Está en la página 1de 21

Y BAN NHN DN

TNH AN GIANG

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

S: 03/KH-UBND

An Giang, ngy 17 thng 01 nm 2012

c lp - T do - Hnh phc

K HOCH
ng dng cng ngh thng tin trong hot ng ca c quan nh nc
trn a bn tnh An Giang giai on 2011-2015
I. CN C LP K HOCH:
Ch th s 58/CT-TW ngy 17 thng 10 nm 2000 ca B Chnh tr (kho
VIII) v y mnh ng dng v pht trin cng ngh thng tin phc v s nghip
cng nghip ho, hin i ho;
Ngh nh s 64/2007/N-CP ngy 10 thng 4 nm 2007 ca Chnh ph
v ng dng cng ngh thng tin trong hot ng ca c quan nh nc;
Quyt nh s 246/2005/Q-TTg ngy 06 thng 10 nm 2005 ca Th
tng Chnh ph Ph duyt chin lc pht trin cng ngh thng tin v truyn
thng Vit Nam n nm 2010 v nh hng n nm 2020;
Quyt nh s 63/Q-TTg ngy 13 thng 01 nm 2010 ca Th tng Chnh
ph ph duyt Quy hoch pht trin an ton thng tin s Quc gia n nm 2020;
Quyt nh s 1605/Q-TTg ngy 27 thng 8 nm 2010 ca Th tng
Chnh ph ph duyt Chng trnh quc gia v ng dng CNTT trong hot ng
ca c quan nh nc giai on 2011 - 2015;
Quyt nh s 1755/Q-TTg ngy 22 thng 9 nm 2010 ca Th tng
Chnh ph v vic ph duyt n a Vit Nam sm tr thnh nc mnh v
cng ngh thng tin v truyn thng;
Quyt nh s 1570/Q-UBND ngy 08 thng 9 nm 2011 ca UBND tnh
v ban hnh Chng trnh Ci cch hnh chnh tnh An Giang giai on 20112015;
Cn c hin trng ng dng cng ngh thng tin trong c quan nh nc
trn a bn tnh An Giang.
II. HIN TRNG NG DNG CNG NGH THNG TIN (CNTT)
TRONG C QUAN NH NC (CQNN) A PHNG:
1. Mi trng php l:
Tnh y v y ban nhn tnh An Giang ban hnh nhiu vn bn nhm y
mnh vic trin khai ng dng cng ngh thng tin trn a bn tnh, c th nh sau:
- Ngh quyt s 04-NQ/TU ngy 02 thng 8 nm 2011 v y mnh ng
dng v pht trin cng ngh thng tin phc v s nghip cng nghip ha, hin
i ha trn a bn tnh giai on 2011-2015 v nh hng n nm 2020.
- Ch th s 15-CT/TU ngy 24 thng 11 nm 2006 v vic y mnh ng
dng CNTT trong hot ng ca cc c quan ng, Nh nc v on th.

- Quyt nh s 21/2006/Q-UBND ngy 27 thng 4 nm 2006 ca UBND


tnh An Giang v ph duyt K hoch tng th ng dng v pht trin cng ngh
thng tin v truyn thng trn a bn tnh giai on 2006-2010 v nh hng n
nm 2020;
- Quyt nh s 1569/Q-UBND ngy 13 thng 6 nm 2007 ca UBND
tnh An Giang v vic ban hnh n pht trin ngun nhn lc CNTT - TT
2006-2010;
- Quyt nh s 2405/Q-UBND ngy 11 thng 11 nm 2008 ca UBND
tnh An Giang v vic Ph duyt K hoch ng dng CNTT trong hot ng
ca c quan nh nc giai on 2009-2010 ca tnh An Giang;
- Ch th s 05/2009/CT-UBND ngy 01 thng 6 nm 2009 v vic tng
cng ng dng CNTT trong c quan nh nc trn a bn tnh An Giang giai
on 2009-2010;
- Quyt nh s 50/2009/Q-UBND ngy 05 thng 11 nm 2009 ca y
ban nhn dn tnh An Giang v vic Ban hnh quy ch s dng h thng th in
t tnh An Giang trong hot ng ca c quan nh nc; Quyt nh s 131/QUBND ngy 19 thng 01 nm 2010 v vic bi b im f khon 2 iu 10 Quy
ch s dng h thng th in t tnh An Giang trong hot ng ca c quan nh
nc ban hnh km theo Quyt nh s 50/2009/Q-UBND ngy 05 thng 11
nm 2009 ca y ban nhn dn tnh An Giang;
- Quyt nh s 861/Q-UBND ngy 07 thng 5 nm 2010 v ph duyt
n pht trin thng tin v truyn thng nng thn tnh An Giang n 2010 v
mt s nh hng 2020;
- K hoch s 24/KH-UBND ngy 15 thng 7 nm 2011 ca UBND tnh
An Giang, a Vit Nam sm tr thnh nc mnh v cng ngh thng tin v
truyn thng (CNTT-TT) giai on 2011-2015 ti tnh An Giang.
2. H tng k thut:
2.1. Hin trng m bo an ton, an ninh thng tin:
- H thng thng tin ca tnh c u t v trang b h thng tng la
(Firewall) cng pht hin v chng xm nhp (IPS), c phn vng m an
ton mng (DMZ), chng th rc (Spam) v phn mm hay m c gy hi cho
my tnh (virus my tnh).
- Cc s, ban, ngnh cp tnh v y ban nhn dn (UBND) 11 huyn, th,
thnh ngoi cc n v v ang trin khai ng dng CNTT trong hot ng
ca c quan nh nc c u t v trang b cc Firewall cng hoc mm, cc
n v khc do cha trin khai ng dng CNTT v ch yu truy cp Internet
ly thng tin nn cha ch trng n vn m bo an ton, an ninh thng tin
do my mc thit b c, lc hu.
2.2. H tng ng dng cng ngh thng tin:
- Mng truyn s liu chuyn dng ca c quan ng v Nh nc pha 2
trin khai lp t thit b u cui n 22 s, ban, ngnh cp tnh, i pht thanh
truyn hnh (PTTH) An Giang v 22 UBND huyn, th, thnh v huyn, th, thnh
y. Khi cc CQNN trin khai v tn dng trit h thng mng truyn s liu
2

v xc nh y l mng din rng (WAN) ca tnh trin khai hu ht cc ng


dng CNTT ca tnh trn h thng mng ny. C th, chuyn cc ng dng CNTT
trn a bn tnh An Giang gm: hot ng Cng Thng tin in t ca tnh, cc
Cng Thng tin in t thnh phn; H thng th in t tnh t mng Internet sang
s dng mng truyn s liu chuyn dng ca c quan ng v Nh nc, H
thng hi ngh truyn hnh trc tuyn, ng b c s d liu (CSDL) t phn mm
mt ca ca cc s, ngnh v UBND cc huyn, th, thnh v CSDL tra cu tnh
trng h s ca tnh nhm m bo tnh an ton, hiu qu. Theo , a vo s
dng Internet trn h thng mng truyn s liu chuyn dng cc c quan ng v
Nh nc (MTSLCD), ng thi cp huyn cng c th im qun l kt ni
Internet tp trung, thng qua thit b tng la ti Trung tm tin hc S Thng tin
v Truyn thng.
- Mng ni b (LAN) c trin khai hu ht cc s, ban, ngnh cp
tnh v vn phng UBND cp huyn, tuy nhin h thng mng, my mc thit b
c, cu hnh thp do vy trin khai hiu qu ng dng cng ngh thng tin
cn nng cp h thng mng v my mc, thit b.
- T l trung bnh my tnh/cn b cng chc (CBCC) trong tnh t 85%.
- Kt ni Internet bng rng: hu ht cc s, ban, ngnh cp tnh v UBND
11 huyn, th, thnh u kt ni mng Internet bng rng; cc x c Internet bng
rng chim khong 60% ch yu tp trung cc x ng dn c, phng v th
trn;
3. ng dng CNTT trong CQNN:
- trin khai thng sut trong h thng qun l v x l vn bn trc tuyn
trn mng m bo cc vn bn iu hnh trn mng ti cc n v trin khai ng
dng phn mm qun l vn bn v ch o iu hnh trn mi trng mng. Theo
, ngoi vic lin thng theo h thng ngang gia cc s, ngnh tnh v UBND
cc huyn, th, thnh, h thng phn mm cn p ng yu cu lin thng theo
h thng ngnh dc (V d: S Thng tin v Truyn thng gi v nhn c vn
bn in t trc tip n cc Phng Vn ha Thng tin trn h thng phn mm
qun l vn bn v ch o iu hnh trn mi trng mng (VPT)).
+ i vi cp huyn: trin khai vn hnh thng sut h thng qun l v x
l vn bn trn mng (11/11 huyn, th, thnh) t huyn n cc cc ngnh tnh c
trin khai vn phng in t, ng thi trin khai th im lin thng n 1-2
x/huyn; Ring th x Chu c trin khai h thng phn mm lin thng t
UBND th x n tt c UBND cc x, phng trn th x.
+ i vi cp s ngnh tnh: trin khai vn hnh thng sut h thng qun
l v x l vn bn trn mng khong 17/20 s ngnh tnh.
+ Cu hnh vic truy cp phn mm t xa qua h thng mng Internet theo
a ch truy cp: http://vpdt-a ch cng thng tin in t thnh phn ca n v.
- H thng th in t c u t xy dng mi m bo cho vic trao
i thng tin gia cc n v thng sut, an ton, hiu qu, gim chi ph in n, pht
hnh. khai bo c 7.500 hp th in t, trong c 100% cn b cng
chc cc c quan nh nc c khai bo v t l s dng t 100%.
3

- H thng Hi ngh truyn hnh trc tuyn hon thnh a vo s dng


thng 4/2009 vi 01 im cu trung tm ti phng hp UBND tnh v 11 im
cu ti 11 huyn, th, thnh; k t thng 10/2011 chuyn sang vn hnh trn h
thng MTSLCD. Theo , nhm pht huy hiu qu h thng, UBND tnh chp
thun ch trng cho S Thng tin v Truyn thng u t im cu th 13 ti
Trung tm tin hc thuc S Thng tin v Truyn thng p ng nhu cu t
chc hp trc tuyn gia cc s, ban, ngnh tnh vi cp Trung ng hoc cp
huyn.
- ng dng CNTT vo ci cch hnh chnh (CCHC), c th nhiu s
ngnh v huyn, th, thnh trin khai ng dng phn mm mt ca. Theo ,
10/20 s ngnh v 06/11 n v cp huyn trin khai ng dng phn mm mt
ca. y l c s v l tin tnh hnh thnh v hon thin h thng mt ca
in t ca tnh trong qu I/2012.
- Phi hp vi Cc c yu 893 Ban C yu Chnh ph, t chc tp hun
v hng dn s dng chng th s trong hot ng ngnh Thng tin v Truyn
thng cho Ban Gim c S Thng tin v Truyn thng, lnh o cc phng,
trung tm thuc s; trng, ph phng Vn ho - Thng tin 11 huyn, th x,
thnh ph, vi mc ch ng dng th im, rt kinh nghim lm c s trin
khai rng trn a bn tnh. Theo , u tin ng dng ch k s vo h thng
th in t v phn mm qun l vn bn v ch o iu hnh.
- Song song , cc ngnh, n v ch ng phi hp vi S Thng tin
v Truyn thng xy dng cc ng dng CNTT c th cho ngnh n v mnh,
n c nh: D n cp nht v bo co trc tuyn tin thc hin cc d n u
t trn a bn tnh c S K hoch v u t t chc tp hun cho cc n
v trn a bn tnh v a vo vn hnh khai thc ti a ch
http://baocaotiendoduan.angiang.gov.vn, phn mm Qun l vn th, khiu ni
t co ... Cc s, ngnh v huyn cng trin khai nhiu phn mm nh: phn
mm k ton, phn mm qun l ti khoa hc cng ngh,
- Trn c s Quyt nh 1755/Q-TTg ngy 22 thng 9 nm 2010 ca Th
tng Chnh ph v vic ph duyt n a Vit Nam sm tr thnh nc
mnh v CNTT-TT"; y ban nhn dn tnh An Giang ban hnh K hoch s
24/KH-UBND ngy 15 thng 7 nm 2011 a Vit Nam sm tr thnh nc
mnh v CNTT-TT giai on 2011-2015 ti tnh An Giang v t chc Hi ngh
trin khai n cc S, ban, ngnh v UBND huyn, th x, thnh ph cc n
v trin khai cho tt c cn b cng chc ca n v v a phng. ng thi,
tham mu UBND tnh trnh Ban chp hnh ng b tnh ban hnh Ngh quyt
s 04-NQ/TU ngy 02 thng 8 nm 2011 v y mnh ng dng v pht trin
cng ngh thng tin phc v s nghip cng nghip ha, hin i ha trn a
bn tnh giai on 2011-2015 v nh hng n nm 2020.
- Nhm khuyn khch ng vin cc s, ngnh v cc huyn, th, thnh
trong vic y mnh ng dng CNTT gn vi CCHC, tnh cng c K hoch
pht ng thi ua trong cc CQNN trn a bn tnh v thc hin tng thng
c thi ua, bng khen ca UBND tnh An Giang cho 11 tp th v 17 c nhn c
thnh tch xut sc trong thi ua ng dng cng ngh thng tin vo ci cch hnh
4

chnh nm 2010 v pht ng thi ua ng dng cng ngh thng tin vo ci cch
hnh chnh nm 2011 tnh An Giang.
- nm bt tnh hnh ng dng, y mnh vic ng dng cc phn mm
trin khai ti cc n v v s c cc nh hng trin khai nhng nm tip
theo c hiu qu hn, S Thng tin v Truyn thng t chc Hi ngh Cn b
chuyn trch CNTT nm 2011 hng thng hoc qu nhm trao i, tho g
nhng kh khn vng mc trong qu trnh trin khai ti n v, t c nhng
gii php y mnh vic ng dng CNTT trong thi gian ti.
4. ng dng cng ngh thng tin phc v ngi dn v doanh nghip:
- Thc hin chuyn mc Cng ngh thng tin v truyn thng hng thng
trn i truyn hnh An Giang nhm tuyn truyn, ph bin cho ngi dn v t chc
bit v ng dng rng ri cc dch v cng trc tuyn, ph bin, hng dn v cc
tin ch khi s dng, quy ch vn hnh ng dng CNTT - TT.
- Phi hp VCCI t chc hi tho ti An Giang vi ch Tin hc ha trong
qun l thu nhm tng cng quyn ch ng trong kinh doanh cho doanh nhn v
doanh nghip.
- Thng tin ch o iu hnh ca UBND tnh a ln Cng thng tin in
t tnh; Cc chnh sch, danh mc d n ku gi u t, quy hoch c thng
xuyn ph bin, cp nht trn cng thng tin ca tnh. Theo , nhiu Cng
thng tin thnh phn cng c hnh thnh 16/20 s, ngnh cp tnh v 06/11
huyn, th thnh, nhm ph bin cc c ch, chnh sch, tnh hnh hot ng v
cung cp cc dch v cng n ngi dn v doanh nghip.
- Vic ng dng CNTT gn vi ci cch hnh chnh trin khai ng dng
phn mm mt ca cho 10/20 s ngnh v 06/11 huyn, th, thnh; ng thi cc s,
ngnh v UBND cc huyn, th, thnh cung cp cc dch cng trc tuyn n
ngi dn v doanh nghip, bao gm:
+ Cc dch v cng mc 1 v 2: hu ht cc dch v v th tc hnh
chnh 1 ca mc 1 v 2 c trin khai trn mng.
+ Cc dch v mc 3: 161 dch v cng
ng k kinh doanh trc tuyn (huyn Tn Chu): 6 dch v cng;
Cp php trc tuyn lnh vc giao thng vn ti: 82 dch v cng;
Cp php trc tuyn lnh vc y t bao gm cp chng ch hnh ngh,
chng nhn iu kin hnh ngh dc, y t nhn : 17 dch v cng;
Cp php trc tuyn lnh vc ti nguyn mi trng: 3 dch v cng;
Cp php trc tuyn lnh vc cng thng: 53 dch v cng.
5. Hin trng ngun nhn lc ng dng cng ngh thng tin:
- Ton tnh hin c 168/594 trng hc t bc tiu hc n Trung hc ph
thng c ging dy v tin hc, trong bc THPT c 45/45 trng, bc THCS
c 106/154 trng. Ngoi ra, cn c Trng i hc An Giang, Trng Cao
ng ngh, Trung tm gio dc thng xuyn v cc trung tm o to v tin hc
5

nh NIIT, APTECH. c o to ngnh CNTT t bc trung cp n i hc,


y cng l ngun b sung nhn lc CNTT cho tnh.
- Tng s CBCC trong c quan nh nc bit s dng my tnh phc v
cng vic l 964 ngi (so tng s CBCC 1134 ngi), trong cn b chuyn
trch v CNTT l 78 ngi u c trnh t trung cp tr ln (80% c trnh
i hc CNTT).
- Nhn lc qun tr chuyn trch cng ngh thng tin cho cc n v trin
khai ng dng cn thiu v yu, a phn cn phi kim nhim nhiu vic, ch ,
chnh sch cha thu ht c ngun nhn lc CNTT;
- m nhiu lp o to, hng dn kin thc s dng my tnh cho
CBCC cp huyn, x nhng vn cha p ng c ht nhu cu.
6. Kinh ph trin khai cc ng dng cng ngh thng tin:
- Hai nm 2008-2009 tnh phn b tng ng 10 t ng, Trung ng
1,1 t cho vic trin khai ng dng v o to cng ngh thng tin trn a bn tnh.
- Cc d n trin khai hon thnh khc:
+ D n ng dng CNTT trong gii quyt th tc hnh chnh theo m hnh
01 ca ti S Thng tin v Truyn thng, S Giao thng Vn ti, S Cng Thng.
+ D n ng dng cng ngh thng tin v y t v chm sc sc kho cng
ng (S Y t lm ch u t).
+ Chng trnh trin khai cc hng mc ng dng CNTT nm 2009 (vn s
nghip tnh 2009).
- Cc d n ang trin khai:
+ D n ng dng CNTT theo m hnh 1 ca ti S Nng nghip v PTNT,
S Ngoi v, S Xy dng, S Lao ng Thng binh v X hi.
+ D n cp nht v bo co trc tuyn cc d n u t ti S K hoch v
u t.
+ D n ng dng CNTT theo m hnh 1 ca ti S Ni v, S Vn ha - Th
thao v Du lch, S T php.
+ D n h thng th in t v CSDL tra cu ti S Thng tin v Truyn
thng.
+ D n ng dng CNTT trong gii quyt th tc hnh chnh theo m hnh
M t ca ti th x Chu c v thnh ph Long Xuyn.
+ D n ng dng CNTT trong gii quyt th tc hnh chnh theo m hnh
M t ca ti Vn phng UBND tnh.
- Trong K hoch trin khai ng dng cng ngh thng tin nm 2010
ngun kinh ph tng ng 20 t ng, nhng thc t phn b ngun kinh ph
ca a phng v h tr t Trung ng ch t k hoch. Nn ngun kinh ph
trin khai ng dng cng ngh thng tin ti a phng cn rt hn ch.
III. MC TIU NG DNG CNTT TRONG C QUAN NH NC:
1. Mc tiu n nm 2015:
- Tng tnh minh bch trong hot ng ca cc c quan nh nc.

- Lm cho cc c quan nh nc gn dn hn, phc v ngi dn v


doanh nghip tt hn.
- Tng cng s hp tc gia c quan nh nc vi c quan nh nc; c
quan nh nc cc cp vi cc t chc, c nhn trong x hi.
- m bo an ton thng tin, d liu trong trin khai ng dng cng ngh
thng tin ca cc c quan nh nc.
- Nhn rng m hnh mt ca v tin ti lin thng mt ca ti cc n v
c quan h vi doanh nghip v ngi dn.
2. Cc mc tiu c th n nm 2015:
2.1. Bo m h tng k thut phc v ng dng cng ngh thng tin
trong hot ng ca c quan nh nc trn quy m ton tnh:
- Hu ht cc c quan nh nc cp tnh, cp huyn, cp x, cc t chc
chnh tr - x hi v cc c quan lin quan c kt ni vo mng truyn dn tc
cao, an ton, bo mt ca ng v Nh nc.
- Trn 20% cc c quan nh nc trn a bn tnh kt ni mng truyn
s liu chuyn dng ca cc c quan ng v Nh nc s dng ch k s vo
cng vic.
2.2. ng dng CNTT trong ni b c quan nh nc:
- Hu ht cc vn bn, ti liu chnh thc trao i gia cc c quan nh
nc c trao i hon ton di dng in t.
- Bo m t nht 70% cc cuc hp ca UBND tnh vi cc huyn, th,
thnh v gia cc c quan cp tnh vi huyn, th, thnh c thc hin trc
tuyn trn mi trng mng.
- T l trung bnh cn b, cng chc trong c quan nh nc c cung cp
hp th in t l trn 90% v thng xuyn s dng trong cng vic.
- T l trung bnh my tnh trn cn b, cng chc ti cc c quan nh
nc l trn 90%.
- Cng thng tin in t tnh An Giang c nng cp, hot ng n nh,
m bo y thng tin theo quy nh ti iu 28 ca Lut Cng ngh thng tin
v cung cp mt ca in t ca tnh. Cc s, ban, ngnh cp tnh v UBND cp
huyn c giao dch hnh chnh vi cng dn v doanh nghip c cng thng tin
in t thnh phn theo nh hng cng ngh cng thng tin in t ca tnh vi
y thng tin theo quy nh ti iu 28 ca Lut Cng ngh thng tin. Cng
thng tin in t ca tnh v cc cng thnh phn c gii php chng li cc cuc
tn cng, c phng n d phng khc phc s c, m bo h thng hot ng
lin tc, thng sut.
2.3. ng dng CNTT phc v ngi dn v doanh nghip:
- Hon thin mt ca in t tnh cung cp y cc dch v cng theo danh
mc UBND tnh ph duyt.
- Cung cp 100% cc dch v cng trc tuyn mc 1 v 2 trn Cng Thng
tin in t tnh v Cng Thng tin thnh phn ca S, ban, ngnh v huyn, th, thnh
ph; cung cp hu ht cc dch v cng theo Quy nh ti Quyt nh s 1605/Q-TTg

n mc 3 v c tin n mc 4; Tra cu tnh trng h s qua cng thng tin


in t ca tnh, Pht huy hiu qu cc dch v cng trc tuyn. C gii php nng
dn t l h s giao dch trc tuyn mc 3 trn tng s h s x l hng nm
ca cc s, ngnh v a phng.
IV. NI DUNG K HOCH:
1. H tng k thut:
- Cc doanh nghip vin thng trn a bn c tnh to iu kin thun
li trin khai u t pht trin h tng mng vin thng phc v cho ng dng
cng ngh thng tin; tch cc trin khai k hoch cung cp dch v vin thng
cng ch nhm to iu kin cho ngi dn tip cn c cc dch v vin thng
c bn.
- Phi hp Cc Bu in Trung ng hon thnh v a vo vn hnh khai
thc pha 2 mng truyn s liu chuyn dng cc c quan ng v Nh v y nhanh
tin trin khai pha 3.
- Xy dng, hon thin v nng cp 100% mng ni b (LAN) ca cc Vn
phng UBND cp huyn, c quan nh nc cp tnh; h tng cng ngh thng tin ti
cc n v m bo an ton an ninh thng tin, p ng c nhu cu trin khai ng
dng CNTT ti n v.
- Bo m h tng kt ni cc h thng thng tin c quy m cp tnh ca
cc c quan nh nc theo m hnh thng nht. Cng c h tng cng ngh
thng tin, m bo an ton thng tin trong cc ng dng cng ngh thng tin ca
cc c quan nh nc. o to, pht huy ngun nhn lc cng ngh thng tin
m bo an ton thng tin cho h thng thng tin ca tnh.
- Tng t l my tnh trn cn b, cng chc ln trn 90%.
- Trung tm d liu c thnh lp v u t xy dng p ng yu cu
lu tr v chia s cc c s d liu (CSDL) chung ca tnh, l ni lu tr d phng
cc CSDL, thng tin chuyn ngnh v tch hp tt c cc trang thng tin in t
ca cc c quan chuyn mn trc thuc UBND tnh, UBND cp huyn v Cng
thng tin in t (Portal) ca tnh.
- Trin khai h thng chng thc in t v ch k s trong cc c quan
ng v Nh nc trn a bn tnh.
2. ng dng cng ngh thng tin trong ni b c quan nh nc:
a. Ci tin quy trnh th tc hnh chnh, y mnh p dng h thng qun
l cht lng theo tiu chun TCVN gp phn lm tng hiu qu ca ng dng
cng ngh thng tin trong hot ng v qun l ca cc c quan nh nc.
b. Tip tc trin khai hon thin cc h thng thng tin phc v hot ng,
ch o, iu hnh:
- ng dng hiu qu phn mm qun l vn bn v ch o, iu hnh trn
mi trng mng, to thnh h thng lin thng trong vic gi, nhn v x l
vn bn in t trn a bn tnh.
- Pht huy hiu qu h thng th in t ca tnh, ban hnh danh mc ti
liu gi, nhn qua th in t.

- Hon chnh h thng hp trc tuyn, m bo h tng k thut 100%


cc cuc hp ca lnh o tnh; S, ban, ngnh tnh vi cp huyn c th c
thc hin trn mi trng mng.
- Xy dng v trin khai vic ng dng cng ngh thng tin vo cc hot
ng nghip v ph hp vi c th ca tng c quan.
- Tng bc xy dng CSDL chuyn ngnh ca tnh phc v cho cc
chng trnh ng dng v chia s thng tin trn a bn tnh.
c. Nghin cu v xy dng d n pht trin h thng qun l thng tin tng
th qun l vic s dng, cung cp v khai thc thng tin nhm m bo an ton
thng tin, to thun tin cho ngi dn, doanh nghip v CBCC nhm pht huy hiu
qu ca vic ng dng CNTT trong hot ng ca c quan nh nc.
3. ng dng cng ngh thng tin phc v ngi dn v doanh nghip:
a. Tip tc hon thin Cng thng tin in t tnh An Giang cung cp
cc vn bn ch o iu hnh, th tc hnh chnh, dch v cng trc tuyn v tra
cu tnh trng h s ca ngi dn v doanh nghip.
b. Trin khai cung cp dch v hnh chnh cng trc tuyn: xy dng cc
ng dng cng ngh thng tin vo ci cch th tc hnh chnh gii quyt cc th
tc hnh chnh, tin ti cung cp dch v cng trc tuyn cho ngi dn v
doanh nghip. Xy dng cc kit tra cu tnh trng h s ti cc n v cung cp
th tc hnh chnh cho nhn dn ti t tip nhn v tr kt qu; kt ni gia
cc h thng thng tin ti b phn 1 ca ca cc n v vi Cng Thng tin in
t cung cp dch v cng trc tuyn n ngi dn v doanh nghip trn
Internet; m bo tnh lin thng gia cc n v trong quy trnh x l th tc,
phn u tin hc ha ti a cc hot ng trong quy trnh th tc hnh chnh.
4. Ngun nhn lc cho ng dng cng ngh thng tin:
- Tip tc trin khai cng tc o to ngun nhn lc theo n pht trin
ngun nhn lc CNTT-TT giai on 2006-2010 v nh hng n 2020 c
UBND tnh ph duyt.
- o to cn b qun tr mng, o to v o to li ngi s dng thc
hin theo tng d n ng dng cng ngh thng tin nhm p ng yu cu ng
dng v trin khai ng dng cng ngh thng tin ca tng n v.
- o to kin thc v an ton, an ninh thng tin cho cn b qun tr mng
cu cc c quan hnh chnh nh nc trn a bn.
- Bi dng, o to kin thc v qun l cc d n CNTT.
V. GII PHP V L TRNH THC HIN:
1. Gii php v ti chnh
a. Vn v ngun vn:
Kinh ph chi cho ng dng CNTT trong c quan nh nc ch yu t
ngun ngn sch nh nc.
Trn c s Quyt nh s 246/2005/Q-TTg ngy 06/10/2005 ca Th
tng Chnh ph v vic ph duyt Chin lc pht trin cng ngh thng tin v
truyn thng Vit Nam n nm 2010, nh hng 2020. Hng nm, dnh t nht
9

1% chi ngn sch nh nc (bao gm vn ngn sch trung ng, vn ngn sch
a phng) cho u t trc tip v pht trin cc d n, chng trnh ng dng
CNTT trn a bn tnh nh: cc d n pht trin h tng, ng dng cng ngh
thng tin trc tip phc v hot ng qun l, iu hnh ca cc c quan ng,
Nh nc; cc d n o to ngun nhn lc cng ngh thng tin theo quy
hoch, k hoch; h tr cung ng cc sn phm, dch v cng ch, dch v s
nghip cng ca Nh nc trong lnh vc cng ngh thng tin v truyn thng
nhm mc tiu h tr ngi ngho, vng kh khn. C loi hng mc chi ring
v cng ngh thng tin trong mc lc ngn sch nh nc theo quy nh ca
Lut cng ngh thng tin.
(Chi tit danh mc v phn b vn 2011-2015 theo ph lc nh km)
b. Kinh ph phc v cho hot ng ca Ban iu hnh cng ngh thng tin
tnh An Giang (theo di, gim st, thm nh, bo co, h tr chuyn gia, hc tp
kinh nghim, xy dng c ch, chnh sch,) c ngn sch tnh m bo t
ngn sch s nghip tnh.
c. Cn c vo K hoch ng dng CNTT trong CQNN giai on 2011-2015
ca tnh c ph duyt, S Thng tin v truyn thng phi hp S Ti chnh,
S K hoch v u t, xy dng d ton sch ngn sch ng dng CNTT hng
nm gi B Thng tin v truyn thng, B Ti Chnh, B K hoch v u t
tng hp, cn i ngn sch trung ng cho ng dng CNTT v c ph duyt
chung vi d ton ngn sch nh nc hng nm ca tnh.
d. Hng nm, S Ti chnh phi hp cng S K hoch v u t thng bo
d kin ngun vn ngn sch u t cho ng dng CNTT ( bao gm ngun vn
trung ng, ngun vn a phng, trong c chi tit vn u t, vn s nghip).
2. Gii php v ngun nhn lc
- o to mi s, ngnh, vn phng UBND cp huyn 02 cn b qun tr
mng v qun l h thng.
- o to cn b an ton an ninh thng tin vn hnh Trung tm d liu
ca tnh.
- Ph cp kin thc tin hc c bn v s dng v khai thc Internet, c bit
ch trng trong thanh nin, nng dn v vng nng thn; hng dn t chc, c
nhn tham gia giao dch vi c quan nh nc khi thc hin cc dch v hnh chnh
cng trn mi trng mng.
- o to ngi s dng theo cc d n ng dng cng ngh thng tin.
- Bi dng, o to kin thc v qun l cc d n CNTT; kin thc v
an ton thng tin.
- Trin khai nng cp trang thit b dy tin hc ca cc trng trung hc c
s, phn u n nm 2013 hu ht cc trng trung hc c s u c phng
my vi tnh phc v o to tin hc.
3. Gii php thc hin:
3.1. Xy dng v trin khai cc chng trnh, d n ng dng CNTT v
tin trin khai theo Danh mc d n (km theo).

10

3.2. Th trng cc s, ngnh, Ch tch UBND huyn, th, thnh ph va


trin khai thng sut k hoch ny trong ni b ngnh v a phng, va c th
ha thnh k hoch 5 nm v hng nm ca ngnh v a phng, ng thi t
chc trin khai c kt qu, gp phn thc hin thng li k hoch chung ca tnh.
3.3. Cc gii php khc:
- Xy dng v thc hin k hoch pht ng thi ua ng dng cng ngh
thng tin vo ci cch hnh chnh trong c quan nh nc hng nm.
- H tr cc doanh nghip vin thng trin khai u t nhm pht trin h
tng vin thng phc v cho ng dng cng ngh thng tin.
- y mnh cng tc hp tc vi TP. H Ch Minh v cc tnh v lnh vc
CNTT-TT theo ni dung hp tc gia An Giang vi cc tnh, thnh c k kt.
- Trin khai cc d n ng dng CNTT ca cc B, ngnh Trung ng trn
a bn tnh theo hng phi hp nhm tn dng khai thc kt qu ca cc d n
chuyn ngnh, m bo tnh ng b trnh trng lp.
- Ban hnh cc chnh sch, quy ch m bo an ton thng tin trong hot
ng ca c quan hnh chnh nh nc theo tiu chun ISO/IEC 27001:2009.
VI. T CHC THC HIN:
1. S Thng tin v Truyn thng:
- Ch tr phi hp cng cc s ngnh, UBND huyn th thnh t chc trin
khai thc hin k hoch ny.
- Tuyn truyn nng cao hiu bit, nhn thc, trch nhim v nng lc ng
dng cng ngh thng tin cho cn b, cng chc, vin chc v ngi dn. Hng
dn cc t chc, doanh nghip v cng dn tham gia tch cc vo cc hot ng
hnh chnh cng trc tuyn ca cc c quan hnh chnh nh nc. Phi hp cc
n v, Hi, Hip hi, t chc o to kin thc v chnh ph in t v giao dch
vi c quan nh nc khi thc hin cc dch v hnh chnh cng trn mi trng
mng. Hng dn thc hin m bo an ton thng tin
- Hng nm thc hin tng hp nhu cu vn u t v vn s nghip chi
cho ng dng cng ngh thng tin ca cc c quan nh nc trn a bn tnh
phi hp vi S K hoch v u t, S Ti chnh cn i vn m bo trin
khai thc hin ph hp theo tin ca K hoch ny.
- Xy dng v thc hin k hoch pht ng thi ua ng dng cng ngh
thng tin kt hp vi ci cch hnh chnh trong c quan nh nc. Hng nm c
s kt nh gi, bo co v ngh UBND tnh biu dng, khen thng nhng
n v ng dng hiu qu cng ngh thng tin trong cng tc qun l nh nc,
trin khai thc hin t cc mc tiu theo K hoch ra.
2. Vn phng UBND tnh:
- Lp d n, xy dng hng mc, cng vic u t ca n v, ph hp vi
k hoch ny;
- Trin khai thc hin cc d n c UBND tnh giao lm ch u t;

11

- Duy tr hiu qu v pht trin cc ng dng ti n v v ng dng hiu


qu phn mm qun l vn bn v ch o, iu hnh trn mi trng mng, H
thng th in t ca tnh trong vic gi, nhn vn bn in t.
3. S Ni v:
- Ch tr, phi hp vi cc s, ngnh y mnh thc hin Chng trnh ci
cch hnh chnh, tng cng p dng h thng qun l cht lng theo tiu
chun TCVN ISO trong cc c quan nh nc, chun ha m hnh mt ca ti
cp s, ngnh v cp huyn, th, thnh to tin cho ng dng cng ngh
thng tin hiu qu.
- Phi hp S Thng tin v Truyn thng theo di, n c cc c quan
qun l nh nc vic thc hin ci cch hnh chnh kt hp ng dng cng
ngh thng tin.
- H tr bin ch cn b chuyn trch cng ngh thng tin ti cc s,
ngnh v UBND cc huyn, th, thnh ph.
4. S K hoch v u t:
Ch tr, phi hp vi S Ti chnh, S Thng tin v Truyn thng cn i
tng hp cc ngun lc trong k hoch v hng nm cho trin khai thc hin K
hoch ny trn a bn tnh.
- Phi hp vi S Ti chnh, S Thng tin v Truyn thng xy dng d
ton ngn sch ng dng CNTT hng nm gi B K hoch v u t.
5. S Ti chnh:
Ch tr xy dng c ch, chnh sch to iu kin m bo u tin b tr
kinh ph v cp kinh ph cho trin khai thc hin K hoch ny trn a bn
tnh. B tr vn chi s nghip cho CNTT hng nm m bo trin khai thc
hin cc mc tiu ra.
- Ch tr phi hp vi S Thng tin v Truyn thng, S K hoch v u
t xy dng d ton ngn sch ng dng CNTT hng nm gi B Ti chnh cng
thi gian gi d ton ngn sch hng nm ca tnh trnh cp c thm quyn
ph duyt chung trong d ton ngn sch hng nm ca tnh.
6. S Gio dc v o to:
- Xy dng k hoch o to ngun nhn lc CNTT trong h thng ngnh
gio dc trn a bn tnh, nhm p ng qu trnh ng dng CNTT v ph cp
kin thc CNTT trong cc trng ph thng.
- Xy dng v trin khai chng trnh ng dng cng ngh thng tin vo cng
tc qun l nh nc, qun l ngnh v vic dy, hc trong cc trng ph thng.
- Hng dn cc n v gio dc trc thuc a vic ging dy tin hc vo
tt c cc ngnh hc o to t s cp tr ln.
7. Cc s ban ngnh tnh v UBND huyn, th, thnh ph:
- Tch cc ng k tham gia thi ua ng dng cng ngh thng tin vo ci
cch hnh chnh theo k hoch c UBND tnh ph duyt.
- Cc s ngnh v a phng cung cp dch v cng trc tuyn c bin php
tuyn truyn, ph bin, hng dn v cc tin ch khi s dng; quy ch vn hnh;
12

chnh sch ca ngnh v a phng i vi cc t chc, c nhn v doanh nghip


khi giao dch trc tuyn vi cc c quan hnh chnh nh nc cc cp; c nh gi
rt kinh nghim hng thng v nh k vic cung cp dch v cng trc tuyn
ngy mt hon thin v hiu qu.
- Th trng cc c quan, n v, thng xuyn theo di, n c nhn
vin bn di duy tr hiu qu v pht trin cc ng dng cng ngh thng tin
ti n v mnh.
- y mnh thc hin Chng trnh ci cch hnh chnh, tng cng p
dng h thng qun l cht lng theo tiu chun TCVN ISO, nhm tng bc
hp l ha, ci tin v minh bch cc quy trnh cng vic, th tc hnh chnh
trong cc c quan nh nc v cc quy trnh lin c quan to tin cho ng
dng cng ngh thng tin hiu qu.
- K tha cc kt qu t c, tip tc xy dng v hon thin cc h
thng thng tin s phc v s ch o, iu hnh v qun l ca cc n v.
Trong qu trnh thc hin cn phi hp cht ch vi S Thng tin v Truyn
thng v cc n v t chc chuyn mn khc c lin quan m bo v
chuyn mn v k thut trong ng dng cng ngh thng tin.
- Xy dng v trin khai K hoch ng dng cng ngh thng tin ca n
v mnh trn c s K hoch ng dng cng ngh thng tin 2011-2015 ca tnh;
Trong qu trnh trin khai cc ng dng cng ngh thng tin phi m bo cc
tnh nng, tiu chun k thut theo quy nh; vic xy dng mi hoc nng cp
cc Cng thng tin thnh phn (Website) phi chuyn i cng ngh ph hp vi
cng ngh Cng thng tin in t ca tnh.
- Duy tr hiu qu v pht trin cc ng dng ti n v;
VII. KIN NGH:
ngh B Thng tin v Truyn thng:
1. Phi hp vi cc b ngnh lin quan cn i v u tin ngun vn trung ng
h tr cho cc tnh cn kh khn v ngn sch trong vic trin khai cc d n CNTT.
2. C k hoch v c ch phi hp gia cc B, ngnh trung ng v cc
a phng trong trin khai cc k hoch ng dng CNTT vic trin khai ng
dng c ng b, hiu qu; khc phc tnh trng phi hp khng nhp nhng,
ng b gia trung ng v a phng, hoc do thiu thng tin lm cho cc a
phng b ng v lng tng trong vic trin khai thc hin k hoch ca cp
mnh.
3. n c cc B ngnh Trung ng sm hon chnh cc CSDL Quc
gia, to iu kin thun li cho a phng trong qu trnh khai thc v trin
khai ng dng ca a phng ph hp vi cc CSDL quc gia.
4. Thng xuyn m cc lp tp hun, o to ngn hn, di hn v CNTT
nht l cc lp v an ton thng tin theo Quyt nh s 63/Q-TTg ngy 13
thng 01 nm 2010 ca Th tng Chnh ph.

13

5. Thng nht vi cc B, ngnh Trung ng v cc mc tiu ng dng


CNTT m cc B ngnh Trung ng trin khai theo ngnh dc trnh lng ph
khi u t trng lp v gy lng tng, b ng cho cc a phng trong vic
tham mu, xy dng, trin khai cc k hoch ng dng CNTT trn a bn tnh.
Ni nhn:
- B TTTT ( b/c);
- TT.TU, HND tnh ( b/c);
- Ch tch v PCT UBND tnh ( b/c);
- S, ban ngnh, on th tnh;
- UBND huyn, th x, thnh ph;
- CVP. UBND tnh;
- Lu: KT, HC.

KT. CH TCH
PH CH TCH
( k )
V Anh Kit

14

Y BAN NHN DN TNH AN GIANG

PHU LC 1

DANH MC D N NG DNG CNTT


TRONG C QUAN NH NC GIAI ON 2011-2015
(Phn theo thi gian u t trn a bn)
(Km theo K hoch s 03/KH-UBND ngy 17 thng 01 nm 2012 ca UBND tnh An Giang)
VT: Triu ng
STT

Danh mc cng trnh

a
im

Thi
gian KCHT

Ch u
t

2012

2013

2014

2015

107.170

18.770

23.650

31.600

20.600

12.550

69.170

12.870

15.700

23.950

12.350

4.300

970

370

400

150

50

S TTTT

100

100

S TTTT

100

100

Ban qun
l khu kinh
t tnh

70

70

Vn phng
UBND tnh

100

100

- S TT&TT

S TTTT

50

- Xy dng

S XD

50

Vn u t xy dng

Chun b u t

2
4

5
6

Chia ra
2011

Tng s

KH
2011-2015

D n nng cp h tng mng v


an ton thng tin trong ng dng
CNTT ca cc CQNN.
D n Trung tm d liu tnh An
Giang
Xy dng HT thng tin v ng
dng CNTT trong gii quyt th
tc hnh chnh 1 ca ti Ban qun
l khu kinh t
D n qun l, theo di kt qu
gii quyt n th khiu ni v t
co cng dn
Xy dng cc c s d liu
chuyn ngnh kt hp phn
mm qun l mt ca ti cc s:

50
50

- Cng Thng

S CT

50

50

- S LTBXH

S
LDTBXH

50

50

- Giao thng Vn ti

S GTVT

50

50

- S K hoch v u t

S KHDT

50

S Y t

50
50

- S Vn ho, Th thao v Du lch

S T php
S
VHTTDL

50

50

- S Khoa hc v Cng ngh

S KHCN

50

50

- S TNMT

S TNMT

50

50

- S Gio dc v o to

S GDDT

50

- S Y t
- S T php

B
1
2
3

Thc hin u t
D n qun l, theo di kt qu
gii quyt n th khiu ni v t
co cng dn
HT th in t v CSDL tra cu
tnh trng h s
D n ng dng CNTT trong gii
quyt th tc hnh chnh theo m
hnh 1 ca ti VP.UBND tnh v
cc s ngnh
- S TP, Lao ng TBXH, Ti
chnh, VPUBND tnh
- S K hoch v u t
- Ban qun l khu kinh t
- S GDT
D n nng cp h tng mng v
an ton thng tin trong ng dng
CNTT ca cc CQNN.

50
50
50

50

68.200

12.500

1.000

1.000

LX

20102011

S TTTT

4.500

4.500

LX

20102011

VP.UBND
tnh + s
ngnh

9.500

7.000

6.500

6.500

1.000
1.000
1.000

500

LX

20122015

S TT&TT

15.000

15.300

23.800

1.500

1.000

12.300

4.300

500
1.000
1.000
5.000

5.000

5.000
16

5
6

D n Trung tm d liu tnh An


Giang
D n hin i ha vn phng
"mt ca" gii quyt th tc hnh
chnh cp huyn
Xy dng cc c s d liu
chuyn ngnh kt hp phn
mm qun l mt ca ti cc
huyn, th, thnh ph.
Xy dng cc c s d liu
chuyn ngnh kt hp phn
mm qun l mt ca ti cc s:
- S TT&TT

Ton
tnh
Cc
huyn,
th,
thnh

20112013
20121015
20122015

S TT&TT

12.000

6.000

6.000

UBND cc
huyn, th,
thnh ph

3.200

800

800

800

800

UBND cc
huyn, th,
thnh ph

11.000

2.000

3.000

3.000

3.000

8.000

3.500

500

20122013

12.000

LX

S TT&TT

1.000

- Xy dng

LX

S XD

1.000

1.000

- Cng Thng

LX

S CT

1.000

1.000

- Giao thng Vn ti

LX

1.000

1.000

1.000

1.000

- S K hoch v u t

LX

S GTVT
S
LTBXH
S KHT

- S Y t

LX

S Y t

1.000

- S T php

LX

1.000

- S LTBXH

LX

- S Khoa hc v Cng ngh

LX

- S TNMT

LX

S TNMT

1.000

LX
Ton
tnh

S GDT

1.000

- S Gio dc v o to
Vn s nghip

LX

20111015

S TT&TT

1.000

1.000

S T php
S
VHTT&DL
S KHCN

- S Vn ho, Th thao v Du lch

II

LX

1.000
1.000
1.000

1.000

1.000

1.000

1.000
1.000

38.000

5.900

7.950

7.650

500

500

8.250

8.250

17

1
2
3
4
5
6
7

Chi cho cc hot ng nng cp,


sa cha phn mm ng dng
CNTT, o to trin khai ng
dng CNTT, o to internet nng
thn v chi hot ng CNTT khc
- Chi trin khai hot ng hp tc
gia tnh AG vi VCCI v n
191
- Trin khai h thng chng thc
in t v ch k s trong c
quan nh nc trn a bn tnh.
- Hot ng cng thng tin in
t, ng truyn hp trc tuyn,
TT d liu tnh
-Duy tr, nng cp trang thit b v
phn mm u t
- Duy tr hot ng cc cng
thng tin thnh phn
- Chi c th v o to, trin
khai ng dng cho CBCC, nng
dn, doanh nghip, v.v..
- Chi c thu v chi c lu chiu,
chi hi thi tin hc tr, chi hi thi
su tm tem, v.v..

Y BAN NHN DN TNH AN GIANG

7.000

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

2.550

150

1.500

500

200

200

8.200

1.200

1.400

1.600

2.000

2.000

12.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.000

5.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

2.500

500

500

500

500

500

750

150

150

150

150

150

PH LC 2
18

K HOCH DANH MC CC D N NG DNG CNTT


TRONG C QUAN NH NC GIAI ON 2011-2015
(Phn theo ngun vn)
(Km theo K hoch s 03/KH-UBND ngy 17 thng 01 nm 2012 ca UBND tnh An Giang)
VT: Triu ng
Trong
STT

Danh mc cng trnh

a
im

Thi gian
KC-HT

Ch u t

Tng s
I

Vn u t xy dng

Chun b u t

Thc hin u t

1
2

4
5
6

D n qun l, theo di kt qu gii quyt


n th khiu ni v t co cng dn
HT th in t v CSDL tra cu tnh
trng h s
D n ng dng CNTT trong gii quyt
th tc hnh chnh theo m hnh 1 ca ti
VP.UBND tnh v cc s ngnh: T php,
Lao ng TBXH, Ti chnh, KHT,
GDT, Ban qun l khu kinh t, TNMT
D n nng cp h tng mng v an ton
thng tin trong ng dng CNTT ca cc
CQNN.
D n Trung tm d liu tnh An Giang
D n hin i ha vn phng "mt ca"
gii quyt th tc hnh chnh cp huyn

Tng mc
u t

Vn NSTW

Vn NS tnh

107.170

28.100

73.470

5.600

69.170

24.600

38.970

5.600

970
68.200

970
24.600

38.000

1.000

1.000

LX

2010-2011

S TTTT

4.500

4.500

LX

2010-2011

S ngnh

9.500

9.500

LX
LX

2011-2014
2011-2013

Ton
tnh

2011-2015

Vn NS
huyn

S TT&TT

15.000

8.000

7.000

S TT&TT
UBND cc
huyn, th,
thnh ph

12.000

8.000

4.000

3.200

1.600

5.600

1.600
19

8
II

Xy dng cc c s d liu chuyn ngnh


kt hp phn mm qun l mt ca ti
cc huyn, th, thnh ph.
Xy dng cc c s d liu chuyn ngnh
kt hp phn mm qun l mt ca ti
cc s ngnh
Vn s nghip

Cc
huyn,
th,
thnh
LX

2011-2015

UBND cc
huyn, th,
thnh ph

11.000

2011-2015

S ngnh

12.000
38.000

7.000

4.000

12.000
3.500

34.500

Ghi ch:

Phn trung ng h tr:


a. Vn s nghip: 3.500 triu (VCCI h tr hp tc vi An Giang)
b. Vn u t:
- D n TT d liu tnh: d n thuc quy hoch CNTT&TT thuc vng trng im BSCL, ngh TW h tr u t thit b
- D n nng cp h tng mng v an ton thng tin trong ng dng CNTT ca cc CQNN: ngh TW h tr thit b m bo an ton thng tin h thng m tnh
v TW u t
- D n hin i ha vn phng "mt ca" gii quyt th tc hnh chnh cp huyn: ngh TW h tr thit b cho cp huyn thuc tnh
- Xy dng cc c s d liu chuyn ngnh kt hp phn mm qun l mt ca ti cc huyn, th, thnh ph: ngh TW h tr phn mm i vi cp huyn
- Xy dng cc c s d liu chuyn ngnh kt hp phn mm qun l mt ca ti cc s ngnh: TW h tr xy dng CSDL

20

Y BAN NHN DN TNH AN GIANG

Ph lc 3

DANH MC NHM CC DCH V CNG


C U TIN CUNG CP TRC TUYN TI THIU MC 3
(Km theo K hoch s 03/KH-UBND ngy 17/01/2012 ca UBND tnh An Giang)

STT

Tn nhm dch v

ng k kinh doanh

Cp giy php thnh lp chi nhnh, vn phng i din

Cp giy php xy dng

Cp chng ch hnh ngh hot ng xy dng

Cp giy php u t

Cp giy ng k hnh ngh y, dc

Lao ng, vic lm

Cp, i giy php li xe

Gii quyt khiu ni, t co

10

ng k tm tr, tm vng

11

Dch v c th