Está en la página 1de 12

Y BAN NHN DN

TNH AN GIANG
--------

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM


c lp - T do - Hnh phc
---------------

S: 11/KH-UBND

An Giang, ngy 01 thng 02 nm 2013

K HOCH
NG DNG CNG NGH THNG TIN TRONG HOT NG CA C QUAN NH NC TRN
A BN TNH AN GIANG NM 2013 V GIAI ON 2013-2015
A. CN C LP K HOCH:
Ngh quyt s 13-NQ/TW ngy 16/01/2012, Hi ngh ln th 4 Ban Chp hnh Trung ng ng kha
XI v xy dng h thng kt cu h tng ng b nhm a nc ta c bn tr thnh nc cng
nghip theo hng hin i vo nm 2020;
Ch th s 58/CT-TW ngy 17 thng 10 nm 2000 ca B Chnh tr (kho VIII) v y mnh ng dng v
pht trin cng ngh thng tin phc v s nghip cng nghip ho, hin i ho;
Ngh nh s 64/2007/N-CP ngy 10 thng 4 nm 2007 ca Chnh ph v ng dng cng ngh
thng tin trong hot ng ca c quan nh nc;
Ngh nh s 43/2011/N-CP ngy 13 thng 6 nm 2011 ca Chnh ph Quy nh v vic cung cp
thng tin v dch v cng trc tuyn trn trang thng tin in t hoc cng thng tin in t ca cc
c quan nh nc;
Quyt nh s 246/2005/Q-TTg ngy 06 thng 10 nm 2005 ca Th tng Chnh ph Ph duyt
chin lc pht trin cng ngh thng tin v truyn thng Vit Nam n nm 2010 v nh hng n
nm 2020;
Quyt nh s 63/Q-TTg ngy 13 thng 01 nm 2010 ca Th tng Chnh ph ph duyt Quy hoch
pht trin an ton thng tin s Quc gia n nm 2020;
Quyt nh s 1605/Q-TTg ngy 27 thng 8 nm 2010 ca Th tng Chnh ph ph duyt Chng
trnh quc gia v ng dng CNTT trong hot ng ca c quan nh nc giai on 2011 - 2015;
Quyt nh s 1755/Q-TTg ngy 22 thng 9 nm 2010 ca Th tng Chnh ph v vic ph duyt
n a Vit Nam sm tr thnh nc mnh v cng ngh thng tin v truyn thng;
Quyt nh s 930/Q-UBND ngy 15 thng 6 nm 2012 ca UBND tnh An Giang v vic ban hnh
Chng trnh Ci cch hnh chnh tnh An Giang giai on 2011-2015;
Cn c hin trng ng dng cng ngh thng tin trong c quan nh nc trn a bn tnh An Giang.
B. HIN TRNG NG DNG CNG NGH THNG TIN (CNTT) TRONG C QUAN NH NC
(CQNN) A PHNG:
1. Mi trng php l:
Tnh y v y ban nhn tnh An Giang ban hnh nhiu vn bn nhm y mnh vic trin khai ng
dng cng ngh thng tin trn a bn tnh, c th nh sau:
- Ngh quyt s 04-NQ/TU ngy 02 thng 8 nm 2011 v y mnh ng dng v pht trin cng ngh
thng tin phc v s nghip cng nghip ha, hin i ha trn a bn tnh giai on 2011-2015 v
nh hng n nm 2020.
- Ch th s 15-CT/TU ngy 24 thng 11 nm 2006 v vic y mnh ng dng CNTT trong hot ng
ca cc c quan ng, Nh nc v on th.
- Quyt nh s 21/2006/Q-UBND ngy 27 thng 4 nm 2006 ca UBND tnh An Giang v ph duyt
K hoch tng th ng dng v pht trin cng ngh thng tin v truyn thng trn a bn tnh giai
on 2006-2010 v nh hng n nm 2020;
- Ch th 06/2011/CT-UBND ngy 26 thng 5 nm 2011 ca UBND tnh v tng cng s dng th
in t trong hot ng ca c quan nh nc trn a bn tnh An Giang;
- Quyt nh s 50/2009/Q-UBND ngy 05 thng 11 nm 2009 ca y ban nhn dn tnh An Giang
v vic Ban hnh quy ch s dng h thng th in t tnh An Giang trong hot ng ca c quan
nh nc; Quyt nh s 131/Q-UBND ngy 19 thng 01 nm 2010 v vic bi b im f khon 2
iu 10 Quy ch s dng h thng th in t tnh An Giang trong hot ng ca c quan nh nc
ban hnh km theo Quyt nh s 50/2009/Q-UBND ngy 05 thng 11 nm 2009 ca y ban nhn
dn tnh An Giang;

- Quyt nh s 861/Q-UBND ngy 07 thng 5 nm 2010 v ph duyt n pht trin thng tin v
truyn thng nng thn tnh An Giang n 2010 v mt s nh hng 2020;
- K hoch s 24/KH-UBND ngy 15 thng 7 nm 2011 ca UBND tnh An Giang, a Vit Nam sm
tr thnh nc mnh v cng ngh thng tin v truyn thng (CNTT-TT) giai on 2011-2015 ti tnh
An Giang,
2. H tng k thut:
2.1. Hin trng m bo an ton, an ninh thng tin:
- H thng thng tin ca tnh c u t v trang b h thng tng la (Firewall) cng pht hin
v chng xm nhp (IPS), c phn vng m an ton mng (DMZ), chng th rc (Spam) v phn
mm hay m c gy hi cho my tnh (virus my tnh).
- Cc s, ban, ngnh cp tnh v y ban nhn dn (UBND) 11 huyn, th, thnh ngoi cc n v
v ang trin khai ng dng CNTT trong hot ng ca c quan nh nc c u t v trang b cc
Firewall cng hoc mm, cc n v khc do cha trin khai ng dng CNTT v ch yu truy cp
Internet ly thng tin nn cha ch trng n vn m bo an ton, an ninh thng tin do my
mc thit b c, lc hu.
2.2. H tng ng dng cng ngh thng tin:
- Mng truyn s liu chuyn dng ca c quan ng v Nh nc pha 2 trin khai lp t thit b
u cui n 22 s, ban, ngnh cp tnh, i pht thanh truyn hnh (PTTH) An Giang v 22 UBND
huyn, th, thnh v huyn, th, thnh y. Khi cc CQNN trin khai v tn dng trit h thng
mng truyn s liu v xc nh y l mng din rng (WAN) ca tnh trin khai hu ht cc ng
dng CNTT ca tnh trn h thng mng ny. C th, chuyn cc ng dng CNTT trn a bn tnh An
Giang gm: hot ng Cng Thng tin in t ca tnh, cc Cng Thng tin in t thnh phn; H
thng th in t tnh t mng Internet sang s dng mng truyn s liu chuyn dng ca c quan
ng v Nh nc, H thng hi ngh truyn hnh trc tuyn, ng b c s d liu (CSDL) t phn
mm mt ca ca cc s, ngnh v UBND cc huyn, th, thnh v CSDL tra cu tnh trng h s
ca tnh nhm m bo tnh an ton, hiu qu. Theo , a vo s dng Internet trn h thng
mng truyn s liu chuyn dng cc c quan ng v Nh nc (MTSLCD), ng thi cp huyn
cng c th im qun l kt ni Internet tp trung, thng qua thit b tng la ti Trung tm tin
hc S Thng tin v Truyn thng.
- Mng ni b (LAN) c trin khai hu ht cc s, ban, ngnh cp tnh v vn phng UBND
cp huyn, tuy nhin h thng mng, my mc thit b c, cu hnh thp do vy trin khai hiu
qu ng dng cng ngh thng tin cn nng cp h thng mng v my mc, thit b.
- T l trung bnh my tnh/cn b cng chc (CBCC) trong tnh t 85%.
- Kt ni Internet bng rng: hu ht cc s, ban, ngnh cp tnh v UBND 11 huyn, th, thnh u
kt ni mng Internet bng rng; cc x c Internet bng rng chim khong 60% ch yu tp trung
cc x ng dn c, phng v th trn;
3. ng dng CNTT trong CQNN:
- trin khai thng sut trong h thng qun l v x l vn bn trc tuyn trn mng m bo cc
vn bn iu hnh trn mng ti cc n v trin khai ng dng phn mm qun l vn bn v ch o
iu hnh trn mi trng mng. Theo , ngoi vic lin thng theo h thng ngang gia cc s,
ngnh tnh v UBND cc huyn, th, thnh, h thng phn mm cn p ng yu cu lin thng theo
h thng ngnh dc (V d: S Thng tin v Truyn thng gi v nhn c vn bn in t trc tip
n cc Phng Vn ha Thng tin trn h thng phn mm qun l vn bn v ch o iu hnh trn
mi trng mng (VPT)).
+ i vi cp huyn: trin khai vn hnh thng sut h thng qun l v x l vn bn trn mng
(11/11 huyn, th, thnh) t huyn n cc cc ngnh tnh c trin khai vn phng in t, ng
thi trin khai th im lin thng n 1-2 x/huyn; Ring th x Chu c trin khai h thng
phn mm lin thng t UBND th x n tt c UBND cc x, phng trn th x.
+ i vi cp S, Ban, Ngnh tnh: trin khai vn hnh thng sut h thng VPT 18/20 S, Ban,
Ngnh tnh; cc v ang trin khai hoc trin khai h thng phn mm khc, h tr ci t phin
bn tip nhn v gi vn bn in t trn my trm cu hnh mnh, hng dn cn b chuyn trch
CNTT v cn b Vn th s dng phn mm tip nhn v gi vn bn in t, m bo vic gi,
nhn vn bn lin thng trn a bn tnh.
+ Cu hnh vic truy cp phn mm t xa qua h thng mng Internet theo a ch truy cp:
http://vpdt-a ch cng thng tin in t thnh phn ca n v, to iu kin thun li trong vic ch
o iu hnh ca lnh o n v khi cng tc xa, ng thi cng pht huy hiu qu ca phn mm
vn phng in t ti cc n v.

- Th in t tnh c trin khai rng khp mang li hiu qu thit thc trong vic trao i
thng tin trong cng vic, tuy nhin hin nay vn cn mt s n v s dng hp th ngoi nh gmail,
yahoo,... nn cha chp hnh tt Quyt nh 50/2009/Q-UBND v Ch th 06/2011/CT-UBND tnh;
Bn cnh th in t ca tnh cng cn th rc, th qung co,.... gi n. Th in t ca tnh
khai bo v cp pht khong 7.624 hp th in t cho CBCC.
- H thng Hi ngh truyn hnh trc tuyn An Giang u t xy dng H thng hi ngh truyn
hnh trc tuyn, bao gm 13 im cu, vi 2 im cu trung tm ti UBND tnh v S Thng tin v
Truyn thng, 11 m cu ti 11 huyn, th, thnh. Trong , im cu ti S Thng tin v Truyn
thng s dng cho cc S, Ban, Ngnh cp tnh hp trc tuyn vi cc huyn, th, thnh hoc cp
Trung ng. H thng Hi ngh truyn hnh mang li nhng li ch trng thy: tit kim ch ph v
thi gian i li, lu tr, huy ng c nhiu CBCC tham d v pht huy kin tp th ra quyt
nh; k t thng 10/2011 chuyn sang vn hnh trn h thng MTSLCD.
- ng dng CNTT vo ci cch hnh chnh (CCHC), c th nhiu s ngnh v huyn, th, thnh
trin khai ng dng phn mm mt ca. Theo , 10/20 s ngnh v 06/11 n v cp huyn trin
khai ng dng phn mm mt ca, tch hp thng tin tnh trng h s vo trang mt ca trn
Cng thng tin in t ca tnh, h tr cc c nhn v t chc trong vic tra cu tnh trng h s
khi gi h s ti cc S, Ngnh v UBND th x Chu c, thnh ph Long Xuyn c ng dng phn
mm qun l mt ca, ti a ch http://motcua.angiang.gov.vn; hoc nhn tin theo c php TC
<masobiennhan> qua tng i 8181 hoc 9231.
- Phi hp vi Cc c yu 893 Ban C yu Chnh ph, t chc tp hun v hng dn s dng
chng th s trong hot ng ngnh Thng tin v Truyn thng cho Ban Gim c S Thng tin v
Truyn thng, lnh o cc phng, trung tm thuc s; trng, ph phng Vn ho - Thng tin 11
huyn, th x, thnh ph, vi mc ch ng dng th im, rt kinh nghim lm c s trin khai
rng trn a bn tnh. Theo , u tin ng dng ch k s vo h thng th in t v phn mm
qun l vn bn v ch o iu hnh.
- Song song , cc ngnh, n v ch ng phi hp vi S Thng tin v Truyn thng xy dng
cc ng dng CNTT c th cho ngnh n v mnh, n c nh: D n cp nht v bo co trc
tuyn tin thc hin cc d n u t trn a bn tnh c S K hoch v u t t chc
tp hun cho cc n v trn a bn tnh v a vo vn hnh khai thc ti a ch
http://baocaotiendoduan.angiang.gov.vn, phn mm Qun l vn th, khiu ni t co ... Cc s,
ngnh v huyn cng trin khai nhiu phn mm nh: phn mm k ton, phn mm qun l ti
khoa hc cng ngh,
- Trn c s Quyt nh 1755/Q-TTg ngy 22 thng 9 nm 2010 ca Th tng Chnh ph v vic
ph duyt n a Vit Nam sm tr thnh nc mnh v CNTT-TT"; y ban nhn dn tnh An
Giang ban hnh K hoch s 24/KH-UBND ngy 15 thng 7 nm 2011 a Vit Nam sm tr
thnh nc mnh v CNTT-TT giai on 2011-2015 ti tnh An Giang v t chc Hi ngh trin khai
n cc S, ban, ngnh v UBND huyn, th x, thnh ph cc n v trin khai cho tt c cn b
cng chc ca n v v a phng. ng thi, tham mu UBND tnh trnh Ban chp hnh ng
b tnh ban hnh Ngh quyt s 04-NQ/TU ngy 02 thng 8 nm 2011 v y mnh ng dng v pht
trin cng ngh thng tin phc v s nghip cng nghip ha, hin i ha trn a bn tnh giai on
2011-2015 v nh hng n nm 2020. Trn c s K hoch s 03/KH-UBND ngy 17 thng 01
nm 2012 ca UBND tnh An Giang v ng dng cng ngh thng tin trong hot ng ca c quan
nh nc trn a bn tnh An Giang giai on 2011-2015; cc n v tch cc xy dng k hoch
trin khai xy dng K hoch ng dng CNTT ti n v mnh v gi v S Thng tin v Truyn
thng tng hp bo co, nh: Thanh tra tnh, S Lao ng thng binh v x hi, S Nng nghip v
pht trin nng thn, S Ngoi v, S Thng tin v Truyn thng; Th x Tn Chu, cc huyn Chu
Ph, Ch Mi, Tri Tn, Ph Tn.
- Nhm khuyn khch ng vin cc s, ngnh v cc huyn, th, thnh trong vic y mnh ng dng
CNTT gn vi CCHC, tnh cng c K hoch pht ng thi ua trong cc CQNN trn a bn tnh v
thc hin tng thng c thi ua, bng khen ca UBND tnh An Giang cho tp th v c nhn c
thnh tch xut sc trong thi ua ng dng cng ngh thng tin vo ci cch hnh chnh.
- nm bt tnh hnh ng dng, y mnh vic ng dng cc phn mm trin khai ti cc n v
v s c cc nh hng trin khai nhng nm tip theo c hiu qu hn, S Thng tin v Truyn
thng t chc Hi ngh Cn b chuyn trch CNTT nm 2011 hng thng hoc qu nhm trao i,
tho g nhng kh khn vng mc trong qu trnh trin khai ti n v, t c nhng gii php y
mnh vic ng dng CNTT trong thi gian ti.
4. ng dng cng ngh thng tin phc v ngi dn v doanh nghip:
- Thc hin chuyn mc Cng ngh thng tin v truyn thng hng thng trn i truyn hnh An
Giang nhm tuyn truyn, ph bin cho ngi dn v t chc bit v ng dng rng ri cc dch v
cng trc tuyn, ph bin, hng dn v cc tin ch khi s dng, quy ch vn hnh ng dng CNTT TT.

- Phi hp VCCI t chc Hi tho ta m "Gii php xy dng h thng i thoi gia chnh quyn
a phng v doanh nghip thng qua ng dng CNTT" theo ngh ca VCCI ti cng vn s
0486/PTM-ITB ngy 16/3/2012.
- Thng tin ch o iu hnh ca UBND tnh a ln Cng thng tin in t tnh; Cc chnh sch, danh
mc d n ku gi u t, quy hoch c thng xuyn ph bin, cp nht trn cng thng tin ca
tnh. Theo , nhiu Cng thng tin thnh phn cng c hnh thnh 16/20 s, ngnh cp tnh v
06/11 huyn, th thnh, nhm ph bin cc c ch, chnh sch, tnh hnh hot ng v cung cp cc
dch v cng n ngi dn v doanh nghip.
- Vic ng dng CNTT gn vi ci cch hnh chnh trin khai ng dng phn mm mt ca cho
10/20 s ngnh v 06/11 huyn, th, thnh; ng thi cc s, ngnh v UBND cc huyn, th, thnh
cung cp cc dch cng trc tuyn n ngi dn v doanh nghip, bao gm:
+ Cc dch v cng mc 1 v 2: hu ht cc dch v v th tc hnh chnh 1 ca mc 1 v 2
c trin khai trn mng.
+ Cc dch v mc 3: 183 dch v cng.
Cp chng ch hnh ngh hot ng xy dng: 17 dch v cng;
Cp php trc tuyn lnh vc giao thng vn ti: 77 dch v cng:
ng k i GPLX: 62 dch v cng;
ng k cp mi Giy chng nhn phng tin thy ni a: 7 dch v cng;
ng k li/xa ng k phng tin thy ni a: 8 dch v cng;
Cp php trc tuyn lnh vc y t bao gm cp chng ch hnh ngh, chng nhn iu kin hnh
ngh dc, y t nhn : 14 dch v cng;
Cp php trc tuyn lnh vc ti nguyn mi trng: 3 dch v cng;
Cp php trc tuyn lnh vc cng thng: 72 dch v cng.
5. Hin trng ngun nhn lc ng dng cng ngh thng tin:
- Ton tnh hin c 168/594 trng hc t bc tiu hc n Trung hc ph thng c ging dy v tin
hc, trong bc THPT c 45/45 trng, bc THCS c 106/154 trng. Ngoi ra, cn c Trng
i hc An Giang, Trng Cao ng ngh, Trung tm gio dc thng xuyn v cc trung tm o to
v tin hc nh NIIT, APTECH. c o to ngnh CNTT t bc trung cp n i hc, y cng l
ngun b sung nhn lc CNTT cho tnh.
- Hu ht CBCC trong c quan nh nc bit s dng my tnh phc v cng vic.
- Nhn lc qun tr chuyn trch cng ngh thng tin cho cc n v trin khai ng dng l 78 ngi
u c trnh t trung cp tr ln (80% c trnh i hc CNTT), a phn cn phi kim nhim
nhiu vic, ch , chnh sch cha thu ht c ngun nhn lc CNTT;
- m nhiu lp o to, hng dn kin thc s dng my tnh cho CBCC cp huyn, x nhng
vn cha p ng c ht nhu cu.
6. Kinh ph trin khai cc ng dng cng ngh thng tin:
- Hai nm 2010-2011 tnh phn b tng ng 10 t ng, Trung ng 1,1 t cho vic trin khai
ng dng v o to cng ngh thng tin trn a bn tnh.
- Cc D n CNTT trn a bn tnh:
+ Cc d n chuyn tip ang trin khai: D n ng dng CNTT trong gii quyt th tc hnh chnh
theo m hnh 1 ca ti S T php, S Ti chnh;
+ Cc d n thc hin mi: D n Trung tm d liu tnh An Giang; D n nng cp h tng mng v
an ton thng tin trong ng dng CNTT ca cc c quan nh nc; D n ng dng CNTT ti U ban
Mt trn t quc tnh; Nng cp h thng thng tin in t S KH&T; D n u t qun l, theo di
kt qu gii quyt n th khiu ni v t co ca cng dn ca VP UBND tnh; ng dng CNTT trong
cng tc iu hnh qun l ca vn phng on i biu quc hi v Hi ng nhn dn tnh An
Giang; D n ng dng CNTT trong gii quyt th tc hnh chnh mt ca ti Ban Qun l Khu kinh t
tnh An Giang; D n trin khai phn mm vn phng in t kt ni lin thng vi cc c quan qun l
nh nc trn a bn tnh ca Thanh tra tnh, vi tng kinh ph trin khai nm 2012 c khong 10 t
ng.
C. K HOCH NG DNG CNTT TRONG C QUAN NH NC GIAI ON 2013-2015:
I. MC TIU:
1. Mc tiu n nm 2015:

- Tng tnh minh bch trong hot ng ca cc c quan nh nc.


- Tng cng ng dng CNTT gp phn hot ng ca cc c quan nh nc gn dn hn, phc
v ngi dn v doanh nghip tt hn.
- Tng cng s hp tc gia c quan nh nc vi c quan nh nc; c quan nh nc cc cp
vi cc t chc, c nhn trong x hi.
- m bo an ton thng tin, d liu trong trin khai ng dng cng ngh thng tin ca cc c quan
nh nc.
- Nhn rng m hnh mt ca v tin ti mt ca lin thng ti cc n v c mi quan h trong gii
quyt cc th tc hnh chnh vi doanh nghip v ngi dn.
2. Cc mc tiu c th n nm 2015:
2.1. Bo m h tng k thut phc v ng dng cng ngh thng tin trong hot ng ca c quan nh
nc trn quy m ton tnh:
- Hu ht cc c quan nh nc cp tnh, cp huyn, cp x, cc t chc chnh tr - x hi v cc c
quan lin quan c kt ni vo mng truyn dn tc cao, an ton, bo mt ca ng v Nh
nc.
- Trn 20% cc c quan nh nc trn a bn tnh kt ni mng truyn s liu chuyn dng ca
cc c quan ng v Nh nc s dng ch k s vo cng vic.
2.2. ng dng CNTT trong ni b c quan nh nc:
- Hu ht cc vn bn, ti liu chnh thc trao i gia cc c quan nh nc c trao i hon ton
di dng in t.
- Bo m t nht 70% cc cuc hp ca UBND tnh vi cc huyn, th, thnh v gia cc c quan cp
tnh vi huyn, th, thnh c thc hin trc tuyn trn mi trng mng.
- T l trung bnh cn b, cng chc trong c quan nh nc c cung cp hp th in t l trn
90% v thng xuyn s dng trong cng vic.
- T l trung bnh my tnh trn cn b, cng chc ti cc c quan nh nc l trn 90%.
- Cng thng tin in t tnh An Giang c nng cp, hot ng n nh, m bo y thng tin
theo quy nh ti iu 28 ca Lut Cng ngh thng tin, Ngh nh s 43/2011/N-CP ngy 13 thng 6
nm 2011 ca Chnh ph Quy nh v vic cung cp thng tin v dch v cng trc tuyn trn trang
thng tin in t hoc cng thng tin in t ca cc c quan nh nc v cung cp mt ca in t
ca tnh. Cc s, ban, ngnh cp tnh v UBND cp huyn c giao dch hnh chnh vi cng dn v
doanh nghip c cng thng tin in t thnh phn theo nh hng cng ngh cng thng tin in t
ca tnh vi y thng tin theo quy nh ti iu 28 ca Lut Cng ngh thng tin, Ngh nh s
43/2011/N-CP ngy 13 thng 6 nm 2011 ca Chnh ph Quy nh v vic cung cp thng tin v dch
v cng trc tuyn trn trang thng tin in t hoc cng thng tin in t ca cc c quan nh nc.
Cng thng tin in t ca tnh v cc cng thnh phn c gii php chng li cc cuc tn cng, c
phng n d phng khc phc s c, m bo h thng hot ng lin tc, thng sut.
2.3. ng dng CNTT phc v ngi dn v doanh nghip:
- Hon thin mt ca in t tnh cung cp y cc dch v cng theo danh mc UBND tnh ph
duyt.
- Cung cp 100% cc dch v cng trc tuyn mc 1 v 2 trn Cng Thng tin in t tnh v
Cng Thng tin thnh phn ca S, ban, ngnh v huyn, th, thnh ph; cung cp hu ht cc dch v
cng theo Quy nh ti Quyt nh s 1605/Q-TTg n mc 3 v c tin n mc 4; Tra cu
tnh trng h s qua cng thng tin in t ca tnh, Pht huy hiu qu cc dch v cng trc tuyn.
C gii php nng dn t l h s giao dch trc tuyn mc 3 trn tng s h s x l hng nm
ca cc s, ngnh v a phng. n nm 2015 cung cp ti thiu 15 dch v cng mc 4.
II. NI DUNG K HOCH:
1. H tng k thut:
- Cc doanh nghip vin thng trn a bn c tnh to iu kin thun li trin khai u t pht
trin h tng mng vin thng phc v cho ng dng cng ngh thng tin; tch cc trin khai k hoch
cung cp dch v vin thng cng ch nhm to iu kin cho ngi dn tip cn c cc dch v vin
thng c bn.
- Phi hp Cc Bu in Trung ng hon thnh v a vo vn hnh khai thc pha 2 mng truyn s
liu chuyn dng cc c quan ng v Nh v y nhanh tin trin khai pha 3.

- Xy dng, hon thin v nng cp 100% mng ni b (LAN) ca cc Vn phng UBND cp huyn,
c quan nh nc cp tnh; h tng cng ngh thng tin ti cc n v m bo an ton an ninh thng
tin, p ng c nhu cu trin khai ng dng CNTT ti n v.
- Bo m h tng kt ni cc h thng thng tin c quy m cp tnh ca cc c quan nh nc theo
m hnh thng nht. Cng c h tng cng ngh thng tin, m bo an ton thng tin trong cc ng
dng cng ngh thng tin ca cc c quan nh nc. o to, pht huy ngun nhn lc cng ngh
thng tin m bo an ton thng tin cho h thng thng tin ca tnh.
- Tng t l my tnh trn cn b, cng chc ln trn 90%.
- Trung tm d liu c thnh lp v u t xy dng p ng yu cu lu tr v chia s cc c
s d liu (CSDL) chung ca tnh, l ni lu tr d phng cc CSDL, thng tin chuyn ngnh v tch
hp tt c cc trang thng tin in t ca cc c quan chuyn mn trc thuc UBND tnh, UBND cp
huyn v Cng thng tin in t (Portal) ca tnh.
- Trin khai h thng chng thc in t v ch k s trong cc c quan ng, on th v Nh nc
trn a bn tnh.
2. ng dng cng ngh thng tin trong ni b c quan nh nc:
a. Ci tin quy trnh th tc hnh chnh, y mnh p dng h thng qun l cht lng theo tiu
chun TCVN gp phn lm tng hiu qu ca ng dng cng ngh thng tin trong hot ng v qun
l ca cc c quan nh nc.
b. Tip tc trin khai hon thin cc h thng thng tin phc v hot ng, ch o, iu hnh:
- ng dng hiu qu phn mm qun l vn bn v ch o, iu hnh trn mi trng mng, to
thnh h thng lin thng trong vic gi, nhn v x l vn bn in t trn a bn tnh.
- Pht huy hiu qu h thng th in t ca tnh, ban hnh danh mc ti liu gi, nhn qua th in
t.
- Hon chnh h thng hp trc tuyn, m bo h tng k thut cho cc cuc hp ca lnh o tnh;
S, ban, ngnh tnh vi cp huyn c th c thc hin trn mi trng mng.
- Xy dng v trin khai vic ng dng cng ngh thng tin vo cc hot ng nghip v ph hp vi
c th ca tng c quan.
- Tng bc xy dng CSDL chuyn ngnh ca tnh phc v cho cc chng trnh ng dng v chia
s thng tin trn a bn tnh.
c. Nghin cu v xy dng d n pht trin h thng qun l thng tin tng th qun l vic s
dng, cung cp v khai thc thng tin nhm m bo an ton thng tin, to thun tin cho ngi dn,
doanh nghip v CBCC nhm pht huy hiu qu ca vic ng dng CNTT trong hot ng ca c
quan nh nc.
3. ng dng cng ngh thng tin phc v ngi dn v doanh nghip:
a. Tip tc hon thin Cng thng tin in t tnh An Giang cung cp cc vn bn ch o iu
hnh, th tc hnh chnh, dch v cng trc tuyn v tra cu tnh trng h s ca ngi dn v doanh
nghip, theo Ngh nh s 43/2011/N-CP ngy 13 thng 6 nm 2011 ca Chnh ph Quy nh v
vic cung cp thng tin v dch v cng trc tuyn trn trang thng tin in t hoc cng thng tin in
t ca cc c quan nh nc.
b. Trin khai cung cp dch v hnh chnh cng trc tuyn: xy dng cc ng dng cng ngh thng
tin vo ci cch th tc hnh chnh gii quyt cc th tc hnh chnh, tin ti cung cp dch v cng
trc tuyn cho ngi dn v doanh nghip. Xy dng cc kit tra cu tnh trng h s ti cc n v
cung cp th tc hnh chnh cho nhn dn ti t tip nhn v tr kt qu; kt ni gia cc h thng
thng tin ti b phn mt ca ca cc n v vi Cng Thng tin in t cung cp dch v cng trc
tuyn n ngi dn v doanh nghip trn Internet; m bo tnh lin thng gia cc n v trong quy
trnh x l th tc, phn u tin hc ha ti a cc hot ng trong quy trnh th tc hnh chnh.
4. Ngun nhn lc cho ng dng cng ngh thng tin:
- Tip tc trin khai cng tc o to ngun nhn lc theo n pht trin ngun nhn lc CNTT-TT
giai on 2006-2010 v nh hng n 2020 c UBND tnh ph duyt.
- o to cn b qun tr mng, o to v o to li ngi s dng thc hin theo tng d n ng
dng cng ngh thng tin nhm p ng yu cu ng dng v trin khai ng dng cng ngh thng tin
ca tng n v.
- o to kin thc v an ton, an ninh thng tin cho cn b qun tr mng cu cc c quan hnh
chnh nh nc trn a bn.
- Bi dng, o to kin thc v qun l cc d n CNTT.

- o to, tp hun kin thc, k nng nh hng, lp K hoch cho i ng cn b chuyn trch
CNTT ti n v chuyn trch CNTT trn a bn.
III. GII PHP V L TRNH THC HIN:
1. Gii php v ti chnh
a. Vn v ngun vn:
Kinh ph chi cho ng dng CNTT trong c quan nh nc ch yu t ngun ngn sch nh nc.
Trn c s Quyt nh s 246/2005/Q-TTg ngy 06/10/2005 ca Th tng Chnh ph v vic ph
duyt Chin lc pht trin cng ngh thng tin v truyn thng Vit Nam n nm 2010, nh hng
2020. Hng nm, dnh t nht 1% chi ngn sch nh nc (bao gm vn ngn sch trung ng, vn
ngn sch a phng) cho u t trc tip v pht trin cc d n, chng trnh ng dng CNTT trn
a bn tnh nh: cc d n pht trin h tng, ng dng cng ngh thng tin trc tip phc v hot
ng qun l, iu hnh ca cc c quan ng, Nh nc; cc d n o to ngun nhn lc cng
ngh thng tin theo quy hoch, k hoch; h tr cung ng cc sn phm, dch v cng ch, dch v s
nghip cng ca Nh nc trong lnh vc cng ngh thng tin v truyn thng nhm mc tiu h tr
ngi ngho, vng kh khn. C loi hng mc chi ring v cng ngh thng tin trong mc lc ngn
sch nh nc theo quy nh ca Lut cng ngh thng tin.
(Chi tit danh mc v phn b vn 2013-2015 theo ph lc nh km)
b. Kinh ph phc v cho hot ng ca Ban iu hnh cng ngh thng tin tnh An Giang (theo di,
gim st, thm nh, bo co, h tr chuyn gia, hc tp kinh nghim, xy dng c ch, chnh sch,)
c ngn sch tnh m bo t ngn sch s nghip tnh.
c. Cn c vo K hoch ng dng CNTT trong CQNN giai on 2013-2015 ca tnh c ph
duyt, S Thng tin v truyn thng phi hp S Ti chnh, S K hoch v u t, xy dng d ton
sch ngn sch ng dng CNTT hng nm gi B Thng tin v truyn thng, B Ti Chnh, B K
hoch v u t tng hp, cn i ngn sch Trung ng cho ng dng CNTT v c ph duyt
chung vi d ton ngn sch nh nc hng nm ca tnh.
d. Hng nm, S Ti chnh phi hp cng S K hoch v u t thng bo d kin ngun vn ngn
sch u t cho ng dng CNTT ( bao gm ngun vn Trung ng, ngun vn a phng, trong
c chi tit vn u t, vn s nghip).
2. Gii php v ngun nhn lc
- o to mi S, Ban, Ngnh, Vn phng UBND cp huyn t nht 02 cn b qun tr mng v qun l
h thng.
- o to cn b an ton an ninh thng tin vn hnh Trung tm d liu ca tnh.
- Ph cp kin thc tin hc c bn v s dng v khai thc Internet, c bit ch trng trong thanh
nin, nng dn v vng nng thn; hng dn t chc, c nhn tham gia giao dch vi c quan nh
nc khi thc hin cc dch v hnh chnh cng trn mi trng mng.
- o to ngi s dng theo cc d n ng dng cng ngh thng tin.
- Bi dng, o to kin thc v qun l cc d n CNTT; kin thc v an ton thng tin.
- o to kin thc, k nng nh hng, lp K hoch cho i ng cn b chuyn trch CNTT ti n
v chuyn trch CNTT trn a bn.
- Trin khai nng cp trang thit b dy tin hc ca cc trng trung hc c s, phn u n ht nm
2013 hu ht cc trng trung hc c s u c phng my vi tnh phc v o to tin hc.
3. Gii php thc hin:
3.1. Xy dng v trin khai cc chng trnh, d n ng dng CNTT v tin trin khai theo Danh
mc d n (km theo).
3.2. Th trng cc S, Ban, Ngnh, Ch tch UBND huyn, th, thnh ph va trin khai thng sut
k hoch ny trong ni b ngnh v a phng, va c th ha thnh k hoch 3 nm v hng nm
ca ngnh v a phng, ng thi t chc trin khai c kt qu, gp phn thc hin thng li k
hoch chung ca tnh.
3.3. Cc gii php khc:
- Xy dng v thc hin k hoch pht ng thi ua ng dng cng ngh thng tin vo ci cch hnh
chnh trong c quan nh nc hng nm.
- H tr cc doanh nghip vin thng trin khai u t nhm pht trin h tng vin thng phc v cho
ng dng cng ngh thng tin.

- Phi hp v khuyn khch thc hin c hiu qu Quy ch thc hin tr kt qu gii quyt th tc
hnh chnh bng dch v bu chnh theo nhu cu trn a bn tnh An Giang.
- y mnh cng tc hp tc vi TP. H Ch Minh v cc tnh v lnh vc CNTT-TT theo ni dung hp
tc gia An Giang vi cc tnh, thnh c k kt.
- Trin khai cc d n ng dng CNTT ca cc B, ngnh Trung ng trn a bn tnh theo hng
phi hp nhm tn dng khai thc kt qu ca cc d n chuyn ngnh, m bo tnh ng b trnh
trng lp.
- Ban hnh cc chnh sch, quy ch m bo an ton thng tin trong hot ng ca c quan hnh
chnh nh nc theo tiu chun ISO/IEC 27001:2009.
D. K HOCH NG DNG CNTT TRONG C QUAN NH NC NM 2013:
I. MC TIU:
1. Bo m h tng k thut phc v ng dng cng ngh thng tin trong hot ng ca c quan nh
nc trn quy m ton tnh:
- Hu ht cc c quan nh nc cp tnh, cp huyn, mt s n v cp x, cc t chc chnh tr - x
hi v cc c quan lin quan c kt ni vo mng truyn dn tc cao, an ton, bo mt ca
ng v Nh nc.
- Trn 10% cc c quan nh nc trn a bn tnh kt ni mng truyn s liu chuyn dng ca
cc c quan ng v Nh nc s dng ch k s vo cng vic.
- Chun b cc iu kin nhm trin khai Trung tm d liu v h thng an ton thng tin ti cc a
phng.
2. ng dng CNTT trong ni b c quan nh nc:
- Hu ht Danh mc cc vn bn, ti liu chnh thc theo danh mc UBND tnh ban hnh c trao i
gia cc c quan nh nc hon ton di dng in t.
- Bo m t nht 40% cc cuc hp ca UBND tnh vi cc huyn, th, thnh v gia cc c quan cp
tnh vi huyn, th, thnh c thc hin trc tuyn trn mi trng mng.
- T l trung bnh cn b, cng chc trong c quan nh nc c cung cp hp th in t l trn
90% v thng xuyn s dng trong cng vic.
- T l trung bnh my tnh trn cn b, cng chc ti cc c quan nh nc l trn 85%.
- Cng thng tin in t tnh An Giang c nng cp, hot ng n nh, m bo y thng tin
theo quy nh ti iu 28 ca Lut Cng ngh thng tin, Ngh nh s 43/2011/N-CP ngy 13 thng 6
nm 2011 ca Chnh ph Quy nh v vic cung cp thng tin v dch v cng trc tuyn trn trang
thng tin in t hoc cng thng tin in t ca cc c quan nh nc v cung cp mt ca in t
ca tnh. Cc s, ban, ngnh cp tnh v UBND cp huyn c giao dch hnh chnh vi cng dn v
doanh nghip c cng thng tin in t thnh phn theo nh hng cng ngh cng thng tin in t
ca tnh vi y thng tin theo quy nh ti iu 28 ca Lut Cng ngh thng tin. Cng thng tin
in t ca tnh v cc cng thnh phn c gii php chng li cc cuc tn cng, c phng n d
phng khc phc s c, m bo h thng hot ng lin tc, thng sut.
3. ng dng CNTT phc v ngi dn v doanh nghip:
- B sung cc n v ng dng phn mm mt ca dn hon thin mt ca in t tnh cung cp
y cc dch v cng theo danh mc UBND tnh ph duyt.
- Cung cp 100% cc dch v cng trc tuyn mc 1 v 2 trn Cng Thng tin in t tnh v
Cng thng tin thnh phn ca S, ban, ngnh v huyn, th, thnh ph; chun b cc ng dng qun
l c s d liu chuyn ngnh, tin ti cung cp cc dch v cng theo Quy nh ti Quyt nh s
1605/Q-TTg n mc 3 v c tin n mc 4; Tra cu tnh trng h s qua cng thng tin
in t ca tnh, Pht huy hiu qu cc dch v cng trc tuyn. C gii php nng dn t l h s
giao dch trc tuyn mc 3 trn tng s h s x l hng nm ca cc s, ngnh v a phng.
Cung cp ti thiu 05 dch v cng trc tuyn mc 4.
II. NI DUNG K HOCH:
1. H tng k thut:
- Cng c h thng my tnh v mng LAN ti UBND cc x, phng, th trn.
- m bo 100% cc x, phng, th trn kt ni Internet tc cao.
- Cng c pha 2 h thng mng truyn s liu chuyn dng, m bo truyn ti, truy cp d liu an
ton; Trin khai th im pha 3 n mt s n v.

- Cng c h thng my ch cc huyn, th, thnh m bo lu tr vn bn, d liu in t v trin


khai cc ng dng CNTT n cp x.
- Xy dng v hnh thnh Trung tm d liu tnh, nhm d phng h thng, CSDL cc ngnh, huyn
phng trnh cc s c thm ha, thin tai. Theo , tch hp cc CSDL thnh phn, to CSDL
dng chung ca tnh.
2. ng dng CNTT trong ni b c quan nh nc:
- Cng c, hon chnh h thng phn mm qun l vn bn v ch o iu hnh trn mi trng
mng, m rng n cp x, p ng yu cu gi, nhn v lu tr vn bn in t.
- Cng c h thng th in t p ng yu cu chia s v trao i thng tin in t gia cn b cng
chc trong c quan nh nc, on th.
- Pht trin cc ng dng nng cao hiu qu qun l ni b nh: Qun l cn b cng chc; Ti
chnh- k ton; Chun b cc iu kin pht trin cc ng dng CNTT qun l cc CSDL chuyn
ngnh phc v tc nghip, tng bc hon thin h thng dch v cng trc tuyn.
- Trin khai n ng dng ch k s trong cc c quan nh nc trn a bn tnh, ti mt s n
v kt ni mng truyn s liu chuyn dng ca cc c quan ng v Nh nc.
- Tng cng thc hin hp trc tuyn gia cp tnh v cp huyn.
3. ng dng CNTT phc v ngi dn v doanh nghip:
- Cng c h tng v ng dng CNTT ti b phn tip nhn v tr kt qu ca UBND cc huyn, th,
thnh.
- R sat, kim tra vic cung cp cc dch v cng trc tuyn mc 1, 2 trn cc cng thng tin
thnh phn.
- Chun b u t cc D n ng dng CNTT qun l cc CSDL chuyn ngnh, tng bc y
mnh cung cp dch v cng mc 3 v mc 4.
- ng dng phn mm mt ca b sung cc S, Ban, Ngnh tnh, tng bc hon thin Mt ca
in t ca tnh.
- Nng cp Cng thng tin ca tnh v cc cng thng tin thnh phn, b sung ni dung v cung cp
thng tin hiu qu hn cho ngi dn v doanh nghip.
- Phi hp cc n v c lin quan xy dng h thng i thoi gia chnh quyn a phng v
doanh nghip thng qua ng dng CNTT.
- Theo di, n c, khuyn khch thc hin c hiu qu Quy ch thc hin tr kt qu gii quyt th
tc hnh chnh bng dch v bu chnh theo nhu cu trn a bn tnh An Giang.
4. Ngun nhn lc cho ng dng CNTT:
- T chc o to, bi dng kin thc, k nng cho cc cn b chuyn trch CNTT ti cc n v.
- Tng cng, m rng o to tin hc trong trng hc cc cp.
- y mnh tuyn truyn nng cao nhn thc v an ton thng tin, Dch v cng trc tuyn, ...
- Tp hun tin hc v Internet cho Hp tc x, nng dn sn xut gii, Phng thng tin c s.
- Tng cng o to hng dn cc n v c lin quan thc hin Quy ch thc hin tr kt qu gii
quyt th tc hnh chnh bng dch v bu chnh theo nhu cu trn a bn tnh An Giang.
- o to, tp hun kin thc, k nng nh hng, lp K hoch cho i ng cn b chuyn trch
CNTT ti n v chuyn trch CNTT trn a bn.
III. GII PHP:
1. Gii php v ti chnh
- Vn v ngun vn:
Kinh ph chi cho ng dng CNTT trong c quan nh nc ch yu t ngun ngn sch nh nc.
(Chi tit danh mc v phn b vn 2013-2015 theo ph lc nh km)
- Cn c vo K hoch ng dng CNTT trong CQNN nm 2013 v giai on 2013-2015 ca tnh
c ph duyt, S Thng tin v truyn thng phi hp S Ti chnh, S K hoch v u t, xy
dng d ton sch ngn sch ng dng CNTT nm 2013 v hng nm gi B Thng tin v truyn
thng, B Ti Chnh, B K hoch v u t tng hp, cn i ngn sch trung ng cho ng
dng CNTT v c ph duyt chung vi d ton ngn sch nh nc hng nm ca tnh.

- S Ti chnh phi hp cng S K hoch v u t thng bo d kin ngun vn ngn sch u t


cho ng dng CNTT ( bao gm ngun vn trung ng, ngun vn a phng, trong c chi tit
vn u t, vn s nghip).
2. Gii php v ngun nhn lc
- o to mi S, Ban, Ngnh, vn phng UBND cp huyn ti thiu 01 cn b qun tr mng v qun
l h thng.
- o to cn b an ton an ninh thng tin vn hnh Trung tm d liu ca tnh.
- Ph cp kin thc tin hc c bn v s dng v khai thc Internet, c bit ch trng trong thanh
nin, nng dn v vng nng thn; hng dn t chc, c nhn tham gia giao dch vi c quan nh
nc khi thc hin cc dch v hnh chnh cng trn mi trng mng.
- o to ngi s dng theo cc d n ng dng cng ngh thng tin. o to, tp hun kin thc,
k nng nh hng, lp K hoch cho i ng cn b chuyn trch CNTT ti n v chuyn trch
CNTT trn a bn.
- Trin khai nng cp trang thit b dy tin hc ca cc trng trung hc c s phc v o to tin
hc.
3. Gii php thc hin:
- Xy dng v trin khai cc chng trnh, d n ng dng CNTT v tin trin khai theo Danh mc
d n (km theo).
- Th trng cc s, ngnh, Ch tch UBND huyn, th, thnh ph va trin khai thng sut k hoch
ny trong ni b ngnh v a phng, va c th ha thnh ca ngnh v a phng, ng thi t
chc trin khai c kt qu trong nm 2013.
- Cc gii php khc:
+ Xy dng v thc hin k hoch pht ng thi ua ng dng cng ngh thng tin vo ci cch hnh
chnh trong c quan nh nc nm 2013 theo cc tiu ch v mc tiu cn t c.
+ Phi hp v khuyn khch thc hin c hiu qu Quy ch thc hin tr kt qu gii quyt th tc
hnh chnh bng dch v bu chnh theo nhu cu trn a bn tnh An Giang.
+ Trin khai cc Chng trnh, n ng dng CNTT trong Chng trnh Ci cch hnh chnh tnh
An Giang giai on 2011-2015.
+ H tr cc doanh nghip vin thng trin khai u t nhm pht trin h tng vin thng phc v
cho ng dng cng ngh thng tin.
+ y mnh cng tc hp tc vi TP. H Ch Minh v cc tnh v lnh vc CNTT-TT theo ni dung hp
tc gia An Giang vi cc tnh, thnh c k kt.
+ Trin khai cc d n ng dng CNTT ca cc B, ngnh Trung ng trn a bn tnh theo hng
phi hp nhm tn dng khai thc kt qu ca cc d n chuyn ngnh, m bo tnh ng b trnh
trng lp.
+ Ban hnh cc chnh sch, quy ch m bo an ton thng tin trong hot ng ca c quan hnh
chnh nh nc theo tiu chun ISO/IEC 27001:2009.
. T CHC THC HIN:
1. S Thng tin v Truyn thng:
- Ch tr phi hp cng cc s ngnh, UBND huyn th thnh t chc trin khai thc hin k hoch
ny.
- Thng tin, ph bin nng cao hiu bit, trch nhim v nng lc ng dng cng ngh thng tin cho cn
b, cng chc, vin chc v ngi dn. Hng dn cc t chc, doanh nghip v cng dn tham gia
tch cc vo cc hot ng hnh chnh cng trc tuyn ca cc c quan hnh chnh nh nc. Phi
hp cc n v, Hi, Hip hi, t chc o to kin thc v chnh ph in t v giao dch vi c quan
nh nc khi thc hin cc dch v hnh chnh cng trn mi trng mng. Hng dn thc hin m
bo an ton thng tin.
- Hng nm thc hin tng hp nhu cu vn u t v vn s nghip chi cho ng dng cng ngh
thng tin ca cc c quan nh nc trn a bn tnh phi hp vi S K hoch v u t, S Ti
chnh cn i vn m bo trin khai thc hin ph hp theo tin ca K hoch ny.
- Xy dng v thc hin k hoch pht ng thi ua ng dng cng ngh thng tin kt hp vi ci
cch hnh chnh trong c quan nh nc. Hng nm c s kt nh gi, bo co v ngh UBND
tnh biu dng, khen thng nhng n v ng dng hiu qu cng ngh thng tin trong cng tc
qun l nh nc, trin khai thc hin t cc mc tiu theo K hoch ra.

10

2. Vn phng UBND tnh:


- Lp d n, xy dng hng mc, cng vic u t ca n v, ph hp vi k hoch ny;
- Trin khai thc hin cc d n c UBND tnh giao lm ch u t;
- Duy tr hiu qu v pht trin cc ng dng ti n v; ng dng hiu qu phn mm qun l vn
bn ch o, iu hnh trn mi trng mng, H thng th in t ca tnh trong vic gi, nhn vn
bn in t, lm c s ng vin, c v, khuyn khch cc S, Ban, Ngnh, UBND cc huyn, th,
thnh trong trao gi, nhn bn in t trn mi trng mng.
3. S Ni v:
- Ch tr, phi hp vi cc s, ngnh y mnh thc hin Chng trnh ci cch hnh chnh, chun
ha m hnh mt ca ti cp s, ngnh v cp huyn, th, thnh to tin cho ng dng cng
ngh thng tin hiu qu.
- Phi hp S Thng tin v Truyn thng theo di, n c cc c quan qun l nh nc vic thc
hin ci cch hnh chnh kt hp ng dng cng ngh thng tin.
- H tr bin ch cn b chuyn trch cng ngh thng tin ti cc s, ngnh v UBND cc huyn, th,
thnh ph.
4. S K hoch v u t:
Ch tr, phi hp vi S Ti chnh, S Thng tin v Truyn thng cn i tng hp cc ngun lc
trong k hoch v hng nm cho trin khai thc hin K hoch ny trn a bn tnh.
- Phi hp vi S Ti chnh, S Thng tin v Truyn thng xy dng d ton ngn sch ng dng
CNTT hng nm gi B K hoch v u t.
5. S Ti chnh:
Trn c s k hoch c ph duyt v kh nng cn i ca ngn sch a phng, S Ti chnh
ch tr phi hp S Thng tin v Truyn thng b tr kinh ph s nghip ng dng CNTT trong c
quan nh nc, trnh cp c thm quyn ph duyt tng hp chung trong d ton ngn sch hng
nm ca tnh.
6. S Gio dc v o to:
- Xy dng k hoch o to ngun nhn lc CNTT trong h thng ngnh gio dc trn a bn tnh,
nhm p ng qu trnh ng dng CNTT v ph cp kin thc CNTT trong cc trng ph thng.
- Xy dng v trin khai chng trnh ng dng cng ngh thng tin vo cng tc qun l nh nc,
qun l ngnh v vic dy, hc trong cc trng ph thng.
- Hng dn cc n v gio dc trc thuc a vic ging dy tin hc vo tt c cc ngnh hc o
to t s cp tr ln.
7. S Khoa hc v Cng ngh:
Khuyn khch, y mnh cc S, Ban, Ngnh tnh, UBND cc huyn, th, thnh tng cng p dng
h thng qun l cht lng theo tiu chun TCVN ISO trong cc c quan nh nc, to iu kin
thun li cho ng dng CNTT.
8. Cc s ban ngnh tnh v UBND huyn, th, thnh ph:
- Tch cc ng k tham gia thi ua ng dng cng ngh thng tin vo ci cch hnh chnh theo k
hoch c UBND tnh ph duyt.

- Cc s ngnh v a phng cung cp dch v cng trc tuyn c bin php tuyn truyn, ph
bin, hng dn v cc tin ch khi s dng; quy ch vn hnh; chnh sch ca ngnh v a phng
i vi cc t chc, c nhn v doanh nghip khi giao dch trc tuyn vi cc c quan hnh chnh
nh nc cc cp; c nh gi rt kinh nghim hng thng v nh k vic cung cp dch v cng
trc tuyn ngy mt hon thin v hiu qu.
- Th trng cc c quan, n v, thng xuyn theo di, n c nhn vin bn di duy tr hiu
qu v pht trin cc ng dng cng ngh thng tin ti n v mnh.
- y mnh thc hin Chng trnh ci cch hnh chnh, chun ha m hnh mt ca, tng cng p
dng h thng qun l cht lng theo tiu chun TCVN ISO, nhm tng bc hp l ha, ci tin v
minh bch cc quy trnh cng vic, th tc hnh chnh trong cc c quan nh nc v cc quy trnh
lin c quan to tin cho ng dng cng ngh thng tin hiu qu.
- K tha cc kt qu t c, tip tc xy dng v hon thin cc h thng thng tin s phc v
s ch o, iu hnh v qun l ca cc n v. Trong qu trnh thc hin cn phi hp cht ch vi

11

S Thng tin v Truyn thng v cc n v t chc chuyn mn khc c lin quan m bo v


chuyn mn v k thut trong ng dng cng ngh thng tin.
- Xy dng v trin khai K hoch ng dng cng ngh thng tin ca n v mnh trn c s K
hoch ng dng cng ngh thng tin 2013-2015 ca tnh; Trong qu trnh trin khai cc ng dng
cng ngh thng tin phi m bo cc tnh nng, tiu chun k thut theo quy nh; vic xy dng
mi hoc nng cp cc Cng thng tin thnh phn (Website) phi chuyn i cng ngh ph hp vi
cng ngh Cng thng tin in t ca tnh.
- Duy tr hiu qu v pht trin cc ng dng ti n v;
9. K hoch ny thay th K hoch s 03/KH-UBND ngy 17/01/2012 ca UBND tnh An Giang v
ng dng cng ngh thng tin trong hot ng ca c quan nh nc trn a bn tnh An Giang giai
on 2011-2015.
E. KIN NGH:
ngh B Thng tin v Truyn thng:
1. Phi hp vi cc b ngnh lin quan cn i v u tin ngun vn trung ng h tr cho cc
tnh cn kh khn v ngn sch trong vic trin khai cc d n CNTT.
2. C k hoch v c ch phi hp gia cc B, ngnh trung ng v cc a phng trong trin khai
cc k hoch ng dng CNTT vic trin khai ng dng c ng b, hiu qu; khc phc tnh
trng phi hp khng nhp nhng, ng b gia trung ng v a phng, hoc do thiu thng tin
lm cho cc a phng b ng v lng tng trong vic trin khai thc hin k hoch ca cp mnh.
3. n c cc B ngnh Trung ng sm hon chnh cc CSDL Quc gia, to iu kin thun li
cho a phng trong qu trnh khai thc v trin khai ng dng ca a phng ph hp vi cc
CSDL quc gia.
4. Thng xuyn m cc lp tp hun, o to ngn hn, di hn v CNTT nht l cc lp v an ton
thng tin theo Quyt nh s 63/Q-TTg ngy 13 thng 01 nm 2010 ca Th tng Chnh ph.
5. Thng nht vi cc B, ngnh Trung ng v cc mc tiu ng dng CNTT ca cc B ngnh
Trung ng trin khai theo ngnh dc trnh lng ph khi u t trng lp v gy lng tng, b ng
cho cc a phng trong vic tham mu, xy dng, trin khai cc k hoch ng dng CNTT trn a
bn tnh.
KT. CH TCH
PH CH TCH

Ni nhn:
- B TTTT ( b/c);
- TT.TU, HND tnh ( b/c);
- Ch tch v PCT UBND tnh ( b/c);
- S, ban ngnh, on th tnh;
- UBND huyn, th x, thnh ph;
- Cng thng tin in t tnh;
- CVP. UBND tnh;
- Lu: KT, VT.

V Anh Kit

FILE C NH KM THEO VN BN

Phu luc

12