Está en la página 1de 12

Actas del I Congreso Internacional

de la Asociacin Ibrica de Estudios de Traduccin e Interpretacin

La traduccin de la irona
Candelas CABANILLAS GONZLEZ
Universidad del Pas Vasco / Euskal Herriko
Unibertsitatea
Como citar este artculo:
CABANILLAS GONZLEZ, Candelas (2003) La traduccin de la irona, en MUOZ MARTN,
Ricardo [ed.] I AIETI. Actas del I Congreso Internacional de la Asociacin Ibrica de
Estudios de Traduccin e Interpretacin. Granada 12-14 de Febrero de 2003.
Granada: AIETI. Vol. n. 1, pp. 221-231. ISBN 84-933360-0-9. Versin electrnica
disponible en la web de la AIETI:
<http://www.aieti.eu/pubs/actas/I/AIETI_1_CCG_Traduccion.pdf>.

/DWUDGXFFLyQGHODLURQtD


&DQGHODV&$%$1,//$6*21=/(=
8QLYHUVLGDGGHO3DtV9DVFR(XVNDO+HUULNR8QLEHUWVLWDWHD
ILSFDJRF#YFHKXHV

5HVXPHQ

(VWDDSRUWDFLyQWUDWDGHODWUDGXFFLyQGHODLURQtDYHUEDO(VWHSDUHFHVHUXQ
DVXQWREDVWDQWHFRPSOHMR\DTXHWUDWDGHWUDGXFFLyQWDQWRGHQWURGHOPLVPR
VLVWHPDOLQJtVWLFR HVGHFLUGHVFLIUDUHOVLJQLILFDGRUHDOWUDQVPLWLGRSRUODV
H[SUHVLRQHVLUyQLFDV \WDPELpQHQWUHVLVWHPDVOLQJtVWLFRV WUDQVIHUHQFLDGH
SURSRVLFLRQHV HQWUH GLVWLQWDV OHQJXDV  6H HVWXGLDQ GRV WHRUtDV GLIHUHQWHV
VREUHODLURQtDSDUDYHUFyPRH[SOLFDQHVWDILJXUDGHOGLVFXUVRXQDHVODGH
*ULFH\ODRWUDODGH6SHUEHU\:LOVRQ&RPRXQDIRUPDGHOHQJXDMHQROLWH
UDOODLURQtDHVFRQGHXQVLJQLILFDGRUHDOTXHGHEHVHULQIHULGRSRUHOUHFHSWRU
/RVWH[WRVWDQWRRUDOHVFRPRHVFULWRVFRQWLHQHQLQGLFLRVGHHVWHVLJQLILFDGR
VXE\DFHQWH \ HV OD WDUHD GHO UHFHSWRU HQFRQWUDUORV H LQWHUSUHWDUORV FRUUHFWD
PHQWH6HHVWXGLDQORVHOHPHQWRVTXHIRUPDQODLURQtD\GHVSXpVVHUHODFLR
QDQFRQODVIXQFLRQHVTXHUHDOL]DHVWDILJXUD,QGHSHQGLHQWHPHQWHGHTXHOD
LURQtDVHWUDQVPLWDDOWH[WRPHWDHPSOHDQGRHOPLVPRUHFXUVRTXHHQHOWH[WR
RULJHQ R SRU PHGLR GH XQD HVWUDWHJLD GLIHUHQWH HO SULQFLSLR JXtD HQ OD
WUDQVIHUHQFLDGHSURSRVLFLRQHVHQWUHVLVWHPDVOLQJtVWLFRVHVSUHFLVDPHQWHHO
GHPDQWHQHUHOPLVPRPHQVDMH&XDQGRODLURQtDHVSDUWHLQKHUHQWHGHGLFKR
PHQVDMHODWUDGXFFLyQGHODLURQtDVHFRQYLHUWHHQXQDWDUHDH[LJHQWHSDUDODV
KDELOLGDGHVGHOWUDGXFWRU\DTXHGHEHWHQHUHQFXHQWDQXPHURVRVHOHPHQWRV
GLVWLQWRV \ FRPSOHMRV 6L OD WUDQVIHUHQFLD GH SURSRVLFLRQHV QR HV SRVLEOH
PHGLDQWHHOXVRGHGHODPLVPDHVWUDWHJLDTXHHQHOWH[WRRULJHQVHUHFXUUHDO
FRQFHSWR GH FRPSHQVDFLyQ (O SULQFLSLR GH UHOHYDQFLD HV FUXFLDO D FXDOTXLHU
WHRUtDTXHWHQJDTXHYHUFRQODLURQtD\WDPELpQVHUHDOL]DXQDQiOLVLVGHHVWH
SULQFLSLR (VWD DSRUWDFLyQ LQWHQWDUi GHPRVWUDU TXH OD DXVHQFLD HQ HO WH[WR
PHWDGHORVUDVJRVLUyQLFRVSUHVHQWHVHQHOWH[WRRULJHQGDFRPRUHVXOWDGRXQD
FLHUWD SpUGLGD GH ODV LPSOLFDFLRQHV FRQWH[WXDOHV (O DOFDQFH GH GLFKD SpUGLGD
SXHGHYDULDUSHURLQHYLWDEOHPHQWHVXSRQHXQFDPELRHQHOPHQVDMHILQDO

,QWURGXFFLyQ


(VWD DSRUWDFLyQ WUDWD GH OD WUDGXFFLyQ GH OD LURQtD YHUEDO /D FRPSOHMLGDG
LQKHUHQWHDHVWHSURFHVRVHHVWUXFWXUDHQGRVYDULDEOHV(QSULPHUOXJDUKD\XQ
SURFHVR GH GHVFRGLILFDFLyQ D UHDOL]DU GHQWUR GHO PLVPR VLVWHPD OLQJtVWLFR HV
GHFLU LQIHUHQFLD GHO VLJQLILFDGR UHDO GH OD H[SUHVLyQ LUyQLFD \ SRU RWUR ODGR OD
WUDQVIHUHQFLD GH XQD SURSRVLFLyQ GH XQ VLVWHPD OLQJtVWLFR D RWUR ([LVWHQ GRV
WHRUtDVSULQFLSDOHVTXHLQWHQWDQGDUH[SOLFDFLyQDOIHQyPHQRGHODLURQtD\TXH
SRU WDQWRD\XGDQDOWUDGXFWRUHQVXWDUHD$VtVHDQDOL]DUiEUHYHPHQWHORTXH
WLHQHQTXHGHFLUODWHRUtDGH(ULFH\WDPELpQODGH6SHUEHU\:LOVRQVREUHHVWD
(Q5LFDUGR0XxR]0DUWtQHG,$,(7,$FWDVGHO,&RQJUHVR,QWHUQDFLRQDOGHOD$VRFLDFLyQ,EpULFDGH(VWXGLRVGH7UDGXF

FLyQH,QWHUSUHWDFLyQ*UDQDGDGHIHEUHURGH*UDQDGD$,(7,9RO,SS,6%1$,(7,

&D Q GH OD V &D E D QL O OD V * R Q] i O H]
ILJXUDGHOGLVFXUVR$FRQWLQXDFLyQVHHVWXGLDUiFXiOHVVRQORVFRPSRQHQWHVGH
OD LURQtDVXVLQGLFDGRUHV\ODVIXQFLRQHVTXHGHVHPSHxD


7HRUtDVVREUHODLURQtD


/D PD\RUtD GH OD JHQWH WLHQH XQD LGHD LQWXLWLYD GH OR TXH VLJQLILFD HO WpUPLQR
LURQtD \ HV FDSD] GH UHFRQRFHU FXiQGR XQD H[SUHVLyQ HV LUyQLFD 6LQ HPEDUJR
PXFKRVOLQJLVWDVKDQWHQLGRVHULDVGLILFXOWDGHVDODKRUDGHRIUHFHUXQDGHVFULS
FLyQ FLHQWtILFD GH HVWH IHQyPHQR 3DUD HPSH]DU SRGUtD GHFLUVH TXH OD LURQtD
UHSUHVHQWDXQDIRUPDGHOHQJXDMHQROLWHUDOFX\RVLJQLILFDGRUHDOGHEHVHULQIHUL
GRRH[WUDtGRSRUHOUHFHSWRU/DLURQtDSXHGHWHQHUXQDPDQLIHVWDFLyQHVFULWDX
RUDOSHURDPEDVTXHGDUtDQFRPSUHQGLGDVGHQWURGHOFRQFHSWRGHLURQtDYHUEDO

*ULFH
/D GHILQLFLyQ WUDGLFLRQDO GH OD LURQtD HVWi UHSUHVHQWDGD SRU *ULFH (VWH DXWRU
GHILHQGHTXHODVH[SUHVLRQHVLUyQLFDVGLFHQXQDFRVDPLHQWUDVTXHVLJQLILFDQOR
FRQWUDULR SRU WDQWR HO HPLVRU QR LQWHQWD WUDQVPLWLU D VX UHFHSWRU OR TXH HVWi
GLFLHQGRDQLYHOVXSHUILFLDOROLWHUDOVLQRODSURSRVLFLyQFRQWUDULDTXHDXQTXH
VXE\DFHQWH HV HO VLJQLILFDGR UHDO 'H HVWR VH GHVSUHQGH TXH HO FRQFHSWR GH
FRQWUDULR HVEiVLFRHQHVWHDQiOLVLV6HJ~Q*ULFH  ODVFRQYHUVDFLRQHVVH
JXtDQSRUHOSULQFLSLRGHFRRSHUDFLyQ

0DNH\RXUFRQYHUVDWLRQDOFRQWULEXWLRQVXFKDVLVUHTXLUHGDWWKHVWDJHDWZKLFK
LWRFFXUVE\WKHDFFHSWHGSXUSRVHRUGLUHFWLRQRIWKHWDONH[FKDQJHLQZKLFK\RX
DUHHQJDJHG


(V GHFLUHOHPLVRUGHEHDFWXDUGHPRGRTXHVXFRQWULEXFLyQFRQYHUVDFLRQDOVHD
OD TXH UHTXLHUD OD ILQDOLGDG GHO GLiORJR HQ HO TXH HVWi LQYROXFUDGR %DMR HVWH
SULQFLSLR VHDJUXSDQFDWHJRUtDVODVGHFDQWLGDGFXDOLGDGUHODFLyQ\PDQHUD
3DUD *ULFH OD LURQtD VH H[SOLFD PHGLDQWH HO TXHEUDQWDPLHQWR GH XQD GH ODV
Pi[LPDVGHOSULQFLSLRGHFXDOLGDGTXHGLFHQRGLJDVQDGDTXHFUHDVTXHHVIDO
VR (VIiFLOHQFRQWUDUHMHPSORVTXHVXVWHQWHQHVWDWHRUtD,PDJLQHPRVDDOJXLHQ
TXH VH KD GRUPLGR HQ HO FLQH GXUDQWH XQD VHVLyQ SRU HQFRQWUDU OD SHOtFXOD
DEXUULGD \ TXH FRPHQWD DO VDOLU 4Xp SHOtFXOD WDQ LQWHUHVDQWH 6LQ GXGD HO
UHFHSWRUGHOPHQVDMHVLUYLpQGRVHGHOFRQRFLPLHQWRGHODVLWXDFLyQHQWHQGHUiOD
LURQtD LPSOtFLWD \ GHVFLIUDUi FRUUHFWDPHQWH HO PHQVDMH TXH HO HPLVRU SUHWHQGH
WUDQVPLWLU3DUD*ULFHODILQDOLGDGTXHSHUVLJXHHVWDILJXUDGHOGLVFXUVRHVODGH
FRPXQLFDU XQDDFWLWXGRXQDYDORUDFLyQSRUSDUWHGHOHPLVRU\GHKHFKRHQHVWH
PDUFRWHyULFRWLHQHQFDELGDJUDQFDQWLGDGGHHMHPSORVGHLURQtD6LQHPEDUJR
GHMD RWURVVLQH[SOLFDU
9HDPRV HO VLJXLHQWH HMHPSOR WRPDGR GH +DYHUNDWH 8QD SHUVRQD TXH UHFLEH
XQDPDODFRQWHVWDFLyQGHDOJXLHQGLFH0HHQFDQWDODJHQWHFRQEXHQDHGXFDFLyQ
&RQWRGDVHJXULGDGHVWDHVXQDH[SUHVLyQLUyQLFDHQVXFRQWH[WRVLQHPEDUJRHQ
HVWHFDVRQRKD\TXHEXVFDUQLQJ~QVLJQLILFDGRRSXHVWR\DTXHGDGDODVLWXDFLyQ
OD~QLFDLQWHUSUHWDFLyQSRVLEOHVHUtDODGHDWHQHUVHDOVLJQLILFDGROLWHUDOGHODIUDVH


/D W UD G X F FL y Q GH OD L U R Q t D


(VWHHMHPSORVRFDYDODWHRUtDDQWHULRUGHVGHVXPLVPDEDVH\DTXHGHMDDOGHVFX
ELHUWRTXHHOPRGHORGH*ULFHQRGDUHVSXHVWDDWRGRVORVFDVRVGHLURQtD
$OJRSDUHFLGRRFXUUHFRQHOVLJXLHQWHHMHPSOR9LHQGRXQDOPDFpQHQHOTXH
WRGR HVWi HQ XQ GHVRUGHQ FDyWLFR DOJXLHQ GLFH 'HEHUtDV UHFRJHU DOJXQD FRVL
OOD (QFRQWH[WRHVWDH[SUHVLyQWDPELpQHVFODUDPHQWHLUyQLFD6LQHPEDUJRQR
VH LPSOLFDORFRQWUDULRGHORTXHVHGLFH QRGHEHUtDVUHFRJHU VLQRVLPSOHPHQ
WH HO PHQVDMH TXH VH TXLHUH WUDQVPLWLU DSDUHFH D QLYHO VXSHUILFLDO HQ XQ JUDGR
PX\ DWHQXDGR ORTXHHQLQJOpVVHFRQRFHFRPRXQGHUVWDWHPHQW \SRUWDQWRQR
HV FRKHUHQWH FRQ OD VLWXDFLyQ UHIOHMDGD (Q RWUDV SDODEUDV OD LQFRPSDWLELOLGDG
TXHHOUHFHSWRUGHWHFWDHQWUHHOFRQWH[WRVLWXDFLRQDO\HOFRQWHQLGRGHODH[SUH
VLyQ OHJXtDHQODE~VTXHGDGHXQDLQWHUSUHWDFLyQXQVLJQLILFDGRTXHVHDFRKH
UHQWHFRQODUHDOLGDG(VWRVHGHEHDTXHORVLQWHUORFXWRUHVHQXQDFRQYHUVDFLyQ
WLHQGHQ D VXSRQHU TXH HO RWUR FRQWLQ~D REVHUYDQGR HO SULQFLSLR GH UHOHYDQFLD
DXQTXHDQLYHOVXSHUILFLDOQRORSDUH]FD(VHQWRQFHVFXDQGRVHEXVFDQLQWHUSUH
WDFLRQHVDOWHUQDWLYDV&RQHVWRVHGHPXHVWUDTXHODWHRUtDGH*ULFHFXEUHQXPH
URVRVHMHPSORVGHLURQtDSHURQRWRGRV

6SHUEHU\:LOVRQ
(VSUHFLVDPHQWHSDUDGDUH[SOLFDFLyQDDTXHOORVFDVRVGHLURQtDTXHTXHGDQVLQ
H[SOLFDU GHQWUR GHO PDUFR WHyULFR GHILQLGR SRU *ULFH TXH VXUJH HO WUDEDMR GH
6SHUEHU\:LOVRQ6XWHRUtDDUURMDOX]VREUHDTXHOORVDVSHFWRVTXHODDQWHULRUQR
FXEUtD(VWRVDXWRUHVGHVDUUROODURQXQPRGHORVHJ~QHOFXDOORVFDVRVGHLURQtD
VRQ HQ UHDOLGDG PHQFLRQHV GH SURSRVLFLRQHV TXH KDQ VLGR R ELHQ SURQXQFLDGDV
YHUEDOPHQWHRELHQFRQVLGHUDGDVSRUDOJXLHQFRQDQWHULRULGDGSRUVHUXQDLGHD
JHQHUDOPHQWH DFHSWDGD $Vt GLIHUHQFLDQ ORV FRQFHSWRV GH XVR \ GH PHQFLyQ GH
SURSRVLFLRQHV0LHQWUDVTXHHQHOOHQJXDMHOLWHUDOHOHPLVRUXVDXQDSURSRVLFLyQ
HQ HO OHQJXDMH QR OLWHUDO HO HPLVRU ODV PHQFLRQD $Vt OD LURQtD VHUtD XQ FDVR GH
PHQFLyQ GHO OHQJXDMH &XDQGR VH PHQFLRQD XQD SURSRVLFLyQ OR TXH KDFH HO
HPLVRUHVH[SUHVDUVXDFWLWXGSHUVRQDOKDFLDHOFRQWHQLGRGHODPLVPDDVtTXHOD
RSRVLFLyQVHJ~QHVWHHQIRTXHHVWDUtDHQWUHHOPHQVDMHVXE\DFHQWHTXHSUHWHQGH
WUDQVPLWLU HO HPLVRU \ OR TXH H[SUHVD OD SURSRVLFLyQ GHVGH XQ SXQWR GH YLVWD
OLWHUDO'HHVWDPDQHUDXQDSHUVRQDTXHGLFH4XpSDLVDMHWDQERQLWRPLHQWUDV
FRQWHPSOD GH XQD ]RQD LQGXVWULDO GHJUDGDGD OR TXH KDFH HV PHQFLRQDU GLFKD
SURSRVLFLyQ SURQXQFLDGD R FRQVLGHUDGD FRQ DQWHULRULGDG  \ QR XVDUOD HQ HO
VHQWLGR GH OD WHRUtD GH 6SHUEHU \ :LOVRQ  'LFKD H[SUHVLyQ QR WLHQH SRU TXp
KDEHUVLGRSURQXQFLDGDYHUEDOPHQWHFRQDQWHULRULGDGVLQRTXHSXHGHFRUUHVSRQ
GHUDODVH[SHFWDWLYDVGHp[LWRLQKHUHQWHVDFDGDDFFLyQTXHVLJXLHQGRD*LEEV\
2%ULHQHVODQRUPDFXOWXUDOHQODPD\RUtDGH SRUQRGHFLUHQWRGRV ORVFDVRV
(V LPSRUWDQWH SXQWXDOL]DU TXH QR VH WUDWD DTXt GH OD PHQFLyQ GH IUDVHV R
H[SUHVLRQHV VLQR GH SURSRVLFLRQHV 3RU WDQWR HO HPLVRU TXH GHFLGH HPSOHDU OD
LURQtDPHQFLRQDXQDSURSRVLFLyQSUHFLVDPHQWHFRQHOILQGHGLVRFLDUVHGHHOOD
SUREDEOHPHQWH SRU HQFRQWUDUOD DEVXUGD R LQFOXVR IDOVD /D ILQDOLGDG TXH
SHUVLJXHHOHPLVRUFRQHOHPSOHRGHODLURQtDHVGHVPDUFDUVHGHOFRQWHQLGRGHOD
H[SUHVLyQ LUyQLFD HV GHFLU H[SUHVD XQD FUtWLFD D OD SURSRVLFLyQ LPSOtFLWD (Q
RWUDVSDODEUDVODLURQtDSHUPLWHH[SUHVDUXQDGHWHUPLQDGDDFWLWXGPHGLDQWHHO
HPSOHRGHXQDH[SUHVLyQ\QRVREUHHOFRQWHQLGRGHGLFKDH[SUHVLyQ3RURWUR


&D Q GH OD V &D E D QL O OD V * R Q] i O H]
ODGRHVHVHQFLDOTXHHOUHFHSWRUUHFRQR]FDORVFDVRVGHLURQtDFRPRPHQFLRQHV
GHO OHQJXDMH SDUD SRGHU GHVFLIUDU HO VLJQLILFDGR UHDO \ OD DFWLWXG FUtWLFD TXH HO
HPLVRU GHVHDWUDQVPLWLU3RUWDQWRSDUDTXHHOIHQyPHQRGHODLURQtDVHDSHUFL
ELGR HVQHFHVDULRTXHHOUHFHSWRUGHVFLIUHHOPHQVDMHVXE\DFHQWH6LVHJXLPRVHO
PRGHOR GH 6SHUEHU \ :LOVRQ HO UHFHSWRU GHEH LGHQWLILFDU OD PHQFLyQ GH XQD
SURSRVLFLyQ\ODDFWLWXGDVRFLDGDDGLFKDH[SUHVLyQTXHHOHPLVRULQWHQWDWUDQV
PLWLU(QHOFDVRGHDTXHOODVH[SUHVLRQHVHQTXHODLURQtDVHWUDQVPLWHPHGLDQWH
XQD GHVFULSFLyQDWHQXDGDGHODUHDOLGDG XQGHUVWDWHPHQW OD WHRUtDGH6SHUEHU\
:LOVRQHVFDSD]GHGDUOHVH[SOLFDFLyQ&RQHVWHWLSRGHH[SUHVLRQHVHQODVTXH
HO HPLVRUGLFHVyORXQDSDUWHGHORTXHTXLHUHGHFLUHOUHFHSWRUSHUFLEHTXHQR
HQFDMDQHQHOFRQWH[WRGHWHFWDXQDLQFRPSDWLELOLGDGHQWUHHOFRQWH[WR\HOFRQ
WHQLGRGHGLFKDH[SUHVLyQ\SRUWDQWREXVFDXQDLQWHUSUHWDFLyQDOWHUQDWLYDTXH
HQFDMHFRQODVLWXDFLyQ(VWHSURFHVRVHGHEHDTXHSRUUHJODJHQHUDOHOUHFHSWRU
VXSRQH TXH VX LQWHUORFXWRU FRQWLQ~D UHVSHWDQGR HO SULQFLSLR GH FRRSHUDFLyQ
DXQTXH D QLYHO VXSHUILFLDO QR OR SDUH]FD (VWD VXSRVLFLyQ SXHGH H[SOLFDUVH HQ
WpUPLQRVGHOSULQFLSLRGHUHOHYDQFLD

(OSULQFLSLRGHUHOHYDQFLD
$PEDV WHRUtDV WLHQHQ HQ FRP~Q OD LPSRUWDQFLD TXH GDQ DO SULQFLSLR GH UHOH
YDQFLD /D SUHVXSRVLFLyQ GH UHOHYDQFLD HV LQKHUHQWH D WRGDV ODV H[SUHVLRQHV
YHUEDOHVLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHVXYDORULQIRUPDWLYR(VWDHVXQDFRQVWDQWHHQ
OD FRPXQLFDFLyQKXPDQD:LOVRQ\6SHUEHUGHILQHQUHOHYDQFLDHQORVVLJXLHQWHV
WpUPLQRV

D (Q LJXDOGDGGHFRQGLFLRQHVFXDQWRPD\RUVHDHOHIHFWRFRQWH[WXDOSUR
GXFLGRSRUHOSURFHVDPLHQWRGHXQDFDQWLGDGGHLQIRUPDFLyQGDGDPD
\RUHVVXUHOHYDQFLDSDUDODSHUVRQDTXHORSURFHVD
E (QLJXDOGDGGHFRQGLFLRQHVFXDQWRPD\RUVHDHOHVIXHU]RLQYHUWLGRHQHO
SURFHVDPLHQWRGHXQDFDQWLGDGGHLQIRUPDFLyQGDGDPHQRUHVVXUHOH
YDQFLDSDUDODSHUVRQDTXHORSURFHVD


3RU WDQWRHOSULQFLSLRGHUHOHYDQFLDVHDUWLFXODHQGRVSDUiPHWURVHIHFWR\HV
IXHU]R&RPRQRUPDWRGRHPLVRUSUHWHQGHDSRUWDUDOJRDOFRQRFLPLHQWRGHVX
UHFHSWRUHVGHFLUODILQDOLGDGTXHVHEXVFDHQODFRPXQLFDFLyQKXPDQDHVODGH
OD UHOHYDQFLD 1RUPDOPHQWH VH LQWHQWD REWHQHU HO Pi[LPR HIHFWR SRVLEOH
PHGLDQWHHOPtQLPRHVIXHU]RQHFHVDULR&XDQGRHVWRQRHVDVt\VHH[LJHGHOUH
FHSWRU XQ HVIXHU]R H[WUD HVWH LQPHGLDWDPHQWH LQILHUH DOJXQD LQWHQFLyQ VXE\D
FHQWH SRU SDUWH GHO HPLVRU 1RUPDOPHQWH HO UHFHSWRU WLHQGH D SHQVDU TXH VX
LQWHUORFXWRU VLJXH REVHUYDQGR HO SULQFLSLR GH FRRSHUDFLyQ DVt TXH EXVFDUi
LQWHUSUHWDFLRQHV TXH VH DMXVWHQ D OD VLWXDFLyQ HQ FXHVWLyQ (V HQWRQFHV FXDQGR
SUREDUi GLVWLQWDVLQWHUSUHWDFLRQHVKDVWDGDUFRQXQDTXHHQFDMHHQHOFRQWH[WR
'HORYLVWRKDVWDHOPRPHQWR\GHDFXHUGRFRQ%DUEHVHLQILHUHTXHODLURQtD
VHHPSOHDEiVLFDPHQWHFRPRXQDHVWUDWHJLDSDUDFULWLFDUGHIRUPDPiVRPHQRV
HQFXELHUWD/DSUXHEDHVTXHHVPXFKRPiVKDELWXDOGHFLU(VDHVXQDEXHQDLGHD
GHXQDTXHQRORHVTXHORFRQWUDULR(QUHDOLGDGODVLWXDFLyQRSXHVWDVHUtDH[WUDxD/D W UD G X F FL y Q GH OD L U R Q t D


&RQRFLPLHQWRVFRPXQHV


/DLURQtDHVXQDILJXUDGHOGLVFXUVRTXHVHPDQLILHVWDPHGLDQWHXQDYDULHGDGGH
IRUPDV8QDGHODVIRUPDVPiVIUHFXHQWHVGHH[SUHVDUXQDLQWHQFLyQLUyQLFDHV
PHGLDQWHHOHPSOHRGHDOJ~QWLSRGHGLVSDULGDGHQWUHORHVSHUDGR\ODUHDOLGDG
(VWDGLIHUHQFLDSXHGHWHQHUOXJDUDGLVWLQWRVQLYHOHV3XHGHKDEHUGLVSDULGDGD
QLYHO Op[LFRHOHPSOHRGHGLVWLQWRVWLSRVGHUHJLVWURVHQHOPLVPRGLVFXUVRSRU
HMHPSOR3XHGHKDEHUGLVSDULGDGDQLYHOVLQWiFWLFRFRPRIUDVHVPiVODUJDVGHOR
TXH HV DFHSWDEOH HQ XQ LGLRPD FRQFUHWR R SXHGH KDEHU GLVSDULGDG D QLYHO VH
PiQWLFR SRU HMHPSOR XQ FKRTXH GH SRVWXUDV R FUHHQFLDV LQFRPSDWLEOHV HQ HO
PLVPRGLVFXUVR/DGLVFUHSDQFLDSXHGHGDUVHWDPELpQSRUTXHXQDGHWHUPLQDGD
SURSRVLFLyQ FRQWUDGLJD KHFKRV GH OD UHDOLGDG TXH VRQ LQFXHVWLRQDEOHV (O
SURFHVRTXHJXtDHQWRQFHVDOUHFHSWRUDODGHVFRGLILFDFLyQGHODLURQtDHVHOTXH
VH KD H[SOLFDGR PiV DUULED HV GHFLU HO UHFHSWRU SLHQVD TXH D SHVDU GH OD DSD
UHQWHLQFRKHUHQFLDHOHPLVRUVLJXHREVHUYDQGRHOSULQFLSLRGHFRRSHUDFLyQ\SRU
WDQWREXVFDXQDLQWHUSUHWDFLyQDOWHUQDWLYD
(QFXDQWRDODLURQtDGDGRTXHHVXQDILJXUDHQODTXHKD\TXHH[WUDHUXQ
VLJQLILFDGRVXE\DFHQWHVLHPSUHH[LVWHHOSHOLJURGHTXHVHLQWHUSUHWHPDORGH
TXH VH OH HVFDSH DO UHFHSWRU 3RU HVWR HV LPSRUWDQWH TXH H[LVWDQ YtQFXORV GH
DOJ~QWLSRHQWUHHPLVRU\UHFHSWRUGHEHKDEHUFRQRFLPLHQWRVFRPXQHVDDPERV
GHIRUPDTXHHOUHFHSWRUSXHGDUHPLWLUVHDHOORV\SRGHUDVtGHVFRGLILFDUODLUR
QtD VXE\DFHQWH3RUVXSXHVWRHOHPLVRUGHEHWHQHUHQFXHQWDFXiO HVHOEDJDMH
FXOWXUDOGHOUHFHSWRUSDUDDVHJXUDUVHGHTXHODLURQtDVHUiHQWHQGLGD3RUWDQWR
XQ HOHPHQWR LQGLVSHQVDEOH TXH GHEH GDUVH GH DQWHPDQR SDUD TXH HVWD ILJXUD
GHO GLVFXUVR SXHGD WHQHU OXJDU R PHMRU GLFKR SDUD TXH VHD HQWHQGLGD HV OD
H[LVWHQFLDGHFLHUWRVFRQRFLPLHQWRVFRPXQHVHQWUHHPLVRU\UHFHSWRU(VQHFHVD
ULRTXHH[LVWDHVDEDVHFRP~QVREUHODTXHSXHGDGHVFLIUDUVHODH[SUHVLyQLUyQL
FD &XDQWRPD\RUVHDODFDQWLGDGGHFRQRFLPLHQWRVFRPXQHVDHPLVRU\UHFHS
WRUPiVIiFLOPHQWHVHHQWHQGHUi\GHVFRGLILFDUiODLURQtD
6HJ~Q %DUEH YDPRV D YHU ORV WUHV WLSRV GH FRQRFLPLHQWRV EiVLFRV TXH VRQ
QHFHVDULRVSDUDXQDGHVFRGLILFDFLyQGHODLURQtD3RUXQODGRHVWDUtDHOFRQRFL
PLHQWRLQWHUSHUVRQDO3RUHMHPSORVLDOJXLHQDELHUWDPHQWHRSXHVWRDXQGHWHU
PLQDGRSDUWLGRSROtWLFRKDEODVHFRQHQWXVLDVPRDFHUFDGHGLFKRSDUWLGRHOUH
FHSWRU GHWHFWDUtD XQD LQFRKHUHQFLD TXH OH OOHYDUi D LQIHULU TXH HO HPLVRU HVWi
VLHQGRLUyQLFR3RURWURODGRHVWiHO FRQRFLPLHQWRGHODVLWXDFLyQ $TXtHVLP
SRUWDQWH VDEHU VL HPLVRU \ UHFHSWRU HVWiQ ItVLFDPHQWH HQ HO PLVPR OXJDU 8Q
HMHPSORGRVDPLJRVTXHYLYHQHQGLVWLQWRVSDtVHVHVWiQKDEODQGRSRUWHOpIRQR
VL XQROHGLFHDORWUR4XpGtDWDQERQLWRFXDQGRIXHUDHVWiOORYLHQGR\KDFH
YLHQWR HO UHFHSWRU QR SRGUi SHUFLELU OD LURQtD D SHVDU GH TXH HO FRQRFLPLHQWR
LQWHUSHUVRQDO HQWUH HOORV VHD DPSOLR SRUTXH IDOWD HO FRQRFLPLHQWR GH OD VLWXD
FLyQItVLFDHQTXHVHHQFXHQWUDHORWUR3RUHVWDUD]yQHQORVWH[WRVHVFULWRVVRQ
QHFHVDULRVPiVGDWRVTXHHQORVFDVRVGHLURQtDRUDOHQTXHUHFHSWRU\HPLVRUVH
HQFXHQWUDQItVLFDPHQWHSUHVHQWHVHQODPLVPDVLWXDFLyQ3RU~OWLPRHOFRQRFL
PLHQWRFXOWXUDOHVXQDGHODVYDULDEOHVTXHVXHOHGDUOXJDUDPD\RUQ~PHURGH
PDOHQWHQGLGRVHLQFOXVRFDXVDODQRSHUFHSFLyQGHODLURQtD(QHVWHDVSHFWRHV
PX\ LPSRUWDQWHTXHHOHPLVRUWHQJDHQPHQWHFXiOHVODDILOLDFLyQFXOWXUDOGHVX


&D Q GH OD V &D E D QL O OD V * R Q] i O H]
UHFHSWRU,PDJLQHPRVDDOJXLHQTXHKDFHXQFRPHQWDULRLUyQLFRVREUHHOKHFKR
GH LUHQVHPDQDVDQWDDODFRVWDGH$VWXULDVHQEXVFDGHVRO\SOD\D6LHOUHFHS
WRUHVXQDSHUVRQDGHOQRUWHGH(XURSDSRUHMHPSOR\QRHVWiIDPLOLDUL]DGDFRQ
OD JHRJUDItDHVSDxRODODLURQtDSRGUtDQRVHUSHUFLELGD
+HPRVYLVWRTXHODLURQtDHVXQDILJXUDOLQJtVWLFDHQODTXHHOVLJQLILFDGR
TXH VH SUHWHQGH WUDQVPLWLU QR HV HO VLJQLILFDGR OLWHUDO VHUtD OR RSXHVWR VHJ~Q
*ULFHRODPHQFLyQ QRHOXVR GHXQDGHWHUPLQDGDSURSRVLFLyQVHJ~Q6SHUEHU\
:LOVRQ +HPRV YLVWR FyPR SDUD HO UHFHSWRUVXSRQH XQ HVIXHU]R DGLFLRQDO D OD
KRUD GHSURFHVDUXQDLQIRUPDFLyQGHWHUPLQDGD/DSUHJXQWDTXHVXUJHDXWRPi
WLFDPHQWHDFRQWLQXDFLyQHVSRUTXpVHHPSOHDODLURQtDFXiQGRH[LVWHXQHTXL
YDOHQWH OLWHUDO TXH SRGHPRV HPSOHDU" (Q SULPHU OXJDU OD LURQtD HV XQD KHUUD
PLHQWDGHODTXHVHVLUYHHOHPLVRUSDUDFULWLFDUFRPRKHPRVPHQFLRQDGRDQWHV
SHUR HVWDFUtWLFDVHUHDOL]DGHXQDIRUPDHQFXELHUWD(VWDHVXQDGHODVGLIHUHQ
FLDV HQWUHLURQtD\VDUFDVPRFRPRDSXQWD%DUEH/DLURQtDVHSHUILODSRUWDQWR
FRPR XQD IRUPD GH DWDTXH YHODGR SUHIHULEOH D RWUDV IRUPDV PiV DELHUWDV GH
FUtWLFD2WUDGHODVUD]RQHVQRVODGD*XWW(VWHDXWRUGLFHTXHPHGLDQWHHOXVR
GH XQDIRUPDGHOHQJXDMHTXHUHTXLHUHXQHVIXHU]RDGLFLRQDOGHSURFHVDPLHQWR
HO UHFHSWRUHVSHUDHIHFWRVFRQWH[WXDOHVHVSHFLDOHVHVGHFLUODSURGXFFLyQGHXQD
WH[WXUDHVSHFLDOHQHOWH[WR/DLURQtDLPSOLFDFRQQRWDFLRQHVFUtWLFDHQFXELHUWD\
HVWR HQULTXHFHHOWH[WR6LQGXGDKD\XQDJUDQGLIHUHQFLDHQWUHHOHIHFWRFDXVDGR
SRU XQDH[SUHVLyQLUyQLFD\HOFDXVDGRSRUVXHTXLYDOHQWHOLWHUDO&RPRKHPRV
YLVWR HO HPSOHRGHODLURQtDH[LJHGHOUHFHSWRUXQPD\RUHVIXHU]RGHSURFHVD
PLHQWR3RUWDQWRPHGLDQWHHOHPSOHRGHHVWDILJXUDGHOGLVFXUVRORTXHEXVFD
HO HPLVRU VRQ ORV HIHFWRV FRQWH[WXDOHV SURGXFLGRV SRU HVWD ILJXUD 6SHUEHU \
:LOVRQGHILHQGHQTXHHQFRPXQLFDFLyQKXPDQDVHSHUVLJXHVLHPSUHODPi[LPD
UHOHYDQFLD<HVWHHVHOILQTXHVLUYHODLURQtD


,QGLFDGRUHVGHODLURQtD


9HDPRV D FRQWLQXDFLyQ ORV GLVWLQWRV LQGLFDGRUHV TXH LQGLFDQ OD H[LVWHQFLD GH
XQD H[SUHVLyQ LUyQLFD 3DUWLUHPRV GH OD EDVH GH TXH FRPR GLFH %DUEH QR KD\
PDUFDGRUHV TXH SXHGDQ FRQVLGHUDUVH PDUFDGRUHV GH LURQtD SXURV H LQHTXtYR
FRV (VWR LPSOLFD TXH HO UHFHSWRU QR SXHGH FRQILDU HQ OD SUHVHQFLD GH VHxDOHV
HVSHFtILFDVVLQHPEDUJRKD\SLVWDVHQHOWH[WRTXHDSXQWDQDODH[LVWHQFLDGHXQ
VLJQLILFDGRVXE\DFHQWH8QDGHHVWDVVHxDOHVVHUtDXQWRQRGHYR]HVSHFLDOTXH
LQGLFD DO UHFHSWRU TXH OD SURSRVLFLyQ H[SUHVDGD QR VH GHEH HQWHQGHU HQ VX
IRUPDOLWHUDO3XHGHRFXUULUTXHHOWRQRHPSOHDGRHVWpHQFODURFRQWUDVWHFRQHO
PHQVDMHTXHWUDQVPLWHODSURSRVLFLyQ9ROYLHQGRDOHMHPSORPHQFLRQDGRDQWHV
GH OD SHOtFXOD TXH UHVXOWD DEXUULGD D XQ HVSHFWDGRU VL HVWH GLFH 4Xp SHOtFXOD
WDQLQWHUHVDQWHFRQXQWRQRGHYR]DEXUULGRHVWDUiLQGLFDQGRTXHHOPHQVDMHTXH
UHDOPHQWHSUHWHQGHWUDQVPLWLUQRHVXQDLQWHUSUHWDFLyQOLWHUDOGHHVWDH[SUHVLyQ
$OLJXDOTXHXQWRQRGHYR]HVSHFLDOWDPELpQSXHGHQLQGLFDUODH[LVWHQFLDGHXQD
LQWHQFLyQLUyQLFDSRUSDUWHGHOUHFHSWRUXQJXLxRXQDFHMDOHYDQWDGDHWF
8QR GH ORV SULQFLSDOHV LQGLFDGRUHV GH LURQtD HQ XQ WH[WR HV HO FKRTXH GH
HOHPHQWRV FRPR VH KD PHQFLRQDGR PiV DUULED /RV HOHPHQWRV LQFRPSDWLEOHV


/D W UD G X F FL y Q GH OD L U R Q t D


SXHGHQVHUSURSRVLFLRQHVGHQWURGHOWH[WRSURSRVLFLRQHVTXHFKRFDQFRQODUHD
OLGDGHVWLORVRSXHVWRVUHJLVWURVLQFRPSDWLEOHVHWF&XDQGRHOUHFHSWRUGHWHFWD
XQD RSRVLFLyQ HQWUH HOHPHQWRV GHO WH[WR WLHQGH D LQWHUSUHWDU TXH KD\ DOJXQD
SURSRVLFLyQ VXE\DFHQWH TXH HO HPLVRU LQWHQWD WUDQVPLWLU (V HQWRQFHV FXDQGR
HQWUDHQMXHJRHOSULQFLSLRGHUHOHYDQFLDTXHHVWiHQFRQFRUGDQFLDFRQHOFRQ
FHSWRGHRSRVLFLyQFRPRFRPSRQHQWHHVHQFLDOGHODLURQtD(OXVRGHXQHVWLOR
PX\ IRUPDOMXQWRDRWURH[WUHPDGDPHQWHFRORTXLDOSRUHMHPSORSXHGHLQGLFDU
OD LQWHQFLyQLUyQLFDGHOHPLVRU/DVXQLGDGHVOp[LFDVQRSXHGHQVHUHQVtPLVPDV
YHKtFXORVGHODLURQtDHVGHFLUQRKD\XQJUXSRGHSDODEUDVGHWHUPLQDGDVTXH
SXHGDQ FRQVLGHUDUVH LUyQLFDV VLQ HPEDUJR VX UHSHWLFLyQ Vt SXHGH VHUOR /R
PLVPRHVDSOLFDEOHDODVHVWUXFWXUDVVLQWiFWLFDV1LQJXQDHVLUyQLFDHQVtSHURVX
XVR UHLWHUDGRSXHGHOOHJDUDVHUOR
'HEHGLIHUHQFLDUVHHQWUHPHWiIRUDHLURQtDSXHVWRTXHVRQILJXUDVGLVWLQWDV
8QD YH]GLFKRHVWRKD\TXHSXQWXDOL]DUTXHVLQHPEDUJRODPHWiIRUDSXHGHVHU
YHKtFXORGHODLURQtD/DH[SUHVLyQ(VXQiQJHOSDUDUHIHULUVHDRWUDSHUVRQD
HVXQDPHWiIRUDTXHVHJ~QHOFRQWH[WRSXHGHVHUHQWHQGLGDOLWHUDOPHQWHRSXH
GHVHULUyQLFD/DKLSpUEROHHVRWUDILJXUDOLQJtVWLFDTXHHQPXFKDVRFDVLRQHV
HVXQLQGLFDGRUGHLURQtD/DH[DJHUDFLyQTXHGLFKDILJXUDLPSOLFDDPHQXGRHV
UHVXOWDGRGHODLQWHQFLyQLUyQLFDGHOHPLVRU/DLQWHUSUHWDFLyQFRUUHFWDVHYHUi
DYDODGD SRU ODV VHxDOHV TXH HO UHFHSWRU SHUFLED 2WURV FLWDGRV SRU 1RUG FRPR
LQGLFDGRUHVKDELWXDOHVGHLURQtDVRQXQDWHUPLQRORJtDLQXVXDOIUDVHVH[FHVLYD
PHQWH ODUJDV OD HVWUDWHJLD GH DILUPDU OR TXH HV REYLR OD DSRUWDFLyQ GH XQD
UD]yQGLVWLQWDDODHVSHUDGDHWF(QWH[WRVHVFULWRVSRGHPRVHQFRQWUDUDGHPiV
LQGLFDGRUHV SDUDOLQJtVWLFRV FRPR VLJXLHQGR D 1RUG VLJQRV GH DGPLUDFLyQ
OHWUD HQFXUVLYDUHFXUVRVJUiILFRVHQHOWH[WRSXQWXDFLyQLQXVXDO&RPRFRQFOX
VLyQ GHEHSXQWXDOL]DUVHTXHXQWH[WRWDPELpQSXHGHVHULUyQLFRVLQODSUHVHQFLD
GHQLQJXQRGHHVWRVVLJQRVRGHRWURVTXHSXHGDQVHUYLUFyPRYHKtFXORGHHVWD
ILJXUD$OLJXDOTXHSXHGHKDEHUWH[WRVHQTXHDSDUH]FDQHVWRVLQGLFDGRUHVVLQ
TXHSRUHOORWHQJDQXQDLQWHQFLyQLUyQLFD


/DWUDGXFFLyQGHODLURQtD


9DPRV D YHU FyPR LQIOX\H WRGR OR YLVWR KDVWD DKRUD SDUD OD WUDGXFFLyQ GH OD
LURQtD3DUDHVWDFRPSOHMDWDUHDUHVXOWDYLWDOHOSULQFLSLRHVWDEOHFLGRSRU1RUG
VHJ~QHOFXDOHOVNRSRVFRQYHQFLRQDOGHODWUDGXFFLyQOLWHUDULDHQQXHVWUDFXOWXUD
HQ ODDFWXDOLGDGHVOD HTXLYDOHQFLDGHHIHFWR'LFKRSULQFLSLRHVEiVLFRSDUD OD
WUDGXFFLyQGHIRUPDVQROLWHUDOHVGHOOHQJXDMHHQWUHODVTXHVHFXHQWDODLURQtD
$Vt HOWUDGXFWRUGHEHILMDUVHFRPRREMHWLYRUHFUHDUHQHOWH[WRWUDGXFLGRHOPLV
PR HIHFWRTXHODLURQtDSURGXFHHQHORULJLQDO
<DKHPRVYLVWRTXHODWUDGXFFLyQGHODLURQtDHVXQSURFHVRTXHFRQVWDGH
GRVIDVHV3ULPHURKD\TXHH[WUDHUHOVLJQLILFDGRUHDOGHODH[SUHVLyQLUyQLFD\
GHVSXpVKD\TXHWUDQVIHULUGLFKRVLJQLILFDGRDXQQXHYRVLVWHPDOLQJtVWLFRFRQ
VXV QRUPDV\UHJODVSURSLDV$VtFRPRKHPRVYLVWRHOSULQFLSLRIXQGDPHQWDOD
WHQHUHQFXHQWDSRUHOWUDGXFWRUHVODWUDQVSRVLFLyQGHOPLVPRPHQVDMHDOQXHYR
VLVWHPD OLQJtVWLFR < VL OD LURQtD HV SDUWH LQKHUHQWH GH GLFKR PHQVDMH WDPELpQ


&D Q GH OD V &D E D QL O OD V * R Q] i O H]
GHEHVHUWUDQVIHULGDDODOHQJXDPHWD/DLURQtDVHEDVDHQXQXVRFUHDWLYRGHO
OHQJXDMH \ ORV HIHFWRV GHULYDGRV GH HVWH XVR VRQ SDUWH HVHQFLDO GHO PHQVDMH D
WUDQVPLWLU SRU HOOR HV LPSUHVFLQGLEOH UHSURGXFLUORV HQ OD WUDGXFFLyQ 3HUR
WDPELpQ KHPRV YLVWR TXH OD LURQtD QR VH FRQFHQWUD HQ GHWHUPLQDGDV XQLGDGHV
Op[LFDVRHVWUXFWXUDVVLQWiFWLFDV3RUWDQWRHVWDILJXUDGRWDDOWH[WRGHXQDVFRQ
QRWDFLRQHVTXHUHSUHVHQWDQXQDFXDOLGDGLQKHUHQWHDHVWHHQVXFRQMXQWRORFXDO
KDFHTXH VXHYHQWXDODXVHQFLDWUDVHOSURFHVRGHWUDGXFFLyQGHMHDOWH[WRPHWD
VLQSDUWHGHVXVLJQLILFDGRRULJLQDO

8QLYHUVDOHVGHODWUDGXFFLyQ
/DYLRVD%UDLWKZDLWH QRV RIUHFH XQD YDOLRVD KHUUDPLHQWD UHODFLRQDGD FRQ HO
DQiOLVLVGHWH[WRVRULHQWDGRDODWUDGXFFLyQTXHHVODGHILQLFLyQGHFLHUWDVFDUDF
WHUtVWLFDVRUDVJRVXQLYHUVDOHVGHORVWH[WRVWUDGXFLGRV(VWRVUDVJRVVRQWtSLFRV
GH ORVWH[WRVWUDGXFLGRV\DSDUHFHQLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHOSDUGHLGLRPDVLQ
YROXFUDGRVHQHOSURFHVRGHWUDGXFFLyQ/RVUDVJRVXQLYHUVDOHVPiVGHVWDFDGRV
GH ORVWH[WRVWUDGXFLGRVVRQODVLPSOLILFDFLyQ VXSUHVLyQGHUHSHWLFLRQHVSUHVHQWHVHQ
HO WH[WRRULJLQDOH[SOLFLWDFLyQ\ QRUPDOL]DFLyQ
/D HVWUDWHJLD GH OD VLPSOLILFDFLyQ SXHGH HVWDU SUHVHQWH HQ GLVWLQWRV QLYHOHV
Op[LFRVLQWiFWLFRGHUHJLVWURHWF /RVWUDGXFWRUHVWLHQGHQDHPSOHDUODHQDUDV
GH XQDPD\RUFODULGDGHQHOWH[WR\HQXQLQWHQWRSRUHYLWDUTXHHOIOXMRFRPX
QLFDWLYR VH URPSD 3HUR HO XVR GH HVWD HVWUDWHJLD WLHQH FRQVHFXHQFLDV OD PiV
REYLD HV TXH ODV FRQQRWDFLRQHV TXH HVWDEDQ SUHVHQWHV HQ HO WH[WR RULJLQDO QR
DSDUHFHQ HQ HO WH[WR WUDGXFLGR 6L VH DSOLFD OD VLPSOLILFDFLyQ D XQD IUDVH TXH
FRQWLHQHXQHMHPSORGHLURQtDHOUHVXOWDGRVHUiTXHHOHIHFWRGHOWH[WRWUDGXFLGR
VREUHVXUHFHSWRUQRVHUiHOPLVPRTXHIXHFUHDGRSRUHODXWRUGHOWH[WRRULJLQDO
/DVXSUHVLyQGHUHSHWLFLRQHVHVXQDGHODVFDUDFWHUtVWLFDVPiVUHFXUUHQWHVGH
ORVWH[WRVWUDGXFLGRV6LQHPEDUJRODUHSHWLFLyQGHXQWpUPLQRRGHXQDHVWUXF
WXUDHQSDUWLFXODUVXHOHVHUXQDHVWUDWHJLDFRQVFLHQWH\EXVFDGDSRUHODXWRU\TXH
YDDDxDGLU XQD VHULH GHFRQQRWDFLRQHV TXH GDUiQXQDWH[WXUDHVSHFLDODOWH[WR
$VtHOKHFKRGHTXHHOHPLVRUHOLMDUHSHWLUXQWpUPLQRGHOOp[LFRSRUHMHPSORHQ
OXJDUGHDOWHUQDUVXXVRFRQRWURVWpUPLQRVVLQyQLPRVRHTXLYDOHQWHVYDDFUHDU
XQD GHWHUPLQDGD LPSUHVLyQ HQ HO UHFHSWRU HQ RWUDV SDODEUDV HO UHFHSWRU HVWDUi
DQWHXQWH[WRPDUFDGRHQHOVHQWLGRHQTXHORHPSOHDQ+DWLP\0DVRQ/DVXSUH
VLyQGH HVWDHVWUDWHJLDFRQVFLHQWHGDUiFRPRUHVXOWDGRXQWH[WRQRPDUFDGR\VX
HIHFWRVREUHHOUHFHSWRUGHOWH[WRWUDGXFLGRVHUiSRUWDQWRGLVWLQWR
5HVSHFWR D OD H[SOLFLWDFLyQ FRQVLVWH HQ XQD WHQGHQFLD XQLYHUVDO D KDFHU HO
WH[WR WUDGXFLGR PiV H[SOtFLWR TXH HO RULJLQDO (VWR SXHGH OOHYDUVH D FDER PH
GLDQWH ODLQVHUFLyQGHIRUPDVYHUEDOHVRPLWLGDVGHVXMHWRVHOtSWLFRVFRQMXQFLR
QHV H[SOLFDFLRQHVDGLFLRQDOHVHWF&RQIUHFXHQFLDHOWUDGXFWRUVLHQWHTXHHOWH[
WR UHTXLHUH FLHUWD FDQWLGDG GH LQIRUPDFLyQ DGLFLRQDO SDUD TXH HO UHFHSWRU GHO
WH[WRPHWDORHQWLHQGDHQHOPLVPRJUDGRHQTXHHOWH[WRRULJLQDOHVHQWHQGLGR
SRU VXV FRUUHVSRQGLHQWHV UHFHSWRUHV $XQTXH HQ RFDVLRQHV HVWD HVWUDWHJLD HV
LQHYLWDEOH GHSHQGLHQGR GHO SDU GH LGLRPDV LQYROXFUDGRV HQ HO SURFHVR GH WUD
GXFFLyQ KD\ YHFHV HQ TXH SRGUtD HYLWDUVH OD SpUGLGD GH HIHFWR FRQWH[WXDO TXH
HOORFRQOOHYD/D W UD G X F FL y Q GH OD L U R Q t D


/DQRUPDOL]DFLyQHVRWURGHORVIHQyPHQRVTXHDPHQXGRVHHQFXHQWUDHQORV
WH[WRV WUDGXFLGRV HVWD SXHGH KDEHU WHQLGR OXJDU HQ FXDQWR D OD SXQWXDFLyQ
DTXHOORV FDVRV HQ TXH HO WUDGXFWRU KD LQVHUWDGR SXQWXDFLyQ DGLFLRQDO R OD KD
PRGLILFDGR GH PDQHUD TXH OD SXQWXDFLyQ VH DGDSWD D ODV FRQYHQFLRQHV GH OD
OHQJXDPHWDHQXQJUDGRPD\RUHQTXHODSXQWXDFLyQGHORULJLQDOVLJXHODVFRQ
YHQFLRQHVGHODOHQJXDRULJHQ'HQXHYRHO WUDGXFWRUHVWDUtDRSWDQGRSRUXQD
IRUPD GH OHQJXDMH QR PDUFDGR IUHQWH D XQD IRUPD GH OHQJXDMH PDUFDGR HQ HO
WH[WRRULJHQ\FRPRFRQVHFXHQFLDHOWH[WRUHVXOWDQWHKDEUiSHUGLGRUDVJRVGHVX
LGLRVLQFUDVLDRULJLQDO/DQRUPDOL]DFLyQWDPELpQSXHGHGDUVHHQHODVSHFWROp[L
FRGHHVWLORGHHVWUXFWXUDVVLQWiFWLFDVHWF
(OWUDGXFWRUGHEHVHUFRQVFLHQWHGHODH[LVWHQFLDGHHVWRVUDVJRVXQLYHUVDOHV
GH ORVWH[WRVWUDGXFLGRVHLQFRUSRUDUORVDODQiOLVLVGHOWH[WRRULJLQDO/DH[LVWHQ
FLD GH HVWRV UDVJRV XQLYHUVDOHV GH OD WUDGXFFLyQ QRV PXHVWUDQ FyPR FDVRV GH
OHQJXDMHFUHDWLYRGHXQWH[WRRULJLQDOVHFRQYLHUWHQHQOHQJXDMHPiVFRQYHQFLR
QDOHQHOWH[WRWUDGXFLGRFRQODVLPSOLFDFLRQHVTXHHVWRDFDUUHDSDUDILJXUDVOLQ
JtVWLFDVFRPRSRUHMHPSORODLURQtD
5HVSHFWR D ODV HVWUDWHJLDV TXH VH HPSOHDQ SDUD WUDQVPLWLU OD LURQtD HO
FKRTXH HQWUH HOHPHQWRV LQFRPSDWLEOHV HV XQD PX\ FRP~Q <D VH KD PHQFLR
QDGR DQWHULRUPHQWH TXH HO FKRTXH SXHGH WHQHU OXJDU D GLVWLQWRV QLYHOHV (VWD
HVWUDWHJLDHQODPD\RUtDGHORVFDVRVHVGHWHFWDGDSRUHOWUDGXFWRU\FDVLVLHPSUH
HV UHSURGXFLGDHQODWUDGXFFLyQFRQODFRQVLJXLHQWHHTXLYDOHQFLDGHHIHFWR6LQ
HPEDUJRFXDQGRODLURQtDVHWUDQVPLWHSRUPHGLRGHRWUDVILJXUDVOLQJtVWLFDV
HQ PXFKRVFDVRVQRVHGHWHFWD\ODWUDGXFFLyQQRPXHVWUDORVUDVJRVLUyQLFRVGHO
RULJLQDO3RUHMHPSORHOXVRGHODKLSpUEROHHQHORULJLQDOIUHFXHQWHPHQWHVXIUH
XQ SURFHVR GH QRUPDOL]DFLyQ HQ OD WUDGXFFLyQ ,JXDO TXH RFXUUH FRQ ORV
SDUDOHOLVPRV TXH D YHFHV VH HQFXHQWUDQ HQ HO RULJLQDO \ TXH HQ OD WUDGXFFLyQ
KDQ VLGR SDUDIUDVHDGRV \ QR PXHVWUDQ OD PLVPD VLPHWUtD TXH HQ HO RULJLQDO
$OJRVLPLODUVXFHGH FRQHOHPSOHRGHPHWiIRUDV&XDQGRVHWUDVODGDQDOWH[WR
PHWDKD\TXHWHQHUHQFXHQWDVLHVWDVILJXUDVVRQSRUWDGRUDVGHXQVLJQLILFDGR
LUyQLFR\VLHVDVtFRQVLGHUDUFXiOHVODPHMRUWUDGXFFLyQSDUDTXHHOHIHFWRGHOD
WUDGXFFLyQVHDHTXLYDOHQWH
(QUHVXPHQ\FRPRFRQFOXVLyQDORDQWHULRUGHEHPRVGHFLUTXHHOWUDGXFWRU
GHEH LGHQWLILFDU ORV HOHPHQWRV TXH IRUPDQ OD LURQtD \ HQFRQWUDU UHFXUVRV HQ OD
OHQJXDPHWDTXHOHD\XGHQDUHFUHDUHOHIHFWRGHORULJLQDO

&RPSHQVDFLyQ
(V DTXt GRQGH HQWUD HQ MXHJR HO FRQFHSWR GH FRPSHQVDFLyQ \ OD WHRUtD GH
+DUYH\TXHGLFHTXHPHGLDQWHODWpFQLFDGHODFRPSHQVDFLyQVHUHFUHDXQHIHF
WRVLPLODUHQHOWH[WRWUDGXFLGRSDUDFRQWUDUUHVWDUODSpUGLGDGHXQHIHFWRSUH
VHQWH HQ HO WH[WR RULJHQ 'H HVWH PRGR VH UHVSHWD OD LGLRVLQFUDVLD GH OD OHQJXD
RULJHQ\ODLURQtDGHOWH[WRVHWUDQVILHUHGHELGDPHQWHDOWH[WRPHWD
$XQTXH SXHGDQ SDUHFHU LQVLJQLILFDQWHV ODV SpUGLGDV HQ ODV FRQQRWDFLRQHV
GHO PHQVDMH \ OD QR WUDQVPLVLyQ GH OD LURQtD DO WH[WR WUDGXFLGR FRPR HVWDPRV
YLHQGRHQHVWDFRPXQLFDFLyQWLHQHQXQDLPSRUWDQWHLQIOXHQFLDHQHOHIHFWRILQDO
GHO WH[WR WUDGXFLGR VREUH HO UHFHSWRU 8QD GH ODV GLILFXOWDGHV TXH SUHVHQWD OD
WUDGXFFLyQGHOD LURQtDHVSUHFLVDPHQWHHOKHFKRGHTXH QRFXHQWDFRQLQGLFD


&D Q GH OD V &D E D QL O OD V * R Q] i O H]
GRUHVHVSHFtILFRV3RUHOORHOWUDGXFWRUGHEHUHDOL]DUXQDOHFWXUDPX\DWHQWD\HQ
SURIXQGLGDG SDUD GHWHFWDU OD LURQtD \ SURGXFLU XQ HIHFWR HTXLYDOHQWH HQ OD
WUDGXFFLyQ$XQTXHDYHFHVQRVHSXHGHUHSURGXFLUODLURQtDPHGLDQWHODPLVPD
HVWUDWHJLDHPSOHDGDHQHORULJLQDO3XHGHGHEHUVHDOLPLWDFLRQHVJUDPDWLFDOHVD
OD KRUDGHUHSURGXFLUHOPLVPRHIHFWRDXQLGDGHVFXOWXUDOHVTXHQRVRQH[WUD
SRODEOHVODDOLWHUDFLyQGHXQVRQLGRHQSDUWLFXODUTXHQRKDOXJDUHQODOHQJXD
PHWDHWF/DFRPSHQVDFLyQSXHGHWHQHUOXJDUHQHOPLVPROXJDUGHOWH[WRRHQ
RWURFRPRDILUPDQ+DWLP\0DVRQ(QHVWHVHQWLGRH[LVWHQGLVWLQWDVHVWUDWHJLDV
GH FRPSHQVDFLyQ 3RU FLWDU XQ HMHPSOR ORV FKLVWHV FRQ IUHFXHQFLD VH EDVDQ HQ
SDUiPHWURV HVSHFtILFRV GH FDGD FXOWXUD 6L XQD WUDQVSRVLFLyQ OLWHUDO GH ODV
XQLGDGHVFXOWXUDOHVTXHIRUPDQHOFKLVWHHQODOHQJXDRULJHQQRWLHQHVHQWLGRHQ
OD OHQJXDPHWDHOWUDGXFWRUGHEHUiVXVWLWXLUGLFKDVXQLGDGHVFXOWXUDOHVSRURWUDV
TXH HO OHFWRU GHO WH[WR WUDGXFLGR SXHGD FRPSUHQGHU GH QR VHU DVt HO FKLVWH QR
VHUtDSHUFLELGR(ODQiOLVLVGHFXDOTXLHUWH[WRTXHSUHVHQWHUDVJRVLUyQLFRVPRV
WUDUi FyPRHOUHIOHMRGHFDGDXQRGHGLFKRVUDVJRVHQODWUDGXFFLyQWLHQHLPSRU
WDQFLDHQODFRQVWUXFFLyQGHOHIHFWRILQDO(VWRYLHQHDUHDILUPDUODLGHDGHTXHOD
ILJXUD GH OD LURQtD VHFRPSRQH GH GLYHUVRVHOHPHQWRV TXH SURGXFHQ XQD VHULH
GH HIHFWRVTXHHOWUDGXFWRUGHEHFRQVLGHUDUFXDQGRVHHQIUHQWDDVXWDUHD6LOD
WUDQVIHUHQFLDGHGLFKRVHIHFWRVQRVHUHDOL]DHOSURGXFWRUHVXOWDQWHQRVHUiHTXL
YDOHQWHDORULJLQDO


&RQFOXVLyQ


3DUDFRQFOXLUGLUHPRVTXHODWUDGXFFLyQGHODLURQtDYHUEDOHVXQDWDUHDFRPSOHMD
TXH UHTXLHUH XQ FXLGDGRVR DQiOLVLV GH ODV HVWUDWHJLDV HPSOHDGDV HQ OD FUHDFLyQ
GH ODV H[SUHVLRQHV LUyQLFDV /D LGHQWLILFDFLyQ GH UDVJRV GH OD LURQtD HV XQD IDVH
FUXFLDOHQHVWHSURFHVR&RQVLGHUDQGRTXHODHTXLYDOHQFLDGHHIHFWRHVODFRQYHQ
FLyQLPSHUDQWHHQFXDQWRDWUDGXFFLyQOLWHUDULDHQQXHVWURVGtDVHOWUDGXFWRUGHEH
EXVFDUHVWHREMHWLYR$OJXQRVGHORVHIHFWRVHVSHFLDOHVFRPRODLURQtDFUHDGRVHQ
HO WH[WR RULJHQ WLHQGHQ VLQ HPEDUJR D VXIULU SURFHVRV GH HVWDQGDUGL]DFLyQ VL
JXLHQGRODWHRUtDGH/DYLRVD%UDLWKZDLWHDFHUFDGHORVUDVJRVXQLYHUVDOHVFDUDFWH
UtVWLFRV GH ORV WH[WRV WUDGXFLGRV /D FRQVHFXHQFLD PiV REYLD HV TXH ORV WH[WRV
PDUFDGRVDPHQXGRVHFRQYLHUWHQHQQRPDUFDGRVWUDVHOSURFHVRGHWUDGXFFLyQ
\D TXH VH FLxHQ D ODV FRQYHQFLRQHV GH OD OHQJXD PHWD HQ PD\RU PHGLGD TXH HO
RULJLQDO3RUWDQWRXQFLHUWRQ~PHURGHODVFRQQRWDFLRQHVHLPSOLFDFLRQHVTXHVRQ
SDUWHLQKHUHQWHGHOPHQVDMHRULJLQDOVHSLHUGHQHQHOWH[WRWUDGXFLGR(OWUDGXFWRU
GHEHVHUHVSHFLDOPHQWHFRQVFLHQWHGHODWHQGHQFLDDQRUPDOL]DUORVWH[WRVGXUDQWH
HOSURFHVRGHWUDGXFFLyQ&XDQGRVHWUDWDGHOHQJXDMHQROLWHUDOFRPRHVHOFDVR
GHODLURQtDHVWHDVSHFWRHVGHODPi[LPDLPSRUWDQFLD
6L QRVFHQWUDPRVHQODVLPSOLFDFLRQHVGHORDQWHULRUPHQWHH[SXHVWRSDUDOD
LURQtD HQSDUWLFXODUYHUHPRVTXHDOJXQRVUDVJRVLUyQLFRVVRQPiVVXVFHSWLEOHV
TXH RWURVGHQRVHULGHQWLILFDGRVHQHOSURFHVRGHWUDGXFFLyQ/D\X[WDSRVLFLyQ
GH HOHPHQWRVFRQWUDSXHVWRV HVWLORVLQFRPSDWLEOHVFKRTXHGHFUHHQFLDVHWF HV
XQD HVWUDWHJLD TXH HQ OD PD\RUtD GH ODV YHFHV HV LGHQWLILFDGD \ UHIOHMDGD HQ OD
WUDGXFFLyQ6LQHPEDUJRKD\DOJXQDVILJXUDVOLQJtVWLFDVTXHDPHQXGRQRVRQ


/D W UD G X F FL y Q GH OD L U R Q t D


GHWHFWDGDVFRPRWUDQVPLVRUHVGHLURQtD\SRUWDQWRHOSURFHVRGHWUDGXFFLyQGH
OD LURQtDVHYHVHULDPHQWHGDxDGR&RQIUHFXHQFLDILJXUDVFRPRODPHWiIRUDROD
KLSpUEROHSRUVHUHQVtPLVPDVILJXUDVOLQJtVWLFDVQRVRQLGHQWLILFDGDVFRPR
LQGLFDGRUHV GH LURQtD \ ODV FRQQRWDFLRQHV WH[WXDOHV TXHGDQ VLQ UHJLVWUDU 3RU
WDQWRODLGHQWLILFDFLyQGHORVPDUFDGRUHVGHODLURQtDUHSUHVHQWDXQSDVREiVLFR
SDUD HQIUHQWDUVH D HVWD WDUHD FRQ p[LWR /RV HIHFWRV HVSHFLDOHV TXH FUHDQ HVWDV
ILJXUDV VRQ LQKHUHQWHV DO FRQMXQWR GHO PHQVDMH \ VL QR VH WUDVODGDQ DO QXHYR
WH[WRHOPHQVDMHQRHVWDUiUHSUHVHQWDGRHQVXWRWDOLGDGHQODOHQJXDPHWD/DQR
WUDQVIHUHQFLD GH XQD FDUDFWHUtVWLFD LUyQLFD SXHGH SDUHFHU LQVLJQLILFDQWH HQ
SULQFLSLR SHUR HQ UHDOLGDG FDGD HMHPSOR SRU SHTXHxR TXH VHD HV XQD SLH]D
QHFHVDULD HQ OD FRQIHFFLyQ GH XQ GHWHUPLQDGR HIHFWR FRQWH[WXDO (Q DTXHOORV
FDVRV HQTXHQRHVSRVLEOHUHSUHVHQWDUGLFKRHIHFWRSRUPHGLRGHODPLVPDHV
WUDWHJLDHQHOWH[WRPHWDODVWpFQLFDVGHFRPSHQVDFLyQDVLVWHQDOWUDGXFWRUHQVX
WDUHD &RPR VH KD PHQFLRQDGR DQWHULRUPHQWH OD FRPSHQVDFLyQ SXHGH WHQHU
OXJDU HQHOPLVPROXJDUGHOWH[WRRHQRWURGLVWLQWRPHGLDQWHHOHPSOHRGHXQ
UHFXUVROLQJtVWLFRGLVWLQWR(QFXDOTXLHUFDVRODHTXLYDOHQFLDGHHIHFWRHVVLHP
SUH HOSULQFLSLRDVHJXLU


5HIHUHQFLDV

%$5%( .,URQ\LQ&RQWH[W $PVWHUGDP-RKQ%HQMDPLQV


%227+ :&$ 5KHWRULFRI,URQ\&KLFDJR7KH8QLYHUVLW\RI&KLFDJR3UHVV
&2/( 3DQG-025*$1 HGV6\QWD[DQG6HPDQWLFV,,,6SHHFKDFWV1HZ<RUN$FDGHPLF3UHVV
*,%%6 5 DQG 2%5,(1 -  3V\FKRORJLFDO $VSHFWV RI ,URQ\ 8QGHUVWDQGLQJ -RXUQDO RI
3UDJPDWLFVSS
*5,&(+3/RJLFDQG&RQYHUVDWLRQ,Q&2/(DQG025*$1 HGVSS
)XUWKHU1RWHVRQ/RJLFDQG&RQYHUVDWLRQ,Q&2/(DQG025*$1 HGVSS
*877(7UDQVODWLRQDQG5HOHYDQFH&RJQLWLRQDQG&RQWH[W 2[IRUG%ODFNZHOO
+$59(< .  &RPSHQVDWLRQ ,Q 0 %$.(5 HG 5RXWOHGJH (QF\FORSHGLD RI 7UDQVODWLRQ
6WXGLHV /RQGRQ5RXWOHGJHSS
+$7,0% ,0$621'LVFRXUVHDQGWKH7UDQVODWRU /RQGRQ/RQJPDQ
 7KH7UDQVODWRUDV&RPPXQLFDWRU /RQGRQ5RXWOHGJH
+$9(5.$7(+$6SHHFK$FW$QDO\VLVRI,URQ\-RXUQDORI3UDJPDWLFVSS
/$9,26$%5$,7+:$,7( 6  8QLYHUVDOV RI WUDQVODWLRQ ,Q 0 %$.(5 HG 5RXWOHGJH
(QF\FORSHGLDRI7UDQVODWLRQ6WXGLHV /RQGRQ5RXWOHGJHSS
0$621 ,  &RPPXQLFDWLYHIXQFWLRQDO DSSURDFKHV ,Q 0 %$.(5 HG 5RXWOHGJH
(QF\FORSHGLDRI7UDQVODWLRQ6WXGLHV /RQGRQ5RXWOHGJHSS
08(&.('&,URQ\ 1RUNIRON0HWKXHQ
 ,URQ\DQGWKH,URQLF /RQGRQ0HWKXHQ
125'&7H[W$QDO\VLVLQ7UDQVODWLRQ $PVWHUGDP5RGRSL
63(5%(5 '  9HUEDO ,URQ\ 3UHWHQVH RU (FKRLF 0HQWLRQ" -RXUQDO RI ([SHULPHQWDO
3V\FKRORJ\*HQHUDO SS
63(5%(5 ' DQG ' :,/621  ,URQ\ DQG WKH 8VH0HQWLRQ 'LVWLQFWLRQ LQ 3 &2/( HG
5DGLFDOSUDJPDWLFV 1HZ<RUN$FDGHPLF3UHVVSS
 5HOHYDQFH&RPPXQLFDWLRQDQG&RJQLWLRQ 2[IRUG%ODFNZHOO
:,/621'DQG'63(5%(5 2Q9HUEDO,URQ\/LQJXDSS
:,11(5(7KH3RLQWRI:RUGV &DPEULGJH+DUYDUG8QLYHUVLW\3UHVV