiendo una progresin con respecto a la educacin primaria, en la que
se inculca el sentido de la responsabilidad del alumnado sobre su rendimiento y en las tomas de decisiones sobre diferentes trayectorias educativas conforme se avanza en la etapa. Para ello, adquieren una especial
relevancia en esta etapa la orientacin educativa y profesional, la tutora
y las medidas de atencin a la diversidad, organizativas y curriculares.
En relacin con la orientacin, la importancia queda patente mediante la introduccin del consejo orientador como documento oficial de
evaluacin. Este documento tendr un carcter informativo acerca del

Num. 7544 / 10.06.2015

17442

carcter informatiu sobre el progrs acadmic i la proposta ditineraris


educatius ms adequats per a cada alumne o alumna, de manera que es
puga guiar el procs educatiu de lalumnat que concilie un marc deducaci comuna, i que al mateix temps permeta adequar-lo a les seues
necessitats, interessos i ritmes daprenentatge, a travs de loferta de
diferents opcions. A ms desta informaci a les famlies, s responsabilitat dels tutors i tutores, i de les mateixes famlies, mantindre un marc
de colaboraci i dinformaci mtua a fi de coordinar el seguiment de
lalumnat, vetlant pel seu progrs acadmic i pel seu desenrotllament
integral. Finalment, les diferents mesures datenci a la diversitat han
dassegurar una atenci personalitzada i un desenrotllament personal i
integral de tot lalumnat.
Respecte al Batxillerat, lalumnat que linicia ha adquirit un cert
grau de desenrotllament intelectual que els conferix una major capacitat
de raonament. Per este motiu, en esta etapa es du a terme una aprofundiment en lacci educativa, amb la finalitat de proporcionar a lalumnat
formaci, maduresa intelectual i humana, coneixements i habilitats que
els permeten desenrotllar funcions socials i incorporar-se a la vida activa amb responsabilitat i competncia, aix com disposar duna educaci
que els permeta continuar amb garanties estudis de leducaci superior.
El Batxillerat t una estructura en qu coexistixen matries que tenen
com a finalitat proporcionar una formaci i uns coneixements generals,
amb les quals saprofundix en competncies de carcter ms transversal;
junt amb altres matries concordants amb les preferncies de lalumnat,
amb les quals soferix una preparaci especialitzada, en el marc de la
modalitat, i si s el cas itinerari de Batxillerat, triats dacord amb les
perspectives i interessos de lalumne o alumna. Addicionalment, ha de
considerar-se que en esta etapa sha dutilitzar una metodologia activa
que facilite lautonomia de lalumnat i, al mateix temps, constitusca un
estmul per al treball en equip i servisca per a fomentar les tcniques
dinvestigaci, i aplicar els resultats en contextos reals.
Finalment, cal considerar que larticle 2.1.j de la Llei Orgnica
2/2006 establix com un dels fins cap als quals sorienta el sistema educatiu espanyol la capacitaci per a la comunicaci en la llengua oficial i cooficial, si nhi ha, i en una o ms llenges estrangeres. Aix,
la cooficialitat del valenci i del castell, i laprenentatge dambds
llenges i en ambds llenges en el currculum, es considera un element bsic de la nostra cultura. Junt amb este fet, el coneixement de
les llenges estrangeres tamb constitux un element essencial per al
desenrotllament personal i professional de les persones, el qual brinda
noves oportunitats en la societat actual. Este coneixement ha de ser
abordat per mitj de laprenentatge de la llengua estrangera com a matria especfica, per tamb en el marc de laplicaci i generalitzaci dels
programes plurilinges, que es troben en procediment dimplantaci
segons el que establix el Decret 127/2012, de 3 dagost, del Consell,
pel qual es regula el plurilingisme en lensenyana no universitria a
la Comunitat Valenciana.
Per tot all que sha exposat, este decret es dicta en lexercici de les
competncies que atribuxen a la Comunitat Valenciana larticle 53 de
lEstatut dAutonomia de la Comunitat Valenciana; larticle 6.bis.2.c i
la disposici final sexta de la Llei Orgnica 2/2006; la disposici final
quarta de la Llei Orgnica 8/2013, de 9 de desembre, i larticle 43 de la
Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, havent atorgat audincia
als rgans de participaci i consulta de la comunitat educativa, amb el
preceptiu dictamen del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana i
de lAcadmia Valenciana de la Llengua, a proposta de la consellera
dEducaci, Cultura i Esport, conforme amb el Consell Jurdic Consultiu de la Comunitat Valenciana, i amb la deliberaci prvia del Consell,
en la reuni del dia 5 de juny de 2015,

progreso acadmico y la propuesta de itinerarios educativos ms adecuados para cada alumno o alumna, de manera que se pueda guiar el
proceso educativo del alumnado conciliando un marco de educacin
comn, y al mismo tiempo permitiendo adecuarlo a sus necesidades,
intereses y ritmos de aprendizaje, a travs de la oferta de diferentes
opciones. Adems de esta informacin a las familias, es responsabilidad
de los tutores y tutoras, y de las propias familias, mantener un marco de
colaboracin y de informacin mutua a fin de coordinar el seguimiento
del alumnado, velando por su progreso acadmico y por su desarrollo
integral. Finalmente, las diferentes medidas de atencin a la diversidad
han de asegurar una atencin personalizada y un desarrollo personal e
integral de todo el alumnado.
Respecto al Bachillerato, el alumnado que lo inicia ha adquirido
cierto grado de desarrollo intelectual que le confiere una mayor capacidad de razonamiento. Por este motivo, en esta etapa se lleva a cabo una
profundizacin en la accin educativa, con la finalidad de proporcionar
al alumnado formacin, madurez intelectual y humana, conocimientos
y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia, as como
disponer de una educacin que les permita continuar con garantas estudios de la educacin superior. El Bachillerato tiene una estructura en
la que coexisten materias que tienen como finalidad proporcionar una
formacin y unos conocimientos generales, con las que se profundiza
en competencias de carcter ms transversal; junto con otras materias
acordes con las preferencias del alumnado, con las que se ofrece una
preparacin especializada, en el marco de la modalidad, y en su caso
itinerario, de Bachillerato elegidos de acuerdo con las perspectivas e
intereses del alumno o alumna. Adicionalmente, debe considerarse que
en esta etapa se ha de utilizar una metodologa activa que facilite la
autonoma del alumnado y, al mismo tiempo, constituya un estmulo
para el trabajo en equipo y sirva para fomentar las tcnicas de investigacin, y aplicar los resultados en contextos reales.
Finalmente, cabe considerar que el artculo 2.1.j de la Ley Orgnica
2/2006 establece, como uno de los fines hacia los que se orienta el sistema educativo espaol, la capacitacin para la comunicacin en la lengua
oficial y cooficial, si la hubiere, y en una o ms lenguas extranjeras.
As, la cooficialidad del valenciano y del castellano, y el aprendizaje
de ambas lenguas y en ambas lenguas en el currculo se considera un
elemento bsico de nuestra cultura. Junto a este hecho, el conocimiento de las lenguas extranjeras tambin constituye un elemento esencial
para el desarrollo personal y profesional de las personas, el cual brinda
nuevas oportunidades en la sociedad actual. Este conocimiento ha de ser
abordado mediante el aprendizaje de la lengua extranjera como materia
especfica, pero tambin en el marco de la aplicacin y generalizacin
de los programas plurilinges, que se encuentran en procedimiento de
implantacin segn lo establecido en el Decreto 127/2012, de 3 de agosto, del Consell, por el que se regula el plurilingismo en la enseanza no
universitaria en la Comunitat Valenciana.
Por todo lo expuesto, el presente decreto se dicta en el ejercicio de
las competencias que atribuyen a la Comunitat Valenciana el artculo 53 del Estatut dAutonomia de la Comunitat Valenciana; el artculo
6.bis.2.c y la disposicin final sexta de la Ley Orgnica 2/2006; la disposicin final cuarta de la Ley Orgnica 8/2013, de 9 de diciembre; y el
artculo 43 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, habiendo otorgado audiencia a los rganos de participacin y consulta de la
comunidad educativa, con el preceptivo dictamen del Consell Escolar
de la Comunitat Valenciana y de la Acadmia Valenciana de la Llengua,
a propuesta de la consellera de Educacin, Cultura y Deporte, conforme
con el Consell Jurdic Consultiu de la Comunitat Valenciana, y previa
deliberacin del Consell, en la reunin del da 5 de junio de 2015,

DECRETE

DECRETO

TTOL I
Disposicions comunes

TTULO I
Disposiciones comunes

CAPTOL I
Disposici preliminar

CAPTULO I
Disposicin preliminar

Article 1. Objecte i mbit daplicaci


1. Este decret t com a objecte establir el currculum de lEducaci
Secundria Obligatria i del Batxillerat, aix com desplegar els aspec-

Artculo 1. Objeto y mbito de aplicacin


1. El presente decreto tiene por objeto establecer el currculo de la
Educacin Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, as como desarro-

Num. 7544 / 10.06.2015

17443

tes de lordenaci general destes ensenyances continguts en els captols III i IV del ttol I de la Llei Orgnica 2/2006, i en el Reial Decret
1105/2014, pel qual sestablix el currculum bsic de lEducaci Secundria Obligatria i del Batxillerat.
2. Este decret ser aplicable en els centres docents pblics i privats
de la Comunitat Valenciana autoritzats per a impartir les ensenyances
dEducaci Secundria Obligatria o de Batxillerat, aix com en els
centres autoritzats per a impartir ambds ensenyances, regulades en la
Llei Orgnica 2/2006.

llar los aspectos de la ordenacin general de estas enseanzas contenidos en los captulos III y IV del ttulo I de la Ley Orgnica 2/2006, y en
el Real Decreto 1105/2014, por el que se establece el currculo bsico
de la Educacin Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
2. Este decreto ser de aplicacin en los centros docentes pblicos
y privados de la Comunitat Valenciana autorizados para impartir las
enseanzas de Educacin Secundaria Obligatoria o de Bachillerato,
as como en los centros autorizados para impartir ambas enseanzas,
reguladas en la Ley Orgnica 2/2006.

CAPTOL II
Currculum i horari

CAPTULO II
Currculo y horario

Article 2. Currculum
1. La definici de currculum i dels elements que lintegren ser
lestablida en larticle 2 del Reial Decret 1105/2014.
2. Per al conjunt del primer cicle de lEducaci Secundria Obligatria, per al segon cicle de lEducaci Secundria Obligatria i per a
cada un dels dos cursos de Batxillerat, els continguts comuns, els criteris
davaluaci i els estndards daprenentatge avaluables que conformen el
currculum bsic de les matries del bloc dassignatures troncals seran
els arreplegats en lannex I del Reial Decret 1105/2014. Els continguts
i criteris davaluaci per a cada curs amb els quals es complementen els
establits per la normativa bsica, les relacions entre les competncies
i els continguts i criteris davaluaci, aix com les recomanacions de
metodologia didctica, sn els establits en lannex I deste decret.

Artculo 2. Currculo
1. La definicin de currculo y de los elementos que lo integran ser
la establecida en el artculo 2 del Real Decreto 1105/2014.
2. Para el conjunto del primer ciclo de la Educacin Secundaria
Obligatoria, para el segundo ciclo de la Educacin Secundaria Obligatoria y para cada uno de los dos cursos de Bachillerato, los contenidos
comunes, los criterios de evaluacin y los estndares de aprendizaje
evaluables que conforman el currculo bsico de las materias del bloque de asignaturas troncales, sern los recogidos en el anexo I del Real
Decreto 1105/2014. Los contenidos y criterios de evaluacin para cada
curso, con los cuales se complementan los establecidos por la normativa
bsica, las relaciones entre las competencias y los contenidos y criterios
de evaluacin, as como las recomendaciones de metodologa didctica,
son los establecidos en el anexo I del presente decreto.
3. Para el conjunto del primer ciclo de la Educacin Secundaria
Obligatoria, para el segundo ciclo de la Educacin Secundaria Obligatoria y para cada uno de los dos cursos del Bachillerato, los criterios de
evaluacin y los estndares de aprendizaje evaluables que conforman el
currculo bsico de las materias del bloque de asignaturas especficas,
sern los recogidos en el anexo II del Real Decreto 1105/2014. Los
contenidos, los criterios de evaluacin para cada curso que complementan los establecidos por la normativa bsica, las relaciones entre las
competencias y los contenidos y criterios de evaluacin, as como las
recomendaciones de metodologa didctica, son los establecidos en el
anexo II del presente decreto.
4. Respecto a las materias del bloque de asignaturas de libre configuracin autonmica, los contenidos y los criterios de evaluacin de
cada curso, los estndares de aprendizaje evaluables, las relaciones entre
las competencias y los contenidos y criterios de evaluacin, as como
las recomendaciones de metodologa didctica, son los establecidos en
el anexo III del presente decreto, salvo en lo que se refiere a la materia
de Refuerzo Instrumental, cuyo currculo se concretar por los centros
docentes a partir de los currculos de las asignaturas Matemticas, Lengua Castellana Literatura y Valenciano: Lengua y Literatura.
5. Los centros docentes desarrollarn y complementarn el currculo
en uso de sus competencias y autonoma, ambos referidos en los artculos 3.1.d, 3.2 y 7.2 del Real Decreto 1105/2014. Esta concrecin del
currculo se incorporar al proyecto educativo del centro.

3. Per al conjunt del primer cicle de lEducaci Secundria Obligatria, per al segon cicle de lEducaci Secundria Obligatria i per
a cada un dels dos cursos del Batxillerat, els criteris davaluaci i els
estndards daprenentatge avaluables que conformen el currculum
bsic de les matries del bloc dassignatures especfiques seran els arreplegats en lannex II del Reial Decret 1105/2014. Els continguts, els
criteris davaluaci per a cada curs que complementen els establits per
la normativa bsica, les relacions entre les competncies i els continguts
i criteris davaluaci, aix com les recomanacions de metodologia didctica, sn els establits en lannex II deste decret.
4. Respecte a les matries del bloc dassignatures de lliure configuraci autonmica, els continguts i els criteris davaluaci de cada curs,
els estndards daprenentatge avaluables, les relacions entre les competncies i els continguts i criteris davaluaci, aix com les recomanacions de metodologia didctica, sn els establits en lannex III deste
decret, excepte en el que es referix a la matria de Refor Instrumental,
el currculum de la qual es concretar pels centres docents a partir dels
currculums de les assignatures de Matemtiques, Llengua Castellana i
Literatura i Valenci: Llengua i Literatura.
5. Els centres docents desenrotllaran i complementaran el currculum fent s de les seues competncies i autonomia, ambds indicats
en els articles 3.1.d), 3.2 i 7.2 del Reial Decret 1105/2014. Esta concreci del currculum sincorporar al projecte educatiu del centre.
Article 3. Horari
1. Amb carcter general, lhorari lectiu per al desenrotllament del
currculum de lEducaci Secundria Obligatria constar de 30 sessions lectives setmanals en els cursos primer i segon, i de 32 sessions
lectives setmanals en els cursos tercer i quart. Al seu torn, lhorari lectiu
per al desenrotllament del currculum del Batxillerat comprendr 32
sessions lectives en el primer curs i 33 sessions lectives en el segon.
En ambds etapes, cada hora lectiva tindr una duraci mnima de 55
minuts.
2. La distribuci de les sessions lectives setmanals per a impartir cada una de les matries en els corresponents cursos de lEducaci
Secundria Obligatria s la que figura en lannex IV deste decret.
3. La distribuci de les sessions lectives setmanals per a impartir
cada una de les matries en els corresponents cursos del Batxillerat s
la que figura en lannex V deste decret.
4. Durant la jornada escolar, el currculum es desenrotllar a travs
dun mnim de 5 i un mxim de 8 sessions lectives diries, de dilluns
a divendres. Desprs de cada dos o tres sessions lectives hi haur un
perode de descans de vint minuts com a mnim.

Artculo 3. Horario
1. Con carcter general, el horario lectivo para el desarrollo del
currculo de la Educacin Secundaria Obligatoria constar de 30
sesiones lectivas semanales en los cursos primero y segundo, y de 32
sesiones lectivas semanales en los cursos tercero y cuarto. A su vez, el
horario lectivo para el desarrollo del currculo del Bachillerato comprender 32 sesiones lectivas en el primer curso y 33 sesiones lectivas
en el segundo. En ambas etapas, cada sesin lectiva tendr una duracin
mnima de 55 minutos.
2. La distribucin de las sesiones lectivas semanales para impartir
cada una de las materias en los correspondientes cursos de la Educacin
Secundaria Obligatoria es la que figura en el anexo IV del presente
decreto.
3. La distribucin de las sesiones lectivas semanales para impartir
cada una de las materias en los correspondientes cursos del Bachillerato
es la que figura en el anexo V del presente decreto.
4. Durante la jornada escolar, el currculo se desarrollar a travs de
un mnimo de 5 y un mximo de 8 sesiones lectivas diarias, de lunes a
viernes. Despus de cada dos o tres sesiones lectivas habr un perodo
de descanso de veinte minutos, como mnimo.

Num. 7544 / 10.06.2015

17444

5. La distribuci horria setmanal de les distintes matries es realitzar dacord amb els criteris segents:
a) Les matries a qu corresponguen dos o tres sessions lectives
setmanals no podran ser impartides en dies consecutius.
b) No hi haur dos o ms sessions lectives diries de la mateixa
matria, en el cas de matries del bloc dassignatures troncals, a excepci de les matries que tinguen un carcter eminentment prctic.
c) En cas dalumnat dEducaci Secundria Obligatria, no sinclouran en cap cas hores lliures intercalades en el seu horari lectiu.
6. De conformitat amb el que disposen els articles 13.4, 14.5, 27.5
i 28.5 del Reial Decret 1105/2014, la matria de Valenci: Llengua i
Literatura rebr un tractament anleg al de la matria Llengua Castellana i Literatura.
7. Els centres docents pblics i privats concertats podran efectuar
ampliacions de lhorari escolar sense que, en cap cas, simposen aportacions a les famlies ni exigncies per a la conselleria competent en
matria deducaci, tal com establix larticle 120.4 de la Llei Orgnica
2/2006. Lampliaci de lhorari escolar podr efectuar-se per mitj de
lincrement del nombre de sessions lectives diries, sense perju del que
disposa lapartat 4 deste article i de la normativa vigent en matria de
jornada escolar.

5. La distribucin horaria semanal de las distintas materias se realizar de acuerdo con los siguientes criterios:
a) Las materias a las que correspondan dos o tres sesiones lectivas
semanales no podrn ser impartidas en das consecutivos.
b) No habr dos o ms sesiones lectivas diarias de la misma materia
en el caso de materias del bloque de asignaturas troncales, a excepcin
de las materias que tengan un carcter eminentemente prctico.
c) En el caso de alumnado de Educacin Secundaria Obligatoria, en
ningn caso se incluirn horas libres intercaladas en su horario lectivo.
6. De conformidad con lo dispuesto en los artculos 13.4, 14.5, 27.5
y 28.5 del Real Decreto 1105/2014, la materia de Valenciano: lengua y
literatura recibir un tratamiento anlogo al de la materia Lengua Castellana y Literatura.
7. Los centros docentes pblicos y privados concertados podrn
efectuar ampliaciones del horario escolar sin que, en ningn caso, se
impongan aportaciones a las familias ni exigencias para la consellera
competente en materia de educacin, tal y como establece el artculo
120.4 de la Ley Orgnica 2/2006. La ampliacin del horario escolar
podr efectuarse mediante el incremento del nmero de sesiones lectivas diarias, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 de este artculo
y de la normativa vigente en materia de jornada escolar.

CAPTOL III
Autonomia i participaci

CAPTULO III
Autonoma y participacin

Article 4. Elements de les programacions didctiques


Les programacions didctiques en lEducaci Secundria Obligatria i en el Batxillerat hauran de concretar, almenys, els apartats segents:

Artculo 4. Elementos de las programaciones didcticas


Las programaciones didcticas en la Educacin Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato debern concretar, al menos, los siguientes
apartados:
1. Introduccin.
a) Justificacin de la programacin.
b) Contextualizacin.
2. Objetivos de la etapa respectiva vinculados con la materia o el
mbito.
3. Competencias.
4. Contenidos.
5. Unidades didcticas.
a) Organizacin de las unidades didcticas.
b) Distribucin temporal de las unidades didcticas.
6. Metodologa. Orientaciones didcticas.
a) Metodologa general y especfica. Recursos didcticos y organizativos.
b) Actividades y estrategias de enseanza y aprendizaje. Actividades
complementarias.
7. Evaluacin del alumnado.
a) Criterios de evaluacin.
b) Instrumentos de evaluacin.
c) Criterios de calificacin.
d) Actividades de refuerzo y ampliacin.
8. Medidas de atencin al alumnado con necesidad especfica de
apoyo educativo o con necesidad de compensacin educativa.
9. Elementos transversales
a) Fomento de la lectura. Comprensin lectora. Expresin oral y
escrita.
b) Comunicacin audiovisual. Tecnologas de la informacin y de
la comunicacin.
c) Emprendimiento.
d) Educacin cvica y constitucional.
10. Evaluacin de la prctica docente e indicadores de logro.
Artculo 5. Elaboracin, supervisin y evaluacin de las programaciones didcticas
1. En la Educacin Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato, la
planificacin de la programacin docente de cada materia o mbito ser
de curso.
2. Las programaciones didcticas sern elaboradas por el departamento didctico que tenga encomendada la imparticin de la materia o
mbito correspondiente, bajo la coordinacin y la direccin de la jefatura de departamento, y teniendo en cuenta las directrices y los criterios
establecidos por la comisin de coordinacin pedaggica, o de quien
tenga atribuidas sus funciones.
3. En las programaciones de las materias y de los mbitos de la
Educacin Secundaria Obligatoria se tendrn en cuenta, adems, las

1. Introducci.
a) Justificaci de la programaci.
b) Contextualitzaci.
2. Objectius de letapa respectiva vinculats amb la matria o lmbit.
3. Competncies.
4. Continguts.
5. Unitats didctiques.
a) Organitzaci de les unitats didctiques.
b) Distribuci temporal de les unitats didctiques.
6. Metodologia. Orientacions didctiques.
a) Metodologia general i especfica. Recursos didctics i organitzatius.
b) Activitats i estratgies densenyana i aprenentatge. Activitats
complementries.
7. Avaluaci de lalumnat.
a) Criteris davaluaci.
b) Instruments davaluaci.
c) Criteris de qualificaci.
d) Activitats de refor i ampliaci.
8. Mesures datenci a lalumnat amb necessitat especfica de suport
educatiu o amb necessitat de compensaci educativa.
9. Elements transversals
a) Foment de la lectura. Comprensi lectora. Expressi oral i escrita.
b) Comunicaci audiovisual. Tecnologies de la informaci i de la
comunicaci.
c) Emprenedoria.
d) Educaci cvica i constitucional.
10. Avaluaci de la prctica docent i indicadors dxit.
Article 5. Elaboraci, supervisi i avaluaci de les programacions
didctiques
1. En lEducaci Secundria Obligatria i en el Batxillerat, la planificaci de la programaci docent de cada matria o mbit ser de curs.
2. Les programacions didctiques seran elaborades pel departament
didctic que tinga encomanada la impartici de la matria o mbit corresponent, sota la coordinaci i la direcci del cap de departament, i
tenint en compte les directrius i els criteris establits per la comissi de
coordinaci pedaggica, o de qui en tinga atribudes les funcions.
3. En les programacions de les matries i dels mbits de lEducaci
Secundria Obligatria es tindran en compte, a ms, les orientacions

Num. 7544 / 10.06.2015

17445

dels equips de transici per a procurar la correcta coordinaci i continutat entre lEducaci Primria i lEducaci Secundria Obligatria, tot
aix, sense perju dels mecanismes de coordinaci que establisquen els
centres docents que impartisquen ambds etapes en els seus respectius
projectes educatius.
4. En el procediment delaboraci de les programacions didctiques
es prestar especial atenci a la programaci docent de les diferents
matries i mbits, aix com als elements transversals del currculum,
lorientaci dels quals es desenrotllar en els termes concretats per larticle 6 del Reial Decret 1105/2014.
5. Una vegada elaborades les programacions didctiques, estes estaran a disposici de tots els membres de la comunitat educativa i seran
accessibles per estos en qualsevol moment.
6. La direcci del centre docent comprovar que lelaboraci de
les programacions didctiques sajusta formalment al que establix la
normativa vigent. Aix mateix, la Inspecci dEducaci supervisar i
realitzar el seguiment de les programacions.
7. En virtut del que disposen els articles 20.4 i 30.1 del Reial Decret
1105/2014, el professorat avaluar tant els aprenentatges de lalumnat com els processos densenyana i la seua prpia prctica docent, i
per a aix establir indicadors dxit en les programacions didctiques,
segons sindica en larticle 4.10 deste decret. Aix mateix, savaluar
el procs densenyana i aprenentatge prenent com referent lavaluaci contnua de les diferents matries impartides, i la influncia dels
diversos elements en el rendiment i en els resultats de lavaluaci de
lalumnat. Les propostes de millora que es realitzen sobre la programaci didctica a partir de la seua avaluaci hauran de ser arreplegades en
les programacions didctiques del curs escolar segent.

orientaciones de los equipos de transicin, para procurar la correcta


coordinacin y continuidad entre la educacin primaria y la Educacin
Secundaria Obligatoria, todo ello, sin perjuicio de los mecanismos de
coordinacin que establezcan los centros docentes que impartan ambas
etapas en sus respectivos proyectos educativos.
4. En el procedimiento de elaboracin de las programaciones didcticas se prestar especial atencin a la programacin docente de las diferentes materias y mbitos, as como a los elementos transversales del
currculo, cuya orientacin se desarrollar en los trminos concretados
por el artculo 6 del Real Decreto 1105/2014.
5. Una vez elaboradas las programaciones didcticas, estas estarn
a disposicin de todos los miembros de la comunidad educativa y sern
accesibles por estos en cualquier momento.
6. La direccin del centro docente comprobar que la elaboracin de
las programaciones didcticas se ajusta formalmente a lo establecido en
la normativa vigente. Asimismo, la Inspeccin de Educacin supervisar y realizar el seguimiento de dichas programaciones.
7. En virtud de lo dispuesto en los artculos 20.4 y 30.1 del Real
Decreto 1105/2014, el profesorado evaluar tanto los aprendizajes del
alumnado como los procesos de enseanza y su propia prctica docente, para lo que establecer indicadores de logro en las programaciones
didcticas, segn se indica en el artculo 4.10 de este decreto. Asimismo, se evaluar el proceso de enseanza y aprendizaje tomando como
referente la evaluacin continua de las diferentes materias impartidas,
y la influencia de los diferentes elementos en el rendimiento y en los
resultados de la evaluacin del alumnado. Las propuestas de mejora que
se realicen sobre la programacin didctica a partir de su evaluacin
debern ser recogidas en las programaciones didcticas del siguiente
curso escolar.

Article 6. Autonomia dels centres


1. Lautonomia pedaggica i organitzativa dels centres docents es
portar a la prctica en els termes indicats en els articles 3.2 i 7 del Reial
Decret 1105/2014, a travs del desenrotllament i concreci curricular,
de la concreci de les mesures datenci a la diversitat i de laprovaci
de les seues normes dorganitzaci i funcionament.
2. Lorganitzaci i el funcionament dels centres, les activitats
docents, les formes de relaci que sestablisquen entre els membres de
la comunitat educativa i les activitats complementries i extraescolars
sorientaran a facilitar el desenrotllament en lalumnat de les competncies establides en el currculum.
3. Per a garantir el dret a una formaci integral de tots els alumnes
i les alumnes, el claustre i la direcci del centre propiciaran un clima
ordenat i cooperatiu entre tots els membres de la comunitat educativa. La conselleria competent en matria deducaci vetlar perqu el
professorat reba el tracte, la consideraci i el respecte concordes amb
la importncia social de la seua professi i la realitat de la seua tasca
diria, en compliment de la legislaci de la Comunitat Valenciana dautoritat del professorat.
4. Els centres docents promouran accions destinades a fomentar la
qualitat educativa en els termes que especifica larticle 122.bis de la
Llei Orgnica 2/2006.
5. Lautonomia pedaggica i organitzativa es vincular a lavaluaci del centre com a mecanisme de millora contnua de la qualitat de
lensenyana.

Artculo 6. Autonoma de los centros


1. La autonoma pedaggica y organizativa de los centros docentes
se llevar a la prctica en los trminos indicados en los artculos 3.2
y 7 del Real Decreto 1105/2014, a travs del desarrollo y concrecin
curricular, de la concrecin de las medidas de atencin a la diversidad
y de la aprobacin de sus normas de organizacin y funcionamiento.
2. La organizacin y el funcionamiento de los centros, las actividades docentes, las formas de relacin que se establezcan entre los miembros de la comunidad educativa y las actividades complementarias y
extraescolares se orientarn a facilitar el desarrollo en el alumnado de
las competencias establecidas en el currculo.
3. Para garantizar el derecho a una formacin integral de todos los
alumnos y alumnas, el claustro y la direccin del centro propiciarn un
clima ordenado y cooperativo entre todos los miembros de la comunidad educativa. La consellera competente en materia de educacin velar para que el profesorado reciba el trato, la consideracin y el respeto
acordes con la importancia social de su profesin y la realidad de su
tarea diaria, en cumplimiento de la legislacin de la Comunitat Valenciana de autoridad del profesorado.
4. Los centros docentes promovern acciones destinadas a fomentar
la calidad educativa en los trminos que especifica el artculo 122.bis de
la Ley Orgnica 2/2006.
5. La autonoma pedaggica y organizativa se vincular a la evaluacin del centro como mecanismo de mejora continua de la calidad
de la enseanza.

Article 7. Participaci de lalumnat i dels representants legals de


lalumnat
1. La participaci dels representants legals de lalumnat en el procs educatiu sefectuar segons establix larticle 8 del Reial Decret
1105/2014.
2. Els centres docents cooperaran estretament amb els representants
legals dels alumnes i les alumnes menors dedat, i establiran mecanismes per a afavorir-ne la participaci en el procs educatiu de lalumnat,
tot aix, a fi de respectar i potenciar la responsabilitat de les famlies en
el mencionat procs. Entre estos mecanismes, els centres docents promouran els compromisos amb lalumnat, i amb els seus representants
legals quan es tracte dalumnat menor edat, considerant el que disposa
larticle 7.3 del Reial Decret 1105/2014, aix com en la normativa vigent
a la Comunitat Valenciana per la qual es regula la declaraci de comproms famlia-tutor entre les famlies o representants legals de lalumnat i
els centres educatius de la Comunitat Valenciana.

Artculo 7. Participacin del alumnado y de los representantes legales


del alumnado
1. La participacin de los representantes legales del alumnado en
el proceso educativo se efectuar segn establece el artculo 8 del Real
Decreto 1105/2014.
2. Los centros docentes cooperarn estrechamente con los representantes legales de los alumnos y alumnas menores de edad, y establecern
mecanismos para favorecer su participacin en el proceso educativo del
alumnado, todo ello, con el fin de respetar y potenciar la responsabilidad de las familias en dicho proceso. Entre estos mecanismos, los centros
docentes promovern los compromisos con el alumnado, y con sus representantes legales cuando se trate de alumnado menor edad, considerando
lo dispuesto en el artculo 7.3 del Real Decreto 1105/2014, as como en
la normativa vigente en la Comunitat Valenciana por la que se regula la
declaracin de compromiso familia-tutor entre las familias o representantes
legales del alumnado y los centros educativos de la Comunitat Valenciana.

Num. 7544 / 10.06.2015

17446

3. Els centres docents establiran vies perqu hi haja una coordinaci i informaci peridica amb lalumnat, i amb els seus representants
legals quan este siga menor dedat. En tot cas, els centres docents els
informaran sobre els criteris i procediments davaluaci establits en les
diferents programacions didctiques. Desprs de cada sessi davaluaci, la tutora o el tutor els comunicar la informaci acordada en la
mencionada sessi sobre el desenrotllament del seu procs educatiu, utilitzant el model que determine el centre docent. Desprs de lavaluaci
final en cada curs sinformar per escrit sobre el resultat de lesmentada
avaluaci, amb indicaci dels resultats obtinguts en totes les matries i
mbits; els resultats de les avaluacions individualitzades, si s el cas; les
decisions relatives a la promoci o repetici de curs; les mesures datenci a la diversitat previstes, si calen perqu lalumnat progresse en el seu
procs educatiu, i totes les altres qestions que acorde el professorat del
grup en relaci amb el procs educatiu de lalumne o alumna.
4. A fi de garantir la participaci i colaboraci dels representants
legals de lalumnat en el funcionament dels centres educatius, els equips
directius dels centres pblics i la titularitat i la direcci dels centres
privats concertats establiran mecanismes per a la coordinaci amb els
rgans de les associacions de mares i pares constitudes en el centre
docent, en els termes previstos per la normativa vigent.

3. Los centros docentes establecern cauces para que exista una


coordinacin e informacin peridica con el alumnado, y con sus representantes legales cuando este sea menor de edad. En todo caso, los centros docentes les informarn sobre los criterios y procedimientos de
evaluacin establecidos en las diferentes programaciones didcticas.
Tras cada sesin de evaluacin, la tutora o el tutor les comunicar la
informacin acordada en dicha sesin sobre el desarrollo de su proceso
educativo, utilizando el modelo que determine el centro docente. Despus de la evaluacin final en cada curso, se informar por escrito sobre
el resultado de dicha evaluacin, con indicacin de los resultados obtenidos en todas las materias y mbitos; los resultados de las evaluaciones
individualizadas, si es el caso; las decisiones relativas a la promocin o
repeticin de curso; las medidas de atencin a la diversidad previstas,
si fuesen necesarias para que el alumnado progrese en su proceso educativo; y cuantas otras cuestiones acuerde el profesorado del grupo en
relacin con el proceso educativo del alumno o alumna.
4. A fin de garantizar la participacin y colaboracin de los representantes legales del alumnado en el funcionamiento de los centros educativos, los equipos directivos de los centros pblicos y la titularidad y
la direccin de los centros privados concertados establecern mecanismos para la coordinacin con los rganos de las asociaciones de madres
y padres constituidas en el centro docente, en los trminos previstos por
la normativa vigente.

CAPTOL IV
Avaluaci

CAPTULO IV
Evaluacin

Article 8. Aspectes generals de lavaluaci de lalumnat


1. Dacord amb el que disposen els articles 20.2 i 30.1 del Decret
1105/2014, lavaluaci ser contnua i formativa, tant en Educaci
Secundria Obligatria com en Batxillerat. Ats el carcter continu de
lavaluaci, esta tindr com a fi detectar les dificultats en el moment
en qu es produsquen, analitzar les seues causes i, en conseqncia,
reorientar la intervenci educativa i adequar-la a la diversitat de capacitats, ritmes daprenentatge, interessos i motivacions de lalumnat.
Aix mateix, el carcter formatiu implicar que lavaluaci siga un
instrument per a la millora tant dels processos densenyana com dels
processos daprenentatge.
2. Dins del procs densenyana i aprenentatge, lequip docent de
cada grup dalumnes celebrar sessions davaluaci per a valorar tant
els aprenentatges de lalumnat, com els processos densenyana i la
seua prpia prctica docent. De conformitat amb els articles 20.7 i 30.3
del Reial Decret 1105/2014, lequip docent estar constitut en cada cas
pels professors i professores de lestudiant, coordinat pel tutor o tutora.
Lequip docent actuar de manera colegiada al llarg del procs davaluaci i en ladopci de les decisions resultants deste. En este sentit,
en els centres pblics els ser aplicable el que preveu el captol II del
ttol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Rgim Jurdic de les
Administracions Pbliques i del Procediment Administratiu Com. En
les seues actuacions, lequip docent podr comptar amb lassessorament
del departament dorientaci o de qui en tinga atribudes les funcions.

Artculo 8. Aspectos generales de la evaluacin del alumnado


1. A tenor de lo dispuesto en los artculos 20.2 y 30.1 del Decreto
1105/2014, la evaluacin ser continua y formativa, tanto en Educacin
Secundaria Obligatoria como en Bachillerato. Dado el carcter continuo
de la evaluacin, esta tendr como fin detectar las dificultades en el
momento en que se produzcan, analizar sus causas y, en consecuencia,
reorientar la intervencin educativa y adecuarla a la diversidad de capacidades, ritmos de aprendizaje, intereses y motivaciones del alumnado.
Asimismo, el carcter formativo implicar que la evaluacin sea un
instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseanza como de
los procesos de aprendizaje.
2. Dentro del proceso de enseanza y aprendizaje, el equipo docente
de cada grupo de alumnado celebrar sesiones de evaluacin para valorar tanto los aprendizajes del alumnado, como los procesos de enseanza y su propia prctica docente. De conformidad con los artculos 20.7
y 30.3 del Real Decreto 1105/2014, el equipo docente estar constituido
en cada caso por los profesores y profesoras del estudiante, coordinado
por el tutor o tutora. El equipo docente actuar de manera colegiada a
lo largo del proceso de evaluacin y en la adopcin de las decisiones
resultantes del mismo. En este sentido, en los centros pblicos ser de
aplicacin lo previsto en el captulo II del ttulo II de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn. En sus actuaciones, el
equipo docente podr contar con el asesoramiento del departamento de
orientacin o de quien tenga atribuidas sus funciones.
3. Los centros docentes, en virtud de su autonoma pedaggica y
organizativa, establecern el nmero y el calendario de las sesiones de
evaluacin que se realizarn durante cada curso escolar. En todo caso,
se realizarn tres sesiones de evaluacin durante el curso, una por trimestre, adems de una evaluacin inicial durante el primer mes lectivo.
4. En la evaluacin inicial, se proceder al anlisis de los datos e
informaciones anteriores de que se disponga acerca del alumnado, y en
consecuencia, el equipo docente adoptar las medidas complementarias
para el alumnado que lo requiera.
5. En cada sesin de evaluacin, se harn constar en el acta los
acuerdos alcanzados, las decisiones adoptadas y la informacin que se
debe transmitir al alumnado, y a sus representantes legales si es menor
de edad, sobre su proceso educativo. Dicha informacin incluir, salvo
en el caso de la evaluacin inicial, las calificaciones obtenidas por el
alumno o alumna en las distintas materias y mbitos.
6. A los efectos de lo establecido en los artculos 20.8 y 30.4 del Real
Decreto 1105/2014, con el fin de facilitar a los alumnos y alumnas la
recuperacin de las materias con evaluacin negativa, los centros docentes organizarn en cada curso escolar las oportunas pruebas extraordinarias de evaluacin. La consellera competente en materia de educacin,

3. Els centres docents, en virtut de la seua autonomia pedaggica i


organitzativa, establiran el nombre i el calendari de les sessions davaluaci que es realitzaran durant cada curs escolar. En tot cas, es realitzaran
tres sessions davaluaci durant el curs, una per trimestre, a ms duna
avaluaci inicial durant el primer mes lectiu.
4. En lavaluaci inicial, es procedir a lanlisi de les dades i informacions anteriors de les quals es dispose sobre lalumnat, i en conseqncia, lequip docent adoptar les mesures complementries per a
lalumnat que ho requerisca.
5. En cada sessi davaluaci, es faran constar en lacta els acords
presos, les decisions adoptades i la informaci que sha de transmetre
a lalumnat, i als seus representants legals si s menor dedat, sobre
el seu procs educatiu. Esta informaci inclour, excepte en el cas de
lavaluaci inicial, les qualificacions obtingudes per lalumne o alumna
en les distintes matries i mbits.
6. Als efectes del que establixen els articles 20.8 i 30.4 del Reial
Decret 1105/2014, a fi de facilitar als alumnes i a les alumnes la recuperaci de les matries amb avaluaci negativa, els centres docents
organitzaran en cada curs escolar les oportunes proves extraordinries
davaluaci. La conselleria competent en matria deducaci, a travs

Num. 7544 / 10.06.2015

17447

dels seus rgans directius competents en matria dordenaci acadmica, establir les dates en qu hauran de tindre lloc les esmentades proves
extraordinries. Aix mateix, en aquells casos en qu lalumnat haja
promocionat a un determinat curs amb assignatures pendents de cursos anteriors, els equips docents establiran programes individualitzats
per a la recuperaci de les assignatures. En estos programes, es podran
establir, a proposta dels departaments didctics de cada assignatura, les
condicions que permeten lavaluaci positiva de la matria pendent per
part de lalumne o alumna sense necessitat de superar una prova final
extraordinria.
7. La conselleria competent en matria deducaci establir la normativa que garantisca el dret de lalumnat a una avaluaci objectiva i
que la seua dedicaci, esfor i rendiment siguen valorats i reconeguts
amb objectivitat, conforme amb all que sha indicat en els articles
20.5 i 30.1 del Reial Decret 1105/2014. En esta normativa, sestablir
el procediment per a la reclamaci de qualificacions obtingudes i de
les decisions sobre promoci, aix com les actuacions prvies referents
a la solicitud daclariments i revisions que fomenten un marc de collaboraci i enteniment mutu entre el professorat i lalumnat i els seus
representants legals.

a travs de sus rganos directivos competentes en materia de ordenacin


acadmica, establecer las fechas en que habrn de tener lugar las citadas
pruebas extraordinarias. Asimismo, en aquellos casos en que el alumnado
haya promocionado a un determinado curso con asignaturas pendientes
de cursos anteriores, los equipos docentes establecern programas individualizados para la recuperacin de dichas asignaturas. En estos programas, se podrn establecer, a propuesta de los departamentos didcticos de
cada asignatura, las condiciones que permitan la evaluacin positiva de la
materia pendiente por parte del alumno o alumna sin necesidad de superar
una prueba final extraordinaria.
7. La consellera competente en materia de educacin establecer
la normativa que garantice el derecho del alumnado a una evaluacin
objetiva y a que su dedicacin, esfuerzo y rendimiento sean valorados y
reconocidos con objetividad, conforme con lo indicado en los artculos
20.5 y 30.1 del Real Decreto 1105/2014. En dicha normativa, se establecer el procedimiento para la reclamacin de calificaciones obtenidas
y de las decisiones sobre promocin, as como las actuaciones previas
referentes a la solicitud de aclaraciones y revisiones que fomenten un
marco de colaboracin y entendimiento mutuo entre el profesorado y el
alumnado y sus representantes legales.

Article 9. Referents en lavaluaci i promoci


1. Tant en lEducaci Secundria Obligatria com en el Batxillerat, segons el que disposen els articles 20.1 i 30.1 del Reial Decret
1105/2014, els referents per a la comprovaci del grau dadquisici
de les competncies i lxit dels objectius de letapa en les avaluacions
contnua i final de les matries dels blocs dassignatures troncals i especfiques seran els criteris davaluaci i estndards daprenentatge avaluables que figuren en els annexos I i II del mencionat reial decret. En
les matries del bloc dassignatures de lliure configuraci autonmica,
estos referents seran els criteris davaluaci i estndards daprenentatge
avaluables que figuren en lannex III deste decret.

Artculo 9. Referentes en la evaluacin y promocin


1. Tanto en la Educacin Secundaria Obligatoria, como en el
Bachillerato, segn lo dispuesto en los artculos 20.1 y 30.1 del Real
Decreto 1105/2014, los referentes para la comprobacin del grado de
adquisicin de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa
en las evaluaciones continua y final de las materias de los bloques de
asignaturas troncales y especficas, sern los criterios de evaluacin y
estndares de aprendizaje evaluables que figuran en los anexos I y II
del citado real decreto. En las materias del bloque de asignaturas de
libre configuracin autonmica, dichos referentes sern los criterios
de evaluacin y estndares de aprendizaje evaluables que figuran en el
anexo III de este decreto.
2. Los referentes para la adopcin de decisiones de promocin del
alumnado de un curso de la etapa al siguiente sern los criterios de
evaluacin de la asignatura y curso correspondiente, segn figuran en
los anexos I, II y III de este decreto, as como la concrecin que realice
cada centro docente en sus programaciones didcticas.
3. Las medidas para que las condiciones de realizacin de las evaluaciones se adapten al alumnado con necesidades especficas de apoyo
educativo, comprendern adaptaciones en cuanto a los instrumentos, y
en su caso, los tiempos y apoyos que aseguren una correcta evaluacin
de este alumnado. Estas adaptaciones, en el marco de la evaluacin
continua, sern realizadas por el profesor o profesora responsable de
evaluar al alumno o alumna, asesorado por el departamento de orientacin o por quien tenga atribuidas sus funciones, y previa evaluacin de
las necesidades del alumno o alumna.

2. Els referents per a ladopci de decisions de promoci de lalumnat dun curs de letapa al segent seran els criteris davaluaci de lassignatura i curs corresponent, segons figuren en els annexos I, II i III
deste decret, aix com la concreci que realitze cada centre docent en
les seues programacions didctiques.
3. Les mesures perqu les condicions de realitzaci de les avaluacions sadapten a lalumnat amb necessitats especfiques de suport
educatiu comprendran adaptacions quant als instruments i, si s el cas,
els temps i suports que asseguren una correcta avaluaci deste alumnat.
Estes adaptacions, en el marc de lavaluaci contnua, seran realitzades
pel professor o professora responsable davaluar a lalumne o alumna,
assessorat pel departament dorientaci o per qui en tinga atribudes
les funcions, i amb lavaluaci prvia de les necessitats de lalumne o
alumna.
Article 10. Documents oficials davaluaci i resultats de lavaluaci
1. Els documents oficials davaluaci seran els establits per la disposici addicional sexta del Reial Decret 1105/2014. La conselleria
competent en matria deducaci establir els models de cada document, de conformitat amb el que disposa la normativa bsica en esta
matria.
2. Les actes davaluaci i els expedients acadmics, en suport fsic,
sarxivaran en la secretaria del centre. Les direccions territorials competents en matria deducaci proveiran les mesures adequades per a la
seua conservaci o trasllat, en cas que este haja de produir-se. Correspondr a la secretria o al secretari dels centres pblics, i a la direcci
dels centres privats, la custdia destos documents. Ats el seu carcter,
qualsevol solicitud de consulta destos documents haur de ser autoritzada prviament per la direcci del centre pblic o per la persona titular
del centre privat.
Sense perju de lanterior, i segons el que establix la normativa
vigent en matria de sistemes dinformaci per a la gesti i comunicaci
de dades i documents dels centres docents, es podr establir la centralitzaci electrnica dels documents oficials davaluaci, sense que supose
una subrogaci de les facultats inherents als rgans de cada centre.

Artculo 10. Documentos oficiales de evaluacin y resultados de la


evaluacin
1. Los documentos oficiales de evaluacin sern los establecidos
por la disposicin adicional sexta del Real Decreto 1105/2014. La consellera competente en materia de educacin establecer los modelos
de cada documento, de conformidad con lo dispuesto en la normativa
bsica en esta materia.
2. Las actas de evaluacin y los expedientes acadmicos, en soporte
fsico, se archivarn en la secretara del centro. Las direcciones territoriales competentes en materia de educacin proveern las medidas
adecuadas para su conservacin o traslado, en caso de que este haya de
producirse. Corresponder a la secretaria o al secretario de los centros
pblicos, y a la direccin de los centros privados, la custodia de dichos
documentos. Dado su carcter, cualquier solicitud de consulta de estos
documentos deber ser autorizada previamente por la direccin del centro pblico o por la persona titular del centro privado.
Sin perjuicio de lo anterior, y segn lo establecido en la normativa vigente en materia de sistemas de informacin para la gestin y
comunicacin de datos y documentos de los centros docentes, se podr
establecer la centralizacin electrnica de los documentos oficiales de
evaluacin, sin que suponga una subrogacin de las facultades inherentes a los rganos de cada centro.

Num. 7544 / 10.06.2015

3. Els resultats de lavaluaci sexpressaran en els termes que


preveu lapartat 2 de la disposici addicional sexta del Reial Decret
1105/2014.
4. Lequip docent podr atorgar una matrcula dhonor als alumnes
que hagen demostrat un rendiment acadmic excelent al final de cada
etapa per a la qual satorga o en lavaluaci final. Per a aix, ser condici necessria que lalumne o alumna, desprs de superar totes les matries de letapa, haja obtingut una nota mitjana en letapa igual o superior
a 9 punts, o b que lalumne o alumna haja obtingut una qualificaci
igual o superior a 9 punts en lavaluaci final de letapa corresponent.
A ms de la condici anterior, lequip docent haur dacordar de manera
colegiada la concessi de la matrcula dhonor. Es podr concedir una
matrcula dhonor per cada 20 alumnes, o fracci del total destudiants
de lltim curs de letapa respectiva en el centre docent.

17448

5. Aix mateix, a fi de donar un reconeixement pblic a lesfor i


dedicaci de lalumnat excelent en cada etapa, la conselleria competent
en matria deducaci regular les condicions que haur de complir
lalumnat per a poder ser proposat per a lobtenci dun premi extraordinari al rendiment acadmic, del qual quedar constncia en els
documents oficials davaluaci de lalumnat. De la mateixa manera, en
lEducaci Secundria Obligatria, la conselleria competent en matria
deducaci establir mecanismes per a la concessi de mencions honorfiques a lalumnat lesfor del qual meresca ser reconegut ateses les
seues caracterstiques personals o socials.

3. Los resultados de la evaluacin se expresarn en los trminos


previstos en el apartado 2 de la disposicin adicional sexta del Real
Decreto 1105/2014.
4. El equipo docente podr otorgar una matrcula de honor a los
alumnos y alumnas que hayan demostrado un rendimiento acadmico
excelente al final de cada etapa para la que se otorga o en la evaluacin
final. Para ello, ser condicin necesaria que el alumno o alumna, tras
superar todas las materias de la etapa, haya obtenido una nota media
en la etapa igual o superior a 9 puntos; o bien, que el alumno o alumna
haya obtenido una calificacin igual o superior a 9 puntos en la evaluacin final de la etapa correspondiente. Adems de la condicin anterior,
el equipo docente deber acordar de forma colegiada la concesin de la
matrcula de honor. Se podr conceder una matrcula de honor por cada
20 alumnos y alumnas, o fraccin, del total de estudiantes del ltimo
curso de la etapa respectiva en el centro docente.
5. Asimismo, con el fin de dar un reconocimiento pblico al esfuerzo y dedicacin del alumnado excelente en cada etapa, la consellera
competente en materia de educacin regular las condiciones que habr
de cumplir el alumnado para poder ser propuesto para la obtencin de
un premio extraordinario al rendimiento acadmico, del cual quedar
constancia en los documentos oficiales de evaluacin del alumnado.
De la misma forma, en la Educacin Secundaria Obligatoria, la consellera competente en materia de educacin establecer mecanismos
para la concesin de menciones honorficas al alumnado cuyo esfuerzo
merezca ser reconocido dadas sus caractersticas personales o sociales.

CAPTOL V
Atenci a la diversitat

CAPTULO V
Atencin a la diversidad

Article 11. Aspectes generals datenci a la diversitat


1. Latenci a la diversitat de lalumnat en lEducaci Secundria
Obligatria i en el Batxillerat es regir pel que es disposa, amb carcter
general, en els captols I i II del ttol II de la Llei Orgnica 2/2006, i amb
el que sestablix especficament respecte a lalumnat amb necessitat
especfica de suport educatiu en larticle 9 del Reial Decret 1105/2014.

Artculo 11. Aspectos generales de atencin a la diversidad


1. La atencin a la diversidad del alumnado en la Educacin Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato se regir por lo dispuesto, con
carcter general, en los captulos I y II del ttulo II de la Ley Orgnica
2/2006, y con lo establecido especficamente respecto al alumnado con
necesidad especfica de apoyo educativo en el artculo 9 del Real Decreto 1105/2014.
2. La intervencin educativa deber adaptarse a la persona, reconociendo sus potencialidades y necesidades especficas. Desde este
planteamiento, se velar por el respeto a las necesidades del alumnado,
a sus intereses, motivaciones y aspiraciones con el fin de que todo el
alumnado alcance el mximo desarrollo personal, intelectual, social y
emocional, as como el mximo grado de logro de los objetivos y competencias en la etapa que se encuentre cursando.
3. Se asegurar la informacin, la participacin y el asesoramiento
individualizado al alumnado, y a sus representantes legales si es menor
de edad, en el proceso de deteccin de las necesidades educativas, as
como en los procesos de evaluacin e intervencin.
4. Con el fin de hacer efectivo y garantizar el principio de igualdad
en el ejercicio del derecho a la educacin, la consellera competente en
materia de educacin desarrollar acciones de carcter compensatorio en relacin con las personas, grupos y mbitos territoriales que se
encuentren en situaciones desfavorables derivadas de factores sociales, econmicos, culturales, geogrficos, tnicos o de otra ndole. Entre
ellas, se considerarn los supuestos de imparticin de enseanza mientras el alumnado est ingresado en una institucin hospitalaria pblica
o requiera hospitalizacin domiciliaria, en los trminos que regule la
consellera competente en materia de educacin.

2. La intervenci educativa haur dadaptar-se a la persona, reconeixent les seues potencialitats i necessitats especfiques. Des deste
plantejament, es vetlar pel respecte a les necessitats de lalumnat, als
seus interessos, motivacions i aspiracions a fi que tot lalumnat obtinga
el mxim desenrotllament personal, intelectual, social i emocional, aix
com el mxim grau dxit dels objectius i competncies en letapa que
es trobe cursant.
3. Sassegurar la informaci, la participaci i lassessorament individualitzat a lalumnat, i als seus representants legals si s menor dedat,
en el procs de detecci de les necessitats educatives, aix com en els
processos davaluaci i intervenci.
4. A fi de fer efectiu i garantir el principi digualtat en lexercici
del dret a leducaci, la conselleria competent en matria deducaci
dur a terme accions de carcter compensatori en relaci amb les persones, grups i mbits territorials que es troben en situacions desfavorables
derivades de factors socials, econmics, culturals, geogrfics, tnics o
duna altra ndole. Entre estes, es consideraran els supsits dimpartici
densenyana mentres lalumnat estiga ingressat en una instituci hospitalria pblica o requerisca hospitalitzaci domiciliria, en els termes
que regule la conselleria competent en matria deducaci.
Article 12. Pla datenci a la diversitat i inclusi educativa
Els centres docents disposaran dun pla datenci a la diversitat i
inclusi educativa, que formar part del projecte educatiu del centre. La
conselleria competent en matria deducaci regular el contingut del
mencionat pla, que, en tot cas, inclour les mesures de suport i refor,
aix com qualsevol altra mesura datenci a la diversitat, que sestiguen
aplicant en el centre.

Artculo 12. Plan de atencin a la diversidad e inclusin educativa


Los centros docentes dispondrn de un plan de atencin a la diversidad e inclusin educativa, que formar parte del proyecto educativo
del centro. La consellera competente en materia de educacin regular
el contenido de dicho plan, que, en todo caso, incluir las medidas de
apoyo y refuerzo, as como cualquier otra medida de atencin a la diversidad, que se estn aplicando en el centro.

Article 13. Mesures de suport i refor


1. Tindran la consideraci de mesures de suport ordinries aquelles
que suposen una adaptaci metodolgica de les estratgies organitzatives o de la distribuci temporal del currculum, sense que aix supose

Artculo 13. Medidas de apoyo y refuerzo


1. Tendrn la consideracin de medidas de apoyo ordinarias aquellas
que supongan una adaptacin metodolgica, de las estrategias organizativas, o de la distribucin temporal del currculo, sin que ello suponga trans-

Num. 7544 / 10.06.2015

17449

transformaci o eliminaci delements prescriptius deste, s a dir, continguts, criteris davaluaci i estndards daprenentatge avaluables.
2. Seran mesures de suport extraordinries aquelles mesures o programes que suposen la transformaci significativa dun o ms dels elements prescriptius del currculum, la flexibilitzaci de la duraci de
letapa, aix com aquelles mesures daccs al currculum que requerisquen recursos personals, organitzatius i/o materials de carcter extraordinari. Estes mesures es determinaran com una resposta individualitzada
a lalumnat amb necessitat especfica de suport educatiu, amb lavaluaci psicopedaggica prvia, quan shagen mostrat insuficients altres
mesures de suport ordinries.

formacin o eliminacin de elementos prescriptivos del mismo, esto es,


contenidos, criterios de evaluacin y estndares de aprendizaje evaluables.
2. Sern medidas de apoyo extraordinarias aquellas medidas o programas que supongan la transformacin significativa de uno o varios de
los elementos prescriptivos del currculo, la flexibilizacin de la duracin de la etapa, as como aquellas medidas de acceso al currculo que
requieran recursos personales, organizativos y/o materiales de carcter
extraordinario. Estas medidas se determinarn como una respuesta individualizada al alumnado con necesidad especfica de apoyo educativo,
previa evaluacin psicopedaggica, cuando se hubieran mostrado insuficientes otras medidas de apoyo ordinarias.

Article 14. Identificaci, valoraci i intervenci de necessitats especfiques de suport educatiu


1. De conformitat amb larticle 71.3 de la Llei Orgnica 2/2006, la
conselleria competent en matria deducaci establir els procediments
i recursos necessaris per a identificar prompte les necessitats especfiques de suport educatiu de lalumnat. Latenci integral a lalumnat
amb necessitat especfica de suport educatiu siniciar des del mateix
moment en qu la necessitat siga identificada i es regir pels principis
de normalitzaci i inclusi.
2. La identificaci i valoraci de lalumnat amb necessitat especfica
de suport educatiu es realitzar al ms prompte possible per part dels
departaments dorientaci, o per qui tinga atribudes estes funcions, tot
aix, segons el que disposa la normativa vigent.
3. Des de la incorporaci de lalumnat a un centre docent, ser responsabilitat de lequip docent, coordinat pel tutor o tutora, informar el
departament dorientaci, o qui en tinga atribudes les funcions, de les
possibles necessitats especfiques de suport educatiu, des del mateix
moment que es detecten, per a procedir a realitzar la corresponent avaluaci psicopedaggica prvia a ladopci de mesures de suport i refor
corresponents. Estes mesures podran adoptar-se en qualsevol moment
de letapa, i seran objecte de seguiment i revisi a fi dintroduir les
modificacions que calga.

Artculo 14. Identificacin, valoracin e intervencin de necesidades


especficas de apoyo educativo
1. De conformidad con el artculo 71.3 de la Ley Orgnica 2/2006,
la consellera competente en materia de educacin establecer los procedimientos y recursos precisos para identificar tempranamente las
necesidades especficas de apoyo educativo del alumnado. La atencin
integral al alumnado con necesidad especfica de apoyo educativo se
iniciar desde el mismo momento en que dicha necesidad sea identificada y se regir por los principios de normalizacin e inclusin.
2. La identificacin y valoracin del alumnado con necesidad especfica de apoyo educativo se realizar lo ms tempranamente posible por
parte de los departamentos de orientacin, o por quien tenga atribuidas
estas funciones, todo ello, segn lo dispuesto en la normativa vigente.
3. Desde la incorporacin del alumnado a un centro docente, ser
responsabilidad del equipo docente, coordinado por el tutor o tutora,
poner en conocimiento del departamento de orientacin, o de quien
tenga atribuidas sus funciones, las posibles necesidades especficas de
apoyo educativo, desde el mismo momento que se detecten, para proceder a realizar la correspondiente evaluacin psicopedaggica previa
a la adopcin de medidas de apoyo y refuerzo correspondientes. Estas
medidas podrn adoptarse en cualquier momento de la etapa, y sern
objeto de seguimiento y revisin a fin de introducir las modificaciones
que fuesen necesarias.

TTOL II
Educaci Secundria Obligatria

TTULO II
Educacin Secundaria Obligatoria

CAPTOL I
Organitzaci de lEducaci Secundria Obligatria

CAPTULO I
Organizacin de la Educacin Secundaria Obligatoria

Article 15. Objectius i fins


1. El desenrotllament i la concreci curricular que elaboren els centres docents com a part del seu projecte educatiu garantir la consecuci
dels objectius establits per a letapa en larticle 11 del Reial Decret
1105/2014.
2. Aix mateix, esta concreci del currculum sorientar a la consecuci dels fins segents:
a) Adquirir els elements bsics de la cultura, especialment en els
seus aspectes humanstic, artstic, cientfic i tecnolgic.
b) Adaptar el currculum i els seus elements a les necessitats de cada
alumne i alumna, de manera que es proporcione una atenci personalitzada i un desenrotllament personal i integral de tot lalumnat, respectant
els principis deducaci comuna i datenci a la diversitat de lalumnat
propis de letapa.
c) Orientar lalumnat i els seus representants legals, si s menor
dedat, sobre el progrs acadmic i la proposta ditineraris educatius
ms adequats per a cada alumne o alumna.
d) Preparar lalumnat per a la seua incorporaci a estudis posteriors
i per a la seua inserci laboral.
e) Desenrotllar bones prctiques que afavorisquen un bon clima de
treball i la resoluci pacfica de conflictes, aix com les actituds responsables i de respecte pels altres.
f) Desenrotllar una escala de valors que incloga el respecte, la tolerncia, la cultura de lesfor, la superaci personal i la responsabilitat en
la presa de decisions per part de lalumnat, la igualtat, la solidaritat, la
resoluci pacfica de conflictes i la prevenci de la violncia de gnere.

Artculo 15. Objetivos y fines


1. El desarrollo y la concrecin curricular que elaboren los centros
docentes como parte de su proyecto educativo garantizar la consecucin de los objetivos establecidos para la etapa en el artculo 11 del Real
Decreto 1105/2014.
2. Asimismo, esta concrecin del currculo se orientar a la consecucin de los siguientes fines:
a) Adquirir los elementos bsicos de la cultura, especialmente en
sus aspectos humanstico, artstico, cientfico y tecnolgico.
b) Adaptar el currculo y sus elementos a las necesidades de cada
alumno y alumna, de forma que se proporcione una atencin personalizada y un desarrollo personal e integral de todo el alumnado, respetando
los principios de educacin comn y de atencin a la diversidad del
alumnado propios de la etapa.
c) Orientar al alumnado y a sus representantes legales, si es menor
de edad, acerca del progreso acadmico y la propuesta de itinerarios
educativos ms adecuados para cada alumno o alumna.
d) Preparar al alumnado para su incorporacin a estudios posteriores
y para su insercin laboral.
e) Desarrollar buenas prcticas que favorezcan un buen clima de
trabajo y la resolucin pacfica de conflictos, as como las actitudes
responsables y de respeto por los dems.
f) Desarrollar una escala de valores que incluya el respeto, la tolerancia, la cultura del esfuerzo, la superacin personal, la responsabilidad en la toma de decisiones por parte del alumnado, la igualdad, la
solidaridad, la resolucin pacfica de conflictos y la prevencin de la
violencia de gnero.
g) Consolidar en el alumnado hbitos de estudio y de trabajo.

g) Consolidar en lalumnat hbits destudi i de treball.

Num. 7544 / 10.06.2015

h) Formar lalumnat per a lexercici dels seus drets i obligacions en


la vida com a ciutadans.
i) Desenrotllar metodologies didctiques innovadores que incloguen
laprenentatge cooperatiu, els projectes interdisciplinaris, ls de les
tecnologies de la informaci i la comunicaci, aix com la prctica de
leducaci inclusiva en laula.
j) Basar la prctica docent en la formaci permanent del professorat,
en la innovaci educativa i en lavaluaci de la prpia prctica docent.
k) Elaborar materials didctics orientats a lensenyana i laprenentatge basats en ladquisici de competncies.
l) Utilitzar el valenci, el castell i les llenges estrangeres com a
llenges vehiculars densenyament, valorant les possibilitats comunicatives de totes estes, i garantint ls normal, la promoci i el coneixement
del valenci.

17450

h) Formar al alumnado para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos.
i) Desarrollar metodologas didcticas innovadoras que incluyan el
aprendizaje cooperativo, los proyectos interdisciplinares, el uso de las
tecnologas de la informacin y la comunicacin, as como la prctica
de la educacin inclusiva en el aula.
j) Basar la prctica docente en la formacin permanente del profesorado, en la innovacin educativa y en la evaluacin de la propia
prctica docente.
k) Elaborar materiales didcticos orientados a la enseanza y el
aprendizaje basados en la adquisicin de competencias.
l) Emplear el valenciano, el castellano y las lenguas extranjeras
como lenguas vehiculares de enseanza, valorando las posibilidades
comunicativas de todas ellas, y garantizando el uso normal, la promocin y el conocimiento del valenciano.

Article 16. Organitzaci general


Segons el que disposa larticle 12 del Reial Decret 1105/2014, letapa dEducaci Secundria Obligatria sorganitza en matries i comprn
dos cicles, el primer de tres cursos escolars i el segon dun. Estos quatre
cursos se seguiran ordinriament entre els dotze i els setze anys dedat.
El segon cicle o quart curs de lEducaci Secundria Obligatria tindr
un carcter fonamentalment propedutic.

Artculo 16. Organizacin general


Segn lo dispuesto en el artculo 12 del Real Decreto 1105/2014, la
etapa de Educacin Secundaria Obligatoria se organiza en materias y
comprende dos ciclos, el primero de tres cursos escolares y el segundo
de uno. Estos cuatro cursos se seguirn ordinariamente entre los doce
y los diecisis aos de edad. El segundo ciclo o cuarto curso de la Educacin Secundaria Obligatoria tendr un carcter fundamentalmente
propedutico.

Article 17. Organitzaci del primer cicle dEducaci Secundria Obligatria


1. Dacord amb el que establix larticle 13.1 del Reial Decret
1105/2014, els alumnes i les alumnes han de cursar les segents matries generals del bloc dassignatures troncals en els cursos primer i segon:

Artculo 17. Organizacin del primer ciclo de Educacin Secundaria


Obligatoria
1. A tenor de lo establecido en el artculo 13.1 del Real Decreto
1105/2014, los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes materias
generales del bloque de asignaturas troncales en los cursos primero y
segundo:
a) Biologa y Geologa en primer curso.
b) Fsica y Qumica en segundo curso.
c) Geografa e Historia en ambos cursos.
d) Lengua Castellana y Literatura en ambos cursos.
e) Matemticas en ambos cursos.
f) Primera Lengua Extranjera en ambos cursos.
2. En virtud del artculo 13.2 del Real Decreto 1105/2014, los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes materias generales del bloque
de asignaturas troncales en el curso tercero:
a) Biologa y Geologa.
b) Fsica y Qumica.
c) Geografa e Historia.
d) Lengua Castellana y Literatura.
e) Primera Lengua Extranjera.
Como materia de opcin, en el bloque de asignaturas troncales
debern cursar, bien Matemticas Orientadas a las Enseanzas Acadmicas, o bien Matemticas Orientadas a las Enseanzas Aplicadas,
a eleccin de los padres, madres o tutores legales o, en su caso, de los
alumnos y alumnas.
3. De conformidad con el artculo 13.3 del Real Decreto 1105/2014,
los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes materias del bloque
de asignaturas especficas en cada uno de los cursos:
a) Educacin Fsica.
b) Religin, o Valores ticos, a eleccin de los padres, madres o
tutores legales o, en su caso, del alumno o alumna.
c) Asimismo, dentro del bloque de asignaturas especficas, todos
los alumnos y alumnas cursarn la materia de Msica en los tres cursos;
Tecnologa en primero y segundo; y Educacin Plstica, Visual y Audiovisual en segundo y tercero. En tercer curso, adicionalmente, todos los
alumnos y alumnas cursarn una asignatura especfica a elegir de entre
las siguientes: Cultura Clsica; Iniciacin a la Actividad Emprendedora
y Empresarial; Segunda Lengua Extranjera y Tecnologa.
4. Segn el artculo 13.4 del Real Decreto 1105/2014, los alumnos y
alumnas deben cursar la materia de Valenciano: Lengua y Literatura en
el bloque de asignaturas de libre configuracin autonmica en cada uno
de los cursos, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa reguladora
de la exencin del valenciano que establezca la consellera competente
en materia de educacin. El alumnado cursar en todos los cursos de
primero a tercero una materia adicional dentro del bloque de asignaturas de libre configuracin autonmica. Esta materia ser a elegir entre
Informtica, que se ofertar en los tres cursos; Refuerzo Instrumental,

a) Biologia i Geologia en primer curs.


b) Fsica i Qumica en segon curs.
c) Geografia i Histria en ambds cursos.
d) Llengua Castellana i Literatura en ambds cursos.
e) Matemtiques en ambds cursos.
f) Primera Llengua Estrangera en ambds cursos.
2. En virtut de larticle 13.2 del Reial Decret 1105/2014, els alumnes i les alumnes han de cursar les segents matries generals del bloc
dassignatures troncals en el tercer curs:
a) Biologia i Geologia.
b) Fsica i Qumica.
c) Geografia i Histria.
d) Llengua Castellana i Literatura.
e) Primera Llengua Estrangera.
Com a matria dopci, en el bloc dassignatures troncals hauran de
cursar, b Matemtiques Orientades a les Ensenyances Acadmiques, o
b Matemtiques Orientades a les Ensenyances Aplicades, a elecci dels
pares, mares o tutors legals o, si s el cas, dels alumnes i de les alumnes.
3. De conformitat amb larticle 13.3 del Reial Decret 1105/2014,
els alumnes i les alumnes han de cursar les segents matries del bloc
dassignatures especfiques en cada un dels cursos:
a) Educaci Fsica.
b) Religi, o Valors tics, a elecci dels pares, mares o tutors legals
o, si s el cas, de lalumne o alumna.
c) Aix mateix, dins del bloc dassignatures especfiques, tots els
alumnes i les alumnes cursaran la matria de Msica en els tres cursos;
Tecnologia en primer i segon; i Educaci Plstica, Visual i Audiovisual
en segon i tercer. En tercer curs, addicionalment, tots els alumnes i les
alumnes cursaran una assignatura especfica a triar dentre les segents:
Cultura Clssica; Iniciaci a lActivitat Emprenedora i Empresarial;
Segona Llengua Estrangera, i Tecnologia.
4. Segons larticle 13.4 del Reial Decret 1105/2014, els alumnes i
les alumnes han de cursar la matria de Valenci: Llengua i Literatura
en el bloc dassignatures de lliure configuraci autonmica en cada
un dels cursos, sense perju del que disposa la normativa reguladora
de lexempci del valenci que establisca la conselleria competent en
matria deducaci. Lalumnat cursar en tots els cursos de primer a
tercer una matria addicional dins del bloc dassignatures de lliure configuraci autonmica. Esta matria ser a triar entre Informtica, que
soferir en els tres cursos; Refor Instrumental, que soferir en primer

Num. 7544 / 10.06.2015

17451

curs; o una assignatura especfica addicional que no haja de cursar-se


obligatriament en el curs corresponent.
5. La direcci dels centres docents pblics, ot el claustre, i la titularitat dels centres privats, establiran loferta de les matries opcionals
dels blocs dassignatures especfiques i de lliure configuraci autonmica. A este efecte, en els centres docents pblics shaur datendre els
criteris de la demanda de lalumnat, la disponibilitat de professorat amb
destinaci definitiva en el centre, el carcter progressiu del currculum
de determinades matries al llarg dels diferents cursos, aix com les possibilitats organitzatives i la disponibilitat de recursos. En estos centres,
aix mateix, seran doferta obligada les matries de Cultura Clssica,
Informtica i Segona Llengua Estrangera en tots els cursos; Educaci
Plstica, Visual i Audiovisual en primer; i Tecnologia en tercer; sempre
que hi haja disponibilitat horria de professorat amb destinaci definitiva en el centre per a la seua impartici i esta no implique un increment
de plantilla.
6. Els centres que desitgen oferir una o diverses matries ms en
el bloc dassignatures de lliure configuraci autonmica podran realitzar-ho en el marc duna ampliaci de lhorari lectiu, en virtut de la
seua autonomia. Loferta destes matries requerir lelaboraci del
currculum pel centre docent solicitant, aix com lautoritzaci prvia
del mencionat currculum per part de la conselleria competent en matria deducaci, a travs de lrgan competent en matria dordenaci
acadmica, i segons el procediment que establisca reglamentriament
lesmentada conselleria.
7. Segons el que preveu larticle 15.2 del Reial Decret 1105/2014, a
fi de promoure lhbit de la lectura, shi dedicar un temps en la prctica
docent de totes les matries.

que se ofertar en primer curso; o una asignatura especfica adicional


que no deba cursarse obligatoriamente en el curso correspondiente.
5. La direccin de los centros docentes pblicos, odo el claustro,
y la titularidad de los centros privados, establecern la oferta de las
materias opcionales de los bloques de asignaturas especficas y de libre
configuracin autonmica. A estos efectos, en los centros docentes
pblicos se deber atender a los criterios de la demanda del alumnado,
la disponibilidad de profesorado con destino definitivo en el centro, el
carcter progresivo del currculo de determinadas materias a lo largo
de los diferentes cursos, as como las posibilidades organizativas y la
disponibilidad de recursos. En estos centros, asimismo, sern de oferta
obligada las materias de Cultura Clsica, Informtica y Segunda Lengua
Extranjera en todos los cursos; Educacin Plstica, Visual y Audiovisual
en primero; y Tecnologa en tercero; siempre que exista disponibilidad
horaria de profesorado con destino definitivo en el centro para su imparticin, y esta no implique un incremento de plantilla.
6. Los centros que deseen ofertar una o varias materias ms en el
bloque de asignaturas de libre configuracin autonmica podrn realizarlo en el marco de una ampliacin del horario lectivo, en virtud
de su autonoma. La oferta de estas materias requerir la elaboracin
del currculo por el centro docente solicitante, as como la previa autorizacin de dicho currculo por parte de la consellera competente en
materia de educacin, a travs del rgano competente en materia de
ordenacin acadmica, y segn el procedimiento que establezca reglamentariamente la citada consellera.
7. Segn lo previsto en el artculo 15.2 del Real Decreto 1105/2014,
a fin de promover el hbito de la lectura, se dedicar un tiempo a la
misma en la prctica docente de todas las materias.

Article 18. Organitzaci del segon cicle dEducaci Secundria Obligatria


1. Segons larticle 14.1 del Reial Decret 1105/2014, els pares, mares
o tutors legals o, si s el cas, els alumnes i les alumnes podran triar
cursar el quart curs de lEducaci Secundria Obligatria per una de les
dos opcions segents:
a) Opci densenyances acadmiques per a la iniciaci al Batxillerat.
b) Opci densenyances aplicades per a la iniciaci a la Formaci
Professional.
A este efecte, no seran vinculants les opcions cursades en tercer curs
dEducaci Secundria Obligatria.
Lalumnat haur de poder assolir els objectius de letapa i assolir
el grau dadquisici de les competncies corresponents tant per lopci
densenyances acadmiques com per la densenyances aplicades.

Artculo 18. Organizacin del segundo ciclo de Educacin Secundaria


Obligatoria
1. A tenor del artculo 14.1 del Real Decreto 1105/2014, los padres,
madres o tutores legales o, en su caso, los alumnos y alumnas podrn
escoger cursar el cuarto curso de la Educacin Secundaria Obligatoria
por una de las dos siguientes opciones:
a) Opcin de enseanzas acadmicas para la iniciacin al Bachillerato.
b) Opcin de enseanzas aplicadas para la iniciacin a la Formacin
Profesional.
A estos efectos, no sern vinculantes las opciones cursadas en tercer
curso de Educacin Secundaria Obligatoria.
El alumnado deber poder lograr los objetivos de la etapa y alcanzar el grado de adquisicin de las competencias correspondientes tanto
por la opcin de enseanzas acadmicas como por la de enseanzas
aplicadas.
2. De conformidad con el artculo 14.2 del Real Decreto 1105/2014,
en la opcin de enseanzas acadmicas, los alumnos y alumnas deben
cursar las siguientes materias generales del bloque de asignaturas troncales:
a) Geografa e Historia.
b) Lengua Castellana y Literatura.
c) Matemticas Orientadas a las Enseanzas Acadmicas.
d) Primera Lengua Extranjera.
e) Asimismo, los alumnos y alumnas cursarn dos materias de
opcin del bloque de asignaturas troncales, que sern o bien las materias orientadas al Bachillerato de Ciencias, esto es, Biologa y Geologa,
junto con Fsica y Qumica; o bien las materias orientadas al Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, es decir, Economa y Latn.
3. En virtud del artculo 14.3 del Real Decreto 1105/2014, en la
opcin de enseanzas aplicadas, los alumnos y alumnas deben cursar
las siguientes materias generales del bloque de asignaturas troncales:
a) Geografa e Historia.
b) Lengua Castellana y Literatura.
c) Matemticas Orientadas a las Enseanzas Aplicadas.
d) Primera Lengua Extranjera.
e) Asimismo, los alumnos y alumnas cursarn dos materias de
opcin del bloque de asignaturas troncales, una de las cuales ser Tecnologa, y la otra ser a elegir entre Ciencias Aplicadas a la Actividad
Profesional, o bien Iniciacin a la Actividad Emprendedora y Empresarial.

2. De conformitat amb larticle 14.2 del Reial Decret 1105/2014, en


lopci densenyances acadmiques, els alumnes i les alumnes han de
cursar les segents matries generals del bloc dassignatures troncals:
a) Geografia i Histria.
b) Llengua Castellana i Literatura.
c) Matemtiques Orientades a les Ensenyances Acadmiques.
d) Primera Llengua Estrangera.
e) Aix mateix, els alumnes i les alumnes cursaran dos matries
dopci del bloc dassignatures troncals, que seran o b les matries
orientades al Batxillerat de Cincies, s a dir, Biologia i Geologia, junt
amb Fsica i Qumica; o b les matries orientades al Batxillerat dHumanitats i Cincies Socials, s a dir, Economia i Llat.
3. En virtut de larticle 14.3 del Reial Decret 1105/2014, en lopci
densenyances aplicades, els alumnes i les alumnes han de cursar les
matries generals segents del bloc dassignatures troncals:
a) Geografia i Histria.
b) Llengua Castellana i Literatura.
c) Matemtiques Orientades a les Ensenyances Aplicades.
d) Primera Llengua Estrangera.
e) Aix mateix, els alumnes i les alumnes cursaran dos matries
dopci del bloc dassignatures troncals, una de les quals ser Tecnologia, i laltra ser a triar entre Cincies Aplicades a lActivitat Professional, o b Iniciaci a lActivitat Emprenedora i Empresarial.

Num. 7544 / 10.06.2015

4. Conforme amb larticle 14.4 del Reial Decret 1105/2014, els


alumnes i les alumnes han de cursar les matries segents del bloc dassignatures especfiques en cada un dels cursos:
a) Educaci Fsica.
b) Religi, o Valors tics, a elecci dels pares, mares o tutors legals
o si s el cas de lalumne o alumna.
c) Aix mateix, dins del bloc dassignatures especfiques, tots els
alumnes i les alumnes cursaran dos matries, a triar dentre les segents:
Arts Escniques i Dansa; Cultura Cientfica; Cultura Clssica; Educaci Plstica, Visual i Audiovisual; Filosofia; Msica; Segona Llengua
Estrangera; Tecnologies de la Informaci i la Comunicaci; o una matria del bloc dassignatures troncals no cursada per lalumne o alumna.

17452

5. La direcci dels centres docents pblics, ot el claustre, i la titularitat dels centres privats, establiran loferta de les matries opcionals del
bloc dassignatures especfiques. A este efecte, en els centres docents
pblics shaur datendre els criteris de la demanda de lalumnat, la
disponibilitat de professorat amb destinaci definitiva en el centre, el
carcter progressiu del currculum de determinades matries al llarg dels
diferents cursos, aix com les possibilitats organitzatives i la disponibilitat de recursos. En estos centres, aix mateix, ser doferta obligada la
matria de Filosofia, sempre que hi haja disponibilitat horria de professorat amb destinaci definitiva en el centre per a la seua impartici,
i esta no implique un increment de plantilla.
6. Segons larticle 14.5 del Reial Decret 1105/2014, els alumnes i
les alumnes han de cursar la matria de Valenci: Llengua i Literatura
en el bloc dassignatures de lliure configuraci autonmica, sense perju
del que disposa la normativa reguladora de lexempci del valenci que
establisca la conselleria competent en matria deducaci.
7. Els centres que desitgen oferir una o diverses matries ms en
el bloc dassignatures de lliure configuraci autonmica podran realitzar-ho en el marc duna ampliaci de lhorari lectiu, en virtut de la seua
autonomia. Loferta destes matries requerir lelaboraci del currculum pel centre docent solicitant, aix com amb lautoritzaci prvia
del mencionat currculum per part de la conselleria competent en matria deducaci, a travs de lrgan competent en matria dordenaci
acadmica, i segons el procediment que establisca reglamentriament
lesmentada conselleria.
8. Segons el que preveu larticle 15.2 del Reial Decret 1105/2014, a
fi de promoure lhbit de la lectura, shi dedicar un temps en la prctica
docent de totes les matries.

4. Conforme con el artculo 14.4 del Real Decreto 1105/2014, los


alumnos y alumnas deben cursar las siguientes materias del bloque de
asignaturas especficas en cada uno de los cursos:
a) Educacin Fsica.
b) Religin, o Valores ticos, a eleccin de los padres, madres o
tutores legales o en su caso del alumno o alumna.
c) Asimismo, dentro del bloque de asignaturas especficas, todos los
alumnos y alumnas cursarn dos materias, a elegir de entre las siguientes: Artes Escnicas y Danza; Cultura Cientfica; Cultura Clsica;
Educacin Plstica, Visual y Audiovisual; Filosofa; Msica; Segunda
Lengua Extranjera; Tecnologas de la Informacin y la Comunicacin;
o una materia del bloque de asignaturas troncales no cursada por el
alumno o alumna.
5. La direccin de los centros docentes pblicos, odo el Claustro, y la
titularidad de los centros privados, establecern la oferta de las materias
opcionales del bloque de asignaturas especficas. A estos efectos, en los
centros docentes pblicos se deber atender a los criterios de la demanda
del alumnado, la disponibilidad de profesorado con destino definitivo en
el centro, el carcter progresivo del currculo de determinadas materias a
lo largo de los diferentes cursos, as como las posibilidades organizativas
y la disponibilidad de recursos. En estos centros, asimismo, ser de oferta
obligada la materia de Filosofa, siempre que exista disponibilidad horaria
de profesorado con destino definitivo en el centro para su imparticin, y
esta no implique un incremento de plantilla.
6. Segn el artculo 14.5 del Real Decreto 1105/2014, los alumnos y
alumnas deben cursar la materia de Valenciano: Lengua y Literatura en
el bloque de asignaturas de libre configuracin autonmica, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa reguladora de la exencin del valenciano que establezca la consellera competente en materia de educacin.
7. Los centros que deseen ofertar una o varias materias ms en el
bloque de asignaturas de libre configuracin autonmica podrn realizarlo en el marco de una ampliacin del horario lectivo, en virtud
de su autonoma. La oferta de estas materias requerir la elaboracin
del currculo por el centro docente solicitante, as como la previa autorizacin de dicho currculo por parte de la consellera competente en
materia de educacin, a travs del rgano competente en materia de
ordenacin acadmica, y segn el procedimiento que establezca reglamentariamente la citada Consellera.
8. Segn lo previsto en el artculo 15.2 del Real Decreto 1105/2014,
a fin de promover el hbito de la lectura, se dedicar un tiempo a la
misma en la prctica docente de todas las materias.

CAPTOL II
Avaluaci en lEducaci Secundria Obligatria

CAPTULO II
Evaluacin en la Educacin Secundaria Obligatoria

Article 19. Carcter de lavaluaci


1. Lavaluaci en lEducaci Secundria Obligatria, a ms de tindre un carcter continu i formatiu en els termes que preveu larticle 8
deste decret, tamb tindr un carcter integrador. Este carcter, segons
el que establix larticle 20.2 del Reial Decret 1105/2014, implica que
haur de tindres en compte des de totes i cada una de les assignatures
la consecuci dels objectius establits per a letapa i del desenrotllament
de les competncies corresponent. El carcter integrador de lavaluaci
no impedir que el professorat realitze de manera diferenciada lavaluaci de cada assignatura tenint en compte els criteris davaluaci i els
estndards daprenentatge avaluables de cada una destes.

Artculo 19. Carcter de la evaluacin


1. La evaluacin en la Educacin Secundaria Obligatoria, adems
de tener un carcter continuo y formativo en los trminos previstos en
el artculo 8 del presente Decreto, tambin tendr un carcter integrador.
Dicho carcter, segn lo establecido en el artculo 20.2 del Real Decreto
1105/2014, implica que deber tenerse en cuenta desde todas y cada una
de las asignaturas la consecucin de los objetivos establecidos para la
etapa y del desarrollo de las competencias correspondiente. El carcter
integrador de la evaluacin no impedir que el profesorado realice de
manera diferenciada la evaluacin de cada asignatura teniendo en cuenta los criterios de evaluacin y los estndares de aprendizaje evaluables
de cada una de ellas.
2. En la evaluacin del alumnado y en las decisiones de promocin
se dar una especial consideracin a las calificaciones obtenidas en las
materias de Valenciano: lengua y literatura; Lengua Castellana y Literatura; Matemticas; Matemticas Orientadas a las Enseanzas Acadmicas; y Matemticas Orientadas a las Enseanzas Aplicadas; dado
su carcter instrumental para la adquisicin de otros conocimientos,
as como al grado de adquisicin de la competencia en Comunicacin
lingstica y de la Competencia matemtica y competencias bsicas en
ciencia y tecnologa en el conjunto de materias.
3. A los efectos de lo previsto en el artculo 20.3 y en el apartado 4 de la disposicin adicional segunda del Real Decreto 1105/2014,
entre las medidas destinadas al alumnado para el que se hayan previsto
adaptaciones curriculares individuales significativas tambin se podr
incluir, dentro del proceso de evaluacin continua exclusivamente, la

2. En lavaluaci de lalumnat i en les decisions de promoci es


donar una especial consideraci a les qualificacions obtingudes en les
matries de Valenci: Llengua i Literatura; Llengua Castellana i Literatura; Matemtiques; Matemtiques Orientades a les Ensenyances Acadmiques; i Matemtiques Orientades a les Ensenyances Aplicades; ats
el seu carcter instrumental per a ladquisici daltres coneixements,
aix com al grau dadquisici de la competncia en comunicaci lingstica i de la competncia matemtica i competncies bsiques en cincia
i tecnologia en el conjunt de matries.
3. Als efectes del que preveu larticle 20.3 i en lapartat 4 de la disposici addicional segona del Reial Decret 1105/2014, entre les mesures
destinades a lalumnat per al que shagen previst adaptacions curriculars individuals significatives tamb es podr incloure, dins del procs
davaluaci contnua exclusivament, la realitzaci de proves especfi-

Num. 7544 / 10.06.2015

17453

ques que prenguen com a referent els elements del currculum fixats en
les mencionades adaptacions.

realizacin de pruebas especficas que tomen como referente los elementos del currculo fijados en dichas adaptaciones.

Article 20. Promoci


1. Les decisions sobre promoci de lalumnat sadoptaran en lltima sessi davaluaci de cada curs escolar, en el context del procs
davaluaci contnua, i en els termes que preveuen els articles 22.1, 22.2
i 22.4 del Reial Decret 1105/2014.
2. De conformitat amb larticle 22.6 del Reial Decret 1105/2014, la
mesura de repetici de curs haur danar acompanyada dun pla especfic personalitzat, orientat a la superaci de les dificultats detectades
en el curs anterior. Estos plans especfics personalitzats seran elaborats
per lequip docent de cada grup, dacord amb els criteris establits per la
comissi de coordinaci pedaggica, o qui en tinga atribudes les funcions, i amb lassessorament, si s el cas, del personal docent especialista
en orientaci educativa.
3. Als efectes previstos en larticle 21.7 del Reial Decret 1105/2014,
els alumnes i les alumnes que, havent-se presentat a lavaluaci final
dEducaci Secundria Obligatria, no lhagen superada, podran
romandre extraordinriament un any ms cursant el quart curs de
lEducaci Secundria Obligatria, b en lopci cursada o b en laltra
opci, sense que la mencionada permanncia tinga cap efecte acadmic.
Esta mesura podr ser autoritzada a lalumne o alumna per una nica
vegada seguint el procediment que establisca la conselleria competent
en matria deducaci, amb la solicitud prvia de lalumne o dels seus
representants legals si s menor dedat. Lautoritzaci estar supeditada
al fet que la mesura siga proposada per lequip docent de lalumne o
alumna, a la disponibilitat de llocs escolars vacants en lopci de quart
curs triada, i que lalumne o alumna no haja esgotat el lmit de repeticions indicat en larticle 22.4 del Reial Decret 1105/2014 ni el lmit dedat
establit per larticle 4.2 de la Llei Orgnica 2/2006.

Artculo 20. Promocin


1. Las decisiones sobre promocin del alumnado se adoptarn en
la ltima sesin de evaluacin de cada curso escolar, en el contexto
del proceso de evaluacin continua, y en los trminos previstos en los
artculos 22.1, 22.2 y 22.4 del Real Decreto 1105/2014.
2. De conformidad con el artculo 22.6 del Real Decreto 1105/2014,
la medida de repeticin de curso deber ir acompaada de un plan especfico personalizado, orientado a la superacin de las dificultades detectadas en el curso anterior. Estos planes especficos personalizados sern
elaborados por el equipo docente de cada grupo, de acuerdo con los
criterios establecidos por la comisin de coordinacin pedaggica, o
quien tenga atribuidas sus funciones, y con el asesoramiento, en su caso,
del personal docente especialista en orientacin educativa.
3. A los efectos previstos en el artculo 21.7 del Real Decreto
1105/2014, los alumnos y alumnas que, habindose presentado a la evaluacin final de Educacin Secundaria Obligatoria, no la hayan superado, podrn permanecer extraordinariamente un ao ms cursando el
cuarto curso de la Educacin Secundaria Obligatoria, bien en la opcin
cursada o bien en la otra opcin, sin que dicha permanencia tenga ningn efecto acadmico. Esta medida podr ser autorizada al alumno o
alumna por una nica vez siguiendo el procedimiento que establezca
la consellera competente en materia de educacin, previa solicitud del
alumnado o de sus representantes legales si es menor de edad. La autorizacin estar supeditada a que la medida sea propuesta por el equipo
docente del alumno o alumna, a la disponibilidad de puestos escolares
vacantes en la opcin de cuarto curso elegida, y a que el alumno o
alumna no haya agotado el lmite de repeticiones indicado en el artculo
22.4 del Real Decreto 1105/2014 ni el lmite de edad establecido por el
artculo 4.2 de la Ley Orgnica 2/2006.

Article 21. Avaluaci final dEducaci Secundria Obligatria i ttol


de Graduat en Educaci Secundria Obligatria
1. En virtut del que disposa larticle 21 del Reial Decret 1105/2014,
en finalitzar el quart curs, els alumnes i les alumnes realitzaran una
avaluaci individualitzada per lopci densenyances acadmiques o per
la densenyances aplicades. En la mencionada avaluaci shi inclour
lassignatura de Valenci: Llengua i Literatura, de conformitat amb la
disposici addicional sptima del mencionat reial decret.
2. Segons disposa larticle 144.1 de la Llei Orgnica 2/2006, les
proves seran aplicades i qualificades per professorat del Sistema Educatiu Espanyol extern al centre.
3. Tal com sindica en larticle 21.7 del Reial Decret 1105/2014, els
centres docents, dacord amb els resultats obtinguts pels seus alumnes
i en funci del diagnstic i informaci proporcionats pels esmentats
resultats, establiran mesures ordinries o extraordinries en relaci
amb les seues propostes curriculars i prctica docent. Estes mesures
es fixaran en plans de millora de resultats colectius o individuals que
permeten, en colaboraci amb les famlies i utilitzant els recursos de
suport educatiu facilitats per les administracions educatives, incentivar
la motivaci i lesfor dels alumnes per a resoldre les dificultats.
4. Amb independncia dall que sha especificat en els apartats
anteriors, la conselleria competent en matria deducaci podr realitzar
avaluacions externes amb fins de diagnstic a tot lalumnat en finalitzar
qualssevol dels cursos de lEducaci Secundria Obligatria.
5. Els centres utilitzaran els resultats destes avaluacions per a, entre
altres fins, organitzar les mesures datenci a la diversitat i els programes dirigits a millorar latenci a lalumnat.

Artculo 21. Evaluacin final de Educacin Secundaria Obligatoria y


ttulo de Graduado en Educacin Secundaria Obligatoria
1. En virtud de lo dispuesto en el artculo 21 del Real Decreto
1105/2014, al finalizar el cuarto curso, los alumnos y alumnas realizarn
una evaluacin individualizada por la opcin de enseanzas acadmicas
o por la de enseanzas aplicadas. En dicha evaluacin se incluir la
asignatura de Valenciano: lengua y literatura; de conformidad con la
disposicin adicional sptima del citado Real Decreto.
2. Segn dispone el artculo 144.1 de la Ley Orgnica 2/2006, las
pruebas sern aplicadas y calificadas por profesorado del Sistema Educativo Espaol externo al centro.
3. Tal y como se indica en el artculo 21.7 del Real Decreto
1105/2014, los centros docentes, de acuerdo con los resultados obtenidos por sus alumnos y en funcin del diagnstico e informacin proporcionados por dichos resultados, establecern medidas ordinarias o
extraordinarias en relacin con sus propuestas curriculares y prctica
docente. Estas medidas se fijarn en planes de mejora de resultados
colectivos o individuales que permitan, en colaboracin con las familias
y empleando los recursos de apoyo educativo facilitados por las Administraciones educativas, incentivar la motivacin y el esfuerzo de los
alumnos para solventar las dificultades.
4. Con independencia de lo especificado en los apartados anteriores,
la consellera competente en materia de educacin podr realizar evaluaciones externas con fines de diagnstico a todo el alumnado al finalizar cualquiera de los cursos de la Educacin Secundaria Obligatoria.
5. Los centros utilizarn los resultados de estas evaluaciones para,
entre otros fines, organizar las medidas de atencin a la diversidad y los
programas dirigidos a mejorar la atencin al alumnado.

CAPTOL III
Atenci a la diversitat

CAPTULO III
Atencin a la diversidad en la Educacin Secundaria Obligatoria

Article 22. Mesures datenci a la diversitat


1. Considerant el que disposen els articles 16.1 i 16.2 del Reial
Decret 1105/2014, aix com el que preveu larticle 13 deste decret,
seran mesures ordinries el suport en grups ordinaris, els agrupaments
flexibles, els reforos, els desdoblaments de grups, les adaptacions dac-

Artculo 22. Medidas de atencin a la diversidad


1. Considerando lo dispuesto en los artculos 16.1 y 16.2 del Real
Decreto 1105/2014, as como lo previsto en el artculo 13 del presente
decreto, sern medidas ordinarias el apoyo en grupos ordinarios, los
agrupamientos flexibles, los refuerzos, los desdoblamientos de grupos,

Num. 7544 / 10.06.2015

cs al currculum que no impliquen ladopci de mesures de carcter


extraordinari, lorientaci educativa, psicopedaggica i professional,
la tutoria, i la integraci de matries en mbits de coneixement en el
primer curs com a mesura de transici des de lEducaci Primria a
lEducaci Secundria Obligatria. Tamb seran mesures ordinries
aquelles altres que, en el marc de la normativa vigent, proposen els
centres com a part del seu projecte educatiu.
2. Considerant el que disposen els articles 16.1 i 16.2 del Reial
Decret 1105/2014, aix com el que preveu larticle 13 deste decret,
seran mesures extraordinries les adaptacions daccs al currculum que
impliquen ladopci de mesures de carcter extraordinari significativament diferents de les que els centres educatius de manera general poden
oferir, les adaptacions curriculars individuals significatives, els programes de millora de laprenentatge i del rendiment, aix com aquells altres
programes especfics de tractament personalitzat per a lalumnat amb
necessitat especfica de suport educatiu.
3. Tamb es consideraran mesures extraordinries la repetici de
curs, ats el carcter excepcional desta mesura indicat en larticle 22.1
del Reial Decret 1105/2014, de manera que esta mesura es prendr
desprs dhaver esgotat les mesures ordinries de refor i suport per a
resoldre les dificultats daprenentatge de lalumne o alumna, aix com
el conseqent pla especfic personalitzat de lalumne o alumna durant
el curs repetit. Daltra banda, tamb tindr la consideraci de mesura
extraordinria la prolongaci de lescolaritzaci de lalumnat en letapa
un any ms, segons indica larticle 16.3 del mencionat reial decret.
4. Segons el que disposa larticle 16.2 del Reial Decret 1105/2014,
els centres tindran autonomia per a organitzar els grups i les matries
de manera flexible i per a adoptar les mesures datenci a la diversitat
ms adequades a les caracterstiques del seu alumnat i que permeten el
millor aprofitament dels recursos de qu dispose. Les mesures datenci
a la diversitat que adopte cada centre formaran part del seu projecte
educatiu, de conformitat amb el que establix larticle 121.2 de la Llei
Orgnica 2/2006.

17454

las adaptaciones de acceso al currculo que no impliquen la adopcin de


medidas de carcter extraordinario, la orientacin educativa, psicopedaggica y profesional, la tutora, y la integracin de materias en mbitos
de conocimiento en el primer curso como medida de transicin desde
la educacin primaria a la Educacin Secundaria Obligatoria. Tambin
sern medidas ordinarias aquellas otras que, en el marco de la normativa
vigente, propongan los centros como parte de su proyecto educativo.
2. Considerando lo dispuesto en los artculos 16.1 y 16.2 del Real
Decreto 1105/2014, as como lo previsto en el artculo 13 del presente
decreto, sern medidas extraordinarias las adaptaciones de acceso al
currculo que impliquen la adopcin de medidas de carcter extraordinario, significativamente diferentes a las que los centros educativos
de manera general pueden ofertar, las adaptaciones curriculares individuales significativas, los programas de mejora del aprendizaje y del
rendimiento, as como aquellos otros programas especficos de tratamiento personalizado para el alumnado con necesidad especfica de
apoyo educativo.
3. Tambin se considerarn medidas extraordinarias la repeticin
de curso, dado el carcter excepcional de esta medida referido en el
artculo 22.1 del Real Decreto 1105/2014, de forma que esta medida se
tomar tras haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo
para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o alumna;
as como el consecuente plan especfico personalizado del alumno o
alumna durante el curso repetido. Por otra parte, tambin tendr la consideracin de medida extraordinaria la prolongacin de la escolarizacin
del alumnado en la etapa un ao ms, segn indica el artculo 16.3 del
citado real decreto.
4. Segn lo dispuesto en el artculo 16.2 del Real Decreto
1105/2014, los centros tendrn autonoma para organizar los grupos y
las materias de manera flexible y para adoptar las medidas de atencin
a la diversidad ms adecuadas a las caractersticas de su alumnado y que
permitan el mejor aprovechamiento de los recursos de que disponga.
Las medidas de atencin a la diversidad que adopte cada centro formarn parte de su proyecto educativo, de conformidad con lo que establece
el artculo 121.2 de la Ley Orgnica 2/2006.

Article 23. Alumnat que presenta necessitats educatives especials


Lalumnat que presenta necessitats educatives especials es troba
definit en larticle 73 de la Llei Orgnica 2/2006. La identificaci i valoraci deste alumnat, i les mesures a adoptar, seran les previstes en els
articles 74 i 75 de lesmentada llei orgnica; en els articles 9.4, 16.3,
20.3, i en lapartat 4 de la disposici addicional segona del Reial Decret
1105/2014; aix com en larticle anterior deste decret.

Artculo 23. Alumnado que presenta necesidades educativas especiales


El alumnado que presenta necesidades educativas especiales se
encuentra definido en el artculo 73 de la Ley Orgnica 2/2006. La identificacin y valoracin de este alumnado, y las medidas a adoptar, sern
las previstas en los artculos 74 y 75 de la citada ley orgnica; en los
artculos 9.4, 16.3, 20.3 y en el apartado 4 de la disposicin adicional
segunda del Real Decreto 1105/2014; as como en el artculo anterior
de este decreto.

Article 24. Adaptacions curriculars


1. Els equips docents, coordinats pel tutor o tutora, i assessorats pel
departament dorientaci o per qui en tinga atribudes les funcions, elaborar les adaptacions curriculars necessries per a donar una resposta
educativa ajustada a les necessitats de lalumnat que presenta necessitats
especfiques de suport educatiu.
2. Les adaptacions daccs al currculum seran les mesures organitzatives, que adapten temps, mitjans i altres elements, planificades perqu lalumnat que presente necessitats especfiques de suport educatiu
puga desenrotllar el currculum ordinari en igualtat de condicions respecte a la resta dalumnat. En cas dalumnat amb necessitats educatives
especials, estes adaptacions daccs podran incloure recursos de suport,
prvia avaluaci psicopedaggica.
3. Les adaptacions curriculars individuals significatives que adapten, per a una o diverses assignatures, continguts, criteris davaluaci
o estndards daprenentatge avaluables del currculum establit per
mitj deste decret, a fi datendre lalumnat amb necessitats educatives
especials que les necessite, es programaran partint del nivell de competncia curricular de lalumne o alumna. Estes adaptacions hauran de
ser elaborades a linici de cada curs per lequip docent, considerant les
assignatures el currculum de les quals ser objecte dadaptaci, i seran
autoritzades pel director o la directora, en els termes establits per la
conselleria competent en matria deducaci.
Segons el que disposa larticle 9.4 del Reial Decret 1105/2014, les
mencionades adaptacions es realitzaran buscant el mxim desenrotllament possible de les competncies; lavaluaci contnua i la promoci
prendran com a referent els elements fixats en les mencionades adapta-

Artculo 24. Adaptaciones curriculares


1. Los equipos docentes, coordinados por el tutor o tutora, y asesorados por el departamento de orientacin, o por quien tenga atribuidas
sus funciones, elaborarn las adaptaciones curriculares necesarias para
dar una respuesta educativa ajustada a las necesidades del alumnado que
presenta necesidades especficas de apoyo educativo.
2. Las adaptaciones de acceso al currculo sern las medidas organizativas, que adapten tiempos, medios y otros elementos, planificadas
para que el alumnado que presente necesidades especficas de apoyo
educativo pueda desarrollar el currculo ordinario, en igualdad de condiciones con respecto al resto de alumnado. En el caso de alumnado con
necesidades educativas especiales, estas adaptaciones de acceso podrn
incluir recursos de apoyo, previa evaluacin psicopedaggica.
3. Las adaptaciones curriculares individuales significativas que
adapten, para una o varias asignaturas, contenidos, criterios de evaluacin o estndares de aprendizaje evaluables del currculo establecido
mediante el presente decreto, a fin de atender al alumnado con necesidades educativas especiales que las precise, se programarn partiendo del
nivel de competencia curricular del alumno o alumna. Estas adaptaciones debern ser elaboradas al inicio de cada curso por el equipo docente,
considerando las asignaturas cuyo currculo ser objeto de adaptacin, y
sern autorizadas por el director o directora del centro, en los trminos
establecidos por la consellera competente en materia de educacin.
Segn lo dispuesto en el artculo 9.4 del Real Decreto 1105/2014,
dichas adaptaciones se realizarn buscando el mximo desarrollo posible de las competencias; la evaluacin continua y la promocin tomarn como referente los elementos fijados en dichas adaptaciones. En

Num. 7544 / 10.06.2015

17455

cions. En qualsevol cas, els alumnes amb adaptacions curriculars significatives hauran de superar lavaluaci final per a poder obtindre el
ttol corresponent.
Els resultats de lavaluaci de les assignatures que hagen sigut
objecte dadaptaci curricular individual significativa sexpressaran en
els mateixos termes i amb les mateixes escales establides per la normativa vigent.

cualquier caso los alumnos con adaptaciones curriculares significativas


debern superar la evaluacin final para poder obtener el ttulo correspondiente.
Los resultados de la evaluacin de las asignaturas que hayan sido
objeto de adaptacin curricular individual significativa, se expresarn
en los mismos trminos y con las mismas escalas establecidas por la
normativa vigente.

Article 25. Prolongaci de lescolaritzaci un any ms en letapa


La mesura prevista en larticle 16.3 del Reial Decret 1105/2014,
respecte a la prolongaci de lescolaritzaci de lalumnat amb necessitats educatives especials en centres ordinaris un any ms en letapa,
podr solicitar-se en qualsevol curs de letapa una vegada lalumne o
alumna ja haja esgotat el lmit de dos repeticions com a mxim dins de
letapa, que establix larticle 22.4 del mencionat reial decret. Esta mesura requerir lautoritzaci prvia de la direcci territorial competent en
matria deducaci.

Artculo 25. Prolongacin de la escolarizacin un ao ms en la etapa


La medida prevista en el artculo 16.3 del Real Decreto 1105/2014,
respecto a la prolongacin de la escolarizacin del alumnado con necesidades educativas especiales en centros ordinarios un ao ms en la
etapa, podr solicitarse en cualquier curso de la etapa una vez el alumno o alumna ya hubiese agotado el lmite de dos repeticiones como
mximo dentro de la etapa, que establece el artculo 22.4 del citado real
decreto. Esta medida requerir la previa autorizacin de la direccin
territorial competente en materia de educacin.

Article 26. Altes capacitats


1. La identificaci, valoraci i atenci de lalumnat amb altes capacitats es realitzar segons el que disposen els articles 9.5 i 15.4 del Reial
Decret 1105/2014.
2. Els centres docents inclouran en el seu pla datenci a la diversitat i inclusi educativa les mesures pertinents per a identificar i valorar
les necessitats especfiques de lalumnat amb altes capacitats intelectuals, en colaboraci amb el departament dorientaci o qui en tinga
atribudes les funcions.
3. Les adaptacions especfiques del currculum per a este alumnat en
qu es propose una ampliaci o enriquiment dels continguts de les diferents matries requerir una avaluaci psicopedaggica prvia. Estes
adaptacions hauran de ser elaborades per lequip docent i seran autoritzades pel director o la directora.
4. La flexibilitzaci de lescolaritzaci de lalumnat en lEducaci
Secundria Obligatria es realitzar segons els criteris establits en larticle 7 del Reial Decret 943/2003, de 18 de juliol, pel qual es regulen les
condicions per a flexibilitzar la duraci dels diversos nivells i etapes del
sistema educatiu per als alumnes superdotats intelectualment, o norma
que el substitusca. En tot cas, esta mesura requerir el consentiment
exprs dels representants legals de lalumne o alumna, aix com els
informes favorables de lequip docent, del departament dorientaci
o de qui en tinga atribudes les funcions, i lautoritzaci de la direcci
territorial competent en matria deducaci; tot aix, segons el procediment que establisca la conselleria competent en matria deducaci.

Artculo 26. Altas capacidades


1. La identificacin, valoracin y atencin del alumnado con altas
capacidades se realizar segn lo dispuesto en los artculos 9.5 y 15.4
del Real Decreto 1105/2014.
2. Los centros docentes incluirn en su plan de atencin a la diversidad e inclusin educativa las medidas pertinentes para identificar y
valorar las necesidades especficas del alumnado con altas capacidades intelectuales, en colaboracin con el departamento de orientacin o
quien tenga atribuidas sus funciones.
3. Las adaptaciones especficas del currculo para este alumnado en
las que se proponga una ampliacin o enriquecimiento de los contenidos
de las diferentes materias requerir una evaluacin psicopedaggica
previa. Estas adaptaciones debern ser elaboradas por el equipo docente
y sern autorizadas por el director o directora del centro.
4. La flexibilizacin de la escolarizacin del alumnado en la Educacin Secundaria Obligatoria se realizar segn los criterios establecidos
en el artculo 7 del Real Decreto 943/2003, de 18 de julio, por el que
se regulan las condiciones para flexibilizar la duracin de los diversos
niveles y etapas del sistema educativo para los alumnos superdotados
intelectualmente, o norma que lo sustituya. En todo caso, esta medida
requerir el consentimiento expreso de los representantes legales del
alumno o alumna, as como los informes favorables del equipo docente,
del departamento de orientacin o de quien tenga atribuidas sus funciones, y la autorizacin de la direccin territorial competente en materia
de educacin, todo ello, segn el procedimiento que establezca la consellera competente en materia de educacin.

Article 27. Incorporaci tardana


1. Lescolaritzaci i atenci de lalumnat que sincorpore de manera
tardana al sistema educatiu es realitzar en els termes indicats en els
articles 78 i 79 de la Llei Orgnica 2/2006, aix com en larticle 18 del
Reial Decret 1105/2014.
2. Els programes especfics autoritzats per la conselleria competent
en matria deducaci a fi datendre les necessitats de lalumnat que
presente greus carncies lingstiques o en les seues competncies o
coneixements bsics, a fi de facilitar la seua integraci en el curs corresponent, es desenrotllaran de manera que progressivament lalumne o
alumna romanga el major temps possible en el grup ordinari de referncia. Estos programes seguiran una metodologia basada en el refor de
les assignatures instrumentals i el treball interdisciplinari.
3. A fi de fer efectius els principis dinclusi i no-discriminaci, es
promour en els centres educatius leducaci intercultural, el respecte
a les diferncies i la pluralitat cultural, en el marc dels valors constitucionals.

Artculo 27. Incorporacin tarda


1. La escolarizacin y atencin del alumnado que se incorpore de
forma tarda al sistema educativo se realizar en los trminos indicados
en los artculos 78 y 79 de la Ley Orgnica 2/2006, as como en el artculo 18 del Real Decreto 1105/2014.
2. Los programas especficos autorizados por la consellera competente en materia de educacin con el fin de atender las necesidades del
alumnado que presente graves carencias lingsticas o en sus competencias o conocimientos bsicos, a fin de facilitar su integracin en el curso
correspondiente, se desarrollarn de forma que progresivamente el alumno o alumna permanezca el mayor tiempo posible en el grupo ordinario
de referencia. Estos programas seguirn una metodologa basada en el
refuerzo de las asignaturas instrumentales y el trabajo interdisciplinar.
3. Con objeto de hacer efectivos los principios de inclusin y no
discriminacin, se promover en los centros educativos la educacin
intercultural, el respeto a las diferencias y la pluralidad cultural, en el
marco de los valores constitucionales.

Article 28. Dificultats daprenentatge


La identificaci, valoraci i atenci de lalumnat amb dificultats
especfiques daprenentatge es realitzar segons el que disposen larticle
79.bis de la Llei Orgnica 2/2006 i en els articles 9.3 i 15.4 del Reial
Decret 1105/2014. La conselleria competent en matria deducaci
adoptar les mesures necessries per a identificar lalumnat i valorar de
forma primerenca les seues necessitats, i regular les mesures adequades per a la seua atenci.

Artculo 28. Dificultades de aprendizaje


La identificacin, valoracin y atencin del alumnado con dificultades especficas de aprendizaje se realizar segn lo dispuesto en el
artculo 79.bis de la Ley Orgnica 2/2006 y en los artculos 9.3 y 15.4
del Real Decreto 1105/2014. La consellera competente en materia de
educacin adoptar las medidas necesarias para identificar al alumnado
y valorar de forma temprana sus necesidades, y regular las medidas
adecuadas para su atencin.

Num. 7544 / 10.06.2015

17456

Article 29. Acci tutorial i orientaci


1. A fi de fer complir larticle 15.3 del Reial Decret 1105/2014, els
centres docents promouran les mesures necessries perqu la tutoria
personal de lalumnat i lorientaci educativa, psicopedaggica i professional constitusquen un element fonamental en lordenaci desta
etapa.
2. Cada grup dalumnat tindr un tutor o tutora que ser responsable, entre altres aspectes, de coordinar lavaluaci i lorientaci personal
dels alumnes i les alumnes, amb el suport del departament dorientaci
o de qui en tinga atribudes les funcions. El professorat tutor facilitar
laccs de lalumnat, o dels seus representants legals si s menor dedat,
a la dinmica escolar per mitj de lactivaci de processos dinformaci
mtua i de colaboraci, a fi de coordinar el seguiment dels processos
densenyana i aprenentatge, vetlant pel progrs acadmic de lalumnat
i pel seu desenrotllament integral.
3. Lalumnat, o els seus representants legals si s menor dedat,
facilitar la informaci necessria per a ladequada orientaci i presa de
decisions sobre el seu procs educatiu.
4. De conformitat amb larticle 22.7 del Reial Decret 1105/2014, al
final de cada un dels cursos dEducaci Secundria Obligatria sentregar als pares, mares o tutors legals de cada alumne o alumna un consell
orientador, que inclour una proposta a pares, mares o tutors legals o, si
s el cas, a lalumne o alumna de litinerari ms adequat a seguir, aix
com la identificaci, per mitj dinforme motivat, del grau de lxit dels
objectius de letapa i dadquisici de les competncies corresponents
que justifica la proposta. Si es considera necessari, el consell orientador
podr incloure una recomanaci als pares, mares o tutors legals i si s
el cas a lalumnat sobre la incorporaci a un programa de millora de
laprenentatge i del rendiment o a un cicle de Formaci Professional
Bsica.
El consell orientador tindr carcter confidencial. Ser elaborat
per lequip docent de lalumne o alumna, coordinat pel tutor o tutora,
amb lassessorament del departament dorientaci o de qui en tinga
atribudes les funcions, i segons el model que establisca la conselleria
competent en matria deducaci. El consell orientador sinclour en
lexpedient de lalumne o de lalumna.

Artculo 29. Accin tutorial y orientacin


1. A fin de dar cumplimiento al artculo 15.3 del Real Decreto
1105/2014, los centros docentes promovern las medidas necesarias
para que la tutora personal del alumnado y la orientacin educativa,
psicopedaggica y profesional, constituyan un elemento fundamental
en la ordenacin de esta etapa.
2. Cada grupo de alumnado tendr un tutor o tutora que ser responsable, entre otros aspectos, de coordinar la evaluacin y la orientacin
personal de los alumnos y alumnas, con el apoyo del departamento de
orientacin o de quien tenga atribuidas sus funciones. El profesorado
tutor facilitar el acceso del alumnado, o de sus representantes legales
si es menor de edad, a la dinmica escolar mediante la activacin de
procesos de informacin mutua y de colaboracin, a fin de coordinar el
seguimiento de los procesos de enseanza y aprendizaje, velando por el
progreso acadmico del alumnado y por su desarrollo integral.
3. El alumnado, o sus representantes legales si es menor de edad,
facilitar la informacin necesaria para la adecuada orientacin y toma
de decisiones sobre su proceso educativo.
4. De conformidad con el artculo 22.7 del Real Decreto 1105/2014,
al final de cada uno de los cursos de Educacin Secundaria Obligatoria se entregar a los padres, madres o tutores legales de cada alumno
o alumna un consejo orientador, que incluir una propuesta a padres,
madres o tutores legales o, en su caso, al alumno o alumna del itinerario
ms adecuado a seguir, as como la identificacin, mediante informe
motivado, del grado del logro de los objetivos de la etapa y de adquisicin de las competencias correspondientes que justifica la propuesta. Si
se considerase necesario, el consejo orientador podr incluir una recomendacin a los padres, madres o tutores legales y en su caso al alumnado sobre la incorporacin a un programa de mejora del aprendizaje y
del rendimiento o a un ciclo de Formacin Profesional Bsica.
El consejo orientador tendr carcter confidencial. Ser elaborado
por el equipo docente del alumno o alumna, coordinado por el tutor o
tutora, bajo el asesoramiento del departamento de orientacin o de quien
tenga atribuidas sus funciones, y segn el modelo que establezca la
consellera competente en materia de educacin. El consejo orientador
se incluir en el expediente del alumno o de la alumna.

Article 30. Programes de millora de laprenentatge i del rendiment


1. Les condicions i el procediment daccs als programes de millora
de laprenentatge i del rendiment seran conformes amb larticle 19.2 del
Reial Decret 1105/2014. A este efecte, la incorporaci de lalumnat amb
el perfil indicat en el dit precepte, i que complisca els requisits establits
en este, es realitzar per mitj de proposta de lequip docent als representants legals de lalumnat a travs del consell orientador segons all
que sha indicat en larticle 22.7 del Reial Decret 1105/2014. Lequip
docent efectuar la proposta dincorporaci al programa prvia comprovaci que lalumnat sajusta al perfil i complix els requisits abans indicats, vista lavaluaci tant acadmica com psicopedaggica de lalumne
o alumna, vistes les mesures datenci a la diversitat adoptades, i valorant la idonetat desta mesura extraordinria per considerar que shan
mostrat insuficients altres mesures de suport ordinries.

Artculo 30. Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento


1. Las condiciones y el procedimiento de acceso a los programas de
mejora del aprendizaje y del rendimiento sern conformes con el artculo 19.2 del Real Decreto 1105/2014. A estos efectos, la incorporacin
del alumnado con el perfil indicado en dicho precepto, y que cumpla los
requisitos establecidos el mismo, se realizar mediante propuesta del
equipo docente a los representantes legales del alumnado a travs del
consejo orientador segn lo indicado en el artculo 22.7 del Real Decreto 1105/2014. El equipo docente efectuar la propuesta de incorporacin
al programa previa comprobacin de que el alumnado se ajusta al perfil
y cumple los requisitos antes indicados, vista la evaluacin tanto acadmica como psicopedaggica del alumno o alumna, vistas las medidas
de atencin a la diversidad adoptadas, y valorando la idoneidad de esta
medida extraordinaria por considerar que se han mostrado insuficientes
otras medidas de apoyo ordinarias.
2. Una vez realizada la propuesta de incorporacin al programa por
parte del equipo docente, la direccin del centro resolver respecto a la
incorporacin del alumnado al mismo, que se realizar odos los propios
alumnos o alumnas y sus padres, madres o tutores legales. Estos ltimos
debern dar su consentimiento expreso para la adopcin de esta medida
extraordinaria.
3. En los trminos indicados en el artculo 19.3 del Real Decreto
1105/2014, los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento
se organizarn en los diferentes centros docentes, bien de forma integrada, o bien por materias diferentes a las establecidas con carcter general,
esto es, por mbitos. Los centros docentes, en virtud de su autonoma
pedaggica y de la organizacin que realicen de sus recursos, determinarn la modalidad de imparticin, tanto en segundo curso como en
tercero, de forma integrada o por mbitos, todo ello, en los trminos que
establezca la consellera competente en materia de educacin.
4. De conformidad con el artculo 19.3.b del Real Decreto 1105/2014,
en los programas organizados por mbitos se crearn grupos especficos
para el alumnado que siga estos programas, el cual tendr, adems, un
grupo de referencia con el que cursar las materias no pertenecientes al
bloque de asignaturas troncales. En el grupo especfico, el alumnado cur-

2. Una vegada realitzada la proposta dincorporaci al programa per


part de lequip docent, la direcci del centre resoldr respecte a la incorporaci de lalumnat a este, que es realitzar ots els mateixos alumnes
i els seus pares, mares o tutors legals. Estos ltims hauran de donar el
seu consentiment exprs per a ladopci desta mesura extraordinria.
3. En els termes indicats en larticle 19.3 del Reial Decret
1105/2014, els programes de millora de laprenentatge i del rendiment
sorganitzaran en els diferents centres docents, b de manera integrada,
o b per matries diferents de les establides amb carcter general, s
a dir, per mbits. Els centres docents, en virtut de la seua autonomia
pedaggica i de lorganitzaci que realitzen dels seus recursos, determinaran la modalitat dimpartici, tant en segon curs com en tercer, de
forma integrada o per mbits, tot aix, en els termes que establisca la
conselleria competent en matria deducaci.
4. De conformitat amb larticle 19.3.b del Reial Decret 1105/2014,
en els programes organitzats per mbits es crearan grups especfics
per a lalumnat que seguisca estos programes, el qual tindr, a ms, un
grup de referncia amb qu cursar les matries no pertanyents al bloc
dassignatures troncals. En el grup especfic, lalumnat cursar els tres

Num. 7544 / 10.06.2015

mbits establits en lesmentat article, en horari paralel al corresponent a


les assignatures troncals i a lassignatura Valenci: Llengua i Literatura.
Respecte a la resta dassignatures no integrades en els mbits, estes es
cursaran amb la resta de companys i companyes del seu grup de referncia amb un currculum adaptat.
5. En tot cas, dacord amb all que sha indicat en larticle 19.4 del
Reial Decret 1105/2014, cada programa haur despecificar la metodologia, lorganitzaci dels continguts i de les matries i les activitats
prctiques que garantisquen lxit dels objectius de letapa i ladquisici de les competncies que permeten a lalumnat promocionar a quart
curs al finalitzar el programa i obtindre el ttol de Graduat en Educaci Secundria Obligatria. A ms, es potenciar lacci tutorial com a
recurs educatiu que puga contribuir duna manera especial a esmenar
les dificultats daprenentatge i a atendre les necessitats educatives dels
alumnes. A este efecte, els centres docents concretaran el currculum.
La concreci curricular ser elaborada pel professorat responsable del
programa, assessorat pels departaments didctics corresponents i pel
departament dorientaci, o per qui en tinga atribudes les funcions, sota
la coordinaci de la direcci destudis.
6. En els programes organitzats per matries diferents de les establides amb carcter general, la tutoria de lalumnat del programa correspondr a un dels professors dels mbits.
7. Lavaluaci de lalumnat es realitzar conforme amb el que disposa larticle 19.5 del Reial Decret 1105/2014.
8. En els programes organitzats de manera integrada, lavaluaci
contnua i la promoci es realitzaran segons la normativa general en
matria davaluaci, de manera que si hi ha adaptacions curriculars per
a algun alumne o alumna, seran els elements destes adaptacions els que
es prenguen com a referent.
9. En els programes organitzats per matries diferents de les establides amb carcter general, el professorat prendr com a referent per
a lavaluaci els criteris davaluaci especfics del programa i els elements de les adaptacions curriculars realitzades a lalumnat. Als efectes
de promoci, lalumnat promocionar quan haja superat tots els mbits
i matries cursats. Si lalumne o alumna t avaluaci negativa en algun
mbit o matria, lequip docent promocionar lalumne o alumna quan
es donen conjuntament les condicions segents:

17457

a) Que lalumne no tinga avaluaci negativa en dos o en els tres


mbits.
b) Que lequip docent considere que la naturalesa de les matries
i mbits amb avaluaci negativa no impedix lalumne o alumna seguir
amb xit el curs segent, que t expectatives favorables de recuperaci
i que la promoci beneficiar la seua evoluci acadmica.

sar los tres mbitos establecidos en el citado artculo, en horario paralelo


al correspondiente a las asignaturas troncales y a la asignatura Valenciano:
Lengua y Literatura. Respecto al resto de asignaturas no integradas en los
mbitos, estas se cursarn con el resto de compaeras y compaeros de
su grupo de referencia con un currculo adaptado.
5. En todo caso, a tenor de lo indicado en el artculo 19.4 del Real
Decreto 1105/2014, cada programa deber especificar la metodologa, la
organizacin de los contenidos y de las materias y las actividades prcticas que garanticen el logro de los objetivos de la etapa y la adquisicin de
las competencias que permitan al alumnado promocionar a cuarto curso
al finalizar el programa y obtener el ttulo de Graduado en Educacin
Secundaria Obligatoria. Adems, se potenciar la accin tutorial como
recurso educativo que pueda contribuir de una manera especial a subsanar
las dificultades de aprendizaje y a atender las necesidades educativas de
los alumnos. A estos efectos, los centros docentes concretarn el currculo. La concrecin curricular ser elaborada por el profesorado responsable
del programa, asesorado por los departamentos didcticos correspondientes y por el departamento de orientacin, o por quien tenga atribuidas sus
funciones, bajo la coordinacin de la jefatura de estudios.
6. En los programas organizados por materias diferentes a las establecidas con carcter general, la tutora del alumnado del programa
corresponder a uno de los profesores de los mbitos.
7. La evaluacin del alumnado se realizar conforme con lo dispuesto en el artculo 19.5 del Real Decreto 1105/2014.
8. En los programas organizados de forma integrada, la evaluacin
continua y la promocin se realizarn segn la normativa general en
materia de evaluacin, de manera que si existen adaptaciones curriculares para algn alumno o alumna, sern los elementos de dichas adaptaciones los que se tomen como referente.
9. En los programas organizados por materias diferentes a las establecidas con carcter general, el profesorado tomar como referente
para la evaluacin los criterios de evaluacin especficos del programa
y los elementos de las adaptaciones curriculares realizadas al alumnado. A efectos de promocin, el alumnado promocionar cuando haya
superado todos los mbitos y materias cursados. Si el alumno o alumna
tiene evaluacin negativa en algn mbito o materia, el equipo docente
promocionar al alumno o alumna cuando se den conjuntamente las
siguientes condiciones:
a) Que el alumno no tenga evaluacin negativa en dos o en los tres
mbitos.
b) Que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias y mbitos con evaluacin negativa no impide al alumno o alumna
seguir con xito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de
recuperacin y que la promocin beneficiar su evolucin acadmica.

Article 31. Transici de lEducaci Primria a lEducaci Secundria


Obligatria
1. Els centres dEducaci Primria i els dEducaci Secundria
Obligatria als quals estiguen adscrits, tant pblics com privats concertats, planificaran i desenrotllaran processos de coordinaci, entre
els quals sinclour lelaboraci dun pla de transici de letapa dEducaci Primria a la dEducaci Secundria Obligatria en els termes
que establisca reglamentriament la conselleria competent en matria
deducaci, tot aix, sense perju dels mecanismes de coordinaci que
establisquen els centres docents que impartisquen ambds etapes en els
seus respectius projectes educatius.
2. Els centres docents que impartixen Educaci Secundria Obligatria podran incorporar en els seus plans de transici, entre altres mesures, la integraci de matries en mbits de coneixement en el primer
curs de letapa, en els termes establits per larticle 17 del Reial Decret
1105/2014 i la normativa de desplegament que dispose la conselleria
competent en matria deducaci.

Artculo 31. Transicin de la educacin primaria a la Educacin


Secundaria Obligatoria
1. Los centros de educacin primaria y los de Educacin Secundaria
Obligatoria a los que estn adscritos, tanto pblicos como privados concertados, planificarn y desarrollarn procesos de coordinacin, entre
los que se incluir la elaboracin de un plan de transicin de la etapa
de educacin primaria a la de Educacin Secundaria Obligatoria en los
trminos que establezca reglamentariamente la consellera competente
en materia de educacin, todo ello, sin perjuicio de los mecanismos de
coordinacin que establezcan los centros docentes que impartan ambas
etapas en sus respectivos proyectos educativos.
2. Los centros docentes que imparten Educacin Secundaria Obligatoria podrn incorporar en sus planes de transicin, entre otras medidas,
la integracin de materias en mbitos de conocimiento en el primer
curso de la etapa, en los trminos establecidos por el artculo 17 del
Real Decreto 1105/2014 y la normativa de desarrollo que disponga la
consellera competente en materia de educacin.

Num. 7544 / 10.06.2015

17458

TTOL III
Batxillerat

TTULO III
Bachillerato

CAPTOL I
Organitzaci del Batxillerat

CAPTULO I
Organizacin del Bachillerato

Article 32. Objectius i fins


1. El desenrotllament i la concreci curricular que elaboren els centres docents com a part del seu projecte educatiu garantir la consecuci
dels objectius establits per a letapa en larticle 25 del Reial Decret
1105/2014.
2. Aix mateix, esta concreci del currculum sorientar a la consecuci dels fins segents:
a) Aprofundir en lacci educativa, per a proporcionar a lalumnat
formaci, maduresa intelectual i humana, coneixements i habilitats
que els permeten desenrotllar funcions socials i incorporar-se a la vida
activa amb responsabilitat i competncia.
b) Capacitar lalumnat per a accedir a leducaci superior.
c) Dotar lalumnat duna formaci i uns coneixements generals en
relaci amb les competncies de carcter ms transversal; junt amb una
preparaci especialitzada, en el marc de la modalitat, i si s el cas via,
de Batxillerat triada.
d) Consolidar bones prctiques que afavorisquen un bon clima de
treball i la resoluci pacfica de conflictes, aix com les actituds responsables i de respecte pels altres.
e) Consolidar una escala de valors que incloga el respecte, la tolerncia, la cultura de lesfor, la superaci personal i la responsabilitat
en la presa de decisions per part de lalumnat,la igualtat, la solidaritat, la
resoluci pacfica de conflictes i la prevenci de la violncia de gnere.

Artculo 32. Objetivos y fines


1. El desarrollo y la concrecin curricular que elaboren los centros
docentes como parte de su proyecto educativo garantizar la consecucin de los objetivos establecidos para la etapa en el artculo 25 del Real
Decreto 1105/2014.
2. Asimismo, esta concrecin del currculo se orientar a la consecucin de los siguientes fines:
a) Profundizar en la accin educativa, para proporcionar al alumnado formacin, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a
la vida activa con responsabilidad y competencia.
b) Capacitar al alumnado para acceder a la educacin superior.
c) Dotar al alumnado de una formacin y unos conocimientos generales en relacin con las competencias de carcter ms transversal; junto
con una preparacin especializada, en el marco de la modalidad, y en su
caso va, de Bachillerato elegida.
d) Consolidar buenas prcticas que favorezcan un buen clima de
trabajo y la resolucin pacfica de conflictos, as como las actitudes
responsables y de respeto por los dems.
e) Consolidar una escala de valores que incluya el respeto, la tolerancia, la cultura del esfuerzo, la superacin personal, la responsabilidad en la toma de decisiones por parte del alumnado, la igualdad, la
solidaridad, la resolucin pacfica de conflictos y la prevencin de la
violencia de gnero.
f) Potenciar la participacin activa y democrtica del alumnado en el
aula y en el centro, as como en el ejercicio de derechos y obligaciones.
g) Desarrollar metodologas didcticas activas e innovadoras que
incluyan el uso de mtodos y tcnicas de investigacin por parte del
alumnado para aprender por s mismo, el trabajo autnomo y en equipo,
la aplicacin de los aprendizajes en contextos reales, y el uso sistemtico de las tecnologas de la informacin y la comunicacin.
h) Basar la prctica docente en la formacin permanente del profesorado, en la innovacin educativa y en la evaluacin de la propia
prctica docente.
i) Elaborar materiales didcticos orientados a la enseanza y el
aprendizaje basados en la adquisicin de competencias.
j) Emplear el valenciano, el castellano y las lenguas extranjeras
como lenguas vehiculares de enseanza, valorando las posibilidades
comunicativas de todas ellas.

f) Potenciar la participaci activa i democrtica de lalumnat en


laula i en el centre, aix com en lexercici de drets i obligacions.
g) Desenrotllar metodologies didctiques actives i innovadores
que incloguen ls de mtodes i tcniques dinvestigaci per part de
lalumnat per a aprendre per si mateix, el treball autnom i en equip,
laplicaci dels aprenentatges en contextos reals, i ls sistemtic de les
tecnologies de la informaci i la comunicaci.
h) Basar la prctica docent en la formaci permanent del professorat, en la innovaci educativa i en lavaluaci de la prpia prctica
docent.
i) Elaborar materials didctics orientats a lensenyana i laprenentatge basats en ladquisici de competncies.
j) Utilitzar el valenci, el castell i les llenges estrangeres com a
llenges vehiculars densenyament, valorant les possibilitats comunicatives de totes estes.
Article 33. Organitzaci general
1. El Batxillerat s una etapa postobligatria de leducaci secundria i, per tant, t carcter voluntari.
2. Segons el que disposa larticle 26.2 del Reial Decret 1105/2014,
el Batxillerat comprn dos cursos, es desenrotllar en modalitats diferents, i sorganitzar de manera flexible, a fi que puga oferir una preparaci especialitzada a lalumnat dacord amb les seues perspectives
i interessos de formaci o permeta la incorporaci a la vida activa una
vegada finalitzat este. Les modalitats del Batxillerat seran les segents,
segons sindica en larticle 26.4 del mencionat Reial Decret 1105/2014:
a) Cincies.
b) Humanitats i Cincies Socials.
c) Arts.
3. La modalitat dHumanitats i Cincies Socials sorganitzar en
dos itineraris diferenciats, un dells dHumanitats i laltre de Cincies
Socials.
4. De conformitat amb larticle 26.3 del Reial Decret 1105/2014,
els alumnes i alumnes podran romandre cursant Batxillerat en rgim
ordinari durant quatre anys. Lalumnat que esgote este lmit, en cursos
consecutius o no consecutius, sense haver superat totes les matries,
nicament podr continuar els seus estudis en els rgims de Batxillerat
per a persones adultes, nocturn o a distncia, aix com presentar-se a les
proves per a obtindre directament el ttol de Batxiller al qual es referix
larticle 69.4 de la Llei Orgnica 2/2006.

Artculo 33. Organizacin general


1. El Bachillerato es una etapa posobligatoria de la educacin
secundaria y, por tanto, tiene carcter voluntario.
2. Segn lo dispuesto en el artculo 26.2 del Real Decreto
1105/2014, el Bachillerato comprende dos cursos, se desarrollar en
modalidades diferentes, y se organizar de modo flexible, a fin de que
pueda ofrecer una preparacin especializada al alumnado acorde con
sus perspectivas e intereses de formacin o permita la incorporacin a
la vida activa una vez finalizado el mismo. Las modalidades del Bachillerato sern las siguientes, segn se indica en el artculo 26.4 del citado
Real Decreto 1105/2014:
a) Ciencias.
b) Humanidades y Ciencias Sociales.
c) Artes.
3. La modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales se organizar
en dos itinerarios diferenciados, uno de ellos de Humanidades y el otro
de Ciencias Sociales.
4. De conformidad con el artculo 26.3 del Real Decreto 1105/2014,
los alumnos y alumnas podrn permanecer cursando Bachillerato en
rgimen ordinario durante cuatro aos. El alumnado que agote dicho
lmite, en cursos consecutivos o no consecutivos, sin haber superado
todas las materias, nicamente podr continuar sus estudios en los regmenes de Bachillerato para personas adultas, nocturno o a distancia, as
como presentarse a las pruebas para obtener directamente el ttulo de
Bachiller a las que se refiere el artculo 69.4 de la Ley Orgnica 2/2006.

Num. 7544 / 10.06.2015

17459

6. El canvi ditinerari en la modalitat dHumanitats i Cincies Socials es realitzar en els mateixos termes i seguint el mateix procediment
establit per als canvis de modalitat, per analogia.

Artculo 34. Cambio de modalidad e itinerario


1. De conformidad con el artculo 32.2 del Real Decreto 1105/2014,
el alumno o alumna que haya cursado el primer curso de Bachillerato en
una determinada modalidad podr pasar al segundo en una modalidad
distinta en los trminos que establezca la consellera competente en
materia de educacin. En este caso, se requerir que el alumno o alumna
se matricule de las materias de segundo curso de la nueva modalidad
elegida y, adicionalmente, de todas las materias de primero de la nueva
modalidad que no hubiese superado previamente al cursar la anterior
modalidad.
2. Los cambios de modalidad tambin podrn ser solicitados por
parte del alumnado que repita el segundo curso. En tal caso, habr de
matricularse de todas las materias de la nueva modalidad, de ambos
cursos, que no hubiese superado previamente al cursar la anterior modalidad.
3. En los procedimientos de cambio de modalidad, las materias cursadas y no superadas en primero en la modalidad que se abandona no
tendrn la consideracin de materias pendientes cuando no pertenezcan
a la nueva modalidad elegida y, en consecuencia, no sea necesaria su
superacin para completar la nueva modalidad. Las materias del bloque
de asignaturas troncales cursadas y superadas en la modalidad que se
abandona cuya superacin no sea necesaria para completar la nueva
modalidad, podrn sustituir a las asignaturas especficas del primer o
del segundo curso al realizar el cambio de modalidad.
4. El alumnado que repita el primer curso podr elegir una nueva
modalidad al volver a cursar primero.
5. Al solicitar un cambio de modalidad, en todo caso, continuar
siendo de aplicacin el lmite de permanencia en el Bachillerato en rgimen ordinario, al que se refiere el artculo 33.4 del presente Decreto.
Asimismo, el alumnado deber tener en cuenta lo previsto por la normativa vigente en cuanto a la continuidad entre materias de primer y de
segundo curso y su evaluacin.
6. El cambio de itinerario en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales se realizar en los mismos trminos y siguiendo el mismo
procedimiento establecido para los cambios de modalidad, por analoga.

Article 35. Organitzaci del primer curs de Batxillerat


1. De conformitat amb larticle 27.1 del Reial Decret 1105/2014,
en la modalitat de Cincies, els alumnes i les alumnes han de cursar les
segents matries generals del bloc dassignatures troncals:
a) Filosofia.
b) Llengua Castellana i Literatura I.
c) Matemtiques I.
d) Primera Llengua Estrangera I.
e) Dos matries dopci del bloc dassignatures troncals, una de les
quals ser Fsica i Qumica, i laltra ser a triar entre Dibuix Tcnic I, o
b Biologia i Geologia.
2. Considerant el que disposa larticle 27.2 del Reial Decret
1105/2014, en la modalitat dHumanitats i Cincies Socials, els alumnes i les alumnes han de cursar les segents matries generals del bloc
dassignatures troncals:
a) Filosofia.
b) Llengua Castellana i Literatura I.
c) Primera Llengua Estrangera I.
d) Per a litinerari dHumanitats, Llat I. Per a litinerari de Cincies
Socials, Matemtiques Aplicades a les Cincies Socials I.
e) Dos matries dopci del bloc dassignatures troncals, de les
quals la primera ser Economia per a litinerari de Cincies Socials, o
Grec I per a litinerari dHumanitats; mentres que la segona, en ambds
itineraris, ser a triar entre Histria del Mn Contemporani o b Literatura Universal.
3. Conforme amb el que establix larticle 27.3 del Reial Decret
1105/2014, en la modalitat dArts, els alumnes i les alumnes han de
cursar les segents matries generals del bloc dassignatures troncals:
a) Filosofia.
b) Fonaments de lArt I.
c) Llengua Castellana i Literatura I.
d) Primera Llengua Estrangera I.
e) Dos matries dopci del bloc dassignatures troncals, una de les
quals ser Cultura Audiovisual I, i laltra ser a triar entre Histria del
Mn Contemporani, o b Literatura Universal.

Artculo 35. Organizacin del primer curso de Bachillerato


1. De conformidad con el artculo 27.1 del Real Decreto 1105/2014,
en la modalidad de Ciencias, los alumnos y alumnas deben cursar las
siguientes materias generales del bloque de asignaturas troncales:
a) Filosofa.
b) Lengua Castellana y Literatura I.
c) Matemticas I.
d) Primera Lengua Extranjera I.
e) Dos materias de opcin del bloque de asignaturas troncales, una
de las cuales ser Fsica y Qumica, y la otra ser a elegir entre Dibujo
Tcnico I, o bien Biologa y Geologa.
2. Considerando lo dispuesto en el artculo 27.2 del Real Decreto
1105/2014, en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, los
alumnos y alumnas deben cursar las siguientes materias generales del
bloque de asignaturas troncales:
a) Filosofa.
b) Lengua Castellana y Literatura I.
c) Primera Lengua Extranjera I.
d) Para el itinerario de Humanidades, Latn I. Para el itinerario de
Ciencias Sociales, Matemticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I.
e) Dos materias de opcin del bloque de asignaturas troncales, de
las que la primera ser Economa para el itinerario de Ciencias Sociales,
o Griego I para el itinerario de Humanidades; mientras que la segunda,
en ambos itinerarios, ser a elegir entre Historia del Mundo Contemporneo o bien Literatura Universal.
3. Conforme con lo establecido en el artculo 27.3 del Real Decreto
1105/2014, en la modalidad de Artes, los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes materias generales del bloque de asignaturas troncales:
a) Filosofa.
b) Fundamentos del Arte I.
c) Lengua Castellana y Literatura I.
d) Primera Lengua Extranjera I.
e) Dos materias de opcin del bloque de asignaturas troncales, una
de las cuales ser Cultura Audiovisual I, y la otra ser a elegir entre
Historia del Mundo Contemporneo, o bien Literatura Universal.

Article 34. Canvi de modalitat i itinerari


1. De conformitat amb larticle 32.2 del Reial Decret 1105/2014,
lalumne o alumna que haja cursat el primer curs de Batxillerat en una
determinada modalitat podr passar al segon en una modalitat distinta
en els termes que establisca la conselleria competent en matria deducaci. En este cas, es requerir que lalumne o alumna es matricule de
les matries de segon curs de la nova modalitat triada i, addicionalment,
de totes les matries de primer de la nova modalitat que no haja superat
prviament al cursar lanterior modalitat.
2. Els canvis de modalitat tamb podran ser solicitats per part de
lalumnat que repetisca el segon curs. En este cas, haur de matricular-se de totes les matries de la nova modalitat, dambds cursos, que
no haja superat prviament al cursar lanterior modalitat.
3. En els procediments de canvi de modalitat, les matries cursades
i no superades en primer en la modalitat que sabandona no tindran la
consideraci de matries pendents quan no pertanguen a la nova modalitat triada i, en conseqncia, no siga necessria la seua superaci per a
completar la nova modalitat. Les matries del bloc dassignatures troncals cursades i superades en la modalitat que sabandona la superaci
de les quals no siga necessria per a completar la nova modalitat podran
substituir les assignatures especfiques del primer o del segon curs en
realitzar el canvi de modalitat.
4. Lalumnat que repetisca el primer curs podr triar una nova
modalitat al tornar a cursar primer.
5. En solicitar un canvi de modalitat, en tot cas, continuar aplicant-se el lmit de permanncia en el Batxillerat en rgim ordinari a
qu es referix larticle 33.4 deste decret. Aix mateix, lalumnat haur
de tindre en compte all que ha previst la normativa vigent quant a la
continutat entre matries de primer i de segon curs i la seua avaluaci.

Num. 7544 / 10.06.2015

4. En virtut de larticle 27.4 del Reial Decret 1105/2014, els alumnes i les alumnes han de cursar les segents matries del bloc dassignatures especfiques:
a) Educaci Fsica.
b) Tres matries especfiques. Una de les matries ser a triar entre
Anatomia Aplicada, Cultura Cientfica i Religi. Les dos matries restants es podran triar dentre les segents: Anlisi Musical I; Dibuix
Artstic I; Llenguatge i Prctica Musical; Segona Llengua Estrangera I;
Tecnologia Industrial I; Tecnologies de la Informaci i la Comunicaci
I; Volum; o una matria del bloc dassignatures troncals no cursada per
lalumne o alumna, que ser considerada especfica a tots els efectes.

17460

6. Segons article 27.5 del Reial Decret 1105/2014, els alumnes i les
alumnes han de cursar la matria de Valenci: Llengua i Literatura en
el bloc dassignatures de lliure configuraci autonmica, sense perju
del que disposa la normativa reguladora de lexempci del valenci que
establisca la conselleria competent en matria deducaci.
7. Segons el que preveu larticle 29.2 del Reial Decret 1105/2014,
en les distintes matries de Batxillerat sexerciran activitats que estimulen linters i lhbit de la lectura i la capacitat dexpressar-se correctament en pblic.

4. En virtud del artculo 27.4 del Real Decreto 1105/2014, los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes materias del bloque de asignaturas especficas:
a) Educacin Fsica.
b) Tres materias especficas. Una de las materias ser a elegir entre
Anatoma Aplicada, Cultura Cientfica y Religin. Las dos materias restantes se podrn elegir de entre las siguientes: Anlisis Musical I; Dibujo Artstico I; Lenguaje y Prctica Musical; Segunda Lengua Extranjera
I; Tecnologa Industrial I; Tecnologas de la Informacin y la Comunicacin I; Volumen; o una materia del bloque de asignaturas troncales
no cursada por el alumno o alumna, que ser considerada especfica a
todos los efectos.
5. La direccin de los centros docentes pblicos, odo el claustro,
y la titularidad de los centros privados, establecern la oferta de las
materias opcionales del bloque de asignaturas especficas. A estos efectos, en los centros docentes pblicos se deber atender a los criterios
de la demanda del alumnado, la disponibilidad de profesorado con
destino definitivo en el centro, el carcter progresivo del currculo de
determinadas materias a lo largo de los diferentes cursos, as como las
posibilidades organizativas y la disponibilidad de recursos. En estos
centros, asimismo, sern de oferta obligada las materias Segunda Lengua Extranjera I y Tecnologas de la Informacin y la Comunicacin I,
siempre que exista disponibilidad horaria de profesorado con destino
definitivo en el centro para su imparticin, y esta no implique un incremento de plantilla.
6. Segn artculo 27.5 del Real Decreto 1105/2014, los alumnos y
alumnas deben cursar la materia de Valenciano: Lengua y Literatura en
el bloque de asignaturas de libre configuracin autonmica, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa reguladora de la exencin del valenciano que establezca la consellera competente en materia de educacin.
7. Segn lo previsto en el artculo 29.2 del Real Decreto 1105/2014,
en las distintas materias de Bachillerato se desarrollarn actividades que
estimulen el inters y el hbito de la lectura y la capacidad de expresarse
correctamente en pblico.

Article 36. Organitzaci del segon curs de Batxillerat


1. De conformitat amb larticle 28.1 del Reial Decret 1105/2014,
en la modalitat de Cincies, els alumnes i les alumnes han de cursar les
segents matries generals del bloc dassignatures troncals:
a) Histria dEspanya.
b) Llengua Castellana i Literatura II.
c) Matemtiques II.
d) Primera Llengua Estrangera II.
e) Dos matries dopci del bloc dassignatures troncals, a triar
dentre les segents: Biologia; Dibuix Tcnic II; Fsica; Geologia; i
Qumica.
2. Considerant el que disposa larticle 28.2 del Reial Decret
1105/2014, en la modalitat dHumanitats i Cincies Socials, els alumnes i les alumnes han de cursar les segents matries generals del bloc
dassignatures troncals:
a) Histria dEspanya.
bLlengua Castellana i Literatura II.
c) Primera Llengua Estrangera II.
d) Per a litinerari dHumanitats, Llat II. Per a litinerari de Cincies Socials, Matemtiques Aplicades a les Cincies Socials II.
e) Dos matries dopci del bloc dassignatures troncals, a triar
dentre les segents: Economia de lEmpresa, que nicament podr triar-se en litinerari de Cincies Socials; Grec II, que nicament podr
triar-se en litinerari dHumanitats; Geografia; Histria de lArt; i Histria de la Filosofia.
3. Conforme amb el que establix larticle 28.3 del Reial Decret
1105/2014, en la modalitat dArts, els alumnes i les alumnes han de
cursar les segents matries generals del bloc dassignatures troncals:
a) Fonaments de lArt II.
b) Histria dEspanya.
c) Llengua Castellana i Literatura II.
d) Primera Llengua Estrangera II.
e) Dos matries dopci del bloc dassignatures troncals, a triar
dentre les segents: Arts Escniques; Cultura Audiovisual II; i Disseny.
4. En virtut de larticle 28.4 del Reial Decret 1105/2014, els alumnes i les alumnes cursaran dos matries del bloc dassignatures especfiques, a triar entre les segents:

Artculo 36. Organizacin del segundo curso de Bachillerato


1. De conformidad con el artculo 28.1 del Real Decreto 1105/2014,
en la modalidad de Ciencias, los alumnos y alumnas deben cursar las
siguientes materias generales del bloque de asignaturas troncales:
a) Historia de Espaa.
b) Lengua Castellana y Literatura II.
c) Matemticas II.
d) Primera Lengua Extranjera II.
e) Dos materias de opcin del bloque de asignaturas troncales, a
elegir de entre las siguientes: Biologa; Dibujo Tcnico II; Fsica; Geologa; y Qumica.
2. Considerando lo dispuesto en el artculo 28.2 del Real Decreto
1105/2014, en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, los
alumnos y alumnas deben cursar las siguientes materias generales del
bloque de asignaturas troncales:
a) Historia de Espaa.
b) Lengua Castellana y Literatura II.
c) Primera Lengua Extranjera II.
d) Para el itinerario de Humanidades, Latn II. Para el itinerario de
Ciencias Sociales, Matemticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II.
e) Dos materias de opcin del bloque de asignaturas troncales, a
elegir de entre las siguientes: Economa de la Empresa, que nicamente podr elegirse en el itinerario de Ciencias Sociales; Griego II, que
nicamente podr elegirse en el itinerario de Humanidades; Geografa;
Historia del Arte; e Historia de la Filosofa.
3. Conforme con lo establecido en el artculo 28.3 del Real Decreto
1105/2014, en la modalidad de Artes, los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes materias generales del bloque de asignaturas troncales:
a) Fundamentos del Arte II.
b) Historia de Espaa.
c) Lengua Castellana y Literatura II.
d) Primera Lengua Extranjera II.
e) Dos materias de opcin del bloque de asignaturas troncales, a elegir
de entre las siguientes: Artes Escnicas; Cultura Audiovisual II; y Diseo.
4. En virtud del artculo 28.4 del Real Decreto 1105/2014, los alumnos y alumnas cursarn dos materias del bloque de asignaturas especficas, a elegir entre las siguientes:

5. La direcci dels centres docents pblics, ot el claustre, i la titularitat dels centres privats, establiran loferta de les matries opcionals del
bloc dassignatures especfiques. A este efecte, en els centres docents
pblics shauran datendre els criteris de la demanda de lalumnat, la
disponibilitat de professorat amb destinaci definitiva en el centre, el
carcter progressiu del currculum de determinades matries al llarg dels
diferents cursos, aix com les possibilitats organitzatives i la disponibilitat de recursos. En estos centres, aix mateix, seran doferta obligada les
matries Segona Llengua Estrangera I i Tecnologies de la Informaci i
la Comunicaci I, sempre que hi haja disponibilitat horria de professorat amb destinaci definitiva en el centre per a la seua impartici, i esta
no implique un increment de plantilla.

Num. 7544 / 10.06.2015

17461

a) Anlisi Musical II.


b) Cincies de la Terra i del Medi Ambient.
c) Dibuix Artstic II.
d) Fonaments dAdministraci i Gesti.
e) Histria de la Msica i de la Dansa.
f) Imatge i So.
g) Psicologia.
h) Segona Llengua Estrangera II.
i) Tcniques dExpressi Graficoplstica.
j) Tecnologia Industrial II.
k) Tecnologies de la Informaci i la Comunicaci II.
l) Una matria del bloc dassignatures troncals no cursada per
lalumne o alumna, que ser considerada especfica a tots els efectes.
5. La direcci dels centres docents pblics, ot el claustre, i la titularitat dels centres privats, establiran loferta de les matries opcionals del
bloc dassignatures especfiques. A este efecte, en els centres docents
pblics shauran datendre als criteris de la demanda de lalumnat, la
disponibilitat de professorat amb destinaci definitiva en el centre, el
carcter progressiu del currculum de determinades matries al llarg dels
diferents cursos, aix com les possibilitats organitzatives i la disponibilitat de recursos. En estos centres, aix mateix, seran doferta obligada les
matries Segona Llengua Estrangera II i Tecnologies de la Informaci i
la Comunicaci II, sempre que hi haja disponibilitat horria de professorat amb destinaci definitiva en el centre per a la seua impartici, i
esta no implique un increment de plantilla.
6. Segons article 28.5 del Reial Decret 1105/2014, els alumnes i les
alumnes han de cursar la matria de Valenci: Llengua i Literatura en
el bloc dassignatures de lliure configuraci autonmica, sense perju
del que disposa la normativa reguladora de lexempci del valenci que
establisca la conselleria competent en matria deducaci.
7. Segons el que preveu larticle 29.2 del Reial Decret 1105/2014,
en les distintes matries de Batxillerat sexerciran activitats que estimulen linters i lhbit de la lectura i la capacitat dexpressar-se correctament en pblic.
8. En aquells casos en qu les matries de segon curs triades per part
de lalumne o alumna impliquen continutat amb matries de primer que
no haja cursat, en els termes indicats en larticle 33 i en lannex III del
Reial Decret 1105/2014, lalumnat, o els seus representants legals si s
menor dedat, hauran dacceptar expressament el coneixement desta
circumstncia i de les conseqncies derivades desta prviament a formalitzar la seua matrcula en les matries corresponents.

a) Anlisis Musical II.


b) Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente.
c) Dibujo Artstico II.
d) Fundamentos de Administracin y Gestin.
e) Historia de la Msica y de la Danza.
f) Imagen y Sonido.
g) Psicologa.
h) Segunda Lengua Extranjera II.
i) Tcnicas de Expresin Grfico-Plstica.
j) Tecnologa Industrial II.
k) Tecnologas de la Informacin y la Comunicacin II.
l) Una materia del bloque de asignaturas troncales no cursada por el
alumno o alumna, que ser considerada especfica a todos los efectos.
5. La direccin de los centros docentes pblicos, odo el claustro, y la
titularidad de los centros privados, establecern la oferta de las materias
opcionales del bloque de asignaturas especficas. A estos efectos, en los
centros docentes pblicos se deber atender a los criterios de la demanda
del alumnado, la disponibilidad de profesorado con destino definitivo en
el centro, el carcter progresivo del currculo de determinadas materias a
lo largo de los diferentes cursos, as como las posibilidades organizativas
y la disponibilidad de recursos. En estos centros, asimismo, sern de oferta obligada las materias Segunda Lengua Extranjera II y Tecnologas de
la Informacin y la Comunicacin II, siempre que exista disponibilidad
horaria de profesorado con destino definitivo en el centro para su imparticin, y esta no implique un incremento de plantilla.
6. Segn el artculo 28.5 del Real Decreto 1105/2014, los alumnos y
alumnas deben cursar la materia de Valenciano: Lengua y Literatura en
el bloque de asignaturas de libre configuracin autonmica, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa reguladora de la exencin del valenciano que establezca la consellera competente en materia de educacin.
7. Segn lo previsto en el artculo 29.2 del Real Decreto 1105/2014,
en las distintas materias de Bachillerato se desarrollarn actividades que
estimulen el inters y el hbito de la lectura y la capacidad de expresarse
correctamente en pblico.
8. En aquellos casos en que las materias de segundo curso elegidas por
parte del alumno o alumna impliquen continuidad con materias de primero
que no hubiese cursado, en los trminos indicados en el artculo 33 y en el
anexo III del Real Decreto 1105/2014, el alumnado, o sus representantes
legales si es menor de edad, deber aceptar expresamente el conocimiento
de dicha circunstancia y de las consecuencias derivadas de la misma previamente a formalizar su matrcula en las materias correspondientes.

CAPTOL II
Avaluaci en el Batxillerat

CAPTULO II
Evaluacin en el Bachillerato

Article 37. Carcter de lavaluaci


Lavaluaci en el Batxillerat, a ms de tindre un carcter continu i
formatiu en els termes que preveu larticle 8 deste decret, tamb tindr
un carcter diferenciat. Este carcter, segons el que establix larticle
30.3 del Reial Decret 1105/2014, implica que el professorat de cada
matria decidir, a la finalitzaci del curs, si lalumne o alumna ha
aconseguit els objectius i ha aconseguit ladequat grau dadquisici de
les competncies corresponents.

Artculo 37. Carcter de la evaluacin


La evaluacin en el Bachillerato, adems de tener un carcter continuo y formativo en los trminos previstos en el artculo 8 del presente
Decreto, tambin tendr un carcter diferenciado. Dicho carcter, segn
lo establecido en el artculo 30.3 del Real Decreto 1105/2014, implica
que el profesorado de cada materia decidir, al trmino del curso, si el
alumno o alumna ha logrado los objetivos y ha alcanzado el adecuado
grado de adquisicin de las competencias correspondientes.

Article 38. Promoci


1. Les decisions sobre promoci de lalumnat sadoptaran en lltima sessi davaluaci de cada curs escolar, en el context del procs
davaluaci contnua, segons els criteris indicats en larticle 32.1 del
Reial Decret 1105/2014.
2. Lalumnat que, en virtut de larticle 32.3 del Reial Decret
1105/2014, opte per repetir el segon curs del Batxillerat complet,
renunciar a la qualificaci obtinguda en les matries del mencionat
curs que haja superat prviament. Esta repetici, aix mateix, computar
als efectes del lmit de permanncia de lalumnat cursant Batxillerat
en rgim ordinari durant quatre anys, a qu es referix larticle 26.3 del
mencionat reial decret. Lexercici desta opci requerir que lalumnat,
o els seus representants legals si s menor dedat, formule solicitud
expressa seguint el procediment que establisca la conselleria competent
en matria deducaci. En esta solicitud, la persona interessada haur
de declarar expressament el seu coneixement sobre la renncia a les
qualificacions obtingudes amb anterioritat en les matries de segon curs.

Artculo 38. Promocin


1. Las decisiones sobre promocin del alumnado se adoptarn en
la ltima sesin de evaluacin de cada curso escolar, en el contexto
del proceso de evaluacin continua, segn los criterios indicados en el
artculo 32.1 del Real Decreto 1105/2014.
2. El alumnado que, en virtud del artculo 32.3 del Real Decreto
1105/2014, opte por repetir el segundo curso del Bachillerato completo,
renunciar a la calificacin obtenida en las materias de dicho curso que
hubiera superado previamente. Esta repeticin, asimismo, computar
a los efectos del lmite de permanencia del alumnado cursando Bachillerato en rgimen ordinario durante cuatro aos, al que se refiere el
artculo 26.3 del citado real decreto. El ejercicio de esta opcin requerir que el alumnado, o sus representantes legales si es menor de edad,
formule solicitud expresa siguiendo el procedimiento que establezca
la consellera competente en materia de educacin. En dicha solicitud,
la persona interesada habr de declarar expresamente su conocimiento
acerca de que renuncia a las calificaciones obtenidas con anterioridad
en las materias de segundo curso.

Num. 7544 / 10.06.2015

17462

2. En lavaluaci final de Batxillerat sinclour lassignatura de


Valenci: Llengua i Literatura, de conformitat amb la disposici addicional sptima del Reial Decret 1105/2014.
3. Segons disposa larticle 144.1 de la Llei Orgnica 2/2006, les
proves seran aplicades i qualificades per professorat del sistema educatiu espanyol extern al centre.
4. Les condicions per a lobtenci del ttol de Batxiller seran les
indicades en larticle 34.1 del Reial Decret 1105/2014.

Artculo 39. Evaluacin final de Bachillerato y ttulo de Bachiller


1. En virtud de lo dispuesto en el artculo 31 del Real Decreto
1105/2014, los alumnos y alumnas realizarn una evaluacin individualizada al finalizar Bachillerato. Conforme con lo dispuesto en el
apartado 2 del citado artculo, solo podrn presentarse a esta evaluacin
aquellos alumnos y alumnas que hayan obtenido evaluacin positiva
en todas las materias, en los trminos indicados por dicho apartado.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artculo 34.3 del presente Decreto,
el alumnado al que se le haya autorizado un cambio de modalidad, o
itinerario en su caso, deber haber obtenido evaluacin positiva en todas
las materias de la nueva modalidad o itinerario elegido, de forma que
las materias cursadas y no superadas en la modalidad o itinerario que
abandon no se considerarn como no superadas a dichos efectos.
2. En la evaluacin final de Bachillerato se incluir la asignatura
de Valenciano: lengua y literatura; de conformidad con la disposicin
adicional sptima del Real Decreto 1105/2014.
3. Segn dispone el artculo 144.1 de la Ley Orgnica 2/2006, las
pruebas sern aplicadas y calificadas por profesorado del Sistema Educativo Espaol externo al centro.
4. Las condiciones para la obtencin del ttulo de Bachiller sern las
indicadas en el artculo 34.1 del Real Decreto 1105/2014.

CAPTOL III
Atenci a la diversitat

CAPTULO III
Atencin a la diversidad en el Bachillerato

Article 40. Mesures datenci a la diversitat


1. Considerant el que disposa larticle 13 deste decret, seran mesures ordinries les adaptacions daccs al currculum que no impliquen
ladopci de mesures de carcter extraordinari, lorientaci educativa,
psicopedaggica i professional, la tutoria, i aquelles altres que, en el
marc de la normativa vigent, proposen els centres com a part del seu
projecte educatiu. Entre estes mesures, els centres docents podran realitzar adaptacions quant a metodologia didctica, activitats de refor
o daprofundiment, i activitats de reps o refor per a lalumnat que
promocione a segon curs amb matries pendents de primer.

Lexempci de qualificaci en determinades assignatures del currculum ser una mesura extraordinria destinada a lalumnat amb discapacitat auditiva, visual o motriu per al qual no siga possible realitzar una
adaptaci daccs al currculum sense afectar els elements prescriptius
del currculum.
3. Les mesures anteriors sadoptaran seguint el procediment establit
per la conselleria competent en matria deducaci.

Artculo 40. Medidas de atencin a la diversidad


1. Considerando lo dispuesto en el artculo 13 del presente Decreto, sern medidas ordinarias las adaptaciones de acceso al currculo
que no impliquen la adopcin de medidas de carcter extraordinario,
la orientacin educativa, psicopedaggica y profesional, la tutora, y
aquellas otras que, en el marco de la normativa vigente, propongan los
centros como parte de su proyecto educativo. Entre estas medidas, los
centros docentes podrn realizar adaptaciones en cuanto a metodologa
didctica, actividades de refuerzo o de profundizacin, y actividades de
repaso o refuerzo para el alumnado que promocione a segundo curso
con materias pendientes de primero.
2. De conformidad con el artculo 13 del presente decreto, sern
medidas extraordinarias las adaptaciones de acceso al currculo que
impliquen la adopcin de medidas de carcter extraordinario, y la exencin de calificacin en determinadas asignaturas.
Entre las medidas de carcter extraordinario en las adaptaciones de
acceso al currculo, los centros docentes podrn proponer la realizacin
de adaptaciones curriculares para el alumnado, mediante las que se flexibilice la estructura de las asignaturas en cada curso, la duracin del
periodo de escolaridad, y su lmite de permanencia en la etapa. Mediante estas adaptaciones, se secuenciar la consecucin de los objetivos y
las competencias en la etapa sin afectar a los elementos prescriptivos
del currculo. Asimismo, cuando se trate de alumnado que presenta
necesidades educativas especiales, las adaptaciones de acceso podrn
incluir recursos tcnicos o materiales de apoyo, previa evaluacin psicopedaggica.
La exencin de calificacin en determinadas asignaturas del currculo ser una medida extraordinaria destinada al alumnado con discapacidad auditiva, visual o motriz para el que no sea posible realizar una
adaptacin de acceso al currculo sin afectar a los elementos prescriptivos del currculo.
3. Las medidas anteriores se adoptarn siguiendo el procedimiento
establecido por la consellera competente en materia de educacin.

Article 41. Alumnat que presenta necessitats educatives especials


Lalumnat que presenta necessitats educatives especials es troba
definit en larticle 73 de la Llei Orgnica 2/2006. La identificaci i
valoraci deste alumnat, i les mesures a adoptar, seran les previstes en
els articles 74 i 75 de lesmentada llei orgnica; en larticle 9.4, 29.3,
i en lapartat 4 de la disposici addicional segona del Reial Decret
1105/2014, aix com en larticle anterior.

Artculo 41. Alumnado que presenta necesidades educativas especiales


El alumnado que presenta necesidades educativas especiales se
encuentra definido en el artculo 73 de la Ley Orgnica 2/2006. La identificacin y valoracin de este alumnado, y las medidas a adoptar, sern
las previstas en los artculos 74 y 75 de la citada Ley Orgnica; en el
artculo 9.4, 29.3 y en el apartado 4 de la disposicin adicional segunda
del Real Decreto 1105/2014; as como en el artculo anterior.

Article 42. Altes capacitats


1. La identificaci, valoraci i atenci de lalumnat amb altes capacitats es realitzar segons el que disposen els articles 9.5 i 29.3 del Reial
Decret 1105/2014.

Artculo 42. Altas capacidades


1. La identificacin, valoracin y atencin del alumnado con altas
capacidades se realizar segn lo dispuesto en los artculos 9.5 y 29.3
del Real Decreto 1105/2014.

Article 39. Avaluaci final de Batxillerat i ttol de Batxiller


1. En virtut del que disposa larticle 31 del Reial Decret 1105/2014,
els alumnes i les alumnes realitzaran una avaluaci individualitzada en
finalitzar Batxillerat. Conformement amb el que disposa lapartat 2 de
lesmentat article, noms podran presentar-se a esta avaluaci aquells
alumnes que hagen obtingut avaluaci positiva en totes les matries, en
els termes indicats pel dit apartat. Lalumnat a qui se li haja autoritzat
un canvi de modalitat, o itinerari si s el cas, haur dhaver obtingut
avaluaci positiva en totes les matries de la nova modalitat o itinerari
triat, de manera que les matries cursades i no superades en la modalitat
o itinerari que va abandonar no es consideraran com a no superades a
estos efectes.

2. De conformitat amb larticle 13 deste decret, seran mesures


extraordinries les adaptacions daccs al currculum que impliquen
ladopci de mesures de carcter extraordinari, i lexempci de qualificaci en determinades assignatures.
Entre les mesures de carcter extraordinari en les adaptacions daccs al currculum, els centres docents podran proposar la realitzaci
dadaptacions curriculars per a lalumnat, per mitj de les quals es flexibilitze lestructura dassignatures de cada curs, la duraci del perode
descolaritat, i el seu lmit de permanncia en letapa. Per mitj destes
adaptacions, se seqenciar la consecuci dels objectius i les competncies en letapa sense afectar els elements prescriptius del currculum.
Aix mateix, quan es tracte dalumnat que presenta necessitats educatives especials, les adaptacions daccs podran incloure recursos tcnics
o materials de suport, amb lavaluaci psicopedaggica prvia.

Num. 7544 / 10.06.2015

17463

2. Els centres docents inclouran en el seu pla datenci a la diversitat i inclusi educativa les mesures pertinents per a identificar i valorar
les necessitats especfiques de lalumnat amb altes capacitats intelectuals, en colaboraci amb el departament dorientaci o qui en tinga
atribudes les funcions.
3. Les adaptacions especfiques del currculum per a este alumnat en
qu es propose una ampliaci o enriquiment dels continguts de les diferents matries requerir una avaluaci psicopedaggica prvia. Estes
adaptacions hauran de ser elaborades per lequip docent i seran autoritzades pel director o la directora.
4. La flexibilitzaci de lescolaritzaci de lalumnat en el Batxillerat
es realitzar segons els criteris establits en larticle 7 del Reial Decret
943/2003, de 18 de juliol, o norma que el substitusca. En tot cas, esta
mesura requerir el consentiment exprs dels representants legals de
lalumne o alumna, aix com els informes favorables de lequip docent,
del departament dorientaci o de qui en tinga atribudes les funcions, i
lautoritzaci de la direcci territorial competent en matria deducaci,
tot aix, segons el procediment que establisca la conselleria competent
en matria deducaci.

2. Los centros docentes incluirn en su plan de atencin a la diversidad e inclusin educativa las medidas pertinentes para identificar y
valorar las necesidades especficas del alumnado con altas capacidades intelectuales, en colaboracin con el departamento de orientacin o
quien tenga atribuidas sus funciones.
3. Las adaptaciones especficas del currculo para este alumnado en
las que se proponga una ampliacin o enriquecimiento de los contenidos
de las diferentes materias requerir una evaluacin psicopedaggica
previa. Estas adaptaciones debern ser elaboradas por el equipo docente
y sern autorizadas por el director o directora del centro.
4. La flexibilizacin de la escolarizacin del alumnado en el Bachillerato se realizar segn los criterios establecidos en el artculo 7 del
Real Decreto 943/2003, de 18 de julio, o norma que lo sustituya. En
todo caso, esta medida requerir el consentimiento expreso de los representantes legales del alumno o alumna, as como los informes favorables
del equipo docente, del departamento de orientacin o de quien tenga
atribuidas sus funciones, y la autorizacin de la direccin territorial
competente en materia de educacin, todo ello, segn el procedimiento
que establezca la consellera competente en materia de educacin.

Article 43. Dificultats daprenentatge


La identificaci, valoraci i atenci de lalumnat amb dificultats
especfiques daprenentatge es realitzar segons el que disposa larticle
79.bis de la Llei Orgnica 2/2006 i en larticle 9.3 del Reial Decret
1105/2014.

Artculo 43. Dificultades de aprendizaje


La identificacin, valoracin y atencin del alumnado con dificultades especficas de aprendizaje se realizar segn lo dispuesto en el
artculo 79.bis de la Ley Orgnica 2/2006 y en el artculo 9.3 del Real
Decreto 1105/2014.

Article 44. Acci tutorial i orientaci


1. Els centres docents desenrotllaran en el Batxillerat lacci tutorial
i lorientaci educativa i professional. Ambds tindran com a fi que
lalumnat aconseguisca, al final del Batxillerat, la maduresa necessria
per a prendre les decisions sobre les opcions acadmiques i professionals ms coincidents amb les seues capacitats, interessos i motivacions.
2. Cada grup dalumnes tindr un tutor o tutora que ser responsable, entre altres aspectes, de coordinar lavaluaci i lorientaci personal
dels alumnes i les alumnes, amb el suport del departament dorientaci
o de qui en tinga atribudes les funcions. El professorat tutor facilitar
laccs de lalumnat, o dels seus representants legals si s menor dedat,
a la dinmica escolar per mitj de lactivaci de processos dinformaci
mtua i de colaboraci, a fi de coordinar el seguiment dels processos
densenyana i aprenentatge, vetlant pel progrs acadmic de lalumnat
i pel seu desenrotllament integral.
3. Lalumnat, o els seus representants legals si s menor dedat,
facilitar la informaci necessria per a ladequada orientaci i presa de
decisions sobre el seu procs educatiu.

Artculo 44. Accin tutorial y orientacin


1. Los centros docentes desarrollarn en el Bachillerato la accin
tutorial y la orientacin educativa y profesional. Ambas tendrn como
fin que el alumnado alcance, al final del Bachillerato, la madurez necesaria para tomar las decisiones sobre las opciones acadmicas y profesionales ms acordes con sus capacidades, intereses y motivaciones.
2. Cada grupo de alumnado tendr un tutor o tutora que ser responsable, entre otros aspectos, de coordinar la evaluacin y la orientacin
personal de los alumnos y alumnas, con el apoyo del departamento de
orientacin o de quien tenga atribuidas sus funciones. El profesorado
tutor facilitar el acceso del alumnado, o de sus representantes legales
si es menor de edad, a la dinmica escolar mediante la activacin de
procesos de informacin mutua y de colaboracin, a fin de coordinar el
seguimiento de los procesos de enseanza y aprendizaje, velando por el
progreso acadmico del alumnado y por su desarrollo integral.
3. El alumnado, o sus representantes legales si es menor de edad,
facilitar la informacin necesaria para la adecuada orientacin y toma
de decisiones sobre su proceso educativo.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Ensenyances de religi


1. Conforme amb el que disposa la disposici addicional tercera del
Reial Decret 1105/2014, les administracions educatives garantiran que,
a linici del curs, els pares, mares o tutors legals i si s el cas lalumnat
puguen manifestar la seua voluntat que estos reben o no reben ensenyances de religi.
2. A este efecte, lassignatura de Religi ser doferta obligada per
als centres docents i delecci voluntria per a lalumnat, o els seus
representants legals si s menor dedat. Esta decisi podr ser modificada a linici de cada curs escolar.

Primera. Enseanzas de religin


1. Conforme con lo dispuesto en la disposicin adicional tercera del
Real Decreto 1105/2014, las administraciones educativas garantizarn
que, al inicio del curso, los padres, madres o tutores legales y en su caso
el alumnado puedan manifestar su voluntad de que estos reciban o no
reciban enseanzas de religin.
2. A estos efectos, la asignatura de Religin ser de oferta obligada
para los centros docentes y de eleccin voluntaria para el alumnado, o
sus representantes legales si es menor de edad. Esta decisin podr ser
modificada al inicio de cada curso escolar.

Segona. Educaci de persones adultes


1. Respecte a leducaci de persones adultes caldr ajustar-se al que
disposen els articles 68 i 69 de la Llei Orgnica 2/2006, aix com en la
disposici addicional quarta del Reial Decret 1105/2014.
2. Segons el que preveu larticle 23.3 del Reial Decret 1105/2014, la
conselleria competent en matria deducaci determinar, per als alumnes i per a les alumnes que cursen lEducaci Secundria Obligatria i
no obtinguen el ttol de Graduat en Educaci Secundria Obligatria, les
parts que es consideren superades de les proves per a lobtenci del ttol.

Segunda. Educacin de personas adultas


1. Respecto a la educacin de personas adultas se estar a lo dispuesto en los artculos 68 y 69 de la Ley Orgnica 2/2006, as como en
la disposicin adicional cuarta del Real Decreto 1105/2014.
2. Segn lo previsto en el artculo 23.3 del Real Decreto 1105/2014,
la consellera competente en materia de educacin determinar, para
los alumnos y alumnas que cursen la Educacin Secundaria Obligatoria
y no obtengan el ttulo de Graduado en Educacin Secundaria Obligatoria, las partes que se consideran superadas de las pruebas para la
obtencin del ttulo.
3. En el Bachillerato, la consellera competente en materia de educacin regular las enseanzas de Bachillerato destinadas a personas
adultas en los regmenes nocturno y a distancia, sin perjuicio de que

3. En el Batxillerat, la conselleria competent en matria deducaci


regular les ensenyances de Batxillerat destinades a persones adultes
en els rgims nocturn i a distncia, sense perju que els seus horaris

Num. 7544 / 10.06.2015

17464

sajusten al que indica en lannex V deste decret. En les proves per a


obtindre directament el ttol de Batxiller, que sorganitzaran de manera
diferenciada segons les modalitats del Batxillerat, la conselleria competent en matria deducaci determinar les parts que es consideraran
superades per a lalumnat que no haja obtingut el ttol desprs de cursar
les ensenyances en rgim ordinari, nocturn o a distncia. Aix mateix,
basant-se en el principi de flexibilitat de letapa i segons dispose la
normativa bsica, la conselleria competent en matria deducaci podr
establir els aspectes singulars quant a avaluaci i promoci dins dels
rgims de Batxillerat destinats a les persones adultes.

sus horarios se ajusten a lo indicado en el anexo V del presente decreto.


En las pruebas para obtener directamente el ttulo de Bachiller, que se
organizarn de manera diferenciada segn las modalidades del Bachillerato, la consellera competente en materia de educacin determinar
las partes que se considerarn superadas para el alumnado que no haya
obtenido el ttulo tras cursar las enseanzas en rgimen ordinario, nocturno o a distancia. Asimismo, en base al principio de flexibilidad de la
etapa y segn disponga la normativa bsica, la consellera competente
en materia de educacin podr establecer los aspectos singulares en
cuanto a evaluacin y promocin dentro de los regmenes de Bachillerato destinados a las personas adultas.

Tercera. Programes deducaci plurilinge


1. Considerant el que establix lapartat 1 de la disposici addicional
segona del Reial Decret 1105/2014, pel qual es disposa que les administracions educatives podran establir que una part de les matries del currculum simpartisquen en llenges estrangeres sense que aix supose
modificaci dels aspectes bsics del currculum regulats en el mencionat
reial decret, aix com el calendari daplicaci que sestablix en lapartat
1 de la disposici addicional primera i en lannex del Decret 127/2012;
i de conformitat amb all que disposa larticle 6.2 de lesmentat Decret
127/2012; fins que es complete el procediment per a la determinaci
de la llengua base i la posterior autoritzaci dels respectius projectes
lingstics seguint el que preveu la normativa vigent, tots els centres
pblics que impartisquen Educaci Secundria Obligatria i Batxillerat
i que desitgen anticipar la implantaci dels programes deducaci plurilinge ho faran realitzant lassimilaci de programes en els termes que
preveu lesmentat article 6.2 del Decret 127/2012.

Tercera. Programas de educacin plurilinge


1. Considerando lo establecido en el apartado 1 de la disposicin
adicional segunda del Real Decreto 1105/2014, el cual dispone que
las administraciones educativas podrn establecer que una parte de las
materias del currculo se impartan en lenguas extranjeras sin que ello
suponga modificacin de los aspectos bsicos del currculo regulados en
el citado real decreto; as como el calendario de aplicacin que se establece en el apartado 1 de la disposicin adicional primera y en el anexo
del Decreto 127/2012; y de conformidad con lo dispuesto en el artculo
6.2 del citado Decreto 127/2012; hasta que se complete el procedimiento para la determinacin de la lengua base y la posterior autorizacin
de los respectivos proyectos lingsticos siguiendo lo previsto en la
normativa vigente, todos los centros pblicos que impartan Educacin
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, y que deseen anticipar la implantacin de los programas de educacin plurilinge, lo harn realizando
la asimilacin de programas en los trminos previstos en dicho artculo
6.2 del Decreto 127/2012.
2. A fin de dar cumplimiento a lo previsto en el apartado 4.b de la
disposicin adicional trigsima octava de la Ley Orgnica 2/2006, los
centros docentes que a partir del curso 2015-2016 apliquen un programa lingstico cuya lengua base sea el valenciano garantizarn, bien
en el proyecto lingstico, o bien en el diseo particular del programa
correspondiente, segn corresponda en cada caso, la presencia de al
menos una asignatura troncal no lingstica, comn a todo el alumnado,
cuya lengua vehicular sea el castellano, o en su defecto, dos asignaturas
especficas comunes a todo el alumnado cuya lengua vehicular sea el
castellano. Este precepto ser de aplicacin en todos los cursos, ciclos y
etapas de educacin obligatoria en los centros docentes, que, en virtud
de su autonoma, realizarn las adecuaciones oportunas con carcter
previo al inicio del curso escolar 2015-2016, por medio del director o
directora del centro, previa audiencia al claustro y al consejo escolar,
y las comunicarn a la direccin territorial competente en materia de
educacin para su supervisin por la Inspeccin de Educacin. La aplicacin efectiva de estas adecuaciones en el curso 2015-2016 no requerir la modificacin del proyecto lingstico o del diseo particular del
programa lingstico correspondiente para dicho curso escolar, si bien
en las futuras modificaciones que se realicen de los citados documentos
habrn de incorporarse tales adecuaciones.

2. A fi de complir el que preveu lapartat 4.b) de la disposici addicional trenta-huit de la Llei Orgnica 2/2006, els centres docents que
a partir del curs 2015-2016 apliquen un programa lingstic la llengua
base del qual siga el valenci garantiran, b en el projecte lingstic, o
b en el disseny particular del programa corresponent, segons corresponga en cada cas, la presncia de com a mnim una assignatura troncal
no lingstica comuna a tot lalumnat, la llengua vehicular de la qual
siga el castell, o a falta daix, dos assignatures especfiques comunes
a tot lalumnat, la llengua vehicular de les quals siga el castell. Este
precepte ser aplicable en tots els cursos, cicles i etapes deducaci
obligatria en els centres docents, que, en virtut de la seua autonomia,
realitzaran les adequacions oportunes amb carcter previ a linici del
curs escolar 2015-2016, per mitj del director o directora del centre,
amb audincia prvia al claustre i al consell escolar, i les comunicaran
a la direcci territorial competent en matria deducaci per a la seua
supervisi per la Inspecci dEducaci. Laplicaci efectiva destes adequacions en el curs 2015-2016 no requerir la modificaci del projecte
lingstic o del disseny particular del programa lingstic corresponent
per al mencionat curs escolar, si b en les futures modificacions que es
realitzen dels esmentats documents hauran dincorporar-se estes adequacions.
Quarta. Formaci del professorat
1. La conselleria competent en matria deducaci reforar loferta
de formaci permanent del professorat referent a metodologies didctiques innovadores, entre les quals, laprenentatge cooperatiu, els projectes interdisciplinaris, ls de les tecnologies de la informaci i la comunicaci, i metodologies actives que afavorisquen leducaci inclusiva.
2. Aix mateix, promour la formaci destinada a la programaci
docent i lavaluaci basats en competncies, a la creaci de recursos
educatius digitals, i a la capacitaci per a la docncia en llenges estrangeres.
Quinta. Llibres de text i materials didctics
1. La conselleria competent en matria deducaci fomentar lelaboraci de materials didctics i curriculars propis en cada centre.
2. Amb la finalitat de fomentar la reutilitzaci de llibres de text i
materials didctics, aix com evitar obligacions econmiques afegides
per a les famlies, la programaci de les assignatures respectar, sempre
que es complisca el que disposa lapartat 2 de la disposici addicional

Quarta. Formacin del profesorado


1. La consellera competente en materia de educacin reforzar la
oferta de formacin permanente del profesorado referente a metodologas didcticas innovadoras, entre ellas, el aprendizaje cooperativo, los
proyectos interdisciplinares, el uso de las tecnologas de la informacin
y la comunicacin, y metodologas activas que favorezcan la educacin
inclusiva.
2. Asimismo, promover la formacin destinada a la programacin docente y la evaluacin basados en competencias, a la creacin
de recursos educativos digitales, y a la capacitacin para la docencia en
lenguas extranjeras.
Quinta. Libros de texto y materiales didcticos
1. La consellera competente en materia de educacin fomentar
la elaboracin de materiales didcticos y curriculares propios en cada
centro.
2. Con la finalidad de fomentar la reutilizacin de libros de texto y
materiales didcticos, as como evitar obligaciones econmicas aadidas
para las familias, la programacin de las asignaturas respetar, siempre
que se cumpla lo dispuesto en el apartado 2 de la disposicin adicional

Num. 7544 / 10.06.2015

17465

quarta de la Llei Orgnica 2/2006, la normativa vigent quant a substituci de llibres de text i la resta de materials curriculars. A estos efectes,
els rgans de coordinaci didctica competents valoraran ladequaci
dels llibres de text vigents en el centre docent pel perode que establix
la normativa vigent, al rigor cientfic adequat a les edats dels alumnes i
al currculum establit en este decret.
3. Durant els cursos escolars 2015-2016 i 2016-2017, en els quals
sefectuar la implantaci deste decret, en virtut del que disposen els
apartats 2 i 3 de la disposici final quinta de la Llei Orgnica 8/2013, la
conselleria competent en matria deducaci establir els mecanismes
per a la supervisi dels llibres de text i altres materials curriculars, que
es realitzar en els termes establits per la normativa vigent.

cuarta de la Ley Orgnica 2/2006, la normativa vigente en cuanto a sustitucin de libros de texto y dems materiales curriculares. A estos efectos,
los rganos de coordinacin didctica competentes valorarn la adecuacin de los libros de texto vigentes en el centro docente por el periodo que
establece la normativa vigente, al rigor cientfico adecuado a las edades
de los alumnos y al currculo establecido en el presente decreto.
3. Durante los cursos escolares 2015-2016 y 2016-2017 en que se
efectuar la implantacin del presente decreto, en virtud de lo dispuesto
en los apartados 2 y 3 de la disposicin final quinta de la Ley Orgnica
8/2013, la consellera competente en materia de educacin establecer
los mecanismos para la supervisin de los libros de texto y otros materiales curriculares, que se realizar en los trminos establecidos por la
normativa vigente.

Sexta. Autoritzaci de modalitats de Batxillerat


Lautoritzaci de modalitats de Batxillerat es realitzar segons el
que disposa la disposici addicional primera de la Llei Orgnica 8/2013,
i la seua implantaci es far efectiva de conformitat amb la normativa
bsica vigent en matria de requisits mnims dels centres docents.

Sexta. Autorizacin de modalidades de Bachillerato


La autorizacin de modalidades de Bachillerato se realizar segn
lo dispuesto en la disposicin adicional primera de la Ley Orgnica
8/2013, y su implantacin se har efectiva de conformidad con la normativa bsica vigente en materia de requisitos mnimos de los centros
docentes.

Sptima. Batxillerat Europeu i Batxillerat Internacional


Els efectes dels ttols de Batxillerat Europeu i Batxillerat Internacional seran els previstos en la disposici addicional trenta-tres de la Llei
Orgnica 2/2006.

Sptima. Bachillerato Europeo y Bachillerato Internacional


Los efectos de los ttulos de Bachillerato Europeo y Bachillerato
Internacional sern los previstos en la disposicin adicional trigsima
tercera de la Ley Orgnica 2/2006.

Octava. Batxillerat dExcelncia


1. La conselleria competent en matria deducaci determinar els
centres docents pblics en qu simplantaran programes de Batxillerat dExcelncia, on les activitats lectives per a impartir les diferents
matries de Batxillerat es distribuiran en horari de mat; mentres que en
horari de vesprada es realitzaran activitats denriquiment curricular i
aprofundiment amb lalumnat matriculat en el programa. Lautoritzaci
destos programes podr efectuar-se amb carcter experimental o b
amb carcter definitiu.
2. De conformitat amb el que disposen els articles 84.2 i 85.1 de la
Llei Orgnica 2/2006, els centres docents que realitzen un programa de
Batxillerat dExcelncia tindran la consideraci de centres amb una
especialitzaci curricular reconeguda, i a estos efectes, reservaran al
criteri del rendiment acadmic de lalumne o alumna un 20 per cent de
la puntuaci assignada a les solicituds dadmissi. El 80 per cent de
puntuaci restant a assignar a les solicituds dadmissi, es computar
a partir dels criteris generals dadmissi segons el barem corresponent
establit per la normativa vigent.
3. Lalumnat matriculat en el Batxillerat dExcelncia no computar dins del total destudiants de lltim curs de Batxillerat, a lefecte
de limitar el nombre de matrcules dhonor segons indica larticle 10.4
deste decret. Aix mateix, lequip docent podr atorgar una matrcula
dhonor a lalumnat del Batxillerat dExcelncia, sempre que complisca els requisits establits en lesmentat article 10.4, i sense que saplique
la limitaci de concessi duna matrcula dhonor per cada 20 alumnes,
o fracci, indicada en el mencionat article.

Octava. Bachillerato de Excelencia


1. La consellera competente en materia de educacin determinar
los centros docentes pblicos en los que se implantarn programas de
Bachillerato de Excelencia, donde las actividades lectivas para impartir las diferentes materias de Bachillerato se distribuirn en horario de
maana; mientras que en horario de tarde se realizarn actividades de
enriquecimiento curricular y profundizacin con el alumnado matriculado en el programa. La autorizacin de tales programas podr efectuarse
con carcter experimental o bien con carcter definitivo.
2. De conformidad con lo dispuesto en los artculos 84.2 y 85.1 de
la Ley Orgnica 2/2006, los centros docentes que desarrollen un programa de Bachillerato de Excelencia tendrn la consideracin de centros
con una especializacin curricular reconocida, y a tales efectos, reservarn al criterio del rendimiento acadmico del alumno o alumna un
20 por ciento de la puntuacin asignada a las solicitudes de admisin.
El 80 por ciento de puntuacin restante a asignar a las solicitudes de
admisin, se computar a partir de los criterios generales de admisin
segn el correspondiente baremo establecido por la normativa vigente.
3. El alumnado matriculado en el Bachillerato de Excelencia no
computar dentro del total de estudiantes del ltimo curso de Bachillerato, a los efectos de limitar el nmero de matrculas de honor segn
indica el artculo 10.4 del presente decreto. Asimismo, el equipo docente podr otorgar una matrcula de honor al alumnado del Bachillerato de
Excelencia, siempre que cumpla los requisitos establecidos en el citado
artculo 10.4, y sin que sea de aplicacin la limitacin de concesin de
una matrcula de honor por cada 20 alumnos y alumnas, o fraccin,
referida en dicho artculo.

Novena. Alumnat que curse ensenyances professionals de Msica o de


Dansa, o que siga esportista dalt nivell, dalt rendiment o delit
1. De conformitat amb el que establix larticle 85.3 de la Llei Orgnica 2/2006, en el Batxillerat, aquells alumnes que cursen simultniament ensenyances reglades de Msica o Dansa i ensenyances deducaci secundria tindran prioritat per a ser admesos en els centres que
impartisquen ensenyances deducaci secundria que lAdministraci
educativa determine. El mateix tractament saplicar als alumnes que
seguisquen programes esportius dalt rendiment.
2. Lalumnat que curse simultniament Batxillerat i les ensenyances
professionals de Msica o de Dansa podr matricular-se nicament de
les matries corresponents al bloc dassignatures troncals a fi dexercir lopci regulada per larticle 50.2 de la Llei Orgnica 2/2006. Aix
mateix, lalumnat podr convalidar les matries de Batxillerat segons el
que disposa la normativa vigent.
3. Als efectes del que establix lapartat anterior, la conselleria competent en matria deducaci podr autoritzar en els centres docents

Novena. Alumnado que curse enseanzas profesionales de msica o de


danza, o que sea deportista de alto nivel, de alto rendimiento o de lite
1. De conformidad con lo establecido en el artculo 85.3 de la Ley
Orgnica 2/2006, en el Bachillerato, aquellos alumnos que cursen
simultneamente enseanzas regladas de msica o danza y enseanzas
de educacin secundaria tendrn prioridad para ser admitidos en los
centros que impartan enseanzas de educacin secundaria que la administracin educativa determine. El mismo tratamiento se aplicar a los
alumnos que sigan programas deportivos de alto rendimiento.
2. El alumnado que curse simultneamente Bachillerato y las enseanzas profesionales de msica o de danza podr matricularse nicamente de las materias correspondientes al bloque de asignaturas troncales a fin de ejercer la opcin regulada por el artculo 50.2 de la Ley
Orgnica 2/2006. Asimismo, el alumnado podr convalidar las materias
de Bachillerato segn lo dispuesto en la normativa vigente.
3. A los efectos de lo establecido en el apartado anterior, la consellera competente en materia de educacin podr autorizar en los centros

Num. 7544 / 10.06.2015

17466

pblics que determine la creaci de grups especfics per a alumnat que


siga esportista dalt nivell, dalt rendiment o delit, aix com grups especfics en qu es cursen simultniament ensenyances professionals de
Msica o de Dansa i ensenyances de Batxillerat. Estos grups es constituiran preferentment en centres docents amb dotacions esportives
especials o en aquells que estiguen ubicats en les proximitats de les
instalacions en qu lalumnat haja defectuar els seus entrenaments o
cursar les esmentades ensenyances artstiques.
4. En els procediments dadmissi dalumnat que solicite incorporar-se a estos grups especfics, es baremar en primer lloc lalumnat
que acredite, segons corresponga respectivament, la condici de ser
esportista dalt nivell, dalt rendiment, o delit, o b de cursar simultniament ensenyances professionals de msica o de dansa i ensenyances
deducaci secundria.

docentes pblicos que determine, la creacin de grupos especficos para


alumnado que sea deportista de alto nivel, de alto rendimiento o de lite,
as como grupos especficos en los que se cursen simultneamente enseanzas profesionales de msica o de danza y enseanzas de Bachillerato. Estos grupos se constituirn preferentemente en centros docentes
con dotaciones deportivas especiales o en aquellos que estn ubicados
en las proximidades de las instalaciones en las que el alumnado vaya a
efectuar sus entrenamientos o cursar las citadas enseanzas artsticas.
4. En los procedimientos de admisin de alumnado que solicite
incorporarse a dichos grupos especficos, se baremar en primer lugar
al alumnado que acredite, segn corresponda respectivamente, la condicin de ser deportista de alto nivel, de alto rendimiento, o de lite, o
bien de cursar simultneamente enseanzas profesionales de msica o
de danza y enseanzas de educacin secundaria.

Deu. Assessorament, supervisi i difusi de la norma


1. La Inspecci dEducaci assessorar, orientar i informar els
distints sectors de la comunitat educativa respecte al contingut deste
decret. Aix mateix, en supervisar la correcta aplicaci en tots els centres docents indicats en el seu mbit daplicaci.
2. La direcci dels centres pblics i la titularitat dels centres privats
garantiran el compliment deste decret en els seus respectius centres, i
colaboraran en la difusi del seu contingut entre els diferents membres
de la comunitat educativa.

Dcima. Asesoramiento, supervisin y difusin de la norma


1. La Inspeccin de Educacin asesorar, orientar e informar a los
distintos sectores de la comunidad educativa respecto al contenido del
presente decreto. Asimismo, supervisar su correcta aplicacin en todos
los centros docentes referidos en su mbito de aplicacin.
2. La direccin de los centros pblicos y la titularidad de los centros
privados garantizarn el cumplimiento del presente decreto en sus respectivos centros, y colaborarn en la difusin de su contenido entre los
diferentes miembros de la comunidad educativa.

DISPOSICIONS TRANSITRIES

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Calendari dimplantaci de lEducaci Secundria Obligatria


1. De conformitat amb lapartat 2 de la disposici final quinta de la
Llei Orgnica 8/2013, de 9 de desembre, les modificacions introdudes
en el currculum, lorganitzaci, objectius, requisits per a lobtenci
de certificats i ttols, programes, promoci i avaluacions dEducaci
Secundria Obligatria simplantaran per als cursos primer i tercer en el
curs escolar 2015-2016, i per als cursos segon i quart en el curs escolar
2016-2017.
Lavaluaci final dEducaci Secundria Obligatria corresponent a
la convocatria que es realitze lany 2017 no tindr efectes acadmics.
En eixe curs escolar noms es realitzar una nica convocatria.

Primera. Calendario de implantacin de la Educacin Secundaria


Obligatoria
1. De conformidad con el apartado 2 de la disposicin final quinta
de la Ley Orgnica 8/2013, de 9 de diciembre, las modificaciones introducidas en el currculo, la organizacin, objetivos, requisitos para la
obtencin de certificados y ttulos, programas, promocin y evaluaciones de Educacin Secundaria Obligatoria se implantarn para los cursos primero y tercero en el curso escolar 2015-2016, y para los cursos
segundo y cuarto en el curso escolar 2016-2017.
La evaluacin final de Educacin Secundaria Obligatoria correspondiente a la convocatoria que se realice en el ao 2017 no tendr
efectos acadmicos. En ese curso escolar solo se realizar una nica
convocatoria.
2. Durante el curso 2015-2016, permanecern vigentes los programas de diversificacin curricular en el cuarto curso de la Educacin
Secundaria Obligatoria, cuya autorizacin se efectuar segn dispongan los rganos directivos de la consellera competente en materia de
educacin. Los centros docentes que, a la entrada en vigor del presente
decreto, tuvieran autorizado el programa de diversificacin curricular en
el tercer y en el cuarto curso de la Educacin Secundaria Obligatoria,
implantarn un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento en tercer curso de la Educacin Secundaria Obligatoria en el curso
2015-2016.
3. El alumnado que, en virtud del artculo 15.4 del Real Decreto
1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseanzas
mnimas correspondientes a la Educacin Secundaria Obligatoria, al
finalizar la etapa segn la ordenacin del sistema educativo a extinguir
no haya obtenido el ttulo de Graduado en Educacin Secundaria Obligatoria y tenga la edad mxima a la que hace referencia el artculo 1.1
del mencionado Real Decreto 1631/2006, dispondr durante los dos
aos siguientes de una convocatoria anual de pruebas para superar aquellas materias pendientes de calificacin positiva, siempre que el nmero
de estas no sea superior a cinco. A estos efectos, las pruebas reguladas
mediante la Orden de 19 de noviembre de 2009, de la Consellera de
Educacin, por la que se regula la convocatoria anual y el procedimiento para la realizacin de la prueba extraordinaria para conseguir el ttulo
de Graduado en Educacin Secundaria Obligatoria por los alumnos y
alumnas que no lo hayan obtenido al finalizar la etapa, se realizarn para
el alumnado que finalice la etapa hasta el curso 2015-2016 inclusive,
durante los dos aos siguientes.
4. Durante el curso escolar 2015-2016, los centros docentes de
Educacin Secundaria Obligatoria, en el marco de su autonoma pedaggica y organizativa, y en virtud de lo dispuesto en el artculo 8.1 de
la Orden 46/2011, de 8 de junio, de la Consellera de Educacin, por
la que se regula la transicin desde la etapa de educacin primaria a la

2. Durant el curs 2015-2016 romandran vigents els programes de


diversificaci curricular en el quart curs de lEducaci Secundria
Obligatria, lautoritzaci dels quals sefectuar segons disposen els
rgans directius de la conselleria competent en matria deducaci. Els
centres docents que, a lentrada en vigor deste decret tinguen autoritzat el programa de diversificaci curricular en el tercer i quart curs de
lEducaci Secundria Obligatria, implantaran un programa de millora
de laprenentatge i del rendiment en el tercer curs de lEducaci Secundria Obligatria en el curs 2015-2016.
3. Lalumnat que, en virtut de larticle 15.4 del Reial Decret
1631/2006, de 29 de desembre, pel qual sestablixen les ensenyances mnimes corresponents a lEducaci Secundria Obligatria, en
finalitzar letapa segons lordenaci del sistema educatiu a extingir no
haja obtingut el ttol de Graduat en Educaci Secundria Obligatria
i tinga ledat mxima a qu fa referncia larticle 1.1 del mencionat
Reial Decret 1631/2006, disposar durant els dos anys segents duna
convocatria anual de proves per a superar aquelles matries pendents
de qualificaci positiva, sempre que el nombre destes no siga superior
a cinc. A este efecte, les proves regulades per mitj de lOrde de 19 de
novembre de 2009, de la Conselleria dEducaci, per la qual es regula
la convocatria anual i el procediment per a la realitzaci de la prova
extraordinria per a aconseguir el ttol de Graduat en Educaci Secundria Obligatria pels alumnes que no lhagen obtingut en finalitzar
letapa, es realitzaran per a lalumnat que finalitze letapa fins al curs
2015-2016, inclusivament, durant els dos anys segents.
4. Durant el curs escolar 2015-2016, els centres docents dEducaci
Secundria Obligatria, en el marc de la seua autonomia pedaggica i
organitzativa, i en virtut del que disposa larticle 8.1 de lOrde 46/2011,
de 8 de juny, de la Conselleria dEducaci, per la qual es regula la
transici des de letapa dEducaci Primria a lEducaci Secund-

Num. 7544 / 10.06.2015

17467

ria Obligatria a la Comunitat Valenciana, podran integrar matries en


mbits en els dos primers cursos de letapa, amb lobjectiu de disminuir
el nombre de professorat que interv en un mateix grup. A partir del
curs escolar 2016-2017 ser aplicable all que sha indicat en larticle
31.2 deste decret, i en virtut daix, la integraci de matries en mbits
de coneixement noms podr tindre lloc en el primer curs de letapa.

Educacin Secundaria Obligatoria en la Comunitat Valenciana, podrn


integrar materias en mbitos en los dos primeros cursos de la etapa, con
el objetivo de disminuir el nmero de profesorado que interviene en un
mismo grupo. A partir del curso escolar 2016-2017 ser de aplicacin
lo indicado en el artculo 31.2 del presente decreto, en virtud del cual,
la integracin de materias en mbitos de conocimiento solo podr tener
lugar en el primer curso de la etapa.

Segona. Calendari dimplantaci del Batxillerat


1. De conformitat amb lapartat 3 de la disposici final quinta de la
Llei Orgnica 8/2013, de 9 de desembre, les modificacions introdudes
en el currculum, lorganitzaci, objectius, requisits per a lobtenci
de certificats i ttols, programes, promoci i avaluacions de Batxillerat
simplantaran per al primer curs en el curs escolar 2015-2016 i per al
segon curs en el curs escolar 2016-2017.
Lavaluaci final de Batxillerat corresponent a les dos convocatries
que es realitzen lany 2017 nicament es tindr en compte per a laccs
a la Universitat, per la seua superaci no ser necessria per a obtindre
el ttol de Batxiller. Tamb es tindr en compte per a lobtenci del ttol
de Batxiller pels alumnes que es troben en possessi dun ttol de tcnic
de grau mitj o superior de Formaci Professional o de les ensenyances
professionals de Msica o de Dansa, de conformitat, respectivament,
amb els articles 44.4 i 50.2 de la Llei Orgnica 2/2006.

Segunda. Calendario de implantacin del Bachillerato


1. De conformidad con el apartado 3 de la disposicin final quinta
de la Ley Orgnica 8/2013, de 9 de diciembre, las modificaciones introducidas en el currculo, la organizacin, objetivos, requisitos para la
obtencin de certificados y ttulos, programas, promocin y evaluaciones de Bachillerato se implantarn para el primer curso en el curso escolar 2015-2016, y para el segundo curso en el curso escolar 2016-2017.
La evaluacin final de Bachillerato correspondiente a las dos convocatorias que se realicen en el ao 2017 nicamente se tendr en cuenta
para el acceso a la Universidad, pero su superacin no ser necesaria
para obtener el ttulo de Bachiller. Tambin se tendr en cuenta para
la obtencin del ttulo de Bachiller por los alumnos y alumnas que se
encuentren en posesin de un ttulo de tcnico de grado medio o superior de Formacin Profesional o de las Enseanzas Profesionales de
Msica o de Danza, de conformidad, respectivamente, con los artculos
44.4 y 50.2 de la Ley Orgnica 2/2006.
2. El apartado 3 de la disposicin adicional octava del presente
decreto ser de aplicacin en el curso 2014-2015.
3. El alumnado que durante el curso 2015-2016 inicie el Bachillerato en rgimen nocturno segn el modelo A, o bien que repita el primer
bloque, lo har segn lo establecido en el presente Decreto; mientras
que el alumnado que curse el segundo o el tercer bloque continuar
conforme a la estructura vigente con anterioridad a la entrada en vigor
del presente decreto. Al inicio del curso 2016-2017, todo el alumnado
que curse Bachillerato en rgimen nocturno segn el modelo A habr
de adaptarse a lo establecido en el presente decreto. La consellera competente en materia de educacin, a travs de su rgano directivo competente en materia de ordenacin acadmica, dictar las instrucciones
para realizar las adaptaciones entre ambas ordenaciones del sistema
educativo.
4. Considerando lo indicado en el apartado 6 de la disposicin final
quinta de la Ley Orgnica 8/2013, de 9 de diciembre, las condiciones de
admisin al Bachillerato de Excelencia establecidas en el apartado 2 de
la disposicin adicional octava del presente Decreto sern de aplicacin
en el curso escolar 2016-2017.

2. Lapartat 3 de la disposici addicional octava deste decret ser


aplicable en el curs 2014-2015.
3. Lalumnat que durant el curs 2015-2016 inicie el Batxillerat en
rgim nocturn segons el model A, o b que repetisca el primer bloc, ho
far segons el que establix este decret, mentres que lalumnat que curse
el segon o el tercer bloc continuar dacord amb lestructura vigent amb
anterioritat a lentrada en vigor deste decret. A linici del curs 20162017, tot lalumnat que curse Batxillerat en rgim nocturn segons el
model A haur dadaptar-se al que establix el present decret. La conselleria competent en matria deducaci, a travs del seu rgan directiu
competent en matria dordenaci acadmica, dictar les instruccions
per a realitzar les adaptacions entre ambds ordenacions del sistema
educatiu.
4. Considerant all que sha indicat en lapartat 6 de la disposici
final quinta de la Llei Orgnica 8/2013, de 9 de desembre, les condicions dadmissi al Batxillerat dExcelncia establides en lapartat 2 de
la disposici addicional octava deste decret seran aplicables en el curs
escolar 2016-2017.
Tercera. Programacions didctiques durant el curs 2015-2016
Durant el curs escolar 2015-2016, les programacions didctiques
referents a les assignatures dels cursos segon i quart de lEducaci
Secundria Obligatria, i segon de Batxillerat, selaboraran a partir dels
elements i seguint el procediment regulat per la normativa vigent fins a
lentrada en vigor deste decret. Aix mateix, la seua supervisi i avaluaci es regiran pel que disposa la normativa mencionada.

Tercera. Programaciones didcticas durante el curso 2015-2016


Durante el curso escolar 2015-2016, las programaciones didcticas
referentes a las asignaturas de los cursos segundo y cuarto de la Educacin Secundaria Obligatoria, y segundo de Bachillerato, se elaborarn
a partir de los elementos y siguiendo el procedimiento regulado por la
normativa vigente con anterioridad a la entrada en vigor del presente
decreto. Asimismo, su supervisin y evaluacin se regirn por lo dispuesto en la citada normativa.

Quarta. Normes reglamentries a desenrotllar


En les matries per a la regulaci de les quals este decret remet a
ulteriors disposicions, i mentres estes no siguen dictades, seran aplicables, en cada cas, les normes que ho eren en la data dentrada en vigor
deste decret, en tot all que no soposen al que shi ha disposat.

Cuarta. Normas reglamentarias a desarrollar


En las materias para cuya regulacin el presente decreto remite a
ulteriores disposiciones, y mientras estas no sean dictadas, sern aplicables, en cada caso, las normas que lo estaban siendo en la fecha de
entrada en vigor de este decreto, en todo aquello que no se opongan a
lo dispuesto en l.

DISPOSICI DEROGATRIA

DISPOSICIN DEROGATORIA

nica. Derogaci normativa


1. Sense perju del que establixen les disposicions transitries deste
decret, queden derogades les disposicions segents:
a) El Decret 112/2007, de 20 de juliol, del Consell, pel qual sestablix el currculum de lEducaci Secundria Obligatria a la Comunitat
Valenciana.
b) El Decret 102/2008, d11 de juliol, del Consell, pel qual sestablix el currculum del Batxillerat a la Comunitat Valenciana.

nica. Derogacin normativa


1. Sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones transitorias
del presente Decreto, quedan derogadas las siguientes disposiciones:
a) El Decreto 112/2007, de 20 de julio, del Consell, por el que se
establece el currculo de la Educacin Secundaria Obligatoria en la
Comunitat Valenciana.
b) El Decreto 102/2008, de 11 de julio, del Consell, por el que se
establece el currculo del Bachillerato en la Comunitat Valenciana.

Num. 7544 / 10.06.2015

17468

2. Aix mateix, queden derogades totes les disposicions del mateix


rang, o dun rang inferior, que soposen al que establix este decret.

2. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o


inferior rango se opongan a lo establecido en el presente decreto.

DISPOSICIONS FINALS

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Normes de desplegament


1. Sautoritza la persona titular de la conselleria competent en matria deducaci per a dictar totes les disposicions que siguen necessries
als efectes de laplicaci i el desplegament del que disposa este decret.
2. Aix mateix, sel faculta per a la modificaci dels annexos IV i
V referents als horaris de lEducaci Secundria Obligatria i del Batxillerat.

Primera. Normas de desarrollo


1. Se autoriza a la persona titular de la consellera competente en
materia de educacin para dictar cuantas disposiciones sean precisas
a los efectos de la aplicacin y el desarrollo de lo dispuesto en este
decreto.
2. Asimismo, se le faculta para la modificacin de los anexos IV y
V referentes a los horarios de la Educacin Secundaria Obligatoria y
del Bachillerato.

Segona. Entrada en vigor


Este decret entrar en vigor lendem de ser publicat en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana.

Segunda. Entrada en vigor


El presente decreto entrar en vigor el da siguiente al de su publicacin en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Valncia, 5 de juny de 2015

Valencia, 5 de junio de 2015


El president de la Generalitat,
ALBERTO FABRA PART

La consellera dEducaci, Cultura i Esport,


MARA JOS CATAL VERDET

El president de la Generalitat,
ALBERTO FABRA PART
La consellera de Educacin, Cultura y Deporte,
MARA JOS CATAL VERDET

Num. 7544 / 10.06.2015

17469

!" # $ % $ & '( ) ) *


'
!( $ +$*$ '$ )$
$ !" # $ !(* * ,$ ! ( '$
)$
(! )- ! )
)
. !
%( $/'( $ '$ !(' $ %$!., !
, ! 0 *$ ' ,$ $ ! '( - *1 %( 1 )
'$
$ $ *1 ) $
'$ )$ $+% $ ( '$ ) 2 (* * " '$) 0$))
' $ $ 3 4 '$
+ ))$ - ) ' !( (* $( 5% 6! ! ( + !(* $)$*$ !(*7 # $ 8 '$ *
'$
$# ) 1 ) ))
'$ ( $) ! 2 )$*$ ' ,$ $ ! ) '$) ,$
$ !" ! & ) $ ) - # $ % $ $
*7) %)$ ,( *$ +.- $ * ,$ $
'
%(% ) - $
!(*"' '$ ! % $ %
( $ )$ % (%( $ *& (0$ '$
% $ $ ! 9 $ !" ! - $ $ (1) ' ) $ * ,$ ! ( '$ ! 6! $
' ! ( ) # $ $ ! 8 $ !$)$1 $ $ * ) ' '$ !(*
!(*- %$ $+$*%)$- )$ ,$ $ %(% ) ( $ , 7 - *%).! *$ ( $+%).! *$ - '$ $! (
*$
$+% $
.% ! '$) ' * 2 $+% $ 9 $ )- ! ! $ . !
)
' ,$ $ ! ) '$ )$
$ !" # $ - $ & !(*
* ,$ ! 9 8 *
'$ ! 6! $ ! )
)
. !- $ ) # ) $ % (' /+
! $ !(* !
$ $
"%$
$ %$! '( - !( '$
# $ $ *$ !(*
$ %('$ %) !
** 0 ' '$ 1:$! $ - $ $ ! ! * ! $ $!$ 6 *$
)$ % '
) '$ $ $2 ) * - *&
'$) !(
% *$ $; ! - %(' 6 '$ $ ( )) 8 1 )
!(* ! 0$ - (! ) - $+% $ 0$ - ! $ 0$ ( )$ $) ! ( '$ *1 ) $ () ! 9 '$ % (1)$*$ ) ( (*
%$ ( )- $ * ) ) $
$ !! 9 *1 $) *$'
- %$
- # $ !( $
# $ $) , ,( *
% (%$'" !
$ $ % 2 < 6 '$ $) ! (
$)
$ $ ) '
*1 ) $ '
$ !" # $ - $ $ $ ) ' *$ 9 $ ) # $ *%) ! ) *7 ! - ) %)6 ! - ) ) $
- ) ' (0 )- $ !2 *& - ) ) * # $ % & $
* "
%&
*1& $+% $ - !(* !
$1 $ %$ *$ - $*(! ( - $ *$
'$$ - % ;% $
) $ $ - %$ * :6 '$ ) 7 '$ )$ *& 0 '$ "! # $ '$ $ $
8$ $
)$
$ !" # $ 2 ) !(
! )$ $ ( '$ '( $ +( ' ! ! 9= '
1 ' - %( $ ! ) ,( * ! 9 $ ) '$ ) ' 0 ' - '
) - !' $ )
$ ,( * ! 9 8 *
. !
0& '$ ) % (% ! 9 ' !( $ +$*$ *%) '$ )$
$ !" # $ - !(* 9 $) $ $- ) '
- $) ! !- ) ;%$
) $ '$ ! $ ! 9 *&
$!$ - !(* )
- !( '$ '$ '$ '$ ' ,$ $ %$ %$! 0$ %
'$ ) 0 0" ! $+%$ " ! '$ !( !$% $
!( 2
* "
!" # $ 8 !( !$1 $ ( '$
1)(! =
) % *$ 1)(!- $
$ !" # $ $) $ !( $+ 8 ; !- %$ *$ ) $ '
$) '$ !(1 *$ '$ )$
$ !" # $ '$ '
%
'$ 0
8 ; !' ! ; ! *$ !(* ! ; ! *$ - $( 6, !- )8( # $ ) % (%( ! (
% ( * $ $ ) '$ )$
$ !" # $
$ $) $)$*$ !(*
!(* $ )$ ' ,$ " ! $
, ! 0$ ' ,$ $ ! '( $ 2
) $ ( 1)(!- $+% $ 9 ) !(* ! ! 9 $ !" ! - ( $
) '$ $ ( )) *$ '$ )$ ! % !
$+% $ 0$ ! $ 0$ - %$ * :6 '
!( :
' ! 0
*1
' *$ 9 ,( *$ )*$ % 6! ! # $ %$ *$ $ ) $+%)( ! 9- 6)
) > ! 9 '$) ' ,$ $
$*$ - * :
!(' '$
, ! ! 9 $ !" ! 2
) $ !$ 1)(!$ % $ ! 9 $ )$
$ !" # $ - (! % '$ )$ '$ $ $ - ! % !
8 1)
$+% $ 0$ ! $ 0$ - *1 ) , )
' 1( ' ) $! $ ! 9
$% $ $ ! 9 '$ ) !! 9 ' *6 !
%
'$) *& 0
$ .* ) - $ % (:$! $ '$ $1 )) ( $
) !(
!! 9 ' $ !$ $ # $ *( $ ( % '$ %$ (
$!(
!( ,) ! $ 2
)#
1)(!$% $ $ ! 9 ) $ !$ , ! ! 9- &
! 6! $
$ '( 2
1
$ ) $ ' % 6! ! '$ )$ ' ,$ $
%()( $ ' $ %$! !)$- '$) % (!$ ( '$
!(*$
- 6)
' % ! 9 '$ $+ ( ' *6 !
( ' *6 ! - ) % 6! ! '$ !( $( , $ (
) ( '$ $%$ ( - '$) % (!$' *$
'$ ! $ ! 9 ' * 7 - # $
! )* $ *1 ) $ ) > ! 9 '
% (:$! $ )(1 ) '$ %( ' $ $ !$ '
$ %$! !)$ !( ! $ - $ 1)
$
!
$) $)$*$
'$
,! !9 # $
) >
)$
$) ! ( $ $ $ ( 2 *1& $# $ + ) (
> ! 9 %) , ! ! 9 '$)
:( ) ' 1 ! 9 '$ # $ ) $# % '$ $1 ))2
! ' $+$*%) , ! - *1 ! ( !( ! $ - $)
! *. # $ 0 '$) $+ ( '$
! ) ) $ %$! !)$- $) % %$ # $ 8
'$ !(*%) $)
$
'$ ) ;*
$ )- )$ $ $ , ! (
$ %( 1 )
2
)#
1)(!$!$%! 9 ' $ %$! !)$ $ !" ! - ( $
) '$ $ ( )) *$ '$ '$ $ $ %$ ) 6) - )
$ % $ ! 9 $) !(*$
' $ %$! !)$ $ !" ! 2
?
'$) !( !$% $ '$ %71) ! $ , ! 9 '$ ) ,( ' *$ 9 (! ) !()@)$! 0 '$ ) $!$%! 9 $ )- 1( ' 6 ) $ ' '$)
*$
$
" $
). # $ % ;% $
'$) % (!& '$ $!$%! 9 %
'$ ! ( % 6! ! # $ %$ *$ $ $) '$ $ ( )) *$ '$ '$1
) !( , ( ! 9 ' (% ( - *1 ) , ) '$ %( $ !
)$!
$,)$+ 0
! . ! '$) '$!
. ! ! )
)- $ ) > ' *1 ( !(8$ " ! 2 *1 +;- $ %( $ ! $ %$
) 1$ - 1$ ,$
1$ $ - ) >
%$
+;
*%) 0$ )) '$
!( $ +$*$ - "! # $ - $! ( ! 0
# $ ! ' +$ , 0( 1)$*$ $ ) '# ! 9 '
*%) 1
$! )
) '
! )
$ !" !
,!$ 2
) $+ 1)(!- (*7
0$ )- %( $)$*$
!(*
( $ )$ * " $ %$ ) '$ $ ( )) *$ '$ )$ !(*%$ " ! $
0$ ) - !(*%)$*$
$)
!(
'$ ) * " 2
!
'$) $ ! 6! $
$ )- )
'
$ !" # $ !( 1 /+ ) '$ $ ( )) *$ '$ ( $ )$ !(*%$ " ! $ !) - %$ ; (1 $ ( ) !(*%$ " ! '$
!( ! " ! $+% $ ( ! )
) 2 ?$ *$
* ))( !(*% $ 9 '$) ,$ $ !" ! $) $
'
0& '$) % (!$ ( ' $+% $ 92 ) !( ! $ *1 )$ % ! % ) (1 $ '$
'
%$ .('$ $ ) - !( $ +$ )$ $ $ ! ! $ . # $ )$ $ $ $) ! (
*1 ) (! $ $ # " $ ! $$ - % (*( ) ! $ ! 9 '
'$
! )
)2
) 1 ' -$
%( $ ! $ ! ' (1$ $
$ %$! ( $ - $ 1)
!( $+ (
*1 ) $ ))$
$
. ! 2 *1& !( 1 /+ ) !(*%$ " ! '$ $
' ! 0
$ %$
$*% $ $'( - %$) ,$ '$ %( $ :(! 8 1 )
'$ %) , ! ! 9(0 ! 9 $ 9 '$ % (:$! $
0& '$) '$ $ ( )) *$ '$ ) *
!9 ) ! $ 0 2
$) *()
% (:$! $ %( 1)$ %$ '$ $ ( )) $ % (*( $ 8 1 )
!(*
)
*%! 9 '$ !( - ) $ () ! 9 '$ % (1)$*$ - ) %$ $0$ 4 - $) $
'$ ) $ %( 1 ) ) ( 0 ) ! 9 ) ! % ! '$ ) '$ $- , ! ( !) %$ ) '# ! 9 ' $ !(*%$ " ! 2 $ %$! $ ) !(*%$ " ! '$ !(* ! ! 9 ) A. ! - '$ $ ( )) '$ $ $ %$ ) (1 $ ! 9 ' ,( * ! 9
0& '$ ) )$!
%
'$ ,( ' 0$ $ ) % (' !! 9 '$ $+ ( $ ' ,$ $ ,( * - !(* %$ $+% $
,$ - $ *$ ( (% (
0& '$ ) $ ! %
- ) $ !() $) ' 6)$ 2
) 1 ' - $ ) *$
# $ !(
/+$ ))$
$ *1
!(' % (% - )$
$ !" # $ !( 1 /+$ ) % $ $
$'
0(! 1 ) 16 !2
) !(*%$ " ! '
)- $ '$ $ ( ))
0& '$ ) 1 ! $)$!! 9 ' ,( * ! 9 (1 $ )$
$ !" # $ - %$ * :6 '$) * :
,(
'$# '$ 2
*1& %$ * :6 '$) !( $ +$*$
%) ! ! 9 '$ )$ "! # $ ' $' ! 9 '
)- ' ,$ $ !
$) '
,( * '$ 0.'$(2
) 1 ' - $ %( $ ! ) 7 '$ )$ ' ,$ $
,( *$ '$ !(* ! ! 9 #
) ! $ ! 9 ' , 9 '$ !(
$ !" ! - $
$ !(*% $ #A$ ( " # $ !(* ) '$
'
)- $) ' $ ' ( )$ )) !" ! $ ' 7 2
$ !(*%$ " ! $ (! )
!.0 # $ $ '$ $ ( ))$ '
,( * *() ( 1)$ $ ) $ + $( !(!( !$% ) '$ ) * " 2
% !% !9 $ ! 0
$ !" # $ '$
$% $ $ ! 9 ! $ ! 9 $
% % (*( ) '# ! 9 ' 8 1 )
(! ) 2 * " !( 1 /+ '$ $ ( )) ) % ;% '$
! )
)- ) $ * '$ ) ) * %$) $ $ (
. !2 ?$ ) $ 1 ' - ) % $ '$ !( ! $ *1
6*%) 0 $ ' (1 $ , 0( + $) !( $ +$*$ '$ ' ,$ $ ! ) $ - '$ $ ( )) ) ()$ 6 ! )
%$ ! 9 '$
% $: . 2 ) $ ( - ) !(*%$ " ! ' % $ ' $ % $ ' $- *1 $) $ !(*%( $ '$ *( 0 ! 9
. $! - (
> ! 9- $ 9- %) , ! ! 9 $
" ! ) %$ $
$
$
% $ ( !( $+ ( $' !
'# +
0& '$) 1)(! #
#
2
) $)$*$
0$ ) - $
*%).! ' )
* $ *1 ' 0$ ( !(
! $ ' 0 ) ! 9 '$ )
2
!(*% $ 9 )$! ( - +. !(*
) $+% $ 9 ( ) ) $+% $ 9 $ ! - $
% $ $ $ ) *$
# $ $,( !$ !(*%)$*$ $ - '$ '$) ))$
$ 0$ 1 )- $) % (!$ ( ' '# ! 9 '$) ))$
$ $ !" ! 2
$ %$! $ ) !(* ! ! 9 ' (0 )- $ 6 *() % $ $ %$ ) $+ " ! '$ (*1 ( ( $! ( $ %$!., ! $
%(
' (0 )2
)*$ - $)$*$ !(* ) $*% $ $'(
) $' ! ! 9 !.0 ! !(
! ( ) $ $1 ))$ %$ * :6 '$ ) $ ) > ! 9 '$ % (:$! $ ' 0$ ( $ # " $) $1 )) !()@) 1(
& ) *$ ('()( !)
$ $) # ) $) $ %$! $
$) 0 )( !.0 ! 9 $ $ ! ) %$
!( $
1( $ ) 2
!( 1 /+ *1& '$ $ ( )) ) $ $)$*$
0$ ) !(* ! ' ) ) ,. ! - *$ )
$*(! ( )- $) $ %$! $ ) ' 0$
! )
)- ) $ 1 ) > ! 9 ! % ) $ $ $( % '$ " $ $ $) ' ,$ $
() (! ) ) )) '$ ) 8 ; 2
$ )$
- $)
$*$ $' !
8 '$ '(
$ %(
)$ $!$
'$) ! '
'$ ) (! $ !( $*%( 6 2 ?$ +;- $ ).
*1 )$ $!(* ! (

Num. 7544 / 10.06.2015

17470
B

'$) ? ) *$
(%$ - 8 ' !( %( 5 $ %) $: *$ *$ ('(); ! !(8$ $
*1 $) '$ $ ( )) *$ '$ )$ !(*%$ " ! $ - )$ # ) 8 ' $
5 $ *1 ) $
' $)$*$ ! ! ) %$ % (% !
$ (0 ! 9 '$ ) % 6! ! '(!$ 2
% (%( $ ( $ ,(! *$ $ ) % $ $
$ 0 ) ! 9 # $ 8 '$ %(
! 0 $ $)
% %$ '$ ) ) *
!(* % ( (
'$) $ % $ $
$2
!(*%$ " ! $ !( $*%) !(* !( $ +$*$ $ ) % 6! ! !( $ +$*$
'#
0& '$ )
% ! % ! 9 ! 0 $ ) $ ) > ! 9 '$ # $ 2 ) () '$) '(!$ 8 ' ( $
5 $ ) ' $ 3 '$
!( ' % $ $
$ # $ , 0( # $ ) %) ! ! 9 '$) !( $ +$*$
% $ ( %$ ) ) * 2 % $ $
$ !(*%$ $ ! )- %$ ) $ * $ +
)$ - $# $ + )
$ ! 9 '$) ' 0$ ( *('$ ' $ $ 3
) 7 '$ ' ,$ $ *" ('$ !
' $ $ 3 4 = $) $1 )) !((%$
) %$ $
$1
$ % (:$! $ - ) $ ' '$ ! ( - $ !2 < *& # $ * & $!$
!( %(
)$
)$ $) 7) * 0 4( # $
'$ $ ( ))$ )$ ! " ! $ '$ ) $' ! ! 92 (*& +. %(' $* !( () ' $) ' $ '$ (
( $ ) * ))( $' ! ! 9 %( 1)$2 $
$ !" # $ 8 '$ $1 )) 5 $ '$ '
$ ,(! *$ % ! % )*$ % 6! ! 0 0$ ! )- # $ !( $*%)$ ' ,$ $ ,( *$ '$ $1 )) $) !(
%$ )$ ' , ! ) 2
) # $ $ )$ ) $ * " $ - ( 8 8
*('$) %$ ,$! $ 7 !2 8 '$ !( '$ ! '
'0' $ ) $
( ) - ' $ $ !(*% $ $) $
$ $ ( - )$ $ $ ! ! $ . # $ ,. # $ 0(! ) - ) $
%$ ( ) - $) $ $
.* !- $ !2
%$! $ ,( *$ ) & )
$ ! 9 '$ ( ) ) *
) ! $ ! 9 ' 1( *1 $ '$ $1 ))- %$
+;- 8 '$ ,(*$
$) ' 6)$
!(
$ ) ) ) $,)$+ 9 !(*% ' %
'$ ) % ;% $+%$ " ! 2
) ' ,$ $
1)(! '$ !(
( 8 '$ $
( '$ ! ( (); ! $ ) $#A$ ! ! 9 '$) ! - 9 # $ 8 ' $ $) ! ( 5 $- $1 ))
$
* $+
$ 9 !(
'$ ' ,$ $ 1)(! 2 +. '( ! $+$*%)$ '$ $ 9 ' '$ ) $ + $+% $
%(' !(*$ 4 %$
%( ' %
$ 1 ) > ! 9- $ ' ' $+$ ! ! '$
*(0 *$
$+% $ 0 0(! ) !( %( )- *% (0 ! ( ' *6 # $ C( !( $( 6, # $ , ) > *1 ) $,)$+ 9 %( ' $ !(*7 '$) # $ $1 )) 2
$ $ $ ( &
$!(* 1)$ ) ' %( ! 9 ! ! ) - # $ $) '(!$ % ! %$ '$ )$ ! 0
!(*
' 0 ' *& - *(
- $ '$, 0 - # $ %$
'$ %( $ *& $+%$ " !
!( $ +$*$
"! ! $ 6 *1& **$ $
% (!& '$ 1 !
%$ $
$ !(
2 $ * $ - $) % (,$ ( $ !( 0$ + $
$,$ $ ' *%) ! ! 9 '$ 8 1 ! 9) # ) !( $ ) ,( *$ ) %$
$ $ !( , 4 !(8$ 9 $ $)
%- , 0( + # $ ) ) * $ % $
!( ! " ! '$ ) $ % ;% $ %( 1 )
$ $) % (!&
' %$ $
$
*$ $ $) $
' ( (* 2 ( 0& ' %( '
6*%)
** '$ $! ( ' '6! ! * $ ) - '$ '
) 6*%) ( %('$ '$ %) 4 5 $
!;*(' *$ ;) % $%
( $ ( $ $ %$
$1 )) $ $) ;)- * $ ) ' (0 ) 1 1) ( 6, !- $# % '$ (- $ !2
) *$
# $ ) $ ( 8( %$ *$ - & *()
$!(* 1)$ $ ) > 0 $
$ $ ) $!$%! 9 ' $ %$! !)$ $ 0 2 0 ) ! 9 8 '$ $
% (!& !(
' (1 $ ! 9 ' ,( * ! 9 %$ ) % $ '$ '$! (
(1 $
) * ))( '$) 1 (* $ $ 3 4 % $ $
$2 ) ! $ ' 0 ) ! 9 !)( $ % (!$ ( '$ ' ,$ $ !(*%)$+
,
$,$ " !
!(
'$ '
% 2
$' !
!(* $ )
' %$ $
$ *1 ) (1:$! $ '$ %( 1 )
) $
0 ) ! 9 $ !( $+ ( $ ) - %( $ '$ )) (1 $ )
)$ '$ ) $+$! ! 9- ) # ) !(
, ! ) $) ' $ 3 '$ )$
!(
% (0$ ' 0 ) ! 92
) 1 ' - $)
*$
' 0 ) ! 9 8 '$ $ 0
$ , ! 9 '$) % '$ !(
# $ 0) $
D(1 $ 0 ! 9 ' 6 - 71 # $ - *(
'$ % 6! # $ % (!$ ( - $ $0 - $ ! ) '$ 0 )( ! 9- $!'( - '( $ '$ '(!" ! - ,( *$ ' ( 0 ) ! 9 %$ ( )
!()@)$! 0 - $ !2E !( $*%) ) % ! )
'$ ! ' ) * $- $0
)$ % (0$ 8(*( " $ 2
$ '$ )$
$ !" # $ 8 ' $+%)( 5 $ )$ *7) %)$ %( 1 )
'$ (1 ' *1 ) $
'$ * " $ ))$
$ - %$
' $ 3
# $
$ )
* ) ' ! %) 6 $ 2 F $*% '$ * 5 $
)$ (0$ % (%( $
$ ,(! *$
!(*%$ $ ! )
!( %(
( $)$*$
(1 $ !(* $ $ 3
0) 2
$ ' ! %)
$ &
'$) %$! $ !) # $- $ $ $ )- ,
(8 $
1$ $ () $ ) % 6! ! '$ ) ) 2 ' ' & *&
$
%$ ) % !$)@) ! 9 '$) 1$
# $ *%) ! ) ' 1 ! 9 $ 6 $$ * " $ - # $ ( $ !( $ %( *1 ) $ )
# $ ('$: ) ) * 2 ) $1 )) $ $# % '$) % (,$ (
) $ ) > ! 9 '$ % (:$! $
!$
!(*%
- %$ '$ ) !(*%)$+
(
> 0 # $ !(*%( - %( $
0 )( ) ) * !(* ) % (,$ (
*%) ! 2 ?$ +;- )$
$ !" # $
(,$ +$ $) * ! '( %$ ) $1 )) !( :
' % (,$ ( # $ !( '$ ) ) * $ !(* $) 0$ ' '$ % ( (
'$ ) $' ! ! 92
(
)(! = $

! $

' 0 ) ! 9 '$ )

$ !" # $

!" # $

+ ))$
$) $ !( $+ 8 ; !2

+ ))$

' '$) % ! % ) *(*$ '$ ) 8 ; '$ )$


$ !" # $ - $ $
)$ $ $ * ) ' - ' ,$ " ! $
,( * ! ( 2
$ ! %! 9- %()( D$ ) - ,( * - " $ $ $ '" ! $ E , ! 9 '$ )$
$ !" # $ $ !( $+ ( ' 0$ ( D ! $ '$ ) 0 ' # ( '
$ %$! !)$ - * :
'$ !(* ! ! 9- ' ! ( - ,()H)( $- $ !2E2
,) " ! '$ )$
$ !" # $ $ $
*1 ) $ 1 # $ '$ ) 2
)$*$ !(*
)$
$ !" # $ 2 ' * !
) $ ) !( 0$ ! ( $ ) D#
% $ - $*% $ % $ ) - %$ (
$
$% $ $ ! 9- $ !2E2
6) '$ )$ ' ,$ $ * ,$ ! ( $ !" # $ = $ $ $+ )- ' (1:$! $ ). !- $
)- '$ ! $ - '
- ! !- $ !2
) $ ,( *$ $ !" # $ =
D ' !! 9!( %( )E 8.1 ' D'
$ $- $ $ ! !- 0 '$('
) $
' * > ! ( E2
%) ! ! 9 '$ $! ( '$ )$ ' ,$ $
$ !" # $ D7 '$ *6 ! $ $))$ - !( $( , $ - ! (16! $ - ! E 7 '$ ) $ * ()( % ;% '$ ! '
' ! %) 2
? 6! ! '$ !( !$% $ "! ! '$) * * D%
, +- 1)(!- $ %$ - $ !2E )
'
D*(0 *$ $ 6 ! - '$ %) 4 *$ - 1( - !
'$ E %$
*%)
$) $
$ $+% $
!( %( )2
)(! =

2 2 %) ! $! ( $+% $
'$) ' ,$ $ $ ) $ !" ! $ ) ! $ ! 9
'$ %$ $ % (' !! (
* $ ) - ' *6 ! !( $( 6, ! *$
(1 $ )$ $ $ %( 1 )
!(* * :6 ' $+% $ 9 '$ $ ! ( $ *$
'$$ 2

$+% $ 9 ) !(*

! ! 9 $ !" ! 2

(
?( $ ! ! 9 '$ ) '$ 8 1 ! 9- ) $ 1 ) '$ !( ! $ ) $ %(
$/
0& '$) :(! ' *6 !- $) *(0 *$ )) $ )
$ !! 9 * % ) ! 9
!( %( ) $ % $)) (
%2
+$ ! !
'0' )
% ) '$ !( ! " ! !( %( ) D $) + ! 9- ) $ ! 9%$ *% ) E- '$ ! % !
,. # $ 16 # $ D!( ()- $)( ! 9$ " ! - 0$)(! - *(1 )
! ) - $# ) 1 - % (% ( $!$%! 9
!(( ' ! 9E $ $) ! 9 *1 $) !(*% 3 ) $ % 2
1 $ 0 !9
6) '$) ))$
$ ( 0$ 1 )2 ( ! " ! '$ ) %(
$ $ # $* !( %( )2
+%)( ! 9 '$ ' ,$ $
$
$ 0(! ) %$ * :6 '$ ) * ! 9- $) :(! $)

' 0 ) !9

2 2 $ ! $ )$ ! ! $ . # $ ,( *$ ) '$) % ! % ) $ ) ,( *
$ '" ! $ $ !" # $
0& '$ '
$ ,( - ' ,$ $ ! $)
6*1 % (,$ ( ) '$ )$
$ !" # $ - ) $ , ! 9 $ !( $+ (
' 0$ ( 2

+ ))$
$

2 2
*$
) !( ! " !
'$ 8 1 ! 9- +. !(* )$ ! % !
'$ )$ $ $ %( 1 )
! )2

' 0 ) !9
*$*; !( %( )- ) !( !$
!9 )
$+% $ 0$ 0(! ) !( %( ) - %

2 2 *% (0
' 0 ' )*$
$
% $ !$ $ )) $ %
'$ - ,$
7 '$# '$ ) "! ! 0(! ) !( %( ) %$ ) $! $ ! 9 '$ %$ (
$
)
*%! 9 '$ ' ,$ $
() ' *6 ! 2

Num. 7544 / 10.06.2015

17471
I

! 2
'$ , ! ! 9
$ ( > !9* ! )
0& '$) !( D%() ( - ! 0 . * ! 8 *( $ - !6 ( - $%$ ! ( - ' 6)$ * ! ) E2
? 6! ! '$ ) $ % ! 9- ' !! 9! ) ! 9 % ( ;' D %
'$
0 ))$ A$ $ ' 0$ ( ' (*$ - $+ ( 1 $ - $ !2E2
J( ! 9 % (:$!! 9 '$ ) 0$ ) $ $) ! 9 *1 $) !( $) *(0 *$ 2
$1 )) *1 $) $+ 2
!
- $ ! ( - 1 $+ - %
)$ !) - * ( *$ % $ 2
*% (0 ! ( ' *6 # $ %
'$ ' ,$ $ $
D $ 0 ( *$!
*$ - $1 $ 2E- $*(! (
$
2
*% (0 ! ( '$ '
% ) %$ % $))$ $ $ )$ # )
'$
*(0 *$ - 7 ' 6* ! '$ ) $ % ) $ !() % ;% !()@)$! 0 2
%$ ) (1 $ 0 ! 9 ) 6) '$) () (! ) )$ %$ ( )
!( ' ! $ - %$ ) !(
!! 9 '$ () %$ (
$ %$ ' *
'$ ;% !
!) +& 2
+%)( ! 9 '$ $ ( )) *$ '$ $! ( %)6 ! %$ ) !(
!! 9 '$)
%$ (
$= ! ! $ > ! 9 ' *$ 6 2
)(! B=

$ % $ ! 9 $ )$

$ !" # $ 2

+ ))$
$

? $ $ ! 9 '$ )$ % ! % ) $( $ '$ )
$ % $ !9D
) 0 H$3$ 8()'- ( (K H - '
! *$ 5 $!8 - ! (
' (E %) ! ! 9 $
) $ !$ ' )
'$) $ $! (
$%$
D*$*; $*(! ( )1 $+ - %
$ % $ 0 - $ ! 9- !! 95 $ !! 9- !! 9 ,. ! - * $
* )- $ !2E
,$ " ! $
$ % $ 0$ '$) ' ,$ $
" $ $ D!(*"' ' * - )$
$ $ 0
E !(' D
) - $+% $ (
- 1 '- $ !2E2
) $ ) '$ '
$ %$! )
! '"* # $ '$ ) '
D'
!)6 ! !( $*%( 6 - $ % 3() ,) *$ ! ) $ ' $ %(% )
1 $E
$ $ )$ $ $ ' ,$ " ! $
* ) ' +. !(* ) $ $%$ ( ' $)$*$
,( *$ ) D "! # $ - % ( $ '" ! $ E2
$ % $ ! 9 '$ $#A" ! $ '$ *(0 *$
1 $ !( $( , $ !(' , ! '$
) > $) , ! ( '$ *(0 *$ D%$ - ,) +- $ %
$*% E2
6) '$ ) $ !$
%
'$ )
! 9 ) !! 9- '$) !( ,) ! $- (1:$! -

' 0 ) !9

B2 2 0$
(1 $ )$ %( 1 )
% ! % ) $( $ - " $ $ !(' '$ )
% 6! # $ $ !" # $ 2

$+% $ 0$ $! ( '$ )$
$ % $ ! 9- %) ! 5)( $ ' 0$ $

B2 2
*$
) !( , 4 $ )$ $ $ % ;% $ 8 1 )
$! (
$%$
$+% $
! $ )$ $ $ % (%( $ *& $ ))6 '$)
!) +& $) !( 0$ ! ( ) *$ 2

" $ ! ! * 6 ! $ '( '$ '$) %$ (


$2
$! ( $ ) ) $
) > 2 "! # $ '$ *$*( > ! 92
$1 )) (1 $ )
) $ $) $ ( - *(0 *$
!! ( - ) *%) ! ! 9
( 6 ! '$) !( ) 0$ 2
$!( $ +$*$ '$) % (% %( $ ! ) $+% $ 2 ) ! $ ) ! $ ! 9- $) !) +& ;% ! !( 0$ ! ( ) *$ 2
)(! G=

$% $ $

! 9 ) $ !$ , ! ! 92

+ ))$
$

( $ +$*$ '$ )$ ' ,$ $ 6 $$ '$ $1 )) D6 $ "! ! - $ " ! - ! $ 0


'$ % (' !! 9E $% *$ '$ # $ %$ ) ' $ 3 ' *
$
$ !" !2
"! # $ (
> 0$ '$ $ 9 '$ $! ( %$ ( ) - * $ )
$*%( ) %) ! '$
% (:$! $ $ !" !2
J(*$ '$ ) ( (*
$ %( 1 )
' 0 ' ) ! % ) !((%$ ! 9% !% !9
$ !! 9 *1 $)
% ) $ ( - !!$%
)$ ' ,$ " ! $ '$
( ! $ - $+% $
(% ( '$ ,( *
$ 02
$#A$ ! ! 9 % 6! ! ' % (:$! $ $ !" !2 $ ) '$
! ) ( $+ )
$% $ $ ! 9 , )2
%) ! ! 9 '$ "! # $ ! $ 0$ %$ ) $ $ ! 9 '$ ' 0$ ( * $ )
D$ !$ $ - !( $( , $ - 6 ' ( - 0.'$( - $ !2E ,$ 7 '$) %$ *$ ' 0$ $ ) *
!9 )
(0 ! 92
M '$ $! ( ) $
C( ' * 7 ! D,( * !(
- !(
' ! ( - !(
- (%$
' *6 !E2
? 6! # $ '$ % (' !! 9 ' $!! 9 ' $ !$ 2
( $ +$*$ 16 ! '$ )$ %
'
$ $ '$) $ $)$*$
"! ! %$
* :6 '$ ) 0
$ $ '$ ) $ ( 2
%( ! 9 %$ ) !( $! (
> ! 9 '$)
:( - !( $ +$ )$ $ $
, $ D! $ ! 9C $ % $ ! 9- , + ! 9 $%$ ! 9E- %()(
(1:$! $ (
$) $*% ' %( 1)$ '$ * $ $, ! 42
$% $ $ ! 9 , ) !(* ! )* ! 9 '$) % (!& '$ $1 ))2 $+%$ " !
' 0 '$) %71) ! $ $ )2
)(! I=

' 0 ) !9

G2 2 $ %( 1 ) > 5 $ '$ )$
# $ %$ $
6 $ '$ $1 ))
' ' % (:$! $ '$ ! $ ! 9 $ !" ! - !( 1
)(
> ! 9 '$)
%
*(
!(*%( *$ ()$
%$
81!(
(1 !)$
!(* !
2
G2 2
)$ , $ % (!$ ( ' % (:$! $ $ !" !- %) , ! )$
# $ '$ , ! )$ $ %( 1 )
'$) $# % '$ $1 )) $ %$!
)$
% (%( $ ) $ $ 2

$!$%! 9 ' $ %$! !)$ $ !" ! 2

+ ))$

Num. 7544 / 10.06.2015

17472
N
(

%$! $ 16 ! '$) % (!& '$ $!$%! 92


6) ! . ! '$1 '$) $ %$! !)$ $ !" ! $ $ $
$ $ !" ! =
$ " !- $%$
!$
D!) , ! ! 9 '$ O(K> E- +. !(* )
!(
(*
$2
! ' ,( * ! 9 !(*%)$*$ 6
) $!$%! 9 $ !" ! 2
$1 (1 $ $) !( !$% $- %()( $ , ! 9 '$) %71) ! $ $) ,$ $ !" !2
' 0 )( ! 9 '$ ) $+%$ " ! $ !" ! 2
) 1( ! 9 '$ : . ! . !
*$
(1 $ $) % %$ '$ )$
$ !" # $
$ ) 0' 2
$ & %$ % (*( $ $) !( $ +$*$
' ,( ' $ )$ (1 $ $ !" # $ - !(*
% '$) % *( $ % 3()
0$ )2
$ & %$ !( & +$ !(*% $ ' $ ) $ ! ) $ $ '" ! $
. # $2
)(! L=

I2 2 $, - %
'$ ) % ;% $+%$ " ! - $) % %$ '$) %71) ! $ ) ! $
$ !" ! )$ $ $ %()( $ - ,$ % (%( $ # $ )$ !)( $ % (*( $
)
$ !! 92

0$

) !(*72

+ ))$

(
" $ '$ !(*% $ 9 ( )= ! 0 ! 9 '$ !( $ +$*$ % $0 * $ *$ '$ ) $ ! 9- $)$!! 9 '$ ) ,( * ! 9P *$*( > ! 9
$ $ ! 9 '$ ) ,( * ! 92
% '$ $+ = '$ ! % ! - $+%(
'$ * $ $ %$! )
2
?) , ! ! 9 '$ $+ ( ( )
? ( ;' 2 M
$ ! ( ) '$ ) $ ( ! 9 )$ % $ 2
( *$
* ! )
? (% $
$+ ) '$ )
! 9 !(* ! 0 = '$# ! 9- !(8$ " !
!(8$ 92
$ %$! $ $ ) 7 '$) ))$
$2
! ( ' $ !! 9 !(* ! 0 D!( 0$ ! ( - $ $0 $ - !()@)(# '$1 - $ !2E
" $ ) A. # $
( ) A. # $ = ! - * $ *$
!( !) 9P
!((%$ ! 9- ( *$ '$ !( $ - ,9 * )$ '$ ! *$ - $ !2
$ %$! $ $ ) 7 '$) ))$
$2
)(
'$ $ *$ !( !$% ) '$) 0$)) $' ! 2
" $ '$ !(*% $ 9 )$! ( = 1 - '
'$ % & '$ ) )$!
2

' 0 ) !9

I2 2
) > *1 ! ' $,)$+ 0 $ %$ ! . !- ( % '$ $+ (
' *6 ! $ %$! !)$ $ !" !
) > ' 0$ $ ,( ' ,( * ! 9!(*$
$) $+ ( $+% $
)$ $ $ (% ( 2

' 0 ) !9

L2 2 $ % $
$+ ( ( ) '$) 0$)) $' !
% (!$'$ '$ ,(
' 0$ $
) > )$ $
" $ '$ !(*% $ 9 ( ) %$ (1 ' $
,( * ! 9 %) ! 5) $ ) $,)$+ 9 (1 $ $) !(
- ) *%) ! 9 '$) $
!( $ +$*$
) $ ) > ! 9 '$ # $ ' % $ $
$2
L2 2
%$ (
%) !
$' !
!(*
*1

+% $
( )*$ $+ ( % "0 *$ %)
)- ! '"* !- (! ) ( % (,$ ( )- *1
)$ ( *$ '$ ) % ( ;' ) !( $!! 9
:
)$ % (% $
$+ ) '$ ! '
! 0 - %$
*$ $ '$ ,( * (
>
))$
$ (' ! * ( 2

, ! - '$ ) 6*1
% ( ! ! 9 !) * ! ) '$) 0$))
%
!9
' $) $ !( $ +$*$

L2B2 ? ! % $
$ ! 0 !(* !
'$ ) 6*1 %$ ( )- ! '"* !(! ) ( % (,$ ( ) %) ! )$ $
" $ ) A. # $
( ) A. # $
'$) 0$)) $' !
% ;% $ '$ )
$ !! 9 ( ) ) >
))$
$ (
' ! * ( 2
L2G2 $!( & +$ ) $ * ()(

!( !$%

) '$ )

'$) 0$))

$' !
) > 5) !( $! *$ $ ! 0
( ) $ ! $ '$ ) 6*1
'$ $+ 2 $!
$! %
'$ $+ (
*$
- '$ ! % %$ ( )- ! '"* !- (! ) ( % (,$ ( )2
! - $+%(
'$ * $ $ %$! )
2
" $ ' $+% $ 9 $ ! = %) , ! ! 9- $ ! %
- $0 9 $$ ! %
2
L2I2 )$
$+ ( '$ ,( * ' 0$ ( % $ $
$
%( % %$
J( * '$ % $ $ ! 9
'
)- ) > )$ $
" $ '$ !(*% $ 9 )$! ( '$) 0$)) $' !
%$
%) ! ! 9 '$ )$ ( *$ ( ( 6, # $
* ! ) D
$ '$ %
! 9(1 ' $ ,( * ! 9 %) ! 5) $ ) $,)$+ 9 (1 $ $) !(
!( !( ' 4 $ $ $) $)$*$ '$ ) ( ! 9- 7 '$ !( $! ( ( ! ( ) ) *%) ! 9 '$) $ !( $ +$*$
) $ ) > ! 9 '$ # $ ' % $ $
$2
$ !2E
? (% $
$+ ) $
! 9 !(* ! 0 = '$# ! 9- !(8$ " !
L2L2 ! $ $+ ( '$ ) 6*1 %$ ( )- ! '"* !- (! ) ( % (,$ ( )
!(8$ 92
$ ' 0$ ( ,( *
%( - ! ' $) $
%$! $ ,( * ) - %) ! )$
$ %$! $ $ ) 7 '$) ))$
$2
( *$ '$ !( $!! 9 ( ( 6, !
* ! ) '$) 0$)) $' !
:
" $ '$ 1 ! $)$!! 9 '$ ) ,( * ! 9
)$ % (% $
$+ ) '$ ! ' %
! 9 !(* ! 0 - %$
*$ $
? (!$' *$ '$ . $ '$ ) ,( * ! 9
'$ ,( * (
> ' $) $ !( $ +$*$
*1
))$
$ (
? (!$' *$ '$ % $ $ ! 9 '$ !(
' ! * ( 2
? (!$' *$ '$ ! ! 9 % 6, 2
1) ( , 1 1) ( , K$12
L2N2
!
$)$!! (
,( * ! 9 $ ' 0$ $ ,( '$ ,( *
*
!9 ! $ 0
' (
> ) ,( * ! 9 (1
' %$ * :6 '$ ' 0$ (
(!( $ +$*$ 2 R )( ! 9 '$ ,( )$ $ '$1 )
2
(!( !$% $ %(
2 !(
% (!$' *$ '$ . $ ( % $ $ ! 9 '$) !(
P %$
*%) $)
?( ! 0 2
$ !( $ +$*$
$) 1(
$+ ( '$ ) 6*1 %$ ( )- ! '"* !- (! ) (
( $ ) ! 9 ' $*(! ( - !( () '$ )
$
!$ $ ! % !
% (,$ ( ) '$) 0$)) $' ! - !
'$# ' *$ ) $ % (!$'" ! 2
' (*( 0 ! 92 $ ) " ! - %$ (1 !)$ , ! ( 2 ?$ $0$ 4 ,)$+ 1 ) 2
L2Q2 $ (
'$ ,( * $, ! 4 # $ ( % (:$! $ - ,$ % (%( $
? (!& $
!
'$ % $ '$ '$! ( 2
$ %( 1 )
! $ 0$ !( , $ )$ $ $ %( 1 )
- *(
$ $
$
*$
?$ *$ ) $
2
'
$) $ '$ $ ( )) *$ - % $ ' $ '$! (
( '$
*
!(
?$ *$ !
) !( $#A$ ! )2
$ %( 1 ) > 5 $ '$ )$ % ;% $ !! (
'$ )$ $ $ !( $#A" ! $ 2
$
! . !2
?$ *$ * : 5,
L2S2 ?) , !
# $ ( % (:$! $ - ' 0 ' ) ( !()@)$! - '$ ! 0
?$ *$ ) $
!! ( - $! ( * $ ) - $ *
$ %( 1 )
%$
!( $
$)
" $ '$ %) , ! ! 9- (
> ! 9 $ 9 '$ % (:$! $ 2 $)$!! 9 '$ )
(1:$!
% (%( - '$# $) %) '
$) $ '$ $ ( )) *$
,( * ! 9 "! ! $! ( * $ ) 2
!( '$
' 0$ $ ) $
0$ %$
,( * )$ ' , ! )
$
? (!& $
!
'$ % $ '$ '$! ( 2 ) 1 $ ' (%(
!( 2 %( 1 )
- 0 ) $) % (!& $) % (' ! $ , ) !(* ! '$ ,( *
" $ '$ %$ 0 9 $ () ! 9 '$ % (1)$*$ 2
! $ 0 $) $ )
(1
*1 $) %( '$) $! ( '$#
2
0 ) ! 9 '$ % (!$ ( $ ) 2
R )( ! 9 '$ ) $ ( !(* (%(
2
L2 T2
!
$)$!! (
,( * ! 9 (1 $ $) $ ( ) 1( ) < 1)
'$ !(* ! ! 92
% (,$ (
$ ' 0 ! )
*1 $) !( $ +$*$ '$) 0$)) $' ! ' % (,$ ( 0 ! )
*1 $) !( $ +$*$ '$ ) 6 $ 2
) > $) !( $ +$*$ - 8 1 )
!(*%$ " ! $ $!$ 6 $ %$ ) $
%

Num. 7544 / 10.06.2015

17473
S

(!( $ +$*$ ' % '


$$ (2
? (!& $
!
'$ % $ '$ '$! ( 2
*%! 9 '$ ' ,$ $
() $ $# % '$ $1 ))2 '$ $2
?$ *$ '$ %$ %$! 0 2
() '
- ()$ 6 ! - $ %$! $ * 1 ) 2
" $ '$ *( 0 ! 9
(*( 0 ! 92
"! # $ ' $ !() ! 0 2
6)$
) 2
( $ +$*$ ' $
! $ "! # $ ' % $ $
$ !((%$
2
$ %( 1 )
$
" !2
J$ *$ $ '
) '$ 1 ! 0 ) > ! 92
! $ 1)( - K H - ,; * - 1 ! '$ ( - %6 $ K$1 $ %$! ) > '$ ' !! (
$ ! !)(%"' $ $ ). - 1 $ '$ ' '$ $ %$! ) > '$ ( ( %$
* :6 '$ )
' ! ! 9 '$ ,( '$ !(
D
E- $ !2
" $ '$ , )
$ ) 1 ! '$ ) ,( * ! 92
**
>$* $ '$ ) ,( * ! 9 '
) $ ' %(
,( *6 !
$ 0 ! '$ ) + + 2
R )( ! 9 '$) %$! $ %(
'$ )$
%$ ) 1 ! !(
' ,( * ! 92
> ! 9 '$ ) ,( * ! 9 $
' ,$ $ ! $ 2
M '$ )$ ,$ *$ $ *& !(* $ '$ )$
%$ !()@) 1(
!(* ! 5 $ *1 ) $ '$)
% *1 ) , ) '$ %) , ! $) $1 ))%(
'$$ !(
! 0$ % ;% $ - !(*% $ ' $ )$ '$$ ) $ $ - $ !2
(*%
,( * ! 9 $! ( P !(
% (' ! $ ( *$ !()@)$! 2
( $ $)$! ; !2
;' ) !((%$
$ $ ( %$ ( ) ' % $ $
$2 $ 0 ! '$ ) K$1
(! ) !(* 1)( - K H - ,; * - $ !2
<61
!( ' ! $ $ ) !(* ! ! 9 $ ) % ( $!! 9 '$) % (% ' 0 '
' ) $ '$ )$ * )$ % 6! # $ !(* $) ! 1$ $ : *$ 2
6) '$) %71) ! '$
' % ! 9 '$ ) !(* ! ! 9 $ , ! 9 ' $ $2
<61
!( ' ! $ %$ , )
) ,( ' ,( * ! 9 *& !(*%)$
!(*%
5) *1 $)
%2
$ ) > ! 9- ,( * ! 9 $ > )) *% $ 9 '$ '(! *$ '$ $+ 2
$ 3 '$ % $ $ ! ( * ) *"' 2
! *$ '$ ) * $2
? (' !! 9 $ > )) ' 6 ' ( 0.'$(2

J$

'$ $ ( )) *$
!(*% 5)$
%$
$ $
)$
0$ ' 0

*1 )$ $ $ % ;% $ % '
$$ (
'$ ) % $ '$ '$! ( 0(! ! ( )2

L2 2
>
$# % '$ $1 )) ' 1
$ %( 1 )
$ (
$! ( %$ # " ( $) $ *$*1 $ % ! %$
1$ )$
*$ $ !(* $ - ,) %( 0 *$ $ $) ) $ $ $
*%) ! ! 9 $ )
!
) > $) ' 6)$
)
%$
$ ()' $ !( ,) ! $ ' ! $%6 ! $
!
*1 $ %( 1 )
$
" !2
L2 2
!
$)$!! (
1 '$ ( ( $ - 0.'$( - $ !2
!(
' $ * :
'
K$1 $ %$! ) > '$ - ' !! (
$ %$! ) > '$ - $ !2- $
$**
>$* 5) '
)*$
+ + 2

,( * ! 9- '(! *$ '$ $+ - * $ %
'
$
" '$ , )
$ '$ ,( *
) !(* + +$ (! ) - 1 ! '$ ( - %6 $
$ ! !)(%"' $ $ ). ( 1 $ '$ ' '$
5) $ % %$ '$ ,( * ! ' (
$ ' %(
,( *6 ! $ 0 ! '$ )

L2 B2 ()@) 1(
!(* ! 5 $ %$ !(
% (' ! $ ( !
!()@)$! 0 , )
!(*%
,( * ! 9 !(
'
) - $)$!! (
)$ ,$ *$ $ '$ !(* ! ! 9
- $ 0 ! '$ ) K$1 (! ) $ (
0
) ' %$ $
$- %) ! 1( $ ,( *$ '$ !( ' ! $ )
!(* ! ! 9 % $0 ' $- '$ !
%($
) $ '$ )$ * )$ % 6! # $
!(* $) ! 1$ $ : *$ 2
L2 G2 $ $'
!(
'
) !(*
'(! *$ '$ $+ % $ $ ! ( * ) *"' % (' !! (
' (0 ) *1 $
$ " !
) >
%) ! ! (
,( *6 # $ ' $ ! % ( ( $ 0 ! '$ ) K$1 %$
* ))( !(*% $ 9 '$) !(
$1 )) - !( $ +$ !(* %) ! $)
' ,$ $
% )) !" ! $ 2

*$ $ '$ % (' !! 9 '


) $ ) K$12
$ ' ( )) !" ! $ '$ % 1) ! ! 92
?
U
= !(*%$ " ! !(* ! ! 9 ) A. ! 2
= !(*%$ " ! * $*6 ! !(*%$ " ! $ 16 # $ $ ! " !
= !(*%$ " ! '
)2
= !(*%$ " ! % $ ' $ % $ ' $2
= !(*%$ " ! $ (! ) !.0 # $ 2
= $
' ! 0 $ %$ $*% $ $'( 2
= !( ! " ! $+% $ ( ! )
)2

-B

$! ()(

) ))
' $ $ 7) * $ )$ ) ! " ! 8
!( %(
5 $ % ( $ 0 *$
) (! $ !(*
'$ )$ !)
$ $ ! ) '$ ) ! )
!( $*%( 6 - !(*
*$
' %$ 1)$ %$ !(*% $ ' $ $) *9 # $ $ $ 0()
$ % $ $) !(
0 4( $! (); ! # $
,( *$ )$ !( ' ! ( '$ 0 ' - '$ '$ )
%$ %$! 0 '$ ) ! " ! !(*
! 0 !(
! 0 $ %$ * $ $0 9 $0() ! 92
'$ ()(
$()( 8 '$ !( 1
'$ $ ( )) $ $) ,
! '
'
) ' ! ! 9 $! '6
1) ; D
E % *$ '$
+ ))$
! )
! $ ., ! - %$ # " '#
# $ !( $ +$*$
'$ $ $ $ %$! $ $*$ !(* ) ) - *$' *1 $ - ,( $ $ " # $ - $ ' - $ !2- *1 $%$ ! ( $ )
$ 0' # ( '
# $
$ ! % 4( '$ % ! % '$ * $ ,( *$ ' ! . ! $ ) % $ '$ '$! ( '$ % (1)$*$ $) ! (
*1 ) ! " ! ) $! ()( !( () ' $) !( $ +$*$ : '#
$ ) * " '$ " ! $ '$ )
)$ $ ) ' ! ! 9 ? *6 2
$ $ 3 4 ! $ ., ! 16 ! *1& 8
'$ % (%( ! (
) $ '
0 9 (1 $ )
)$
) 6*1 ' !! 9 '$ ' 0$ ( $ ' ! '"* ! ! $ ., !
$! (); ! '$ ! !)$ ,( *
(
0$
- # $ %$ *$ $
)
$ '
$$
'$' ! 5 $ ) ! " ! ( ) $! ()( ! '"* ! *$ !(* % (,$ ( )*$ 2
) !(
!( !$% ) '$ )$ ' ,$ $ * " $ '$) ! .! ) * ' ' ! ! 9 $! '6
1) ;
+ ))$ '$ ()(
$()( $ $ ( #
$! (
8 (
>
) $ ( ' , ) !( ' ! ( = ) $ ' '
0$ !(*%)$+ $ # " ) $ )
$) ! 0 !($+ +$ *1 ) $ )
) %$ * " ! 2
( !(
8
! )
0& ' )
!( !$% $ '$$ $
!
!(* 9 =
5
,( *
' 0$
$ )$
!
!(*%( ! 9 '$ ) * " 0 0
$ $) ,$ ;*$
)2
5 $
$ !! ( - % (!$ ( ' 6* ! '$ ! 0 $ $ $) $)$*$
) '$) $* $ $ ' 2
5 $0() ! 9 '$ ) ! " ! '$) %$ *$ ! $ ., ! ' 0 )) $) % ' * '$ )$
$( $ # $
! )$ $) !( $ +$*$ 1 (); ! $(); !2
! # $ $) !( !$% $ 9 ) $ +
! ) '( '$ ) * " - $) $ $ ' *1& 8 '$ %$ *$ $ ) $ '
, * ) > 5 $ *1 $) % (!$' *$ ! $ ., !
%) ! )$ % $ '$ ) 0$
! 9 ! $ ., ! $ ) ' ! 9 (1 $ $) *$'
)2 $ ) * $ + * $ - ) $ ' ' $ * " 8 '$ ,(*$
! ' %( 0$ ! % )

Num. 7544 / 10.06.2015

17474

! " ! # $ !( ' ! ( $
, 0( # $ $) $ % $ $
$- +. !(* ! ' % ;% $ '$ ) ! 0 ! $ ., ! ! . # $ ! % )$ *%) ! ! ( '$ ) ! " ! ) $! ()( $
) (! $ 2
?
'$) * ! '$ $,$ " ! (1)
'$) ! .! ) * 16 ! D
TIC T GE $ $ $ ! .! ) * '$ ()(
$()( '$ ) (*
R )$ !
8 (% %$
$,( * ) $ ( $) ! (
1)(! !(*7 '$ *$ ('()( ! $ ., ! $ ! # $ *1 '$ (* ! 9- !(
! $ ' 0 ) ! 9 ' ,$ $ ! ) - # $ $%)$ )$ 8 1 )
'$ $ $ - $
" $ ! ' % ;% $ '$ ) *$ ('()( ! $ ., ! # $ 8 '$ '$ $ ( )) $) ) * $ - # $ 8 '$
( ) * " 2
) $)$*$ ' $ $ 1)(! $ $,$ +$ )$ % $ '$ $1 )) $) % (!$ ( '$ ) ! " ! - %$ ; *1& $+%) ! $ )$ $
" $ *$ ('(); # $ '$ $ ( )) $ ) )
%$ %( $ !
%$ $
$ !(*%$ $ ! ) '$ )$ * " $ ! $ ., # $ - !$
( () $ $) !( $ +$*$ ! $ ., !- 9 $ ) 7 # $ $ , ' $ $ !( $ +$*$
'$ ) $
%) ! ! 9 % 6! ! $ ) 0 ' # ( '
2 +. * $ +- $
$ $ $ 1)(! % $ +$ !(
! $ ' 0 ) ! 9 $)
$)$*$ !(*%$ $ ! ) # $ 8 ' *% $
( ) * " !(* 9 = ) !(*% $ 9 $+% $ 9 ( ) $ ! - )$ $
" $ ' %$ $
$ %$
) 1 ! -(
> ! 9 !(* ! ! 9 '$ )
,( * ! 9- ) 7 '$ )
!(*%$ " ! '
) $ ) 1 ! ' ,( * ! 9 !(
' % (!$'$ '$ ' 0$ $ ,( - ) !(* ! ! 9- ) ! $ ! 9 '$ !(
) % !% !9$
$ ! 0 !(* !
) !(* ! ! 9 ' (0 )- ) %) , ! ! 9 '$ % (:$! $ - )$ 8 1 )
%$ ( ) ' ( $ ) ! 9- ) % ! % ! 9 $ $# % '$ $1 )) !((%$
- ) % $ '$ '$! ( '$)
$
'$ )
! 0 $ %$ $*% $ $'( - )$ !(*%$ " ! $ (! ) !.0 # $ - $ !2
$) % *$ ! !)$ '
) * "
()(
$()( 6 $ ( '$ ) $ ' '$ $ 6*1 = ) $ $ )
0$ $) ! 0 $ $) $))$ $ $ $P $) & $
0
) $ ' 0$
- '$ $
5 $ $ ) & $ 8 *6 ) ) P $) $!( $*$ ) !( $ 0 ! 9 '$) *$' *1 $ 2
$) % *$ ! 8 8 #
$ 1)(! '$ !(
2
$)
% *$ - '$ (*
*$ ('()( ! $ ., ! % (:$! $ ' 0$
! 9- # $ $ $) !(
'$) 1)(!
N '$) $ ) $! $ $ # " % $ + $ '$ ,( * '$%$ '$ - $
$1 ))$ )$ 8 1 )
- '$ $ $ $
" $ % ;% $ '$ ) *$ ('()( ! $ ., ! $) '$ $ ( )) *$ ' % (:$! $ ' 0$
!9(
%) # $ $ ( % (!$' *$ 2
) $ ( 1( ' ) $ ' '$ ) $ $ )
0$ - $) $ ( $ - )$ ! ! $ . # $ $
!
'$) %) $
'$)
$* () P )
,( *
' 0$
'$)
* $ ) $ $ $ - +. !(*
! ! 9 ) $ ' '$) % (1)$*$ '$ !( * ! 9 *( ," ! '$) *% ! $ 8 *
$ $) $!( $*$ - +. !(* '$ )$ %( 1)$
!! ( '$ !( $ 0 ! 9 '$) *$' *1 $ 2
) 1)(! $ !$ $ '$' ! ) 1 (' 0$
$ $) %) $
$ -%
'$ ) !( !$%! 9 '$ ) & $ 0 !(*
$* - '$ ) $
$
!
) , ! ( )- '$ )$
, ! ( 0 ) - ( $) * ! $+%) !
'$ ) $( !$)@) ) - %$ %
$ ' ) $
' 0$
!) , ! ! 9- ) $!$
'$ ) $ !( $ 0 ! 92 ) 1)(! #
$
!$
$ ) $ ' '$) $))$ $ $ $ ) $ $0() ! 9- '$) ! !)$ $(); ! '$) % (!$ (
$
$+ $ - '$ ) $ $
# $ $) (
'$ )$ $ $ * ,$ ! ( - +. !(*
'$) , ! ( # $ !( ' ! ( $ $) $))$ 2
$) $ !$ !
) * "
& !(*
!) !$
) ) % (*(! 9 '$ ) )
)$
!
'$) $!( $*$ 2
%$&
*1& # $ 0 )( $ ) % $ $ 0 ! 9 '$) *$'
*1 $ - # $ % $ $
$ $ %( 1)$ '$ )$ $ $ '$! (
'$ )$ $ $ !( $#A" ! $ (1 $ ) )
(1 $ ) $ ( # $ $) $ 0() 2 ) % *$ 1)(! '$ !(
&
$) '$ *$ ('()( ! $ ., ! % (:$! $ ' 0$
! 9 : '$ ! 2
) $ ( 1)(! $ !$
$ ) $ ' '$) !( 8 *6 '$ ) % (*(! 9 '$ )
) - '$) $ , ! ( '$ $ *
'$ ) *%( 6 ! '$ ) '# ! 9 ' $ ) '$ 0 '
) ' 1)$2
!
*1& ) ( $ '$ )$ * ) ) $
,$!! ( $ *& , $#A$ - $) $ *$!
*$ '$
* 9 '$ % $0$ ! 9- $) % (!& ' **
)$ $ $
%) ! ! ( - ) 0 )( ! 9 '$ )$ %( ! ( '$ )$ ! " ! $ 1 (*"' # $ 2 1( ' ) $ ' '$) !( 8 *6- '$ ) $
!
'$) ;
- % $))
$*$ *%) ! $ )$
, ! ( '$
! 9- $) ! 9 $% (' !! 9- $) ! (
5)( *1 $) $ , ! ( *$
*1 )$ ! $ - .*% (*$ !( $#A" ! $ '$ )$ * ) ) $ *& !(* $ %$
% $0 ' $2
$) $ !$ 1)(!
! ) $ ' '$) $)$*$ '$ ) $!( $* - '$) , ! ( 1 ; !
1 ; ! - '$ )$ $ $
$ !! ( - '$) ;) !(*
% (' ! $ ' $ +
$ !! 9
# $! )% ($
!( $ 0 2
!(*%)$ *1 )$ ! ! $ . # $ ,( *$ ) '$) $!( $*$ # 6 ! $ $ $ 2
$) #
! - 1( ' ) $ ' '$ )$
$( $ # $ 8 %$ *& $) '$ $ ( )) *$ *& ! ) '$ )$ ! " ! $ '$ ) 0 ' '$ ) $ = ) $! ; ! '$ %) # $ ) $( !$)@) )
) $( '$ ) $0() ! 9- %$ , ) > *1 ) $ ' '$) $!( $*$ 2 ) % *$ 1)(! '$ *$ ('()( ! $ ., ! % (:$! $ ' 0$
!9 $ $ ) ! )
1)(! G '$) $ ) $! $ '$' !
) $ ) > !9 '
% (:$! $ ' 0$
! 9- $) $)$*$
!(*
'$) % (!$' *$
'$ ) ! 0
! $ ., ! $) $)$*$
!(*%$ $ ! )

) $ ( 1)(!- %
'$) !( !$% $ '$ ) & $ 0 !(*
$* - $ !$
$ ) $ ' '$ ) !")@) ) !(*
$
!
) , ! ( ) ' 0 )) $) * ! $+%) !
'$ )
$( !$)@) ) - )8( # $ ! $) $ '
$ $) !( $ +$*$ '$ )$ *()"! )$ '$ ) 0 ' - '$ ) $ " ! *()$! ) - '$ ) 8$ " ! '$) $ *$!
*$ 2 *1& 1( '
*1 *& % (, '
)$ 8 %; $
(1 $ ) ( $ '$ ) 0 ' $ ) $ - ) 8 ;
% (0$ '$ )$ $( $ $0() 0$ - ) $0() ! 9 $) $ *$!
*$ - '$ ! $) % %$ '$
)$ * ! ( $ ) ( $ '$ ) ' 0$
1 (); ! - +. !(* ) $) ! 9 ! ) $ $ * ! 9- 0 1 )
$)$!! 9
)2
$) $ !$ 1)(!- $ ' ' 6* ! '$ ) $ - $) % ! % ) $ '$0$ *$
$(); ! - !) *6 ! 1 (); ! (!( $
$ ) $ 8 ; - $) % ! % ,( *$ )
'$ ) $()(
$) ,; )
2
) >$ *1& $) *('$) $(' 6* ! $(# .* ! '$ ) $
!
!(*%( ! 9 '$ ) $
1( ' ) $ ' '$ ) $! ; ! '$ %) # $ % ' * ! ) '$ ) $()( - # $
! ) '$ ,( * )(1 ) $) $ $ ' 2
$) #
1)(! % (, ' + $ $) !( $ +$*$ '$) $!( $*$ - '$ ) $ $
!
!(*%( $ P '$) , ! ( 1 ; !
1 ; ! P '$ )$
$ !! ( $ $ $)
& $ 0
$) , ! ( 1 ; ! '$ )$ ' % ! ( P '$ ) ( $ ) ! 9 ' 6* ! '$ ) $!( $* P '$) ! !)$ '$ * "
,) +( ' $ $
'$ ) ! 0
8 *
$) *$'
*1 $ 2
+ ))$ - ) * " '$ ()(
$()(
% (, ' + $) !( $ +$*$
'#
$ ) $ % $! '6 (1) ; 2
()( $ ,(! ) > $ $) & $ 0 $ ) $ !(*%( ! 9 # .* ! (
> ! 9 !$)@) ) P $ ) $ ' '$) $ +
* ) 0$ $ ) P $ ) $ !) , ! ! 9P $ $) !( $ +$*$ '$ )) '$ )$ %) $ '$)
* ) - '$ '$) %
'$ 0
'$ )$ $ $ ' % ! ( $
!
) , (); # $ ) *$' 2 1( ' ) $ ' '$ ) 1 (' 0$
- ) $ ' 1 ! 9 1 ( $( 6, ! - %) ! ! (
*$ !$ - ' 0 )) $) % ' * '$ ) $0() ! 9- $ + !( ' ! ( '$) !(
# $ % (%( ! (
) * $ + $*% )$ 1 $ $!$ 6 $ %$ ) $ ' '$ ) 1 ()( *('$
'$
)$ ! " ! $ '$ ) $
*$' *1 $ ) '$) ! ( $ A$ 2
$()( % $ !(* $)$*$ $
!
'$) !(
) $( '$ ) $! ; ! '$ %) # $ - %$
) > ) !(*%( ! 9- $
!
' 6* ! '$ ) $ ( $ $ $- $) % (!$ ( %$ ( $ " ! - $) *(0 *$ '$ )$ %) # $ )$ $ $ !( $#A" ! $ - )$ '$,( * ! (
$! ; # $ , ) > *1 ) 8 ; '$ ) $ 2
) % *$ 1)(! $ !$
$ $) !( !$% $ ' & $ 0 !(*
$* (1$ - $0 '$ !
)
,( *
$ ) $ !(*%( ! 9 ) $) ! 9 $ $ )$ $
! $ '$ )$
1 (*()"! )$ *1 )$ $ $ , ! ( $ %$!., # $ 2
$) 1)(! $ (
1( '$ $) *('$) ' (
> ! 9- ) $
!
, ! 9 '$) ( 6 ) !$)@) ) - ) ' 0 9 $) ! !)$
!$)@) ) 2
$) $ !$ 1)(! $ ' %$ % *$ 0$ ' *1 '$ )) ) $
!
!(*%( ! 9 '$) $ +
* ) 0$ $ ) - $) ! (
5)( *1 )$ $ $ , ! ( 2 *1& $
$,)$+ (
(1 $ ) 7 '$ !")@) )$ * $ $
0$
! 9- (1 $ ) '( ! 9
%)
*$ ' ;
$+
)$ $ $ *%) ! ! ( " # $ 2 ) #
1)(! $ '$' !
)
!) , ! ! 9 '$) & $ 0 - ! 5 $ $ ) '$ , ! ! 9 ' )
$+$*%)
*1 $) * $ '$ !)
' !( ;* # $ $ > ))$ 2
) > $) !( !$% $ '$ 1 (' 0$
- $)
, ! ( # $ ,) /+$ $ ) ' 1 ! 9 '$) & $ 0 - )$
>( $ 1 ( $( 6, # $ $) % ! % ) 1 (*$ - +. !(* ) *%( 6 ! '$ ) !( $ 0 ! 9 '$ ) 1 (' 0$
) ,) " ! '$) , ! (
;% ! $ ) $ !( $ 0 ! 92
)#
1)(! $ !$
$ ) $ ' '$ )$ %) $ - '$) % (!$ ( *%) ! $ )$ $ $ , ! ( 0 ) - '$ ) ,( ( . $ ) $ *%( 6 ! !(* 0 ' $
'
'$ $
$ $) $!( $*$ P '$ )$ , ! ( '$ $) ! 9- '$) *$!
*$ '$ $% (' !! 9 $+ )
$+ )- '$) ! !)$ 1 (); ! '$) ' ,$ $
% 0$ $ ) '$ )$
' % ! ( *& ! ! $ . # $ ) ' ,$ $ * : 2 ) 1)(! $+ , + ) $
$ ! 9 $ $)
* ) - $ )$ $ $ , ! ( '$
! 9- $) ! 9 $% (' !! 9P $ ) $
!
' 0$
;* ! '$) $ ;
% $)) - +. !(* $ )$ $ $ $ %$! ) > ! ( $
!
) , ! ( ) '$ )$ $ $ ' % ! (
) *1 $
# 6 ! $ $ $2
) "% * $ !$
$ )$
!
!(*%( ! 9 '$ ) $ - $ $) *" ('$ ! ) ' $ ' - $ $) *('$) $(# .* ! ' 6* ! '$ ) $
!
$ $ $ $ )
' 6* ! ) ( ," ! - ' 0 )) $) % ' * '$ ) $! ; ! '$ %) # $ - $) ,$ ;*$
(! - +. !(* $ $) * $ ) (# $ ) $ !) , ! ! 92 (! 1)(! 1( ' $)
% (!$ ( '$ " $ '$) % ! % ) % '$ (# $ $) ,$ ;*$
$(); !
(! - $ ) >
$ ' *& % (, ' $) ! (
5)( *1 $) % ! % * ,$ ! ( '$
) $! ; ! '$ %) # $ 2
) (0& 1)(! $ '$' ! ) 8 ; '$ ) $ - 1( ' $) % ! % ,( *$ ) '$ ) $
, - $) *" ('$ '$ ' ! 9 1 ()
$) 0 ) $
%) ! ! 9 $ )
' ! 9 $) 0 '$ ,( * ! (
'$,( * ! (
$(); # $ - +. !(* $) $ '$0$ *$
$(); ! - *$ $( (); ! 1 (); ! (!( $
'
)$
$ $ $(); # $

Num. 7544 / 10.06.2015

17475
B

)$ $+ ! ( 2 J )*$ - $) '$ & 1)(! *$ ('()( ! $ ., ! & $) 1)(! !(*7 ( $ )$ * " $ '$ ) 6 $ '$ ()(
$()( '$
+ ))$ # $ !)( $) % (!$' *$
'$ ) ! " ! $) $)$*$ !(*%$ $ ! )
0$ ) 2
* "
()(
$()(
$ )
!(* $ $)
+ ))$ %( !( 1 $, ! 4*$ - ) '# ! 9 '$ ) % 6! ! ( )
'$ )$ !(*%$ " ! $ !) - *1
'
$
$ ( ) $ 0 ! ) ! 9 !( !$% ) ( *$ ('(); ! - +. !(* ) $ $)$*$
0$ ) $ %$! )*$ $) ! (
*1 $ * " !(* 9 $)
'$ $ ( )) *$ ( $ 1)$ $) *$' *1 $ - $) ,(*$ ' 861 '$ 0 ' ) ' 1)$ - $ %$! )*$ '$ ) ! 0 ,. ! '$ ) ' $ $# ) 1 ' - +. !(* '$ ) % ( $!! 9 ' 0
' $*$ " ! $ ! 6 (,$ 2 V 8 '$ ! !(* $ $ $ 1)(! !(*7 % $ +$
$
!(
! $ ' 0 ) ! 9 $)
) $)$*$
!(*%$ $ ! ) - # $ '$ ,( *
)(1 ) > ' - $ $ $ #
$ ( $) ! ( ' 0$ $ !(*%$ " ! $ 2 *& - '$ '$ ) $ '$) 1)(! '$ !(
$ %$!., ! '$ ! '
'$ )$ * " $ - $ %('$
$1 )) :
*$ *1 $) !( !$% $ - % (!$' *$
! ' % (% '$ ! '
' $)) - $) $)$*$ !(*%$ $ ! ) # $ %$ *$ $ $) '(*
%) ! ! 9 '$) !( $ +$*$
$
!(
!( $+ ( %$ ( ) - ! '"* ! - (! ) ( % (,$ ( ) - '$#
) $' '$ ) ) * 2
()(
$()( &
* " $ $ ! ) $ $) '$ $ ( )) *$ '$ ) !(*%$ " ! * $*6 ! !(*%$ " ! $ 16 # $ $ ! " !
$! ()( %$ # " ) * :(
% '$) $ !(
! ' +$ ' $! *$ $ ) $
'# ! 92 )$ !(*%$ " ! $ $ ! " ! $ $ $! ()( ! % ! $ ) ! '
%$ '$ $ ( )) : . ! . !
(1 $ $) *9 - %$ ) $ '$ $ ( )) *$ & *% $ ! ' 1)$ ' %( '$) !( $ +$*$ ! $ ., ! $)
) 1 ()( - ) $()( - ) ,. ! - ) # .* ! - )$ * $*6 # $ ( )
$! ()( 2 $ * $ - )
'$ ()(
$()( % (%( ! (
) $ '
%$ $
$ (1 $ $)
$*$ 1 (); ! % (% '$) & $ 0 - (1 $ $*$
!(* ) ) *$ ! 9- ) ) ( ) % ( $!! 9 '$) *$' *1 $ P (1 $ $)
$*$ '$ ) $
) $ % - '$ '$ ) %$ %$! 0 $(); ! !( *( ; ! - '$) $! ( # $ $
% (%( ! ( $ '$ )$ $ $ %) ! ! ( P +. !(* '$)
$*$ $! (); ! '$ 0 '$ ) %) ! ! 9 '$) 1$ ! $ ., ! ) ( # ( ' 2 $ ' '$ )
()(
$()(
*& ' %(
$) !( !$% $ $ $ ! ) ' $ $ ' ! %) $ )$ $) ! ( # $ $) 0 ! )$ - % (%( ! ( $) % $ $
$ $)
) * $ '$ $ $ $ $ !( $ +$*$
'$) ,$ ;*$
) %$ * :6 '$ ) , * ) > ! 9 *1 $) % (!$ ( ) *$ ('()( '$ )$ ! " ! $ - % $%
$) $ '
%$
'$ , ! - %) $:
$ ()' $
! ( '$ ) 0 ' # ( '
- '$) !( $+ %$ ( )- ! '"* ! ( (! )- '$ ,( * $*1)
!(* !
$ , ( '$ )$ $ $ % (1)$*$ % (% '$ )$ ! 0
! $ ., # $ 2
) %$ $
$ '$ ) * " '$ ()(
$()(
*1& $
. * *$
(!
) !(*%$ " ! * $*6 ! : # $ )
) > ! 9 '$) ))$
$ * $*6 !
& $!$ 6 %$
#
, ! $) ,$ ;*$
)) > )$ $ $ ! $ !( $#A" ! $ $+% $
' '$
'$$ (1 $ )
)$ - )8( # $ % (%( ! (
!( $+ ( (*1 ( ( ' 0$ ( # $ %( $ $ :(! $) !(
(!
$ !(*%$ " ! - '(
$
, !( )
$ +( % $ $
$2
)$ !) $ '$ ! " ! $
$ %( , 0( )
) > ! 9 '$# ' '$ )$ ,$ *$ $ * $*6 # $ $ ) (%(
'$) $ 7 $ ) $)$!! 9 % $! '$) % (!$' *$
,( *$ ' $+% $ 9
!( ' ) !( $+ 2
!( 1 ! 9 ' $ * "
) !(*%$ " ! $ !(* ! ! 9 ) A. ! $ $ ) > %$ * :6 '$ )
* 9 ' '$$
,( * ! (
(1 $ )
)$ P $ )
!(
!! 9 '
' !
( ) ( $ ! $ %$!., ! '$ ) * " $ ! $ ., # $ - '$' !
*$
) > - '$ ! $$ > - : , ! - !( !)( $- $ !2P $ )
) > !9
% $! '$) $ *$ P $ ) '# ! 9 '$) 0(! 1 ) $ %$!., ! '$) ' ,$ $
!) $*6 ! - +. !(* $ $)
$ ! 0 !(* !
- $ ) 7 '$) '$1 - $ !2
$ %$! $ ) !(*%$ " ! $ $) ! *$ '$ ) ,( * ! 9 !(*%$ " ! '
)- $ 1( % '$) % $ $
$ '$ ) 6 $ $ $1 ))$
%$! $ ' *1'9 2
$) ! 9 ) ! *$ '$ ) ,( * ! 9- & 8 1 ) $ ) $ $ 3 4 '$ ) * " )
) > ! 9 '$ ' ,$ $ !(' - ,( *
))$
$ !(*
$ $) % (!$' *$ ! $ ., ! +. !(* '$ '$ $ * '$ ,( *$ $ %$!., # $ %$
) 1 ! - $!()) ' - $)$!! 9- % (!$ *$ '$ )
,( * ! 9 '$ % $ $ ! 9 ' $ $ ' ,$ $
,( *$ - 0$ 1 )*" ! - *1;) ! ( 6, ! - !(* $ # $*$ - * %$ !( !$% ) - )$ - 6, ! - $ !2
$) ! 9 ) !(*%$ " ! '
)- & '$ ! 1)$ )
) > ! 9 '$ )$ $! ()( $ '$ )
,( * ! 9 ) !(* ! ! 9 $ ) % $ $
$ '$ )$ ! " ! $ - 1& %$ * :6 '$ ) 7 '$ ,$ *$ $ '
) '$ 1 ! 0 ) > ! 9 '$ ) ,( * ! 9P 1& %$ $) 1(
$'
!(
'
) P %$ !(* ! 5 $- !(( ' 5 $ !(*%
,( * ! 9P %$ !()@) 1(
!(
% (' ! $ ( *$ !()@)$! ( !(* $!
% (!$' *$ ) (
*" ('$ $ %$!., ! $ ) $ ' ' )
!(
- !(* & $) ! '$) ) 1( ( 0
) - # $ !(
/+$
$!
# $ %$ *$ * ) )$ !( ' ! ( '$ $1 )) '
) 1( ( % $ $ ! ) %$
) $ '$ )$ ) * ! ( 2
!( 1 ! 9 '$ )
()(
$()(
) !(*%$ " ! (! ) ! '
$ 6 )) ' ) % %$ '$ ) ! " ! $ ) % $% ! 9 '$ ,
! '
'
(! $
G

'$*(! 6 ! %$ ) $ % ! % ! 9 ! 0 $ ) % $ ,( *$ ' '$ '$! ( - & $) % %$ # $ & )


)$ (! ) '$) !( $ +$*$ ! $ ., !2 ) !(*%$ " ! %$
% $ ' $ % $ ' $- ,( *$ ) $
%$ $
$ ) )) '$ ) 0 ' - # $ $# $ + 8 1 )
%$
! -(
>
%$
$ ) %$ $
$- !( 1 /+ $ * "
%$ * :6 '$ ) '# ! 9 '$ )$ '$ $ $ ! $ ., # $ )) '$ ) * $ +
)$ '$ ) ! " ! - ) ! 6! $ $*%
!$
'$) !( $ +$*$ ! $ ., ! % $ $
( () $
6*1
! '"* ! - 9 *1& $ !( $+ ( ( ,( * )
,( * ) - $ $*$ !(* ) )
$) *$' *1 $ 2
*1& & %( ! ( ) $ ' ' $ * "
) !(*%$ " ! $
' ! 0 $ %$ $*% $ $'( %$ * :6 '$) '$ $ ( )) *$ '$ ) $ %$ ! . !- & $) % %$
# $ $ $ )
)$ (! ) '$) !( $ +$*$ ! $ ., !- )$ *%) ! ! (
%$ %$! 0$ (1$ $ %$ )$ 0$
!(
$ ) > '$ ) % $ ,( *$ ' '$ '$! ( - '$
* $ # $ $) %$ *$ 8 %( " ! % (% '$) # $,$ ! $ ., ! $ %( - +.,$
) $
!( 2
!( 1 ! 9 '$ )$ * " $ ) !(*%$ " ! '$ !( ! " !
$+% $ ( ! )
) $ $ ) >
0& '$) !( $ +$*$ '$ )$ * ,$ ! ( ! )
) - ) 0 )( ! 9 '$ ) $ ' 0$
$) $!( $ +$*$
$ %$! $ ' # $))$ # $ ,( *$
% '$) % *(
) ! )
)2
$ %$! $ ) *$ ('()( '$ )$ ' , ! )
$+%$ *$ '$ %$) $ '
%$
) > $) !( $ +$*$ ! $ ., ! $ ) $ () ! 9 '
% (1)$* & # $ )$
! 0
8 1 ) ' $ $ 3 4 ( % (' /+$
%$ $
$ %) ! 1)$ ) $ !( $+ ( 2 ?$ # " $ % (' / !
%$ $
$ !(*%$ $ ! ) '$) !(
! $ ., ! $
$# $ +$ ! 0
' '6! # $ # $ !( %( $ ) ' *$ 9 (! )- # $ %) $ $ ) $ () ! 9 '$ % (1)$*$
" !-0 ! )
!( $+ '$ ) 0 ' $ )- $#
*% $ ! ' 1)$ %$ '(
$
) %$ $
$! $*$
) * $ + $*% ) *( 0 ! 9 '$) ) * $ '$ )$ ) * $ ! % ) $ ' '$ )$ * " $ '$ ! 6! $
! $ ., !2 ?$
!( $ 58(- $) % %$ !
; (* '$) ) * $ )$ ) * $ 8 '$ $ $,( 4 %$
0 $ '$ *" ('$ !
# $, !) $ ) $ % !% !9
*%) ! ! 9- +. !(* ) %) ! ! 9 '$) !( $ +$*$
'#
$
!(
$ ) # $ $ $$ %$ $
$
,$ 1)$
' '( 2
$ $)) - $ '$ # $ $)
%) $: *$
' '6! ! 1
$ ) %$ $
$ !((%$
# $ 9 $ %$! )*$ !(8$ $
*1
$ ,(! *$ !(*%$ $ ! ) '$ ) % $ $
$- %$ # "
$ $ )
$ !! 9 $ $
)
*1 ) $ *$*1 $ '$ ) !(*
$' ! 0 '$ ) $ ( - '$ * $ # $0& '$ ) $ () ! 9 !( :
'$ )$
# $ - $ '$ $ ( ))$ (0$
8 1)
$
" $ # $ % $ %) ! 5 $
! ( $*1)
$ !( $+ ( ,( * )
( ,( * ) 2
*& - $ % $ & # $ ( $) ) * $ )$ ) * $ $ $ $+!) 9 '#
# $ $) * ))( % $ $
$ %( 1)$ - ! ) !( '$ $ )$ $
" $ ' '6! # $
)$
$ !! ( $ ) ) - !( %(
$) 7) * 0 4( $ %$! $ ) % $ $
$ %(
%$ )$ ! " ! $ (! ) $' ! 0$ - # $ $ 3 )$ # $ ) % $ $
$$ $ $
$ %( $ !
(,$ + ) $ '
*7) %)$ ' 0$ $
! ( ' $ !! 9 *1 ) $ %$ ( $ $ $
) !(* $ $ ) $ *$*1 $ '$ ) !(*
$' ! 0 2
$) ! 9 )$ ( $ ! ( *$ ('(); # $ $ %$!., # $ '$ ) ' ! %) - ) !(*%$ " ! ! $ ., ! *%) ! % $ ' $ %$
! $ ., ! *$ - %$ ) # ) !( $)
*" ('$ ' ' ! 9 # $ !)( $ % (!$ ( !(* (1 $ 0 ! (
! ) - %) $: *$ '$ % $
$ - 7 ' $0 '" ! $ - ,( * ) ! 9 ' $+%) ! ! (
: , ! ! ( $; # $
$! (
*$
- $ !2- 9 ,( *$ ) $ $ $ % ' % $ $
$2 7 '$ "! # $ '$ $1 )) !(8$ $
*1 ) *$ ('()( ! $ ., ! # $ %('$ % (%( ! (
) $ '
!( $+ ( ' % $ $
$- $ !! (
$+%$ " ! $ ' $! $ (1 $ $) ,$ ;*$ - ! $*$ $ $) $ !( $ +$*$ 6! ) $ !( , 4 (1 $ $) !!$ (
) 2 ?$
+;- $ %('$ %) $:
) ) *
+ !( $ $ 0$
! ( ( $1 )) % 6! ! - # $
)) ' % (+ * ! 9 *%) , ! ' '$) $1 )) ! $ ., !- *%) # $
%$ $
$'8 1)
$
" $ !(* '$ !( !$% $ ! ' - ) # ) !( ) %$ *$ 6 '$ $ ( )) 8 1 )
$+%$ *$ ) ) $ 0 6 '$ *( 0 ! 9 %$ ) $ ' 2
) ! $ ' 0 ) ! 9 '$ ! $ $) %$! $ # $ $ 0()$ 0 )( $ ) % $ $
$ '$ )$ ! " ! $ # $ ) ) * 8 ' !( $
) , ) > $) %$ .('$ $' ! $ 3 )
$ #
%$! $ ! ) , + 5 $ %$ !(*% (0 $)
' %$ $
$ '$) !(
! $ ., ! $) '$ $ ( )) *$ '$ ) !(*%$ " ! ! $ ., ! %( ' '$
* ,$ $ ) $ ) > ! 9 '
'$ $ * ' ! 0 ( ! ' % $ $
$2
<
$' !
!(* $ )
' %$ $
$- $ $) # ) $
$
$) $ 6 ' ' ' % $ $
$%$! % !)( $ $ ) $ ,( * ) ! 9 $
$)$*$ =
( *& % (!$ ( !(
'$ ' ,$ $ !(*%)$+ - $) !(
(1:$! $ '$ ) 0 ) ! 9- +. !(* )
)$ '$ ) $+$! ! 9 '$ )$
# $ % (%( '$ %$
!(
) %$ $
$2
+ %$ *$
* ))( $)$!! 9 '$ % (!$' *$
*$ ' 0 ) ! 9 '$#
) ' ,$ $
% ' %$ $
$ D% (0$ (1:$! 0$ $ $0 $ - #A$ (
- $ ! )$ ' (1 $ 0 ! 9- $ ! )$ '$ 0 )( ! 9- 71 # $ - $ !2E2 *& - !(* %( $ '$ )) (1 $ )
)$ '$ ) $+$! ! 9 D!(*- *1 # "- %$ # "( - # - $ !2- E- ( $ $ $) '(!$
) 8( '$ $)$!! (
' $ 3
!(
% (0$ ' 0 ) ! 9
$
5)$ $ )$ ! 0
'$ $ 3 4 5 % $ $
$8 1 )2
0 ) ! 9 '$ ) !(*%$ " ! ! $ ., ! !(*%(
$!( & +$
& ! % 4 '$ *(1 ) > $) ' ,$ $
% '$ 1$ - '$ ,( *
$ $) ! ( ' - $ ) ! ! 9 $ () ! 9 '$

Num. 7544 / 10.06.2015

17476
I

% (1)$*$ - %$ +; ( & $
0 ) !( $ +$*$ !( !$% ) ( % (!$' *$ ) %$
!(
!(*%$ " ! $ %$
) $2
% (%( ' ! .! ) * 16 ! !(*7 W'$ ! " ! %$
( W&
'$) *$!
*$ $ $ ! ) '$ )
) ' (%(
-: # $! % ) * $( ) * 8
'$ $1 $
! .! ) * ) $
%$ ( '$ $+$- 4 - ( $ (! ) ( !( $ +$*$
$)@)$! ) P %$ ; +; (
, ! (,$
( $) $ '
$+%$ " ! $
' %$ $
$ ( !(
'" ! - ( )$ * $ +$ $+%$! 0$ '$ !( $ +$*$
! % !
- 9 %) $: *$ $ !(*% '$ %$ # " ( $) ) * $ )$ ) * $
!!$' # $ ( ()
), 1$ > ! 9 ! $ ., ! 9 # $ !( $
# $
!(*%$ " ! ! $ ., ! # $ $ ) ! ! ) %$
) 0 ' '$) :90$ $ ) (! $
!( $*%( 6 2
(
)(! 2

! $
$ ('()(

! $ ., !

% (:$! $ ' 0$

% (:$! $ ' 0$

()(

$()(

! 92
$

) !( $ +$*$ ! $ ., ! !(* ! 0 8 *
$ !( .
$0() ! 9
$0 9 0 ! ) ' )$ ! ! $ . # $ '$ ) (! $ $ ! ' *(*$
8 ; !2
( 1 ! 9 '$ ) ! " !
) * ))( '$ ) # ) '$ 0 '
) '# ! 9
' ! ' ! . # $ $ ) % $ '$ '$! ( ,( *$ '$ ' 0 '$)
% (1)$*$ '$ ) (! $ 2
! $ . # $ 16 # $ '$ ) *$ ('()( ! $ ., ! 2 $+%$ *$ ! 9
$
()(
$()( 2
) > ! 9 '$) ))$
$ ! $ ., ! '$) 0(! 1 ) $ %$!., ! '$ ) * "
' $ ' $ ) !(*% $ 9 ' ,( * ! (
' '$ - ) !(* ! ! 9 '$ )$
% ;% $ '$$ - ) ' ! 9 ( ' )
*$ ! 9 (1 $ % (1)$*$ '$
! 6! $ ! $ ., !2
! - $)$!! 9- $
$
$ % $ ! 9 ' ,( * ! 9 '$ ! 6! $ ! $ ., !2
'$ , ! ! 9 '$ % $
$ %) $: *$ '$ % (1)$*$ # $ % $
$ %( ' $ %$ * :6 ' 0$
! 9 ! $ ., ! - ,( * ) ! 9 ' 8 %; $ !(
! 9 %( ' % (0
0& '$ ) $+%$ *$ ! 92
%) ! ! 9 '$ % (!$' *$ $+%$ *$ ) $ ) 1( ( - !( () '$
0 1)$ - % $
$% $ $ ! 9 '$ )$ ' '$ - 6)
$ % $ !9'$ $ 2
$ !
'$) * $ )
*$ 16 ! '$) ) 1( (
$ %$! 58 )$ ( *$ '$ $ $ 2
) 1( ! 9 '$ !( !) ( - $' !! 9 ' ,( *$ !(* ! ! 9 '$)
$ ) 2
%) ! ! 9 '$ )$ % $ '$) $1 )) ! $ ., ! %$ * :6 '$ ) %) , ! ! 9

%( ' $ % 6! ! '
)2

' 0 ) ! 9 '$ )

' 0 ) !9

2 2 V , ! ) ,) " ! '$ ) ! " ! $ )$ ! 0


8 * $ $ )
,( * '$ %$
'$ ) (! $ $ ' ,$ $ "%(# $ P '$*(
! (
$ %$ ! . ! ! % )$ !( ' ! ( '$ 0 ' '$) & $ 8 * - +. !(*
$ %$! $ ) ' 0$
) ! )
) ) % (1)$*$ *1 $ ) P $ ) >
)$
# $ ! '"* # $ ( '$ ) 0 ' # ( '
*1 ( % $ ' $
'$! ( ,( *$ '$ ' 0 ' ! ! ( $) ! ( '$ *1 ) ! " ! )
$! ()( 2
2 2 $!( & +$
) > ) $ * ()( !( !$% ) '$ )
$ % $ $)
, ! ' ,( * ! ( (1 $ ,$ ;*$
!(* ! )$ $ $ '$$ (1 $ $*$ '$ ! 6! $ ! $ ., !2

%$
)

2B2
!
$)$!! (
,( * ! 9 '$ ,( * !(
' % (!$'$ '$
' 0$ $ ,( !(*
%6 $ K$1- ' !! (
$ ! !)(%"' $ - (
>
) '
,( * ! 9 !
5 $ ) % (!$'" ! - $
5) $ % %$ *1 !
('
)*$ *1 ' 0$ ( % (!$' *$ '$ . $ ( % $ $ ! 9 '$
!(
!(* $ # $*$ - * %$ !( !$% ) - )$ - , )) '$ !6)! )- 6, ! $ !2- ) > ) '
,( * ! 9 %$ ,( *$
)$ $ $ '$$ (% ( 2
2G2 ?) $: % (1)$*$ $))$0
!(* %
'$ % ' '
0$
! 9 '(! *$ ) ( $+%$ *$ )- ,( * ) % $
$ (1 $
,$ ;*$
) % (%( )$ 8 %; $
'$# '$ %$ !(
5)$
0& '$ ) $+%$ *$ ! 9 ( ) (1 $ 0 ! 9 )
*$ ! 92

! 9 $ $# % (1 $ $) *$'
2I2 $ ) >
$1 )) $+%$ *$ ) %) ! )$ '$ $ $ '$) $1 ))
! $ ., ! D!( () '$ 0 1)$ - $
$ $*6 ! ' (1 $ 0 ! (
$ ) $ !2EP * $: *1 ! $) * $ ) ' ) $)
*$ '$ ) 1( ( $ %$! )$ ( *$ '$ $ $
'$ !(*%( *$ $ $) ) 1( ( ( $
)$ $ + '$ '$ ! *%
$ % $ $) $ )
%$ !(
)$ 8 %; $
,( * ) '$ 2
2L2 ?) , !
# $ ( % (:$! $ - ' 0 ' ) ( !()@)$! - $
% (:$! $ ' 0$
! 9 $ $# % (1 $ $) *$'
)P ' $ !
$*% $ ' $ % (%(
!! ( - $ 3 ) )$ *$ $ ,$
% $0
$! ( '$# ' - $ !( ! $ '$ )$ $ $ ,( )$ $ '$1 )
* $
) *( 0 ! 9
$&- !
*1 ,)$+ 1 ) %$
)$ ' , ! )
$ %( 1 )
- 0 ) $) % (!& $) $ ) 2

) >
0 %$
9 '$
,( *

2N2 ? ! % $ $# % '$ $1 )) %$
!( $
*$ $ !(* $
* ' 0$ ( () *1 $, !6!
$ %( 1 ) - '(
%(
!(*% 3 !(*% 3$ '$*(
$*%
$!( $ +$ )$ $ $
%( ! (
) > $) ' 6)$
)
%$
$ ()' $ !( ,) ! $
' ! $%6 ! $ 2
2Q2 ! $ )$ !( !) ( '$) $
$1 )) - $+%$ " ! $ ( '$)
% (:$! $ ' 0$
! 9 %$ * :6 '$ $+ ( % "0 *$ %) , ! - $
' 0$ ( ,( *
%( - ! ' $) $
%$! $ ,( * ) )$ ( *$ '$
!( $!! 9 ( ( 6, !
* ! )- $ ( )$ % (% $
$+ ) '$ ! '
" $$
! 9 !(* ! 0 - ! $ !(
'
) !(* '(! *$
'$ $+ ( % $ $ ! ( * ) *"' *1 $
$ " !
))$
$ (
' ! * ( - ) >
%) ! ! (
,( *6 # $ ' $ ! % ( 2
2S2 +%( $ %71) ! )$ !( !) (
$+%$ " ! $ ( % (:$! $ '$ * $ !)
'$ $! ( '$ '
)$ D $+
$+% $
5 $ ( )*$ *1
%(
) % ( ;' ) !( $!! 9 * ! ) %$
$) $ !( $ +$*$
*1 ))$

'$) $ $ ' '(! *$ ) - ( '$ ' ! $ 0 *1 $) %(


) - 6, ! - ' (0 ) - $ !2E! ! 9 !) - %) ! )$ ( *$ '$
*$ $ '$ ,( * (
> '
$ (' ! * ( 2

Num. 7544 / 10.06.2015

17477
N
2 T2 ? ! % $
$ ! 0 !(* !
D'$1 - $ $0 $ !()@)(#
!( 0$ ! ( E '$ ) 6*1 %$ ( )- ! '"* ! ( (! ) %) !
)$ $
" $ ) A. # $
( ) A. # $ '$) 0$)) $' !
% ;% $ '$ )
$ !! 9 ( ) !(* ! 5 $ %$ !(
% (' ! $ ( ! !()@)$! 0
'$ ,( * !()@) 1( 0 !(*%
,( * ! 9 !(
'
)) > ,$ *$ $
$ ( 0
) ' %$ $
$- !(*%( 5 $
!( $! *$ $ $ + !(* ! ! 9 %$ % $0 ' $- '$ !
%($
) $ '$
! ( '$ ! !(* $) ! 1$ $ : *$ 2
2 2 $!( & +$ $) $ ' % (,$ ( 0 ! )
*1 $) !( $ +$*$
'$) 0$)) $' !
'$ , ! $) !( $ +$*$ - 8 1 )
!(*%$ " ! $
# $ '$* $ %$
$) ! ( 5)$ *1 )$ $ $ ,( )$ $ % $,$ " ! $ 2
)(! 2

$ )

0$ 2

' 0 ) !9

2 2 (*%
)$ '$$ % ! % ) (1 $ ) ( $ '$ )
0$ $)
$*
0$ 2 ? ! % ) *('$) (1 $ $) $ ( $ 2 ) $ $+%) ! ! (
() '$ $ ( )) '$ %$ ) 8 *
) )) '$ ) 8 ; - '$ , ! )$
8 ; # $ '$) % (1)$* '$ ) %( ! 9 '$ ) $ $ )
0$ 2
$ $ *%) ! ! ( ! $ ., # $ (! ) %$
'$
0 9 ! . ! (1 $
! $ . # $ '$)
$* () '$) $ !(*%( $ 2
) $0() ! 9 '$) %$ *$ ! $ ., ! $ %$! $ $ $ % (1)$* 2
) %) $
$ 2
! $ . # $ 2 ) *(0 *$ '$ ) $
)$ $ $
!( $#A" ! $ D$ ! ( - '
- , $ '$ ) ) - $!) % - * $$ E2
2 2 $ ! $)$
!
! ! $ . # $ '$) !(*%( $ '$)
$*
$% $ $ ! 9
$ % $ ! 9 '$ )$ ' ,$ $ $ ! )$ $ )
0$ 2 " ('$
() - $) ! (
5)$ *1 ) $ %( ! 9- ' ,$ $ ! $) *(0 *$ '$ )
' (1 $ 0 ! 9 '$) , * *$
) > ! 9 '$ "! # $ ' ( $ ! 92
$
) )
$%$
) $+ " ! '$ ,$ ;*$
( ;* !
$ % $ ! 9 '$ ,$ ;*$ $) ! (
*1 $) *(0 *$ '$ ) $
'$ )
(1 $ 0 1)$ ' 6 *$ 2
) 2
) * $ ) $ $ $ = $( ,$ - *( ,$ - 8 ' ( ,$ 2
$( ,$ 2
!
!(*%( ! 9 ' $ !( 4 - * $))
!) 2 ) * $ )
2B2
) > )$
!
- !(*%( ! 9 ! ! $ . # $ '$ ) $( ,$ )$ (# $ = )$ $ $ % (% $ - ! ! $ . # $ %) ! ! ( 2 1 $ 0 ! 9
$) ! (
5)$ *1 ) $ %( ! 9 '$ ! $ )$ % (% $
) $ '$ )$
'$ )$ ! ! $ . # $ '$ )$ (# $ '$ , ! ! 9 '$ )$ % (% $
'$ )$
%) ! ! ( '$) * $ ) )$ (# $ *& , $#A$ $ ) 0 ' # ( '
(# $ '$) * $ ) 2
'$ ! ) $ $))$06 ! $!( ;* ! : , ! ) *%( 6 ! '$ )
*( ,$ 2 (*%( ! 9 $
!
2 *%( 6 ! '$ ) *( ,$ %$ )
$ 9 ( $ 1)$ '$) $! ( * $ ) 2
& $ 0 2 $%$ ! ( $ ) ! 0 8 * 2 ( * ! 9 *( ," ! 2
8 ' ( ,$ 2
$ ) $ 2 ? (% $ 2 !)$ '$ )
2 R )( ! 9 '$
2G2 $ ! $ )$ ! ! $ . # $ - !(*%( ! 9 % (% $
'$ ) *( ,$
) *%( 6 ! %$ ) & $ 0
%$ ) # ) '$ 0 ' 2 ( * ! 92
'$ ) 8 ' ( ,$ - $) ! (
5)$ *1 ) $+ " ! '$ 0 ' $ ) $ 2
1 ( ,$ 2
! $ . # $ # $ 0 ,$ '$ ) $
%) $ 8 1 1)$2

$1 '$ )$ ! 0
8 * $ !( *
%$ ( ) !()@)$! 0$ %$ $0
$) !(
) $ '$ )
2

'#
* $+!$

!9%
) !(

$ ' ! !9
2I2 $*
,( * ! 9 (1 $ $) % (1)$*$ '$ !( * ! 9
* ! 9 '$
*1 $ ) ! ) - $) ! (
5)( *1 $) $ ( $ $ 1) )$ $ $
$%$ ! ( - %$ '$ $ ( )) ! ' 861 '$ % ( $!! 9 '$) *$'
*1 $ 2
2L2 $ % $ $) ! !)$ '$ )
- ) $ ' 1 ! 9 $ $) %) $
$
) 7 # $ $ , ) & $ 8 *6 : , ! ) $!$
'
$ 9 ( $ 1)$ '$
)
' ! ! ( %$ ( ) !()@)$! 0$ # $ %( $ ! $
7
$ %( 1)$ ) $' !! 9 '$) $ !( *2

)(! B2

1 (' 0$

$ $) %) $

& $ 0 !(*
$* 2 !")@) ) !(*
$
!
)- , ! ( )
$ " ! '$) & $ 0 2 J ! ( 0 ) =
! 9- $) ! 9 $% (' !! 92
0$
'$) & $ 0 2
> ! 9 % (! ( $ ! ( 2
> !9
!$)@) ) %) !$)@) ) 2
! 9 ; (, 8$ $ ; (, - * ) 0$ $ )2
1 $ 0 ! 9 '$ ! %! 9 ' (
*$
!$)@) )
'$ !")@) )$ 0$ $ )
* ) *1
*$ ;% ! 2
$*$ '$ !) , ! ! 9 '$) & $ 0 2 ( !$% $ ' $ %"! $2 (*$ !)
1 (* )2
? ! % ) ! ! $ . # $ *( ,(); # $ , ! ( ) '$) ! ! $ $
' & $ 0 = *( $ $ - % ( (! $ - *$ 6,
*$ >( 2
) $ $ * )2 ? ! % )
% '$ 0$ $1
0$ $1 2 ) $ $
0$ $ )= ! % ; *$ , $ ; *$ 2 ) $ $ *( $ - % (
,( 2
) , ! ! 9 '$ , ! ! 9 ' $+$*%) '$ %) $
* )
,!
' $!( $*$ % ;+ * 2 R )( ! 9 '$ ) 1 (' 0$
'$ ) $!$
'$ )
$ !( $ 0 ! 92

)(! G2 ) $))$

B2 2 (*%
$) ' ,$ $
%
*1 )$ ,( *$ '$
! 9 $+ $

$ '$) $))$ 2 J ! ( # $ $) !( ' ! ( $ 2

'$1 $ $) %
)- , ! ( )

'(
> ! 9 !$)@) ) - $) ! (
$ $) & $ 0 2

!%

5)(

B2G2 $) ! ( ) % $ " ! '$ '$ $ * '$ $


! $ ' $+$*%)
'& $ 0
,!
' $!( $*$ % ;+ * - *1 )$ $ $ ' % ! (
) *$' - %$ : , ! ) *%( 6 ! '$ ) 1 (' 0$
) $!$
'$ )
$ !( $ 0 ! 92

$ $ $ )

$0() ! 92
$

!)$ $(); ! $ $ $2

$
!

B2B2 (*%
)$ ! ! $ . # $ *( ,(); # $ , ! ( ) '$)
% +( ;* ! ' & $ 0 - $!( $ +$ 5)$ !(* ! $ '$
!) , ! ! 9- '$ , ! '
$+$*%) %$ * :6 ' (1 $ 0 ! 9 ' $! (
) >
*$ ;% ! !(* ) ) % $) * ! ( !(% - !)
' !( ;* # $ $ > ))$ 2

(
) *('$)

' 0 ) !9

B2 2 ,$ $ ! ) * " 0 0 '$ ) * "


'$ ) $( !$)@) ) %$ $0 '$ ! )
$
$ " ! '$) & $ 0 2

G2 2

$!

' 0 ) !9

$ $) ! !)$ $(); ! $ $ $- ' ! *

$) % (!$ (

Num. 7544 / 10.06.2015

17478
S

? (!$ ( $(); !
$
$+ $ 2
) $
$(); ! $+ $
$) % (!$ ( '$ *$ $( > ! 9- $ ( 9%(
$' *$ ! 92
$
A$ %$ , ! ) - )0 $ ! ) > '$ 2 $
A$ 1 $ 6 $ *('$) $ !6 !2 !! 9 $(); ! '$) * '$ )$ ) !$ $ 2 J( *$ ' $ ( 9
$' *$ ! 92
!! 9 $(); ! '$) 0$ 2 J( *$ ' $ ( 9 $' *$ ! 92
) & $ 0 !(*
$
$(); ! 2 *% ! $ 8 *
$ $) $))$ 2
? (!$ ( $(); !
$ 2 ! 0
. * ! 0()!6 ! )$ $ $
* ,$ ! (
) (*
R )$ !
2 !(
(! 2 ? $' !! 9
% $0$ ! 92
0$
! 9 '$) %
$ '$ ) $ ( *& % ;+ * ) ) *
'$ , ! ! 9
: ,! !9' )
'$) , ! ( # $ 8 !( ' ! ( $) $ *('$) $2

)(! 2

$ ('()(

'$) $+ $

*$

)(

# $ $) (

G2 2 $ ! $ $) % (!$ ( *%) ! $ ) ) % ( " $ - $ 1)


$) ! ( '$ !
5$,$! $ $ $ $) $
$(); ! $+ $ - $) % '$ (!
( $) !) * *1 )$ ,( *$ $ )
'$) %
$2
G2B2 $) ! (
) ! 0
. * ! 0()!6 ! *1 ) ' 6* ! '$ ) $ (
$ $ $ : , ! ) $ ' 1 ! 9 %) $ 6 - 0 )
$) ! $+ $ $
) >( $ # " 8 1
!( $ +$ *$ $ ' (% ( $!! 92
G2G2 '
$) ' 0$ ( , ! ( # $ !( ' ! ( $ $) *('$) $ '$)
%
$ $ )$ >( $ % ;+ *$ '$ ) ) * %$ 0 )( 5)( !(* $!
) (! $
,(*$
5 $ ) % ( $!! 92

! $ ., !

B
% (:$! $ ' 0$

! 92

'$

B
$

) !( $ +$*$ ! $ ., ! !(* ! 0 8 *
$ !( .
$0() ! 9
$0 9 0 ! ) ' )$ ! ! $ . # $ '$ ) (! $ $ ! ' *(*$
8 ; !2
( 1 ! 9 '$ ) ! " !
) * ))( '$ ) # ) '$ 0 '
) '# ! 9
' ! ' ! . # $ $ ) % $ '$ '$! ( ,( *$ '$ ' 0 '$)
% (1)$*$ '$ ) (! $ 2
! $ . # $ 16 # $ '$ ) *$ ('()( ! $ ., ! 2 $+%$ *$ ! 9 $
()(
$()( 2
) > ! 9 '$) ))$
$ ! $ ., ! '$) 0(! 1 ) $ %$!., ! '$ ) * "
' $ ' $ ) !(*% $ 9 ' ,( * ! (
' '$ - ) !(* ! ! 9 '$ )$
% ;% $ '$$ - ) ' ! 9 ( ' )
*$ ! 9 (1 $ % (1)$*$ '$
! 6! $ ! $ ., !2
! - $)$!! 9- $
$
$ % $ ! 9 ' ,( * ! 9 '$ ! 6! $ ! $ ., !2
'$ , ! ! 9 '$ % $
$ %) $: *$ '$ % (1)$*$ # $ % $
$ %( ' $ %$ * :6 ' 0$
! 9 ! $ ., ! - ,( * ) ! 9 ' 8 %; $ !(
! 9 %( ' % (0
0& '$ ) $+%$ *$ ! 92

$ '$ ) $ $

' 0 ) !9

2 2 V , ! ) ,) " ! '$ ) ! " ! $ )$ ! 0


8 * $ $ )
,( * '$ %$
'$ ) (! $ $ ' ,$ $ "%(# $ P '$*(
! (
$ %$ ! . ! ! % )$ !( ' ! ( '$ 0 ' '$) & $ 8 * - +. !(*
$ %$! $ ) ' 0$
) ! )
) ) % (1)$*$ *1 $ ) P $ ) >
)$
# $ ! '"* # $ ( '$ ) 0 ' # ( '
*1 ( % $ ' $
'$! ( ,( *$ '$ ' 0 ' ! ! ( $) ! ( '$ *1 ) ! " ! )
$! ()( 2
2 2 $!( & +$
) > ) $ * ()( !( !$% ) '$ )
$ % $ $)
, ! ' ,( * ! ( (1 $ ,$ ;*$
!(* ! )$ $ $ '$$ (1 $ $*$ '$ ! 6! $ ! $ ., !2

%$
)

2B2
!
$)$!! ( '$ ,( * !(
' ,( * ! 9 '$ ! 6! $
! $ ., !- %
'$ ) !(*% $ 9
$ % $ ! 9 '$ $+ ( ( ) $ ! !(
' !(
- '$ ,( * !(
' % (!$'$ '$ ' 0$ $ ,(
!(*
1)( - K H - ,; * - %6 $ K$1- ' !! (
$ ! !)(%"' $ - $ !2P

T
> ) '
,( * ! 9 !
5 $ '$# ' *$ ) % (!$'" !
%) ! ! 9 '$ % (!$' *$ $+%$ *$ ) $ ) 1( ( - !( () '$ 0 1)$ - (
$
5) $ % %$ ( $**
>$* 5) '
)*$ *1 ' 0$ (
%$
$% $ $ ! 9 '$ )$ ' '$ - 6)
$ % $ !9'$ $ 2
$
% (!$' *$ !(* 9 $ # $*$ - * %$ !( !$% ) - )$ - , )) '$ !6)! )!
'$) * $ )
*$ 16 ! '$) ) 1( ( $ %$! 58 )$
6, ! - $ !2- $ ' %(
,( *6 ! $ 0 ! '$ ) + + %$
( *$ '$ $ $ 2
)$ $ $ '$$ (% ( - '$ ) 6*1 %$ ( )- ! '"* !- (! )
) 1( ! 9 '$ !( !) ( - $' !! 9 ' ,( *$ !(* ! ! 9 '$) $ ) 2 ,( *$
( % (,$ ( )2
%) ! ! 9 '$ )$ % $ '$) $1 )) ! $ ., ! %$ * :6 '$ ) %) , ! ! 9
%( ' $ % 6! ! ' % (:$! $ ' 0$
! 9 $ $# % (1 $ $) *$'
)$ ' 2
2G2 ?) $: % (1)$*$ $))$0
!(* %
'$ % ' '
0$
! 9 '(! *$ ) ( $+%$ *$ )- ,( * ) % $
$ (1 $
,$ ;*$
) % (%( )$ 8 %; $
'$# '$ %$ !(
5)$
0& '$ ) $+%$ *$ ! 9 ( ) (1 $ 0 ! 9 )
*$ ! 92
2I2 $ ) >
$1 )) $+%$ *$ ) %) ! )$ '$ $ $ '$) $1 ))
! $ ., ! D!( () '$ 0 1)$ - $
$
$*6 ! ' (1 $ 0 ! (
$ ) $ !2EP * $: *1 ! $) * $ ) ' ) $)
*$ '$ ) 1( ( $ %$! )$ ( *$ '$ $ $
'$ !(*%( *$ $ $) ) 1( ( ( $
)$ $ + '$ '$ ! *%
$ % $ $) $ )
%$ !(
)$ 8 %; $
,( * ) '$ 2
2L2 ?) , !
# $ ( % (:$! $ - ' 0 ' ) ( !()@)$! - $
% (:$! $ ' 0$
! 9 $ $# % (1 $ $) *$'
)P ' $ !
$*% $ ' $ % (%(
!! ( - $ 3 ) )$ *$ $ ,$
% $0
$! ( '$# ' - $ !( ! $ '$ )$ $ $ ,( )$ $ '$1 )
* $
) *( 0 ! 9
$&- !
*1 ,)$+ 1 ) %$
)$ ' , ! )
$ %( 1 )
- 0 ) $) % (!& $) $ ) 2

) >
0 %$
9 '$
,( *

2N2 ? ! % $ $# % '$ $1 )) %$
!( $
*$ $ !(* $
* ' 0$ ( () *1 $, !6!
$ %( 1 ) - '(
%(
!(*% 3 !(*% 3$ '$*(
$*%
$!( $ +$ )$ $ $
%( ! (
) > $) ' 6)$
)
%$
$ ()' $ !( ,) ! $
' ! $%6 ! $ 2
)(! 2 $ %$ ( $
(

) 2

B
$

' 0 ) !9

Num. 7544 / 10.06.2015

17479

0$)) ' (
> ! 9 $ $ ) '$) !( 8 *6 !(* & $ 0 = !")@) )$ $+ -;
- % $))
$*$ 2
)
) * ) ) 2 ( !$% $
"* ! '$ ) 2 J ! ( '$ $ *
2
'# ! 9 ' $ ) '$ 0 ' ) ' 1)$2
) !( * '$ 1 6 ! $ '' ! 0$ )$ $ $ !( $#A" ! $ 2 $ $ '$
% $0$ ! 92 ! ' ! . ! $ , ( '$) !( * '$ ' ( $ ' ) $
!( ' ! $ '$ !2 ( $#A" ! $ '$ ) 7 % ()(
'$ $! ()( $ 2 %$! $
'' !
'$) * :
'
) 2 ! ' $# ) 1 ' ! % ) 7 $! (); !2
,$ $ ! ! 9 $ $ *9 $) 0
) $) *9 $ )2
% '$ * ) ) $ 2
$ - % $0$ ! 9
! *$ 2 ) $* **
)$ 0 ! $ 2 )
%)
*$
) '( ! 9 '$ !")@) )$ ;
2
) > ! 9 '$) $*
2 %( ! ( '$ )$ ! " ! $ 1 (*"' # $
) ! $*$ '$ ) )
) ))
!(
) * ) ) 2
! 9- ) *$ ! 9 ) 2
$ - ) *$
861
) *$
) ' 1)$ 2 $ $# ) 1 ' 2 1$
( '$ ) !( ' ! ) *$ 6 2
$ , ! ( '$
! 92
(* , ()( '$) % $)) ' $ $ % ( - ! ! ) ( $+! $ ( 2 ) $ ! ( *& , $#A$
) $
% $0$ ! 92 <61 '$ 0 ' ) ' 1)$ $) ! (
2
$ , ! ( '$ $) ! 92 ) $* $ 0 9 2 ) $* $ '(! .2 ) ;
'$) $
$!$% ( $ ( ) 2
$ !! 9 $ ($ '(! 2 ) ) $
) $ ! ( *& !(* $ - ! $ - , ! ( '$ ! *$ $ '$ % $0$ ! 92
% $)) )(!(*( ( 2 <61 %(
) !( $! $ 2 ? ! % ) % ()( $
)$ ( '$) $* )(!(*( ( 2
( (*
$ $ %(
)2 ? $0$ ! 9 '$
)$ (
' !! '$ 2 ? *$
+) 2
$% (' !! 9 $+ ) 2
(* , ()( '$ ) % $)) $% (' ! ( 2
0 ,. ! % .# ! ) )) '$ ) 0 ' 2 $ %$! $ %$ )$ ! ! $ . # $
' 0 ' ) ,. # $ - % .# # $ ( (! ) - !(* , ! ( '$ ) $*(! ( )2
) ! !)$ *$
)2 J$! ' ! 9- $*1 6 % 2 6) '$) ' ,$ $
*" ('$
!( !$% 2 "! # $ '$ $% (' !! 9
' 2
$+ ) !(* !(*%( $
! ( ) ,$! $+!)
'$ ) $ %"! $
8 * 2 $ %(
$+ ) 8 * 2 <61
) ' 1)$ ' 8 $ $ $+ )
% $0$ ! 9 '$ * ) ) $ '$
* 9 $+ )2
%( ! 9 , 0( 1)$
()@) !
$ ( *$
: ' !$ $
$ %$! ) > $
! ( '$ ! %$ ) ) $+ ) ( $% (' ! 0 2
) $ $ 8;*$
'( $ 2 ? $0$ ! 9 '$ !( ' ! $ ' ! * ; $ '$
0 ()" ! '$ " $ $2

2 2
)( $) '
0$)) ' (
> ! 9 $ $) & $ 0 ' ,$ $ ! $) '
% !$)@) ) - $) ! ( ) $
!
'$) ' ,$ $
$+ -;
$*$ '$) !( 8 *
*1 ) $ , ! 9*$
(1 $ $) 0
$
!( 0$ $ '$ ) $ %$! ) > ! 9
) 2
2 2 $) ! ( $) !( !$% $ 8(). ! '$ ) '$ )
*1 $) , ! (
# $ ) '$ $ * $ - %$ : , ! ) *%( 6 ! ' '#
861
$ ) '$
0 ' ) ' 1)$ $ ) % $0$ ! 9 '$ * ) ) $ $ , ( '$
! ( '$ ! '$
) (! $
! )- !(*
$) !( * '$ 1 6 ! $ '' ! 0$ - $!( $ +$
)$ !( $#A" ! $ ' 0 ' ) !()@)$! 0$ 2
2B2 ? $0 ' $ $)
!( %$ ) ) ,. ! % !(); ! '$ 0
'$ )$
- %) ! ' 0$ $ $!(* ! ( $ ( ;* # $
(1
$# ) 1 $ $ $) *9 $ ) $) *9 0
)2
2G2 ,$ $ !
*$!
*$ '$
*" ('$ % $0$

'$ ) 7

) ( $ '$ )$ * ) ) $ *& , $#A$ - $+%) ! $)


* 9 '$ )$ * ) ) $ ,$!! ( $ %$ : , ! $)
'$ !(
% (% ! 92

2I2 $) ! ( $) % (!& ' **


*1 ) % (' !! 9 '$ 0 ! $
" * *1 ) '( ! 9 '$ $ +
;
- % $!
)$ %( ! ( '$ )$
! " ! $ 1 (*"' # $ - '$1 $ $) 1( 7 '$) *$' ! *$ %$ $0
$)
$ !( * $!$
2
2L2 ,$ $ ! $) 861 %$ ( ) ! )
) ' ) *$ ! 9 '$)
% (!$ ( , (); ! '$
! 9- '$ , ! $) % ! % ) %
$ $
$) ) *$ - )$ $ $ , ! (
)$ ! ! $ . # $ '
' $ $# ) 1 ' : , ! ) $))$06 ! '$) 861
) *$
) ' 1)$ '$ ) % 6! !
8 1 ) '$ ) $+$ ! ! ,. ! %$
! $*$
$) 1$ $
% $0 ' $
) (1$
- '*$ $ ) $!$
' : ' ' 0 '$)
( '$ )
!( ' ! ) *$ 6 2
2N2 (! ) > '$ $ * - $) ;
- % $))
$*$ *%) ! $ )
, ! 9 '$
! 9- $) ! (
5)( *1 $) $ , ! ( *$ - $!()> 5 $ $
*('$)
;* ! $ # $*$ 6, ! - '
)$ ! $ - .*% (*$
!( $#A" ! $ '$ )$ * ) ) $ *& !(* $ %$ % $0 ' $2

2Q2 $!( & +$ $)


$*$ - % $)) ;
*%) ! $ )$ , ! ( '$
$) ! 9 !(( ' ! 9$ % $ $) $ *$!
*$ ' !! 9 !(*
% (!& '$ $!$%! 9 ' $ .* ) - !(( ' ! 9 '$ ) ,( * ! 9 $) 1( ! 9
$+$! ! 9 '$ $ %( $ - (!
! ' ;
$* ) % (!& !( $ %( $
%$ % $0 ' $ ) $ ! ( '$) ;
'$) $
- '$ $# ) 1 8( *( )
( $ 0( ( 2
2S2
*$
) ,) " ! $ ) ) '$) * ) 861 %(
)
'$ ! 0 )$ % ()( $ )$ ( *& , $#A$ '$ ) % $)) )(!(*( ( $) ! (
5)$ *1 )$ $ $ ! $ $!( & +$ )$ % $ '$ !( ()
%(
)- $ ( ;* # $ - %$
$1 )) '$ ,( * $
$0
)$ (
% $0 ' $ !! '$ 2
2 T2 '$ , ! $) ' ,$ $ ;
'$ ) % $)) $% (' ! ( * ! ).
,$*$ . *1 : ' ' )@)
! ( - $ # $*$ ( $! ( '
) - (! 5
)( *1 ) $ , ! 9 '$ ! $ $) ! !)$ *$
) $) % (!$ ( '$
,$! ' ! 9- $*1 6 % *$
)$ %) ! ! ( '$ ) ! " ! $ )$
! ) "! # $ '$ $% (' !! 9
' 2
2 2
! *
$) !( !$% $ '$ $+ )
$% (' !! 9 $!( & +$
)$ % ! % ) * ) ) $ '$
* 9 $+ ) %$
!( $
1(
)
$+ ) $% (' ! 0 - : , ! ) ()@) ! ' ' : ' (!
6 ' 0 '$
! ( '$ !- $ %$!
)$ ' ,$ $ (%! ( $+ ) '$ !
!( ' ! * ; $ 2
2 2
*$
)
) $ $ 8;*$
'( $ - '$
!(*%( *$
!(
$+ $ %$ % $0 ' $ !
! ( '$ ' ! * ! 9 '$ 0 ()" ! '$ " $ $2
)(! B2 ) $!(
(
!

'$ ) $!(
$ $ $) ! ( 2

$* 2 J ! (

1; !

$*$ 2

$*$

)$

'$

B
$

1 ; ! $ $) $!(

,!
$ ,(

' 0 ) !9

B2 2 $ ! $ $) !(*%( $ ' $!( $* ) >


# $ 8 $ 1) +$ 0 )( ) *%( 6 ! '$) $ $# ) 1 2

)$ $) ! (

Num. 7544 / 10.06.2015

17480
B

!( $*$ # 6 ! $ $ $ 2 )
$!( $*$ , $#A$
)
B2 2 $!( & +$ $) , ! ( '$ $ ! '$
'$) '$ $# ) 1 $ $)
(*
R )$ !
2
$!( $*$ % (%( *$ $ '$ $
! 9 % ( $!! 9 '$) *$' *1 $ 2
) 1( ! 9
$ % $ ! 9 '$ ! '$ $ + +$ ;, # $ $ $!( $*$
$ $ $ # 6 !2
) ;) !(* $!( $* 2
B2B2 '$ , ! $) !(*%( $ '$) ;)) > )$ $) ! ( # $ 8
*% ! $ 8 *
$ $) $!( $*$ 2 !! ( # $ , 0( +$ ) !( $ 0 ! 9 $ 1) +$ - : , ! 5 $ ) *%( 6 ! - , )
) $!$
'$ % ( $ 5
'$) *$' *1 $ 2
)(2

)(! 2

$ ('()(

! $ ., !

G
% (:$! $ ' 0$

! 92

G
$

' 0 ) !9

2 2 V , ! ) ,) " ! '$ ) ! " ! $ )$ ! 0


8 * $ $ )
) !( $ +$*$ ! $ ., ! !(* ! 0 8 *
$ !( .
$0() ! 9
,( * '$ %$
'$ ) (! $ $ ' ,$ $ "%(# $ P '$*(
! (
$0 9 0 ! ) ' )$ ! ! $ . # $ '$ ) (! $ $ ! ' *(*$
$ %$ ! . ! ! % )$ !( ' ! ( '$ 0 ' '$) & $ 8 * - +. !(*
8 ; !2
$ %$! $ ) ' 0$
) ! )
) ) % (1)$*$ *1 $ ) P $ ) >
( 1 ! 9 '$ ) ! " !
) * ))( '$ ) # ) '$ 0 '
) '# ! 9
)$
# $ ! '"* # $ ( '$ ) 0 ' # ( '
*1 ( % $ ' $
' ! ' ! . # $ $ ) % $ '$ '$! ( ,( *$ '$ ' 0 '$)
'$! ( ,( *$ '$ ' 0 ' ! ! ( $) ! ( '$ *1 ) ! " ! )
% (1)$*$ '$ ) (! $ 2
$! ()( 2
! $ . # $ 16 # $ '$ ) *$ ('()( ! $ ., ! 2 $+%$ *$ ! 9 $
()(
$()( 2
2 2 $!( & +$
) > ) $ * ()( !( !$% ) '$ )
%$
) > ! 9 '$) ))$
$ ! $ ., ! '$) 0(! 1 ) $ %$!., ! '$ ) * "
$ % $ $)
, ! ' ,( * ! ( (1 $ ,$ ;*$
)
' $ ' $ ) !(*% $ 9 ' ,( * ! (
' '$ - ) !(* ! ! 9 '$ )$
!(* ! )$ $ $ '$$ (1 $ $*$ '$ ! 6! $ ! $ ., !2
% ;% $ '$$ - ) ' ! 9 ( ' )
*$ ! 9 (1 $ % (1)$*$ '$
! 6! $ ! $ ., !2
! - $)$!! 9- $
$
$ % $ ! 9 ' ,( * ! 9 '$ ! 6! $ ! $ ., ! $
2B2
!
$)$!! ( '$ ,( * !(
' ,( * ! 9 '$ ! 6! $
' 0$ $ ,(
! ) > '$
(($ $ ) * " - ) >
$! ()( $
! $ ., !- %
'$ ) !(*% $ 9
$ % $ ! 9 '$ $+ ( ( ) $ ! '$ ) ,( * ! 9 ) !(* ! ! 92
!(
' !(
- '$ ,( * !(
' % (!$'$ '$ ' 0$ $ ,(
'$ , ! ! 9 '$ % $
$ %) $: *$ '$ % (1)$*$ # $ % $
!(*
1)( - K H - ,; * - %6 $ K$1- ' !! (
$ ! !)(%"' $ - $ !2$ %( ' $ %$ * :6 ' 0$
! 9 ! $ ., ! - ,( * ) ! 9 ' 8 %; $ (
> ) '
,( * ! 9 !
5 $ '$# ' *$ ) % (!$'" !
!(
! 9 %( ' % (0
0& '$ ) $+%$ *$ ! 92
$
5) $ % %$ ( $**
>$* 5) '
)*$ *1 ' 0$ (
%) ! ! 9 '$ % (!$' *$ $+%$ *$ ) $ ) 1( ( - !( () '$ 0 1)$ - % (!$' *$ !(* 9 $ # $*$ - * %$ !( !$% ) - )$ - , )) '$ !6)! )%$
$% $ $ ! 9 '$ )$ ' '$ - 6)
$ % $ !9'$ $ 2
$
6, ! - $ !2P $ ' %(
,( *6 ! $ 0 ! '$ ) + + %$
!
'$) * $ )
*$ 16 ! '$) ) 1( ( $ %$! 58 )$
,( *$
)$ $ $ '$$ (% ( - '$ ) 6*1 %$ ( )- ! '"* !- (! )
( *$ '$ $ $ 2
( % (,$ ( )2
) 1( ! 9 '$ !( !) ( - $' !! 9 ' ,( *$ !(* ! ! 9 '$) $ ) 2

%) ! ! 9 '$ )$ % $ '$) $1 )) ! $ ., ! %$ * :6 '$ ) %) , ! ! 9


%( ' $ % 6! ! ' % (:$! $ ' 0$
! 9 $ $# % (1 $ $) *$'
)$ ' 2

2G2 ?) $: % (1)$*$ $))$0


!(* %
'$ % ' '
0$
! 9 '(! *$ ) ( $+%$ *$ )- ,( * ) % $
$ (1 $
,$ ;*$
) % (%( )$ 8 %; $
'$# '$ %$ !(
5)$
0& '$ ) $+%$ *$ ! 9 ( ) (1 $ 0 ! 9 )
*$ ! 92
2I2 $ ) >
$1 )) $+%$ *$ ) %) ! )$ '$ $ $ '$) $1 ))
! $ ., ! D!( () '$ 0 1)$ - $
$ $*6 ! ' (1 $ 0 ! (
$ ) $ !2EP * $: *1 ! $) * $ ) ' ) $)
*$ '$ ) 1( ( $ %$! )$ ( *$ '$ $ $
'$ !(*%( *$ $ $) ) 1( ( ( $
)$ $ + '$ '$ ! *%
$ % $ $) $ )
%$ !(
)$ 8 %; $
,( * ) '$ 2
2L2 ?) , !
# $ ( % (:$! $ - ' 0 ' ) ( !()@)$! - $
% (:$! $ ' 0$
! 9 $ $# % (1 $ $) *$'
)P ' $ !
$*% $ ' $ % (%(
!! ( - $ 3 ) )$ *$ $ ,$
% $0
$! ( '$# ' - $ !( ! $ '$ )$ $ $ ,( )$ $ '$1 )
* $
) *( 0 ! 9
$&- !
*1 ,)$+ 1 ) %$
)$ ' , ! )
$ %( 1 )
- 0 ) $) % (!& $) $ ) 2

) >
0 %$
9 '$
,( *

2N2 ? ! % $ $# % '$ $1 )) %$
!( $
*$ $ !(* $
* ' 0$ ( () *1 $, !6!
$ %( 1 ) - '(
%(
!(*% 3 !(*% 3$ '$*(
$*%
$!( $ +$ )$ $ $
%( ! (
) > $) ' 6)$
)
%$
$ ()' $ !( ,) ! $
' ! $%6 ! $ 2
2Q2 ! $ )$ !( !) ( '$) $
$1 )) - $+%$ " ! $ ( '$)
% (:$! $ ' 0$
! 9 %$ * :6 '$ $+ ( % "0 *$ %) , ! - $
' 0$ ( ,( *
%( - ! ' 5 $ $) %$! $ ,( * ) )$ ( *$ '$
!( $!! 9 ( ( 6, !
* ! )- $ ( )$ % (% $
$+ ) '$ ! '
" $$
! 9 !(* ! 0 - ! $ !(
'
) !(* '(! *$
'$ $+ ( % $ $ ! ( * ) *"' *1 $
$ " !
))$
$ (
' ! * ( - ) >
%) ! ! (
,( *6 # $ ' $ ! % ( !( $ +$
!(* %) ! $) ' ,$ $
% '$ )) !" ! $ 2
2S2 +%( $ %71) ! '$ * $ !) - ( '$ ' ! $ 0 )$
!( !) ( '$) % (:$! $ ' 0$
! 9 $ ) > *1 $) %( '$ $!

Num. 7544 / 10.06.2015

17481
I
'$ '

)$

D $+

)-

6, ! -

' (0

) - $ !2E

2 T2 ? ! % $
$ ! 0 !(* !
D'$1 - $ $0 $ !()@)(#
!( 0$ ! ( E '$ ) 6*1 %$ ( )- ! '"* ! ( (! ) %) !
)$ $
" $ ) A. # $
( ) A. # $ '$) 0$)) $' !
% ;% $ '$ )
$ !! 9 ( ) !(* ! 5 $ %$ !(
% (' ! $ ( ! !()@)$! 0
'$ ,( * !()@) 1( 0 !(*%
,( * ! 9 !(
'
)) > ,$ *$ $
- $ 0 ! '$ ) K$1 (! ) $ ( 0
)
' %$ $
$- !(*%( 5 $ !( $! *$ $ $ + !(* ! ! 9 %$
% $0 ' $- '$ !
%($
) $ '$
! ( '$ ! !(* $)
! 1$ $ : *$ 2
2 2
!
$)$!! (
,( * ! 9 (1 $ $) $ ( ) 1( ) % (,$ (
$ ' 0 ! )
*1 $) !( $ +$*$ '$) 0$)) $' ! P
) > $) !( $ +$*$ - 8 1 )
!(*%$ " ! $ $!$ 6 $ %$ ) $
'$ $ ( )) *$
!(*% 5)$ *1 )$ $ $ % ;% $ % '
$$ (
%$
$ $
)$
0$ ' 0 '$ ) % $ '$ '$! ( 0(! ! ( )2
)(! 2

$0() ! 9 '$ ) 0 ' 2

' 0 ) !9

2 2

$1 $ $) %( ) '$ ) $( !$)@) ) # $ $ 1) + $) ,( *$
'$ ) ()(
'$ ! $ )$
)( $ ' ,$ " ! $ $ ) $
!
'$ )$
!")@) )$ % (! ( $ $ ! ( $
$%$
)$ $) ! ( $0() 0$ $ $
$ $2

& $ 0 !(*
$* 2 $( !$)@) ) 2 !")@) ) !(*
$
!
) , ! ( ) '$) & $ 0 2 % '$ !")@) )$ 2 $(
$ '( *1 ; ! 2
$ *()"! )$ '$ ) 0 ' 2 ) 6! '
!)$ ! 2
$ " ! *()$! ) 2
( !$% $ '$ $ 2 +% $ 9 '$ ) ,( * ! 9 $ " ! 2 $%) ! ! 9 '$
)
! %! 9
' !! 92 (' $ " !2 ) ! !)$ !$)@) ) 2
!(
' 0$
1 (); ! 2 8$ " !
* 9 '$ ! 6! $ 2 )$
'$ $ '$)2 %) ! ! ( '$ )$ ))$ '$ $ '$) ) $ () ! 9 '$ % (1)$*$
$ > )) 2
3$
$ " ! = "! # $ %) ! ! ( 2 ( $! ()( 2 (" ! 2
$ $0() ! 9 '$) & $ 0 2 < %; $ (1 $ ) ( $ '$ ) 0 ' $ )
$ 2 0 '" ! $ '$ ) $0() ! 92 $( $ $0() 0$ 2 $0() ! 9 $) $
*$!
*$ 2 $0() ! 9 8 * = % (!& ' 8(* > ! 92

2 2 $ ! $)$
!
'$) 6! '
!)$ ! - $) ! ( )
*1 $)
!( !$% $ '$ $
%) ! $) !(' $ " ! $ ) $ () ! 9 '$ % (1)$*$ (1 $
* !(
" # $2
2B2 $% $ $
)$
!
'$) !)
'$ , ! 5)( $
! ( %- ' ,$ $ !
))(! $ ) * ( ) *$ ( : , ! )
'$ , ! )$ , $ '$) ! !)$ !$)@) ) $

!$)@) ) '$) ! (*( (*$ $) % ! % ) % (!$ ( # $ $ $


$ *%( 6 ! 1 (); ! * $ '$ * ! ( !;% ;% ! 2
L

2G2
) > $) !( !$% $ '$ * ! 9 ' ,$ $ !
$) $
%
*$
$) $ $,$! $ (1 $ ) 0 1 )
$ " ! ) $0() ! 9 '$ )$
$ %"! $ (1 $ $) ' 0 ' - $+$*%) , !
) $ '$ )$ * ) ) $
8$ $' 6 $ *& !(*
# $ % (0(# $ 2
2I2 J( * ) )$ ))$ '$ $ '$) %) ! 5)$ ) $ () ! 9 '$ % (1)$*$
'$ $ " ! *$ '$)
!(*=
* 9 '$ ! 6! $
( ;* ! - ))
)
$+$- $ $ )( $ , * ) - % (' !! 9 * '$ ' * ) '(*" ! - $ !2
2L2 '$ , ! )$ % ! % ) "! # $ ' $
3$
$ " ! - $%$
)$ $ $ %) ! ! ( $ ! *% !(* ) 0$
! 9 16 ! - $)
! *$ '$
$ 6% " ! - !")@) )$ * $- % $ $ 0 ! 9 '$ )$ $ %"! $ - $ !2) >
! . ! *$ )$ $ $ *%) ! ! ( " # $ - (! ) *$' *1 $ ) 2
2N2 $1 $ )$ '
$ 8 %; $ 8 ; # $ ,( * ) '$ (1 $ ) ( $
'$ ) 1 (' 0$
(1 $ )$ $0 '" ! $ '$ ) $0() ! 9- $ 1) ) $) ! 9
! ) $ $ * ! 9- 0 1 )
$)$!! 9
) %$
$) % $!( !$% $
# $
1 /+$
$ !( )
) $0() ! 9- % (%(
$+$*%)$ '$ ,$ ;*$
) '$ ) 0 ' # ( '
!(* )$ !( $#A" ! $ 1 (); # $ '$ ) 7
'$# ' $! ! '$ ( '
1; ! 2
2Q2 $ ! $ $) % (!& ' 8(* > ! 9- $!( $ +$ )
$ !! 9 $
$) ' 0$ ( $ ' %
# $ 8 !( ,) / $ ) % ! 9 '$ ) $ %"! $
8 * $%$
1 $ , )( $ " ! 2
)(! B2

' 6* ! '$ )

(
$

$* $ !(
! 0 2 8 ; '$ ) $ 2
$
'$)
$* () 2 0() ! 9 '$) ' ,$ $
1 $*$ =
8 ' ( ,$
*( ,$ 2
) $*% $(); != '$$ 8 ; # $ (1 $ ) $' '$ ) $ 2
' ! 9 1 ()
$) 0 2 ? ! % ,( *$ ) '$ ) $()(
,( * *$ ! ) *$- 8( >( )
%$ %( ! 9 ' $
2 ) $( - $ $ $(); # $ %$ .('$ $(); ! 2 ? ! % )

G
$

( $ '$ )
$( ,$ " ('$ '$
=
2 ) ,; )

' 0 ) !9

B2 2 $ ! $ $) % ! % ) $ '$0$ *$
$(); ! - !) *6 !
1 (); ! (!( $
$ ) 8 ; '$ ) $ - ) > *('$) $*%( )
$ ! ) $!( & +$ )
,; )
! !$. !2
B2 2 $!( & +$ ' ,$ $ *" ('$ '$ ' ! 9 $) 0
1 () - ) >
) ! ) *$ !(* * ! $; ! %$
$ ()' $ % (1)$*$ $ > )) '$ ' ! 9
$) 0 2

Num. 7544 / 10.06.2015

17482
N

$ '$0$ *$
$(); ! 1 (); ! 2
B2B2 (*%
$) *('$) $(' 6* ! $(# .* ! '$ ) $
!
!
!(*%( ! 9 '$ ) $ 2 ('$) $(' 6* ! $(# .* ! '$ )
!(*%( ! 9 '$ ) $ : , ! $) ! $ # $ $) '$ $ * $ (!
$ $
!
!(*%( ! 92
$! ; ! '$ %) # $ - % ' * ! ) '$ ) $()( 2 0() ! 9 8 ; ! = $) *('$) ' 6* ! *1 ) $( '$ ) $! ; ! '$ %) # $ 2
'$ ) '$ 0 !(
$ ) ) $! ; ! '$ %) # $ 2 ? ! % ) %) # $
B2G2 $!( & +$ $) %('$ $+%) !
'$ ) $( '$ $! ; ! '$ %) # $
) ( ," # $ 2 % '$ ).* '$ %) # $ 2 (0 *$
,$ ;*$
(! 2
!(* % ' *
! ) '( '$ ) $()( P $ % $ )$ $0 '" ! $ '$ )
( $#A" ! $ 2
'$ 0 !(
$ ) '$ ) $+%
9 '$) ,( (!$6 ! !(* % (0$
) $))$ !(* $ ) '$ )
$ !! 9 $ $ $) % (!$ (
$
$+ $
'$ $ *
$) ! ( $) '
% '$ !( ! $ $ $ %) # $ *1
'$) %) $ 2 $ % $ ! 9 ' * $ '$ %
$ $ ) > ! 9 '$ * %$
$) $ *(0 *$
$)
$) $ $,$! $ $! ; ! ( ( " ! 1 ! 5
%$ , ) (%( 6, ! 2
)( $
* % $ $ $2
B2I2 $ % $ * %$ $ ) > %$ , ) (%( 6, ! - $!( $ +$ $) $))$
!(* $ ) '$ )
$ !! 9 $ $ $) % (!$ ( $(); !
$
$+ $ 2
)(! G2 !()(

*$' *1 $ 2

(
!

'$) $!(
1; ! )*

' 0 ) !9

$*$ 2
' % ! ( 2 .*

G2 2 $ ! $ ) $
!
!(*%( $ '$ ) $!( $* ) > )$
'$ ()$ 6 ! 2 *%) '
$ $ $) ! (
) $
,) " ! $ ) $ ) ! 9 ' $ $
$ % $ )$
' ,$ $
' % ! ( '$) & $ 0 !(* !( $#A" ! ' $ $ $) ! (
0$)) ;, ! 2 $) ! (
;, # $ 2 0 )
) *%( 6 ! '$) $ $# ) 1 2

J !(
$!(); !
J ! ( 1 ; ! 2 ?(1) ! (
!(*
2
'$ $ + +$ 2
6* ! '$ ) $!( $* 2 !)$ '$ * "
,) + ' $ $ 2 !)$
1 ( $(# .* !
!!$ ( $!(); # $ 2
( $ ) ! 9 '$) $!( $*$ 2
! 0 8 *
$) *$' *1 $ 2 ) $! (
)2
%$ %(1) ! 9 )$ $ $ !( $#A" ! $ 2 ) $ ' 2 *% ! $ *1 $ ) 2
$ $ '$ $ 9 '$,$
%$ $0
$) '$ $ ( *$ '$) *$' *1 $
% (*( $ ) $ !( $ 0 ! 92
*% ! $ *$' *1 $ ) '$) ( ' '( ' %(
$)$! ; ! 2 $! !) $
' ( ' '( $) $ !(*%( $ 2

G2 2 (*%
$) 6
!.!) ! '$ * " $ $) $!( $*$ *1 $) ,) +
'$ $
$) 1(
$+$*%)$ '$ ! '$ $ + +$ ;, # $ $ $!( $*$
$ $ $ # 6 !2
G2B2 $) ! ( )$ %" ' $ $ $ " # $ % (' /'$ $ ! ' 0$)) ;, !
*1 ) % (, *$ '$) $! ( ) *$
'$) %) $ '$ ' %
'$
0
( $ 1)$2
G2G2 $ ! $ $) % ! % ) *% ! $ 8 *
(1 $ $) *$' *1 $ *$
)$ $ $ ! $ !( $#A" ! $ - '$1 $ ) $ ! ! (
*$ $ '$ $ 9 %$ $0
$) $ '$ $ ( *$
% (*( $ ) $
!( $ 0 ! 92

G2I2 !
'$ * $ $ %$! ( *1 $) *$' *1 $ $ ) 7 '$ )
$! ()( $ ) $ 0 ' ' 6 - $ * ) *% ! $ '$ ) , 1 ! ! 9) > ! 9 $! !) $ '$ )$
$ ) ( $ 1 ) '$) *$' *1 $ 2

)(! 2 ) & $ 0

+ ))$
= !(*%( ! 9 , ! 92

+ ))$

(
! $ . # $ '$) & $ 0 2
$*$ (1$ 2
($)$*$
1 (*()"! )$ 2 %
1 (); # $ '$ )$ 1 (*()"! )$ 2

0$)) ' (

$
> ! 92 ) & $ 0

'$ 1 (*()"! )$ 2

!(*

, !(

)(! 2

2 2
) > $) !( !$% $ ' & $ 0 '$ '
$0 '$ ! 5 $ ) !(*%)$+
,( * $ )
! $ ( > $) 1 ($)$*$
)$ 1 (*()"! )$ #
$) ! ( )$ $ $ $
! $ *1 )$ $ $ ,
> ! 9 !$)@) ) 2

' 0 ) !9

2 2

$ ! $ $) % ' (
> ! 9 !$)@) ) - $ 1) ) $) ! 9
$0() 0 $ $ )$ !")@) )$ % (! ( $ $ ! ( $ !(*%
)$
' ,$ " ! $ $
!
) *$ 1;) # $ $ $ !")@) )$
* ) - 0$ $ )
,( 2

'$)

2 2 '$ , ! ) $
!
'$) ( 6 ) !$)@) ) - $) ! (
5)( *1 )
$ , ! 9- $ ) > (1 $ 0 ! (
) * ! ( !(% ;% !
$%$
* $
'$ * ! ( !;% $)$! ; ! 2
2B2 )@)
)$ ' ,$ $ , $ '$) ! !)$ !$)@) ) - $+%) ! $)
$ '$0$ *$ # $ (!( $ $ ! '
' $ $ ' ,$ $ ! $) *$!
*$
'$ ' 0 9 %$ * ( *$ ( *$
) $ *%( 6 ! 1 (); ! 2

)(! B2 < ()(

+ ))$

(
0$)) ' (
> ! 9 '$) & $ 0 = $ + - ;
- % $))
$*$ 2
%$! ) > ! 9 !$)@) ) 2 $ !")@) )$ * $ $ 0$
! 92 *%) ! ! (

%
'$ 0
"* !
$ !(*%( ! 9$ $) ,( *$ %$
! ( $ %$!., # $ 2

+ ))$

(
$( !$)@) ) 2 ('$) ' (
> ! 9 !$)@) ) = !")@) ) % (! (
$ ! ( 2 $( $ '( *1 ; ! 2 ")@) )$ $ ! ( $ *1 ' ,$ $
*$ 1() *$= !")@) )$
* ) - ,(
0$ $ ) 2
!
, ! 9 '$)
( 6 ) !$)@) )
1 $ 0 ! 9 ) * ! ( !(% ;% ! '$ % $% ! ( * ! ( !;% # $ 2
1 $ 0 !9
$ % $ ! 9 ' * $ ' ( 6 ) !$)@) ) '$ * ! ( !;%
$)$! ; ! 2
) ! !)$ !$)@) ) 2 ' 0 9 !$)@) ) 2 * ( ) *$ ( 2 *%( 6 ! $
) $0() ! 9 '$) & $ 0 2 '$ , ! ! 9 '$ )$ ' ,$ $ , $ '$ ) * ( )
* ! ( !(% ( $ * ! (,( ( , $ 2

' 0 ) !9

$
B2 2 '$ $) '
:$ 6 # ! - $+%(
$)

' 0 ) !9

0$)) ' (
$ ' %

> ! 9 !$)@) ) '$ ,( *


'$ ) $ %$! ) > ! 9

) 2

Num. 7544 / 10.06.2015

17483
S

" # $2
!
, ! 9 '$) % ! % ) $ +
1 $ 0 ! ( * ! ( !;% # $ '$ $ +

* ) 0$ $ ) 2
* ) 0$ $ ) 2

B2 2 '$ , ! ) $
!
$) % !$)@) ) '$) ' ,$ $
$+
* ) 0$ $ ) $) ! (
5)( *1 )$ $ $ , ! ( - %$ * :6 '$
) (1 $ 0 ! 9 '$ *( $ ( * $ '$ * ! ( !;% - % $ $ %$ ( )*$
0& '$ 1 # $ $ 1 1) ( , (
$ $2
)(! G2

1 (' 0$

+ ))$

' 0 ) !9

!) , ! ! 9 ) (*$ !)
'$) & $ 0 2 0() ! 9 '$ ) +( (* 2
G2 2 ,$ $ ! )$ ! ! $ . # $ '$)
% +( ;* ! ' & $
$! ! $ $
$ '(* 2 '$ , ! ! 9 ' & $ 0
*1 !)
0 -' ! *
$) ! $ '$ !) , ! ! 9 $ $ '(*
! ! $ $' !( ;* # $ $ > ))$ 2
%) ! $) $* '$ (*$ !)
1 (* ) '$ )$ $ %"! $ 2
( !$% $ '$ 1 (' 0$
. '$+ 2 J ! ( # $ ,) /+$ $ ) ' 1 ! 9
'$) & $ 0 2 ? (!& ' $ %$! ! 92 ( !$% $ ' $ '$* *$2
G2 2 $,
$) !( !$% $ '$ 1 (' 0$
) > $) % ! % ) . '$+ '$
$
>( $ 1 ( $( 6, # $ 2 ? ( '$ ' 1 ! 92 ) % ! % )
!6)! ) '$ ' 0$
1 (); ! $ ) $) 1( ! 9 ' ,( *$ 2
1 (*$ 2 $) ! 9 $ $ $)
1 (*$ ) ' 1 ! 9 !) *6 ! >( )2
(*$ $ % 3() !(* $ $ 0 '$ 1 (' 0$
= 1( ! *$' $
- 1( !
G2B2 $ ! $ $) , ! ( # $ ,) /+$ $ ) ' 1 ! 9 '$ )$ $ %"! $
)6 !- )
)0 2 $!( $* *$' $
!(* 1 (* % (% '$ )
$ $) % (!$ ( ' $ %$! ! 9 ' $+ ! 9- '$ ! ) *% ! $ 8 *6
(*
R )$ !
2 '$* *$ $))$0
2
$) ! ( 5)( *1 $) ' ,$ $
% ' $ '$* *$ 2
*%( 6 ! '$ ) 1 (' 0$
'$ ) $ !( $ 0 ! 92 ) , ! (
;% !2
G2G2
! *
$) ! $ $0()
$ ) $) 1( ! 9 '$ * %$
1 ( $( 6, ! '$) ! $ !) *6 ! '$) * %$ '$
1 (*$ (!
! ' % '$ * % )$ % ! % ) ,( * ! ( 0$ $ ) )$ ' % ! ( *&
$))$0
2
G2I2 $ ! $ $) % ! % ) $!( $*$ '$ ) %$ . ) 1" ! $) ! (
) $
1 (' 0$
*1 ) $
! 9 1 ( $( 6, !
'$ , !
)
$ '$* *$ $))$0
2
2G2L2 V , ! $) 0 )( 1 (); ! ! )
) '$ ) 1 (' 0$
- $!( & +$ )$
$ $ %) ! ! ( $ ! *% !(* ) ) - ) *$' ! - ) ) *$ ! 9 ( )
'7
- '$ , ! )$ % ! % ) ! $ '$ %" ' '$ 1 (' 0$
% (%( *$ $ '$ !( $ 0 ! 92
)(! I2 $ %)

$ = )$ $ $ , ! (

' % !(

) *$' 2

+ ))$

BT

J ! ( '$
! 9 $ )$ %) $ 2 1 ( ! 9 ' ! ) '
) * $ )2
(*%( ! 9 '$ ) 1 1
'$ ) 1 $) 1( ' 2 ? (!$ ( ,. ! ' !$
'$ 1 1
%$) + )$* 2 ? (!$ ( '$
%( !
* ) ' $!! ( ) '$
) 1 $) 1( ' %$) ,)($* 2
J( ( . $ 2 J $ , ! ( *1 $ ) !( ' ! (
2 *%( 6 ! 1 (); ! 2
J ! ( '$ $) ! 9 $ )$ %) $ 2 ) (% *$ )$ 6 $ 2
$! $! 9
0$ $ )2 $ 8( *( $ 0$ $ ) 2
J ! ( '$ $% (' !! 9 $ $) 0$ $ ) 2 % '$ $% (' !! 92 ) ! !)$
1 (); ! 2 )) 0( $) , 2 % '$ %()@) > ! 9 ' $* ! 9 0$ $ )2
1 $ 0 ! 9 '$ *( $ 0$ $ ) '$ , ! ! 9 '$ )$ $ $ ' % ! ( *&
, ! 0$ 2
$ 3 $ ) > ! 9 ' $+%$ " ! $ %$ '$ $ *
) ,) " ! '$
' 0$ ( , ! ( $ ) , ()( 0$ $ )2

I2 2 $ ! $ $) % (!$ ( *%) ! $ ) 1 ( ! 9 ' ! ) $ $)


%( '$ 1 1
$) 1( ' %$) $ + !( ' ! ( - !(*%
!(*%( ! 9 ' *1'9 ,) ' 2

' 0 ) !9

I2 2 $!( & +$ )$ , $ '$ ) ,( ( . $ - )(! ) > 5)$ $ )$ $


!$)@) ) - '$ , ! $) , ! ( # $ ) ,$! $
*$
) $
*%( 6 ! !(* 0 ' $
' '$ $
$ $) $!( $*$ 2

)
!

2I2B2
) > $) % ! % ) $ .* ) # $ ,$! $ $) 0$ $ ) $) ! (
)( *1 $) $ !( () 8( *( ) ) ' 0$
'$ $ %( $ % ! % )*$
'$ ! $ +$*$
$! $! 9- %$
$1 : ) '$ # $ $) 0$ $ ) (
$ !! ( $ ) $ .* ) 2
I2G2 $!( & +$ $) *$!
*$ '$ $% (' !! 9 $+ ) $+ ) $
%) $
$ % $ $) ! !)$ 1 (); ! '$) ' ,$ $
% 0$ $ )
$ ) > $ # $*$ - ' 1 +(
6, # $ 2
I2I2 ,$ $ ! ) %()@) > ! 9 '$ ) ,$! ' ! 9 $ $ %$ * ;, $ $)
$
% P $!( & +$ )$ $
! $ # $ ,( *$ ) )) 0( $) ,
'$ ! $ $) % '$ ' $* ! 9- )$ ' ,$ $
' % ! ( '$ )) 0(
,
2
I2L2 '$ , ! )$ ' % ! ( *& ! ! $ . # $ '$) 0$ $ ) )
' ,$ $ * :
$ # " 8 1 $ $ *( $ '$ ) 1( ( ( $ * $
0.'$( '(! *$ ) $ ) > $+%$ " ! $ (1 $ , ()( 0$ $ )2

)(! L2 )

* ) = )$ $ $ ,

(
J ! ( '$
! 9 $ $)
*
0$
;* ! $ %$! ) >
0$ $1 2 % $)) ! ! ) ( 2
0() ! 9 '$ ) % $)) ! ! ) ( $
% $)) $ % ( 2
!
,

)2
!(

% $)) ' $ 2
!
, ! 92
, ! ( ) $ 0$ $1
!
, ! 92 % '$ ! ! ) ! 92
0$ $1 2
! 92 ' % ! ( $
!
)

!(

' % !(

) *$' 2

+ ))$
$

' 0 ) !9

L2 2 (*%
)$ $*1) !$ ' ,$ " ! $ $
% $)) ' $
' * ) $) ! ( ! ' ;
'$ ! )$ ' 0$
' ' % !(
' ,$ $ !
'$) ' ) *$ ! 92

!
) $ $ $) ' 0$ (
*1 ) $ , ! 9
$) !( !$% $ '$
!9

Num. 7544 / 10.06.2015

17484
B

, ! ( ) '$ ) % $)) $ % ( ) *1 $
# 6 ! $ $ $2
<(*$;
$+! $! 92 ' % ! ( $
!
) , ! ( ) '$ ) % $))
$+! $ ( $ 0$ $1
0$ $1 2
J ! ( '$ $) ! 9 $ $)
* ) 2 (( ' ! 9 $ 0 ( 8( *( )2
$ ! 9 $ ($ '(! 2
!
, ()( '$) $* $ 0 9 $
* ) 2 $!
*$ '$
* 9 '$ ) *% ) $ 0 9 2 0$
'$
! $
;* # $ 2
) $* $ '(! . $ $) $ $ * )2 )6 ' )$ $ '(! $ 8( *( $ $
0$ $1
0$ $1 2
X
$!$% ( $ ( ) $ $) $ $ * )2
) ;
$,$! ( $ )$ , ! ( '$ $) ! 92 )6 ' )$ $! $ ( $
$+(! $ % $)) )(!(*( ( 2
$% (' !! 9 $ $)
* ) 2 $% (' !! 9 $+ )
$+ ) 0
$
!( 0$ $ 2 0$
' ' % ! ( $ )$ ' ,$ $ $ %$ '$) % (!&
$% (' ! $ $) $ $ * )2

L2 2
)
! ! ) !9
$, ! " ! '$
$ > ))$ '$)

> $) ' ,$ $ ,) ' - % *$


$% (
% '$
(! 5)( ) % ! % )
% ' * )*$
)
'
%$ %$! 0 $0() 0 $ ) >
$% $ $ ! (
' ,$ $
% '$ ! ! ) ! 92

L2B2 $ ! $ )$ ' ,$ $
' % ! ( '$) ;
' $! 0
9 $
, ! 9 '$) * :
# 6 !- $ $'6, ! ( $ $ ) > - ' ,$ $ !
!( !$% )*$ ) $ ! 0
9 '$) % (!& *$ 1;) ! '$ $ % ! 9
!$)@) ) * )$ ' ,$ " ! $ $ $ $) $
$ ) A. ! ! $ ., !
!()@)(# ) $,$
) $ % ! 92
L2G2
) > )$ ! ! $ . # $ '$ ) , ! 9 $+! $ ( '$ ! $ )
' 0$
'$ % (' ! $ ' $+! $! 9- )6 ' )$
$*$ $+! $ ( $ $) $ $
* )- '$ ! ) $
!
'$ ) $, (
$) % (!& '$ ,( * ! 9 '$
)(
$ $) 0$ $1 2
L2I2 $ ! $ )$ , ! ( '$ $) ! 9 !(* *$!
*$ '$ $!$%! 9
' $ .* ) - !(( ' ! 9 $+$! ! 9 '$ ) $ %( - $!( & +$ $)
$*$ '$
!(( ' ! 9 $ ) ! 9 *%) !
$ % $ $) , ! ( *$
$
'$)
$*$ $ 0 9 $ '(! .2
L2L2 $!( & +$ $) *$!
*$ '$
* 9 '$ ) *% ) $ 0 9 )
% $ ) $ ( - $!( & +$ ) $
!
'$) $* $ 0 9 - )$ $ $
, !(
*('$ ' !! 9 !(*%
) $ ' 0$
;* ! $ $) $ $
* )2
L2N2 ) , ! $) '
'$) $ .* ) ) $

% '$ $!$% (
)$ 2

$ ( )

$ $

)(

L2Q2 (*%
) ' 0$
'$ $*$ $ '(!
'$) $ $ * )- '$
) & $ 8 *6- $+%) !
) , ! 9 '$ )$ % ! % ) )6 ' )$ - ) '$ )$
8( *( $ # $ $ $ $ ) $ !(( ' ! 9 *1 $) $* $ 0 9 2
2L2S2 $ ! $ $)
$*$ $ # $)" ! * ! )
!(* $,$! ( $ ) , ! 9 '$ $) ! 92

)$

)6 ' )$ $+(!

B
L2 T2 ,$ $ ! $ $ $% (' !! 9 $+ ) $% (' !! 9 $+ ) $
* ) -'
$) $
%
: , ! $) 0
$
!( 0$ $
! '
'$ $ 2
L2 2 $ ! $ )
*$ ( " $ $ $) ' ,$ $
% ' * )
!(*%
) ' 0$
' ' % ! ( $% (' ! 0$ $,$ '$ ) %
,$! ' ! 9- ) '$ $ ( )) *$ $*1 (
%( $*1 ( 2

'$

'$

2 2 $!( & +$ )$ ' % ! ( *& ! ! $ . # $ '$)


* ) )
' ,$ $ * :
$ # " 8 1 $ - $ ) > $+%$ " ! $ '$ ) 1( ( *1
*( $ $ ) ( (1 $ 0
* $ ( 0.'$( '(! *$ ) 2
)(! N2

!(*%( ! 9 '$ )

6)
$ % $ ! 9 '$) *" ('$ ' $ ' '$ ) $ 2 $ (0$
$! ()( $ $ ) 0$
! 9 '$) ( $ %) $ 2 $)$'$ $!! 9
! *$
'$ ' '$ $
$*$ ' ,( * ! 9 $( 6, ! 2
('$) $(# .* ! ' 6* ! '$ ) $
1 $*$ '$ ) $ '$ '$ ) $

!
'$ )
! $ ! 92

$! ; ! '$ %) # $ 2 '$ 0 !(
$
.* '$ %) ! 2 J$ ;*$
(! 2

+ ))$

) !(*

2 0() ! 9 '$)
$!$'$

8 ; !2

$ ) (# $ 2 ( !$% $ 2 ) , ! ! 9 $ " ! '$ )$ (# $ 2


$!( $ +$*$ '$ % (% $
'$ * $ ) (# $ 2

' 0 ) !9

N2 2 $ ! $
$ % $ $) *" ('$ ' $ ' '$ ) $ - '$ !
$!$
'$ *" ('$ ' $! $
' $! $ ) *%( 6 ! '$ )$ (0$
$! ()( $ $ $) $ 0 42

N2 2 (*%
$) *('$) $(# .* ! $(' 6* ! '$ ) $
!
'$ )
$ $+%) ! $) ! $
) > $ ) ! $ ! 9 '$ ! ' *('$)- '$ ! 0
)$ $ $ ! %$ ' !(
/ - '$ )) $) % (!$ ( # $ 8 '( ))(!
) $ $
!
! )2
N2B2 $) ! ( $) '
% '$ !( ! $ $ $ %) # $ *1 $) $
*(0 *$
$)
$) $ $,$! $ $! ; ! ( ( " ! $!( $ +$ $)
%('$ $+%) !
'$ ) $( '$ $! ; ! '$ %) # $ !(* % ' *
! ) '( '$ ) $()(
$%$
)$ $0 '" ! $ '$ ) '$ 0
!(
$ ) '$ ) $+%
9 '$) ,( (!$6 ! !(* % (0$ '$ $ *
2
N2G2 ) , ! $) * $ ) %$ ) $ !(*%( ! 9 $) % '$ (# $
*& , $#A$ %$) $ ( $ - '$ ! $ %$! )*$ # $))
) > $
!(
!! (
) $ %) ! ! ( ' $ & (! ) ( '
)2

)(! Q2 ) % (!$ (

$(); !

%$ ( $ " ! 2

+ ))$

Num. 7544 / 10.06.2015

17485
BB
(

' 0 ) !9

* *$2 ) , ! ! 9 '$ )$ (# $ * *6 # $ 2 (# $ * *6 # $
Q2 2 $) ! (
$) % '$ * *$ *1 ) $! ; ! '$ %) # $ ' $ & 2 ) * * *$ $ ) $! ; ! '$ %) # $ 2 ! 0 0()!6 ! 2
(! 5)( *1 $) % '$ (# $ * *6 # $ * ,$ ! (
,$ ! (
% (' ! $ 0()!6 ! 2
% (' ! $ 0()!6 ! 2
!( $(); ! ' ( $
$ 2 R )!
*$
*! 2
Q2 2 '$ , ! )$ (# $ * *6 # $ %$ )$ $ $ ! ! $ . # $ ) *$ *( , *$ $) $
% 2 ) , ! ! 9 '$ )$ (# $ *$ *; , # $ 2
$) ! ( 5)$ *1 $) % '$ * *$ *1 $) % (!$ ( '$ ,( * ! 9 # $
%) ! ! ( 2 ) *$ *( , *$ $ ) $! ; ! '$ %) # $ 2
)$ (
$ - $!( $ +$ )$ %) ! ! ( *& !(* $ 2
? (!$ ( $' *$
2 $ ,6! $ $' *$ 6 $ = '$ , ! ! 9
$ % $ ! 92 ) , ! ! 9 " $ '$ )$ % ! % ) (# $ $' *$ 6 $ 2
Q2B2 ,$ $ ! $)
!( $(); ! '$ 0 '$) % (!$ (
$ =
'$,( * ! 9 $ $) ! 9 ) $! ; ! '$ %) # $ 2 (*%( *$ *$!6 !
0 )!
*$
*! 2
'$ )$ (# $ 2 % '$ '$,( * ! 9= %)$! , ))$ 2
$ % $ ! 9 '$ ' ,$ $ '$,( * ! ( $! ; # $ $ * $ 2
Q2G2 $ ! $ $) % (!$ ( *$ *; , ! $) % '$ *$ *( , *$$) ! (
5)( *1 $) , ! ( # $ $) % (' /+$
*1 )$ (# $ # $ $
$ $ $ '$ , ! )$ ! ! $ . # $ *( ,(); # $ ' $ $ (# $
) $ '$ )$ %) ! ! ( 2
Q2I2 $ ! $ $) % (!$ ( '$ ' " $ - $) ! (
' 0$ $ $
! $
$' *$ 6 $ *1 $) $
*1 $ '$ ,( * ! 9 *1 $) % '$ (# $
# $ $ $ $ !) , ! )$ (# $ $' *$ 6 $ *1 ! $
$ " !
# .* ! 2
Q2L $ % $
'$ ! $ $) $
% (' / 2
)(! S2 < ;

'$ )

'$,( * ! ( $! ; # $ $ $) %
$- % , ! 5)$ $)$*$
$) ! ( 5)$ *1 $) $ ,( 4( # $ )$ 8

+ ))$

(
, 2 ? ! % ,( *$
8( >( )
%$ %( ! 92
) $*% $(); !2
'0 (
2 ? ! % ) $ '$0$ *$ $
( " $ 2 + ! ( * 0$

) 2 ! ) *$
' '$ )) $();
2
! ( $)
) 8 ;
$();
)$ $ $ ! $

$
,( * *$! $ > )) 2
0$ 1 () $ 2 J; )
! '$ ) $ 2
)2

' 0 ) !9

S2 2 $ % $ * %$
)) $(); ! $ # $*6 ! %) ! $) % ! %
,( *$ ) $) ! $ ! ( (); ! '$ ' ! 9 $) 0 - ) > $)
0(! 1 )
"! ! '$# - %$
$) ! ( $) % '$ (! )$ $
! $
*1 $) $))$ 2
S2 2

$!

$ $) $ '$0$ *$

$(); ! - *$ $( (); !

1 (); ! # $

BG
8 (!( $ '
)$
$$
*1 $) ! 0 ' $ $ ( %$ .('$ $
! $2
)(! T2

$ ('()(

! $ ., ! 2

(
) !( $ +$*$ ! $ ., ! !(* ! 0 8 *
$ !( .
$0() ! 9
$0 9 0 ! ) ' )$ ! ! $ . # $ '$ ) (! $ $ ! ' *(*$
8 ; !2
( 1 ! 9 '$ ) ! " !
) * ))( '$ ) # ) '$ 0 '
) '# ! 9
' ! ' ! . # $ $ ) % $ '$ '$! ( ,( *$ '$ ' 0 '$)
% (1)$*$ '$ ) (! $ 2
! $ . # $ 16 # $ '$ ) *$ ('()( ! $ ., ! 2 $+%$ *$ ! 9 $
()(
$()( 2
) > ! 9 '$) ))$
$ ! $ ., ! $ ) !(*% $ 9 ' ,( * ! (
' '$ ) !(* ! ! 9 '$ )$ % ;% $ '$$ - ) ' ! 9 ( ' )
*$ ! 9
(1 $ % (1)$*$ '$ ! 6! $ ! $ ., !2
! - $)$!! 9- $
$
$ % $ ! 9 ' ,( * ! 9 '$ ! 6! $ ! $ ., !- $
' 0$ $ ,(
! ) > '$
(($ $ ) * "
) >
$! ()( $ '$
) ,( * ! 9 ) !(* ! ! 92
'$ , ! ! 9 '$ % $
$ %) $: *$ '$ % (1)$*$ # $ % $
$ %( ' $ %$ * :6 ' 0$
! 9 ! $ ., ! - ,( * ) ! 9 ' 8 %; $ !(
! 9 %( ' % (0
0& '$ ) $+%$ *$ ! 92
%) ! ! 9 '$ % (!$' *$ $+%$ *$ ) - !( () '$ 0 1)$ - % $
$% $ $ ! 9 '$ )$ ' '$ - 6)
$ % $ !9'$ $ 2
$ !
'$)
* $ )
*$ 16 ! '$) ) 1( (
$ %$! $ %$ )$ ( *$ '$
$ $ $ $ $2
%) ! ! 9 '$ )$ % $ '$) $1 )) ! $ ., ! $ ) %) , ! ! 9 $ ) > ! 9
' $+%$ " ! $ (1 $ '
! *% '$ ) 1 ()(
) $()( 2

$(); # $
(! )$ $+ ! (
!
)$ 8 %; $
(1 $ )$ $ $

+ ))$
$

' 0 ) !9

T2 2 V , ! ) ,) " ! '$ ) ! " ! $ )$ ! 0


8 * $ $ )
,( * '$ %$
'$ ) (! $ $ ' ,$ $ "%(# $ - '$*(
! (
$ %$ ! . ! ! % )$ !( ' ! ( '$ 0 ' '$) & $ 8 * - +. !(*
$ %$! $ ) ' 0$
) ! )
) ) % (1)$*$ *1 $ ) - $ ) >
)$
# $ ! '"* # $ ( '$ ) 0 ' # ( '
*1 ( % $ ' $
'$! ( ,( *$ '$ ' 0 ' ! ! ( $) ! ( '$ *1 ) ! " ! )
$! ()( 2
T2 2 $!( & +$
) > ) $ * ()( !( !$% ) '$ )
$ % $ $)
, ! ' ,( * ! ( (1 $ ,$ ;*$
!(* ! )$ $ $ '$$ (1 $ $*$ '$ ! 6! $ ! $ ., !2
T2B2

%$
)

$)$!! (
,( * ! 9 (1 $ $*$ ! $ ., ! '$ ,( *
%
'$ ) !(*% $ 9
$ % $ ! 9 '$ $+ ( ( ) $ !
' !(
-$ '
* :
D%6 $ K$1 $ %$! ) > '$
! ( ! $ ., # $ ' 0$
! 9 ' 0 ) ! 9- $0 $ ! $ ., # $ '*
! ( %71) # $ *1 !(*%$ " ! $ $ ! " !
$! ()( * $ ! $ ., ! - '
- $ ! !)(%"' $ - !(*
'$ % 6! # $ + +$
(! ) E $
5) $ % %$ ( '
)*$ $ ' %(
,( *6 !
$ 0 ! '$ ) + + 2
!(
!(

'

T2G2 ?) $:
0$
! 9 '(!
,$ ;*$
0& '$ ) $+%$

% (1)$*$ $))$0
!(* %
'$ % ' '
*$ ) ( $+%$ *$ )- ,( * ) % $
$ (1 $
) % (%( )$ 8 %; $
'$# '$ %$ !(
5)$
*$ ! 9 ( ) (1 $ 0 ! 9 )
*$ ! 92

T2I2 $ ) >
$1 )) $+%$ *$
! $ ., ! D!( () '$ 0 1)$ - $
$

) %) ! )$ '$ $ $ '$) $1 ))
$*6 ! ' (1 $ 0 ! (
$ ) -

Num. 7544 / 10.06.2015

17486
BI
$ !2E- * $: *1 ! $)
*$ '$ ) 1( ( - $ %$! )$ ( *$
'$ $ $ $ $) ) 1( ( ( $ $ + '$ '$ ! *%
$ % $ $) $ )
%$ !(
)$ 8 %; $ ,( * ) '$ 2
T2L2 ?) , !
$ ( '$ ,( * $, ! 4 # $ ( % (:$! $ - ,$
% (%( $ ! $ 0$ !( , $ )$ $ $ %( 1 )
- '$ ! 0
!! ( $! ( - * $ ) - $ *
$ %( 1 )
%$
!( $
$) (1:$!
% (%( - *(
$ $
$
*$ '
$) $ '$ $ ( )) *$ % $ $ '$! (
( '$
*
!( %$
,( * )$ ' , ! )
$ %( 1 )
$ %( 1 ) > 5 $ '$ )$ % ;% $ !! ( - 0 ) $)
% (!& $) $ ) 2
T2N2
>
$# % '$ $1 )) ' 1
$ %( 1 )
$ (
$! ( %$ # " ( $) $ *$*1 $ % ! %$
!( $
# $ *$ $ !(* $ - ,) %( 0 *$ $ $) ) $ $ $
*%) ! ! 9 $ )
!
) > $) ' 6)$
)
%$
$ ()' $ !( ,) ! $
' ! $%6 ! $ !
*1 $ %( 1 )
$
" !2
T2Q2 ! $ )$ !( !) ( '$) $
$1 )) - $+%$ " ! $ 0$
! ( ( % (:$! $ %$ * :6 '$ $+ ( % "0 *$ %) , ! - $
' 0$ ( ,( *
%( - ! ' $) $
%$! $ ,( * ) )$ ( *$ '$
!( $!! 9 ( ( 6, !
* ! ) $ ( )$ % (% $
$+ ) '$ ! '
" $$
! 9 !(* ! 0 - ! $ !(
'
) !(* '(! *$
'$ $+ - % $ $ ! ( * ) *"' % (' !! (
' (0 ) *1 $
$ " ! ' '6! !
))$
$ (' ! * ( - ) >
%) ! ! (
,( *6 # $ ' $ ! % ( ( $ 0 ! '$ ) K$1 1$ !(* %) ! $)
' ,$ $
% '$ )) !" ! $ 2
T2S2 +%( $ %71) ! )$ !( !) ( '$) $ $ ' '(! *$ ) $+%$ " ! $ ( % (:$! $ '$ * $ !) - ( '$ ' ! $ 0 *1 $) %(
'$ $! ( '$ '
)$ D $+ ) - 6, ! - ' (0 ) - $ !2E$+% $
5 $ ( )*$ *1
% ( ! ! 9 !) - %) ! )$ ( *$ '$
) % ( ;' ) !( $!! 9 * ! ) %$
*$ $ '$ ,( * (
> '
$) $ !( $ +$*$
*1 ))$
$ (' ! * ( 2
T2 T2 ?

!% $

$ ! 0 !(*

D'$1

-$

$0 $ -

BL

!()@)(#
!( 0$ ! ( E '$ ) 6*1 %$ ( )- ! '"* ! ( (! ) %) !
)$ $
" $ ) A. # $
( ) A. # $ '$) 0$)) $' !
% ;% $ '$ )
$ !! 9 ( ) !(* ! 5 $ %$ !(
% (' ! $ ( ! !()@)$! 0
'$ ,( * !()@) 1( 0 , )
!(*%
,( * ! 9 !(
'
)$)$!! (
,$ *$ $
- $ 0 ! '$ ) K$1 (! ) ( *;' ) $ $ (
0
) ' %$ $
$ !(*%( 5 $ !( $! *$ $ $ + !(* ! ! 9
%$ % $0 ' $- '$ !
%($
) $ '$
! ( '$ ! !(* $)
! 1$ $ : *$ 2
T2 2
!
$)$!! (
,( * ! 9 (1 $ $) $ ( ) 1( ) % (,$ (
$ ' 0 ! )
*1 $) !( $ +$*$ '$) 0$)) $' ! P
) > $) !( $ +$*$ - 8 1 )
!(*%$ " ! $ $!$ 6 $ %$ ) $
'$ $ ( )) *$ - !(*% 5)$ *1 )$ $ $ % ;% $ % '
$$ (
%$
$ $
)$
0$ ' 0 '$ ) % $ '$ '$! ( 0(! ! ( )

?
U
= !(*%$ " ! !(* ! ! 9 ) A. ! 2
= !(*%$ " ! * $*6 ! !(*%$ " ! $ 16 # $ $ ! " !
= !(*%$ " ! '
)2
= !(*%$ " ! % $ ' $ % $ ' $2
= !(*%$ " ! $ (! ) !.0 # $ 2
= $
' ! 0 $ %$ $*% $ $'( 2
= !( ! " ! $+% $ ( ! )
)2

$! ()(

$ ! " ! $ 1 (); # $
0$ $ $ ) ! )
"%(! $0() ! ( 6 : # $ $ )$ 7) *$ '"! '$ $) 0 4( $) '$ !(1 *$ $ $) ! *% '$ ) 1 ()(
8
!!$/ $+%( $ ! )*$ - ) # ) !( 8 %( 1 )
) * ))( '$ )$ !( ' ! ( '$ 0 ' '$) ! '
) 0 4 '$ ) (! $ - )8( # $ 8
$ $
) $
!( (0" $ # $- %$ )$ $ $ $%$ ! ( (! ) - " # $ ( $!( ;* # $ - 8 '$ $ (1:$! $ ' 6)
$ '2
1 ()( '$) $ )$
&
**$ %( $ ! ) : # $ $)
0 4( ! $ ., !
$! (); ! 8 %( 1 )
) $+ " ! '$ %( $
,$ *$ $ ! % !$

Num. 7544 / 10.06.2015

17487
BN

'
) > $ ( *$ #
' ,( * ! 92 *& - )$ ! " ! $ 8 %
% (, ' $(
> ! 9 8 (1$ ( $ ( ! $ ., ! '$ !()@) 1( ! 9- '$ * $ # $
) 1 ()(
$ !! (
*1 )$ ! " ! $ # .* # $ - ,. # $ - )$ * $*6 # $ - ) $
3$ ( ) ,( *6 ! - '$ $ ( )) - +.- (0$ 1 # $ '$) !( $ +$*$ !(*
)$
3$
$ " ! - ) 1 ( ,( *6 ! - ) % ( $;* ! - ) *$ 1();* ! - $ !2- # $ !( . *$ % (' /+$ ( '$ !(1 *$
(1 $ $) % (!$ ( 0 ) 2
) $ '$ )$
#A$ (
# " $
'(
$ %( ) 1 ()(
! ) ($ 0
1( ' ,
, ) '$) $ )$
*1 $) %) $: *$ '$ )$ $( $ '$
) $0() ! 9 !$)@) ) # $ 0
,( * ) 1 ()( '$) $ $*% $
! " ! *('$
$+%$ *$ )2
1 ()( *('$
% (, ' + $ ) $ ' '$) 0$)) *&
$)$*$ ) ' (
> ! 9 '$) $ 0 - $) 6*1 *()$! )
!$)@) ) - ' ,$ " ! '$ ) $ ,(! *$ ' "%(# $
$ ( - !$
,( *$ )*$ $ $) !( $ +$*$ '$
)$ ! ! $ . # $
;* # $ , (); # $ '$) ' ,$ $ (
*$ 2
()( '$) $ ( ! '$
+ ))$ % $ & (,$
0 9 ! ) > ' '$ ) * "
%) $: ) ,( * ! 9 '$) $ '
!(*
*%) ! 9 % (, ' *$
'$) !( $ +$*$ ! $ ., ! (1 $ $) *$!
*$ 16 ! # $ $ +$ $) *9 0 - %$ ) # ) !( ! ) ! $) 0$)) !$)@) ) - 1!$)@) )
*()$! ) - !( # $ %$ *$
$+%) ! $) ,$ ;*$ 1 (); ! $ $ *$ 1 (# .* ! 1 (,. ! 2 ) , ) !( ' ! ( $ ( '$) # )
! )$ $) ' ,$ $
!(
& ) !")@) ) - ) $ $
!
, !( - $ !
# $ *1
* ' )(1 ) $!$ 6 %$ !(*% $ ' $ ) !(*%)$+
'$)
$*$ 0 - : # $ *1'9 $ ,(! *$ - )
). ! $) $ $ )- 9 $)
,( *$ '$ ) $+%) ! ! 9 '$) '
,$ ;*$ # $ $ '
$ $ $ ! - # $ & !(* $ + 0$ $1 '( ) $( !$)@) ) - $) % %$
, ! '( '$ ) # ) 1 4 ( )
' ! %) 2
* "
*1& & !(* (1:$! ,( *$ ) % (*( $
! ' 0$
'( $ ) ) *
1 ' $ ) 6)
) % 6! ! '$) % (!$' *$
16 ! '$)
$1 )) ! $ ., ! # $ 8 %$ *& ) 0 4 '$ ) 1 ()( - !( 1
+. !( () ' )$ % $ '$ ) *$ ('()( ! $ ., ! !(* ,$ *$ 8 1 ) '$ $1 ))- 8 1 )
'$ $ $ % ;% $ '$ ) 0$
! 9 ! $ ., ! 2
+. * $ +- ! ) % $0$ $ )$ *7) %)$ *%) ! ! ( %$ ( ) - (! ) - " # $ - )$ ) - $!( ;* # $ ( %(). # $ '$) ( '$ !(1 *$
# $ !(
*$ $
% (' /+$ $ 1 ()( - )
$ $ '( '$ !( (0" $ - )$ $ $ $) ! (
*1 ) $ ! " ! $ '$ ' $ ,(! *$ ! " ! 5 $! ()( 5 (! $ D
E2 *1& 8 '$
!( & +$ )$ $ $ % ! % ) %) ! ! ( - # $ 1& 8 (1$ ! * ,
(%
- *1& 8 %) $:
$% $ $ ) 0$
! 9 1 (); ! - *() ' $ ( ))
)
*('$) '$ '$ $ ( )) *$ $! (); ! '$ ) (! $
! )2
. $ - ) * " '$ ()( % (%( ! (
) ) *
!( :
'$ !( $ +$*$ # $ ,
$,$ " !
,$ !( !$% $ - % (!$' *$
'$ $ $ - +. !(* * ! '$ $,$ " ! " ! $ $) $1 )) ! $ ., !2
% + '$) !( $ +$*$ : '#
%$) $ '
$ $) !
$ %$
$ ( $ ) * " '$ ()(
$()( - *1& '$ J. !
.* ! - 8
'$ %$ *$ $- '$ % & '$) $ $ ' - *%) ) + + '$ !( $ +$*$
% (, ' $ )$ ! 0
$)@)$! ) *& !(*%)$+$ # $
) ) *
& ! % 4 '$ $ ) > $ ,(
)$ ! ' % ;% $ '$) $1 )) ! $ ., !- !(* )$ ! ' %( 0$ ! % ) ! " ! - $
$ !(*% $ $) $
$ $ ( *( 0 ! ( %$ ( ) - ) # ) !(
%$ *$ 6 ) $ '
) '# ! 9 '$) !( $ +$*$ ! '"* ! '$# %$ %('$ !(
*1 $ ' %( $ ( $) ! (
- ) % (%( ! ( 6
0 9 (1 $ ) 6*%)
0 $ '$ ! $ $ ! $ ., # $ $! (); # $ 2
?
'$) * ! '$ $,$ " ! '$) ! .! ) * 16 ! D
TIC T GE $) !(
'$ ) * "
$
! $ $
1)(! 2 ) % *$ $ !$
$ ) $ ' '$ ) 1 $
*()$! )
, !(# .* ! '$ ) 0 ' - '$ ) !(*%( ! 9- $
!
- % (% $
, !(# .* # $ , ! ( '$ )$ 1 (*()"! )$ - $!( & +$ )
,( * $ ) !(*%( ! 9 '$
) * " 0 0 2 +. * $ +- $ $ $ 1)(!
!)( $ % (!$' *$
$+%$ *$ ) $) ! (
*1 $) $!( $ +$*$ '$ 1 (*()"! )$ - !( 1 /+ ) '$ $ ( )) *$
'8 1)
- '$ $ $ ! ' ! $ ., # $ 2
$) $ ( 1)(! 1( ' ) $ ' $ % (, '
'$ ) !")@) ) - $ $!( $ + ) $( !$)@) ) !(*
% ' * '$ ) 1 ()( 2
! ' + $ ) $ ' '$
)$
!
- ) $
!
, ()( !$)@) ) - $!( & +$ $) 0 4( '$ ) $! ()( $ $) *" ('$ ' $ ' '$ ) 1 ()( !$)@) ) 2
$ $ 1)(! *1& $ '$ $ ( ))$
)$ '$ $ $ ! $ ., # $ %$ * :6 '$ ) $ ) > ! 9 ' (1 $ 0 ! ( * ! ( !;% # $
6) ' * $ '$ * ! ( !;% $)$! ; ! 2
) $ !$ 1)(! $ !$
$ ) $ ' '$ ) $ " ! '$)
0 4( ! $ ., !
$! (); ! '$ )$ 7) *$ '"! '$ # $ 8 %$ *& '$ $ ( )) ) $ " !
*()$! )
)$
3$
$ " ! - +. !(* '$ )$ *%) ! ! ( " # $
(! ) '$ 0 '$ '$ ) * % ) ! 9 $ " ! 2 *& - $ $) ! ( ) $ ' '$ ) $ " ! *1 $) ,$
$0() ) >$ $) ,( *$ '
) $ '$)
% ' *$ '$ ) ! " ! - ) $( '$ ) $0() ! 92
BQ

)#
1)(! ! (1 $ $) * ! ((
*$ ) 1 ( $! ()( 2
) >$ )$ ! ! $ . # $ '$) ' ,$ $
% '$ * ! ((
*$ ) $
$) ! 9 *1 $)
$ 8 *
) $ $ 0 - !( '$
) $
*%( 6 ! $ $) ! !)$ 1 ( $(# .* ! - $) ! (
5)( *1 )$ * ) ) $ ,$!! ( $ # $ % (' /+$
'$ !
)$
%) ! ! ( '$ ) 1 ( $! ()(
) * ! (1 ()( $ ' 0$ ( ! *% - !(*
) '7
) *$ 6 - , * !" ! $ ) * ))( !( $ 0 ! 9 '$) *$' *1 $ 2
$) #
1)(! 1( ' ) $ ' '$ ) ** ()( - % (, ' $ ) $ ' '$)
$* ** $ '$) $ 8 *6 $ )$ $ $ % ! % )
(* ) $ - ' ,$ $ ! $ $
( **
- 8 %$ $ 1 )
** ('$, ! " ! $ 2 *1& $
! ) *%( 6 ! '$ ) % (' !! 9 '$ 0 ! $ " * - +. !(* ) '( ! 9 '$ !")@) )$ - $ +
;
)$ *%) ! ! ( " # $ (! ) $ $ $ ! *% )$ %( ! ( '$ )$ ! " ! $ 1 (*"' # $ 2
7) * 1)(!- '$ (*
*$ ('()( ! $ ., ! - & !(*7 ( $ )$ * " $ '$ ) 6 $ '$ ()(
$()( '$
+ ))$ 2
$ $
$%)$ $ )$ 8 1 )
'$ $ $ - $
" $
! ' % ;% $ '$ ) *$ ('()( ! $ ., ! # $ 8 '$ '$ $ ( )) $) ) * $ # $ 8 '$
( ) * " 2 ) $)$*$
' $ $ 1)(! $
" $ *$ ('(); # $ '$ $ ( )) $ ) ) %$ %( $ !
%$ $
$ !(*%$ $ ! ) '$
$,$ +$ )$ % $ '$ $1 )) '$ ) ! " ! - %$ ; *1& $+%) ! $ )$ $
)$ * " $ ! $ ., # $ - !$
( () $ $) !( $ +$*$ ! $ ., ! 9 $ ) 7 # $ $ , ' $ ) $
%) ! ! 9 % 6! ! $ ) 0 ' # ( '
2 +.- $
$ $ $ 1)(!, $ !(
! $ ' 0 ) ! 9 $)
$)$*$
!(*%$ $ ! ) # $ 8 ' *% $
( ) * " !(*
) !(*% $ 9 ) $+% $ 9 ( ) $ ! - )$
$
" $ ' %$ $
$ %$ ) 1 ! - (
> ! 9 !(* ! ! 9 '$ ) ,( * ! 9- ) 7 '$ ) !(*%$ " ! '
) $ ) 1 ! ' ,( * ! 9 !(
' - ) ! $ ! 9 '$
!(
) % !% !9$
$ ! 0 !(* !
- ) %) , ! ! 9 $ 9 '$ % (:$! $ - ) (
> ! 9 ' $# % '$ $1 )) !((%$
- )$ !(*%$ " ! $ (! ) !.0 # $ $ !2
) ! $ ' 0 ) !9 8
$' !
!(* $ )
' %$ $
$- # $ !( ! $ $ $) # $ ) $ '
8 '$ 1$ - !(*% $ ' $- 1$ ,$ 0 )( !)( $
% (!$ ( '$ ' ,$ $ !(*%)$+ - !(
'$ ' ,$ $
%
!( $+ ( '$ $ ) > ! 9 '$#
)
)$ '$ ) $+$! ! 9 '$) % $ $
$ *1 ) (1:$! $ '$
%( 1 ) 5 $ ) (1 $ 0 ! 9 0 ) ! 9 $ !( $+ ( $ ) 2
+ %$ *$
* ))( $)$!! 9 '$ % (!$' *$
*$
' 0 ) ! 9 '$#
) ' ,$ $
%
' %$ $
$2
?$) # $ , ) *$ ('()( - & *%(
*$ $ ) '$ # $ ) ! " ! &
! 0 $ %$ * $ !(
!! 9 $0 9- *1
$) ! 9 *() $ $ *1 )
$! ()(
*%) ! ! ( $ ) (! $ 2 8 '$ % (!
$ $ 3 4 '$ )$ ! " ! $ !( $+ ) > ' - %
'$ % (1)$*$ $ )
! ( '$ ) 0 ' # ( '
%$ '( 5) $
) %$ $
$2 *& - 8 '$ %) $: ! 0
' 0$ $ # $ !)( $ ) $+%$ *$ ! 9- , '$ '$ $ ( )) )$ '$ $ $
! ' % ;% $ '$)
$1 )) ! $ ., !2
' 0$ , ! ! 9 ' ! 0
% (%( ! ( - *& ,( * ! 9 *& !(*%)$ - !( $ + *( 0 ) ) *
, 0( + ) $ ! 9 ) ' 0$
'$ '
*1 $ $ ( - *$ $ ) !(
'
2 (
! $ ' 0 ) ! 9 '$ )
()(

)(! =

1 $ *()$! )

(
) !(*%( $ # .* ! '$ ) !")@) ) 2
($)$*$ = % - % (% $
, !( 2
$ *()"! )$ (
( 6 ! =)
)$ ) * $ ) 2
!
% (% $
, !(# .* # $ , ! ( '$ )
$ $) $ 0 2 J ! (
1 (); # $ '$ )$ ) * $ ) ' () $ % $! % '$ 2 # ) 1
!$)@) ) = $) %< $)
$*$ *%9 $ ) (
*$2 J !(# .* ! '$
)$ ' %$ (
# ($2
() ! (
' %$ ( !()@)(/' ) 2 , 9-

+ ))$
, !(# .* ! '$ ) 0 ' 2

+ ))$
$

' 0 ) !9

2 2 $!( & +$ )$ ! ! $ . # $ , !(# .* # $ '$) 1 ($)$*$ # $


8 '$ $ *
) $ % $ " ! $ $) $ 0 - !) , ! 5)( $) ! ( 5
)( *1 ) $ , ! 9 1 (); ! 2
2 2
*$
) *%( 6 ! '$ )
)$ ) * $ ) %$ ) $
0 - $
$ !(*% $ ) $ $
!
% (% $
, !(# .* # $ $+%) ! $) , ! ( *$ '$)
$*$ *( '( '$ %< $ $) (
*$ -

Num. 7544 / 10.06.2015

17488
BS

( *( ' 6) 2
$ *()"! )$ ( 6 # $ 2 )7! ' - ).% ' - % ( $/ $ 6! '
!)$ ! =
!(*%( ! 9 # .* ! - !) , ! ! 9- $
!
- % (% $
, !(# .* # $
, ! ( 1 (); # $ 2
!)$; ' $ $ " ! - *$' '( !($ > * 2 > *
( ! ) > '( 1 (); ! = !( !$% $ , ! 92 R * $ = !( !$% $- , ! 9
!) , ! ! 92
"! # $ ' $ ' '$) !(*%( $ # .* ! '$ ) !")@) ) 2
$ 3
$ ) > ! 9 ' $+%$ " ! $ '$ $!( $ +$*$ '$ 1 (*()"! )$ 2

$!( & +$ ) $ *%( 6 ! %$ ) * $ *$ '$ ) 0 ' !(


$)
% (!$ ( '$ ' , 9- ( *( ' 6) - $) ! (
5)( *1 ) !( !$
!9
) '$ )$ !")@) )$ )
)$ $* %$ *$ 1)$ '$ )$ *$*1 $ 2
2B2 $!( & +$
' ,$ $ ! ) $
) $ $
!
$ )) 4( # $ )$
)(! ) > ! 92

$) ' ,$ $
% '$ 1 (*()"! )$ ( 6 # $ !(*%( ! 9 # .* ! - )$ $ $ % (% $
, !(# .* # $
- '$ , ! $) % '$ *( ;*$ # $ )$ ,( *$ $)
+$ - %$
$) ! ( 5)( *1 )$ $ $ , ! (
) $

2G2 +%) ! ) , ! 9 1 (! ) > '( '$) $ > * - $!( $ +$ ) $


*%( 6 ! 1 (); ! - $) ! (
) $
)$ % ( $ ! *1 $) $
*('$ ' !! 92
2I2 '$
1 (); ! -

, ! $) % '$ 0 * $
(! $) $ '", ! *1 )

$!( & +$ ) $ *%( 6 !


$ * ) ) $ '$ ! " ! 2

2L2 $ ! $ "! # $ ' $ ' '$) !(*%( $ # .* ! '$ )$


!")@) )$ - 0 )(
) $ !( 1 ! 9 ) 0 4 '$ ) $+%$ *$ ! 9
1 (); ! - ' $ 3
$ ) > % (!$' *$ $+%$ *$ ) %$ )
$!( $ +$*$ '$) !(*%( $ # .* ! '$) $ 0 2
)(! =

!")@) ) 0 0 2

( ,()(

-$

, ()(

!$)@) ) 2

+ ))$
$

" ('$ ' 0$


! 9 $ 1 ()( !$)@) ) 2 ! ( !;% ;% !
$)$! ; ! 2 $ , ! 9- ! (* ( , $)$! (,( $ 2
$( !$)@) ) 2
$ $0() ! 9 !$)@) ) 2 $( $ '( *1 ; ! 2
> ! 9 !$)@) ) 2 ")@) )$ % (! ( $ $ ! ( $ 2 0$
'$ )$
!")@) )$ $ ! ( $ = !")@) )$
* ) 0$ $ ) 2 ,$ " ! $ , (); # $
$
!
)2
!
, ! 9 '$) ( 6 ) !$)@) ) 2
$ *$*1 $ 2 (*%( ! 9 $
!
2 $ ! 0 '$ 1 6 ! $ 2
$!( $ +$*$ !$)@) ) 2
) !) $ ,6 !2 $*1
%(
!)$ 2
!
'$ ) ! (*
2
) ! !)$ !$)@) ) 2 ' 0 9 !$)@) ) 2 * ( $ !")@) )$
* ) 0$ $ ) 2

' 0 ) !9

2 2 $!( & +$ *" ('$ ' $ ' $ 1 ()(


% $% ! ( '$ * ! ( !;% ;% ! 1 ! $
* $ '$ * ! ( !;% $)$! ; ! 2

!$)@) ) - $ ) > (1 $ 0
$ $
$%$

2 2
) > $) % ! % '$ ) $( !$)@) ) - # $ $ 1) + $)
,( *$ '$ ) ()( - '$ ! $ )$
)( $ ' ,$ " ! $ $
!
)
'$ )$ !")@) )$ % (! ( $ $ ! ( $ $ % $ )$ $) ! ( $0() 0$
$ $$ $2
2B2 $% $ $

)$

'$) ( 6 ) !$)@) )

- '$ !

$) , !9
GT

*$ ( 2
$!$
1 (); ! $ ) $% (' !! 9 $+ )2 *%( 6 ! $
) $0() ! 9 '$) $ 0 2
$ 1() *$= ! 1() *$
1() *$2 %$! $ $ $ " ! '$ $ ) ! 92
? !(*
'$ $
!$)@) ) 2
$ % ! 9 !$)@) ) 2
, ! 1 (); !2 ,$ " ! $ $ $ )$ 0 $ $ ;1 !
$ ;1 ! 2
6 ) !$)@) )
*%) ! $ $) % (!& $ % ( 2
J$ *$ ! (
%) ! ! (
'
)2
J( ( . $ 2 *%( 6 ! 1 (); ! 2 (! ) > ! 9 !$)@) ) '$ )$ ' ,$ $
, $ 2 J) +( ' $)$! ( !.!) ! ) $ ) 2 !)$ '$ )0 2 1
% (' ! $ 2 $ ' *$ $ $ " !2
*( . $ 2
*$ # * ( " ! 2

# $ $+$ ! +$
(! )$ ' ,$ " ! $ $
!
) $ $ !")@) )$
0$ $ ) *1 )$ $ $ ' ,$ " ! $ *$ 1;) # $ , (); # $ 2

* )

2G2 $ ! $ ) !(*%( ! 9 ) $
!
'$ )$ *$*1 $ !$)@) ) '
$) ' ,$ $ *" ('$ ' $ ! 0 '$ 1 6 ! $ $ $ ) $ (
) $+ $ ( !$)@) ) '$ ! ) $ , ! 9 $ $) $!( $ +$*$
)(
> ! 9 %) !$)@) ) *$
) $ *%( 6 ! 1 (); ! 2
2I2 $ % $ ) $
!
'$) !) $ ,6 !- ' ,$ $ ! )$ , $ '$)
! !)$ !$)@) ) - '
$) % '$ ' 0 9 !$)@) ) - '$ ! 0 $)
$ '$0$ *$ # $ (!( $ $ ! ' , $ ' $ ( - $) ! ( ) *$ ( *1
) $% (' !! 9 $+ )- ) 0 1 )
$ " ! ) $0() ! 92
2L2 ,$ $ ! $) % (!$ ( '$ ! 1() *$
1() *$- $ 1) )
$) ! 9 $ $ *1'9 $ % $ $)
$! 0 $ $ " !
(!
$ ( - : , ! ) , ! 9 '$ ) ? !(*
%( '( '$ ) $ $
)) $2
2N2 $!( & +$ )$ , $ '$ ) $ % ! 9 !$)@) ) - '$ , !
$$ > * - % (' ! $
! ) , ) - +. !(* ) $ )(! ) > ! 9 $ )$
$
! $ !$)@) ) - !(*%
$) $ ' *$ $ $ " ! '$ ) !(*1 9 '$
' ,$ $ *()"! )$ ( 6 # $ 2
2Q2 ,$ $ ! ) 0 $ % ;
$ ;1 '$ )
$ ;1 - !(*%
$ $ ' *$ $ $ " !- 0 )( ) *%( 6 ! '$ )$ %) ! ! (
'
) '$ )$ ,$ *$ ! ( 2

$)

2S2
) > $) ' ,$ $ % (!$ ( # $ $ $ ))(! $ ! ' , $ '$ )
,( ( . $ - )(! ) > 5)(
0$)) 1!$)@) ) - 0 ) $) 1 ) 4 )(1 ) '$
* "
$ $ - : , ! ) $ *%( 6 ! 1 (); ! ' 0 ' ) )(1 )
%$ ) * $ *$ '$ ) 0 ' $ ) $ 2
2 T2
) > $) % (!& '$ ) # * ( . $ 1 (); ! '$) (
*$ # * ( " ! 2
)(! B=

$ " !

$0() ! 92

+ ))$

*$

) *%( 6 !

Num. 7544 / 10.06.2015

17489
G
(

$ " ! *()$! ) 2 < ; '$) 0 4( $ $ " ! *()$! ) !(* ,


'$ ) 0$
! 9 ) )) '$) $ )$
2
'$ , ! ! 9 '$ )
!(* %( '( '$ ) ,( * ! 9 $ " ! 2 ( !$% $
'$ $ 2
$%) ! ! 9 '$ )
2
%$ '$ ) $%) ! ! 92 ,$ " ! $ $ $ $) % (!&
$%) !
$ $ ! ( $ % (! ( $ 2 > * *%) ! 2
2 %
, !( 2
$+% $ 9 '$) $ 2
! %! 9
' !! 9 $ % (! ( $ $ ! ( $ 2
> * *%) ! 2 ' ! 9 '$ )
$ $ ! ( $ 2 ( () '$ ) $+% $ 9
" ! $ % (! ( $ $ ! ( $ 2
! %! 9 0$ 2 ) !(' $ " !2
$ * !( 2 % 2 ) $ *
" !2
!(
!6 !$ 2
3$
$ " ! 2 "! # $ 2 ? ! % ) ). $ ' 0$
! 9= (
*$
*(' , !
$ " ! *$ - $
3$
$ " ! *$' ! - !)( ! 92 )
? (:$! $ $ (* < *62 $%$ ! ( (! ) 0 )( ! ( " # $ '$ )
* % ) !9 $ " ! 2
$ " ! *$ '$)
2 $( ! (*( ;* ! '$ ) 8$ " ! 2 $ ))
2
<$ " ! %() " !
)@)$) *$ *7) %)$2 $ $ * ! 9 '$) $+$2 <$ " !
)) ' ) $+$ ,) /' %$) $+$2
0 '" ! $ '$ ) $0() ! 92
$!$'$ 8 ; ! '$ ) $( ' K
2
K *$ $(' K *$= ) $(
" ! '$ ) $0() ! 92 $(
' $# ) 1 %
2 0() ! 9 1 (' 0$
2 $ " ! '$ %(1) ! ( 2
' % ! 9- $ %$! ! 9 $+ ! 9 !(* ,$ ;*$ $0()
2

' 0 ) !9

B2 2 $ ! $ ) $
!
!(*%( ! 9 # .* ! '$ )
$ , ! 9 !(* %( '( '$ ) ,( * ! 9 $ " ! 2

) > )

B2 2 $!( & +$ )$ $ %$ '$ ) $%) ! ! 9- '$ , ! $) % ! % )


$ > * *%) ! $ $ - !(*%
$) $ '$ $ ( )) *$ $ $ ! ( $
% (! ( $
$ % $ $ # $*$ '$) % (!& 2
B2B2 ,$ $ ! )$ ! ! $ . # $ '$) '
% '
) , !9
'$ ! '
' $ ( $ $) % (!$ ( '$
! %! 9- ' !! 9 !( () '$
) $+% $ 9 " ! 2
B2G2 $!( & +$ )$ $ %$ '$ )
! %! 9 )
' !! 9- '$ , ! $)
! % ) $ > * - $+%) ! $) *$!
*$ '$ !( () '$ ) $+% $ 9 " !
$ % $ $ # $*$ '$) % (!$ ( - !(*%
5)( $ $ ! ( $
% (! ( $ 2
%

B2I2 '$ , ! )$ ! ! $ . # $ ,( *$ ) '$) !(' $ " ! %) !


$ $ !( $ +$*$
) $ () ! 9 '$ % (1)$*$ '$ $ " ! *()$! ) 2
B2L2 $,
* 6 $
' ) $ 1
0 ' ) ' 1)$

$) !( !$% $ '$ * ! 9- '


$) % ! % ) %
$
) > ) $) ! 9 $ $ * ! 9 !6 !$ - 0 )
$)
!(
6 ! $ !(*
$ * 6 $ %$ ,(*$
$) 861 '$
2

B2N2 $!( & +$ $) 0 4( *& $!$


$ " ! ) > )$ "! # $ )$ $ $
*%) ! ! ( " # $ (! ) %$
'#
$ %$! $ ' +;2

$ ) 6*1 '$ ) $
3$
%) ! ! ( - '$1 $ )$
! ' ! . ! ,( *$

B2Q2 J( * ) $) % ! % '$ $ " ! *$ '$)


$ () ! 9 '$ % (1)$*$ '$
* 9 '$ ! 6! $
)) '
,) /' %$) $+$2
B2S2

) > $) ,( *$

'

%) ! 5)( $ )
( ;* ! ' 8$ " !

'$ )$ $( $ $0() ! (

$ ,( * ) '$

)
G

))

'$ ) 8 ;
$(' K
%$
!(*% $ ) !( .
B2 T2
$ $ !9'
)(! G= ) *9 '$) * ! ((

*$

)$ $ $

*$
$) % ! % '$ ) $(
: , ! ) ( $ '$ ) 1 (' 0$
$0 9 '$ ) ! " ! 2

%) ! ! ( 2

( $! ()(

2
$

G2 2 ) , ! $) '
(
> ! 9 !$)@) ) '$ !
'$ ! '
%2
G2 2 '$
'$ * ! ((

% ' $ %$! ! 9) > $) , ! ( # $ %( 1 ) $ )


$ %"! $ (
) $ '( $ %"! $ ' ,$ $ 2

(
! (1 ()( 2 ( !$% $ '$ * ! ((
*$2 ! ((
*$ *1
(
> ! 9 !$)@) ) = 1 ! $ - ,(
* ! ( !;% ! - % ( (>( - ) $
* ! ( !;% # $ 2 R
) $ ,( *$ !$)@) ) 2
" ('$ ' $ ' '$) * ! ((
*$ = ! ) - /)) *$ - $ $ ) > ! 9
'$ , ! ! 92
) * ! ((
*$ $ $) ! !)$ 1 ( $(# .* ! 2
) * ! ((
*$ !(*
$ % (' ! ( '$ * ) ) $ 2 $ " !
1; ! 2
( $! ()( 2 ) > ! 9 '$) * ! ((
*$ $ $) % (!$ ( '
% (' ! $ $) 1(
%$ 1 ( $! ()( 2 ( $! ()(
*1 $ )=
1 ( $*$' ! 9- 1 ('$ ' ! 9 1 (!(*1 1)$ 2

' K
! )- $

+ ))$
' 0 ) !9

% '$ * ! ((
*$ $ , ! 9 ) $
$ )$ ! ! $ . # $ $
!
) , !( )

, ! *" ('$ '$ ! ) - /)) *$ - $ $ ) > ! 9 '$


*$ %$ ) $+%$ *$ ! 9 1 (); ! 2

,! !9

G2B2
) > ) *%( 6 ! '$) * ! ((
*$ $ $) ! !)$
) = 1 ( $(# .* ! - : , ! ) $
) > ! 9 1 ( $! (); ! $ % (!$ (
'
) '$ * ))( '$) *$' *1 $ 2
G2G2 $) ! (
* ) ) $ # $(
*$' ! *$ 2

$) * ! ((
$ *$

*$ % ; $ *& , $#A$
*1 )$
) *%( 6 ! '$ ) 7 '$# '$

G2I2 0 ) )$ %) ! ! ( '$ ) 1 ( $! ()( - ) * ! (1 ()(


)$
3$
$ " ! $ '7 $ !(* ) ) *$ 6
) , * !" ! - $ )
* ))( !( $ 0 ! 9 '$) *$' *1 $ 2
)(! I=
(

('$,$

'$) (

*$ 2

** ()(
$

)$ $ $

' 0 ) !9

%) ! ! ( 2

+ ))$

Num. 7544 / 10.06.2015

17490
GB

0() ! 9 '$) !( !$% $ ' **


2 ) $* **
2 %
' **
2
$ '$,$ $ $ %$!., # $ 2
$ $ % *6 $ 2 $ %(
** $
$ %$!., ! = ,) * ! 9- , (! (
$* '$) !(*%)$*$ 2
**
$ %$!., ! 2
!$. # $2X
'$) $* **
2
")@) )$ $ %$!., # $ 2 % ' **
$ %$!., ! = !$)@) ) 8 *( )2
$ %(
**
6 2 $ %(
** $ % *6
$! '6 2 $*;
** (); ! 2
$!
*$ ' !! 9 '$ ) $ %(
** $ 8 *( ) !$)@) ) 2
. $
!( ( 2
!
'$)
!( ( 2 % ' ** ( )(1 ) $ 2 J( *$
' !! 92 $( '$ ) $)$!! 9 !)( )2
(* ) $ '$) $* **
= ( **
- 8 %$ $ 1 )
** ('$, ! " ! $ 2 ) R < $) $ $,$! $ $ $) $* **
2
(
% $0$ ! 92
$* **
!6 !$ 2
**
)
, ! ) ( '# ' 2 " * 0 ! $ 2 *%( 6 ! $
) ))
!(
)$ * ) ) $ ,$!! ( $ 2
!( ( *( (!)( ) $
3$
$ " ! 2
)
%)
*$ ' ;
$) % (1)$*$ '$ $1 2 % '$
%)
*$ 2 *%) ! ! ( " # $ (1 $ ) '( ! 9 $)
%)
*$
'$ !")@) )$ - $ +
;
2

I2 2 $!( & +$ $) !( !$% $ ! ) ' **


**
$ %$!., ! $ %$!., ! 2

-'

I2 2 $ ! $ )$ 1 $ $ % *6 $ $+%) ! $) % (!& '$ $ %(


** $ $ %$!., ! ) > )$ ! ! $ . # $ $) *$!
*$ ' !! 9
'$ )$ !")@) )$ *()"! )$ *%) ! '$ 2
I2B2
$!( $ +$
! !$.
*%) ! '$
)$
!
$ 5

! *
$ $ $ %(
) *%( 6 ! '$ )
# $ $) *$!
*$
$ ) $ %(
**
'$)
!( ( - !)
!; 2

** $ % *6
$! '6 *$*; ** (); ! - '
)$
' !! 9 '$ )$ '
$ !")@) )$ *()"! )$
$ 8 *( ) !$)@) ) - $% $ $
, ! 5)( ' ,$ $ !
$) % '$ $ !! 9

I2G2 ,$ $ ! )$ ! $ '$ )$ % ! % )
(* ) $ '$) $*
** $ $) ! ( 5)$ *1 ) $ '$ )$ % ()( $ *& , $#A$ - $ $
$ $ $) !6 !$ - +. !(* *1 $) $ $,$! $ (1 $ ) )
) $ %( 1)$
% $0$ ! 9
! *$ 2
I2I2 $!( & +$ )$ ! ! $ . # $ '$) R <- $) $ ! !)$ '$
'$ $ ( )) *$
0 $ '$
* 9 '$ % $0$ ! 9 '$ )
- !( '$
) ' *$ 9 (! ) ' $ * ) )
) (5' ! * ! 9 %$ *(
'$ ) 2
I2L2
! *
$) *$!
*$ ' !! 9 '$ 0 ! $ " * %$
%( $ ! ) **
*$
$) 0 4( '$ ) ** ()(
$
3$
$ " ! $ ) * ))( '$ ) ) 2
I2N2 ) , ! $) % '$
%)
*$ - '$ ! $ $) % (1)$*$
(!
$ ( - '$ , ! )$ !")@) )$ *()"! )$ # $ ! $ $ $)
$1 - '$1 $ )$ *%) ! ! ( " # $ (! ) $ $ $ ! *%2

)(! L=

$ ('()(

! $ ., ! 2

(
) !( $ +$*$

! $ ., ! !(*

! 0

+ ))$
$

8 *

$ !( .

$0() ! 9

$0 9 0 ! )
)$ ! ! $ . # $ '$ ) (! $ $ ! ' *(*$ 8 ; !2
( 1 ! 9 '$ ) ! " !
) * ))( '$ ) # ) '$ 0 '
) '# ! 9
' ! ' ! . # $ $ ) % $ '$ '$! ( ,( *$ '$ ' 0 '$)
% (1)$*$ '$ ) (! $ 2
! $ . # $ 16 # $ '$ ) *$ ('()( ! $ ., ! 2
) > ! 9 '$) ))$
$ ! $ ., ! $ ) !(*% $ 9 ' ,( * ! (
' '$ ) !(* ! ! 9 '$ )$ '$$ - ) ' ! 9 ( ' )
*$ ! 9 (1 $
% (1)$*$ '$ ! 6! $ ! $ ., !2
! - $)$!! 9- $
*$
$ % $ ! 9 ' ,( * ! 9 '$ ! 6! $
! $ ., ! $ ' 0$ $ ,(
! ) > '$
(($ $ ) * "
) >
$! ()( $ '$ ) ,( * ! 9 ) !(* ! ! 92
'$ , ! ! 9 '$ % $
$ %) $: *$ '$ % (1)$*$ # $ % $
$ %( ' $ %$ * :6 ' 0$
! 9 ! $ ., ! - ,( * ) ! 9 ' 8 %; $ !(
! 9 %( ' % (0
0& '$ ) $+%$ *$ ! 92
%) ! ! 9 '$ % (!$' *$ $+%$ *$ ) - !( () '$ 0 1)$ - % $
$% $ $ ! 9 '$ )$ ' '$ - 6)
$ % $ !9'$ $ 2
$ !
'$) * $ )
*$ 16 ! '$) ) 1( (
$ %$! $
%$ )$ ( *$ '$ $ $ $ $ $2
) 1( ! 9 '$ !( !) ( - $' !! 9 ' ,( *$ !(* ! ! 9 '$ $ ) 2
%) ! ! 9 '$ )$ % $ '$) $1 )) ! $ ., ! $ ) %) , ! ! 9 $ ) > ! 9
' $+%$ " ! $ % (:$! $ ' ' ! 9 (1 $ '
! *% '$ ) 1 ()( 2

L2 2 V

,! )

' 0 ) !9

,) " ! '$ ) ! " ! $ )$

! 0

8 * $

$ )

GG

,( * '$ %$
'$ ) (! $ $ ' ,$ $ "%(# $ - '$*(
! (
$ %$ ! . ! ! % )$ !( ' ! ( '$ 0 ' '$) $ 8 * - +. !(*
$ %$! $ ) ' 0$
) ! )
) ) % (1)$*$ *1 $ ) - $ ) >
)$
# $ ! '"* # $ '$ ) 0 ' # ( '
*1 ( % $ ' $
'$! ( ,( *$ '$ ' 0 ' ! ! ( $) ! ( '$ *1 ) ! " ! )
$! ()( 2
L2 2 $!( & +$
) > ) $ * ()( !( !$% ) '$ )
$ % $ $)
, ! ' ,( * ! ( (1 $ ,$ ;*$
!(* ! )$ $ $ '$$ (1 $ $*$ '$ ! 6! $ ! $ ., !2
L2B2

%$
)

$)$!! (
,( * ! 9 (1 $ $*$ ! $ ., ! '$ ,( *
%
'$ ) !(*% $ 9
$ % $ ! 9 '$ $+ ( ( ) $ !
' !(
-$ '
* :
D%6 $ K$1 $ %$! ) > '$
! ( ! $ ., # $ ' 0$
! 9 ' 0 ) ! 9- $0 $ ! $ ., # $ '*
! ( %71) # $ *1 !(*%$ " ! $ $ ! " !
$! ()( * $ ! $ ., ! - '
- $ ! !)(%"' $ - !(*
'$ % 6! # $ + +$
(! ) E $
5) $ % %$ ( '
)*$ $ ' %(
,( *6 !
$ 0 ! '$ ) + + 2

!(
!(

'

L2G2 ?) $: % (1)$*$ $))$0


!(* %
'$ % ' '
0$
! 9 '(! *$ ) ( $+%$ *$ )- ,( * ) % $
$ (1 $
,$ ;*$
) % (%( )$ 8 %; $
'$# '$ %$ !(
5)$
0& '$ ) $+%$ *$ ! 9 ( ) (1 $ 0 ! 9 )
*$ ! 92
L2I2 $ ) >
$1 )) $+%$ *$ ) %) ! )$ '$ $ $ '$) $1 ))
! $ ., ! D!( () '$ 0 1)$ - $
$ $*6 ! ' (1 $ 0 ! (
$ ) $ !2E- * $: *1 ! $)
*$ '$ ) 1( ( - $ %$! )$ ( *$
'$ $ $ $ $) ) 1( (
$ % $ $) $ )
%$ !(
)$
8 %; $ ,( * ) '$ 2
L2L2 ?) , !
$ (
'$ ,( * $, ! 4 # $ ( % (:$! $ - ,$
% (%( $ ! $ 0$ !( , $ )$ $ $ %( 1 )
- '$ ! 0
!! ( $! ( - * $ ) - $ *
$ %( 1 )
%$
!( $
$) (1:$!
% (%( - *(
$ $
$
*$ '
$) $ '$ $ ( )) *$ % $ $ '$! (
( '$
*
!( %$
,( * )$ ' , ! )

Num. 7544 / 10.06.2015

17491
GI
$ %( 1 )
$ %(
% (!& $) $ ) 2

1) >

5 $ '$ )$ % ;% $

!! ( -

0)

$)

L2N2
>
$# % '$ $1 )) ' 1
$ %( 1 )
$ (
$! ( %$ # " ( $) $ *$*1 $ % ! %$
!( $
# $ *$ $ !(* $ - ,) %( 0 *$ $ $) ) $ $ $
*%) ! ! 9 $ )
!
) > $) ' 6)$
)
%$
$ ()' $ !( ,) ! $
' ! $%6 ! $ !
*1 $ %( 1 )
$
" !2
L2Q2 ! $ )$ !( !) ( '$) $
$1 )) - $+%$ " ! $ 0$
! ( ( % (:$! $ %$ * :6 '$ $+ ( % "0 *$ %) , ! - $
' 0$ ( ,( *
%( - ! ' $) %$! $ ,( * ) )$ ( *$ '$
!( $!! 9 ( ( 6, !
* ! ) $ ( )$ % (% $
$+ ) '$ ! '
" $$
! 9 !(* ! 0 - ! $ !(
'
) !(*
'(! *$ '$ $+ - % $ $ ! ( * ) *"' % (' !! (
' (0 )
*1 $
$ " ! ' '6! !
))$
$ (' ! * ( - ) >
%) ! ! (
,( *6 # $ ' $ ! % ( ( $ 0 ! '$) K$1 !( $ +$ !(*
%) ! $) ' ,$ $
% '$ )) !" ! $ 2
L2S2 +%( $ %71) ! )$ !( !) (
$+%$ " ! $ ( % (:$! $ '$ * $ !)
'$ $! ( '$ '
)$ D $+
$+% $
5 $ ( )*$ *1
%(
) % ( ;' ) !( $!! 9 * ! ) %$
$) $ !( $ +$*$
*1 ))$

'$) $ $ ' '(! *$ ) - ( '$ ' ! $ 0 *1 $) %(


) - 6, ! - ' (0 ) - $ !2E! ! 9 !) - %) ! )$ ( *$ '$
*$ $ '$ ,( * (
> '
$ (' ! * ( 2

L2 T2 ? ! % $
$ ! 0 !(* !
D'$1 - $ $0 $ !()@)(#
!( 0$ ! ( E '$ ) 6*1 %$ ( )- ! '"* ! ( (! ) %) !
)$ $
" $ ) A. # $
( ) A. # $ '$) 0$)) $' !
% ;% $ '$ )
$ !! 9 ( ) !(* ! 5 $ %$ !(
% (' ! $ ( ! !()@)$! 0
'$ ,( * !()@) 1( 0 , )
!(*%
,( * ! 9 !(
'
)$)$!! (
,$ *$ $
- $ 0 ! '$) K$1 (! ) ( *;' ) $ $ (
0
) ' %$ $
$ !(*%( 5 $ !( $! *$ $ $ + !(* ! ! 9
%$ % $0 ' $- '$ !
%($
) $
! ( '$ ! !(* $)
! 1$ $ : *$ 2

GL
L2 2
!
$)$!! (
% (,$ (
$ ' 0 !
) > $) !( $ +$*$
'$ $ ( )) *$
!(*%
$ $
)$
0$ ' 0
?
U
= !(*%$ " ! !(* ! ! 9 ) A. ! 2
= !(*%$ " ! * $*6 ! !(*%$ " ! $ 16 # $ $ ! " !
= !(*%$ " ! '
)2
= !(*%$ " ! % $ ' $ % $ ' $2
= !(*%$ " ! $ (! ) !.0 # $ 2
= $
' ! 0 $ %$ $*% $ $'( 2
= !( ! " ! $+% $ ( ! )
)2

$! ()(

,( * ! 9 (1 $ $) $ ( ) 1( ) )
*1 $) !( $ +$*$ '$) 0$)) $' ! -8 1)
!(*%$ " ! $ $!$ 6 $ %$ ) $
5)$ *1 )$ $ $ % '
$ $ ( %$
'$ ) % $ '$ '$! ( 0(! ! ( ) 2

%
'$ ) $ ( *$
'$) $ )$
) ))
'$) $ )$
) 8 *
8 '#
*& !( $ +$*$ ! $ ., !
$! (); ! # $ $ ( ) $ 8 ;
$ ( - ) * :( % '$) # ) 8 '(
))(!
(*1 ( $ %) ! ! ( # $ 8
$
$ ) 0 ' '$) ! ' - !(*
)$
3$
$ " ! - ) 0$
! 9 *1
!")@) )$ * $- $) ( % (!$' *$ '$ '
; !- ) % $0$ ! 9 $)
! *$ '$ )$ * ) ) $ - ) (1 $ ! 9 '$ * " $ % *$ $ - '$ ,( ' $ $
( * $ )) $ ( *$ '$ $! ( - $) *% ! $ *1 $ ) - $) ! 0 !) *6 ! ) $!$
'
'$ $ ( )) *$ ( $ 1)$- $ !2 ) ! '
! )
$
'$ ) '$ (* '
(! $ '$) !( $ +$*$ - $ $ $) ' $ $) '$ $ '$ ' $ ) $ 1
,( * ! 9 ! $ ., ! 16 ! - # $ $) %( $ !( $ +$*$
,!$
%$ % $ ' $ '$! (
,( *$ '$ (1 $ $*$ ! $ ., !
"! ! ' #A$ ( 1)$
!$ '" ! (! ) %('$ % ! % '$*(! 6 ! *$ %$
0 4 ! %
,
( $ 1)$2 )
!( $ +$*$ ! $ ., ! *1& ! % ! )$ %$ ( $ %$
*$
$) !( () (1 $ ) $
)
* ))( 5) - +. * $ +- $) %$ *$ !(*% $ ' $ 0 )( $) % %$ '$ )
! " ! $) $ % (!$' *$ $ $) 1$ $
(! )2
* "
" ! $ %) ! '$
) ! 0
? (,$ ( ) % $ & !( 1
'(
$ %(
'$# '
$ +$ $% $- $ ) >
% (+ * ! 9 ) ! )
! $ ., ! - # $
, !( ) # $
$ !(*% $ $) !( $+ ( (! ) ) * $ $ # " $) % (1)$*$ ,$! $ )$ %$ ( $ '$ ,( * )(1 ) )(! )2 $ ' '$ ) * "
8 '$ ! '$ $ %( ' $ $)
$ (
(1 $ $*$ ' . '()$ ! $ ., !
$! (); ! *1
! '" ! (! )- %(
$) * :
'$ 1 !
$)$!! 9 ' ,( * ! 9
$))$0
!(
' - ' $0 '" ! $ ! $ ., # $ - (,$
) $ '
) %( 1 )
' %$ '$
% $ ' $- ) # ) !( $) $ 6 '$
)
%$ ) $ ,
$
(! $
( *$
! 0 2
'$ " ! $ %) ! '$ ) ! 0 ? (,$ ( ) % (%( ! (
,( * ! 9 $ $ ) (1 $ $) *" ('$ '$ $1 )) '$ ) ! " ! )$ $ $ %) ! ! ( $

Num. 7544 / 10.06.2015

17492
GN

) ! 0
% (,$ ( ) $ ) !( $ 0 ! 9 '$) *$' *1 $ 2 ? $ &
+. * $ + % (*( $
! ' 0$
'( $ ) ) *
1 ' $ ) 6)
) % 6! ! '$
% (!$' *$ $+%$ *$ ) 16 ! - $ ) '# ! 9 '
' ! %) '$ $1 )) $ $) ) 1( ( - '$ $ %$! $ '$ )$ ( *$ '$ $ $
8 $ $ '$ )
) > ! 9 ' $# % '$
% ( $!! 9 %$ ( )- '$ ) $) ! 9 $ $ )$ "! # $
*$ ) $) % (!$ ( '
) $ # "
) >$ 2 *& - $) $ '
8
'$ !( & +$ ) *% ! $ '$ )$
'
$ ! 0
8 * $ (1 $ $) *$' *1 $ - )$ $ $ ! $ - $,$! $ - +. !(* )$ *$ $ '$ $ 9 $ ! * '$ ) '$ $!! 9- % $0$ ! 9 * * > ! 9 '$) ' 3
*1 $ ) 2
* "
*1& ! ' + $ ) *%( 6 ! # $ %$ ) (! $
& ) 0$
! 9 ! $ ., ! )
(0 ! 9- %$ +; (,$ + ) (%(
) ) * ' %) ! - $
!( $+ ( $ ) '$) 6*1 %$ ( )- ! '"* !- (! ) ) 1( ) $) !( $ +$*$
'#
) )) '$) ! (
$ ( 2
$ %$!., ! - # $ $ !
$ G '
$
) (%! 9 ' $ $ 3 !$ %) ! '$ - % + '$) !( $ +$*$
: '#
%$) $ '
$ ! (
$ ( $ ) * " '$ ()(
$()( - '$ J. !
.* ! - % $ & % (%( ! (
) $ '
0 9 (1 $ ) 6*1 ' %) ! ! 9 ) 1( ) '$ ' 0$ ( $ '
! '"* ! ! $ ., !
$! (); !
%$ ( - # $ %$ *$ $ ) $ '
$$
'$' ! 5 $ ) ! " ! ( ) $! ()(
%('$ 1( ' '$ * $ $$ + ' $ ' '$
J( * ! 9 ? (,$ ( ) '$ '
$ , *.) $ - % ! % )*$ )$ $) ! ( '$ *1 )$ 1 # $
6 - # .* ! 6 - '7
) *$ 6 - 8( )$ - $ !2- ( $ '
0$
'$
2
?
'$) * ! '$ $,$ " ! (1)
'$) ! .! ) * 16 ! D $ ) $! $ TIC T GE- $) !(
'$ ) * "
8 $
!
$ #
$ 1)(! 2
) % *$ - '$ (*
$ ('()( ! $ ., ! % (:$! $ ' 0$
! 9- $ $) 1)(! G (
) '$' !
) $ ) > ! 9 ' % (:$! $ ' 0$
! 9 *1 )$ 8 1 )
'$ $ $ - $
" $
! ' % ;% $ '$ ) *$ ('()( ! $ ., ! - # $ $ $,$ +$ ( () )$ % $ '$ $1 )) ) % (!$ ( '$ ) ! " ! # $ 8 '$ '$ $ ( )) $)
) * $ - 9 # $ *1& $+%) ! $ )$ $
" $ *$ ('(); # $ # $ $ '$ $ ( ))
$ ) ) %$ %( $ !
%$ $
$ !(*%$ $ ! ) '$ )$ * " $ ! $ ., # $ !$
( () $ $) !( $ +$*$ ! $ ., ! 9 $ ) 7 # $ $ , ' $ $ !( $ +$*$
'$ ) $
%) ! ! 9 % 6! ! $ ) 0 ' # ( '
- # $ %$
- $ 0 +$ '$
%$
) $ ' '$ ( ) * " 2
+. * $ +- $
$ $ $ 1)(! % $ +$ !(
! $ ' 0 ) ! 9 $)
$)$*$ !(*%$ $ ! ) # $ 8 ' *% $
) $ ' '$ )
!(* )
!(*% $ 9 ) $+% $ 9 ( ) $ ! - )$ $
" $ ' %$ $
$ %$ ) 1 ! - ) (
> ! 9 ) !(* ! ! 9 '$ ) ,( * ! 9- ) 7 '$ ) !(*%$ " ! '
)$ ) 1 !
' ,( * ! 9 !(
' % (!$'$ '$ ' 0$ $ ,( - ) !(* ! ! 9- ) ! $ ! 9 '$ !(
) % !% !9$
$ ! 0 !(* !
- ) !(* ! ! 9 ' (0 )- )
%) , ! ! 9 '$ % (:$! $ - )$ 8 1 )
%$ ( ) ' ( $ ) ! 9- ) % ! % ! 9 $ $# % '$ $1 )) !((%$
- ) % $ '$ '$! ( - $) $
'$ )
! 0 ) $ %$
$*% $ $'( - )$ !(*%$ " ! $ (! ) !.0 # $ - $ !2
) $ ( 1)(! &
! 6! $ * ! ' *$ % (!$' *$ ) '$' ! ) $1 )) $ $) ) 1( (
$ $ $ $ ' $ )$ "! # $ $+%$ *$ ) 16 # $ $ ,. ! # .* ! - 1 ()(
$()( - $ $) ! ( $ *1 '
% (!$' *$
'
) 2 1( ' ) (
> !9'
) 1( ( - $) * $ ) )$
1 6 !$
) >
'
)$ % 6! # $ - $) * $ ! ' '9 '$) * $ )
*$
'$ ) 1( (
)$ ( *$ '$ $ $
8 $ $- +. !(* $) $
$- ) $% $ $ ! 9- ) 6)
)
$ % $ ! 9 '$ )$ ' '$ (1
'$ $ ) $+%$ *$ ! 92
% (%( ) $ ) > ! 9 '
:( '$ ) 1( ( %$ !( & +$ )$ "! # $
*$ ) 16 # $ - * % )
) > $) * $ )
$ !
*1 ( ) $ $ - +. !(* ) (1 $ ! 9 $ $) ) 1( ( '$ 1 6 ! $ *1 $ & '
) %$ , ! )
) $) ! 9 $ $ ) 0$
!9
) %) ! ! 9 %( $ ( '$) $ )
$ ) '7
2
) $ !$ 1)(! $ ' )$ %) ! ! ( '$ ) ! " ! $ ) !( $ 0 ! 9 '$) *$' *1 $
! ' + $ $) *% ! $ # $ $ $ $ )$ ! 0
8 * $ $ ) $!$
'$ $ ) >
7 ( $ 1)$ '$) $! ( 2 $ ' $ ' ,$ $ !( *
*1 $ ) - '$ , # $ )$ $ $ ,(
$,$! $ ) >$ *" ('$ '$ '$ $!! 9 *$ $
'$ $ 9 $ ! * '$ ) % $0$ ! 9 * * > ! 9 '$) ' 3 *1 $ ) 2 *1& $ $ $ 1)(! 1( '$ $) % (!$ ( '$ %( 1 ) > ! 9 '$ )
'$ '$% ! 9 '$ )$
A$ $ ' ) - +. !(* *$ $
(! '$ ) * * > ! 9 $ 9 '$) $ ' 2
)#
1)(! $ '$' ! ) $) ! 9 $ $ ) ! " ! $+%$ *$ ) ) % (' ! 0
(! ) $!( ;* !
0& '$ ) $) ! 9 0$
! 9- '$ $ ( )) *$
(0 ! 9
D Y Y E2
) > )
! '" ! '$ ) Y Y $ ) * ))( '$ ) % (' ! 0
!(*%$ 0
$*% $
)2
% (%( $
' !(
0$
!(
(1 $ $*% $ $
% $$ $
(0 ! 9 ( (1 $ % (:$! $ ' 0$
! 9 '$ $1 )) $+%$ *$ ) ( $; ! # $ $ $ ) (1:$! ' '#
( !( $ +$*$
'(
$ %(
)
$% $ '$ ) (! $ $ % 3() - !(* $) '$ , ! $ )
"
% 3() '$ " !
$! ()(
'
(0 ! 9- !(* 9 %$ $+$*%)$ ) ) - $) ! 0 '$*( 6, ! $)

GQ
1$ $ - ) $ $ - ) # )
) *$ 6 - ) 6 % (' ! 0
( $ 1)$- ) ( $ 1 )
'$ $! (
) - ) 0$
!9 *
* . * - )$ $
$
-)
( $ 1)$ $ - ) !! 9 (1 $ $) ! 0 !) *6 ! $, ! " ! $ )
) > ! 9 '$ $! ( * " $ % *$ $ - ! 0
(0 ! ( (! ) - ( $ $ $ ' )
$ & ,( * 2
$
" ! $ %) ! '$ ) ! 0
? (,$ ( ) !( 1 /+$ $, ! 4*$
) '# ! 9 '$ ) % 6! ! ( )
'$ )$ !(*%$ " ! $ !) - %( $ (*1 ( (
0
!( $+ ( ' %) ! ! 9 '$) !( $ +$*$ ! $ ., ! 2
F '$ ! 1)$ ) !( 1 ! 9 *& $ $ ' $ * "
) '$ $ ( )) *$ ' ) $ !(*%$ " ! $ - !(* & $) ! '$ ) !(*%$ " ! * $*6 ! )$ !(*%$ " ! $
16 # $ $ ! " !
$! ()( %$ # " ) * :( % '$) !(
'$ )
!()@) 1( $ ' $! *$ $ ) $
'# ! 92 $ $ *$ '$ !(*%$ " ! $ % $ $ $
! % !
$) ! '
%$
'$ $ ( )) : . ! . ! (1 $ $) *9 - %$
) # ) !( & *% $ ! ' 1)$ ' %(
'$) !( $ +$*$
! $ ., ! 16 ! - +. !(* '$)
% (!$' *$ %$ * :6 '$) # ) $ $ $ $ +$ !( $ +$*$ (1 $ $) ,$ ;*$
) %$ * :6 '$ ) , * ) > ! 9 *1 $) % (!$ ( ) *$ ('()( '$ )$ ! " ! $ % $% $ $) $ '
%$
'$ , ! - %) $:
$ ()' $
! ( '$ ) 0 ' # ( '
- '$) !( $+ %$ ( )- ! '"* ! ( (! )- '$ ,( * $*1)
!(* !
' 0 '$) $% $ % (1)$*$ % (% '$ )$ ! 0
! $ ., # $ $! (); # $ 2
*1& ) !(*%$ " ! %$
% $ ' $ % $ ' $ & $,( 4 ' %$ ) $ ' '$ )
'$ " ! $ %) ! '$ ) ! 0
? (,$ ( )- %$ # " ) '# ! 9 '$
'$ $ $ )) '$ ) '$ $ ( )) *$ '$) ! 6! $ $*%
!$
'$) $1 )) ! $ ., !- )
$ ! 9 '$ !( $ +$*$
) 1 ! '$ !(8$ " ! )(1 )- ) ! % ! '
) >
!(
0 )( $) , ! ( # $ 8
! ' $ $ $ '$ )$ $ $ !( $#A" ! $ !( 1 /+$ ) % $% ! 9 %$
!
'
$ *$ ' ! (
% (:$! $ 2
+. * $ +- $ ,(*$ $ %$! )*$ '$ '$ ) * " ) !(*%$ " ! $
' ! 0 $ %$ $*% $ $'( %$ * :6 '$ ) ,( * ! 9 '
$ %$ ! . !- $,( 4
%$) % %$ # $ : $ )
)$
(! ) '$) !( $ +$*$ ! $ ., !- )$ *%) ! ! (
%$ %$! 0$ (1$ $ %$ )$ 0$
!(
$ ) > '$ ) % $ ,( *$ ' '$
'$! ( - '$ * $ # $ $) %$ *$ 8 %( " ! % (% '$) $1 )) ! $ ., ! $ %( - +.,$
) $
!( 2
$ ) * $ + * $ $ $ ) ) !( 1 ! 9 ' $
) '$ $ ( )) *$ '$ ) !(*%$ " ! $ $) ! *$ '$ ) ,( * ! 9 !(*%$ " ! '
)- :
# $ $ ) %$ $
$ '
% '$) !(
$ $# $ + )
) > ! 9 '$ ' ,$ $
!(' - ,( *
))$
$ !(*
$ $) % (!$' *$
! $ ., ! P '$
'$ $ * '$ ,( *$ $ %$!., # $ %$ ) 1 ! - ) $!()) ' - ) $)$!! 9- $) % (!$ *$ '$ ) ,( * ! 9P '$ % $ $ ! 9 ' $ $ ' ,$ $
,( *$ - 0$ 1 )- *" ! *1;) ! ( 6, ! P '$ )
) > ! 9 !(* $! ( , $#A$ $ ) * " ' $ # $*$ - * %$ !( !$% ) - )$ - 6, ! - $ !2
$) ! 9 *1 ) !(*%$ " ! '
)- *1&
$ %( $ ! ) $
'# ! 9 '$ '$ ) $ ' ' $ * "
0& '$ ) 7 '$ ,$ *$ $ '
) '$ 1 ! 0 ) > ! 9 '$ ) ,( * ! 9- '$) $ $**
>$* $ $
' %(
,( *6 !
$ 0 ! '$ ) + + %$ $) 1(
$'
!(
'
) !(* %$ !(* ! 5 $- !(( ' 5 $ !(*%
,( * ! 9 !()@) 1(
!(
% (' ! $ ( *$ !()@)$! 2
$
$ !(*% $ )
0 $ '$ !(
)
)$ '$ ) ' ! %) - $ %('$ ' $ 3 ' ,$ $
$
" $ *$ ('(); # $ % ( *
' 0$
' ! 0
- % (!
%
'$ % (1)$*$ $ ) (
! ( '$ ) 0 ' # ( '
%$ !( $+ ) > ) * " - '( 5) $
, 0( )
,$ " ! ' ));
# $ 8 %&
) $ !( $+ ( 2
%('$ %) $:
$1 )) ' 0$
! 9- ! 0
$+%$ *$ ) - $ () ! 9 '$ % (1)$*$ - ! 0
' $ !! 9 !(* ! 0
*$ ! 9- $ !2- , '$ '$ $ ( )) )$ '$ $ $
! ' % ;% $ '$) $1 )) ! $ ., !2 $ $ 3 4 '$ ) * " $ % $
$ ,(! *$ *$ ('(); ! '$ $1 ))
!((%$
# $ $!$
6 ) *(1 ) > ! 9 '$ ( $ )$ !(*%$ " ! $ !) %$ ) $ ) > ! 9 '$ % (' ! $ ( ) !( $! ! 9 ' (1:$!
% (%( 2 ' 0$ , ! ! 9 ' ! 0
% (%( ! ( - *& ,( * ! 9 *& !(*%)$ - !( $ + *( 0 ) ) *
, 0( + ) $ ! 9 ) ' 0$
'$ '
*1 $ $ ( - *$ $ ) !(
'
2
) ! $ ' 0 ) !9 8
$' !
!(* $ )
' %$ $
$- # $ !( ! $ $ $) # $ ) $ '
8 '$ 1$ - !(*% $ ' $- 1$ ,$ 0 )( !)( $
% (!$ ( '$ ' ,$ $ !(*%)$+ - !(
'$ ' ,$ $
%
!( $+ ( '$ $ ) > ! 9 '$#
)
)$ '$ ) $+$! ! 9 '$) % $ $
$ *1 ) (1:$! $ '$
%( 1 ) 5 $ ) (1 $ 0 ! 9 ) 0 ) ! 9 $ !( $+ ( $ ) 2
+ %$ *$
* ))( $)$!! 9 '$ % (!$' *$
*$ ' 0 ) ! 9 '$#
) ' ,$ $
%
' %$ $
$2

Num. 7544 / 10.06.2015

17493
GS
(

! $
)(! =

' 0 ) ! 9 '$ )
$ ('()(

! $ ., !

" !$
G
% (:$! $ ' 0$

(
) !( $ +$*$ ! $ ., ! !(* ! 0 8 *
$ !( .
$0() ! 9
$0 9- 0 ! ) ' )$ ! ! $ . # $ '$ ) (! $ $ ! ' *(*$
8 ; !2
( 1 ! 9 '$ ) ! " !
) * ))( '$ ) # ) '$ 0 '
) '# ! 9
' ! ' ! . # $ %$ % $ ' $ '$! ( ,( *$ '$ ' 0 '$)
% (1)$*$ '$ ) (! $ 2
! $ . # $ 16 # $ '$ ) *$ ('()( ! $ ., ! 2 $+%$ *$ ! 9 $
)$ ! " ! $ 2
) > ! 9 '$) ))$
$ ! $ ., ! '$) 0(! 1 ) $ %$!., ! '$ ) * "
' $ ' $ ) !(*% $ 9 ' ,( * ! (
' '$ - ) !(* ! ! 9 '$ )$
% ;% $ '$$ - ) ' ! 9 ( ' )
*$ ! 9 (1 $ % (1)$*$ '$
! 6! $ ! $ ., !2
! - $)$!! 9- $
$
$ % $ ! 9 ' ,( * ! 9 '$ ! 6! $ ! $ ., ! $
' 0$ $ ,( - ) >
$! ()( $ '$ ) ,( * ! 9 ) !(* ! ! 92
'$ , ! ! 9 '$ % $
$ %) $: *$ '$ % (1)$*$ # $ % $
$ %( ' $ %$ * :6 ' 0$
! 9 ! $ ., ! - ,( * ) ! 9 ' 8 %; $ !(
! 9 %( ' % (0
0& '$ ) $+%$ *$ ! 92
%) ! ! 9 '$ % (!$' *$ $+%$ *$ ) - !( () '$ 0 1)$ - % $
$% $ $ ! 9 '$ )$ ' '$ - 6)
$ % $ !9'$ $ 2
) 1( ! 9 '$ !( !) ( - $' !! 9 ' ,( *$ !(* ! ! 9 '$) $ )
'$ ,( *
(( !$ 02
%) ! ! 9 '$ )$ % $ '$) $1 )) ! $ ., ! %$ * :6 '$ ) %) , ! ! 9
%( ' $ % 6! ! '
% (:$! $ ' 0$
! 9 $ $# % (1 $
$*
' $ & ! $ , !( $! (); ! ( (1 $ %) ! ! ( '$ ) ! " ! $ $) *9
) 1( )2

%) ! '$

) ! 0

! 92

G
$

? (,$ ( )2

' 0 ) !9

2 2 V , ! ) ,) " ! '$ ) ! " ! $ )$ ! 0


8 * $ $ )
,( * '$ %$
'$ ) (! $ $ ' ,$ $ "%(# $ - '$*(
! (
$ %$ ! . ! ! % )$ !( ' ! ( '$ 0 ' '$) $ 8 * - +. !(*
$ %$! $ ) ' 0$
) ! )
) ) % (1)$*$ *1 $ ) - $ ) >
)$
# $ ! '"* # $ ( '$ ) 0 ' # ( '
*1 ( % $ ' $
'$! ( ,( *$ '$ ' 0 ' ! ! ( $) ! ( '$ *1 ) ! " ! )
$! ()( 2
2 2 $!( & +$
) > ) $ * ()( !( !$% ) '$ )
$ % $ $)
, ! ' ,( * ! ( (1 $ ,$ ;*$
!(* ! )$ $ $ '$$ (1 $ $*$ '$ ! 6! $ ! $ ., !2

%$
)

2B2
!
$)$!! ( '$ ,( * !(
' ,( * ! 9 '$ ! 6! $
! $ ., !- %
'$ ) !(*% $ 9
$ % $ ! 9 '$ $+ ( ( ) $ ! !(
' !(
- '$ ,( * !(
' % (!$'$ '$ ' 0$ $ ,(
!(*
1)( - ,; * - %6 $ K$1- ' !! (
$ ! !)(%"' $ - $ !2(
> ) '
,( * ! 9 !
'$# ' *$ ) % (!$'" !
$
5
) $ % %$ ( $**
>$* 5) '
)*$ *1 ' 0$ ( % (!$' *$
!(*
$ # $*$ - * %$ !( !$% ) - )$ - , )) '$ !6)! )- 6, ! - $ !2 $
' %(
,( *6 ! $ 0 ! '$ ) + + %$ ,( *$
)$ $ $ '$$
(% ( - '$ ) 6*1 %$ ( )- ! '"* !- (! ) ( % (,$ ( )2
2G2 ?) $: % (1)$*$ $))$0
!(* %
'$ % ' '
0$
! 9 '(! *$ ) ( $+%$ *$ )- ,( * ) % $
$ (1 $
,$ ;*$
) % (%( )$ 8 %; $
'$# '$ %$ !(
0& '$ ) $+%$ *$ ! 9 ( ) (1 $ 0 ! 9 )
*$ ! 92

5)$

2I2 $ ) >
$1 )) $+%$ *$ ) %) ! )$ '$ $ $ '$) $1 ))
! $ ., ! D!( () '$ 0 1)$ - $
$ $*6 ! ' (1 $ 0 ! (
$ ) $ !2E- * $: *1 ! $) * $ ) ' ) $)
*$ '$ ) 1( ( -

$ %$! )$ ( *$ '$ $ $
'$ !(*%( *$ $ $) ) 1( ( ( $
)$ $ + '$ '$ ! *%
$ % $ $) $ )
%$ !(
)$ 8 %; $
,( * ) '$ 2
2L2 ?) , !
# $ ( % (:$! $ - ' 0 ' ) ( !()@)$! - $ ) >
% (:$! $ ' 0$
! 9 $ $# % (1 $
$* ' $ & ! $ , !( $! (); !
( (1 $ %) ! ! ( '$ ) ! " ! $ $) *9 ) 1( )- ' $ ! 0 %$
$*% $ ' $ % (%(
!! ( - ,$
% $0 9 '$ $! ( '$# ' - $
!( ! $ '$ )$ $ $ ,( )$ $ '$1 )
-*
' $ ) *( 0 ! 9
) $&- !
*1 ,)$+ 1 ) %$
,( * )$ ' , ! )
$
%( 1 )
- 0 ) $) % (!& $) $ ) 2
2N2 ? ! % $ $# % '$ $1 )) %$
!( $
*$ $ !(* $
* ' 0$ ( () *1 $, !6!
$ %( 1 ) - '(
%( )
!(*% 3 !(*% 3$ '$*(
$*%
$!( & +$ )$ $ $
%( ! (
) > $) ' 6)$
)
%$
$ ()' $ !( ,) ! $
' ! $%6 ! $ 2
2Q2 ! $ )$ !( !) ( '$) $
$1 )) - $+%$ " ! $ ( '$)
% (:$! $ ' 0$
! 9 %$ * :6 '$ $+ ( % "0 *$ %) , ! - $
' 0$ ( ,( *
%( - ! ' $) $
%$! $ ,( * ) )$ ( *$ '$
!( $!! 9 ( ( 6, !
* ! )- $ ( )$ % (% $
$+ ) '$ ! '
" $$
! 9 !(* ! 0 - ! $ !(
'
) !(*
'(! *$ '$ $+ - % $ $ ! ( * ) *"' % (' !! (
' (0 )
*1 $
$ " ! ' '6! !
))$
$ (' ! * ( - ) >
%) ! ! (
,( *6 # $ ' $ ! % ( ( $ 0 ! '$) K$1 !( & +$ !(*
%) ! $) ' ,$ $
% '$ )) !" ! $ 2
2S2
$+%$ "
'$ $!
$+% $
% ( ;'
$ !(

+%( $ %71) ! )$ !( !) ( '$) $ $ ' '(! *$


! $ ( % (:$! $ '$ * $ !) - ( '$ ' ! $ 0 *1 $)
( '$ '
)$ D $+ ) - 6, ! - ' (0 ) - $ !2E5 $ ( )*$ *1
% ( ! ! 9 !) - %) ! )$ ( *$
) !( $!! 9 * ! ) %$
*$ $ '$ ,( * (
>
$ +$*$
*1 ))$
$ (' ! * ( 2

2 T2 ?

!% $

$ ! 0 !(*

D'$1

-$

$0 $ -

)%(
'$ )
' $)

IT

Num. 7544 / 10.06.2015

17494
I
!()@)(#
!( 0$ ! ( E '$ ) 6*1 %$ ( )- ! '"* ! ( (! ) %) !
)$ $
" $ ) A. # $
( ) A. # $ '$) 0$)) $' !
% ;% $ '$ )
$ !! 9 ( ) !(* ! 5 $ %$ !(
% (' ! $ ( ! !()@)$! 0
'$ ,( * !()@) 1( 0 , )
!(*%
,( * ! 9 !(
'
)) > ,$ *$ $
- $ 0 ! '$) K$1 (! ) $ ( 0
)
' %$ $
$- !(*%( 5 $ !( $! *$ $ $ + !(* ! ! 9 %$
% $0 ' $- '$ !
%($
) $
! ( '$ ! !(*
$)
! 1$ $ : *$ 2
2 2
!
$)$!! (
,( * ! 9 (1 $ $) $ ( ) 1( ) - )$
% (,$ (
$) $ ' 0 ! )
*1 $) !( $ +$*$ '$) 0$)) $' ! ) > $) !( $ +$*$ - )$ 8 1 )
)$ !(*%$ " ! $ $!$ 6 $ %$ )
$ '$ $ ( )) *$
!(*% 5)$ *1 )$ $ $ % ;% $ % '
$ $ ( %$
$ $
)$
0$ ' 0 '$ ) % $ '$ '$! (
0(! ! ( )2
)(! = "! # $

*$

) 16 # $ 2

' 0 ) !9

2 2 ) > !( $! *$ $) * $ ) % (' ! $ '$ ) 1( ( "! # $ ' $+%$ *$ ! 9 $ ,. ! - # .* ! - 1 ()(


$()( 2
% ! % $ $) $ * $ *$ - !(*%)
$ %$! )$ ( *$ '$
1( ( = (
> ! 9- * $ )
( *$ '$ $ $ 2
$ $
8 $ $ '$ !(*%( *$ $ $) ) 1( ( 2
+%$ *$ ! 9 % 6! ! 2 6) ' $+%$ *$ 16 !2 R 1)$
'$%$ '$ - '$%$ '$
!( () '$ 2
' ' $! $ '$ 0 '$ 2
2 2 $ ) > $+%$ *$ 16 ! (1 $ *
- $*%$
- )(
'% $)) '$ *$
2
0() * ( '$
%$ % ! ! $) !( () '$ 0 1)$ - $) $!( $ +$*$ '$
) > ! 9 '$ ,$ *$ $
%$ ) $1 )) $+%$ *$ ) '$) ) 1( ( 2
*
' ) % $ '$ ' '$ 2
?$
$% $ $ ! 9 '$ ' '$ - 6)
$ % $ !9'$ $ 2
() ! (
# ($2
()0$ ( 6 ! 2 " ('$ '$ $% ! 9 '$
2B2 $)$!! ( )
*$ ) '$#
) > 5)( $ ) % $% ! 9 '$
*$ !)$ 2 J ) ! 9- '$!
! 9- '$ )@) ! 92
' () ! ( '$ ' 0$ . '()$2
! '$
1 ! '$ )$ ' () ! ( 2 1( - ))$ + - '$ $ $ +
6) '$ ;)
A$ - $ !2
% $ " ! '$ ) ! " ! $ ) !
$ ) '7
( ) *$ 6 2
2G2 $!( & +$ ' ,$ $
% '$ *$ !)$ %) ! )$ "! # $
$!( $ +$*$ '$ 1 (*()"! )$ '$ )$ $ $ % (% $ 2 "! # $ '$
'$# '$ %$
$%
$) $ !(*%( $ 2
!( $ 0 ! 9 ' ) *$ 2
) * ! ((
*$ $ ) '7
2 %) ! ! ( = $) 1( ! 9 ' ) *$
'$
2I2 $ ) >
:( '$ '$ $ * ! 9 '$) %< $ ' ,$ $ ' () ! (
% (' ! $ , * !" ! 2
% (' ! $ ' 7 # ( ' 6 '$ ! ) *%( 6 ! ' $ *
' $ $) *$'
I
" ('$ ,.
0' # ( '
* ! (1 ();
%) ! ! (
) ) *$ 6

# .* ! '$ '$ ,$!! 92 <61


*$ $ ' 8 $ $ $ )
$ ) 6*1 % (,$ ( )2 $ ) > ! 9 '$ ! )
! '$ ' ,$ $ *( $ 2
'$ ) ! " ! $ )$ ! 0
) 1( )
'7 $ !(*
- ) 6 - ) , * !" ! - )
6 - ' * $ %$ ( )- $ !2

*1 $

$ ) 0' # ( '

2L2 '$ , ! ' ,$ $ 1 (*()"! )$ $ $)


$+%$ *$ ) %$
$!( & +$ $) $ 0 )(

) *$
2

$ ) >

6)

2N2 $ ) > $+%$ " ! $ (1 $ )$ % (% $


!()@)(/' ) '$ )$
* ! (*()"! )$ = * '9- )
- $)
- ) $ - $ !2 ) > '$ $ )
!
2
2Q2
: *" ('$ '$ '$ ,$!! 9 $ $ ) > ! 9- # .* ! ,. ! 0 ) ) $ %$ " ! $, !6! %$ ' 0$ ( ( # ( '
$ $)
$ 1) *$
- ' * $ %$ ( ) 1$ $ - '$ $
! 9 $ )$
'7 $ ) *$ 6 $ , * !" # $ 2
2S2 $ ) > ! )
* ! (1 (); ! '$ *( $ '$ ) *1 $
%$ ,.! $ !( %( ) %$ $0 '$ ! ) 1 #A '$) * ! ((
!( & +$ )$ "! # $ *& $)$*$ ) '$) $ $ ' 2
2 T2 $ ) > $+%$ " ! $ '$ ,$ *$ ! 9 '$ ! - ))$ ( ,
$!( & +$ ) *%( 6 ! ! )
) '$ )
) > ! 9 '$) * ! ((
) % (' !! 9 ' ) *$
) )) '$ ) 8 ; 2

( '$ )
*$
%$
*$ $

2 2
) > )$ %) ! ! ( ! $ ., # $ $) % (!$' *$
*$ ) # $
) >$ $ ' 0$ $ '7 $ !(*
) ) *$ 6 ) 6 - ) , * !" ! - )
6 - ' * $ %$ ( )- $ !2 $ ) >
$1 )) '(! *$ ) ) > )$
2
)(! B= %) ! ! (
(

'$ ) ! " ! $ ) !( $ 0 ! 9 '$) *$' *1 $ 2


$

G
' 0 ) !9

! 0 8 *
$) *$' *1 $ 2 $ ' ! 9 *1 $ )
B2 2 V , ! ) $!$
(! ) ' $+$ !
'$ $ ( )) *$ ( $ 1)$
'$ $ ( )) *$ ( $ 1)$2 ) > ! 9 '$ $! ( % (' !! 9 ' *% ! $ 2 %$
$) $! ( )$ $ $ ! ( ,
$ -' $ 3 % !% $
%$ %(1) ! 9 )$ $ $ !( $#A" ! $ *1 $ ) 2
" $ '$
! *% 3$ '$) !$ $ ( )(! ) %$ % (*( $ %) ! $
'$ 2
( $ 1)
$ %$! $ %$) *$' *1 $ - $ ) $ ( % ;+ * )) 362
!( * ! 9 $) $
% 2 ( * ! 9 # .* ! '$ ) $- '$) ;) '$
B2 2 $,
!( * ! 9 !) , ! $) $
% - ' ,$ $ ! )

Num. 7544 / 10.06.2015

17495
IB

)
2 1 6 ! $ !( *
2 J( '$ !( * ! 92 !(
$!( ;* ! 2 $ $ % $0$ 0$ % )@) 0$ 2
) !( *
*( ," ! $) $ *% ! $ )(! ) - $ ( )
)(1 ) 2
!! ( %$ ( ) (! ) %$ * * > 5)( 2
,$! $ !( *
$ $) ;) '$ ) ! 0
'
)
.!() 2 !( 2
) $ !( *
'$ )
2 ( $#A" ! $ 2 $ (, > ! 9 )
) > ! 9 !(* *% ! $ , $#A$
) (*
R )$ !
2 ) $
! *$
'$% ! 92 $ $ % $0$ 0$ 2
( * ! 9 ,. ! = ' ( ! 0 - ) *. ! - !7 ! - " * ! 2 J(
!( *
2 !( '$ 0
*$ $ % $0$ 0$ % )@) 0$ 2
*% ! $ *$' *1 $ ) '$) ( ' '( ' %(
$)$! ; ! 2
$! !) $ ' ( ' '( $) $ !(*%( $ 2
(! ( 16 # $ $+%$ *$ ) (1 $ # .* ! *1 $ )2 !)$ $! (); !
'$ )
2 % ! 9- %( 1 ) > ! 9- + + '$ ' 1 ! 9 '$% ! 92 M
( $ 1)$2
) % (!& '$ ! *$ '$ $ ' 2 6) ! . ! '$) $ 1$ $, ! 2
$ '
'
) - '( !
8( % ) 2
D $ '
;) '
1 E2
%$! $ $!( ;* ! '$) ! *$ '$) $ ' 2 $! !) $- !(*%(
$! $ ! 92 ?) $ '$ ! *$ 2 1(! '( 2 V , ! ! 9 '$ ) $!$
'$ $'
$ '
$ ) > $ 0 (2

!( * ! 9
*$ $ % )@)

0$

) '$ ) % (' /' %$ ) *% ! $ 8 *6 %$


% $0$ 0$ $ ) $ 9 '$ ! ' ! 2

, ! )$

B2B2
)( $) ' ,$ $ !( *
*( ," ! '$ ! $ $) $
*% ! $ )(! ) - $ ( )
)(1 )
) > $) $ $,$! $ 0 )
%( 1)$ !! ( %$ ( ) (! ) %$ * * > 5)( 2
;)
%$

B2G2 $ $ *
$) ! ( 5)(
) %(1) ! 92

$) *% ! $ '$ ) ! 0
*1 ) !( * ! 9 '$)

'
#A.,$

)
.!() (1 $ $)
$0 '$ ! $)
!(

B2I2
) > )$ ,( - $) ' ! '( $) $,$! $ '$ ) !( * ! 9 '$
)
- '$ ! $) ,$ ;*$ ' $ (, > ! 9 ) > ! 9 !(* *% ! $
, $#A$
) (*
R )$ !
% (%( *$ $ % $0$ 0$ 2
B2L2 $ ! $ $) % (!$ ( '$ %( 1 ) > ! 9 '
%$
'$ '$% ! 9 ' A$ $ ' ) - %$ % (*( $ ) 7 $ %(

!( * 8 *6
1)$2

B2N2 $ ! $ ' ,$ $
% '$ !( * ! 9 ,. ! - '$ ! )
'( ! 0 ) > )$ $ $ ,( - $) $ $,$! $ - $) $
!( )$
*$ $ % $0$ 0$ % )@) 0$ %) ! 1)$
0$)) %$ ( ) (! )2
B2Q2
) > )$ , $ '$) ! *$ '$ $ ' - 0 )(
1$ $, ! '$ ) $!()) ' $)$! 0 - ) $ ) > ! 9 $) $! !)
$ % 6! ! $ ) 6*1 '(*" !2

! . ! *$ $)
$- ' )

B2S2 !
'$ * $ $ %$! ( *1 $) *$' *1 $ $ ) 7 '$ )
$! ()( $ ) 0 ' ' 6 - $ * ) *% ! $ '$ ) , 1 ! ! 9- )
) > !9
$) $! !) $ '$ )$
$ ) ( $ 1 ) '$) *$' *1 $ 2
)(! G=

0$

! 9- '$ $ ( )) *$

(0 ! 9 D Y Y E2

( !$% $ ' Y Y 2 ! '" ! $ ) (! $ 2


,) " ! '$ )$
$ $) ! !)$ ' 0$
! 9 '$ $ ( )) *$ - $

) %) ! ! 9 % (,$ ( ) '$) !( $ +$*$ ! $ ., !2


% ' (0 ! 92 %( ! ( ' (
*$ (
' ! 9 (1 $ % (:$! $ $))$0
' Y Y

G2 2
*$

G
' 0 ) !9

) > ) ! '" ! '$ ) Y Y $ ) * ))( '$ ) % (' ! 0


'$ ) !(*%$ 0 $ $) * ! )(1 ) > '( ! )- '$ ! )

*%( 6 ! # $ $ $ )$

$ $) ! !)$ ' 0$

IG

! 9 '$ $ ( )) *$ 2

> !( 2

?
U
= !(*%$ " ! !(* ! ! 9 ) A. ! 2
= !(*%$ " ! * $*6 ! !(*%$ " ! $ 16 # $ $ ! " !
= !(*%$ " ! '
)2
= !(*%$ " ! % $ ' $ % $ ' $2
= !(*%$ " ! $ (! ) !.0 # $ 2
= $
' ! 0 $ %$ $*% $ $'( 2
= !( ! " ! $+% $ ( ! )
)2

G2 2 0$
(1 $ % ' (0 ! 9 $ % (' ! $ ( $ % (!$ ( 0 )( ! . ! *$ )$ %( ! ( ' (
*$ %71) ! ' (
> !(
'$ ' 0$ . '()$- %
' $+$*%)$ ' $*% $ $ % $ $ $
(0 ! 92

$! ()(

) )) '$ ) 8 ; - $) $ 8 *6 8 $ $
(*1 $ '$ $,$ " ! $ !; # $ %$ !(* !
8 ; $2
)
' (0 ) & !(*
, )
'(
,( * ) ) * - $ ) $ % '$
+ ))$ - $
'(1)$ 0$
2
1 ' - !(* 1 $ %$ ) $,)$+ 9
6) '$ )$ * $
( # $ !( ,( *$ $)
))$
$ ' (0 )- ' ) 1 ' - ,( * $) $ '
$ ) % (' !! 9 '$ )$ $ $ % ;% $ * $ % (' ! $
' (0 ) # $ 9 *% $ ! ' 1)$ $
(! $
! ' 0$ ' *& )(1 ) > ' 2 $ '$) ( . $ '$ ) 8 *
- $ $) % )$(). !- ) $0() ! 9 (! ) '$) %(1)$ 8
) $ %) * ! 9 6, ! - $ $% $ $ ! (
!; # $ - $ )$ # ) 8
$,)$! ) $ ( $ # " 0 $ - ) >
%$
+; 0 '$ ,$ *$ $ !( 0$
) ! )
'$ ) * $ $ !) ' '$ ) $0() ! 9 '$ )$
(! $
*('$ $ 2 $
$ !(*% $ $) %
% ! ; !- $) * )- ) $ *% - ) ! !
- $) ! $))- ) ,( ( , - $) !;* !- $) ! $- ) $)$0 9- $) 0.'$( ( $) 0 '$(:(!- ( $
$ $ * ,$ ! ( 0 ) $
*$ $
,( * ! 9 9
$# .0(! *(
'$ ) ! % ! ! $ 0 - '$ *('$) !(* !
' $ $ $ *$ ))
) 8 *
) $ ' ! %) $ '$) 1$ - !(* ) *7 ! - ) ) $
- ) , )( (, - ) - ) 8 ; 2
$ '$)
%( *&
! '$) % *$
0
$ *%$ ,
) '$ $ ( )) *$ '$)
$)
- )$ * ,$ ! ( !; # $ ( 9 *& # $
$! ( 0 )
' (0 ) # $ 8
!( $
)
'$ '$ $ ( )) *$ - # $ 8 !( 0$
) ! )
'$ ) * $ $ !) ' '$ ) $0() ! 9 '$ )$ (! $
*('$ $ 2 ) :90$ 8 '$ '$ $ ( )) ) ! % !
'$ !(*% $ ' $ ) ! )
' (0 ) * ) *"' $) ! ( ' *1 ) (! $ $ # " 0 $ $
) * $ + $*%
% (' ! ( - !(* ! '( !
$* ( '$ *
$ 2 '#
)$ !(*%$ " ! $ - %$
- %$ ) 6) '$) $)$*$ $+% $
"! ! - ) '( ! 9 '$ !( ! " !
! . ! - 8 '$ $ 0 %$ ! $
! '
*& $ %( 1)$ % ! % 0 2
& *1& !(* % (%;
%(
) $ '
'$ $ $
! ' # $ $)

Num. 7544 / 10.06.2015

17496
II

%$ *$ $ $+% $ 5 $ %$ * :6 '$) * :
' (0 ) # $ $) $
7 ) %$ $ '
0$
( %$ ) $ %( 1)$ $ ! 9 $ $) *9 % (,$ ( )- !(*
!( :
'$ ! $ # $ !(* $!$% ( ) %$ *$ $
) > ! . ! *$ $) *
$ $1 %$) * :
$ *$
2
$ $ $ - )$ $ 3 4 '$ * "
$
!
$ '( ! * % )@)$) !(*%)$*$
2 ) % *$ ' $)) & ) 6) '$) % (' ! $ # $ $ % $ $ $ %$
* :
'
) 2 % $ ' $ 0$ $- $ !() - ' !$
$) # $ $ ' - !(* $ ' %$ # " $ % $ $
) $ %$! '( '
* $ '$ $ * ' 2
) $ ( ' $)) & ) ! $ ! 9 %$ % '$ ) ) *
'$ % (' ! $
' (0 ) 2 % $ ' $ $) % (!& ! $
'$) % (' ! $
' (0 ) & - % (1 1)$*$ '$ )$ * ))(
,$ *$ $ %$ ) '$ $ ( )) *$ %$ ( ) & $ ' 1 $ $ $ ! ) % $%
$) ) * $ )$ ) * $ %$ ) !(*% $ 9 '$) !(
# $ $1$ %$ * :
'
)2
$ '( 0 $ 9 - %$
- *% $ ! ' 1)$ !(*%)$*$ 6 $ $ ) ,( * ! 92 '
' $))$ : ' ) ) %$ ! *
: $ $ ) (1:$! '$ ,( * $) ) * $ )$
) * $ $ * "
% (
!(* & ) ! $ ! 9 ' (0 )2 ) *
$!$
6 1$ ))$ $) % (' ! $
' (0 ) %$ !(*% $ ' $ $) $ *
$ - '$ ,( *
!(*%)$*$ 6 - !(*$ 4
$ $ % (' ! $ '
) - , '$ !(* ! 5 $ !( & +$ * ))( ) $ )
'$ ) ! )
' (0 )2 ) *
8 '$ $ ,( * %$
1$
$+% $ 5 $
0& ' * $ - ) >
$! ( ' 0$ ( !(* ) !6*$ ,( ( 6, ! - ) '$ 0.'$(- $) * $ ( !(% - ) ,( (!(% '(
) ( ' '( - $ $ (1) ' )$
"! # $
' ! ( ) ' $+% $ 9- $ 0$
'$ * $ ! 0 $ $) *
$' * $ ( - $ $
*
$ % (% 2
)
' (0 ) $
!
$ '( ! ( ! '"* ! - *1 $) ! $ (
> '( '$ $,$ * $ $) % *$ !
'$
+ ))$ )$ 8 1 )
!( $ +$*$
$!$
%$ ) $ '$ $ ( )) *$ - !$
5 $ $ $) $ ( ! $ ) %) ! ! 9 "! ! 2
$) % *$ ! ) ) *
) > 6 ) $0() ! 9 '$) * :
))$
$
' (0 ) )$ , ! (
! ! $ . # $ '$ ) * $ , + $ *(0 *$ - , '$ ! $
!(
' (0 ) $ > ))$ 2 ?$
+;
(' /+$
' )*$
'$ * $
$ $) ! ( ' #
$
1)(! 2 ) % *$ 1)(! $ !$
$ ) * $
, ! - $)
$ (
$ !$ ! ' +$ $ ) ! % ! $+% $ 0 '$ ) * $ , + ) * $ $ *(0 *$
$) #
1)(!
(' /+ $) ,( *$ '$ )
0
' (0 )2
$) $ ( ! - $ $) % *$ 1)(! ) ) *
) > 6 ) *%( 6 ! '$ ) , ! 9 $+% $ 0 '$ ) * $- $) ( ) *7 ! $ $) % (!& '$ ! $ ! 9 ' ' (0 ) $ $) $ ( 1)(! $ !$ 1)(! !(*% $ ' 6 ) (
> ! 9 '$ )$ % (' !! ( ' ' (0 ) - )$ ! ! $ . # $ '$) (
2 )#
1)(! $ !$
$ ) % 1) !
$)
*
$ % 1) !
- $) #
1)(!
) > )$ * $
! ' + $ $) *
$ * ) *"' 2
*& '$) !( $ +$*$
$ %$!., ! $) ! (
*1 ) * " - ) ) *
'#
6 !(*%$ " ! $ $) ! ( '$ *1 )
$ % $ ! 9 '$ '(! *$ ! 9 6, ! %)6 ! - 0 )
' (0 )- $) 1( ' ' !( ' *1 $) !(' $ 1) %$ ! '
$* '$ !(* ! ! 9 $% $ $ ! 92
* " - ' ) 1 ' - % $ & '$ $ ( ))
) $ %$ $*% $ $'( # $ , 0( + # $ ) ) *
) >$ )$ $ $ %( 1 )
) * ! ( - %) , ! - % $ $ '$! ( - 0 )
)$ $ $ % (' !! ( - , )*$ $
% $ & # $ $+
)$ $ $ % ;% $ !( !) (
0 )( $ ) $ ( %( 1)$ () ! ( '$ * ))( '$) $1 ))2
$) ! 9 *1 $) $)$*$
0$ ) - $ , $,$ " ! $ ) * :( '$) 1)(! '$ !(
) *%( 6 ! '$ ) !(*% $ 9 )$! (
$+% $ 9 $ !
$!$ 6 %$ ) $ () ! 9 ' $+$ ! !
+. !(* ) $+% $ 9 !(* ! ! 9 ( ) $ $ '$ * $ $ %$! ) ) $ * ()(
0(! 1 ) $ %$!., ! '$ ) * " 2 *& %$ # ) $0() 6 $ & *%(
) %$ $
$ '$) ))$
$ ' (0 )- & $ $ 6 $ $ ) # ) $ '$ $ ( )) ( $) $ %( $ ! ) %$ , ! )
) !(*% $ 9- $+% $ 9
!(* ! ! 9 $ ' ,$ $
,( * 0 )
' (0 ) 2
)
)
' (0 )- !(* $ ) * :( '$ )$ * " $ - $ , $!$
) 7 '$ )$
-# $ $ ' 1$
, !) $ ) % $ $
$ '$ !(
% (!$ ( 2 $ ) * $ + * $
! ' + $ $) '$ $ ( )) *$ '$ ) $ %$ $*% $ $'( ) $' ! ! 9 !.0 ! !(
! ( )- $ $
%$ ' $ '$ 0
)
) $ $ 8;*$
'( $ - ) % $0$ ! 9 $ () ! 9 '$ !( ,) ! $ ! ( '$ ! '$ 0 '$ '$ )
) > ! 9 '$ )$
- %$ '$ !(*% - $) ,(*$
'$) '$ $ ( )) *$ ( $ 1)$ % $ $ 0 ! 9 '$) *$' *1 $ 2
$ %$! $ ) !( 1 ! 9 '$ ) 6 $ ) '# ! 9 '$ )$ !(*%$ " ! $ !) - ) 6 $ '$ )
' (0 ) !( 1 /+ ) '$ $ ( )) *$ '$ ( $ $))$ - & $) $
! 6! $
$ '( 2
% *$ ))(!- ) 6 $ '$ $ ( )) %)$ *$ ) !(*%$ " ! '$ !( ! " ! $+% $ ( ! )
) - 0$8 ! ) ) $+% $ 9 ! $ 0 ' '$$ - $+%$ " ! $ $*(! (
0& '$ )$
, !(%)6 # $ - 0 )
' (0 ) - '(
*%( 6 ! ) 0 )( $ " !
)$ 8 1 )
'$ !((%$ ! 9- )
) > ! 9 '$ "! # $ $! ( '$)
))$
$
. ! 2 *1& $ $1 )) ) 8 1 ) %$ !(*%
(% ( ! $ 0$ $+% $ 0$ ' * $ + '$) ) $ - *1 $ %$ ! . ! ! ' (1$
$ %$! ( ! %
)$ * ,$ ! (
. # $ '$ $ ( )) '$ $ ) ) - (1 $ ( - ) ! $ 0
0()
'$ ! ) 0 )$ % ;% $ ! % !
$ " # $ - %$ * :6 '$ ) $+% $ 9 . !
IL

0& '$ ) * $ ) % ! % ! 9 $ ) 0 ' ! )


)2
) 1 ' - & *() $))$06 ! %$ ) 6 $ ) $ ' '$ )$ * ,$ ! (
. # $-) $
% $! ! 9
'- )
!( ! " ! '$ ) 8$ " ! ! )
)$
%)6 # $ - ,( ( , - ! $- 0.'$(5! $ ! 92
'# ! 9'$ ) !(*%$ " ! '
) $ $ 6 $ $0 '$ ! $
% '$) !(
'$) ! .! ) * $)
) *9 '$ ) * $ # $ ) '
,( * ! 9 !( %( 2
*& - ) 7 '$ )$
'$) $! ( $! (); ! $ %$!., ! ( () %(
,$ *$ %( $ %$ % (' ! $ ! ( 0 )
' (0 )
9 # $- ) $ ( - * ))(
) %$ $
$ !(*%$ $ ! ) $! (); !2
!(*%$ " ! * $*6 ! !(*%$ " ! $ 16 # $ $ ! " !
$! ()( $ $1 )) '$ * $
0$ ) ( ) 6 $ 2 ) !(*%$ " ! %$
%$ '$
% $ ' $ $ !( 1 /+ , 0(
) $,)$+ 9 (1 $ $) % (!$ ( ) $+%$ *$ ! 9 ! $ 0 - : # $ *%) ! ) % $ '$ !( ! " ! (1 $ )$ % ;% $ ! % !
$! ( +.
!(* ) !!$% ! 9 '$) % (% $ ( !(*
*$ '$ * ))( 2 ) * $ + $*% - ) 6 $ 8 ' ! ' $ ) ,( * ! 9 '$ !(' " ! - # $ % $% $ ) ) *
!(* ,
! '6 $ ) 7 !( $! $ $ ) !(* ! ! 9 0 )
' (0 )2
( !(
8 '$ $ %$
$ $ ( !(* $)$*$ ' 6)
$1 )) !(*7 ( $) 1)(! 2
$ ,(! *$ !(*%$ $ ! ) % 6! !- %$ * :6 '$) # ) $)
$ '
$+% $ $
0& '$ ) * $- %) !
*1 ( !( $ +$*$
"! # $ # $ : 8
'# - # $ $ $ $ % ! % ! 9 $) '$ $ ( )) *$ '$ ) ! $ 0
%) ! *$ ('()( $ *( 0 '( $ 2
(

! $

' 0 ) ! 9 '$ )

)(! = *
(
*
)

$
,! 2
* $ , + $) $ ))$
$2
, ! ! 9- , ! ( - ,( * ! ! $ . # $ '$ ) * $ $% $ $ ' 2
+ 0 ) $) $ $)$*$ !( ,
16 ! D% - ). - !()( (- !( ( - ' $!! 9- $+
- *(0 *$ - ' *$ 9- $ ! ) - !(*%( ! 9E2
(
'$ (
!( (
'$ ) * $2
?$ !$%! 9 ' (0 )2
5 $( '$ ) $ ) 2
5 )$ '$ ,
,(
'$ ) 1( ,( * 2
6) ' * $ *
$ * ) *"' 2
!$ '" ! '$ ) 0 )( ! 9
$+% $ 0 $ " ! '$ )$ * $ '$ ) (1 $ 0 ! 9 ! . ! '$) *
$2
5 ( !$% $ 16 ! '$
, ! $ ) 6) ' * $ 2
5 $! ( $+% $
=(
) - $' '6 ! - $ $ $( % ' *% ! $8 %" 1()$- *$ ( .* - 1
! 9- *$ 6,( )( - "!'(# $2
0() ! 9 '$ ) !(
!! 9 ' * $ , +$ $ ) 8 ; '$ ) 2
5 $ ) * $ 7 ! % $8 ; ! ) $0() ! 9 '$) 0 $ +$
)
' , 9 '$ ) * $2
5 ! *$ ,( * ) ' * $ $ ' ,$ $ %$ .('$ '$ ) 8 ; '$ ) 2

+ ))$
,! 2

' (0

+ ))$
$

' 0 ) !9

2 2 $ ! $ $ )$ * $ 0 )
' (0 ) ) , ! 9 !(* ! 0
D *1;) ! - $) ( - )7' ! - '$!( 0 - $' ! 0 - % 1) ! 6 - $ !2E
'$ , ! )$ % ! % ) ,( *$ '$ $% $ $ ! 9 !9 ! D *1() *$$ ) *$- $+% $ ( *$) *$- '$ ) *$- 1 !! 9E2
2 2 '$ , ! '$ ) ,( ( , - (- ! $- $)$0
$
$ $ )$ % ! % ) ! ! $ . # $ ,( * )
!( ( - ' $!! 9E- $ " # $ $+% $ 0$ D $+
$ ! ) - !(*%( ! 9E "! # $ ) > ) $
,) " ! ' $ ( ,( * $ $) * :
'$ !(*
! )2

9 $) % (' ! $ '
)
D% - ). - !()( - (- *(0 *$ - ' *$ 9$0() ! 9 8 ; ! )
! ! 9 $ ) (! $

2B2 $!( & +$ $ )$ * $ 0 )


' (0 ) '$ ) $ (
$))$0
!(* 9 )
$ !! 9 '$) ))$
$ # $ $ 0$ $
$
)*
$- $) 0 )( $+% $
$ " ! # $ %( $ )$ ,$
D $! ()( $ '$ ) ,( * ! 9 ) !(* ! ! 9E*$
%
'$ 0
#
) * $ !(* $% $ $ ! 9 '$) *9 $

%$! $
'( $
*$ $
$) $
)2

Num. 7544 / 10.06.2015

17497
IN

0() ! 9 '$) * :
))$
)$ $ $ ! ! $ . # $ %
5 (*%
0 8 ; ! '$ )$
6' (- $) * ) *"' $) (
$% $ $ ! 9 '$) *9 $ )2
5 ( !$% $ '$ ! )
'$ *

$
' (0 ) 2 ) * :
' (0 )
!% ) 2
, $ '$ ) ,( ( , - $) ! $- ) $)$0 9- )
* : 2 ) *9
' (0 ) !(*
$ = ) ))$

$ '$)

$)
)(! =

2
$,+

! % !

$+% $ 0 2

+ ))$

! $ . # $ % ;% $ '$ ) * $ ,( ( 6, ! - $ $) ! 9 ) $ * $
, +$ 2 J( *$
!( !$% $ 16 ! '$) ))$
$ ,( ( 6, !2
5 # ' *$ - %
'$ 0 - )) *- (- *$ 0 )- !$ $ ' $ & - !()( 1) ! $ $- %) )$ - ))$ !(*%( 0$ 2
5 !(*%( ! 9 ' * $ , +$ 2
) " $ $ ,( ( 6, ! = $ - %
$- 1('$ 9- %$ ('. !- (! )- '$
*(' - % 1) ! - # $! ; !- * ! (- $ !2
5 (1
6, ! '$= !8 ' 0$'( ( $ ($ $ 1(0 >- V *$
'$
$ ( $! $ !(2
J( ( , 8 *
(! )= (1$
( $ - <$
$5 $ ( (1$
% $ 1 - $1
( ) '(- ( ( 8$
$!. ('$ (- $ !2
*$ 6,( 0 )= 8$*
'(>2
) !)6 ! = ), $' $ ) >- 0 ?$ - $! ) $ ( $) ' * 32
5 ,( ( , !(*
*$ = '$ '$ 7 ! (! ) $) $ 7 !(* * $
'$) %('$ %(). !2
5 ,( ( , '$ *(' 2 ( ' ! (
%)6 ! $!( ;* ! 2
5 ,( ( , $ ) % 1) ! 2
$*$ '$ ! % ! 9 ' * $ 2
!6*$ ,( ( 6, ! 2 $ "! # $ '
) $ $) ' $ 3- * % ) ! 9
! $ !9' * $ 2
! *$ ' * $ '
)=
5 )@)
!9'
)- 4 0$! ( ) * $
( %.+$) 2
5 ) 1( ! 9 ' 8 ; $ 6, # $ %$ * :6 ' * $ ' 7 %71) !2
! 9 %$ * :6 ' * $ , +$ D! $)) - 8 ( $
6, ! % $ $ ! ( E2 , ! 9 )@)
'( '$ ) * $ D * $ $+ E2

) 9 '$ ) 8 ( $ 2
J ! ( '$) ! $))- %
$+ %( 6, ! !(*1

'$ ! $))2
*1 * $2

2 2
) > $ )$ * $ , +$ *% $ $ ( '$ * :
'$ !(* ! ! 9
$ $ ) # ) $ " ! - %)6 ! $+% $ 0 '$) !()( - '$ , ! $ $)
*$ $ '$ ) ,( ( , $) 0 )( $+% $
# $ %(
) * $)
) > ! 9 '$) 1) ! $ $ $) !()( ! $ ,( ( , $ $
$ !(*% $ $)
! *$ '
) '$) ! (* *$2
2B2 $!( & +$ $ )$ * $ '$ ) $ ( # ( ' 6 ' $ $ $)
" $ $ ,( ( 6, ! D $ - %
$- 1('$ 9- %$ ('. !- (! )- '$ *(' % 1) ! - $ !E '$ , ! )$ ! ! $ . # $ % ;% $ '$ ! '
' $)) 2
2G2 $!( & +$ $ ) (1 ,( ( 6, !
0& '$ ) 8 ; ) 7 '$ )
* $ !(* $,)$+ '$ ) $ )
(! )- ' , 9 '$ ) : .! !(*
* $ '$) %('$ %(). !- '$ ! $ $) %$! $ ,( * ) % !(); ! # $
$ $ $ $) *
$ '$ , ! )
$ $% $ $
'$ ( $ ) 2
2I2 $!( & +$ $ )$ * $ ,( ( 6, # $ '$) ! *% '$ ) *(' )$
!)
%)6 # $ !(*%( 0$ # $ )$ ! ! $ >$
)
'$)
$
$% $ $
'$ , ! $) $)$*$ ' 6) '$ ) * $ ,( ( 6, !
0 )(
$) ' $ ' ( $ ) $) 1( ! 9 ' 1 ! 9 ' * $ 2

IQ

2L2
) > ) * $ % 1) ! 6 *% $ '$ $0 $ - % $*
# $
% 1) ! 6 $ - '$ , ! ) $ , ! 9 !(* ! 0 $) $! ( ,( * )
% !(); !
) > %$
$ %( ' $ ) '$ :( % $,$ " ! $ '$ ) (! $
! )- $) 1(
* $ '
) % (% '$ %$ *
$ % 1) !
# $ $ %( $ $
$!$
(! )2

)(! B=

$ $ *(0 *$

! %!

$+% $ 0 2

+ ))$
$

J( *$ %$ !$%
'$ ) * $ $ *(0 *$ 2
)@) 9 '$ *(0 *$ 2
"! ! ' * ! 9
2
5? ! % $ $ ) '$) ! $= ,( ( *$ - 1 ' '$ (- !6*$ 6% '
!6*$ )$ 2
5 $ ! ! $ . # $ $+% $ 0$ '$ ) 0$)(! '$ $% (' !! 9 ' * $ = $)
! $ * 2 !6*$ )$ 2
2
! $ . # $ "! # $ '$ ) * $ ! $* ( 6, ! 0 '$( 6, ! - )
* $ $)$0 0 '$)
' (0 ) 2
5 !(*%( ! 9 $+% $ 0 '$) # ' ( ' * $ ( ,( ( * $ $) ! $ $
$)$0 92
$*$ '$ ! % ! 9 ' * $ $ *(0 *$ 2
5 $*$
'!( )
); ! *('$
$*$ '
)2
, ! 9 '$ ) )@) * ! 92
5 )@) * ! 9 !(* $! $+% $ 2
5? ! % ' )@) * ! 9= %$ ( $ - $+ $ (
$ ( 2

)(! G=
! 9 '$ ) * $ $ *(0 *$ 2 $
!
,.)* ! 2
) $#A" ! 2 ) %)
' * $2 ) *(0 *$ '$ !6*$ 2

' 0 ) !9

B2 2 $ ! $ $) ,( *$ %$ !$%
'$ ) * $ $ *(0 *$
, ! $ ) * $ , + $) $! ( $ % ! ) - $*%( ) - $+% $
,!
) > %$
* ) *(0 *$ ) > ) ( $ '$) ))$
! $* ( 6, !- ) $ $0() ! 9 ) $) ! 9 *1 ) $ ,( *
' (0
!(* %$ $+$*%)$ ) * $ $)$0 0 ) * $ '
) ! )2
'$

'$
$
)

B2 2 $) ! ( $ )$ * $ $ *(0 *$ ) $ '$ )$ $ $
! !$. # $ $
!
) -$ " # $
0$ ) $ , ! 9
!(* ! 0 ) > $) $! ( $+% $
$! (); ! - $) 1(
% (' !! ( '
) $ > ))$ $
$ !(*% $ )$ % ! % ) ! ! $ . # $
"! # $ '$) ))$
$ ! $* ( 6, ! $)$0
D# ) '$ ) * $=
$ () ! 9- 1 )) ( - )) * (
- ! '" ! '$ ) )@) * ! 9E2
B2B2 ) 1(
0 '$( 6, # $
0$)(!
'$

' (0

)2

$)
' (0 ) $ ) > *(' , ! ! ( $ %$!$
) > $) $ )
$+% $
(1
) )$ )
0 ! 9 !(* '$ $% (' !! 92

+ ))$

(
5 ) %)

' 0 ) !9

2 2 '$ , ! $ )$ * $ % ;% $ '$) ))$


$ ,( ( 6, ! $)
,( *$ !(*%(
D$ # ' *$ - %
'$ 0 - !$ $ ' $ & - ))$
!(*%( 0$ E) > ) ' %( ! 9 ,. ! '$) $)$*$ # $ ) !( ,( *$
) '( $ 0 )( $+% $
D)) *- (- *$ 0 )- $ !E- ! $ ,( ( , $
% ;% $ - $ 1) ! $ $ !()( - $
$ !(*% $ $) !( !$% $ % $ ( 2

$
G2 2 '$ , ! $ ) *
) > ) $ $
!

' 0 ) !9

$ $ *(0 *$
0 $) 1(

$) % ! % ) %
* $
' (0

'$ %) )

Num. 7544 / 10.06.2015

17498

IS
5 ) ' 6)$ $ $) ! $= %) !(
%) 2 ) %) $#A" ! 2 $ $) ! (
$ % ! ( $*%( ) $ )
! 9 ' (0 )2 )
$)
$
9 ! $* ( 6, !2
) 9 ) $ - $) 9 6, ! (
- $) 9 "! !2
5
0 '$) % (' ! $
$ ! 2
J $ $ ) $) 1( ! 9 '
' (0 )2
5? (' !! 9- $ ) > ! 9- %( % (' !! 9
(% 2 $ ! )$ 2
$#A" ! 2 ) *
$ ' (0 )- ) ! ) ! 9
$ % ! ( $*%( ) $) % '$ *
$2
" $ $ ! $* ( 6, ! $)$0
2
5 $ '$ , !! 9 '(! *$ )2
5 $' * !9(
2 ) ! "' ! $* ( 6, ! 2
) % (:$! $= %
$)$*$ 2
?) , ! ! 9 '$ % (:$! $ 2
'$ , ! ! 9 '$ )$ , $ ' % (:$! $2
? ( * ! 9 '$ # $ 2
) 1( ! 9 '$ )$ % *$ $ '$$ 2

%$ ( )
(1
2

) >

$) %) 5!(

%) $ $) ' 6)$

G2 2
) > $ , *$
% (' !! ( $)$0 0$ ) $
!
0 )( $+% $
$ ) !(
!! 9

,!

*$

$) $ )

'$ ) 8 ; '$) ! $ '$


0 '$)
'$ ! $ $) $
0 ! $* ( 6, ! 2

G2B2 $ '$ ,( * %$ ( ) ( $ $# %
% (%(
' (0 )%) , ! )$ , $ ' $) 1( ! 9 D% (' !! 9- $ ) > ! 9- %( % (' !! 9E$
$ !(*% $ $) $! ( $+% $
- $ " ! "! ! ) > $)
$ )
(1
*$
'$ ,( * ! . ! $) $ %
'$ 0
0& '$ ) $,)$+ 9 !()@)$! 0 $) ' 6)$ 2
G2G2
) > $) $! ( '$ )$ $! ()( $ '$ ) ,( * ! 9 )
! (* ! ! 9 ) $
%( ! 9 ) '$ $ ( )) *$ '$ ) !(* ! ! 9
' (0 ) '$ , ! $) $! ( '$) * :
'$ !(* ! ! 9 '$ )) $
!!& !(* $ $ 2
G2I2
>
$# % '$ $1
$ (
$! ( %$ # " ( $)
*$ $ !(* $ - ,) %( 0 *$
!
) > $) ' 6)$
)
%$
!
*1 $ %( 1 )
$

)) ' 1
$ %( 1 )
$ *$*1 $ % ! %$
1$ )$
$ $) ) $ $ $
*%) ! ! 9 $ )
$ ()' $ !( ,) ! $ ' ! $%6 ! $
" !2

G2L2 ()@) 1(
!(* ! 5 $ %$ !(
% (' ! $ ( !
!()@)$! 0 , )
!(*%
,( * ! 9 !(
'
) $)$!! (
) ,$ *$ '$ !(* ! ! 9
- $ 0 ! '$ ) K$1 (! ) ( *;' ) $
$ ( 0
) ' %$ $
$ *& % (% P %) ! 1( $ ,( *$ '$
!( ' ! $ ) !(* ! ! 9 % $0 ' $- '$ !
%($
) $ '$) * )
7 * )$ % 6! # $ $ )
2

LT
(
)(! =

! $
$

' 0 ) ! 9 '$ )

! 9 '$ ( *

+ ))$
$$ ) ! $ !9'

' (0

' (0
)

(
, ! 9 $+% $ 0 '$) (2
! $ . # $ "! # $ 2
5
0 ! 9 '$) (= % $ $ ! ) '$ * ! (,( 2
5 )
$*$ *( (,; ! - $ $ $(,; ! - ()13
( '- I2 - *%B ) $
%( 1)$ 2
$ ! 9 '$) ( $ )$ % (' !! (
' (0 ) 2
5
$) ! 9 %$ !$% 0 $ $ * $ (= ' 6)$ - 0$ $ (,,- $,$! $ $ %$! ) *7 ! 2
)$*$ $+% $
'$) ( $ $) ! 9 *1 ) * $2
5 $ ! 9 '$) ( $ )$ % (' !! (
' (0 ) 2
5 '$# ! 9 '$ ) *7 ! '$) (
)$
$ ! ( $+% $ 0$
!(* ! 0$
J ! ( '$ ) 1 ' ( ( 2
5J ! ( '$ ) *7 ! '$ ! $2
5 ( !$% $ '$ *7 ! ' $ " ! *7 ! ! '$ )*7 ! ,( '$
! *%2
5 1 ' ( ( $ ) 8 ; '$) ! $2 )
! $ '( 2 ? *$
$ $ ! 9 '$
!(*%( ( ! $* ( 6, ! 2
$ ( $ 2
(*%( ( '$ 8 2
5 1 ' ( ( $ $) ! $ $ % 3()2 ) % ! % ) !(*%( ( =
(
) $ 9- (# $ Z( - $
'( ( $>> *$)( $ () 9
!. 1 )- )1$ ( )$ - V( & $ (- ),( (
$1 - '(),(
[ >* - $ !2
$ , $ 8 ; # $ '$) % (!& '$
,( * ! 9 $ $) ))$
$ $ $)
* :
"! ! $ $) % '$) ! $ * ) ! $ ( (
5 )
$ ) (1 '$ + $ $ - + $ $ - +
'$ 3 8 ) $
8 %) 2 !(*$' 0 ) $
$ O$ ( 3 < ()' )(3'2 !(*"'
' )( ' 2 (1 ! $* ( 6, ! '$ [(('3 ))$ 2 !(*"' !( )2
(1 ! $* ( 6, ! '$
!. $ )
2

)
+ ))$

' 0 ) !9

2 2 $!( & +$ )$ ! ! $ . # $ "! # $ '$) ( +. !(* $) % (!& '$


! $ !9 ', 9
) >
0 ! ( '$ ( $ ) > '$ *1 $*$ $ > ))
'$ ! % ! 9 * ! (,; ! - ' ,$ $ !
$) ' ,$ $ ,( * $ ) $' ! 9 '
)
'$) (2
2 2 (
%$!$
$ ) %$ !$% (1
*$
$) $ %

' (0 ) !(*1
* $ ( ) > $)
) *(' , ! $) $)$*$
!; ! ( (
'$ 0
0& '$ ) $,)$+ 9 $) ' 6)$ 2

2B2 '$ , ! ) 1 ' ( ( '$ %$)@).! )$ $*1)$*6 # $


) >
$) $,$! $ $ %$! ) - ) *7 ! ) $
$ $) ! 9 *1 )$ * $
'$ ! $ $) 0 )( $+% $ (1
$ ) % (:$!! 9 ,.)* ! 2
2G2 $ ! $ ) $0() ! 9 '$) ! $ $ % 3()
0& '$ )$ 1 '$ ( ( $
'$ %$)@).! )$ $*1)$*6 # $ !(*%( ( $))$0
2
2I2 $!( & +$ ) # ) $+% $ 0 '$ ) * $- $) ( ) *7 ! $ $)
% (!& '$ ! $ ! 9 ' ' (0 ) '$)
) > ) $) ! 9 '$)
))$
$ # $ $ 0$ $ ) , ! 9 !(* ! 0 $ " ! '$) % (' ! $
' (0 ) 2
2L2
! $*
! $2

) > '$ ! $ )$ ! ! $ . # $ % ! % ) '$ )


$) ! (
5) *1 ) !(*"' ' ! ' (
0 )

2N2 $ !
$ () ! 9

$ ) !(*%)$+
02

0 '$)
( ( $ $)

"! ! '$ ) !(*"' !( ) $+%) !

Num. 7544 / 10.06.2015

17499
L

)(! =

! $ . # $ '$ ) % (' !! 9

' (0

) * ) *"' $ $) ' ,$ $

(
'7
! $* ( 6, ! - 0 '$( 6, ! $)$0 0 $ ( ) $0() ! 9
8 ; ! '$ )$ ! 0
'$ % (' !! 9 ' (0 )2
? (!& '$ % (' !! 9 ' (0 ) * ) *"' 2
5
*$ , ! ( % (,$ ( ) $ ) % (' !! 9 '$ % (' ! $
' (0 ) 2
$ ! 9 ' * $ $ *(0 *$
$,$! $ '
)2
5 ) $,$! $ $ ) 8 ; '$) ! $ ) R= )
*$ ! - ) '(1)$
$+%( ! 9- $) ! (* - ) $' ! 9 '
)2 ( ' ! (
'$) ' $ 3 0$ )2
' ! 9 %( % (' !! 9 '$ '(! *$ * ) *"' 2
! 9 %$ * :6 ' * $ , +$ D! $)) - 8 ( $
6, ! % $ $ ! ( E2 , ! 9 )@)
'( '$ ) * $ D * $ $+ E2
' % (,$ ( 0 ! )
*1 $) !( $ +$*$ '$ ) 6 $ 2
(!( $ +$*$ ' % '
$$ (2
? (!& $
!
'$ % $ '$ '$! ( 2

)(! B= ) * :

+ ))$

' 0 ) !9

2 2
) > $) *9 '$) ! $ ) $ $0() ! 9 8 ; !
0& '$
%$)@).! )$
, ! 0$ - '$ , ! )
'$) ! $ '( '$) *9 '$ )
'7
' (0 ) '$ ! $ $) %$! $ "! ! )$ # )
. # $
# $ )$ '$, +$ 2
2 2

)$ ! ! $ . # $ "! # $ $+% $ 0$ '$) ' ,$ $


'$ !(* ! ! 9 )$ $ $ %( 1 )
,( * 0$ !(* ! 0$
, ! $) " $ $ ) $* ( $!$% ( '$) *
$ # $ '$ $
*$ $2

* :
'$

2B2
'$ %$!$

) > $) % (!$ ( "! ! # $ $ $ ) >$ $ ) %( % (' !! 9


' (0 ) 2

2G2
!
$)$!! (
,( * ! 9 (1 $ $) $ ( ) 1( ) % (,$ (
$ ' 0 ! )
*1 $) !( $ +$*$ '$) 0$)) $' ! ) > $) !( $ +$*$ - 8 1 )
!(*%$ " ! $ $!$ 6 $ %$ ) $
'$ $ ( )) *$
!(*% 5)$ *1 )$ $ $ % ;% $ % '
$$ (
%$
$ $
)$
0$ ' 0 '$ ) % $ '$ '$! ( 0(! ! ( )2
(1

'$ !(*

2I2 '$ , !
0 ) ) !(*%)$+
"! ! $) $ )
$ ) , 1 ! ! 9 ' $,$! $ %$ ! $ $)$0 92

! !9

' (0

)2

(
) ))$
$ '$ ) $)$0 92
) " $ $ ,( * '$ % (

* :
$

+ ))$
$

! $ . # $ "! # $ $+% $ 0$ 2
*$ '$ $)$0 92
$)$0 9 '$) ,
2

% 6! !

' 0 ) !9

B2 2 '$ , ! ) ! ! $ . # $ '$ )$ % (' !! (


$)$0 0$ $ $) ! 9 *1 )$ $!$
!(* ! 0$

' (,; # $
) -'

$)

L
5 %()( $ '$ % ( *$ %$
$)$0 9 ) $ $ ) > ! 92 ,( *
$ $ $ *$ - ' * - !(*"' - $ ( - * ! ) - !( ! ( - $ !2 R
$ ! 02
$ , $ '$ ) $)$0 9 $ $) ))$
$ ' (0 )2
5
$)$0 9
% 3 2 )
$ ) > '( 2
6' (2
! $ . # $ "! # $ $+% $ 0$ 2 ) " $ $ ,( * '$
% ( *$ '$ 6' (= ,( *
- * >. - $
* ( $ %( 0$ - $ !2
5
! $ . # $ % ;% $ '$ ! ' " $ $2 6' ( $ ! 0 2
' ' ' " ! $ % ( * ! 92
5
! $ . # $ '$ ) (1 $ ! 9 '$ )$ ' '$ ' ' " ! 2
5 $*$ ' $) 1( ! 9 $ '. ! '$ $ )
!$ '" ! $ )
% (' !! 9 ' (0 )2
6' ( ) $)$0 9 !(* $ 0 ! %71) !2
5 :
'$ !(* ! ! 9 ' (0 ) '$ )) $ !!& 2 $ $ )
(! ) > ! 9 '$ ) ,( * ! 9- ) !(* ! ! 9 ) ! $ ! 92 7 $ %( 1)$
'$ )
2 ) 1$
' $+% $ 9 ' $
' 0 ' ) '$ ) $ %$! '( 2

)(! G=

$ $ $( % *& !(*
% $ $ $ $) % (' ! $
' (0 )
%$!$ $*1)$*6 # $ '$) % ! % ) $ ) > '( '$ ) $)$0 9
B2 2 $ ! $ )$ ! ! $ . # $ % ! % ) '$ ) $
* 9
' (,; ! $
$ !(*% $ $) ' ,$ $
" $ $ ' (,; ! )$
' ,$ " ! $ '$ %) $: *$
'$ ! '
2
B2B2 $!( & +$ $ )$ % (' !! (
$!( ;* ! '$)
$ ( % 1) !

$)$0 0$
' (,; # $ $) , ! (
) > $) . '$+ ' ' " ! 2

B2G2 '$ , ! )$ !(* ! ! ( # $ $*$ $ $) * :


'$ ' , 9' ,$ $ !
,( * ! 9 '$ % (%
' !(*$ ! )
) >
* $+
( .! $) ' $ ' ,$ $ * :
'$ !(* ! ! 9 +. !(*
0& '$ )
2

% 1) !

(
% 1) ! = ,( * ! 9- % (%
' $' !! 92
J ! ( !(* ! 0$ 2 J ! ( $ " # $ 2
$ (0$ ,( *$ '$ % 1) ! = $*%) 4 *$ '$) % (' ! $- % 1) !
$ !(1$
1) * - '$, ! ( !( $! $ ' *1'9
!( 2
% 1) ! $ ) $ %( - !)
(! ) $!( ;* # $ 2 ? 1) ! '$ ' *$
(! )2 *% 3$ 8 * 6 $ 2

) >
% 3 2

+ ))$
$

G2 2 $!( & +$ )
) (! $
! )'$ $ ( ))
!
'$ ' ,$ $
* $

' 0 ) !9

' *$ 9 (! ) ! $ 0 '$) *
$ % 1) !
) > )$ , ! ( !(* ! 0$ $ " # $
' ! . ! $ , ( '$) !( * *$
0& '$ ) $
% 1) ! 6 $ D!(*%( ! 9- $
!
-*
$E2

$
'

9
G2 2 )$
) > * $ ( ! *% 3$ % 1) ! 6 $ '$) * :
'$
!(* ! ! 9 '$ , ! $) ))$
$ % (% '$ ) % 1) ! - $
$
!(*% $ %$! $ !(*%(
- $ ). ! - $*6 ! - *1;) ! - $+% $
)
$ $) ! 9 '$) ))$
$ # $ $ 0$ $ *$
'$ ,( * ! . !
$) $ %
'$ 0
0& '$ ) $,)$+ 9 !()@)$! 0 $) ' 6)$ 2
G2B2 ) 1( '$ ,( * ! $ 0 !((%$ 0
% (:$! $ % 1) !
$) % (' ! $- $) )$* - ) $ ); - $) ))$
$ $) * :6 '$ !(* ! ! 9$) ! (
)$ * $ *1 $) $+ - $) $,$! $ '$ (- ) $* ( $!$% (

Num. 7544 / 10.06.2015

17500
LB
$

$ !(*% $ $) *

$ # $ '$ :

*$ $2

G2G2
$) ' ,$ $
$! (
) > %$
$ % 1) ! $ $)
% ( *$ '$ 6' ( $)$0 9 D$ %( - % (! - % 1) ! $ !(1$ - $ !2E
) > $) 0
$
!( 0$ $ '$ ! '
' $)) 2
G2I2 $ ! $ $) % %$ '$) ! (
!
! $* ( 6, ! !(*
$ $ '( '$ $ '" ! $
) > ) $) ! 9 ) 1( )- $!( ;* ! (! )
' $ ( *1 $) % (! '( !(*$ ! ) 2
G2L2
% 1) !

)(! I=

6)

' *

) > ) $) ! 9 $

$ * ) *"' 2

(
6) ' * $ , +$ $ *(0 *$ 2
6) '$ % (' ! $ * ) *"' 2
R )( ,( * ) - $ " ! - $+% $
'$
, ! '$ )$ * $ 2
! '" ! '$) *
$ $ ( ) $* ( $) * :6 ) > 2
)(
'$ $ *$ !( !$% ) '$) 0$)) $' ! 2
" $ '$ 1 ! $)$!! 9 '$ ) ,( * ! 92
? (!$' *$ '$ . $ '$ ) ,( * ! 92
? (!$' *$ '$ % $ $ ! 9 '$ !(
2
? (!$' *$ '$ ! ! 9 % 6, 2 1) ( , 1 1) ( , K$12

$ ) $ %(

$) %

(!

!(*$ ! ) ( )

+ ))$
$

' 0 ) !9

I2 2
) > $) *
$ * ) *"'
# $ $1$* ' 6 *$ '$ ! $ $) $)$*$ ,( * ) % !(); ! # $ $) !( ,( *$ *$
$) %
'$ 0 ( % $,$ " ! $ %$ ( ) ) $)$!! ( 5)( ! $
% (%( $
' (0 ) $ > ))$
%
'
9 # $ $+% $ $ '$$ $*(! (
$ *$ 2
I2 2
) > $) $! (
* :
'$ !(* ! ! 9 '$
!( ! $
# " , $,$ " ! 2

' (0 ) # $ $ (1$ $ $) ' ,$ $


, ! ) , ! 9 '$) *
$ $!$

I2B2 ) 1(
8 ;
0 '$ ,( * ' 0 ' ) ( $ $# % %$
* :6 '$ ) ! $ ! 9 '
+ !( $ % (' !! 9 ' (0 ) :
'
" $$
,( * !( ! $ 2
I2G2 $!( & +$ ) $ * ()( !( !$% ) '$ )
$' !
) > 5) !( $! *$ $ ! 0
( )
%$ ( )- ! '"* !- (! ) ( % (,$ ( )2

'$) 0$))
$ ! $ '$ ) 6*1
LG

I2I2
!
$)$!! (
,( * ! 9 $ ' 0$ $ ,( '$ ,( *
!(
' (
> ) ,( * ! 9 (1
' %$ * :6 '$ ' 0$ (
% (!$' *$ '$ . $ ( % $ $ ! 9 '$) !(
P %$
*%) $)
$ !( $ +$*$
$) 1(
$+ ( '$ ) 6*1 %$ ( )- ! '"* !- (! ) (
% (,$ ( ) '$) 0$)) $' ! - !
'$# ' *$ ) $ % (!$'" ! 2
?
U
= !(*%$ " ! !(* ! ! 9 ) A. ! 2
= !(*%$ " ! * $*6 ! !(*%$ " ! $ 16 # $ $ ! " !
= !(*%$ " ! '
)2
= !(*%$ " ! % $ ' $ % $ ' $2
= !(*%$ " ! $ (! ) !.0 # $ 2
= $
' ! 0 $ %$ $*% $ $'( 2
= !( ! " ! $+% $ ( ! )
)2

$! ()(

) 1 + "! ! & !(* , ) ,( * ) $ '


$ )$ !(*%$ " ! $ $!$ 6 $ %$ %('$
5 $$
$ ) ! ' 0$ ' *& ! $ ., ! $! (); ! %$ ) '$ !( 1
% (*( $
! ' 0$
'(
'$ $ %( 1 )
*1 $)) * $ + $) $ $ ( 2 *& % $ & - '$ * $ *& $ %$!., ! - '( ) $ '
'$
)$ !(*%$ " ! $ $!$ 6 $ %$ %('$ !(* ! 5 $ 6, ! *$ *1 (1:$! 0
!(
$) ' $ 3 ) , 1 ! ! 9 '$ % (' ! $ # $ $ () $ )$ $!$
%$$
,
$2
, ! 9 !(* ! 0 - 6! $
) !( ' '
" $ '$ !( 0$ ! (
$! )
! ( )- !(*
6
$ ! ( )- $ %$ *$
*$ $- $ % $
!(*% $ ' $ '$$ ( % (:$! $ '$ * $ , 1)$- (1:$! 0
$# .0(! 2
?$
- $) 1 + "! !- $*% !(* * :6 '$ !(* ! ! 9 $ # ) $0() % (!& ' 0$
! 9 ( % (:$! $ # $ $ $ 0 ! '$) %$! $ 0 ) '$ )$ '$$ '$
)$ ,( *$ %$ 0 ) > $) # $ $ 6 ' $ 3
- & $) ! - '$,
'
* $ !)
$+ ! $) # $ $ '$ : % (' 2 F ' - $) !( $ +$*$ '$) 1 + "! ! !(*
))$
$
0$ ) $ $) $ '( 0$)) '$ !(* ! ! 9= !(*% $ ' $ ( $ % $ ) ,( * ! 9 !(' , ! ' $+% $ 5 $ ( $) 1(
,( * ! 9 !(*% $ 1)$ %$)
'$
2
) * - $ '#
!(*%$ " ! $ $ %$!., # $ $ )
$ % $ ! 9 '$ '(! *$ ! 9 6, ! $) 1( ' ' !( ' *1 ) ( * $ $)
$*$ '$ $% $ $ ! 9
!( 0$ ! ( ) - %( !( & +$ * ))( $) *9 P 4; $# $ +- *& '$) !( $ +$*$ '$ )$ % ! % ) ( *$ '$ ' 1 +'$ $ ( )) *$ 0 4 '$ ) $ \0 9 $ % ! )]$ $ !(* ) ! % !
' 1 !! 9 %$ - %$ $+$*%)$- 0 ) > ( *
(1:$! $
' *$ ( ) $% $ $
%$ * :6 ' * $ %) $ 2 *& '$ !(*% $ ' $ )
!(*%)$+ ,( * ! 9 6, ! # $ $ ('$: - & $!$
# $ )$ '
1( '$ ) $% $ $ ! 9 ' $ % ( (1:$! $ '$ # ) $0() %
) $) 1( ! 9 '$ '(! *$
"! !
( * ) > # $ %) *$ )$ $ $ '$$ % (:$! $ - : $
$ $) ! (
*1 $) ' $ 3 6, !- *1 ) '$ ! 9 ' $ %
# $! ; ! ( *1 ) , 1 ! ! 9 $
)(

Num. 7544 / 10.06.2015

17501
LI

'

!( :
2
'$) 1 + "! ! $ 6 !( !$1 ' %$ *%
5 $ ) )) '$) '( ! ( '$)
+ ))$ 2
#A$ 9 ,( *$ ) & 1( ' !(* 8 ' (
>
$) !(
) )) '$) '(
3 '$ ,( * ! 92 +.- $) % *$ !
& !(* , )
%(
0 9 )(1 ) '$) ,( *$ '$) 1 + "! ! ' $ * $
$ 1) +
) 1 $ # $ %$ *$ 6 ) ) * $ $) $ ( !
$ ! % 4 ' % (, ' $ $) '
%$! $ ' $ * " 2
$) % *$ !
$ $1 ))$ )$ !(*%$ " ! $ 16 # $ $) ! ( '$ *1 $) 1 + "! ! !(* ))$
$ '$ !(* ! ! 9
*$ 16 ! %$ )
!(*% $ 9- 6)
$% $ $ ! 9 '$ ) $ ) 2 ?$
+;(' /+$
' )*$
'$ * $
$ $) ! ( ' $
1)(! = $(*$ $*$ '$ $% $ $ ! 9
( * ) > ! 92
$) $ ( ! - $) !(
'$ ) * "
8
% $ #
$ 1)(!
$ $) ! (
= $(*$ $*$ '$ $% $ $ ! 9- ( * ) > ! 9
? (:$! $ - # $ $ % (%( !(* 1)(! ( %$ )
$ ! 9 '$ )$ '$ $ $ '# '$ $ ) $ %
$ (2
) % *$ 1)(!- '$ (*
$(*$ - '$ $ ( )) - '
$) '( ! ( # $ !(*%( $ $
$ % - $) !(
$!$
%$
$ ()' $ % (1)$*$ '$
!( ,
! 9 '$ )$ ,( *$ - )8( # $
) > ) $ %$" ! $ )
)$ $ )
) )) '$ ) 8 ; - )$ $ $ %) ! ! (
) *9 ! $ ., ! "! !2
$* $
6)( - $) $ ( 1)(!- '$' ! )
$*$ '$ $% $ $ ! 9- '$ $ ( )) $) ,( *$ - ! ! $ . # $
%) ! ! ( '$ )$ +( (*$ $ - %$ %$! 0$
!; # $ - '$)
$*$ ' "' ! '$ %)
!( 2
$ 1)(! 8 ' 1( ' 5 $ '$ * $
$ ' %$
%$ *$ $ '$ !(1 )$ $) ! ( $ $ $) '
$*$ $)
0
$
!( 0$ $ '$ ! '
2 *& - & !( 0$ $ %( $ ! )
) > ! 9 '$) ' 1 + *6 )4 ' !(* ,$ *$ '$ !(* ! ! 9 ' '$$
6) '$ % (1)$*$
'$ $% $ $ ! 92
) $ !$ 1)(!= ) ( * ) > ! 9- % $ & '( ) $ '
'$) % (!$' *$
$!$
%$
*%) , ! - , ! (1:$! 0 )$ $% $ $ ! (
6, # $ 2
$ 1)(!
$ 6 $ %$! )*$ $) ! (
*1 $) % (!& ' $) 1( ! 9 '$ % (:$! $ - (1:$! $ '$ ) 7) * 1)(!- %$ ) # ) !( - $ ! # $ ) $#A" ! $ 1) ' $)
'$ * $ $ %$!., !
$ $) % *$ ! - ) $ !( ' ! 9 '$ ))$
$ 0$ ) , # $ ) $
) > !9
!(
) )) '$ ) $ % 2
)#
1)(!- '$ (*
(! *$ ! 9 6, ! '$ % (:$! $ - & !(* (1:$! % ! % ) # $ ) $ '
%( $ $ % 6! !
$ $) ! ( $ $) !(
'#
)
))
'$ ( ) $ %
$ ( - $)
) >$ %$ $) 1(
%$$
- '$ ,( * ' 0 ' ) ( !()@)$! 0 %$ * :6 '$) 4 *
) ( *1 : ' '$ ,$ *$ $
- $)
$ 1( ( - ! (#
%)6 () $!$
%$ ) '$, ! 9 ' % (:$! $ $ > )) $) ! (
*1 $) ' $ 3 6, !- '
) ( # $! ; !2
*& '$) !( $ +$*$
$ %$!., ! $) ! (
*1 ) * " - ) ) *
'#
6 !(*%$ " ! $ $ )
$ % $ ! 9 '$ '(! *$ ! 9 6, ! - %)6 ! - 0 )
' (0 )- $) 1( ' ' !( ' *1 $) !(' $ 1) %$ ! '
$* '$ !(* ! ! 9 $% $ $ ! 92
* " - ' ) 1 ' - % $ & '$ $ ( )) ) $ %$ $*% $ $'(
# $ , 0( + # $ ) ) *
) >$ )$ $ $ %( 1 )
) * ! ( - %) , ! - % $ $ '$! ( - 0 )
)$ $ $ % (' !! ( - , )*$ $ % $ & # $ $+
)$
$ $ !( !) (
0 )( $- ) $ ( - %( 1)$ () ! ( '$ * ))( '$) $ $1 ))2
$ %$! $ ) $)$*$
0$ ) - $ , $,$ " ! $ ) * :( '$) 1)(! '$ !(
) *%( 6 ! '$ ) !(*% $ 9 )$! (
$+% $ 9 $ !
$!$ 6 $
%$
) $ () ! 9 ' $+$ ! ! - +. !(* ) $+% $ 9 !(* ! ! 9 ( ) $ $ '$ * $ $ %$! ) ) $ * ()(
$) 0(! 1 ) $ %$!., ! '$ ) * " 2 *& - )
!(* ! ! 9 ' (0 ) '# + $))$06 ! $ ) % $ $
$ '$ ) * " - !(* ))$
$ $ ' ! %)
0$ ) , ! ) ) !(*% $ 9- $+% $ 9 !(* ! ! 9
$ ' ,$ $ ,( * 0 )
' (0 ) 2
$) 1 + "! !- !(* $ ) * :( '$ )$ * " $ - $ , $!$
) 7 '$ )$
-# $ $ ' 1$, !) $ ) % $ $
$ '$
!(
% (!$ ( 2 $ ) * $ + * $ ! ' + $ $) '$ $ ( )) *$ '$ ) $ %$ $*% $ $'( ) $' ! ! 9 !.0 ! !(
! ( )- $ $ %$ ' $ '$ 0
)
)
$ $ 8;*$
'( $ - ) % $0$ ! 9 $ () ! 9 '$ !( ,) ! $ ! ( '$ ! '$ 0 '$ '$ )
) > ! 9 '$ )$
- %$ '$ !(*% - $) ,(*$ '$) '$ $ ( )) *$
( $ 1)$ ) % $ $ 0 ! 9 '$) *$' *1 $ 2
0 ) ! 9 %$ *$ $ ) $) % (!& ' $ $ 3 4 5 % $ $
$- '
( ! )$ $!$
'$ ) ) *
% $ ' $ '$! ( #
)$ $
" $ %$' ; # $
' %
$ ( )$ ! ! $ . # $ '$ ! '
%2
0 ) ! 9 $ !$
6- '$ * $ $ %$! )- $ $) ! $ ' 0 ) ! 9- $) # ) 8
$' !
!(*
$ )
' %$ $
$ *1 ) (1:$! $ '$ %( 1 ) 5 $ ) (1 $ 0 ! 9 0 ) ! 9 $ !( $+ ( $ ) 2 ) ! $ '$, +$ % (!$ ( ' % $ $
$ '$ ' 0$ !(*%)$+ - $
$
!(*% $ $) !(
) # ) $ ( ,
$,$ " ! 2
) $' !! 9 '$) ! $ ' 0 ) ! 9 *1& ( $
(1 $ )
)$ ' $+$! ! 9 D!(*- ( - %$ # "E
%( $)
! 6! $ !(*%$ $ ! ) $ ) % $ $
$2 ?$
%(
(1:$! 0
% $! 9 ) 0 ) ! 9 $ $)$!! (
$)
*$
*& '$#
D% (0$ (1:$! 0$ - $ $0 $ LL

#A$ (

) '$ %$!$

- $ ! )$ ' (1 $ 0 ! 9- $ !2E- '$ * $ $ %$! )

! ' 6 $ ) 7 '$ )$ 71 # $ %$

! $
)(! =

' 0 ) ! 9 '$ )

$(*$

'$
+ ))$
' 1 + "! !2

(
' 1 + "! !2 $,$ " ! $ 8 ; # $ '$) ' 1 + "! !2
$(*$
$ )
)$ $ ) 2
'$ , ! ! 9 ' $
! $ $(*" # $ $ )
)$ ) 2
R )( ! 9 '$ ) $(*$
!(*
*$ %$ ) ' $ 3 6, !- '
)
# $! ; !2
(' !! 9 ) ' 1 + "! !2
*$
* $ ) '$) ' 1 + "! !2
4 ,( *$ ) $ $) %) 2
%$ ! (
*1 $ *$ 2 ? )@)$) *$ %$ %$ ' ! )
2
)$ 2
$ $ * ! 9 '$ ))(! $(*" ! 2
! *,$ " ! !$ !)$2
) 1( ! 9 '$ ,( *$ %() ( ) *(' ) 2
$ () ! 9 6, ! '$
)$ 2 $ $ * ! 9- % (% $
%) ! ! ( '$)
$ %
( 1)$ 2
$ () ! 9 6, ! '$ # ' )6 $ 2
4 '$ %(). ( $ ) !( $ +$ $) ' !( $ +$ $) !( 2
?(). ( $ $) 2
$% $ $ ! 9 '$ ,( *$ %) $ =
) - $*1) 4 - $ ! )$ 2
? (%( ! ( )
$*1) 4 2 (
!! 9
) > ! 9 ' $ ! )$ 6, # $ 2
,( * ! (
$(*" # $ $)$*$ ) 2
) ! 9- *$ 8(*( "!
,
2 '$ , ! ! 9 ' 0
2 %) ! ! ( 2
$ () ! 9 '$ % (1)$*$ 16 ! '$
" ! $ $ )) 4( 2 %) ! ! ( 2
(
!! 9 '$ !( 1$ "! # $ - (0 ) - (0( '$ $ % ) 2
%) ! ! ( '$ ) $(*$
) ' $ 3 # $! ; ! '
)2 $(*$
(0$ $! ()( $ 2 %) ! ! ( '$ ' 1 + 0$! ( ) $
2

0 )(

$) !(

% (!$' *$

) '$ ) 6 $ 2

1 + "! !
+ ))$
$

' 0 ) !9

2 2 1 $ 0 -$ )$ (
) ! )
)- !( ,
!(
$(*" # $
' 0$ $ '$ , ! )$ $ $ # )
%)6 # $ - $ " # $ , ! ( )
'$ ! $5)$
) > ) $ * ()( !( !$% ) '$ )
$
! 0
( ) $! $2
' 0$

2 2 '$ , ! $) 0 )( *$' *1 $ ) $ " ! !(* % '$ )


! )
)- $ %$! 5)( !( 1
) $ !( $ 0 ! 9 * ))( 2

2B2 $ ()' $ % (1)$*$ '$ 4 ,( *$ ) $ $) %) *1 ) : '


' $ ) !( 0$ ! ( ) '$ ' 1 + "! ! %) ! $) ,( *$ '$ )
$(*$
*" ! 2
2G2 $ ()' $
)$ - # ' )6 $ %(). ( $ )
*1 ) : ' '$
$ )$ !(*%6 - %) ! )$ % (% $
'$ )$ $ $ ). $ %
( 1)$
$) % ! % $(*" ! $)$*$ ) - *1 ) : , ! ! 9 '$) % (!$' *$
) > 2
2I2 $% (' - *(' , ! ' $ 3 ,( *$ 1 '$ $ + +$ *(' )
) ( # ' '$ *1 ) : ' '$ ) $ ! $ $) ! 19- ) >
$! ( 6, ! - '$ ! !) *$ $) 4 % ! % ) '$ )$ ). $
+)
) > '$ 2
2L2 $% (' , $ % (%( ! ( ) '$ $ *
) 9 '; %$
) $ % '$ ' 1 + ' %( 1)$- !(
) $ ! ) 6, ! !( $ %( $ $
, ! 9 '$ ) % $! ! 9 $ 1) '
*1 ) % $! 9 $# $ ' 2
2N2 $!( & +$ )$ ! ! $ . # $ '$ )$
$)$*$ ) D ) ! 9- *$ - 8(*( "!

,( * ! (
$(*" # $
,
E '$ , ! )$

Num. 7544 / 10.06.2015

17502
LN
$ $ 0
- $ ()' $ % (1)$*$
,( *$ %) $ 2

$(*" !

) >

5)$

$% $ $

2Q2 $,
$) !( !$% $ ,( *$ ) '$
" ! $ $ ()' $
% (1)$*$ '$ !( ,
! 9 '$ !( 1$ "! # $ , $ %) $ !(*%( $
%$ ! ! *,$ " ! $ ). $ $! $ - '$ ! ) ,( * , ) '$ $ * '
'!
6, ! *$ ) !(
!! 9 + )
) > ' - $) %
' $ )) 4 )
$) ! 9 $ $ $) $ $)$*$ 2
2S2 (
(0 ) - (0( '$ $ % ) %) !
" ! $ $) ! (
) $ ,( * $(*" !
% (% '$) ! *% '$) ' $ 3 # $! ; ! '
)(! =

$*$ '$ $% $ $

! 92

$) !( !$% $ 16 ! '$
*1 (1:$! $ $ %
)2

+ ))$

' 0 ) !9

J( *$ '$)
$*$ '$ $% $ $ ! 9= )
$*$ '$ $% $ $ ! 9 $
2 2 $) ! ( $) ,( *$
! ! $ . # $ '$ ! '
$* '$
) 2 0() ! 9 8 ; ! '$)
$*$ '$ $% $ $ ! 92 )
$*$ '$
$% $ $ ! 9 *1 )$ $ $ %( 1)$ %) ! ! (
) ' 1 + "! !2
$% $ $ ! 9 $) ' 1 + "! !2 ^*1 ' %) ! ! 92 0
$
!( 0$ $ 2
$ '$ $)$!! 92 ) $ '$ % (:$!! 92
2 2 $)$!! (
$) $* '$ $% $ $ ! 9 '$#
) (1:$! % $0
$*$ '$ $% $ $ ! 9 (0$ $! ()( $ 2 %) ! ! ( '$ ' 1 +
'$ , ! $) 0
$
!( 0$ $ $ , ! 9 '$ ) 6*1 ' %) ! ! 9
0$! ( ) $ B 2
) $+$ ! ! %) $: 2
$% $ $ ! 9 '$ ;) ' $ $) ' ,$ $
$*$ 2
$* ' "' != % (!$' *$ %$ ) (1 $ ! 9 '$ )$ % (:$!! ( ' "' # $ 2
2B2 $% $ $
%$ * :6 '$ )$ $ $ 0 $ ' "' # $ - ,( *$
%( ! 9 ( * ) > ' 2 $0$ 1 ) '$) $* 2 (*1 $ '$ % (:$!! (
' *$ ( ) $ > ))$ %
'$ %$ %$! 0$ - ,( ( , $ - %$!$ $ ) (
, ! $ 2 $% $ $ ! 9 '$ , ! ! 9 '$ %
- $! $ %) 2 ?( ! ( $ $ % '$ ) $ ( % ;+ * '$ , ! $) $)$*$ '$) $* 2
)$ % 2
? )@)$) *$ %$ %$ ' ! )
2 ?$ $ 4
$ $!! 92 ? (:$!! (
2G2 $) ! ( $) $)$*$ '$) $* ' "' !- !( 0$ ! ( ) *$
' "' # $ '$ ;) ' $ %
$ > )) 2 $!! ( %) $ 2 $ $ * ! 9 '$ )
( !(
*1 )$ % (:$!! (
$!$ 6 $ %$
$% $ $
$# .0(! *$
$ 0$ '$ *
'2
) %( ! 9 '$ %
- $! $ %) - $ ()' $ % (1)$*$ '$ %$ $ 4 $* '$ %)
!( 2 %) ! ! ( 2
$ $!! 9 0$ '$ *
'2
$* +( (*" !2 J( *$ '$) $* 2
%( ! 9 '$) $ +(
) > ! 9 '$) !($, ! $ '$ $' !! 92
$* +( (*" ! ( ( ( )2I2 $ $ *
$!! ( %) $ ' (1:$! $ ' *$ ( ) $ > )) %$ %$! 0$ (*" # $ - ' *" # $
*" # $ 2
0 ) >
/ 0 *$ ) $ %( ! 9 %$ * :6 '$ %$ %$! 0$ *6
%) ! ! 9 '$ ) (0 ) (*" ! !(* $% $ $ ! 9 *%) , ! ' '$ ,( *$
)4 ' - ' 1 + )$ $ $ % (:$!! ( ' "' # $ %$ (1 ' $ ) $
LQ
! ! ) 2
$* +( (*" ! (1) != %$ %$! 0$
$* !; != $)$*$ '$) $* 2 ?)
$ $ * ! 9 '$) %
'$ 0
( $
? )@)$) *$2 ?
'$ , 2 ?
*"
! ! *,$ " ! 2

0$
! 0 ))$ $ * )
2
'$) # ' $ !( 0 )2
! 9 '$ )$ ! $ % ! % ) 2
! 2 $% $ $ ! 9 *%) , ! ' '$ )

'$ *

'2

2L2 '$ , ! $) , ! (
0
'$) $* ' "' ! #
'#
- '$ ! $ )$ $ $
$ > )) '$ %$ $ 4
$
%
'$ )$ $ $ !( 1$ '$
2N2 1
$ ) ( '$,
) +( (*$
'$) $ +( $
*(
)

*$ '$) $* '$ %)
!(
!(*
$ %$ *$ $ ' 1 ) > $) !( $ +$*$
%) ! ! ( % ! % ) $ ()' $ % (1)$*$
$!! 9 %$ (1 ' $ %$ , ) '
$ $ 3
0$))2

+ %$ %$! 0$ '$ ,( *$
'$ %$ )$ $ $ % (:$!! (
'$# ' ) % (%; '$ )
, ! 9 '$ ) *%( 6 ! $)
> - & $) ! - $) !($, ! $

2Q2
4 %$ %$! 0$ !;
' $ % '$ ) $ ( ( '$, '$
: , ! $) *" ('$ $)$!! (
% ! % ) $ %$! $ ) %) '$ #
0
(1 $ $) $ ) , )2
)(! B=
(

( * ) > ! 92

' *$ ( ) %
'$ %$!$
( ( ( ) - $)$!! (
$% $ $ ! 9- ' %( ) %( ! 9
0 '$ )$ ! $ # $ $ '$ $
'$ $' !! 9 '$ $ *
2

# $ '$ ,( *$ ' *$ ( ) %
%$ )$ $ $ % (:$!! ( ( ( ( )
!( '$
) ( $ ! 9 '$ )$ ! $
' $ ) $%$ ! 9 '$ ) %( ! 9 '$) %

'$

+ ))$
$

' 0 ) !9

)$*$ '$ ( * ) > ! 92


B2 2 $ ! $ ) ( * ) > ! 9 !(* !( 0$ ! ( ) *$ %$ )
) % (:$! $= $!$
6*1 ' %) ! ! 9 '$ )$ ( *$ 2 J( * 2 ?)$ '$ !(* ! ! 9 0$ ) # $ %$ *$ *%) , ! $) *" ('$ '$ % (' !! 9%)6 () 2
$
) # ) '$) % (' ! $ - %( 1 )
) $ ' 1 !9
R $ 2 . $ ( * ) > '$ 2
) $
) > ! 9 %$) '$
, )2
! )$ 2
!( ! 92
B2 2 %) ! )$ ( *$
! ( ) - $ (%$$
$ ! ( ) $) ! ( '$
*1 $) % ! % $ $ ) '$ $% $ $ ! 9- ,( *
$ ! )$ 2
)) $!! ( 2
%) ! ! ( '$ ) ( * ) > ! 9= ' 1 + '
)2 1 + # $! ; !2
B2B2 $!( & +$ ) $ * ()( !( !$% ) '$ )
'$) 0$))
)(
'$ $ *$ !( !$% ) '$) 0$)) $' ! 2
" $ '$ 1 ! $)$!! 9 '$ ) ,( * ! 92
$' !
) > 5) !( $! *$ $ ! 0
( ) $ ! $ '$ ) 6*1
? (!$' *$ '$ . $ '$ ) ,( * ! 92
%$ ( )- ! '"* !- (! ) ( % (,$ ( )2
? (!$' *$ '$ % $ $ ! 9 '$ !(
2

Num. 7544 / 10.06.2015

17503
LS

? (!$' *$

'$ !

% 6,

1) (

1 1) (

, K$12

B2G2
!
$)$!! (
,( * ! 9 $ ' 0$ $ ,( '$ ,( *
!(
' (
> ) ,( * ! 9 (1
' %$ * :6 '$ ' 0$ (
% (!$' *$ '$ . $ ( % $ $ ! 9 '$) !(
P %$
*%) $) $
!( $ +$*$
$) 1(
$+ ( '$ ) 6*1 %$ ( )- ! '"* !- (! ) (
% (,$ ( ) '$) 0$)) $' ! - !
'$# ' *$ ) $ % (!$'" ! 2

! $

' 0 ) ! 9 '$ )
'$

)(! =

$(*$

1 + "! !
+ ))$

' 1 + "! !2

+ ))$

' 0 ) !9

2 2 1 +
4 ,( *$ ) $ $) %) %$
$ ()' $ % (1)$*$
( !$% $
4 ,( *$ ) $ $) %) 2 )(! $(*" ! 2
$ ) > !(
!! (
$(*" # $ !(* %$ $+$*%)$
)$
! ! % 42
' )6 $
! % 1)$2
# ' )6 $ '$ * $ $, ! 4
; (* 2
$( $*$ '$) ! $ '$ ) )
2
$) ! 9 $ $ $)
)$ ) ! ! *,$ " ! 2
2 2 $ ()' $ % (1)$*$ '$ % (%( ! ( ) - $*1) 4 $# 0 )" !
? (%( ! ( )
$*1) 4 2
$!! 9 6 2 ) $!
)$
2 %) ! ! ( 2
) > $) % ! % $(*" ! ,( *$ ) *1 ) : ' '$ $ )$
?(). (
$# 0 )" ! $ $ ,( *$ $(*" # $ 2
!(*%6 - %) ! )$ % (% $
'$ )$ $ $ ). $ %
( 1)$ : , !
$! $ %
( 1)$ $ $)
)$2 (
!! 9 '$
)$ # ' )6 $ 2 $) % (!$' *$
) > 2
6)
!(
!! 9 '$ %(). ( $ ) !( 0$+( $ $) 2
(
!! 9 '$ , $ %) $ $# 0 )$ 2 %) ! ! ( 2
2B2 $ ()' $ % (1)$*$ '$
" !$
) > )$ % (% $
'$ ) !
" ! $ = %) ! ! 9 '$) !( !$% $ '$ %( " !
0$ 92 ?( " ! '
! % 4- %( " !
0$ 9- ' !
6, ! *$ ) !(
!! 9 + )
%
$ %$! $
! ! *,$ " ! 2 $ $ * ! 9- % (% $
'$ ) $ + ' ! )
) > ' - $) %
' $ )) 4 ) $) ! 9 $ $ $) $ $)$*$ 2
'$) !$ $ ' ! )2 %) ! ! 9 ) $ () ! 9 '$
" ! $ 2 0$ 92
$ $ * ! 9 '$ ,
$ 0$ $ 2 %) ! ! 9 ) $ () ! 9 '$
" !$ 2
2G2
) > !( 1$ !; # $ !.!) # $ '$ , ! $) $ $)$*$
( 1$ !; # $ 2
$ - '$ $ * ! 9
4 '$ ) $)@) % $- ) % 61() )
% !% )
) > )$ $ $ % (% $
,( *$ ) $ ()' $ % (1)$*$
8 %" 1() 2 $ () ! 9 '$ % (1)$*$ '$ %$ $ 4 " !
! '" ! 2
'$ %$ $ 4 " ! ( ! '" ! 2
%) ! ! ( 2
( 1$ "! # $ 2
$ - '$ $ * ! 9
4 '$ )$ !( 1$ !.!) # $
2I2
) >
$) ! ( )$
,( * ! ( 8(*(); # $ *1 )$
$ 0() %
2 %) ! ! ( 2 ( 1$ !.!) # $ 2 !)( '$2 % ! !)( '$2
$ $ %) ! ! (
) $(*$
%)
)
$*$ '$ $% $ $ ! 9< %(! !)( '$2 ?$ ! !)( '$2 0() % '$ ) ! ! *,$ " ! 2
$!( & +$ ) % '$ $+ ! ' $ $)
4 # $ % (%( ! ( ) $
,( * ! (
$(*" # $ = 8(*()( 2 $ $ * ! 9 '$) $
) > ! 92
$)$*$ 2
4 '$ ,
$ 8(*;)( $ 2 ,
2 $ $ * ! 9 '$) $
$)$*$ 2
4 '$ ,
$ , 2 (
!! 9 '$ ) $)@) % $ ,.

! ! *,$ " ! 2 %) ! ! ( 2
)(! =

$*$ '$ $% $ $

! 92

+ ))$

J( *$ '$)
$*$ '$ $% $ $ ! 92
! $ . # $ ' ,$ $ ! ) 2
) > ! 9 ;% * '$ ! '
'$ ( 2
$* ' "' != $ () ! 9 '$ % (1)$*$ '$ %$ $ 4 - ! '" ! % )@)$) *$ %$ %$ ' ! )
2 $ $ * ! 9 '$ ) 0$ '$ *
' '$
$ *$
,( *$ %) $ 2
1 *$ '$ %) 2 $ $ * ! 9 '$) $ $)$*$ 2 %) ! ! ( 2
2 %) ! ! ( 2
0 '$ %) 2 $ $ * ! 9 '$ )$ (0$ % (:$!! ( 2 %) ! ! ( 2
(
!! 9 '$ , $ %) $ 2 ,
$ $ % (:$!! ( 2 ? (1)$* 0$
) 1 *$ 2
( ( $(*" ! $
$* ' "' != $% $ $ ! 9 '$ %() $' $ $ ) 2
?( ! (
) 2 $ $ * ! 9 '$ )$ $ $ $!! ( % ! % ) 2
$% $ $ ! 9 '$ % *$ % 6* '$ 2 $ $ * ! 9 '$ $!! ( %) $
$) 1( ! 9 '$ '$ $ ( )) *$ 2 $ $!! ( 2 $% $ $ ! 9 '$ ! ) ' $ !(
$ ,$ $ 2 $!! ( %) $ 2
$*$ +( (*" ! ( ( ( ) = %( ! 9 '$) $' $ ,( *$ )2 $) ! 9
$ $ $)
)$ '$ !$ $) $ +( '$) $* 2 $ $ * ! 9 '$ !($, ! $
'$ $' !! 92 %()( '$ )$ +( (*$ $ ( ( ( ) 2 0
$
!( 0$ $ 2 $% $ $ ! 9 '$ ,
$ %) $ 2 $% $ $ ! 9 *%) , ! '
'$ ) ! ! *,$ " ! 2 $% $ $ ! 9 '$ !( ( $(*" ! $ %
# $! ; ! 2

)(! B=

(! *$

(
) 1( ! 9 ' $ 1( ( - ! (#
%)6 () 2
) % (!& '$ ' $ 3 , 1 ! ! 9= %$ %$! 0 8 ; !
) % (:$! $= %
$)$*$ 2 ?) , ! ! 9 '$ % (:$! $ 2 '$

!9

2 2
) > ) %( ! 9 $) 0
'$ , ! )$ $ $ $) ! ( *"
$% $ $ ! 9 '$#
)$
"
$% $ $ ! 9 '$ !( ( ( $ %

$ $ $! $ - %)
%$ ,.! $
# $ '$ $ *
$) $* '$
'; # $ () ! ( $ $) % (1)$*$ '$
' *$ ( ) 2

2B2 $% $ $
$
$* ' "' ! ( ( ( ) %() $' $ $ ) % 6* '$ - % *$ - ! ) ' $ !( %$ * :6 '$ )$ $ $ % (:$!! (
( ( 6, # $ ) > )$ %( ! (
)
$ %$! $ ) %)
'$
% (:$!! 9- '$ $ *
)$ $) ! ( *" # $ $ $ $) $ $)$*$ - )$
$!! ( %) $ % ! % ) ) 0$ '$ *
' ( '$ $ ( )) *$ '$ )$
%$ ,.! $ # $ $) !( ,( *$ 2
2G2 1 + +( (*$ $ '$ %() $' $ $ ) - % 6* '$ - % *$ ! ) ' $ !(
' %( ) $ %( ! 9 $ , ! 9 '$ ) *%( 6 ! $) 0
'$ )$ ! $ # $ $ '$ $ *(
2
2I2 1 + ) 1 *$ '$ ,
!(( '$
- ! )! ) $) !($, ! $
%) $ % ! % ) '$) %() $' $ 2
6, ! '$ % (:$! $ 2

$ %) $
'$ $ $) %)
'$ $' !! 9 '$ $ *
)$ $!! (

+ ))$
$

! 9 ! )2
, ! ! 9 '$ )$

' 0 ) !9

2 2 1 +
*6 )4 ' !( ( $(*" ! $ $) ' ,$ $
$*$ '$
$% $ $ ! 9 : , ! ) $
) %$ '$ $ ( )) ) \0 9 $ % ! )]
$!$ 6
) 8( '$ $ ()' $ $+$ ! ! 2

' 0 ) !9

B2 2
>
$# % '$ $1 )) ' 1
$ %( 1 )
$ (
$! ( %$ # " ( $) $ *$*1 $ 8 % ! %$
1$
)$ *$ $ !(* $ - ,) %( 0 *$ $ $) ) $ $ $
*%) ! ! 9 $

NT

Num. 7544 / 10.06.2015

17504

N
, $ ' % (:$! $2 ? ( * ! 9 '$ # $ 2 ) 1( ! 9 '$ )$ % *$ $
'$$ 2 1 + ' $ 1( ( *6 )4 ' $ # $*$ 2 ) 1( ! 9 '$ ' 1 +(
!( 2 ) 1( ! 9 '$ ! (# '$ %$!$ !( :
2
% '$ %)6 () 2 ?)6 () '$
! 9- '$ !( : - '$ *
$- '
)@) ! 9'$ '$ ))- '$ , 1 ! ! 9 ( '$ !(
!! 92
? $ $ ! 9 '$ % (:$! $ 2 ) 1( ! 9 '$ ) '(! *$ ! 9 6, ! '
% (:$! $ 6, !- '
) ( # $! ; ! $ > ))2
?( 1 )
'$ )$ $! ()( $ '$ ) ,( * ! 9 ) !(* ! ! 9 %) ! '$ )
' $ 3- $' ! 9- + 0 *$
% $ $ ! 9 '$ % (:$! $ 2 1 + 0$! ( ) 2
1 + $' ! 9 ' $
2 $ ! 9 '$ 1)(! 2 R 1 ) '$ ! %$ 2 1 +
0$! ( ) B 2 $ ! 9 $' ! 9 '$ ;) ' 2 )$ $ 1 1) ( $# $ '$ *('$) 2
!( %( ! 9 '$ $+ $ 2 $)$!! 9 '$ ) $ # ' *$ - ) )@) * ! 9 $)
%
'$ 0 2
' % (,$ ( 0 ! )
) !( $ +$*$ '$ ) 6 $ 2
(!( $ +$*$ ' % '
$$ (2
? (!& $
!
'$ % $ '$ '$! ( 2

!
!

) > $) ' 6)$


*1 $ %( 1 )

)
$

%$
$ ()' $ !( ,) ! $
" !2

B2 2 ()@) 1(
!(* ! 5 $ %$ !(
%
!()@)$! 0 , )
!(*%
,( * ! 9 !(
$)$!! (
) ,$ *$ '$ !(* ! ! 9
- $ 0!
*;' ) $ $ ( 0
) ' %$ $
$ *& % (%
,( *$ '$ !( ' ! $ ) !(* ! ! 9 % $0 ' $- '$
) $ '$) * ) 7 * )$ % 6! # $ $ ) + + 2

' ! $%6 ! $

(' ! $ ( !
'
)'$ ) K$1 (! ) (
P %) ! 1( $
!
% ( $ $)

B2B2
!
$)$!! (
,( * ! 9 (1 $ $) $ ( ) 1( ) % (,$ (
$ ' 0 ! )
) !( $ +$*$ '$) 0$)) $' ! ) >
$) !( $ +$*$ - 8 1 )
!(*%$ " ! $ $!$ 6 $ %$ ) $
'$ $ ( )) *$
!(*% 5)$ *1 )$ $ $ % '
$ $ ( %$
$ $
)$
0$ ' 0 '$ ) % $ '$ '$! ( 0(! ! ( )2
B2G2 $,
% (:$! $ $) ! (
*1 $) ' $ 3 '
)(
# $! ; !- %$ * :6 '$ ) $) 1( ! 9 ' $ 1( ( - ! (#
%)6 ()
$!$
- $
$ !(*% $ ) $+ ! '- % '$
$ $' # $ % (%( ! (
)
) > ! 9 ' %) ! ! (
,( *6 # $ - %) , ! '$ * $ !( :
$)
$ '$ $ ( )) *$ - $0
) 0 4 '$) $1 ))
* )$
# $
$ !(* '$ *1 $ %( 1 ) 2
B2I2 ) 1( ! (# '$ !( :
C( %$!$ '
) ( (1:$! $
# $! ; ! - ' %(
)$ 0 $ - )) C( $!! (
$!$
-% $ $
*$ $ ' $! *$ '$ ) $ ) ( '$ %$ %$! 0$ $ ! ) $) 1(
$ 1( ( *6 )4 ' %$ ) $) 1( ! 9 '$ ' 1 +( !(
%)6 () '$
*
$)@) ! 9- '$ )) ( , 1 ! ! 9- ' !( ' *1 ) ( * 0
%) ! 1)$2
B2L2 $% $ $
'$ ,( *
%)6 () $!$
%$ ) '$,
' $ 3 '
) ( # $! ;
$ $' # $ % (%( ! ( )
)

'0' )
!9'
!- $
> !9'

!()@)$! 0 $) $ 1( ( - ! (#
% (:$! $ $ > )) $) ! (
*1 $)
$ !(*% $ ) $+ ! '- % '$
%) ! ! (
,( *6 # $ 2
N

?
U
= !(*%$ " ! !(* ! ! 9 ) A. ! 2
= !(*%$ " ! * $*6 ! !(*%$ " ! $ 16 # $ $ ! " !
= !(*%$ " ! '
)2
= !(*%$ " ! % $ ' $ % $ ' $2
= !(*%$ " ! $ (! ) !.0 # $ 2
= $
' ! 0 $ %$ $*% $ $'( 2
= !( ! " ! $+% $ ( ! )
)2

$! ()(

) ' $ 3 8 !( 0$
$ ) (! $
! )$
0 )( $ $ ! ) %$ ) $ 8 *6 '$ '$) %
'$ 0
'$ ) , ! ( )
) $ " ! - %$ ; *1& & *( (
'
) $!( ;* ! '
(! $ ! ' 0$ ' *& $ %$! ) > ' "! ! 2 ) * $ + $ % # $ 8 1 $*- ' 7 %71) ! ( % 0 - & $) $ ) '
%) , ! ! 9- ' % (!&
'$ ' $ 32
0& '$ ) 8 ; - $) $ 8 *6 8 ' %
) $ ( 8 1 1)$ ! $
' $ 3
,
' (1:$! $ # $ 8 , ! ) ) 0 ' * ))( $) $ '$ $ ( )) *$
$0() ! 92 ) ' $ 3- $ ) $ !( !$%! 9 *('$ - % $ + *1 ) $0() ! 9 '
) ) % (' !! 9 $ " $- # $ (
) $!$
'$ %) , ! - %$ $ ' 0 - )$
! ! $ . # $ , ! ( ) ,( * ) '$) (1:$! $ , 1 ! %$ * :
*$!6 ! 2 F
% (!& $ # " $ %) $ $ - '$ ,( * ! ( )- ) ! $ ! 9- , 1 ! ! 9- ' 1 ! 9
!( * '$) (1:$! $ # $ !( ,
$ ) $ ( 8 *6- !
'$ $ ()' $ !( ! ) )$ $!$
'$)
$)
$ $ ( $!( ;* ! '$ ) '7
2 ($
! '
%
,$ $ " ! # $
*$
$) 0 )( '$ ! 0 '$) (1:$! $ - 9 '
% (!& ' (% * > ! 9 '$) *$!
*$ % (' !
'
, ! ( # $ !( 1 /+
*$
)
# ) '$ 0 ' 2
) 1 ' - $) ' $ 3 %) ! *1& ) *
$ 0 ) # $ $ $ $ $ $ $) % (!& '$ !(* ! ! 9 % (% '$ )$ ! 0
8 * $-:
*1 ,
) ! )
) ( *1;) !- %$ ) # ) !( ) $
%$! $ , ! ( ) $ " ! $ ) ,
, ! ( $*6 !- # $ $) !( 0$ + $
$)$*$ ! % 4 '$ $ , * ) '$
'
% ( (! $ '$ $ * ' 2
) ' $ 3 & - %$
% (!& !(*%)$+- $ ' ! %)
- *() $ 0$ '$ - ,
'$) $1 )) $ $# %- $ $) # ) $ 0$ $ , ! ( , ! ( ) - $! (); ! - $ " !
$*6 ! # $ 8 ' '$# 5 $ )$ ! ! $ . # $ '$ ! ' (1:$! $- $ (
% # "0 '
2 ) (*
R )$ !
- 9 *7) %)$ 0
$) $! (
% (' !
D*(1)$- !$ 6* ! - "+ )- ! )4 - :( $ - $ !2E $) ! (
*1 6*1 '$ ' $ 32
)' $ 3&
,$ *$ %$ * ))( ) # )
'$
'$) $ % (' ! $
$ 0 ! - )8( # $
,6 )$ $!$
' 7 $ " # $ '$) !( * '( !( 1
* ))( ) $ # ) '$ 0 ' ) $ ( 2 +. '( ! - $ ) $!$ 6 ) ! % ! ! 9 '$ ,
% (,$ ( ) # $ !(1 # $ $ $ (0$ $!$
(! ) 2
+; $ ' + ) * "
$ 3- ) % (0$ $) $ '
'$ ,( *$
'$ $ $ $!$
%$
0$)) ' ! ! 9 '$# - $ 1) )$ 1 $ %$
'$ $ ( )) $ '
%$ ( ' ' $ $ 6*1 2 ?$
- $) $ '
8 ' $+$ !
$ ) '$ , ! ! 9
) > ! 9 '$) *" ('$ % (:$! ) - )$ "! # $ $)
$*$
8 1 ) '$ $% $ $ ! 9- $ $) !( $ +$*$
$+%$ *$ ! 9 '$ * $ ) *1 # " $ !(
/+$ $) *('$) % ( ( % - )8( # $ % $ $ !( ! " ! '$) % (1)$*

Num. 7544 / 10.06.2015

17505
NB

# $

%( !(*('
)$ $!$
8 * $ ) ,( * - , ! 9 ' *$ 9 $ " ! '$) (1:$! $ # $ !( , $ ) $ ( 2
?$ ) ) *
'$
+ ))$ - $ ' ! %) 8 '$ ' $
! 6! $ $*%. !- $+%$ *$ ) $ $ ) > '( - %$ ) # ) !( $) !(
$ $,$ +$ ) '(
6*1 '$) ' $ 3= ' $ 3 $ $) %) ' $ 3 $ ) $ % - $) # ) % $ $ $ '( ) ) * '$) ,( *$
'$ $ $ , ! $ %$
0$)) ' ! ! 9 % $%
$) ! *.
%$
% (, ' $ *" ('$ % (!$ ( % (:$! ) *& !(*%)$+( % (% '$ ,
$ $ %$! ) > ! ( 2
) !(
'$ ) * "
8 $
!
$ ! ! 1)(! # $
%$ !(
% (!$' *$ P ( (1
+;- $) $ '$ $ ( )) *$
( 8 ' $ $ ' $ '$
,( * $#A$ ! )2
) % *$ 1)(! $ ' ) $ '$0 ' $ 8 ; ! $ $) % ! % ) 6*1 '$) ' $ 3- 8 '$ !( 1 # $ ) ) * !(*% $
# $ ) ! 0 '$ ' $ 3 $*% $ $ 6
!( ' ! ( ' %$ ) $ (
)- (! ) ! )
) $ $) # ) $ '$ $ ( ))$2
) $ ( 1)(! $ 6 '$' !
) 6)
$ ' '$) $)$*$
'$ !( ,
! 9 $ %$!., ! %$ ) ' $ 3 '$ *
$ - (1:$! $ ( $ % $ , ! 9 '$ )$ $ $
' *$ ( - ,( * ) - $ " # $ - !(* ! 0$
*1;) # $ 2
) $ !$ 1)(! ! ' + $ ) *%( 6 ! '$ ) *$ ('()( '$) % (:$! $ !(*
0) (
$!$ 6 ,$ *$ # $ ! ) >$ ) ! $ 0 - ) ,
) 0$ 0
) $, ! 4 $ () ! 9 '$ % (1)$*$ '$ ' $ 32
$) #
!(* $) #
1)(! % $ $ $ $
% (+ * ! 9 ) !( $ +$*$
) % 6! ! '$) ' $ 3 $ $) 6*1 '$ ) !(* ! ! 9 6, ! - '$) ' $ 3
' (1:$! $ '$) ' $ 3 ' $ % 2
*& '$) !( $ +$*$
$ %$!., ! $) ! (
*1 ) * " - ) ) *
'#
6 !(*%$ " ! $ $ )
$ % $ ! 9 '$ '(! *$ ! 9 6, ! - %)6 ! - 0 )
' (0 )- $) 1( ' ' !( ' *1 $) !(' $ 1) %$ ! '
$* '$ !(* ! ! 9 $% $ $ ! 92
* " - ' ) 1 ' - % $ & '$ $ ( )) ) $ %$ $*% $ $'(
# $ , 0( + # $ ) ) *
) >$ )$ $ $ %( 1 )
) * ! ( - %) , ! - % $ $ '$! ( - 0 )
)$ $ $ % (' !! ( - , )*$ $ % $ & # $ $+
)$
$ $ % ;% $ !( !) (
0 )( $ ) $ ( %( 1)$ () ! ( '$ * ))( '$) $ $1 ))2
$ %$! $ ) $)$*$
0$ ) - $ , $,$ " ! $ ) * :( '$) 1)(! '$ !(
) *%( 6 ! '$ ) !(*% $ 9 )$! (
$+% $ 9 $ !
$!$ 6 $
%$
) $ () ! 9 ' $+$ ! ! - +. !(* ) $+% $ 9 !(* ! ! 9 ( ) $ $ '$ * $ $ %$! ) ) $ * ()(
$) 0(! 1 ) $ %$!., ! '$ ) * " 2 *& - )
!(* ! ! 9 ' (0 ) '# + $))$06 ! $ ) % $ $
$ '$ ) * " - !(* ))$
$ $ ' ! %)
0$ ) , ! ) ) !(*% $ 9- $+% $ 9 !(* ! ! 9
$ ' ,$ $ ,( * 0 )
' (0 ) 2
)
'$
$ 3- !(* $ ) * :( '$ )$ * " $ - $ , $!$
) 7 '$ )$ $! ()( $ '$ )
,( * ! 9 ) !(* ! ! 9 D
E- # $ $ ' 1 $
, !) $ ) % $ $
$ '$ !(
% (!$ ( 2 $ ) * $ + * $
! ' + $ $) '$ $ ( )) *$ '$ ) $ %$ $*% $ $'( ) $' ! ! 9 !.0 ! !(
! ( )- $ $
%$ ' $ '$ 0
)
) $ $ 8;*$
'( $ - ) % $0$ ! 9 $ () ! 9 '$ !( ,) ! $ ! ( '$ ! '$ 0 '$ '$ )
) > ! 9 '$ )$
- %$ '$ !(*% - $) ,(*$
'$) '$ $ ( )) *$ ( $ 1)$ % $ $ 0 ! 9 '$) *$' *1 $ 2
0 ) ! 9 %$ *$ $ ) $) % (!& ' $ $ 3 4 5 % $ $
$- '
( ! )$ $!$
'$ ) ) *
% $ ' $ '$! ( #
)$ $
" $ %$' ; # $
' %
$ ( )$ ! ! $ . # $ '$ ! '
%2
0 ) ! 9 $ !$
6- '$ * $ $ %$! )- $ $) ! $ ' 0 ) ! 9- $) # ) 8
$' !
!(*
$ )
' %$ $
$ *1 ) (1:$! $ '$ %( 1 ) 5 $ ) (1 $ 0 ! 9 0 ) ! 9 $ !( $+ ( $ ) 2 ) ! $ '$, +$ % (!$ ( ' % $ $
$ '$ ' 0$ !(*%)$+ - $
$
!(*% $ $) !(
) # ) $ ( ,
$,$ " ! 2
) $' !! 9 '$) ! $ ' 0 ) ! 9 *1& ( $
(1 $ )
)$ ' $+$! ! 9 D!(*- ( - %$ # "E- , ' %(
$) ! 6! $ !(*%$ $ ! ) $ ) % $ $
$2
(

! $

' 0 ) ! 9 '$ )

)(! = 0() ! 9 8 ; !

6*1

$ 3

+ ))$
'$) ' $ 32

+ ))$

( !$% $ '$ ' $ 32 $, ! 9- ( . $ - $ '" ! $ 2


< ; '$) ' $ 32 $ ) $
) ' $ 32 ? ! % ) %$ .('$ $ !()$
'$ ' $ 32 J $ $))$0
2
J ! ( '$) ' $ 32
$ 3 !(* ! ! 9 (! )2 ,) " ! '$) ' $ 3
$ ) " ! $ " ! !( $*%( 6 2
$ 3 '$()( 2 0() ! 9 8 ; ! 2
$ 3 % 1) ! 2 <61 '$ !( *2
$ 3- (! $
!( *2
$ 3 ( $ 1)$= $!()( - *$' *1 $ 2
? ! % ) ! *% ' %) ! ! 9 '$) ' $ 3 6, !2
$ 3
2 ,$ " ! $
* ) ' $ $ ) (1:$! $ . ! ) (1:$! $ '$
' $ 32
' '$ )$ % ! % ) , $ $ ) 8 ; '$) ' $ 32
) % (!& $ $) ' $ 3= ' $ 3 ! $ 0 2
$ 3 $!()( 2 R )( ! 9
'$) ' $ 3 ) $ $) ! 9 *1 )
$ )
2
J$ *$ $ '
) '$ 1 ! 0 ) > ! 92
! $ + +$ (! ) - 1)( K H - ,; * - %6 $ K$1 $ %$! ) > '$ - ' !! (
$ ! !)(%"' $ $
). - 1 $ '$ ' '$ $ %$! ) > '$ 2 R )( ! 9 '$) %$! $ %(
'$ )$
%$ ) 1 ! !(
' ,( * ! 92
> ! 9 '$ ) ,( * ! 9
$
' ,$ $ ! $ 2
$!( $ +$*$ '$ )$ # )
$*( 0$ $+% $ 0$ '$) * :
, !(%)6 ! ' $ $) % (!& '$ % (' !! 9 . ! 2
+% $ 9 ' $*(! ( 16 # $ - '$$ - !! (
!(
) $ ) > )$
$ $ (1 $ 2 $ %$! $ %$) $1 )) '$) ) $ 2
)(! = )$*$
(

' 0 ) !9

2 2 '$ , !
) > )$ ! ! $ . # $ ,( *$ ) '$)
*(0 *$ 8 ; ! - !( $
$ !()$ *& $))$0
$ ) 8 ; '$)
' $ 3 $!( $ +$ )$ %( ! ( $ $) ' ,$ $ 6*1 ) > ) $
$%$ ! 9 $ " ! (! ) $ ) ! )
!( $*%( 6 2
$)
'(

2 2 '$ , ! * $ - (1:$! $ % (' ! $ '$ ' $ 3 %$ '$ ! $


%$! $ , ! ( ) - *1;) ! - $ " ! !(* !
) # ) $ 0 ))
$ %(
) $ * ()( $ %$!., ! '$ ) * " 2

2B2
) > $) $! ( '$ )$ $! ()( $ '$ ) ,( * ! 9 )
!(* ! ! 9 ) $
%( ! 9 ) '$ $ ( )) *$ '$) ))$
$ %)6 !0 )- ' (0 )- '$ , ! $) $! ( '$) * :
'$ !(* ! ! 9 '$
)) $ !!& !(* $ $ 2

'$ !( ,

( () ' ! 9 '$ ) $ * ()( !( !$% ) $ %$!., ! '$ ) 6 $ 2


$( $ '$ ) %$ !$%! 9 $! ( '$) ))$
$ 0 )2
)$*$ 16 ! '$) ))$
$ 0 )= % - ). - %) - !()( - ,( * $+
2
0$
! 9 (1 $ $ $ ,( *$ 2 (
0 ) %$ ) $ * ))(
%$ !$%! 92
$+
!(* $)$*$ '$ !(* ! ! 92 ) , ! ! 9
%) ! ! ( 2
' '$) !()( '$ ' %
'$ 0
%)6 ! !(*
% !(); !2 %) ! ! 9 ) ' $ 32 '$ ! 9 !(*%( ! 9 *(' ) (1 $
+ +$ $ % ! ) 2
)$
$ 0 )2
!
!(*%( ! 92 $! ( $ ) (
> ! 9 '$ )

NG

! 9 ,( * )2

+ ))$
$

' 0 ) !9

2 2 $!( & +$ ) $ * ()( !( !$% ) '$ )


$' !
) > 5) !( $! *$ $ ! 0
( )
%$ ( )- ! '"* !- (! ) ( % (,$ ( )2

'$) 0$))
$ ! $ '$ ) 6*1

2 2 '$ , ! $) '
$)$*$ # $ !( ,( *$ ) $
!
'$)
))$
$ 0 ) D% - ). - %) - !()( - ,( * $+
E $) ,( *$
!(*%(
%$
) > )$ # )
%)6 # $ - $ " # $ , ! ( ) '$)
' $ 3 $) *
$# $%$&
*$ $2

Num. 7544 / 10.06.2015

17506
NI

,( * ) $ % ) $
%) ! ! 9 ) ' $ 3= $%$ ! 9- ' ! 9- ( '$ ! 9
!(*%( ! 9 *(' ) - *$ - ' * *$- '$ !(
!! 92
' $ " !
%$ ) $ %( $ ( %) ! ! 9=
" ! $ - $ )) 4( - (0 ) - $)@) % $ - $ !2
$ 3 , ! 9= 6) '$ ) ' *$ 9 % *6 ! - *1;) ! $ " ! '$)
' $ 32

2B2 ,$ $ ! $) %$! $ ,( * ) - , ! ( ) - $ " !


' (1:$! $ '$ $,$ " ! '$) '
6*1 '$) ' $ 32

2G2 %) ! )$ $( $ %$ !$% 0$ $) $! ( '$) ))$


$0 ) )
$ ) > ! 9 '$ % (' ! $ !( ! $ '$ ' $ 3 ) > $) $! (
, !(%)6 ! $+%$ *$
*1 ' 0$ $ "! # $ - * $ ) - ,( *
! 1 2
2I2
) > $) $)$*$ ,( *$
'$) ' $ 3 6, ! $
$ !(*% $ $)
$)$*$ %$ ! $
(0 % (%(
'$$ - 0 )( - $*(! (
$ *$ 2

)(! B= $(

!(*

*$ ('()(

'$) ' $ 32

) $ * $ 0 )
' (0 )
' !( !
$(
> $)
# $ $+% $ $ '$ * $ %$ ( )

+ ))$

' 0 ) !9

0$ ) 2
' % (,$ ( 0 ! )
) !( $ +$*$ '$ ) 6 $ 2
(!( $ +$*$ ' % '
$$ (2
? (!& $
!
'$ % $ '$ '$! ( 2
?$ *$ * : 5, 2 ?$ *$ ) $
2
" $ '$ %) , ! ! 9- (
> ! 9 $ 9 '$ % (:$! $ 2 $)$!! 9 '$ )
,( * ! 9 "! ! $! ( * $ ) 2
? (!& $
!
'$ % $ '$ '$! ( 2 ) 1 $ ' (%(
!( 2
" $ '$ %$ 0 9 $ () ! 9 '$ % (1)$*$ 2
0 ) ! 9 '$ % (!$ ( $ ) 2
R )( ! 9 '$ ) $ ( !(* (%(
2
< 1)
'$ !(* ! ! 92
*%! 9 '$ '
() $ $# % '$ $1 ))2 '$ $2
?$ *$ '$ %$ %$! 0 2
() '
- ()$ 6 ! - $ %$! $ * 1 ) 2
" $ '$ *( 0 ! 9
(*( 0 ! 92
"! # $ ' $ !() ! 0 2
6)$
) 2
( $ +$*$ ' $
! $ "! # $ ' % $ $
$ !((%$
2

B2 2 ?) , !
# $ ( % (:$! $ - ' 0 ' ) ( !()@)$! - %) !
$
" $ ! $ 0$ $) $! ( * $ ) "! ! - $ *
$ %( 1 )
%$
!( $
$) (1:$!
% (%( - '$# $) %)
'
$) $ '$ $ ( )) *$ !( '$
' 0$ $ ) $
0$ %$
,( * )$ ' , ! )
$ %( 1 )
- 0 ) $) % (!& $) % (' ! $
, ) !(* ! '$ ,( * ! $ 0 $) $ )
(1
*1 $) %(
'$) $! ( '$#
2

$ %( 1 )
$
" !2
(' !! 9 ) $( '$ ' $ 3= '$, ! 9 '$ $( - *$ ('()( 0$
! 9 % (:$! $2
J $ '$) % (!& '$ ' $ 3= %) $: *$
$
!
! 9P 1:$! $- (1:$! $*" ('$ , ) P $) 1( ! 9 $)$!! 9 '$ % (%( $ P % $ $ ! 9 '$)
% (:$! $2
J( *$ ' 0$
! 9 $ $) % (!& '$ ' $ 3= $!(% ) ! 9 ' ,( * ! 9
6) '$ ' '$ 2
$ ) - "! # $ % (!$' *$ %$ ) $ ) > ! 9 '$
! (#
$ 1( ( 6, ! 2
$*$ '$ $% $ $ ! 9= $* ' "' !+( (*" !2 !( ! 92 ! )$ 2 $!! ( 2

% (1)$* '$ ' $ 3- $


$ !(*% $ )$ ! ! $ . # $ % 6*$ $
"! ! $ " ! '$) % (' ! $- +. !(* ) $ , ! 9 , ) - $ ! % 4
'$ $ ) > $ 1( ( ! (# %$ 0 ) > ) %$4
*$
) $
'$# ! 9 ) (1:$!
% (%( 2

)(! G=

B2 2 $ ()' $ % (1)$*$ '$ ' $ 3 '$ * $ ! $ 0 - ); !


! ( )'$#
$) * $ ) $) % (!$' *$
) $ , ! 9 $ " ! - % 6! !
!(* ! 0 2
B2B2
!
$)$!! (
,( * ! 9 (1 $ $) $ ( ) 1( )
% (,$ ( ) > $) !( $ +$*$ - )$ 8 1 )
)$ !(*%$ " ! $
$!$
%$ ) $ '$ $ ( )) *$
!(*% 5)( *1 )$ $ $ % ;% $
% '
$ $ ( %$
$ $
)$
0$ ' 0 '$ ) % $ '$
'$! ( 0(! ! ( )2
B2G2 %(

() ! (

6, # $ ' 0$ $

$ 3

6, !2

+ ))$
$

)(! I=
(! ( 16 # $ '$ ' $ 3 ' (1:$! $ 2 %) ! ! 9 '$) !()( )$ $+
%$
!( $
$) $,$! $ $+% $
'$#
2 ?$ %$! 0 !; !

G2 2 ) 1( '$ ,( * ! $ 0 * $ 0 )
' (0 ) % ;% $ '$)
' $ 3
6, ! D$' ( )- * $ !( %( 0 - % 1) ! - ! $)) *$$ 3 ) > ! 9- $*1 ) $
)@)
! 9E
) >
$! (
"! !
, !(%)6 ! %$ $+% $
'$$ - 0 )( - $*(! (
$ *$
*%).!
$ $) *
$# $% $$ $
*$ $2

+ ))$
$

' 0 ) !9

G2 2 '$ , ! )$ % ! % ) , *.) $ %( 6, # $ $!( $ +$ )$ % $


16 # $ '$ ))$ 1 ) - $
!
- $%
!(*%( ! 9
%) !
!( $! *$ $ $ (! ( $ $) ' $ 3 % (%(
$ $ ) , !9
$ " ! - %)6 ! , ! ( ) '$) ' $ 3 6, !2

$ 3 '$ % (' ! $ '$ ) $ % 2

'

B2I2
>
$# % '$ $1 )) ' 1
$ %( 1 )
$ (
$! ( %$ # " ( $) $ *$*1 $ 8 % ! %$
1$
)$ *$ $ !(* $ - ,) %( 0 *$ $ $) ) $ $ $
*%) ! ! 9 $
)
!
) > $) ' 6)$
)
%$
$ ()' $ !( ,) ! $ ' ! $%6 ! $
!
*1 $ %( 1 )
$
" !2

(
$ , ! ( !(* ! 0$ '$) ' $ 3 6, != '$
- ,( * ! 9
%$
92
^*1 ' %) ! ! 9 '$) ' $ 3 6, != ) $ 3 ) > ! 9- ) $' ! 9- ) '$
) $*1 ) $- ) % 1) ! 2
$ 3
6, !
$ 3 ) > ! 92
$ 3 ). ! 2 ? ! % ) , ! (
!( ' ! (
- % $ $)$*$ $ ) $) 1( ! 9 '$ $ 3 ) 2
%) ! ! ( 2 %) ! ! ( '$) ' $ 3 1 ' *$ ( ) ! *% % (,$ ( )
$ %$!., ! '$ ) (*
R )$ !
= % 1) ! - !$ 6* ! - "+ )2 ? (!$ (
"! # $ $ %$!., # $ 2 *%( 6 ! '$) ' $ 3 6, ! $ ) ! )
!( $*%( 6 2 R )( ! 9 ! . ! 2
%( , = $) ! 6! $
%( 6, !2 )$ 1 ) 2 ? ! % ) , *.) $
%( 6, # $ - !) , ! ! 9 %) ! ! ( 2
$ 3 % 1) ! 2 J( *$
, ! ( '$ ) % 1) ! 2 )$*$
'$)
))$
$ % 1) ! 2
? ( *$ ,( *6 ! '$ $ (! '$ ) * $ %$ )@)
! 9 ' $ 32

! $ 0$ ' 0

' 0 ) !9

I2 2
) > $ $) (1:$! $
)' $ 3 '
)- $) %$! $ ,( * ) - $

, ! ) - ' 7 # ( ' 6- % (% '$)


!
) - $*6 ! , ! ( ) 2

NL

Num. 7544 / 10.06.2015

17507
NN

D*" ('$ "! # $ $ %$!., # $ ' $) 1( ! 9E2


I2 2 $ $ ( ))
% (:$! $ $ > )) '$ ' $ 3 '
) %) , !
)$
J ! ( - *( ,()(
%()( '$) (1:$! $ 2 $) ! 9 $ $ (1:$! $
2
( !$% $ 16 ! ' $ ( (* (%(*$
1; ! ) $
%) ! ! 9 ) , $ '$) % (!& '$ $1 )) D '$ - $ 19 - % ( ( %E- ) > )$ "! # $ '$
% (:$!! 9 D $*$ '$ $% $ $ ! 9- ! (# > ! 9
* # $ ! 9E
' $ 3 '$ % (' ! $
$ ( 2
$)$!! (
)$ "! # $ '$ $ ) > ! 9 % (% '$ $
$1 ))
) ' $ 3 '$ ) $ % 8 1 1)$2
> ! 9 '$ ) $ % 8 1 1)$- %71) ! (
' 0 ' ) !(* $ $# %- $ %$!
0 )(
)$ %( ! (
'$$ '$ )
% 0 2 J ! ( *1 $ ) = !( ' ! (
,. ! - "! ! - , ! ( )
$ '$)
$
'$)
%2
% !( (! ) 2
1 !9'$ % - $
$!( $
2
? !% ) * $ ) )@) ! (
$)$*$ !(
!
$*%
$ $)
' $ 3 ' $ ( = ! ! $ . # $ "! # $ - $ " # $ !(
! 0$ 2
I2B2 '$ , ! $ $) (1:$! $
$%
# ( '
$) $)$*$
' '$) !()( - '$ ) )) *- *1 $ ! 92 J ! ( *1 $ ) $ $) ' $ 3
! ! $ . # $ % (% '$) ' $ 3 '$ % (' ! $
$ ( !(* 9
' $ % 8 1 1)$ 2 $ ) > ! 9 '$ * # $ $ ' $ % 8 1 1)$ 2
) $ ( (* - )
(%(*$
) 1; ! - $ ) >
% (:$! $ $ > )) '
' $ $ ! *% $
$ !(*% $ )$ *$ $ - ) *( ,()(
$) 1$ $
8 *6
$ $) % (' ! $ , )2
I2G2 $ ) >
' $ ( - $
'8 1 1) - '
* $ ) ! 1
?
U
= !(*%$ " ! !(* ! ! 9 ) A. ! 2
= !(*%$ " ! * $*6 ! !(*%$ " ! $ 16 # $ $ ! " !
= !(*%$ " ! '
)2
= !(*%$ " ! % $ ' $ % $ ' $2
= !(*%$ " ! $ (! ) !.0 # $ 2
= $
' ! 0 $ %$ $*% $ $'( 2
= !( ! " ! $+% $ ( ! )
)2

$! ()(

% (:$! $ $)$*$ ) ' $ % 8 1 1)$ % (% '$) ' $ 3


*$ ('()(
';
'$ 1 ! '$ () ! ( 0 1)$
1 ! 9 ! ! ) ! 9 $ ) $ % - $)$!! (
)$ "! # $ % (% 2

*%( 6 ! '$ ) $!( (* 0$ '( ' %$ ) $))$06 ! ' $

' ! %)

'

'$ )$ ! " ! $ (! ) - !(

# $'

+ ) $!( (* ' ) $ ' ! %) $ - ( & $) $

NQ

(1:$! $ 9 $) $ $ ,(! *$ 2 $ ' ) ,( * ! 9 $ $!( (* $ ,


$!$
' 0 '$)
! 0 $+%$ *$
%$ ) (! $ $ % 3() 2
$ ! 9 $ (%$
& !(* % ! % ) $ + 0$ $1 '( )
9 $!( ;* ! *( $ 6 - $) % (!$ ( '$ )(1 ) > ! 9 ,$! $ ( $) 6*1 '$ )$ %$ ( $ - $) '$ $ ( )) *$ ' $ ( $ !$
8 , !)
)
!( %( ! 9 '$ ) * " $!( ;* ! $ ) ' ! ! 9 $! '6
1) ; 2 $!( (* $ 6 % $ $ $ ( $)
%$! $ '$ ) (
0' # ( '
# ) $0() ! '6 $!$
!( & +$ )$ $ )$ 16 # $ # $ $+%) # $ $) $ '$0$ *$ $!( ;* ! - +. !(* $) $ ))$
$ $ %$!., !- $!$
%$ %('$
) > 5)( 2
$!( (* % (%( ! ( $) !( !$% $
*$ 16 ! %$ # " ) ) *
!(*% $
* ))( $) $ $ (
(! )- *1 ) # ) !( $ !( 1 /+ * ))( )
% " ! ) $ %( 1 )
$ ) $+$ ! ! '$) $ ' $ '$ $ 2 ) $ ' $!( ;* ! * $ $
! 6! $ % (%$'" ! # $ %$ *$ ) $ '
# $
!$ $
$ 6 $ %$ ,$!! (
*%) $) !( $ +$*$
'#
0& '$ )$
$ (,$ '$ $ $ %$ %( $ ( 2
$ ' ' $ 6 $ %( $ ! )$ 8 1 )
$) ( *$ - ) 1 !! 9 )
$ $) ! 9- % (%( ! ( ,$ *$ $ %$ '$ $ ( ))
0 9 ! . ! '$ ) (
(! $ 2
* " , ! ) ) !(*% $ 9 '$ !( !$% $ 8 1 ) '$ ) 6*1 $!( ;* ! $*% $
)- !(*
) '$ (! % ! 9- )
,) ! 9- ) % (' !! 9 ( $ 1)$- $)
!( * $ %( 1)$- ) $ ( *$ '$ $! (
) - ) ' 1 ! 9 '$ ) $ ' - )$ !( $#A" ! $ (! ) '$ ) )(1 ) > ! 9- $ !2
) '$ $ ( )) *$ '$ ) 6 $ , 0( + ) $ %$ $*% $ $'( !( $ +$*$ * $*6 !- ) ! % !
). ! - ) ! (
$)@)$! )- $) ( ) *%) ' '$
%$ %$! 0$ - +. !(*
8 1)
'$ !(* ! ! 9 ( ) $ !
%$ $+%) ! *$ $ '$$ *1& '$ $ ( )) !( !) (
( '$ '$ '
%$ %$! 0
' 0 ' ) !(* $ $# %2
) !(
'$ ) * " $ $ $ 0$)) $' !
8
% $
1)(! # $ %$ *$ $ '$ , ! $) ' ,$ $
6*1 # $ $
!
$
!
(' ! ( ' $!( (* = !( !$% $
$) ! ( $!( ;* # $ 16 # $ - ) $*% $ - $) !( * $ %( 1)$- ) $' ! ! 9 ,
!$
, ! )- $) $! ( %71) !- ) '$ (! % ! 9 )
,) ! 9$!( (* (1$
)(1 )2
$) ! !( ! $ '$) % *$ 1)(!- '$$ $!( ;* # $ 16 # $ - $ ' ) *% ! $ '$ )$ '$! ( $!( ;* # $ $ ) 0 ' '$) ! ' 2
$ 1)(! &
! 6! $
(' ! ( ( $ !( $ +$ 6 ) $ * ()( $!( ;* ! 16 ! - +. !(* %$! $ ,( *$ ) '$) ' ,$ $ *('$) $!( ;* ! 2
$) $ ( 1)(!- !( (* $*% $ $ ' $ )$ ' ,$ $ ,( *$ : .' # $ '$ )$ $*% $ $ - $) %$! $ 16 ! '$) $ , ! ( *$
) ! 0
% (' ! 0 - ' '
$!( (* '$ *$ ! 2 ) $ !$ 1)(!
$ '$ (*
!( (*
!( * '( P ) (1:$! ' $ $ 1)(! &
(' ) ) * $ $ ) $ ' '$ ) $!( (* ,
!$
, ! )- +. !(* $) !( * $ %( 1)$2
$ 1)(!
% $ & # $ ) ) * $ 0 )( $ ) *%( 6 ! '$ ) %) , ! ! 9 '$ )$ ' ,$ $
$!$
$!( ;* # $ ) )) '$ ) $ 0 ' - # $ $!( $ $) , ! ( *$ 16 ! '$) $*
,
!$ # $ , 0( !
! ' %( 0 ' 0 '$ )$ (1) ! ( , ! ) '$) !( * $ %( 1)$2 ) #
1)(! $
) !( (*
$ (
( '$ )
$ $ $
(' /+ ) $ ' '$) % %$ '$) $! ( %71) ! $ ) $!( (* - +. !(* ) $+ " ! '$ )$ '$
)
$!( ;* # $ )$ $ $ $%$ ! ( (! ) 2
$) 1)(! #
'$ (*
!( (*
% ' $ & - ,) ! 9 '$ (! % ! 9) >$ $ !( !$% $ * ! ($!( ;* ! 16 ! = $) % ' $ & - ) ,) ! 9 ) '$ (! % ! 92 ) , ) >
$) 1)(!- ) ) * $ 8 '$ $ ! % 4 ' $+%) ! $) , ! ( *$ 16 ! '
$!( (* 2
$) $+ - '$ (*
!( (*
$ ! ( )) > 6 $) , ! ( *$ '$) !(*$ 4
$ ! ( )- $) % (!& ' $ ! 9 $!( ;* ! *( $ 6 '$ )
9
(%$ - )$ ! $ !( $#A" ! $ '$ ) )(1 ) > ! 92
$ * " - )$ !(*%$ " ! $ $ '$ $ ( ))$ '$ * $
* )6
$ $)) 4 ' - '$ * $ # $ , %( 1)$ )
$ ! 9 '$) ' ,$ $
%$ $
$
'$ $ ( )) $ ( $) 1)(! 2
) '$ $ ( )) *$ '$ ) * "
, 0( +- '$ * $ $))$0 - ) !(*%$ " ! (! ) !.0 ! 2
!(*%$ " ! $ 6 % $ $ $ ( $) 1)(! - 0 !(
5 $ %$
* :6 '$ !( !$% $ - % (!$' *$
! '2
!(*%$ " ! '$ $ ( )) ) 8 1 )
) ! % !
'$) ) * $ $ )
) > ! 9 '$) !( $ +$*$
'#
)$ ! '
$% $ $ '$ ' 0
'$ ' ,$ $
!( $+ ( (! ) 2 $!( (* &
*%(
*$ $ $) '$ $ ( )) *$ '$ ) ,( * ! 9 ) !(*%$ " ! (! ) !.0 ! '$)
$ '
' ' ! ! 9 $! '6 - !(* ,
% (' ! ( !( * '( 2
!(*%$ " ! $ !(* ! ! 9 ) A. ! $ 6 0 ! ) ' *1 % 6! # $ (! ) # $ %$ *$ $
) ' 0 ' !(*%( 5 $ !(*
$ !(* !
# $ % (' /+
$% *
$0& '$ ) ))$
- *1 '
$ , )
2 ) '$ $ ( )) *$ '$ ) * "
, 0( + # $ ) ) * $
! % 4 ' $+%) ! ,$ ;*$
(! ) # $ !( $ +
$ ( *$ - %$ ;
))$
$ % (% - "! ! % $!. - *1& % (*( ) !( !$%! 9 '$) ' 6)$ !(* ,$ *$ % *( ' ) %$ ) !( 0 0" ! ) $ () ! 9 '$
!( ,) ! $ 2

Num. 7544 / 10.06.2015

17508

NS
!(*%$ " ! * $*6 ! )$ !(*%$ " ! $ 16 # $ $ ! " !
$! ()(
*%) # $ ) ! % ! ' %) ! $) ( *$ * $*6 ! %$ '$ ! $- $ % $
,$ ;*$ $ $) $ !( $+ 0& '$ )$ 6 $$ $) 0$ ) (*1 $ = ) 6) $1 - ) $(*$
) $ '. ! 2
! " ! $!( ;* ! $ ' '$ '
6, !- * $*6 !
). !2 ) !( !$% $ * $*6 !
$ $ * "
( 9 ( %$ ) ) * $ - %$ ; . # $ 8( & ) $
%) ! ! 9 $ ) $ () ! 9 '$
#A$ (
( %) $:
*1 $ (
2 ?$ +;- !( 1 6
!( *$ '$ ) ! " ! * $*6 ! ) 0 ' # ( '
'$ ) ) * 2
!(*%$ " ! $
'$ )
! 0 ) $ %$ $*% $ $'( *%) ! ) ! % !
'$
,( * )$ '$$ $ ! $ %$ *$ ) % (, *$ '$ (0$ (%(
2
%( ! 9 '$ ) * "
$ !(*%$ " ! $ $,)$! + ) )) '$) ' ,$ $ 1)(! P ) %$ ( - !(*
1:$! $ $!( ;* !- $
$ $) !$ $ '$ ) (! $ !(*
% (' ! ( ( !(* !( * '( 2 ?$
- ) ) * %(' 6 0 ) )$ $ $ %( 1 )
'$ '$! 9 $
! ( '$ $ * '$ - 0 )( )$ !( $#A" ! $ # $ $ $
%$
) $
! 9 %$ ( ) !(* %$
( ) (! $ 2
!(*%$ " ! '
) *%) ! '#
8 1)
)$ ! ' $!$ 6 $ %$
$ !(*%$ $ $
$ ( '
)2 7 ' $ $ ) 7 ! $ - ! . ! $
'$ )$
(0$ $! ()( $ '$ ) ,( * ! 9 ) !(* ! ! 9 $
*$ !) %$ $ ' !(* $ !( ! $ $ $ * $ ) >$ $ ) $ ( $) !( !$% $ # $ $
*$ $
$ ) ) 2 ) % !% ) * :
'$ !(* ! ! 9 (,$ +$ !( . *$
,( * ! 9 $,$ '
) 6*1 $!( ;* !2 ) ) * $
) >
% ( *$
,( *6 ! %$
) $) 1( ! 9 '$ 6, # $ - ) 6) '$ ' '$ $) '$ $ ( )) *$ '$ % $ %( ( '$ %)
,
!$ # $ !( ' /+$
* :( ), 1$ > ! 9 '
)2
!(*%$ " ! ' % $ ' $
% $ ' $ & *% $ ! ' 1)$ %$
) %$ $
$ %$ * $
$ ! ! $ > %$ ) 8 1 )
%$
! - (
>
%$
$
) %$ $
$P ) '$ $ ( )) ' %$ $ * " $ %) * $
!(*% $ 9 '$ ) %) ! ! 9 % 6! ! !( ! $ '$ )$ ' ,$ $
!(
(! ) %$ ( ) 2 ?$
) ) * - ) )) '$) 1)(! - % & !( $ +$*$ # $ %('$ %) ! $ ! ' !( $+ 8 ; !- $!( ;* !- (! ) %$ ( )2
$ %$! $ ) $)$*$
0$ ) - $ , $,$ " ! $ ) * :( '$) 1)(! '$ !(
) ,(*$ '$) '$ $ ( )) *$ ( $ 1)$ $ ! 9 '$) *$' *1 $ - +.
!(* $)
!( '$ 0 '$ )
) > ! 9 '$ )$ $! ()( $ '$ )
(0 ! 9 !(* ! ! 9- $ $ %$ ' $ '$ 0
)
) $ $ 8;*$
'( $ - ) % $0$ ! 9 '$ ) 0 ()" !
'$ " $ $ !(
%$ ( $ *1 ' ! % ! - ! *$ ( +$ (,;1 - ) (5' ! * ! 9- ) % $0$ ! 9 ) $ () ! 9 '$ !( ,) ! $ 2
%) $:
% (!& ' $ $ 3 4 5 % $ $
$ $* $ *$
% 6! !- '$ ) * $ # $ $ ,( *$ ) ) * $ *1 )$ ! % !
$) !( $ +$*$
$!$
%$ # " %
$ $ ' $ ) $ ) $!( ;* ! # $ $ ('$: $ 58 ! . !- & ' - )
$ % $ ! 9 (! ) '$ ) $ ) $!( ;* ! 2
*$ ('()(
) > ' !(*1 6 $
" $ ' $+%( ! 9 ' ' ! 9 ( '$ !(1 *$ 2
%$ $
$ '$ !(
!( !$% ) % (!$' *$ ) $ , 6
0& '$ *$ ('()( $ ' $+%( ! 9- # $ !(
+$ $ ) % $ $ ! 9 ) ) * $ - ( )*$ ( %$ $ ! - '
!( $ +$*$ : $) 1( 2 $ $
" $ $+%( 0$ $
'$ $ ( ))
%
'$) !( $ +$*$ % $0 '$ ) ) * $- *1 ) (1:$! '$ % (*( $
%$ $
$
, ! - !(* %$ $+$*%)$= ) $+%) ! ! 9 '$) % (,$ ( $ , 6
%$ * :6 '$) %( '$ '(! *$ !)$ '$ % $* - % $ $ ! ( - $+$*%)$ - 0.'$( - $ !2 ( (1
+;- )
!(
!( !$% ) %('$ $ % $ ( %$ * :6 '$
)
) > !9 '$
" $ ' ' ! 92 *1 )$ $
" $ ' ' ! 9- $
! '$ , (
) ) * $ *1 % (1)$*$ $ $) # ) 8 ' %) ! $,)$+ 0 *$ !( !$% $ % (!$' *$
! ' - , 0(
+. $) $ % $ $
$
, ! - !(*
$1 )) ' 0$
! 9- $ ' '$ ! ( !( ! $ - '$1 - 0 $ $*% $ $ - $ !2
) ! $ ' 0 ) !9 $
$' !
!(* $ )
' %$ $
$
!)( $ % (!$ ( '$ ' ,$ $ !(*%)$+ - !(
'$ ' ,$ $
%
!( $+ ( '$
$ ) > ! 9 '$#
)
)$ '$ ) $+$! ! 9 '$) % $ $
$ # $ $0 '$ ! $ - *1 ) (1:$! $ '$ %( 1 ) 5 $ ) (1 $ 0 ! 9 ) 0 ) ! 9 $ !( $+ ( $ ) 2 V
*1
)$ % (0$ $ ! $ - $) % (,$ ( 0 )( 6 ) $+%( ! 9 ( )' 0 ' ) !(* $
%' 6 $ !(*% $ $1 )) !(*$
'$ $+ ( $ !
) )) '$) ! 2
)*$ 0 ) 6 ) $ & ) % ! % ! 9 '$ ) ) * $ #
$ , !$ '$1 2
) !(
$) ! $ ' 0 ) ! 9 8 % ( * - %$
, !)
) '$ , ! ! 9 ) 0 ) ! 9 '$) % $ $
$ 16 ! '$) 0$)) $' !
, 0(
+.
) $ ! 9 ) ' 0$
'$ '$ )$ % ( * ! ( ' ) ) !(
/ '$) % $ $
$2
% $' '
$ ,(! *$
% (1)$*$

QT
(

! $

' 0 ) ! 9 '$ )

' !( (*

G
)(! = '$$ $!( ;* # $ 16 # $ 2

$!( (* $) $ *% ! $ $ ) 0 ' '$) ! ' 2


$ ! $ - ) $)$!! 9 )
! 9 '$ $! ( 2 ) !( ' (%(
2
(* $ ' $ !( (* 2
!( *$ ) *('$) $!( ;* ! = )
, ( $ '$ %( 1 )
'$ % (' !! 92
$ $) ! ( $!( ;* # $ 16 # $ ) $ $% $ $ ! 9= $) ,) + ! ! )
'$ ) $ ' 2

' 0 ) !9

2 2 +%) ! ) $!( (* !(* ! " ! (! )


) > ) *% ! $
%$ * $ '$ )$ '$! ( $!( ;* # $ $ ) 0 ' '$) ! ' 2
2 2 $!( & +$ $) % ! % 16 ! # $ $+%) # $ )$ $) ! (
$!( ;* # $ *1 $) $ !( ' ! (
'$ $! (
$!$
$% $ $
$ $ $) ! ( '$ '$) ' ,$ $ *('$) $!( ;* ! 2
2B2 $!( & +$ ) $ * ()( !( !$% ) '$ ) 6 $ $!( ;* ! - % ;%
'$) 0$)) $' ! ) > 5) !( $! *$ $ ! 0
( ) $ ! $ '$
) 6*1 %$ ( )- ! '"* !- (! ) ( % (,$ ( )2
2G2 ? ! % $
$ ! 0 !(* !
'$ ) 6*1 %$ ( )- ! '"* !(! ) ( % (,$ ( )- %) ! )$ $
" $ ) A. # $
( ) A. # $
'$) 0$)) $' ! - % ;% $ '$ )
$ !! 9 ( )- ) >
))$
$ (
' ! * ( 2

)(! = !( (*
(
$*% $ ) $*% $ 2
% ' $*% $ 2
$ '$ !) , ! ! 9- ,( * : .' ! - , ! (
(1:$! 2
? (!& % (' !
, ! ( % (' ! 2
J( '$ ,
4 *$ '$ )$ $*% $ $ 2
$ ( - !( ( 1$ $, ! 2
1) ! ( , ! ) '$ )$ $*% $ $ 2 *%( 6 ! '$) , , ! ) %$
(! $ 2
1) ! ( *$' *1 $ ) (! ) '$ )$ $*% $ $ 2

$*% $ 2

G
$

' 0 ) !9

2 2 $ ! $ $) ' ,$ $
% ' $*% $ $ )$ $ $ ,( *$
: .' # $ - $) ! (
*1 ! ' !
)$ $ $ $+ " ! $ '$ ! % ) )$
$ %( 1 )
)$ ) '$) $
) - '$ , ! )$ ,( '$ ,
4 *$
'$ )$ $*% $ $ )$
$ $) ! ( ' $ $ *1 $) $ $ ( 2
)

2 2
) > )$ ! ! $ . # $ % ! % ) '$) % (!& % (' !
$) 1( ) $
!
'$ !( (
$ ( '
$*% $ - ! )! ) $) $
1$ $, ! %$ * :6 '$ ! ( $ > )) 2
2B2 ,$ $ ! $) % ! % ) *%( ( # $ ,$! $ )$ $*% $ $ $!( & +$ )$ $ %( 1 )
(! ) '$ )$ $*% $ $ *$' *1 $

Num. 7544 / 10.06.2015

17509
Q
!(* , ! ) - +. !(*
! ( !( ! $ 2

*$

(1 $ )$ $ $ $%$ !

'$

2G2
!
$)$!! (
,( * ! 9 $!( (* !(,
!$
%
'
$
" '$ , )
$ '$ * $ !(
' $ * :
'
) !(*
%6 $ K$1 1 $ '$ ' '$ $ %$! ) > '$ - $
5) $ % %$ '$
* $ ! ' ( $**
>$* 5) '
)*$ $ ' %(
,( *6 !
$ 0 ! '$ ) + + 2
)(! B= !( (*

!(

* '( 2

$ (
( 2 '$ , ! ! 9 !( ()2
$ 9 '$) % $ %( 2 1:$!
% (
2
)0 $ '$ *$ 2 ) %)
'$ %$ ( 2
! ' 0$ , ! ! 92
?) , ! ! 9 '$) ,
2 $!$
$!( ;* # $ $ )$ $ %$ '$ ) 0 ' 2
) ' $ 2 $) ! ( 1 !6 $ 2 ) % *$ !(*% $ 1 ! 2 ,( * ! 92
$ $ '$ '"1 ! "' 2
*%) ! ! ( '$) !(
!$ ,
!$ 2 $
$ %( 1 )
'$)
!( * '( $ $) *$ ! ,
!$ 2
$
4 !(* * :6 %$ ) !(1$
'$ !( 2 %()(
' $
!$ 2
1) ! ( , ! ) '$) !( * '( = *%( 6 ! '$) , , ! )2
(! $ '$ !( *= *%( 6 ! '$) !( * $ %( 1)$ '$) !( *
( $ 1)$2

' 0 ) !9

B2 2 ) 1(
% $ %( %$ ( ) '
'
$ (
( - +. !(* %$ 0
$) $
8 *$ $ !( $! ( $ 2

$ $) ' ,$ $
'$ !(*%) *$

%
%) !

B2 2 ? $ ' $ '$! (
( '$ ' 0 '$ )$ ) $
0$ $!( ;* # $
'$ ) 0 ' %$ ( ) # $ * + * >$ $) 1$ $
% (% (! )*$
(1 $ $) 0
$ '$ ) $ )0 !(* * :6 %$
!( $
' ,$ $
(1:$! 2
B2B2 $!( & +$ $) , ! ( *$ 16 ! '$) ' $ ' ,$ $ !
%
!(*% $ 1 !
$ $ $*$ $ !(* * :
'$ % *$ - 0 )(
)
) > ! 9 *1
$ $ %( 1 ) 2

'$
5 $

B2G2 ,$ $ ! $) % ! % ) *%( ( # $ ,$! $ )$ %$ ( $


) > ) *%( 6 ! '$) !(*%) *$ '$ )$ (1) ! ( , ! ) - %
! ( !( ! $ 2
B2I2
) > $
! ( % ;+ *$ ) , ! 9 '$) !(
'$) *6 # $
(1 $ $) 861 '$) !( * '(
*$
*%( 6 ! ' !( * $ %( 1)$ ( $ 1)$2
B2L2 $
% $ $ !(

$'
!(
* ) *"'

'$

* ) ,) " !
(1 $ )

'
) !(*
'(! *$ '$ $+ % (' !! (
' (0 ) *1 $
$ " !-

) >
%) ! ! (
,( *6 # $ ' $ ! % ( - !(* %$ $+$*%)$ , )) '$
!6)! )- !( & +$ !(* %) ! $) ' ,$ $
% '$ )) !" ! $ 2
)(! G= !( (*

$ (

( '$ )

G
$

' 0 ) !9

G2 2 $!( & +$ ) % (!$'" ! '$ )$ % ! % ) ,( '


$ (
(
'$ )
' ,$ $ ! 58 $) !( !$% $ '$ '$ $ %71) ! '", ! %71) !- %$
* :6 '$ 6, ! ( $ *( $ ) $ ' 1 ! 9 $0() ! 92

)
$ (
( '$ )
2
!( (*
1*$ ' , , ! )2
) '$ $ %71) ! $) '", ! %71) !2
$
)
$!( ;* # $ ' 1 ! 9 '$ ) $ ' 2

G2 2 $!( & +$ )$ ,$ *$ $ '$ $' 1 ! 9 '$ ) $ '


*$
%
'$ ) $ ' '$ ! ( !( ! $ - (1 $ ) *% ! $ $
'$ ) $!( (*
1*$ ' ) '$
) '$ ) $ ' $ $) , ! ( *$ '$ ) (! $ 2

)(! I= !( (*

'

$ & - ,) ! 9 '$ (! % ! 92

G
$

' 0 ) !9

I2 2 ,$ $ ! )$ *
' '$ % ' $ & - ,) ! 9 '$ (! % ! 9) > )$ $) ! ( # $ 8 8 $ $ $ $ - %$ * :6 '$ )
$ % $ ! 9 '$
' '$
6, ! 2

' $&2
,) ! 92
( $#A" ! $ '$) ! 0 $ $) % ' $ &
,) ! 92
'$ (! % ! 9 )$ %(). # $ !(
) '$ (! % ! 92

I2 2
) > )$ ! $ '$ ) '$ (! % ! 9 )$ % ! % ) $%$ !
$!( ;* # $ (! ) - )$ ' ,$ $ (%! ( '$ %(). # $
* ! ($!( ;* # $ %$ !(*1 $58(0& '$ ) $ ' '$ ! (
!( ! $ 2
)(! L= !( (*
(
)(1 ) > ! 9 $!( ;* ! 2
) !(*$ 4 $ ! ( )2
) *$ ! !(*7 $ (%$ )
(%$ )
9 ( $6

9 $!( ;* !
(%$ 2

! ( )2

G
$

*( $ 6

$ (%$ 2

' 0 ) !9

L2 2
*$
(1 $ ) *% ! $ '$ ) )(1 ) > ! 9 $!( ;* ! - '$)
!(*$ 4 $ ! ( ) '$) % (!$ ( ' $ ! 9 $!( ;* ! $ ) # )
9 '$ 0 ' '$ )$ %$ ( $ $ $) *$' *1 $ 2

Num. 7544 / 10.06.2015

17510
QB

!(

'$ ! 9 $!( ;* ! '$) *$' *1 $ = )

( $ 1)

?
U
= !(*%$ " ! !(* ! ! 9 ) A. ! 2
= !(*%$ " ! * $*6 ! !(*%$ " ! $ 16 # $ $ ! " !
= !(*%$ " ! '
)2
= !(*%$ " ! % $ ' $ % $ ' $2
= !(*%$ " ! $ (! ) !.0 # $ 2
= $
' ! 0 $ %$ $*% $ $'( 2
= !( ! " ! $+% $ ( ! )
)2

$! ()(

$ ' ) ,( * ! 9 $ $!( (* $ ,
1 () *$
$!$
$
!( $+ *() )(1 ) > - $ # " )$ $) ! ( $!( ;* # $ 9 ! ' 0$ ' *&
!(*%)$+$ 2
$!( (* $ ' $) !(*%( *$ '$ )$ %$ ( $ - ' 0 ' ) !()@)$! - $ ) 1 ! '$ )
, !! 9 '$ )$ $ $ $!$
- +. !(* '$ ) % (' !! 9
(
> ! 9 '$) 1&
$ 0 ! # $ $ $!$ $ %$
+;- ) ' 1 ! 9 '$) $! ( $ ! ( 2
& # $ ) $!( (* $ 6 % $ $ $ ( $) %$! $ '$ ) (
0' # ( '
- ) $ ' '$ ) * "
: ' %$ !$1 $ !( & +$ $) *9 # $ $ $ 0() - '$
'
0 9 *& 6*%)
'$ )) ' - '$ * $ # $ ,( * ! '
!( ! $
$,)$+ %$) ,$ '$ , ! )
) !(*% $ 9 '$) !( !$% $
) > 8 1 )*$ !(* $)
! $ +$*$ - ) '$ (! % ! 9- ) %(1 $ - ) $' ! ! 9- $) *$' *1 $ - ) ,) ! 9- ) ' 1 ! 9 '$ ) $ ' - $) !( * *$- )
- $) 1'$ $ ( )) *$ - $ !2
) ,$ # $ %$ % *$ 0$ ' - '$ ,( * : , ! ' - $ * "
$!$'$ $ ) ' ! ! 9 $! '6
1) ; - , $!$
) % (, ' *$
) *%) ! 9 '$) !(
# $ %$ *$ $ !( $
!( $ +$*$ *& % $! ( - '$ ' %
'$ 0
* ) ' ! %)
2
,( * ! 9 $ %$! ) > ' # $ (,$ + $ * " - !(* * "
( ! ) '$)
+ ))$ '$ " ! $ (! ) - %$ *$ % (%( ! (
) ) *
$)
*$ # $
$) : '$
$ ! '
!. !
) % $ '$ '$! ( $ %( 1)$ ' '$ ) (! $ 2 ) $ ( - $) , ! ) ) !!& $ ' '$ ! 6! $ $!( ;* ! $*% $
)'$
0$)) 0$
!(* '$ ! !)$ ,( *
'$
%$ ( 22
) !(
'$ ) * " $ $ $ 0$)) $' !
8
% $ 8 1)(! # $ %$ *$ $ '$ , ! $) ' ,$ $ 6*1 # $ $
!
) )) '$) ! 2
$) % *$ 1)(!- !( (*
$! $ 2 (
> ! 9 '$ ) ! 0
$!( ;* ! (' /+ ) ) *
$ ) $ ' $!( ;* !- )$ '$! ( $!( ;* # $ 16 # $ - $)
$*$ $!( ;* ! $) *('$) $!( ;* ! 2 ) $ ( 1)(! '$ !(
- ! 0
% (' ! 0 ) > ) $*% $ !(*
$ $!( ;* !- )$ $ $ ! ! $ . # $ - %
, ! ( - +. !(* $) % (!& % (' ! - '$ '$ ) %$ %$! 0 '$ ) $, ! " !
) % (' ! 0 2
$) $ !$ 1)(!- ) *$ ! ) > $) , ! ( *$ '$) *$!
*$ '$
*$ ! - $) ' ,$ $ *('$) '$ *$ ! - )$ $ $ ) * ! (
)
$ 0$ ! 9 '$) $! ( %71) ! %$ '( 5)( () ! 92 ) $ $ ' %$ *$ 6 ) ) *
$!( & +$ 5 $ !(*
$ $!( ;* ! 0 )( ) *%( 6 ! '$) !( * $ %( 1)$2
$) #
1)(!* ! ($!( (* ) >$ )$ * ! (*
' *&
, ! 0$ %$ '$ ! $
QG

)$ ! ! $ . # $ 16 # $ '
$!( (*
)$ $ $ ) * ! ( !(*
' ! '( '$ 1$ $
(! ) # )
'$ 0 ' 2 ) #
1)(!$ 0$ ! 9 '$ )
$
) $!( (* ) > $) ! !)$ $!( ;* ! - )
$ 0$ ! 9 '$) $! ( %71) !- $) '
% '$ %(). # $ , ! ) % $ %(
$ $) % (1)$* '$ ) '$ (! % ! 9 '$ '
%$ %$! 0 * ! ($!( ;* ! 2
$) $+ 1)(!- %$! $ ,
!$ '$ ) $!( (* - $ ' $) , ! ( *$
) %()(
'$) ' $ - $) $ % (!& '$ ! $ ! 9- $)
, ! ( *$ '$)
$* ,
!$ - )
,) ! 9 ) %(). ! *( $ 6 2 ) "% * 1)(!- ) !( $+
$ ! ( ) '$ ) $!( (* - '$ ! $)
%$! $ *&
,!
'$)
!(*$ 4 $ ! ( )- $,)$+ !(*% 1)$ $ ) 1 ) 4 '$ % *$ '$ ! ' % . - )$ (0$ $ '" ! $ ' $ ! 9 $!( ;* ! - !$
' $ )
9
(%$ )$ ! $
!( $#A" ! $ '$ ) )(1 ) > ! 92 J )*$ - ) (! 1)(!- $ $# ) 1 $!( ;* ! ! ) ) > )$ !( $#A" ! $ # $ $ $ ) 7 '$ $! ( (1 $ $) *$' *1 $ - )
$ 1 ) > ! 9 '$) ' ,$ $
$ $!( ;* ! - )$ %(). # $ *$' *1 $ ) - ) %(1 $
)$ $ $ ! $ $) 1'$ $ ( )) *$ 2 ! # $ 8 $
! '$ ,( *
$! $ ) )) '$ ) * " - &
$* '$ ! *$ # $ )(1 ) > ( $)
!) $*6 ! - +. !(* )$ $,$ " ! $ (1 $ ) $!( (* 0 )$ !
$ % 3() 2
$ %$! $ ) ! $ ' 0 ) ! 9- ) $
+ %$ *$ (1 ' $ $0 '" ! $ '$ ) $+$ ! ! $ %$ $ $) 0$)) $' ! 2 ?$ +;- $ ) $
$' !! 9- 8
) >
% (!$ ( '$ ' ,$ $ !(*%)$+ - !(
'$ ' ,$ $
%
)
)$ ' $+$! ! 9 !( $ %( $ 2 $
* $ - ) $
'# ! 9
$
%$ $
$
! * )
'$) % $ $
$ # $ 0 )( $ ) !(*%)$ !( $! ! 9 '$) !( $ +$*$
% (!$ ( # $ % $ +$ $ $) $ 6 ' ' ' % $ $
$ '$) $ ) '$! $ 2
$ ' '$ ) $!( (* % (%( ! ( - :
*1 ) ,( * ! 9 "! ! " $ '$ !(*%$ " ! $ $ $1 )) $ $# %- 8 1 )
'$ !(* ! ! 9- ! 0 ) '$ $+. !(* ) $ .* ) '$ ) $ %$ $*% $ $'( 2 *& - , ! ) ) !(*% $ 9 '$) !( !$% $
) > 8 1 )*$ $ ) $!( (* $ $) *9 $*% $
)- %( $ ! )$ 8 1 )
'$ $ $ '$ ( *$ - 1 !! 9
$ $) ! 9- % (%( ! (
*$ %$ $+ *
'$ ,( * ! . ! ) (! $ $ # " 0 0 *P *& - !( 1 /+ '$ $ ( )) )
! (
$)@)$! )- ) ! % !
). ! - $) ( ) *%) ' '$ %$ %$! 0$ %$) ,$ '$ ,$ , (
) $ ' ) 0$
! 9 '$ ' 0$ ( $*$ !( $ +$*$ * $*6 !
$ '. !- +. !(*
8 1)
'$ !(* ! ! 9 ( ) $ !
%$ $+%) !
*$ $ )$ '$$ !( !) (
*1
*$
$0 '" ! $ $*%. # $ ;) ' $
'$
) " ! $ %$! $ ) $ 8 *6- +. !(*
$
! % ! '$ $1 ))' 0 ' ) !(* $ $# %2
!( 1 ! 9 '$ )
) '# ! 9 '$ )$ !(*%$ " ! $ !) & ) $ A$ =
(*%$ " ! (! ) !.0 ! = $) '$ $ ( )) *$ '$ ) * "
, 0( +- '$ ,( * $))$0 - ) !(*%$ " ! (! ) !.0 ! 2
!(*%$ " ! $ 6 % $ $ $ ( $)
1)(! '$ !(
22
!(*%$ " ! $ !(
/+ %$ * :6 '$ !( !$% $ - % (!$' *$
! ' - *%) ! ) 8 1 )
! % !
'$) ) * $ $ )
) > ! 9 '$)
!( $ +$*$
'#
! ' $% $ $ '$ ' 0
'$ ' ,$ $
!( $+ ( (! ) 2 $!( (* &
*$ *%(
$ $) '$ $ ( )) *$ '$ ) ,( * ! 9
!(*%$ " ! (! ) ! '
'$ ) ) *
'$
+ ))$ 2 *1 +; $
*& !( ! $
'$) $ % %$ ! ) $ ) $!( (* !(* !( * '( - $ )0 '( !( 1 $ '$ 1&
$ 0 ! %71) ! $ $) ,
- !(*
$1 )) '( - % (' ! ( $)$! ( 2
* " '$ $ ( )) ) ! % !
'$ !(* ! 5 $ '$ * $ !(
! 0 - $) $ %$! $ )$ ' ,$ " ! $ - ) $ & %$) '$ $ ( )) *$ (! ($!( ;* ! %$ ) $
!( 1 ! 9
* :( 1$ $
(! ) '$ ( ) %(1) ! 9- +. !(* ) !(* ! ! 9 $ ! )
)- ) ' 0$
'$ 0 )(
%$ % $: . 2 *1& '$ $ ( )) ) () '
- $)
$ %$! $ '$) ' $ 8 *
% ! % '$*(! 6 ! $) '$ $ ( )) *$ ( $ 1)$2
$
'$ )
! 0 $ %$ $*% $ $'( =
!(*%$ " ! $
'$ )
! 0 $ %$ $*% $ $'( *%) ! ) ! % !
'$
,( * )$ '$$ $ ! $
%$ *$ $ ) % (, *$ '$ (0$ (%(
2 %( ! 9 '$ ) * "
$ !(*%$ " ! $ $,)$! + ) )) '$) ' ,$ $
!) '$ !(
2
%$ ( - !(*
$
$!( ;* !- $
$ $) !$ $ '$ ) (! $ - :
!(* % (' ! ( ( !(* !( * '( 2 ?$
- ) ) * %(' 6 0 ) )$ $ $ %( 1 )
'$ '$! 9 $
!(
'$ $ * '$ - 0 )( )$ !( $#A" ! $ # $ $ $
%$ ) $
! 9 %$ ( ) !(* %$
( ) (! $ 2 *& ) * " '$ $ ( )) $) $1 )) $ $# %- )
! % ! ' (!( $ +$*$ - )
! 0 )
(0 ! 9- ) ! % ! ' 6) - ) $ () ! 9 '$ % (1)$*$
' 0 ' )*$ !(* '$ * $ !()@) 1( 0 - ) !(*% $ 9
*%! 9 '$ !( $) * $ '$ ) !$ $ - +. !(* $) %$ *$ ! . ! $) $
'$ ) $ %( 1 ) 2
(*%$ " ! * $*6 ! !(*%$ " ! $ 16 # $ $ ! " !
$! ()( = ) !(*%$ " ! * $*6 ! *%) ! ) ! % !
' %) ! $) ( *$ * $*6 ! %$
'$ ! $- $ % $
% $' '
,$ ;*$ $ $) $ !( $+
0& '$ )$ 6 $$ $) 0$ ) (*1 $ - ) 6) $1 - ) $(*$
) $ '. ! 2
! " ! $!( ;* !
$ ' '$ ' $ ,(! *$
6, !- * $*6 !
). !2 ?$ +;- !( 1 6
!( *$ '$ ) ! " ! * $*6 ! ) 0 ' # ( '
'$ ) ) * 2
(*%$ " ! %$
% $ ' $ % $ ' $= ) !(*%$ " ! % $ ' $ % $ ' $ & *% $ ! ' 1)$ %$ ) % $ $
$ %$ * $
$ ! ! $ > %$ ) 8 1 ) %$

Num. 7544 / 10.06.2015

17511
QI

! -(
>
%$
$ ) %$ $
$P ) '$ $ ( )) ' %$ $ * " $ %) * $
!(*% $ 9 '$ ) %) ! ! 9 % 6! ! !( ! $ '$ )$ ' ,$ $
!(
(! ) %$ ( ) 2 ?$
- ) ) * - ) )) '$) 1)(! % & !( $ +$*$ # $ %('$ %) ! $ ! ' !( $+ 8 ; !- $!( ;* !- (! ) %$ ( )2
(*%$ " ! $ !(* ! ! 9 ) A. ! = ) !(*%$ " ! $ !(* ! ! 9 ) A. ! $ 6 0 ! ) ' *1 % 6! # $ (! ) # $ %$ *$ $ ) ' 0 ' !(*%( 5 $
!(*
$ !(* ! - # $ % (' /+ $% *
$0& '$ ) ))$
*1 '
$ , )
2 ) '$ $ ( )) *$ '$ ) * "
, 0( + # $ ) ) * $
! %4
' $+%) ! ,$ ;*$
(! ) $!( ;* !
) $ * ()(
"! ! % ;% '$ ) * " - '$ ,( * % $!
!( $! - $ ' ,$ $ 6*1 - +. !(* 1 !
$)$!! (
,( * ! 9 $ ' 0$ $ ,( - ' ,$ $ !
$ $ ,$ - (% (
% $0 ( 2 *& - % (*( ) !( !$%! 9 '$) ' 6)$ !(* $ % *( ' ) %$ ) !( 0 0" ! ) $ () ! 9
'$ !( ,) ! $ 2
(*%$ " ! '
)= ) !(*%$ " ! '
) *%) ! '#
8 1)
! ' $!$ 6 $ %$
$ !(*%$ $ $
$ ( '
)2 7 ' $ $ ) 7 ! $ !. ! $
'$ )$ (0$ $! ()( $ '$ ) ,( * ! 9 ) !(* ! ! 9 $
*$ !) %$ $ ' !(* $ !( ! $ $ $ * $ ) >$ $ ) $ ( $) !( !$% $
# $ $
*$ $
) ) 2 ) % !% ) * :
'$ !(* ! ! 9 (,$ +$ !( . *$
,( * ! 9 $,$ '
) 6*1 $!( ;* !2 ) ) * $
) > $ % ( *$
,( *6 ! %$ ) $) 1( ! 9- '$ 6, # $ - 6) '$ ' '$ - '$ $ ( )) *$ '$ % $ %( ( %)
,
!$ - # $ !( ' /+$
* :( ), 1$ > ! 9 '
)2
$ %$! $ ) $)$*$
0$ ) $ , $,$ " ! $ ) * :( '$) 1)(! '$ !(
) ,(*$ '$) '$ $ ( )) *$ ( $ 1)$
$ ! 9 '$) *$' *1 $ - +.
!(* $)
!( '$ 0 '$ )
) > ! 9 '$ )$ $! ()( $ '$ )
(0 ! 9 !(* ! ! 9- $ $ %$ ' $ '$ 0
)
) $ $ 8;*$
'( $ - ) % $0$ ! 9 '$ ) 0 ()" !
'$ " $ $ !(
%$ ( $ *1 ' ! % ! - ! *$ ( +$ (,;1 - ) (5' ! * ! 9- ) % $0$ ! 9 ) $ () ! 9 '$ !( ,) ! $ 2
$) ! 9 *1 ) *$ ('()( !( %( $ %) $: *$
*$ ('(); ! ' '6! ! !(8$ $
*1 $) '$ $ ( )) *$ '$ )$ !(*%$ " ! $ - ) % $ $
$$
!( $+ ( $ ) '$) $)$*$
0$ ) '$) !(
'$ ) * " 2 $ * $ - ) *$ ('()( %( $ ! ) % $ $
$ %$ !(*%$ " ! $ - # $ $ % $0$ !(*
!( $ +$*$ $ ) % 6! ! 0& '$ ) % ! % ! 9 ! 0 $ ) (! $ $ $) !( $+ $' !
,( * )- !(* $ $) ( ,( * ) 2
?$
, 0(
%$ $
$ 1
$ )
$ !! 9
0& '$) ' 6)$ - ) !( $+ ) > ! 9 $ ) $ ( *& % ;+ * $) $1 )) !((%$
2 ( +;- %
'$
" $ ' $+%( ! 9- ' 0$
! 9 ( ' ! 9 ' (1 $ 0 ! 9 # $ , !$ %) ! 1)$ )); # $ 8 % & ) 0 ' $ )2
) ! $ ' 0 ) !9 $
$' !
!(* $ )
' %$ $
$
!)( $ % (!$ ( '$ ' ,$ $ !(*%)$+ - !(
'$ ' ,$ $
%
!( $+ ( '$
$ ) > ! 9 '$#
)
)$ '$ ) $+$! ! 9 '$) % $ $
$ # $ $0 '$ ! $ - *1 ) (1:$! $ '$ %( 1 ) 5 $ ) (1 $ 0 ! 9 0 ) ! 9 $ !( $+ ( $ ) 2 V
*1 )$
% (0$ $ ! $ - $) % (,$ ( 0 )( 6 ) $+%( ! 9 ( )' 0 ' ) !(* $
%
' 6 $ !(*% $ $1 )) !(*$
'$ $+ ( $ !
) ))
'$) ! 2
)*$ 0 ) 6 ) $ & ) % ! % ! 9 '$ ) ) * $ #
$ $ ) >$ '$1 2
) !(
$) ! $ ' 0 ) ! 9 8 % ( * %$ , ! )
) '$ , ! ! 9 0 ) ! 9 '$) % $ $
$ 16 ! '$) 0$)) $' !
, 0(
+. ) $ ! 9
) ' 0$
'$ '$ )$ % ( * ! ( ' ) ) !(
/ '$) % $ $
$2
(
)(! = !( (*

! $
$!

$ 2

' 0 ) ! 9 '$ )
(

!( (*

+ ))$
> ! 9 '$ ) ! 0

$!( ;* ! 2

(
$!
,(
$!
6)

$ - ) $)$!! 9 )
! 9 '$ $! ( 2 ) !( ' (%(
$ '$ %( 1 )
'$ % (' !! 92
*$ '
! 9 '$ $! ( 2
!(*% ! 9 '$) ' ,$ $
$*$ $!( ;* ! 2

+ ))$
' 0 ) !9

2 2 +%) ! $) % (1)$* '$ ) $ ! $ - )$ $!$


)@) * '$ $)
!( ' (%(
$ (
$* $!( ;* ! $+% $
0 )( ! 9 ! . !
'$ )$ ' ,$ $ ,( *$ '$ $ () ! 9 '$) % (1)$*$ $!( ;* ! %
'$
) $ ' '$ ! ( 2

QL
) *('$) $!( ;* ! 2 !( (* %(

$!( (*

(* 02
2 2 $!( & +$ $) *" ('$ ! $ ., ! # $
) > $ ) 6 $ '$ ) !( (*
+. !(* '$ , ! )$ , $ '$ ) 0$
! 9 ! $ ., ! $ $!( (* $)
*('$) $!( ;* ! 2
2B2 $!( & +$ ) $ * ()( !( !$% ) '$ ) 6 $ $!( ;* ! % ;%
'$) 0$)) $' !
) > 5) !( $! *$ $ ! 0
( ) $ ! $ '$
) 6*1 %$ ( )- ! '"* !- (! ) ( % (,$ ( )2
2G2 ? ! % $
$ ! 0 !(* !
'$ ) 6*1 %$ ( )- ! '"* !(! ) ( % (,$ ( ) %) ! )$ $
" $ ) A. # $
( ) A. # $
'$) 0$)) $' !
% ;% $ '$ )
$ !! 9 ( ) ) >
))$
$ (
' ! * ( 2
)(! =

! 0

% (' ! 0 2

+ ))$

(
$*% $ - $) $ (1:$!
, ! ( 2 ? (!& % (' !
, ! ( '$
% (' !! 92
0 9 "! ! '$) $1 ))- % (' ! 0
$ '$%$ '" ! 2
, ! 9 '$ % (' !! 92 1 $ ! 9
6) '$) !( ( '$ % (' !! 9 '$)
1$ $, ! 2
$!
$ % $ ! 9 '$ ' '$
6, ! '$ !(
$!( ;* !2
6) ' $ '$0$ *$ $!( ;* ! $)
! 0 $ $) $* % (' !
($ )(
> ! 9 '$ ) % (' !! 9 $ $) !( $+ '$ ) )(1 ) > ! 92

' 0 ) !9

2 2
) > )$ ! ! $ . # $ % ! % ) '$ ) $*% $ '$) % (!&
% (' ! '$ '$ ) %$ %$! 0 '$ ) $, ! " ! ) % (' ! 0 - $) $
$,$! $ ) $
) $ ) (! $
*& '$ )$ ( '$ ) ' 0 9 "! !
'$) $1 ))- ) >
$,$ " ! $ $ ) '$ ) $ ( % ;+ * ) $ $) ! 9
*1 $) *$ ! )(1 )2
2 2 )! ) - $% $ $
$%$
$*% $ $ - +. !(*
) > - $% $ $
'
$*% $
%
' ! '( 2

$) !( ( 1$ $, ! '$ )$
$ % $ ) , ! 9 '$ % (' !! 9

2B2
!
$)$!! (
,( * ! 9 $!( (* !(,
!$
%
'
$
" '$ , )
$ '$ ,( * !(
' $ * :
'
) !(* %6 $
K$1 1 $ '$ ' '$ $ %$! ) > '$ - $
5) $ % %$ '$ ,( * ! (
( $**
>$* 5) '
)*$ $ ' %(
,( *6 ! $ 0 ! '$ )
+ + 2
2G2 $
% $ $ !(

$'
!(
* ) *"'

'
) !(*
'(! *$ '$ $+ % (' !! (
' (0 ) *1 $
$ " !

Num. 7544 / 10.06.2015

17512
QN
) >
%) ! ! (
,( *6 # $ ' $ ! % ( - !(* %$ $+$*%)$ , )) '$
!6)! )- !( $ +$ !(* %) ! $) ' ,$ $
% )) !" ! $ 2
)(! B= ) *$ ! 2

+ ))$

!( 1 '$ '$* ' 2 (0 *$


) )) '$ ) !( 1 '$ '$* '
'$ %) 4 *$ $ ) !( 1 '$ '$* ' 2 ) ! '$ ) '$* ' 2
!( 1 ' (,$ 2 (0 *$
) )) '$ ) !( 1 ' (,$
'$ %) 4 *$
$ ) !( 1 '$ ) (,$ 2 ) ! '$ ) (,$ 2
$# ) 1 '$) *$ ! 2
,$ $ $
! $ '$ *$ ! *('$) '$ !(*%$ " ! 2
!(*%$ " ! %$ ,$! 2 !(*%$ " ! *%$ ,$! 2 ) *( (%() 2
() (%() 2 !(*%$ " ! *( (%(). ! 2
6)
0 )( ! 9 '$) , )) '$ '$) *$ ! )
$ 0$ ! 9 '$) $! ( %71) !2

' 0 ) !9

B2 2 )! )
$%$ - %
'$) , ! ( *$
0 !( $ #
'$* ' '$ (,$ '$ '$ 1&
'$ '
$ 0 1)$ 0& '$ ) $ ' '$ ! ( 2

'$) *$ ! - )$
$ 0! $ , !9

B2 2
) > $) , ! ( *$ '$ *$ !
$ ) - '$1 $ (1 $ )$ $ $
!( $#A" ! $ %$ ) !( * '( - $*% $ $ ( $
- (1 $ )
$ %( 1 ) '$ ! '
!(*
$ $!( ;* ! (1 $ 0 )$ $ $
' ,$ " ! $ *1 $) *('$) 0& '$ ! ( !( ! $ 2
B2B2 $1 $ (1 $ $) % ! % ) $ ( '$) *$ ! - )$ $ $ ! $
$,$! $ %$ ) $ # $ $ 0$ $ $ ) $!( (* )$ ' ,$ $ (%! (
' ! ! 9 %$ % '$ )
2

)(! G=

* ! ($!( (* 2

+ ))$

! (*
' = % (' !! 92
$ ' 2 )
(2
,) ! 92
' $ )
(* ) 2
) 0 !)$ '$) % (1)$*$ * ! ($!( ;* ! ) $
$ $) ! 92
* ! ( '$ )$ 0 1)$ * ! ($!( ;* # $ !(*
' ! '( $ '$)
'$ $ ( )) *$ '$ ) (! $ = U '$+ '$ '$ $ ( )) *$ 8 *62
)(! I=

G2 2 ,$ $ ! )$
)$ $) ! ( $+ $
)* !( # $% $ $
! ( % 6! ! '
$ !2E2

$ 0$ ! 9 '$ )

' 0 ) !9

% !% ) *
' * ! ($!( ;* # $
) >
$ $ *$
(1 $ $) !( 0$ $
)$
$ !(*
' ! '( '$ ) # ) '$ 0 ' - %
'$
$ ,( D
! ' % 3 - % $* $!( ;* ! -

$ ) $!( (* 2

+ ))$
$

) ! !)$ $!( ;* !2 $ !
!.!) # $ '$ ) $!( (* 2
$ ) $!( (* 2
$ ) ! 92
) ' (%(
)
$' 1 ! 9 '$ ) # $ 2
) *$ ! '$ $1 ))2 '$ (! % ! 9= % '$ '$ (! % ! 9 )$ $ $

! $ 2 ?(). # $ !(
) '$ (! % ! 92
R )( ! 9 '$ )$ %(). # $ * ! ($!( ;* # $ '$ ! $ +$*$
?(). ! , ! ) % $ %( 6 2

)(! L=

1)

' 0 ) !9

I2 2
) > ) *% ! $ '$) ! $ +$*$ $!( ;* !- )$ '
$ %(). # $
$!( ;* # $ )$ !
!.!) # $ $ ) $!( (* $) $ $,$! $ $ )
# ) '$ 0 ' '$ )$ %$ ( $ - %
'$ $+ ( ' ! ) 2

QQ
I2 2 0
) $' ! ! 9
$0() ! 9%$ ,$ 5)

%$! $ ,

)$
!
'$) *$ ! '$ $1 )) ) $ $) ! 9 *1
,( * ! 9) > '$ ,( * $ %$! ) ) '$ (! % ! 9 ) $
+. !(* )$ ' ,$ $ (%! ( '$ %(). # $ * ! ($!( ;* # $
,( - %
'$ ) $ ' '$ ! ( !(*$
'$ $+ ( 2

!$ '$ ) $!( (* 2

+ ))$
$

J ! ( *$
%()( '$) ' $ $ ) $!( (* 2
? (!& '$ ! $ ! 9 '$) ' $ 2
,) ! 9 $ ( )$ $ $ '
$ $( $ $+%) ! 0$ = ! $ $,$! $ 2
6) '$) *$!
*$ '$ ) (,$
'$* ' *( $ 6
$) $ $,$! $
(1 $ $) % ' $ & 2
J ! ( *$ '$) $* ,
!$ '$)
! $
)
(%$ 2
*$ '$ %(). ! *( $ 6 '$)
2

' 0 ) !9

L2 2 $!( & +$ $) % (!& '$ ! $ ! 9 '$) ' $ - $) ! 0 $ $) $ 0 )(


) ,( * $ # " $ ( $ *$ $ - %
'$ ) $ ' '$ ! ( 2
L2 2 +%) ! )$ '
,) ! 9 $) $ $,$! $
) $!( (*
) > $)
*% ! $ $!( ;* ! (!

$ $( $ $+%) ! 0$ (1 $ )$ ! $ '$ )
(1 $ $) !( * '( - )$ $*% $ $ $) !( :
'$
' ,$ $
% '$ %(). ! *( $ 6
0 )( $) $
)- %$ * :6 '$ )
$ % $ ! 9 '$ ' '$
6, ! 2

L2B2 $ ! $ $) , ! ( *$ '$) $* ,
!$ )$ ! ! $ . # $
'$) $ % ! % ) % (' ! $ *$ !
) > $) % %$ '$)
! $
)
(%$ ) $
!
'$ ) $ %(). ! *( $ 6 - %
'$ ' ,$ $
,( 2
)(! N= ) !( $+

! ( ) '$ ) $!( (* 2

(
J ! ( *$ - %(
(1 !)$ '$) !(*$ 4 $ ! ( )2 1 ) 4 '$
% *$ 2
$ ! %! 9 '$) *$!
*$ '$ !((%$ ! 9
$ ! 9 $!( ;* !
$ %$! )*$ '$ ) !(
!! 9 '$ )
9
(%$ 2
$ !( $#A" ! $ '$ ) )(1 ) > ! 9 '$) % %$ '$) (
*$
$!( ;* !
$ ! ( ) $ ) $ $ ) ! 92

)(! Q=
(

+ ))$
$

$ $# ) 1

' 0 ) !9

N2 2
) > $) ,) +( !(*$ ! ) $ $ '( $!( (* $ - %
1 ) 4( '$ % *$ 16 # $ - $+ *
$) % (!$ ( ' $
$!( ;* !
0& '$ ) $+$*%)$ '$ )
9
(%$ 2
N2 2
*$
(1 $ )$ ! $ !( $#A" ! $ '$ )
$!( ;* ! - +. !(* $) % %$ '$) (
*$ $!( ;* !
) $ $ ) ! 9- $ $) !( $+ ! )2
$!( ;* !

)2

+ ))$
$

' 0 ) !9

'$
!9

)(1 ) > ! 9
$ !( ) $

Num. 7544 / 10.06.2015

17513
QS

( '$ ! 9 '$) *$' *1 $ !(* $!


$ 1)$ $ !6 2
'$ , ! ! 9 '$ )$ ! $ '$ ) %(1 $ - $) 1'$ $ ( )) *$
%( 1)$ 0 $ '$ () ! 92
R )( ! 9 '$) ! $ +$*$ ' 0 '$) '$ $ ( )) *$ = )$ '$
' 1 ! 9 '$ ) $ ' 2

)$ $ $
)

$ )

?
U
= !(*%$ " ! !(* ! ! 9 ) A. ! 2
= !(*%$ " ! * $*6 ! !(*%$ " ! $ 16 # $ $ ! " !
= !(*%$ " ! '
)2
= !(*%$ " ! % $ ' $ % $ ' $2
= !(*%$ " ! $ (! ) !.0 # $ 2
= $
' ! 0 $ %$ $*% $ $'( 2
= !( ! " ! $+% $ ( ! )
)2

Q2 2
) > ) *% ! $ '$) ! $ +$*$ $!( ;* !
0& '$) $
$,$! $ $ ) # ) '$ 0 ' '$ )$ %$ ( $ - $) *$' *1 $
) ' 1 !9
'$ ) # $
$ ! ) )(! ) * ' )- %$ * :6 '$ '$1
$) 1( ! 9 '$
# $ !((%$ 0$ 2

$! ()(

* " ' !( (* '$ ) *% $ - ( ! ) '$)


+ ))$ '$ " ! $ (! ) - $ '
) > ) $ ) $*% $
)'$ ' %
'$ 0
$ !(* %$
)$ $ $
$ $) ! (
*1 ) (! $ $ # " ! 2 ) $ (1:$! & 0 4 $ ) 6) '$ ) *('$
(
> ! 9 '*
! 9 ' $*% $ $ - *1
$ ,(! *$
!(*%)$ ! ) > - 0 )(
)$ '$! ( $*% $
) )$ $ $ !( $#A" ! $ '$ ' %
'$ 0
(! )- " ! *$' *1 $ )- ,(*$
) 7 '$ )$ $! ()( $ '$ )
,( * ! 92 $*% $ &
! ) > '( !) %$ ) ! $ +$*$ $!( ;* !- )
(0 ! 9- ) (! % ! 9 )
$ ! 9 (! )2 F % *( ' ) ! ) 0
,(*$
! )
,( * '$ %$
$*% $
)- ( $+$ ! $ ! $ ! ) ! $ 0
) $ %$ ' (0 ! 9!$ 0$ ) $) 1( ! 9 '$ $,)$+ ( %$ ( ) ) % $ '$ '$! ( ,( *$ '$
" # $ - +. !(* ) 0 ) > ! 9 '$ ) $ ( !(* ,( '$ % ( & % $ $
$2
* "
(' /+ ) ) * $ ) $ (
*1 # " $ $) ! ( 6 ) )) '$ ) $ 0 ' - :
!(* !( * '( - !( 1 $ - ,
$1 )) '( ( $*% $ $'( %$ ) # ) !( & $ %$! ) $))$06 ! $ ) $ ,( * ! 9 8 *
0& '$ !(
'$ ! 6! $ * ) ' ! %)
- : # $ %( $/+ (*1 ( $ *%) ! ! (
*1 ) $
'$ * " $ # $ !( ,
$ $)
+ ))$ 2
*& - !(*%) +
, ! 9 % (%$'" ! ' $ '
%$ ( - : # $ , ! ) ) !!& $ ' '$ ! 6! $ $!( ;* ! $*% $
)'$ 0$))
0$
!(* '$
,( * ! 9 % (,$ ( )2
$
$ $1 ))
#A$ ( !(* ) 9 '$ ) $+ " ! '$ )$ $*% $ $ - )$ $ $ ! ! $ . # $ - % ' (
> ! 9 , ! ( *$
, !( # $
,) /+$ $ ) % $ '$ '$! ( 2
$ (
! 0
' ,$ $ - ) ,)$+ 1 )
) ' % ! 9 )$
,( * ! ( $! (); # $ - )$ ) '
) $ %
)1 $ !(*
ST

,( *$

) %$ ) % $ '$ )$ * ))( () ! ( %( 1)$ $ ! ' *(*$ - $


$ !(*% $ ) $ $ %( 1 )
*1 ) (! $ $ # " ! 2
) !(
'$ ) * " $ $ $ 0$)) $' !
8
% $ $ 1)(! # $ %$ *$ $ '$ , ! $) ' ,$ $ 6*1 # $ $
!
) )) '$) ! 2 )
% *$ 1)(!- $*% $ - $) $ ( - $ $ ( )) *$ '$ ) $*% $ - !( '$ $ ) $*% $ '$ ' %
'$ 0
)(1 ) $) ! (
*1 ) $ , ! 9 (! )2 +.) >
) $
$ 0$ ! 9 $ ) (! $ !(*
$ $ '( '$ # $ - %$ ; *1&
& ) $ %( 1 )
(! ) '$) $
! $ - $ $ (1) ' $) ! $ +$*$ '$ )$ $*% $ $
* ) ! ( ) ) !(*%$ " ! )(1 )- $) % %$ '$ )$ + !( $ $ * : $ $*% $ $ !(* $ $ '( $ ' (! % ! 9 )$ $ $ (1) ! ( , ! ) 2 ) ! ! 1)(! $ A$ $
$,$ +$
)$ ' ,$ $
6 $$ , ! ( ) '$ ) $*% $ 2 +.- $) $ !$ #
1)(!> ! 9 ' $!! 9 '$ ) $*% $ , ! 9 % (' ! 0 - $ %$! 0 *$ - ,$! $
(1 $ ( ) $*% $ $ $ !(* (
> ! 92 ?$ +;- *() '$) $ !(
9 %) ! 1)$ # ) $0() $
!
(
> 0 *& $ ))6 '$ ) $ , ) $*% $
) ( (2 1( '$
%$! $ $)
) ' $!! 9- %) , ! ! 9 % $ '$ '$! ( - !)($ 58 ) $ 9 '$ ! % ) 8 *62 *1& $ !( '$ ) (
> ! 9 '$ )
% (' !! 9 ) $ $ ' 1 ) - 0 )(
$) $,$! $ ' $
(1 $ ) $ ( 2 ) !(
'$) #
1)(!- , ! 9 !(*$ ! ) '$ ) $*% $ - $) $+ ,( * ! 9 !(*% 1)$
$ ) $*% $ - $ $,$ +$
) $ 9 '$ ) ,( * ! 9 # $ ) $*% $
$ $
$ $) $
!(*$ ! ) !(* $ ) $ ! *$ $*% $
)- '$ 0 '$ )$ $ $ (1) ! (
!(*% 1)$ 2 $ ' ) * $ $ # " ) $*% $ ! $
'$ $ * ' * $% ;% !(* '$) $ % (' ! $ - $) $,$! $ (! ) ' ) $ % 6! # $ $*% $
)
$ $ $ ! *%2 ?( $ ( *$ - ) 6) $ !$
$ ) * $ $ # " ) $*% $
$ ( ) ,( * ! 9 (1 $ ) $
! 0
'$
' ) % $ '$ '$! ( (
,( *
$ !$
$$
- !(*
!! ( $ - $1 )) '( - ! $' ( ( $) * $ + $ - $ $ ) $ 2 7) * 1)(! $ ' ) 0 )( ! 9 '$ % (:$! $ ' 0$ 9 $) $ ,
4 *$ %$! $ # $ ) ) * %( *1& %) !
) 6*1 %$ ( )2 $ ' '$ ) * " % (%( ! ( - :
*1 ) ,( * ! 9 "! ! " $ '$ !(*%$ " ! $ $ $1 )) $ $# %8 1)
'$ !(* ! ! 9- ! 0 ) '$ $- +. !(* ) $ .* ) '$ ) $ %$ $*% $ $'( 2 *& - , ! ) ) !(*% $ 9 '$) !( !$% $
) > 8 1 )*$ $ ) $!( (*
$ $) *9 $*% $
)- %( $ ! )$ 8 1 )
'$ $ $ '$ ( *$ - 1 !! 9
$ $) ! 9- % (%( ! ( ,$ *$ $ %$ $+ *
'$ ,( * ! . ! ) (! $ $
# " $ *(0$*P *& - !( 1 /+ '$ $ ( )) ) ! (
$)@)$! )- ) ! % !
). ! - $) ( ) *%) ' '$ %$ %$! 0$ %$) ,$ '$ ,$ , (
)$ '
0$
! 9 '$ ' 0$ ( $*$ !( $ +$*$ * $*6 ! $ '. !- +. !(*
8 1 ) '$ !(* ! ! 9 ( ) $ !
%$ $+%) !
*$ $ )$ '$$ !( !) (
*1
*$
$0 '" ! $ $*%. # $ ;) ' $
'$ ) " ! $ %$! $ ) $ 8 *6- +. !(*
$
! % ! '$ $1 ))' 0 ' ) !(* $ $# %2
!( 1 ! 9 '$ )
) '# ! 9 '$ )$ !(*%$ " ! $ !) & ) $ A$ =
(*%$ " ! (! ) !.0 ! 2 ) '$ $ ( )) *$ '$ ) * "
, 0( +- '$ ,( * $))$0 - ) !(*%$ " ! (! ) !.0 ! 2
!(*%$ " ! $ 6 % $ $ $ ( $)
1)(! '$ !(
2
!(*%$ " ! $ 0 !(
%$ * :6 '$ !( !$% $ - % (!$' *$
! ' - *%) ! ) 8 1 )
! %!
'$) ) * $ $ )
) > ! 9 '$)
!( $ +$*$
'#
! ' $% $ $ '$ $ , ( '$ ' ,$ $ !( $+ ( (! ) 2
!( (* '$ ) *% $ &
*%(
*$ $ $) '$ $ ( )) *$ '$ )
,( * ! 9 !(*%$ " ! (! ) ! '
'$ ) ) * '$
+ ))$ 2 *1 +;- $
*& !( ! $ '$) $ % %$ ! ) $ ) $!( (* !(* !( * '( - $ )0 '( !( 1 $ '$ 1&
$ 0 ! %71) ! $ $) ,
- !(*
$1 )) '( - % (' ! ( $)$! ( 2
* " '$ $ ( )) ) ! % !
'$ !(* ! 5 $ '$ * $ !(
! 0 - $) $ %$! $ )$ ' ,$ " ! $ - ) $ & %$) '$ $ ( )) *$ (! ($!( ;* ! %$ ) $
!( 1 ! 9
* :( 1$ $
(! ) '$ ( ) %(1) ! 9- +. !(* ) !(* ! ! 9 $ ! )
)- ) ' 0$
'$ 0 )(
%$ % $: . 2 *1& '$ $ ( )) ) () '
- $)
$ %$! $ '$) ' $ 8 *
% ! % '$*(! 6 ! $) '$ $ ( )) *$ ( $ 1)$2
$
'$ )
! 0 $ %$ $*% $ $'( 2
!(*%$ " ! $
'$ )
! 0 $ %$ $*% $ $'( *%) ! ) ! % !
'$
,( * )$ '$$ $ ! $ %$ *$ $ ) % (, *$ '$ (0$ (%(
2 %( ! 9 '$ ) * "
$ !(*%$ " ! $ $,)$! + ) )) '$) ' ,$ $
!) '$ !(
2
%$ (
$
$
$) !$ $ '$ ) (! $ - :
!(* % (' ! ( - !(* !( * '( ( !(*
$1 )) '( 2 ?$
-) ) *
%(' 6 0 )
)$ $ $ %( 1 )
'$ '$! 9 $
!(
'$ $ * '$ - 0 )(
)$ !( $#A" ! $ # $ $ $
%$ ) $
! 9 %$ ( ) !(* %$
( ) (! $ 2 *& - ) * " '$ $ ( )) $) $1 )) $ $# %- )
! % ! ' (!( $ +$*$ - )
! 0 )
(0 ! 9- ) ! % ! ' 6) - ) $ () ! 9 '$ % (1)$*$
' 0 ' )*$ !(* '$ * $ !()@) 1( 0 - ) !(*% $ 9
*%! 9 '$ !( $) * $ '$ ) !$ $ - +. !(* $) %$ *$ ! . ! $) $
'$ ) $ %( 1 ) 2
(*%$ " ! * $*6 ! !(*%$ " ! $ 16 # $ $ ! " !
$! ()( 2
!(*%$ " ! * $*6 ! *%) ! ) ! % !
' %) ! $) ( *$ * $*6 ! %$
'$ ! $- $ % $
% $' '
,$ ;*$ $ $) $ !( $+
0& '$ )$ 6 $$ $) 0$ ) (*1 $ - ) 6) $1 - ) $(*$
) $ '. ! 2
* "
$ ' '$

Num. 7544 / 10.06.2015

17514
S

'

$ ,(! *$
6, !- * $*6 !
). !2 ?$ +;- !( 1 6
!( *$ '$ ) ! " ! * $*6 ! ) 0 ' # ( '
'$ ) ) * 2
(*%$ " ! %$
% $ ' $ % $ ' $2 !(*%$ " ! % $ ' $ % $ ' $ & *% $ ! ' 1)$ %$ ) % $ $
$ %$ * $
$ ! ! $ > %$ ) 8 1 ) %$
! -(
>
%$
$ ) %$ $
$2
'$ $ ( )) ' %$ $ * " $ %) * $
!(*% $ 9 '$ ) %) ! ! 9 % 6! ! !( ! $ '$ )$ ' ,$ $
!(
(! ) %$ ( ) 2 ?$
- ) ) * - ) )) '$) 1)(! % & !( $ +$*$ # $ %('$ %) ! $ ! ' !( $+ 8 ; !- $!( ;* !- (! ) %$ ( )2
(*%$ " ! $ !(* ! ! 9 ) A. ! 2
!(*%$ " ! $ !(* ! ! 9 ) A. ! $ 6 0 ! ) ' *1 % 6! # $ (! ) # $ %$ *$ $ ) ' 0 ' !(*%( 5 $
!(*
$ !(* ! - # $ % (' /+ $% *
$0& '$ ) ))$
*1 '
$ , )
2 ) '$ $ ( )) *$ '$ ) * "
, 0( + # $ ) ) * $
! %4
' $+%) ! ,$ ;*$
(! ) $!( ;* !
) $ * ()(
"! ! % ;% '$ ) * " - '$ ,( * % $!
!( $! - $ ' ,$ $ 6*1 - +. !(* 1 !
$)$!! (
,( * ! 9 $ ' 0$ $ ,( - ' ,$ $ !
$ $ ,$ - (% (
% $0 ( 2 *& - % (*( ) !( !$%! 9 '$) ' 6)$ !(* ,$ *$
% *( ' ) %$ ) !( 0 0" ! )
$ () ! 9 '$ !( ,) ! $ 2
(*%$ " ! '
)2
!(*%$ " ! '
) *%) ! '#
8 1)
! ' $!$ 6 $ %$
$ !(*%$ $ $
$ ( '
)2 7 ' $ $ ) 7 ! $ !. ! $
'$ )$ (0$ $! ()( $ '$ ) ,( * ! 9 ) !(* ! ! 9 $
*$ !) %$ $ ' !(* $ !( ! $ $ $ * $ ) >$ $ ) $ ( - $) !( !$% $
# $$
*$ $ $ ) ) 2 ) % ! % ) * :
'$ !(* ! ! 9 (,$ +$ !( . *$
,( * ! 9 $,$ '
) 6*1 $!( ;* !2 ) ) * $
) >
% ( *$
,( *6 ! %$ ) $) 1( ! 9- '$ 6, ! - 6) '$ ' '$ - '$ $ ( )) *$ '$ % $ %( ( %)
,
!$ - # $ !( ' /+$
* :( ), 1$ > ! 9 '
)2
( !" !
$+% $ ( ! )
)2
!(*%$ " ! '$ !( ! " !
$+% $ ( ! )
) $ 6%$$ $ ) * "
0& '$ )
! 0-) !$ 0
)
*
! 9 % ;% $ *1 0
) $+% $ 9 '$ )$ % ;% $ '$$ - % ! % )*$ $ $) 1)(! '$ ) , ! 9 !(*$ ! ) '$ ) $*% $ 2
$ %$! $ ) $)$*$
0$ ) $ , $,$ " ! $ ) * :( '$) 1)(! '$ !(
) ,(*$ '$) '$ $ ( )) *$ ( $ 1)$
$ ! 9 '$) *$' *1 $ - +.
!(* $)
!( '$ 0 '$ )
) > ! 9 '$ )$ $! ()( $ '$ )
(0 ! 9 !(* ! ! 9- $ $ %$ ' $ '$ 0
)
) $ $ 8;*$
'( $ - ) % $0$ ! 9 '$ ) 0 ()" !
'$ " $ $ !(
%$ ( $ *1 ' ! % ! - ! *$ ( +$ (,;1 - ) (5' ! * ! 9- ) % $0$ ! 9 ) $ () ! 9 '$ !( ,) ! $ 2
$) ! 9 ) *$ ('()( !( %( $ %) $: *$
*$ ('(); ! ' '6! ! !(8$ $
*1 $) '$ $ ( )) *$ '$ )$ !(*%$ " ! $ - ) % $ $
$ $
!( $+ ( $ ) '$) $)$*$
0$ ) '$) !(
'$ ) * " 2 ?$
- ) *$ ('()( %( $ ! ) % $ $
$ %$ !(*%$ " ! $ - # $ $ !( $*%) !(*
!( $ +$*$ $ ) % 6! ! 0& '$ ) % ! % ! 9 ! 0 $ ) (! $ $ $) !( $+ $' !
,( * )- !(* $ $) ( ,( * ) 2
?$
- , 0(
%$ $
$ 1
$ )
$ !! 9
0& '$) ' 6)$ - ) !( $+ ) > ! 9 $ ) $ ( *& % ;+ * $) $1 )) !((%$
2 ( +;- %
'$
" $ ' $+%( ! 9- ' 0$
! 9 ( ' ! 9 ' (1 $ 0 ! 9 # $ , !$ %) ! 1)$ )); # $ 8 % & $ ) 0 ' $ )2
) ! $ ' 0 ) !9 $
$' !
!(* $ )
' %$ $
$
!)( $ % (!$ ( '$ ' ,$ $ !(*%)$+ - !(
'$ ' ,$ $
%
!( $+ ( '$
$ ) > ! 9 '$#
)
)$ '$ ) $+$! ! 9 '$) % $ $
$ # $ $0 '$ ! $ - *1 ) (1:$! $ '$ %( 1 ) 5 $ ) (1 $ 0 ! 9 0 ) ! 9 $ !( $+ ( $ ) 2 V
*1 )$
% (0$ $ ! $ - $) % (,$ ( 0 )( 6 ) $+%( ! 9 ( )' 0 ' ) !(* $
%
' 6 $ !(*% $ $1 )) !(*$
'$ $+ ( $ !
) ))
'$) ! 2
)*$ 0 ) 6 ) $ & ) % ! % ! 9 '$ ) ) * $ #
$ $ ) >$ '$1 2
) !(
$) ! $ ' 0 ) ! 9 8 % ( * %$ , ! )
) '$ , ! ! 9 0 ) ! 9 '$) % $ $
$ 16 ! '$) 0$)) $' ! - , ! ) $ +. ) $ ! 9
) ' 0$
'$ '$ )$ % ( * ! ( ' ) ) !(
/ '$) % $ $
$2
(

! $

' 0 ) ! 9 '$ )

!( (* '$ ) *% $
+ ))$

)(! =

$*% $ 2

+ ))$
$

' 0 ) !9

S
$*% $ ) $*% $ 2
) , ! ! 9- !(*%( $ - , ! (
(1:$!
'$ ) $*% $ 2
6) '$) * ! : .' ! # $ $ ) ) ! 0 $*% $
)2
, ! ) $*% $
)2
J ! ( *$
! $ ! 9 '$ 0 )( 2
$ $) ! (
*1 ) $ ( $!( ;* ! (! )2
R )( ! 9 '$ ) $ %( 1 )
(! ) *$' *1 $ ) '$ ) $*% $ 2
$*% $
)2

2 2
) > $) ' 0$ ( $)$*$ '$ ) $*% $ - $) %
$ ( $) ' ,$ $ ! $ '$ !) , ! ! 9- )$ $ $ , ! (
,( *$ : .' # $ ) $ $) ! 9 *1 )$ $ %( 1 )
)$
% (% $
$ ( )$ $+ " ! $ '$ ! % )- %
'$ ) $
" !

' $*% $ $
-'
$
) '$) $
' '$ ! ( 2

2 2 +%) ! $) ' ,$ $
*%( ( # $ ,$! $ )$ $*% $ $ %
'$
! ( 16 !
*$
) *%( 6 ! '$) !(*%) *$ '$ )$ (1) ! (
, ! ) %$ ) # $
! ( ) $) 1$ $
(! )2
)

2B2
) > $) $ % ! % ) '$ ) $ ( $ # " ) $*% $ '$ $ ( ))
$
! 0
$+%) ! - %
' $ ( - )$ '
$ $
" $ '$! (
'(% '$ )$ $ $ %( 1)$ *%) ! ! ( (! ) *$' *1 $ ) '$ )
$
! 0 2

2G2 $!( & +$ ) $ * ()( !( !$% ) '$ ) 6 $


$!( (* !($*% $
) % ;% '$) 0$)) $' !
) > 5) !( $! *$
$ ! 0
( ) $ ! $ '$ ) 6*1 %$ ( )- ! '"* !- (! ) (
% (,$ ( )2
2I2 ? ! % $
$ ! 0 !(* !
'$ ) 6*1 %$ ( )- ! '"* !(! ) ( % (,$ ( ) %) ! )$ $
" $ ) A. # $
( ) A. # $
'$) 0$)) $' !
% ;% $ '$ )
$ !! 9 ( ) ) >
))$
$ (
' ! * ( 2
$
K$1
!
'$ )

2L2
!
$)$!! (
,( * ! 9 $!( (* !(,
!$
%
'
" '$ , ) ! 9 '$ ,( * !(
' $ * :
'
) !(* %6 $
1 $ '$ ' '$ $ %$! ) > '$ - $
5) $ % %$ '$ ,( *
' ( $**
>$* 5) '
)*$ $ ' %(
,( *6 ! $ 0 !
+ + 2

2N2 $ $'
!(
'
) !(*
'(! *$ '$ $+ % $ $ ! ( * ) *"' % (' !! (
' (0 ) *1 $
$ " !
) >
%) ! ! (
,( *6 # $ ' $ ! % ( - !(* %$ $+$*%)$ , )) '$
!6)! )- ( $ 0 ! '$ ) K$1- !( $ +$ !(* %) ! $) ' ,$ $
% '$
)) !" ! $ 2

Num. 7544 / 10.06.2015

17515
SB
)(! =

$ $ ( )) *$

'$ ) $*% $ 2

+ ))$

$
2 2
) > )$ ' ,$ $
%$ )$ $*% $ $ - !( '$
!( ! $ 2

(! ) > ! 9 ' *$ 9 $*% $


)2
" $ '$ ! $ +$*$
$
$+ $ 2
( '$ ! 9 '$ ) *%( 6 ! '$ )$ + !( $ $ * : $ $*% $ $ )$
$ $ $
" $ '$ *$ ! 2
$ ! ( ) > ! 9- '$ )(! ) > ! 9- !(*%$ " ! )(1 ) ) $! ()( 2
'$ , ! ! 9 '$) %$! $ %(
$
'$ ) $*% $ * ) ! ( )2
)(! B=

> ! 9 ' $!! 9 '$ ) $*% $ 2

+ ))$

(
!
J
?)

' 0 ) !9

$
" $ '$ ! $ +$*$
)$ '$! ( % $ $
$) * ! )(1 ) $ # " ! $ - %
'$ ! (

)(! G=

' 0 ) !9

B2 2
) > ) %) , ! ! 9- (
> ! 9 $ 9 '$) $! ( '
$*% $
*$
)$ %( 1)$ *(' , ! ! ( %$
$ ) > $ , !9
'$ ) $ ( $ # " '$ $ ( )) ) $
! 0
'$) (1:$!
%) $: - $
$1 )) !((%$
'0' ) 2

' 0 9 "! ! '$) $1 )) ) $!$


'(
> ! 9 $ $) *$ !
)2
! ( 16 # $ '$ ) ' $!! 92
, ! ! 9 % $ '$ '$! ( $
" # $2
$*$ '$ $ 9 '$ # ) 2
$ 3
6) '$ ) $
!
'$ ) (
> ! 9 ,( * ) ,( * )2
$ 9 '$) $! ( 8 *
) $
! '" ! $ ) *( 0 ! 92
!( ,) ! $ ' $ $ ( )$ $ $ 0 $ '$ $ (! ! 92
,

! 9 % (' ! 0 2

+ ))$

? (!& % (' ! - $, ! " ! % (' ! 0 2


0$
! 9- $) '$ $ ( )) *$
)
(0 ! 9 D Y Y E !(* $)$*$
!) %$ ) ! 0 $! (); ! * ))( '$ ) !(*%$ 0 $*% $
)2
( ( = !) , ! ! 9 !6)! ) '$) !( ( $ ) $*% $ 2
6)! )
$ % $ ! 9 '$) )) ' '$ $ ' 1 ) '$ ) $*% $ 2
) 0$
'$ ) $*% $ $) $ !( ( 2 ('$) '$ $ 9 ' 0$
2

' 0 ) !9

G2 2
) > ' ,$ $ % (!$ ( % (' !
'$ '$ ) %$ %$! 0 '$
) $, ! " ! ) % (' ! 0 - $!( $ +$ ) *%( 6 ! '$ ) Y Y %
'$ ) $ ' '$ ! ( 2
G2 2 $ $ *
)$
!
'
$ ( !( ( '
$*% $ - ! )! )
$% $ $
$) $ 1$ $, ! $) $ )) ' '$ $ ' 1 ) - %
'
%; %) $: %$ %('$
$ % $ $) $
,! 2
G2B2 $ ! $ $) !( !$% $ ,( *$ ) '$) ! !)$ ' 0$
* $:
$) *('$) '$ $ 9 %$ 0 )( ) *%( 6 ! '$) !( ( $) ! (
2

)(! I=

, ! 9 !(*$ ! ) '$ ) $*% $ 2

+ ))$

$
I2 2
) > )$ ! ! $
)$ %(). # $ '$ *6 # $
!(
(1:$! - '$1
' %
'$ 0
" !- (!

( !$% $ !) $ '$ *$ ! 2
"! # $ ' 0$
! 9 '$ *$ ! 2
6) '$) !( * '( $ *$ ! 9 '$ *$ ! 2
R 1)$ '$) *6 # $
* + $) 1( ! 9 ' $
" $2
" $ '$ *6 # $
" ! $*% $
)2
%) ! ! 9 ) *6 # $
'$ )$ $! ()( $ *& 0 4 '$ 2
)(! L=

. # $ '$) *$ ! $+%) ! - ' !( ' *1 $ $ %) ! '$ %$


$*% $ ' 0 '$ ' ,$ $
$ (1 $ '
$ $
" $ '$ *6 # $
'$
) *1 $ )2

,( * ! 9 !(*% 1)$ $ ) $*% $ 2

+ ))$

' 0 ) !9

L2 2 ) 1( 1 ) 4( !(*% $ '$ %" ' $


3 $
%;
$+%) ! $) $
,! '
( ! )
! 9 '$ ) $*% $
%
,( * ! 9 (1
' - % (%(
*$ $ %$ ) $ * ))( 2

1) ! ( !(*% 1)$ '$ ) $*% $ 2


!(*%( ! 9 '$) % *( ) $ 0 )( ! 92
) !(*% $
) ) * $ , '$)2
) 1( ! 9 '$) 1 ) 4 $) !(*% $ '$ %" ' $
32
6)
$ % $ ! 9 '$ ) ,( * ! 9 !(*% 1)$2
)(! N=

, !9,

!$ 2

(
!
$!( ;* ! ,
!$ '$ ) $*% $ 2
( !$% $ !) $ ' 0$ 92
R )( ! 9 $)$!! 9 '$ % (:$! $ ' 0$ 92
$! ( ,
!$ '$ ) $*% $ 2
6) '$ ,(
)$
0$ '$ ,
4 *$
$

' 0 ) !9

16 ! '$ )

+ ))$
$

' 0 ) !9

N2 2 0 ) '
% (:$! $ ' 0$ 9- : , !
( ' *$ )
$)$!! 9 '$ ) ) $
0 *& 0
:( - %
'$ ! ( % 6! ! $)$!! (
'$ ,( * ( ' ) ,( '$ ,
4 *$ !( 0$ $ $
'$ $ *
%; 2
$+ $

?
U
= !(*%$ " ! !(* ! ! 9 ) A. ! 2
= !(*%$ " ! * $*6 ! !(*%$ " ! $ 16 # $ $ ! " !
= !(*%$ " ! '
)2
= !(*%$ " ! % $ ' $ % $ ' $2
= !(*%$ " ! $ (! ) !.0 # $ 2

$! ()(

SG

Num. 7544 / 10.06.2015

17516
SI

= $
' ! 0 $ %$ $*% $ $'( 2
= !( ! " ! $+% $ ( ! )
)2

, )( (, &
! 0
$,)$+ 0 ! . ! # $- %
'$ )$ %( ! ( '$ )$ ! " ! $ ' ) $ ' ! %) $ - % $ & ,$
. $ )(1 ) (1 $ $) # $ & )
%$ ( - $) !( $ +$*$ - ) !( ' ! '$# ' ) 0 ' (! ) %(). ! 22
?$ +;- ) * " J )( (, %$ $ + !(* (1:$! % ! % ) ) !(*% $ 9- %$ % '$ ) ) * - '$ * $ + '$) $ *9 - '( 5)(- %$
+;- '$
,$ *$ $ !(
0$
$; # $ !(* % 6! # $ 2
$) %) $; !- ) ) * !( $ +$ 6 $)
$ (
- $) !( !$% $ $ %$! ) >
)$ $( $ # $ $ $ '(
$ %(
)$
#A$ ( 2
) ' *$ 9 % 6! ! - ) * " '( )$ $) ) * $ '
! '!. ! # $ : '
( '*$ $ '$$ # $ ( 8
( ( *$
) > '$ $0 '$ ! '$ - 1$ %$
- (
*$
*1 ,( *$ - !(8$ " !
'$ ,( *
; (* - ) 8 1 )
' ! 0 %$ ' )(
!( 0& !$ $0
$)
%$ *$ 7 ! '( *6 !- ) ! % !
%$ ' !$
$ $ ) $0 '$
) 1
- $) 1
! ) ) !! '$ )- ) $ 9 ! $ 0 '$ )$ ! % !
$ " # $ ( $) ( *$
*( ) %(). !
; (*2
,9 * ) H
\ $0 +5 $
1$ ] & %( $ ) $+% $ 9 *& % $! '$ ) $ '" ! , )( ;, !
) ! . ! '$ % $: .
'$$ '(*
* :( 6 *$ !!$% '$ 2
, )( (, !(*
1$ ! . ! %$ *$ %$ *$ # $ ) ) * !(*% $
# $ )$ $ $ '$$ % $!( !$1 '$ - $ $ $ ) )
' ! 9- 8 '$ $
) > '$ !(* ' '$ ) 0$
'$ )$ # ) ( %( '( 5 $ %$ %( ' 2
* "
$
!
$
1)(! 2 $ % & '
% $ $ ! 9 '$) % (!$' *$ !(*
# $ 8 '$ !
) )) '$ ( $) $*$ D1)(! E- $+%(
1)(!
$*6 ! D1)(! E # $
) > ) ! ! $ > ! 9 '$) 1$ , )( ;, !- '
5)( ' ) $ % '$ 1$
) >
)$ $) ! (
' ,$ " ! $ # $ * & *1 ) ! " ! 2
!(
! 9 D1)(! B GE $+%( $ $) $*$ $) ! (
*1 $) !( $ +$*$ - $) 1$ ! $ ., !- $) ))$
$- ) ); ! - ) $ ; ! )
*$ ! 90& '$) # ) $' !
) $+% $ 9
$ % $ ! 9 '$) %$ *$
'$) $ *$ ) > $) ))$
$ %$
$ ) ) % ;% !( ' !
)$ $) ! (
(! ) - $*% $) ( *$ ); ! $)
% (!$ ( % (% '$ %$ *$ D 6) - . $ - $) ! 9- (! ! 9- $ !2E %$ % (% ! ) $ () ! 9 '$ % (1)$*$ $) !( $ +$*$ '$ ' ,$ $ ))$
$ !(* !
$ '$ $ ( )) - +.- ) ! % ! ! . ! # $ ' !$ + )); !)$ ' )); !!$ ( 2 +. * $ +- ) *$ ,. ! )$ #A$ ( 7) *$ (1 $ ) $ ) - $) $ $
# %( $
) ( $ '$) !( *( - %$ *$ $ % (, ' $ $) !( $ +$*$ '$ * $ + $ ) !(*% $ 9 '$ ) $ ( - %( 1 ) $ ) !(*%$ " ! %$
$%$
!!$ ( ) > 5 $ )$ ! $ - % $' $ )$ !( $#A" ! $
) >
! . ! *$ $) , ! ( ! % 4( '$
,( * ) $ ) 2 $ % & '$ ) % (+ * ! 9 )$ #A$ (
*$ ,. # $
$% $*(); # $ - $ %) $: ) $ ' '$ )$ '
$ ' *$ ( '$) $ 8 *6 D1)(! IE2 $ ' 6 ) $ 8 *6 '$ '$ ) $ ' *$ 9 1 (); ! (! (! )
)
*1;) ! (1 6 %
) !( '$ ! 9 '$ )$ '
$
(%()( $ )$ ' ,$ $
!( !$%! ( , )( ;, # $ '$) $ 8 *6 # $ 8 ,$ ) ))
'$ )
8 ; '$) %$ *$ 2 J )*$ D1)(! LE $
! 6 ) ,( *$ ! 9 '$ ) , )( (, *( ) %(). ! - +. !(* ) #A$ 9 '$ ) %) ! ! 9 '$ ) " ! )$ % ! % ) ! 0
'$
) (! $ 2 $ ' '$ ) ' *$ 9 %(). ! : ' '$ $ ( ))
!( ! " ! ! '
'$*(! 6 ! 2
!( )
% 6! ! '$) %$ *$ , )( ;, !
(' /+ ) ) *
$ ) ' *$ 9 (! ) 8 *
# $- !( ! $ ' $ ) (! $ !( $*%( 6 - $+% $ $ ) '$*(! 6! % ) *$ 6 - $ )$ '$!) ! ( '$) ' $ 8 * - +. !(* $
$) 0 )( !(*
# $ !(
/+$ $) 1
'$ ) ! '
'$*(! 6 ! $
!( $+ )(1 )22
$ ) $0 '$ ) *%( 6 ! '$ ) , )( (, $ $) '$ $ ( )) *$ '$ )$ !(*%$ " ! $ - ) *& $1 )) ' '$ )$ # ) & % (1 1)$*$ ) !(*%$ " ! $
SL
!(* ! ! 9 ) A. ! 2 , )( (, : '
0& ' $ !(*%$ " ! # $ ) ) * $ '#
! ) $ $ # $) %
) &
*$ '$ !( $ +$*$
)8( $) 0 !)$
! )
) $ $ $) $ 8 * 2 ) 0 )( '$) !( !$% $ ( & *$ *$ $( " !- 9 % 6! != ' 0 ' ) !()@)$! 2
) !(*%$ " ! * $*6 ! )$ !(*%$ " ! $ 16 # $ $ ! " !
$! ()( - $ ! # $ ( 9 % ;% *$ !(*%$ " ! $ , )( ;, # $ - $ $1 )) $ ) $ '
'$) ,( *$ '$ ) ! " ! ) $! ()( - +. !(* ) 0 9 '$) *9 # $ $ ( 1$ !(*%( $ - $) * $ + # $ $ ) $ ' ) %) ! ! 9 '$ )$ $ )$ '$) ( *$ ); !2
) ! '$ J )( (,
$1 )) ) !(*%$ " ! '
) $ $) ! 9 ) 1 ! '$ ) ,( * ! 9 ) $
$ % $ ! 92 ) * 8 '$ 1$ !(* # " 1 ! = ( ( &
)*$ $))$0 2 $ 6 $) % (,$ ( # ( $ $ '( $ $) ! $
$) (1:$!
%$ # " ) 7 '$ )$ (0$ $! ()( $
% (, 1)$ $' ! 0 *$ 2
!(*%$ " !
%$ '$
%$ '$
+ # $ ) '0'
$! (
,!$
%$
,( * 5 $ %$ * $ *$ 2
! % !
' ( (* %$ ( )' ( $ ) ! 9 '$) % (!$ ( !(
'$ ) !( ' ! $ '
!( $+ ( , # $ $ !(*%$ " !
!) 2 , )( (,
*1& '$ $ ( )) $ !(*%$ " !
6! $ )
$ $1 )) %$ !( $
) $ %$ ! . ! ) ( (* %$ ( )2
, )( (, $*% $ 8 $
(1$
) $ )
)$ # $ ' %$ ( ) !()@)$! 0$ '$) $ 8 *62 ?$ +;- $1 )) )$ !(*%$ " ! $ (! ) !.0 # $ 2 1 !
'$ ) ,$) !
' 0 ' ) $) 1$ $
!()@)$!
9
*% $ # $ 1( '$ $ $) ! 2 ( 9 % (1)$*$ $; ! - 9 % 6! ! - # $ 0() ! $ ) ) * %$ # " )) $ %$
(! $ :
0 ' ,$) 42 ! ' !(* !( , 4 $
* $ + $ $) ) $ - () '
( ()$ 6 ! 222 9 )$ # $ $ $1 ))$ $ ) * " J )( (, 2
, )( (, '( ) ) * $ '
!( $ +$*$ !( !$% ) (1 $ ) (! ) > ! 9 ) ! 0
'$) $ 8 *6 !(* *$*1 $ '
!()@)$! 2 F
1$ $; !- %$ ;
*% $ ! ' 1)$2 F
!( $ +$*$ (1 $ $) ,( *$ '$ ) (
!( 0 0" ! - & ' !( $ +$*$ % ;% *$ , )( ;, !2 ( (1
+;- ) $) 1( ! 9 $; ! '$ )
(
!( 0 0" ! &
, % 6! != $) !(*% (*. ) % ! % ! 9 '$ ) ' 0 ' $ ) 0 ' ! ' 2 ( $ $ $ ! ' $
)$ # $ '( $ '$ $
) ! % ! ! $ '(
(0 '( - +. !(* ) $ 9 '$ % (:$! $
' 0 ' ) !(* $ $# %2
, )( (,
*1& : ' '$ $ ( )) $) $
' ! 0 ) $ %$ $*% $ $'( ' ' * ! " ! $) ' 1)$ %$
(! $ # $ 0 ))
5 $ %$ % ! %
# $ ' , # $ $) $ 8 *6- '$,
+. ) $ !( , ! ! 9 *$ ! ) > ! 92
J )*$ - ) , )( (,
$1 )) ) !(*%$ " ! (1 $ ) !( ! " ! $+% $ ( ! )
)2
!(*%$ " !
!)( ) !( '$ ! 9 '$ )
$) $ 0 )( $ " !- +.
!(* ) ! )
!(* $+% $ 9 $!$ 6 '$) $ 8 *62
$,)$+ 9 , )( ;, ! '$) ! - $ ' 0$ ( 1)(! - % $ $
) ) *
$+%).! *$ $) ,$ (*$ $ " ! $) $
! )
) '$ ) %$ ( !(* $ )
$ $ ! ) ' )); 8 *62
) ! .! ) * !( %( %) $: *$ *$ ('(); ! ' '6! ! !(8$ $
*1 $) '$ $ ( )) *$ '$ )$ !(*%$ " ! $ - ) % $ $
$ $ !( $+ ( $ )
'$) $)$*$
0$ ) '$) !(
'$ )$ 6 $$ 2 (* $)
LC T G % (%( - $ ).
*1 ) $!(* ! 9 TTLCSL C - '$) ? ) *$
(%$ '$) ( $))'$ Q '$ '$ $*1 $ '$ TTL- (1 $ )$ !(*%$ " ! $ !) %$
) %$ $
$ %$ * $ - $ $ '$! $ $ 1
)*$
%( $ ! ) % $ $
$ %$ !(*%$ " ! $
$ '$ $ ) $ ' $)$*$ ! ! ) %$ % (% !
$ (0 ! 9 $ ) % 6! ! '(!$
$ $) % (!& ' $ $ 3 4
%$ $
$2
*$ ('()( , 6
" ! $ %$! )*$ - $ ) !(*% $ 9 )$! ( '$ $+ ( $)$!! (
'$)
( $) $*$ $ '
$ $) ! 2 ) %
!$
) $ # " $ 1 ) *$ ('()(
9 = E $ !! 9
%$ $
$- ) (1:$! 7) * '$) # ) & # $ ( $ ( $) ) * $ $ $ $+!) 9- '#
# $ $) * ))( % $ $
$ %( 1)$ 2 1E % $ $
$
- # $ $*, >
) ' *$ 9 (! ) '$) % (!$ ( ' '# ! 9 '$ )$ !(*%$ " ! $ %$ $
$0 ! )
'$ $ *
!( $+ ! )
)- (! ) '$ $) ! ( $ '$ $ * '$
# $ # $ )$ %$ ( $ 8
'$ $ ()' $ # $ $) %$ *$
'#
) !(*%$ " ! $!$ 6 2 !E
! $ ' %$ $
$ !((%$
-# $ $ $ )
$ !! 9
$ $
)
*1 ) $ *$*1 $ '$ ) !(*
$' ! 0 ) $ ( 2 'E '6! ! $ %$!., ! '$ ) 6 $ '$ ! 6! $ $ $ ) ( $) ! ( ' *1 )
'$) 1)(! '$
!(
- $ $
) $
)
- $) $! (
) > 2 ) !(*$
'$ $+ &
$!
*% $ ! ' 1)$2 ?$ ; *1& & $!$
$1 )) ) $+% $ 9 ( )2 $1 ))
'0' ) ($
% # $ $# $ # $
$+%( ! 9- '$1 - $ !2
) % (!$' *$ ' 0 ) ! 9 8 '$ $ 0
2V
*1 )$ % (0$ $ ! $ - $) % (,$ ( 0 )( 6 )$ $+%( ! ( ( ) ' 0 ' ) !(* $
%P
*& - ' 6 $ !(*% $ $) !(*$
'$ $+ ( $ !
) )) '$) !
) $ ) > ! 9 '$ 1 $ $' !! ( (1 $ #A$ ( , )( ;, # $ 2
)*$ 0 ) 6 ) % ! % ! 9 $
!) $ #
$ , !$ '$1 2

Num. 7544 / 10.06.2015

17517
SN
(

! $

' 0 ) ! 9 '$ )

J )( (,

+ ))$
)(! = )$*$

0$

+ ))$

6) !( !$% )
. $ $; ! 2
$' !! 9 ' 6)$ , )( ;, !
$ ! 9 , )( ;, !
( $+ ) > ! 9- $) ! 9 %) ! ! 9 '$ )$ '$$ , )( ;, # $
6)$
)
" $ '$ !(*% $ 9 ( )= ! 0 ! 9 '$ !( $ +$*$ % $0 * $ *$ '$ ) $ ! 9- $)$!! 9 '$ ) ,( * ! 9P *$*( > ! 9
$ $ ! 9 '$ ) ,( * ! 9
% '$ $+ `$+%(
*$
a
?) , ! ! 9 '$ $+ ( ( )
? ( ;' 2 M
$ ! ( ) '$ ) $ ( ! 9 )$ % $
( *$
* ! )
? (% $
$+ ) '$ )
! 9 !(* ! 0 = '$# ! 9- !(8$ " !
!(8$ 9
$ %$! $ $ ) 7 '$) ))$
$
" $ '$ !(*% $ 9 )$! ( = 1 - '
'$ % & '$ ) )$!
% '$ $+ `$+%(
*$
a2
? (% $
$+ ) $
! 9 !(* ! 0 = '$# ! 9- !(8$ " !
!(8$ 92
" $ ' $+% $ 9 $ ! = %) , ! ! 9- $ ! %
- $0 9 $$ !
J( * '$ % $ $ ! 9
%) ! ! 9 '$ )$ ( *$ ( ( 6, # $
* ! ) D
$ '$ %
!( !( ' 4 $ $ $) $)$*$ '$ ) ( ! 9- 7 '$ !( $! ( ( ! (
$ !2E
$ %$! $ $ ) 7 '$) ))$
$
" $ '$ 1 ! $)$!! 9 '$ ) ,( * ! 9
? (!$' *$ '$ . $ '$ ) ,( * ! 9
? (!$' *$ '$ % $ $ ! 9 '$ !(
? (!$' *$ '$ !
% 6, 2 1) ( , 1 1) ( , K$1

%$

' 0 ) !9

2 2
) > - '$ ,( * ! . ! - $+ ( (1 $
'( '$ !
$,)$+ ( 58 '$ ,( * ! . !

, ! 0$ - %$
' )( ' 2

3$

2 2 $%$
$+ ( ( ) % (!$'$ '$ ,( ' 0$ $
) > )$
$
" $ '$ !(*% $ 9 ( ) %$ (1 ' $ ,( * ! 9 $+% $
( )*$ $+ ( % "0 *$ %) , ! - *1
% ( ! ! 9 !) - %) !
)$ ( *$ '$ ) % ( ;' ) !( $!! 9 * ! ) :
)$ % (% $
$+ ) '$ ! ' %
! 9 !(* ! 0 %$
*$ $ '$ ,( *
(
> ' $) !( $ +$*$
*1
))$
$ (' ! * ( 2
2B2 )$
$+ (
!(*% $ 9 )$! (
$) $
%$! $ ,(
* ! )- :
!(* ! 0 - %$
))$
$ ('

'$ ,( * ' 0$ (
) > )$ $
" $ '$
$ ! $ $+ ( $ ' 0$ ( ,( *
%( - ! '
* ) - %) ! )$ ( *$ '$ !( $!! 9 ( ( 6, !
)$ % (% $
$+ ) '$ ! ' %
!9
*$ $ '$ ,( * (
> ' $) !( $ +$*$
*1
! * ( 2

2
2G2
!
$)$!! (
,( * ! 9 $ ' 0$ $ ,(
%
'
$
" '$ , )
'$ ,( * !(
' - $
5) '$ ,( * ! ' '(
( $**
>$* 5) $ % %$ ( ' %(
,( *6 ! $ 0 ! '$ )
%
2 + + - (
> ) ,( * ! 9 (1
' %$ * :6 '$ ' 0$ (
% (!$' *$ '$ . $ ( % $ $ ! 9 '$) !(
-!
5 $
! 9'$# ' *$ ) % (!$'" ! 2
)2I2? ! % $
$ ! 0 !(* !
- %) ! )$ $
" $
) A. # $
( ) A. # $ '$) 0$)) $' !
% ;% $ '$ )
$ !! 9
( )- ) >
))$
$ ( ' ! * ( - !(*%
,( * ! 9
!(
'
)
) > ,$ *$ $ '$ !(* ! ! 9
- $ 0 ! [$1
$ ( 0
) ' %$ $
$ %) ! 1( $ ,( *$ '$ !( ' ! $ )
!(* ! ! 9 % $0$ 0$ '$ * )$ % 6! # $ 2

SQ
J$ *$ $ '
) '$ 1 ! 0 ) > ! 92
! $ 1)( - K H - ,; * 1 ! '$ ( - %6 $ K$1 $ %$! ) > '$ - ' !! (
$ ! !)(%"' $ $
). - 1 $ '$ ' '$ $ %$! ) > '$ 2
" $ '$ , )
$ ) 1 ! '$ ) ,( * ! 92
**
>$* $ '$ ) ,( * ! 9 '
) $ ' %(
,( *6 !
$ 0 ! '$ ) + + 2
R )( ! 9 '$) %$! $ %(
'$ )$
%$ ) 1 ! !(
' ,( * ! 92
$ !! 9 ( ) '
)
! ( ' $ !! 9 !(* ! 0 D!( 0$ ! ( - $ $0 $ - !()@)(# '$1 - $ !2E
" $ ) A. # $
( ) A. # $ = ! - * $ *$
!( !) 9P
!((%$ ! 9- ( *$ '$ !( $ - ,9 * )$ '$ ! *$ - $ !2
$ %$! $ $ ) 7 '$) ))$
$
M '$ )$ ,$ *$ $ *& !(* $ '$ )$
%$ !()@) 1(
!(* ! 5 $ *1 ) $ '$)
% *1 ) , ) '$ %) , ! $) $1 ))%(
'$$ !(
! 0$ % ;% $ - !(*% $ ' $ )$ '$$ ) $ $ 222P
!(*%
,( * ! 9 $! ( - !(
% (' ! $ ( *$ !()@)$! 2
( $ $)$! ; !2 ;' ) !((%$
$ $ ( %$ ( ) ' % $ $
$
!(* 1)( - ,; * - K H b
<61
!( ' ! $ $ ) !(* ! ! 9 $ ) % ( $!! 9 '$) % (% ' 0 '
' ) $ '$ )$ * )$ % 6! # $ - !(* $) ! 1$ $ : *$ 2 6) '$) %71) !
'$
' % ! 9 '$ ) !(* ! ! 9 $ , ! 9 '$) ' %71) !2
?$ *$ * : 5,
" $ '$ %) , ! ! 9- (
> !9 $ 9
$)$!! 9 '$ ) ,( * ! 9 "! ! $! ( * $ )
" $ '$ %$ 0 9 $ () ! 9 '$ % (1)$*$
0 ) ! 9 '$ % (!$ ( $ )
R )( ! 9 '$ ) $ ( !(* (%(
< 1)
'$ !(* ! ! 9
)(! = )

2N2
>
$# % '$ $1 )) ' 1
$ %( 1 )
$ (
$! ( %$ # " ( $) *$*1 $ % ! %$
1$ )$ *$ $ !(* $ ) > $)
,) %( 0 *$ $ $) ) $ - $ $
*%) ! ! 9 $ )
! ' 6)$
)
%$
$ ()' $ !( ,) ! $ ' ! $%6 ! $ - !
*1
$ %( 1 )
$
" !2
2Q2 ?) , !
# $
% $0 9 '$ $! ( '$
! 0
*% $0 (
: ' '$ $ $) % (!&
$) $ )
(1
2

1$ , )( ;, !2

( % (:$! $ - ' 0 ' ) ( !()@)$! - ,$


$*% :
' ) (1:$!
% (%( P ' % 5)
,( * )$ ' , ! )
$ %( 1 )
- 0)
*1
$) % (' ! $ , )- !(* ! '$ ,( * %$ ( )

+ ))$

(
)

1$ , )( ;, !2

$
2 2 $!( & +$ ) $ %$! , !

' 0 ) !9
*%( 6 ! '$)

1$

! ( )- $

$ $ )-

Num. 7544 / 10.06.2015

17518
SS

@ J )( (, 2 ) $ $
@ $+%) ! ! 9 % $ ! ( )= * $ *6 2
@ $+%) ! ! 9 ! ( )= ) 9 $) $
, ! 9 '$ ) , )( (,
@J ! (
! ! $ . # $ '$ ) , )( (,
@ ) 1$ , )( ;, !
0& '$ ) $ 8 ; 2
@ $ ' ! %) $ $( !(% 6! # $ '$) 1$ , )( ;, !
) 0 )( '$ ) , )( (,
@ $!$
'$ ) , )( (,
@R " ! '$ ) , )( (,
)(
$ *$ !( !$% )
' ! 9 ! $ ! 9 '$ !(
'
)
@ $ ) > ! 9- ,( *
$ > )) *% $ 9 '$ '(! *$ '$ $+ 2
@
$ 3 '$ % $ $ ! ( * ) *"' 2
@ ! *$ '$ ) * $2 ? (' !! 9 $ > )) ' 6 ' ( 0.'$(2
@J$ *$ $ '$ % (' !! 9 '
) $ ) K$12 $ ' ( )) !" ! $ '$
% 1) ! ! 92

, )( ;, ! $ %
) $ ) - '$
(1:$! - )$ !

! ) -$
# $ 1$ '$ !(*% $ 9
$ % $ ! 9 '$
, ! ) ' *$ 9 $; ! % 6! ! '$ ) , )( (, - $)
! $ . # $ - )$ ' ! %) $ - $) *" ('$ )$ , ! ( 2

2 2 $!( & +$ ) $ * ()( !( !$% ) '$ )


) > 5)
!( $! *$ $ ! 0
( ) $ ! $ P $) 1( '$ ,( * !()@) 1( 0
)(
'$ $ *$ , )( ;, ! ! $
$'
!(
'
) - ,$ $ 0
%) ! ! (
,( *6 # $ ' $ ! % ( ( $ 0 ! '$ ) K$1 2
2B2 ( $+ ) > 8 ; ! *$
! )
)*$ )$ % (1)$*6 # $
% ;% $ '$ ) , )( (,
%
' ,( * ! ( (1
'$ $ ' 0$ $ ,(
'$ ) 6) '$ '(! *$ $ ! ( ' (0 ) - ( ) $ ' '$ ! ( 2

2G2
) > '$ ,( * ! . ! - , *$ '$ $+ (
,!
1$
(1 $ ) ( $ '$ ) , )( (, - '$ , ! )$ % (1)$*6 # $ )$ () ! (
$+%( '$ 2
2I2 $!( & +$ # $ ) , )( (, & - )8( $ * ) ) ! . ! - ) ( (* - ) ! $ 0
)
$0 '" ! $ (1
'$ '$ ' 0$ $ ,( 2

1$
(0 ! 9-

! '# $
%(

2L2 $) ! (
$) % (1)$*$ , )( ;, !
) >
*1 ) $
$ '$
!(*% $ 9 '$ ) $ ) - !(*
$) ! $ ., !- $) $(); !- $) %(" !- )$
0 $ $ ( $ ) - $ !2
)(! B= ) !( $ +$*$ 2

+ ))$

(
@
@
@
@
@

) % (1)$* , )( ;, ! '$) !( $ +$*$ 8 *62


) % (1)$* '$) !( $ +$*$ 8 *6
,$ *$ $ '$) !( & +$ = 9- $ $ *$ - $ 1 ) 2
1 !! 92
) % (1)$*$ *%) ! $ $) !( & +$ = )$ %( 1 )
- $) ).* - $)
$ $ ( -)
! ( )2
!( )
$; ! % 6! ! 2

' 0 ) !9

B2 2 +%) ! $) % (!$ ( )$ % (1)$*6 # $ *%) ! '$ $ $) % (!&


'$ !( $ +$*$ 8 *6 '$ '$) ! *% , )( ;, !2
B2 2 +%) ! ) , ! 9 '$ ) ! " ! - '$ ! $ )$ ! ! $ . # $
*" ('$ - $+%( )$ ' ,$ " ! $ )$ !( ! '" ! $ '$ ) '$ ) '$ )
0$
! 9 ! $ ., ! *1 $) 1$ , )( ;, !2

TT
@ 0$
2
@ 0$
!(* % (% $ '$ )$ !( $ 2 0$
!(* % (% $ '$
) $ $ *$ = !(8$ " !
'$# ! 92
@ )
*('$) , )( ;, ! ' $+%) ! ! 9 '$) !( $ +$*$
) !!& ) 0$
) !( $ +$*$ ! $ ., !2
@J )( (, ! " ! 2
@ 1:$
*$ '$ ) ! " ! 2
@ ) *" ('$ 8 %( $ !('$' ! 2
@ 0 9
( ") ! '$) # $,$ ! $ ., !2
@
0$
! 9 ! $ ., ! $ ) *('$
- * $*6 # $ "! ! !(*
,$ *$ $ '$ !( $ +$*$
$ % $ ! 9 ,( *$ ) 2
@
0$
! 9 !( $*%( 6
) $,( * ) ! 9 '$) !( !$% $ !)6 !
( $ +$*$ - ))$
$ ) ); ! 2
@J )( (, '$) ))$
$= $) % (1)$* , )( ;, ! '$) !( !$% $
0$ )
)$ (
*$
'$ ) $ $ ) > ! 9 % $! % ' 2
@ $; ! *$ ! 9 ); ! = ) !(* ! ! 9 '$ '$ ) , )( (, 2
@
$ ; ! ) !(*%( ! 9 '$) ' !
@ *%( 6 ! '$ ) !(* ! ! 9 ) $ $) ! 9 *1 $) ))$
$- )
0$
) $ ) 2
@ ); ! % (%( ! ( )
@
*$ ! 9= $ )$ ,$ *$ $ '$) ' 6)$ ) '$*( ! 9
'
*$ 2
)(! G=

B2B2
) > '$ ,( * ! . ! - ) >
,( * ! 9 !(*%)$*$ 6
(1
' '$ ,( - , *$ '$ $+ ( , )( ;, ! (1 $ $) !( $ +$*$
8 *6- ) ! " ! - $) ))$
$ ) ); ! - '$ , ! )$ % (1)$*6 # $
() ! ( # $ % (%( $ : , ! ) % ;% %(
2
B2G2 '$ , ! )$ ' *$ ( # $ ,( *$ % '$ ) !(*%( ! 9 '$)
' !
$ ; ! %) ! 5)$ $ ) !(*%( ! 9 '$ ' ! ( % (% 2
)

B2I2 ) > )$ $ )$ ,$
*$ ! 9 '$*(
02

@
@
@
@
@
@
@

, )( (, 2
2
)

2
'$ ) 8 ; 2

B2N2 +%) ! $) % (1)$* '$ ) !!& ) 0$


-)
*$ ! 9 $)
( *$ ); !- *(
$) $ ,( 4( '$ ) , )( (, %$
)) 3 5 $ '$)
'( * *$- ) 1
$
$) % $: . 2

$ )

+ ))$
$

B2L2 '$ , ! )$ $ )$ 16 # $ '$ ) ); ! % (%( ! ( ) '$ ! 5 $


$) 0 )( %$ *(
$) ( *$ !( $! $ ) $+% $ 9 '$) %$ *$
!(* !( ' ! 9 ,( *$ ) %$ ) % (:$! $ 8 * 2

(
#A$ ( '$ ) *$ ,. ! (!! '$ )2
$+%) ! ! 9 *$ ,. ! '$ ) $ ) 2
%$
%$) $ !(* %
'$ % ' '$ )
) % (1)$* - % $ 4 $ ) 2
%$
%$ ) ( $ $
!
'$ ) $ )
$!$
'$ ! $ ( >
! ( )*$ ) $
0$ )$ ' ,$ $ ,( *$ ' $ $ ' $ )
, )( (, '$ )
)$ 2
$ !( !$%! ( , )( ;, # $ '$ ) 0$ ) ))

*$ $ 16 # $ '$) ' !

' 0 ) !9

G2 2 $!( & +$ ) *$ ,. ! !(* $ ' '$ ) $ ) $


# $
( ) - '
5) '$ )$ ! " ! $ '$ ) $ ' % ! ) '$) ,$ ;*$
$ )2
G2 2 +%) ! - '$ ' $ ,(! *$ *$ ,. !- $) % ! % ) % (1)$*$
# $ %) $: ) $ )
!(*%
)$ $+%) ! ! ( ! $ ., # $ (1 $
) 0$ 2
G2B2 ( $+

) > 8 ; !

! )

)*$ - %

' ,( * ! (

Num. 7544 / 10.06.2015

17519
T

@
@

0 9 *('$
!( $*%( 6 '$ )
(1 ' '$ ) , )( (, ) ,. ! 2

0$ 2

(1
'$ '$ ' 0$ $ ,(
!(*% 5)$ 2

- )$ ' ,$ $

!( *(0 (

(1 $ )

0$

G2G2
) > $+ ( , )( ;, ! ! $ ., ! (1 $ ) !(*% $ 9
$ % $ ! 9 '$ ) $ ) - $) ! (
$) % (1)$*$ %) $: $ $) $+ (
: , ! '$ ,( * ! . ! ) % ;% %(
2
G2I2 $ ! $ $) $ ' # $ (,$ + ) *$ ,. ! (1 $ ) $ )
%(
) $ $) ! 9 *1 $) $ )
# $ (,$ +$ )$ ! " ! $ (1 $ ) ( $
)$
!
'$ ) 0$ 2
)(! I= ) $ 8 *6 '$ '$ ) , )( (, 2

+ ))$

' 0 ) !9

I2 2 +%) ! ) $ $( $ , )( ;, # $ (!! '$ ) (1 $ $) $ 8 *6


$+% $
) (% 9 # $ 8 & '$ ,( * $,)$+ 0 ' )( ' 2

%$
%$) $ 8 *62
@ $ *%) ! ! ( , )( ;, # $ '$ ) $0() ! 92
@ !(
!! 9 '$ ) % ;% '$
2
@ ' )"! !
)$ 5! )
$ $) % (!& '
(%( " $ 2 J )( (,
1 ()( 2
@ ' )"! !
)$ 5! )
$ $) % (!& '$ !(
!! 9 '$ ) '$
8 * 2
@ !( !$%! 9 '$) $ 8 *6 $ ) 8 ; =
@ 0 9 $ = ) 8$ ( 8(*" !P !( !$% $ (! 6 !P ' ) *$ %) ; !) * ) ! ( ) %(). !
( ") !- * $ ) *$ ' 0 ' ) *$
8$)@)$
2
@ ) %$ *$ *$' $0 )= ! $ ! 9 * $ ' 0 - (0 !( !$%! 9 '$) !(
) 6 * - '$ ) *( - ) )) 1$ 2
@ ) $ +$*$ =
(%(!$
*$ 8 *
*$2
@ *('$
$) 2
= 9- $*(! (
)) 1$ 2
@ ) $ 8 *6 $ ) , )( (, !( $*%( 6 2
! 0 '$ ) 8(*$= ) 8(*(, 1$
@ "! ! $! ()( 2
@ $,)$+ ( , )( ;, # $ (1 $ $) '$ $ ( )) *$ ! $ ., ! $! (); !2
@ !(
(!
) 7 '$ )$ $! ()( $ 2
@ '$
'
)2

I2 2 +%) ! )$ *%) ! ! ( , )( ;, # $ '$ ) $0() ! 9


1$ , )( ;, ! *1 $) 1$ ! $ ., !2
G2B2 '$ , ! $) $)$*$
$ !! 9 $ $ $) !(*%( $

!(

$) ! (

$)

'$) $ 8 *6 $+%) ! )
) $) ! )
)2

I2G2
) > - ) >
,( * ! 9 !(*%)$*$ 6 (1
' '$
' 0$ $ ,( - , *$ '$ $+ ( (1 $ ) $,)$+ 9 , )( ;, ! (1 $ $) $
8 *6- $) $
'$ ) $+ " ! - ) "! ! ) - '$ , ! )$ % (1)$*6 # $
$+ $
) ,) " ! '$) !( $+ (! (! )
) : , ! ) $ (% 9 $
,( * ! . ! 2
I2I2
$ - '$ ,( * ( ) $ ! - (1 $ )$ $*6 # $
. $! *$ , )( ;, # $ $ ) 6*1 '$) $
'$ ) $+ " ! 2
I2L2 '$ , ! )$ *%) ! ! ( '$ ) $! ()( $
,( * '( '$ )
)$ '$ ) $ ) 8 * 2

# $

1$ % 6! !
T

@ !$ 0
) ! %!
*1;) ! '$) $ 8 *62
$ ) '$ '$ ) 2
@ $ " ! , )( ;, ! - , ! 9 ! ! $ . # $ 2
@ ) $ *$ - ) $+%$ " ! $) : . $ " !2
@ 1$))$ ) 2
@ $ ! 9 . ! (! $ 2
!(* : , ! ! 9 ( !(* ! . ! '$ )
$ ) 2
) $
'$ ) $+ " !
@
$,)$+ 9 , )( ;, ! (1 $ $) $ 8 *6 $) $
'$ ) $+ " ! 2
@ ) $ !)
(1 $ $) $
'$ ) $+ " ! 8 * 2
@ #A$ 9 '$) $ - ) $ " ! ) $+ " ! - $) :(- ) )) 1$ - ) *( - $)
'$ .- ) > - ) 8 ; - ) $!$
'$
!$ '" ! 2
(!( $ +$*$ - $
!. ! !$ 0
@R )( ! 9 '$ ,( )$ $ '$1 )
2
(!( !$% $ %(
2?( ! 0 2
@ ( $ ) ! 9 ' $*(! ( - !( () '$ )
$
!$ $ ! % !
' (*( 0 ! 92 $ ) " ! - %$ (1 !)$ , ! ( 2 ?$ $0$ 4 ,)$+ 1 ) 2
@*
!9 ! $ 0
@? (!& $
!
'$ % $ '$ '$! ( 2
@ $ %( 1 )
@?$ *$ ) $
2
@?$ *$ !
) !( $#A$ ! )2
@ $
!. !
? $ '$ '$! ( 0(! ! ( )
@
' % (,$ ( 0 ! )
*1 $) !( $ +$*$ '$ )
2
@ (!( $ +$*$ ' % '
$$ (2
@? (!& $
!
'$ % $ '$ '$! (

)(! L=
(
!! 9 *( )
@J( *$ '$ ) 0 ' *( )2
@ ) $ *$ " ! *( )2

I2N2 $,)$+ (
(1 $ $) ! *% '$ ) $ " ! $) ! ( ) ! $ ! 9
*1 ) $ ! *% - !(*
) " ! - $) !( $ +$*$
) "! ! 2
I2Q2
*$
(1 $ $) $1 '$) % $: .
,. ! - (1 $ ) $!$
'$ '! ! ' '
$+!) 92

(%(!" !
()$ 6 ! - :

. !

%$ *(
.!

I2S2 +%( '$ ,( * ! . ! $ %$! ( )


%) $: *$
' 0$ $ # $ 8 (1$ ! *. ! % ) !( '$ ! 9 ! ) '$ ) %$ ( 2
I2 T2 $!( & +$ ) ! % !
*1;) ! $ " ! !(* $)$*$ '
'$ ) $ %"! $ 8 *
# $ , 0( + $) %$ *$ ! $ - ! . !
(0 '(
# $ %$ *$ ' % 5 $
!% 5 $ ) ! 0 2
I2 2 $ !( ! $ '$ ) '$
'
) % ( $ 5) - % $ $ 0 )
% 0 ! '$ )$ ' '$ %$ ( ) - ) >
0 $ '$
" $ '$
$ $
!
' 0 '$ )$ *$ !$ 2
2I2 2 $ ( '$ ,( * $, ! 4 # $ ( % (:$! $ - ,$ % (%( $
! $ 0$ !( , $ )$ % ;% $ %( 1 )
- *(
$ $
$
*$
'
$) $ '$ $ ( )) *$ - % $ ' $ '$! (
( '$ *
!( $ %( 1 ) > 5 $ '$ )$ % ;% $ !! (
'$ )$ $ $ !( $#A" ! $ 2
2I2 B2 !
$)$!! (
% (,$ (
$ ' 0 !
) > $) !( $ +$*$
'$ $ ( )) *$
!(*%
$ $
)$
0$ ' 0

!( )

% 6! ! 2

,( * ! 9 (1 $ $) $ ( ) 1( ) )
*1 $) !( $ +$*$ '$ )
-8 1)
!(*%$ " ! $ $!$ 6 $ %$ ) $
5)$ *1 )$ % ;% $ % '
$ $ ( %$
'$ ) % $ '$ '$! ( 0(! ! ( )2
+ ))$
$

' 0 ) !9

L2 2 '$ , ! ) $ %$! , ! '$ ) 9 $ ) ' *$ 9 % 6! ! - $


# $ ( $ '( '$ ) !! 9 8 * - $!( $ +$ ) (1:$! $ , ! 9 '$ ) " ! 2

Num. 7544 / 10.06.2015

17520
TB
L2 2 +%) ! )$ % ! % ) $( $ " # $ (1 $ ) :
'$ $ ( )) *$ *( )- !(* 1 $ '$) '$ $ ( )) *$
8 *62

@ $ ! !(* $,)$+ 9 (1 $ ) !! 9 *( )= ! 6! $ - !( ! " ! * ' $


*( )2
@ $) 0 *$
0$ ) *$ *( )2
@? ! % ) $( $ (1 $ ) *( ) 8 * 2
@ ( $ '$ ) " ! (!! '$ )= ;! $ 0$
(, $ 2
@ 1 ! '$ ) ,$) ! 2
@ 1( 0()
=O 2
) %('$ %(). !
@ ) ,( *$ , )( ;, ! '$ ) $ 2
@ $ )
)$ * 2
@ , ! 9 '$) %$ *$
;% !2
@? ! % )
$ (
'$ ) , )( (, %(). ! 2
@ : .! !(* 0
$ !(%(). ! 2
@ ) !( 0$ ! ( ) *$ $ $) (, $ 2
@ : .! $ ( ?) 92
@ % '$ : .! $ (
; )
(*6 2
@ $( $ !( $*%( 6 $ '$ ) : .! = ) ' %
K) !(*
*$2
@ ) !( !$% $ ' $
) $ $0() ! 9 8 ; ! 2
@ ) $ ) *$ %(). != # 0$)2
@ ) !(
! ) *$= <(11$ - (!H$- ( $
( $# $ 2
@ % %$ %" '$ O 2
@ ) ,( *$ , )( ;, ! '$) ! % ) *$ $ $) 2
= V(8
))2
@ ) $ ! 9 '$()(
$ (
+2
@ ' % %(). ! $ $ ?(%%$ ) $ !() '$ J H, 2
! %) ! '
@ ! '$ ) $*% $ 2
@
$ %( 1 )
(! ) '$ ) $*% $ 2
@ *%( 6 ! '$ ) " ! %$ $ 1) $) $* '$ 0 )( $ $) $1 ))2
' ,$ $ ! ! 9 $ $ * :
, 2
@
9 ! . ! ) *%( 6 ! '$) ' 6)$ %$ ) $) 1( ! 9 '$ % (:$! $ 2
@ (" !
@ 6*1 '$ ) 1 (" !
@ ) % ! % '$ ) 1 (" !
@ '
'$ ) %$ (

L2B2 +%) ! ) , ! 9- )$ !
) , )( (, %(). ! 2

$) %

!% )

$ (

$)

'$

L2G2
*$ )$ % ! % ) $( $ !( !$% $ , )( ;, ! # $ 8 $
$ ) 1 $ '$ ) !(
!! 9 '$ ) '$ ' $ - '
,( *$ )*$
$) !( !$% $ '$ )$ )
)$ * 2
L2I2
*$
(1 $ ) *%( 6 ! '$ ) ,( * '$ % $
'! )
% ;% '$ ) , )( (,
(1 $ ) %) ! ! 9 # $ %(
' $ ) $,)$+ 9 *( ) $ )
(! $ ! 0 )- ) %(). ! - ) ! 0 $*% $
) )$ ! " ! $ '$ ) ) 1 )) )$ $ %( $ # $ %( (,$
)$ % (1)$*6 # $ 8$ $
$ ( ! *% 2
L2L2
$
'$ ,( * ( ) $ ! - ) >
,( * ! 9 (1
' $
' 0$ $ ,( - (1 $ )
) '$) %$ *$
;% ! : , ! '$ ,( *
$,)$+ 0 ! . ! )$ % ;% $ %( ! ( 2
L2N2
) > !
(1 $ ) *( ) )
) ! 0 $*% $
%( $ ! '( '$ )

. ! *$ , *$ '$ $+ ( (1 $ ) $,)$+ 9 , )( ;, !
$) ! 9 '$ ) " ! *1 ) ! 0 !.0 ! - ) %(). ! ) $) % ( & '$ ) *$' !
! )- $0 '$ !
$) % %$
6) - ) $,)$+ 9 $) ' 6)$ 2

L2Q2 V , ! ) , ! 9 '$)
% ! ) - *1& ) *%( 6
)$
0$ - % (:$!
'$$
* :6 '$ '$ $ ( )) *$ '$)

( *$ , )( ;, ! $ $ $ ) " ! $
! '$ ) !(* ! ! 9- %$ % (%(
(0 '( $ - 0 ) $) : $+%$ *$ - !(*
$ 8 *6 )$ (! $ 2

L2S2 $!( & +$ ) , ! 9 + (); ! '$ ) " ! %$ $ 1)


$* '$
0 )( # $ %$ *$ * ))( ) (! $ ! 0 )- $) # $,$ %(). !- $) !) * ) 1( )
) ! 0 $*% $
)- *1& ) 0$
! 9 *"' ! ) % 6! ! '$ )
*$' ! - 6! $ ) 7 '
9 ! . ! # $ *% ) $ ) 0 4 '$) % (:$! $
%$ ( ) !()@)$! 2

?
U
= (*%$ " ! $ !(* ! ! 9 ) A. ! 2
= (*%$ " ! * $*6 ! !(*%$ " ! $ 16 # $ $ ! " !
= (*%$ " ! '
)2
= (*%$ " ! % $ ' $ % $ ' $2
= (*%$ " ! $ (! ) !.0 # $ 2
= $
' ! 0 $ %$ $*% $ $'( 2
= ( ! " ! $+% $ ( ! )
)2
JU
-B

!$. # $

.! - ) ,$) !
$ ) '$) $

$! ()(

TG

,. ! ) # .* ! 8
% %$ !) $ $) '$ $ ( )) *$ $ %$! ! ) # $ 8 0 ! ) 8 *
$ $) 7) * $ )$ - $ ' 1 $- *1& '
*%( 6 ! ! % ) $ $) ,
- 0 4 ! %
* ))( !( $ +$*$ '$ ) 0$ (1 $ 0 1)$- $ ) % (' !! 9 '$ ( * $ ) # $ $ %$ *$
, 1 ! ' %(
# $
,
)$ ( $ 0 '$ *& !;*('$ - '$ $ ( ))
( *$' ! *$
# $ $
! % 4( '$ , $
* ) ) $ # $
$ '$ 1( '$ *$
) ! %!
' $**
>$* $ '$) ' %(
'
) ) %( " ! '$) ( ' '( - ( ,$ )$ !(* ! ! (
)(1 ) *& 6% '$ $, ! $
%$ *$ $
! $*$
$) ,) +(
' ,( * ! 9 $ $ $) $ 8 * - %$ *$ ! ( 5 $ )
$+$*%)$ 2 ?$ ( +; ) 6 $ '$ J. !
.* ! 8 '$ ' $
% %$ !$
) $ $) '$ $ ( )) *$
$)@)$! ) '$) :90$ '$ )
$)
+ ))$ 2
6 $ '$ J. !
.* !
*% + $ $) '( ! !)$ '$ ) $ % '$ )
$ $) % *$ !
'$
+ ))$ 2
$) % *$ ! !)$ '$ )
8 '$ $,$ * $)
!( $ +$*$
'#
%$) ) * $ ) )) '$ ) ' ! ! 9 ? *6 - '$ '
$ ,(! *$ $ $ ! )*$ ,$ (*$ (); !- % $ $
) * " !(* $+%) ! ! 9 ); ! '$
*() '$) ,$ ;*$
# " $) ) * $ $
!( *
# $ !( $ +$ 2
$) $ ( ! !)$ '$ )
- ) $ ,(! *$ 8 '$ $ *& ,( * )- '
'( $) ) * $ '$
! % !
$ %$!., # $
(! '$ $ * " $
)$ 1 $ '$) !(
# $ $1 $ % *$ '$
+ ))$
$ ,(! *$ *& ! '"* !2
?$ )
)$ $* $ *$ $*%. ! '$ ) 6 $ '$ J. !
.* ! - $ ) $ $ ! % ' 1 $ *% $ ! ' 1)$ # $ $) ) * $ $ ) >$ % 6! # $ '$ ) 1( ( ( $ ' %( '$ ) , $
!
$!$ 6 - !( 0& $!9 $
%) ! ! (
,( *6 # $
$ ! 0$ # $ $% (' / # $ $+%$ *$ % (% '$ ) 6 $ '$) 0$)) '$# 2
) % *$ 1)(! '$ !(
& !(*7
( $)
0$))
$ 6 '$' !
'$ $ ( )) )$ ! % !
% ;% $ '$) $1 )) ! $ ., !- %
'$ ) (1 $ 0 ! 9
) $+%$ *$ ! 9- $) 1(
8 %; $
% $ $ ' '$ - % $ $
$) $ )
(1
%$ * :6 '$
)$
6, # $ - $+ $ !( !) ( 2
! '
1)(! '$
)$
0$ ) ) ))
'$) !
# $ & *() % (% ! %$
'$ $ ( )) )$ !(*%$ " ! $ ' % $ ' $
% $ ' $- $
'$ )
! 0 $ %$ $*% $ $'( - )
!(*%$ " ! '
)- %) ! )$ $! ()( $ '$ ) ,( * ! 9 ) !(* ! ! 92
$) % *$ ! !)$ $ '$' # $ $) 1)(!
B )
.* ! = !(*%( ! 9 '$ ) * "
$ !! ( # .* # $ - $ %$! 0 *$ P *$ $ # $ $) 1)(! G I ! ))$
!(
'$ J. ! P ' 6* ! $ $ - $ %$! 0 *$ 2
#
'$ )
$) !(
8 ' 1 / $#A$ ! )*$
) # $ $ $) % *$ ! !)$= $) 1)(!
B $%)$ $ ) !(*%( ! 9 '$ ) * "
)$ $ !! (

Num. 7544 / 10.06.2015

17521
TI

# .* # $ - $ %$! 0 *$ - $) 1)(! G I- '$' !


) J. ! - $ +$ *1& ) $#A$ ! ! 9 ' 6* ! $ $ - $ %$! 0 *$ 2
% *$ '$
+ ))$ $) 1)(! '$ !(
- B- G I $ '$' # $
)
.* ! = %$! $ #
'$ ) # .* ! - $ !! ( # .* # $ - $ *(# .* !
# .* ! '$) ! 1( - $ %$! 0 *$ 2 $ '$ +$ $) 1)(! L- N Q %$ ) J. ! = ! $*6 ! - ' 6* ! $ $ - $ %$! 0 *$ - $ !( ( 6 ! *1 ) $#A$ ! ! 9 '$ )
J. ! $ $) % *$ ! !)$ '$ )
2 & # $ )$ ,$ *$ $ * $*6 # $ '$ ) J. ! !(1 $
* :( $))$06 ! $ % *$ '$
+ ))$ - !( 0& !(*$ 4 ) $ ' %$)
1)(! '$ # .* ! - , # $ $) ) * $ % $ '#
) % $)) * $*6 ! $!$
% (%( ! (
%$ ) 6 $ '$
$*6 # $ 2
$ $ $ - & !( 0$ $ # $ $)
'$% *$
# $ *% +$ ) J. ! )$
$*6 # $
1$
!( ' $)
$#A$ ! ! 9 '$ !(
# $ , ! ) $ $,( !$ ) % $ $
$ '$) ) * $
' *1'9 * " $ - # $ $ ( !( '
$
$,)$+ , '$) $ )$ % ( * ! ( ' '6! # $ ' $ ( '$% *$ 2
) 0 ) ! 9- $ ) ))
'$ !(
! $ ' 0 ) ! 9 $ (1$ *%).! $) $ 6 ' ' ' % $ $
$ 0 ) 1)$ - # $ !( ! $ $ $) # $ ) $ '
8 '$
1$ - !(*% $ ' $
1$ ,$ $ ) 6 $ '$ J. !
.* ! - # $ , ! ) $ $) ' $ 3 '$ % (0$ $
' ' > '$ !(*% 1)$ 2 $ $) ! 9 *1 ) $ ! 9 ) ' 0$
$ 1)
)$ *$ $ *& '$# '$ %$ # " )$ !( ' ! ( '$ $ ) > ! 9 '$ )$ 0 ) ! (
' %$
)$ ! ! * 6 ! $ '$ ) ) *
*1 $!$
$' ! 0$
$ %$! ) 2
(

! $

' 0 ) ! 9 '$ )

)(! =

! 0

J. !

! $ ., ! 2

(
) *" ('$ ! $ ., != $ %$ ! ! $ . # $ 2
$ % $ ! 9 '$ ) ,( * ! 9 ! $ ., ! '$ ! 6! $ ' 0 )
# $ % $+
$ % 1) ! ! (
* :
'$ !(* ! ! 92
< 1)
- '$ $ $ $
" $ $!$ 6 $ $ ) ! 0 ! $ ., ! 2
? (:$! $ ' 0$
! 92
) > ! 9 '$ )$ $! ()( $ '$ ) ,( * ! 9 ) !(* ! ! 9 D
E2

.* !

$
2 2 2 $%$
' 0$ $ %$ (1

' 0 ) !9

$+ ( ( ) % (% '$ ) 6 $ % (!$'$ '$ ,(


' $ ,( * ! 9 $,)$+ (
(1 $ $) !(
2

2 2 2 +% $
( )*$ $+ ( % "0 *$ %) , ! - % (% '$ ) 6 $ *1
% ( ! ! 9 !) - %$
*$ $ '$ ,( * (
> ' $) $
!( $ +$*$
*1 ))$
$ (' ! * ( 2
2 2B2 ? ! % $
$ ! 0 !(* !
# .* ! - ) >
))$
$ (' ! *

$ ) 6*1 '$ ) ,. !
( 2

2 2G2 $!( & +$ ) $ * ()( !( !$%


# .* !
) > 5) !( $! *$ $ ! 0

) % ;% '$ ) ,. !
( ) $! $2

2 2I2 )$
$+ ( ! $ ., ! '$ ,( * ' 0$ (
) > )$ $
" $
'$ !(*% $ 9 )$! ( %$ (1 ' $ ,( * ! 9 %) ! 5) $ ) $,)$+ 9
(1 $ $) !(
2
2 2L2

$ $+ ( '$ ! 6! $ ! $ ., ! $ ' 0$ ( ,( *

%( -

TL

! ' $) $
%$! $ ,( * ) %) ! )$ ( *$ '$ !( $!! 9
( ( 6, !
* ! )- %$
*$ $ '$ ,( * (
> ' $) $
!( $ +$*$
*1 ))$
$ (' ! * ( 2
2 2N2
!
$)$!! (
,( * ! 9 ! $ ., ! '$ ,( * !(
* :
'
)- $
5) $ % %$ '$ ,( * ! ' ( $**
) '
)*$ $ ' %(
,( *6 ! $ 0 ! '$ ) + + 2

' $
>$* 5

2 2Q2 ()@) 1(
!(* ! 5 $ %$ !(
% (' ! $ ( !
!()@)$! 0 !(*%
,( * ! 9 !(
'
)
) > )$
,$ *$ $ '$ !(* ! ! 9
- $ 0 ! '$ ) K$1 (! ) $ ( 0
' %$ $
$P %) ! 1( $ ,( *$ '$ !( ' ! $ ) !(* ! ! 9
% $0 ' $- '$ !
% ( $ $) ) $ '$ )$ * )$ % 6! # $ !(* $)
! 1$ $ : *$ $ !() 2

2 2S2 $ $'
!(
'
) !(* '(! *$ '$ $+ (
% $ $ ! ( * ) *"' *1 $
$ " !- ) >
%) ! ! (
,( *6 # $ ' $ ! % ( %$
$
,( * ! 9 ! $ ., ! - !( & +$
!(* %) ! $) ' ,$ $
% '$ )) !" ! $ 2
2 2 T2 ) >
$! $ $+%$ *$
2 2 2 $ ) >
$*% $ ' $
$& '
$)
() ! (
)$

%$

%) ! ! (
'$ ,. !

,( *6 # $ %$
# .* ! 2

$ ()' $ % (1)$*$

'$ ,( * $, ! 4 # $ % ;% $ '$ ) 6 $ - $
% (%(
!! ( $ %( 1)$ - *(
! (
$ '$ $ ( )) *$
!
*1 ,)$+ 1 ) 1 !
0$ 2

2 2 2 ?) , !
# $ ( % (:$! $ % (% '$ ) ,. ! ) # .* ! ' 0 ' ) ( !()@)$! - ,$
% $0 9 '$ $! ( $*% :
' )
(1:$!
% (%( P ' % 58( ! 0
*% $0 ( - 0 )
$) % (!& $)
% (' ! $ , )- !(* ! '$ ,( * %$ ( ) $) $ )
(1
2
2 2 B2 $!( & +$ $) $ ' % (,$ ( 0 ! )
) !( $ +$*$ '$
) ,. ! ) # .* ! '$ , ! $) !( $ +$*$ - 8 1 )
!(*%$ " ! $
# $ '$* $ %$
$) ! ( 5)( *1 )$ $ $ ,( )$ $ % $,$ " ! $ 2

Num. 7544 / 10.06.2015

17522
TN

2 2 G2 ? ! %
* ' 0$ (
!(*% 3 !(*%
%( ! ( )
' ! $%6 ! $

$ $# % '$ $1 )) %$
() *1 $, !6!
$ %(
3$ '$*(
$*%
> $) ' 6)$
)
%$

!( $
*$ $ !(* $ 1 ) P '(
%(
$!( $ +$ )$ $ $
$ ()' $ !( ,) ! $

2 2 I2 ) > $) % (!$' *$ ! $ ., ! %$
) > $) $*
$ !( )'
- $) $
) ( ! 9 ! $ ., ! %$ $+% $
$) $ ) 2

*$
*
*7) %)$

'
1*7) %)$

2 2 L2 $!( & +$ '$ , ! $) .*1() ' $ # $ $ '$ % (' ! $


# .* !
)@) ! ( - $) * $ )
*$ 16 ! '$ ) 1( ( ) > 5)( !( $! *$ - $ %$!
)$ ( *$ '$ $ $ %$ )
$ ) > ! 9 ' $+%$ " ! $ '$ * $ $
2
)(! =

* " 2

? (% $

'$ ) * " = % (% $
$ %$!., # $
$ $ )2
' $ ! 92
0 ' $ 2 ('$) ! $ !(*()$! ) 2
) , ! ! 9 '$ ) * " = 1 6 ! $ % $ *$ !)$ - *$ !)$ 8(*( " $
8$ $ ( " $ 2
$ !)$ ' $ %$! ) $ & = ' () ! (
# ( $ - ) $ !()@)( '$ 2
( !$
! 92
" ('$ '$ $% ! 9 '$ *$ !)$ 2
!
;* ! 2 ('$) ;* ! 2 ? .! )$ 1 ;* # $ 2 (*1 $
;* ! (*1 $ *6 !2 ; (% 2
!) , ! ! 9 %$ ;' ! '$) $)$*$ 2
( $ $ 6 (* = *()"! )$ !
)) 2
$ ;* # $ *()$! ) 2
)$*$
!(*%( ( ' $ %$! ) $ & *1 %) ! ! (
'
)$! (); # $ 1 (*"' # $ 2

' 0 ) !9

2 2 2 ) , ! * $ ) %$ )$ $ $ % (% $ - $) ! (
)$
% (% $
'$) * $ ) '$) ( $ $ (
*1 ) 7 # $ $ , 2
2 2 2 ?) , !
$ ) > $+%$ " ! $ %$ : , ! $) '
$
' $ ! 9 '$ ) * "
%
'$ )$ !( ' ! ( '$ % $ 9 $*%$
$+%) ! )$ $ $ % (% $
$) ! 0 ' $
'$ ) * " $)
*('$) ! $ !(*()$! ) 2
2 2B2
$ $ $*$ * $ ) ' 7 # ( ' 6 %$
1 6 ! $ % $ *$ !)$ - ' ,$ $ ! 5)( $ $ $) $

2 2G2 ) > )$ % (% $
! ! $ . # $ '$ )$
% (%( *" ('$ '$ $% ! 9 '$ *$ !)$ 2

!)
'

, ! 5)(
% 2

1 6 ! $ %$

2 2I2 $ ! $ ) *%( 6 ! '$) *('$) ;* ! %$


$% $ $
) 6 (*- %
'$) (*1 $ ;* ! $) (*1 $ *6 !- ) > $) *('$)

%) $
16 # $

$ * )$ ! ! $ . # $ '$ )$ %
$ )(! ) > ! 9 $ ) 6 (*2

.! )$

TQ

1 ;* # $

2 2L2 $ ! $ )$ ! ! $ . # $ '$ )
) %$ ;' ! $) .*1() '$)
$)$*$ ' $ & %$ : , ! ) $ ( '$ ! 9 % (% $ - ) ,( * ! 9
' (
)
% ! 9 ' 6 (* $ *()"! )$ 2
2 2N2 +%) ! )
% ! 9 ' 6 (* %$ ,( * *()"! )$
$%$
$ $ ,$ $
1 6 ! $ ' 7 , $#A$
! )! ) )$ $ $ * $ *()$! )

)(! B= ) ! 0 2
(

0 ,. ! ! 0 # .* ! 2
$ !! 9 # .* ! 2 )$ '$ !( $ 0 ! 9 '$ ) *
J ! ( # $ ,$! $ ) 0$)(! '$ $ !! 92
# .* ! $ ) (! $
$) *$' *1 $ 2
? (1)$*$ *$' *1 $ ) = ! $ *$ $ %$

2
*

' 0 ) !9

2 B2 2 ?) , !
$ ) > $+%$ " ! $ $ > ))$ %$ '
$ $
! 0 ,. ! ! 0 # .* ! %$ %('$ '$ ! $ $+%$ *$
$ > )) '$ , !
$ !
% (' ! $ - !(*% (0 # $ $ !(*%) + ) ))$ '$
!( $ 0 ! 9 '$ ) *
2
5)( 2
2 B2 2 $ ) > $+%$ " ! $ $ > ))$ '$ ) 1( ( %$ !(*% (0 )
,) " ! '$ '$ $ *
, ! ( $ ) 0$)(! '$ )$ $ !! ( # .* # $ !(* %$ $+$*%)$ ) $*%$
2
2 B2B2 ) , ! % (' ! $ ' 7 # ( ' 6 $ , ! 9 '$ ) $ % (!$'" !
)(
" ! - (!
$) % (' ! $
" ! *1 ) * ))( '$ )
# ) '$ 0 ' - 0 ) ) *%( 6 ! '$ ) '7
# .* ! $ )
(! $ - +. !(* $) % (1)$*$ *$' *1 $ )
(! - % (%(
*$ $ ! ' %$ *
5)( 2
)(! G= ) *(0 *$

)$ ,( !$ 2

(
$ ,( !$ $) $ $,$! $ 2 M '$) ' *;*$
R$)(! !(
0 1)$2 # ! ( 2 $% $
6# $ *%)$ = )
$ % $ ! 9 '$) $
J( !$ '$ )
)$ = , $ *$ - ,( 4
0

$
$2
$ !(
6, # $ 2
, ! ( *$ 2
; - ,$ ;*$ $)"! !

' 0 ) !9

2 G2 2 $) ! (
)$ ,( !$ *1 $) $,$! $ # $ % (' /+$
) '$) ' *;*$ $ %$ *$
,( !$ $)6 # $ 2

'$ !

2 G2 2

$) $ )

$$*

) 0$)(!

* :

'

!(

$%$

$)
%$

Num. 7544 / 10.06.2015

17523
TS

,$ ;*$

" !2

$ ()' $ % (1)$*$ # ( '


$% $ $ ! (
6, # $ 2

- %

'$ )

!( $ %( $

2 G2B2 $,
$) !( !$% $ ' !!$)$ ! 9 ! )! ) $) $ 0 )(
) $+% $ 9 !( $ %( $ - : , !
*(0 *$ & !!$)$
%
'$ )$ $% $ $ ! (
6, # $ 2

$+% $ 9

( (

2 G2G2 )! ) ) $,$! $ * ) %) ! '( # $ % (' /+ ) ,( 4 $


*6#
*%)$ %$
0) ) $
)
0& '$ )$ $ $ %) ! ! ( 2
$

2 G2I2
) > $) $,$! $ '$ )$ ,( !$ '$ , $ *$ %$
,) " ! $ $) *(0 *$ '$) $ 0
$) 0$8 !)$ 2
2 G2L2
0$
%

$ $ ' $)

$ $*
%$ ! )! ) $) 0 )( '$ ) !!$)$ ! 9 '$ )
'$ ) $) ! 9 $ $ *1'9 *
'2

2 G2N2 +%) ! ) $) ! 9 $+ $ $ $ )$ !6 $ $ $)"! # $ )


!(
! 9 '$ ) * "
$) ! (
) ,( 4 $)"! ! # $ 8 8 $ $ '(
!( ( *1 ) $ !6 $ %$ : , !
!( # ( ' $ $ # "$
%( $ '$ * ,$ ,$ ;*$ $) ! (
*1 ) $)$! ! $ 6 ! 2
2 G2Q2 $!( & +$ ,$ ;*$ * " ! '$ , ! ) * !(* ,(
) '$) * $ *$ '$ ! $ ) $
!! 9 (1 $ '
% '$
1 6 ! $ * " # $ %$ $ $ ' $ $) , ! ( *$ '
1 7 +() 2
)(! I=

' 0 ) !9

2 I2 2
)( ) $ $
!(*
*
'- $+% $
5) $ )
!( $ %( $ $ $) $*
$ ! ( )- '$ , ! 5 $ $) ' ,$ $
%$ $+%) ! )$
,( * ! ( ' $ ,( *$
) $*$
)$ $
$ %(
,$ - $**
>$* ( ' % - %$ ; ( ! $
'$
2

$ = !( !$% $
- % ,( * ! (
!( $ 0 ! 92
$
" * ! 2 ! )( ) $*%$
2 $!
*$ '$
,$ " ! '$
)$ $
" *! 2
) $ *;*$ $2 ! )$ $ *(*" # $ 2 ,$! $ '$ ) $*%$
2
# ) 1 " * !2
J( ' $ $
$ (0 1)$
( $ (0 1)$ 2
M ! ( ) '$ ) $ $ = !( * $ %( 1)$2

2 I2 2

) > $) *('$) ! $ !(*()$! ) %$

%
# $

$+%) ! ) $ $

" *!
T

$ 1) ) ' ,$ " ! $ $ $*%$


-$ $
! )( %$ %('$
'$ , ! $) *$!
*$ '$
,$ " ! ' $ $
" *! # $$
* ,$ $ $ ' ,$ $
!( # ( ' $ 2
2 I2B2 $ ! $ $) , ! ( *$ '
$ *;*$ $ 1
5 $ $ $)
,$ (*$ '$ ) ' ) ! 9 $!( & +$ ) $+ " ! '
$ ! ) 1 () '$
$*%$
- $) ! (
)$ $ ! )$ $)
O$)0 2
*

2 I2G2
) > ,$ ;*$
,$ ) $# ) 1 " * !-

# ( '
$+%$ " ! $ $ # " $ %( $ '$
(! 5)( *1 )
) ! 9 '$ $*%$
$2

2 I2I2 ,$ $ ! )$ % ! % ) ! ! $ . # $ '$) % ' $ $ - )$


$ $ ,(
$) $ ( $ - $ !
$) 1$ $, !
!( '$) $ 7 - !
' !( ' *1 861 '$ !( * $ %( 1)$ '$ ) $ $
) $ $! (
) > ) % $'(*
4 '$ )$ ,( ' $ $
!( 0$ ! ( ) $ , ( '$
)$ ) $
0$ 2
2 I2L $ % $ ' '$ !(*%
'$ $
* ' ) % (%( *$
' 0 ' ) !()@)$! 2

)(! =

! 0

B
! $ ., ! 2

(
) *" ('$ ! $ ., !2
$ % $ ! 9 '$ ) ,( * ! 9 ! $ ., ! '$ ! 6! $ ' 0 )
$ % 1) ! ! (
* :
'$ !(* ! ! 92
$ $ ( )) *$ '$ + !( $
$1 )) ' 0$
!9$ # "$
% 6! ! ) %) ! ! 9 '$) *" ('$ ! $ ., ! )
) > ! 9 '$ )$
,( * ! 9 ) !(* ! ! 9 D
E2
$
'$ *
'2
$*
$ !( )'
-! 0
( ! 9 ! $ ., ! 2
$ )
*$ 16 ! % $ $ $ $) ) 1( ( '$ ,.
# .* ! 2 ( *$ '$ $ $
' $) * ! 9 '$ $ ' %$

0$ (1 $ ) $0() ! 9 '$) !( *
$ # $ %('$ !( 1
) $ )0

B
$

# $ % $+
%( $ $
$! ()( $ '$ )
'

2 2 2 $%$
' 0$ $ %$ (1

' 0 ) !9

$+ ( ( ) % (% '$ )
' $ ,( * ! 9 $,)$+ (

% (!$'$
(1 $ $) !(

'$ ,(
2

2 2 2 +% $
( )*$ $+ ( % "0 *$ %) , ! - % (% '$ ) 6 $ *1
% ( ! ! 9 !) - %$
*$ $ '$ ,( * (
> ' $) $
!( $ +$*$
*1 ))$
$ (' ! * ( 2

! '$
) % ( $!! 9 '$)

2 2B2 ? ! % $
$ ! 0 !(*
))$
$ (' ! * ( 2

$ ) 6*1 '$ ) 6 $

) >

Num. 7544 / 10.06.2015

*$' *1 $ 2
? (:$! $ ' 0$
! 92
) > ! 9 '$ )$ $! ()( $ '$ )

17524

2 2G2 $!( & +$ ) $ * ()( !( !$%


!( $! *$ $ ! 0
( ) $! $2
,( * ! 9 ) !(*

) % ;% '$ ) 6 $

) > 5)

! ! 92
2 2I2 )$
$+ ( '$ ,( * ' 0$ ( % (% '$ ) 6 $
) > )$
$
" $ '$ !(*% $ 9 )$! ( %$ (1 ' $ ,( * ! 9 %) ! 5) $ )
$,)$+ 9 (1 $ $) !(
2
2 2L2 ! $ $+ ( % (% '$ ) 6 $ $ ' 0$ ( ,( *
%( ! ' $) $
%$! $ ,( * ) %) ! )$ ( *$ '$ !( $!! 9
( ( 6, !
* ! )- %$
*$ $ '$ ,( * (
> ' $) $
!( $ +$*$
*1 ))$
$ (' ! * ( 2
2 2N2
!
$)$!! (
,( * ! 9 ! $ ., ! '$ ,( * !(
* :
'
)- $
5) $ % %$ '$ ,( * ! ' ( $**
) '
)*$ $ ' %(
,( *6 ! $ 0 ! '$ ) + + 2

' $
>$* 5

2 2Q2 ()@) 1(
!(* ! 5 $ %$ !(
% (' ! $ ( !
!()@)$! 0 !(*%
,( * ! 9 !(
'
) - ) > )$
%) ! 1( $ ,( *$ '$ !( ' ! $ ) !(* ! ! 9- % $0 ' $'$ !
% ( $ $) ) $ '$ )$ * )$ % 6! # $ !(* $)
! 1$ $ : *$ $ !() 2
2 2S2 $ $'
!(
'
) !(* '(! *$ '$ $+ (
% $ $ ! ( * ) *"' *1 $
$ " ! ) >
%) ! ! (
,( *6 # $ %$
$
,( * ! 9 ! $ ., ! - !( & +$ !(* %) !
$) ' ,$ $
% '$ )) !" ! $ 2
2 2 T2 ) >
$! $ $+%$ *$
2 2 2 $ ) >
$*% $ ' $
$& '
$)
() ! (
)$

%$

2 2 2 ?)

%) ! ! (
'$ ,. !

,( *6 # $ %$
# .* ! 2

$ ()' $ % (1)$*$

'$ ,( * $, ! 4 # $ % ;% $ '$ ) 6 $ - $
% (%(
!! ( $ %( 1)$ - *(
! (
$ '$ $ ( )) *$
!
*1 ,)$+ 1 ) 1 !
0$ 2

,!

# $ ( % (:$! $ % (% '$ ) 6 $ - ' 0 ' ) (

!()@)$! - ,$
% $0 9 '$ $! ( $*% :
' ) (1:$!
% (%( P ' % 58( ! 0
*% $0 ( - 0 )
$) % (!& $) % (' ! $
, )- !(* ! '$ ,( * %$ ( ) $) $ )
(1
2
2 2 B2
!
$)$!! (
,( * ! 9 (1 $ $) $ ( ) 1(
% (,$ (
$ ' 0 ! )
) !( $ +$*$ '$) 0$)) $' !
$) !( $ +$*$ - 8 1 )
!(*%$ " ! $ $!$ 6 $ %$ ) $
'$ $ ( )) *$
!(*% 5)$ *1 )$ $ $ % ;% $ % '
%$
$ $
)$
0$ ' 0 '$ ) % $ '$ '$! ( 0(! ! (
2 2 G2 ? ! %
* ' 0$ (
!(*% 3 !(*%
%( ! ( )
' ! $%6 ! $ 2

$ $# % '$ $1 )) %$
() *1 $, !6!
$ %(
3$ '$*(
$*%
> $) ' 6)$
)
%$

)-

) >

$$ (
)2

!( $
*$ $ !(* $
1 ) P '(
%(
$!( $ +$ )$ $ $
$ ()' $ !( ,) ! $

2 2 I2 ) > $) % (!$' *$ ! $ ., ! %$ *$
*
'' ,$ $ !
$ $*
' ,( *$ ) '$ 0 '$ - ) >
% $,$ $ *$ $) $*
$ !( )'
- $ ) > ! 0 '
) > *7) %)$ - 1*7) %)$ ) ( ! 9 ! $ ., ! %$ $+% $
$)
$ ) 2
2 2 L2 $!( & +$ '$ , ! $) .*1() ' $ # $ $ '$ % (' ! $
# .* !
)@) ! ( - $) * $ )
*$ 16 ! '$ ) 1( ( - 1$
) $ ,( * ' ) > ! 9- $ %$!
)$ ( *$ '$ $ $
' $) * ! 9
'$ $ ' - '$ , !
! ' *$ $ ' ! ! 9 % $0$ 0$ %$ )
$ ) > ! 9 ' $+%$ " ! $ '$ * $ $
2
)(! =
(
? (% $

'$ ) * " 2
' $ ! 92
0 ' $ 2 ('$) ! $ !(*()$! ) 2
)$ '$)
(2
$ !)$ ' $ %$! ) $ & = ' () ! (
# ( $ - ) $ !()@)( '$ 2

* " 2

B
$

' 0 ) !9

2 2 2 ) , ! * $ ) %$ )$ $ $ % (% $ - '$ , ! 5)$ !(*


$ $ ) ( $ %$!., # $ - $) ! (
)$ % (% $
'$) * $ ) '$) ( $
$ (
*1 ) 7 # $ $ , 2

Num. 7544 / 10.06.2015

17525
B

" ('$ '$ $% ! 9 '$ *$ !)$ 2


!
;* ! 2 ; (% 2 ('$) ;* ! 2
!) , ! ! 9 %$ ;' ! '$) $)$*$ 2
( $ $ 6 (* = *()"! )$ !
)) 2
$ ;* # $ *()$! ) 2
)$*$
!(*%( ( ' $ %$! ) $ & *1 %) ! ! (
'
)$! (); # $ 1 (*"' # $ 2
J( * ) ! 9 (*$ !)
'$ !(*%( ( 1
$
)$ ( *$ '$ )
9 $ ! ( ) '$
.* ! ?
%) ! ' D ? E2

2 2 2 ?) , !
$ ) > $+%$ " ! $ %$ : , ! $) '
$
' $ ! 9 '$ ) * "
%
'$ )$ !( ' ! ( '$ % $ 9 $*%$
$+%) ! )$ $ $ % (% $
$) ! 0 ' $
'$ ) * " $)
*('$) ! $ !(*()$! ) %$
+; %$
$%$
6, # $ '$ ! 0
'$
%
'$ )$ '$ ' '$ 2
2 2B2
%$ :
$) ! ( $

1) )$ $) ! ( $ $ )$ 0 1)$ '$ # " '$%& ) $


'
, ! $) $ !(*%( *$
$ % $ )$ 6, # $ # $ )$
) > $) *('$) ! $ !(*()$! ) )$ ))$ '$)
(2

2 2G2 ,$ $ ! $) ' ()0$ '$)


*$ !)$ 8(*( " $ ' $ %$! ) $ &
% $% ! 9 '$ ' () ! ( - '$ ! 0
) > - '$ $ *
5 $ ) !( !$

() $ ) 6) '$ ) !(*%( ! 9 '$


- $ ) > $+%$ " ! $ $ > ))$ '$
$) % (!$' *$ $
$) * $ )
! 92

2 2I2 ) > )$ % (% $
! ! $ . # $ '$ )$ 1 6 ! $ %$
% (%( *" ('$ '$ $% ! 9 '$ *$ !)$ - '$ ! 0 $) * $ ) '$
) 1( ( '$# 2
2 2L2 $% $ $
) 6 (*- %
'$) (*1 $ ;* ! $) (*1 $ *6 !) > $) *('$) %) $
'$ ! 0 )$ ! ! $ . # $ '$ )$ % .! )$
1 ;* # $ 16 # $ ) $ )(! ) > ! 9 $ ) 6 (*2
2 2N2
$ ' $# "&
; (% %$
%) ! ! (
) % (1)$*6 ! '$) $ '
%$
$ ( 5)( 2

%('$
'( !

) > )$ $ $
- % (%(
() ! (

2 2Q2 V , ! ) ! ) ( '$ ! 9 '$) $)$*$ $


% %$ .('$ $ )
) %$ ;' ! - $) ! ( )$ % ! % ) % (% $
'$ *$ )) - (5*$ ))
( (1)$ *1 ) $ %( ! 9 $ )
) %$ ;' !
*1 ) $
$ '" !
,( * ( 2
2 2S2 +%) ! $) % (!& '$ ,( * ! 9 '
9 %
!( $ %( $ - ) > ) ( ! 9 '$# ' %$ )
2 2 T2 +%) ! !(* )

6 (* $ ' +$

*()"! )$ - $ % $
$ $ ,$ $
$ $ * $ *()$! ) 2
2 2 2 ,$ $
!( $
- %
$! ()( $ '$ )
' )
$)$*$
' ' ,( *
2 2 2
? 2

% 5 $ %$

1 6 ! $ ' 7 , $#A$

,( * ) !(*%( ( 1

! 92
,( *

! )! )

G
)$

)$

( *$ '$ )

(
$ !! 9 # .* ! 2
)$ '$ !( $ 0 ! 9 '$ ) *
2
J ! ( # $ ,$! $ ) 0$)(! '$ $ !! 92
# .* ! $ ) (! $
$) *$' *1 $ 2

'$ ) 6 (*
$% $ $

! $ $ 6 (* *()"! )$ - $ $ $)$*$
!(*%( (
'$ ) $ $+% $ 9 # .* ! % $ $
- ) > )$
,( * ! 9 ) !(* ! ! 9- )$ % (% $
%) ! ! (
C( !(*%( # .* ! ' $ %$! ) $ & %
'
1 !
! 92

(*$

)(! B= ) ! 0 2

' 0 ) !9

2 B2 2 +%) ! )$ $ !! ( # .* # $ !(* ! 0 ' $ 1 6 ! $


$ ) $ = '$ , ! #
9 $) $ !
$) % (' ! $ '$ $ !! (
# .* # $ $ > ))$ $% $ $ '$ %$ * :6 ' $# ! ( # .* # $ $%$
) $ !! 9 # .* ! %
'$ ) $(
(* !(*()$! ) )
$( '$ !()@) ( - !(*% (0 $+%$ *$ )*$ # $ $ !(*%) + ) ))$ '$
!( $ 0 ! 9 '$ ) *
- :
$# ! ( # .* # $ $ > ))$ - ) > $)
!( !$% $ '$ *() %$ ,$ !6)! ) $ $# (*" ! 16 ! 2
2 B2 2
,) " !
: ,!
$%$
,!

$ ) > $+%$ " ! $


# $ (1 $ ) 0$)(!
$ $ $,$! $ $ $ *$
!( # ( '
0 *$ $ ) 0$)(!

$ > ))$ # $ %$ *$ $ !(*% (0 )


'$ $ !! 9 & ) !( !$
! 9 '$) $ !
'$ ) $( '$ !()@) ( - ) $*%$
$ $ # " ) $*%$
,) /+
'$ ) $ !! 92

2 B2B2 ) , ! % (' ! $ ' 7 # ( ' 6 $ , ! 9 '$ ) $ % (!$'" !


)(
" ! - (!
$) % (' ! $
" ! *1 ) * ))( '$ )
# ) '$ 0 ' - 0 ) ) *%( 6 ! '$ ) '7
# .* ! $ )
(! $ - +. !(* $) % (1)$*$ *$' *1 $ )
(! - '$ ! 0
) *% ! $ *$' *1 $ ) '$) ' ;+ ' '$ ! 1( - $) ;+ ' '$ (, $- $) ;+ '
'$
( $ - $) !)( (,) ( (! 1( D J E ) $
( ' $,$! $

Num. 7544 / 10.06.2015

17526
I
' 8 0$
)(! G= ) *(0 *$

!)$- % (%(
)$ ,( !$ 2

*$

' %$

5)( 2

' 0 ) !9

2 G2 2 $) ! ( )$ ,( !$ *1 $) $,$! $ # $ % (' /+$ !(*% (0


$
$) ! 9 $+%$ *$ )*$ - $
$) $ )
$
)$
$% $ $ ! (
6, # $ 2

$ ,( !$ 2 ,$! $ = '$,( * ! (
! 0 '$) *(0 *$ 2
R$)(! * : - 0$)(!
6
!!$)$ ! 92
J( !$ '$ )
)$ = 0$ 2 J $ *$ 2 J( !$ $)"! # $
* " # $2

2 G2 2 $ $ * - $+%$ *$ )*$ (
,( *6 # $ - ) 0$)(! * :
' !(
!6)! ) %$
$ ()' $ % (1)$*$ # ( '
0$)(! 2

0& ' %) ! ! (
$%$
$) $ ) - $ ) >
) > $) !( !$% $ '$

2 G2B2 *% )$ $% $ $ ! (
6, # $ ' $ %
'$) $*% %$ '$' ) 0$)(! * :
6
*(0 *$ & !!$)$ ( (2

0$)(! $ , ! 9
: ,!

2 G2G2 $) ! ( ) ,( 4 '$ )
0$ $ $ '( !( ( *1 )$ $ $
* $ ) ' 6 ! # $ $) $% - $!( $ +$ 5) !(* $ %( 1)$ '$)
*(0 *$ ( 1 ) '$) '
0$)) '
% ! 9 $ ) 0$ - '
$ $*
%$ - ! )! ) $) 0 )( '$ ) !!$)$ ! 9 '$ )
0$
%
'$
) $) ! 9 $ $ *1'9 *
'2
2 G2I2 '$ , ! $) ' ,$ $
0$)) '
% ! 9 $ $ !( ( !$)$ $ '$ '$) !7* ) '$ )6+ $ ,
)
$*$ %) $
- %$
) > ) ( '$
'$ *
' '$ )$ ' 6 ! $ *%) ! '$ 2
2 G2L2 +%) ! ) $) ! 9 $+ $ $ $ )$ !6 $ $ $)"! # $ )
!(
! 9 '$ ) * "
(! ) !6 $ $)"! ! '$) !( ( *1
$+!& ( '$,$! $ ' $)$! ( - $) ! (
# ) 0 *$ ) ,( 4 $)"! ! # $
8 8 $ $ '( !( ( *1 )$ $ $ !6 $ $ ) ' 6 ! # $ $) $% : ,!
! ( # ( ' $ $ # " $ %( $ '$ * ,$ ,$ ;*$
$) ! (
*1 ) $)$! ! $ 6 ! - $ 1)
)( $ ' ,$ " ! $ $ $
)$ ,( !$
0 ;
$)"! ! 2
L

2 G2N2 ?) , ! $+%$ " ! $ %$ !(*% (0


'$ !( $ $)"! ! $) * $ *$ !(

1) ) $) ! 9 $
$)$! ( * 2

$ $)

2 G2Q2 $% (' $) $+%$ *$ ' $ $' '$ J ' 3- $ $) ) 1( ( (


%$ * :6 '$ * ) '( 0
) - '$' # $ ) $)$! !
$) * $ *$
9 '( * ,$ ! ( ' * $ + ,$ (*$ 2
2 G2S2 $ ) >
!(* ! ! 9 %
$) ! ( $ )$ '
,$ ;*$
(!
)(! I=

$)"! ! 2

,( *$ ) > )$ $! ()( $ '$ ) ,( * ! 9 )


' (1 $ 0 ! ( (
1 !
' ' ,( * ! 9 # $
$ ,( !$ # $ % $ +$ $ )
)$ $) '
$ $2
B

(
' $)"! # $ 2 )$ ' 8*2 ( ' ! (
/))
2
6# $ $)"! # $ 2 !
$)"! ! 2
(*%( $ 8 1 ) ' ! ! $)"! != !( ' ! ( - $ $ '( $!$% ( $)$*$ '$ !( ()2
? (' !! 9 ' $ $
$)"! ! 2

' 0 ) !9

2 I2 2 +%) ! $) !( $ $)"! ! !(* ,) + '$ !6 $ $ $ *(0 *$


0& ' !( ' ! ( - $ % $
$)
, ! '$ )$ *
' $)"! # $ =
$
'$ !( $ - ' ,$ " ! '$ %( $ ! ) $ " ! P $) ! (
5)$
$ $ %$ * :6 '$ ) ))$ ' 8*- '
$ $ !( ' ! (
/))
$!( $ +$ $) % ! % ) * $ )
!(*
)2
2 I2 2 $ ! $ $) , ! ( *$ '
*6#
$)"! ! - $ ) # )
) $)$! ! $
,( * $ *(0 *$ - )) *- (- ! )( - $ !2- %$ * :6
' $+$*%)$ '$ ) 0 ' # ( '
2
2 I2B2
) > ! !
' %) ! ! ( 0
)
$
$) $ $)$*$ - '$'
!( $+ 9 '$ $ $ '(
' 8* ! !
$ > )) 2

$)"! ! - !(
5)(
* ) 5)( %$ * :6
! 0$ - *1 ' ,$ $
% '$ !( $+ ( $ $
'$ ,( * $+%$ *$ ) )$ !( $#A" ! $ '$ )
$!$% ( $ " $ ( $ % )@)$)- %) ! ) ))$

2 I2G2 '$ , !
$% $ $
$) !(*%( $ *& 8 1 ) $
! !
$)"! != !( ' ! ( - $ $ '( - $!$% ( $)$*$ '$ !( ()- '$ ! 0
)$ $ $ %) ! ! ( % 6! # $ ) $%$ ! 9 '$ ) *
> ! 9 '$)

Num. 7544 / 10.06.2015

17527
N
* ! (+ % $ )

'6

% $ '$) ' %(

2 I2I2
(! $) $)$*$ % ! % ) # $ ,( *$ )
)@) ! 9 $)"! !
.% ! ' 8 1
$ *1 $) !(*%( $ 16 ! ' ! ! $)"! !$!( $ +$ $)
, ! '$) .*1()
1 $0
$ # $ , $ $ )$
$ # $ $ '$) ' %(
$)"! ! 2
2 I2L2 $ ! $ $) % (!& %$) # ) )$ '
$ ,( ' $ $
$
,( *$ $ $ $
$)"! ! $ )$ !$
) $)"! # $ - +. !(* $)
*" ('$ '$
%( $**
>$* $ ' $ 2

)(! =

! 0

G
! $ ., ! 2

(
0$
! 9 ! $ ., ! 2
$ % $ ! 9 '$ ) ,( * ! 9 ! $ ., ! '$ ! 6! $ ' 0 )
# $ % $+
$ % 1) ! ! (
* :
'$ !(* ! ! 92
" $ $!$ 6 $ $ ) ! 0 ! $ ., ! 2
$! ()( $ '$ ) ,( * ! 9 ) !(* ! ! 9 $ $) $1 )) ! $ ., !2
? (:$! $ ' 0$
! 92

$
2 2 2 $%$
' 0$ $ %$ (1

' 0 ) !9

$+ ( ( ) % (% '$ ) 6 $ % (!$'$ '$ ,(


' $ ,( * ! 9 $,)$+ (
(1 $ $) !(
2

2 2 2 +% $
( )*$ $+ ( % "0 *$ %) , ! - % (% '$ ) 6 $ *1
% ( ! ! 9 !) - %$
*$ $ '$ ,( * (
> ' $) $
!( $ +$*$
*1 ))$
$ (' ! * ( 2
2 2B2 ? ! % $
$ ! 0 !(*
))$
$ (' ! * ( 2

2 2G2 $!( & +$ ) $ * ()( !( !$%


!( $! *$ $ ! 0
( ) $! $2

$ ) 6*1 '$ ) 6 $

) >

) % ;% '$ ) 6 $

) > 5)

2 2I2 )$
$+ ( '$ ,( * ' 0$ ( % (% '$ ) 6 $
) > )$
$
" $ '$ !(*% $ 9 )$! ( %$ (1 ' $ ,( * ! 9 %) ! 5) $ )
$,)$+ 9 (1 $ $) !(
2
2 2L2 ! $ $+ ( % (% '$ ) 6 $ $ ' 0$ ( ,( *
%( ! ' $) $
%$! $ ,( * )
%) ! )$ ( *$ '$ !( $!! 9
( ( 6, !
* ! )- %$
*$ $ '$ ,( * (
> ' $) $

!( $ +$*$

*1

))$

$ (' ! *

( 2

2 2N2
!
$)$!! (
,( * ! 9 ! $ ., ! '$ ,( * !(
* :
'
)- $
5) $ % %$ '$ ,( * ! ' ( $**
) '
)*$ $ ' %(
,( *6 ! $ 0 ! '$ ) + + 2
2 2Q2 ()@) 1(
!(* ! 5 $ %$ !(
!()@)$! 0 - !(*%
,( * ! 9 !(
'
,$ *$ $ '$ !(* ! ! 9
- $ 0 ! '$ ) K$1
' %$ $
$P %) ! 1( $ ,( *$ '$ !( ' ! $
% $0 ' $- '$ !
% ( $ $) ) $ '$ )$ * )$
! 1$ $ : *$ $ !() 2

' $
>$* 5

% (' ! $ ( !
)
) > )$
(! ) $ ( 0
) !(* ! ! 9
% 6! # $ !(* $)

2 2S2 $ $'
!(
'
) !(* '(! *$ '$ $+ (
% $ $ ! ( * ) *"' *1 $
$ " ! ) >
%) ! ! (
,( *6 # $ ' $ ! % ( %$
$
,( * ! 9 ! $ ., ! - !( & +$
!(* %) ! $) ' ,$ $
% '$ )) !" ! $ 2
2 2 T2 ) >
$! $ $+%$ *$
2 2 2 $ ) >
$*% $ ' $
$& '
$)
() ! (
)$

%$

%) ! ! (
'$ ,. !

,( *6 # $ %$
# .* ! 2

$ ()' $ % (1)$*$

'$ ,( * $, ! 4 # $ % ;% $ '$ ) 6 $ - $
% (%(
!! ( $ %( 1)$ - *(
! (
$ '$ $ ( )) *$
!
*1 ,)$+ 1 ) 1 !
0$ 2

2 2 2 ?) , !
# $ ( % (:$! $ % (% '$ ) 6 $ - ' 0 ' ) (
!()@)$! - ,$
% $0 9 '$ $! ( $*% :
' ) (1:$!
% (%( P ' % 58( ! 0
*% $0 ( - 0 )
$) % (!& $) % (' ! $
, )- !(* ! '$ ,( * %$ ( ) $) $ )
(1
2
2 2 B2
!
$)$!! (
,( * ! 9 (1 $ $) $ ( ) 1(
% (,$ (
$ ' 0 ! )
) !( $ +$*$ '$) 0$)) $' !
$) !( $ +$*$ - 8 1 )
!(*%$ " ! $ $!$ 6 $ %$ ) $
'$ $ ( )) *$ - !(*% 5)$ *1 )$ $ $ % ;% $ % '
%$
$ $
)$
0$ ' 0 '$ ) % $ '$ '$! ( 0(! ! (

)P

) >

$$ (
)2

Num. 7544 / 10.06.2015

17528
S

2 2 G2 ? ! %
* ' 0$ (
!(*% 3 !(*%
%( ! ( )
' ! $%6 ! $ 2

$ $# % '$ $1 )) %$
() *1 $, !6!
$ %(
3$ '$*(
$*%
> $) ' 6)$
)
%$

!( $
*$ $ !(* $ 1 ) P '(
%(
$!( $ +$ )$ $ $
$ ()' $ !( ,) ! $

2 2 I2 ) > $) % (!$' *$ ! $ ., ! %$ *$
*
''$ , !
'$ $ * ' *
' !(* $ ! ) ( 0$! ( )- ' ,$ $ !
*
' ,( *$ ) '$ 0 '$ - !(*% (0 ) 8(*( $ $/ '
,9 * ) $ ) %) ! ! 9 '$ ) $# ! 9 '$ ' *$ (
) '( *$*1 $ 2
2 2 L2 '$ , ! ) $ ( 8$ $
( *$
*
'- %
' !( :
'$ 0 )( *$
) $ ( $) - %$ $+% $
$) 0 )( '$ ) *$
) > ) $'( *$
)$ + , $
, ! 0$

- ! )! ) $) 0 )( '
(1 ) $ ( 1 ()
:
*1 $) $ $ ( '$# '$ 2

2 2 N2 $ ) >
$%$
$% $ $ ! (
6, # $ '$ % (!$ ( ,. !
( # .* ! %
'$ )$ '$ ' '$ - '$'
$) % '$ $) ! 9 $+ $
$ $ )$ *
' $ ' '$ (1 $
) ))$ # $ )$ $) ! ( 2
)(! =

* " 2

('$) ;* ! = $0() ! 9 8 ; ! 2
) %$ ;' ! !( ,
! 9 $)$! ; ! 2 $ ))
(5*$ )) 2
%
%$ .('$ 2
)) 4 # .* != ; !- !(0 )$
*$ 6)@) !2 J( !$
$ *()$! ) 2
? (% $
'$ )$ 1 6 ! $ $ ( )
)$ '$) $ $ )) 42
J( * ) ! 9 (*$ !)
'$ !(*%( ( ( 6 ! $ ( )$ ( *$ '$
)
9 $ ! ( ) '$
.* ! ?
%) ! ' D ? E2
(' !! 9 ) # .* ! ( 6 ! 2
)
'$) ! 1( 2
$ ,9 * )$ $ ) # .* ! '$) ! 1( 2 < ' (! 1 2
% , !( ) 2
(*%( ( ' $ & 1 (); ! '
)2

2 2 2 (*%
$) ' ,$ $
8 ; %$
$%$ )
$0() ! 9- ) >
%) ! ! (
0
) '$ ,. ! # .* ! 2

' 0 ) !9

*('$) ;* ! % (%(
) )) '$ )
)$ . * '$ ) * "
: ,! ) $
,( *6 # $ - !(* %$ $+$*%)$ ) 1( (

2 2 2
1) ) !( ,
! 9 $)$! ; ! '$) $)$*$ %$ '$'
$ %( ! 9 $ )
) %$ ;' ! )$ $ $ % (% $
# .* # $ )( $ , *.) $ 2

)
%

2 2B2 ? $' ) $
!
,9 * ) '$) !(*%( ( %
'$ )
!( ,
! 9 $)$! ; ! '$) $)$*$ ) $ ) '$ ) (! $ $)
T
'
*$ '$ $K - %$
'$) $ $ )) 42

, ! )$ % (% $

2 2G2 ) > ) ( * 0
!(*%( ( ( 6 ! $
2

%$

'$ )$
(*$

1 6 !$

,( * )

2 2I2 $ ! ) *%( 6 ! '$ )$ ,( !$


$ *()$! ) %$
$) ! ( 5)$ *1 ) $
,. ! )$ % (% $
'$ )$ 1 6 ! $ 2
2 2L2 +%) ! $) *(
%$) # ) $) ! 1( & ) $)$*$ # $ ,( *
(*1 $ *&
'$ !(*%( ( - $) ! (
)$ '
$ ,( *$
)@)( ;% # $ '$) ! 1( *1 )$ $ $ % (% $ 2
$

2 2N2 '$ , ! 8 ' (! 1


$ > )) $% $ $
5)( %$ * :6 '$ )
,9 * ) *()$! ) - '$ ! 0 )$ $ $ %) ! ! ( - $!( & +$ $)
% , ! ( ) % $ $ $ *()"! )$ ' $ %$! ) $ & 2

)(! B= ) ! 0 2

(
$ !! (
$# ! ( # .* # $ 2
)$ '$ !( $ 0 ! 9 '$ ) *
2
$!
*$ 0$)(! = , ! ( # $ *(' , # $ ) 0$)(! '
$ !! 92
$
'$ )$ $ !! ( = $ !! ( $ '( " * # $ $+( " * # $ 2
'$ 1 6 ! = $) *()2 ( !$
! 9 *() 2 6)! )
$ $# (*" ! 2
$ !! ( ' $ %$! ) $ & = 6! '51 $- . $ !(*1 ( 2 %) ! ! ( 2

' 0 ) !9

2 B2 2 ) > ) $( '$ !()@) ( %$


$%$
$ > ))$ '$' ) ))$ '$ !( $ 0 ! 9 '$ ) *
2

$ !! (

# .* # $

2 B2 2 ? $' ) $,$! $ # $ (1 $ ) 0$)(! '$ $ !! 9 $ $ '


, ! ( !(* ) $*%$
- !( !$
! 9222- '$ $ *
$) $ ! 6! $
$+( " * ! ( $ '( " * !0& ' $+%$ " ! $ $ $) ) 1( ( ( *1
%) ! ! ( 0
)2
2 B2B2 $) ! (
) #
'$ 1 6 ! - ) *
) !(
' 0( ' ( %$
$ ) > !6)! ) $ > ))
'$ ) *()
'
' () ! 92
2 B2G2 ! $ :
$ % $ 5)$ #

;* ! ( *()$! )
%) ! 5)( ) !6)! )

$# ! ( # .* # $ $ > ))$ '$ '


% %$
0 *$
$ ) > !6)! ) $ $# (*" ! *1

Num. 7544 / 10.06.2015

17529

$))$ - %) ! ) ))$ '$ !( $ 0 ! 9 '$ ) *


$ !! ( $ # "
$0
$ !(*%( ( $ # ) $0() $ - *1 $ !
%
%(
$ ' *$ !(*%)$ 2
2 B2I2 $ ) > $+%$ " ! $ '$ ) 1(
. $ - !(*1 9 $
) > ! 9- $
$) ! '$ )$ $ !! ( 6! '51 $- ) >
! 6! $ 6! ' ( 16 ! '$ )$ 1 6 ! $
2 B2L2
(1
*%( 6
' *%(
)(! G= ) *(0 *$

G
$

2 G2 2
*(0 *$
!) , !

# "
$ ))(! $ !! ( '$
$) ,$ ;*$ (1 $ 0 - - $
) '$ %< %$ '$ , ! $)
'$ 2

$ ! $ $ !! ( ' $ & '


) $) ( '$) % (' ! $
- +. !(* )$ $ !! ( '$ !(*1 9- %$ : , ! ) $
! $ ) % (' !! 9 ' $ $
$)"! !
) $ $ !! (
6 ! 1 (); ! ( '
)2

)$ ,( !$ 2

(
) *(0 *$ 2
)$*$ = $* '$ $,$ " ! - %( ! 9- :$! ;
'$ %) 4 *$ 2
R$)(! * :
6 2
R ! 9 '$ ) 0$)(! = !!$)$ ! 92 !!$)$ ! 9
$ ! ) !$ .%$ 2
' '$) *(0 *$ = *(0 *$
$! )
,( *$- $! )
,( *$*$
!!$)$
! ! )
,( *$2
$ ,( !$ $) $ $,$! $ 2
)$ 0$! ( ) '$ )$ ,( !$ 2 (*%( ! 9 '$ !(*%( ! 9 '$ ,( !$ 2
$ ,( !$ $) *(0 *$ 2
)$ '$ $K ( 2
J( !$ ' $ %$! ) $ & = %$ - ( * )- , $ *$ - !$ .%$ 2
)$ '$ 0 ! 9 0$ )2 ) %$ 2 !
' '$) !( ( $) *(0 *$
( 1 )2 ")@)
,! )
? $ 92 J) ' 2 ? $ 9 8 ' ( 6 ! 2 ? ! % '$ ) 8 ' ( 6 ! = % ! %
,( *$ ) '$ ) 8 ' ( 6 ! - % ! % ' # *$'$ ,)( 1 ) - % ! %
'$ ? ! ) )$ $ $ %) ! ! ( 2
J. ! '$ ) *( ,$ 2

( $
%$
)$ !
*%) !

' 0 ) !9

) >
$* '$ $,$ " ! %$
$% $ $
$) $)$*$
%$ * :6 '$ 0$! ( - : , ! ) $) 0 '$) *(0 *$
$) *(0 *$ %$ )$ $ $ ! ! $ . # $ 2

'$)

2 G2 2 $' )$ $+% $ ( * $*6 # $ # $ $) ! ( $ )$ '


$
1)$ $ $) *(0 *$
$! )
,( *$ D
E- $! )
,( *$*$ !!$)$ D
E ! ! )
,( *$ D
E- +. !(* )$
$) ! ( $ $ )$ *
' ) $ )
) ) > 5)$ %$
$ ()' $
% (1)$*$ (1 $ '
$
! ( '$ *(0 *$ 2

2 G2B2
$ 3 $% $ $ ! ( $ # $*6 # $ *1 )$ *
'
0$! ( ) *%) ! '$ %$
$ ()' $ % (1)$*$ '$ *(0 *$
$! )
! ! ) - !)($ 58 $) *(0 *$ '$ $ - $
$ !(*% $ 0 )( %(
$
'$ )$ *
' - $+% $
$) $ ) $
'$) $*
$ ! ( ) 1( ' % (1)$*$ $) ! (
*1 ) $ $ 0 6 2
2 G2G2 ) > $% $ $ ! (
6, # $ %$ '$ $ *
$) 0 )( '$ )
0$)(!
) !!$)$ ! 9- $ ) > $+%$ " ! $ $ $) ) 1( ( ( *1

* ) '( 0
) %$ '$ $ *
) 0 ! 9 '$ ) %( ! 9 ) 0$)(!
' !( $ , ! 9 '$) $*% $% $ $
6, ! *$ $) $ ) $) ! (
5)( *1 )$ $+% $ ( * $*6 # $ !( $ %( $ 2
2 G2I2 '$ , ! )$ ,( !$ *%) ! '$ $ ,$ ;*$ # ( '
%$
$% $ $
5)$ %$ * :6 '$ 0$! ( - $ ) > ) !(*%( ! 9 (
'$ !(*%( ! 9 ' $ $ #
! $ ' 0$ $ ,( !$ (1 $ !( - ! )! ) )
,( 4 $ ) 2
2 G2L2 %) ! )$ ))$ '$ $K ( %$ '$ ! $ ,$ ;*$ # ( ' $% $ $
$%$
)$ ,( !$ # $ % $ +$ %$ ! )! ) ) ,( 4
$ )
) !!$)$ ! 9 $ *(0 *$ '$ !( ( $ %) 8( >( )
!(* !)
2
2 G2N2 +% $
) ,( 4 '$ )
!! 9 0 ;
'$ )$ 0 1)$ '$ # " '$%& *$
) $
))$ ,( *$ ) '$ ) ' 6* ! %$ $+%) ! ) !
*(0 *$ ( 1 )- '$ , ! )$ %) ! ! ( % 6!
,! ) 2

$ $ '( !( ( %
$))$06 ! ) > )
' '$) !( ( $)
# $ '$)
")@)

2 G2Q2 ) > ) ))$ '$ 0 ! 9 0$ ) %$ (1 ' $ ) $+% $ 9 '$


) !!$)$ ! 9 '$ )
0$
! )! ) $) $ 0 )( $ '
%
'$ )
%$ ,.! $ '$ ) $ - (1 $ $ ( $ '
!( ( !$)$ $ 2
2 G2S2
1) ) $) ! 9 $ $ )
%$ ,.! $ ' %) ! ! 9 '
,( 4
) $,$! $ $ )
%$ ! )! ) % $ (
$ % $ ,$ ;*$
) $
# " $ *(
$
$) ! 9- 0 )
)$ $ $ %) ! ! ( $! (); # $
$ ()$ % (1)$*$ % 6! ! 2
2 G2 T2 %) ! $) % ! % '$ ) 8 ' ( 6 ! %$
$ % $ ,$ ;*$
) %) ! ! ( $! (); # $ - !(* ) 1 *$ '
%( 1)$ ( $)
, ! ( *$ '
% $* 8 ' 6 ) ! 1 ' $ $) % ! % '$ ? ! )P
% $' ) * :( ( *$ ( ,)( 1 ) ' (1:$! $
) > ) $+% $ 9
* $*6 ! '$) % ! % ' # *$'$ %$
$ ()' $ % (1)$*$ $) ! (
*1 $ $
!(
%
' $+%$ " ! $ # $ %( $ '$ * ,$ $)
!( $ +$*$
'#
-)
! 0 ) *
! 92

Num. 7544 / 10.06.2015

17530
B

2 G2 2 %) ! $) !( $ +$*$
(1 $ ) % $ 9 *( ," ! %$
'$ ! $ ,$ ;*$ *$ $( (); !
$ % $ * %$ '$) $*% $!( $ +$ $ *$ .*1() $ %$!., ! '$ ) *$ $( ()( 2
)(! I=

$
! " ! %( $ ! )2 $
*$!6 ! 2 ? ! % '$ !( $ 0 ! 92
J( *$ ' $ ! 0 ' $ $ = $) $1 )) ) ! )( 2
$1 )) %( " ! 2
,$! $ '$ ) ! )( (1 $ $) !( ( = 0 ! 9 '$ $*%$
-') !(
! 0 '$ 2
6# $ " * # $ 2 ) *( ( ' $+%)( 92

' 0 ) !9

2 I2 2 %) ! $) % ! % '$ !( $ 0 ! 9 '$ ) $ $
$ ()' $ % (1)$*$ '$
,( * ! ( $ $ $ $
0 ; - '$ $ *
)$ $
' % ' $ ,( *
$) ! )( $) $1 )) !(* ,( *$ ' $ ! 0 ' $ $

*$!6 ! %$
! " ! %( $ ! )
'$ ! )( - '$ , !
2

2 I2 2
1) ) $) ! 9 $ $ $) $1 )) ) ,( 4 %$ ! )! ) $) $1 ))
$ ) > $ '
$
!(
$) ! ( 58( *1 ) %( " ! - ) > )$
'$) $*
$ ! ( )- ( ) $
' 7 !(*7- %$ $+% $
$) $ ) 2
2 I2B2 $ ! $ )$
,( * ! ( # $ $+%$ *$ $ $) !( ( %$
$,$! $ '$ ) ! )( %$ $ 1) $) ! ( # ) 0$ #
0$ %
'$ )$ $+% $ ( * $*6 # $ !( $ %( $ - %$ * :6 '$
$% $ $ ! (
6, # $ %) ! $) !( !$% $ ' $# ) 1 " * !2
2 I2G2 $ $ *
$+%$ *$ )*$ ! )( $ %$!., # $ ! )( ) $
1 6 ! $ %$ * :6 ' ! )( .*$ $- $ ) > $) !6)! ) $!$
%
'$ )$ ' '$ $*%. # $ (1
'$ 2

'$

2 I2I2 ) > $) !( !$% $ '$ ) '$ ' ! 9 '$ ) $ $


%$
$) ! (
)$ $
1 ( 1 ' $) $1 )) $ ) > %$
*6#
" * ! - $*%
* ) !( 0
)
$ ! 0$ *$
) $))$06 ! 8 ; ! ' $ $
*6# $ ) $ *%( 6 ! ! )2

)(! =

! 0

+ ))$
! $ ., ! 2

+ ))$
G

(
< 1)
- '$ $ $ $
" $
! *$ '$ ' '$ $+%$ *$
$! ()( $ '$ ) ,( * ! 9 )
,$ ;*$ , !(# .* ! 2
$ ) > ! 9 ' % (:$! $ ' 0$
$! ()( $ '$ ) ,( * ! 9 )

$!$ 6 $ $ ) ! 0 ! $ ., ! 2
) $+ ( '$ ! 6! $ ! $ ., !2
!(* ! ! 9= %) ! ! (
) $ ' '$
! 9 (1 $
!(* ! ! 9 D

$* ' !
E2

)$

' 0 ) !9

2 2 2 ) > )$ $
" $ $!$ 6 $ $ ) ! 0 ! $ ., ! - !(*
$ * ! 9 ' $ ( - 6) ' *$ ( ) ' $# ! ( - $% $ $ ! (
6, # $ ( ! *$ ' ,( * ! 9 '$ ! 6! $ ! $ ., !- %$
$ ()' $
% (1)$*$ ,. ! ( # .* ! - $
$) % ( '$) *" ('$ ! $ ., ! $*%
) $ * ()(
'$# ' 2
2 2 2 *%
%) ! ! ( 0
)
$ ! 0$ %$
,. ! # .* ! '$ ' ,.! ) $ ) > ! 9 $ $) ) 1( ( 2

* ) $+%$ *$

2 2B2 ?) , ! '$ $ ( ))
0$
! ( ! $ ., # $ (1 $
$*
' ! ) 0 ! )
) ,. ! ( ) # .* ! %$ $) 1(
'$,$ ' $
% (:$! $- ) > % $,$ $ *$ )$
%$ 1 !
$)$!! ( )
,( * ! 9 ! $ ., ! %
'
$
" '$ , )
$ '$ ,( *
!(
' $ * :
'
) !(* %6 $ K$1 $ %$! ) > '$ (
' !! (
$ ! !)(%"' $ $ ). - $
5) $ % %$ '$ ,( * ! '
( $**
>$* 5) '
)*$ $ ' %(
,( *6 ! $ 0 ! '$ )
+ + 2
2 2G2 ?) , !
# $ ( % (:$! $ - ' 0 ' ) ( !()@)$! - '$ ! 0
!! ( - $! ( * $ ) - $ *
$ %( 1 )
%$
!( $
$)
(1:$!
% (%( - '$# $) %) '
$) $ '$ $ ( )) *$
!( '$
' 0$ $ ) $
0$ %$
,( * )$ ' , ! )
$
%( 1 )
- 0 ) $) % (!& $) % (' ! $ , ) !(* ! '$ ,( *
! $ 0 $) $ )
(1
*1 $) %( '$) $! ( '$#
2
2 2I2 $ % $
' 0$ $ %$ (1

$+ ( ( ) '$
' $ ,( * ! 9

)$ ! $ ., ! % (!$'$ '$ ,(
$,)$+ (
(1 $ $) !(
2

2 2L2 +% $
( )*$ $+ ( % "0 *$ %) , ! - '$ ) 6*1
! $ ., !- *1
% ( ! ! 9 !) - %$
*$ $ '$ ,( *
(
> ' $) $ !( $ +$*$
*1 ))$
$ (' ! * ( 2
2 2N2 ? ! % $
$ ! 0 !(*
))$
$ (' ! * ( 2

$ ) 6*1 ! $ ., !-

) >

Num. 7544 / 10.06.2015

17531
I

2 2Q2 )$
$+ ( '$ ,( * ' 0$ (
$
" $ '$ !(*% $ 9 )$! ( %$ (1
$,)$+ 9 (1 $ $) !(
2

)$ ! $ ., ! - ) > )$
' $ ,( * ! 9 %) ! 5) $ )

2 2S2 ! $ $+ ( '$
)$ ! $ ., ! $ ' 0$ ( ,( *
%( - ! ' $) $
%$! $ ,( * )
%) ! )$ ( *$ '$ !( $!! 9
( ( 6, !
* ! ) '$) 0$)) $' ! - %$
*$ $ '$ ,( *
(
> ' $) $ !( $ +$*$
*1 ))$
$ (' ! * ( 2
2 2 T2
!
$)$!! (
,( * !(
'- (
>
' 0$ ( % (!$' *$ '$ % $
!( $ +$*$
$) 1(
$+ (
)(! =

%$! $ #

'$ ) # .* ! 2

,( * ! 9 $ ' 0$ $
) ,( * ! 9 (1
$ ! 9 '$) !(
-!
'$# ' *$

,( ! $ ., # $ '$
' %$ * :6 '$
- %$
*%) $) $
) $ % (!$'" ! 2

+ ))$

' 0 ) !9

2 2 2 ) > )$ ))$ ,( *$ ) '$ ) # .* ! %$ : , ! ) $(


;* ! '$ ) ( ) ' !(
/ '$ ) * " - $+$*%) , ! 58( *1
$ !! ( 2

$0 9 '$ ) $(
;* ! '$ ) ( )$ ))$
(! '$ ) $
$ 1) *$ 2
)$ '$)
( 2 # !9'$
'$)
( '$ ) 2 $ !)$ '$ ( =
% $ ( % ! ) 2 $ $ * ! 9 '$ ,9 * )$ $*%. # $ *()$! ) 2
() ! ( = ,( *$ ' $+% $
) !( !$
! 9- % $% ! 9 % (% $
!()@)
0$ 2
" ('$ ! ) %$ ) 6) '$ 1 6 ! $ = $ %$! ( !;%
$ %$! (*$ 2 %) ! ! ( 2

2 2 2 %) ! ) $#
*
' # $ '$,
% ! ) $
*$
! )! ) )$ ,9 * )$
$ !(*%( ! 9 !$
'$ )2

!9'$
'$)
( '$ ) %$ '$ $ *
)$
+$ ) $
'
- %$
$) ! ( )$ % $ ( ( )
!) *1 )$ , !! ( *() '$) !(*%( $
%$
$*%. # $ *()$! ) '$ !(*%( ( %
'$ )
$ * )- (
)
)
) * ! ( '$ ) 8 %; $ '$

2 2B2 ) 1( $) !6)! ) $!$


%$ $+% $
) !( !$
!9'
' () ! 9 $ C)- *()C)- %$ !$
$ $ %$ %$ !$
$ $ 0() *
'$ ! $ $) % (!$' *$ '$ % $% ! 9 $ $) ) 1( ( %$ ) ! '$
() $ $
;) ' !(* %
'
) '$ !( !$
! 9 !( $ ' 2
2 2G2 + *

) 0

! 9 '$ )$ % (% $

!()@)

0$ %$

$) ! (

5
L

8( *1 )
% (!& ' $ & $ $) ( $ $ ( - ) >
% $ 9 ( *; ! %$ '$ ! $ $) % ' (
0& '
$* %$ *$ 1)$2

$) !( !$% $ '$
*$*1

2 2I2 ) > ' '$ $ %$! (*" # $ %$ ! )! ) ) *


;* !
' $)$*$ - 0 )
)$ %) ! ! ( '$ ) $ %$! ( !;% $ ) '$ , ! ! 9
' $)$*$
!(*%( ( 2
)(! B= $ !! (

# .* # $ 2

+ ))$
$

J( * ) ! 9 (*$ !)
# .* ! 2
$# (*$
'$ )$ $ !! ( = !6)! ) $ $# (*" ! 2 $ ' *$ '$ )$
$ !! ( 2
.* !
'7
2 ? (!$ ( ' (1 $ ! 9 '$ % (' ! $ ( 6 ! 2
'$ 7 = % (!$ ( - % (' ! $ %) ! ! ( 2 ( * $ ) = *%( 6 !
%) ! ! ( 2

2 B2 2 ) > ) ( * 0 '$ )
%) ! ' D ? E %$ ,( * )
$
$ !! 9 # .* ! '( ' 2

' 0 ) !9
9 $ ! ( ) '$
.* ! ?
(*$ )$ 1 6 ! $ # $ $ 0$ $

2 B2 2 ! $ :
$# ! ( # .* # $ $ > ))$ '$ '
$ % $ 5)$ #
0 *$
$ ) > !6)! ) $ $# (*" !
$))$ - %) ! ) ))$ '$ !( $ 0 ! 9 '$ ) *
$ !! ( $ # "
$0
$ !(*%( ( $ # ) $0() $ - $ ' () ! 9- $ % $ "
$ ! )*
(
$ ! *%
!( '$
$) $ ' *$ '$ )
2 B2B2
% (' ! $

% %$
*1
! '
$ !! 92

) > )$ $ !! ( # .* # $ # $ $ $ ))(! $ ) (1 $ ! 9 '$


( 6 ! ' ) 0 )( ,$ %$
0 ) $) $
$& '
)2

2 B2G2 +%) ! )$ $ !! ( # $ $ $ ))(! $ $) % (!$ ( 16 ! '$ )


'$ 7
) > $) % (' ! $ (1
%$ : , ! ) $
*%( 6 ! - $) ! (
)$ $ $ %) ! ! (
*1 ) $ !(*%( ! 92
2 B2I2 ) > '
$ ,( ' ,( * ! 9 (1 $ ) 0$
! 9 ! $ ., !
%) ! ' ) '$ $ ( )) *$ '$ ( * $ ) %$
) > ) $
*%( 6 !
$%$ ! 9 $ ) # ) '$ 0 ' 2
)(! G=
(

,( * ! (

$ $ " # $

$ %(

$/

'$ )$ $ !! (

# .* # $ 2
$

' 0 ) !9

+ ))$

Num. 7544 / 10.06.2015

17532
N

$*$ $ *(' 6* ! 2
? *$ % ! % '$ ) $ *(' 6* ! 2
$
$ 2 ! )( $) $ $# 0 )$ *$!6 !2
)% 2
# ! ( $ *(# .* # $ 2
*$ $ 6)% ! 2 $ !! ( $+( " * # $
$ '( " * # $ 2 6)! ) '$ ) 0 ! 9 ' $ )% = ))$ '$ <$ 2
$ ( % ! % '$ ) $ *(' 6* ! 2
(% 2
%(
$/ '$ )$ $ !! ( 2 $
'$ 11 2
$ !! ( '$ !(*1 9= ,) " !
%) ! ! ( '$ )$ $ !! ( '$
!(*1 9 $ ) 6*1 (! )- '
) *$' *1 $ )2

2 G2 2 ) > $) % *$ % ! % '$ ) $ *(' 6* ! %$


$) ! (
0 ! 9 '$ ) $ $
$
$
% (!& $ *(' 6* ! *1 ) ! )(
1 ( 1 ' ( '$ % $ $) $1 )) $ ) > $ $) % (!& - ) > )
! )( $ $) $*
$ ! ( ) $) $ $# 0 )$ *$!6 !2

)
'$

2 G2 2 ) > ) ))$ '$ <$ %$ ! )! ) ) 0 ! 9 ' $ )% '


$ !! 9 %
'$ )$ $# ! ( $ *(# .* # $
) > $) $ )
'
$ $ $ !! ( $ '( " * # $ $+( " * # $ 2

%$

2 G2B2 ? $' ) 0 ! 9 ' $ (% $


$ !! 9 # .* ! $ , ! 9 '$ )
*()$! )
$
'$) !(*%( ( # $ 8 $ 0$ $ %$ '
$)
% (!$ ( $0$ 1)$
$0$ 1)$
(! 5) *1 ) $ %(
$/ '$)
% (!& 2
2 G2G2 ) > ) $ $
)) $ '$ 11 %$ % $' ) $ %(
$/ '
$ !! 9 # .* ! : , ! 5) $ , ! 9 '$) , ! ( $ 6)% ! - $ ;% ! )
$*%$
2
2 G2I2
) > )$ !( $#A" ! $ '$ ) 7 '$ !(*1 1)$ ,; ) $) ! (
)$ $* ( '$
*1 $) $ $,$! $ %$ % (%(
! ' ( $ 1)$ # $ % $ $' 5)( 2

)(! I=

.* ! '$) ! 1( 2

+ ))$

(
(*%( ( '$) ! 1( = 8 ' (! 1 - !(*%( (
J( * ) ! 9 (*$ !)
'$ )
9 $ !(
%) ! ' D ? E '$) !(*%( ( '$) ! 1( 2
%) ! ! (
% (% $ 2
(*$ $
!
)= %
$% $ $ ! 9 ' ;*$
) %$ () $) $ '$ 0 = % (!$ ( ' (1 $ ! 9
*$' *1 $ )2 ) '$ )$ , !! ( '$) %$ () 2
J( *$ )@)( ;% # $ '$) ! 1( 2 ) ( * $
( 12

$
( $
(+ $
) '$
.* ! ?

2
$%$ !
)=

2 I2 2 ) > ) ( * 0
? %$ ,( * )
(*$
8 ' (! 1 '$ ! '$ (1$
! ' '$ 0
(*6 ! !(*%( (
( 6 ! $ > )) *1
, ! 9 (+ $ ' (
( $ ' 2
2 I2 2 %) ! ) (*$ $
!
;*$ ' !(*%( ( 6 !2

' 0 ) !9

,&- , )@)$ &


%$

) %$

$% $ $

$) ' ,$ $

2 I2B2 $ ! $ $) % (!$ ( # .* ! ' (1 $ ! 9 '$ '$ 0


$+%) ! ) $
)
$%$ ! ( *$' *1 $ ) 2

'$) %$ ()
Q

2 I2G2
*1 )$ % (% $

)$ ,( *$ )@)( ;% # $ '$) ! 1( %$
, !(# .* # $ )$ $ $ %) ! ! ( 2

$) ! (

5)$

2 I2I2 ) 1(
,( *$ (1 $ ) ! '" ! '$ ) # .* ! '$) ! 1(
$ )$ ( $ 0 '$ %$ : , ! ) $ *%( 6 ! % (%( *$ $
! ' *$' *1 $ )*$ ( $ 1)$ 2
)(! L=

$*6 ! 2

+ ))$

(
$*$ '$ $,$ " !
$! )2
? ! % '$ $) 0 '$ ) )$ 2 $% $ $ ! 9 6, ! '$ *
'
0$! ( ) 2
(0 *$
$! )
! ! ) 2
' $# ! ( 2 $% $ $ ! (
6, # $ 2
(*%( ! 9 '$) *(0 *$
$! )
,( *$ $! )
,( *$*$
!!$)$ 2
$ ! %! 9 '$) *(0 *$ 8 *; ! *%)$2
' $# ! ( 2
$% $ $ ! (
6, # $ 2

' 0 ) !9

2 L2 2
$ $ $*$ '$ $,$ " !
$! )
( $ ! ) %$
) > $) *(0 *$ ' !( $
! ( # ( ' $ $% $ $
6, ! *$ )$ *
' 0$! ( ) # $ $) '$ ! $
) > $) $* '$
$,$ " ! '$# 2
2 L2 2 1 ' $ )$ $# ! ( # $ '$ ! $ ) 0$)(!
!!$)$ ! 9 '
!( %
'$ ) $+% $ 9 '$) 0$! ( '$ %( ! 9 $ , ! 9 '$) $*%
%) ! 5)$ %$
$ ()' $ $+$ ! ! % 6! ! '$ ! $*6 ! $ '( ' *$ (
D*(0 *$ ' !( $
%) E- $ % $
)$ 6, # $ !( $ %( $ 2
2 L2B2
) > $) !(*%( $
. $! '$ ) !!$)$ ! 9 $ '
! ( % 6! !
%) ! )$ $ $ $# ! ( %$ '$ $ *
$) $ 0 )( 2
2 L2G2 $) ! (
)$ *
$# ! ( !( $ %( $

' ) $ )
) %$
$ ()' $ ! ( % 6! ! 2

1) )$

2 L2I2
1) )$ $# ! ( # $ '$ ! $ *(0 *$ !(*%( ( %$
! )! ) $) 0 )( '$ )$ *
' ! ! $ . # $ $ ()' $ % (1)$*$
$)
) !(*%( ! 9 '$ *(0 *$ %$ '$ !(*%( ! 9 $ '(
*(0 *$
$! ) 2
2 L2L2
$ 3
8 *; ! *%)$ D
$%$
$)
$# ! ( - %) !

$+%$ " ! $ # $ %( $ '$ * ,$ $) *(0 *$


< E %$ '$ $ *
)$ *
' 0() ! '$ , ! ,. ! '$) % 6*$ $ # $ % $ +$ $ )$ $ $
$ $ $# ! ( %$ '$ $ *
)$ *
'

Num. 7544 / 10.06.2015

17533
S
!

!$. # $- $ ) >

$%$

$% $ $

!(

6, # $ 2

2 L2N2 $ (
'$ ,( * $, ! 4 # $ ( % (:$! $ - ,$ % (%( $
! $ 0$ !( , $ )$ $ $ %( 1 )
- *(
$ $
$
*$
'
$) $ '$ $ ( )) *$ - % $ ' $ '$! (
( '$
*
!(
$ %( 1 ) > 5 $ '$ )$ % ;% $ !! (
'$ )$ $ $ !( $#A" ! $ 2
)(! N=

6* ! 2

+ ))$

,( 4 !(*
$ !! 92
J( !$ '$ !( ! $2
6* ! '$ !( ( ))
2
J( !$ $)6 # $ 2 )$ '$ <((H$2
6* ! '$) *(0 *$ 8 *; ! *%)$2
$* '$ '( % .! )$ 2
( $ 0 ! 9 '$) *(*$ ) $ ) *% ) *$!6 !2
6* ! '$) *(0 *$ ! ! )
,( *$2
0 ! 9= ))$ '$ O$%)$ 2
J( !$ !$
) *(*$
) 2 ( $ 0 ! 92
)$ '$ 0 ! 9 0$ )2
$ !! 9 $)$! ( 6 ! = ))$ '$ ( )(*12

' 0 ) !9

2 N2 2 $% $ $
( $ )$ ,( !$ # $ ! $ (1 $
) $ )
%) ! )$ ))$ '$ $K ( %$
$ ()' $
% $ $ ,( !$ '$ , $ *$ $ %)
8( >( ) (
()
( *1 ' 0$ ( !( (
%$ * :6 '$ !( '$

!( %$ (1 ' $
%; $ # "
!)
- *1 !( (
$ $ !( ()$ 2

2 N2 2 $ $ *
$+%$ *$ )*$ ) !(
$)6 ! '
%) ! ) ))$ '$ <((H$ ! )! ) ) , $#A" ! ' ( ! )@) ! 9 '
8 *; ! *%)$ D < E $) ! (
5) *1 $) '$ %) 4 *$ 2

$ (
*(0 *$

2 N2B2 %) ! $) % ! % '$ !( $ 0 ! 9 '$) *(*$ ) $ )


'( !( ( %$ % $' $) $ *(0 *$
%
'$ )$ !( ' ! (
$) ! ( ) *% ) *$!6 ! $) *(*$ ) $ )2

$*$ '$
! )

2 N2G2 %) ! $) !( !$% $ '$ ,( 4 !$ .%$ %$


! ( '$ *;1 ) $ !( 1$ $
:$! ; $ ! ! ) 2

$%$

$ ()' $

2 N2I2 %) ! )$ ))$ '$ O$%)$ ) ))$ '$ !( $ 0 ! 9 '$) *(*$


) ) *(0 *$ %) $
%$
$) ! (
0 )( '$) ' ( 1 ) '$ )
0$)(! $ ' ,$ $ %
'$ ) ; 1 2
2 N2L2 +% $
) ,( 4 '$ )
!! 9 0 ; $ $ '( !( ( %
'$ )$ 0 1)$ '$ # " '$%&
) > ) ))$ ,( *$ ) '$ ) ' 6* ! %$
$+%) ! $) *(0 *$ ( 1 )- $) ! (
$) ' ) 0$)(! ( 1 ) *1 )
*
'$) !( !$
)2
BT
2 N2N2 %) ! ) ))$ '$ ( )(*1 %$
!6 $ $ $)"! # $ %
) !(*%
0 ! 9 0$ )- '$ $ *
)$ ,(
'( % .! )$ '$ !6 $
*
!( $
)(! Q=

(
$
*$!6 !
$1 ))2 ? ! % '$ !( $ 0 ! 92
$*$ !( $ 0
2 $( $* '$ )$ ,( !$ 0 0$ 2
$
! " ! %( $ ! ) '$) *(0 *$ 8 *; ! *%)$2
,( * ! ( $ $ " # $ '$ ) ( ! )@) '( 8 *; !2
,$ " ! '$ %( $ ! ) $)"! ! $1 )) $!$
%$
%(
!6 $ $ $ '( %
' ! *% $)"! !2

! !$ > )
$ !! 9 $ $
5) *1 ) ))$ '$ $K ( '$ )
!$ $)$! ( 6 !
0 ; $
'$ 2

+ ))$
$

' 0 ) !9

2 Q2 2 %) ! $) % ! % '$ !( $ 0 ! 9 '$ ) $ $
%$
$ ()' $
% (1)$*$ *$!6 ! '$ $ *
0 )( '$ 0$)(!
%( ! 9- +. !(*
'$ $
! " ! %( $ ! )- $) ! ( $) $1 )) # $ $ ) >
,( 4
(1 $ !( *1 ) 0 ! 9 '$ ) $ $ $
! " ! 2
2 Q2 2 ) , ! $ !( $ 0 0$
( !( $ 0 0$ )$ ,( !$ # $
$ 0$ $ $
%; $; !- %$ : , ! )$
,( * ! (
$ $ " # $ # $ $ % (' /+$ ) $ $) ! 9 *1 $) $1 ))2
2 Q2B2 %) ! $) % ! % '$ !( $ 0 ! 9 '$ ) $ $
%$ ! )! )
)$ $
! " ! - %( $ ! ) *$!6 ! '$ ) ( ! )@) '( 8 *; !- $) ! (
)$ $
) $)( ! 92
2 Q2G2
1) ) $) ! 9 $ $ $) %( $ ! ) $)"! ! $) $1 )) $!$
%(
!6 $ $ $ '( %
' ! *% $)"! ! %$
'$ $ *
)$ $
*%) ! ' $ $) % (!& 2

%$

2 Q2I2
!
$)$!! (
,( * ! 9 (1 $ $) $ ( ) 1( ) % (,$ (
$ ' 0 ! )
) !( $ +$*$ '$ ,. ! # .* ! P
) >
$) !( $ +$*$ - 8 1 )
!(*%$ " ! $ $!$ 6 $ %$ ) $
'$ $ ( )) *$ - !(*% 5)$ *1 )$ $ $ % ;% $ % '
$$ (
%$
$ $
)$
0$ ' 0 '$ ) % $ '$ '$! ( 0(! ! ( )2
?
U
= !(*%$ " ! !(* ! ! 9 ) A. !
= !(*%$ " ! * $*6 ! !(*%$ " ! $ 16 # $ $ ! " !
= !(*%$ " ! '
)
= !(*%$ " ! % $ ' $ % $ ' $

$! ()(

Num. 7544 / 10.06.2015

17534
B

= !(*%$ " ! $ (! ) !.0 # $


= $
' ! 0 $ %$ $*% $ $'( 2
= !( ! " ! $+% $ ( ! )
)2
JU

J. ! $ $) $ ( !
'$
+ ))$
& $ $ ! )*$
'(1)$ (1:$! = ,( *
% $% ( 2 ) % *$ ' $)) & 0$ $ *1 $) ( 1)$ *% ! $ # $ $)
'$ $ ( )) *$ '$ ) ,. ! 8
& $ $) % ( & '$ ) 8 *
- ( () %$ # " '$ '$ ) 0$
! 9 $ ,. ! 8
(
$)$0 (*1 $ '$ (1 ))$ # $ 8
* $ ) > $ '$ $ ( )) *$
$! (); ! !) '$ ) (! $ *('$ - !(* )$ $! ()( $ '$ ) ,( * ! 9 ) !(* ! ! 9- 9 *1& %$ # " $) 0 4( !( $
$ $) ! *% '$ ) ,. ! 8
'$ $ *
$ $) '$ $ ( )) *$ '$ (0$ '$$ # $ 8 ,(*$
$) ! 0 (! ) # $ $ 8 %(
) (! $ '$ ) **$' $
$)$! ; ! ) )(1 ) > ! 92
) (1:$! % $% ( %$ $ ' %( $ ( - ( %('$*
( # $ ) J. ! &
'$ )$ * " $ *1 *& % $ " ! $ $) $ '
0$
'$
! 6! $ ! $ , !( "! ! # $ $ ) '$
) $
( 1)$ 0 $ '$ ! !)$ ,( *
'$
%$ ( 2
? $ $ !(* %
'$ % ' $) !( $ +$*$
'#
%$) ) * $ $ ) * " '$ J. !
.* ! '$ ! (
$ ( - $
!(* * ! '$ $,$ " !
(1)
$) ! .! ) * 16 ! D 2
TIC T GE- 8 $) 1( $ $ ! .! ) * '$ J. ! '$ $ ( '$
+ ))$
$ $ $ !9'
*$
$) !(
'$ ) $ *$
'$! $ %$ !( '$ 5)( % ( *%) $
$ !(*% $ # $ ( * " $*%. ! 8 '$ ' $
%$ '$#
'$ !(
# $ '$ +$ * $ %$ # " $) ) * $ $ ) >$
$+%$ " ! $ '$ ) 1( ( # $ $) %$ *$ $ '#
'$ !(* ! ) '$ % *$ *6 '$) # $ & )
0$
! 9 ! $ ., ! $) $ *" ('$- # $ $) %$ *$
*1&
'$ $ ( )) !(*%$ " ! $ 16 # $ !(* ) ' % $ ' $ % $ ' $- !(*%$ " ! $ ! " !
$! ()( - $
'$ )
! 0 - *& '$ ) $ '$ !(*%$ " ! $ 16 # $ )$ # )
'# $ $ ! '
'$) 1)(! $*6 ! # $ !( 1 /+$ ) $ '$ $ ( )) *$ 2
?$
-$
* " !(* ) J. ! - 8
'$ '( 5 $
% ( ( *$ $ $ ! ) )$ % 6! # $ '$ ) 1( ( $ ) > '$ %$) ) * $ - #
4; (
%( 1)$- $!9 $
%) ! ! (
,( *6 # $
$ ! 0$ - 1 ' *$ ' %( 1)$ $
$ $ ! ' 0$ ' *& $) 1( '$ 2
$ !
*1 ) $#A" ! ! $*6 ! 5' 6* ! 5$ $
'$) % *$ '$
+ ))$ - ) J. ! '$ $ ( '$
+ ))$ $ !( ! $ $
1)(! '$ !(
- '$' !
$) ! ! % *$
) ,. ! !)6 ! - ) 7) * ) ,. ! '$) $ )$
2
) % *$ 1)(! $ !$
$ ) ! 0 ! $ ., ! - !( ! $ ' $ $) *" ('$ ! $ ., !- # $ 8 *%
'$ '$ )
'$ ,( *
' ' P $ $ ( '$
+ ))$ $
' ! 9 8 '$ %(
* :( !(*%)$+
$ ) ! 0
$ ) > ' D$+%$ " ! $ $ $) ) 1( ( ( 6) '$ $+ ( ! $ ., ! E +. !(* $ ) 7 '$ '$ $ * '$
,$ *$ $ !(* $) 6, ! - *%) 5)( ) $% $ $ ! 9 * ) 6 '$ $ 0 1)$ '$%$ '$ 2 ?$ ) $
)$ - $ $ 1)(! '$' !
)$ $
" $ % ;% $ '$
) ! 0 ! $ ., ! & ! 6! $
0$ ) ) )) '$) ) $ 1)(! - 8 '$
$ % (, '$ )$ $! ()( $ '$ ) ,( * ! 9 ) !(* ! ! 92
) 1)(! $ ( 1( ' )
$ !! 9
0 ; '$ '$ ) %$ %$! 0 '$) !( !$% $ '$ ! *%- $% $ $
$ $ %$ * :6 '$ )$ ). $ '$ ! *% )$
%$ ,.! $
$# %( $ ! ) - %) !
! ( !( ! $ $ !(* $) *(0 *$ ( 1 )2
) $ !$ 1)(! '$ !(
$ '$' ! )
$ !! 9 $)$! (* " ! 2 ? + *1& '$) !( !$% $ '$ ! *%- '$ ! $) ! 6! $ !( $ 0
'$) ! *% $)"! ! $) (
!( $ 0
'$) ! *% * " !- 1( ' $) ,$ (*$ '$ ) ' !! 9 $)$! (* " ! ) $
%) ! ! 9 $ ) $ $ ! 9 '$ !( $ $)"! ! 2
B

) 1)(! #
$ !$
$ )$ ( $ - # $ 9 1( ' '$
! )*$ '$ '
%
'$ 0
'$ ! % - $!( $
) $# ! 9 '$ )$ ( $ 8 *; # $ - %$ '$ % &
) > $) ,$ ;*$
$ / *$ ( ' ) ( - $) ( !(* $+$*%)$ ' ( )(
' ) )$ ( $ $)$! (* " # $ $ %$! )*$ $ ) )) *2 (* # $ $ $ #
1)(! 0 % $!$' '$) '$' !
) $)$! (* $ *$- $
$#A$ ! ! 9 $ 6 7 ) %$
(' )
, ! ! 9 '$ ) ,. ! '$) $ )$
: , ! ) '$ (* ! 9 ' ( $
$)$! (* " # $ 2
)#
1)(! 1( ' ) ;% ! $(*" ! - $
' ) % (+ * ! 9 % + )- % $ $
)$ $# ! (
$) '
*$ '$ :( '$)
$*$ ;% ! $ '
'$
' %
'$ 0
(%$
2
,. ! '$) $ )$
& 1( ' ' $ $) $+ 1)(! '$ !(
- $ $$
$
! *$
* $*6 ! !(*%)$+( - %$ ; *1 ) (1:$! !) # $ $) ) * $
'#
# $
!( $ +$*$ 16 ! '$ ) $( $ %$! ) '$ ) $) 0
) ,. ! # 6 ! - +. !(* '$ )$ % '(+$ *1 $))$
(! '$ 2 *1& 1( '$ (! (
16 # $ '$ ,. !
!)$ )$
$ !! ( ,( *$ ) '$ )
)$ 2
) 0 ) ! 9- $ ) ))
'$ !(
! $ ' 0 ) ! 9 $ (1$ *%).! $) $ 6 ' ' ' % $ $
$ 0 ) 1)$ - # $ !( ! $ $ $) # $ ) $ '
8 '$
1$ - !(*% $ ' $
1$ ,$ $ ) 6 $ '$ J. ! - # $ , ! ) $ $) ' $ 3 '$ % (0$ $
' ' > '$ !(*% 1)$ 2 $ $) ! 9 *1 ) $ ! 9 ) ' 0$
- $ 1)
)$
*$ $ *& '$# '$ %$ # " )$ !( ' ! ( '$ $ ) > ! 9 '$ )$ 0 ) ! (
' % $ )$ ! ! * 6 ! $ '$ ) ) *
*1 $!$
$' ! 0$ $ %$! ) 2
J )*$ - & # $ ) J. ! '$
'$
+ ))$
&
$+ " ! * $*6 ! ( 1)$- & !( 0$ $ # $ $) '$% *$
# $ *% +$ ) J. !
)$
$*6 # $
1$
!( ' $)
$#A$ ! ! 9 '$ !(
# $ , ! ) $ $,( !$ ) % $ $
$ '$) ) * $ ' *1'9 * " $ - # $ $ ( !( '
$
$,)$+ , '$) $ )$ % ( * ! ( ' '6! # $ ' $ ( '$% *$ 2
(
)(! =

! $
! 0

' 0 ) ! 9 '$ )

'$
! $ ., ! 2

+ ))$
'$

J. !
+ ))$

(
" $ % ;% $ '$ ) ! 0 ! $ ., ! 2
$! ()( $ '$ ) ,( * ! 9 ) !(* ! ! 92

$
2 2 $%$
' 0$ $ %$ (1

$+ ( ( ) - % (% '$ ) 6 $ - % (!$'$ '$ ,(


' $ ,( * ! 9 $,)$+ (
(1 $ $) !(
2

2 2 +% $
( )*$
*1
% ( ! ! 9 !)
!( $ +$*$
*1 ))$
2B2 ?
))$

' 0 ) !9

$+ ( % "0 *$ %) , ! - % (% '$ ) 6 $ - %$
*$ $ '$ ,( * (
> ' $) $
$ (' ! * ( 2

!% $
$ ! 0 !(*
$ (' ! * ( 2

2G2 $!( & +$ ) $ * ()( !( !$%


!( $! *$ $ ! 0
( ) $! $2
2I2 )$

$+ ( '$ ,( *

$ ) 6*1 '$ ) 6 $
) '$ ) ,. !

' 0$ ( - % (% '$ ) 6 $ -

) >

) > 5)
) >

)$

Num. 7544 / 10.06.2015

17535
BB
$
" $ '$ !(*% $
$,)$+ 9 (1 $ $) !(

9 )$! ( %$
2

(1

' $ ,( * ! 9

%) ! 5) $ )

2L2 ! $ $+ ( '$#
) 6 $ $ ' 0$ ( ,( *
%( ! ' $) $
%$! $ ,( * ) %) ! )$ ( *$ '$ !( $!! 9
( ( 6, !
* ! )- %$
*$ $ '$ ,( * (
> ' $) $
!( $ +$*$
*1 ))$
$ (' ! * ( 2
2N2
!
$)$!! (
,( * ! 9 $ ' 0$ $ ,( - % ;% $ '$ ) 6 $ '$ ,( * !(
' - (
> ) ,( * ! 9 (1
' %$ * :6 '$
' 0$ ( % (!$' *$ '$ % $ $ ! 9 '$) !(
$ % %$ !(*
'
)*$ - %$
*%) $) $ !( $ +$*$
$) 1(
$+ ( - !
'$# ' *$ ) $ % (!$'" ! 2
2Q2 ()@) 1(
!(* ! 5 $ %$ !(
%
!()@)$! 0 , )
!(*%
,( * ! 9 !(
)$ ,$ *$ $
'$# '$ %) ! 1( $ ,( *$
!(* ! ! 9- % $0 ' $- '$ !
% ( $ $) ) $
% 6! # $ !(* $) ! 1$ $ : *$ 2
2S2 $
% $ $ !(
,( *6 # $
' ,$ $
%

(' ! $ ( !
'
) - $)$!! (
'$ !( ' ! $ )
'$ )$ * )$

$'
!(
'
) !(*
'(! *$ '$ $+ (
* ) *"' *1 $
$ " ! ) >
%) ! ! (
%$
$
,( * ! 9 ! $ ., ! - !( & +$ !(* %) ! $)
'$ )) !" ! $ 2

2 T2
) > $) % %$ # $ ) 0$
! 9 ! $ ., ! & !(* *( ( '$ )
(! $
) $ *%( 6 ! ) )) '$ ) 8 ; 2

2 2
) > ) *%( 6 ! '$ ) Y $ ) 0 ' # ( '
$ $ !( $ +$*$ - %) ! ! ( ! $ ., # $ '$ $ ( )) *$

%$
$! (); !2

2 2 $ (
'$ ,( * $, ! 4 # $ ( % (:$! $ ! $ ., ! - ,$
% (%( $ ! $ 0$ !( ,
$ )$ $ $ %( 1 )
- % $ $ '$! (
( '$ $ %( 1)$ 2
2 B2 ?)

,!

# $ ( % (:$! $ ! $ ., ! - ' 0 ' ) ( !()@)$!

BG
'$ ! 0
!! ( - $! ( * $ ) - $ *
$ %( 1 )
%$
!( $
$) (1:$!
% (%( - !( '$
' 0$ $ ) $
0$ P
0 ) $) % (!& $) % (' ! $ , ) !(* ! '$ ,( * ! $ 0 $)
$ )
(1
2
2 G2
!
$)$!! (
,( * ! 9 (1 $ $) $ ( ) 1( )
% (,$ (
$ ' 0 ! )
) !( $ +$*$ '$) 0$)) $' !
$) !( $ +$*$ - 8 1 )
!(*%$ " ! $ $!$ 6 $ %$ ) $
'$ $ ( )) *$
!(*% 5)$ *1 )$ $ $ % ;% $ % '
%$
$ $
)$
0$ ' 0 '$ ) % $ '$ '$! ( 0(! ! (
2 I2
$ (
$!
)$ *$ $ !(*
)
!
) >
!
*1 $

) >

$$ (
)2

>
$# % '$ $1 )) ' 1
$ %( 1 )
( %$ # " ( $) $ *$*1 $ 8 % ! %$
1$
$ - ,) %( 0 *$ $ $) ) $ $ $
*%) ! ! 9 $
$) ' 6)$
)
%$
$ ()' $ !( ,) ! $ ' ! $%6 ! $
%( 1 )
$
" !2

2 L2 $) ! (
)$ *
' *%) ! '$ $
% (!& ,. !- $,$!
6) ' *$ ( )- $ ()$ $+$ ! ! $ # " ) ,( * ! 9 8 '$ '$' 5 $
%
'$ )$ ' '$ % (%( ! ( '$ '$ )$ $# ! ( # $ $ +$ $)
,$ (*$ - $) 1(
$%$
$% $ $ ! (
6, # $ '$ '(
$
0 1)$ %
'$ ' '$ $+%$ *$ ) - $) ! (
5)$ *1 )$ $# ! (
* $*6 # $ # $ $% $ $ $ )$ ))$ $) % ! % ,. ! 1: !$ ) >
%) ! ! ( 0
)
$ ! 0$ %$
* ) $+%$ *$ ,. ! '$
' ,.! ) *%)
! 9 $ $) ) 1( ( 2
)

)(! =

$ !! 9

; 2

'$

+ ))$

(
*%
6! $
?( $ !
R$)(!
( 1 )2
")@)

0 ( 2 J( 4
0 ; 2 $
'$) ! *%2 . $ '$ ! *%2
!( $ 0
'$) ! *% 0 ( 2 $
%( $ ! ) 0 ; 2
) 0 ( 2 %$ ,.! $ $# %( $ ! ) 2
' $ ! % *$ 2 R$)(! ( 1 )2 $) ! 9 $ $ $ $
*(0 *$
" ,( ! 2
,! ) 2

$
2 2
) > $) ! *% 0
$) ! (
$) !( !$% $ '$ ,(
$ $ $
'$) ! *% 0
$
'$) ! *% '$ '
6, ! *$ $) ! *% 0 (

' 0 ) !9

(! 5)( ) % $ " ! '$ *


$
'$) ! *%- $ 1)
$) ! 9
(
!!$)$ ! 9 '$ )
0$ - ! )! ) )
!( :
'$ * $ %
) $% $ $
%$ * :6 '$ )$ ). $ '$ ! *%2

Num. 7544 / 10.06.2015

17536
BI

( '$ $ *

2 2 +%) ! $) ! 6! $ !( $ 0
'$) ! *% 0 ( %$ ) $
$) ! 9 *1
,( 4 !$
)- $) ! (
$ $ ! 6! $ !( $ 0
*1
) $+ " ! '
$ $
%( $ ! ) 0 ; - '$ $ *
$) $1 ))
$ ) > %$) ! *% %
'$ )$ 0 ! ( ' $ $
%( $ ! )- ! )! )
)$ $
%( $ ! ) '
*
$
! *% $ $ %$
!( :
'$
* $ %
) - ! )! ) $) %( $ ! ) 0 ( '$
!( :
'$
* $ %
) $% $ $
6, ! *$ $) ! *% 0 ( %$ * :6 '$
%$ ,.! $ $# %( $ ! ) 2
2B2 V , ! )$ 0 ! ( $ $ " # $ ' !( $ *(0 *$ $ $)
'$ ! *%
0 ( ! )! ) ) 0$)(! ' $ ! % *$ ' !( %) ! $)
% ! % '$ !( $ 0 ! 9 '$ ) $ $
*$!6 ! - %) ! ) ))$ '$ !( $ 0 ! 9
'$ ) $ $
) *(0 *$ ( 1 ) '$ ' ,$ $ !( ( !(*
")@) %) $ $
)6+ $ P '$'
) 0$)(! ( 1 ) ' !( $ , ! 9 '$) ' '$
); 1
) *
$ $ '( '$) ! *%- '$ , ! ) 8 %; $ '$
) $+ " ! '$ * " ,( ! %
'$ )$ ' '$ '$ ( ! 9 '$ )6+ $ )
*
'$) ,(
$ $ !$
)2
2G2 ) > %) ! ! ( 0
'; 1 * :
D
E- ; 1
$+
$ !( !) ( 2
2I2 $ !
( *$ ( )

)(! B=

$ !! 9 $)$! (*

" ! 2

)
$ ! 0$ %$
1 + D
E ;1

) $ ' '$ ")@)


$($ ! ( 6 D

$ ) ' , ! ) '$ $ ()' $ $) *(0 *$ '$ $ !( (


$ !! 9 0 ; *7
) > $) !( !$% $ '$ ! ( 2

'$

+ ))$
$

' 0 ) !9

*% $)"! !2 J( 4 $)"! ! 2 $
'$) ! *%2 . $ '$ ! *%2
B2 2
) > $) ! *% $)"! ! (! 5)( ) % $ " ! '$ !6 $ $) !( !$% $ '$ ,( 4
$
'$) ! *%- ) > $) % ! %
6! $ !( $ 0
'$) ! *% $)"! !2 $
%( $ ! ) $)"! ! 2 ?( $ ! ) $) ! (
$)"! !2 %$ ,.! $ $# %( $ ! ) 2
'$ %$ %( ! 9 %$ ) !6)! ) '$ )
$
'$) ! *% ! $ %$
)( $ ' ,$ " ! $ $ $ $) ! *%
0 ( $)"! !2
' 1 ! 9 '$ !6 $ $ %
) $% $ $
6, ! *$ $) ! *% $)"! !
(0 *$ '$ !6 $ $ $ $) ' ! *% $)$! ( 6 !2 $1 )) $!$
%$ * :6 '$ )$ ). $ '$ ! *%2
B2 2 +%) ! $) ! 6! $ !( $ 0
'$) ! *% $)"! ! %$ ) $ $) ! 9
%$
%(
!6 $ $ $ '( %
'$) ! *%2

J) + $)"! ! ))$ '$


2 %) ! ! 9 '$ ) ))$ '$
) !6)! ) '$) ! *%
$)"! ! ! $ %$
$ ,$ ! $ '
,( *$*$ 2
? ! % ' $# ) 1 $)$! ( 6 !2 +$*%)$ # ( '
'$ ) $,$! $ 61 '$
J ' 32
*% * " !2 ,$! $ '$) ! *% * " ! (1 $ !6 $ $ $
*(0 *$ 2 %$! ;*$ $ '$ * $ !!$)$ '( '$ % .! )$ 2
*% * " ! ! $ %$
!6 $ $ *(0 *$
%$ !( $
$)"! ! $! ) 2
) ! *% * " ! !(* ! *% ( !( $ 0 2 )$ ' *%" $ ) $
) $ $) !6)! ) '$ ! *% * " ! 2
*% ! $ %$ '
$)$*$ '$ !( $ = !( ' ! ( $! ) - $ %
!( :
'$ % $ 2
$ !! 9 $ $ '( !( $
$! )
% )@)$) '$, ! 9 ' *%$ $2
J) + * " !
0& '
%$ ,.! $2 ' !! 9 $)$! (* " ! 2 )$ '$
J ' 35<$ 3 $ >2 J( 4 $)$! (*( 2
$ $ '( '$ !( $ ) $ 2

*1
,( 4 !$
)- $) ! (
$ $ ! 6! $ !( $ 0
*1 ) $+ " !
'
$ $
%( $ ! ) $)"! ! - '$ $ *
$) $1 )) $ ) > %$) ! *%
%
'$ )$ 0 ! ( ' $ $
%( $ ! )- ! )! ) ) $ $
%( $ ! )
'
!6 $ $
! *% $ $ %$
!( :
'$ !6 $ $ %
)! )! ) $) %( $ ! ) $)"! ! '$
!( :
'$ !6 $ $ %
)
$% $ $
6, ! *$ $) ! *% $)"! ! %$ * :6 '$ %$ ,.! $
$# %( $ ! ) 2
B2B2 (*%
' ,$ " ! $ 2

$) ! *% $)"! !

( $

B2G2
) > )
:$! ; '
!6 $
'
$ $ %$
' 1 ! 9 '$ !6 $ $ %
)
# $ $+$ ! + (1 $ $)) - ! )! ) $) $1 )) $!$
!6 $ $ $ '( %
'$) ! *%- %) ! 58( ) !
!6 $ $ ) )) '$ %$ ,.! $ $# %( $ ! ) 2
B2I2 $ ! $ $) $( $* '$
! *% $)"! ! ! $ %$
$ ,$ !

1)

)( $

$ $) ' ! *%
%
'$ ) ,( 4 $
%$
%(
'$ *(0 *$ '$

%) ! 5)( ) '$ $ *
$ ' 2

B2L2 +%) ! ) $,$! $ '$ ) 61 '$ J ' 3 ) > $) %


' $# ) 1 $)$! ( 6 ! $!( $ +$ 5)( $
!( # ( '
* ) , ! ( *$ '$) *;1 ) $ !$ $' , ! ( ) $,$! $ '$)
$ $) 0 ( 2

! 9 '$)
!%
$ !(* $)
:( $)"! !

B2N2 $ ! $ $) *(0 *$ # $ $ ) >


!6 $ #
%$ $ $
$ 9( 8 8
! *% * " !- ! )! ) $) ' '$ ) ; 1 # $ '$ !
) > $) , ! ( *$ ' $ %$! ;*$ $ '$ * $ - !!$)$ '( '$
% .! )$ ! !)( ( - ! )! ) ) , $#A" ! % ;% '$ ) !6 $ #
$
*( $ $) $
$ ( - $ 1) ) $) ! 9 # $ 8 ' $+
$ $ $) ! *%
* " ! $) ! *% $)"! ! %$ # "
% .! ) ! $ ' $ *(
*1
*(0 *$ $! )
,( *$- %) ! ) ))$ ,( *$ ) '$ ) ' 6* ! )
))$ '$ ( $ >2
*

B2Q2 $) ! ( )$ !6 $ $ $ *(0 *$
" ! - '$ ! 0 )$ ). $ '$) ! *% *

*1 ) ! $ ! 9 '$ ! *%
" !# $! $
!( $

BL

Num. 7544 / 10.06.2015

17537
BN
$)"! ! $! ) 2
B2S2
) > $) ! 6! $
!( $#A" ! $ 2
B2 T2
%$

( !( $ 0

$$*
$) ! *% * " ! (
$%
%$
!( :
'$ % $ 2

'$) ! *% *
%$

" ! )$ $ $

!( ' ! ( $! ) -

B2 2
) > ! )! ) ) ,( 4 # $ $ 1) + $ $ '( !( ' ! (
$! )
% )@)$) - $ ( $) $
'$) !( $ # $ $) $!9 $ - $ ) >
$) '
* !( $ %( $
: , ! ) '$, ! 9 ' *%$ $ %
'$ )
,( 4 # $ $ 1) + $ $ $) !( ' ! ( 2
B2 2 $ % $ )$ $+%$ " ! $ '$ J ' 3 '$ <$
$) ,) + * " ! # $ 0$
$ % # $ $ (1 $
* " !- ! )! ) ) ,( 4 $)$! (*(
' /' $
$
'$) !( $ $)"! !- ) >
%) ! ! ( 0
)
$% (' )$ $+%$ " ! $ '$'
5)$ $+%$ *$ )*$
B2 B2 '$
!( $ ) $
)$
%
$ , ! 9 '$)
) $ '( $
)(! G=

$2

(
( !$% $ ' ( 2
) , ! ! ( '$ )$ ( $ 2
$) ! 9 $ $ *(0 *$ 8 *; !
# !9'
( 8 *; !
$
$
$ $) *(0 *$
? ! % '$ < 3 $ 2
J$ ;*$ ( ' ) ( = $ ,$ " !

*%)$ *(0 *$
0$ )2
( ' ) ( 2

, ! $) $)$*$ ,( *$ ) '$ # " !(


$ $ '( '$
) $ , ! 9- '$*(
$) ! 6! $ %$ ;' ! '$) !( $
'$ ) $% $ $ ! 9 6, ! '$ ) ,( 4 $)$! (*(
' /'
$*% - ,$
) % (' !! 9 '$ !( $ ) $ $
$ !(*% $ )$ ))$ '$ ) ' !! 92

'$

+ ))$
$

( ' ) ( 2

- ' , !! 9- $,)$+ 9

$, !! 92

,$! $ (%%)$ 2
$ )(
' ) 2 ) (2
%) ! ! ( $! (); # $ '$) (= $!( , - '
( 2
$ $)$! (* " # $ =
)$ - $% $ $ ! 9 $ # $*6 ! - $ %$! $
$)$! (* " ! %() > ! 92
)) *2
%) ! ! ( $! (); # $ '$ ' ,$ $
% '$ ' ! (
$)$! (* " # $ 2
? (' !! 9 ' ( $ $)$! (* " # $ %$ * :6 ' ! !
$ > ))2
* 9 '$ ) !(* ! ! 92

3- $ 1)
$) ' ! *%
! ! - $ * $)
$ ! 0$ %$
2

' 0 ) !9

G2 2 '$ , ! $ $+%$ " ! $ # ( ' $ $) % ! % ) % ' ( $


)$ $ $ ! ! $ . # $ - $) ! ( *(0 *$ ( ' ) ( *1 *(0 *$
8 *; ! *%)$2
G2 2 $ % $ ) $# ! 9 '
( $
!( ' (1 $
)$ $ $
*
' ! !$. # $ %
'$ ) $# ! 9- : , ! ) '(1)$
%$ (' !
$ %$! $ ) %( ! 9 $) $*% - '$ $ *
) 0$)(! '$

% (% ! 9 '
(
) '$ 0 1 ! 9 '$ )$ % .! )$ # $ 9
) ( - $ ! 0 ) $+% $ 9 * $*6 ! '
( 8 *; !
$ $ )$ $ $ *
' ! !$. # $2
G2B2 $) ! ( ) $ $
*$!6 ! '
! )! ) )
$
'
(
!$
$*%
) $# ! 9 # $ $) ! (
$
$* ( 2

BQ

(! '$ %$
0$ )

(
*1 ) $
*%) '
' 6 ! '$) ,(! $* ( '$ ) (
' 6 ! ) ,(!

G2G2 ) > $) % ! % '$ < 3 $ %$ $+%) ! ) % (% ! 9 '$ )$


( $ %$
$ % $ $) ,$ ;*$ ' $ ,$ " ! ' , !! 92
G2I2
) > $) ,$ ;*$ ( ' ) ( = $,)$+ 9- $, !! 9- $,)$+ 9 ( )$ ,$ " ! ' , !! 9- ) > )$ ))$ # $ $) $ +$
%) ! 5)(
!( # ( ' $ 2
G2L2 $!( & +$
! ( # ( ' $ $ # " $ % (' /+ ) $,$! $
(%%)$ : , ! 5)$ '$ ,( * # ) 0 2
G2N2
0$)(!
'$ , !
'$! 1$)
$
!( *
$! ();

) > $) ( !(*
( )(
' )- $) ! (
) $
'$ % (% ! 9 *1 )$ ! ! $ . # $ '$) *$' $ # " $ % (%
) $) ! 9 )( . * ! $ $ $) 0$)) ' $
( ( $
)
$
'$) ( %) ! 5) ! ( $ > )) ) > )
'$ )$ ,( '$ ( '$ ) 0 ' # ( '
!) , ! 5)$ !(*
( !( *
- $+%) !
) $ %) ! ! (
# $ '$ )$ ( $ ( ( $ - !(* )$ $!( , $ - ' - (
- $ !2

G2Q2 $% $ $
$ # $*6 ! *$ ) % (% ! 9 '
(
$)$! (* " ! !)($ $) 0$! ( ! *% $)"! ! * " !- ) > $ +
$% $ $ ! 9 %$
) > $) ,$ (*$ '$ ) %() > ! 9 %$ * :6
' (1:$! $ $*%
$ ) 0' # ( '
!) , ! ! ( !( ! $ ' ( $
$)$! (* " # $ % $ $ $ ) 0 ' # ( '
$ , ! 9 '$ ) $
)(
' ' ( - , $#A" ! $ $ 2
'

G2S2
) > ) )) * !(*
( $)$! (* " ! - :
(1:$! $ $ , ! 9 '$ ) )) * 1 ( 1 ' $,)$! ' -

, ! $) !()(
) > $) $,$! $

Num. 7544 / 10.06.2015

17538
BS
'$ $, !! 9- ' , !! 9

$ ,$ " ! $ ! ( % 6! ! $ > )) 2

G2 T2 $!( & +$ %) ! ! ( $! (); # $ '$ ' ,$ $


% '$
' ! ( - % ! % )*$
, (: - ) 0 () ' * ! (( $ ) >
) $,$! $ '$) ' ,$ $
% '$ ' ! 9 (1 $ ) 1 ( ,$ $ $ $ ) (1 $ )
0' 8 *
$ % ! ) 2
G2 2
$ 3
! ! $)"! ! $ > )) ! % 4 '$ $ $
$)$! (* " # $ - ,( * %$
$ $ '( 1(1
'$ ! $ $) , ! ( *$ 2

( $
!( '$

'( -

G2 2 +%) ! $ # $*6 ! *$ $) , ! ( *$ '$ ' %(


' $**
>$* $
* 9 '$ ) ,( * ! 92
)(! I= X% !

$(*" ! 2

'$

+ ))$

$*$ ;% ! = $ % )) %)
)$ % *$ 2
*$ '$ :( 2
)$ '$ ) ;% ! $(*" ! 2
)) 8 *62 $,$! $ 0 ) 2
*$ ;% ! = ) % - * ! ( !(% - $)$ !(% !6*$ ,( ( 6, ! 2

I2 2 +%) !
$(*" ! %$ $ %$
$*$ ;% !

% (!$ (
) > '
% $' )$
= $ % )) %)

' 0 ) !9

# ( '
0& '$ )$ ))$ '$ ) ;% !
*$ '$ :( )) * ( ( )$ $# ! (
! ! $ . # $ '$ )$ * $ ,( * '$ $
)$ % * 2

I2 2 $ ! $ $) % ! % ) '$,$! $ ;% ! '$ ) )) 8 *6= * (% 8 %$ *$ (% - % $ 1.!


* *$- $*%
'
* '$ :( : , ! ) $,$! $ '$ )$ )$ %$ ) !( $!! 9 '$) ' '$,$! $ 2
I2B2
1) $) %
' %( ! 9 '$) $)$*$
) > $ $) % ! % )
*$ ;% ! - !(*
) % - * ! ( !(% - $)$ !(% !6*$ ,( ( 6, ! $ ) > $) !( $ %( $
4 '$ :(
) > )$ 0 ! ( # $
$+%$ *$ ) * $ $ %$! $ ) (1:$! $2
)(! L= J. ! '$) $ )$

(
(' !! 9 ) $(

$ %$! ) '$ ) $) 0

'$

+ ))$
$

= $+%$ *$

'$

!8$) ( 5

( )$3- ' ) ! 9 '$) $*% !(


!! 9 '$ ) )(
'2
$
$) 0 2 $
( ) $ $
$ $%; 2
, ! " ! '$ ) ,. ! !)6 ! %$ $+%) ! $) *9 ;* !2
(' !! 9 ) ,. ! # 6 ! = 8 %; $ '$ ?) !H- *('$) ;* ! '$ 8(
$+%) ! ! 9 # 6 ! '$ ) $,$! $ ,( ($)"! !2
$ % $ ! 9 % (1 1 ). ! '$ ) ,. ! # 6 ! = ' ) ( 5!( % !)$
% ! % ' !$ $ 2
%) ! ! ( '$ ) ,. ! # 6 ! 2 ) )6 $ 2
J. !
!)$ 2
'( ! 0 2
) !) ;* !2 )$ '$ ) '$ $ ! 9 ' ( ! 0 2
J 9 , 9 !)$ 2
$ !! ( ,( *$ ) '$ )
)$ 2
? .! )$ ,( *$ ) !(
0$ '$ ) 6 (*= $)$! (
# H2
< ;
!(*%( ! 9 '$ ) 0$ 2

L2 2 $% ('

$ # $*6 ! *$

' 0 ) !9
) $+%$ *$

'$

!8$) ( 5 ( )$3 +.

!(* $) !6)! )
(!
(1 $ ) 0$)(! '$ ) )) *2
) > )$
!( $#A" ! $ # $ $ 0 '$ 0 (1 $ $) % %$ # $ 0
' $ ) " $ $ $)
'$ $ ( )) *$ '$ ) $( $ %$! ) '$ ) $) 0 - '$ $ ( )) 5)
) > #
0 *$ $) ,$ ;*$ $) 0 $ '$ ' ) ! 9 '$) $*%
!(
!! 9 '$ ) )(
'- $ 1) ) $# 0 )" ! $ $ *
$ $ - )$
$ $ !( $#A" ! $ $ ) $ $
!)$ 2 +%) ! $) %( )
)$ % $
% '(+$
(! '$ ) $( $ %$! ) '$ ) $) 0
) $ $0 '" !
$+%$ *$ )2
L2 2 +%) ! )$ ) * ! ( '$ ) ,. ! !)6 ! ' 0 '$ '$ $ *
,$ ,. ! - !(* ) ' ! 9 '$) !( $ $- ) $,$! $ ,( ($)"! ! ( $) $ %$! $
;* ! 2
L2B2 %) ! ) 8 %; $ '$ ?) !H %$ '$ $ ( )) $) *('$) ;* ! '$
8(
$ % $ $) $ %$! $ ;* ! $ > )) - % $ $
5)( !(*
%('$ ( "! ! ' 6) # .* ! 2
L2G2 (*%
) % $' !! 9 !)6 ! '$ ) $,$! $ ,( ($)"! ! *1
) $+%) ! ! 9 # 6 ! %( ) ' %$
$
$ ) > !6)! ) $) ! (
*1 $) $1 )) ' $+ !! 9 ) $ $
! " ! '$) ,( ($)$! ( 2
L2I2 ? $ $
)$
% '(+$ '$ ) ,. ! # 6 ! %
'$ )
8 %; $ '$ $ ( ) $ '$) % ! % ' !$ $ - %) ! 5)( ) ( 1 )
;* ! ) > $ $ % '(+$ ' ,$ $ $ ! )$ $+ $ !( !) (
(1 $ $) $,$! $ # 6 ! $ ! )$ * ! ( !;% # $ 2
L2L2
) > $) )6 $ '$ '$ )
)$ # 6 ! '$ ) * "
'$ )
)) *- : , ! $) $ , ! ( *$ '$ * $ $ > )) - $!( $ +$ $) $
% %$ $ ) (! $
! ) !(*%
)$ ! ! $ . # $ '$ ) ' ! 9
)6 $ *1 )$ '$ ) ' ! 9 " * ! 2
L2N2 $ ! $ $) % ! % ) % '$ ' ( ! 0
! ' $ $) $
$,$! $ (1 $ $) $ 8 *6- +. !(* )$ $ $ %) ! ! ( *"' # $ 2
L2Q2 $ ) > !6)! ) $ > )) $) ! (
*1 )$ *
$ 0$ $ $ )$ '$ $ ! (
' ( ! 0$ - ! )! )

' # $
) ! 0 '

GT

Num. 7544 / 10.06.2015

17539
G
*(
' ( ! 0 %) !
)$ ' '$ (1
'$ %$

) ))$ '$ '$ $ ! 9 $!( $ +$ )


) ' ! 9 '$ $ $ # $(); # $ 2

L2S2 +%) ! ) $#A" !


!( !) ( (1 $ ) $ $
!)$ !(* )
) > !9'
!( 0$ $ '$ ) , 9 )

'$

'$ % (!$ ( '


$ !! 9 $ ! '$ - $+ $
)) 1$ ' - $!( $ +$ %) ! ! ( '$ ) $ $
; (% $ *$' !
) > $) 0
$
, 9 !)$ 2

L2 T2 (*%
)$ % ! % ) ! ! $ . # $ '$ )$ #
$ $ !! (
,( *$ ) '$ )
)$
%
'$) % (!$ ( $ # " $ * ,$ $ $ 1)
!(*% ! 9 #
0 $ $ )$ #
$ $ , ! 9 '$ )$
$ $ $ 0() ! '$ 2
L2 2 $ ! $ ) $
!(*%( ! 9 $ # H
'$ # H 2

!
;* !
$)$! ( - $*%

!)$
%
$) 0(! 1 )

'$ ) $
$ %$!., ! '$ ) ,. !

L2 2 (*%
)$ % ! % ) $( $ ' , ! ! 9 $ 1) )$ $ $
)* !(
)$
$ # " $ (1$ ! )*$
: , ! ) $!$
'$
) $+ " ! '$ (0$ % .! )$ $)$*$ ) $ $) * ! '$ )
, ! ! 9 '$ )$
$ !! ( - ! ! $ >
) $ % .! )$ ,( *$ ) ' $ %$! ) $ & !(* $) $
$) 1( 9 '$ < - %
'$) % (!$ ( $ # " $
%$$ $ 2
L2 B2
) > ) 8 ;
) !(*%( ! 9 '$ ) 0$ - $+%) ! ) $(
'$)
%
'$ )$ $0 '" ! $ $+%$ *$ ) $ # " $ $!()> - !(*
9 ) ' ! 9 '$ ,(
) $,$! $ (%%)$ $) 0 - $) ! (
)$
% (% $
'$ ) * "
* "
*1 ) $( '$)
%$$
! ( ()( '$ ) 0$ $ , ! 9 '$ ) $*%$
'$ )$ % .! )$
# $ $) ,( * 0$ $ ! ' %$ .('$- ' !
) *$
$ $* "
* " 2
L2 G2 $ ) >
$ )$
2
?

'$,$ ' $

' (1 $ )$ , ( $ $ '$ ) ,. ! '$)

= !(*%$ " ! !(* ! ! 9 ) A. ! 2


= !(*%$ " ! * $*6 ! !(*%$ " ! $ 16 # $ $ ! " !
= !(*%$ " ! '
)2
= !(*%$ " ! % $ ' $ % $ ' $2
= !(*%$ " ! $ (! ) !.0 # $ 2
= $
' ! 0 $ %$ $*% $ $'( 2
= !( ! " ! $+% $ ( ! )
)2

$! ()(

1( ' # " & )


#
9 $) $ $)$*$ ,( *$ ) &
! !(*%)$+ - *1
* ( $ ,(! *$ ' 0$ ( # $- % (1 1)$*$ - ! ' %$ (
1$ $ 1) $) $ % (% 0 )( (1 $ $) # $ ) ! $ ! 9 . ! ) %( $ ) $ 0 ' 2
$* %$
$
$ $ 3 ,( *
$ # " $) !(
% (!$' *$
'$ $ ( )) $
$ # '
' '$ )
1:$! 0 2 R
+.- $ ) ' ,.! ) $ 1) # " 8 ' $ $ 3 (1 $ )
- (1 $ ( - # " 8 ' % $ ' $ $) ( $ 1 + ))$
(1 $ $) # $ )
& $) # $ %( 6 $ ) $ ,( * ! 9 %$ ) ,
2
%) !
! $ ! $ ., ! % (!$' *$ )- $ %) $ $* *
$) %
0 )( $) # $ $ $) $ *(*$ 0
$ )$ ! $ ! ( %)6 # $ *& *%(
) $
!$ '" ! $ ) ! )
'$) %(1)$ # $ $ 0 % $!$' - %$ %('$ $ * '$ * $ *& '$# ' )$ % (' !! (
. # $ '$ ) (
"%(! 2
V , ! ' ) $!$
' $ 1) $) %
'$ % ' $ ) ! ! ( (); ! '$ )$ * ,$ ! (
. # $ - & %$ $ % $
5 $ !(* % $ $
$ ( !(
!(* $ 1) $) 0$)) ,( *
*. * # $ $) ) * $ 8 ' '#
$
* "
6*%)
!(*%)$+ 2 ?$
+;- 8$* '$ %
'
%) $: *$
!) = $)
% *$ &
$
'$ , !
) > ) '$ % * " # $ 1: $ ( ! $ ! 9 %)6 ! P $) $ ( & ) !(*% ! 9 $ $ $) (1:$! $ ! $ %(
) $ )
%$
)
2
1) '$ $ $ '( 1 $ - $) ) * $ %('$
) > )); # $ 8 ! $ - 1$ %$ # " $ 0 ,$ '$ '$ $ * ' * $ - #
0 $ )
$ ! 9 $ $) ! 9 *1
$) $ ) (1
- +. $ $ ) $ % ;% (% 9 (1 $ %$ # " ) ,( *
. ! & *& 0 )( $
! ( ( ) $ 2 ( +;- $) : ' 6 * ))( $) '$ $ ( )) *$
'$ ) $ %$ !$%! 9 . ! ) $ ! % ! '
*$ ! 92
$ 3 ) $ ( '( !( !$% $ $ 1)$ '$ ,( * ! 9- )
1:$! 0
$ ) %$ !$%! 9 (1 $ )
( '$
! $ ( > %
' $ ( %) $: *$ = #
$ ) '$
! ) # 8
$) $ ) (1
2
$ $ $ - J( *$ '$ )
% $ & %(
) ) *
1 $ ;) ' !(*%$ $ ! ) '$ !( ! " ! $+% $ 9 ! )
) %$
: '
* ))( ) %$ %$! 0
'$) # $ 8 !( '$ !(* (1 '
) )) '$) $*% - %$ *$ $
0 9 %$ ( ) (1 $ $ $ ! *% '$ !( $ +$*$ 2 F ' - % $ $
$) % (' ! $
. ! - 1! 5
)( ! ( (); ! *$ - '$ , ! 5)(
) > 5)( %$
'$ % & %('$ $ 1)
!( $ +$*$
# $ ,( *$ $ ) % ;% '$ '$ ) ! $ ! 9 . ! 2
'$ $
%$ $
$ !(*%$ $ ! )- )); # $ %( ) ^ $ '$ J( *$ '
&
!( !$%! 9 8(). ! '$ ) ,( * ! 9 . ! = , ! )
) ) * !( $ +$*$ - ! ( )*$
* 1)$ - '$ )$ ! $ ! (
. # $ '$ '$ )
,
) ( $ ' $ P ,(*$
) ! % ! ' 6) - : . ! . ! %$ ( )- - , )*$ - $) $) $ ,
!$
$
;) '$ 1 $ $' ! 0$ 2
: ' 6
)*$
'$ $ ( )) ) !(*%$ " ! ' % $ ' $ % $ ' $- ,(*$
! ' 0$
'( $ ) 1 ! '$ ,(
8 ( ( 6, # $
$ ) $) 1( ! 9 '
% (!& ' 0$
!9
$,( 4
'$
* $ ) ( (* %$ ( )2
) *
'#
6 !(*%$ " ! $ $ %$!., # $ $ )

Num. 7544 / 10.06.2015

17540
GB

$ % $ ! 9 '$ '(! *$ ! 9 6, ! - %)6 ! - 0 )


' (0 )- $) 1( ' ' !( ' *1 $) !(' $ 1) %$ ! ' ! )
! ' "%(! 2
) 1 ' - $ % $ & '$ $ ( )) ) $ %$ $*% $ $'( , 0(
# $ ) ) *
) >$ )$ $ $ %( 1 )
- %) , !
$) $1 )) - % $ $ '$! ( $ 1) ! $ ' 0 ) ! 9 '$) % (' ! $
. ! - $+ $ )$ $ $ % ;% $ !( !) (
0)
) $, !6! '$) % (!& ' % $ $
$2
$ %$! $ ) $)$*$
0$ ) - $ , $!$ 6 $ ( ) 6 $ )
) > ! 9 !( $! '$ ) $+% $ 9 ( ) $ !
$ # ) $0() 6*1 ,( * )- $) !( $ +$*$ '$)
$ *$ !( !$% ) $ %$!., ! - ) !(*%$ " ! * $*6 ! $ ! " !
$! ()( - ) 7 " ! '$ ) !(* ! ! 9 ' (0 ) )$
- ) $+% $ 9 $ ( *(*$ '
!( ! " ! (! ) !.0 ! - $ $ %$ ' $ '$ 0
) ,( * ! 9 $
) - $) ,(*$ '$) '$ $ ( )) *$ ( $ 1)$ ) ! '$) *$' *1 $ 2
$ 6 !( !$1 ' %$ *%
5 $ ) )) '$) '( ! ( '$)
+ ))$ 2
#A$ 9 ,( *$ ) & 1( ' !(* (
> $) !(
) )) '$)
'(
3 '$ ,( * ! 92
$ %) $: ) $ ) ,( * 0 '$ ) % $ $
$ & *%(
,+
$
!
'$ 1 $- & $ $ ! ) # $ $ $) ! ( $ ) ! $ ! 9 '$ )$ (1 $ '
*1 )
$
1 ! ! 9 ! ( (); !
$( 6, ! %$ ) * ))( !(*% $ 9 %$ % '$) ) * $ ) !( $! ' ! 9 '$) % (' ! $
. ! $
$*% $ % '$ $ *
-:
%
-$ ! )
- # $!
- ' $ 3%) ! '$ - ! $- 0 '$( - $)$0 9- $ !2
$ 6 ! % *( ' ) $ ) '(!" ! ' $ $ 6*1 ' % $ $
$ # $ $ !(*1 $ )$ $+%) ! ! (
(1 $ )
%
'$) $ ( $ !(* '$ - '$ '$) %
'$
0
,( * ) $ $) ! 9 *1 $) $ $ (
(! (! )
)- $
% $ $ # $ ) 1 $ $ $ ! ) '$
& '$ !(
%)6 ! *& # $ '$ !(
8 ; !P %$
$
9- 8 6 '$ 1 ! 5 $ $ )$ (1 $ '
) % $ " ! -# $&
$*%( ) $ ( $ )$ (1 $ - $ 6 ! '$) '(!$ !(*1
$) !( !$% $ %)6 ! 8 ; ! '$
* $ # $ ) ) * (1
0 9 )(1 )
$ $) ! ( ' '$ )$ (1 $ ' 2
$ ). - J( *$
'$ )
&
% $ " ! *%(
'$ !(
$; ! - : # $ , ! )
) ) *
) 1 $ ,( * 0
! )2 F $!(* 1)$ # $
! ' ! *& $ $) % *$ ! $ )$ 1$))$
' ! ( ) = # $!
-%
-$ ! )
%) ! '$ P ' ) 1 ' - $) !(
'$) % *$ !
'
* :(
*%( 6 ! ! ( (); ! $ $) $ )$
$ ( ) $ )$
- $ % *& )) 3 ' '$ ) ! ( ()( 0 ) '$ ) ) * $2 ) $ ( !
8 '$ ' $
%
* 0 '$)
$)$*$
$1
$ $) % *$ ! = J( *$
'$ )
- 8 6 ' ! ' *& $ $) $ )$
- $ )$ ! $ ! (
, !(%)6 # $ - 0 )
' (0 )
,( *$ ) $ $ ( - !(* 9 ) ,( ( , - $) ! $- ) $)$0 9 ( ) % (' !! 9 '
) ' (0 )2
F *%(
# $ ( $ % (' / !
' 0 9 ! ( (); ! $ $ $) % *$ 3 $) $ ( %$ # " ) (1:$! ,( *$ ) %$ ) ,
1 + ))$ ( & $%
)
%$
' $
9 $ $ ' $ # $- %$ '$) % '$) $*% - $ % (' /+$ $+% $ ( $*1)
) )) '$ ) 8 ; '$ ) 8 *
2
) 1 ' - 8 '$ ( %$ )
*%( 6 ! # $ $ $ %$ ) *(' )
'
'$)
+ ))$
( $ )$ ! $ ! (
. # $ $) ! ( '$ *1 )$
$ !" # $ - ) *7 ! ) '
2 J )*$ - 8 '$ ' $ *() $ !(*% $ # $ )$ ! $ ! ( %)6 # $ ! ) $ $ * :( 6 *$
% $ $ ! 9 * ) *"' 2 F %$
$ $ ! )- *1 0
),
- # $ $) ) * $ 8 $ $1 $ ) $ % ' ' ! ! 9 $! '6
,( * ! 9 16 ! $, ! 4 $ !(*%( $ 0 )
' (0 ) 2
' 0 9 $ '( ! ( '$ )
%$ *$ ) !$ $ '(!$
1( ' $) !(
'$ $ ( )) '$ '$ ' ,$ $ $ ,(! *$ - : # $ %('$ (
> 5$
)$ ,$ *$ $ $' ! 0$ $
% $ $ # $ )$ %( 1)$ ! " ! $ # $ $ '$ $! $ $ $) % *$ ! $ %('$ $ ()' $ $ $) $ ( 2 +. * $ +- !( 0& ' $ % $ $ )
! 9 ,( * 0 % "0 '$ ) ) *
0 ) $)
'$ !( $! ! 9 '$ !( $ +$*$
'$ $ $ $ $) $ $ 3 '$ ) $+% $ 9 , !(%)6 ! - 0 )
' (0 ) *1 $) # $
$ !(*$ $ ) $ % '$
+ ))$ 2 V
*1 4;- &
$ )
$' ! 0 # $ )$ ,$ *$ $ '
) '$ 1 ! 0 ) > ! 9 !(* %('$ $ 1)( - K H - ,; * - %6 $
K$1- $ !2- , ! ) $ ) (1 $ ! 9 ' ! 1 ) *%(
'$ !(
-:
'(! *$ ( * $ P & %$
,$ *$ '(!$ *% $ ! ' 1)$- $
$*% $ $ ! (*% $
) % (1
! '"* ! $ )
) > ! 9 '$) ' * $ )2 $ ,$ *$ $
' (0 ) %$ *$ $ % $ $
) ) * $ $) !(
6, ! '
* $
! 0 % ;+ * +; ) ,$ # $ ) * :( '$) ( $ ) * $ - 8 $ ' - $ $ $ % $' ! 0 ()$ $ \
'
) ]- *1
'$ !( $ +$*$ ) '$) *$' '
)2
*$ ('()( ' % $ $
$ $ 1 6 \!( & +$ %$ : : ]2 $ * $ - $) ( $ 1 + ))$ '# +$
;) ' 1 $ 8 ; ! - * ))( $ $) $ 0$)) '$
!( !$%! 9 , )( ;, ! '$) *9 - ) $ ' '$ % (' !! (
. # $ $) *%)$*$ ) ! $ 0
- , )*$ - !(* # $ $ 1) + !(*% ! ( $ $ $ ! $ ! (
. # $
' ) $ - '# +$ $) % (% $
%$ ( ) ! . ! # $ ) (! $ '$) ,
$# $ +2
<$* '$ %$
$ ) ) !(*
,; * *%(
'$ '$1 (1 $ # " $ & %$
- %$ !( $
. ! - %$ *%( 6 ! '
( (1 $ ) $ - %$ * :
GG
' $+% $ 9 . ! ! ) 0 )( ! 9 '$) % *(
. ! '$ ) (
) $ %$ '$) ))$ '
$ P %$
- $ ) *$
# $
%( 1)$- $)
J )*$ - : # $ (
%$
' ,( ' $ ) $ (1 - & %$
(! ) # $ %$ *$ $ # $ $ '
$ *$2
$ $ $ - !( 0& $) ! (
$*% $
)- '7 $ - !) $ - $ !2
*1 ( +;- % $ $ $* !( $
# $ $) ( $ ,
! '
# $ $) %$ *$ *%) $) $ %
'$ 0
%
: ' 5)( $
,
,( *$ % '$ % *( ! )
) '$) %(1)$ - %$ $) 1( : . ()0$
(

! $
)(! = ) ( . $

!(*
2 $
" ' ) 8
) * $ $+$ !
)$ "! # $
$ # $ !(*% 3$ ) %
)
*1 $)
$*$ # $ '(

6'
$) $1 )) ' 0 '
,$ *$ $ '$) $1 )) $
$+%) ! ! 9 %)6 ! ( $ " !
$
%(
) ! $ !9 ',

) $) $1 )) !()@) 1(
- 8$ $
%2
'
(1 '
$) !( ' ! (
9 '$ )$ (1 $ = *$!$
$- ! 0

,( * $
$
;) ' 1 $ !(*%$ $ ! ) . ! '$ !( $ +$*$
$( !(% 6! ! ! & +$ !(* ' ) !(*% (*$ ( - $ 1)$ ) ,
' (1 $ % (%( $
. # $ # $
' $ 3
*9 ( ) " ! ) $ " ! % $ !( 0 $2

' 0 ) ! 9 '$ )
'$ )$ *

J( *$

+ ))$
$
. # $2

(
'$ , ! ! 9 '$ ! %! 9 '$ )
%$ $2
6) '$ ) "! ! ) $*6 ! '$ ) %
)$ ! )
2
$% $ $ ! 9 *1;) ! 2 $1 (1 $ $) $+$*%)$ *& $))$0
)
%$ . ) 1" ! 2
5 0$
! 9 (1 $ ) $) ! 9 $ $ )$ %
$ %$ $ )$ * $ 1 )
'$ 8 $ ' 2
0$
! 9 (1 $ )$ !(
!! ( *$ ). # $ 2
5 6) '$ )$ $) ! ( $ $ * $ $ ) $ $) *( *$ *$ ). ! '$
( $8$ $- '$1 (1 $ )$ ) 1( '$ $! $ ! 9 $,$! '$ $ $) $ )$
$ $) *( *$ 2
' '
%$ $ ) %$ . ) 1" ! = ) * 2
5 +$*%)$ '
%$ $ ))$0 . ) (*
R )$ !
= ) (0 '$)
0 )) '$ ) R )) ( - ) (0 '$ )
3
!( % ( ) 1 ! '$ )
:
' )!( 2
" $ '$ !(*% $ 9 ( )= ! 0 ! 9 '$ !( $ +$*$ % $0 * $ *$ '$ ) $ ! 9- $)$!! 9 '$ ) ,( * ! 9P *$*( > ! 9
$ $ ! 9 '$ ) ,( * ! 92
? (% $
$+ ) '$ )
! 9 !(* ! 0 = '$# ! 9- !(8$ " !
!(8$ 92
$ %$! $ $ ) 7 '$) ))$
$2
! ( ' $ !! 9 !(* ! 0 D!( 0$ ! ( - $ $0 $ - !()@)(# -

'$ )
+ ))$
$

' 0 ) !9

2 2 $!( & +$ )$ ! ! $ . # $ % ! % ) '$ ) %


)$ ! )
%$ $ ) > ) $ $*6 ! )$ ! ! $ . # $ "! # $ %
' $+$*%)$ $))$0
'$ ) %$ . ) 1" ! - '$1 $ (1 $ )$ %( 1)$
$+%) ! ! (
*1;) # $ '$ )$ % (' !! (
%$ $
) > !(*
$+$*%)$ ( $8$ $ )$ ) 1( '$ $! $ ! 9 $,$! '$ $ $) $ )$
$ $)
*( *$ 2
2 2 % $) $
)(1 )
$+ $ 5 $ !( !) ( - %
,( * ! (
*1 ) $ ) *
'$ % (' ! $
. !- 0)
* ))( 5)(- $+%( '$ * $
))$
$ (' ! * ( 2

) > '$ * $ ! . ! $+ ( ( ) ! % $ '$1


$+%( ! (
$! 0
$ - $+%) ! $) % (!& $
$ ) $) 1( ! 9
$) $ ) - ,$ % (%( $ ( '$ %$
(
> ' $) $ ' !
) >

Num. 7544 / 10.06.2015

17541
GI

'$1

- $ !2E2
" $ ) A. # $
( ) A. # $ = ! - * $ *$
!( !) 9P
!((%$ ! 9- ( *$ '$ !( $ - ,9 * )$ '$ ! *$ - $ !2
" $ '$ !(*% $ 9 )$! ( = 1 - '
'$ % & '$ ) )$!
2
" $ ' $+% $ 9 $ ! = %) , ! ! 9- $ ! %
- $0 9 $$ ! %
2
J( * '$ % $ $ ! 92
%) ! ! 9 '$ )$ ( *$ ( ( 6, # $
* ! ) D
$ '$ %
! 9!( !( ' 4 $ $ $) $)$*$ '$ ) ( ! 9- 7 '$ !( $! ( ( ! ( ) $ !2E2
)(! = $

! )

$ '$ )

% $-

$ (%( 6*

?"

2
$

+ ))$
' 0 ) !9

$!( $ +$*$ '$ )$


$ ! ) $ '
$
:6= $ (%( 6*
2 2 $!( & +$ ) %()( '$ )$ ! ) $ $ !) 0 '$ $ )
$
:6?" %$
%$
) > $ )$ ! ) $
$ ) ' ,$ " ! $ $ * $
' '$) ,$
. ! $))$0
1
5 $ $ $ $ # $(); # $ 2
'$ ) $
) $ - ) $ %( 1)$ $) ! 9 *1 ) , ) '$ ) %$4 2
6) '$ ) 7 '$ ) * $ '$ )
)
$ $ $ ! ) $ - ) $) ! 9
*1 ) , ) '$ ) %$4 2
2 2 '$ , ! )
$ %! $ $) ! 9 *1 ) $ ! ) $ ) > )
% $2 '$ , ! ! 9 '$ )
$ %! ' ,$ $ ! ! 9 *1 ) $ ! ) $ 2
%( 1)$ $) ! 9 $ $ ) ,( * '$ 0 ' $ .%! )$ * ,$ ! (
# $!
. # $ - $) ! (
) !( ()( $ .%! *1 $) %('$ %(). !- '$1 $
5 $) ! 9 $ $ ) ! )
$'$ 6
.!() - )
$ '$ ) # $!
(1
(1 $ ) '$ ) *$ $ ) $% $ $ ! 9 '$) J 95 & 2
! 0 )2
5 $) ! 9 $ $ )
$) %('$ %(). !2
2B2 '$ , ! ) "! !
0 '$ )$ %
$ $ .%! $ $ (1 $
5 '$ ) *$ $ ) $% $ $ ! 92 J 95 & 2
$% $ $
0$ - $+%$ *$
) "! ! '$ ) $ !6 ! !(*%
)$
6) '$) * $ ' - ! ) $ ) *( - **( )
$
$!! 9- )$ $ $ ' ,$ $ %$!$ $ ! ) ; # $ $ )
! )
$ .%! ) $ , ) =
!( 0$ " ! $ *1 ) $) 9 : '$(!
2
%$' - ,
- (1:$! $ *%
!;, 2
?
$! )
'$ , ! ! 9 '$ ) "! !
0 '$ ) %
$ .%! = ) $ # $* > ! 92
2G2 ,$ $ ! ) $ ! )
+ $ $ $ !( '$)
$ $ '$
2
5 6)
$+%$ *$ ! 9 *1 ) "! ! % ! ; ! '$ ) $ !6 ! 2
5
()$ '$) % *$ $*%$ '(
2 0$
)$ !)
%(). # $
$) ! 9 $ $ )
'$
0 )
'$ %(). ! 2
. # $ ' $ $ %$!$ $) ! ( ) "! ! '$ ) $ ! )
$ $ !(
(*% ! 9 $ $ ) $ ! )
'$ )
) - ) $) ! 9 *1 ) $
*1 ( ! ) $*1)
2
, ) 2
(1 )
(1:$! $ *%
2
2 $!( $ +$*$
'$, ! 9 '$ ) "! ! $ ! ) ; ! '$ ) $ !( 2
' '$) * ()$ '$) % *$ $*%$ '(
= $)
$ $ '$
2
GL
$) ! 9 ' $ $ * ()$ *1 ) 8 ; '$
!$ '" ! %(). !
(! )2
5 0$
! 9 (1 $ $) ( ! ) $*1)

'$1

(1 $ )

'$ ) "! ! '$ ) $


)(! B=

!( 2
(

$ '

(
'$ , ! ! 9 '$ ) ,) " ! '$ )$ ! ) $ '
% $ ?"
$ $)
+$*$ '$ )
$!2
6) !(*%
0 $ $)
! ! $! )
$ %! , ( $ $ 2
0$
! 9 (1 $ )
1" ! !(* !($
)
$!= '$ , ! ! 9 '$ )$
>( $ ' ,) " ! 1" ! '$) $ $ ). ! )$ (1 $ *&
$% $ $
0$ ) (*
R )$ !
2
# $!
5 '$ , ! ! 9 '$) ( . $ (! ) ,( * ) '$ ) # $!
$ 2 $) ! 9
$ $ %('$ %(). !
2
5 '$ , ! ! 9 '$, ! 9 '$) $)$*$ !(
$ $ ! ) )$ %()( $
# $! ; # $ ,( *$ ) 2
5 ,$ $ ! ! 9 $ $ $) $ ( '$ !)6 ! = '; !- :; ! !(
2
"! '$ J.' $ 2
' '$) ? $ 9 !(* $+$*%)$ '$ ) $) ! 9 $ $ ) %(). ! - ) $) 9
) 2
6) '$ ) *1()( $ ) $% $ $ ! 9 '$) '&
$! 2
0$
! 9 (1 $
$ !)6 ! $! ) $% $ $ ! 9 '$) !( 8 *6=
,( 4 - $
)
'$ ) '$ 1$))$ 2
! )
5
"! ! '$) 1 ' $ $ 1 ( >$2
5
' '$ ) $0() ! 9 '$ ) ,( * '$ '$) 8 $
*$ $ %! ,
) $+% $ 0 8$)@)$ . ! = ' ,$ $ ! ! 9 $ $
! !- !)6 ! 8$)@)$ . !2
5 6) '$)
) *$ ) $+% $ 0 $ )
8$)@)$ . != $*(! 9 $ 9
' *6 ! 2
' ' (1 $ '$ $ * '$ %$
,$ )$ ' ,$ " ! $ $ $ )$ $ %$ '$
)
$!2
$) ! 9 '$ )
$! *1 ) $ ! ) $ ( %) ! ! ( %( $ ( 2
5 (*% ! 9 $ $ ) $ ! )
$
) 1" ! = )
* ' )+2

(% =

"! 2

+ ))$
$

' 0 ) !9

B2 2 '$ , ! )
! ! $! !(*%
5)( *1 )
$ %! , ( $ $ ) > ) # $!
$ - $) $ ( . $ ,( * ) (! ) - $+%) ! )$
%
$ $ ! ) '$) $ $' , !
' ,$ $ ! )$ $ %$ $ )
$! %
'$ )$ '
$ ' ! %) $ )$ %$! )
$,)$! '$ $ (1 $
'$ $ * '$ - $) ! (
)
$! *1 ) $ ! ) $ ( %) ! ! (
%( $ ( 2
B2 2
) > ) $ %()( $
. # $
$% $ $
0$ '$ ! 0 ) "! ! '$ ) !$
'$ ) :( $
$ $ $) ! 9 *1 ) $ ! )
$ * ) $
,) " ! $ %( $ ( *

$ $ %) ! '$ (1 $
6* ! '$ , ! ) %()(
$ - 0$
$) $ $ $!
,$ ! ( $ ) 2

B2B2 $!( & +$ ) $ * ()( !( !$% ) '$ )


) > 5)
!( $! *$ $ ! 0
( ) $ ! $ '$ ) 6*1 %$ ( )- ! '"* !(! ) ( % (,$ ( )- ))$ !(*% $ 0 *$ $+ ( '$ ,( * ' 0$ ( 2

Num. 7544 / 10.06.2015

17542
GN

$ 6* ! $ =
$ ! %! 9 '$ ) "! !
' '$ ) !( ()(
'$) $! ( ( *$ ) 2
,$ $ ! ! 9 $ $ )$ ' 0$ $ "! # $ = $ $ (1 $ ( 2 ';! '$ 2 (
(1 $ $ $2
1:$! $ '$ ) ! )
$ = , $ - ,$ *$ $ - :( $ 2
) $
$) $ $ $!=
%()(
# $! ; ! 2
$*$ ) $
$! ( !( ( 6, ! 2
"' !(*"' 2
0$
! 9 (1 $ ) $
,) " ! $ $) $ $ ! )2
? (% $
$+ ) $
! 9 !(* ! 0 = '$# ! 9- !(8$ " !
!(8$ 92
( () ' ! 9 '$ ) $ * ()( !( !$% ) $ %$!., ! '$ ) 6 $ 2
)(! G=

*%$ (!! '$

)= (* 2

+ ))$

'$ , ! ! 9 '$ ) ,) " ! '$ ) ! )


$ $ $) +$*$ '$ )
(*62
6) '$ )
!$ '" ! 8 ; ! '$ ) ! )
(*
) $' $
2
$1 (1 $ ) *%( 6 ! '$) )) . !(* ))$
!(*
$ (%$
$
'$ ) $
!$ '" ! $ ) 2
$!$'$ '$ )
(*6= '$ , ! ! 9 '$) $)$*$ !(
'$ )
$
!2
# $!
$) ! 9 '$ ) $
!
%(). ! (*
) 2
5 !
)
* (* 2 J ' ! 9 '$ R )" ! !(* !();
(* 2
5 '$ , ! ! 9 '$, ! 9 '$ )$ %()( $ # $! ; # $ ,( *$ ) %$
* :6 '$ ) $ ' ' (1 $ '$ $ * '$ =
5 ,$ " ! $ $ $ ) '(* - )
) 0 )@) (*
D $ $ '$ ) 0 )@)
(*
'$) ? )*$ ?() E2
5 1 .) ! (*
) $ $) ! 9 *1 )$ $ )& $ !
$ %( $ ( 2
' '$ ) $' , ! ! 9 ' (1 ! 0 )= #A$' ! $ D?$Z ( ' 8$)0 E- 0 $
'$ !(* ! ! 9 D 4 '$ ) R
R )" ! E ! (*, ) D ! '$
1 $ E- %(
) $ D
3 '$ ) $ )%E2

' 0 ) !9

G2 2 '$ , ! ) ! )
(*
) $' $
!(*%
5) *1 )
! )
$
) > ) *%( 6 ! 8 ; ! '$) )) . !(* ))$
!(*
$ (%$ ) $
!$ '" ! $ ) 2
G2 2 '$ , ! )$ (1 $ # $! ; # $ '$ ) ! )
(*
%
'$) $)$*$ % ! % ) ) > $ * )$
(0 ! ( "! # $ $ )$
$' , ! ! ( (* $ $) ! ( ) 1 .) ! (*
*1 )$ $ )& $
!
$ %( $ ( !(*%
$) %)
'$ )$ %) $ '$ ' ,$ $ $' , ! 2
G2B2
) > ) "! ! '$ ) %
) , $ ! '$) *( !- !(*%
)$
%) ! '$ '$ ) ! )
(*
*1 )$ $,$! '$ $ ) $ *(*$
! ) $2
)$

G2G2 $) ! ( $) $ $ (*6 $) $
!
'$) $ $ ! )2

$! !(*%

5)(

*1

GQ
! R 0 ) $ (1
- 6) '$ )$
(0 ! (
"! # $ $ )$ $' , ! ! ( (* $ ) ,) " ! ' $ (1 $
) # $!
%( $ ( 2
0$
! 9 (1 $ $) : ! *$
# $(); ! '$ ) )!7' )+2
0$
! 9 (1 $ $) $ $ (*6 '$
'$1 (1 $ ) $
$ ) '$
?( !$) , ) '$) $ )$
2
! )
5 ) ! *$ '$ ) > ! 9 $ )$ $ ! ) $ 1 ( ' $*%$ '( 2
5 6) '$ ) *1()( $ ) $% $ $ ! 9 '$) '&
$*%$ '(
5 0$
! 9 (1 $
$ !)6 ! (*
) !;% ' $
6
* :6 '$ )) '$ * 1 $2
) $ * ,$ ! (
. # $=
%
(* 2 "! ! '$) , $ ! $) $ $ ' $ )$ $ $
# $(); # $ '$ ?(*%$ <$ ! )62
"! ! '$) *( ! (*6 )$ $ $ %) ! ! ( 2
' '$ $ $
# $(); # $ 2
0$
! 9 (1 $ )$
%) ! '$ (* $ = *(1 ) - (1:$! $
' *$ 6 - ) $
,) " ! %( $ ( $ ) 8 ; '$ ) 2
) $
$) $ $ (*6=
$*$ ) $
$! ( !( ( 6, ! 2
%()(
# $! ; ! $ )2 (*% ! 9 *1 $) $ $ $!2
0$
! 9 (1 $ ) $ $) ! 9 *1 $) $ $ $! ) $
,) "
$ $ ! )2

!9

2
$

%$

! $ $)

)(! I=

(2

(
6) '$ )$ ! $ (! (%(). # $ '$ ) , '$ ) *%$ (*6 ' (!! '$
)$
$ $ *%) ! ! ( $ ) 2
0$
! 9 (1 $ )
6 1 !(* !($
'$ )
0 ( ) %$ . )
1" ! = '$ , ! ! 9 '$ )$ >( $ ' ,) " ! 6 1 '$) $ $ ). ! )$
(1 $ *& $% $ $
0$ ) (*
R )$ !
2
# $!
5 6)
: , ! ! 9 '$ ) %" ' '$ ) "! ! # $! ; ! (*
1
5 $ $ ) 6) '$ !(
!! ( 0 ('$ 2

+ ))$
$

I2 2 '$ , ! )$
0 ( )$ $ $ !
)
%) ! P '$ , !
)
! 6 6 1 )
'$ $ * '$ 2

' 0 ) !9

!)
$+% $ 0$ '$ )
0 () > $) $*%)$
! $ . # $ % ! % ) - $) ! (
)
! 9 (! )
*( *$ '$ )
% $ (*6 ! $ % 3() !(*%
%$ . ) 1" ! %$ * :6 '$ ) $ ' ' (1 $

I2 2
) > ) "! ! '$) $
'$ )$ !(1$ $ '$ ,
$ )$
$ )& $ $ % 3()$ - ) "! ! '$ ) %
$! %
(1 $ %$ *.

Num. 7544 / 10.06.2015

17543
GS

*%)
! 9 '$ )
*$ ) $ ' '$ ) $
,) " ! $ ) %()(
$! ; ! 2 ) $*%)$ 0 ( 2
' '$ ) ! % '$
R !$ !(*
$ ' %$
3$
) $ ! $' ).! 0 (' 2
'$ , ! ! 9 '$ *( *$ '$ )
% $ (*6 ! $ % 3() '$ ! %! 9 '$ )$
$ $ ! !$. # $2
% $ (*6 !
62
6 1 ) %$ . ) 1" ! 2
) * *$2 7 '$ ) ! '$ ,$ ' 2
5 '$ , ! ! 9 '$) $)$*$ !(
'$ )
*( 6 1 ' ,$ $ ! ! 9
*1 )
6 1 )
0 ( '$ ) %$ . ) 1" ! 2
5 (*% ! 9 '$ )
! 6 6 1 ) %$ . ) 1" ! %$ * :6 '$ ) $ '
' (1 $ '$ $ * '$ 2
$! )
) )) '$ ! % $)) $ $))$ 2
?
$ ! %! 9 '$ ) "! ! '$ ) %
$! %
(1 $ %$ *.2
' '$) *(
!( ( 6, ! % (% 2 6) '$)
!(*
,( ' % ! 9 %$ )
'$ ( $) $*% 2
$, ! 9 '$ !;'$+ *
2 '$ , ! ! 9 % 6! ! '$ ) "! ! ' )@)
!9
$ %$ *.2
6) '$ ) !( ( , *$' $0 ) $ %$ *
!;'$+ 2
%) ! '$
6) '$ ) "! ! '$) $
'$ )$ !(1$ $ '$ ,
$ )$ $ )& $
$ % 3()$ 2
6) '$ ) ' *$ 6
%
'$ ) $ ' '$ ,( 8 ( ( 6, # $ '$
) "%(! 2
V( $ 0 (' = 6) '$ ) $ "! ! !(
! 0 - $+%) ! ! 9 '$ )
"! ! '$ ) )0$() !)( ( & ) $
%) ! ! 9 %( $ ( $ $) ! *% '$
) 2
'$) %(1)$ '$) ( ' '
(% =
'$ , ! ! 9 '$) $)$*$ !(
'$ )
( * '2
6) '$ ) >( ' ,) " !
% 3 $ ' '$ )$ (1 $ *&
$% $ $
0$ 2
#

' ,$ $ !
$) *(
!( ( 6, ! *$' $0 ) %
'$ !;'$+
%$ * - $+%) ! ) "! ! !(
! 0 '$ ) )0$() $ ) :( $
0 (' ) $
%) ! ! 9 %( $ ( $ $) ! *% '$ ) 2
I2B2 '$
'$ $ ( ))

)(! L= ) (*6 !-

, ! )$ !)
$+% $ 0$ '$ )
'$) ( ' '
% 3 !(* $ ) $
'$) !(
$ 2

$ (%$ 2

(
'$

, ! ! 9 '$ )$ !)

$!( ;* # $ - (! )

+ ))$
$

%(). # $ # $ , 0( +$ $)

+$*$ '$) (*6 !2


$,)$+ 9 (1 $ ) *%) ! ! 9 '$ ) ( '$ 1$ $' !
$ ) ' , 9 '$ )
(*6 !
(% 2
6) '$ ) $) ! 9 '$) *. '$
( *1 ) $+%
9 '$ )
(*6 !
' '$ ) $( '$) * )@)$
*$ ) $
,) " ! $ )
%$ * :6 '$
) !( ( , '$ ) , '$) *9 $) V . J )2
0$
! 9 '$1 (1 $ )
(*6 !- ) $
,) " ! $ $) 6*1
$)@)$! )
. !,
) $0() ! 9 J !$ 2
# $!
5 '$ , ! ! 9 '$ )$ ! ! $ . # $ '$) $)$*$ !(
'$
) # $!
(*6 ! - % ! ) *$ $ $) $' , ! $) ( ( 2
(*% ! 9 $ $ ) 1 ' '$ ) 3 ) '$ J( $ 32
$
'$ ) ( '$
'$)
$ $) $ $,)$+ $ ) # $!
$) ( 2
) ! $)) !(* $' , ! ! 9 '$ '$,$ 2 ) ! $)) $*%)$ '$ ?$ . !() !(*
$+$*%)$ '$ ,( , ! ! 9 $+%
1)$2
%()( $ # $! ; # $ $) ( $
6) '$ )$ $ $ ! ! $ . # $ =
$) *( $ - ) 1 ' - $) $*%)$ 1 ) ! ) ) ! $' )2
0$
! 9 (1 $ ) , ' ! 9 '$) *( $
'$
'$ $ , 6
$) ? '$
2
) 0 )( *1;) ! '$ ) )) * $ ) # $!
$) ( 2
6)
!(*% ! 9 ' $' , ! *& $% $ $
(%
% 3 2
5 +$*%)$ ) (*
R )$ !
= $ )& '$
J$)
6 0!(*% ! 9 $ $ )$ %( '$ '$) ? ) '$ )
$' ) '$ R )" ! - $ )&
'$
$ ( ) $ )& '$ )
'$ ). 2
?
$! )
$, ! 9 '$ )$ ! ! $ . # $ !( ( 6, # $ "! # $ '$ ) %
(*6 ! 2
' '$) 0 )( *1;) ! '$ ) %
(*6 ! = * '( ) 2 ? (! 6 ( 2
V$ # > ! 92
5 $ # $* > ! 9 $ ) $% $ $ ! 9 ,
02
' '$ ) $0() ! 9 '$
)
)
(*6 )
*1;) ! (*6 !*$ ! 9 '$ )$
!( !) ( 2
6) '$ %()( $ $ ! ) ; # $ = * $ $) ( $ - ! % $)) %; ! 2
5 (*% ! 9 '$ ) $
!
0 (*6 ! 1 >
2
%) ! '$
*%( 6 ! '$) $1 )) *
)2

L2 2 '$

,!

(%

' 0 ) !9

) > ) *%) ! ! 9 '$ ) ( '$ 1$ $' !

) $+%
9 '$ )
(*6 !) > $) % ! % ) $)$*$ !(
'$
) # $!
(*6 ! - $ '
$) $' , ! $) ( ( *& $% $ $
!(*$
) *1()( '$ ) $( * )@)$
'$ ) , '$) *9 $ )$
$% $ $ ! (
. # $ ' $ + "%(! 2
L2 2 '$ , ! !( $! *$ ) !( ()(
(*6
$ %) * ! 9 6, !
) > ) , )
!( (
$) ( ) $ ,( * P ' ,$ $ ! ) $
!
$ $ !($ 6 $ P $) ! ( ) %
(*6 ! *1
%( $ ( ) > ) ' *$ 6 ' $ $ %$ .('$
,( 8 ( ( 6, # $ - $ % ! ) - '$ )$ * $
) "%(! 2
)

! $) ! ( 5) *1
6, ! '$ ) $ ! )
0 (*6 ! '$ )$
"! # $ $*1)
%
'$ ) $ ' '$
$) ( $ ! 0 ) '$

IT

Num. 7544 / 10.06.2015

17544
I

6) '$ )
' *$ 6
%
'$ ) $ ' '$ ,( % *6 $ - $
! ) - '$ )$ * $ $) ( $ ! 0 ) '$ ) "%(! 2
(1 )
( * 0 ' $,)$! $ $) (1:$! $ ' 7 # ( ' 62
)(! N= )

; !2

+ ))$

'$ , ! ! 9 '$ )$ !)
$!( ;* # $ - (! ) %(). # $ # $ , 0( +$ $)
'$ $ ( )) *$ $!( ;* ! $ (%$ $) +$*$ '$) ; !2
$,)$+ 9 (1 $ )
$ '$ )$ !
$) $1 )) $
)2
6) '$ )$ #A$ ( "! # $
(0 '( $ # $ '$, +$ ) $ ) ; !2
' '$ ) $+ $ 9 $( 6, ! '$) ; ! ) $ '$ , ! ! 9 !(*
$ (%$ 2
,$ $ ! ! 9 '$ )$ $ %$ '$) ; != ! )- %)$ ,)( 2
0$
! 9 '$1 (1 $ )
; !- ) $ $0 9 $ $) $ )$
) $
,) " ! $ )
'$ '$ )) 0( 2
# $!
5 '$ , ! ! 9 '$ )$ ! ! $ . # $ '$) $)$*$ !(
'$
) # $!
; ! $' , ! %71) ! !(* $) ( ( 2
5 %()( $ % ! % )
6) '$ )$ $ $ ! ! $ . # $ = ) ! $' )
; ! 2 0() ( 0 )2 ( $ 92 ? !)$ 2
5 6) '$) $)$*$ $ ). ! % (% '$) ; ! ))$0 .2
$0() ! 9 '$) 0 )( *1;) ! '$ ) )) * $ ) # $!
2 6) '$) % (!&
"! ! ' $ 3 '$ 0 )) ; ! 2
6)
!(*% ! 9 '$) $' , ! *& $% $ $
(%
% 3 2
5 +$*%)$ ) (*
R )$ !
= ) R )" ! ; ! - $) !( :
8 ; !
'$
$ -)
$' ) '$ $ ( 1$2
?
; !
$, ! 9 '$ )$ ! ! $ . # $ !( ( 6, # $ "! # $ '$ ) %
; ! 2 %
) $*%2
,$ $ ! ! 9 '$ )$ "! # $ '$ %
(1 $ ) = $ ! - '
- $ (,
$+%$ *$ ! 9 *1 )
' $ $ "! # $ 2
'$ , ! ! 9
6) '$ ) (1 '$ R !$
! %2
! )

N2 2 '$ , ! )$ !)
; !) > $) $)$*$
$! )
0 )) ) $
$% $ $
0$ P ' ,$ $ !
$) ( $
$ ( %( $
2

' 0 ) !9

$!( ;* # $ - (! ) %(). # $ '$ ) ( $ '$)


!(
% ! % ) '$ )
; != ! ! ( %) ! ! 9 $ )$ ! $' ) $ % 3()$ *&
)$ ! $' ) ; # $ ' ) $ $' , ! ! (
( *$
) $0 9 '$ )
; ! $) $ )$

N2 2 '$ , ! !( $! *$ ) $ ! )
; ! ' ,$ $ ! 5) '$ )
(*6 ! - '$,
$) % (!& "! ! '$ ) %
(1 $ )
) > 5 $)
% $% ! 9 !(*%
$ ) - '$ ! $ ) "! ! '$ %
) $*%) > ) ' *$ 6 ' $ $ %$ .('$ %
'$ ) $ ' '$ ,(
8 ( ( 6, # $ - $ % ! ) - '$ )$ * $ $) ( $ ! 0 ) '$ ) "%(! 2
N2B2
!
$)$!! (
,( * ! 9 $ ' 0$ $ ,( '$ * $
!(
' (
> ) ,( * ! 9 (1
' %$ * :6 '$ ' 0$ (
% (!$' *$ '$ . $ ( % $ $ ! 9 '$) !(
%$
*%) $) $
!( $ +$*$
$) 1(
$+ ( '$ ) 6*1 %$ ( )- ! '"* !- (! ) (
% (,$ ( ) '$) 0$)) $' ! - !
'$# ' *$ ) $ % (!$'" ! 2

I
6) '$ ) $0() ! 9 '$ )$ %()( $ $ ! ) ; # $ '$ '$ )
(*6 !2
(*% ! 9 '$ ) $
!
0 (*6 !
; ! 2 ) $ )$2
%) ! '$
' '$ )
$ '$ ) ! 0
$
)2
'7
'$ !$ 6* ! *( ! '$
$,)$+( *$ 6)@) !
$ ? $ 2
6) '$ ) ' *$ 6
%
'$ ) $ ' '$ ,( 8 ( ( 6, # $ - $
% ! ) - '$ )$ * $ $) ( $ ! 0 ) '$ ) "%(! 2
(1 )
( * 0 ' $,)$! $ $) (1:$! $ ' 7 # ( ' 62
0$ ! 9 '$ ) *% $* *('$
) $ $) ! 9 *1 )$
* ,$ ! (
. # $ %( $ ( 2
! ' ,( * ! 9 '$ '$ ' ,$ $ ,( !( 0$ ! ( ) !(* '
)
$ $ - (1 $ * ,$ ! (
. # $ # $ $ $1 ))$ 6) '$ )$
%( 1 )
'$ ! $ ! 9 6, ! # $ (,$ +$ $) ( * :
$! (); ! 2

)(! Q= ) $

+$*$ 2

(
'$ , ! ! 9 '$ )$ !)
$!( ;* # $ - (! ) %(). # $ # $ , 0( +$
) ! '$) $ +$*$
6) - ) $ %( $ ( '$
*1 ) ! )
$ (%$ 2
$,)$+ 9 (1 $ ) $) ! 9 $ $ ) , )( (, 8 *
- ) ( $ '$)
$ +$*$
6) ) *%( 6 ! '$ ) ! )
(*
$ )
'$)
$ +$*$ 2
6) '$ )$ #A$ ( "! # $
(0 '( $ # $ '$, +$ $) +$*$
'$ ) $ ) $ +$
J)( " ! D$) "' ! E (* D$) % % E2
' '$ ) $+%
9 '$) $ +$*$ '$ ' 6)
) $ '
(% 2
' '$ ) $0() ! 9 '$) $(!$
*$ *$' $0 ) ! % )
(%(!$
*$
8 *
2 ,$ $ ! ! 9 '$ )$ $ %$ '$) $ +$*$ = $!$ ((!$ (
# $!$ (2
# $!
5 '$ , ! ! 9 '$ )$ ! ! $ . # $ '$) $)$*$ !(
'$
) # $!
$ +$
2
5
' '$ ) (1 ' ' $ ? )) ' ( ) ,) " ! %( $ ( '$ ) $ (1

+ ))$
$

' 0 ) !9

Q2 2 '$ , ! )$ !)
$!( ;* # $ - (! ) %(). # $ '$ ) ( $ '$)
+$*$ - $,)$+ (
(1 $ ) $ *%( 6 ! 8 ; ! ) $
!$ '" ! %( $ ( ) > $) $)$*$ !(
% ! % ) '$
) # $!
$ +$
) $ $) ! 9 *1 ) ! )
(* $!( & +$ $ ' ) %) ! ! 9 '$ ) % (%( ! 9 6
$ ) # $!
$
$)$*$ '$ ) 0 ' # ( '
!(*
$) *(1 ) 2
$

Q2 2 '$ , !
) > )$ % ! % ) (1 $ '$)
$ '$)
$ +$*$
) 6- $ $ %$! ) ) (1 '$ $( '( ' R ! - ' ,$ $ ! )
"! ! '$ ) %
) $*% ) %
) () (1 $ $) '$1 $ (1 $ )
$ '( $/ - !(
$) "+ "! ! $ ) $% $ $ ! 9 '$ )
%$ %$! 0 % ! ; ! - !(*%
) %
0$ $!
'$ ) $ '
(%
'$ ) * $ + "%(! - '$ , ! )$ $ ! ) $ *& $*1)$*6 # $ '$)
$ +$*$ ) > ) ' *$ 6 ' $ $ %$ .('$ %
'$ ) $ ' '$
,( % *6 $ - $ % ! ) - '$ )$ (1 $ % ! ; # $ 2

Num. 7544 / 10.06.2015

17545
IB

2
%()( % ! % )
6) '$ )$ $ $ ! ! $ . # $ 2 (
! 9 '$
) %) ! ! 9 '$ ) % (%( ! 9 6
$ ) # $!
= $(
)1$ 2
) 0 )( *1;) ! '$ )
) > ! 9 '$ ) $!! 9 6
$ $) ' $ 3 ' $' , ! 2
0$
! 9 (1 $ $) # $! $ $ +$
$ *& *%(
2
?
$ +$
$, ! 9 '$ )$ ! ! $ . # $ !( ( 6, # $ "! # $ '$ ) %
$ +$
2
'$ , ! ! 9 '$) ! 0 $ ) %
- '$ '$ ) $% $ $ ! 9 :$ 6 # !
*$' $0 ) ) 0 9 $ ) = 6) '$ ) $ ) )$ % ! % ) (1 $ '$ ? $ (
'$)) J !$ ! - ( ( ' ( '( $
!! (2
) > ! 9 '$) !6 ( $ +$
=
' ( ( !$)) 2
$, ! 9 '$ ) "! ! '$ %
) () $) $ 7 (1 $ ))$ 4- ' ,$ $ ! ! 9
*1 ) "! ! '$ ) %
) $*%- '$1 (1 $ ) '( $/ '$ ! '
"! ! 2
0$
! 9 (1 $ ) 0 ' (1 '$ $( '( ' R ! 2
' '$) "+ "! ! $ ) $% $ $ ! 9 '$ ) %$ %$! 0 2 )
'$ )
%$ %$! 0 !; ! $ ) %
2
5 0$
! 9 (1 $ ) $0() ! 9 '$ ) %
'$) % *$ $ +$*$ ,
)
!()( 0$ $! 6- !(*% ! 9 $ $ ) (1 '$ ! 6( $ ( $) R$ ( & 2
! )
5 6) '$ ) $0() ! 9 '$ )$ %()( $ $ ! ) ; # $ '$ '$ )
; !2
' '$ ) $ ! )
'$ ( $))(2
%) ! '$
6) '$ )
' *$ 6
%
'$ ) $ ' '$ ,( 8 ( ( 6, # $ '$
) "%(! - $ % ! ) - '$ )$ (1 $ % ! ; # $ 2
(1 )
:( $
( * 0 ' $,)$! $ $) (1:$! $ ' 7 # ( ' 62

)(! S=

# $) ^ $)

( 2

+ ))$

, '$ # $) ^ $) (
( 2 $!( $ +$*$ '$ ) *%( 6 !
8 ; ! '$ ) $ (1 2
'$ , ! ! 9 '$ )$ !)
$!( ;* # $ - (! ) %(). # $ # $ , 0( +$ )

' 0 ) !9

S2 2 +%) ! ) $) ! 9 '$) *$!$ $ )


0$
$) *$!$
$$ $
# $) ^ $)- $) "' ! $) ? % V ) ) > ) *%( 6 ! '$)
!( !$% $ '
( ) $) ! ( 5) *1 ) (1
# $! ; ! '$ # $)

IG
$ $) ! 9 *1 $) "' ! D) (1)$ E *1 V ) D$) % % E= $+%) ! ! 9 '$
) $) ! 9 '$ *$!$
$2
$1 (1 $ ) $) ! 9 '$) *$!$ $ ) 2
6) '$ ) '$ '
!(* $)$*$ $))$0
(! )2
$,)$+ 9 '$1 (1 $ ) '$ '
( )2
# $!
=
6) '$ )
$ 0$ ! 9 '$ # $) ^ $) $ )
.) ! '$
?$ $ '$)
R !62
?
=
'$ , ! ! 9 '$, ! 9 '$ ) "! ! '$ ) %
) , $ !2
6) !( ( 6, ! !( (); ! '$) , $ !( '$ )
%$)) + 2
! )
# $) ^ $) $ ! ) ( = $ ' '$ ) "! ! ) $ " ! '$ ) $ (1 2
6) ) $ $0() ! 9 !( ( 6, ! - '$ '$) $
! ,
)$ $ $
7) *$ $ ) > ! ( 2
'$ , ! ! 9
6) '$ )$ $ $ (1 $ *& $% $ $
0$ 2
0$
! 9 '$ ) ,) " ! '$ ) (1 '$ # $) ^ $) $ )
$ % 3() '$
, ) '$ $ )$ R 2
0$
! 9 '$ ) ,) " ! '$ ) (1 '$ # $) ^ $) $
$ '$) $ )$
2
J$ *$ $ '
) '$ 1 ! 0 ) > ! 92
! $ 1)( - K H - ,; * 1 ! '$ ( - %6 $ K$1 $ %$! ) > '$ - ' !! (
$ ! !)(%"' $ $
). 2
" $ '$ , )
$ $ ) 1 ! '$ ) ,( * ! 92 **
>$* $
'$ ) ,( * ! 9 '
) $ ' %(
,( *6 ! $ 0 ! '$ ) + + 2
R )( ! 9 '$) %$! $ %(
'$ )$
%$ ) 1 ! !(
' ,( * ! 92
> ! 9 '$ ) ,( * ! 9 $
' ,$ $ ! $ 2
)(! T= ) $
(

^ $)- '$ !
%$)) +
^ $)2
S2 2
( ($
$ * :
' !! (
$
$ ' %(

+$*$

$ )$ !)
- 0$

!( (); # $ !( ( 6, # $ $ $) , $ !( '$ )
)$ !)
$0() 0$ $ ) $ ! )
'$ # $)

!
$)$!! (
,( * ! 9- '(! *$ '$ $+ - * $ - 1 '$
0.'$( %
'
$
" '$ , )
$ '$ * $ !(
'
'
) !(*
1 ! '$ ( - %6 $ K$1 $ %$! ) > '$ $ ! !)(%"' $ '
) ( 1 $ '$ ' '$ $ %$! ) > '$ 5) $ % %$ '$ * $ ! ' ( $**
>$* 5) '
)*$
,( *6 ! $ 0 ! '$ ) + + 2

% 3 2

+ ))$
$

' 0 ) !9

'$ , ! ! 9 '$ )$ !)
$!( ;* # $ - (! ) %(). # $ # $ , 0( +$ $)
T2 2 '$ , !
) > )$ !)
$ " # $ $ %$!., # $ # $
,$ ' ,$ $ ! '( '$) $ +$*$
% 3 2
' ,$ $ ! $ $) $ +$*$
% 3 $) ! ( 58( *1 $) $ +$*$
$,)$+ 9 (1 $ ) $) ! 9 $ $ )
$) %('$ %(). !2
) 6) > $) $)$*$ !(
'$ ) # $!
$ +$
6) '$ ) *%)
! 92
' '$ )$ ! ! $ . # $ "! # $ $ " # $ $ % 3() - $ * ) $) ! 9 '$ ) (! $
*1 ) - $ ' ) $) ! 9
$ %$!., # $ '$ )
$ % 3() '$) $ )$ R- R - '$ ) $ ! ( ()( =
$ $)
$) %('$ %(). ! '$1 $ (1 $ $) $' , ! $ % 3() *&

Num. 7544 / 10.06.2015

17546

II
)

$
;) ! $) '$ !(1 *$ ' *" ! 2
)$ R ) $ $) ! 9 *1 ! 62
J$) % - ) $ $) ! 9 *1 $) $!(2
# $!
=
5 ,$ $ ! ! 9 '$ )$ $ %$ - '$ '$) %) $ $ ! V
' <$ $ 2
? ) '$
)$ R2
!( )2
J + ' '$ )
0$
'$ ) * ! 2
+$*%)$ ) (*
R )$ !
= $) ()@)$ '$) ?
! 2
?
6) '$) $)$*$ $ ). ! !(*
)
(
% 3 ' ,$ $ ! '(
'$ ) $ '
(% 2
' !(*% ! 9 '$ ) (1 '$ ?$' ( '$ $
$ $- ! 6- $) ( !(- $)
$!(2
0$
! 9 (1 $ (,( 1
() !(*% ! 9 '$ ) $ (1 *1
) %
!($ 6 2
) $
!( $ 6 ' )( ( c !8$> ($))( V
? (: '$ )
>2
'$ , ! ! 9
6) '$ ) (1 '$ V( '$ V( $ 2
( :
'$ %
$ '$ J$
'( '$ )( ) ( J$
'( _cZ$> '$
) )*$' '$ )
$' ) '$ R )" ! 2
! )
5 6) '$) $)$*$
"! ! $ ). ! ' ,$ $ ! '( '$ ) $ '
(% 2
5
'$) $ )$2
5
' '$ ) (1 ' )( ( ( >c)$> $
$ $2
7 !
5 '$ , ! ! 9 '$)
*$ 2
5 6) '$ )$ !)
* ! ) $ +$
$ (1 $ ) $ ' '$ ) (1 * ! )
'$ (*c
'$ R ! ( 2
%) ! '$
6) '$ ) ' *$ 6
%
'$ ) $ ' '$ ,( % *6 $ '$ ) "%(! $ % ! ) - '$) $
!( $
2
,$ $ ! ! 9 '$ )$ %()( $ '$ *(1 ) '$ ) "%(! = # $ - # ))$ 1
$ 3( ! ' $ '$ , $2
V( $
$ +$
2

$*1)$*6 ! 2
T2 2 '$ , !
$ % 3()- !(*%
!($ 6 - ' ,$ $ !
'
(% - '
( ,( *$ )
*%(
2

) "! ! ) $ " ! % ! ; # $ '$) $ +$*$


) (1 % ! ; ! '$ (,( 1
() *1 ) %
) "! ! $ ! ) ; ! '$ ) %$ . ) 1" ! '$ ) $
)$ ! ! $ . # $ $ ). # $ ' ,$ $ ! '( $ '$)
' $ $ %$ .('$ !(*%
)$ $ $ (1 $ *&

T2B2 '$ , ! ) ' *$


$ +$*$ %$ * :6 '$ ) $
$!( & +$ $)
*$
$ '
) (1 * ! ) ' (

6
$) (1:$! $ # ( '
'$)
' '$) $
!( $
'$ ) "%(! ) > )$ !)
* ! ) $ +$
$
'$ ) "%(! 2

IL
)(!

= )

(
'$ , ! ! 9 '$ )$ !)
$!( ;* # $ - (! ) %(). # $ # $ (
$ )
! %(). !
(%
% 3 2
$,)$+ 9 (1 $ )
$ '$)
$
3 )$ *%) ! ! ( %(). # $ '$ )
!( ( $ % 3() 2
6) '$ )$ !( !) ( '$) ( ! ) '$ $ ( %$ )
)& ! ;) ! )$
!( $#A" ! $ $ " # $ '$ 0 '$ '$ ) (
$,( * = '$1 (1 $ $)
*('$) '$) $ 7 !(* *('$) ' $ )& !(
$,( * - 0$
!9
(1 $ ! 0 !( ( 6, ! !( (); ! $ )$ * $ $) ( $ 2
' '$ ) $ ! ( ()( - '$ ! 58 )$ ' ,$ " ! $ $ ). # $ $
) $+!& '$!(
- '$ '$) '$ $# ) 1 * $
-,
) *$
$ )
1 (!2
# $!
5 '$ , ! ! 9 $ ' '$) $)$*$ !(
'$ ) # $!
1 (! 2
5 ) 0 )( *1;) ! '$ ) !7% ) $ $) $' , ! $) ( ( 2
! $ . # $ '$ ) # $!
'$ ( (*
$
2
6) ,( * ) *1;) ! '$) ?7)% '$ )
$' ) '$
?$ $- ) 7 '$ )
!() *
)(*; ! ) %) 4 '$
?$ $2
'$ , ! ! 9
6) ' (1 $ '$ ) # $!
1 (! $ % 3()
!(*% ! 9 % $ $ !(* $+$*%)$ )
$' ) '$ 7 ! 2
+$*%)$ ' # $!
1 (! ) (*
R )$ !
=)
.) ! '$ )
$ '$ &
R )" ! $) !( :
' $ )& $ 1 (# $ 2
$) ! 9 $ $ )
1 (! $ (%$ )
!()( ) 8 % ( *$ !62
! )
5 6) '$ ) $0() ! 9 '$ ) $ ! )
'$ '$ # $) ^ $) ,
) $1 ))
$ ! ) ; ! '$ $
2
5 6) '$ )$ %$! )
"! # $ $*6 # $ '$ ) * $ $ % 3() 2
5 '$ , ! ! 9 '$ ) %()( '$) % ( % (!$ ( ) $) $ )$ 1 (!2
'$ , ! ! 9- $ ' !(*% ! 9 '$ ) (1 '$ $ ( ( J$ c '$>- )( (
( ?$' ( '$ $ 2
' '$) $1 )) ' < %;) (0
! ( R$
$ ) , + ' '$) ? )
'$)
# & '$ '(
A$ 2
(*% ! 9 '$ ) $ ! )
'$ $
*1 ) (1 ' ( $ % 3() '$
) "%(! - *1 ) (1 '
$ %( $ ( !(* ).2

(!2

+ ))$
$

' 0 ) !9

2 2 '$ , ! )$ !)
$!( ;* # $ - (! ) %(). # $ # $
'$ $ * $ ) $0() ! 9 '$ ) $ " ! $ +$
! % ) 1 (! )
$) $)$*$ !(
% ! % ) )$ #A$ ( $ " # $ $ %$!., #
) # $!
1 (! $) ! (
5)( *1 )$ $% $ $ ! (
# $! ; # $ *& $))$0
- !(*%
)$ , + '$ '$ )$ $ )& $
$% $ $
0$ '$ )
1 (!- $ ' ) $) ! 9 $ $ )
1 (! $
)
!()( ) 8 % ( *$ !62

>
$ '$
*&
(%$

2 2 '$ , ! ) * $ $ % 3() !(*%


)$ ! )
*( (! (*6 ! ) $ ! )
%() ! (* ' P
) > )$ $ $ %$! )
"! # $ $*6 # $ $ )$ (1 $ *& $% $ $
0$ '$ ) $ ! )
1 (! - $) ! (
5)$ *1 $)
( *&
,!
P'
)$ ! )
8 %6 ! '$ ) '$ ) $ '
(% - '$ !(1 ) ,) " ! '$ ) $ ! )
1 (! $
$ %( $ ( !(* ).2
2B2 '$ , ! ) %
1 (! )$ (1 $ *& *%(
'$ $
%$ .('$ !(*%
$) ' ,$ $ $ ) %$ % / ( P
) > ) (1 '$)
$
*& $))$0
- $ 1) )$ $ $ ' ,$ " ! $ $ $ $) ! *$ % ! ; !- )
'6 '$) ))$ 4 ) "! ! P !(*%
) )@) * ! 9 $ $1
$ $)
1 (! $ ! ) $ %( $ ( - $) ! (
) ! + ,( ! % ! ; ! *1 )
0$ ! 9 '$ ) ! + ,( ( 6, ! %( $ ( 2
2G2 $!( & +$ ) $0() ! 9 '$ )
$ +$
P '$ , ! $) !(*%(
$ $ %$!$ *& $!( ( ! 1)$ P
!$ '" ! %( $ ( - !(*%
'$!( 0$ '$) 1 (! *1 $ )

*7 ! 1 (! '$ '$ ) *7 !
( *& *%(
' $ "%(! )$
) > $) +$*$ '$ ) ;%$ ) $
) ' *$ 6 - $) *(1 )
)$
. !
$ ( %( $ ( 2

2I2 $!( & +$ )$ # )


$*( 0$ $+% $ 0$ '$) * :
, !(%)6 ! $+% $
$*(! ( - $ *$
'$$ % ;% $ ) $ ) >
)$ $ $ % (' !! ( - ' ,
'$) % (!& '$ ! $ ! 9 . ! *(
$ %$! $ %$) $1 )) '$) ) $ 2

Num. 7544 / 10.06.2015

17547
IN

?
5 '$ , ! ! 9 '$ )$ !)
'$) 1 (! !(*%
$) ' ,$ $ $ ) %$
% /(2
5 $, ! 9 '$ $ $1 *$ !(*% ! 9 '$ ) )@) * ! 9 $ $1
$ $)
1 (! $ ! ) $ %( $ ( 2
5 (*% ! 9 $ $ $) $ $1 *$ *$' $
) %
!( *
8() '$ = ' ,$ " ! '$ ! *$ % ! ; !'6 '$) ))$ 4 "! ! 2
5 $, ! 9 '$ ) "! ! '$ ! + ,( ! % ! ; ! $) ! 9 ' $
*1 ) ! +
,( ( 6, ! %( $ ( 2
' !(*% ! 9 '$) % ! % ) % ( 1 (! =
) $ $1 *$ '$
0
( !(*% ! 9 *1 ) (1 '$ V( $% '$ 1$ 2
6)
!(*% ! 9 '$ ) (1 '$ V( $% '$ 1$ J !$ ! 1 ) 2
)
) *$ '$ V
'$ R )'& $ )2
) $ ) *$ '$ $ ( R$)c># $>2 6) '$) ! *$ '$ ) %$ %$! 0 $
) $ (1 !(*% ! 9 '$ ) $ "! ! % ! ; ! *1 ) %
*% $ (
%( $ ( 2
) !( * *$ $) 9 '$
()(*&
$1
))( ) $ %$ $ 4
) !() $0 )) 2
%
,) *$ ! 2
' !(*% ! 9 '$ ) (1 '$ 1$
$*1 ' 2
) !( * *$ 8() '& = R$ *$$ 2
$) J 1
2 $1 (1 $ ) 7 '$ )
! + ,( ! $ $ (
( - $+%$ *$ ! 9 *1 $ 2
7 !
5 $!( $ +$*$ '$ ) %()( * ! ) '$ ) *7 ! 1 (! ) $
$0() ! 9 '$ '$ ) *7 ! $ +$
2
5
' '$) +$*$ '$ ) ;%$ $ * ! 9 '$ ) $
!$ '" !
%( $ ( 2
5 )$*$ !(*%(
'$ ) ;%$ = *7 ! - )) 1 $ - $ !$ ( , "" 0$
2
'$ , ! ! 9 '$) !(*%( ( *& *%(
' $ "%(! '$) , *$
*& %(% ) '$ )$ $ $ (1 $ *& *%(
=
( ( R 0 )' - ) ' (
( $0$ ' - $( $ J $' !8 <d$ '$)- V(8
$1
!8- $( ?2
$)$* - V$ 5?8 ) %%$ *$
(*$ !( ! ) 2
%) ! '$
6) '$ ) ' *$ 6
%
'$ ) $ ' '$ ,( 8 ( ( 6, # $ '$
) "%(! - $ % ! ) - '$) $
!( $
- !(*% ! 9 *1 )
' *$ 6
$ +$
2

IQ
0$
! 9 (1 $ )
$ '$ )$
'$!( 0$ $ $)
(!2
*%( 6 ! '$) *(1 )
!(*% ! 9 *1 $) *(1 )
$ +$
2
$!( $ +$*$ '$ )$ # )
$*( 0$ $+% $ 0$ '$) * :
, !(%)6 !
' $ $) % (!& '$ % (' !! 9 . ! 2
+% $ 9 ' $*(! ( 16 # $ - '$$ - !! (
!(
) $ ) > )$
$ $ (1 $ 2 $ %$! $ %$) $1 )) '$) ) $ 2
)(!

= ) (!(!92 J

(
'$ , ! ! 9 '$ )$ !)
$!( ;* # $ - (! ) %(). # $ # $ (
$
) 1 () *$ %(). ! '$ ) *( # , !$ $) +$*$ '$ ) $ )
(!(!92
$,)$+ 9 (1 $ )
! 9 %(). ! , !$ ) $ $) ! 9 *1 ) $ )
(!(!92
6)
!(*% ! 9 '$ )$ (1 $ '$ $*6 ! $) ( )$ '$ $*6 !
% (, 2
' ! ( (); ! !(*% ! 9 $ ). ! '$) $
'$) ) .
R ) .
R2
# $!
5 '$ , ! ! 9 '$) $, *$ $
) # $! ; !2
* ! 9 '$ )
*%( 6 ! '$ )$
'$!( 0$ 2
5 $1 (1 $ $) !( !$% $ ' $)$ 6 !
# $! ; ! ) 7 ( 17 '$ )
'$!( ! 92
) ? ) '$ R$ ))$ !(* ) $' , ! *& $% $ $
'$) %$ .('$ (!(!92
) +$*$ '$ ) # $!
%
. ! 2
0$
! 9 (1 $ ) # $!
(!(!9 $ % 3() 2
5 +$*%)$ ) (*
R )$ !
=
(
) 1$ )
%$)) '$ )
$ '$ & '$ ) ()$' '$
)$ - ( $) ? ) '$)
# & '$ (
A$ 2
?
(*% ! 9 '$ ) %
1 (! ) %
(!(!9
6) '$ ) $*6 !
' ,$ $ '$) 1 (! $) 9 ) %
) , !$ 2
6)
!(*% ! 9 '$ ) (1 '$ [ $ - J ( ' ( !8$ 2
(*% ! 9 '$ ) (1 '$
$5 ( $5F) 1$ 8 R &$5 $1
$) % (
* ! ) '$ ) $ "%(! 2

4 2 $

'

(% 2

+ ))$
$

' 0 ) !9

2 2 '$ , ! )$ !)
$!( ;* # $ - (! ) %(). # $ # $ (
$
$) +$*$ '$ ) $ ) (!(!9P
) > ) $0() ! 9 '$ ) $ ) 1 (! ) (!(!9P
$!( & +$ ) ? ) '$ R$ ))$ $) $)$*$ '$ $, *$
# $! ; !
(!(!9P '$1 $ (1 $ $) !( !$% $ ' $)$ 6 ! %) !
$ $ % (' !! ( *$
) 7 ( 17 '$ ) '$!( ! 92
2 2 '$ , ! ) $0() ! 9 '$ ) %
1 (! ! % ) $ ) (!(!9
' ,$ $ !
) $*6 ! '$) 1 (! $) 9 ) %
) , !$ ) >
!(*%
) (1 '$ [ $ - J ( ' ( !8$ - ' ,$ $ !
$) $)$*$ $ ). ! $ $ $))
$5 ( $5F) 1$ 8 R &$5 $1 $ ' ) (1 '
9
, $) $
$) ! ( 5) *1 % ( $ (%$
'$) $ $*% *1 % ( %( $ ( !(*
J ! !( '$ (3 - $ 1)
%( 1)$ ,) " ! $ - '$1 $ )$ ' ,$ " ! $ '$) ! *$ !( (); ! '$)
*(
$) ( ( $ $ $ ( ( J$ c '$> J ! !( )> ))(2
2B2 $ ! $ )$ ' ,$ $ %
'$ )$ !(*%( ! ( *
$% $ $
0$ = ( ( - * $ - !( !$ - ( $
*,( $
, *$ *& %(% ) ' '$ ) (1 * ! ) '$ (> P
(1 $ !(*%
)$ $ $ ;%$ $ *1 (1 $ ' ) $
(
"%(# $ 2
2G2
) > )$ !)
$ ).
' *$ 6
$) *(1 )
%
. ! '$ )$
'$!( 0$ - $
"! !
%(); ! '$ ) % ,

! )
P '$
) >
' )

*&
, ! $)
)$ $ $
$

# $ ' ,$ $ ! '( $ '$) (!(!9 $ )


3
(% - $ * ) *%( 6 !
$ %$! ) ) !$ 6* ! ) > ) $0() ! 9
) %( !$)) P ,$ 0 )$ )$ * , ! $

Num. 7544 / 10.06.2015

17548
IS

' '$ ) (1 '


(
, $) $ - $) ! 9 '$ ) $ (1 *1 $)
% ( $ (%$ '$) $ $*% 6) '$ )$ * ) ' ' ,$ " ! $ '$ )$
(1 $ '$ $
% ( %( $ ( !(*
J ! !( '$ (3 - $ 1) 58
%( 1)$ ,) " ! $ 2
?
$! )
% 3
5 6) '$ ) $0() ! 9 '$ ) * $ $ % 3() 2
5 (*% ! 9 '$) ! *$ !( (); ! '$) *(
$) ( ( $ $
$ ( ( J$ c '$> J ! !( )> ))(2
7 ! =
5 $ ! %! 9 '$ )$ ' ,$ $ %
'$ )$ !(*%( ! ( * ! ) *&
$% $ $
0$ = ( ( - * $ - !( !$ - ( $
*,( $ 2
6) '$ ) (1 * ! ) '$ (>
'$ , ! ! 9 '$) , *$ *&
%(% ) '$ )$ $ $ (1 $ *& *%(
2
(*% ! 9 '$ )$ ;%$ $ '$ (>
*1 ) $ '$ ' ,$ $ "%(# $ 2
%) ! '$
(1 )
'$!( ! 9 ' $ ( 2 $ ) ) . R2
6) '$ ) ' *$ 6
%
'$ ) $ ' '$ ,( 8 ( ( 6, # $ '$
) "%(! - '$ ! %! 9 '$) 0$
'$ )$ !) $ ) $ - * : $ 1 +$ $ $)
$ )$ R - !(*% ! 9 '$) 0$
'$ ) !( , !$ *1 ) $ '$
$ $ (%$ 2
$
'$!( 0$ 2 0$
! 9 (1 $ ) '$!( ! 9 % * " '$ ) $ (
'$) $ $ ? ! % ) R )" ! 2
*%( 6 ! '$ )$ * , ! $ $ ) $ (%$$ = ) $ ) J61 ! '$
% ( '$
6 1 ( $) ()@)$ '$ )
:( '$ ) $' - '$
R )" ! 2
:( $ '$) $ )$ R 2
$ 6* !
5 '$ , ! ! 9
6) '$ ) ) %()( '$ ) !$ 6* ! $ (%$ !(*% ! 9
*1 ) !$ 6* ! ( $ )2
5 %( !$))
'$ "0 $ - $ $
( $ = ) $ ) J61 ! '$ R ' $ '$
: '$
)'$,( ( D $ ;0 E
5
$ ) J61 ! '$ ?
?( !$))
'$ ) )!( D
$))9E2
"! ! '$) 0 ' $ 1 , 2

$ ) $ (%$$ '$ ) "%(! - $+%) ! *('$ '$ , 1 ! ! 9 !(* ) "! ! '$)


%. ( ) '$) 0 ' $ 1 , %$ * :6 '$ % $ $ ! 9 ' (0 ) )
%2

)(! B= ) $(!)

! *$2

+ ))$
LT

(
'$ , ! ! 9 '$ )$ !)
$!( ;* # $ - (! ) %(). # $ # $ (
$ )
( ' ) !) ! *$ $ +$
2
$,)$+ 9 (1 $ ) ,) " ! '$ ? )) ' ( $ ) $ ! 9 '$) $(!) ! *$
J 4 = ' ,$ " ! $ $ $ ) $ ) ) . R ) $ ) *%$ '$ %()$92
6) '$ )
$ '$ ) ( $ ) *$ !
'$) !(*$ 4 *1
$ = '$, ! 9
'$) !( !$% $ '$ \+ $ $ ] ) $
,) " ! $ )$ * ,$ ! (
. # $ '$ ) "%(! 2
# $!
=
5 0$
! 9 (1 $ ) $+8 * ! 9 '$ )$ / $ '$ ?(*%$ <$ ! )6 ) $
,) " ! $ $)
%$ ) $ " ! $!( (* = $0
! 9 '$ $! (
,( * ) $! - (*
$ +$
$2
) $(!) ! *$ ) $ ) ) . R 2
) $(!) ! *$ ) $ ) *%$ '$ %()$92
$!( $ +$*$ '$) # $! $ *& *%(
2
6)
!(*% ! 9 '$) $' , ! *& $% $ $
= ) X%$ '$ ? . - $)
% () [ 8 ( - $) ( & '$)
%
' '2
+$*%)$ ) (*
R )$ !
= $) ? )
% !(% ) '$
$))9- )
, + ' '$) $ $ ? ! % ) ' ) ! 2
5 0$
! 9 '$ ) $0() ! 9 '$ ) $' , ! '$ )
0$
'$ R )" ! - '$
'$ ) $ !(
!! 9 $ $) $ )$ R ,
)
$ 0$ ! 9 $(!)6 ! '$
, + '$ !)
$2
! )
6) '$) $! ( $ ). ! '$ $
)
' * *$2
$!( $ +$*$ - 6)
!(*% ! 9 '$ ) (1 $ ! ) ; ! *&
$% $ $
0 '
( (
(0 V$ 5 % $
%$ +2
?
) $ = 6)
!(*% ! 9 '$ ) (1 '$ 8(*
K $ !$- V( 8
$3 ()'
$( $ (* $32
$1 (1 $ )
$ '$ ) %
)$ ) $) ! 9 . ! %$ ( ) $ $
** < * ) ( - $( $ (* $3 ) )* )) $) ( 2
J 4 = 6)
!(*% ! 9 '$ ) (1 '$ V$
(
0 ' V$
$
(* # $
$2
%) ! '$
$, ! 9 '$) !( !$% $ '$ \*(' ] '$ ) ,) " ! ' ** < * ) ( $

$
B2
) (
,) "
)$ )
'$ ) (

B2 2 '$ , !
( $! )(
( $ ) >
) . R )$ )
'$!( 0$ 2
%

' 0 ) !9

2 '$ , ! )$ !)
$!( ;* # $ - (! ) %(). # $ # $ (
$
' ) !) ! *$P
) > $ )$ (1 $ *& $% $ $
0$ )
! '$ $! ( ,( * ) $! - (*
$ +$
$ P ' ,$ $ !
) . R ) $ ) *%$ '$ %()$9- $,)$+ (
(1 $ ) ,) " !
$ ) *$ !
'$) !(*$ 4 *1
$ 2
) > !(*%
)$ (1 $ *& $% $ $
0$ '$)
$ (%$ *& $))$0
'$ ) "%(! P
) > $) ! $ +$
$ ) *(' ) '$!( ! 9 $ (%$$ - ' ,$ $ ! ) $ )
*%$ J 4 % (%(
$+$*%)$ '$ *(1 ) (

B2B2 J$ '$ ,( * $, ! 4 # $ ( % (:$! $ P ' $ ! 0 %$


$*% $ ' $ % (%(
!! ( $ !( ! $ '$ )$ $ $ ,( )$ $
'$1 )
P *(
! (
$& '
$) $ '$ $ ( )) *$ *1 ,)$+ 1 ) 1 !
() ! (
)$
0$ 2

Num. 7544 / 10.06.2015

17549
L

) *(' '$ ) "%(! 2


6) '$) ! $ +$
( $ ) > $ ) *(' ) '$!( ! 9 $ (%$$ 2
(1 ) 2 ,$ " ! $ $ ). # $ $ $ ) $ ) ) . R ) $ ) *%$
J 4 - !(*% ! 9 *1 ) $ ( %$ .('$ ) . R2
V( $ 2 $))( $ 2 R$
2 ?( !$)) 2
%$ 0 0" ! '$ ) $ ) ) . R ,
) ( $ ' $ '$ ) $ ) *%$ $
)
'&!(2
! 0
(0 ! 9=
(!( $ +$*$ 2 R )( ! 9 '$ ,( )$ $ '$1 )
2
( $ ) !9
' $*(! ( - !( () '$ )
$
!$ $ ! % ! ' (*( 0 ! 92
$ ) " ! - %$ (1 !)$ , ! ( 2
?$ $0$ 4 - ,)$+ 1 ) 2
?$ *$ ) $
2 $
! . !2

! $

' 0 ) ! 9 '$ ) 6 $ J( *$ '$ )


+ ))$
)(! = ) (* ! *$2
+ ))$

' 0 ) !9

'$ , ! ! 9 '$ !)
$; # $ '$ ) (1
. ! (*6 ! = ) $+% $ 9
'$ ,( ' '$) $ *$ 2
$,)$+ 9 (1 $ )$ !)
$!( ;* # $ - (! ) %(). # $ # $ (
$ )
$
'$) ! ( ) *$ ) ! $ ! 9 '$ ) $
)$* 3
) 6- ) $ $) ! 9 *1
$) (* ! *$ . !2
6)
!(*% ! 9 '$) $ *$ e (*6 !e %) ! ) *(0 *$
. ! '$)
$ )$
) 7 ! )2
# $!
5 '$ , ! ! 9 '$) $)$*$ !(
'$ ) # $!
(*6 ! 2
5 '$ , ! ! 9 '$) % ! % ) $' , ! $ % 3() '$ ) "%(! = 7 ! - $ $
(*$ P ' - $ $ J )) P 0 $'(- $ $ *%( *( P
!$)( - ! '$)
(*,2
?
) (* ! *$
) $ = '$ , ! ! 9 '$ )$ (1 $ *&
$% $ $
0$ - 6)
!(*% ! 9 '$ ) (1 '$ O ) J $' !8 !8 H$)-

2 2 $!( & +$ ) $+% $ 9 '$ ,( ' '$) $ *$ !(* ) !) $;


'$ ) (1
. ! (*6 ! P $!( & +$ - $) ! ( $) (* ! *$ .
*1
$ '$) ! ( ) *$ ) ! $ ! 9 '$) $
)$* 3
) 6P ' ,$ $
$) $ *$ e (*6 !e %) ! ) *(0 *$
. ! '$) $ )$
)7 !
) > $) % ! % ) $' , ! $ % 3() '$ ) "%(! 2

!
!
!
)-

%
0 ' J $' !8- 8(*
()$- V(8 (
1)$ [ )) *
$2
) (* ! *$ J 4 = '$ , ! ! 9 '$ )$ (1 $ *& $% $ $
0$
6)
!(*% ! 9 '$ ) (1 '$ 8&('( $ & ! ) " $ $) ! ( +
( $5V$
(2
0$
! 9 '$1 (1 $ ) !(*%( ! 9 ' $)$*$ % ! ; !
'$
# ' ( $*1)$*6 ! '$ ) %
(*6 ! = 0 ) ! 9 '$ ) 1 $ 8 ; !
$) $ ) %)6 !2
(3 =
5 '$ , ! ! 9
6) '$ )$ $ $ $ %$ % ! ; # $ '$ )$ $ $ (1 $
*& $% $ $
0$ = !( * *$ (!(!9- $+% $ ( *$- $ % '$)
\ % +( ]2
5 ) , ! ! 9 '$ ) $*6 ! '$) # ' ( '$ (3 2
5 $) ! 9 '$ (3 *1 R$)c># $>= !(*% ! 9 '$
#
$
%& *1
'
2
5 (*% ! 9 '$ ) (1 '$ (3 '$ ! ! $ . # $ $+% $ ( $ *1
(1 $ '$ !(
,( * ) $*1) $ ) $ "%(# $ ! ) $ 2
5 0$
! 9 (1 $ ) $ % '$ )$ %
$ $ $2
5 $) ! 9 '$) # ' (
*1 ) %
*% $ (
%( $ ( 2
(0$ "! # $ 6, # $
! '$ ) ,( ( , 2 0$
! 9 (1 $ %$! $ "! ! '$ )$ % *$ $
*% $ ( ,( ( 6, # $ 2
,$ $ ! ! 9 '$) $*$ ,( ( 6, ! = $ - %
$- 8 ; 2 )
% ! ( ) *$2
( 2
7 ! '
5 6) '$ )$ ! ! $ . # $ '$ ) *7 ! (*6 ! !(*% ! 9 *1 )
*7 !
$ ( %( $ ( 2
'K R
$$ 8(0$ )
%$ ! 9 '$) !) ! *$ * ! )2
$!( $ +$*$ '$ )$ (1 $ % ! % ) $) , *$ *&
,!
'$ )
$ (1
*,; ! - !( !$
( $2
'$ , ! ! 9 '$ )$ (1 $ *&
, ! 0$ '$ R$ ' [ $ - $) ! 9 '$
) (1 * ! ) '$ [ $ *1 ) * ()(
$ *6 ! 2
0$
! 9 (1 $ $) +$*$
J 4 '$ ) '
!)6 ! $) $)$*$
!) # $ ) !(*%( $ - %$ $+$*%)$ ) 7 '$) 7 $) 1 )) '$ % $ 2
%) ! '$
$ ! %! 9 '$ )$ !)
$ ). # $ '$) *(1 )
' *$ 6 = $ )

2B2 '$ , ! ) > !(*%


)$ (1 $ *& $% $ $
0$ '$ )
*7 ! (*6 ! P $!( & +$ )$ (1 $ % ! % ) $) , *$ *&
,!
'$ 'K R
$$ 8(0$ - R$ ' [ $ P $) ! ( ) (1
* ! ) '$ [ $ *1 ) * ()(
$ *6 ! - 0$
(1 $ $)
+$*$
J 4 '$ ) '
!)6 ! - '$1 $ (1 $ )$ !)
$ ). # $
'$) *(1 )
$) (1:$! $ *%
'$ ) "%(! (1 $ ) *1()( '$
) ( $ ' ,$ $ ! ) $ 2

2 2 '$ , ! ) > !(*%


)$ (1 $ *& $% $ $
0$ '$)
% (
)$ ( , !$ ( *& $))$0
'$ ) "%(! P $+%) ! ) $
!(*%( ! 9- $) *$ $) $)$*$ % ! ; !
P
) > ) (1 '$
J ! !( '$ (3 ' ,$ $ ! )$ $ $ $ %$ $ '
$+$*%)$ P
!(*%
$) $ $1 )) *1 R$)c># $> )$ $ $ %
$ '$
! ! $ . # $ $+% $ ( $ *1 (1 $ '$ !(
,( * ) $*1) $
) $ "%(# $ ! ) $ - '$1 $ $) %$! $ "! ! '$ )$ % *$ $
*% $ ( ,( ( 6, # $ 2
L

Num. 7544 / 10.06.2015

17550
LB

$ $ !32 %()$9 2
V( $ 2 $))( $ 2 1:$! $ *%
2
6) '$ ) "! ! '$) '
) *$ ! - ! ' $ ) (+ ! '$) % (!&
$) ! (
5)( *1 ) $+%)( ! 9 '$ ) ( $ ) ! ) 2
$1 (1 $ ) *1()( '$ ) ( $ ' ,$ $ ! ) $ "%(# $ 2
)(! = ) (*

! *$

'62 QIT5 STT

'$ , ! ! 9 '$ )$ !)
$!( ;* # $ - (! ) %(). # $ # $ (
$ )
$0() ! 9 '
)2 $) ! 9 '$ ) $ ! ( ) *$ %(). ! $ (%$
)
1 '
(% '$ )
'
$ 2
$,)$+ 9 (1 $ ) !()( > ! 9 ' ^, ! - )
$
*1
-)
$ '$
$!$ 9 ( '5 *$ !
)
'$%$ '" ! )) ( *$ ! 2
6) '$ ) 8 ( ! *$ ( 6) ! # $ ,(*$ $) ! ( ) *$ ) 6
$ *6 !2
# $!
5 6)
!(*% ! 9 '$) $)$*$ !( ,
'$) $($ ) = $(* '":
$( ; !2
*%) ! ! (
. # $ '$ )$ $+%( ! (
0$ ) '$ ? . - ( ' $
!$)( 2
( $ ,,$)2
! )
5 '$ , ! ! 9 '$ )$ !)
"! # $ $ " # $ '$ ) $ ! )
(*6 !
' 2
6)
!(*% ! 9 '$ ) (1 '
$ ('
* ))$ ) '$)2
(*% ! 9 '$ ) $0() ! 9 $ ! ) ; ! '$ '$) !) ! *$ '$
(0 ,
)
(0 %) ! '$ ('
* ))$ ) '$)2
'$ , ! ! 9 '$ ) $ ! )
$ % 3()
6) '$ ) (1 '$
6 $ )) $2
?
'$ , ! ! 9 '$, ! 9 '$) " $ $ % ! ; ! \%
( $ ) ] $ (%$
%
'$ ) $ ' '
$ $ (%$
$ % 3() 2 6) '$ ) (1 '$
6
J(
32
'$ , ! ! 9 '$, ! 9 '$ ) \%
%(*% $ ] , !$ 2 6)
!(*% ! 9 '$ ) (1 '$ ( $ $ - ( *( - )$+ ' $ 1 $) V$ 5
&(
& f*$2

2 2 '$
) $
$(* '":
$,)$+ (
'$ ) "%(!
$% $ $
*$

'$ , ! ! 9 '$, ! 9 '$) " $ $ % ! ; ! '$) \ $


) ]
% 3 2
6) '$ ) %
'$ (
' >( !(*% ! 9 *1 $) $
)& '$
J > 0$ [ $)8 ) $ 2
$, ! 9 '$) !( !$% $ \'
( )]2
6 J(
3
' >(- !(*
% ( - $ !$ ; , - ' $ 3 '( '$ *(' ( 0$ ( 2 0$
! 9 (1 $
) $) ! 9 $ $ %
- *(' ' $ 3 %
'$ ) $ ' '$ ) $ (1 2
'$ , ! ! 9 '$, ! 9 '$) " $ $ 8 ( !
% 3 2 6)
!(*% ! 9 '$ ) (1 ' ' ' ( )$ - J ! !( ? ' ))
)$: ' (
J$
2
'$ , ! ! 9 '$, ! 9 '$) *(0 *$ % $ , $)
) $ $
2 6)
!(*% ! 9 '$ ) (1 '$ V(8 0$ $
)) 1 $) ( $
[ )) * <()* < 2
5 ) *(0 *$ \
'
, ] '$ [ )) * (
'$1 (1 $ $) $
%) $: *$ $ " ! 2
J( ( , ! $
5 '$ , ! ! 9 '$ )$ !)
"! # $ # $ , 0( +$ $) +$*$ '$ )
,( ( , 2 !&%8( $ $%!$ $) '$ $ ( )) *$ '$ ) "! ! ,( ( 6, ! 2
$) ! 9 '$) $
,( ( 6, ! $) $
% ! ; !6) '$ ) "! !
,( ( 6, ! '$ ' 2
' '$ )$ % *$ $ ,( ( , $ $ 1) ! $ $2
5
0$ ! 9 '
(0 "! ! 0 )= $) ! $* ; ,2
$ ! %! 9 '$) !( $+ $ $ ) $ # " $** ! $) +$*$ '$) ! $2
'$ , ! ! 9 '$)
( % ( $ = $) $ *
* " $- $( $ &) "
$ '( '$ 8(*9 2 6)
!(*% ! 9 '$ )$ $ $ (1 $ 2
$ ! %! 9 '$) !( $+ $ # " ( + $) ! $ *$ !62
$ $ ! 9 '$)
*('$) '$ $% $ $ ! 9
! ( )- ) ! $ ! 9 '$)
) +$*$ '$ ) '7
% 3 =
!$)(
R )" ! 2 R )" ! )
% (' ! (
$ 2 0$
! 9 (1 $ + * ) 6 8(
$) $
$
'$ ! $ ! 9 '$)
0 )$ ! 62
7 !
'$ , ! ! 9 '$ ) (1 * ! ) '$) % / ( $ ) 2
6)
!(*% ! 9 '$ ) (1 '$ !(*%( ( '$ ) $ '
(% = )$+ '$
( (' - ('$ ( 7 ( H - ? ( )) !8 !8 H(0 H (
0(gcH
$'g !8 *$
2
'$ , ! ! 9 '$ )
$) !(* *7 ! %(% ) $ % 3() $!( $ +$*$
'$) , *$ *& %(% ) 2
6) '$ ) *%( 6 ! '$ ) '
$ $) 1 ))$ %$ * :6 '$) !(*$
'$

'

' 0 ) !9

, ! $) % ! % ) ,$ %(). ! '$ ) $ ( * '$) $ )$


$) ! 9 *1 )
'$) $ $*% ) > (1 $ '$) $($ )
$( ; ! !(*%
$) $ $)$*$ !( ,
P
(1 $ )$ *%) ! ! (
. # $ '$ )$ $+%( ! (
0$ )
) > ) ( $ ,,$)P '$ , ! !(*%
)$ (1 $ *&
0$ '
$ (' * ))$ ) '$)
6 $ )) $
) $0() ! 9 '$) !) ! *$ ) (* ! *$ $ ! ) ; ! '62

2 2 '$ , ! ' ,$ $ ! $) " $ $ % ! ; ! \( $ ) ]\?(*% $ ]- $) \ $


) ]- \8 ( ! ]- \ *(0 *$ % $ , $) ]
%
'$ ) $ ' '$)
( *& *%(
)$ $ $ (1 $ *&
$% $ $
0$ P '$,
$) !( !$% $ \'
( )] $) ! (
%
*(' ' $ 3 %
'$ ) $ ' '$ ) (1 '$
6 J(
3
' >('$1 $ (1 $ ) ( ' ) , 1 ! ! 9 $
) # $ %( $) *(0 *$
(*6 !
'
,
) $ 2
2B2 '$ , ! ) "! ! '$) $
,( ( 6, ! $) ! ( 5) *1 $) $
% ! ; !- '$ ! $ $) !( $+ $ # " $** ! $) +$*$ '$) ! $'$ , ! $)
( % ( $ D$) $ *
* " $- &) " - $ '( '$
8(*( E) >
!(*%
)$ $ $ (1 $ *&
, ! 0$ '$1 $ $) +$*$ '$) ! $ *$ !62
2G2 '$ , ! , *$ ' (1 $ * ! ) '$) !(*%( ( $ )
*&
*%(
' $ "%(! = )$+ '$ ( (' - ('$ ( 7 ( H - ? (
) !8 !8 H(0 H - $'g !8 *$
2 7 ! - '$ , ! )
$) $ % 3()
$!( $ +$ $) , *$ *& %(% ) ) > ) *%( 6 ! '$ )

$ $) 1 ))$ %$ * :6 '$) !(*$


- '$ !8 H(0 H32

'$ )$ !)

. # $ '!

2I2 ?) , !
# $ ( % (:$! $ - ' 0 ' ) ( !()@)$! - ,$
% $0 9 '$ $! ( $*% :
' ) (1:$!
% (%( - ' % 5)(
! 0
*% $0 (
,( * )$ ' , ! )
$ %( 1 )
- 0)
*1
: ' '$ $ $) % (!& $) % (' ! $ , ) !(* ! '$ ,( * %$ ( )
$) $ )
(1
2

LG

Num. 7544 / 10.06.2015

17551
LI

)$ !)
. # $ '!
( '$ !8 H(0 H32
?$ *$ * : 5, 2
" $ '$ %) , ! ! 9- (
> ! 9 $ 92
(' !! 9 ) % (!& ! $
$ )$
0 )
' (0 ) %$ * :6 '$)
'$ $ ( )) *$ ' % (' ! $ ' 0 ' ) ( !()@)$! - !( () )$
'
$ , $=
5 0$
! 9 $ ' % $0 2
5 $)$!! 9 ' ,( * ! 9 '$ $ ( )) *$ '$ % *$ $ '$$ 2
5?) , ! ! 9- (
> ! 9 $ 9 '$) $*% $) $! ( 2
5? $ '$ '$! (
! ) 1 $ ' (%(
!( 2
5 %( ! 9 '$ () ! ( (
) ) % (1)$*$ 2
5 $ ) > ! 9 '$) % (' ! $ $ 1) *$ '$ ! $ %$
0 ) $) % (!& $)
$ ) 2
5 $,)$+ 9 % (%( '$ * ))( '$) % (!& ! $
% (% ) &- '$ '$ ) '$
! ),
) $+$! ! 9 '$, 0 = : . (1 $ ) 1( $ ) > ! 9 '$) $1 ))- +.
!(* ) $ $: $ ) $ $+$! ! 9- 0 ) ! 9 '$ ) 7 '$ )$ (0$
$! ()( $ 2
5 $!( $ +$*$ '$ ) $ ,( 4 # $ $+ + ) $) 1( ! 9 ' ) $ (1 $
. # $2
)(! B= $

'$ 2

+ ))$

' 0 ) !9

B2 2 $) ! ( $) '$ !(1 *$ $ ) '$ !(*%( ! 9 '$) !()( *1 )


'$ , ! ! 9 '$) '$ !(1 *$
"! ! $) ! (
*1 ) '$ !(*%( ! 9
$
%) ! ! 9 $ ) "! ! % ! ; ! P '$ , ! $) # ' ( *1 $*6 !
'$ ) * $ $ !()( % *
) $ $) ! 9 *1 ) "! ! % ! ; !
*1()
' ,$ $ ! 5)( '$) ' ) $ $*6 # $ P
) > ) (1 '$
*% $ (
2
&> $ ) $
,) " ! $ ) "! ! % ! ; ! %( $ ( - '$ ! $ )$
$) ! 9 '$) ' '$ !(1 *$
*1 )$ !)
"! # $
. # $ # $
!)
'$ ) %
*% $ (
) >
!(*%
) (1 '$)
(
(
$ $) +$*$ '$) *(0 *$ *% $ (
2
*& $))$0
J 4
) $ '
(% - $ $ %$! ) ) '$ V( # *
6) '$ )$ $( $ '' 0
1 ! 0 '$) !()( 2 +%$ *$ ! 9 *1
( ()) 2
$) !()( 5)) *2
?
B2 2 '$ , ! ) > !(*%
)$ !)
$ " # $ $*6 # $ '$)
'$ , ! ! 9 '$ )$ !)
$ " # $ $*6 # $ '$) *1() *$ $) ! ( 5
\ 0 ]- $) \, 0$ ] )
/,P
) > ) (1 '$ R
( 8 !(
)
)( *1 ) $ ( *$- )$ ' ( $ $)
*$2 6) '$ ) (1 ' ' )(
$
,) " ! %( $ ( - '$,
$) !( !$% $ \' 0
']
) >
$'( 2
) ( $ "! ! %) * ! 9 $ )
'$) ! 1 *$ '$ ) (1 % ! ; !
6) '$ ) (1 ' '( '
$
&> $ !(*
(

% $ *% $ ( $ - 0$
! 9 (1 $ ) ,) " ! $ ) "! ! % ! ; !
%( $ ( ) $ $) ! 9 *1 ) % !(*$ ! ) '$ ) ! $ ! 9 . ! 2
*% $ ( *$ J 4 2
'$ , ! ! 9 '$ )$ !)
$ " # $ $*6 # $ '$ ) *% $ ( *$2
+%$ *$ ! 9 *1 $
"! ! 2
'$ , ! ! 9 '$ ( $ !(* $) % *$ *% $ (
'$1 (1 $ ) $
(1 %
)
* 2
6)
!(*% ! 9 '$ ) (1 '$ ( $ - ?
(
)$32
6) '$ ) (1 '$ $ 8$ ( (
3
- !(*% ! 9 *1 ) (1
'$) % ( *% $ ( $ * ! ) 2
?
% 3 2
( ()) $) ! *$ '$ ) )) * *$' $ 6 2 $) ! 9 '$ ) $ (1 *1
) '$ V(8
$
$ 2
6)
!(*% ! 9 '$ ) (1 '$ V( # * ( ()) (
Z()*(
) '
*
)( '$ < $ - ' $ ( $))- V( $%
) . $ 2
R
( 82
' '$ ) $ 1 ( , - '$ , ! ! 9
6) '$ )$ !)
$ " # $ $*6 # $ '$ ) $ (1 - '$1 (1 $ ) $
,) " !
%( $ ( 2
? )
2
' '$ ) $ 1 ( , - '$ , ! ! 9
6) '$ )$ !)
$ " # $ $*6 # $ '$ ) $ (1 - '$1 (1 $ ) $
,) " !
%( $ ( 2
) \ 0 ]2 '$ , ! ! 9
6) '$ )$ !)
$ " # $ $*6 # $ '$
) (1 '$ ? $ $ (
'2
) \, 0$ ]2 '$ , ! ! 9
6) '$ )$ !)
$ " # $ $*6 # $ '$
) (1 '$
$2
/,2 '$ , ! ! 9
6) '$ )$ !)
$ " # $ $*6 # $ '$ ) (1
'$ ( $
2
$ % *$ $ 0
'$
. # $2
5 $, ! 9 '$) $ *$ \ 0
' ]2
5 ! '$ (0$ ,( *$ '$ $% $ $ ! 92
) ! 1 *$2 6) '$ ) ( $ "! ! %) * ! 9 $ )
'$ )
%
'
7 ! 0 92
? ! (2
' '$ ) $ 1 ( , - '$ , ! ! 9
6) '$ )$ !)
$ " # $
$*6 # $ '$ ) $ (1 - ' ,$ $ ! ! 9 '$ )$ $ $ $ %$ % ! ; # $

$ ! ) ; ! '$ ? !

(- !(*%

5)

*1 ) ' ) $

( '$ ) "%(! 2

B2B2 $) ! (
$) ! $ *1 )$ % *$ $ 0
'$ $ )$ ' 0$ $
' ! %) $
. # $P
) > (1 $
( $))$0
$ $) ! $))
% 1) ! P $ * ) ,) " ! '$ ) $ *% : %( $
(%
$: 5)
$ ) (1 '$ R
( 8 $ $)
( '$ !;* ! , !$ ( P
) > ) (1
'$) !(*%( ( *& '$ !
'$ , ! $) $ , *$ *&
!( $
- '$1 $ (1 $ $) +$*$ '$) : >>2
B2G2 $!( & +$ $) % *(
. ! ! )
) '$ ) (*
R )$ !
'$ )
$ % 3() !(* * :6 '$ !(* ! ! 9
' '0' )
!()@)$! - !( 1
) $ '$,$
!( $ 0 ! 9
0& '$ )
' 0 ) ! 9 ' (1 $ '
* :
' (0 ) # $ ,( *$ % '$) '
% *( - $+% $
$) $ !( $ +$*$ '$ ,( * ! . ! 2

LL

Num. 7544 / 10.06.2015

17552
LN

'$1 (1 $ ) $
,) " ! %( $ ( 2
5 6)
!(*% ! 9 '$ ) (1 '$ V
- $( $
# $ ? 1)(
>
? ! (2
5 (1 $ ! ) ; ! '$ ? ! ( ) $ $) ! 9 *1 V ) ( ( >c)$>2
$) ! 9 *1 )$ % *$ $ 0
'$ $ )$ ' 0$ $ ' ! %) $ '$ ) 2
) ! $2
5 $ $ ( )) *$ '$) \*('$) '$ $% $ $ ! 9
! ( )]2
) ! $)) % 1) ! 2
)
'$ ) $ $0() ! 92
5 6) '$ ) (1
. ! ' <$ '$ ( )( $5
$!2
5 6)
!(*% ! 9 '$ ) (1 ' ),(
!8 - V )$ 8& $
$( $ (
%% $))(2
6) '$ ) "! ! '$ ) $ *% ! 9 : %( $ 2 "! ! '$ ) H 3(5$2
'$ , ! ! 9 '$ )$ (1 $ '$)
0 '( : %( $ ( = O
K
* (K < (8 $ O
8 H <(H 2
,) " ! '$ ) $ *% ! 9 : %( $
(% 2
$ $ ) (1 '$ R !$
R
( 82
+$*$ '$) !;* !2
5 $, ! 9
6) '$) $ ( . $ 2
7 ! 2
5 *% $ ( *$= $1 3
0$)2
5 *7 ! $ %
) $ 2 ) 1) $ 2
+$*$ '$) V >>2
7 ! $ % 3()
6)
!(*% ! 9 '$ ) (1 '$ J )) - )1& >'( - )0 '(
!
$- '$ , ! ! 9 '$) $ , *$ *& %(% ) 2
% $! ! 9- 0 )( ! 9
' '$) % *(
. ! ! )
) '$ ) (*
R )$ !
'$ )
$ % 3()- +. !(* !( 1 ! 9 ) $ '$,$ !( $ 0 ! 9 '$ $ ( )) *$ 2
)(! G= ) *('$

*$5

( 0$ 2

+ ))$
$

'$ , ! ! 9 '$ )$ !)
"! # $ $) ! ( '$ *1 )$ ,
$
# $! ; # $ '$ ) , '$ $ )$ $) +$*$ '$ )
( 0$ 2
6) '$ )$ ! ! $ . # $ % ! % ) '$ )
( 0$ , !& 2 $) ! 9

' 0 ) !9

G2 2 '$ , ! )$ !)
"! # $ $) ! ( '$ *1 $) +$*$ '$ )
( 0$ P '0$ )$ ' ,$ $
(*$ !)
$
(% D ('$ *$V $ ' )- $>$ ( - 1$ 3E) > ) (1 '$ R.! ( <(
'.
LQ

*1 $) *(0 *$
(% = *('$ *$- V $ ' )- $>$ ( - 1$ 32
# $!
5 # $!
*('$
$ (%$ 2 R.! ( <( 2
5 ) *('$ *$ ! )62 (1 '$
'.2
(*% ! 9 '$ ) (1 '$
'.- R.! ( <(
'(), (( 2
! )
6) '$ ) (1 '$ V( $% ) *( 2
) ! $)) % 1) !
% 3 2
6)
!(*% ! 9 '$) ! $)) *$ ' )$+ ' $ '$ # $
*(
2
%) ! '$ =
'$ , ! ! 9 '$ ) %()( '$) *(1 ) *('$
2
$0() ! 9 $ ) "! ! '$) 0 ' $= $) $ ( ' F* )$ ))& $) )) * '$
!()( '$ (
2 ,, 32
$ * ) $ ) :( $ 2 (1 '$ ) .
$ 2
)(! I= )

$ ) *$

(
'$ , ! ! 9
6) '$ )$ $( $ '$ * ' J $ '- $) +$*$
% !()(
) $ $) ! 9 *1 )$ !)
%)6 # $ '$)
$ ) *$
0
'$ 8 ; # $ 2
$ 0
'$ 8 ; # $ 2
5 $, ! 9 '$) $ *$2
!$) !8 *% )
( 0&2
) *(0 *$
$ ) 2
5
$ '$)
$ ) *$2 $, ! 9 '$ )
! ( ) *$ ( . !- $+%) !
)$ !)
$ " # $ "! # $ '$ ) %
$ ) 2
6)
!(*% ! 9 '$ ) (1 '$ )0 '(
).- V$
% V(
)
$ ) *$ $ $) ! $=
' '$ ) "! ! ! $* ( 6, !
$ ) =+
"Z $)
)0 '(
).Z $)- '$1 (1 $ ) *%( 6 ! 8 ; ! '$ ) $ (1 2
?
*$ ,. ! 2
5 $, ! 9 '$) $ *$2
6) '$ ) (1 '$ ( ( '$ 8 !(2
) *(0 *$ ' '62
5 ) %( 0 *$ ) (%( ! 9 ) !( !$% $ '$ 92 ) 1 $ R() $

!(*%
$' , ! $% $ $
$ $0() ! 9 '$ '$) $(!)

- '$1
! *$2

$ (1 $ ) $ ! )

'$

"%(!

G2 2
) > ) 7 '$) ! $)) % 1) !
% 3 $) $
( *&
$))$0
P '$ , ! ) %()( '$) *(1 ) *('$
- $+%) ! )
$0() ! 9 $ ) "! ! '$) 0 ' $- $ '
)$ ! $ ! ( ' F* )$ ))&
(
(*,(
,, 32

) $

'$ 2

+ ))$
$

' 0 ) !9

'$ )
)$

I2 2 $) ! ( )$ $( $ (1 $ ) % !( 6) '$ * ' J $ ' *1


)$ !)
%)6 # $ '$)
$ ) *$P
) > $) % ! % )
$ $ '
)$ $ $ (1 $ *& $% $ $
0$ P 0 )( )
!$ '" ! 8 ; ! '$
) (1 '$ )0 '(
).
Z $)- !(*%
*1 ) %
*$ ,. !
'$ $ 8 !(2

! 9 '$

I2 2
) > ) ( $ '$) *(0 *$ ' '6 $ '
) (1 '$ V$
$)3P '$ , ! !(*%
$) *(0 *$
$(%) !
8() '& $
:) $) !(
! 0 *$ ) > (1 $ $% $ $
0$ P $+%) ! )$
!)
$ " # $ '$ ) $+% $ ( *$ )$* 3 $ %
! $ '$1 $ )
!$ '" ! %( $ ( '$) ' $! ( )$* 3 )$ $ $ % (' !! (
*&
, ! 0$ 2

92
0
'$

I2B2 $!( & +$ ) *%( 6 ! '$) 1 ))$


( ? . $ ) 8 ;
'$ ) '
!( $*%( 6
$) ! (
) $ !$ ( , '$!(
*1
$ '$ ) "%(! = ? ! ($)
( !8 (0 2
)(

Num. 7544 / 10.06.2015

17553
LS

'$) *(0 *$ ' '62


6)
!(*% ! 9 '$ )$ (1 $ '$
3 > - V$
% '$ ) $ ! )
! " ! '$ V$
$)32
3 $ $ $) ' ' *$ $)
$ ) *$2
,) " ! $
( %( $ ( 2
) *(0 *$
$(%) !
8() '& $ :) $) !(
! 0 *$ 2
5 $! %$ ! 9 '$ ) '$ ' $ ! 9 '$ )$
2 '$ , ! ! 9 !(*% ! 9
'$ )$ !)
$ " # $ $ # $!
-%
*(1 ) 2
6)
!(*% ! 9 '$ ) (1 '$ ? $ ( ' 2 8$( R
($ 1
$
8(*
$ 0$)'2
R ) O ' H3 !(* % $! ( '$ ) 1 !! 9 % ! ; ! 2
$+% $ ( *$ )$* 32
5 )
$ " # $ $ %
! $2
,) " ! '$ R
( 82
'$ , ! ! 9 !(*% ! 9 '$)
$
'$)
%
$ A!H$ $
) $ $ $2
6)
!(*% ! 9 '$ ) (1 ' '0 '
!8 ? ) O)$$2
) ! $ )$* 3 ) $
!$ '" ! = !
$
D S TE(1$ [ $ $P $) " $ $ '$ ! " ! , !! 9 *1 ' ,
D S NE- J >
P
D SBTE- V( $, 0(
$ 1$ )$ $ $ !82
$) ! 9 '$) ! $ *1 )$ 0
'$ 2
7 ! '
5 ) 1 ))$ '$ $ & c 8 )$0
: H32 $) ! 9 '$ ) $ !$ ( ,
'$!(
*1
$ '$ ) "%(! = ? ! ($)
( !8 (0 2
(
0 H3= .
-/ *
)
2
)(! L= ) ,$) 4(

3 0

'&!(2

+ ))$
$

'$ , ! ! 9 '$ )$ !)
(! ) %(). # $ # $ (
$ $) '$ $ ( )) *$
$!( ;* ! '$) %$ .('$ ' $ $ $ $ 2
$) ! ( )
$ '$) ) +$ $) !( !$% $ '
!(* % (' ! $ %$ ) $) 2
$,)$+ 9 (1 $ ) $0() ! 9 '$ '$ )
1
$ )
)$ '$) *('$ *$
)
$(*" ! '$) *(0 *$
'&!(2
# $!
5 6) '$ )$ !)
$ " # $ $) $)$*$ !(*%(
' # $!
'$!92

' 0 ) !9

L2 2 '$ , ! )$ !)
(! ) %(). # $ # $ $ $) ! ( $ *1 )
'&!(- $!( & +$ 5)( $ # $!
- '$ , ! $) $' , ! $*1)$*6 !
' $ $ $ )) > )$ % ! % ) (1 $ $ ! ) ( '$ ) "%(! !(*%
(1 $ '$ ? 1)(
))( (
! - '$1 $ (1 $ ) (1
% ! ; ! '$ * '$ $*% !H 2

)$

L2 2 $!( & +$ )
!$ '" ! * ! ) '$) " $ $ '$ (*
e)
$0
* ! )e) > ) *%( 6 ! '$) ) +$ ) $ $) ! 9 *1 $)

NT
'$ , ! ! 9 '$ ) $ ) '$ ) !() '$ 8 ! ( )
= $)
' $ 3 '&!( '$ ! 0 $) $)$*$ $ $ ! ) $ *(1 )
:( $ $' , ! !(*
$) 8 3 )$
)' ( ) *% $
$
)' '$ $K
'
)$ !)
'$ ) *7 ! '('$! ,; ! '
()' !8h 1$ - 0 )
_( H2
)$ !(*%( ! ( * ! ) '$)
- '$ , ! ) *7 ! %(% )
$) ! 9 '$) $' , !
'&!( *1 $)
$ ( '$ ) !() '$ 8 ! (
( '5 *$ !
!(* $) 1) $ $) : >>- $+%) ! ) $0() ! 9 $ $)
$ ,$*$ .
?
) $ $) ! 9 *1 $) %( 1)$ ! 0 '$) % %$ '$ ) '( $ ) (! $ 2
'$ , ! ! 9
6) '$ ) (1 '$ * '$ $*% !H! 2
! )
6)
!(*% ! 9 '$ )$ (1 $ '$ ? 1)(
))( (
! 2
7 !
$0
* ! )2 ) J() $ $ " $2 ) ( )
( $2
7 ! '('$! ,; ! - $ )
( )2
()' !8h 1$ 2
*7 ! ( '5 *$ ! 2 0
$ ) - $( $ $ 8K 2
(*% ! 9 $ $ $) *$ '$ ) *7 ! $
*$ ! = $ %
)- 1) $ : >>2
%) ! '$
(1 )
'&!(2
:( $ '&!( $) $))( $ '$ %() $ 2 $ $*% $ $
$ ? $H
?8 ) %%$2
(' = ) $0() ! 9 $ $) *9 '$ ) *(' $ $) 0$ '$ ) '( - ) $
$) ! 9 *1 $) ! 0 '$) % %$ '$ ) '( $ ) (! $ '$ ) "%(! 2 (!(
8 $)2

)(! N=

$% $ 9 )

(
'$ , ! ! 9 '$ )$ !)
(! ) %(). # $ # $ (
$ ) ! $!( ;* !
* ' )2
'$ S S2 $) ! 9 '$ ) !
*1 )
$ '$) ( )
*$ 2
$,)$+ 9 (1 $ )
! 9 %(). ! $ (%$ $) $ $,)$+ $ ) 2
# $!
5 , ' ! 9 '$) % *$
D ( &
$ ! ( ) ' # $!
('$ E ) $ *%( 6 ! !(* ,( ' '$$ $ $) *(0 *$ *('$

'$ )

"%(! 2

+ ))$
$

' 0 ) !9

N2 2 '$ , ! )$ ! $ $!( ;* # $ '$ ) ! '$) S


) > $) $
$,)$+ $ ) - ) , ! 9 '$ )$ % (' !! (
. # $ $) $ !(*% (*.
(! ) $ $ "%(! %$ * :6 '$ ) $ ' '$)
( '$ ,( ( ,
, )*( , *& $))$0
- !(*%
)
'$ '$ 7 ! (! ) )
' $ $ $ *$ - 0 ) )$ !)
(! (); # $ '$) ! $ $ % 3() )
$) ! 9 $ $ ) ! )
)
! 9 $!( ;* ! 1
'$ )
$
0 )2

Num. 7544 / 10.06.2015

17554
N

# $!
2
!(*% (*& 2
5 6) '$ ) , ! 9 (! ) '$ )
$ $ "%(! $) $ !(*% (*. (! )2
5 $1 (1 $ ) *%( 6 ! '$ )
!(* '$ 7 ! (! )2
J( ( ,
,( ( , !(*% (*$ *1 $) %(1 $ = ( ( 8$
$- [ )H$
0 2
(*% ! 9 '$ ) (1 ,( ( 6, ! '$)
$ !(*% (*$ ( (! )*$ *1 ) ,( ( , $ $ !
'$ $! ) $ ( 2
$
6) '$ )$ !)
(! (); # $ '$) ! $ $ % 3() ) $) ! 9 $ $ )
! )
)
! 9 $!( ;* ! 1
'$ )
$
0 )2
6) '$ ) ' !( (* ! $ (! )C! $ ' $ $ $ *$ 2
Z $) $) $ ! $ '$ '$ 7 ! =
0
(
2
[)
$32 % *$ %$)@).! ) ' * ! 9=
2 6)
'$ ) *%( 6 ! '$ ) (1 ! $ 0 '$ [ )
$3 $ ) 8 ; '$) ! $2
) !;* !
8 ( $
% 3 $) % *$
2
(% = 1 # ' <$ & ) $ !() '$ \). !) ], !$ 2
$ !() 0 )$ !
'$ ) 8 ( $ = (1$ ( )!c> 3 ?$' . - $)
$ $(
'$)
, > V * (2
( 2
) !;* ! ( '5 *$ !62 $ (0 ! 9 $*6 ! $ ). ! 2
' '$ )$ !)
(! (); # $ %$ ( ) '$) %$ 8$ ( 2 ) 0 )( '$)
!;* ! !(* (1 ' 2
5 ) % *$ 7%$ 8$ ( = \ %$ * ] V$ 3 $ $)- V($ 8 $ 2
5 8$ (
() = e * e (1 O $- )) J $ 2
5 ( )) *$ !6= e %
*" ! e V($ *( - V !H O 132
5 $ 0$
$ $ % ! ) = eJ) 8 ( '( e- )$+ 3*( '2
5 $+( *$ $)06 != e >c e$ <(
82
) ! $ $ % 3()2
R )" ! ) % (' ! (
,$ 2 $) ! 9 *1 )$ % ! % ) %$)@).! )$
' $! ( '$ ) "%(! 2
7 ! '
2
*%( 6 ! %$ ) '
'$) 1 ))$ (0 " ! '$ % ! % '$ $ )$ )
,) " ! '$) !( $; , (0 " ! $ $) ))$ '$ ) X%$ '$ ? . 2
$ e1 1 'e *$ ! $ = $ 3 (('* - )$
))$ H$

N2 2 $ ! $ $) +$*$ '$ ) 8 ( $
% 3 $) % *$
) $0() ! 9 '$) " $ $
(% D1 # EP
) > ) ( $ '$) !;* ! '$
%$ 8$ ( ( '5 *$ !6- $ '
)$ $ $ % (' !! ( - !(*% 5)$
*1 )$ '$ ) $ !() 0 )$ !
'$ ) 8 ( $ P $+%) ! )
!$ '" ! '$)
!;* ! ' $ "%(! $ )
%( $ ( *$
) *%( 6 ! '$ )
% (' ! (
,$ $ ) ! $ ! 9 '$ )$ % ! % ) %$)@).! )$ $ % 3()$ ' $ +
"%(! 2
N2B2
) > !(*$
)
! 9 '$) 1 ))$ $ (%$ - ) ,) " ! '$)
!( $; , (0 " ! $ $) ))$ '$ ) X%$ '$ ? . - '$ , ! ) $) ! 9 '$
) *7 !
*1 ) !(*%( ! ( * ! ) '$ )$ '$ (* '$ e1
1 'e *$ ! $ 2

N
))

( - (**3

( $3- $ !2- )

$) ! 9 *1 ) *7 !
)(! Q=
(

2
$ (

' )2

+ ))$
$

' 0 ) !9

Q2 2
) > )
,$ +
!(*
- $ 1) ' ,$ " ! $ $*1) !$ P
, ! ! 9 '$ )$ !)
$!( ;* # $ - (! ) %(). # $ # $ (
$
!(*%
)$ % (' !! (
. # $ ' *1'9 '$()( $
' '$
)
$ '$) ,$ + *$ $) !(*
*$2
' '$ )$ !( ()( $
(! '$ 2
% ! % )*$
$ ).
( !( - $+%) ! )
$ ' ! %)
$ '$ )$
$,)$+ 9 (1 $ )
! 9 %(). ! $ (%$ $) $ $,)$+ $ ) 2
!(*$
) $0() ! 9 $ ! ) ; ! $ (%$ - $ %$! )*$ $))$0 $ )$
J$ + *$2
(1 $ ' <$ 3 (( $( $ ?$0 $
* 1(2
# $!
,$ + = $ ). 2
(1 ! $* ( 6, ! '$ $
$,$ 8 )= 2
-!
Q2 2 6) '$ ) %()(
) "! ! ,( ( 6, ! (!
- ) ,( ( ,
(1 * ! ) '$ [ $ $) ,$ + *$ )$* 32
'$ $
$) ,( (*
$- $ '
!(*%
)$ (1 $ '$)
( *&
(*
*$2
*%(
' $ "%(! - '$1 $ ) 7 '$) ! $)) !(* % (%
' %(). !
# $!
!(*
= ( !( 2
% (, ' $ ) (1 '$ V( $% $ 2
) ! $ '$ $ &
$ $ =!
/
D S IE- % 3
D SGBE2
Q2B2
) > )$ !)
0$ %)6 # $ '$) ' 0$ ( " $ $
$) ! 9 0 ) * ! ) '$ *
( H90 + *1 $) !(*
*$ (0 " !2
! $* ( 6, ! 0 (
)$ % (' !! ( *& *%(
'$ ! '
P
1 !! 9 $ ! ) ; ! 2
( ) *%( 6 ! '$)
$ ' ! $* ( 6, ! $ ) 8 ;
6)
!(*% ! 9 '$ ) (1 ' <$ 3 (( $( $ ?$0 $
*
'$ $ ( )) *$ '$) ! $- '$ ! $ )$ ! ! $ . # $ ,( * )
1(2
*$ ) '$) ! $ $ % 3() '$ %(
$ $ '
$) $
(
J( ( ,
$% $ $
2
6) '$ ) "! ! ,( ( 6, ! (!
=
!(* ,( ; , '$) !(
; ' ' '$) ? . (!
2
Q2G2 %$ $ $ $( % !( 0$ ! ( ) *$ $ )$ $% $ $ ! (
) ,( (%$ (' *$ '$%$ '$ = ) " !
*2
0 ) %)6 # $ - $0
# ) $0() ,( * '$ ' ! * ! 9 D 4 - $+$,( ( , $) ! ( ' *1 !( ,) ! $ 1")@) ! = (1$
% .
! )
E '$ , ! )$ ,) " ! $ # $ $+$ ! +$ 0 )(
. ! % (%
$ $))$ - V( &
. . >5
$ (- $ 4 - R$ ! ( (*1 (
' ) $ ! ) $ $ %$!
)$ $ $ ,( *$ ' $+% $ 92
) $ $) ! 9 *1 )
$
0 ) % 3() 2
! % ! 9 '$ )
= <$ '$
$5 $ ( 2
) ! $)) !(* % (%
' %(). ! 2
"! ! '$) ,( (*
$ $) !()) $= ) (1 '$ V( $% $ 2
(*% ! 9 '$ ) (1 '$ V( $% $
*1 % (' !! ( '$ !()) $
$ ( 2
$
( () ' ! 9 '$) *('$) '$ $% $ $ ! 9
! ( )- $ , ( '$) *('$)
' 0
' 2
'$

Num. 7544 / 10.06.2015

17555
NB

) ! $ !)6 ! *$ !6 $) $ $ ) = ) '7
'$) ! $2 <())3K(('2 $
!(*% 3 $ *$ ! $ = [ $
( 8$ 2
$'
2 () *1 2
$ ( ()'K3
3$ 2 " $ $ ! $* ( 6, ! 2
6) '$ )$ !)
0$ ' ,$ $ ! '$ '$ ! ' " $ $ ! $* ( 6, !=
5 !(*"' * ! )= J $'
$- $ $ O$))32
5 !(*"' *
=1
(
1 !8P !
8 ) $ 8 %) 2
5 *(
$ =$
- !8 $)
>2
5 ) ! $ '$ %$ = ), $' < !8!(!H2
$ $ (%$
) ! $ $( $ )
) 6= 5 ( - (1$ ( ( $)) P !
- R ( ( '$ ! 2
'$% $ 9 '$ ) '7
% 3 '
)
$
0 )2 ) ! $ '$
%(
$ - ) !$
$) ! $ $ ) $+ ) 2
( (1 $ *& '$ ! '$ 2
,( 4 %$
%$ $ $ $( % !( 0$ ! ( ) *$ $ )$ $% $ $ ! (
0 ) %)6 # $ $1 ' 0 '$ # ) $0() ,( * '$ ' ! * ! 9 %$
9 '$ 4 - $+$ ( ! )
2
$ %$! $ %$ )$ * $ $ ' $+% $ 9 ' ,$ $ '$ ) ( - !!$%
*$
)$ ,) " ! $ # $ $+$ ! +$ $) 0 )(
. ! % (% ' ) $
! ) $ # $ !($+ +$ *1 ) ( 2
)(! S= ) , ! ( ) *$ )$ '"! '$ GT5IT2

+ ))$

'$ , ! ! 9 '$ )$ !)
$!( ;* # $ - (! ) %(). # $ # $ (
$
) ( $ '$) , ! ( ) *$2
$,)$+ 9 (1 $ ) '$ \ , ! 9 , ) ,( * ]2
# $!
5 '$ , ! ! 9
6) '$ ) $' , ! , ! ( )= ) *%) , ! ! 9 ( *$ )- )
$(*$
) * $*6 ! !(* *
$ % *( ' )2
5 6)
!(*% ! 9 '$ ) (1 '$ 'K
$ 0 '$ (8$- J H )(3'
[ 8
$ (1 $2
5 ) , ! ( ) *$ ( 6 ! $ ! '
2 6)
!(*% ! 9 '$ ) (1
' )0
) (- $ (
($ V !(1 $ 2
)' $ 3 '
)2

' 0 ) !9

S2 2 '$ , ! ) %()( ' $' , ! , ! ( ) !(*%


'$) *& $))$0
# $! $ ' $ $ !( $ P $) ! ( ) (
'
) ) % (' !! 9 $ " $- '$1 $ (1 $ ) *%( 6
8
) ,) " ! )(1 ) '$) $ 0 )( %)6 ! $ )
S2 2
) > ) "+ '$) !;* ! $ % 3() $
1cZ$> ) %$ ' ! 9 '$) $ %$ (
$
$ ' ) 8$ $*( '$) ! $ ( '5 *$ !6
!(*$ ! ) !(*%
)$ %$)@).! )$ *&
! $* ( 6, !
% 3 - $) ! ( ) "+
$) $,)$+ $ ) $ (1 '$ ) (! $ '$) $

)$ ! $ ! (
$ '$) ' $ 3
! '$ )
'$ ) "%(! 2

'
) (1 '$ J ! !(
e ( '$)( J )$*9 eP
'$1 $ ) $
% $* !
, ! 0$ )
!9
'$
!. $ )
*1
$*% 2

NG
5
$ '$) ' $ 3 '
) ) % (' !! 9 $ " $2
5
8
'$ [ ) $
(%
) $
,) " ! %( $ ( $ ( $ )$
% (' !! (
. # $ 2 J 9 $ $ $) % $ %( \) ,( * $ + )
, ! 9] )
, ! ! 9 '$ )$
2
;* ! $ % 3()2
6) '$ ) "+ '$) !;* ! $ % 3()2 (1 '$ J ! !( 1cZ$> )
%$ ' ! 9 '$) $ %$ (
$ e ( '$)( J )$*9 e2 $' ( )
$ 2
$
5 6) '$ ) 8$ $*( '$) ! $ ( '5 *$ !6 '$1 (1 $ )
% $* !
!(*$ ! ) '$ )$ $ $ % (' !! ( 2
( (1 $ *&
, ! 0$ 2
6)
!(*% ! 9 '$ ) , )*( , '$ V(8 J( ' V(8 <( ( 2
!(*"' 2 )$* 3 ))3 [ )'$ 2
) ! $ $ % 3()2
6) '$ )$ !)
'$ ! $ ! 9 '$) $ '
( (
% 3 2
!(*"' $ % 3() =
!. $ )
) $) ! 9 '$ ) $ (1 *1
) (! $ '$) $ $*% 2
7 ! '
2
*7 ! $( (*6 ! '$ V( # . (' (- ! $
6 "2
= 6) '$ ) $0() ! 9 '$ ) '
!( $*%( 6 = )$ !( $( , $ '$
!$ &:
() ' ?$ 2
(' 2
) !(
2 (1 '$
91 ) )$ !
2 ) $K )((H '$ 8
(2
(1 ) 2
)
'$) *(1 ) , ! ( )
!(*% ! 9 *1 ) $ $ )
$ (
%( $ ( 2
)(! T= )
(
'$ , ! ! 9 '$ )$ !)
( !( $
. !2
) $+% $ ( *$ ,
! " !2
# $!

$!( ;* # $ - (! ) %(). # $ # $ (
$ $)
6) '$ )$ !)
!( !$% ) %)6 # $ '$
- $+% $ ( *$ 1 ! $%(%- 8 %$ $ ) *$

S2B2 $!( & +$ ) *7 ! $( (*6 ! '$ V(


$) , *$
,!
'! $
6
'
!( $*%( 6 $ )$ !( $( , $ '$
$+%) ! )$ !)
'$ ) '7
'$ ) *(' ) )
) (1 ! $ 0 '$
91 ) )$ !
2

3 LT5NT2

# . (' ( '$ , !
"7
) > ) $0() ! 9 '$ )
!$ &:
() ' ?$ !(
1
5 $$

+ ))$
$

' 0 ) !9

T2 2
) > ) $0() ! 9 $ ) # $!
$
' ) ! ' %( 1)$
$ ) ( $0() ! 9 '$ '$) $' , !
$ ( P $+%) ! )$ !)
!( !$% )
%)6 # $ '$ ) $+% $ ( *$ ,
- $+% $ ( *$ 1 ! $%(%8 %$ $ ) *$
! " !P $!( & +$ $) % ! % ) $ ) $ ! ) ; !
$ % 3() $) $ % ! % )
( '$ ) "%(! P
) > )$ ' ,$ $

Num. 7544 / 10.06.2015

17556
NI

5 ' () ! 9 '$)
$ SIS2
$ !( $#A" ! $ 2
5 $,)$+ 9 (1 $ )
,( * $ ). ! * ' ) '$ ) $ ) # $! ; !
'$ (*
e$ ) $ ! ( )]
# $!
$ % 3() = J ! !( V 0 $ c$ > '$ > $) J !2
(0 *$ % ! ; ! 2
+% $ ( *$2
+% $ ( *$ ,
$0() ! 9 '$ '$ ) $+% $ ( *$ )$* 3 ,
) (1 '$ J !
!( '$ ! J $ '2
+% $ ( *$ 1 ! $ $ ) (1 % ! ; ! '$ V !H ( ?())(!H '$
H
( 8H(2
%
8 %$ $ ) 2
'$ , ! ! 9 '$ )$ !)
'$ ) %
8 %$ $ )
!(*% ! 9 '$ )$
(1 $ '$ 0 ' <(!H $3 '$) $ % 3()
( ( 9%$> ' '(
:( 2
) %(%5 2
6) '$ ) $ !! 9 . ! ) $+% $ ( *$ 1 ! $2 M '$ ) (
)$ (0$ $! ()( $ 2
'3 [ 8() $) $ $1 )) $ )@)
! 9- %
- ! $2
# % ; ! - $% $ $
'$ ) $ '" ! %(%5
% 32
*%( 6 ! 8 ; ! '$)
% $ % 3() '
$ %)6 ! e ) ? (e
D SINE $) $
$!$ ( e
) $ e D SGQE2
$+% $ ( *$ $ ) $ ! )
$ % 3() 2
! ) ( 1 !( = V( $ $ > 2 ' '( 8 )) ' . 1 () 2
1 !! 9 $(*" ! = ? 1)( ? ) > $)(. 8 (- * '$( 1 (2
) *(0 *$ ! " !=
$1 ( $*%$ $2
J( ( , 2
6)
!(*% ! 9 '$ ) (1 '$ 0 ' < * ) ( - 0 ?$
V
3$ $ 2
*(' , !$ 2
$ '$ ) '7
2 _0$
$ 2 $) ! 9 '$ ) ,( ( , *1 )$
$0 $ '$ *(' 2
$2
) ( ! $ $ % 3()2 0() ! 9 '$ ) ! $* ( , $ % 3() 2
5 '$! '" ! '$ ,$ 2
) ! $ '$ )
! 92 6) '$ )$ !)
$ " # $
0$ '$ ) (1 '$
- * - ? ! >(- ? (- !$- ( - ) !() '$
!$)( 2

0 ( '$ ) $ )
0& '$ ) ,( (
*(' $ (%$ ' $ $ $*% 2

, - !(*$

) $0() ! 9 $ )

T2 2
) > $) ! 0 # $ $ % (' /+$ $ ) ! $*
$ % 3() '
)
! 9P 0 )( ) *%( 6 ! %$ )
! $ '$ ) (1 ! $ 0 '$ J ! J( ' (%%() - $( $
!(*%
*1 $) ! $ $ (%$ ( $ )P
) > ) *%(
) $)$0 9 !(* ,$ (*$ '$ !(* ! ! 9 ) $ *%(
!(*$
) (0 $ $ ! 9 '$ %$ 8$ ( '$) !;* !2
T2B2 +%) ! $) 0 4( "!
!)
"! # $ '$ ) *7 ! $ $
) ! ) P !(*%
$) ' ,$ $
(!H- : >>- 1) $ - $ !2- $+%( )
$) *9 2

,
'7

'$)
!
) $P
6 ! ! $ +$ '$
6 ! $ ) -

! $ ) $% (' !! 9 '$) ( $+%(


)$
$(,; ! ) $ $0() ! 9 ,
*(0 *$ * ! ) (!! '$ ) = %(%*%( 6 ! '$ ) *7 ! ,) *$ ! $ (

NL
$ *$ !62 ) ( *% ) '$ J ! J( ' (%%() - $( $
!( $ $ $0$ % $)1$ 2
)
! $ : %( & = H O ( K 2
+$*$ '$ ) $)$0 9 !(* ,$ (*$ '$ !(* ! ! 9 '$ *
;* != "+
$ ! ( ) '$ ) $' ( )
0$)2
7 ! 2
) ( $ " $(2 *7 ! %(%2 6) '$ ) (1 '$ 8$ $ )$ 2 )
!( !$ '$ * $ 2 ! )
, 2
) : >> !( $ +
%71) ! '$ * $ = 8$
H$ - )$
0 ($ 2
$ '$) ,) *$ !2 ? !( '$ !.
* 9 '$ ) ) 2
) 1 )) ,) *$ !=
( (2
*$ * 3 2 !(*% 3 '
(

! $2

8 !H
(

'$ 2

)(!

= )

3 QT5ST2

+ ))$
$

' 0 ) !9

2 2
) > ) $0() ! 9 '$ ) # $!
'$ '$ )
,( *
'$ , ! ! 9 '$ )$ !)
$!( ;* # $ - (! ) %(). # $ # $ (
$
!( )
) 1 (# *$ %$ ( )
'$) ! $ '( P !(*$
) $0() ! 9
) $ ) %( *('$ 2
$ ! ) ; ! $ (!! '$ P
) > $) ,$ (*$ (! ) '$ ) *7 ! $ 0
# $!
2
$
*$ %$ $)$0 9P
) > ) ! 0 *$ *; , ! '
$ !(*
5 0() ! 9 '$ '$ ) # $!
'$ )
,( * ! % ) 1 (# *$
!8 $) V !H (
'( - $+%( ) *%( 6 ! '$ )$ !(*% 3 $
%$ ( )
'$) ! $ '( 2
* ! ) $ % 3()$ $ ( $) *9 - '$ !
) ' , 9 '$ )$ !(*% 3 $
5 $' , ! !(* $ %$! !)$2
,) *$ # $ 2
! )
= ) $+!& ,
2
(1 '$ J$
'( ( $ ( )1$ (
!(*$ 2
2 2 (*$
) $!)( 9 '$ ) *(' !(* ,$ (*$ '$ * $ P '$1 $
$ $ % 3()2
(1 $ ) '$ ) '$ 1$))$ $) ! (
5)( *1 ) "+ *$' 6 ! (! ) '$ )$
! '
$ ! ( )= V( &
! - J$
'(
$1 - J$
'(
e %$ *('$) e- !(*%
)$ ! $ ! ( $ $) *9 '$ ) *(' '$)
J$ c
9*$>- ?$' ( )*('90 - )$: ' ( *$ c1 2
2
$! ( $ $ % 3()$ - (0$ * '$ '$ ) $ ) = ? )
9- !.
()) . 2 ' $ 3 '( *& $))$0
J( ( ,
% 3 =
!. 5 ('$ (- )1$ (
!. ) +2
2B2 $!( & +$ )$ % ! % ) (1 $ ! $* ( 6, # $ '$) ' $! (
$)$0 9= $0() ! 9 '$ ) "! ! ) $ !$ ( , '$ ) $)$0 9 $ !()( 2
$ % 3() 0 )(
$) $ ) "+
$ ! ( )- +. !(* $) '$ )$ ' $! ( $
$
* ( $ ' $! $= () *%. '$ - , 1()- !( !$ - $ $ 2
$ % 3()$
) > ) $ (1
. ! P $+%) ! ) $0() ! 9 "! !
) ! $ ' * ! 92
$ !$ ( 6, ! '$ ) $)$0 9 $ !()( P
) > ) $ )
(! ) $ % 3()
5
$) ! 9 '$) ! $ ' * ! 9 )$ (0$ "! # $ ' * ! 9 '
)2
0& '$ ) * ' ,( ( 6, ! '$)
( - !(*$
) $0() ! 9 '$) ! $
5 "+ '$ )$ (0$ % (' ! ( $ = $) $ ' ? + ) $ $ '$ 1 8 2
' * ! 92
;* !2

Num. 7544 / 10.06.2015

17557
NN

(
( 0 )$ !
) $ % (:$!! 9 $ ! ( )=
$) ( $ # $) $) c - $ (- !8 * 2
7 ! 2
*7 ! %(% !(* !! 9 %(). ! '$ * $ 2 0$ '2
0 , )( ;, ! '$) ( () '$ )
= ) ! 0 *$ *; , ! '$ !8 $)
V !H ( ( '( 2
$ % 3() = )$ !(*% 3 $ '$
V( # . ( & 2
(' 2
!)( 9 '$ ) *(' !(* ,$ (*$ '$ * $ 2
$ %$ *('$) $) ! 0 '$ ) '$ ) '$ 1$))$ !()@)$! 2
) ' $ 3 '( !(* $ $) *$' 6 ! = )$+ '$ ! $$ - R )$
(8 $) D $ ,$)'E- ( DV(8
)) (E- * - R$ !$- )0 O)$ (* J( '() <$ $ 2
'7
'$) % i 6 %( $ 2 '$ , ) ' '$ *('$ !(* $ %$! !)$
* ) *"' 2 ) *9 '$) !(*%)$*$ 2
)(!

= )

TTT5 T B2

+ ))$

'$ , ! ! 9 '$ )$ !)
$!( ;* # $ - (! ) %(). # $ # $ (
$
) $!()( *$) > )
!$ '" ! ' $ , )( (,
$) ! ( 5) *1
) ! $ !9 . ! =
5 ,( ( , '
$) ' * 2
5?$)@).! )$ !(*
+" 2
5 ) '(! *$ ) '$ J&) + (' . $> '$ ) J $ $ (
( ) $( %8 !2
$,)$+ (
(1 $ ) ) * *$ ' ! ) ) '$
!! 9 '$ )$ * $ $) ( $ ) !( (!)6 !
0& '$ ) 8 ; '$ ) 2
$ ! ( ) *$ 0$ ) ) *%( 6 ! ' $ $ $ ) ! $ ! 9
. ! 2
$! ()( '
) !(* (0 "! ! '$ $% $ $ ! 9
$+% $ 9 0 ) , !(%)6 ! 2
( ! ) '$ % (*(! 9 . ! = _(
1$2
# $!
2
5
(# *$= J H $8 32
5 %$! ! )
%()"* ! =
( ) 02
5 ) !( !$% $ e8 8 $!8e2 (1 '$ ( * J( $ 2

(1 '$ j < ' '2


$! ()( '
) $ ! $- $)$0 9- ,( ( , *7 ! 2
7 ! 1 ))= (0$ $ '" ! $ = 8 % 8(%- ' !$2
$ $ $ % 3()2
"+
$ ! ( ) '$
))$ *( '$) ( ( *1 !
2
$ ! ( ) > ! 9 '$) ! $ $ % 3()= V
( ( 3( - (' (
( &2
) " $ $ '(! *$ ) $ $) ! $2
$)$0 9= )$ " $ '$ R- $# % 1)$ $ %(% )
' " ! ) ! $2
"! # $ '$ ) % (' !! 9 ' (0 )2 $ ! 9 * ) *"' 2
$ $ ( )) *$ '
! ' '$ $ %$! $ %$ ) $ ( '$ $1 )) $) *$'
*1 $
) > '$ * $ $ %( 1)$ $) $! ( $! !) * $ )
%$ ) $) 1( ! 9 '$ $% $ $ ! ( 0 ) %)6 # $ - %$ ( )
!()@)$! 0$ 2
?
U
= !(*%$ " ! !(* ! ! 9 ) A. ! 2
= !(*%$ " ! * $*6 ! !(*%$ " ! $ 16 # $ $
= !(*%$ " ! '
)2
= !(*%$ " ! % $ ' $ % $ ' $2
= !(*%$ " ! $ (! ) !.0 # $ 2
= $
' ! 0 $ %$ $*% $ $'( 2
= !( ! " ! $+% $ ( ! )
)2

" !

2 2 '$ , !
) > )$ ! ! $ . # $ % ;% $ '$) " $ $
! $* ( 6, ! P
) > ) (1 ! $* ( 6, ! $ % 3() $!$
$,$ $ !
$)
( )$ % (' !! ( *& '$ ! - !(*%
$+%) !
)$
!
0 '$ )$ " $ '$ , !! 9 %$
$)$0 9 $ (%( ! 9 )
$*
'$) ! $2
2B2
' ) $ ( '$ $1 )) $) *$' *1 $
) > '$ ,( *
$ %( 1)$ $) $! ( - $! !) * $ ) %$ ) $) 1( ! 9 '$

$% $ $

$! ()(

$( , ) 8
$ ( *$ %( $ ! ) $)@)$!
$ % ! ) !(* $*%( )2 $
0 )( # $ ) ,( *$ $ = )
$( , - !(*

' 0 ) !9

2 2
) > ) *%( 6 ! '$ ) $!()( *$ ) ! $ ! 9 . !
$) ! ( ' *1 $ , )( (, P '$1 $ (1 $ ) !( (!)6 ! '$ ) ) * *$
' ! )P '$ , ! $) # $! $ $' , ! *& $))$0
'$ ) '"! ' - :
% 3 ( ) $ '$) *9 P !(*%
) (1
# $! ; ! '$ j
< ' ' *1 ) '$ ) $ ' # $! $ !( $*%(
P $+%) ! )
*%( 6 ! '$ )$ (0$ $! ()( $ $ ) ! $ ! 9 . ! '$1 $ (1 $
)$ (0$ ,( *$ '$ '
- !(*
$) \8 % 8(%e $) e' !$e2

!(

%)6 # $ - %$ ( )

NQ

!()@)$! 0$ 2

<

;
9 '( ' ! %) $ *1
6*%)
' ! 9 $ !() # $ , ! ) $ $) !( $ +$*$ '$ ) ' *$ 9 (! ) '$) $ 8 *62
) ,( * - *() '$# %$ ) ) * '$ )
- ) %(
%$ %$! 0 )(1 )
$ '( '$ ) $ )
(! )
' $ * " $ %('$ 1( ' $) % (1)$*$ (! ) # $ ) ) * 8 6 ' , (
!(* ! '6 % $ ' $ 0 $ $
!( 0 0" ! '$*(! 6 ! - ) !((%$ ! 9- $) $ %$! $ ) ) $ ) 7 ( $ 1)$ '$) $! (
)2
,( * '$ !( $ +$*$ - $ ' ) ' ,$ $ ! ! 9 '$ ) $ % $( 6, ! )
$ !! 9 $ $ ) (! $
$) *$'
)- $

*1'9 %( $/+$
$ ) $ ' *$ 9
(! $
* $)
$

!(*

% (!&

Num. 7544 / 10.06.2015

17558
NS

$( 6, ! $ # " $ * ,$ $ )$ $
" $ - $ $ ( % (:$! $ '$ )$ %$ ( $ '$)
% (! ) $
'$ $ *
$% 2
$( , % (*( $) !( $ +$*$ '$ )
' 1 ! 9- )(! ) > ! 9
$ !( $+ 9 '$) ' 0$ ( $)$*$ # $ ! ! $ >$ $) ))(! $) $ %
$( 6, ! '$ ' ,$ $ *
'- '$ )$ (! $
# $ $) 8 1 $ ) $
' 0$
! )
)- '$ ) 7 # $ , '$) $! ( '$) *$'
) '$ ) (
> ! 9 '$) $ ( 2
$( , !( 1 /+ !(*% $ ' $ )$
$ !! ( $ $ $) ,$ ;*$
) )$ ! 0
8 * $ # $ $+%) # $ )$
,( * ! ( '$) $ %
$ ( 2 8( , %$ * :6 '
! 6! $ ! . ! '$ !(*% (*. (! )- # $ %$ ) '$ '$
!" !
$ *"' $ $ ) %$! $ ,. ! ) %$! $ (! )- # $ %$ *$ 1 !
$+%) ! ! 9 '$)
% (!$ ( '$ ! 0 - $) '$ $# ) 1
$ ( ) '$) % ! % )
% (1)$*$ (! ) # $ ! ! $ >$ $) *9 ! )- !)($ 58 $) # $ ,$! $ $) *$'
)2 ( +; ( $
! % )
,( * ! 9 '$ ) $ ) $+ $ 2
$( , %(
*1&
$ 1 ) > ! 9 ! % ) 0 )( '$) %
$ ) 7 !( $ 0 ! 9 '$) $! ( *1 $ ) %$
!( $
'$ $ ( )) *$ ( $ 1)$
: 2
) !( 1 ! 9 *%(
& ) %( 1 ) '$ $% $ $
$) $)$*$ # $ !( ,
$ ) $ % $( 6, ! )$ $ $
$ $) ! (
0& '$ %)6 () * %$ # $
, ! ) $ $) ( *$ (1 $ $) ,$ ;*$
$( 6, ! ) $ % (1)$*6 ! $ $ % # $ 0 '$ '$ ) 6*1 )(! ) ) 6*1 )(1 )2 $ ,(! *$ ' $ ' ! %) 8 '$
$ 0 %$ % (%( ! ( )$ ,$ *$ $ ,( *$ ) # $ : '$ $) ( $ ) *
$ ()' $ % (1)$*$ $ $) !( $+ ( % (% '$ ) $ 0 ' # ( '
) $ ( (! )'$ ) 6*1 ! '"* ! %$ '$ $ ( )) *1
$ %( $ ( $ ' '$ ! 6! $ ! '"* ! ( % (,$ ( )2
) 1 ' - ) 8 ; !( 1 /+ ! $ * ! '$ %$ *$ # $ %$ *$ $ !(*% $ ' $ ) ' *$ 9 $*%( ) !
) '$) ,$ ;*$ 8 ; ! - !(
$+%) ! ! ( # $
$ $ !(*% $ $) *( - )$ ! $$ !$ $) % (:$! $ '$) ' 0 '
$)
% (! ) $
'$ $ *
!( $+ 8 ; !- !(*%
)$ ,( *$ '$ 0 '
'$ (! $
$ ' ,$ $ ))(! "%(# $ - !(*% $ ' $ $) % (!$ ( '$ ! 0 )$ !(
/
% ;% $ '$)
*% $ 8 * 2
8 ; - !(* ! " ! '$) ! 0 (! )*1& %$ *$ $ $ ' $ ) ' 0$
) !(*%)$+
'$ ) $+%$ " ! 8 * - )$ $) ! ( $ $ ' ,$ $
% $) '$ , *$
!( ,) ! $ # $ 0 8 0$ ' , (
2
+; !( 1 /+ ) *%) ! 9 ) $ # *$ '$ ) $+%$ " ! %$ ( ) '$ ) ) * 2
%$ $
$ 8 ; ! *1& ,(*$ ) 8 1 )
) 861 '$ %$
'$ * $ ! . ! - $)
%$ '
(1 $ $) %
- %) $: 5 $ % $
$ (1$ $
! '$
$ %( ' $5)$
) >
0)
0 $ '$ ,( - 1 ! $0 '" ! $ - !(*%
$ $) ! (
,$ 2 +. * $ +- $ $ % $ $
$ 8 ; ! %$ *$ ) ) *
!(*% $ ' $ ) 8 ; !(*
!(
!! 9 8 *
$ # " *() '$) $ : . $
( *$ ( ) ' 1 $ ) '$1 # $ $ $
(0$ % $
$ $ $ ' $ +. %$ # " $)
8 ( '( $
!( . *$ $ $ % $
$) %
- ( () %$ # " % $ +$ (0$ $0 '" ! $ - 9 %$ # " $ ( $ %$
)$ % $
$2
$ $ $ -) 8 ;
: '
$,)$+ (
(1 $ ) $ )
(! )- *%) ) $+%$ " ! '$ ) ) * - $) $ 1 ) > ! % ) *%( 6 ! '$) % *( 8 ; ! ) ' 0$
! )
) ) %(
" $ '$ !( $ +$*$ - '$ $ $ 861
$)@)$! ) $!$
%$ ) $ % ( $ 9 ! '"* ! % (,$ ( )2
$ %) $: *$ $ % (:$! $ ) $)$!! 9 '$ !(
(
> $ ' 0$ ( 1)(! # $ *1& $ +$ $) !( $ %( $ ! $ ' 0 ) ! 9 $) )) $ )$
!(*%$ " ! $ !) 2 ( $ ( 9
$,$ $
$!$
%$ ) $) 1( ! 9 '$ % ( * ! ( ' '6! # $ (1$ $ ,)$+ 1)$ # $ %$ *$ $ '$# 5 $ ) ' ,$ $ !( $+ (
' )
) ' 0$
'$ ) ) * 2
$ $ $ - $) 1)(! ( $% $ $ $ ! % ,( * !( ! $ '$ % ( * ! 9- $ ! # $
$ +$
$%$ ( *%) '$ % (!$ (
$( 6, ! 8 ; ! (
$ $ ,6! )*$ ) $ ' '$) % ! % ) % (1)$*$ (! ) # $ ! ! $ >$ $) *9 ! )2
) ! .! ) * ' $ * "
(
> $ '( ! !)$ 2 ) % *$ !(*% & $) $ % *$ ! (
$
!
$ #
$ 1)(! 2 ) % *$ ' $ ( & !(*7 ( $)
! ( '$ )
2 ) !(
$)
) $( ,
8 (
> $ '( 1)(! = $) *$' ,. ! D1)(! E ) $ % 8 *6 D1)(! BE- %$ ; !( !$1 '$ '
%) $: *$
)(1 ) ( $ '$ # $ )$
$ $) ! ( $ $ *1'9 2 ) 1)(! G
% $) !(
$)
) % (!$ ( 8 ; ! 2
$) ! G '
$ !$
,( *$ )*$ $
$) % (!$ ( # $ '$, +$ ) 8 ; !( $*%( 6
$) !(
(
>$ - ) $ ( - $ ' 0$ ( 1)(! $ ( '$ %$ .('$
,!
2
) 7) * ' $ (
1( ' ) )(1 ) > ! 9 '$ '$ ) '(1)$ %$ %$! 0 $( 6, ! 8 ; ! 2
) 1)(! !(*7 ! ) &
! 6! $
0$ )- %$ ) # ) !( !( ' ! ( ) $)$!! 9 '$ !(
'$ )$ $#A" ! $ ' '6! # $ '$ ) % ( * ! 92
$ 1)(!
$ + !(
# $ !(
/+$
% (+ * ! 9 ) $( ,
) 8 ; !(* ,( *$ '$ !( $ +$*$ ! $ ., !- % $, $
* ! ,)$+ 1)$ %$
$#A$ ! )$
! 0
'$ '$) %
'$ 0
*$ ('(); !2 ?) $: 5 $ % $
$ %) , !
' ! 9- (1 ' $- $)$!! ( - $
(
> )
,( * ! 9) > 5)
$ % $ 5) $) 1( !( !) (
!(* ! 5)$ !(
/+$ !! ( *$ ('(); # $ '$
0 )( %$ ) '$ $ ( )) *$ '$ ) ( (*
$)@)$! ) '$ ) ) * 2
) $ !(
$ $,$ +$ ) '$ $ ( )) *$ ' $
" $ # $ %( $ ! $ ) % $ $
$ !((%$
- ) $ 9 '$ % (:$! $ ' 0 ' )
% ) ) ( $ ) ! 9 '$)
QT

% (!& ' % $ $
$2 ) !(
' $ $ 1)(! 9
0$ ) $ %$! $ ) ) $ 1)(! $ $
! 6! $ '$ % ( & # )
2
) '( 1)(! $ A$
$%)$ $ $) !(
'$ ) $( , 2 ) 1)(! $ !$
$ ) $ ' '$) *$' ,. ! $ # " $ '$ $ ( )) ) 0 ' 8 * 2 ) $)$*$
' $ $ *$' !( ' ! ( $ )$ ! ! ( 8 * $ '( $ ))(!
' 0$
'$ %
$
) 8 * 2
$ $ 1)(! $ ' ) ' 1 ! 9 )(! ) > ! 9 ' $ (
$)$*$ # $ !( ,
$ $) *$' ) $
$ !! 9 *1 )$ (! $
8 * $2
$ !! 9 $ %) $: '$ '$) '$ , *$ # $ 8 '$ %$ )$ (! $ - !(* &
) "+ ' '$ $ ( )) *$ ( $ 1)$ ( $) ! %$ ) 0 ' 8 *
# $ *%) # $ !$ ,$ ;*$
) 2 ( +; $# $ +
!( $ +$*$ '$ ( $ ( $)$*$
'$ )$
$ $ !( $+ (
0& '$ ) $
6) $ $ % '$ ' ,$ $ $ ! ) ( ) 7 '$ ,(
' ,( * ! 9 $( 6, ! - $ %$! )*$ $) $) ! (
*1 ) $% $ $ ! 9 '$
) $ % $( 6, !- & ,( *$ )2
) !(
!( $ %( $
) 1)(! B ,
$,$ " ! ) %$! $ 8 *
'$ ) $ % $( 6, !- (1 $ ( $) $) ! (
*1 % (!$ ( # $ $ * ,$ $ $ ,( *
'$ % (1)$*$ %$ ) $
$%$ ! 9 (! ) D) $+%)( 9 '$*( 6, ! ) % (' !! 9 ' ) *$ - ) $ 0$)) *$ '$ ) %(1) ! 9 ( )
$ , ! ! 9 '$ )$ * ! ( E- !(*
*$' *1 $ ) D) $ ( *$ '$) $! (
) ( $) '$ $ ( *$
*1 $ )- %$ $+$*%)$E ' (
> ! 9 $ ( ) D!( ,) ! $ $ ( ) - 1")@) ! - $ !2E- !( # $
%$ *$ ) 6) ! . ! '$ )$ ! ! ( 8 * $ $*% $ $ %$ ,$ , (
$ ( % (1)$*$ - ) ,( * ) ! 9 '$ % (%( $ '$ * ))( 2 ) '( 1)(! '$ $( ,
$ $
$) % (!$ ( !) '$) %$ *$
$( 6, ! !(* 9 ) ' 1 ! 9- )(! ) > ! 9- $ !! 9- ' , 9- $ !! 9 $ ! ) # $ 9 %) ! '$ * $ % ( $ 0 ) $ ' '$)
,$ $( 6, !
+. $ $,)$! + $ ) $' !! 9 '$) ! $ ' 0 ) ! 92
J )*$ - $ $) 1)(! G $ ' $ $) % (!$ ( ,$ 8 ; ! $
)$
$ %$ ! ( (); # $ 2
% ( $ 9 '$) % $ $
$ !(*% $ ( $ $ $ 1)(! $
1
(1 $ ( $ ) $+%) ! ! 9 '$) ! 0 (! ) 2 +; !(*%( ) !( !$% ) > ! 9 '$ $*% 8 ; ! '$ )$ (! (
(! '$
$ $ !(*
!!$ 9- ' ! 9
* ) $/
) $
$% $ $ ! 9 ! ( (); ! 2 $ ' ' $ ( ! 0 $ $) $*% 8 '$ %$ *$ $ ) ) *
$) 1( $+%) ! ! ( % ( $ 0 *$ *& !(*%)$+$ $
$
8 ; ! )$ !( $#A" ! $ 2 *1& $) 0$)) ' $ % $ ! 9 8 ; ! 8 '$ % ( $
%$ *$ $
)$ # )
$ $) ! ( $ ' 0$ ( , ! ( - )$ *( 0 ! ( '$)
$) ! (
$ $ ,$ % (!$ ( # $ $ $ ))(! $ $ % ( $*% '
( *%$' '( 5)( '
$
% (, '2
) $ %$! $ # $ $ '$ ! $ $ $ 1)(! & $)
$,$
)7 '
0 $ '$ ,(
D $+ ( '$ ' 0$ ( " $ $ - (1 $ ' - (1:$! $ - * %$ E ) $ !(*% $ 9 ! . ! %$
'#
!$ %$ %$! 0 8 ; !
)(1 )2
(
%$! $ *$ ! (
!( ,
$ ) 1 $ '$) %$ *$ 8 ; ! # $ '( ) % $ $
$ '$ ) 8 ; '
) $
$' ! 2
$ ' *$ ( '$)
!( $ +$*$ 8 ; ! 9 )$ # $ 8
$ 0 %$ $) 1( $) ! $ ' 0 ) ! 9 , ! )
+. ) % ( $ 9 '$) % $ $
$ ) $ ! 9 ) ' 0$
'$ ) * $ + * $
# $ 8
$ $ $) 1)(! !( $ %( $
) $( , 2
* " $ !(
/+ (1 $
" $ ' $)$*$
0$ ) 2
% *$ ))(!' # $ # $)) $)
) '$ $ ( )) *$ '$ )$ !(*%$ " ! $ !) 2
))(! '$ ! $ 6 ) !( 1 ! 9 )$ !(*%$ " ! $ (! ) !.0 # $ : # $ ) $( ,
) 8 ; %( $ ! $ # $)) !( $ +$*$ - '$ $ $
! '
$!$
%$
$ % $ ,$ ;*$
% (1)$*$ (! ) $ !( $+ ( ! ' 0$ ' *& !(*%)$+( - % ! % $ ) % $ '$ '$! (
1( ' $) !( ,) ! $ %$
%$
$) $% $ # $ %) $: ) !( 0 0" ! '$ ' ,$ $
% (! ) '$ '$) $ %$! $ *
)$ !( 0 !! ( '$*(! 6 # $ 2
, )
7) * '$ ) 6 $ & !( $
)
* 9 ) %( ' $ % 6! ! '$ 0 )( # $ , 0( # $ ) )) 1$
%$ ( )- ) $ %( 1 ) - ) ! '
'$*(! 6 ! - ) () '
-)
) - ) : .! - +. !(*
%( $ !
! ' !(*%( *$ # $ !( 1 / # $
%$ # ) $0() % '$ ' ! * ! 92
( !( $ +$*$ - ! ' 0 )( 9 ) 1 $ %$ ) % ! % ! 9
! '
! . ! $ %( 1)$ $ ' 0$ ( 6*1 2 ' % ! % ! 9 8 '$ 1 5 $ $ $) ' 6)$
)
$ $) $ %$! $ '$ )$ ' ,$ " ! $ $ $
% '$ '$) $,$ $ '$)
'$ 8 * 2
$ '$ * "
*1& $ % (*( $) '$ $ ( )) *$ '$ )$ !(*%$ " ! $ $ ! " !
$! ()( %$ * :6 '$ )
(' !! 9 ) *" ('$ '$) !( $ +$*$
! $ ., ! D'$,
% (1)$*$ - ,( * ) 8 %; $ - $ !2E ) !( $ +$*$ '$) *$'
) ) % (, *$ '$) $ $! ( 2
$ !( $ +$*$ & $!$
%$
!
, 0(
'$ ) % ( $!! 9 '$) *$' *1 $
!( $
'$ $ ( )) *$ ( $ 1)$ : 2
$ ). - $ * " % (*( % 6! # $ ! )
) !(*
) 0
$%
)
(
$
'$ ' 0$ % %$
!( $ +$*$ ' $! $ '$) $ %
$( 6, ! $) %
$ 8 * 2
) !( $ +$*$ '$ ' 0$ $ $+% $ ( ! )
)-$
# $ ,$ ;*$ (! ) - &
) $ (1:$! '$ )$ , )
'$ ) $( , < ;
*1 +; !( 1 /+
) !(*%$ " ! '$ !( ! " !
$+% $ 9 . ! 2 ) !( $ +$*$ (1 $ $) $ )
. ! '$ ) ' *$ 9 (! ) '$) % (!& ! $
!( ! $ $ $
%( ! 92
)

Num. 7544 / 10.06.2015

17559
Q

1 ' - *() $ ' $ $ * ,$ ! ( ! )


)
. # $ !(
/+$ ,( %$ !(*% $ ' $ )$ (! $
8 ; # $
! ) $) $ !( $ +$*$ & ,( *$ ) %$
% $ ' $ !( ! " ! '$ ) 8$ " ! ! )
) '$ )$ (! $
# $ $ 0 % $!$' % $ $ 0 5) 2 $ '$ ) 6 $ *1& $ % (*( $ % 6! # $ ! )
) !(*
) 0
* $
*( *$ ( ) % ! % ! 9 $ ' 0$ $ ! 0
! )
) '$ ) $ ( 0 )$ ! 62
)$ '$) % $ $
$ ' $ * " $ 6 0 ! ) ' ) '$ $ ( )) *$ '$ ) !(*%$ " ! $ !(* ! ! 9 ) A. ! %$ # " 1 )) ) $!$
'$
!(*% $ ' $ $+ ( ( ) $ ! - !(
' !(
D* %$ - )$ - 6, # $ - ,( , $ E % $ $
$ ' ,$ $ ,( *
!(' - # $ $# $ +$ '$ $ $ !(* 1$
$+
$ ,( * ! 9 $))$0 - $ % $ 5) ( $,)$+ (
(1 $ ) $ $
!
2 *1& $# $ + ) $+% $ 9 ( ) $ !
0& '$ ' 0$ ( % '$ $+ ( )) ' )
!(* ! ! 9 ' '$$ !( !) ( $ # " ) (
> ! 9 !(8$ $ '$ )
,( * ! 9- ) $
'$# ! 9 )
! 9 !(* ! 0 ( ) 7 '
0(! 1 )
'$#
9
% (% $
,( *$ ) 2 *& - )$ *%) ! ! ( *$ ('(); # $ '$ 0 '$ '$) !(
! $ % (*( $ )
$ !! 9 !(* ! 0 %$ ) !(
!! 9 !(*% '
'$) !( $ +$*$ $ !() 2
$ ). - ) !(*%$ " ! '
) & $,( 4 ' $
# $
% '$ ) (1 $ ! 9- $
$- $ % $ ! 9 !(* ! ! 9 '$) !( $ +$*$ $ ,
0& '$ * :
'
) - $ $ %$ * :6 '$ ) 7 '$ ,$ *$ $ ,( *6 # $ 2 ) *$ ! ( - $ % ! ) - ) 7 '$ $! ( 1
$
$*$ ' ,( * ! 9 $( 6, ! 2 % (, *$
'$) $! ( 1
$
$ ) %$ $
$ $# $ + $) * $ $ %( 1)$ '$ ' 0$ $ ,$ *$ $ % ( *$ %$ (1 ' $ ,( * ! 9- , ) 5) '$ * $ ! . ! ! $ !(
- !(*%
5)(
$ !
$ ) + + 2
* " (,$ + *() $ %( 1 )
%$ '$ $ ( )) ) !(*%$ " ! %$
% $ ' $ % $ ' $- %$ # " %( $ ! ) $,)$+ 9 (1 $
* $ + !(* % $ $ (1 $ )$ $
" $ # $ *&
: $ ) $# $ *$ '$ )
!
) $
'$ '$ $ 2 (1 $ ( '$ '$) 1)(! $
!$
%$! $ # $ !( ,
$ $ !(*%$ " !
!(* $) %) $: *$ '$ % $
$ - ,$ %)6 () - (1 ' $ ,( * ! 9 0 ) 5) 2 +. * $ +- $ % (*( ) !( , 4 $ )$ $ $ %( 1 )
) % !% !9$
!(
' %$ $
$ !((%$
- $ ) $ 9 $, ! 4 '$ )$
# $ '0' )
% ) 2 J )*$ ! ' + (1 $ ) $,)$+ 9 (1 $ )
)$ '$) !( $ +$*$
$( 6, !
8 ; !- (1 $ $) $ ! 6! $ % (0 ( ) ( *& ) !(
'$1 2 *1& $ % (%( 8 1
5 $ ,( * ) )$ % $
$ 16 # $ # $ %$ *$ $ %$
(1 $ $) ,$
(! ) !(
$) !( $ +$*$
+. !(* ) '$ % (*( $ ' 0$ ( 861 '$ %$ *$ 2
J )*$ - !( 1 /+ ) !(*%$ " ! '$ $
'$ )
! 0 $ %$ $*% $ $'( ) %( $ ! ) $ % ( $ 0
( (* $ ) % $ '$ '$! (
%) , ! ! 9 ' ! ! ( - $ ) $ () ! 9 '$ % (1)$*$ '$ $*6 ! (! )
%( $ ! $) $ $
!. ! !$
'0
'$ #A$ (
(! ) +. !(* $) '$ )
$ %( 1 ) 2
+; ! ) ,$ )
$ ! 9 '$ $*$
0$ ) !(* $) '$ $ ( )) *$ ( $ 1)$ $) *$' *1 $ ( ) % ( $!! 9 ' 0 ' $*$ " ! $ ! 6 (,$ ' ( $
) $) ! # $ %('$
%( $) * ) 7 '$ )$
$ ) *$
# $ $ %( $ ! $) $ 7 ! . !2
*$ (
'$ ,( * ' $! %( !( 1
% $0 ' $ $)
!( ' $+%)( ! 9 17 $+ ) !(* * ,$ ! ( '$ )$ '$
)
(! ) 2
%$ $
$ !(*%$ $ ! ) *%) ! ! 0 % (, ' $ $) *" ('$ # $ 8 % $'(* $ $ )$
)$ $ ) $ $ 3 4 '$ ) $( , ) 8 ; 2 $ ,(! *$
*$ ('(); ! 8 '$ !( 1
) ,$ # $ $) ) * $ *(1 ) >$ $) $ $! ( %$
,(
! ( % (1)$*6 # $ $) 0$ ' 0$ ( !( $+ ( 2 ?$
+;- ! )
' ,$ $ *('$) ' '6! ! # $ % (%( $ *1 $ *( 0 '( '$#
) %$ $
$ % $ $ ( 2 $ $#A" ! $ ' '6! # $ *%).! $ $ $ ( *('$) 8 ' $ ! * 5
$ ) $ ) > ! 9 '$ % 6! # $ (! ) # $ '( $ $
$ ( %$ $
$ !(*% (*$ $ ) ) * 2
)$ ' $ * "
, 0( + ) '(%! 9 ' $ ,(! *$
*$ ('(); ! !(*
) %$ $
$1
$ % (:$! $ - )
' ! 9 !()@)$! 0 - ) $ () ! 9 '$
% (1)$*$ - ) $ ' $ % (, '
'$ ! ( - ) % $ $
$ ' ); !- )$ * ) ! ( - $) :(! '$ () ( $) '$1
(1 $ % (!$ ( (1$ 2 ( $ ( $ ,(! *$
, 0( +$
%$ $
$ *( 0 '( - % ! %
%$ * :6 '$ ) % (, *$ '$ ' 0$ ( !( $+ ( (! ) # $ %$ *$ $
$
%$ $
$ ( ,( * ) ) !()@) 1( ! 9
*1 ) !(*
$' ! 0 2 *1& %$ *$ $
$
! 0
)) '$ % 6! # $ (! ) !(* ) 0
* $ '$ ' ,$ $
% -) $ ) > !9' $
%$
$ ) >
(1 $ 0 ! ( ' $! $ - )$ 0 $ ))(! *1
$)$0 !(
'$ % *( 8 ; !- . ! (
) ( ) ! $ ! 9 '$ !(
%$
,( * - $ 1 ) > ) !(*
( % ! % $ '$1
(! ) ,$ % (%( $ 2
$ $ $ - & ,( *$ ) ) % (, *$ !(* $! '$ ) $ (
*%) # $ !(
/+ ) (*
R )$ !
!(*
1 $ '$ ) $+$ ! ! ' ! 0
' %$ $
$ !(* $ 0 '$ !( $+ (! ) ( ) ) * $ '$*(
$) $ $+$ ! ! 2 0 ) ! 9 '$) % $ $
$ '$ ! 6! $ !(*%$ $ ! )
Q

$ % *$ %) ) 7 '$ ! $ ' 0 ) ! 92
( )@) ' +$ ' 0$ $
! ( $ # " ) ) * *(
$) $ $+$ ! ! %$ * :6 '$ ) 7 '$ * $
$ ' '$ ' 0$ (
% (!$ ( !(
,$! - $) $ !( $ +$*$ - 8 1 )
! ' ) 7 '$ $! (
"! # $ $
" $ '$ !( $+ ( % - % $'(*
*$
! '"* ! - %$ ;
*1& %$ ( ) - (! ) % (,$ ( ) # $ $) '(!$ 8 6 '$ $)$!! (
!( ! $ $ ) ) 2
$' !! 9 '$) ! $
%( '$ )) (1 $ )
)$ ' $+$! ! 9 D!(**1 # "- %$ # "- ( - # - $ !2E2
F *%(
1 )) # $ $) ! $ $
!( ,
!(*
$,$ $ '$) % ( & ' % $ $
$ - %$
+;- & *%(
!( '$ $) !( $ %( $
)
'$ " ! $ (! ) ' ' ! ! 9 ? *6 %$
, 0( $) % (!& '$
! 92
!(*%)$+
'$ ) % $ $
$$
$( ,
< ; ) $ ,(! *$
!(*%$ $ ! ) # $ $ ) '9 - , $!$
*%) ) 0 $ '$ % (!$' *$
*$ ' 0 ) ! 9 !( $!
*1 $) ! $ ' 0 ) ! 92 7 '$ 71 # $ - %( ,() )) $ '$ !(*% (0 ! 9- $ !2
$ +
*& $ ))6 '$ ) ' 0$
' $+6*$
$
) 0 ) ! 9 $ $) % (!& ' % $ $
$2
!( : ! 9 '$) $)$*$ '$) ! .! ) * $) ! 6! $
0$ ) '$) !(
$ ) $ ,(! *$ !(*%$ $ ! ) $ 6 %$ ' %$
$ ' $ ) ' 0$
'$ '
%$ %$! 0 !) 0 2 ) ! .! ) * % (%( ' 0$ ( % '$ !(
'$ ! # $)) # $ , 0( +$ ) % $ $
$1
$ $) %$ *$ 2
$)$!! 9 '$ !(
&
$))$0 %$ $ $ ' $ $) *9 '$) % $ $ - %$
+;- *1 ) : ' *% $ ! ' 1)$ '$) % (,$ ( - & %( 1)$ # $ $ ( % $ $
$
$ $
%$ ) ) * $2
) 1 ' - $) $ ,(! *$ *$ ('(); ! ' !( ' *1 ) % $ $
$ !(*%$ $ ! ) % (*( $ ) % ! % ! 9 ) *%) ! ! 9 '$ ) ) * 2
( $ ,(! *$
!)( $ '( $ !(8$ " !
) 7 '$ *7) %)$ $! ( - '$ '$ 0
* $ ) ' '6! ! ,
) 7 ' ,( * ! 9 % $ $ '
0& '$ ' 0$ ( ,( *
* : ' ,$ $ % (!$' *$ # $ %('$ , 0( '
$ ) ' %$ $
$2
' 0$ , ! ! 9 ' ! 0
- $! ( !(
, ! ) 6 ) $ ! 9 ) ' 0$
$ ) ) - )
* $ + $*% # $ '( ) ) * '
,( * $ $ ) ' !
%$
%$ '$ $
" $ '$ % (
%
$ ) ! ( ) ! $ ., ! 2
J )*$ - '$ '$ ) 0 ) ! 9 *1& , 0( + ) $ ! 9 ) ' 0$
%
'$) ,$ # $ $) ! $
'(% $
$#A" ! % ( $ 0 ' ,$ $ ! ' # $ %$ *$
'$ , ! $) % $ $
$ 16 ! # $ $ % (%( $ ' 0$ (
*$
% (!$' *$ %$
0 ) $) ' ,$ $
%$ $
$ # $$
% (+ *$
0 ) ! 9 *&
" ! 2
(
)(! = (

! $

' 0 ) ! 9 '$ )
!(*

(
" $ %$ '$,
% (1)$*$ ,( * ) % $
$ ( 8 %; $
(1 $
)$ ! $ )$ !( $#A" ! $ $)
, ! '$ )$
,( * ! ( (! )
$% ! )2
" $ %$ ) $) 1( ! 9 '$ ( ( %)
%$
'
(1 $
% (!$ ( 8 ; !
$( 6, ! 2
%( ! 9 '$ () ! ( (
) ) % (1)$*$ $)
,$ 8 ; !
$( 6, ! 2
$ %( 1 )
$, !6! $ ) $ () ! 9 '$ # $ 2
? (!& $
!
'$ % $ '$ '$! ( 2
* ! 9 ' (%(
!( 2
0 ) ! 9 '$ % (!$ ( $ ) 2 R )( ! 9 '$ ) $ ( !(* (%(
2
M '$ ' 0$ ( % (!$' *$ %$ (1 ' $ $
,( * ! 9 (1 $ ,$

) %$ $

$ '$

'$

$(

$(

< ;

< ; 2
$

' 0 ) !9

2 2 ?) , ! ) $ ) > ! 9 '
' ! 9 ' 0 ' ) *1 )
'$)
'(!$ (1 $ )$ ! $ )$ !( $#A" ! $ '$ ,$ % (!$ ( 8 ; !
$( 6, ! !( $ %( $
$ $ 0$)) %$ * :6 '$ ) ,( * ) ! 9 '$
% (1)$*$ %
'$ % $
$ 8 %; $
% (%(
%) ( '$
,)$+ 1)$ ' !! ( # $ , ! ) $ ) $)$!! 9 ' ,( * ! 9 $! ( %
'$
,( ' 0$ $ - ) $ * ! 9 '$) $*% $!$
)(
> ! 9 '$) $1 ))
'0' )
% )2
2 2 $)$!! (
(
> ) ,( * ! 9 $))$0 - ' !( ' *1
(1:$!
% $0 - %
'$ ) !(*% $ 9 '$ $+ ( ( ) $ ! - !(
' !(
!(* ,( - )$ # ) $ %( !!$'
0& '$ ' 0$ (

Num. 7544 / 10.06.2015

17560
QB

8 ; !
$( 6, ! %
'$ ,( 0 '$ % $ $
$ ' ,$ $
))$
$ D0$ 1 )- ' (0 )- ! ( 6, !- $ '. !E %$
3$
' 0$ ( " $ $ (1
%$ ' 0$ ( * :
!(*
) 7 '$
1 1) ( $# $ - $ + '$ '$ ! *% ( $ $ 2
M ! . ! '$ 1 ! '( $
$ $ = !( '$ ! 9 '$ ) # ) - , 1 )
! $ '$ )$ ,( 2
) , ! ! 9 7 ! . ! '$ ,( ' ,( * ! 92 ? (!$' *$ '$ ! ! 9 '$
,( 2
M '$
" $ '$ !(*% $ 9 )$! ( ( ) '$# '$ ) $ 0$))2
J(*$ '$ ) )$!
'$ $+ ( ' 0 )
(1 $ $*$ 8 ; !
$( 6, ! 2
M '$ ' 0$ ( % (!$' *$ %$ ) !) , ! ! 9- (
> ! 9- 6)
$% $ $ ! 9 '$ ) ,( * ! 9 $) ! ( ' *1 $) !(
'$) 0$))=
$ # $*$ - * %$ !( !$% ) - * %$ $*6 ! ( 6, # $ $ '. # $
D1 $ - ) $ ) - ! ! ) - !) *( *$ - $ !2E '$ ) ,( * ! 9
% (%( ! ( ' %$
$*$ ' ,( * ! 9 $( 6, ! 2
M '$ % (!$' *$ ' 6) '$ ' 0$ ( '(! *$ %$ $ 1)
!(*% ! ( - '$ , ! $) ! 0 !(
/ - )$ $) ! ( '$ !
)
$ $ ' 0$ ( ,$ 8 ; ! %$ $+%) ! ) ' 1 ! 9- )(! ) > ! 9$ !! 9
$ !( $+ 9 '$ ,$ $( 6, ! 2
M '$ ,$ *$ $
%$ (
> D* ! '( (! ) - , )) '$ !6)! )E$ % $ ) ,( * ! 9 ! $ !(
$ ' ,$ $ ,( * = $+ ( * %$ $*6 ! - 6, # $ - 1)( - K H - K$1- % $ $ ! 9 '$ ' %( 0$ * ) - %; $ - 0.'$(- '$1 - $+%( ! ( ( ) - $ !2
M '$ ( ' % $ $
$ !()@) 1(
2
< 1)
'$ !(* ! ! 9 % ;% $ '$) $ 0$))2
*%! 9 '$ '
() $ $# % '$ $1 ))2
() '
- ()$ 6 ! - $ %$! $ * 1 ) 2
"! # $ ' $ !() ! 0 = % , $: - $ * 2
6)$
) 2
( $ +$*$ ' $
! $ "! # $ ' % $ $
$ !((%$
2
*
!9 ! $ 0 2
(!( $ +$*$ 2 R )( ! 9 '$ ,( )$ $ '$1 )
2
(!( !$% $ %(
2
?( ! 0 2
( $ ) ! 9 ' $*(! ( - !( () '$ )
$
!$ $ ! % !
' (*( 0 ! 92 $ ) " ! - %$ (1 !)$ , ! ( 2 ?$ $0$ 4 ,)$+ 1 ) 2

* :
D1 1) ( $# $ - $ $ - * $ - $ + '$ '$ ! *%E %) !
$
" $ - ' !( ' *1 $) $ 0$))- '$ 1 ! - $
$- $)$!! 9
(
> ! 9 '$ ) ,( * ! 92
2B2
$% $ $
,( *$
%$ %$!

$ % $ )$ ' '$ - $0 '" ! $


,( * ! 9 %$ * :6 '$ )
! 9 $ ,( * '$ 6, # $ - ). $ '$ $*% - '
*$ - )$ ( . $ '$ !( !) (
$) ,$ ,( *$ ) $
0 $*%( ) #
!!$ 9 ' ! 9 $
!( $+ $( 6, !2

2G2 (* ! '$ ,( * (
$ )
%$ * :6 '$ $+ ( !(
$#
,( * ) - ) '$# ! 9- )
!( $ %( $ ) $ 0$)) $' !
$) $ !( $ +$*$ - $ !
' ! * (
) > ) $*

) ( %$ $ ! $) % (!& ' % $ $
$ $)
$ %( $
' 0$ ( " $ $ - !(*%) $)
!(8$ " ! ) !( $!! 9 * ! )
%$
*$ $ '$ ,( * (
> '
$ ' 0$ ( 6*1
*1 ))$
$ (
()( !( !$% ) '$# ' 2

2I2
' ,$ $ ,$ *$ $ ,( *6 # $ %$ 1 ! - $)$!! (
$**
>$* ' 0$ ( '(! *$ - !( '$
!(* ,( - '$ ,( *
!(
' $ * :
'
) !()@) 1(
!(* ! 5 $ %$ $) 1(
!(
$ % $ 5)( !(*%
$
,( * ! 9 $ $ ( 0
)
' %$ $
$ '(%
!(*%( *$ # $ % $0
* )$ % 6! # $ 2
2L2 ? ! % $ $# % '$ $1 )) %$
!( $
*$ $ !(* $
* ' 0$ ( () *1 $, !6!
$ %( 1 ) - '(
%(
!(*% 3 !(*% 3$ '$*(
$*%
$!( $ +$ )$ $ $
%( ! (
) > $) ' 6)$
)
%$
$ ()' $ !( ,) ! $
' ! $%6 ! $ 2
2N2 $ ) > '$ ,( * $, ! 4
$*% $ ' $ % (%(
!! ( $
'$1 )
- *(
! (
$
*1 ,)$+ 1 ) 1 !
() ! (

# $ ( % (:$! $ - ' $ ! 0 %$
!( ! $ $ )$ $ $ ,( )$ $
& '
$) $ '$ $ ( )) *$
!
)$
0$ 2

2Q2 $ ! $ # $)) %$! $ $)


) !( $ +$*$
'$ $ $
8 ; # $
$( 6, # $ # $ !( 1 /+$ ) '$ $ ( )) *$ '$ )$
!(*%$ " ! $ # $ $ '$* '$ %$ !(
$ $ ' %( $ (

'$

QG
? (!& $
!
'$ % $ '$ '$! ( 2
" $ '$ %$ *$ = %$ *$ ) $
* : 5, - '$ %$ %$! 0
)$
2
$
! . ! '$ ) $ %( 1 ) 2

-!

) !( $#A$ ! )-

! 6! $ ! '"* ! !(* % (,$ ( )


% (,$ ( (
$ 2

$) ! (

$ $ !(*%$ " ! $

*1 )$

)(! = ) *$' ,. !2
(
$ %) $ 8 1 1)$ $ $)
$* () 2 J ! ( # $ 8( ,
%( 1)$= ) $ %( ! 9 $ $) $* () - $) *(0 *$ '$ ) $
$)
$ $,$! $ $ ) 0 ' '$) $ 8 * - ) ,( * ) ' *$ 92
) % (1)$* '$ ) $% $ $ ! 9 '$ ) $ = )$ % (:$!! ( ! ( 6, # $
D $ ! ( - ?$ $ - $ !2E2
) * % !(* ,$ *$ 16 ! '$) $1 )) $( 6, != $
" $ '$ )$!
$ % $ ! 9 '$ ) ,( * ! 9 ! ( 6, ! % (%( ! ( ' %$ ' 0$ (
'(! *$ ! ( 6, ! D%)6 () - ! (# - * %$ - $ !2E
$*$
' ,( * ! 9 $( 6, ! P 7 '$ "! # $ '$) $1 )) ! ( 6, != ) 7 '$
) $ ! ) - '$ ) + + '$ !(( '$ '$ $( 6, # $ D)
' )(
'E '$
) ( $ ! 92
) *$' ,. ! '$) %) $ = ) *%( 6 ! '$ ) *( ,$ - ) ) ( ,$ - )
8 ' ( ,$ ) 1 ( ,$ %$ ) $ 8 * 2
) % !% ) $ %
) '$) %) $ = ) ' 0$
'$ %
$ !(*
. $ '$ )
$ $) ! 9 $ $ $) ' ,$ $ !(*%( $ 16 ! = $) $))$
D$
! $ ,( *$ E- ) 8 ' ( , $) !) * D$)$*$
>( $
1 (!) *6 # $ E2
1 ! 9 ! ! $ . # $ '$) % ! % ) $ %
)
% 3 (%
) *9 2
)
!(
) ) (*
R )$ !
% 3
) *9 - )
'$
) ! '" ! (! ) $!( ;* ! $ )$ >( $ ,$! '$ $ $ $)
' ,$ $
0$)) '$ '$ $ ( )) *$ 8 *62

' 0 ) !9

2 2 $!( & +$ )$ ! ! $ . # $ $ %$!., # $ '$) ( $ %) $


*$
!(* ) $ ' $ $ 9 '$! 0$ %$ ,$ %( 1)$ $)
'$ $ ( )) *$ '$ ) 0 ' 8 *
$ ) $ 2
2 2 0 '$ ! ) ' , ! ) '$ $% $ $
) $ ,$ ! '$ ) $ $
%)6 () '$*(
*1 $+$*%)$ !(* ,$!
+; ) ' ( 9 '$ ,( *$
%$ ,.! $ '$) !(
$
$% $ $
$ %)
,$ '$ ' ,$ $
% (:$!! (
) 4 '$ ) + + '$ !(( '$ '$ $( 6, # $ %$ , ! )
) 7 ! . ! '$ ) ! ( , 2
!
!

2B2 $ ! $ ) ,( * ! 9 % (%( ! ( ' %$ ' 0$ ( '(! *$


( 6, ! %
'$ $ ' 6)
) > ' 0$ $ "! # $ '$ $1 ))
( 6, ! %$ , ! )
$) * $ '$) * %$ !(* ,( ' ,( * ! 9
$( 6, !
5 $$ )$ % 2
2G2

$ ! $ ) ' 1 ! 9 '$ $ $ * $ $) %) $ $) % '$


$ $ $- $!( & +$ $) ,$ $( 6, ! *& $))$0
'$) *$' ,. !
D
'$) $))$ - 8 ' ( , !( :
!) *6 ! ,( * ! (
0$ $ ) E ' % 3 - '
(% '$) *9 %$ !( ! $ 0 )*$ ) $ %
$ $ $
5 82
$))$

2I2
) > $) , ! ( *$ '$) *$' ,. ! '$) %) $ !(* $ )
'$ )
$ $) ! 9 '$) ' 0$ ( $)$*$ '$) *$' ,. ! $+%) ! !(* $
, 0( + $) '$ $ ( )) *$ '$ ) 0 ' $ $ $2
2L2
$%

$!
)

$ ) ' 1 ! 9 $ % ! ) )$ ! ! $ . # $ '$)
% 3 (%
) *9 $+$*%) , ! ) ,) " !

Num. 7544 / 10.06.2015

17561
QI
'$ ( $ %
,( 2

) (1 $ )$

!! (

8 * $

'$ )

2N2 (*%
$%
$( 6, ! '$ ' ,$ $ *
' $
$ !! 9 $ $ $) *$' ,. ! $)
% (! ) !(
)
* ,$ $ ) $ 0 $ %
. ! *1 ) : ' '$ ) (1
' * $ )(
> ! 9 '$ ) ,( * ! 9 %$ * :6 '$ )$
,( *$ 6, # $ 2

6)

'$

)
'$ )
$ ' 0$
$ 0 !9
( ) $

2Q2 ( ! $ $) ,$ ;*$
) # $ %('$
' $ !( $#A" ! $
!
;, # $ %$ ) 0 ' 8 *
!(*% (0
)$ ! ! ( 8 * $
%('$
$ : ( $' $) $ '$
( ( $,$! $ %$ * :6 '$ ) 6) '$
) ,( * ! 9 # $ % (%( ! ( $ $) * :
'$ !(* ! ! 92
)(! B=

$ % 8 *62

(
) $! ( '$) *$' = % (, *$
,
'$) $! (
) !(*
)
- $) ;) $) 1( !( 2 *% ! $ *$' *1 $ ) '$ )$ ! ! (
8 * $
,( * ! 9 '$) %
$
)2
R )( ! 9 '$ ) ' 0$
'$ * :
) '$ ) $ !(* # $
!( $ 0 2
! ' ! . ! ' 0 '$) % (1)$*$ *$' *1 $ ) 2 ? $ '$ !( ! " !
'$) ! 6! $ ) * '$) $! (
) '$ ! ( ) > $) $ !( *2
(! 9 '$ '$ $ ( )) *$ ( $ 1)$2
?(). # $ '$ !( $ 0 ! 9 % ( $!! 9 '$) *$' *1 $ 2 ) $ % % ( $
) (*
R )" ! 2

' 0 ) !9

B2 2 $ ! $ ) '$
) ' 1 ! 9 $ % ! ) ) % (, *$ ' 0$
' )
$! (
) 16 ! %$ ) 0 ' '$) $ 8 * - !(*
)
- $) ;) $) 1( !( '$ , ! )
% (1)$*$ (! ) '$ 0 '$)
'$
) !!& $ ( $! ( %
'$ ' 0$ $ ,( ' ,( * ! 92
B2 2 $1 $ (1 $ ) *% ! $ ' ) $ ! ! ( 8 * $ (1 $ $) *$'
) # $ %( $
% (, *$
( $ 1)$ '$) $! (
)
% (%( *$ $ # $ , 0( # $ $) '$ $ ( )) *$ ( $ 1)$ )
!( $ 0 ! 9 % ( $!! 9 *1 $ ) %
' $+$*%)$ % ;+ * 2

)(! G= < ; 2
(
(! ( $) 0$ ) $*% 8 ; != * ! ! ( (); ! D* ) ( ' 3 * )$ ' 3 - $ )$ E- ,( *$ !( 0$ ! ( ) '$ $% $ $
$) $*% ' ! 9- * ) $/ - ! 0
!!$ 92
(! 9 ' $+%) ! ! 9 !
)
$ % $ !98 ; ! 2

' 0 ) !9

G2 2
' ,$ $ * ! $*%( ) $ ) % $8 ;
)
'$) % ! % ) % (!$ ( '$ ! 0 ) $)$!! (
) $ ! ) $ ) ). '$
$*%
) > ' %$
$% $ $
5)( *(
) ' ! 9 * ) $/
' $ ( % (!$ ( $
( ' 0$ $ ). $ '$ $*% * %$ 8 ; ! 2

QL
J( %$ ) !( $ +$*$ '$ ) % $8 ;
)
= ) *%( 6 ! '$
) # $()( 2
? )$(). != $) % (!& ' 8(* > ! 92
*%( 6 ! '$ ) 7 '$) ,(! $)
'$ $ ( )) *$ '$) ))$
$ $ )$ % *$ $ (
> ! ( (! ) )$
$ $ ,( *$ '$ 0 ' = $) ! 4 '(
$!()@)$! ( 2 ) $ *% ! $
*1 $ )2
$(). != ) $0() ! 9 6
) $+%
9 '$)
$ *$ 8 * P
$
!(*$ 4P (
> ! 9 (! ) ' ,$ " ! $ (! ) 2
,$ ! (
! )
)=
) $) ( ( (1 $ ' 2
8 ;
= )$ % *$ $ ! 0 ) > ! ( = $ (%( 6*
% $2 $
,( *$ '$ '(* ! 9 (
> ! 9 %(). ! 2
,) " ! '$) *$' ,. !
)$ ! 0
$!( ;* # $ 2 $ % *$ $ $) (
$) % %$ '$) $*%)$ 2
(0 ! ( $! (); # $ = ) $ ! %
- ) (' - $ ) *$ 6)@) ! 2
) *9 !)6 !- "! = $) ( *$ '$ )$ %() - ) $ $+%
9
!(*$ ! ) %(). ! 2 $
)
(! ) !( ,) ! $ $ ) %() 2 *%$
' )$+ ' $ $)
) 8$)@)$ *$2
,$ ! ( ! )
) =) -)
, )( (, - ) $) 9 ) ! " ! 2
) *9 !)6 !- (* = ) $0() ! 9 '$ ) (
> ! 9 %(). ! = ) $%71) !
) *%$ P , ! ( '$ ) $ $+%
9 %$) $' $
$
" $ '$
!()( 2 ) % (!& '$
'(* ! 92 $!( (* ) *%( 6 ! '$) $ !)
(* > ! 92
*%( 6 ! '$) !
*$2
(*6 )$ $ $
, !( 2

G2 2
1) ! '$ $ '$ ! $ !(
# $ 0 '( ))(! ) ,( * ! 9 '$ )$
! 4 '(
$!()@)$! ( - )$ (! $
$) ( - ) ! $ ! 9 '$) % *$ $
(* 2

$#A" ! $ %$ $+%) ! $) ! 0
% *$ $ (! $
8 * $ '$
.!()$ - $) ( *$ '$ )$
*%$ ( )$ $+%
(
$

G2B2 $ ! $ )
,$ % (!$ ( 8 ; ! !(*
) $+%
9 '$
)$ %()
$ $ '$ (* - ) ,( * ! 9 ' *%$ ( ) ! $ ! 9 ' (1 $
'
*1 , ! ( ) ! 0 ) ( $) ( %( $+$*%)$ '$ !(* $ ( ,$
9 $) $ ) '$ )$ '$! ( 8 * $ ' !( ' *1 )$ $ $ $!$
$ $ ( - 0 )( ( ! $$ !$ $) ( $ $
!( $+ '( 1
5 $$
) 7 '$ ' 0$ $ ,( 2
G2G2 $)$!! (
) ,( * ! 9 $))$0 ' !( ' *1 % $
$
% "0 *$ ,( * ) '$ (1 $ )$ ! ! $ . # $ '$ )$ (! $
% $8 ; # $
$ $) ! 0 # $ 0 $+%$ *$
- %) $: 5 $ $)
$
, 1)
$
$ !(*% $ ) * $ $ # " 8
$ $
(1
9 ,( % *6 $ ( $! '6 $ 2
G2I2
) > '$ '
% *$ $ (
> !(
$ $ ! ) $
!( $+
%(). # $ $ )$ (! $
%(). # $ # " 0 '(
*$!
*$ ' $+%
9
(* > ! 92
G2L2 $!( & +$
$!( (* $ $
*
! 9 ( $+!)
'$ )$ '( $ ) $+
!(
%

%$ %$! 0 8 ; ! $) ( *$ '$ )$
8 * $ ( )
'$) $ !(*%( $
'8 ;
)(1 ) ( ) ! $ ! 9 ' $
! $
'$ )
!(*%
)$ ,( *$ (! )
))(! D'$*(! 6! - $%71) ! ( *%$ E $) $
!( () ' ! 9 '$) %('$ !(* ) 8$)@)$ > ! 9 )

) ' 0$
$
$ )$ (! $
6 $
$) ! 9 *1 )$ '$
)
(! )
! ( '$
9 (! ) !$
'$ $ %$! )*$ $ ) !( ' ! 9 (! )
" ! '$ ) $ !) 0 ' '$*(
) $+ " ! ' $ $
'$ ,(
!( ( 6, # $ $+ ( '$ ) "%(! 2

Num. 7544 / 10.06.2015

17562
QN

)(! = (

!(*

) %$ $

$ '$

$(

< ; 2
$

" $ %$ '$,
% (1)$*$ ,( * ) % $
$ ( 8 %; $
(1 $
)$ ! $ )$ !( $#A" ! $ - $)
, ! '$ )$
,( * ! ( (! )
$% ! )2
" $ %$ ) $) 1( ! 9 '$ ( ( %)
%$
'
(1 $
% (!$ ( 8 ; !
$( 6, ! 2
%( ! 9 '$ () ! ( (
) ) % (1)$*$ $)
,$ 8 ; !
$( 6, ! 2
$ %( 1 )
$, !6! $ ) $ () ! 9 '$ # $ 2
? (!& $
!
'$ % $ '$ '$! ( 2
* ! 9 ' (%(
!( 2
0 ) ! 9 '$ % (!$ ( $ ) 2 R )( ! 9 '$ ) $ ( !(* (%(
2
M '$ ' 0$ ( % (!$' *$ %$ (1 ' $ $
,( * ! 9 (1 $ ,$
8 ; !
$( 6, ! %
'$ ,( 0 '$ % $ $
$ ' ,$ $
))$
$ D0$ 1 )- ' (0 )- ! ( 6, !- $ '. !E %$
3$
' 0$ ( " $ $ (1
%$ ' 0$ ( * :
!(*
7 '$ 1 1) ( $# $ $ + '$ '$ ! *% ( $ $ 2
$!
$ % $ ! 9 '$ ' 0$ ( % '$ * %$ $*6 ! D!( (%)$ $ (!( (%)$ $ - '$ %
- '$ ,) +- $ !2E- '$ 6, # $ D) $ ) - 1 $ - ! ! ) % 6* '$ '$ %(1) ! 9- $ !2E- ' * $ '$ ) ,( * ! 9 % (%( ! ( ' %$
$*$ ' ,( * ! 9 $( 6, ! 2
M ! . ! '$ 1 ! '( $
$ $ = !( '$ ! 9 '$ ) # ) - , 1 )
! $ '$ )$ ,( 2
) , ! ! 9 7 ! . ! '$ ,( ' ,( * ! 92 ? (!$' *$ '$ ! ! 9 '$
,( 2
M '$
" $ '$ !(*% $ 9 )$! ( ( ) '$# '$ ) $ 0$))2
J(*$ '$ ) )$!
'$ $+ ( ' 0 )
(1 $ $*$ 8 ; !
$( 6, ! 2
M '$ ' 0$ ( % (!$' *$ %$ ) !) , ! ! 9- (
> ! 9- 6)
$% $ $ ! 9 '$ ) ,( * ! 9 $) ! ( ' *1 $) !(
'$) 0$))=
$ # $*$ - * %$ !( !$% ) - * %$ $*6 ! D!( (%)$ $ E ( 6, # $
$ '. # $ D1 $ - ) $ ) - ! ! ) - % 6* '$ '$ %(1) ! 9- $ !2E2
M '$ % (!$' *$ ' 6) '$ ' 0$ ( '(! *$ %$ $ 1)
!(*% ! ( - '$ , ! $) ! 0 !(
/ - )$ $) ! ( '$ !
)
$ $ ' 0$ ( ,$ 8 ; ! %$ $+%) ! ) ' 1 ! 9- )(! ) > ! 9-

' 0 ) !9

2 2 ?) , ! ) $ ) > ! 9 '
' ! 9 ' 0 ' ) *1 )
'$)
'(!$ (1 $ )$ ! $ !( $#A" ! $ '$ ,$ % (!$ ( 8 ; !
$( 6, ! !( $ %( $
$ $ 0$)) %$ * :6 '$ ) ,( * ) ! 9 '$
% (1)$*$ %
'$ % $
$ 8 %; $
% (%(
%) ( '$
,)$+ 1)$ ' !! ( # $ , ! ) $ ) $)$!! 9 ' ,( * ! 9 $! ( %
'$
,( ' 0$ $ - ) $ * ! 9 '$) $*% $!$
)(
> ! 9 '$) $1 ))
'0' )
% )2
2 2 $)$!! (
(
> ) ,( * ! 9 $))$0 - ' !( ' *1
(1:$!
% $0 - %
'$ ) !(*% $ 9 '$ $+ ( ( ) $ ! - !(
' !(
!(* ,( - ) # ) $ %( !!$'
0& '$ ' 0$ (
* :
D1 1) ( $# $ - $ $ - * $ - $ + '$ '$ ! *%E %) !
$
" $ - ' !( ' *1 $) $ 0$))- '$ 1 ! - $
$- $)$!! 9
(
> ! 9 '$ ) ,( * ! 92
2B2
$% $ $
,( *$
%$ %$!
!( $+

$ % $ )$ ' '$ - $0 '" ! $


,( * ! 9 %$ * :6 '$ ) $
! 9 $ ,( * '$ 6, # $ - ). $ '$ $*% - '
*$ - )$ ( . $ '$ !( !) (
$) ,$ ,( *$ ) $
0 $*%( ) #
!!$ 9- * ) $/
' !9 $
$( 6, !2

2G2 (* ! '$ ,( * ( ) ( %$ $ ! $) % (!& ' % $ $


$ $)
$ $ )
%$ * :6 '$ $+ ( !( $ %( $
' 0$ ( " $ $ - !(*%)
$) $#
,( * ) - ) '$# ! 9- ) !(8$ " ! ) !( $!! 9 * ! )
!( $ %( $ ) $ 0$)) $' !
%$
*$ $ '$ ,( * (
> '
$) $ !( $ +$*$ - $ !
$ ' 0$ ( 6*1
*1
))$
$ (
' ! * (
) > ) $ * ()( !( !$% ) '$# ' 2
2I2
' ,$ $ ,$ *$ $ ,( *6 # $ %$ 1 ! - $)$!! (
$**
>$* ' 0$ ( '(! *$ - !( '$
!(* ,( - '$ ,( *
!(
' $ * :
'
) !()@) 1(
!(* ! 5 $ %$ $) 1(
!(
$ % $ 5)( !(*%
$
,( * ! 9 $ $ ( 0
)

QQ
$ !! 9
$ !( $+ 9 '$ ,$ $( 6, ! 2
M '$ ,$ *$ $
%$ (
> D* ! '( (! ) - , )) '$ !6)! )E$ % $ ) ,( * ! 9 ! $ !(
$ ' ,$ $ ,( * = $+ (
%$
3$
' 0$ ( " $ $ - * %$ $*6 ! - 6, # $ - 1)( - K H - K$1% $ $ ! 9 '$ ' %( 0$ - * ) - %; $ - 0.'$(- '$1 - $+%( ! ( ( ) $ !2
M '$ ( ' % $ $
$ !()@) 1(
2
< 1)
'$ !(* ! ! 9 % ;% $ '$) $ 0$))2
*%! 9 '$ '
() $ $# % '$ $1 ))2
() '
- ()$ 6 ! - $ %$! $ * 1 ) 2
"! # $ ' $ !() ! 0 = % , $: - $ * 2
6)$
) 2
( $ +$*$ ' $
! $ "! # $ ' % $ $
$ !((%$
2
*
!9 ! $ 0 2
(!( $ +$*$ 2 R )( ! 9 '$ ,( )$ $ '$1 )
2
(!( !$% $ %(
2
?( ! 0 2
( $ ) ! 9 ' $*(! ( - !( () '$ )
$
!$ $ ! % !
' (*( 0 ! 92 $ ) " ! - %$ (1 !)$ , ! ( 2 ?$ $0$ 4 ,)$+ 1 ) 2
? (!& $
!
'$ % $ '$ '$! ( 2
" $ '$ %$ *$ = %$ *$ ) $
-!
) !( $#A$ ! )* : 5, - '$ %$ %$! 0
)$
2
$
! . ! '$ ) $ %( 1 ) 2

' %$ $

'(%

!(*%(

*$

# $ % $0

* )$ % 6! # $ 2

2L2 $ ! $ # $)) %$! $ $)


) !( $ +$*$
'$ $ $
8 ; # $
$( 6, # $ # $ !( 1 /+$ ) '$ $ ( )) *$ '$ )$
!(*%$ " ! $ # $ $ '$* '$ %$ !(
$ $ ' %( $ (
'$ ! 6! $ ! '"* ! !(* % (,$ ( ) $) ! ( $ $ !(*%$ " ! $
)$ % (,$ ( (
$ 2

*1

2N2 ? ! % $ $# % '$ $1 )) %$
!( $
*$ $ !(* $
* ' 0$ ( () *1 $, !6!
$ %( 1 ) - '(
%(
!(*% 3 !(*% 3$ '$*(
$*%
$!( $ +$ )$ $ $
%( ! (
) > $) ' 6)$
)
%$
$ ()' $ !( ,) ! $
' ! $%6 ! $ 2
2Q2 $ ) > '$ ,( * $, ! 4 # $ ( % (:$! $ - ' $ ! 0 %$
$*% $ ' $ % (%(
!! (
$ !( ! $ $ )$ $ $ ,( )$ $
'$1 )
- *(
! (
$& '
$) $ '$ $ ( )) *$
!
*1 ,)$+ 1 ) 1 !
() ! (
)$
0$ 2

)(! = ) *$' ,. !2
(
,) " ! '$) *$'
' ,$ $ $ ! )$ 2

$
) $ ) '$

)'

1 ! 9 '$ ) %(1) ! 9

2 2 $ ! # $)) $)$*$ '$) *$'


) # $ ) * $ ) $ *$
8 *6
*$
$ ( ).*
%
' $+$*%)$ # $ , !$ $,$ " !
$ % '$ ( $) !(
$ %$ * :6 '$ ) 7 '$ * %$ ) $ ,(
$( 6, # $ 2
)(! B=

' 0 ) !9

$ % 8 *62
$

' 0 ) !9

Num. 7544 / 10.06.2015

17563

QS
1 ! 9 '$ ) %(1) ! 9 ) (*
R )$ !
% 3 (%
) *9 = , ! (
) 8 * 2
6* ! $0() ! 9 ! ) '$ ) %(1) ! 92 J ! ( '$) ! $ +$*$
'$*( 6, !2 6) '$ ' ,$ $ *('$) '$*( 6, ! - $ $ $) 0$)) '$
'$ $ ( )) *$ '$) $ (
$)$!! (
2
!$. # $ $
!
'$ ) %(1) ! 9 D$' - $+$- !