IES ENRIC VALOR PICANYA - INVENTARI DE MATERIAL INFORMÀTIC I AUDIOVISUAL 2014-2015

DEPARATMENT
TAMENT
DE GREC-LLATÍ
DE:
IMPORTANT: GUARDEU L'ARXIU AMB EL NOM DEL DEPARTAMENT

OBJECTE
PROJECTOR

MARCA
MEDION

MODEL
PCMT7

ENTS
ENTS

PÀG. 1

ESCRIURE LES DADES EN LES CEL·LES OMBREJADES

NÚM. SÈRIE
16400040030688

QUANTITAT PROCEDÈNCIA

UBICACIÓ

1 DOTACIO CENTRE AULA 224

DATA ALTA DATA BAIXA