Está en la página 1de 250

Visa intelektin nuosavyb ios el. knygos turin yra saugoma. Pirkjui leidiama naudotis el.

knyga
tokia apimtimi, kiek toki teisi suteik autori teisi turtojas.

i el. knyga skirta tik asmeniniam naudojimui Pirkjo turimuose el. knygos skaitymo renginiuose.

Pirkjui nesuteikiamos teiss daryti el. knygos ar jos dali kopijas, platinti, atgaminti el. knyg bet
kokiu bdu ir forma ir naudoti j bet kokiais kitais bdais nei nurodyta iose taisyklse (toliau
Taisykls), iskyrus teis atgaminti nedidel dal el. knygos iimtinai asmeniniais nekomerciniais
naudojimosi tikslais, nepaeidiant galiojani LR teiss akt reikalavim.

Suprasdamas, kad nuosavybs teis el. knygos turin nesuteikiama bei jokios autoriaus turtins teiss
bei kita intelektin nuosavyb suteikiam naudotis el. knyg Pirkjui neperduodama ir nesuteikiama,
Pirkjas sipareigoja nenaudoti el. knygos tokiu bdu, kad bt paeidiamos autoriaus turtins ar
kitos intelektins nuosavybs teiss el. knyg bei pasiada neperduoti j jokiems tretiesiems
asmenims, nesudaryti slyg tretiesiems asmenims jokiu bdu pasinaudoti el. knyga. Jeigu Pirkjas
netinkamai naudojasi (nesilaikydamas i Taisykli) el. knyga, el. knygos leidjas ir (arba)
platintojas turi teis udrausti toliau naudotis netinkamai naudojama el. knyga, o Pirkjas sipareigoja
nedelsiant nuo reikalavimo gavimo momento nutraukti naudojimsi ir sipareigoja atlyginti dl to
leidjo, platintojo ir (arba) treij asmen patirtus visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius.
Tok reikalavim visi nurodyti asmenys turi teis pareikti bet kuriuo metu, nes ios Taisykli slygos
lieka galioti vis el. knygos naudojimosi laikotarp bei vis laikotarp, kol bus tinkamai atlyginti
leidjo, platintojo ir (arba) treij asmen patirti nuostoliai.

Draudiama panaikinti el. knygos apsaug, paalinti el. knygos pavadinim, virel, rift rinkin ir
(arba) ir kitus su el. knygos turiniu susijusius elementus.

El. knygos leidjas ir (arba) platintojas nra atsakingi u al, atsiradusi dl netinkamo naudojimosi
el. knyga.

Naudodamasis ia el. knyga, Pirkjas sutinka su visomis aukiau nurodytomis taisyklmis ir


slygomis.

A.J. Molloy

X ISTORIJA
Romanas

I angl kalbos vert


Simona Kaziukonyt

Versta i: A.J. Molloy


THE STORY OF X
Corgi Books, Transworld Publishers,
A Random House Group Company,
London, 2012

A.J. Molloy bestseleri autors, gyvenanios Londone, pseudonimas.


i knyga yra groins literatros krinys. Vardai, personaai, vietos ir nutikimai yra arba autors
vaizduots kriniai, arba naudojami kaip menin priemon. Bet koks panaumas tikrus vykius,
vietoves ar asmenis yra visikai atsitiktinis.
krin, esant bibliotekose, mokymo ir mokslo staig bibliotekose, muziejuose arba archyvuose,
be krinio autoriaus ar kito io krinio autori teisi subjekto leidimo ir be autorinio atlyginimo
draudiama mokslini tyrim ar asmenini studij tikslais atgaminti, vieai skelbti ar padaryti
vieai prieinam kompiuteri tinklais tam skirtuose terminaluose t staig patalpose.
ISBN 9786090109953
Copyright A.J. Molloy 2012
Virelyje panaudotos nuotraukos, Maksim Shmeljov / Shutterstock, Mariya Ermolaeva /
Shutterstock
Vertimas lietuvi kalb, Simona Kaziukonyt, 2013
Leidykla Alma littera, 2013
I angl kalbos vert Simona Kaziukonyt
Redaktorius Dainius Rainas
Korektor Indr Petrtyt
Virelio dailininkas Edvardas Jazgeviius
E. knyg maketavo Jurga Morknien

Skiriu S.

Pirmas skyrius
Taigi a ia Gambrino kavinje. Pagaliau esu Italijoje, sdiu prie staliuko
atviroje garsiosios kavins terasoje, garsiajame gatvs kampe, nuostabiajame
Neapolyje. ilta, vakaro dangus giedrutlis, uuodiu kitapus gatvs supiltas
iukles.
Prieais nuiurusius, apgriuvusius gratais ipaiytus rmus vaiktinja
policininkas. Atrodo lyg nuengs i Armani reklamos: su sauls akiniais,
autuvu, puikiai pasitais markiniais ir kelnmis, vilganios odos batais; laikosi
nerpestingai. Dolce & Gabbana pareignas.
Jis graus. ia daugyb grai vyr. O pats graiausias sdi per tris staliukus
nuo ms.
Tai kas jis toks?
Des palinksta artyn ir iri mane.
Roskerikas.
Kas toks?
Desika Raton, geriausia mano draug i Dartmuto, yra linksma, sarkastika,
miela ir cinika angl. Ji kilsteli plonyius antakius, usimeta ant meni ilgus
tamsius plaukus ir nekantriai cakteli lieuviu.
Negi nesi girdjusi apie lord Roskerik?
Ar jis lordas?
Desika nusikvatoja prarkytu balsu.
Markas Deimsas Antonis Ksavj Mastrozas Di Andelas Roskerikas.
Viepatliau!
Artimi draugai vadina j tiesiog Marku.
inoma, sutaupo laiko.
Desika nusivaipo.
Jis milijardierius. Visi Neapolyje tai ino.
Per staliukus vilgteliu it ities turting vyr. Jam neduosi daugiau kaip
trisdeimties. Atrodo stulbinamai. Sunku net apsakyti. odi ir nereikia.
rudusiame veide rykiai isiskiria ydros, toli viena nuo kitos sodintos akys.
Prolis grietas ir simintinas: lyg erelio, lyg vries, veidas lidnokas, skruostai
neskusti. Brandaus vyro ir sykiu paauglio iraika slepia grobuonik prigimt.

Jis labai labai seksualus.


prastai a taip nesielgiu, nesikliauju instinktais. Imu taisytis peius
siekianius viesius plaukus ir gailiuosi payktjusi kirpjai. Svarstau, ar jis
mane pavelgs. Nepavelgia. Ir toliau gurknoja ekspreso kav i mayio
puodelio, glausdamas lpas prie porceliano. Sdi vienas. Siurbioja grim.
Spokso tol. Abejingas. Dieve mano, koks profilis...
Ar tik nesimyljai, X.?
Des nuolat vadina mane X. itaip pakriktijo, kai apsigyvenome viename
kambaryje Dartmute. Mano vardas Aleksandra Bekmen. Aleks B. Sutrumpintai
X. Esu dvideimt dvej met blondin i Kalifornijos, turinti iek tiek ydiko
kraujo. Des laiko mane naivia. Gal ji ir teisi. Bet a esu protinga ir puikiai
isilavinusi. Ir sdiu Neapolyje. Italijoje.
Ji vis dar taukia apie t vaikin. O a tiesiog j iriu; negaliu atitraukti aki.
Maniau, kad italai yra nuspjami, bet karti, gal net kyrs. is vyrukas kartas,
bet visai ne ta prasme, kaip tikjausi.
Pavelk, ten dar vienas vertas dmesio... Desika kalba toliau, prisidega
kit cigaret ir puia dmus pro nos kaip ukietjusi rkal. Naujajame
Hampyre itaip neisidirbindavo.
Rodos, jis... domus, sumurmu. Beviltikai meluoju.
Brangute, laikykis nuo jo kuo toliau.
Praau?
Desika ipuia didel dm kamuol.
Avele, saugokis vilko.
Jo tokia prasta lov?
Pagarsjs moter irdi dikas. Kur ten, tikras j udikas. Jis tikrai ne tau,
X.
Nenoromis pasiiauiu. inau, kad Desika laiko mane santria, nuoirdia ir
nekalta mergaite, tikinia vienintele gyvenimo meile. I esms ji teisi: palyginti
su ja, esu dorovinga ir turinti aik tiksl. Per ms draugysts metus Desika
nuolat gerdavo, rkydavo, viliodavo vyrus, turjo daugyb nuotyki, neretai
grdavo namo trei ryto su bevardiu palydovu, paskui kelias valandas ldavo
virtuvje ir myldavosi ant darbastalio. A kolede turjau tik vien draug,
buvau tikinusi save, kad j myliu, ir uoliai studijavau.
Galiausiai draugas man griso, pasirod ess nuoboda. Studijos atm vis
daugiau laiko, ryausi stoti universitet. Todl ir atsidriau Italijoje; mano

diplominio darbo tema Camorra ir Cosa Nostra: istorins organizuoto Italijos


nusikalstamumo aknys i dien akimis.
Norjau dstyti Italijos istorij. Kaip tik dl to pasirinkau toki tem atvykau
Neapol susitikti su Dese ir pasilinksminti. Pasipraiusi metini atostog
kolede, ji ia viejo jau pusmet. Norjo imokti italikai ir mokyti angl
kalbos; kalbdama telefonu ir raydama elektroninius laikus, avjosi gyvenimu
Neapolyje: valgiu, miestu, vyrais. Ypa iais. Kodl gi ne. Buvau pasirengusi prie
jos prisidti.
Norjau pasilinksminti. Per dvideimt dvejus metus teturjau du draugus ir
apgailtin vienos nakties nuotyk. Tik tiek. Desika teisingai mane apibdina:
beveik skaistuol, Naujojo Hampyro madona.
Atsigriu. Vyrikis dirsioja mano pusn. Gaudo vilgsn. ypteli
apsimesdamas sutriks, nedrsus. Tarsi mane painot, tik negalt prisiminti
vardo. Paskui vl ninka gurknoti kav.
Jis mane pairjo.
Des vl nusikvatoja.
Kartais jis taip daro, kraipo galv. Jis keistuolis.
Usiiaupk, vis tiek nieko apie tai neimanau. Igeriu paskutin lael
puikios kavos. Dese, a nepripratusi prie toki kart vyr vilgsni. Visi
Dartmuto vyrukai kaip vaikai mvi juokingus gansteri dinsus, vos
besilaikanius ant klub.
Tavo draugas mgo avti... Desika paiurpsta. ...kroksus.
Taip, irgi nusikvatoju. Kroksus ir pilkas puskojines. Veriau neprimink.
Jis buvo tikras matadoras.
Lordas Roskerikas toliau siurbioja kav. mane daugiau n nevilgteli.
Nutariu apginti savo vaikin.
Vis dlto puikiai iman matematik.
Aha. Bet atrod kaip papldimyje vaikus linksminantis asiliukas. Gerai, kad j
metei.
Beje, o kaip tau sekasi su vyrais? Vis dar tyrinji vyrikj Kampanijos
gyventoj dal?
Na, kaip ia pasakius. Rodos, jau nemenkai pasistmjau priek...
Desika gteli peiais, ypteli puse lp ir ugesina cigaret. Grauoliukas
padavjas tuoj pat nunea piln pelenin, grakiu judesiu pakeiia j kita ir

melodingai itaria:
Sinjorina!
Spoksau vari sunkaus stiklo pelenin, j puoia XIX amiaus pabaigos
stiliumi igraviruotos raids CG. Aptarnavimas ia nepriekaitingas. Gambrino
kavins sienos itapytos freskomis, ia kabo kandeliabrai, ji labai garsi.
Nenoromis imu splioti, kiek kainuoja nuostabi kava su pienu ir mayiai gards
ukandliai minktuiai italikos duonels gabaliukai su neapolietiku saliamiu.
Pus met udarbiavau baruose vakarais, kad galiau sau leisti tris mnesius
pagyventi Italijoje, raydama diplomin darb. Negaliu vaistytis pinigais.
Bet iandien, pirmj vakar Neapolyje, man tai nerpi!
Vakarojame toliau. Tas vyras Roskerikas vis dar sdi prie savo staliuko,
nors ir atkakliai nusuks akis kit pus. Graus prolis, puikiai pasitas
kostiumas, bet gal geriau j umirti. Dar pamatysiu labai grai vyr.
Gatv prieais kavins teras atgyja, gyvenimas virte verda, matau vaiktant
koketuojanias merginas, besiypsant irtuojanius policininkus, vaikus ant ali
Piaggio motoroleri berniukai irgi irtuoja su mergaitmis. Tai truput
vjavaikika, labai gyvybinga ir neapolietika nors neinau, ar turiu teis
apibendrinti, nes Neapolyje ir ivis Italijoje esu vos pirm kart. Anksiau
Europoje esu lankiusis tik syk bdama atuoniolikos praleidau lieting savait
Londone. Tai buvo mamos ir tio dovana u tai, kad laimjau stipendij
studijuoti Dartmute.
Mama ir ttis. Staiga ird nuveria skausmas, gal tai nam ilgesys. Ne, negali
bti. Juos palikau vos prie dvi dienas; sault kiem su augal laistyklmis,
ma namel San Chos priemiestyje, Amerikoje.
O dabar esu Europoje, paioje senosios Europos irdyje. Jau pamilau j. Esu
tikra, toji meil dar sustiprs.
Ties sakant, ital veriau vengti, staiga taria Desika.
Nustebusi pavelgiu j.
Praau? Sakei dievinanti italus. Netgi minjai vardus. Kiek prisimenu,
netrump sra...
Tikrai? Draug kreivai, beveik kaltai ypteli. Atrodo sutrikusi. Na taip,
inoma. Buvo keletas. Kiek patyljusi priduria: Keletas tuzin. Turiu
pripainti, italai tikri grauoliukai. Ir tokie velniki savimylos, kad netrukus tai
pradeda erzinti.
K turi galvoje?

Pus j mamyi sneliai, pai ital vadinami mammone. Madaug iki


penkiasdeimties jie gyvena su tvais, mamyts gamina valg ir tvarko namus,
netgi skalbia drabuius, o patys vaikto pasipt ir isidabin. Fuu... Desika
prisidega devint cigaret ir usitraukia dmo. Tikri skystakiauiai. Ir nuolat
neiojasi krepiukus.
Vyrai su rankinmis?
Taip, tai odiniai aksesuarai vyrams. Velnikai tinkami metroseksualams. Ir
dar nemvintiems kojini, tik trumpikes. k gi tai panau: vaikioti su
kostiumu be kojini? Apsimauk kojines, kvaileli, gana ia dabintis ir graintis. Po
galais, baruose prie vyr tualeto nutsta ilgesn eil, negu prie moter. inai, po
kurio laiko tai ima nervinti. Na, tu tik pairk, rimtai pairk! Desika
energingai mosteli liekna degusia ranka, suvanga sidabrins apyranks. Plaiu
mostu ji rodo Toledo gatv, operos teatr ir karalikj rm aikt; tolumoje
tyvuliuoja Tirn jra. Pairk visas tas prakeiktas iukles, t purv. Kodl
neapsikuopus? Gal sinjorai be kojini nors trumpam pamirt odinius krepelius
ir sutvarkyt savo suikt miest? Tikras vyras padaryt kaip tik taip.
sivyrauja tyla.
Man reikia igerti, taria draug.
Usisakome grim. Du Venecijos kokteilius. Neturiu supratimo, i ko jie.
Desika usako grimus beveik nepriekaitinga, pavydtina ital kalba. Per
pusmet ji puikiai pramoko italikai, neka bema laisvai. Nusmelkia pavydas. A
pati vos stengiu suskaiiuoti iki trij. Bet atsigriebsiu: atvykau ia pasiryusi
imokti italikai. Ir labai viliuosi, Dievui padedant, simylti.
Ak, kaip noriau simylti. Pamesti galv i meils, o ne apsimetinti mylinti,
kaip buvo su kroksus aviniu matematiku Polu. Jei tikrai simyliau, tai bt
pirmas kartas gyvenime. Juk man jau dvideimt dveji. Kartais svarstau, gal
likimas man payktjo ios dovanos, gal niekad nepatirsiu tikros meils. Ar
girdjote apie vargel X.? Gydytojai imgino vairiausius metodus, bet ji
nesugeba simylti. Tikriausiai neproal isisti j senmergi klinik.
Sinjorina, grimai.
Padavjas pastato ant stalo kokteilius. Dvi plaios taurs ant ilg kojeli per
tris colius pripildytos rykiai oraninio skysio.
tariai iriu.
Desika ypteli ir nusikvatoja. Tamss jos plaukai dailiai pakirpti, visai kitaip

negu Dartmute.
Nesijaudink, X. Tiesa, spalva kaip radioaktyvij nuotek, bet paadu, kad
paragavusi nenusivilsi skonis puikus, netgi pramatnus.
Paimu taur ir pauostau kokteil. Paskui gurkteliu nuostabus apelsin
skonis, susipyns su kain kuo aitriu, grimas truput karsteljs, be to, stiprus.
Puiku.
Baltasis vynas, gazuotas vanduo ir apelsin likeris Aperol. Nieku gyvu ne
Campari.
Atleisk, k sakei?
Dstau, i koki sudedamj dali maiomas is kokteilis. Kad gerai
silinksminiau, man reikia trij keturi tauri. Na, gal penki.
Kaip ir dera, imaukiame po du tris kokteilius, gal ir po penkis. Visikai
sutemsta, atslenka juoda kaip raalas naktis, auktai danguje vieia rykus
mnulis. Kitoje gatvs pusje i operos teatro pasipila isidabin irovai, o
mudvi kikename ir poktaujame, prisimindamos senj but Hanoveryje,
Naujajame Hampyre, t, kurio pirmame aukte gyveno kvaiteljs vyrikis.
Desika puikuojasi ital kalbos mokjimu koketuodama su padavju, o a
vogiomis vilgioju j.
Vis vakar jis irgi sdi ia, tvarkingu kostiumu, vytiniais baltais
markiniais. Sidabrins ssagos papuotos brangakmeniais, violetinis ilko
kaklaraitis. Retkariais pasikalba dailiu mobiliuoju, kartkartmis atsistoja
pasisveikinti su draugu ar pastamu.
Neretai pasikvieia sutikt mog prie savo staliuko tada kalba tvirtai ir
ekspresyviai, odius palydi valdingais mostais. Tas vyras atrodo puikiai, tiesiog
stulbinamai, nuostabiai dera rudusi oda, rstus vilgsnis ir juod plauk
garbanos, atsainiai krintanios ant iugdanios balt markini apykakls. K
jau kalbti apie lidnokas ydras akis ir be galo iraikingus skruostikaulius. Jis
nepanaus kitus italus. Atrodo ramesnis, labiau susitelks, netgi atitrks nuo
tikrovs. Abejingas? Ne, tiesiog nutols. Galbt truput pavojingas.
Skausmas nudiegia ird, bet turiu pripainti, kad is auktas, turtingas
neprieinamas trisdeimtmetis vyras nuostabus. Ko gero, tai pirmasis mano
sutiktas nuostabus vyrikis, tamsusis Baironas, saulje degs Deimsas Bondas.
Esu maiusi gantinai miel vaikin, daugyb linksm, patikim, liekn vyruk,
atsipalaidavusi ir puikiai grojani gitara. Toki daug Kalifornijoje ir bent jau
vienas buvo Dartmute be abejo, j suviliojo Desika. O is italas nuostabus, nes

yra labai vyrikas. N kiek nepanaus gj ar metroseksual, ne toks, kaip


Desikos apibdinti grauoliukai be kojini, su dalykiniais kostiumais ir
rankinmis. is yra auktas, lieknas, vyrikas, subrends, erelio nosimi... Dieve,
a pasigriau.
Mano mini sraut kaip paprastai nutraukia Desika. Ji baigia gerti ketvirt
kokteil, pasigardiuodama atsirgsta ir taria:
Sklinda kalbos, kad Roskeriko mona mirusi. Nelaimingas atsitikimas. O gal
ir ne. Tada jis niko versl, eimos milijonus pavert milijardais. Tvas anglas,
motina ital. Visk galima rasti Google. Vaje, kokia a alkana. Gal eime kur nors
ukrimsti picos?
Desika girta. A irgi. Apsvaigau ne tik nuo alkoholio. Kalti ir oraniniai
kokteiliai, ir rykiai geltonas Neapolio mnulis, ir vyras pilku puikiai pasitu
angliko kirpimo kostiumu. Lordas Roskerikas. Lordas Markas Ksavj ar kaip
jis ten dar vardu Roskerikas.
Viepatie, X.
Kas nutiko?
Buvau usiirjusi dang, dabar nustebusi spoksau Desik, o ji visikai
priblokta dbso sskait.
Kas yra? Kiek reiks mokti?
Draug suaimanuoja.
Kam grm tuos kokteilius ia? Juk galjom eiti vietos bar netoli mano
nam. Kvaios.
Mane ipila altas prakaitas.
Kiek?
Devyniasdeimt eur.
Jergutliau, juk grme tik kokteilius.
Dar kava ir ukandiai. Atleisk, esu tikra pusgalv. Turjau spti, kad ia
labai brangu.
Desika, mokydama angl kalbos, udirba labai maai. Gyvena taupiai, bet
nesiskundia. Sumokjusi toki sskait turbt savait likt nevalgiusi. Nenoriai
imu iekoti rankinje kreditins kortels, bet tuo metu prie staliuko vl idygsta
besiypsantis padavjas ir paima sskait.
Luktelkit, sakau. Duosiu kortel.
Bet padavjas tik ypteli ir grakiai nusilenkia.

Viskas gerai. Sumokjo sinjoras Roskerikas.


Kaip? Kodl?..
Suglumusi ir susijaudinusi, tvaksinia irdimi atsigriu jo staliuk,
ketindama lyg ir kuo rimiausiai prietarauti: Ak, nereikjo apmokti sskaitos,
mes ir paios galime... Dar noriu pridurti, kad mano vardas Aleks. Aleksandra.
Aleksandra Bekmen. Taip. Teisingai, su dviem e. Padiktuosiu jums savo
telefono numer. Praom usirayti. Galit netgi isitatuiruoti ant rankos.
Staliukas tuias. Jis inyko.
Sutemose atsirms rm sien tyliai rko graus kaip modelis policininkas.

Antras skyrius
Kit dien energingai dlioju atsivetus daiktus ikraustau des naujame
mayiame vieno kambario bute netoli Castell dellOvo Kiauinio pilies. itaip
stengiuosi imesti j i galvos.
Kai prie por savaii Desika paskambino man Jungtines Valstijas ir
pareik galinti inuomoti but, tikino, kad vaizdas pro lang pasakikas,
namas stovs puikiame naujame Santa Luijos rajone. Basa ijusi gelein
vijokliais apaugus balkonl suvokiu, k, neapoliei manymu, reikia puiku ir
nauja: neoklasicistiniam pastatui madaug du imtai met, o iukli krvos ant
aligatvio siekia tik iki galvos.
Bet kam tai rpi? Dangus nuostabiai ydras, be jokio debeslio, rytas iltas.
Pasistiebusi ant pirt gal taip gali ir i balkono ikristi matau ird
verianio mlynumo gaball Tirn jros. Jra vos u dviej kvartal, sprausta
tarp Luilijo gatvs pastat. Toli horizonte juoduoja tamss, dantyti salos
kontrai. Tikriausiai Kapris.
I savo balkono matau Kapr.
Esu ia tik par, bet jau pamilau i viet. Turiu su kuo nors pasidalyti laime.
Paskambinu Desikai ir visk ikloju. Ji riebiai nusikeikia ir liepia liautis bti
sentimentalia karve, veriau imtis darbo. Elgiasi kaip tikra brit. Be abejo, labai
noriu pasiteirauti draugs apie j. Bet negaliu. Desika mane ijuokt.
Dese, ai, kad suradai tok puik but.
Nra u k. Imkis darbo ir liaukis apie j galvojusi.
Nusikvatoju.
Kaip atspjai?
Prajus vakar tik apie niek kit n nekalbjai. Nemanau, kad btum
pamirusi.
Vadinasi, visos mano paslaptys kaip ant delno.
Atvsk, X. Atsipalaiduok. Vikontas Puikusis sumokjo u grimus. Tik tiek.
Dese, kodl ia visur tiek daug iukli?
Juk sakiau, tai Camorra, ji kontroliuoja iukli rinkim, niekam kitam
neleidia kitis. Tai reketas, sukiavimas, visas miestas dalyvauja ioje dramoje,
ioje iliuzijoje. ia tikras kauki balius, visi prisideng veidus. Nepamirk.

Tai k?
Taigi iuklininkai turi ginkluot apsaug. Pati pamatysi.
Oho, kaip grau!
Des nutyla, paskui nusikvatoja.
Kurgi ne. inoma, jeigu nori daugiau suinoti apie Camorra, klausk mogaus,
kuris, kaip tariama, jai priklauso.
K?
Yra vienas toks. Lordas Roskerikas. Esi apie j girdjusi?
Vos viena ausim, papasakok man daugiau.
K gi, manau, jis gana patrauklus, jeigu tik tau patinka gras, seksuals,
kerintys aristokratai milijardieriai. Kai kurioms merginoms tokie ities patinka.
Na ir?
Sklinda gandai, kad jis pasieks paias Camorra, arba majos, virnes. Kiti
sako, kad jis su ja kovoja. iaip ar taip, turt bti domu. Paskambink jam ir
paprayk interviu.
Desika, nejau silai jam skambinti be niekur nieko? Ugriti kaip perknui
i giedro dangaus? Gal gyventi nusibodo?
Draug suaimanuoja.
Nekeniu ketvirtadienio ryto. Prakeikt ilepint mergii, kurias turiu
mokyti angl kalbos.
K padarysi...
Tos princess tik brinasi nagus ir nekasi apie orgazm. A nejuokauju, X.
is vyrukas prieinamas, jeigu tik labai nori. Jis aukoja labdarai, taip padeda
majos aukoms. Tai gali bti tavo proga. Tavo kelias. Ar jis ities tau taip
patinka? Siningai prisipaink, X.
Sulaikau kvap. Ar tikrai? Ar tikrai? Ar ketinu leistis paslapting nuotyk?
Ar noriu visa tai painiotis? Susidurti akis ak su mslingu, grsmingu mogumi?
Taip. Visi ventieji, taip! N vienas vyras per mano trump gyvenim nra
padars tokio spdio, taip sujudins, suteliskavs geismo vanden, kaip jis.
Per kelias valandas tik keliskart dirsteljo mane, paskui tyliai inyko,
apmokjs ms sskait. Tik tiek tepadar, bet ito su kaupu utenka.
Taip. A tikrai noriu visa tai painiotis. Taip, taip, taip, taip, TAIP!
Galbt, atsakau.
Aha, supratau. Jei turtum bent menkiausi galimyb, dantimis nupltum

jam markinius. Kaip tikra kek.


Tuos pasitus pagal usakym i egiptietikos medvilns?
Des nusikvatoja.
Kaip tik tuos, isiuvintus Antverpeno nalaii rankomis.
Taigi...
Jei tau smalsu, jis gyvena garsiuose rmuose Kjaja.
Kur?
Kjaja. Visai tavo kaimynystje. Madaug deimt minui pstute nuo Santa
Luijos. Roskeriko rmus gali rasti Google. Vos ne ranka pasiekiama. Drok pas
j tiesiai po piet, iklausink apie Camorra ir, jei pasiseks, iki vakariens galsi
ir pasidulkinti, ir surkyti cigar. inoma, jei tik tavs nenuaus jo asmens
sargybiniai. Gerai, man metas eiti. Bk atsargi!
Des padeda ragel. Man dauosi irdis. Spoksau Tirn jr ir dantytas
Kaprio apybras. Vadinasi, jis gyvena labai arti. Rmuose. inoma, rmuose.
Kurgi dar tokiam turtuoliui gyventi?
Stovdama balkone usisvajoju. sivaizduoju j Mark Roskerik, jaunj
lord Roskerik, gra sinjor vaiktinjant erdviame kambaryje su
milinikais langais, pro kuriuos sklinda Kampanijos saul. Rm sode auga
palms, pro j tarsi lengvas lamesys skverbiasi Neapolio gatvs triukmas.
Pakumps tarnas atsargiai kitina pro senoli portretus, nedamas k tik
pataisyt pusryt. Matau sidabrin kavos serviz, alij citrin marmelad, ant
porcelianins lktuts idliotus citrinos grieinlius. vieiai ispaustos
raudonj apelsin sultys utykta ant baltos linins patalyns. Lyg kraujo dm.
Nuoga moteris. Ar ioje menamoje scenoje dalyvauja nuoga moteris? Taip,
tai ji, vos irima pro Briugs nrini uuolaidas lyg per migl. Nuogal jauna,
labai baltos odos. Susimsiusi ir nuostabi ji stovi prie sauls nutvieksto lango.
I lovos irgi nuogas atsikelia Markas Roskerikas. Jo knas lieknas,
raumeningas, oda rudusi, Amazons mik medio spalvos. Vyras engia
parketu ir apkabina jos liekn balt liemen, buiuoja nuog kakl. Mergina
aikteli ir atsigria. Ivystu save. Tai a stoviu prie to lango, nuoga lordo
miegamajame. Esu jo mylimoji. Juntu tvirtas Marko rankas sau ant liemens.
Tada ypsodamasi buiuoju jo gra veid, tarsi melsdamasi suklumpu ant kiet
parketini grind ir adinu geism... Paskui...
Taip sisvajojusi vilgteliu emyn gatvje po balkonu mane dbso vaikiias
ant motorolerio. Stoviu basa, trumpuiais ortais, net prasiiojusi nuo erotinio

svaigulio. Vaikiias koki eiolikos, net i tolo matau jo vypsn. Jis staigiai
apsigria ir pajrio keliu nubirbia nuostabios vandens ydryns ir Castell
dellOvo link.
Kokia nesmon. Kas man darosi? Vidury dienos uplsta erotins svajos?
Naujajame Hampyre taip nebdavo. Tiesa, ia ne Naujasis Hampyras.
Turiu susitvardyti. Liko ikrauti drabuius ir neiojamj kompiuter.
Pirmiausia drabuius.
e tai tau. is darbas netiktai sukelia depresij. Prisipirkau daugyb Zara
drabui: prajus mnes rminje San Fransisko parduotuvje atnaujinau vis
garderob. Maniau besielgianti labai protingai. Kalifornijoje ie drabuiai
atrod labai europietiki, madingi, patogs, kone tobuli. Ir palyginti nebrangs.
Taiau dabar, ivyniojusi sukneles ir kelni kostiumus, susiraukiu. Zara
drabuiai ispaniki, bet ia jie atrodo kaip amerikietiki. Tarsi bt sigyti kur
priemiestyje ar prekybos centre. Apdarai tikrai gras: juodi pietuko pavidalo
sijonai, trumpos margos vasarins suknels, akardinis mini sijonas, daili nrini
palaidinuk. Deja, iems naujiems vasariniams drabuliams ia, po Italijos
saule, trksta stiliaus ir ranuotumo. Jie nepadarys spdio. Nieku gyvu.
Praleidusi ia vos dien, ikart supratau: vaikiotojas Toledo gatve turi vilkti
bent jau Prada. ia vyrauja ilkas, kamyras ir puikiai apdirbtas linas. Net
policininkai isipust taip, tarsi patruliuot ne gatvse, o ant podiumo.
Bet a neturiu ko rinktis, teks verstis su atsivetiniais daiktais. Neigaliu
pirkti nauj apdar. Todl teks pasikliauti natraliu avesiu.
Kokiu?
Prieinu prie didelio senovinio veidrodio, kabanio prieais sen gelein lov.
viesa krinta i ono. Apiriu save nuo galvos iki koj. Su ortais. Bas. Dulkinu
veidu. Kraustydama daiktus isitepliojau.
Banguoti plaukai atrodo gana graiai. Daniausiai. Mano gis madaug
metras penkiasdeimt du centimetrai, sveriu penkiasdeimt keturis kilogramus.
Pasak kai kuri vyruk, esu gantinai patraukli. Kart vienas j pavadino mane
grauole.
Kart.
Prisikiu prie pat veidrodio. Tyrinju save kaip verg turguje. Kaip romn
verg Turgaus aiktje. Atgaivinu Neapolio istorijos inias.
Ar mano nosis yra miela ir riesta, ar su kuprele? Esu strazdanota. Dantys

beveik tobuli. Ausys mayts. Nuo austri mane vimdo. Gyvenime esu turjusi
tik tris meiluius.
Tris.
Sunkveimiui dundant gatve per grindinio akmenis, veidrodis sudreba. Tris!
Esu turjusi tris meiluius ir n syk nepatyriau tikro orgazmo. Viepatie, kaip
noriau, kad bt kitaip. Man griso geros, pareigingos ir stropios students
vaidmuo. Duok man vasar, bent vien malonum vasar. Ir sekso. Daugyb
tikro sekso.
Gal Des teisi, gal ities esu kek. irdyje a paleistuv ir tik laukiu, kai i
bjauraus vikro virsiu nuostabiu baltu drugeliu ir nusimesiu paklusnios dukrels
skraist. Tik vien vasar noriau pabti Bordeto petelike, pasipuousia
Prada, ir tapti jauna begdika itin turtingo vyro meilue. Paskui prisimindama
t vienintel nuotyk galiau laimingai senti. Pasakoti susiavjusioms ir
apstulbusioms ankms apie laisvosios meils vasar nuodmingame ir
jausmingame Neapolyje.
Ak, moiute, kas galt pamanyti!
Pakabinu drabuius senoje didelje spintoje. Dabar beliko ivynioti ir prijungti
neiojamj kompiuter. is darbas man nesukelia jokios tampos. Kambaryje
stovi iklers medinis stalas ant jo pastatysiu kompiuter ir atremsiu sien.
Prijungiu kompiuter, kaip buvo mokiusi Des, ir imuosi darbo. Peririu
informacij apie nusikaltli gaujas piet Italijoje. Tredalis mano diplominio
darbo beveik baigtas. Vliau eis tiesioginiai tyrimai, pokalbiai. Kelions.
Nuotykiai.
Kol kas turiu tik pradi.
Camorra.
io Neapolio nusikaltli sindikato itakos kilm neaiki. Jis gali bti
siejamas su slapta Ispanijos organizacija Garduna, kurta 1417 metais,
valdant Burbonams. O gal Camorra susivienijo XVIII amiaus pabaigoje i
nedideli Neapolio varguomens nusikaltli gauj...
Valandos bga. Nors dista burna, neatitraukiu aki nuo monitoriaus.
Roskeriko rmai. Galiu juos rasti Google. Roskeriko rmai...
Ndrangheta... Camorra... The Sacra Corona Unita...
Po velni. Panarau Google. Akimirksniu randu nuorod iniatinklyje,

skirtame Neapolio menui ir architektrai. Desika teisi. Roskeriko rmai yra


garbinami meno istorik. Ir iki j i ties vos deimt minui kelio pstute.
Apima trokimas ten patekti. Dabar. Bet man nedert. Ir vis dlto reikia. Bet
negaliu. O gal galiu? Ne, nevalia ten eiti. Antra vertus, kodl ne? Tai mano
uduotis, tokia diplominio darbo tema. Turiu pasiteisinim, ne, turiu dingst.
Galjau ramiai sdti namie, Amerikoje, Kalifornijoje, ir nuobodiai iekoti
informacijos apie majos gaujas internete. Bet atvykau Neapol, kad visk
pamatyiau savo akimis. O Markas Roskerikas, be jokios abejons, gali
papasakoti daugiau. Jis remia pinigais nukentjusius nuo mafijos mones.
Kodl jis itaip elgiasi? Grauiamas kalts?
Kol sveikas protas neveria apsigalvoti, nusitraukiu ortus, usitempiu
dinsus, apsiaunu sandalus ir apsivelku paprast balt palaidinuk. Kukliai.
Galbt usimausiu apyrank. Man patinka Desikos apyranki skambesys ant
degusio rieo. Gal purktelti kvepal? Taip, btinai. Usidti sauls akinius?
Nereikia.
Vis dlto nepakenks.
Tikjausi utruksianti deimt minui, bet vis dar ingsniuoju kaitusiomis ir
pilnomis moni gatvmis. Pro vairuotojus ir motociklininkus, pro ueigas ir
mading drabui parduotuves, pro vyrus raudusiais veidais, neanius
padklus su baltutle, minkta, vieia mocarela restoranus. Virjai tuo metu
ilsisi prie gamindami pietus, traukia cigaret kiparis pavsyje.
Paskui vaizdas iplatja, tampa itin erdvu, padvelkia senove, kad net
suglumstu. Kjaja gatv virsta marmurini laipt ir esplanad virtine. Apstulbusi
dairausi, pradingstu tarp skubani verslinink brangiais kostiumais ir
policinink, besidalijani vien didiul pic prie kavins. Miestas staigiai kyla
vir jros lygio. Sutrinku: kopiu auktyn ar emyn? Palypjusi keliais
nublizgintais senoviniais laiptais, valgausi kair ir dein, imu bgtauti be
reikalo.
tai jie. Atpastu i nuotraukos internete didiul rst XVIXVII amiaus
pastat tvirtomis sienomis, dar menaniomis gotikos laikus. Beveik kaljimas, tik
nuostabus kaljimas sauls atokaitoje tviska rusvai gelsvi, vos ne roiniai
mrai, palms meta plat el. Lentelje skelbiama: Roskeriko rmai.
Anglikai prie pavadinimo reikt pridti artikel: The Palazzo Roscarrick.
Man tai patikt.

ingsniuojant siaurjania gatve, irdis lipa pro gerkl. Galiausiai prieinu


milinikas duris. Nedrsiai pabeldiu didiuliu geleiniu plaktuku, bet niekas
nepasirodo. Pasijuntu kvailai. Kaip nalait, iekanti jimo prieglaud.
Nesmon. Reikia nedintis i ia.
Staiga durys atsiveria. mane stebeilija uniformuotas vyras. Kas jis?
Vyresnysis liokajus? Kamerdineris? is pasaulis man visikai nepastamas.
Vyrikis sutriks. Matyt, nesitikjo lankytoj. Gal mano, kad pabeldiau ne
tas duris.
Ko nortumt?
Viepatliau, dabar teks pasitelkti ital kalbos inias. Prabilti apgailtina
mokykline ital kalba.
Buon giorno... Kalbti, lemenu.
Nevarkit, a kalbu anglikai, atsako vyras be menkiausio italiko akcento.
Gal anglas? Kuo galiu padti?
Hmm, noriau pamatyti... Pon Roskerik. Turiu omenyje lord. Norjau
pasakyti... Kaip niekinga. Ikaistu. Nederjo ia ateiti. Esu hmm... student
i Amerikos. t tyrinju. Na, mane domina Camorra... Ne vien ji... K dar
pridurti?
Matant beviltikas mano pastangas tarno, jei tik jis tarnas, veido iraika
suvelnja. Keturiasdeimtmeio veide msteli atlaidi ypsenl.
Mano ponas yra lordas Roskerikas. Norite j pamatyti? Kaip man jus
pristatyti?
Nagi, Aleks, pasuk smegenles. Naudokis proga.
Pasakykit, kad esu mergina i Gambrino kavins.
Vyrikis vos kilsteli antakius ir pamoja eiti pro didiules duris. Atsiduriu
Roskeriko rmuose. Lordo Roskeriko rmuose, ne iaip kokiame sename
pastate.
Dairausi po vestibiul ia prieblanda, saldiai dvelkianti bii vaku,
orchidjomis ar lelijomis. Lubos skliautuotos. Tolumoje matyti atviras ksmingas
vidinis kiemas, tryktanio fontano vandenyje aidia sauls spinduliai.
Tyla. Saul. Grta tarnas.
Lordas Roskerikas js laukia.

Treias skyrius
Paskui liokaj ar kamerdiner n neinau, kaip vadinti seku io didiulio
pastato salmis ir koridoriais.
Eidama aikioju. Daugma tokius lordo rmus ir sivaizdavau, bet tikrov
pranoksta vaizduot. Ilgo koridoriaus siena nukabinta dideliais rimt gimins
protvi portretais, nutapytais XVIII amiuje. Probgmiais matau milinikus
kambarius spdingus vestibiulius ir pokyli menes su auktais langais, nors
daugelio j uuolaidos nuleistos. Koridorius imutas prabangiais blankiai ali
atspalvi apmualais. Tikriausiai kinikais ir labai senais.
Praom ia.
Kokio didumo ie rmai? Kokius turtus valdo j eimininkas?
Troktu stabtelti ir apsivalgyti. Pasigroti. ia dera sunks ispaniko
rieutmedio ir lengvesni karaliaus Jurgio epochos angliki baldai, matyti ir
vienas kitas iuolaikinis niekutis. Tamsios solidios aliejumi nutapytos drobs
kabo pramaiiui su abstrakcionist darbais. Palusios XX amiaus spalvos
pagyvina nir senovin kolorit. ia justi jauno besimgaujanio gyvenimu
esteto skonis. ie rmai ne muziejus. Viena siena ipuota senoviniais ginklais.
Bent jau man jie atrodo senoviniai.
Tarnas dar syk pasuka u kampo, ir pro dideles medines duris mudu ieiname
kit atvir kiem. Mano susiavjimas virsta apstulbimu. Negaliu atplti aki
nuo pasieniais kylani per visus penkis auktus dvikrypi akmenini laipt,
panai stuburo slankstelius. spdinga ir labai teatralika architektra.
Tai vadinamieji sakalo sparn laiptai, bdingi Neapolio barokui.
Suprojektuoti Ferdinando Sanfelis mano protviui, lordui Roskerikui
devintajam.
eimininko balsas kaip tikro anglo, velnus, tvirtas ir sodrus. inau tai jis
stovi man u nugaros. Ar sek i paskos, kai jau varvindama seil it kvaia
turist per nuostabiuosius jo rmus? Ar mane stebjo?
Markas kalba toliau:
ie laiptai tokie plats todl, kad pastatyti irgams. Sugr rmus riteriai
pro pietines duris jodavo tiesiai kiem ir kopdavo vir nenulipdami nuo
irg. Gyvuliai buvo imokyti nulipti laiptais ir patys susirasti arklides. Gantinai

beprotika, tiesa?
Gelia riest sprand. Ikaistu. Nenoriu atsigrti ir pavelgti akis vyrui,
turiniam laiptus arkliams. Mano sandalai pigs ir prasti. ia tikt vakarin
suknia. Nevertjo ateiti.
Taigi mergina i Gambrino kavins... eimininko balse girdti juoko
gaidels. Kaip i romano.
Pagaliau atsigriu. Jis visai ia pat, ypsosi puse lp.
Tai js toks, sakau.
Koks?
Tai js kaip i romano.
Praau?
Markas Ksavj Roskerikas, lordas Roskerikas. Ir taip toliau, ir panaiai...
K, velniai raut, ia pliurpiu? K idarinju? Gal man insultas? Bet galva,
rodos, veikia. Markas spokso mane, a j. Tarnas lkuriuoja.
Markas mvi minktais iblukintais mlynais dinsais. Avi puikius rudus
anglikus batus ir vilki pusiau atsagstytus baltus Byronic medvilninius
markinius. Vienos sagos trksta. Drabuis gerai nudvtas. Sitas pagal
usakym, bet senas. Puiki bat oda dera prie rusvos jo paties odos. Dantys
baltutlaiiai.
viesiai mlynos akys toli grau nealtos. ypsena draugika, gal tik
atsainoka. Bent jau nevilki juodo kostiumo ir neryi kaklaraiio, nedvi frako ir
neapsigaubs vampyro apsiaustu. Gal mano sandalai ia visai tinka. Noriau,
kad nebt toks graus. Nors per nago juodym. Toks grois mane akina.
Nori paklausinti mans apie Camorra?
Taip.
Ar ne pernelyg tiesmukai klausi? Markas viliojamai nusiypso. Tai gali
bti pavojinga.
Taip, tikriausiai.
Mano dingstis atrodo visai kvaila. Netgi li. Pernelyg tiesmuka. Bet trauktis
jau per vlu. Jeigu ia atjau, turiu klausinti.
Lordas Roskerikas linkteli, grteli tarn ir prabyla iraikinga ital
greitakalbe. Vyrikis klausosi linkiodamas.
Spoksau j neatitraukdama aki, grte griu vilgsniu.
Brangs Roskeriko dinsai lyg netyia plti vir kelio, bet tai dizaineri
imon. Pro ply matyti rusva launis. Gundanti uuomina. Man vl idiva

burna.
N a gi, X., atsiribok nuo jo. Susitvardyk. Juk tai tik graus paslaptingas
trisdeimtmetis aristokratas milijardierius i Neapolio. Toki sutiksi
kiekviename ingsnyje.
Roskerikas persibraukia ranka neklusnius tamsius plaukus ir atsigria
mane pirmas netikras judesys, galbt tam tikra tutybs apraika. Puiku!
Dabar taip labai jo negeidiu. Jis garbtroka. Taip! Bet jo plaukai tokie tamss,
tokie banguoti ir susigarbiniav...
Tai apie k mudu kalbjome? Atleiskit u nemandagum. Vadinkite mane
tiesiog Marku. Marku Roskeriku. O kaip kreiptis jus, panele?
Bekmen.
Jis iri mane didelmis smalsiomis akimis. Tikriausiai nori igirsti vis mano
vard. Praom. iaip ne taip ilemenu:
Aleksandra Bekmen. Vadinkite mane Aleks. Arba X. Draugai vadina mane X.
X.? Tikrai?
Taip, X.
Tai jau pani ne roman, greiiau triler apie nipus.
O kas jame piktadarys?
Markas patyli, paskui nusikvatoja velniu aismingu, ukreiamu juoku. Blyksi
atrs balti dantys, ybioja skvarbios mlynos akys. Jis protingas kartas
gyvulys, tikras plrnas, vanagas, tokio neudarysi narv. Paskui primerkia
altas mlynas akis. Jos neramios ir grsmingos. Gal tai ne tutyb, gal tiesiog
gyvumas. Vl itytu. Markiniai netvarkingai sukiti dinsus, nerpestingai
usagstyti. Matau por centimetr tvirto liemens, plokio ir raumeningo pilvo.
Per favore... beria jis greitakalbe tarnui.
Mginu nusukti akis, iriu akmeninius laiptus, isiskleidusius kaip sakalo
sparnai, griuosi liunetais, voliutomis ir kitomis barokinmis puomenomis.
Vis dlto nestengiu susitelkti. Esu per daug siaudrinusi ir suintriguota.
Gerai, X., mano vard Markas itaria sarkastikai, bet maloniai.
Igersime kavos Ilgajame kambaryje, tu mane ikvosi ir nusprsi, ar priklausau
Camorra.
Markas rodo keli, tarnas dingsta. Kiek pajj pasukame kair, paskui
dein, ir a vl ipuiu akis i susiavjimo.
Ilgasis kambarys kaip tik toks ir atrodo. Tai erdvi galerija medinmis

sienomis, su graiais auktais langais, pro kuriuos skverbiasi Neapolio saul.


Ant medini sien skoningai sukabinti iuolaikiniai ir senj meistr darbai.
Mano dmes patraukia vienas paveikslas, jame vaizduojama putli apskrit
form baltaod moteris, prisidengusi strnas raudonu ilku, geidulingais kno
linkiais.
Tai Ticianas, sako Markas, paseks mano vilgsn ir pristumdamas artyn
kd. Turime kelis Mantenjas, nemaa Vato ir Bu. io net per daug. Kuo
daugiau erotikos, tuo geriau; gausyb prancz nuogali. Mano protviai buvo
tikri galnai. Markas nusikvatoja. Antra vertus, jei ne toks lytinis alkis,
nebt ir mans.
Praau?
Atsisdu. Rankinje imu iekoti urains. Bent jau turiu apsimesti atjusi ia
dl diplominio darbo, o ne audyti akimis ir mekenti.
Praau?
Markas irgi atsisda tingiai umeta koj ant kojos. Suspaudiu raikl. Mudu
skiria emas marmurinis stalas. Pro daugyb lang skverbiasi viesa; iltas
vjas iurena nrini uuolaidas. Man karta, palaidin limpa prie rank.
Mano gimins i tvo puss yra anglai. Buvome sikr Nortumberlande,
Anglijoje. Bet XVII amiuje devintasis lordas, pakvailis Dordas Roskerikas,
leidosi didij kelion ir pamilo Italij. Ivargintas nuolatinio Anglijos lietaus
jis persikl Neapol, iuos rmus. Markas atsainiai mosteli ranka. Ne
veltui Gt rao: Pamatei Neapol ir mirk. Pagyvens ia kelerius metus,
devintasis lordas usikrt siliu, iprotjo, mgino ksti Burbon rm
klavesininkui ir mir itiktas priepuolio.
Visk raausi. Roskerikas kalba greitai ir aikiai.
Bet nuo tada ms gyvenimas tapo nebeatsiejamas nuo Neapolio, nuo jo
moter, jos augo mums krauj. Roskerikai m tuoktis su kilmingomis italmis.
Marko veide kaitaliojasi vairios iraikos. Trumpam j ikreipia gilus
sielvartas. Paskui pranyksta, kaip debesis vasaros dien, lpose vl nuvinta
mandagi, maloni ypsena. Roskerikas vl pasakoja apie savo protvius apie
meno dirbini rinkinius, rmus, dvikovas ir igertuves, linksmus nuotykius. A
pratariu jam por odi apie save, apie domjimsi istorija, poezija, politika.
Markas linkioja ir ypsosi ten, kur dera.
Mudu smagiai kalbams bet a galvoju apie k kita. Juk maiau tai. Maiau t
skausm. T tragiko pykio blyksteljim. Kas tai? Kodl jis iki iol kankinasi?

Kodl neranda moters, ugydanios jo aizdas? Tikriausiai jis jas atbaido. Kaip
iek tiek baugina ir mane.
Uuodiu jo kno kvap, greiiausiai koki nors subtili man nepastam
kvepal: stipriai gundani, bet velni. Dvelkia vara, bet tas kvapas
nepaprastas. Suprantu, kas mane itaip svaigina: varos kvapas, bet ne tik jis.
is vyras man ypatingas. Madaug visa galva auktesnis, gal metro
septyniasdeimties. Markas u mane stipresnis, turtingesnis. Bent kiek
vyrlesnis. Nesiskuts ir ididus, slepiantis aizd, kuri reikia ugydyti.
Tarnas atnea ir padeda ant marmurinio staliuko sidabrin padkl su kava.
Geriu saldi juod mok, mgindama praskaidrinti mintis, bet jos vis tiek
pinasi. Mane uvaldo ir apsvaigina jausmai. Sukasi galva, lyg biau slapta
stebima. Beprotika nuojauta kuda, kad sutikau sielos draug. Mudviej juokas
skamba taip darniai. Ar jis gali upildyti mano sielos spragas? O gal yra man
nepasiekiamas?
Nurimk, X.
Kodl apmokjot ms sskait?
Markas linkteli, tarsi bt lauks tokio klausimo.
Maiau, kaip j ivydusi isigando tavo draug. Panorau padti. Turiu pinig.
Mgstu pagelbti monms.
Taigi...
Taigi bsiu siningas. Esama ir kitos prieasties. Kodl nenupirkus
kokteilio aviai jaunai moteriai?
irdis ima dauytis, ketinu prietarauti. Tai itarta per anksti, pernelyg
tiesmukai ir paprastai. Jis mgina mane sugundyti. Gerai, a noriu bti
sugundyta, tik ne itaip. Ne iurkiai. Pasiiauiu ir atloiu peius. Markas
ypsodamasis iri mane.
Tavo draug nuostabi.
K?
Ji labai miela. Atsipraau, bet negaljau susilaikyti.
it kaip.
Kuo ji vardu?
Supykstu. Paikai nirtu. Esi kvail, Aleks.
Desika.
Aiku. Ji irgi amerikiet kaip tu?

Ne, angl.
Taip ir maniau. Ji tikrai mgsta igerti. Markas atlaidiai nusijuokia.
Atleisk u atvirum. Tikiuosi, nesieidei. Tai ko norjai klausti apie Camorra?
Mano veidas ikreiptas nusivylimo. Gurknoju kav ir nervinuosi. Markas
trokta ne mans. Ne mane mgino sugundyti. Jo mintys sukasi apie Desik.
Kaip man itai kyrjo. Bjauriuosi pati savimi ir savo kvailais jausmais. Markui
rpi Desika. Mergina i Gambrino kavins. Sutiko mane priimti, nes man
ivysis Desik. Bet yra mandagus mogus, todl dabar kalbasi su manim.
Kvaia. Paskutin kvaia. Visika kvail.
Pokalbis baigtas. Kava igerta. Markas papasakoja usiims importu ir
eksportu, dsto, kaip pavert eimos milijonus milijardais. Paskui kukliai
priduria mgsts aukoti labdarai, ypa nusikaltim aukoms. Tai aptaku, be to,
man visai nerpi. Apsimetu usirainjanti. Splioju, ar nemeluoja, gal jis tiesiog
grauolis gangsteris, mtantis pdas. Kam, po velni, tai rpi? Esu juokinga
mergiot. Markas sako mgsts Kalifornij, jos pietvakari dykumas; jam
patinkanti tikroji Amerika, pasieniai. Vartoja od pasieniai, man is nepatinka.
Markas aikiai supranta, kad jauiuosi nesmagiai. Jis staigiai atsistoja,
atsisveikina ir paduoda man vizitin kortel. Silo skambinti, jei prireiks dar
informacijos. Sausai padkoju, turbt dert padaryti tpsn ar atsiprayti u
lum, bet uuot tpteljusi atsisveikinu, atsisakau pagalbos ir skrendu emyn
plaiais marmuriniais laiptais, traukiu prie didij dur. Prisimenu keli,
poskius, koridorius. Turiu pereiti vestibiul, paskui pro t pretenzing ginklais
nukabint sien ir kuo greiiau i ia isinedinti.
Ijus judri gatv, saul plyksteli akis, ulieja kartis. Dbteliu savo
sumaut urain ir sviediu j didel iukli krv.
Tada pastebiu mane fotografuojant policinink. kliuvau.

Ketvirtas skyrius
Kiek buvo t policinink? klausia Desika.
Gal kokie trys... inai, baisiai suglumau.
Sdime ant grind Desikos bute, jis greta manikio. Nos erzina stiprus nag
lako kvapas: paios daroms pedikir. Po dviej dien pirmsyk kalbams apie
tai, kas nutiko rmuose.
Jau sakiau, sklinda gandai, kad jis priklauso majai. Desika mosteli
miest, matom pro stiklint balkon. Pus vis uosto preki kontrabandins.
Jis tai vadina importu ir eksportu, tiesa? Atsakydama pati sau Desika linkteli.
Vis dlto, neturint ryi su mafija, Neapolyje tonikai sunku skmingai pltoti
versl. Su ja vienaip ar kitaip susij visi. Kartais net balandiai Dants gatvje
atrodo suktoki. Tarsi stebt tave i pasal. Tarsi k nors regzt. Viepatliau,
kada tas lakas pagaliau nudius?
Desika iumpa urnal ir ima mosuoti juo kaip vduokle, stengdamasi
nudiovinti koj nagus. Visur mtosi vatos rutuliukai, j pilna tarp urnal ir
knyg. Desikos bute kaip paprastai viepatauja netvarka. Kai sykiu gyvenome
Hanoveryje, ji uknisdavo mane nevalyvumu. Dabar, jai gyvenant gretimame
bute, is apsileidimas man atrodo mielas, netgi graus. Labiausiai diugina jo
pastovumas. Palusiame pasaulyje Desika ilieka tokia pat: miela, linksma,
sveiko proto ir nuoirdi, geriausia mano draug. Nusivilpt, kad tas prakeiktas
Markas Roskerikas trokta jos, o ne mans.
Jos.
Mudvi ir mstome panaiai. Paklusi akis nuo k tik nulakuot vynini koj
nag Desika klausia:
Tai jis tikrai sak, kad esu grai?
Nors ir labai myliu Desik, pavydas sugnybia man ird. Cinikos draugs
akys vyti didiuliu pasitenkinimu.
Taip, jis tikrai sak, kad esi labai grai... ypsausi narsiai, bet ne per daug
tikimai.
A, Desika Raton, kritau ak milijardieriui? Reikia apsikirpti.
K ketini daryti?

Dar nenusprendiau. Gal tiesiog pasidulkinti su juo?


Dese...
Ji sukikena, paskui liaujasi, pavelgia prieais j ant sienos kabant veidrod.
Rimtai, man labai reikia apsikirpti, jei netrukus imsiu muoti
auktuomens urnaluose. Ji suima kelias sruogas pirtais, paskui ikilmingai
sako: Graioji Desika Raton papasakos mums apie pomg sukiotis virtuvje,
sireng j gavusi imt milijon doleri po skyryb su lordu Roskeriku. Des
dirsteli mane ir kalba toliau: Mudvi sigysim ferar. A nupirksiu tau ferar.
Atleisk, brangute, inau, kad buvai juo susiavjusi.
N i tolo, tik jau neisigalvok, Desika, kvailai priegyniauju. Veltui
mginu nuslpti aaras. Kaip galjau suskystti dl tokio kvailio? Beveik jo
nepastu. Jis kelia grsm. Vis dlto esu jam skolinga. Tikrai. U t akimirk.
Mano sielos auksmas sulauk atsakymo, ar bent man taip pasirod. Dabar
jauiuosi vienia. Kaip lidna.
sispiriu sandalus ir susitvardau.
Ne, jauiuosi kuo puikiausiai. Esu Neapolyje. Man dvideimt dveji. Turiu
puik isilavinim. Man atviri visi keliai!
auni mergait.
Ketinu dirbti. Atvaiavau ia rayti diplominio darbo.
Tai ir darau: dirbu.
Jau kelias savaites trisiu i peties, jauiu didiul pasitenkinim, linksminuosi
maai. Rytais raau saultame bute. Daug mokausi. Esu pratusi daug studijuoti.
Apsikrovusi knygomis, sijungusi neiojamj kompiuter, apsistaiusi tuiais
neskanaus kapuino puodeliais isineti veju alin mintis apie t vyr. Mokausi
asmenuoti veiksmaodius tikti ir ivykti, gilinuosi ital kalbos futuro
semplice.
Rytoj paruoiu makaron puttanesca.
Domani si prepara la pasta alla puttanesca?
Mokausi apie dvi valandas.
Pamiklinusi lieuv italikai, imuosi diplominio. Nuo vienuoliktos ryto iki
pirmos valandos dienos stengiuosi iguiti i atminties mlynas kaip Tirn jra jo
akis, gilindamasi nusikalstam piet Italijos gauj, ypa Camorra, paslaptis.
Galiausiai prieinu prie dar paslaptingesns ir grsmingesns Ndrangheta,
veikianios paiame Italijos pusiasalio kulne.

Ndrangheta nusikalstama Italijos organizacija, jos centras sikrs


Kalabrijoje. Nors ne toks garsus kaip Sicilijos Cosa Nostra ar Neapolio
Camorra, is Italijos nusikaltli sindikatas io amiaus pradioje laikomas
galingiausiu...
Pavadinimas mane sudomina. Kas per apostrofas prie od? Kaip artikelis the
prie Roskeriko rm.
Nagi, gilinkis, Aleks. Judink smegenis.
Mafijos organizacijos skiriasi nari verbavimo metodais. Ndrangheta
nariai susij kraujo ryiais. Dl to gaujos virsta tikrais klanais, juos
nemanoma prasiskverbti policijai. Gaujos nari sns turi sekti tv
pdomis
Gauj nariai yra kraujo gimins. Ar naryst paveldima?
Nenoromis pagalvoju apie Roskerik. Prisimenu jo pasakojimus apie
pakvaius devintj lord. Gal ir Markas t paveldjs i protvi? Visus juos
sieja kraujo ryys, giminyst, kraujo saitai. Visi susij vienas su kitu. O a visika
paalait. Ir noriu suinoti daugiau.
Iki piet galva itinsta nuo informacijos, nusprendiu imtis kitko. Kiekvien
popiet apsimaunu trumpas kojinaites, apsiaunu sportukus ir apsivilkusi kukli
vasarin Zara suknut traukiu tyrinti Neapolio apylinki. Ten Camorra kaupia
jgas, telkia udikus ir medioja prieus.
Esu tikra naivuol, kad klaidioju po tokias vietas. Jungtinse Valstijose
niekad itaip nedaryiau: nieku gyvu neiiau viena pasivaikioti prast
didmiesio rajon. Vis dlto nemanau, kad tai pavojinga. Kodl? Gal todl, kad
ios tamsios landyns mane traukia ir vilioja, aplink spiginant saulei. Gal dl to
nejauiu jokios grsms.
Vaiktindama siaurais, judriais, operose apdainuotais Neapolio varguomens
r ajonais Spacca
ar Quarteri Spagnoni, atsiduriu tarsi lme, sukurtame
meistriko reisieriaus ir vadinamame Italija. Viskas tikra: siauruose
tarpduriuose sdinios neapoliets skuta bulves ir darindamos moliuskus
garsiai lieuvauja apie seks; juodai vilkinios pagyvenusios moterys nea gles
ir degioja vakes prie veniausiosios Mergels altorli gatvi sankryose.
avs vaikiiai veiia pic sddami ant mlyn Lambretta motoroleri ir

stengdamiesi neapsidrbti pomidor tyre brangi kelni. Itin auktags


moteriks i ties transeksualai mvdamos auktakulniais slysioja ant
grindinio akmen, pajuodijusi nuo Vezuvijaus lavos. Jos skuba kelt, plaukia
iekoti vienos nakties nuotyki Iskijoje ar Kaprio saloje.
O ia slegia nepaaikinama tyla, stebina iukli krvos senamiestyje,
kartkariais u kampo inyra apkns kelias dienas nesiskut vyrukai dalykiniais
kostiumais. Pamat mane su Zara suknele jie greitai dingsta, o a lieku spoksoti
viena sen Diego Maradonos plakat klaikioje spiginanioje popieio kaitroje,
nes vietos gyventojai prigul pokaiio.
Ir tada nutinka nesivaizduojamas dalykas.
Jau dvi savaites dirbu ir apie j negalvoju. Viskas einasi puikiai. iandien jauiu
lengvas pagirias. Esu Ispan kvartale. Prajus vakar su Desika ir jos draugais
italais bare prie universiteto griau pigius kokteilius. Smagiai praleidome laik.
Buvo linksma. Apie Mark nekalbjome. Apdairiai vengme Gambrino kavins
ir kit pramatni viet, kur jis galjo pasirodyti.
Nuo pagiri mano galva vis dlto sunkoka. Be to, pasiklydau. Atsiduriu
tuiame nykiame aklagatvyje. iriu mlyno dangaus r, ribojam dviej
aukt pastat. Labai karta. velnus popieio vjelis sibuoja skalbinius. Mane
trokina. iriu rykiaspalvius raudonus, mlynus ir juodus apatinius,
linguojamus vjo. Jie simbolizuoja laisvamanik ir nevarom seksualum.
Sveika.
Atsigriu.
Pinigus.
Atiduok pinigus!
Keturi vaikzai greiiau jaunuoliai utveria ijim i aklagatvio. Jie stovi
nuo mans per penkis metrus. Aukti, liekni, jie ateina mano pinig. itiek
italikai suprantu.
Atiduok mums pinigus.
Staigiai apsigriu apima neviltis. Pamirau esanti aklagatvyje.
Desperatikai iriu auktyn, gal kas nors pavelgs pro lang. Bet matau tik
utrauktas uuolaidas. mons nusigria ir usiveria, atsiriboja. Neirk,
neliudyk, nepasakok. Omerta.
Atiduok pinigus.
A neturiu pinig!

Kodl taip darau? Kodl prieinuosi? ie vaikzai yra tikri narkomanai


keturi i tkstani, besibastani Neapolyje, priklausom nuo Camorra
kvaial. Purvini dinsai, pagelt veidai, krauju pasruvusios akys man tai nieko
gero neada. Jiems reikia tik keli eur, tiesa?
Bet a pati turiu labai nedaug sunkiai udirbt pinig. Teks dl j pakovoti.
Neturiu pinig. Atstokit nuo mans!
Karv, sako vienas, aukiausias ir liesiausias, su panieka. Amerikin
karv!
Amerikin karv.
Tegu juos velniai! Klykdama ir rkdama nutariu prasibrauti. Tik itai ir galiu.
Kuo greiiau bgti ir patekti didij Ispan kvartalo gatv, kur guminiais
batais avintys uv pardavjai blizganiomis svarstyklmis sveria viei savo
prek sidabriniais vynais, ir raudonas uv kraujas nudao juodus grindinio
akmenis.
Vienas i narkoman isitraukia peil. Ilga gelet grsmingai vilga popieio
saulje.
Jis nusiypso.
Per vlai suvokiu taip lengvai j neapmulkinsianti.

Penktas skyrius
Po galais! Jei prieinsiuosi, jie gali mane nuudyti, tegu ir netyia. Isigstu
peilio. Jis grsmingas ir ilgas.
Vienas vaikinas su nevykusiai itatuiruotu kaklu, idivs kaip skiedra, engia
artyn. Jis uspeiia mane kamp kaip Neapolio iurk.
Peilis ilgas kaip pimpalas ir kietas. Bejgikai dirsteliu dang, paskui
negailesting aklagatvio tams vaikigaliams u nugaros. Ne, jokios vilties
itrkti nra. Neturiu kur dtis, esu palikta likimo valiai.
Pasitelkdama varganas ital kalbos inias mginu praytis paleidiama.
Kreipiuosi gaujos vad.
Per lamore del cielo dl Dievo meils, maldauju ti prego di tutto cuore
maldauju i visos irdies...
Jis nusikvatoja siaubingu pamilio juoku.
Ak, grauole, grauole. Ir grteli besivaipanius draugelius, paskui vl
mane. Velnikai gundanti. Tiesa? Seksuali mergait.
Turbt tik tiek ir temoka anglikai.
Velnikai seksuali mergait.
Mano niris ir pyktis auga. Niekelis stovi per du metrus nuo mans. Tereikia
akimirkos, ir jis mane pagriebs. Stipriai prisispaudiu prie senos drgnos sienos.
Ji tokia tamsi ir alta, tarsi niekada nebt buvusi paliesta sauls spinduli.
ias lnas ir i vyruk protus neprasiskverbia saul. Vienas i upuolik sako:
Divertiamochi...
odis reikia pasilinksminti. Taigi jie ada linksmintis su manimi. Puikiai
suprantu, k tai reikia.
Jauiu purvinas rankas griebiant u dilbi, traukiant suknel, mginant j
nuplti. Suknel dryksta per pet, apnuogindama liemenl. Dar viena ranka
griebia mane u krt, nusmaukia petneles, peilio gelet perria sagtel.
Keikdamasi dangstausi krtin. Plstuosi.
Bet niekai tik kvatojasi. Apsup mane grabalioja i vis pusi, tarsi j bt
visas tuzinas, rauna plaukus, traukia u rank, mgindami atplti mano delnus
nuo krtins.
Liaukits!

Bergdiai mginu kuriam nors spirti; nors esu vienui viena ir uspeista
kamp, neketinu pasiduoti. Neleisiu savs liesti. Neleisiu aisti su manim.
Kiek galdama muistausi stengdamasi isivaduoti, bet niek per daug, keturi
istyp, besivaipantys italikiai. Su vienu unsnukiu tikrai susidoroiau
spiriau kiauius, parklupdyiau ant grindinio. Bet keturi neveiksiu.
Nepajgiu prieintis, jie grabalioja mane rankomis, plia suknel, graibo
launis...
Liaukits! Praau liautis! Tuoj pat liaukits!
Bet jie tik vis garsiau kvatojasi, juokas aidi tuiame aklagatvyje, atsimua nuo
udaryt langini ir suskeldjusi sien. alta ranka uiaupia man burn ir
nutildo riksm. Svarstau, ar nevertt pasimelsti. Nesimeldiau met metus, bet
gal dabar atjo laikas. Gal man suteikta paskutin galimyb? Kandu upuolikui
rank, is atitraukia j nuo burnos, o a kiek galdama garsiau irkiu:
Pastu Mark Roskerik! Jis mano draugas lui e mio amico!
Reakcija aibika. Gerokai suglum vaikinai atitraukia rankas. Vadas dbteli
mane, skvarbiai vilgteli akis nordamas sitikinti, ar nemeluoju. Kitas linguoja
galv.
Guappo! linkteli dar du bendrai lykiais ibalusiais veidais.
Dar kart surinku:
A j pastu. Lord Roskerik! Jis mano geras draugas!
I to jokios naudos. Man nepavyksta tikinti upuolik. Arba jie mano, kad
meluoju, arba jiems nusispjaut Roskerik. Vaikzai piktai isiviepia ir vl ima
artintis, akinami lyki ketinim.
Purvina ranka vl uspaudia man burn, kita grabinja kn; beveik
nebeturiu jg prieintis. Tai tai kas tau nutiks, galvoju, tai ir bsi
iprievartauta beveik netenku smons, usimerkiu, grimztu skausmo ir
paeminimo gelmes...
Lasciarla sola.
K?
Pasigirsta kakieno balsas.
Atstokit nuo jos.
Coniglio!
Bailys.
Kas jis toks?

Matau skriejant stipr kumt; vienas palemk lekia al tarsi pkelis,


nupstas vjo ar milino. Jis ities kilsteli vir ir lumteli emyn. Vadas
klykdamas mgina isisukti, bet ir j parblokia sunkus kumtis. Du sykius tvoja
tatuiruot snuk, tykta kraujai. Kaip rykiai raudonas raalas.
Aklagatvio prieblandoje ivystu gra degus veid. Kas jis toks? Ne
Roskerikas, ito mogaus a nepastu. Bet vyrukas man padjo. Be to, jis ne
vienas su puikiai vilkiniais draugais. Jie doroja mane upuolusius jauniklius,
vienas narkoman gargaliuodamas guli ant purvin grindinio akmen, kiti du dar
prieinasi. Mginu prisidengti suplytos suknels skiautmis. Dairausi, kaip
pasprukti. Tai siaubinga. Petyns nirtingos. Kas nors tikrai bus nudurtas.
Paskui visi nutyla.
I tolliau ataidi dar vienas vyrikas, sodrus, rytingas balsas.
Pimpiai! Velniai jus raut!
Be abejons, tai Roskerikas. Jis bga prie ms. rudusiame veide blykioja
balti dantys, ydros akys laido aibus.
Pamat j narkomanai apstulbsta ir tuoj pat liaujasi prieintis. Beviltikai
iopso vienas kit, paskui Mark. Lyg vaikai, lyg isigand kdikiai. Tasai
prieina prie vadeivos ir iebia marmz. Tik kart, bet smagiai.
Paskui nusiypso.
Markas ypsosi. Jo grsminga ypsena gsdina labiau nei smgis, ir niekelis
ima inkti. Aimanuodamas traukiasi atbulas, atsiremia sien, jam i nosies teka
kraujas. Atrodo siaubingai isigands. Isigands Marko Roskeriko. Dar nesu
maiusi itaip irinio mogaus tai pasmerktojo mirti vilgsnis.
Kodl jis taip bijo Marko Roskeriko? Kas nenaudl taip baugino?
Galvoje sukasi spieiai klausim. Nusiluostau baims aaras, apsitvarkau
suplyt sukni, bet nenuleidiu aki. Marko vyrai griebia unsnukius u
sprando ir velka automobil kaip nusikaltusius mokinukus. Girdiu usitrenkiant
dureles. Trindamosi sen grindin cypia padangos. Paskui stoja tyla.
Aklagatvyje liekame tik mudu su Marku Roskeriku. Jis vilki rusv linin
kostium ir mlynus markinius, a sudraskyt suknel. Esu baisiai isigandusi
ir apdauyta, bet nenukentjusi.
Markas dmiai mane nuvelgia, mlynose akyse atsispindi uuojauta ir pyktis.
Ar tu sveika, X.? Man labai gaila. Tikrai labai gaila.
Bet... bet...

Per daug nenukentjau, esu apysveik. Ant kno tik kelios mlyns ir
brimai. Bet nuotaika baisi, esu siutusi, paeminta ir priblokta. Kas tasai
vyras, vien dien mane atstumiantis, o kit igelbstintis?
Turiu tai suinoti.
Kas tau prane, kad a ia? Kaip? I kur... Nesuprantu, kas ia vyksta.
Markas nuvelgia mane nuo galvos iki koj, bet ne kaip vyras, o kaip
gydytojas. Mano keliai nubrozdinti. Ant mlynos suknels ties pilvu matyti
kraujo dm. Kraujas ne mano, o vaikino, mginusio mane iaginti. To, kur taip
taikliai nokautavo Markas.
ia vyko tikros skerdyns. Pamatau Roskerik kitomis akimis. is vyras gali
bti ir tikras aristokratas, ir iaurus vris. Ne, ne iaurus. Bet ir ne pernelyg
ranuotas. Prisimenu per prajus susitikim j mvjus perpltus dinsus,
rusv jo launies od; vries atspindys civilizuoto vyro aprangoje. Kaip jis
igsdino tuos unsnukius vien savo pasirodymu.
Nebeinau, k manyti.
Aleksandra, ar nuveti tave pas gydytoj?
Pamau peikjuosi.
Ne, a esu... Man viskas gerai. Jie... Jie tiek toli nenujo, pasirodt paiu
laiku, tik neinau...
Ar kreipsies policij? Gal pavti iki nuovados?
Sudvejoju. Norisi rkti taip, kad sudrebiniau net Vezuvijaus virn. Kita
vertus, troktu kuo greiiau pamirti bais nuotyk, nes patyriau j per savo
kvailum. Vaiktinjau po prast vard turinius rajonus mieste, garsjaniame
ne tik groiu, bet ir nusikaltliais. Elgiausi kaip kvaila mergiot, naivi ir
nenuovoki usieniet.
Dl policijos dar turiu pagalvoti. Kol kas neinau.
Markas lidnai, kone atsipraomai ypteli. Tada klausiu be uuolank:
Vis dlto kaip? Man btina itai inoti. Kaip mane radai?
Jis linkteli, tarsi igirds pagrst klausim. Toks is ir yra.
Atleisk, X., turbt labai nustebsi. Nuo tada, kai apsilankei mano rmuose,
nuolat apie tave galvoju.
Negi rausteli? Ne, to negali bti. Bet jo pasitikjimas savimi akimirk
susvyruoja. Markas numoja ranka, tarsi nordamas atsikratyti sumiimo.
Noriu tave i ia iveti, kad galtum susitvarkyti, nusiprausti. Paskui

pavaiinsiu pietumis. Labai praau neatsisakyti. Tada visk paaikinsiu.


Kas per mogus tasai Markas Roskerikas? Ir kas ia dedasi?
Man nerpi. Tikrai nerpi. Jaunas grauolis igelbjo mane nuo mano paios
kvailumo ir nuo daug blogesnio dalyko apie itai nebenoriu net galvoti. Silosi
man padti. Neturiu valios atsisakyti; paklstu jam.
Gerai, atsakau. Praau parveti mane namo.
Nuo tylos net ausyse spengia. Markas linkteli, ima mano rank, pakelia prie
lp ir velniai pabuiuoja. Mus apsupa tyla. Noriu, kad jis vl pabuiuot man
rank, buiuot, buiuot...

etas skyrius
Vis dlto atitraukiu platak tarsi nutvilkyta. Kur a veliuosi? Mano jausmai
prietaringi. Vis dar drebu po upuolimo.
Parodau krauju sutept suknel.
Noriu grti savo but.
inoma, inoma, supratingai linkteli Markas. Tau reikia persirengti.
Eime iuo keliu, X., mano automobilis stovi Sperancelos gatvje, u keli imt
metr.
Neinau, kokios transporto priemons tiktis mazeraio, bentlio ar arkli
traukiamos karietos su livrja pasipuousiu veiku. Bet Markas vairuoja
spding sportin mersedes: dviviet, brang, nauj, greit, tamsiai mlyn su
sidabriniu atspalviu. Nedidel pramatn automobil, patog sukiotis purvinose ir
siaurose gatvse.
Atsisdu alia Marko. Salonas dvelkia eimininku: kvapas varus ir ranuotas,
sumis su gundaniu kno prausikliu ar kvepalais. Odins sdyns. Iki Santa
Luijos nuvaiuojame per kelias minutes, vingiuojame pro skurdi kvartalus,
pro maus namikius, panaius celes ten gyvena varguoliai. Paskui
pasukame prie neoklasicistinio stiliaus pastat kvartalo naujesnio Neapolio.
Vaiuojame beveik tyldami. Neimanau, k sakyti. Esu per daug sugniuusi ir
nusiminusi. Ir baisiai susiavjusi Marku Roskeriku. Mano jausmai visai sumi.
Bgtauju ar vl nebsiu apsigavusi dl savo seksualumo. Liaukis, X. Markas yra
tiesiog vyras.
Bet iauriai gundantis vyras.
Jis utikrintai nardo palusiame Neapolio automobili sraute tarp mauiuk
fiat. Paskui dirsteli kruvinus krumplius ir trumpai sukikena.
Viepatliau, atrodau kaip boksininkas po eto raundo. Nenorjau jam
uvoti taip smarkiai.
Marko odiai pralauia tylos utvank. Apiberiu j klausimais.
Kas buvo tas vadeiva? Ir visi kiti?
Markas nenuleidia aki nuo kelio.
Pasak vietos moter si buca sai, renzo si buca.
Praau?

Badytis. Markas rimtu veidu papurto galv. Paodiui tai reikia kiurdyti
savo kn.
Kalbi apie narkomanus?
Taip.
Pagaliau suprantu, apie k jis kalba. Priklausomi nuo heroino. Iekantys
dozs, o paskui io to daugiau. Nenutuokiu, k apie juos manyti. Neksti ar
gailtis? Ir viena, ir kita.
Kas atsitiko tiems... narkomanams? Kas tie vaikinai, atj man pagalb?
Mano draugai ir padjjai. Duzep pribgo prie tavs pirmas. Jis mano
deinioji ranka.
K tavo padjjai darys su tais narkomanais?
Markas gteli peiais.
Nesijaudink, mano confreres j neudys. Tik imokys bijoti Dievo.
O kas paskui? Atiduosit policijai?
Karabinieriams? Markas papurto galv. Jo balse girdti niekinama gaidel.
Kokia prasm? Norint visus susodinti, tekt nuo ia iki pat Palermo pristatyti
kaljim narkomanams, be to, pus policijos vis tiek korumpuota.
Markas staiga pasuka kairn, mano gatv. Statydamas automobil kalba
toliau:
Ne, mes juos gerokai pamokysim ir paleisim. Nemanau, kad dar kart
mgins upulti koki moter. Markas atsidsta. Ities noriau kiti
kaljim tuos bjaurybes, pratinusius vaikiius vartoti heroin. Camorra.
Ndrangheta. Gra Marko veid ikreipia toks pyktis, kad net paiurpstu.
Paskui jis sako: A nekeniu j, X. Camorra. Ji apnuodija visk. Bjauroja
nuostab miest. irk, kas atsitiko tau. Markas ijungia varikl.
Atvaiavom prie tavo nam. Man luktelti automobilyje?
Luktelti?
Juk ketinau pavaiinti tave pietumis.
Bet...
Jeigu tik sutiksi. Noriu visk paaikinti padoresnje vietoje. Markas
sukanda dantis. Be to, Aleks, tau nedert likti vienai.
Patyliu. Esu visai suglumusi. Esu alkana ir noriu igerti, kad itriniau baisius
upuolimo vaizdinius. Tikriausiai Markas teisus. Dabar nedera bti vienai.
Gerai, sakau. Sutinku, tik...

Neskubk, a palauksiu.
Ilipu i automobilio, ulipu laiptais ir palendu po duu. Vanduo nuplauna
iurki rank prisilietim purv, apvalo mintis nuo baisi prisiminim. Paskui
apsivelku dar nedvt Zara suknel: dangikai mlyn, su petnelmis.
Troktu velnumo ir groio. Netrukus grtu automobil. Pavaiuojame por
imt metr, paskui Markas sustoja ir ilipa. Sustojame jros pakrantje prie
tilto, vedanio Castel dell Ovo.
Daugyb kart irjau pil juosianius akmeninius turklus, verliai
kylanius i jros. Buvau apie j skaiiusi. Pasak legendos, pilis stovi toje vietoje,
kur ant tuio jros kranto bangos kadaise iplov siren. ia buvo kurtas
miestas, ilep graikai pavadino j Naujuoju Poliu, Naujuoju miestu. Vliau jis
tapo Neapoliu.
Tai mano pirmoji vienag saloje.
Markas kaip paslaugus vairuotojas atidaro automobilio dureles, ypsosi. Mudu
traukiame pil akmeniniu tiltu, kol prieiname geleinius vartus. Tada sukame
kair.
Savo nuostabai ivystu daugyb jauki lauko restoranli, jie glaudiasi prie
pilies sien po mlynomis ir baltomis stoginmis, i ia matyti Neapolio lanka.
Usukame pirm pasitaikius restoranl. Padavjas pasitinka Mark plaiai
ypsodamasis, kitas tuoj pat pristumia man kd ir iskleidia skt. Atsisdu.
Signorina, buon giorno e signor Roscarrick!
Mark ia visi ities pasta. Jo pasirodymas sukelia nedidel smy tiek
tarp valgytoj, tiek tarp padavj. Splioju, kiek dar jaun moter jis yra
atsiveds ionai, prie i staliuk, po Italijos saule, puiant velniam jros
vjeliui.
Bet man tai nerpi. Kramsnoju duonin lazdel, dairausi ir dsauju. Pagaliau
prie valand patirtas siaubas ima tolti. Bent jau taip viliuosi.
Ko gero, tai vienintel vieta emje, galinti nuraminti siaudrinusias mintis.
Ak diugina nuostabus vaizdas: atsiveria visa lanka nuo senojo Neapolio centro
iki pat Vezuvijaus auktum, toliau matyti uolos, Viko ir Sorento papldimiai.
Italijos vliavos plazda velniame vjyje, ydrus vandenis skrodia jachtos,
auns policininkai greitaeigiais kateriais raio jros paviri ir kelia bangas.
Tobulas Viduremio jros kratovaizdis.
ia labai grau, nejuia isprsta.

Tau patinka? Markas atrodo nuoirdiai patenkintas. Akinanti jo ypsena


puikiai dera prie peizao.
Vandenynas. Yra. Saul. Yra. Graus vyras. Yra. Viskas ia ir dabar. Hmm...
Padavjai tave pasta, tiesa? Taigi danai ia lankaisi? Mano klausimas
skamba perdm tariai. Rpi paklausti dar daugybs dalyk. Priekaitauju sau
dl tokio tiesmukumo, bet Markui tai n motais.
Pastu restorano savinink. Jo veide ir vl msteli skausmo elis. Tai
sinjora Manfredi, jos vyr, policijos pareign, nuud Camorra. Markas
papurto galv ir dirsteli valgiarat, o a splioju, k, ties sakant, jis turi
galvoje. Slepia savo jausmus ir tyli. Paskui nusiypso ir pragiedrja: Daviau
sinjorai nedidel paskol, kad galt kurti restoranl. U tai ji paadjo tiekti
mgstamiausius mano valgius. Ir mgstamiausi vyn. Pavyzdiui, tai
patiekal. Markas pasilenkia per stal ir baksteli mano valgiarat.
Mginu perskaityti pavadinim. Jis labai sunkus. Paskui bandau itarti:
Pesci ang... basilic... kaipmat pasiduodu. Turbt kokia nors uvis?
Markas linkteli.
Taip, uvis. Jr velnias su bazilikais pagardintu daugiaryiu ir omar
putsiais. Skonis pasakikas. Nori paragauti?
Padedu ant stalo valgiarat, imetu i galvos neramias mintis ir nusispiriu
sandalus.
Gerai, Markai. Man atsibodo rinktis. Mudu susivelgiame. Kalbu toliau:
Manau, kartais per didel vairov slegia. Pavyzdiui, parduotuvje pristatyta
daugyb ampn, o man tereikia vieno galvai isitrinkti. Markai, irink tu.
Irink u mane.
Jis linkteli, lpomis nuslysta ypsena.
A irgi nusiypsau. Basa sdiu saulje, pagaliau atsipalaiduoju, lengvuma
sklinda knu kaip raminamieji, popiets skausmas malta. Sdime apsupti
laiming besinekuiuojani ir valgani ital eim. Senukai usisvajoj stebi
praplaukianias jachtas, kvepia citrinomis, skaniu valgiu, nuo dieviko mlynumo
jros dvelkia gaivus vjelis...
Gal igersim vyno? Leisi man irinkti?
Markai Roskerikai, oficialiai suteikiu tau leidim, nes tu ir moksi.
Kas man darosi? Gal padrsjau po igyvento pavojaus, miau koketuoti?
Markas nusikvatoja.

Puikus sprendimas. Paragausim vyno i Alto Adids regiono. Ar inai, kur


jis?
Ne.
Toli iaurs Italijoje, piet Tirolyje, ten kalbama vokikai. Gal kuri dien...
Markas dirsteli mane, paskui papurto galv, tarsi nordamas pasitaisyti.
Vynas puikus, bet paplits tik tame regione. Mano eima ten turi emi,
vynuogien ir Schloss, kitaip sakant, pil.
Kaipgi kitaip, ypteliu puse lp. Kas tik neturi nuosav pili. A irgi
turjau, bet pabodo. Pilys jau praeitis. Dabar noriu rm.
Markas vl nusikvatoja.
Tu i mans aipaisi.
Tu esi milijardierius. Pirmasis mano sutiktas.
Ar tai reikia suprasti kaip kompliment?
Kaip jautiesi turdamas galyb pinig? Sutriaukiu duonin lazdel.
Markui patinka mano lumas. Jam u nugaros plazdena iblukusi nuo sauls
ir vjo Europos Sjungos vliava.
Nesijaudinti dl pinig stygiaus tai tarsi nesijaudinti dl oro. Jie atveria
man daug galimybi, suprantu, kad man teko laimingas bilietas. Vis dlto turiu
dirbti, kad likimas nenusigrt. Turtai atnea ir sunkum.
Pavyzdiui, koki? Per daug lambordini? Ar nuobodul rinktis grauoles,
troktanias su tavimi pergulti?
Ne. Marko akyse blyksteli kibirktls. Turtai padaro gyvenim...
sudtingesn. Tarkim, nusiperki vil Toskanoje. Paskui turi mokti monms, kad
t vil priirt, nes nuolat joje negyveni. Turi samdyti apsaug ir jos vad. Na,
galiausiai tai grista. Markas nutyla. Paskui tyliai, ukreiamai sukikena.
Nesitikiu sulaukti uuojautos.
Ir nesulauksi.
Atneamas valgis. Atrodo keistokai, bet labai graiai: balti uvies gabalai
papuoti roiniais omar putsiais, tarsi skaidriais raudonaisiais ikrais; visa tai
idliota ant alios daugiaryio salos ryiai alsvi nuo bazilik.
Paragauju.
Dieve mano!
Tau patinka?
Tai... niekaip nerandu odi. Tai nepaprastai skanu. Tokio patiekalo dar

nesu ragavusi.
Puiku.
Marko ypsena plati ir kerinti. Prasagstyti markiniai leidia grotis nuoga
krtine. Tamss, gal iek tiek nublukinti sauls plaukai. Markas i sidabrinio
kibirlio elegantikai ikelia butel vyno.
Dabar metas paragauti Gewrztraminer. iek tiek ataldyto, i Tremeno, i
Alto Adids slnio. Ten is vynas buvo irastas. Jis labai dera prie pikantiko
daugiaryio su bazilikais ir jr velniu.
Anksiau buvau ragavusi pigaus vokiko ar pigesnio kalifornietiko ios ries
vyno. Abejodama gurkteliu, bet nenusiviliu, Markas teisus. Kertu layb jis
visada teisus. Vynas pasakikas. Jokio bjauraus saldumo, kok turdavo prasti jo
pakaitai. Vynas sausas, jo skoni puokt itin gausi, justi net gli aromatas. Po
galais, nuostabus grimas!
Mudu valgome ir geriame, kalbams vis nuoirdiau ir atviriau. Pasakoju
Markui linksmas istorijas i studentavimo laik, apie ms su Desika nuotykius.
Tai ne itin juokinga, bet Markas kvatojasi, rodos, i visos irdies. Mano kn ir
prot vl ulieja palaimos banga. Dingojasi, jog narkomanai buvo upuol visai
ne mane ir ne iandien.
Vynas gaivus, vsus ir labai skanus. Popieio saul palengva slenka vakarop,
aplink besinekuiuojani laiming moni balsai virsta nuostabiausiu
muzikiniu fonu. Diaugiuosi, kad nesuprantu j kalbos. Mane diugina
palaiminga beprasmyb, mielas usieniets ausiai odi skambesys.
Vis dar neklausiu Marko, kas man rpi. Dabar noras klausinti dingo. Nenoriu
gadinti graaus bendravimo.
Ar nesmalsu, kaip radau tave aklagatvyje? klausia jis, tarsi skaitydamas
mano mintis. Ir neatlyta: Gal ivis nenori apie tai kalbti?
Dvejoju, nieko nesakau. I dalies dl to, kad esu gerokai suglumusi ir mano
mintys sukasi tik apie seks. Kaip tik dabar, i akimirk, be galo noriu myltis
su Marku. Troktu, kad jo rankos glamont mano kn, kad jis buiuot mane
lpas, velniai krimstelt baltais dantimis. sivaizduoju mudu besimylinius
papldimyje vir mans saul ir Markas.
Negana to, matau panekovo vilgsn rodos, ir jis nort to paties. Atsistoju
ketindama perssti kit kd, kad taip netviekst saul ir matau Mark irint
mano kojas, basas pdas. Jis delbs akis su neslepiamu, atviru geismu.

Stengiasi neirti, bet iri. Veria mane vilgsniu.


Tarp mudviej tvyro nuostabi, bet sunkiai pakeliama erotin tampa. Tiesiog
nepakeniama. itaip ilgai trukti negali. Kas nors turi vykti. Sausra turi baigtis,
prapliupti litis. Vis dlto saul tebeplieskia.
Markas pakelia rank, kviesdamas padavj.
Gal igertume dar vyno?
Kodl gi ne.
Jis nusiypso.
Bet kitokio, ypatingo. Ities ypatingo.
vilgteliu stal lkts nunetos, o a n nemaiau. Nenuostabu. Aplink
Mark Roskerik nuolat kas nors vyksta, bet tai nekrinta akis.
Ant stalo atsiranda naujas sidabrinis kibirlis ir naujas ilgakaklis butelis vyno.
Markas j itraukia ir rodo man etiket.
Tai roinis muskatas i Sen Lorenco, irgi i Alto Adids. Jis pila iek tiek
vyno aukt taur ir stumteli man.
Grimas pani ilydyt gintar, sumaiyt su ventojo krauju. Jis dievikai
kvepia. Markas mosteli mano taur.
Per metus jo pagaminame tik kelis imtus buteli. Kai kuriais metais,
vyraujant prastam orui, nedarome i viso. Visame pasaulyje yra tik deimt
hektar ems, kur auga iam vynui tinkamos vynuogs.
Spoksau grim. Atjo laikas paklausti, kas man rpi, kol nenusigriau.
Kaip mane radai tam Ispan kvartale? Kaip suinojai, kad man reikia
pagalbos?
Markas linkteli ir deda butel kibirl. Vjelis judina skt mums vir galv.
Aleksandra, kritai man ak dar Gambrino kavinje, ir a... Markas
bejgikai mosteli ranka. Man dingteljo, kad tokios mielos merginos dar nesu
mats.
Protas atmeta jo odius, bet irdis apsla. Tikrai apsla. Esu kvaia. Niekaip
negaliu atsispirti odiams: tokios mielos merginos dar nesu mats.
Jis itaip kalba apie mane.
X., gaila, jei mano odiai atrodo tuti ir lengvabdiki, nors kalbu visik
ties. Norjau tuoj pat prieiti ir tave ukalbinti.
iaip taip ispaudiu:
Na ir?

Bet susilaikiau, klausiausi js pokalbio. U tai atsipraau. Paskui


sumokjau js sskait. Kitaip negaljau. Padariau bent tiek. O paskui dingau,
kol visai neapsikvailinau.
Kodl neukalbinai mans?
Markas tarsi negirdi klausimo.
Paskui tu atjai rmus. Elgeisi labai liai. Pasirodei esanti visai ne tokia
drovi, koki sivaizdavau. Tu buvai linksma, auni ir... Sunkiai josi dar syk tau
atsispirti. Nesu per daug jausmingas.
K jis ia kalba? Nuo tokio grabyliavimo tirpte tirpstu. Nors neturiau.
O tada?
O tada, tau ijus i rm, papraiau draug, apsauginink, tarn tave
saugoti. U tai irgi atsipraau. Be leidimo kiausi tavo gyvenim, tai
nedovanotina. Bet tu man pasirodei truput naivoka ir palyginti loka.
Tu mane sekei?
Ne visai, tik stebjau. Stebti geriau. Paskui igirdau, kad vaiktinji po
prastus lnyn rajonus, po itin pavojingas vietas, todl papraiau savo moni
bti itin akyliems. Taigi pastarsias dienas tu buvai sekama.
Net neinau, k apie tai manyti. Gal dert pasipiktinti, sieisti? Bet ne.
Pasijuntu esanti globojama. Mane saugojo Markas Roskerikas. U tai negali
pykti. Jis kalba toliau:
Man bnant Toledo gatvje, paskambino Duzep ir prane, kad patekai
didel bd. Nusigavo ten pirmas, o a atskubjau jam kandin.
Ir igelbjai mane. Ai.
Markas tik numoja ranka.
Elgiausi kaip tikras savanaudis. Tad nra u k dkoti.
Kodl kaip savanaudis?
Vjelis nurimsta. Staliukas mums u nugaros lieka tuias. Stoja tyla, paskui
Markas vl prabyla:
X., igelbjau tave sau. Igelbjau, nes vien mintis, kad tau kas nors nutiks,
var mane i proto. Suprask, troktu tik tavs.
Juk sakei, Desikos.
Melavau, nordamas igelbti tave nuo savs. Jo akis apniaukia pyktis,
lidesys ar man neinomas jausmas.
Kaip ia yra, Markai? A nieko nesuprantu.

Jis giliai ir sunkiai atsidsta. Paskui nusigria ir kalba tarsi pats sau,
irdamas Sorento pakrant.
A keliu tau pavoj. Bet vis tiek negaliu tavs pamirti.
Markas atsigria ir pairi man tiesiai akis tiesiai siel.
Tu esi ne tik grai, bet ir ypatinga. Nepaprasta. Supratau, vos tik engei
rmus. Mane paverg tavo drsa ir tiesmukumas. Ir viesus protas. Tu mane i
karto nuginklavai, nestengiau atsispirti. Pritraukei kaip magnetas gele.
Padvejojs jis priduria: Kaip toje Dants Dievikosios komedijos pabaigos
eilutje kad meil gali pajudinti saul ir vaigdes. Taip. Lamor che move e
sole e laltre stelle.
Markas nutyla. Tyliu ir a. K sakyti? Kad jauiu t pat? Kad mudu mstome
panaiai?
Upilu pavojingus odius muskatu, kol neisprdo i burnos. Grimas taurus,
velniai roinis. Nuostabiai saldus. Tokio vyno ne kiekvienam lemta paragauti.
A irgi mgstu Dant, sakau iek tiek drebaniu balsu. Atvykau ia ne tik
rayti diplominio, bet ir imokti italikai, kad galiau j skaityti originalo kalba.
Markas blyksteli akimis.
Kokios tavo mgstamiausios eiluts?
Dievikosios komedijos? pasitikslinu, paskui atsakau: Turbt i
Rojaus, kur sielos kyla prie Dievo.
Neslpdamas pasitenkinimo ypsenos Markas padeklamuoja:
Kaip kylanios snaigs! Taip! A irgi aviuosi iomis eilutmis. Mudviej
akys vl susitinka. Jis prabyla daininga ital kalba: In su vid io cosi letera
addorno, farsi e fioccar di vapor triunfanti...
Vl siviepatauja tyla. Markas gurkteli vyno. Sodrus roinis muskatas
sudrkina raudonas lpas. Jis pastato taur. Skvarbiai velgia man akis. Paskui
itiesia rank per stal ir udeda ant manosios. Palinksta artyn. Jo prisilietimas
trenkia kaip elektra, troktu, kad ir ms knai susiliest. Pasaulyje liekame tik
mudu.
Markai... sukudu uvaldyta jo ker, beval. Nebenoriu atidlioti.
Mudu palinkstame vienas prie kito. em islysta i po koj, visata
nebeegzistuoja, yra tik is staliukas saultame restorane ir Markas Ksavj
Roskerikas alia mans. Jis pakreipia galv, tarsi ketindamas mane pabuiuoti
saldiomis lpomis.

Negaliu, galiausiai pareikia. Negaliu tavs pabuiuoti. Tai pernelyg


pavojinga tau. Jo odius palydi kupinas sielvarto atodsis. X., a tavs
geidiu kaip nesu geids jokios kitos moters gyvenime. Ilgai ir kankinamai
patyljs Markas priduria: Bet tai nemanoma.

Septintas skyrius
Niekaip nesuprantu, kodl jis taip pasielg.
K gi, ne per toliausiai pasistmjome.
Keista. Baisiai keista. Pavaiino pietumis, pasak, kad tave dievina ir kad esi
graiausia moteris po Elenos i Trojos, o gal net u j graesn... O tada
pareik nepabuiuosis, mat jo gyvenim gaubianios tamsios, siaubingos
paslaptys, taip gals utraukti tau pavoj. Galiausiai palydjo tave namo, ir tuo
viskas baigsi?
Jis pasil man automobil su vairuotoju. Kad galiau apirinti Neapolio
domybes ir vl nepapuliau bd.
Desika linkteli. A neatstoju.
Dese, kodl jis taip elgsi? Kodl...
Leisk pagalvoti. Usirkius galv auna daug geresni mini.
Ji iumpa cigaret, udega j ir ipuia mlynus dmus vir Margaritos picos
plutels. Paskui sako:
Gal jis ities itin takingas Camorra veikjas? Ir nenori atskleisti savo baisi
paslapi? Jis iek tiek pani laukin vr. Desika sukrizena. O gal esama
kit prieasi? Gal serga herpiu?
Ar tik draugs balse negirdti kartlio? Desika geriausia mano draug,
nenoriu sukelti jai pavydo ar nuvilti. Iki iol ji reagavo su humoru, cinikai ir
sarkastikai tokia jau ta Desika, ir tai aunu. Ji man padeda nepalti. Antraip
netrukiau prarasti sveik prot.
Beje, draug ipuia dar vien dm ratil, tai gali bti susij su jo
mona. Su jos mirtimi.
Vis vakar nedidukje picerijoje alia uosto mudvi nekams apie Mark.
Esu labai dkinga Desikai, kad leidiasi tokius pokalbius. i susitikimo viet
irinko ji.
Tvanku, todl visos picerijos durys atidarytos. Viduje, prie baro, matau
stamb vyr pasiiauusiais plaukais, maukiant grapos taurel po taurels.
Igrs jis triukmingai pastato taurel ant baro, tarsi tikdamasis plojim. Jo ir
kai kuri kit lankytoj rankos imargintos randais nudegim ir pjvi
ymmis.

Desikai patinka tokios pavojingos ir nuskurusios vietos; ji mano, kad jos turi
savo dvasi, yra tikros, autentikos. Kartais su ja sutinku, kartais ne. Dabar man
tai nerpi. Esu visikai sutrikusi ir labai nelaiminga.
Markas Roskerikas kupinas nuoirdi jausm man, bet kodl nepasiliko su
manimi?
Vis dlto dav man automobil ir vairuotoj Duzep kodl, jei nenori turti
su manimi nieko bendra?
Pro servetles vilgteliu Desik.
Dese, ar a visika kvail? Manai, man dert j pamirti?
Ji pasiiri mane.
Taip.
Neapsakomai nusiviliu, nors inau, kad draug teisi.
Kad ir kaip ten bt... priduria Desika, su pasimgimu gesindama
cigaret. Kartame vakaro ore jos odiai sklaidosi kaip dmas. inau, jog tu
nepajgsi.
Praau?
Juk nesugebsi jo pamirti, brangute? Per giliai krito tau ird? sako
Desika neprastai velniai. Jos veido iraika supratinga ir nuoirdi. Kartais
manau, kad draug perpranta mane geriau nei a pati.
K turi galvoje?
Liaukis, X., tu dl jo pametei galv. Dar nesu maiusi tavs tokios apdujusios
ir ilgesingos... Tai bent Katerina ir Hitklifas.
Vis dlto...
Bet jis nepani tavo buvus matematik? Be joki abejoni. Vien kart su
juo papietavusi jau plsti aaromis. A matau. Susimstyk.
Desika itiesia rank per stal ir suspaudia manj. Tai primena, kaip
Roskerikas paliet mane.
Paklausyk, tu linkusi nuotykius, trokti pavoj. Atvaiavai Italij
vaikydamasi nauj spdi, nauj potyri. Taip ir nutiko, tiesa? Jis gali sudauyti
tau ird, bet ir tu tai gali.
Bet jeigu jis yra k nors sivls...
Jeigu ir taip, teks su tuo susitaikyti. ia taip prasta. Kad jau esi Romoje,
laikaisi jos paproi.
Ar ia toks posakis?

Ne, atsainiai nusijuokia Desika. Bet tai tiesa. itaip sako paprasti
mons, kad atsikratyt grisusi turist. Neapolis yra paskutinis italikas
miestas, dar neutvindytas usieniei su fotoaparatais.
Jeigu jis sivls... A negaliu. Tu inai.
Beprasmika. Tai neigti beprasmika ir nenaudinga. A isiilgau Marko
Roskeriko. K daryti?
Vl dirsteliu bar. Pus ia esani vyr tikriausiai priklauso Camorra.
inoma, jie atrodo kaip uosto darbininkai ar pakrants vejai stambs,
isitatuirav. Jie i ties leidia dienas siekdami pasipelnyti, didindami muitus ir
sisdami dovanas pareign monoms. Gal kartais aklagatvyje prie Kapujos
vart prikulia vien kit varov.
Neabejoju, kad taip ir yra.
Sykiu neabejoju, jog Markas ne toks kaip ie vyrai. Jis smojingas, kandus,
kilnus ir intelegentikas, be to, nepaprastai ididus gal dl to, kad gavo brang
isilavinim Anglijoje ir yra auktakilmis? O gal visa tai tik kauk, gal jis tra
paprasiausias neapolietikojo gyvenimo karnavalo dalyvis?
Paskui prisimenu, kaip Markas mane gyn. Negaliu pamirti kieto jo kumio
ir neabotos jgos tarsi bt turjs mirtin ginkl ir puikiai gebjs juo
naudotis.
Prisimenu nubrozdintus krumplius. rudusi od, baltus dantis, pirmykt
gyvulikum. Ir jo uspeist niek igst.
Ar tu mane girdi?
Desika mosuoja ranka man prieais veid, tarsi biau apakusi.
Atleisk.
Spju, usigalvojai apie loterijos skaiius? Ar apie polentos kain?
Desika, jis nenori mans matyti, todl viskas beprasmika.
Nejaugi?
Jis aikiai pasak jauis man simpatij, bet, anot jo, mudu negalime bti
drauge.
Ojojoj, Desika numoja ranka graudius mano odius ir paprao
padavjo atneti sskait. Vaikeli, netikiu tuo. Bda ta, kad jis tbt nors vl
tave pamatyti. Patikk manim, aistra yra labai stipri ir nepaklstanti logikai,
taigi niekas jo nesustabdys. Ji nusiypso prieblandoje. Jis gr.
Noriu, kad tai bt tiesa. Ir kartu bijau. Man reikia, kad tai bt tiesa. Staiga

usimanau parskristi namo toliau nuo pavojaus ir skausmo.


Desika sumoka sskait, ir mudvi, nekreipdamos dmesio skvarbius alik
vilgsnius, traukiame pakrante iki Santa Luijos. Virum Kaprio kybo blykus
sidabrinis mnulis, tarsi gedinti nal apsigaubs tamsiu debes ydu. Arba
mantija. Staiga uplsta didiulis lidesys. Mans nebediugina triukmingai
plepanios ital eimos ar breliais stoviniuojantys draugai. Tai kvaila. Man
norisi raudoti. Kas darosi? Mano jausmai perdti, netikti ir kartu labai tikri.
Jauiuosi sueista kaip paskutin kvail, skaudinta ir apgailtina. Ivystu Mark
Roskerik.
Mark Roskerik.
Jis stovi ia, nuviestas mnulio ir gatvs ibint viesos, prie mano namo.
Stovi atsirms automobil, sidabrikai mlyn mersedes, visikai vienas.
Mvi dinsus ir vilki tamsiai mlynus markinius. velgia jroje atsispindinias
vaigdes. Atrodo usisvajojs, auktas, vienias, gaubiamas eli ir labai
susimsts. Vakaro viesa irykina atrius jo skruostikaulius. Dabar jis
pairti jaunesnis ir lidnesnis, negu anksiau. Ir dar vyrikesnis.
Pairk, sako Desika, juk sakiau.
Igirds jos bals, Markas atsigria ir smeigia akis mane. Praveriu lpas,
bet neispaudiu n odio. Pasijuntu tarsi atsidrusi rykiai apviestoje scenoje,
tamsiam miestui stebint besipltojani dram. Viepatauja tyla.
Kaip tik ketinu usukti bar... Desika reikmingai man nusiypso. Paskui
patraukia tolyn, miest, palikdama mane su juo.
Vieninteliai du mons Kampanijoje: mudu su Marku po Oriono vaigdynu,
vytiniu vir Sorento ir Kaprio.
I tamsios, niros jo ypsenls suprantu, kad is tas pasikeit, tikrai
pasikeit, kad Markas apsigalvojo.
Jis engia prie mans. Bet ir a pati jau lekiu prie jo.

Atuntas skyrius
Ms lpos susitinka pirmiau, negu susilieia knai.Toks buinys man pirmas,
gal net vienintelis, ir man tai visai nerpi jis kartas ir iurktus. Markas pilna
sauja sugriebia mane u plauk ir vos ne skausmingai atloia galv man tai
patinka paskui sisiurbia man lpas, jos dvelkia kariu, druska ir yra labai
sultingos. Netiktai, tarsi savaime jis kia lieuv man burn, bet a apie niek
negalvoju. Tiesiog buiuojuosi. Mgaujuosi nepakartojamu buiniu po Septyni
ienpjovi vaigdynu.
Ms lieuviai susipina, nuo buinio imu virpti. Dar niekas nra mans
buiavs taip kartai ir godiai. Mano knu laksto iurpuliukai.
Paskui Markas akimirk atlyja, ibint viesoje pamatau primerktas mlynas
akis ilgomis blakstienomis jos taip arti. Uuodiu jo kno prausikl ir bangius
kvepalus, veln vasaros prakait. Gerte geriu j vis.
Atleisk, Aleks, sako jis. Negaljau susitvardyti. Velniaiin k su manim
darai.
itai jau girdjau.
Dabar jau a griebiu j glb, mudu primename kauusi okj por oki
aiktelje, svirduliuojani skstaniame kruiziniame laive. Besikvatojanius,
verkianius ir neatsiplianius vienas nuo kito. Markas vl sisiurbia man
lpas, stiprios vyrikos jo rankos nekantriai slysta mano nugara.
Vilkiu plonos medvilns juoda vasarine suknele. Markas aistringai ir kartai
ima glamonti man upakal, o kita ranka apkabina kakl, ir mudu buiuojams,
malindami geidul. Paskui kaip okio partneris jis apglbia mane per liemen ir
ima sukti ratu, pakelia lengvai kaip plunksnel ir apiberia kartais buiniais
kakl. Ir kuda:
Aleks, tu kvepi brakmis. Brakmis ir vynu.
Vis dar laikydamas mane per liemen Markas nuleidia mane ant ems. Mano
pirtai balti, jo rusvi ir deg. Patiriu jausm, kad mus sieja kai kas daugiau nei
paprastas seksas ir vis dlto tai seksas, pals seksas.
Tuoj pat eime vir, itaria Markas.
Jis vadovauja, o a paklstu. Rakinant laukujes duris man dreba rankos ir
keliai. Galiausiai jos plaiai atsiveria, ir Markas vejasi mane laiptais

kikendamas, urgzdamas kaip nuostabus gyvulys. Viliojamas mano krizenimo


skuodia laiptais auktyn, stengdamasis mane nutverti ir sumedioti. Bet a
dingstu bute, akimirk lieku viena. Paskui tyiomis suklinku i baims Markas
puola pro duris ir vejasi mane, sprunkani virtuv. Tada mudu atsiremiame
aldytuv, ir jis nusitraukia markinius.
Virtuvje tvyro prieblanda. vies skleidia tik gatvi ibintai ir Viduremio
jros mnulis, metantis pro lang sidabrinius spindulius.
Markas lieka nuogas iki puss. Mnulio viesoje tarsi nespalvotoje
fotografijoje irykja raumeninga jo krtin ir pilvas. Gras onkauliai, tobulas
pilvas ir tvirtos rankos. Krtin kur kas platesn, nei tikjausi, raumenynas
mane nustebina. Vyras kur kas auktesnis ir stipresnis u mane; mane apima
baimingas virpulys pramaiiui su geismu, ypa vilgteljus gulinius ant grind
jo markinius.
Mudu buiuojams kaip paklaik. Pasistiebiu ant pirt gal, kad pasiekiau
sodrias, iraikingas, jausmingas jo lpas. Kyioju lieuv jam burn. Kas man
darosi?
Gana, Aleks, eime lov.
Greitai ir lengvai jis pakelia mane ant rank tarsi jaunikis, neantis nuotak
per slenkst. Paskui nunea miegamj ir blokia ant lovos, o i tartinai
sugirgda kad tik nesult. Bet man tai n velnio nerpi.
Iki puss nuogas Markas Roskerikas palinksta vir mans. Matau jo tams
didel el.
Gulk kaip guli, sako jis. Nesijudink.
Guliu ant lovos atmetusi rankas, bet nerimstu, taip labai jo troktu. Taigi kuo
greiiau nusispiriu basutes. Kai lieku basa, Markas suiumpa mano kulkn ir
buiuoja, velniai ir jausmingai krimsioja balt kelt. Juntu dievik palaim ir
sykiu bejgikum. Nuo jo buini ulieja kartos geismo bangos. Paskui jis
liaujasi buiavs mano kelt, paleidia kulkn ir, rodos, vis aminyb spokso
mane. Tada paklausia:
Ar man usimauti sarg?
Apstulbstu. Ar a to noriu? Ar noriu, kad jis usimaut sarg?
Dl Dievo meils, ne. Nenoriu, kad jis k nors mvt. Noriu, kad bt
nuogas, abu btume nuogi, ir pajusiau j savyje. Iki iol vis savo pareiging
geros dukryts ir students gyvenim reikalaudavau, kad tie keli vyrai, su
kuriais teko myltis, mvt sarg. O syk man tai n motais, elgsiuosi

lengvabdikai. Geriu kontraceptikus, todl jauiuosi saugiai. O dabar


paskubk.
Tiesiog idulkink mane.
Markas plaiai ir avingai nusiypso.
itai tikrai gebsiu.
Jis vl upuola kaip vris; uvirsta ant mans su nemonika aistra, bet man
tai labai patinka; kartai buiuoja kakl ir godiai traukia mano odos kvap.
Noriu pamatyti tave nuog.
Dbsau j nesuprasdama, i kur toks niris.
Noriu pamatyti tave vis...
Jis iek tiek ugaita segiodamas suknels sagas ant nugaros. Kilsteliu ant
alkns nordama jam padti, bet jis tik nusikvatoja greiiau suurzgia ir
iurkiai nuplia suknel, tiesiog nudreskia apnuogindamas mano kn ir
numeta alin. Veltui mginu prietarauti irdama tamsias jo akis.
Bet suknel...
Nupirksiu tau kit, suriaumoja Markas. Nupirksiu tau imt sumaut
sukneli.
Tada atsega man liemenl ir sviedia ant grind. Kaip ialks spokso baltas
mano krtis, paskui ima jas buiuoti. I pradi atsargiai, paskui vis kariau,
kair ir dein, dein ir kair. Patyrusiais pirtais glamonja spenelius, paskui
ima aismingai kramsnoti, kol ie sukietja nuo jo glamoni.
Troktu, kad jis mane liest ir paimt tuoj pat, negaliu atsispirti iam norui.
Mano intymioji vietel sudrksta ir trokta bti jaudrinama. Spausdamasi prie jo
judinu klubus. Jis apiberia buiniais nuog mano pilv, sisiurbia bamb. Kn
tarsi ulieja tamsi potvynio banga ir nusinea tolyn, paskui susigeria sml.
Jauiu, kaip Markas numauna man kelnaites, nutraukia per launis; nuogos
kojos dilgioja nuo medvilns prisilietimo. Ir tai kelnaii nebelieka. Jo saldi
burna prisispaudia man prie lyties, prie manojo geismo idinio.
Sudrkusi vietel lieia jo minktos, drgnos lpos. Markas udeda rankas
ant nuog mano klub, buiuoja ir velniai krimsioja, atkakliai darbuojasi
lieuviu. Tada ateina didioji akimirka. Patyrs jo lieuvis randa varput,
slysioja tai stipriau, tai velniau, tai nudegina kaip liepsna, tai glosto kaip
plunksnel. Mano irdis dauosi, knas tvinkioja, i malonumo visa drebu, net
koj pirtai virpa. Markas nesiliauja lais ir velniai krimsiojs. Galiausiai

akyse blyksteli roin viesa, nejuiomis isprsta odiai:


O Dieve, Markai... Markai...
Brangiausioji...
Jis patenkintas pavelgia mane.
Markai, tik nesiliauk...
Kas to maldauja, negi a pati? O gal kas kitas? Ne, tai a, ities a. Markas vl
imasi godiai ir smarkiai laiyti man varput, paskui kiek suvelnina judesius.
Tada pakreipia galv ir lyteli velni, virpani launies od, pasitrina j
nosimi. Dejuodama velniai judinu klubus kairn deinn. Guliu tamsoje,
dusdama i susijaudinimo: bejg, drebanti, apavta.
Po trumpo atokvpio jis vl ima darbuotis lieuviu, kis veid man tarp
laun, trokdamas suteikti malonum. Prieblandoje murmu jo vard, glostau
velnius garbanotus tamsius plaukus, degdama aistra iauiu juos vis stipriau;
galiausiai prispaudiu t keli dien barzdele aplus veid dar ariau lyties.
Rodos, juntu artjant orgazm. Negi su Marku ities patirsiu orgazm?
O Dieve, taip, o, Dieve, tai tikrai vyksta. Po galais! Jis pakaitomis laio,
psioja, krimsioja, nosimi brauko tvinkiojani varput, ir galiausiai a
pasiduodu, sprogstu, blakydamasi pasiekiu virn. Pajuntu neapsakom
palaim, tokios dar niekad nebuvau patyrusi.
Jau nebe virpu, o kaip reikiant drebu, vos ne purtausi, kn apima palaimingi
ir negailestingi traukuliai. Kad nepradiau klykti i laims, sikandu krumplius.
Knu nusirita didiulio gyvuliko, nesustabdomo malonumo banga, rodos, kad
viduje sproginja rykiai raudoni fejerverkai. Tarp laun tvinkioja, malonumas
plsta visu knu.
O mano Dieve, gerasis Dieve, maloningasai Jzau... Lyg sidabriniai upeliai
iurlent mano knu, sruvent launimis, tekt venomis... Orgazmui slgstant,
apima nevaldomas virpulys, oda laksto iurpuliukai. Besidauanti irdis pamau
rimsta.
Tai buvo... tai buvo... man sunku prabilti. Pavelgiu gra degus Marko
veid, rykius skruostikaulius. Jo galva vis dar man tarp virpani laun. Tai
buvo pirmas... O Dieve... Po galais...
Jis lyg ir ypsosi, net sunku pasakyti, girdiu velnius jo odius, kai buiuoja
man pilv, o rankomis dar plaiau praskeia launis.
Tu eln, tikra baltoji eln...
Jis tuoj nusimaus dinsus.

Aleksandra!
Bejg ir patenkinta drybsau ant lovos, kikendama i pasitenkinimo,
beprotikai trokdama jo ateinant. Leisiu jam daryti, k tik nori. Kas tik patinka.
Gali kruti, prievartauti, dulkinti kaip tik nori. O a tetroktu pajusti j savyje.
Ir jis itai ino.
Aleks...
K?
Ar tu sitikinusi, carra mia?
Visikai, Markai. A visa tavo, a priklausau tik tau.
Ir n kiek tuo neabejoju. Troktu jo kaip dykum keleivis vandens.
Prieblandoje matau, kaip Markas nusiauna batus, nusitraukia kojines. Prieais
mane stovi basas auktas karys, graus ir kilmingas tarsi senovs graik
didvyris. Jis nusimauna dinsus, ir pagaliau ivystu pasistojus didel tvirt jo
pimpal. Irgi pasirengs. Nespju n aiktelti, kai jis jau atsiduria manyje
didiulis ir pajgus. Beveik iurktus.
Jergutliau... Tai bent...
Potyris nenusakomas. Mudu puikiai derame tarpusavyje, tarsi jis bt
sukurtas man, tarsi jo paskirtis gulti ant mans vis gyvenim ir mane dulkinti.
launimis apsiveju jam klubus, mudu sukimbame kaip du imtynininkai, kaip du
okjai. Tik tai nra okis, o dulkinimasis. Jis dulkina mane. Smarkiai ir drauge
velniai. Noriau j pabuiuoti. Todl prisitraukiu galv ir buiuoju veid.
Mnulio viesoje is atrodo labai graus ir rimtas. Markas ugula mane, mudu
buiuojams, mudviej lieuviai neatskiriami, kaip jo vyrikumas manyje.
Gera justi tave viduje.
Man patinka tave dulkinti.
Mes vl buiuojams, a velniai krimsteliu jam lp, o jis kiek smarkiau man
kakl. Mgaujuosi veiksmu, o Markas stumia, smeigia, skverbiasi vis giliau.
Palkk, noriu idulkinti tave i nugaros...
Jis lengvai pakelia mane: jo rankose jauiuosi kaip nuoga okja, nuoga
balerina imaniame glbyje. Vienu staigiu, gudusiu judesiu mikliai apveria
mane ant pilvo.
Nesivaizduoju, kaip jis tai padar kaip jam tai pavyko? bet dabar guliu
knibsia, veid kniaubusi pagalv. Markas nedelsdamas praskiria man
launis, plaiai iskeia kojas ir vl siskverbia. Dar stipriau, dar giliau stumia

savo nag gilyn, jauiu jo kno svor, man prie nugaros prigludusi jo krtin.
Man tai be galo patinka.
Mgaujuosi ant mans ugriuvusiu sunkiu jo knu, jis spaudia mane prie
pagalvi, juda vis stipriau, stumia, traukia ir vl stumia. O Dieve! Brangiausiasis
Dieve! Aimanuodama ir dejuodama pakreipiu galv, noriu j pasiirti. Markas
rimtas ir susikaups, jis piktdiugikai ypsosi.
Mano graioji mergaite!
Dulkink mane smarkiau!
Markas paklsta ima dulkinti i peties. Giliai kvpuodamas visikai mane
uvaldo, smeigia pimpal kuo giliausiai. Nepailsdamas juda, giliai stumia ir ltai
itraukia. Dar kart grteliu pasiirti, kaip jis mane uvaldo. Dein Marko
ranka nuslysta mano dubeniu suvokiu, kad dulkindamas mane i nugaros jis
nori pasiekti varput.
O taip, o taip. Bejg ir virpanti sikniaubiu pagalv ir aikioju. Marko pirtai
uiuopia varput, velniai glamonja, spaudia, trina ir glosto tuoj pat metu jis
nesiliauja mane barkins. Pajuntu artjant dar stipresn malonumo bang,
visikai kitok orgazm, keliam jo pirt ir manyje judanio nagio. ito jau per
daug.
Ooooo...
O taip.
Taiptaiptaip.
kart orgazmas stipresnis ir tarsi gilesnis, visikai kitoks, beveik gyvulikas ir
nevaromas. Pasiekusi virn klykiu sikniaubusi pagalv, slopinu dejones
kandiodama uvalkal, springstu nuo savo paios patiriamo malonumo...
A dar niekad, tikrai niekad...
Nagais sikimbu paklod, koj pirtai susirieia, ir a pasiduodu. Esu
nugalta. Orgazmas uplsta kaip jros banga, sukreia vis kn ir po truput
slgsta, pulsuoja manyje. Jauiu, kad Markas irgi netrukus pasieks virn.
Jis irgi tuoj isilies.
Markai, bk geras, neitrauk. Baik manyje.
N nereikia prayti jis iurkiai myga mano veid pagalv, pirtais tvirtai
sikimba sprand, vos ne dusina. Paskui jo knas ima trkioti ir virpti, visikai
susilieja su manuoju. Markas pasiekia orgazm, knas net dreba nuo tampos,
lyg med smigs patyrusios rankos sviestas peilis. Mane ulieja dar viena
orgazmo banga, o jis galiausiai isilieja aikiodamas ir murmdamas italikas

nevankybes.
Igirstu kanios ir sykiu palengvjimo atods Markas visu svoriu uvirsta
ant mans, paskui nusirita on. tampai atslgus, jo raumenys atsipalaiduoja.
O a inkiu sikniaubusi patalus. Ties sakant, kkioju. Netgi raudu. Negaliu
susilaikyti neverkusi, kad tokio puikaus sekso teko laukti neapsakomai ilgai.

Devintas skyrius
Kai pabundu, vis dar tamsu. Prieblandoje nuvelgiu Marko rankas. Jis miega
mano lovoje, degs raumeningas knas nesuvarytas ir visikai atsipalaidavs.
velnios, buiuoti sukurtos lpos truput praviros, mnesienos viesoje matyti
balti dantys, susitar tamss, garbiniuoti plaukai. O labiausiai mane avi
stiprios vyrikos jo rankos. Markas miega ramiai, velniai, bet tvirtai mane
apglbs. Tobulas, nekaltas vaizdas. Tik apie kok nekaltum po prajusio
vakaro dar galima kalbti?
Man idista burna.
Islydusi jam i glbio, usimetu chalat ir nujusi virtuvn igeriu stiklin
alto mineralinio vandens. Visai nesuprantu, kas man darosi; tikriausiai Desika
teisi a simyljusi vyr.
Kelet minui pastoviu eli gaubiamoje virtuvje. Pro lang spoksau
mnul ir jo atspind Tirn jroje.
Paskui grtu lov, sitaisau alia tyliai kvpuojanio Marko, nuo jo kno
sklinda iluma.
Pabundu jau iauus, Kampanijos saul spigina pro iklerusias mano langines,
ant plik sien atsispindi viesos ruoeliai. Jis jau dings? Mane apima panika.
Vos nesustoja irdis. Ne, negali bti. Tik ne tai. Negi visa baigsis vienos nakties
nuotykiu? Tik ne po itoki potyri. Maldauju.
Nurimk, X., nurimk.
Ant pagalvs ivystu iugdant balto popieriaus lapel. Rpestingai perlenkt
perpus elegantik laikinio popieriaus lapel. Ant jo mantriai ivediota
plunksnakoiu Aleksandrai. I kur Markas gavo tokio popieriaus? Ir
plunksnakot? I kur itrauk tuos daiktus? iumpu lapel ir ilankstau.
Miegodama atrodai tokia laiminga. Ijau pirkti pusryi. Pasimatysime
septint. Roskerikas panelei X.
Apimta laims vos nestrykteliu i lovos. Griebiu mobilj nordama pairti,
kiek valand: 6:40. Markas sugr po dvideimties minui. Greitai palendu po
duu, apsivelku lengv pilk medvilnin suknut. Besidiovinant plaukus,
suzvimbia dur skambutis.
Buon giorno, igirstu Marko bals per telefonspyns trakes. Pusryiai

patiekti.
Po akimirkos nuostabiai ypsodamasis jis jau stovi prie mano buto dur su
pilnu maieliu pyragaii ir dviem indeliais kapuino, statytais kartonin
padkliuk.
Markas vilki varius tamsiai mlynus markinius, mvi dinsus, avi savo
nuostabiaisiais pagal usakym pasitais batais. Kaip jam tai pavyko? Gal
veiojasi atsarginius markinius savo mersedese? Galvoje besisukanius
klausimus greitai nugena alin nuostabi kava. Paskui kimbame pyragaiius jie
truputl pani raguolius, bet i tikro yra visai kitokie.
Kaip gardu.
Sfogliata frolla. Tokius jau imt met kepa Dovanio Skaturkio kepykll
Neapolio centre.
Nuostabu! Koks ia daras?
Rikota, pagardinta cukruotais vaisiais ir prieskoniais. Svarbiausia
nepersivalgyti juk lengvai gali sukirsti ir deimt.
Markas ypteli. Ir a jam nusiypsau. Skaisiai vieia saul. Tarp mudviej
nejusti jokio nejaukumo, jokio drovumo pirm kart pusryiaujant kartu. Sdime
balkone ant plastikini kdi. Vezuvijaus virn gaubia balti dm debesliai,
kitapus lankos, apgaubtos rytins jros miglos, dunkso Kaprio apybros.
Markas pastumia al tui lktel.
Pasikalbkime apie prajusi nakt.
Mano ypsena priblsta. Nesu tikra, ar noriu apie tai kalbtis. Naktis buvo
pasakika. Betgi palikime tai ramybje; nra reikalo apie j kalbtis, aptarinti,
analizuoti ir panaiai. Tiesiog tai buvo nepakartojama naktis. Kupina aistringo,
gyvuliko ir beatodairiko sekso. Nr ia ko aptarinti ir kelti kokius nors
klausimus. Taip jau nutiko.
Ji buvo nuostabi, sako Markas. Gal net per daug nuostabi.
Atleisk, nesupratau.
Jis pakreipia savo grai galv ir klausia:
Ar esi girdjusi pasakym: coup de foudre?
Man sugniauia pairdius.
Taip, esu. Paodiui tai reikia aibo blyksn, perkno trenksm.
Markas linkteli. Spoksau j.
Ar itaip jis vertina mudviej nakt? Kaip beprotybs blyksn, kn tarpusavio
trauk? Ar mudu tik itai tepatyrme? Tai buvo tik trumpalaik aistra? Jau kit

savait j pamirime?
Markas pajunta mano sutrikim.
X., prie mums toliau bendraujant, noriu kai k isiaikinti.
K?
Ar tu... Markas trumpam nusuka akis. ...pasirengusi. Jeigu nori bendrauti
toliau, esama kai kuri dalyk... Jis nuveria mane mlynomis akimis, paskui vl
jas nudelbia. Esama dalyk, kuriuos turtum inoti.
Turiau dar k nors inoti? Na, uteks.
Padedu ant stalo lktut.
Nagi klok, Markai. Kokia ta didioji paslaptis? Sakyk be uuolank. A su
tuo susidorosiu. Turiu vairuotojo paymjim. Esu gantinai suaugusi.
Jis nusiypso.
Jau pastebjau.
Mane suima noras sviesti Markui veid maiel nuo pyragaii. Jis
atsipraydamas ypsteli ir kilsteli rank.
Gerai jau, gerai. Atsipraau. Tiesiog... tai labai sunku paaikinti. Nenoriu
tavs atbaidyti, vos tik sutiks. Aleksandra, tu esi mano didioji geroji naujiena.
Markas patyli, paskui kalba toliau: Vis dlto esama tam tikr man labai
svarbi dalyk, tiesiog esmini mano gyvenime. Jeigu nori toliau su manimi
susitikinti, turi apie juos inoti. Jei nesugebsi susitaikyti su ia mano gyvenimo
dalimi, veriau nesileisk jokias draugystes su manimi. Tai bt tiesiog
nemanoma ir tau, ir man.
Marko odiai skamba bauginamai. Man tai labai nepatinka. Tyliu ir laukiu.
Noriu, kad paaikint smulkiau. Bet esu labai susijaudinusi, irdis neramiai
dauosi krtinje.
Markas nuryja paskutin kavos gurkn ir vl prabyla:
Ar esi kada nors girdjusi apie paslaptingus kultus?
Ne, tikriausiai nesu. Rausiuosi atmintyje mgindama atgaivinti vidurins
mokyklos istorijos inias. Galbt turi galvoje prie krikionyb? Na,
universitete daugiausia studijavau naujj ami istorij.
Paslaptingi kultai kil i senovs tikjim, susijusi su mslingais iniciacijos
ritualais. Jie giliai sismelk Viduremio jros gyventoj smon, buvo
praktikuojami Graikijoje ir Romoje. Kai kurie j, pavyzdiui, Mitros kultas, tapo
labai populiars. Kiti, tokie kaip Dioniso misterijos, iki iol sukelia daug

diskusij, manoma, kad per jas vykdavo orgijos.


Apstulbusi spoksau Mark. Dionisas. Orgijos. Kas bus toliau?
A nesuprantu.
Jis linkteli ir pavelgia emyn, kol kas dar tui ryto gatv. Paskui klausia:
Ar turi por valand laisvalaikio? Dabar?
Taip, a pati susidarau darbo grafik.
Nortum nuvaiuoti Pompj? Markas dirsteli laikrod. Nuvyksime
anksiau, negu muziejus atidaromas turistams. Pastu tenykt direktori.
Pompjoje pamatysi ir suprasi, k noriu tau pasakyti. Bus daug aikiau u bet
kokius odius.
Viskas vyksta staigiai ir netiktai, bet jau imu pratintis itaip nuolatos elgiasi
Markas Roskerikas. Veikia rytingai ir greitai. Man tai patinka, ne, man tai
baisiausiai patinka. Buvs draugas matematikas, mgstantis avti kroksus,
niekad nebt vesis mans Pompj.
Tiesa, reikia pripainti, buvs draugas matematikas, mgstantis avti
kroksus, neturjo nieko bendra su kultais ir orgijomis.
Po dvideimties minui jau lekiame niriais Neapolio priemiesiais. Pro
automobilio lang matyti pilki betoniniai nam blokai, iraiyti graiais. Slog
spd kiek velnina vietomis lamanios alyvuogi giraits ir kvapni citrin
sodai, besidriekiantys iki pat vilganios nuostabaus ydrumo jros. Nors
skurdas bado akis, gamta stulbina savo groiu. Galbt skurdas yra neatsiejamas
nuo Neapolio, kaip neatsiejamos meil ir prievarta, o roi negali sivaizduoti be
spygli.
Vien po kito lenkiame nedidelius triraius veimus, prikrautus melion ir
vadeliojamus senyv vyr raukltais veidais. Markas kalbasi mobiliuoju, greitai
beria italikus odius:
Fabio! Buon giorno...
Nutuokiu, kad kalbasi su Pompjos muziejaus direktoriumi.
Netrukus privaiuojame didelius geleinius vartus. Prie j jau laukia
nedidukas puikios ivaizdos vyrikis su baltais dinsais ir labai brangiais Armani
sauls akiniais. Jis perdtai nuolankiai, gal netgi baimingai pasisveikina su
Marku, paskui atsigria ir teatralikai pabuiuoja man rank.
Po io nedidelio vaidinimo direktorius atrakina vartus, ir mes engiame
Pompj.
Pompj!

Trokau ia patekti nuo pat mokyklos laik pamatyti ukonservuot garsj


Romos miest, palaidot po Vezuvijaus pelenais. O dabar man suteikta nuostabi
galimyb j apirti: ia tuia, n vieno turisto.
Manyje gldinti mokinuk labai nort ramiai visk apirti, gerti gerti
informacij, bet Markas skubiai ingsniuoja tolyn, vedasi pro griuvsius, romn
vienamius ir pirtis, parduotuves ir ueigas...
Galiausiai stabtelime. Lauke karta, suprakaituoju.
Jis mosteli ranka:
Paslapi vila.
Mudu einame vidun, direktorius lieka lauke. Probgmiais ivystu vidin
kiem, kelet kambari su rykia mozaika iklotomis grindimis. Dar syk pasuk
u kampo engiame tamsesn kambar, mantriai ipuot dviej tkstantmei
senumo freskomis, nutapytomis ant apdulkjusio archajiko tamsiai raudono
fono.
Freskos nuo pernelyg smalsi turist atskirtos virve, todl smulkmenas
irti sunkoka. Markas tiesiog perlipa virv, ima mane u prakaituotos rankos
ir padeda perlipti.
Stoviu kambario viduryje. I arti matau nuostab, ilgesing fresk gro:
okanias merginas, kandius satyrus, lidn grai moter; i nepakartojama
estetika yra gyva, ryki, igelbta nuo umarties.
Plaiai mosteljs Markas aikina:
ios freskos vaizduoja iniciacijos ritual. Antai mergina bus ventinta
misterijas.
Su vis didjaniu smalsumu apirinju didiulius senovinius paveikslus.
Kairje grakti jauna moteris ruoiama ypatingoms apeigoms. Grojama
vamzdeliais. Moteris jausmingai maudoma. Geriama vynas, kvaialai ar dar
kas nors? Kad ir kas tai bt, igrusi moteris ima okti. Ji trypia siautulingai.
Man dista burna. Grteliu deinn. Paskutinje freskoje moteris turi bti
inicijuota, vergs j rengia, ukuoja plaukus. Galiausiai suukuota moteris
spokso mane, jos veidas svajingas, netgi lidnas, bet kupinas pasitenkinimo.
Pasitenkinimo kuo?
ingteliu artyn.
Svarbiausioji priepaskutin scena lyg tyia paslpta li apgaubtame
kambario kampe. Beveik nuoga moteris atgrusi nugar. Jos graktus knas

baltas, nuostabus, ji atrodo dievikai ir be galo susijaudinusi laukia aktyvaus


erotinio prisilietimo.
Mano irdis dauosi. Suprantu, kas dedasi. i moteris yra plakama.

Deimtas skyrius
K tai reikia? A nieko nesuprantu.
Nevalingai imu trauktis atatupsta nuo fresk.
Paslapi vilos prieblandoje Markas dmiai mane stebi, rodos, permato
kiaurai, velgia siel, galbt net regi praeit.
X., juk paaikinau, tai ventinimo ritualas. Marko balsas labai ramus. Gal
net per daug. Manasis skamba daug spigiau:
Ir kaip ie vaizdai susij su... tavo gyvenimu?
Jis tyli.
Markai, kalbkis su manim. Paaikink, kas ia dedasi. Kodl mane ia
atsiveei?
Nutylame abu. Girdiu lauke iulbant paukius, tolim rytinio eismo gausm.
Paslapi viloje labai tyku tarsi ms pokalbis bt i viet papiktins ir
iniekins. Bet kaipgi galima itai iniekinti? Vl spoksau moter toliausioje
eli gaubiamoje freskoje. Paskui dmiai apvelgiu kitus pieinius.
Kas tasai atsilos besiypsantis dievas, pairti jau pasitenkins? Kas toji
esyb su laur vainiku ir k ji nea ant sidabrinio padklo? Kodl, po galais,
plakama jauna moteris? Kodl ji nesiprieina?
Freskos kelia gausyb klausim. Nebenoriu usibti, nebenoriu jas irti.
Be to, netrukus pripls turist. O mudu su Marku ia vieni lyg kokie nusidjliai.
Tai blogai.
Markai, ar galime eiti i ia?
inoma, jis mosteli atviras duris, pro jas vidun skverbiasi sauls
spinduliai. Galime ieiti pro ten...
Nelaukiu, kol baigs sakin. Kuo skubiau engiu per slenkst gryn or, bet,
uuot ijusi i vilos, patenku vidin kiemel. Jame ant pjedestalo stovi daili
varin Merkurijaus statula: graktus ir raumeningas vaikino knas nuogas, su
sparneliais prie kulkni. Neprisimenu, kad biau maiusi i statul.
ia nra ijimo!
X., suk kair.
kair? Skubu nurodyta kryptimi, klupdama ant nelygi grindinio akmen.
Mintys skuriuoja. Ar jaunos romn mergels irgi eidavo iuo keliu,

prisidengusios dail kn tunika, avdamos rykiai raudonus auksu puotus


sandalus? engdavo tams kambar ir nuolankiai laukdavo, kol bus nuplaktos?
Kaip visa tai susij su Marku, manimi, su mumis?
Pasiklystu. Koridoriai akojasi visas puses. Markas prisiartina i nugaros ir
velniai udeda ant peties rank, kad parodyt teising krypt bet a
pasitraukiu ir nuingsniuoju dar vienu tamsiu koridoriumi. Nenoriu justi Marko
prisilietimo. Jis pernelyg primena prajusi nakt, kelia dar didesn sumait
galvoje.
Prisimenu, kaip Markas iurkiai nupl man suknel. Kaip siskverb i
nugaros ir spaud veid prie pagalvs; dulkino stipriai ir drauge velniai,
puikavosi galia, sumiusia su iokiu tokiu pykiu.
Vis dlto man itai patiko. Tikrai patiko. Jis nutrauk drabuius, kaitino ir
galiausiai pam mane. A tuo mgavausi. avjo jo alkis, jis ragavo mane tarsi
k tik sugaut jr gryb, kaip viei jr e, toki patiekiama geriausiuose
Pozilipo restoranuose. Bet jei leisiu sau galvoti apie tai, koks nuostabus buvo
seksas, vl jam pasiduosiu. Dabar esu pasirengusi gintis.
Markai, kur ijimas? sitempusi klausiu.
Jis ramiai atsako:
Ten, Aleks, tiesiog eik iuo koridoriumi tolyn.
Beveik leidiuosi bgti. Siaubingai troktu i ia itrkti ir kvpti tyro oro,
senovs dulks mane dusina. Lekiu tamsiu koridoriumi, akies krateliu matau
dar daugiau fresk ir mozaik. Galiausiai ivystu geltonas laukines gles,
tarpstanias po Kampanijos saule pamatau ijim i vilos labirinto. Ipuolu
dienos vies ir su palengvjimu kvepiu gaivaus vasaros vjelio.
Mudu atlydjs puoeiva baltais dinsais jau dings. A sunkiai gaudau or,
esu iek tiek bauginta.
iriu besidriekianias Pompjos gatves, jose stkso romn namai, po
pelenais palaidota daugyb moni. ia labai tylu. valgausi aplink, is vaizdas
man t primena, tik neinau, k.
Staiga atmintyje ikyla Los Andelas. Ten irgi atrod taip pat klaiku. Nebuvo
matyti n vieno mogaus sauls nutviekstose gatvse. N vieno praeivio.
Kalifornijos miestai, kuriuose nematyti psij, kartais man primena maro ar
kitos stichins nelaims nuniokotas vietoves. Ir vl atsidriau tokioje vietoje.
Mirusij mieste.
Markas atseka paskui mane lauk, sauls vies.

Atsipraau, X. Nenorjau tavs igsdinti.


Tu ir neigsdinai, irzliai ataunu. Tikrai ne. Tik noriu pasakyti... O
Dieve...
Gal atsissti?
Taip, man i tikrj reikia atsissti. Apsidairiusi ivystu balt marmurin
suoliuk, itayt i romnikos kolonos gabalo. Prieinu ir sduosi. Spoksau
lakuotus savo koj nagus.
Prisimenu, lakavome juos kartu su Dese. Kaip noriau drauge su ja sdti
savo bute, juoktis, lieuvauti ir gerti pig Chianti i prekybos centro, plepti
apie senus gerus laikus Dartmute. Staiga viskas pasikeit. Smagi kelion
Neapol gijo tamsi ir niri atspalvi. Esama ir gero, ir blogo. Nuostabiai
pasimyljau, toks seksas, ko gero, gali pakeisti gyvenim. Bet dabar viskas
susipyn paslapting, jaudinant ir bauginant raizgin. Jauiuosi suglumusi.
Tarp i archeologijos lobi sauls atokaitoje vei variausios ols, ydi
gls. kvepiu j aromato, atsigriu Mark ir papraau:
Papasakok.
Klausk, ko tik panorsi.
Tu norjai parodyti, kad anksiau mons darydavo tai, kas pavaizduota
freskose?
Taip, darydavo. Markas nemirksdamas iri mane. Ir daro iki iol.
Trkstami dlions gabaliukai spraudiasi savo vietas.
Tai, kas paaikja, man visikai nepatinka. N trupuiuko.
Misterij kultas tebegyvuoja?
Markas santriai ypteli.
Taip.
Kur? Kada? Kaip tai vyksta?
Visoje Italijoje, vienos kitos apeigos Pranczijoje ir Didiojoje Britanijoje.
Galbt ir kitose alyse. Bet daugiausia Italijoje.
Kas joms vadovauja?
Markas papurto galv.
ito pasakyti negaliu.
Markai, minjai, kad galiu klausti ko panorjusi.
Gali klausti apie mane, jis sksteli rankomis ir nuoirdiai nusiypso, bet
man nevalia kitis kit moni asmenin gyvenim.

Ar tai sininga? Neinau. Nma nebeinau, k manyti. Mane pernelyg


priblokia iauri tiesa. Vargais negalais ispaudiu kit klausim:
Na gerai, kokie mons jose dalyvauja?
Daniausiai turtingi ir puikiai iauklti. Inteligentiki ir isilavin.
Kodl jie tai daro?
Markas gteli peiais, tarsi is klausimas bt nevertas dmesio. Galbt
nederjo tokio uduoti. Bet man nesvarbu. Kamantinju toliau:
Kada vyksta apeigos?
Misterijos vyksta kiekvien vasar. Prasideda birel, baigiasi rugpjt arba
rugsj.
Taigi turi prasidti labai greitai?
Taip.
Norom nenorom teks paklausti. To klausti nedera, bet kitos ieities nra.
Markas teisus: kol nesuinosiu tiesos, mudu negalsime visavertikai bendrauti.
Gal suinojusi ivis daugiau nebenorsiu matyti Marko? Mano gyvenimas vl
keiiasi jau antrsyk per dvylika valand.
Ltai itariu:
Tu esi ventintas, tiesa?
Jis linkteli.
Taip.
Nori, kad ir a biau ventinta?
Siaubinga tylos akimirka.
Taip.
Lyg nesavu balsu klausiu:
Markai, kas mans laukia? Romn merginos likimas, toks, kaip pavaizduota
freskoje? Bsiu aioma botagu?
Markas nieko neatsako. Gal taip ir geriau.
Visai greta suoliuko vir rykiai raudonos gls pakimba bit, jos dzgimas
upildo tarp mudviej tvyrani nejauki tyl. Markas pajja tolyn ir ima
apirinti senovs romn krautuvl. Marmuriniame prekystalyje ipjauti
vienodi apskritimai.
i vieta, krautuvls... tsiamai itaria jis. I vis Pompjos vaizd mane
labiausiai jaudina ios prekyviets. Markas nuvelgia prekystal, lidnai
perbraukia ranka senovin marmur. ipjautas skyles bdavo statomi puodai,

parduodamas kartas maistas isineti. ia buvo gaminamas valgis. Lyg greitojo


maitinimo ueigose. Jis plaiai mosteli. Ar gali sivaizduoti, X.? Prie io
prekystalio kadaise darbavosi ikaitusi romn nam eiminink, vaik muses
nuo puodo su aviena, luostsi rankas prijuost, nuolat nerimavo, kaip sekasi
legione tarnaujaniam jos vyrui. Markas patyli. Tokie vaizdiniai visada
suvirpina ird. Leidia i naujo atrasti mogikum, kasdienio gyvenimo didyb.
Markas nusigria nuo prekystalio ir prieina prie mans. Ir jo poza, ir veido
iraika atrodo grsmingos. Tai vyras, prats gauti, ko nori. Gal net ketinantis
imtis prievartos, jei tik prireiks. Kiek patyljs jis itaria:
Plakimas yra viena sudedamj misterijos dali.
Vos nenusikeikiu visu balsu.
Markai, tu n nesistengi ito paneigti? Pripasti tai? Per apeigas jie mua
moteris?
odis muimas ia netinka. Nieku gyvu netinka.
Ak taip, kokia a kvail. Koks odis tinkamesnis? Kumiavimas? Dauymas?
Koks tas odis, Markai?
Plakimas. Su iuo veiksmu sutinka abi puss. Esm ta, kad naujokas sutinka
bti ventintas. Jis arba ji tai daro laisva valia ir paklsta, ia nra jokios
prievartos. Misterijos bus sugadintos ir beprasms, jei naujokai nepasiaukos
savo noru. Tada didioji paslaptis liks neatskleista. Paskutinis penktasis virsmo
slpinys, ryys su anapusiniu pasauliu, katabaz tai niekad nebus pasiekta.
Tad mons todl ir sutinka dalyvauti misterijose? Pani ikrypli
mason gauj.
Markas lidnai papurto galv, paskui graiai, lyg atleisdamas nusiypso.
Staiga usimanau jam votelti, o paskui iurkiai pabuiuoti. Pradjusi jo
trupuiuk neapksti, dar labiau usimanau pabuiuoti. Noriau pykdyti,
smarkiai suerzinti, kad vytsi mane kaip vakar vakare kai lk paskui laiptais
iieps baltas plrno iltis, pasirengs sugriebti ir uvaldyti.
Praryti kaip k tik sugaut jros e, kokie patiekiami prabangiuose Pozilipo
restoranuose.
Velniop j. VELNIOP J.
Aleksandra...
Neirk j, X., n nemanyk j irti.
Aleks, misterijos gyvuoja jau madaug tris tkstanius met. J aknys siekia
senovs Graikij, jos vykdavo Atikos giraitse, tam bdavo naudojamos mirtos.

Tai visai ne poktas, ne lkta kvaili juokingais kostiumais sueiga. Marko


balsas su nuostabiu angliku akcentu skverbiasi man smegenis, neleidia
atsiriboti; negi mogaus balsas gali sujaudinti? Argi tai manoma? K man
daryti? Usikimti ausis?
Vis dlto nutariu pasiklausyti.
Misterijos atskleidia lytines, emocines ir dvasines tiesas, pripildo tavo
siel. A buvau ventintas labai jaunas, dabar jos tapo neatskiriama mano
dalimi, be j nesivaizduoju savo gyvenimo. Misterijos atskleid tokias paslaptis
ir malonumus, koki negaliu apsakyti, bet netveriu noru su kuo nors pasidalyti.
Aleks, troktu pasidalyti su tavimi, kad ir tu pajustum t gali.
Kaip tik dl to nori pamatyti mane nuog ir sumut?
Noriu, kad patirtum diaugsm ir suvoktum ties, kuri suvokiau a. Tada
mudu tikrai galsime bti kartu.
Tavo manymu, bti nuplaktai yra diugu?
Markas papurto galv.
Tiek to, jis atsidsta. Man labai gaila. Markas pirtais persibraukia
juodus plaukus. Galbt... Galbt reikjo apie tai papasakoti kit kart, bet a
tiesiog nesusivaldiau.
Atsistoju.
Paklausyk, lorde Roskerikai! Abejoju, ar kada nors bt atjs tinkamas
laikas itokiam pasakojimui. Beje, mans visai nevilioja galimyb apsimesti
romn senatoriaus verge ir bti nuplaktai...
Palkk, X.
Vis dlto diaugiuosi, kad visk man iklojai. Santa Luij griu traukiniu.
X!
Marko balsas labai grietas. Akimirk pasijuntu kaip subartas vaikas. Dar
labiau pykstu. Bet, jam prabilus, klusniai tyliu.
X., parodiau tau ias freskas ne iaip sau. Tam yra rimta prieastis. Jeigu
vyras yra ventintas ir jam atskleista paskutin penktoji paslaptis, nevalia
umegzti rimt santyki su neventinta moterimi. Tokios taisykls.
K? Kas per taisykls?
Senovins, labai rimtos. Markas iraikingai trkteli peiais. J privalu
grietai laikytis.
Vadinasi, jeigu nesutiksiu tai daryti, tu negalsi su manimi bendrauti? Jeigu

nesutiksiu dalyvauti apeigose?


Taip. Bijau, kad kaip tik itai ir noriu pasakyti. Man apskritai nederjo
praleisti nakties su tavimi. Bet, kaip jau sakiau, tu palauei mano itverm. X.,
a nesugebjau atsispirti. Ir vis dlto, jeigu nesutiksi dalyvauti misterijose, man
teks atsispirti savo trokimams. Taip bus saugiau mums abiem.
Paniekinamai purkteliu.
Ar tai grasinimas?
Ne! Jeigu atsisakysi, tau nieko nenutiks. Tikrai nieko blogo. Bet mudu
daugiau niekad nebepasimatysime. A per daug tavs troktu. ibanios
Marko akys lidnos. Aleks, patikinu tave, kad misterijos nra siaubingas
dalykas. Jos nuostabios, tai tarsi dovana. Paadu, ir tu suprasi, jei sutiksi
dalyvauti... Bet nusprsti turi pati, niekas kitas.
Noriau jam suteikti dar vien galimyb. Markas sdi sauls atokaitoje toks
lidnas, ramus ir tobulas, ant kaktos nematyti n laelio prakaito. Tik viena
tamsi plauk sruoga ukritusi ant kaktos ir dengia nuostabiai patrauklias
mlynas akis, lyg groio angelas bt nusileids i dangaus ir nusprends, kad
Markas per graus, tai nors i sruoga tegadina tobul vaizd. inoma, itoks jis
atrodo dar patrauklesnis. Tvirtas, vos vos apls smakras, iraikingi, ryks
skruostikauliai, teikiantys veidui agresyvumo. vilgteliu ir plai, saulje
rudusi krtin.
Gana. Tegul jis eina velniop su visa savo tobulybe. Markas tikras grauolis,
bet dl jokio vyro neketinu leistis plakama.
Ciao!
Atsistoju ir nepaisydama vis didjanios kaitros spariai nuingsniuoju. U
nugaros girdiu Marko bals:
Aleks! Per favore, ricordati di me praau mane prisiminti.
Nekreipdama dmesio einu toliau. Priekyje, gatvs gale, pamatau pirmuosius
turistus: visi usidj vienodas beisbolo kepuraites, visi fotografuoja t pai
ilikusi romn teatro dal.
Pompja. Ak! Man norisi nusispjauti. Taip diaugiausi ia atvaiavusi. O dabar
viskas sugadinta. Aplink vieni griuvsiai.
Netrukus patenku turist spst. Ieinu i muziejaus pro sukamuosius
vartelius, o mons plsta vidun, kit pus. inau, kad mano sprendimas
teisingas.
Bet ausyse vis dar girdiu Marko bals.

Per favore, ricordati di me.


Kodl jis taip pasak?
Aleksandra, pamirk tai. Mark, freskas, misterijas visk pamirk.
Tekina leidiuosi nuo kalvos, o tamsiaplaukiai vyrikiai, maose kavinukse
siurbiojantys labai brangi kol, man ypsosi. Pasiekiu Paslapi vilos stot ir
sdu Circumvesuviania traukin, nuveiant mane Neapol.
Praau mane prisiminti.

Vienuoliktas skyrius
Labai protingai pasakyta.
Kodl?
Desika prisimerkia nuo sauls, atsigula ant nugaros ir pabalnoja daili nosyt
Ray Bans sauls akiniais.
Pati pagalvok, brangute.
Mudvi gulime Pozilipo papldimyje. Jis priklauso savivaldybei, u dien reikia
mokti penkis eurus. ia labai daug rkiani, besipliukenani vandenyje ir
spardani kamuolius vaik, priirim dideli stor neapoliei mam. Moterys
r ko Mild Seven cigaretes, iterliodamos jas rykiai raudonais lp daais.
Eidamos papldim itals daosi daugiau, negu a, eidama gatv. Neinau, k
apie tai manyti.
Bet tai pirmas ities kartas vasaros sekmadienis, todl visi aplinkui laimingi,
visi ypsosi ir svajoja apie ilgus neapolietikus pietus su baltuoju Tufo vynu ir
dideliais gabalais cassata1 Tik a esu lidna ir susimsiusi.
Praau mane prisiminti.
Kodl tai protinga?
Gerai jau, pasiduodu. Kodl, tavo nuomone, toks pasakymas protingas?
X., ie odiai veria tave splioti. Jeigu jis nori, kad sugrtum o a tuo n
kiek neabejoju tai geriausia priversti tave splioti, abejoti, jaustis sutrikusi.
Nesuprantu.
Marko odius gali suprasti nevienareikmikai. Gal jis turjo omenyje:
Prisimink mane, nes niekada daugiau nebepasimatysime. O gal norjo
pasakyti: Prisimink mane, nes esu geidiamiausias tavo kada nors sutiktas
vyras. Todl niekaip mans nepamiri.
Ai.
Galima ir dar viena interpretacija: prisimink mane su ilgesiu ir lidesiu.
Tarkim, jis taria, kad kit savait bus nuudytas Ndrangheta nari pakeliui La
Sanit. Taigi kit kart tu ivysi tik nebegyvo lordo Roskeriko nuotrauk
pirmajame dienraio Il Mattino puslapyje.
Desika nusiypso, pakelia sauls akinius ir mirkteli man. Paskui pasitaiso
bikinio petnel. Saul svilinte svilina. Jos bikinis naujas, madingas, smaragdo

spalvos. Gal i Ferragamo kolekcijos? Jei ne, tai bent puiki Ferragamo kopija,
pasita kokiame nors Camorra valdomame fabriklyje Kazertos provincijoje.
Manikis, prieingai, nei naujas, nei madingas. Ir ne smaragdo spalvos,
pasirodo, itin deranios prie tamsaus Kampanijos degio. Mano bikinis viesiai
roinis jis puikiai atrod Kalifornijoje. Tik ne ia. Viepatliau! Labai noriau
nauj drabui, bet neturiu pinig. Pabodo nuolat taupyti.
Tada ausyse nuskamba emas gundantis balsas. Jo balsas. Lovoje. Su manimi.
Andai Markas karaliku judesiu nupl man suknel ir pasak: Nupirksiu tau
imt sumaut sukneli.
Ne! Staigiai atsisdu lyg nuplikyta. Kas man darosi? Kaip galiu itaip galvoti?
Jeigu bent menkiausia irdies dalimi troktu Marko dl jo turt, tai kas a tokia?
Savanaud kal? Beveik kek? Mano bdas tikrai ne toks!
Ar tau viskas gerai?
Des pasiro ir udeda rank man ant dilbio. Piktokai ataunu:
Taip. Ne. Nekreipk dmesio.
K?
Na gerai, k tik suvokiau, kad isiskyriau su milijardieriumi.
Des sukikena.
Taip, ko gero, skaudu tai suvokti.
Ji paleidia mano rank, isitraukia Marlboro Lights ir iebtuvl su Marijaus
Balotelio atvaizdu. Tai futbolininkas, graus juodaodis, aidiantis Italijos
rinktinje.
Aleksandra Bekmen, papasakok dar kart: kodl j palikai?
Gurkteliu alto mineralinio, susiraukiu ir atsakau:
Todl, kad ipasta keist kult. Dalyvauja kakokiose misterijose.
O k tai reikia? Kas ten vyksta?
Tai baisus senovinis kultas, iliks nuo graik ar romn laik. Jo ipainjai
aio moteris botagu.
Desika viso labo ramiai linkteli.
it kaip? Tai ia visa bda? Vis geriau negu vaikinas, avintis kroksus.
Dese!
likteliu alto vandens jai ant kaitusio, sauls kremu itepto pilvo. Draug
suklinka, paskui nusikvatoja.
Papldimio pabaisa!
Mudvi juokiams kaip senos biiuls, ir man gera. Kuriam laikui debesys

isisklaido, slegianios ir nirios mintys dingsta, protas nuskaidrja kaip dangus


vir Neapolio lankos ryt. velgiu ribuliuojani jr, tolumoje matyti
dantytos Kaprio apybros. Netrukus, ilgai nelaukdama, vyksiu Kapr.
Des vl prabyla:
Sakai, tie misterijose dalyvaujantys tipai, vyrukai su togomis, mgsta muti
moteris? Kodl? Kaip tai vyksta?
Muti nemua. Nuplaka. Apeiginiu rimbu. Tai erotinis paklusnumo ritualas.
Aha, pani sadist ir mazochist aidimlius, kai vienas yra viepats, o
kitas nuolankusis. Teisingai spju?
Tikriausiai... Igeriu paskutin gurkn San Pellegrino ir ukemu
buteliuk. Markas pabr, kad viskas vyksta laisva valia, abiem pusms
sutinkant.
Netiktai Des surimtja ir atsisda.

Paklausyk, X., pasaulyje esama daug blogesni dalyk negu keli


pliaukteljimai rimbu ar pakutenimas. Turjau vaikin, pametus galv dl
riedleni. Po galais, jam buvo trisdeimt dveji, o a turdavau irti, kaip jis
okinja per trij coli aukio klitis ir vaidinti suavt. Tikras komaras.
Bet plakimas? Juk tai ikryplika.
Taip, galbt. Vadinasi, Markas turi keist pomgi. Na ir kas? X., irdies
gilumoje jie visi ikrypliai. Mano nuomone, moterys irgi krypteljusios, tik ms
aistras tramdo patriarchatas. Draug ugesina cigaret sml. Paprastai taip
netvarkingai elgiasi neapolieiai. Atsispiriu norui susiraukti. O draug dsto
toliau: Esi girdjusi posak, kad n viena moteris neatsigr netvarkingai
apsirengus vyr? Sukrizenu, bet ji neketina liautis: X., negi tu visai
nesusidomjai? velnioji vaniline mergaite, leiskis nuotyki skur. Atjo metas
painti savj libido. Juk tok turi, tiesa?
A tau jau pasakojau.
O taip, tai buvo geriausias pasidulkinimas tavo gyvenime. Taip. Visk man
iklojai, brangute. Markas tiesiog nupl tau suknel ir tau tai patiko, tiesa?
Taip. Truputl... Na gerai, labai patiko.
Gal patikt ir kiti dalykai? Seksas trise ar keturiese, lesbiei aidimliai?
Arba nuogai lkti ferariu su palusiai aistringu milijardieriumi?
A nuivu, kaip tvarkinga ir sauganti gamt mergina simetu tui vandens
buteliuk kuprin. Galbt Dess odiuose esama tiesos. Bet miesionikoji X.

vis dar stipriai prieinasi tokioms mintims. Turiu galvoje ne vien misterijas. Bta
ir kit blog su Marku susijusi dalyk, keliani man nerim. Lengva, bet
aikiai juntama grsm. Prislopintas tis. Policijos domjimasis Marko rmais.
Mslinga jo monos mirtis.
Pasirmusi ant alkns Desika rko kit cigaret ir atvirai audo akimis
jaun ital su miniatirinmis maudymosi kelnaitmis. velgiu jai per pet
keist pastat papldimio gale. Tai milinika vila, didiuliai senoviniai rmai.
Pastatyti gal XVI amiuje, dabar jau gerokai apir. Grsmingai juoduoja tamsios
lang angos, pro griuvus stog kyo palms. Kodl i vila tuia? Kodl? Ji
pastatyta Pozilipo papldimyje, i jos turt atsiverti nuostabus vaizdas:
Neapolio lanka, Vezuvijus, karalikai didinga jra. Jei bt rekonstruota, ji bt
verta deimties milijon doleri.
Kodl pastatas paliktas sunykti?
Ji vadinama Donos Anos vila, pasekusi mano vilgsn abejingai sako
Desika. mons kalba, kad ten vaidenasi... Viloje trys imtai kambari. Joje
vykdavo orgijos.
Negaliu atitraukti aki nuo rm.
Neapolis mane vis dar itin stebina. Noriu suinoti daugiau. Imokti. Suprasti.
Galbt niekad negriu pas Mark Roskerik, bet troktu suinoti, kodl jis tapo
tokiu mogumi ir kodl Neapolis itaip apleistas. Nepajgiu atsispirti iam
trokimui.
Nutariu imtis darbo. Grtu namo truput kauusi nuo vidurdien igerto
pigaus roinio vyno ir sijungiu neiojamj kompiuter. Ketinu paiekoti Google
apie misterij kult, bet ivystu vokel. Gavau elektronin laik nuo mamos.
Pavadinimas: Atvaiuoju tavs aplankyti!
K?
Apstulbusi imu skaityti laik.
Sveika, Aleks...
prastinis mamos stilius rayta paskubomis, su didiule meile, blogai
sudlioti skyrybos enklai. Bet esm aiki. Geriausia mamos draug Margo
daug turtingesn moteris vyksta su draugais Amalf atostogauti, taigi mama
nori prie jos prisidti. Ji nusprend paaukoti dal brangi savo santaup, kad
atskrist Italij pasimatyti su mieliausia dukrele ir praleist puikias atostogas.

Bus ia po trij dien.


Brangute, neketinu varyti tavo gyvenimo. Nesijaudink, ilgai neusibsiu.
Neapolyje mudvi praleisime drauge por dien. Labai noriu paragauti
nuostabij led!
Udarau elektroninio pato dut. Atvyks mano mieloji, rpestingoji mama i
Amerikos priemiesio. Splioju, k ji pamanys apie Neapol. Tikriausiai is
miestas neatitiks jos romantikos, sukilnintos Italijos vizijos. Vis dlto
diaugiuosi, kad j pamatysiu. Ilgiuosi mamos, ilgiuosi vis namiki. Mudvi su
mama esame labai artimos, vaikystje ji manimi nuostabiai rpinosi. Ne mamos
kalt, kad man pabodo gyventi San Chos ir valgyti Chick Fil-A. greitojo
maitinimo restoranuose.
K, po galais, jai papasakoti apie Mark? Ar ivis k nors pasakoti?
Nusprendiu galvosk atidti kitai dienai. Surenku Google langelyje
misterij kultas ir imu skaityti.
Misterij kultas klestjo senovs graik ir romn pasaulyje nuo V
amiaus pr. Kr. iki pat Romos imperijos lugimo, madaug 400 met.
Svarbiausias jo bruoas slaptas iniciacijos ritualas, suteikiantis dvasin
isilaisvinim. Paios ymiausios buvo Eleuzin misterijos, taip pat gerai
inomas Orfjo, Dioniso ir Mitros misterij kultas.
Tad kokiose misterijose dalyvauja Markas? Po keli minui suprantu, kad
tikriausiai tai Dioniso misterijos, kokia nors j atmaina ar keli atmain derinys.
Dionisijos, arba Dioniso misterijos, atsirado Graikijoje. Dionisas buvo graik
vyno dievas, atsakingas ir u vaisingum bei derlingum.
Per Dionisijas ventinamieji vyrai ir moterys traukdavo skirtingais keliais.
Dalyvs buvo vadinamos menadmis (pamiusiomis moterimis) arba
bakchantmis (Bakcho moterimis). Vykstant ventinimui, jos gerdavo,
dainuodavo ir okdavo kaip palusios (ar net staugdavo kaip laukiniai
vrys). Manoma, kad per ventinim kult bdavo gausiai lytikai
santykiaujama, plakamasi rimbais, keliamos orgijos, paskui...

Paskui?
Bema tris valandas nardau keistame Orfjo ir kit diev misterij pasaulyje.
Tyrinjimai gal gale mane ivargina, atbukina prot, tada Google langelyje
bejgikai raau Markas Roskerikas. Kodl? Kam save kankinu? Tiesiog esu
genama smalsumo. Nors n nenumanau, k noriu suinoti.
Ekrane atsiranda nauj nuorod. iovaudama nuo perpiet igerto vyno, ties
viena j spusteliu. Randu naujien apie Italijos ymybes. Stilius prastas kaip
mano mamos, man net ad atima.
Skaitau ir sunkiai veriu.
Svetainje perskaitau, kad molto bello e scapolo labai graus ir geidiamas
jaunikis lordas Roskerikas buvo pastebtas Londone, italik film festivalyje.
Po tekstu dta nedidel nuotrauka. Spusteliu pel ir pasididinu. Markas,
ieinantis i madingo Londono restorano, altai, santriai ir aviai ypsosi
paparacui. Jo draugijoje ivystu kelias jaunas moteris. inoma, visos jos
grauols. Markas velgia tiesiai kamer; a ilgai apirinju moteris. Kojos iki
paast, prasti milijonieriaus aisliukai. Priblokianio groio, prabangiai
apsivilkusios. Stilingos angls ir itals. Kain, ar jos irgi ventintos?
inau tik, kad ir pati biau galjusi bti tarp j. ioje nuotraukoje. Jei tik
biau panorjusi. Bet a atsisakiau.
Paspaudiu klavi ir udarau svetain. Mane nusmelkia atrus pavydas ir
apima melancholija, drauge pajuntu didiul palengvjim, kad viskas baigta.
Sudie, grauoli.
Po trij dien i San Fransisko atskrenda mama.
Ji laiminga, susijaudinusi ir labai nekantraujanti. Kone bgte pasileidia i oro
uosto, o mudvi su Dese kvatodamosi ir vaipydamosi vos spjame jai i paskos,
tempdamos lagaminus. Vaiuodama taksi Santa Luij ji taukia
neusiiaupdama. Mama usisak kambar pigiame viebutlyje netoli mano
buto. Paliekame j dulkiname vestibiulyje vildamosi, kad nors por valand
pailsti. Bet po valandls, vis dar drgnais ilais plaukais, isimaudiusi po
duu, mama jau spaudia mano dur skambut, griebia u rankos ir sako:
Brangioji, veskis mane Gambrino kavin! Tai garsi ueiga, minima
kiekviename kelioni vadove!
iaip nelabai noriau ten eiti, kad nesusiduriau su Marku. Bet inau, kad

dabar jis Londone, todl pildau mamos praym.


Mudvi susikabiname u rank ir patraukiame Santa Luijos gatve, nuviesta
ankstyvo vakaro sauls. Mama vis pasakoja, kaip tiui sekasi aisti golf, apie
jo ijim pensij ir mano brolius.
Mudvi einame. Ji kalba. Mudvi einame, ji kalba, ir staiga a pamatau j. irdis
vos neilipa per gerkl, negaliu atplti aki. Mudvi ingsniuojame per didel
tui Plebiscito aikt, roinei saulei leidiantis vir Anakaprio.
Tiesiai link ms ingsniuoja Markas Roskerikas.
Jis mans nemato. Kalba mobiliuoju ir iri kair.
Paskubkim, mama. Eikim ia.
Kodl? nustemba mama. Brangioji, jau matau Gambrino kavin. Ji ia
pat.
Trkteliu j u rankos.
Mama! Eisim ituo keliu!
Kas nutiko?
Mama iek tiek suglma. O Dieve! Per vlu.
Mes vos per kelis ingsnius nuo jo. Jis pdina tiesiai mus. Pakelia akis ir
ivysta mane.
Ivengti susitikimo nebemanoma.
1 assata siciliana nuostabaus skonio tortas i rikotos, pagardintas cukrintiniais (vert. past.)

Dvyliktas skyrius
Jis ypsosi man ir mamai, tarsi tarp mudviej niekada nieko nebt nutik.
ypsosi ta paia santria neapsakomai pasitikinio savimi graaus vyro ypsena.
Paduoda ipuoselt rank. Vilki visikai nepriekaiting tamsiai pilk, beveik
juod kostium. Akina markini baltumas; ryi ilkin mlyn ir gelton
kaklarait. Buvau pamirusi, koks jis auktas.
Buona sera, Aleksandra.
Ak, suglumstu ir imu mikioti kaip kvaia. Dirsioju mam ir Mark.
Na... Ak... Tai...
Mano mama. O Viepatie! Ji stebeilija Mark tarsi Jz, staiga nusileidus i
dangaus ir padovanojus Bulgari rankin. Jos veidas beveik pamaldus ir ities
susiavjs. Mano mamai jis patinka.
Negana to, dl itokios mamos reakcijos man darosi nesmagu. Dabar pamatau
j Marko akimis. Apkni amerikiet prekybos centre sigytais drabuiais, pigiais
dinsais, po kelions isidraikiusiais ilais plaukais. K Markui manyti?
O kuri gal man turi rpti, k jis pamanys? ia mano mama, ir a j labai
myliu, o jis su savo nuostabiuoju kostiumu gali nedintis velniop. Koki teis turi
jaustis viresnis?
Ir ko taip nirtu ant savs, jeigu Markas man visai nerpi?
Aleksandra, pagaliau taria Markas ramiu, bet tvirtu balsu.
Staiga atsikvoiu. Apimta apmaudo spoksojau j madaug pus minuts. Ir
mama, ir Markas suira mane.
Atsipraau... Hmm, atsipraau.
Nagi, Aleksandra, nesusileisk.
Mama, tai... Markas. Markas Roskerikas. Jis yra... Yra... Nagi,
pralemenk. Mano draugas. Mudu susipainome ia, Neapolyje.
Ne per geriausias pristatymas.
Paskui ipykinu:
Markai, tai mano mama Andela. Ji atskrido atostog i San Chos. Mudvi
einame Gambrino kavin igerti kavos.
Kaip niekur nieko Markas ima mano mamos rank, pakelia prie lp ir
pagarbiai, grakiai pabuiuoja; padaro tai su kelianiu ypsen Senojo Pasaulio

nerpestingumu.
Be galo malonu susipainti, atsiliepia jis, dmiai irdamas jai
kalifornietikas akis. Mama su akiniais. Rodos, ji tuoj nualps.
Ir man labai malonu! vos neirkia falcetu. Kaip jai pavyksta igauti toki
intonacij? Kaip gyva nesu girdjusi mamos itaip nekant. Nepaprastai
malonu su jumis susipainti! Be galo malonu!
O Dieve!
Mama, Markas ir a...
Pradedu dstyti, kaip mudu susipainome, bet paskui sumiusi nutylu. K
galiau papasakoti? Ak, mama, tai Markas, aristokratas milijardierius,
mgstantis linksmintis senovinse orgijose. Prajusi nakt mudu nuostabiai
pasidulkinome. Tai gal einam igerti arbatos? Man nieti lieuvis itai ikloti.
Atskleisti ties. Knieti papasakoti jai, kad a, Aleksandra Bekmen, uoli student,
dvejus metus neturjusi jokio vaikino, suviliojau grauol milijardieri, o paskui
j pameiau.
Bet mano nuomon nebesvarbi, nes nutrkusi nuo grandins mama
nenustygsta savyje mgina pranekti italikai.
Bda ta, kad ji ios kalbos nemoka. Kiek prisimenu, nemoka ivis jokios
usienio kalbos. Nebeimanydama, kur dtis i gdos, noriu usidengti akis
sustingusiomis rankomis, paskui nukreipiu vilgsn pinijas aikts kampe, greta
apgriuvusi karalik rm. Tada mama sako:
Aha! Aha! Taigi... Ak... buon gonna, senor.
Senor? Negi ji laiko Mark ispanu?
Liaukis, mama. Pakaks.
Ji vapa toliau:
Due... mama usikerta. Te... senor Rascorr... Mie amigo.
Mama, praau liautis.
Pagaliau ji usiiaupia supranta besielgianti kaip kvaia. Pamatau j imant
kaisti, nuo didiulio suglumimo rykiai iraustant skruostus. Tai emina. Kodl
Markas j taip emina...
Man dar nespjus jam voti ar ikelti scenos, o gal nusukti sprand kokiam
balandiui, Markas nusiypso, velniai palieia mamai pet, nusikvatoja
nuoirdiu, iltu juoku ir sako:
Ponia Bekmen, atskleisiu jums skaudi ties: diduma neapoliei nekalba
italikai, todl nesivarginkit dl mans.

Jis papoktauja labai vykusiai. Mama atsipeikja nuo suglumimo ir ima kikenti
kaip mergait, nebesijauia paeminta. Visikai sutrinku. Markas sak vent
ties; mano mama vos nealpsta, o a noriu skristi Rom.
Judvi einate Gambrino kavin? klausia jis mans.
Taip...
Ar galiau pavaiinti tave ir tavo avij mamyt aperityvu? Man tai bt
didiulis malonumas.
Nieku gyvu negaliu atsisakyti. Jis ino, kur mes einame. Mano mama atrodo
kaip uo, kuriam paadtas japonikas kepsnys u tris imtus doleri.
Nenoromis nusileidiu:
inoma.
Taigi mes pereiname Plebiscito aikt. Padavjai Gambrino kavinje ima
okinti aplink Mark ir lankstydamiesi skubiai palydi prie prastinio staliuko.
Geriausio staliuko geriausioje Neapolio kavinje. Visi trys atsisdame ir
gurknojame Venecijos kokteil. velgiame judri, piln moni trikamp
Triesto ir Trento aikt. Kol atneami grimai, Markas pasakoja mano mamai
apie Neapolio gyvenim. Ji kvatojasi, siurbioja rykiai oranin kokteil
usiksdama permatomais kumpio grieinliais. Mamos linksmumas ima lietis
per kratus.
Paskui Markas atsistoja, atsiprao turs eiti, apmoka sskait ir palieka
padavjams gausi arbatpinigi. Atsisveikindamas vl pabuiuoja mano mamai
rank, ko gero, dabar toji savait jos nemazgos, o paskui pradingsta
Neapolio sutemose.
Mama iri mane ir apstulbusi purto galv.
Nerandu odi koks avingas vyras! Kodl nepapasakojai turinti toki
nuostabi draug... Klok man apie j!
Pasakau apie Mark kelis sakinius, antra tiek pameluoju. Skiediu, kad
susipainome per vakarl viename Neapolio klube. Tikinu, kad esame draugai,
ir tiek. Man kalbant, mama spigina akimis ir siurbioja paskutinius kokteilio
laelius. Paskui linkteli ir suvalgo paskutin nepaprastai skanios mayts picos
gaball. Tada sako:
Juk jis labai patrauklus, tiesa?
Mama, nepradk.
Nieko baisaus, a tik paklausiau.

Kaip tik taip.


Aleks, gal a ir pagyvenusi, bet ne akla. Vis dlto esu moteris.
Jis aunus.
Ko gero, ir turtingas. Kaip jis... Jo elgsena ir apranga. I kur tiek
pasitikjimo savimi?
Kak sumurmu apie import, eksport ir galbt kelet milijon. Mama
smeigia mane akis. Imu muistytis ir nerimauti kaip nekantrus vaikas. Jos
neapgausi. Nesuprantu, kodl mons bijo senti. Tereikia pabendrauti su tvais,
kad pamirtum, kiek tau met. Kad po keli minui pasijustum verklenania
mergiote. Tai tarsi burtai.
Vis dlto man jau norisi kilti nuo staliuko.
Gal eime pavakarieniauti? Suvalgysime picos. Netoli mano nam,
Partenops gatvje, yra jauki ueiga.
Mama linkteli ir nusiluosto lpas servetle. Paskui klausia:
Ar jis veds?
Kas?
Neapsimetink, brangute.
Neveds.
Susiadjs?
N nenumanau. I kur man inoti? Draugauja su modeliais, aktormis. Pati
supranti. Su tais, kuri nuotraukos puikuojasi People urnale. Su
garsenybmis.
Turtingam graiam vyrui reikia monos. Mama nutaiso gudr veid.
Skaiiuoja.
Mama, n nesistenk dar kart mans itekinti. Prisimeni, norjai, kad
itekiau u Defo Mejersono i San Chos.
Jis turi Apple akcij.
Mama, jo gis tik metras penkiasdeimt ei.
Per vestuves bt apsiavs batus auktomis pakulnmis.
Abidvi kvatojams. Motinos ir dukros ryys atkurtas, sivyrauja santarv.
Atsistojame, mama paima mane u rankos ir mudvi einame prie jros.
Partenops gatvje daug restoran ir picerij. Valgant Margaritos ir
Marinaros picas ji papasakoja apie eim, apie tai, kaip mano jaunesnysis
brolis Polas (geras sportininkas, ketins studijuoti medicin) stojo Teksaso

universitet Ostine, o vyresnysis Donatanas (truput kuokteljs nenuorama)


pagaliau apsiramino, susidraugavo su graia mergina ir gavo pelning darb
Google, taigi liovsi klajoti.
Gurknodama Montepulciano, pat pigiausi vyn valgiaratyje, laiminga
klausausi mamos. Visa tai man jau girdta kiekvien savaitgal bendrauju su
abiem broliais per skaip. Bet be galo malonu klausytis mamos balso, ji kalba
taip velniai, nuoirdiai, su meile, nerpestingai. Mintimis grtu didel virtuv
San Chos, kur kvepia citrinomis ir kepiniais, pro langus tvieskia saul, mama
gamina erbet ir juokiasi pritakiusi virtuv. Pasijuntu kaip nerpestinga
vienuolikmet.
Mano vaikyst buvo laiminga; turjau gerus ir mylinius tvus. Myljau savo
brolius. Net ms uo buvo meilus. Gal pairti saldoka, bet tai tiesa. Mans
nekamavo jokie rpesiai, kol sukako dvylika ar trylika. Sulaukusi paauglysts
m slgti kasdienyb, kankinti nuobodulys ne paprastas, o egzistencinis.
Jauiausi viskuo nepatenkinta. Ivykau studijuoti Ryt pakrant, kad j
numaliniau, bet to buvo negana. Norjau painti gyvenim. Trokau io to
daugiau. Gyvenimas, sakiau sau, neapsiriboja kepiniais, erbetu, vaikais ir
graiu unimi, kad ir kokie nuostabs jie bt.
Mama baigia pasakoti naujienas. Palydiu j viebut, vestibiulyje pabuiuoju
ir pasakau, kaip diaugiuosi, kad atvaiavo mans aplankyti. Tai tiesa. Tikra
tiesa. Paadu ateiti rytoj deimt ir aprodyti jai miest.
Taip ir padarau. Mano bgtavimai pasitvirtina: mamos nuotaika sugenda.
Neapolis jai nepatinka.
A ir spjau, jog taip nutiks. Tokios vietos ne jai. Perdm netvarkinga,
pernelyg apleista, per aitru. Mudviem vaiktinjant, mama raukosi matydama
iukli krvas ar tylomis piktinasi ant sien ipurktais graiais, nuoirdiai
bjaurdamasi spokso vietnamietes prostitutes, sdinias ant suoliuk
aptriuusiose, dvokianiose, siaurose grstose gatvse prie centrins stoties.
Man trupuiuk norisi su ja ginytis. Paprayti mamos atsisakyti buruazinio
priemiesio gyventojos poirio ir pro purv bei skurd velgti Neapolio gro.
Pajusti jo autentikum, tikrum, suprasti netikim istorij, ivysti, kaip senos
moterys blizgina ventj kaukoles Fontanels kapini rsiuose, itaip jos daro
jau imtmeius, pavelgti nam, stovini ant romn ventyklos griuvsi,
pirmo aukto langus ir pagyvenusius vyrus berankoviais markinliais,
aplusiomis rankomis, valganius makaronus su brokoliais; tiesiog pastovti

mano balkone ir dirstelti senovs graik nutiestas gatves, tada kreipti vilgsn
Vakarus ir pajusti suvirpant ird, kai saullydis pasiekia Sorent. Jis pani
cassatos sluoksnius: roinis, violetinis, vyno raudonio ir ems rieut alumo,
kol galiausiai susilieja su juoda naktimi ir deimantinmis vaigdmis.
Bet mama mato tiktai purv ir narkomanus, jai tai nepatinka. Ji net pasigenda
turist, nors tai vienas didiausi Neapolio pranaum.
Mudvi sdime senamiestyje, kavins terasoje, alia archeologijos muziejaus.
Mama raukosi ir pavargusi klausia:
Kur mons?
Aplink mus vien italai. Jie garsiai kalba, sktrioja rankomis, kvatojasi,
ginijasi. Mudvi vos radome, kur atsissti, bet mama vis tiek splioja, kur
pasidjo mons. Jai rpi, kur dingo normals mons, turistai, tvynainiai
amerikieiai, anglakalbiai, tokie, prie koki ji pripratusi.
Galiau jai pasakyti, kad jie nekia nosies purvinj Neapol, nusikaltli
knibdlyn, nes j valdo maja, bet abejoju, ar tai pataisyt jai nuotaik. Man
irgi.
ios trys dienos sukelia iok tok nusivylim mamai ir yra tikras ibandymas
man. Po susitikimo su Marku jauiuosi suglumusi, susijaudinusi, dar labiau
sumiusi negu anksiau. Ir vl imu jo ilgtis. Blogiausia, kad kiekvienas ms su
mama aplankytas Neapolio kampelis man primena j.
Ueiname katedr. Didingame relikvijoriuje saugomas ventojo Januarijaus
kraujas jis man pani nuostab vyn, kuriuo Markas vaiino per pietus,
Moscata Rosa. Bet kurie rmai Toledo gatvje man primena kitus rmus
Roskeriko.
Paskui patraukiame Kapodimonts muziej. Ant saultos kalvos, apsupta
nedidelio nepriirimo parkelio, stkso niri Burbon rezidencija. ie rmai
alti, nyks ir maai lankomi. Tai vienas garsiausi pasaulio muziej. syk
mama ities nudiunga. Ji groisi Rafaelio, Ticiano, El Greko ir Belinio darbais, o
mane ypa prikausto vienas Karavado paveikslas.
Jis vadinasi Kristaus nuplakimas.
K man daryti? Turiu graiai elgtis su mylima mama. Paskutin popiet taksi
nuveu j stot; mama ss traukin ir vaiuos Amalf susitikti su drauge
Margo.
eiolikta valanda. Mama vilgteli padavj ir ididiai, gerokai

patobuljusia ital kalba sako:


Uno Cappucino, per favore.
Stengiuosi nesusigti. Kas man labiausiai patiko ia atvaiavus? Usisakyti
kapuino po vidurdienio Neapolyje nepriimta. Ar ir a valgiau spageius peiliu ir
akute, kaip mama? Tikriausiai. Jergutliau. Nekeniu savs, kad teisiu mam.
Kokia makalyn. Markai, k tu padarei?
Ji sdi ir gurknoja kapuino kav, stengdamasi neirti valkatas stoties
laukiamajame. Turiu bti sininga.
Mama, man labai gaila, kad Neapolis tau nepatiko.
Brangute, atsako ji. Ne tai, kad nepatiko. Tiesiog jis... kitoks.
Amalfis tau patiks kur kas labiau. Jis nuostabus ir varus.
Mama paglosto man rank.
Man nerpi nei Neapolis, nei Amals, sako ji. Man rpi tu. Mano brangi
vienintel dukra. A tavimi labai didiuojuosi...
Kodl?
Todl, atsako mama, statydama kavos puodel. Ji skvarbiai iri man akis.
Todl, kad tu viesi ir nuostabi darai, k turjau daryti a.
Pavelgiu mam nesuprasdama, kur link ji suka.
Aleksandra, tu gyveni. Tiesiog gyveni visakrauj gyvenim. Matai pasaul. A
irgi biau to norjusi.
K turi galvoje, mama?
X., a myliu tavo tv ir dievinu savo vaikus. Jus visus tris, net ir Donatan.
Taiau...
Dar nebuvau maiusi mamos tokios. Besigrumianios su skausminga vidine
tiesa. Ji iri sublikusi ne laiku usisakyto kapuino put, paskui mane.
inai, Aleks, a neturjau jaunysts. Nma neturjau. Tai labai lidna.
Kaip tai suprasti?
Neinaudojau jos, o paskui buvo per vlu. Nekartok mano klaidos.
Metas atsisveikinti. Mama atsistoja, traukinys jau laukia. Padedu neti
lagaminus, o ji persisveria pro lang ir atsisveikindama moja. Traukiniui
pajudjus, mamos akyse sublizga aaros, ji be garso itaria: a tave myliu. A
irgi jai moju, kol traukinys dingsta i aki. Vos nepratrkstu raudoti.
Didis lidesys mane grauia vis dien. Jauiuosi kaip viena i nuvytusi ir
apdulkjusi Partenops palmi. Desika tik vilgioja mane, bet nieko nesako.
Tai jau vyksta. itaip ir atsitiko. A neturjau jaunysts. Nekartok mano

klaidos.
Noriu painti gyvenim. Esu jauna. Esu ia ir dabar. Niekada daugiau
neatsidursiu Neapolyje bdama dvideimt dvej.
Vlyv kitos dienos popiet iumpu telefon. Vl padedu. Paskui pakiu po
pagalve. Galiausiai isitraukiu, skambinu ir nekantriai skaiiuoju sekundes.
Kakas atsiliepia:
Klausau?
Buona sera. Ar...
Klausau?
Ar galiu pasikalbti su Marku? Su ponu Roskeriku?
Praom prisistatyti.
Aleksandra. Kitaip X. Pasakykit jam, kad skambina X.
Neilgai trukus Markas atsiliepia:
Sveika. ia tu, X.?
O Dieve, tasai balsas. Tasai akcentas. Troktu j pabuiuoti telefonu. Noriu
isiverkti jam ant peties. Vis apipilti buiniais.
Aleks!
Markai, a... Dieve... A... A noriu... A tiesiog noriu atsiprayti... A... A
svarstau, k tu veiki?
Nori mane pamatyti?
Taip ir yra. Atsakau:
Taip.
Ateik Gambrino kavin.
Praom?
Susitinkam ten vakar septint. Pirmiausia mums reikia pasikalbti.
Markas padeda ragel.

Tryliktas skyrius
Gambrino kavinje, kurgi kitur. ia viskas prasidjo, gal ia pat viskas ir
baigsis arba rutuliosis toliau. Nerami sdiu prie staliuko ir stengiuosi
nevilgioti laikrod. Atjau deimia minui anksiau. Gal derjo elgtis
paslaptingai ir vluoti? Gal vertjo pasipuoti? Mviu paprastus dinsus ir vilkiu
kukli palaidinuk. Dvejojau, ar nepasirinkus mini suknels, bet paskui
nusprendiau, kad taip parodysiu pernelyg jo troktanti.
Gal i ties troktu? A jo troktu. Marko ir jo buini. Siurbioju din su
toniku stiprus grimas, kad neprarasiau ryto ir vilgioju aikt.
Nervinuosi. Laukiu. Vis dirsioju laikrod.
Pagaliau Markas ateina. Lygiai septint.
Jis atsisda prie staliuko, o a reikmingai vilgteliu laikrod. Mginu
isklaidyti tamp lengvu panekesiu.
Tu visada toks punktualus?
Taip imok mama, atsako jis. Ji man tiesiog skiepijo prot.
Punktualumas yra karali mandagumas.
Ar nuobod pranaumas?
vilgteljs mane Markas nusikvatoja; kvatojuosi ir a. Tada dingteli, kad
mudu ir vl bendraujame. Paprastai ir lengvai bendraujame toliau. Man reikia
laikytis ios minties, jeigu ryiuosi tam, k nusprendiau.
Taigi, sako Markas liovsis kvatotis. Galjai mane ia pasikviesti tik dl
vienos prieasties.
Taip.
Sutinki bti ventinta?
Gurkteliu dino su toniku.
Taip.
Marko vilgsnis skvarbus. Jis ima mane u rankos. iri baltus pirtus,
susipynusius su rusvais jo pirtais.
Aleks, tu tikrai nusprendei?
Akimirk dvejoju. Nesu visikai tikra. Bet trksta labai nedaug.
Taip, apsisprendiau.
Taigi kitsyk mudu susitiksime Roskeriko rmuose.

K?
Markas staiga atsistoja ir numeta ant stalo pluot eur.
Jaunikis ir nuotaka neturi vienas kito matyti prie vestuves ar Kalifornijoje
laikomasi tokios tradicijos?
Nesuprantu...
Rytoj vidurnakt atvaiuok mano rmus.
Rytoj? Bet, Markai, kas gi ten vyks? K man apsivilkti?
Markas pasilenkia ir
pabuiuoja man rank.
Tada atsitraukia,
atsisveikindamas mosteli ir taria:
Tiks ir ita apranga. Isikviesk taksi. A sumoksiu. Rytoj vidurnakt. Iki
pasimatymo.
Taksi sustoja tiesiai prie tamsiai rud Roskeriko rm sien. Tamsoje Kjajos
gatvs atrodo visikai kitaip jaukios, aidios, tarsi ko lkuriuojanios. Ir drauge
grsmingai tuios. Diaugiuosi, kad Markas pasisil sumokti u taksi; viena
nebiau norjusi eiti net itaip netoli.
Ilipusi i automobilio priekabiai nuvelgiu save.
Pastarsias tris valandas maudiausi, rinkausi drabuius ir grainausi. Be
gailesio isipeiojau antakius, nusiveiiau suskeldjusias lpas, rpestingai
isidiovinau plaukus ir kruopiai nusiskutau tam tikras kno vieteles.
Pasipurkiau paiais geriausiais, ities brangiais kvepalais. Markas patikino, kad
puotis nereikia, tad atvaiavau su dinsais ir palaidinuke, bet pasistengiau kaip
manydama ipuoselti kn ir veid. itaip stropiai ruodamasi stengiausi
nusiraminti prie ventinim.
Bet atsikratyti jaudulio nepavyko. Mintys neramiai skuriuoja. Kas mans
laukia? Ar inakt vyks pirmoji misterija? Ar dl to Markas liep atvykti
vidurnakt? Nejaugi misterijos rengiamos Marko namuose? Jis usimin, kad
misterij kultas praktikuojamas Italijoje, Didiojoje Britanijoje, Pranczijoje.
Tikrai nemanau, kad apeigos atliekamos namuose.
Grazie, grazie mille, isitraukiu i rankins eur, sumoku taksistui.
Pirmiausia jis pasiiri pinigus, paskui mane, o tada didiules Roskeriko
rm duris.
Vidutinio amiaus vyrikis nusiypso ar gailisi mans, ar t nutuokia?
Nuvaiuodamas taksi ukliudo kelias besimtanias tuias picos des ir
dingsta u kampo.

Stypsau prieais duris. I paskutinij mgindama sutramdyti jaudul, dideliu


metaliniu plaktuku pabeldiu duris. Garsus, trikdantis tyl senovinis
dunksteljimas nuaidi per vis gatv. ibint viesoje rmai atrodo senesni. Jie
dvelkia senove, istorija ir nesvetingumu.
Durys atsiveria. Ivystu Marko tarn tas pats vyras atidar duris, man ia
atjus pirm kart.
Buona sera.
Nudiungu pamaiusi pastam veid, bet vyrikis, rodos, vargiai mane
atpasta. Uuot pakviets vidun, jis paduoda penkiasdeimt eur sumokti u
taksi gerokai per daug. Nenoriu imti, bet tarnas nesileidia kalbas. Jis
nesiypso, pasitraukia al ir pakvieia mane vidun. Elgiasi altai ir santriai.
Kas ia dedasi?
Perengiu em medin slenkst ir atsiduriu vestibiulyje, ia prikabinta
vilgani rytietik ginkl. Samuraj? Kin? Toliau mnulio viesoje
sidabrinmis iurklmis trykta fontanas. Rmuose tvyro dievikas lelij, roi
ir atogr ied kvapas.
Praom ia, sako tarnas.
Mudu ingsniuojame ilgais tyliais koridoriais. Viepatauja tokia tyla, kad mane
uplsta trokimas bgti; nekeniu tylos. Tokia stoja mike, grobuoniui tykant
aukos.
Liaukis, X.
Kur mes einame?
Mano klausimas beprasmis, nma nesitikiu igirsti atsakymo. Klausiu tik tam,
kad nutraukiau tyl. Tarnas ities nieko neatsako, tik ingsniuoja toliau.
Tada mane nugsdina kakoks triukmas. Stabteliu, irdama kvapni
tams. Taip. Tolumoje, rodos, girdti kikenant. U keli dur pasigirsta moters
kikenimas, bet greitai nutyla.
Kas ia? Ar kas nors stebi mane i viraus? Koridoriuose tvyro prieblanda,
juos apvieia tik blanki vaki viesa. vaks statytos nuostabias senovines
paauksuoto medio ir kritolo vakides.
Man, bsimai istorikei, tai atrodo spdinga. Rmai turjo bti itaip apviesti
XVIIXVIII amiuje, kai buvo pastatyti. Tok apvietim gali atkurti arba
stebuklingai ilaikyti mogus, turintis ger skon. Tikriausiai atsieina krvas
pinig.

Neabejoju, kad tai sumanyta Marko. Vilkintis tokius elegantikus kostiumus


vyras turi inoti, kaip ilaikyti rm autentikum.
Istoriniu poiriu pritariu Marko skoniui, bet man, vieniai merginai, gerokai
neramu. Tegu jas galas, tas vakides. Trksta neono lemp, plieskianios
viesos, isklaidanios visus elius. Kad negsdint i tamsi kamp sklindantis
kikenimas.
Atjome, ramiai sako tarnas.
Prieiname paprastas pilkai daytas duris. Tarnas nuspaudia dramblio kaulo
spalvos dur ranken ir mosteli eiti vidun.
O Viepatie! nevalingai aikteliu.
Kitaip nei durys, kambarys rengtas nuostabiai. J velniai apvieia vaks,
statytos stiklines ir kaltins geleies vakides. Patalpa ipuota Pompjos
stiliumi, freskose pavaizduoti ilgauodegiai paukiai ir piestu stovinti antilop,
apsupta isidaiusi jaun romni. Jos oka nuogos erotikai ir kartu
apsimestinai kukliai. Freskas rmina rykiai raudoni vynuogienojai, apkib
vynuogmis.
Nusimesk drabuius ir apsivilk itai, sako tarnas. Jis paduoda man velnaus
ilko sukni, lengv kaip pkas.
Bet...
Visus drabuius. Persirengusi eik pro ias duris.
Tarnas parodo antras duris raudonomis Pompjos stiliaus freskomis
itapytame kambaryje. Jos panaios romnikas pietines duris, nors i ties
yra tikros: elegantikas trompe loeil.
Ir prisimink, abejingai priduria tarnas, jei norsi visk nutraukti, itark:
Morfjas.
K?
Jeigu pasijusi blogai, turi garsiai itarti od Morfjas. Jeigu negalsi kalbti,
triskart suplok delnais.
Kelio atgal nebra. Tarnas udaro pirmsias duris ir palieka mane vien. I
kakur sklinda muzikos garsai. Ji nuostabi: choras gieda velni senovin
giesm, ji gyva, raminanti ir jaudinanti, tarsi giedama per miias.
Giesm suskamba paiu laiku. Kas bloga gali nutikti pasaulyje, jei jame sklinda
tokia muzika?
Tiesiog nusivilk drabuius, X. Ir tiek. Reikia tiesiog nusirengti.

Blykiojanioje vaki viesoje nusivelku palaidinuk, nusiaunu sportukus,


nusimaunu baltas kojinaites ir atsisagstau dinsus. Ltai nusirengiu, kaip buvo
liepta. Visi mano drabuiai pigs ir paprasti, brangios tik kelnaits. Kodl itaip
apsirengiau? Gal tiesiog inojau, kad greitai reiks nusivilkti, tai ir neisipusiau.
O dabar esu nuoga.
ilkin suknel, sukirpta kaip tunika, nesveria n imto gram. Lengvutlait.
Trumpai groiuosi dailiu pasiuvimu, paskui apsivelku, ir drabuis aristokratikai
nuslysta man iki keli. Tikras ilkas; tokio velnaus ir brangaus apdaro dar
niekad nesu dvjusi.
Paslaptingoje vaki viesoje matau, kad suknel oranin kaip ugnis, beveik
raudona. Ir visikai permatoma. Puikiai matyti vaku depiliuota mano gakta.
Negaliu taip atrodyti. Tiesiog negaliu. Susidrovjusi vl usimaunu juodas
nriniuotas kelnaites, usimerkiu ir skaiiuoju iki septyni.
Nusiramink, X, nusiramink.
Man idista burna, nuo jaudulio sudrksta delnai. Basa stoviu ant iblizginto
parketo. Atidarau netikras duris raudonai itapytoje sienoje.
Ir engiu vidun.
U slenksio akis tvyksteli keista mirguliuojanti, rykiai spindinti viesa.
Kelias akimirkas nieko nesuvokiu. Paskui suprantu patekusi porceliano
kambar.
Domdamasi Neapolio istorija skaiiau apie tokius. Porceliano kambarius
sirengdavo kilmingieji miesto klestjimo laikais. Tokie kambariai atrod labai
nepraktiki, labai sunkiai valomi, bet svaiginamai gras.
Balto porceliano sienos ir lubos dekoruotos laukiniais narcizais ir
besiraitaniomis mlynomis jrinmis gyvatmis. Visos ios puomenos irgi
pagamintos i porceliano. Kambar apvieia sidabro ir medio vakids. Jas
laiko keturi tarnai gyvi.
Dar kart apsivalgau. Keturiuose kampuose stovi gras jauni vyrai su
uniformomis tikriausiai vilki Roskerik eimos livrjas. mane jie n nedirsteli,
iri prieais save. Jaunuoliai laiko vakides, tik jos ir apvieia kambar.
Kambario viduryje stovi didel medin kd, atgrta atkalte duris. Rodos,
atkeliavusi i vidurami, paninti an laik karaliaus sost. I nematom
garsiakalbi sklinda choralas: jaudinantis, ikilnus, paslaptingas.
X., ateik ia.

Igirstu Marko bals. Jis sdi kdje.


Apsidiaugiu, kad mviu kelnaites. Antraip su ia permatoma suknia biau
visikai nuoga. Basa, nuoga ir drovi kaip tos moterys Paslapi vilos freskose.
Nuo vsaus porceliano kambario oro ima dilgioti krt speneliai. Lytikai
susijaudinu. Noriau, kad taip nebt. Bet yra.
Prieinu prie kds ir pavelgiu eli gaubiam Mark; vos iriu veid,
matau vien kiln profil.
Neirk mane.
Tai k man daryti?
Pasilenk.
K?
Persilenk man per kel. Pirmoji misterija yra vieas nuolankumas.
Pliauktelsiu tau per upakal savo tarn akivaizdoje.
Vos neprunkteliu, bet padtis per daug rimta. Ir bent kiek atgrasi. Jis ketina
man pliauktelti? Matant tarnams?
Ne.
Tu gali ieiti arba paklusti.
Markai...
Turi kreiptis mane celenza. Tik itaip reiks kreiptis mane per misterijas.
Markai.
is odis reikia ekscelencija. Bet italikai c tariama kaip cello. Taigi
vadinsi mane celenza arba seru. Jei nesutinki, gali ieiti. Tada daugiau
nebesimatysim.
Mano savigarba skatina ieiti. Feminizmo dvasia kuda, kad tuoj pat ieiiau,
gal net sksiau Mark policijai. Vis dlto... Vis dlto jauiu nor, kad jis man
pliauktelt. Negi tai a? Gal itaip veikia muzika, vaki viesa ir pasakikas
porceliano kambarys? O gal tiesiog jo geidiu, todl su viskuo sutiksiu?
Mintys dgzte dzgia. Noriau, kad u mane nusprst kas kitas. Jauiu
poreik paklusti ir visa tai itverti.
Celenza, sakau negaldama patikti savo ausimis, pliauktelk man.
Mano knas sitemps. Prieinu ariau ir atsigulu jam ant keli, veidu emyn.
Mano nuogos pdos pakimba ore, turiu viena ranka atsiremti grindis, kad
neprarasiau pusiausvyros. Jauiu tarn vilgsnius, bet neimu galv. Esu
susijaudinusi ir sykiu sutrikusi. Piktinuosi, bet mano intymioji vietel sudrkusi.

Markas velniai pakelia plonytlaiio ilko suknel ir klausia:


Kas ia dabar, Aleksandra?
Celenza...
Kodl nenusimovei kelnaii?
Tiesiog... Tiesiog...
Markas nelaukia tolesni aikinim. Ima smaukti mano geriausias Victorias
Secret kelnaites. Juodas, nriniuotas. Nevalingai itiesiu rank, nordama
sulaikyti. Anie vyrai tikrai spokso mane, itaip neturt bti, bet Markas
stipriai suspaudia man rie.
Turi paklusti, X.
Noriu j sustabdyti. Nenoriu jo sustabdyti. A jo geidiu.
I gdos usimerkiu, bet neinia kodl jaudinuosi ir nuleidiu rank.
Celenza.
Jis gauna mano sutikim. Ltai ir atsargiai nusmaukia kelnaites per blauzdas,
kulknis, paskui meta kakok krep gerai neiriu, mat guliu jam ant keli.
altas oras glosto nuog upakal. Dabar tai vyks. Jis man pliauktels. Matant
itiems nepastamiems vyrams. Savo tarnams. Velnionikai suglumstu. Bet
trokimas yra stipresnis. Nagi, padaryk tai. Padaryk.
Markas padaro. Persmelkia gda ir skausmas, Markas pliaukteli man per
upakal. Mano sdmenys suvirpa.
Skaiiuok.
K? K jis turi galvoje? Pralemenu:
Celenza...
Turi skaiiuoti kiekvien pliaukteljim. Italikai.
Stoja tyla. Markas krypteli kair ir kak daro. Paskui suprantu, kad geria
raudonj vyn. i pertrauka, be abejons, yra mano nuolankumo imginimas,
ventinimo ritualo dalis. Ji irgi keistai jaudinanti. Imu nekantrauti, nes laukiu
malonumo, ten, apaioje, bado tarsi adatlmis. Troktu daugiau. Dar daugiau.
Troktu vl pajusti malonj perjim. Liaukis, nesiliauk. Liaukis, bet nesiliauk.
Markas vl man pliaukteli, kart stipriau. Guliu nuoga subine, o jis mane
pliekia. Vyrai stebi. A garsiai skaiiuoju:
Uno.
Pliaukt.
Due.

Pliaukt.
Prasksk kojas.
Spyriojuosi, kiek galiu, bet tvirta Marko ranka atsiduria man tarp laun ir
priveria jas prasksti. O gal noriu, kad jis tai daryt? Mano tarpkojis vis labiau
drksta.
Markas vl pliaukteli.
Tre.
Jis nesiliauja, o a kvpuoju vis giliau, paskui aikteliu apimta gdos ir gdingo
pasitenkinimo. Nesuvokiu, i kur kyla is aikteljimas, i kur tasai trikdantis
trokimas, bet jis ri kaip deimantas, vaki viesoje atsimua nuo porceliano
sien, yra roinis, raudonas ir pasakikas. Troktu bti pliekiama smarkiau.
Paeminimas toks malonus.
Celenza!
K, X.?
Muk mane stipriau. Praau muti, sere.
Markas taip ir daro. kart kaip reikiant suskausta nuostabu. Uplsta
palaima, kone kylu dausas. Devyni, deimt, vienuolika.
Pliaukt.
Rodos, girdiu ovacijas savo nuogumui, esu laukin ir troktu visikai
apsinuoginti. Tuoj pasieksiu priblokiant ir netikt orgazm.
Pompjoje tu nuo mans pabgai.
PLIAUKT.
Nedarei to, k liepiau.
PLIAUKT.
Kankinama geismo suvaitoju.
Atsipraau, celenza, pliek smarkiau.
Pliaukt.
Ak, jo ranka lieia nuog mano subin. Noriu, kad tai trukt aminai. Man
nerpi tarn vilgsniai. Troktu, kad jie irt. Kania tokia saldi, velni, tokia
erotikai nepadori ir diugiai jaudinanti. Kaip galima patirti visus iuos jausmus
tuo pat metu? Jauiu, kaip Marko ranka velniai lieia man varput paskui jis
vl man pliaukteli tada vl glamonja varput ir pliauki, pliauki, pliauki.
Paskutinis smgis skaudiausias. Prikandu lp. Bet negaliu susitvardyti.
Aikioju i malonumo.

Taip, taip, TAIP.


PLIAUKTELK MAN.
Marko pirtai velniai ir sykiu stipriai spsioja man varput, paskui jo ranka
pliekia upakal; pagalvoju apie stebinius mane tarnus. Mane, Aleks Bekmen,
smarkiai ir skaudiai pliekiam jo, Marko Roskeriko. Jis mua mane vis stipriau
ir stipriau, iebia tris, keturis ar penkis kartus. Tarsi nuspaudus autuvo
gaiduk, trenkia kitoks, dar nepatirtas orgazmas. Lyg sidabrini roi krioklys,
platinini doleri srautas, didingas virpantis palengvjimas.
O Dieve... O Dieve... Ak... Ak...
X!
Ai, celenza, sumurmu ir pravokiu: Grazie.

Keturioliktas skyrius
Guliu Markui ant keli pusnuog ir pasitenkinusi. Jis duoda nurodymus italikai,
kart sunkiai suprantamu Neapolio dialektu; tarnai pastato vakides ant stal ir
ieina. Apviestame mirguliuojani vaki, ipuotame porcelianiniais narcizais
ir besiraitaniomis jr gyvatmis kambaryje liekame tik mudu.
Basa iaip ne taip atsistoju ir atsiremiu Markui pet, kad nepargriiau.
Dreba keliai. Jis paima mane ant rank ir vilkini permatoma suknele nunea
kambario gal. Koja atidaro duris ir nugabena prieblandoje skendint
miegamj.
Esu apdujusi ir pasisotinusi tuo keistu orgazmu; padedu galv jam ant peties ir
buiuoju kakl, kvepiu jo kno kvapo, kvepiu Marko. Jis atsargiai paguldo mane
ant plaios lovos. Guliu laiminga, apkvaiusi ir usisvajojusi, pusiau snaudiu. Bet
vis dar esu susijaudinusi.
Paskui Markas nuvelka sukni ir ima mane glamonti.
Pirmiausia ltai, bet tvirtai praskeia launis. Visikai kitaip, nei porceliano
kambaryje: rpestingai, labai velniai ir atsargiai. Apima raminantis ir
gluminantis diugesys. Glamau paklodes, o jis nuslysta mano knu ir ima laiyti
ten, kur jautriausia, mano lizdel. Celenza, celenza.
Ekscelencija.
Markas mane glamonja kelet minui, imoningai laio varput, velniai
krimsioja launis, vl laio. Vos pabosta viena, tuoj pat pereina prie kita: jis
telepatikai jauia mano lytinio jaudulio atmainas. Laio ir krimsioja, krimsioja
ir laio. Jo glamonjama tiesiog leipstu, spoksau tams, aikioju, dsauju ir vis
prisimenu pliaukjimus.
Tai buvo labai erotika. Bet kodl? K jis man padar? Kaip galjau tuo
mgautis? Manoji feminizmo dvasia maitauja, bet geiduliai ima vir, kol
isilaisvina. Visikai isilaisvina.
Markai...
Esu arti orgazmo, labai arti, bet noriu j pabuiuoti t gra inakt mane
pliekus vyr.
Markai...
Jis atitraukia veid nuo mano tarpkojo ir slysta auktyn, tada kartai ir ilgai

mane buiuoja. Paskui liaujasi ir kia nykt man burn. Paiulpiu ir staiga
stiprokai kandu u tai, kad mane mu. Nenutuokiu, kodl taip darau.
Oi! sako jis ir nusiypso.
Prasiioju ir tariu:
Roskerikai, tu unsnukis.
Brangioji, tu buvai nuostabi, koks graus tavo baltas upakaliukas.
Markai!
Ties sakant, dabar iek tiek rausteljs.
Bet jie visi mat.
Markas vl nusiypso. Jam i burnos dvelkteli vynu. Mudviej knai susipyn.
Jis pabuiuoja mane nos ir klausia:
Juk tau tai patiko, tiesa? Tamsiai mlynos akys visai priartjusios prie
manj, mudu irime vienas kitam akis, gal net vienas kito siel. Negi
nepatiko? Tu digavai. Bloga mergait.
Meluoti negaliu. Nevalioju net papurtyti galvos. Tik noriu pajusti j savyje.
Troktu dar vieno saldaus orgazmo. Tokio gardaus kaip kumpio suktinukai
Gambrino kavinje. Tie orgazmai adina apetit.
Paimk mane.
Si, si, bella donna.
Markas vl nuslenka emyn ir praskeia man launis; kelias akimirkas
imaniai darbuojasi lieuviu, kol patiriu orgazm. Tikr orgazm. Per kelias
akimirkas. odiais ito nenusakysi. Gaudau or, surieiu koj pirtus, prisimenu
pliekim nuo to orgazmas dar sustiprja. Koks palengvjimas, ak, koks
palengvjimas.
Kas man darosi? Dulkindamasi su buvusiais savo vaikinais daniausiai
nepatirdavau orgazmo, o dabar tai visikai paprasta. Tereikia gudimo, kaip
vaiuoti dviraiu ar rodyti fokusus. Daryti tik tai, bti tik ia, tik itaip, ir tiek?
Aaak...
X., kokia tu kvail. Ir anksiau taip galjo bti. Tau trko graaus, patyrusio,
italiko ir angliko kraujo turinio milijardieriaus aristokrato, bet vaistinje
tokio nenusipirksi.
Esu visikai isekusi.
Labanakt... Labanakt.
Markas pakteli man nosies galiuk.
Piccolina.

Grimztu mieg plaioje baltoje Marko lovoje. Tebeskamba muzika, taurus


choralas. Dabar jis mane liliuoja kaip lopin. Umiegu greitai ir giliai. Dar
msteli kelios mintys. Jos malonios. Pirmkart gyvenime miegosiu Marko
Roskeriko lovoje. Didiul prabanga, vsios varios paklods ir neapsakomas
pasitenkinimas.
Pabudusi ivystu ryki, bet neilpinani sauls vies. Markas miega greta
degs, graus, susitariusiais plaukais. Sauls spindulys apvieia rudus pet.
Ant jo pamatau nedidel rand: keist, neryk, vingiuot, tarsi palikt peilio
amen.
galv kyriai ima skverbtis prajusios nakties prisiminimai. Stengiuosi
numalinti vl prasidedani vidin kov tarp kalts ir pasitenkinimo. Nejaugi a
tikrai leidausi Marko pliekiama tarn akivaizdoje? Kaip, po galais, itai galjo
nutikti?
Ir vis dlto tai buvo be galo jaudinama, neisiginsi.
Vieai reikiamas nuolankumas. Ar tai ities pirmoji misterija?
Jei taip, ji pavyko: a isilaisvinau. Regis, atsikraiau drovumo, psichologins
tampos ir kompleks. Buvau nuoga ir labai geidulinga, nuolanki kit
akivaizdoje? Kas man darbo.
Markas miega. Pasitrinu akis, plaiai nusiiovauju ir apvelgiu kambar. Pirm
kart pamatau j dienos viesoje.
Kambarys ne toks, kok sivaizdavau. N pati neinau, ko tikjausi: lovos su
baldakimu, paauksuot Liudviko XIV laik krsl lito kojomis? Ties sakant,
Marko miegamasis yra visai iuolaikikas.
Plati ir ema tamsaus medio lova. Blykios gelsvai pilkos sienos, didiuliai
langai su pusiau privertomis langinmis; tikriausiai nauji, usakyti Marko.
Abstrakti stiklin skulptra ant kruopiai nupoliruoto medinio stalo. spdingas
minimalizmas.
Ant grind mtosi keletas kaklaraii. Rodos, itaip norima sukurti netvarkos
iliuzij. iuolaikiniai kilimai, imarginti spalvotais staiakampiais, tikriausiai
atsiveti i Londono.
Godiai ryju visa tai akimis. Tolimajame kambario kampe stovi dvi Barselonos
stiliaus kds. Gal ne itin gerai imanau barok ir renesans, bet iuolaikinis
menas ir dizainas man ne pirmiena. Tai tikri Barselonos stiliaus baldai, sukurti

Miso van der Rojs.


Prie kitos sienos liejasi didel spinta, pilna nuiurusi knyg apiplyusiomis
nugarlmis. Man vir galvos kabo dvi nemaos graiai rmintos nuotraukos.
Ar tai Gurskis? Andrjas Gurskis? Viskas ia apgalvota, asmenika, modernu ir
labai patogu. Gali miegoti itisus metus, nebent btum paadintas Vogue
Interiors urnalist, atjusi apsivalgyti.
Tik XVIII amiaus portretas ant galins sienos, vaizduojantis nuostabiai grai
moter plaia ir pramatnia mlyna suknele, primena, kad esi Burbon
palikuoni rmuose, senoviniame pastate. Portreto autorius, ko gero, priklauso
angl mokyklai. Gal tai Geinsboras; po velni, tikriausiai Geinsboras!
Splioju, ar toji moteris yra Marko proproprosenel. Galbt. Ji nuostabiai
grai ir iek tiek lidna. Atsidrusi tamsiame kambaryje, ant stalo guli mogaus
kaukol. Ar itai simbolizuoja mirt? Suknels ikirpt labai gili, lpos rykiai
raudonos. Ar itaip vaizduojamas geidulingumas? Ant grind guli botagas. Ar tai
reikia nuplakim?
Gal ji pirmoji i Roskerik buvo ventinta per misterijas?
Mane kankina smalsumas. Atsikeliu drovdamasi savo nuogumo ir pereinu per
kambar dairausi vonios. ia? O gal ten?
ia esama dviej voni?
Viena tamsesn, skirta vyrui: aplink pridliota skutimosi losjon, skustuv,
veidrodli, skutimosi teptuk i barsuko plauk. Atidariusi tamsaus medio
spintel ivystu fechtuotojo kaukes ir dvi pagas. Taigi Markas treniruojasi.
Fechtuojasi. Dalyvauja dvikovose. vaistosi paga.
Ieinu ir susirandu kit voni.
Moterims skirta vonia atrodo esanti didesn u mano but.
Nuo kablio ant dur nusikabinu chalat ir apsivelku. valgausi, jausdama
ioki toki kalt. Splioju, kiek mergin ia viejo.
Didiulje vonioje galtum imaudyti av. Vonios ranga tviska vara, miliniki
veidrodiai gerai apviesti. Apiriu spinteles. Pamatau naujo muilo i
Florencijos ir minktutlaiius rankluosius. Kaip penki vaigdui viebuio
vonios kambaryje, tik kur kas graiau.
Gal Markas man leist ia apsigyventi? Bt aunu. Galiau atsineti
sumutini.
Palendu po plaia duo srove. Sugraibau nauj dant epetl, isivalau dantis,
kiek padiovinu plaukus ir vl sisupu chalat. Vis dar jauiuosi iek tiek

nesmagiai kaip viebutyje, u kur nesumokjau. Tada grtu miegamj.


Markas jau pabuds, stovi su chalatu. Nusiypso, prieina prie mans, suleidia
pirtus tebedrgnus plaukus ir kartai pabuiuoja. Paskui atlyja.
Labas rytas, X.
Padvejojusi tariu:
Buon giorno, Markai.
Mudu buiuojams. Vl buiuojams. Tris kartus. Jis dvelkia muilu, ampnu
ir savimi. Mane apima geismas. kaistu ir imu tirpte tirpti. Noriu, kad mane
lytelt.
X., bk atsargi. Bk atsargi.
Tada pamatau atnetus pusryius. Jie padti ant lovos du vilgantys
padklai. Viskas taip, kaip sivaizdavau. Sidabriniai granai su raudonj
greipfrut sultimis, sidabriniai kavinukai su juoda kaip degutas kava, sidabriniai
sotliai su nuostabia grietinle. Lktse prikrauta raguoli, pyragli,
bandeli su razinomis ir vairi vaisi: mang, baltj persik ir isirpusi
emuogi.
Dieve, kokia a alkana, nejuiomis isprsta.
Mudu abu sdime ant lovos, atskirti padklais su valgiu.
Tikrai?
Taip. Atsipraau, ar tai blogai?
Bet... Markas atsidsta. Tu tik guljai man ant keli, nieko daugiau
nedarei. Jis abejingai dirsteli mane. Rodos, nesudeginai daug kalorij.
Panairuoju j. K Markas ia taukia? Per vlai suvokiu, kad poktauja.
Sviediu j gabal raguolio. Markas kvatojasi ir cakteli lieuviu.
X., juk vis darb padariau a.
Markai!
Man gelia dein rank. Gal vertt kreiptis osteopat?
Jis vl nusikvatoja. Juokas nuoirdus ir ukreiamas atneantis didel
palengvjim. Mano nerimas atslgsta. Kvatojuosi kartu su juo, paskui nuropoju
per lov ir parveriu j ant pagalvi. Usiropiu ant viraus ir apergiu. Paskui
atsisdu ant krtins. Juokdamasi pasilenkiu, pabuiuoju, jis kilsteli ir buiuoja
mane. Tada sakau:
Lordai Roskerikai, tu visai silpnas.
K?

Vadini tai pliaukteljimu? Vos pajutau.


Nejaugi?
Tikrai, atsakau. Regis, vienu metu vos neumigau.
Markas nusiypso ir kilsteli, bet a nuo jo nenulipu. Pajuntu standjant jo
varp. Markas geidulingai iri mane mlynomis akimis, paskui sako:
Panele Bekmen, parodyk man savo krtis.
Ne.
Per favore, signorina. Pasigailk nusieminusio milijardieriaus.
Atleisk, noriu papusryiauti. Tada eisiu dirbti.
Tikrai?
Tikrai, atsakau. Ne visi mons gali sdti Barselonos stiliaus kdse ir
vilkti Gieves bei Hawkes kostiumus.
Markas susidomjs iri mane.
A pamalonintas.
Kodl?
Anksiau niekas nebuvo pastebjs t kdi.
Tai originalai, tiesa?
Taip, atsako jis. sigijau aukcione prie ketverius metus. A niekada...
nuo to laiko, kai mir mona... Nepasitaik n vienos moters, kuri k nors
suprast. Nei mano gyvenimo, nei pomgi, nieko. Markas elmikai ypsosi,
beveik kaip berniktis, bet balse justi lidesio gaidel.
A alkana, sakau, nors esu iek tiek kaitusi. Nusiropiu nuo Marko ir
kimbu pusryius.
Jis igeria sultis ir kav, tikrina telefono inutes. Laiminga doroju valgius,
usigerdama kava, usigardiuoju emuogmis ir saldiu raguoliu. I ties esu
ibadjusi. Kas galjo pamanyti, kad pliaukteljimas per upakal sukelia tok
apetit? Ir be galo jaudina?
Taigi, Markai, klausiu, nurijusi didel ksn minktutlio raguolio. Pasakyk
man, ar tai buvo pirmoji misterija?
Taip, atsako jis, ddamas ant lovos mobilj. Pirmoji ir pati lengviausia.
K ja siekiama rodyti? Taip ir nesuvokiau. Turiu galvoje... Mano veidas
irausta. Markai, tai buvo erotika. Suprask mane. Netikta, bet erotika. Itin
erotika.
A suprantu.

Bet vis tiek nesuvokiu, kam reikia t tarn...


Misterijos yra vieos ir paprastai neatsiejamos nuo sekso. Kad btum
priimta, turi parodyti nuolankum. Tau pavyko.
Pavyko?
Kaipgi. Aukiausias paymys. Deimt bal.
Bet mano upakalis buvo nuogas!
Jis tobulas. Tu tikra Venera Kalipiga.
Dbteliu Mark.
Kokia Venera?
Venera Kalipiga, deiv nuostabiu upakaliu. Keriniais sdmenimis.
Ar tai graik deiv?
Taip, ir tu esi jos siknijimas.
Jis siekia mane apkabinti. Sukikenu, paoku ir itrkstu i glbio.
Markai, man reikia apsirengti ir eiti dirbti, studijuoti. Kur mano drabuiai?
ypsodamasis puse lp jis atsidsta.
Ana toje drabuinje. vars ir ilyginti.
inoma. Kodl gi negalt bti vars ir ilyginti? Markui dirba apie ei
imtai moni. Tikriausiai jis turi daugyb tarn, pasirengusi siti naujas sagas
senus markinius, darbuotis per nakt.
Atidariusi drabuins duris randu savo dinsus, sportukus ir baltas kojinaites,
taip pat juodus nriniuotus Victorias Secret apatinius. Drabuiai suvynioti
plon minkt popieri. Pirmiau maniau, kad juodos nriniuotos kelnaits yra
pramatnios ir erotikos. Dabar iriu jas kaip lamt, paprasiausi
skudur. Bet man n motais. Jauiuosi gerai, kone digauju. Esu isilaisvinusi.
Aleksandra Bekmen, Naujojo Hampyro mergel, elgsi labai blogai. Man tai
patinka.
Apsirengusi atsigriu. Markas irgi beveik apsirengs: mvi dinsus, vilki
varius baltus markinius aristokratikai atlenkta apykakle. Rytuosi paklausti:
Markai, kas bus toliau?
Jis susisega rankogalius sidabrinmis ssagomis ir iri tiesiai man akis.
Antroji misterija vyks po dviej savaii.
A spygteliu.
Kas per j nutiks? Ar plieksi mane stadione? O gal nuogi oksime
tiesioginiame eteryje?

Markas nebesiypso.
X., turtum suprasti. Antroji misterija yra... Jo veidas sugrietja. Tai
didesnis ikis. Tik per j viskas i ties prasideda.
Paskui jo graiame veide mkteli pyktis. Lidnas, bet grsmingas. Mano
irdis ima dauytis i nerimo ir sutrikimo. Siel uplsta bejgikumas ir kvailas
trokimas. Jauiuosi isigandusi ir simyljusi.

Penkioliktas skyrius
Dabar suvokiu, kad tai ciklas. Ar koks nors ranuotas XVIII amiaus okis
pavyzdiui, kotiljonas ar spdingas menuetas. okjai vyras ir moteris
engia vienas prie kito, paskui atsitraukia, tada vl ingteli artyn ir vl
atsitraukia. Bet kaskart jie suartja vis labiau, kol galiausiai susilieja. Aminai?
Guliu savo kambaryje apsivilkusi, bet basa, spoksau, kaip sauls spinduliai
aidia ant buto lub ir skaitinju netvarkingai imtytas knygas. Manding, kaip
okja iuo metu esu atitolusi. Todl, kad gilinuosi Camorra itakas ir
Ndrangheta kilm.
Prisiveriu skaityti, nes turiu nepamirti, ko atvykau Neapol. Nors ir kaip
biau uvaldyta savo romano savo ryio savo aistros savo svaiginanio
kvailumo ar nebeinia ko su Marku. Darbui rayti pasimiau akademini
atostog. Jeigu j umesiu, dl to grauolio visikai pamesiu galv.
Be to, a domiuosi mafijos istorija ir istorija kaip tokia.
Taiau skaitydama negaliu atsikratyti kyri mini apie Mark. Atsivertusi
paymt puslap susiraukiu ir treikart ryt skaitau vien pasibraukt
pastraip.
Garduna slapta nusikalstama organizacija, susibrusi vlyvaisiais
viduramiais Ispanijoje. I pradi tai buvo nedidel kalini gauja, paskui
ji labai iaugo. Usim plimu, vaik grobimu, padegimais, u pinigus
udydavo mones. Manoma, kad privalomi organizacijos statai buvo
patvirtinti Tolede 1420 metais; pasak kai kuri istorik, slaptas
nusikalstamas susivienijimas ilgainiui virto Neapolio Camorra tais laikais,
kai Piet Italijoje viepatavo ispanai.
Akys ukliva u kitos pastraipos:
Tok spjim patvirtina Kalabrijos liaudies daina. Joje pasakojama apie tris
Garduna brolius, tris ispan riterius. Jie XVII amiuje pabgo i Ispanijos,
nes iauriai nuud vyr, suvediojus j seser. Trys broliai atplauk
Favinjanos sal netoli Sicilijos. Pirmj, Karkanjoz, globojo ventasis

Mykolas. Riteris patrauk Kalabrij ir kr Ndrangheta. Antrasis, Osas,


buvo itikimas ventajam Jurgiui. Jis nukako Sicilij ir tapo mafijos tvu.
Treias, Mastrozas, garbino Mergel Marij. Jis nukeliavo Neapol ir
kr Camorra.
Liaujuosi skaiiusi ir klausausi neramaus irdies plakimo.
Markas Roskerikas.
Lordas Markas Roskerikas.
Markas Deimsas Antonis Ksavj Mastrozas di Andelas Roskerikas.
Man darosi baisoka. Ar tai sutapimas? Kodl viena i Marko pavardi sieja j
su Ispanijos Garduna nariu, Camorra krju? Jo eima XVIII ir XIX amiuje
susisaist vedybiniais saitais su Burbonais. Taigi esama ryio ne tik su italais,
bet ir su ispanais, juk Burbonai kil i ios alies.
Spjama, kad Camorra irgi atkeliavo i Ispanijos.
Padedu knyg ir klausausi gatvs triukmo. Kaukia Iskij plukdantis keltas,
Nazario gatvje kaip pal pypioja taksistai.
Imu kit knyg. Apie Neapolio gyvenim. Joje randu savo jau skaityt ir
pasibraukt dvigubu brkniu pastraip.
Guappo (plural: guappi) yra Neapolio dialekto odis, reikiantis udik,
mueik ar pagyrn. iais laikais danai vartojamas Camorra nariui
apibdinti. Guapperia (arba guapparia), tai yra guap kultra, yra
senesn u Camorra, tarp j esama daugybs skirtum.
Kramtau nag ir galvoju.
Narkomanai, mgin mane iprievartauti Ispan kvartale, pavadino Mark
guappo. Tada neatkreipiau tai dmesio, palaikiau tiesiog italiku keiksmu. Gal
ir dabar man tai pernelyg nerpt, jei ne kita pastraipa:
is odis kils i ispanikojo guapo, reikianio drs, elegantik ir idid
vyr, tikriausiai sietino su lotyn vappa. Kit istorik nuomone, is odis
kils i Ispanijos Garduna. Jos nariai ir buvo guapos, jie puikiai kovsi
pagomis, kovojo su udikais ir kitomis nusikaltli gaujomis.
Fechtuotojai. Puiks kovotojai ir fechtuotojai. Skaitau toliau:

Guappo ne visada laikytina Camorra nario sinonimu. Tai unikali Neapolio


regiono istorin figra, isiskirianti dabitikumu ir ididia laikysena.
Guapos skirstomi paprastus ir priklausanius auktesnei klasei pagal tai,
kaip rengiasi. Pirmieji mgsta ekstravagantikus apdarus, antrieji vilki tik
geriausi Neapolio siuvj drabuius.
Ar tai tinka Markui? Taip, galbt ne, kodl ne. Taip? Markas Roskerikas joks
riantis ak dabita ar kvailas, pasipts, kostiumuotas, apsiavs iblizgintais
batais vietos herojus; jis tikras aristokratas, jo apranga skoninga ir nekrintanti
akis, elegantika ir pairti paprasta kaip angl kunigaikio, bent taip
vaizduojuosi. Ties sakant, jis rengiasi kaip angliko ir italiko kraujo turintis
lordas. Juk toks ir yra.
Bet anie narkomanai tikrai pavadino Mark guappo.
Man ima svaigti galva, nebegaliu surikiuoti mini.
Numetu knygas ir atsidstu. Visko tiek daug maja, Ndrangheta,
priesaikos, slapti susirinkimai, ventinimai ir viskas taip glumina, kad teks
palaukti rytdienos.
Desika beldia duris.
X., ar jau atsiklei?
Aha.
Pas tave atjo kakoks mogus.
Nedelsdama sispiriu sandalus ir atidarau duris. Desika susijaudinusi moja,
kad eiiau balkon. Mudvi ilendame ilt sault or.
irk.
Pavelgiame emyn. Prie ms namo stovi nedidukas sidabrins spalvos
sportinis mersedesas. j atsirms rko jaunas graus vyras. Jis vilki puikiai
pasit juod kostium, usidjs juodus sauls akinius. Batai irgi juodi. Vos ne
uniforma.
Apsiriks paspaud mano skambut, sako Desika. Ji vilki balta mini
suknele, kuklia, bet sykiu gundania. Atrodo kartas, k? Tarsi i
Kriktatvio su De Niru. Desika nusikvatoja. Jis vardu Duzep ir dirba
lordui Tobulajam. Dbsau emyn, o Desika tarka kaip usukta: Ko gero,
esu trupuiuk juo susiavjusi.
Duzep? Rodos, jau esu j maiusi...

Tai puiku. iaip ar taip, sak nors pamatyti tave.


Bet...
Ko gero, jis tau priskirtas vairuotoju, brangute.
Bet...
Liaukis su tuo bet. Apaioje laukia tikras kartuoliukas su mersedesu.
Spoksau automobil ir jo vairuotoj. Tada kteliu:
Duzepe!
Jis pakelia galv ir nusiypso. Taip, tikrai j pastu. is vyras pirmas puol
mans gelbti Ispan kvartale.
Duzep ypsosi labai aviai, paskui linksmai, grakiai nusilenkia ir mosteli
automobil tarsi isipudravs tarnas su peruku, kvieiantis lipti arkli
traukiam kariet Austrijos-Vengrijos Imperijoje kokiais nors 1765 metais.
Oho! Sveika, Pelene! idainuoja Desika ir okdama rodo mane ir dang.
Nedelsk, kad automobiliukas nepavirst moligu.
A neaviu kritolini kurpaii.
Desika patempia lp ir dainuoja toliau. A tariu:
Dese, eime emyn drauge. Pairsim, ko jis nori.
Po poros minui ieiname gatv. Duzep vl nusilenkia, nusiypso ir
netiktai prabyla puikia angl kalba:
Sveika, panele Bekmen.
Sveikas.
Duzeps veide vl nuvinta vylinga, kerinti ypsena. Girdiu Desik
panosje murmant grauoliukozauras. Duzep pareikia:
Man liepta jus nuveti, kur tik panorsit. Taip sak lordas Roskerikas.
Apstulbstu.
Kodl?
Taip man sakyta. Jei norit, panele Bekmen, galite vairuoti pati.
Duzep vangina automobilio raktelius.
Bet... iriu brang automobil. Kodl Markas man j skolina?
Automobilis panaus jo paties tamsiai mlyn sportin mersedes, tik
malesnis. Duzepe, negaliu jo vairuoti. Neapolyje itoks judjimas, bijau
apgadinti.
Duzep prieina ir spraudia raktelius man rank.
Panele Bekmen, turbt nesupratote. is automobilis js.

K???
Jis js. Tikrai js. Tai lordo Roskeriko dovana. Duzep pasitraukia, dar
kart mandagiai nusilenkia ir taria: Naudokits juo. Galite vaiuoti Rom ar
net Maskv, kur tik irdis geidia. Paskui smagiai apsisuka ant kulno ir
nuingsniuoja Santa Luijos gatve jros link.
iopioju ir gaudau or kaip i vandens itraukta uvis. Spoksau nuostab
automobil.
Jis mano?
Desika irgi nenuleidia aki nuo io technikos stebuklo. Galiausiai
pralemena:
Sportinis mersedesas? Jis tau padovanojo sportin mersedes???
Taip, taip.
Draug nusivaipo.
Mirtinas eidimas, tai kaip. Padovanojo viso labo mersedes? Ji sukikena.
A irgi.
Nutaisiusi msli iraik sakau:
Turbt turiau siusti ir prikiti jam, kad galjo padovanoti nors bentl.
Ar lombardin su leopardo kailio sdynmis.
Mudvi kvatojams. Paskui rimtai pareikiu:
inoma, tokios dovanos priimti a negaliu.
Desika vl patempia lp.
K? Kodl ne?
Dese, suprask. Tai mersedesas. Taip nedera.
Palkk, X., nesikariuok. Veriau ramiai pagalvok. Kiek patyljusi ji
priduria: Uteks, pagalvojom: liepiu tau pasilikti automobil, kur nors
vaiuosim.
Akimirk dvejoju. Ketinu atsisakyti dovanos: ji per brangi ir mane eidia.
Bet vien kart pasivainti galima. Pasilinksminti dienel. Paskui grinsiu.
Neketinu jo pasilikti.
Tikrai?
Taip, be abejo.
K gi... linkteli Des. Kaip sau nori, turbt gerai darai. Gal patikk
automobil man? Padovanosiu j moter vienuolynui. Prisiekiu.
Bet vien dien pasivainti juk galim.

Desika ikelia or kumius.


Gerai! O kur? svajingai klausia draug. Kur vaiuosim? Amalf ar
Pozitan?
Ne, ten galim susitikti mano mam. Kaip a jai paaikiniau, i kur gavau
sportin mersedes?
Ji linkteli.
Sugalvojau, sako, vaiuojam Kazert, didiuosius rmus.
Ten didiausias pasaulio sodas, tiesa?
Seniai norjau ten nuvaiuoti. Nagi, Pelene, vairuok kaip lit.
lipame vidun. Atsargiai jungiu varikl. Desika imasi palydovins navigacijos,
tuoj pat nurodo kelions tiksl. A sdiu apstulbusi ir iek tiek nerimaudama
spoksau prietais skydel.
Nesu sdjusi prie sportinio automobilio, juolab mersedeso, vairo. Tikrai
niekada neteko vairuoti naujutlaiio sportinio mersedeso beprotikai judriomis,
netvarkingomis Neapolio gatvmis. Jose pilna apdauyt at ir aplamdyt alfa
romeo, lenktyniaujani su iukliavemis, taip ir nesurenkaniomis iukli, ir
grsmingais limuzinais aptemdytais langais.
Vis dlto isuku gatv ir vaiuoju. Nors prie Skampijos vos nepervaiuoju
senuts ir vos nelekiu stiklines Marianizs prekybos centro duris, linksmai
papietavusios mudvi galiausiai pasiekiame Kazertos rmus.
Keista, bet is garsus XVIII amiaus statinys mus iek tiek nuvilia.
Jis vadinamas Italijos Burbon Versaliu, bet tikriausiai kaip ir tikrasis
Versalis yra per didelis. Be galo ilgi didingi marmuriniai laiptai veda
milinikas aidias, nuobodias sales, kupinas melancholijos ir beveik tuias, su
didiuliais langais, atsiverianiais apleistas Kazertos gatves. Rmus supa
siaubingai dideli, myli mylias plytintys sodai, svilinami kartos sauls. Jie
nekelia susiavjimo, o baugina.
Stovime paiurpusios ir apdujusios. Desika ima skaityti kelioni vadov:
Rmuose yra 1200 kambari, tarp j du tuzinai prabangi apartament,
didiul biblioteka ir teatras, suprojektuotas pagal Neapolio San Karlo teatro
pavyzd.
Tkstantis du imtai kambari?
Tkstantis du imtai, pakartoja Desika. Senosios Kazertos gyventojai
perkl miest deimia kilometr ariau rm, kad galt juose dirbti.

Milinikame parke po paviljono priedanga veik ilko manufaktra.


iuose soduose gali paslpti Niujork.
Draug linkteli ir atsidsta. Abidvi suirame ilgiausio tako gale tryktanius
fontanus. Gal jie tokio didumo kaip piramids, i tolo sunku sprsti. Desika
skaito toliau:
Kazertos rmuose ne syk buvo lmuojama. 1999 metais ia buvo kuriamas
pirmasis vaigdi kar epizodas Pavojaus elis. Rmai tapo karaliens
Amidalos buveine Nabu planetoje.
Nabu? Kas galt pamanyti? Mudvi esame Nabu! kvatojuosi, nors jauiuosi
pavargusi. Pakaks, Dese. Vaiuojam namo.
Taip ir padarome. Vakarop mano nuotaika prastja. Pusiaukelje iki Neapolio
dangus ima niauktis, lietaus debesys ukloja kylant mnul, patenkame spst.
Turiu laiko dirstelti pro lang. Nustembu ivydusi miestelio pakratyje
sukrautus lauus, liepsnojanius prie netvarking gyvenviei ir prie apleist
sen fabrik.
Velnias, kas ia dedasi?
Mosteliu liepsnas. Jos pleka, plaikstomos vsaus vakaro vjelio. Desika
linkteli ir nusiiovauja.
Negi anksiau nesi maiusi?
Ne.
Ji pasitrina ivargus veid ir sako:
Tai Camorra darbas. Jos vyrai nelegaliai degina iukles. Nuodingas
gamykl atliekas ir panaiai. Daro tai naktimis aplink vis Neapol. mons it
zon vadina mirties trikampiu.
Tai bent. Kodl?
Nelegaliai ukastos ar sudegintos iukls unuodija vanden, todl ia
daugiausia sergama viu Italijoje. iame trikampyje ypa aktyviai veikia
Camorra.
Pagaliau pajudame ir pravaiuojame dar kelis lauus. Spoksau tonik
liepsn, vjo ir tamsos spektakl.
Labiausiai trikdo, kad is spektaklis savotikai graus. Rykiai raudoni lauai,
mnulio nuviestos palms ir tuti priemiesiai, boluojantys kaip kaulai. Grois ir
blogis susipina viena. Kaip links smurtauti graus vyras.
Kit savait Markas Roskerikas veis mane Kapr.

eioliktas skyrius
Negaliu priimti, Markai.
Kodl ne?
Dovana per brangi, tai sportinis automobilis. Jauiuosi kaip ilaikoma
moteris. Lyg naminis gyvnlis.
Veriau nortum lktuvo?
Dbteliu Mark. Jis juokauja, bet a nesiypsau. Mudu sdime mano
automobilyje, nors i ties tai Marko automobilis. Esame Vomero rajone, ant
kalvos, nuo kurios atsiveria nuostabus vaizdas Neapol. ia aliuoja sodai, ant
aukt sien pilna stebjimo kamer, gatvs varios.
Markai, tu puikiai inai, kad esu tavo. Bet ito jau per daug, vypteljusi
mosteliu prietais skydel, lyg tai bt kokia bjaurastis, nors Itvirkl Aleks,
gldinti giliai irdyje, kartoja: pasilaikyk j, pasilaikyk t prakeikt automobil!
O k pasakytum apie but? Galiau tau nupirkti, sako Markas.
Pavyzdiui, Diego Maradonos apartamentus. Anksiau jis ia danai atvykdavo.
Juk bt malonu, tiesa? Santa Luija yra visai prie pat jros.
Markas poktauja. Bent jau viliuosi.
Man nereikia apartament!
Gerai, tai padovanosiu deimant. Rubin? Visus Kagaro smaragdus?
Liaukis mane erzins, Markai.
Bet man tai patinka, piccolina. Tada surauki nos kaip bloga mergait ir
atrodai...
Verta pliaukteljimo?
Ak, carissima mia, negundyk mans.
Jis spusteli man kel.
Markai!
Jis susiraukia, paskui nusiypso. Nuvelgia mano nuogas kojas, nedengiamas
kuklios trumpos mlynos suknels. Vl patapnoja per kair kel. Ir tyliai
nusijuokia, rodydamas baltus dantis.
Markas vilki viesiai pilk kostium, viesiai mlynus markinius ir ryi
viesiai gelton kaklarait; visi drabuiai ranuoti, viesi spalv. Todl dar
labiau irykja jo ruds veidas, apls smakras ir garbanoti tamss plaukai

juos taip maga suleisti pirtus. iandien etadienis. Noriu grinti Markui
automobil, bet jis primygtinai silo dar kartel pasivainti, tik tada sprsti.
Esu tvirtai nutarusi j grinti. Per t niri kelion Kazert mano rytas
nepriimti dovanos dar labiau sustiprjo. Ivydau daugyb skurdi Camorra
valdom kvartal. Ypa paiurpino kelion atgal pro Neapol juosianius ugnies
iedus, pro mirties trikamp, majai priklausanias nederlingas emes. Lyg
biau ivydusi mafijos pragaro ratus.
Nutariu papasakoti Markui savo spdius, kad nepamanyt, jog tiesiog
aiktijuosi.
Taip ir padarau. Markas sdi keleivio sdynje, a ikloju, kaip drauge su
Dese vaiavome Kazert. Nepaprastai graus jo veidas apsiniaukia, tampa
rstus, galiausiai ikreiptas pykio. Markas italikai ikeikia banditus cornuti.
Sakau jam, kad tas vaizdas man atrod panaus Dants Pragar. Tarsi
vaiuodama biau regjusi jo ratus.
Juk ten raoma apie alt ir liepsnas.
Markas linkteli, nusigria nuo mans ir irdamas pro priekin stikl
padeklamuoja italikai:
Non isperate mai veder lo cielo: i vegno per menarvi a laltra riva, ne le
tenebre etterne, in caldo e n gelo. Jis gteli peiais. Man patinka i giesm:
ionai engs, vilt mesk al. <...> Dangun js nepateksite: keliausit ten, kur
amina naktis, ten, kur kaitra ir altis js laukia.2
Markas dar syk trkteli peiais.
iurpu. Labai iurpu. Puikiausias Camorra valdomos Kampanijos apraymas.
Jis nulenkia galv galbt susigsta. Tada vl atsigria mane ir grte
grdamas altomis mlynomis akimis klausia:
Tu tikrai manai, kad a priklausau Camorra, tiesa?
Sutrinku.
inoma, ne, bet...
Kas bet, X.? Juk todl ir nori grinti automobil. Manai, kad jis nupirktas u
krauju aplaistytus, prievarta igautus pinigus. U nebegyv Skampijos
narkoman pinigus.
Ne, Markai, a tiesiog...
Nori pamatyti, kaip a usidirbu? Ar nori?
Na...

Tai nori ar ne?


dmiai pairiu Markui akis ir nemirksdama sakau:
Taip.
Duok man raktelius. Mano automobilio raktelius, Marko balse girdti
tampa ir pyktis.
I vairuotojo sdyns perlipu keleivio, mudu susikeiiame vietomis. Jis jungia
varikl ir nuvilpia emyn kalva koki imto penkiasdeimties kilometr per
valand greiiu. Gal Markas ir nepriklauso Camorra, bet eismo taisykli nma
nepaiso.
Akimirksniu atsiduriame jo rm kieme. Markas ijungia varikl ir atsainiai
paduoda raktelius tarnui. Kai mersedesas pastatomas viet, Markas ididiai
nuingsniuoja rmus, o a skuodiu jam i paskos.
Tik dabar pamatau, koks jis valdingas veidas apniuks, ingsniai sparts ir
rytingi. Lkte lekiame prabangi ir nuostabi rm koridoriais tarsi per
prekybos centr. Markas staiga sustoja, atplia duris ir pakvieia mane vidun.
Kambaryje tvyro prieblanda, kvepia kedrais ir oda. Ant didiulio plieninio
stalo stovi kompiuteriai. Pilkos sienos beveik plikos, kabo tik kelios iek tiek
erotikos, siurrealistins, keistos, abstrakios tikriausiai Gi Burdeno
nuotraukos. Jos mane trikdo, blako, kol galiausiai atsitokju ir prisimenu, ko ia
atjau.
tai, atariai pareikia Markas. tai kuo a usiimu.
Jis mosteli du itin modernius neiojamuosius kompiuterius. ingteliu ariau.
Rykiuose monitoriuose ivystu skaii stulpelius, jie be paliovos keiiasi, blyksi
raudonai, juodai ir pilkai kaip kokia neonin reklama. Prie kiekvienos eiluts
ybsi simbolis.
Markai, a nieko nesuprantu.
Jis prieina ir rodo kompiuter.
A loiu biroje. Tarkim, ryt deimia punkt pigiau pirkau Kanados doleri
ir tikiuosi neblogai usidirbti.
K?
Kanados ekonomika nestabili. Tokiais laikais mons kartligikai stengiasi
investuoti pinigus. Perka naft, anglis, gele, skaln telkinius, auks. Jei
padtis ir toliau blogs, jie vl iups brangenybes.
Tai tu sudarinji sandorius?

Taip. Nori pamatyti, kaip tai daroma? Nieko ypatinga. Pani skambinim
klavesinu.
Markas prisitraukia modern odin efo krsl, atsisda ir imasi darbo. Renka
skaiius ir kodus, paskui tyrinja skaii stulpelius, kai kurie j blykioja
raudonai arba juodai, tarsi bt sutrik, apimti neinomybs, igsdinti
plrno, skleidiantys nelaims enklus. Marko pirtai mikliai laksto klaviatra,
i ties kaip tikro klavesinininko. Tarsi iriau Bach, banyios vargonais
meistrikai grojant savo kantat.
Tai erotika. Man visada kelia jaudul vyras, patyrusiai ir imaniai atliekantis
savo darb kininko, archeologo ar sodininko. Svarbiausia, kad darbas bt
atliktas gerai. Gal man tai gimta. Tik kart ities geidiau savo matematiko su
kroksais tada jis sumaniai sprend sudtingas lygtis. Pats vienas. Panorau j
pabuiuoti. O dabar noriu, kad Markas mane idulkint.
Tik ito jam neprisipastu.
Taigi, sakau spoksodama raudonai ir juodai mirganius skaii stulpelius,
kas ia dedasi?
Markas atitraukia kd ir gteli peiais.
Rodos, k tik bsiu usidirbs apie eiolika tkstani doleri. Koks nors
Londono biros makleris iandien gr namo prastai nusiteiks.
Ar tai tave diugina?
Taip, atsako Markas. Bet ne taip, kaip anksiau. Tai... kapitalizmas. Toks
yra gyvenimas. Taip tvarkomi reikalai. K galtum pakeisti? Tai saugesnis
verslas u ankstesnj.
tai kur uo pakastas.
Stypsau su paprasta mlyna suknele ir dbsau milijardieri, norint
padovanoti man automobil.
Markai, kuo tu usimei anksiau?
Importuodavau prekes i Kinijos Kampanij ir Kalabrij. Mokjau vietos
darbuotojams padorius pinigus, reikalavau, kad nevogt, neimt kyi ir
nesukiaut. Nusisamdiau itin patikimus apsaugininkus. Taip sulugdiau
Camorra mones iauriniame ir rytiniame Neapolyje. Usidirbau milijonus, bet
sigijau daugyb pikt prie. Jie ketino mane nudti. Bet a nebijojau, pats
buvau kaip reikiant nirs.
Markas atsistoja, sukryiuoja rankas ant krtins ir iri mane. liai, bet

ne ididiai. Tiesiog taip yra prats. A klausiu:


Kodl?
X., a augau aristokratikoje, bet neturtingoje eimoje. Buvome kilmingi
skurdiai, ritoms emyn, ir itai truko ne deimtmeius, o imtmeius. ie
rmai irgi buvo bevirstantys griuvsiais. Kaip ir vasaros rezidencija Tirolyje bei
dvaras Anglijoje. Roskerikai buvo nusigyven. Kilo grsm, kad visk teks
iparduoti, rmai buvo ustatyti, mano palikimas turjo bti parduotas aukcione.
Tai man kl sit, tok didiul, kok gali jausti tik atuoniolikmetis. Norjau
tapti tapytoju, aktoriumi, architektu, bet neturjau pinig. Tad nedelsdamas
miausi verslo, nes pasiryau atkurti ms gerov bet kokia kaina. Isaugoti
ger savo gimins vard. Taip ir padariau. Man seksi. Usidirbau milijonus, bet
sigijau ir gausyb prie. Markas prabyla garsiau: Kol Camorra ir
Ndrangheta mans nenuov, atsisakiau importo ir visus pinigus investavau
kelis kompiuterius. Jo iraika nerpestinga, netgi atsaini. Dabar tai lengva.
Tarsi biau sukrs puiki virtualij main, jos beveik nereikia tobulinti, pilti
degal. Kiekvien dien ji man gamina didelius pinigus.
Kambaryje siviepatauja tyla. Monitoriuose mirga rykiai raudoni ir juodi
skaii stulpeliai.
Markai, a vis tiek nepriimsiu automobilio. Gal atiduok j labdarai?
Markas netiktai nusikvatoja.
Gal vien dien apsigalvosi.
Gal, bet greiiausiai ne. Man reikia tavs, o ne tavo pinig.
Jis prieina ir apkabina mane per liemen. Paskui buiuoja kakl. Mane ulieja
malonumo uorai, kaip tie monitoriuose mirgantys raudoni ir roiniai skaiiai.
Ak, Markai, pabuiuok dar. Bet jis atlijs taria:
Kaip sau nori. Bet drabui btinai turime tau nupirkti. Pakaks dvti Zara.
kart neleidiu atsisakyti.
Nevalingai iraustu. N nemaniau, kad Markui rpi, k vilkiu.
Ities noriu nauj drabui. Galiu apsieiti be puikaus automobilio, bet Markas
ketina mane vetis prabangias vietas pavyzdiui, Kapr. Turiu atitinkamai
atrodyti. Vadinasi, jam teks mane papuoti. A pati negaliau pirkti garsi
dizaineri apdar.
Markas rimtai imasi ios uduoties.
eias valandas veioja mane po kvepianius, nuostabius, tviskanius
Kampanijos dizaineri salonus. J vitrinos didiuls, prikrautos ilko ir kamyro

rietim. Salon erdvs milinikos, pardavjos atrodo kaip nuobodiaujantys


supermodeliai. tokias parduotuves viena nedrsiau engti. Tokiose vilgteli
preks kain ir pamanai apsiriks, bet paskui suvoki ne, i pasakika suknel
tikrai kainuoja ne tris imtus, o tris tkstanius eur.
Ir vardai, dizaineri vardai, kaip medus glostantys man ird i saldi
popiet: Prada, Blahnik, Ferragamo, Burberry, Armani, Chanel, Galliano,
Versace, Dior, YSL, McQueen, Balenciaga, Dolce e Gabbano. Vardai, vardai,
vardai.
Plonytis kaip voratinklis imtaprocentis ilkas, lengvutlaiiai minktutliai
audini kailiniai, rankomis isiuvinti madingi varkeliai, daugyb vairiausi
spalv sukneli nuo violetins, vynins, rusvos iki Neapolio vidurnakio mlio;
sijonai, kelns ir mini sijonliai; kaugs permatom ilko apatini; aksominiai
megztiniai aukta apykakle su spaustais ratais, primenaniais Sicilijos apelsin
iev; Mary Jane Lolita roiniai satino bateliai; Jimmy Choo Jimmy Choo Jimmy
Choo. Upakalin automobilio sdyn jau prikrauta di, priekyje pilna
popierini mai. Galiausiai Markas isitraukia kit kreditin kortel ir ikvieia
antr automobil. Jis pripirko man beprotik gausyb drabui ir bat, vien
automobil jie nebetelpa. Pasiptusios pardavjos iri mane pavydiai ir
susiavjusios, tarsi biau Anglijos karalien. O a esu siaubingai, baisiai,
tiesiog neapsakomai laiminga.
Noriu, kad liktum savimi, sako Markas. Bet sykiu atrodytum kaip
pridera. Taip, kaip esi verta atrodyti.
Mudviem ijus i paskutinio salono, Markas ima mano rank ir ibuiuoja
pirtus, paskui oka mersedes. Usidedu naujus, keturis imtus doleri
kainuojanius sauls akinius ir saultomis gatvmis veama savo but pasijuntu
kaip jauna ir laiminga Dek Kenedi.
Abudu inome, kas nutiks, vos tik rasime viet automobiliui.
Aistra vis labiau tvinksta kaip besiartinanti audra. Markas kiaur dien
irjo mane apsirengiani ir nusirengiani, mat nuog matavimosi
kabinose, stovini be liemenls prieais veidrodius, grjosi mano upakaliu
ir krtimis, kol matavausi La Perla apatinius. inoma, mans geid, bet neliet,
nekio nag. Kol kas.
inau, kad ilgiau nebeitvers.
Vos man atidarius buto duris, jis tiesiog mane upuola. Nusimeta vark ir

iumpa glb, rakinte surakina raumeningomis rankomis. Ms lpos susitinka,


ne, sulimpa. Buiuojams tarsi nebtume buiavsi du imtus met. Mudviej
lieuviai susipina, a stiprokai krimsteliu jam lp, jis buiuoja mane vis
aistringiau, kia lieuv burn. Bet a troktu pajusti j savyje.
Atsineiau iek tiek pirkini, todl visur prisvaidyta popierini maieli,
sukneli ir vyniojamojo popieriaus, bet tai nesvarbu. Markas nuvelka man
suknel. Paskui nuplia liemenl ir glamonja spenelius. Tai velniau, tai
stipriau. Troktu, kad glamont stipriau.
Stipriau.
Jis ima stipriai iulpti kair spenel, o ranka slysta man kelnaites ir skverbiasi
gilyn. Jis glosto man lizdel, sudrkusi varput, imoningai glamonja pirtais,
spusteli tris, ne keturis, penkis kartus. Kokia palaima. Markas darbuojasi
patyrusiai, velniai, ramiai, gundomai ir jaudinamai. Man ima suktis galva.
Ilgiuosi jo. Geidiu. Troktu pamatyti raumening kn, nuogas pdas ir tvirtas
kojas. Imu plti nuo jo markinius, sagos pabyra po kambar, o Markas
ukreiamai kvatojasi. A irgi.
Paskui abu surimtjame. Kaip prastai. Mudviej seksas yra aismingas ir
kartu labai rimtas, prilygstantis vos ne maldai. Garbinimas ir nuolankumas; a
dievinu kn.
Pasilenkusi lyteliu jam raumening krtin, tobul degus pilv. Traukiu
var odos kvap. Paskui atsiklaupiu ir atitraukiu kelni utrauktuk. Jo kotas
sustandjs, didelis ir ilgas. sikiu j burnon ir iulpiu.
iulpiu. iulpiu jo nuostab pimpal, glostau kiauius, laiau ir glamonju,
troktu, kad jis isiliet, ir tuo pat metu netroktu. Grind lentos spaudia man
kelius, bet skausmas, sumis su malonumu, diugina. Jauiuosi atgailaujanti ir
patenkinta, klpau pusnuog ant grind kaip vienuol: iulpiu jo kot ir iriu
Mark, o jis iltomis rankomis glosto ir taro man plaukus, paskui sugriebia
stipriau, beveik pea, nes imu darbuotis smarkiau. Kilsteljs mano galv
Markas velniai sukuda:
Neskubk, Aleks, a dar nenoriu baigti...
Jis pastato mane ant koj ir sisiurbia lpas. Apkabinu tvirt liemen ir
atsakau buin. Paskui abudu grivame skersai lovos, Markas truput stumteli
mane on ir praskeia nuogas kojas. A esu drgna, labai drgna. iriu ir
laukiu.
Jis nusimeta paskutinius drabuius ir atrodo priblokiamai. Kaip didvyris. N

neinau, ar pats tai suvokia, bet jo ivaizda kaip kario, kaip graktaus zul
genties atstovo, kaip jauno Achilo. Markas yra tikras susijaudinusio vyro
siknijimas. Man tariant jo vard, iurktokai usiropia ant mans, ranka
uspaudia burn ir siskverbia. Stumia dar kart. Ir dar kart.
Markas Roskerikas dulkina mane. Krua kaip karalius. Kaip lordas. Kaip
valdovas, iandien pargrs namo i karo, patenkina mane du kartus, n
nenusiavs ygio bat.
Mudviej knai juda vienu ritmu, aistringai, palusiai sibuoja, tai lyg gatvs
mutyns, sumiusios su meile. Jis beda velniai, paskui stipriau, tada vl velniai
ir vl labai stipriai. Galiausiai tyliai aikteli. Juntu, kad, ko gero, tuoj isilies,
sprendiu i diaugsmingai sitempusio kno. Bet a per daug didel savanaud,
noriu patirti orgazm pirma. sitveriu jo siaurus degusius raumeningus klubus
ir leidiu jo nag giliau save, giliau ir stipriau tarp nuog virpani laun,
mano oda dilgioja.
Jauiu didel jo kot, jis mane pripildo. Markas kia man burn pirtus ir a
su diaugsmu juos iulpiu, juntu sr skon, j, mus abu. Jis ima judti dar
greiiau. Giliai mano burnoje atsiduria jo nyktys, raumeninga krtin spaudia
papus. Kone dstu.
Markas kilsteli, itraukia pimpal ir laukia. Agonijos akimirka. Paskui
brkteli juo man per varput ir vl siskverbia vidun. Tai gera, labai gera. Jis
vl tai kartoja, itraukia ir kia. Rodos, irdis ioks i krtins. Mano oda
vilga nuo prakaito, umerkiu akis, nuo pilvo apaios visu knu sklinda
malonumo bangos.
Carissima, carissima...
Prarandu ad. Nepralemenu n odio. Suleidiu dantis Markui pet. Kandu
aistringai. Jis vl itraukia varp man i makties ir vl kia, kaskart tai
darydamas perbraukia virpani ir pulsuojani varput. Paskui ugriva visu
svoriu ir kia lieuv man burn, labai tvirtai apkabina, suima u glen pei
ir syk siskverbia be galo giliai, ak, ities giliausiai. itai Markas pakartoja tris
sykius, atlieka tris saldius ir nuostabius stmius, o a aikioju i susijaudinimo,
spaudiama jo glbyje. Pridususi, prispausta, vos ne alpdama kvatojuosi ir
galiausiai rkiu, patirdama agonik orgazm. Neapsakomai stipr, svaiginant
ir uvaldant beveik skausming.
2 Dant A. Dievikoji komedija: Pragaras, III giesm. Vert A. Churginas. Vilnius: Vaga, 1988.

Septynioliktas skyrius
Markas Roskerikas turi motorin valt. inoma, turi. Tamsiai mlynos spalvos ir
tviskani, privartuot Pocuolio uoste, apie penkios mylios iaur nuo
Neapolio.
Pocuolis nuostabus. ia gyvena daug turting neapoliei, jie sikr uoltame
kyulyje, baltuose namuose, susigrdusiuose aplink raudon plyt banyi su
kupolu. vakar ia ypa grau ir jauku: juodame danguje kabo sidabrinis
mnulio pjautuvas, iba milijonai vaigdi kaip girliandos ant Kald egluts;
pakrante vaiktinja pasipuousios eimos, valgo ledus, kvatojasi, lieuvauja ir
sveikinasi su draugais.
Markas ypsodamasis atkia rank, ir a ne per mikliausiai lipu motorin
valt.
Pasirengusi, X.?
Viliuosi, kad taip.
Sduosi valties gale, o Markas stoja prie vairo. Duzep atria lynus ir
stumteli mus tolyn nuo prieplaukos. Variklis iaudi ir kriokia, Markas mikliai
veda valt, laviruodamas tarp laiveli ir luot, garlaivi ir vej valteli.
Galiausiai Pocuolis lieka toli u nugaros, mudu iplaukiame atvir Viduremio
jr. vakar ji tamsi ir lygi kaip obsidianinis actek veidrodis.
Jra plyti rami po didingu vaigdtu dangumi.
Gaivus jros oras guodia. Vilkiu nauja Armani suknele aksomine keli
derani spalv kokteilio suknele, papuota roytmis. Pasigroiu Jimmy Choo
auktakulniais, paskui apsivalgau. Jra, mnulis, vaigds ir Markas
Roskerikas. Ir a.
Sumains greit Markas sako:
Kaip ramu. Tiesiog netikima. Tinkamiausia naktis misterijoms. Jis
sustabdo valt, ir i spuojasi nuviesta miriad ibani vaigdi. Markas vl
sumurma: vakar jra rami. Patvinsta ir atslgsta, mnulis rykiai vieia vir
ems varganos...
inau Metju Arnoldo eilrat. ypsausi, bet nieko nesakau. iltas vjelis
maloniai glosto od. Plduriuojame Neapolio lankoje. Tik jis ir a. Du mons
vyras ir moteris. Du puikaus dueto instrumentai. Bacho Adagio dviem

violonelms.
Markas vl jungia varikl. velgiu j su tam tikra pagarba. vakar atrodo
ypa graiai: vilki puikiai sukirpt ir pasit smoking ir baltus markinius.
Todl atrodo dar auktesnis ir lieknesnis, kaip 1940 met Holivudo dievaitis per
Oskar teikimo ceremonij. Rimtas, graus ir neugoiantis j lydini moter.
Akimirk svarstau, kas sumodeliavo pirmj smoking, pirmj vark? Ar kas
nors suko galv, kol atrado nuostab juodos ir baltos spalv derin? O gal is
tiesiog laipsnikai isirutuliojo, lyg pagal Darvino atrankos teorij? Vyrams labai
tinka smokingas ir balti markiniai. Markas su iuo apdaru atrodo itin vyrikas,
labai subrends, molto bello e scapolo.
Kas tos moterys, lydjusios j Londone? Prisimenu internete matyt
nuotrauk.
irime vienas kit.
A sakau:
Jauiuosi kaip duodanti adus vienuol. Ar taip ir yra, Markai?
Jis lidnai ypsosi. Nieko neatsako, tik veda valt per ribanius vandenis.
Misterij paslaptys. Laikas bga. Esu apimta diugaus jaudulio. Jros uvdros
nardo po nakin dang tarsi vaiduokliai tamsioje, laimingoje ir tuo pat metu
lidnoje iliuzijoje. Paskui pradingsta juodumoje. Noriu ten atsidurti ir dalyvauti
misterijoje.
Ar dar toli iki Kaprio?
Neatsigrdamas Markas atsako:
Koks pusvalandis. Galiau plaukti greiiau, bet tave aptakyt bangos ir
sugadint suknel.
Markai, kas ten vyks?
Piccolina, jei nesakiau anksiau, tai nesakysiu n dabar. Misterijos turi bti
paslaptingos.
Atsidstu ir papurtau galv, bet neatlytu.
Jei ketinu dalyvauti, turiu t inoti.
Gerai... k?
Markas veda valt, todl kalba su manim dirsiodamas per pet. A neatstoju:
Kadaise sakei, kad ventintas vyras negali gulti su neventinta moterimi.
Taip.
Kodl tai apima tik vyrus? Ar moterims itai netaikoma?
Markas atsigria. Jo veidas lidnas.

Vyr garbs kodeksas grietesnis.


Kodl?
Taip jau yra. Visada taip buvo.
Pavelgiu jam akis.
Markai, kas nutiks, jei a nutarsiu liautis? Jei po antros treios misterijos
nusprsiu, kad man gana?
Liausiesi, ir tiek. Ne vienas yra taip padars. Ir nepasieks penktos
paslapties. Markas nusiypso man iek tiek apgailestaudamas. Jeigu sustosi,
mudviej santykiai pasikeis. Pati inai. Man leista bti su tavimi i vasar, kol
bsi ventinta bet jei liausiesi nepasiekusi penktos...
Mudu nebegalsim susitikinti.
Taip.
Nuotaika sugenda. Markas atgria man nugar ir veda valt Kaprio link. A
kamantinju toliau:
Kodl tokia svarbi antroji misterija?
Per j duosi adus ir bsi oficialiai priimta. i vasar.
Oficialiai... Markai, kas nustato tokias taisykles? Kas viskam vadovauja?
Bijau, kad tai...
Paslaptis. Supratau. Ramiai nusiypsau, nors nerimas neatslgsta.
Svarstau, kas mans laukia. Nukreia lengvas iurpuliukas. Iki iol antrj
misterij vaizdavausi optimistikai. Dabar staiga nusmelkia baim ir bloga
nuojauta. Paskui prisimenu, kaip pirmsyk nuogstavau, bet vis dlto labai
diaugiausi pliekimu. Gal vl bus jaudinani potyri? Dar labiau jaudinani ir
ilaisvinani negu per pirmj misterij? Gal suinosiu k nors svarbaus ir
imintingo? Turiu toki vilt ir drauge bijau, kad tos iminties nebt per daug. Ir
kad nepasikeisiau.
O pasikeisti a nenoriu.
Ties sakant, troktu sustabdyti laik: likti ia, dabar, grai birelio vidurio
nakt, gal septint mudviej painties savait. Dviese su Marku valtyje po
vaigdtu dangumi vir Neapolio lankos.
ia. Sustoti ia. Sustingti tarsi paveiksle. Itirpti.
Jau netoli... sako Markas, rodydamas dantytas salos apybras. Visas
Kapris nutviekstas pro nam langus sklindani vies.
Mums priplaukus uost, dingteli, kad esame ne vieni. Kaprio uoste judru:

matau maus ir brangius turistinius laivelius, jachtas, tokias kaip ms dailias ir


tviskanias motorines valtis. Visos jos plaukia Kaprio uost kaip atlaidus.
Dioniso pasekjai, paaikina Markas, perjungia pavar ir sultina greit.
Renkasi antrj misterij.
Netrukus ms valtis privartuojama ir pririama, ilipame ant molo. Mudu
pasitinka jauni vyrai juodais kostiumais ir sauls akiniais nors dabar jau
devinta vakaro. Turistai, sdintys uosto restoranuose ir besigardiuojantys jr
grybmis, isiioj spokso lipanius i laiv ir jacht isipusiusius misterijos
dalyvius: vyrus grieto kirpimo smokingais ir moteris puoniomis trumpomis
suknelmis, auktakulniais ir spindiniais papuoalais. Ilip i laiv jie visi
ididiai ingsniuoja per mol. Paskui sda laukianias karietas.
irdama Dioniso pasekjus splioju, ar tarp j esama naujok. Vyr ir
moter amius vairuoja nuo dvideimties iki septyniasdeimties. Nemanoma
pasakyti, kurie j jau ventinti, o kurie dar laukia i apeig. Girdiu kalbant
anglikai, pranczikai, ispanikai, netgi rusikai. Ir kinikai. Visi atvykliai
atrodo turtingi. Labai labai labai turtingi.
Ir a, eidama pro iopsanius turistus, lipdama kariet su lordu Roskeriku
pirm kart gyvenime pasijuntu turtinga. Ities puikuojuosi, nors tai niekinga ir
kvaila: tai, pavelkit mane ir mano palydov.
Smerkiu save u tokias mintis, bet negaliu j nuvyti: mgaujuosi akimirka.
Ko gero, jie mano, kad vykstame puot, sakau mosteldama
markinliais vilkinius turistus.
Markas linkteli, bet neatsiliepia. Rodos, bsiu apsikvailinusi.
velniai paraginti vejo arkliai ima traukti kariet. Stengiuosi negalvoti,
koki puot vaiuoju ir k ten patirsiu. Neturiu ko rinktis, tik mgautis ia
akimirka. Kas bus, tas. Arkliai traukia kariet stai uolt kalv. velgiu
iburiuojani Neapolio lank, i tolo toki nuostabi ir tyr. Uplsta
neapsakomas jausmas; girdiu kaukint arkli kanopas u nugaros ir prieais
mus. Daugyb kariet vea dalyvius antrosios misterijos viet.
Karietai sustojus, Markas padeda man ilipti kaip vaik ikelia ir pastato ant
ems. Pagaliau suvokiu, kur atsidrme. Nesu didel senovs istorijos inov,
bet vis tiek suprantu, kad atvaiavome iaurrytin Kaprio salos pakrat. ia 30
metais gyveno ir kl didiules orgijas imperatorius Tiberijus. Turjo prot
nuogas mirkti baseine imokyti nardyti mai berniukai turdavo laiyti ir
iulpti jam pimpal po vandeniu. Imperatorius dievino malonum, vadino

berniukus savo uvelmis.


is istorinis faktas man bjaurus. Ar per antrj misterij bus atgaivintas
siaubingas romn protis itvirkauti? Nutiks kas nors lyktaus ir ikrypliko?
Baim vis stipriau spaudia man ird, Markas tai aikiai jauia.
Plaius geleinius vartus saugo maiausiai deimt vyr su tamsiais akiniais ir
kostiumais. Jie patikrina Marko kredencialus, jis triskart raminamai spusteli
man rank. einame pro vartus.
Drsiau, sako su prancziku akcentu. Drsiau, ma chere.
Markai, a nieko nesuprantu. Kaip jie gavo leidim? Tai archeologijos
paminklas. Juk Partenono niekas nenuomoja?
irpiant cikadoms ingsniuojame paskui kitus misterijos dalyvius, kur sklinda
viesa ir muzika.
Markas atsako:
X., nepamirk, ia Kampanija. Panorjusi gali nusipirkti ir Pesto ventykl.
Kas u visa tai moka? Kas tie saugantys vartus vyrai? Ar jie ginkluoti?
Markas vl spusteli man rank.
Nesinervink, neklausink, tiesiog panirk misterij. Tokia jos esm, turi
paklusti. O dabar... Markas nuoirdiai, gal net su gailesiu nusiypso. Dabar
turi eiti persirengti. Sek paskui tas merginas paskui tarnaites.
Dvi jaunos ir graios itals, vilkinios paprastais baltais drabuiais, ima mane
u paranki ir nuolaidiu taku vedasi prie mantri antikinio stiliaus palapini
miestelio.
Didiausia palapin pastatyta ant uolto skardio, isikiusio vir Tirn jros,
prieais j ivystu okant, geriant ir besikalbant mones. Groja muzika. Taip
linksminamasi pramatniuose vakarliuose po atviru dangumi al fresco. O mes
traukiame kit palapin romniko stiliaus, rykiai raudon, ipuot
kaspinais, prabangi.
Joje prie veidrodi ir tualetini staliuk stovi keletas jaun moter. Jas
rengia ir graina tarnaits itals, vilkinios paprastai baltais drabuiais kaip ir
mano palydovs.
Suvokiu, kad tos apimtos nerimo ir jaudulio moterys irgi turi bti ventintos.
Dirsteliu jas: jaunos, graios ir labai susirpinusios. Jos pavelgia mane ir
sveikindamosi linkteli.
Visos patiriame t pat.

Praom, pakvieia viena i itali tarnaii. Ji prastokai kalba anglikai, bet


taigiai gestikuliuoja. Nusivilkite drabuius.
ioje didelje ilko palapinje vyr nra, ji velniai apviesta ibint, bet man
vis tiek drovu. Paskui prisimenu Marko odius: jei noriu su juo praleisti bent i
vasar, turiu daryti, kas liepiama. Taigi teks susiimti ir paklusti. Vl.
Sunkiai atsidususi linkteliu, o tarnaits prieina ariau. Nori padti nusirengti,
bet a mostu atsisakau pagalbos. Niekas neki nag prie mano naujos, brangios
Armani suknels. Nusivelku suknel ir bandau graiai sulankstyti. Rodos,
tarnaits mane supranta leidia rpestingai pakabinti suknel ant pakabo.
Paskui nusirengiu apatinius ir stoviu palapinje nuoga. Nedrstu pavelgti kitas
naujokes, esu labai sumiusi. dmiai stebiu, k daro tarnaits.
Jos ketina mane aprengti puotai.
Per favore, signorina?
Susidomjusi spoksau. Tarnaits velka mane drabuiais, koki anksiau
niekad nesu dvjusi. Pirmiausia ima baltas ilkines matines kojines ir ltai per
kelius umauna iki laun. Kad jos nenusmukt, ant laun uria keliaraiius,
isiuvintus auksiniais silais ir kreminiais perlais; jie labai gras, tikriausiai
senoviniai. Apsiauti gaunu itin dailias kurpaites, jos man puikiai tinka. Kurpaits
ilkins, papuotos kaspinais, labai aukta pakulne. XVIII amiaus apavas atrodo
dabitikas ir gundantis.
Suprantu, kad esu rengiama kaip XVIII amiaus kurtizan. Kaip karaliaus
Sauls meilu.
Gerai, taria tarnait. Praom atsistoti.
Jos atsargiai, bet mikliai usega man korsa. Tokio daikto niekada nesu
segjusi. Jis rykiai raudonas ir nuostabiai isiuvintas. Tarnaitms varstant
drabu ant nugaros, man gerokai veria ir skauda. Suspaustos krtys pakyla,
puikiai matyti tarpkrtis. Su korsau jauiuosi kaip kalinta. Beveik. i vergov
skausminga, bet subtili.
Signorina, praom sstis, mes jus suukuosim.
Nuveju alin mintis ir apsidairau. Kitos naujoks aprengtos ir suukuotos
jau ijusios.
Sstis?
Klusniai sduosi ant paauksuotos kduts ir stebeiliju didiul veidrod
mediniais rmais. Tarnaits mane suukuoja, mantriai sukelia plaukus, papuoia

perliniais smeigtukais ir labai graiais ilko kaspinliais. Nuo smilkini svyra


garbanos. viess mano plaukai malonioje ibint viesoje atrodo auksiniai.
Tarnaits imano savo darb. Atsistoju ir velgdama veidrod aviuosi
savimi. Tikra Marija Antuanet.
Esama vienintelio skirtumo. Mviu tik ilkines kojines su keliaraiiais ir vilkiu
auksu apkratuot rykiai raudon korsa. Rpestingai vaku depiliuota gakta,
upakalis, visos groybs istatytos vieai. Viskas tarsi rminta. Prabangus
senovinis apdaras dar labiau irykina mano nuogyb.
O kuo prisidengti intymisias vietas? mane apima panika. Kur mano
sijonas, suknel, bent jau apatiniai?
Tarnaits gioja peiais ir bejgikai ypsosi.
Js aprengta. Dabar galite eiti puot.
K???
Viena tarnait ingteli atgal ir mosteli ranka.
Nuostabu. Js tiesiog nuostabi. Nedelskit. Eikit.
Eiti? Ne. Nieku gyvu. Negaliu itaip. N u k. ilt vakar prie Tirn jros
velnus vjelis glosto nuogas launis. Mano subin atsispindi tuzine veidrodi.
Visi puikiai gali j matyti. Susigdusi troktu griebti bet kok drabu ir
prisidengti.
Mane drasko abejons. Tarnaits iri mane sukryiavusios ant krtins
rankas. Tai itoks mano kostiumas: teks ygiuoti puot nuogu upakaliu. Tik su
kojinmis ir korsau, kad visi matyt mano groybes.
Nieko negaliu padaryti. Vl turiu paklusti, aipydamasi i savs,
nepaisydama, kad upakalis nuogas. Traukiu prie ijimo. Tarnait atria
drobinius palapins raiius ir mane ileidia.
Svaigsta galva. Visas pasaulis mato nuog mano subin ir ne tik j. ibint
nuviestu taku einu link terasos prieais didiausi palapin, ten ltai oka,
gurknoja grimus ir kalbasi daugyb padoriai apsivilkusi moni. O a tik su
korsau ir kojinmis.
Tada muzika nutyla. Visi atsigria ir suira mane.

Atuonioliktas skyrius
I pradi susijaudinu, susigstu ir noriu pasislpti krmuose, tarp irpiani
cikad.
Niekas i mans nesijuokia, nesityioja, net nevarsto geidulingais vilgsniais,
bet visa mano esyb rkte rkia, kad tai yra blogai. silieju svei mini,
ingsniuoju tarp elegantik moni su auktomis ampano taurmis rankose. Jie
stebi mane su tylia pagarba ir linksminasi toliau.
Vl ugroja muzika. Po kurio laiko minioje pamatau kelet kit moter,
apsivilkusi lygiai taip kaip a: jos yra mano seserys ir bus ventintos. Atpastu
vien du veidus. Maiau palapinje. i moter lytis irgi nepridengta, nuostabiai
rminta senovini ilkini kojini ir korsa komplekto, puikiai visiems matoma.
Troktu su kuria nors i j pasikalbti. K jos patiria? K apie visa tai mano?
Mane kausto drovumas, bet netrunku atsitokti: po velni, X., vaiktai
elegantikai apsirengusi turi minioje be joki apatini, visai neprisidengusi
gdingj viet, ir nesiryti ukalbinti kitos merginos?
Viena naujok su ampano taure rankoje stovi atokiau, po ibintais papuotu
eglnu.
Pakreipusi galv, ji, rodos, klausosi muzikos klasikinio stygini kvarteto,
grojanio afrikietikus ritmus. Apima noras okti. Bet negaliu okti itaip
vilkdama. Bent jau bdama blaivi.
Vienia mergina labai grai. Jos ilgi tamss plaukai papuoti perlais ir
sidabriniais smeigtukais. Mergina man panai Desik, tik auktesn ir
didiulmis akimis. Inteligentika ir valgi.
Sveika, sakau.
Mergina atsigria ir klausiamai prisimerkia.
Bon soir...
Ak, atsipraau, ikaistu. Ko man kaisti. Atsipraau, nemaniau...
Ne, viskas gerai. A prancz, bet moku anglikai. Mergina msliai
nusiypso.
A irgi jai ypteliu.
Sveika.
Tada ji atvirai vilgteli mano nuogyb, paskui rodo savo baltas kojines ir

tams plauk trikamp.


Tai k manai apie ms... senovin kostium?
Papurtau galv.
N neinau... Ar jis ities senovinis?
Taip, tikrai senovinis, atsako mergina. itai buvo dvima Napoleono
rmuose. Ar esi kada girdjusi apie volanus?
Patyliu, paskui imu nervingai kvatotis. Koks smojingas poktas. Volanai bna
raukti arba klostti, XVIIIXIX amiuje jais puosi graios merginos. Taip
vadinama ir nrini apykakl, ir visokios keistos gramenos. odis, geriausiai
apibdinantis io vakaro ms aprang. Man dingteli, kad nepaklausiau
merginos vardo.
Sveika, a Aleksandra. Arba X.
Sveika, X. Mano vardas Fransuaza.
Mudvi paspaudiame viena kitai rank. Smalsauju:
Jei ne paslaptis, kas atsigabeno tave ventinti?
Ji mosteli geriani, plepani ir lieuvaujani svei mini; ampanas
liejasi upeliais, tad kalbos darosi vis garsesns.
Danielis de Kervinjakas. Jis irgi pranczas. Bankininkas i Siio, mudu
gyvename Londone.
Jis tavo vaikinas?
Taip, nors jam jau keturiasdeimt dveji. Tad veriau nevadinu vaikinu.
Labiau tinka odis amant.
Gerai, gurkteliu ampano.
Mudvi umezgame lengv pokalb vilkdamos kaip tikros keks. Labai
skiriams nuo kit svei. Bet gal maiau, nei atrod prie deimt minui.
O tave?
Markas Roskerikas.
Fransuaza nustebusi ipuia akis.
Lordas Roskerikas? Pats lordas Roskerikas?
Taip. Mano mintys nespja paskui odius. Kodl klausi? Ar pasti j? K
nors esi girdjusi? Kodl???
Ji oriai nusiypso.
X., ar galiu tave itaip vadinti? Taip, X. , visi yra girdj apie Mark
Roskerik. Apie molto bello...
...e scapolo lord Roscarrick, priduriu atsidusdama ir purtydama galv.

Taip, taip, skaiiau apie j internete. Matau, kad ia jis yra ymyb. Pairiu
Fransuazai rudas akis. Atvaiavau i Kalifornijos, ir Europos aristokratai man
nelyginant futbolininkai. Mes nieko nesame apie juos girdj. Tolimi kaip
Neptno planetos gyventojai.
Ji ypsosi.
Tau gerai. Garsenybs daniausiai esti visikos iukls. Bet tavo lordas
Roskerikas yra tikra vieiena, ios vasaros vieiena. Fransuaza prieina
ariau ir paslaptingai sunibda: Koks jis i ties? Ar bent kiek pavojingas?
itaip kalbama. Ar tikrai toks kerintis?
Praau?
Turiu galvoje... Fransuazos lpos virpa. Nuostabi mona ir visokie
kitokie gandai... Ak, atleisk. Taip nedera. A taukiu niekus. Tu laiminga
moteris. Be to, mes turime bti paslaptingos ir mslingos, tiesa? Stovdamos ia
ir rodydamos visam pasauliui savo nuogyb. Ji dar kart vilgteli man emiau
liemens ir taria: Tikiuosi, itai daryti apsimokjo. Brazilikoji depiliacija tokia
skausminga.
Dar syk linksmai nusikvatoju, tik tas mano juokas nervingas, sumis su
nuogstavimais. K ji dar ino apie Mark? Noriau iklausinti, bet ms
pokalb garsiai nutraukia pranczas:
Francoise, jai cherche pour toi...
Tikriausiai tai jos draugas, tipikas graus sensteljs vyrukas isteljusiais
smilkiniais, plaiapetis. Ivaizda byloja j esant turting ir taking. Vilki puikiai
sukirptu smokingu, bet n i tolo neprilygsta Markui Roskerikui.
Pagyvens pranczas trumpai ir mandagiai man linkteli, jo vilgsnis akimirk
slysteli mano pilvu. Kai Fransuaza mudu supaindina, pranczas paspaudia man
rank, paskui suneria savo pirtus su josios pirtais ir j nusiveda. Nueidama
Fransuaza grteli, iltai vilgteli ir sako:
Iki pasimatymo, X. Esu tikra, mudvi vl susitiksime.
Trumpai pamstau. Greiiausiai ji teisi. Jei dalyvaus misterijose vis vasar,
tikriausiai mudvi dar pasimatysime. Man diugu. Nuojauta kuda, kad galime
susidraugauti. Man labai praverst sjunginink. Be to, labai knieti ikvosti, k
ji ino apie Mark. Tik ar tai btina?
Dl drsos imaukiu vis taur ampano ir iriu minioje dingstani
Fransuaz.

Ji avi XVIII amiaus auktakulnius, balti sdmenys atrodo labai gras ir


gundantys. Fransuaza isiskiria i padoriai apsivilkusi misterijos dalyvi.
Kakodl maniau, kad tas vaizdas man pasirodys juokingas, bet taip nra. Ji
karalikai puiki tarsi po aptvar vediojamas kilnus arab veisls ristnas.
Niekas j nespokso ir nesityioja, tik grisi ir avisi. mons velgia
Fransuaz su pagarba, net bent kiek apstulb.
Taip ir yra . Nuogyb, pusin nuogyb, suteikia jai savotikos galios.
Fransuaza atsiduria dmesio centre, bet nesuglumsta. Esu girdjusi sakant, kad
pusnuogis vyras daniausiai atrodo kvailas ar bent jau silpnas; pusnuog
moteris, prieingai, gyja mslingos, tiesiog stulbinanios galios, ypa vyrams.
Vilkint keistj kostium, i galia auga, stiprja. Klasikin muzika dabar skamba
visu garsumu. Ji tiesiog kurtina: pasaulio gimimas.
Velniai raut! Nuo sidabrinio padklo, neamo merginos baltais drabuiais,
iumpu ketvirt taur ampano ir pati neriu mini.
Tai padeda. mane irgi irima pagarbiai. Pagyvenusi moteris trumpai,
pavydiai dirsteli mane ir mandagiai linkteli. Sutikti vyrai neymiai nusilenkia
kaip diplomatai ar dvarikiai prieais valdov princes, karalien. Jei neiot
skrybles, btinai nukelt.
Iriuosi per urmuliuojani mini tikras dekadansas. Einanti pro al
mergina velniai palieia man klubus. Vliau dar syk: tai ne atsitiktinumas.
Pajuntu vyro rank sau ant upakalio. Kol atsigriu pairti t mog, jis jau
dings. Bet a neimu galv. Gal dl to, kad esu kauteljusi, nepatiriu streso.
Visa tai aisminga, elegantika ir erotika.
ampano purslai kutena nos, geriu dar. Vis daugiau rank lieia mano
nuogyb. Neprietarauju. Puiku, man tai net patinka. Galiausiai aptinku Mark,
besinekuiuojant su dviem vyrais anglu ir kakokiu viesiaplaukiu. Jis mane
pristato. Kaipmat pamirtu j vardus, mat esu kauusi. Abu vyrai pabuiuoja
man rank ir trumpai nuvelgia nepridengtas groybes. Man visai negda. A
galiu juos valdyti. irkit mane. Nagi, irkit. Metu jums ik. Kvatojuosi ir
poktauju su Marku. Jauiuosi tikra dekadent.
Kinta muzikos tempas. Muzikantai ugroja greit vals, pagyvint ir
sustiprint pagonikais ritmais. Valsas ai tau, Dionisai yra vienintelis
klasikinis okis, kur moku okti. vilgteliu Mark. Pams u rankos jis lydi
mane plai akmenin teras, i ten atsiveria vaizdas jr. Mudu simaiome

tarp kit okj. okame greitai, priglaudiu galv jam prie krtins, suspaudiu
rank, ir jis tvirtai mane veda.
Smagu, kad visi visk mato: tegul mato visk, tegul daro k panorj. Naktis
ilta, ampanas altas, mnulis linksmai ypsosi, vaigds rykios ir didels.
Markas udeda rank man ant strn, kur baigiasi korsaas. Sklendiu kvapni ir
besvor.
Atrodai neapsakomai graiai, taria Markas.
Ne juokingai?
Tikrai ne, carissima. Be galo graiai. A tavimi labai didiuojuosi.
Kodl?
Marko ranka slysteli emiau, ant nuogo upakalio. Ir velniai spusteli.
iriu j, droviai ypsausi ir tyliu. Abudu apsimetame, kad nieko nenutiko.
Ne viena moteris yra pabgusi, nedrsusi pasirodyti tokiu apdaru. Antroji
misterija sunki. Markas dar kart spusteli man sdyn. Paskui aviai
nusiypso: mnesienoje jo veido bruoai lyg statulos. Lpos iek tiek pravertos,
jose aidia ypsena, blykioja atrs balti dantys. Spausk stipriau, Markai
Roskerikai, spausk stipriau.
Tada klausiu:
O ko reikalaujama i vyr? Kaip ventinami jie?
Jis iri man akis, ms lpos beveik lieiasi. Valso bangos nea mudu per
vis teras, Markas tvirtai gniauia man pasturgal. Paskui atsako:
Vyrai ventinami visai kitaip. Daug iurkiau. Vyr ventinimas baisokas...
Kaip jis vyksta?
Papasakosiu kada nors vliau, sako Markas. O dabar grkis savimi,
irk, tu grai, kaip i Dresdeno lli dueto. Tik gal daugiau pasileidusi.
Jis atlyja, paleidia mano upakal ir suka mane aplink. Vargu ar tai valsas,
veikiau tryptinis. Jaunatvikas ir nevaromas. Tiesiog stabmeldikas.
Pagonikas. Artimesnis seksui. Vos ne afrikietikas. Dionisikas? itaip
besiraitantys mons su vakariniais drabuiais daniausiai atrodo kvailai, bet
ia tai nejuokina: okiai su milijardieriais ir princesmis ant Tiberijaus vilos
griuvsi, okiai vir diding marmurini Jupiterio rm. ia senasis Romos
imperatorius kvepianius sodus prisikviesdavo nuog berniuk ir mergaii.
ie slpdavosi niose ir altanose, per ias orgijas iki pamiimo ir siio bdavo
garbinami Panas, Erosas ir Bakchas.
Linksmybs nesibaigia. Maukiu ampan. Markas tikina, kad tai gerai, kad

per antrj misterij prisisriaubia visi. Vl okame susiglaud, jis priglaudia


mane prie krtins, kyteli rank tarpkoj ir labai velniai paglosto. Tik kartel.
Paskui sako, kad inakt geriama Dioniso lovei. Imu jo nebesuprasti gal dl
to, kad nusigriau. O gal todl, kad troktu bti glamonjama vieai.
Pamaloninta vieai. Kodl gi ne?
Staiga Markas baigia okti. Atsigriu.
Visi liaujasi ok. Muzika nutyla. Kas dabar bus? Markas ima mane u rankos
ir vedasi per teras. Pamatau savo seseris, kitas penkias moteris, lydimas savo
vyr; jos irgi bus ventintos. Visos poros mediniais laiptais ukopia prie penki
paauksuot krsl, pastatyt ant marmurins pakylos vir terasos.
siviepatauja tyla. Markas sukuda man aus:
Ssk.
Klusniai atsisdu. Vl girdiu irpiant cikadas. Kas ia dedasi? Ikart
prablaivju. Apima panika. Apsivalgiusi pamatau kairje sdini Fransuaz,
alia jos stovi Danielis. Ji probgmais dirsteli mane. Mgina yptelti. Bet,
rodos, irgi nervinasi.
Jaunas vyras tamsiu kostiumu ima skaityti i pergamento. Nuiuvusi minia
iri ir klausosi. Jis skaito lotynikai. Tada man topteli, kad dabar bsiu
ventinta toki scen esu maiusi Pompjos freskose. Vyras pranea, kad
penkios moterys vesdinamos Dioniso misterijas.
Quaeso, Dionysum, haec accepit mulieres in tibi honesta mysteria...
Vyras baigia skaityti. Noriu atsistoti, bet Markas sunibda aus:
Aleksandra, sdk ramiai.
Laukiu. Vl ateina tarnaits. Viena j neasi kakok vilgant rank, pana
ginkl. Gal medicininis? Susitelkti trukdo alkoholis ir vis didjanti panika. Kas
bus?
Markas vl pasilenkia prie mans.
X., nurimk. Atsipalaiduok. Tegu viskas teka savo vaga.
Tarnait man sako:
Praau isksti kojas.
Ne.
Praau.
Ne.
Praau!

Nenoromis, beveik blaivi, praskeiu kojas. Tada aikiai suprantu, k tos


merginos ketina daryti. Matau, kaip tai daroma greta sdiniai Fransuazai. Jos
rengiasi mane itatuiruoti. ventinim misterijas man primins neidildoma
ym. Net jei nusprsiu trauktis, vis tiek bsiu paymta.
Vis dlto turiu tai iksti. Ar neturiu? Imu Mark u rankos ir stipriai
suspaudiu.
Minia spokso. A usimerkiu. Uplsta gda. Strnas nuveria atrus
skausmas.
O Dieve.
Merginos darbuojasi. Procedra skausminga, bet gda ir dvejons eidia kur
kas giliau. Man nepatinka tatuiruots. Niekada nebuvo ovusi mintis
isitatuiruoti. Trikdo tai, kad bsi paymtas visam gyvenimui. Kakokia
mergina tatuiruoja man laun, matant trims imtams ikrypusi turi, bent
kelias valandas spoksani mano nuogybes. Tuoj pravirksiu. Man skauda.
Labai bloga. Alkoholis isivadja. Nors Markas stipriai laiko u rankos,
nebesitvardau.
Ne, sakau. A nenoriu...
Tarnaits nuvalo krauj drgnu vatos gniuulliu. Regis, tatuiruot baigta, bet
a degu i gdos.
ampanas nebeveikia. Jauiuosi paeminta ir iniekinta, sutrikusi ir kvaila.
ios apeigos klaikios, lykios, o a esu paskutin kvaia; nuo iol bsiu
paymta kaip galvijas.
Morfjas, rkiu, Morfjas!
odis veiksmingas. Mergina kaipmat pasitraukia. Vis dlto itariu j per vlai,
esu jau vesdinta, tatuiruot baigta. Nekeniu savs u kvailum. Ipliu rank
Markui i saujos, paoku nuo krslo ir bgu kuo toliau nuo minios ir nuo
muzikos. Skuodiu alyv girait, i gdos dengdamasi veid rankomis. Sustoju
ant mnulio ir vaigdi nuviesto skardio krato.
Paskui atsisdu ant ilto glotnaus akmens ir pratrkstu raudoti. Juntu
drkstant laun. Pasibaisjusi vilgteliu: vidine jos puse teka kraujo srovel.

Devynioliktas skyrius
Apskritas ir melancholikas mnulis atsispindi mlyname jros vandenyje ir
audia sidabrin tak ant velniai ribuliuojani bang. Glostomi velnaus
vjelio, tyliai kuda alyvmediai. Kaip Ieva, besigdijanti savo nuogumo,
paiurpusi sdiu ant glotnaus akmens. Man reikia gos lapo. Pagalvls. i
mintis mans nepralinksmina. Kamuoja leiktulys. Negaliu nudelbti aki,
negaliu net pavelgti tatuiruot.
Carissima!
Igirstu Marko bals.
X., visur tavs iekojau. Jis laiko drobin krep. Atneiau drabui ir ilto
grimo.
Dirsteliu jo pusn ir pralemenu:
Bet, Markai... Markai... A negaliu...
Kas nutiko?
Negaliu vilkti suknels, Armani suknels... kalbdama sukkioju, vos ne
aaroju. A j sutepsiu. A... sunkiai graudiai atsidususi priduriu: Markai,
a kraujuoju.
Markas atsiklaups atria krep. Iima tvarsi, tampon, tepal.
Rausdamasis po krep aikina:
Brangioji, pasinekjau su tarnaitmis. Jos man visa tai dav. Be to, turiu tau
paprast juod suknel. Liepiau, kad Duzep atvet. Pakls akis jis
priduria: Dl viso pikto... Jis paduoda man drabu. Tai Zara.
Geros, iltos mlynos Marko akys mnesienoje atrodo pilkos. Jos tarsi velgia
man ird. Mirksiu, nes akyse tvenkiasi aaros, bet syk verkiu dl kitko:
ateina palengvjimas. Ir dkingumas, tegu ir nenoriu to pripainti. Vis dlto
Markas priveria mane itai pajusti. N nebenumanau, k ities jauiu.
Markas nusigria, o a apsivalau, pasitepu laun antiseptiniu ir malinaniu
skausm tepalu. aizda beveik nebekraujuoja. Paeminim primena tik
skausmas, bet ir is palengva slopsta, oiant jrai. Gal tiesiog pasidaviau
panikai? N pati neinau. I pradi linksmai leidau laik kaip laisva Dioniso
misterij dalyv, kol viskas pasikeit. Gal tai mano kalt?
X., giliai kvpk.

Atjo laikas pavelgti tatuiruot. Kiek pasilenkiu ir praskiriu launis. Mnulio


viesoje dbsau balt savo od.
Ir vl vos nepravirkstu.
Graudinuosi todl, kad maa tatuiruot yra nepaprastai daili, gal net
ranuota. Tamsi plona strl, per vis ilg papuota vingiuota S raide.
Tatuiruot subtili spalv: juoda ir tamsiai violetin. Priblokiamai grai, nors
mayt.
Tai alchemik simbolis, sako Markas. Jis klpo ir iri tatuiruot man ant
launies.
Vis dar esu be apatini, bet jo vilgsnis man malonus. Abudu stebeilijame
nuog mano lyt ir naujintl tatuiruot ant vidins launies puss.
K reikia is enklas?
Apsivalym, atsako Markas.
Jis pabuiuoja man kel. Paskui klausiu:
Ji tau patinka?
X., tatuiruot dievika. Itin ranuota. Tikriausiai simboliai keiiami kasmet,
bet a pastu tik . Nuostabu. Jis dar kart pabuiuoja man kel ir teiraujasi:
O k manai tu, X.?
Esu suglumusi... sakau, msliai irdama tatuiruot. Apsivalymas.
Sunku patikti, bet ji man patinka. Nors ir tapau paymta iki gyvenimo galo.
Tatuiruota ir paymta. Kilsteliu Markui smakr, kad pavelgt man akis, o
ne dbsot tatuiruot ar tarpkoj. Tu mane itatuiravai.
Rodos, taip.
Mnesienoje mudu irime vienas kitam akis. Nuo vsaus nakties oro
iurpsta oda.
Markai, ar padsi man persirengti?
inoma.
Laikydamasi u Marko atsistoju ir usimaunu naujas juodas kelnaites. Vis dar
klpodamas jis nutraukia keliaraiius, ltai nusmaukia ir numauna baltas
kojines. Padelss pakteli nuog laun. Nukreia drebulys. Neinia, ar nuo
vjo, ar nuo buinio. Troktu isilaisvinti i korsao. Pati to padaryti nestengsiu.
Tai nemanoma.
Markai, padk man atsikratyti ito daikto.
Jis atsistoja man u nugaros ir velniai buiuodamas kakl atvarsto vos

leidiant kvpuoti korsa i banginio s. Korsaas nusmunka, lieku nuoga


krtine. Speneliai sukietja. Esu siaudrinusi, bet myltis nenoriu, ne dabar, ne
inakt. Kuo greiiau apsivelku Marko atnet kukli juod Zara suknel.
Drobiniame krepyje iekau apavo matau, kad Marko pasirpinta net
kojinaitmis ir sportukais. Kojinaits naujos, baltos. Apsiaunu. inoma, sportukai
puikiai tinka.
Sdams, Markas itraukia termos ir pasilo atsigerti.
plastikin puodel jis pila ilto grimo.
A tariai pauostau.
Kas ia per grimas?
Jis paruotas pagal sen Roskerik recept i puikaus kotiko viskio,
gaminamo Ailos saloje, su cukranendri cukrumi, pagardintas iupsneliu
prieskoni. Kokteilis. Carissima, tai tikra panacja. Ir labai skani.
Geriu kokteil. Markas teisus grimas n i tolo nepani kotik visk. Jis
kaip ambrozija, dievikas likeris. Ir gardus. Ulieja maloni iluma.
Markas patiesia stor kotik pled atsigulti. I mano sen drabui padaro
pagalves. Jis labai rpestingas.
Grim, kai panorsi, sako Markas. Beveik visi jau ivyk. Bet ia taip
grau, galim dar pabti. Visas Kapris priklauso mums. Reta proga.
Viskis trenkia man galv. Kokteilis veikia kaip balzamas. Mudu atsigulame,
prisiglaudiu prie stipraus ir ilto Marko kno, jis mane apkabina. Ne
geidulingai, tiesiog globjikai ir draugikai itin draugikai. Pasijuntu saugiai,
esu branginama ir mylima. kauusi ilgai ir su malonumu plepiau apie politik,
moksl, krepin, bet dar labiau troktu umigti vyro glbyje. Pavargau.
Nors mane ima miegas, abudu irime vaigdes.
Pavelk, sako Markas. Tai mano mgstamiausias vaigdynas.
Jis rodo dang. Mginu suprasti, kuris j.
Orionas, arba Septyni ienpjoviai?
Ne, cara mia, tolliau, tai ten. Taip atrodai tu, kai iaudi. Sloguojanios
Aleksandros vaigdynas.
Tyliai sukikenu.
K gi, pairk t keist vaigdyn po Litu. Tai Paniurlio Marko
vaigdynas. Labai garsus, juo gsdinami Sicilijos vaikai.
Jis sukikena.
O tai ten, tiesiai po Sietynu, kas ten? Norinios grinti automobil Aleks

vaigdynas?
Ne, tikrai ne... Nusiypsau ir pabuiuoju j kakl. Tai mudviej
vaigdynas. Aleks ir Marko, kuriems inakt priklauso visas Kapris.
Stoja tyla. Markas iri mnul ir mirguliuojanias vaigdes.
Aleks ir Marko vaigdynas? jis atsidsta. Kaip grau. Jis atgria veid
mane. Akys rimtos ir lidnos, sykiu kupinos meils ir laims. irdele...
K?
Mudu beveik kudame. Snduriuojame.
Brangioji, kad ir kas nutikt net jei atsisakytum dalyvauti misterijose, ir
mudu nebegaltume bti drauge paadk, kad kankinama pykio, lidesio ar
vienatvs nakt ieisi lauk ir pavelgsi ms vaigdyn. Pairsi Aleks ir
Marko vaigdyn Kapryje, mudviej vaigdyn. Praau to. Marko akys
merkiasi. Praau tai daryti dl mans.
Nusiiovauju, usimerkiu ir sakau:
Gerai, bet prisislink ariau, apkabink mane.
Baisiai ima miegas.
Markas mane apkabina, o a sumurmu:
Ar ir kitos misterijos bus tokios kaip i... na, gsdinanios.
Ne, atsako jis pusiausnda. Kitokios, visai kitokios, poetikesns...
sunkios, carissima.
Markas umiega. Dar kart vilgteliu mudviej vaigdyn ir nugrimztu
sapn.

Dvideimtas skyrius
Kelet dien po antrosios misterijos vaiktau apdujusi. Bet i bsena mans
neslegia: svajoju, svaigstu ir mstau. Retkariais msteli gailesio elis. A
pasikeiiau ir knu, ir dvasia. Rengdamasi, prausdamasi po duu kaskart matau
tatuiruot. Ji mane glumina. Po truput ima man patikti kaip slapta nuostabi
dovana. Vien vakar parodau tatuiruot Desikai. Pasikeliu suknel draug
spokso apstulbusi. Paskui palinguoja galv ir sako:
A irgi tokios noriu.
Abidvi kvatojams. Tada pasipuoiu ir sulaukiu Marko skambuio. Mudu
vaiuojame vakarieniauti kaip tikra pora. Susitikinjame danai. Bendraujame
tiesiog kaip meiluiai.
Pastovumas yra nuostabus dalykas. Paprastai mylims vlyv popiet,
atslgus dienos kariui. Vliau valgome ir geriame. Kartais lieku nakvoti Marko
rmuose, kartais jis lieka mano anktame bute. Tada apaioje budi Duzep,
tikriausiai ginkluotas. O gal ir ne.
iomis dienomis jauiuosi labai laiminga, nors nieko ypatinga nenutinka. Gal
kaip tik dl to ir esu tokia. Vien nakt, guldama alia mieganio Marko plaioje
jo lovoje, prisimenu odius i seno lmo. I Daktaro ivago simyljli
porel gyveno trobelje, vejojo, kininkavo ir patys viskuo apsirpindavo.
Usuks sveias jiems pasak: Jei kada nors atsiminsite praeit, suprasite, kad
ios paprastos dienos buvo laimingiausios js gyvenime.
irdama stiklo skulptr blankioje miegamojo viesoje splioju, ar mudu
dabar leidiame ivago dienas paprastas, persmelktas meils, rimto darbo ir
malonum. i kasdienyb man ypa brangi, ulieta vidins ramybs. Gyvenimo
viesos. Pastovumas, paprastumas. Kasdienis gyvenimas, nutviekstas meils ir
prasmintas darbo.
Jis viesus, keistas ir domus. Pasilenkusi buiuoju rand ant raumeningo,
degusio Marko peties. Svarstau, kas j sueid. Pakaks jaudintis. Kas bus, tas.
Dar kart pabuiuoju Mark. Jis per miegus suniurna. Nuberiu buiniais jo
tvirt nugar. Noriu, kad pabust. Negaliu susilaikyti.
Lamor che move il sole e laltre stelle.
Kit popiet guliu ant lovos nedideliame savo butelyje ir grauiu raikl. Taip

esu pratusi. Lovoje man dirbti geriausia gal dl to, kad ji primena Mark. Ir
kaip mudu ant jos myljoms.
O gal atvirkiai blako dmes. Pasimusi urain peririu svarbiausius
faktus apie misterijas. Mano darbas kakodl krypsta misterij kult link, bet tai
visai neblogai. Misterijos tokios kerinios, ypa dabar, kai jose dalyvauju.
Pirmiausia isiaikinu, kad is regionas Neapolis, Kapuja, Kumai nuo seno
garsjo orgijomis. ia linksmindavosi Romos imperatoriai. Kilmingieji keliaudavo
pailsti Pompj. Julijaus Cezario vila buvo kelios mylios iaur, jros
pakrantje deja, pakilus jros lygiui, neiliko. mons ia linksmindavosi dar I
amiuje prie Krist.
Nenuostabu, kad ia slypi jaudinam, susijusi su itvirkavimu ir girtavimu
misterij kulto itakos.
Galbt. Gal ir taip. simenu fakt.
Paskui aptinku dar vien domi mint.
Visos misterijos neapsieidavo be girtavimo ir kvaial. Per Eleusinijas bdavo
vartojamas specialus gralas, vadinamas kikeonu. Pasak istorik, mons nuo jo
labai apsvaigdavo. Viename senoviniame laike raoma, kad graik mstytojas
Eraziksenas, imauks paeiliui du puodelius io gralo, gavo gal.
I ko jis bdavo daromas? Homero Himne Demetrai pateikiamas kikeono
receptas: miei vanduo, mtos ir kakoks magnolij eimos augalas glechon.
inoma, niekas n nenutuokia, kas jis per vienas.
Raikliu pabaksnoju urain. Apima irzlus smalsumas.
Kad ir k skaitau, neprisikasu iki tiesos, nerandu atsakym klausimus. Vis ko
nors trksta. Kas nors neinoma. Koks tikslus grimo receptas? Kaip sugebta
ilaikyti j paslaptyje? Negana to, kodl i paslaptis neatskleista per tiek ami?
Anot istorini altini, dvi ventik eimos, kuri nariai vadovavo Eleusinijoms
i kartos kart, sugebjo ilaikyti paslapt kone du tkstantmeius. Itisus du
tkstanius met. Stulbinantis sumanumas.
Arba jie ruodavo gral pagal special recept, arba tiesiog kliovsi
nuojauta.
Girdiu, kaip baigusi privaias pamokas Desika grta namo. Ji smarkiai
trenkia durimis, paskui niniuodama patraukia duin. N nevilgteljusi
laikrod inau, kad dabar penkta popiet. Po valandos ar dviej Markas mane kur
nors isive. Man patinka jo spontanikumas. Lordai Roskerikai, noriu suinoti
kuo daugiau. vakar irgi vaiuosime vakarieniauti, bet pirmiau Markas nori

man aprodyti nematytas Neapolio vietas. Vl sigilinu uraus, kramtau raikl,


kol burnoje pajuntu raalo skon.
Tada liaujuosi kramtyti ir imu rayti.
Per misterijas bdavo kvaiinamasi ir svaiginamasi paslaptingu grimu,
kurio receptas neatskleistas iki iol. itaip misterij dalyviai visikai
atsipalaiduodavo, ir skausmingas ventinimas ne vien keldavo kani, bet
ir teikdavo malonum. Apsvaig visa iksdavo ir vyrai, ir moterys. domu,
kaip vykdavo paskutin, penktoji misterija? Kaip per j bdavo
atsipalaiduojama? Kaip pasiekiama katabaz?
Stabteliu neatitraukdama raiklio nuo popieriaus ir perskaitau paskutines
pastraipas, kaip bdavo baudiami atskleidusieji misterij paslaptis.
Atn ir Romos statymai numat iaurias bausmes prasitarusiems apie
tai, kas vyksta per Eleusinijas. 415 metais pr. Kr. pasklido gandai apie
kilming atniei misterijas. Imtasi griet priemoni: atskleidusieji
paslapt buvo kankinami ir nuudyti.
Kankinami ir nuudyti?
Tai ir domu, ir baugu. Mane ypa avi, kad misterijos ilaik tam tikr
autentikum iki i dien. A, Aleksandra Bekmen, kukli bsimoji istorik i
Dar tmuto, priartjau prie graik ir romn misterij kulto paslapi
atskleidimo.
Vartydama paskutinius urains puslapius nekreipiu dmesio kyr
pasmons bals. Jis man kuda, kad misterijos yra pavojingos.
Tik nereikia gsdinti. Taip buvo senovje, o ne dabar. A tiesiog domiuosi.
Tiesa?
Tiesa. Nuleidiu kojas nuo lovos. Laikas ruotis, turiu paskubti. Des liovsi
dainavusi, vadinasi, jau nusipraus, ir a galiu eiti po duu. sitikinau, kad ms
namo vamzdynas nestengia tiekti vandens dviem duams tuo pat metu.
Paskui suskamba telefonas. Matau, kad skambina Markas.
Buona sera.
X., kaip tau sekasi?
Patyliu. Igirdusi jo veln, sodr, linksm bals ikart pasijuntu laimingesn.

Vis dar neinau, kodl is balsas mane taip veikia. Nma negaliu jam atsispirti.
A baigiau darb. Daug suinojau apie Eleusinij apeigas.
spdinga.
Ar inai, kad turiau bti vadinama mystes? Taip graikai vadindavo
ventintsias, nebaigusias apeig. Jie laik misterijas ventomis, todl
netardavo j pavadinimo sakydavo tiesiog Ta Hiera, diev garbinimas.
Markas nuoirdiai giria mane u uolum. Mudviem kalbantis, iriu pro
lang plieskiani vir viebuio Excelsior saul.
X., tu ities rimtai dirbi.
Taip, esu itaip pratusi.
Kiek padvejojs Markas priduria:
Beje, tau labai praverst viena citata.
Sakyk.
Palaimingas tasai, kuris mat ias apeigas, kuris atrado poemio keli. Jis
ino, kada baigsis jo dienos, lygiai taip pat ino apie savo dievikj prigimt.
Oho, sakau. Labai domu. Kas tai para?
Graik poetas Pindaras. Apie paskutin misterij.
Poemio kelias. Nieko sau. iumpu raikl ir pasiymiu Pindaro vard
urainje.
Carissima...
A isiblakiusi.
Hmm?
Ar gavai mano dovan?
Tyldama padedu raikl.
Taip, gavau.
Dovana guli ant stalo nedidel plokia dut, vyniota brang sidabrin
popieri. Ji atkeliavo ryt.
Dar neatidariau. Kas joje? Markai, tavo dovanos mane iek tiek trikdo.
Jis nuoirdiai, pasitikdamas savimi nusikvatoja.
Atidaryk j.
Dabar?
Per favore.
Gerai jau, gerai. Pasiimu dut, siropiu lov ir atsiloiu pagalves.
Greitai atriu kaspin, tada nupliu gra sidabrin popieri. Dut velniai

pilkos spalvos. Atidarau dangtel. Paskui sispoksau daikt minktame dkle.


Telefon laikau prispaudusi smakru.
Kas per...
Tau patinka?
Taip, sakau. Nuostabu. Seniai tokio norjau. Patyljusi klausiu: Kas
tai yra?
Markas sukikena.
Baibure-ta.
Kas kas?
Carissima, tai vibratorius. Geriausias pasaulyje. Pagamintas Japonijoje.
Nors kambaryje esu viena, kartis imua skruostus.
Bet jis, hmm, visai nepanaus vibratori. Atrodo kaip... I minktos
duts iimu blizgant metalin daikt. Jis itin graaus pavidalo, labai dailus.
is daikiukas pani elf kankinimo rank.
Imgink j.
Markai!
Imgink.
Tam reikalui turiu tave.
Tiesiog imk ir imgink. Vien syk.
Hmm. Gal tikrai imginti. Sukrizenu. Skruostai vis dar dega.
Laikydama telefon po smakru, vartalioju rankose sekso aisliuk. Daiktais
metalas sidabrikas, daiktais beveik permatomas. Viduje matyti perlai, o gal
blizgantys plieniniai rutuliukai. Niekad neteko naudotis sekso reikmenimis.
inau, kad Desika turi vibratori. A j apirjau, abi pasikvatojome, paskui
apie tai pamirau. Manikis visai kitoks: kur kas maesnis, sunkesnis, kitokio
pavidalo, be abejo, gerokai brangesnis. Imu svarstyti, kaip juo naudotis. sikiti
j...
Markai, a beveik apsirengusi.
Tai nusirenk.
Si, celenza!
X., ia ne misterija.
inau, man tiesiog patinka vadinti tave celenza. Patinka, kai man nurodinji.
Bet tik lovoje. Jeigu kada taip pasielgtum restorane, gautum antaus, Markai
Roskerikai.
Jis vl kvatojasi. Man patinka j prajuokinti.

Mano valdove, dabar trumpam padsiu telefon. Palkk.


Mikliai nusimaunu dinsus. Kojos basos. Nusitraukiu kelnaites, grtu lov ir
pasikiu telefon po smakru. Tada imu rankas sekso aisliuk.
Gerai, celenza. Vadovauk toliau.
Paspausk juod mygtuk vibratoriaus apaioje.
Aptinku juod mygtuk. J paspaudus, i vibratoriaus ima sklisti velni raudona
viesa, kur kas labiau justi stiprus virpjimas. Toks netiktas, visikai nepanaus
iurkt Desikos aisliuko burzgim.
Viepatliau, jis tarsi gyvas.
Dabar pasinaudok juo.
Dvejoju, ar tikrai verta tuo usiimti.
Bet, Markai, man kyla abejoni...
Prispausk sidabrin galiuk sau prie mielos dailios varputs.
Spoksau vibratori. Paskui labai ltai praskeiu kojas. Ant baltos mano odos
msteli graioji tatuiruot rykiai raudona ir violetin. rankis pani
palusiai urzgiant ma laukin vrel. Nekantraujant imtis darbo.
Prispausk j prie varputs.
Kiek sutrikusi atsakau:
Si, celenza.
Paskui umerkiu akis ir prispaudiu glotn metalin daikiuk prie drgnos
vietels.
Per jautru.
O Viepatie!
Nespausk taip labai.
Malonu, malonu, bet labai keista...
Pamgink dar kart. Ltai, visikai ltai.
Vl prispaudiu aisliuk sau prie varputs. syk velniau.
Uplsta malonumas. Prasidjs papilvje, jis plinta tarsi ratilai vandens
paviriuje.
Carissima, dabar galvok apie mane.
Jau galvoju, atsakau. Usimerkiu ir svajoju apie Mark Roskerik.
K galvoji?
Vibratorius dzgia.
Apie tave, atsakau. Apie tave, siskverbus giliai mane.

K a darau?
Mano knas kaits, bet ne i gdos.
Tu mane dulkini.
Ar smarkiai?
Labai smarkiai. Tavo... tavo varpa manyje. A myliu tavo varp. Bet... Ak...
aisliukas pernelyg geras. Tiesiog tobulas. Neketinu liautis.
Palkk... Kalbk su manim. Aleksandra, kaip a tave dulkinu?
I nugaros. Pats esi nenusirengs.
Ne?
Ne, bet a nuoga. Markai, tu ateini mano but, nupli visus drabuius,
bloki mane ant lovos ir iurkiai praskti kojas. Nieko negaliu padaryti... O
Dieve...
Vibratorius dzgia. Jauiu j veikiant. Esu stipriai usimerkusi, irdis dauosi
kaip palusi, bet jauiu j veikiant. aisliukas lenda giliau. Ne per giliausiai, bet
gantinai.
O dangau!
A tave irengiu.
Irengi, irengi, o paskui dulkini. Smarkiai dulkini ir vadini savo mayte...
Mano mayte...
A bejg, o tu siskverbi mane...
tave?
Taip, taip. mane. Giliai mane. Giliai, giliai, giliai.
Esu tavyje...
Esi manyje labai giliai, gil giliausiai. Tik itai ir jauiu. Tavo varp savyje.
Aaak...
Palkk...
Nebegaliu...
Carissima...
Nebestengiu pralementi odio. Vibratorius tenkina mane tarsi gyvas. Tai
nuostabu.
Tu mane dulkini smarkiai, netgi skausmingai, ir man tai patinka. Patinka...
Patinka... Patinka...
Bet tai ne viskas...
M-m-markai...

Kit dal prispausk emliau...


Kur? A... A... A ne... Taip...
Suprantu. Taip, suprantu. Markas kalba apie mano tarpviet. Ir dar emiau.
Vos apie tai pagalvojus, vibratorius ten ir slysta. iang. A jo net nejudinu.
Aaak...
Po dvideimties minui droiu voni ir lendu po duu.
Nuplautas ir iblizgintas vibratorius guli savo dutje. Numanau, kad reikt
j laikyti toliau nuo aki. Vibratorius teikia per didel pasitenkinim. Vis dlto i
Marko dovana mane diugina. Kur kas labiau nei automobilis.
Pakiusi veid po vandens srove, nesiliauju ypsotis. Kaip buvo gera. Isitrinu
dieviku muilu, irgi dovanotu Marko. Jis sak, kad muilas verdamas maame
Florencijos vienuolyne ir parduodamas Officina Profuma Farmaceutica de Santa
Novella. Vienuoliai ir vienuols gamina j nuo XIV amiaus.
is rank darbo muilas maloniai kvepia glmis, yra labai velnus ir
nesausinantis odos. Jo putos tarsi aromatingi debesys. Sapone di Latte! Naudoju
j visur; tikriausiai net per daug, nes gaballis atsieina penkiasdeimt doleri.
Ai tau, Markai. Ai u visk.
Isipraususi ir atsigaivinusi ieinu i vonios nuoga, tik plaukai apvynioti
rankluosiu. Imu save kritikai apirinti didiuliame, grindis siekianiame
veidrodyje. Prisikiu visai arti hmm... Ar tik nebsiu priaugusi svorio? Dieviki
Kampanijos patiekalai prabangiuose Neapolio restoranuose mane tukina?
Suirkia skambutis. Apsivilkusi suknel nusprendiu nesukti galvos dl
antsvorio. Gal jaudinuosi visai be reikalo. Gyvenimas prie Viduremio jros
stebuklingas: valgau, k noriu, bet danai plaukioju jroje ir myliuosi, tai kur ten
storsi.
Vl suirkia skambutis. Uuot leidusi Mark vidun, basa, vis dar drgnais
plaukais, nubildu laiptais emyn. Man atidarius duris, plsteli iltas vakaro oras.
Markas ypsodamasis stovi su dinsais ir baltais markiniais. Kaip padkusi
puolu jam stipr glb. Markas net susvyruoja. Kojomis apsiveju jam strnas ir
kartai pabuiuoju.
Mudu buiuojams. Elgiuosi kaip septyniolikmet, bet man n motais.
Jauiuosi esanti septyniolikos ir simyljusi iki aus. Auktai vir Kaprio vieia
mnulis.

Sveika, X., sako Markas, statydamas mane ant aligatvio.


Sveikas, Markai, atsakau. Be galo malonu tave matyti.
Jis ypsosi.
Patiko aisliukas?
Tie japonai tikrai kvaitelj. Kas jiems galvoje?
Padovanojau tau j, kad nesijaustum vienia.
Markai, mudu susitikinjame kasdien. Mylims dukart per dien.
Bet kartais a bnu usims. Nesvarbu... Jis parodo savo mersedes.
vakar noriu tau parodyti t ypatingo.
K? Jau sivaizduoju nuostab patiekal, galbt paruot i tuno ir patiekt
ant Vezuvijaus virns.
Bet Markas sako:
Vaiuosim San Severo koplyi.
Oho... i susijaudinimo sutrinku ir nuivu. inoma, esu girdjusi apie i
koplyi. Kiekvienas mogus, rimtai besidomintis Neapolio istorija, yra girdjs
apie garsij, neapsakomai grai San Severo koplyi. Visame pasaulyje nerasi
rimto meno istoriko, kuris apie j neinot. Markai, dabar ji restauruojama.
Udaryta met metus, niekas neino, kada jos durys bus atvertos lankytojams.
Mes ten nepateksim. Ne kart mginau.
Marko akys elmikai suiba.
Ties sakai, nusiypso jis. Bet restauratoriams moku a.
Jis pavangina uvertu ant iedo dideliu raktu. Markas gali mane nusivesti
San Severo koplyi!
Kelion nuo mano butuko iki vienos garsiausi meno istorik poiriu viet
pasaulyje trunka kokias penkias minutes. Ilip i automobilio apsivalgome.
Koplyi juosia pastoliai, supa ir saugo siauros Neapolio senamiesio gatvels.
Ji stovi paioje gyvai plakanioje Neapolio irdyje. Seni ilabarzdiai vyrai
aidia kortomis prie kavinuki, i kuri sklinda rykios viesos ruoai. Jie rko,
kosti ir draugikai traukia vienas kit per dant. A circola sociala.
Koplyia skendi prieblandoje. stiklintus ventj paveiksllius statinio sienose
apvieia geltonos elektrins vaks, pagyvina raudonos plastikins gls.
Pristatyta daugyb keist v. Mergels, Camorra globjos, statulli.
Kol Markas ieko rakt, i u tamsaus kampo ineria mlyna Vespa ir pralekia
pro pat mane. Motoroleriu vaiuoja dvi besikvatojanios paaugls su ortais ir

sandalais. Abidvi be alm; vjyje plaikstosi vels, tamss mergaii plaukai.


iriu, kaip jos inyksta tolumoje. Griuosi j laime, linksmumu ir groiu.
Paskui gatvje siviepatauja tyla. Balkonuose kabo skalbiniai. Namuose ramu.
Pro atvir kitapus gatvs stovinio namo lang matau vyr, sdint prieais
didiul televizori ir irint futbol, jam vir galvos kabo popieiaus Pijaus
portretas. Ant stalo pasidjs dirbtin koj, vyras iaumoja provolon su visa
luoba. iautaroja bedante burna.
Atrakinau, sako Markas, atitraukdamas mano dmes nuo Neapolio
kasdienybs. Piccolina, eime vidun.
Jis atidaro San Severo koplyios duris.
engiame nuostab nedidel vlyvojo baroko statin, apviest vienintels
plikos statybinink lempels. Ant grind mtosi luotos ir epeiai, jos nuklotos
vieiomis ochros dulkmis, bet i netvarka nenustelbia tviskanios tarsi
papuoal dut marmurins koplyios groio.
Markas pasakoja ventyklos istorij, bet a j inau pati.
1710 metais kilmingoje Neapolio eimoje jos aknys siekia Karolio Didiojo
laikus gim septintasis San Severo princas Raimondas. Pasakojama, kad jis
kaip niekas kitas iman Neapolio istorij, domjosi alchemija, astronomija,
burtais ir mechanika...
Jam kalbant, griuosi itapytomis lubomis.
Princas mokjo ne tik eias Europos kalbas, bet ir arab bei hebraj.
Vadovavo Neapolio mason loei, bet paskui buvo atskirtas nuo Banyios kaip
eretikas. Vliau tie kaltinimai buvo paneigti.
Mano vilgsn patraukia mantri vienspalv grind mozaika, vaizduojanti
labirint. Esu skaiiusi, kad jis simbolizuoja ventinim masonus. Kodl
Markas mane ia atsive? Ar i vieta turi k nors bendra su misterijomis?
Markas nutyla ir plaiai mosteli, tarsi kviesdamas grtis architektros
edevru, u kurio restauravim jis moka. Tada pasakoja toliau:
Paskutiniuosius gyvenimo metus Raimondas paskyr San Severo koplyios
statybai. Ipuo j garsiausi savo meto skulptori ir tapytoj darbais. Troko,
kad jo koplyia tapt kartai plakania barokine Neapolio irdimi. is statinys
kupinas paslapties ir alegorini ties.
Ji... be galo spdinga.
Eime, kvieia Markas.
Nugara perbga iurpuliukas. Suvokiu, kad interjeras, kad ir koks prabangus,

nra didiausias San Severo koplyios lobis. Deinje pamatau staius siaurus
laiptus.
Priekambaryje tamsu. Markas jungia mobiliojo ibintuvl ir mudu imame
lipti siaurais vijais balto marmuro laiptais emyn. Laiptai labai sukti. Skubu
paskui Marko ibintuvl. Pagaliau pasiekiame tamsi ir niri kript.
ibintuvlis apvieia iurp ir sykiu stulbinant San Severo koplyios lob.
Tai Kristus po drobule, Christo Velato Duzeps Sanmartino skulptra.
Nesuvokiama protu. Baugu. Ir neapsakoma. iam meno kriniui apibdinti
reikia iekoti odi paioje sielos gelmje. Antraip susimausiu. Bsiu
demaskuota ir atstumta, kaip neverta prisiliesti prie tikrojo meno.
Skulptorius pavaizdavo Jz karste. Sanmartinas uklojo mirus, bet netrukus
turint prisikelti Jz plonutlaite, velnia kaip ilkas drobule, pro j rykja
kno apybros. Drobul, kaip Aukiausiojo knas, irgi marmurin.
Kaip skulptoriui itai pavyko? Kaip jis pasiek tokio meistrikumo? Ikal
tobul kn ir j uklojusi tobul drobul, kaip igavo tok vientisum? inau,
kad meno istorikai dl skulptoriaus technikos ginijasi iki iol. Kai kurie mano,
kad jis pasinaudojo burtais.
K apie j manai? klausia Markas.
Ji stulbinanti, atsakau usikirsdama. Daugiau negu stulbinanti. Tai tikras
stebuklas.
Taip ir yra. i skulptra stebuklas. Vienas spdingiausi meno krini,
kokius esu regjusi. Kartu ji kelia nerim, turi anapusinio pasaulio bruo,
perengia mogaus galimybi ribas. Skulptros tobulumas net gsdina per
didelis tobulumas.
Markai, kodl man j rodai?
Jis prieina ariau ir ima mane u rankos.
Carissima, noriu tave kvpti, parodyti, kad mogaus galimybs neribotos.
Tikrasis menas mus sustiprina ir padrsina.
Padrsina.
Po keli dien vyks treioji misterija.
Nieko jam neatsakau. Kriptoje tylu kaip kape. Miegantis po drobule Kristus,
rodos, tuoj nubus. Nebetveriu noru i ia dingti. Apima klaustrofobija.
Stengiuosi negalvoti apie treij misterij gyventi ia diena, ia valanda, ia
akimirka. Vis dlto treioji misterija neivengiamai artja.

Ukop laiptais ieiname i koplyios. Markas urakina duris, a su


palengvjimu traukiu plauius ilt, tvank, dvelkiant iuklmis ir citrinomis
senojo Neapolio or. San Severo koplyia nuostabi, gal net per daug. Paklausiu,
ar galime dar kiek pasivaikioti. Markas diaugsmingai sutinka.
Susikib u rank mudu traukiame akmenimis grstomis ir duobtomis
Neapolio gatvmis. ingsniuojame pro maisto krautuvles, dirbanias iki
vlumos. Plikos lemputs apvieia krvas tamsi vilgani baklaan. Einame
pro uvies ueigas gatvje prie iklibusi staliuk valgo ir garsiai kalbasi
senuts, ugerdamos krevetes Falanghina vynu, kaip romnai prie du
tkstanius met.
Mudviem prijus jros pakrant, grteliu Mark.
Kur vyks treioji misterija? Kokia vieta jai parinkta?
Neirdamas mane jis atsako:
Aspromontje, Kalabrijoje.
Paiurpstu tarsi naiboma iemos vjo. Aspromontje???
Rinkdama inias savo darbui apie Kalabrijos maj Ndrangheta danai
aptikdavau vietovard.
Keliausim Dantytuosius kalnus Aspromonte.

Dvideimt pirmas skyrius


Iki kaln maiausia penkios valandos kelio, taria Markas ir pasilenks
spusteli man kel. Bet ne geidulingai, o raminamai. I emlapio ito tikrai
nenusptum.
Praau?
Ivaiuojame i Kalabrijos oro uosto penkeri met senumo apdauytu
visureigiu. Markas isinuomojo sen landrover, nors paprastai tokiais kledarais
nevainja.
Mums reikia automobilio kaln keliams, aikina Markas, perjungdamas
pavar. Visureigiui sukriokus, jis susiraukia. Keliai ia velnikai blogi, per
valand veiki vos kelis kilometrus.
Sustojs prie sankryos Markas linkteli tolumoje dunksanius padmavusius
kalnus. Ne itin auktus ir spdingus, veikiau nirius ir gsdinanius. Tamss,
mikingi laitai atrodo sunkiai veikiami ir grass. Tokie yra Aspromonts, arba
Dantytieji, kalnai.
Mosteljs nutriuus prietais skydel Markas priduria:
Be to, Kalabrijoje veriau nekristi akis. iose apylinkse nepatartina
vainti ferariu.
Galiausiai ms visureigis silieja at ir kinink sunkveimi vilkstin.
Pradedame ilg kelion iaurs rytus, pai Aspromonts gilum. Vos
slenkame, automobili labai daug, keliai siauri. Atsidariusi lang apstulbstu.
Anksiau Kalabrijoje nesu lankiusis.
Atsiduriame beveik paiame Apenin pusiasalio gale. is pusiasalis tarsi batas
spiria Sicilijai, it nort priartinti j prie Ispanijos, sugrinti Burbon valdymo
laikus. Kalabrija visai ne tokia, koki vaizdavausi.
Ties sakant, ko gi a tikjausi? Vyliausi ivysianti k nors panaaus Neapol
dvelkiant senove, apleist, bet aving italik krat su palmmis ir skaniais
ledais, na, gal dar bjaurius priemiesius ir narkomanus apsiblaususiomis akimis.
Vaizdus, liudijanius apie slapta veint nusikalstamum.
Taiau ia nusikalstamumas ne slaptintas, o klestintis. Jis akivaizdus. Itisos
vietovs pasibaistinos, net oras persisunks neviltimi ir bejgikumu. ia
apleisti ir kaustomi baims ne priemiesiai, o miestai ir miesteliai isiskiria tik

nuostabiai gras seni pastatai. Gal ia maiau grat negu Neapolyje.


Veikiausiai dl to, kad nemaai nam beveik sugriuv arba nebaigti statyti. Ar
tiesiog palikti sunykti.
Tokios bjaurasties dar nesu maiusi. Nesitikjau, kad Italija gali bti tokia
lykti.
Judam labai ltai, Markas rodo baisiai aptriuusius namus kairje.
Klaiku, tiesa? Sunku patikti, kad esi Europoje, o ne Tunise, Egipte ar dar
kokioje Dievo umirtoje vietoje...
Jis teisus. Pro lang spoksau iurp pastat: pamatai suskeldj ir
apsamanoj, sienos aptrupjusios, ant plokio stogo riogso septynios
surdijusios skalbimo mainos. Kur nebus klaiku.
Kitas pastatas virts griuvsiais: kyo tik betono stulpai, mtosi sudauytos
plytos. Paskui pro akis praslenka iuklina dykviet. Dar ivystu vargan maisto
krautuvl, u jos kit prinerkt dykviet. Sustojame prie viesoforo.
Kieno tai darbas? Kalta Ndrangheta?
inoma. Sykiu ir ems drebjimai. Madaug kas deimtmet jie siaubingai
supurto krat, sugriauna itisus miestus. Tai pats skurdiausias ne tik
Italijos, bet ir Vakar Europos regionas.
Tvyro baisus kartis. Markas ikia rank pro lang, kita laiko vair ir lengvai
sukioja vidine rieo puse. Jis mvi tamsius dinsus ir vilki tamsiai mlynus
markinius paraitytomis rankovmis. Matyti raumeningi, deg dilbiai.
Markas sdi elegantikai, vyrikai, labai tiesiai. sivaizduoju renesanso
portret: Lordas Roskerikas isinuomotame landroveryje. Rafaelio mokykla,
1615 metai. XVII amiaus drobje jis atrodyt didingai. Bet ne prasiau atrodo
ir dabar. Laiminga dirsteliu j. Uplsta malons prisiminimai.
Prajusi nakt mudu aistringai myljoms. Jis pasitelk vis imon ir
apdovanojo mane dvideimties minui trukms oraliniu seksu. Visai neskubjo.
T akimirk, kai buvau bepasiekianti virn, skard, staig skryd palaim, jis
suprato, kad tuoj patirsiu orgazm, ir aplusiu smakru patryn k tik paties
laiyt vietel. Kontrastas tarp velnumo ir dilgiojimo suteik man
nepakartojam pasitenkinim. Usidengiau veid pagalve, kad nebt girdti
diaugsmingo, palaimingo klyksmo.
Bet Desika vis tiek igirdo. ryt mudu su Marku atsiklme anksti,
rengms skristi Kalabrij. Atsisveikinant Desika pasak: Jergutliau, X. Ar
laikai bute vilkolak? Kaimynai ims skstis.

Vl pavelgiu Mark ir pamanau, kad prajusi nakt jo velnumas mane


suglumino.
Markas toli grau ne visada toks nesavanaudikas ir atidus meiluis. Kartais
tiesiog griebia mane ir iurkiai idulkina. Taip padar po apsilankymo San
Severo koplyioje. Mudu sdome Marko automobil ir nuvaiavome rmus.
Pastatme j prie upakalini dur ir ilipome, gaubiami tamsos. Staiga jis mane
iupo, apgr, paties ant automobilio variklio gaubto, upl suknel ir
nutrauk kelnaites. Paskui dulkino i nugaros, gulini ant savo tviskanio
sportinio mersedeso. Apsisuko per tris minutes vos man spjus suvokti, kas
vyksta.
Buvau truput priblokta, isigandusi ir labai kaitusi. Gal man tai neatrod
seksualu, bet nesiprieinau. Paskui Markas usisagst kelnes ir vilpaudamas
neapolietik dainel lyg niekur nieko nusived mane rmus. Lyg btume
greitosiomis imauk po taur vyno. Jis leido i staliaus miegamajame pasiimti
naujus apatinius. Pasinaudojau tuo tarpsniu ir masturbavausi nuostabioje
vonioje, kol pasiekiau orgazm, gaivindama atmintyje trump, krauj kaitinant
kruimsi ant mersedeso. Kaipmat pasitenkinau.
Kiek orgazm galiu patirti? Ar j gali bti per daug?
Markas moka bti ir iurktus, ir velnus. Man tai patinka, nes niekad neinai,
ko tiktis.
Bet visikai nepatinka, kad nieko nenutuokiu apie treij misterij. Kodl ji
rengiama Kalabrijoje? Kodl ten, tokioje atkampioje vietoje?
Pabudusi i susimstymo vl iriu pro lang. Pro j matau Viduremio jr.
Net tok kart sault ankstyv birelio ryt ji atrodo iblukusi ir lidna. Nuo
painties su Marku prajo daugiau kaip du mnesiai. Per t laik mano
gyvenimas apvirto auktyn kojom.
Pasiiriu Mark ir papraau:
Papasakok man apie Ndrangheta. To reikia mano darbui. Per toki ilg
kelion nors t suinosiu.
Markas ypteli puse lp.
Cara mia, inau tiek pat, kiek ir visi. Tai pati iauriausia nusikalstama
organizacija, iais laikais turtingiausia ir itin galinga. Kontroliuoja tris
procentus bendrojo Italijos vidaus produkto. Ms valstyb maiau l skiria
gynybai.

Oho!
Taip. Ndrangheta valdo Kalabrij. Markas mosteli dar vien apleist
kaimel ir mrin ueig, neinia kodl pastatyt vidur lauko. Kai kas mano: jei
Kalabrija bt nepriklausoma, tam tikra prasme ji tokia ir yra, Jungtins
Tautos j paskelbt bankrutavusia. Kaip Somal.
Kaip Ndrangheta ia sigaljo? Kaip mafija uvald vis region?
Nrangheta klanai seni ir slaptinti. Jos nariai visikai nesileidia paaliei
ir yra itin itikimi vienas kitam. Visus jos narius sieja kraujo ryiai. i
organizacij neprasiskverbia idavikai. Kartais taip nutinka majai ar Camorra.
Jas iduoda suiupti ir atgailaujantys banditai, tikdamiesi velnesns bausms.
Tie namai... Tie miestai...
Ndrangheta atidaro viebuius ir parduotuves pinigams plauti. Kainos bna
tokios emos, kad kaimyn verslas bankrutuoja. Todl vietos ekonomika
sugriauta, vis versl valdo ji. Visi Kalabrijos gyventojai priklausomi nuo ios
organizacijos: yra jai prasiskolin ir turi vergikai dirbti. Beveik kaip feodalizmo
laikais. U Europos Sjungos las Ndrangheta nariai stato fabrikus, tiesia
kelius, bet vos pradj darb ir gav pinigus, visa palieka nebaigta. Keliai pusiau
nutiesti, gamyklos pusiau pastatytos, todl viepatauja anarchija ir apsileidimas.
Markas staigiai pasuka kair. Dabar tolstame nuo jros, vaiuojame
Kalabrijos gilum, kalnus. Kalabrijoje vestas mokestis u namus bet jis
taikomas tik baigtiems statyti. Todl visi namai atrodo nebaigti, nedayti, tiesiog
bjaurs itaip ivengiama mokesio.
Noriu visa tai atsiminti. Markas pasakoja labai taigiai. Isiimu raikl ir
urain tikrai rengiuosi t usirayti.
Ivyds, k ketinu daryti, Markas ima kvatotis.
Aleksandra Bekmen, aviuosi tavo uolumu.
Lordai Roskerikai, kai kuriems monms tenka sunkiai dirbti. Ne visi gali
sdti prie kompiuterio, spaudyti klavius ir per minut usidirbti eiasdeimt
tkstani doleri.
Mano darbas irgi reikalauja imanymo, paniurs atsako Markas.
Panira ir gamta: dang aptraukia debesys, kelias vis prastja. Siauras, bet
gudronuotas plentas virsta purvinu taku. Visureigis ropoja per gilias provas.
Pravaiuojame dideles pilkas, nedaytas betonines vilas, alia j stovi spdingi
automobiliai, saulkaitoje loja unys.

Pridursiu dar t, gal pravers darbui, Markas atsikosti, nusibraukia


dulktas lpas ir nusispjauna pro atvir automobilio lang. Kasmet rugsj
Ndrangheta gauj capos klan vadai renkasi ne per toliausiai nuo ia,
atokaus vienuolyno banyioje, kalnuose. v. Polsio Mergels ventykloje.
Skubu usirayti. Tai nelengva, visureigiui okiojant duobtu keliu.
Pasakok toliau.
domu, kad ie susitikimai Polsyje rengiami jau imtus met. Dar prie
kelet deimtmei jie bdavo... Markas nutyla ir ieko reikiamo odio.
...Per juos bdavo linksminamasi ir itvirkaujama. Nusikaltli eim galvos
vadinamos vzdais. Vzdai psiomis traukdavo Polsio banyi i artimiausi
kaimeli, paskui juos sekdavo minios. Procesija pasiekdavo tiksl tik per dvi
dienas, nes reikdavo veikti trisdeimt kilometr. Banditus lyddavo ir jaunos
merginos, ir sens. Jos verkdavo, raudodavo, kartais ant galv usiddavo
erki vainikus, per veidus varvdavo kraujas; diduma j eidavo basos.
Moterys maukdavo aitr vyn usiksdamos kepta okiena, paskui giedodavo
senovinius himnus ir per nakt, pritariant ddmaiiams bei tamburinams,
okdavo laukin tarantel. Kiaur nakt gerdavo, rydavo ir sanguliaudavo
oleandr ir raudonli pakrmse apgirtusios ir pakvaiusios.
Ar tai bdavo... Dionisijos? klausiu.
Ko gero, atsako Markas. Dionisas yra graik dievas. Kalabrija senovje
priklaus Graikijai, buvo didiausia jos kolonija. ia gyveno Platonas ir
Pitagoras. Markas ypteli msliai ir elmikai, tarsi inot tai, ko neinau a.
K gi, jis visada ino daugiau u mane.
Ar iam kartui pakaks? Tursi mediagos darbui?
Kartligikai usirainju.
Taip, Markai, tavo pasakojimas nuostabus. Stulbinantis.
Puiku, sako jis. Mudviem reikia stabtelti. Nelabai nutuokiu, kur esame...
Kakur ia turt bti alutinis keliukas Plat.
Markas sultina greit ir dairosi kelio enklus. A irgi dairausi. Paskui
gteliu peiais. Ko jis tikisi? Kelio enklas taip ivarpytas kulk, kad skaityti
pavadinimo nemanoma.
Kulk?
Markas iri kelio enkl, paskui emlap planetiniame kompiuteryje.
Tada atsidsta ir papurto galv.

Suglumusi klausiu:
Negi neinai kelio? Juk ne pirm kart dalyvauji misterijose.
Jis atsako, nepakeldamas aki:
Su Kalabrija mane siejo tik verslas. Prisimeni, pasakojau, kad
importuodavau region prekes.
Taigi...
Markas kaipmat pagyvja.
Juk sakiau, misterijos vyksta visoje Italijoje, danai ir Anglijoje, Pranczijoje
bei Ispanijoje. Kiekvien vasar jos keliose valstybse tuo pat metu. mons
ateina ir ieina. vesdintuosius per antrj misterij vliau gali sutikti per
ketvirtj, pavyzdiui, Londone, bet neinosi, kur jie buvo per treij. Tokios
jau tos misterijos.
Sdiu atvipusia iauna. Tik dabar suvokiu, kaip plaiai praktikuojamos
misterijos. Kas visa tai rengia?
Atsigriu Mark.
Kodl tokiai svarbiai treiajai misterijai pasirinkai it viet? Siaubingj
Kalabrij? Kodl?
I smalsumo. Be to, turiu verslo reikal.
Kokio verslo?
Nesvarbu, nieko rimto. Markas vl dirsteli planetin kompiuter.
Manau, ms kelions tikslas yra madaug u dvideimties kilometr nuo io
kaimo. Reikia paklausti ionyki. Aspromontje nma nesinort pasiklysti.
Kelet minui kratoms duobtu keliu, paskui vingiais ropiams stat
kaln. Jo virnje sikrs kaimelis. Kaip Kalabrijai jis labai tvarkingas. Aplink
akmenin banyi susigrd seni namukai. Gatvs igrstos akmenimis, ant
suoliuk, nepasiekiam tviskinanios sauls, sdi seni vyrai.
Tokia ir turt bti Italija.
Bet, mums ilipus i automobilio, mane apima keistas jausmas. Vaikai gatvje
kaudami aidia futbol, persisvrusios pro bugenvilijomis apsodintas
palanges kalbasi jaunos mamos, vaisi pardavjas draugikai nekuiuojasi su
sena moterike.
Betgi jie kalba ne italikai, o graikikai!
Ivyds mano nuostab Markas ypteli.
Taip, tai senoji graik kalba, ilikusi nuo kolonist laik. iose atokiose

vietovse ji neinyko.
Stoviu tviskinanioje sauls atokaitoje. Amerikiet, absoliuiai priblokta
Europos senovs istorijos. Girdiu Platono ir Pitagoro kalb, ja neka graik
filosof palikuonys.
Markas gestikuliuoja ir nekuiuojasi su ionykiais vyrais. Jie kalbasi
italikai. Vadinasi, kaimelio gyventojai moka abi kalbas. Tai visai suprantama.
Nusprendiu jam netrukdyti, pajju tolliau, atsisdu ant suoliuko ir
nusiiovauju. Kelion buvo sunki. Esu pavargusi, gelia rankas ir kojas. Rodos, i
diena niekad nesibaigs. Senukas greta mans nusiypso ir ukalbina graikikai.
Linkteliu ir nuoirdiai isiiepiu. ypsausi tam Sokrato snui, nors jo odi
nesuprantu.
Ak, Italija! Ak, Europa!
Visk isiaikinau, baigs kalbtis Markas grta prie visureigio, lipa vidun
ir liepia man lipti. Atrodo pagyvjs. Buvau teisus, priduria jungdamas
varikl. Beliko dvideimt kilometr. Turime vaiuoti alutiniu keliuku Plat.
Jis mosteli pragaiting kaln supam tams sln.
inoma, turime vaiuoti kaip tik ten, didiausi nerim keliania kryptimi.
Atsiloiu sdynje ir stengiuosi ugniauti baim.
Tai ne itin lengva. Gal ia ities tik dvideimt kilometr, bet paskutiniam
kelions tarpsniui veikti prireikia dviej valand. Riedame per nuoslankas,
kabarojams per igrauas, kylame siaubingai staias kalvas. Galiausiai, po dar
vieno svaigaus poskio, pro pu kamienus ivystu miest.
Mums vaiavus j, mane apima tikras siaubas. Visi namai ir senoviniai, ir
iuolaikiniai atrodo visikai apleisti. Stkso tarsi baiss tuti kevalai, juoduoja
lang angos, durys vos laikosi ant vyri arba yra tiesiog ispirtos.
Dieve mano, sakau. Vaiduokli miestas.
Markas linkteli.
Tai Roguda. Apleistas nuo eto prajusio amiaus deimtmeio dl
daugybs ems drebjim ir gausybs ragan.
K?
Misterija vyks Burbon pilyje, ten, ant kalvos.
Ranka prisidengiu akis nuo sauls: ivystu milinik rst statin, panint
vienuolyn. Pilis yra madaug u puskilometrio, stkso ikilusi vir miesto.
Pavelgiu Mark. Staiga t suvokiu.
Tai ten a bsiu nuplakta, tiesa? Ten bsiu aioma botagu?

Nieko neatsaks jis pasuka didingosios pilies link.

Dvideimt antras skyrius


Rogudos pilis tikrai nespindi groiu, bet kadaise kl pagarb: milinika, niri
karo tvirtov. Jos architektroje susipyn asketiki ano meto ital ir ispan
stiliai. Ji kelia iurp kaip ir Kazertos rmai.
Kaip ir per antrj misterij, prie vart matyti daugyb jaun vyr tamsiais
kostiumais, rsiais veidais, su ausinmis, kad galt susikalbti. Nors diena
debesuota, jie usidj sauls akinius. Apsaugininkai vilki dukslius varkus
dabar jau neabejoju, kad po jais paslpti ginklai.
Markas parodo savo kredencialus tapatybs kortel ir dramblio kaulo
spalvos ploktel su Dionisu, laikaniu tirs. Tikriausiai toki gauni po
paskutins misterijos. iek tiek nerimaudama kantriai laukiu, kol apsaugininkai
atliks savo darb ir palyds mus pro didiules duris pro jas veikiausiai
pravaiuot ir karieta. Paskui ulip plaiais iki baltumo nuveistais laiptais
randame du erdvius, beveik tuius miegamuosius. Kai kurie apgriuvusios pilies
kambariai sutvarkyti tikriausiai misterijoms.
Kas tai padar? Kas u visa tai mokjo? Negi vien Markas? Ar misterijoje
dalyvaus ir daugiau milijardieri? Kokius verslo reikalus jis ketina ia tvarkyti?
Man knieti to paklausti Mark ir igirsti atsakym, bet galvoje kirba dar
daugyb klausim, o atsakymai juos man nma nerpi. Nustebusi dairausi.
Paskui Markas sako, kad prie apeig pradi turiu laiko pailsti. Puiku, nes esu
visikai isekusi. Nusispiriu batus, krintu ant lovos ir kietai mingu.
Miegu neramiai. Sapnuoju mudu su Marku skstaniame kruiziniame laive,
dta indai, keleiviai apimti panikos. Paskui a skstu su vestuvine suknele,
mginu atidaryti liuk, o vanduo vis kyla. Vanduo kakodl susimais su
raudona nafta, Markas ranka uspaudia man burn, kad negaliau kalbti, ir
nusitempia gilyn vanden...
Staiga pabundu. Guliu ant lovos basa, su dinsais. Isigandusi ir viena. Burna
siaubingai perdivusi, tad lekiu voni. Ji irgi niri, bet vari ir neseniai
perdayta. Atsuku iaup, prisipilu piln stiklin Aspromonts kaln vandens.
Gerdama stengiuosi nuplauti sapno likuius.
Umigau vlyv popiet, o dabar visai sutem.
Pro atvir vonios lang plsta iltas nakties oras, aplink galv zyzia moskitai.

Matau apgriuvusias pilies sienas, atiaurius mikais apaugusius tamsius kalnus.


Keliu prie pilies artja automobiliai su jungtais ibintais, nuo j krinta keisti
viesos ruoai. Renkasi misterijos dalyviai?
Kitoje pusje, pilies papdje, plyti apleistas miestas vaiduoklis Roguda.
Tamsoje matyti tik neaikios nam apybros.
iriu nam, parduotuvi ir kavini griuvsius. Kas ia kitados gyveno?
Kokie mons galjo uaugti tokiame mieste? Kadaise ios vietos, gldinios
nuostabiame nedideliame slnyje, veikiausiai bta graios, svajingos. Miestelis
tikriausiai turjo rst kunig ir niurzg laikinink, tarkant dviraiu per
grindinio akmenis. Traukdamos kalabrikas dainas, merginos skalbdavo
drabuius skaidriame kaln vandenyje, paskui diovindavo juos saulje.
Dabar ia tuia, vien griuvsiai ir vaiduokliai. Miestel sunaikino ems
drebjimai, raganos ir Ndrangheta.
Girdiu triukm.
Markai, tai tu?
Atsakymo neigirstu. Gal dl to, kad nuo laipt sklinda triukmas, girgda
grind lentos. Be abejons, atvyksta kiti sveiai, kiti misterijos dalyviai, Dioniso,
Mitros ir Demetros garbintojai. Tikriausiai per treij misterij, be mans, bus
ventintos dar kelios moterys.
Vl pavelgiu pro lang. I dangaus velgia imintingas vytintis mnulis, tarsi
prats prie toki regini.
Sklinda balsai.
Dabar jau aikiai girdti balsai u kambario dur. Jie prislopinti, lyg mons
pakudomis, kaip smokslininkai, dalytsi slaptomis iniomis. Apima nerimas,
nutipenu prie dur ir klausausi. Jos kiek pravertos pro ply ivystu Mark ir
Duzep, besikalbanius su kakokiais vyrais.
Kas jie tokie? Ir kodl ia atvaiavo Duzep? Nusprendiu, kad Markas
nerizikavo vykti Ndrangheta valdas, kur siautja maja, vienas, be geriausio
apsaugininko. Bet kodl kalbamasi taip tyliai ir slapta? Markas raukosi ir
linkioja.
Bt domu pamatyti jo panekov veidus. I bals spju, kad jie vyresni,
kalba spigiu, sunkiai suprantamu italiku dialektu. Galiausiai igirstu od
Ndrangheta.
Jis itariamas du kartus.
Sugirgda grind lentos, paskui pokalbis nutrksta. mkteli treias veidas

seno, gal atuoniasdeimtmeio vyro. Atpastu j. Neprisimenu, kur esu maiusi,


bet atpastu. is vyras kakuo pagarsjs. Bet kuo?
Markas eina prie dur. Skubiai atsitraukiu ir apsimetu rami, bet jis aptinka
mane vidury kambario stypsant kaip koki kvai.
X.!
Kas nutiko?
Markas panairuoja.
Ar gerai jautiesi?
inoma, a... A k tik atsikliau. Viepatliau, kam leidai taip ilgai miegoti?
Atsipraau, atsipraau. itiek spdi mane ivargino.
odi srautas, rodos, nuramina Mark. Jo veidas suvelnja.
Gerai, o dabar paskubk. Netrukus prasids rengimasis misterijai.
Tik dabar pamatau, kad Markas vilki smoking ir baltus markinius.
Nusiprauss po duu, tvarkingai susiukavs.
K man apsivilkti?
Nieko.
Kaip tai?
Carissima, palsk po duu, ir tiek. Tau pasiruoti pads merginos.
Markas apsigria ir ieina. Ugniauiu baim ir lendu po duu. Vandens
srov maloni ir karta. Vos spju nusiluostyti, ateina tarnaits, vilkinios
paprastomis baltomis tunikomis. Kur misterij rengjai randa toki mergin?
Kaip jas nusamdo?
X., leisk viskam tekti savo vaga.
Mano nerimas neatskiriamas nuo didiulio jaudulio. Prisimenu, kaip i pradi
mgavausi antrosios misterijos juslingumu, vidine laisve, savotika galia.
Taigi pirmyn, a pasirengusi.
Pasirengusi bet kam.
Merginos ypsosi, bet nemoka anglikai, kalba Kalabrijos dialektu, todl
suprantu vos vien kit od. Bet tai nesvarbu: aikiai suvokiu, k jos ketina
daryti.
Viena mergin mosteli, kad atsissiau ant lovos. iek tiek drovdamasi
paklstu. Nuogas mano knas apvyniotas vonios rankluosiu. Merginoms mano
drovumas n motais. Rankluostis nuvyniojamas, lieku nuoga. Treioji mergina
atsiklaupia ir praskeia man kojas. Ji dmiai apiri tatuiruot, paskui

atsigria kitas ir linkteli.


Tarnait mostu prao mans atsistoti. Taip ir padarau. Prisiartina kita, neina
balto porceliano indeliu. Jai numus dangtel, pamatau blizgant aukso spalvos
skyst. Tada topteli, kas bus jos mane idays. Dvi tarnaits ima teptukus,
treioji laiko indel. Mano nuoga oda bus itapyta.
Jos trisia beveik valand, bet laikas greitai prabga. Merginos atsiklaupia ir
tepa mane auksine, avietine ir lazurito spalvomis. Potpiai abstrakts, bet labai
jaudinantys, teptukai sukasi aplink krtis, ipuoia pilv, velniai vingiuoja prie
nuog laun, iki Veneros kauburlio. Nenudaytos lieka tik pdos, veidas ir
upakalis. Kodl?
Tapymo procesas gana geidulingas. velniai darbuodamosi teptukais,
merginos tarpusavyje kudasi. Pavelgusi nuostabiai itapyt savo kn,
pasijuntu grai, paauksuota ir didinga. Tviskte tviska rykios spalvos. Mano
oda geltona kaip narcizas, rykja raudoni ir tamsiai violetiniai ratai.
A esu meno krinys.
Baigtas kurti meno krinys. Stoviu itapyta. Kuddamosi merginos laukia, kol
idius daai. Paskui maiausioji j prieina ariau. Ji laiko antkakl, tok kaip
uns, tik aksomin.
Antkaklis usegamas man ant kaklo. Kita mergina prisega prie jo ilg
sidabrin grandin kaip pavadl.
Stoviu nuoga. Su antkakliu ir grandine. Itapytu knu.
Tada kambar eina Markas. Jis man grakiai nusilenkia. Tada ima laisvj
grandins gal ir pamoja, kad eiiau prie dur.
Rodos, mano lordas Roskerikas ketina vestis mane i kambario nuog, su
antkakliu ir grandine. Aviu tik batelius labai smailiais kulnais. iuos odinius
elegantikus auktakulnius atne tarnaits. Jie gundomai dails. Audamasi
vilgteliu gamintoj. Blanikas, tai jis kuria avalyn misterijoms. Ispanijos
prisilietimas. Vis dlto puiks batai neisklaido nirios nuotaikos.
Markas dar kart mosteli. Kuo giliausiai kvepiu.
Si, celenza.
Sutikdama linkteliu. Markas pakelia grandin ir vedasi mane i kambario,
laiptais emyn, paskui ilgu koridoriumi. Pro praviras kambari duris matau
mones blausioje vaki viesoje. K jie veikia? Buiuojasi? Dulkinasi?
Nenutuokiu. Matau tik nerykius pavidalus. Girdiu prislopint juok. Suskamba
jau Kapryje girdta muzika, skaidrus choralas pamau tirtja, sigaudia kaip

varpas, skamba garsiau, vis garsiau. Jis kelia nerim, bet yra nuostabus.
Pagaliau atpastu krin: Arvo Piarto kantata, skirta Bendaminui Britenui.
Viena mergina Dartmute labai mgo io est kompozitoriaus muzik, lidn ir
labai jausming. Muzika ulieja kambarius, banytiniame krinyje girdti
pagoniki motyvai.
Esu vedama u grandins kaip uo, kaip verg, Markas yra mano eimininkas.
Kakodl nesiprieinu. Esu puikus uo, karalikasis pdsekys, Rodezijos
ridbekas, su iais unimis Asirijos karalius mediodavo litus, arba kilmingas
mylimas kurtas.
Markas atsiveda didel kambar, panint koplyi. iriu navos, apsids ir
altoriaus apybras. Muzika trenkia vis garsiau. ia susirink koks trisdeimt ar
keturiasdeimt moni, visi vilki juodai. Veidus dengia kauks.
Visi kaukti, iskyrus Mark ir mane nuog moter itapytu knu,
besijauiani kaip karalikasis pdsekys, gyvulys nuostabiu kailiu.
Dairausi po vaki nuviest patalp. Tams pagyvina purpuriniai eliai. ia
ilta, maloniai kvepia ir jauku. Dvelkia smilkalais. Nuo vaki viesos ant mano
itapytos odos krinta atspindiai. A tvisku. Tiesiog kibirkiuoju. ibu ioje
viesoje. Nuo stipraus smilkal kvapo drumsiasi mintys.
Aleksandra, sako Markas.
Jam trukteljus grandin, engiu pirmyn, kol atsiduriu paiame patalpos
viduryje.
Celenza!
Prieina du kaukti vyrai ir nusega man antkakl. Paskui suima u rie ir
suria velnia virve. Stipriai uveria mazg, a krpteliu. Skausmas
pakeniamas. Netiktai ramiai, be jokios baims iriu, kaip vyrai pakelia
suritus mano rieus ir priria prie kybanios nuo lub juodos geleins
grandins iedo.
Esu prirakinta rankos ikeltos auktai vir galvos. Ir nesiprieinu. Kas man
nutiko? Kruopts pasiruoimai veikia kaip narkotikas, ikreipia mstym;
atsiduriu tarsi kitame matmenyje. Apsvaigusi, geidulinga ir lyg nesava.
Markas stovi tiesiai prieais mane. Stebi, kaip esu prirakinama. Mudu irime
vienas kit. Skvarbiai velgiame vienas kitam akis.
Igerk, pasilo tarnait ir prikia prie lp puodel, kaip kadaise Jzui.
Metalinis puodelis pripiltas tirto grimo. Ikeltos ir prirakintos rankos ima

tirpti, svaigsta galva, bet vis tiek geriu. Dingteli, kad tai ne vynas. O gal ir vynas,
tik labai stiprus ir saldus, j kako primaiyta.
Aleksandra vesdinama treij misterij, sako Markas.
Kakas dedasi. Usimerkiu. Juntu, kas mans laukia. Bsiu nuplakta.
sitempusi lkuriuoju. Muzika banguoja: tai stiprja, tai prityla. Laukiu, kas
bus...
Pliaukt.
Kakas nioja rykte man per upakal. Baisiai suskausta, bet kani
pagardina malonumas. Dbsau Mark, o jis mane. Jis iri, kaip esu plakama.
Mudu tampame Paslapi vilos freskos veikjais.
Igerk, paliepia prijusi tarnait.
Nulenkusi galv gurkteliu. Vynas varva per smakr. Jauiuosi kaip sugautas
laukinis vris. Suprantu, kodl esu surita ir surakinta. Pairdius sugniauia
baim.
Pliaukt.
Nenutuokiu, ar ilgai trunka ventinimas. Nuo vyno, nuo to keistojo gralo
darausi mieguista. Tenoriu irti Mark ir matyti jo akis. Troktu, kad jis
regt mano kani. Jis taip ir daro. iri nesiypsodamas. Labai dmiai.
Neatitraukiame vienas nuo kito aki.
Po kiekvieno smagaus kirio tarnaits duoda man atsigerti nuostabiojo vyno
a j godiai siurbiu. Man linksma: tegu susirinkusieji vpso mane. Tegu grisi,
kaip muama ir pliekiama grai mergina nuogas ipaiytas knas tamsioje
ventovje. Mane supantys kaukti irovai susiavj, velgia pagarbiai.
Suskamba kitas choralas, jis puikiai ia dera. Pliekimas rykte labai erotikas:
rykt perlieja upakal, nusmelkia skausmas, o gomur sudrkina vynas.
Nuostabi ir velni vaki viesa atsispindi ant kibirkiuojanios mano odos.
Man nei alta, nei per karta. Esu nepakartojama, tokia nepakartojama dar
niekad nesijauiau. Markai, pairk mane.
Jis pairi.
Tada sakau:
Perniok dar kart.
Sakau tai niekam ir kiekvienam, gal Dionisui, gal Markui.
Celenza, niok dar syk.
Markas linkteli mogui, stoviniam man u nugaros.
Neinau, kas tasai mogus, bet jis paklsta.

Rykts kirtis toks stiprus, kad net sudrebu. Virpu nuo kanios ir palaimos.
Kybau ikeltomis rankomis, sibuoju nuo kiekvieno kirio, bat kulniukais vos
siekdama grindis. Po dar vieno puikaus kirio paiurpstu, suaimanuoju. Jauiu
netrukus patirsianti palaim ne orgazm, o kitok pasitenkinim. Vidinis
iurpulys ilaisvina nuo fizinio skausmo. Kas ia dedasi?
Markas stebi. Tariu:
Dar kart.
Pliaukt. Beveik pasitenkinu. Nusprendiu, kad gal jau uteks. Nuduriu akis ir
pamatau tarnait, klpani su veidrodiu. Ji laiko j taip, kad puikiai save
matyiau nuog, surakint, plakam. Taip, atrodau puikiai. Tikrai puikiai. Bet
kas man darosi? Kaip plakimas gali bti nuostabus? Ar itai domino ir
Karavad? Dar syk perlieta rykte, tyliai suvaitoju. Dirsteliu Mark, jis
linkteli.
Pakaks.
Plakimas baigtas.
Prijusios tarnaits atria man rankas. Trinuosi itinusius, skaudanius rieus.
Paskui man usegamas antkaklis, Markas u grandins nusiveda mane
prabang rytietiko stiliaus kambar.
Antkaklis nusegamas. Pabuiavs man rank, Markas tyliai sako:
X., iek tiek atsikvpk.
Jis dingsta. Apsidairau. Kambarys man primena harem: rankluosiai,
ilkins pagalvs, variniai dubenys su vandeniu ir vaki apviesti veidrodiai.
Pirmiausia atsigeriu vandens ir paslaugi tarnaii silomo vyno. Jos apvelka
mane ilkiniu chalatu. Atsigulu ir pusiausnda gurknoju vyn, galva tuia kaip
puodyn. Paskui tarpduryje ivystu Mark, kvieiant artyn.
Seku jam kandin. ilkinis chalatas nesuritas, atsilapojs, matyti mano krtys
ir tamsus plauk trikamplis ant depiliuotos gaktos, bet man tai nerpi. Trykte
tryktu geidulingumu. Geidiu Marko. Troktu jo. Noriu su juo pasimylti.
Bet jis turi kit sumanym. Atlydi mane koplyios vidur. ia prisirink dar
daugiau kaukt moni, dega dar daugiau vaki, garsiau skamba muzika.
syk ji gyvesn ir greitesn. Tada ivystu kit itapyt ir prirakint nuog
moter, kokia k tik buvau a pati. Moteris nusigrusi nuo mans, vytiniu
upakaliu. Ji pasirengusi. Markas paduoda man rykt ir tyliai paliepia:
niok jai.

Nuivu. Tai visai kas kita. A turiu plakti?


Koplyioje tvyro laukimas. Dar kart vilgteliu moter ir atpastu kn, tuos
prisirpusius sdmenis. Balt, neidayt subin.
Tai Fransuaza. Ji atsigria ir iri mane, rankos ikeltos ir prirakintos prie
geleinio iedo. ypsodamasi ji velniai pavelgia man akis ir lidnokai itaria:
X., viskas gerai. Tave pliekiau a.
Fransuaza vl nusigria, tada nuleidia grai galv ir laukia.
Pavelgiu Mark. Jis linkteli. Taigi pakeliu rank ir nioju.

Dvideimt treias skyrius


Oi!
Atsipraau, Aleks.
Markai, juk esi aristokratas, tavo ranka turt bti lengva.
Tysau Markui ant keli kaip tada, kai pliek mane per upakal savo
rmuose. Mano suknel pakelta, esu atkiusi jam nuog sdyn. Tik ne tam, kad
pliauktelt. Jis tepa mano velni, nuo rykts kiri liepsnojani od
gydomuoju tepalu. Tepalas gana altas.
Markas tepa ir velniai trina tepal tose vietose, kur rykts sirta man
od. Kraujas netrykta, bet upakalis parauds ir gerokai skausmingas.
Tavo subinyt nuostabi, msliai sako Markas, tarsi grdamasis sigytu
protvio portretu, nutapytu paties Rubenso. Veneros sdyn, kerintis
vaizdas... Jis velniai masauoja od; nuo tepalo skausmas atlgsta.
Spoksau iblizgintas medines grindis. kauusi ir apsvaigusi, sutrikusi,
susigdusi. Be to, lytikai susijaudinusi. Ir alkana.
Per pet dirsteliu septynioliktj lord Roskerik jis darbuojasi rimtai ir
susikaups.
Celenza, ar jau baigta?
Taip, atsako Markas. Baigta. Jis velniai, meiliai dukart pliaukteli man
per upakal, tarsi tapnot puik sportin automobil.
Markas usuka tbels kamtuk, a atsistoju ir einu prie veidrodio,
kraipydama galv mginu apirti savo sdyn velnioje lempos viesoje.
Roiniai rumbai greitai inyks, bet pikantiki prisiminimai idils tikrai negreit:
kaip mgavausi pliekdama balt, iriest Fransuazos upakaliuk; kaip griau
skan svaiginant vyn. O labiausiai jaudino Marko vilgsnis, jo akyse tarsi
veidrodyje atsispindjo mano plakimas. Jis stebjo mane nuog, surakint,
plakam rykte. inakt tikrai pajutau kai k ypatinga, ne vien lytin
pasitenkinim. Tiesa, jis irgi svarbus. Seksas man labai rpi. Mano libido tiesiog
tarpsta. Vos susilaikau troktu uokti ant Marko ir pasidulkinti. inoma, dl
to, k patyriau, juntu ir gd. Bet i neatsiejama nuo malonumo, tai neatskiriama
jo dalis.
Kaip visa tai vyksta? Ar viso to rakt knija nuodm rakt misterij

paslaptis?
Nuleidiu suknels sijon ir atsigriu Mark. Jis sdi kdje atsipalaidavs,
bet irgi nenuleidia nuo mans aki. Vis dar vilki pramatn smoking, bet
kaklaraitis atleistas, kelios balt markini saguts prasegtos matyti degusi,
gundanti, raumeninga krtin. Jis man pani gra jaun loj, prakius
visus pinigus Misisips garlaivyje ir nutarus paskutinius palikimo trupinius
ileisti ampanui. Marko ypsena dvelkia nihilizmu, tamss banguoti plaukai
susitar, laikysena nerpestinga. Itiess koj, alkne atsirms kds
ranktr, palinks on jis vertinamai velgia mane.
Kiek dabar valand?
Markas dirsteli elegantik sidabrin laikrod.
Treia ryto.
Negali bti!
Esu visikai praradusi laiko pojt. Vynas, plakimas, muzika. Misterija baigsi
linksmybmis, susirinkusieji igr nemaa prieskoniais ir cukrumi pagardinto
vyno. Muzika vis garsjo, darsi iuolaikikesn; visu smarkumu trenk bgnai.
Usimeiau suknel ant nuogo kno, ir mudu su Marku leidoms okti. okis
atrod laukinis, bet kartu labai romantikas. Didiuliai langai buvo atdari iki pat
grind, mudu nuskriejome vynuogienojais apaugusi teras. Sukoms auktai
vir apleisto miesto, po vaiduokliku mnuliu, tamsiam, tuiam slniui boluojant
vasaros migloje. okome tvirtai apsikabin, muzika vis garsjo, kol tapo ities
tranki. Galiausiai grome kambar trei valand ryto. Po duu nusiploviau
daus ir apsivilkau suknel. Joki apatini.
A ialkau, sakau.
Markas atsisda tiesiau, grteli duris ir kteli:
Duzepe!
Durys tuoj pat atsiveria.
Signor?
Dabar surengsime ikyl.
Si, signor.
K Markas suman?
Susidomjusi stebiu, kaip Duzep ir dvi tarnaits turbt per misterijas nei
jos, nei kas kitas ivis nemiega, nea tris dideles pintines su valgiu ir kotik
pled. Prisimenu j i Kaprio. Merginos idlioja lktes, stalo rankius, pastato
butelius vyno, paskui ima krauti ukandius: italik duon, rieb saliam ir k

tik ivyniotus srius gabalus puikiausio taledo, minktos ir burnoje


tirpstanios gorgoncolos; didelius prinokusius neapolietikus pomidorus, alius
kaparlius, sultingas raudonas vynias ir kvapnias rausvas rkytas dereles.
Mgstu jas labiausiai i vis msik produkt, tai nuostabus Viduremio jros
regiono ukandis.
Duzep su tarnaitmis ieina. Ms laukia daugyb ukandi ir vyno, lyg i
XVII amiaus gausybs rago. Tarsi pasak alyje. Piemenli rojuje.
Tu visk apgalvoji, nekantriai atsiklaupiu ir puolu prie valgio.
Tai mano pareiga, Markas skvarbiai iri mane. Visk apgalvoti.
Jis nenuleidia nuo mans aki, a iumpu peil, atsipjaunu ger gabal
saliamio ir susikemu burn. Elgiuosi ne itin moterikai, bet nekvarinu sau
galvos. Esu begd, tikr tikriausia bloga mergait; sykiu ialkusi bakchant,
ibadjusi menad. Nuslyds nuo kds Markas atsiplia vyro kumio didumo
gabal duonos, usitepa gorgoncolos.
Mudu valgome, geriame vyn, ypsoms, paskui imame kvatotis. Maukiame
nemaai. Sumaitinu Markui gabal saliamio. Jis man dvi vynias su koteliais;
iri, kaip suleidiu dantis msing uog minktim. Koteliai lieka Marko
rankoje. Sukikenu. Jis pabuiuoja man balt rie, vidin jo pus. Paskui
dalijams derel. Pakiu rank Markui po markiniais, kad igirsiau plakant
ird. Jis suvalgo gaball citrin pyrago, paskui pabuiuoja mane saldiomis,
citrina kvepianiomis lpomis.
Tikra nakties puota. Taip vaikystje sivaizduodavau ikyl gamt. Tik is
lbavimas kur kas pramatnesnis ir paslaptingesnis. Vir Aspromonts ypsosi
mnulis. Markas nuvelka man suknel ir upila ant krtins iek tiek Taitinger
Comtes ampano. Jis iulpia mano sukietjusius spenelius, alti burbuliukai
maloniai iurpina. Mudu gaubia prieblanda, a giliai kvpuoju. Markas vl mane
buiuoja, iulpia ir laio ampan. Balta mano oda aptakyta vyni sultimis.
Plaukai ir visa kita sulimpa nuo ampano. Mudu suka aistros verpetas. Stalo
rankiai imtyti. Vynios sutraikytos. Pledas sujauktas. Tegu lktes iplaus
mnulis.
Ryt pabudusi nusiiovauju, ypsodamasi pairiu lubas ir pasigriu
apkabinti Marko, bet jo nra. Ivyks? Pagalv atvsusi, taigi jo atsikelta jau
senokai. Ant lovos randu brangiame popieriuje plunksnakoiu parayt ratel.

Ivaiavau Plat su kai kuo susitikti. Papusryiauk apaioje. Griu trei.


Ms laukia Venecija! R.
Jis ivaiavo Plat su kai kuo susitikti?
Pasilenkusi dirsteliu laikrod. Dievulliau, jau vidurdienis. oku i lovos, lekiu
voni ir palendu po kartu duu pernelyg kartu, ypa jautriai mano subinei.
Paskui nusiluostau, einu prie gremzdikos Burbon stiliaus spintos ir atidarau
dureles. Duzep ar kas kitas tvarkingai sukabins mano drabuius kaip
greitai priprantama prie aristokratiko gyvenimo bdo!
Isirenku kukli viesiai mlyn Prada vasarin suknel ir baltus sispiriamus
teniso batelius. Troktu paprastumo. Tik nuo kada tkstant doleri kainuojanti
Prada suknel man atrodo paprasta?
Apima jauduliukas. Platis? Susitikimas? Su kuo Markas ivaiavo susitikti?
Lekiu prie dur. Duzeps nematyti, bet i apaios sklinda balsai. mons
valgo ir plepa, lyg pusryiaudami dideliame viebutyje? Nos pakutena ir vieiai
uplikytos kavos kvapas. Nubgu laiptais ir pasuku dein atsiduriu
upakaliniame kieme. Apiriu sustatytus automobilius esama ir prabangi, ir
paprast. Marko landroveris irgi ia. Vadinasi, jis ivaiavo kitu automobiliu,
tikriausiai su Duzepe.
Grusi pil pasuku kairn, paskui deinn, vedama viei bandeli kvapo ir
moni bals. Galiausiai atsiduriu didelje plaioje terasoje joje sustatyti stalai
su sauls skiais. mons valgo labai vlyvus pusryius. Baltai apsivilkusios
merginos pilsto kav, sultis, neioja sveiams raguolius ir dem.
Nuo ios atviros terasos matyti visas slnis, mikai ir dykviete virts Rogudos
miestas. ia nakt okome mudu su Marku. Dien viskas atrodo visai kitaip.
Mane baugina ia sdintys turiai: j ypsenos, savimi patenkinti veidai. Matau
vyrus ir moteris, jaunus, vidutinio amiaus ir elegantikai pasenusius. Miglotai
juos prisimenu. I kur? I anos nakties ar dar i kur nors? I ymybi svetaini
internete, laikrai, bulvarini urnal?
Staiga pasijuntu nejaukiai. Nra Marko, tarp Europos turi besijauianio
kaip uvis vandenyje. Greta jo tie mons mans nebaugina. ryt Markas
galantikai nepalyds mans prie staliuko, neuds tvirtos rankos ant strn,
nerodys ir nemokys. Jis tai daro nepastebimai, man n nesuvokiant.
Apsivalgau.

Aleksandra!
Stveriuosi io balso kaip gelbjimosi liemens. Krypteliu galv ir pamatau prie
atokiausio staliuko sdint Fransuaz. Ji man moja.
Linkteliu baltai vilkiniai merginai.
Cappucino, per favore. Ir nuingsniuoju prie staliuko.
Sddama ant baltos metalins kds Fransuaza baigia valgyti raguol. Ji
elmikai man ypteli ir pasisveikina:
Labas rytas.
Bon jour.
Moteris nusiypso plaiau.
Dedu galv, kad gerai aidi tenis. Puikiai smgiuoji deine.
Esu pagarsjusi stipriais kiriais.
Fransuaza santriai nusijuokia.
Ar tau tai patiko?
Tai buvo... lyg ir atgaiva, sakau. Taip, ko gero, patiko. velgiu
Fransuaz atvirai, tiesiai akis, begdikai. I pintinls pasiimu raguol ir
aptepu abrikos demu. Saldus tamsiai geltonas demas puikiai dera su
karsteljusia kava, besipuikuojania pieno putele. Labai gardu.
Fransuazos akys blizga. Ji mvi dinsus ir vilki baltus markinlius. Apsivilkusi
daug kukliau u mane. Prisimenu jos kn: itapyt, nuog, surakintomis
rankomis, patiekt mano malonei. Prisimenu, kaip keliu rank ir nioju jai per
nuostab balt upakal. Tai buvo labai jaudinama. Kodl? Gal esu biseksuali?
Ne, tikriausiai ne. Per daug geidiu vyr, labiausiai Marko Roskeriko.
Vakarykt misterija atgaivino ir savotikai sujaudino.
O kaip tau? klausiu gurknodama kav. K apie tai manai? Na, apie
misterijas ir visa kita.
Jos keiia mano dvasi, kaip niekur nieko atsako Fransuaza ir svajingai
pavelgia per sen apirusi Burbon laik baliustrad apaioje plytinius
gdius Dantytj kaln mikus. Danielis mane spjo, kad taip nutiks. A juo
netikjau be reikalo. Jos mane gundo. A dievinu misterijas. Tai drama, intriga.
Niekada neinai, kur vyksi. Kas ten dalyvaus. Kas tavs laukia. Bet... Kiek
padvejojusi, ji priduria: Misterijos ir gerokai baugina. Un peu dangereux.
Baltai vilkinti mergina kantriai lkuriuoja prie stalelio. Papraau, kad atnet
dar kavos. Paskui atsigriu Fransuaz ir imu klausinti apie Daniel. Ji sako,

kad ryt Danielis tvarko verslo reikalus, o vakare juodu ivyks. Tvarko verslo
reikalus visai kaip Markas.
Fransuaza mandagiai teiraujasi apie Mark: kur mudu susipainome, kodl jis
neatjo pusryiauti. Laiminga atsakinju klausimus. Bet paskui prisimenu
Kapryje itartus jos odius.
Turiu tai isiaikinti. Marko ivykimas man neduoda ramybs.
Fransuaza, Kapryje tu t apie j usiminei...
I gilaus slnio puiantis velnus vjelis judina drobinius sauls skius.
Igirdusi mano klausim, Fransuaza velgia atvirai, nuoirdiai, bet iek tiek
jaudindamasi.
Man nederjo nieko sakyti.
Fransuaza!
Tikrai, a daugiau nieko neinau.
inai.
Bet...
Labai praau papasakoti. Praau kaip draug.
Bet...
Fransuaza!
Ji pasiiri mane, giliai atsidsta ir sako:
Na gerai. Sklinda paskalos, kad Markas t padar. Tik man nedera ito
sakyti. Tai kvaili gandai.
K jis padar? Tai susij su Camorra? Jis priklauso Camorra?
Fransuaza panairuoja mane.
Ne.
Tai kas tada? Kas? Sklinda kalbos apie jo mirusi mon? Apie turtus? Apie
k?
Vir terasos suka ratus plrus pauktis. Ji beveik itutjusi, pusryi stalai
apkreikti suglamytomis servetlmis, kds atstumtos. Mudvi liekame vienos.
Kur Markas? Kaip jis drso palikti mane ia? Ivaiuoti Plat verslo reikalais?
Staiga uplsta teistas pyktis.
Fransuaza, noriu visk inoti. Iki menkiausi smulkmen, visikai visk.
Papasakok. Man jau gana paslapting nesmoni.
Ji sudreba, bet linkteli.
Gerai. Pats baisiausias gandas yra toks. Ji kvepia ir ikvepia. Igirdau j
vos prie kelias dienas. Kalbjausi su savo drauge itale, irgi dalyvavusia

antrojoje misterijoje. Pasakojau jai apie tave. Kai usiminiau apie Roskerik, toji
mergina, vardu Klja, na, ji turi ryi Romoje...
Fransuaza!
Gerai jau, gerai. Kalbama, kad jaunystje Markas buvo susipainiojs su
Ndrangheta. ia, Kalabrijoje.
Kas per velnias? K jis padar?
Stoja tyla. Galiausiai Fransuaza atsako:
Lieuviai plaka, kad nuud mog. altakraujikai nuov Platyje vidury
viesios dienos.
Erelis vis dar suka mums vir galvos, iurpiai klykaudamas. Jis medioja. Tai
bloga lemiantis garsas. Suakmenju.
Fransuaza pasilenkia per stal ir suima mano rank savosiomis.
X., praau prisiminti tik itai: Markas Roskerikas yra jaunas, graus,
turtingas ir sumanus. Jis gyvena labai pavydioje visuomenje. ia ne Amerika,
kur mons diaugiasi kit skme, ia senoji Europa. Atokiausia, tamsiausia
senoji Europa. Kit skm ionykius mones piktina ir kelia juod pavyd.
Todl a manau, kad tai tik gandai. Vyk ias mintis alin.
Vyti ias mintis? Kraujas tvinkioja smilkiniuose. Markas udikas???
Tada man kai kas dingteli. Nusigriu nuo Fransuazos ir stebeiliju erel.
Platis.
Prie akis ikyla nakt matyto senio veidas. Juodu su Marku kalbjosi kaip
smokslininkai. Dar vakar tas mogus man pasirod pastamas. Dabar
prisimenu, i kur. Jo veidas danai mkioja laikraiuose, pavyzdiui,
Corriere della Sera. Senis joks ikilus politikas, aktorius ar pramonininkas. Jis
yra garsus banditas, vienas iauriausi ir galingiausi Ndrangheta vad.
Prisimenu net jo vard.
Encas Pazelis.
tai kodl girdjau minint Plat. Tai Ndrangheta irtva, klaikiausios tamsos
tvirtov. Pazeli klano namai.
miai atsistoju.
Fransuaza iblykta:
X., kur susirengei?
Plat. Juk jis netoli, tiesa? Tereikia vaiuoti emyn iuo keliu, Markas taip
sak.

Jos veid perkreipia siaubas.


N nemgink. Tai beprotyb. Jie gali... Jie udo mones. Ir keliai labai
prasti!
Bgu i terasos. Skuodiu per pil kiem. Paskui sdu prie landroverio vairo.
Kaip ir tikjausi, rakteliai palikti spynoje. Kas gi drst vogti automobil i
pokylio, saugomo iauriausi Italijos bandit?
Pasuku raktel ir jungiu varikl.
Tada igirstu Fransuazos bals. Ji ipuola kiem.
Niekur nevaiuok, X. Nedrsk! Platis yra siaubinga ir labai pavojinga vieta.
Atsikvok, Aleksandra!
Apgrusi visureig vaiuoju deinn. Tada dulkinu alutiniu keliu dardu Plat.

Dvideimt ketvirtas skyrius


I pradi kasuosi visai neblogai, bet paskui kelias susiaurja, virsta plonu
suplktos ems ruoeliu, vingiuojaniu palei stat kalno lait. Kairje matyti
gilus slnis, nustas uol ir pilko virgdo. Dulki debesys driekiasi iki pat
ydros jros, tarpais ji msteli pro bukmedi kamienus.
Atiauru. Galbt pavasar ia ydi laukins gls, roiniai oleandrai ir geltoni
sausakrmiai, gaivinami itirpusio kaln sniego. Bet kart vasar kyo tik
uolos, kyla dulks, visa augalija idivusi. O kelias vos irimas.
veikusi dar vien posk, pamatau keli ugriuvus nuoliau. Kok imt
jard teks vairuoti visureig per klastingas nuolauas. Madaug u ketvirio
mylios apaioje ant skardio, strigs tarp medi, riogso sudegs atas
kakieno nudardta emyn.
Vis dlto stumiuosi pirmyn; keliskart perjungiu pavar, variklis springsta.
Vaitodamas, aimanuodamas visureigis ltai ropiasi per akmenis, purv ir
snaas. Variklio kriokimas atliepia mano rytui, persunktam nevilties.
Man reikia nusigauti Plat. Btinai turiu suinoti ties apie Mark.
Neabejoju, kad Encas Pazelis man j atskleis, jei tik pavyks j rasti.
Pati neinau, kaip man ov tokia mintis.
Automobilis riaumoja. Spusteliu greiio pamin visureigis metasi pirmyn per
akmenis; upakaliniai ratai ima slysti kairn, vos nepakimba ore, bet priekiniai
laikosi tvirtai, ir landroveris vl usiropia ant kelio. Mudu su automobiliu
sveiki gyvi.
Nors apima ioks toks palengvjimas, dvejons neisisklaido. Gal Platyje
aptiksiu
Mark
kavinje,
gurknojant
amaret,
besinekuiuojant,
besikvatojant ir prisimenant mones, kuriuos su savo sbrais jis nuud?
Paiurpstu.
udikas?
Dangau, neleisk, kad Markas pasirodyt ess udikas.
Vaiuoju toliau. Tiesiog vaiuoju. Turiu pasiekti tiksl. Kilometras veja
kilometr. Dulktas, vingiuotas, nelygus kelias, rodos, niekad nesibaigs. mane
nustebs spokso sulaukjs arklys; turbt splioja, k sauls idegintame mike
veikia visureigis. Galiausiai kelias iek tiek pagerja, bet mano nerimas auga.

Kas, jeigu Markas Platyje su kuo nors susikibo? Markai, nedrsk man to
ikrsti. Nesielk taip. Nebk vienas j.
Platis.
Pasiekiu tiksl. Siauru vingiuotu keliu nusileidiu kit sln. Ivystu miest,
sikrus kalno laituose. Jis ne toks maas, kaip maniau. Namukai isimt tarsi
i maio ikratytos iukls, sustatyti labai netvarkingai. Visur matyti nebaigti
statyti namai ir parduotuvs, nebaigti tiesti keliai.
Ei! Ei! rkia du vaikigaliai ir rodo visureig.
Vaiuoju pro siena apjuostas kapines Plaio pakratyje. Vaikai aidia tarp
paminkl. Pamat mane, ima aukti ir okinti i susijaudinimo.
Signorina! Signorina! Vienas parodo nepador gest, paskui abudu
kvatojasi ir bauja.
Nenutuokiu, ar itaip jie reikia nuostab, kad atvaiavau tokiu beprotikai
pavojingu keliu, ar prat itaip pasitikti kiekvien atvykl.
Paskui topteli, kad juos tiesiog priblok Platyje nematytas mogus.
Vaiuojant toliau, visi sutikti gyventojai spokso mane iplt akis ir isiioj.
Prie niraus baro sdi ir tutina butel grapos seniai. Visi kaip vienas atsigria
ir dbso visureig. Vienas senis rimtai ir lidnai papurto galv, jis apstulbs ir
susierzins.
Dabar ities nusigstu. Platis yra baisus, prieikumas ia tarsi tvyro ore.
Akimirk apima didiulis noras spustelti greiio pamin, perlkti iurp miest,
isukti pador keli ir pakrante pasiekti oro uost.
Bet negaliu sprukti. Turiu suinoti ties apie Mark. Pastatau automobil prie
pat didiosios miesto aikts. J supa susigrd, auktlesni u kitus pastatai.
Daugelis j nebaigti, langai atgrti tui stovjimo aiktel. Moter nematyti,
kaip islamikame krate.
Galiausiai pastebiu didel aptriuus bar, pusiau slepiam betono sienos.
Prieais bar pastatyti keli plastikiniai staliukai, prie j sdintys lankytojai
niriai dbso mane. tai kur reikia iekoti. Kavin yra ital socialinio gyvenimo
centras, o i didiausia mieste. Jei noriu surasti Enz Pazel ir suinoti ties apie
Mark, turiu iekoti ia.
Atsisdu prie vieno staliuko, nekreipdama dmesio aplinkinius: vienas
vaikinas, tariai irdamas mane, tapnojasi nosies galiuk, kitas nudelbia
akis, lyg spdamas: bkite budrs.

Lidnas maagis padavjas ateina prie mano staliuko. Jis visai nenori turti
su manimi nieko bendra, tai matyti i jo kno kalbos. Jis nepageidauja su manimi
kalbtis, bemeilyt, kad ieiiau. Bet mano sutrikimas jau igaravs, esu per toli
nujusi, kad traukiausi.
Signorina...
Espresso, per favore.
Padavjo akys nuvinta, jam tikrai palengvja panel viso labo usuko igerti
kavos ir netrukus ieis.
Bet a italikai priduriu:
Iekau Enco Pazelio.
Sto cercando Enzo Paselli.
Padavjo veidas sustingsta. Vien paminjusi vard, sulauiau kakoki
svarbi taisykl.
Padavjas nieko neatsako. Beadis, ibals jis apsigria ir dingsta kavinje.
Sdintieji prie kit staliuk varsto mane vilgsniais. Dvi jaunos mamos su
kdikiais ant rank nesislpdamos vaiposi. Trys vidutinio amiaus vyrai su
graiais nertiniais ir puikiai ilygintomis kelnmis, tutinantys butel Nero
dAvola, nusteb spokso kvail blondin amerikiet.
Padavjas grta.
Espresso, taria jis ir kuo iurkiausiai trinkteli ant nenuvalyto stalo ma
balt puodel su lktute. vilgsniu ragina mane kaipmat igerti kav. Dink i
ia, panelyte, ir tiek.
Pavelgiu padavj ir pakartoju:
Sto cercando Enzo Paselli.
ingteljs atgal jis apvelgia aplinkinius, iekodamas moralins paramos.
Kokios nors pagalbos, kad galt atsikratyti pakvaiusios amerikiets, norinios
gauti kulk.
Mano irdis dauosi kaip palusi, ulieja baims uoras, bet a jau pasiryau.
is scenarijus per valand trissyk pasikartoja. Padavjui prijus, kaskart
usisakau kavos ir vandens, tada klausiu, kur rasti Enc Pozel. Padavjas
kaskart ibla, nutaiso lidn veid ir nieko neatsako, paskui atnea kavos.
Girdiu nabdantis kitus kavins lankytojus. Vienas i trij vidutinio amiaus
vyr pakyla ir nuingsniuoja sau. Eina atsineti autuvo? Ar pakviesti udiko?
Kakur iaudi automobilio variklis. Akimirk su palengvjimu pamanau, kad

tai jau prasideda. Vyksta susiaudymas. Norisi verkti. Kuo greiiau nedintis i
siaubingo miesto. Vis dlto man reikia suinoti ties apie Mark, todl atsistoju
ir engiu tiesiai prie padavjo. Jis aikiai nori isisukti, bet a laikausi savo.
Sto cercando Enzo Paselli!
kart jis atsako klasikiniu ital gestu: sudeda rankas kaip maldai ir krato.
Suprask labai praau nekvailioti.
Signorina, per favore, non si capisce...
Sto cercando Enzo Paselli!
Jau beveik rkiu. Kaip pamil. inoma, padavjas galt ikviesti policij,
bet policija ia tikrai nekia nosies.
Paskui kakas palieia man dilb. alia stovi jaunas neaukto gio vyras. Jis
sako Kalabrijos dialektu:
Venga con me, eime su manim.
Arba lieps vaiuoti sau, arba nuudys. Ant jo kaklo matyti didel tatuiruot.
Vyras avi motociklininko batus aukta pakulne. Jis vedasi mane u iuklino
kampo. Ten pamatau kit kavin daug jaukesn, su stogine ir mediaginmis
staltiesmis udengtais mediniais stalais.
ia ivystu Enc Pazel. Jis vienas pats valgo vlyvus sekmadienio
priepieius. Ir iri mane. Ant stalo stovi pusiau nugertas butelis vyno. Pazelis
valgo darytas sraiges, babalucci patiekiamas ant ali lap.
Man prijus, Pazelis atsistoja. Jis mvi viesiai mlynas kelnes ir vilki
prasagstytus markinius, matyti senas suvyts kaklas. Krtins plaukai beveik
ili. Veidas ivagotas raukli, galva nuplikusi. Kad ir koks senas, Pazelis
spinduliuoja grsm, trykta mirtina galia. udikas su dant protezais.
Senis atkia senatvs dmmis nust rank. A j pakratau. Ranka glebi. Jo
spusteljimas silpnas, vos juntamas. udikus dabar jam tenka samdyti.
Pazelis atsisda ir sukramto nedidel sraig. Per smakr varvantys jos syvai
blizga saulje. Tada jis prabyla puikia angl kalba su amerikietiku akcentu:
Kaip suprantu, iekai mans.
Taip.
Jis ypsosi. Saulje blizga drgnas smakras.
Ar nutuoki, kad elgiesi labai kvailai?
Taip.
Tai kodl taip darai? Pazelis imasi antros sraigs, iautaroja j dirbtiniais
dantimis. Ko atvaiavai Plat?

Tyliu. K atsakyti? Encas nutraukia mano mintis.


Panele, ar inai, kad ia grobiami mons? Po kiekvienu namu ikasti urvai.
Aplinkiniuose mikuose pilna ukast lavon. Didiul daugyb lavon.
Esu Marko Roskeriko draug ir noriu igirsti ties.
kart Pazelis atsako greiiau:
Taigi esi Aleksandra Bekmen. Taip ir maniau.
Apstulbusi spoksau Pazel. Jis nieko nepriduria, tik pasiima servetl, tarsi
ketindamas nusivalyti apglitus smakr, bet, uuot nusivals, nuvaiko mus.
Paskui paima taur ir liurpteli vyno, Greco de Bianco. Aplinkui zvimbia muss.
Galiausiai pralemenu:
I kur inote, kas a tokia?
Pazelis ypteli ir nugurgia vyn.
Mano darbas visk inoti. Antraip... Jis simeta burn dar vien sraig.
Antraip biau jau pakastas kur nors mike.
Paskui jis kramto, geria ir spigina mane pavandenijusiomis akimis, per
smakr varvant sraigi syvams. Svarstau, ar tyia nenusiluosto smakro,
nordamas mane bauginti ir sukelti pasilyktjim; ko gero, rodo man tikr
mafijos spektakl. Jei taip, jam pavyksta vos tvardausi nepabgusi.
Suimu save rankas ir tariu:
Praau man papasakoti ties apie Mark Roskerik. inau, kad judu
pastami. Prajusi nakt maiau kalbantis Rogudos pilyje. Noriu suinoti ties
apie j, ir kas nutiko Platyje.
Encas Pazelis toliau vangiai doroja sraiges. Atsargiai ima nuo ali lap,
pasmeigia akute ir kia seilt burn. Nuryja ir atsako:
Panele Bekmen, tu drsi moteris, jei alutiniu keliu sugebjai prisikasti iki
Plaio i Rogudos. Atvykai pavojingiausi Italijos miest. Ar inai, kad jis ir
turtingiausias? Tik pinigai ia ukasti kaip ir yrantys knai. Pazelis atloia
peius. Taigi tu narsi. Labai narsi. Narsa mane avi. Tai didiausia mogaus
doryb. Toks buvo ir Jzus. Todl... nusiypso jis, ...a atskleisiu tau ties
apie Mark Roskerik.
Jis pakelia taur ir grisi gelsvai auksiniu vynu. Tada ima pasakoti:
Roskerikas yra udikas. Tai tiesa. ia, Platyje, vidury viesios dienos jis
nuud vyr. Prie anos kavins, kur k tik igrei kelis puodelius ekspreso.
Karti sauls spinduliai nesuildo paiurpusio mano sprando. Pajuntu

leiktul. Viskas baigta. Prarasta. Mano meil, mano lordas, mano laim. Viskas
baigta.
Encas Pazelis ypsosi. Dirbtiniai dantys apsivl sraigi syvais. Groteskika,
bet a nesikvatoju, man anaiptol nejuokinga.
Bet tam Roskerikas turjo prieast. Turi inoti aplinkybes.
Kokias aplinkybes? i paskutinij tvardausi. Praom papasakoti.
Lordas Roskerikas iame krate msi verslo, importuodavo Kalabrij
prekes.
Taip, jis man itai sak.
Encas Pazelis linkteli ir praryja paskutin sraig. Tada dsto toliau:
Jis pykd nemaai moni Platyje. Suerzino kelis labai svarbius asmenis.
Niekuo nepasaldino mums kavos. Supranti, k noriu pasakyti?
Taip.
inoma, nepatenkintieji nutar juo nusikratyti visiems laikams. darb
patikjo Salvatorei Palmiui. Apie j tikrai nesi girdjusi. Bet Kalabrijoje jis buvo
garsus, bent jau pravarde Norcino kiauli skerdikas. Enzas nugeria didel
gurkn vyno, atsidsta ir neka toliau: Norcino negaljo prieiti prie paties
Roskeriko, nes is buvo labai gerai saugomas, bet prigrieb jo samdinius, jo
darbininkus. Jis rimtai msi vykdyti uduot ir paskerd kelet Roskeriko
moni. Sukapojo juos. Per vien savait sudorojo tris. Gyvus padalijo gabalus.
Naudojosi specialiais peiliais.
iriu sen. Sraigi syvai jam ant smakro jau idiv, susidariusi luobel ima
skeldti. Laikas, rodos, sustojo. ia, lauke, mudu vieni, bet kavins languose
mkioja susirpin mus stebini moni veidai.
Encas pastumia al lkt ir baigia pasakoti:
Ties sakant, Salvator Palmis buvo lyktus psichopatas. mons juo
bjaurjosi ir jo bijojo. Net Platyje Palmis buvo laikomas mogumi, perengusiu
rib. Policija nesteng jo priiupti. Salvator dirbo klan vadams capos. Buvo
nelieiamas ir nesustabdomas. Vis dlto Norcino pernelyg sismagino, jam labai
patikdavo msinti savo aukas. Po savaits nuud Roskeriko deinij rank
namie, vaik akivaizdoje, nukirto jam galv, paskui pribaig mon. Salvatorei
tiesiog patiko udyti.
Mane ulieja leiktulio banga. Encas purto plik rauklt galv.
Visus sukaust baim. Salvator tarsi sarginis uo, tarsi rotveileris, m
gsdinti savo eimos narius. Jo buvo nemanoma suvaldyti. Vien sekmadienio

ryt Salvator su savo pakalikais sdjo anoje kavinje, kur grei ekspres. Jam
n nedingteljo, kad koks nors pals vyrukas idrs kytelti nos Plat.
velgiu Enc. Jis linkteli.
Taiau Markas Roskerikas buvo vyras su kiauiais. Kit sekmadien, prajus
savaitei po savo pavaldinio eimos iudymo, tavo draugas atvaiavo Plat,
pasistat automobil ir su ginklu rankoje nuingsniavo prie Salvators. is
gurknojo processo. Netiktai ivyds Mark, visikai suglumo, mat buvo nma
tam nepasirengs. Roskerikas grieb Salvator u markini, pastat ant koj,
nuvilko aikts vidur, parklupd ir ov jam tiesiai galv. Paskui lipo
automobil ir ivaiavo.
Gudriai ypsodamasis Encas gurkteli vyno.
Tai drsiausias poelgis, kok kada nors esu mats. Ir, kaip sakiau, drsa
mane avi. Be to, tai buvo labai protinga. Ir taip spdinga, kad tapo legenda,
peln Roskerikui lov, kuria is puikuojasi iki iol; diduma moni laiko j
galingu ir takingu, mano esant vienu i aukiausi Camorra vad i kur kitur
turjo smarvs sudoroti Salvator?
Tai Markas nepriklauso Camorra?
Encas nuleidia mano odius negirdomis.
prastai mons, idrs savivaliauti Platyje, yra baudiami, bet kart mes
nutarme padaryti iimt. Markas isprend ms problem, padjo atsikratyti
pasiutusio uns. Encas atstumia kd, lyg ketindamas kilti nuo stalo.
Susitikom su tavikiu lordu Roskeriku. Paskelbm paliaubas. Liepm jam
nedintis i Kalabrijos ir susitarm, kad syk, vienintel syk, Ndrangheta jam
nekerys. Taip ir bus. Todl prajusi nakt susitikau su tavo draugu, paskui dar
kart matms ryt, kad patvirtintume paliaubas. Encas ypsosi puse lp.
Roskerikas man patinka, bet glumina. Vis dar neinau, ar jis ventasis, ar
nusidjlis. I kur gavo pinig verslui pradti? Jo eima buvo nuskurdusi. Paskui
netiktai pasimir turtinga jauna mona. Tokia bloga lemtis.
Pazelis servetle vaiko muses.
Dabar, Aleksandra Bekmen, mums metas atsisveikinti. Jei dar kada usuksi
Plat, rasi mane iame restorane, vakarais ia gamina nuostab osso bucco,
msos ir darovi trokin. Tau laikas vaiuoti, negaliu vis dien laikyti un
bdoje. Vaiuok, kol kas nors tavs nepakas mike. Vaiuok.
Sustingusiomis kojomis, apdujusi atsikeliu ir suku u kampo, pereinu dulkt

aikt, paskui sdu automobil. syk vaiuoju pagrindiniu keliu, pakrante.


Platyje nesaugu. Troktu ineti i ia sveik kail. Dieve, padk, padk, padk.
Visureigis okioja per duobes. Galvoje dzgia mintys. A itrkau, palieku
Plat. Leidiuosi sln geru keliu, vaiuoju pro alyv giraites, spaudiu greiio
pamin, automobilis skrieja kaip mano mintys. U poskio ivystu atvaiuojant
automobil. Du vyrus. Du veidus. Kelias per siauras prasilenkti. Teks sustoti.
vilgteliu vyrus automobilyje. Vienam i j ilipus, sustoju.
Tai Markas. Jo veidas susijaudins, lidnas, perkreiptas nevilties.
Drebaniomis kojomis isiropiu i visureigio. Markas velgia mane
nusiminusiomis mlynomis akimis. Mudu skiria keli metrai.
X., sako jis. X., jau maniau...
Pratrkstu raudoti, rodos, tuoj nualpsiu. Paskui puolu jam glb.
Markai. Markai. Markai!

Dvideimt penktas skyrius


Verkiani, tiesiog sribaujani Markas prisitraukia prie krtins. Paskui
kilsteli smakr ir dukart pabuiuoja kakt ir lpas. Jos srios nuo aar.
Tada sako:
Grau Rogud, pil.
Bet, Markai...
Mergina, vardu Fransuaza, pasak, kad ivaiavai Plat siaubingu unkeliu
pati viena.
Neturjau ko rinktis...
Mane apniko juodiausios mintys. Markas vl mane pabuiuoja.
Bgtavau, kad nuslydai nuo kelio ir usimuei, paskui... Jis apiberia mane
aistringais, greitais buiniais. Paskui dingteljo, kad jei ir nusikasei iki Plaio,
gali i ten nebegrti. Kad ir k ten btum dariusi ar sakiusi, tave galjo
pagrobti. Pasiuniau mones unkelio apirti, o mudu su Duzepe lkme
Plat iuo keliu.
Jis vl kilsteli man smakr ir klausia:
Kas nutiko?
Liaujuosi kkioti. Atpakalia ranka nusiluostau veid, nusibraukiu srias
aaras. Prijs Duzep paduoda nosin.
Grazie, sumurmu. Dar kart brkteliu per akis.
Duzep laiko atvrs automobilio dureles. Giliai ir ltai kvpuodama, i vis
jg tvardydamasi, sduosi keleivio sdyn, Markas sitaiso prie vairo.
Duzep eina prie landroverio. Nieko nelaukdami jros pakrante vaiuojame
pietus.
Galiausiai sakau:
Markai, kalbjausi su Encu Pazeliu. Jis papasakojo man apie... t skerdik.
Kaip tu j pribaigei.
Jis vairuoja tyldamas. I prolio matau sitempusius veido raumenis.
Neirdamas mane Markas klausia:
Na ir?
Paglostau jam rank.
Markai, isivek mane i ia. Kuo toliau. Kur tik nori.

Jis pasuka galv, paskui velniai ir raminamai udeda rank man ant launies.
Mginu ugniauti besitvenkianias aaras. Per daug iandien teko patirti.
Automobili sumaja, siaurais Kalabrijos keliais skriejame pro baisius,
apgriuvusius miestus. Galiausiai atsikvoju ir atsikratau stingulio.
Kur vaiuojam?
Pirmiausia oro uost, tada piet Tirol.
Tirol.
Duzep gr Neapol. Mudu skrisime Veron, i ten vaiuosime
automobiliu. Troktu kuo greiiau isinedinti i Kalabrijos.
Gerai, gerai, tebnie Tirolis. Sakei, ten tavo eimos vasaros rezidencija.
Prisimenu: piet Tirolis. inoma, niekada nepamiriu to nuostabus vyno.
Moscata Rosa.
Ten ramu ir grau, sako Markas, irdamas nutriuus pastat
apgriuvusiu fasadu. Tirolyje saugu, jis toli nuo Kalabrijos. Paskui priduria:
Vliau keliausim Venecij.

Dvideimt etas skyrius


Lktuvui nutpus Veronos oro uoste, esu jau apsiraminusi. iek tiek. Mums
ijus i nedidelio terminalo, Mark pasitinka draugas, pastamas, o gal tarnas
ir paduoda automobilio raktelius. Ms laukia maas, greitas BMW. Man
dingteli, kad didiulis turtas Markui labai palengvina gyvenim. Tiesa, jis gytas
kovojant su mafija, dl to teko net nuudyti mog.
Noriu bgti, kur akys veda. Drauge kartai troktu j pabuiuoti. Vis dlto
tyldama sdu automobil, ir mudu keliaujame Tirol.
Prie akis atsiveria margas kratovaizdis, iaurs Italijos priemiesiai.
Carrefour prekybos centrai, betoniniai kanalai; daugyb moni grta i darbo
perkait ir suirz. Nors saul jau leidiasi, atunta vakaro, bet oro temperatra
siekia trisdeimt laipsni Celsijaus. Plyti sauls idegintos dulktos Veneto
regiono lygumos. ol idivusi ir parudavusi. Kaip ir a. A irgi jauiuosi
idegusi ir parudavusi. Troktu myltis. Noriu isklaidyti nerim seksu. Tik
itaip galiu atsipalaiduoti. Tik itaip vl galiu grti pas Mark.
Seksas.
Noriau pasilenkti ir pabuiuoti Mark. Bet kakodl negaliu. Nenutuokiu,
kodl. Taigi sdiu geisdama jo ir iriu lekianius pro al kiparisus. Dbsau
alia riedani alfa romeo salonus ir neauktas kalvas.
Paskui tolumoje ivystu kalnus. Ipleiu akis. Kai kurias virukalnes dengia
didiuls tviskanios akinamai balto sniego kepurs. Perskaiiusi pavadinimus
Trentas ir Bolcanas suvokiu, kad esame nebetoli. vilpiame autostrada per
milinik ups sln, i abiej pusi supam kaln.
Stulbinamai grau, sakau irdama pro automobilio lang. Tai pirmieji
mano itarti odiai per dvi valandas. Itariu juos beveik nevalingai, taip
instinktyviai reaguoju netiktai atsivrus nuostab peiza. Vis dar geidiu
Marko.
Cara mia, palkk, bus dar graiau, patikina Markas.
Jis spusteli greiio pamin, mes aplenkiame ekik sunkveim su priekaba ir
lekiame iaur. Netrukus suprantu, k Markas turjo galvoje.
Atsiveria kerintis, tiesiog pasakikas kratovaizdis. alios terasos, apsodintos
vynuogienojais ir obelimis, tsiasi iki pat stai skardi. Ant j, gaubiamos

eli ir glostomos sauls, dunkso svajoni pilys; aukiau ir emiau u jas


sibarst kaln kaimeliai.
Dolomit kalnai.
Toki dar nesu maiusi, atrodo lyg netikri. Taip fantazija apdovanotas vaikas
sivaizduoja kalnus: deimties penkiolikos tkstani pd auktyje nikso
begalins virtins pilk ir ledu vilgani uol. Jos beveik statmenos kaip
akmens ir ledo boktai. Tarsi ko laukianios, sauls ulietos katedros. Ko jos
laukia?
Vaikystje ia praleisdavau daug laiko, sako Markas. Mama ir sesuo ia
tebegyvena.
Isukame i greitkelio ir riedame siauru kaimo keliu pro vynuogynus. Seni
vyrai pasilenk apirinja uogas. Vaiuojame pro smargadines pievas, kuriose
laigo arkliai, pro senus kaimelius su vidurami banyiomis. Ak diugina
rykiai idayti namukai. Stengiuosi negalvoti apie mudu su Marku nuogus. Esu
lyg apssta. Ar esama lytini psichozi? Gal misterijos pavert mane
superseksualia?
Staiga man topteli.
Visos kelio nuorodos vokikos!
ia eina kalb takoskyra, sako Markas.
Stengiuosi neirti raumeningas jo rankas, aplus tvirt smakr,
pavojingai, grobuonikai ir agresyviai isiovusius skruostikaulius. Galiu
sivaizduoti gra veid ikreipt udikiko pykio. Galiu. Bet vis tiek noriu
pabuiuoti. Tai labai blogai.
U deimties myli kalbama daugiausia italikai, o ia vokikai, nors
gyventojai yra italai. Tvarkingai statantys automobilius italai.
Dar kart pasuk vaiuojame ilg vyruot prieva. Vpsau. Prievaos gale
stovi didiulis graus, senas namas, apaugs vynuogienojais ir bugenvilijomis.
one stkso auktas dantytas boktas.
Roskerik vasaros rezidencija. Mama su seseria ivaiavusios, gr rytoj.
Markas grakiai apsuka automobil ant vyro ir pastato prieais didisias
duris. Pro jas iskuba vidutinio amiaus vyras su ortais, sandalais ir
markinliais. I elgesio spju, kad tai tarnas.
Guten Tag, Klausai, pasisveikina Markas, lipdamas i automobilio.
Tarnas nusiypso, paima raktelius ir labai mandagiai man ypteli. Paskui
atsipraydamas kak aikina apie darb sode. Suprantu tik od Garten, nes

vokikai beveik nemoku. Markas linkteli, lyg niekur nieko priima atsipraym,
paskui rodo baga ant upakalins sdyns.
Ein Uhr? Im zweiten Schlafzimmer? Danke, Klaus.
Paskui paima mane u rankos ir vedasi prie didij dur. Daugiau
nebeitveriu. Vos durims usivrus, puolu buiuoti Mark.
Jo nereikia raginti. Kilsteli mane nuo ems ir sisiurbia lpas. Kartai
buiuojams.
Markai, sakau proverksmiu, bet ypsodamasi, jei mans neidulkinsi,
pabgsiu.
Jis pastato mane ant grind ir ima plti drabuius. Atsakau tuo paiu.
Kartligikai atsagstau jam markinius. Noriu ksti nuog raumening krtin.
ksti iki kraujo. Sujaudinti j. Priversti mans geisti. Uvaldyti.
Einam ia, sako Markas, iurkiai tempdamas mane u rankos.
Miegamasis viruje.
antr aukt veda plats ir ilgi laiptai. Lipdamas Markas mgina mane
nurengti. Stumiu j alin. Nusispiriu bat, paskui kit. Basa lekiu auktyn.
Markas mane vejasi. Paskui nusiplia markinius ir meta ant turkl. Jie
nuplevena emyn kaip jo aistros rodymas.
Kur miegamasis?
tai ten, atsako jis.
Atsigriu. Markas atidaro duris. Mums jus vidun, jos usiveria. Markas iki
puss nuogas, a be suknels, vienais apatiniais, tik su kelnaitmis ir liemenle.
Troktu apsinuoginti jam, bti su juo, bet esu sukaitusi. Iprakaitavusi po ilgo
vaiavimo ir skrydio. Noriu nusiprausti.
Man reikia po duu.
Tai leisk tave nuprausti.
Markas pakelia mane, persimeta per pet ir nunea didel, vies, itin
moderniai rengt vonios kambar. Visur blizga plienas. Apsidairau. U tai
sumokjo Markas. Jis atstat vis rezidencij.
Manasis lordas Roskerikas pastato mane ant grind, atsega liemenl, paskui
numauna kelnaites. Lieku nuoga, nekantraujanti ir suprakaitavusi.
K gi, prausk.
Jis vl mane pakelia kaip iuojas partner ir nunea duin. Atsuka iaup,
i jo pasipila iltas vanduo. Markas nukabina duo galvut nuo plieninio laikiklio

ir ima mane varinti. Jo rankos muilinos ir iltos. Tokiu pat muilu jis prausiasi ir
Neapolyje. Dievikai kvepianiu Florencijos muilu. Markas mane maudo.
Aplieja vandeniu pdas, rpestingai, velniai ir graiai imuiluoja pirtus.
Pakelia pd ir nuplauna muil, pirtel po pirtelio. Baigs ibuiuoja koj
pirtus. Ima iulpti vien j, paskui du ikart. Tada imasi blauzd, keli ir laun.
Darbuojasi susikaups, kruopiai. Stropiai muilo putomis imasauoja man
upakal ir nuplauna iltu vandeniu. Tai be galo malonu. Bet a laukiu ir iriu,
kaip jis mane apgria ir nutaiko vandens srov man gakt, lyt. Marko ranka
slysta man tarp drgn muilin laun. Nebeitveriu.
Lipk pas mane duin.
Tuojau, cara mia, tuojau.
Dabar Markas muilina man krtis. Tai stipriau, tai velniau masauoja
dangikomis putomis. Galiausiai pakelia du man vir galvos ir ima pilti vanden
ant plauk ir veido; srovei uliejus prakaituot veid, tvirtai usimerkiu. Jo lpos
palieia mansias. Markas kartai mane buiuoja.
Paskui pats palenda po duu. Jis jau nusimovs dinsus. Stovi nuogas duinje
greta mans su pasistojusiu pimpalu. Jauiu t daikt remiantis mane.
Atsimerkiu. Nuleidiu rank ir sugraibau jo nuostab didel nag. Imu muil ir
putomis aistringai j prausiu. Pagarbiai ir rpestingai. Myliu jo sustandjus
pimpal. Myliu Mark. Didiuojuosi, kad mans trokta. Kaip galjau juo
abejoti?
Jis greitai nusiprausia, usuka vanden, tada mudu ilipame i duins ir
luostome vienas kit. Paskui, apsikeit vilgsniais, bgte pasileidiame
miegamj, nuogi, vars, jauni ir simylj. Pasireng dulkintis kaip tikri
meiluiai. Tik geriau. Tik blogiau. Tik ilgiau.
Grivame ant lovos. Markas nori mane paimti. A j sustabdau, purtydama
galv. Itiesiu rank ir suimu jo kot. irdama Markui tiesiai akis, sakau:
Tu nuudei mog.
Jis linkteli. Mlynos akys blizga.
A nuudiau mog.
Neturjai kitos ieities?
Neturjau.
Tada galiu tau atleisti...
Gali atleisti?
Stipriau suspaudiu jam kot. Markas prisimerkia. Mudviej veidai beveik

lieiasi.
Taip, galiu. Todl, kad myliu tave, Roskerikai. Velnikai myliu. Noriau
nemylti, bet myliu.
Tokius odius tariu pirm kart. Per skruostus nurieda kelios aaros.
Paleidiu Marko kot ir isitiesiu ant nugaros.
Dabar praau mane idulkinti. Kuo greiiau, kol neapsigalvojau, kol visko
nesuardiau, kol nepasprukau.
Jis linkteli, paskui nuslysta emyn ir ima darbuotis lieuviu. Bet a to nenoriu.
Suimu delnais ir prisitraukiu jo veid, buiuoju lpas, raudonas nuostabias
lpas. Niekaip negaliu liautis.
Markai, a pasirengusi.
Netardamas n odio jis paguldo mane auktielnink ir praskeia launis.
Tada palinksta vir mans, skvarbiai ir valdingai iri akis, vos ypteli ir
staigiai siskverbia.
Tuoj pat ateina palengvjimas. Grieiu dantimis. Kaip skauda. Kaip nuostabu.
Markas vl stumia. Ir vl. Mano maktis labai sudrkusi, tik ne nuo duo.
Markas juda, o a gokioju. Vos nepravirkstu. Tai mane atgaivina, kaip tik to ir
trokau. Jokio velnumo, tik ne dabar, ne po ios dienos potyri. Joki angini
aidim. Geidiu paprasiausio dulkinimosi. Tik Marko ir jo kieto koto. Troktu
bti uvaldyta ir pajusti palaim.
Mudu kruams. Tai galima apibdinti tik itaip. Kruam vienas kit, imam, ko
kiekvienam i ms reikia. Godiai ir su apetitu. Buiuoju Mark raumening
pet. Paskui iauriai kandu ir vl buiuoju.
Jis aikteli.
Tu...
Nagais akju Markui nugar, o jis skverbiasi giliau, vis giliau. Sudejuoja.
inau, kad jam skauda. Noriu j skaudinti. Kaip jis skaudino mane. iriu akis,
besikilnojant jo kn. Markas atlyja ir vl siskverbia. Sakau:
A tave myliu, unsnuki.
Paskui vl suleidiu nagus jam nugar. Markas vl smeigia. Paglostau jam
veid, grdamasi tobulu smakru.
Nekeniu tavs, bet vis tiek myliu.
Aleks, Aleks...
Markas pakelia man kojas, kad pdos remtsi jam krtin, ir toliau dulkina.

Baltos maos mano pdos tvirtai sirmusios degusi, tamsiais plaukais


aplusi jo krtin. Markas nesiliauja. Paskui tvirtai suima u kulkni ir ikelia
kojas dar aukiau, vos ne uversdamas man iki galvos, tarsi trokt dar giliau
siskverbti. Esu visikai prispausta.
Paklstu jo valiai. Jis taip auktai uveria man kojas, kad pirt galiukais
remiuosi sien. Man tai patinka. Patinka velni kania. Leidiu jam vadovauti ir
valdyti. Leidiu daryti, k nori. Markas tuoj pasitenkins, sprendiu i pikt
liepsneli jo akyse. Staiga paleidia mano kojas ir trumpam atsitraukia,
lkuriuoja.
Dabar a j prisitraukiu.
Vl kandu Markui pet, o jis vl mane siskverbia. Jo petys tvirtas, vyrikas,
raumeningas. Kaip sportininko. Rankos kaip udiko. Mirt neanios rankos.
Markas Roskerikas yra dvikov mgjas.
I nugaros.
A miau sakinti?
Markas paklsta ir apveria mane knibsi. Apgria grakiai kaip baleto
okjas. Tarsi biau aisliukas ar mgstamas rankis. Paskui vl praskiria
launis. O taip. Mudu artjame prie orgazmo. sikniaubiu pagalv. inau, kas
bus toliau ir tuo mgaujuosi.
Bet jis mane nustebina. Valdingai, iurkiai ir nuostabiai giliai beda atuonis
devynis kartus, paskui atlyja, pakia rankas po pilvu, pakelia ir nusinea per
kambar.
Atsiduriame prie lango. Prie didelio plaiai atverto lango. Matau mikus ir
kalnus, tamsiai mlyn vakaro dang. Leidiantis saulei, kalnai tviska keriniu
raudoniu. Markas paguldo mane ant oda apmutos palangs. iriu kalnus, jis
stovi man u nugaros.
Tada vl siskverbia. Dulkina persisvrusi per palang. I nugaros. Vsus
vakaro vjelis glosto man krtis. Traukiu plauius pu ir kaln kvap. Regiu
apledjusias virnes. Marko pirtai glamonja man varput. Jo kotas manyje.
Apsiaaroju. Artinasi orgazmas tarsi i tolumos atidundantis irgas.

Dvideimt septintas skyrius


Tai piet Tirolis graus?
Nuostabus, tiesiog stulbinamas. Dolomit kalnai tiesiog uburiantys. La
Korbiuzj sako, kad jie tarsi suprojektuoti taip ir yra.
La Kreuzj? Vyrukas, gaminantis prikaistuvius? Kas galjo pamanyti, kad j
domina Dolomit kalnai.
Turbt Des juokauja.
Ne La Kreuzj, o La Korbiuzj, veicar architektas.
it kaip.
Dese, tie kalnai nuostabaus groio keturi tkstani pd auktyje,
rykiai aliose pievose ydi laukins gls, tyvuliuoja vaisks ilti eerai. K jau
kalbti apie pilkai roines virukalnes, jos tarsi katedros, gotikini katedr
ansamblis.
Tikrai?
Taip, tikrai.
Na jau, neperdk. Kalnai... Kam jie reikalingi.
ypsausi. Mano neiojamojo kompiuterio ekrane kvatojasi Des. Mudvi
nekams per skaip. Draug sdi savo kambaryje Neapolyje, ant sienos matyti
kalendorius su Musolinio karikatromis. A Venecijoje. Markas inuomojo
rmus prie Didiojo kanalo. Sdiu dideliame antro aukto kambaryje.
Atvaiavome ia ryt i jo rezidencijos Tirolyje. Palikome automobil Mestr,
tada laiveliu perplaukme lagn.
Mudu Venecijoje!
Taigi tu lankeisi garsiajame Marko vasarnamyje, ragavai Kartoffelsalat ir
taip toliau?
Ja. Es schmeckt gut.
Vadinasi, jau isigydei aizdas, visikai pasveikai?
Jauiuosi puikiai. Ai, kad klausi.
Nra u k. Tik jaudinuosi dl tavo subinaits, X. Turbt ji labiausiai
nukentjo, tiesa?
Des yra iek tiek sieidusi, kad neiklojau jai visos tiesos apie misterijas.
Jai knieti igirsti smulkmenas. Kuo nevankesnes, tuo geriau. Suprantama, visko

jai atskleisti negaliu.


Patikk, man viskas kuo puikiausiai. Mudviem abiem.
Des uveria akis ir sukikena. Paskui klausia:
Tai kaip atrodo ta jo vasaros rezidencija?
Didel ir... spdinga. Susipainau su Marko motina ir seseria.
Tikrai? Su tobulja ponia? Na ir? Nekantraudama sulaukti atsakymo,
Desika ipuia akis.
sivaizdavau jas ne visai tokias. Sesuo labai miela, tikra angl, altoka, gal
net keistoka. Na, o mama kitokia, lyg teuton palikuon.
Kaip suprasti?
Tikra iauriet blondin. Tarsi norman karalien. Eleonora Akvitaniet. Ar
Akvitanija yra Normandijoje?
K a inau, tikriausiai. Maniau, Marko mama kilusi i Neapolio. Mlyno
kraujo neapoliet aristokrat.
Na, taip. Tai ir turiu galvoje. Ji ne tokia, kaip tikjausi. J gaubia lidesys.
Dirsteliu sau per pet. Girdiu kanalu plaukiant motorin valt. Galiu prisiekti,
kad iki mans atsklinda turist, traukiani prie Rialto tilto ar v. Morkaus
aikt, balsai.
Niekada nesu ia buvusi, todl nekantrauju kuo greiiau visk pamatyti. Mudu
atvykome prie pat ketvirtj misterij, ji vyks inakt.
Venecijoje!
Atsigrusi kompiuter, vl ivystu laiming, besiypsant, miel britik
Dess veid riesta nosyte. Pasiilgau draugs. Jau trys savaits, kai esu ivykusi
i Neapolio. Per t laik su Marku lankms Kalabrijoje, paskui Tirolyje.
Prisiminusi tai paiurpstu. Markas Roskerikas uvald mano siel.
Nebeketinu jo atsikratyti.
Pabundu i prisiminim ir iriu Des. Ji skaito inutes mobiliajame ir
ypsosi. Klausiu:
Kaip reikalai Santa Luijoje?
Draug dirsteli mane ir patraukia peiais.
Visai neblogi.
Mokai angl kalbos?
Ji patenkinta nusivaipo. Paskui ypteli puse lp. Hmm. Jauiu, kad t nuo
mans slepia, turt isipasakoti. Bet Des linkusi klausinti pati.
Taigi, X., jau ketinau klausti, kaip dl... to.

Atleisk, nesuprantu.
Draugs balsas paemja visa oktava ir prityla keliais decibelais.
Na, supranti, tas nutikimas, nutikimas Platyje. Ar pajgei susitaikyti?
Des panairuoja kamer. Ar perengei itai?
Apraiau jai t istorij elektroniniame laike prie dvi savaites. Idsiau
Desei visk kaip Markas altakraujikai nuud mog. Gal nederjo jai to
atskleisti, bet Des geriausia mano draug, o man reikjo isipasakoti viena
nepakliau tokios natos. Pasidalydama iniomis su drauge, pasilengvinau j.
Dess reakcija mane priblok ir apstulbino. Jos laike nebuvo n elio
prastinio sarkazmo ar ciniko linksmumo. Tai dar labiau mane tikino, kaip
svarbu inoti ties.
Drauge Desika dl mans nerimavo. Kaip nerimauja ir dabar.
Manau, kad man gerokai palengvjo, stengiuosi j tikinti. Kai suinojau
vykio aplinkybes, Marko poelgis pasirod... Koks odis ia tikt? Priimtinas?
Ne. Suprantamas? Ne visai. Pateisinamas. Taip. Tas poelgis pasirod
pateisinamas iurktus asmeninis teisingumas, vykdytas alyje, kur negalioja
jokie statymai.
Mano galva, Markas beveik neturjo kitos ieities. Antraip udikas
psichopatas Norcino bt ir toliau uds vyrus bei moteris, tiesiog juos
msinjs. Radusi tok racional paaikinim, susitaikiau su tiesa.
Dabar kartoju itai Desei. Ji niriai linkteli.
Viena vertus, gali laikyti Mark didvyriu, svarsto Des. Antra vertus,
gali laikyti ir udiku.
Dese!
Nesuprask mans klaidingai. Neketinu su tavim ginytis.
Tai kas yra?
X., a su tavim sutinku. Ten, pietuose, Kalabrijoje kitas pasaulis. Ne taiks
Naujojo Hampyro priemiesiai, tiesa? Tai nusikaltli valdos, ten gyvenama
pagal j statymus. Desika susiraukia. Ties sakant, andien daug apie tai
galvojau. Paskui nusprendiau: kas mes tokios, kad teistume Mark? Galjau
itekti u Karalikj oro pajg lakno, miusio bombas ant vaik
Viduriniuose Rytuose per beprasm kar. Ar esama kokio skirtumo? Ar tai bt
buv geriau? Juk niekam nebt ov galv mans klausti, kaip taikstausi su
visu tuo, k inau padarius savo vyr...

Linkteliu, bet nieko neatsakau. Desikos poiris domus, gal ir geras,


teikiantis man palengvjim. Vis dlto dabar nenoriu apie tai kalbti, nes girdiu
apaioje Marko bals. Jis kalbasi su tarnaite. Turime greitai suktis. Tikriausiai
tarnaits ateis rmus aprengti mans ir paruoti ketvirtajai misterijai. Viliuosi
bti pramatniai papuota.
Bet prie atsisveikindama noriu t igirsti i Desikos. inau j turint
naujien.
Desika, man jau metas eiti.
Ji linkteli, paskui dirsteli mobilj suinoti, kiek valand.
O, jau eios. Reikia paskubti. vakar vaiuoju Vomer.
Vomer?
Na taip.
Desika vl kak nutyli ir paslaptingai ypteli. Rodos, atspjau. Turi draug.
Ir anksiau esu maiusi draugs veide toki ypsen, kai jos lov sirangydavo
naujas vyrukas.
Su kuo ten vaiuosi?
Desika gteli peiais.
Su kai kuo.
Turi nauj draug?
I pradi ji papurto galv, nusivaipo, galiausiai linkteli.
Taip, turiu.
Sucypiu.
Dieve mano! Tai pasakok! Klok man visk!
Na, tai... Desika nusigria nuo kameros. Tai keblu. A negaljau...
Negaliu...
Labai keista. Desika Raton paprastai nelaiko prikandusi lieuvio, nesidrovi
ir nenutyli savo meils nuotyki. Idsto man visk iki menkiausi smulkmen.
Iki aguonos grdelio. Pasigardiuodama. Paskui to paties reikalauja i mans.
Desika mgsta plepti apie vyrus ir seks. A ne tokia atvira. Galbt skirtingas
poiris meils nuotykius yra viena prieasi, kodl mudvi taip puikiai
sutariame.
Tai kodl dabar ji isisukinja?
Desika.
Draug velgia tiesiai kamer. Paskui atsidsta ir sako:

A susitikinju su Duzepe.
K?
Tu susitikinji su Duzepe? Su Marko padjju Duzepe?
Taip.
Suploju delnais. Nuoirdiai diaugiuosi. inojau, kad jis krito Desikai ak.
Grauoliukozauras. Duzep ities patrauklus ir avus. Puiku!
Jga! sakau.
Desika dirsteli mane, paskui isiiepia.
Tu taip manai? Tikrai taip manai? Nepyksti? Nemanai, kad sekioju paskui
tave?
Desika Raton, nekvailiok. inoma, ne. Vadinasi, dabar daniau matysims.
Ji linkteli.
Na taip! Marko paliepimu rytoj Duzep skrenda Venecij. Nori pasiimti ir
mane, bet nedaviau sutikimo, kol nepasitariau su tavimi.
Tai sutik! Skrisk! Btinai skrisk! Hario bare igersime Belini kokteilio.
Bus smagu!
Gerai, Desika isiiepia iki aus. Kaip puiku! Nesijaudink, a
nedalyvausiu tose keistose misterijose. Niekas mans ir nekvieia. Bet rytoj
pamatysiu tave Venecijoje.
Gerai, iki pasimatymo!
Pamojuoju Desikai, ji pamoja man ir priduria:
Nekrisk kok nors kanal.
Ekranas ugsta. Atsiloiu kds atkalt. Esu laiminga. Tikrai laiminga.
Viskas stojo vietas.
N a , beveik. Ramybs neduoda viena kyri mintis, kaip plonyt gyvatl,
liauiojanti rojuje. Ji susijusi su Marko mona. Negaliu pamirti Enco Pazelio
odi, itart baisiajame Platyje odi apie staigi ponios Roskerik mirt ir
Markui atitekusios jos turtus...
Tokia bloga lemtis.
Veju i mint alin. Noriu bti laiminga. Ir bsiu. inakt a, Aleksandra,
bsiu vesdinta ketvirtj misterij.

Dvideimt atuntas skyrius


Po trij valand ieinu drgn, apsamanojusi Marko inuomot rm
prieplauk. ie rmai vadinami Palazzo Dario. Esu viena. Markas vis dar viduje,
tvarko verslo reikalus, sigilins neiojamojo kompiuterio ekrane rykiai
raudonai ir juodai blykiojanius skaii stulpelius.
Matau savo atspind juodame Didiojo kanalo vandenyje. Negaliu sulaikyti
ypsenos.
Tarnaits apreng mane misterijai skirtu kostiumu. Vilkiu XIX amiaus vidurio
stiliaus (regentysts laik) plonytlaiio muslino pokyli suknel paauktintu
liemeniu ir siauromis rankovlmis. Ji velniai rusvos spalvos, tiesiog nuostabi.
Atrodau kaip panel i Deins Ostin roman, pirm kart pasirodysianti
auktuomenje. Mviu ilgas ilkines pirtines, aviu pramatnias satino kurpaites,
esu pasipuousi apyranke ir nuostabiu perl vriniu. Muslinas yra labai grai,
taiau beveik permatoma mediaga. Po suknele mviu tik rusvas kojines, joki
apatini.
iaip ar taip, dabar tamsu. Taigi niekas nieko nematys. Bent taip viliuosi.
ingteliu priek ir apvelgiu kanal. Gondola usakyta devintai vakaro. inau
atjusi per anksti, bet noriu pasigrti vaizdu.
velgiant rmus, kuriuose apsistojome, suvirpa irdis. Atvykome ryt, dar
nespjau dorai apsidairyti.
Bet man ia labai patinka.
Dien rmai pasirod be galo gras; vakare, nutvieksti kanalu plaukiani
laiv vies, Venecijos vaigdi ir gotikini ibint, jie dar spdingesni lyg
vizija, lyg ypatingo groio miraas. Pastatyti i melancholikai pilko akmens su
didiuliais tamsiais skliautiniais langais ir tamsiai violetinmis niomis. Nuo
vandens atsispindinioje mirganioje viesoje rmai atrodo dar labiau viliojantys,
tiesiog pasakiki. irint juos ima svaigti galva, sutrinku, tarsi irdyje okiau,
aminai tyliai Venecijos muzikai pritariant.
Kanalu nuaidi juoko plipsniai. Mane pasiekia vyno kvapas ir dyzelino smarv;
uuodiu kvepalus, cigarei dmus, jauiu tolim jros dvelksm.
Atodsi tiltas. v. Morkaus aikt. Santa Maria della Salute! Kiek daug io
miesto jau gyvena mano sieloje, daugyb kart j sivaizdavau, apie j svajojau

dar vidurinje ir studijuodama. Neinau, k manyti, kad ivydau savo akimis.


Vaizdas toks svaiginantis, kad sunku patikti jo tikrumu. Venecija atrodo kaip
nuostabi savo paios kopija, kaip nepakartojamas lmo kadras. A dalyvauju
ioje dramoje. A, Aleksandra, pasirengusi ketvirtajai misterijai.
Ar tai Gritti Palace viebutis? Pasistiebusi ant pirt gal, matau kitoje
plataus, tamsaus Didiojo kanalo pusje turtingus vyrus ir moteris, valganius
lemp apviestoje terasoje. Girdti svei juokas, ranki tarkjimas ir tauri
skambesys. triukm nustelbia garsesnis: viesiai mlyna motorine valtimi v.
Morkaus varpins link plaukia Venecijos policija. Horizonte rykja
vaiduoklikas raudonas boktas.
Keturi ms rm prieplauk laikantys poliai nudayti kaip saldainiai
mlynais ir baltais dryiais, j galus puoia paauksuoti bumbulai. Prieplauk
apvieia sunks gotikiniai stiklo ibintai, kabantys ant kabli. Atsigriu ir vl
pavelgiu rmus. io pastato kaminai neprasto pavidalo, masyvs, archaiki,
jie vadinami carpaccio. vaigdtame giedrame nakties danguje briasi keisti
siluetai. Ornamentuotas gotikini rm fasadas garsus visame pasaulyje. J
puoia mantrs balkonai.
i vieta apipinta romantikomis, tragikomis legendomis. Pasidomjau tuo.
vairiais laikais iuose rmuose gavo gal ne vienas garsus mogus. XIX amiaus
pradioje mslingomis aplinkybmis ia pasimir deimant pirklys i Armnijos.
Paskui rmus nusipirko auktas brit pareignas Rodonas Braunas. Kaip
pakvais restauravo statin, ivaist visus pinigus ir nusiud. Vliau rmus
sigijo airi maralas, jis paslaptingai mir 1860 metais. Paskui eimininkai
keitsi ia gyveno daugyb graeni ir graf. Paskutinysis j buvo nudurtas
peiliu meilus. Dar vliau iuose rmuose buvo nuudytas roko grups
vadybininkas. Po kurio laiko buvo paskandintas bankininkas. Egzorcizmo
seansas irgi baigsi nelaime.
Dabar ia apsigyvenau a. Gal ir mans tyko mirtis?
Na, panele Bekmen, koki naujien girdti nuo Rialto tilto?
Ivystu Mark su regentysts laik apdaru. Jis atrodo spdingai: tamsesnio
gymio ir auktesnis u Dars3.
Markas mvi siauras juodas kelnes, gal net bridius, sukitus odinius
auktaaulius. Vilki baltus markinius krakmolyta krtine ir aukta apykakle,
prabangi raudon liemen ir juod surdut. Ansambl vainikuoja dabitika

skrybl. A be skryblaits, bet plaukai nuostabiai sugarbanoti. N netarsi,


kad garbanos netikros. Labai imintinga.
Laikydamas baltas ilkines pirtines Markas engia ant marmurins rm
prieplaukos ir nusilenkia.
Tik pairk save. Jis mosteli mano suknel. Paskui prieina, paima
pirtint kair rank ir pagarbiai buiuoja. Tada padeklamuoja:
Ji spindi avesiu slaptu,
Kaip jos alies naktis vaigdta.
j tiek daug spalv ilt,
Tiek atspalvi velni dta.
Kad net vasarvidio metu
Dangus jai groio pavydt.4
Markas apkabina mane per liemen ir pabuiuoja lpas.
Celenza, sakau siremdama jam krtin pirtinta ranka ir tarsi
atstumdama. I ties a jam nma nesiprieinu.
Markas drsinamai ypsosi.
Ar pasirengusi ketvirtajai misterijai?
Ar a pasirengusi? Nenutuokiu. Virpu i susijaudinimo. Bet esu nusiteikusi
rytingai. Pasakiau Markui, kad j myliu, nes taip ir yra; trauktis nebra kur.
Juokais padarau tpsn, bet ieina visai rimtai.
Taip, celenza, manau, kad taip.
Atrodai kaip tikr tikriausia Amerikos princes Venecijoje. Neinia, kodl
apsirengusi kaip Elizabeta Benet5.
Markas dirsteli man per pet.
tai ir ms gondola.
Pasisuku ant satininio kulno. I prieblandos inyra juoda vilganti ilga gondola.
Ji tyliai priplaukia prie rm. Gondolininkas, inoma, tikras grauolis.
Signor Roscarrick?
Si.
Siauroje gondoloje pridta rykiai raudon ilkini pagalvi. Markas padeda
man lipti; atsiloiu pagalves, o jis sitaiso greta. iriu giedr vaigdt
dang.
Uuodiu Marko kno prausikl. Isiprauss po duu ir apsivilks senoviniais

drabuiais jis atrodo labai graiai. Geidiu jo. Geidiu Venecijos. Noriu usiimti
seksu ia ir dabar. Pasidulkinti gondoloje.
Gondolininkas irkluoja, mes ltai plaukiame Didiuoju kanalu. Vaikinas labai
tyliai niniuoja. Gal taip prasta, o gal ir ne. Kodl nedainuoti, jei esi Venecijos
gondolininkas? Kur plaiame pasaulyje rasi geresn viet dainuoti ir dirbti tuo
pat metu?
tobul ilt, ram vasaros vakar tyliai dainuoja visas miestas.
Praplaukiame po Akademijos tiltu nuo turkl mus spokso irovai, tarsi
filmo apie Venecij vaigdes filmo apie X. ir Mark.
Sapnuoju, o paskui grtu tikrov. Dairausi. Praplaukiame Fortuni ir Ka
Reconiko rmus, praneriame po baltomis Rialto tilto arkomis, irime namus,
kuriuose mir Vagneris ir gyveno Markas Polas, ra muzik Stravinskis ir
dsavo Henris Deimsas, leido dienas Brauningas, Ticianas ir Kazanova.
rmus, kuriuose gyveno poetai, dodai, princai ir kurtizans. Susiavjusi guliu
ant pagalvli ir laikau Mark u rankos. Sapnuoju nemiegodama ir nenoriu
pabusti. Niekada. Pati sau kartoju:
Ji spindi avesiu slaptu,
Kaip jos alies naktis vaigdta.
Dabar, bdama ia, suvokiu, kad Baironas ra apie Venecij, ne apie moter.
is miestas pani tamsiaplauk gundani, nepastovi grauol, neprieinam,
deganiomis akimis, kaprizing ir itin geiduling. Kasmet Venecija uliejama
potvynio, bet nepraranda savo avesio. Ji tamsi, nuostabi kaip udytis linkusi
poet, iekanti mirties eere.
Marko ranka nepastebimai kyteli man po suknia.
Nieko nesakau, rodau nirius pilkus rmus.
Ar ia gyveno Baironas?
Taip. Tai Moenigo rmai.
Markas spraudia rank man tarp laun ir bruka gilyn.
Jis ia gyveno, kalba toliau Markas. Su lape, vilku, maiausiai dviem
bedionmis ir ligotu varnu.
Markas mane glosto, atranda jautriausi vietel.
Ligotu varnu? nekaltai klausiu, stengdamasi neaikioti.
Galiausiai varnas nugaio. Dl to poeto meilu norjo nusiskandinti

Didiajame kanale, bet buvo igelbta.


Atsargiai iriama gondola suka onin kanal. Kaip gaila, kad Markas
itraukia rank man i po sijono. A jo geidiu. Esu apimta siaubingo, lyktaus
trokimo pasilenkti, atsegti tas juodas kelnes ir paiulpti.
K misterijos man daro?
Kad ir kas tai bt, man patinka. Be to, man patinka Venecija. Siauresniu
kanalu plaukiame iaur. Stebiu krantines, is tas patraukia mano dmes:
daugyb isiakojani kanal, tamsiame ukampyje besibuiuojanti porel,
mananti, kad niekas jos nemato; banytl, atsispindinti juodame nevariame
vandenyje. Geltonai apviestame kambaryje girdiu dainuojant, gondola plukdo
verkiani moter, tamsiuose aklagatviuose ybioja viesa, jie baigiasi siena su
juodais gotikiniais langais.
Markai! Stipriau spusteliu jam rank. Artinasi ketvirtoji misterija.
Pabuiuok mane.
Markas pasilenkia ir atsainokai pakteli man lpas, paskui nugria veid.
Ar matai mus? klausia jis.
Suprantu, kad jis turi galvoje ms vaigdyn, ten, danguje, alia Septyni
ienpjovi.
Linkteliu, staiga gerkl sugniauia verksmas.
Matau mus, Markai. Matau.
Turbt labiausiai mane glumina tyla. Venecija nakt. Joki automobili. Jokio
varikli burzgimo. Ar tai tyliausias miestas emje? Kanal vanduo vos girdimai
skalauja vidurami marmur, tyliai ninuoja gondolininkas. Joki kit gars
negirdti. Mirtinai nuostabi tutuma mieste, kuriam gresia inykimas.
Gondolininkas nuplukdo mus pat Venecijos pakrat. Atsisdu matau
atvirus plaios lagnos vandenis. Tviska Murano salos iburiai, rykja tamsios,
nerykios kapini mirties salos apybros.
Beveik atplaukme, anglikai sako gondolininkas.
Jam ir nereikia nieko sakyti. Suprantu pati, nes matau daugyb vali, gondol
ir vandens taksi. Lagnos pakratyje imets inkar stovi net garlaivis. Isipuo
senoviniais regentysts laik apdarais i vali ir gondol lipa mons.
Ceremonija kartojasi. Moterys puikuojasi muslino, gazo ir ploniausio ilkinio
satino pokylio suknelmis, Napoleono imperijos stiliaus korsaais, tiesaus
kirpimo suknelmis ir sijonais. Vyrai vilki surdutus, markinius staiomis

baltomis apykaklmis, ryi standaus ilko kaklaraiius.


A priklausau itai terpei kad ir kaip sunku tuo patikti.
Atsigrusi klausiu:
Ar misterija vyks tame pastate?
iriu kuklius klasicistinius rmus, stksanius paiame kanalo gale.
velgiantis lagn pastatas yra tarsi atskirtas, bet kartu puikiai matomas kaip
vaikas, paklupdytas klass kampe.
Tai Casino degli Spiriti, sako Markas. Jo istorija domi. Viliojo dailininkus
ir poetus, ia vykdavo orgijos. Markas paduoda rank ir padeda ilipti i
gondolos. Nesijaudink, X. Ketvirtoji misterija yra viena maloniausi.
Be abejo, jaudinuosi. Bet sykiu nekantrauju ir digauju. Ms pasveikinti
ateina merginos baltais drabuiais su taurmis vyno.
Gondolos ir valtys iplaukia. Viena tarnaii prieina ir atsitupia prieais mane.
Paskui staigiai pakelia man permatom muslinin sijon ir atskleidia mano
nuogyb aplinkiniams.
Man buvo liepta nesimauti kelnaii. Dabar visi sitikina, kad paklusau
sakymui. Mergina atidiai tyrinja tatuiruot vir keliaraiio, paskui nuleidia
sijon ir mandagiai tpteli.
Apira vyksta Venecijoje, oninio kanalo krantinje, matant daugybei moni,
daugybei turting itvirkusi moni. Kai kuriuos j atpastu: garsenybs,
politikai. Vis dlto ugniauiu gd ir nesmagum. Kol mergina atlieka savo
pareig, geriu vyn ir nekuiuojuosi su Marku. Aplinkiniai irgi kalbasi, linkioja
vieni kitiems ir geria vyn. Paskui tarnait palydi mus Casino degli Spiriti.
I vidaus rmai atrodo didesni negu i iors. Pirm aukt gaubia eliai.
Tamsa kiek baugina, daro patalp panai kript. Nuo lagnos vandens tvyro
silpnas drgms kvapas. Mes kvieiami ulipti laiptais. is aktas piano
nobile viesesnis ir kur kas spdingesnis. uktas meistrikai itapytas
arkines lubas laiko balto marmuro stulpai. Patalpa erdvi ir tuia kaip oki
sal. Sienas puoia kuklios erotins freskos. Vyrauja roin ir balta spalvos,
vaizduojamos nuogos moterys su kerubais. Tikriausiai tapyta Tiepolo.
Tarnaits pareigingai dalija didelius metalinius puodelius.
Tai kikeonas, sako Markas. Igerk vis puodel.
Kikeonas? inoma, esu apie j girdjusi. is kvaialas geriamas per
Eleusinijas. Paslaptingas grimas, kurio receptas iki iol neatskleistas.
Pirm kart vakar rimtai susimstau. Kvaialai? A nevartoju kvaial. Kai

vienintel syk pamginau marihuanos, pasidar bloga, apsisuko galva. Markas


pastebi mano dvejones.
Viskas legalu, pagaminta i oleli ir laukini gli.
Koki oleli?
I kur man inoti, X.? Tai paslaptis. Markas apgailestaudamas nusiypso.
Tarnait nenuleidia nuo mans aki. Keikiu save u bailum. Nujau taip toli.
Noriu bti vesdinta ketvirtj misterij ir negaliu prarasti Marko. Tiesiog
negaliu.
Imu puodel ir geriu gurkn po gurknio. Grimas tirtas, kartokas, gal net
atrus. Kaip atvsintas kartas vynas. Gana skanu. Pakeliu puodel prie lp ir
igeriu visk iki paskutinio lao. irdamas man akis, Markas itutina savj.
Visi geria kikeon.
Ugroja muzika. Ugningi pulsuojantys Afrikos ritmai. Esu juos girdjusi, tik
neprisimenu grups pavadinimo.
Tai Missa Luba, sako Markas.
inoma, ji. Missa Luba. Prie kelis deimtmeius i muzika buvo labai
populiari Belgijoje.
ia ji labai tinka, nes kikeonas veikia aibikai. Vaizdai akyse ima lietis.
sitveriu Markui rank. Svyruoju, ities svyruoju. Prakaituoju, apima baim.
Nesiprieink kikeono poveikiui, sukuda Markas, velniai buiuodamas
balt mano kakl. Piccolina, galvok apie j kaip apie gondol, plukdani tave
tams. ilt, tirt juodum.
Trumpai dirsteliu jo gra ir kartu tok tolim veid. Po akimirkos velgiu
kit gra veid, man irgi pastam. Kas jis aktorius? A sapnuoju? Nesu
tikra, nes ivystu ir daugiau garsenybi veid. Puikiai inomus politikus. alia j
milijardieri, susikrovus turtus internetu. Gars model. Paskui dar vien
amerikiei politik su mona. Pasaulio magnatus ir supermodelius.
Mano pirtai atsipalaiduoja. Markas tvirtai mane laiko pirtinta ranka.
Rodos, atsidriau pramatniame sekso vakarlyje tarp turtuoli ir ymybi,
daugelis j be galo takingi. Nebent sapnuoju, veikiama stipraus kvaialo, regiu
haliucinacijas. Neinau. Man silpna.
Ar galime kvpti vieio oro?
Markas linkteli.
inoma.

Prijusi prie lango traukiu plauius ilt, gaiv i lagnos sklindant or.
Atsigrusi ivystu Mark, stovint greta nuostabiai graios jaunos gal
atuoniolikos met merginos su rykiai raudona regentysts laik pokylio
suknele. Ji man nusiypso ir prieina artyn. K ji daro? Grteliu. Mergina klpo
man u nugaros, jos pirtai ltai slysta po sijonu. Ji ima glamonti man varput.
Tu sudrkusi, sako mergina.
I viraus pavelgiu j, paskui atsigriu ir sispoksau Mark.
Taip, atsakau.
Ji toliau glamonja varput. Mes stovime alia okj. Mes nejudame, o
mergina glosto, spusioja, lieia, virpina man varput. Mudu su Marku
velgiame vienas kit.
Tirpte tirpstu. Atsiduodu malonumui ir vizijoms. Ak! Ak! Mergina labai grai,
nors nma neinau, kas ji per viena. Nevalingai sudejuoju. Ji nesiliauja. A ir
nenoriu, kad liautsi. Man tiesiog neapsakomai gera. Bet mergina nusiypso ir
staigiai atitraukia rank. Paskui nueina, dingsta minioje, palikdama sukaitusi
mane. Beveik priartjusi prie malonumo virns. Kur a patekau?
Markai, kas tai buvo?
Jis purto galv.
Tada sukudu:
Taip, misterija. inau, tai misterija. Markai, jauiuosi keistai.
Jis vl ima mane u rankos. Padedu galv jam ant peties, uplsta
geidulingumo banga. Visai nebesivarau. Troktu myltis su Marku ia, i
moni akivaizdoje. Nuplti jam kaklarait ir krakmolytus baltus markinius,
atsagstyti baironikus bridius. Vos tvardausi. Kokie avs ie odiniai ilgaauliai.
Garsi, vos ne kurtinanti muzika. Esu praradusi laiko nuovok, nesuvokiu, ar
seniai ia esame.
Markas nabda man aus, nuo jo dvelkia vynu:
Gal nori prigulti? Tada kikeonas veikia dar stipriau.
Abejoju, ar man to reikia. Vis dlto Markas teisus reikia prigulti. Smegenis
skrodia spalvoti aibai, freskos, rodos, atgyja. Kerubas tuoj nupuls nuo
debesies.
Markas vedasi mane u rankos pro mini. A klupinju. Matau vyrus
karikomis uniformomis ir moteris baltomis gazinmis sukniomis; atviruose
languose kabo nedideli regentysts laik Spenserio varkeliai. Horizonte

juoduoja tamsi kapini sala. Kairje matau plaius medinius laiptus, jie sibuoja.
Markas rodo keli ir veda, a nepaleidiu jo rankos.
Teks usikabaroti tais laiptais.
Mudviem ulipus, Markas stabteli. Tada ivystu roin koridori su auksinmis
puomenomis. Rykiai raudoname ir auksiniame kambaryje pamatau plai lov.
Paleidiu Marko rank, nusvirduliuoju prie jos ir grivu, spjusi nusispirti satino
kurpaites. Ar mes treiame aukte? Kambaryje esama ir daugiau moni.
Suglumusi mginu keltis, bet Markas prieina ir raminamai sako:
Atsigulk...
Padarau kaip liepiama, nes ities norisi atsigulti. Dar troktu, kad Markas
atsigult ant mans. Bet vietoj jo prie lovos krato prisiartina jauna moteris ir
velniai uveria man muslinin suknel iki liemens, apnuogina mane, o paskui
visikai nurengia, numauna net apyrank. Jai madaug dvideimt, vilki ilko ir
muslino apdaru, plaukai imoningai susmeigti ant virugalvio.
Guliu auktielninka, nuoga kaip eksponatas, tik su ilkinmis kojinmis ir
pirtinmis. alia mans atsigula kita mergina. Ji pasipuousi kaip Puikybs ir
prietar romano veikja, rankoje laiko ilg stiklin varpos pavidalo nag.
Markas tebestovi prie lovos krato.
Markai, sakau.
Paklusk, Aleksandra, paklusk.
A paklstu, paklstu, paklstu. Numanau, kad antroji mergina ketina kiti
man t daikt, taiau ji prisislenka ir numauna pirtines. Paskui suima u deinio
rieo, usega antrank ir staigiai prirakina prie metalinio lovos rmo galvgalyje.
Apstoj lov vyrai ir moterys iri, kaip prirakinama kita mano ranka. Paskui
tai atliekama ir su kulknimis minktais antrankiais jos prisegamos prie lovos
stulp. Guliu visikai bejg. Mintis, kad esu prirakinta prie lovos vienomis
baltomis ilkinmis kojinmis ir kad visi itai mato, kad ie mons mane iri,
sykiu avi, labai jaudina ir trikdo.
Pakeliu galv ir vilgsniu iekau Marko.
Jis linkteli.
A ramiai padedu galv.
Mergina pasilenkia, keliskart lyteli man tarpkoj, paskui praskeia launis ir
giliai kia stiklin varp: ltai stumdo j pirmyn atgal.
Atsisdu.
Markai, a nenoriu...

Mergina sako:
X., praau nurimti.
I kur ji ino mano vard? I kur? Nenutuokiu. Mergina labai grai, jos balsas
malonus. Markas stovi alia panaaus amiaus vyrikio ir ramiai stebi. Kas ia
dedasi? Guliu lovoje, apsupta nepastam moni, o mergina kaiioja man
makt didel stiklin varp, stumia gil giliausiai. Kulnais siremiu ilkines
paklodes, paskui mane ulieja malonumas, keliantis nerim, visa apimantis ir
sunkus.
Stiklinis nagis iltas. Kaip itai padaroma?
Aleksandra...
Grai mergina vl itaria mano vard, paskui itraukia ir ima laiyti man
varput. Daro tai itin meistrikai. irint mylinias, bet tolimas mlynas Marko
akis, man drumsiasi mintys. Skamba muzika. Ar jauiu du lieuvius? Jie panas
kats, iurkts ir velns. Dabar lovoje su manimi trys merginos. Treioji
pasilenkia ir ima aismingai kandioti man spenelius.
Viena mergin nuoga. iriu Mark. Matau odinius jo ilgaaulius ir balt
markini apykakl; jis nusims dabitik skrybl, plaukai susitar. Troktu
suleisti pirtus juodas garbanas. Bet Markas tik iri mane. velniu, bet
drauge geidulingu vilgsniu. Jo veide atsispindi vos tramdoma, pavergianti
aistra. Stebdamas mane jis digauja, mgaujasi mano nuolankumu.
Tada ir a atsiduodu malonumui. Vienai i mergin pirmyn atgal stumdant
manyje ilt stiklin varp, tuo pat metu kudant meilius italikus odius mano
varputei ir j laiant, suvaitoju. Antroji mergina velniai krimsioja ir naibo
man spenelius. Jos kvepalai labai subtils: pakeliu galv ir buiuoju tobulas jos
krtis. Treioji kia man iang dar kitok, bet irgi ilt vibratori. Nuostabu,
ito dar nesu patyrusi. Jaudinanti muzika vis garsja, laukiniai ritmai pinasi su
giesmmis.
Tu atrodai nepaprastai graiai, sako Markas, irdamas mane.
Priblokiamai.
Langai atviri. Danguje spindi vaigds, daugyb vaigdi, itisi
vaigdynai. Dunda bgnai. Mergina stumdo stiklin nag. Apsupta moni guliu
isisktojusi ir nuoga ant lovos. Troktu dar labiau apsinuoginti. Pajusti dar
daugiau. Daugiau. Daugiau.
Sanctus...

Pirmyn atgal, pirmyn atgal. Varput. Varpa. Iang. Buiniai. Mano lytis
laioma, glamonjama, vl laioma, paiurpstu i malonumo, imu drebti, sksti.
Sksta rmai, permirksta kailiai ir cinamonas.
Hosanna.
Giliai manyje. Giliai manyje. Matau vaigdes. Spieius vaigdi. Markas
yra mano vaigd. Artja kulminacija.
Dominus.
Artinasi orgazmas. Mergina stumdo varp, laio man varput, kita kandioja
spenelius. Orgazmas jau ia pat, arti, visai arti.
Markai!
Jis ima mane u rankos. A vis dar prirakinta.
Tesorina...
Visa virpu...
Trys merginos darbuojasi kaip palusios. Galiausiai pasitenkinu, trkioju
nuo spazm, isilieja energija. Dsauju, klykiu ir raitausi. Merginos spaudia
mane prie lovos, nes a kratausi, drebu ir nesivaldau. I mano lyties nuostabiu
lanku trykta skystis, atvirstu auktielninka, apimta ekstazs ir netramdomos
agonijos, nukryiuota malonaus ir iauraus orgazmo. Paskui, prie akis vis dar
skuriuojant spalvoms, suprantu dabar troktanti tik Marko. Marko. Noriu, kad
jis ugrit ant mans. Markas. Markas. Markas.
Markai!
Cara mia, Aleksandra.
Atmerkiu aarotas akis.
Tai jo balsas. Merginos mane ilaisvina, Markas pakelia ant rank. Laiko
mane nuog, pusiau apalpusi, tarsi nuo gaisro igelbt moter. Paskui inea i
miegamojo.
sikniaubusi jam krtin, verkiu i sumiimo ir laims. Markas nunea mane
laiptais emyn, paskui per mini traukia prie dur ir ieina laukan, ilt nakt.
Tada nugabena iki prieplaukos ir paguldo gondol.
Nuoga tysau gondoloje. Sudrimbu ant pagalvi virpaniomis blauzdomis;
launys, aptemptos baltomis kojinmis, dar iek tiek dreba. Drovioji Aleksandra
turt labai gdytis, bet blogai mergaitei visai nerpi, ar kas nors j mato. Ar
kas nors stebi. Tiesiog esu nuoga moteris, mvinti baltas ilkines kojines ir
gulinti juodoje gondoloje, o i plduriuoja Kanaredio kanale, juodame kaip

aksomas svajoni ir paleistuvysts mieste. Gdijuosi, vsus brizas glosto nuog


od, bet nenoriu apsirengti.
Gondola apsigria, susibuoja ir kiek paplaukusi sustoja siaurame oniniame
kanale. Vir ms mnesienoje kaip vaiduoklis stkso sena banytl.
Gondolininkas dingsta. Markas atsiklaupia ir ima sagstytis kelnes.
Praskeiu drebanias kojas. Ir godiai nusiiumpu kot. Jis nepaprastai
standus.
Noriu paiulpti, bet Markas mane atstumia ir priveria atsigulti. Paskui
praergia man launis ir siskverbia vidun, pripildo mane.
Tu buvai tokia nuostabi, Markas mane pabuiuoja. Velnikai nuostabi.
Jis mane dulkina, gondolai sibuojant ant senosios Venecijos kanalo bang.
Ikeliu kojas kuo aukiausiai. mons gali mus pamatyti. Esu tikra, ir mato. Visi
gali matyti, kaip Markas mane dulkina. Be perstojo. Labai ilgai. Vis stipriau. Ak!
3 Deins Ostin romano Puikyb ir prietarai personaas.
4 Baironas D. Poezija. Vilnius: Valst. gro. lit. l-kla, 1955. Vert A. Churginas.
5 Mintojo Deins Ostin romano veikja.

Dvideimt devintas skyrius


Neturiu kada svarstyti, kas man nutiko per ketvirtj misterij. Kit ryt, vos
pabudusi didiuliame miegamajame su langais Didj kanal, suinau, kad
Desika ir Duzep jau Venecijoje. Mes keturiese papusryiaujame, paskui
mudu su Marku vis savait apirinjame miest. Grims meno lobiais,
gotikine architektra, klausoms muzikos ir geriame nuostabius kokteilius
Hario bare.
Keliskart prie ms prisideda Desika su Duzepe, bet daugiausia mudu su
Marku vaiktome vieni. Jis puikiai pasta Venecij, jaunystje atvykdavo ia
savaitei i Piet Tirolio, per atostogas Kembrido universitete.
To ir tikjausi. Jei jau Markas visk imano, tai turi painti ir Venecij.
Tikriausiai galt vadovauti ekskursijai ir Mnul. Ekskursija baigtsi kuklioje,
bet jaukioje ueigoje.
Pirmiausia traukiame Santa Maria Gloriosa dei Frari veniausiosios
Marijos lovingosios banyi San Polo rajone, visai netoli Rialto tilto.
Nenumanau, kur yra is rajonas ir k tai reikia, bet Markas patikina, kad tai
svarbu.
i banyia ne pernelyg spdinga, sakau irdama nuobodok gelsvai
rusv plyt statin.
Viduje aikteliu.
Ivystu Ticiano Mergels Marijos dangun mim. Markas pasakoja, kad is
krinys kvp Richard Vagner parayti Meisterzingerius. Paskui pamatau
iurpinani v. Jeronimo statul, sukurt Alesandro Vitorijos. Pasak Marko,
skulptoriui pozavs senas Ticianas. iriu galudien mog, nujauiant greit
mirt. inau, kad mirtis susijusi ir su misterijomis: kiekviena j yra tarsi maa
mirtis. Taip pranczai vadina orgazm la petite mort.
Ko a taip digavau per ketvirtj misterij? Ar nuo kikeono? Kodl man
patiko, kad Markas iri mane, besismaginani su moterimis? Nesu lesbiet,
bet mano lytinis gyvenimas Italijoje tapo sudtingas ir intriguojantis, turtingas,
vairus ir daugialypis. Anksiau to nesuvokiau. Misterijos ne tik iplt mano
seksualumo ribas, bet imok ir dar io to. Tai siejasi su meile Dievui ir miriai.
Ji uvaldiusi mano mintis. A apie j galvoju, j jauiu tarsi nuostab svaiginant

kvap gali j uuosti, bet negali vardyti. Kol kas man tai nevardijama.
Atmintyje ikyla Pindaro odiai:
Palaimingas tasai, kuris mat ias apeigas, kuris atrado poemio keli. Jis
ino, kada baigsis jo dienos, lygiai taip pat ino apie savo dievikj prigimt.
Markas iblako mano mintis, velniai ima u rankos ir vedasi kit banyios
gal. Tada parodo dar vien Ticiano darb, vir altoriaus kabani Pezaro
Madon.
Henris Deimsas sako, kad niekas Venecijoje negali jai prilygti. inoma, jis
nebuvo mats banyios eliuose stovint tavs.
Markas pakelia mano rank ir buiuoja sulenktus pirtus. Trumpai vilgteliu
tamsius jo plaukus ir balt savo platak. Prisitraukiu Marko veid artyn, mudu
kartai buiuojams.
Toliau apirinjame Venecij. Aplankome v. Roko mokykl ir grims
Tintoreto darbais. Paskui greita gondola nuplukdo mus Ca DOro Auksinius
rmus. I ia atsiveria stabus Didiojo kanalo vaizdas. iuose rmuose
ivystame vien i trij Andrjo Mantenijos v. Sebastijon. Markas man
parodo ura po drobe: Kas nra dievika, tas netikra, tik dmai.
Bet labiausiai mane suavi maas neinomo skulptoriaus darbas Kentauras ir
Achilas pirmajame rm aukte. Rodos, skubantieji pasigroti vaizdu Didj
kanal j nekreipia dmesio. Ilgokai stoviu prie io krinio. Jis primena man
mudu su Marku. Mark, beneant mane i Casino degli Spiriti. Nuog ir
paeidiam Aleks, vesdint ketvirtj misterij. A tasai maas berniukas, o
jis kentauras.
Svajoni dienos lekia kaip vjas. Dod rmai. Ticiano ir Tintoreto kriniai
v. Marijos Sveikatos banyioje. Dordons Audra. Veronezs sien
freskos.
Apirime nuostabius Brankuzio ir Poloko darbus i Gugenheimo muziejaus.
Jie eksponuojami baltoje marmurinje viloje, visai netoli nuo ms rm, Palazzo
Dario, tad ikipiet dar lieka laiko grti ir pasidulkinti. Taip ir darome.
Perbgame Dorzoduro tiltukus, tada ms rm sod, kur auga citronelos, ir
XVI amiaus laiptais lekiame vir. Paskui nupliame vienas nuo kito
drabuius ir kvatodami krintame plai Napoleono laik stiliaus lov.
Kambario langai atsiveria Didj kanal. Markas parmeta mane ant nugaros, i
apaios atrodo didingai. Tada mane paima. Turi mane, valdo ir upildo; paskui
rytingai apveria ir vl siskverbia i nugaros, iurkiai, sugriebs u plauk,

raudamas juos vos ne iki skausmo. Saldi kania ispaudia man aaras,
klykdama ir drebdama patiriu vien po kito kelis orgazmus. Udususi,
suprakaitavusi ir pasitenkinusi sudrimbu ant pagalvi, vis dar svaigdama
klausausi beprotiko savo irdies plakimo ir plaukiani Didiuoju kanalu laiveli
kavimo.
Vien kart Venecijos dien Markas ikvieia vandens taksi, is mus
nuplukdo skersai lagn Torelo sal. ioje alioje ir atokioje saloje, Marko
teigimu, ankstyvaisiais viduramiais sikr pirmieji venecijieiai.
ia nelabai yra kuo grotis. Kalnai griuvsi, viena banyia ir pora brangi
restoran. Kodl Markas ia mane atsive? Esu suplukusi ir bent kiek suirzusi,
mat baisiai kanda uodai. Bet paskui engiame vsi senovin Torelo katedr.
Markas man rodo nuostabias mozaikas, ypa didel spd padaro X amiaus
freska Madonna Teotoca Madona su kdikiu, nutapyta ant prieais esanios
sienos.
Didel sidabrin aara imtmeius rieda sielvartingu Madonos veidu. Tai
nepaprastai jaudina. Verkianti moteris man primena misterijas. Viskas ia jas
primena. Artinasi tiesa, tamsi ir bauginanti. Nujauiu tai. Katabaz, galutinis
isilaisvinimas. A jo bijau, bet negaliu atsispirti didiulei traukai. Nebegaliu
engti tolyn ir vis dlto turiu tai padaryti.
Maoje Torelo salelje daugiau nebra ko veikti. Mudu su Marku
klaidiojame tarp apleisto miesto griuvsi. iriu sen akmenin krsl
aiktje pastatyt Atilos sost. Netvarkingoje kavinukje igeriame labai
brangaus martinio. Paskui atsisdame ant ols ir gurknojame ataldyt
Prosecco bare sigijome vis butel. Siurbiojame vyn i eitos pavidalo tauri
ir irime baltas jachtas, plaukianias tkstantmeiu Torelo kanalu. Vliau
apsikabin atsigulame citrinmedio pavsyje ir usnstame. Perfetto.
T vakar mudu su Marku gardiuojams aperityvu prie Floriano kavins
lauko staliuko. Ji labai mgstama turist. Markas mane tikina, kad Venecijoje
visi yra turistai, net patys jos gyventojai. Sakoma, kiekvienas j aplanks mogus
tampa aminu venecijieiu. Viskas puiku.
Taigi mudu vaidiname turtingus turistus. Sdime Floriano kavinje, o iltas
vakaras gaubia nuostabiausi Europos peiza erdvi v. Morkaus aikt su
balandiais, varpine, didingais Dod rmais ir keturiomis piestu stovini

bronzini irg statulomis vir katedros.


Markas gurknoja kokteil ir iri mane. Kalbams apie penktj misterij.
Jis abejoja, ar man verta joje dalyvauti.
X., niekada nesu mats penktosios misterijos, moter vesdinimo. Bet esu
t girdjs... Kalbama, kad ji labai nemaloni ir sunki. Ar tikrai nori itai patirti?
Jei nedalyvausiu penktojoje misterijoje, prarasiu tave. Vasaros pabaigoje,
gal po mnesio.
Markas niriai linkteli. A piktokai papurtau galv.
Tai nesmon, Markai. Negaliu tavs prarasti.
Esi tikra? Nra statymo, verianio tave engti toliau.
Taip, tokio statymo nra, taiau... iriu tobulus Marko bruous
nuostabios Venecijos aikts fone. Ar verta atskleisti jam ties? Kad a, kaip
Fransuaza, tapau priklausoma nuo misterij? Jos mane keiia, ilaisvina dvasi ir
kn. Nemoku to paaikinti, bet negaliu ir tam atsispirti. Net jeigu negrst
pavojus netekti Marko, ko gero, vis tiek eiiau iki galo.
Markai, sakau, a dalyvausiu penktojoje misterijoje. Ji paskutin.
Jis atsiloia ir tyliai nusijuokia.
Jeigu biau vulgarus, pavadiniau tave usispyrusia karve.
Pairiu j.
Tua vacca, celenza, Tavo karv, ekscelencija.
Markas vl nusijuokia ir purto galv. Paskui palinksta, pakelia mano platak
ir pabuiuoja.
Aleksandra, a tave suprantu ir esu labai labai pamalonintas.
Geriame toliau, gerokai kautame. Kalbams apie men, seks ir Venecijos
gyvenim. Paskui, gurknodama trei Belini, pavelgiu Mark ir klausiu, nes
iam klausimui jau atjo laikas:
Markai... sudvejoju, bet vis dlto rytuosi. Papasakok man apie savo
mon.
Stoja tyla. Jo veide ivystu skausm. Slepiamo sielvarto el, liudijant
didiul lides. Simptomus a jau nustaiau, dabar turiu suinoti prieast.
X...
Markai, noriu inoti. Tu j vis dar prisimeni. inau, kad ji mirusi. Papasakok,
kaip tai nutiko.
Jis gerokai trkteli kokteilio. Paskui atsidsta, bet linkteli. Tada ima pasakoti.
Jos vardas buvo Serena. Buvo labai jauna, labai auni, labai sugedusi ir labai

grai. Markas iri man akis. Be jos gyvenime esu sutiks tik vien toki
grai moter.
Igsdinti besivejanio vaiko, alia ms stalelio suplasnoja sparnais ir pakyla
keli balandiai. Besileidianios sauls viesoje vilga varpin.
Gal man derjo bti atsargesniam, priduria Markas. Jis sukioja rankose
taur, bet negeria.
Kodl?
inojau, kad Serena kilusi i Camorra eimos. I Forelos, tikrj camoristi
gimtins. Jos atstovai ukal daug pinig ir buvo gerokai susij su maja.
Serenos tvas skelbsi eksportuojantis marmur. Markas lidnai, kariai
nusijuokia. Eksportuodamas marmur tikrai nesusikrausi milijon.
Jis buvo tikras banditas?
Be jokios abejons.
Taigi...
Su maja buvo susijs ne tikSerenos tvas. Motina irgi buvo kilusi i
Camorra eimos. Ji mir jauna, galbt per vendetta. iaip ar taip, motina paliko
Serenai daug pinig, didel krait. Markas pavelgia mane, paskui vl nudelbia
akis taur. Serena paveldjo ne tik pinig, bet ir mirties bei nusikalstamo
gyvenimo trokim. Buvo turtinga, bet slegiama kalts. Ties sakant, neinau,
kodl atrod tokia sugedusi gal tai lm kilm, motinos mirtis, tvo
piktadarysts viskas ikart. Galiu tik splioti.
Bet, Markai, k ji padar? K blogo ikrt? Ko pridirbo?
Jis niekinamai ir sykiu lidnai gteli peiais.
Carissima, tai prasta, labai prasta. Serena junko narkotikus ir seks.
Vartojo heroin, kokain, krek, mgo pavojing seks. Septyliolikmet buvo
vesdinta misterijas, dar anksiau u mane.
Per jauna.
Tikrai per jauna.
Staiga man topteli. Pavelgiu Mark.
misterijas tave vesdino Serena tiesa?
Taip.
Kiek tau buvo met?
Jis trkteli peiais.
Daug daugiausia dvideimt. Beveik vaikzas. Serena buvo atuoniolikos,

jaunut mergina. Mudu susipainome per vakarl Pozilipe ir ikart pamilome


vienas kit. Ji atrod tokia daili, glena, gerai iauklta, bet palusi. Trokau j
apsaugoti ir igelbti. Serena buvo be galo grai ir miela. Dl jos sutikau bti
ventintas misterijas. Kaip ji ir adjo, misterijos pasirod esanios
nuostabios. Jos pakeit mano gyvenim. Markas nusigria ir velgia
puonius Dod rmus, roin vakaro dang, grisi pratingu Venecijos groiu.
Mudu nusprendme susituokti, bet artimieji tam nepritar; is sumanymas
niekam nepatiko. Ypa prieikai buvo nusiteikusi Serenos eima. Jos nariai
norjo, kad dukra tekt u kito Camorra klano atstovo, o ne u aristokrato i
Kjajos, turinio angl ir ital kraujo. Be to, Roskerikai tuomet buvo nusigyven,
todl Serenos tvas man mane gvieiantis jos pinig. Markas nemirksdamas
iri mane mlynomis akimis. Tai buvo netiesa. Man nereikjo Serenos turt,
n euro, trokau tik jos paios. Bet narkotikai ir alkoholis...
O k sak tavo eima?
Motina irgi kategorikai prietaravo, nes Serena buvo kilusi i Forelos
visikai netinkama man partija. Motina troko, kad vienintelis snus ir
Roskerik gimins pdinis vest aristokrat, mlyno kraujo mergin.
Pageidautina, koki nors auktuomens snob i Anglijos ar Pranczijos, gal ir i
Amerikos. Be abejo, turting, bet tas turtas turs bti udirbtas legaliai, o ne
udant mones ir usiimant narkotik kontrabanda. O Camorra i Kinijos
vedavo heroin.
Kaip reagavo tavo tvas?
Keista, jis su tuo susitaik. Buvo anglas ir, paradoksalu, dl to pakantesnis.
Jis, kaip ir a, mat viesij Serenos pus, jos paeidiamum ir aves. Bet
mano tvui stigo valios, mama yra kur kas stipresn. Ir vis dlto...
Judu susituokte.
Taip, mudu susituokme. Vestuvi ceremonija buvo slapta, lidna ir kukli,
bet mes labai myljome vienas kit. O paskui... Markas nutyla, gurkteli
kokteilio ir pastato taur.
Kas nutiko paskui?
Serena visai kvaiteljo, jai m vaidentis, kad turi meilui, m girtauti,
vartoti heroin ir kitus kvaialus. Parsirasdavo namo et ryto susitariusi,
girta, apsidauiusi baisios bsenos. Tada imdavo pasakoti apie savo tv
bandit, koks baisus tai ess mogus. Kiekvienam sutiktam, visam pasauliui
pasakodavo, kad jos tvas yra udikas, vardijo jo nugalabytus mones. Jos

nuotraukos nuolat mkiojo geltonojoje spaudoje, ji niekaip nenorjo


usiiaupti, kol vien dien sulaukiau skambuio.
Automobilio avarija.
Markas iri mane prisimerks. Mlyn aki vilgsnis nirus ir skeptikas.
Automobilis suduo kalvose netoli Kapujos. Vienas Dievas ino, kodl Serena
vaiavo pas kakok kvaial platintoj.
K turi galvoje?
Skampija aprpina heroinu vis pasaul. Kvaial per akis paiame
Neapolyje, bet Serenai kakodl prisireik vaiuoti Kapuj. Vidurnakt jos
automobilis nusirito nuo kalvos, nes sugedo stabdiai. Tiesiog nustojo veik
kodl, kaip, niekas ir neisiaikino. Serena vaiavo nuo kalvos ir nusirito laitu...
Kitoje v. Morkaus aikts pusje, prieais kavin, ugroja orkestrlis.
Pasigirsta gyva ir diugi muzika lyg i operets visai netinkamas fonas tokiam
niriam pokalbiui.
Suprantu, kur link kreipia kalb Markas. Gurkteliu kokteilio, pamstau ir
klausiu:
Tu netiki, kad tai bta nelaimingo atsitikimo?
Markas nieko neatsako, bet mlyn jo aki gelmse matau skausmo el.
Neabejoju, kad tai buvo mogudyst. Mano paliepimu geriausi Turino
specialistai inarst automobil dalimis, bet nerado prieasties, kodl staiga
sugedo stabdiai. Lig tol jie veik puikiai, automobilis buvo naujas, alfa romeo,
Serenai j padovanojo tvas. Ji vaiavo ltai, tik trisdeimt kilometr per
valand, buvo blaivi nusipirktieji kvaialai liko nepaliesti. Kaip tyia tsyk
blaivi. Tai patvirtino skrodimas.
Tai kas j nuud?
Greiiausiai tvas. Todl Neapolio policija per daug ir nesisteng itirti
mirties aplinkybi. Serenos tvas buvo per daug takingas. Nelieiamas.
Muzika nutyla, mane apima siaubas.
Drebaniu balsu klausiu:
Bet kodl? Kaip tvas galjo nuudyti dukr?
Serena nelaik lieuvio u dant. Vieai pasakojo apie jo darbelius.
Apkvaitusi ir prisigrusi visam pasauliui dst, ko jis prikrts.
Bet vis dlto... Nuudyti dukter...
Jis turjo eis vaikus, taigi galjo susitaikyti su Serenos netektimi.

Atsiduss Markas persibraukia pirtais tamsius plaukus ir baigia gerti kokteil.


Suprask, X., a nesu visikai tikras. Gal klystu, gal tai padar kitas Camorra
narys, o gal tai ities bta nelaimingo atsitikimo, nors labai tuo abejoju.
Veikiausiai j praud kuris nors i eimos nari. Serenos tvas buvo takingas
piktavalis udikas. Jis ir yra Camorra.
Todl j taip nekenti?
Tai tik viena i prieasi. Paveldjs Serenos pinigus, nutariau pradti
sining versl Kampinoje ir Kalabrijoje. Parodyti, kaip dirbti dorai ir gauti
pelno. Parodyti, kad tai manoma, kad galima nugalti maj, sulugdyti
Camorra ir Ndrangheta.
Praregiu. Imu suprasti. Dedu rank Markui ant platakos.
Markai...
Serenos mirtis nuvar kapus ir mano tv, beveik abejingai priduria jis.
Jis myljo Seren. Ji buvo linksma ir miela, nors ir turjo yding proi. Prajus
porai mnesi po Serenos mirties, tv itiko irdies smgis. Markas iurkiai
atitraukia rank. tai kaip viskas buvo, dabar jau inai.
Kodl nepapasakojai anksiau?
X., nemgstu ios istorijos prisiminti. Svarbiausia, kad neturiu rodym. Joki
rodym, kad Seren nuud Camorra ar jos paios tvas banditas. Gaunu
tenkintis prielaidomis, tai tarsi kauki aidimas. Kauki aidimas. O mudu esame
kauki mieste.
Markas atloia peius, jo veidas rkanas. Noriu j pabuiuoti. irgai ant v.
Morkaus katedros stogo aminai pasireng sutrypti nematom prie.
Apima ramyb. Igirdau siaubing istorij, bet suinojau ties. Markas man
atsivr, iliejo ird; nebeliko paslapi.
Kit dien grtame Neapol, nes Marko laukia verslas. Visi bilietai ipirkti,
todl jis usako privat skryd.
Mudvi su Desika betoniniu taku traukiame prie lktuvo. Jaudinuosi kaip
vaikas, niekada nesu skridusi privaiu reisu. Desika keistai pritilusi. Venecijoje
nuolat laiminga kikeno, neabejotinai simyljusi Duzep iki aus. Dabar atrodo
prislgta.
Kodl?
Mums lipus lktuv, Duzep su Marku eina jo priek aptarti verslo
reikal. Desika palieia man rank ir reikmingai linkteli. Be odi rodo
norinti pasikalbti akis ak. Atjus laikui skristi, sitaisome lktuvo gale.

Varikliai riaumoja taip garsiai, kad niekas mudviej neigirs. Duzep su


Marku sdi priekyje.
Kas atsitiko? klausiu.
Prajusi nakt Duzep prisigr ir t ipliurp.
K?
Jis prisilak iki ems graibymo, X., tiesiog isijung. Paprastai itiek
negeria, turbt a j blogai veikiu.
Neprasimanyk.
Tada vos beapverianiam lieuv Duzepei kai kas isprdo. Guldau galv,
jis neprisimena, k kalbjo.
Desikos veidas nepaprastai nirus, matyt, inia buvo nemaloni.
Tai k gi jis pasak?
Ji prisikia man prie ausies.
Ar inai, kad esama etosios misterijos?
K?
Desika linkteli ir pavelgia besikvatojanius ir poktaujanius Duzep su
Marku.
etoji misterija, bauginanti, klaiki ir labai pavojinga, laikoma didiulje
paslaptyje. tai k suinojau. Bent taip supratau i nerilaus veblenimo.
Visikai suglmu. Po paskutinio vakaro Venecijoje jauiausi laisva ir pasitikinti
savimi, o dabar em vl slysta i po koj. Kodl Markas itai nutyljo? Jis vis
dar meluoja? Kodl?
Kodl jam meluoti?

Trisdeimtas skyrius
Markas tikrai neigia esant etj misterij? Vis dar neigia?
Taip.
Hmm...
Desika stovi mano bute Neapolyje, Santa Luijoje, ir vertinamai apvelgia
mane, vilkini nauja McQueen mini suknele. Drabuis trumputis, roins ir
juodos spalvos, labai brangus. Kelnaii nemviu. Taip liepta.
Ties sakant, pripratau vilkti madingus drabuius ir nemvti apatini.
Sunkiau priprasti prie misterij paslaptingumo.
inakt vyks penktoji misterija. Vyliausi, kad ji bus paskutin, bet Desika
pasjo abejon.
Du kartus klausiau apie tai Marko. Pirm syk pasiteiravau, vos lktuvui
nusileidus Neapolyje, prie dvi savaites. Jis isyk kategorikai paneig nra
jokios etosios misterijos. Prie dvi dienas udaviau t pat klausim, ir Markas
dar tviriau patikino, kad klystu. Vis dlto pastebjau, kad Marko ir Duzeps
bendravimas tapo tarsi altesnis, abu m elgtis perdm ocialiai ir santriai.
Anksiau juodu buvo tarsi broliai, biiuliai, nuolat poktaudavo; dabar, kam nors
paminjus Duzep ar jam paiam pasirodius, Markas vos vos susiraukia.
Papasakoju apie tai Desei, o ji liepia man dar kartel apsigrti.
Atrodai nuostabiai, galiausiai atsidsta draug. X., dabar jau nieko
nebepakeisi. Netrukus pati visk isiaikinsi. irdele, bk atsargi, velnikai
atsargi. Draug atlyja ir pritariamai linkteli tarsi motina, ilydinti dukr
tuoktuvi ceremonij. Esi avinga! Tikra grauol! Ivyds tave senasis oys
Dionisas gaus irdies smg.
Nusikvatoju, nors i tikro juokas neima. Usiiaupiu, apimta didiulio nerimo.
Penktoji misterija. Katabaz. ird kausto baim.
Desika ima mane u rank ir klausia:
X., ar tikrai to nori? Juk gali liautis. Dabar pat. Draug iri mane
geromis rudomis akimis. Manosiose vilga aaros. X., mudvi galtume eiti
Benito kavin, igertume po kokteil, suvalgytume po pic ir apsimestume, kad
viso ito niekad nebuvo.
Akimirk tokia mintis mane suavi braukte nubraukti keist, bauginani

patirt. Apsimesti, kad visa vasara tebuvo sapnas, umirti keturis mnesius,
praleistus kartu su Marku. Tiek laiko prabjo nuo mudviej painties
Gambrino kavinje. Bet, jei taip padarysiu, tikrai j prarasiu. Tai nepakeliamai
lyktu. Markas tapo mano esybs dalimi, paliko neidildom pdsak sieloje.
Kelion Plat ir visa kita. Jei itrinsiu i atminties vasar, drauge itrinsiu ir
misterijas. O jos mane stebuklingai pakeit, patinku sau tokia, kokia tapau:
atviresn, labiau pasitikinti savimi, linkusi nuotykius, aisminga.
Spusteliu Desikai rank ir papurtau galv.
Taigi neapsigalvojai, sako ji.
Gatvje pypioja automobilis. Sidabriniu mersedesu, kur Markas norjo man
padovanoti, atvaiuoja Duzep. Man ijus gatv, jis tyldamas atidaro
dureles ir greitai nuvea mane senamiest, pai Neapolio ird siaur
Tribunolo gatv.
Duzep pastato automobil prie v. Marijos, Besimeldianios u
Keniani Skaistykloje Nusidjli Sielas, banyios. Pastu gars barokin
statin. Ne kart eidama ia gatve esu juo grjusis, tik n karto nedrsau ueiti
apie i banyi pasakojama siaubing dalyk.
Statinio ior gantinai grsminga. Duzepei atidarius automobilio dureles,
ilipu; mano auktakulniai slysioja ant nelygi grindinio akmen. Stebeiliju tris
tviskanias bronzines kaukoles ant akmenini piliori. Nukreia altukas. Paskui
sakau:
Grazie, Giuseppe.
Jis grakiai nusilenkia, bet veide msteli atgaila. Ko jis gdijasi: ar kad
melavo, ar kad ipliurp ties?
Dabar ito nesuinosiu. Duzep nusigria, lipa automobil, ir mersedesas
rieda tolyn, smalsiai stebimas vietos vaikigali su motoroleriais bei laikrai
pardavjo.
Nugaliu baim ir einu banyi. Ukopiu neauktais laiptais ir atidarau
duris. Viduje lkuriuoja brelis moni, tarp j ivystu Mark, kaip prastai
vilkint smokingu. Jis susirauks, paniurusiu veidu, temptais raumenimis. Nuo to
man ne lengviau.
Buona sera, X.
Markas buiuoja mane kakt. Apsidairiusi iame brelyje pamatau
Fransuaz, lydim savo draugo ir meiluio Danielio. Vadinasi, ji irgi dalyvaus
penktojoje misterijoje. ia, Neapolyje. itai mane bent kiek nuramina. Mudvi su

Fransuaza linktelime viena kitai ir drsinamai ypsoms. Jos akys kupinos


jaudulio.
Pasikalbti nra kada, esame lydimos prie onini banyios laipt. I istorini
knyg inau apie juos. ird sugniauia dar didesn baim.
Laiptai veda po eme, siaubing, klaiki Besimeldianios U Keniani
Skaistykloje Nusidjli Sielas v. Marijos banyios kript. ia visu iurpumu
atsiskleidia senasis neapoliei kaukoli garbinimo kultas.
Laiptai stats. Kai nulipame apaion, su palengvjimu atsidstu. Paskui
apsidairau knas nueina pagaugais.
Patalpoje daugyb ni. Stiklinse dse ir neudengtuose karstuose barko
kaukols ir griauiai. Kai kurios kaukols apvyniotos roiniu, prieais tuias
akiduobes dega vaks.
Katalik banyia kaukoli garbinimo kult udraud prajusio amiaus
septintj deimtmet, bet Neapolyje jis iliks iki i dien, vis dar gyvybingas ir
stabmeldikas. ionykiai, daugiausia moterys ir merginos, ateina melstis savo
brangioms kaukolms, nea aukas griauiams, degioja vakes, meldia laims,
vaisingumo, prao igydyti nuo vio. i vieta nuoali ir paslaptinga.
X., kaip jautiesi?
Markas velniai deda rank man ant peties. Sumeluoju:
Gerai.
Jis mosteli:
Metas eiti toliau.
Pavelgusi ton pusn, ivystu ms vadov nediduk sen su akiniais. Jis
atidaro slaptas duris.
Suprantu, kad i ios kriptos leisims dar giliau, didiul garsj Neapolio
poemi labirint Napoli Sotteraneo.
Miestas pastatytas ant klintinio tufo uolien, jas lengva kasti. Todl jo
gyventojai nuo seniausi laik kasdavo duobes, ulinius, urvus, rsius. Nauji
namai bdavo statomi ant senj griuvsi, tad gali sakyti, kad antra tiek
Neapolio slypi po eme. Dabartinis miestas kaip veidrodyje atsispindi po eme
tarsi banyia Venecijos kanalo vandenyje.
Stovdamas tarpduryje senis atsigria mus ir sako:
Epiuttosto un lungo cammino. Potrebbe essere necessario eseguire la
scansione...

Laukia ilgas kelias. Gali tekti ir liauti. Giliai plauius traukiu sudvisusio
oro ir leidiuosi Marko vedama laiptais emyn, tams.
Grazie.
Paskui einame, liauiame, spraudiams paskui liepsnojant senio degl.
Klaidiojame imtamyliuose Neapolio poemiuose. Braunams pro drgnas
talpyklas, slaptas koplyias, senus laidojimo rsius, romn teatro liekanas ir
apsamanojusius Burbon laik poemius. Matome ir buvusias misterij kulto
ventvietes, vliau paverstas Camorra kontrabandinink sandliais juose buvo
laikomi kvaialai, alkoholis, tabakas ir ginklai. Daugelis misterij kulto atmain
bdavo praktikuojamos slaptuose poemiuose, juose savo juod versl varydavo
ir mafija.
Tinkama kaimynyst.
Oras darosi vis drgnesnis ir sunkesnis, dvokus ir lyktus. Imu samprotauti.
Stengiuosi aprpti visum. velgiu ssaj tarp tolimo garsaus protvio ir
iuolaikinio palikuonio.
Ci siamo quasi...
Rodos, eiti nebetoli. Dar vienas vingiuotas tunelis atveda mus didiul aidi
talpykl. Pasak Marko, pastatyt senovs graik. Jis vieia mums keli
mobiliojo ibintuvliu, todl galiu apsivalgyti. Milinika talpykla tuia, be
vandens. Nervingai dairausi didiules arkas, auktas uolines lubas, nuostabiai
iraiytas ir nepaprastai auktas sienas. Jos man primena seniai imirusi
ateivi i kitos planetos palikim.
Avanti.
Traukiame pirmyn. Oras tvankus ir tarsi iretjs. Man iek tiek svaigsta
galva, tarsi igrus kikeono. Ar ir ia jo gausim? Tikiuosi, taip. Viliuosi, ne.
Toliau stumiams emyn dar siauresniu koridoriumi. Jo sienos sumrytos i
graikik plyt ir uolienos gabal. Drgnos, priplkusios, nirios ir iurpios.
Carissima, pakentk dar kelias minutes.
Markas apglbia mane per peius, bet tai menka paguoda. Ities bijau. Esame
labai giliai po eme, umirtuose Neapolio poemiuose, braunams ems
gelmes.
ia, anglikai sako pirma ms einantis senis.
Ivystu silpn vies. Tunelis atveda didiul skliautuot patalp, apviest
degl ir mlyn ibint. ia jau susirink daug moni, jie geria vyn ir

nekuiuojasi. Nuotaika visikai kitokia nei per ankstesnes misterijas. Girdti


tyli banytin muzika: grigalikasis choralas ar dar archajikesns graik
giesms. Muzika lidna ir slegianti.
Markas neramiai valgosi. Jis labai susirpins. Draugikai spusteliu jam
rank. Markas ispaudia ypsen.
Mes nuvedami didel skliautuot kambar. Jo lubos igaubtos kaip lktuvo, tik
ikaltos i akmens. Ant siaur akmenini teras stovi mons ir velgia emyn.
Liepsnojantys deglai iki puss apvieia skliaut. Blykiojanioje viesoje
irykja makabriki sien raiiniai. J amius, ko gero, siekia ankstyviausi
misterij Piet Italijoje laikus IV ar III ami prie Krist. Tie akmens raiiniai
atlikti kruopiai, bet primityviai, juose vaizduojamas vyr kankinimas. Vienam
j perpjauta gerkl. Kitas veriamas santykiauti su gyvnu. Treiam nugar
smeigtas peilis, jo veidas ikreiptas skausmo, i aizdos trykta kraujas.
Prisimenu keist rand Markui ant peties. Tikriausiai buvo sualotas per
misterij. Dantytas randas, padarytas peiliu, ko gero, yra vesdinimo misterijas
simbolis kaip tatuiruot man ant launies.
Vl spusteliu Markui rank. Ji drgna nuo prakaito. Jis labai susijaudins ir
sitemps. Dar nesu tokio maiusi. Mano paios nervai tempti kaip styga. Kas
mans laukia?
Muzika garsja, pasigirsta neilavint, nedarni bals choras, panintis
skund, dejon, riantis aus. Bet skambesys labai aikus. Svarstau, ar balsai
nesklinda i gretimo rsio, nes ia tiek daug ukampi, poemi ir rsi, tiek
daug apleist Dioniso ventykl.
Igerk, sako mergina, duodama man puodel. syk ji vilki ne balt, o
paprast juod tunik, bet atrodo atliekanti tok pat vaidmen, kok atlikdavo
ankstesni misterij merginos: patarnauja.
Dirsteliu Mark tikdamasi pagalbos ar patarimo, bet jis griebia savo
puodel ir ilenkia vienu mauku. Paskui atpakalia ranka nusiluosto lpas ir
niekinamu mostu grina puodel. Markas elgiasi keistai ne kaip elegantikas,
graus aristokratas, mano pastamas ir mylimas, o kaip visai kitas mogus. Jis
trykta pykiu.
Markai, kaip tu laikaisi?
mano klausim jis numoja ranka ir atsako:
Cara mia, tiesiog irk. Imk ir tiesiog irk. Kol kas.
Atsigrusi iriu. I minios irenkama moteris. Fransuaza. Atpastu dar tris

keturias merginas, savo seseris, kurios bus ventintos per penktj misterij.
Fransuaza pirmoji.
Stovime dideliame skliautuotame kambaryje ant akmenini teras, einani
palei kiekvien sien. Fransuaza linkteli ir klusniai engia pirmyn. Ji vilki juoda
suknele. Nulipa kelias akmenines pakopas ir eina kambario viduriu tarsi nava
pat jo gal. Ant upakalins sienos pamatau didiul primityvi fresk joje
vaizduojamas udantis buli graik ar romn karys.
is ne iaip sau pjauna gyvul, bet iauriai perria jam gerkl, kraujas plste
plsta i aizdos. mogaus pergal prie vr? Ar iaurumo pergal prie gr?
Po iurpia freska stovi vidutinio amiaus vyras su sidabriniu varpeliu.
Paskambina juo ir anglikai sako:
Ar sutinki bti vesdinta penktj misterij?
Kiek padvejojusi Fransuaza atsako:
Sutinku.
Pirmasis ritualas pradedamas. Klaupkis.
Ji atsiklaupia.
Melskis Mitrai, paliepia vyras.
Fransuaza nerytingai sudeda rankas ir nulenkia galv prieais fresk,
vaizduojani kar ir buli. Meistras vl paskambina varpeliu. Fransuaza
atgria j veid ir klauso nurodym.
Dabar apsigrk ir atsigulk auktielninka.
Igertas skystis ima veikti. Tik ne taip, kaip vynas Kapryje ar Rogudoje, ne
taip, kaip kikeonas per ketvirtj misterij. Jis trenkia galv kaip vzdas ir
labai svaigina. Pasijuntu girta, apsunkusi ir agresyvi; mielai kam nors uvoiau.
Tai blogai.
Pasiiriu Mark. Net degl eliuose pamatau j jauiantis ne geriau u
mane. Markas grieia dantimis, tarsi tramdydamas sit.
Tave turi pasidalyti Mitra ir Dionisas, sako vyras su sidabriniu varpeliu.
Pasikelk suknel.
Fransuaza guli ant nuostabaus ratuoto persiko kilimo. Umerkia akis, veide
matyti tampa ir suglumimas, bet ji klusniai pasikelia suknel, apnuogindama
launis ir lyt. Tada prieina juodai vilkinios tarnaits. Atsiklaupusios prie
Fransuazos jos ima j jaudrinti iltomis stiklinmis varpomis. Matau, kaip
reaguoja Fransuazos knas, nors ji mgina prieintis. Guli tvirtai usimerkusi.

Ant akmenins terasos vir jos stovi Danielis. Jo veido iraikos neiriu.
Nirs muzikos tonai skamba vis garsiau. i misterija persunkta tikjimu.
Prismilkytame ore aidi lotyniki ir graikiki odiai.
Dionysian, Bakkheia, Skiereia, Apatouria...
Iekodama paramos, sugraibau Marko rank. Atsiremiu j. Rodos, tuoj
nualpsiu, nusirisiu nuo akmenins terasos. Man ito jau per daug.
Astydromia, Theoinia, Lenaia, Dionysian.
Vis garsiau dunda bgnai. Lyra ar kitoks styginis instrumentas tuoj pasieks
orgazm. Balsai susilieja. Oras skliautuotame kambaryje tirtas nuo smilkal
ir rkstani degl. I li inyra vyras. Auktas trisdeimtmetis neskustu
smakru. Jo akis dengia kauk. Camorrista?
Vyras atsisagsto kelnes. Jo pimpalas pasistojs. Viena i tarnaii umauna
sarg. Vyras prieina prie Fransuazos, paskui atsiklaupia ir siskverbia. Jis j
dulkina, kitaip ito nepavadinsi. Tik dulkinimu. Ankstesns misterijos tryko
geidulingumu, net didingu erotikumu, o ia visai kas kita. Misterija baisi,
gsdinanti, iurkti, kraugerika, bet simbolika. Moteris santykiauja su dievu.
Partner turi paklusti. Kiekvienas turi paklusti. Beveik paklaikstu.
Kauktas vyras pasitenkina ir dingsta. Tarnaits pripuola prie Fransuazos ir
pastato ant koj. Jos veide atsispindi sumaitis, ji stengiasi slpti veid, nervingai
gniauo kumius. Tai tik pirmasis katabazs ritualas?
Fransuazos veidas liepsnoja, knas virpa. Danielis nusileidia nuo akmenins
terasos, raminamai j apglbia ir nusiveda elius.
Tu!
Vyras su sidabriniu varpeliu rodo mane.
A neketinu paklusti. Bet turiu, jei noriu likti su Marku. Negaliu tam pasiryti.
Dirsteliu Mark. Jis nudelbs akis purto galv, spokso sau batus, paskui
trumpai vilgteli man akis ir taria:
Gali visk mesti. Kitos progos nebetursi.
Tada nusuka vilgsn.
A negaliu mesti, atsakau. Negaliu tavs prarasti. A tave myliu.
Apdujusi, suglumusi, bet rytinga a paklstu sakymui. Nulipu akmeniniais
laiptais ir traukiu skliautuoto kambario gal. Suskamba varpelis. Vyras klausia,
ar sutinku paklusti. Atsakau, kad sutinku.
Klaupkis, paliepia vyras.
Atsiklaupiu prieais fresk. Spoksau kar, dobiant buli. Kadaise raudona

kraujo srov iblukusi iki lidnos ir nerykios avietins. Suskamba varpelis.


Apsigrk ir atsigulk auktielninka.
Sugniauiu kumius. I pai sielos gelmi veriasi klyksmas: Ne! Ne!
Nepaklusk. Nedaryk ito! Bk! Tai blogai.
Vis dlto misterijos yra mane taip traukusios, kad atsigulu ant kilimo. Vl
suskamba varpelis.
Pasikelk suknel.
Taip ir padarau, pasikeliu suknel. inoma, esu be kelnaii. Tarnaits
atsiklaupia greta mans, kad sujaudint. Stengiasi kaip manydamos. Pro dmus
ir elius stengiuosi irti Marko veid. Bet jis nusigrs.
I eli inyra kitas, jaunesnis vyras. Koki dvideimties met, su nedideliu
randu ant smakro tiek tematau. Jis irgi kauktas.
Vyro pimpalas pasistojs. Jis ketina mane ikruti. Usimerkiu ir laukiu, kol
bsiu idulkinta. Tik itaip galiu pavadinti: idulkinta, ikruta, iniekinta. Nors
ir paklstu, tai vyks prie mano vali.
Cornuti!
Atmerkiu akis.
Markas.
Tai Markas.
Kas ia dedasi?
Jis stovi vidury patalpos su grsmingai vilganiu peiliu rankoje. Mintyse
nusistebiu, i kur j gavo. Markas iumpa kaukt vyr u kaklo ir prispaudia
amenis jam prie gerkls.
Estopa! Ritualui vadovaujantis vyras su sidabriniu varpeliu
kariuodamasis prabyla italika greitakalbe. Nedrsk! Tu negali sustabdyti
misterijos. Turi pasidalyti moterimi. inai taisykles, inai, kokia nepaklusnumo
kaina.
Fuck you, puikia angl kalba atria Markas ir paliepia man: X., greiiau
kelkis ir eik ionai!
Paoku ant koj, nuleidiu sijon ir pribgu prie Marko, vis dar sugriebusio
jaunuol u gerkls. is atrodo labai isigands, meldia pasigailti. Jaunuolis
nuoirdiai sitikins, kad Markas altakraujikai j nuds, kaip pribaig
samdom udik Platyje.
Meistras vis dar mgina atvesti Mark prot. Kalba italikai, bet labai ltai;

grasina syk suprantu kiekvien od.


Roskerikai, capos ateis tavs pribaigti. Penktojoje misterijoje turi pasidalyti
moterimi. Nesvarbu, kad ji tavo mylimoji. Jei prieinsiesi, bsi pasmerktas mirti.
Tebnie taip, atsako Markas ir paleidia isigandus jaunuol.
is nusvirduliuoja alin susims u gerkls, nors kraujo nematyti n laelio.
Paskui Markas iumpa mane u rankos ir sako:
Bk!

Trisdeimt pirmas skyrius


Leidiams bgti. Markas itempia mane i skliautuoto kambario siaur
koridori. Skuodiame kair, visai kitu keliu. Dirsteliu sau per pet. U nugaros
girdiu riksmus, blykioje mlynoje viesoje velgiu moni siluetus.
Tebeskamba iurpi, persmelkianti smegenis, monotonika muzika.
Sukam ia!
Koridorius vingiuoja, paskui taip susiaurja, kad vos pralendu uolos bruoia
man per onus, dusina ir baugina. Vis dlto spraudiams toliau, ir po kiek laiko
koridorius vl praplatja. Tada leidiams bgte, kol patenkame dar vien
milinik graik statyt talpykl.
Lubos labai auktai...
Markas nuvieia uolt talpyklos sien mobiliojo ibintuvliu. Prie sienos
pritvirtintos geleins kopios.
Tikriausiai jos ia atsirado per kar poemyje mons slpdavosi nuo
bombardavim. Taigi jomis gali isikabaroti paviri.
Lipsime iomis kopiomis?
Taip, ir nra ko delsti.
Pavelgiu surdijus metal. Vilkiu mini suknel ir aviu auktakulnius.
Nusiminusi iriu savo batus.
Nusiauk juos ir duok man, liepia Markas.
Taip ir darau, o jis nusviedia batus toliausi kamp. Puolame prie kopi.
Markas mitriai lipa pirmas, a seku kandin, i vis jg kabinuosi skersinius.
Mudu ltai kopiame vir. Basas pdas eidia juodos rdys, metalins
kopios labai senos, mums lipant, jos siaubingai girgda. Dvideimt, trisdeimt,
penkiasdeimt metr nedrstu pavelgti emyn. Jei kopios neatlaikys, mudu
nukrisime ir ikart usimuime, tiesiog itikime ant senovs graik sumryt
akmen.
sikibk, jis tiesia rank, nordamas man padti.
Mostu rodau, kad lipt toliau.
Laikausi gerai. Paskubkim!
Markas nusigria ir kabarojasi auktyn. Po keli minui pasiekia kopi
vir, ten esama savotikos aiktels. Jis padeda ant ems mobilj su jungtu

ibintuvliu ir vl atkia man rank. syk pagalbos neatsisakau, sikimbu j, ir


Markas utraukia mane virun. Esu udususi ir baisiai pavargusi.
Jis vl pakelia mobilj ir pasiviesdamas dairosi aplink. tams veda daugyb
tuneli, bet kai kur matyti ir viesos blyksniai. Esame netoli paviriaus, ten,
mums vir galvos, miesto gatvs. viesa tikriausiai sklinda pro kanalizacijos
angas.
Apaioje pasigirsta triukmas.
Markai, jie mus vejasi!
Eime ionai. Greiiau!
U poros metr Markas rodo vir. Ten matyti slaptos medins durels, pro
j plyius sklinda viesa. Prie dur veda uoloje ikirstos pakopos. Palypjs jis
mgina istumti jas petimi. Nepavyksta. Triukmas apaioje garsja. Markas vl
imasi dur.
Greiiau...
Apaioje aidi pikti italiki balsai. Markas susikaupia ir giliai kvepia. Jis vl
siremia duris ir syk jos neatlaiko. Durims atsivrus, mus apakina ryki
viesa. sitvrs u staktos, Markas prisitraukia rankomis ir dingsta man i aki.
Markai!
Jis paduoda rank ir i paskutinij ivelka mane vies. valgausi aplink, o
Markas nedelsdamas udaro slaptsias duris. Paskui ima krauti ant j des su
vyno buteliais, vien po kitos.
Des su vynu?
Mudu atsidr parduotuvs sandlyje. Senamiestyje, delikates krautuvje.
inoma. Kodl gi ne? jimai poeminius tunelius ir saugyklas gali bti paslpti
netikimiausiose vietose: po skalbimo mainomis pirmame aukte, skalbyklose ir
kepyklose. Taigi mudu patekome maisto preki parduotuv. Vakare ia pilna
pirkj ir iaip besinekuiuojani moni. Niekas ms neigirdo. Matome
mones prie prekystalio, patys lindime u lentyn su saliamio deromis, kumpiais
ir srio galvomis.
Kuo greiiau nedinkims, sako Markas.
Mudu isiteplioj ir dulkini, Marko smokingas aplips purvu ir drgnais
voratinkliais. A susitariusi ir basa, mini suknel sudraskyta, i kulknies bga
kraujas persiriau aprdijus kopi skersin, bet tai smulkmena. Turime
kaipmat ieiti it paprasiausi pirkjai, usuk nusipirkti dereli.
Senut perka gaballiais supjaustyt jautien pardavjas sudeda ms

popierin maiel. Ji atsigria ir pasiiri mus, bet n nemirkteli. Senut tik


gteli peiais, tarsi kasdien matyt tokius dalykus, ir grteljusi pardavj
toliau derasi dl kainos.
Ipuolame gatvn, Markas griebia mobilj ir labai sakmiai tarsteli:
Duzepe!
Stovime siauroje gatvelje, rodos, netoli katedros; a basa. Markui
kartligikai beriant nurodymus Duzepei, lekiame vingiuotomis gatvmis,
galiausiai pasiekiame judri sankry. ia laukiame besidauania irdimi, i
jaudulio nepratardami n odio. Po kokios minuts atvilpia Duzep, okame
automobil ir nedinams i senamiesio platesnes gatves. Du kartus staigiai
pasuk dein ivaiuojame tiesiai Kjaj ir atsiduriame prie upakalini
Roskeriko rm dur.
Markas itempia mane i automobilio, paima ant rank ir nedamas prie dur
sakinja tarnams.
Urakinkit duris. Urakinkit visas duris. Udarykit langus ir uleiskit grotas.
Urakinti visus jimus.
Mums pasiekus Marko miegamj, skubu vonion nusiplauti kraujuojanios
kulknies ir purvin koj. Gerkl gniauia verksmas, bet akys sausos. Giliai
kvpuodama stengiuosi susiimti. Mazgojuosi rankas ir veid. Paskui i
drabuins isitraukiu dinsus, medvilninius markinlius ir sportukus. Grusi
miegamj ivystu, kaip Markas sagstosi mlyn markini rankogalius ir tuo pat
metu, pasikis telefon po smakru, kalbasi su Duzepe.
Si, si, Giuseppe, si!
Jis siuts.
Sduosi ant lovos. Beveik nesuprantu neapolietikos Marko greitakalbs,
negana to, esu priblokta ios nakties vyki.
Baigs kalbti Markas atsisda ant lovos alia mans.
Turi ivaiuoti i rm.
Kodl?
Todl, kad netrukus ionai ateis Camorra mans prigriebti.
Camorra?
Markas palinguoja galv.
Banditai seniai ieko dingsties mane nudti. Dabar visi stos j pusn, jie gali
mane nuudyti nebijodami bausms.

Kodl?
X., padariau baisiausi dalyk, kok tik manoma. Pamyniau misterij
taisykles. Sulauiau savo, kaip ventintojo, adus ir nutraukiau ventas apeigas,
penktj misterij. Neleidau jiems baigti ventinimo.
Nieko nesuprantu.
Markas persibraukia pirtais tamsius plaukus, paskui atsidsta ir pasitrina
skruost. Jis pavargs, bet iri mane deganiomis akimis.
X., jei esi vesdinamas misterijas ir prieini iki penktosios pakopos, iki
ventinimo, turi j ubaigti, antraip... liksi tik vujaristas, siekiantis pigaus
jaudulio, o gal net, pasinaudodamas misterijomis, imsi nipinti kitus. Juk matei,
kiek ten susirenka garsenybi ir ymybi. Todl taip svarbu nesulauyti ad ir
ilaikyti misterij paslapt.
Linkteliu.
Matyt maiau politikus, milijardierius. Regjau juos Venecijoje...
odiai stringa gerklje, protas praskaidrja suprantu, k Markas nori
pasakyti.
Politikai... Milijardieriai.
Encas Pazelis.
inoma. Kaipgi kitaip. Viskas stoja savo vietas, gyja prasm. Tarsi atsivrus
slaptoms durims poeminius tunelius, irykja visas paslaptingasis labirintas.
A atskleidiau misterij paslapt.
Markai, klausiu, misterijoms vadovauja mafija, tiesa?
Manau, taip, atsako jis.
Jas rengia ir finansuoja Ndrangheta ir Camorra, taip?
Tikriausiai.
Markas atrodo bent kiek prislgtas. O a ne. Tiesa mane priblokia.
Atsistoju ir imu ingsniuoti po tyl, skoningai rengt Marko miegamj. Garsiai
samprotauju:
Markai, visk supratau. Misterijos niekada nebuvo pamirtos, jos virto
mafija.
Praau? tarsi neigirds klausia Markas ir pakartoja: Praau? K tu
pasakei?
Negi pats nematai, kur gldi majos, Camorra ir Ndrangheta aknys?
Pereinu kambar, suimu delnais gra Marko veid ir buiuoju lpas. Paskui

nusigriu ir vl imu ingsniuoti pirmyn atgal, pirmyn atgal, samprotaudama ir


kalbdama.
Pripaink, toji pasaka apie ispanik kilm yra nesmon. Slaptos piet
Italijos nusikaltli organizacijos isirutuliojo i ios alies religini kult. Tai
suprantama! Maja perm tyljimo adus, itikimybs priesaik, susaist
vyrus tais paiais kraujo, garbs ir prievartos ryiais. Tas pats garbs kodeksas
galioja ir ventintiesiems, sulauiusiems taisykles.
Taiau... Nesuvokiu prieasties... Nematau prasms...
Tai akivaizdu. Misterijos gyvuoja kaip ir senovs graik kalba Kalabrijoje,
kaip kikeono receptas, graik laikytas paslaptyje du tkstanius met. Visa tai
ilik!
iriu tams lang. Paskui kalbu toliau:
Istorin evoliucija aiki. IV amiuje piet Italijos misterij kultas buvo
ugotas krikionybs, bet jo nepavyko sunaikinti. Ipleiu akis. Jis ir toliau
gyvavo, tik kur kas slapiau, kaip neabota laukin masonyst, kaip prievartins,
neatsiejamos nuo sekso ir kvaial, apeigos... vilgteljus Andrjo Gurskio
fotograj, vl uplsta mintys. Laikui bgant, ios slaptos sektos,
besitelkianios atokiose vietose, virto nusikaltli organizacijomis. Tai buvo
natrali raida, pasiprieinimas Katalik banyiai ir valdiai. Slaptoms apeigoms
reikjo pinig, todl sekt nariai m udyti, plti, lupikauti, grobti mones.
X., koks valgus tavo protas sukrei itoki teorij, Markas papurto
galv. Gal tu ir teisi. Jis atsistoja ir prieina prie mans. Bet i akimirk tai
nesvarbu. Man rpi, ko vakar griebsis Camorra ir Ndrangheta.
inau, kaip jie veikia! beveik rkiu. traukia savo orgijas turtingus ir
garsius mones, kvieia prisidti, ventina galinguosius ir privilegijuotuosius.
Markai, a juos maiau: buvusius prezidentus, pramons magnatus, pramog
verslo ymybes. Taip Camorra ir Ndrangheta ima daryti didel tak elitui.
Maja neveikiama todl, kad yra globojama pai virni, galingj,
dalyvaujani misterij kulto apeigose.
X., bet ms niekas negloboja. Prijs Markas stipriai suspaudia man
peius. Taip stipriai, kad net suskausta. Ar supranti, k tau sakau? Camorra
ketina mane nuudyti. A paeidiau kodeks. Jos nariams reikjo dingsties.
Dabar jie gavo j, o a nieko negaliu padaryti.
Pavelgiu Mark. Staiga mano istorini valg euforija isisklaido, grtu
tikrov. Esu miegamajame su mylimu vyru, kuris man sako netrukus bsis

nuudytas.
Juk galima pabgti.
Kur? atsidsta Markas, suniekindamas mano pasilym. Camorra ikas
mane kad ir i po emi. Ar esi girdjusi apie Robert Savian?
urnalistas, paras Gomor?
Tai knyga apie Camorra. Jis slapstosi jau beveik deimt met, Camorra j
vaikosi po vis Europ. X., itokia ateitis mans nevilioja. Nuolat kraustytis i
vieno namo kit, glaustis mauose butukuose Milane, Hamburge, Madride
vis gyvenim bgti. Nuo visko, k mgstu ir myliu. Markas skvarbiai pasiiri
mane ir sako: Veriau mirsiu. Camorra mane nuds, ir viskas bus baigta.
Kambaryje siviepatauja tyla. Jis atsistoja miegamojo viduryje ir galiausiai
usisega rankogal.
A nepasiduodu.
Markai, nekvailiok. Turime bgti ar ko nors imtis. Btinai turime!
Nieko nebepaveiksi.
Negi taip paprastai leisi mudu nuudyti?
Ne mudu. Save.
Markai!
Jis sunkiai atsidsta.
Turjau sustabdyti apeigas. Negaljau leisti tyiotis i tavs. Juk ir pati ito
nenorjai. Nenorjai, kad taip nutikt, tiesa? Juk inai, kuo tai bt baigsi?
Vis dlto buvau tam pasirengusi. A sutikau. Nenoriu, kad dl mans
atsisveikintum su gyvybe!
Markas vl papurto galv ir lidnai ypteli, irdamas mlynomis akimis.
Susikia markinius dinsus, paskui pasilenks usiria batraiius. Toks jo
ramumas ir atsainumas kelia man siaub. mogus rpestingai ruoiasi mirti.
Paskui Markas prieina prie mans, stipriai apglbia ir kartai buiuoja lpas.
Tada pirmsyk prisipasta:
Aleks, turiu tau pasakyti ties nebegaliu tavimi su kuo nors dalytis.
Nebiau itvrs to reginio, nebiau galjs irti tave su kitu vyru. Per
giliai klimpau. kritai man ird. Markas mane vl pabuiuoja. X., a tave
myliu. Myliu, kaip nesu myljs jokios kitos moters pasaulyje. Todl, jeigu tu
si, mano gyvenimas neteks prasms. Bet jei siu a, o tu liksi gyva, tai
pasitiksiu mirt ramiai juk inosiu, kad tau niekas negresia. Taigi turi ieiti.

Ne!
Eik, daugiau mans nebematysi.
Markai! suklinku.
Kakas mane suiumpa. Tai Duzep su dviem pagalbininkais. Trys vyrai
pakelia mane ir nea alin. Tempiama klykiu, aukiu mylimj, spardausi ir
draskausi, kovoju mgindama itrkti.
X., jie tau pads ivaiuoti. Bsi saugi. Atsiduss Markas priduria: X., per
favore, ricordati di me.
Nors laikosi altai ir rytingai, jo akys sudrksta. Matau Mark paskutin
kart. inau tai. Nujauiu. Duzep su padjjais ivelka mane i kambario.
Apimta nevilties suunku:
Markai! Ne, ne, ne!
Bet miegamojo durys usiveria. Jis dingsta man i aki. Galvoje suskamba
atsisveikinimo odiai. Prisimink mane.

Trisdeimt antras skyrius


Duzep su draugais kaip manydami velniau ir graiau ivelka mane i rm.
Nepaprastai atsargiai ir kantriai nunea prie didij dur ir pastato gatvje.
Apsiliumbusi, raudonomis akimis, pakvaiusi i sielvarto ir baisiai nirusi.
Jie silosi parveti mane namo, bet a tik purtau galv. Stoviu kaip kasta.
Netekusi ado, bet nelinkusi pasiduoti. Tiesiog atsisakau kur nors eiti. Aaros
teka skruostais.
Durys usitrenkia man prie nos, bet a neatlytu ir imu jas dauyti dideliu
senoviniu belstuku niekas neatidaro. Beldiuosi vl, bet vis tiek nieko nepeu.
Po ketvirto penkto karto puolu klebenti alvarin ranken, per imtmeius
nublizgint lankytoj turtuoli, kilmingj ir prasiok rankomis. Galiausiai
Duzep nenoriai atveria duris. Atsiduss pavelgia mane su nuoirdiu
gailesiu ir vis dlto papurto galv.
X., man labai gaila. Man ities labai gaila, bet eimininko daugiau
nebematysi. Toks jo sakymas.
Paklausyk, Duzepe... Duzepe, maldauju... Vl apsipilu aaromis. Vakare
pro al eina nemaa miestiei su pirkiniais. Jie smalsiai spokso amerikiet
blondin, raudani ir klykiani prie Roskeriko rm dur. O man n motais.
Tegu sau iri. Argi tai dabar svarbu?
Niekas nebesvarbu.
Duzepe, k nors daryk! tikink Mark, kad apsigalvot, noriu bti drauge
su juo. Kad ir kas nutikt, vis tiek noriu bti alia.
Per favore. Tai nuo sinjoro Roskeriko, kad galtum saugiai ivykti ir gyventi
toliau. Duzep mgina man brukti stor pluot banknot. Paimu juos,
niekinamai dirsteliu ir sviediu Duzepei veid. Tarpduryje kaip oraniniai
konfeti pabyra penkiasdeimties eur kupiros. Jis nesieidia. Pasilenkia ir
pakelia vien penkiasdeimtin. Paskui spraudia man deln ir ulenkia
drebanius pirtus.
Signorina, bent jau parvaiuokit namo taksi, sako Duzep.
Tada vl utrenkia duris, ir vidinis balsas man kuda, kad jos nebebus
atvertos. Niekada. Bent jau ne man. Vis dlto dar kelis kartus pasibeldiu.
Po kokio pusvalandio aaros isenka, imu atsigauti po smgio. Ugriva niri

ir slogi nuotaika. Susistabdau pravaiuojant taksi ir lipu. Nurodau adres.


irdyje atsiveria nauja begalin tutuma. A j tyrinju, stebiu. Kaip chirurgas
rentgeno nuotrauk, kurioje matyti baisus auglys, ar kaip juvelyras, ivyds
brangakmenio trk.
Mano irdis sudauyta, visa niokojantis skausmas nepraeis labai ilgai. Gal liks
visam laikui. Eis kartu su manim but, gr namus, nuolat kartins gyvenim,
lankys bemiegmis naktimis, pasitiks atsibudusi, nesitrauks ir umigus.
Praradus mylim mog apima siaubingas niekaip nenumalinamas sielvartas.
Tas mogus buvo kur kas svarbesnis u geriausi draug.
Kada nors, man pabudus, lidesys sps: Atjo ta diena. sijungsiu
televizori arba nusipirksiu Corriere della Serra ir suinosiu lemting naujien:
Markas Roskerikas, molto bello e scapolo lordas Roskerikas, mir. uvo. Buvo
nuautas samdomo udiko Toledo gatvje kakokio septyniolikmeio
narkomano, vairuojanio viesiai mlyn motoroler. Nusikaltlis u tai gavo
imt doleri. Tada lidesys iplis dar labiau, siskverbs iki kaul smegen,
persmelks siel.
Grazie.
Ketinu sumokti vairuotojui, o is iri mano uverkt veid ir velniai,
nuoirdiai klausia:
Signorina? Se persa? Sta bene? Posso aiutarla?
mogus nort man padti. Jis susirpins. bruku jam sauj vis
penkiasdeimtin, apsigriu ir traukiu namo. Ulipu laiptais, utrenkiu duris ir
vl pratrkstu raudoti. Gal beverkdama neteksiu skysi ir gausiu gal.
Turbt kkioju labai garsiai, nes greitai igirstu beldim duris ir
susijaudinus Desikos bals:
X., kas tau atsitiko?
Nieko.
X., tu baisiai verki, ar nutiko kas bloga? Atidaryk duris.
A sdiu ties sakant, drybsau susmukusi ant grind savo sumautame
bute, sumautoje Santa Luijos gatvje, sumautame Neapolyje. Esu apdujusi nuo
sielvarto. Neinau nei k daryti, nei k sakyti, nei k galvoti. Dirsteljusi
balkon akimirk svarstau, kaip bt lengva pereiti per kambar, usilipti ant
balkono turkl ir pasigroti mnesienos nuviestu Kapriu. Paskui netyia
paslysti, itikti ant aligatvio ir atsikratyti lidesio.
i mintis mane priblokia ir priveria atsipeikti. Taip galvoti pavojinga. Turiu

susitvardyti ir su kuo nors pasikalbti. U dur laukia Des.


Atsistoju ir luostydamasi aarot veid atidarau duris. Desika, mvinti
baltus dinsus ir vilkinti mlyn palaidinuk, lidnai ir atsipraomai ypsosi. Bet
pavelgusi man veid aikteli:
X., das! Triedalas!
Dese!
Tyldama pasitraukiu ir leidiu draug vidun. Ji stipriai mane apglbia, paskui
iverda anglikos arbatos sumautoje mano virtuvlje, kur Markas mane
buiavo ir nureng pirm nuostabi mudviej nakt.
Ne, turiu vyti tokias mintis alin. Jos kaip apgul pil kariai atkakliai mgina
prasibrauti vidun. Jei sileisiu bent vien, bsiu ugrobta ir nugalta. Tada siu.
Des paduoda man puodel arbatos ir sitaiso alia ant grind. Ant puodelio
nupieta Amalo pakrant. Prisimenu mam. Ji vaiavo Amalf atostog. Rodos,
tai buvo prie kelis deimtmeius. Mama. Gal vertt jai paskambinti? Man
labai trksta mamyts. Taip plyta irdis, kad troktu jai isipasakoti.
Nagi, paragina Des, gurknodama kart arbat ir dmiai irdama
man akis. Metas ipainiai, X. Papasakok man, kas nutiko.
Nugeriu didel gurkn deginanios gerkl arbatos. Paskui nuryju aaras,
pastatau puodel ant grind ir pavelgiu Des. Tada ikloju visk, bent jau tai,
k ji turi inoti. Papasakoju, kaip Markas sutrikd apeigas, paskui apie tai, kad
misterijas rengia Camorra ir Ndrangheta ir kad dabar banditai jam kerys.
Gurknodama arbat ir i paskutinij stengdamasi neliumbti, proverksmiu,
beveik proverksmiu guodiuosi draugei, kaip Markas mane ipra, ivar,
tiesiog mans isiadjo. Jis tiki ess pasmerktas miriai ir artimiausiomis
dienomis bsis pakirstas samdomo udiko kulkos. Todl nori, kad ivykiau, kur
man bt saugu, kur nepakliiau banditams nagus.
Nutylu.
Desika papurto galv, jos akyse irgi matyti nerimas.
Dieve mano, vargel, sako ji be prastinio sarkazmo. Vargas Markas.
Draug tyldama smeigia akis nakties dang. Tolumoje girdti fejerverk
sproginjimas, tas garsas panaus vius; tikriausiai kokia nors Camorra gauja
Ispan kvartale venia vieno i saviki grim i cyps.
Andien girdjau istorij apie Ispan kvartal, susimsiusi tyliai sako
draug. Suinojau, i kur jis gavo tok pavadinim.

A nieko nesakau.
Desika kalba toliau:
Ar prisimeni gatv, einani to kvartalo viduriu Vico Lungo del Gelso?
Gelso reikia ilkmedio uogas.
A tyliu.
Draug dsto toliau:
iame kvartale ispan kareiviai pasitiesdavo uniformas ant ols ir
myldavosi su vietos merginomis. Desika pasiiri mane. ol bdavo
prikritusi ilkmedio uog, ir kareiviai isitepdavo drabuius. I ia kilo tasai
pavadinimas.
Draug nudelbia akis. Jos skruostais rieda aaros.
Vadinasi, mudviej su Duzepe draugyst irgi baigta. Des atsistoja,
gurkteli arbatos ir purtydama galv sako: Brrr. Gana, gana, gana. Paskui
pasilenkia ir patapnoja man per kel. Turime bti stiprios.
Stiprios? Bejgikai gteliu peiais.
Na, stipresns. X., tai siaubinga. Suprantu, tai velnikai siaubinga, bet jei
viskas ities taip blogai, kaip sako Markas... Jei jie i tikro ketina... Pati inai,
kokia negailestinga toji Camorra.
Lidnai linkteliu. Des neatlyta:
Jei Markas tikrai sulau kok nors siaubing statym, jie... Jie tikrai...
...j nuaus.
Todl tau geriau laikytis atokiai. Paklausyk, Markas pasielg gerai,
teisingai, tiesiog kilniai. X., tau irgi gresia pavojus, didiulis pavojus. Draug
sunkiai atsidsta. Be galo sunku, plyta irdis, bet Markas tau padar
paslaug, mgina tave igelbti... Vienas Dievas ino, nuo koki baisybi.
Bet, Dese... tariu velgdama draugei skvarbias rudas akis. Desika...
A j myliu.
Paskui slenka nirios, tamsios savaits. Kiekvien ryt vos pabudusi mane
ulieja lidesys. Jis gldi mano cappuccino, macchiato ar espresso kavos
puodelyje, lidesio skon juntu kiekviename pyraglyje su daru, bandelje,
plikytame pyragaityje ar kokiame kitame saldsyje. Jis neapleidia ir per
vakarien, kai nusiperku pigi jros grybi keli ri moliusk ar nedideli
krevei.

Lidesys yra be galo kartus. Jo skonis visk apnuodija. Apkartina pasaulio


gro. Vir Kampanijos vieia juoda saul.
Nepaisydama spjim, kartais mginu pamatyti Mark. Vienia ingsniuoju
Kjajos gatve iki didiuli Roskeriko rm dur. Prisimenu, kaip pirm kart jas
pasibeldiau, kaip pirm kart ia atjau, prie akis atgyja Marko ypsena ir
poktai, riteriams su irgais skirti sakalo sparn pavidalo laiptai. Jei beldiuosi
dabar, daniausiai niekas neatidaro dur; kartais jas trumpam atveria
nepastamas tarnas, dbteli mane ir netars n odio vl utrenkia.
Retkariais skambinu Markui mobilj. Kok trisdeimt kart per dvi
valandas. Jo telefonas ijungtas; guvus automatinis moters balsas italikai
pranea: abonentas nepasiekiamas. Raau elektroninius laikus, bet atsakym
negaunu, jie grta mano pato dut su prierau, kad tokio elektroninio pato
adreso ivis nra.
Todl raau ilgus laikus ranka ant aaromis sulaistyto popieriaus. Bet ir
iuos, kaip elektroninius, atsakymo negaunu, laikai grta neatplti. Markas
n neatplia laiko? Net ranka rayto?
Dar labiau u atskirt slegia tampa. J patiriu kas ryt, eidama prie spaudos
kiosko Partenops gatvje. Pasisveikinu su laikrai pardavju, jis nusiypso,
atsako mano pasveikinim ir paduoda nauj Il Mattino numer.
Nenoriu skaityti io laikraio, nekeniu jo, bet jame pateikiama isamiausia
Neapolio kriminalin kronika. Drsiai ir be gailesio raoma apie smulkius gauj
karus Skampijoje, nuudytus narkomanus Foreloje. Bet man tik rpi, ar kas
nenutiko Markui. Jei jis uvo, is laikratis prane apie tai pirmas. Paliudys jo
mirt nuotraukomis.
Kasdien grusi namo kartligikai perveriu daais kvepianius puslapius.
iriu nuudytj prie purvin Miano knaipi nuotraukas. Lavonai tyso kraujo
balose, kurios man pani naft, arba sdi automobiliuose Mariljane
perautomis kaktomis; kartais negyvliai randami Neapolio senamiesio
iuklynuose. irdama nuotraukas, nejuia klausiu: ar tai jis, Markas?
Nejaugi viskas baigsi itaip? Ar tai galas?
Suvokus, kad tai ne Markas, man kaskart man vis labiau gniauia ird. syk
ne jis. Bet ta diena neivengiamai artja. Vien lidn ryt eisiu Partenops
gatv, pasisveikinsiu su laikrai pardavju, sumoksiu pinigus, atsiversiu
baisiuosius Il Mattino puslapius ir pamatysiu Marko nuotrauk.

Nuudyto.
Galiausiai ilt rugsjo pradios vakar visikai nusibaigusi, virtusi pamkle ir
nebegaldama ilgiau tverti, slikinu saultais aligatviais prie Roskeriko rm.
Ketinu pamginti paskutin kart. itai dar galiu padaryti. O kas paskui?
Neinau.
Kai pasuku u kampo, dar labiau suspaudia ird. Ant rm dur kabo spyna,
langai udengti langinmis. Joki gyvybs enkl. Ant sienos matyti didelis
skelbimas: Parduodama.
Galva neinea, k tai reikia. Tikriausiai Markas jau nuudytas, bet naujiena
nepateko laikraius. Taip danai nutinka. Arba jis kur nors ivyks, piet
Tirol, London, Niujork, Brazilij todl parduoda turt, kad turt l
slapstytis. Matant nuostab pastat urakint, tui ir parduodam, suima
baisus graudulys, bet syk susitvardau. Nebeturiu vilties ir esu baisiai
nelaiminga, bet su tuo susitaikiau.
Susitaikiau, kad Markas aminai pasitrauk i mano gyvenimo. Nesvarbu, ar
mir, ar ivyko. Koks skirtumas? Dabar turiu gelbtis pati. Tikriausiai Desika
teisi man irgi gresia pavojus. Per daug inau.
Parsivilkusi namo skambinu mamai San Chos. Ji jau kelias savaites man
skambinja, rao elektroninius laikus, nes bgtauja dl mano savijautos.
Motinos irdis kuda, kad man nutiko kakas blogo, tik mama negali isiaikinti,
kas. O a jos paios labui nenoriu nieko pasakoti. Negaliu pasakoti. Jei
neatskleisiu tiesos apie misterijas, mama nieko nesupras, o apie jas tikrai
negaliu prasitarti. Ne dl to, kad gdyiausi ar droviausi kaip tik prieingai
bet todl, kad tai per painu, per sunku. Nieku gyvu nebegaliu galvoti apie
misterijas.
Skambinu tolimj Kalifornij. Mama atsiliepia:
Klausau.
Sveika, mama.
irdele! Jos balsas apsimestinai linksmas. Aleksandra, brangute, kaip
smagu, kad paskambinai! Kaip tau sekasi? Berniukai nuolat apie tave klausinja,
o ttis kaip tik ryt sak...
Pertraukiu j vidury sakinio:
Mama, a grtu namo.
Ji tyli. Mamos tyljimas ramina ir guodia. Ji tikrai ino mane t nutylint,

bet yra pernelyg supratinga, kad mgint k nors ipeti.


Gerai, irdele, gerai. Ar jau baigei savo darb?
Taip, baigiau. Noriu kuo greiiau grti namo. Vos sulaikau aaras.
Gerai, brangute. Tik pranek skrydio numer. Pasitiksim tave oro uoste.
Ttis labai apsidiaugs, mes nepaprastai tavs pasiilgom.
Mudvi dar kiek nektelime, pasakau mamai norinti usisakyti biliet ir
atsisveikinu. Paskui internetu usisakau j. Rytdienos popietei. Neprajus n
parai jau skrisiu namo ir nebegriu Neapol.
Kit ryt susikraunu mant. Apsisuku greitai, brangi daikt, dovanot
Marko, neimu. Kai Desika ateina man padti, pasilau tuos drabuius jai, bet
draug papurto galv puikiai suprantu, kodl. Jausdamasi kalta ir iek tiek
sutrikusi, atsipraau.
X., nebk kvaia, sako Des. Leisk palydti tave oro uost, padti. Man
tavs labai trks.
Draugs veidas labai lidnas. Lidesys tvyro ir kiekvienoje mano buto
kertelje. Taksi vea mudvi vingiuotomis, dulktomis ir labai judriomis Neapolio
gatvmis. Vairuotojas ilaipina prie terminalo. A usiregistruoju skrydiui. Tada
Desika apglbia mane taip stipriai, lyg nebesitikt kada nors daugiau
pamatyti. Atsisveikindamos viena kitai pamojuojame. Praeinu pas kontrol ir
parodau biliet. tai ir viskas, dingteli. Sudie, Neapoli. Ne iki pasimatymo,
Neapoli, o sudie. Aminai. Adieu. Sena dainel paadina itin skaudius
prisiminimus.
Mano skrydis po dviej valand. sitaisau ant nepatogaus metalinio suoliuko ir
i plastikinio puodelio gurknoju macchiato. Beprasmikai spoksodama prieais
save skaitau Taurasi vyno reklam ant sienos. Prisimenu kiekvien Neapolyje
ragaut vyn. Patiekalus, kuriais gardiavausi. Su kartliu galvoju apie
miest: iaurumo, prievartos, bjaurasties ir groio, nuostabaus vyno,
architektros ir dolce vita samplaik. Puikus maistas ir siaubingas iaurumas.
Paskui prisimenu neapoliei mgstamas nedideles sraiges babalucci. Taip
j ir neparagavau. Neprisiveriau.
Babalucci. Babalucci!
Atsistoju perverta aibikos minties.
K a darau? Kodl ia sdiu? Ko spoksau sien?
Juk galiu t nuveikti.
Beveik klykdama i nekantrumo lekiu atgal pro pas kontrols post.

Giodami peiais ir dsaudami apsaugininkai ileidia mane pro vartelius.


Puolu prie registrators ir reikalauju grinti baga. A nebevyksiu Amerik,
nebeskrisiu Kalifornij.
Liksiu ia. Markas vis dar gyvas, kur nors slapstosi. Galbt man pavyks j
igelbti.
Drebaniais pirtais renku telefono numer. Padrikai beriu odius, klausiu
restorano Platyje, Kalabrijoje, numerio.
Moteris kitame linijos gale apatikai vardija skaiius.
Du, du, ei, penki...
Keverzoju juos ant bilieto, paskui nuspaudiu atjungimo mygtuk ir surenku
duotj numer. Dabar piet metas. Jis bus ten, jis turi ten bti.
Atsiliepia jaunas vyras. Jo balsas budrus.
Si?
Greitakalbe aikinu, ko man reikia. Pasisakau esanti X., Aleksandra Bekmen.
Marko Roskeriko draug. Tada praau pakviesti prie telefono Enc Pazel.

Trisdeimt treias skyrius


Kitame linijos gale stoja tyla. Girdiu tik restorano triukm: kalbasi padavjai,
tarka lkts ir stalo rankiai.
Paskui i toli atsklinda gargdus seno vyro balsas:
Labas, Aleksandra.
Tai Encas Pazelis. Padrikai lemenu, bet jis nutraukia mane neiklauss.
Trumpai, aiiai nusijuokia ir sako:
inau, kodl man skambini.
inote?
Taip.
Trumpam netenku ado, nes dabar turiu uduoti bais klausim.
Encai, labai praau pasakyti, ar Markas Roskerikas dar gyvas?
Encas neatsako, tik sunkiai nopuoja. Pro didiul oro uosto lang bejgikai
spoksau brel besikalbani taksi vairuotoj. Du i j dl kako ginijasi:
sunr ant krtins rankas, atlo galvas, atki smakrus kaip Musolinis
senuose dokumentiniuose filmuose.
Galiausiai igirstu:
Taip, manau, kad dar gyvas.
Palengvjimas uplsta mane kaip adrenalinas.
I kur tai inote?
Pazelis neatsako, bet a neatlytu:
Encai, i kur inote, kad Markas gyvas?
Nagi, panele Bekmen. Andai tau sakiau, kad mano darbas inoti visk.
Pazelio balsas nutolsta, girdiu j su kakuo kalbantis Kalabrijos dialektu. Arba
liepia k nors nuudyti, arba usisako dar vien porcij kalabrikos rikotos.
Paskui senis vl kreipiasi mane:
Aleksandra, ko i mans nori? Kad igelbiau tavo draug?
Taip, taip. ito ir praau. Signor Paselli, inau, kad js rengiate misterijas.
Supratau, kad js, tai yra Camorra ir Ndrangheta, visk rikiuojate
ventinimus, kikeono gamyb, apeigas. Dl to ir buvote atvyks Rogudos pil,
ne vien dl paliaub su Marku.
Tikiuosi, kad mano odiai sutrikdys Enc Pazel, suteiks tam tikro

pranaumo, bet jis kaip visada atsako aikiai ir ramiai:


Aleksandra, juk inai, k Roskerikas ikrt per penktj misterij. Jis
paeid taisykles. Todl Camorra ketina netrukus j nuudyti. itai ino jis,
inome ir mes. Tokios taisykls, j neperraysi ir nepakeisi. Man labai gaila.
A dar syk dalyvausiu penktoje misterijoje! Leiskite man tai padaryti! Kad ir
k tekt iksti, Encai... I paskutinij slopinu besisiautinius jausmus.
Darysiu, k panorsite, ipildysiu kiekvien Camorra nor. Js galite juos
paveikti, nes esate Ndrangheta capo di tutti capi, Camorra bijo js kaip nieko
kito.
tai taip. Tai paskutinis mano koziris. Paskutin viltis. Baigiamasis gambitas.
Vl siviepatauja tyla. Taksi vairuotojai tebesiginija, tvieskiant rugsjo saulei;
vasara ia niekada nesibaigia. Encas Pazelis atsikrenia ir ramiai sako:
Per vlu.
Maldauju!
Aleksandra, tai ne tavo kalt. Man buvo praneta, kad buvai pasirengusi
paklusti, bti vesdinta penktj misterij. Taisykles sulau Roskerikas. Dabar
jau per vlu.
Bet...
Pazelis mane pertraukia:
Kas bet, Aleksandra?
A visk padarysiu! Visk, visk, visk. Praau, maldauju man padti.
Pazelis nopuoja. Paskui sakmiai kak sako pavaldiniui. Galiausiai atsidsta,
nusikosti ir prabyla:
Tikrai visk?
Taip! Taip. Padarysiu visk.
Bet... Pazelis dvejoja skausmingai ilgai. Paskui sako:
Gerai, Aleksandra. Va bene, va bene... Gal ir gali padaryti vien dalyk,
galint pakeisti nuosprend. Pakeisti padt tavo naudai. Bet tam prireiks
didiuls drsos.
Kas mans laukia?
etoji misterija. Tursi dalyvauti etojoje.
Prajus daugiau kaip parai, vl sdiu savo bute. Mamai praneiau, kad
atidjau grim kelioms dienoms, nes atsirado reikal. Ji nusimin ir mgino
mane iklausinti, ities nerimavo, bet a tiesiog isisukau nuo atsakym.

Desika irgi apstulbo, bet a jai primelavau visoki niek. Ji suprato, kad
meluoju, bet bdama gera draug nesmalsavo, apsimet tikinti.
Uuot priekaitavusi, pagamino mudviem valgyti ir pyl raudonojo vyno.
Myliu Des. Myliu savo mam.
Bet ar gantinai myliu Mark?
is klausimas neduoda man ramybs, ausyse skambant grsmingiems Enco
Pazelio odiams apie etj misterij. i misterija ne tokia kaip kitos. Ji neturi
nieko bendra su erotika, yra pavojinga ir gali tave praudyti. Nedaugelis
moni, igird apie pavoj, rytasi joje dalyvauti. Bet tik etoji misterija
suteikia tikrj isilaisvinim. Katabaz.
K visa tai reikia? Ar einu mirti? Ar aukoju gyvyb, kad igelbiau Mark?
Taip.
Dirsteliu laikrod. Septinta vakaro. Atsistoju ir einu balkon; vis dar esu
bute, i kurio turiau bti isikrausiusi. Rytoj atvaiuos eimininkas, kad tuo
sitikint, ir tikrai mans neberas. vakar mane isive Enco vyrai.
valgausi. Neapolis maudosi rugsjo saullydyje, gatvs ir namai nudayti
velniomis spalvomis tarsi padmavusiose Renesanso drobse. velniai
mlyname horizonte matyti Kapris svajoni sala. is vaizdas jaudina ir adina
ilges.
Suirkia dur skambutis. Grtu kambar ir spusteliu telefonspyns
mygtuk. Atidariusi duris ivystu tris gerai atrodanius, rpestingus jaunus
vyrus. Jie beveik nekalba. Jauniausias j iri mane su gailesiu gal net su
panieka ir grakiai mosteli, kad lipiau laiptais. Mviu paprastus dinsus,
vilkiu markinlius ir juod dinsin varkel. Neuosi krepel su btiniausiais
reikmenimis. Kaip kokia kvail. Kosmetika. Dant epetlis. Lp daai. K sau
manau? Kad vykstu praleisti savaitgalio viebut ant eero kranto?
Ne, a keliauju etj, paskutin Dionisij ir Eleusinij misterij. Patirti
tikrojo isilaisvinimo. Kad ir kas nutikt per ateinani par, pasikeisiu
negrtamai, gal net siu. O galbt igelbsiu Mark.
Prie mano nam Santa Luijos gatvje stovi tamsiai mlynas autobusiukas.
sitaisau jo gale, ia pridta apklot ir pagalvi. Vienas i mano palydov duoda
tablet.
Kas tai?
Vyras beveik nemoka anglikai. Sunkiai itaria:

ia dl miego. Kad miegotum.


Paimu tablet ir butel mineralinio. Nuryju j, usigeriu vandeniu ir ukemu
butel.
Metas, sako tas pats vyras, laikydamas juod, panint budelio, gobtuv.
inoma, netrukus jis man j umauklina. Atsiduriu visikoje tamsoje, bet
nepasiduodu panikai galiu lengvai kvpuoti, tamsa net savotikai ramina.
Autobusiukas pajuda. Jauiu, kaip jis rieda, girdiu vakarin Neapolio gatvi
triukm, gars sunkveimi ttavim, taksist pokalbius, radij, motoroleri
birbim. Po kiek laiko eismas pagreitja aplinkui riaumoja nir varikliai.
Tikriausiai ivaiavome greitkel. Paskui ima veikti vaistai, triukmas nutolsta,
a atsigulu ant didels minktos pagalvs. Umigusi sapnuoju Mark, kalint po
ledu. Jis mgina pramuti led, kartligikai man moja.
Stoviu ant ualusio eero, o Markas kapanojasi spstuose po vandeniu. I
paskutinij stengiuosi j igelbti. Praau pro al einanio ispano, kad padt,
bet jam i burnos teka kraujas. Vyras nusivaipo, gteli peiais, parodo sau
burn ir nukblina alin. Nieko negaliu padaryti, o Markas dsta po ledu, sksta,
grimzta tamsiai mlyn vanden, nyra akinani, stingdani gelm.
Pabundu. Kiek valand vaiuojame? Tris? Penkias? eias? Gal deimt?
Galime bti bet kurioje Italijos vietoje nuo Alpi iki Sicilijos. Net Pranczijoje
arba veicarijoje. Gobtuvas vis dar man ant galvos. Atsisdu ir nenusiimdama
dangalo sakau:
Noriu gerti. Man reikia tualet.
N neinau, k kreipiuosi. Jauiu, kad autobusiuko gale esama ir kit
moni.
Kakas nerpestingai atsako:
Pakentk deimt minui. Viso labo deimt minui.
Tai ne anas jaunas vyras, su kuriuo pirmiau nekjau. is mogus vyresnis ir
geriau kalbantis anglikai.
Jis nemeluoja. Po deimties minui autobusiukas sustoja, durys atsiveria. Esu
ilaipinama ir su visu gobtuvu skubiai vedama per gatv didel aid pastat.
Kur a atsidriau?
Lipu laiptais; klupinju, nes nieko nematau, bet mane laiko tvirtos rankos,
kreipia kair, dein ir vl kair. Traukiame lyg ir senais koridoriais.
Pastatas akmeninis, justi senovs dvelksmas. Pilis? Vienuolynas? Kas tai?

Paskui esu stumiama kambar, durys usidaro. Kakas nutraukia gobtuv.


Markstausi.
Prieais mane stovi Encas Pazelis su jauna moterimi.
irdamas tiesiai man akis jis purto plik galv, net pagurklis dreba. Oda
ivagota gili raukli. Pazelis atrodo toks senas kaip pati Italija. Jis pavelgia
moter ir anglikai paliepia:
Duok jai pavalgyti, atsigerti ir parenk misterijai.
Nespjus man prasiioti, Encas ieina.
Su manimi lieka tik jauna moteris balta suknele. Kaipgi kitaip. Ji paduoda
butel mineralinio, a geriu. Moteris ujausdama ypsosi ir kantriai laukia, kol
numalinsiu trokul. Gal tai ir ne uuojauta, nes paklausta, kas mans laukia, ji
nieko neatsako.
Apsivalgau.
Tik dabar suvokiu, kokioje stabioje patalpoje atsidriau didiulje
skliautuotoje oki salje ar vidurami menje, jos lubos ir sienos itapytos
freskomis. Lang nra.
Justi ankstyvojo renesanso arba vlyvj vidurami meistr ranka: freskose
rykiomis, gyvomis spalvomis vaizduojamos alegorins ir religins scenos.
Kristus su angelais, ventieji ir Dievo Motina. Esu per daug suglumusi, kad jas
tyriniau. Grindys iklotos alta juoda ir balta mozaika. Patalpoje, man u
nugaros, tra vienintelis baldas plati medin lova, utiesta raudono ilko
apklotu.
Si, sako mergina. Ji nma nemoka anglikai. Paskui greitai paduoda
drabuius persirengti ir parodo sien. Gaunu tik paprast berankov juodos
medvilns suknel, joki apatini. Geriau siirjusi sienoje ivystu dureles.
Neturiu ko rinktis, tenka paklusti. Reikia itverti etj misterij. Pereinu
didiul skliautuot men ir engiu erdvi, vari moderniai rengt voni. Ten
persirengiu: nusimaunu dinsus, nusiaunu sportukus ir greitai palendu po duu.
Prie apsivilkdama suknel apiriu save vonios veidrodyje. mane velgia
dvideimt dvej met mergina, sulysusi ir nebe tokia naivi, kokia buvo. Per
keturis mnesius jauiuosi gerokai pasenusi. Ko gero, jau turiu kelis ilus
plaukus.
Markai Roskerikai, kur esi? Ar tu gyvas?
Sukaupusi drs, apsivelku suknel, isivalau dantis ir grtu men. Mergina

tyldama laukia absurdikai didels patalpos viduryje. Tokioje erdvje ji atrodo


maulyt. Rankose laiko metalin puodel.
Ar ia kikeonas? klausiu eidama artyn.
Mergina lyg ir gteli peiais, lyg ir linkteli, paskui spraudia alt metalin
puodel man rankas.
Imu j ir itutinu iki dugno. Grimas daug kartesnis negu ansyk, ne toks
skanus. Igrusi imu svarstyti: kas dabar? K jie rengiasi man daryti? inau, kad
is kvaialas veikia labai greitai. Todl atsisdu ir laukiu, o mergina ieina pro
kitas duris ir jas udaro.
Praeina pora valand, o gal man tik taip dingojasi. Esu praradusi laiko
nuovok. Neturiu nei laikrodio, nei mobiliojo. Gal jau rytas? Ar ilgai mes
vaiavome? Galvoje pinasi mintys, sapnai, kvaitulys, nusiminimas, skuriuoja
lub fresk scenos. ventosios Dvasios nusileidimas. Balandis ir ventasis.
Kristaus prisiklimas. Atgailaujantys ir raudantys nusidjliai.
A irgi nuvarvinu kelias aaras. Paskui guldama ant nugaros umiegu.
Sapnuoju, kad kambar eina vyras ir ketina su manimi myltis, praskeia man
kojas ir siskverbia.
Atsipeikju: esu tikrai dulkinama jauno ir graaus vyro. Jis apsirengs, o a
nuoga. Mudu esame plaioje medinje lovoje su prabangiu utiesalu. Jis guli ant
viraus, jauiu savyje jo kot. Esu prievartaujama, bet kartu ir ne, juk pati
pasirinkau. Sutikau dalyvauti etojoje misterijoje. Vyras pasitenkina. Baigs
darbuotis usisagsto kelnes, o a guliu nuoga. Jis nusigria ir ieina, ingsniams
aidint po lub skliautais.
Tsau nejuddama, nuo kikeono man drumsiasi protas.
Ar tai ities nutiko?
Taip, nutiko. Gal ir kliediu, bet tai nutiko. Beviltikai dairausi juodos suknels
duris atidaro tarnait ir prieina prie lovos. Ji paduoda kit puodel kikeono. Ir
kia pirtus man makt. Tikrina? Kam? Paskui j mozaikinmis grindimis
ateina dar dvi merginos, mostu rodo, kad guliausi, ir sutepa makt lubrikantu.
Paskui kitas nerpestingas graus jaunas vyras ateina ir tylomis mane
ibarkina. A tiesiog guliu, dbsau lubas ir raudu. Apraudu visk: seks,
ankstesn save, bet labiausiai Mark.
Nenuvokiu, kas vyksta ir kodl. Nebeinau, kas esu. Valandos virsta dienomis,
nebesuskaiiuoju. Esu nuolat girdoma kvaialais beveik iki smons netekimo.
Inyksta ribos tarp mans ir aplinkos. tai taip. A mirtu. Dabar suprantu, kaip

mons mirta per etj misterij. I dalies ir troktu numirti. Buvau


pagrobta, bet tai nebesvarbu. Uvalgau vaisi su duona ir vl mingu. Esu
visikai isekusi.
Nenumanau, ar iauta rytas, bet po keli valand esu paadinama tarnaii,
jos tvirtai uria man akis ir sugirdo kikeono. Paskui ikelia i lovos ir nuprausia
vonioje. Tada vl paguldo lov. Aimanuoju, verkiu, galiausiai liaujuosi. Jauiu,
kaip mane lieia kelios moterys. Jauiu kambaryje j buvim, uuodiu j
kvepalus. Jos mane laio, lieia. Laio be perstojo. Tada vl sugirdo kikeono.
Kvaialas susimaio su seksu, ir a pasiduodu. Nebestengiu atsispirti, jos mane
nugali. Glamons begalins, velnios, taiau beprasms.
Galiausiai patiriu orgazm, bet tai tik konvulsijos, reeksai, jokio jausmo. Taip
reaguoja vien mano knas, o protas yra kakur toli, siela tarsi iskridusi. Jos ia
nra. Ne a esu dulkinama, masauojama ir buiuojama, o kakokia kvaila
amerikiet. Aleksandra Bekmen. Prisimenu j kaip per migl.
Bga valandos. Daugyb valand. Atnet valg nuryju uritomis akimis.
Tarnait mane masauoja, trina od raminaniais aliejais. Tebeguliu uritomis
akimis, nuoga. Ateina vyras; man liepiama jam paiulpti. Paklstu kaip robotas,
nors nieko nematau. iulpiu ilgai. Paskui tarnaits vl nusiveda mane voni,
imaudo, apipila iltu vandeniu ir itrina kvapniomis putomis.
Muilas kvepia labai maloniai, primena t, kur man dovanojo Markas,
pagamint Florencijoje. Tada vl pravirkstu, tiesiog raudote raudu. Merginos
parveda mane uritomis akimis atgal lov. supa kilpin vonios chalat,
paskui pirm kart po labai ilgo laiko nuria rait nuo aki.
Pagaliau matau, kas dedasi aplink.
Ivystu Enc Pazel. Tiek ilgai ibuvus tamsoje, net velni kambario viesa
eidia akis. Kol jos apsipranta, matau tik juod Enco siluet, bet vis dlto
atpastu. Neauktas, senas ir galingas vyras, neantis pragait.
Senis dirsteli mane.
Markas Roskerikas negyvas. Pazelis papurto galv ir atsidsta. Turjai
tai inoti. Turjai inoti, kad taip gali nutikti. Man gaila.
Stebeiliju Pazel. Nebeturiu jg pykti, esu galutinai isekusi. Purtau galv.
Tikriausiai inojau. Per tas paskutines septyniasdeimt dvi valandas supratau,
kad tai tik aidimas, eli teatras, ir kad Marko nebra.
Encas panairuoja mane.

inojai, kad jis pasmerktas mirti, supratai, kok pavoj lendi dl


menkiausios galimybs j igelbti, griebeisi u iaudo. Ar dl Marko buvai
pasirengusi atiduoti gyvyb?
Linkteliu. Tyldama, be odi. Palauta. Markas nuudytas. inoma,
nuudytas. Visa tai buvo melas, bet man jo reikjo. Dabar pajuntu tam tikr
palengvjim. Man nerpi, ar dabar mirsiu. Viskas baigta. Apvelgiu patalp.
Ivystu dar kelis mones, pagyvenusius vyrus ir moteris. Tarsi liudytojus. Jie vilki
teisj mantijas. Jie paskelbs nuosprend. Tegu daro, k nori. Viskas tra dmai.
Tu beveik ilaikei etj misterij ir priartjai prie isilaisvinimo. Pazelis
spragteli pirtais idygsta tarnait. Liko dar viena apeiga. Tada tapsi tikrai
isilaisvinusi ir galutinai ventinta. Nedaugelis igyvena per etj misterij.
Markas tau apie j nepasakojo. Troko tave apsaugoti nuo gresianios tutumos
ir prievartos.
Aaros isenka. I patalpos paskui Pazel ir tarnait ieina teisjai. Lieku
viena. Visikai viena. K jie man padar? Taip, padar, nes lioviausi bijoti
mirties. Kas yra mirtis? Kas ji buvo? Tiesiog laikinas pokytis. inau, kad myljau
Mark, myljau visa irdimi, dl savo mylimojo ketinau paaukoti gyvyb. ito jie
i mans negali atimti, negali itrinti paskutins priblokiamai skaidrios minties.
Tik ji ir liko Aleksandros Bekmen galvoje: a myljau ir buvau mylima.
Viskas praeina, viskas turi inykti, kad vl atgimt, bet tai tik iliuzijos
atvaitai, skirti laikui matuoti. Belaik yra pati akimirka. Jei kada nors myljai,
ities myljai ir buvai labai mylima, toji meil iliks aminai. Mirtis jos
nenugals.
Prisimenu San Severo koplyi. Prisikelsiant Krist. Prisimenu, kokie laimingi
mudu su Marku buvome Venecijoje, kaip Ca Doro Auksiniuose rmuose
grjoms Mantenijos tapyba. Kas nra dievika, tas netikra, tik dmai.
Mintyse atgyja Pindaro odiai. Suprantu juos. Suprantu j esm.
Palaimingas tasai, kuris mat ias apeigas, kuris atrado poemio keli. Jis
ino, kada baigsis jo dienos, lygiai taip pat ino apie savo dievikj prigimt.
A irgi atradau poemio keli ir inau, kada baigsis mano dienos. Bet nebijau.
N trupuio.
Po kurio laiko durys vl atsiveria, patalp eina mergina balta suknele. Ji
atnea ir tyldama paduoda mano drabuius: dinsus, markinlius ir sportukus.
Drabuiai iskalbti. Apsivelku. Mergina lkuriuoja, linkteli, paskui jos rankose

atsiranda aki raitis.


Vl tas raitis.
Paklusniai ir nuolankiai atsisdu lovgalyje ir leidiu merginai uriti man
akis. Turbt tai pasirengimas egzekucijai. Tikriausiai netrukus bsiu nuauta, ir
tiek. Tebnie.
Esu ivedama i didiuls aidios mens ir lydima ilgais koridoriais.
Neberaudu, visos aaros iverktos. Markas mirs, o visa kita nebesvarbu. Kas
nra dievika, tas netikra, tik dmai.
Palypjame por laipteli. Esu stumiama kit kambar. Durys usidaro,
mergina ieina. Vis dlto jauiu esanti ne viena.
Be mans, kambaryje dar kakas yra.
Igirstu bals, sodr, veln, tvirt vyro bals.
Chi e? Chi e qui dentro? Kas ia?
Sodrus, velnus, tvirtas vyro balsas...
Nusipliu aki rait.
Metalinje kdje prirakintas prie ranktri sdi Markas Roskerikas. Jo
veidas apkeps sudivusiu krauju, paakiuose mlyns. Jam irgi uritos akys.
Sdi ia ir susijaudins kalba. Markas gyvas.
Puolu prie kds. Apkabinu j ir imu grabalioti ilkin raiio mazg. Markas
trksmingai kvpuoja, uosdamas mano kvap, jo veide matau nuostab ir
abejon.
X., tai tu? X.! To negali bti! X.! X.! X.!
Galiausiai atlaisvinu mazg, ir Markas pavelgia mane.
X., jie man pasak, kad tu mirusi. Marko burnos kampuiai virpa, jis i
paskutinij tramdo aaras.

Trisdeimt ketvirtas skyrius


Vos mums spjus persimesti keliais odiais, eina Encas Pazelis su dviem
jaunesniais vyrais.
Senis spokso mane.
Nordamas tave apsaugoti nuo Camorra ir Ndrangheta, Markas
Roskerikas pats atjo pas mus. Paadjome tavs neliesti, jei jis sutiks dalyvauti
etojoje misterijoje. spjome, kad gali ti. itai ino kiekvienas. Per etj
misterij sutinki mirti dl meils.
iriu Mark. Jis purto galv, tikriausiai negali atsitokti. Dirsteliu Pazel.
A...
Nesupranti? Tokia misterij esm. Pazelis patraukia peiais. Tu itai jau
supratai. Taps Ndrangheta galva a miau bjaurtis bdais, kuriais maja
uvald misterijas, kad panaudot jas savo tikslams turtams krauti, ne tik
Italijos, bet ir kit ali politikams antauoti. Misterijos yra didelis ir taurus
ms protvi palikimas. Mafija jas iniekino.
Pazelis pereina per kambar, pasilenkia prie Marko ir atrakina antrankius.
Nuima juos. Markas trinasi skaudusius ir paraudusius rieus, jis su dinsais ir
nevariais baltais markiniais.
Pazelis kalba toliau:
Tapau etosios misterijos celenza: tai man suteikia didiul valdi. Capos
mans bijo, nes visk inau. Mes visk lmuojame. Vis dlto kartais savo
didiul valdi panaudoju ir geriems darbams, kaip ir dert. Vis dlto etoji
misterija yra grsminga. Ji gali baigtis prastai. Marko mona usispyr
dalyvauti etojoje, nors a j spjau. Ji patyr tai, k patyrte ir judu. Encas
atsidsta. Tsyk a neklydau. Serena buvo per daug trapi, misterija galutinai
imu j i pusiausvyros, ji nebejuto mirties dvelksmo ir nebemat gyvenimo
prasms. Tada pati vairuodama automobil nusirito nuo laito netoli Kapujos. Tai
buvo saviudyb, o ne mogudyst. Pazelis sideda kien antranki rakt.
Eidamas prie dur, atsigria ir pavelgia mane, paskui Mark.
Nuo tos dienos nuolat i tolo tave stebjau, Roskerikai. Maiau, kaip padedi
nukentjusiems nuo Camorra piktadarybi. Tu darei gerus darbus ir nestokojai
drsos. O sykiu iame kauki teatre velgiau ir pavoj. Pazelis mostu liepia

parankiniams ieiti. Pats irgi engia prie dur. Dabar judu esate igelbti. Abu.
Camorra js nelies. A duosiu savikiams ini, kad buvote ventinti etj
misterij. Jie gerbia tokius mones, negana to, netgi j bijo, taigi tursite
valdi. Viliuosi, naudosite j geram. Pazelis atsistoja ant slenksio.
Praleisite ia dar kelias valandas, paskui galsite netrukdomi ivykti. Senis
iri tiesiai man akis. Gal kada nors dar pasimatysim, vesdintoji etj
misterij Aleksandra.
Jis ieina. Durys usiveria. Liekame vieni. Markas mane prisitraukia
nesibuiuojame, tik stipriai, be galo stipriai apglbiame vienas kit. Nubraukiu
tamsius plaukus jam nuo veido.
Markai, ar jie tave kankino?
Ne, atsako jis. Tai nesvarbu. O kas buvo tau? Tas pat, kas ir man?
Linkteliu ir pabuiuoju j kakt. Markas nusiypso. Vl ivystu kerini,
laiming, lidnok jo ypsen. Markas prabyla:
Dieve mano, X., a tikrai maniau, kad esi nuudyta. Dingojosi, kad jie mane
apgavo. U tave buvau pasirys atiduoti gyvyb.
Markas atsistoja ir patraukia voni. Seku i paskos. Jis pasilenkia vir
kriaukls. Suvilgau rankluost iltu vandeniu ir luostau prikepus krauj
mylimajam nuo veido. aizdos negilios, mlyns nedidels. Jis nesueistas, tik
apdauytas. Vis tas pats grauolis Markas Roskerikas. Svarbiausia, gyvas, jis
liko gyvas.
Kelias minutes kantriai sdime vienas alia kito ant lovos. Galiausiai Markas
taria:
Pairkim, ar pavyks i ia isikraptyti. Kad ir kur btume, Palerme,
Londone ar Buenos Airse, nekantrauju i ia dingti, kvpti vieio oro. Eime.
Jis rytingai ima mane u rankos ir vedasi prie dur. Jos atrakintos. Matyti
tamsus akmeninis koridorius. engiame juo, kol aptinkame laiptus. Ukop jais
randame kitus laiptus ir platesn koridori, apviest nerykiomis elektros
lemputmis.
Tuia, sako Markas. Visi isinedino.
is labai senas pastatas ities tuias. Suvokiu, kad mudu buvome laikomi
giliame rsyje. Dar palypj laiptais ivystame siaur lang. Tolumoje matyti
mnesienoje banguojanti jra. Taigi mudu kakokioje pakrantje? Vis labiau
jaudindamiesi ulipame dar du laiptatakius. Galiausiai atsiduriame nakties ir
tamsos gaubiamoje terasoje. Bgame jos pakratin ir usikvempiame ant

graios akmenins baliustrados.


Neapolis, tyliai nusijuokia Markas. Mudu Neapolyje.
Jis teisus. Apstulbusi spoksau neaprpiam horizont, nuostabiausi emje
kratovaizd. Prie akis visu groiu atsiveria Neapolio lanka, matyti Vomero
kalvos ir senamiestis, tolliau uoltos Sorento ir Amalo pakrants, nerykios,
padmavusios Kaprio apybros po vaigdtu dangumi.
inau, kur esame, sakau. Tai donos Anos vila Pozilipe. Kart esu buvusi
iame papldimyje.
Markas ima mane u rankos. Apstulb grims reginiu. Pakeliu akis
vaigdt dang, matau Septynis ienpjovius ir Sietyn. Tada atrandu Marko ir
Aleks vaigdyn. Mudviej vaigdyn.
Tyliai klausiu:
K dabar darysim?
Jis nieko neatsako. Tik, irdamas man akis, kilsteli u smakro ir apiberia
veid kartais, aistringais buiniais. Suleidiu pirtus tamsias jo garbanas.
Dabar suvokiu ties: kas nra meil, tas netikra, tik dmai.