Está en la página 1de 290

UDK 821.

111(73) 93
Gr204

Versta i:
John Green
LOOKING FOR ALASKA

krin, esant bibliotekose, mokymo ir mokslo staig


bibliotekose, muziejuose arba archyvuose, draudiama
mokslini tyrim ar asmenini studij tikslais atgaminti,
vieai skelbti ar padaryti vieai prieinam kompiuteri
tinklais tam skirtuose terminaluose t staig patalpose.

ISBN 978-609-01-1630-2
Copyright John Green, 2006
Reprinted by arrangement with Dutton Childrens Books, a member
of Penguin Group (USA) LLC, A Penguin Random House Company.
Additional content for this edition 2015 by John Green
Cover design HarperCollinsPublishers Ltd 2013
Vertimas lietuvi kalb, Domantas Gadeikis, 2010
Leidykla Alma littera, 20154

Mano eimai: Sidnei Grin, Maikui Grinui ir


Henkui Grinui

."

,A taip stengiausi daryti tai,


k reikia
(paskutiniai prezidento
Groverio Klivlando odiai)

PRIE
IMT TRISDEIMT EIAS DIENAS

Likus savaitei iki mano atsisveikinimo su eima, Florida bei


nuobodiu nepilnameio gyvenimu ir ivykimo internatin
mokykl Alabamoje, mama pasiov surengti man ilydtuvi
vakarl. velniai tariant, daug nesitikjau. Nors buvau daugma
priverstas sukviesti savo mokyklos draugus, t. y. nedarn b
rel teatral ir angl kalbos kalik, su kuriais i socialins bti
nybs per pietus sddavau tamsioje valstybins mokyklos val
gykloje, inojau, kad niekas neateis. Bet mama nenuleido rank,
ji tebebuvo ventai sitikinusi, kad visus tuos metus slpiau nuo
jos ess populiarus. Ji paruo duben artiok padao. Ipuo
svetain aliomis ir geltonomis - mano naujosios mokyklos
spalv - juostelmis. Nupirko por tuzin papliauk ir sustat
jas apie kavos staliuk.
O kai pagaliau atjo tas penktadienis ir buvau beveik visk
susikrovs, 16:56 ji atsisdo alia mudviej su tiu svetainje
ant sofos ir kantriai lauk pasirodyt Mailzo ilydtuvi pulko.
Kai pulkas atvyko, jame buvo lygiai du mons: Mer Loson,
mayt blondin kvadratiniais akiniais, ir jos stambus (ia dar
velgiant optimistikai) vaikinas Vilas.
- Sveikas, Mailzai, - ssdamasi pratar Mer.
- Labas, - atsakiau.
9

John Green

- Kaip praleidai vasar? - paklaus Vilas.


- Visai nieko. O tu?
- Gerai. Statme Jz Krist supervaigd. Padjau su de
koracijomis. Mer dirbo su viesomis, - kalbjo jis.
- Neblogai, - palinksjau supratingai, tuo pokalbi temos
kaip ir baigsi. Galjau dar paklausinti apie Jz Krist su
pervaigd, tik kad 1. n nesivaizdavau, kas tai, 2. nelabai ir
norjau suinoti, 3. niekada nemokjau palaikyti trumpo pokal
bio. Mama, prieingai, galjo valand valandas pilstyti i tuio
kiaur, todl tik pablogino padt kamantindama juos apie re
peticij tvarkaraius, kaip prajo pasirodymas, ar pasisek.
- Regis, pasisek, - atsakinjo Mer. - Atjo visai nemaai
moni, regis. - Mer buvo i t moni, kuriems nuolat regisi.
Pagaliau Vilas sumurmjo:
- Na, mes usukome tik atsisveikinti. Turiu iki ei parveti
Mer namo. Mailzai, skms internatinje mokykloje.
- Ai, - atsakiau lengviau atsipsdamas. Blogiau u vakarl
be svei yra vakarlis, kur ateina tik dvi siaubingai, katastro
fikai nedomios asmenybs.
Jie ijo, taigi dabar sdjau su tvais, spoksojau pilk televi
zoriaus ekran ir galvojau, kad reikt j jungti, bet inojau, kad
dar negalima. Jauiau, kad abu stebi mane ir laukia, kada pra
pliupsiu aaromis ar panaiai, tarsi nebiau inojs, kad viskas
baigsis itaip. Bet a inojau. Tvai trakuiais kabino mano si
vaizduojamiems draugams skirt pada, jutau j uuojaut, bet
uuojautos reikjo labiau jiems nei man: a n kiek nenusivyliau.
Mano lkesiai visikai isipild.
- Mailzai, ar todl ir nori ivykti? - paklaus mama.
Akimirk svarsiau vengdamas j pavelgti.
- Eee, ne, - pagaliau atsakiau.
o

ALIASKOS BEIEKANT

- Na, tuomet kodl? - paklaus ji. klausim igirdau jau ne


pirm kart. Mama tikrai nesiver isisti mans internatin
mokykl ir to n kiek neslp.
- Dl mans? - siterp ttis. Kadaise jis lank Kalver Krik,
t pai internatin mokykl, kuri ketinau vykti, kaip ir abu jo
broliai ir visi j vaikai. Manau, tiui patiko, kad sekujo pdomis.
Seneliai danai pasakodavo, kad mano ttis mokyklos miestelyje
garsjo gebjimu tuo pat metu kelti smy ir rinkti aukiausius
vis dstom dalyk balus. I pasakojim tenyktis gyvenimas at
rod geresnis nei ia, Floridoje. Bet ne, a tai dariau ne dl tio.
Ne visai.
- Luktelkit, - tariau.
Nujs tio darbo kambar susiradau Fransua Rabl bio
grafij. Man patiko skaityti raytoj biografijas, net jei (kaip
pono Rabl atveju) niekad nebuvau pams rankas j krybos.
Atsiveriau knygos gal ir susiradau paymt citat. (NIEKA
DA NEPAIYKYMIKLIU MANO KNYGOSE, - gal tkstant
kart liep man ttis. Bet kaip tada rasti, ko iekai?)
- Taigi, is veikjas, - prabilau stovdamas svetains tarpdu
ryje, - Fransua Rabl. Toks poetas. Ojo paskutiniai odiai buvo:
Ieinu iekoti Didiojo Galbt. tai kod^l vaiuoju. Nenoriu
laukti mirties, kad galiau pradti iekoti Didiojo Galbt.
Tai juos nutild. Siekiau Didiojo Galbt, ir jie kaip ir a i
nojo, kad nerasiu jo tarp toki vil ir meri. Grau ant sofos,
sitaisiau tarp tio ir mamos, ttis udjo rank man ant peties,
taip tyldami ir sdjome, sdjome ilgai, kol pagaliau atrod,
kad jau galima sijungti televizori, o tada vakarienei valgme
artiok pada ir irjome istorijos kanal, ir turiu pasakyti,
atsisveikinimo vakarli bna ir prastesni.
u

PRIE
IMT DVIDEIMT ATUONIAS DIENAS

Floridoje buvo karta, netrko ir drgms. Taip tvanku, kad


drabuiai tarsi lipni juosta lipdavo prie kno, o prakaitas lyg aa
ros varvdavo nuo kaktos ant aki. Taiau taip tik lauke, o a
lauk stengiausi vaikioti tik kai reikdavo nusigauti i vienos
kondicionuojamos patalpos kit.
Tokia patirtis anaiptol neparuo mans tam nepakeliamam
kariui, kuris pasitinka Alabamos valstijoje, u penkiolikos
myli nuo Birmingamo sikrusioje Kalver Kriko internatinje
mokykloje. Tv visureigis stovjo ant ols vos u keli metr
nuo student bendrabuio, mano kambario numeris 43. Taiau
kiekvien kart, kai engdavau tuos kelis ingsnius tarp kamba
rio ir automobilio ikrauti daikt, kuri jau dabar atrod gerokai
per daug, saul nikdavo ariai per drabuius svilinti od, ir a
ne juokais pradjau baimintis pragaro liepsn.
Trise automobil ikrovme vos per kelias minutes, taiau
mano miegamajame, nors nekaitinamame sauls spinduli, bet
neturiniame kondicionieriaus, vsiau nebuvo. Gyvenamoji vie
ta mane nustebino: atvykdamas sivaizdavau itaiging kilim,
mediu dekoruotas sienas, Viktorijos laik baldus. Taiau, be
vienintelio prabangos atributo - atskiro vonios kambario, gavau
tik televizori. lakbetonio sienos, padengtos storu balt da
12

ALIASKOS BEIEKANT

sluoksniu, ir achmatine tvarka ikloto alio ir balto linoleumo


grindys labiau primin ligonin, o ne mano svajoni bendrabu
t. Prie kambario lango stovjo dviauktis neapdailinto medio
gultas su viniliniu iuiniu. Stalai, spintels ir knyg lentynos
buvo pritvirtintos prie sien, kad niekam nekilt noro krybi
kai perstumdyti baldus. Ir nra oro kondicionieriaus.
Atsisdau ant apatinio gulto, tuo tarpu mama atidar lagami
n, pagrieb krv biografini knyg, su kuriomis sutiko isi
skirti ttis, ir pradjo dlioti jas lentynose.
- Mama, galiu ir pats isikrauti, - tariau.
Ttis stovjo. Jis buvo pasiruos vaiuoti.
- Tai bent jau leisk pakloti lov, - pratar mama.
- Ne, tikrai. Galiu ir pats. Viskas gerai. - Nes toki dalyk
negalima atidlioti be galo. Kada nors vis tiek tenka nuplti
pleistr, i pradi skauda, bet greitai praeina, ir tada pajunti pa
lengvjim.
- Dieve, mes tavs pasiilgsim, - staiga tar mama, atsargiai
engdama link lovos per lagaminais uminuot kambar. Atsi
stojs j apkabinau. Ttis irgi prijo ariau, ir mes visi kartu apy
sikabinome. Buvo per karta, o mes pernelyg suprakaitav, kad
apsikabinimas trukt ilgai. inojau, kad turiau pravirkti, bet
su tvais gyvenau eiolika met, ir man atrod, kad jau seniai
laikas pabandyti gyventi atskirai.
- Nesijaudinkit, - nusiypsojau. - Aen imoksiu kalbt pie
tietikai.
Mama nusijuok.
- Tik nekrsk kvailysi, - primin ttis.
- Gerai.
- Joki narkotik. Joki svaigal. Joki cigarei.
Kai jis moksi Kalver Krike, krt tokius dalyklius, apie ku
riuos a tik girdjau: slapti vakarliai, pliki pasibgiojimai po
13

John Green

laukus (ttis visada skundsi, kad dalyvaudavo tik vaikinai), nar


kotikai, alkoholis ir cigarets. iek tiek utruko, kol met rkyti,
bet jo palusios dienos dabar jau praeity.
- Mylim tave, - ipykino jie kartu. ie odiai privalomi,
taiau nuskambjo siaubingai nejaukiai, pasijutau, lyg stebiau
besibuiuojanius senelius.
- A irgi jus myliu. Skambinsiu kiekvien sekmadien. - Ben
drabuio kambariuose telefon nebuvo, bet tvai pareikalavo,
kad biau apgyvendintas kuo ariau vieno i penki Kalver
Kriko taksofon.
Jie dar kart mane apkabino - mama, tada ttis - ir pagaliau
ceremonijos buvo baigtos. Pro kambario lang stebjau juos nu
vaiuojant. Tikriausiai turjau jausti sald, sentimental lides.
Bet i ties galvoje sukosi viena vienintel mintis: kaip atsiv
sinti. Taigi pasiiupau kd ir atsisdau lauke, karnizo elyje,
laukdamas gaivinanio vjelio, kuris taip ir nepadvelk. Oras
lauke buvo toks pat tykus ir slegiantis kaip viduje. valgiausi po
naujj kaimynyst: ei vienaukiai pastatai, kiekviename po
eiolika kambari; namai eiakampiu idstyti apie didel vej.
Visa vieta atrod kaip didiulis motelis. Visur vaikiojo besiglbesiuojanios, besiypsanios porels, vaikinai ir merginos.
iek tiek vyliausi, kad kas nors prieis ir mane ukalbins. sivaiz
davau pokalb:
- Sveikas. Pirmi metai?
- Mhm. Mhm. A i Floridos.
- aunu. Tikriausiai esi prats prie kario.
- Prie tokio kario nepriprasiau, net jei biau kils i
Hado, - pajuokauiau. Padaryiau ger pirm spd. Ak, jis
linksmas. Tas Mailzas tikras maiktuolis.

Aiku, taip nenutiko. Reikalai niekad nesiklosto taip, kaip ti


kiesi.
14

ALIASKOS BEIEKANT

Uinuobodiavs grau vidun, nusivilkau markinlius, at


siguliau ant kaitusio apatinio gulto iuinio ir usimerkiau. Ne
buvo krikto, liumbimo ir viso kito, bet jauiausi tarsi naujai
gims, vyrukas be praeities. Prisiminiau mones, apie kuriuos
esu skaits, - Don F. Kened, Deims Dois, Hamfr Bogart, - lankiusius internatines mokyklas, ir j nuotykius - pa
vyzdiui, Kenedis dievino idaigas. Galvojau apie Didj Galbt
ir dalykus, kurie gali nutikti, mones, kuriuos sutiksiu, bsim
kambario draug (prie kelias savaites gavau laik, kuriame
buvo minimas jo vardas, ipas Martinas, daugiau apie j nieko).
Kad ir kas tas ipas Martinas, meldiau Diev, kad jis atsivet
galing ventiliatori arsenal, nes a nepasimiau n vieno ir jau
jauiau po savimi ant iuinio besikaupiant prakait - jausmas
toks lyktus, kad lioviausi galvojs ir pakils pagriebiau rank
luost nusivalyti. O tada pagalvojau: K gi, prie nuotykius teks
isipakuoti daiktus.

Sugebjau ant sienos priklijuoti pasaulio emlap ir komo


d susidti beveik visus drabuius, o tada pastebjau, kad nuo
karto, drgno oro net sienos prakaituoja, - ir nusprendiau, kad
fizinio darbo pakaks. Atjo metas nuostabiai altam duui.
Maame vonios kambaryje u dur stovjo didiulis, sulig
mogaus giu veidrodis, todl tiesdamas rank atsukti vanden
norom nenorom susidriau su savs nuogo atvaizdu. Visada ste
bjausi savo liesumu: rankos vienodos apimties nuo rie iki pat
pei, ant krtins nematyti nei raumen, nei riebal uuomi
n - susigds net pagalvojau, k bt galima padaryti tam vei
drodiui. Praskleidiau balt duo uuolaid ir nriau kabin.
Deja, duas pasirod bess pritaikytas trij pd ir septyni
coli gio moksleiviams, todl altas vanduo smog man tiesiai
apatinius onkaulius - visa griamos kempins jga. Norda
mas sudrkinti prakaitu aptekus veid, turjau praskts kojas
15

John Green

smarkiai pritpti. Aiku, Donui F. Kenediui (kuris, pasak jo


biografijos, buvo ei pd - kaip tik mano gio) savo interna
tinje mokykloje tupinti nereikjo. Ne, ia viskas kitaip, ir var
vaniam duui pamau drkinant mano kn mintijau, ar ivis
turiu galimyb ia rasti Didj Galbt ir ar tik nebsiu padars
didels klaidos.
Kai nusiprauss ir apsivyniojs juosmen rankluosiu pra
vriau vonios duris, ivydau neaukt, raumening vyruk rud
plauk kupeta. Jis pro kambario duris temp didiul pailg ar
mijos spalvomis margint krep. Vaikinas buvo koki penki
pd gio, taiau puikaus sudjimo, sumainta Adonio kopija,
su juo kambar pleveno cigarei dm tvaikas. Puiku, pagal
vojau, kambario draug sutinku nuogas. stms krep kam
bar, jis udar duris ir eng prie mans.
- A - ipas Martinas, - paskelb jis giliu radijo laid vedjo
balsu. Man nespjus nieko atsakyti, pridr: - Paspausiau tau
rank, bet gal tu geriau prisilaikyk rankluost, kol usimesi dau
giau drabui.
Nusijuokiau ir linkteljs (juk taip kieiau, ar ne? linktelti?)
atsakiau:
- A Mailzas Holteris. Malonu susipainti.
- Mailzas*, ia kaip nueiti myli prie mieg?- paklaus jis.
-A?
- Tokia Roberto Frosto poema. Neskaitei jo krybos?
Papuriau galv.
- Manyk, kad tau pasisek, - jis ypteljo.
Pasiiupau varius apatinius, mlynus Adidas futbolo or
tus, baltus markinlius ir, sumurmjs tuoj griu, smukau
vonios kambar. Tiek to pirmo gero spdio.
* Miles anglikai ir mylios, ir vardas (ia ir toliau vert. past.).
16

ALIASKOS BEIEKANT

- Kur tavo tvai? - paklausiau i vonios.


- Mano tvai? Tvukas dabar Kalifornijoje. Galbt drybso
Dykno krsle. Galbt vairuoja sunkveim. Bet kuriuo atveju
geria. Mama tikriausiai kaip tik ivaiuoja i mokyklos.
- A, - pratariau pagaliau apsirengs, bet neinojau, kaip rea
guoti toki asmenin informacij. Tikriausiai jei nenoriu ino
ti, nereikjo ir klausti.
ipas pagrieb por paklodi ir umet ant virutinio gulto.
- A visada miegu viruje. Tikiuosi, tu neprietarauji.
- E, ne. Kaip tau geriau.
- Matau, ipuoei kambar, - jis mosteljo pasaulio emla
p. - Man patinka.
Ir pradjo vardinti alis. Jis kalbjo monotoniku balsu, lyg
tai bt dars jau tkstanius kart.
Afganistanas.
Albanija.
Alyras.
Amerikos Samoa.
Andora.
Ir taip toliau. Tik baigs visas A pakl vilgsn ir pastebjo
nepatikli mano veido iraik.
- Galiau taip varyti iki galo, bet tikriausiai tau nusibos. I
mokau per vasar. Dieve, tu nesivaizduoji, kaip nuobodu vasar
Naujajame Houpe, Alabamoje. Tas pat, kas stebti augant soj
pupeles. Beje, i kur tu?
- I Floridos, - atsakiau.
- Niekad nesu buvs.
- Geras. Na, tos alys, - pratariau.
- Mhm, visi turi kok nors talent. A simenu pavadinimus.
Otu?..
- Ee, a moku daugelio moni paskutinius odius.
17

iohn Green

siminti paskutinius odius - mano silpnyb. Kaip kitiems


okoladas, taip man - mirtanij pareikimai.
- Pavyzdiui?
- Man patinka Henriko Ibseno. Jis buvo dramaturgas. - Apie
Ibsen inojau nemaai, nors nebuvau skaits n vienos jo pje
ss. Man nepatiko pjess. Man patiko biografijos.
- Taip, inau, kas jis toks, - suniurnjo ipas.
- Na taip, odiu, jis kur laik sirguliavo, ir kart sesel jam
pasak: Atrodo, ryt jauiats geriau, o Ibsenas vilgteljs
j atsak: Anaiptol, ir numir.
ipas prunkteljo.
- Klaiku. Bet man patiko.
Jis man papasakojo, kad Kalver Krike mokosi jau treti metai.
stojo devintoje klasje, dabar vienuoliktokas kaip ir a. Stipen
dininkas. Visikai finansuojamas. Igirdo, kad i mokykla yra
pati geriausia visoje Alabamos valstijoje, todl stodamas sukur
p rain apie tai, kad nori mokytis mokykloje, kurioje galt
skaityti ilgas knygas. Bda ta, teig jis rainlyje, kad namuose
tvas visada mua j po ranka pasitaikaniomis knygomis, todl
ipas dl savo paties saugumo pasirpino, kad namie visa lite
ratra bt plona, minktais vireliais. Tvai isiskyr, kai jis jo
deimt klas. Jampatinka Krikas, - taip ipas vadino i vie
t, - bet:
- ia reikia saugotis ir mokini, ir mokytoj. O a nemgstu
bti atsargus, - vypteljo.
A irgi nemgau bti atsargus - ar bent jau norjau nemgti.
Visa tai jis man pasakojo draskydamas savo krep ir kaip pa
puola mesdamas drabuius spint. ipas nebuvo girdjs apie
kojini stali ar markinli stali. Jis man, kad visi staliai
sukurti lygs, ir juos kio visa, kas tilpo. Mano mama bt nu
alpus.
18

ALIASKOS BEIEKANT

Vos baigs isipakuoti ipas kumteljo man pet ir tar:


- Tikiuosi, esi stipresnis, nei atrodai. - Ir eng pro duris pa
likdamas jas atviras. Po keli sekundi vl kyteljo galv vi
dun - a stovjau kur stovjs. - Na, eime, myli jike Holteri.
Yra k veikti.
Nuliaume iki TV kambario, kuriame stovjo vienintelis
visoje mokyklos teritorijoje televizorius su kabeline programa.
Vasar patalpa atliko sandlio funkcij. Joje buvo kone iki lub
prikrauta sof, aldytuv ir susukt kilim, o aplinkui zujo mo
kiniai, kako iekantys ir tampantys alis savo daiktus. ipas
pasisveikino su keliais praeiviais, bet mans nepristat. Kol jis
klajojo po sof prikit labirint, a stovjau prie sals dur,
stengdamasis neustoti kelio moksleiviams, poromis bandan
tiems su baldais ilaviruoti pro duris.
Savo daiktus ipas susirado per deimt minui, t valand
dar keturis kartus veikme vej tarp TV kambario ir 43 kam
bario. Po visko norjau lsti ipo neiojamj aldytuv ir nu
snausti kokius tkstant meteli, o ipas atrod ess atsparus ir
kariui, ir nuovargiui. Prisdau ant jo sofos.
- Prie kelerius metus radau j riogsani ant aligatvio ne
toli nam, - pasak jis apie sof, bandydamas surinkti mano
PlayStation 2 ant savo bat ds. - inau, apmualas vietomis
sutrkinjs, bet na ir kas. Juk tikrai gera sofa.
Apmualas buvo gerokai daugiau nei iek tiek sutrkinjs apie 30 procent paviriaus sudar ydra dirbtin oda, o kitus 70
procent - porolonas, bet sdti ji buvo velnikai patogi.
- Gerai, - tar jis. - Beveik baigta. - Nujo prie stalo ir im
i staliaus ritinl lipnios juostos. - Tetrksta tavo lagamino.
Atsistojs itraukiau lagamin i po lovos, o ipas, pagul
ds j tarp sofos ir PlayStation 2, pradjo plyti trumpas li19

John Green

pnios juostos atraias. I atraili ant lagamino suklijavo ura


KAVOS STALIUKAS.
- tai, - pakomentavo. Tada prisds susikl kojas ant, na,
kavos staliuko. - Baigta.
Prisdau alia, o jis nuvelg mane ir staiga pareik:
- Klausyk. A nebsiu tavo bilietas Kalver Kriko bendruo
men.
- Aa, gerai, - pratariau, taiau pajutau odius stringant
gerklje. A k tik per negailestingai svilinani kaitr padjau
atvilkti ito bio sof, o jis mans jau nebemgsta?
- I principo mones ia galima suskirstyti dvi grupes, paskubomis m aikinti jis. - Yra tikrieji gyventojai, tokie kaip
a, ir yra Tranai, kurie iokiadieniais gyvena ia, bet visi jie tur
tuoli vaikai i Birmingamo ir kiekvien savaitgal grta vdi
namas savo tv vilas. Tie yra kietuoliai. A j nemgstu, o jie
nemgsta mans, todl jei atvaiavai galvodamas, kad mokyklo
je buvai kietas das ir ia taip pat bsi kietas das, tada prie
mans geriau nesiartink. Juk lankei valstybin mokykl, ar ne?
- Ee... - sumykiau. Isiblaks pradjau peioti sofos apmua
lo trkimus, mano pirtai siraus minkt baltum.
- Taip, tikriausiai valstybin, nes jei btum vaikiojs pri
vai, tavo idiotiki ortai taip nekabt, - jis nusijuok.
ortus nusmaukdavau iek tiek emiau ant upakalio, ma
niau, tai atrodo kietai. Pagaliau sugebjau prabilti:
- Taip, vaikiojau valstybin mokykl. Bet nebuvau kietas
das, ipai. Buvau paprastas das.
- Cha! Puiku. Ir nevadink mans ipu. Vadink mane Pulki
ninku.
Nurijau prunkteljim.
- Pulkininku?
- Aha. Pulkininku. O tave mes pavadinsim... hmm. Teliumi.
20

ALIASKOS BEIEKANT

- ?..
- Teliumi, - pakartojo Pulkininkas. - Nes tu liesas. Tai vadi
nama ironija, Teliau. Kada nors apie j girdjai? O dabar iau
tam cigarei, pradkime iuos metus tinkamai.
Ir iygiavo lauk, vl manydamas, kad seksiu i paskos, -
kart a taip ir padariau. Dkui Dievui, saul jau leidosi u ho
rizonto. Praj pro penkerias duris pasiekme 48 kambar. Prie
dur lipnia juosta buvo priklijuota maa balta metalin lentel.
Ant jos mlynu ymikliu urayta: Aliaska gyvena viena!
Pulkininkas man paaikino, kad L ia yra Aliaskos valda ir 2.
ji turi vis kambar sau, nes jos buvusi kambario draug praeit
met pabaigoje imet i mokyklos, ir kad 3. Aliaska turi ciga
rei, nors Pulkininkas nepasivargino paklausti, ar 4. a rkau,
nes 5. a to nedariau.
Jis garsiai pabeld. U dur balsas suspieg:
- O Dieve, varyk ia, trumpuli, k papasakosiu!
engme vidun. Pasisukau udaryti dur, taiau Pulkininkas
papurt galv ir tar:
- Jei po septyni esi merginos kambaryje, turi palikti duris
atviras.
Bet a jo beveik neigirdau, nes prieais save ivydau nuos
tabiausi monijos istorijoje mergin su dinsiniais ortais ir
persik spalvos berankove palaidine. Ji greitakalbe garsiai dst
Pulkininkui:
- Taigi, pirmj vasaros dien buvau senojoje Vaino stotyje,
pas tok vaikin Dastin, odiu, sdim mes jo namuose ant
sofos, irim televizori - ir turk omeny, kad tada a jau su
sitikinjau su Deiku, ties sakant, vis dar susitikinju, o tai jau
savaime nuostabu, bet su Dastinu draugaujam nuo pat vaikys
ts, - taigi, irim televizori ir plepam apie stojamuosius egza
minus ar kak panaaus, Dastinas apkabina mane per peius,
21

John Green

o a galvoju: Malonu, juk mes jau taip ilgai esamdraugai, tikrai


nra ko pasijusti nejaukiai, plepam toliau, ir man pusjus saki
n apie analogijas ar kak tokio, jo ranka tarsi gyvat neria e
myn ir tik capt man u papo. CAPT. Gerokai per stipriai, dvi tris
sekundes - CAPT. Pirma mano galvoje praskrieja mintis: Oi,
kaip man patraukti it leten nuo savo papo, kol dar neliko m
lyni?, o tada: Dieve, tai bent tursiu k papasakoti Takumiui
su Pulkininku.
Pulkininkas nusijuok. A spoksojau, pritrenktas ir tos smul
kios (bet, Dieve, aptaki form) merginos balso jgos, ir mili
nik knyg stirt palei kambario sienas. Jos biblioteka kaupsi
lentynose ir netvarkingai suverstose, juosmen siekianiose sie
nas atremtose krvose. Jei jas kas nors pajudint, domino efek
tas paskandint mus bekratje literatros jroje.
- Kas ia nesijuokia i mano labai juokingo pasakojimo? pertrauk mano mintis mergina.
- Ak, taip. Aliaska, ia Telius. Telius atsimena priemirtinius
moni odius. Teliau, ia Aliaska. Jai i vasar capteljo pap.
Aliaska itiesusi rank eng artyn, bet paskutin akimirk
klastingai timpteljo emyn mano ortus.
- Tai patys plaiausi ortai visoje Alabamos valstijoje!
- Man patinka mvti apsmukusius, - pratariau susigds ir
usitempiau juos aukiau. Namie, Floridoje, jie buvo madingi.
- Turiu pasakyti, Teliau, kad nors ms santykiai dar gana
nauji, tokias pauktikas kojas kaip tavo esu mats daugyb kar
t, - rimtu veidu ipokino Pulkininkas. - Taigi, Aliaska. Par
duok mums cigarei.
Ir tada Pulkininkas kakaip kalbjo mane sumokti penkis
dolerius u pakel Marlboro Lights, kurio tikrai neketinau r
kyti. Jis pasil Aliaskai prisidti prie ms, bet ta atsisak.
22

ALIASKOS BEIEKANT

- Turiu rasti Takum ir papasakoti jam apie capt. - Pasisuku


si mane paklaus: - Gal j matei?
Neinau, ar maiau, nes n nenutuokiau, kas tas Takumis.
Todl tik papuriau galv.
- Gerai, - Pulkininkas linkteljo. - Tai po keli minui prie
eero.
Paeerje sitaisme ant spyniprieais smlt papldim (sm
lis, pasak Pulkininko, atvetas). Mesteljau privalom pokt:
- Neliesk mano papo.
Pulkininkas pareigingai nusijuok, tada paklaus:
- Rkysi?
Dar n karto nebandiau, bet kai esi Romoje...*
- ia galima?
- Jei atvirai, tai ne, - atsak jis, tada pridegs padav man
cigaret. traukiau. Usikosjau. Suvokiau. Springdamas ban
diau kvpti oro. Vl usikosjau. Vos neapsivmiau. Apsvaigo
galva, sitveriau spuokli, tada numeiau cigaret ir sutrypiau
koja, sitikins, kad mano Didiojo Galbt paiekas rkymas
neeina.
- Danai rkai? - nusijuok Pulkininkas, tada mosteljo ki
toje eero pusje besispuojani balt dm. - Matai t?
- Aha, - atsakiau. - Kas ten? Pauktis?
- Gulb, - paaikino.
- Oho. Mokykla su gulbe. Oho.
- Ta gulb yra tono ipera. Niekada neik prie jos ariau, nei
esi dabar.
- Kodl?
* Posakis Kai esi Romoje, elkis kaip romieiai.
23

John Green

- Ji turi nebaigt sskait su monija. Gal j vaikystje inau


dojo ar kas panaaus. J ten apgyvendino Erelis, kad neitume
prie eero parkyti.
- Erelis?
- Ponas Starnsas. Kodinis pavadinimas Erelis. Direktorius.
Daugelis mokytoj gyvena mokyklos teritorijoje ir bet kuris tave
gali priiupti. Bet Erelis vienintelis gyvena bendrabui iede,
todl regi visk. Cigaretes uuodia u koki penki myli.
- O jo namas kartais ne ten? - paklausiau mosteljs ranka.
Pastatas nuo ia kaip ant delno, todl nusprendiau, kad mes irgi
puikiai matomi.
- Aha, bet aibiko karo taktik jis pataupo pamokoms, abejingai paaikino Pulkininkas.
- Dieve, jei prisivirsiu bd, tvai mane umu, - sumur
mjau.
- Manau, tu perdedi. Paklausyk, bd tikrai prisivirsi, bet de
vyniasdeimt devyniais atvejais i imto tavo tvai nieko apie tai
nesuinos. Mokykla tikrai nenori, kad tavo tvai manyt, jog ia
tapai padugne, nebent tu pats nori, kad tvai laikyt tave padu
gne. - Jis smarkiai ipt plon dm eero link. Turiu pripa
inti, jis atrod kietai. Netgi auktesnis. - iaip ar taip, jei pa
teksi bd, tik nieko nesksk. A juodai nekeniu t turting
snob - taip nekeniu tik dantisto kabineto ir savo tvo. Bet tai
nereikia, kad juos duoiau. Praktikai pats svarbiausias daly
kas - niekada, niekada, niekada, niekada neskusti.
- Supratau, - atsakiau, bet susimsiau: O jei kas nors ds
man nos, tursiu sakyti, kad nepataikiau pro duris? Man tai
atrod iek tiek kvaila. Kaip tada tvarkytis su priekabiautojais ir
iaip subingalviais, jei negalima kelti jiems rpesi? Bet ipo
apie tai nebeklausinjau.
24

ALIASKOS BEIEKANT

- Gerai, Teliau. Atjo metas man eiti susirasti savo mergin.


Tai duok kelet cigarei, kuri vis tiek nerkysi, ir pasimatysi
me vliau.
Nusprendiau dar iek tiek pasdti ant spuokli, i dalies
todl, kad kartis pagaliau atlgo ir virto malonia, nors per dr
gna, koki 26 laipsni iluma, ir dl to, kad vis dar tikjausi su
laukti Aliaskos. Taiau vos pradingus Pulkininkui mane apipuo
l vabzdiai: susirinko tiek maal ir uod, kad iaip jau tylus
j sparneli plazdjimas skambjo kaip tikra kakofonija. Ir tada
nusprendiau usirkyti.
Pamaniau, rkymas nuvaikys vabzdius. Galima sakyti, tai
suveik. Aiku, meluoiau sakydamas, kad rkyti pradjau vien
nordamas nuvaikyti vabzdius. Pradjau rkyti todl, kad
1. sdjau vienas ant spyni ir 2. turjau cigarei, 3. pamaniau,
kad jei jau visi kiti moka rkyti nekosdami, a irgi sugebiau.
Trumpai tariant, rimt prieasi neturjau. Na gerai, sakykime,
kad pradjau ir dl 4. vabzdi.
traukiau tris kartus, tada pajutau leiktul gerklje, akis ap
trauk migla, o galvoje pradjo nemaloniai dgzti. Pakilau eiti.
Atsistojs igirdau u nugaros bals:
- Tai tu i ties simeni paskutinius odius?
Ji pribgo prie spyni ir sugriebusi mane u peties pasodino
atgal.
- Aha, - atsakiau. Tada nedrsiai pridriau: - Nori sitikinti?
- Kenedis! - ov ji.
- Akivaizdu, - atsakiau.
- Ak, nejaugi? - ji kilsteljo antakius.
- Ne. Tokie jo paskutiniai odiai. Kakas paklaus: Pone
prezidente, juk negalima sakyti, kad Dalasas js nemyli, jis at
sak: Akivaizdu, ir tada j nuov.
Ji sukikeno.
25

John Green

- Dieve, baisu. Neturiau juoktis. Bet nusijuoksiu. - Ir nusi


kvatojo. - Gerai, pone Garss Paskutinieji odiai. Turiu ir tau
vien, - kyteljusi rank prigrst kuprin isitrauk knyg. Gabrielis Garsija Markesas. Generolas savo labirinte. Mano
mgstamiausia. Knyga apie Simon Bolivar. - Nesivaizdavau,
kas tas Simonas Bolivaras, bet ji neleido paklausti. - Tai istorinis
romanas, neturiu supratimo, ar ia parayta teisyb, bet inai,
kokie ia minimi paskutiniai Simono odiai? Ne, neinai. Tuoj
tave apviesiu, ponaiti Baigiamosios Replikos.
Tada ji prisideg cigaret ir usitrauk taip godiai, taip ilgai,
kad pagalvojau, jog visa cigaret ikart ir susmilks. Pagaliau i
putusi dmus pradjo skaityti:
- J - Simon Bolivar - sukrt triukinantis atradimas,
kad galvotrkios jo neskmi ir svaj lenktyns t akimirk
buvo bepasiekianios finio linij. Visa kita liko tamsoje. Pra
keikimas, - atsiduso jis. - Kaip beisikapanosiu i io labirinto!
Igirds akimirksniu atpainau garsiuosius paskutinius o
dius ir mintyse pasiadjau btinai paskaitinti to Simono Bo
livaro biografij. Didingi paskutinieji odiai, tik ne visai juos
supratau.
- O kas tas labirintas? - paklausiau jos.
Dabar kaip niekada puiki proga pasakyti, kokia ji nuostabi.
Tamsoje, alia mans, nuo jos dvelk prakaitu, vasaros kariu ir
vanile, o nerykioje mnulio viesoje vos velgiau jos siluet, tik kai utraukdavo dm, smilkstanti cigaret nuviesdavo jos
veid blykia rausva viesa. Bet net ir tamsoje maiau jos akis aiaruojanius smaragdus. Tokios akys akimirksniu nuginkluo
ja ir pavergia. Ji buvo ne tik grai, bet dar ir velnikai patraukli,
krtys aptemptos anktos berankovs palaidins, dailios kojos
maskatavo pirmyn atgal po spynmis, papldimio lepets ta
26

ALIASKOS BEIEKANT

balavo ant koj pirt, o j nagai buvo nulakuoti ydra spalva.


Kaip tik t akimirk, kai paklausiau apie labirint ir laukiau jos
atsakant, suvokiau ilinki svarb, svarb tkstanio vieteli, kur
vienas merginos kno lopinlis keiia kit, nuo pdos linkio iki
kulknies, nuo kulknies iki launies, iki liemens, krties, kaklo,
riestos nosies, kaktos, peties, nugaros irietimo, upakaliuko ir
taip toliau. Aiku, formas pastebdavau ir anksiau, bet niekada
iki iol nesusimstydavau apie j reikm.
Jos burna buvo taip arti, kad jutau kvpavim, iltesn u or,
ir ji atsak:
- Tai ir yra paslaptis, ar ne? Labirintas yra gyvenimas, o gal
mirtis? Ko jis band ivengti - gyvenimo ar jo pabaigos?
Laukiau, kad kalbt toliau, bet tapo akivaizdu, kad ji tikisi
mano atsakymo.
- Ee, neinau, - pagaliau pralemenau. - Tu tikrai perskaitei
visas knygas savo kambary?
Ji nusikvatojo.
- Dieve, ne. Gal kok tredal. Bet ketinu perskaityti visas.
Vadinu tai savo gyvenimo biblioteka. Nuo vaikysts kiekvien
vasar vaikiodavau po kaimyn sendaiki ipardavimus ir
pirkdavau knygas, kurios man pasirodydavo domios. Todl vi
sada turiu k skaityti. Bet dar tiek daug reikia nuveikti: cigarei
surkyti, pasimylti, ant spyni pasisupti. Spsiu prisiskaityti,
kai bsiu sena nuoboda.
Ji pasak, kad primenu jai Pulkinink, pirmkart atvykus
Kalver Krik. Jiedu buvo naujokai, abu stipendininkai, kuriuos,
jos odiais tariant, vienijo polinkis alkohol ir eibes. Fraz
alkoholis ir eibs privert mane susimstyti, ar tik nebsiu
susidjs, kaip pavadint mama, su netikli kompanija, bet,
kaip netikli kompanija, jie abu atrod per daug protingi. Prisi
27

John Green

degusi nauj cigaret nuo k tik surkytos, Aliaska papasakojo,


kad Pulkininkas nekvailas, bet atvyks Kalver Krik nebuvo la
bai aktyvus.
- T problem a sutvarkiau greitai, - nusiypsojo. - Spal
supaindinau j su pirmja jo mergina, tikrai miela, ne i Tra
n, vardu Denis. Jis j met po mnesio, nes ji buvo pernelyg
turtinga tokiam vargui kaip jis, bet tai jau kita istorija. Tais
metais ikrtme savo pirm idaig - ant 4 klass grind pribrme smulki rutuliuk. Aiku, nuo tada gerokai pasistmjome priek, - ji nusikvatojo.
Taigi, ipas tapo Pulkininku - pokt planuotoju su kariniu
laipsniu, o Aliaska visada buvo Aliaska, iskirtin, netelpanti
jokius rmus, krybin varomoji j idaig jga.
- Tu protingas kaip ir jis, - kalbjo Aliaska. - Tik tykesnis. Ir
avesnis, bet a to k tik nepasakiau, nes myliu savo vaikin.
- Taip, tu irgi visai nieko, - atsakiau kvptas jos komplimen
to. - Bet a to k tik nepasakiau, nes myliu savo mergin. Ak,
pala. Tiesa. A jos neturiu.
Ji nusijuok.
- Aha, nesijaudink, Teliau. Jei yra kas nors, k galiu padti
tau surasti, tai mergina. Sutarkim: tu isiaikink, kas tas labirin
tas ir kaip i jo itrkti, o a rasiu, su kuo tau permiegoti.
- Sutarta, - sukirtome rankomis.
Vliau ingsniavome su Aliaska link bendrabui iedo. Cika
dos svirpavo savj vienos natos melodij lygiai taip pat kaip na
muose, Floridoje. Mums brendant per tams ji pasisuko mane
ir pratar:
- Kai eini nakt, ar tavs kartais neapima nerimas, ir, nors
gda ir kvaila, usimanai bgti namo?
28

ALIASKOS BEIEKANT

Tai atrod pernelyg slapta ir asmenika patikti beveik nepa


stamam mogui, bet prisipainau:
- Taip, tikrai pasitaiko.
Akimirk ji tyljo. Tada sugrieb mane u rankos ir sunib
djo:
- Bk, bk, bk, bk, bk! - ir pasileido bgte, tempdama
mane i paskos.

PRIE
IMT DVIDEIMT SEPTYNIAS DIENAS

Ki. popiet mirkiodamas bandiau nusipurtyti akis var


vant prakait, kuris trukd klijuoti ant dur van Gogo plaka
t. Pulkininkas sdjo ant sofos irdamas, ar plakatas kabo
tiesiai, ir atsakinjo mano nesibaigianius klausimus apie
Aliask.
- Papasakok apie j.
- Ji i Vaino stoties. Pravaiuoji t vietov n nepastebjs kaip suprantu, taip ir padarei. Jos vaikinas gauna stipendij Vanderbilte. Kakokioje grupje groja bosine gitara. Apie jos eim
inau nedaug.
- J santykiai rimti?
- Tikriausiai. Jijo neapgaudinja, o tai jau is tas.
Ir taip toliau. Nepajgiau galvoti apie niek kita - nei apie
van Gogo plakat, nei apie kompiuterinius aidimus, nei apie
pamok tvarkarat, kur ryt atne Erelis. Jis pasisveikino:
- Sveiki atvyk Kalver Krik, ponaiti Holteri. ia jums su
teikiama daug laisvs. Jei ja piktnaudiausite, pasigailsite. At
rodote gana malonus jaunuolis. Nenoriau bti priverstas su
jumis atsisveikinti.
Ir tada sispitrijo mane mina, kuri galjai palaikyti arba
bauginama, arba bauginamai pagieinga. Aliaska tai vadina
30

ALIASKOS BEIEKANT

Lemties vilgsniu, - Ereliui ijus paaikino Pulkininkas. - Kai


kit kart tave taip pairs, inok, turi bd.
- Gerai, Teliau, - pratar Pulkininkas man pagaliau pa
sitraukus nuo plakato. is kabjo ne visai lygiai, bet pakenia
mai. - Pakaks apie Aliask. Kiek inau, ioje mokykloje mokosi
devyniasdeimt dvi merginos, ir n viena nra tokia pakvaiusi
kaip Aliaska, kuri, leiskite priminti, jau turi vaikin. A einu pie
t. iandien gruzdit diena. - Ijo paliks duris praviras. Isi
blaks ir usisvajojs engiau j udaryti. Pulkininkas jau pu
siaukelje per bendrabui vej atsigr.
- Viepatie. Tai eini ar ne?
Apie Alabam galima pasakyti daug blogo, bet tikrai nepasa
kysi, kad jos gyventojai pernelyg bijot gruzdintuvi. T pirm
savait Kalver Kriko valgykloje mums patiek gruzdint vi
iuk, gruzdint viiuko fil ir gruzdint valgomj ybiki pirm kart supratau, kokia gardi gali bti gruzdinta darov.
Beveik tikjausi paragauti gruzdint salot lap. Bet niekas
neprilygo gruzditui - patiekalui, kur sukr Morina, stulbina
mai (tai suprantama) apkni Kalver Kriko virja. Gruzdintas
paplotlis su daru, arba gruzditas, rod, kad gruzdinimas visa
da pagerina patiekalo skon. Sddamas prie apskrito valgyklos
stalo su Pulkininku ir dar penkiais vyrukais, kuri nepainojau,
suleidau dantis trak savo pirmojo gruzdito apvalkal ir pa
tyriau kulinarin orgazm. Mano mama gamino visai neblogai,
bet a akimirksniu usimaniau per Padkos dien parsiveti
Morin namo.
Pulkininkas pristat mane (kaip Teli) prie klibanio medi
nio stalo sdintiems vaikinams, bet i j siminiau tik Takum,
kurio vard vakar minjo Aliaska. Liesas japonas, vos keliais co
liais auktesnis u Pulkinink, kalbjo pilna burna, a tuo tarpu
ltai iaumojau savo gruzdit mgaudamasis pupiku trakesiu.
31

John Green

- Dieve, - kalbjo Takumis. - Nepakartojamas vaizdelis, kai


kas nors ragauja savo pirmj gruzdit.
Nieko neatsakiau - todl, kad niekas nieko mans nepaklau
s, ir todl, kad nenorjau pertraukti valgymo malonumo. Ta
iau Takumis taip nesivar - jis sugebjo ir kimti burn, ir
kramtyti, ir ryti, ir kalbti vienu metu.
Pokalbis per pietus sukosi apie mergin, kaip supratau, bu
vusi Aliaskos kambario draug Marij ir jos vaikin Pol, vie
n i Tran. Igirdau, kad juos imet paskutin praeit mokslo
met savait u tai, k Pulkininkas pavadino trifekta, - juodu
suiupo atliekanius ikart trij taisykli paeidimus, dl kuri
alinama i Kalver Kriko. Guldami nuogi lovoje (genitalij s
lytis buvo paeidimas Nr. 1), girti (Nr. 2), jie rk ols suktin
(Nr. 3), Erelis juos tokius ir utiko. Skland gandai, kad kakas
juos skund, ir Takumis, atrodo, nekantravo isiaikinti kas, nekantravo taip, kad kavo apie tai gruzdito pilna burna.
- Polas buvo iknius, - pareik Pulkininkas. - Nebiau j
skunds, bet tas, kas susideda su jaguar vairuojaniais Tranais
kaip Polas, nusipelno tokio galo.
- Bie, - atsiliep Takumis, - tavo mevgina yva, - pagaliau
nurijo ksn, - Trane.
- Tiesa, - Pulkininkas nusikvatojo. - Deja, turiu pripainti,
kad tai nenuginijamas faktas. Bet ji ne tokia subingalv kaip
Polas.
- Dar ne, - vypteljo Takumis.
Pulkininkas vl nusikvatojo, o a susimsiau, kodl jis neu
stojo savo merginos. Man nerpt, net jei mano mergina bt
jaguar vairuojanti barzdota kiklope - diaugiausi, kad bent tu
riu su kuo pasiglamyti.

32

ALIASKOS BEIEKANT

* **
Kai vakare usuks j 43 kambar pasiimti cigarei (atrodo, pa
mirs, kad jos iaip jau mano) Pulkininkas nepakviet mans
kartu, labai nenusiminiau. Valstybinje mokykloje buvo prasta
ko nors nemgti, - moksliukai nekent populiarij ir 1.1., - bet
man tai visada atrod kakokia beprasmyb. Pulkininkas nesak
man, kur praleido popiet ar k ketina veikti vakare, bet ieida
mas udar duris, taigi nusprendiau, kad esu nepageidaujamas.
Na ir gerai: vakar praleidau narydamas po internet (pri
siekiu, jokios pornografijos) ir skaitydamas knyg Paskutins
dienos apie Riard Nikson ir Votergeito skandal. Vakarie
nei mikrobang krosnelje pasiildiau i aldytuvo isitrauks
gruzdit, kur Pulkininkas sugebjo niekam nematant ineti i
valgyklos. Vakaras visai kaip Floridoje - tik maistas geresnis, o
kambaryje nra oro kondicionieriaus. Skaitymas lovoje toks ma
loniai pastamas.
Nusprendiau paklausyti patarimo, kur tikrai bt davusi
mama, - isimiegoti prie savo pirmj dien naujoje mokyklo
je. Auktesnio lygio prancz kalba prasideda 8:10, todl nu
sprends, kad apsirengti ir nueiti iki klass netruks ilgiau kaip
8 minutes, adintuv nustaiau 8:02. Palindau po duu, o tada
atsiguliau lov laukti, kol ateis nuo tvankumos gelbjantis mie
gas. Apie 23:00 suvokiau, kad prie gulto pritvirtintas maytis
ventiliatorius padt labiau, jei nusivilkiau baltinius, ir pagaliau
vienais apatiniais guldamas ant antklods umigau.
Labai pasigailjau taip pasielgs, kai po keli valand mane
i miego ipl dvi tvirtos, prakaituotos rankos. Akimirksniu
pasijutau visikai atsibuds, besds lovoje, persigands, tik ka
kodl nesuvokiau bals, nesupratau, kodl ivis girdiu kakieno
balsus, ir apskritai - kiek dabar valand, po imts? Pagaliau gal
va praskaidrjo, suvokiau tariamus odius:
33

John Green

- Nagi, mogau. Neversk ispardyti tau ikn. Kelkis.


O tada nuo virutinio gulto igirdau Pulkininko bals:
- Dieve, Teliau. Kel-kis!
Taigi, atsikliau ir pagaliau irjau tris tamsius siluetus. Du
grieb mane u rank ir itemp i kambario. Pakeliui dar igir
dau Pulkinink murmant:
- Pasilinksminkit. Kevinai, nepersistenk.
Jiekone ristele nutemp mane u namo, tada per futbolo aik
t. em buvo apaugusi ole, bet virgdta, dar spjau pagalvo
ti, kodl jie negaljo i elementaraus mandagumo leisti apsiauti
bat, ir ivis, kodl a vienais apatiniais lauke visampasauliui tu
riu demonstruoti savo pauktikas kojas? galv ov tkstantis
galim paeminim: tai naujas vienuoliktokas, Mailzas Holteris, pusplikis prirakintas prie vart futbolo aiktje. sivaizda
vau, kaip jie nutempia mane mikel, kurio link, ties sakant,
mes dabar ir skuodme, ir pridauo kaip obuol, kad pirmj
dien naujoje mokykloje pasirodyiau visu graumu. Vis keli
velgiau sau po kojom, nes nenorjau irti juos, nenorjau
ir parkristi, todl tiesiog susikaups stebjau, kur dedu pdas,
stengdamasis ivengti atresni akmenuk. Jauiau, kaip ins
tinktas liepia rinktis - kovoti ar pasiduoti, bet inojau, kad nei
kova, nei pasidavimas man dar n karto nepadjo. Jie aplinkiniu
keliu atitemp mane prie dirbtinio papldimio, ir tada pagaliau
susiprotjs, kas mans laukia, - tradicinis pamurkdymas ee
re, - aprimau. Tiek kaip nors jau iksiu.
Kai pasiekme papldim, man paliep priglausti rankas prie
on, o stambiausias vaikinas iupo du ant smlio paliktus li
pnios juostos ritinlius. Kol stovjau isitemps kaip kareivlis
rikiuotje, jie apvyniojo mane kaip mumij nuo pei iki rie
. Baig parvert ant ems; dirbtinio papldimio smlis kiek
suminktino smg, bet vis tiek gerokai susitrenkiau galv. Du
34

ALIASKOS BEIEKANT

laik suglaud kojas, tuo tarpu treias - tikriausiai jis ir buvo


Kevinas - prikio savo kvadratin fizionomij kampuotais an
dikauliais taip arti, kad ele permirk, nuo kaktos styrantys jo
plauk spygliai baksteljo man veid, ir tar:
- ia u Pulkinink. Neturtum valkiotis su tuo iknium.
Jie man apvyniojo lipnia juosta kojas nuo kulkni iki laun.
Virtau sidabrine mumija. Vos spjau istenti: Praau, mons,
nereikia, o tada uklijavo ir burn. Ir pakl tk j vanden.
Skstu. Skstu, bet, uuot panikavs ar vartsis, galvoju, kad
Praau, mons, nereikia buvo siaubingi paskutiniai odiai.
Taiau tada vyko didysis monijos stebuklas - miau pldu
riuoti - ir pasijutau kyls paviri, kaip galdamas muisiausi
ir sukiojausi, kol pagaliau nosis ikilo ilt nakties or, ir a
kvpiau. Nemiriau ir mirti nesiruoiau.
Na, pagalvojau, viskas ne taip ir blogai.
Taiau dar liko mayt problema - isirabdinti ant kran
to iki patekant saulei. Pirma reikjo isiaikinti, ar toli krantas.
Per daug pasuks galv pajusdavau virstant vis kn, - taip,
ilgame idiotikiausi miri srae mirtis knibsiam su per
mirkusiais baltais apatiniais uimt gana aukt viet. Todl
sispitrijau auktyn ir atloiau galv, kol akys bema paniro po
vandeniu, ir tai krantas - vos u koki deimties pd - tie
siai u mans. Pradjau irtis jo link kaip berankis sidabrinis
undinas, galjau judinti tik launis, kol pagaliau subine miau
braukti dumblin eero dugn. Tada pasisukau ir atsistumdamas klubais bei liemeniu persiveriau tris kartus, kol atsidriau
prie nuskurusio alio rankluosio. Jie man paliko rankluost.
Kaip malonu.
Vanduo prasisunk po lipnia juosta ir susilpnino kibius
gniautus, taiau kai kur juostos buvo privyniota trys sluoksniai,
todl buvau priverstas spurdti kaip i vandens itraukta uvis.
35

John Green

Pagaliau gniautai atsileido tiek, kad sugebjau ikiti laukan


kair rank ir nusiplyti juost.
Susivyniojau smlt rankluost. Nenorjau grti kamba
r ir pamatyti ip, nes nesivaizdavau, k omeny turjo Kevinas - galbt jei pareiiau, jie mans ten laukt ir kart rimtai
prigriebt; galbt turjau jiems parodyti: Gerai. Mint supratau.
Jis man tik kambario kaimynas, ne draugas. Ir, iaip ar taip, ne
puoseljau itin draugik jausm Pulkininkui. Pasilinksminkit, - pasak jis. Aha, pagalvojau. Buvo tikras vakarlis.
Todl nujau pas Aliask. Neinojau, kelinta valanda, bet ma
iau pro jos duris besiskverbiant vies. Tyliai pasibeldiau.
- Praom, - atsiliep, ir a jau vidun, lapias, smltas, vien
permirkusiais apatiniais ir usimets rankluost. inoma, n
vienas nesvajoja itaip pasirodyti nuostabiausiai pasaulio mer
ginai, bet nusprendiau, kad ji sugebs man paaikinti, kas k
tik vyko.
Ji padjo knyg ir apsigaubusi antklode pakilo i lovos. Aki
mirk stovjo susirpinusi. Atrod kaip ta mergina, kuri su
tikau vakar, mergina, sakiusi, kad a mielas, mergina, trykus
energija, kvailystm ir imintimi tuo pat metu. O tada ji nusi
juok.
- Regis, teko pasimaudyti, mm?
Tai ji pasak su tokia atsainia piktdiuga, kad pajutau, jog apie
tai inojo visi, ir susimsiau, kokio velnio visa sumauta mokykla
i anksto susitar paskandinti Mailz Holter. Bet Aliaskai patiko
Pulkininkas, todl akimirk sutriks tiesiog spoksojau j, n ne
beinodamas, ko paklausti.
- Klausyk, - kirto ji. - Tik nepradk ia. inai k? mons
turi didesni problem. A turiu didesni problem. Mamyts
ia nra, todl pradk rpintis savimi, diki.
36

ALIASKOS BEIEKANT

Ijau nepratars n odio ir nuslikinau savo kambar,


engs vidun trinkteljau durimis paadindamas Pulkinink ir
nutrepenau voni. lindau po duu nusiplauti dumbli ir sm
lio, kvailas duo iaupas buvo apgailtinas, - bet kaip Aliaska,
Kevinas ir tie kiti gali mans jau nemgti? Pagaliau nusiprauss
nusiluosiau ir atjau kambar persirengti.
- Taigi, - tar jis. - Kur tiek utrukai? Neradai kelio namo?
- Jie sak, kad viskas per tave, - atsakiau ir savo balse aikiai
igirdau susierzinim. - Sak, kad neturiau su tavim trainiotis.
- K? Ne, taip nutinka visiems, - numojo Pulkininkas. - Ir
man taip buvo. Tave meta eer. Iplauki. Pareini.
- Negaljau tiesiog iplaukti, - ramiai atsakiau, bandydamas
po rankluosiu usimauklinti dinsus. - Jie apklijavo mane li
pnia juosta. Ties sakant, ivis nelabai galjau pajudti.
- Pala. Pala, - jis oko nuo gulto ir tamsoje sispoksojo
mane. - Apklijavo?Kaip?
Ir a jam parodiau: atsistojau kaip mumija suglauds kojas ir
prispauds rankas prie on, ir paaikinau, kaip jie mane suvy
niojo. O tada pkteljau ant sofos.
- Dieve! Juk tu galjai pasksti! Jie turjo tik mesti tave
vanden ir pabgti! - suuko jis. - K, po galais, jie galvojo? Kas
ten buvo? Kevinas Rimenas ir kas dar? siminei j veidus?
- Taip, manau.
- Kodl, po velni, jie tai padar? - balsu stebjosi Pulki
ninkas.
- O tu jiems nieko nepadarei? - paklausiau.
- Ne, bet prisiekiu savo subine, dabar tikrai padarysiu. Mes
juos priiupsim.
- Nieko tokio. Juk isikapsiau.
- Tu galjai mirti.
Ko gero, i ties galjau. Bet nemiriau.
37

John Green

- Na, galbt rytoj nueisiu pas Erel ir papasakosiu, - svarsiau.


- Jokiu bdu, - nukirto Pulkininkas. Nujs pakl nuo grin
d savo susiglamiusius ortus ir isitrauk i kiens pakel ci
garei. Pridegs dvi, vien padav man. Godiai sutraukiau j
iki pat filtro. - Neisi, - pakartojo jis, - ia niekas problem taip
nesprendia. Be to, juk nenori usidirbti skundiko reputacijos.
Bet mes su tais galvijais susidorosim, Teliau. Paadu. Jie dar pa
sigails, kad lindo prie mano draugo.
Ir jei Pulkininkas man, kad pavadins mane draugu pa
trauks savo pusn, buvo teisus.
- Kai nujau pas Aliask, ji elgsi gana iauriai, - tariau. Pa
silenkiau ir pravrs tui stali pasinaudojau juo kaip pele
nine.
- Jau sakiau, jos nuotaika danai kaitaliojasi.
Atsiguliau su markinliais, ortais ir kojinmis. Kad ir kaip
nepakeliamai bt karta, nusprendiau kiekvien nakt Kalver
Krike miegoti su drabuiais, nes tikriausiai pirm kart gyveni
me jauiau baim ir jaudul, kad gyvenu vietoje, kurioje niekada
neinai, kas kada gali nutikti.

PRIE
IMT DVIDEIMT EIAS DIENAS

Dabar tai karas! - ryte sustgo Pulkininkas.


Persiverts vilgteljau laikrod: 7:52. Mano pirmoji pamoka
Kalver Krike, prancz kalba, prasids po atuoniolikos minu
i. Por kart sumirksjs pavelgiau Pulkinink, stovint tarp
sofos ir KAVOS STALIUKO, u raiteli laikant savo gerokai
nuavtus, kadaise baltus teniso batelius. Kur laik jis spoksojo
mane, a spoksojau j. O tada Pulkininko veide pamau, kaip
sultintoje kino juostoje, pasirod ypsnys.
- Turiu pripainti, - pagaliau tar jis. - Visai nekvaila.
- Kas? - paklausiau.
- Nakt - tikriausiai prie paadindami tave - jie primyo
man batus.
- Tu rimtai? - paklausiau bandydamas nesusijuokti.
- Nori pauostyti? - paklaus jis, atkidamas batelius. - Nes
a tai pauosiau, ir tuo neabejoju. Viskas, k inau, tai kad lipau
kakieno myalus. Kaip sakydavo mano mama: Vaizduojies,
kad vaiktinji vandeniu, o pasirodo, tavo batuose telikuoja
myalas. Parodyk man tuos juokdarius, jei iandien pamaty
si, - papra, - nes reikia isiaikinti, ko ia jie ant mans taip,
hmm, usiiko. Otada sugalvosim, kaip paversti j vargan gy
veniml pragaru.
39

John Green
* * >f

Vasar gavs Kalver Kriko kienin vadov nudiugau, kad sky


riuje Aprangos taisykls tebuvo du odiai - Kuklus papras
tumas, bet n negalvojau, kad klasje sds apsimiegojusios
merginos medvilniniais piaminiais ortais, markinliais ir pa
pldimio lepetmis. Kuklu, vadinasi, ir paprasta.
Taiau piamomis (net ir kukliomis) apsirengusios mergi
nos klasje yra tai, dl ko prancz kalb 8:10 ryte visai gali
ma itverti, jei tik biau nutuoks, apie k kalba ponia OMalj.
Comment dis-tu: Po velni, a nemoku pranczikai tiek, kad
veikiau auktesnio lygio prancz kalb enfranais? Pradinio
lygio pamokos Floridoje neparuo mans poniai OMalj, kuri
pamiro visas mandagybes apie tai, kaip praleidome vasar, ir
ov tiesiai prie kakokio pass compose, greiiausiai veiksma
odi laiko. Stalai buvo sustumdyti ratu, Aliaska sdjo tiesiai
prieais mane, taiau per vis pamok ji n karto nepavelg
mano pusn, o a nemaiau nieko kito, tik j. Galbt ji moka
bti iauri... bet kai pirmj nakt kalbjo apie pabgim i labi
rinto - tokia protinga. O kai nuolat timpiojo dein lp kam
put, lyg ketint vyptelti, atrod tarsi valdiusi deinij nepa
kartojamos Mona Lizos ypsenos pus...
I bendrabuio kambario neatrod, kad moksleivi labai daug,
taiau mokykloje, vientisame ilgame pastate tuoj u miegamj
iedo, patekau neaprpiam jaun moni jr. Pastate buvo
keturiolika patalp su langais eer. Jaunimlis grdosi ant
siaur aligatvi prieais klases, ir, nors rasti savo kabinet ne
buvo sunku (net prastai gebdamas gaudytis erdvje stengiau
nuo 3 kabineto, kuriame vyko prancz kalba, nusikasti prie 12
kabineto, kuriame vyks matematika), vis dien jauiausi kaip
nesavas. Nieko nepainojau ir net nesistengiau suprasti, su kuo
40

ALIASKOS BEIEKANT

turiau susipainti, o pamokos buvo sunkios jau pirmj dien.


Ttis sak, kad tursiu mokytis, ir dabar a juo patikjau. Moky
tojai buvo rimti ir protingi, prieais daugelio j vardus parayta
daktaras, todl kai atjo laikas pasaulio religijoms - paskutinei
pamokai prie piet pertrauk, pajutau neapsakom palengvji
m. Nusprendiau, kad pasaulio religij pamoka, dstoma nuo
t laik, kai Kalver Krikas buvo krikionika berniuk moky
kla, ir privaloma visiems vienuoliktokams ir dvyliktokams, bus
lengvas Avertinimas.
Tai buvo vienintelis kabinetas iandien, kuriame stalai nebu
vo sustumti nei kvadratu, nei ratu, todl, nenordamas pasirody
ti pernelyg stropus, 11:03 atsisdau treioje eilje. Pasiankstinau
septyniomis minutmis, nes mgstu bti punktualus ir netur
jau su kuo plepti koridoriuje. Netrukus klas jo Pulkininkas
su Takumiu ir ikart susdo man i on.
- Girdjau apie prajusi nakt, - tar Takumis. - Aliaska ant
j rimtai siuto.
- Keista, nes nakt ji buvo tikra kal, - ipokinau.
Takumis tik papurt galv.
- Taip, bet ji neinojo visos istorijos. Be to, mons bna
prastos nuotaikos. Turi priprasti gyventi su monmis. Galjai
turti ir prastesni draug nei...
Pulkininkas j nutrauk:
- Pakaks psichoplepal, daktare Filai*. Dabar pakalbkime
apie atsakomj smg. - klas pradjo rinktis mons, todl
palinks artyn jis sunibdjo: - Jei kuris nors bus itoje pamo
koje, pasakyk man, gerai? Paymk X, kur jie sdi. - Ir ipls
lap i savo ssiuvinio pripai kvadratuk, ymini stalus.
4 Dr. Phil - pokalbi laida, vedama buvusio psichologo Filo Makgro (Phil
McGraw).
41

John Green

Mokiniams plstant vidun, ivydau vien j - ilg neprie


kaitingai spygliuotais plaukais - Kevin. Eidamas pro al Kevinas vilgsniu varst Pulkinink, bet usiirjs nepamat
kur eins ir launimi ukliuvo u stalo. Pulkininkas nusijuok.
Paskui Kevin ingsniavo dar vienas i j trijuls, vaikinas als
vai rusvomis kelnmis su juostele ir juodais trumparankoviais
golfo markinliais, apknokas arba per daug sportuojantis.
Jiems susdus paymjau kryiukais tam tikrus kvadratlius
Pulkininko schemoje ir padaviau jam. Kaip tik tada kabinet
liau Senis.
Jis kvpavo ltai ir sunkiai, isiiojs. Maais ingsneliais slin
ko prie kalbtojo pulto, sulig kiekvienu ingsniu vos darydamas
tarp tarp pd. Pulkininkas baksteljo man on ir atsainiai
mosteljo savo ssiuvin, kur buvo parayta: Senis teturi vien
plaut, - ir a tuo n akimirkos nesuabejojau. Jo garsus, kone
beviltikas kvpavimas man primin senel, kai jis galavosi plau
i viu. Atrod, kad pakumps ir vos paeinantis Senis mirs
taip ir nepasieks pakylos.
- Esu, - pagaliau prabilo jis, - daktaras Haidas. inoma, tu
riu ir vard. Jums tai bus daktaras. Js tvai moka didelius
pinigus, kad galtumte lankyti i mokykl, ir, tikiuosi, pasi
stengsite bent iek tiek atpirkti j investicij skaitydami tai, k
uduosiu jums skaityti tada, kai uduosiu, ir nuosekliai lankyda
mi i pamok. Obdami ia, klausysits, k kalbu a.
Ne, aikiai nebus vis lengviausia.
- iais metais tyrinsime tris religines tradicijas: islam,
krikionyb ir budizm. Kitais metais pabandysime aptarti dar
tris tradicijas. Ir per mano pamokas daugiausia laiko kalbsiu a,
o js daugiausia laiko klausysits. Nes gal js ir esate protingi,
bet a protingas ilgiau. Esu tikras, kad kai kurie js nemgstate
teorijos pamok, bet, kaip tikriausiai pastebjote, a nebesu toks
42

ALIASKOS BEIEKANT

jaunas kaip kadaise. Mielu noru ieikvoiau man likus kvap


plepdamas su jumis apie domesnius islamo istorijos aspektus,
bet tiek laiko neturime. Taigi, a turiu kalbti, o js turite klau
sytis, nes ioje pamokoje mes imsims paties svarbiausio ieko
jimo monijos istorijoje: prasms iekojimo. K reikia bti as
menybe? Kaip geriausia bti asmenybe? Kaip mes atsiradome ir
kas nutiks, kai ms nebebus? Trumpai tariant: kokios yra io
aidimo taisykls ir kaip geriausia j aisti?
Labirinto prigimtis, - usiraiau vieline spirale suritame
ssiuvinyje, - ir kelias i jo. itas mokytojas kietas. Nekeniau
diskusij per pamokas. Nemgau kalbti ir nemgau klausytis,
kaip kiti springsta odiais, bandydami isakyti savo mint kuo
aptakiau, kad tik nepasirodyt kvaili, ir nekeniau, kad tokio
aidimo esm viso labo perprasti, k nori igirsti mokytojas, ir
tada tai pasakyti. A esu pamokoje, tai gal mokykite mane. Ir jis
tikrai mane mok: per tas penkiasdeimt minui Senis privert
mane rimtai pavelgti religij. Niekada nebuvau religingas, bet
jis mums pasak, kad religija yra svarbi, nepaisant, tikime ja ar
ne, kaip ir istoriniai vykiai yra svarbs, nepaisant, ar juose daly
vavome. O tada paskyr iki rytdienos perskaityti penkiasdeimt
puslapi i knygos Religijos studijos.
T popiet mans lauk dar dvi pamokos ir du vadinamieji
langai. Kasdien turjome po devynias penkiasdeimties minui
trukms pamokas, o tai reik, kad beveik visiems teko po tris
savarankiko mokymosi valandas (iskyrus Pulkinink, kuris,
bdamas neatrastas genijus, turjo papildom matematikos pa
mok). Mudu su Pulkininku kartu lankme biologijos pamok,
per j a parodiau jam ir trei praeitos nakties veiksme daly
vavus vaikin. Pulkininkas virutiniame savo ssiuvinio kampe
para: Longvelas eisas. Tranas, 12-okas. Saros draugas. Keis
ta. Tuoj prisiminiau, kas ta Sara: Pulkininko mergina.
43

John Green

Langus praleidau savo kambaryje skaitydamas apie religij.


Suinojau, kad mitas nra melas: tai padavimas, apibdinantis
paius mones, j pasaulir ir tai, kas jiems venta. domu.
Taip pat supratau, kad po vakaryki linksmybi esu pernelyg
pavargs domtis mitais ar dar kuo, todl usndau su visais
drabuiais ant lovos, kol popiet mane paadino Aliaska, tiesiai
mano kairs ausies land dainuodama:
- PABUSK, MAASIS TELIUKAAAAAI!
Religijotyros knyga guljo man ant krtins tarsi maa po
pierin apsaugin skraist.
- Tai buvo siaubinga, - pratariau. - K turiau padaryti, kad
tai daugiau nepasikartot?
- Nieko! - diugiai kteljo ji. - A nenuspjama. Dieve,
kaip tau daktaras Haidas? Siaubingas, k? Jis toks pasikls!
Atsisdau lovoje ir tariau:
- Man atrodo, jis genijus. - Tikrai taip maniau ir t akimirk
tiesiog norjau jai paprietarauti.
Aliaska prisdo ant mano lovos.
- O tu visada miegi su drabuiais?
- Mhm.
- Juokinga, - tar ji. - Vakar nebuvai labai apsirengs.
Pervriau j rsiu vilgsniu.
- Nagi, Teliau. A tik erzinu. Turi bti stiprus. A neinojau,
kaip viskas buvo i ties, ujauiu, ir jie tikrai dar pasigails. Bet
tu turi bti tvirtas.
Ir ji ijo. Tik tiek ir turjo pasakyti ia tema. Ji miela, pagal
vojau, bet man nereikia merginos, kuri su manimi elgtsi, lyg
man bt deimt: tam a turiu mam.

PRIE
IMT DVIDEIMT DVI DIENAS

Po paskutins pamokos pirmj savait Kalver Krike grs 43


kambar ivydau netikt vaizd: vir lyginimo lentos palinks
miniatirinis, iki puss nuogas Pulkininkas atakavo savo raus
vus markinius. Jam entuziastingai lyginant, kakta ir krtine
ritosi prakaito laai, o lygintuv stumd taip energingai, kad jo
kvpavimas kone primin daktaro Haido.
- Turiu pasimatym, - paaikino. - Avarin situacija. - Jis
stabteljo atgauti kvapo. - Ar moki, - trksmingas kvpimas, lyginti?
Prijau prie rausv markini. Jie buvo susirauklj tarsi
senut, jaunyst praleidusi degindamasi. Nederjo Pulkinin
kui bet kaip grsti savo daikt ir daikteli pirm pasitaikius
stali.
- Manau, tereikia j jungti ir prispausti prie markini, ar
ne? - sudvejojau. - Neinau. A net neinojau, kad turime ly
gintuv.
- Ir neturime. Pasiskolinau i Takumio. Bet jis irgi nemoka
lyginti. O kai paklausiau Aliaskos, ji pradjo rkti: Man tu savo
patriarchalins paradigmos neprimesi! O Dieve, man reikia pa
rkyti. Reikia parkyti, bet susitiks su Saros tvais smirdti ne
galsiu. Gerai, iknon visa tai. Parkysime vonioje, paleid du.
45

John Green

Duas duoda garo. Garas ilygina raukles, ar ne? Tiesa, - prid


r jis, kai nusekiau i paskos voni, - jei nori rkyti dien, tie
siog paleisk du. Dmus kartu su garais sutrauks j ventiliacij.
Nors mokslikai tai skambjo kaip kakokia nesmon, idja
veik. Silpna vandens srov ir emai kabanti duo galvut prausimsi dar nepakeniam, bet kaip dm naikinimo priemon
tiko puikiai.
Deja, markiniams garai n kiek nepadjo. Pulkininkas vl
paband lyginti (spausiu labai smarkiai, pairsim, gal pa
vyks) ir galiausiai apsivilko susiglamiusius. Prie markini
priderino mlyn kaklarait, imargint horizontaliomis ma
rausv flaming eilutmis.
- Vienintelis dalykas, kurio mane imok ttuis, - kalbjo
Pulkininkas mikliai sunerdamas tobul mazg, - tai ritis ka
klarait. O tai tikrai keista, nes nesivaizduoju, kada jis pats j
ryjo.
Kaip tik tada duris pasibeld Sara. Maiau j gal kart ar du,
bet Pulkininkas mudviej taip ir nesupaindino, o ir t vakar
neturjo progos.
- O. Dieve. Negaljai bent markini isilyginti? - paklaus
ji, nors Pulkininkas stovjo prie lyginimo lentos. - Juk einam su
mano tvais. - Sara su mlyna vasarika suknele atrod be galo
avinga. Jos ilgi, sauls nublukinti viess plaukai buvo susukti
kuod, veid i abiej pusi rmino laisvai krintanios sruogos.
Ji atrod kaip kaprizinga kino vaigd.
- Klausyk, a bandiau. Ne visi savo drabuiams lyginti turi
me tarnaites.
- ipai, priegyniaudamas atrodai dar emesnis.
- Dl Dievo, gal galimbent jau pro duris ieiti nesiginydami?
- A tik norjau pasakyti. Tai juk opera. Mano tvams tai ti
krai svarbu. Na, velniop. Paskubk.
46

ALIASKOS BEIEKANT

Norjau dingti, bet slptis vonioje atrod kvaila, o tarpduryje


viena ranka sirmusi on stovjo Sara, kitoje vart automobi
lio raktelius, tarsi sakyt: Varom.
- A galiau apsivilkti smoking, tavo tvai vis tiek mans
nekst! - rikteljo jis.
- Tai ne mano kalt! Tu juos antagonizuoji! - Ji atkio rakte
lius. - Klausyk, tai mes arba vaiuojam, arba nevaiuojam.
- Velniop. Niekur a su tavim nevaiuosiu, - nukirto Pulki
ninkas.
- Puiku. Gero vakaro. - Sara taip smarkiai trinkteljo duri
mis, kad storoka Levo Tolstojaus biografija (paskutiniai odiai:
Ties sakant... man tikrai rpi... k jie...) nukrito nuo lentynos
ir kaip dur trenksmo aidas pokteljo ant grind.
- AAAAAA!!!!!!!!!! - sustaug jis.
- Tai ia buvo Sara, - tariau.
- Taip.
- Ji visai nieko.
Pulkininkas nusikvatojo, priklaup prie mao aldytuvo ir i
sitrauk galon pieno. Atsuko kamtel, stipriai makteljo, susi
rauk, pasprings kosteljo ir atsisds ant sofos pasidjo pien
tarp koj.
- Jis prargs, ar k?
- A, turjau tau anksiau pasakyti. ia ne pienas. Penkios
dalys pieno, viena dalis degtins. Vadinu j ambrozija. Diev
grimas. Piene degtins nelabai uuosi, todl Erelis negali ma
ns priiupti, nebent pats gurktelt paragauti. Trkumas tas,
kad skonis kaip prargusio pieno ir techninio alkoholio miinio,
bet iandien penktadienio vakaras, Teliau, o mano mergina yra
kal. Nori gurktelti?
- Manau, apsieisiu. - Be keli gurkni ampano per Nau
juosius metus atidiai stebint tvams, niekada nesu vartojs al47

John Green

koholio, o ambrozija tikrai neatrod kaip tas grimas, kuriuo


bt verta i paint pradti. Lauke igirdau skambant taksofo
n. Turint omeny, kad 190 ia gyvenani student teko 5 tak
sofonai, tikrai stebtina, kaip retai jie skambjo. Mums negalima
turti mobilij telefon, bet pastebjau kai kuriuos Tranus vis
tiek juos slapta neiojantis. O dauguma paprastj kaip ir a re
guliariai skambino namo, todl tvai ia skambindavo tik tada,
kai tai padaryti umirdavo j vaikai.
- Atsiliepsi pagaliau? - paklaus Pulkininkas. Neketinau leis
tis jo varinjamas, bet nenorjau ir petis.
Tirtoje prietemoje nuingsniavau prie taksofono, rengto ant
sienos tarp 45 ir 44 kambari. I abiej pusi tuinukais ir ymikliais buvo prirainta tuzinai telefono numeri ir abstraki
ura (205 555 1584; Tomiui oro uost 4:20; 773 573 6521;
JG - Kafsas?). Skambinti taksofon tikrai reikjo kantrybs.
Ragel pakliau telefonui nuskambjus devint kart.
- Gal gali pakviesti ip? - paklaus Sara. Tikriausiai skam
bino i mobiliojo.
- Gerai, tuoj.
Atsisukau ir ivydau ip stovint ia pat, lyg bt inojs,
kad skambina Sara. Padaviau jam ragel ir grau kambar.
Po minuts sddamas kambaryje igirdau, kaip tirt Alabamos vakaro tyl perplia trys odiai:
- Pati eik ikt!!! - irk Pulkininkas.
Grs kambar atsisdo, pagrieb ambrozij ir paaikino:
- Ji sako, kad tai a skundiau Pol ir Marij. Taip kalba Tra
nai. Kad a juos skundiau. A. tai kodl primyo man batus.
tai kodl vos nepaskandino tavs. Nes tu gyveni su manim, o
jie mano, kad a skundikas.
Pabandiau prisiminti, kas tie Polas su Marija. Vardai ka
kur girdti, bet per i savait girdjau tiek daug nauj vard,
48

ALIASKOS BEIEKANT

kad niekaip nesugebjau prie Polo ir Marijos priderinti ko


ki nors veid. Ir pagaliau prisiminiau, kodl: a j niekada ir
nebuvau mats. Juos ispyr praeitais metais, priiupo atliekant
trifekt.
- Seniai susitikinjat? - paklausiau Pulkininko.
- Devynis mnesius. Mes niekad nesutarm. Turiu omeny,
man ji niekada ir nepatiko. Pavyzdiui, mano tvai - tvas ko
nors usiust, prilupt mam. O vliau atsiprayt, elgtsi ma
loniai, ir tada bt lyg naujas medaus mnuo. O su Sara medaus
mnesio niekad nebna. Dieve, kaip ji galjo pagalvoti, kad a
skundikas? inau, inau: kodl mes neisiskiriame? - Jis persi
brauk delnus, sugrieb kuokt ant pakauio, tada kalbjo to
liau: - Tikriausiai nemetu jos, nes ji nemeta mans. O tai tikrai
nelengva. Esu blogas vaikinas. O ji - bloga pana. Mes nusipel
nm vienas kito.
- Bet...
- Negaliu patikti, kad jie taip galvoja, - pertrauk jis mane,
engdamas prie knyg lentynos ir isitraukdamas inyn. Mauk
teljo ger gurkn ambrozijos. - Suknisti Tranai. Tikriausiai
kakuris skund Pol su Marija, tada apkaltino mane, norda
mas sumtyti pdas. iaip ar taip, vakar geriausia likti namuo
se. Likti su Teliumir ambrozija.
- A vis tiek... - pabandiau siterpti nordamas pasakyti, kad
nesuprantu, kaip galima buiuotis su mogumi, kuris tave laiko
skundiku, jei bti skundiku yra pats blogiausias dalykas pasaulyje,
bet Pulkininkas mane pertrauk:
- Daugiau n odio apie tai. inai, kas yra Siera Leons sos
tin?
-Ne.
- A irgi, - tar jis, - bet dabar isiaikinsiu, - ir smeig nos
inyn, tuo pokalbis ir baigsi.
49

PRIE
IMT DEIMT DIEN

Prisitaikyti prie pamok tempo pasirod bes ne taipjau ir sunku. Mano polinkis daug laiko praleisti kambaryje su knygomis
suteik man aik pranaum prie kitus Kalver Kriko mokslei
vius. Po pirm trij mokslo savaii dauguma j nuo plepji
mo saultoje bendrabui vejoje lang valandomis buvo skrud
graia geltonai rusva gruzdito spalva. A tebuvau vos rausteljs:
mokiausi.
Klausiausi ir klasse per pamokas, bet treiadienio ryt,
kai daktaras Haidas kalbjo apie budist tikjim, kad visa yra
tarpusavyje susij, supratau bespokss pro lang. velgiau j
pamau nuo eero kylani mediais apaugusi kalv. I Haido klass visa tikrai atrod susij: mediai tarsi gaub kalv, ir
kaip niekada nesugalvoiau iskirti vienintelio medvilns si
lelio nuostabiai aptemptoje oraninje Aliaskos tdien dvi
moje palaidinje, taip mike nemaiau ir atskir medi - visa
buvo taip vinkliai supinta, kad atrod nemanoma galvoti apie
kur nors atskir ant tos kalvos augant med. O tada igirdau
savo vard ir supratau, kad turiu problem.
- Pone Holteri, - tar Senis. - tai a varginu savo plauius,
kad jus apviesiau. Ir vis dlto kakas tenai patrauk js d50

ALIASKOS BEIEKANT

mesj taip, kaip a nesugebjau. Meldiu, atskleiskite: k tokio ten


aptikote?
Pajutau, kaip padanjo pulsas, mane stebjo visa klas, d
kodami Dievui, kad jie nra mano vietoj. Daktaras Haidas jau
tris kartus imet i pamokos u tai, kad kakas nesiklaus arba
siuntinjo ratelius.
- Aa, a tiesiog irjau , ee, t kalv ir galvojau apie, aa, me
dius ir mik, ir kaip, ee, js juk sakte anksiau, kaip viskas...
Senis, kuris aikiai netoleravo vokalini klejoni, mane per
trauk:
- Papraysiu js ieiti i klass, ponaiti Holteri, tada galsite
pats nueiti ten ir atrasti sry tarp ee medi ir aa miko.
O rytoj, kai jau bsite pasiruos rimtai dalyvauti pamokoje, ga
lsite grti.
Sdjau nejuddamas, laikydamas tuinuk rankoje prieais
atverst ssiuvin, raudonio ulietu veidu, sukands dantis, atki
s andikaul - taip darydavau, kai nenordavau isiduoti ess
nusimins ar isigands. Dvi eils u nugaros igirdau atstumia
m kd, o atsisuks pamaiau stojantis Aliask, ji usimet ku
prin ant peties.
- Atsipraau, bet tai visika nesmon. Negalite imti ir imes
ti jo i pamokos. Kiekvien dien itis valand bambate ir bam
bate, o mes negalime net dirstelti pro lang?
Senis rm vilgsn Aliask tarsi bulius matador, tada
pridjs rank prie rauklto veido ltai patryn baltas barzdos
raienas.
- Penkiasdeimt minui per dien, penkias dienas per sa
vait galioja mano taisykls. Arba liksite be skaitos. Rinkits.
Dabar abu ieikite.
Susigrdau ssiuvin kuprin ir jausdamasis paemintas i
spdinau lauk. Durims usivrus u nugaros, ant kairiojo peties
51

John Green

pajutau rank. Atsisukau, bet ten nieko nebuvo. Kai vl pavel


giau tiesiai, prieais mane ypsodamasi stovjo Aliaska, oda apie
jos akis buvo susiraukljus tarsi skils stiklas.
- Senas triukas, - tar ji, - bet visi ant jo pasimauna.
Mginau nusiypsoti, bet negaljau liautis galvojs apie dak
tar Haid. Tai buvo dar blogiau nei atsitikimas su lipnia juosta.
inojau, kad visi pasaulio kevinai rimenai mans nemgsta, ta
iau mokytojai iki iol visada priklaus Mailzo Holterio gerbj
klubui.
- Juk sakiau tau, kad jis iknius, - tar ji.
- Vis tiek tebemanau, kad jis genijus. Jis buvo teisus. A ne
siklausiau.
- Tiesa, bet galjo ir nesielgti kaip asilas. Negi jam reikia ro
dinti savo vir eminant tave?! iaip ar taip, - tar ji, - vienin
teliai tikri genijai yra menininkai: Jitsas, Pikasas, Garsija Markesas. Genijai. Daktaras Haidas - nukvaks senis.
O tada ji pareik, kad iki pamokos galo iekosime keturla
pi dobil, o po pamokos trauksime parkyti su Pulkininku ir
Takumiu, ...kurie abu, - pridr, - yra subins, kad neijo i
klass kartu su mumis.
Kai Aliaska Jang sdi sukryiavusi kojas glen aliuojani
dobiliuk pievelje ir pasilenkusi ieko keturlapi, o blyki jos
nemaos ikirpts oda tiesiog bado akis, elementari mogika
fiziologija neleidia prisidti prie jos dobil safario. Jau ir taip
prisidirbau spoksodamas ten, kur neturiau, bet vis dlto...
Gal por minui ukavusi dobilienas savo ilgais, emtais
nagais, Aliaska pagaliau suiupo dobil su trimis normaliais vai
niklapiais ir ketvirtu neisivysiusiu pusdvsiu lapeliu, tada pa
velg mane, vos spjau nukreipti vilgsn.
- Nors tu akivaizdiai neprisidjai prie ms dobil paie
kos, itvirkli, - ironikai prabilo ji, - noriau padovanoti tau
52

ALIASKOS BEIEKANT

dobill. Tik kad skm yra liurbiams. - Suspaudusi nagais nu


rov ketvirt vainiklap. - tai, - tar ji mesdama dobil ol. Dabar jau nebesi genetinis apsigimlis.
- Ee, ai, - atsakiau.
Nuaidjo skambutis, ir pirmieji pro duris ivirto Takumis su
Pulkininku. Aliaska sispoksojo juos.
- K? - paklaus Pulkininkas. Taiau ji tik pavart akimis ir
pakilo eiti. Tylomis nusekme i paskos per bendrabui ied,
tada per futbolo aikt. Nrme mikel ir nuingsniavome vos
matomu aplink eer vedaniu takeliu, iki prijome itrypt ke
liuk. Pulkininkas prisivijo Aliask ir jie pradjo kako ginytis,
taiau taip tyliai, kad nesugebjau suprasti n odio, - girdjau
tik abipus nepasitenkinim, - todl pagaliau paklausiau Takumio,
kur einame.
- itas keliukas baigiasi prie darins, - atsak jis. - Tai gal
bt ten. Bet gal rkymo skyl. Pamatysi.
I ia mikelis atrod visikai kitoks nei i daktaro Haido kla
ss. Visur buvo pilna nukritusi ak, pvani spygli ir spy
gliuot ali krm; takelis vingiavo tarp aukt ir liekn pu,
kuri dygs spygliai tarsi ydas deng mus nuo dar vienos kar
tos dienos. O maesni uolai ir klevai, kuri i daktaro Haido
klass pro didingus spygliuoius nesimat, primin apie kol kas
nejuntam rudens artjim: j vis dar ali lapai jau buvo pradj
suktis ir leipti.
Prijome iklerus medin tilt - gabal faneros, umest ant
betono pamat, - per Kalver Krik*, upelikt, vingiuojant po
mokyklos apylinkes. U tilto buvo vos irimas takelis staia
nuokalne emyn. Tiksliau, net ne takelis, o tik keletas uuomi
n - nulauta aka en, galiukas nutryptos ols ten, - kad ia
4 Creek - ang. upelis.
53

John Green

iki ms jau eita moni. Vorele ingsniuodami Aliaska, Pul


kininkas ir Takumis vienas kitam palaik nusvirusi stor kle
vo ak, o a, paskutinis eilje, j lamani paleidau. Ir ten, po
tiltu, oaz. Trij pd ploio ir deimties ilgio betono plokt,
ant kurios stovjo seniai i kakurios klass pavogtos mlynos
plastikins kds. Jutau upelio ir tilto pavsio gaiv, pirm kart
per kelias savaites man nebuvo karta.
Pulkininkas idalino cigaretes. Takumis atsisak; kiti priside
gme.
- A tik sakau, kad jis neturi teiss rodyti ess viresnis u
mus, - tar Aliaska, tsdama pokalb su Pulkininku. - Telius
gali nesivalgyti pro langus, o a galiu nesiginyti, bet jis siau
bingas mokytojas, ir to man nenuginysi.
- Gerai, - atsak Pulkininkas. - Tik daugiau nekelk scen.
Dieve, tu vos nepribaigei vargo seno pirdaliaus.
- Tai jau tikrai nelaimsi susikirtusi su Haidu, - siterp Ta
kumis. - Jis praris tave gyv, iiks ir dar nusiiurk ant imat.
T, beje, turtume padaryti tam, kas skund Marij. Kuris nors
k nors girdjote?
- Tikriausiai tai buvo kakuris i Tran, - tar Aliaska. - Bet,
atrodo, jie galvoja, kad tai padar Pulkininkas. Kas ino. Galbt
Ereliui tiesiog pasisek. Ji buvo kvaila; kliuvo; j imet; baig
ta. tai kas nutinka, kai bni kvailas ir tave suiumpa. - Aliaska
lpomis sudjo O ir pavaizdavo ryjani auksin uvel, nes
kmingai mgindama ipsti dm ratilus.
- Vau, - nusiaip Takumis, - jei kada mane imes, primink,
kad pats atsiskaityiau su skundikais, nes kain ar galiu tiktis,
kad tai padarysi tu.
- Nebk kvailas, - atsak ji, bet ne piktai, o greiiau atsai
niai. - Nesuprantu, ko taip nerimstat isiaikinti, kas ten nutiko,
54

ALIASKOS BEIEKANT

lyg mes turime atskleisti visas paslaptis. Dieve, viskas baigta. Takumi, liaukis vogti kit moni problemas ir pradk kurti savo.
Takumis vl band kak pasakyti, bet Aliaska kilsteljo ran
k, tarsi nordama nubaidyti pokalb.
A nesakiau nieko - Marijos nepainojau, be to, tylus klausy
masis buvo mano prasta socialin strategija.
- Ir vis dlto, - kreipsi mane Aliaska, - man atrodo, jis
pasielg su tavim tiesiog siaubingai. Vos neapsiverkiau. Norjau
pabuiuoti tave, kad tau bt geriau.
- Gaila, kad to nepadarei, - isprdo man, ir visi nusikvatojo.
- Tu avingas, - pasak ji, ir, neatlaiks jos verianio vilgs
nio, nervingai nusisukau. - Gaila, kad jau turiu vaikin.
miau apirinti susirangiusias medi aknis ant upelio
kranto, stengdamasis visai neatrodyti kaip k tik pavadintas a
vingu.
Takumis irgi negaljo tuo patikti, jis prijo, paiau ranka
mano plaukus ir pradjo repuoti Aliaskai:
- Taip, Telius avingas / bet tu nori ydingo / todl Deikas
laimingas / nes jis toks... velnias. Velnias. Beveik pagavau keturis
rimus su avingas. Bet visa, kas atjo galv, tai kirtingas* o tai
net nra tikras odis.
Aliaska nusikvatojo.
- Oi, kaip suminktinai man ird. Dieve, repavimas taip sek
sualu. Teliau, ar tu bent inai, kad stovi prieais pat nesveikiausi reper visoje Alabamoje?
- Ee, ne.
- Pulkininke Katastrofa, paduok ritm, - sak Takumis, ir a
nusijuokiau pagalvojs, kad toks emagis ir keistuolikas vaiki
nas kaip Pulkininkas gali turti reperik pravard. Pulkininkas
sunrs pridjo rankas prie burnos ir pradjo leisti absurdikus
55

John Green

garsus, kurie tikriausiai turjo atstoti bgnus. Puh-i. Puh-puhpuh-i. Takumis juoksi.
- ia, prie ups, norit, kad pavaryiau? / Jei js rkalai bt
iulpinukai, tikrai usirkyiau / A rimuoju senamadikai, kaip
senovs romnai / Pulkininko bumikas yra apgailtinas kaip
Arturo Milerio Vilis Loumenas / Kartais mane kaltina, kad esu
oumenas / Amokurimuotigreit - moku rimuot ir ltai, ponai.
Akimirk stabteljo, atsikvp, tada ubaig:
- Kaip Emil Dikinson, nebijau lauyto rimo / ir tai mano
gabalo pabaiga; nusibodo itas aidimas.
Nebiau atskyrs lauyto rimo nuo paprasto, bet Takumio
repas paliko spd. Padrikai paplojome. Aliaska trauk pasku
tin dm ir vysteljo cigaret upel.
- Ko tu taip greit rkai? - paklausiau jos.
Ji pavelg mane ir plaiai nusiypsojo, - tokia plati ypsena
jos siaurame veide bt atrodiusi kvailai, jei ne ta nepriekai
tingai elegantika aki aluma. Ji ypsojosi Kald ryto sulauku
sio vaiko ypsena ir atsak:
- Js rkote todl, kad jums patinka. A rkau, kad miriau.

PRIE
IMT DEVYNIAS DIENAS

Km vakar valgykloje patiek maltos msos kepsn, tai buvo


vienas t ret patiekal, kuri nereikia gruzdinti, ir tikriausiai
todl maltos msos kepsnys tapo didiausia Morinos neskme gyslota, riebal persisunkusi mas buvo nepanai j kepsn ir ne
msos skonio. Paaikjo, kad Aliaska turi automobil, kuriuo
pasil pavti mus iki makdonaldo, bet Pulkininkas neturjo
pinig, ties sakant, a irgi turjau ne kain kiek - nieko keista,
nes nuolat finansavau jo ekstravagantik rkymo prot.
Taigi, mudu su Pulkininku pasiildme dviej dien senumo
gruzdit - prieingai nei, sakykime, bulvyts, mikrobang kros
nelje paildytas gruzditas neprarasdavo nei skonio, nei pasiten
kinim teikianio trakesio, - o tada Pulkininkas pareik, kad
eisime pasiirti pirm sezon Kriko krepinio rungtyni.
- Krepinis ruden? - perklausiau. - A nedaug tenusimanau
apie sport, bet argi ruden paprastai neaidia amerikietiko
futbolo?
- Ms lygoje dalyvaujanios mokyklos yra per maos, kad
turt futbolo komandas, todl ruden aidiame krepin. Nors,
turiu pasakyti, Kalver Kriko futbolo komanda bt tikra groy
b. Tavo prakauli subin garantuot tau puoljo viet. iaip ar
taip, krepinio rungtyns bna nuostabios.
57

John Green

Nekeniau sporto. Nekeniau sporto, nekeniau sportinink,


nekeniau sport irini moni ir nekeniau moni, kurie
pakent sportuojanius arba sport stebinius mones. Treioje
klasje - paskutiniais metais, kai dar galjau aisti vaik beis
bol*, - mama norjo, kad susirasiau draug, todl privert
mane sirayti Orlando piratus. Tikrai susiradau - krv
darelinuk, su tokia draugija prie bendraamius nepasipui
kuosi. Stksojau ikils vir vis kit aidj, todl vos nepate
kau t met vaik beisbolo vaigdi komand. Vaikis, kuris
mane nugaljo, Kljus Vurtselas, buvo vienarankis. A buvau
neprastai auktas treiokas su dviem rankomis, ir mane nuga
ljo darelinukas Kljus Vurtselas. Ir ne dl to, kad i gailes
io reikjo leisti laimti vienarankiam vaikiui. Kljus Vurtselas
mokjo smogti i vis jg, o a tik kartais pataikydavau net
padt ant lazdels kamuoliuk. Vienas labiausiai patinkani
dalyk Kalver Krike buvo tai, kad, kaip mane patikino ttis, ia
sportas neprivalomas.
- Trumpam pamirti savo aistring neapykant Tranams ir
j auktuomenikoms nesmonms a galiu tik vienu vienin
teliu atveju, - paaikino Pulkininkas. - Tada, kai ms sporto
salje paleidiama oro kondicionavimo sistema ir demons
truojamas senamadikas Kalver Kriko krepinis. Nevalia pra
iopsoti pirmj met rungtyni.
Mums ingsniuojant link lktuv angar primenanios spor
to sals, kuri jau buvau mats, bet net negalvojau prieiti ariau,
Pulkininkas paaikino pat svarbiausi ms krepinio koman
dos niuans: ji aidia ne itin gerai. Komandos vaigd, kalbjo
Pulkininkas, yra dvyliktokas Henkas Volstenas, kuris, bdamas
* T-ball - beisbol panaus amerikiei aidimas vaikams; nuo tikro beis
bolo jis skiriasi tuo, kad kamuoliukas ne metamas, o padedamas ant lazdels.
58

ALIASKOS BEIEKANT

penki pd ir astuoni coli gio, aidia krato puolju. Jau


inojau, kad Henkas mokykloje toks populiarus dl to, kad vi
sada turi ols, o Pulkininkas dar pridr, kad visus ketverius
metus Henkas n vien rungtyni nepradjo blaivus.
- Jis dievina ol, kaip Aliaska dievina seks, - tar Pulkinin
kas. - Kart pasidar bong teturdamas orinio autuvo vamzd,
prinokusi kriau ir atuoni ir deimties coli dydio Anos
Kurnikovos nuotrauk. Jis nra pats gudriausias mano pasta
m moni, bet tenka pripainti jo atsidavim piktnaudiavi
mui narkotikais.
Po Henko, toliau aikino Pulkininkas, situacija tik prastja iki pat Vilsono Karbodo, komandos centro, - jis siekia beveik
eias pdas.
- Ms komanda tokia apgailtina, - kalbjo Pulkininkas, kad net neturime talismano. Vadinu ms komand Kalver Kri
ko Niekuo.
- Tai jie tiesiog gauna kaulus? - perklausiau. Ne visai su
pratau, koks malonumas stebti, kaip prieininkai sulupa tavo
vargan komand, nors mintis apie oro kondicionavim mane
nuteik valiai.
- O, dar ir kaip gauna, - atsak Pulkininkas. - Utat visada
sudorojame kurnebyli mokykl.
Krepinis akivaizdiai nebuvo svarbiausias dalykas Alabamos
kurij ir nebyli mokykloje, taigi sezon baigdavome su vie
nintele pergale.
Kai pagaliau atjome, sporto salje buvo susigrd kone visi
Kalver Kriko moksleiviai - pavyzdiui, ant paskutinio tribnos
laiptelio pastebjau tris Kriko gotes dailinant savo tamsius pa
akius. Namuose niekada nesilankydavau krepinio rungtynse,
bet abejoju, ar ten susirinkdavo tokia marga publika. Ir vis dl
to, kol varov komandos palaikymo okjos (deja, j mokyklos
59

John Green

spalvos buvo mlinai ruda ir rykiai myalo geltona) band au


drinti negausi svei irov grupel, nustebau, kai ant laiptelio
tiesiai prieais mane atsisdo ne kas kitas, o Kevinas Rimenas.
Jis atsisuko ir dmiai pavelg Pulkinink.
Kaip ir daugelis kit Tran, Kevinas rengsi skrupulingai, at
rod toks be penki minui advokatas, laisvalaikiu aidiantis
golf. O jo viesi plauk kupeta, i on trumpai pakirpta, ant
virugalvio paiauta spygliukais, visada buvo sutepta tokiu els
kiekiu, kad atrod permirkusi. Aiku, nejauiau jam tokios nea
pykantos kaip Pulkininkas, nes Pulkininkas jo nekent i princi
po, o principin neapykanta yra gerokai stipresn u neapykant
dl to, kad mane apklijavo ir met eer. Ir vis dlto paban
diau nutaisyti grsming vilgsn, nors buvo sunkoka pamirti,
kad prie por savaii jis mat vos apatiniais pridengt kault
mano subin.
- Tu skundei Pol su Marija. Mes tau atkerijome. Paliau
bos? - paklaus Kevinas.
- A j neskundiau. Ir tai Telius tikrai j neskund, bet
js savo pramogas traukte ir j. Paliaubos? Hmm, leisk trum
pai pasitarti. - Palaikymo komandos okjos susdo, prie krti
ns susidjusios bumbulus, tarsi melstsi. - Ei, Teliau, - kreip
si mane Pulkininkas. - K galvoji apie paliaubas?
- Man tai primena, kaip vokieiai Smaigalio myje amerikie
iams pasil pasiduoti, - atsakiau. - Manau, pasilym atsa
kyiau taip pat, kaip tada atsak generolas Makolifas: pavilpk.
- Kevinai, kodl js bandte nuudyti it vaikin? Jis geni
jus. Pavilpk su savo paliaubomis.
- Nagi, bie. inau, kad tu juos skundei, ir mes turjome ap
ginti savo draugus, ir tai jau padarme. Baigiam? - atrodo, jis
nuoirdiai to norjo, tikriausiai dl Pulkininko, kaip poktinin
ko, reputacijos.
60

ALIASKOS BEIEKANT

- Sutarkim taip. Isirink vien mirus Amerikos prezident.


Jei Telius neinos jo paskutini odi, bus paliaubos. Jei inos,
vis likus gyvenim gailsiesi, kad primyai man batus.
- Tai kvaila.
- Gerai, paliaub nebus, - nukirto Pulkininkas.
- Na gerai. Milardas Filmoras, - pasak Kevinas. Pulkininkas
skubiai dirsteljo mane, jo akyse buvo akivaizdiai matyti klau
simas: Ivis buvo toks prezidentas? A tik nusiypsojau.
- Kai Filmoras merdjo, jis buvo peralks. Daktaras band
badu numuti jam kartin, ar kakas panaaus. Bet Filmoras vis
neusiiaup, kaip nori valgyti, todl daktaras pagaliau dav jam
arbatin auktel sriubos. Tada Filmoras sarkastikai tar: is
penas nepakartojamas, - ir mir. Joki paliaub.
Kevinas pavart akis ir nujo alin, tada man ov galv,
kad galjau sugalvoti bet kokius paskutinius Milardo Filmoro
odius, ir jei biau juos itars tokiu tonu, Kevinas tikriausiai
vis tiek bt manimi patikjs, - akivaizdiai pradjau gyti Pul
kininko palankum.
- ia pirmoji tavo lovs akimirka! - nusijuok Pulkinin
kas. - Aiku, a tau parinkau lengv taikin. Bet vis dlto. Ne
blogai.
Kalver Kriko Nieko nelaim, kart aidme ne su kurne
byli mokykla. aidme su kakokia krikionika mokykla i
Birmingamo centro, j komanda buvo pilna didiuli, gargantiuelik, barzdot bedionmogi, net neketinani atsukti
antro skruosto.
Pirmasis klinukas baigsi 20:4.
Ir tada prasidjo linksmybs. Visoms skanduotms vadovavo
Pulkininkas.
- Duona! - staug jis.
61

John Green

- VAFLIAI! - atsiliep minia.


- BLYNAI!
- BANANAI!
Ir tada visi kartu:
- MS GERESNI EGZAMINAI!
- aks jums! - plyavo Pulkininkas.
- VIEN DIEN DIRBSIT MUMS!
- Viens!
-DU!
- Trys!
- KETURI!
- JS DIDESNI, BET MES DAUG GUDRESNI!
Sveiams metant baudas, daugelyje rungtyni sirgaliai pra
deda triukmauti, stgauti ir trepsti kojomis. Tai nelabai veikia,
nes aidjai imoksta nekreipti dmesio fonin triukm. Kalver Krikas turjo kur kas geresn strategij. Pirma visi kauda
vo ir klykaudavo kaip per prastas varybas. Bet tada visi staiga
nuidavo: !, ir stodavo absoliuti tyla. Ms nekeniamam
varovui baigus muti kamuol ir pasiruous mesti, Pulkininkas
atsistodavo ir k nors suukdavo. Pavyzdiui:
- Dl Dievo meils, nusiskusk nugar!
Arba:
- Man reikia ipainti nuodmes. Gal galiau usukti tavo
persirengimo kambarl?!
Baigiantis treiamklinukui krikionikosios mokyklos treneris
papra minuts pertraukls ir piktai rodydamas pirtu Pulki
ninko pusn apskund j teisjui. Mes atsilikome rezultatu 56:13.
Pulkininkas atsistojo.
- K?! Kas nepatinka?!
Treneris ustaug:
62

ALIASKOS BEIEKANT

- Tu trukdai mano aidjams!


- TO IRNORIU, PROTO GUZE! - atr Pulkininkas.
Prijs teisjas imet j i sporto sals. Nusekiau i paskos.
- Mane imeta trisdeimt septint kart i eils, - paaiki
no jis.
- Velnias. Oho.
- Mhm. Kart ar du visai palau. Vienose rungtynse pa
skutiniame klinyje likus vienuolikai sekundi bgau aikt
ir atmiau i varov kamuol. iauru. Na, bet supranti. Turiu
ilaikyti savo serij.
Pulkininkas, digaudamas, kad buvo imestas, nuuoliavo
priek, o a nurisnojau i paskos. Norjau bti vienu t, kurie
turi ilaikyti kakokias serijas ir savo energija svilina visk aplin
kui. Bet kol kas bent jau painojau toki moni, o jiems reikjo
mans, kaip kometai reikia uodegos.

PRIE
IMT ASTUONIAS DIENAS

Kit dien daktaras Haidas papra mane pasilikti po pamokos.


Stovdamas prieais j pirm kart suvokiau, koks jis i tikrj
susikprins, lidnas ir senyvas.
- Tau patinka ita pamoka, tiesa?
- Taippone.
- Turi vis gyvenim mstyti apie budistin visa ko tarpusa
vio ryio samprat. - Kiekvien sakin jis tar taip, lyg bt prie
tai usiras, imoks atmintinai, o dabar cituot. - Bet irda
mas pro lang pamirai tiek pat dom budist mokym, kaip
svarbu igyventi kiekvien savo gyvenimo akimirk ia ir dabar.
Dalyvauk mano pamokose. O kai jos baigiasi, dalyvauk ten, taip tars linkteljo eero pus.
- Taippone.

PRIE
IMT VIEN DIEN

Pirm spalio ryt vos pabuds ijungti adintuvo ikart paju


tau, kad kakas negerai. Lova kvepjo kitaip. Ir a pats jauiausi
kitaip. Mieguistas tik po geros minuts suvokiau, kas negerai:
man buvo alta. Na, bent jau maas prie lovos pritvirtintas ven
tiliatorius buvo nebereikalingas.
- alta! - kteljau.
- Dieve, kiek valand? - igirdau viruje.
- Keturios po atuoni, - atsakiau.
Pulkininkas, kuris neturjo adintuvo, bet beveik visada su
gebdavo palsti po duu prie nuskambant manikiam, nukor
trumpas kojas per lovos krat, nuoko emn ir nudro prie
drabui spintos.
- Regis, praiopsojau galimyb nusiprausti, - tars usitemp
ortus ir alius markinlius su urau KALVER KRIKO KREP
INIS. - Na k gi. Visada bus rytojus. Ne taip jau ir alta. Apie
dvideimt penkis.
Patenkintas, kad miegojau apsirengs, apsiaviau batus, ir
mudu nurisnojome pamok. smukau savo viet dvideimt
sekundi prie pradi. Vidury pamokos, kai ponia OMalj
nusisukusi ra ant lentos kak pranczikai, Aliaska numet
man ratel.
65

John Green

Daili pagalvs ukuosena. Per pietus mokoms makdonalde?


Vos po poros dien turjo bti pirmas svarbus matematikos
kontrolinis, todl Aliaska surinko eis suja matematik lankan
ius moksleivius ne Tranus ir sumet mus savo mayt mlyn
dvidur. Laimingas atsitiktinumas, kad man ant keli atsisdo
daili deimtok vardu Lara. Ji buvo i Rusijos ar kakur, todl
kalbjo su velniu akcentu. Kadangi mus nuo tam tikr veiksm
skyr tik keturi drabui sluoksniai, nusprendiau prisistatyti.
- ynau, kas tu toks, - ji nusiypsojo. - Tu Aliaskos draugas
y Florydos.
- Aha. Pasiruok krvai kvail klausim, nes matematikoje
esu tikras liurbis, - tariau.
Ji iojosi pasakyti dar kak, bet Aliaska ov i aiktels, ir
pagreitis prispaud Lar prie mans.
- Vaikai, susipainkit su Mlynuoju Citrusu. Jis taip pavadin
tas, nes yra citrina, - pakomentavo Aliaska. - Mlynasis Citrusai,
susipaink su vaikais. Jei rasite, patariau usisegti saugos dir
us. Teliau, silau tau pabti saugos diru Larai. - Automobiliui
trkstamo greiio Aliaska pridjo rytingai spausdama greiio
pedal, nepaisydama, kokios bus pasekms. Mums dar nespjus
ivaiuoti i mokyklos miestelio, Lara jau mtsi alis kiekvien
kart, kai tik Aliaska staigiau pasukdavo vair, todl paklausiau
Aliaskos patarimo ir rankomis apglbiau Lar per juosmen.
- Ai, - vos girdimai tar ji.
Po greit ir beatodairik trij myli iki makdonaldo usisa
kme septynias dideles porcijas bulvyi ir ijome lauk ant
pievels. Susdome ratu, per vidur sustatme padklus su bul
vytmis, o Aliaska mok mus matematikos vienu metu ir rky
dama, ir valgydama.
Kaip ir bet kuris geras mokytojas, ji nelabai pakent atska
ln. Ji itis valand nesustodama rk, valg ir kalbjo, o a
66

ALIASKOS BEIEKANT

skrebenau savo ssiuvinyje, ir pamau dumblini tangent ir ko


sinus vandenys pradjo skaidrti. Bet ne visiems taip seksi.
Aliaskai tarkant apie kak akivaizdaus tiesini lygi sfero
je, aidiantis rkalius Henkas Volstenas tar:
- Pala, pala. Nesuprantu.
- Nes tu teturi astuonias veikianias smegen lsteles.
- Tyrimai rodo, kad marihuana sveikatai alinga maiau nei
tos tavo cigarets, - atkirto Henkas.
Aliaska nurijo piln burn bulvyi, patrauk savo cigaret,
tada ipt Henk dm debesj.
- Galbt a mirsiu jauna, - tar ji. - Bet bent jau mirsiu pro
tinga. Taigi, toliau apie tangentus.

PRIE
IMT DIEN

Gal is klausimas tau jau atsibods, bet kodl Aliaska?- paklausiau. Buvau k tik gavs itaisyt matematikos kontrolin ir
pajutau didiul pagarb Aliaskai, nes jos instruktaas padjo
man gauti B su pliusu. Nir debesuot etadien mudu TV
kambaryje irjome MTV kanal. Patalpa buvo apstatyta bu
vusi Kalver Kriko moksleivi paliktomis sofomis, joje dvelk
dulkmis ir pelsiais - ir galbt dl tos prieasties ji beveik nuo
lat bdavo tuia. Aliaska gurkteljo savo Mountain Dew ir
sugrieb man u rankos.
- Vis kas nors retkariais paklausia. Gerai, istorija tokia: kai
buvau maa, mano mama hipiavo. Na, inai, dvjo per didelius
paios nertus megztinius, rk daug ols ir taip toliau. O mano
tvas buvo tikras respublikonas*, taigi, kai gimiau, mama norjo
pavadinti mane Harmonija Springs Jang, o ttis - Mere Francise Jang, - kalbdama Aliaska linkiojo pirmyn atgal pagal
MTV muzikos ritm, nors tai buvo viena t pramonini popso
baladi, kuri ji teig nekenianti. - Taigi, uuot auk mane
Harmonija ar Mere, jie sutar leisti nusprsti paiai. Kai buvau
maa, vadino mane Mere. Turiu omeny, vadindavo brangute ar
* Respublikonai - JAV konservatori partija.
68

ALIASKOS BEIEKANT

kitaip, bet mokyklos dokumentuose ir panaiuose popieriuose


raydavo: Mer Jang. O per septint gimtadien dovan gavau
galimyb isirinkti vard. Neblogai, k? Vis dien praleidau
po tio gaubl iekodama domaus vardo. Pirma nusiirjau
ad, inai, kaip ta alis Afrikoje. Bet ttis pasak, kad tai ber
niuko vardas, tada isirinkau Aliask.
Neprietarauiau, jei tvai bt leid man isirinkti vard. Bet
jie nesiklaus parinko t, kur jau vis ami gauna pirmagimiai
Holteriai.
- Bet kodl Aliaska? - paklausiau vl.
Suvirpjo jos burnos kamputis deinje.
- Na, vliau isiaikinau, k reikia tas pavadinimas. Jis kils
i aleut kalbos odio Alyeska ir reikia tai, k dta jra.
Man patinka. Bet tada tiesiog pamaiau Aliask. Ji buvo didel,
tokia tapti norjau ir a. Be to, labai toli nuo Vaino stoties, Alabamos, i kurios norjau isinedinti.
Nusijuokiau.
- O dabar esi jau suaugusi ir pakankamai toli nuo nam, kalbjau isiieps. - Sveikinu.
Ji nustojo kratyti galv ir paleido mano (deja, prakaituot)
deln.
- Itrkti nra taip jau lengva, - tar rimtai, velgdama tiesiai
man akis, lyg inoiau keli, bet jai nesakyiau. O tada akimoju
pakeit pokalbio tem. - Pavyzdiui, inai, k noriu daryti bai
gusi universitet? Mokyti negalius vaikus. Juk a gera mokytoja,
ar ne? Velnias, jei galiu imokyti matematikos tave, sugebsiu i
mokyti bet k. Kad ir kokius autizmu serganius vaikus.
Ji kalbjo velniai ir msliai, tarsi atskleist paslapt, ir a
palinkau ariau jos, staiga uvaldytas nuojautos, kad mes pri
valome pasibuiuoti, turtume dabar pat pasibuiuoti ant itos
oranins purvinos sofos su cigarei idegintomis ymmis ir
69

John Green

nusstos per deimtmeius prisikaupusi dulki. Ir a biau tai


padars: biau lenksis prie jos, kol tekt kilstelti veid, kad
neukliudyiau jos riestos nosyts, ir biau jos minkt lp
nutvilkytas. Biau. Bet tada ji tarsi atsibudo.
- Ne, - pasipurt, ir i pradi nesupratau, ar perskait apss
to buiuoklio mintis, ar tiesiog balsu atsak pati sau. Nusisukusi
nuo mans tyliai, tikriausiai pati sau, pasak: - Dieve, nesdsiu
ia ir nekalbsiu, k noriau padaryti. Tiesiog imsiu ir padary
siu. Ateities sivaizdavimas - tai kaip nostalgija.
- Mm? - mykteljau.
- Vis gyvenim praleidi strigs labirinte, galvodamas, kaip
vien dien i jo itruksi ir kaip tai bus nuostabu, ir sivaizduoji,
kad mintys apie ateit tave palaiko, bet tai niekada taip ir ne
vyksta. Tiesiog bgi nuo dabarties ateit.
Tikriausiai i mintis visai logika. sivaizdavau, kad gyveni
mas Krike bus labiau jaudinantis, nei pasirod ess i ties, - ia
daugiau nam darb nei nuotyki, - bet jei nebiau sivaizda
vs, i viso nebiau ia atvyks.
Ji vl nusisuko televizori, kuriame dabar mirgjo automo
bili reklama, ir numet juokel, kad MlynajamCitrusui reikt
nuosavos reklamos. Mgdiodama emus televizijos garsintoj
balsus ji kalbjo:
- Jis maas, jis ltas, jis dinas, bet vaiuoja. Kartais. M
lynasis Citrusas. Kreipkits artimiausi naudot automobili
pardavj.
Bet a norjau daugiau pakalbti apie j, Vaino stot ir ateit.
- Kartais a tavs nesuprantu, - pasakiau jai.
Ji mane n nedirsteljo. Tik nusiypsojo televizoriui ir tar:
- Tu niekad mans nesuprasi. tai kur esm.

PRIE
DEVYNIASDEIMT DEVYNIAS DIENAS

Didij kitos dienos dal praleidau guldamas lovoje, pasin


rs apgailtinai nedom pramanyt Etano Fromo pasaul,
tuo tarpu Pulkininkas sdjo prie savo stalo, gilindamasis di
ferencialini lygi paslaptis ar kak panaaus. Nors bandme
normuoti rkymo pertraukles tarp duo gar, cigarets baigsi
dar prie sutemstant, todl vl teko keliauti pas Aliask. Ji guljo
ant grind, vir galvos laikydama knyg.
- Eime parkyti, - pasil Pulkininkas.
- Baigsi cigarets, ar ne? - Aliaska mus n nepavelg.
- Na. Taip.
- Turi penkis alius? - vl paklaus.
- Nea.
- Teliau, - kreipsi mane.
- Taip, tuoj. - Kienje suvejojau penkin, o Aliaska padav
man pakel Marlboro Lights. inojau, kad i dvideimties ciga
rei surkysiu gal tik penkias, bet kol subsidijavau Pulkininko
rkym, jis negaljo prikibti prie mans, kad esu dar vienas tur
i vaikelis, Tranas, kuriam tiesiog pasitaik gyventi ne Birmingame.
Pasikviet Takum nuingsniavome iki eero, kur kikendami
pasislpme u medi. Pulkininkas leido dm ratilus, kuriuos
71

John Green

Takumis pavadino pretenzingais, o Aliaska bad juos pirtais


tarsi maas vaikas, sprogdinantis muilo burbulus.
O tada igirdome ltani akel. Tai galjo bti stirna, bet
Pulkininkas vis tiek akimirksniu spruko alin. Tiesiai mums u
nugar pasigirdo balsas:
- Nebk, iperi.
Pulkininkas sustojo ir apsisuks droviai gro. Grietai su
spauds lpas prie ms pamau prijo Erelis. Jis kaip visada
vilkjo baltus markinius ir ryjo juod kaklarait. Perliejo kie
kvien ms Lemties vilgsniu.
- Nuo js trenkia kaip nuo liepsnojani iaurs Karolinos
tabako lauk, - pratar jis.
Stovjome tyldami. Jauiausi siaubingai, lyg biau suiup
tas sprunks i mogudysts vietos. Ar jis paskambins mano
tvams?
- Pasimatysime rytoj penkt prisiekusij taryboje, - parei
k jis ir nujo.
Aliaska pritpusi pam cigaret, kuri buvo k tik numetusi,
ir vl usitrauk. Erelis atsisuko, lyg jo etasis jausmas bt pa
kudjs apie nepaklusim vyresnybei. Aliaska dar kart numet
cigaret, kart sutryn j kulnu. Erelis palingavo galva, ir, nors
tikriausiai buvo siuts, galiu prisiekti, kad nusiypsojo.
- Jis mane myli, - tar man Aliaska, kai jome link bendra
bui. - Ir jus visus. Tiesiog mokykl jis myli dar labiau. tai kur
kampas. Jis galvoja, kad mus priiupti yra gerai ir mokyklai, ir
mums. Tai amina kova, Teliau. Grio ir nepaklusnumo.
- Kaip mergina, kuri k tik uklupo, kalbi labai jau filosofi
kai, - sumurmjau.
- Kartais tu praloi m. O chaosas visada laimi kar.

PRIE
DEVYNIASDEIMT ATUONIAS DIENAS

Kalver Krikas pasiymjo tuo, kad turjo savo prisiekusij ta


ryb. Kiekvien semestr fakultetas irinkdavo dvylika student,
po tris i kiekvienos klass, dalyvauti taryboje. Prisiekusieji sky
r bausmes u smulkesnius prasiengimus, pradedant vaiktin
jimu po komendanto valandos ir baigiant rkymu. Daniausiai
tai bdavo rkymas arba buvimas mergin kambaryje po sep
tintos valandos vakaro. Jei tave suiupdavo, tekdavo traukti pas
taryb, kuriai pasiteisindavai, o ji tave nubausdavo. Erelis buvo
teisjas, jis turjo teis ataukti tarybos sprendim (visai kaip ir
tikroje JAVteism sistemoje), bet beveik niekad to nedarydavo.
Ikart po paskutins pamokos patraukiau 4 klas - ketu
riasdeimt minui per anksti, dl visa ko. Sdjau koridoriuje,
nugara atsirms sien, ir skaiiau Jungtini Valstij istorijos
vadovl (atvirai kalbant, dariau tai tarsi bandydamas ipirkti
kalt), kol pasirodiusi Aliaska prisdo alia. Ji kramt apatin
lp, todl paklausiau, ar nesinervina.
- Na, taip. Klausyk, tiesiog sdk sukands dantis ir ty
lk, - pasak man. - Tau nra ko nervintis. Bet mane rkant
pagauna jau septint kart. Tik nenoriu... nesvarbu. Nenoriu
nulidinti tio.
- O tavo mama rko? - paklausiau.
73

John Green

- Nebe, - tar Aliaska. - Viskas gerai. Nieko tau nebus.


Rimtai jaudintis pradjau tik kai laikrodis parod 16:50, o
Pulkininko ir Takumio kaip nebuvo, taip nebuvo. Vienas po kito
pradjo rinktis tarybos nariai, jie jo pro al n nevilgteldami
ms pusn, dl to pasijutau dar blogiau. 16:56 suskaiiavau pa
skutin, Erelis irgi jau buvo viduje.
16:58 i u kampo pasirod Pulkininkas su Takumiu.
Niekada nemaiau nieko panaaus. Takumis dvjo kra
kmolytus baltus markinius, ryjo juodais turkikais ratais i
margint raudon kaklarait; Pulkininkas buvo apsivilks savo
suglamytus rausvus markinius ir pasiris kaklarait su fla
mingais. Jie eng koja koj, ikl galvas ir atlo peius, lyg
kokie filmo herojai.
Igirdau Aliaskos atods.
- Pulkininkas vl su ta savo Napoleono eisena.
- Viskas gerai, - ramino Pulkininkas mane. - Tiesiog nieko
nekalbk.
jome vidun, du ms su kaklaraiiais, kiti du - su nu
drengtais markinliais, ir Erelis kaukteljo per stal mediniu
teisjo plaktuku. Prisiekusij taryba viena eile sdjo prie ilgo
staiakampio stalo. Kambario priekyje, prie lentos, stovjo ketu
rios kds. Susdome, ir Pulkininkas papasakojo, kas nutiko.
- Mudu su Aliaska rkme prie eero. Paprastai ieiname u
mokyklos miestelio teritorijos, bet kart umirome. Atsipra
ome. Daugiau tai nepasikartos.
Nesupratau, kas vyksta. Bet inojau, k turiu daryti: sdti
sukands dantis ir tylti. Vienas vaikinas vilgteljs Takum
paklaus:
- Ojudu su Holteriu?
- Mes palaikme kompanij, - ramiai atsak tas.
Vaikinas pasisuko Erel.
74

ALIASKOS BEIEKANT

- Ar matte kur nors rkant?


- Rkant maiau tik Aliask, bet ipas pasileido bgti, o tai
man sukl tarim, Mailzo ir Takumio sumiimas - taip pat,
kaip ir abiej prasikaltusios minos, - kalbjo Erelis, svilindamas
mus Lemties vilgsniu. Nenorjau atrodyti kaltas, bet neatlaiks
jo vilgsnio nuleidau akis ir pradjau tyrinti savo rankas.
Pulkininkas sugrie dantimis, lygjam meluojant skaudt.
- Pone, tai tiesa.
Erelis paklaus, gal kuris norime k pridurti, tada paklaus
tarybos, ar yra dar koki klausim, o paskui liep mums palauk
ti u dur.
- Tai kas ia buvo? - paklausiau Takumio mums ijus lauk.
- Teliau, sdk ir tylk.
Kodl Aliaska prisipaino, jei jau buvo kliuvusi tiek daug
kart? Kodl - Pulkininkas, kuris tikrja to odio prasme ne
gali sau leisti kliti? Kodl ne a? Mans niekad n dl nieko
nebuvo suiup. Biau prarads maiausiai. Po keli minui i
klass pasirod Erelis ir mosteljo mums sugrti.
- Aliaska ir ipai, - prabilo vienas tarybos narys, - judu de
imt valand plausite indus valgykloje ir esate oficialiai spja
mi, kad jei klisite dar kart, bus skambutis namo. Takumi ir
Mailzai, taisyklse nieko nepasakyta apie irjim, kaip rko
kas nors kitas, bet jei kada nors nusiengsite, taryba i istorij
prisimins. Sutarta?
- Sutarta, - greitai atsak Aliaska, jai akivaizdiai palengvjo.
Ieinant mane dar sustabd Erelis.
- Jaunuoli, neperenkite ios mokyklos nustatyt rib, nes
skaudiai pasigailsite.
Linkteljau.

PRIE
ATUONIASDEIMT DEVYNIAS DIENAS

Radome tau mergin, - prane man Aliaska.


Niekas taip ir nepaaikino, kas prie savait vyko prisie
kusij taryboje. Neatrod, kad tai bt paveik Aliask, kuri
1. buvo ms kambaryje sutemus, udariusi duris ir 2. rk ci
garet sddama ant kone porolonins sofos. Ukiusi ply po
durimis rankluosiu pareik, kad dabar rkyti saugu, bet a vis
tiek jaudinausi - dl cigarets ir dl merginos.
- Visa, kas man belieka, - kalbjo ji, - tikinti tave pamgti j
ir tikinti j pamgti tave.
- Didingas tikslas, - pareik Pulkininkas. Jis drybsojo ant
virutinio gulto ir skait knyg angl kalbos pamokai. Mob
Dik.
- Kaip tu moki tuo pat metu ir skaityti, ir kalbti? - pa
klausiau.
- Na, paprastai nemoku, bet nei i knyga, nei js pokalbis
nra intelektualinis ikis.
- Man ta knyga patinka, - siterp Aliaska.
- Taip, - Pulkininkas nusiypsojo ir persisvrs pavelg
j. - Ne be reikalo. Didelis baltas banginis gali bti metafora bet
kam. O tu gyveni dl pretenzing metafor.
Aliaska nekreip dmesio jo replik.
76

ALIASKOS BEIEKANT

- Taigi, Teliau, kokia tavo nuomon apie buvus soviet


blok?
- Ee. Gal teigiama?
Aliaska sprigtu nukrat cigarets pelenus mano pietuk
laikikl. Norjau uprotestuoti, bet kamvargintis.
- Atsimeni t mergin i matematikos, - kalbjo Aliaska, velnus balsas, sako jys vietoj jis. inai, apie k kalbu?
- Mhm. Lara. Ji sdjo man ant keli, kai vaiavom makdonald.
- Teisingai. inau. Ir tu jai patikai. Tau tikriausiai atrod, kad
ji tyliai aptarinjo matematik, o i ties kalbjo su tavimi apie
kart seks. tai kodl tau reikia mans.
- Puikios krtys, - pakomentavo Pulkininkas, nepakeldamas
aki nuo savo banginio.
- NESUDAIKTINK MOTER KN! - uriko Aliaska.
Dabar jis pakl galv.
- Atsipraau. Atsikiusios krtys.
- Tai ne k geriau!
- Aiku, geriau, - numojo Pulkininkas. - Puikios yra mo
ters kno vertinimas. Atsikiusios tra pastebjimas. Jos yra
atsikiusios. Na, Dieve.
- Tu beviltikas, - papurt galv Aliaska. - Taigi, Teliau, ji
mano, kad tu mielas.
- Malonu.
- O tai dar nieko nereikia. Bda ta, kad jei su ja kalbsi, usi-ee-aa-mm-ssi.
- Nereikia sujuo taip iauriai, - siterp Pulkininkas, lygbt
mano mama. - Dieve, a suprantu bangini anatomij. Herma
nai*, gal galim varyti toliau?
* Hermanas Melvilleis yra romano Mobis Dikas autorius.

77

John Green

- Taigi, savaitgal Deikas bus Birmingame, ir mes eisime


trigub pasimatym. Na, trigub su puse, kadangi bus ir Takumis. Didels tampos nebus. Nesusimausi, nes a vis laik
bsiu alia.
- Gerai.
- O su kuo eisiu a? - paklaus Pulkininkas.
- Su savo mergina.
- Gerai, - sutiko jis, tada pridr: - Bet mes nekaip suta
riame.
- Tai penktadien? Ar turit penktadieniui koki plan?
A nusikvatojau, nes mudu su Pulkininku neturjome iam
penktadieniui joki plan, kaip ir jokiam kitam penktadieniui
savo gyvenime.
- Taip ir maniau, - ji nusiypsojo. - Odabar, iperi, traukiam
valgykl plauti lki. Dieve, kaip a aukojuosi.

PRIE
ATUONIASDEIMT SEPTYNIAS DIENAS

M s trigubas su puse pasimatymas prasidjo visai neblogai.


Kai pasirod Deikas, sdjau Aliaskos kambaryje, - kadangi
ji man rado mergin, sutiko ir ilyginti mano alius marki
nius. Deikas atrod taip gerai, kaip tik gali atrodyti Aliaskos
vaikinas, - viess, peius siekiantys plaukai, tamss eriai
ant and ir pabrtinai kieta laikysena - kaip tikr tikriau
sias modelis. Aliaska oko ant jo ir apsivijo kojomis. Neduok
Dieve, kas nors taip padaryt man, - pagalvojau. - Nuvirsiau. Jau ne kart girdjau Aliask kalbani apie buiavimsi, bet iki iol nebuvau mats jos tai daranios: Deikas laik
j apkabins per liemen, ji pasviro priek, lpos prasiskyr,
galva iek tiek palenkta - Aliaska su tokia aistra sisiurb jo
burn, jog pajutau, kad turiau nusisukti - bet nepajgiau.
Po gero laiko tarpo ji pagaliau atsiklijavo nuo Deiko ir pri
stat mane.
- tai Telius, - tar ji.
Mudu su Deiku paspaudme rankas.
- Daug apie tave prisiklausiau, - jis kalbjo su velniu pie
tietiku akcentu, kur u makdonaldo rib girdjau retai. - Ti
kiuosi, tavo pasimatymas iandien pavyks, nes nenoriau, kad
nudiautum i po mans Aliask.
79

John Green

- Dieve, tu toks nuostabus! - man nespjus n prasiioti,


Aliaska suplojo rankomis ir vl j pabuiavo. - Atsipraau, - ji
nusijuok. - Tiesiog negaliu liautis buiavusi savo vaikino.
Usivilkau vieiai ikrakmolytus alius markinius, surinko
me Pulkinink, Sar, Lar ir Takum ir nuingsniavome spor
to sal irti, kaip Kalver Kriko Niekas kovoja su Harsdeno
akademija, privaia mokykla i Mauntin Bruko, prabangiausio
Birmingamo priemiesio. Pulkininko neapykanta Harsdenui
liepsnojo tkstanio sauli liepsna.
- Vienintelis dalykas, kurio nekeniu labiau u turius, - pa
aikino jis mums einant link sporto sals, - yra kvailiai. O visi
Harsdeno mokiniai yra turtingi, bet per kvaili, kad patekt
Krik.
Kadangi mes buvome pasimatyme ir taip toliau, pagalvojau,
kad per rungtynes sdsiu alia Laros, bet kai bandiau prieiti
prie jos, Aliaska nutvilk mane vilgsniu ir patapnojo ant laip
telio alia savs.
- Man negalima sdti alia merginos, su kuria esu pasima
tyme? - paklausiau.
- Teliau, vienas ms vis gyvenim buvo mergina. Kitas
niekada nebuvo pasieks antros bazs*. Tavim dta, atsissiau,
atrodyiau patrauklus ir nerpestingai avus.
- Gerai. Kaip pasakysi.
Deikas siterp:
- Madaug tiek a ir tedarau, kad tikiau Aliaskai.
- Oii, - tar ji, - kaip miela! Teliau, ar minjau, kad Deikas
su savo grupe rainja album? Jie fantastiki. Lyg Radiohead
sukryminus su Flaming Lips. Ar nesakiau, kad tai a sugalvo
* Erotini aidim sugretinimas su beisbolu; argonu pasiekti antr baz
reikia grabinj im.
8o

ALIASKOS BEIEKANT

jau j pavadinim - Hikmano teritorija? - o tada, suvokusi,


kad kvailai taukia: - Ar pasakojau jums, kad Deikas sudtas
kaip tikras erilas ir yra nuostabus, geidulingas meiluis?
- Dieve, maute, - Deikas ypsojosi. - Gal ne vaikams gir
dint.
Norjau Deiko neapksti, taiau stebdamas juos kartu, be
siypsanius ir nepaleidianius vienas kito i rank, neapykan
tos nejutau. Aiku, norjau bti jis, bet stengiausi sau priminti,
kad esu pasimatyme su kita mergina.
Harsdeno akademijos vaigd buvo ei pd ir septyni
coli milinas vardu Trevisas Istmenas, kur visi - tariu, kad ir
jo mama, - vadino vrimi. Kai vris pirm kart stojo prie
baud metimo linijos, Pulkininkas nesusilaik nenusikeiks ir
nepasiaips:
- U visk dkok ttuiui, sumautas isigimli.
vris atsisuks rsiai j pavelg, ir Pulkininkas galjo
bti imestas po pirmosios baudos, bet jis tik ypteljo teisjui:
Atsipraau!
- Noriu pamatyti domiausi i varyb dal, - paaikino man.
Antro klinio pradioje, Krikui atsiliekant stebtinai mau
dvideimt keturi tak skirtumu, vris vl stojo prie metim
linijos, ir Pulkininkas, vilgteljs Takum, sumurmjo:
- Laikas.
Jiedu atsistojo, o per mini nuvilnijo:
- ...
- Neinau, ar tai geriausias metas praneti, - kteljo v
riui Pulkininkas, - bet tai Takumis prie varybas nukabino
tavo merg.
Juokais prapliupo visi - iskyrus vr, kuris nusisuko nuo
krepinio lanko ir ramiai, su kamuoliu rankose, eng link
ms.
81

John Green

- Man atrodo, dabar pats laikas sprukti, - skubiai tar Takumis.


- Mans dar neimet, - paprietaravo Pulkininkas.
- Kol kas, - tarsteljo Takumis.
Neinau, ar dl susijaudinimo, kad esu pasimatyme (nors
mergin, su kuria turjau bti pasimatyme, nuo mans skyr
penki mons), ar dl to jaudulio, kur pajutau vriui niriai
velgiant mano pusn, pasileidau Takumiui i paskos. Kai pa
sukome u tribn, pagalvojau, kad mes saugs, bet tada akies
krateliu pastebjau mane lekiant cilindrik oranin objekt,
tarsi spariai artjani saul.
Pagalvojau: Man regis, tas daiktas mane kliudys.
Pagalvojau: Turiau pritpti.
Taiau t akimirk, tarp minties ir veiksmo, kamuolys tk
tiesiai man smilkin. Parkritau, galva trenkiausi sporto sals
grindis. Tada akimirksniu paokau ir, lyg nesueistas, ibgau i
sporto sals.
Ididumas palaik mane ant koj, bet vos ijs laukan pri
sdau.
- Mane kontzijo, - pareikiau, visikai sitikins savo dia
gnoze.
- Tu sveikas, - tar Takumis pribgs prie mans. - Dings
tam, kol ms neumu.
alia mans pritp i paskos ibgusi Lara.
- Tau vyskas gerai?
- Mane kontzijo, - pakartojau.
Takumis prisdo alia ir pavelg man akis.
- Ar inai, kas tau nutiko?
- Mane priiupo vris.
- inai, kur mes?
- Trigubame su puse pasimatyme.
- Tu sveikas, - nusprend Takumis. - Varom.
82

ALIASKOS BEIEKANT

O tada palinks priek apvmiau Larai kelnes. Neinau, ko


dl nenusisukau atgal ar on. Tiesiog palinkau priek ir nu
sitaikiau burna jos dinsus - graius, upakal aptempianius,
tokius, kokius merginos dvi nordamos atrodyti dailiai, bet ne
parodyti, kad dl to labai stengiasi, - ir tirtai juos apvmiau.
Daugiausia rieut sviestu, bet buvo ir iek tiek kukurz.
- Ak! - nustebusi ir pakraupusi tar ji.
- O Dieve, - suvokiau. - Labai atsipraau.
- Man regis, tau kontzija, - pareik Takumis, lyg pats su
galvojs.
- Jauiu pykinim ir svaigul, paprastai priskiriamus silpnai
kontzijai, - pacitavau i atminties.
Kol Takumis bgo pakviesti Erelio, o Lara - pasikeisti kel
ni, a guljau ant betoninio aligatvio. Erelis gro su mokyklos
sesele, kuri man diagnozavo - pamanyk tik - kontzij, o tada
Takumis nuve mane ligonin, Lara sdjo keleivio sdynje.
A, kiek pamenu, guljau gale ir ltai kartojau odius:
- Simptomai. Paprastai. Siejami. Su. Kontzija.
Taigi, pasimatym praleidau ligoninje su Lara ir Takumiu.
Daktaras liep man vaiuoti namo ir daug miegoti, tik paprayti,
kad kas nors paadint madaug kas keturias valandas.
Pro migl pamenu tarpduryje stovini Lar, kambarys tam
sus, lauke irgi tamsu, viskas aplink minkta ir patogu, bet keistai
sukasi, pasaulis pulsuoja tarsi nuo stipraus bos ritmo. Ir tarsi
pamenu Lar man nusiypsant i tarpdurio, blizganti merginos
ypsenos dviprasmyb, atrodyt, adanti atsakym klausim,
bet niekada i ties jo neatskleidianti. T klausim, t pat, ku
rio klausiame, kai tik mergaits nustoja bti bjaurios, klausim,
kuris yra pernelyg paprastas, kad bt nesudtingas: a jai patin
ku ar patinku?Otada umigau giliai, atrodo, amiams, ir miego
jau iki treios valandos ryto, kai mane paadino Pulkininkas.
83

John Green

- Ji mane met, - pratar.


- Mane kontzijo, - atsakiau.
- Girdjau. Todl tave ir adinu. Suaidiam kompiuterin
aidim?
- Gerai. Tik ijunk gars. Man skauda galv.
- Mhm. Girdjau, apvmei Lar. Labai elegantika.
- Met? - paklausiau ssdamasis.
- Aha. Sara pasak Deikui, kad man stovi nuo Aliaskos. B
tent tokius odius. Ta tvarka. Oa atkirtau: Na, iuo metu man
nuo nieko nestovi. Jei nori, gali patikrinti, o Sarai tikriausiai pa
sirod, kad isisukinju, nes tada ji pareik tikrai inanti, kad
esu susimets su Aliaska. Tai yra absurdika. A. Jos. Neapgau
dinju, - iko jis.
Pagaliau baig krautis aidimas, todl dabar klausiausi puse
ausies, kakur Taladegos trasa tyliai vairuodamas lenktynin au
tomobil. Nuo vaiavimo ratu pykino, bet a nesilioviau.
- Aliaska kad usived. - Tada jis m kalbti Aliaskos bal
su, bet tokiu cypianiu ir nepakeliamu, koks jis i tikrj nebu
vo: - Jokia moteris neturi meluoti apie kit moter! Kur tavo
moterikas solidarumas! Ar badydamos durklais viena kitai
nugar pakilsime i patriarchalins priespaudos?! Ir taip toliau,
ir panaiai. O tada ir Deikas puol ginti Aliask, pasak, kad ji
niekada jo neapgaudint, nes j myli, o tada a: Nesijaudinkit
dl Saros. Jai tiesiog patinka kabintis. Tada Sara paklaus, ko
dl niekada jos neustoju, madaug tada pavadinau j pakvaiusia kale, o tai tikrai nepadjo nukenksminti situacijos. Tada
padavja papra mus eiti lauk, ijom automobili aiktel, ir
ji pasak: Man jau pakaks, a tiesiog spoksojau j, o ji parei
k: Ms santykiai baigti.
Pagaliau jis nutilo.
84

ALIASKOS BEIEKANT

- Ms santykiai baigti? - pakartojau. Jauiausi keistai nu


tols nuo aplinkos, todl pamaniau, kad geriausia tiesiog pakar
toti paskutinius Pulkininko odius, kad jis galt kalbti toliau.
- Aha. Tai tai ir viskas. Ir inai kas blogiausia, Teliau? Man
ji tikrai svarbi. Turiu omeny, mes buvom beviltiki. Netinkami
vienas kitam. Bet vis dlto. Na, a sakiau, kad j myliu. Praradau
su ja nekaltyb.
- Praradai su ja nekaltyb?
- Aha. Aha. Niekada tau nesakiau? Ji yra vienintel, su kuria
permiegojau. Neinau. Nors devyniasdeimt keturis procentus
laiko mes pems, man vis tiek gaila.
- Vis tiek gaila?
- Na, bent jau labiau, nei maniau. Turiu omeny, inojau, kad
tai neivengiama. Visus iuos metus tarp ms nebuvo n vie
nos malonios akimirkos. Vos tik atvaiavau, ikart pradjom rie
tis. Turjau bti jai atidesnis. Neinau. Lidna.
- Tikrai lidna, - pakartojau.
- Aiku, kvaila pasiilgti mogaus, su kuriuo net nesutarei.
Bet, inai, buvo visai nieko turti su kuo bet kada pasipeti.
- Petis, - tariau, o tada sutriks, vos sugebdamas valdyti
automobil ekrane, pridriau: - ...yra gerai.
- Taip. Neinau, k dabar darysiu. Buvo visai malonu j tur
ti. A pasiuts, Teliau. K man dabar daryti?
- Gali petis su manim, - atsakiau. Padjau aidimo pult,
isitiesiau ant ms porolono sofos ir smigau. Prie nugrimzda
mas sapn karalyst dar igirdau Pulkinink sakant:
- Negaliu siusti ant tavs, tu nekenksmingas, liesas gyvuly.

PRIE
ATUONIASDEIMT KETURIAS DIENAS

Po trij dien prasidjo lietus. Man tebeskaudjo galv, o ne


menkas guzas vir kairiojo smilkinio atrod, bent jau Pulkinin
ko teigimu, kaip miniatirinis topografinis Makedonijos em
lapis - net neinojau, kad yra tokia alis, juolab, kurioje pasaulio
vietoje. T pirmadien eidamas su Pulkininku idegusia pusiaumire sausa ole tariau:
- Tikrai nesupykiau, jei iek tiek palyt.
Pulkininkas, vilgteljs grsmingus artyn plaukianius de
besis, atsak:
- Na, pyki ar nepyksi, lietaus tai tikrai gausim.
Ir tikrai gavom. pusjus prancz kalbos pamokai, ponia
OMalj asmenavo veiksmaod tikti tariamja nuosaka.
Que je croie. Que tu croies. Quit ou quelle croie. Ji kartojo i
fraz, lyg tai bt ne veiksmaodis, o budist mantra. Que je
croie; que tu croies; quil ou quelle croie. Kaip keista vis kartoti:
a tikiau; tu tiktum; ji ar jis tikt. Tikti kuo? - pagalvo
jau, o tada prapliupo lietus.
Prapliupo akimirksniu, viena siautulinga srove, lyg Dievas
bt perpyks ir nusprends nuplauti mus nuo ems paviriaus.
Diena po dienos, naktis po nakties lijo ir lijo. Pyl taip, kad ne
buvo matyti per bendrabui aiktel, taip gausiai, kad eeras
86

ALIASKOS BEIEKANT

isiliejo ir apsm spynes, prarijo pus dirbtinio papldimio.


Trei dien meiau skt ir nutariau vaikioti nepaisydamas
nesibaigianio lietaus. Valgykloje visas maistas atsidav skies
ta lietaus vandens rgtimi, visa kas pradjo trenkti pelsiais, o
duas tapo absurdikai nereikalingas, nes viso Dievo pamirto
pasaulio vandens spaudimas buvo geresnis.
Ir dar lietus mus pavert atsiskyrliais. Pulkininkas vis lai
k po pamok leido sddamas ant sofos, skaitydamas inyn
ir aisdamas kompiuterinius aidimus - ne visai supratau, ar jis
nori pasikalbti, ar tiesiog sdti ant balto porolono ir ramiai
sau gerti ambrozij.
Pasimatymui pasibaigus tokia nelaime man atrod, kad
Laros geriausia nekalbinti, neduok Dieve, dar itiks kontzija
ir / ar pykinimo priepuolis, nors kit dien per matematik ji
man pasak, kad nyeko tokio.
OAliask matydavau tik per pamokas ir niekada neitaikyda
vau su ja pasikalbti, nes klas ji visada atbgdavo pavlavusi,
o ieidavo vos nuaidjus skambuiui, man nespjus n umau
ti tuinuko dangtelio ar uversti ssiuvinio. Penkt vakar nuo
lietaus pradios nukulniavau valgykl nusiteiks tuoj pat grti
kambar ir sukirsti ildyt gruzdit, jei nepamatysiu Aliaskos
ar / ir Takumio (puikiai inojau, kad Pulkininkas 43 kambaryje
pietauja - geria pien su degtine). Bet pasilikau, nes pamaiau
nugara lietaus merkiam lang sdini Aliask. Stvriau gruz
dint ybiki prikraut lkt ir prisdau alia.
- Dieve, atrodo, niekad nesibaigs, - prabilau, turdamas
omeny liet.
- Tikrai, - atsiliep ji.
Jos lapi, netvarkingai nukar plaukai deng didum veido.
Nurijau por ksni. Ji nurijo por ksni.
- Kaip sekasi? - pagaliau paklausiau.
87

John Green

- Tikrai nesu nusiteikusi atsakinti klausimus, kurie prasi


deda kaip, kada, kur, kodl ar kas.
- Kas negerai?
- ia buvo kas. Kas man dabar nereikia. Na, einu. - Ji
suiaup lpas, o tada ltai ikvp, kaip Pulkininkas ipsdavo
dmus.
- Kas... - tada susigriebiau ir pasitaisiau: - Ar a kak pa
dariau?
Ji pam padkl, atsistojo ir tik tada atsak:
- Aiku, ne, meiluti.
Jos meiluti nuskambjo globjikai, o ne romantikai, lyg
pirmj liet igyvenantis berniukas nesugebt suprasti jos
problem - kad ir kokios jos bt. Vos susivaldiau nepavarts
aki, nors vargu ar eidama alin ir slpdama po plaukais veid ji
bt k pastebjusi.

PRIE
SEPTYNIASDEIMT EIAS DIENAS

Jauiuosi geriau, - tar Pulkininkas, devint lietaus dien


per religij pamok prisds alia. - Pagaliau praregjau. Pame
ni t vakar, kai ji atjo ms kambar ir elgsi kaip visika,
absoliuti kal?
- Aha. Opera. Kaklaraitis su flamingais.
- Teisingai.
- Na ir? - paklausiau.
Pulkininkas isitrauk spyruokle susegt ssiuvin permirku
siu vireliu ir m atsargiai versti lapus, kol rado norim viet.
- Tai ir buvo praregjimas. Ji yra visika, absoliuti kal.
Pasiramsiuodamas juoda lazdele, klas slinko Haidas. iu
rendamas savo krslo link, jis sausai pasak:
- Skaudantis kelis mane perspja, kad lietus dar nesibaigia.
Taigi, ruokits. - Jis sustojo prieais savo kd, atsargiai pasviro
atgal, abiem rankom nusitvr ranktri ir sudribo ant sdyns
greitai, negiliai kvpuodamas - kaip gimdanti moteris. - Nors
dar liko daugiau nei du mnesiai, iandien gausite io semestro
raomojo darbo temas. Esu tikras, kad ios pamokos konspek
tus visi skaitte taip danai ir atidiai, kad jau imokote atmin
tinai, - jis vypteljo. - Bet primenu: raomasis sudarys penkias
89

John Green

deimt procent js paymio, todl j irkite rimtai. Dabar


pakalbkime apie t Jz.
Haidas kalbjo apie Morkaus evangelij, kuri pirm kart
atsiveriau tik vakar, nors ir esu krikionis. Tikriausiai. Na, ba
nyioje esu buvs, ee, gal keturis kartus. Vis dlto tai keturiskart
daugiau nei meetje ar sinagogoje.
Haidas mums papasakojo, kad pirmame amiuje kai kurio
se romn monetose buvo pavaizduotas imperatoriaus Augusto
portretas, o po juo ilieti odiai: Filius Dei. Dievo Snus.
- Kalbame, - dst jis, - apie laikus, kai dievai turjo vaik.
Bti Dievo snumi nebuvo taip jau neprasta. Stebuklas, bent jau
tuo metu ir toje vietoje, tai, kadJzus - prasiokas, ydas, visikas
niekas imperijoje, kuri vald iskirtins asmenybs, - buvo s
nus to Dievo, visagalio Abraomo ir Mozs Dievo. Taigi, to Dievo
snus nebuvo imperatorius. Net ne mokytas rabinas. Prasiokas
ir ydas. Niekas kaip ir js. Buda ypatingas, nes atsisak turt
ir auktos kilms iekodamas nuvitimo, o Jzus ypatingas, nes
neturjo nei turt, nei auktos kilms, bet gijo didiausi ma
nom titul: Karali Karalius. Pamoka baigta. Eidami galite pa
siimti egzamino klausimus. Nesulapkite.
Tik pakils eiti pastebjau, kad Aliaskos pamokoje nebuvo, kaip ji galjo praleisti vienintel pamok, kuri verta vaikio
ti? Pamiau klausim ir jai.
Raomojo tema skambjo taip: Koks yra pats svarbiausias
monms kylantis klausimas? Protingai pasirinkite, o tada panagrinkite, kaip islamas, budizmas ir krikionyb band j
atsakyti.
- Tikiuosi, senas bjauryb itemps iki mokslo met pabai
gos, - tar Pulkininkas mums per liet risnojant namo, - nes
man jo pamoka pradeda visai patikti. Koks tavo svarbiausias
klausimas?
90

ALIASKOS BEIEKANT

Po trisdeimties sekundi bgimo a jau buvau priduss.


- Kas nutinka... mums... mirus.
- Dieve, Teliau, jei nesultinsi tempo, tuoj suinosi, - jis
pradjo eiti. - Mano klausimas: kodl geriems monms taip su
knistai nesiseka gyvenime? Po paraliais, ar ten Aliaska?
Ji skuod link ms, kak klyk, taiau per pliaupiant liet
negirdjau tariam odi, kol pribgo taip arti, kad pamaiau
jai i burnos tykant seiles.
- Pyderai uliejo mano kambar! Sugadino gal imt knyg!
Suikti sumyti Tranai diai! Jie pradr lietvamzdyje skyl,
kio plastikin vamzd ir nuved pro mano lang! Viskas kiaurai
permirk. Mano Generolas savo labirinte uvs.
- Neblogai, - nuts Pulkininkas, tarsi menininkas, susiav
js kito kriniu.
- Ei! - kteljo ji.
- Atleisk. Nesijaudink, - nuramino jis Aliask. - Dievas nu
baus nusidjlius. O pirma tai padarysime mes.

PRIE
EIASDEIMT SEPTYNIAS DIENAS

Tai tai kaip jautsi Nojus. Vien ryt pabundi, Dievas tau at
leido, ir vis dien vaiktai besimarkstydamas, nes jau pamirai,
kokia saul gali bti vienu metu ilta ir iurkti tarsi tvo buinys
skruost, o visas pasaulis atrodo viesesnis ir varesnis nei kada
nors, tarsi kas bt dviem savaitms mets vidurio Alabam
skalbykl ir pridjs kaln itin stipri spalvas tausojani skalbi
kli, utat dabar ol alesn, o gruzditai trakesni.
T popiet usilikau prie mokyklos skaitydamas JAVistorij apie Pilietin kar, arba, kaip jis buvo vadinamas iose vietovse,
Kar tarp valstij, gulinjau ant k tik idivusios ols. Man
is karas patiko tuo, kad dav prog tkstaniui ger paskuti
ni odi. Pavyzdiui, generolas Albertas Sidnjus Donstonas,
paklaustas, ar j sueid, atsak: Taip, ir, bijau, sunkiai. Rober
tas E. Li, po karo prajus daugeliui met, merddamas kliedjo:
Kelkit palapin!
Man bemstant, kodl konfederacijos generol paskutiniai
odiai buvo geresni u sjungos generol (Uliso S. Granto
paskutiniai odiai: Vandens! - tikrai nevyk), saul ustojo
mogaus siluetas. Senokai nemaiau eli, todl i pradi su
trikau. vilgteljau auktyn.
92

ALIASKOS BEIEKANT

- Atneiau tau uksti, - tar Takumis ir numet ant mano


knygos grietinin rupi aviini milt pyragl.
- Labai maistinga, - ypteljau.
- Yra avi. Yra rupi milt. Yra grietins. Visa suknista
maisto piramid.
- Tai jau tikrai.
O tada nebesumeiau, k dar pridurti. Takumis daug inojo
apie hiphop; a inojau daug paskutini odi ir apie kompiu
terinius aidimus. Pagaliau pratariau:
- Negaliu patikti, kad jie upyl Aliaskos kambar.
- Mhm, - neirdamas mane atsiliep Takumis. - Na, jie
turjo sav prieasi. Turi suprasti, kad Aliaska tarp vis, net ir
Tran, yra pagarsjusi savo poktais. Pavyzdiui, praeitais me
tais bibliotek varme folksvagen vabal. Taigi, jei jie turs
prog j perspjauti, taip ir padarys. Ities gana sumanu nukreipti
vandens srov nuo lietvamzdio jos kambar. Noriu pasakyti,
a nesiaviu...
Nusikvatojau.
- Mhm. J niekyb perspjauti bus sunku. - Ivyniojau pyra
gait ir suleidau dantis. Mmm... imtai nepakartojam kalorij
kiekviename ksnyje.
- Ji k nors sugalvos, - tar Takumis. - Teliau, - m mykti
jis. - Hmm. Teliau, tu nori parkyti. Eime pasivaikioti.
Sunerimau, nes neivengiamai sunerimstu, kai kas nors krei
piasi mane du kartus i eils ir dar terpia hmm. Bet atsistojau
ir paliks knygas ant ols nuingsniavau paskui Takum link
rkymo skyls. Taiau vos mums prijus mikel Takumis pasu
ko al.
- Nesu tikras, kad skylje saugu, - paaikino jis.
Nra saugu? - pagalvojau. - Juk tai saugiausia vieta surky
ti cigaret visoje visatoje! Bet netardamas n odio nusekiau
93

John Green

paskui j pro tankius krmynus, pu akas ir atgrasius, krtin


siekianius gervuogynus. Po kiek laiko Takumis atsisdo tiesiog
ant ems. Dangstydamasis rankomis nuo silpno vjelio priside
giau cigaret.
- Marij skund Aliaska, - prabilo jis. - Taigi, Erelis gali i
noti ir apie rkymo skyl. Neinau. Niekada nemaiau jo einant
t pus, bet galai ino, k ji dar ipliurp.
- Pala, i kur tu inai? - nepatikliai paklausiau.
- Na, vis pirma, pats imsiau. Ir antra, Aliaska pati prisipa
ino. Ji man papasakojo bent jau dal tiesos, kad baigiantis praei
tiems mokslo metams vien vakar paband i mokyklos sprukti
pas Deik ir j priiupo. Sak, kad buvo atsargi - paliko ijung
tas viesas ir taip toliau, - bet Erelis j priiupo, o automobilyje
buvo butelis vyno, todl jai buvo aks. Tada Erelis nusived j
savo namel ir pateik pasilym, kur pateikia visiems, rimtai
kliuvusiems. Papasakokvisk, k inai, arba eikkrautis daikt.
Taigi, Aliaska palo ir papasakojo jam, kad Marija su Polu kaip
tik guli girti. Dar ipliurp galai ino k. Erelis j paleido, nes jam
reikalingi skundikai. Aliaska pasielg protingai, tikrai protingai,
sksdama draug, nes niekas niekada nekaltins draug. tai ko
dl Pulkininkas toks sitikins, kad tai Kevino ir jo vaikin dar
bas. A ir pats netikjau, kad tai galt bti Aliaska, bet paskui
sumsiau, kad ji vienintel visame mokyklos miestelyje inojo,
k veikia Marija. tariau Polo kambario draug Longvel - vien
i tos trijuls, kuri padar i tavs berank undin. Pasirodo, t
nakt jis buvo namuose. Mir jo teta. Pervelgiau nekrolog lai
kratyje. Holis Bernis eis - na ir vardas moteriks.
- O tai Pulkininkas neino? - apstulbs paklausiau. Nors dar
nebuvau baigs rkyti, ugesinau cigaret, nes staiga pasijutau
baugintas. Niekada netariau, kad Aliaska galt bti idavik.
Nenuspjamos nuotaikos, taip. Bet tik ne skundik.
94

ALIASKOS BEIEKANT

- Ne, ir negali suinoti, nes pasius ir ids j j uns dienas. Jei


pastebjai, Pulkininkas visus tuos garbs ir itikimybs reikalus
iri gana rimtai.
- Pastebjau.
Takumis papurt galv, tada pasklaids lapus pirtais sikibo
vis dar drgn dirv.
- Nesuprantu, ko ji taip bijo bti imesta. A irgi nenoriau
iskristi, bet jei jau prisidirbai... Nesuprantu.
- Akivaizdu, ji nemgsta nam.
- Teisyb. Namo ji vaiuoja tik per Kaldas ir vasar, kai ten
bna Deikas. Kas ino. A irgi nemgstu nam. Bet tikrai ne
suteikiau Ereliui tokio malonumo. - Takumis pakl nukritusi
akel ir pradjo ja kabinti minkt raudon grunt. - Teliau,
paklausyk. Neinau, kok pokt sugalvos Aliaska su Pulkinin
ku, bet neabejoju, kad jame dalyvausime ir mudu. Tau tai pa
sakoju, kad inotum, k veliesi, nes jei tave suiups, geriau jau
bk pasiruos atsakyti u savo veiksmus.
Pagalvojau apie Florid, apie savo mokyklos draugus, ir
pirm kart suvokiau, kaip pasiilgiau Kriko, jei tekt j palikti.
irjau dirvoje styrani Takumio akel ir pagaliau tariau:
- Prisiekiu Dievu, skundikas nebsiu.
Pagaliau supratau, kas vyko t dien taryboje: Aliaska norjo
parodyti mums, kad galime ja pasitikti. Nori igyventi Kalver
Krike - neperenk rib, o ji to nepais. Taiau tada man viskas
paaikjo. Jiedu su Pulkininku prisim u mane kalt nordami
parodyti, kaip reikia elgtis, kad atjus laikui inoiau, k daryti.

PRIE
PENKIASDEIMT ASTUONIAS DIENAS

Madaug po savaits pabudau 6:30 - 6:30 etadien! - nuo


mielos Kapojimo melodijos: grsmingos, bosais vidurius dre
binanios kompiuterinio aidimo muzikos fone kaleno automa
tai. Persiverts ivydau Aliask, su visu valdymo pultu pasviru
si dein, tarsi tai padt jai ivengti mirties kompiuterinje
erdvje. Ir pats turjau t netikus kvail prot.
- Gal galtum bent jau ijungti gars?
- Teliau, - dirbtinai globjiku balsu atsiliep ji, - garsas
yra neatskiriama menin io aidimo teikiam potyri dalis.
Ijungti Kapojimo gars bt tas pats, kaip skaityti tik kas
antr Deins Eir od. Pulkininkas pabudo prie pusvalan
d. Jis suirzo, todl liepiau eiti miegoti mano kambar.
- Galbt prie jo prisidsiu ir a, - atkirtau mieguistai.
Uuot sureagavusi mano replik, Aliaska prabilo apie k
kita:
- Taigi, girdjau, Takumis tau papasakojo. Taip, Marij skundiau a, dl to gailiuosi, daugiau taip niekada nedarysiu. Toliau
iniose: ar ketini likti ia per Padkos dien? Nes a lieku.
Nusisukau sien ir usitraukiau ant galvos antklod. Nei
nojau, ar galiu Aliaska pasitikti, ir man jau buvo iki kaklo jos
nenuspjamumo - vien dien alta, kit dien meili, vien aki
96

ALIASKOS BEIEKANT

mirk koketika ir patraukli, kit - bjauri ir atstumianti. Geriau


jau Pulkininkas: kai jis nirus, bent jau yra prieastis.
Tarsi liudydamas nuovargio gali sugebjau greitai umigti
tikins save, kad mirtani pabais stgavimai ir diaugsmingi
Aliaskos klykiojimai tra malonus, puik mieg utikrinantis
fonas. Antr kart pabudau po pusvalandio, kai ji prisdo ant
mano lovos ir upakaliu atsirm man klubus. Mudu skiria jos
apatiniai, jos dinsai, antklod, mano velvetins kelns ir mano
apatiniai, pagalvojau. Penki sluoksniai, ir vis dlto a pajutau j,

t jaudinani prisilietimo ilum - nujauiam dviej susilie


jani burn uuomin. Bet vis tiek uuomin. Ir t trapi aki
mirk man to pakako. Nebuvau tikras, ar j mgstu, abejojau,
ar galiu ja pasitikti, bet to pakako, kad pabandyiau isiaikinti.
Ji ant mano lovos, didels alios akys i viraus velgia mane.
Neblstanti jos gudrios, kone paaipios ypsenos paslaptis. Penki
sluoksniai tarp mudviej.
Aliaska kalbjo toliau, tarsi n nebiau numigs:
- Deikas turi studijuoti, todl nenori, kad vaiuoiau pas j
Nevil. Sako, kad irdamas mane nesugeba susitelkti mu
zikologij. Bandiau ginytis, kad dvsiu adr, bet netikinau,
todl lieku ia.
- Ujauiu, - atsiliepiau.
- Ak, nereikia. Tikrai tursiu k veikti. Pavyzdiui, reikia pa
ruoti idaig. Bet manau, kad ir tu turtum likti. Netgi sukriau
sra.
- Sra?
Ji isitrauk i kiens daug kart sulankstyt lapel ir isklei
dusi pradjo skaityti:
- Kodl Telius turt Padkos dienai likti Krike: Aliaskos }ang
sraas.
Pirma. Kadangi yra labai atsakingas moksleivis, Telius ne

turjo galimybs ibandyti i nuostabi Kalver Kriko pramo97

John Green

g: A. vyno grimas su manimi mikelyje, B. klimasis anksti


etadien ryte, pusryiai maknevalgomame, o tada vainjimasis po Birmingamo apylinkes rkant cigaretes ir kalbant apie
tai, kokios apgailtinai nuobodios yra Birmingamo apylinks,
C. naktin ikyla prie eero, guljimas rasotoje futbolo aiktje ir
Kurto Voneguto knygos skaitymas mnesienoje.
Antra. Nors tikrai nepasiymi prancz kalbos mokytojai rei
kalingomis savybmis, ponia OMalj moka ikepti kietai daryt
kalakut ir Padkos dienos vakariens sukvieia visus mokykloje
liekanius vaikus. Paprastai tai bnu a ir dar vienas moksleivis
pagal main program i Korjos, bet nesvarbu. Telius irgi bus
laukiamas.
Treia. Tiesa sakant, Treia kaip ir neturiu, bet Pirma ir Antra
yra velnikai gerai.
Pirma ir Antra mane tikrai viliojo, bet labiausiai patiko min
tis likti su ja mokyklos miestelyje.
- Pasikalbsiu su tvais. Kai jie atsibus, - atsakiau.
Aliaska kalbjo mane atsissti ant sofos, ir kur laik drauge
aidme Kapojim, kol pagaliau ji numet valdymo pult.
- A neflirtuoju. Tik esu pavargusi, - paaikino ir nuspyr a
lin lepetes. Usiklusi kojas ant sofos, ukio jas u pagalvls
ir isirangiusi padjo man ant keli galv. Mano kelns. Mano
apatiniai. Du sluoksniai. launimis jauiau jos skruosto ilum.
Kartais kieno nors veidui atsidrus arti tavo penio, erekcija
yra geras dalykas, net pageidautinas.
Tik ne dabar.
Todl lioviausi galvojs apie sluoksnius ir ilum, ijungiau
televizoriaus gars ir sutelkiau dmes Kapojim.
8:30 ijungiau aidim ir isirangiau i po Aliaskos. Tebemie
godama ji persivert ant nugaros, o ant jos ando viet sispau
d mano velvetini kelni dryiai.
98

ALIASKOS BEIEKANT

***
Tvams paprastai skambinu tik sekmadienio popiet, todl igir
dusi mano bals mama i karto sunerimo.
- Kas nutiko, Mailzai? Tau viskas gerai?
- Tvarka, mam. Galvojau, jei js nieko prie, manau pasilikti
per Padkos dien ia. Lieka daug mano draug, - melas, - be
to, turiu daug darb, - dar vienas melas. - Tikrai nemaniau, kad
ia bus taip sunku, - tiesa.
- Ak, branguti. Mes taip tavs pasiilgom. Be to, Padkos die
n tavs ia laukia didiulis kalakutas. Ir tiek spanguoli padao,
kiek tik pajgsi suvalgyti.
Negaljau paksti spanguoli padao, bet kakodl mama
laiksi sikibusi minties, kad jis yra mano mgstamiausias patie
kalas, nors kasmet per Padkos dien mandagiai jo atsisakau.
- inau, mama. A irgi js pasiilgau. Bet tikrai noriu gerai
ilaikyti, - tiesa, - ir, be to, turti draug tikrai gera, - tiesa.
inojau, kad draug korta tikrai pads j perkalbti, taip ir
nutiko. Todl gavau jos leidim likti mokyklos miestelyje, pa
adjs, kad su jais praleisiu kiekvien Kald atostog minut
(tarsi biau turjs kitoki plan).
Ryt prasdjau prie kompiuterio, dirbdamas prie religijos ir
angl kalbos raomj. Iki egzamin liko tik dvi mokslo savai
ts - ateinanti ir kita po Padkos dienos - ir kol kas geriausias
mano sugalvotas atsakymas klausim Kas nutinka monms
mirus? buvo Na, kakas. Tikriausiai.
Pulkininkas atjo vidurdien, rankose tarsi kdik spuoda
mas stor auktosios matematikos knyg.
- K tik sutikau Sar, - tar jis.
- Na ir kaip?
- Blogai. Ji pasak, kad mane tebemyli. Dieve, A tave my
liu tikrai veda prie skyryb. Jei sakai A tave myliu eidamas
99

John Green

per bendrabui aiktel, tuoj neivengiamai sakysi: A tave


myliu darydamas tai. Taigi, tepiau slides.
Nusikvatojau. Jis isitrauk ura ssiuvin ir prisdo prie
stalo.
- Aha. Cha cha. Tai Aliaska sak, kad lieki ia.
- Mhm. Nors iektiek grauia sin, kad maustau tvus.
- Taip, k gi. Jei lieki ia tikdamasis pasilaiyti su Aliaska,
tikrai silyiau pirma gerai pagalvoti. Jei atvartuosi j nuo to
uolos, Deiko, Dieve pasigailk ms. Va ia tai tikrai bt dra
ma. O a stengiuosi dram vengti.
- Lieku tikrai ne todl, kad su ja pasilaiyiau.
- Luktelk akimirk, - jis grieb pietuk ir susijaudins pra
djo kak kraiglioti ant popieriaus lapo, tarsi k tik bt pa
dars matematin atradim, tada pakl akis mane. - iek tiek
paskaiiavs nustaiau, kad meluoji apsiikdamas.
Ir jis buvo teisus. Kaip galiu apleisti savo tvus, kurie teiksi ap
mokti mano mokslus Kalver Krike, tvus, kurie visada mane
myljo, tik todl, kad man galbt patinka mergina, turinti vai
kin? Kaip galiu palikti juos vienus su didiuliu kalakutu ir jra
nevalgomo spanguoli padao? Taigi, po piet paskambinau
mamai darb. Tikriausiai norjau igirsti patikinim, kad vis
kas gerai ir galiu likti Padkos dien Krike, bet visai nesitikjau
diaugsmingo pasakojimo, kad jiedu su tiu ikart po mano
skambuio nusipirko lktuvo bilietus Anglij ir per Padkos
dien vs antr medaus mnes senovinje pilyje.
- Ak, tai - tai nuostabu, - atsakiau, o tada dar kak sule
mens greitai padjau ragel, nes nenorjau, kad ji igirst mane
verklenant. Tikriausiai Aliaska igirdo, kaip trinkteljau telefo
n, nes man nusisukus eiti pradar savo kambario duris, bet taip
nieko ir nepasak. Perjau per bendrabui ied, futbolo aikt,
100

ALIASKOS BEIEKANT

skyniausi keli per mikel, kol pagaliau ilindau prie Kalver Kri
ko, tiesiai prie tilto. Padjau subin ant akmens, kojas itiesiau
ant tamsaus pakrants purvo ir sdjau mtydamas akmenukus
skaidr, sekl vanden, akmenukai tyliai pliumpsjo, j pliumpt
buvo vos girdimas per linksm upeliuko iurlenim pietus. La
pai ir pu spygliai tarsi ydas ustojo vies, o em mirgjo
eliais.
Galvojau apie vien dalyk, kurio pasiilgau namuose, tio
darbo kambar su kylaniomis iki lub, sien taisytomis len
tynomis, prikrautomis stor biografij, ir juoda oda aptraukt
krsl, gana nepatog, kad skaitydamas neumigiau. Kvaila taip
sielvartauti. Juk tai as juos idriau, bet kakodl atrod priein
gai. iaip ar taip, labai ilgjausi nam.
Pavelgs tilt pamaiau Aliask, sdini ant mlynos k
ds rkymo skylje, ir, nors prie tai galvojau, kad noriu pabti
vienas, igirdau save sakant:
-Ei.
Kadangi ji neatsisuko, rikteljau:
- Aliaska!
Ji prijo.
- Iekojau tavs, - tar ji, prisdusi alia ant akmens.
- Mhm.
- Labai ujauiu, Teliau, - pasak ji ir apkabinusi mane pa
djo galv ant peties. Galvon dingteljo, kad ji n neino, kas
nutiko, taiau balsas skambjo tikrai nuoirdiai.
- Kas dabar bus?
- Kvailuti, praleisi Padkos dien su manimi. ia.
- O kodl tu nevaiuoji namo atostog? - paklausiau.
- Bijau praeities mkl, Teliau. O namuose j pilna.

PRIE
PENKIASDEIMT DVI DIENAS

Visiems ivaiavus, kai sukeusiu hebeku atidardjo Pulki


ninko mama, jis simet savo milinik krep ant galins s
dyns ir pasak: Nelabai moku atsisveikinti. Pasimatysim po
savaits. Nedaryk nieko, ko nedaryiau a; kai alias limuzinas
atvaiavo pasiimti Laros, kurios tvas buvo vienintelis daktaras
kakokiame miestelyje piet Alabamoje; kai su Aliaska beveik
be stabdi nuskraidinome Takum iki oro uosto; kai mokyklos
miestelis nugrimzdo msling tyl ir niekas nebetrank dur,
nebegrojo muzika, niekas nebesijuok ir nebekavo; po viso to
nusigavome iki futbolo aikts, Aliaska nusived mane iki mi
kelio pakraio, tuo paiu keliu, kuriuo mane vilko prie mesda
mi eer. J nutviesk pilnatis, ir ant ols krito elis, kuriame
buvo aikiai matyti ilinkiai ten, kur liemuo pereina klubus, o
po kurio laiko sustojusi ji paliep:
- Kask.
Perklausiau:
- Kasti?
Oji atsak:
- Kask, - kur laik kartojome tuos du odius, kol pagaliau
atsiklaupiau ir kibau rausti minkt juod pamiks em, taiau
nespjus kaip reikiant sijausti pirtai uiuop stikl, ir atsargiai
102

ALIASKOS BEIEKANT

istumds emes alis itraukiau butel roinio vyno - jis buvo


pavadintas Aviei kalva, manau, jei skoniu neprimint acto
su lakeliu klev sirupo, i ties bt avietinis.
- Turiu suklastot asmens paymjim, - paaikino Alias
ka, - bet jis dinas. Kiekvien kart nuvaiavusi alkoholio
krautuv bandau nusipirkti deimt buteli ito daikto ir degtins
Pulkininkui. Taigi, kai pagaliau pavyksta, apsirpinu visam se
mestrui. Tada atiduodu Pulkininkui jo degtin, tas j nukia ten,
kur nukia, o a savo grobio dal ukasu.
- Nes tu esi pirate, - pakomentavau.
- O taip, biiuli. Tikrai. Tiesa, semestr vyno vartojimas
iek tiek padidjo, todl rytoj reiks dar kart suvainti iki
parduotuvs. ia paskutinis butelis. - Atsukusi dangtel - joki
kami - gurkteljo ir atkio man. - iandien gali nesijaudinti
dl Erelio, - paaikino. - Jis venia, kad beveik visi isivainjo.
Tikriausiai dabar laimingas pirm kart mnes droia sau
kumt.
Laikydamas butel u kaklelio nerimavau, bet norjau ja pa
sitikti, todl pagaliau ryausi. iek tiek gurkteljau ir rydamas
pajutau, kad knas nenori priimti to deginanio sirupo. Skystis
band kilti atgal stemple, bet stipriai nurijau, ir tai, a tai pada
riau. Griau mokyklos teritorijoje.
Mudu guljome auktoje olje tarp futbolo aikts ir mi
kelio, padavinjome butel vienas kitam ir vis uversdami galv
siurbiojome raukytis veriant vyn. Kaip ir buvo adjusi savo
srae, Aliaska atsine Kurto Voneguto knyg Kats lopys ir
dabar skait j balsu - velnus Aliaskos balsas pynsi su varli
kurkimu ir tykiu iog svirpimu. Labiau klausiausi jos balso, o
ne odi. Buvo aiku, kad i knyg skaito ne pirm kart, to
dl dabar skambjo sklandiai ir utikrintai, jos balse girdjau
ypsen ir dl to netgi pagalvojau, kad galbt romanus mgiau
103

John Green

labiau, jei juos man skaityt Aliaska Jang. Po kiek laiko ji padjo
knyg, jauiausi ils, bet negirtas, tarp ms stovjo butelis mano krtin rmsi j, jos krtin rmsi j, bet mudu nesilietme, o tada ji padjo rank man ant kojos.
Jos ranka vos aukiau mano kelio, delnas velniai prigluds
prie dins, smilius ltai, tingiai pai ratus, pamau slinkdamas
vidinn mano launies pusn, tarp ms tebuvo vienas sluoks
nis, o Dieve, kaip jos norjau. Ir taip guldamas auktoje, vjo
nebeiauiamoje olje, po vaigdmis nustu dangumi, klau
sydamasis vos girdimo jos alsavimo ir triukmingos varli tylos,
iog ir tolim 1-65 autostrada nepaliaujamai dundani auto
mobili, pagalvojau, kad dabar bt tinkamas laikas pasakyti
Tris Trumpus odius. Bandiau susikaupti prie juos itarda
mas ir velgiau vaigdt nakt, sitikins, kad ji galvoja taip
pat, nes jos ranka, nerimstanti ant mano kojos, yra daugiau nei
aisminga, ir velniop Lar, velniop Deik, taip, Aliaska Jang, a
tave myliu, ir kas dar gali bti svarbiau, prasiiojau kalbti, ta
iau man dar nespjus ileisti n garso ji tar:
- Labirintas - tai ne gyvenimas ar mirtis.
- Eee, gerai. Tai kas tada?
- Kentjimas, - atsiliep. - Neteisingi pasirinkimai ir ne
skmingi vykiai. tai kur problema. Bolivaras kalbjo apie
skausm, o ne apie gyvenim ar mirt. Kaip itrkti i kanios
labirinto.
- Kas negerai? - paklausiau. Ir pajutau, kad ji atitrauk
rank.
- Viskas gerai. Bet kania visada ilieka, Teliau. Nam dar
bai, maliarija ar toli gyvenantis vaikinas, kai alia tavs guli dai
lus bernas. Kania yra universali. tai kas neduoda ramybs vi
siems budistams, krikionims ir musulmonams.
Pasisukau j.
104

ALIASKOS BEIEKANT

- Ak, tai gal vis dlto daktaro Haido pamokos nra visika
nesmon.
Mums taip gulint ant ono, ji nusiypsojo, mes kone lietms
nosimis, nemirksdamas velgiau jai akis, Aliaskos veidas nuo
vyno buvo rauds, dar kart pravriau burn, tik kart ne kal
bti, o ji kilsteljusi rank prispaud man prie lp pirt:
- . . Nesugadink visko.

PRIE
PENKIASDEIMT VIEN DIEN

Kit, ryt beldimo neigirdau, nes jo ir nebuvo. Balsas paliep:


- KELKIS! Ar inai, koks dabar laikas?
vilgteljs laikrod mieguistai sumurmjau:
- Septynios trisdeimt eios.
- Ne, Teliau. Laikas pasilinksminti! Mums liko septynios
dienos, kol visi gr. O Dieve, n negaliu apsakyti, kaip gera, kad
likai. Praeitas Padkos dienos atostogas praleidau tirpdydama
mayi vakui vak ir liedama i j vien didel vak. J
zau, kaip buvo nuobodu. Skaiiavau lub plyteles. eiasdeimt
septynios skersai, atuoniasdeimt keturios iilgai. Va ia tai tikra
kania! Pati tikriausia.
- A tikrai pavargs. A...
Bet ji neleido man pabaigti.
- Vargas Telius. Vargelis vargelis Teliukas. Ar nori, kad
lipiau lov ir tave apkabiniau?
- Na, jei jau silaisi...
- NE! KELKIS! DABARPAT!
Ji nusived mane u Tran gyvenamojo sparno - nuo 50 iki
59 kambario - ir sustojusi ties vienu langu prispaud delnus prie
stiklo, kilsteljo j, tada pro tarp lindo vidun. Pasekiau jai i
paskos.
106

ALIASKOS BEIEKANT

- Teliau, k matai?
Maiau bendrabuio kambar - tos paios lakbetonio sienos,
tos paios proporcijos, net toks pat apstatymas. J sofa buvo gra
esn u ms, o vietoj KAVOS STALIUKO stovjo tikras kavos
staliukas. Ant sien kabojo du plakatai. Viename buvo pavaiz
duota didiul imto doleri banknot snis, j karnavo ura
as: PIRMAS MILIJONAS YRASUNKIAUSIAS. Ant prieingos
sienos kabojo raudonas feraris.
- Ee, matau bendrabuio kambar.
- Teliau, tu neiri. jusi js kambar matau por vai
kin, mgstani kompiuterinius aidimus. irdama savo
kambar matau knygas dievinani mergin. - Nuingsniavusi
iki sofos ji pam plastikin limonado butel. - Pairk, - tar
ji, ir pamaiau, kad butelis iki puss pripildytas drumzlino, rudo
skysio. Seils nuo kramtomojo tabako. - Va, jie kramto tabak.
Ir akivaizdu, kad higienai skiria nedaug dmesio. Taigi. Ar jiems
rps, jei apmyime j dant epetlius? Tikrai ne, tas aiku. Ap
sidairyk. Pasakyk man, k garbina ie vaikinai?
- Pinigus, - tariau mosteljs plakat ant sienos.
Aliaska i nevilties sumostagavo rankomis.
- Teliau, jie visi simylj pinigus. Gerai, eik voni. Pasa
kyk, k pamatysi ten.
is aidimas manjau pradjo kyrti, bet nujau vonios kam
bar, o ji prisdo ant viliojamai atrodanios sofos. Due radau
tuzin buteliuk ampno ir balzamo. Vaist spintelje - apskri
t dut kako, pavadinto Rewind. Atsukau dangtel - melsva
el aitriai kvepjo glmis ir alkoholiu kaip prabangiame plauk
stilisto salone. (Po kriaukle taip pat radau didel tbel vazelino,
kuris galjo bti skirtas tik vienam tikslui, bet apie tai nenorjau
daug mstyti.) Grs kambar diugiai paskelbiau:
- Jie dievina savo plaukus!
107

John Green

- Btent! - kteljo Aliaska. - vilgtelk ant virutinio gul


to. - Pavojingai pastatytas ant medins galvgalio lentos stovjo
buteliukas plauk els STAWET. - Kevinas juk nepabunda su ta
sutaryta spygliuota ukuosena. Dl jos jam tenka pasidarbuoti.
Jis dievina savo plaukus. Teliau, savo plauk prieiros produk
tus jie ia palieka todl, kad namie turi kitus. Visi bernai. Ir i
nai, kodl?
- Nes nori atsigriebti u savo trumpus maus pimpius? - pa
klausiau.
- Cha cha. Ne, u tai jie atsigriebia bdami visiki subingalviai. Jie dievina savo plaukus, nes nra tiek protingi, kad dievin
t k nors domesnio. Taigi, smogsim jiems ten, kur labiausiai
skauds: skalpas.
- Geeeraai, - nutsiau, neskmingai bandydamas sivaizduo
ti, kaip galima pasiaipyti i kieno nors skalpo.
Ji atsistojo ir prijusi prie lango pasilenk isirangyti lauk.
- Nespoksok man subin, - tar, todl paklusniai smeigiau
akis apval i plonyio liemens dygstant upakaliuk. Aliaska
lengvai persivert klio pro pravir lang. A pasirinkau papras
tesn variant: pirma ikliau kojas, tada isirangiau visas.
- Na, - tar ji, - atrodei griozdikai. Eime rkymo skyl.
Eidama link tiltelio ji vilko kojas ir spard gelsv grunt, at
rod, kad ne eina, o liuoia slidmis. U tilto pasukus beveik
nematomu takeliu emyn, Aliaska sustojusi atsigr mane.
- Kain kur bt galima gauti pramonini mlyn da, msliai itar, tada atitraukusi palaik man medio ak.

PRIE
KETURIASDEIMT DEVYNIAS DIENAS

Po dviejdien - pirmadien, pirm tikr atostog dien - vis


ryt praleidau prie religijos raomojo darbo, o pas Aliask nu
jau tik po piet. Ji lovoje skait knyg.
- Odenas, - pareik ji. - Kokie paskutiniai jo odiai?
- Neinau. Niekada apie j negirdjau.
- Niekada apie j negirdjai?Ak, vargas, neratingas berniuk.
tai, perskaityk i eilut.
Prijs artyn pavelgiau rodom viet.
- Mylkite savo suktus kaimynus / savo sukta irdimi, - per
skaiiau balsu. - Mhm. Visai neblogai, - pakomentavau.
- Visai neblogai? Na taip, ir gruzditai yra visai neblogi. Sek
sas yra visai smagu. Saul yra visai karta. Jzau, ios eiluts tiek
daug pasako apie meil ir apie nedor, jos tobulos.
- Ah-haa, - linkteljau be entuziazmo.
- Tu beviltikas. Nori traukti pamedioti porno?
- Mm?
- Negalime mylti savo kaimyn neinodami, kokios nedo
ros yra j irdys. Argi tau nepatinka pornografija? - ypsodama
si paklaus ji.
109

John Green

- Ee, - atsakiau. Ties sakant, iki iol maiau nedaug porno


grafijos, taiau mintis pasiirti kartu su Aliaska turjo savoti
ko avesio.
Pradjome nuo pirmj penkiasdeimties kambari ir pa
traukme bendrabui eiakampiu prie laikrodio rodykl - ji
atidaro galin lang, a tuo tarpu stoviu sargyboje, irdamas,
ar niekas neateina.
Iki iol kit mokini kambariuose nebuvau lanksis. Prajus
trims mnesiams jau painojau daugum j, taiau nuolatos ben
dravau tik su keletu - Pulkininku, Aliaska ir Takumiu. O per ke
lias valandas visai neblogai susipainau su kitais bendramoksliais.
Vilsonas Karbodas, Kalver Kriko Nieko centras, sirgo hemorojumi, na bent jau apatiniame staliuje paslps laik tepal
nuo hemorojaus. andra Kilers, daili mergina, kuriai gal kiek
per daug patiko matematika ir kuri, Aliaskos sitikinimu, tur
jo tapti kita Pulkininko mergina, rinko Kopst lysvs vaikus*.
Turiu omeny, rinko Kopst lysvs vaikus ne bdama penkeri.
Ji juos rinko dabar - tuzinus - juodaodius ir baltaodius, Piet
Amerikos taut ir azijieius, berniukus ir mergaites, vaikuius,
aprengtus kininkais ir verslininkais. Dvyliktoke Trane vardu
Holi Mouzer anglimi pai savo nuogos portretus, popieriui pa
tikjo vis savo stambi proporcij kn.
Mane priblok, kad daugyb moksleivi turjo alkoholio.
Net ir Tranai, kiekvien savaitgal vaiuojantys namo, turjo prisislapst alaus ir kit alkoholini grim visur, kur manoma pradedant unitaz bakeliais, baigiant nevari skalbini pintini
dugnais.
- Dieve, galjau sksti bet k, - tyliai pratar Aliaska, Longvelo eiso spintoje ikasusi 1,12 litro salyklinio alaus Mag* Kopst lysvs vaikai - JAV parduodam minkt lli serija.
no

ALIASKOS BEIEKANT

num. A savo ruotu susimsiau, kodl tuomet ji pasirinko


Pol su Marija.
Aliaska taip greitai ikapstydavo vis paslaptis, kad jau pra
djau tarti, jog yra tai dariusi anksiau, bet ji tikrai negaljo i
anksto inoti dvyni devintoki Rtos ir Margo Bloukeri, Kalver Kriko naujoki, kurios su aplinkiniais bendravo dar maiau
nei a, paslapi. sirangiusi j kambar Aliaska akimirk pasi
dair, tada nuingsniavo prie knyg lentynos. Nuvelgusi j, i
trauk karaliaus Jokbo biblij, o u jos stovjo violetinis butelis
vyno kokteilio Maui WOWIE.
- Kaip gudru, - tar atsukdama dangtel. Butel itutino
dviem dideliais maukais, tada pareik: - Maui VAUI!
- Jos inos, kad ia buvai! - kteljau.
Aliaska iplt akis.
- O tikrai, Teliau, tu teisus! - sunabdjo. - Nueis pas Ere
l pasisksti, kad kakas pavog j vyno kokteil! - nusijuokusi
persisvr per lang ir vysteljo tui butel ant ols.
Taip pat radome snis po iuiniais sukit pornografini
urnal. Pasirod, kad Henkas Volstenas, be krepinio ir ols,
mgo dar t: papus. Taiau film neaptikome iki 32 kamba
rio, kuriame gyveno vaikinai i Misisips, Do ir Markas. Kartu
lankme religijos pamokas, o per pietus jie kartais sddavo su
manim ir Pulkininku, bet menkai juos painojau.
Aliaska perskait ant filmo dklo priklijuot lipduk:
- Madisono apygardos kals. Ak. Ar ne avinga.
Nubgome iki TV kambario, utraukme aliuzes, uraki
nome duris ir paleidome film. Filmas prasidjo scena, kaip
moteris isktusi kojas stovi ant tilto, o prieais j atsiklaups
vyrukas usiima oraline stimuliacija. Tikriausiai dialogui neliko
laiko. Kai jie pagaliau perjo prie veiksmo, Aliaska ne juokais
usiputojo.
m

John Green

- Per juos atrodo, kad seksas moteriai nra malonus! Ta mer


gina tra objektas. Pairk! Tu tik pairk!
Tikrai nereikjo mans raginti, ir taip irjau akis beds.
Moteris atsistojo keturpsia, o vyrukas priklaup u jos. Jinai
nesiliov kartojusi Dar! ir dejavusi, jos akys, rudos ir tuios,
idav nuobodul, o a nori nenori siminiau kelet dalyk. Ran
kos jai ant pei. Greitai, bet ne pernelyggreitai, arba viskas pasi
baigs greitai. Stengtis kuo maiau nopuoti.

Lyg skaitydama mano mintis, Aliaska prabilo:


- Dieve, Teliau. Niekad nedaryk to taip smarkiai. Taip skau
da. Tai, k jie daro, atrodo kaip kankinimas. Ar ji turi tik atkiti
ir kentti? ia ne vyras su moterimi. ia penis su vagina. Kas ia
erotiko? Kur buiniai?
- Turint omeny poz, nemanau, kad jie galt buiuotis, lepteljau.
- Apie tai ir kalbu. Ji paversta daiktu jau vien dl to, kaip jie
tai daro. Jis net nemato jos veido! Va kas gali nutikti moteriai,
Teliau. Ta moteris yra kakieno dukra. tai k js priveriate
mus daryti u pinigus.
- Na, ne a, - atsikirtau. - Turiu omeny, bent jau technikai.
A lyg ir nekuriu pornografini film.
- Teliau, pavelk man akis ir pasakyk, kad tai tavs neu
veda.
Negaljau. Aliaska nusijuok. Viskas gerai, pasak ji. Sveika.
O tada atsistojo, ijung film ir atsigulusi ant sofos kak su
murmjo.
- K sakei? - prijs artyn udjau rank jai ant nugaros.
- , - atsak man. - Miegu.
Tiesiog taip. Lkdama imto myli per valand greiiu, u
migo per nanosekund. Nemonikai geidiau atsigulti alia ant
sofos, apkabinti j ranka ir umigti. Ne dulkintis kaip tuose fil
112

ALIASKOS BEIEKANT

muose. Net ne myltis. Tiesiog drauge miegoti, paia nekaliau


sia i odi prasme. Taiau man trko drsos, ji turjo vaiki
n, a buvau nerangus, o ji avinga, a beviltikai nuobodus, o ji
nepakartojamai kerinti. Taigi grau savo kambar ir susmukau
ant apatinio gulto mstydamas, kad jei mons bt lietus, tai a
biau dulksna, o ji bt uraganas.

PRIE
KETURIASDEIMT SEPTYNIAS DIENAS

Treiadien ryte pabudau ugulta nosimi, visikai kitokioje Alabamoje, gaivioje ir altoje. Kai t ryt jau Aliaskos kambar,
po mano batais trakjo erkno nuklota bendrabui aiktels
veja. Floridoje su aliu retai tesusiduri - todl eidamas okin
jau, tarsi trypiau siuntiniams pakuoti naudojamus plastikinius
burbuliukus. Gurgt. Gurgt. Gurgt.
Aliaska laik apvertusi degani ali vak, varvino vak
didesn savo gaminam ugnikaln, jis kiek primin vaizdingus
per gamtos moksl pamokas demonstruojamus ugnikalnius.
- Nenusidegink, - tarsteljau, liepsnai pradjus artti jai prie
pirt.
- Greitai ateina naktis. i diena jau praeitis, - atsak neir
dama mane.
- Pala, kakur tai jau skaiiau. I kur ie odiai? - paklausiau.
Laisva ranka ji paiupo knyg ir vysteljo man. Knyga nu
krito prie koj.
- Eilratis, - tar ji. - Edna Seint Vinsent Milj. Skaitei? A
apstulbusi.
- Aa, skaiiau biografij. Bet ten nebuvo paskutini jos o
di. Mane tai iek tiek nuvyl. A tik prisimenu, kad ji daug
dulkinosi.
114

ALIASKOS BEIEKANT

- inau. Ji mano idealas, - be lao ironijos atsiliep Aliaska.


Nusijuokiau, bet ji tai nekreip dmesio. - Ar ne keista, kad
labiau mgsti didi raytoj biografijas, o ne j krinius?
- N kiek! - pareikiau. - Tai, kad jie buvo doms mons,
dar nereikia, kad man rpi j pamstymai apie nakt.
- Bukagalvi, is eilratis apie depresij.
- Oooo, negali bti! Tuomet jis genialus, - atsakiau.
Aliaska atsiduso.
- Gerai. Tegu mano nerimo iem ir sninga, bet bent jau tu
riu sarkastik draug. Tai gal jau prissi?
Sukryiavs kojas sitaisiau alia, ms keliai susiglaud. Ji i
po lovos isitrauk permatom plastikin vaki piln d. Aki
mirk velg vidun, tada padav man balt vak ir iebtuvl.
Vis ryt praleidome degindami vakes - na, ir kartais nuo
j prisidegdami cigaret, prie tai ply po durimis rpestingai
uki rankluosiu. Per dvi valandas jos daugiaspalvio vakinio
ugnikalnio virn gteljo dar per pd.
- Rgties apsivalgs ventosios Elenos kalnas.
12:30, kai jau dvi valandas maldavau vaiuoti makdonald,
Aliaska pagaliau nusprend, kad atjo laikas pietums. ings
niuodamas moksleivi automobili aiktel pastebjau keist
automobil. Ma ali automobil. Hebek. it main ka
kur jau esu mats, - pagalvojau. - Kur galjau j matyti? Otada
i jos ioko Pulkininkas.
Vietoj, na, neinau, kokio nors Sveiki, Pulkininkas ipykino:
- Man buvo pavesta pakviesti jus Padkos dienos vakariens
pas Martinus.
Aliaska sunibdjo man aus, ir a nusijuoks jam atsa
kiau:
- Man buvo leista priimti js kvietim.
115

John Green

Taigi, patraukme iki Erelio namo, paaikinome jam, kad va


iuojame automobili priekab park valgyti kalakuto, ir ir
kome hebeku.
Pulkininkas mums visk paaikino per dvi valandas trukusi
kelion pietus. Man teko kiurksoti gale, nes keleivio sdyn
usim Aliaska. Tais atvejais, kai nevairuodavo, ji naudodavosi
savo karalika privilegija sdti priekyje. Pulkininko mama i
girdo, kad mudu likome mokyklos miestelyje, ir negaljo paksti
minties, kad Padkos dien bsime be eimos. Neatrod, kad i
mintis Pulkinink bt labai pradiuginusi.
- Man teks miegoti palapinje, - paaikino jis, ir a nusikva
tojau.
Vliau paaikjo, kad jam i ties teko miegoti palapinje, dai
lioje, keturvietje, alioje perpjauto kiauinio formos, bet vis
tiek - palapinje. Pulkininko mama gyveno namelyje ant rat,
tokiame daikte, kok tiktumeisi pamatyti prikabint prie dide
lio pikapo, taiau tas kledaras buvo senas ir vos besilaik pasta
tytas ant lakbetonio plyt, o trkteltas automobilio tikriausiai
subyrt j gabalus. Ties sakant, net ir kaip namelis ant rat jis
buvo ne itin didelis. Viduje vos galjau isitiesti visu giu neatsi
randamas pakauiu j lubas. Dabar supratau, kodl Pulkininkas
buvo toks emas, - jis paprasiausiai neturjo kur daugiau augti.
Visas vagonlis tebuvo vienas ilgas kambarys, priekyje stovjo
dvigul lova, tada virtuvl, o gale svetain su televizoriumi ir
mau vonios kambariu - tokiu mau, kad norint nusiprausti po
duu tekdavo kone atsissti ant unitazo.
- ia nr niek ypatinga, - pasak mums Pulkininko mama.
(Vadinkit mane Dolores, ne ponia Martin.) - Utat paragausit
virtuvs dydio kalakuto. - Ji nusijuok.
116

ALIASKOS BEIEKANT '

Ikart po trumpos ekskursijos Pulkininkas isived mus lauk,


tada apjome park - virtin priekab ir namuk ant rat palei
negrstus keliukus.
- Tai va, dabar suprantate, kodl negaliu paksti turtuoli.
Tikrai supratau. Niekaip nepajgiau sivaizduoti, kaip Pulki
ninkas uaugo tokioje maoje erdvje. Visas gyvenamasis name
lis buvo maesnis nei ms kambarys bendrabutyje. Neinojau,
k atsakyti, kad jo dar labiau nesutrikdyiau.
- Atsipraau, jei pasijutot nejaukiai, - kalbjo jis. - Jums tai
tikriausiai visikai svetima.
- Tik ne man, - siterp Aliaska.
- Na, tu gyveni ne priekaboje.
- Vargas yra vargas.
- Gal tu ir teisi, - sutiko Pulkininkas.
Aliaska nusprend padti Dolores ruoti vakarien. Ji pareik,
kad palikti maisto gaminim moterims yra diskriminacija, bet
geriau jau inaudoti moteris nei valgyti niekam tikus vaikin
ruot maist. Taigi, mudu su Pulkininku susdome ant sofos
paloti kompiuterini aidim ir pakalbti apie mokykl.
- Baigiau religijos raomj. Bet grs Krik tursiu per
rinkti j tavo kompiuteriu. Manau, egzaminams esu pasiruos,
o tai gerai, nes dar turime nuoti-pla kt-po.
- Tavo mama nemoka kiaulikos lotyn*? - vypteljau.
- Jei kalbu greitai. Dl Dievo, tyliau.
Maistas - kepintos valgomosios ybiks, garuose apvirtos ku
kurz burbuols ir jautienos trokinys, toks minktas, kad ne
silaik ant plastikins akuts, - tikino mane, kad Dolores dar
4 Kiaulika lotyn (ang. pig latin) - bdas nuslpti odi prasm perkeliant
skiemenis.
117

John Green

geresn virja u Morin. Kalver Krike ybiks buvo ne tokios


riebios, trakesns. Dolores buvo pati linksmiausia mano kada
nors sutikta mama. Kai Aliaska paklaus, k ji dirba, Dolores nu
siypsojusi atsak:
- Kulinarijos ininijr. Paprasiau - kepja Vafli namuose.
- Geriausiuose Vafli namuose visoje Alabamoje, - nusi
ypsojo Pulkininkas, ir tada a suvokiau, kad jis visai nesigdija
savo mamos. Tiesiog jis baiminosi, kad mes elgsims kaip pasi
pt internatins mokyklos snobai. Iki iol Pulkininko neapy
kanta turtuoliams atrod perdta, bet dabar pamaiau j su savo
mama. Jis tebebuvo tas pats Pulkininkas, tik visikai kitokioje
aplinkoje. irdyje gim viltis, kad vien dien susipainsiu ir su
Aliaskos eima.
Dolores primygtinai reikalavo, kad mudu su Aliaska gultume j
lov, ji pati sitais ant iskleidiamos sofos, o Pulkininkas nujo
j savo palapin. Nerimavau, kad jam lauke gali bti alta, bet i
siadti savo vietos lovoje su Aliaska tikrai neketinau. Turjome
atskiras antklodes, ir tarp ms visada buvo bent trys sluoksniai,
taiau galimybs pus nakties neleido man umigti.

PRIE
KETURIASDEIMT EIAS DIENAS

Geriausias mano kada nors ragautas Padkos dienos mais


tas. Jokio lyktaus spanguoli padao. Tiesiog didiuliai sul
tingos baltos msos pjausniai, kukurzai, aliosios pupels,
pakepintos ant tiek kiaulienos tauk, kad atrod per daug,
sklindiai su padau, desertui molig pyragas ir po taur
raudonojo vyno.
- Atrodo, - tar Dolores, - prie kalakuto reik gert balt, nei
nau, kaip jum, bet man tai vienodai vieia.
Nusijuokme ir grme vyn, o pavalg visi pradjome var
dinti padkas. Mano eimoje tai darydavome prie valg, iberdavome kaip poterius, kad greiiau kibtume maist. Taigi, visa
ketveriuk sdjome prie stalo ir rme kalbas. A buvau d
kingas u puik maist ir puiki kompanij, u tai, kad per Pa
dkos dien turjau namus.
- Bent jau priekaboj, - pajuokavo Dolores.
- Gerai, mano eil, - tar Aliaska. - Esu dkinga u geriausi
deimtmeio Padkos dien.
Tada prabilo Pulkininkas:
- A dkingas u tave, mama.
Dolores nusijuokusi atkirto:
- Manai, prarysiu kaip uo muil, berniuk?
119

John Green

Tiksliai neinau, k reik ta fraz, bet tikriausiai kak pana


aus negana, nes Pulkininkas m vardinti daugiau padk,
pavyzdiui, sau u tai, kad yra protingiausias mogus iame va
gonli parke, o Dolores nusikvatojo ir tar: Dabar gana.
O pati Dolores? Ji buvo dkinga, kad jos telefonas vl veikia,
kad jos berniukas namie, kad Aliaska padjo jai gaminti ir kad
a neleidau Pulkininkui joms trukdyti, kad darbe viskas klojasi
gerai, bendradarbiai malons, kad turi stog vir galvos ir sn,
kuris j myli.
Drybsojau hebeko galinje sdynje, kai vaiavome namo, btent taip a ir galvojau: namo, - ir usndau supamas mono
toniko greitkelio.

PRIE
KETURIASDEIMT KETURIAS DIENAS

H liusos grim tinklo verslo esm yra cigarei parda


vimas nepilnameiams ir alkoholio - pilnameiams. - Aliaska
mane vilgiojo bauginamai danai, ypa turint omeny, kad
ji vairavo, o keliukas, vedantis pietus nuo mokyklos link jos
mint Kusos grim, siauras ir vingiavo per kalvas. Buvo
etadienis, paskutin tikrj ms atostog diena. - Tas ti
krai puiku, jei tereikia cigarei. Taiau mums reikia alkoholio.
Operkant alkohol jie prao paymjimo. Omano paymjimas
niekam tiks. Bet paflirtuosiu - kaip nors isisuksiu. - Neparo
diusi poskio, ji staigiai pasuko kair, keliuk, kuris leidosi
svaiginamai staiu laitu emyn, o i abiej pusi drieksi lau
kai, tvirtai sikibo vair, greiio pedalo neatleido, o stabdyti
pradjo paskutin akimirk, beveik laito apaioje. ia stovjo
i faneros sukalta degalin, joje benzino nebepardavinjo - ant
stogo buvo matyti ibluks enklas: KUSOS GRIMAI: MES
TENKINAME JS SPIRITUALISTINIUS POREIKIUS.
Aliaska eng vidun, o po penki minui ijo lauk nei
na dviem popieriniais maieliais su kontrabanda: trimis blokais
cigarei, penkiais buteliais vyno ir 0,75 litro buteliu degtins
Pulkininkui. Vaiuojant namo Aliaska paklaus:
- Mgsti tuk tukjuokelius?
121

John Green

- Tuk tuk juokelius? - perklausiau. - Turi omeny: Tuk


tuk...
- Kas ten? - atsiliep Aliaska.
- Kas.
- Kas Kas?
- Niekas nekas, - pabaigiau. Nevyks poktas.
- Genialu, - vertino Aliaska. - A irgi turiu vien. Tu pradk.
- Gerai. Tuk tuk.
- Kas ten? - paklaus Aliaska.
irjau j laukdamas. Po kokios minuts suprats pokt
nusijuokiau.
- Mama papasakojo it juokel, kai man buvo eeri. Jis vis
dar juokingas.
Todl tikrai apstulbau, kai ji liumbdama lk 43 kambar, tuo
metu kaip tik dliojau paskutinius angl kalbos raomojo ta
kus. Aliaska susmuko ant sofos, kiekvienas jos ikvpimas buvo
unkiojimas ir verklenimas.
- Atsipraau, - pratar ji dusdama. Smakru tekjo snarglys.
- Kas nutiko? - paklausiau.
Aliaska pam popierin servetl nuo KAVOS STALIUKO
ir nusiluost veid.
- A ne... - pradjo sakyti, taiau odius pertrauk naujas
kkiojim cunamis, jos verksmas buvo toks garsus ir vaikikas,
kad net isigandau, todl pakils prijau, prisdau alia ir apka
binau j per peius. Nusisukusi ji rm galv sof. - Nesupran
tu, kodl a visada visk suiku, - pagaliau pratar.
- K, kaip su Marija? Gal tiesiog isigandai.
- Isigandai - ne pasiteisinimas! - suuko ji, vis dar si
kniaubusi sof. - Visi visada sako isigandai!
Neinojau, kas tie visi ir kada visada, tik norjau perprasti jos
dviprasmybes, nes tas slapukavimas man jau buvo seniai griss.
12 2

ALIASKOS BEIEKANT

- Tai dabar ko nulidai?


- Ne tik dl to. Dl visko. Kai vaiavom, papasakojau Pulki
ninkui. - Ji niurkteljo dar kart, taiau kkiojimai baigsi. Kai tu miegojai gale. Ojis pasak, kad, kai rengsime poktus, nebeileis mans i aki. Sak, nebepasitiki manimi tiek, kad galt
palikti vien. Ir visai jo nekaltinu. A pati savim nepasitikiu.
- Papasakoti jam reikjo drsos, - tyliai pratariau.
- Drsos a turiu, bet tik ne tada, kai jos reikia. Ar gali...
hmm, - Aliaska atsisdo tiesiai, tada palinko prie mans, vos sp
jau pakelti rank, sikniaub man kault krtin ir vl pravirko.
Ujauiau j, bet pati prisivir kos. Juk sksti neprivaljo.
- Nenoriu tavs lidinti, bet gal tiesiog papasakok mums, ko
dl skundei Marij. Tu bijojai vaiuoti namo ar kaip?
Atsiplusi nuo mano krtins Aliaska pervr mane tokiu
Lemties vilgsniu, kad Ereliui dar mokytis ir mokytis, pasijutau,
tarsi ji mans nekst ar bent jau nekst to klausimo, arba ir
viena, ir kita, o tada nusisukusi pavelg pro lang futbolo aik
t ir pratar:
- A neturiu nam.
- Na, tu gi turi eim, - priminiau suglums. Dar ryt ji pa
sakojo man apie savo mam. Kaip galjo mergina, prie tris va
landas pasakojusi t juokel, paleisti itokias ddas?
Vl pavelgusi mane ji tar:
- inai, a stengiuosi nebijoti. Bet vis tiek visk sugadinu.
Visk suknisu.
- Gerai, - atsakiau. - Viskas gerai. - Jau nebesupratau, apie
k ji kalba. Viena neaiki uuomina po kitos.
- Teliau, ar bent sivaizduoji, k myli? Tu myli mergin, kuri
tave prajuokina, rodo porno ir maukia su tavimvyn. Tu nemyli
trenktos ir susiraukusios kals.
Atvirai sakant, jos odiuose buvo tiesos.

KALDOS

Per Kald atostogas visi isivainjome namo - net tariama


benam Aliaska.
Gavau gra laikrod ir nauj pinigin - suaugusiojo dova
nos, kaip jas pavadino ttis. Bet tas dvi savaites daugiausia laiko
praleidau mokydamasis. Kald atostogos i ties nebuvo atos
togos, turint omeny, kad tai paskutin proga pasimokyti prie
egzaminus, kurie prasids vos grus. Didiausi dmes skyriau
matematikai ir biologijai, dviem dalykams, kurie kl rimt pa
voj mano usibrtam tikslui - 3,4 tako vidurkiui*. Noriau
pasakyti, kad tai dariau dl paties mokymosi malonumo, bet i
ties taip elgiausi dl malonumo patekti ger koled.
Taigi, didel laiko dal namuose praleidau zubrindamas ma
tematik ir mintinai kaldamas prancz kalbos odius, visai
kaip ir prie Kalver Krik. I tikrj tos dvi savaits namuose
buvo lygiai tokios pat kaip visas gyvenimas prie Kalver Krik,
tik tvai jausmingesni. Apie kelion London jie kalbjo labai
maai. Manau, jautsi mane idav. Juokinga. Nors Krike Pad
kos dien likau savo noru, tvai vis tiek jautsi kalti. Malonu,
* JAV vietimo sistemoje darbai vertinami raidmis nuo A iki F, o vidurkis
vedamas veriant skaiius; didiausias galimas vidurkis yra 4.
124

ALIASKOS BEIEKANT

kad yra moni, kurie jauiasi tau prasikalt, nors tikrai biau
neprietaravs, jei mama bt susilaikiusi neapsiaarojusi per
kiekvien bendr vakarien. Ji prapliupdavo: A bloga motina,
o mes su tiu tuoj pat atsiliepdavome: Ne, tu gera.
Net ir ttis - iaip jis yra prieraius, bet ne sentimentalus, kart irint Simpsonus i niekur nieko pareik, kad mans
pasiilgo. Atsakiau, kad irgi jo pasiilgau, ir tai buvo teisyb. Ka
kas panaaus. Jie tokie malons. Vaikiojome kino teatrus ir
aidme kortomis, a pasakojau apie nuotykius, kuriuos galjau
atskleisti j neigsdindamas, o jie klaussi. Su tiu - jis pre
kiavo nekilnojamuoju turtu, bet buvo perskaits daugiau kny
g nei bet kuris kitas mano pastamas mogus, - aptarinjome
krinius, kuriuos man buvo uduota skaityti per angl kalbos
pamok, o mama primygtinai pra, kad dabar, kai gyvenu sa
varankikai, sdiau su ja virtuvje ir mokyiausi gaminti pa
prasiausius patiekalus - makaronus, kiauinien. Tai kas, kad
Kalver Krike neturiu ir, ties sakant, nenoriu turti virtuvs. Tai
kas, kad nemgstu nei kiauini, nei makaron su sriu. Atjus
nauj met dienai jau mokjau gaminti ir viena, ir kita.
Ilyddami mane jie abu verk, mama aikino, kad tai tra
itutjusio lizdo sindromas, jie tiesiog labai manimi didiuojasi,
labai mane myli. Po i odi pajutau gerklje kakok gumul,
ir Padkos dien staiga tarsi pamirau. A turjau eim.

PRIE
ASTUONIAS DIENAS

Pirmj dien po Kald atostog ms kambar jo Aliaska


ir prisdo ant sofos alia Pulkininko. Pulkininkas buvo sitem
ps, jis band pagerinti ems greiio rekord su mano Play
Station.
Aliaska nesak, kad ms pasiilgo ar kad diaugiasi mus ma
tydama. Tik nuvelg sof ir tar:
- Jums tikrai reikia naujos sofos.
- Praau nekalbinti mans, kai lenktyniauju, - papra Pulki
ninkas. - Dieve. Ar Defui Gordonui irgi tenka ksti ml?
- Turiu idj, - kalbjo Aliaska, nekreipdama j dmesio. Labai ger. Mums reikia paruoiamojo pokto, kur galtume
suderinti su ipuoliu prie Kevin ir jo pakalikus.
A sdjau ant lovos ir skaiiau istorijos vadovl, nes kit
dien lauk Amerikos istorijos egzaminas.
- Paruoiamojo pokto? - perklausiau.
- Pokto, skirto uliliuoti vadovybs budrumui, - paaikino
Pulkininkas, suirzs, kad tenka atitraukti dmes. - Po io pok
to Erelis manys, kad vienuoliktokai savo idaig jau atliko, todl
kai darysim tikrj idaig, jai nebus pasiruos.
Kasmet vienuoliktokai ir dvyliktokai vien mokslo met die
n suorganizuodavo kok pokt - paprastai k nors nevykusio,
126

ALIASKOS BEIEKANT

pavyzdiui, bendrabui aiktelje sekmadien 5 valand ryte


paleido fejerverkus.
- O paruoiamasis poktas bna visada? - paklausiau.
- Ne, idiote, - atkirto Pulkininkas. - Jei bt daromas visada,
Erelis tiktsi dviej pokt. Paskutin kart jis atliktas - hmm.
A, taip: 1987 metais. Per paruoiamj pokt buvo atjungtas
elektros tiekimas mokyklos miesteliui, o per tikrj pokt
klasi ildymo vamzdius prileido penkis imtus gyv svirpli.
Kartais dar galima girdti juos svirpiant.
- Oho, tavo gebjimas siminti informacij toks spdingas, nutsiau.
- Vaikinai, js tarsi sutuoktini senuk porel, - ypteljusi
tar Aliaska. - iurpija prasme.
- Tu inai ne visk, - atsak jai Pulkininkas. - Matytum, kaip
tas bias nakt ropiasi pas mane lov.
-Ei!
- Grtam prie reikalo! - pertrauk mus Aliaska. - Paruoia
masis poktas. savaitgal, nes vies pilnatis. sikursime dari
nje. Tu, a, Pulkininkas, Takumis ir speciali dovana tau, Teliau,
Lara Baterskaja.
- Lara Baterskaja, kuri a apvmiau?
- Ji tiesiog drovi. Tu jai vis dar patinki. - Aliaska nusikvato
jo. - Vemdamas pasirodei paeidiamas.
- Atsikiusios krtys, - pakomentavo Pulkininkas. - O Takum pamei man?
- Tau nepakenks kur laik pabti vieniam.
- Yra tiesos, - linkteljo Pulkininkas.
- Dar kelet mnesi skirk kompiuteriniams aidimams, kalbjo ji. - Rank ir aki koordinacija pravers, kai pasieksi tre
i baz.
127

John Green

- Dieve, taip seniai negirdjau bazi sistemos, kad, regis, jau


pamirau trei baz, - atsak Pulkininkas. - Pavartyiau aki
mis, bet negaliu nusisukti nuo ekrano.
- Laiiakas, grabinjimas, pirtukai, dulkinimasis. Lygbtum
praleids trei klas, - jgl Aliaska.
- A ir praleidau trei klas, - atsikirto Pulkininkas.
- Taigi, - pabandiau siterpti, - koks ms paruoiamasis
poktas?
- Tuo pasirpinsime mudu su Pulkininku. Tau nereikia lsti
bd - kol kas.
- Ee. Gerai. Hmm, tada einu parkyti.
Ijau. Aiku, tai ne pirmas kartas, kai Aliaska mane palieka
nuoaly, bet po kartu praleistos Padkos dienos planuoti pokt
su Pulkininku be mans yra nesuvokiama. Kieno markinliai
permirko nuo jos aar? Mano. Kas klaussi jos skaitomo Vone
guto? A. Kamteko iklausyti kvailiausi tuk tukjuokel? Man.
Nuingsniavs iki stovinio prieais mokykl Saultojo smul
kmen kioskelio usirkiau. Floridoje man to niekada nebu
vo - to mavaikiko jaudulio, kas k labiau mgsta, ir nekeniau
savs u tai, kad dabar leidausi jo uvaldomas. Negalvok tiek
daug apie j, - tariau sau. - Velniop j.

PRIE
KETURIAS DIENAS

Pulkininkas apie paruoiamj pokt man nepasakojo n odio, usimin tik tiek, kad j pavadino Darins naktimi ir
kad ruodamasis turiau pasiimti daikt dviem dienoms.
Pirmadienis, antradienis ir treiadienis buvo tikra kankyn.
Pulkininkas trainiojosi su Aliaska, o mans nekviet. Todl ne
prastai daug laiko praleidau ruodamasis egzaminams, ir tai ti
krai labai pagerino mano vidurk. Ir pagaliau baigiau religijos
raomj.
Mano atsakymas klausim i ties buvo gana tiesmukas.
Daugelis krikioni ir musulmon tiki dangumi ir praga
ru, nors abiejose religijose esama nemaai nesutarim, kokie
konkrets poelgiai nuves vien ar kit aminj gyvenim.
Budistams dar sudtingiau - dl Budos doktrinos (anatta),
i principo teigianios, kad mons neturi nemirting siel.
Utat jie turi energijos gniutul, kuris yra judrus, pereina i
vieno kno kit, be galo reinkarnuodamasis, kol pagaliau pa
siekia nirvan.
Man niekada nepatiko rayti ivad - jose tiesiog pakartoji,
k jau pasakei, vartodamas odius apibendrinant ir reziu
muojant. A ivad ir neraiau - vietoj j pakalbjau apie tai,
kodl is klausimas yra toks svarbus. mons, raiau a, trokta
129

John Green

saugumo. Jie negali susitaikyti su mintimi, kad mirtis tra didelis


juodas niekas, negali susitaikyti, kad j mylimieji nebeegzistuo
ja, ir net nesugeba sivaizduoti, kad j pai kada nors nebebus.
Pagaliau nusprendiau, kad mons tiki pomirtiniu gyvenimu,
nes nepajgia juo netikti.

PRIE
TRIS DIENAS

Penktadien, po stebtinai skmingo matematikos egzamino, u


baigusio mano pirmj egzamin sesij Kalver Krike, susikroviau
kuprin drabuius (Mstyk apie Niujorko madas, - patar man
Pulkininkas. - Apie k nors juoda. Sveiko proto ribose. Patogiai,
bet iltai.) ir miegmai, usuk prigriebme Takum ir nujome
iki Erelio namuko. Erelis vilkjo savo vienintelius drabuius, a
pagalvojau, gal jis savo drabui spintoje turi trisdeimt identik
balt markini ir trisdeimt identikjuod kaklaraii. sivaiz
davau j pabundant ryte, spoksant drabui spint ir mstant:
Hmm... hmm... gal baltus markinius ir juod kaklarait? iam
vyrukui tikrai praverst mona.
- savaitgal veuosi Mailz ir Takum pas save namo, Naujj
Houp, - paaikino jam Pulkininkas.
- Mailzui taip patiko Naujajame Houpe? - paklaus mans
Erelis.
- hehei! Priekab parke bus liaudik oki vakarlis! - en
tuziastingai kteljo Pulkininkas. Usimans jis galjo kalbti
su pietietiku akcentu, nors, kaip ir daugelis Kalver Kriko vaik,
apsieidavo be jo.
- Luktelk minut, paskambinsiu tavo mamai, - tar Erelis.
131

John Green

Takumis prastai slpdamas panik vilgteljo mane, o a pa


jutau gerkle kylant pietus - gruzdint viiuk. Taiau Pulkinin
kas tik ypteljo.
- Praom.
- savaitgal ipas, Mailzas ir Takumis bus pas jus? ... Taip,
ponia. ... Cha! ... Puiku. Viso gero. - Erelis pakl akis Pulki
nink. - Tavo mama nuostabi moteris. - Jis nusiypsojo.
- Galite nepasakoti. - Pulkininkas isiiep. - Pasimatysime
sekmadien.
Einant link automobili aiktels, Pulkininkas paaikino:
- Vakar jai paskambinau ir papraiau priedangos, o ji n ne
paklaus, kam to reikia. Tik pasak: Snau, a tavim pasitikiu,
ir, po velni, ji tikrai pasitiki.
Nutol nuo Erelio namo tiek, kad ms nebebt matyti, nu
sukome mikel.
Miko keliuku perj tiltel nuingsniavome iki mokyklos
darins - sukiuusio pastato kiauru stogu, labiau primenanio
ne darin, o seniai apleist medkiri trobel. Joje vis dar buvo
laikomas ienas, nors a n nesivaizduoju kam. Juk mokykloje
jojimo pamok nebuvo. Pulkininkas, Takumis ir a atvykome
pirmi ir savo miegmaiius susikrovme ant minkiausi ieno
stirt. Buvo 6:30.
Netrukus pasirod Aliaska, pamelavusi Ereliui, kad vaiuoja
praleisti savaitgalio su Deiku. Erelis jos istorijos n netikrino,
nes Aliaska kiekvien mnes su juo praleisdavo bent vien sa
vaitgal, be to, Erelis inojo, kad Aliaskos tvams tai nerpi. Dar
po pusvalandio pasirod Lara. Ji Ereliui pribr, kad vaiuoja
Atlant susitikti su senu draugu i Rumunijos. Erelis paskambi
no Laros tvams sitikinti, kad jie ino, jog ji savaitgal praleis ne
mokyklos miestelyje, ir jie neprietaravo.
132

ALIASKOS BEIEKANT

- Jie manimi pasytiki, - nusiypsojusi tar Lara.


- Kartais tau kalbant akcento nesigirdi, - pratariau, ir tai
buvo gana kvaila, bet vis geriau nei j apvemti.
- Tai tyk mynktosios y.
- Rus kalboje nra minktj i? - paklausiau.
- Rumun, - patais ji mane. Pasirodo, yra rumun kalba.
Kas galjo pagalvoti. Tursiu drastikai padidinti savo kultrinio
jautrumo koeficient, jei artimiausiu metu ruoiuosi dalintis su
Lara vienu miegmaiiu.
Sdjome ant mantos, Aliaska, nekreipdama n menkiausio
dmesio patalpos degum, rk cigaret, o Pulkininkas isi
trauks pradjo skaityti kompiuteriu surinkt popieriaus lap.
- io vakaro linksmybi tikslas yra kart ir visiems laikams
rodyti, kad esame tokie poktautojai, kokie Tranai yra nevyk
liai. Taip pat turime ir galimyb apkartinti gyvenim Ereliui, o
tai visada malonumas. Taigi, - jis nutilo, tarsi laukdamas, kol
liausis bgn tratjimas, - iandien kovosime trimis frontais.
Pirmas frontas. Iankstinis poktas: mes, taip sakant, ukursime Ereliui po upakaliu ugn.
Antras frontas. Operacija Plikis: Lara atliks solo partij to
kioje elegantikoje ir iaurioje kerto misijoje, koki imstyti
galjo tik... na, a.
- Ei! - pertrauk j Aliaska. - Ta mintis buvo mano!
- Gerai, puiku. Tai buvo Aliaskos mintis. - Jis nusikvatojo. Ir pagaliau treias frontas. Paymi ataskaitos. silauime mo
kyklos kompiuteri tinkl ir, atspausdin dokumentus su visais
pagrainimais, Kevino ir jo sbr eimoms isiuntinsime pra
neimus, kad jie i kai kuri dalyk buvo neatestuoti.
- Mus tikrai imes, - sumurmjau.
- Tikiuosi, azijiet pasimte ne todl, kad reikjo kompiute
ri genijaus. Nes a toks nesu, - siterp Takumis.
133

John Green

- Niekas ms neimes, o kompiuteri genijus esu a. Visi


kiti esate reikalingi dl raumen ir dmesiui atitraukti. Be to, net
jei mus ir pagaut, tai nra paeidimas, u kur imetama, - ne
bent u penkis butelius Aviei kalvos likerio Aliaskos kupri
nje, bet juos gerai paslpsim. Mes tik... na, paskleisime iek tiek
chaoso.
Tada mums buvo idstytas planas, kuriame nepalikta vietos
klaidoms. Pulkininkas taip tiksliai suderino bsimus veiksmus,
kad jei nors vienas ms bent truput susimaus, visas ygis nueis
uniui ant uodegos.
Jis kiekvienam buvo atspausdins po individual plan, ku
riame net laikas buvo suymtas sekunds tikslumu. Suderin
laikrodius, apsireng juodai, usimet kuprines, ikvpdami
altin balt gar, palusiai plakaniomis irdimis galvodami
apie smulkiausias plano detales, kai visikai sutemo, apie septy
nias, visi kartu ijome i darins. Ms penkiukei utikrintai
ygiuojant vorele pasijutau kaip niekad kietai. jome Didj
Galbt ir buvome nenugalimi. Planas gal ir turjo koki klaid,
bet mes - ne.
Po penki minui isiskirstme savo vietas. Man teko eiti
su Takumiu. Mudu turjome atitraukti dmes.
- Mes suknisti jr pstininkai, - tar jis.
- Pirmi kov. Pirmi mirt, - pritariau nervingai.
- Taip, po velni.
Jis sustojo ir atsiseg kuprin.
- Bie, ne ia, - sunypiau. - Pirma turime nueiti iki Erelio.
- inau. inau. Luktelk. - Jis isitrauk plat plauk rait.
is buvo rudas, priekyje puikavosi pliuinis laps snukis. Takumis usimov rait ant galvos.
Nusijuokiau.
- Kas ia per nesmon?
134

ALIASKOS BEIEKANT

- Laps kepur.
- Laps kepur?
- Taip, Teliau. Lapino kepur.
- Kodl tu usidjai lapino kepur? - neatlyau.
- Nes velnio laps niekas nepagaus.
Po poros minui pasislp tupjome po mediais, u trisde
imties pd nuo galini Erelio namo dur. Mano irdis dausi
tarsi techno muzikos bosai.
- Trisdeimt sekundi, - sukudjo Takumis, o a pajutau t
pat baims iurpul kaip pirm vakar su Aliaska, kai ji sugrieb
man u rankos ir sukudjo: Bk, bk, bk, bk, bk. Bet
kart likau vietoje.
Pagalvojau: Mes nesam labai arti.
Pagalvojau: Jis neigirs.
Pagalvojau: Jis igirs ir ilks taip greitai, kad nespsime pa
sprukti.
Pagalvojau: Dvideimt sekundi. Kvpavau giliai ir
greitai.
- Ei, Teliau, - sukudjo Takumis, - bie, tu gali. Mums rei
kia tik bgti.
- Teisingai. - Tik bgti. Mano keliai geri. Mano plauiai sti
prs. Tik bgti.
- Penki, - pradjo skaiiuoti jis. - Keturi. Trys. Du. Vienas.
Dek. Dek. Dek.
Liepsnel siieb su nyptimu, kuris primin man kiekvien
su eima praleist Liepos ketvirtj. Vien nanosekund tiesiog
stovjome irdami dagt, nordami sitikinti, kad jis uside
g. Dabar, - pagalvojau. - Dabar. Bgam, bgam, bgam, b
gam, bgam. Bet mano knas nepajudjo, kol igirdau Takumio
raginim:
- Bgam, bgam, bgam, bgam, bliamba.
135

John Green

Ir pasileidome kiek kojos nea.


Po trij sekundi - kurtinantis pokjimas. Jis man primin
automat ugn i Kapojimo, tik buvo dar garsesnis. Mes jau
buvome u dvideimties ingsni, bet atrod, kad sprogs aus
bgneliai.
Pagalvojau: Na, jis tikrai igirs.
Perbgome futbolo aikt, sprukome mikel ir kaip pami
pradjome kopti kalv. Nukritusios akos ir samanomis ukloti
akmenys i tamsos inirdavo paskutin akimirk, a vis slidin
jau ir griuvinjau, tvinkiojo baiminga mintis, kad Erelis mus
pasivys, bet vl paokdavau ant koj ir pasileisdavau kiek ka
bindamas paskui Takum, tolyn nuo mokyklos pastat ir ben
drabui iedo. Lkme tarsi apsiav septynmyliais batais. A
skuodiau kaip gepardas - bent jau kaip daug rkantis gepardas.
O tada, lygiai po minuts bgimo, Takumis sustojo ir atpl
savo kuprin.
Mano eil skaiiuoti. Spoksau laikrod. Persigands. Dabar
jis tikrai lauke. Tikrai bga. Kain ar greitas? Gal jis ir senas, bet
dabar turjo bti kaip reikiant siuts.
- Penki, keturi, trys, du, vienas, - ir nyptimas. - kart n
nestabteljome, tiesiog pasileidome bgti toliau, vis dar vaka
rus. Dusdami gaudme or. Sudvejojau, ar stengsiu taip bgti
vis pusvaland. Pradjo sproginti petardos.
Trakesys liovsi, tamsoje mums u nugaros pasigirdo
riksmas:
- TUOJ PAT SUSTOKIT!
Bet mes n nestabteljome. Plane stoteli nebuvo.
- A velnio lapinas, - kudjo Takumis ir man, ir sau. - Lapi
no niekas nepagaus.
Po minuts ant ems puoliau a. Takumis skaiiavo. Dagtis
siieb. Pasileidome bgti.
136

ALIASKOS BEIEKANT

Bet petarda nesprogo. Numatme, kad viena gali nesprogti,


todl pasimme atsargin petard pyn. Taiau kita nesprogusi
Aliaskai ir Pulkininkui kainuos minut. Takumis pritp, padeg
dagt ir djo kojas. Pasigirdo trakesys. Petardos poktpoktpokjo sulig mano irdies ritmu.
Petardoms nutilus igirdau kteljim:
- STOKIT, ARBA IKVIESIU POLICIJ! - ir nors balsas
nuskambjo toli, pajutau mus svilinant Lemties vilgsn.
- Farai lapino nesustabdys; a per staigus, - niurnjo Takumis
pats sau. - Moku repuoti bgdamas; a toks miklus.
Pulkininkas buvo perspjs mus apie grasinim policija, liep
neisigsti. Erelis nemgo mokyklos miestel tempti policijos.
Kenkia vaizdiui. Taigi, bgome toliau. Pro, per visokius me
dius, krmus ir akas. Griuvome. Stojoms. Skuodme kiek ko
jos nea. Jei ir nebt galjs vytis paskui petardas, jis tikrai ga
ljo susekti mus pagal keiksmus, kai uklidavome u pvani
rstigali ar i inercijos rdavoms erktroi krmus.
Viena minut. Pritpiau, udegiau dagt, nudmiau. Pokt.
Tada pasukome iaur, manydami, kad eer jau prabgo
me. Tai buvo plano tikslas. Kuo toliau nuo mokyklos teritorijos
atsidursime, tuo toliau paskui mus seks Erelis. Kuo toliau jis
eis, tuo toliau bus nuo klasi, kuriose Pulkininkas su Aliaska
atlieka savo program. O tada planavome apsuk rat ilsti
prie mokyklos ir pasukti rytus palei upel, kol prieisime tilt
vir rkymo skyls ir keliuku triumfuodami nuingsniuosime
iki darins.
Bet tai viena bda: padarme nedidel orientavimosi klaide
l. Eero mes dar nebuvome prabg; kai ilindome i mikelio,
prieais mus atsivr laukas ir tik u jo - eeras. Per arti moky
klos, negaljome sukti niekur kitur, tik palei eer. vilgteljau
Takum, bgant su manimi petys pet, o is paliep:
13 7

John Green

- Metamvien dabar.
Pritpiau, udegiau dagt ir pasileidome bgti. Dabar atsid
rme atviroje vietovje, ir jei Erelis jau netoliese, jis galjo mus
pamatyti. Pribgome pietin eero krat ir nukrme pakrante.
Eeras buvo nelabai didelis - gal ketvirio mylios ilgio, - todl
netoli tenubgus pamaiau j.
Gulb.
Ji yrsi link ms tarsi apssta. Palusiai plakdama sparnais
ilipo ant kranto prieais mus ir skleid gars, nepana niek
daugiau pasaulyje, tarsi agonijos draskomas kikis ir baisiausiai
klykiantis kdikis, bet kito kelio nebuvo, todl bgome lyg nie
kur nieko. Riausi gulb visu greiiu ir pajutau, kaip ji nybo
man pasturgal. Toliau bgau pastebimai raiuodamas, nes su
bin liepsnojo, ir a pagalvojau: Kas, po velni, gulbs seilse
taip degina?
Dvideimt treia pyn vl nesprogo, ji kainavo mums minut.
Dabar minuts jau reikjo man. Merdjau. Liepsnojantis skaus
mas kairiajame sdmenyje virto atriu diegliu, nutvilkaniu kas
kart primynus kair koj, todl lubiojau kaip gazel, sprun
kanti nuo lit brio. Suprantama, ms tempas sultjo. Erelio
nebegirdjome nuo tada, kai apibgome eer, bet nemaniau,
kad jis bt pasuks atgal. Jis bando uliliuoti ms budrum,
bet tai neidegs. vakar mes nenugalimi.
Isek liovms sprogdinti likus trims petard pynms, ti
kdamiesi, kad davme Pulkininkui utektinai laiko. Pabgjo
me dar dar iek tiek, kol pasiekme upelio pakrant. Buvo taip
tamsu ir tyku, kad upeliuko iurlenimas skambjo kaip krioklys,
taiau per j vis tiek girdjau ms nopavim. Susmukome ant
lapio pakrants molio ir akmenuk. Tik dabar vilgteljau Takum. Jo rankos ir veidas buvo apdraskyti, o lapino snukis kabo
jo nusisuks vir kairs ausies. Pavelgs savo rankas pamaiau
138

ALIASKOS BEIEKANT

i gilesni drskim besisunkiant krauj. Dabar prisiminiau,


kad kelet kart puolme klastingas erktroi abangas, bet
skausmo nejutau.
Takumis i kojos rankiojosi erktroi dyglius.
- Lapinas visai nusivar, - burbteljs nusijuok.
- Gulb nybo man ikn, - pasakiau.
- Maiau, - jis prunkteljo. - Kraujuoji?
Kyteljau rank u kelni patikrinti. Kraujo nebuvo, i tos
laims usirkiau.
- Uduotis vykdyta, - pareikiau.
- Teliau, biiuli, bliamba, mes kieti.
Neinojome, kur esame, nes upeliukas daug kart vingiavo
per mokyklos teritorij, todl deimt minui jome krantu, nu
sprend, kad einame perpus liau, nei bgome, o tada pasuko
me kair.
- Manai, kairn? - paklaus mans Takumis.
- A tai visikai pameiau krypt, - atsakiau.
- Lap rodo kair. Todl traukiam kair.
Ir tikrai, lap atved mus tiesiai prie darins.
- Js sveiki! - diugiai pasitiko Lara. - A jaudynausi. Maiau
Erel ybgant y savo namo. Su pyama. Atrod susynervins.
Atsakiau:
- K gi, jei buvo susinervins tada, nenoriau jo pamatyti
dabar.
- Kur tiek utrukote? - paklaus ji mans.
- Grdami, - paaikino Takumis. - Be to, Telius dabar
vaikto kaip senut su hemorojum, nes jam subin nybo gul
b. Kur Aliaska su Pulkininku?
- Neynau, - atsak Lara, ir tada tolumoje igirdome ings
nius, niurnjim ir linjanias akeles. Akimirksniu Takumis
stvr ms miegmaiius ir paslp u iaud ryuli. Ibgome
139

John Green

pro galines darins duris ir pasislpme auktoje olje. Jis at


sek mus iki darins, - pagalvojau. - Visk suikom.
Taiau tada tolumoje igirdau nepatenkint Pulkininko
bals:
- Nes dvideimt trimis sumainai potenciali tariamj s
ra! Kodl negaljai laikytis plano? Jzau, kur visi?
iek tiek susigd dl savo perdto igsio grome darin.
Pulkininkas prisdo ant iaud klio, pasirm alknmis ke
lius, nuleids galv prispaud delnus prie kaktos. Kak mst.
- K gi, bent jau kol kas ms nesuiupo. Gerai, pirma, - pa
galiau pratar nepakeldamas galvos, - pasakykit man, kad visa
kita prajo kaip planuota. Lara?
Ta linkteljo.
- Taip. Vyskas gerai.
- Gal bt galima smulkiau?
- Padariau, kaip parayta tavo lape. Laukiau u Erelio namo,
pamaiau, kaip jys ybgo paskui Mailz yr Takum, tada nub
gau yky bendrabui. Pro lang lypau Kevyno kambar. Supy
kau vysk el yr balzam, tada pakartojau Defo yr Longvelo
kambariuose.
- K visk? - paklausiau.
- Neatskiestus mlynus penkto numerio pramoninio stipru
mo plauk daus, - didiuodamasi paaikino Aliaska. - Nupir
kau u js cigarei pinigus. Upilk ant lapi plauk ir nenu
plausi ilgus mnesius.
- Mes nudamj plaukus mlynai?
- Na, - siterp Pulkininkas, vis dar nepakildamas i vietos, technikai jie nusidays patys. Aiku, mes jiems gerokai pagelbjome. inau, kad judu su Takumiu visk padarte gerai, nes
mes ia ir js ia, vadinasi, savo uduot atlikote. Geroji inia
140

ALIASKOS BEIEKANT

ta, kad tie trys subingalviai, kurie drso mus ukabinti, namuose
sulauks praneim, kad buvo neatestuoti i trij dalyk.
- Oi oi. O kokia blogoji ynia? - paklaus Lara.
- Tik nereikia dramatizuoti, - siterp Aliaska. - Kita
gera inia yra ta, kad kai Pulkininkui pasivaideno, jog kak
igirdo, ir paspruko mik, pasirpinau, kad ir kiti dvide
imt Tran sulaukt praneim. Atspausdinau laikus jiems
visiems, sudjau antspauduotus mokyklos vokus ir sukiau
pato dut. - Ji pasisuko Pulkinink. - Tavs tikrai ilgai
nebuvo, - pridr kandiai. - Drsusis Pulkininkas taip bijo
bti imestas.
Pulkininkas atsistojo ir pareik:
- Tai nra gera inia! To nebuvo plane! Erelis dabar i taria
mj srao gali ibraukti dar dvideimt tris mones. Dvideimt
tris, kurie gali irykinti, kad tai ms darbas, ir mus sksti!
- Jei taip nutiks, - pasak Aliaska labai rimtai, - a prisiimsiu
kalt.
- Tikrai. - Pulkininkas atsiduso. - Kaip prisimei u Pol ir
Marij. Pasakysi, kad lakstei po mikel mtydama petardas, tuo
pat metu laueisi mokyklos kompiuteri tinkl ir dar sugebjai
ratinje spausdinti praneimus? Esu tikras, Erelis patiks!
- Bie, atsipalaiduok, - siterp Takumis. - Vis pirma, ms
nesugaus. Antra, jei sugaus, a prisiimsiu kalt kartu su Aliaska.
Tu turi daugiau k prarasti nei bet kuris ms.
Pulkininkas tik linkteljo. Nepaneigiamas faktas: Pulkininkas
negalt tiktis stipendijos kitoje geroje mokykloje, jei j imest
i Kriko.
inodamas, kad niekas nepakelia Pulkininkui po taip kaip
jo genialumo pripainimas, paklausiau:
- O kaip tu silauei tinkl?
141

John Green

- siropiau j daktaro Haido kabinet, sijungiaujo kompiute


r ir vediaujo slaptaod, - atsak ypsodamasis.
- Tu j atspjai?
- Ne. Antradien nujau pas j kabinet ir papraiau atspaus
dinti rekomenduojamos literatros sra. O tada pasiirjau,
kok ved slaptaod: D3kil4srh4id4s.
- das, - nusikeik Takumis. - Tiek ir a galjau.
- Aiku, bet tada nebt tek usidti itos kepurs, pupuliuk, - nusijuok Pulkininkas.
Takumis nusitrauk nuo galvos rait ir simet kuprin.
- Kevinas apsimy dl savo plauk, - mesteljau.
- Kaip ir a dl savo permirkusios bibliotekos. Kevinas tu
iaviduris, - atsak Aliaska. - durk mums, ir mes kraujuojame.
durk jam, ir jis sprogs.
- Tiesa, - paantrino Takumis. - Gaidys jis. Gal gale, jis ta
vs vos nepaskandino.
- Taip, gal tu ir teisus, - linkteljau.
- ia pilna toki, - kariavosi Aliaska. - inai, apie k a?
Suikti tuti turi vaikeliai.
Taiau Kevinas, nors ir tariamai band mane paskandinti ir
visa kita, man visikai neatrod vertas pagieos. Neapykanta le
pnliams atima daug energijos, ir a jau seniai meiau it ne
smon. Man i idaiga tebuvo atsakas j pokt, auksin gali
myb, kaip sak Pulkininkas, paskleisti iek tiek chaoso. Taiau
Aliaskai tai buvo kai kas kita, kai kas daugiau.
Norjau jos apie tai paklausti, bet Aliaska atsigul u iaud
krvos, vl tapo nematoma. Ji liovsi kalbjusi, o kai liaudavo
si kalbjusi, tai bdavo viskas. I slptuvs j iviliojome tik po
ger dviej valand, kai Pulkininkas atsuko vyno dangtel. Siun
tme butel ratu, kol pajutau j skrandyje, rgt ir ilt.
142

ALIASKOS BEIEKANT

Alkohol mgau maiau, nei biau norjs (ir visikai prie


ingai galjau pasakyti apie Aliask). Bet t nakt vynas man vi
sai patiko, kai pajutau ilum i skrandio pasklindant po vis
kn. Man nepatinka jaustis kvailai ar nesivaldyti, bet patiko,
kad nuo alkoholio visk daryti (juoktis, verkti, myti prieais
draugus) tampa lengviau. Kodl mes grme? A tai dariau vien
dl smagumo, ypa turint omeny, kad rizikavome bti imesti.
Nuolatin grsm bti ispirtam i Kalver Kriko maloni tuo, kad
prideda jaudulio kiekvienai nelegali malonum akimirkai.

PRIE
DVI DIENAS

K>.ryt nubudau anksti, mano lpos buvo idivusios, o


ikvepiamas garas matomas vsiame ore. Takumis buvo ku
prinje atsitemps stovyklavimo krosnel, apie kuri dabar
kaisdamas tirpi kav sukinjosi Pulkininkas. Skaisiai viet
saul, taiau nuo alio ji ne k tegelbjo, prisds alia Pul
kininko gurknojau (Tirpi kava kvepia visai neblogai, bet jos
skonis - kaip skrandio rgties, - man sak Pulkininkas), o
tada vienas po kito i miego pakilo Takumis, Lara ir Aliaska, ir
likusi dienos dal praleidome slpdamiesi, tik garsiai. Garsiai
slpdamiesi.
T popiet darinje Takumis nusprend, kad reikia surengti im
provizacij varybas.
- Tu pirmas, Teliau, - prabilo jis. - Pulkininke Katastrofa,
duok bgnus.
- Bie, a nemoku repuoti.
- Nieko tokio. Pulkininkas irgi nemoka bgnyti. Tiesiog pa
bandyk iek tiek parimuoti, tada perleisk man.
Prisidengs burn delnais, Pulkininkas pradjo skleisti ab
surdikus garsus, kurie labiau primin bezdjim, o ne bgn
partij, o a, hmm, urepavau.
144

ALIASKOS BEIEKANT

- E, sdim darinj, vakaras ateina / kai buvau maas, man


dav saldain / bie, neinau, k dar sakyti / todl duosiu Takumiui pavaryti.
Takumis n nestabteljs perm tariam mikrofon.
- Eina ikt, Teliau, a dar nepasiruos / Bet galiu pavaryti
ir nepasipuos / Visada turiu rim ant lieuvio / Vakar grm
vyn, buvau sveikas prauvs / Pulkininko bumikas nesveikas
kaip dizenterija / Kai a repuoju, merginos puola isterij / Esu
i Birmingamo ir Japonijos, bet neaimanuoju / Kai buvau vai
kas, mane vadino geltonuoju / Bet nesigdiu savo odos spal
vos / Nes begal kali nori mano aistros.
J pertrauk Aliaska:
- Asile, pavarei ant moter, kaip gali bti toks aklas / A nu
rausiu tau galv ir priiksiu kakl / Manai, jei mgstu Tori ir
Ani, nemoku repuoti / Bet a pavarau, jau pasiruoiau tave sudo
roti / Sudaiktink moteris ir liksi pridauytas kaip balionas / Mi
rs ir pradings kaip senovs Babilonas.
Estafet vl perm Takumis.
- Jei mane eis mano akis, a j isilupsiu / Dievinu mergi
nas, n nuo vienos nenusisuksiu / O velnias, mano rimas visai
isikraip / Lara, padk man ir pavaryk, kaip reikia.
Lara repavo tyliai ir nedrsiai - ritm pataikydama dar ma
iau nei a.
- A esu Lara, gymus Rumunyjoj / Sunku, ee, kart buvau Albanyjoj / Mgstu vaynti Aliaskos geo / Labiausiai man patynka angl dvybalsys EO / Man nelabai sekasi su trumposiom y! /
Bet juk dl to a skambu kosmopolytany? / Na, Takumi, nieko
nebesugalvoju / Pabaik, kol dar vysai nesusyvartaliojau.
- A mtau bombas kaip Hirosimoj ar Nagasaky / Mergos
klauso mano repo ir galvoja, kad a Rokis / Mano gimtinj visi
geria sak / Jie nenori mano repo ir sako, a siauraakis / Nesu
145

John Green

smulkus, bet nesu ir atletas / Ir nepanaus, kaip Telius, skelet


/ A laukinis lapinas, ia mano gauja / tai ir ms istorijos pa
baiga.
Pulkininkas pabaig partij improvizuotu bgnijimu, o tada
mes patys sau paplojome.
- Aliaska, tu tikrai pavarei, - juoksi Takumis.
- Kas nors turi atstovauti merginoms. Lara mane palaik.
- Taip, tykrai.
O tada Aliaska nusprend, kad, nors dar nebuvo sutem, at
jo laikas prisiliuobti.
- Dvi naktys i eils. Ar netampom skms u s? - sumyk
Takumis jai atidarius vyn.
- Skm reikalinga nevykliams, - Aliaska vypteljo ir pri
glaud butel prie lp.
Pietums Pulkininkas turjo pasims trakui ir ederio, tu
riu pasakyti, kad iltas, i butelio geriamas roinis vynas su tra
kuiais ir sriu puikiai atstojo pietus. O kai sris baigsi, k gi,
daugiau vietos liko Aviei kalvai.
- Pristabdykim, arba a apsivemsiu, - pasiliau po pirmo bu
telio.
- Klausyk, Teliau. Kakaip nepastebjau, kad kas nors lai
kyt tave praiods ir pilt vyn rykl, - atsak Pulkininkas ir
mesteljo man butel limonado.
- Per gerai it myal vadinti vynu, - atsikrenkt Takumis.
O tada lyg i niekur nieko Aliaska paskelb:
- Geriausia diena, blogiausia diena.
- Mm? - kilsteljau antakius.
- Jei ir toliau taip gersim, apsivemsim. Todl iek tiek pristabdysim proces aidimu. Geriausia diena, blogiausia diena.
- Niekada apie tok aidim negirdjau, - pareik Pulki
ninkas.
146

ALIASKOS BEIEKANT

- Todl, kad a j k tik sugalvojau, - Aliaska nusiypsojo. Ji


onu guljo ant dviej iaud kli, popiets viesa nuskaidrino
jos aki alum, o degusi oda primin apie jau prajus rude
n. I praviros burnos, o ir apsiblaususio vilgsnio nusprendiau,
kad ji tikriausiai jau girta.
Svaiginamai nuodingas vilgsnis, - pagalvojau ir tingiai ja g
rdamasis staiga suvokiau, kad ir pats esu apgirts.
- Smagu! Kokios taisykls? - paklaus Lara.
- Kiekvienas papasakoja istorij apie geriausi savo gyveni
mo dien. Geriausios istorijos autorius daugiau negeria. Tada
visi papasakoja apie blogiausi dien, papasakojs geriausi isto
rij irgi nebegeria. O tada varysim toliau, antra geriausia diena,
antra blogiausia diena, kol vienas js pasiduos.
- Kodl esi sitikinusi, kad tai bus vienas ms? - paklaus
Takumis.
- Nes a esu geriausia grja ir geriausia pasakotoja, - atkirto
ji, ir buvo sunku nesutikti su tokia logika. - Teliau, tu pradedi.
Geriausia tavo gyvenimo diena.
- Eee. Galiu minutl pagalvoti?
- Tikriausiai ne tokia jau gera, jei dar reikia galvoti, - pako
mentavo Pulkininkas.
- Eik ikt.
- Kokie mes jautrs.
- Geriausia mano gyvenimo diena buvo iandien, - pagaliau
tariau. - O istorija tokia: pabudau alia labai avios vengrs, oras
buvo altas, bet ne pernelyg altas, igriau drungnos tirpios ka
vos, uvalgiau dribsni be pieno, tada pasivaikiojom po mi
kel su Aliaska ir Takumiu. Tada okinjome per upelio akme
nis, skamba kvailai, bet visai nebuvo kvaila. Neinau. Kad ir tai,
kokia dabar yra saul, kaip ji meta ilgus elius ir skleidia t
skaisi, velni vies, na, inote, prie leisdamasi. Toje viesoje
147

John Green

viskas atrodo geriau, graiau, iandien viskas ulieta tos viesos.


A nieko nenuveikiau. Tiesiog sdiu ia, stebiu Pulkinink ma
lant d ir taip toliau. Nesvarbu. Puiki diena. iandiena. Ge
riausia mano gyvenime.
- Tu manai, kad a avy? - paklaus Lara, tada sumiusi nu
sijuok. Pagalvojau, kad dabar bt gerai pavelgti jai akis, bet
nedrsau. - Tyk a rumune!
- Tavo istorija baigsi imtkart geriau, nei tikjausi, - verti
no Aliaska, - bet a vis tiek tave perspjausiu.
- Varyk, pupa, - atsikirtau. Pakilo vjelis, pradjo iauti
aukt aplink darin augani ol, ir, nordamas suilti, usi
tempiau miegmai ant pei.
- Geriausia mano gyvenimo diena buvo 1997 met sausio 9.
Man buvo atuoneri, mama nusive mane zoologijos sod.
Man patiko mekos. Jai patiko bedions. Pati geriausia gyveni
mo diena. Istorijos pabaiga.
- Ir viskas?! - kteljo Pulkininkas. - Tai geriausia tavo gy
venimo diena?
- Aha.
- Man patyko, - tar Lara. - Man yrgi patynka bedions.
- Nesmon, - nukirto Pulkininkas.
Man pasakojimas neatrod nesmon, jis kaip tik bdingas
Aliaskai, dar vienas jos smoningai kuriamo paslaptingumo
pavyzdys. Bet netgi inodamas, kad ji tai pasak tyia, mintyse
stebjausi: Kas ivis gero sumautame zoologijos sode? - bet
nespjau paklausti, nes prabilo Lara.
- Gerai, mano eil, - tar ji. - Labai paprasta. Tai diena, kai
atvaiavau ia. A mokjau anglykai, o mano tvai - ne, ilypome i lktuvo, ms lauk gymins, dds ir tetos, kuri a nebu
vau maiusi, jie lauk oro uoste, o mano tvai buvo labai laimyngi. Man buvo dvylyka ir yki tol vysada buvau maa mergyt, bet
148

ALIASKOS BEIEKANT

t dien mano tvams pyrm kart reikjo mano pagalbos ir jie


elgsi su manym kaip su suaugusia. Nes jie nemokjo kalbos, su
prantat? Jiems reikjo mans usakyti maistui, iversti mokesi
ir ymygracijos dokumentams ir taip toliau, t dien jie liovsi el
gsi su manymi kaip su vaiku. Be to, Rumunijoje mes gyvenome
varganai. O ia mes kaip ir turtyngi, - ji nusijuok.
- Gerai, - Takumis ypteljs pasiiupo vyno butel. - A
praloiau. Nes geriausia mano gyvenimo diena buvo, kai prara
dau nekaltyb. Ir jei norite, kad papasakoiau jums t istorij,
tursite mane kur kas labiau nugirdyti.
- Neblogai, - palingavo galva Pulkininkas. - Visai neblogai.
Norite igirsti mano geriausi dien?
- Toks aidimo tikslas, ipai, - akivaizdiai nepatenkinta pa
reik Aliaska.
- Geriausia mano gyvenimo diena dar nenutiko. Bet a i
nau, kokia ji bus. Kasdien matau j prie akis. Ji iau, kai nu
pirksiu mamai milinik sumaut nam. Ir ne iaip kur vi
dury lauk, o Mauntin Bruk*, alia vis Tran nam, j tv
nam. Ir pirksiu ne i paskolos. Moksiu grynaisiais, nuveiu ten
mam, atidarysiu dureles, ji ilips ir pairs t nam, t pilait
su statini tvora, dviej aukt ir taip toliau, paduosiu jai raktus
ir pasakysiu: Ai. Po imts, ji padjo man upildyti stojimo
Krik dokumentus. Ir ji leido man ia atvaiuoti, o tai tikrai
nra lengva, kai esi kils i tokios skyls, i kokios esu kils a,
nra lengva ileisti sn mokykl. Taigi, tokia mano geriausia
gyvenimo diena.
Takumis kilsteljs kelet kart gurkteljo i butelio, tada pa
dav j man. Igriau, igr ir Lara, o tada Aliaska atlo galv,
usivert butel ir mikliai itutino paskutin ketvirt.
* Mountain Brook - itin turtingas miestelis Birmingamo apylinkse.

149

John Green

Sukdama naujo butelio dangtel, Aliaska ypteljo Pulki


ninkui:
- raund tu laimjai. Taigi, kokia tavo blogiausia diena?
- Blogiausia diena buvo, kai mus paliko tvas. Jis senas - da
bar jam kokie septyniasdeimt - ir jis jau buvo nejaunas, kai
ved mano mam, bet vis tiek j apgaudinjo. Kart mama j u
klupo ir ikl scen, todl jis jai trenk. Tada mama igrdo j
lauk. A buvau ia, mama man paskambino, bet visos istorijos
apie apgaudinjim ir muim tada dar nepasakojo. Tiesiog pa
sak, kad tvas ijo ir nebegr. Nuo tada jo taip ir nemaiau.
Vis t dien laukiau, kad paskambint ir visk paaikint, bet
jis nepaskambino. Ivis niekada. Maniau, nors atsisveikint ar
k. Tai buvo blogiausia mano diena.
- Velnias, vl mane perspjovei, - iveblenau. - Mano blo
giausia diena buvo septintoje klasje, kai Tomis Hiuvitas apmyo mano sportin aprang, o mokytojas liep persirengti, kitaip
neskaitys man kno kultros. Kno kultra septintoje klasje,
ar ne? Bna ir svarbesni dalyk. Bet tada man tai atrod trage
dija, verkiau, bandiau paaikinti mokytojui, kas nutiko, ta situ
acija buvo tokia eminanti, o jis tik rk, rk ir rk, kol paga
liau apsirengiau tais apmytais ortais ir markinliais. T dien
man nustojo rpti, kas k sako ir daro. Tiesiog vienodai viet,
kad esu nevyklis, neturiu draug ar dar kas. Gal ta istorija ijo
man naud, bet tuo metu buvo siaubinga. sivaizduokit, aidiu
tinklin ar k nors kita apmytais drabuiais, o Tomis Hiuvitas
pasakoja visiems, k padars. Tai buvo blogiausia diena.
Lara kvatojosi.
- Mailzai, labai ujauiu.
- Viskas gerai, - atsakiau. - Tai papasakok savo blogiausi
dien, kad galiau pasijuokti i tavo skausmo, - ypteljau, ir
mes nusijuokme kartu.
150

ALIASKOS BEIEKANT

- Mano blogiausia diena tykriausiai yra ta pati kaip yr ge


riausia. Nes vyskas baigsi. Turiu omeny, gal skamba kvailai, bet
baigsi yr vaikyst, nes dvylykameiai dar neturi perprasti W-2
form.
- Kas ta W-2 forma? - paklausiau.
- Tai ir norjau pasakyti. Kakas apie mokesius. Taigi. Ta
pati diena.
Lara visada turjo kalbti u tvus, pagalvojau, taigi, gal ji
taip niekada ir neimoko kalbti apie save. A irgi nebuvau kal
bus. Vadinasi, su ja turjome kai k bendra, charakterio savyb,
kuri buvo nebdinga Aliaskai ar kitiems, nors ta savyb kaip tik
ir trukd mudviem su Lara apie tai pasikalbti. Taigi, galbt tik
dl to, kaip besileidianios sauls spinduliai ibjo jos tingio
se tamsiose garbanose, t akimirk usimaniau j pabuiuoti,
buiuotis odi nereikjo, ir pamirau jos apvemtus dinsus ir
mnesius trukusius nekalbadienius.
- Takumi, tu pasakojy.
- Blogiausia mano gyvenimo diena, - prabilo Takumis, 2000-j birelio 9. Japonijoje mir mano moiut. Ji uvo
automobilio avarijoje, o a kaip tik ketinau po dviej dien
j aplankyti. Ruoiausi vis vasar praleisti su ja ir seneliu,
bet vietoj to nuskridau jos laidotuves, ir tai buvo vienintelis
kartas, kai savo akimis pamaiau, kaip ji atrodo, - turiu ome
ny, ne nuotraukoje. Laidotuvs vyko pagal budistines apeigas,
jos kn kremavo, bet prie tai ji guljo ant tokio, tarsi - na,
gal tai ne visai budistika. Turiu omeny, religija ten sudtinga,
iek tiek budizmo, iek tiek intoizmo, bet js tai tikriausiai
nedomina, - esm ta, kad jos palaikai guljo ant tokio tar
si laidotuvi lauo ar kako panaaus. Ir tai buvo vienintelis
kartas, kai j maiau, o paskui j sudegino. Man tai buvo blo
giausia diena.
151

John Green

Pulkininkas pridegs mesteljo man cigaret, tada prisideg


vien sau. Buvo keista, kad jis ino, kada usimanau cigarets.
Mudu tikrai kaip seniai susituokusi porel. Akimirk pagalvo
jau: Labai neprotinga mtyti smilkstanias cigaretes iaud pil
noje darinje, - taiau atsargumo akimirka prajo, ir tiesiog
stengiausi nekratyti pelen ant iaud.
- Aikaus laimtojo kol kas dar neturime, - tar Pulkinin
kas. - Pakyla laisva. Tavo eil, biiule.
Aliaska guljo ant nugaros, rankas sunrusi u galvos. Kal
bjo tyliai ir greitai, taiau tyki diena pamau virto dar tykes
niu vakaru, - su iema dingo ir vabzdiai, - todl j girdjome
aikiai.
- Kai mama nusive mane j zoologijos sod, kur jai patiko
bedions, o man patiko mekos, kita diena buvo penktadie
nis. Parjau namo i mokyklos. Ji mane apkabino ir liep eiti
ruoti nam darb, kad galiau vliau irti televizori. Nu
jau savo kambar, o ji tikriausiai atsisdo virtuvj prie stalo,
tada igirdau jos riksm ir nubgau virtuv. Ji guljo parkritusi
ant grind. Tiesiog guljo ant ems, laik suspaudusi galv ir
purtsi. A baisiai isigandau. Turjau skambinti 911, bet pra
djau klykti ir verkti, kol ji pagaliau liovsi purtytis, pagalvo
jau, kad umigo ir kad skausmas liovsi. Taip prasdjau ant
grind alia jos, kol po valandos namo gro ttis, jis pradjo
rkti: Kodl nepaskambinai 911?!, ir band atlikti irdies ma
sa, bet mama jau buvo mirusi. Aneurizma. Blogiausia diena.
A laimjau. Js geriat.
Ir mes igrme.
Koki minut niekas netar n odio, tada Takumis paklaus:
- Ttis tave kaltino?
- Na, tik i pradi. Bet i principo - taip. Kaip galjo nekal
tinti?
152

ALIASKOS BEIEKANT

- Taigi buvai maa mergait, - band ginytis jis.


A buvau pernelyg nustebs ir nejaukiai jauiausi, kad k nors
sakyiau, bandiau prisiminti, kiek inau apie jos eim. Mama
pasak tuk tuk pokt, kai Aliaskai buvo eeri. Mama rk bet dabar, suprantama, neberko.
-Taip. Buvau maa. Mai vaikai gali paskambinti 911. Jie
nuolat tai daro. Paduokit vyn, - papra ji altu, bejausmiu vei
du. Nepaklusi galvos nuo iaud igr.
- Ujauiu, - tepasak Takumis.
- Kodl niekada man nepasakojai? - velniai paklaus Pul
kininkas.
- Nes niekada apie tai nekalbjome.
O tada liovms klausinj. K, po paraliais, sakyti?
Po pokalbio sivyravo ilga tyla, vyno butelis keliavo ratu, o
mes tolydio girtjome. miau mstyti apie Viljam Makinl,
treij nuudyt Amerikos prezident. Po pasiksinimo Makinlis dar gyveno kelias dienas, o Jcai pradjo merdti, mona
m verkti ir klykti: A irgi noriu ikeliauti! A irgi noriu ike
liauti! Makinlis i paskutinij pasisuko j ir ispaud: Visi
ikeliausim.
Tai buvo kertin Aliaskos gyvenimo akimirka. Dabar supratau,
k ji turjo omeny, kai verk ir skundsi man, kad visada visk
suika. Taip pat supratau, apie k ji kalbjo, kai sak, kad visus
nuvilia. Tas viskas ir tie visi buvo i jos gyvenimo, ir nejuia
miau sivaizduoti smulki atuonmet raaluotais piriu
kais, velgiani traukuli tampom motin. Ji prisdo prie
savo mirusios ar dar nemirusios mamos, kuri, manau, tada jau
nebekvpavo, bet dar nebuvo atalusi. Ji merdjo ir galiausiai
mir, o maoji Aliaska tyldama sdjo alia. Ir tada, tyloje,
bdamas gerokai apgirts, staiga supratau, kas t akimirk nu
153

John Green

tiko. Ji pasijuto tokia bejg, kad paprasiausia mintis - iupti


telefon ir paskambinti greitajai - net neov galv. Ateina
laikas, kai suvokiame, kad tvai negali isigelbti patys ar igel
bti ms, kad visus, brendanius laiko upe, tkm galiausiai
nuplukdo jr.
Taigi, ji tapo impulsyvi, igsdinta savo neveiksnumo imoko
nuolat veikti. Kai Erelis pagrasino j imesti, galbt jai isprdo
Marijos vardas, tai buvo pirma, kas atjo galv, nes t akimirk
ji nenorjo bti imesta ir nesugebjo pagalvoti, kokios bus pa
sekms. inoma, ji bijojo. Bet labiausiai bijojo vl bti sukausty
ta baims.
Visi ikeliausim, - pasak Makinlis monai. Taip ir bus. tai
tau kanios labirintas. Visi ieisime. Tik rask savo keli i io la
birinto.
Taiaujai i savo mini neatskleidiau. Nei tada, nei vliau.
Daugiau niekada apie tai neusiminme. Tai tapo dar viena blo
giausia diena, blogiausia i vis papasakot, o kai atjo naktis,
toliau grme ir poktavome.
Vliau t nakt Aliaska mums prie akis sikio pirt burn ir
isivm, nes buvo per girta eiti to daryti mik, o a guljau
savo miegmaiyje. Lara guljo alia, savo miegmaiy, jis beveik
lietsi su manikiu. I vidaus pridjau rank prie savo miegmai
io ir udjau ant josios. Prispaudiau rank priejos rankos. Nors
tarp ms buvo du miegmaiiai, jauiau j. Mano sumanymas,
kuris tuo metu man paiam atrod labai gudrus, buvo itraukti
i miegmaiio rank ir kiti jos miegmai, o tada paimti j u
rankos. Planas neblogas, taiau ranka usispyrusi nenorjo lsti
lauk, ir a pradjau blakytis kaip i vandens itraukta uvis, ko
neisinarinau peties. Ji juoksi, - ir ne su manimi, o i mans, bet mudu vis dar nekalbjome. Pagaliau veiks klit ir sidrsi
154

ALIASKOS BEIEKANT

ns spraudiau rank jos miegmai. Lara sukikeno, kai mano


pirtai nubgo nuo jos alkns iki rieo.
- Kutena, - sukudjo ji.
O a taip stengiausi bti seksualus.
- Atsipraau.
- Ne, kutena maloniai, - nuramino ji ir sum mano deln.
Sunrusi pirtus su manikiais, spusteljo. O tada pasivert ant
ono ir mane pabuiavo. Esu tikras, kad jai i burnos trenk isivadjusiu alkoholiu, taiau to nepastebjau, ir taip pat esu tikras,
kad nuo mans trenk isivadjusiu alkoholiu ir cigaretmis, bet
ji irgi nepastebjo. Mes buiavoms.
Pagalvojau: Gera.
Pagalvojau: Man visai neblogai sekasi buiuotis. Visai ne
blogai.
Pagalvojau: Esu pats geriausias buiuotojas visatos istori
joje.
Staiga ji suprunkt ir atsitrauk nuo mans. Ivadavusi i
miegmaiio rank, m valytis veid.
- Apseiljai man nos, - tar ji, tada vl prunkteljo.
A irgi nusijuokiau, bandydamas dtis, kad manikis nos
seiliojantis buiavimosi stilius ir turjo bti juokingas.
- Atsipraau. - Pagal Aliaskos bazi sistem per vis savo
gyvenim n penki kart nepasiekiau pirmos bazs, todl pa
bandiau visk suversti nepatyrimui. - A dar neprats, - pri
driau.
- Seiliojimas buvo vysai malonus, - Lara nusijuok ir vl
mane pabuiavo. Netrukus mes jau tyliai buiavoms isirang
i miegmaii. Ji ugul mane, laikiau apkabins jos liekn lie
men. Jutau krtin besiremianias krtis, o ji pamau judjo
apergusi mane kojomis.
- Vysai malonu, - pratar.
155

John Green

- Tu nuostabi, - atsakiau ir jai nusiypsojau. Tamsoje maiau


jos veido kontrus ir didiules, mane velgianias, mirksinias
akis, jos blakstienos kone glost mano kakt.
- Ar du besilaiantys asmenys galt tai daryti tyliau? - pasi
girdo nuo Pulkininko miegmaiio. - Mes, nesilaiantieji, esame
girti ir pavarg.
- Labiau. Girti, - ispaud Aliaska, tarsi jai bt reikj di
diuli pastang suformuluoti mint.
Mudu su Lara beveik niekada nesikalbdavome, o dabar dl
Pulkininko ivis netekome tokios galimybs. Todl toliau tyliai
buiavoms ir nebyliai juokms burnomis ir akimis. Buiavo
ms tiek, kad kone jau pabodo, ir a sunibdjau:
- Ar nori bti mano mergina?
- Taip, prayiau, - atsak ji ir nusiypsojo.
Miegojome kartu jos miegmaiyje - atvirai kalbant, buvo
anktoka, bet vis tiek malonu. Dar niekada miegodamas nebu
vau juts kito mogaus alia. Tai buvo puiki geriausios mano gy
venimo dienos pabaiga.

PRIE
VIEN DIEN

Ku, ryt, nors vargu ar taip galima sakyti, nes dar n nebuvo
pravit, mane paadino u peties purtantis Pulkininkas. Laikiau
apglbs Lar, ji buvo sikniaubusi mane.
- Teliau, laikas kilti. Turime kraustytis.
- Bie. Miegu.
- Galsi pamiegoti, kai prisistatysime. LAIKAS EITI! - uri
ko jis.
- Gerai. Gerai. Nerk. Skauda. Galv.
Tikrai skaudjo. Gerklje jauiau vakarykio vyno skon, o
galva tvinkiojo kaip t ryt po kontzijos. Atrod, lygman bur
n bt sirangs ir nudvss ekas. Larai alia bandant mieguis
tai isikapanoti i miegmaiio, stengiausi neikvpti jos pus.
Visk greitai susikrovme, tuius butelius sumtme
aukt ol netoliese - deja, iuklinimas Krike buvo ne
maloni btinyb, nes niekas nenorjo mesti tui alkoholio
buteli bendrabui iukli des, - ir ijome i darins.
Lara sugrieb mane u rankos, tada droviai paleido. Aliaska
atrod kaip traukinys po avarijos, bet vis tiek prie imesdama
butel ivarvino paskutinius Aviei kalvos laus savo atau
usi tirpi kav.
157

John Green

- Taisysim sveikat, - tepasak.


- Kaip tu? - paklaus jos Pulkininkas.
- Buvo ir geresni ryt.
- Labai pagiriota?
- Kaip alkoholikas pamokslininkas sekmadienio ryt.
- Gal neturtum tiek gerti, - pasiliau.
- Teliau, - ji papurt galv ir sribteljo altos kavos su
vynu. - Teliau, turi suprasti, kad a esu didiai nelaimingas
mogus.
Petys pet paplautu plktu takeliu ingsniavome link ben
drabui. Kai pasiekme tiltel, Takumis sustojo, pratar: Oi
oi, suklupo ant vis keturi ir paleido gelsvai roin fejer
verk.
- Tegu, - pakomentavo Aliaska. - Viskas bus gerai.
Tas baig, atsistojo ir tar:
- Pagaliau inau, kas gali sustabdyti lapin. Aviei kalva.
Aliaska ir Lara gro savo kambarius ketindamos pas Erel pri
sistatyti vliau, mudu su Takumiu stovjome Pulkininkui u nuga
ros, kai is 9valand ryto beld Erelio duris.
- Ankstokai grote. Pasilinksminote?
- Taip, pone, - atsak Pulkininkas.
- Kaip tavo mama, ipai?
- Jai viskas gerai, pone. Laikosi puikiai.
- Gerai jus pavalgydino?
- O taip, pone, - siterpiau. - Ji norjo mane atpenti.
- Tau nepakenkt. Na tai geros dienos.
- Nemanau, kad jis taria, - tar Pulkininkas mums grtant
43 kambar. - Gal ir isisuksime.
158

ALIASKOS BEIEKANT

Dar pagalvojau nueiti aplankyti Lar, bet buvau per daug pa


vargs, taigi kritau lov.
Diena nebuvo turininga. Turjau veikti k nors nepaprasto.
Turjau gerti gyvenimo syvus. Taiau t par i dvideimt ketu
ri valand atuoniolika pramiegojau.

PASKUTIN DIENA

Ki., ryt, pirm naujo semestro pirmadien, vos nuskambjus


mano adintuvui i duo ilindo Pulkininkas.
Kai aviausi batus, duris kakas pasibeld, o tada vidun en
g Kevinas.
- Neblogai atrodai, - atsainiai pagyr Pulkininkas.
Kevino virugalv dabar puo trumpai kirpta ukuosena, o
abiejose galvos pusse vir aus buvo matyti trump mlyn
plauk ruoeliai. Buvo atkis apatin lp - iaumojo pirm
rytin tabako gniuul. Jis eng prie ms KAVOS STALIUKO,
pam nuo jo kolos skardin ir j nusispjov.
- Beveik isisukau. Daus balzame pastebjau ir ikart lindau
atgal du. Bet elje nepamaiau. Defo plaukuose ivis nieko
nesimato. O mes su Longvelu dabar atrodysim kaip jr psti
ninkai. Dkui Dievui, turiu irkles.
- Tau tinka, - pasakiau, nors i tikrj netiko. Trumpi plau
kai irykino jo bruous, ypa pernelyg arti sustatytas, dygias
akis, kuri pabrti tikrai nereikjo. Pulkininkas band elgtis
kietai, pasiruos bet kokiems Kevino veiksmams - taiau sun
koka apsimesti kietam, kai esi apie juosmen apsivyniojs oran
in rankluost.
- Paliaubos?
160

ALIASKOS BEIEKANT

- Na, bijau, kad js bdos dar nesibaig, - spjo Pulkinin


kas, turdamas omeny isistus, bet dar negautus praneimus
apie paymius.
- Gerai. Jei taip sakai. Pakalbsim, kai baigsis.
- Tikriausiai, - linkteljo Pulkininkas.
Kevinas eng lauk, Pulkininkas kteljo:
- Pasiimk savo spjaudalus, tu nevalyvas mliau.
Tas neatsisukdamas udar duris. Pulkininkas grieb skardi
n ir atlapojs duris ir paleido j Kevin - gerokai pro al.
- Ei, apsiramink.
- Teliau, paliaub dar nepaskelbme.
T popiet praleidau su Lara. Mudu elgms labai lipniai, nors
vienas apie kit nelabai k inojome ir, ties sakant, nelabai daug
kalbjoms. Bet buiavoms. Vienu metu ji sugrieb man u u
pakalio, ir a kone paokau. Tuo metu guljau, bet stengiau pa
okti, kiek tik manoma paokti gulint, ir ji tar:
- Atsipraau.
- Ne, nieko tokio, - nuraminau j. - Tiesiog dar maudia po
gulbs.
Drauge nujome televizijos kambar, js urakinau duris.
irjome TV serial Bredio gauja, kurio Lara dar nebuvo
maiusi. Epizodas, kuriame Brediai nuvaiuoja vaiduokli
apsst auksakasi miestel ir kakoks pamis aukso plovjas
isitariusia balta barzda urakina juos kaljimo vienutje, buvo
ypa siaubingas, ir mes iki soties prisijuokme. Tai tikrai buvo
gerai, nes maai turjome apie k kalbti.
Bredius kaip tik rakinant kaljim, Lara staiga mans pa
klaus:
- Ar esi kada patyrs oralyn?
161

John Green

- Va ia tai i giedro dangaus, - sumurmjau.


- Giedro dangaus?
- Na, inai, kaip griaustinis iem.
- Griaustynis iem?
- Na, iem juk neaibuoja. Tai reikia netiktai. Kodl staiga
apie tai pagalvojai?
- Tiesiog niekada nesu to dariusi, - kimiu, viliojaniu balsu
suburkavo ji. Tai skambjo taip begdikai. Maniau, sprogsiu.
Tikrai to nesitikjau. Girdti tokius dalykus i Aliaskos buvo vie
na. Taiau igirsti tok neslepiam seksualum mielame rumu
nikame Laros balselyje...
- Ne, - pagaliau atsakiau. - Nesu.
- Kaip manai, ar bt smagu?
AR BT SMAGU?!?!?!?!?!?!

- Ee. Taip. Na, bet neprivalai.


- Bet a to noriu, - pertrauk ji mane, mes pasibuiavome,
ir tada. Ir tada a sdjau ant sofos, irdamas Bredio gauj,
irdamas Mar Mar Mar isidirbinjant su savo kvailys
tmis, o Lara atsagst man kelnes, nutrauk apatinius ir itrauk
mano pen.
- Oho, - pratar ji.
-Kas?
Ji pavelg mane, bet nepajudjo i vietos, jos veidas buvo
vos per kelis nanometrus nuo mano penio.
- Jis keistas.
- Kaip - keistas?
- Sakyiau, didokas.
Su tokiu keistumu dar galima gyventi, pamaniau. O tada ji
sum j deln ir apiojo.
Ir sustingo.
162

ALIASKOS BEIEKANT

Mes abu nejudjome. Lara nekrusteljo n raumenlio, a


taip pat sdjau apmirs. inojau, kad i akimirk turi nutikti
dar kakas, bet nebuvau tikras, kas.
Lara vis dar nejudjo. Jauiaujos nerving kvpavim. Kelias
minutes, kol Brediai spjo pavogti rakt ir pasprukti i vaiduo
kli miesto kaljimo, ji tiesiog guljo, laikydama mano pen bur
noje, o a tiesiog sdjau laukdamas.
O tada ji pagaliau itrauk j i burnos ir sutrikusi mans pa
klaus:
- Ar turiau kak daryti?
- Ee. Neinau, - sumurmjau. Visa, k suinojau su Aliaska
irdamas pornografinius filmus, staiga igaravo i galvos. Pa
galvojau, gal ji turt linkioti galv, bet ar tada nepasprings?
Todl nieko nesakiau.
- Ar turiau, ee, ksti?
- Neksk! Tai yra manau, ne. Manau - ee, man gera. Malonu.
Neinau, ar turi bti dar kas.
- Tai tu ne...
- Ee. Gal einam paklausti Aliaskos.
Taigi, nujom paklausti Aliaskos. Ji kvatojosi ir kvatojosi. S
ddama ant savo lovos, ji juoksi, kol pradjo verkti. Tada nujo
voni, gro su dant pastos tbele ir mums parod. Smulkiai.
Dar niekada taip nenorjau bti dant pastos tbele.
Su Lara grome jos kambar, tada ji padar lygiai taip, kaip
j pamok Aliaska, o man nutiko lygiai tas, k Aliaska paad
jo, tai yra miriau imtu palaiming miri, visas drebdamas ir
sugniaus kumius. Tai buvo mano pirmas orgazmas su mer
gina, ir po jo jauiausi drovus ir susinepatogins, todl pirmoji
tyl pertrauk Lara:
- Gal paruoiam nam darbus?
163

John Green

Pirm semestro dien nebuvo daug uduota, bet ji pasim


skaityti knyg angl kalbos pamokai. A isirinkau Argentinos
revoliucionieriaus e Gevaros (jo veidas buvo pavaizduotas
ant sienos kabaniame plakate) biografij, kuri savo lentynoje
laik Laros kambario draug, tada atsiguliau ant apatinio gul
to alia Laros. Pradjau nuo pabaigos, taip kartais darydavau
su biografijomis, kuri nuo pradio iki galo skaityti neketinau,
ir neilgai iekojs radau paskutiniuosius jo odius. Suiuptas
Bolivijos armijos, Gevara ir: aukite, bailiai. Umuite tik
mog. Prisiminiau paskutinius Simono Bolivaro odius i
Garsijos Markeso romano - Kaip beisikapanosiu i io labi
rinto! - susidar spdis, kad Piet Amerikos revoliucionie
riai mokjo mirti su polkiu. Perskaiiau Larai. Ji pasivert ant
ono ir udjo galv man ant krtins.
- Kodl tau taip patynka paskutynieji odiai?
Kad ir kaip keista, n karto apie tai nesusimsiau.
- Neinau, - atsakiau, udjs rank jai ant liemens. - Kar
tais tikriausiai todl, kad jie bna juokingi. Pavyzdiui, per pi
lietin kar generolas Sedvikas pasak: I tokio atstumo jie ir
drambl nepatai... - o tada j nuov. - Lara nusijuok. - Bet
danai mons mirta taip, kaip gyveno. Ir paskutinieji odiai
man daug pasako apie tai, kokie jie buvo ir kodl jie tapo to
kiomis asmenybmis, apie kurias rao biografijas. Ar tai skamba
tikinamai?
- Aha, - linkteljo ji.
- Aha? Tik aha?
- Aha, - pakartojo ir kibo toliau skaityti.
Neinojau, kaip su ja kalbtis. O nepavyks bandymas mane
tik suerzino, todl po kiek laiko atsikliau eiti.
Atsisveikindamas j pabuiavau. Nors tiek galjau padaryti.
164

ALIASKOS BEIEKANT

***
Ms kambaryje prigriebiau Aliask su Pulkininku ir nuings
niavome iki tiltelio, o tada su visomis nesmagiomis smulkmeno
mis iklojau jiems apie felacijos fiasko.
- Negaliu patikti, kad ji tave upuol du kartus per vien
dien, - pakomentavo Pulkininkas.
- Tik technikai. I ties tai tik vien kart, - patais j
Aliaska.
- Vis dlto. Turiu omeny. Vis dlto. Telius pagaliau irk
savo alt.
- Vargelis Pulkininkas, - Aliaska paaipiai gaildamasi su
spaud lpas. - Paiulpiau tau i gailesio, bet esu prisiriusi
prie Deiko.
- O tai jau tikrai gsdina, - nusipurt Pulkininkas. - Tur
tum flirtuoti tik su Telium.
- Bet Telius turi miiiaarrrrgiiin, - tar ji ir nusikvatojo.
T vakar mudu su Pulkininku nujome pas Aliask atvsti
Darins nakties skms. Ji ir Pulkininkas paskutines dvi die
nas vent tikrai nemaai, o a visai nesiveriau kopti aviei
kalv, todl tiesiog sdjau kramsnodamas sdytus riestainukus.
Aliaska su Pulkininku mauk vyn i glytmis papuot popie
rini puoduk.
- iandie mes ne butel tvarkom, miela mano, - pareik Pul
kininkas. - iandie mes rodom lyg!
- Tai senovikos pietiei grimo varybos, - atsiliep Alias
ka. - iandie parodysim Teliui tikr pietietik vakar: gersim
vien pietietik puodel po kito, kolei prastesnis grjas grius.
Ir tai visai taikliai apibr vakaro veikl, jie tik 11 valand
padar pauz ir ijung vies, kad neuklupt Erelis. Jie kalb
josi maai, daugiausia laiko skyr alkoholiui naikinti, todl ne
165

John Green

trukus atitrkau nuo j skurdaus panekesio ir nuklyds ban


diau tamsoje skaityti Aliaskos gyvenimo bibliotekoje sukraut
knyg nugarles. Net ir be knyg, kurias ji prarado per maj
tvan, biau galjs iki ryto klaidioti tyrindamas krvas bet
kaip imtyt pavadinim. Ant vienos knyg krvos grsmingai
balansavo tuzinas plastikinje vazoje pamerkt balt tulpi, o
paklauss Aliaskos, kokia proga jos ia stovi, teigirdau: Ms
su Deiku metins, - tokio paaikinimo man uteko, todl tie
siog toliau nariau po pavadinimus. Buvau bemsts, kur bt
galima pasiskaityti apie paskutiniuosius Edgaro Alano Po o
dius (Tepasigaili Viepats mano vargs sielos), kai igirdau
Aliask sakant:
- Telius ms n nesiklauso.
Atsiliepiau:
- Klausausi.
- Mes kaip tik kalbjoms apie Tiesa ar drsa. Atsiaidei
septintoje klasje ar dar ne?
- Niekad neaidiau, - atsakiau. - Septintoje klasje netur
jau draug.
- Tai aidiam! - suuko ji, gal iek tiek per garsiai, turint
omeny, kelinta valanda ir kad ji atvirai kambaryje geria vyn. Tiesa ar drsa?
- Gerai, - linkteljau, - bet su Pulkininku laiytis tikrai ne
ketinu.
Pulkininkas sdjo sudribs savo kampe.
- Negaliu laiytis. Per girtas.
Aliaska pradjo pirma:
- Teliau, tiesa ar drsa?
- Drsa.
- Pasidulkinam.
Taip ir padarme.
166

ALIASKOS BEIEKANT

Viskas vyko greitai. Sutriks sukikenau, ji pasviro priek pa


kreipusi galv, ir mes mm buiuotis. Tarp ms joki sluoks
ni. Ms lieuviai oka viens kito burnoje, kol nebelieka mano
ar jos burnos, tik ms susiliejusios burnos. Nuo jos trenk
cigaretmis, limonadu, vynu ir lp vazelinu. Jos ranka pakilo
man prie veido, pajutau jos pirtus braukiant man per smakr.
Besibuiuodami atsigulme, ji ant mans, a pradjau po ja ju
dti. Akimirk atsitraukiau paklausti, kas ia vyksta, bet ji tik
pridjo pirt sau prie lp, o tada buiavoms toliau. Aliaska
pam mano rank ir udjo j sau ant pilvo. Ltai persiveriau
ant viraus, pajutau, kaip ji grakiai po manim isiriet.
Vl atsitraukiau.
- O kaip Lara? Deikas?
Bet ji vl mane nutild.
- Maiau lieuviu, daugiau lpomis, - pamok, ir a sten
giausi i vis jg. Maniau, kad svarbiausia lieuvis, bet ios sri
ties inov buvo ji.
- Jzau, - gantinai garsiai prabilo Pulkininkas. - Na ir dra
ma brsta.
Bet mes nekreipme j dmesio. Aliaska perkl mano ran
k nuo juosmens prie krties, tada a jau pats pradjau atsargiai
judti, ukiau rank po palaidine, ltai vediau pirtus vir jos
liemenls, atkartodamas krties kontr, o tada velniai su
miau j deln ir nestipriai suspaudiau.
- O tau visai neblogai ieina, - sukudjo ji. Net ir kalbda
ma ji neatpl lp nuo manj. Judjome kartu, mano knas
suspaustas tarp jos koj.
- Kaip smagu, - vl sukudjo ji, - bet labai noriu miego.
Pratsim vliau? - Akimirk ji mane dar buiavo, bandiau neatsiplti nuo jos burnos, taiau tada ji ivinguriavo i po mans,
udjo galv man ant krtins ir kaipmat umigo.
167

John Green

Mes nepasimyljome. N neapsinuoginome. Man neteko


prisiliesti prie jos nepridengt krt, o jos rankos nenusileido
emiau mano klub. Bet tai buvo nesvarbu. Jai miegant suku
djau:
- A myliu tave, Aliaska Jang.
Begrimzdamas miego karalyst igirdau Pulkinink klau
siant:
- Bie, ar tu k tik laieisi su Aliaska?
- Mhm.
- Tai nesibaigs geruoju, - pats sau sumurmjo jis.
Ir a umigau. Giliu miegu, burnoje vis dar jausdamas jos
skon, tokiu miegu, kuris nedaug teprideda jg, bet i kurio nu
busti vis tiek yra labai sunku. Otada igirdau skambant telefon.
Regis. Ir dar man atrodo, nors negaliu tvirtinti, pajutau atsike
liant Aliask. Regis, girdjau j ieinant. Regis. Kiek ilgai ji buvo
ijusi, tikrai neinau.
Taiau kai ji gro - kad ir kada tai buvo, - pabudau ir a, ir
Pulkininkas, nes ji garsiai utrenk duris. Aliaska kkiojo, kaip ir
t ryt po Padkos dienos, tik dar smarkiau.
- Turiu i ia dingti! - rikteljo pro aaras.
- Kas nutiko? - paklausiau.
- Pamirau! Dieve, kiek kart a galiu susimauti? - springo
ji. N nespjau paklausti, k pamiro kart, nes ji suspieg: ATURIU IVAIUOTI! PADKITE MAN DINGTI!
- Kur tau reikia vaiuoti?
Ji atsisdo ir tebekkiodama spraud galv sau tarp keli.
- Praau, tik padkite man, atitraukite Erelio dmes, kad ga
liau isprukti. Praau.
Mudu su Pulkininku, jausdamiesi vienodai kalti, atsiliepme
vienu balsu:
- Gerai.
168

ALIASKOS BEIEKANT

- Tik nejunk vies, - dar pridr Pulkininkas. - Vaiuok


ltai ir palik viesas ijungtas. Esi tikra, kad susitvarkysi?
- das, - atsiliep ta. - Tik pasirpinkite Ereliu. - Aliaskos
kkiojimas kone virto vaikiku spygavimu. - Dieve, Dieve, kaip
a galjau.
- Gerai, - linkteljo Pulkininkas. - Uvesk varikl, kai igirsi
antr petard.
Ijome.
Nepasakme: Nevaiuok. Tu girta.
Nepasakme: Neleisime tau ssti prie vairo tokios nuotaikos.
Nepasakme: Vaiuosime su tavimi.
Nepasakme: Palauk rytojaus. Viskas gali palaukti.
Tik pasimme vonios kambaryje po kriaukle paslptas tris
likusias petard pynes ir nubgome prie Erelio namo. Nebuvo
me tikri, kad suveiks ir kart.
Taiau suveik. Erelis ilk i namo vos pradjus sproginti
pirmosioms petardoms, - tikriausiai lauk ms, - o tada nu
viliojome j gana giliai mik, kad negirdt ivaiuojanios
Aliaskos. Mudu su Pulkininku apsukome kilp, nordami sutau
pyti laiko perbridome upel, pro lang smukome 43 kambar ir
umigome kaip kdikiai.

DIENA
PO

Pulkininkas miegojo neramiu girto miegu, o a snaudiau gu


ldamas ant nugaros savo gulte, dilgsjo burna ir tebejutau pri
silietim, tarsi dar buiuoiausi. Tikriausiai btume pramiegoj
rytines pamokas, jei lygiai 8 valand ms nebt paadins
Erelio beldimas. Jis pravr duris ir leido kambar pluotel
ryto viesos, a kaip tik sdausi lovoje.
- Ateikite sporto sal, - pasak jis. Prisimerkiau, ban
dydamas irti akinamos sauls aureols nutviekst Erelio
siluet. - Dabar pat, - pridr, ir a supratau. Mums galas.
Suiupo. Per daug isist laik. Per daug igerta, per grei
tai. Ir kodl jie vakar gr? O tada burnoje vl pajutau jos
skon, vyn, cigarei dmus, vazelin ir Aliask, pagalvojau,
ar ji mane pabuiavo todl, kad buvo girta. Neimeskite ma
ns, - pagalvojau. - Neimeskite. A dar tik pradjau su ja
buiuotis.
Ir tarsi atsakydamas mano mald Erelis pridr:
- Nieko neprisidirbot. Bet tuoj pat eikite sporto sal.
Igirdau vir mans sujudant Pulkinink.
- Kas nutiko?
- Tragedija, - atsak Erelis, o tada udar duris.
173

John Green
* * *

Pastvrs nuo grind dinsus, Pulkininkas pakomentavo:


- Panaiai jau buvo nutik prie por met. Kai mir Haido mona. Tikriausiai atjo metas ir paiam Seniui. Pasirodo,
varktis tikrai skaiiavo paskutinius atodsius. - Pulkininkas
vilgteljo mane, jo akys buvo paraudusios ir primerktos, tada
nusiiovavo.
- Atrodai iek tiek pagiringas, - pasakiau.
Jis usimerk.
- Vadinasi, man sekasi maskuotis, nes esu labai pagiringas.
- A buiavausi su Aliaska.
- Aha. Nebuvau toks girtas. iauiam.
Perjome bendrabui ied ir nuingsniavome link sporto
sals. A buvau usitemps apsmukusius dinsus, ant pliko kno
usimets demper, visa tai vainikavo pagalvs suveltas plauk
kaltnas. Eidami per bendrabui aiktel matme kambari
duris besibeldianius mokytojus, taiau daktaro Haido nepa
stebjau. sivaizdavau j gulint savo name ir usigalvojau, kas
j rado ir i kur inojo, kad jo nra, nors pamokos dar nebuvo
prasidjusios.
- Daktaro Haido nematau, - pasakiau Pulkininkui.
- Vargelis.
Kai atjome, sporto sal jau buvo puspiln. Vidury krepinio
aiktels, netoli tribn, buvo pastatyta pakyla. Atsisdau antro
je eilje, Pulkininkas klesteljo tiesiai prie mane. Mano mintyse
tuo pat metu tvyrojo gedulas dl daktaro Haido ir kirbjo jaudu
lys dl Aliaskos, prisiminus besilieiani jos burn ir nabda
mus odius: Pratsim vliau?
Ir n nesusimsiau - net tada, kai sal slinko Haidas ir
trumpuiais ltais ingsneliais patrauk prie ms su Pulki
ninku.
174

ALIASKOS BEIEKANT

Patapnojs Pulkininkui per pet tarsteljau:


- Vis dlto Haidas ia.
- O, das, - atsiliep Pulkininkas.
- Kas? - paklausiau.
- Kur Aliaska? - susirpino jis.
- Nra, - atsakiau purtydamas galv.
- Teliau, ji ia ar ne?
Atsistoj pradjome valgytis po susirinkusij veidus.
Erelis nujo prie pakylos ir garsiai paklaus:
- Ar visi ia?
- Ne, - atsakiau. - Nra Aliaskos.
Erelis nulenk galv.
- O visi kiti ia?
- Aliaskos nra!
- Gerai, Mailzai. Ai.
- Negalime pradti be Aliaskos.
Erelis pakl mane vilgsn. Jis tyliai verk. Aaros ritosi i
aki, per smakr, ir kapsjo ant jo velvetini kelni. Jis velg
mane, bet tai buvo ne Lemties vilgsnis. Jo akys mirksdamos
nesulaik aar upeli, Erelis atrod netiktinai pals.
- Praau, pone, - pakartojau. - Gal galime palaukti Alias
kos? - Jauiau mus spoksant visus aplinkinius, bandiau su
vokti, k jau inau, bet dar nenoriu patikti.
Erelis vl nuleido akis ir prikando lp.
- Praeit nakt Aliaska Jang pateko siaubing avarij. - Aa
ros jo skruostais ritosi vis greiiau. - Ir uvo. Aliaskos nebra su
mumis.
Akimirk sal nuiuvo, dar niekada ia nebuvo taip tylu,
net tada, kai Pulkininkas aipydavosi i varov aidj, stovin
i prie baud metimo linijos. Spoksojau Pulkininkui pakau.
Tiesiog spoksojau rms vilgsn jo storus, tankius plaukus.
17 5

John Green

Buvo taip tylu, kad girdjau, kaip visi sulaik kvpavim, tvyro
jo vakuumas, atsirads, kai 190 moksleivi i netiktumo pra
rado ad.
Pagalvojau: Tai mano kalt.
Pagalvojau: Man bloga.
Pagalvojau: Tuoj apsivemsiu.
Atsistojau ir ibgau lauk. Nusigavau tik iki lauke stovin
ios iukli ds, ia pat u dvivri dur, ir puoliau iaukioti
ant apkramtyt msaini ir tui limonado buteliuk. Taiau
niekas nelindo lauk. Tiesiog iaukiojau, skrandio raumenys
spazmavo, gerkl pumpavo or, lauk versi iurktus veee, vis
bandiau sukelti vmim. Springdamas ir kosdamas sunkiai
traukiau or. Jos burna. Jos alta, negyva burna. Vliau nebepratsim. inojau, kadji buvo girta. Susinervinusi. Jukgirtamtokios
nuotaikos apimtam mogui negalima leisti vairuoti. Negalima.
Jzau Kristau, Mailzai, tu k, nesveikas? Otada pasipyl vmalai,
pagaliau m tikti ant iukli. tai ia yra visa, kas i jos liko
mano burnoje, tai ia, ioje iukli dje. O tada pasipyl vl,
dar, o tada - viskas, nusiramink, gerai, rimtai, ji nemir.
Ji nemir. Ji gyva. Ji kur nors gyva. Ji mikuose. Aliaska sle
piasi mikelyje, ji nra mirusi, tiesiog slepiasi. Ji tiesiog mus
apmulkino. Tai Nepaprastasis Aliaskos Jang Poktas. Tokia yra
Aliaska - linksma, aisminga ir neinanti, kada ir kaip sustoti.
O tada pasijutau kur kas geriau, nes ji juk nemir.
Grau sporto sal, ia kiekvienas igyveno skirtingas as
meninio gedjimo stadijas. Vaizdelis buvo kaip per televizori,
kaip per Nacionalins geografijos kanalo laid apie laidotuvi
ritualus. Maiau prie Laros stovint Takum, udjus rankas jai
ant pei. Maiau tarp keli kniaubt trumpai kirpt Kevino
pakau. Tokia Mol Tan, kartu su mumis lankanti matematik,
176

ALIASKOS BEIEKANT

aimanavo, dauydama kumiais sau per launis. Visi ie pas


tami ir kartu nepastami mons atrod prarad savitvard, o
tada ivydau Pulkinink, onu gulint ant suoliuko, prispaudus
prie krtins kelius, alia jo sdjo ponia OMalj, itiesusi ran
kas j paguosti, taiau taip ir neprisilietusi. Pulkininkas klyk.
kvepia, o tada klykia. kvepia. Klykia. kvepia. Klykia.
I pradi pagalvojau, kad jis tik klykia. Bet po keli kvpi
m pajutau ritm. O dar netrukus pagaliau suvokiau, kad Pulki
ninkas aukia odius: Atleisk man!
Pagaliau ponia OMalj sugrieb j u rankos.
- ipai, tau nra u k atsiprainti. Tu nieko nepadarei.
Jei tik ji bt inojusi.
Stebjau i scen sitikins, kad ji nemir, tada pajutau ant
peties rank ir atsisuks ivydau Erel.
- Man atrodo, ia jos kvailas poktas, - pasakiau jam.
- Ne, Mailzai, deja, ne, - atsak Erelis.
Pajutau, kaip man m kaisti skruostai, bet utikrintu balsu
patikinau:
- Ji gudri. Ji galjo suvaidinti.
Erelis papurt galv.
- A j maiau. Deja.
- Kas nutiko?
- Kakas mikelyje sprogdino petardas, - kalbjo Erelis, o
a usimerkiau, pervertas skausmingo suvokimo, kad j nuu
diau. - Nusekiau paskui juos, o ji tikriausiai tada ir ivaiavo i
mokyklos miestelio. Buvo vlu. Ji vaiavo 1-65 magistrale, pie
tus nuo miesto. Ant kelio buvo apvirts sunkveimis, jis utvr
abi eiles. vykio viet buvo k tik atvaiavs policijos automo
bilis. Aliaska sir j n nepabandiusi pasukti al. Regis,
buvo stipriai kauusi. Policininkai sak, kad uuod alkohol.
- I kur inote? - paklausiau.
177

John Green

- Mailzai, a j maiau. Kalbjausi su policininkais. Viskas


vyko akimirksniu. Vairas sir jai krtin. Man labai gaila.
O tada paklausiau, ar js j matte, jis atsak, taip, paklau
siau, kaip ji atrod, jis atsak, kad tik i nosies tekjo kraujo
srovel, tada atsisdau ant sals grind. Girdjau tebeklykiant
Pulkinink, jauiau pet lieianias rankas, bet prie akis maiau
tik j, nuog paguldyt ant metalinio stalo, i pus lao prime
nanios jos nosies varva kraujas, jos alios, nieko nematanios
akys spokso niekur, burnos kampuiai kilstelj, tarsi tuoj yp
sosis, o prisiglaudusi ji buvo tokia ilta, jos burna tokia velni ir
minkta.
Mudu su Pulkininku tyldami ingsniuojame atgal kambar.
Spoksau em sau po kojom. Nesiliauju galvojs, kad ji mirusi,
ir nesiliauju galvojs, kad ji negali bti mirusi. mons nemir
ta lyg niekur nieko. Man trksta oro. Bijau taip, lyg kas nors
bt paadjs po pamok mane primuti, dabar eta pamoka
ir puikiai numanau, kas mans laukia. iandien taip alta - tie
siog stingdo, - o a sivaizduoju, kaip nubgu iki upelio ir neriu
j galva emyn, upelis toks seklus, kad mano rankos braukia
per akmenis, knas slysta altu vandeniu, alio sukeltas okas
sukausto, taip a ir likiau, leisiausi vandens neamas iki Kahabo ups, tada iki Alabamos ups, Mobilio lankls ir Meksikos
lankos.
Noriu itirpti parudavusioje, trakanioje olje, kuri mudu
su Pulkininku mindome tyliai ingsniuodami link savo kamba
rio. Jo pdos didels, pernelyg didels jo trumpam knui, o nau
ji paprasti teniso bateliai, kuriuos avi nuo tada, kai jam senuo
sius primyo, atrodo beveik kaip klouno batai. A galvoju apie
Aliaskos papldimio lepetes, kybojusias ant jos koj pirt y
drai nulakuotais nagais, kai sdjome ant spuokli prie eero.
178

ALIASKOS BEIEKANT

Ar karstas bus atviras? Ar laidotuvi biuro tarnautojas sugebs


atkurti jos ypsen? Tebegirdjau jos odius: Kaip smagu, bet
labai noriu miego. Pratsim vliau?
Devyniolikto amiaus pamokslininko Henrio Vordo Bierio pa
skutiniai odiai: tai ateina paslaptis. Poetas Dilanas Tomas,
kuris mgo igerti taip pat kaip ir Aliaska, pasak: tai igriau
atuoniolika stikl viskio i eils. Man atrodo, tai rekordas, - ir
numir. Aliaskos mgstamiausi paskutiniai odiai buvo pasa
kyti Judino ONilo: Gims viebuio kambaryje ir, po velni,
mirs viebuio kambaryje. Net avarij aukos kartais spdavo
k nors itarti. Princes Diana pasak: O Dieve. Kas nutiko?
Kino vaigd Deimsas Dinas pasak: Jie mus mato, o tada su
savo por sir kit automobil. inau tiek daug paskutinij
odi. Bet niekad nesuinosiu josios.
Tik nujs dar kelis ingsnius suvokiu, kad Pulkininkas nugriu
vo. Apsisuks matau j, sukniubus veidu em.
- ipai, turime keltis. Turimatsikelti. Turim grti kambar.
Pulkininkas pakelia veid nuo ems ir sistebeilijs tiesiai
man akis prataria:
- A. Negaliu. kvpti.
Bet jis kvpuoja, matau, nes nopuoja kaip patraks, alsuoja
tarsi bandydamas kvpti gyvyb mirusiems. Pakeliu j nuo e
ms, o jis sikimba mans ir pradeda kkioti, ir vl kartoja:
- Atleisk man.
Iki iol mudu su Pulkininku n karto nebuvome apsikabin,
ir i akimirk nelabai yra k bepasakyti, nes jam tikrai yra u k
atsiprainti, todl tiesiog udedu rank jam ant galvos ir pasa
kau vienintel ger dalyk:
- Atleisk ir man.
179

PO
DVIEJ DIEN

T nakt nemiegojau. Aura brko ltai, taiau net kai pagaliau


iauo ir pro aliuzes pradjo skverbtis pirmieji sauls spinduliai,
iklibs radiatorius nepajg ms suildyti. Tyldami sdjome
ant sofos. Pulkininkas skait inyn.
Praeit vakar pagaliau ryausi paskambinti tvams, o kai
prisiskambins tariau: Labas, ia Mailzas, o mama atsiliep:
Kas nutiko? Ar viskas gerai?, atsakiau, kad ne, viskas nra ge
rai. Tada antr ragel pakl ttis.
- Kas nutiko? - paklaus jis.
- Neauk, - siterp mama.
- A neaukiu; tai telefonas.
- Tai kalbk tyliau, - atov mama, taigi utruko iek tiek lai
ko, kol vl galjau prabilti, o kai pagaliau prabilau, ne i karto
kaip reikia sudliojau odius:
- Mano draug Aliaska uvo autoavarijoje. - Spoksojau te
lefono numerius ir inutes ant sienos prie telefono automato.
- Ak, Mailzai, - tar mama. - Labai ujauiu. Mailzai, gal
nori parvaiuoti namo?
- Ne, - atsakiau. - Noriu likti ia... vis dar negaliu patik
ti... - iuose odiuose buvo tiesos.
- Siaubinga, - pasak ttis. - Vargai jos tvai.
180

ALIASKOS BEIEKANT

Vargas tvas, - pagalvojau, o tada susimsiau apie jos tt.


Negaljau n sivaizduoti, k mano tvai daryt, jei a iau.
Girtas prie vairo. Dieve. Jei jos ttis kada nors suinos, mudu su
Pulkininku tiesiog imsins.
- Kuo dabar galime tau padti? - paklaus mama.
- Man tiesiog reikjo, kad judu atsilieptumte. Tik norjau
igirsti js balsus, ir igirdau. - U nugaros kakas niurkte
ljo - gal nuo alio, gal i lidesio, - ir paskubomis ibriau: ia jau laukia telefono. A einu.
Vis nakt jauiausi tarsi suparalyiuotas, baugintas. Ko a
taip bijau? To, kas nutiko. Ji mirusi. Ji buvo tokia ilta ir velni,
mano lieuvis jos burnoje, ji juoksi, band man parodyti, mane
pamokyti, adjo pratsim. O dabar.
O dabar su kiekviena valanda ji buvo vis altesn, vis negy
vesn sulig kiekvienu mano kvpimu. Pagalvojau: tai ko bijau:
praradau kai k svarbaus, ir man to reikia, bet negaliu atgauti.
Panaiai jaustsi akinius prarads mogus, kuris nujs akini
parduotuv igirst, kad pasaulyje baigsi stiklas, ir jam teks ap
sieiti bej.

Prie pat atunt ryto Pulkininkas tarsi netaikydamas niekam


konkreiai pareik:
- Man atrodo, iandien pietums bus gruzditai.
- Aha, - atsakiau. - Tu alkanas?
- Dieve, ne. Bet tai ji sugalvojo it od. Kai mes ia atva
iavome, juos vadino gruzdintais paplotliais su daru, Aliaska
pradjo vadinti juos gruzditais, o tada visi m taip sakyti, kol
pagaliau Morina oficialiai pakeit pavadinim. - Pulkininkas
akimirkai nutilo. - Mailzai, neinau, k man daryti.
- Taip. Suprantu.
- Baigiau kalti sostines, - pareik jis.
181

John Green

- Valstij?
- Ne. Tai buvo penktoje klasje. ali. Sakyk al.
- Kanada, - mesteljau.
- K nors sunkesnio.
- Ee. Uzbekistanas.
- Takentas. - Jam nereikjo n pagalvoti. odis sukosi ant
lieuvio galo, tarsi tik ir bt lauks, kad itariau: Uzbekista
nas. - Parkstam.
Nujome vonios kambar ir paleidome du, Pulkininkas i
kiens isitrauk degtuk dut ir paband vien iebti. Ne
pavyko. Jis vlei paband ir jam dar kart nepavyko, ir vl, jis
brauk per degtuk duts on vis nirtulingiau, kol pagaliau
svied visk ant ems ir ustaug:
- PO VELNI!!!
- Viskas gerai, - atsakiau, kidamas rank kien iebtuvlio.
- Ne, Teliau, niekas nra gerai. - Jis numet ant ems ciga
ret ir staiga susinervins atsistojo. - Prakeikimas! Dieve, kaip
tai nutiko? Kaip ji galjo bti tokia kvaila! Niekad nieko neap
galvodavo. Tokia prakeiktai impulsyvi. Jzau. Niekas nra gerai.
Negaliu patikti, tokia kvailai
- Turjome j sulaikyti, - atsakiau.
Jis ijung vangiai barbenani duo srovel, tada delnu trink
teljo per sienos plyteles.
- Taip, inau, turjome sustabdyti, po paraliais. das, a pui
kiausiai suvokiu, kad turjome. Bet mes nieko neprivaljome. J
reikjo priirti kaip koki trimet. Kak praiopsai, ir ji staiga
mirta. Jzau! Man iuoia stogas. Einu pasivaikioti.
- Gerai, - pasistengiau atsakyti kuo ramesniu balsu.
- Atsipraau, - sumurmjo jis. - Jauiuosi suknistai. Lyg tuoj
mirsiu.
- Visko gali bti, - sumurmjau.
182

ALIASKOS BEIEKANT

- Taip. Taip. Gali. I kur mums inoti. Tiesiog. Va taip. BAM.


Ir tavs nebra.
Nusekiau paskui j kambar. Pulkininkas paiupo nuo savo
gulto inyn, usiseg striuk, trinkteljo durimis ir BAM. Jo ne
bebuvo.
Ryt usuko svei. Prajus valandai po to, kai ijo Pulkinin
kas, pasilyti ols atslinko etatinis gandamanas Henkas Volstenas, jo dosnaus pasilymo mandagiai atsisakiau. Henkas mane
apkabino ir pasak:
- Bent jau viskas vyko akimirksniu. Be skausmo.
Suvokiau, kad nori paguosti, bet jis paprasiausiai nesuvok,
kas vyko. Skausmas buvo didiulis. Bukas, grauiantis, nesiliau
jantis net kai suklups ant alt tualeto plyteli tuiai vimiojau
unitaz.
Ir, gal gale, kas yra mirtis akimirksniu? Kiek trunka aki
mirksnis? Sekund? Deimt? Tas kelias sekundes truks skaus
mas turjo bti siaubingas, plyusi irdis ir sutraikyti plauiai,
smegenyse nei kraujo, nei oro, tik klaiki panika. K, po velni,
reikia akimirksniu? Niekas nevyksta akimirksniu. Akimirks
niu paruoiamus ryius patiekti utrunka penkias minutes, aki
mirksniu paruoiam puding - valand. Abejoju, ar akinamo
skausmo akimirksnis trunka tik akies mirksn.
Ar jai pro akis spjo prabgti visas gyvenimas? Ar ten bu
vau ir a? Ar buvo Deikas? Ir ji paadjo, prisimenu, paadjo
pratsim, nors ir inau, kad vaiavo iaur, Nevilio link, pas
Deik. Gal ten nebuvo nieko svarbaus, tik dar vienas impul
syvus veiksmas. Dabar, kai Henkas stovjo tarpdury, velgiau
kiaurai j pernelyg tyl bendrabui ied mstydamas, ar jai
k nors reik tai, kas tarp ms vyko, ir tegaliu sau kartoti tikrai, taip, ji juk paadjo. Pratsim vliau.
183

John Green
***
Po Henko pasirod Lara, jos akys buvo utinusios.
- Kas nutyko? - paklaus mans, o a j apkabinau ir pasi
stiebiau, kad galiau padti smakr jai ant galvos.
- Neinau, - atsakiau.
- Ar matei j t nakt? - paklaus mano raktikaulio.
- Ji prisigr, - pasakojau. - Mudu su Pulkininku umigome,
o tada ji tikriausiai ir ivaiavo i mokyklos miestelio. - Ir is
paaikinimas tapo prastu melu.
Jauiau Laros pirtus, lapius nuo jos aar, spaudiamus prie
mano delno, ir n nespjs susimstyti rank atitraukiau.
- Atleisk man, - pratariau.
- Vyskas gerai, - pasak ji. - Jei usymanysi aplankyti, bsiu
savo kambary.
Neusimaniau. Neinojau, k jai sakyti, - pasijutau pakliuvs
meils trikamp, kurio viena kratin mirusi.

T popiet mes vl sugujome sporto sal. Erelis paskelb, kad


mokykla sekmadien inuomos autobus vaiuoti Vaino stot.
Visi pakilo eiti, ir pastebjau mans link einanius Takum su
Lara. i akimis sugavo mano vilgsn ir blankiai ypteljo. Nu
siypsojau jai, bet ia pat nusisukau ir siliejau lauk judani
gedtoj mini.
A miegu, o kambar skrieja Aliaska. Ji nuoga, sveika. Jos kr
tys, kurias lieiau labai trumpai ir tik tamsoje, puikiai matyti. Ji
plduriuoja vos u keli coli vir mans, veidu jauiu ilt ir
sald kvpavim, tarsi veln vjel vir auktos ols.
- Sveika, - sakau. - Pasiilgau tavs.
- Gerai atrodai, Teliau.
- Tu irgi.
184

ALIASKOS BEIEKANT

- Atokia nuoga, - ji nusijuokia. - Kodl a tokia nuoga?


- Noriu, kad pasiliktum, - praau.
- Ne, - atsako ji, o tada visu negyvu svoriu susmunka ant
mans, ugrina mano krtin, imua i plaui or, ji alta ir
lapia tarsi tirpstantis ledas. Jos galva perskilusi pusiau, pro ski
lim kaukolje sunkiasi rausvai pilka mas, varva man ant veido,
dvokia formaldehidu ir pvania msa.
Krisdamas pabundu, skaudiai dribteliu ant grind. Ai Die
vui, mano gultas apatinis. Miegojau keturiolika valand. Jau
rytas. Treiadienis, pagalvojau. Jos laidotuvs sekmadien. Susi
msiau, ar Pulkininkas iki tada sugr, kad ir kur jis ijs. Jis
privalo grti laidotuvms, nes vienas a ten nevaiuosiu, o va
iuoti su kuo nors kitu, ne Pulkininku, bt tas pat, kas vaiuoti
vienam.
J duris beldsi altas vjas, o mediai u lango svyravo taip
smarkiai, kad girdjosi kambaryje. Sdjau savo lovoje ir ms
iau apie kakur vjyje klaidiojant, galv nuleidus, dantis sukandus Pulkinink.

PO
KETURI DIEN

Buvo penkios valandos ryto, bandydamas neumigti skatin


jau keliautojo Meriveferio Liuviso (i garsiosios Liuviso ir Klar
ko ekspedicijos) biografij, staiga atsivr durys ir vidun eng
Pulkininkas.
Jo pablykusios rankos drebjo, o laikomas inynas oko tarsi
marionet be virvui.
- Tau alta? - paklausiau.
Jis linkteljo, nusiav sportbaius, sirang ant mano gulto ir
usitrauk antklodes. Jo dantys tarkjo, tarsi barbent Morzs
kod.
- Jzau. Kaip tu?
- Dabar jau geriau. iliau, - atsak jis. I po antklodi i
lindo maa, vaiduoklikai balta ranka. - Klausyk, palaikyk mane
u rankos, k?
- Gerai, bet joki buinuk.
Antklod sutirtjo nuo jo juoko.
- Kur buvai?
- jau iki Montevalo.
- Keturiasdeimt myli?!
- Keturiasdeimt dvi, - patais jis. - Na. Keturiasdeimt dvi
priek. Keturiasdeimt dvi atgal. Atuoniasdeimt dvi mylios.
186

ALIASKOS BEIEKANT

Ne. Atuoniasdeimt keturios. Taip. Atuoniasdeimt keturios


mylios per keturiasdeimt penkias valandas.
- Kas, po velni, tokio ypatingo yra Montevale? - pasido
mjau.
- Nieko. Tiesiog jau, kol pasidar nemonikai alta, o tada
apsisukau.
- Nemiegojai?
- Ne! Sapnai siaubingi. Sapnuose ji net nebepanai save. A
jau nebeatsimenu, kaip ji atrod.
Paleidau jo rank, griebiau praeit met klass album ir
suradau jos nuotrauk. Nespalvotoje fotografijoje ji apsivilku
si savo oranin palaidin ir dinsinius ortus iki puss liekn
laun, jos burna sustingusi beadiame juoke, rankose laiko
ulauusi Takumio galv. Plaukai krinta ant veido, iek tiek pri
dengia skruostus.
- Gerai, - Pulkininkas linkteljo. - Aha. Man taip nusibo
do jos besikaitaliojanios nuotaikos. Staiga suirzdavo, prad
davo mtyti uuominas, kaip jai suknistai katastrofikai blogai,
bet taip ir nepaaikindavo, kas blogai, neturdavo net suknistos
prieasties lidti. Manyiau, prieast turti reikia? Mane met
mergina, tai ir lidiu. Mane pagavo rkant, tai esu susinervi
ns. Skauda galv, todl esu dirglus. Ji niekada neturjo prieas
ties, Teliau. Man iki gyvo kaulo pabodo visos jos dramos. Ir a
tiesiog jai leidau ivaiuoti. Jzau.
Jos nuotaik kaita ir mane kartais erzindavo, bet tik ne t
nakt. T nakt a j ileidau, nes ji mans pra. Tai buvo taip
paprasta - ir taip kvaila.
Pulkininko delnas buvo toks maas, tvirtai j suspaudiau, jo
altis smelksi mane, o mano iluma - j.
- Ikaliau gyventoj skaiius, - pratar jis.
- Uzbekistanas.
187

John Green

- Dvideimt keturi milijonai septyni imtai penkiasdeimt


penki tkstaniai penki imtai devyniolika.
- Kamernas, - itariau, bet jau buvo vlu. Pulkininkas mie
gojo, jo delnas suglebo mano delne. Pakiau j po antklode ir sirabdinau j jo lov, bent jau inakt nakvosiu virutiniame gulte.
Umigau klausydamasis lto, lygaus kvpavimo - neveikiamas
nuovargis pagaliau palau Pulkininko usispyrim.

PO
EI DIEN

T sekmadien atsikliau pamiegojs tris valandas ir pirm kart


po ilgo laiko palindau po duu. Apsivilkau vienintel kostium.
Visai neketinau jo vetis, bet mama paprietaravo, kad niekada
neinai, kada prireiks kostiumo, ir tikrai.
Pulkininkas kostiumo neturjo, o dl kno sudjimo negal
jo jo pasiskolinti i nieko Krike, todl apsimov juodas kelnes ir
usivilko pilkus markinius.
- Manau, kaklaraiio su flamingais nesiriiu, - svarst mau
damasis juodas kojines.
- Turint omeny, kur vaiuojam, gal kiek per ventikas, - at
sakiau.
- Negaliu su juo eiti oper, - tar Pulkininkas kone yp
sodamasis. - Negaliu eiti laidotuves. Negaliu net pasikarti. is
kaklaraitis visikai niekam tiks.
Daviau jam savo kaklarait.
Moksleiviams veti gimtj Aliaskos miestel, Vaino stot, mo
kykla isinuomojo autobusus, bet Lara, Pulkininkas, Takumis ir
a vaiavome Takumio visureigiu, aplinkiniais keliukais, kad ne
reikt vaiuoti pro t viet greitkelyje. Pro lang irjau, kaip
189

John Green

apie Birmingam besidriekiantys priemiesiai pamau uleidia


viet lktoms Alabamos kalvoms ir laukams.
Priekyje sdintis Takumis pasakojo Larai apie tai, kaip vasar
Aliaskos draugas pamaig jai pap, Lara juoksi. T istorij igir
dau, kai Aliask pamaiau pirm kart, o dabar bus paskutinis.
Pagalvojau, kaip neteisinga, kai myli mog, kuris galbt irgi
tave mylt, bet negali, nes yra nebegyvas. Pasilenkiau priek,
jrmiau kakt Takumio galvos atram ir pravirkau pasikkio
damas, verkiau ne i lidesio, o i skausmo, man skaudjo, ir tai
ne iaip posakis. Skaudjo kaip muamam.
Meriveferio Liuiso paskutinieji odiai: A nesu bailys, bet
esu toks stiprus. Taip sunku mirti. N kiek tuo neabejoju, bet
mirti tikrai negali bti sunkiau nei likti gyventi. Galvojau apie
Liuis sekdamas paskui Lar trikampio formos koplyi, pasta
tyt prie vienauki laidojimo nam Vaino stotyje, Alabamoje,
tokiame prislgtame ir slegianiame miestelyje, kok j Aliaska
visada ir vaizduodavo. Koplyia atsidav pelsiais ir dezinfekci
nmis priemonmis, o foj buvo iklijuota gelsvais apsilupinju
siais tapetais.
- Js visi ia panels Jang? - Pulkininko paklaus vyrukas,
tas linkteljo.
Mus nuved didel sulankstom kdi piln sal, kurioje
tebuvo vienas vienintelis mogus. Jis klpjo prie karsto prieais
koplytl. Dangtis buvo uvertas. Uvertas. Niekada jos nebepa
matysiu. Negalsiu pabuiuoti jos kakt. Negalsiu pavelgti at
sisveikindamas. Bet man to reikjo, norjau j pamatyti ir gerokai
per garsiai paklausiau:
- Kodl jis udarytas?
Vyrikis, kurio pilvas buvo aikiai isiovs i pernelyg siauro
kostiumo, atsisuko ir eng prie ms.
190

ALIASKOS BEIEKANT

- Jos mama, - tar jis. - Jos mama guljo atvirame karste, ir


Aliaska man pasak: Tveli, neleisk, kad mane matyt mirusi.
tai todl. iaip ar taip, snau, ji ne ten. Ji pas Viepat.
Ir udjo rankas man ant pei, is vyrikis, kuris usiaugino
pilv nuo tada, kai paskutin kart vilkjo kostium, - nega
ljau patikti, k jam padariau, jo akys tokios alios, visai kaip
Aliaskos, bet pasislpusios giliai tamsiuose urvuose, tarsi alia
akis tebekvpuojantis vaiduoklis, ne, tik ne, ne, nemirk, Alias
ka. Nemirk. engs ingsn isilaisvinau i jo glbio, prajau pro
Lar ir Takum prie karsto, atsiklaupiau ir udjau rankas ant
nulakuoto medio, tamsaus raudonmedio, jos plauk spalvos.
Pajutau ant pei smulkius Pulkininko delnus, ant pakauio
kapteljo aara, kelias akimirkas ia esame tik mes trys, - auto
busai su moksleiviais dar neatvaiavo, o Takumis su Lara kakur
itirpo, likome tik mes trys - trys knai, du mons, - mes trys,
inantys, kas i ties nutiko, tarp ms - per daug mus skirian
i sluoksni. Pulkininkas tar:
- A taip noriu j igelbti.
- ipai, jos nebra, - atsakiau.
- Maniau, pajusiu, kaip ji velgia mus, bet tu teisus. Jos ne
bra, ir viskas.
Nuleidau galv.
- Dieve, Aliaska, a tave myliu. A tave myliu.
- Labai ujauiu, Teliau. inau, kad myljai.
- Ne. Tik ne btuoju laiku.
Ji net nebebuvo asmuo, tiesiog pvantis msos gabalas, bet a
j myljau esamuoju laiku. Pulkininkas priklaup alia ir priglu
ds prie karsto sukudjo:
- Atleisk, Aliaska. Tu nusipelnei geresnio draugo.
Ar taipjau sunku mirti, pone Liuisai? Ar tas labirintas i ties
yra baisesnis u ?

PO
SEPTYNI DIEN

Kit dien praleidau kambaryje aisdamas futbol ijungtu gar


su. Negaljau nieko neveikti, bet nesugebjau ir veikti k nors
naudinga. Buvo Martino Liuterio Kingo diena, paskutin laisva
diena prie pamokas, o a negaljau galvoti apie niek kita, tik
kad j nuudiau. Ryt Pulkininkas praleido su manimi, bet v
liau nusprend eiti valgykl maltos msos kepsnio.
- Eime, - pasil man.
- Nealkanas.
- Tau reikia uvalgyti.
- Nori laintis? - paklausiau, nepakeldamas nuo aidimo aki.
- Jzau. Gerai.
Atsiduss jis ijo, trinkteljo durimis. Vis dar labai piktas, pagalvojau iek tiek gaildamas jo. Nra prieasties pykti. Pyktis
tik atitraukia dmes nuo visa apimanio lidesio, paprasto su
vokimo, kad tu j umuei ir atmei i jos ateit ir gyvyb. Pyktis
jos nesugrins. Po velni.
- Kaip msgabalis? - paklausiau pagaliau grusio Pulkininko.
- Daugma toks pat, kok ir atsimeni. Nei labai msingas, nei
labai gabalingas. - Pulkininkas prisdo alia. - Su manimi valg
Erelis. Jis klaus, ar tai mes sprogdinome petardas.
192

ALIASKOS BEIEKANT

Paspauds pauzs mygtuk atsisukau j. Pulkininkas knebi


njo vien paskutini ant putplasio sofos ilikusi mlyno vini
lo gabaliuk.
- O tu atsakei? - paklausiau.
- Neiplepjau. iaip ar taip, jis sak, kad rytoj ikraustyti
kambario atvaiuos Aliaskos teta ar kas. Taigi, jei ten yra kakas
ms, koki nors daikt, kuri jos tetai nereikt rasti...
Vl nusisukau aidim.
- iandien tikrai nesu tam pasiruos.
- Tada a tai padarysiu vienas, - pareik jis ir apsisuks ijo
lauk, paliks atdaras duris.
Kandus speigas mikliai naikino radiatoriaus skleidiam ilu
m, todl vl nuspaudiau pauzs mygtuk ir atsistojau j uda
ryti, taiau vos dirsteljs u kampo pairti, ar Pulkininkas jau
jo jos kambar, susidriau su juo akis ak, jis stovjo ia pat
u dur ir sugrieb mane u markinli sakydamas:
- inojau, kad nepaliksi mans tai daryti vieno. inojau.
Papuriau galv, pavariau akis, bet gal gale nusekiau jam i
paskos, pro taksofon, jos kambar.

John Green
* * *

Apie jos kvap negalvojau nuo pat tos dienos. Taiau Pulkinin
kui pravrus duris ikart uuodiau pastam drgnos ems,
ols, cigarei dm, o po visu tuo - jos vanilinio odos kre
mo dvelksm. Ji siver mano mintis, ir vos susilaikiau ne
sikniaubs veidu nevari skalbini pintin alia jos drabui
spintos. Kambarys buvo visikai toks pat, kok j ir atsiminiau:
imtai prie sien sukraut knyg, jos alyvin antklod surangyta
lovos kojgaly, i po lovos kyo jos vulkanika vak. Viskas taip,
kaip ir inojau, kad atrodys, taiau kvapas, su niekuo nesupai
niojamas jos kvapas, mane priblok. Usimerks stovjau kam
bario viduryje, ltai nosimi traukiau or, atsiduodant vanile ir
nepjauta rudenio ole, taiau su kiekvienu atsargiu, velniu kv
pimu kvapas blanko, a prie jo pripratau ir netrukus jau nieko
nebeuuodiau.
- Tai nepakeliama, - tariau, ir tai buvo tiesa. - Dieve. Knygos,
kuri ji niekada taip ir neperskaitys. Jos gyvenimo biblioteka.
- Nupirkta gara ipardavimuose, ten dabar tikriausiai ir
sugr.
- Dulk buvai, dulke vl pavirsi. Ipardavime sigytas esi,
ipardavim ir gri, - pakomentavau.
- Taigi. Gerai, grtam prie reikalo. Griebk visk, ko jos teta
nenort rasti. - Pulkininkas klpojo prie stalo pravrs vien
stali, jo smulks pirtai bginjo per susegt lap krveles. Jzau, ji saugojo visus savo rainius. Mobis Dikas. Etanas
Fromas.
Kyteljau rank tarp iuinio ir lovos dugno, inojau, kad
ji Deiko apsilankymams ten slepia prezervatyv. Susigrdau
juos kienn, tada nujau prie drabui spintos pasikuisti jos
apatiniuose paslpto alkoholio, sekso aisliuk ar dar bala ino
ko. Neradau nieko tartino. Tada stabteljau prie knyg, miau
194

ALIASKOS BEIEKANT

apirinti sukraut ant on, nugarlmis mane spoksani


netvarkingai sumest literatros kolekcij, Aliaskos bibliotek.
Norjau pasiimti vien knyg, bet niekur jos neradau.
Pulkininkas sdjo ant grind prie jos lovos, palenks galv
irjo po apaia.
- Negi ji tikrai nepasiliko alkoholio? - paklaus mans.
Jau iojausi sakyti: Alkohol ji slp prie mikelio, u fut
bolo aikts, - bet staiga supratau, kad Pulkininkas to neino,
Aliaska niekad jo ten nesived ir neliep iekoti ukasto lobio,
tai buvo tik jos ir mano paslaptis, todl pasilikau j sau, lyg do
van atminiai, tarsi pasidalins jos netekiau.
- Gal matei kur nors Generol savo labirinte? - paklausiau
skaitindamas knyg nugarles. - Jei gerai pamenu, aliu mink
tu vireliu. Knyg buvo uliej, bet nemanau, kad ji bt...
- Aha, tai ji, - pertrauk mane Pulkininkas. Jis laik kny
g, kurios lapai po Longvelo, Defo ir Kevino pokto atrod
tarsi akordeonas, prijs pamiau j i Pulkininko ir atsisdau
ant lovos. Nors Aliaskos priraaluotos pastabos buvo vandens
paplautos ir iblukusios, pati knyga vis dar buvo skaitoma, to
dl msiau, kad pasiimsiu j su savimi ir perskaitysiu, nors
tai net nebuvo biografija, o tada atveriau t puslap netoli pa
baigos:
J sukrt triukinantis atradimas, kad galvotrkios jo ne
skmi ir svaj lenktyns t akimirk buvo bepasiekianios
finio linij. Visa kita liko tamsoje. Prakeikimas, - atsiduso
jis. - Kaip beisikapanosiu i io labirinto!
Visa i pastraipa buvo pabraukta pablukusiu, vandens iplautu
juodu raalu. Taiau alia matyti kitoks raalas, dangaus mlio,
paliktas po potvynio, juo nupieta rodykl nuo Kaip beisika195

John Green

panosi i io labirintoved parat, kur jos ranka buvo para


yta: Tiesiai ir greitai.
- Ei, ji kak ia ura po potvynio, - kteljau. - Bet tai
keista. Pavelk. imtas devyniasdeimt antras puslapis.
Mesteljau knyg Pulkininkui, jis atsivert t viet, o tada pa
velg mane.
- Tiesiai ir greitai, - teitar.
- Aha. Keista, k? Tikriausiai toks yra kelias i labirinto.
- Palauk, o kaip tai vyko? Kas nutiko?
O kadangi egzistavo tik vienas tai, puikiai supratau, ko jis
klausia.
- Sakiau tau, k man papasakojo Erelis. Ant kelio buvo nu
virts sunkveimis. vykio viet atvaiavo policijos ekipaas, o
ji sir tiesiai j automobil. Ji buvo tokia girta, kad n neban
d pasukti al.
- Tokia girta? Tokia girta? Policijos automobilis turjo bti
su jungtais vyturliais. Teliau, ji sir policijos automobil,
kuris buvo sijungs vyturlius! - Pulkininkas skubiai br o
dius. - Tiesiai ir greitai. Tiesiai ir greitai. Lauk i labirinto.
- Ne, - atsiliepiau, bet tardamas odius tarsi maiau visk
prie akis. Ji girta ir susinervinusi. (Dl ko? Kad apgaudinjo
Deik? Kad skaudino mane? Kad norjo mans, o ne jo? O gal
dl to, kad skund Marij?) Ji spokso policijos automobil, le
kia j apie niek negalvodama, umirusi man duot paad,
umirusi savo tv ir visus kitus, ta kal, ta kal, ji nusiud.
Bet ne. Ne. Tai buvo ne ji. Ne. Ji sak: Pratsim vliau. ino
ma. - Ne.
- Taip, tu tikriausiai teisus, - linkteljo Pulkininkas. Jis nu
met knyg, prisdo alia ir pasirm galv rankomis. - Kas
vaiuoja eias mylias usimuti? Skamba kaip nesmon. Bet
Tiesiai ir greitai - keistokas nuspjimas, nemanai? Gerai pa
196

ALIASKOS BEIEKANT

galvojus, mes taip ir neinom, kas nutiko. Kur ji vaiavo, ko. Kas
jai paskambino. Kakas juk paskambino, ar man tik pasi...
Pulkininkas kalbjo toliau, vis spliojo, o a pakliau knyg
ir atsiveriau puslap, kuriame generolo galvotrkios lenktyns
artjo prie galo, ir mudu likome paskend savo mintyse, tarp
ms atsivr neperengiama praraja, n negaljau klausytis
Pulkininko, nes gaudiau paskutines jos kvapo uuominas, ban
diau tikinti save, kad, aiku, ji to nepadar. Tai padariau a,
mudu su Pulkininku. Jis gali sprsti galvosk kiek nori, bet a
inojau geriau, inojau, kad mudu visad neiosims i amin,
neiperkam kalt.

PO
ASTUONI DIEN

Antradien pagaliau vl prasidjo pamokos. Ponia OMalj prie


prancz kalbos pamok - per kuri ir taip netrkdavo ilg pau
zi - papra tylos minuts, o po jos paklaus, kaip jauiams.
- Siaubingai, - tar viena mergina.
- Enfranais, - paliep ponia OMalj. - Enfranais.
Visa atrod taip pat, kaip ir anksiau, tik ramiau: Tranai tebe
sdjo ant suoliuk prie bibliotekos, taiau j plepjimas buvo
prislopintas, tarsi be dvasios. Valgykla aidjo nuo garsiai tar
kinam plastikini padkl ir aiiai po lktes cypiojani
akui, bet pokalbi nesigirdjo. Taiau dar didesn tyla buvo
ten, kur turjo bti ji, kunkuliuojanti, kryktaujanti, nenustygs
tanti Aliaska, - atrod, jog ji vl usisklend savyje, kaip buvo
pratusi, kad nereikt atsakinti klausimus kaip ar kodl, tik
kart suvis.
Per religijas alia atsisdo Pulkininkas ir atsiduss tar:
- Teliau, nuo tavs trenkia cigaretmis.
- Paklausk, ar man tai rpi.
Tada klas slinko daktaras Haidas, po ranka susikis ms
egzamin raomuosius. Jis prisdo, kelet kart sunkiai kvpte
ljo, tada pagaliau prabilo:
198

ALIASKOS BEIEKANT

- Yra toks neraytas statymas, kad tvai neturi laidoti savo


vaik, - kalbjo jis. - Kas nors turt priversti jo laikytis. se
mestr toliau tyrinsime religines tradicijas, su kuriomis susipa
inote ruden. Taiau nra joki abejoni, kad ms nagrinjami
klausimai dabar yra kur kas svarbesni, nei buvo vos prie kelet
dien. Pavyzdiui, klausimas, kas atsitinka po mirties, nebra tik
abstraktus filosofinis smalsumas. Dabar tai yra klausimas, kur
uduodame apie vien bendramoksl. Kaip gyventi lidesio e
ly, nebra vien bevardi budist, krikioni ar musulmon
tyrim tema. tariu, kad religini apmastym klausimai tapo as
meniniais.
Jis pervert ms egzamin lapus, pagaliau itrauk vien i
krvos.
- ia turiu Aliaskos raomj darb. Tikriausiai atmenate,
kad jums buvo uduota pateikti pat svarbiausi monms ky
lant klausim ir aptarti, kaip j aikina trys ms nagrinjamos
religijos. tai Aliaskos klausimas.
Atsidsjs jis ranka sitvr kds atkalts ir pakils kreida
ant lentos para: Kaip itrksime i io kani labirinto? A. J.
- ura paliksiu visamsemestrui, - tar Haidas. - Nes visi,
kada nors gyvenime pamet keli, jaut io klausimo kyrum.
Visiems kada nors ateina akimirka, kai suvokiame es pasiklyd
labirinte, ir nenoriu, kad pamirtume Aliask, nenoriu pamirti,
kad, nors ms nagrinjama mediaga gali pasirodyti nuobo
di, i ties bandome suvokti, kaip mons atsako t klausim
ar klausimus, kuriuos pateikte savo darbuose, - kaip skirtingos
kultros sismonino tai, k ipas savo raomajame pavadino
suknistai neskmingu gyvenimu.
Haidas atsisdo.
- Taigi, kaip laikots?
199

John Green

Mudu su Pulkininku nepratarme n odio, o tie, kurie


Aliaskos n nepainojo, pradjo liaupsinti jos vertybes, skelbtis
es sugniudyti, ir i pradi mane tai trikd. Nenorjau, kad
mons, kuri ji nepainojo, - ir mons, kuri ji nemgo, - li
dt. Jie niekada su ja nebendravo, o dabar elgsi, tarsi bt pra
rad seser. Bet, ko gero, ir a pats jos kaip reikiant nepainojau.
Kitaip dabar inoiau, k ji turjo omeny, sakydama: Pratsim
vliau? Ir jei ji man bt rpjusi, o maniau, kad taip ir buvo,
kaip galjau j paleisti?
Taigi, j elgesys mans labai nejaudino. Taiau Pulkinin
kas alia mans ltai ir giliai nopavo, tarsi pulti besiruoiantis
bulius.
Jis net uvert akis, kai Trane Bruk Bleikli, kurios tvai i
Aliaskos sulauk laiko apie prast dukters paangum, pasak:
- Man lidna, kad niekada nepasakiau, jog j myliu. Nesu
prantu, kodl to nepadariau.
- Kokia nesmon, - tar Pulkininkas eidamas valgykl. - Brukei Bleikli Aliaska n velnio nerpjo.
- Jei Bleikli mirt, argi tau nebt lidna? - paklausiau.
- Gal ir bt, bet tikrai neaimanuoiau, kodl nepasakiau,
kad j myliu. A jos nemyliu. Ji idiote.
Pagalvojau, kad visi kiti turi geresn pasiteisinim gedti
Aliaskos, - gal gale, jie juk jos nenuud, - taiau gerai inojau,
kad neverta ginytis su Pulkininku, kai jis pyks.

PO

DEVYNI DIEN

Turiu vien teorij, - tar Pulkininkas man engus vidun


po apgailtinos moksl dienos. altis jau buvo pradjs trauktis,
bet tas, kas vald katilin, to dar neinojo, todl klasse buvo
tvanku ir karta, o a tenorjau {liauti lov ir miegoti, kol vl
reiks kibti naujos dienos rutin.
- iandien pasigedau tavs pamokose, - tariau ssdamasis
ant savo gulto.
Pulkininkas sdjo prie stalo palinks vir ssiuvinio. Atsigu
liau ant nugaros ir usitraukiau ant galvos antklod, taiau jam
tai buvo n motais.
- A, taip, tobulinau savo teorij, kuri, turiu pripainti, gal ir
nra labai tiktina, bet tikrai manoma. Taigi, klausykis. Ji bu
iuojasi su tavimi. Nakt kakas paskambina. Sakyiau, Deikas.
Jie susikivirija. Dl apgaudinjimo ar dar ko - kas dabar pasa
kys. Taigi, ji susinervina, usimano j pamatyti. Verkdama grta
kambar, prao padti ismukti i mokyklos teritorijos. Ji i
sigandusi, nes, neinau, na, pagalvoja, kad jei nenuvaiuos pas
Deik, jis j mes. ia tik prielaida. Taigi, ji ivaiuoja girta, su
dirgusi, irsdama ant savs dl, na, to, kas tarp j vyko, vaiuoja
keliu ir staiga pamato policijos automobil, o tada vien akies
mirksn jai mintyse viskas susijaukia, prie akis pamato ijim
201

John Green

i savo kani labirinto ir puola tiesiai j, tiesiai ir greitai, tie


siog nusitaiko policijos main ir n nesukteli j al - ne todl,
kad girta, o todl, kad nusprend nusiudyti.
- Kakoks absurdas. Ji apie Deik negalvojo ir su juo nesikivirijo. Ji glamsi su manim. Bandiau kak usiminti apie
Deik, bet ji mane nutild.
- Tai kas tada jai paskambino?
Nuspyriau alin antklod ir irkiau, kiekvien skiemen pa
lyddamas kumio smgiu sien:
- NE! I! NAU! Ir inai k? Nesvarbu. Ji mirusi. Ar genialu
sis Pulkininkas imstys koki nors suknist ties, nuo kurios ji
bus maiau negyva?
Bet, aiku, tai buvo svarbu, tik dl to ir dauiau ms kam
bario sien, tik dl to is klausimas vis savait ir nedav man
ramybs. Kas jai skambino? Kas nutiko? Kodl ji ivaiavo?
Deikas neatvaiavo jos laidotuves. Ir nepaskambino pareikti
uuojautos ar suinoti, kas nutiko. Jis dingo kaip vanden, ir,
aiku, man buvo keista. Msiau, ar ji ketino testi paad pra
tsti vliau, kas ir kodl jai paskambino ir dl ko ji taip nusi
min. Jau geriau apie tai mstyti nei sulaukti atsakym, kuri
negaliau itverti.
- O gal ji vaiavo isiskirti su Deiku, - netiktai msliai pri
dr Pulkininkas. Jis prisdo ant mano lovos krato.
- Neinau. Ir visai nenoriu inoti.
- Na, k gi, - atkirto jis. - Utat a noriu inoti. Nes jei Alias
ka buvo tai i anksto suplanavusi, ji pavert mus bendrininkais.
O u tai tikrai jos nekeniu. Dieve. Kuo mes virtome. N nebe
galime su niekuo pasikalbti. Paklausyk, surezgiau plan. Pirma.
Pasikalbti su liudininkais. Antra. Isiaikinti, kiek girta ji buvo.
Treia. Suinoti, kur vaiavo ir kodl.
202

ALIASKOS BEIEKANT

- Nenoriu kalbtis su Deiku, - pareikiau ne itin rytingai,


mintyse jau susitaiks su Pulkininko iniciatyva. - Jei jis k nors
ino, tikrai nesikalbsiu su juo. O jei neino, nenoriu apsimeti
nti, kad nieko nenutiko.
Pulkininkas atsistojs papurt galv.
- Teliau. inai k? Man tavs gaila. Tikrai. inau, kad su ja
buiavaisi, inau, kad dabar dl to kankiniesi. Bet jei nuoirdiai,
tai usiiaupk. Jei Deikas visk ino, tai tikrai nieko nepablo
ginsi. O jei neino, tai ir nesuinos. Tai gal bent minut liaukis
verklenti dl savs ir pagalvok apie mirusi draug. Atleisk. Ilga
diena.
- Viskas gerai, - atsakiau, tempdamasis antklod ant gal
vos. - Viskas gerai.
Ir tikrai. Juk viskas gerai. Turi bti gerai. Negaliu prarasti dar
ir Pulkininko.

PO
TRYLIKOS DIEN

Ms pagrindin vairuotoja buvo palaidota Vaino stotyje, todl


mudviem su Pulkininku iki Pelhamo policijos nuovados iekoti
liudinink teko keliauti psiomis. Prie isiruodami pavalg
me pietus valgykloje, buvo dar gana anksti, bet greitai temo, o
iki tinkuoto vienaukio policijos nuovados pastato, sikrusio
tarp Vafli nam ir degalins, 119 greitkeliu teko baladotis
pusantros mylios.
Viduje nuo policijos personalo - trij darbo vietose sdini
ir telefonais kalbani uniformuot pareign - mus skyr ilgas,
Pulkininkui iki sauls rezginio siekiantis informacijos stalas.
- A esu Aliaskos Jang brolis, - begdikai altai pareik
Pulkininkas. - Noriu pasikalbti su pareignu, maiusiu, kaip
ji uvo.
Pablyks liesas vyrikis viesiai rusva barzda paskubomis
baig kalbti telefonu ir padjo ragel.
- Ten buvau a, - tar jis. - Ji rs mano automobil.
- Gal galime pasikalbti lauke? - paklaus Pulkininkas.
- Galim.
Pareignas usimet palt ir eng link ms, pastebjau per
blyki jo veido od persivieianias melsvas venas. Kaip poli
204

ALIASKOS BEIEKANT

cininkas jis tikrai nedaug laiko leidia lauke. Ijs gryn or


Pulkininkas prisideg cigaret.
- Tau devyniolika? - paklaus policininkas.
Alabamoje galima vesti atuoniolikos (su motinos ir tvo lei
dimu - keturiolikos), bet rkyti - tik nuo devyniolikos.
- Tai skirkit baud. A tik noriu igirsti, k matt.
- Beveik visad dirbu nuo ei iki vidurnakio, bet tdien
buvau pasims naktin budjim. Paskambin man prane
apie apvirtus sunkveim, o aen buvau tik u kokios mylios, tai
nuvaiavau tiesiai ten, tik spjau sustot. Dar sdjau mainoj, kai
akies krateliu pastebjau viesas, mano vyturliai buvo jungti,
paleidau siren, bet viesos vis artjo, kaip galdamas greiiau
ilipau ir pasileidau bgt, o ji tiesiog vaiavo mano main.
N nesukteljo. N neband stabdyt. Tiesiog sir. Buvau gal
u deimt pd nuo automobilio, kai ji trenks. Maniau, mirsiu,
bet, kaip matai, esu gyvas.
Pirm kart Pulkininko teorija pasirod manoma. Ji negird
jo sirenos? Nemat vyturli? Buiavosi dar gana blaiva, pagal
vojau. Tikrai neturjo bti tokia girta, kad nesugebt pasukti.
- Ar prie susidrim matte jos veid? Gal ji miegojo? - pa
klaus Pulkininkas.
- Negaliu pasakyt. Nemaiau. Nebuvo kada.
- Suprantu. Kai pribgote prie automobilio, ji jau buvo miru
si? - toliau kamantinjo jis.
- Padariau... padariau visa, k galjau. Pribgau prie jos, bet
vairas... na, bandiau patraukt vair, bet buvo per vlu. Vairas
bema sutraik jai krtin.
sivaizdavs t scen krpteljau.
- Ar ji k nors pasak? - paklausiau.
- Ji jau buvo ikeliavus, snau, - papurt galv jis, ir lugo
mano menkut viltis bent jau suinoti jos paskutinius odius.
205

John Green

- Kaip manot, tai buvo nelaimingas atsitikimas? - paklaus


Pulkininkas, o a susigs stovjau alia ir norjau usirkyti,
bet nedrsau elgtis taip akiplikai kaip jis.
- Pareignu dirbu jau dvideimt penkerius metus, girt ma
iau tiek, kad nesuskaiiuotum, bet dar nemaiau n vieno, ku
ris nesugebt pasukti vairo. Bet neinau. Medicinos ekspertas
sak, nelaimingas atsitikimas, tai gal taip ir buvo. Supranti, ia
jau ne mano sritis. Tai liks tik tarp jos ir Viepaties.
- Kiekji buvo girta? - pasiteiravau. - J ityr?
- Ityr. Alkoholio kiekis kraujyje - dvi ir keturios deimto
sios. Tikrai girta. Stipriai.
- Automobilyje k nors radote? - paklaus Pulkininkas. Gal prisimenate k nors neprasto?
- Koled broiras - i Meino, Ohajo ir Teksaso. Pagalvojau,
kad mergyt tikriausiai i Kalver Kriko. Tikrai lidna, ji dar tik
taiksi stot koled. Taip gaila. Ir dar gls. Ant galins sdyns
buvo gli. Puokt. Tulps.
Tulps? Akimirksniu prisiminiau gles, kurias jai atsiunt
Deikas.
- Gal jos buvo baltos? - paklausiau.
- Tikrai taip, - pareignas linkteljo.
Kodl ji pasim tulpes? Bet policininkas tikrai negaljo to
inoti.
- Tikiuosi, isiaikinsit, kad ir ko iekot. Daug galvoju apie t
vyk, nes dar nesu mats nieko panaaus. Vis mstau, jei biau
greiiau uveds main ir pasitrauks, gal ji bt likus gyva.
Dabar jau nieko nebepakeisi. Net nesvarbu, ar tai nelaimingas
atsitikimas, ar ne. Vis tiek siaubingai gaila.
- Js nieko negaljote padaryti, - tyliai pratar Pulkininkas. Tik dirbote savo darb, mes u tai dkingi.
206

ALIASKOS BEIEKANT

- Dkui. Keliaukit, bkit atsargs, o jei dar norsit k suino


ti, paskambinkit. tai mano numeris.
Pulkininkas sidjo kortel dirbtins odos pinigin, ir mes
patraukme namo.
- Baltos tulps, - pagaliau itariau. - Baltos Deiko tulps.
Kam?
- Kart, praeitais metais, mes trise su Takumiu sdjome r
kymo skylje, o ant upelio kranto augo balta glyt, staiga Alias
ka oko vanden iki puss, perbrido ir j nusiskyn. Usikio
u ausies, o kai paklausme, k ia daro, paaikino, kad kai buvo
maa, tvai jai plaukus pindavo baltas gles. Galbt ji norjo ir
mirti su baltomis glmis.
- O gal tiesiog norjo grinti jas Deikui, - svarsiau.
- Galbt. Bet tas faras mane k tik visikai tikino, kad tai
buvo saviudyb.
- O gal turtume leisti jai ilstis ramybje? - neteks kantry
bs nukirtau. Man atrod, kad ir k isiaikintume, tai nieko ne
bepakeis, ir vis nesilioviau galvoti apie tai, kaip vairas riasi jai
krtin, Aliaska beviltikai iopioja paskutinio oro gurknio ir
nebegali kvpti. - O jeigu ir nusiud? - paklausiau Pulkinin
ko. - Mes dl to ne k maiau kalti. Dabar ieina, kad ji siaubin
ga, savanaudika kal.
- Teliau, Jzau. Ar bent prisimeni, kokia ji buvo i ties?At
simeni? Ji tikrai bdavo savanaudika kal. Kadaise pats tai i
nojai. O dabar prisimeni tik t Aliask, kuri susikrei mintyse.
Paspartinau ingsn, tyldamas pralenkiau Pulkinink ir nu
ingsniavau pirmyn. Ne jam suprasti, nes ne su juo paskutiniu
ji buiavosi, nes ne jam dav nebeipildom paad, nes jis - tai
ne a. iknon visa tai, - pagalvojau, ir pirm kart susimsiau
apie grim namo. Mesti Didj Galbt ir grti pas senuosius
207

John Green

mokyklos draugus. Gal jie ir netobuli, bet nepamenu, kad mano


bendraklasiai Floridoje bt man numir.
Ger gal pasivijs Pulkininkas paliet man pet.
- A tik noriu, kad viskas vl bt normalu, - tar jis. Tu. A. Normalu. Linksma. Kaip anksiau. Ir, manau, jei i
notume...
- Gerai, puiku, - pertraukiau j. - Puiku. Iekosime ir toliau.
Pulkininkas papurt galv, bet tada nusiypsojo.
- Teliau, man visada patiko tavo entuziazmas. A apsimesiu,
kad i ties tiesiog juo trykti, kol vl eisi ves. O dabar gr
tam namo ir isiaikinam, kodl mons pasidaro gal.

PO
KETURIOLIKOS DIEN

tai kokius saviudiams bdingus poymius su Pulkininku


radome internete:
Anksiau band nusiudyti
Grasina nusiudyti
Idalina vertingus daiktus
Domisi saviudybs bdais
Apimtas(-a) nevilties, pyksta ant savs ir / ar pasaulio
Rao, kalba, skaito ir pieia mirties ir / ar depresijos tematika
Teigia, kad niekas nepasigest, jei jo (jos) nebebt
aloja save
Neseniai mir arba nusiud draugas ar eimos narys
Staiga ir pastebimai suprastjo akademiniai pasiekimai
Sutrinka mityba, kamuoja nemiga, ilgi miego periodai, chro
niki galvos skausmai
Vartoja svaiginamsias priemones (arba pradjo daugiau var
toti)
Tapo abejingas(-a) seksui, pomgiams ar kitoms iki iol vykdy
toms veikloms

209

John Green
* * *

Aliaskai buvo bdingi du i poymi. Ji prarado, nors ir seno


kai, motin. O alkoholio, kur paprastai vartojo nepersistengda
ma, paskutin mnes pradjo gerti daugiau. Ji taip pat kalbjo
apie mirt, bet visada atrodydavo, kad lygjuokais.
- A ir pats nuolat juokauju apie mirt, - prisipaino Pulki
ninkas. - Praeit savait pajuokavau apie pasikorim savo kakla
raiiu. Bet tikrai neketinu udytis. Taigi, ito neskaiiuojam. Ji
nedalino savo daikt ir tikrai nenustojo domtis seksu. Reikia
nepaprastai mgti seks, kad laiytumeisi su tokiu kaultasubiniu kaip tu.
- Labai juokinga, - burbteljau.
- inau. Dieve, a genijus. Jos paymiai buvo geri. Ir neatsi
menu, kad bt kalbjusi apie saviudyb.
- Kart, cigarets, pameni? Js rkote todl, kad jums pa
tinka. A rkau, kad miriau.
- Tai buvo poktas.
Taiau pakurstytas Pulkininko entuziazmo, o galbt norda
mas jam rodyti, kad vis dar pamenu tikrj, o ne mintyse susi
kurt Aliask, ivardinau visus tuos kartus, kai ji bdavo atgrasi
ir paniurusi, neatsakindavo klausimus kaip, kada, kas ir kodl.
- Ji bdavo tokia pikta, - msiau balsu.
- O k, a nebnu? - atov Pulkininkas. - Teliau, a tikrai
piktas. O ir tu pats pastaruoju metu nesi ramumo siknijimas,
bet udytis nesiruoi. Pala - juk nesiruoi?
- Ne, - atsakiau. Bet galbt nesiruoiau tik todl, kad Aliaska
nemokjo nuspausti stabdi, o a nesugebu nuspausti greiio
pedalo. Galbt ji turjo tokios keistos drsos, kokios man tr
ko - bet ne.
- Malonu igirsti. Taigi, taip, ji nuolat gyveno arba virnse,
arba bedugnje - arba svaidydavosi ugnimi ir siera, arba rkda
210

ALIASKOS BEIEKANT

vo dmais ir pelenais. Bent jau iais metais jos nuotaik kait


sustiprino tas reikalas dl Marijos. Klausyk, Teliau, laiydamasi
su tavimi ji aikiai negalvojo udytis. Po tos scenos ji miegojo,
kol suskambo telefonas. Vadinasi, nusiudyti sugalvojo tarp tele
fono skambuio ir avarijos.
- Bet kam vaiuoti udytis eias mylias nuo mokyklos? paklausiau.
Pulkininkas atsiduso, papurt galv.
- Jai patiko bti paslaptingai. Galbt ji siek kaip tik tokio
spdio. - A nusijuokiau, o Pulkininkas paklaus: - Kas?
- Tiesiog msiau. Kodl ji kaktomua rsi policijos auto
mobil su vyturliais? Ogi jai niekada nepatiko valdiki organai.

Pulkininkas nusikvatojo.
- Cha, js tik pasiklausykite. Telius suskel pokt!
Pasijutau kone normaliai, beveik susitaiks su tuo, kas vyko,
ir mintimis grau sporto sal, kai pirm kart igirdau ini,
Erelio aaros kapsjo jam ant kelni, o tada vl prie save pama
iau Pulkinink ir pagalvojau apie laik, kur per ias dvi savai
tes praleidome ant porolonins sofos, - apie visk, k ji sugriov.
Buvau pernelyg piktas, kad pravirkiau, todl tik tariau:
- Tai veria mane jos neksti. Nenoriu jos neksti. Bet kas i
to, jei man kitaip neieina?
Ji ir toliau neleidia mums suinoti kaip ir kodl. Kaip ir anks
iau laikosi sikibusi paslaptingumo skraists.
Palinks priek nuleidau ant keli galv, o Pulkininkas u
djo rank man ant nugaros.
- Visada yra atsakymas, Teliau. - Jis ikvp pro suiauptas
lpas ir pakartojo su girdimo pykio gaidelmis balse: - Atsa
kymas yra visada. Tik bkim protingi. Internete rao, kad da
niausiai nusiudoma kruopiai visk apgalvojus. Vadinasi, ji
nenusiud.
211

John Green

Susigdau, kad prajus dviem savaitms vis dar nesugebu


nusiraminti, o Pulkininkas taip stojikai narsto faktus, todl vl
atsisdau tiesiai.
- Gerai, puiku, - atsakiau. - Tai nebuvo saviudyb.
- Ir kain ar tai buvo nelaimingas atsitikimas, - pridr Pul
kininkas.
Nusijuokiau.
- Na tai, spariai iriams priek.
Panekes pertrauk Holi Mouzer, dvyliktoke, kurios nuogos
autoportretus maiau Padkos dien landiodamas su Aliaska
po moksleivi kambarius. Holi trainiojosi su Tranais, todl su ja
per vis gyvenim persimeiau gal tik pora odi, taiau dabar
siver kambar n nesibeldusi ir pareik maiusi paslapting
Aliaskos buvimo enkl.
- Buvau Vafli namuose, staiga ugeso visos viesos, na,
liko viesti tik viena vir mano staliuko, ji pradjo mirksti. Va
taip va, sekund dega, ugsta, po kurio laiko vl kelioms sekun
dms siiebia, vl ugsta. Tada a suvokiau, kad tai, na, kad ten
Aliaska. Man atrodo, ji band kalbtis su manimi Morzs kodu.
Tik kad a nemoku Morzs abcls. Tikriausiai ji to neinojo.
iaip ar taip, pagalvojau, kad nortumte tai igirsti.
- Ai, - atsakiau atagariai, o ji kelias sekundes stovjo pra
siiojusi, lyg nort dar k pridurti; Pulkininkas spoksojo j
primerks akis, stipriai sukands dantis, n neband slpti prie
ikumo. Puikiai supratau, kaip jis jautsi: a irgi netikjau vai
duokliais, kurie Morzs abcle bendrauja su gyvenime nemg
tais monmis. Ir dar man nepatiko mintis, kad Aliaska galt
apsireikti kam nors kitam, o ne man.
- Dieve, tokiems kaip ji neturi bti leidiama gyventi, - iko
Pulkininkas merginai ijus.
- Nesmon kakokia.
212

ALIASKOS BEIEKANT

- Ne tas odis, Teliau! Aliaska kalbjo su Holi Mouzer. Die


ve! Nevirkinu it apsimetli gedtoj. Kvaila kal.
Norjau paprietarauti, kad Aliaska nenort girdti vadinant
bet kuri moter kvaila kale, bet nusprendiau, kad su Pulkinin
ku vaidytis neverta.

PO

DVIDEIMTIES DIEN

Sekmadien mudu su Pulkininku nusprendme, kad pietums


nenorim valgyklos maisto, todl nujome Saultj smulkme
n kioskel u 119 greitkelio, jame pasilepinimui nusipirkome
po du maistiniu poiriu vertingus aviinius grietininius pyra
gaiius. Septyni imtai kalorij. Pakankamai energijos pusei dar
bo dienos. Prisdome ant bordiro prieais kiosk, savo pietus
sukirtau keturiais ksniais.
- Tarp kitko, rytoj skambinsiu Deikui. I Takumio gavau jo
telefon.
- Puiku, - atsakiau.
U nugaros igirdau suskambant dur varpel, atsisukau.
- Js valkataujat, - tar mums pietus k tik pardavusi mo
teris.
- Mes valgome, - atsak Pulkininkas.
Moteris papurt galv ir paliep tarsi unims:
- Dinkit.
Nujome u parduotuvs ir atsisdome alia dvokianio atlie
k pilno konteinerio.
- Teliau, pakaks t tavo puiku. Kakoks absurdas. Paskam
binsiu Deikui, usiraysiu visus jo odius, o tada mudu sussi
me ir pabandysime isiaikinti, kas nutiko.
214

ALIASKOS BEIEKANT

- Ne. Tai gali daryti vienas. Nenoriu inoti, kas vyko tarp jos
ir Deiko.
Pulkininkas atsiduso ir i dins kiens isitrauk Teliaus
fondo cigarei pakel.
- Kodl ne?
- Nes nenoriu! Negi dabar turiu pateikti isami kiekvieno
savo sprendimo analiz?
Pulkininkas prisideg cigaret mano pirktu iebtuvliu, trau
k dm.
- Nesvarbu. Turiu visk isiaikinti, o tam man reikia tavo
pagalbos, nes mudu j visai neblogai painojome. tai ir viskas.
Atsistojs nuvelgiau j, sdint vis savimi patenkint. Pulki
ninkas ipt plon dm tiesiai man veid, ir staiga nebesusi
valdiau.
- Man nusibodo klausytis tavo nurodym, asile! Po velni,
neketinu su tavim sdti ir aptarinti pikantik jos ir Deiko
santyki smulkmen! A tau aikiau sakau: nenoriu nieko inoti.
Jau inau tiek, kiek ji papasakojo, ir man to pakanka, gali ia
vaizduoti k nori, bet a tikrai nesdsiu su tavim ir neplepsiu
apie tai, kaip ji myljo t sumaut Deik! O dabar duok ia
mano cigaretes.
Pulkininkas numet pakel ant ems ir akimirksniu paoko,
sugrieb mane u megztinio ir band prisitraukti iki savo aki
lygio, taiau jam nekaip seksi.
- Tau ji nerpi! - rikteljo. - Tau rpi tik tavo suikta fanta
zija apie tai, kaip judu su Aliaska turjote suknist slapt meils
roman ir kaip ji ketino dl tavs mesti Deik, ir kaip btumte
gyven ilgai ir laimingai. Bet, Teliau, ji buiavo imtus bern.
Ojei dabar bt su mumis, abu gerai inome, kad ir toliau drau
gaut su Deiku, tarp js nebt nieko, jokios meils, jokio
sekso, tu tik sekiotum paskui j kaip uniukas, o ji toliau varyt:
215

John Green

Teliau, tu mielas, bet a myliu Deik. Jei ji tave taip myljo,


kodl t nakt ivaiavo? Ojei tu taip myljai, kodl padjai iva
iuoti? A buvau girtas. Koks tavo pasiteisinimas?
Pulkininkas paleido mano megztin, pasilenks pakliau ci
garetes. Ne staugdamas, ne pro sukstus dantis, ne tvinkiojant
venoms, o ramiai. Ramiai. Pavelgiau Pulkinink ir pratariau:
- Usikruk.
Stgauti tvinkiojant venoms pradjau vliau, kai ristele kirtau
119 greitkel, prabgau pro bendrabui aiktel, per futbolo
aikt, itryptu keliuku iki tilto ir atsidriau rkymo skylje.
Pakliau mlyn plastikin kd ir meiau betono sien, kd
atsiliep skardiu plastikiniu tarkesiu ir tksi ant ono, tai
tada kritau ant nugaros nukors kojas per skard ir ustaugiau.
Staugiau dl to, kad Pulkininkas buvo savimi patenkintas, pasi
pts iknius, ir dar dl to, kad jis buvo teisus, - a tikrai norjau
tikti slaptu mudviej su Aliaska romanu. Ar ji mane myljo? Ar
bt dl mans metusi Deik? Ar tai tebuvo dar viena impulsy
vi Aliaskos ugaida? Man neuteko bti paskutiniu jos buiuotu
vaikinu. Norjau bti paskutinis, kur ji myljo. Ir inojau, kad
nesu. Ir u tai jos nekeniau. Nekeniau, nes jai nerpjau. Ne
keniau u tai, kad t nakt ivaiavo, nekeniau savs ne tik dl
to, kad leidau ivaiuoti, bet ir todl, kad jei jai mans bt u
tek, nebt norjusi ivaiuoti. Bt likusi gulti su manimi, li
kusi kalbti ir verkti, o a biau klaussis ir buiavs i jos aki
riedanias aaras.
Pasuks galv vilgteljau alia gulini plastikin kd.
Msiau, ar beateis diena, kai negalvosiu apie Aliask, msiau,
ar po kurio laiko ji tebus tolima praeitis, ikylanti tik per mirties
metines, galbt dar kelet savaii po j, prisimenama tik po to,
kai jau buvo primirta.
216

ALIASKOS BEIEKANT

inojau, kad mirs ir daugiau pastam. Krva kn. Ar at


mintyje jiems visiems uteks vietos, o galbt kiekvien savo gy
venimo dien vis labiau pamiriu Aliask?
Kart iais metais mudu jome rkymo skyl, ir ji n nenu
simovusi sandal oko Kalver Krik. Atsargiai statydama kojas
ant kerpt akmen perbrido per upel, tada paiupo nuo kran
to permirkusi ak. A sdjau ant betono, stebdamas, kaip ji
ta aka vart akmenis ir rod sprunkanius vius.
- Juos reikia ivirti, o tada iiulpti galvas, - diaugsmingai
aikino man. - Galvoje yra skaniausia msa.
Ji imok mane visko, k dabar inau apie vius, buiavimsi, roin vyn ir poezij. Ji mane pakeit.
Prisidegs cigaret nusispjoviau upel.
- Kaip tu gali mane pakeisti ir dingti, - balsu tariau jai. - Nes
man ir prie tai buvo gerai, Aliaska. Buvo gerai ir prie tai, pa
iam su savimi, paskutiniais odiais ir mokyklos draugais, kaip
tu gali mane padaryti kitok, o tada mirti?
Nes ji knijo Didj Galbt - ji man rod, kad verta palik
ti vaikyst dl didesni galimybi, o dabar jos nebra, kartu su
ja dingo ir mano tikjimas Galbt. Galiu visa, k Pulkininkas
sako ir daro, vadinti puiku. Galiu apsimesti, kad man neber
pi, taiau tai nebt tiesa. Aliaska, negali tai taip tapti svarbi,
o tada mirti, nes a jau nebegrtamai pasikeiiau, ir atsipraau,
kad leidau tau vaiuoti, bet tu pati taip nusprendei. Palikai mane
be Galbt, strigus sumautame labirinte. Ir n neinau, ar pa
sirinkai ties ir greit ijim, ar palikai mane tyia. Pasirodo,
niekada tavs ir nepainojau, tiesa? Nepamenu, nes niekada ir
neinojau.
Stojausi eiti namo taikytis su Pulkininku ir bandiau si
vaizduoti j sdini toje kdje, taiau nepajgiau prisiminti,
ar sddama kryiuodavo kojas. Regjau j besiypsani puse
217

John Green
monalizikos ypsenos, bet negaljau prisiminti jos rank, ne

pajgiau sivaizduoti laikomos cigarets. Man reikjo geriau j


painti, kad turiau daugiau k prisiminti, - pagalvojau. Prie
praddamas gdingai umirti jos mirties ir gyvenimo kaip ir
kodl, pirma turjau suinoti: Kaip. Kodl. Kada. Kur. K.
43 kambaryje po paskubomis itarto atsipraymo ir susitai
kymo Pulkininkas tar:
- Primme taktin sprendim atidti skambut Deikui. Pir
ma itirsime kitus manevravimo bdus.

PO
DVIDEIMT VIENOS DIENOS

T ryt, kol klas liau daktaras Haidas, alia prisds Takumis savo ssiuvinio paratje ikeverzojo: Piets maknevalgomame.
Savo ssiuvinyje paraiau: Gerai, o tada atveriau var
puslap ir pradjau klausytis daktaro Haido, kuris kalbjo apie
sufizm - islamikj misticizm. A tik prabgomis permeiau
i tem knygoje, - pastaruoju metu mokiausi tik tiek, kad nei
mest u nepaangum, - taiau net ir per t trump skaitym
aptikau nuostabius paskutiniuosius odius. Toks vargas sufijus
ujo turtingo pirklio juvelyrini dirbini parduotuv ir jo pa
klaus: Ar inai, kaip mirsi? Pirklys jam atsak: Ne, niekas
neino, kaip mirs. O sufijus tai atsak: A inau.
Kaip? - paklaus pirklys.
Sufijus atsigul, sukryiavo rankas ir tars: tai taip, - mir,
o pirklys tuoj pat paliko savo parduotuv ir pasirinko skurd, kad
tapt toks dvasikai turtingas, koks buvo sufijus.
Taiau daktaras Haidas mums pasakojo kit istorij, kurios
nebuvau skaits.
- Karlas Marksas apie religij pasak garsi fraz, kad tai
yra opijus liaudiai. Budizmas, ypa dl to, kad yra taip pla
iai ipastamas, ada tobuljim per karm. Islamas ir krik
219

John Green

ionyb tikintiesiems ada roj. O geresnio gyvenimo viltis


tikrai yra galingas opiatas. Taiau viena sufij istorija meta
ik teiginiui, jog mons tiki tik todl, kad jiems reikia nar
kotiko. Rabija ai Adivija, didioji sufizmo ventoji, bgiojo po
savo gimtojo miesto, Basros, gatves neina fakelu vienoje ran
koje ir kibiru vandens - kitoje. Paklausta, k daro, ji atsak:
tai iuo kibiru vandens ugesinsiu pragaro liepsnas, o tada
iuo fakelu sudeginsiu rojaus vartus, kad mons Diev myl
t ne dl rojaus trokimo ar pragaro baims, o todl, kad Jis
yra Dievas.
Tokia stipri moteris, kad sudegina roj ir ulieja pragar.
Aliaskai ta Rabija patikt, - pasiraiau ssiuvinyje. Taiau po
mirtinis gyvenimas man vis tiek rpjo. Rojus, pragaras ir rein
karnacija. Norjau suinoti ne tik kaip Aliaska mir, norjau ir
inoti, kur ji dabar, jei ivis kur nors yra. Man patiko sivaiz
duoti, kad ji velgia i viraus, vis dar mus mato, taiau tai atro
d kaip fantazija, ir niekada to nejutau - kaip kad Pulkininkas
per laidotuves pasak, kad jos nra, nebra niekur. Nestengiau
sivaizduoti jos kitokios, tik mirusi, jos kno, pvanio Vaino
stotyje, - o daugiau i jos telik tik prisiminimai ms galvose.
Kaip ir Rabija, maniau, kad mons neturt tikti Diev dl ro
jaus ar pragaro. Bet ir nejauiau poreikio lakstyti su fakelu. Ne
galima sudeginti to, k isigalvojai.
Po pamokos, kai Takumis maknevalgomame knebinjo bulvy
tes, isirinkdamas tik trakiausias, pajutau vis jos praradimo
kartl, man vis dar svaigo galva nuo minties, kad ji dingo ne tik
i io pasaulio, bet ir i visur.
- Kaip laikaisi? - pagaliau paklausiau.
- Mm, - sumyk Takumis pilna burna. - Pvaftai. Tu?
220

ALIASKOS BEIEKANT

- Prastai. - Atsikandau savo srainio. Prie piet rinkinio ga


vau aislin mainl, apversta ji guljo ant stalo. Pirtu sukin
jau ratukus.
- Pasiilgstu jos, - pratar Takumis atstumdamas padkl, suteusios bulvyts jo nedomino.
- Aha. A irgi. Man labai gaila, Takumi.
Buvo be galo apmaudu, net negaljau apsakyti odiais. Ap
maudu, kad viskas baigsi tai itaip - abu sdime makdonalde
sukiodami ratukus. Apmaudu, kad asmuo, kadaise mudu supa
indins, numir ir mus iskyr. Apmaudu, kad leidau jai ti.
Apmaudu, kad nesikalbu su tavim, nes neinai tiesos apie mudu
su Pulkininku, ir mane ukniso prie tave apsimetinti, kad mano
gedulas yra toks pat paprastas kaip vis - kad lidiu tik dl jos
mirties, o ne dl to, kadj nuudiau.

- Man irgi. O tu su Lara nedraugauji?


- Nemanau.
- Gerai. Ji klausinjo apie tave.
Pastaruoju metu Lar ignoravau, ir ji pati pradjo mans
vengti, todl nusprendiau, kad viskas baigta, bet gal taip ir ne
buvo.
- Na, - tariau Takumiui, - tiesiog negaliu... neinau. Viskas
labai sudtinga.
- Aiku. Ji supras. Aiku. Viskas gerai.
- Gerai.
- Klausyk, Teliau. A... ee, neinau. das, ne?
- Aha.

PO
DVIDEIMT SEPTYNI DIEN

Po ei dien, prajus keturiems sekmadieniams po paskuti


niojo sekmadienio, mudu su Pulkininku rampoje riedlentmis
raime 900 laipsni apsisukimus ir audms daasvydio ka
muoliukais.
- Reikia alkoholio. Ir dar reikia pasiskolinti i Erelio alkotester.
- Pasiskolinti?O tu inai, kur jis yra?
- Aiku. Negi Erelis niekada nepra tavs papsti?
- Ee. Ne. Jis mane laiko vpla.
- Teliau, tu ir esi vpla. Bet juk i smulkmena nesutrukdys
tau gerti.
Ties sakant, po tos nakties n karto negriau ir kakodl ne
jauiau ypatingos traukos vl pradti.
Tada sijauts vos netrinkteljau Pulkininkui alkne vei
d - tarsi sibuoti knu ir rankomis bt ne maiau svarbu
nei tinkamu metu nuspausti reikiam mygtuk; tas pats pro
tis aidiant kompiuterinius aidimus persekiodavo ir Aliask.
Taiau Pulkininkas buvo taip pasinrs aidim, kad n ne
pajuto.
- Ar turi plan, kaip pavogsime alkotester i Erelio namo?
Pulkininkas atsisuko ir nuvelgs mane tar:
222

ALIASKOS BEIEKANT

- Bet juk tu visai nemoki lot. - O tada, n nepavelgs


ekran, paleido mlyn da iurkl tiesiai mano riedlentininkui kiauius. - Vis pirma reikia susiveikti kokio alkoholio, nes
ambrozija prargo, o mano alkoholio tiekja...
- BAM. Nebra, - ubaigiau.
Kai pravriau duris, Takumis sdjo prie stalo, didiulse au
sinse kalinta galva linkiojo pagal ritm. Ms jis nepaste
bjo.
- Ei, - tariau. Negirdi. - Takumi! - Vis tiek negirdi. - TAKU
MU - Pagaliau jis atsisuko ir nusitrauk ausines. Udariau duris
ir pasiteiravau: - Turi igerti?
- Kam? - paklaus.
- Ee, mes norim prisigerti, - paaikino Pulkininkas ir kilste
ljo antak.
- Puiku. A su jumis.
- Takumi, - numyk Pulkininkas. - Ee... mes turime tai pa
daryti vieni.
- Ne. Man jau utenka t nesmoni. - Takumis atsistojo, nu
jo vonios kambar ir gro su skaidraus skysio pilnu limonado
buteliuku. - Laikau j vaist spintelje, - paaikino. - Juk tai vais
tas. - Takumis sikio butel kien ir ijo i kambario, paliks
praviras duris. Po akimirkos vl kyteljo galv vidun ir tobulai
vaizduodamas Pulkinink valdingu storu balsu paklaus: - Die
ve. Tai einat ar ne?
- Takumi. - Pulkininkas atsiduso. - Gerai. Paklausyk, mes
ruoiams nuveikti t pavojingo ir nenorim velti tavs. Tikrai.
Bet klausyk, rytoj visk tau papasakosim.
- Man jau nusibodo tos suknistos paslaptys. Ji buvo ir mano
draug.
- Rytoj. Rimtai.
223

John Green

Takumis isitrauk butel i kiens ir pamtjo man.


- Rytoj, - pratar.
- iaip tai nenoriu jam visko pasakoti, - pasakiau Pulki
ninkui ingsniuodamas atgal kambar su limonado buteliuku
demperio kienje. - Jis ms neks.
- Gal ir taip, bet neks dar labiau, jei apsimesime, kad jis ne
beegzistuoja.
Po penkiolikos minui stovjau prie Erelio namo slenksio.
Jis atidar duris rankoje laikydamas mentel ir nusiypso
js tar:
- Mailzai, ueik. Kaip tik kepu suvotin su kiauiniais. Pasi
vaiinsi?
- Ne, ai, - nusekiau paskui Erel virtuv.
Mano uduotis buvo trisdeimiai sekundi atitraukti jo
dmes nuo svetains, kad Pulkininkas spt pagriebti alkotester. Garsiai nusikosjau, tai buvo enklas Pulkininkui, kad gali
pradti. Erelis pam ir atsikando suvotinio.
- Tai kam turiau bti dkingas u tavo apsilankym? - pa
klaus.
- Norjau jums pasakyti, kad Pulkininkui - tai yra ipui Mar
tinui i mano kambario - nesiseka su lotyn kalba.
- Na, kiek girdjau, jis nelanko pamok, todl ir sunku ko
nors imokti. - Erelis eng artyn. A vl sukosjau ir atsitrau
kiau, mudu artinoms prie svetains tarsi okdami tango.
- Suprantama, bet, na, jis nemiega naktimis, vis galvoja apie
Aliask, - maliau lieuviu isitiess vis giu, bandydamas savo
ne itin plaiais peiais ustoti svetain. - Suprantate, jie buvo la
bai artimi.
- inau...
224

ALIASKOS BEIEKANT

T akimirk svetainje ant kietmedio grind cypteljo Pul


kininko sportbaiai. Erelis klausiamai mane nuvelgs eng
on. A mikliai ibriau:
- Man atrodo, palikote ugn, - mosteljau ranka keptuv.
Erelis apsisuko, vilgteljo , inoma, ijungt degikl, tada
siver svetain.
Tuia. Jis atsisuko mane.
- Mailzai, ar tu kak rezgi?
- Ne, pone. Tikrai. Tiesiog norjau pasikalbti apie ip.
Erelis skeptikai surauk antakius.
- Taip, suprantu, Aliaskos artimiems draugams tai buvo
gniudantis praradimas. Tiesiog siaubinga. Tokio sielvarto nenumaldysi, tiesa?
- Taip, pone.
- Suprantu ipo problemas. Bet mokslai svarbu. Esu tikras,
Aliaska nebt norjusi, kad ipas juos apleist.
Tai jau tikrai, - pagalvojau. Padkojau Ereliui, o jis paa
djo kada nors pavaiinti mane suvotiniu su kiauiniu - mane
tai suerzino, jau sivaizdavau, kaip jis vien dien tarsi i niekur
idygsta ms kambario tarpdury su suvotiniu rankoje ir u
klumpa mus A. rkanius, o Pulkinink dar ir B. geriant pien
su degtine i galono talpos soio.
Vidury bendrabui aiktels pribgo Pulkininkas.
- Gerai tu ten: Man atrodo, palikote ugn. Jei nebtum taip
mikliai isisuks, man bt ragas. Teks vl pradti vaikioti
lotyn. Suknista lotyn.
- Pamei? - paklausiau.
- Taip, - Pulkininkas linkteljo. - Taip. Dieve, tikiuosi, ian
dien jo nepasiges. Neturt pagrindo k nors tarti. Kam reikt
vogti alkotester?
225

John Green
***
Antr valand nakties Pulkininkas ilenk et porcij degtins,
susirauk, tada pradjo makaluoti rankomis, praydamas mano
geriamo limonado. Padaviau, Pulkininkas j usivert ir ilgai
gr.
- Manau, ryt lotyn neisiu, - galiausiai pasak. odiai iek
tiek pynsi, lygjo lieuvis bt apsunks.
- Dar vien, - papraiau.
- Gerai. Bet tai paskutinis. - Pulkininkas sipyl lakel deg
tins popierin puodel, nurijo, suiaup lpas ir suspaud savo
maus kumius. - Dieve, kaip lyktu. Su pienu daug skaniau.
Tikiuosi, jau bus dvi kablis keturios.
- Po paskutinio grimo reikia palaukti penkiolika minui ir
tik tada tikrinti, - tariau prisimins internete skaityt alkotesterio naudojimo instrukcij. - Jautiesi girtas?
- Jei girtumas bt okoladas, a jau biau rudas kaip...
Nusikvatojome.
- Tada geriau pauki pienas, - pridriau.
- Atleiskite. Tikrai nesu geriausios formos.
Rankoje laikiau alkotester, glotn, sidabro spalvos prietais,
madaug nedidelio nuotolinio valdymo pultelio dydio. Po skys
tj kristal ekranu buvo maa skylut. Papiau j bandyda
mas prietais: usiieb 0,00. Nusprendiau, kad veikia.
Po penkiolikos minui padaviau j Pulkininkui.
- Apiok ir palaikyk bent dvi sekundes.
Jis pavelg mane.
- Ar taip sakei ir Larai TV kambary?
- Usiiaupk ir psk, - atkirtau.
Pulkininko skruostai isipt, veidas paraudo nuo ilgo ir sti
praus ptimo.
Viena ir eios deimtosios.
226

ALIASKOS BEIEKANT

- O ne, - sumurmjo Pulkininkas. - O ne.


- Du tredalius kelio jau nujai, - padrsinau.
- Taip, bet iki vmimo jau nujau tris ketvirtadalius.
- Viskas manoma. Ji juk tai padar. Nagi! Juk sugebsi ap
lenkti mergin?
- Paduok limonad, - stojikai pareik jis.
Ir tada lauke igirdau ingsnius. ingsnius. Prie jungdami
viesas palaukme iki 1:00, tikdamiesi, kad visi jau miegos, vis dlto savaits vidurys, - bet i kur tie ingsniai, mlas,
Pulkininkas visikai sutriks irjo mane, o a iupau jam i
rank alkotester, brukau j tarp porolonins sofos priegalvi,
pagriebs popierin puoduk ir limonado buteliuk su degtine
ukiau u KAVOS STALIUKO, vienu judesiu isilups i pake
lio prisidegiau cigaret, vildamasis, kad dmai paslps alkoholio
tvaik. Kelis kartus nekvpdamas plauius trukteljau dm,
bandiau paskleisti kambaryje, ir vos tik spjau atsissti ant so
fos, duris pasigirdo garsus beldimas. Pulkininkas velg mane
plaiai atmerktomis akimis, jo vilgsnyje atsispindjo susitaiky
mas su nieko gera neadaniu likimu, o a sunibdjau:
- Verk.
Ir tada Erelis pajudino dur ranken.
Pulkininkas palinks priek sikniaub kelius, o man vos
spjus apkabinti jo virpanius peius, vidun eng Erelis.
- Atsipraau, - tariau iam nespjus n prasiioti. - Jam sun
ki naktis.
- Tu rkai7. - iopteljo Erelis. - Savo kambaryje?Prajus ke
turioms valandoms po vies ugesinimo?
Numeiau cigaret pustut kolos skardin.
- Labai atsipraau, pone. Tiesiog bandiau neumigti, nor
jau pabti su juo.
227

John Green

Erelis prijo prie sofos, o a pajutau, kad Pulkininkas bando


isitiesti, todl tvirtai spusteljau jo peius emyn, nes jei Erelis
uuost Pulkininko kvpavim, mums bt galas.
- Mailzai, - vl prabilo Erelis. - Suprantu, jums dabar sunkus
metas. Taiau tau teks gerbti ios mokyklos taisykles arba tursi
pereiti mokytis kitur. Rytoj prisistatyk tarybai. ipai, gal galiu
tau kuo nors padti?
Nepakeldamas aki, Pulkininkas atsiliep virpaniu, aarotu
balsu:
- Ne, pone. Gerai, kad turiu Mailz.
- Na, a irgi taip manau, - sutiko Erelis. - Tai gal paskatink jj
laikytis ios staigos taisykli, kitaip jam gali tekti i ia ivykti.
- Taippone, - atsak Pulkininkas.
- Galite neijungti vies, kol susiruoite gulti. Mailzai, su ta
vimpasimatysime rytoj.
- Labanakt, pone, - sulinksjau, sivaizduodamas, kaip Pul
kininkas grins alkotester Ereliui namus, kol tas mane mora
lizuos taryboje.
Ereliui udarius duris, Pulkininkas ypsodamasis pakl akis
ir, vis dar prisibijodamas, kad Erelis gali stovti u dur, suku
djo:
- Tikras edevras.
- Mokiausi i geriausi, - atsiliepiau. - O dabar gerk.
Po valandos limonado buteliukas buvo beveik tuias, o Pulki
ninko kvapas pagaliau pasiek dvi ir keturias imtsias.
- Ai tau, Dieve! - kteljo jis, o tada pridr: - Komaras.
Kako visai nelinksma.
Atsistojs patraukiau i kelio KAVOS STALIUK, kad Pulki
ninkas galt eiti tiesia linija, ir paliepiau:
- Gerai, dabar stokis.
228

ALIASKOS BEIEKANT

Pulkininkas paband rankomis atsistumti nuo sofos, bet ia


pat sudribo. Guldamas ant nugaros suaimanavo:
- Kambarys sukasi. Vemsiu.
- Tik nevemk. Visk sugadinsi.
Nusprendiau atlikti policinink naudojam blaivumo pati
krinimo test.
- Gerai. Atsistok ia ir pabandyk eiti tiesiai. - Pulkininkas
nuo sofos nusirito ant grind, suiups u paast j pakliau.
Pastaiau ant dviej linoleumo gabal sudrimo juostos ir palie
piau: - Eik ita linija. Eik tiesiai, statyk pd prie pdos. - Pulki
ninkas pakl koj ir sumosavs rankomis i karto pasviro j kai
r. eng vien vienintel neutikrint ingsn svirduliuodamas,
atrod, kad jam neieina statyti tiesiai kojos u kojos. Trumpam
atgavo pusiausvyr, tada eng atgal ir dribteljo ant sofos.
- Neilaikiau, - pareik dalykikai.
- Aiku, o kaip tavo erdvs suvokimas?
- Mano dvs kas?
- Pavelk mane. Kiek Teli matai? Ar mans yra du? Ar
galtum netyia atsitrenkti mane, jei biau policijos automo
bilis?
- Viskas sukasi, bet ne, nemanau. Kaip bloga. Ji tikrai buvo
tokia?
- Ieit. Ar galtum dabar vairuoti?
- O Dieve, ne. Ne. Ne. Chmm, ji buvo tikrai girta.
- Aha.
- Mes buvom tikri asilai.
- Aha.
- Visas sukuosi. Bet ne. Ne policijos automobilis. Dabar
matau.

- tai tau ir rodymas.


- Gal ji umigo. iauriai noriu miego.
229

John Green

- Dar isiaikinsim, - itariau tvirtu balsu, sijauts vaidme


n, kur paprastai atlikdavo Pulkininkas.
- Ne iandien, - sublerb tas. - iandien iek tiek pavemsi
me, o tada imiegosime pagirias.
- Nepamirk lotyn.
- Taip. Suknista lotyn.

PO
DVIDEIMT ATUONI DIEN

Kn, ryt Pulkininkas lotyn vis dlto atjo.


- Jauiuosi fantastikai, nes tebesu girtas. Bet Dieve pasigai
lk mans po poros valand, - tar jis.
O a raiau prancz kalbos test, prie kur ut petit peu pa
simokiau. Klausimai su duotais galimais atsakymais (raykite
reikiam veiksmaodi laiko form) seksi visai neprastai,
taiau es K Maajame prince simbolizuoja ro? imu
mane i vi.
Manau, jei biau skaits Maj princ pranczikai ar
bent jau anglikai, is klausimas bt pasirods visai lengvas.
Deja, praeit vakar praleidau girdydamas Pulkinink. Todl
paprasiausiai atsakiau: Eile symbolise lamour (Ji simboli
zuoja meil). iam klausimui ponia OMalj liep skirti vis
puslap, bet nusprendiau, kad puikiai isiveriau ir su trim
odiais.
Mokslai man seksi neblogai, laikiausi prie Bsu minusu ribos
ir labai negsdinau tv, taiau i ties man tai neberpjo. K
reikia ro? - galvojau. - I kur a inau! K reikia baltos tulps?
tai kur dmesio vertas klausimas.

231

John Green
***

Iklauss tarybos moral ir gavs 10 darbo valand, grau


43 kambar, kur Pulkininkas pasakojo Takumiui vis teisyb na, vis, iskyrus buiavimsi. engiau Pulkininkui kaip tik
sakant:
- Ir mes padjome jai ivaiuoti.
- Js sprogdinote petardas, - pridr Takumis.
- I kur inai apie petardas?
- Pasiklausinjau en bei ten, - atsak. - odiu, tai buvo
kvaila. Nereikjo to daryti. Bet jei rimtai, tai mes visi j palei
dome. - Susimsiau, k, po velni, jis turi omeny, bet nespjau
paklausti, nes Takumis pertrauk mano mintis: - Taigi, manote,
tai buvo saviudyb?
- Gal, - burbteljau. - Nesivaizduoju, kaip dar ji galjo si
rti policijos automobil, jei ne umigusi.
- Gal ji vaiavo aplankyti tvo, - svarst Takumis. - Vaino
stotis toje pusje.
- Gal, - linkteljau. - Viskas yra gal, ar ne?
Pulkininkas i kiens isitrauk cigarei.
- Na, tai jums dar vienas: gal Deikas ino atsakym. Kitus
kelius jau ibandme, todl rytoj jam paskambinsiu, gerai?
Dabar a irgi jau norjau suinoti atsakymus, tik ne visus
klausimus.
- Na gerai, - atsakiau. - Bet klausyk - pasilaikyk visas ne
svarbias smulkmenas. Nenoriu inoti nieko, kas nepads supras
ti, kur ir kodl ji vaiavo.
- Ties sakant, man irgi j nereikia, - paantrino Takumis. Man atrodo, kakiek to visko turt likti asmenika.
Pulkininkas pakio po durimis rankluost ir prisidegs ciga
ret tar:
- Gerai, vaikuiai. Dalysims tik btina informacija.
232

PO
DVIDEIMT DEVYNI DIEN

Kit dien eidamas i pamok pastebjau ant suoliuko prie tak


sofono sdint Pulkinink, pasidjs ssiuvin ant keli jis kak
skrebeno, telefono ragel petimi spaud prie ausies.
Nuskubjau 43 kambar ir radau be garso lenktynes ai
diant Takum.
- Kiekjis jau kalba? - paklausiau.
- Neinau. Kai grau prie dvideimt minui, jau buvo
pradjs. Tikriausiai praleido sustiprint matematikos pamok.
O k, bijai, kad Deikas atvaiavs ispardys tau subin u tai,
kad leidai jai ikeliauti?
- Nesvarbu, - sumurmjau, pats sau galvodamas: Kaip tik
todl ir neturjome jam pasakyti.
Nujs tualet paleidau du ir usirkiau. Netrukus prie
mans prisidjo ir Takumis.
- Kas naujo? - paklaus jis.
- Nieko. Noriu suinoti, kas jai nutiko.
- Tikrai nori suinoti ties? Ar tik suinoti, kad ji susipyko
su Deiku, vaiavo su juo isiskirti ir ketino grusi pulti tau
glb, kartai, saldiai su tavimi myltis ir prigimdyti tau krv
geniali kdiki, kurie atmintinai mokytsi paskutiniuosius o
dius ir poezij?
233

John Green

- Jei a tave nervinu, taip ir sakyk.


- Nervini ne todl, kad leidai jai vaiuoti. Bet man jau nusi
bodo toks tavo elgesys, lyg btum vienintelis jos norjs bias.
Lyg turtum monopolin teis j mylti, - ir Takumis.
Atsistojau, pakliau unitazo dangt ir nuleidau nebaigt r
kyti cigaret.
Akimirk j spoksojau, tada tariau:
- T nakt su ja buiavausi. Taigi monopol turiu.
- K? - apstulbs sumikiojo Takumis.
- A su ja buiavausi.
Jis isiiojo, tarsi nordamas kak pasakyti, bet taip ir nepra
tar n odio. Kur laik spoksojome vienas kit, staiga pasiju
tau susigds dl tokio gyrimosi ir pasakiau:
- A... klausyk, juk inai, kokia ji buvo. Norjo kak padary
ti, kak ir padar. Tiesiog buvau pirmas po ranka pasipainiojs
vaikinas.
- K gi. A tai niekada nebuvau toks vaikinas, - sumurm
jo. - A... inai, Teliau, dl Dievo, tikrai negaliu tavs kaltinti.
- Tik nesakyk Larai.
Jis linkteljo, ir pasigirdo trys bilsteljimai kambario du
ris - Erelis! Dar spjau pagalvoti: das, priiupo antr kart
per savait, - bet Takumis mosteljo du, suok vidun u
traukme uuolaidas, ir per emai pakabinta duo galvut ap
liejo mus vandeniu nuo krtins iki koj. Stovjome tyldami,
susispaud ariau nei btina, kapsintis duas dvi minutes ltai
merk ms markinlius ir dinsus, o mudu laukme, kol garai
sutrauks dmus ventiliacijos ang. Erelis taip ir nepabeld vo
nios duris, todl Takumis pagaliau usuko vanden. Per plauk
pravrs duris ir dirsteljs kambar pamaiau ant sofos sdint
Pulkinink, usiklus kojas ant KAVOS STALIUKO ir tsiant
234

ALIASKOS BEIEKANT

Takumio paliktas NASCAR lenktynes. Atlapojau duris, ir mudu


su Takumiu kiaurai perlap ijome i vonios kambario.
- Tok vaizdel ne kasdien pamatysi, - su neslepiama ironija
tarsteljo Pulkininkas.
- Kokio velnio? - piktai paklausiau.
- Pabeldiau kaip Erelis, kad jus pagsdiniau, - tar jis ir
nusiypsojo. - mons, jei kada vl norsite pabti vieni du, pa
kabinkite ant dur ratel.
Mudu su Takumiu nusijuokme, o tada Takumis pridr:
- Na taip, buvom pradj iek tiek kandiotis, bet po bendro
duo, Teliau, jauiuosi tau daug artimesnis.
- Tai kaip tau seksi? - pasidomjau.
Prisdau ant KAVOS STALIUKO, o Takumis klesteljo ant
sofos alia Pulkininko, mudu buvome kiaurai permirk ir sual,
bet igirsti Pulkininko pokalbio su Deiku ataskait rpjo la
biau nei iditi.
- domiai. tai k turtumte inoti: kaip ir manme, tas g
les jai padovanojo Deikas. Jie nesusiriejo. Tiesiog jis paskam
bino, nes buvo paadjs, j draugysts atuoni mnesi su
kakties proga, o taip jau nutiko, kad jie draugauti pradjo dvi
po treios valandos nakties, - sutikite, tai kiek absurdika, - ir,
matyt, ji per stebukl igirdo suskambus telefon. Tai va, jie
kokias penkias minutes kalbjosi apie bei t, o tada ji i nie
kur nieko pakvaio.
- I niekur nieko?
- Leiskite pavelgti uraus, - Pulkininkas pavart ssiuvi
n. - tai. Deikas paklaus: Kaip praleidai sukakt? Aliaska
atsak: Tiesiog nepakartojamai, - Pulkininko balse buvo gir
dti jos entuziazmas, tai, kaip ji pabrdavo kai kuriuos odius,
pavyzdiui: nepakartojamai, fantastikai ir beslygikai. 235

John Green

Tyla, tada Deikas paklaus: K veiki? Aliaska atsak: Nieko,


iaip paialioju, - ir staiga: ODieve!Tada: das das das,
pradjo kkioti, pasak, kad turi eiti, kad pasikalbs vliau, bet
nesak, kad atvaiuos, todl Deikas nemano, kad vaiavo pas
j. Neino, kur ji vaiavo, ruodamasi j aplankyti Aliaska visada
atsiklausdavo, o kart neklaus. Pala, paiekosiu, kaip ten jis
pasak. - Pulkininkas pervert puslap. - tai: Ji sak, kad pasi
kalbsime vliau, o ne kad pasimatysime.
- Man sako: Pratsim vliau, jam sako, kad pasikalbs v
liau, - nusistebjau.
- Taip. Geras pastebjimas. Ateities planavimas. Aikiai nesi
ruo udytis. Tada ji grta kambar aukdama, kad kak pa
miro. O tada jos galvotrkios lenktyns pasiekia finio linij.
Taigi, i ties joki atsakym neturime.
- Na, bent jau inome, kur jinai nevaiavo.
- Nebent impulsyviai sugalvojo, - pakomentavo Takumis. Jis
pavelg mane. - O i to, k girdjau, atrodo, kad t nakt ji
buvo impulsyvi.
Pulkininkas klausiamai vilgteljo mane, linkteljau.
- Taip, - patvirtino Takumis. - Jau girdjau.
- Tai gerai. Igirds sitai, bet tada su Telium lindote
du ir nusiraminai. Nuostabu. Taip, tai t nakt... - dst Pul
kininkas.
Ir pabandme kaip galdami tiksliau atpasakoti tos nakties
pokalb Takumiui, bet n vienas ms gerai visko neprisimin
me, nes Pulkininkas tada buvo girtas, o a nelabai kreipiau d
mes, kol Aliaska nepaminjo Tiesos ar drsos. Ir, iaip ar taip,
nenumanme, kad kada nors tai bus svarbu. Paskutiniuosius o
dius kur kas sunkiau siminti, kai neinai, kas tuoj mirs.
- Na, - pasakojo Pulkininkas, - kiek pamenu, mudu kalb
joms apie tai, kaip man patinka riedlents kompiuteriniuose
236

ALIASKOS BEIEKANT

aidimuose, bet niekada netoptelt galv stoti ant riedlents


tikrovje, o tada ji pasak: aidiam Tiesa ar drsa, ir tu j
idulkinai.
- Pala, tu j idulkinai?Pulkininkui matant?- suriko Takumis.
- A jos nedulkinau.
- Vyruiai, nusiraminkite, - tar Pulkininkas ikls ran
kas. - Tai tik eufemizmas.
- Ko? - pasiteiravo Takumis.
- Buiavimosi.
- Nieko sau eufemizmas, - Takumis pavart akis. - Ar man
vieninteliam atrodo, kad js laiiakas galjo bti lemtingas?
- Taip, ir kaip a anksiau nepagalvojau, - atkirtau akmeni
niu veidu. - Bet dabar nebeinau. Ji nepasak Deikui. Tai nega
ljo bti taip jau svarbu.
- Gal j tiesiog ugrau sin, - nenurimo Takumis.
- Deikas sak, kad telefonu jos balsas skambjo prastai, kol
ji neusived, - tar Pulkininkas. - Bet tikriausiai ji taip sure
agavo dl skambuio. Nutiko kakas, ko nesuvokiame, - Pul
kininkas pykteljs perbrauk ranka per savo tankius, storus
plaukus. - Po imts, kakas. Kakas, susijusio su ja. Turime i
siaikinti, kas.
- Taigi, tereikia perskaityti mirusio mogaus mintis, - su
linksjo Takumis. - Viskas paprasta.
- Tiksliai. Isitakom? - paklaus Pulkininkas.
- Ai, nenoriu, - papuriau galv.
Pulkininkas i po sofos priegalvio itrauk Takumio limo
nado buteliuk. Takumis irgi atsisak, bet Pulkininkas tik vyp
teljo:
- Daugiau liks man.
Ir usivert butel.

PO
TRISDEIMT SEPTYNI DIEN

Kit treiadien po religij pamokos susidriau su Lara. Tikr


ja to odio prasme. Aiku, maiau j ir iki tol. Maiau beveik
kiekvien dien - per angl kalbos pamokas ar bibliotekoje be
sinabdani su savo kambario drauge Keite. Per pietus ir vaka
rien maiau j valgykloje, o jei biau vaikiojs pusryiauti,
tikriausiai biau mats ir tada. Akivaizdu, kad ir ji mane mat,
bet iki to ryto ms vilgsniai n karto nesusidr.
Prajus tiek laiko jau buvau nusprends, kad ji mane pamir
o. Gal gale, mudu draugavome tik vien dien, tiesa, vyki
netrko. Bet kai po pamokos skubdamas matematik siriau
jai kair pet, ji atsisukusi dbteljo mane. Piktai, ir tikrai ne
dl to, kad j atsitrenkiau.
- Atsipraau, - ilemenau, o Lara tik sunairavo, lyg ketint
mutis, o gal pravirkti, ir, netarusi n odio, ijo i klass. Vie
nintelis odis, kur pasakiau jai mnes.
Norjau norti su ja pasikalbti. inojau, kad elgiuosi siau
bingai. sivaizduok, - kartojau sau, - jei btum Lara, k tik
mir tavo draug, otavo vaikinas su tavimi nekalba.Taiau iuo
metu irdyje vietos pakako tik vienam norui, ji buvo mirusi, a
norjau isiaikinti, kaip ir kodl, o Lara atsakyti iuos klausi
mus negaljo, - vadinasi, ivis nra apie k kalbti.

PO
KETURIASDEIMT PENKI DIEN

Kelias savaites mudviej su Pulkininku rkymo protis laiksi i


labdaros - mus cigaretmis u dyk arba beveik u dyk vaiino
visi, pradedant Mole Tan ir baigiant ne be ms pagalbos trum
pai apsikirpusiu Longvelu eisu. Atrod, kad visi nori mums
padti ir nesugalvoja geresnio bdo. Taiau baigiantis vasariui
paramos altinis iseko. Atvirai nekant, ir gerai. Nesmagiai jau
iausi imdamas tas dovanas, nes dovanotojai neinojo, kad tai
mudu utaisme ginkl ir padavme Aliaskai rankas.
Todl po pamok Takumis nuve mus Kus grim Mes tenkiname js spiritualistinius poreikius. T popiet
mudu su Takumiu sulaukme neguodiani pirmo rimtesnio
io semestro matematikos kontrolinio rezultat. Gal dl to,
kad nebeturjome Aliaskos, kuri prie krvels maknevalgom
bulvyi pamokyt mus matematikos, gal todl, kad nelabai
ir ruoms, abu rizikavome, kad tvams bus isisti laikai
apie ms nepaangum.
- Bda ta, kad matematika man tiesiog nra labai domi, dalykiku balsu pakomentavo Takumis.
- Gali bti sunku tai paaikinti Harvardo primimo komisi
jos pirmininkui, - atsiliep Pulkininkas.
- Kodl gi, - siterpiau. - Man skamba gana tikinamai.
239

John Green

Nusikvatojome, bet juokas ia pat pavirto sunkia, gniudan


ia tyla, inojau, kad visi mstome apie j, mirusi ir nesijuo
kiani, alt, nebesani Aliask. Mintis, kad Aliaskos nebra,
kas kart mane priblokdavo i naujo. Ji pva po eme Vaino
stotyje, - pagalvojau, bet ir tai ne visai tikslu. Ten tik jos palai
kai, o jos paios nebra niekur, BAM.
Po pai linksmiausi akimirk dabar apimdavo lidesys,
nes kai gyvenimas praddavo panti prajusias dienas, kai ji
dar buvo su mumis, suvokdavome, kaip visikai ir negrtamai ji
mus paliko.
Cigaretes pirkau a. N karto nebuvau ujs Kusos g
rimus, bet viduje atrod apleista lygiai taip, kaip Aliaska ir
nupasakojo. Kai jau prie prekystalio, apdulkjusios medins
grindys gailiai girgdjo, alia prekystalio stovjo didel surste
ljusio vandens statin, kurioje, pasak urao, turjo plaukioti
GYVAS JAUKAS, taiau i ties plduriavo brys akivaizdiai
pastipusi aukli. Paprayta ds Marlboro Lights, u pre
kystalio stovinti moteris nusiypsojo man visais keturiais turi
mais dantimis.
- I Kalver Kriko bsi? - paklaus, o a sutrikau, neinoda
mas, k atsakyti, nes vargu ar vidurins mokyklos moksleivis tu
rs devyniolika met, taiau nusisukusi pardavja pagrieb d
cigarei ir n nepapraiusi paymjimo padjo ant prekystalio,
todl pagaliau linkteljau:
- Taip, ponia.
- Kaip mokykla? - toliau kamantinjo.
- Neblogai.
- Girdjau, kai kas pas jumis pasimyriojo.
- Taip.
- Tikrai gaila girdt.
- Taip.
240

ALIASKOS BEIEKANT

Moterikei - jos vardo neinojau, nes prekyviet ne i t,


kuriose pinigai vaistomi kortelms su vardu, - ant skruosto
ppsojo apgamas su ilgu, baltu plauku. Vaizdelis nebuvo lyk
tus, bet nesilioviau j dirsiojs.
Grs automobil padaviau Pulkininkui cigarei pakel.
Vaiavome iki galo atsidar langus, nors altas vasario oras
gl veid, o per vjo vilpim buvo nemanoma susikalbti. R
kiau ant galins automobilio sdyns, svarstydamas, kodl mo
terik i Kusos grim neisirauna to vienintelio i apgamo
kyanio plauko. Pro atvir Takumio lang man veid pt al
tas vjas. Pasislinks ariau vidurio vilgteljau Pulkinink - jis
sdjo alia vairuotojo, isiieps laik atkis veid vjui.

PO
KETURIASDEIMT EI DIEN

Nenorjau kalbtis su Lara, bet kit dien per pietus Takumis


met stipriausi kalts kozir.
- Kaip, tavo nuomone, reaguot Aliaska? - paklaus, per valgy
kl velgdamas Lar. Ji sdjo u trij stal su savo drauge Keite
ir vis ypteldavo, kai Keit nusikvatodavo i savo pokt. Lara a
kute pasemdavo konservuot kukurz ir ddamasi burn pasi
lenkdavo vir lkts, kad nepabirt pro al, - nebyli valgytoja.
- Ji galt ukalbinti mane, - bandiau pasiteisinti Takumiui.
Tas papurt galv. Pilna burna bulvi kos sublerb:
- Tu tuji. - Nurijo. - Teliau, leisk uduoti tau klausim. Kai
bsi senas ir ilas, ant keli spuosi savo ankus, o jie staiga ims
ir paklaus tavs: Seneli, o kas tau pirm kart paiulp? - negi
norsi atsakyti, kad tai buvo kakokia mergina, kuri likusius
metus mokykloje nekreipei dmesio? Ne! - Takumis vypteljo. Norsi atsakyti: Mano brangi draug Lara Baterskaja. imt kar
t dailesn u js moiut.
Neilaikiau nenusikvatojs. Na gerai. Turiu pasikalbti su
Lara.
Po pamok nujau prie Laros kambario ir pabeldiau, ir tai
ji stovi tarpduryje, tarsi nebyliai sakyt: Ko? Ko dar? Prikiauli242

ALIASKOS BEIEKANT

nai, kiek tik galjai, Teliau, - o a velgiau jai per pet kamba
r, kuriame buvau tik vien vienintel kart ir kuriame suinojau,
kad, buiuodamasis arba ne, negaliu su ja kalbtis, - ir kol tyla
nepatogiai neusits, tariau:
- Atsipraau.
- U k? - Lara vis dar velg mano pusn, bet ne mane.
- U tai, kad tave ignoravau. U visk.
- Neturjai bti mano vaikynas. - Ji buvo grai, jos didels
akys tankiai mirksjo, skruostai buvo velns ir apvals, ir vis
dlto tas apvalumas man tik primin siaur Aliaskos veid ir
auktus skruostikaulius. Bet su tuo galjau susitaikyti, ir, po tei
sybei, susitaikiau. - Galjai bti tyk draugas, - pridr ji.
- inau. Susimoviau. Atsipraau.
- Neatleisk tam ikniui! - i kambario suriko Keit.
- A tau atleidiu, - Lara nusiypsojusi stipriai apkabino
mane per liemen. Apglbiau j per peius, beds nos plaukus
uuodiau ibutes.
- A neatleidiu, - pareik tarpdury idygusi Keit. Ir, nors
mes nebuvome labai gerai pastami, tai jai nesutrukd spirti ke
liu man kiauius. Keit nusiypsojo, o kai susirieiau, pridr: Dabar atleidiu.
Mudu su Lara ijome pasivaikioti prie eero - be Keits ir vaikiodami kalbjoms. Kalbjoms apie Aliask ir apie pra
eit mnes, apie tai, kaipjai teko ilgtis mans ir ilgtis Aliaskos,
o tuo tarpu a ilgjausi tik Aliaskos (Laros odiuose buvo daug
tiesos). Papasakojaujai, kiek galjau, pradedant petardomis, bai
giant Pelhamo policijos nuovada ir baltomis tulpmis.
- A j myljau, - pagaliau tariau, o Larai atsakius, kad irgi
myljo, pridriau: - inau, bet viskas dl to. A j myljau, o kai
ji uvo, nesugebjau galvoti apie niek kita. Jauiausi, na, nesi
ningas. Lyg tave apgaudiniau.
243

John Green

- Tai nra tynkama prieastis, - pratar Lara.


- inau, - linkteljau.
Ji tyliai nusijuok.
- Na yr gerai. Svarbu, kad ynai.
Suvokiau, kad pyktis niekur nedings, bet mes bent jau kalb
joms.
T vakar, temstant, ore aidjo varli kurkimas ir i iemos mie
go pakilusi vabzdi zvimbimas, o ms ketveriuk - Takumis,
Lara, Pulkininkas ir a - nuviesti altos blykios pilnaties ings
niavome rkymo skyl.
- , Pulkininke, o kodl vadynate t viet rkymo skyle? paklaus Lara. - Ji labiau prymena tunel.
- Ji tarsi vejybos skyl, - atsak tas. - Jei btume vejai, ia
vejotume. Bet nesame, todl ia rkome. Neinau. Jei gerai pa
menu, pavadinim sugalvojo Aliaska. - Itrauks i pakelio ciga
ret, Pulkininkas met j vanden.
- Kas ia dabar? - susiraukiau.
-U j.
ypteljau lp krateliais ir pats meiau vanden cigare
t. Atkiau pakel Takumiui su Lara, jie pasek ms pavyzdiu.
Rkalai kelet akimirk sukdamiesi ir okiodami spavosi sro
vje, tada pradingo i aki.
Nebuvau religingas, bet man patiko ritualai. Patiko susieti at
siminim su veiksmu. Senis kart pasakojo, kad Kinijoje prasta
skirti kelias dienas per metus kap valymui, per jas mirusiesiems
neamos dovanos. sivaizdavau, kad Aliaska tikrai neatsisakyt
parkyti, todl pamaniau, kad Pulkininkas dav pradi pui
kiam ritualui.
Pulkininkas nusispjovs tkm nutrauk tyl.
244

ALIASKOS BEIEKANT

- Keistas reikalas kalbtis su mirusiais, - tar jis. - Sunku


pasakyti, ar pats u juos sugalvoji atsakymus, ar jie i ties su
tavimi kalba.
- Padarom sra, - pasil Takumis, vengdamas savianali
zs. - Koki turime saviudybs rodym?
Pulkininkas isitrauk savo aminj ssiuvin.
- Ji nenuspaud stabdi, - pasakiau pirmas, o jis puol skre
benti.
Dar ji buvo dl kako labai nusiminusi, ir nors anksiau gana
danai bdavo prastos nuotaikos, j visada veikdavo. Svarstme,
galbt gles ji pasim tarsi savo paios atminimui - kaip laido
tuvi vainik ar panaiai. Taiau tai nebuvo bdinga Aliaskai.
Aiku, ji buvo paslaptinga, bet jei taip kruopiai suplanuoji sa
viudyb, kad net pasirpini glmis, tikriausiai inai ir tai, kaip
mirsi, o Aliaska tikrai negaljo inoti, kad greitkelyje lyg tyia
pasitaikys policijos automobilis.
Koki yra nelaimingo atsitikimo rodym?
- Ji buvo labai girta, tai gal pagalvojo, kad pravaiuos pro al,
nors nelabai sivaizduoju, - ia pat sau paprietaravo Takumis.
- Gal ji umigo, - tar Lara.
- Taip, mes apie tai jau galvojome, - linkteljau. - Bet vargu
ar umigs ir toliau vaiuotum tiesiai.
- Nesivaizduoju, kaip galtume tai patikrinti nerizikuodami
gyvybe, - tar Pulkininkas. - iaip ar taip, enkl, kad ketint
nusiudyti, nebuvo. Ji nekalbjo, kad nori mirti, nedalino savo
daikt ir taip toliau.
- Jau du. Girta, neplanavo mirti, - skaiiavo Takumis.
Niekur su tokia informacija nenusikasi. T pai pyg apuostme i kitos puss. Mums reikjo ne daugiau galvoti. Mums
reikjo daugiau rodym.
245

John Green

- Turime isiaikinti, kur ji vaiavo, - nekantravo Pulkininkas.


- Paskutiniai, su kuriais ji kalbjosi, buvome a, tu ir Deikas, - tariau. - Ir n vienas neinome. Tai kaip, po velni, galima
isiaikinti?
Takumis dirsteljo Pulkinink, atsiduso.
- Man atrodo, suinojus, kur ji vaiavo, geriau nebus. Man
regis, nuo to mums bus tik blogiau.
Knibda tokia mintis pasmonje.
- Na, mano pasmon nori suynoti, - siterp Lara, ir tik
dabar supratau, k norjo pasakyti Takumis t dien, kai mudu
susiglaud slpms due, - gal a j ir buiavau, bet tikrai ne
turjau monopolins teiss Aliask; ji rpjo ne tik mudviem
su Pulkininku, ir mes ne vieninteliai bandme isiaikinti, kaip
ir kodl ji mir.
- Taigi, deja, - siterp Pulkininkas, - atsidrme aklagatvy
je. Kuris nors sugalvokit, k daryti toliau. Nes mano tyrimo me
todai jau iseko.
Nuspriegs cigarets nuork upel, pakilo eiti. Mes nusek
me jam i paskos. Net ir nelaimjs, jis vis dar Pulkininkas.

PO
PENKIASDEIMT VIENOS DIENOS

Tyrimas utruko, todl vl pradjau skaityti religij pamokai,


atrodo, Seniui tai patiko, nes paskutinisias eias savaites per
jo testukus nuolat susimaudavau. Treiadien ram dar vien:
Pateikite budistinio koano pavyzd. Koanas yra kakas pana
aus msl, jis skirtas padti siekti zen budizmo nuvitimo. A
paraiau apie tok vyruk, Banzan. Vien dien jis jo per turg
ir igirdo pirkj praant msininko duoti geriausi msos gaba
l. Msininkas atsiliep: Mano parduotuvje visa yra geriausia.
ia nerasi msos, kuri nebt geriausia. Tai igirds Banzanas
suvok, kad nra geriausio ar blogiausio, toks vertinimas i ties
neturi prasms, nes tikrovje yra tik tai, kas yra, ir BAM, pasiek
nuvitim. Ivakarse skaitydamas i istorij susimsiau, ar ir
man taip bus - vien akimirk staiga suvoksiu Aliask, painsiu
ir suprasiu, kiek prisidjau prie jos mirties. Bet nesijauiau ti
kintas, kad nuvitimas smogia kaip aibas.
Po testuk Senis, sddamas savo kdje, lazda mosteljo
lentoje urayt ir jau nusitrinti spjus Aliaskos klausim.
- Atsiverskime devyniasdeimt ketvirt puslap ir panagrin
kime vien sakin i tikrai domaus zen vado, kur jums perskai
iau i savait. Visa, kas susideda draugn, suyra, - kalbjo Se
nis. - Visa. Kd, ant kurios sdiu. Ji buvo sukurta, todl kada
247

John Green

nors subyrs. A taip pat subyrsiu, ir tikriausiai greiiau nei


kd. Ir js suirsite. Lstels, organai ir sistemos, daranios jus
jumis, susideda draugn, kartu auga, todl privalo suirti. Buda
inojo vien dalyk, kur rodyti mokslui po jo mirties dar pri
reik gero tkstanio met. Entropija didja. Daiktai yra.
Visi ikeliausim, - pagalvojau, tai galioja ir kdei, ir kdi
fabrikui, ir Aliaskai - merginai, ir Aliaskai - kratui, nes niekas
neiliks, net ir pati em. Suinojome Bud sakius, kad kani
sukelia trokimas, o nustojs kako norti nustoji ir kentti. Kai
nustoji geids, kad kas nors nesuirt, nebekentsi, kai tai paga
liau suirs.
Kada nors niekas nebeatmins, kad ji kadaise egzistavo, - u
raiau ssiuvinyje, tada dar pridriau: - ar kad egzistavau a.
Nes atsiminimai taip pat sudyla. O tada lieki be nieko, net ne su
vaiduokliu, o tik su jo eliu. I pradi ji buvo mane apsdusi,
apsdusi mano sapnus, taiau jau dabar, prajus kelioms savai
tms, ji trauksi alin, dljo mano ir vis atsiminimuose, mir
dar kart.
Pulkininkas, nuo pat pradi vadovavs tyrimui, Pulkinin
kas, kuriam rpjo, kas jai nutiko, kai man rpjo tik tai, ar ji
mane myljo, jau pasidav, taip ir nerads atsakymo. O man ne
patiko atsakymai, kuriuos suinojau: tai, kas tarp mudviej vy
ko, jai nerpjo tiek, kad papasakot Deikui; ji netgi meiliai su
juo kalbjosi, n neusimindama, kad vos prie kelet minui
a ragavau jos alkoholiu atsiduodani lp. Ir staiga joje nu
trko kakas nematomo, ir tai, kas buvo suaug viena, pradjo
byrti.
Ir galbt tai vienintelis atsakymas, kur tursime. Ji subyrjo,
nes taip jau nutinka. Atrodo, Pulkininkas su tuo susitaik, bet is
tyrimas, kuris kadaise buvo jo mintis, dabar vienintelis palaik
mane nesubyrjus, vis dar vyliausi patirti nuvitim.

PO
EIASDEIMT DVIEJ DIEN

K, sekmadien miegojau, kol veid m kutenti pro aliuzes


krintanti vlyvo ryto viesa. Usitraukiau ant galvos antklod,
bet oras buvo kartas ir tvankus, todl atsikliau paskambinti
tvams.
- Mailzai! - atsiliep mama man n nespjus prasiioti. - K
tik sirengme skambintojo atpainim.
- Ar jis kakaip stebuklingai atpasta, kad i taksofono
skambinu a?
Mama nusijuok.
- Ne, ura tik taksofonas ir vietovs kod. Visa kita su
meiau pati. Kaip laikaisi? - jos balse skambjo iltas rpestis.
- Po truput. Kur laik nekaip seksi pamokose, bet dabar
vl pradjau mokytis, tai viskas turt bti gerai, - atsakiau, ir
tai buvo beveik tiesa.
- inau, kad tau buvo sunku, snau, - kalbjo mama. O! Spk, k vakar vakarlyje sutikome mudu su tiu. Poni Fo
rester. Tavo ketvirtos klass mokytoj! Atsimeni? Ji tave puikiai
atsimena, labai tave igyr, mes tiesiog kalbjoms... - ir nors
man buvo malonu igirsti, kad ponia Forester ketvirtoje klasje
taip vertino mano gabumus, klausiausi tik viena ausimi, tuo pat
metu skaitydamas ant baltai nudaytos puins sienos prikrai249

John Green

gliotus uraus, iekodamas nauj, kuriuos galiau iifruoti


(Pas Leis penktadien, 10 tikriausiai reik Tran vakarlio
viet ir laik), - ...praeit vakar buvome pas Donstonus, man
atrodo, ttis kiek padaugino vyno. aidme aradas, ir jis buvo
tiesiog siaubingas. - Mama nusijuok, o a pasijutau pervargs,
taiau kakas buvo nutemps suoliuk, todl klesteljau savo
kault subin tiesiai ant kieto betono, i paskos nusitempiau si
dabrin telefono laid ir pasiruoiau ilgam mamos monologui, ir
tada po visais uraais bei keverzonmis pamaiau nupiet gl.
Ant baltai idaytos sienos dvylika pailg iedlapi juos utu
uot viduriuk, saulut, balta saulut, igirdau Aliaskos bals:
Teliau, k matai? irk!, - ir ivydau j, girt sdini prie
telefono, kalbani su Deiku apie bei t, jis klausia: K vei
ki?, o ji: Nieko, iaip paialioju. Otada: ODieve.
- Mailzai.
- Taip, mama, atsipraau. Atsipraau. Atjo ipas. Turiu eiti
mokytis. Turiu eiti.
- Tai gal tada paskambink vliau? Ttis irgi nort su tavimi
pasikalbti.
- Taip, mama, taip, btinai. Myliu, girdi? Gerai, jau einu.
- Atrodo, kak radau! - kteljau po antklodmis pasislpu
siamPulkininkui, mano balse nuskambjs nerimas ir paadas j
akimirksniu paadino, paadas kokio nors atradimo. Jis nuoko
nuo virutinio gulto tiesiai ant linoleumo, man nespjus nieko
pridurti, grieb nuo grind vakar numestus dinsus ir demper,
usivilko ir mosteljs vesti isek paskui mane lauk.
- irk, - bediau pirtu, o Pulkininkas pritp alia telefo
no ir linkteljo.
- Taip. it nupie ji. Ji nuolat paialiojo gles.
250

ALIASKOS BEIEKANT

- Ir dar tas iaip paialioju, pameni? Deikas paklaus, k


veikia, o ji atsak: iaip paialioju, - o tada: O Dieve, - ir
pasiuto. Pairjusi it piein ji kak prisimin.
- Teliau, gera atmintis, - pritariamai sumurmjo jis, o a su
simsiau, kodl Pulkininkas reaguoja taip altai.
- O tada pasiuto, - pakartojau, - ir kol mes aidme su pe
tardomis, pasim tulpes. Pamaiusi piein atsimin, k buvo
pamirusi, o tada pasiuto.
- Gal, - Pulkininkas tebespoksojo glyt, tarsi bandydamas
pamatyti j Aliaskos akimis. Pagaliau atsistojs pridr: - Te
liau, tai tvirta teorija. - Itiess rank patapnojo man per pet
lyg aidj giriantis komandos treneris. - Bet mes vis dar nei
nome, k ji pamiro.

PO
EIASDEIMT DEVYNI DIEN

Prajus savaitei nuo tos dienos, kai atradau gls piein, susi
taikiau su jo nereikmingumu, - pasirodo, a vis dlto nebuvau
Banzanas i msos turgaus, - prie mokyklos augantys klevai m
rodyti pirmuosius gyvybs enklus, o teritorijos priirtojai
bendrabui iede pradjo pjauti ol, ir man pasirod, kad da
bar jau j visikai praradom.
T popiet mudu su Pulkininku nujome mikel, prie ee
ro, ir usirkme lygiai toje vietoje, kur prie tiek daug mnesi
mus suiupo Erelis. Buvome k tik gr i mokyklos susirin
kimo, kuriame Erelis paskelb, kad mokykla prie eero pasta
tys vaik aidim aiktel Aliaskai atminti. Na, gal jai ir pati
ko spyns, msiau sau, bet aidim aiktel? Tada atsistojo
Lara - ko gero, pirm kart gyvenime - ir pareik, kad reikt
nuveikti k nors linksmesnio, k nors tokio, k bt padariusi
pati Aliaska.
Dabar, sddamas prie eero, ant samanoto, sutreusio rsto,
Pulkininkas tar:
- Lara teisi. Turtume k nors u j nuveikti. Ikrsti idaig.
Kak tokio, kas bt jai patik.
- Tarsi atminimo idaig?
252

ALIASKOS BEIEKANT

- Taip. Aliaskos Jang atminimo idaiga. Galtume paversti


tai kasmete tradicija. iaip ar taip, praeitais metais ji sugalvojo
vien toki. Norjo pataupyti dvyliktai klasei. Bet ji gera. Tikrai
gera. Grandiozin.
- Papasakosi ir man? - paklausiau dar nepamirs, kad jiedu
su Aliaska planuodami Darins nakt paliko mane nuoaly.
- Aiku, - atsak. - Poktas vadinasi Patriarchalins paradi
gmos panaikinimas.
Ir tada man papasakojo. Turiu pasakyti, Aliaska mums pa
liko tikr idaig karnos brangakmen, vidurins mokyklos
pokt Mon Liz, vis Kalver Kriko kart eibi virn. Ir jei
Pulkininkas sugebs j gyvendinti, ta idaiga sir vis Kalver
Kriko moni atmintyje, o Aliaska tikrai nusipeln ne maiau.
O geriausia tai, kad idaigoje nra paeidim, u kuriuos pagal
taisykles alinama i mokyklos.
Pulkininkas pakils nusival nuo kelni purv ir samanas.
- Manau, bent tiek mes jai skolingi.
Pritariamai linkteljau, bet ji taip pat mums skolinga pasiai
kinim. Jei ji dabar yra kur nors vir ms ar po mumis, bet
kur, - galbt nusijuoks su mumis. Ir gal - gal - vis dlto duos
mums enkl.

PO
ATUONIASDEIMT TRIJ DIEN

Prajus dviem savaitms, po pavasario atostog grs Pulki


ninkas parsive du idaigos plano smulkmen ir visoki br
ini pripiltus ssiuvinius. Dar keturiasdeimt puslapi um
dviemstulpeliais idstytas galim problem ir j sprendim s
raas. Pulkininkas vis laik suskaiiavo iki deimtj sekunds
dali, o visus atstumus - coli tikslumu, tada perskaiiavo, tarsi
negalt n pagalvoti, kad dar kart j nuvils. O t sekmadie
n Pulkininkas pabudo vlai, pagaliau isijudins apsivert ant
nugaros. A skaiiau knyg Triukmas ir niris, j turjau per
skaityti dar vasario vidury, o kai igirds narant antklod pa
velgiau vir, Pulkininkas prabilo:
- Surinkime utv.
Taigi, ijau apniukusi pavasario dien, paadinau Takum
su Lara ir atsivediau juos 43 kambar. Aliaskos Jang atminimo
idaigos rengti susirinko visa Darins nakties gula - bent jau
tiek nari, kiek liko.
Mes trys sdjome ant sofos, o Pulkininkas mums su tokiu
entuziazmu aikino plan ir ms vaidmenis, kokio jo nemaiau
nuo pat Prie laik. Baigs paklaus:
- Klausim bus?
254

ALIASKOS BEIEKANT

- Aha, turiu vien, - atsiliep Takumis. - Ar tai tikrai i


degs?
- Na, vis pirma turime rasti striptizo okj. Ir antra, Telius
turi graiai suloti su savo tvu.
- Aiku, k gi, - linkteljo Takumis. - Imams darbo.

PO
ATUONIASDEIMT KETURI DIEN

Kiekvien pavasar vien penktadienio popiet Kalver Krike nebdavo pamok, o visi moksleiviai, mokytojai ir dar
buotojai rinkdavosi sporto sal pasiklausyti kalbtoj. Per
Kalbtoj dien kalbdavo du pranejai - vietins reikms
ymybs, vietins reikms politikai ar vietins reikms aka
demikai, odiu, tokie mons, kurie sutikt ateiti papliurpti
mokykloje u varganus vadovybs skiriamus tris imtus dole
ri. Pirm kalbtoj parinkdavo vienuoliktokai, antr - dvy
liktokai, taiau visi, kam teko nors kart sdti Kalbtoj die
noje, sutiko, kad tai yra tikra kankyn. Mes planavome j iek
tiek pavairinti.
Visa, k mums reikjo padaryti, tai tikinti Erel leisti vienuo
liktos klass kalbtoju bti mano tio draugui, ymiam pa
augli seksualumo nukrypim tyrintojui, daktarui Viljamui
Morsui.
Todl paskambinau tiui darb, ojo sekretorius Polis paklau
s, ar viskas gerai, tada susimsiau, kodl visi, visi klausinja, ar
viskas gerai, jei paskambinu ne sekmadien ryte.
- Taip, viskas gerai.
Pagaliau ragel pakl ttis.
- Sveikas, Mailzai. Viskas gerai?
256

ALIASKOS BEIEKANT

Nusijuokiau ir, kadangi aplinkui zujo mons, tyliai pra


bilau:
- Taip, tti. Viskas gerai. Ei, atsimeni, pasakojai, kaip js pa
vogte mokyklos varp ir ukaste kapinse?
- Pati geriausia Kalver Kriko idaiga, - ididiai pareik jis.
- Buvo, tti. Buvo. Tai norjau paklausti, ar negaltum padti
rengiant nauj geriausi Kalver Kriko idaig?
- Na, Mailzai, neinau. Nenoriu, kad prisivirtum bdos.
- A ir neprisivirsiu. Dalyvaus visi vienuoliktokai. Ir niekas
nenukents, tikrai ne. Nes, na, atsimeni Kalbtoj dien?
- Dieve, na ir nuobodyb. Kone dar blogiau nei pamokos.
- Taip, man reikia, kad apsimestum ms kalbtoju. Dakta
ru Viljamu Morsu, Centrins Floridos universiteto psichologijos
profesoriumi ir paaugli seksualumo suvokimo ekspertu.
Jis kur laik tyljo, o a tuo tarpu velgiau emyn paskuti
n Aliaskos saulut, laukdamas, kol paklaus, koks tai poktas, bt tek papasakoti, bet tada ragelyje igirdau ilg atods, ir
ttis tar:
- Geriau n neklausiu. Hmmm, - jis atsiduso. - Prisiek, kad
niekada nepapasakosi mamai.
- Prisiekiu. - Nutilau. Prireik keli sekundi prisiminti
tikr Erelio vard. - Ponas Starnsas tau paskambins po koki
deimties minui.
- Gerai, esu daktaras Viljamas Morsas, psichologijos profeso
rius ir - paaugli seksualumas?
- Aha. Tti, tu pats geriausias.
- Vis tiek noriau pamatyti, kaip mane perspjausite, - jis
nusikvatojo.
Nors Pulkininkui tai buvo kone nepakeliama, negaljome i
daigos atlikti be Tran pagalbos - ypa vienuolikt klasi prezi
dento Longvelo eiso, kuris jau spjo atsiauginti savo juoking
257

John Green

banglentininko ukuosen. Taiau Tranai ms idj tiesiog si


myljo, todl ujs pas Longvel kambar tariau:
- Eime.
Mudu su Longvelu eisu neturjome apie k kalbtis ir ne
norjome apsimesti, kad yra kitaip, todl tyldami nupdinome
iki Erelio namo. Erelis atidar duris n nespjus pasibelsti. Jis
kiek nustebs nuvelg mudu nuo galvos iki koj - ir tikrai, bu
vome keistoka porel: Longvelas su savo ilygintomis, plisuotomis chaki spalvos kelnmis, o a su mlynais dinsais, maldau
janiais mesti skalbykl.
- Irinkome kalbtoj, jis yra Mailzo tio draugas, - paaiki
no Longvelas. - Daktaras Viljamas Morsas. Jis yra Floridos uni
versiteto profesorius, tyrinja paaugli seksualum.
- Norite prietaringos diskusijos?
- Ak, ne, - siterpiau. - Esu kalbjs su daktaru Morsu. Jis
domus, bet tikrai nelinks ginus. Jis tik tyrinja, ee, kaip kinta
ir pleiasi paaugli sekso suvokimas. Na, turiu omeny, jis pats
yra prie lytinius santykius iki vestuvi.
- K gi. Koks jo telefono numeris? - Padaviau Ereliui popie
riaus lapel, jis nujo prie telefono ir surinko urayt numer. Taip, sveiki, ar galiau kalbti su daktaru Morsu?.. Ai... Sveiki,
daktare Morsai. alia turiu Mailz Holter, jis sako... taip, puiku...
Na, norjau pasiteirauti, - Erelis padar pauz, pirtu vynioda
mas telefono laid, - norjau pasiteirauti, ar js - juk suprantate,
kad kalbsite lengvai paveikiamiems jauniems monms. Ne
reikt detalizuotos diskusijos... aunu. aunu. Diaugiuosi, kad
mane suprantate... Ir jums, pone. Iki pasimatymo! - Erelis pad
jo telefono ragel ir ypsodamasis tar: - Puikus pasirinkimas!
Atrodo, jis yra labai domus mogus.
- O, taip, - labai rimtai atsak Longvelas. - Manau, jis pasi
rodys ess iskirtinai domus.

PO
IMTO DVIEJ DIEN

Telefonu daktar Viljam Mors suvaidino mano ttis, taiau


realybje j vaidino vyrikis, vardu Maksas, - i ties jo vardas
Stens, o per Kalbtoj dien jis bus daktaras Viljamas Morsas.
Maksas buvo tikra vaikiojanti egzistencinio identiteto kriz,
striptizo okjas, turintis daugiau pravardi nei slaptasis CV
agentas.
Pirmos keturios Pulkininko paskambintos agentros mums
atsak. Tik prij Braid telefon knygos pramog skiltyje rado
me reklam: Bernvakariai ir daugiau. ios staigos savininkui
ms mintis labai patiko, bet tada jis pridr:
- Maksui i mintis irgi patiks. Bet tik be nuogybi. Ne prie
vaikus.
Nors ir nenoriai, teko sutikti.
Nordami usitikrinti, kad ms neimes, mudu su Takumiu
daktaro Viljamo Morso pasirodymui apmokti i vis Kalver Kriko
vienuoliktok surinkome po penkis dolerius, nes abejojome, kad
po jo, ee, paskaitos Erelis nors su juo atsiskaityti. U Pulkinink
penkis dolerius sumokjau a.
- Tikiuosi, nusipelniau tavo labdaros, - tar jis, rodydamas
plan pripiltus ssiuvinius.
259

John Green

T ryt sddamas pamokose tepajgiau galvoti vien apie tai.


Apie idaig jau dvi savaites inojo visi mokyklos vienuoliktokai,
ir kol kas neisprdo n maiausias gandelis. Taiau Kalver Krikas buvo tiesiog gand fabrikas - ypa Tran gretos, ir jei nors
vienas asmuo papasakos vienam draugui, kuris papasakos vie
nam draugui, kuris papasakos vienam draugui, kuris papasakos
Ereliui, - viskas lugs.
Krikas dar kart rod ness idavik kalv, taiau kai 11:50
Maksas / Stens / daktaras Morsas nepasirod, pamaniau, kad
Pulkininkui nuraus stog. Nulenks galv, rankomis nepaliau
jamai braukydamas per savo tanki evelir, tarsi tiktsi ten
rasti ieit, jis sdjo moksleivi main aiktelje ant automobi
lio buferio. Maksas adjo atvykti 11:40, dvideimt minui iki
Kalbtoj dienos pradios, kad spt imokti kalb ir visa kita.
Stovjau alia Pulkininko, taip pat jaudinausi, bet laukiau tyl
damas. Nusiuntme Takum paskambinti agentrai, paklausti,
kur yra j atlikjas.
- Tarp vis numatyt dalyk, kurie gali neidegti, ito nebu
vo. iai situacijai atsarginio plano neturime.
Vengdamas kalbti i toli, prie ms pribgo Takumis. spor
to sal jau pradjo rinktis mokiniai. Vluojam vluojam vluo
jam vluojam! Juk i atlikjo prame tiek maai. Parame jam
kalb. Visk u j suplanavome. Maksui tereikjo pasirodyti su
savo apranga. Ir vis dlto...
- Agentra sako, - prane Takumis, - kad atlikjas vaiuoja.
- Vaiuoja? - Pulkininkas vl kibo sau plaukus. - Vaiuoja?
Jisjau pavlavo.
- Sak, kad turt bti...
Ir staiga visos ms baims igaravo - kai aiktel suko m
lynas autobusiukas, vairuojamas kostiumu apsivilkusio vyrikio.
260

ALIASKOS BEIEKANT

- Tikkims, ten Maksas, - pratar Pulkininkas mainai su


stojus. Jis pribgo prie dureli.
- A Maksas, - atidars duris prabilo vyrukas.
- O a esu bevardis, beveidis vienuoliktos klass atstovas, atsiliep Pulkininkas, spausdamas jam rank.
Maksas buvo koki trisdeimties, degs, plai pei vyri
kis, jo veid rmino tvirti andikauliai ir kruopiai pakirpta,
smaili barzdel.
teikme Maksui jo kalb, jis greitai permet tekst akimis.
- Klausim bus? - pasiteiravau.
- Ee, taip. Turint omeny renginio pobd, pageidauiau u
mokest gauti i anksto.
Jis raikiai, netgi profesorikai, dst mintis, ir staiga pajutau,
kad visikai tikiu ms skme, tarsi pati Aliaska bt radusi pat
geriausi striptizo okj visoje centrinje Alabamoje ir atvedusi
mus tiesiai pas j.
Takumis atidar savo automobilio bagain ir pagrieb po
pierin pirkini maiel su 320 doleri.
- Praom, Maksai, - tar jis. - Taigi, Telius sds alia, nes
js esate Teliaus tio draugas. Toks scenarijus. Bet, ee, praytu
me, jei po viso to jus bandys tardyti, pasakykite, kad jus telefonu
per konferencin pokalb nusamd visi vienuoliktokai, nes Teliui vienam atsiimti u it pokt bt nelabai malonu.
Maksas nusijuok.
- Skamba neblogai. ios uduoties miausi todl, kad ji man
pasirod linksma. Gaila, kad a savo mokykloje nesugalvojau
nieko panaaus.
jome sporto sal su Maksu / daktaru Viljamu Morsu, o Ta
kumis su Pulkininku iek tiek atsilik i paskos, inojau, kad di
diausias pavojus gresia man. Bet paskutines dvi savaites labai
261

John Green

kruopiai nagrinjau Kalver Kriko taisykles, o dabar kartojau


sau dvigub gynyb tam atvejui, jei vis dlto kliiau: i. Tech
nikai nra draudiama nusamdyti striptizo okj okti moky
kloje. 2. Nemanoma rodyti, kad u vyk esu atsakingas a.
rodyti galima tik tai, kad mokykl atsivediau asmen, kuris,
maniau, yra seksualini nukrypim ekspertas, o i ties pats pa
sirod ess seksualinis nukryplis.
Su Maksu atsisdome per pat pirmo suolo vidur. U ms
sdjo keletas devintok, bet po akimirkos prijo Pulkininkas
su Lara.
- Ai, kad pasaugojote mums vietas. - Ir nubaid juos
alin.
Kaip ir buvo planuota, Takumis usim pozicij antrame
aukte, sandliuke, kur turjo prie sporto sals garsiakalbi pri
jungti savo garso aparatr. A pasisukau daktar Mors.
- Turtume irti vienas kit ir kalbtis, lyg btumte
mano tvo draugas.
Nusiypsojs jis linkteljo.
- Tavo tvas nuostabus mogus. O tavo motina - tokia a
vinga.
Pasibjaurjs pavariau akimis. Vis dlto tas striptizo o
kjas man patiko. Prie pat dvylikt js Erelis pasveikino
dvyliktok kalbtoj - buvus vyriausij Alabamos valstijos
prokuror, o tada prijo prie daktaro Morso, kuris labai pasiti
kinio mogaus maniera atsistojo ir paspaud Ereliui rank galbt per daug formaliai, ir Erelis tar:
- Labai malonu jus ia matyti.
- Ai. Tikiuosi, js nenuvilsiu, - atsiliep Maksas.
Nebijojau, kad galiu bti imestas. Nesijaudinau netgi dl to,
kad gali imesti Pulkinink, nors gal ir derjo. Labiausiai bau
gino mintis, kad mums nieko neieis, nes idaig suplanavo ne
262

ALIASKOS BEIEKANT

Aliaska. Galbt n vieno jos verto pokto nemanoma atlikti be


jos paios.
Erelis stojo prie pakylos.
- i diena Kalver Krikui yra istorikai svarbi. Mokyklos k
rjas Filipas Gardenas troko, kad js, moksleiviai, ir mes, moky
tojai, vien popiet per metus pasiklausytume proting moni
i u mokyklos rib, todl kasmet susitinkame ia pasimokyti
i j ko nors naujo, pamatyti pasaul kit akimis. Vienuoliktos
klass kalbtojas yra daktaras Viljamas Morsas, psichologijos
profesorius i Centrins Floridos universiteto, vis gerbiamas
akademikas. iandien jis kalbs apie paauglius ir seksualum,
esu tikras, i tema jums tikrai bus domi. Praau padti man pa
kviesti daktar Mors ant pakylos.
Pasigirdo aplodismentai. irdis mano krtinje dausi taip,
lyg nort prisidti prie aplodisment. Maksui ingsniuojant
link podiumo Lara pasilenkusi sunabdjo man aus:
- Ojis tykrai kartas.
- Ai, pone Starnsai, - Maksas ypsodamas linkteljo Ere
liui, tada ilanksts pasidjo ant pulto popierius. Net a beveik
patikjau, kad jis yra psichologijos profesorius. Susimsiau, ar
tik jis nra aktorius, nusprends striptizu prisidurti vien kit
doler.
Maksas skait nepakeldamas aki, taiau kalbjo laisvai, pasi
tikdamas savimi, jo balse net skambjo snobikai akademikos
gaidels.
- iandien noriu su jumis pakalbti nepaprastai domia
tema - apie paaugli seksualum. A dirbu seksualins lingvis
tikos srityje, tai yra nagrinju, kaip paaugliai kalba apie seks ir
su juo susijusius klausimus. Mane domina, kodl, igird mane
sakant od ranka, js reaguotumte ramiai, taiau igird od
vagina, prajuktumte. - Ir tikrai, salje pasigirdo keletas ner
263

John Green

ving prunkteljim. - Tai, kaip jauni mons kalba apie kn,


daug pasako apie ms visuomen. iandieniame pasaulyje vai
kinai yra kur kas daniau link sudaiktinti mergin knus, ne
atvirkiai. Kalbdami tarpusavyje vaikinai gerokai daniau sako,
kad ta ar kita turi neblog krtin, o merginos sakys, kad tas vai
kinas yra mielas, ir tai gali bti taikoma ir fizinms, ir emocinms
savybms. Taigi merginos paveriamos objektais, nors merginos
vaikinus mato kaip visaverius mones...
O tada atsistojo Lara ir savo rafinuotu, nekaltu akcentu per
trauk daktar Mors:
- Js toks kartas! Noriau, kad usyiauptumte ir nusyvylktumte drabuius.
Pasigirdo mokini juokas, bet mokytojai visi kaip vienas ap
stulb atsisuko j. Lara atsisdo.
- Brangute, kuo tu vardu?
- Lara, - atsak ta.
- Taigi, Lara, - Maksas, nenordamas suklysti, vilgteljo
popierius. - ia mes turime labai dom atvej - moteris sudaik
tina mane, vyr. Tai yra taip neprasta, kad galiu daryti ivad,
jog tu bandei pajuokauti.
Lara dar kart atsistojo ir suriko:
- A nejuokauju! Nusyrenkite!
Jis baikiai dirsteljo tekst, tada ypteljs nuvelg audi
torij.
- Labai svarbu panaikinti patriarchalin paradigm, ir ti
kriausiai tai pats geriausias bdas. K gi. - Jis eng kair nuo
pakylos. O tada suuko taip garsiai, kad j igirst ir Takumis: Skiriama Aliaskai Jang!
Per garsiakalbius pasipylus greitam, bosiniam Princo Get
Off ritmui, daktaras Viljamas Morsas viena ranka sugrieb
kelni klen, kita - kostiumo atlap, su trakesiu atpl kibios
264

ALIASKOS BEIEKANT

juostos kratus ir nusitrauk drabuius - prie mus liko stovti


Maksas, besiypsantis, priblokiamai raumeningas vyrukas kauburiuotu pilvo presu, ikilais krtins raumenimis ir siauromis
juodos odos glaudmis.
Nejuddamas i vietos, Maksas pradjo rankomis banguoti
ritm, o publika pratrko juoku ir kurtinaniais, netylaniais
plojimais - ko gero, audringiausiomis ovacijomis per vis Kal
btoj dienos istorij. Erelis akimirksniu strykteljo i vietos, o
jam pakilus Maksas nustojo oks, nesiliov tik judins krtins
raumen, jo speneliai greitai okiojo muzikos ritm, kol paga
liau Erelis, prikands lp, tarsi stengdamasis sutramdyti ypse
n, mosteljo nykiu dingti i sals - ir Maksas dingo.
Akimis nulydjau j iki dur, kur stovjo kumius ikls,
triumfuojantis Takumis, bet tuoj pat spruko ijungti muzikos.
Diaugiausi, kad ir jam teko pamatyti dal pasirodymo.
Takumis turjo valias laiko tvarkytis su aparatra, nes juo
kas ir kalbos netilo kelias minutes, o Erelis vis kartojo:
- Gerai. Gerai. Nurimkite pagaliau. Tylos. Tylos.
Tada kalbjo dvyliktok atstovas. Tikras nevyklis. Po rengi
nio, kai jome i sporto sals, apie mus briavosi visi ne vienuo
liktokai, klausindami: Ar ia js surengte? - o a tik ypso
jausi ir puriau galv, ne, nes tai buvo ne mano, ne Pulkininko,
ne Takumio, ne Laros, ne Longvelo eiso ar dar kurio nors i
sporto salje susirinkusij imon. Tai buvo Aliaskos mintis nuo pradios iki galo. Sunkiausia idaig dalis, kart prisipaino
Aliaska, yra ta, kad negalima prisipainti jas padarius. Taiau
dabar a galjau prisipainti u j. Ir ltai irdamasis laukan kar
tojau visiems, kas tik teiksi klausytis:
- Ne. Ne mes. Tai buvo Aliaska.
Ms ketveriuk gro 43 kambar, kait nuo susijaudini
mo, sitikin, kad Krikas daugiau tokio pokto nebeivys, ir man
265

John Green

n neov galv, kad galime kliti bd, o tada ms duris


pravr pats Erelis, smerkiamai linguodamas galv velg mus
i auktybi.
- A inau, kad tai js darbas, - itar jis.
Nutil spoksojome j. Erelis danai blefuodavo. Gal blefavo
ir dabar.
- Daugiau nekartokite nieko panaaus, - pridr jis. - Bet,
Dieve, panaikinti patriarchalin paradigm - atrod, lygji pa
ra t kalb, - Erelis ypteljo ir ijs udar duris.

PO
IMTO KETURIOLIKOS DIEN

Prajus pusantros savaits, po pamok ingsniavau savo kam


bar, o od svilinanti popiets saul kiekvien akimirk primin,
kad pavasaris Alabamoje ateina ir praeina per kelias valandas, o
gegus pradioje vasara grta eiems mnesiams, jauiau nu
gara tekant prakait, ilgjausi varbi sausio vj. Parjs kam
bar utikau ant sofos Tolstojaus biografij skaitant Takum.
- Ee, labas, - pasisveikinau.
Tas neskubdamas uvert knyg, pasidjo j alia ir atsi
liep:
- Sausio 10.
- K? - suglums perklausiau.
- Sausio 10. K nors tau primena?
- Taip, tada uvo Aliaska. - Technikai tai buvo trys valandos
perjus sausio 11, bet vis tiek, bent jau mums, tai buvo pirma
dienio naktis, sausio 10.
- Taip, Teliau, bet yra ir dar is tas. Sausio 9 mama nusived
Aliask zoologijos sod.
- Pala. Ne. I kur inai?
- Ji pati mums sak per Darins nakt. Prisimeni?
Aiku, neprisimenu. Jei turiau ger atmint skaiiams, ne
vargiau dl matematikos C su pliusu.
267

John Green

- das, - su apmaudu tariau, o pro duris kaip tik eng


Pulkininkas.
- Kas? - paklaus.
- Sausio 9,1997-ieji, - atsakiau. - Aliaskai patiko mekos. Jos
mamai patiko bedions.
Pulkininkas akimirk spoksojo mane tuiu vilgsniu, tada
vienu judesiu nusimet nuo peties kuprin ir paleido j per
kambar.
- das, - paantrino man. - KODL, PO VELNI, A APIE
TAI NEPAGALVOJAU?
Po minuts Pulkininkas jau turjo sugalvojs geresn atsaky
m, nei btume kada nors imst.
- Gerai. Ji miega. Paskambina Deikas, ji su juo kalbasi, paialioja, tada pavelgia nupiet balt glyt. O Dieve, mama
mgo baltas gles, kai buvau maa, kaiydavo jas man plaukus.
O tada tarsi atsijungia. Parbga kambar ir pradeda mums
aukti, kad pamiro - aiku, pamiro apie mam, - todl pasii
ma gles, ivaiuoja i mokyklos - kur? - Pulkininkas vilgtel
jo mane. - Kur? Prie motinos kapo?
- Taip, tikriausiai, - pritariau. - Aha. Taigi, lipa main,
nori kuo greiiau nuvaiuoti prie mamos kapo, bet tai prie akis
apvirts sunkveimis ir policija, o ji girta ir suirzusi, labai skuba,
galvoja, kad prals pro policijos automobil, o i tikrj n nesu
geba blaiviai mstyti, tiesiog turi nusigauti pas mam, galvoja,
kad kaip nors isisuks, ir BAM.
Takumis msliai linkteljo, tada pridr:
- Arba ji su glmis sda automobil. Bet metines jau
praiopsojo. Tikriausiai galvoja, kad vl visk sumov, - pir
ma nesugebjo paskambinti 911, dabar pamiro t sukakt. Ji
siutusi, nekenia savs, tada nusprendia: Viskas, man jau
268

ALIASKOS BEIEKANT

pakaks, - pamato policijos automobil, tai ir proga, ir riasi


tiesiai j.
Pulkininkas isitrauk i kiens cigarei pakel, apverts
patapnojo juo per KAVOS STALIUK.
- K gi, dabar gerokai aikiau.

PO
IMTO ATUONIOLIKOS DIEN

Taigi, mes pasidavme. Pavargau vaikytis vaiduokl, kuris nenori


bti pagautas. Gal ir nepasiekme tikslo, bet kai kuri paslapi
nra lemta minti. A vis dar nepainojau jos taip, kaip norjau,
bet ir negaljau. Ji pati man to neleido. vyudyb, saviykis nie
kada nebeatskleis tiesos, o man liko dar vienas klausimas: Ar a
pastmjau tave lemt, kurios nenorjai, Aliaska, o gal padjau
vykdyti apgalvot susinaikinim? Nes tai yra du skirtingi nusi

kaltimai, ir dabar neinojau, ar turiu pykti ant jos, kad trauk


mane saviudyb, ar ant savs, kad j paleidau.
Bet mes jau inojome visa, k buvo galima isiaikinti, o ie
kojimas mus suartino - bent jau Pulkinink, Takum ir mane.
Ir viskas. Ji paliko man nedaug, kad j painiau, bet utektinai,
kad i naujo atrasiau Didj Galbt.
- Yra dar vienas dalykas, kur turtume padaryti, - tar Pul
kininkas, kai aidme kompiuterin aidim jung gars - tik
mudu, kaip pirmosiomis tyrimo dienomis.
- Mes jau nieko nebegalime padaryti.
- Noriu nuvaiuoti tuo keliu, - pareik jis. - Taip, kaip tai
padar ji.
270

ALIASKOS BEIEKANT

Negaljome rizikuoti kaip ji ir vaiuoti vidury nakties, todl


keli isiruome dvylika valand anksiau, 3:00 dienos, prie
Takumio automobilio vairo sdo Pulkininkas. Pasilme kartu
vaiuoti ir Larai su Takumiu, bet jiems jau irgi atsibodo vaiduo
kli gaudyns, be to, artjo egzaminai.
Buvo vaiski popiet, saul taip kaitino asfalt, kad prie akis
besidriekiantis kelio kaspinas raibuliavo kariu. Nuvaiav my
li 119 keliu, sukome magistral 1-65, iaurn, avarijos vietos
ir Vaino stoties kryptimi.
Pulkininkas vaiavo greitai, tyldami velgme pirmyn. M
ginau sivaizduoti, k ji galjo galvoti, bandiau velgti kiaurai
laik ir erdv, bent akimirkai sigauti jos mintis. Pro al kauk
dama ir mirgdama viesomis kit pus, mokyklos link, nulk
greitoji, ir akimirk pajutau nerving jaudul, pagalvojau: Tai
gali bti mano pastamas mogus. Kone norjau, kad tai bt
pastamas mogus, tarsi tai galt suteikti mano vis dar jauia
mam lidesiui nauj form ir tr.
Nutariau nutraukti tyl.
- Kartais man tai patinka, - tariau. - Patinka, kad ji uvo.
- Nori pasakyti, tau gera?
- Ne. Neinau. Lyg... tyra.
- Mhm. - kart Pulkinink apleido jam bdingas ikal
bingumas. - Mhm. inau. Man irgi. Tai natralu. Turiu galvoje,
turt bti natralu.
Mane visada priblokdavo, kad nesu vienintelis mogus pa
saulyje, galvojantis ar jauiantis tokius siaubingus dalykus.
U penki myli nuo mokyklos Pulkininkas persirikiavo
kair greitkelio juost ir rytingai nuspaud greiio pedal. Su
kandau dantis, o tada saulje prie mus, tarsi kelias bt pasi
puos brangakmeniais, sublizgjo stiklo uks, tai buvo ta vieta.
Jis tebedidino greit.
27 1

John Green

Pagalvojau: Tai bt neblogas bdas ikeliauti.


Pagalvojau: Tiesiai ir greitai. Galbt ji nusprend paskutin
sekund.
Ir BAM - mes perengiame jos mirties akimirk. Vaiuojame
per viet, kurios ji nesugebjo veikti, jau lekiame asfaltu, kurio
ji nepamat, ir mes gyvi. Mes vis dar gyvi! Kvpuojame, verkia
me, pagaliau ltiname ir persirikiuojame dein juost.
Tyldami isukome kitoje kelio atakoje ir, keisdamiesi vietomis,
sutikome prieais automobil. Susitikome, udjau savo delnus
jam ant pei, suspaudiau ir apkabinau, ojis apglb mane savo
trumpomis rankomis ir stipriai suspaud, pajutau, kaip spurda
jo krtin, mudu vis dar negaljome patikti, kad tebesame gyvi.
is suvokimas uliejo mane bangomis, mudu verkdami laik
ms vienas kito, pagalvojau: Dieve, tikriausiai atrodom apgai
ltinai, - bet tokie dalykai nerpi, kai k tik supratai, prabgus
itiek laiko, kad tu vis dar gyvas.

PO
IMTO DEVYNIOLIKOS DIEN

Mudu su pulkininku pasinrme mokslus, kuriuos buvome


apleid, nes inojome, kad per egzaminus turime suibti kaip
niekad, jei norime pasiekti usibrt vidurk (a siekiau 3, o
Pulkininko nebt tenkin n 3,98). 43 kambarys ms ketve
riukei tapo mokslo centru, kur, diskutuodami apie Triukm ir
nir, mejoz ir Ardn puolim, iki vlumos usilikdavo Takumis su Lara. Pulkininkas imok mus ger gabal matemati
kos kurso, nors per gerai iman savo dalyk, kad sugebt ds
tyti, - Aiku, smon. Patikk manim. Dieve ventas, ia visai
nesunku, - pasiilgau Aliaskos.
O kai nebegaljau pasivyti, sukiavau. Mudu su Takumiu da
linoms Atsisveikinimo su ginklais ir kitais konspektais (Tos
knygos suknistai ilgos\u - kart nusistebjo Takumis).
Kalbjoms nedaug. Bet mums ir nereikjo.

PO
IMTO DVIDEIMT DVIEJ DIEN

Vsus brizas sustabd vasaros puolim, o ryte, prie duodamas


paskutin uduot, Senis nutar pamok vesti lauke. Susims
iau, kodl dabar galime vis pamok sdti lauke, o praeit se
mestr mane imet i klass dl to, kad tik dirsteljau lauk, bet
Senis norjo pamokos lauke, taigi, pamoka vyko lauke. Pats jis
sitais krsle, kur jam ine Kevinas Rimenas, o mes sus
dome ant ols, i pradi ssiuvin nepatogiai laikiau ant keli,
tada ant velios ols, taiau gumburiuota em nelabai tiko ra
ymui, o aplinkui zyz uodai. Sdjome pernelyg arti eero, kad
bt patogu, bet Senis atrod laimingas.
- tai laikau js paskutines uduotis. Praeit semestr pa
skutiniam raomajam pabaigti skyriau beveik du mnesius.
kart tursite dvi savaites. - Jis trumpam nutilo. - Na, nieko
ia jau nepadarysi, - nusijuok. - Atvirai nekant, praeit va
kar nusprendiau nuo iol visada paskutiniam darbui naudoti
i tem. Nors tai ir prietarauja mano prigimiai. Kad ir kaip
ten bt, isidalinkite lapus.
Kai krva pasiek mane, perskaiiau klausim:
Kaip tu - tu asmenikai - itruksi i io kani labirinto? Da
bar, kai esi susipains su trimis pagrindinmis religinmis
274

ALIASKOS BEIEKANT

tradicijomis, pasinaudok iomis iniomis ir atsakyk Aliaskos


klausim.
Visiems isidalinus uduotis, Senis pridr:
- Rainyje neprivalote aptarti skirting religij poiri, to
dl nereiks skaityti papildomai. Savo inias arba spragas man
parodte testuose. Dabar mane domina tai, kaip js sugebate
terpti nenuginijam kanios fakt savj pasaulio suvokim
ir kaip tikits, nepaisydami tos kanios, rasti savo keli gyveni
me. Kitais metais, aiku, jei atlaikys mano plauiai, tyrinsime
daoizm, induizm ir judaizm... - Senis usikosjo, tada nusi
juok - o juokas ir vl privert j prapliupti kosti. - Dieve, gal
a ir neisilaikysiu. Bet apie tris ms iemet nagrintas religijas
noriu pasakyti vien dalyk. Islamas, krikionyb ir budizmas
turi savo didisias asmenybes - atitinkamai Mahomet, Jz ir
Bud. Omstydami apie ias tris kertines figras, manau, turime
sutikti, kad visos jos skelb didi vilt. Mahometas septinto am
iaus Arabijai teik paad, kad atsiduodamas vienam visuoti
niam Dievui gali usitarnauti isipildym ir aminj gyvenim.
Buda skelb vilt, kad kentjim galima perengti. Jzus ne i
ni, kad nusieminusieji bus iauktinti, net mokesi rinkjai ir
raupsuotieji - atstumtieji - turi ko viltis. Tai tai jums paskutinis
klausimas: ko viliats js?
Grs 43 kambar, Pulkininkas usirk. Man buvo liks dar
vienas valgyklos lki plovimo vakaras u rkym, bet Erelio
labai nesibaiminome. Mokslo met liko 15 dien, todl net jei
mus ir suiups, darbo valandas teks perkelti dvylikt klas.
- Taigi, Pulkininke, kaip itrksime i io labirinto? - pa
smalsavau.
- Jei tik inoiau, - atsak jis.
275

John Green

- Vargu ar u tok atsakym gausi A.


- Vargu ar jo uteks nuraminti mano sielai.
- Arba jos sielai, - pridriau.
- Teisingai. Apie j buvau pamirs. - Jis papurt galv. Kartais taip nutinka.
- Na, k nors juk turi parayti, - nenurimau.
- Po visko, kas vyko, man pradeda atrodyti, kad tiesiai ir
greitai yra vienintelis kelias, - bet a renkuosi labirint. Labirin
tas yra das, bet a renkuosi j.

PO
IMTO TRISDEIMT EI DIEN

Po dviej savaii dar nebuvau baigs Senio raomojo, o iki


semestro pabaigos liko tik dvideimt keturios valandos. ings
niavau namo po paskutinio testo, sunkaus, bet gal gale (tik
jausi) skmingo mio su matematika, kuris turjo laimti man
taip troktam Bsu minusu. Oras vlei buvo kartas, toks, kokia
buvo ji. O a jauiausi neblogai. Rytoj atvaiuos tvai, sukrausi
me mano daiktus, dalyvausime baigimo ceremonijoje ir keliau
sime atgal Florid. Pulkininkas gr namo pas mam, kur dar
vien vasar stebs, kaip auga soj pupels, bet galsiu jam pa
skambinti, taigi, mudu valias prisikalbsime. Takumis vasarai
skris Japonij, o Lar alias limuzinas vl parve namo. Ms
tydamas, kad visai manoma gyventi neinant, kur Aliaska yra
dabar ar kur vaiavo t nakt, atidariau savo kambario duris ir
pastebjau ant linoleumo gulini sulankstyt popieriaus skiau
t. Tai buvo viesiai alias laikinio popieriaus lapas. Viruje ka
ligrafiku braiu buvo urayta:
Laik siunia... Takumis Hikohito
Teliau / Pulkininke!
Atsipraau, kad nepasakiau anksiau. Nesiruoiu likti
baigimo ceremonijoj. Rytoj ryte iskrendu Japonij. Ilg
277

John Green

laik ant js pykau. Jauiausi skaudintas, kad buvote


taip nuo mans atsiriboj, todl pasilaikiau, k inojau,
sau. Taiau net ir kai lioviausi ant js pyks, nenorjau
prasitarti, i ties n neinau, kodl. Telius turjo buin.
Tikriausiai todl sau pasilikau i paslapt.
Js jau beveik visk isiaikinote, bet, po teisybei, t
nakt a j maiau. Usibuvau iki vlumos su Lara ir dar
keliais pastamais, o jau bemigdamas igirdau j verkian
i prie savo lango. Buvo apie 3:15 ryto, o ijs lauk
pamaiau j ingsniuojani per futbolo aikt. Bandiau
pakalbinti, bet ji skubjo. Ji man pasak, kad lygiai prie
atuonerius metus mir mama ir kad ji visada ant kapo
paddavo gli, bet iais metais pamiro. Ijo iekoti g
li, taiau dar buvo per anksti - pernelyg alta. tai i kur
a inojau apie sausio 10. Vis dar nesuprantu, ar tai savi
udyb. Ji buvo labai nulidusi, o a neinojau, k saky
ti ar daryti. Manau, ji visada pasikliov, kad esu tas, ku
ris pasakys ar padarys tai, ko jai reikia, bet nesugebjau.
Galvojau, kad ji tik ieko gli. Neinojau, kad ji ruoiasi
vaiuoti. Ji buvo girta, rimtai nusitaiusi, tikrai nepagal
vojau, kad dar vairuos ar panaiai. Maniau, isiverks ir
umigs, o kapo aplankyti nuvaiuos kit dien ar kaip. Ji
nujo, o tada igirdau uvedam automobil. Neinau, k
tada pagalvojau.
Taigi, a irgi j paleidau. Ir man labai gaila. inau, kad
j myljote. Buvo sunku nemylti.
Takumis
Ibgau lauk kaip n karto nerks cigarets, kaip bgau su Takumiu t Darins nakt, per bendrabui aiktel, jo kamba
r, taiau Takumis jau buvo ivaiavs. Ant gulto buvo liks tik
278

ALIASKOS BEIEKANT

vinilinis iuinys; stalas stovjo tuias; dulki rmelis kolonli


vietoje. Jis ivyko, o a nebeturjau galimybs pasakyti, jog k
tik suvokiau: kad jam atleidau ir kad ji mums atleido, ir kad visi
turime atleisti, jei norime igyventi labirinte. Daugelis ms gy
vens inodami, kad t dien kak padar ar ko nors nepadar.
Padar tai, kas baigsi blogai, kas tuo metu atrod suprantama,
nes nemat ateities. Jei tik galtume numatyti begalin pasekmi
grandin, susidarani i ms maiausi veiksm. Taiau ne
inome, kas nutiks, o kai tai vyksta, inojimas tampa nereika
lingas.
Eidamas atgal, nedamas Takumio ratel Pulkininkui, suvo
kiau, kad niekada nesuinosiu. Niekada nesuprasiu jos tiek, kad
inoiau, k ji galvojo tomis paskutinmis minutmis, niekada
neinosiu, ar ji mus paliko smoningai. Taiau ir neinodamas
nepamiriu jos, a visada mylsiu Aliask Jang, savo sukt kai
myn, visa savo sukta irdimi.
Grau 43 kambar, bet Pulkininkas dar nebuvo parjs, to
dl palikau lapel ant virutinio gulto, prisdau prie kompiuterio
ir paraiau savo keli i labirinto:
Prie ia atvaiuodamas ilg laik galvojau, kad neblogas
bdas itrkti i labirinto yra apsimesti, jog jis neegzis
tuoja, begalinio klaidaus tunelio kampe susikurti ma,
savarankik pasaull ir apsimesti, kad nesu pasiklyds,
esu namie. Bet taip pats save stmiau vienatv, kurioje
man draugij palaik tik paskutiniai mirtanij odiai,
todl ia atvykau iekodamas Didiojo Galbt, tikr drau
g ir vaikysts pabaigos. O tada a susimoviau, susimov
Pulkininkas, susimov Takumis, ir ji isprdo mums pro
pirtus. Ir jokie pasaldinimai ia nepads: ji nusipeln ge
resni draug.
279

John Green

Kai ji susidirbo prie daugel met, dar bdama maa


mergait, sustingo i baims, prasmego savasties paslapty
je. Galjau pasielgti lygiai taip pat, bet maiau, kur tai nu
ved j. Todl a tebetikiu Didiuoju Galbt, sugebu juo
tikti net neteks jos.
Nes, taip, a j pamiriu. Tai, kas sudta, pamau ne
juiomis iirs, ir a j pamiriu, taiau ji man u tai atleis,
kaip ir a jai atleidau u tai, kad paskutines savobties aki
mirkas pamiro mane, Pulkinink ir visus, iskyrus save ir
savo mam. Dabar inau, jog ji atleidia man u tai, kad
buvau kvailas, isigands, pasielgiau kvailai ir siaubingai.
inau, kad ji man atleidia, kaip jai atleidia jos mama.
tai i kur a tai inau: i pradi galvojau, kad ji tie
siog mir. Tik tamsa. Tik vabal ryjami palaikai. Ilgai apie
j taip galvojau - kaip apie kakoki padar maist. Visa,
kas buvo ji - alios akys, ypsena, dailios kojos, - tuoj pa
virs niekuo, kaulais, kuri niekada nepamatysiu. Galvo
jau apie lt proces, kaip ji taps kaulais, tada fosilijomis,
tada anglimis, kurias po milijon met kas ateities mo
ns, ir kaip ja ildys savo namus, o tada ji virs i kamin
rkstaniais ir atmosfer kylaniais dmais. Kartais a
vis dar taip tebegalvoju, svarstau, kad galbt pomirtinis
gyvenimas tra abstrakcija, ms isigalvota praradimo
skausmui numalinti, kad ms gyvenimas labirinte tapt
pakeniamu. Galbt ji tebuvo materija, o materija perdir
bama.
Vis dlto netikiu, kad ji tebuvo materija. Ir likusios jos
dalys turi bti perdirbtos. Dabar tikiu, kad esame daugiau
nei tik paskir dali suma. Jei paimtume Aliaskos gene
tin kod, pridtume jos gyvenimo patirt ir santykius su
monmis, pridtume jos kno dyd ir pavidal, gautume
280

ALIASKOS BEIEKANT

ne j. Yra dar kakas. Yra dar viena dalis, didesn u jos


paini dali sum. Ir ta dalis turi kakur pasidti, nes jos
nemanoma sunaikinti.
Nors mans tikrai negalima kaltinti esant gab fizik,
viena, ko imokau per fizikos pamokas, tai kad energija i
niekur neatsiranda ir niekur nedingsta. O jei Aliaska pa
kl prie save rank, noriau, kad biau galjs suteikti
jai i vilt. Umiro savo mam, nuvyl j, nuvyl savo
draugus ir save - tai siaubingi dalykai, taiau jai nereikjo
usisklsti savyje ir susinaikinti. iuos siaubingus dalykus
galima itverti, nes mes esame tokie nesunaikinami, kokie
tikime es. Kai suaugusieji su ta kvaila paaipia ypsenle
sako: Paaugliai galvoja es nepaeidiami, - nesuvokia,
kokie jie yra teiss. Niekada nereikia nustoti vilties, nes
ms nemanoma nepataisomai sugadinti. Galvojame,
kad esame nepaeidiami, nes tokie ir esame. Negalime
gimti ir negalime mirti. Kaip visa energija, mes tik keiia
me pavidal, dyd ir apsireikim. Sendami mons tai pa
mirta. Jie pradeda bijoti praradim ir neskmi. Taiau
ta ms dalis, didesn u ms dali sum, negali prasi
dti ir baigtis, todl jai negali ir nepasisekti.
Todl inau, kadji man atleidia, kaip ir a jai atleidiu.
Paskutiniai Tomo Edisono odiai buvo: ia taip grau.
Neinau, kur buvo tas ia, bet tikiu, jis yra, ir tikiuosi,
kad ten nuostabu.

KELETAS PASKUTINI ODI


APIE PASKUTINIUOSIUS ODIUS

Kaip ir Teli Holter, mane avi paskutinieji odiai. Man


i aistra prasidjo, kai buvau dvylikos. Skaitydamas istorijos
vadovl utikau prezidento Dono Adamso prie mirt itar
tus odius: Tomas Defersonas gyvena toliau. (Sutapimas,
bet jis neigyveno. Defersonas mir vliau t pai dien,
1826 met liepos ketvirtj; paskutinieji Defersono odiai
buvo: iandien ketvirta?)
Nepasakysiu, kodl mane vis dar domina paskutinieji odiai
ir kodl nesiliauju j iekojs. Tiesa, kai buvau dvylikos, tiesiog
dievinau paskutiniuosius Dono Adamso odius. Bet tuo metu
taip pat dievinau mergin vardu Vitni. Daugelis meili ilgai
netrunka. (Bent jau meil Vitni tikrai netruko. Dabar n nebe
atmenu jos pavards.) Taiau kai kurios trunka ir ilgiau.
Dar negaliu utikrintai pasakyti, kad visi ioje knygoje mi
nimi paskutinieji odiai yra tiksls. Sunku pasakyti, ar jie i
tikrj yra paskutiniai. Liudininkai bna emocionals, laikas
susilieja, o autorius nebegali klaid pataisyti. Stengiausi bti
tikslus, bet nieko keista, kad dvi svarbiausios Aliaskos beie
kant citatos yra ginytinos.

282

ALIASKOS BEIEKANT
Simonas Bolivaras

Kaip beisikapanosiu i io labirinto!

Kaip beisikapanosiu i io labirinto! tikriausiai nebuvo pas


kutinieji Simono Bolivaro odiai (nors, pasak istorijos, jis juos
itar). Jo paskutinieji odiai galjo bti Chos! Atnekbaga.
Jie ms ia nenori. Kaip beisikapanosiu i io labirinto! a
pamiau i to paties altinio kaip ir Aliaska - Gabrielio Garsijos
Markeso knygos Generolas savo labirinte.

Fransua Rabl

Ieinu iekoti Didiojo Galbt

Net keturios skirtingos frazs priskiriamos Fransua Rabl kaip


jo paskutinieji odiai. Oksfordo Mirusij knygoje minimi
tokie galimi paskutiniai jo odiai: (a) Ieinu iekoti Didiojo
Galbt; (b) (po paskutinio patepimo) Tepu batus paskutinei
kelionei; (c) Utraukite udang; farsas baigsi; (d) (susisuk
damas savo domino, arba apsiaust su gobtuvu) Bead qui in
Domino moriuntur. Paskutinis variantas, tarp kitko, yra kalam
bras*, bet kadangi is kalambras yra lotyn kalba, jis cituoja
mas retai. iaip ar taip, atmetu (d), nes sunku sivaizduoti, kad
mirtantis Fransua Rabl bt turjs jg imstyti tok kalam
br lotynikai, (c) yra daniausiai minima citata, nes ji juokin
ga, o visi mgsta juokingus paskutiniuosius odius.
Esu links manyti, kad paskutinieji Rabl odiai buvo I
einu iekoti Didiojo Galbt, i dalies todl, kad taip raoma
Lauros Ward kone labiausiai patikimoje knygoje Famous Last
* Ivertus i lotyn k., ie odiai gali reikti ir Palaiminti tie, kurie mirta
Dieve, ir Palaiminti tie, kurie mirta vilkdami apsiaust (aut. past.).
283

John Green

Words, i dalies todl, kad pats jais tikiu. Gimiau Bolivaro labi
rinte, todl turiu tikti Rabl Didiuoju Galbt.
Daugiau informacijos ir ina apie kitas citatas galite rasti mano
interneto svetainje: www.sparksflyup.com

PADKA

Smulkiu riftu - anaiptol neatspindiniu mano dkingumo noriau padkoti iems monms.
Vis pirma, i knyga tikrai nebt gimusi, jei ne iskirtinis
mano draugs, redaktors, kvaziagents ir vadovs Ilene Coo
per gerumas. Ilene yra tarsi fja kriktamot, tik ji tikra ir geriau
rengiasi.
Antra, man netiktinai pasisek, kad Dutton leidykloje
mano knyg redagavo Julie Strauss-Gabel, ir dar labiau pasise
k, kad su ja susidraugavau. Julie yra kiekvieno raytojo svaj re
daktor: rpestinga, aistringa ir nenuginijamai talentinga. tai
i pastraipa, padka jai, yra vienintel visoje knygoje, prie kurios
Julie neprisiliet, ir, manau, pritarsite, kad dl to ji tik nukentjo.
Treia, dkoju Donnai Brooks, kuri nuo pat pradi tikjo
mano romanu ir daug prisidjo prie jo krimo. Taip pat esu d
kingas Margaret Woollatt i Dutton, kurios varde yra per daug
priebalsi ir kuri i ties yra nuostabi asmenyb. Taip pat ai
talentingajai Sarah Shumway, kurios atidi akis ir nuovoks ko
mentarai man buvo tikra palaima.
Ketvirta, esu labai dkingas savajai agentei Rosemary Sand
berg, nepailstamai ginaniai savo autorius. Be to, ji yra brite. No
rdama pasakyti iki, ji sako kol kas. Argi tai ne nuostabu?
285

John Green

Penkta, dviej mano geriausi draug visame pasaulyje Deano Simakiso ir Willo Hickmano komentarai buvo btini ra
ant ir perirint roman, ir a juos, ee, na, myliu.
eta, be daugelio kit, esu dkingas Shannonai James (kam
bario draug), Katie Else (paadjau), Hassanui Arawasui (drau
gas), Braxtonui Goodrichui (pusbrolis), Mikeui Goodrichui
(advokatas, taip pat pusbrolis), Danieliui Bissui (profesionalus
matematikas), Giordanai Segneri (draug), Jenny Lawton (ilga
istorija), Davidui Rojas ir Molly Hammond (draugai), Billui
Ottui (personao prototipas), Amy Krouse Rosenthal (padjo
patekti radij), Stephanie Zvirin (prim mane pirm tikr
darb), P. F. Klugeui (mokytojas), Diane Martin (mokytoja),
Perry Lentzui (mokytojas), Paului Makadamui (mokytojas - esu
didiulis mokytoj gerbjas), Benui Segedinui (bosas ir draugas)
ir aviajai Sarah Urist.
Septinta, mokykl lankiau su briu nuostabi moni. La
biausiai noriau padkoti nenuoramai Toddui Cartee ir Olgai
Charny, Seanui Titoneui, Emmettui Cloudui, Danieliui Alarconui, Jenniferei Jenkins, Chipui Dunkinui ir MLS.

Green, John
Gr204 Aliaskos beiekant : [romanas] / John Green ; i angl kalbos vert Daumantas
Gadeikis. - Vilnius : Alma littera, 2015. - 288 p.
ISBN 978-609-01-1630-2
eiolikmetis Mailzas Holteris - nuobodiaujantis, vienias paauglys, kurio didiausias pomgis
rinkti garsi moni paskutinius odius. Pasak paties Mailzo, jo gyvenimas jam atrodo vienas di
delis nevykis. Tadjis rytasi palikti tv namus Floridoje ir vykti internatin mokykl Alabamoje.
ia jis sutinka savo naujuosius draugus: kambario kaimyn ip ir seksuali, linksm, proting,
egzotik, bet jau uimt Aliask Jang, kuri beprotikai simyli. Sukasi nuotaikingas paaugli
gyvenimas su savo pramogomis, rpesiais ir rizikingais nuotykiais, kol kart netikiausiu metu
suskamba Aliaskos telefonas. Mailzo gyvenimas pasikeiia 180 laipsni kampu...
Krinys kvepia susimstyti apie svarbiausius gyvenimo klausimus arba tiesiog primena, kokie
jie svarbs. Autorius u debiutin roman 2006 m. gavo Printz apdovanojim. Knyga iversta
daugel kalb, traukta jaunimo skaitomiausi knyg sraus, lyginama su J. D. Salingerio romanu
Rugiuose prie bedugns.
UDK 821.111(73) 93

John Green

ALIASKOS BEIEKANT
Romanas
I angl kalbos vert Daumantas Gadeikis
Korektor Ramut Prapiestien
Virel pritaik Edvardas Jazgeviius
Maketavo Zita Pikturnien
Tiraas 2000 egz.
Ileido leidykla Alma littera, Ulon g. 2, LT-08245 Vilnius
Interneto svetain: www.almalittera.lt
Spaud UAB BALTO print, Utenos g. 41A, LT-08217 Vilnius
Interneto svetain: www.baltoprint.lt

NIEKADA NEREIKIA NUSTOTI VILTIES, NES MUS


NEMANOMA NEPATAISOMAI SUGADINTI,
V

P R IE * Mailzui Holteriui kyrjo saugus


gyvenimas namie. Visas jo ligiolinis
gyvavimas buvo nykus buvimas, o jo aistra
paskutiniams garsi asmenybi odiams
veria j iekoti Didiojo Galbt (Fransua
Rabl, poetas). Jis pasineria Kolver Kriko
internatins mokyklos pasaul, kuris kartais
yra beprotikas, kartais nestabilus, kartais
visoks, tik ne nuobodus, ir jo gyvenimas
apsiveria auktyn kojomis. Nes vos u
keli dur gyvena Aliaska Jang. avinga,
protinga, linksma, seksuali, pratinga,
beprotika ir priblokianti Aliaka Jang,
kuri pati savaime yra vykis. Ji traukia
Teli savo pasaul, sviedia j Didiojo
Galbt glb ir pasiglemia jo ird.
Daugiau nebus, kaip buvo.

LIDNA IR KOMIKA.
....merginos verks, o vaikinai atras vanile
ir cigaretmis dvelkiani Aliask, patirs
jos meil, aistr, praradim ir ilges.

Kirkus Reviews rekomenduoja

O k n y g
k lu b a s
Tapkite Knyg klubo nariu!

Naujausios ir populiariausios knygos


Ypatingi pasilymai
Knyg pristatymas j bet kur pasaulio krat
www.knyguklubas.lt