Está en la página 1de 1

NUMERALES EN JAPONES

1) ICHI (itchi)
2) NI
3) SAN
4) SHI o YON
5) GO
6) ROKU
7) SHICHI o NANA (shitchi)
8) HACHI (jatchi)
9) KYU (quiu)
10) YU (jiu)
11) YU ICHI
12) YU NI
13) YU SAN
....
20) NI YU
21) NI YU ICHI
22) NI YU NI
23) NI YU SAN
....
30) SAN YU
31) SAN YU ICHI
32) SAN YU NI
33) SAN YU SAN

ETC...