Está en la página 1de 3

Changes Saver 2.

1 - Phc hi ni dung files b ghi


Changes Saver 2.0
Name: Shaligar^Lash s/n: 1451836666
V2.1:
Name: Zoom [REVENGE]<br>S/N: 0861192879

Changes Saver 2.1.0


Platform: PC
Vendor: Nikolay N. Enin
Verion: 2.1.0 and higher
Latest update: Friday, May 15, 2015

Serial Number
Show Changes Saver Serial Number

Name: Zoom [REVENGE]


S/N: 0861192879

Full Version

Dow nload Keygen

Changes Saver - T ng lu d liu


Trong khi chp file qua li bn dng mt file c ghi ln
mt file quan trng va lm xong? Khi tt my bn qun
Save mt file ang son tho? Bn khng th Undo li
cc ni dung c ca mt file no ? Cng c Changes
Saver to cho bn kh nng phc hi li ton b mi th
trn vn nh ban u.
Changes Saver (CS) c th ni l cng c rt c o v kh him,
n c kh nng t ng lu li ton b cc bn gc theo mt trnh t
nht nh, to iu kin cho ngi dng s dng li cc bn c trong

trng hp phin bn mi b chnh sa mc ni dung khc


qu xa so vi bn c. Tm hot ng ca CS c th ni l bao trm
tt c mi loi file trn i.
Bn ch cn nhp vo danh sch bo v ca CS bt k mt file no
l n s t ng ln lt sao lu li cc phin bn c bt c khi
no bn c mt tc ng chnh sa to thnh mt file mi, c ni
dung khc vi file c.
Trong thc t s dng ti vn phng th CS t ra cc k hiu qu vi
cc nh dng file ph bin nh file nh, file vn bn - web, file d
liu, file m thanh Khi ang x l bt k mt nh dng file no,
bn hy tin tng giao cho CSM t ng gi li bn gc cho bn
khi mt cng sao lu th cng.
THNG TIN THM V CHANGES SAVER
Cch s dng CS cng v cng n gin, bn ch cn nhp cc file
hoc folders vo danh sch bo v ca CS l xong. u tin, bn
nhn vo nt Add Files -> nu mun CS qun xuyn ton b cc
file c trong mt th mc th chn Add Folder, cn nu mun CS
ch tc ng n tng file th chn Add File. Tt c cc file c
Add vo s c th hin y danh sch lit k v c nh
du chn sn. Nu bn khng mun CS tc ng n mt file no
th ch cn b chn l xong.
Mi khi bn tc ng n bt k mt file no theo kiu c chnh
sa v lu li, l lp tc CSM s a ra cnh bo t biu tng ca
n nm khay mn hnh. Bn ch cn nhn chut vo file c trong
danh sch l thy c s ln CS lu n li s hin ra bng lit
k bn di. Chng hn i vi file Word th bt k mt ln save
no ca bn cng s to ra mt phin bn sao lu vi s th t 001,
002, 003 v bn ch cn nhp p vo cc file sao lu theo s th
t ny l s bt ln c cc phin bn gc trc khi chnh sa.
Bn nn nhn vo nt Properties hoc Options thc hin cc
tinh chnh cn thit theo nhu cu ca mnh nh quy nh thi gian
lu, s phin bn lu, ngn ng, kiu ngy thng, th mc lu Cc
fle sao lu s c CS cha trong th mc mc nh l C:\Program
Files\Changes Saver\Backup.