Τὸ Τυράάλφιτον

ΤΥΡΑΛΦΙΤΟΝ
Συνταγήή·
10/12 ἀνθρώώποις
Χαλεπόότης· ῥᾴδιον
Παρασκευήή· 5-10 λεπτάά
Πέέψις· 45 λεπτάά

Ὑλικάά·
2 µάάζα
τυρὸς αἰγόός
ἄλλοι τυροίί τετριµµέένοι
ὀρίίγανον
ἔλαιον
1 ᾠόόν

Παρασκευήή
ΠП∏ρῶτον µὲν ἐκτείνοµεν µίαν µάζαν·
τρίψαντες δὲ τὸν τυρὸν αἰγὸς καταβάλλοµεν
τοῦτον καὶ τοὺς ἄλλους τυροὺς τετριµµένους,
καὶ δὴ καὶ ὀλίγον ἔλαιον καὶ ὀρίγανον.
MΜМετὰ δὲ ταῦτα ἐπιβάλλοµεν ἄνω τὴν
ἄλλην µάζαν καὶ ποιοῦµεν µικρὰς τοµάς ἐν τῇ
µάζῃ. Ἔπειτα δὲ ἀλείφοµεν τῷ ᾠῷ τὴν µάζαν.
EΕЕἶτα δὲ τὸ τυράλφιτον ἔµβάλλοµεν ἐν τῷ ἰπνῷ
κατὰ εἴκοσιν ἢ τριάκοντα λεπτά.