Está en la página 1de 11

Document revisat el curs 2014-2015

Aprovat pel Claustre de Professors dia 16 d’abril de 2015

DC050101Projecte Educatiu de Centre

Rev. 0 – Abril 14

1

INDEX

Pàg.
1.- Introducció.

3

2.- Missió, Visió i Valors.

4

2.1 Anàlisi del context.

5

2.2 Trets d’identitat.

7

2.3 Objectius

8

3.- Documents de centre.

10

4.- Pla de seguiment i avaluació del PEC.

11

DC050101Projecte Educatiu de Centre

Rev. 0 – Abril 14

2

INTRODUCCIÓ

El Ceip Cas Serres va ser inaugurat l’any 1976, coincidint amb el desenvolupament
del barri. Es troba a l’extraradi de la ciutat d’Eivissa. L’any 1992 va començar la
urbanització del barri, amb l’asfaltat dels carrers, construcció de voravies,
enllumenat i plantació d’arbres.
L’existència de sol urbà a bon preu va determinar que la instal·lació a la zona
determinats serveis:
-

Dues llars d’ancians.

-

El Servei de menors.

-

L’oficina de la Dona.

-

Escoleta pública.

-

Centre polivalent.

-

Parc.

-

Pista esportiva i local social.

-

Un supermercat.

-

Bars.

-

Igualment, als darrers anys, s’han instal·lat concessionaris de vehicles, i
bugaderies.

No obstant això, no hi ha al barri oficines bancàries, farmàcies o llibreries.
L’alumnat, inicialment, provenia del propi barri o dels barris annexos: Es Vivé,
Platja d’en Bossa, Figueretes. Actualment, rebem alumnes de qualsevol zona de la
ciutat.
El Projecte Educatiu de Centre va ser elaborat el curs 2005-2006. L’evolució de la
població escolar al llarg dels anys, junt amb l’assoliment dels objectius marcats en
el seu moment, ha fet que ens hàgim plantejat la revisió i actualització del nostre
Projecte.

DC050101Projecte Educatiu de Centre

Rev. 0 – Abril 14

3

2.- MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

El CEIP Cas Serres té com a finalitats :
a) Augmentar el nivell curricular dels nostres alumnes.
b) Millorar la nostra organització administrativa.
c) Implicar les famílies a tots els àmbits.
Els valors que serveixen de referència dels comportaments i actituds personals del
nostre centre són:
1. Respecte.
2. Col·laboració.
3. Treball en equip.
4. Diàleg.
El nostre centre aspira a ser reconegut per ser una escola inclusiva, oberta a la
innovació, capaç de millorar els resultats acadèmics dels seus alumnes així com la
relació família – escola.

DC050101Projecte Educatiu de Centre

Rev. 0 – Abril 14

4

2.1 ANÀLISI DEL CONTEXT

ORIGEN DE LA POBLACIÓ ESCOLAR.

ORIGEN

Nº ALUMNES

PERCENTATGES

ESPAÑA

78

40%

MARROC, ARGÈLIA

62

31,79%

LATINOAMÈRICA

32

16,42%

ROMANIA, RÚSSIA, ARMÈNIA

17

8,71%

EUROPA

3

1,54%

XINA I FILIPINES

3

1,54%

195

100%

TOTAL

Amb nacionalitat espanyola hi ha 112 alumnes que representa 57,4%

ESTUDIS I PROFESSIÓ DELS PARES.

ESTUDIS

1.- Estudis primaris: 50%
2.- EGB/ ESO : 33%
3.- Batxillerat: 14%
4.- Estudis universitaris: 3 %

PROFESSIONS
1.- Mestressa de casa / en atur: 50%
2.- Construcció: 13 %
3.- Hostaleria: 16 %
4.- Oficis: fuster, electricista, mecànic, tapisser, pintor, etc 12 %
5.- Dependentes, caixeres, botigueres: 4 %
6.- Xofer, camioner, taxista: 3 %

DC050101Projecte Educatiu de Centre

Rev. 0 – Abril 14

5

7.- Personal de seguretat, zeladors: 1 %
8.- Oficinistes, administratius: 1%

DADES D'ABSENTISME

TIPUS

Casos

Casos

D'ABSENTISME

INF-3

INF-4

ESPORÀDIC

2

INTERMITENT

5

INTENS

Casos
INF-5

Casos

Casos

Casos

Casos

Casos

Casos

IR

2N

3R

4T

3

4

2

4

1

2

3

21

1

3

4

3

1

4

3

3

27

1

3

1

1

1

CRÒNIC

2

3

3

3

2

2

TOTAL

10

7

10

12

8

7

7
1
5

6

16
6

(Dades de juny, 2014)

DC050101Projecte Educatiu de Centre

Rev. 0 – Abril 14

TOTAL

6

71

2.2 TRETS D’IDENTITAT
Els valors que conformen els nostres Trets d'Identitat són:

Respecte.

Col.laboració.

Treball en equip.

Diàleg.

Aquest trets han de ser l'eix de desenvolupament de la línia metodològica del
centre, tenint molt present l'Atenció a la diversitat, l'educació integral, intercultural i
oberta a l'entorn. Afavorint sempre la coeducació, respectant el pluralisme i els
valors democràtics i fomentant la participació de tots els estaments i organismes
institucionals.

DC050101Projecte Educatiu de Centre

Rev. 0 – Abril 14

7

2.3 OBJECTIUS

1.-Afavorir l'auto-aprenentatge dels alumnes fomentant la seva capacitat
d'observació i investigació per tal de construir el seu propi coneixement.

2.- Desenvolupar bons hàbits de treballs, prioritzant la responsabilitat, l'esforç,
la iniciativa i la creativitat.

3.- Aconseguir el
pensament crític.

4.- Educar els alumnes per viure en pau, en democràcia i llibertat, practicant el
diàleg i per resoldre els conflictes.

5.- Educar en el respecte cap a les qualitats, limitacions i diferències de cada
membre de la Comunitat Educativa, fomentant la col·laboració i relació positiva
entre totas ells.

6- Conèixer i acceptar la pertinença a una comunitat amb llengua i cultura
pròpies i assumir el compromís que aquest fet comporta.

7.- Aprofitar la diversitat de procedències culturals i ètniques dels nostres
alumnes per fomentar el coneixement de cultures distintes a la pròpia,
respectar-les i entendre aquest fet com un enriquiment de la persona.

8.- Obrir el centre a tots els corrents de defensa de l’entorn i del medi en que
vivim i afavorir la realització d’activitats culturals i educatives proposades per
altres institucions.

9.- Afavorir la participació del professorat en activitats de formació permanent.

10.- Potenciar la figura del professor, donant els mitjans necessaris per a que
pugui desenvolupar la seva tasca.

11.- Afavorir la participació, la implicació i el treball en equip dels professors.

12.- Posar a l’abast de les famílies que ho sol·licitin informació de les diferents

desenvolupament

integral

dels

alumnes,

afavorint

el

institucions (Ajuntament, Serveis de Menors, Oficina de la Dona, Serveis
Socials...).

13- Establir vies de coordinació amb serveis socials per millorar l’atenció als
alumnes que ho necessitin.

14-Orientar les famílies en activitats de temps de lleure per complementar la
formació dels alumnes.

DC050101Projecte Educatiu de Centre

Rev. 0 – Abril 14

8

15.- Impulsar la participació de les famílies en la gestió del centre mitjançant els
seus òrgans representatius.

16.-

Mantenir

les

relacions

institucionals

adequades,

amb

les

diferents

institucions , amb la finalitat de millorar l’equipament del centre i conservar de
manera adequada les instal·lacions i l’edifici.

DC050101Projecte Educatiu de Centre

Rev. 0 – Abril 14

9

3.- DOCUMENTS DE CENTRE.
Per les seves característiques, són documents independents, tot i que en el
seu conjunt conformen el nostre Projecte Educatiu de Centre. Aquests documents
són:

-

Reglament d’Organització i funcionament de centre (ROF).

-

Pla d’Atenció a la Diversitat (PAD).

-

Pla d’acollida (PALIC).

-

Pla de Convivència.

-

Pla d’Emergència i Riscos Laborals.

-

Pla d’Ús de les TIC.

-

Pla d’Acció Tutorial (PAT).

-

Concreció Curricular (CC).

-

Programacions Didàctiques (PD).

-

Projecte de Tractament Integrat de les Llengües (PTIL).

-

Programa de Sistema de Gestió de la Qualitat

-

Programació General anual

-

Revisió del Sistema

-

Projecte de Direcció.

DC050101Projecte Educatiu de Centre

Rev. 0 – Abril 14

10

4. PLA DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PEC.
Anualment, a la PGA, establiment de la part del PEC objecte de revisió.

Cada cinc anys o, abans, si les circumstàncies ho aconsellen, revisió i
actualització del Projecte.

DC050101Projecte Educatiu de Centre

Rev. 0 – Abril 14

11