Está en la página 1de 974

Versta i: Kiera Cass THE ELITE

HarperTeen, An Imprint of
HarperCollinsPublishers,
New York, 2013
krin, esant bibliotekose, mokymo
ir mokslo staig bibliotekose,
muziejuose arba archyvuose, be
krinio autoriaus ar kito io krinio
autori teisi subjekto leidimo ir be
autorinio atlyginimo draudiama
mokslini tyrim ar asmenini studij
tikslais atgaminti, vieai skelbti ar
padaryti vieai prieinam
kompiuteri tinklais tam skirtuose

terminaluose t staig patalpose.


ISBN 978-609-01-1676-0
The Elite
Copyright 2013 by Kiera Cass
Cover Art 2013 by Gustavo Marx /
Mergeleft Reps, Inc.
Cover Design by Erin Fitzsimmons
Vertimas lietuvi kalb, Violeta
Karpaviien, 2014
Leidykla Alma littera, 2014
I angl kalbos vert Violeta
Karpaviien
Redaktor Simona Kaziukonyt
Korektor Marijona Treigien
Virel lietuvikam leidimui pritaik
Edvardas Jazgeviius
E. knyg maketavo Jurga Morknien

Kvieskite tarnus! Karalien


pabudo!

Pirmas skyrius
Ancheleso oras buvo ramus, ir
a
kur
laik
guljau
nejuddama,
klausydamasi
Maksono kvpavimo. Darsi vis
sunkiau uklupti j rami ir
laiming
akimirk,
tad
mgavausi valandle, dkinga
u tai, kad bdamas su manimi

jis jautsi geriausiai.


Atrankoje palikus tik eias
mergaites, jis atrod kur kas
labiau susirpins nei tuomet,
kai mes trisdeimt penkios
atvykome rmus. Veikiausiai
man tursis daugiau laiko
pasirinkti. Nors ir jauiuosi
kalta tai pripaindama, inojau,
kad a buvau ta prieastis, dl
kurios jis norjo turti daugiau
laiko.
A patikau princui Maksonui,
Iljos sosto pdiniui. Dar prie
savait jis man pasak, kad jei

rpt man taip, kaip a rpiu


jam, jei niekas mans
nevaryt,
is
konkursas
baigtsi. Kartais man patikdavo
sivaizduoti,
kaip
jausiausi
bdama Maksono vienintele.
Deja,
Maksonas
man
nepriklaus. ia buvo dar
penkios mergaits, kurias jis
kviesdavo pasimatymus ir
kak joms nabddavo, ir a
nenutuokiau, k apie tai manyti.
Be to, priimdama Makson,
turiau priimti karn i
mint buvau linkusi ignoruoti,

nes neimaniau, k man tai


reikt.
inoma, buvo ir Aspenas.
Oficialiai jis jau nebuvo mano
vaikinas, jis isiskyr su
manimi dar prie tai, kai mano
vardas
buvo
itrauktas
Atrankai, bet jam pasirodius
rmuose
su
sargybinio
uniforma,
mano
ird
vl
utvind
jausmai,
kuriuos
stengiausi pamirti. Aspenas
buvo mano pirmoji meil; kai
velgdavau j... priklausydavau
tik jam.

Maksonas
neinojo,
kad
Aspenas yra rmuose, taiau
inojo, kad namie yra vaikinas,
kur a mginu pamirti, ir
maloningai dav man laiko, o
pats mgino rasti kit mergait,
su kuria jaustsi laimingas, jei
a negalsiu jo pamilti.
Svarsiau apie tai, kai jis
pajudino galv, kvpdamas oro
iek tiek aukiau mano plauk
augimo linijos. Kaip atrodyt, jei
a tiesiog myliau Makson?
Ar inai, kada paskutin
kart irjau vaigdes? jis

paklaus.
sitaisiau
ariau
jo
ant
antklods, bandydama nesualti
vsi Ancheleso nakt.
Neturiu supratimo.
Prie kelet met turjau
astronomijos mokytoj. Atidiau
siirjus matyti, kad vaigds
yra skirting spalv.

Pala,
paskutin
kart
irjai

vaigdes
jas
tyrindamas? O iaip, savo
malonumui?
Maksonas sukikeno.
Malonumas. Reiks rayti j

tarp biudeto konsultacij ir


Infrastruktros
komiteto
susirinkim. Ir karo strategijos,
beje, esu labai prastas
strategas.
Kas dar tau prastai einasi?
paklausiau,
glostydama
jo
ikrakmolytus markinius.
Padrsintas
prisilietimo,
Maksonas, apkabins mane per
peius,
ranka
vediojo
apskritimus man ant peties.
Kodl smalsauji? paklaus
jis erzindamas.
Todl, kad vis dar labai

maai apie tave inau. Visuomet


atrodai tobulas. Smagu turti
rodym, kad toks nesi.
Princas pasirm ant alkns,
velgdamas man veid.
Juk inai, kad nesu.

Nedaug
trksta,

paprietaravau.
Tarp
ms
perbgo prisilietimo virpuliukai.
Per kelius, rankas, pirtus.
Maksonas
papurt
galv
velniai ypsodamasis.
Tada klausyk. A nesugebu
planuoti kar. Esu visikai tam
netiks. Tikriausiai biau ir

siaubingas virjas.
Niekada
nemginau, taigi...
Niekada?

Tikriausiai
pastebjai
patarnautojus, kurie iki kaklo
uveria tave pyragaiiais. Taip
jau nutiko, kad jie maitina ir
mane.
A
sukikenau.
Namie
paddavau ruoti beveik visus
valgius.
Kalbk, pareikalavau. Ko
dar nesugebi?
Maksonas buvo prie pat
mans,
jo
rudos
akys

paslaptingai spindjo.
Pastaruoju metu kai k
suinojau...
Pasakyk.

Pasirodo,
a
visikai
nesugebu laikytis nuo tavs
atokiai. Tai labai rimta bda.
A nusiypsojau.
Ar tikrai mginai?
Jis apsimet apie tai galvojs.
Na ne. Ir nesitikk, kad
pradsiu.
Mes
tyliai
nusijuokme,
laikydamiesi
vienas
kito.
Tokiomis
akimirkomis
buvo

lengva sivaizduoti, kad taip bus


vis likus gyvenim.
Lap ir ols iugdesys
spjo mus, jog kakas ateina.
Nors ms pasimatymas atitiko
visas
taisykles,
pasijutau
sutrikusi ir skubiai atsisdau.
Maksonas
pasek
mano
pavyzdiu,
kai
sargybinis,
apjs gyvatvor, prijo prie
ms.
Js viesybe, pasak jis
nusilenkdamas. Atleiskite u
sutrukdym,
bet
ities
neprotinga pasilikti lauke taip

vlai. Sukilliai gali...

Supratau,

atsiduso
Maksonas. Tuoj grime.
Sargybiniui
pasialinus
princas vl pasisuko mane.
Dar viena mano yda:
sukilliai
ibaig
mano
kantryb. Pavargau su jais
tsytis.
Jis atsistojo ir padav man
rank.
A
j
pamiau,
irdama lidnai nusivylusias
jo akis. Nuo Atrankos pradios
sukilliai puol mus du kartus
kart
visa
griaunantys

iaurieiai
ir
kart
mirt
neantys pietieiai, net ir
turdama toki nedidel patirt,
supratau jo bsen.
Nelaimingas,
kad
ms
vakaras
buvo
nutrauktas,
Maksonas pam antklod ir j
ipurt.
Ei, itariau, skatindama j
pavelgti mane. Man buvo
smagu.
Jis linkteljo.

Nejuokauju,

tariau
artindamasi. Princas usimet
antklod ant vienos rankos, kad

laisvja galt apkabinti mane.


Turtume kada nors tai
pakartoti. Galtum papasakoti
man apie vaigdi spalvas,
nes a tikrai nesugebu j
atskirti.
Maksonas lidnai nusiypsojo.

Noriau
ramaus,
normalaus gyvenimo.
Pasisukau taip, kad galiau j
apkabinti,
tada
Maksonas
numet antklod ir apglb
mane.
Man nemalonu jums tai
sakyti, Js viesybe, bet net ir

tuomet, kai sargybini nra


alia, js toli grau nesielgiate
normaliai.
Princas
iek
tiek
pralinksmjo, bet vis dar buvo
rimtas.
Patikiau tau labiau, jei
biau normalus.
Tau sunku patikti, bet
ities patinki man toks, koks esi.
Tik man reikia daugiau...
Laiko. inau. Ir esu
pasirengs tau jo suteikti. Tik
noriau inoti, kad pasirinksi
mane, kai tas laikas baigsis.

Nusukau akis al. ito


paadti
negaljau.
Nuolat
irdyje lyginau Makson ir
Aspen, bet n vienas j
neturjo persvaros. Nebent
tada, kai bdavau su vienu j.
Tarkim, dabar kilo pagunda
paadti
Maksonui,
kad
galiausiai liksiu su juo.
Bet a negaljau.
Maksonai, sunibdjau,
matydama, kaip jis nusimin,
nesulauks mano atsakymo.
ito negaliu tau pasakyti. Bet
galiu pasakyti, kad noriu bti

ia. A noriu suinoti, ar yra


galimyb
m...
mu...

sumikiojau,
nerasdama
tinkamo odio.
Mums? spjo Maksonas.
Laiminga nusiypsojau, kad jis
taip lengvai mane suprato.
Taip. Noriu suinoti, ar yra
galimyb mums bti mumis.
Jis nubrauk nuo veido mano
garban.
Manau, kad ansai yra labai
dideli, pasak dalykikai.
Ir a taip manau. Tik...
laiko, gerai?

Jis linkteljo jau laimingesnis.


itaip norjau ubaigti ms
vakar viltimi. Ir galbt dar
vienu dalyku. Prikandusi lp,
palinkau
prie
Maksono
klausdama akimis.
N nesudvejojs jis pasilenk
mans pabuiuoti. Buinys buvo
iltas ir velnus, pasijutau
dievinama ir trokau daugiau.
Galjau stovti ia itisas
valandas,
laukdama,
kol
pasisotinsiu tuo jausmu; bet
Maksonas per greitai nusisuko.
Eime, jis itar aismingai,

traukdamas mane link rm.


Veriau eime vid, kol neatjojo
sargyba
su
apnuogintomis
ietimis.
Maksonui palikus mane prie
laipt, nuovargis ugriuvo tarsi
siena. Ties sakant, sunkiai
vilkau kojas antr aukt,
slikinau savo kambar u
kampo,
bet
netiktai
atsipeikjau.
O! itar Aspenas, jis irgi
nustebo mane pamats.

Tikriausiai esu pats blogiausias


sargybinis, nes vis t laik

maniau,
kad
esi
savo
kambaryje.
A sukikenau. Nakt Elito
mergaits
turjo
miegoti
saugomos
bent
vienos
kambarins. Man tas labai
nepatiko,
tad
Maksonas
primygtinai reikalavo, kad prie
mano
kambario
budt
sargybinis, jei kartais kas nors
nutikt.
Daniausiai
mane
saugodavo Aspenas. inodama,
kad beveik kiekvien nakt jis
stovi prie mano dur, jutau
keist palaim ir siaub.

Linksma
nuotaika
greitai
iblso, kai Aspenas suvok,
kodl a dar neguliu saugiai
apkamyta savo lovoje. Jis
nesmagiai kosteljo.
Ar gerai praleidai laik?
Aspenai, sunibdjau
sitikinusi, kad netoliese nieko
nra.

Nenusimink.
A
dalyvauju Atrankoje, taigi tokia
tvarka.
Kaip galiu turti ans,
Mer? Kaip galiu varytis, kai tu
kalbi tik su vienu ms? Jis
buvo teisus, bet k a galjau

padaryti?
Praau nepykti ant mans,
Aspenai. A stengiuosi visk
isiaikinti.
Ne, Mer, jis pasak vl
velniu balsu. A ant tavs
nepykstu. A tavs ilgiuosi.
Paskui,
bijodamas
kalbti
garsiai, itar vien lpomis. A
tave myliu.
A isilydiau.

inau,

pasakiau,
uddama
rank
jam
ant
krtins ir akimirk leisdama
sau pamirti, kaip rizikuojame.

Bet pats supranti, kur mes


esame
ir
kad
dabar
a
priklausau Elitui. Man reikia
laiko, Aspenai.
Jis sum mano rank ir
linkteljo.
Laiko a tau galiu duoti.
Tik... pasistenk surasti jo ir
man.
Nenorjau
priminti,
kaip
keblu bt tai padaryti, tad
prie
velniai
itraukdama
rank ypteljau jam.
Turiu eiti.
Jis irjo, kaip einu

kambar ir udarau duris.


Laikas.
iomis
dienomis
praau jo daug. Tikjausi, kad
turint utektinai laiko viskas
suguls savo vietas.

Antras skyrius
Ne, ne, juokdamasi atsak
karalien Amberli. A turjau
tik
tris
pamerges,
nors
Klarksono motina pageidavo,
kad
turiau
daugiau.
A
norjau tik savo seser ir
geriausios draugs, su kuria
atsitiktinai
susipainau
per

Atrank.
Vogiomis vilgteljau Marli
ir nudiugau, kad ji taip pat
mane irjo. Prie atvykdama
rmus maniau, kad per tok
svarb
konkurs
mergaits
tikrai bus nedraugikos. Marli
apkabino
mane
per
ms
pirmj susitikim, ir nuo to
laiko mudvi esame artimos.
Iskyrus vien kart, netgi
nebuvome susiginijusios.
Prie kelias savaites Marli
usimin, kad nenort bti su
Maksonu.
Kai
veriau
j

paaikinti, kodl, ji usisklend


savyje. inojau, kad ji nepyksta,
bet tos tylos dienos, kol
galiausiai visko nepamirome,
buvo vienios.
A noriu septyni pamergi,
pasak Kris. Na, jei
Maksonas pasirinks mane ir bus
keliamos didels vestuvs.
O mano vestuvse pamergi
nebus,

pasak
Selest
prietaraudama Kris. Jos tik
atitraukia
dmes.
Vestuves
rodys per televizij, todl noriu,
kad vis akys bt smeigtos

mane.
A
nirau.
Taip
retai
pasitaikydavo proga pasikalbti
su karaliene Amberli, o Selest
elgsi kaip ilepinta mergiot ir
visk gadino.
A vestuves noriau pinti
savo kultros tradicij, tyliai
pridr Elisa. Naujojoje
Azijoje mergaits per vestuves
naudoja daug raudonos spalvos,
o jaunasis dovanoja dovanas
nuotakos
draugms,
atsidkodamas, kad jos leido jai
u jo tekti.

Kris prakalbo:
Primink, kad dalyvauiau
tavo vestuvse. Man patinka
dovanos!
Man taip pat! suuko
Marli.
Panele Amerika, js esate
itin tyli, pasak karalien
Amberli. Koki pageidavim
turite dl savo vestuvi?
A iraudau, nes buvau
visikai nepasirengusi atsakyti.
Esu sivaizdavusi tik vienas
vestuves,
jos
turjo
vykti
Karolinos provincijos paslaug

tarnyboje upildius didiul


sn dokument.
A svajoju, kad mane ileist
ttis. Na, kad jis paimt mano
rank ir paduot j bsimam
vyrui. Tai vienintelis mano
pageidavimas.

Nors
ir
gantinai trikdanti, tai buvo
tiesa.
Bet visi tai daro,
priekabiavo Selest. Tai
nuobodu.
Turjau supykti, kad ji mane
supeik, bet tik gteljau
peiais.

T svarbi dien noriu


inoti, kad ttis visikai pritaria
mano pasirinkimui.
Kaip miela, pasak Natali,
gurknodama
arbat
ir
velgdama pro lang.
Karalien Amberli linksmai
nusijuok.

inoma,
tikiuosi
jo
pritarimo. Kad ir koks jaunikis
bt. Ji skubiai pridr
paskutinius odius, supratusi
isiduodanti,
kad
mano
irinktasis bt Maksonas.
Klausiau savs, ar ji ities taip

galvoja,
ar
Maksonas
papasakojo jai apie mus.
Netrukus vestuvi tema buvo
isemta, ir karalien nujo
padirbti savo
kambar.
Selest sitais prieais didel
televizori
sienoje,
kitos
pradjo loti kortomis.
Buvo smagu, pasak
Marli, kai kartu sitaisme prie
stalo. Neinau, ar esu kada
nors girdjusi karalien tiek
daug kalbant.
Manau, ji jaudinasi.
Niekam nebuvau usiminusi

apie tai, k man pasakojo


karaliens Amberli sesuo, kad ji
daug kart mgino pastoti, bet
neskmingai. Adel pranaavo,
kad jos sesuo umegs su mumis
iltesnius santykius, kai tik
brelis sumas, ir ji buvo teisi.
Privalai man pasakyti. Ar tu
ities neturi plan dl savo
vestuvi, ar tik nenori jais
pasidalyti?
Ities neturiu, prisiekiau.
Man sunku sivaizduoti dideles
vestuves. Juk a priklausau
penktai kastai.

Marli papurt galv.


Priklausei penktai. Dabar
priklausai treiai.

Teisingai,

pasakiau
prisiminusi savo nauj padt.
A gimiau penktos kastos
eimoje vargingai apmokam
dailinink ir muzikant ir nors
apskritai
nekeniau
kast
sistemos, savo darb mgau.
Buvo keista galvoti apie save
kaip apie treios kastos atstov
ir mstyti apie mokytojos ar
raytojos profesij.
Baik nervintis, pasak

Marli, skaitydama man i veido.


Kol kas neturi dl ko
nerimauti.
Ketinau
prietarauti,
bet
mane
pertrauk
Selests
ksnis.
Nagi! ji suuko, trenkdama
nuotolinio valdymo pultel sof
ir
vl
nukreipdama
j

televizori. Ak!
Ar man taip atrodo, ar ji
tikrai tapo dar bjauresn?
sunabdjau
Marli.
Mes
irjome, kaip Selest be
paliovos trank pultel, kol

galiausiai pasidav ir perjung


kanal
rankiniu
bdu.
Pamaniau, jei biau augusi
antroje kastoje, dl to turbt
vertt susirpinti.
Manau, tai stresas,
pareik Marli. Ar pastebjai,
kad Natali vis labiau, na
neinau... atitolsta?
A linkteljau, ir mes abi
pavelgme tris kortomis
loianias mergaites. Paydama
kort malk, Kris ypsojosi, o
Natali tyrinjo savo plauk
galiukus, retsykiais iraudama

jai nepatinkani sruog. Ji


atrod isiblakiusi.

Ko
gero,
mes
visos
pradedame
j
jausti,

prisipainau. Dabar, kai liko


tik maas brelis, sunkiau ilstis
ir mgautis rmais.
Selest suniurnjo, ir mes
vilgteljome j, bet greitai
nusukome akis, nes ji pagavo
ms vilgsnius.
Trumpam atsipraysiu,
tar pasimuisiusi Marli.
Regis, man reikia tualet.
Ir a apie tai pagalvojau.

Gal eime kartu? pasiliau.


ypsodamasi ji pakrat galv.
Tu eik pirma. A igersiu
arbat.
Gerai. A griu.
Ijau i Moter kambario ir
neskubdama
ingsniavau
puoniu koridoriumi. Nebuvau
sitikinusi,
ar
kada
nors
pamiriu i spding viet.
Buvau taip isiblakiusi, kad
pasukusi u kampo atsitrenkiau
sargybin.
Oi! kteljau.
Atleiskite, panele. Tikiuosi,

neigsdinau js. Jis laik


mane u dilbi, paddamas
nepargriti.
Ne, pasakiau kikendama.
Nieko baisaus. Turjau irti,
kur einu. Ai, kad mane
sugavote, pareigne...
Vudvorkas, jis pasak
nusilenkdamas.
A Amerika.
inau.
Nusiypsojau ir uveriau
akis. Aiku, jis inojo.
Tikiuosi, kai kit kart
susitiksime, nebsiu tokia nevik

ri, pajuokavau.
Jis tyliai nusijuok.
Sutinku. Graios dienos,
panele.
Jums taip pat.
Grusi papasakojau Marli
apie savo trikdant susitikim su
pareignu
Vudvorku
ir
perspjau j eiti atsargiai. Ji
nusijuok ir papurt galv.
Tolesn
popiets
dal
praleidome
sddamos
prie
lang ir gerdamos sauls vies,
plepdamos apie namus ir kitas
mergaites.

Pasidar lidna pagalvojus


apie ateit. Juk kada nors
Atranka baigsis, ir nors inojau,
kad mudvi su Marli liksime
artimos, man labai stigs ms
kasdieni pokalbi. Ji mano
pirma tikra draug, ir man
norjosi, kad ji nuolat bt
alia.
Kol stengiausi sustabdyti i
akimirk, Marli svajingai velg
pro lang. Knietjo inoti, apie
k ji galvoja, bet aplink buvo
taip ramu, kad nepaklausiau.

Treias skyrius
Plaios durys balkon ir
koridori buvo atidarytos, ir
mano kambaryje nestigo ilto,
malonaus i sodo sklindanio
oro. Tikjausi, velnus vjelis
paguos mane, nes turjau labai
daug darbo. Deja, jis mane tik
blak, kurstydamas trokim

bti bet kur, tik ne prie io


stalo.
Atsidusau ir atsiloiau kdje
uvertusi galv ant atloo.
Ana, paaukiau.
Klausau, panele, i kampo
sidama
atsiliep
mano
vyriausia
kambarin.
Net
nepavelgusi inojau, kad Mer
ir
Lus,
kitos
dvi
mano
kambarins, kilsteljo galvas,
laukdamos, ar ir jos gals man
patarnauti.

sakau isiaikinti, k
reikia ie popieriai, pasakiau,

tingiai rodydama ranka prie


mane gulini isami karins
statistikos ataskait. I ios
uduoties bus egzaminuojamas
visas Elitas, bet a niekaip
negaljau susikaupti.
Trys
mano
kambarins
nusijuok tikriausiai todl, kad
reikalavimas buvo juokingas, ir
todl, kad a apskritai ko nors
pareikalavau.
Vadovauti
a
nelabai sugebjau.
Apgailestauju, mano ponia,
bet tai tikriausiai perengt
mano pareig ribas, atsak

Ana. Nors jos atsakymas tebuvo


poktas, balse girdjau nuoird
atsipraym, kad ji negali man
padti.

Gerai,

sudejavau
atsissdama tiesiai. Teks
paiai tai padaryti. Js visos
esate niekam tikusios. Rytoj
papraysiu nauj kambarini.
kart kalbu rimtai.
Jos vl sukikeno, o a dar
kart
sutelkiau
dmes

skaiius. Man atrod, kad i


atskaita klaidinga, nors nebuvau
tuo
sitikinusi.
Dar
kart

perskaiiau
paragrafus
ir
diagramas,
stengdamasi
susikaupti raukiau antakius ir
kramiau raiklio gal.
Igirdau tyl Luss juok ir,
paklusi akis suinoti, kas j
taip pralinksmino, nusekiau jos
vilgsn
prie
dur.
Ten,
atsirms stakt, stovjo
Maksonas.
Tu mane idavei! jis
papriekaitavo Lusei, o i ir
toliau kikeno.
Skubiai atstmiau kd ir
puoliau jam glb.

Tu perskaitei mano mintis!


Tikrai?
Praau pasakyti, kad galime
ieiti lauk. Nors trumpam?
Jis nusiypsojo.
Turiu dvideimt minui,
paskui tursiu grti.
Pamau
blstant
gyvoms
mano
kambarini
nekoms
nusitempiau j koridoriumi tolyn.
Niekas nepaneigs, kad sodai
vieta.
Beveik
tapo
ms
kaskart,
pasitaikius
progai
pabti
vieniems,
mes
ateidavome ia. Tai buvo didelis

kontrastas mano laisvalaikiui su


Aspenu,
kai
linddavome
pasislp
maame
medio
namelyje
kieme
u
namo,
vienintelje
vietoje,
kur
galjome jaustis saugs.
Staiga paklausiau savs, ar
kur netoliese, nepastebimas
tarp
daugelio
kit
rm
sargybini, yra Aspenas, gal jis
stebi, kaip Maksonas laiko
mano rank.
Kas ia? paklaus
Maksonas einant braukdamas
per mano pirt galiukus.

Nuospaudos. Jos atsirado


spaudant smuiko stygas keturias
valandas per dien.
Anksiau j nepastebjau.
Ar jos tau trukdo? I ei
likusi mergaii a buvau
emiausios
kastos,
tad
nemanau, kad kurios nors
rankos buvo tokios kaip mano.
Maksonas sustojo ir pakl
mano pirtus prie lp, tada
m buiuoti ivargusius j
galiukus.
Prieingai. Mano manymu,
jos gan graios. Pajutau, kaip

raustu. A maiau pasaul


inoma, daugiausia pro kulkoms
atspar stikl arba i kakokios
senos pilies bokto bet a j
maiau. Turiu galimyb prieiti
prie
atsakym

tkstant
klausim. Bet i rankyt? Jis
dmiai pavelg man akis. i
rankyt igauna garsus, kuri
negaliau palyginti su jokiais
kitais. Kartais man atrodo, kad
sapnavau, jog tu griei smuiku,
ir buvo labai grau. ios
nuospaudos rodo, jog tai ne
sapnas.

Kartais Maksono kalbjimo


maniera mane uburdavo ir
buvo pernelyg romantika, kad
tikint.
Taiau
nors
ir
puoseljau tuos odius irdyje,
nebuvau tikra, ar galiu jais
pasitikti. I kur galjau inoti,
kad jis netaria toki meili
odi
kitoms
mergaitms?
Privaljau pakeisti tem.
Ar ities inai atsakymus
tkstant klausim?
Be joki abejoni. Klausk
bet ko; jei nesuregsiu atsakymo,
inau, kur j rasti.

Bet ko?
Bet ko.
Buvo
sunku
nepasiruous
sugalvoti klausim, tuo labiau
tok, kuris j parklupdyt, ko a
ir norjau. Prisiminiau dalykus,
kurie adino mano smalsum
augant. Kaip skrenda lktuvai?
Kokios anksiau buvo Jungtins
Valstijos? Kaip veikia mai
grotuvai,
kuriuos
turi
auktesns kastos?
Ir tada man topteljo.
Kas yra Helovinas?
paklausiau.


Helovinas?

Aiku,
Maksonas
nebuvo
apie
j
girdjs. A nesistebjau. Ir pati
tik kart buvau aptikusi t od
tv senoje istorijos knygoje.
Kai kurios jos dalys buvo
neatpastamai
sudriskusios,
trko puslapi arba jie buvo
beveik sunaikinti. Vis tiek mane
visada domino ten minima
vent, apie kuri mes nieko
neinojome.
Nesijauiate toks sitikins,
Js Karalikoji Pramatnybe?
paerzinau.

Princas nusivaip, taiau buvo


aiku, kad tik apsimeta supyks.
Tada vilgteljo laikrod ir
trauk oro.
Eime. Turim paskubti,
pasak jis, iupdamas mane u
rankos ir leisdamasis bgti.
A
klupinjau
su
savo
bateliais
pusauktmis
pakulnmis,
bet
stengiausi
neatsilikti,
kai
jis
plaiai
ypsodamasis ved mane atgal
rmus. Man patikdavo, kai
prasiverdavo
Maksono
nerpestingumas; jis pernelyg

danai bdavo rimtas.


Ponai, itar jis mums
lekiant
pro
sargybinius,
stovinius prie dur.
Nubgus iki puss vestibiulio,
bateliai mane priveik.

Maksonai,
sustok!

pravokiau udususi. A
nespju!
Eik, eik, tau tai patiks,
sumurmjo
jis,
traukdamas
mane u rankos, kai sultinau
temp. Galiausiai Maksonas
prisiderino prie mans, bet buvo
akivaizdu, kad jam knietjo

skuosti greiiau.
Mes
pasileidome
link
iaurinio koridoriaus, netoli tos
vietos, kur buvo filmuojama
laida,
bet
jos
Praneim
neprij pasukome laiptus.
Ilgai kopme auktyn, ir a
negaljau suvaldyti smalsumo.
Kur mes einame?
Jis pasisuko ir pavelg
mane staiga surimtjs.

Privalai prisiekti, kad


niekada neprasitarsi apie
kambarl. Tik keli eimos
nariai ir saujel sargybini ino,

kad jis apskritai yra.


A
buvau
be
galo
susidomjusi.
inoma.
Ulipome laiptais iki pat
viraus, ir Maksonas atidar
man duris. Jis vl pam mane
u rankos ir temp koridoriumi,
kol galiausiai sustojo prie
sienos, j beveik vis deng
didiulis paveikslas. Maksonas
apsidair, sitikindamas, kad
nieko aplink nra, ir ukio
rank u rmo. Igirdau silpn
spragteljim,
ir
paveikslas

pasviro link ms.


A
isiiojau.
Maksonas
nusiypsojo.
U paveikslo iki pat ems
buvo taisytos durys su nedidele
klaviatra,
tokios
bna
telefonuose.
Maksonas
nuspaud kelis skaiius, ir
pasigirdo tylus pypteljimas.
velgdamas mane jis pasuko
ranken.
Leisk tau padti. ia gan
auktas slenkstis. Jis padav
man rank ir parod, kad eiiau
pirma.

A apstulbau.
Prie belangio kambario sien
stovjo
lentynos,
pilnos
senovini
knyg.
Dviejose
lentynose buvo knygos su
keistais raudonais brkniais
ant vireli, ir a pamaiau
didiul sien atremt atlas;
atverstame
puslapyje
buvo
kakokios
neinomos
alies
apybros. Kambario centre
stovjo stalas, ant jo guljo
keletas knyg. Regis, kakas
neseniai jas vart ir paliko
atnaujinti.

vien
sien

instaliuotas
platus
ekranas
primin televizori.

K
reikia
raudoni
brkniai?

paklausiau
stebdamasi.
Tai udraustos knygos. Kiek
mums inoma, tai gali bti
vieninteliai ilik egzemplioriai
visoje Iljoje.
Pasigriau Makson, akimis
klausdama to, ko neidrsau
itarti garsiai.
Taip, gali jas pavartyti,
pasak jis, neslpdamas, kad
keliu jam nepatogum, bet jo

veidas bylojo, kad ito jis i


mans ir tikjosi.
Labai atsargiai pakliau vien
knyg,
bijodama
netyia
sunaikinti vienintel to lobio
egzempliori.
Perveriau
puslapius ir nedelsdama padjau
j viet. Pasijutau apimta
pernelyg pagarbios baims.
Tada
pamaiau,
kaip
Maksonas kak spausdina ant
ploki
raomj
mainl
primenanio daikto, kuris buvo
prijungtas
prie
televizorius
ekrano.

Kas tai? paklausiau.


Kompiuteris. Ar neteko
matyti? Papuriau galv,
Maksonas nesistebjo. Jau
nedaug moni juos turi. is
kompiuteris
skirtas
iame
kambaryje
saugomai
informacijai. Jei yra kokios nors
mediagos apie Helovin, jis
mums pasakys, kur jos iekoti.
Nelabai supratau, k princas
sako, bet paaikinti nepraiau.
Po keli sekundi jo paieka
dav rezultat trij punkt
sra ekrane.

Puiku! jis suuko. Lauk


ia.
Stovjau prie
stalo, kol
Maksonas iekojo trij knyg,
kurios mums atskleis, kas yra
Helovinas. Tikjausi, kad tai
nebus kokia kvailyst ir kad
nebsiu vertusi jo tuiai dti
tiek pastang.
Pirmoji
knyga
apibdino
Helovin kaip kelt vent,
ymini
vasaros
pabaig.
Nenordama gaiinti Maksono,
neusiminiau,
kad
neturiu
supratimo, kas yra keltai.

Remiantis j tikjimu, per


Helovin dvasios atklysdavo ir
apleisdavo

pasaul,
tad
mons
usiddavo
kaukes,
nordami
apsisaugoti
nuo
piktj dvasi. Vliau Helovinas
virto
pasaulietika
vente,
skirta
daugiausia
vaikams.
Apsireng
tam
tikrais
kostiumais, jie vaikiodavo po
miest dainuodami dainas ir
kaip atlyg gaudavo saldaini; i
ia kilo posakis poktas arba
saldainis jie poktaudavo ir
gaudavo saldaini.

Antroje knygoje Helovinas


buvo apraomas panaiai, tik
ten buvo minimi moligai ir
krikionyb.
ita bus domi, pareik
Maksonas,
versdamas
daug
plonesns, ranka raytos knygos
puslapius.

Kodl?

paklausiau,
prieidama pasiimti geresns
knygos.
ia, panele Amerika, yra
vienas
Gregorio
Iljos
asmeninio dienoraio tom.
K? suukau. Ar galiu

paliesti?

Pirmiau
leisk
surasti
puslap, kurio iekom. irk,
net nuotrauka yra!
Toje
nuotraukoje
i
neinomos
praeities
tarsi
vaiduoklis
stovjo
Gregoris
Ilja, grietu veidu, iugdaniu
kostiumu, pasitemps. Keista,
kad, mano akimis, jo laikysena
labai panjo karaliaus ir
Maksono laikysen. alia jo
kamerai
abejingai
ypsojosi
moteris. I veido buvo matyti,
jog kadaise ji buvo labai miela,

taiau blizgesys i jos aki jau


buvo
dings.
Ji
atrod
pavargusi.
Aplink por stovjo dar trys
figros. Paaugl mergait
grai ir energinga, plaiai
besiypsanti, su karna ir
puonia suknele. Kaip juokinga!
Ji
buvo
apsirengusi
kaip
princes. Ir du berniukai
vienas iek tiek auktesnis negu
kitas,
abu
vilkjo
man
nepastam
persona
kostiumus. Atrod, jie netrukus
k nors ikrs. Po nuotrauka

buvo raas gantinai keista


darytas Gregorio Iljos ranka.
iais metais vaikams
Helovino proga buvo
surengtas vakarlis.
Tikriausiai tokiu bdu jie
gali pamirti, kas dedasi
aplink, bet, mano manymu,
tai yra lengvabdika. Mes
esame viena i keli likusi
eim, igalini surengti
vent, bet is vaik
aidimas tra pinig
vaistymas.


Manai,
Helovino
neveniame, nes tai pinig
vaistymas?
Gali bti. Jei data k nors
reikia, is raas darytas i
karto
po
to,
kai
Kinijos
Amerikos
valstija
pradjo
prieintis, prie pat Ketvirtj
pasaulin
kar.
Tuo
metu
didioji dalis moni neturjo
nieko sivaizduok vis taut,
priklausani septintai kastai, ir
menk saujel antrai.

Oho.

Pamginau
sivaizduoti
karo
nuniokot

ms alies peiza ir taut,


besistengiani suimti save
rankas. Netiktina.
Kiek toki dienorai ia
yra? paklausiau.
Maksonas parod lentyn,
kurioje buvo irikiuoti panas
dienoraiai.
Gal koks tuzinas.
Negaljau
patikti!
Visa
istorija viename kambaryje.
Ai, pasakiau. N
nesvajojau, kad galsiu tai
pamatyti. Esu apstulbusi, kad jie
egzistuoja.

Maksonas vytjo.
Gal nortum perskaityti iki
galo?

Jis
mosteljo

dienorat.
Taip, inoma! kone
suukau, tada prisiminiau savo
pareigas. Bet a negaliu ia
pasilikti; turiu inagrinti t
siaubing ataskait. O tau
reikia grti prie darbo.
Tai tiesa. K pasakytum, jei
pasilyiau i knyg pasiimti
keletui dien?
Ar man tai leidiama?
paklausiau pagarbiai.


Ne.

Maksonas
nusiypsojo.
A sudvejojau, bijodama to, k
laikiau rankose. O jei pamesiu?
Jei sugadinsiu? inoma, princo
mintys turjo suktis apie t pat.
Bet juk daugiau tokia proga
nepasitaikys. Dl ios dovanos
bsiu atidi.
Gerai. Tik nakiai ar dviem,
tada grinsiu.
Giliai paslpk.
Ir a j paslpiau. Juk tai
buvo daugiau nei knyga; tai
buvo Maksono pasitikjimas. A

kiau j pianino kds vid, po


snimi nat ten mano
kambarins niekada neval. i
knyg lies tik mano rankos.

Ketvirtas skyrius
A beviltika! pasiskund
Marli.
Ne, ne, tau puikiai sekasi,
sumelavau.
Jau daugiau nei savait daviau
Marli pianino pamokas, taiau
pasakysiu
nuoirdiai

ji
skambino vis prasiau. Dl

Dievo, mes vis dar mokms


gam. Jai vl nuspaudus ne t
klavi, nejuiomis susiraukiau.
Pavelk savo veid!
suuko ji. A netikl. Tarsi
groiau alknmis.
Pamginkim. Gal tavo
alkns bus tikslesns.
Marli atsiduso.
Pasiduodu. Atleisk, Amerika,
tu buvai itin kantri, bet negaliu
klausytis savo grojimo. Skamba
taip, tarsi pianinas sirgt.
Ties sakant, merdt
bt tiksliau.

Marli prapliupo juoktis, ir a


prie jos prisidjau. N netariau,
kad
jai
papraius
pianino
pamok, mano ausys bus taip
skausmingai bet linksmai
kankinamos.
Gal tau geriau sektsi
grieti smuiku? Smuiko muzika
nuostabi, pasiliau.
Ne, vargu. Man taip sekasi,
kad tik sugadinsiu instrument.
Marli pakilo ir nujo prie
mano stalelio. Popieriai, kuriuos
turjome skaityti, buvo nustumti
vien pus, ir mano mielos

kambarins buvo palikusios


mums arbatos ir sausaini.
Nieko baisaus. Juk smuikas
priklauso rmams. Panorjusi
galtum sviesti j Selestei
galv.
Negundyk, pasak Marli,
pildama mums arbatos. A
labai tavs pasiilgsiu, Amerika.
Neinau, kaip igyvensiu, kai
mudvi
negalsim
kasdien
matytis.
Maksonas labai nerytingas,
taigi rpintis dl to dar nereikia.

Neinau,

tar
ji

surimtjusi. Jis nepasak


tiesiai, bet inau, kad esu ia tik
dl moni palaikymo. Ivykus
kitoms mergaitms, j nuomon
netrukus pasikeis, ir jie isirinks
kit favorit; tada jis mane
isis namo.
Labai
atsargiai
rinkau
odius,
tikdamasi
paaikinimo, kodl j santykiai
atalo, taiau nenorjau, kad
Marli dar kart nuo mans
usisklst.
Ar su tuo susitaikei? Turiu
galvoje, jei negausi Maksono?

Draug
lengvai
gteljo
peiais.
Jis nra man skirtas. A
nieko prie ikristi i konkurso,
bet labai nenoriu i ia ivykti,
paaikino ji. Be to, netroktu
tekti u vaikino, kuris myli
kit.
A staigiai isitiesiau.
K jis?..
Marli
vilgsnis
buvo
triumfuojantis,
o
ypsena,
besislepianti
u
arbatos
puodelio, sak: Suiupau!
Ir tai buvo tiesa.

Akimirksniu suvokiau, kad


pagalvojus apie Maksono meil
kuriai nors kitai, mane apima
nepakeliamas pavydas. Tuoj pat
supratau, kad ji galvoje turjo
mane, ir apsiraminau.
A staiau sien po sienos,
aipydamasi i Maksono ir
girdama
kit
mergaii
pranaumus, bet Marli vienu
sakiniu visk paneig.
Kodl neubaigi viso to,
Amerika? velniai paklaus ji.
Juk inai, kad jis myli tave.
Jis niekada to nesak,

patikinau, ir tai buvo tiesa.


inoma, nesak, itar ji,
tarsi tai bt akivaizdu. Jis
labai stengiasi tave sugauti ir
kaskart,
kai
priartja,
tu
nustumi j alin. Kodl taip
elgiesi?
Ar galiau jai pasakyti? Ar
galiau jai prisipainti, kad,
nepaisant mano gili jausm
Maksonui matyt, gilesni, nei
pati suvokiau, yra kitas
mogus, kurio negaliu pamirti?
A tik... tikriausiai dvejoju.
A pasitikjau Marli; tvirtai

pasitikjau. Bet mums abiem


bus saugiau, jei ji neinos.
Ji linkteljo. Tarsi suprast,
kad u to slypi is tas daugiau,
bet ji mans nespaud. is
abipusis
ms
paslapi
pripainimas
beveik
prilygo
nusiraminimui.
Surask bd sitikinti. Ir
nedelsk. Jei jis nra skirtas man,
tai dar nereikia, kad nra
puikus vaikinas. Nenoriau,
kad prarastum j tik todl, kad
bijojai.
Marli ir vl buvo teisi. A

bijojau. Bijojau, kad Maksono


jausmai gali bti ne tokie
nuoirds, kaip atrod, bijojau
tapti princese, bijojau prarasti
Aspen.

Pakalbkime
apie
linksmesnius dalykus, pasak
ji, paddama arbatos puodel,
vakarykts
nekos
apie
vestuves privert mane apie kai
k pagalvoti.
Apie k?
Ar nortum bti mano
pirmja pamerge? Jei kada nors
itekiau?

Marli, inoma, noriau! O


tu btum? A itiesiau jai
rankas, ir ji laiminga jas
pakrat.
Bet tu turi seser; ar jos
neprietaraus?
Jos supras. Praau.
Btinai! N u k pasaulyje
nepraleisiau tavo vestuvi.
Jos tonas rod, kad mano
vestuvs bus amiaus vykis.
Paadk, net jei iteksiu u
atuntos kastos vaikino kur nors
skersgatvyje, tu dalyvausi.
Ji pavelg mane su

nepasitikjimu, bdama tikra,


kad nieko panaaus negali
nutikti.
Net ir tuomet. Paadu.
I mans ji tokio ado
nepapra, ir tai privert mane
vl suabejoti, ar namuose jos
ities laukia ketvirtos kastos
vaikinas, kur ji yra simyljusi.
Taiau a jos nespaudiau. Buvo
aiku, kad mes abi turime
paslapi, bet Marli buvo mano
geriausia
draug,
dl
jos
padaryiau visk.

T vakar tikjausi praleisti


iek tiek laiko su Maksonu.
Marli privert mane suabejoti
savo poelgiais. Ir mintimis. Ir
jausmais.
Po vakariens, kai visos
pakilome ieiti i valgomojo,
pagavau Maksono vilgsn ir
patempiau ausies spenel. Tai
buvo ms slaptas enklas
praant
susitikimo.
Princas
labai retai atsisakydavo. Bet
vakar
Maksonas
atrod
nusivyls, kai lpomis itar
man darbas. A paaipiai

patempiau lp
ir
lengvai
pamojavau prie ieidama.
Gal taip ir geriau. Man ities
reikjo apmstyti kelet dalyk,
susijusi su Maksonu.
Kai pasukau u kampo savo
kambar, Aspenas ir vl ten jo
sargyb. Jis mane nuvelg nuo
galvos
iki
koj,
akimis
aprpdamas mano prigludusi
ali suknel, ji puikiai slp
kelet mano figros ilinkim.
Netardama n odio, prajau
pro al. Prie pasukant dur
ranken, jis velniai paliet man

rank.
Prisilietimas
buvo
smoningas, bet trumpas, ir per
kelias sekundes a pajutau t
poreik, t ilges, kur man
suadindavo
Aspenas.
Dirsteljusi jo smaragdo
spalvos alkanas ir gilias akis,
pajutau, kad kojos linksta per
kelius.
Ksdama prisilietimo virpul,
kaip galdama greiiau jau
savo kambar. Dkui Dievui,
neturjau laiko galvoti apie
Aspeno sukeltus jausmus, nes

vos tik udarius duris mane


apspito kambarins ir m
ruoti miegui. Joms plepant ir
ukuojant
man
plaukus,
stengiausi bent akimirk visk
pamirti.
Taiau tai buvo nemanoma.
Turjau pasirinkti. Aspenas ar
Maksonas?
Bet kaip apsisprsti, jei abi
galimybs
geros?
Kaip
pasirinkti inant, kad dalis
mans bet kuriuo atveju bus
sugniudyta? Guodiausi dar
turinti laiko. Dar turiu laiko.

Penktas skyrius
Taigi, panele Seleste, js
sakote, kad skaiius yra per
maas ir, js manymu, per kit
aukim turt bti imama
daugiau naujok? paklaus
Gavrilas Feidjas, diskusij,
vykstani Iljos svarbiausi
praneim laidoje, vedjas ir

vienintelis mogus, kada nors


ms interviu i karalikosios
eimos.
Ms debatai laidoje buvo
egzaminas, ir mes tai inojome.
Nors Maksono laikas nesaist,
visuomen troko, kad ms
skaiius sumat; jutau, jog
karalius,
karalien
ir
j
patarjai troko to paties. Jei
norjome pasilikti, turjome
pasirodyti, kada ir kur bdavo
liepiama. Diaugiausi veikusi t
siaubing
ataskait
apie
kareivius. Atmintyje iliko kai

kurie statistiniai duomenys, taigi


turjau daug ans vakar
padaryti ger spd.
Teisingai, Gavrilai. Karas
Naujojoje Azijoje trunka daug
met. Manau, kart ar du
paaukus
daugiau
naujok,
pajgtume baigti kar.
A tikrai negaljau paksti
Selests. Per j buvo imesta
viena mergait, prajus mnes
ji sugadino Kris gimtadien ir
jga band nuplti nuo mans
suknel. Priklausydama antrai
kastai, ji laik save viresne u

mus. Ties sakant, a neturjau


nuomons apie Iljos kareivi
skaii, bet igirdusi Selests
odius
rytingai
jai
pasiprieinau.
Nesutinku, pasakiau
imoktu
gerai
iaukltos
merginos balsu.
Selest pasisuko mane,
atmesdama per pet tamsius
plaukus.
Atgrusi
nugar
kamerai, ji jautsi galinti liai
mane spoksoti.
Panele Amerika, ar js
manote, kad didinti auktini

skaii yra blogas sumanymas?


paklaus Gavrilas.
Stipriai ikaito skruostai.

Antroji
kasta
igali
susimokti
ir
nedalyvauti
aukime, tad neabejoju, kad
panelei Selestei neteko matyti,
kas
nutinka,
kai
eimos
praranda vienturius snus.
Didesnis auktini skaiius bt
pratingas, ypa emesnms
kastoms, kurios turi gausesnes
eimas ir kur kiekvieno eimos
nario darbas padeda joms
igyventi.

alia sdinti Marli draugikai


man kumteljo.
Selest prabilo:
O k turtume daryti? Juk
nesilai sdti sudjus rankas ir
leisti iems karams tstis?
Ne, ne. inoma, noriu, jog
karas Iljoje baigtsi. Nutilau,
stengdamasi
susikaupti,
ir
pavelgiau

Makson
tikdamasi palaikymo. alia jo
sdintis karalius atrod suirzs.
Man reikjo pasukti diskusij
kita kryptimi, tad ipykinau
pirm galv ovusi mint.

O jei aukimas bt
savanorikas?
Savanorikas? paklaus
Gavrilas.
Selest ir Natali sukikeno, ir
tai dar labiau pablogino padt.
Bet tada a pagalvojau. Nejau
tai
ities
toks
baisus
sumanymas?
Taip. Be abejo, turt bti
taikomi tam tikri reikalavimai,
bet, galimas daiktas, armija,
sudaryta i vyr, norini bti
kareiviais, bt naudingesn u
armij berniuk, i paskutinij

besistengiani ilikti gyviems ir


grti savo ankstesn gyvenim.
Studijoje
visi
nuiuvo
svarstydami. Matyt, rodiau
savo ties.

Puikus
sumanymas,

siterp Elisa. Tada kas


mnes ar du, kai tik mons
usirayt,
sistume
naujus
kareivius.
Tai
bt
pastiprinimas
anksiau
pradjusiems tarnyb.
Pritariu, tar Marli, jos
komentarai prastai tuo ir
baigdavosi. Akivaizdu, jai buvo

nejauku per debatus.


inau, tai gali pasirodyti
keistoka, bet gal moterys irgi
galt dalyvauti? pareik
Kris.
Selest garsiai nusijuok.

Kas,
tavo
manymu,
usirayt? Ar tu eitum mio
lauk? Jos balse buvo girdti
eidiama abejon.
Kris nesutriko.
Ne, a netinku bti kareive.
Bet, kalbjo ji toliau Gavrilui,
dalyvaudama
Atrankoje,
suinojau,
kad
kai
kurios

mergaits
turi
bauginant
udiko
instinkt.
Taigi
nesileiskite apkvailinami balini
sukneli, ji baig su ypsena.
Grusi savo kambar, leidau
kambarinms pabti iek tiek
ilgiau nei prasta ir padti man
itraukti i plauk daugyb
smeigtuk.
Man patiko js savanori
armijos sumanymas, pasak
Mer, vikriai darbuodamasi
pirtais.
Man taip pat, pridr

Lus. Atmenu, kaip sunkiai


vertsi mano kaimynai, kai buvo
paimti j vyriausi sns. O kai
daugelis j negro namo, tapo
beveik nepakeliama. Maiau,
kaip prie jos akis atgyja daug
prisiminim. Prie manikes
irgi.
Miriam Karier jauna liko
nale, bet su snumi Eidenu jie
neblogai tvarksi dviese. Kai
prie jos slenksio pasirod
kareiviai su laiku, vliava ir
beprasmmis uuojautomis, ji
usisklend savyje. Ji negaljo

viena igyventi. Net jei ir bt


gebjusi, nemat prasms.
Kartais toje paioje aiktje,
kurioje
atsisveikinau
su
Karolina,
matydavau
j
praani
imaldos,
kaip
atuntos kastos mons. Bet a
neturjau jai ko duoti.
inau, pasakiau Luss
atvaizdui.
Manau, Kris nujo iek tiek
per toli, siterp Ana.
Moterys myje yra siaubinga.
Jos rimtas veidas privert
mane nusiypsoti. Ana buvo

sutelkusi
dmes

mano
plaukus.
Pasak mano tio, moterys
dalyvaudavo...
Mus igsdino serija trump
beldim duris.
Kai k sugalvojau, pasak
Maksonas, jis jo nelaukdamas
kvietimo. Pasirodo, kiekvien
penktadien po Praneim mes
turime pasimatym.
Js viesybe, vienu balsu
itar kambarins, o Mer
nusilenkdama
imet
smeigtukus.

Leiskite padti, pasisil


Maksonas.
Ne, nereikia, tvirtino
skaisiai nuraudusi ir atatupsta
traukdamasi i kambario Mer.
Toli grau ne taip subtiliai,
kaip
bt
norjusi,
ji
reikmingai pavelg Lus ir
An, melsdama j eiti kartu.
Labos nakties, panele,
pasak Lus, trkteljusi An u
uniformos, kad toji sekt i
paskos.
Joms ijus mudu su Maksonu
pratrkome
juoktis.
A

pasisukau veidrod ir toliau


traukiau i plauk smeigtukus.

Juokinga
draugija,

pareik Maksonas.
Jos labai tavim avisi.
Maksonas
kukliai
prim
kompliment.
Atsipraau, kad sutrukdiau,
jis itar mano atvaizdui.
Nieko tokio, atsakiau,
itraukdama
paskutin
smeigtuk. Perbraukiau pirtais
plaukus ir paskleidiau juos ant
meni. Gerai atrodau?
Maksonas
linkteljo,

stebeilydamas iek tiek ilgliau


nei btina. Kai atsitokjo,
prabilo:
Beje, dl to sumanymo...
Pasakok.
Ar prisimeni Helovin?
Taip. A dar neperskaiiau
dienoraio. Taiau jis gerai
paslptas, patikinau.
Puiku. Niekas jo neieko.
Beje, a galvojau. Tose knygose
parayta, kad jis veniamas
spal, tiesa?

Taip,

atsakiau
nerpestingai.

Dabar yra spalis. Kodl


mums
nesuruous
Helovino
vakarlio?
A pasisukau.
Rimtai? Ak, Maksonai, ar
mes galtume?
O tu nortum?
Labai noriau!
Manau, visoms Atrankos
dalyvms
reikt
pasiti
kostiumus.
Nebudintys
sargybiniai galt pabti oki
partneriais; a esu tik vienas,
tad bt nesininga versti
mergaites
laukti
eils.

Ateinani
savait
ar
dvi
galtume
pravesti
oki
pamokas. Juk sakei, kad kartais
dienomis nra k veikti. Ir
saldainiai! Mums atve pai
geriausi saldaini. Tu, mano
brangioji, baigiantis vakarui
bsi soiai j prisiragavusi.
Taigi tursime iridenti tave i
oki aiktels.
Buvau pakerta.
Ir mes praneime, kad
vst visa alis. Tegu vaikai
usideda kaukes ir vaikto pas
kaimynus su poktais, kaip ir

anksiau. Tavo seseriai patiks,


tiesa?
inoma! Visiems patiks!
Maksonas suiaup lpas ir
trumpai pagalvojo.
Kaip manai, ar jai patikt
vsti ia, rmuose?
A netekau ado.
K?

Vykstant
konkursui,
turiau susipainti su Elito
tvais. Broliai ir seserys taip
pat
galt
atvykti;
susipaintume
per
ventes,
uuot lauk...

Nutraukiau Maksono odius,


kaip viesulas puldama jam
glb. A taip apsidiaugiau
galsianti pamatyti Mei ir tvus,
kad
negaljau
sulaikyti
entuziazmo proverio. Princas
apkabino mane per liemen ir
velg man akis, jose spindjo
diaugsmas. Kaip is mogus j
sivaizdavau
bsiant
mano
prieingybe, visuomet rasdavo
bd padaryti mane pai
laimingiausi?
Tu rimtai? Ar jie tikrai gals
atvykti?

inoma, jis atsak.


Nekantrauju su jais susipainti,
be to, tai eina konkurso
program. Kad ir kaip bt,
manau, jums visoms ieis
naud pamatyti savo eimas.
sitikinusi, kad nepravirksiu,
sunibdjau:
Ai.
Nra u k... inau, kad
juos myli.
Taip.
Maksonas sukikeno.
Ir aiku, kad dl j
padarytum visk. Pagaliau juk

dl j likai Atrankoje.
A staigiai atsitraukiau, kad
galiau matyti jo akis. Jos
nesmerk, tik stebjosi dl
mano staigaus judesio. Taiau
negaljau
praleisti
tokios
akimirkos. Turjau galutinai
sitikinti.
Maksonai, jie i dalies buvo
prieastis, kodl pasilikau i
pradi, bet dabar ia esu ne
dl j. Tu tai supranti, tiesa? A
ia esu dl...
Dl?
A pavelgiau Makson, jo

dievinant mane vilting veid.


Pasakyk, Amerika. Pasakyk jam.
Dl? jis paklaus dar
kart, kart su idyklika
ypsena lpose, nuo kurios dar
labiau sutirpau.
A galvojau apie pokalb su
Marli ir savo jausmus andien,
kai kalbjome apie Atrank.
Buvo
sunku
galvoti
apie
Makson kaip apie savo vaikin,
nes su juo susitikinjo kitos
mergaits, bet jis nebuvo man
tik draugas. Mane vl apm
tas lkestingas jausmas, tas

stebuklas, kad tarp mudviej


gali usimegzti ypatingas ryys.
Maksonas reik man daugiau,
nei pati leidau sau patikti.
Koketikai jam nusiypsojau ir
pasukau prie dur.
Amerika Singer, sugrk.
Jis ubgo man i priekio,
apkabindamas
ranka
per
liemen, ir mes stovjome
susiglaud
krtinmis.

Pasakyk man, jis sunibdjo.


A suspaudiau lpas.
Puiku. Tursiu imtis kit
bendravimo priemoni.

Be
jokio
perspjimo
Maksonas mane
pabuiavo.
Pajutau, kaip prilaikoma jo
rank linkstu iek tiek atgal.
Apkabinau jo kakl, nordama
laikyti prie savs... ir mano
galvoje sukirbjo mintis.
prastai, kai bdavome kartu,
a pajgdavau atsiriboti nuo
vis kit.
Bet vakar
dingteljo, kad mano vietoje gali
bti kita. Uteko sivaizduoti
kit mergait Maksono glbyje,
priveriani
j
juoktis,
itekani u jo... ir man

suspaud
ird.
A
nebesitvardiau pravirkau.
Brangioji, kas nutiko?
Brangioji? Mane apgaub tas
velnus asmenikas odis. T
akimirk pranyko bet koks
trokimas
kovoti
su
savo
jausmais Maksonui. A norjau
bti jo mielja, jo brangija. A
norjau
bti
Maksono
vienintele.
Galbt itaip sveikinau ateit,
kurios
niekada
nemaniau
sveikinti,
ir
tariau
sudie
dalykams, su kuriais niekada

neketinau isiskirti, bet mintis j


palikti
dabar
atrod
nepakeliama.
Tiesa, a nebuvau geriausia
kandidat princeses, bet ar
nusipelniau apskritai dalyvauti
konkurse, jei nedrstu ipainti
savo jausm.
Atsidusau
ir
pasistengiau
kalbti tvirtu balsu.
Nenoriu viso ito palikti.
Jei gerai prisimenu, kai
pirm kart susitikome, sakei
besijauianti kaip narve.
Maksonas nusiypsojo. Taiau

galima prie to priprasti, ar ne?


A lengvai papuriau galv.
Kartais tu bni labai
kvailas. I mano ugniautos
gerkls isprdo silpnas juokas.
Maksonas leido man iek tiek
atsitraukti, tad galjau velgti
jo rudas akis.
Ne rm, Maksonai. Man
visikai nerpi nei drabuiai, nei
lova, nei nori tikk, nori ne
maistas.
Maksonas nusijuok. Niekam
nebuvo
paslaptis,
kiek
diaugsmo man teik skans

valgiai.
Tavs, pasakiau. A
nenoriu palikti tavs.
Mans?
A linkteljau.
Tu mans nori?
Jo sutriks veidas privert
mane sukikenti.
Kaip tik tai ir sakau.
Akimirk jis nutilo.
Kodl... Bet... K a
padariau?

Neinau,

pasakiau
gteldama peiais. Tik
manau, kad btume gera pora.

Jis i lto nusiypsojo.


Mes btume nuostabi pora.
Maksonas su jam nebdingu
iurktumu prisitrauk mane ir
vl pabuiavo.
Tu sitikinusi? jis paklaus,
laikydamas mane per itiest
rank ir dmiai mane
stebeilydamas. Tu tvirtai
sitikinusi?

Jei
tu
sitikins,
a
sitikinusi.
Akimirk jo veidas pasikeit.
Bet taip trumpai, kad a net
suabejojau,
ar
man

nepasivaideno.
Kit
akimirk
Maksonas
nusived mane prie lovos, mudu
susdome
ant
krato,
laikydamiesi u rank, mano
galva ilsjosi jam ant peties.
Tikjausi, kad jis k nors
pasakys. Pagaliau argi ne ito
lauk? Bet princas tyljo.
Retsykiais jis giliai atsidusdavo,
ir vien i atodsio supratau,
koks yra laimingas. Tai mane
ramino.
Po kurio laiko, galbt todl,
kad n vienas ms neinojome,

k pasakyti, Maksonas atlo


peius.
Metas eiti. Jei ventje
dalyvaus vis mergin eimos,
reikia parengti special plan.
A
atsitraukiau
ir
nusiypsojau. Buvau vis dar
apsvaigusi,
kad
netrukus
apkabinsiu mam, tt ir Mei.
Dar kart ai.
Mudu kartu atsistojome ir
nujome prie dur. A tvirtai
laikiau Maksono rank. Neinia
kodl bijojau j paleisti. Jutau,
kad i akimirka labai trapi ir

sudrumsta gali suduti.


Susitiksime rytoj, paadjo
panibdomis
Maksonas,
jo
nosis buvo vos per kelis
milimetrus nuo manosios. Jis
velg mane taip susiavjs,
kad pasijutau kvailai dl savo
nerimo. Tu nuostabi.
Jam ijus usimerkiau ir
pamginau
prisiminti
ms
trump
bendravim:
jo
vilgsnius,
jo
aismingas
ypsenas, saldius buinius.
Ruodamasi miegoti negaljau
liautis apie juos galvojusi ir

klausiau savs, ar Maksonas


daro t pat.

etas skyrius
Puiku, panele. Ir toliau
rodykite eskizus, o visos kitos
pasistenkite mane neirti,
papra fotografas.
Buvo etadienis, ir Elitas
buvo atleistas nuo privalomo
sdjimo Moter kambaryje.
Per pusryius Maksonas padar

praneim
apie
Helovino
vakarl; jau po piet ms
kambarins
pradjo
pieti
kostium eskizus, o fotografai
atvyko aminti pasirengim.
Perirjau Anos pieinius.
Norjau atrodyti prastai, o
mano kambarins stovjo prie
stalo,
ant
kurio
guljo
mediagos,
duts
su
blizguiais ir absurdikai daug
plunksn.
Mums renkantis spragsjo ir
blyksjo
fotoaparatas.
Man
ruoiantis pozuoti su geltona

prie veido priglausta mediaga,


sulaukme lankytojo.
Labas rytas, damos,
pasak Maksonas, eidamas pro
atviras duris.
N
nepajutau,
kaip
atsitiesiau, veid nuviet plati
ypsena. Fotografas amino t
akimirk prie kreipdamasis
Makson.
Js viesybe, man didel
garb. Gal papozuotumt su ia
jauna panele?
Mielai.
Mano tarnaits pasitrauk, ir

Maksonas,
pams
kelet
eskiz, atsistojo tiesiai u
mans,
vienoje
rankoje
laikydamas
eskizus,
kita
apglbs mane per liemen. Tas
prisilietimas man daug k
jis,
atskleid. Matai, sak
netrukus tave taip liesiu viso
pasaulio akivaizdoje. Tau nra
dl ko nerimauti.
Padars kelias nuotraukas,
fotografas
ijo
pas
kit
mergait. Mano kambarins irgi
nepastebimai pasialino.
Tavo kambarins gantinai

talentingos, pasak Maksonas.


Tai nuostabios idjos.
Stengiausi elgtis su Maksonu
kaip visuomet, bet dabar viskas
atrod kitaip ir geriau, ir
blogiau.
inau. Esu gerose rankose.
Ar jau isirinkai kur nors?
jis
paklaus,
iskleisdamas
popieriaus lapus ant mano stalo.
Mums visoms patinka
paukio idja. Tai bt ssaja
su mano pakabuiu, pasakiau,
liesdama
plon
sidabrin
grandinl. i grandinl su

paukiu
giesmininku
man
padovanojo ttis, ir a j
pasirinkau
vietoj
sunki
papuoal, kurie mums buvo
duoti rmuose.
Nenoriu to sakyti, bet
Selest irgi pasirinko kak
susijus su paukiais. Ji atrod
labai
rytingai,

tar
Maksonas.
Nieko baisaus, atsakiau
gteldama peiais. Nesu
pametusi galvos dl plunksn.
Mano ypsena nublanko.
Palauk. Tu buvai pas Selest?

Jis linkteljo.
Tik trumpai nektelti.
Deja, ir ia ilgiau negaliu
utrukti. Tvo nesuavjo is
sumanymas, bet Atranka tsiasi,
todl jis supranta, kad bt
smagu surengti daugiau veni.
Jis sutiko, kad tai bus geresnis
bdas susipainti su eimomis,
atsivelgiant susiklosiusi
padt.
Koki?
Jis trokta, kad kuri nors
js
paaliniau,
taigi
susipains su vis tvais,

tursiu tai padaryti. Tvo akimis


velgiant, kuo greiiau jie
atvyks, tuo geriau.
A nesupratau, kad Helovinas
rengiamas, kad bt galima
isisti k nors namo. Maniau,
tai
tik
didelis
vakarlis.
Pradjau
nerimauti,
nors
tikinjau save, kad tam nra
jokios prieasties. Tik jau ne po
ms vakarykio pokalbio. I
vis kartu su Maksonu praleist
akimirk
tikresns
u
t
nebuvo.
Vis dar tyrindamas eskizus,

jis isiblaks tar:


Turiu ubaigti savo tur.
Jau ieini?

Nesijaudink,
brangioji.
Pamatysiu tave per vakarien.
Taip, pagalvojau, bet per
vakarien tu pamatysi mus
visas.

Ar
viskas
gerai?

paklausiau.
inoma, atsak Maksonas,
skubiai mane pabuiuodamas.
skruost.

Turiu
bgti.
Netrukus vl pasikalbsime.
Netiktai pasirod, netiktai

ir pranyko.
Nuo sekmadienio iki Helovino
vakarlio
buvo
likusios
atuonios
dienos,
vadinasi,
rmuose
siaus
vairiapuss
veiklos uraganas.
Pirmadien Elitas praleido
ryt su karaliene Amberli,
ragaudamas
ir
pritardamas
Helovino
vakarlio
valgiaraiui. Kol kas tai buvo
pati geriausia mums pateikta
uduotis. Taiau t popiet
Moter
kambaryje
kelias

valandas
nebuvo
Selests.
Grusi apie ketvirt, ji visoms
paskelb: Maksonas siunia
linkjim.
Antradienio
popiet
mes
sutikome karalikosios eimos
gimines, atvykusius miest
vsti. Bet t ryt visos pro
lang irjome, kaip Maksonas
sode mok Kris audyti i lanko.
Per valgymus buvo apstu
anksti atvykusi svei, taiau
Maksono danai nebdavo, kaip
ir Marli, ir Natali.
Visai suglumau. Veikiausiai

suklydau,
prisipaindama
Maksonui, k jam jauiu. Jis
manim nesidomi, jei leidia laik
su kitomis.
Penktadien
galutinai
praradau vilt po Praneim
sdjau savo kambaryje prie
pianino ir laukiau Maksono.
Jis neatjo.
etadien mginau imesti
tai i galvos, nes ryt Elitas
buvo pareigotas uimti daugyb
atvykusi
dam
Moter
kambaryje, o po piet lauk dar
viena oki repeticija.

Dkui Dievui, ms eima,


priklausanti
penktai
kastai,
pasirinko muzik ir dail, nes a
buvau netikusi okja. Blogiau
u mane oko tik Natali. Nors ir
nemalonu pripainti, Selest
buvo graktumo siknijimas.
Mokytojai ne kart pra jos
padti kitoms, ir dl to Natali
vos neisisuko kulknies, nes
Selest tyia blogai j ved.
Gudri kaip gyvat Selest
apkaltino Natali turint dvi
kaires kojas. Mokytojai ja
patikjo, o Natali smagiai

pasijuok. avjausi Natali, kad


ji
nesileido
Selests
sugniudoma.
Aspenas
dalyvavo
visose
pamokose. I pradi vengiau
jo, nebuvau sitikinusi, ar noriu
su juo bendrauti. Girdjau
gand, kad sargybiniai keit
budjimo grafikus svaiginaniu
greiiu. Vieni beviltikai troko
dalyvauti vakarlyje, kiti turjo
merginas namuose ir bt
patek didiul bd, jei bt
pamatyti okantys su kita, ypa
kai penkios ms netrukus vl

bsime prieinamos ir tursime


didel paklaus.
Bet kai per paskutin oki
repeticij
Aspenas
mane
pakviet, a sutikau.
Gerai jautiesi?
jis
paklaus. Pastaruoju metu
atrodei nusiminusi.
Tik pavargusi, pamelavau.
Juk negaljau kalbti su juo apie
Makson.
Tikrai? Aspenas paklaus
dvejodamas. Buvau sitikins,
kad tai reikia blog ini.
K turi galvoje? Ar jis ino

k nors, ko neinau a?
Aspenas atsiduso.
Jei ruoiesi pasakyti man,
kad liauiausi dl tavs kovojs,
veriau nepradk.
Ties sakant, i savait n
nepagalvojau apie Aspen. A
grauiausi dl savo ne laiku
itart odi ir klaiding
spjim ir apie niek kit
negaljau mintyti. Ir e tau kol
jaudinausi, kad Maksonas mane
atstm, Aspenas jaudinosi, kad
a atstmiau j.
Taip nra, atsakiau

miglotai, jausdamasi kalta.


Jis
linkteljo
patenkintas
mano atsakymu.
Oi!
Ak! pasakiau. A tikrai
nenorjau ulipti jam ant kojos.
Pasistengiau
labiau
sutelkti
dmes ok.
Atleisk, Mer, bet tu oki
siaubingai. Jis kikeno, nors
savo bato pakulne skaudiai
numyniau jam koj.
inau, inau, pasakiau
sulaikiusi kvap. A stengiuosi,
prisiekiu!

uoliavau po kambar kaip


aklas briedis, bet graktumo
stygi atlyginau pastangomis.
Aspenas djo visas jgas, kad
atrodyiau gerai, kartais tyia
nepataikydavo takt, kad
prisiderint prie mans. Toks
jau jis yra stengiasi bti mano
didvyriu.
Baigiantis pamokai, a bent
jau
imokau
ingsnelius.
Negaljau paadti, kad netyia
stipriu kojos spyriu neivesiu i
rikiuots
besisveiuojanio
diplomato, bet stengsiuosi, kad

taip nenutikt. Pagalvojusi apie


tai, suvokiau, kad nra nieko
keisto,
jei
Maksonas
apsigalvojo. A j trikdyiau
kitoje alyje, o k jau kalbti
apie svei primim ia. A
tiesiog
nesu
gimusi
bti
princese.
Atsidususi nujau atsigerti
vandens. Aspenas nusek mane,
o kitos mergaits ijo.
Taigi, prabilo jis. A
apsivalgiau,
nordama
sitikinti, kad niekas ms
nestebi. Darau prielaid, kad

jei nesikamuoji dl mans,


kamuojiesi dl jo.
A nuleidau akis ir iraudau.
Kaip gerai Aspenas mane
painojo.
Jei jis nemato, kokia esi
nuostabi, yra tikras kvailys.
A
nusiypsojau,
toliau
tyrindama grindis.
Na ir kas, jei tau nepavyks
tapti princese? Juk dl to tavo
avesys neibls. Ir inai...
inai... jis negaljo itarti to,
k norjo, ir a idrsau
vilgtelti jam veid.

Aspeno
akyse
ivydau
tkstant skirting io sakinio
pabaig, ir visos jos siejo j su
manimi. Jis vis dar mans
laukia. Jis geriau nei bet kas
kitas mane pasta. Mes esame
panas. Keli mnesiai rmuose
negaljo itrinti dvej met
bendrumo. Kad ir kas nutikt,
Aspenas visuomet mane myls.
inau, Aspenai. inau.

Septintas skyrius
Striksdama
stovjau
isirikiavusi
su
kitomis
mergaitmis dideliame rm
vestibiulyje.

Panele
Amerika,

sunibdjo Silvija, ir to uteko,


kad suprasiau, jog elgiuosi
netinkamai. Ji buvo pagrindin

ms mokytoja Atrankoje ir
jautriai reagavo ms elges.
Stengiausi
tvardytis.
A
pavydjau Silvijai, personalui ir
saujelei sargybini vien todl,
kad jie vaikiojo, nes jiems
buvo leista tai daryti. Jei tik
galiau
vaikioti,
tikrai
pasijusiau daug geriau.
Galimas
daiktas,
bt
lengviau, jei ia bt Maksonas.
Antra vertus, gal dar labiau
nerimauiau.
A
vis
dar
negaljau suprasti, kodl po viso
to, kas vyko, jis nekreipia

mane dmesio.
Jie atvyko! igirdau pro
rm
duris.
Suukau
i
diaugsmo.
Gerai, panels! suriko
Silvija. Elkits pavyzdingai!
Liokajai ir kambarins, praom
rikiuotis prie sienos.
Mes stengms bti mielos,
iaukltos jaunos merginos, kaip
pageidavo Silvija, bet vos tik
Kris ir Marli tvai jo pro duris,
tvarka pairo. inojau, kad abi
mergaits
vienturts.
Buvo
akivaizdu, kad tvai j pernelyg

pasiilgo, tad etiketas jiems


nerpjo. Jie bgo aukdami, ir
Marli akimirksniu ioko i
rikiuots.
Selests
tvai
buvo
santresni, nors buvo aiku, kad
jie diaugsi matydami savo
dukr. Ji irgi ijo i rikiuots,
bet daug santriau nei Marli.
Natali ir Elisos tvai praslydo
man pro akis, nes tarpduryje
idygo figrl nepaklusniais
raudonais
plaukais
ir
iekaniomis akimis.
Mei!

Igirdusi mano ksn ir


pamaiusi mojant, ji puol prie
mans, mama ir ttis jai i
paskos. Atsiklaupiau ant grind
apkabinti sesuts.
Amerika! Negaliu patikti!
jos
balse
buvo
girdti
susiavjimas ir pavydas. Tu
taip graiai atrodai!
A
nestengiau
prabilti.
Vargiai maiau Mei pro aaras.
Po akimirksnio mudvi tvirtai
apglb ttis. Tada prie ms
prisidjo ir mama, pamirusi
savo geras manieras, ir mes visi

apsikabin klpjome ant rm


grind.
Silvija garsiai atsiduso, bet
tuo metu man tai visai nerpjo.
Atgavusi kvap tariau:
Labai diaugiuosi, kad
atvykote.
Mes taip pat, kaiuk,
pasak ttis. N negaliu
apsakyti, kaip tavs pasiilgome.
Jis pabuiavo mane kakt.
Pasisukau, kad galiau j
stipriau apkabinti. Iki iol
nesuvokiau, kaip labai man
reikjo juos pamatyti.

Paskutin apglbiau mam.


Jos ramumas mane apstulbino.
Stebjausi,
kad
ji
dar
nepareikalavo
nuodugnios
ataskaitos apie mano padaryt
paang
bendraujant
su
Maksonu.
Bet
atsitraukusi
ivydau jos akyse aaras.
Tu labai grai, irdele.
Atrodai kaip princes.
A
nusiypsojau.
Buvo
malonu, kad bent kart ji
neklausinja ir nenurodinja. Ji
buvo laiminga i akimirk, ir
man tai be galo daug reik, nes

a irgi buvau laiminga.


Mei kak velg per mano
pet.
Tai jis, ji sunibdjo.

Kas?

paklausiau
irdama j. Pasigrusi
ivydau, kaip u didiuli laipt
mus
stebi
Maksonas.
Artindamasis
prie
ms,
susispietusi ant grind, jis
linksmai ypsojosi. Mano tvas
tuoj pat atsistojo.
Js viesybe, tar jis
susiavjimo kupinu balsu.
Maksonas prijo prie jo ir

padav rank.
Pone Singeri, man didel
garb. Tiek daug apie jus
girdjau. Apie jus taip pat, ponia
Singer. Jis prijo prie mano
motinos, ji buvo atsistojusi ir
ranka persibraukusi plaukus.
Js Didenybe, sucyp
pakerta. Apgailestauju dl
viso to. Ji mosteljo grindis.
Mudvi su Mei, vis dar stipriai
susikabinusios, stojoms.
Maksonas nusijuok.
Visai be reikalo. I panels
Amerikos artimj ir tikjausi

tokio
entuziazmo.

N
neabejojau, kad mama vliau
prays itai paaikinti. Tu
turbt Mei.
Mei paraudo, tiesdama rank
ir tikdamasi paspaudimo, bet
sulauk buinio.

A
neturjau
progos
padkoti tau, kad neverkei.
K? sesut paklaus
sutrikusi
ir
dar
labiau
nurausdama.
Niekas tau nepasakojo?
Linksmai paklaus Maksonas.
Tu
laimjai
man
pirmj

pasimatym su savo avinga


seserim. Vis gyvenim liksiu
tau skolingas.
Mei sukikeno.
Tikriausiai nra u k.
Prisimins
savo
pareigas
Maksonas sudjo rankas u
nugaros.
Deja, turiu susipainti ir su
kitais. Bet praom ia trumpam
pasilikti.
A
padarysiu
praneim. Tikiuosi netrukus
daugiau su jumis pasikalbti.
Diaugiuosi, kad atvykote.
Gyvas jis dar avesnis!

garsiai sunibdjo Mei, ir i


neymaus galvos kresteljimo
supratau, kad Maksonas girdjo
jos odius.
Princas nujo prie Elisos
eimos,
ji
buvo
pati
rafinuoiausia. Vyresnieji Elisos
broliai atrod grieti kaip
sargybiniai, o tvai, Maksonui
einant
artyn,
nusilenk.
Klausiau savs, ar Elisa jiems
taip liep, ar tai yra j kraujyje.
Jie visi atrod itin elegantikai,
galvos juodais kaip degutas
plaukais,
regis,
buvo

pritvirtintos prie j smulki,


puoniai aprengt kn.
alia j Natali ir jos labai daili
jaunesnioji sesuo kudjosi su
Kris, kol j tvai spaud vieni
kitiems rankas. Visur tvyrojo
ilta energija.
Kodl Maksonas sak
tikjsis i ms entuziazmo?
tyliai m kamantinti mama.
Ar todl, kad j aprkei, kai judu
susipainote? Juk daugiau taip
nedarei, tiesa?
A atsidusau.
Ties sakant, mama, mes

nuolat pykstams.
K? ji isiiojo. Tuomet
liaukis!
Ir kart spyriau keliu jam
tarpkoj.
Akimirksn stojo tyla, tada
Mei
springdama
pratrko
juoktis. Ji usideng burn,
stengdamasi
nuslopinti
kvatojim, bet veltui. Tio
lpos buvo kietai suiauptos,
taiau jis irgi vos tvardsi.
Mama buvo baltesn u
snieg.
Amerika, pasakyk, kad

juokauji.
Pasakyk,
kad
neupuolei princo.
Neinau kodl, bet igird
od neupuolei,
mes
visi
prapliupome kvatotis; Mei, ttis
ir a raitms i juoko, o mama
stebeilijo mus.
Atsipraau, mama, iaip ne
taip ispaudiau.
veniausiasis Dieve.
Staiga mama labai panoro
susipainti su Marli tvais, ir a
jos nestabdiau.
Taigi princui patinka jam
besiprieinanti
mergait,

pasak ttis, kai mes visi


nusiraminome. Jis jau daro
man geresn spd.
Ttis
vilgsniu
stengsi
aprpti rm didyb, o a
stovjau, mgindama suvokti jo
odius. Kiek kart per tuos
metus, kai mudu su Aspenu
susitikinjome slapia, jis ir
mano tvas buvo tame paiame
kambaryje? Maiausiai tuzin.
Gal daugiau. Ir man niekada
nerpjo, ar
Aspenas jam
patiks. inojau, kad gauti jo
sutikim tekti u emesns

kastos vaikino bus sunku, bet


visada maniau, kad galiausiai jis
nusileis.
Neinia kodl kart jauiau
kur kas didesn tamp. Nors
Maksonas
priklaus
pirmai
kastai ir galjo viskuo aprpinti
ms eim, staiga supratau,
kad jis gali nepatikti mano
tiui.
Ttis nebuvo sukillis, jis
neplekino nam. Bet inojau,
kad padtis alyje jo netenkina.
O
jei
jo
nepasitenkinimas
valdia paliet ir Makson? Kas

bus, jei jis pasakys, kad neturiu


sieti savo ateities su Maksonu?
Bet
mintys
nenuklydo
pernelyg toli, nes Maksonas
pasilypjo ant laipt, kad geriau
mus visus matyt.
Dar kart noriu padkoti u
atvykim.
Mes
labai
diaugiams
matydami
jus
rmuose ne tik todl, kad
drauge vsime pirmj per
Iljos gyvavimo deimtmeius
Helovin, bet ir tursime prog
susipainti. Apgailestauju, kad
mano tvai negaljo js sutikti.

Taiau susipainsite su jais labai


greitai. Motinos, seserys ir Elito
merginos
po
piet
yra
kvieiamos Moter kambar
gerti arbatos su mano motina.
Jus palyds js dukros. O
dentelmenai surkys cigar su
mano tvu ir manimi. Mes
pasisime
liokajus
js
pakviesti,
tad
nebijokite
pasiklysti. Kambarins palyds
jus

kambarius,
kuriuose
gyvensite vienags metu, ir
parinks
tinkamus
drabuius
iam vizitui ir rytojaus ventei.

Maksonas trumpai pamojavo


ir nujo. Akimirksniu prie ms
prijo kambarin.
Ponas ir ponia Singer? A
palydsiu jus ir js dukr jums
skirtas patalpas.
Bet a noriu likti su
Amerika! prietaravo Mei.
irdele, n neabejoju, jog
karalius paskyr mums tok pat
gra kambar kaip ir Amerikos.
Nejau nenori jo pamatyti?
kalbinjo mama.
Mei pasisuko mane.
A noriu pagyventi taip, kaip

gyveni tu. Nors trumpai. Ar


galiu likti su tavim?
Atsidusau. K padarysi, teks
kelioms
dienoms
pamirti
privatum.
Taiau
atsakyti
sesutei a nepajgiau.
Gerai. Kai bsime dviese,
gal mano kambarins turs
darbo.
Mei
taip
stipriai
mane
apkabino, kad nesigailjau jai
nusileidusi.
K dar suinojai? paklaus
ttis.

sikibau jam parank, buvo


neprasta, kad jis su kostiumu.
Jei nebiau daugyb kart
maiusi tio nevariais, daais
itepliotais drabuiais, biau
galjusi prisiekti, kad jis yra
gims priklausyti pirmai kastai.
Su oficialia apranga ttis atrod
labai jaunas ir elegantikas.
Netgi auktesnis.
Manau, papasakojau tau
visk, ko mus mok apie alies
istorij prezidentas Volisas
buvo
paskutinis
Jungtini
Valstij vadovas, vliau jis

vadovavo
Kinijos
Amerikos
valstijai. A apskritai nebuvau
apie j girdjusi. O tu?
Ttis linkteljo.

Tavo
senelis
apie
j
pasakojo. Girdjau, jis buvo
padorus vaikinas, bet nedaug k
galjo
pakeisti
susiklosius
tokioms
nepalankioms
aplinkybms.
Patikimus faktus apie Iljos
istorij suinojau tik gyvendama
pilyje. Neinia kodl ms alies
istorija
daugiausia
buvo
perduodama i lp lpas.

Buvau t girdjusi, bet tos


inios neprilygo isamiam keli
pastarj mnesi mokymui.
Invazija Jungtines Valstijas
buvo
vykdyta
Treiojo
pasaulinio karo pradioje, kai
jos nepajg grinti Kinijai
didiuls skolos. Uuot atgav
pinigus, kinai suformavo ia
vyriausyb,
kr
Kinijos
Amerikos
valstij
ir
amerikieius
naudojo
kaip
darbo jg. Galiausiai Jungtins
Valstijos sukilo ne tik prie
Kinij, bet ir prie rusus, kurie

mgino pavogti i kin darbo


jg, ir kartu su Kanada,
Meksika ir keliomis Lotyn
Amerikos alimis sudar vien
valstyb.
Vyko
Ketvirtasis
pasaulinis
karas.
Nors
j
igyvenome ir tapome nauja
valstybe,
ekonomika
buvo
nuniokota.
Maksonas pasakojo, kad
prie Ketvirtj pasaulin kar
mons beveik nieko neturjo.
Jis teisus. Todl kast
sistema yra labai neteisinga.
Negaudami
jokios
pagalbos

diduma moni atsidr paiose


emiausiose kastose.
Nenorjau gilintis i tem,
nes inojau, kad ttis gali
susierzinti. Jis neklydo kast
sistema neteisinga, bet jo
apsilankymas
turjo
teikti
diaugsm, tad nenorjau aukoti
laiko kalboms apie dalykus,
kuri negalima pakeisti.
Be istorijos pamok, danai
vyksta
etiketo
pamokos.
Pradjome gilintis diplomatij.
Ko gero, netrukus teks su ja
susidurti.
Bent
jau
toms

mergaitms, kurios pasiliks.


Kurios pasiliks?
Pasirodo, viena mergait
ivyks kartu su savo eima.
Susipains su jumis visais,
Maksonas turs vien paalinti.
Tavo balsas lidnas. Manai,
jis isis namo tave?
Gteljau peiais.
Paklausyk. Juk prabgo jau
daug laiko, taigi turi inoti, ar
patinki jam. Jei patinki, nra ko
jaudintis. O jei ne, kodl nori ia
pasilikti?
Tikriausiai tu teisus.

Ttis sustojo.
Tai kaip yra?
Man buvo nejauku kalbti ia
tema nei su tiu, nei su mama.
O Mei dar prasiau u mane
suprast Makson.
Manau, a jam patinku. Jis
taip sako.
Ttis nusijuok.
Tuomet neabejoju, kad tau
einasi puikiai.
Bet jis buvo iek tiek...
nutols prajusi savait.
Amerika, brangioji, jis
princas.
Tikriausiai
buvo

usims statym leidyba ar


kuo nors kitu.
Neinojau, kaip paaikinti,
kad Maksonas rasdavo laiko
visoms, tik ne man. Jauiausi
paeminta.
Tikriausiai.

Jei
prakalbome
apie
statym leidyb, ar jau ko nors
imokai? Tarkim, kaip rayti
pasilymus?
i tema mans irgi nedomino,
taiau bent jau buvo nesusijusi
su vaikinais.
Dar ne. Taiau daug j

skaitm. Kartais juos bna


sunku suprasti; bet Silvija, ta
moteris,
kuri
stovjo
vestibiulyje, yra ms vadov ar
mokytoja. Ji mums aikina. Ir
Maksonas padeda, jei paklausiu.
Tikrai? ttis atrod
laimingas tai girddamas.
O taip. Turbt jam svarbu,
kad
mes
visos
jaustums
turinios ans laimti. Jis
puikiai visk idsto. Jis netgi...
a sudvejojau. Juk neturjau
niekam prasitarti apie knyg
kambar. Bet ia mano ttis.

Turi man paadti, kad niekam


neprasitarsi.
Jis sukikeno.
Vienintelis mogus, kuriam
galiu prasitarti, yra tavo mama,
o mes visi inom, kad jai
negalima patikti paslapi,
taigi paadu jai nesakyti.
A linkteljau. Mama tikrai
nemoka laikyti lieuvio u
dant.
Manim gali pasitikti,
kaiuk,

pasak
ttis
apkabindamas.
Tti, ia yra kambarys,

pilnas knyg slaptas kambarys!


praneiau tyliai, apsidairiusi,
ar nieko nra alia. Ten
laikomos udraustos knygos ir
vis pasaulio ali emlapiai.
Tti, neinojau, kad buvo tiek
daug valstybi! Ten yra ir
kompiuteris. Ar tau teko matyti
tikr kompiuter?
Jis papurt galv apstulbs.
Tai nuostabu. Paraai, ko
iekai, jis perkrato visas tame
kambaryje esanias knygas ir
suranda.
Kaip?

Neinau, bet Maksonas taip


surado, kas yra Helovinas. Jis
netgi...

A
dar
kart
apsidairiau

visas
puses.
Nusprendiau, kad ttis tikrai
neprasitars apie bibliotek, bet
jei pasakyiau jam, kad vien
udraust knyg turiu savo
kambaryje, to jau gali bti per
daug.
Jis netgi?..
Jis paskolino man vien
paskaityti.
Tai labai domu! K
perskaitei?
Ar
gali
man

papasakoti?
Prikandau lp.
Tai vienas Gregorio Iljos
asmenini dienorai.
Ttis
net
isiiojo,
bet
susitvard.
Amerika, tai netiktina. Kas
ten parayta?
Dar nebaigiau skaityti.
Labiausiai norjau suinoti, kas
yra Helovinas.
Ttis akimirk svarst, tada
pakrat galv.
Ko tu jaudiniesi, Amerika?
Akivaizdu, kad Maksonas tavim

pasitiki.
Pasijutusi kvailai atsidusau.
Veikiausiai tu teisus.
Nuostabu, jis itar tyliai.
Taigi rmuose yra slaptas
kambarys? jis nuvelg sienas
visai kitu vilgsniu.
Tti, ie rmai labai keisti.
Visur vien durys ir langai. Gali
bti, kad pabarben i vaz,
mudu
kristume
pro
nuleidiamas duris.

Hmm,

sumurmjo
patenkintas ttis. Tuomet
savo kambar griu labai

atsargiai.
Tikriausiai jau metas. Man
reikia paruoti Mei arbatlei su
karaliene.
Ak taip, js ir js arbatls
su karaliene, jis pajuokavo.
Gerai, kaiuk. Pasimatysime per
vakarien. O dabar... kaip ia
nekritus pro slaptas dureles?
jis garsiai paklaus ir eidamas
atkio rankas kaip apsaugin
skyd.
Prijs prie laipt, baugiai
padjo rank ant turkl.
ia saugu.

Ai, tti, papuriau galv


ir patraukiau savo kambar.
Vos susilaikiau nestriksjusi
koridoriumi.
Jauiausi
tokia
laiminga, kad mano eima ia,
jog vos tvriau savame kailyje.
Jei Maksonas neisis mans
namo, bus itin sunku kentti nuo
j atskirtai.
Pasukusi u kampo savo
kambar, pamaiau praviras
duris.
O kaip jis atrod? igirdau
klausiant Mei.
Graus. Bent jau man. Jo

plaukai
buvo
banguoti
ir
neklusns. Mei sukikeno, Lus
taip pat. Kelet kart man
teko perbraukti juos pirtais.
Kartais apie tai galvoju. Nors
dabar jau ne taip danai.
Ant pirt gal prijau ariau,
nenordama joms trukdyti.
Tu jo vis dar ilgiesi?
paklaus Mei, ji mgo smalsauti
apie berniukus.
Kuo toliau, tuo maiau,
prisipaino Lus su vilties
gaidele balse. Kai ia atvykau,
maniau, mirsiu i skausmo.

Kurdavau planus, kaip pasprukti


i rm ir grti pas j, bet to
niekada
nebus.
Negaliau
palikti tio, net jei ieiiau u
rm
sien,
nieku
gyvu
nerasiau kelio atgal.
iek tiek inojau apie Luss
praeit, jos eima parsidav
tarnauti treios kastos eimai,
kad galt sumokti u Luss
motinos operacij. Galiausiai
Luss mama mir, ir kai
eiminink suinojo, kad jos
snus simyljs Lus, pardav
j ir jos tv rmams.

vilgteljusi pro dur plyel,


pamaiau Mei ir Lus sdinias
ant lovos. Balkono durys buvo
atidarytos, ir vid sklido puikus
Ancheleso oras. Mei puikiai
pritapo rmuose dienin
suknel tobulai jai tiko. Ji
supyn Lusei dal plauk, o kitus
paliko palaidus. Lus visad
bdavo susisukusi plaukus
tvirt
kuodel.
Su
nauja
ukuosena ji atrod grai, jauna
ir nerpestinga.
Koks jausmas yra mylti?
paklaus Mei.

Man nusmelk ird. Kodl ji


niekada neklaus mans? Tada
prisiminiau, kad, Mei manymu,
a niekada nebuvau simyljusi.
Luss ypsena buvo lidna.
Tai pats nuostabiausias ir
baisiausias dalykas, koks gali
tau nutikti, ji atsak paprastai.
inai, sutikusi patraukl
vaikin nori sitverti j
amiams; paskui, turdama j,
nuolat bijai j prarasti.
Tyliai atsidusau. Ji buvo
visikai teisi.
Meil yra grai baim.

Nenorjau per daug galvoti


apie praradimus, tad jau
vid.
Luse! Kaip puikiai atrodai!
Patinka? ji ities rank
atgal,
paliesdama
glenas
kasytes.
Nuostabu. Mei ir man
pindavo plaukus. Ji labai gabi.
Mei gteljo peiais.
O kas man beliko? Lli
pirkti
neigaljom,
taigi
aidiau su Amerikos plaukais.

Na,

Lus
tar,
atsigrdama j, kol esi ia,

bsi ms llyt. Ana, Mer ir


a pasistengsim, kad atrodytum
tokia grai kaip karalien.
Mei pakreip galv.
N viena negali prilygti jai
groiu. Tada ji greitai pasisuko
mane. Tik neiplepk mamai,
kad taip pasakiau.
A nusijuokiau.
Neiplepsiu. Taiau dabar
turim
ruotis.
Jau
beveik
arbatls metas.
Mei diaugsmingai suplojo
delnais
ir
nujo
sitaisyti
prieais veidrod. Lus susikl

plaukus; jai pavyko isaugoti


kasytes
sukant
kuodel
ir
slepiant
j
po
kepuraite.
Nekaltinau jos, kad nori ilgiau
jas ilaikyti.
Jums atne laik, panele,
tar Lus, atsargiai paduodama
man vok.

Ai,

atsakiau,
nesugebdama nuslpti nerimo
balse. Diduma man parayti
galini
moni
dabar
su
manimi. Atplusi perskaiiau
trump,
pastamu
braiu
pakeverzot laikel.

Amerika,
per vlai suinojau, kad
Elito eimos buvo
pakviestos pavieti
rmuose ir kad tvas,
motina ir Mei ivyko tavs
aplankyti. inau, kad Kenai
pernelyg sunku keliauti dl
ntumo, o Deradas
pernelyg maas.
Stengiuosi suprasti, kodl
a nebuvau pakviestas. Juk
esu tavo brolis, Amerika.
Spju, kad tvas
nusprend mane ibraukti.

Labai tikiuosi, kad tai


padarei ne tu. Tavs ir
mans laukia nuostabi
ateitis. Mudu galime padti
vienas kitam. Jei bus
pasilyta kit ypating
galimybi tavo eimai,
prisimink mane, Amerika.
Mes galim padti vienas
kitam.
Ar paminjai mane
princui? Tik pasmalsavau.
Greitai parayk.
Kota

Svarsiau, ar nesuglamius
laiko ir neimetus iuklin.
Tikjausi, kad Kota jau liovsi
kops kast laiptais auktyn ir
imoko
pasitenkinti
turima
skme. Bet, regis, taip nenutiko.
meiau
laik

staliaus
gilum, nusprendusi visikai j
pamirti. Jo pavydas nesugadins
io apsilankymo.
Lus paskambino Anai ir
Merei, ir mes visos puikiai
praleidome laik ruodamosi.
Mei diugesys kl mums
visoms nuotaik, ir a n

nepajutau,
kaip rengdamasi
pradjau dainuoti. Netrukus
atjo mama ir papra ms dar
kart patikrinti, ar ji gerai
atrodo.
inoma, ji atrod gerai. Buvo
emesn ir apvalesni form nei
karalien, bet su suknele atrod
karalikai. Leidiantis laiptais
emyn, Mei lidna sikibo man
rank.
Kas nutiko? Juk diaugiesi,
kad susipainsi su karaliene,
tiesa?
Taip. Tik...

Kas?
Ji atsiduso.
Kaip po viso ito vl grti
prie rusvai alsvos spalvos
drabui?
Mergaits buvo pagyvjusios,
kiekviena
j
spinduliavo
energija. Natali sesuo Leis
buvo madaug Mei amiaus, ir
jos susdo kampe pasikalbti.
Leis labai panai savo seser.
Abi lieknos, viesiaplauks ir
graios. Mudvi su Mei buvome
prieingybs, o Natali ir Leis

panaios. Taiau Leis buvo ne


tokia noringa ir ne tokia naivi
kaip jos sesuo.
Karalien
apjo
ratu,
pakalbino
visas
motinas,
maloniai jas klausinjo. Tarsi
ms gyvenimai bt tokie pat
nuostabs kaip jos. A stovjau
maame brelyje, klausydamasi,
kaip Elisos mama pasakoja apie
savo eim Naujojoje Azijoje,
bet Mei, timpteljusi man u
suknels, nutemp al.
Mei! sunypiau. K
darai? Negalima taip elgtis,

ypa karaliens akivaizdoje!


Tu turi pamatyti! neatlyo
sesut.
Dkui
Dievui,
kambaryje
nebuvo Silvijos. Ji tikrai bt
padariusi Mei pastab u tok
elges, nors sesut kitaip elgtis
nemokjo.
Mes nujome prie lango, ir
Mei parod lauk.
irk.
U krm ir fontan ivydau
dvi figras. Pirmoji buvo mano
tvo, jis mosikavo rankomis,
tarsi
k
aikindamas
ar

klausdamas. Antroji Maksono,


jis galvojo prie atsakydamas.
Jie jo ltai, ir kartais mano
ttis
susikidavo
rankas

kienes
arba
Maksonas
paslpdavo savsias u nugaros.
Kad ir koks pokalbis vyko, jis
atrod svarbus.
Pavelgiau per pet. Moterys
vis
dar
buvo
pakertos
bendravimo su paia karaliene,
ir n viena ms nepastebjo.
Maksonas
stabteljo,
atsistojo prie mano tv ir
prakalbo sverdamas kiekvien

od. Ne liai, ne piktai. Tik


rytingai. Patyljs ttis ities
rank. Maksonas nusiypsojo ir
energingai j
pakrat.
Po
akimirkos
jie
abu
atrod
linksmesni, ir ttis patapnojo
Maksonui per nugar. Princas
iek tiek sitemp. Jis nebuvo
prats, kad j liest. Bet tada
ttis apkabino Makson per
peius, kaip apkabina mane ir
Kot, kaip apkabina visus savo
vaikus. Regis, Maksonui tai
labai patiko.
K visa tai reikia?

paklausiau.
Mei gteljo peiais.
Pamaniau, jog tai svarbu.
Taip.
Laukme,
ar
Maksonas
kalbsis su kitais tvais; jei ir
kalbjosi, jie neijo sodus.

Atuntas skyrius
Helovino
vakarlis
buvo
nuostabus, kaip Maksonas ir
buvo adjs. jusi didj
kambar kartu su Mei, buvau
apstulbinta atsivrusio groio.
Viskas
buvo
i
aukso.
Papuoimai ant sien, spindintys
brangakmeniai
viestuvuose,

puodeliai, lkts, netgi maistas


viskas turjo aukso spalvos
akcent.
Didingumo
tikrai
nestigo.
I
garsiakalbi
sklido
populiari muzika, bet kampe
lauk
nedidelis
orkestras,
pasirengs groti ms imokt
tradicini
oki
melodijas.
Kambaryje
buvo
pristatyta
fotoaparat
ir
filmavimo
kamer. Be joki abejoni, rytoj
tai
bus
pagrindinis
Iljos
programos
praneimas.
N
viena vent neprilygo iai.

Akimirk
paklausiau
savs,
kokios bt Kaldos, jei dar
tekt jas ia sutikti.
Vis
kostiumai
buvo
nuostabs. Marli, apsirengusi
angelu, oko su pareignu
Vudvorku.
Ji
netgi
turjo
sparnus,
padarytus
i
vaivorykts spalv popieriaus
ir plevenanius jai u nugaros.
Selest
vilkjo
trump
i
plunksn padaryt suknel, o
didiausia plunksna ant galvos
rod, kad ji yra povas.
Kris stovjo su Natali, jos

derjo tarpusavyje. Virutinje


Natali suknels dalyje ydjo
gls, o platus sijonas buvo i
plevenanio mlyno tiulio. Kris
suknel, kaip ir kambarys, buvo
aukso
spalvos,
padengta
krintaniais lapais. Veikiausiai
tai buvo pavasaris ir ruduo.
avus sumanymas.
Elisos azijietikas paveldas
buvo inaudotas visu imtu
procent. Jos ilkin suknel
perdtai atspindjo jos kuklum.
Klostuotos
rankovs
buvo
netiktinai spdingos, o jos

gebjimas vaikioti su puoniu


galvos apdangalu kl man
pagarbi baim. Elisa prastai
neisiskirdavo, bet vakar ji
atrod
graiai,
beveik
karalikai.
Kambaryje briavosi eim
nariai ir draugai, irgi apsireng
Helovino kostiumais; ne maiau
pramatniai
atrod
ir
sargybiniai. A maiau beisbolo
aidj, kauboj, vaikin su
kostiumu, prie kurio buvo
prisegta
kortel
Gavrilas
Feidjas, o vienam sargybiniui

pakako
lumo
apsivilkti
suknel. Netoliese stovinios
mergaits raitsi i juoko. Bet
diduma
sargybini
vilkjo
paradines uniformas ilygintas
baltas
kelnes
ir
mlynus
varkus. Jie buvo su pirtinmis,
bet be kepuri, ir tai padjo
atskirti juos nuo kambaryje
budini sargybini.
K manai? paklausiau Mei,
bet pasigrusi pamaiau, kaip
ji genama smalsumo inyksta
minioje. Nusijuokiau pati sau,
valgydamasi po kambar ir

iekodama jos trumputs pstos


suknels. Kai ji pasak norinti
dalyvauti
vakarlyje
kaip
nuotaka

tokia,
kokias
matome per televizori
pamaniau, juokauja. Taiau su
ydu ji atrod nuostabiai.
Labas, panele Amerika,
kakas sunibdjo man aus.
Krpteljau ir alia savs
pamaiau Aspen su paradine
uniforma.
Tu mane igsdinai!
udjau rank ant irdies, tarsi
taip biau galjusi sultinti jos

plakim. Aspenas tik nusijuok.

Man
patinka
tavo
kostiumas, jis itar linksmai.
Ai. Man taip pat patinka.
Ana pavert mane drugeliu.
Suknel
deng
lengva
plevenanti mediaga juodais
krateliais. Maut sparnelius
panjanti kauk slp mano
akis ir leido jaustis paslaptinga.
Kodl tu be kostiumo?
paklausiau.

Nieko
nesugalvojai?
Jis gteljo peiais.

Man
labiau
patinka

uniforma.
Aaa... Lidna atsisakyti
puikios
progos
pabti
ekstravagantikam. ioje srityje
Aspenas turjo dar maiau
galimybi
nei
a.
Kodl
nepagyvenus linksmai?
Tik norjau pasisveikinti,
pairti, kaip laikaisi.

Gerai,

atsakiau
paskubomis ir pasijutau keistai.
Aaa, jis itar nusivyls.
Tuomet gerai.
Gal po pokalbio andien jis
tikjosi aikesnio atsakymo, bet

a dar nebuvau pasirengusi, k


nors pasakyti. Aspenas man
nusilenk ir nujo prie kito
sargybinio, is apkabino j kaip
brol.
Klausiau
savs,
ar
bdamas sargybiniu jis pasijuto
lyg eimos narys, kaip ir a
dalyvaudama Atrankoje.
Netrukus
mane
susirado
Marli ir Elisa ir nusitemp
oki aiktel. Susvyravusi ir
stengdamasi nieko neukliudyti,
aiktels pakratyje ivydau
Aspen, besikalbant su mama ir
Mei. Mama perbrauk Aspeno

rankov,
tarsi
bandyt j
ilyginti,
o
Mei
vytjo.
sivaizdavau
jas
sakanias
Aspenui, kaip graiai jis atrodo
su uniforma ir kaip didiuotsi
jo motina, jei tik galt j
pamatyti.
Jis
pradiugs
nusiypsojo. Mudu su Aspenu
buvome retos iimtys, penktos ir
etos
kastos
jaunuoliai,
itraukti i savo monotonik
gyvenim ir kurdinti rmuose.
Atranka taip pakeit mano
gyvenim, kad sykiais netgi
pamirtu jaustis dkinga u i

patirt.
okau su kitomis mergaitmis
ir sargybiniais, kol muzika nutilo
ir prakalbo vakaro vedjas.
Atrankos panels, apsaugos
ponai, draugai ir karalikosios
eimos
giminaiiai,
praom
sutikti
karali
Klarkson,
karalien Amberli ir princ
Makson Skriv!
Vl nubangavo muzika. Jiems
jus, mes visos padarme
tpsnius
ir
nusilenkme.
Karalius buvo apsirengs kitos
alies
karaliumi.
Tik

nesupratau, kokios. Karaliens


suknel buvo tamsiai mlyna,
beveik
juoda,
isiuvinta
blizganiais brangakmeniais. Ji
panjo naktin dang. O
Maksonas
vilkjo
beveik
komik pirato kostium
tarpais perpltos kelns, laisvi
markiniai su liemene ir raitis
ant galvos. Kad sustiprint
spd, jis dien ar dvi nesiskuto,
ir viesi barzdaplauki elis,
dengiantis apatin veido dal,
atrod kaip ypsena.
Vakaro vedjas papra ms

palikti aiktel, tada karalius su


karaliene suoko pirmj ok.
Maksonas atsistojo alia Kris ir
Natali, paeiliui joms kak
nibdjo
ir
jas
juokino.
Galiausiai pastebjau, kad jis
valgosi po kambar. Neinojau,
ar ieko mans, bet nenorjau
bti uklupta spoksanti j.
Palyginau savo
suknel
ir
stebeilijau Maksono tvus. Jie
atrod labai laimingi.
A galvojau apie Atrank,
kokia kvaila ji atrod, bet dabar
mano nuomon pakito. Karalius

Klarksonas ir karalien Amberli


puikiai tiko vienas kitam. Jis
atrod valingas, o ji kovojo su
tuo savo ramumu. Ji buvo tyli
klausytoja, o jis visuomet turjo
k pasakyti. Nors konkursas
atrod
senovikas
ir
neteisingas, jis pasiteisino.
Ar jie buvo atitol vienas nuo
kito per savo Atrank, kaip
jauiau Makson tolstant nuo
mans? Kodl jis n nepaband
susitikti su manimi, nors skyr
pasimatymus
kitoms
mergaitms?
Gal
todl
ir

kalbjo su tiu, aikino jam,


kodl turi ileisti mane namo.
Maksonas mandagus vaikinas,
taigi tikrai galjo taip pasielgti.
Pervelgiau mini iekodama
Aspeno. Tada galiausiai ivydau
tt, jis stovjo susikibs su
mama prieingoje kambario
pusje. Mei susirado Marli, i j
apglb i nugaros. Marli
seserikai laik rankas Mei ant
krtins, o apvietimas teik
dar
daugiau
spindesio
j
baltoms suknelms. N kiek
nesistebjau,
kad
jos

susibiiuliavo greiiau nei per


dien.
A
atsidusau.
Kur
Aspenas?
I paskutini jg vilgteljau
per pet. Taip, jis stovjo man u
nugaros, kaip visada laukdamas.
Ms
akims
susitikus,
jis
mirkteljo, ir tai patais man
nuotaik.
Karaliui ir karalienei baigus
ok, mes visi supldome
aiktel. Aplink zujo sargybiniai,
rinkdamiesi oki partneres.
Maksonas vis dar
stovjo
kambario pakratyje su Kris ir

Natali. Tikjausi, gal jis pakvies


mane okio. inoma, a jo
kviesti nenorjau.
Sukaupusi drs, ilyginau
suknel ir patraukiau jo pusn.
Nusprendiau bent jau suteikti
jam galimyb mane pakviesti.
Taigi ingsniavau per oki
aiktel, ketindama sitraukti
j
pokalb.
Man
prijus
gantinai
arti,
Maksonas
pasisuko Natali.
Gal nortum paokti? jis
paklaus.
Natali nusijuok ir pakreip

savo viesiaplauk galv vien


pus, tarsi tai bt pats
akivaizdiausias
dalykas
pasaulyje, ir a skubiai prajau
pro juos, akis nukreipusi stalel
su saldainiais, tarsi tai ir bt
buvs mano tikslas. Valgydama
skanstus stovjau kambar
nugara, tikdamasi, kad niekas
nepastebs iraudusi skruost.
Nuskambjus kokiai pusei
tuzino dain, alia mans idygo
pareignas Vudvorkas. Kaip ir
Aspenas, jis nusprend likti su
uniforma.

Panele Amerika, itar jis


nusilenkdamas.

Ar
paoktumte su manim ok?
inoma, pone, atsakiau.
Tik turiu jus spti, kad esu
prasta okja.
Nieko tokio. oksime ltai.
Jis taip gundaniai ypsojosi,
kad a nustojau jaudintis dl
savo nerangumo ir laiminga
nusekiau jam i paskos.
okis pasitaik linksmas ir
atitiko sargybinio nuotaik. Jis
be paliovos kalbjo, tad buvo
sunku su juo spti. Tiek to

paado okti ltai.


Rodos, spjote atsigauti po
to, kai vos js nesutrypiau,
pajuokavo.
Gaila, kad nepadarte jokios
alos, atoviau. Jei biau su
tvaru, bent jau okti nereikt.
Jis nusijuok.
Diaugiuosi, kad esate
linksmuol, tokia visi jus laiko.
Taip pat girdjau, kad esate
princo favorit. Jo odiai
nuskambjo taip, tarsi tai bt
visiems inoma tiesa.
ito a negaliu tvirtinti.

Viena vertus, man griso tokios


moni kalbos. Kita vertus,
trokau, kad tai bt tiesa.
Per pareigno Vudvorko pet
pamaiau Aspen okant su
Seleste. Tas reginys suspaud
man ird.
Regis, js sutariate beveik
su
visais.
Kakas
netgi
pasakojo, kad per paskutin
upuolim
pasimte
savo
kambarines slptuv, skirt
karalikajai eimai. Ar tai tiesa?
Jis paklaus stebdamasis.
Tkart
atrod
visikai

suprantama ginti mergaites,


kurias myliu, bet visiems kitiems
tai pasirod drsu ir keista.
Negaljau j palikti,
paaikinau.
Vudvorkas pagarbiai papurt
galv.
Js esate tikra ledi, panele.
A nuraudau.
Ai.
Pasibaigus dainai gaudiau
or, taigi prisdau prie vieno po
kambar
pristatyt
staleli.
Gurknojau apelsin pun ir
vdavausi servetle stebdama

okaniuosius.
Pamaiau
Makson su Elisa. Sukdami
ratus, jiedu atrod laimingi.
Princas jau oko antr ok su
Elisa ir vis dar nesusirado
mans.
iek
tiek
utrukau,
kol
aiktelje ivydau Aspen, nes
ia buvo daug uniformuot vyr,
bet galiausiai aptikau j kampe
kalbant su Seleste. Ji koketikai
mirksjo ir jam ypsojosi.
Kuo ji apsimeta? Atsistojau,
ketindama prieiti ir liepti jai
liautis, bet prie engdama

ingsn suvokiau, k tai reikt


Aspenui ir man. Taigi atsisdau
ir toliau gurknojau pun.
Taiau pasibaigus dainai pakilau
ir sitaisiau netoli Aspeno, kad
jis nesunkiai galt pakviesti
mane okti.
Jis ir pakviet, tai buvo gerai,
nes ilgiau nebiau tvrusi.
K visa tai reik?
paklausiau
tyliai,
bet
su
neslepiamu pykiu balse.
Kas?
Selest tave grabinjo.
Kakas pavydi, udainavo

Aspenas man aus.


Ak, liaukis! Ji neturi taip
elgtis;
tai
prietarauja
taisyklms!

Apsidairiau,
nordama sitikinti, kad niekas
nemato, kaip intymiai mes
kalbams, ypa mano tvai.
Mano
mama
sdjo
ir
nekuiavosi su Natali mama.
Tio nebuvo matyti.
Smagu girdti tai i tavs,
jis pasak aismingai uverts
akis. Jei mes nesusitikinjame,
tu negali man nurodinti, su kuo
turiau kalbti.

Nusivaipiau.
inai, kad viskas yra ne
taip.
O kaip? jis sunibdjo.
Neinau, ar turiu ko nors
tiktis, ar pamirti. Jis pakrat
galv. Nenoriu pasiduoti, bet
jei man nra vilties, pasakyk.
Maiau jo pastangas ilaikyti
ramyb, girdjau kankinam
lides balse. Man irgi skaudjo.
Vien
mintis
leisti
ms
santykiams
nutrkti
atriai
pervr krtin.
A atsidusau ir prisipainau:

Maksonas mans vengia.


Pasisveikina, bet pastaruoju
metu
vis
dmes
skiria
pasimatymams
su
kitomis
mergaitmis. Greiiausiai tik
sivaizdavau, kad jam patinku.
Apstulbintas mano odi
Aspenas trumpam net liovsi
oks. Netrukus okom toliau,
jis dmiai tyrinjo mano veid.
Nenutuokiau, kad dedasi
tokie dalykai, jis pasak tyliai.
Troktu, kad mudu btume
kartu, bet nenoriu, kad btum
skaudinta.

Ai, gteljau peiais.


Be galo kvailai jauiuosi.
Aspenas prisitrauk mane
iek tiek ariau, bet ilaik
deram atstum, nors inojau,
kad jis ito nenori.

Patikk
manim,
Mer,
kiekvienas vyras, praleidiantis
prog bti su tavimi, yra
kvailys.
Tu bandei praleisti toki
prog, priminiau jam.
Todl ir inau, jis atsak
ypsodamasis.
Diaugiausi, kad dabar galime

apie tai juokauti.


Pavelgiau per Aspeno pet ir
pamaiau Makson okant su
Kris. Vl. Nejau jis apskritai
neketina mans pakviesti?
Aspenas pasilenk.
Ar inai, k man primena is
okis?
Pasakyk.
Fernos Tali eioliktj
gimtadien.
Pavelgiau

j
kaip

nuokvak. A prisiminiau Fernos


eioliktj gimtadien. Ferna
priklaus etai kastai ir kartais

mums pagelbdavo, kai Aspeno


mama
bdavo
pernelyg
usimusi ir nerasdavo laiko.
Jos eioliktasis gimtadienis
atjo po septyni Aspeno ir
mano susitikinjimo mnesi.
Mes abu buvome pakviesti, bet
vargu ar t vent galjai
pavadinti vakarliu. Tortas ir
vanduo, jungtas radijas, nes ji
neturjo muzikini plokteli, ir
pritemdytos
viesos
jos
nebaigtame rsyje. Tai buvo
pirmas mano vakarlis be
eimos,
ir
tai
buvo

svarbiausia.
Kambaryje
briavosi tik vietiniai vaikai, tad
buvo
domu.
Taiau
to
gimtadienio
nieku
gyvu
negalima lyginti su dabar mus
supania prabanga.
Po imts, kuo is vakarlis
yra panaus an? nepatikliai
paklausiau.
Aspenas
nurijo
seil
ir
prakalbo:
Mes okome. Atmeni? A
taip didiavausi, laikydamas
tave
glbyje
kit
moni
akivaizdoje. Nors ir atrod, kad

tave itiko priepuolis. Jis man


mirkteljo.
ie odiai pasiek mano
ird. A prisiminiau. Itisas
savaites gyvenau ta akimirka.
Netiktai
mano
mintis
upldo daugyb kartu su
Aspenu
kurt
ir
saugot
paslapi:
vardai,
kuriuos
irinkome
savo
sivaizduojamiems
vaikams,
ms
namelis
medyje,
jo
kutenimui jautri sprando vietel,
parayti ir paslpti rateliai,
mano nenusisekusios pastangos

virti namin muil, nuliukai ir


kryiukai, kuriuos aidme
pirtais jam ant pilvo... aidimai,
kuriuose negaljome prisiminti
savo
nematom
jim...
aidimai, kuriuos jis visada
leisdavo man laimti.
Pasakyk, kad mans lauksi.
Jei mans lauksi, Mer, a visk
itversiu, sunibdjo Aspenas
man aus.
Suskambo inoma daina ir
alia
stovintis
pareignas
pakviet mane okio. Pasijutau
neama tolyn, palikdama Aspen

ir
save
su
neatsakytais
klausimais.
Vakarlis tssi, ir a vis
vilgiojau Aspen. Nors
stengiausi atrodyti abejinga,
guldau galv, kad tai nebt
praslyd pro akylesnio stebtojo
akis, ypa mano tio, jei tik jis
bt buvs kambaryje. Bet jam
labiau rpjo apeiti rmus, nei
okti.
Stengiausi galvoti tik apie
vakarl. Jau buvau okusi su
visais
vaikinais,
iskyrus
Makson. A sdjau, ilsindama

pavargusias kojas, kai alia


igirdau jo bals.
Mano ledi? pasigriau ir
ivydau j. Ar galiau
pakviesti jus okio?
Mane
persmelk
nenusakomas jausmas. Kad ir
kokia atstumta jauiausi, kad ir
kokia sutrikusi buvau, jam
pasilius turjau sutikti.
inoma.
Jis pam mane u rankos ir
nuved aiktel, kur orkestras
buvo bepradeds lt dain.
Mane upldo laims jausmas.

Maksonas nebuvo nei lidnas,


nei susivars. Prieingai, laik
mane taip arti, kad uuodiau jo
odekolono kvap, skruost man
bruo jo seniai skusta barzda.
Klausiau savs, ar i viso
bsiu
pakviesta
okio,

stengiausi kalbti aismingai.


Maksonas prisitrauk mane
dar ariau.
A taupiau iam okiui.
Pakankamai
laiko
skyriau
kitoms
mergaitms,
taigi
daugiau
neturiu
joki
sipareigojim. Likusi vakarlio

dal galiu smagiai leisti su


tavimi.
A nuraudau, kaip visuomet,
kai jis sakydavo man tokius
odius.
Kartais
jie
nuskambdavo kaip poezijos
eiluts. Po prajusios savaits
jau nesitikjau, kad jis dar kada
nors su manim itaip kalbs.
Man m spurdti irdis.
Puikiai atrodai, Amerika.
Esi
pernelyg
grai,
kad
nutptum ant susivlusio pirato
rankos.
A sukikenau.

Kaip galtum priderinti


savj
kostium?
Gal
apsirengdamas mediu?
Na, bent jau krmu.
A vl nusijuokiau.

Visk
atiduoiau, kad
pamatyiau tave apsirengus
krmu!
Kitais metais, paadjo jis.
Pavelgiau j. Kitais metais?

Ar
nortum,
kad
surengtume
kit
Helovino
vakarl ateinant spal? jis
paklaus.
Ar a ia dar bsiu kit

spal?
Maksonas liovsi oks.
O kodl neturtum bti?
A gteljau peiais.
Vis savait mans vengei,
susitikinjai
su
kitomis
mergaitmis. Ir... Maiau, kaip
kalbjai
su
mano
tiu.
Pamaniau, aikini jam, kodl turi
ispirti jo dukr. A nurijau
gumul gerklje. Ne, a ia
neverksiu.
Amerika.
A suprantu. Kakas turi
ivykti, o a priklausau penktai

kastai.
Marli
yra
moni
numyltin...
Amerika, pakaks, jis
pasak velniai. Koks a
kvailys. N nenumaniau, kad
taip
pagalvosi.
Tikjausi,
jautiesi saugi.
A nesupratau.
Maksonas atsiduso.

Pasakysiu
atvirai.
A
stengiausi
suteikti
kitoms
mergaitms vienodus ansus.
Nuo pat pradi irjau tik
tave, norjau tavs. A
paraudau. Kai pasakei, k

jauti, pajutau tok palengvjim,


kad netgi bijojau tuo patikti.
Man ir dabar sunku pripainti,
kad
tai
tikra.
Nustebtum
suinojusi, kaip retai gaunu tai,
ko i ties noriu. Maksono
akys kak slp, kakok
lides, kuriuo dalytis jis nebuvo
pasirengs. Bet jis nuvijo j alin
ir
kalbjo
toliau,
vl
praddamas
linguoti
pagal
muzik.
A bijojau, kad klystu ir tu
gali
apsigalvoti
kiekvien
akimirk.
Taigi
iekojau

tinkamos alternatyvos, bet tiesa


yra ta... Maksonas dmiai
pavelg man akis, kad esi
tik tu. Gal a nesistengiu iekoti,
gal
jos
man
netinkamos.
Nesvarbu. A inau, kad noriu
tavs. Ir tai mane baugina.
Laukiu, kol atsiimsi savo odius
ir maldausi, kad leisiau ivykti.
Akimirk ugniau kvap.
Staiga visas skyrium praleistas
laikas nuvito kita viesa. A
supratau t jausm pernelyg
gerai, kad bt tiesa, pernelyg
gerai, kad patiktum. Kasdien

taip jauiausi su Maksonu.


Maksonai, to nebus,
sunibdjau. Prieingai, tu
suprasi,
kad
a
esu
nepakankamai gera.
Jo lpos buvo prie mano
ausies.
Brangioji, tu tobula.
Ranka, kuri laikiau udjusi
Maksonui
ant
nugaros,
prisitraukiau j artyn, jis padar
t pat, kol galiausiai mudu
stovjome taip arti vienas kito,
kaip
niekada
anksiau.
Pasmonje
suvokiau,
kad

esame
sausakimame
kambaryje, kad kakur nuo io
reginio tikriausiai alpsta mano
motina, bet man tai nerpjo.
T akimirk jauiausi taip, tarsi
btume
vieninteliai
mons
pasaulyje.
Atsitraukusi
pavelgti

Makson, supratau pirmiausia


turinti nusiluostyti akis. Bet
man patiko ios aaros.
Maksonas paaikino:
Noriu, kad neskubtume.
Rytoj paskelbsiu apie vienos
merginos ivykim, tai nuramins

visuomen ir mano tv, bet a


neketinu tavs skubinti. Noriu,
kad
pamatytum
princess
apartamentus. Ties sakant, jie
yra alia manj, jis itar
tyliai.
Nuo Maksono odi ir
artumo visai sutirpau.
Turtum pagalvoti, ko tau
ten
reiks.
Noriu,
kad
jaustumeisi kaip namie. Gausi
isirinkti dar kelias kambarines
ir nusprsti, ar nori, kad tavo
eima gyvent rmuose ar
alimais. Padsiu tau visais

klausimais. Silpnas vidinis


balselis sukudjo: O kaip
Aspenas? Bet a buvau taip
apakinta Maksono, kad beveik
jo negirdjau.
Kai ateis tinkamas laikas
ubaigti Atrank ir a tau
pasipiriu, noriu, kad itarti
taip tau bt lengva kaip
kvpuoti. Paadu, nuo ios
akimirkos visomis igalmis
stengsiuosi, kad taip ir bt.
Kad ir ko tau reikt, kad ir ko
pageidautum, tik pasakyk, ir a
dl tavs padarysiu visk, k

galiu.
Mane upldo prietaringi
jausmai. Maksonas taip puikiai
mane suprato, kaip nerimauju
priimdama sipareigojim ir
kaip baugu man tapti princese.
Jis ruosi suteikti man laiko ir
tuo metu lepinti mane kaip tik
manoma. Niekaip negaljau tuo
patikti.
Taip nesininga, Maksonai,
sumurmjau. Po galais, kuo
galiau tau atsilyginti?
Jis nusiypsojo.
A tenoriu tavo paado likti

su manimi, bti mano. Kartais


man atrodo, kad tu dvejoji.
Paadk, kad liksi.
inoma. Paadu.
Tardama
iuos
odius
padjau galv Maksonui ant
peties, ir mudu ltai okome
vien ok po kito. Kart Mei
sugavo mano vilgsn, atrod, ji
mirs i laims stebdama mudu.
Mama ir ttis irgi irjo. Ttis
papurt galv tarsi sakyt: O tu
galvojai, kad jis isis tave
namo.
Staiga man topteljo.

Maksonai? kreipiausi.
K, brangioji?
A nusiypsojau tai igirdusi.
Kodl kalbjai su mano
tiu?
Maksonas sukikeno.
Praneiau jam apie savo
ketinimus. Jis pritaria tam visa
irdimi, jei tik tu jautiesi
laiminga. Rodos, tai vienintel jo
slyga. Patikinau j darysis
visk, kas yra mano galioje, kad
btum laiminga, ir pasakiau, kad
tu jau atrodai laiminga ia.
Tai tiesa.

Maksonas ipt krtin.


Taigi ir jis, ir a turime tai,
ko mums reikia.
Maksono
ranka
nuslinko
mano
nugara
emyn,
drsindama nesitraukti. Tas
prisilietimas man tiek daug
pasak. A inojau, kad tai
tikra, tai vyksta ir galiu leisti
sau tuo patikti. inojau, kad
prireikus galsiu atsisakyti ia
umegzt
draugysi,
nors
neabejojau, kad Marli n kiek
nesigrau pralaimjusi. Taip pat
inojau, kad meil Aspenui

uges. Aiku, tam reiks laiko ir


teks papasakoti Maksonui, bet
a tai padarysiu.
Nes dabar priklausau jam.
Buvau tvirtai sitikinusi.
Pirm kart galjau visa tai
sivaizduoti.
Maiau
tak,
laukianius sveius ir paiame
gale stovint Makson. Tas
prisilietimas suteik
viskam
prasm.
Vakarlis
usits
iki
vlumos, ir Maksonas nusived
ms eet rm balkon,
kad
geriau
matytume

fejerverkus. Selest klupinjo


lipdama marmuriniais laiptais,
Natali buvo usidjusi kakokio
vargo sargybinio kepur. Buvo
idalytas ampanas Maksonas
i
anksto
vent
ms
suadtuves.
Fejerverkams
nuvietus
dang, princas pakl butel
auktyn.
Tostas! jis suuko.
Mes visos paklme taures ir
viltingai laukme. Elisos taur
buvo itepta tamsiais lpdaiais,
kuriais ji buvo pasidaiusi.

Netgi Marli ramiai laik taur,


pasirengusi gurknoti, uuot
igrusi i karto.
U jus visas, graiosios
damos. Ir u mano bsim
mon! suuko Maksonas.
Mergaits
kavo
manydamos, kad is tostas
skirtas kiekvienai j, bet a
inojau ties. Visoms nuleidus
taures, a irjau Makson
beveik savo suadtin jis man
neymiai
mirkteljo,
prie
nugerdamas ampano gurkn.
Vakaro spindesys ir jaudulys

buvo visa apimantis ir tarsi


laims
ugnis
band
mane
praryti.
Negaljau sivaizduoti, kad
kas nors pajgt atimti i mans
t laim.

Devintas skyrius
Nesudjau bluosto. Grus taip
vlai ir apimtai jaudulio dl to,
kas mans laukia, miegoti buvo
nemanoma. Susirangiau ariau
Mei, jos kno iluma teik
jaukumo. Labai jos ilgsiuosi,
kai ivyks, taiau bent jau
galjau tiktis, kad ateityje ji

gyvens su manimi.
Klausiau savs, kas iandien
ivyks.
Atrod
nemandagu
teirautis, tad nesiteiravau, bet
jei privaliau spti, manyiau,
kad Natali. Marli ir Kris palaik
mons labiau nei mane o
Selest ir Elisa buvo kilusios i
taking eim. A turjau
Maksono ird, taigi tik Natali
neturjo ko sitverti.
Buvo nesmagu, nes neturjau
nieko prie Natali. Jei jau taip,
pageidauiau,
kad
ivykt
Selest. Gal Maksonas isis j

namo, nes ino, kaip labai jos


nemgstu, ir sak nors, kad
jausiausi ia patogiai.
Atsidusau prisiminusi visus jo
vakar
itartus
odius.
Nesivaizdavau,
kad
tai
manoma. Kaip a, Amerika
Singer, i
penktos
kastos,
galjau pamilti Makson Skriv
i pirmos kastos, t vienintel?
Kaip
tai
nutiko,
jei
a
pastaruosius
dvejus
metus
drsinausi gyventi etos kastos
gyvenim?
Mano irdis suvirpjo. Kaip

paaikinsiu
Aspenui?
Kaip
pasakysiu jam, kad Maksonas
pasirinko mane ir a noriu bti
su juo? Ar Aspenas ims mans
neksti? Vien nuo tos minties
norjosi verkti. Kad ir kas
nutikt, a bijojau prarasti
Aspeno draugyst.
Mano
kambarins
jo
nepasibeldusios, bet tai buvo
prasta. Jos visuomet leisdavo
man miegoti, kiek norjau, o po
vakarlio man tikrai reikjo
pailsti. Bet, uuot kuo nors
usimusi, Mer apjo aplink

lov prie Mei ir velniai


adindama paglost jai pet.
A apsiveriau ir pamaiau
An ir Lus su drabui maiu.
Nauja suknel?
Panele Mei, sunibdjo
Mer, metas keltis.
Mei i lto pabudo.
Ar negaliu dar pamiegoti?
Ne, lidnai atsak Mer.
ryt yra labai svarbi reikal.
Tau reikia i karto eiti pas savo
tvus.

Svarbi
reikal?

paklausiau. Kas vyksta?

Mer pavelg An, ir a


nusekiau jos vilgsn. Ana
papurt galv, tuo buvo viskas
pasakyta.
Sutrikusi, bet su viltimi ilipau
i lovos, paskatindama Mei sekti
mano pavyzdiu. Prie sesutei
ieinant mamos ir tio
kambar, stipriai j apkabinau.
Durims usidarius atsigriau
kambarines.
Ar gali paaikinti dabar, kai
Mei ijo? paklausiau Anos. Ji
papurt
galv.
Nusivylusi
sumurmjau: Ar prabiltum, jei

sakyiau papasakoti?
Ana pavelg mane labai
rimtomis akimis.
Mums duoti nurodymai i
aukiau. Teks palaukti.
Stovjau
prie
vonios
kambario dur ir irjau, kaip
darbuojasi mano kambarins.
Luss rankos virpjo, kai ji
itrauk saujas roi iedlapi
mano voniai, Mers antakiai
buvo suraukti, kai ji val man
makia ir iiminjo i plauk
smeigtukus.
Lus
kartais
virpdavo be jokios prieasties,

o Mer danai raukydavo


antakius sutelkdama dmes.
Taiau mane gsdino Anos
vilgsnis.
Ji visuomet tvardydavosi, net
ir
paiomis
baisiausiomis
aplinkybmis,
bet
iandien
atrod, tarsi j slgt baisi
rpesi
nata.
Ji
vis
stabteldavo ir pasitrindavo
kakt, lyg taip galt atsikratyti
nerimo.
A irjau, kaip ji i maio
itrauk
mano
suknel.
Santri, paprast... ir juod

kaip degutas. velgiau suknel


ir inojau, kad tai gali reikti tik
viena.
Pravirkau
dar
nesuinojusi, ko gediu.
Panele? Mer prijo man
padti.
Kas mir? paklausiau.
Kas mir?
Ana padjo man atsitiesti ir
nuval i aki tekanias aaras.
Niekas nemir, ji pasak.
Bet
jos
balsas
mans
nepaguod;
jis
skambjo
sakmiai. Bkite dkinga u
tai, kai viskas baigsis. iandien

niekas nemir.
Plaiau
nepaaikinusi,
ji
nusiunt mane tiesiai voni.
Lus stengsi tvardytis; bet kai
galiausiai prapliupo aaroti, Ana
liep jai atneti man lengvo
ukandio, ir Lus paklusniai
oko vykdyti sakymo. Ji n
nenusilenk ieidama.
Galiausiai Lus gro su
raguoliais ir obuoli skiltelmis.
A norjau atsissti ir i lto
kramsnoti tempdama laik, bet
vieno ksnio uteko supratau,
kad iandien apetito neturiu.

Galiausiai Ana priseg man


prie krtins vardin segtuk, ir
juodos mediagos fone graiai
suspindo sidabras. Tada beliko
eiti pasitikti likimo.
Atidariusi duris, sustingau.
Atsigrusi savo kambarines,
igstingai sunibdjau:
A bijau.
Ana udjo rankas man ant
pei ir prakalbo:
Js jau esate dama, panele.
Taigi turite elgtis kaip dama.
Neymiai linkteljau, kai ji
mane paleido, ir nuingsniavau.

Noriau pasakyti, kad jau


pakelta galva, bet, garbs odis,
buvau isigandusi.
Mano begaliniam nustebimui,
vestibiulyje
lauk
kitos
mergaits vis suknels ir
veid iraikos panjo
manj. Per mane nusirito
palengvjimo
banga.
A
nepatekau bd. Jei patekome,
patekome visos, taigi kad ir kas
tai bt, nereiks ksti vienai.
Atjo penktoji, pasak
sargybinis savo kolegai. Eikite
paskui mus, damos.

Penktoji? Ne, tai klaida. Mes


buvom
eios.
Leidiantis
laiptais
emyn,
greitai
apvelgiau
mergaites.
Sargybinis buvo teisus. Tik
penkios. Tarp ms nebuvo
Marli.
Pirmiausia dingteljo, kad
Maksonas isiunt Marli namo,
bet nejau ji nebt ujusi
mano kambar atsisveikinti?
Stengiausi rasti ssaj tarp ios
paslapties ir Marli nebuvimo,
bet nieko protu suvokiamo
nesugalvojau.

Laipt
apaioje
lauk
sargybiniai ir ms eimos.
Mama, ttis ir Mei atrod
susirpin. Visi taip atrod.
Pavelgiau juos, tikdamasi
kokio nors aikumo, bet mama
tik papurt galv, o ttis
gteljo
peiais.
Tarp
uniformuotj iekojau akimis
Aspeno. Jo nebuvo.
Pora
sargybini
atlydjo
Marli
tvus.
Jos
motina,
susigusi i nerimo, atsirm
savo vyr; jo veidas buvo
lidnas, pats atrod smarkiai

pasens per vien nakt.


Pala. Jei Marli ivyko, kodl
jie ia?
viesos plipsniui utvindius
vestibiul
pasisukau.
Pirm
kart mano vienags rmuose
metu buvo plaiai atidarytos
paradins durys, mes buvome
ivesti lauk. Perjome trump
iedin prieva ir patraukme
pro rmus juosianias masyvias
sienas

sod.
Atsivrus
girgdantiems vartams, mus
pasveikino kurtinantys minios
ksniai.

Gatvje
stovjo
aukta
pakyla. Ten briavosi imtai, gal
tkstaniai, moni; vaikai buvo
sitais tvams ant pei. Aplink
pakyl
buvo
sustatytos
kameros, iniasklaidos atstovai
bgiojo
prie
mini,
stengdamiesi ufiksuoti visus
vykius.
Buvome
nuvesti
atitvert viet ir pasodinti ant
stadiono kdi. Minia mums
plojo.
Pamaiau,
kaip
atsipalaiduoja
prie
mane
einani mergaii peiai, kai
mons gatvje pradjo aukti

mus vardais ir mtyti po kojomis


gles.
Igirdusi
savo
vard,
pamojavau. Kvailai pasijutau dl
savo jaudulio. Jei mons tokie
laimingi, negaljo nutikti nieko
blogo. O rm darbuotojams
reikt pergalvoti savo elges su
Elitu. Tiek rpesi dl nieko.
Mei kikeno, jai patiko toks
urmulys, ir man palengvjo
matant
j
atsigavusi.
Stengiausi bti vali kaip ir
sveikintojai, bet mano dmes
patrauk
dvi
keistos
ant

platformos
stovinios
konstrukcijos.
Pirmoji
buvo
kopias primenantis raids A
formos prietaisas; antroji
didelis
medinis
rstas
su
kilpomis galuose. Su sargybiniu
ulipau savo viet pirmosios
eils viduryje ir pamginau
suvokti, kas ia dedasi.
Minia
vl
pratrko
pasirodius karaliui, karalienei
ir Maksonui. Jie irgi buvo
apsireng tamsiais drabuiais ir
rimtai nusiteik. A buvau netoli
Maksono, tad pasigriau j.

Kad ir kas vykt, jei jis


pavelgt mane ir nusiypsot,
inoiau, kad viskas bus gerai.
A labai norjau, kad jis mane
pavelgt, bent linktelt. Bet
Maksono
veidas
buvo
akmeninis.
Po
akimirkos
minios
sveikinimo ksniai peraugo
paniekos
stgsm,
ir
a
pasisukau pairti, kas juos
taip nulidino.
m pykinti, nes duo mano
pasaulis.
Sargybiniai
itemp

grandinmis
surakint
pareign Vudvork. Jo lpa
buvo prakirsta, drabuiai tokie
purvini, tarsi vis nakt bt
voliojsis purve. Paskui j Marli,
jos graus angelo kostiumas
buvo be sparn ir iteptas
suodiais,

ji
irgi
buvo
surakinta. Nusvirusius Marli
peius
gaub
uniforminis
varkas, nuo viesos mano
draug buvo prisimerkusi. Ji
apvelg didiul mini, bet vos
suradusi
mano
akis
buvo
nutempta pirmyn. Tada vl

dairsi, ir a inojau, ko ji ieko.


Man i kairs proces stebjo
Marli tvai, stipriai sitvr
vienas kito. Jie akivaizdiai buvo
sugniudyti, prislgti sielvarto.
A vl pavelgiau Marli ir
pareign
Vudvork.
J
veiduose
rykjo
nerimas,
taiau jie jo su tam tikru
pasididiavimu. Tik kart, kai
Marli ukliuvo u suknels
palank, jos veide msteljo
baim.
Ne. Ne, ne, ne, ne, ne.
Juos vedant ant platformos,

prakalbo mogus su kauke.


Minia nutilo. Matyt, tai kad ir
kas tai buvo vyko ne pirm
kart, ir mons inojo, kaip
reikia elgtis. Bet a neinojau;
mane krat drebulys, gniau
pairdius, suko skrand. Dkui
Dievui, nieko nevalgiau.
Marli Teims, suuko tas
mogus, viena Atrankos
dalyvi, Iljos dukra, prajusi
nakt buvo uklupta intymi
akimirk su iuo vyru, Karteriu
Vudvorku,
patikimu
karalikosios sargybos nariu.

auklio balsas buvo kupinas


visai
nederanios
puikybs,
tarsi jis bt skelbs mirtinos
ligos
igijimo
recept.
Klausydamasi
jo
kaltinim,
minia vilp.

Panel
Teims
sulau
itikimybs ad ms princui
Maksonui! O ponas Vudvorkas,
umezgs santykius su panele
Teims, i esms pavog ms
karalikosios eimos turt! ie
paeidimai yra karalikosios
eimos idavimas! dst jis,
laukdamas minios pritarimo. Ir

mons pritar.
Bet kaip jie galjo? Nejau jie
neino, kad ia kalbama apie
Marli? Miel, grai, patikim,
dosni Marli? Galbt ji suklydo,
bet tikrai nenusipeln tokios
neapykantos.
Kitas kauktas vyras rio
Karter prie A formos rmo
jo kojos buvo plaiai iskstos,
rankos itemptos. Paminktinti
dirai buvo usegti jam ant
liemens ir koj ir labai tvirtai
suverti, tai buvo matyti net i
mano
vietos.
Marli
buvo

priversta atsiklaupti prie didel


medin rst, ir kauktas vyras
nupl jai nuo pei vark.
Marli rieai buvo kiti kilpas
delnais vir.
Ji verk.

is
nusikaltimas
yra
baudiamas
mirtimi!
Bet
gailestingasis princas Maksonas
dovanoja
iems
idavikams
gyvybes.
Tegyvuoja
princas
Maksonas!
Minia skandavo i paskos. Jei
biau buvusi blaivaus proto,
biau supratusi, kad irgi turiu

skanduoti ar bent jau ploti.


Aplink
mane
sdinios
mergaits plojo, ms tvai taip
pat, net ir patyr ok. Bet a
tai
nekreipiau
dmesio.
Temaiau Marli ir Karterio
veidus.
Mus
ne
veltui
susodino
pirmoje eilje, norjo parodyti,
kas nutiks, jei taip kvailai
suklysime, bet sddama ne
toliau kaip per eis metrus nuo
pakylos, a maiau ir girdjau
visk, kas ities buvo svarbu.
Marli irjo Karter, o jis,

itemps kakl, irjo j.


Kupinas baims jos vilgsnis
tarsi mgino j patikinti, kad
verta tai iksti.
Myliu tave, Marli! suuko
jai Karteris. Jo balsas vos
girdjosi per minios triukm,
bet a j igirdau. Mes
neprasime. Viskas bus gerai,
paadu.
Marli i siaubo negaljo
pratarti n odio, bet jam
linkteljo.
T
akimirk
negaljau galvoti apie niek
kit, tik apie jos gro. Jos

auksiniai plaukai buvo susivl,


suknel suglamyta, ji buvo
pametusi batus, bet, Dieve
mano, ji vytjo.
Marli Teims ir Karteri
Vudvorkai, js esate paalinami
i savo kast. Dabar bsite
emiausi
i
emiausi.
Priklausysite atuntai kastai!
Minia
plojo,
tai
atrod
neteisinga. Nejau tarp j nra
atuntos kastos moni, kuriems
nepatiko, kad taip apie juos
kalbama?
Kad pajustumte gd ir

skausm, kur suteikte Jo


viesybei,
vieai
gausite
penkiolika ryki. Tegu randai
primins jums js nuodmes!
Ryki? K tai reikia?
Atsakym
suinojau
po
akimirkos. Du kaukti Karter ir
Marli priri vyrai i kibiro su
vandeniu itrauk ilgas ryktes.
Kelet kart jomis pamojavo, ir
a
igirdau,
kaip
rykts
vilpdamos skrodia or. Minia
m ploti taip pat siautulingai ir
avdamasi, kaip sutikdama
Atrankos dalyves.

Po
keli
sekundi
eminanius
smgius
pajus
Karterio nugara ir dailios Marli
rankos...
Ne! surikau. Ne!
Tuoj vemsiu, sunibdjo
Natali, kai Elisa silpnai sudejavo
sikniaubusi sargybiniui pet.
A atsistojau ir puoliau prie
princo.

Maksonai!
Maksonai,
sustabdyk tai!
Sskits, panele, pasak
sargybinis, stengdamasis tikinti
mane grti viet.


Maksonai,
maldauju,
praau!
Tai nesaugu, panele!

Pasitrauk!

suukau
sargybiniui, spirdama jam taip
stipriai, kaip galjau. Taiau jis
buvo stiprus.
Amerika, praau atsissti!
paliep mano motina.
Vienas! suuko kauktas
vyras ant pakylos, ir a
pamaiau, kaip rykt nusileido
ant Marli rank.
Ji
gailiai
suinkt,
tarsi
muamas uo. Karteris neileido

n garso.
Maksonai! Maksonai!
rkiau.

Sustabdyk
tai!
Sustabdyk, praau.
Jis mane girdjo; inau, kad
girdjo. Maiau, kaip i lto
usimerk ir nurijo seil, tarsi
atsiribodamas.
Du!
Marli auksmas buvo kupinas
kanios. Negaljau sivaizduoti
jos patiriamo skausmo dar
buvo lik trylika kiri.

Amerika,
sskis!

primygtinai pra mama. Mei

sdjo tarp jos ir tio nusukusi


akis, ir jos ksniai buvo beveik
tokie pat skausmingi kaip Marli.
Trys!
Pavelgiau Marli tvus.
Mama buvo panarinusi galv ir
susimusi j rankomis, tvas
laik j tvirtai apglbs, tarsi
taip galt apsaugoti nuo
nepakeliamos kanios.
Paleisk mane! suukau
sargybiniui,
taiau
jis
nepakluso. MAKSONAI!
suklykiau. Aaros temd man
akis, bet vis tiek j maiau ir

inojau, kad jis mane girdi.


Pavelgiau kitas mergaites.
Juk turime k nors daryti. Kai
kurios j irgi verk. Elisa
palinkusi delnu spaud kakt.
Atrod, ji tuoj apalps. Taiau
kakodl n viena nepyko.
Penki!
Marli spiegimas persekios
mane iki dien galo. Nieko
panaaus nebuvau girdjusi.
Kaip ir lyktaus minios plojimo
aido,
tarsi
tai
bt
paprasiausias
pasilinksminimas.
Kaip
ir

pritariamo Maksono tyljimo.


Kaip ir verkiani ir su tuo
susitaikani mergaii.
Vilties man teik tik Karteris.
Nors nuo patirt sualojim jam
tekjo prakaitas ir i skausmo
virpjo
knas,
jis
steng
pravokti
Marli
paguodos
odius.
Netrukus... viskas baigsis,
ispaud jis.
ei!

Myliu...
tave,

jis
pralemeno.
Ilgiau
negaljau
tverti.

Pamginau suleisti sargybin


nagus, bet j saugojo storos
rankovs. A spiegiau, o jis dar
tviriau mane laik.
Paleisk mano dukr!
suuko
ttis,
atpldamas
sargybinio rankas.
Ilaisvinta a atsistojau veidu
j ir kaip galdama smarkiau
spyriau
keliu.
Jis
slopiai
kteljo ir krito auktielninkas,
bet mano ttis spjo j pagauti.
Nerangiai trukd suknel ir
auktakulniai a perokau per
turklus.

Marli! Marli! aukiau


bgdama taip greitai, kaip tik
stengiau. Prilkiau beveik iki
laipt, bet mane nutvr du
sargybiniai. Jiems pasiprieinti
nepajgiau.
velgdama i u pakylos
maiau
Karterio
nugar,
trkusi od ir pasibaistinai
kabanius
jos
skivytus.
Sruvenantis kraujas bjaurojo jo
paradins uniformos kelnes.
Negaljau sivaizduoti,
kaip
atrodo Marli rankos.
Ta mintis var mane i proto.

Veltui aukiau ir spardiau


sargybinius, nes tik pameiau
vien batel.
Sulig nauju kiriu buvau
nutempta atgal, tad neinojau,
kaip jaustis dkingai ar
susigdusiai. Viena vertus, man
nereikjo viso to matyti, kita
vertus, tarsi palikau Marli pai
baisiausi
jos
gyvenimo
akimirk.
Tikra draug tikrai bt k
nors sugalvojusi.
Marli! surikau. Atleisk,
Marli! Bet minia buvo taip

sisiautjusi, o Marli taip verk,


kad vargu ar mane igirdo.

Deimtas skyrius
Eidama atgal nirau ir klykiau.
Sargybiniai taip stipriai mane
laik, kad vliau mano knas, be
joki abejoni, bus nustas
mlynmis, bet man tai buvo n
motais. A turjau kovoti.
Kur jos kambarys?
igirdau vien klausiant ir

pamaiau koridoriumi einani


kambarin. A jos nepainojau,
bet ji mane painojo. Kambarin
palydjo sargybinius iki mano
dur. Girdjau, kaip dl tokio
sargybini elgesio priekaitavo
mano kambarins.
Nusiraminkite, panele, taip
elgtis negalima, suniurnjo
vienas sargybinis, kai jie numet
mane ant lovos.

Nedinkits
i
mano
kambario, velniai raut!
suukau.
Apsiaarojusios kambarins

pribgo prie mans. Mer puol


valyti
mano
suknel,
j
isitepiau gridama, bet a
pliaukteljau jai per rankas.
Mano kambarins inojo. Jos
inojo ir nespjo mans.
Js irgi! surikau. Noriu,
kad ieitumt! TUOJ PAT!
Igirdusios mano odius, jos
atoko.
Pamaiusi,
kaip
suvirpjo
Lus,
beveik
pasigailjau juos itarusi. Bet
man reikjo pabti vienai.
Apgailestaujame, panele,
pasak Ana, vesdamasi prie

dur kitas dvi kambarines.


Marli...
Ieikit, sunibdjau ir
sikniaubiau pagalv.
Kai durys spragteldamos
usidar, isispyriau i batelio ir
susirangiau lovoje, mgindama
susivokti. tai kokia paslaptimi
Marli
bijojo
pasidalyti.
Ji
nenorjo ia pasilikti, nes
nemyljo
Maksono,
bet
nenorjo ivykti ir bti atskirta
nuo Karterio.
Daugyb smulkmen staiga
gijo
prasm:
kodl Marli

stovdavo tam tikrose vietose


ar stebeilydavo duris ten
buvo
Karteris.
Vieint
Svendvjaus
karaliui
ir
karalienei, Marli atsisak eiti
pavs... dl Karterio. Tkart,
kai susidriau su juo prie
tualeto, jis lauk Marli. Karteris
visuomet tyliai stovjo alia,
galbt retsykiais jie vogiom
pasibuiuodavo, laukdami to
laiko, kai tikrai gals bti kartu.
Kaip kartai Marli j myli, jei
taip neapdairiai rizikavo?
Ar tai galjo bti tikra?

Atrod nemanoma. inojau, kad


u
tokius
dalykus
laukia
bausm, tik niekaip negaljau
patikti, jog taip nutiko Marli.
Man sugniau pairdius.
Juk jos vietoje lengvai galjau
atsidurti a. Jei mudu su Aspenu
nebtume tokie atsargs, jei
vakar kas nors bt nugirds
ms pokalb oki aiktelje,
nubausti galjome bti mes.
Ar dar kada nors pamatysiu
Marli? Kur ji bus isista? Ar jos
tvai gals palaikyti su ja ry?
Neinojau,
kokiai
kastai

priklaus Karteris iki aukimo,


tada buvo perkeltas antr.
Veikiausiai septintai. Tai ema
kasta, bet kur kas geresn nei
atunta.
Negaljau patikti, kad dabar
Marli priklauso atuntai kastai.
Tai negali bti tiesa.
Ar
Marli
rankos
labai
sualotos? Per kiek laiko sugyja
tokios aizdos? O kaip Karteris?
Ar po tokio nuplakimo jis gals
vaikioti?
Taip galjo nutikti Aspenui.
Taip galjo nutikti man.

Pasidar
bloga.
Jauiau
didiul palengvjim, kad ten
buvau ne a. Kartu slg tokia
sunki kalt, kad vos pajgiau
kvpuoti. A niekam tikusi
draug. Man buvo gda. Beliko
tik verkti.
Vis ryt ir didij popiets
dal praleidau susirangiusi
kamuoliuk lovoje. Kambarins
atne
man
pietus,
bet
negaljau nuryti n ksnio.
Laim, jos nepra ledimo
pasilikti ir paliko mane lidti

vien.
Nestengiau suimti savs
rankas. Kuo daugiau galvojau
apie tai, kas vyko, tuo prasiau
jauiausi. Galvoje aidjo Marli
klyksmas. Klausiau savs, ar
kada nors galsiu tai pamirti.
Kakas nerytingai pasibeld
duris. Kambarini nebuvo, o a
nepajgiau pasijudinti, todl
dur neatidariau. Kiek palauks
lankytojas vis dlto jo.
Amerika? tyliai tar
Maksonas.
A neatsakiau.

Jis udar duris ir prisiartino


prie mano lovos.
Apgailestauju, pasak jis.
Neturjau kitos ieities.
A nekrutjau, nestengiau
kalbti.
Antraip j bt laukusi
mirties
bausm.
Kameros
nufilmavo juos prajusi nakt,
ir i mediaga buvo iplatinta be
ms inios, atkakliai tvirtino
Maksonas.
Jis stovjo laukdamas mans
prabylant. Galiausiai atsiklaup
alia.

Amerika? Pavelk mane,


brangioji.
Maksono velnumas mane
suerzino,
taiau
galiausiai
pavelgiau j.
A privaljau. A privaljau.
Kaip galjai itaip pasielgti?
Mano balsas skambjo kaip
nesavas. Kaip galjai nieko
nedaryti?
Esu tau saks, jog einant
tokias pareigas kartais tenka
apsimesti ramiam. Teko ito
imokti. Tu irgi imoksi.
Suraukiau antakius. Nejau jis

vis dar mano, kad a noriu tapti


princese? Regis, taip. Pavelgus
man veid ir palengva
perpratus jo iraik, Makson
itiko okas.
Amerika, inau, kad esi
nusiminusi, bet praau taip
nesielgti. A tau sakiau, kad esi
vienintel.
Maksonai, itariau ltai,
atleisk, bet nemanau, kad
galiau to imokti. Niekada
negaliau stovti ir irti,
kaip
dl
mano
sprendimo
skaudinamas kitas mogus. A

negaliu bti princese.


Jis sukrstas giliai kvp
labiau nusiminusio jo man
tikriausiai neteko matyti.
Amerika, tu planuoji likus
savo
gyvenim,
remdamasi
penkiomis
kito
mogaus
gyvenimo
minutmis.
Toki
dalyk retai pasitaiko. Tau
nereiks to daryti.
Atsisdau, tikdamasi, kad
galsiu aikiau galvoti.
A... a negaliu dabar
blaiviai mstyti.
Tada nemstyk, paragino

Maksonas. Nepriimk mus


lieianio sprendimo, kai esi
taip nusiminusi.
Kakodl tie odiai mane
paveik.
Praau, princas nibdjo
be perstojo, spausdamas man
rankas.
Neviltis
jo
balse
privert mane j pavelgti.
Juk paadjai likti su manimi.
Nesulauyk paado, tik ne
itaip. Praau.
A ikvpiau ir linkteljau
galva.
Maksonui aikiai palengvjo.

Ai.
Maksonas sdjo sitvrs
mano rankos kaip gelbjimo
lyno. Visai ne taip kaip vakar.
inau... jis prakalbo.
inau, kad dvejoji dl i
pareig. Visada inojau, kad tau
bus
nelengva
jas
eiti.
Neabejoju, kad dabar yra dar
sunkiau. Bet... kaipgi a? Ar vis
dar esi sitikinusi dl mans?
Pasimuisiau neinodama, k
pasakyti.
Sakiau, kad negaliu galvoti.
K gi... Gerai, prislgtas

tar Maksonas. Kol kas


paliksiu tave vien. Taiau
netrukus pasikalbsime.
Jis pasilenk priek, tarsi
nort mane pabuiuoti. A
nudelbiau akis, o jis atsikosjo.
Sudie, Amerika.
Ir ijo.
O a vl puoliau raudoti.
Neinia
po
kiek
laiko
atjusios kambarins rado mane
bliaunani.
Atsiguliau
auktielninka, tad jos tikrai
turjo matyti maldaujanias
mano akis.

Ak, mano panele! suuko


Mer,
ateidama
mans
apkabinti. Metas ruotis
miegoti.
Lus ir Ana m atseginti
mano suknels sagutes, Mer
nuval
veid
ir
iukavo
plaukus.
Mano kambarins susdo
aplink
ir
guod
mane
verkiani.
A
norjau
paaikinti, kad verkiu ne tik dl
Marli,
kad
jauiu
bjaur
skausm ir dl Maksono; bet
nedrsau
prisipainti,
kaip

stipriai j myljau ir kaip klydau.


Sielvartas tapo dar gilesnis,
kai paklausus apie tvus Ana
pasak, kad visos eimos buvo
skubiai isistos namo. A n
neturjau progos atsisveikinti.
Ana glost man plaukus,
velniai mane tildydama. Mer,
palinkusi
man
prie
pd,
raminamai masaavo kojas.
Lus laik rankas prispaudusi
sau prie krtins, tarsi bt
igyvenusi kartu su manimi.
Ai, nibdjau tarp
niurkiojim. Atsipraau dl

to, kas nutiko anksiau.


Kambarins susivelg.
Nra u k atsiprayti,
panele, tvirtai pasak Ana.
Norjau prietarauti, nes
savo elgesiu buvau perengusi
rib, bet vl kakas pasibeld
duris. Bandiau sugalvoti, kaip
mandagiai pasakyti, kad nenoriu
dabar matyti Maksono, bet
Lusei paokus atidaryti dur u
j ivydau Aspeno veid.
Atsipraau u sutrukdym,
panels, bet igirdau verksm ir
atjau sitikinti, ar ia viskas

gerai, tar jis.


Jis atingsniavo per kambar
iki mano lovos drsus jimas
turint
galvoje
ios
dienos
vykius.
Panele Amerika, ujauiu
dl js draugs. Girdjau, kad
ji ypatinga. Jei jums ko nors
prireiks, bsiu ia. Aspeno
vilgsnis tiek daug pasak: jis
buvo pasirengs visk paaukoti,
kad iblakyt niri nuotaik;
jis buvo pasiruos padaryti
visk, kad tik pasijusiau geriau.
Kokia kvaia buvau. Vos

neatsisakiau
vienintelio
mogaus pasaulyje, kuris tikrai
mane pasta ir myli. Mudu su
Aspenu
krme
bendr
gyvenim, ir Atranka vos jo
nesugriov.
Aspenas buvo namai. Aspenas
buvo saugumas.
Ai, itariau tyliai. Js
rpestingumas man labai daug
reikia.
Aspenas
man
nusiypsojo
puse lp. Maiau, kad jis nori
pasilikti, ir a to trokau; bet
aplink zujant kambarinms tai

buvo nemanoma. Atmenu, kaip


andien svajojau, kad Aspenas
nuolat bus alia, ir pasijutau
laiminga,
suinojusi,
jog
neapsigavau.

Vienuoliktas skyrius
Sveikas, kaiuk,
apgailestauju, kad neteko
atsisveikinti. Karaliaus
manymu, eimoms buvo
saugiausia kuo greiiau
ivykti. Patikinu tave, kad
mginau su tavim
susisiekti. Tiesiog

nepavyko.
Norjau tau pasakyti,
kad namo grom saugiai.
Karalius leido mums
pasilikti drabuius, tad Mei
tomis suknelmis vilki
kiekvien laisv akimirk.
tariu, ji slapta viliasi n
colio nepaaugti ir vilkti t
suknel per savo vestuves.
Tai labai pakelia jai
nuotaik. Neinau, ar kada
nors galsiu atleisti
karalikajai eimai u tai,
kad privert mano du

vaikus tiesiogiai stebti


bausms vykdym, bet
inai, kaip greitai
atsigauna Mei. Rpinuosi
dl tavs. Parayk mums
kuo greiiau.
Galbt nedert taip
sakyti, bet noriu, kad
inotum: niekada
gyvenime nesu tavim
labiau didiavsis nei t
akimirk, kai pasileidai
bgti prie pakylos. Tu
visada buvai grai; visada
buvai talentinga. Dabar

inau, kad tavo moralinis


kompasas teisingai
nustatytas tu aikiai skiri,
kada reikalai pakrypsta
blogj pus: ir darai
visk, k gali, kad tai
sustabdytum. Kaip tvas
daugiau prayti negaliu.
Myliu tave, Amerika. Ir
labai labai tavim
didiuojuosi.
Ttis
I kur ttis visuomet ino, k
pasakyti? Norjau, kad kas nors

kitaip idstyt vaigdes ir jos


galt perteikti jo odius.
Norjau, kad jos bt didels ir
rykios ir kad a galiau jas
matyti
susiklosius
nepalankioms
aplinkybms.
Myliu tave. Ir labai labai tavim
didiuojuosi.
Elitui buvo leista pusryiauti
savo
kambariuose,
a
pasinaudojau tokia galimybe.
Dar
nebuvau
pasirengusi
susitikti su Maksonu. Po piet,
iek tiek aprimusi, nusprendiau
nusileisti Moter kambar.

Pagaliau juk ten bent yra


televizorius,
man
reikjo
prasiblakyti.
Man jus mergaits nustebo,
tikriausiai to ir reikjo tiktis.
A
ities
retsykiais
pasislpdavau, ypa tokiomis
aplinkybmis. Selest drybsojo
ant sofos vartydama urnal.
Ilja neturjo laikrai; teko
girdti, kad kitos valstybs juos
turi. Mes turjome Praneimus.
urnalai skelbdavo naujienas,
bet tokie mons kaip a
neigaljo j nusipirkti. Rodos,

Selest visuomet turi po ranka


urnal, neinia kodl iandien
tai mane erzino.
Kris ir Elisa sdjo prie stalo
nekuiuodamosi ir gr arbat,
Natali
stovjo
kambario
gilumoje ir irjo pro lang.
Pavelkit, tar Selest,
niek
konkreiai
nesikreipdama. Dar viena
mano reklama.
Selest
buvo
modelis.
Pagalvojusi, kad ji grisi savo
nuotraukomis,
dar
labiau
pykteljau.

Panele Amerika, igirdau


kvieiant. Pasigrusi kampe
pamaiau karalien ir kelias jos
pagalbininkes. Regis, kad ji
siuvinjo.
Padariau tpsn, ir karalien
mosteljo prieiti. Prisiminus
vakarykt savo elges, man
sugniau
pairdius.
Nenorjau jos eisti ir staiga
nusigandau, jog kaip tik tai
bsiu
padariusi.
Mergaits
smeig mane akis. prastai
karalien kreipdavosi mus
visas, retai kalbdavo su kuria

nors akis ak.


Prijusi dar kart padariau
tpsn.
Js Didenybe.
Praom atsissti, panele
Amerika,

tar
velniai,
parodydama prieais save kd.
Baisiai
nervindamasi
paklusau.
Vakar suklte neblogas
petynes, pareik ji.
A nurijau seil.
Taip, Js Didenybe.
Js buvote artimos?
A ugniauiau savo sielvart.

Taip, Js Didenybe.
Karalien atsiduso.
Damai nedert taip elgtis.
Visos kameros buvo nukreiptos
bausms
vykdym,
tad
neufiksavo js elgesio. Vis
dlto nedera taip pratrkti.
Tai
buvo
ne
karaliens
sakymas, o motinos priekaitas.
Tad pasijutau kur kas blogiau.
Tarsi Amberli bt u mane
atsakinga, o a biau j
nuvylusi.
Nulenkiau
galv.
miau
grautis
dl
vakarykio

elgesio.
Karalien udjo rank man
ant kelio. A pavelgiau jai
veid, apstulbinta nerpestingo
prisilietimo.

Nepaisant
to,

ji
sunibdjo, diaugiuosi, kad
taip padarte.
Ir man
nusiypsojo.
Ji buvo mano geriausia
draug.
Ji nesiliov ja bti tik todl,
kad ivyko, irdele. Karalien
Amberli velniai patapnojo man
kel.

Kaip tik ito man ir reikjo:


motinikos meils.
Aki
kampuiuose
man
susitvenk aaros.
A neinau, k daryti,
sunibdjau. Vos susilaikiau
neisipasakojusi
jai,
kaip
jauiuosi, bet inojau, kad
mane smeigtos kit mergaii
akys.
Liepiau sau tai nesikiti,
tar ji ir atsiduso. Net ir
nordama nebiau inojusi, k
galima pasakyti.
Ji buvo teisi. Kokie odiai

galt atitaisyti tai, kas nutiko?


Karalien
pasilenk
prie
mans ir velniai pasak:
Vis dlto per daug jo
nesmerkite.
inojau, kad Amberli linki
gero, bet a nenorjau kalbti
apie jos sn. Linkteljau ir
pakilau.
Ji
maloniai
man
nusiypsojo
ir
leido
eiti.
Atsisdau prie Elisos ir Kris.
Kaip jautiesi? guodiamai
paklaus Elisa.
Gerai. A nerimauju dl
Marli.

Jie bent jau kartu. Igyvens,


jei tik turs vienas kit, tar
Kris.
I kur inai, kad Marli ir
Karteris kartu?
I Maksono, ji atsak,
tarsi tai bt visiems inoma.
Mat kaip, itariau
nusivylusi.
Nejaugi jis nepasak tau.
Judvi su Marli buvote tokios
artimos. Be to, tu esi jo favorit,
tiesa? paklaus ji.
Pavelgiau Kris, tada Elis.
J akyse maiau susirpinim ir

galbt palengvjim.
Selest nusijuok.
Aiku, kad jau nebe, ji
sumurmjo,
nesivargindama
pakelti aki nuo urnalo. Ji
tikjosi mano nuopuolio.
Prakalbau apie Marli.
Vis dar negaliu patikti, kad
Maksonas privert juos itaip
kentti. Lidna, kad jis taip
ramiai laiksi.
Bet Marli pasielg blogai,
pareik Natali. Ji nesmerk, tik
tyliai pritar, tarsi ji bt
vykdiusi nurodymus.

Maksonas galjo skirti jiems


mirties bausm. statymas yra
jo pusje. Jis suteik Marli ir
Karteriui malon.
Malon? prunkteljau.
Odos dyrim vieoje vietoje tu
vadini malone?

Taip,
atsivelgdama

aplinkybes, ji kalbjo toliau.


Galiu
laintis,
kad
jei
paklaustume Marli, ji pasirinkt
ryktes, o ne mirt.
Elisa teisi, pasak Kris.
Sutinku, kad tai buvo siaubinga,
bet a veriau biau iplakta

nei miriau.
Na jau, ikoiau, sunkiai
valdydama pykt. Tu priklausai
treiai kastai. Visi ino, kad
tavo
ttis
yra
garsus
profesorius, ir tu vis gyvenim
patogiai praleidai bibliotekose.
Tu neatlaikytum plakimo, k jau
kalbti apie atuntos kastos
gyvenim. Melstum mirties.
Kris mane panairavo.
Tik jau neapsimesk inanti,
k a galiu ir ko negaliu itverti.
Priklausai penktai kastai, todl
manai, esi vienintel kada nors

kentjusi?
Ne, bet neabejoju, kad esu
patyrusi daugiau vargo nei tu,
itariau vis labiau nirdama, ir
a negaliau itverti to, k
itvr Marli. Taigi abejoju, ar
ir tau pavykt.
A esu narsesn, negu tu
manai, Amerika. N nenutuoki,
kiek visko man teko igyventi. Ir
jei suklysiu, prisiimsiu kalt.
Kodl apskritai reikia
prisiimti kalt? paklausiau.
Maksonas nuolat kartoja, kokia
sunki jam yra Atranka, kaip

nelengva pasirinkti, ir tada


viena ms simyli kit vaikin.
Argi jis neturt jai padkoti,
kad padjo jam apsisprsti?
Tada
apimta
sielvarto
pamgino siterpti ir Natali.

Vakar
girdjau
pat
juokingiausi dalyk.
Bet statymas... perrk j
Kris.
Amerika teisi, skubiai
paprietaravo
Elisa,
ir
tvarkingas pokalbis baigsi.
Mes kalbjome viena per
kit, stengdamosi, kad bt

igirsta
ms
nuomon,
aikindamos,
kodl,
ms
manymu, tai, kas vyko, yra
blogai arba gerai. Taip nutiko
pirm kart, nors a ito a
laukiau nuo pat pradi. Kai
susirenka daug besivarani
mergaii, petyni neivengsi.
Mums toliau besiginijant,
nepakeldama aki nuo urnalo
Selest sumurmjo:
Gavo, ko nusipeln. Kek.
Po jos odi stojo spengianti
tyla.
Selest vilgteljo per pet

paiu laiku pamat, kaip j


puolu. Ji sukliko, kai a ant jos
ugriuvau, abi trenkms
kavos stalel. Igirdau dtant
arbatos puoduk.
okdama
usimerkiau,
atmerkusi akis ivydau, kad
guliu prispaudusi Selest, o ji
mgina paiupti man u rie.
Itraukusi dein rank, i vis
jg riau jai per veid. Rank
nudegino skausmas, bet vertjo
j iksti vien tam, kad igirsiau
pasitenkinim
teikiant
pliaukteljim.

Selest
suklyk
ir
m
draskyti mane nagais. Pirm
kart
pasigailjau
neusiauginusi ilg nag kaip
kitos mergaits. Ji keliose
vietose perr man rank, dl
to dar labiau nirau ir dar syk
jai trenkiau. Praskliau lp.
Atsakydama
Selest
grieb
lktel ir vo man galv.
Nustumta vl mginau j
nutverti, bet mons trauk mus
prieingas puses. Buvau taip
sijautusi, kad nepastebjau,
kaip
kakas
paauk

sargybinius.
Vienam
j
usimojau
trenkti.
Pabodo
iurktus sargybini elgesys.
Ar matt, k ji man padar?
suuko Selest.
Usiiaupk! suklykiau.
Nedrsk daugiau kalbti apie
Marli!
Ji pamiusi! Nejau negirdit?
Ar matt, k ji padar?
Paleiskit! stengdamasi
itrkti pasakiau sargybiniui.
Tu beprot! Tuoj pat
iklosiu
Maksonui.
Gali
atsisveikinti
su
rmais!

pagrasino ji.
Niekas dabar neis pas
Makson, grietai pareik
karalien. Ji nusivylusi pavelg
akis Selestei, tada man. Abi
einate ligonins priestat.
Ligonins priestatas buvo
ilgas varus koridorius su
lovomis prie sien. Kiekvienos
lovos galvgalyje buvo taisyta
uuolaidl, kuri usitrauks
turjai iek tiek privatumo.
Visur buvo pristatyta spinteli
su medikamentais.

Mudvi su Seleste imintingai


buvome paguldytos toli viena
nuo kitos Selest ariau dur,
a prie lango gilumoje. Ji
beveik
t
pai
akimirk
usitrauk
uuolaidl,
kad
nematyt mans. Negaljau jos
kaltinti. Mano veidas spindjo
pasitenkinimu. Net ir tuomet,
kai sesel tvarst skaudam
viet u plauk augimo linijos,
kur Selest man smog, a
nesiraukiau.
Pridkite ledo, jis sumains
patinim, pasil ji.

Ai, atsakiau.
Sesel paskubomis apvelg
patalp, tarsi nort sitikinti,
kad niekas ms neigirs.
aunuol, ji sunibdjo.
Beveik visi lauk, kol nutiks kas
nors panaaus.
Tikrai? tyliai paklausiau.
Veikiausiai
neturiau
taip
plaiai ypsotis.
Apie j girdjau daugyb
siaubing istorij, pasak ji
linkteldama
uuolaida
apgaubtos Selests lovos pusn.
Siaubing istorij?

Na, ji iprovokavo t
mergait, kuri jai sudav.
An? I kur js inote?
Maksonas geras mogus,
atsak sesel. Jis pasirpino,
kad prie ivykdama namo Ana
bt ia apirta. Ji mums
pasakojo, kaip Selest pavadino
jos tvus. Taip bjauriai, kad
negaliu pakartoti. Sesel
neslp savo pasidygjimo.
Varg Ana. inojau, kad
turjo
nutikti
kas
nors
panaaus.

Viena
mergait
atjo

kraujuojaniomis pdomis, nes


kakas nakt pripyl stiklo
duen jos batus. Negalim
rodyti, kad tai Selests darbas,
bet kas kitas taip piktai
pasielgt?
Nebuvau apie tai girdjusi,
aikteljau.
Ji bijojo dar baisesni
ipuoli. Todl nusprend tylti.
Selest mua savo kambarines.
inoma, tik rankomis, bet jos
retsykiais ateina prayti ledo.
Negali bti! Visos
kambarins, su kuriomis man

teko susidurti, buvo mielos


merginos.
Negaljau
sivaizduoti, kad kuri j ikrst
k nors blogo ir turt bti
muama.
Visi tik ir kalba apie js
poelg.
Esate
ia
laikoma
didvyre, mirkteljusi pasak
sesel.
A nesijauiau didvyre.
Palaukit, itariau staiga.
Sakte, kad Maksonas atsiunt
An
pasitikrinti
prie
isisdamas j namo?
Taip, panele. Jam labai

svarbu, kad jumis visomis bt


pasirpinta.
O kaip Marli? Ar ji ia buvo?
Kaip jautsi ivykdama?
Nespjus seselei atsakyti,
kambar
perskrod
nepatenkintas Selests balsas:
Maksonai, mielasis!
suuko ji, princui engus pro
duris.
Prie jam prieinant prie
Selests
lovos
ms akys
trumpam susitiko. Sesel nujo,
palikusi mane vien, troktani
suinoti, ar ji mat Marli.

Verklenantis Selests balsas


mane baisiai erzino. Girdjau,
kaip
Maksonas
murma
uuojautos odius, guosdamas
vargel, kol galiausiai i ten
itrko. Jis apjo jos uuolaid
ir smeig akis mane; princas
atrod ivargs.
Tau pasisek, kad mano
tvas
udraud
rmuose
filmuoti,
antraip
brangiai
sumoktum u savo veiksmus.
Susierzins jis perbrauk ranka
plaukus. Kaip man tai
pateisinti, Amerika?

Tu mane ispirsi?

Laukdama atsakymo, aidiau


su savo suknels palankais.
inoma, ne.

O
j?

paklausiau,
linkteldama
Selests
lovos
pusn.
Ne. Js visos jauiate
tamp po vakar dienos, tad
negaliu ant js pykti. Nesu
sitikins, kad mano tvui
pakaks tokio paaikinimo, bet a
taip jam ir pasakysiu.
Patyljau, paskui tariau:
Gal turtum pasakyti jam,

kad tai buvo mano kalt? Gal


tiesiog turtum isisti mane
namo?

Amerika,
tu
pernelyg
audringai reaguoji.
Pavelk mane, Maksonai,
papraiau. Jutau, kaip gerklje
kyla gniutulas ir stengiausi j
nustumti. A i pat pradi
inojau, kad esu tam netinkama,
tik maniau, kad galiau... na,
neinau pasikeisti ar pritapti;
bet a negaliu ia likti. Negaliu.
Maksonas prisdo ant mano
lovos krato.

Amerika, gal tu ir nekenti


Atrankos, gal ir pyksti dl to,
kas nutiko Marli, bet a
pernelyg tau rpiu, kad taip
mane paliktum.
A pamiau princo rank.
Ir tu pernelyg man rpi,
todl turiu spti, jog darai
klaid.
Kai
Maksonas
tviriai
suspaud man rank, jo veid
ikreip skausmas, tarsi jis
galt sulaikyti mane, kad
nepranykiau.
Nerytingai
pasilenks, sunibdjo:

Ne visada bna taip sunku.


Noriu tau tai parodyti, bet duok
man laiko. A galiu rodyti, kad
ia esama ir ger dalyk, tik
teks palaukti.
Giliai kvpiau, ketindama jam
paprietarauti, bet jis mane
aplenk:
Amerika, itisas savaites
praei mans duoti tau daugiau
laiko, ir a tau jo daviau
neklausindamas, nes tavim
tikjau. Praau bent iek tiek
pasitikti manimi.
Neinojau, k Maksonas gali

man parodyti, kas priverst


apsigalvoti, bet kaip galiu
neduoti jam daugiau laiko, jei jis
yra davs man?
Atsidusau.
Gerai.
Ai, Maksono balse buvo
girdti didiulis palengvjimas.
Privalau grti, bet netrukus
ateisiu aplankyti.
A
linkteljau.
Maksonas
atsistojo, trumpai stabteljo
prie Selests atsisveikinti ir
ijo. irjau princ ir
svarsiau, ar pasitikti juo yra

blogas sumanymas.

Dvyliktas skyrius
Mudviej su Seleste sueidimai
buvo menki, taigi po valandos
buvome
isistos

savo
kambarius.
Ileidimo
laikas
buvo
suderintas
taip, kad
neieitume vienu metu, ir dkui
Dievui.
Kai laipt viruje pasukau u

kampo, pamaiau prie mans


einant
sargybin.
Aspen.
Painau j i eisenos ir daugybs
kit mano irdyje siaknijusi
prisiminim.
Prijs jis stabteljo ir visai
be reikalo nusilenk.
Stiklainlis, jis sukudjo,
paskui atsities ir nuingsniavo
tolyn.
Valandl stovjau sutrikusi ir
tik tada supratau, k jis turjo
galvoje. Kovodama su noru
bgti,
spariai
patraukiau
koridoriumi.

Atidariusi
duris,
pajutau
nuostab ir palengvjim, kad
visos trys mano kambarins
buvo ijusios.
Prijau
prie
stiklainlio,
stovinio ant staliuko prie lovos,
ir pamaiau, kad vienintelis
pensas
jau
turi
draugij.
Atsukau dangtel ir itraukiau
sulankstyt popieriaus lapuk.
Koks
Aspenas
protingas.
Tikriausiai mano kambarins jo
nepastebjo; o jei ir bt, tikrai
nebt kiusios nosi mano
reikalus.

Ivyniojau
ratel
ir
perskaiiau
labai
aik
nurodym sraiuk. Pasirod,
kad Aspenas ir a vakar
turime pasimatym.
Aspeno
nuorodos
buvo
sudtingos.
Aplinkiniu
keliu
nusileidau pirm aukt, ten
turjau
iekoti
dur
alia
pusantro metro aukio vazos.
Buvau sidmjusi t vaz i
ankstesni pasivaikiojim po
rmus. Kokiai pasaulio glei gali
prireikti tokios didels vazos?

Atradusi
duris
skvarbiai
apsidairiau, ar niekas mans
nemato.
Mano
diaugsmui,
nebuvo
matyti
n
vieno
sargybinio.
Pasijutau
kaip
niekad laisva. I lto pravriau
duris ir slinkau vid. Pro lang
velg
mnuo,
silpnai
apviesdamas
kambar
ir
keldamas man nerim.
Aspenai? sunibdjau
tams, jausdamasi ir kvailai, ir
isigandusi.
Kaip senais laikais?
paauk jo balsas, bet paties

Aspeno nemaiau.
Kur tu? prisimerkiau,
iekodama jo silueto. Tada
mnulio
viesoje
sujudjo
sunkios lango uuolaidos elis
ir iniro Aspenas.
Tu mane igsdinai,
pasiskundiau juokais.
Ne pirm ir ne paskutin
kart, i balso supratau, kad
jis ypsosi.
Eidama
prie
jo,
vis
uklidavau u kokio daikto.
! sudraud Aspenas.
Jei ir toliau vartysi daiktus, visi

rmai suinos, kad esame ia.


Aiku, jis poktavo.
Apgailestauju, pasakiau
tyliai kikendama. Ar negalime
jungti viesos?
Ne. Jei kas nors pamatys
pro dur apai, galime bti
suiupti. is koridorius nedanai
tikrinamas, bet a noriu bti
apdairus.
Kaip suinojai apie
kambar? pagaliau suradau
Aspeno
rankas.
Jis
mane
prisitrauk,
apkabino
ir
nusived tolimiausi kamp.

A sargybinis, jis atsak


paprastai.

Savo
darb
imanau puikiai. Pastu rmus
ir vis teritorij aplink. Visus
takelius, visas slptuves ir netgi
paius slapiausius kambarius.
Taip pat
inau sargybini
budjimo grafikus, reiausiai
tikrinamas vietas ir kokiu paros
metu
sargybini
bna
maiausiai. Jei kada nors sigeisi
vogiomis paslankioti po rmus,
bsiu tinkamas palydovas.
Netiktina, sumurmjau.
Mes sdjome u plataus sofos

atloo, ant grind, mnulio


apviestame plotelyje pasities
antklod. Galiausiai irjau
Aspeno veid.
Rimtai jo paklausiau:
Ar tu sitikins, kad ia
saugu? Jei jis bt sudvejojs,
buvau pasiryusi sprukti t
pai akimirk. Ms abiej
labui.

Patikk
manim,
Mer.
Neinia kas turt vykti, kad
btume ia aptikti. Mes saugs.
Vis dar buvau susirpinusi,
bet man labai reikjo paguodos,

tad patikjau.
Aspenas apkabino mane ir
prisitrauk ariau.
Kaip laikaisi?
Atsidusau.
Tikriausiai neblogai. Buvau
labai lidna ir pikta. Labiau u
visk
noriau
pasukti
laikrodio rodykl dvi dienas
atgal ir susigrinti Marli.
Karter
irgi,
nors
jo
n
nepainojau.
A painojau, atsiduso ir
Aspenas. Nuostabus vaikinas.
Girdjau, jis be perstojo kartojo

Marli, kad j myli, stengdamasis


padti jai iksti plakim.
Taip, patvirtinau. Bent
jau i pradi. Buvau nutempta
dar viskam nepasibaigus.
Aspenas pabuiavo man
galv.
Apie tai irgi girdjau.
Didiuojuosi,
kad
kovojai.
aunuol.
Mano ttis taip pat
didiavosi. Karalien sak, kad
neturjau taip elgtis, bet ji irgi
diaugsi.
Buvau
sutrikusi.
Sumanymas tarsi buvo geras,

bet galiausiai jis vis tiek nieko


nepakeit.
Aspenas prisitrauk mane
artyn.
Geras. Jis man daug reik.
Tau?
Jis atsiduso.
Retsykiais klausiu savs, ar
Atranka tave pakeit. Juk tavim
ia taip rpinamasi, gyveni
prabangoje. A vis klausiu
savs, ar esi ta pati Amerika.
Tavo poelgis parod man, kad
esi tokia pat, kad rmai
nepadar tau takos.

Ties sakant, padar, bet ne


toki. Daniausiai i vieta man
primena, kad nesu gimusi ia
gyventi.
sikniaubiau
Aspenui

krtin, pai saugiausi viet,


kur visuomet slpdavausi, kai
reikalai klostydavosi prastai.
Paklausyk, Mer, reikalas
tas, kad Maksonas yra aktorius.
Jis visuomet apsimeta ess
tobulas, tarsi bt aukiau
visko. Bet jis tik mogus,
klystantis, kaip ir visi kiti.
Suprantu, kad jis tau rpi,

antraip nebtum ia pasilikusi.


Bet inok, jog viskas ia netikra.
A
linkteljau.
Maksono
kalbos apie ramybs kauk. Ar
jis visuomet j usideda? Ar jis
apsimetinja
bdamas
su
manimi? Kaip man inoti?
Aspenas kalbjo toliau:
Gerai, kad suvokei tai
dabar. O jei btum u jo
itekjusi ir tik tada suinojusi?
Daug apie tai galvoju.
Mano galvoje be paliovos
skambjo
Maksono
odiai,
itarti oki aiktelje. Jis

atrod utikrintas dl ms
ateities, pasirengs man daug
duoti. A nuoirdiai tikjau,
kad jis nori tik vieno kad
biau laiminga. Nejau nemato,
kokia
nelaiminga
jauiuosi
dabar?
Tu turi didel ird, Mer.
Tau sunku pamirti tai, kas
nutiko, bet norti nra nieko
blogo. Ir tiek.
Jauiuosi labai kvaila,
proverksmiais sunibdjau.
Tu nesi kvaila.
Esu.

Mer, ar laikai mane


sumaniu?
inoma.
Todl, kad toks ir esu. A
pernelyg sumanus, kad myliau
kvail mergait. Taigi liaukis.
Tyliai nusijuokiau ir leidausi
Aspeno apkabinama.
Smarkiai tave skaudinau.
Nenutuokiu, kaip vis dar gali
mane mylti, prisipainau.
Jis trkteljo peiais.
Taip jau yra. Dangus
mlynas, saul ryki, o Aspenas
be galo myli Amerik. Taip

sukurtas
is
pasaulis.
Nejuokauju, Mer, esi vienintel
mergait, kurios kada nors
norjau. Nesivaizduoju savs
su kita. Stengiausi pasiruoti
tam dl viso pikto, bet...
nepajgiu.
Trumpai
sdjome
apsikabin. Aspeno kutenimas,
jo iltas kvapas, glostantis man
plaukus, buvo tarsi vaistai
irdiai.
Negalime ia usibti, jis
pasak. A pasitikiu savimi,
bet nenoriu rizikuoti.

Atsidusau. Rodos, k tik ia


atjome, bet tikriausiai Aspenas
teisus. Pamginau atsistoti, ir jis
paoko
man
padti.
Tada
prisitrauk
mane
ir
atsisveikindamas apkabino.
Sunku tuo patikti, bet ities
apgailestauju, kad Maksonas
pasirod ess toks blogas
vaikinas.
Trokau
tave
susigrinti, taiau nenorjau,
kad btum skaudinta. Tik jau
ne itaip.
Ai.
A nejuokauju.

inau. Aspenas turjo yd,


bet jis nebuvo melagis. Taiau
Atranka kol kas nesibaig. Juk
a vis dar ia.
Taip, bet a tave pastu. Tu
veiksi i kriz, tavo eima
gaus pinig, o tu galsi matytis
su manimi; Maksonui tekt
atsukti laik norint itaisyti
padt.
Vl atsidusau.
Ko gero,
Aspenas teisus. A slydau i
Maksono
glbio,
tarsi
isinerdama i savo odos.
Nesijaudink, Mer. A tavim

pasirpinsiu.
i
akimirk
Aspenas
negaljo to rodyti, bet a juo
patikjau. Jis visk padaryt dl
mylim moni, o a neabejojau,
kad mane jis myli labiausiai.
Kit
ryt
rengdamasi,
pusryiaudama ir leisdama laik
Moter kambaryje, mintimis
nuklydau pas Aspen. Buvau
palaimingai nuo visko atitolusi,
kol prie mane ant stalo su
trenksmu
numesta
popieri
krva sugrino tikrov.

Pavelgiau Selest, ji vis dar


buvo demonstratyviai atkiusi
pabrinkusi lp. Selest pirtu
baksteljo vien savo paskal
urnal. Tuoj pat atpainau
Marli veid, nors jis buvo
perkreiptas i skausmo.
Veikiausiai norsi pamatyti,
pasak Selest eidama alin.
Ne visai supratau, k ji turi
galvoje, bet labai trokau k
nors suinoti apie Marli, tad
nikau skaityti.
I vis puiki ms valstybs

tradicij n viena nesulaukia


tiek susidomjimo kaip Atranka.
Ji buvo tamty sukurta diuginti
nulidusi taut. Regis, mons
pasiduoda svaiguliui, stebdami,
kaip klostosi nuostabi princo ir
bsimos
princess
meils
istorija. Kai daugiau nei prie
atuoniasdeimt met sost
eng
Gregoris
Ilja
ir
netiktai mir jo vyriausias
snus Spenseris, visa alis
gedjo dl paslaptingo ir daug
adanio jaunuolio netekties.
Kai jaunesnysis snus Deimonas

buvo
paskirtas
sosto
paveldtoju, daugelis klaus
savs,
ar
atuoniolikmeiui
tokios pareigos ne per sunkios.
Bet Deimonas inojo, kad yra
pasiruos
engti

pilnametyst, ir nusprend tai


rodyti, priimdamas svarbiausi
gyvenimo sprendim santuok.
Per
kelis
mnesius
buvo
sumanytas Atrankos konkursas.
Tautos
nuotaik
patais
paprastos merginos galimyb
tapti pirmja Iljos princese.
Taiau nuo to laiko mums

teko
suabejoti
konkurso
veiksmingumu. Nors jis buvo
kvptas romantik paskat,
kai kas mano, kad neteisinga
versti princ vesti emesnio
luomo moter; taiau niekas
negali ginytis dl tobulos ms
dabartins karaliens Amberli
Stein Skriv
laikysenos
ir
groio. Kai kurie ms dar
mena gandus apie Eb Tamblin
Ilj, tariamai nunuodijusi savo
vyr, princ Dastin Ilj,
prajus tik keleriems metams
po j santuokos. Vliau ji dav

sutikim tekti u jo pusbrolio


Porterio Skrivo, kad nebt
nutraukta karalikos kilms
linija.
Tie gandai nepasitvirtino,
taiau kart nekyla abejoni dl
kai
kuri
Atrankoje
dalyvaujani
mergin
skandalingo
elgesio.
Marli
Teims,
dabar
priklausanti
atuntai kastai, pirmadienio
nakt, po Helovino pokylio jis
turjo bti rykiausias Atrankos
renginys

buvo
uklupta
drabuinje
kartu
su
j

nurenginjaniu sargybiniu. io
renginio
didingum
visikai
aptemd neatsakingas panels
Teims elgesys, dl jo kit ryt
rmuose kilo smyis.
Neatleistinai elgiasi ne tik
panel Teims, bet ir daugiau
Atrankoje
dalyvaujani
mergin, jos irgi nevertos
karnos. Nevardytas altinis
teigia, jog kai kurios Elito j
nuolat peasi ir nesistengia
atlikti
savo
pareig.
Visi
prisimena
Anos
Farmer
ivykim rugsjo pradioje po

to, kai ji tyia upuol graij


Selest Njusom, model i
Klermonto.
Ms
altinis
tvirtina, kad tai ne vienintels
petyns rmuose tarp Elito
mergin, todl kyla abejoni, ar
princas
Maksonas
tinkamai
pasirinko kandidates.
Papraytas
pakomentuoti
iuos
gandus,
karalius
Klarksonas tepasak:
Kai kurios merginos yra
kilusios i em kast ir nra
pratusios prie deramo elgesio.
Akivaizdu, kad panel Teims

buvo nepasirengusi pirmosios


alies
merginos
gyvenimui.
Mano mona ji yra reta iimtis
irgi kilusi i emesnij kast.
Ji visuomet stengsi elgtis taip,
kaip pritinka karalienei. Tad
bt be galo sunku rasti kit,
labiau sostui tinkani moter u
j. Kai kuri ioje Atrankoje
dalyvaujani emesni kast
mergin poelgiai mus priblok.
Nors Natali Luka ir Elisa
Visks priklauso ketvirtai kastai,
jos atrodo itin rafinuotos, ypa
panel Elisa, ji yra gantinai

iprususi. Taigi esame link


manyti, kad ms karalius turi
galvoje
Amerik
Singer,
vienintel Atrankoje ilikusi
penktos kastos atstov. Panelei
sekasi
Singer
Atrankoje
vidutinikai. Ji grai, bet nra ta
mergina, kuri
Ilja
tikisi
pamatyti savo naujja princese.
Retsykiais
jos
pasisakymai
Pagrindini praneim laidoje
bna doms, bet mums reikia
naujos
lyders,
o
ne
komediants.
Sklinda nerim kelianios

kalbos, neva panel Singer


mgino ilaisvinti panel Teims
vykdant bausm, ir tai, io
straipsnio autoriaus akimis, j
daro
prasikaltusios
panels
Teims, neitikimos ms princui,
bendrininke.
Atsivelgiant

visa
tai
(panels Teims pavard jau
nesipuikuoja favorii srao
viruje), lieka vienas klausimas:
kas
turt
tapti
naujja
princese?
Greita skaitytoj apklausa
patvirtino ms spjimus.

Sveikiname panel Selest


Njusom ir panel Kris Embers,
kurios
pagal
visuomens
apklaus surinko beveik vienod
bals skaii ir uima pirmj
viet. Treioje vietoje Elisa
Visks, nuo jos nedaug atsilieka
Natali Luka. Tarp ketvirtos ir
penktos vietos esama didelio
atotrkio,
paskutin
yra
Amerika
Singer
(nieko
stebtino).
Manau, skatindama princ
Makson
neskubti
iekant
mums geros princess kalbu

visos Iljos vardu. Tik per


plauk
ivengme
didiuls
bdos atskleidme tikrj
panels Teims prigimt, prie
uddami jai ant galvos karn.
Kad ir kuri myltum, prince
Maksonai, sitikink, kad mergina
to verta. Mes irgi norime j
mylti!

Tryliktas skyrius
Ilkiau i kambario. inoma,
Selest nedar man paslaugos.
Ji tiesiog parod man, ko esu
verta. Kodl a ia vargstu?
Karalius tikisi, kad susikirsiu,
tauta mans nenori, ir a pati
sitikinusi
negalinti
bti
princese.

Greitai ir tyliai ubgau


vir, stengdamasi nepatraukti
niekieno dmesio. Negaljai
inoti, kas yra tas urnalo
nevardytas altinis.
Mano panele, pasak Ana
man jus pro duris. Buvau
sitikinusi, kad bsite apaioje
iki piet.
Gal galtum ieiti?
Atleiskite, nesupratau.
Bandydama
neprarasti
kantrybs a sumurmjau:
Man reikia pabti vienai.
Praau ieiti.

Netarusi n odio, Ana


padar
tpsn
ir
pakluso.
Nujau prie pianino. Pamginsiu
isiblakyti, kad daugiau apie tai
negalvoiau. Sugrojau kelet
lengv dain, kurias mokjau
atmintinai. Bet man ities
reikjo susikaupti.
Pasilypjusi
ant
suolelio
miau iekoti
sudtingesnio
krinio. Variau natas, kol
pamaiau
knygos
nugarl.
Iljos
dienoratis!
Buvau
visikai pamirusi, kad jis ia
paslptas.
Tai
bus
puikus

isiblakymas.
Nusineiau
knyg prie lovos, mano pirtai
slydo senoviniais puslapiais.
Dienoratis atsivert ten, kur
buvo kita Helovino nuotrauka,
naudojama kaip knygos ymiklis,
ir a dar kart perskaiiau
ang.
iais metais vaikams
Helovino proga buvo
surengtas vakarlis.
Tikriausiai taip jie gali
pamirti, kas dedasi aplink,
bet, mano manymu, tai yra

lengvabdika. Mes esame


viena i keli eim,
igalini surengti vent,
bet is vaik aidimas tra
pinig vaistymas.
Dar
kart
pavelgiau

nuotrauk, klausindama savs


apie mergait. Kiek jai met?
K ji dirbo? Ar jai patiko bti
Gregorio Iljos dukra? Ar tai
dar j populiaria?
Pervertusi puslap supratau,
kad ten visai
ne
naujas
paragrafas, bet Helovino temos

tsinys.
Tikriausiai maniau, kad po
Kinijos siverimo, mes
suprasime savo klaidas.
Pastaruoju metu man
paaikjo, kad mes labai
aptingome. Tad nereikia
stebtis, jog Kinija siver
taip lengvai, kaip ir
nereikia stebtis, kad taip
ilgai utrukome, kol
pasirengme jai
pasiprieinti. Mes
praradome kovos dvasi,

skatinani mones
perplaukti vandenynus,
itverti rsias iemas ir
pilietin kar. Mes
aptingome. Ir, kol
sdjome sudj rankas,
Kinija perme vadeles.
Jau kelis mnesius jauiu
paskat prisidti prie karo
ne tik pinigais. A noriu
vadovauti. Turiu idj.
Suteikiau toki didel
param, tad dabar atjo
metas jas pasilyti. Mums
reikia pokyi. Klausiu

savs, ar esu tas vienintelis


mogus, gals juos pradti.
Mane
nukrt
iurpas.
Negaljau
liautis
lyginusi
Maksono su jo pirmtaku. Regis,
kad Gregoris turjo kvpim.
Jis band paimti suduus daikt
ir j suklijuoti. domu, k
pasakyt apie monarchij, jei
iandien bt ia.
Kai t nakt Aspenas pravr
mano kambario duris, a vos
susilaikiau nepapasakojusi jam,

k perskaiiau. Bet prisiminiau


apie dienorat usiminusi tiui
ir taip jau sulauiusi duot
Maksonui paad.
Kaip laikaisi? paklaus
Aspenas, priklaupdamas prie
lovos.

Gana
gerai.
iandien
Selest parod man straipsn.
A papuriau galv. Neinau,
ar noriu tai gilintis. Ji man
griso.
Tikriausiai, ivykus Marli,
Maksonas kur laik nieko
nesis namo.

Gteljau
peiais.
Visuomen nekantriai lauk
paalinimo, ir tai, kas nutiko
Marli,
buvo
kur
kas
dramatikiau, nei kas nors
galjo tiktis.
Ei, pasak Aspenas,
rizikuodamas paliesti mane,
nors
durys
buvo
plaiai
atvertos. Viskas gr savo
ves.
inau. Tik ilgiuosi Marli ir
esu sutrikusi.
Dl ko sutrikusi?
Dl visko. K a ia veikiu,

kas esu? Maniau... N nemoku


tinkamai paaikinti. Pastaruoju
metu tai padaryti buvo sunku.
Kiekviena galvoje topteljusi
mintis
atrod
nebaigta.
Nepajgiau nieko planuoti.
Tu inai, kas esi, Mer.
Nesileisk pakeiiama. Aspeno
balsas
skambjo
taip
nuoirdiai,
kad
akimirk
patikjau.
Ne
todl,
kad
inoiau atsakymus, bet todl,
kad turjau Aspen. Jei kada
nors pamiriau, kas i tikrj
esu, jis parodyt man keli

atgal.
Aspenai, ar galiu tavs kai
ko paklausti? Jis linkteljo.
Tai keistas klausimas, bet jei
tapdama princese neturiau u
nieko tekti, jei mane irinkt
tik eiti pareigas, kaip manai, ar
sugebiau?
Aspeno alios akys akimirk
isiplt, j nustebino toks
keistas klausimas. Vis dlto jis
svarst toki galimyb.

Atleisk,
Mer.
Mano
manymu, ne. Tu nesi tokia sukta
kaip jie. Aspeno iraika buvo

atsipraanti,
bet
a
visai
nesieidiau, kad jis taip man.
Tik buvau iek tiek nustebinta
toki samprotavim.
Sukta? Kodl?
Jis atsiduso.
Man tenka bti visur, Mer.
Girdiu, k mons kalba.
Pietuose kyla daug neramum,
ypa
emesnij
kast
gyvenamuose
rajonuose.
Vyresnieji sargybiniai sako, kad
tie mons niekada nepritar
Gregorio Iljos politikai, ir
neramumai ten tsiasi jau

seniai. Kalbama, jog karalius


todl ir pasirinko i karalien.
Ji kilusi i piet, ir tai kuriam
laikui
nuramino
nepatenkintuosius.
Taiau,
regis, ramyb baigsi.
Vl panorau usiminti apie
dienorat, bet to nepadariau.
Bet k turjai galvoje
sakydamas sukta.
Aspenas sudvejojo.
Dar prie Helovino vakarl
buvau
pakviestas

vien
kabinet. Ten buvo kalbama
apie
sukilli
alininkus

pietuose. Man buvo liepta


saugiai nugabenti laikus pato
priestat. Ten buvo per tris
imtus laik, Amerika. Trys
imtai eim buvo perkeliamos
emesn kast u tai, kad
neteikia
informacijos
arba
padeda
tiems, kurie
kelia
rmams grsm.
Giliai kvpiau.
Ar gali sivaizduoti? O jei
ten btum tu ir nemoktum
nieko daugiau, tik skambinti
pianinu? Juk turtum imanyti
kanceliarijos darb.

A linkteljau.
Ar tu... Ar Maksonas tai
ino?
Veikiausiai. Juk ne u kaln
ta diena, kai jis valdys al.
irdyje nenorjau tikti, kad
Maksonas tam pritart, bet
ities atrod, jog jis ino, kas
dedasi. I jo buvo tikimasi
paklusnumo.
Ar a gebiau paklusti?
Tik niekam nesakyk, gerai?
Tokios kalbos gali kainuoti man
darb.
inoma. Jau pamirta.

Aspenas nusiypsojo.
A ilgiuosi kartu su tavimi
toli nuo ia leisto laiko. Ilgiuosi
ms sen rpesi.
A nusijuokiau.
inau, k turi galvoje.
Islinti pro mano kambario
lang bdavo kur kas smagiau,
nei slampinti po rmus.
Ir sukraptyti pens tau
buvo kur kas geriau, negu
nesukraptyti
nieko.

Jis
patapnojo prie lovos stovint
stiklainl, jame kadaise buvo
imtai pens. Aspenas juos

duodavo man u dainavim


medio
namelyje
kaip
umokest, kurio, jo manymu,
nusipelniau. Iki tavo ivykimo
dienos n nenutuokiau, kad juos
isaugojai.
Aiku, isaugojau! Kai
nebdavai
alia,
jie
man
primindavo
tave.
Kartais
ipildavau juos ant lovos tik tam,
kad vl susemiau. Buvo gera
turti tai, k lietei tu. Ms
akys susitiko, ir akimirk visos
bdos nutolo. A nusiraminau,
dar
kart
pasijutusi tame

ramybs burbule j mudu su


Aspenu
susikrme
prie
kelerius metus. Kur juos
padjai?
Ivykdama buvau taip ant jo
supykusi, kad visus grinau.
Visus, iskyrus vien, prilipus
prie stiklainlio dugno.
Aspenas nusiypsojo.
Jie namuose. Laukia.
Ko?
Jo akys suspindjo.
ito negaliu pasakyti.
ypsodamasi atsidusau.

Gerai,
saugok
savo

paslaptis. Ir nesijaudink, kad


nieko negali man duoti. A
laiminga, kad esi ia ir kad
mudu
galime
bent
jau
pasikalbti, nors ir nra taip,
kaip buvo anksiau.
Bet
Aspenui
to
aikiai
neuteko. Jis ities rank ir i
rankovs itrauk auksin sag.
A tikrai neturiu tau k
duoti, bet gali saugoti i sag
j a lieiau ir bet kuriuo metu
apie mane galvoti. Ir inoti, kad
a irgi apie tave galvoju.
Apm kvailas noras verkti.

Nejuiomis lyginau Aspen su


Maksonu.
Tai
buvo
neivengiama. Net ir dabar, kai
laikas pasirinkti vien ar kit
atrod toks tolimas, a vis tiek
juos kruopiai lyginau.
Maksonui teikti man dovanas
buvo labai lengva: atgaivinti dl
mans vent, pasirpinti, kad
turiau
visk,
kas
yra
geriausio, nes jo inioje buvo
visas pasaulis.
O Aspenas
dovanojo
man
brangias
pavogtas
akimirkas
ir
paprasiausius niekuius, kad

palaikyt ms santykius, ir a
jauiausi taip, tarsi jis bt
padovanojs man kur
kas
daugiau.
Aspenas visuomet buvo toks.
Jis dl mans aukodavo mieg,
jis dl mans rizikuodavo bti
suiuptas
po
komendanto
valandos, jis man duodavo
pens. Aspeno dosnum buvo
sunkiau pamatyti, nes jis buvo
ne
toks
spdingas
kaip
Maksono, bet jo dovanas buvo
dta daugiau irdies.
A
kvpiau,
tramdydama

aaras.
Nebeinau, kaip pasielgti.
Rodos, jau nieko nesugebu. Bet
a... a tavs nepamirau. Tu
vis dar ia.
Udjau rank ant irdies,
viena vertus, nordama parodyti
Aspenui, k noriu pasakyti,
antra
vertus,
trokdama
nuraminti keist ilges. Jis
suprato.
Man ito utenka.

Keturioliktas skyrius
Kit ryt per pusryius vogia
stebjau Makson. Klausiau
savs, k jis ino apie mones
pietuose,
perkeliamus

emesnes kastas. Jis tik kart


vilgteljo mano pusn, regis,
irjo ne mane, o kak
alimais.

Kaskart, pasijutusi nejaukiai,


paliesdavau Aspeno sag, j
pakabinau ant siauro kaspinlio
ir pasidariau apyrank. Ji man
pads visa tai iksti.
Baigiant
valgyti
karalius
atsistojo,
ir
mes
visos
suiurome.
Js liko tiek nedaug, tad
pamaniau, bt smagu rytoj
vakare prie Praneim laid
surengti arbatl. Juk viena js
tapsite ms maria, tad mudu
su karaliene nortume su jumis
pabendrauti,
suinoti
js

pomgius.
Apm nerimas. Bendrauti su
karaliene buvo viena, bet mano
santykiai su karaliumi buvo
sudtingi.
Kitos
mergaits
irjo j su entuziazmu, o a
gurknojau sultis.
Praom ateiti valand prie
Praneimus poilsio kambar
pirmame aukte. Jei neinote
kur, nesijaudinkite. Durys bus
plaiai
atidarytos,
skambs
muzika. Igirsite mus anksiau,
nei pamatysite, sukikeno
karalius. Visi kiti jam pritar.

Netrukus mergaits patrauk


Moter kambar. A atsidusau.
Kartais tame kambaryje, nors ir
labai
dideliame,
mane
kamuodavo
klaustrofobija.
prastai stengdavausi bendrauti
su kitomis dalyvmis arba
skaityti. iandien bus Selests
diena. Ketinau sitaisyti prie
televizori
ir
nuo
visko
atsiriboti.
Taiau
buvo
lengviau
pasakyti, nei padaryti. iandien
mergaits buvo itin plepios.
domu, k karalius nori apie

mus suinoti, svarst Kris.


Mums tereikia prisiminti, ko
mok Silvija, pareik Elisa.
Tikiuosi, mano kambarins
pasis ger suknel rytojaus
vakarui. Nenoriu patirti to, k
patyriau per Helovin. Kartais
jos bna tokios isiblakiusios.
Selests balsas buvo irzlus.
Noriau, kad karalius
usiaugint barzd, ilgesingai
itar Natali. vilgteljusi per
pet, pamaiau, kaip ji glosto
sivaizduojam
barzd
ant
smakro. Manau, jam tikt.

Taip, sivaizduoju, maloniai


atsiliep Kris prie nueidama.
A
papuriau
galv
ir
pabandiau sutelkti dmes
juoking laid, bet kad ir kaip
stengiausi, vis tiek girdjau
mergaii kalbas.
Per pietus jau buvau virtusi
nerv kamuoliu. K jis nori man
pasakyti emiausios kastos
mergaitei, likusiai konkurse? K
jis nort aptarti su mergaite, i
kurios tiek maai tikjosi?
Karalius

Klarksonas

buvo

teisus. Gerokai prie surasdama


poilsio
kambar,
igirdau
sklindani fortepijono muzik.
Muzikantas buvo geras. Tikrai
geresnis u mane.
Sudvejojau
prie
eidama
vidun.
Nusprendiau
gerai
apsvarstyti savo odius ir tik
tada kalbti. Turiu rodyti
karaliui, kad klysta ir jis, ir
reporteris. Net jei ir nelaimsiu,
nenorjau grti namo kaip
pralaimtoja. Nustebau, kiek
daug man tai reikia.
jusi pro duris, pirmiausia

pamaiau Makson, jis stovjo


prie galins kambario sienos ir
kalbjosi su Gavrilu Feidjumi.
Gavrilas gurknojo vyn, ne
arbat. Staiga Maksonas liovsi
kreipti j dmes. Princo akys
varst mane, biau galjusi
prisiekti, kad jo lpos sudtos
vamzdeliu.
Pasukau
galv
ir
ingsniuodama tolyn paraudau.
sidrsinau vilgtelti Makson
dar kart ir pamaiau, kad jis
lydi mane akimis. Kai jis taip
mane irjo, buvo sunku

blaiviai mstyti.
Karalius Klarksonas kampe
kalbjosi su Natali, karalien
Amberli kitame kampe su
Seleste. Elisa gurknojo arbat,
Kris vaikiojo po kambar.
Praeidama pro Makson ir
Gavril, ji iltai nusiypsojo
laidos vedjui. Jos odiai
pralinksmino abu panekovus,
jie sukikeno, o Kris patrauk
tolyn, per pet velgdama
Makson.
Tada ji pasuko prie mans.
Vluoji, juokais pabar.

iek tiek nerimavau.


Nra ko nerimauti. Po
teisybei, buvo domu.
Tu jau kalbjai? Jei
karalius jau pasinekjo su
dviem mergaitmis, a turjau
maiau laiko susitvardyti, nei
tikjausi.
Taip. Pasdk su manim.
Galim igerti arbatos, kol
lauksi.
Kris nusitemp mane prie
stalo;
tuoj
pat
prijusi
kambarin prie mus pastat
arbat, pien ir cukr.

Ko jis tavs klaus?


kamantinjau.

Ties
sakant,
tiesiog
pasikalbjome. Nemanau, kad
Klarksonui rpi igauti koki
nors informacij, veikiausiai jis
nori geriau painti mus kaip
asmenybes. A j prajuokinau!
gyvai pasakojo Kris. Pokalbis
prajo puikiai. O tu esi i
prigimties linksmuol, taigi jei
kalbsi taip, kaip kalbi su kitais,
viskas bus gerai.
Linkteljau prie paimdama
puodel
arbatos.
Ji
mane

nuramino.
Gal
karalius
susidvejins. Kai kalba sukasi
apie grsm aliai, jis turi bti
rytingas ir altakraujis. Privalo
veikti greitai ir apgalvotai. O ia
tik
arbatl
su
breliu
mergaii. Tad ir grietumas
nereikalingas.
Karalien
dabar
tyliai
kalbjosi su Natali. ios veido
iraika buvo romantika. Jos
svajingumas mane iek tiek
erzino, bet ji nesimaiv, ir tai
diugino.
A dar kartel gurkteljau

arbatos. Karalius Klarksonas


pasuko
prie
Selests,
ji
gundaniai jam nusiypsojo.
Man tai kl nerim. Selest
perengia visas ribas.
Kris pasilenk ir paiupinjo
mano suknel.
Nuostabi mediaga. Su savo
plaukais atrodai kaip saullydis.

Dkui,

pasakiau
mirkiodama. viesa krito ant
jos vrinio, sutviskus sidabrui
akimirk apilpau. Mano
kambarins labai sumanios.
Neabejoju. Mgstu savo

kambarines, bet jei tapsiu


princese, pavogsiu tavsias!
Kris nusijuok. Nesupratau,
ar ji poktauja, ar ne. iaip ar
taip,
mintis,
kad
mano
kambarins sils jos sukneles,
mans nediugino. Vis dlto
stengiau nusiypsoti.

Kas
per
juokai?

prieidamas paklaus Maksonas.


Tai tik mergaii kalbos,
koketikai atsak Kris.
vakar
ji
ities
buvo
siaudrinusi. Tik raminau
Amerik. Ji nerimauja, kad teks

kalbti su tavo tvu.


Dkui u tai, Kris.
Tau nra ko nervintis. Bk
savimi. Atrodai priblokiamai.
Maksonas man ypteljo. Jis
aikiai stengsi atnaujinti ms
santykius.
Ir a taip sakiau! suuko
Kris. Jie persimet vilgsniais,
tarsi bt susitar. Keista.

Na,
paliksiu
jus
su
mergaitikomis kalbomis. Kol
kas iki. Maksonas mums
abiem linkteljo ir nujo prie
savo motinos.

Atsidususi Kris irjo


nueinant Makson.
Jis ities nepaprastas. Kris
man ypteljo ir nuingsniavo
pasikalbti su Gavrilu.
Panekov
poros
nuolat
keitsi, buvo iekoma nauj
partneri, kambaryje tvyrojo
bruzdesys. Netgi apsidiaugiau,
kai manajame kampe atsisdo
Elisa, nors ji nieko svarbaus
nepasak.
Panels, ms laikas jau
baigsi! suuko karalius.
Metas leistis emyn.

vilgteljau laikrod, jis buvo


teisus. Turjome apie deimt
minui sitaisyti prie kameras
ir pasiruoti.
Rodos,
Klarksonui
visai
nerpjo,
k
galvoju apie
buvim princese, k galvoju
apie Makson ir k apskritai
manau. Karalius nelaik mans
galima
kandidate
ir
netgi
nesivargino
su
manim
pasikalbti. A buvau paalinta,
veikiausiai tyia, bet niekas to
n nepastebjo.
laid
Per
Praneim

tvardiausi. Tvardiausi, kol


isiuniau kambarines. Taiau
likusi viena palau.
Nenutuokiau,
kaip
pasiaikiniau, jei pasibelst
Maksonas, bet galiausiai tai
buvo nesvarbu. Jis nepasirod.
Ir a klausiau savs, kieno
draugija jis mgaujasi.

Penkioliktas skyrius
Mano kambarins buvo labai
supratingos. Jos neklausinjo
mans
apie
pabrinkusius
paakius, apie nuo aar dmt
pagalv. Jos tik padjo man
susitvardyti. Leidausi lepinama,
buvau dkinga u rodom
dmes.
Man
jos
buvo

nepaprastai geros. Ar bt
tokios malonios ir Kris, jei i
laimt Atrank ir jas pasiimt?
Svarsiau apie tai irdama,
nustebau
pajutusi
tarp
j
tvyrani tamp. Mer atrod
gerai nusiteikusi, gal tik iek
tiek susirpinusi. Bet Ana ir
Lus,
regis,
tyia
veng
pavelgti viena kitai akis ir
persimesdavo vos vienu kitu
odiu.
Nenutuokiau, kas dedasi, ir
neapsisprendiau,
ar
man
dert klausti. Jos niekada

nesikidavo, kai liddavau ar


pykdavau. Pamaniau, jog bus
teisinga atsakyti tuo paiu.
Stengiausi nekreipti dmesio
viepataujani
tyl,
kai
merginos ukavo man plaukus ir
reng ilgai dienai Moter
kambaryje.
Labai
trokau
apsimauti
vienas
prabangi
kelni,
kurias
Maksonas
padovanojo
man
dvti
etadieniais, bet suvokiau, kad
dabar tam netinkamas laikas.
Jei ikrisiu, vis vien turiu
atrodyti kaip dama.

Kai sitaisiau gerti arbatos ir


skaityti, mergaits plepjo apie
vakar vakar. Visos, tik ne
Selest, jos lauk nauja paskal
urnal krva. Buvo domu, ar
tame, kur ji laik rankose, buvo
raoma apie mane.
Besvarstant, ar vertt j
pavartyti, su popieri snimi
jo Silvija. Nuostabu. Daugiau
darbo.
Labas rytas, panels!
pasisveikino Silvija. prastai
etadieniais laukiate svei,
bet iandien mudvi su karaliene

turime jums ypating uduot.


Taip, tar prie ms
eidama
karalien.

Neperspjome i anksto, bet


kit savait atvyksta svei. Jie
keliaus po al ir stabtels
rmuose susipainti su jumis.
Kaip inote, u svarbi
svei
primim
atsako
karalien. Visos matte, kaip ji
maloniai sutiko ms draugus i
Svendvjaus. Silvija parod
karalien Amberli, o i droviai
nusiypsojo.
Taiau sveiai i Vokietijos

Federacijos ir Italijos daug


svarbesni
nei
Svendvjaus
karalikoji
eima.
Taigi
pamanme, kad is vizitas bus
jums visoms puiki praktika, ypa
turint galvoje, jog pastaruoju
metu daug dmesio skyrme
diplomatijai.
Dirbsite
komandomis
ir
paruoite
sutikim
ms
garbingiems
sveiams. Kalbu apie vaies,
pramogas ir dovanas, dst
Silvija.
Klausydamasi tolesns jos
kalbos nurijau seil.

Mums labai svarbu palaikyti


turimus
ryius,
taip
pat
umegzti santykius su kitomis
alimis. Priimant tokius sveius
btina laikytis etiketo. Vengti to,
kas
jiems
nepriimtina.
gyvendinti i uduot patikima
jums.
Mes norjome visoms js
sudaryti kiek manoma vienodas
slygas, tar karalien.
Labai gerai, kad visos dirbsite
toje paioje srityje. Seleste,
Natali ir Elisa, js rengsite
vien
primim.
Kris
ir

Amerika, js pasirpinsite kitu.


Js komandoje yra vienu
mogumi maiau, todl tursite
dar vien dien. Sveiai i
Vokietijos Federacijos atvyksta
treiadien,
i
Italijos

ketvirtadien.
Akimirk
stojo
tyla

mginome visa tai suvokti.


Vadinasi, turime keturias
dienas? suklyk Selest.
Taip, atsak Silvija. Bet
karalien darb atlieka viena
ir kartais dar per trumpesn
laik.

Mus apm panika.


Ar galtume gauti savo
popierius? paklaus Kris ir
atkio rank.
Nejuiomis
pasekiau
jos
pavyzdiu. Netrukus ryte rijome
puslapius.
Bus sunku, pasak Kris.
Net ir turint papildom dien.
Nesijaudink, raminau j.
Mes laimsime.
Ji nervingai sukrizeno.
I kur toks pasitikjimas
savimi?
N u k neleisiu Selestei

pasirodyti geriau u mane,


rytingai atsakiau.
Prireik
dviej
valand
perskaityti vis sn popieri ir
dar vienos suvokti, kas ten
parayta. Reikjo atsivelgti
daugyb taisykli, numatyti tiek
daug smulkmen. Silvija tvirtino
mums padsianti, bet jauiau,
kad jei praysime jos pagalbos,
ji pamanys, jog nesugebame
susidoroti su uduotimi, taigi
nuvijau toki mint.
Papuoimai
buvo
tikras

ikis. Mums nebuvo leista


naudoti raudon gli, nes jos
siejamos su paslaptimi. Nebuvo
leista naudoti ir gelton, nes jos
simbolizuoja
pavyd.
Buvo
udraustos
ir
violetins
puomenos,
nes
i
spalva
siejama su neskme.
Sveiai turjo bti gausiai
vaiinami brangiais vynais ir
gurmanikais valgiais. Jei ko
pristigt, nepatenkinti sveiai
gali ivykti, susidar prast
spd, ir daugiau nebenorti su
mumis susitikti. Negana to, visa,

ko buvome imokusios sklandi


kalba, tinkamas elgesys prie
stalo turjo bti pritaikyta
kultrai, apie kuri nei Kris, nei
a nieko neimanme, nebent
tik tai, kas buvo ispausdinta
ms lapuose.
Mus sum baim.
Mudvi su Kris vis dien
usirainjome
ir
tarms,
merginos prie gretimo stalo
dar
t
pat.
Vakarjant
pradjome
svarstyti,
kuriai
komandai
teko
sunkesn
uduotis,
ir
galiausiai

pralinksmjome.
Judvi bent jau turite
papildom dien, tar Elisa.
Bet Ilja ir Vokietijos
Federacija
jau
yra
sjungininks. O italams gali
nepatikti ms sutikimas!
atkirto Kris.
Ar inote, kad per primim
turime
apsirengti
tamsiais
drabuiais? skundsi Selest.
Tai bus labai... grietas
renginys.
Aiku ne palaida bala,
pasak Natali, atlikdama pilvo

okio judesius. Ji nusijuok i


savo pokto ir ypsodamasi oko
toliau.
Ms primimas turi bti
labai
spdingas.
Beje,
pasipuokite paiais geriausiais
papuoalais, tariau. Pirm
spd lemia ior.
Dkui Dievui, bent jau
tursiu prog gerai atrodyti per
vien i kvail rengini,
atsiduso
Selest
purtydama
galv.
Galiausiai
paaikjo,
kad
visoms yra sunku. Po to, kai

Marli buvo nuplakta, o karalius


mane ignoravo, pajutau keist
paguod, kad dabar visos esame
nelaimingos. Neslepiu, dienai
baigiantis
mane
apm
paranoja. Buvau sitikinusi, kad
viena kitos komandos mergaii
ypa Selest gali sugadinti
ms primim.

Ar
tavo
kambarins
itikimos? per vakarien
paklausiau Kris.
Labai. Kodl klausi?
Gal kai kuriuos daiktus
turtume
laikyti
savo

kambariuose, o ne
svei
kambaryje.
Na, kad kitos
mergaits nepasisavint ms
idj, pamelavau.
Kris linkteljo.
Puikus sumanymas. Tuo
labiau kad ms primimas
antras ir gali pasirodyti, jog mes
jas pamgdiojome.
Tiesa.
Tu esi labai nuovoki,
Amerika. Nesistebiu, kad taip
patikai Maksonui. Kris gro
prie valgiaraio.
Man pro ausis nepraslydo,

kad od patikai ji atsainiai


itar
btuoju
laiku.
Gal
dvejojant, ar gebsiu bti gera
princese ir jauiant netikrum,
Maksonas mane primiro?
Stengiausi tikinti save, kad
Kris itaip save drsina, nori
gyti daugiau pasitikjimo. Be
to, prajo vos kelios dienos nuo
Marli iplakimo. K ji ino?
Veriantis sirenos klyksmas
prikl mane i miego. Garsas
buvo nepastamas, tad n
nesuvokiau, kas vyksta. Nuo

staigaus adrenalino antpldio


dausi irdis.
Po akimirkos mano kambario
durys plaiai atsivr ir bgo
Aspenas.
Prakeikimas, prakeikimas,
prakeikimas, kartojo jis.
Kas nutiko? paklausiau
apsimiegojusi.
Kelkis, Mer! jis paragino,
a paklusau. Kur tavo
prakeikti batai?
Batai. Taigi teks kakur eiti.
Tik tada supratau, koks tai
garsas. Maksonas buvo saks,

kad
siverus
sukilliams,
sijungia
sirena,
bet
per
pastarj siverim ji buvo
sugedusi. Matyt, galiausiai buvo
pataisyta.
ia, pasakiau, suradusi
juos ir sispyrusi. Man reikia
chalato. Parodiau lovos
gal, Aspenas iupo drabu ir
norjo
mane
apvilkti.

Nesivargink, pasiimsiu su savim.


Turi paskubti, pasak jis.
Gal sukilliai jau visai arti.
Linkteljau, eidama prie dur
ant nugaros jauiau Aspeno

rank. Prie ieinant koridori,


jis trukteljo mane atgal. Tada
iurktokai pabuiavo. Aspenas
viena ranka laik mano galv,
paskui ilgokai spaud mano
lpas prie savj. Po to, tarsi
bt pamirs pavoj, kita
ranka apkabino mane per
liemen, ir buinys tapo dar
kartesnis. Aspenas jau seniai
nebuvo taip mans buiavs
mums
trukd
mano
neapsisprendimas ir baim bti
suiuptiems. Bet vakar
trokau jo glamons. Juk per

sukilli antpuol daug kas gali


nutikti, tuomet tai bt ms
paskutinis buinys.
Aspenas
norjo,
kad
j
prisiminiau.
Mes
isiskyrme,
vos
vilgtelj vienas kit. Udjs
deln man ant rankos, Aspenas
istm mane pro duris.
Eik. Tik paskubk.
A puoliau prie slapto jimo
koridoriaus
gale.
Prie
pastumdama sien, vilgteljau
per pet ir pamaiau Aspeno
nugar. Jis nubgo u kampo.

Ir man neliko nieko kito, kaip


tik bgti, taigi taip ir padariau.
Kaip
manydama
greiiau
leidausi staiais tamsiais laiptais
slptuv, rengt karalikajai
eimai.
Maksonas kart sak, kad
mus
puldinja
pietiniai
ir
iauriniai sukilliai. iaurieiai
buvo tiesiog kyrs, o pietieiai
ne mirt. Tikjausi, kad syk
mus upuol iauriniai sukilliai.
Leisdamas laiptais pajutau
alt. Norjau usimesti chalat,
bet
pabgau
paslysti.

Nusiraminau, ivydusi slptuvs


vies. Nuokusi nuo paskutinio
laiptelio, tarp sargybini siluet
pamaiau isiskiriani figr.
Maksonas. Nors buvo vlu, jis
vis dar mvjo kostiumines
kelnes ir vilkjo markinius, iek
tiek
susiglamiusius,
bet
gantinai graius.
A paskutin? paklausiau,
vilkdamasi chalat ir eidama
artyn.
Ne, atsak jis. Trksta
Kris ir Elisos.
vilgteljau tams koridori,

regis, jis neturi pabaigos.


Abiejose pusse maiau po tris
ar
keturis
laiptatakius,
vedanius i slapt viet viruje.
Jie buvo tuti.
Jei Maksono odiuose esama
tiesos, jo jausmai Kris ir Elisai
santrs. Bet Maksonas vis tiek
dl j nerimavo. Jis tryn
smilkin
ir
ties
kakl,
stengdamasis k nors velgti
tamsoje. Mudu abu stebjome
laiptus, o prie dur susibr
sargybiniai
nekantravo
jas
udaryti.

Staiga jis atsiduso ir nuleido


rankas. Tada netiktai apkabino
mane. Neliko nieko kito, kaip tik
prisiglausti.
Suprantu, tikriausiai dar esi
nusiminusi. Bet a laimingas,
kad tu saugi.
Maksonas nebuvo prie mans
prisiliets nuo Helovino. Dar
neprajo n savait, bet tas
laikas neinia kodl virto tikra
aminyb. Galbt dl nesen
vyki gausos.
Maksonas apkabino mane
tviriau. Paskui staiga suuko:

Elisa!
Pasisukusi ivydau jos liekn
figr besileidiani laiptais.
Kur Kris?
Eik vid, velniai
paragino Maksonas. Silvija
laukia.
Netrukus pasikalbsime.
Viltingai
ypteljs,
jis
linkteljo. jau slptuv, Elisa
pdino
man
i
paskos.
Pamaiau,
kad
ji
verkia.
Apkabinau j per peius, ji
pasek
mano
pavyzdiu,
laiminga, kad turi prie ko

prisiglausti.
Kur buvai? paklausiau.
Mano kambarin tikriausiai
serga. Ji ltai padjo man
susiruoti. Sirena taip igsdino,
kad
akimirk
sutrikau
ir
nebeprisiminiau,
kur
bgti.
Stumteljau keturias sienas, kol
atradau tikrj. Elisa purt
galv,
stebdamasi
savo
umarumu.
Nesijaudink, pasakiau vl
apkabindama j. Dabar tu
saugi.
Elisa
nuleido
galv,

bandydama ilyginti kvpavim.


I ms penketo ji buvo
gleniausia.
Slptuvs gilumoje pamaiau
karali ir karalien, jie sdjo
greta, abu su chalatais ir
lepetmis. Ant karaliaus keli
guljo plona krvel popieri,
lyg bt ketins ia dirbti.
Kambarin masaavo karalienei
rank; abiej valdov veidai
buvo rimti.
kart tu be draugijos?
pajuokavo Silvija atkreipdama
ms dmes.

Kambarini su manimi
nebuvo, pasakiau, staiga
susirpinusi j saugumu.
Amberli velniai nusiypsojo.
Neabejoju, kad joms viskas
gerai.
Mes nujome prie lov,
sustatyt prie nelygios sienos.
Kai buvau ia paskutin kart,
supratau,
kad
slptuve
besirpinantys mons buvo
nepasireng
Atrankos
mergaii antpldiui. Paskui jie
ved tvark, tik ji neatitiko
nauj aplinkybi. Lovos buvo

eios.
Selest buvo susirangiusi ant
ariausiai
karaliaus
ir
karaliens stovinios lovos, nors
mus ir juos skyr nemaas
tarpas. Natali buvo sitaisiusi
gretimai ir pyn kasytes.
Tikiuosi, umigsite. Js
laukia sunki savait, jei bsite
be galo ivargusios, vargu k
nors suplanuosite. Silvija
nujo, tikriausiai iekoti Kris.
Mudvi su Elisa atsidusome.
Negaljau patikti, kad bsime
veriamos rengti primim. Argi

dar per maa tampos? Mudvi


nujome prie gretim lov.
Isekusi Elisa skubiai sisupo
antklodes.
Elisa? itariau tyliai. Ji
vilgteljo mane. Jei ko
prireiks, sakyk.
Ji nusiypsojo.
Ai.
Nra u k.
Elisa nusisuko ir, regis, tuoj
pat umigo. Taip ir buvo ji
nereagavo bruzdes, kilus prie
dur.
Atsigrusi
pamaiau
Makson, neant slptuvn

Kris; Silvija ingsniavo alimais.


Jiems jus durys buvo aklinai
udarytos.
A suklupau, paaikino
Kris susijaudinusiai Silvijai.
iurna turbt nelo, bet labai
skauda.
Turime ia tvarsi. Bent
jau galime apvynioti, dav
nurodym Maksonas.
Silvija tuoj pat pakluso.
Eidama iekoti tvarsi mums
sak:
Miegot! Tuoj pat!
A atsidusau. Natali m

vaikioti, Selest atrod labai


suirzusi. Man nedera sekti j
pavyzdiu, reikia susiimti. Nors
ir nenordama, ropojau lovon ir
nusigriau sien.
Stengiausi
negalvoti
apie
viruje kovojant Aspen ir apie
savo kambarines, jos galbt
nesuspjo pasislpti. Stengiausi
negalvoti
apie
ateinani
savait ir apie tai, kad syk mus
gal upuol pietiniai sukilliai.
Jie udo mones, o mes ilsims.
Bet
vis
tiek
mintijau.
Galiausiai pavargusi usndau

savo altoje, kietoje lovoje.


Neinau, kiek laiko buvo man
pabudus, bet, matyt, prajo
kelios valandos nuo tada, kai
atjome slptuv. Apsiveriau,
tada pavelgiau Elis. Ji ramiai
miegojo. Karalius skait savo
popierius, jis greitai vert vien
lap po kito, tarsi ant j pykt.
Karalien
buvo
atsilousi
krsle. Miegodama ji atrod dar
graesn.
Natali dar miegojo, bent jau
taip atrod. Bet Selest buvo

pabudusi ir, pasirmusi ant


vienos rankos, valgsi po
kambar. Jos akys liepsnojo,
prastai ji taip irdavo mane.
Nusekiau jos vilgsn ji stebjo
Kris ir Makson.
Jiedu sdjo greta, princas
laik apkabins Kris per peius.
Ji buvo pritraukusi kojas prie
krtins, tarsi mgint suilti,
nors ir vilkjo chalat. Jos kair
kulknis
buvo
apvyniota
tvarsiu, ir neatrod, kad dabar
jai skaudt. Jie tyliai kalbjo
ypsodamiesi.

Nenorjau ito matyti, tad


nusigriau.
Kai
Silvija
adindama
patapnojo
man
per
pet,
Maksono jau nebuvo. Kris irgi.

eioliktas skyrius
Inirus i laiptatakio, prajusi
nakt nuvedusio mane slptuv,
paaikjo, kad rmuose siautjo
pietiniai sukilliai. Trumpame
koridoriuje,
kuriuo
galjau
patekti savo kambar, riogsojo
krva
nuolau,
teko
jas
perlipti, kad prieiiau prie dur.

Daniausiai prie ileidiant


mus i slptuvs rmai bdavo
aptvarkomi.
Taiau
kart
darbuotojai nespjo apsigerbti,
tad vis dien teks praleisti
apaioje. Vis dlto norjosi, kad
jie suktsi spariau. Vogiomis
stebjau brel kambarini,
besistengiani
nuveisti
milinikas
raides
nuo
koridoriaus sienos.
MES ATEISIM
iais
odiais
buvo
apraintas visas koridorius.
Prikraigliota purvu, daais, o

vienas uraas atrod padarytas


krauju. Mane nupurt altis,
klausiau savs, k tai galt
reikti.
Tada prie mans pripuol
kambarins.
Panele, ar js sveika?
paklaus Ana.
Staigus j pasirodymas mane
igsdino.
Na, taip. Sveika.
Ir vl pavelgiau odius ant
sienos.
Eime, panele, padsim jums
pasiruoti, ragino Mer.

Paklusniai jas nusekiau, iek


tiek apstulbusi nuo baisios
netvarkos ir pernelyg sutrikusi,
kad usiimiau kuo nors kitu.
Kambarini
veiksmai
buvo
apgalvoti, kaip visada, kai
rengdamos stengdavosi mane
nuraminti. Tvirtos j net ir
Luss

rankos
padjo
atsipalaiduoti.
Kai buvau pasirengusi, atjo
kambarin palydti mans
lauk, ten tikriausiai ryt
dirbsime. Ancheleso saul pads
pamirti idauytus langus ir

bauginanius grafiius. Net ir


Maksonas su karaliumi stovjo
prie stalo kartu su patarjais,
perirdami snis dokument
ir priimdami sprendimus.
Palapinje popierius skait
karalien, duodama nurodymus
kambarinei. Netoli jos, prie
stalo, savo plan aptarinjo
Elisa, Selest ir Natali. Jos buvo
taip sigilinusios, tarsi bt
visikai pamirusios siaubing
nakt.
Mudvi su Kris sitaisme
kitoje pievels pusje, tokioje

pat
palapinje,
bet
mums
darbas josi ltai. iandien man
buvo sunku kalbti su Kris, i
galvos neijo jos ir Maksono
kartu
praleistos
akimirkos.
irjau, kaip Kris pabraukia
atskiras Silvijos mums duot
popieri pastraipas ir kak
pasiymi paratje.
Rodos, jau sugalvojau, kaip
idstyti gles, pareik ji
nepakeldama aki.
Gerai.
Mano vilgsnis vis krypo
Makson. Jis stengsi atrodyti

labiau usims, nei buvo i


tikrj. Kiekvienas akylesnis
stebtojas galjo pamatyti, kaip
karalius apsimeta negirds jo
pastab. ito a nesupratau. Jei
karalius nori, kad Maksonas
bt geras alies vadovas, turi
jam visk paaikinti, uuot
neleids snui ko nors imtis, kad
tas nesuklyst.
Maksonas perkl popierius
ir pakl akis. Pagavs mano
vilgsn pamojavo. Jau ruoiausi
pakelti
rank,
bet
akies
krateliu
pamaiau,
kaip

entuziastingai pamojavo Kris.


Vl sutelkiau dmes popierius
bandydama neparausti.
Argi jis ne graus?
paklaus Kris.
inoma, graus.
Nuolat sivaizduoju vaikus
su jo plaukais ir mano akimis.
Kaip tavo iurna?
Ak, Kris atsiduso. iek
tiek skauda, bet daktaras
Aleras sako, kad iki primimo
praeis.
Puiku, pasakiau, galiausiai
j pavelgdama. Nenoriau,

kad lubiotum atvykus italams.


Mginau kalbti draugikai,
bet maiau, kad Kris suabejojo
mano nuoirdumu.
Ji jau norjo prabilti, bet
greitai nusuko akis al.
Pasekusi jos vilgsn, ivydau
Makson, einant prie gaivij
grim stalo, j mums paruo
liokajai.
Netrukus griu, skubiai
tar Kris ir kaip ligon palyginti
greitai
nulubiojo
prie
Maksono.
Nepajgiau nuleisti aki. Prie

Maksono su Kris prisidjo ir


Selest,
visi
ramiai
nekuiavosi, gerdami vanden
ir
ukandiaudami
sumutinukais. Selest kak
pasak, ir Maksonas nusijuok.
Atrod, Kris ypsosi, bet ji
aikiai
buvo
pernelyg
susirpinusi
dl
Selests
buvimo.
T akimirk kone pajutau
dkingum Selestei. Jos elgesys
mane baisiai erzino, bet jos
bauginti buvo nemanoma. Man
irgi praverst toks bruoas.

Karalius kak suriko vienam


savo patarj, ir a pasukau
galv jo pusn. Nenugirdau, k
jis sak, bet kalbjo irzliai. Per
jo pet ivydau savo pareigas
einant Aspen.
Jis vilgteljo mane ir
sidrsino mirktelti. Taip jis
stengsi mane prablakyti ir
jam tai pavyko. tampa iek tiek
atslgo. Bet i galvos vis tiek
njo mintis apie tai, k jam teko
iksti prajusi nakt. Jis
lengvai lubiojo, prie akies
buvo sutvarstyta aizda.

Kol
svarsiau,
kaip
nepastebimai
paprayti
Maksono aplankyti mane
vakar,
pro
pilies
duris
pasigirdo ksnis.

Sukilliai!

suuko
sargybinis. Bkit!
K? paklaus sutriks
kitas sargybinis.
Sukilliai! Rm viduje! Jie
ateina!
Igirdus sargybinio odius,
man galvoje mkteljo ryt
ant sien matytas grasinimas:
MES ATEISIM.

Ir tada viskas m suktis


aibiku greiiu. Kambarins
lydjo karalien prie tolimosios
rm puss, kai kurios trauk
u rank, kad ji eit greiiau, o
kitos pareigingai bgo i paskos,
udengdamos j i nugaros.
Selests raudona suknel
bgant
paskui
karalien
panjo liepsn. Ji, regis,
sumaniai pasirinko saugiausi
viet. Maksonas pakl Kris ir
perdav ariausiai stoviniam
sargybiniui, is pasirod ess
Aspenas.

Bk! jis suuko Aspenui.


Bk!
Pareigingasis
sargybinis
Aspenas skuod, tarsi Kris bt
lengva kaip plunksnel.
Saugokis, Maksonai!
suuko ji Aspenui per pet.
Igirdusi gars pykteljim
u
atidaryt
rm
dur,
suklikau. Kai keletas sargybini
i tamsi uniform isitrauk
ginklus, supratau, koks tai
garsas. Pasigirdus dar dviem
pykteljimams, sustingau. Kilo
tikras
chaosas.
Sargybiniai

stm mones prie rm sien,


ragindami juos pasitraukti i
kelio. Tuo metu lauk isiver
pulkas
moni suplytomis
kelnmis ir duksliais varkais,
su kuprinmis ir iki viraus
prikimtais
knyg
maiais.
Nuaidjo dar vienas vis.
Galiausiai
suvokusi,
kad
reikia krutintis, pasigriau ir
leidausi, kiek kojos nea.
Sukilliams plstant i rm,
atrod protinga bgti tolyn nuo
j. Taip pasijutau lekianti link
didiulio miko su briu mane

besivejani
pikt
moni.
Pluodama
kelet
kart
paslydau su savo emakulniais
bateliais, tad svarsiau, ar j
nenusiavus.
Galiausiai
nusprendiau, kad slids batai
vis dlto geriau negu joki.

Amerika!

suuko
Maksonas. Grk!
Surizikavau vilgtelti per
pet ir pamaiau, kaip karalius
iumpa Makson u varko
apykakls ir tempia alin.
Maksono akys buvo kupinos
siaubo. Drioksteljo dar vienas

vis.
Liaukits! rk Maksonas.
Js j nuausit! Nutraukit
ugn!
Pasipyl viai, Maksonas
toliau sakinjo, bet netrukus
atsidriau pernelyg toli, kad k
nors girdiau. Skuodiau plynu
lauku, paskui suvokiau esanti
viena. Makson sulaik tvas, o
Aspenas atliko savo pareig.
Bet
kuris
paskui
mane
bgsiantis sargybinis atsidurs
u sukilli. Taigi neliko nieko
kito, kaip lkti ir gelbti savo

gyvyb.
I baims bgau labai greitai
ir stebjausi, kaip sugebjau
ivengti
abaktyn.
Mike
em buvo sausa, suskeldjusi
nuo ilgos sausros ir kieta.
Apsidraskiau
kojas,
bet
nesultinau tempo.
Knu
liaug
prakaitas,
suknel prilipo prie krtins.
Mike buvo vsiau, m temti,
bet man buvo karta. Namie
kartais bgiodavau aisdama su
Deradu arba nordama tiesiog
pavargti. Bet a jau kelis

mnesius gyvenau rmuose,


visavertikai
maitinausi,
ir
dabar
tai
pajutau.
Mano
plauiai deg, kojos tvinkiojo.
Bet a vis tiek skutau pirmyn.
bgusi
giliai

mik,
dirsteljau per pet sitikinti, ar
toli
sukilliai.
Kraujui
tvinkiojant
smilkiniuose,
j
negirdjau,
apsivalgiusi
nepamaiau. Nusprendiau, kad
atjo metas slptis, kol jie
tamsiame mike nepastebjo
rykios mano suknels.
Sustojau prie storoko medio,

kur galjau pasislpti. Ulindusi


u jo, ivydau ak. Ji buvo
emai, tad galjau sitverti ir
ulipti auktyn. Nusiaviau ir
numeiau
alin
batus,
tikdamasi, kad jie neiduos
sukilliams mano slptuvs.
Usikabarojau nelabai auktai
ir prisiglaudiau prie kamieno.
Bijodama isiduoti i vis jg
bandiau ilyginti kvpavim.
Kur laik buvo tylu. A
nekrutjau.
Po
valandls
igirdau gars lames.
Turjome ateiti nakt,

nioktavo mergina.
Prisiplojau
prie
medio,
melsdamasi, kad netraktelt
aka.
Nakt jie bt buv
rmuose, atsak vyras.
Jie vis dar bgo, bet, rodos,
jau buvo pails.
Duok, paneiu, pasisil
vyras.
Dingteljo, kad sukilliai jau
visai netoli.
A pati galiu.
Sulaikiusi kvap irjau,
kaip jie prajo po mano mediu.

Tada, kai jau pamaniau esanti


saugi, plyo merginos krepys,
ir ant miko paklots ikrito
krva knyg. K ji darys su
tokia gausybe?
Po velni, nusikeik
klaupdamasi ant keli. Ji vilkjo
dinsin
glmis
siuvint
varkel. Jai turjo bti labai
karta.
Sakiau, leisk padti.
Nutilk! mergina stumteljo
vyruk. I to aismingo gesto
supratau, kad jie kartai myli
vienas kit.

ji.

Tolumoje kakas suvilp.


Ar ten Deremis? paklaus

Veikiausiai. Vyrukas
pasilenk ir
pakl kelias
knygas.

Pakviesk j.
Netrukus
ateisiu.
Vyrukas padvejojo, bet sutiko
ir prie nubgdamas pabuiavo
mergin kakt.
Ji surinko ikritusias knygas,
peiliu atpjov maio juostel ir
ja perrio neul.
Jai
atsistojus
pajutau

palengvjim, manydama, kad


mergina nueis savo keliu. Bet ji
nubrauk nuo veido plaukus,
pakl akis dang ir pamat
mane.
Dabar jau man nepads jokia
tyla. domu, jei suukiau, ar
atbgt sargybiniai? O gal kiti
sukilliai pernelyg arti?
Mes stebeilijome viena kit.
Laukiau, kol ji paauks draugus,
tikjausi,
kad
jie
mans
neskriaus.
Pralinksmjusi mergina tyliai
ir trumpai nusijuok.

Vl pasigirdo vilpimas, iek


tiek kitoks nei anksiau, ir mes
abi pavelgme ton pusn, prie
tai dar kart dirsteljusios viena
kit.
Paskui
nutiko
tai,
ko
maiausiai laukiau mergina
grakiai padar tpsn. A
apstulbau.
Ji
atsistojo
ir
ypsodamasi nubgo ten, i kur
sklido
vilpimas.
Krmuose
msteljo jos siuvinta striuk.
Po
kokios
valandos
nusprendiau lipti i medio.
Stovdama
apaioje
veltui

iekojau
apavo.
Apjau
kamien,
dairydamasi
balt
sispiriam bateli. Gal gale
numojau ranka ir nusprendiau
grti rmus.
Tada
supratau,
kad
pasiklydau.

Septynioliktas skyrius
Sdjau po mediu, pritraukusi
kojas prie krtins, ir laukiau.
Mama liepdavo taip elgtis, jei
pasiklystume.
Turjau laiko
apgalvoti, kas nutiko.
Kaip sukilliai galjo siverti
rmus dvi dienas i eils? Dvi
dienas i eils! Nejau nuo to

laiko, kai prasidjo Atranka,


padtis taip pablogjo? Tai buvo
negirdta.
Smarkiai subraiytos kojos
deg. Ant launies neinia i kur
atsirado
nedidel
mlyn.
Kamavo trokulys; pasijutau
isekusi nuo emocins, protins
ir fizins t dien patirtos
tampos. Atrmiau galv med,
usimerkiau.
Neketinau
miegoti, bet usndau.
Po kiek laiko igirdau tolimus
ingsnius. Plaiai atmerkiau
akis, nes mike jau tvyrojo

prieblanda.
Kiek
laiko
a
miegojau?
Pirma mintis buvo lipti atgal
med,
bgdama
primyniau
suplyusio
sukills
krepio
skutus. Tada igirdau aukiant
mane vardu.
Panele Amerika! kakas
suriko. Kur js?
Panele Amerika, pasigirdo
kitas balsas. Po kurio laiko
nuaidjo garsi komanda. Tik
visur
apiekokite.
Sukilliai
galjo j pakarti arba ukasti.
Bkite atids.

Taip, pone, atsiliep choru


vyrai.
vilgteljau i u medio.
Prisimerkiau,
stengdamasi
iskirti prieblandoje judanius
pavidalus, vis dar dvejojau, ar
jie tikrai atjo mans gelbti.
Bet
vienas
lubiojantis
sargybinis
galiausiai
tikino
mane, kad esu saugi.
Maas blankstanios sauls
lopinlis nuviet Aspeno veid,
ir a, n kiek nesijaudindama, ar
kas mato, puoliau jam glb.
A ia! suukau. A ia!

Dkui Dievui, jis atsiduso


man plaukus. Tada pasigr
kitus iekotojus.
Radau! Ji gyva!
Aspenas
pasilenk
ir
spuodamas pakl mane ant
rank.
Bijojau kur nors aptikti tavo
kn. Tu sueista?
Apsibraiiau kojas.
Po valandls mus apsupo keli
sargybiniai, jie sveikino Aspen
puikiai padirbjus.
Panele Amerika, paklaus
kitas sargybinis, ar js

nesueista?
Papuriau galv.

Tik
kojos
iek
tiek
apdraskytos.

Sukilliai
mgino
jus
nuskriausti?
Ne. Jie mans taip ir
nepavijo.
Sargybinis apstulbo.
Vargu ar kuri nors kita i
mergaii bt juos pralenkusi.
Galiausiai
apsiraminusi
nusiypsojau.
N viena kita mergait
nepriklauso penktai kastai.

Keli sargybiniai nusijuok,


Aspenas irgi.

Teisingai
pasakyta.
Parvesime
jus
namo.

Sargybinis nujo priek ir


suuko kitiems: Bkite budrs.
Sukilliai dar gali kur nors
lkuriuoti.
Eidami su Aspenu tyliai
kalbjoms.
inau, kad esi greita ir
sumani, bet buvau isigands.
A pamelavau pareignui,
sunibdjau.
Kaip?

Sukilliai mane pasivijo.


Aspenas
baisdamasis
pavelg mane.
Jie mans nenuskriaud.
Mane mat viena mergina. Ji
padar tpsn ir nubgo.
Tpsn?
Ir a nustebau. Ji atrod
nepikta ir nepavojinga. Tiesiog
paprasta mergina.
Prisiminiau Makson sakius,
kad rmus puldinja iauriniai ir
pietiniai sukilliai, ir pamaniau,
kad
ta
mergina
priklauso
iaurieiams.
Ji
buvo

neagresyvi,
tik
jaudinosi
atlikdama
uduot.
Taiau
nebuvo joki abejoni, kad
prajusi nakt puolim sureng
pietiniai sukilliai.
Vadinasi,
upuolimai ne tik jo vienas po
kito, bet buvo surengti skirting
grupuoi?
Ar
iaurieiai
stebjo
rmus,
laukdami
tinkamos progos? Tokia mintis
mane baugino.
iaurini sukilli ataka buvo
beveik juokinga. Nejau jie kaip
niekur nieko jo pro paradines
duris? Kiek valand praleido

rmuose plikaudami? Tada


t prisiminiau.
Mergina nesi knyg, daug
knyg, pasakiau.
Aspenas linkteljo.
Tai nutinka danai. Neturiu
supratimo, k sukilliai su jomis
daro.
Tikriausiai
naudoja
pakuroms. Matyt, j bstuose
labai alta.
Hmm, numykiau. Jei man
prireikt
pakur,
rasiau
lengviau prieinam viet negu
rmai. Beje, mergait stropiai
surinko i pratrkusio maio

ikritusias knygas.
rmus ltai pdinome beveik
valand. Nors ir sueistas,
Aspenas mane ne. Regis, jis
mgavosi
pasivaikiojimu,
nata jo visai nevargino. Man
irgi buvo jauku.

Kelias
dienas
bsiu
usims,
bet
pasistengsiu
netrukus tave aplankyti,
sunibdjo Aspenas eidamas
per plai piev prie rm.
Gerai, tyliai atsakiau.
Jis
ypteljo,
velgdamas
pirmyn, a irgi grojausi

reginiu. Rmai spindjo vakaro


saulje, langai buvo nutvieksti
jos spinduli. itoki j dar
nebuvau maiusi.
Neinia kodl pamaniau, kad
prie galini dur mans lauks
Maksonas. Bet jis nelauk.
Niekas nelauk. Aspenui buvo
nurodyta
nuneti
mane

ligonins
priestat,
kad
daktaras
Aleris
apirt
kojas.
Kitas
sargybinis
nuskubjo praneti karalikajai
eimai, kad esu gyva.
Taiau mano grimas nieko

nesudomino.
Viena
guljau
ligonins lovoje sutvarstytomis
kojomis, kol umigau.
Kakas nusiiaudjo.
Atsimerkiau,
akimirk
sutrikau, tada prisiminiau, kur
esu. Sumirksjau apvelgdama
kambar.
Nenorjau tavs paadinti,
prislopintu
balsu
pasak
Maksonas. Pasistenk vl
umigti. Jis rymojo kdje prie
mano lovos taip arti, kad
panorjs bt galjs padti

galv alia mano alkns.


Kiek valand? pasitryniau
akis.
Beveik dvi.
Ryto?
Maksonas
linkteljo.
Jis
atidiai mane stebjo, ir a
staiga susirpinau dl savo
ivaizdos. Grusi nusiprausiau
veid ir susikliau plaukus, bet
buvau beveik tikra, kad ant
skruosto
liko
pagalvs
atspaudas.
Tu kada nors miegi?
paklausiau.

Miegu. Tik danai turiu


rpesi.
Profesini? kilsteljau
lovoje.
Jis nusiypsojo puse lp.
Galima vadinti ir taip.
Staiga stojo tyla, nes abu
neinojome, k pasakyti.
iandien mike apie kai k
msiau, tariau nerpestingai.
Maksonas
vl
ypteljo,
stebdamasis,
kaip
lengvai
pamirau nuotyk.
Ities?
Apie tave.

Jis pasislinko ariau, smeigs


mane rudas akis.
Papasakok.

Na,
prisiminiau,
kaip
jaudinaisi prajusi nakt, kai
slptuvje nebuvo Elisos ir Kris.
iandien maiau, kaip vereisi
bgti man i paskos pasirodius
sukilliams.
Veriausi. Atleisk, kad
nepasisek. Jis papurt galv,
gdydamasis
nepadars
daugiau.

A
nepriekaitauju,

paaikinau. ia ir yra esm.

Bdama ten viena, galvojau,


kaip rpiniesi kitais. Ir negaliu
apsimesti inanti, k mums
visoms jauti, bet esu tikra, kad
mudviej dar laukia geresni
laikai.
Princas nusijuok.
Yra buv ir geresni.
Bet tu vis tiek leidaisi paskui
mane.
Tu
perdavei
Kris
sargybiniui, nes ji negaljo
bgti. Tu stengiesi, kad mes
visos btume saugios. Taigi
kodl turtum vien ms
skaudinti?

Maksonas
sdjo
tyliai,
nenutuokdamas, kur suku.
Dabar suprantu. Jei taip
rpiniesi ms saugumu, tai
norjai pagelbti ir Marli.
Neabejoju, btum sustabds
bausm, jei tik btum galjs.
Jis atsiduso.
Akimirksniu.
inau.
Maksonas nedrsiai pasilenk
ir pam mano rank. A
nesiprieinau.
Atmeni, sakiau, kad noriu
tau t parodyti?

Taip.
Netrukus pamatysi. is
darbas
reikalauja
daug
pastang ir ne visada yra
malonus. Bet kartais... kartais
gali nuveikti kai k nuostabaus.
Nesupratau,
k
jis
turi
galvoje, bet linkteljau.
Tikriausiai teks palaukti, kol
baigsite projekt. Js iek
tiek atsilikote.
Ak! itraukiau i Maksono
rank ir usidengiau akis.
Buvau
visikai
pamirusi
primim.
Tada
vl

pavelgiau. Mes vis tiek


privalsime atlikti i uduot?
Juk mus du kartus puol
sukilliai, iki vakaro pratnojau
pasiklydusi
mike.
Mums
nepavyks.
Maksono
veide
ivydau
uuojaut.
Tursite pasistengti.
Mano galva nusviro ant
pagalvs.
Mus itiks neskm.
Princas sukikeno.
Nesijaudink. Netgi jei jums
seksis ne taip gerai kaip kitoms,

neketinu tavs ispirti.


Keistokas
poiris.
A
atsisdau.
Vadinasi, jei kitos pasirodys
blogiau, viena j gali bti
ispirta?
Akimirk
Maksonas
sudvejojo, nesumodamas, k
atsakyti.
Maksonai?
Jis atsiduso.
Iki kito paalinimo liko
madaug dvi savaits. Daug k
lems ie primimai. Judviej su
Kris padtis sunkesn. Nauji

ryiai, maiau moni darbui


atlikti;
nors
italai
labai
kultringi, bet lengvai sieidia.
Nerim kelia, kad judvi su Kris
veikiausiai
dar
nepradjote
dirbti...
Klausiau savs, ar Maksonas
mato, kaip ibalau.
Neturiau jums padti, bet
jei ko nors prireiks, praau
pasakyti. N vienos i js
negaliu isisti namo.
Kai susibarme pirm kart,
kvailai
susikivirijome
dl
Selests,
maniau
esanti

abejinga
Maksonui.
Taip
netiktai ivykus Marli, vl juo
siaubingai nusivyliau. Buvau
sitikinusi, jog kaskart, kai kas
nors stoja man skersai kelio,
negrtamai dirta mano irdis.
Pasirodo, klydau.
ia, gulint ligonins priestate,
man pirm kart nepakeliamai
suskaudo ird dl Maksono
Skrivo. Iki iol galjau tikinti
save, kad itin draugiki jo ir Kris
santykiai
mano
vaizduots
vaisius, dabar inojau klydusi.
Kris patiko princui. Gal tiek

pat, kiek ir a.
Linkteljau,
igirdusi
jo
pasilym padti, nieko daugiau
nepajgiau ispausti.
sakiau sau tvirtai apkalti
savo ird, kad princas prie jos
neprieit. Mudu su Maksonu i
pat pradi tapome draugais,
gal jais mums ir lemta likti. Bet
a buvau sugniudyta.
Turiu eiti, pasak jis. Tau
reikia pamiegoti. Laukia labai
ilga diena.
A uveriau akis. Mans
lauk ne tik diena, bet ir sunki

uduotis.
Maksonas
atsistojo
ir
pasitais kostium.
Norjau tau pasakyti daug
daugiau.
Jau maniau,
kad
iandien tave praradau.
Gteljau peiais.
Man viskas gerai. Patikk.
Dabar matau, bet kelias
valandas kone jau i proto.
Jis nutilo pasverdamas odius.
I vis mergaii apie ms
santykius su tavimi lengviausia
kalbtis. Tik jauiu, kad dabar
tikriausiai bt neprotinga t

daryti.
Nuleidusi galv linkteljau.
Negaljau dalytis savo jausmais
su mogumi, kuriam patinka
kita.
Pavelk mane, Amerika,
papra Maksonas.
A pavelgiau.
A neprietarauju. Galiu
laukti. Tik noriu, kad inotum...
a nerandu toki prasming
odi, kurie ireikt mano
diaugsm,
kad
esi
ia,
nesueista. Tokio dkingumo
dar nesu juts.

Apstulbusi tyljau, kaip ir


visuomet, kai princas paliesdavo
jautrias mano irdies kerteles.
Taiau siel grau rpestis,
kad taip lengvai tikiu jo
odiais.
Labos nakties, Amerika.

Atuonioliktas skyrius
Buvo pirmadienio naktis arba
antradienio rytas. Taip vlu, kad
sunku pasakyti.
Mudvi su Kris vis dien
dirbome, iekodamos tinkam
audini atrai, prame liokaj
jas
pakabinti,
rinkoms
drabuius
ir
papuoalus,

porcelian,
sudarinjome
valgiaraius
ir
klausms
kalbos repetitoriaus tariam
italik frazi, tikdamosi k
nors siminti. A bent jau
mokjau ispan kalb, ir tai man
padjo greiiau siminti italikus
posakius,
nes
ios
kalbos
gantinai panaios. Kris i vis
jg stengsi neatsilikti.
Turjau justi nuovarg, bet
galvojau tik apie Maksono
odius.
Kas nutiko tarp jo ir Kris?
Kodl ji taip netiktai tapo jam

artima?
Ar
turiu
dl
to
nerimauti?
Taiau
toks
jau
buvo
Maksonas.
Kad ir kaip stengiausi atitolti,
man jis vis dar rpjo. Nebuvau
pasirengusi nuleisti rank.
Juk turi bti kokia nors ieitis.
Kol svarsiau apie tai, kas
vyksta,
mgindama
atskirti
vien savo problem nuo kitos,
padariau ivad, kad jas galima
padalyti keturias grupes.
Mano
jausmai
Maksonui.
Maksono jausmai man. Kas sieja

mudu su Aspenu. Galiausiai,


kaip pasijusiau, jei ities
tapiau princese.
Mano galvoje kirbjo mintys.
Princess
klausimas
rodsi
sprendiamas lengviausiai. A
bent jau turjau tai, ko neturjo
kitos mergaits Gregorio
Iljos dienorat.
Nujau prie pianino kds,
itraukiau dienorat, i visos
irdies
tikdamasi
rasti
iminting patarim. Juk jis
negim karaliumi; jis turjo prie
to prisitaikyti. Remiantis jo

odiais angoje apie Helovin,


jis
jau
ruosi
dideliems
ateitiems pokyiams.
Atsiveriau
dienorat
ir
nikau skaityti.
A noriu knyti senamad
Amerikos ideal. Turiu
grai eim ir esu labai
turtingas; abu ie veiksniai
atitinka vaizd, a nieko
negavau dovanai.
Kiekvienas, matantis mane
dabar, ino, kaip sunkiai
dirbau dl to, k turiu.

Bet faktas, kad man


pavyko pasinaudoti savo
padtimi, duoti tiek daug
ten, kur kiti neturjo ar
negaljo duoti, i beveidio
milijardieriaus padar
mane filantropu. Bet a
negaliu tuo pasitenkinti. A
noriu padaryti daugiau,
pasiekti daugiau. Ne a, o
Volisas yra atsakingas, tad
man reikia sugalvoti, kaip
tinkamai duoti visuomenei
tai, ko jai reikia, kad
nebiau palaikytas

uzurpatoriumi. Galbt
ateis laikas, kai a
vadovausiu ir galsiu
daryti, kas man atrodys
tinkama. Tuo tarpu
laikysiuosi taisykli ir
stengsiuosi nuengti kuo
toliau.
A
Gregorio
naudotis
laikytis
nebijoti.
Taiau

stengiausi
velgti
odi imint. Jis sak
padtimi. Jis sak
taisykli.
Jis
sak
man

to

nepakako.

Negavau
jokios
pagalbos.
Gregoris mane nuvyl, bet buvo
dar vienas mogus, kuriuo
galjau pasitikti. Nujau prie
stalo,
isitraukiau
lap
popieriaus,
plunksnakot
ir
paraiau trump laikel savo
tvui.

Devynioliktas skyrius
Prabgo dar viena diena. Mudvi
su Kris atjome kit mergaii
surengt primim, vilkdamos
kukliomis pilkomis suknelmis.
Koks ms planas?
paklaus
Kris,
kai
jome
koridoriumi.
Akimirk pasvarsiau. Man

nepatiko
Selest
ir
tikrai
nelidiau, jei ji susikirst, bet
nebuvau sitikinusi, ar noriu, jog
tai nutikt per garbi svei
primim.
Bsime mandagios, bet ne
paslaugios. Stebsime Silvij ir
karalien,
iekodamos
uuomin. Perimsime visk, k
galime, ir dirbsime kiaur nakt,
kad ms primimas bt
geresnis.
Gerai, atsiduso Kris.
Eime.
Mes atjome laiku, tai buvo

be galo svarbu vokieiams.


Primim rengusios mergaits
jau buvo visikai ivargusios.
Regis, Selest kenk pati sau.
Elisa ir Natali vilkjo padorias
tamsiai mlynas sukneles, o
Selests suknel buvo viesi,
beveik balta. Udk yd, ir bus
vestuvin. Negana to, palyginti
su vokiei moter suknelmis,
ji buvo labai atvira. Tai ypa
krito akis, kai Selest
atsistodavo alia vieni. Nors
oras buvo iltas, daugumos j
sukneli rankovs siek rieus.

Natali
buvo
paskirta
atsakinga
u
gles,
bet
praiopsojo smulkmen, kad
pagal
tradicij
lelijos
naudojamos
per
laidotuves.
Taigi visas gli kompozicijas
teko greitai paalinti.
Elisa, nors ir jaudinosi labiau
nei paprastai, buvo ramybs
siknijimas. Ms sveiams ji
turjo atrodyti kaip vaigd.
Buvo baugu bendrauti su
moterimis
i
Vokietijos
Federacijos, jos kalbjo lauyta
angl kalba, o manik buvo

prikimta
italik
odi.
Stengiausi bti vaiinga; nors ir
grietos ivaizdos, vokiets, po
teisybei, buvo gan draugikos.
Netrukus
paaikjo,
kad
didiausi grsm kelia Silvija ir
jos segtuvas. Kai karalien
maloniai padjo mergaitms
priiminti sveius i Vokietijos,
Silvija vaikiojo po kambar,
pro atrias jos akis nepraslydo
jokia smulkmena. Mudvi su Kris
netrukus
suvokme,
jog
vienintel
ms
viltis
pasistengti, kad Silvijai patikt

ms primimas.
Kit ryt Kris atjo mano
kambar su savo kambarinmis,
ir mes pradjome ruotis kartu.
Norjome per daug nesiskirti
viena nuo kitos, kad nekilt
klausim, kas yra atsakingas u
primim,
bet
ir
nebti
vienodos,
kad
neapsikvailintume. Buvo smagu
matyti tiek daug mergaii savo
kambaryje. Visos kambarins
buvo pastamos ir dirbdamos
gyvai nekuiavosi. Prisiminiau
dienas, kai ia viejo Mei.

Likus kelioms valandoms iki


svei atvykimo, mudvi su Kris
nusileidome svei kambar
dar kart visko patikrinti. Kitaip
nei aname primime, mes
atsisakme korteli, leidome
sveiams ssti, kur patinka.
Orkestras
susirinko
parepetuoti.
Rodos,
mums
pasisek parinkti audiniai
prisidjo prie puikios akustikos.
Kol
kartojoms
italikas
frazes, pataisiau Kris vrin. Jos
ital kalba skambjo visai
neblogai.

Ai, padkojo Kris.


Grazie, atsakiau a.
Ne, ne, tar, velgdama
mane. A tau dkoju. Atlikai
nuostab darb ir... Na, maniau,
kad po to, kas nutiko Marli, tu
pali. Bijojau, kad man vienai
teks visa tai padaryti, bet tu taip
sunkiai dirbai. Esi aunuol.
Ai. Tu irgi dirbai.
Neinau, ar biau itvrusi, jei
bt tek dirbti su Seleste. Su
tavim buvo lengva. Kris
nusiypsojo.
Ji
buvo
nepavargstanti. Ir tu teisi, be

Marli buvo sunku, bet a


nepasidaviau. Ms primimas
bus nuostabus.
Kris prikando lp ir akimirk
pasvarst. Tada greitai, tarsi
bijodama
prarasti
drs,
prakalbo:
Taigi tu vis dar varaisi? Vis
dar nori Maksono?
inojau, k mes visos ia
veikiame,
bet
n
viena
mergaii
nieko
panaaus
nebuvo
pasakiusi.
Uklupta
netiktai klausiau savs, ar
turiau jai atsakyti. O jei

turiau, tai k?
Mergaits! suspieg
Silvija, bgdama pro duris.
Ivydusi j pirm kart pajutau
didiul dkingum. Jau beveik
laikas. Js pasirengusios?
Paskui j skleisdama ramyb,
atsveriani Silvijos energij,
jo karalien. Ji apvelg
kambar,
grdamasi
ms
darbu. Jai nusiypsojus labai
palengvjo.
Beveik pasirengusios,
pasak Kris. Beliko pasirpinti
keliomis smulkmenomis. Vienam

ms sumanymui gyvendinti
reikia js ir karaliens.
Nejaugi? smalsiai itar
Silvija.
Tamsios
karaliens
akys
spindjo pasididiavimu.
Grau. Ir judvi atrodote
stulbinamai.

Dkui,

atsakme
vienbalsiai.
velniai
mlyna
suknel su dideliais auksiniais
aksesuarais
buvo
mano
sumanymas. ventika ir grau,
bet nepersistengta.

Tikriausiai
pastebjote

ms panaius vrinius,
pasak Kris. Pamanme, jog
taip sveiams bus lengviau
inoti,
kas
yra
primimo
eimininks.
Puikus sumanymas, tar
Silvija, kak pasiymdama
bloknote.
Mudvi su Kris nusiypsojome
viena kitai.
Js abi irgi esate ia
eimininks, todl pamanme,
jog
turtumte
pasipuoti
tokiais pat vriniais, pasakiau
a, o Kris pam nuo stalo

dutes.
Negali bti! aikteljo
karalien.
M... man? paklaus Silvija.
inoma, velniai tar Kris
paduodama papuoal.
Js mums labai padjote. Tai
ir js projektas, pridriau.
Maiau, kaip is ms poelgis
sujaudino karalien, o Silvija
prarado
ad.
Staiga
suabejojau, ar kas nors rmuose
yra parods jai tiek dmesio.
Taip, mes itai sumanme vakar,
siekdamos patraukti Silvij

savo pus, bet a diaugiausi,


kad taip padarme ir dl kit
prieasi.
Silvija
kl
baim,
bet
nurodinjo mums tik ms pai
labui. Pasiadjau stengtis ir
dosniau jai atsidkoti.
Vyresnysis liokajus prane,
kad atvyksta sveiai, ir mudvi su
Kris sustojome abipus dvivri
dur pasveikinti einanij.
Fone velniai ugrojo orkestras,
kambarins
m
neioti
ukandius, mes irgi buvome
pasiruousios.

Elisa, Selest ir Natali atjo


stebtinai punktualiai. Pamaius
ms dekoracijas banguotus
gelsvai
rusvas
sienas
dengianius audinius, auktas
gli
kompozicijas
stal
viduryje, daugyb gli, Elisos
ir Selests akyse buvo matyti
didiulis nusivylimas. Taiau
Natali buvo pernelyg dl kako
susijaudinusi, todl nesivalg.
Kvepia sodais, ji atsiduso,
eidama

kambar
okio
ingsniu.
Per stipriai kvepia, pridr

Selest. Sukelsite sveiams


galvos skausm. Selest visad
mokjo sugadinti nuotaik. Ir
syk ji m kabintis dl
smulkmen.
Atsisskite prie atskir
stal, pasil joms Kris.
Italai atvyko ia susidraugauti.
Selest trauk oro pro
sukstus dantis, tarsi bt labai
suirzusi. Norjau liepti jai
tvardytis: juk mes per j
primim elgms mandagiai.
Bet
tada
igirdau
gars
koridoriumi ateinani itali

pokalb ir pamirau Selest.


Ital ponios atrod prakilniai.
Auktos, aukso spalvos oda,
nepriekaitingai
graios.
Negana to, visos buvo itin
geranorikos. Regis, kiekviena
j irdyje nea saul ir leidia
jai apviesti visk aplink.
Italijos
monarchija
dar
jaunesn nei Iljos. Remiantis
mano perskaityta informacija,
italai itisus deimtmeius buvo
atkirsti nuo ms mginim
umegzti draugikus ryius.
iandien jiems pagaliau pavyko

su
mumis
susitikti.
is
susitikimas buvo pirmas ingsnis
artimesnio
bendradarbiavimo
link.
Itali
geranorikumas
itirpd mano susirpinim. Jos
pabuiavo Kris ir mane abu
skruostus ir suuko: Salve! A
laiminga stengiausi prilygti joms
entuziazmu.
Klydau
tardama
italikas
frazes,
bet
vienios
buvo
malonios, juoksi i mano klaid
ir padjo jas itaisyti. Anglikai
jos kalbjo puikiai, ir mes
pagyrme
vienos
kit

ukuosenas bei sukneles. Ms


ivaizda,
rodos,
padar
vienioms ger spd, ir tai
padjo man atsipalaiduoti.
Galiausiai
sitaisiau
alia
Orabelos ir Noems, dviej
princess
pusseseri,
ir
praleidau didij primimo
dal.
Skanu! suuko Orabela,
pakeldama taur vyno.
Diaugiams, kad jums
patinka,

atsakiau,
baimindamasi
pasirodyti
pernelyg drovi. Jos kalbjo labai

garsiai.
Turite iek tiek igerti!
ragino Orabela.
A nieko nebuvau grusi nuo
Helovino; ivis nelabai mgstu
alkohol.
Taiau
nenorjau
pasirodyti
nemandagi,
tad
pamiau taur ir gurkteljau.
Skonis
buvo
nuostabus.
ampanas turi daug burbuliuk,
o sodriame raudoname vyne
susipina keli skoniai, kiekvienas
j irykja tam tikru metu.
Hmm, atsidusau.
Paklausykit, paklausykit,

tar man Noem. Maksonas


yra graus. Kaip man patekti
Atrank?
Upildykite sn popieri,
pajuokavau.
Ir tiek? Kur raiklis?
Orabela siterp:
A irgi upildysiu. Mielai
isiveiau Makson namo.
Nusijuokiau.
Patikkite, tai nra taip
paprasta.
Jums reikia igerti daugiau
vyno, neatlyo Noem.
inoma! pritar jai

Orabela.
Jos pakviet vyresnj liokaj
pripildyti man taurs.
Ar kada nors esate buvusi
Italijoje? paklaus Noem.
Papuriau galv.
Iki Atrankos net i savo
provincijos nebuvau ivykusi.
Btinai atvaiuokite!
primygtinai pra Orabela.
Galsite apsistoti pas mane.
Tu nuolat susigrobi sveius,
pasiskund Noem. Ji
apsistos pas mane.
Vynas mane suild, vieni

usidegimas pradiugino.
Ar jis geras buiuoklis?
paklaus Noem.
Vos nepaspringau gurkneliu
vyno ir atitraukiau nuo lp
taur, kad galiau juoktis.
Stengiausi neisiduoti, bet jos
inojo.

Ar
labai
geras?

kamantinjo
Orabela.
Kai
neatsakiau, ji pamojo ranka.
Igerkite
daugiau vyno!

suuko.
Suvokusi,
k
jos
daro,
pagrasinau pirtu.

Su jumis vienas vargas!


Vienios kvatojosi atmetusios
galvas, man beliko prisidti.
Pripastu, mergaitikos kalbos
mane labiau viliojo todl, kad
nesivarme dl to paties
vaikino, bet negaljau pernelyg
jas sitraukti.
Atsistojau,
ketindama
pasialinti,
kol
apgirtusi
neatsidriau po stalu.
Jis labai romantikas. Kai to
nori, pasakiau.
Man nueinant itals paplojo ir
juoksi
i
savo
pai

aismingumo.
Atsigrusi
vandens
ir
pavalgiusi,
atlikau
kelet
liaudies
dain,
jas
buvau
imokusi
grieti
smuiku.
Dauguma moni kambaryje
dainavo.
Akies
kampeliu
pamaiau Silvij;
ji kak
usirainjo ir tuo pat metu koja
mu takt.
Kai Kris atsistojo ir pasil
tost u mums padjusias
karalien ir Silvij, pasigirdo
audringi plojimai. A pakliau
taur u ms vienias ios

suklyk i pasitenkinimo, igr


vyn iki dugno ir trenk taures
sien.
Mudvi su Kris to
nesitikjome, bet gteljusios
peiais
pasekme
itali
pavyzdiu.
Vargs kambarins subgo
rinkti stiklo uki, vl ugrojo
orkestras, ir visi leidosi okti.
Ypa krito akis ant stalo
okanti Natali, ji panjo
atuonkoj.
Karalien Amberli kampe
linksmai nekuiavosi su Italijos
karaliene. A triumfavau, buvau

taip
sijautusi,
kad
Elisos
ukalbinta vos nepaokau.
Jsikis geresnis, ji pasak
nenoriai, bet nuoirdiai. Judvi
ities
surengte
puik
primim.
Ai. Labai jaudinausi juk
pradia buvo tokia sunki.
Suprantu. Dl to primimas
tik
dar
spdingesnis,
lyg
btumte ruousios j kelias
savaites. Ji apsivalg po
kambar, ilgesingai dairydamasi
rykias puomenas.
Udjau jai rank ant peties.

Elisa, vakar visi mat, kad


js
komandoje
tu
dirbai
sunkiausiai. Neabejoju, Silvija
pasirpins, kad Maksonas tai
suinot.
Tu taip manai?
Be abejo. Paadu, jei tai yra
savotikas konkursas ir js
pralaimsite, a pati pasakysiu
Maksonui, kad esi aunuol.
Elisa primerk siauras akis.
Tu taip padarysi?
Aiku. Kodl gi ne?
Elisa papurt galv.
A ities aviuosi tavimi.

Garbs odis. Bet privalai


suvokti, kad mes varovs,
Amerika. Mano ypsena
iblso. A nemeluoiau ir
nesakyiau nieko blogo apie
tave, bet ir nesineriau i kailio,
nordama praneti Maksonui,
kad padarei t gero. A
negaliu.
Taip neturi bti, pasakiau
tyliai.
Ji papurt galv.
Turi. Juk kalbame ne apie
iaip kok priz, o apie vyr,
karn, ateit. I vis ms tu

turi daugiausia k iloti ar


praloti.
Stovjau apstulbusi. Maniau,
mes draugs. Iskyrus Selest,
tikrai
pasitikjau
iomis
mergaitmis. Nejau buvau akla
ir nemaiau, kaip ariai jos
kovoja?
Tu man patinki, kalbjo
toliau Elisa. Tu man labai
patinki. Bet a negaliu drsinti
tavs laimti.
Linkteljau,
vis
dar
stengdamasi suvokti jos odius.
Mintimis
nebuvau
taip

pasinrusi konkurs kaip ji. Ir


itai
vl
privert
mane
suabejoti, ar esu tinkama eiti
princess pareigas.
Elisa nusiypsojo man per
pet, atsigrusi ivydau prie
ms einani Italijos princes.
Atsipraau. Ar galiau
pasikalbti
su
primimo
eimininke? paklaus ji su
mielu akcentu.
Elisa jai nusilenk ir patrauk
prie
okanij.
Stengiausi
nuvyti alin nesmagias mintis ir
sutelkti dmes mog, kuriam

turjau padaryti spd.

Princese
Nikoleta,
atleiskite, kad iandien neteko
su jumis pabendrauti, pasakiau
pagarbiai tpteldama.
Nra u k atsiprainti!
Js buvote labai usimusi.
Mano pussesers jus dievina!
Nusijuokiau.
Jos tikros linksmuols.
Nikoleta nusitemp mane
kambario kamp.
Mes dvejojome dl ryi su
Ilja umezgimo. Ms mons
yra kur kas... laisvesni nei js.

Matau.
Ne, ne, ramiai itar ji.
Kalbu apie asmenines laisves.
Jie patiria daugiau malonum.
Js
visuomen
vis
dar
suskirstyta kastas, ar ne?
Staiga supratusi, jog tai yra
kur kas daugiau nei draugikas
pokalbis, linkteljau.
Mes matome, kas ia
vyksta.
Maitai,
sukilliai.
Regis, mons nra laimingi.
Nesumojau, k atsakyti.
Js Didenybe, vargu ar esu
tinkamiausias mogus aptarinti

tokius klausimus. A neturiu


jokios valdios.
Nikoleta pam mano rankas.
Bet galtumte.
Mano
knu
nubgo
virpuliukas. Ar ji isak tai, k
a galvojau?
Mes matme, kas nutiko tai
mergaitei. viesiaplaukei, ji
sunibdjo.
Marli, a linkteljau. Ji
buvo mano geriausia draug.
Nikoleta nusiypsojo.
Matme ir jus. Filmuotos
mediagos nedaug, bet matme

jus
bgani.
Matme
kovojani.
Nikoleta velg mane kaip
ryt karalien Amberli. Akyse
buvo
matyti
neslepiamas
pasididiavimas.

Mes
labai
nortume
umegzti ry su galinga tauta,
jei tik ta tauta pasikeist.
Kalbant tik tarp mudviej, jei
galtume kuo nors padti jums
laimti karn, sakykite. Js
turite visapusik ms param.
Nikoleta djo man deln
popieriuk ir nujo. Tada kak

suuko italikai, ir kambarys


su
i
pasitenkinimo.
Neturjau kieni, tad skubiai
kiau popieriuk liemenl,
melsdamasi,
kad
niekas
nepastebt.
Ms primimas usits kur
kas
ilgiau
nei
pirmasis;
veikiausiai
vienios
jautsi
pernelyg laimingos ir nenorjo
ivykti. Taiau man laikas
pravilp akimirksniu.
Po keli valand grau savo
kambar visikai nusikamavusi.
Buvau
pernelyg
soti,
kad

galvoiau apie vakarien, ir


nors dar buvo anksti, trauk
gulti lov.
Taiau nespjus ito padaryti,
prie mans prijo Ana ir padav
laik. A aikteljau ir ikart j
paiupau.
Pato
tarnautojai
rmuose sukosi labai vikriai.
Atplusi
vok,
ijau

balkon, tuo pat metu griau


tvo odius ir paskutinius
sauls spindulius.
Brangioji Amerika,
nedelsdama parayk Mei.

Kai ji pamat, kad is


laikas skirtas tik mano
akims, labai nusivyl. Turiu
prisipainti, kad ir a iek
tiek nustebau. Neinau, ko
tikjausi, bet tik jau ne to,
ko klausi.
Pirma, tai yra tiesa. Kai
buvome atvyk pavieti,
kalbjausi su Maksonu, ir
jo ketinimai tavo atvilgiu
buvo labai aiks. Manau,
jis yra nuoirdus, ir tikjau
(vis dar tikiu), kad tu jam
labai rpi. Veikiausiai jei

Atranka bt paprastesn,
jis jau bt pasirinks tave.
tariu, kad vilkinti esi
linkusi tu. Gal klystu?
Paprastas atsakymas yra
taip. A pritariu
Maksonui ir jei tu nori bti
su juo, tavo pasirinkim
remiu. Jei nenori, irgi
remiu. A tave myliu ir
noriu, kad btum laiminga.
Galbt tai reikia, kad,
uuot gyvenusi rmuose,
gyvensi ms skurdiame
namelyje. A

neprietarauju.
Dl kito klausimo irgi
sakau taip.
Amerika, inau, kad esi
prastos nuomons apie
save, bet pradk galvoti
kitaip. Ilgus metus
kartojome tau, kad esi
talentinga, bet tu tuo
nepatikjai, kol iaugo
usakym skaiius.
Atmenu t dien, kai
pamaiusi usakyt savait
ir inodama, kad mones
pritrauk tavo balsas ir

puikus muzikavimas, labai


didiavaisi. Tarsi netiktai
btum suvokusi savo
galimybes. Nuolat
kartojame tau, kad esi
grai, bet kain ar tokia
save laikei, kol nebuvau
irinkta Atrank.
Toks jau tavo bdas,
Amerika. Turi ger galv
ant pei; tu nori mokytis;
ir svarbiausia rodai
uuojaut. Kaip tik jos ios
alies mons ilgisi labiau,
nei tu numanai.

Jei nori karnos,


Amerika, imk j. Imk. Ji
turi bti tavo.
Taiau... jei nenori tos
natos, tavs nekaltinsiu.
Sutiksiu pargrusi namo
iskstomis rankomis.
Myliu tave.
Ttis
Tyliai pasipyl aaros. Ttis
nuoirdiai tikjo, kad galiu
tapti princese. Jis vienas. Na, jis
ir Nikoleta.
Nikoleta!

Visikai pamirau popieriuk.


Suvejojusi j, itraukiau. Ten
buvo telefono numeris. Ji net
vardo neura.
Sunku buvo sivaizduoti, kaip
ji rizikuoja, pateikdama t
pasilym.
Rankose laikiau popieriuk ir
tio laik. Galvojau apie
Aspeno sitikinim, kad netinku
bti princese. Prisiminiau, kad
per
visuomens
apklaus
umiau
paskutin
viet.
Galvojau apie Maksono slapt
paad, duot man savaits

pradioje...
Usimerkiau ir stengiausi
susivokti.
Ar
tikrai
galiau
tai
padaryti? Ar tikrai galiau bti
kita Iljos princese?

Dvideimtas skyrius
Kit dien po ital primimo
papusryiavusios
susirinkome
Moter kambaryje. Karaliens
nebuvo, ir mes n viena
neinojome kodl.
Lainuosi, ji padeda Silvijai
parayti paskutin ataskait,
spjo Elisa.

Nemanau, kad jos odis


bt lemiamas, paprietaravo
Kris.
Gal ji pagiringa, Natali
pirtais spusteljo smilkinius.
Jei tu esi, dar nereikia, kad
ir ji turt bti, atkirto
Selest.
Gal blogai jauiasi,
pasakiau. Juk ji danai serga.
Kris linkteljo.
domu kodl.
Juk ji uaugo Pietuose?
paklaus Elisa. Girdjau, ten
oras ir vanduo yra uterti. Gal

dabar itai atsiliepia Amberli


sveikatai.

Girdjau, kad emiau


Samnerio tara didiul,
pridr Selest.
Tikriausiai karalien tiesiog
ilsisi, siterpiau. vakar
Praneim laida, ir ji nori bti
pasirengusi. Ji nuovoki. Dar tik
deimta, o a jau noriu prisnsti.

Taip,
visoms
reikt
snustelti, pavargusiu balsu
pasak Natali.
Neina
lktele
jo
kambarin ir vikriai, beveik

nepastebimai, perjo kambar.


Palaukit, tar Kris. Negi
manot, kad per Praneimus bus
kalbama apie primim?
Selest sudejavo.
Nekeniau tos kvailos
laidos. Judviem su Amerika
pasisek.
Juokauji? Ar turi...
Kris nutilo, kai kambarin
sustojo man i kairs ir
lktelje
pamatme
sulankstyt popieriaus lapel.
Jutau

save
smeigtas
mergaii akis, bet nedrsiai

pamiau
laikel
ir
j
perskaiiau.
Nuo Maksono? paklaus
Kris,
stengdamasi
atrodyti
maiau susidomjusi, nei buvo i
tikrj.
Taip. Nepakliau aki.
Kas ten parayta?
neatstojo.
Jis nori mane trumpai
pamatyti.
Selest nusijuok.
Regis, patekai bd.
Dsaudama
atsistojau
pasirengusi
eiti
paskui

kambarin.
Tikriausiai tra vienas
bdas suinoti.
Gal viensyk jis j ispirs,
Selest sunibdjo pakankamai
garsiai, kad igirsiau.
Taip manai? paklaus
pernelyg susijaudinusi Natali.
Man
per
kn
perjo
altukas. Gal Maksonas mane
ispiria! Jei jis nort su manim
pasikalbti arba praleisti iek
tiek laiko kartu, bt pranes
kitaip?
Maksonas lauk koridoriuje,

a
baikiai
prijau.
Jis
neatrod lidnas, bet buvo
sitemps.
Drsinau pati save.
Kas nutiko?
Maksonas
pam
mano
rank.
Turime penkiolika minui.
Apie tai, k tau parodysiu,
negali
prasitarti
niekam.
Supratai?
A linkteljau.
Tada gerai.
Mes
greitai
ubgome
laiptais iki pat treio aukto.

velniai, bet greitai Maksonas


nutemp mane koridoriumi iki
balt dvivri dur.

Penkiolika
minui,

primin.
Penkiolika minui.
Jis itrauk i kiens rakt ir
atrakino duris, prilaikydamas
jas, kad galiau eiti pirma.
Kambarys
buvo
platus
ir
viesus, su daugybe lang ir
dur, atsiveriani prie sienos
prisiliejus balkon. ia stovjo
lova, masyvi spinta ir stalas su
kdmis; kit daikt nebuvo.

Nei paveiksl ant sien, nei


inkrustuot lentyn. Net ir
sien daai buvo iek tiek
nuobodoki.
Tai princess apartamentai,
tyliai pasak Maksonas.
Ipiau akis.
inau, dabar nelabai yra
k
irti.
Princes
pati
isirenka apstatym, taigi mano
motinai persiklus karaliens
apartamentus, kambarys buvo
itutintas.
ia
miegojo
karalien
Amberli. is kambarys turjo

tam tikros magijos.


Maksonas atsistojo man u
nugros ir m rodyti.
ios durys veda balkon.
tai ten, jis parod kit
kambario gal, tos
princess asmenin kabinet. O
itos, jis mosteljo duris
deinje nuo ms mano
kambar. Juk princes negali
bti pernelyg toli.
Paraudau
supratusi,
kad
miegoiau taip arti Maksono.
Jis prijo prie spintos.
U jos yra kelias slptuv.

Juo galima nueiti ir kitas rm


vietas, bet pagrindinis tikslas
is. Princas atsiduso. kart
slaptas jimas bus panaudotas
ne visai pagal paskirt, bet,
manau, tai padaryti verta.
Maksonas udjo rank ant
slapto sklsio, ir spinta kartu
su sienos plokte m suktis. Jis
ypsodamasis
irjo

atsivrusi erdv.
Paiu laiku.
N u k nepraleisiau tokio
reginio, atsiliep kitas balsas.
A kvpiau. Nieku gyvu

negaljo
bti,
kad
balsas
priklaus mogui, apie kur
galvojau. engiau ingsn u to
gremzdiko baldo ir apjau
besiypsant
Makson.
Ten
apsirengusi labai paprastais
drabuiais ir kuodel susuktais
plaukais stovjo Marli.
Marli? sunibdjau,
sitikinusi, kad sapnuoju. K
ia darai?
Labai tavs pasiilgau!
suuko ji ir isktusi rankas
pribgo prie mans. Ant jos
deln
maiau
raudonus

gyjanius randus. Tai tikrai buvo


Marli.
Ji mane apkabino, ir mudvi
susmukome ant grind, taip
buvau sujaudinta. A nesilioviau
verkusi ir vis klausinjau, k, po
galais, ji ia veikia.
Kai
truput
aprimau,
Maksonas primin:
Turite deimt minui. A
lauksiu u dur. Marli, gali
grti tuo paiu keliu, kaip
atjai.
Ji dav jam od, ir Maksonas
paliko mus vienas.


Nieko
nesuprantu,

pasakiau. Turjai ivykti


Pietus.
Priklausyti
atuntai
kastai. Kur Karteris?
Marli ypsojosi i mano
nenuovokumo.
Mes vis laik buvome ia.
K tik pradjau dirbti virtuvse;
Karteris dar sveiksta, bet
netrukus jis dirbs arklidse.
Sveiksta? Mano galvoje
knibdjo daugyb klausim.
Neinojau, kodl paklausiau
kaip tik ito.
Taip, jis vaikioja, gali

sdti ir stovti, bet jam sunku


atlikti
daugiau
pastang
reikalaujant darb. Taigi jis
padeda virtuvse, kol visikai
pasveiks. Jis pasitaisys. Ir
pavelk mane, pasak Marli,
itiesdama abi rankas. Mumis
labai
gerai
rpinasi.
Jos
negraios, taiau bent jau
neskauda.
Atsargiai
palieiau
iburkusius randus ant jos
deln, nordama sitikinti, kad
j jau neskauda. Bet Marli n
nemirkteljo, ir po akimirksnio

kiau savo rank jai deln.


Jausmas buvo keistas, bet
drauge visai tikras. Marli buvo
ia. Ir a spaudiau jai rank.
Taigi Maksonas jus vis
laik laik rmuose?
Marli linkteljo.
Po plakimo jis bijojo, kad
palikti
vieni
nebtume
persekiojami, todl laik mus
ia. Vietoj ms isiunt brol ir
seser, jie Panamoje turi eim.
Dabar mes vadinams kitais
vardais, Karteris augina barzd,
taigi po kurio laiko simaiysime

mini. Nedaug moni ino,


kad esame rmuose, tik kelios
virjos, su kuriomis dirbu,
sesel ir Maksonas. Vargu ar ir
sargybiniai
ino,
nes
jie
atsiskaito
karaliui,
o
jis
neapsidiaugt igirds toki
ini. Marli papurt galv ir
nedelsdama pasakojo toliau:
Ms butukas maas
vietos utenka tik ms lovai ir
lentynoms, bet varus. A
bandau pasiti nauj lovaties,
taiau nepajgiu...
Palauk. Ms lovai? Judu

miegate kartu?
Marli nusiypsojo.
Prie por dien mes
susituokme.
T ryt, kai
buvome
nuplakti,
pasakiau
Maksonui, kad myliu Karter ir
noriu u jo tekti, atsipraiau
princo,
kad
j
skaudinau.
inoma, jam tai nerpjo. Jis
atjo pas mane prie por dien
ir prane, kad vyksta didelis
renginys, tad jei nortume
susituokti, bt tinkamas metas.
A paskaiiavau. Prie dvi
dienas
viejo
Vokietijos

Federacija.
Visas
rm
personalas padjo aptarnauti
sveius arba ruosi poni i
Italijos sutikimui.
Maksonas mane itekino.
Neinau,
ar
kada
nors
pamatysiu savo tvus. Kuo
toliau jie nuo mans laikysis, tuo
geriau.
Marli buvo skaudu tai itarti,
ir a supratau kodl. Ja dta ir
netiktai perkelta atunt
kast tikrai noriau inykti
savikiams i aki. Prireikt
laiko, bet mons pamirt.

Galiausiai mano tvai atsigaut.


Nordama nustumti lidnas
mintis al, Marli pamosavo
kaire ranka, ant jos pirto
pamaiau
siaur
juostel,
urit mazgeliu. Tai buvo
aikus pareikimas: a uimta.
Netrukus tursiu paprayt,
kad duot nauj; i jau baigia
nudilti.
Jei
Karteris
dirbs
arklidse, tikriausiai kasdien
tursiu daryti jam po nauj
ied.

Marli
aismingai
gteljo peiais.
Mano mintys peroko prie

kito klausimo, tik nuogstavau,


jog smalsauti nemandagu. Bet
inojau, kad apie dalyk
negalsiu pasikalbti nei su
mama, nei su Kena.
Taigi ar judu jau... na,
supranti?
Po akimirkos Marli susivok,
tada jukteljo.
O! Taip, mudu jau.
Mes abi sukikenom.
Na ir kaip?
Atvirai? Pirm kart nelabai
smagu. Antras kartas geresnis.
Ak, nesumojau, k

pridurti.
Na, taip.
Trumpai patyljome.
Be tavs jauiuosi labai
vienia.
Pasiilgstu
tavo
draugysts. aidiau juostele
ant Marli pirto.
A irgi tavs ilgiuosi. Gal kai
tapsi princese, daniau galsiu
ia atslinti.
Prunkteljau.
Abejoju, ar taip nutiks.
K turi galvoje? surimtjo
Marli. Juk vis dar esi jo
numyltin, tiesa?

Gteljau peiais.
Kas nutiko? Klausimas
buvo persunktas nerimo, ir a
nenorjau
prisipainti,
kad
viskas prasidjo po plakimo.
Marli dl to nekalta.
is bei tas.
Amerika, kas dedasi?
Atsidusau.
Kai buvai iplakta, supykau
ant Maksono. Tik po kurio laiko
suvokiau, kad jis nebt itaip
pasielgs, jei tik bt galjs
pasiprieinti.
Marli linkteljo.

Jis labai stengsi, Amerika.


Kai nepavyko, jis padar, k
galjo, kad pagerint esam
padt. Taigi nepyk ant jo.
Jau nepykstu, bet esu
nesitikinusi, ar noriu bti
princese. Neinau, ar galiau
elgtis taip, kaip pasielg jis.
Selest man parod visuomens
apklausos rezultatus urnale. A
nepatinku monms, Marli. Esu
srao apaioje. Abejoju, ar
sugebiau atlikti darb. Ir
anksiau
nebuvau
tinkama
kandidat, krintu vis emyn. Be

to, dabar... dabar... manau, kad


Maksonas nori Kris.
Kris? Kada tai nutiko?

Neturiu
supratimo
ir
neimanau, k daryti. Viena
vertus, tai tinkama ieitis. Kris
bt geresn princes u mane,
ir jei ji ities patinka Maksonui,
noriu, kad jis bt laimingas.
Netrukus jam vl teks kakuri
paalinti. Kai jis iandien mane
pakviet, maniau, isis namo.
Marli nusijuok.
Tu tikra kvailut. Jei
Maksonas tau nieko nejaust,

seniausiai bt isiunts namo.


Esi ia tik dl to, kad Maksonas
nepraranda vilties.
Kimiai,
vos
nedusdama
nusijuokiau.
Noriau pasikalbti su
tavim ilgiau, bet jau turiu eiti,
pasak Marli. iuo metu kaip
tik keiiasi sargybiniai.
Gerai, kad nors trumpai
pasimatm. Diaugiuosi, jog tau
viskas gerai.
Marli mane prisitrauk ir
apkabino.
Dar nepasiduok. Gerai?

Nepasiduosiu. Gal kada


atsistum man laik?
Gal ir pavyks. Pairsim.
Marli mane paleido, ir mudvi
dar kiek pastovjome. Per
apklaus biau balsavusi u
tave. Visada maniau, kad tu
turtum uimti t viet.
A nuraudau.
Jau eik. Perduok linkjim
savo vyrui.
Marli nusiypsojo.
Perduosiu. Ji vikriai nujo
prie spintos ir surado sklst.
Kakodl
maniau,
kad

nuplakimas j palau, bet dabar


Marli atrod stipresn. Jos net
laikysena pasikeit. Pasiuntusi
man oro buin Marli dingo.
Greitai ijusi i kambario
radau
Makson
laukiant
koridoriuje. Igirds udaromas
duris, jis ypsodamasis pakl
akis nuo knygos, a prijau ir
atsisdau alia.
Kodl anksiau nepasakei?
Pirmiausia turjau sitikinti,
kad jie saugs. Tvas neino
apie mano poelg; kol
sitikinau, kad Marli ir Karteriui

negresia pavojus, turjau laikyti


tai paslaptyje. Tikiuosi padaryti
taip, kad galtum daniau su ja
matytis, bet tam prireiks laiko.
Nuo pei tarsi nusirito sunki
rpesi nata, slegianti mane
pastaruoju
metu.
Pasijutau
laiminga, pasikalbjusi su Marli,
apm tikrumas, kad Maksonas
yra toks velnus, kaip a ir
maniau,
sykiu
upldo
ir
palengvjimas,
kad
io
susitikimo tikslas nebuvo isisti
mane namo.
Ai, sunibdjau.

Nra u k.
Neinojau,
k
daugiau
bepridurti.
Po
akimirkos
Maksonas atsikrenkt.
inau, kad tau kelia nerim
sunkiausios princess pareigas
einanios uduotys, bet galima
prie j priprasti ir vairiai
laviruoti.
Manau,
galtum
nuveikti daug ger darb. Tu
velgi mane kaip princ, bet
galiausiai taip ir turi bti, jei
kada nors panortum bti mano
mona.
Atlaikiau Maksono vilgsn.

inau.
A tavs nebesuprantu. I
pradi,
kai
tau
visikai
nerpjau, suprasdavau; bet,
ms santykiams pasikeitus, tu
pavelgei mane kitomis akimis.
Bna akimirk, kai man atrodo,
kad viskas gerai, bet bna ir
toki, kad pasidingoja, jog tavs
jau ia nebra.
Linkteljau.
Nepraau pasakyti, kad
mane myli. Nepraau staiga
nusprsti, ar nori bti princese.
Man tik reikia inoti, ar tu

apskritai nori ia bti.


Tai buvo klausimas, tiesa? A
vis
dar
neinojau,
ar
susidoroiau su pareigomis, bet
ir nebuvau sitikinusi, kad noriu
viso to atsisakyti. Nuo Maksono
velnumo man suvirpjo irdis.
Dar daug k turjau apsvarstyti,
bet pasiduoti negaljau. Ne
dabar.
Maksono ranka guljo jam
ant launies, ir a pakiau
savj
po apaia.
Princas
atsargiai j spusteljo.
Jei dar mane ia laikysi,

noriu pasilikti.
Maksonas su palengvjimu
atsiduso.
Labai to noriau.
Trumpam usukusi tualet
grau Moter kambar. Visos
tyljo, kol atsisdau, tada Kris
sidrsino paklausti:
Kodl tave kviet?
Pavelgiau ne tik j, bet ir
kit smalsias akis.
Veriau patylsiu.
Pabrinks veidas ir toks
atsakymas
leido
daryti
prielaid, kad i susitikimo

neijo nieko gero; bet man


rpjo apsaugoti Marli.
Tik buvo skaudu matyti, kaip
Selest
suspaud
lpas
slpdama
ypsen,
Natali
kilsteljo
antakius,
apsimesdama skaitanti skolint
urnal. Kris ir Elisa viltingai
susivelg.
Konkursas buvo kur kas
sudtingesnis, nei a maniau.

Dvideimt
skyrius

pirmas

Kad nebtume paemintos, per


Praneim laid apie svei
primimo rezultatus nebuvo
usiminta. Usieniei vizitai
buvo paminti tik probgmais,
bet
tikrieji
vykiai
nuo
visuomens buvo slepiami. Tik

kit ryt Silvija ir karalien


atjo pakalbti su mumis apie
pasirodym.
Mes jums davme labai
nelengv uduot, galjote su ja
nesusidoroti.
Taiau
man
malonu
praneti,
jog
abi
komandos pasirod puikiai.
Silvija nuvr kiekvien ms
vertinamu vilgsniu.
Mes atsidusome, pamiau
Kris u rankos. Nors mane
trikd jos santykiai su Maksonu,
be jos nieku gyvu nebiau
surengusi primimo.


Ties
sakant,
vienas
renginys buvo iek tiek geresnis
u kit, bet visos turtumte
didiuotis savo laimjimais. Mes
gavome laikus i ms sen
draug Vokietijos Federacijoje;
jie dkoja u malon primim,
pasak Silvija, velgdama
Selest, Natali ir Elis. Js
kelet
kart
nesmarkiai
suklydote, vargu ar kuriai nors
ms tokie rimti renginiai teik
malonum, bet sveiams patiko.
Kalbant apie judvi, Silvija
pasigr Kris ir mane.

Ponios i Italijos liko labai


patenkintos. Joms spd padar
js stilius ir valgiai; itals netgi
papra
vyno,
kuriuo
jas
vaiinote. Taigi esate aunuols!
Nenustebiau,
jei
po
io
primimo Ilja gyt stipri
nauj sjunginink. Js bsite
pagirtos.
Kris sucyp, a nervingai
nusijuokiau, laiminga, kad viskas
baigsi, k jau kalbti apie tai,
kad veikm savo varoves.
Toliau Silvija kalbjo, kaip ji
rays ataskait ir perduos j

karaliui
ir
Maksonui,
bet
pabr, kad nerimauti nra ko.
Silvijai
kalbant
bgo
kambarin, ji nuskubjo prie
karaliens ir kak sunibdjo
jai aus.
inoma, gali, pasak
karalien, staiga atsistodama ir
engdama pirmyn.
Kambarin nuskubjo atgal ir
atidar
duris
karaliui
ir
Maksonui.
Be
karaliens
leidimo vyrai negali ueiti
Moter kambar, bet tikrovje
tai atrod juokinga.

Jiems engus pakilome ir


padarme tpsnius, bet, rodos,
kad
mandagybs
jiems
nerpjo.

Brangiosios
damos,
atleiskite u siverim, bet
turime skubi ini, pasak
karalius.
Deja, karas Naujojoje
Azijoje siautja vis smarkiau,
tvirtai tar Maksonas. Padtis
tokia siaubinga, kad mudu su
tvu tuoj pat ivykstame gal
pavyks
pristabdyti
karo
veiksmus.

Kas nutiko? paklaus


karalien
griebdamasi
u
irdies.
Nra ko nerimauti, mano
meile, tvirtai atsak karalius.
Bet turbt taip neman, jei
susireng tuoj pat ikeliauti.
Maksonas
prijo
prie
motinos.
Jie
trumpai
panibdomis nekteljo, tada ji
pabuiavo sn kakt. Jis j
apkabino ir pasitrauk on.
Karalius m berti daugyb
nurodym
karalienei,
o
Maksonas atjo atsisveikinti su

mumis.
Jo atsisveikinimas su Natali
buvo
toks
trumpas,
tarsi
apskritai jo nebt buv. Regis,
Natali dl to nesusikrimto, ir a
neinojau, k manyti. Negi ji
nesijaudino
dl
Maksono
dmesio trkumo, o gal kaip tik
jaudinosi taip stipriai, kad
prisivert atrodyti rami?
Apsivijusi
Maksonui
apie
kakl
Selest
pratrko
apsimestinai
raudoti.
Prastesns jos vaidybos dar
nebuvau maiusi. Taip elgdavosi

maa Mei, nes man, kad


aaros atne pinig ir mes
galsim sigyti, k panorj. Kai
Maksonas isivadavo, Selest
apdovanojo j buiniu lpas.
Princas
kaip
manoma
mandagiau
nusigrs
jas
nusiluost.
Elisa ir Kris stovjo taip arti,
kad a girdjau, kaip Maksonas
su jomis atsisveikina.
Paskambink ir pasakyk, kad
nebt tokie iaurs, jis
pasak Elisai. Buvau beveik
pamirusi pagrindin prieast,

kodl Elisa buvo rmuose, jos


eima turjo ryi su Naujosios
Azijos vadais. Paklausiau savs,
ar
neskminga
karo
eiga
kainuot jai viet.
Tada netiktai suvokiau, kad
neturiu jokio supratimo, k
prarast Ilja pralaimjusi kar.

Jei
duosi
telefon,
paskambinsiu savo tvams,
paadjo Elisa.
Maksonas
linkteljo
ir
pabuiavo Elisai rank, tada
patrauk prie Kris.
Ji tuoj pat sunr princo

pirtus su savaisiais.
Ar tau grs pavojus? tyliai
paklaus
lengvai
virpaniu
balsu.
Neinau. Per pastarj
kelion Naujj Azij padtis
buvo ne tokia tempta. Neinau,
kaip bus kart. Princo balsas
skambjo taip velniai, tarsi
bt
kalbamasi
privaioje
aplinkoje. Kris pakl akis
lubas ir atsiduso. T akimirk
Maksonas pairjo mane. A
nusukau vilgsn.
Praau, bk atsargus,

sunibdjo Kris. Jos skruostu


nusirito aara.

inoma,
bsiu,
mano
brangioji. Maksonas atidav
pagarb,
taip
iek
tiek
pralinksmindamas Kris. Tada,
pabuiavs j skruost, prikio
lpas prie ausies. Pasistenk
uimti mano motin. Ji labai
susirpinusi.
Maksonas
atsitrauk
ir
pavelg Kris akis, i linkteljo
ir paleido jo rankas. T
akimirk jos knu perbgo
virpulys.
Maksono
rankos

sutrkiojo, tarsi bt ketins


apkabinti
Kris,
bet
jis
nuingsniavo prie mans.
Akivaizdu, kad jo ir Kris
santykiai artimi. Tai patvirtino ir
prajusi savait jo itarti
odiai. I pairos juos siejo
labai velnus ir nuoirdus ryys.
Pavelgus Kris, usidengusi
veid rankomis, buvo aiku, kaip
labai jai rpi Maksonas. O gal ji
tiesiog nuostabi aktor?
Stengiausi
vertinti
ir
palyginti
princo
iraik,
velgiant mane ir Kris. Ar ji

tokia pati? Gal ne tokia miela?


Kol mans nebus, pasistenk
nepatekti bd, paerzino
mane Maksonas.
Su Kris jis nejuokavo. Ar tai
k nors reik?
Pakliau dein rank.
Paadu elgtis pavyzdingai.
Princas sukikeno.
Puiku. Vienu rpesiu
maiau.
O mes? Ar mums reikia
jaudintis?
Maksonas papurt galv.
Manau, uglaistysime visus

nesklandumus. Tvas puikus


diplomatas ir...
Kartais bni toks kvailas,
pasakiau. Maksonas surauk
antakius. Kalbu apie tave. Ar
turime dl tavs nerimauti?
Jo veidas surimtjo tai
neisklaid mano baims.
Nuskrisime ir jei pavyks
nusileisti... Maksonas nurijo
seil, ir a pamaiau, koks jis
isigands.
Norjau kako paklausti, bet
nesumojau ko.
Maksonas atsikrenkt.


Amerika,
kol
dar
neivykau...
Pakliau j akis ir pajutau
besitvenkianias aaras.
Noriu, kad inotum, jog
viskas...

Maksonai!

suuko
karalius. Princas pakl galv
laukdamas tvo nurodym.
Metas vykti.
Maksonas linkteljo.
Sudie, Amerika, jis itar
tyliai ir pakl mano rank sau
prie
lp.
Tai
darydamas
pastebjo paprastut apyrank.

Sutriks j apirjo, tada


velniai pabuiavo man rank.
Tas kaip plunksna lengvas
buinys primin man vyk,
rodos,
labai
sen
vyk.
Maksonas taip pabuiavo mano
rank pirmj vakar, kai j
apaukiau. Tada jis vis tiek leido
man pasilikti.
Kit mergaii akys buvo
smeigtos ieinanius karali ir
Makson, o a irjau
karalien.
Ji
atrod
tokia
glena. Kiek kart jos vyras ir
vienturtis snus velgs pavojui

akis, kol ji pal?


Usidarius durims karalien
Amberli
kelet
kart
sumirksjo, giliai kvp ir
sumusi save rankas isities
visu giu.
Atleiskite, panels, bet i
netikta inia pridar man daug
darbo. Veriau eisiu savo
kambar
ir
susikaupsiu.

Amberli stengsi tvardytis. K


pasakytumte,
jei
liepiau
patiekti
pietus
ia,
kad
galtumte
valgyti
neskubdamos, o a prie js

prisidiau per vakarien?


Mes pritariamai linkteljome.
Puiku, pasak ji ir
nuingsniavo prie dur. inojau,
kad karalien stipri. Ji augo
vargingame rajone, skurdioje
provincijoje, dirbo fabrike, kol
buvo pakviesta Atrank.
Vliau, tapusi karaliene, ji
patyr vien persileidim po
kito, kol galiausiai pagimd
sn. Ji ieis savo kambar
oriai, nes to reikalauja jos
padtis. Taiau likusi viena
apsipils aaromis.

Paskui karalien ijo ir


Selest. Tada ir a nusprendiau
neprivalanti likti. Nujau savo
kambar
pabti
viena
ir
pamstyti.
Negaljau liautis galvojusi
apie Kris. Kaip ji ir Maksonas
taip greitai susibiiuliavo? Ne
per seniausiai jis man kalbjo
apie ms ateit. Kaip princas
galjo domtis ja, jei kalbjo
man tokius intymius dalykus.
Vadinasi,
jie
susidraugavo
vliau.
Diena prabgo greitai; po

vakariens,
kai
kambarins
padjo man ruotis miegui,
vienas sakinys priadino mane i
susimstymo.
Panele, ar inote, k radau
ia ryt? paklaus Ana,
velniai
ukuodama
man
plaukus.
K?
Pareign Leger.
Trumpai sustingau.
Na ir kas? pasakiau
irdama savo atvaizd.
Taip, patvirtino Lus. Jis
sak tikrins js kambar. Tai

susij su saugumu, kalbjo


kambarin iek tiek sutrikusi.
Keista, pasak Ana, jos
veido iraika buvo kaip Luss.

Jis
vilkjo
paprastus
drabuius,
ne
uniform.
Laisvalaikiu jis neturt rpintis
saugumu.
Turbt jis labai atsidavs
darbui, sumurmjau.
Ir a taip manau,
pagarbiai tar Lus. Jis labai
pastabus ir geras kareivis.
Tai tiesa, sausai tarsteljo
Mer. Kai kurie rm vyrai

netinkami darbui.
Jam tinka civiliai drabuiai.
Dauguma
sargybini
be
uniformos atrodo prastai,
dst Lus.
Mer sukikeno ir paraudo,
net ir Ana ypteljo. Jau seniai
mano kambarins nebuvo tokios
atsipalaidavusios. Kit dien,
kitu laiku, tikriausiai bt
smagu
paplepti
apie
sargybinius. Taiau ne iandien.
Galvoje sukosi tik viena mintis
mano kambaryje yra laikas nuo
Aspeno.
Norjau per
pet

vilgtelti stiklainiuk, bet


neidrsau.
Regis, prajo aminyb, kol
likau
kambaryje
viena.
Prisiveriau bti kantri ir
palaukti kelias minutes, kol
sitikinau,
jog
kambarins
nesugr. Galiausiai pripuoliau
prie lovos ir iupau stiklainl.
inoma, mans lauk siaura
popieriaus juostel.
Maksonas ivyko. Tai keiia
visk.

Dvideimt
skyrius

antras

Labas,

sunibdjau,
vykdydama nurodymus, kuriuos
Aspenas buvo paliks vakar.
Atsargiai jau kambar,
apviest blstanios dienos
viesos, besiverianios per
plonytes uuolaidas, bet to

uteko, kad pamatyiau jaudul


Aspeno veide.
Vos tik udariau duris, jis
pribgo ir iupo mane glb.
Pasiilgau tavs.
A taip pat tavs pasiilgau.
Buvau
taip
usimusi
dl
primimo, kad neturjau net
kada atsikvpti.
Diaugiuosi, kad tai baigsi.
Ar labai sunku buvo ia ateiti?
pajuokavo jis.
A sukikenau.
Aspenai, tu pernelyg gerai
atlieki savo darb.

Jo

sumanymas
buvo
toks
paprastas, kad beveik m
juokas. Karalien rmus vald
ne taip grietai. O gal ji buvo
isiblakiusi. Kad ir kaip bt,
galjai rinktis, kur vakarieniauti
savo kambaryje ar apaioje.
Mano kambarins aprengdavo
mane vakarienei, bet a, uuot
jusi valgomj, pereidavau
vestibiuliu senj Barielio
kambar. Buvo pernelyg lengva.
Jis
nusiypsojo,
igirds
pagyrim, ir pasodino mane
galiniame kambario kampe ant

pagalvi, kurias jau buvo ia


sudjs.
Tau patogu?
Linkteljau laukdama, kol jis
taip pat atsiss, bet jis nesdo.
Uuot taip padars, pristm
didiul sof, kuri udeng
duris, ir pritrauk stal, kuris
liet ms pakauius, sdint ant
grind. Galiausiai paiups ant
stalo palikt ryul, jis kvepjo
maistu, sitais alia mans.
Beveik kaip namie?
Aspenas pasislinko man u
nugaros, taigi pasijutau sdinti

jam tarp koj. i poza buvo


tokia pastama ir erdvs ia
buvo tiek maai, kad ities
atrod,
jog
sdime
ms
sename medio namelyje. Tarsi
jis
bt
pams
gaball
dingusio daikto ir padavs man
tiesiai rankas.
Netgi geriau, atsidusau
atsiremdama j. Po akimirkos
pajutau, kaip jo pirtai ukuoja
man plaukus. Knu perbgo
virpuliukai.
Kur laik sdjome labai
ramiai,
a
usimerkiau
ir

sutelkiau dmes Aspeno


kvpavim. Ne taip seniai t
pat dariau su Maksonu. Bet
kart buvo kitaip. Jei reikt,
Aspeno kvpavim iskiriau i
minios. Taip puikiai j painojau.
Ir, inoma, jis painojo mane.
ios
trumpos
ramybs
akimirkos
buvo
didiausias
mano trokimas, ir Aspenas j
gyvendino.
Apie k galvoji, Mer?
Apie daug k, atsidusau.
Apie namus, tave, Makson,
Atrank, visk.

O k apie visa tai galvoji?


Kad daniausiai jauiuosi
sutrikusi. Jau atrodo, suprantu,
kas man dedasi, tada kakas
pasikeiia, ir mano jausmai taip
pat pakinta.
Aspenas kur laik tyljo, tada
skausmingu balsu paklaus:
Ar tavo jausmai man danai
keiiasi?

Ne!

pasakiau,
pasislinkdama ariau. Tu esi
vienintelis pastovus mogus.
inau, kad jei viskas apvirs
auktyn kojom, tu vis tiek bsi

ia, toje paioje vietoje. ia


viskas sukasi tokiu palusiu
greiiu, kad mano meil tau yra
nustumiama antrj plan, bet
inau, kad mylsiu tave visada.
Ar suprantamai kalbu?
Taip. inau, kad a tik dar
labiau
komplikuoju
padt.
Taiau diaugiuosi suinojs,
kad nesu paalintas i lenktyni.
Aspenas mane apkabino, tarsi
savo glbyje nort laikyti
aminai.
A nepamirau mudviej,
patikinau j.

Kartais jauiuosi, tarsi


Maksonas ir a dalyvautume
kitoje Atrankoje. Tik jis ir a, ir
galiausiai vienam ms atiteksi
tu; negaliu apsisprsti, kurio
padtis blogesn. Maksonas
neino,
kad
mes
su
juo
varoms, taigi jis gali per
maai stengtis. Bet a turiu
slapstytis, taigi negaliu suteikti
tau visko, k gali suteikti jis.
Kad ir kaip bt, i kova
nesininga.
Neturtum taip galvoti.
Neinau, kaip kitaip galvoti,

Mer.
Atsidusau.
Nekalbkim apie tai.
Gerai. Man visai nepatinka
apie j kalbti. Kodl jautiesi
sutrikusi? Kas vyksta?

Ar
tau patinka
bti
sargybiniu?

paklausiau
pasisukdama j.
Lenkdamasis
atidengti
maisto, Aspenas entuziastingai
linkteljo.
Man tai patinka, Mer.
Maniau,
neksiu kiekvienos
akimirkos, bet tai fantastika.

Jis sikio gaball duonos


burn ir kalbjo toliau: Yra
akivaizdi pranaum nuolat
maitina. Jie nori, kad btume
stiprs,
taigi
maisto
yra
utektinai. Na, ir injekcijos,
pasitais Aspenas. Bet vaistai
yra neblogi. Taip pat duodama
dienpinigi. Turiu visko, ko man
reikia, ir dar moka pinig.
Jis nutilo, aisdamas su
apelsino gaballiu.
Juk inai, koks geras
jausmas apima, kai gali nusisti
namo pinig.

Supratau, kad jis galvoja apie


mam ir eis brolius bei
seseris. Namuose jis um
tvo viet; svarsiau, ar dl to
jis dar labiau ilgisi nam negu
a.
Aspenas atsikosjo ir kalbjo
toliau:
Bet yra ir kit dalyk, prie
kuri nesitikjau priprasis.
Man labai patinka drausm ir
rutina. Patinka inoti, kad darau
tai, kas btina. A jauiuosi
toks... patenkintas. Ilgus metus
neradau sau vietos, skaiiavau

prekes ar valiau namus. O


dabar jauiuosi taip, tarsi
daryiau, kas man buvo lemta.
Vadinasi, utikrintas taip?
Tau patinka?
Tikrai.

Bet
tau
nepatinka
Maksonas.
Taip
pat
tau
nepatinka, kaip valdoma Ilja.
Mes apie tai kalbdavome
namuose. Be to, suinojome,
kad pietuose mons netenka
kast. Tau irgi dl to neramu.
Jis linkteljo.
Mano manymu, tai iauru.

Tai kaip gali ginti i


tvark? Tu kovoji su sukilliais,
kad karalius ir Maksonas bt
saugs. Jie viskam vadovauja, ir
tau j darbai nepatinka. Taigi
kaip gali sakyti, kad myli savo
darb?
Jis pasvarst.
Neinau. Tikriausiai tai
nesuvokiama, bet... kaip sakiau,
a turiu tiksl. Primiau ik ir
esu usims, turiu galimyb k
nors nuveikti. Gal Ilja nra
tobula. Ties sakant, jai toli iki
tobulybs. Bet a turiu... turiu

vilt, paprastai pasak jis.


Akimirk abu tyljome, o is
odis skland vir ms galv.

Jauiu,
kad
situacija
pagerjo, nors nepakankamai
gerai inau ms istorij, tad
negaliu to rodyti. Tikiu, kad
ateityje reikalai dar labiau
pasitaisys. Manau, esama toki
galimybi.
Galbt tai skamba kvailai,
bet i alis yra mano. Suprantu,
kad ji susiskaidiusi, bet tai
nereikia, kad maitininkai gali
ateiti ir j uimti. Ji vis tiek

mano. Ar kalbu paikai?


Kramsnojau duon ir msiau
apie
Aspeno
odius.
Jie
sugrino mane medio namel
ir tuos laikus, kai visko jo
klausindavau. Net jei jam ir
nepritardavau,
po
ms
pokalbi pasidarydavo aikiau.
Bet iuo klausimu a jam
pritariau. Ties sakant, tai
padjo man suvokti, kas vis t
laik slypjo irdyje.
Kalbi ne kvailai. Kalbi
visikai protingai.
Ar dabar geriau supranti

tai, apie k galvoji?


Taip.
Ketini paaikinti?
A jam nusiypsojau.
Dar ne.
Taiau
Aspenas
buvo
sumanus, tad tikriausiai jau bus
atspjs. Jo lidnos akys bylojo,
kad turbt taip ir yra.
Akimirk jis nusuko akis,
braukdamas plataka man per
rank, ir galiausiai stabteljo
paaisti su apyranke ant rieo.
Ms santykiai yra pains,
tiesa?

Labai pains.
Kartais jauiu, kad esame
pernelyg
tvirtai
susij
ir
negalime bti atskirti.
A linkteljau.
Tai tiesa. Didioji mano
irdies dalis susijusi su tavimi.
Be tavs jauiuosi sutrikusi.
Aspenas prisitrauk mane
artyn, braukdamas ranka per
smilkin ir skruost.
Tuomet turime likti susij.
Jis velniai mane pabuiavo,
tarsi stipresnis buinys bt
galjs sutrikdyti i akimirk,

ir mes btume visk prarad.


Gal jis ir teisus. Jis i lto
paguld mane ant pagalvi,
tvirtai
laikydamas,
pirtais
glostydamas ikilias formas ir
be paliovos buiuodamas. Tai
buvo taip pastama, taip saugu.
Pirtais perbraukiau trumpus
Aspeno plaukus, prisiminiau,
kaip anksiau jam buiuojant
mane jie kutendavo veid.
Pastebjau,
kad
mane
apkabinusios rankos dabar yra
stambesns ir daug tvirtesns.
Net ir laik jis mane kitaip.

Jutau pasitikjim, kurio jis


gavo taps antros kastos nariu,
taps sargybiniu.
Pernelyg greitai atjo laikas
ieiti, ir Aspenas palydjo mane
iki dur. Jis padovanojo man ilg
buin, nuo kurio svaigo galva.

Netrukus
pasistengsiu
perduoti tau kit ratel,
paadjo jis.
Lauksiu. Apkabinau j ir
ilgai laikiau glbyje. Paskui
ijau.
Kambarins
ruo
mane
miegoti, o a jauiausi tarsi

plduriuoiau rke. Atrod, kad


Atranka yra pasirinkimas tarp
Maksono ir Aspeno. Mano
irdiai tikrai buvo nelengva
priimti t sprendim, bet jis
isirutuliojo daugyb kit
dalyk.
Ar
a
priklausau
penktai, ar treiai kastai? Kai
visa tai baigsis, priklausysiu
antrai ar pirmai? Ar gyvensiu
kaip pareigno mona, ar kaip
karalien? Ar liksiu antrajame
plane, kur visada jauiausi labai
patogiai, ar atsidursiu dmesio
centre, ko be galo bijojau? Ar

bsiu laiminga, primusi kok


nors
sprendim?
Gebsiu
ugniauti neapykant Maksono
partnerei,
jei
pasirinksiu
Aspen?
Ar
sugebsiu
ugniauti neapykant Aspeno
pasirinktai merginai, jei liksiu su
Maksonu?
lipusi lov ir ijungusi vies
prisiminiau,
kad
pati
nusprendiau ia bti. Galbt
Aspenas pra, ir mano motina
ragino, bet niekas nevert
mans
upildyti
Atrankos
anket.

Drsiai
pasitiksiu
vykius. Tiesiog privalau.

visus

Dvideimt
skyrius

treias

jusi valgomj, tpteljau


prieais
karalien,
bet
ji
nepastebjo. Pavelgiau Elis,
kuri vienintel jau buvo ia ji
tik gteljo peiais. Atsisdau,
tada jo Natali ir Selest,
kurios
taip
pat
liko

nepastebtos;
galiausiai
pasirod Kris ir atsisdo alia
mans, bet jos akys buvo
smeigtos karalien Amberli.
Atrod, karalien usisklendusi
savo pasaulyje, ji stebeilijo
grindis
ar
retsykiais
vilgteldavo Maksono ir
karaliaus kdes.
Liokajai m neti maist, ir
beveik visos mergaits pradjo
valgyti; bet Kris ir toliau stebjo
pagrindin stal.
Ar inai, kas ia dedasi?
sunibdjau.

Kris atsiduso ir pasisuko


mane.
Elisa paskambino savo
eimai, kad suinot, kas ten
vyksta, ir paprayt giminaii
sutikti Makson ir karali, jiems
atvykus Naujj Azij. Bet
Elisos eima tvirtina, kad jie
neatvyko.
Neatvyko?
Kris linkteljo.

Keista,
nes
lktuvui
nusileidus karalius paskambino,
ir jiedu su Maksonu pasikalbjo
su karaliene Amberli. Jie sak,

kad jiems viskas gerai, jau


pasiek Naujj Azij; bet
Elisos eima tvirtina, kad jie
nepasirod.
A
suraukiau
kakt,
mgindama susivokti.
K visa tai reikia?
Neinau, prisipaino ji.
Jei jie sako, kad yra ten, tada
kaip negalt ten bti? Tai
nesuvokiama.

Hmm,

sumurmjau
neinodama,
k
daugiau
pridurti. Kodl Elisos eima
neino, kad jie atvyko? O gal jie

visai ne Naujojoje Azijoje? Kur


jie galt bti?
Kris pasilenk ariau.
Yra dar is tas, apie k
norjau su tavim pasikalbti, ji
sunibdjo. Ar galtume po
pusryi pasivaikioti sode?

inoma,

atsakiau
nekantraudama igirsti, k ji
papasakos.
Mudvi greitai pavalgme.
Nebuvau
sitikinusi,
k
ji
suinojo,
bet
jei
norjo
pasikalbti lauke, tai buvo
slapta.
Karalien
buvo

usigalvojusi, kad vargu ar


pastebjo, kai ijome.
engus sauls apviestus
sodus
apm
nuostabus
jausmas.
Jau senokai ia nesilankiau,
pasakiau usimerkdama ir
pakeldama veid saul.
Paprastai ateini ia su
Maksonu, tiesa?
Mmm. Po akimirkos
paklausiau savs, i kur ji
itrauk. Ar tai ino visi?
A atsikosjau.
Taigi, apie k norjai

pasikalbti?
Kris sustojo medio pavsyje
ir pasisuko mane.
Manau, mudvi turtume
pasikalbti apie Makson.
Kodl apie j?
Ji pasimuist.
Na, a buvau pasirengusi
pralaimti.
Manau,
visos
buvome pasirengusios, iskyrus
Selest. Tai buvo akivaizdu,
Amerika. Jis norjo tavs. Bet
po atsitikimo su Marli viskas
pasikeit.
Neinojau, k pasakyti.

Ar nori atsiprayti, kad


pakilai srao vir?
Ne! suuko ji pabrtinai.
Matau, kad tu jam vis dar
patinki. Nesu akla. Tik sakau,
kad, mano manymu, mudviej
ansai yra beveik lygs. Tu man
simpatika.
Esi
nuostabi
mergina, tad nenoriu, kad
reikalai tapt bjaurs, kad ir
kaip viskas susiklostyt.
Taigi?..
Ji sunr rankas prieais
save,
iekodama
tinkam
odi.

A silau atvirai papasakoti


apie
savo
santykius
su
Maksonu. To paties tikiuosi ir i
tavs.
Sukryiavau
rankas
ant
krtins
ir
paklausiau
vienintelio mane itin dominusio
dalyko:
Kada js santykiai tapo
tokie artimi?
Kris akys tapo svajingos, ji
aid su viesiai rusv plauk
sruoga.
Tikriausiai po atsitikimo su
Marli.
Gal tai nuskambs

kvailai, bet a jam padariau


atviruk.
A
visada
taip
elgdavausi namuose, kai mano
draugai liddavo. iaip ar taip,
atvirukas jam patiko. Jis sak,
kad kol kas nra gavs dovan.
N i vienos merginos.
K? Nieko sau. Maksonas yra
tiek padars dl mans, nejau
nieko
nenuveikiau
atsidkodama?
Jis buvo toks laimingas, kad
papra kur laik pabti jo
kambaryje...
Tu matei jo kambar?

paklausiau apstulbusi.
Taip. O tu ne?
Mano
tyla
buvo
aikus
atsakymas.
O! itar ji sutrikusi.
Nieko nepraradai. Tamsu, stovi
ginkl lentyna, ant sienos kabo
daug paveiksl. Nieko ypatingo,
ji patikino, mosteldama
ranka. Taiau paskui jis
pradjo lankyti mane kiekvien
laisv akimirk. Ji palingavo
galva. Tai vyko labai greitai.
A atsidusau.
Ties sakant, jis man

papasakojo, prisipainau.
Padar uuomin, kad mes abi
ia reikalingos.
Taigi.... ji prikando lp.
Ar tu sitikinusi, kad vis dar jam
patinki?
Nejau ji dar to netar? Nejau
turjo igirsti i mans?
Kris, ar tikrai nori tai
igirsti?
Taip! A noriu inoti savo
padt. Ir tau papasakosiu visk,
k
norsi
inoti.
Mes
nevadovaujame konkursui, bet
tai nereikia, kad turtume

jame pasiklysti.
Pradjau
sukti
ratu,
mgindama
susivokti.
Neinojau,
ar
idrsiau
paklausti Maksono apie Kris. A
vos pajgiu atvirai pasikalbti
su juo apie save. Bet nuolat
jauiu, kad inau ne vis ties.
Gal tai yra vienintel viltis
isiaikinti.
Esu sitikinusi, kad jis nori
kur laik mane ia matyti. Bet,
manau, kad jis ir tave nori ia
matyti.
Ji linkteljo.

Supratau.
Ar jis tave buiavo?
ipykinau.
Kris droviai nusiypsojo.
Ne, bet manau, kad bt
pabuiavs,
jei
biau
nepraiusi ito nedaryti. Ms
eimoje
yra
tradicija
nesibuiuoti iki suadtuvi. Kai
mons pranea savo vestuvi
dat, surengiame vakarl
tada visi pamato pirmj buin.
Noriu, kad ir man taip bt.
Bet jis mgino?
Ne, a jam paaikinau apie

eimos tradicijas. Taiau jis


danai buiuoja man rankas,
kartais skruost. Tai malonu,
pasakojo ji.
Linkteljau velgdama ol.
Luktelk, itar Kris
dvejodama. Ar jis tave
buiavo?
Viena
vertus,
norjau
pasigirti, kad esu pirmoji jo
pabuiuota mergina. Kad mums
buiuojantis, atrod, sustojo
laikas.
Galima taip sakyti. Sunku
paaikinti, isisukinjau.

Ji nusivaip.
Ne, nesunku. Buiavo ar
nebuiavo?
Tai sudtinga nupasakoti.

Amerika,
jei
bsi
nesininga,
mes
veltui
gaitame
laik.
A
atjau
nordama pasikalbti su tavim
atvirai. Maniau, mums abiem
naudinga bti draugikoms.
Griau rankas stengdamasi
sugalvoti, kaip pasiaikinti. Juk
Kris
nejauiau
jokio
prieikumo. Jei ivykiau namo,
noriau,
kad
ji
laimt

konkurs.
A noriu, kad btume
draugs, Kris. Maniau, jau
esame.
A taip pat, pasak ji
velniai.
Bet man labai sunku kalbti
apie asmeninius dalykus. Esu
dkinga tau u siningum, bet
nesu sitikinusi, kad noriu inoti
visk. Net jei ir klausiau,
ipykinau greitai matydama,
kad ji nori kak pasakyti. A
jau inojau, kad Maksonas tau
neabejingas. Maiau. Noriau,

kad viskas likt miglota.


Kris nusiypsojo.
Gerbiu tavo pasirinkim.
Bet
ar
padarytum
man
paslaug?
inoma, jei tik galsiu.
Ji prikando lp ir trumpam
nusuko akis. Kai vl pavelg
mane, pastebjau, kad jos akys
sudrkusios.
Jei bsi sitikinusi, kad jis
mans nenori, gal galtum
spti? Neinau, k jauti tu, bet
a j myliu. Biau dkinga, jei
man pasakytum. inoma, jei

bsi tuo tikra.


Ji myli j. Pasak garsiai, be
baims. Kris myli Makson.
Jei jis man kada nors tai
pasakyt, a pasakyiau tau.
Ji linkteljo.
Gal galtume apsikeisti dar
vienu paadu? Specialiai viena
kitai netrukdyti. A nenoriu
laimti tokiu bdu; manau, kad
tu taip pat to nenori.
A ne Selest, pasakiau su
pasibjaurjimu, ir ji nusijuok.
Paadu bti sininga.

Tada
gerai.

Kris

nusiluost akis ir ilygino


suknel.
sivaizdavau,
kaip
elegantikai ji atrodyt su
karna ant galvos.

Man
reikia
eiti,

pamelavau. Ai, kad su


manim pasikalbjai.
Ai, kad atjai. Atleisk, jei
buvau pernelyg kyri.
Viskas gerai. A engiau
al. Pasimatysime vliau.
Sutarta.
Apsisukau
kaip
galdama
greiiau
ir,
stengdamasi
nepasirodyti nemandagi, nujau

rmus. Viduje paskubinau


ingsn ir ubgau laiptais,
trokdama pasislpti.
Pakilusi

antr
aukt,
pasukau savo kambar. Ant
grind pastebjau popieriaus
lapel tvarkinguose rmuose
tai buvo neprasta. Jis guljo
prie poskio mano kambar,
taigi pamaniau, kad gali bti
skirtas
man.
Nordama
sitikinti,
apveriau
ir
perskaiiau.
Dar viena sukilli ataka

ryt Palomoje. Per tris


imtus uvusij ir
maiausiai imtas
sueistj. Ir vl
pagrindinis reikalavimas
nutraukti Atrank ir
paskelbti karalikosios
linijos pabaig. Praom
patarti dl geriausio
atsako.
Mano knu nubgo iurpas.
Apirjau abi lapelio puses,
iekodama datos. Dar viena
ataka ryt? Net jei laikelis

keli dien, vis tiek buvo antroji


reikalauja
ataka.
Ir
vl
nutraukti Atrank. Ar visos
atakos buvo surengtos dl ios
prieasties?
Ar
jie
nori
atsikratyti ms? Jei taip, ar io
tikslo siekia ir iauriniai, ir
pietiniai sukilliai?
Neinojau, k daryti. io
laikelio neturjau skaityti, tad
negaljau su niekuo pasikalbti.
Bet ar mons, kurie turjo tai
inoti, jau gavo i informacij?
Nusprendiau padti lapel ten,
kur buvo, ant grind. Tikiuosi,

netrukus ateis sargybinis ir


nune j reikiam viet.
Belieka optimistikai viltis,
kad kakas atsakys.

Dvideimt
skyrius

ketvirtas

Kitas dvi dienas valgiau savo


kambaryje, taip ivengiau Kris
iki
treiadienio
vakariens.
Maniau, kad tada jau nesijausiu
taip keistai. Deja, klydau. Mudvi
viena kitai nusiypsojome, bet
a negaljau prisiversti kalbti.

Beveik gailjausi, kad nesdiu


kitoje stalo pusje, tarp Selests
ir Elisos. Beveik.
Prie paduodant desert,
kambar taip greitai, kiek tik
steng
su
auktakulniais,
skubjo Silvija. Po itin trumpo
tpsnio ji prijo prie karaliens
ir kain k jai sunibdjo.
Karalien aikteljo ir ibgo
su
Silvija
i
kambario,
palikdama mus vienas.
Mus mok niekada nekelti
balso,
bet
t
akimirk
nesusitvardme.

Ar kas nors ino, kas ia


vyksta?

suuko
baisiai
susirpinusi Selest.
Tikuosi, jie nesueisti?
paklaus Elisa.
Negali bti, atsiduso Kris
ir padjo galv ant stalo.
Nusiramink, Kris. Suvalgyk
pyrago, pasil Natali.
A praradau ad, bijodama
net pagalvoti, k tai galt
reikti.
O jei juos pam nelaisv?
jaudinosi Kris.
Nemanau, kad Naujosios

Azijos mons tai padaryt,


pasak Elisa, bet a maiau, kad
jai irgi neramu. Neinia, ar ji
jaudinosi dl Maksono saugumo
ar dl to, kad moni, su kuriais
ji palaik ryius, agresyvumas
gali sugadinti jos ansus laimti
Atrank.
O jei nukrito lktuvas?
tyliai pasak Selest.
Ji pakl akis, ir a nustebau
pamaiusi jos veide nuoirdi
baim. Visos nutilome.
Kas, jei Maksonas mirs?
Karalien
Amberli
gro,

Silvija sek jai kandin, ir mes


visos
susijaudinusios
j
stebjome.
Ms
dideliam
palengvjimui, ji vytjo.

Gera
inia,
panels.
Karalius ir princas vakar bus
namie! udainavo ji.
Natali suplojo rankomis, o
mudvi su Kris vienu metu
atsilome kdse. Nesuvokiau,
kaip buvo sitemps mano knas
tas kelias minutes.
Silvija siterp:
Kadangi jie turjo kelet
darbing dien, nusprendme

didels
vents
atsisakyti.
Neinia, kada jie ivyks i
Naujosios Azijos, vakar netgi
galime j nepamatyti.
Dkui, Silvija, mandagiai
pasak karalien. Ities, kam tai
rpjo? Atleiskite, panels,
mans laukia darbas. Praom
mgautis desertu ir linkiu jums
puikaus vakaro, tai pasakiusi,
ji apsisuko ir iskriejo i
kambario beveik neliesdama
grind.
Kris ijo po keli akimirk.
Gal ji padarys sugrimo namo

atviruk.
A greitai pavalgiau ir grau
vir. Eidama koridoriumi link
savo kambario, pamaiau, kaip
mkteljo viess plaukai po
balta kepuraite ir suplazdjo
juodas kambarins uniformos
sijonas, jai bgant prie tolimj
laipt. Tai buvo Lus, ir, atrod,
ji verk. Bet ji taip troko dingti
nepastebta, kad nusprendiau
jos neaukti. Pasukusi u kampo
savo kambar, pamaiau
plaiai atidarytas duris. Kadangi
nebuvo kam slopinti bals, Anos

ir Mers ginas liejosi


koridori, taigi a nugirdau
visk.
Kodl visuomet esi jai tokia
grieta? pasiskund Mer.
O k reikjo pasakyti? Kad
ji gali turti visk, ko sigeidia?
atov Ana.
Taip! Ar nutikt kas nors
blogo, jei pasakytum, kad tiki
ja?
Kas ia vyksta? Ar todl jos
visos pastaruoju metu atrod
tokios atitolusios?

Ji
pernelyg
auktai

nusitaik! kaltino Ana. Bt


iauru, jei puoseliau jos
netikras viltis.
Mers balsas buvo kupinas
sarkazmo.
O viskas, k pasakei, buvo
velnu. Tu esi labai pikta!
apkaltino ji.
K? pratrko Ana.
Tu pikta. Negali susitaikyti,
kad ji yra ariau tikslo, kurio
sieki pati! suuko Mer. Tu
nuolatos emini Lus, nes ji
augo rmuose ne taip ilgai, kaip
tu, ir pavydi man, nes a ia

gimiau. Kodl nesidiaugi tuo,


kas esi, uuot skaudinusi j, kad
galtum pati pasijusti geriau?
A ito nenorjau! pasak
Ana, trkiojaniu balsu.
Igirdusi
slopinam
kkiojim, Mer nutilo. A taip
pat biau nutilusi. Ana niekad
neraudodavo.
Ar blogai, kad a noriu
daugiau? paklaus ji graudiu
balsu. inau, kad mano
pareigos yra garbingos, a
diaugiuosi
dirbdama
savo
darb; bet nenoriu to daryti vis

likus gyvenim. A
noriu
daugiau. Troktu itekti. A
noriu... Galiausiai ji pasidav
lidesiui.
Mano irdis suduo tkstant
gaballi. Vienintelis bdas Anai
palikti darb itekti. O juk
rm
koridoriais
neingsniuodavo
treios
ar
ketvirtos kastos vaikin armija,
iekani kambarins monas.
Ji ities jautsi beviltikai.
Atsidusau, sumiau save
rankas ir jau kambar.
Panele Amerika, tpteljo

Mer, jai kandin Ana. Akies


kampuiu
pastebjau,
kaip
kartligikai ji luostsi aaras
nuo veido.
Tarnaits buvo ididios, tad
veriau apsimesti negirdjus j
pokalbio. Prijau tiesiai prie
veidrodio.
Kaip laikots? pasiteiravo
Mer.
Esu labai pavargusi. Manau,
i karto eisiu miegoti,
pasakiau sutelkdama dmes
smeigtukus plaukuose. inote,
k? Eikite ilstis. A pati savimi

pasirpinsiu.
Ar js sitikinusi, panele?
paklaus
Ana,
stengdamasi
kalbti tvirtu balsu.
Taip. Pasimatysime rytoj.
Daugiau raginti j nereikjo,
ir dkui Dievui. A nenorjau,
kad dabar jos manimi rpintsi;
tikriausiai ir jos paios to
nenorjo. Nusivilkusi suknel,
ilgai guljau lovoje, galvodama
apie Makson.
Ties sakant, net neinojau,
k apie j galvoti. Viskas atrod
miglota ir nenuspjama, bet

mano prisiminimuose nuolat


blyksteldavo laims akimirkos,
kai igirdau, kad jis saugus ir
grta namo. Taip pat atokioje
galvos kertelje sukosi mintys
apie
tai,
ar
ivyks
jis
pagalvodavo apie mane.
Negaldama nurimti variausi
itisas valandas. Apie pirm
nakties pagalvojau, kad, jei
negaliu umigti, galiu skaityti.
jungiau vies ir isitraukiau
Gregorio dienorat. Praveriau
rudens raus ir isirinkau
vasar.

Kartais vos sulaikau juok,


taip viskas paprasta. Jei
kada nors bt paraytas
vadovlis, mokantis griauti
valstybes, a biau
vaigd. Arba pats
galiau j parayti.
Neinau, kaip apibdiniau
pirmj ingsn, juk
negalima priversti kitos
alies siverti ar paskirti
kvailius atsakingais u tai,
kas jau egzistuoja; taiau,
be joki abejoni,
paskatiniau bsimus

vadus bet kokiomis


priemonmis sigyti kuo
daugiau nuodming
pinig.
Taiau avtis pinigais
negana. Privalai j turti ir
uimti toki padt, kad
galtum sakinti kitiems.
Mano politinio isilavinimo
stoka nesutrukd gyti
lojalumo. Ties sakant, tos
srities alinimasis galbt ir
yra viena didiausi mano
stiprybi. Niekas nepasitiki
politikais, ir kodl turt?

Volisas daug met dalijo


tuius paadus
vildamasis, kad bent vienas
j isipildys, bet tam
nebuvo joki galimybi. A
silau siekti daugiau. Joki
garantij, tik silpna
optimizmo provaist, jog
kas nors gali pasikeisti.
Netgi nesvarbu, kas
pasikeis. mons taip
apimti nevilties, kad jiems
netgi nerpi. Jiems net
neateina galv paklausti.
Svarbiausia ilikti

ramiam, kai kiti panikuoja.


Voliso dabar nekenia, jis
perdav prezidento post
man, ir niekas net
nepasiskund. A nieko
nesakau, nieko nedarau ir
maloniai ypsausi, o visi
aplink mane yra itikti
isterijos. Utenka
vilgtelti alia stovint
bail, ir niekas nepaneigs,
kad a, stovdamas ant
pakylos ar spausdamas
ministro pirmininko rank,
atrodau geriau. Volisas taip

trokta turti mog, kur


myli tauta, kad neabejoju,
jog prireiks dviej ar trij
slapt sandri, ir a
paimsiu valdi savo
rankas.
i alis yra mano.
Jauiuosi tarsi berniukas,
loiantis achmat partij
ir inantis, kad j laims.
A esu nuovokesnis,
turtingesnis ir kur kas
kvalifikuotesnis, negu
neinia kodl mane
dievinanti tauta. Jei kas

nors susiprots apie tai


susimstyti, jau bus
nesvarbu. A galiu elgtis,
kaip man patinka, ir neliko
n vieno mogaus, galinio
mane sustabdyti. Taigi, kas
toliau?
Jauiu, kad atjo laikas
sugriauti i sistem.
Apgailtinoje respublikoje
vyrauja baisi netvarka, ji
vos gyvuoja. Kyla
klausimas: su kuo man
susivienyti? Kaip sukurti
tai, ko meldia visuomen?

Neturiu supratimo.
Dukrai tai nepatiks, bet
man nerpi. Ji turi bti
naudinga valstybei.
Su trenksmu uveriau knyg,
jauiausi sutrikusi ir nusivylusi.
Ar a k nors praleidau? Koki
sistem
sugriauti?
Valdyti
mones?
Ar
ms
alies
struktra buvo ne btinyb, o
tik patogumas?
Maniau, pavartysiu knyg ir
suinosiu, kas nutiko jo dukrai,
bet buvau taip suglumusi, kad

nusprendiau ito atsisakyti.


Uuot taip dariusi, ijau
balkon tikdamasi, kad gaivus
oras pads geriau suvokti k tik
perskaitytus odius.
Pavelgiau

dang,
stengdamasi visk sisavinti, bet
net neinojau, nuo ko pradti.
Atsidusau,
mano
vilgsnis
nuklydo sodus, stabteljo ties
balta
blyksinia
dme.
Maksonas
vaiktinjo
po
teritorij. Pagaliau jis buvo
namie. Jo markiniai buvo
isipe, jis nevilkjo varko ir

neryjo kaklaraiio. K jis


veik taip vlai? Maiau, kad jis
laiko fotoaparat. Matyt, i
naktis ir jam nelengva.
Akimirk dvejojau, bet su kuo
daugiau galiau pasikalbti?
Pssst!
Jis
pakreip
galv
iekodamas, i kur sklinda
garsas. A vl sunypiau
mosuodama, kol galiausiai jis
mane
pamat.
Nuostabos
ypsena nutviesk jo veid, ir jis
pamojavo. Tikdamasi, kad bus
matyti,
patempiau
ausies

spenel. Jis atsak tuo paiu. A


parodiau j, tada savo
kambar.
Jis
linkteljo
pakeldamas pirt, tai reik,
kad netrukus ateis. Linkteljau
ir jau vid. Jis taip pat.
Apsivilkau chalat ir pirtais
perbraukiau plaukus, nordama
atrodyti pusiau apsirengusi, kaip
ir jis. Neinojau, kaip kalbti ia
tema, nes i esms norjau
paklausti Maksono, ar jis ino
atsidrs virnje karalysts,
kuria niekas netiki. Kai jau
buvau bepradedanti splioti, kur

jis taip ilgai utruko, igirdau


beldim duris.
Nubgau j atidaryti, ir mane
pasveikino
fotoaparato
objektyvas. Jis ufiksavo iek
tiek apstulbus veid. Man
nepatiko
is
poktas,
bet
Maksonas ir vl nufotografavo
mane juokdamasis.
Gana kvailioti. eik,
papraiau, iupdama u rankos.
Jis jo.
Atleisk, negaljau atsispirti.
Utrukai, apkaltinau
sitaisydama ant lovos krato.

Jis atsisdo truput tolliau, kad


galtume irti vienas kit.
Turjau usukti savo
kambar. Princas atsargiai
padjo fotoaparat ant stalelio
prie mano lovos, sprigteldamas
stiklainiuk su pensu. Tada
keistai nusijuok ir pasisuko
mane, nepaaikins, kodl taip
pasielg.
Kaip seksi kelion?
Ji buvo keista, pripaino
Maksonas.

Galiausiai
nusprendme skristi Naujosios
Azijos kaimo vietov. Tvas

sak, kad ten esama kakoki


vietini nesutarim; bet kol
nuvykome, viskas isisprend.
Jis pakrat galv. Garbs
odis, nebuvo prasms ten
skristi. Praleidome kelias dienas
vaikiodami po senus miestus
ir mgindami pasikalbti su
vietos
gyventojais.
Tvas
gantinai nusivyls mano kalbos
iniomis
ir
reikalavo, kad
daugiau
mokyiausi.
Tarsi
iomis dienomis neturiau k
veikti, jis atsiduso.
Tai keista.

Tikriausiai tai buvo koks


nors ibandymas. Pastaruoju
metu jis netiktai rengia man
ibandymus, ne visada inau,
kad jie vyksta. Gal kart
norjo patikrinti, kaip priimu
sprendimus
ar
elgiuosi
netiktoje situacijoje. Esu prie
to priprats, jis patrauk
peiais. iaip ar taip.
Maksonas
gteljo,

neabejoju,
kad
pasirodiau
prastai.
Akimirk
princas
gr
rankas.

Tvas norjo pasikalbti


apie Atrank. Tikriausiai man,
kad atstumas pads man, ir
galsiu
pavelgti

visk
objektyviau.
Garbs
odis,
griso, kai visi kalba apie
sprendim, kur turiu priimti a
pats.
Neabejojau,
kad
karalius
stengsi kuo greiiau imesti
mane
i
Maksono
galvos.
Maiau, kaip jis ypsodavosi
kitoms mergaitms valgant ar
linkiodavo joms koridoriuose.
Man niekada nerod tokio

dmesio. Pasijutau nepatogiai ir


neinojau, k pasakyti.
Pasirodo, Maksonas taip pat
neinojo.
Nusprendiau
kol
kas
neklausti jo apie dienorat.
iais klausimais kaip valdyt,
kokiu karaliumi nort bti, jis
atrod itin kuklus, tad negaljau
reikalauti atsakym, nebdama
tikra, kad jis juos ino. Nors
smegen
kertelje
kirbjo
mintis, kad jis ino daugiau,
negu sako, bet prie klausiant
man paiai reikjo gauti daugiau

informacijos.
Maksonas atsikosjo ir i
kiens
itrauk
karoliuk
apyrank.

Kaip
sakiau,
mes
vaikiojome
po
daugyb
miest, ir a pamaiau j senos
moters
parduotuvlje.
Ji
mlyna, jis pridr, nors tai ir
taip buvo akivaizdu. Maniau,
kad tau patinka mlyna spalva.

Tikrai
patinka,

sunibdjau.
velgiau nediduk apyrank.
Prie kelet dien Maksonas,

vaikiodamas kitame pasaulio


krate,
pamat
j
parduotuvje... ir pagalvojo apie
mane.
Kitoms neradau nieko
tinkamo, tad gal tegu tai lieka
tarp mudviej. Sutikdama
linkteljau.

Tu
niekada
nemgai girtis, sumurmjo
princas.
Negaljau atitraukti aki nuo
apyranks. Ji buvo tokia kukli,
suverta
i
nupoliruot
nebrangi akmenuk. Itiesiau
rank ir pirtu perbraukiau

ovalo formos akmenukus, o


Maksonas sibavo apyrank, ir
tai mane prajuokino.
Ar nori, kad usegiau? jis
pasil.
Linkteljau ir itiesiau laisv
rie, ant kurio nebuvo Aspeno
sagos. Maksonas udjo vsius
akmenukus man ant odos ir
urio kaspinl, ant kurio jie
buvo suverti.
Grau, pasak jis.
Ir tada pro visus rpesius
prasiskverb viltis.
Ji palengvino sunkum irdyje

ir privert mane jo ilgtis. A


norjau itrinti visk, kas nutiko
po Helovino, sugrti t nakt ir
galvoti apie du mones oki
aiktelje. Ir tada mano irdis
nusirito kulnus. Jei grtume
Helovin, man nereikt dvejoti
dl ios dovanos.
Net jei leisiau sau bti tokia,
kokia tvas man esant, tokia,
kokia Aspenas man nesant... a
negaliau bti Kris. Kris buvo
geresn.
Buvau
taip
pavargusi,
sitempusi ir sutrikusi, kad

pravirkau.
Amerika, nerytingai
paklaus Maksonas. Kas
nutiko?
A nesuprantu.
Ko nesupranti? tyliai
kamantinjo jis.
Pagalvojau, kad verkianios
mergaits jau taip lengvai
neimudavo jo i pusiausvyros
kaip anksiau.
Tavs, prisipainau.
Jauiuosi labai sutrikusi dl
tavs. Nubraukiau aar nuo
skruosto, o Maksonas velniai

nuluost kit skruost.


Viena vertus, buvo keista, kad
jis vl mane taip lieia. Antra
vertus, tai buvo taip pastama,
kad bt buv neteisinga, jei
nebt
liets.
Aaroms
nudivus
jis
neatitrauk
rankos, glost man veid.
Amerika, nuoirdiai tar
princas, jei panorsi k nors
apie mane suinoti kas man
rpi ar kas a esu tau tereikia
paklausti.
Jis atrod toks nuoirdus, kad
vos
nepradjau
klausinti,

maldauti,
kad
visk
man
papasakot: ar jis visada galvojo
apie
Kris,
ar
ino
apie
dienoraius, kuo ypatinga i
tobula apyrank, kad privert j
prisiminti mane?
Bet kaip suprasiau, kad
princas sako ties? Ir kaip dl
Aspeno? Juk netrukus ateis
metas pasirinkti, turiu bti
apsisprendusi.
Neinau, ar jau esu tam
pasirengusi.
Kiek pasvarsts, Maksonas
pavelg mane.

Suprantu. Veriau eisiu.


Netrukus turtume pasikalbti
apie rimtus dalykus. Kai bsi
pasirengusi, pranek man.
Jis mans nespaud; uuot tai
dars, atsistojo, linkteljo, tada
pam fotoaparat ir pasuko
link dur. Prie ieidamas
koridori paskutin kart mane
dirsteljo. Nustebau, kad man
buvo skaudu matyti j nueinant.

Dvideimt
skyrius

penktas

Privai pamok? paklaus


Silvija. Po kelias per savait?
Tikrai taip, patvirtinau.
Pirm kart po atvykimo
buvau ities dkinga Silvijai.
inojau, kad ji jokiu bdu
neatsakys mogui, noriniam

dmiai klausyti kiekvieno jos


odio; ir jei ji uduos man
papildomo
darbo,
vadinasi,
bsiu uimta.
Galvoti apie Makson ir
Aspen,
ir
dienorat,
ir
mergaites iuo metu man buvo
nepakeliama. Protokolas buvo
juodas ir baltas. ingsniai
sakymui pateikti metodiki.
Viso to a galjau imokti.
Silvija velg mane vis dar
iek tiek apstulbusi, bet greitai
jos
veid
nutviesk
plati
ypsena. Apkabinusi mane ji

suuko:
Tai bus nuostabu. Galiausiai
viena js suprato, kaip tai yra
svarbu! Ji laik mane per
itiest
rank.

Kada
pradedame?
Dabar?
Ji
negaljo
suvaldyti
diaugsmo.
Atsineiu knyg.
A pasinriau studijas,
dkinga u odius ir faktus, ir
statistik, kuri ji kal man
galv. Jei nebdavau su Silvija,
skaitydavau tai, k ji man

uduodavo,
sddama
nesuskaiiuojamas
valandas
Moter
kambaryje
ir
nesiklausydama kit mergaii.
A
dirbau
ir
nekantriai
laukiau bendros ms penketo
pamokos.
Jai atjus, Silvija pradjo
klausinti, k labiausiai mylime.
A paraiau savo eim,
muzik ir tarsi pats odis
pasipra bti uraytas
teisingum.
Klausiu todl, kad karalien
paprastai bna atsakinga u

kakok komitet, susijus su


nauda
aliai.
Pavyzdiui,
karalien
Amberli
pradjo
program, pagal kuri eimos
yra mokomos rpintis savo
protikai ir fizikai serganiais
nariais. Kai eimos nepajgia su
jais susitvarkyti, dauguma j yra
paliekami
gatvje;
atuntos
kastos moni skaiius iauga
nesivaizduojamai.
Pastarj
deimties met statistika rodo,
kad
jos
programa
padjo
sumainti t skaii; tokiu bdu
yra
geriau
utikrinamas

paprast gyventoj saugumas.


Ar mes turtume sugalvoti
panai program? paklaus
susinervinusi Elisa.
Taip, tai bus js naujasis
projektas, pasak Silvija.
Svarbiausi praneim laidoje
po dviej savaii js paprays
pristatyti savo sumanym ir
pasilyti,
kaip
j
reikt
gyvendinti.
Natali cypteljo, o Selest
uvert akis. Kris atrod taip,
tarsi jau bt kak sugalvojusi.
Toks greitas jos entuziazmas

mane nervino.
Prisiminiau, kaip Maksonas
kalbjo
apie
artjant
paalinim. Jauiau, kad mudvi
su Kris turime iek tiek
pranaumo, bet vis dlto...
Ar tai ities naudinga?
paklaus Selest. Mieliau
pasimokyiau kako, kas mums
i tikrj praverst.
I jos susirpinusio tono
supratau, kad i idja jai
nuobodi arba ji jos bijo.
Silvija atrod priblokta.
Js j panaudosite! Ta, kuri

taps naujja princese, bus


atsakinga
u
filantropin
projekt.
Selest
kak
tyliai
sumurmjo ir pradjo aisti su
parkeriu. Man nepatiko, kad ji
siek
uimti
pozicij,
neprisiimdama
jokios
atsakomybs.
Biau geresn princes nei
ji, pagalvojau. Ir t akimirk
supratau, kad mano odiuose
yra tiesos. A neturjau nei jos
ryi, nei Kris savitvardos, bet
bent jau man rpjo. Argi tai

nieko nereik?
Pirm kart po kakurio laiko
pajutau
savyje
entuziazmo
plipsn. is projektas leis man
parodyti vien dalyk, kuris
skiria mane nuo kit. A buvau
pasiryusi panirti j ir tikjausi
pateikti sumanym, kuris tikrai
kak pakeis. Gali bti, kad
galiausiai
a
vis
dlto
pralaimsiu; gali bti, kad a
visai nenoriu laimti. Bet a
bsiu taip arti princess, kaip
tai yra manoma, ir susitaikysiu
su Atranka.

A buvau beviltika. Kad ir


kaip
stengiausi,
negaljau
sugalvoti n vienos idjos savo
filantropiniam
projektui.
A
galvojau,
skaiiau
ir
vl
galvojau.
Klausiau
savo
kambarini, bet jos neturjo
joki idj. Biau susiradusi
Aspen, bet jau kelios dienos
neturjau i jo jokios inuts.
Spjau, kad, Maksonui grus,
jis buvo itin atsargus.
Dar blogiau Kris atrod
aikiai
pasinrusi

savo
pristatym. Ji dingdavo kelioms

valandoms i Moter kambario


paskaityti; o bdama ten, taip
pat laik nos kiusi knyg
arba
kak
kartligikai
usiraindavo.
Prakeikimas.
Atjus
penktadieniui,
pasijutau, tarsi miriau, kai
suvokiau, kad liko tik savait, o
horizonte
nesimat
joki
perspektyv. Per Praneimus
Gavrilas pateik kitos laidos
struktr, paaikins, kad bus
keli trumpi praneimai, o liks
vakaro laikas bus skirtas ms

pristatymams.
Mano kakta lengvai irasojo.
Pastebjau mane irint
Makson. Jis pakl rank ir
patemp aus, ir a neinojau,
kaip pasielgti. Nelabai norjau
pasakyti taip, bet taip pat
nenorjau jo
atstumti.
A
patempiau aus, ir atrod, kad
jis pajuto palengvjim.
Laukdama
jo
negaljau
nustygti vietoje ir, sukdama
plauk galiukus, vaikiojau po
kambar.
Pasibelds Maksonas jo,

kaip ir
buvo
prats.
A
atsistojau, pajutusi, kad turiau
bti oficialesn nei paprastai.
Jauiau, kad elgiuosi juokingai,
bet negaljau savs sustabdyti.
Kaip jautiesi? jis paklaus,
eidamas per kambar.
Atvirai? Nervinuosi.
Ar todl, kad a taip graiai
atrodau?
Nusijuokiau
i
jo
ujauianios iraikos.
Turiau nusukti akis,
pasakiau, atsiliepdama jo
aisming ton. Ties sakant,

dl to filantropijos projekto.
A, jis itar, ssdamas prie
mano stalo. Jei nori, pristatyk j
man. Kris pristat.
Pasijutau paeminta. inoma,
ji jau buvo baigusi.
A dar net idjos neturiu,
prisipainau, ssdama prie j.
Tuomet suprantu, kodl
jauti tamp.
vilgteljau j taip, tarsi
nordama pasakyti, kad jis net
nenutuok.
Kas tau svarbu? Juk turi
bti kakas, kas tave itin

jaudina, ko nepastebt kiti.


Maksonas
patogiai
atsilo
kdje, laikydamas vien rank
ant stalo.
Kaip jis gali taip laisvai elgtis?
Nejau nemato, kaip nervinuosi?
Vis savait galvojau, ir
niekas neatjo galv.
Jis tyliai nusijuok.
Biau pamans, kad tau is
projektas vieni juokai. Juk tau
gyvenime teko patirti daugiau
sunkum, nei visoms keturioms
kartu pamus.
Btent, bet a niekada

neinojau, kaip bt galima tai


pakeisti. ia ir yra bda. A
stebeilijau

stal,
aikiai
prisimindama Karolin. A
visk regiu... septintos kastos
mones, kurie sunkiai dirbdami
susieidia ir yra paeminami
atunt kast, nes daugiau
negali
dirbti.
Mergaites,
slankiojanias gatvmis prie
pat komendanto valand ir
gulanias vieni vyr lovas
praktikai u niek. Vaikus,
kurie
niekada
neturjo
pakankamai

pakankamai

maisto, pakankamai ilumos,


pakankamai meils, nes j
tvai dirba, kiek jgos leidia.
A lengvai prisimenu savo
sunkiausias
dienas.
Bet
sugalvoti, kaip i viso to bt
galima ibristi? A papuriau
galv. K galiau pasakyti?
Pavelgiau j, tikdamasi
akyse ivysti atsakym. Jo
nebuvo.
Tu puikiai visk pastebjai.
Tada jis sdjo tylus.
Pergalvojau, k pasakiau ir k
jis atsak. Ar tai reikia, kad jis

daugiau inojo apie Gregorio


planus, nei a maniau? O gal tai
reik, kad jis jauiasi kaltas,
turdamas tiek daug, kai kiti
turi tiek maai?
Jis atsiduso.
Ties sakant, ne apie tai
tikjausi inakt su tavimi
pasikalbti.
K turi galvoje?
Maksonas pavelg mane,
tarsi biau iprotjusi.
inoma, tave.
Ukiau plaukus u ausies.
K konkreiai apie mane?

Jis
pakeit
padt,
pasukdamas kd kampu, kad
btume
ariau,
ir
pasilenkdamas, tarsi tai bt
paslaptis.
Maniau, jei pamatysi, kad
Marli jauiasi puikiai, reikalai
pasikeis. Buvau sitikins, kad
vl atrasi bd apie mane
galvoti. Bet taip nenutiko. Net
ir
inakt
sutikai
mane
pamatyti, bet esi be galo
oficiali.
Taigi jis pastebjo.
Perbraukiau pirtais stal,

nevelgdama jam akis.


Ne tu keli man keblum, bet
pareigos.

A
gteljau
peiais. Maniau, inai t.
Bet po Marli...
A pakliau galv.
Po Marli daug visko vyko.
Vien akimirk suvokdavau, k
reikia bti princese, kit vl
ne. A esu kitokia nei kitos
mergaits.
Priklausau
emiausiai kastai; Elisa gal ir
priklaus ketvirtai, bet jos
eima labai skiriasi nuo kit
ketvirtos kastos eim. Jie

turtingi, tad stebiuosi, kad


nenusipirko auktesnio statuso.
Tu ioje aplinkoje augai. Man
tai
yra
labai
rimtas
pasikeitimas.
Jis
linkteljo,
vis
dar
neprarasdamas savo begalins
kantrybs.
A tai suprantu, Amerika.
Todl ir norjau, kad turtum
laiko. Bet privalai pagalvoti ir
apie mane.
A galvoju.
Ne, ne taip. Ne taip, tarsi
biau lygties narys. Pagalvok,

kokioje keblioje padtyje a esu.


Laiko
liko
nedaug.
is
filantropinis
projektas
bus
tramplinas kitam paalinimui.
inoma, tu t jau atspjai.
Panarinau galv.
inoma,
atspjau.
Taigi k man daryti, kai
liksite tik keturios? Suteikti tau
daugiau laiko? Kai liksite trise,
turiau pasirinkti. Kai liksite
trise ir tu vis dar svarstysi, ar
nori prisiimti atsakomyb, ar
nori darbo natos, ar nori
mans... k tuomet turiau

daryti?
A prikandau lp.
Neinau.
Maksonas papurt galv.
Tai mans netenkina. Man
reikia atsakymo. Juk negaliu
isisti namo merginos, kuri
rimtai ito nori kuri nori
mans jei galiausiai tu
pabgsi.
Mano kvpavimas sutankjo.
Taigi privalau atsakyti tau
i akimirk? Net neinau,
kok klausim atsakyiau. Jei
sakyiau, kad noriu pasilikti, ar

tai reikt, kad noriu bti ta


vienintele? A to neinau.
Pajutau,
kaip
sitemp
raumenys, tarsi ruodamiesi
bgti.
Dabar nieko neprivalai
sakyti; bet iki Praneim turi
inoti, ar nori ito, ar ne. Man
nesmagu
pateikti
tau
ultimatum, bet tu iek tiek
atsainiai
elgiesi
su
mano
vieninteliu ansu.
Jis atsiduso ir kalbjo toliau:
Nenorjau, kad ir ia linkme
pakrypt ms pokalbis. Gal

turiau ieiti. Jo balsas


idav, kad jis laukia praymo
pasilikti, patikinimo, kad viskas
bus gerai.
Manau, kad turtum,
sunibdjau.
Jis
pakrat
galv
ir
susierzins atsistojo.
Puiku. Jis perjo kambar
skubiais, piktais ingsniais.
Pairsiu, k veikia Kris.

Dvideimt
skyrius

etas

Pusryi jau iek tiek vliau.


Nenorjau
rizikuoti
viena
susitikti Makson ar kuri nors
i mergaii. Dar neprijus
laipt, pamaiau koridoriumi
ateinant
Aspen.
Suirzusi
atsidusau, ir jis prie prieidamas

apsivalg.

Kur
buvai?

tyliai
pareikalavau.
Dirbau, Mer. A sargybinis.
Negaliu
kontroliuoti
savo
grafiko. Mans jau neskiria
budti prie tavo kambario.
Norjau paklausti, kodl, bet
dabar nebuvo tinkamas laikas.
Man reikia su tavim
pasikalbti.
Jis akimirk pagalvojo.
Antr valand pereik pirmo
aukto koridori iki galo, pro
ligonins priestat. A ten

bsiu,
bet
neilgai.

A
linkteljau. Jis man skubiai
nusilenk ir nujo savo keliu, kol
niekas
nepastebjo
ms
pokalbio, o a leidausi emyn,
nejausdama pasitenkinimo.
Man
norjosi
aukti.
Nurodymas
vis
etadien
praleisti Moter kambaryje
buvo nesiningas. Kai ateidavo
lankytoj, jie nordavo pamatyti
karalien, o ne mus. Kai kuri
nors ms tapsime princese,
tuomet, ko gero, viskas pasikeis,
bet tuo tarpu vl turjau

stebti, kaip Kris sijautusi


ruoia pristatym. Kitos taip pat
kak skait uraus ar
ataskaitas,
ir
a
pajutau
leiktul. Man reikjo idjos, ir
skubiai.
Buvau
tikra,
kad
Aspenas pads man j surasti;
kad ir kas bt, vakar
privalau pradti.
Tarsi
skaitydama
mano
mintis, Silvija, atjusi aplankyti
karaliens,
stabteljo
pasikalbti su manimi.

Kaip
laikosi
mano
stropiausia
mokin?

ji

paklaus
tyliai,
kad
kitos
nepastebt.
Nuostabiai.
Kaip einasi projektas? Gal
reikia padti padailinti?
Padailinti? Kaip galima dailinti
tai, kas neegzistuoja?
Jis einasi puikiai. Neabejoju,
jums patiks, pamelavau.
Ji pakreip galv vien pus.
Iliekam paslaptingos?
iek tiek, nusiypsojau.
Gerai. Pastaruoju metu tau
puikiai sekasi. Neabejoju, kad
pristatymas bus fantastikas,

Silvija patapnojo man per pet


ir ijo i kambario.
A patekau didiul bd.
Minuts slinko taip ltai, tarsi
bt tyia sugalvotos mane
pakankinti.
Prie
antr
atsipraiau ir ijau koridori.
Jo gale po dideliu langu stovjo
tamsiai
raudonu
audiniu
apmuta sofa. Atsisdau ir
miau
laukti.
Neturjau
laikrodio, bet laikas bgo
pernelyg ltai. Galiausiai i u
kampo iniro Aspenas.
Paiu laiku, atsidusau.

Kas nutiko? paklaus jis


oficialiai, stovdamas prie sofos.
Daug kas, pagalvojau. Daug
dalyk, apie kuriuos negaliu
tau pasakoti.
Mes turime uduot, ir a
nesugalvoju, kaip j atlikti.
Niekas neateina galv, esu
sitempusi ir negaliu umigti,
ipykinau nirusi.
Aspenas sukikeno.
Koki uduot? Padaryti
diademos eskiz?

Ne,

pasakiau,
nukreipdama j nusivylus

vilgsn. Turim sugalvoti


projekt,
atneiant
naudos
aliai. Pana karaliens
Amberli darb su negaliaisiais.
Ar dl ito esi taip
susirpinusi? jis paklaus,
kresteldamas galv. Negi tai
sunku? Smagi uduotis.
Ir a taip maniau. Bet galva
tuia kaip puodyn. K, manimi
dtas, darytum tu?
Aspenas kiek pagalvojo.
inau! Turtum parengti
apsikeitimo kastomis program,

jo
akys
spindjo
i

susijaudinimo.
K?

Apsikeitimo
kastomis
program. mons i auktesni
kast apsikeiia vietomis su
monmis i emesni. Tada jie
supras, k reikia bti ms
kailyje.
Nemanau, kad toks silymas
tinkamas, Aspenai. Bent jau ne
iam projektui.
Tai puikus sumanymas,
neatlyo jis. Ar sivaizduoji
toki mergait kaip Selest,
kraunani lentynas prekes? Ji

nusilauyt nagus? Taip jai ir


reikia.
Kas tave apsdo? Nejau
tarp
sargybini
nra
paveldjusi
antros
kastos
status? Argi jie ne tavo
draugai?
Niekas mans neapsdo,
atsargiai tar Aspenas. A esu
toks kaip ir visada. Tai tu
pamirai, k reikia gyventi
name be ildymo.
A atloiau peius.
Nepamirau. Stengiuosi
sugalvoti
projekt,
kuris

padaryt
gal
tokiems
dalykams. Net jei ir ivyksiu
namo, gal kas nors pasinaudos
mano sumanymu, todl noriu,
kad jis bt geras. A noriu
padti monms.

Nepamirk,
Mer,

sikariavs
meld
mans
Aspenas. ie mons buvo
valdioje, kai tu badavai. Jie
leido,
kad
aiktje
bt
nuplaktas mano brolis. Jokios
kalbos ia nepads. Jie uspeit
mus kamp, i kurio patys
negalime itrkti, ir neskuba

mums padti. Mer, jie ito


nesupranta.
Pykteljusi atsistojau.
Kur eini? jis paklaus.
Grtu Moter kambar,
atsakiau.
Aspenas sek i paskos.
Nejau mes rimtai pykstams
dl kakokio kvailo projekto?
Pasisukau j.
Ne. Mes pykstams, nes tu
irgi to nesupranti. Dabar a
priklausau treiai kastai, tu
antrai. Uuot pyks dl savo
pasikeitusio statuso, pagalvok,

kokios galimybs tau atsivr?


Tu gali pakeisti savo eimos
gyvenim. Tikriausiai galtum
pakeisti
daugelio
moni
gyvenimus.
O
tu
tenori
atsikeryti. Nuo to niekam
nebus geriau.
Aspenas tyljo, ir a nujau.
Stengiausi nenusivilti juo, taip
aistringai reikusiu savo norus.
Argi tai ne avi savyb? Bet is
pokalbis privert susimstyti
apie kastas ir btinyb jas
panaikinti. Kol kas to padaryti
nemanoma.

Tai kam vargintis?


Pagrieiau
smuiku.
Isimaudiau.
Pabandiau
nusnsti. Dal vakaro praleidau
tyliame kambaryje. Sdjau
balkone.
Niekas nepadjo. Laiko buvo
lik visai maai, o a vis dar
neturjau jokios projekto idjos.
Ilgai variausi lovoje, veltui
bandydama umigti. Atmintyje
vis
ikildavo
pikti
Aspeno
odiai, jo nuolatins grumtyns
su savo likimu. Galvojau apie

Makson ir jo ultimatum, jo
reikalavim
prisiimti
atsakomyb. Tada paklausiau
savs, ar tai svarbu, juk vis tiek
vaiuosiu
namo,
nes
penktadienio
vakar
nepristatysiu projekto.
Atsidusau
ir
usitraukiau
antklod. Nesinorjo atsiversti
Gregorio dienoraio; bijojau,
kad jis uduos man daugiau
klausim, nei pateiks atsakym.
Bet gal parodyt man krypt,
pakudt tem, kuria galiau
kalbti Praneim laidoje.

Be to, jei ir nepadsiu sau,


turiu suinoti, kas nutiko jo
dukrai. Buvau sitikinusi, kad ji
vardu Katerina, taigi sklaidiau
lapus, iekodama uuominos
apie j ir
niek kit
nekreipdama
dmesio,
kol
galiausiai
radau
merginos,
stovinios alia i pairos daug
vyresnio vyro, nuotrauk. Gal
man tik pasivaideno, bet ji
atrod apsiverkusi.
iandien Katerina buvo
itekinta u Emilio de

Monpezato i Svendvjaus.
Vis keli iki banyios ji
raudojo, kol galiausiai
aikiai pasakiau, kad jei ji
nesusitvardys per
ceremonij, bus skaudiai
nubausta. Jos motina irgi
nesijauia laiminga, tariu,
kad Spenseris taip pat
nusimin, suinojs, kaip jo
sesuo nenori tekti. Bet
Spenseris yra sumanus.
Manau, jis greitai
atsitoks, kai tik pamatys,
kiek galimybi jam

atvriau. Ir i Deimono
sulaukiau paramos; kaip
noriau perimti i jo tai,
kas gera, ir diegti kitiems
monms. Reikia pagirti
jaunim. Pasiekti dabartin
padt man labiausiai
padjo Spenserio ir
Deimono karta. J
entuziazmas yra beribis;
mons j klauso kur kas
mieliau negu paliegusi
senoli, kurie tvirtina, kad
pasukome ne tuo keliu. Vis
klausiu savs, ar yra bdas

nutildyti juos visiems


laikams nesusiterus savo
vardo.
Kad ir kaip bt, rytoj
numatytas karnavimas.
Dabar, kai Svendvjus gijo
galing iaurs Amerikos
sjunginink, a turiu, ko
noriu, karn. Mano
manymu, is sandoris yra
teisingas. Kam pasitenkinti
Iljos prezidento titulu, jei
galiu bti Iljos karaliumi?
Dukros dka a bsiu
laikomas karaliumi.

Viskas stojo savo vietas.


Nuo rytdienos kelio atgal
nebus.
Jis j pardav. Tas paras,
nordamas gauti tai, ko norjo,
pardav dukr mogui, kurio ji
nekent.
irdusi
norjau
uversti
knyg ir apie tai negalvoti. Bet
prisiveriau j pasklaidyti ir
paskaitinti
atsitiktines
pastraipas.
Vienoje
vietoje
radau kast sistemos, i
pradi planuotos ei, o ne

atuoni pakop, diagramos


juodrat.
Kitame
puslapyje
Gregoris
planavo
pakeisti
moni pavardes ir taip atskirti
juos nuo j praeities. I vienos
eiluts aikjo, kad jis ketina
nubausti
savo
prieus,
nustumdamas juos emesn
kast,
ir
atsilyginti
itikimiesiems, pakeldamas juos
auktesn.
Klausiau savs, ar mano
proseneliai
neturjo
k
pasilyti,
ar
tiesiog
tam
atsispyr.
Vyliausi
antrojo

varianto.
Kokia bt buvusi mano
pavard? Ar ttis inojo?
Vis
gyvenim
buvau
veriama tikti, kad Gregoris
buvo didvyris, igelbjs ms
al,
kai
stovjome
ant
umarties slenksio. Dabar
suinojau,
kad
jis
tebuvo
valdios itroks monstras.
Koks
mogus
taip
noriai
manipuliuot
kitais?
Koks
mogus prievarta itekint savo
dukr, siekdamas naudos?
Kitomis akimis pavelgiau

seniau perskaitytus raus. Jis


niekur neusimin, kad nort
bti puikus eimos mogus; jis
tik norjo toks atrodyti. Jis
pakluso Voliso taisyklms kur
laik. Jis naudojosi snaus
bendraamiais,
nordamas
laimti j palaikym. Jis nuo pat
pradi aid savo aidim.
Pajutau
pasilyktjim.
Atsistojau ir miau vaikioti,
mgindama visk suvokti.
Kaip galjo bti pamirta
istorija? Kaip galjo nutikti, kad
niekas daugiau nebekalba apie

sensias alis? Kur laikoma i


informacija? Kodl ji slepiama?
Atsimerkiau ir pavelgiau
dang. Tai atrod netikima. Juk
kakas turjo pasiprieinti ir
pasakyti savo vaikams ties. Gal
ir pasak. Danai klausdavau
savs, kodl ttis neleisdavo
kalbti apie paslpt aptriuusi
istorijos knyg jo kambaryje;
kodl nebuvo ispausdinta Iljos
istorija, kuri inojau? Gal
paraius,
kad
Ilja
buvo
didvyris, mons bt sukil.
Bet liko vien tik splions kai

vienas mogus tvirtina vienaip,


kitas kitaip, tiesa lieka kakur
anapus.
Klausiau savs, ar Maksonas
tai ino.
Staiga kai k prisiminiau. Ne
taip seniai mudu su Maksonu
pirm kart pasibuiavome. Tai
buvo taip netikta, kad a
atsitraukiau, o jis sutriko.
Suvokusi,
kad
noriu,
jog
Maksonas
mane
buiuot,
pasiliau
itrinti
pirmj
prisiminim ir pakeisti j nauju.
pasak
jis,
Amerika,

nemanau, kad galima pakeisti


istorij. Ir a atsakiau: inoma,
galima. Kas apie tai inos, be
tavs ir mans?
Norjau tik pajuokauti. Be
abejo, jei mudu liktume kartu,
prisimintume, kas nutiko i
tikrj.
Mudu
niekada
nekeistume tos patirties
tobulesn istorij vien dl ou.
Bet Atranka ir yra ou. Jei
mudviej su Maksonu kada nors
paklaust apie pirmj buin, ar
pasakytume
ties?
O
gal
pasiliktume t prisiminim sau?

Po
ms
mirties
niekas
nesuinot, ir ta svarbi akimirka
pranykt amiams.
Ar galjo bti taip paprasta?
Pasakoti ir kartoti t pai
istorij moni kartoms, kol ji
bus priimta u ties. Ar danai
klausdavau senesni u mam
ar tt moni, k jie ino ar k
mat j tvai? Juk jie buvo
senoliai. K jie imano? Buvau
pernelyg ididi, kad kreipiau
juos dmes. Labai kvailai
pasijutau.
Bet svarbu buvo ne tai.

Svarbu buvo tai, k ketinau


daryti.
Iki iol gyvenau sprausta
ply; bet myljau muzik, todl
nesiskundiau.
Taiau
a
norjau bti su Aspenu ir,
kadangi jis priklaus etai
kastai, susidriau su dideliais
sunkumais. Jei prie daugel
met patogiai sitaiss prie stalo
Gregoris Ilja nebt sukrs
ms alies statym, mudu su
Aspenu
niekada
nebtume
susipyk ir a niekada nebiau
pamilusi Maksono. Maksonas

netgi nebt taps princu. Marli


rankos bt sveikos, ir jiedu su
Karteriu
negyvent
kambarlyje, kuriame telpa tik
lova. Mano mielas broliukas
Deradas
galt
studijuoti
gamtos mokslus, kurie jam
patinka, uuot kankinsis dl
meno,
kuriam
nejauia
paaukimo.
Usitikrins patog gyvenim
graiuose rmuose, Gregoris
Ilja i visos tautos pavog
galimyb
bent
pamginti
pasiekti to paties.

Maksonas sak, kad, jei noriu


daugiau apie j suinoti, tereikia
paklausti. Bijojau igirsti, kad jis
yra kaip tik toks mogus, bet
privaljau inoti. Jei turjau
apsisprsti, ar likti Atrankoje,
ar vykti namo, reikjo inoti, i
kokio molio Maksonas drbtas.
sispyrusi

lepetes
ir
apsivilkusi chalat, ipdinau i
kambario,
prajau
pro
sargybin.
Ar viskas gerai, panele?
paklaus jis.
Taip. Tuoj griu.

Regis, jis norjo t pridurti,


bet a nuskubjau, nespjus jam
prasiioti. Ulipau laiptais
trei aukt. Skirtingai nuo
kit aukt, ia laipt aiktelje
stovjo sargybiniai, neleisdami
man prieiti prie Maksono dur.
Man reikia pasikalbti su
princu, rytingai pasakiau.
Labai vlu, panele, tar
sargybinis i kairs.
Maksonas neprietaraus,
patikinau.
Sargybinis deinje kvailai
isiviep.

Nemanau, kad dabar jam


reikt draugijos, panele.
Suraukiau kakt, mintyse
kartodama t sakin.
Jis su kita mergaite.
Veikiausiai ten yra Kris; ji
sdi
jo
kambaryje,
kalba,
juokauja ir galbt jau sulau
savo nesibuiavimo taisykl.
I u kampo iniro padklu
neina kambarin, ir pro mane
nusileido laiptais emyn. A
pasitraukiau al svarstydama,
ar spausti sargybinius mane
leisti, ar pasiduoti. Kai jau

buvau beprabylanti, sargybinis


mane aplenk:
Grkite lov, panele.
Norjau aukti ant j ar ko
nors griebtis, bet pasijutau
bejg. Vis dlto pasitraukiau.
Igirdau, kaip vienas sargybinis
tas, kuris kvailai vaipsi,
kak sumurmjo man nueinant.
Pasijutau dar blogiau. Ar jis i
mans aiposi? Gailisi? Man
nereikia jo gailesio. Ir taip
prastai jauiuosi.
Nusileidusi antr aukt,
nustebau
pamaiusi
mane

pralenkusi kambarin ji buvo


priklaupusi,
tarsi
taisytsi
batel.
Man
einant
artyn
mergina kilsteljo galv, pam
padkl ir eng prie mans.
Jo nra kambaryje,
sunibdjo.
Ko? Maksono?
Ji linkteljo.
Paiekokite apaioje.
Nusiypsojau i nuostabos
kratydama galv.
Ai.
Kambarin gteljo peiais.
Tikrai j rasite, jei tik

paiekosite. Be to, itar ji


kupinomis susiavjimo akimis,
js mums patinkate.
Ji nuskubjo emyn, pirm
aukt. Paklausiau savs, k
galt reikti mums, bet tuo
tarpu man uteko jos paslaugos.
Lukteljusi,
kol
kambarin
nutolo, miau leistis emyn.
Didysis
kambarys
buvo
atidarytas, bet tuias, kaip ir
valgomasis. Patikrinau Moter
kambar. Pagalvojau, kad ten
bt keista vieta pasimatymui,
bet Maksono su Kris ia irgi

nebuvo. Paklausiau prie dur


stovini sargybini, ir jie
patikino mane, kad Maksonas
neijo sodus; tada apirjau
kelias bibliotekas ir svei
kambarius, paskui dingteljo,
kad jiedu su Kris atsisveikino
arba gro jo kambar.
Nuleidusi rankas, pasukau u
kampo link galini laipt, jie
buvo ariau nei pagrindiniai. A
nieko nemaiau; bet eidama
aikiai
igirdau
nibdes.
Sultinau ingsn, nenordama
sutrukdyti ir nebdama visikai

sitikinusi, i kur sklinda garsas.


Dar vienas nibdesys.
Koketikas rizenimas.
iltas atodsis.
Supratau, i kur sklinda
garsai. engiau dar vien
ingsn, pavelgiau kair ir
pamaiau
tamsoje
besiglbesiuojani porel. Kai
vaizdas
irykjo
ir
akys
apsiprato su prieblanda, buvau
okiruota.
viesius Maksono plaukus
painau net ir tamsoje. Kiek
kart esu juos maiusi sode

vakarjant?
Bet
niekada
nebuvau
maiusi,
nesivaizdavau, kaip tie plaukai
atrodys, taromi ilg Selests
pirt
raudonai
lakuotais
nagais.
Selest
buvo
prispaudusi
Makson prie sienos. Laisvj
rank padjusi jam ant krtins,
koja apsivijusi jo koj, suknels
praskiepas
atideng
ilg
merginos koj, i koridoriaus
prieblandoje atrod melsva.
Selest iek tiek atsitrauk,
paskui vl i lto j prispaud

prie sienos, tarsi erzint.


Laukiau, kol jis lieps jai
atsitraukti, kol pasakys, kad jos
nenori. Bet jis nepasak. Uuot
tai
padars,
Maksonas
j
pabuiavo. Selest atsak
buin ir sukikeno dl princo
rodomo velnumo. Jis kak
sunibdjo jai aus, Selest
palinko artyn ir pabuiavo j
stipriau ir aistringiau nei pirma.
Suknels petnel nusmuko jai
nuo peties, atidengdama kone
vis
nugar.
N
vienas
nesivargino jos pataisyti.

Stovjau sustingusi. Norjau


aukti ar klykti, bet gerkl buvo
ugniauta. Ir kodl i vis
mergaii ia turjau aptikti
kaip tik j?
Selests
lpos
nuslydo
Maksono veidu ir siseg jam
kakl. Ji dar kart kokiai
sukikeno ir vl pabuiavo j.
Maksonas
ypsodamasis
usimerk. Selest jo neustojo
savo knu ir a stypsojau tiesiai
jam prie akis.
Norjau
bgti.
Norjau
pranykti, igaruoti. Uuot tai

padariusi, stirksojau kaip kasta.


Atsimerks Maksonas mane
pamat.
Selestei buiniais pieiant
ornamentus jam ant kaklo,
mudu su Maksonu stebeilijome
vienas kit. Jo ypsena iblso,
Maksonas
akimirksniu
suakmenjo. okas jo akyse
privert mane pajudti. Selest
nieko nepastebjo, taigi a
tyliai,
net
nekvpuodama
atsitraukiau.
Kai jie mans jau nebegaljo
girdti, djau kojas, skuodiau

pro iki vlumos dirbanius


sargybinius ir liokajus. Nespjus
ubgti pagrindiniais laiptais,
akys pritvino aar.
Sumiau save rankas ir
greitai
pasukau
link
savo
kambario.
Prajau
pro
susirpinus
sargybin
ir,
engusi vidun, atsisdau ant
lovos veidu balkon. Kambario
tyloje suskaudo ird. Kokia tu
kvail, Amerika. Kokia kvail.
A vaiuosiu namo. Pamiriu,
kad tai nutiko, ir iteksiu u
Aspeno.

Aspenas vienintelis mogus,


kuriuo galiu pasitikti.
Netrukus kakas pasibeld
duris ir nelaukdamas kvietimo
jo Maksonas. Jis buvo ne
maiau pyks negu a.
Nespjus
jam
prasiioti,
prakalbau pirmoji:
Tu man melavai.
K? Kada?
O kada nemelavai? Kalbjai
apie pirlybas, o buvai ukluptas
koridoriuje kone be smons su
tokia kaip ji?
Tai, k dariau su ja, neturi

nieko bendro su mano jausmais


tau.
Juokauji, tiesa? O gal
bsimam
karaliui
priimta
trainiotis
su
pusnuogmis
mergaitmis,
kai
tik
to
sigeidia?
Maksonas sieid.
Ne. A taip nemanau.
Kodl su ja? kamantinjau,
velgdama lubas. Kodl i
vis ems mergaii tu nori
jos?
Kai pavelgiau Makson,
laukdama atsakymo, jis purt

galv ir valgsi po kambar.

Maksonai,
ji
aktor,
apsimetl. Turtum inoti, kad
po storu makiao sluoksniu ir
krtis pakeliania liemenle
slypi mergait, kuri tenori tavim
manipuliuoti ir pasiekti, ko
geidia.
Maksonas
nelinksmai
nusijuok.
Ties sakant, a tai inau.
Mane priblok jo ramyb.
Tai kodl...
Bet a jau inojau atsakym.
Jis
irgi.
Jis
ia
augo.

Tikriausiai
Gregorio
dienoraiai jam buvo skaitomi
prie mieg. Ko kito galjau
tiktis?
Kodl buvau tokia naivi?
Galvodama, kad yra galimyb
pasirinkti geresn u mane
princes, sivaizdavau Kris. Ji
buvo grai, kantri ir turjo
daugyb kit savybi, kuri
neturjau a. Bet maiau j
alia kitokio Maksono. Jei jis
ketino sekti Gregorio Iljos
pdomis, vienintel jam tinkanti
mergait yra Selest. N viena

kita nesutikt laikyti alies po


savo padu.

Utenka,

pasakiau
grydama rankas. Tu norjai
sprendimo, tai j ir gavai: man
jau gana. Baigiau su Atranka, su
melagystmis ir pirmiausia su
tavimi. Dieve, negaliu patikti,
kokia kvaila buvau.
Tu nebaigei, Amerika,
skubiai
paprietaravo
Maksonas,
savo
poza
ireikdamas t pai mint kaip
ir odiais. Tu baigsi, kai a
pasakysiu.
Dabar
tu
esi

nusiminusi, ir tiek.
Norjosi nusirauti plaukus.
Kas tau yra? Gal apsivalgei
drigni? Kodl manai, jog a
kada nors susitaikysiu su tuo, k
tos
maiau?
A
nekeniu
mergaits. O tu j buiavai.
Nenoriu turti su tavim nieko
bendro.
Moterie, tu neleidi man
terpti n odelio!
O kaip galtum pasiteisinti?
Isisk mane namo. Daugiau
nenoriu ia bti.
Mudu
taip
greitai

atsiaudme odiais, kad jo


tyljimas mane priblok.
Ne.
siutau. Argi ne ito jis
norjo?
Maksonai Skrivai, tu esi
maas
vaikas,
turintis
nemgstam
aisliuk,
bet
negali paksti minties, kad jis
atiteks kam kitam.
Maksonas tyliai prakalbo:
Suprantu, kad tu pyksti,
bet...
A j stumteljau.
Per velniai pasakyta!

Maksonas iliko ramus.


Amerika, nevadink mans
vaiku. Ir nestumdyk.
A vl j pastmiau.
O k tu man padarysi?
Maksonas iupo man u rie,
ulau rankas u nugaros, ir a
jo akyse pamaiau pykt. Mane
tai nudiugino. Norjau, kad jis
mane iprovokuot. Norjau
dingsties j skaudinti.
i
akimirk galjau suplyti j
gaballius.
Bet Maksonas nebuvo siuts.
I jo sklido ilta energija, jos jau

seniai nebuvau jutusi. Maksono


veidas buvo prie pat manojo, jo
akys
iekojo
mano
aki,
tikriausiai spliodamos, ko a
griebsiuos. Nors visa tai atrod
neteisinga, a vis tiek to
norjau. Mano lpos prasiskyr,
nespjus suvokti, kas vyksta.
Pakraiau
galv,
kad
atsitokiau, ir engiau link
balkono. Maksonas leido man
pasitraukti.
Kelet
kart
kvpiau, kad nusiraminiau, ir
pasigriau j.
Isisi mane namo?

paklausiau tyliai.
Maksonas
papurt
galv,
negaldamas ar nenordamas
kalbti.
Nuo
rieo
nupliau
jo
dovanot apyrank ir sviediau
per kambar.
Tada ieik, sunibdjau.
Nusisukau

balkon
ir
sudirgusi laukiau, kol igirdau
spragtelint duris. Jam ijus
susmukau ant grind ir miau
raudoti.
Jiedu
su
Seleste
tokie
panas. Gyvenimas jiems tra

spektaklis. Apsimetindamas iki


dien
galo,
jis
privers
visuomen patikti, jog yra
nuostabus valdovas, bet laikys
savo
taut
kalint
kaip
Gregoris.
Atsisdau
ant
grind,
sukryiavusi kojas. Nusivylusi
Maksonu, dar labiau nusivyliau
savimi.
Turjau
kovoti
smarkiau.
Turjau
padaryti
daugiau. Kad nesdiau ia
nugalta.
Nusiluosiau
aaras
ir
apsvarsiau padt. Su Maksonu

viskas baigta, bet a dar esu


ia. Su konkursu viskas baigta,
bet turiu paruoti pristatym.
Gal, Aspeno manymu, ir nesu
gantinai tvirta bti princese,
bet jis manim tiki. A tai inau.
Mano
tvas
irgi
tiki.
Ir
Nikoleta.
Laimti nepavyks. Taigi kaip
ivykti suklus smy?

Dvideimt
skyrius

septintas

Kai Silvija paklaus, ko man


prireiks pristatymui, atsakiau,
kad mao stalelio knygoms ir
stovo plakatui. Ji itin jaudinosi
dl mano plakato. Buvau ia
vienintel meninink.
Itisas valandas raiau kalb

ant
korteli,
kad
nieko
nepamiriau, ymjausi skyrius
knygose, i kuri cituosiu, ir
repetavau prie veidrod labai
nerimaudama.
Stengiausi
pernelyg negalvoti apie tai, k
darau, kad nepradt krsti
drebulys.
Papraiau Anos pasiti man
kukli
suknel,
kambarin
surauk antakius.

Kalbate
taip,
tarsi
ketintume isisti jus tik su
apatiniais, nusiaip ji.
A sukikenau.

Ne tai turjau galvoje. Juk


inai, man patinka visos js
pasitos suknels. Tik noriu
atrodyti... angelikai.
Ana ypteljo.
Manau, k nors sugalvosim.
Turbt kambarins dirbo kaip
pamiusios,
nes
Praneim
dien nemaiau nei Anos, nei
Mers,
nei
Luss.
Likus
valandai iki laidos pradios, jos
triukmingai sugujo neinos
suknele. Ji buvo balta, plono ir
lengvo audinio, papuota ilgu
alio ir mlyno tiulio dryiu

deinje. Suknels apaia krito


kaip debesis, o paauktintas
liemuo
teik
tyrumo
ir
graktumo. Su tuo drabuiu
jauiausi grai. Palyginti su
kitomis
j
modeliuotomis
suknelmis,
i
buvo
pati
mieliausia. Tikriausiai daugiau
j sit sukneli man nebeteks
vilkti.
Buvo sunku ilaikyti savo
plan paslaptyje, bet man
pavyko. Kai mergaits paklaus,
apie k kalbsiu, atsakiau, jog
tai bus staigmena. Sulaukiau

skeptik vilgsni, bet man tai


nerpjo. Papraiau kambarini
nieko neliesti ant stalo, net
neluostyti dulki, ir jos pakluso,
neliet mano ura.
Niekas nieko neinojo.
Labiausiai
norjau
isipasakoti
Aspenui,
bet
susilaikiau.
Viena
vertus,
bijojau, kad jis mane atkalbs, ir
a nusileisiu. Antra vertus,
bgtavau, kad jis parodys
pernelyg daug entuziazmo.
Kol kambarins djo visas
pastangas, kad atrodyiau grai,

a stebeilijau veidrod ir
kaupiau
ryt.
Taip
bus
geriausia. Nenorjau, kad kas
nors

kambarins,
kitos
mergaits, ypa Aspenas dl
mano poelgio patekt bd.
Beliko visk sutvarkyti.
Ana, Mere, ar galtumte
atneti man arbatos?
Jos susivelg.
Abi? pasitikslino Mer.
Taip, prayiau.
Jos kak tar, bet nusilenk
ir ijo i kambario. Tada
pasisukau Lus.

Pasdk su manim,
pakvieiau, vesdamasi j prie
minkto suolelio, ant kurio
sddavau. Ji pakluso, o a
tiesiai viesiai paklausiau:
Ar tu laiminga?
K turite galvoje, panele?
Pastaruoju metu esi lidna.
Klausiau savs, ar tau viskas
gerai.
Lus nuleido galv.
Ar taip aikiai matyti?

Taip,

atsakiau,
apkabindama
kambarin
ir
prisitraukdama
artyn.
Ji

atsiduso ir padjo galv man ant


peties. Jauiausi labai laiminga,
kad Lus trumpam pamiro mus
skirianias nematomas ribas.
Ar js kada nors norjote to,
ko negaljote turti?
A prunkteljau.
Luse, prie atvykdama ia,
priklausiau
penktai
kastai.
Negaliu suskaiiuoti, kiek visko
norjau.
Netiktai
Luss
skruostu
nuriedjo aara.

Neinau,
k
daryti.
Jauiuosi uspeista.

Atloiau peius ir priveriau


j pavelgti man akis.
Luse, inok, jog, mano
manymu, tu gali daryti bet k,
bti
kuo
panorjusi.
Esi
nuostabi mergait.
Ji blausiai nusiypsojo.
Ai, panele.
inojau, kad turime nedaug
laiko.
Noriu paprayti tavs
paslaugos. Nesu tikra, ar galiu
pasitikti kitomis, bet tavimi
pasitikiu.
Lus atrod sutrikusi, bet

nedvejodama sutiko man padti.


kiau rank stali ir
itraukiau laik.
Ar galtum perduoti j
pareignui Legeriui?
Pareignui Legeriui?
Noriu padkoti jam u
gerum.
Pamaniau,
netikt
teikti jam laik paiai. Na,
supranti. Tai buvo nevyks
pasiteisinimas, bet tik itaip
galjau
paaikinti
Aspenui,
kodl pasielgiau taip, o ne
kitaip, ir itarti jam sudie.
Veikiausiai
po
io
vakaro

rmuose neusibsiu.
Galiu perduoti jam po
valandos, noriai sutiko Lus.
Ai. Aaros ksinosi
itrykti, bet a sulaikiau jas.
Buvau isigandusi, taiau taip
pasielgti
privaljau
dl
daugybs prieasi.
Mes
visi
nusipelnme
geresnio
gyvenimo.
Mano
eima,
Marli
ir
Karteris,
Aspenas,
net
ir
mano
kambarins jautsi uspeistos
dl Gregorio plan. A galvosiu
apie brangius mones.

eidama Praneim laidos


studij, laikiau glb knyg su
ymikliais ir aplank su plakatu.
Studija atrod taip pat kaip
visuomet deinje, netoli dur,
stovjo karaliaus, karaliens ir
Maksono kds, Elito dalyvi
kds buvo kairje, centre,
kur prastai bdavo pakyla
pasisakyti karaliui, buvo palikta
erdvs
ms
pristatymams.
Pamaiau stal ir stov, taip pat
ir ekran matyt, kas nors
rodys
skaidres.
Tai
buvo
spdinga. domu, kas pasiymi

tokiu iradingumu.
Nujau
prie
paskutins
laisvos kds deja, ji buvo
alia Selests ir pasidjau prie
savs
aplank,
knygas
susikroviau ant keli. Natali irgi
turjo kelet knyg; Elisa
nepakl aki nuo savo ura.
Kris velg dang, ir atrod,
kad ji mintyse deklamuoja savo
pristatym.
Selest
taissi
makia.
Silvija irgi buvo studijoje; taip
nutikdavo, kai mums tekdavo
dalyvauti diskusijose, kurioms ji

mus ruodavo, bet iandien ji


nesitvr
savame
kailyje.
Tikriausiai tai buvo sunkiausia
i vis ligiolini uduoi, ir
rezultatai
jai
buvo
labai
svarbs.
A staigiai kvpiau. Buvau
pamirusi Silvij. Dabar jau per
vlu.

Panels,
atrodote
fantastikai!

pasak
ji
prieidama. Dabar, kai visos
susirinkote, noriau t
paaikinti. Pirmiausia atsistos
karalius ir perskaitys kelet

praneim,
tada
Gavrilas
supaindins su io vakaro tema

js
filantropiniais
pristatymais.
prastai rami Silvija, dirbanti
lyg puikiai sureguliuota rm
maina, atrod susijaudinusi.
Kalbdama ji vos nestrykiojo.
inau, kad rengts. Turite
atuonias minutes; jei po to
ikils klausim, jums pads
Gavrilas. Bkite budrios ir
santrios. Jus stebi visa alis!
Jei
suklysite,
kvpkite
ir
dstykite toliau. Jums seksis

puikiai. Kalbsite tokia tvarka,


kaip sdite. Panele Natali, js
bsite pirmoji; panel Amerika
paskutin. Skms, mergaits!
Silvija
nuskubjo
visko
patikrinti ir pertikrinti, o a
stengiausi
nusiraminti.
Paskutin. Manau, tai gerai.
Tikriausiai
Natali
ne
taip
pasisek ji kalbs pirmoji.
Maiau, kaip j ipyl prakaitas.
Jai
turbt
labai
sunku
susikaupti.
Nejuiomis
sistebeilijau

Selest.
Ji
neinojo, kad maiau j ir

Makson kartu, ir a klausiau


savs, kodl ji niekam apie tai
nepasakojo. Jeigu ji tai nutyljo,
vadinasi, tai buvo ne pirmas
kartas.
Pasijutau dar nesmagiau.
Nerviniesi? paklausiau
irdama, kaip ji krapto nago
odel.
Ne. is sumanymas kvailas
ir niekam nerpi. Diaugsiuosi,
kai viskas baigsis. Beje, a
modelis, tar Selest ir
galiausiai pavelg mane. A
moku laikytis prie auditorij.

Tu ities sisavinai pozavimo


men, sumurmjau.
Pamaiau, kaip ji susimst,
mgindama suprasti, ar norjau
j eisti. Galiausiai uvert akis
ir nusisuko kit pus.
Tada
jo
karalius
su
karaliene.
Jie
kalbjosi
panibdomis, regis, pokalbis
buvo
labai
svarbus.
Po
akimirkos pasirod Maksonas.
Eidamas savo viet jis taissi
ssagas. Vilkdamas kostium,
jis atrod itin nekaltas ir tyras;
turjau priminti sau, kad yra

kitaip.
Princas pavelg mane.
Neketinau leistis bauginama ir
pirmoji
nusigrti,
tad
stebeilijau j. Tada Maksonas
pakl rank ir patemp ausies
spenel. Ltai papuriau galv
parodydama, kad mudu daugiau
niekada nebesikalbsime.
Prasidjus
pristatymams,
mane imu altas prakaitas.
Natali
pasilymas
buvo
trumpas. Ir ne visai teisingas.
Jos
tvirtinimu,
sukilli
veiksmai
yra
bjaurs
ir

neteisti, ir
pats
sukilli
buvimas turt bti laikomas
neteistu

tada
Iljos
provincijos jaustsi saugesns.
Jai baigus visos tyliai j
suiurome.
Nejaugi
Natali
neino, kad sukilli veiksmai
jau laikomi neteistais?
Natali atsisdus karaliens
veidas
atrod
nepaprastai
lidnas.
Elisa pasil program, pagal
kuri auktesnij kast nariai
tapt susirainjimo draugais su
Naujosios Azijos monmis. Jos

manymu, tai sutvirtint ryius


tarp ms ali ir padt
ubaigti
kar.
Nebuvau
sitikinusi, kad tai duot naudos,
bet tai buvo naujas priminimas
Maksonui ir visuomenei, kodl ji
vis
dar
ia.
Karaliens
paklausta, ar ji pasta moni
Naujojoje Azijoje, kurie sutikt
dalyvauti
programoje,
Elisa
patikino pastanti.
Kris
pristatymas
buvo
spdingas. Ji norjo patobulinti
viej
mokykl
sistem;
inojau, kad is sumanymas

labai
artimas
ir
brangus
karalienei
bei
Maksonui.
Neabejojau, kad ji, bdama
profesoriaus
dukra,
seniai
galvojo apie iuos dalykus. Ji
ekrane rod tv atsistas
nuotraukas i savo provincijos
mokyklos. Buvo skaudu matyti
nuovarg mokytoj veiduose, o
vienoje nuotraukoje ivydome
klas, kur keturi vaikai sdjo
ant grind, nes trko kdi.
Karalien apipyl j klausimais,
ir
Kris
guviai
atsakinjo.
Remdamasi senomis finansini

ataskait
kopijomis,
kurias
nagrinjome, ji netgi rado viet,
kur galtume pasiskolinti pinig
darbams pradti, ir pasil idj
tolesniam finansavimui.
Kai Kris atsisdo, Maksonas
jai nusiypsojo ir linkteljo. Ji
paraudo ir pradjo knibinti
suknels nrinius. Taip aisti su
Kris buvo iauru, turint galvoje
intymius Maksono ryius su
Seleste.
Bet
a
daugiau
nesikiiu. Tegu jis daro, k nori.
Selests pristatymas buvo
domus, tik gal kiek miglotas. Ji

sil kai kurioms emesnms


kastoms vesti minimali alg.
Tai bt daroma pagal slankij
skal, pateikiant paymjimus.
Taiau
penktos,
etos
ir
septintos kast nariai turt
lankyti mokykl, kad gaut tuos
paymjimus... ir mokti u
moksl...
Taigi
daugiausia
naudos gaut treia kasta, nes
jie yra mokytojai.
Selest
priklaus antrai kastai, todl
neturjo supratimo, kaip sunkiai
mes dirbame kone vis par,
kad sudurtume gal su galu.

Niekas
neturt
laiko
paymjimams gauti, vadinasi, ir
mokytoj atlyginimas nesikeist.
Skambus, bet visai nepraktikas
pristatymas.
Selest gro savo viet, a
atsistojusi drebjau. Akimirk
pasvarsiau, gal apalpti. Bet a
norjau
pasisakyti.
Tik
bgtavau dl padarini.
Padjau plakat kast
diagram ant stovo ir
idsiau
knygas
reikiama
tvarka
ant
stalelio.
Giliai
kvpiau ir suspaudiau rankoje

korteles, taiau pradjus kalbti


man j net neprireik.

Labas
vakaras,
Ilja.
Kreipiuosi jus ne kaip Elito
atstov ir ne kaip treios ar
penktos kastos atstov, bet kaip
jums lygi piliet. Kad ir kokiai
kastai
priklausote,
turite
sukaup tam tikr patirt. Pati
esu tai igyvenusi. Bet tik
pastaruoju metu supratau, kaip
stipriai iaugo mano meil Iljai.
Nors vaikystje ne visada
turdavome maisto ar elektros,
maiau, kaip man brangiems

monms prievarta priskiriama


kasta. Gauname j jau gimdami
ir neturime vilties, kad kas nors
pasikeis, nes kastas skiria
neperengiami skirtumai. I
tikrj mes
nesame
labai
skirtingi,

pavelgiau

mergaites, bet a vis tiek


myliu savo al.
Pamiau kit kortel.

Mano
silymas
bus
nepaprastas. Jis gali pasirodyti
netgi skausmingas, bet a
nuoirdiai tikiu, kad jis padt
visai ms karalystei. Giliai

kvpiau. Manau, turtume


panaikinti kastas.
Igirdau ne vien aikteljim,
bet
nusprendiau
nekreipti
dmesio.
Kadaise, kai ms alis buvo
jauna, skirstymas kastas
padjo
isaugoti
dalykus,
atsidrusius ant inykimo ribos.
Bet dabar padtis pasikeit.
Esame
stipresni.
Leisti
netalentingiems
monms
naudotis privilegijomis ir slopinti
ikiliausius pasaulio protus vien
dl archajins sistemos yra

iauru. Tai trukdo mums siekti


tobulybs.
Paskui paminjau apklausos
rezultatus i vieno Selests
urnal po ms pokalbio apie
savanori
kariuomen;
pasirodo, eiasdeimt penki
procentai moni mano, kad tai
geras sumanymas. Kodl atimti
i moni toki galimyb?
Pacitavau
ir
sen
ms
inagrint praneim apie ini
patikrinim
vieosiose
mokyklose.
Straipsnis
buvo
alikas; jame teigiama, kad tik

trys
procentai
etos
ir
septintos kastos nari atitiko
auktesn intelekto lyg; kadangi
bendras intelekto lygis buvo
emas, vaikai ir liks toje
kastoje. A bandiau rodyti,
kad
turtume
gdytis,
jei
mons yra veriami kasti
griovius, nors kai kurie j galt
atlikti irdies operacijas.
Artjau
prie
pasisakymo
pabaigos.
Gal ms alis ir turi
trkum, bet yra stipri. Tik
bijau,
kad
negyvendinus

pokyi, ta stipryb sustabars.


Pernelyg kartai myliu savo al,
kad leisiau taip nutikti.
Nurijau seil diaugdamasi,
kad pagaliau viskas baigsi.
Dkoju u sugait laik,
pasakiau
ir
grteljau

karalikj eim.
Blogai. Maksono veidas vl
buvo suakmenjs, kaip tada,
kai ryktmis buvo plakama
Marli. Karalien nusuko akis ir
atrod
nusivylusi.
Taiau
karalius vr mane vilgsniu.
Net nemirkteljs, jis paklaus:

Ir kaip js silytumte
panaikinti kastas? tai buvo
ikis. Tiesiog imti ir
panaikinti?
Na... neinau.
Ar nemanote, kad tai
sukelt
maitus?
Visik
suirut?
Leist
sukilliams
pasinaudoti
visuotiniu
sutrikimu?
ito
nebuvau
gerai
apmsiusi. Tik galvojau, jog
kast sistema yra neteisinga.

Mano manymu, kast


sukrimas sukl tikr sumait,

bet mes itvrme.


Ties
sakant, parodiau knyg
krv, a galiu pacituoti.
miau
iekoti
Gregorio
dienoraio.
Ar kameros ijungtos?
suriaumojo karalius.
Taip, Js Didenybe!
kakas suuko.
Paklusi galv pamaiau, kad
visos kameros ijungtos. Gestu,
kurio a nepastebjau, karalius
nutrauk Praneim laid.
Klarksonas atsistojo.
Nukreipkite jas emyn.

Visos kameros buvo nukreiptos


grindis.
Jis pripuol prie mans ir
ipl dienorat i rank.
I kur j gavote? suuko.
Tve, liaukis! pribgo
susijaudins Maksonas.
I kur jinai gavo j? Atsakyk!
Maksonas prisipaino.
I mans. Mes iekojome,
k reikia odis Helovinas.
Gregoris
apra
j
savo
dienoraiuose.
Pamaniau,
Amerika
nors
pasiskaityti
plaiau.

Kvaily, iko karalius.


Turjau liepti tau perskaityti
juos anksiau.
Tu visikai
suglums.
Neturi
jokio
supratimo apie savo pareigas!
O ne. Ne, ne, ne.
vakar ji ivyksta.,
sak karalius Klarksonas.
Man jos jau gana.
Stengiausi susigti ir kaip
manoma toliau pasitraukti nuo
karaliaus. Bijojau netgi garsiau
kvptelti. Pasukau galv
mergaites ir neinia kodl
sispoksojau Selest. Tikjausi,

kad ji ypsosis, bet ji buvo


susinervinusi. Karalius niekada
taip nesielgdavo.
Tu negali isisti jos namo.
Tai mano pasirinkimas, ir a
sakau, kad ji lieka, ramiai
atsak Maksonas.
Maksonai Kaliksai Skrivai,
a esu Iljos karalius ir sakau...
Ar gali bent penkias minutes
liautis buvs karaliumi ir pabti
mano tvu? suuko Maksonas.
Tai mano pasirinkimas! Tu
pasirinkai,
dabar
noriu
pasirinkti a. Niekas neivyks

be mano leidimo!
Natali atsirm Elis.
Rodos, jos abi drebjo.
Amberli, nunek j viet,
pasak karalius, brukdamas
knyg monai rank. Ji
linkteljo galva, bet nepajudjo
i vietos. Maksonai, noriu
matyti tave savo kabinete.
A pavelgiau Makson; gal
man taip tik pasidingojo, bet jo
akyse blyksteljo panika.
Arba galiu pasikalbti su ja.
Jis mosteljo ranka mano
pus.

Ne, greitai pasak


Maksonas ir prietaraudamas
ikl rank. Tai nebtina.
Panels,

jis
pridr,
pasisukdamas mus, kodl
jums njus virun? Vakarien
bus atneta kambarius.
Princas nutilo. Amerika, eik ir
susidk daiktus. Dl viso pikto.
Karalius klaikiai isiviep.
Puikus sumanymas. Paskui
tave, snau.
A pavelgiau Makson, jis
atrod sugniudytas. Man buvo
gda. Maksonas norjo kak

pasakyti, bet galiausiai tik


papurt galv ir nujo.
Kris gr rankas, irdama
Maksonui kandin. Negaljau
jos kaltinti. Padtis ities atrod
grsminga.
Klarksonai? tyliai itar
karalien Amberli. Kaip dl
kito reikalo?
Kokio? jis paklaus
suirzs.
inios, karalien primin
jam.
Ak, taip. Jis vl gro prie
ms. A buvau gantinai arti

karaliaus, tad nusprendiau


pasitraukti

savo
viet.
Karaliaus
Klarksono
balsas
buvo tvirtas ir ramus. Natali,
mes nenorjome nieko sakyti
prie Praneimus, bet gavome
blog ini.
Blog ini? paklaus ji,
aisdama su vriniu ir pernelyg
susirpinusi.
Karalius prijo ariau.
Taip. Ujauiu dl netekties,
bet ryt sukilliai suiupo tavo
seser.
K? sunabdjo ji.

Jos palaikai buvo rasti po


piet. Mums labai gaila.
Pripastu, jo balse buvo girdti
lyg ir uuojauta, nors tai
greiiau buvo itreniruotas,
negu nuoirdus jausmas.
Karalius skubiai gro prie
Maksono ir kone jga istm j
pro duris, o Natali veriamai
suklyk. Karalien pribgo ir
pradjo glostyti jai plaukus,
stengdamasi nuraminti. Selest,
niekada
nerodanti
pernelyg
nuoirdi jausm, ramiai ijo
i kambario, nuo jos nedaug

atsilikdama ir sukrsta Elisa.


Kris
pasiliko
ir
mgino
nuraminti Natali. Kai paaikjo,
jog tai nemanoma, ji irgi ijo.
Karalien patikino Natali, kad
jos tvus saugos sargybiniai ir
kad ji gals vykti laidotuves, jei
panors; kalbdama ji laik
Natali apkabinusi.
Man akyse pasidar tamsu,
negaljau pajudti i vietos.
Ivydusi prie veid kakieno
rank, taip isigandau, kad
atlijau.
A js nenuskriausiu,

pasak Gavrilas. Tik noriu


padti atsistoti. Seg jo varko
atlape tviskjo atspinddama
vies.
Padaviau
jam
rank,
nustebau, kad dreba kojos.
Jis turbt labai jus myli,
pareik Gavrilas.
A negaljau j pavelgti.
Kodl taip sakote?
Gavrilas atsiduso.

Pastu Makson
nuo
vaikysts. Jis niekada taip
nesiprieino tvui.
Tada Gavrilas nujo ir liep

filmavimo
komandai
laikyti
visk, k vakar igirdo,
paslaptyje.
Patraukiau
prie
Natali.
Nedaug apie j inojau, bet
neabejojau, kad ji myljo savo
seser taip, kaip a myliu Mei;
negaljau
sivaizduoti
j
ugriuvusio skausmo.
Natali, labai ujauiu,
sunibdjau.
Ji linkteljo. Tik tiek ir
steng.
Karalien
guodiamai
pavelg mane, neinodama,

kaip ireikti savo lides.


A irgi apgailestauju dl to,
kas nutiko. A tik stengiausi...
a tik...
Suprantu, brangioji.
Negaljau prayti ilgesnio
atsisveikinimo
kaip
kokia
savanaud, nes Natali buvo
baisiai prislgta. Taigi padariau
karalienei
tpsn
ir
ltai
ikitinau i kambario, pati
prisidariusi nemalonum.

Dvideimt
skyrius

atuntas

jusi
pro
duris,
tikrai
nesitikjau igirsti tylaus savo
kambarini plojimo.
Trumpai
stabteljau
nuoirdiai
sujaudinta
j
palaikymo
ir
paguosta
j
veiduose spindinio ididumo.

Kai jos liovsi vertusios mane


raudonuoti, Ana pam mane u
rank.
aunuol, panele! Ji
lengvai jas spusteljo, jos akyse
pamaiau tiek diaugsmo, kur
sukl
mano
odiai,
kad
akimirk pasijutau ne taip
siaubingai.
Negaliu patikti, kad js
taip padarte! Niekas niekada
ms negina! pridr Mer.
Maksonas privalo isirinkti
jus! suuko Lus. Js
vienintel teikiate man vilties.

Vilties.
Man reikjo pamstyti, o tai
padaryti galjau tik soduose.
Nors kambarins reikalavo, kad
pasilikiau, a ijau, pasirinkusi
ilgesn
keli

nusileidau
galiniais
laiptais
kitame
koridoriaus gale. Iskyrus kelis
sargybinius, pirmame aukte
buvo tuia ir tylu. Man atrod,
kad
visi
rmai
turt
kunkuliuoti, turint galvoje, kiek
daug nutiko
per
pastarj
pusvaland.
Einant
pro
ligonins

priestat, durys atsivr ir a


susidriau su Maksonu, jis
imet uantspauduot metalin
d.
Mums
nesmarkiai
susidrus, jis sudejavo.

Kodl
tu
ne
savo
kambaryje? paklaus jis, ltai
lenkdamasis pakelti ds. Ant
jos ono buvo jo vardas.
Paklausiau savs, k jis laiko
ligonins priestate.
Einu sodus. Noriu suvokti,
ar padariau kvailyst.
Rodos, Maksonui buvo sunku
stovti.

Galiu tave patikinti, kad


padarei.
Ar tau reikia pagalbos?
Ne, jis atsak greitai,
vengdamas mano aki. Einu
savo
kambar.
Tau
silau
padaryti t pat.

Maksonai!

Tylus
maldavimas mano balse privert
j pavelgti mane. Man labai
gaila. A buvau supykusi ir
norjau... Jau nieko nebeinau.
Juk
tu
man
sakei,
kad,
priklausydamas pirmai kastai,
turi pranaum, gali pakeisti

esam padt.
Princas uvert akis.
Tu nepriklausai pirmai
kastai. Stojo tyla. Net jei ir
priklausytum, nejau neatkreipei
dmesio tai, kaip a tvarkau
reikalus? Tyliai ir palengva. Tuo
tarpu tik toks bdas yra
manomas.
Negalima
per
televizij skstis alyje esama
tvarka ir tiktis mano tvo ar
kieno nors kito paramos.
Apgailestauju! suukau.
Labai apgailestauju.
Jis akimirk patyljo.

Nesu sitikins, kad...


Tuo metu igirdome riksm.
Maksonas
apsigr
ir
nuingsniavo, a nusekiau i
paskos, stengdamasi suvokti, i
kur kyla riksmas. Ar vyksta
grumtyns? Artdami prie dur
sodus, pamatme atbganius
sargybinius.
Junk aliarmo signal!
kakas suuko. Jie siver pro
vartus!
Paruokite ginklus! suriko
kitas sargybinis.
Perspk karali!

Ir tada, tarsi bits, koridori


pasipyl
mai
ir
greiti
daikiukai. Jie kliud sargybin,
is pargriuvo auktielninkas,
galva
smarkiai
trenksi

marmurines grindis. Jam i


krtins pasipyl kraujas, a
suklikau.
Maksonas nevikriai patrauk
mane al. Tikriausiai ir jis
buvo itiktas oko.
Js Didenybe! suuko
bgdamas prie ms sargybinis.
Js tuoj pat turite leistis
emyn!

Jis iurkiai apsuko Makson


ir stumteljo pirmyn. Maksonas
sukliko ir imet metalin d.
Sprendiant i Maksono riksmo,
tikjausi pamatyti jam nugar
smeigt peil. Taiau pamaiau
tik stor alavin ied ant
sargybinio nykio. Pakliau
d ir pasileidau ton pusn, kur
rod sargybinis.
A nenueisiu, itar
Maksonas.
Per
pet pamaiau, kad
princas ipiltas prakaito. Jam
ities buvo negera.


Nueisite,
pone,

negailestingai tar sargybinis.


ionai.
Jis nutemp Makson u
kampo, aklaviet. Spliojau, ar
sargybinis mus ten paliks, bet jis
paspaud nematom mygtuk
sienoje, ir atsivr dar vienos
paslaptingos durys. Viduje buvo
taip tamsu, kad nemaiau, kas
u
j;
bet
Maksonas
nedvejodamas pasilenk ir jo.
Pasakyk mano motinai, kad
mudu su Amerika esame saugs.
Nedelsk,

paliep
jis

sargybiniui.
Klausau, pone. Kai viskas
baigsis, pats js ateisiu.
Sucyp sirena. Tikjausi, visi
sps isigelbti.
Maksonas linkteljo, ir durys
usidar, mudu likome aklinoje
tamsoje. Durys buvo tokios
sandarios, kad a nebegirdjau
sirenos.
Maksonas
ranka
grabaliojo sien, kol galiausiai
aptiko jungikl, ir kambar
nuviet blausi viesa.
A
apsivalgiau.
Pamaiau kelet lentyn, ant

j
guljo
krva
tamsi
plastikini paket, ir dar vien
lentyn
su
plonomis
antklodmis. Anktos patalpos
viduryje stovjo medinis suolas,
ant kurio tilpt kokie keturi
mons, o kampe prieais
maa kriaukl ir itin primityvus
tualetas. Sienoje buvo prikalta
kabliuk, bet niekas ant j
nekabojo; kambaryje tvyrojo
metalo, i kurio buvo padarytos
sienos, kvapas.
Bent jau kart puola
blogiukai, pasak Maksonas ir

nulubiojo prie suolo atsissti.


Kas tau yra?
Nieko, jis itar tyliai ir
parm galv rankomis.
Atsisdau
alia,
padjau
metalin d ant suolo ir dar
kart apsivalgiau.
Kaip suprantu, upuol
pietiniai sukilliai?
Maksonas
linkteljo.
Stengiausi sultinti kvpavim ir
itrinti i atminties tai, k
maiau. Ar tas sargybinis dar
gyvas? Ar gali kas nors igyventi
po tokio sueidimo?

Klausiau savs, kiek toli


siver sukilliai, kol mes
pasislpme?
Ar
aliarmo
signalas suskambjo utektinai
greitai?
Mes ia saugs?
Taip. Tai tarn slptuv. Jei
jie bna apaioje, virtuvje ar
sandlyje, jiems ten saugu. Bet
tie, kurie atlieka kitus darbus,
gali
nespti
nusileisti.
i
slptuv nra tokia saugi kaip
didysis
kambarys,
skirtas
karalikajai eimai, ten yra
atsarg, kuri utekt isilaikyti

gan ilgai; bet tokios slptuvs


gelbsti btiniausiu atveju.
Ar sukilliai apie jas ino?
Visko gali bti, atsak jis
ir,
ssdamasis
tiesiau,
susirauk. Bet kai ios
slptuvs naudojamos, vid jie
nepateks. Yra tik trys bdai i
ia ieiti. Kas nors i iors gali
atrakinti spyn raktu, kas nors
i vidaus gali atrakinti spyn
raktu, Maksonas patapnojo
per kien, rodydamas, kad
prireikus jis galt mus i ia
ileisti, arba gali tekti laukti

dvi dienas. Po keturiasdeimt


atuoni
valand
durys
automatikai atsidarys. Prajus
pavojui, sargybiniai patikrina
kiekvien slptuv, bet gali
kuri nors ir praleisti; tad, jei
nebt
udelsto
veikimo
atrakinanio
mechanizmo,
galtum strigti ia amiams.
Maksonui prireik laiko visa
tai idstyti. Maiau, kad jam
skauda,
bet
atrod,
kad
kalbdamas
jis
bando
isiblakyti. Jis pasilenk priek
ir sudejavo, nes judesys dar

labiau padidino skausm.


Maksonai?
Nebegaliu... Negaliu ilgiau
kentti.
Amerika,
padsi
nusivilkti vark?
Jis ities rank, ir a okau
pagelbti, varkas nuslydo
nugara. Tada Maksonas msi
sag. Puoliau padti, bet jis
mane
sustabd,
laikydamas
mano rankas savosiose.

Nelabai moki saugoti


paslaptis.
Bet
it
tursi
nusineti kap. A taip pat.
Supranti?

Linkteljau,
nors
nenutuokiau, k jis turi galvoje.
Maksonas paleido mano rankas,
a
i
lto
atsegiau
jam
markinius. Klausiau savs, ar
jis kada nors sivaizdavo mane
tai
darant.
A
tikrai
sivaizdavau. Helovino nakt
guljau lovoje ir svajojau apie
i akimirk. Tik maniau, kad
tai vyks visai kitaip. Vis dlto
per kn perbgo virpuliukas.
Mane augino bti muzikante,
bet nuolat buvau apsupta
dailinink.
Kart
maiau

nepaprastai
sen
metanio
disk atleto skulptr. T kart
pagalvojau, kad tik dailininkas
gali
taip
graiai
nupieti
mogaus kn. Maksono krtin
buvo tokia pat daili kaip ir mano
matyti meno kriniai.
Bet
viskas
pasikeit,
pamginus
nusmaukti
markinius emyn. Jie buvo
prilip prie nugaros ir mginant
atplti
sklido
nemalonus
garsas.

Neskubk,

papra
Maksonas.

A linkteljau ir
nujau
pamginti i nugaros.
Maksono markiniai buvo
permirk krauju.
Aikteljau
ir
trumpam
sustingau. Bet tada, suvokusi,
kad spoksodama tik dar labiau
bloginu padt, toliau dirbau
savo
darb.
Nuvilkau
markinius, umeiau juos ant
kabliuk
ir
pasistengiau
susitvardyti.
Tada atsigriau ir gerai
siirjau Maksono nugar.
Kraujuojanti aizda ant peties

tssi
iki
pat
juosmens,
kirsdama kit, i kurios taip pat
lajo kraujas; ta perjo dar
vien, rodos, ugijusi, o alia
buvo dar vienas nuo laiko
susiraukljs randas. Maksono
nugar buvo irai kokie ei
nauji botago kiriai, po jais buvo
matyti daugyb sen rand.
Kaip
tai
galjo
nutikti?
Maksonas yra princas. Jis i
karalikosios eimos, valdovas,
niekam nevalia jo liesti. Kas
imargino jo nugar randais?
Tada prisiminiau karaliaus

vilgsn vakar. Ir Maksono


pastangas nuslpti baim. Kaip
galt mogus itaip pasielgti su
savo snumi?
Paiekojusi radau nedidel
kilpinio
audinio
servetl.
Nujau
prie
kriaukls
ir
apsidiaugiau, kad ji veikia, nors
vanduo buvo ledinis.
Sumiau save rankas ir
prijau artyn, princo labui
stengdamasi atrodyti rami.
Gali iek tiek deginti,
perspjau.

Nieko
tokio,

jis

sunibdjo. A priprats.
Pamiau lapi servetl ir
pridjau prie ilgos aizdos
petyje,
nusprendusi
braukti
emyn. Jis iek tiek atlijo, bet
kent nedejuodamas. Perjus
prie antros aizdos, Maksonas
prakalbo:
Jau seniai ruoiausi iam
vakarui. Laukiau dienos, kol
bsiu pakankamai stiprus, kad
galiau jam pasiprieinti.
Kur laik Maksonas tyljo, ir
kai kas gijo prasm: kodl ant
suolo sdintis mogus turi tokius

tvirtus raumenis, kodl jis


visuomet buvo apsirengs ir
pasiruos
bgti,
kodl
j
supykd mergait, pavadinusi
vaiku ir pastmusi.
Atsikrenkiau.
Kodl nepasiprieinai?
Princas patyljo.
Bijojau, kad neturdamas
mans jis sigeis tavs.
Akimirk
stabteljau,
i
jaudulio nepajgiau pratarti n
odio.
Aaros
grasinosi
prapliupti, bet a pasistengiau
jas sutramdyti. Buvau sitikinusi,

kad tai tik pablogint padt.


Ar kas nors ino?
paklausiau.
Ne.
Net gydytojas? Net tavo
motina?
Gydytojas turi inoti, bet jis
tyls.
O
motinai
niekada
nesakysiu,
netgi
neduosiu
dingsties tarti. Ji ino, kad
tvas man grietas, bet nenoriu,
kad rpintsi. Itversiu.
A toliau luosiau servetle.
Su ja jis ne toks, skubiai
patikino Maksonas. Tikriausiai

irgi blogai elgiasi, bet ne itaip.

Hmm,

itariau
nesumodama, k pridurti.
Valant
aizd
Maksonas
pasiskund:
Velnias, degina.
Trumpam atsitraukiau, o jis
ilygino kvpavim. Netrukus
linkteljo ir a vl miau
darbuotis.
Ujauiu Karter ir Marli
dar labiau nei tu, Maksonas
stengsi kalbti nerpestingai.
Prireikia laiko, kol aizdos
liaujasi skaudti, ypa jei esi

pasirys gydytis pats.


iek tiek patyljau. Marli
gavo penkiolika ryki ikart.
Jei man tekt rinktis, rinkiausi
bd taip geriau, nei bti
upultai nepasiruous.
U k tvas tave baud?
paklausiau,
tada
papuriau
galv. Nesvarbu. Tai iauru.
Jis trukteljo sveiku petimi.
U tai, k pasakiau ar
padariau. U tai, k inau.
U tai, k a inau,
pridriau. Maksonai, man
taip... Mano kvpavimas

pagreitjo, bijojau pratrkti.


Jauiausi taip, tarsi pati biau
j nuplakusi.
Jis neatsisuko, bet udjo
rank man ant kelio.
Kaip man padsi, jei verksi?
Lidnai
nusijuokiau
pro
aaras ir nusiluosiau veid.
Kaip
manydama
velniau
apvaliau aizdas.
Kaip manai, ar ia yra
tvarsi?

paklausiau,
valgydamasi po kambar.
Dje, atsak Maksonas.
Maksonui stengiantis susiimti,

atidariau d ji buvo pilna


tvarsi.
Kodl nelaikai j savo
kambaryje?

Dl
ididumo.
Buvau
nusprends, kad man j daugiau
neprireiks.
Tyliai
atsidusau.
Radau
dezinfekuojamj
skyst,
nuskausminamj ir tvarsi.
Atsistojau princui u nugaros
pasiruousi gydyti.
Gali skaudti.
Jis linkteljo. Prisilietus prie
odos, jis suniurnjo ir nugrimzdo

tyl. Stengiausi tvarstyti


greitai ir kruopiai, kad jam
kuo maiau skaudt.
Tepiau aizdas tepalu ir
maiau, kaip skausmas atlgsta.
Tada pastebjau, kad Maksono
peiai
atsipalaidavo,
ir
nudiugau; tam tikru atvilgiu
tarsi atsilyginau jam u patirtas
kanias ir rpesius.
Jis tyliai prunkteljo.
inojau, kad mano paslaptis
galiausiai iaiks. Jau seniai
stengiausi sugalvoti tikinam
istorij. Vyliausi, iki vestuvi kas

nors ateis galv, nes buvau


tikras, jog mano mona pamatys
randus.
Kol
kas
nieko
nesumsiau? Gal turi mini?
iek tiek pagalvojau.
Geriausia sakyti ties.
Jis linkteljo.

Ne
pats
geriausias
pasirinkimas. Bent jau iuo
atveju.
Manau, baigiau tvarstyti.
Maksonas atsargiai pasisuko
ir iek tiek pasilenk. Jis
dkingai pavelg mane.
Nuostabu, Amerika. Geriau,

nei a kada nors esu padars.


Prayk, kai tik prireiks.
Akimirk jis velg mane,
paskui stojo tyla. K ia
bepridursi?
Spoksojau princo krtin,
tuoj pat privaljau liautis.
Iskalbsiu tavo markinius.
lindusi kamp, tryniau jo
markinius, maiau, kaip vanduo
prie
nutekdamas

kanalizacij
gauna
rdi
spalv. inojau, kad viso kraujo
iplauti nepavyks, bet turjau
usimim.

Igriau markinius ir vl
pakabinau
ant
kabliuko.
Atsigrusi pamaiau mane
stebeilijant Makson.
Kodl niekada neuduodi
klausim, kuriuos a noriu
atsakyti?
Nemaniau,
kad
galiau
sdti alia ant suolo ir
atsispiriau pagundai j paliesti.
sitaisiau ant grind prieais j.
Nenutuokiau, kad taip
darau.
Darai.
Kokius klausimus nortum

igirsti?
Princas sunkiai atsiduso ir
atsargiai pasilenk priek,
alknmis sirm kelius.

Nejau
nenori,
kad
paaikiniau
apie
Kris
ir
Selest? Nejau nemanai esanti
to verta?

Dvideimt
skyrius

devintas

A sukryiavau rankas.
Girdjau Kris versij, kas
nutiko, ir nemanau, kad ji
perdeda. O apie Selest ivis
nenoriau daugiau kalbti.
Princas nusijuok.
Koks usispyrimas. Man jo

trks.
Kur laik tyljau.
Taigi viskas? A imetama?
Maksonas gerai pagalvojo.
Nesu sitikins, kad kart
pajgsiu tam sukliudyti. Argi tu
ne ito norjai?
Papuriau galv.
A buvau supykusi,
sunibdjau. Buvau labai
supykusi.
Nusukau akis, nenordama
apsiverkti
jam
matant.
Veikiausiai
Maksonas
nusprend, kad turiu igirsti, k

jis pasakys noriu a to, ar


nenoriu.
Galiausiai
buvau
uspeista kamp, tad teks
iklausyti, k jis trokta man
papasakoti.
Maniau, tu esi mano,
pasak princas irdamas
lubas. Jei biau galjs tau
pasipirti per Helovino vakarl,
taip
biau
ir
padars.
Privaliau
padaryti
tai
oficialiai,
dalyvaujant
mano
tvams, sveiams ir
prie
kameras, bet a gavau leidim
paklausti tavs asmenikai, kai

bsime pasireng, o primim


suruoti vliau. Juk nesakiau tau
to, tiesa?
Maksonas pavelg mane,
a lengvai papuriau galv. Jis
kariai nusiypsojo.
Buvau parengs kalb su
visais paadais, kuriuos norjau
tau duoti. Tikriausiai biau j
pamirs
ir
apsikvailins.
Nors... dabar prisimenu. Jis
atsiduso. Pasigailsiu tavs.
Maksonas trumpam nutilo. Kai
mane atstmei, puoliau panik.
Jau maniau, kad is beprotikas

konkursas baigsi, o tada


pasijutau, tarsi vl bt iauusi
pirmoji Atrankos diena, tik
kart mano galimybs buvo kur
kas ribotesns. Prie savait
leidau
laik
su
visomis
mergaitmis, iekodamos tos,
kuri tave pranokt, kurios
panoriau labiau, ir nieko i to
neijo. Pasijutau beviltikai.
Tada pas mane atjo Kris, labai
nuolanki,
trokdama
matyti
mane laiming, ir a paklausiau
savs, kaip galjau nepastebti
ito jos bruoo. Ji miela ir labai

grai; bet jos sieloje slypi is tas


daugiau. Tiesiog anksiau ito
nepastebjau. Ir kodl biau
turjs, jei buvai tu?
Slpdamasi nuo skausmo,
apglbiau save rankomis. A
pralaimjau.
Pati
visk
sugadinau.
Tu j myli? paklausiau
ramiai.
Nenorjau
irti
Maksonui veid, bet ilga tyla
leido man suprasti, kad juos
sieja nuoirdus ryys.
Tai visai kas kita nei tarp
mudviej. ie santykiai ramesni,

gal
draugikesni.
Bet
jie
pastovs. A galiu pasikliauti
Kris ir neabejoti, kad ji man
atsidavusi. Kaip matai, mano
pasaulyje yra labai maai
tikrumo. Taigi tuo atvilgiu Kris
yra atgaiva.
A
linkteljau,
vis
dar
vengdama pavelgti Maksonui
akis. Visos mintys sukosi apie
tai, kad jis kalbjo apie mudu
btuoju laiku, o Kris arst
pagyras. Jei tik turiau k nors
blogo, menkinamo apie j
pasakyti; bet neturjau. Kris

buvo dama. Ji nuo pat pradi


laiksi puikiai, ir a stebjausi,
jog kadaise patikau jam labiau
nei ji. Kris jam tobulai tiko.
Jei Kris yra tokia nuostabi...
Kodl glameisi su Seleste?
paklausiau.
Sutriks Maksonas nuleido
galv. Taiau pokalb pradjo
jis, taigi, matyt, turi k pasakyti.
Princas
atsistojo,
atsargiai
atlo peius ir m vaiktinti
maoje slptuvje.
Kaip inai, mano gyvenimas
kupinas streso, juo nenoriau

su niekuo dalytis. Esu nuolat


sitemps,
nuolat
stebimas,
teisiamas.
Mano
tvai,
patarjai...
mano
gyvenim
fiksuoja kameros, dabar dar ir
js visos, mosteldamas ranka
pasak Maksonas. Neabejoju,
kad dl savo kastos bent kart
esi jautusis kaip spstuose, bet
pabandyk
sivaizduoti,
kaip
jauiuosi a. Amerika, yra
dalyk, kuriuos maiau, ir
nemanau, kad kada nors galsiu
juos pakeisti.
Tu inai, kad mano tvas

turt
atsistatydinti
man
perkopus dvideimt, kai, jo
manymu,
bsiu
pasirengs
vadovauti
valstybei;
bet
nemanyk, kad jis kada nors
liausis tamps mane u virvui.
Taip bus iki jo gyvenimo
pabaigos;
inau,
kad
jis
siaubnas, bet nenoriu, kad
mirt... Jis yra mano tvas.
A linkteljau.
Jei jau prakalbome apie tai,
tvas nuo pat pradi kiosi
Atrank. Pairk, kas ivyko, ir
viskas bus aiku. Maksonas

pradjo skaiiuoti mergaites


lenkdamas pirtus. Natali itin
lanksti, todl yra mano tvo
numyltin; jo manymu, esu
pernelyg usispyrs. Jis ja
susiavjs,
o
man
tenka
gniauti nor jos neksti. Elisa
turi
sjunginink
Naujojoje
Azijoje, bet kain, ar i to yra
kokios naudos. Tas karas...
Pasvarsts Maksonas papurt
galv. Tvas t nuo mans
apie j slepia. Elisa tokia... N
nerandu tinkamo odio. I pat
pradi inojau, kad nenoriau

mergaits, kuri sutinka su


viskuo, k a sakau, arba
prisitaiko ir dievina mane. A
stengiuosi jai paprietarauti, bet
Elisa vis pasiduoda. Kaskart!
Tai siutina. Ji bestubur.
Princas giliai kvp. N
nenumaniau, kaip smarkiai j
erzina
Elisa.
Su
mumis
Maksonas bdavo toks kantrus.
Galiausiai jis pavelg mane.

Tu
buvai
mano
pasirinkimas.
Vienintelis
pasirinkimas.
Mano
tvas
nesidiaug; bet tada dar

nebuvai jo taip supykdiusi. Kol


buvai rami, jis neprietaravo,
kad tave ia laikau. Po teisybei,
jis
neprietaravo
mano
pasirinkimui,
jei
tik
gerai
elgtumeisi. Dabar, pasinaudojs
tavo isiokimu per Praneimus,
jis atkreip dmes mano
sprendimo
trkumus
ir
reikalauja, kad jo odis bt
paskutinis.
Maksonas papurt galv.
Tai nesuvokiama. Kitas:
Marli, Kris ir Selest, parinko
patarjai. Marli buvo favorit,

kaip ir Kris. Princas atsiduso.

Kris
bt
neblogas
pasirinkimas. Jei tik ji prisileist
mane ariau, bent jau tam, kad
suinoiau,
ar
tarp
ms
esama...
traukos.
Noriau
bent numanyti. Ir Selest. Ji
labai takinga, igarsjo pati.
Graiai atrodo per televizij.
Kaip tik tai, ko reikia mogui,
kuris
yra
beveik
tokiame
paiame lygmenyje kaip a ir
gali
bti
pasirinkta.
Man
patinka jos atkaklumas. Selest
bent jau stubur turi. Bet ji yra

manipuliator
ir
stengiasi
pakreipti
i
padt
sau
naudinga linkme. inau, kad
apkabinusi mane, ji prie irdies
spaudia karn.
Maksonas usimerk, tarsi
tai, k ketina pasakyti, bt
blogiausia.
Ji manim naudojasi, taigi
nesijauiu kaltas naudodamasis
ja. Nenustebiau, jei kas bt j
padrsins kartis man ant
kaklo. A gerbiu Kris kuklum.
Ir labiausiai noriau bti tavo
glbyje, bet tu nepratarei man

n odio...
Argi esu koks siaubnas, jei
noriu bent penkiolika minui
apie niek negalvoti? Gerai
jaustis?
Bent
trumpam
apsimesti, kad esu mylimas?
Gali teisti mane, jei nori, bet a
neatsipraysiu u
tai, kad
retkariais troktu normalaus
gyvenimo.
Maksonas dmiai velg man
akis, laukdamas, kad jam
priekaitausiu, ir tuo pat metu
tikdamasis, kad suprasiu.
A suprantu.

Pagalvojau apie stipriai mane


apkabinant ir daug adant
Aspen. Argi a nesielgiau taip
pat? Maksonas temptai mst,
ar
itariau
iuos
odius
tiesiogine
prasme.
ia
paslaptimi negaljau pasidalyti.
Net jei mano dalyvavimui
Atrankoje atjo galas, negaljau
leisti Maksonui susidaryti apie
mane toki nuomon.
Ar j pasirinktum? Turiu
galvoje Selest.
Jis prijo ir labai atsargiai
atsisdo alia. Turbt jam

stipriai skaudjo nugar.


Jei privaliau, pasirinkiau
j vietoj Elisos ar Natali. Bet
taip nenutiks, nebent Kris
nusprs ivykti.
A linkteljau.
Kris geras pasirinkimas. Ji
bt daug geresn princes, nei
a kada nors biau buvusi.
Maksonas sukikeno.
Ji nra tokia tvarkos
drumstja.
Vienas
Dievas
teino, kas nutikt aliai, tau
stojus prie valdios vairo.
A irgi nusijuokiau, nes

princas buvo teisus.


Tikriausiai j sugriauiau.
Maksonas ir toliau ypsojosi
kalbdamas:
Bet gal j reikia sugriauti.
Kur
laik
tyljome.
A
klausiau savs, kaip atrodyt
sugriautas
pasaulis.
Mes
negaltume
atsisakyti
monarchijos kaipgi be jos?
bet gal pajgtume pakeisti
tvark kitose gyvenimo sferose.
Postus mons turt uimti
rinkim, o ne paveldjimo keliu.
Ir kastos... Labai noriau, kad

jos inykt.
Ar galtum mane palepinti?
paklaus Maksonas.
Kaip?
vakar pasidalijau su
tavimi daugeliu dalyk, kuriuos
man labai sunku pripainti. Ar
galtum atsakyti man vien
klausim?
Princo veidas buvo toks
nuoirdus,
kad
negaljau
atmesti jo praymo. Tikjausi,
neteks gailtis, bet jis su manim
buvo
atviresnis,
nei
to
nusipelniau.

Taip. bet kok.


Jis nugurk seil.
Ar kada nors mane myljai?
Maksonas velg man akis,
ir a klausiau savs, ar jis gali
velgti
jausmus,
kuriuos
stengiausi
ugniauti,
nes
laikiau j ne tuo mogumi,
jausmus,
kuri
nenorjau
vardyti. A panarinau galv.
Kai maniau, kad esi kaltas
dl Marli sualojimo, pasijutau
sugniudyta. Ne tik todl, kad
taip atsitiko, bet todl, kad
nenorjau patikti, jog esi toks

mogus. Kai kalbi apie Kris


arba
kai
prisimenu,
kaip
buiavai Selest... a taip
pavydiu,
kad
vos
galiu
kvpuoti. Kai kalbjoms per
Helovin, a svajojau apie ms
ateit. Ir buvau laiminga. Jei
tada btum paklauss, biau
pasakiusi taip. Paskutiniai
odiai buvo itarti panibdom,
pernelyg sunku buvo apie tai
galvoti. Taip pat a niekada
neinojau, kaip reaguoti tavo
pasimatymus su kitomis ir tai,
kad esi princas. Net ir po io

atvirumo vakaro manau, kad yra


dalyk,
kuriuos
tu
visada
saugosi... Bet turint visa tai
galvoje... A linkteljau.
Negaljau itarti t odi
garsiai. Jei itariau, kaip
galiau ivykti?
Ai, jis sunibdjo.
Bent jau tikrai inosiu, kad
trump ms kartu praleist
laiko tarpsn mudu jautme t
pat.
Man perjo akis, regis, tuoj
pratrksiu
raudoti.
Ties
sakant,
Maksonas
niekada

nesak, kad mane myli; nesak


to ir dabar. Bet suko ton pusn.
A buvau kvaia, pasakiau
atgaudama kvap. I vis jg
stengiausi suvaldyti aaras, bet
neitvriau.

Isigandau
karnos ir patikjau, kad tavs
nenoriu. Kaliau sau galv, kad
tu man nerpi. Nuolat galvojau,
kad tu man melavai ar apgavai,
kad manim nepasitiki ir kad a
tau nerpiu. Leidau sau patikti,
kad esu tau nesvarbi.
Stebeilijau gra princo
veid.

Utenka pavelgti tavo


nugar, ir tampa aiku, kad
beveik
visk
dl
mans
padarytum. O a visa tai
atstmiau. miau ir atstmiau...
Jis pakl rankas, ir a
puoliau jam glb. Maksonas
laik mane apkabins, rankomis
glostydamas
plaukus.
Kaip
norjau
visk
itrinti
ir
sustabdyti i akimirk, i
sekund, kai mudu inojome,
kiek
daug
vienas
kitam
reikiame.
Praau neverkti, brangioji.

Jei tik galiau, apsaugoiau


tave nuo aar vis likus
gyvenim.
Trkiojamai
kvpuodama
prakalbau:

Daugiau
tavs
nebepamatysiu. Tai mano kalt.
Maksonas priglaud mane
ariau.
Ne, tai a turjau bti
atviresnis.
A turjau bti kantresn.
A turjau pasipirti tau t
vakar tavo kambaryje.
A turjau tau leisti.

Princas sukikeno. Pavelgiau


jam veid, neinodama, kiek
dar kart jis man nusiypsos.
Maksonas pirtais nuval man
aarotus skruostus, skvarbiai
velgdamas akis. A padariau
t pat, trokdama prisiminti i
akimirk.
Amerika... a neinau, kiek
laiko mums liko kartu, bet
nenoriau
leisti
jo
gaildamasis,
ko
mes
nepadarme.
A irgi. Nusjau buiniais
Maksonui
deln.
Tada

ibuiavau
vis
jo
pirt
galiukus. Jis panardino rank
giliai
man

plaukus
ir
prisitrauk mano lpas prie
savj.
A ilgjausi i buini, toki
rami ir keliani pasitikjim.
inojau, kad niekada gyvenime,
itekjusi u Aspeno ar u
kito, daugiau taip nesijausiu.
A ne tik dariau Maksono
pasaul geresn. A buvau jo
pasaulis.
Be
sprogim
ir
fejerverk. Tai buvo ugnis, ltai
deginanti i vidaus.

Mes nuslydome emyn a


guljau ant grind, Maksonas
ant mans. Jis perbrauk nosimi
mano smakr, kakl, pet ir
buiniais nubr keli atgal iki
lp. Mano pirtai kedeno jam
plaukus. Jie buvo tokie minkti,
kad beveik kuteno man delnus.
Netrukus
itraukme
antklodes ir pasidarme lov.
Maksonas be galo ilgai laik
mane glbyje, velgdamas
akis.
Btume
galj
taip
praleisti vis gyvenim, jei ne
a.

Maksonas
apsivilko
idivusius
markinius,
po
varku slpdamas dmes, ir vl
susirang alia mans. Paskui
pradjome
kalbtis.
A
nenorjau sumerkti aki n
akimirk, jutau, kad Maksonas
irgi.
Kaip manai, ar gri pas j?
Pas savo buvusj?
Visai nenorjau dabar kalbti
apie Aspen, bet pasvarsiau
toki galimyb.
Jis geras mogus.
Sumanus, narsus, gal vienintelis

planetoje labiau usispyrs nei


a.
Maksonas
nerpestingai
nusijuok.
Toliau
kalbjau
umerktomis akimis:
Taiau turt praeiti daug
laiko, kad galiau apie tai
pagalvoti.
Hmm.
Tyla
usits.
Maksonas
tryn nykiu mano rank.
Gal galiau tau parayti?
paklaus jis.
Pagalvojau apie tai.
Gal palauk kelet mnesi.

Juk gali mans net nepasiilgti.


Jis vos neprajuko.
Jei raysi... tursi pasakyti
Kris.
Tu teisi.
Jis nepaaikino, k turjo
galvoje, pasakys jai ar tiesiog
man nerays, bet t akimirk
man itai nerpjo.
Negaljau patikti, kad visa
tai nutiko dl kvailos knygs.
Aikteljusi
staiga
atsimerkiau. Knyga!
Maksonai, o jei iauriniai
sukilliai ieko dienorai?

Vis dar apsnds princas


sukrutjo.
K turi galvoje?
Kai tdien jie persekiojo
mane
mike,
maiau
juos
praeinanius. Mergait imet
piln krep knyg. Su ja js
vaikinas taip pat turjo j
begal. Jie vagia knygas. Gal
ieko konkreios knygos?
Maksonas
atsimerk
ir
susimst.

Amerika...
kas
buvo
parayta dienoratyje?
Daug visko. Apie tai, kaip

Gregoris i esms apvog al,


kaip suskirst mones kastas.
Tai siaubinga, Maksonai.
Bet Praneim laida buvo
nutraukta, jis neatlyo. Net
jei iauriniai sukilliai ieko
konkreios knygos, jie nieku
gyvu negali inoti, kokios ir kas
joje parayta. Patikk, po tavo
mayio
spektakliuko
mano
tvas pasirpins, kad tokie
veikalai
bt
dar
labiau
saugomi.
Taip ir yra, iovaudama
prisidengiau burn. A inau.

Nepradk, spjo jis.


Nepradk jaudintis. K gali
inoti, gal sukilliams tiesiog
patinka skaityti.
Nuo
tokio
pokto
tik
sudejavau.

Maniau,
kad
labiau
pabloginti
padties
jau
nepavyks.
, itar Maksonas,
prisislinkdamas
ariau.
Jo
stiprios rankos paguld mane
ant ems. Dabar nesijaudink.
Veriau pamiegok.

Bet
a
nenoriu,

sunibdjau,
prisispausdama
ariau jo.
Vis dar mane apkabins
Maksonas vl usimerk.
A taip pat. Net ir ger
dien miegas mane nervina.
Man
suspaud
ird.
Negaljau
sivaizduoti
jo
nuolatinio
nerimo,
ypa
inodama,
kad
mogus,
neleidiantis jam usimirti, yra
jo tvas.
Maksonas
paleido
mano
rank ir pasiraus kienje.
iek tiek prasimerkiau, bet jis

t dar umerktomis akimis.


Mes abu snaudme. Vl surads
mano rank, mgino usegti ant
rieo apyrank. Pajutau, kaip
papuoalas, kur jis man nupirko
Naujojoje Azijoje, atsidr man
ant rankos.
Neiojausi j kienje. Esu
gdingai romantikas, ar ne?
Ketinau j saugoti, bet noriu,
kad turtum dovan nuo mans.
Jis useg j ant Aspeno
apyranks, pajutau, kaip saga
sir man od.
Ai. Tai daro mane

laiming.
Tada a irgi esu laimingas.
Paskui abu umigome.

Trisdeimtas skyrius
Mane
paadino
girgdani
dur garsas. viesos srautas
buvo toks rykus, kad turjau
prisidengti akis.
Js viesybe? kakas
paklaus. O Dieve! A j
radau! suuko mogus. Jis
gyvas!

Staiga
aplink
mus
kilo
subruzdimas, nes slptuv
siver sargybiniai ir liokajai.
Ar js negaljote nusileisti
emyn,
Js
viesybe?

paklaus
vienas
sargybini.
Pavelgiau jo kortel su vardu.
Marksonas. Nebuvau tikra, bet
jis atrod auktesnio rango.
Ne. Pareignas turjo
praneti mano tvams. Liepiau
jam pirmiausia ten nueiti,
paaikino
Maksonas,
stengdamasis
susiglostyti
plaukus. Veidas idav, kad is

judesys kelia jam skausm.


Kuris pareignas?
Maksonas atsiduso.
Neprisimenu jo vardo. Jis
pavelg mane, laukdamas
patvirtinimo.
A taip pat. Bet jis mvjo
ied ant nykio. Pilk, pana
alavin.
Marksonas linkteljo.
Tai buvo Teneris. Jis uvo.
Netekome madaug dvideimt
penki sargybini ir tuzino
darbuotoj.
K? prisidengiau ranka

burn.
Aspenas.
Meldiausi, kad jis bt
gyvas. Prajus vakar buvau
taip
ivargusi,
kad
n
nedingteljo jaudintis.
Kaip mano tvai? Kitos Elito
mergaits?
Visi sveiki, pone. Taiau js
motina apimta isterijos.
Ar ji jau ijusi i slptuvs?
Mes pajudjome, Maksonas
rod keli.
Visi ij. Praleidome kelias
maas slptuves, tad dabar

tikrinome
antr
kart,
tikdamiesi rasti jus ir panel
Amerik.
O Dieve! itar Maksonas.
Pirmiausia einu pas motin.
Bet paskui jis sustingo.
Pasekiau
jo
vilgsn
ir
pamaiau ant sienos ikeverzot
t pai eilut, kaip ir an
kart.
MES ATEINAM.
Ant koridoriaus sien mirgjo
spjimai, parayti bet kuo, kas
pasitaik po ranka. Negana to,
kart alos buvo padaryta

daugiau. Iki iol man nebuvo


tek matyti, kaip sukilliai
nusiaubdavo pirmj aukt, tik
koridori netoli mano kambario.
Didiuls dms ant kilimo rod,
kad toje vietoje tikriausiai uvo
bejg
kambarin
arba
bebaimis sargybinis. Langai
buvo
idauyti,
kiaurymse
styrojo dantytos stiklo uks.
viestuvai buvo sudauyti, kai
kurie dar mirksjo. Sienose
iojjo didiuls skyls; klausiau
savs, ar sukilliai mat
slptuves bganius mones, ar

jie juos persekiojo. Kaip arti


mirties prajusi nakt buvome
mudu su Maksonu?
Panele? pasak sargybinis,
grindamas mane dabart.
Mes susisiekme su visomis
eimomis.
Pasirodo,
pasiksinimas panels Natali
eim
buvo
tiesioginis
mginimas ubaigti Atrank.
Sukilliai
nusitaik

js
artimuosius, siekdami priversti
jus ivykti.
A prisidengiau ranka burn.
Negali bti.


Jau
siuniame
rm
sargybinius j saugoti. Karalius
reikalauja,
kad
n
viena
mergina neivykt.
O jei jos nori? nuginijo
Maksonas. Negalime j ia
laikyti prie j vali.
inoma, pone. Js turite
pasikalbti su karaliumi.
Sargybinis sutriko, jis neinojo,
kaip
elgtis
isiskyrus
nuomonms.
Jums neteks ilgai saugoti
mano
eimos,
pasakiau,
tikdamasi isklaidyti tamp.

Pranekite jiems, kad greitai


griu namo.
Klausau, panele, pasak
nusilenkdamas sargybinis.
Maksonas siterp:
Ar mano motina savo
kambaryje?
Taip, pone.
Pasakykite jai, kad ateinu.
Js laisvas.
Vl likome vieni.
Maksonas pam mane u
rankos.
Neskubk. Atsisveikink su
savo kambarinmis ir su kitomis

mergaitmis, jei nori. Ir ko nors


uksk. inau, kaip tau patinka
valgis.
A nusiypsojau.
Btinai.
Maksonas nervingai apsilai.
Tai buvo viskas. Tai buvo
atsisveikinimas.
Tu mane pakeitei visiems
laikams.
Niekada
tavs
nepamiriu.
Perbraukiau laisva ranka jam
per krtin ilygindama vark.
Daugiau su niekuo netempk
ausies spenelio. Tai mano

sumanymas. Vos pastebimai


jam nusiypsojau.
Daugyb dalyk yra tavo,
Amerika.
Nurijau seil.
Man metas.
Jis linkteljo.
Maksonas skubiai pabuiavo
mane

lpas
ir
nubgo
koridoriumi. irjau, kol dingo
i aki, ir pasukau savo
kambar.
Kiekviena pagrindini laipt
pakopa kl kani dl to, k
palikau, ir dl to, k bijojau

rasti. O jei paskambinus Lus


neateis? Kaip Mer? Kaip Ana?
O jei pervelgus vis sutikt
sargybini veidus tarp j nebus
Aspeno?
A lipau antr aukt,
praeidama pro griuvsius. Pati
graiausia mano matyta vieta,
nors ir nuniokota, vis dar buvo
atpastama.
Sunku
buvo
sivaizduoti, kiek laiko ir pinig
prireiks
atstatyti
rmus.
Sukilliai
pasidarbavo
kaip
reikiant. Artdama prie savo
kambario, igirdau gars Luss

verksm.
Laiminga atsidusau, kad ji
gyva,
bet
nerim
kl
prieastis, dl kurios ji raudojo.
Susitvardiusi
pasukau
u
kampo savo kambar.
Raudonais
veidais
ir
utinusiomis akimis Mer ir Ana
rinko stiklo duenas i balkono
dur. Mer trumpam liovsi
lavusi
ir
giliai
atsiduso,
stengdamasi
nusiraminti.
Kampe, sikniaubusi Aspenui
krtin, raudojo Lus.
, guod jis kambarin.

Neabejoju, kad ji bus surasta.


Man taip palengvjo, kad
prapliupau verkti.
Js sveiki. Js visi sveiki.
Aspenas giliai atsiduso, jo
tempti
peiai
nusviro
ir
atsipalaidavo.
Mano panele? itar Lus.
Po akimirkos ji jau bgo prie
mans. Per daug nuo jos
neatsilikdamos, prijo Mer bei
Ana ir stipriai mane apglb.
Taip nedera, pasak Ana
laikydama mane.
Dl Dievo, liaukis,

sudraud Mer.
Mes visos buvome tokios
laimingos, kad esame gyvos ir
saugios, jog pradjome juoktis.
U kambarini, ypsodamasis
ir netardamas n odio, stovjo
Aspenas, jis buvo laimingas, kad
pagaliau atsiradau.
Kur buvote? Js visur
iekojo, Mer nusived mane
prie lovos atsissti, nors ten
tvyrojo
baisi
netvarka

antklod sukarpyta, pagalvs


subadytos, plunksnos paleistos.
Vienoje slptuvi, kurios i

pradi nepatikrino. Maksonas


taip pat sveikas ir gyvas,
pasakiau.
Dkui Dievui, pasak Ana.
Jis igelbjo man gyvyb. A
jau sodus, kai siver
sukilliai. Jei biau buvusi
lauke...
Ak, mano panele, pravirko
Mer.
Dl nieko nesijaudinkite,
ramino Ana. Mes akimirksniu
sutvarkysime kambar; turime
jums nauj suknel, kai bsite
pasirengusi. Ir mes galime...

Viso to neprireiks. iandien


vykstu namo. Apsivilksiu kok
paprastesn drabu ir po keli
valand ivyksiu.
K? aikteljo Mer. Bet
kodl?
Trkteljau peiais.
Nieko neijo. Pakliau
akis Aspen, bet negaljau
perskaityti jo veido iraikos.
Temaiau palengvjim, kad esu
gyva.
Ities maniau, kad js
laimsite, tar Lus. I pat
pradi. Ir po viso to, k vakar

pasakte... negaliu patikti, kad


ivykstate namo.
Labai malonu girdti tavo
odius, bet viskas bus gerai.
Nuo iol praau kiek galite
padti Kris. Dl mans.
Gerai, itar Ana.
Visk dl js padarysime,
antrino Mer.
Aspenas atsikrenkt.
Panels, gal suteiktumte
man valandl. Jei panel
Amerika iandien ivyksta, man
reikia imtis tam tikr saugumo
priemoni. Juk ne tam iki iol j

saugojome, kad dabar leistume


kam nors skaudinti.
Ana, gal atnetum vari
rankluosi ir kit reikmen?
Amerika turi ivykti namo kaip
dama. Mere, pataisyk ko nors
uksti. Abi kambarins
linkteljo. Luse, tau nereikia
pailsti?
Ne! suuko ji, isitiesdama
visu giu. A galiu dirbti.
Aspenas nusiypsojo.
Labai gerai.
Tada nueik darbo kambar
ir ubaik suknel. Mes tuoj

ateisim padti. Panele Amerika,


man nerpi, k kalba kiti. Js
ivyksite stilingai, pasak Ana,
kreipdamasi mane.
Taip, Ana, atsakiau.
Jos ijo ir udar duris.
Aspenas
prijo,
ir
a
atsistojau, velgdama jam akis.
Maniau, tu uvai. Maniau
tave prarads.
Ne iandien, pasakiau
vangiai ypsodamasi. Dabar, kai
pamaiau, kokia ities rimta
buvo padtis, rami ilikti galjau
tik juokaudama.

Gavau tavo laik. Negaliu


patikti, kad nepapasakojai man
apie dienorat.
Negaljau.
Aspenas
prisiartino
ir
perbrauk ranka man plaukus.
Mer, jei negaljai parodyti
jo man, nederjo rodyti ir visai
aliai. Jei jau kalbame apie
kastas... Ar inai, kad esi
kuokteljusi?
inau. Nudelbiau akis,
galvodama
apie
vakarykt
akibrokt.
Ar Maksonas dl to tave

ispyr?
Atsidusau.
Ne visai. Karalius isiunia
mane namo. Jei Maksonas
pasipirt man i akimirk, tai
nieko nereikt. Karalius sako
ne, taigi a ivykstu.
tai kaip, ramiai tar
Aspenas. Tavs ia trks.
inau, pasakiau.
A paraysiu, skubiai
paadjo jis. Galiu atsisti
pinig, jei nori. Turiu utektinai.
Galsime susituokti i karto, kai
tik griu namo. inau, tai

utruks...
Aspenai, pertraukiau j.
Neinojau, kaip jam paaikinti,
kad mano irdis k tik buvo
sudauyta. Kai ivaiuosiu,
noriu pagyventi ramiai. Man
reikia
atsigauti
po
toki
igyvenim.
Aspenas sieid.
Nejau nenori, kad tau
rayiau ar skambiniau?
Gal kiek vliau, stengiausi
kalbti nerpestingai. Noriu
kur laik praleisti su eima ir
atgauti pusiausvyr. Po viso to,

k ia teko patirti, negaliu...

Palauk,

itar
jis
pakeldamas rank. Akimirk
tyljo, dmiai irdamas man
veid. Tu vis dar jo nori,
tk. Po viso to, k jis
padar, po Marli nuplakimo ir
netgi dabar, kai neliko jokios
vilties, tu vis dar apie j galvoji.
Maksonas nieko blogo
nepadar, Aspenai. Jei tik
galiau tau paaikinti apie
Marli, bet a daviau od. A
nepykstu ant Maksono. inau,
kad viskas baigta, bet jauiuosi

taip, kai tu metei mane.


Aspenas ypteljo nustebs,
tada atlo galv, tarsi negalt
patikti tuo, k girdi.
Kalbu rimtai. Kai nutraukei
su manim ryius, Atranka man
buvo isigelbjimas, nes inojau,
kad bent jau turiu laiko pamirti
savo jausmus tau. Tada tu
pasirodei ia, ir vl viskas
susijauk. Juk tu nutraukei ms
santykius, palikai mane medio
namelyje, o dabar manai, kad jei
labai
stengsiesi,
laikrodio
rodykl pasisuks atgal. Taiau

taip nebna. Suteik man prog


tave pasirinkti.
Tardama
iuos
odius
supratau, kas i tikrj yra
blogai. A taip ilgai myljau
Aspen, kad daugel dalyk
mudu irjome kaip savaime
suprantamus.
Taiau
dabar
viskas
buvo
kitaip.
Mes
nebesame tie paprasti jaunuoliai
i Karolinos. Mes pernelyg daug
visko matme ir negalime
apsimesti,
kad
jaustums
laimingi vl jais tap.
Kodl mans nepasirinktum,

Mer? Argi a nesu tavo


vienintelis
pasirinkimas?

paklaus jis su lidesio gaidele


balse.
Ne. Nejau tai tavs
nejaudina? Nenoriau, kad
vestum mane tik todl, kad a
neturjau kito pasirinkimo, o tu
niek daugiau neirjai.
Nejau nori gauti mane varovui
neatvykus?
Maksonas pareik:
Man nerpi, kaip tave
gausiu, Mer.
Staiga jis puol prie mans ir

sum rankomis veid. Aspenas


kartai
mane
pabuiavo,
primindamas, koks yra man
brangus.
A neatsakiau buin.
Atlos man galv Aspenas
pavelg veid.
Kas ia vyksta, Amerika?
Mano irdis dta! tai kas
vyksta! Kaip, tavo manymu,
jauiuosi? A esu sutrikusi, man
likai tik tu, bet tu nemyli mans
taip
stipriai,
kad
leistum
kvpuoti.
Pravirkau,
ir
Aspenas

galiausiai nurimo.

Atleisk,
Mer,

jis
sunibdjo.

Tik
mans
neapleidia mintis, kad dl
vienos ar kitos prieasties tave
praradau, ir prigimtis skatina
kovoti dl tavs. Kitaip a
nemoku.
Stengdamasi
susitvardyti
nudelbiau akis.
A lauksiu, jis paadjo.
Kai bsi pasirengusi, parayk.
A per daug kartai tave myliu,
tad
leisiu
kvpuoti.
Po
prajusios nakties man tiek ir

tereikia. Praau kvpuoti.


A prijau prie Aspeno,
leidausi
apkabinama,
bet
jausmas buvo kitas. Anksiau
maniau, kad visada tursiu
Aspen alia, o dabar pirm
kart tuo suabejojau.
Ai, sunibdjau. Bk
atsargus. Nesiverk didvyri
gretas,
Aspenai.
Rpinkis
savimi.
Jis pasitrauk, linkteldamas
man, bet netardamas n odio.
Pabuiavs kakt, pasuko prie
dur.

A ilgai stovjau, neinodama,


k daryti. Laukiau, kol ateis
kambarins ir paskutin kart
pads man susiruoti.

Trisdeimt
skyrius

pirmas

Timpteljau suknel.
Ar ne per daug pramatni
tokia proga?
N kiek! Mer laiksi
savo.
Buvo vlyva popiet, bet
kambarins
apvilko
mane

violetine vakarine suknele. Jos


rankovs siek alknes, nes
Karolinoje buvo vsiau; ant
rankos buvo umesta plati
pelerina su gobtuvu, jos prireiks
ilipus
i
lktuvo.
Aukta
apykakl apsaugos mano kakl
nuo vjo; kambarins taip
elegantikai
sukl
man
plaukus, jog buvau sitikinusi,
kad dar niekad rmuose taip
graiai
neatrodiau.
Gaila,
negaljau nueiti pas karalien
Amberli;
ji
bt
buvusi
suavta.

A nenoriu delsti, atkakliai


pasakiau. Ir taip yra sunku.
Tik troktu, kad inotumte, jog
esu be galo dkinga u visk, k
dl mans padarte. Ne tik u
tai, kad maudte ir rengte, bet
ir u tai, kad leidote su manimi
laik ir rpinots. A niekada
js nepamiriu.
Ir mes visada prisiminsime
jus, panele, paadjo Ana.
Linkteljau ir miau vduotis
veid.
Gerai jau gerai, iai dienai
aar uteks. Gal pasakytumt

vairuotojui, kad tuoj nusileisiu;


noriu iek tiek pabti viena.
inoma, panele.
Ar mes galime apsikabinti?
paklaus Mer, jos vilgsnis
lakst nuo mans prie Anos.
Kam tai rpi? ji pasak, ir
kambarins
susibr
aplink
mane paskutin kart.
Rpinkits savimi.
Js taip pat, panele,
pasak Mer.
Js visuomet buvote dama,
pridr Ana.
Kitos pasitrauk, bet Lus

laik mane apkabinusi.


Ai, sunibdjo, ir a
supratau, kad ji verkia.
Pasiilgsiu js.
A irgi.
Ji mane paleido, prie dur
kambarins sustojo. Paskutin
kart padar tpsnius, a joms
ieinant pamojavau.
Tiek daug kart norjau i ia
ivaiuoti.
Dabar,
kai
iki
ivykimo buvo likusios kelios
minuts, pajutau baim. Ijau
balkon. Pavelgiau sodus,
suolel, prie kurio mudu su

Maksonu
susipainome.
Kakodl tariau, kad jis bus
ten.
Taiau jo nebuvo. Jis turjo
svarbesni reikal, nei ten
sdti ir galvoti apie mane.
Palieiau apyrank ant rieo.
Taiau kartkartmis Maksonas
galvos apie mane, ir tai guod,
nes buvo tikra.
Grau kambar, udariau
duris ir ijau koridori.
ingsniavau i lto, paskutin
kart grodamasi rmais, nors
juos iek tiek dark sudauyti

veidrodiai
ir
sulauyti
paveiksl rmai.
Prisiminiau,
kaip
pirmj
dien lipau didiaisiais laiptais,
sutrikusi ir dkinga tuo pat
metu. Tada ia buvo tiek daug
mergaii.
Prijusi prie pagrindini dur,
sustojau. Buvau taip pratusi
gyventi u t didiuli stipri
dur, kad ieidama u j
jauiausi daranti kak ne taip.
Giliai kvpiau ir siekiau
rankenos.
Amerika?

A
atsigriau.
Kitame
koridoriaus
gale
stovjo
Maksonas.
Labas, itariau nedrsiai.
Jau nesitikjau jo daugiau
pamatyti.
Princas greitai prie mans
prijo.
Atrodai stulbinamai.
Ai, palieiau savo
suknel.
Trumpam stojo tyla, mudu
stovjome velgdami vienas
kit. Tiek ir tebuvo paskutin
proga pasimatyti.

Staiga
jis
atsikrenkt,
prisimin ko atjs.
A kalbjau su tvu.
Tikrai?
Taip. Jis apsidiaug, kad
prajusi nakt neuvau. Tik
riausiai supranti, jam yra labai
svarbu
pratsti
karalikj
gimin. Paaikinau, kad dl jo
nirio vos negavau galo, ir
pasakiau, kad slptuv radau tik
tavo padedamas.
Bet a...
A inau. Bet jam nereikia
inoti.

Nusiypsojau.
Tada pasakiau jam, kad
paaikinau tau, kaip dera elgtis.
Jam nereikia inoti, kad tai
netiesa; bet jei nori, gali elgtis,
tarsi taip ir bt nutik.
Nesupratau, kodl turiau
taip elgtis, bdama kitame
alies gale, bet linkteljau.
Jo iniomis, esu skolingas
tau u igelbt gyvyb, jis
sutiko, kad mano trokimas
pasilikti tave rmuose yra
pateisinamas,
jei
tik
tu
pavyzdingai
elgsiesi
ir

neisioksi.
Spoksojau

Makson
netikdama savo ausimis.

Pats
teisingiausias
sprendimas ileisti Natali.
Dabar, kai jos eima gedi, jai
geriausia bti namuose. Mes jau
kalbjome.
A vis dar neatgavau ado.
Turiu paaikinti?
Prayiau.
Maksonas pam mane u
rankos.
Tu liksi Atrankoje ir toliau
dalyvausi konkurse, bet padtis

pasikeis. Mano tvas tikriausiai


bus tau labai grietas ir darys
visk, kad susikirstum. Manau,
yra bd tam pasiprieinti. Juk
inai, koks jis negailestingas.
Turi pasiruoti, tam prireiks
laiko.
Linkteljau.
Manau, galiu tai padaryti.
ia dar ne viskas.
Stengdamasis surikiuoti mintis,
Maksonas irjo kilim.
Amerika, nra joki abejoni,
kad nuo pat pradi ukariavai
mano ird. Turi itai inoti.

Tuos odius patvirtino ms


abiej kn kalba ir vilgsniai.
inau.
Taiau a tavim nepasitikiu.
Apstulbau.
Kodl?
A tau atskleidiau daug
savo paslapi, gyniau kaip
galdamas. Bet supykusi tu
elgiesi labai neapdairiai. Tu nuo
mans usisklendi, kaltini arba
elgiesi dar blogiau bandai
pakeisti alies santvark.
Oi. Gana iurkiai pasakyta.
Turiu inoti, kad galiu tavim

pasikliauti. Turiu inoti, kad


moki saugoti mano paslaptis,
pasitikti mano sprendimu, o ne
slapukauti. Privalai bti su
manimi visikai sininga ir
liautis
abejojusi
mano
sprendimais. Pasitikk manim,
Amerika.
Buvo skaudu tai girdti, bet
princas
buvo
teisus.
K
padariau, kad rodyiau, jog esu
verta
jo
pasitikjimo?
Aplinkiniai juo manipuliavo. Ar
galiau padti jam?
A griau rankas.

Tikiu tavimi. Viliuosi, matai,


kad noriu bti su tavimi. Bet tu
taip pat galjai bti su manimi
atviresnis.
Maksonas linkteljo.
Galbt. Esama dalyk, apie
kuriuos
noriau
tau
papasakoti, tik negaliu jais
pasidalyti inodamas, kad yra
bent menkiausia galimyb, jog
iplepsi. Turiu inoti, kad moki
saugoti paslapt. Noriu, kad
btum visikai su manimi atvira.
Jau ketinau atsakyti, bet
nespjau.

Maksonai, tai kur tu!


suuko Kris, eidama artyn.
Nespjau paklausti, ar ms
susitarimas
dl
vakariens
galioja.
Maksonas pavelg mane ir
pasak:
inoma. Valgysime tavo
kambaryje.
Nuostabu!
Man pasidar skaudu.
Amerika? Ar tu tikrai
ivyksti? paklaus Kris. Jos
akyse ivydau kibirktl vilties.
Pavelgiau Makson, rodos, jo

veido iraika bylojo: tai apie


k a kalbu. Priimk savo
veiksm padarinius, pasitikk
manim
ir
leisk
paiam
pasirinkti.
Ne, Kris, ne iandien.

Gerai.

Ji atsiduso
prieidama mans apkabinti.
Klausiau
savs,
ar
is
apkabinimas
buvo
tik
dl
Maksono; bet, ties sakant, tai
buvo nesvarbu. Kris ne tik mano
pagrindin varov, bet ir
artimiausia draug rmuose.
Prajusi nakt labai dl tavs

jaudinausi. Diaugiuosi, kad tau


nieko nenutiko.
Dkui. Laim... vos
nepasakiau, kad laim, jog
Maksonas palaik man draugij,
bet gyrimasis tikriausiai bt
sugriovs
t
mayt
pasitikjim, kur k tik gijau.
Atsikrenkiau.

Laim,
sargybiniai taip greitai atbgo.
Dkui Dievui. Tuomet iki
pasimatymo. Kris pasisuko
Makson. Iki vakaro.
Kris pasiokindama nujo
koridoriumi, tokios linksmos

man dar jos nebuvo tek matyti.


Tikriausiai
pamaiusi,
kaip
mylimas
vaikinas
pasirenka
mane, o ne buvusi favorit, irgi
okiniau.
inau, kad tau tai nepatinka,
bet man Kris reikalinga. Jei tu
mane nuvilsi, ji geriausias
pasirinkimas.
Nesvarbu, gteljau
peiais. A tavs nenuvilsiu.
Skubiai pabuiavau Makson
skruost ir neatsigrdama
miau lipti laiptais. Prie kelias
valandas
maniau
praradusi

Makson
visiems
laikams;
dabar, inodama, k jis man
reikia, ketinau dl jo kovoti.
Kitos mergaits nesupras, kas j
laukia.
Artdama prie pagrindini
laipt,
jauiausi
drsi.
Tikriausiai
turjau
labiau
jaudintis dl mans laukianio
ikio, bet visos mintys sukosi
apie tai, kaip j veikti.
Tikriausiai karalius pajuto
mano diaugsm, o gal tiesiog
lkuriavo; bet, man ulipus
antr
aukt,
jis
stovjo

koridoriaus viduryje.
Jis prijo i lto, aikiai
rodydamas savo valdi. Kai
sustojo prieais mane, padariau
tpsn.
Js Didenybe, pasakiau.
Panele Amerika. Rodos, js
vis dar su mumis.
Taip.
Brys sargybini praeidami
pro al nusilenk.
Pakalbkime apie reikalus,
rsiai tar karalius. K
manote apie mano mon?
Suraukiau kakt nustebinta

tokio kalbos poskio. Vis dlto


atsakiau siningai:
Karalien yra nepaprasta.
Man pritrkt odi apsakyti,
kokia ji nuostabi.
Karalius linkteljo.
Toki moter reta. Labai
grai ir nuolanki. Drovi, bet
tikrai ne bail. Paklusni, gerai
nusiteikusi ir puiki panekov.
Regis, net ir gimus skurde, jai
buvo lemta tapti karaliene.
Jis nutilo ir pavelg
susiavjus mano veid.
Apie jus to negaliau

pasakyti.
Jam kalbant toliau, stengiausi
ilikti rami.

Js
ivaizda
yra
vidutinika. Rudi plaukai, iek
tiek ibalusi oda ir tikriausiai
gera figra; bet js n i tolo
neprilygstate
Selestei.
Jei
kalbsim apie js charakter...
Klarksonas staigiai kvp.
Js
esate
nemandagi,
bet
linksma;
nors
vien
syk
pamginusi padaryti k nors
rimto, vos nesugriovte ms
alies. Svarstote nelogikai. O

k jau kalbti apie js


nevykusi laikysen ir eisen.
Kris kur kas avesn ir
malonesn.
Suspaudiau
lpas,
stengdamasi
nepravirkti.
Priminiau sau, kad visa tai jau
inojau.
Beje, turti jus eimoje
neapsimoka ir politiniu atvilgiu.
Js kasta yra per ema, kad
teikt kvpimo, js neturite
joki taking ryi. O Elisa
mums labai padjo keliaujant
Naujj Azij.

Jei tai tiesa, kodl jie


nesusisek su Elisos eima? Gal
kas nors vyksta, tik a neinau.
O gal karalius perdjo, kad
pajusiau savo menkum. Jei jis
turjo tok tiksl, tai j pasiek.
Karalius sistebeilijo mane
altomis akimis.
K ia veikiate?
A nurijau seil.

Veriau
paklauskite
Maksono.
Klausiu js.
Jis nori, kad pasilikiau,
atsakiau tvirtai. Ir a noriu

bti ia. Todl ir pasilieku.


Karalius nusiypsojo.
Kiek jums eiolika?
Septyniolika?
Septyniolika.

tariu,
kad
nedaug
nutuokiate apie vyrus. Ties
sakant, ir neturtumte, jei
esate ia. Pasakysiu jums, kad
jie gali bti labai nepastovs.
Gal neverta prie jo taip stipriai
prisiriti, nes per vien akimirk
galite netekti jo irdies.
Prisimerkiau,
nelabai
supratau, k jis nori pasakyti.

Rmuose turiu sekli. inau,


kad yra mergaii, silani
Maksonui kur kas daugiau, nei
js drstumte pasvajoti. Nejau
manote, kad tokia paprasta
mergait turi ans?
Mergaii?
Daugiskaita?
Negi karalius sako, kad vyksta
kur kas daugiau, nei maiau
koridoriuje tarp Maksono ir
Selests? Ar ms buiniai
prajusi nakt buvo nuobods,
palyginti
su
turtingesne
patirtimi?
Maksonas sak, kad nori bti

su manimi siningas. Ar ia
gldi jo paslaptis?
irdyje turjau nusprsti, kad
pasitikiu Maksonu.
Jei tai tiesa, Maksonas
mane isis namo, kai ateis
laikas, ir jums nra ko jaudintis.
Bet a jaudinuosi!
suriaumojo Klarksonas, tada
prabilo tyliau: Jei per kvailum
Maksonas pasirinkt jus, js
poktai
mums
brangiai
kainuot. Deimtmeiai, itis
kart darbas nueit perniek,
nes js vaidintumte didvyr!

Klarksonas prijo taip arti,


kad a engiau ingsn atgal, bet
jis
vl
priartjo,
beveik
nepalikdamas tarp ms tarpo.
Jo balsas buvo tylus ir gargdus,
ir gsdino dar labiau nei tada,
kai jis auk:
Tursite imokti laikyti
lieuv u dant. Jei ne, bsime
prieai. Nelinkiau jums turti
tokio prieo kaip a.
Jis piktai pirtu bed man
skruost. Rodos, bt galjs
sudraskyti mane gaballius.
Net
jei
netoliese
bt

sargybini, k jie padaryt?


Niekas negint mans nuo
karaliaus.
Pasistengiau kalbti ramiai:
A suprantu.
Puiku, tar staiga
pralinksmjs Klarksonas.
Tuomet leisiu jums sikurti i
naujo. Geros popiets.
Tik karaliui nujus, suvokiau,
kad drebu. Paliepimas laikyti
lieuv u dant tikriausiai
reik, kad net negalvoiau
usiminti apie tai Maksonui. Kol
kas neusiminsiu. Buvau tikra,

kad
tai
buvo
bandymas
pairti, kaip labai galima
mane
spausti.
Pasiryau
nepalti.
Bemstant
nuotaika
pasikeit.
Taip,
buvau
susinervinusi, bet drauge ir
supykusi.
Kodl is mogus manosi gals
man
nurodinti?
Taip,
jis
karalius; bet i ties jis tironas.
Jis tikino save, kad, engdamas
visus ir neleisdamas niekam
prasiioti, daro mums paslaug.
Jo manymu, bti priverstam

gyventi visuomens ukaboryje


yra palaima. Argi ne gerai, kad
visi Iljoje yra beteisiai, tik ne
jis?
Galvojau
apie
Makson,
paslpus
Marli
virtuvs
gilumoje.
Net
jei
ia
ir
neutrukiau, inojau, kad jis
bus geresnis karalius negu
tvas. Maksonas bent jau
sugeba ujausti.
Ltai kvpavau ir, atgavusi
savitvard, nuingsniavau tolyn.
jusi kambar, skubiai
paspaudiau
mygtuk

kviesdama kambarines. Ana,


Mer ir Lus udususios atbgo
mano kambar.
Mano panele? pasak Ana.
Ar nutiko kas blogo?
A nusiypsojau.
Nebent jei mano pasilikim
laikytumt blogu dalyku.
Lus suklyk:
Tikrai?
Tikrai.
Bet kodl? paklaus Ana.
Maniau, sakte...

inau,
inau.
Sunku
paaikinti. Tegaliu pasakyti, kad

man
buvo
suteikta
antra
galimyb.
Maksonas
man
svarbus, tad pakovosiu dl jo.
Kaip romantika! suuko
Mer, o Lus pradjo ploti.
Tyliau! grietai kteljo
Ana. Maniau, ji apsidiaugs, tad
negaljau suprasti jos keistos
rimties.
Kad ji laimt, mums reikia
plano. Anos ypsena buvo
tonika, a atsakiau kone
tokia pat. Nesu sutikusi labiau
susitelkusi moni nei ios
mergaits. Jei jos su manimi, a

nieku gyvu nepralaimsiu.


ANTROSIOS KNYGOS PABAIGA