Está en la página 1de 191

LI NI U

LI NI U
Cng ty thng tin di ng (VMS) MobiFone, n v thnh vin ca Tp on
Bu chnh Vin thng Vit nam (VNPT) l Cng ty hng u trong lnh vc cung cp
dch v thng tin di ng ti Vit Nam. Nm 2010, MobiFone t c nhiu thnh
tch to ln v ng gp phn ln doanh thu trong k hoch ca ton b Tp on.
iu ny chng t nng lc vt tri ca Mobifone trong c s ng gp cng
sc khng nh ca hng nghn cn b cng nhn vin Mobifone.
i cng vi s pht trin, Mobifone c k hoch b sung nhn s thc hin cng
vic vn hnh khai thc v ng cu thng tin (VHKT & CTT) trong nm 2011. Do
vy cc cn b mi cn c o to ngay cc kin thc, k nng c kh nng
v trnh vn hnh khai thc qun l v trin khai cc dch v Vin thng mt cch
an ton v hiu qu..
Chng trnh Bi dng kin thc VHKT & CTT cho cn b k thut ca
Cng ty VMS c xy dng vi mc ch cung cp kin thc c bn lin quan ti
mng di ng 2G/3G, cu trc v hot ng ca trm BTS/NodeB, k nng v kinh
nghim thc t trong VHKT & CTT cho i ng lao ng, chuyn vin k thut trc
tip v qun l chung VHKT & CTT mng ti a bn.
Cun ti liu Vn hnh khai thc v ng cu thng tin bao gm 5 chng.
Chng 1 cung cp ci nhn tng quan v mng thng tin di ng ni chung v mng
VMS ni ring. Phn u gii thiu s lc v qu trnh pht trin ca mng di ng
1G, 2G, 3G v 4G. Tip theo mng di ng ca VMS s c trnh by. Chng 2 s
gii thiu v cu to v nguyn l hot ng cc trm BTS/NodeB ca mt s hng
cung cp thit b vin thng m VMS s dng trn mng li. Ngoi ra, mt s lu
v cnh bo s c trn thit b khi tham gia vn hnh khai thc v ng cu thng tin
cho trm BTS/NodeB cng c gii thiu trong chng ny. Chng 3 i su phn
tch cu to v nguyn l hot ng ca thit b truyn dn viba v mt s thit b
truyn dn khc. o kim l mt trong nhng vic quan trong cng tc VHKT&CTT.
Chng 4 gii thiu v thit b o v mt s bi o thng dng phc v cng tc o
kim tra v bo dng thit b trn trm BTS. Ngoi ra, a mt trm BTS/NodeB
i vo hot ng th cn thit phi c mt h thng cc thit b i km bao gm ct
anten, cu cp, ngun, chng st, tip t, truyn dn, ngun d phng (c quy, my
n) v mt s thit b ph tr cho phng my nh iu ha, chiu sng,
PCCC,...Chng 5 trnh by cu trc, nguyn l hot ng v cc tham s k thut
i vi cc thit b ph tr v mt s quy nh v nh trm BTS/NodeB.
Trong qu trnh bin son, mc d gio vin rt c gng, tuy nhin khng th
trnh khi nhng thiu st. Rt mong nhn c kin ng gp ca cc bn c
nhng ln xut bn sau cht lng ca ti liu c tt hn.
TRUNG TM O TO BU CHNH VIN THNG 1
1

MC LC

MC LC
LI NI U................................................................................................................1
MC LC ......................................................................................................................3
DANH SCH HNH......................................................................................................7
DANH SCH BNG .....................................................................................................9
CHNG 1 TNG QUAN V MNG THNG TIN DI NG .........................11
1.1 TNG QUAN V H THNG THNG TIN DI NG ..................................12
1.1.1 Cu trc, cc thnh phn chc nng h thng thng tin di ng t ong
GSM/ GPRS ............................................................................................................13
Cc dch v c bn ca mng 2G v 2,5G ............................................................16
1.1.2 Cu trc, cc thnh phn chc nng h thng 3G .....................................16
1.2 TNG QUAN V H THNG DI NG VMS ..............................................18
1.2.1 Cu trc tng quan ca mng thng tin di ng VMS ...............................18
CHNG 2 CU TO V NGYN L HOT NG CA THIT B BTS V
NODEB .........................................................................................................................23
2.1 THIT B BTS 2G ..............................................................................................24
2.1.1 Nguyn l hot ng ca cc khi trong BTS Alcatel ................................26
2.1.2 Nguyn l hot ng ca cc khi trong BTS Ericsson ..............................31
2.1.3 Nguyn l hot ng ca cc khi trong BTS Huawei ...............................35
2.2 THIT B NODEB 3G .......................................................................................41
2.2.1 Nguyn l hot ng ca cc khi trong NodeB NSN ................................43
2.2.1.1. Gii thiu h thng....................................................................................44
2.2.1.2. Khi System ...............................................................................................45
2.2.1.3. Khi RF .....................................................................................................47
2.2.1.4. Khi RRH ..................................................................................................49
2.2.1.5. Khi cp ngun FPMA (Flexi Power Module) .........................................50
2.2.2 Nguyn l hot ng ca cc khi trong NodeB Ericsson .........................50
2.2.3 Nguyn l hot ng ca cc khi trong NodeB Huawei ...........................53
CHNG 3 TRUYN DN ......................................................................................59
3.1 PHN LOI THIT B......................................................................................60
3.2 CU TO V NGUYN L HOT NG CA CC KHI TRONG THIT
B TRUYN DN .....................................................................................................60
3.2.1 Thit b vi ba..................................................................................................60
3.2.2 Mt s thit b truyn dn khc .....................................................................66
CHNG 4 O KIM CHT LNG MNG ....................................................69
3

VN HNH KHAI THC V NG CU THNG TIN

4.1 O SUY HAO ANTENNA V FEEDER ......................................................... 70


4.1.1 Gii thiu thit b o Site Master.................................................................. 70
4.1.2 Mt s bi o s dng thit b Site Master ................................................... 71
4.2 O LUNG ....................................................................................................... 74
4.2.1 Gii thiu thit b o Sunset MTT ................................................................. 74
4.2.2 o lung Ethernet-FE-GE ............................................................................ 77
4.3 O C QUY ...................................................................................................... 79
4.3.1 Gii thiu chung ........................................................................................... 79
4.3.2 Gii thiu my o c quy Midtronics CTU-6000 ......................................... 81
4.3.3 o in dn ca c quy trn my o Midtronics CTU-6000 .................. 82
4.3.4 Mt s lu khi o........................................................................................ 84
4.4 O IN TR T .......................................................................................... 85
4.4.1 Gii thiu thit b o Kyoritsu ...................................................................... 85
4.4.2 Bi o s dng thit b Kyoritsu ................................................................... 86
CHNG 5 C S H TNG V CC THIT B PH TR .......................... 89
5.1 NGUYN L HOT NG CA CC KHI TRONG H THNG NGUN
ACQUI....................................................................................................................... 90
5.1.1. Cu trc ...................................................................................................... 90
5.1.2. c tnh....................................................................................................... 90
5.1.3. Nguyn tc hot ng ................................................................................. 90
5.1.4. Cc tham s k thut lin quan................................................................... 91
5.2 H THNG TIP A ...................................................................................... 91
5.2.1. Yu cu k thut .......................................................................................... 91
5.2.2. Cu trc h thng tip t .......................................................................... 92
5.2.3. u ni h thng tip t ........................................................................... 93
5.2.4. in tr tip t .......................................................................................... 94
5.2.5. Mng tip t .............................................................................................. 94
5.2.6. in cc tip t ......................................................................................... 95
5.3 CHNG ST ...................................................................................................... 95
5.3.1. Yu cu k thut .......................................................................................... 95
5.3.2. Cu trc h thng chng st trm BTS ....................................................... 96
5.3.3. Chng st ct an ten.................................................................................... 96
5.3.4. Chng st nh trm ..................................................................................... 97
5.3.5. Thit b chng st lan truyn theo cp tn hiu........................................... 97
5.3.6. Thit b chng st lan truyn theo ng dy ti in ............................... 98
5.3.7. Chng st cp ngun DC v cc thit b RF lp t ngoi tri ................. 99
5.4 ANTEN V PHI ........................................................................................ 100
5.4.1. Chc nng ................................................................................................. 100
5.4.2. Yu cu k thut thit b............................................................................ 101
5.5 CT ANTEN ................................................................................................... 102
5.5.1. Phn loi ................................................................................................... 102
4

MC LC

5.5.2. Yu cu k thut ........................................................................................102


5.6 IU HA, THNG GI ...............................................................................104
5.6.1. iu ha ....................................................................................................104
5.6.2. Thng gi khn cp ...................................................................................106
5.7 PHNG CHY, CHA CHY.......................................................................107
5.7.1. Phng chy ................................................................................................107
5.7.2. Phng tin cha chy ti ch .................................................................107
5.8 QUY NH V THIT K NH TRM ........................................................108
5.8.1. Phn loi nh trm BTS ............................................................................109
5.8.2. Din tch phng my .................................................................................109
5.8.3. V tr t trm ............................................................................................110
5.8.4. Kin trc phng my .................................................................................110
5.8.5. Phng my pht in.................................................................................112
5.8.6. Phng acqui ..............................................................................................113
5.8.7. Trm BTS Shelter ......................................................................................113
THUT NG VIT TT .........................................................................................115
PH LC 1 QUY TRNH LP T THIT B ERICSSON RBS 2216 V2 V
NGUN DELTA .......................................................................................................117
LP T THIT B INDOOR ...............................................................................117
LP T THIT B OUTDOOR ...........................................................................123
LP T NGUN DELTA....................................................................................126
MT S LI LP T ..........................................................................................132
PH LC 2 QUY TRNH LP T THIT B NODE B NSN .........................135
LP T THIT B INDOOR ...............................................................................136
LP T THIT B OUTDOOR ...........................................................................141
LP T THIT B FEEDERLESS ......................................................................142
PH LC 3 VN HNH KHAI THC THIT B TRUYN DN PASOLINK
V4 ................................................................................................................................144
CU TRC PHN CNG .....................................................................................145
CI T PHN MM PNMT(PASOLINK NETWORK MANAGEMENT TERMINAL) 168
S DNG PNMT ....................................................................................................174
PH LC 4 QUY TRNH KIM TRA CSHT & THIT B PH TR ............183
PH LC 5 QUY TRNH BO DNG, SA CHA .......................................186
THIT B MNG, DCH V THNG TIN DI NG ..............................................186

DANH SCH HNH

DANH SCH HNH


Hnh 1. 1 Tng kt qu trnh tin ho ca cc nn tng thng tin di ng t th h mt
n th h ba. .................................................................................................................12
Hnh 1. 2 Kin trc mng GSM. ....................................................................................14
Hnh 1. 3 Kin trc GPRS. ............................................................................................15
Hnh 1. 4 S kt ni mng li Mobifone khi trin khai 3G ......................................16
Hnh 1. 5 Cu trc mng thng tin di ng ca VMS ...................................................18
Hnh 1. 6 Cu trc mng thng tin di ng 2G ca VMS .............................................19
Hnh 1. 7 Cu trc mng thng tin di ng 3G ca VMS .............................................20
Hnh 2. 1 Cu trc h thng thit b nh trm BTS.......................................................24
Hnh 2. 2 Cc loi trm BTS ......................................................................................25
Hnh 2. 3 S cu trc cc khi BTS A9100 ..............................................................26
Hnh 2. 4 S cu trc bn trong khi SUMA ............................................................27
Hnh 2. 5 S cu to khi TRE .................................................................................28
Hnh 2. 6 S kt ni khi ANC..................................................................................29
Hnh 2. 7 S khi b ghp ni ANY ..........................................................................31
Hnh 2. 8 Cc thit b BTS 2G dng sn phm RBS 2000 ca Ericsson.......................31
Hnh 2. 9 Cu trc t RBS 2206 Ericsson .....................................................................32
Hnh 2. 10 Cu trc t BTS 3012 ..................................................................................35
Hnh 2. 11 Cu trc cc khi chc nng trong thit b BTS3012 .................................36
Hnh 2. 12 M hnh NodeB ............................................................................................42
Hnh 2. 13 Cu trc cc thnh phn chnh ca Flexi WCDMA BTS ............................44
Hnh 2. 14 Cu trc khi system ...................................................................................45
Hnh 2. 15 S chc nng ca khi system ................................................................46
Hnh 2. 16 Cu trc khi RF .........................................................................................47
Hnh 2. 17 S chc nng ca khi RF (Triple) ........................................................48
Hnh 2. 18 Cu trc khi RRH ......................................................................................49
Hnh 2. 19 S chc nng ca khi RRH ...................................................................49
Hnh 2. 20 Cu trc khi cp ngun FPMA..................................................................50
Hnh 2. 21 Cu trc vt l ca RBS 3206E/F ...............................................................51
Hnh 2. 22 Kt ni gia MU v RRU ............................................................................52
Hnh 2. 23 Cc thnh phn chnh ca Node B 3900 .....................................................53
Hnh 2. 24 S kt ni gia BBU3900 v cc khi RRU ...........................................55
Hnh 2. 25 T ngun APM30 .........................................................................................57
Hnh 3. 2 S kt ni thit b viba MINI-LINK E .......................................................62
Hnh 3. 3 MINI-LINK E RAU1 v RAU2 ......................................................................62
Hnh 3. 4 RAU1 v RAU2 vi cc n-ten khc nhau. ...................................................63
Hnh 3. 5 Cc hp module truy nhp. ...........................................................................64
Hnh 3. 6 Khi u cm bn trong ca hp 2U-3. ........................................................64
Hnh 3. 7 Thit b VSAT s dng trong thng tin di ng .............................................66
7

VN HNH KHAI THC V NG CU THNG TIN

Hnh 4. 1 Site Master Model S332D ............................................................................. 70


Hnh 4. 2 Sunset MTT .................................................................................................... 74
Hnh 4. 3 M hnh o lung .......................................................................................... 77
Hnh 4. 4 Cu trc bnh c quy ..................................................................................... 79
Hnh 4. 5 My o c quy Midtronics CTU-6000 .......................................................... 81
Hnh 4. 6 Cc phm chc nng ca my o Midtronics CTU-6000 ............................. 82
Hnh 4. 7 Cch o in dn c quy ............................................................................... 83
Hnh 4. 8 My o in tr t Kyoritsu ........................................................................ 86
Hnh 5. 1 H thng tip t ........................................................................................... 93
Hnh 5. 2 H thng tip t bn ngoi nh trm .......................................................... 94
Hnh 5. 3 Chng st trm BTS....................................................................................... 97
Hnh 5. 4 Thit b chng st ng dy truyn tn hiu ................................................ 98
Hnh 5. 5 T chng st .................................................................................................. 99
Hnh 5. 6 Phi .......................................................................................................... 100
Hnh 5. 7 An ten........................................................................................................... 101
Hnh 5. 8 Thit b an ten phi .................................................................................. 101
Hnh 5. 9 Ct an ten .................................................................................................... 102
Hnh 5. 10 Gi lp cp lp anten ................................................................................ 104
Hnh 5. 11 iu ha .................................................................................................... 106
Hnh 5. 12 Phng tin cha chy ti ch.................................................................. 108

DANH SCH BNG

DANH SCH BNG


Bng 1. 1 Tng kt cc th h thng tin di ng ...........................................................13
Bng 2. 1 Thit b BTS 2G ca cc hng ......................................................................25
Bng 2. 2 M t biu hin ca DDPU...........................................................................37
Bng 2. 3 M t biu hin ca DTRU ...........................................................................39
Bng 2. 4 Thit b NodeB 3G ca cc hng ..................................................................42
Bng 2. 5 LED trng thi hot ng ca WMPT ..........................................................54
Bng 2. 6 LED trng thi hot ng ca WBBP...........................................................54
Bng 2. 7 LED trng thi hot ng ca WRFU ..........................................................55
Bng 3. 1 Mt s thit b vi ba PDH v SDH ................................................................61
Bng 5. 1 Yu cu din tch phng my BTS indoor ...................................................110

CHNG 1

TNG QUAN V
MNG THNG TIN DI NG
T khi ra i cho n nay thng tin di ng tr thnh mt ngnh cng
nghip vin thng pht trin nhanh nht. p ng cc nhu cu v cht lng v
dch v ngy cng nng cao, thng tin di ng khng ngng c ci tin. n nay
thng tin di ng tri qua nhiu th h. Chng ny s gii thiu v tin trnh pht
trin ca mng di ng ni chung v sau i su trnh by cc mng di ng VMS.

Ni dung chng bao gm:


Tng quan v h thng thng tin di ng
Tng quan v h thng thng tin di ng VMS.

11

VN HNH KHAI THC V NG CU THNG TIN

1.1 TNG QUAN V H THNG THNG TIN DI NG


Thng tin di ng l h thng lin lc thng qua sng v tuyn, c kh nng va di
chuyn va lin lc c. Cc dch v ca h thng thng tin di ng cho n u
nhng nm 1960 mi xut hin. Cc h thng ny cha tin li v dung lng rt thp
so vi cc h thng hin nay. Cng vi qu trnh pht trin ca cng ngh, ng dng
khoa hc k thut vo sn phm, h thng thng tin di ng ngy cng hon thin
mang li nhiu dch v nng cao, phc v nhu cu giao tip ca con ngi, mang li
nhiu tin ch hn cho ngi s dng. Tm tt qu trnh pht trin t cc th h thng
tin di ng s khai n h thng thng tin di ng nh ngy nay c trnh by trong
hnh di y.

CDMA1x EV-DO

cdma 2000 1x EV-DV

Hnh 1. 1 Tng kt qu trnh tin ho ca cc nn tng thng tin di ng t th h mt


n th h ba.

12

CHNG 1 - TNG QUAN V MNG THNG TIN DI NG

Bng 1. 1 Tng kt cc th h thng tin di ng


Th h thng
H thng
Dch v chung
tin di ng
Th h 1 (1G) AMPS,
Ting thoi
TACS, NMT
Th h 2 (2G)

Trung
(2,5)

Th h
(3G)

Ch thch
FDMA, tng t

GSM, IS-136 Ch yu cho ting thoi TDMA hoc CDMA, s,


kt hp vi dch v bn bng hp (8-13 kbps).
IS-95
tin ngn.

gian GPRS,
EDGE,
cdma2000
1

Trc ht l ting thoi TDMA (kt hp nhiu


c a thm cc dch v khe hoc nhiu tn s),
s liu gi.
CDMA, s dng chng
ln ph tn ca th h hai
nu khng s dng ph
tn mi, tng cng
truyn s liu gi cho th
h hai.

ba cdma2000,
W-CDMA

Cc dch v ting v s CDMA, CDMA kt hp


liu gi c thit k TDMA, bng rng (ti 2
truyn ting v s liu a Mbps), s dng chng ln
phng tin
ln th h hai hin c nu
L nn tng thc s th h khng s dng ph tn
mi.
ba.

1.1.1 Cu trc, cc thnh phn chc nng h thng thng tin di ng t ong
GSM/ GPRS
Mng di ng GSM
GSM l mng thng tin di ng s u tin c xy dng trn phng php a
truy nhp TDMA. Mt h thng GSM c t chc thnh ba phn t chnh: MS, h
thng con trm gc (BSS: base station subsystem) v h thng con chuyn mch (SS:
switching subsystem ) nh trn Error! Reference source not found.3.
Trm di ng (MS):
MS cha u cui di ng vi SIM card. SIM l mt thit b an ninh cha tt
c cc thng tin cn thit v cc gii thut nhn thc thu bao cho mng.
nhn thc thu bao cho mng, SIM cha mt my vi tnh gm CPU v ba kiu nh.
ROM c lp trnh cha h iu hnh, chng trnh cho ng dng GSM v cc
13

VN HNH KHAI THC V NG CU THNG TIN

gii thut an ninh A3 v A8. RAM c s dng thc hin cc gii thut v nh
m cho truyn dn s liu. Cc s liu nhy cm nh Ki (kha b mt), IMSI
(international mobile station identity: s nhn dng thu bao di ng), cc s
quay, cc bn tin ngn, thng tin v mng v v thu bao nh TMSI (temporary
mobile station identity: s nhn dng thu bao tm thi), LAI (location area
identity: nhn dng vng nh v) c lu trong b nh ROM xa c bng in
(EEPROM).

Hnh 1. 2 Kin trc mng GSM.


H thng con trm gc (BSS):
BSS bao gm mt s trm thu pht gc (BTS: base transceiver station: trm thu
pht gc) v mt b iu khin trm gc (BSC: base station controller). BTS iu
khin lu lng v tuyn gia MS v chnh n thng qua giao din v tuyn Um.
H thng con chuyn mch (SS):
MSC thc hin tt c cc ng dng cn thit nh tuyn cuc gi n hoc t
cc ngi s dng v cc mng in thoi khc nhau nh: ISDN, PSTN. HLR (home
location register: b ghi nh v thng tr) mang tt c cc thng tin v thu bao trong
vng ca GMSC (gateway MSC: MSC cng) tng ng. VLR (visitor location
register: b ghi nh v tm tr) cha cc chi tit tm thi v MS lm khch ti MSC
hin thi. N cng cha TMSI. Trung tm nhn thc (AuC: authentication center)
c t ti HLR v l mt trong nhng ni pht i cc thng s an ninh quan trng
nht v n m bo tt c cc thng s cn thit cho nhn thc v mt m ha gia MS
v BTS. TMSI cho php t chi mt k xu tm cch ly trm thng tin v cc ti
nguyn c ngi s dng s dng v khng cho k xu theo di v tr ngi s dng.
Mc ch ca EIR (equipment identity register: b ghi nhn dng thit b) l ghi li
nhn dng s my ca thit b di ng chng mt cp my. Ni mt cch khc EIR
cha cc s seri my ca tt c cc my di ng v nh du s my b mt hoc b n
14

CHNG 1 - TNG QUAN V MNG THNG TIN DI NG

cp m h thng s khng cho php. Cc ngi s dng s c nhn dng l en


(khng hp l) trng (hp l) hay xm (b nghi ng).
Mng di ng GPRS
GPRS s dng li mng truy nhp v tuyn ca GSM truyn s liu gi bng
cch ghp nhiu khe thi gian vo mt knh truyn. Kin trc ca GPRS c cho trn
Hnh 1. 34

Hnh 1. 3 Kin trc GPRS.


MS gm thit b u cui (TE:Terminal Equipment) (my tnh PC cm tay chng
hn) v u cui di ng (MT). MS c th hot ng trong ba ch ph thuc vo
kh nng ca mng v my di ng.
Ch A, c th x l ng thi c khai thc chuyn mch knh ln chuyn
mch gi
Ch B, cho php MS hoc ch PS hoc ch CS nhng khng ng
thi c hai ch . Khi MS pht cc gi, nu kt ni CS c yu cu th
truyn dn PS t ng c t vo ch treo
Ch C, cho php MS thc hin mi ln mt dch v. Nu MS ch h tr lu
lng PS (GPRS) th n hot ng ch C.
Trong BSS, BTS x l c lu lng CS v PS. N chuyn s liu PS n SGSN v
CS n MSC. Ngoi cc tnh nng GSM, HLR cng c s dng xc nh xem
thu bao GPRS c a ch IP tnh hay ng v im truy nhp no s dng ni n
mng ngoi. i vi GPRS, cc thng tin v thu bao c trao i gia HLR vi
SGSN.
SGSN x l lu lng cc gi IP n v t MS ng nhp vo vng phc v
ca n v n cng m bo nh tuyn gi nhn c v gi i t n.
15

VN HNH KHAI THC V NG CU THNG TIN

GGSN m bo kt ni vi cc mng chuyn mch gi bn ngoi nh Internet hay


cc mng ring khc. Nt kt ni vi mng ng trc GPRS da trn IP. N cng
chuyn i tt c cc gi IP v c s dng trong qu trnh nhn thc v trong cc th
tc mt m ha..
AuC hot ng ging nh mng GSM. C th l n cha thng tin nhn dng
cc ngi c php s dung mng GPRS v v th ngn chn vic s s dng tri
php mng.
Cc dch v c bn ca mng 2G v 2,5G
Phn loi thu bao - Cc sn phm chnh :
9 Thu bao tr sau (Postpaid):
MobiGold
9 Thu bao tr trc (Prepaid):
MobiCard; MobiQ; Mobi 365; Q Student; Q Teen.
9 Dch v thoi - Kt ni nhanh thi gian thc(realtime online)
9 Dch v nhn tin ngn Short Messages (SMS) : Lu li v chuyn i - khng
cn thi gian thc : Tmax = Ti
9 Dch v truyn d liu Dng gi (packet) : Email; FTP; Web; Wap; Fax;
MMS; Voice mail; Voice Messages; Voice chat

1.1.2 Cu trc, cc thnh phn chc nng h thng 3G


Cu trc h thng 3G s dng WCDMA ca Mobifone khi trin khai t GSM
GPRS/EDGE WCDMA pha u s theo chun 3GPP Release 4 nh Hnh 1. 45.

Hnh 1. 4 S kt ni mng li Mobifone khi trin khai 3G


16

CHNG 1 - TNG QUAN V MNG THNG TIN DI NG

Trong kin trc mng 3G ny, cc phn t mng c phn thnh 3 thnh
phn: thit b ngi dng (UE), mng v tuyn UMTS (UTRAN) v mng li (CN).
Trong , UE v UTRAN u bao gm cc giao thc hon ton mi, vic thit k
chng da trn nhu cu ca cng ngh v tuyn WCDMA mi. Cn mng li th
ngc li, c cc thnh phn c k tha t mng li GSM, GPRS/EDGE trc .
Thit b ngi s dng (UE):
Thit b UE c dng giao tip vi ngi s dng v giao din v tuyn. N
gm hai thnh phn:
o Thit b di ng (ME) l u cui v tuyn s dng giao tip v tuyn
qua giao din Uu.
o Modul nhn dng thu bao UMTS (USIM) l mt th thng minh m
nhn vic xc nhn thu bao, thc hin thut ton nhn thc, v lu gi
kho m mt, kho nhn thc v mt s cc thng tin v thu bao cn
thit ti u cui.
Cc giao din kt ni trong UE v gia UE vi UTRAN bao gm:
o Giao din Cu: y l giao din gia th thng minh USIM v ME. Giao
din ny tun theo tiu chun cho cc th thng minh.
o Giao din Uu: y l giao din v tuyn WCDMA. Uu l giao din nh
UE truy cp c vi phn c nh ca h thng, v y c th l
phn giao din m quan trng nht trong UMTS.
Mng truy nhp v tuyn (UTRAN)
Mng truy nhp v tuyn UTRAN thit lp tt c cc chc nng lin quan n v
tuyn. N ng v tr tng t nh h thng BSS GSM. N gm 2 thnh phn:
o Nt B: chuyn i d liu truyn gia giao din Iub v Uu. N cng
tham gia vo qun l ti nguyn v tuyn.
o B iu khin mng v tuyn (RNC): s hu v iu khin ngun ti
nguyn v tuyn trong vng ca n, bao gm cc Nt B kt ni vi n.
RNC l im truy cp dch v cho tt c cc dch v m UTRAN cung
cp cho mng li.
Cc giao din kt ni mng UTRAN bao gm:
o Giao din Iur: Giao din m Iur h tr chuyn giao mm gia cc RNC
t cc nh sn xut khc nhau, v v th b sung cho giao din m Iu.
o Giao din Iub: Giao din Iub kt ni mt Nt B v mt RNC. y l
giao din m hon thin gia b iu khin v trm gc c chun
ho. Ging nh cc giao din m khc, Iub thc y hn na tnh cnh
tranh gia cc nh sn xut trong lnh vc ny.
17

VN HNH KHAI THC V NG CU THNG TIN

o Giao din Iu: Giao din ny kt ni UTRAN ti mng li. Giao din Iu
gm: Iu-CS v Iu-PS tng ng vi cc giao din tng thch trong
GSM l giao din A (i vi chuyn mch knh) v Gb (i vi chuyn
mch gi). Giao din Iu em li cho cc b iu khin UMTS kh nng
xy dng c UTRAN v CN t cc nh sn xut khc nhau.
o Giao din Iu-BC: Giao din ny kt ni RNC vi min qung b ca
mng li l trung tm qung b cell (Cell Broadcast Center). Giao din
Iu-BC c dng pht thng tin qung b ti ngi dng di ng
trong cell cn qung b.
Mng li (Core Network):
Mng li thc hin chc nng chuyn mch v nh tuyn cuc gi, iu khin cc
phin truyn v kt ni d liu n cc mng ngoi.
Cc thnh phn ca mng li gm nhiu cc thnh phn k tha t mng li GSM
v GPRS/EDGE bao gm: MSC/VLR, G-MSC, SGSN, GGSN, HLR/EIR/AuC.

1.2 TNG QUAN V H THNG DI NG VMS


1.2.1 Cu trc tng quan ca mng thng tin di ng VMS

Hnh 1. 5 Cu trc mng thng tin di ng ca VMS

Qui m mng li ca Cng ty VMS Mobifone :

18

CHNG 1 - TNG QUAN V MNG THNG TIN DI NG

o Ph sng 64/64 Tnh, Tp v trin khai phu sng (lp trm pht sng) n
cp Huyn/X.
o MSC/STP: 64
o BSC: 225, RNC: 33
o BTS: 13.700, node B: 4.900
o CC H THNG DCH V: IN, GPRS, WAP, MMS, SMS, PRBT, MCA,
BGM, Voice SMS
1.2.2 Cu trc mng do cc Trung tm Thng tin di ng khu vc qun l:
Cu trc mng 2G:

Hnh 1. 6 Cu trc mng thng tin di ng 2G ca VMS


Hnh 1.6 trn m t cu trc kt ni dnh cho thit b Alcatel. Mng 2G ca ring cc
Trung tm VMS KV cng c cu trc tng t. Tuy nhin, hng thit b v s lng
thit b ti cc phn h mng c th khc nhau.
Cu trc mng 3G:

19

VN HNH KHAI
KH THC V
NG CU THNG
T
TIN

Hnh 1.
1 7 Cu tr
c mng thng tin di
ng 3G caa VMS

b 2G/3G ca Trung tm VMS KV


V 1:
S lnng v chngg loi thit b
STT

Loi thit b
b

Hng sn xut

S lng

1
2
3
4
5

MSC
BSC
RNC
BTS
Node B

HW
W; Ericssonn
HW
W/Alu
HW
W
HW
W/Alu
HW
W

5
44
8
27000
11000

b 2G/3G ca Trung tm VMS KV


V 2:
S lnng v chngg loi thit b
STT

Loi thit b
b

Hng sn xut

S lng

1
2
3
4
5

MSC
BSC
RNC
BTS
Node B

HW
W;Ericssonn
Ericsson
Ericsson
Ericsson
Ericsson

16
32
6
15000
13000

200

CHNG 1 - TNG QUAN V MNG THNG TIN DI NG

S lng v chng loi thit b 2G/3G ca Trung tm VMS KV 3:


STT

Loi thit b

Hng sn xut

S lng

1
2
3
4
5

MSC
BSC
RNC
BTS
Node B

HW;Ericsson
Eric; HW, Alcatel
NokiaSimmen
Eric; HW, Alcatel
NokiaSimmen

7
42
6
2800
800

S lng v chng loi thit b 2G/3G ca Trung tm VMS KV 4:


STT

Loi thit b

Hng sn xut

S lng

1
2
3
4
5

MSC
BSC
RNC
BTS
Node B

HW
Ericsson; HW
NokiaSimmen
HW;Ericsson
NokiaSimmen

6
34
6
2900
940

S lng v chng loi thit b 2G/3G ca Trung tm VMS KV 5:


STT

Loi thit b

Hng sn xut

S lng

1
2
3
4
5

MSC
BSC
RNC
BTS
Node B

HW
Alcatel
HW
Alcatel; HW
HW

2
32
3
1755
718

S lng v chng loi thit b 2G/3G ca Trung tm VMS KV 6:


STT

Loi thit b

Hng sn xut

S lng

1
2
3
4
5

MSC
BSC
RNC
BTS
Node B

HW
Alcatel; Eric; HW
Ericsson
Ericsson; HW
Ericsson

0
49
4
2008
464

21

CHNG 2

CU TO V NGYN L HOT NG
CA THIT B BTS V NODEB
Trm BTS/Node B l mt thit b quan trng trong h thng v tuyn di ng
2G/3G. Chng thc hin chc nng cung cp cc kt ni v tuyn giao tip vi
thit b ngi dng, gip ngi dng truy nhp cc dch v m h thng mng
cung cp. Chng ny s cung cp thng tin v cu to v nguyn l hot ng
cc trm BTS/NodeB ca mt s hng cung cp thit b vin thng m VMS s
dng trn mng li.

Ni dung chng bao gm:


Thit b BTS 2G
Thit b NodeB 3G

23

VN HNH KHAI THC V NG CU THNG TIN

2.1 THIT B BTS 2G


Trm BTS l mt thit b quan trng trong h thng v tuyn di ng. Trong h
thng GSM, n nm trong phn h BSS chu s gim st, iu khin t BSC thc hin
chc nng cung cp cc kt ni v tuyn giao tip vi thit b ngi dng, gip
ngi dng truy nhp cc dch v m h thng mng cung cp.
Trm thu pht gc BTS truyn thng bao gm cc thit b: t trm BTS, t ngun
BTS, h thng cung cp ngun in li AC, c quy, my n; h thng anten, feeder,
ct anten, cu cp, h thng truyn dn, tip t, chng st, cc thit b ph tr nh
gim st, cnh bo, iu ha, phng chy cha chy nh trm.

Hnh 2. 1 Cu trc h thng thit b nh trm BTS


Thit b t trm BTS l thnh phn trung tm ca trm, n bao gm cc khi chc
nng nh sau:

Cc khi thu pht (TRX);


Khi ghp ni anten;
Khi chc nng iu khin chnh;
Cc khi h tr nh t cabinet, khi ngun, khi qut, lc gi, tip t, giao
din u truyn dn, cnh bo, c quy

Ty theo yu cu m trm BTS c th c nhiu dng kin trc vt l v cu hnh


khc nhau. Theo loi t trm thit b trong nh trm, ngoi nh trm hay kt hp m ta
c th phn lm: Trm BTS trong nh (Indoor cabinet), trm BTS ngoi tri (Outdoor
24

CHNG 2 CU TO V
NGUYN L
HOT NG
G CA THIT
T B BTS V NO
ODEB

cabineet), trm BTS phn b (DBS) (H


Hnh 2. 2). Theo vngg ph sngg ta c cc loi:
trm macro,
m
trm
m mini, trm
m micro, trrm pico, vi cu hhnh trm seector hay omni.
o
Trongg , trm macro
m
c trng
t
cho vvng ph rng, thngg dng vi cu
c hnh seector.
Cc lo
oi trm miini, micro, pico l cc trm th
ng c pp dng b
b tr cho vvng
ph s
ng ca trm macro ti nhng a im m sng t trrm macro khng ti c
hoc rt
r thp kh
ng th th
c hin dchh v. Cc h
h thng trm ny th
ng tp truung
cc th
hnh ph l
n, mt nh
n ca dyy c v dn
ng trong ccc h thng ta
t nh lnn (Inbuildiing).

Hnh 2. 2 Cc loi trm


t
BTS
s thit b BTS
B in hnnh c lit k trong bng
b
sau.
Mt s
Bngg 2. 1 Thitt b BTS 2G
G ca cc hng
STT Hng cun
ng cp Tn
T chng lloi
Loii thit b
1
Alcatel
Ev
volium A91100 - Inddoor: MBI3, MBI5
- Ou
utdoor: MBO
O, CBO
2
Huawei
BT
TS 3012
- Inddoor
3
Motorola
Hoorizon
- Inddoor
4
Ericsson
RB
BS 2000
Macro
M
Indooor: RBS 22002, 2206,
22
216
25

VN HNH KHAI THC V NG CU THNG TIN

Nokia Siemens

BS-240

Macro Outdoor: RBS 2101,


2102, 2103, 2106, 2116
Micro Outdoor: RBS 2301,
2302, 2308
Pico Outdoor: RBS 2401
- Indoor: BS-240

2.1.1 Nguyn l hot ng ca cc khi trong BTS Alcatel


Alcatel cung cp sn phm thit b BTS 2G c tn Evolium A9100. BTS Evolium
A9100 c kh nng hot ng cc bng tn GSM 900, 1800 v 850, 1900 MHz. Cu
trc cc khi trong BTS A9100 c trnh by nh trong Hnh 2. 3.Ty theo v tr t
v cu hnh m cc BTS c phn loi indoor, outdoor vi kch thc t khc nhau.

Hnh 2. 3 S cu trc cc khi BTS A9100

26

CHNG 2 CU TO V NGUYN L HOT NG CA THIT B BTS V NODEB

2.1.1.1 Cu trc khi SUMA

Hnh 2. 4 S cu trc bn trong khi SUMA


Cc giao din:
XCLK (External clock): l ng h bn ngoi
CLKI: l h thng ng h ch c phn phi ti khi thu pht TRE v
anten AN
MMI: thng qua serial link kt ni ti BTS Terminal, thc hin
qun l li, tc ng trc tip n h thng bng mt s lnh n gin.
XBCB: External BTS control bus
BCB: BTS control bus: bus iu khin mang cc thng tin trng thi, cu
hnh, cnh bo
BSII: mang thng tin TCH, RSL, OML, IOM-CONF
SUMA: l khi trung tm ca mt BTS, mt BTS ch c mt SUMA bt k
s sector v TRX l bao nhiu
Chc nng SUMA:
Qun l link truyn dn Abis
To xung ng h cho tt c cc modul BTS, cc ng h ny c th c
ng b t mt ng h tham chiu bn ngoi: Abis link, GPS, BTS khc,
c th c to ra trong kiu xung ri bi mt b pht tn s bn trong.
Thc hin chng nng vn hnh v bo dng cho BTS
Qun l ghp cc d liu TCH, RSL, OML, QMUX
27

VN HNH KHAI THC V NG CU THNG TIN

iu khin chc nng AC/DC khi chng c tch hp bn trong BTS


iu khin ngun (dung lng, in p, nhit )
Thit lp in p v dng cho vic np pin.
2.1.1.2 Khi TRE

Hnh 2. 5 S cu to khi TRE


Cc giao din:
RFI: giao din ny c s dng loop vng
PSI: giao din ny cung cp ngun
PRI: Power Supply & Remote Interface c s dng phn phi ngun.
CUI: giao din ny c s dng thm nhp trc tip n cc thnh phn
khc nhau ca TRE (truyn d liu iu khin, cu hnh gia TRED v
TREA)
CUI cng mang nhng tn hiu ng h tham chiu n cc thnh phn ca
TRE
I2CE: giao din ny c s dng TRED nhn d liu c lu tr trn
TREA
RCD: giao din ny c s dng thng bo vic kim tra tn hiu DC t
giao din RFI (TREA) n TRED
ADR (Addressing)
DEBUG: giao din ny c s dng trong sut qu trnh pht trin kim
tra cc TRE (t MMI)
Chc Nng Cc Khi Trong TRE
28

CHNG 2 CU TO V NGUYN L HOT NG CA THIT B BTS V NODEB

1) TRED: Thc hin cc chc nng v phn x l s ca TRE


o X l iu khin v bo hiu, n chu trch nhim qun l
cc chc nng O&M ca TRE
o Ghp knh, nhy tn, mt m v gii mt m
o M ho (DEC)
o Gii iu ch (DEM)
o M ho v pht (ENCT)
o u cui BCB
2) TREA: Thc hin cc chc nng
o iu ch
o iu khin v bin i cao tn phn pht (TXRFCC)
o Tng hp phn pht (TXSYN)
o Bin i trung tn phn thu (RXIF)
o Tng hp phn thu (RXSYN)
o Gii iu ch trung tn (ISD)
o RF loop
o TRE PA board bao gm b khuch i cng sut, n m nhim
khuch i cng sut tn hiu cao tn bi TXRFCC. N cng cung
cp VSWR v kim tra ngun, RF loop
3) TREP: Cung cp ngun cho TRE (DC/DC)
2.1.1.3 Khi ANC

Hnh 2. 6 S kt ni khi ANC


29

VN HNH KHAI THC V NG CU THNG TIN

Khi ghp ni anten ANC thc hin chc nng:


Ghp ni 4 my pht n 2 anten.
Phn phi tn hiu nhn c t mi antenna n 4 my thu (thu thng v
thu phn tp)
Modul ny bao gm 2 cu trc ging nhau, mi cu trc bao gm:
Antenna: n c chc nng l pht sng ra mi trng v tuyn v thu sng
t my di ng pht n.
Khi ghp i duplexer: dng kt hp hai hng pht v thu trn cng
mt anten.
Khi khuch i tp m thp LNA: c chc nng khuch i tn hiu m
anten thu c ln mc ln cho TRE c th x l c.
Hai khi Spliter: khi ny c chc nng tch tn hiu thu ca 2 TRE.
WBC: b ny c chc nng kt hp hai ng pht li vi nhau i trn
cng mt ng n b duplexer. Thc t ta ch dng b ny khi ta dng
hn
2 TRX trn cng mt sector, nu khng dng kt hp th ta phi g cu ra
v kt ni trc tip vi duplexer m khng thng qua b WBC.
Khi qua b ANC nh trn, mc tn hiu s b suy hao l khong 3.3dBm
Ngoi ra, vi nhng module bao gm b kt hp (ANY, ANC), s dng cng
ngh kt hp bng rng song song ging ht nhau (twin).

Module Antenna network combiner (ANC): kt ni 4 tn hiu pht trn


2 anten v phn phi tn hiu thu c t mi anten ln 4 b thu (cho
anten chnh v anten phn tp).

Module Antenna Network Bi-TRX (ANB): kt ni 2 tn hiu thu c


ln 2 anten v phn phi tn hiu thu c t mi anten ln 2 b thu
(cho anten chnh v anten phn tp).

Module Twin Wide Band Combiner (ANY): kt hp 4 b thu pht thnh


2 u pht v phn phi 2 tn hiu thu c sang 4 b thu.

30

CHNG 2 CU TO V NGUYN L HOT NG CA THIT B BTS V NODEB

Hnh 2. 7 S khi b ghp ni ANY

2.1.2 Nguyn l hot ng ca cc khi trong BTS Ericsson


Hng Ericsson c thit b BTS 2G vi dng sn phm RBS 2000. Dng sn
phm ny bao gm cc loi BTS trong nh v ngoi tri. Cc dng sn phm BTS
Macro Indoor c k hiu RBS 220x v cc sn phm BTS Macro Outdoor c k
hiu RBS 21xx, cc dng sn phm Micro, Pico c k hiu RBS 23xx, 24xx.
Cc thit b BTS loi 2x16 l dng sn phm tip ni cc h thng thit b 2x06
trc , a ra thng mi t nm 2005 vi u im l nh gn hn nhiu, tiu th
nng lng t hn, cho php linh hot trong vic thay i cc cu hnh tng t nh
dng sn phm 2x06.
Cc sn phm RBS 2000 cho GSM:
Macro Indoor: RBS 2202, 2206, 2216
Macro Outdoor: RBS 2101, 2102, 2103, 2106, 2116
Micro Outdoor: RBS 2301, 2302, 2308
Pico Outdoor: RBS 2401

Hnh 2. 8 Cc thit b BTS 2G dng sn phm RBS 2000 ca Ericsson


31

VN HNH KHAI THC V NG CU THNG TIN

Di y s trnh by v thit b RBS 2206 l thit b c s dng nhiu trn


h thng mng ca VNPT.
c tnh k thut:
H tr y cc bng tn GSM. RBS 2206 loi trm Macro Indoor vi
kch thc tng t nh 2202 nhng h tr ti 12 TRX, s dng
Combiner kp cho php chuyn i linh hot vi cu hnh 1 sector, 2
sector hoc 3 sector vi bng tn kt hp GSM 900/1800 bng cch thay
i CDU-F.
RBS 2206 c kh nng h tr EDGE trn c 12 b thu pht.
RBS 2206 cho php ti a hiu sut theo vng ph hoc theo dung lng
khi thay i ch ca CDU-G.

Hnh 2. 9 Cu trc t RBS 2206 Ericsson


Cc khi trong RBS 2206:
n v cp ngun PSU (power supply unit)
n v chuyn mch phn phi DXU (Distribution switch unit)
M un phn phi trong (Internal distribution module)
B thu pht kp dTRU (double transceiver unit)
B phn chuyn mch cu hnh CXU (Configuration switch unit)
B phn phn phi v kt hp CDU (Combiner and Distribution unit)
n v u ni in xoay chiu v mt chiu C QUY/DCCU (AC or
DC connection unit)
32

CHNG 2 CU TO V NGUYN L HOT NG CA THIT B BTS V NODEB

Khi iu khin qut FCU (Fan control unit)


B lc in mt chiu (DC Filter)
Khi khuych i ty chn (TMA)
c im lp t:
T ch m phn trc v phn nc. Phn trc t l giao din cc card,
module thit b. Phn nc t l cng vo ca feeder, cp truyn dn, cp
ngun thun tin cho thao tc vn hnh, bo dng.
c quy d phng c t bn ngoi t RBS 2206. Cc c quy d phng
c t trong cc t ngun lp ngoi ca Ericsson vi thi gian lu tr
khc nhau.
2.1.2.1 Khi cp ngun PSU
PSU bin i in p ca ngun cp sang in p tiu chun ca h
thng l 24VDC.
PSU c th hot ng theo cu hnh c d phng N+1 (N khi phc v
v 1 khi d phng).
Nu s dng c quy d phng th nn dng thm 1 PSU m rng
phc v vic np c quy. Nu RBS c gn 1 PSU d phng ri th
khng cn thm PSU m rng np c quy.
RBS 2206 c gn thit b bo v chng t bin in p, tuy nhin vn
nn lp thm 1 b lc st v chng t bin in p bn ngoi.
2.1.2.2 Khi chuyn mch phn phi DXU
DXU cung cp kh nng giao tip ca h thng RBS2206 vi cc ng
truyn 2Mbit/s hoc 1,5Mbit/s v cung cp cc kt ni theo tng khe thi
gian ti chnh xc tng TRX.
DXU c nhim v tch tn hiu mang thng tin ng b h thng t
ng truyn PCM v dng tn hiu ny kch hot b phn pht tn
hiu nh thi chun cho RBS.
DXU h tr tnh nng ghp knh lp LAPD, chc nng hi t lp LAPD
(LAPD concentration) v chc nng Multi Drop.
2.1.2.3 M un phn phi trong IDM
Phn phi in p h thng 24VDC ti cc b phn ca t RBS v ng
vai tr l 1 cu ch vi in p ti l 24VDC
C 1 im kt ni trn IDM kt ni vng xuyn ESD vi thit b tip
t v in.
2.1.2.4 Khi thu pht kp dTRU
Mi t RBS2206 c th gn ti a 6 dTRU (tng ng vi 12 TRX)
C nhiu loi dTRU khc nhau c phn bit bi bng tn hot ng v
kh nng h tr EDGE. Tt c cc loi dTRU u h tr v phn cng
cho cc chc nng HSCSD v GPRS, ring EDGE dTRU h tr v phn
cng nng cp ln cc chc nng ECSD v EGPRS.
33

VN HNH KHAI THC V NG CU THNG TIN

dTRU h tr nhiu chun m ho khc nhau. dTRU c th s dng


chun A5/1 hoc A5/2. Qu trnh m ho c iu khin thng qua
phn mm.
Mt b ghp lai (hybrid combiner) c gn bn trong dTRU. B ghp
ny c th c s dng, l chc nng la chn kt hp vi CDU-G
tng s lng TRX cho mi anten. Cng c th b qua b ghp lai ny
bng cch ni cp vo mt trc ca dTRU.
dTRU sn sng v phn cng tng cng hiu nng hot ng thng
qua vic nng cp phn mm. V d: phn tp 4 nhnh thu v qu trnh
trit tiu nhiu m rng EIS.
2.1.2.5 Khi chuyn mch cu hnh CXU
Nhim v ca CXU l kt ni cho gia CDU v dTRU ti ng thu.
CXU gip vic nng cp hoc cu hnh li mt t RBS c thun tin,
hn ch vic di chuyn hoc thay th cp RX.
Cc u vo v ra RX trn dTRU v CDU c t nhng v tr ti
thiu ho s loi cp c s dng kt ni gia CXU vi dTRU/CDU.
2.1.2.6 Khi kt hp v phn phi CDU
CDU kt hp cc tn hiu c pht i t cc TRX v phn chia cc tn
hiu m n thu c t anten.
Cc b lc song cng c t bn trong CDU. Mt b ni o c
(measuring coupler) t bn trong CDU cung cp cc php o cng sut
ti v cng sut phn x phc v vic tnh ton h s sng ng in p
VSWR.
C 2 loi CDU khc nhau dng cho GSM 900 v 1800 (CDU-F v
CDU-G) v mt loi CDU dng cho GSM 800 v GSM 1900 (CDU-G)
o CDU-G c tnh nng ghp lai h tr nhy tn bng c bn v
nhy tn kt hp.
o CDU-F c tnh nng kt hp lc h tr cc cu hnh ln h tr
nhy tn bng c bn. CDU-F c ti u ho cho cc cu hnh
ln vi cng sut u ra ti a trn s lng anten ti thiu.
Cc b lc song cng cho php c ng thu ln ng pht kt ni ti
cng mt anten. Cc cu hnh song cng cng cho php gim thiu s
lng anten v feeder cn thit cng nh hn ch suy hao ti cc b kt
hp trn ng truyn.
C CDU-G v CDU-F u sn sng v phn cng h tr EDGE.
2.1.2.7 Khi kt ni in xoay chiu, mt chiu C QUY/DCCU v b lc in
mt chiu DC Filter
C QUY/DCCU dng phn chia v kt ni in p cung cp 120-250
VAC (C QUY) hay -48/-60 VDC (DCCU) ca ngun vo ti cc PSU.
B lc in 1 chiu dng kt ni b cp ngun vo +24 VDC (PSU) vi
b cquy d phng.
34

CHNG 2 CU TO V NGUYN L HOT NG CA THIT B BTS V NODEB

Khi c quy d phng ch c khi in p ngun cung cp l 120250VDC.


2.1.2.8 Khi iu khin qut
Khi FCU iu khin cc qut gi bn trong t thit b. Mi trng lm
vic bn trong t c duy tr trong mt khong gii hn ca nhit
nh vo vic iu khin cc qut gi. Mi trng lm vic c iu
khin bi DXU thng qua FCU vi s h tr ca cc b cm bin nhit
t bn trong cc khi RU.
2.1.2.9 Khi khuch i TMA (Tower Mounted Amplifier)
L b khuch i TMA ty chn c s dng b li suy hao do
anten - feeder v tng cng hiu nng cho tt c cc b thu.
(*) Quy trnh lp t BTS Ericsson trong Ph lc 1

2.1.3 Nguyn l hot ng ca cc khi trong BTS Huawei


Thit b BTS 2G GSM ca Huawei vi cc dng sn phm c trng BTS 3012,
BTS 3812 v BTS 3900 dng trong indoor trong cc dng Outdoor l cc dng c
thm ui A: BTS 3012A, BTS 3812A v BTS 3900A. Ngoi ra, hin cn c thm
dng DBS 3900 l dng BTS dng phn phi, tch bit phn x l tn hiu bng c
bn BBU ra khi thnh phn x l v tuyn RRU.
Di y s trnh by cu trc BTS 3012 l thit b c trin khai trn
mng li ca VNPT

Hnh 2. 10 Cu trc t BTS 3012


35

VN HNH KHAI THC V NG CU THNG TIN

Hnh 2. 11 Cu trc cc khi chc nng trong thit b BTS3012


2.1.3.1 Common subrack
Khung gi con tng qut bao gm cc thnh phn
o DTMU: khi truyn dn, nh thi, qun l: iu khin v qun l ton
b BTS. Cung cp cc cng cho ngun ng b tham chiu, ngun cp,
chc nng bo dng, cnh bo c th nh sau:
Cung cp u vo tham chiu GPS
Cng ng b vo BITS
D phng gia bng mch hot ng v standby.
Cung cp cng mng 10 Mbps cho vn hnh, bo dng
H tr u vo 4 hoc 8 lung E1
iu khin, vn hnh, bo dng BTS
Download phn mm BTS
Qun l li, cu hnh, nng lc v bo mt
H tr 8 u vo cnh bo
H tr 4 u ra tn hiu iu khin m rng.
Qun l card iu khin qut v ngun m rng
o DEMU: Khi theo di mi trng. m bo theo di mi trng xung
quanh hot ng bnh thng. Gim st s bin i ca khi, nhit ,
m, hng ngoi, cm bin m ca, thu thp cc thng tin cnh bo v
gi ti DTMU.
o DATU: Khi iu khin Anten v TMA. Khi ny chia s cng 2,3,4
hay 7 vi khi DEMU. Khi ny l ty chn v ch dng nhiu nht l 2
36

CHNG 2 CU TO V NGUYN L HOT NG CA THIT B BTS V NODEB

khi. N c chc nng iu khin gc nghing in (electric tilt) ca


anten v feed TMA.
o DCSU: khi t hp cc kt ni tn hiu trong t BTS: thc hin chc
nng truyn tn hiu ng h, tn hiu d liu v iu khin gia cabinet
chnh v cabinet m rng; truyn tn hiu t DTMU ti DTRU, truyn
tn hiu ti v tr ca DCOM, DDPU hay DFCU trong DAFU subrack ti
DCMB.
o DCCU: Khi qun l cp kt ni: truyn tn hiu E1, tn hiu iu khin
qut, tn hiu ng h t DAFU subrack, cung cp ngun cho DCMB v
lc EMI (ngun -48VDC).
o DCMB: l khi bt buc, khi nn ca c common subrack gm c 9
slot. Chc nng l truyn tn hiu t cc khi trong common subrack ti
DCCU, truyn tn hiu thng qua cc cng ca n ti cc subrack khc,
cung cp ngun cho cc bo mch trong khi common subrack.
2.1.3.2 DAFU subrack
Khi DAFU bao gm:
o DCOM: khi t hp (combiner) c chc nng t hp 2 ng tn hiu
Tx t DTRU v gi ti DDPU. Mt trm h tr nhiu nht 3 khi
DCOM.
o DDPU: khi Dual-Duplexer: khi ny nhn cc tn hiu RF khc nhau t
my pht ca DTRU v truyn ln anten. Trong lc , n nhn tn hiu
ngc li t anten, khuch i v phn chia thnh 4 lung gi n b thu
ca DRTU. Khi thc hin cc chc nng:
Bo v chng st
Pht hin cnh bo h s VSWR h thng anten
Nhn iu khin tng ch ca b lc thng thp LNA
Truyn cc tn hiu RF t b pht n anten
Nhn cc tn hiu t anten, khuch i v phn 4 lung gi n b
thu DRTU
Bng 2. 2 M t biu hin ca DDPU
Ch th

Mu

M t

Trng thi

ngha

RUN

Xanh

Cho
bit
trng
thi
hot ng v
ngun
ca
DDPU

ON

Khi n xanh cho bit ngun c


cp nhng board trng thi b li

OFF

Khi n cho bit ngun khng


c cp board trng thi b li

Chp chm
(1s on 1s
off)

Board ang hot ng

37

VN HNH KHAI THC V NG CU THNG TIN

ALM

VSWRA

VSWRB

Cho
bit
trng
thi
hot ng

Cho bit giao


tip RF

Cho bit giao


tip RF

Chp
nhanh (0.2s
on 0.2s off)

DTMU gi cu hnh n DDPU.

On
(bao
gm chp
nhanh)

c cnh bo sng ng v c board


li

Off

Bnh thng

Chp chm
(1s on 1s
off)

Board ang bt u lm vic v ti


chng trnh ng dng

Chp chm
(1s on 1s
off)

cnh bo sng ng mc A. To ra
cho knh A.

On

cnh bo sng ng mc A mc
ng nghim trng hn. Trng thi
cell vn hot ng

Off

Trng thi bnh thng

Chp chm
(1s on 1s
off)

A cnh bo sng ng mc. To ra


cho knh B.

On

cnh bo sng to ra cho knh B mc


ng nghim trng hn. Trng thi
cell vn hot ng

Off

Trng thi bnh thng

o DFCU: khi t hp lc thc hin cc chc nng


Truyn tn hiu pht RF t b pht DTRU ti anten qua khi
Duplexer sau khi t hp
Truyn tn hiu nhn c t anten ti b Duplexer v LNA,
phn phi tn hiu thnh cc lung v gi ti b thu ca DTRU
Cung cp t hp 4 1 hoc 6 1 lung tn hiu t hp khi kt
ni vi DFCB
D tm tn s u vo v thc hin qu trnh t cn chnh
Pht hin cnh bo VSWR ca h thng anten v cung cp chc
nng cnh bo VSWR vi mc ngng iu chnh c.
o DFCB: khi t hp lc thc hin chc nng:
T hp mt hoc 2 lung tn hiu pht RF t b pht DTRU v
truyn n anten thng qua b Duplexer
Truyn tn hiu nhn c t anten ti Duplexer v LNA, phn
phi tn hiu thnh cc lung v truyn n my thu DTRU
38

CHNG 2 CU TO V NGUYN L HOT NG CA THIT B BTS V NODEB

Pht hin cnh bo VSWR v cung cp chc nng cnh bo theo


mc ngng iu chnh.
2.1.3.3 DTRU subrack:
Khi DTRU gm DTRU v DTRB:
o DTRU: khi Double-Tranceiver gm 2 khi TRX thc hin cc chc
nng: x l bng c bn, truyn tn hiu RF, nhn tn hiu RF
Qu trnh x l bng c bn gm x l tn hiu: m ha, gii m
ha, m ha xen, gii xen, iu ch, gii iu ch. H tr kim tra
vng lp RF, kim tra chuyn i khi li vng lp kha pha,
khuch i cng sut ra.
Qu trnh truyn RF gm: iu ch tn hiu bng c bn ln tn
hiu RF v cung cp nhy tn RF. Phn tch tn hiu RF nhn v
phn tp tn hiu.
Qu trnh nhn RF gm: gii iu ch tn hiu RF, thc hin nhy
tn RF, phn tch tn hiu nhn v thc hin phn tp thnh 4
ng.
Bng 2. 3 M t biu hin ca DTRU

Ch th

Mu

M t

Trng thi

ngha

RUN

Xanh

Cho
bit
trng
thi
hot ng v
ngun
ca
DTRU

ON

Khi n xanh cho bit ngun


c cp nhng board trng
thi b li

OFF

Khi n cho bit ngun


khng c cp board trng
thi b li

Chp chm (2s


on 2s off)

Board ang bt u hot ng

Chp chm (1s


on 1s off)

Board ang hot ng

Chp
nhanh
(0.2s on 0.2s off)

DTMU gi cu hnh n
DTRU.

On

Cho bit board ang chy


(DTMU gi cu hnh ti
DTRU v cell ang bt u).
Tt c knh ca 2 TRX c th
lm vic bnh thng.

Off

Giao tip gia DTRU v


DTMU khng thit lp

Chp chm (1s


on 1s off)

Ch c knh logic ang lm


vic

ACT

Xanh

Cho
trng
hot
TRX

bit
thi
ng

39

VN HNH KHAI THC V NG CU THNG TIN

ALM

RF_INF

Cho
trng
alarm

bit
thi

Cho bit giao


tip RF

On (bao gm
chp nhanh)

Khi n xanh cho bit ngun


c cp nhng board trng
thi b li

Off

Board lm vic bnh thng

On

cnh bo sng ng

Off

Trng thi bnh thng

Chp chm (1s


on 1s off)

Cnh bo v tuyn

Off

E1 port 2 l bnh thng khi


SWT out
E1 port 6 l bnh thng khi
SWT on

On

E1 port 2 cnh bo v pha


cui khi SWT out
E1 port 6 cnh bo v pha
cui khi SWT on

Chp
(4Hz)

nhanh

E1 port 2 cnh bo v t xa
khi SWT out
E1 port 6 cnh bo v t xa
khi SWT on

Off

E1 port 3 l bnh thng khi


SWT out
E1 port 7 l bnh thng khi
SWT on

On

E1 port 3 cnh bo v pha


cui khi SWT out
E1 port 7 cnh bo v pha
cui khi SWT on

Chp
(4Hz)

nhanh

E1 port 3 cnh bo v t xa
khi SWT out
E1 port 7 cnh bo v t xa
khi SWT on

Off

E1 port 4 l bnh thng khi


SWT out
E1 port 8 l bnh thng khi
SWT on

On

E1 port 4 cnh bo v pha


cui khi SWT out
E1 port 8 cnh bo v pha
cui khi SWT on

Chp
(4Hz)
40

nhanh

E1 port 4 cnh bo v t xa
khi SWT out
E1 port 8 cnh bo v t xa

CHNG 2 CU TO V NGUYN L HOT NG CA THIT B BTS V NODEB

khi SWT on
OFF

Liu 1 ti Liu4 cho bit trng


thi lung t port 1 ti 4

ON

Liu 1 ti Liu4 cho bit trng


thi lung t port 5 ti 8

OFF

Khng c cnh bo phn cng

ON

Cnh bo phn cng.

o DTRB: Double Transceiver Unit Backplane c 6 khe cm cc board


DTRU, thc hin chc nng:
Cung cp ng kt ni gia h thng Common Subrack v
DTRU subrack
Xc nh s khe v rack ca DTRU
Truyn tn hiu ti v tr ca DTRU ti DCSU.
2.1.3.4 Top subrack
o DELC: E1 Signal Lightning-Protection Card c t slot 0, 1 hoc 2
ca Top Subrack. Ba khe ny c chia s gia DELC v DMLC. t nht
phi c mt DELC. Chc nng chnh cung cp bo v chng st cho 4
lung tn hiu E1 (i vi 1 DELC), truyn tn hiu E1 ti DCCU t
tn hiu c truyn tip n DTMU x l.
o DMLC: Monitor Signal Lightning-Protection Card l giao din m rng
cho DEMU, bo v chng st cho tn hiu gim st cnh bo.
o DSAC: Signal Access Card khe 3 ca top subrack, l thnh phn bt
buc, cung cp 6 u vo cnh bo, 2 tn hiu ra CBUS3, bo v chng
st ngun cp, tn hiu ng b cng BITS.
o DCTB: Cabinet Top Backplane cung cp cc kt ni tn hiu gia cc
board trong top subrack, cung cp cng kt ni gia 2 hay nhiu cabinet.
Ngoi ra cn c thm cc khi chc nng sau trong t cabinet thit b hot ng:
Fan subrack: gim st nhit khng kh trong cabinet v nhit ca qut,
da vo iu chnh tc qut tng ng; giao tip vi DTMU iu
chnh tc qut v a ra cnh bo.
Transmission subrack: thc hin u ni truyn dn.
Khi ngun: cp ngun cho thit b.

2.2 THIT B NODEB 3G


Trong UMTS trm gc c gi l nt B v nhim v ca n l thc hin kt ni
v tuyn vt l gia u cui vi n. N nhn tn hiu t RNC v chuyn n vo tn
41

VN HNH KHAI THC V NG CU THNG TIN

hiu v tuyn. N cng thc hin mt s thao tc qun l ti nguyn v tuyn c s


nh iu khin cng sut vng trong. Tnh nng ny phng nga vn gn xa;
ngha l nu tt c cc u cui u pht cng mt cng sut, th cc u cui gn nt
B nht s che lp tn hiu t cc u cui xa. Nt B kim tra cng sut thu t cc u
cui khc nhau v thng bo cho chng gim cng sut hoc tng cng sut sao cho
nt B lun thu c cng sut nh nhau t tt c cc u cui.

Hnh 2. 12 M hnh NodeB


Hnh 4.1 m t tng qut cu trc ca mt NodeB. Thnh phn chnh bao gm t
pht sng RBS (tp trung hoc phn tn) v ng ten pht c t trn ct. Ngoi ra
trm cn c cc b phn ph khc nh ngun, c qui, truyn dn, chng st, bo ng,
iu chnh nhit , Cc b phn c lp t vi nhau nh trn hnh v.
Mt s thit b NodeB in hnh c lit k trong bng sau.
Bng 2. 4 Thit b NodeB 3G ca cc hng
STT Hng cung cp
Tn chng loi
Loi thit b
1
Alcatel
Alcatel 9100 BTS Multi- Indoor: MBI3, MBI5
Standard (2G/3G)
Outdoor: MBO, CBO
42

CHNG 2 CU TO V NGUYN L HOT NG CA THIT B BTS V NODEB

UMTS Node B 9311 Indoor


Macro Indoor (3G)
UMTS Node B 9311 Outdoor
Macro Outdoor (3G)
2

Huawei

BTS 3900

Ericsson

RBS 3000

Nokia Siemens

Flexi BTS

Indoor Macro NodeB


BTS3900
Outdoor Macro Node B
BTS3900A
DBS 3900
Outdoor Mini Node B
BTS3900C
Macro Indoor: RBS 3202,
3206, 3216,
Macro Outdoor: RBS
3102, 3106, 3116,
Micro: RBS 3301, 3302,
3303,..
Indoor Mini: RBS 3401,
3402, 3412, 3418...
Outdoor Mini: RBS 3501,
3502,..
- Indoor
- Outdoor

2.2.1 Nguyn l hot ng ca cc khi trong NodeB NSN


Flexi WCDMA BTS l trm thu pht gc ca hng Nokia Siemens dnh cho mng
3G. V mt ci t v phn cng, Flexi WCDMA BTS c th ci t chung vi cc
trm ang s dng m khng cn phi thm t cha thit b c bit no, do kch thc
nh gn di dng cc module c v bo v tt nn n c th d dng c lp t
cc v tr khc nhau.
Cc module Flexi WCDMA BTS c th c s dng vi cch cu hnh khc
nhau cho gii php tch hp. Cc module Flexi WCDMA BTS c th c cha trong
cc t thit b ang s dng hoc l chng c th c lp t trn tng hay trn sn.
Flexi WCDMA BTS bao gm cc khi RF, khi System v cc khi truyn dn ph.
Cc khi c th c lp t cho c mi trng indoor v outdoor.
H thng Flexi WCDMA BTS h tr hai gii php lp t: Feederless and
Distributed, gip cho vic trin khai lp t tr nn linh hot hn so vi cc h thng
trc y.
43

VN HNH KHAI THC V NG CU THNG TIN

Feederless site: gii php ny khng s dng si feeder m c thay th bng


si quang, do khong cch gia khi System v khi RF hay RRH (Remote
Radio Head) ln ti 200 m.
Distributed site: Gii php ny cho php khong cch gia khi System v RF
hay RRH ln ti 15 km thng qua h thng truyn dn quang. Khi cc thnh
phn truyn ti v b thu pht c s dng kt ni khi System vi cc
khi RF.

2.2.1.1. Gii thiu h thng

Hnh 2. 13 Cu trc cc thnh phn chnh ca Flexi WCDMA BTS


Flexi WCDMA BTS gm c:
- Mt khi system FSMx (Flexi System Module) c lp chung vi khi truyn dn
ph (Transmission sub-module).
- Mt khi system FSMx m rng (System Extension Module) khng c khi truyn
dn ph, gip m rng cho vic x l tn hiu bng gc (baseband).
- Mt ti ba khi RF hoc RRH.
- Mt khi cung cp ngun (FPMA), c th cha ti a 4 khi ph: 1 ti 3 b
chuyn i AC/DC (FPAA: Flexi Power AC/DC sub-module 200-240 V AC), 1 ti
3 b ngun c qui (FPBA: Flexi Power Battery sub-module)
44

CHNG 2 CU TO V NGUYN L HOT NG CA THIT B BTS V NODEB

Khi kt hp a sng MRC (Multiradio Combiner): kt hp tn hiu GSM v


WCDMA, tun theo chun AISG/3GPP, cung cp mt ng DC gia BTS v
anten.
Ngoi ra khi cc khi c lp bn ngoi cabinet, cn c thm cc b phn: np
y bo v pha trc/sau FMCA, FMCB (Flexi Mounting Cover for Back and
Front) v cabinet lp trn sn, tng hoc trn ct FMFA (Flexi Mounting Kit
for Floor, Wall, Plole)

2.2.1.2. Khi System


Khi system m nhim cc chc nng: iu khin, vn hnh, duy tr h thng, x
l tn hiu bng gc, kt ni truyn dn, phn phi ngun.
Gm c 3 kiu: FSMB (Rel. 1), FSMC (Rel. 2), FSMD (Rel. 2). Rel. 2 tng cng
kh nng iu khin, x l tn hiu bng gc hn so vi Rel. 1. Ngoi ra n c th hat
ng nh mt khi system m rng.
Khi system cng cha b to xung clock ng b cho cc khi khc ca BTS,
cc khi qut. N ly ngun DC - 48 V v phn phi ti cc khi RF, khi system m
rng.

Hnh 2. 14 Cu trc khi system


45

VN HNH KHAI THC V NG CU THNG TIN

Cc khi chc nng ca khi system

Hnh 2. 15 S chc nng ca khi system


Control block and timing block c cc chc nng: l im kt thc ca phn ng
dng node B NBAP (Node B Application Part), chc nng iu khin ton b BTS
v cc thit b khc bn ngoi, chc nng vn hnh v bo dng O&M. To ra
xung clock v tn s chun ng b vi cc BTS khc.
External interface block: cung cp cc kt ni giao tip bn ngoi gip thun tin
cho vic iu khin thit b.
MultiFlexing & Summing and Ethernet switching: nh tuyn d liu gia cc khi
v tuyn v bng gc.
RF Interface block: cung cp cc kt ni input/output ti cc khi RF.
Baseband Extension Interface block: cp cc kt ni input/output ti cc khi
system m rng.
46

CHNG 2 CU TO V NGUYN L HOT NG CA THIT B BTS V NODEB

BB Processing block: x l tn hiu bng gc.


Transmission sub-module: cung cp cc giao tip kt ni ti RNC vi cc chc
nng:
H tr ATM trn ng E1/T1/JT1, STM-1, Ethernet.
ng b.
im kt thc ca giao din Iub.
Mt phng iu khin Iu-PS, mt phng ngi dng Iu-PS.
Mt phng iu khin Iur, mt phng ngi dng Iur.
H tr cc tnh nng IP (DHCP,nh tuyn, NTP, lc gi)
o hiu nng truyn ti. 3.2.3 Khi RF

2.2.1.3. Khi RF
Khi RF hot ng c lp nh mt my thu pht c tch hp cc b lc anten.
Mi khi RF khc nhau c th h tr t 1 ti 3 sector, c chc nng x l tn hiu v
tuyn, iu khin v cp ngun cho anten.
Khi RF gm c 3 loi:
Triple RF: 3 b thu pht
Dual RF: 2 b thu pht
Single RF: 1 b thu pht

Hnh 2. 16 Cu trc khi RF


Khi RF bao gm cc thnh phn:
47

VN HNH KHAI THC V NG CU THNG TIN

My pht TX cho 2 carrier.


My thu phn tp RX cho 2 carrier.
B khuch i tuyn tnh.
B lc RF hng chnh v hng phn tp.
B cp ngun vo 48 V DC.
Khuch i v cp ngun cho anten.
Giao tip vi khi system.
Hai qut tch hp.
Giao tip kt ni ti anten.

Cc khi chc nng ca khi RF

Hnh 2. 17 S chc nng ca khi RF (Triple)


Khi RF bao gm cc khi chc nng sau:
- RF control: Cung cp giao tip kt ni quang kt ni ti khi system. Thc hin
iu khin cc khi khc v x l tn hiu.
- TX RF: Chuyn i tn hiu s sang dng tng t, nng tn
- PA (Power Amplifier): Khuch i cng sut ti mc ngng cng sut pht.
- RX: H tn s, chuyn i tn hiu tng t sang dng s Bao gm 6 my thu
(loi Triple), 3 cho hng thu chnh, 3 cho hng thu phn tp.
- TX, RX filter: Cc b lc anten cho tn hiu TX, RX.
- Bias-T: Chng st.
48

CHNG 2 CU TO V NGUYN L HOT NG CA THIT B BTS V NODEB

VSWR: B o t s song ng.

2.2.1.4. Khi RRH


Cng nh khi RF, RRH hot ng c lp nh mt my thu pht c tch hp cc
b lc anten. Mi khi RRH c th h tr 1sector, c chc nng x l tn hiu v
tuyn, iu khin v cp ngun cho anten. Khc vi RF, RRH khng c tch hp qut
nhng c tch hp b bo v qu p. Mi RRH ch h tr 1 my pht TX 2 carrier v 2
my thu, mt cho hng chnh, mt cho thu phn tp.

Hnh 2. 18 Cu trc khi RRH


Cc khi chc nng ca khi RRH

Hnh 2. 19 S chc nng ca khi RRH


RRH bao gm cc khi c bn: Control, TX, RX, PA, Filter c chc nng tng t
khi RF.
49

VN HNH KHAI THC V NG CU THNG TIN

2.2.1.5. Khi cp ngun FPMA (Flexi Power Module)

Hnh 2. 20 Cu trc khi cp ngun FPMA


Bao gm 2 thnh phn:
- Khi bin i AC/DC FPAA (Flexi Power AC/DC): bin i in p AC 200-240
V (1 phase hoc 3 phase) thnh ngun DC 48 V cung cp cho BTS.
- Khi c qui FPBA (Flexi Power Battery): cung cp ngun d phng cho BTS trong
thi gian ngn.
(*) Chi tit v quy trnh lp t NodeB NSN trong Ph lc 2

2.2.2 Nguyn l hot ng ca cc khi trong NodeB Ericsson


Hng Ericsson c cc thit b BTS 3G (Node B) vi dng sn phm RBS 3000.
Dng sn phm ny bao gm cc thit b indoor v outdoor phc v cho cc cu hnh
trm macro, mini, micro vi cch phn loi theo m tng t nh cc thit b BTS 2G.
Thit b Macro Indoor: RBS 3202, 3206, 3216,
Thit b Macro Outdoor: RBS 3102, 3106, 3116,
Thit b Micro: RBS 3301, 3302, 3303,..
Thit b Indoor Mini: RBS 3401, 3402, 3412, 3418...
Thit b Outdoor Mini: RBS 3501, 3502,..
Di y s trnh by v thit b RBS 3206, l loi Macro Indoor ang trin khai
trn mng li. Ericsson cung cp 3 loi t vi cu hnh dung lng v tn s khc
nhau:
RBS 3206F: h tr 6 khi RU, bng tn s dng 2100/900 MHz
RBS 3206E: h tr 6 khi RU, bng tn 850/1900/17-2100 MHz
RBS 3206M: l mt dng rt gn ca t RBS 3206F vi 3 khi RU,
phc v 1-3 sector vi nhiu nht 2 sng mang/sector.

50

CHNG 2 CU TO V NGUYN L HOT NG CA THIT B BTS V NODEB

Hnh 2. 21 Cu trc vt l ca RBS 3206E/F


Cc khi chnh ca RBS 3206 :
Radio Unit (khi v tuyn): bao gm cc chc nng chuyn i tn hiu
t s sang tng t, iu ch v khuch i tn hiu trn ng pht,
ng thi bin i tng t sang s v lc tn hiu thu c. S lng
khe cm RU RBS 3206M, 3206F, 3206E ln lt l 3, 6, 9 khe.
Filter Unit (khi lc): bao gm b khuch i tp m thp (LNA), thc
hin vic tch sng mang v tuyn. ng xung bao gm 1 LNA;
ng ln bao gm 2 LNA. S lng khi ny RBS 3206M l 1-3,
RBS 3206F/E l 1-6.
Digital Subrack and Cassett: bao gm 2 pool baseband ring r. Mi
baseband pool h tr ln n 6 sector-carrier. Cc board bn trong bao
gm:
o Khi iu khin chnh (Control Base Unit) : l khi iu khin
trung tm ca RBS, thc hin mt s chc nng iu khin v cc
yu cu v kt ni mng (network connectivity).
o Khi pht (Transmitter board) : c kh nng h tr HSDPA v
R99 Channel Element (CE).
o Khi thu v truy nhp ngu nhin (Random Access and
Receiver) : bao gm cc phn RX v thc hin vic kt hp

51

VN HNH KHAI THC V NG CU THNG TIN

(combination) cell dng cho chuyn giao mm (soft handover),


gii m, my thu RAKE.
o Giao din v tuyn (Radio Unit Interface RUIF): cha cc lin
kt point-to-point t cc cp n cc khi RU. RUIF mang c tn
hiu cho ng pht v ng thu, cc tn hiu iu khin s v
cc tn hiu nh thi.
o Khi kt cui tng i (Exchange Terminal Board ETB) : gm
cc cng kt ni mng. Vic s dng ETB l ty chn v CBU
cng c th h tr 4 cng E1/T1. T cng c th c trang b
giao din truyn dn ty chn: E1/T1/J1, E3/T3/J3, STM-1 v
Ethernet.
Khi cp ngun (Power Supply Unit): khi cung cp ngun bin i in
p vo l AC hoc DC sang in p h thng l -48V DC. PSU giao tip
vi CBU thng qua bus EC.
Khi lin kt ngun C QUY hay DCCU: kt ni gia ngun cp vo AC
hay +24 DC vi khi PSU
Khi phn phi ngun (Power Distribution Unit): s dng phn phi
ngun DC. Khi ny gm cc cu ch cho ring tng kt ni v khi t
cp ngun hold-over cho cc thit b s ca RBS.
Ngoi cc khi chnh c nu trn, RBS 3206 cn c cc thit b ty chn khc
bn ngoi t thit b nh: h thng ngun v pin d phng, b iu khin h thng
anten (Antenna System Controller), khuych i TMA, iu chnh gc in anten
(Remote Electrical Tilt).
Cc sn phm thuc dng RBS 3206 u h tr HSPA, dung lng cho php UL
v DL ln nht l 1536 CE.
Trn y l gii thiu v cc c tnh, chc nng, thnh phn thit b Node B
Indoor trm Macro dng sn phm RBS 3206. V c bn, cc trm macro khc c cu
to, khi thit b tng t. Cc trm micro v mini c s tch bit v thnh phn Main
Unit v thnh phn Remote Radio Unit.

Hnh 2. 22 Kt ni gia MU v RRU


52

CHNG 2 CU TO V NGUYN L HOT NG CA THIT B BTS V NODEB

2.2.3 Nguyn l hot ng ca cc khi trong NodeB Huawei


Thit b BTS 3G ca Huawei l dng sn phm 3900 series bao gm:
Indoor Macro NodeB BTS3900
Outdoor Macro Node B BTS3900A
DBS 3900
Outdoor Mini Node B BTS3900C
Dng sn phm NodeB 3900 c thit k theo kin trc module. Cc module c
bn gm c : khi bng c bn (baseband unit) BBU3900, khi RF indoor (WRFU),
v khi RF outdoor (RRU). BBU kt ni vi RRU hoc WRFU qua cng CPRI v cp
quang. Ngoi ra cn c cc thit b h tr :
Cabinet ngun APM30
Cabinet macro indoor
Cabinet outdoor
Cabinet mini outdoor

Hnh 2. 23 Cc thnh phn chnh ca Node B 3900


BBU3900:
BBU 3900 c thit k vi kin trc v cng; khng gian lp t ti thiu l rng
19 inches v chiu cao 2U. N c th t trn tng, cu thang, trong phng hoc
trong cabinet outdoor. Cc khi c bn bn trong BBU3900 bao gm:
53

VN HNH KHAI THC V NG CU THNG TIN

Khi x l pht WCDMA (WMPT)


Khi x l bng c bn WCDMA (WBBP)
Khi qut (UFAN)
Khi ngun
Bng 2. 5 LED trng thi hot ng ca WMPT
Trng thi
M t

LED

Mu

RUN

Xanh l cy

ALM

ACT

Xanh l cy

Sng

C ngun

Tt

Khng c ngun

1s Sng, 1s Tt

Borad ang config

0.125s Sng, 0.125s tt

Phn mm ang c load vo


board hoc board ang b hng

Sng

C cnh bo phn sng

Tt

Board hot ng bnh thng

Sng

Board ang ch active

Tt

Board ang ch standby

Bng 2. 6 LED trng thi hot ng ca WBBP


Label

Mu

RUN

Xanh l cy

ACT

ALM

Xanh l cy

M t
ON

C ngun

OFF

Khng c ngun hoc hng

1s ON, 1s OFF

Hoc ng bnh thng

0.125s ON/OFF

Load d liu

ON

Hot ng bnh thng.

OFF

Khng s dng.

OFF

Hot ng bnh.
54

CHNG 2 CU TO V NGUYN L HOT NG CA THIT B BTS V NODEB

ON

C cnh bo phn cng.

RRU:
RRU l khi iu khin RF outdoor, c th lp t gn antenna. RRU c chia
thnh RRU3804 v RRU3801C da theo cng sut u ra v kh nng x l.
RRU 3801C: cng sut ra max 40W, h tr 2 sng mang
RRU3804: cng sut ra max 40W, h tr 4 sng mang

Hnh 2. 24 S kt ni gia BBU3900 v cc khi RRU


WRFU :
WRFU c chia thnh 40W WRFU v 80W WRFU da theo cng sut u ra
v kh nng x l. C 2 c cng cu trc vt l, kch thc, khi lng v cc cng
vt l.
Bng 2. 7 LED trng thi hot ng ca WRFU
LED
Trng thi
ngha
RUN

On

Ngun vo bnh thng nhng card b li

Off

Khng c ngun hoc card hng.

Nhp nhy 1s

Hot ng bnh thng.

Nhp nhy 0,125

ang loading hoc cha khi ng


55

VN HNH KHAI THC V NG CU THNG TIN

ALM

ACT

VSWR

CPRI0
CPRI1

On

C cnh bo

Off

Khng cnh bo

On

c kt ni ti BBU

Off

Khng c kt ni ti BBU.

On for 1 second and


off for 1 second

Trng thi test

Off (red)

Khng c cnh bo sng ng VSWR

On (red)

C cnh bo sng ng VSWR

On (green)

CPRI bnh thng

On (red)

Li trong vic nhn

Red LED on for 1


second and off for 1
second

CPRI link out of lock

APM:
T ngun APM: cung cp ngun -48 VDC v d phng cho cc Node B. T
ngun ny c 2 loi l APM30 v APM100, trong t c cc khi sau:
Power Supply Unit (PSU)
Power Monitoring Unit (PMU)
Power Distribution Unit (PDU)
APM Power unit Interface Board (APMI)
Temperature monitoring unit
24 Ah batteries

56

CHNG 2 CU TO V NGUYN L HOT NG CA THIT B BTS V NODEB

Hnh 2. 25 T ngun APM30

57

CHNG 3

TRUYN DN
Thit b truyn dn thc hin nhim v truyn dn trong sut tn hiu t BSC hoc
RNC v BTS hoc NodeB v ngc li. thc hin nhim v c th dng cc thit
b truyn dn truyn tn hiu t BTS v BSC nh cp lung (TDM/ ATM E1), cp
mng (FE), cp quang (Modem quang), viba, VSAT. Chng ny s i su phn tich
cu to v nguyn l hot ng ca thit b truyn dn viba, quang, leaseline.
Ni dung chng bao gm:
Phn loi thit b
Cu to v nguyn l hot ng ca cc khi trong thit b truyn dn.

59

VN HNH KHAI THC V NG CU THNG TIN

3.1 PHN LOI THIT B


C th dng cc thit b truyn dn truyn tn hiu t BTS v BSC nh:
viba
cp lung (TDM/ ATM E1)
cp mng (FE)
cp quang (Modem quang)
VSAT
Thit b truyn dn thc hin nhim v truyn dn trong sut tn hiu t BSC hoc
RNC v BTS hoc NodeB v ngc li.
Vic u ni thit b trm BTS (BTS hoc NodeB) vi BSC hoc RNS thng qua:
Mng truyn dn ring ca nh khai thc hoc
Mng ca cc nh cung cp dch v truyn dn.
Trong trng hp s dng mng truyn dn ring ca nh khai thc, cc thit b
truyn dn cho BTS thng l vi ba, cp quang.
Trng hp s dng mng ca cc nh cung cp dch v truyn dn, thit b s
dng cho trm BTS thng l cp quang, modem quang, cp mng FE, cp lung
TDM/ ATM E1, VISAT thng qua cc mng truyn dn ng trc, lin tnh, lin
huyn, mng MAN-E.

3.2 CU TO V NGUYN L HOT NG CA CC KHI TRONG


THIT B TRUYN DN
3.2.1 Thit b vi ba
3.2.1.1 Cu trc cc thnh phn
Cu trc cc thit b truyn dn vi ba thng thng bao gm cc khi chc nng
chnh :
Khi thu pht v tuyn (RAU),
Khi ghp ni anten,
Anten, phi ,
Khi bng tn gc, ghp ni chuyn mch knh (SMU),
Khi giao din truyn dn (modem MMU),
Khi iu khin gim st.
Cc khi chc nng ny c tch hp vo hai khi ODU treo trn ct cao anten
v khi IDU t trong phng my. Khi ODU bao gm cc khi thu pht, ghp ni
anten v anten pht x ri hoc tch hp. Khi IDU bao gm cc khi chc nng qun
l cu hnh dung lng, x l tn hiu bng tn gc, kt ni giao din truyn dn.
Ngoi ra ti khi ny cn c khi chc nng iu khin gim st, cnh bo, knh
nghip v, x l u cho.
60

CHNG 3 TRUYN DN

Thit b vi ba c lp t ring ti trm BTS (hoc trm vin thng dng chung)
kt ni vi thit b BTS thng qua cp lung E1 hoc cp mng.
Mt s thit b vi ba PDH v SDH thng dng cho mng truyn dn thng tin di
ng BTS:
Bng 3. 1 Mt s thit b vi ba PDH v SDH
Tc
Tn s sng
STT Tn thit b
Tuyn ang s dng
truyn dn
mang
PASOLINK
Cc tuyn truyn dn
1
PDH
1~16*2Mbit/s
7, 13, 15, 18 GHz
BTS, thu knh
(Nec)
MINILINK
Cc tuyn truyn dn
2
1~16*2Mbit/s
7, 13, 15, 18 GHz
(Erission)
BTS, thu knh
PASOLINK
2*STM1
3
SDH
15, 18 GHz
128Mbit/s
(Nec)
3.2.1.2 Cu to thit b viba MINI LINK E
Thit b u cui MINI-LINK E gm 2 phn chnh :
Phn ngoi tri, c lp hon ton v dung lng lu lng v h tr c cho
mt s di tn khc nhau. Phn ny cha mt module ngten, khi v tuyn
(RAU) v cc phn cng lp t ph tr. Module n-ten v khi v tuyn c th
c tch hp hoc lp t ri. Vi cu hnh bo v (1+1), hai khi v tuyn v
mt hoc 2 n-ten s c s dng. Phn ngoi tri ny c ni vi phn
trong nh bng 1 dy cp ng trc.
Phn trong nh, module truy nhp, hon ton c lp v bng tn v h tr cc
phin bn khc nhau v dung lng v cu hnh h thng. N bao gm mt
Khi Modem (MMU) v Khi Ghp knh Chuyn mch (SMU) tu chn. Vi
cu hnh d phng, 2 khi modem v mt khi ghp knh chuyn mch c
s dng. Mt khi truy nhp dch v (SAU) tu chn c dng chung gia 2
my u cui. C th s dng thm mt khi u cho MINI-LINK (MXU) cho
cu hnh d phng ring. Tt c cc khi trong nh c t trong mt t my
truy nhp chung (AMM-Access Module Magazine). H thng gim st v iu
khin c tch hp s theo di lin tc cht lng truyn dn v cc tnh trng
cnh bo.

61

VN HNH KHAI THC V NG CU THNG TIN

Hnh 3. 1 S kt ni thit b viba MINI-LINK E


A: Khi ngoi tri
B: Khi trong nh
C: Cp radio
1) Phn ngoi tri (ODU)
Phn ngoi tri c cu trc ty thuc vo la chn cu hnh trm:
- Cu hnh u cui 1+0, gm mt khi v tuyn v mt n-ten.
- Cu hnh 1+1 yu cu 2 khi v tuyn v 2 n-ten. Thay v s dng 2 n-ten, c th
s dng mt n-ten v mt b chia tn hiu.
Khi v tuyn
C 2 phin bn khi v tuyn: RAU1 v RAU2 c chung chc nng, nhng khc
nhau v thit k c kh v cng ngh vi ba. RAU2 c tch hp cc mch vi ba cao
hn.
MINI-LINK E RAU1 v RAU2 l cc khi vi ba c cc b thu pht tn hiu tn s
v tuyn (RF). Cc tn hiu lu lng t cc khi trong nh c x l v chuyn i
sang tn s pht v c truyn qua chng vi ba.
C cc kt ni ng chnh n-ten, cp v tuyn v tip t.

Hnh 3. 2 MINI-LINK E RAU1 v RAU2


Khi v tuyn c ni trc tip n ngten khng qua ng dn sng mm.
62

CHNG 3 TRUYN DN

Khi v tuyn c th lp ri v kt ni qua mt ng dn sng do n bt k


ngten no vi giao din ng dn sng chun 154 IEC-UBR.
Khi n-ten
Mt s kiu an ten ty chn dng cho cho thit b viba ny
RAU1 c ngten compact 0,3 mt
RAU1 c ngten compact 0,6 mt
RAU1 c ngten compact 0,6 mt tn s 7/8GHz
RAU2 c ngten compact 0,2 mt
RAU2 c ngten compact 0,3 mt
RAU2 c ngten compact 0,6 mt

Hnh 3. 3 RAU1 v RAU2 vi cc n-ten khc nhau.


Khi lp t ri, tt c cc ngten s dng c vi c RAU1 v RAU2 qua ng
dn sng mm. C th chuyn i phn cc anten gia dc v ngang.
Khi ngten c gn cht vi gi v khng cn phi tho ra trong qu trnh bo tr
sau khi ng chnh.
Gc nng c th chnh 13o vi ngten 0,2m v 15o vi ngten 0,3 v 0,6 m. Gc
phng v c th iu chnh 65o vi ngten 0,2m v 40o cho ngten 0,3 v 0,6 m.
2) Phn trong nh (IDU)
Hp module truy nhp (AMM Access Module Magazine)
Hp ny c thit k lp vo 1 rack 19 hoc t my nm ngang. C 3 loi
cao: 1U, 2U v 4U tng ng dnh cho 1, 3, 4 v 7 thit b theo danh sch di y:
AMM 1U c th cha 1MMU
AMM 2U-1 c th cha 2 MMU + 1 SAU
AMM 2U-2 c th cha 2MMU + 1 SMU
AMM 2U-3 c th cha 2 MMU +1 SMU + 1 SAU
63

VN HNH KHAI THC V NG CU THNG TIN

AMM 4U c th cha 4 MMU +2 SMU + 1 SAU


C th tu chn lp MXU vo bt k khe trng no trong AMM 2U-3 v AMM
4U.

Hnh 3. 4 Cc hp module truy nhp.


AMM 1U c s dng cho mt trm u cui n c cu hnh 1+0.
AMM 2U c dng cho n hoc i trm u cui
AMM 4U c s dng cho cc trm c nhiu u cui hp thnh
Cc AMM cng c th c lp t ngang hoc dc trn tng s dng cc
thanh x.
Trong cc t my vi h thng lm mt, cc khi c lm mt bng lung khng
kh thi gia chng.
Tt c cc khi c lp vo hp t pha trc.
Tt c cc n ch th, iu khin v cc giao din u ni ngoi u mt trc
ca cc khi.
Cc dy cp c i t bn tay tri sang bn tay phi nhn t pha trc.
Cc hp c mt tm chn pha trc bo v cc dy cp, cc u ni v cc h
thng iu khin.
C th theo di cc n ch th qua tm chn ny.
Cc khi u cm bn trong

Hnh 3. 5 Khi u cm bn trong ca hp 2U-3.


C 3 loi khi u cm bn trong:
64

CHNG 3 TRUYN DN

Khi truy cp dch v (SAU)


Khi Modem (MMU)
Khi ghp knh chuyn mch (SMU)
Khi Modem (Modem Unit - MMU)
Khi MMU l giao din trong nh n khi radio v cha cc b iu ch v gii
iu ch. Mi khi v tuyn cn mt khi MMU. MMU c 4 phin bn:
MMU 2x2

cho tc 2x2 Mbit/s

MMU 4x2/8 cho tc 4x2 hoc 8Mbit/s (bao gm mt MUX 2/8)


MMU 2x8 cho tc 2x8 Mbit/s (hoc 8x2Mbit/s (vi SMU))
MMU 34+2 cho tc 34+2 Mbit/s (hoc 17x2 Mbit/s (vi SMU))
Khi Chuyn mch/ Ghp knh (SMU)
Khi SMU s dng vi cu hnh d phng 1+1 chuyn mch v/hoc ghp
knh/tch knh cc lung 2Mbit/s. SMU c 3 phin bn:
SMU Sw

- Cho u cui cu hnh 1+1


Dung lng: 2x2, 4x2/8, 8x2 hoc 34+2 Mbit/s

SMU 8x2

- Cho cu hnh u cui 1+0 hoc 1+1


Dung lng: 8x2 Mbit/s

SMU 16x2 - Cho 2 cu hnh u cui 1+0.


Dung lng: Mt cu hnh u cui 1+0 vi 17x2 Mbit/s v
mt cu hnh u cui 1+0 vi 2x2, 4x2/8, 8x2 hoc 34 +2
Mbit/s.
- Cho 2 cu hnh u cui 1+0 : Dung lng: 8x2 Mbit/s
- Cho mt cu hnh u cui 1+1: 17x2, 4x8+2 Mbit/s
Khi truy nhp dch v (Service Access Unit- SAU)
Khi SAU h tr cc tnh nng m rng nh knh dch v, giao din vo/ra cho
ngi s dng v cc cng Knh Cnh bo ngoi (External Alarm Channel - EAC). C
3 phin bn:
Basic: Vi 2 cng knh cnh bo ngoi, 8 giao din vo v 4 giao din
vo/ra.
Exp 1: Vi chc nng ca cu hnh Basic cng thm 2 knh dch v s cho
mi terminal radio v Knh cnh bo t xa (Remote Alarm Channel).
Exp 2: Vi chc nng ca cu hnh Basic, thm mt knh dch v tng t,
mt knh dch v s cho mi my u cui v tuyn v Knh Cnh bo t xa
(RAC).
(*) Ti liu v VHKT thit b viba Pasolink trong ph lc3

65

VN HNH KHAI
KH THC V
NG CU THNG
T
TIN

3.2.2
3
Mt s
s thit b truyn
t
dn
n khc
Thit b VS
SAT
Thit b VSAT
c lp t ring
r
ti trm BTS (ho
oc trm vin thng dng chung)
kt
k ni vi thit b BT
TS thng qua cp lungg E1 hoc cp mng.

Hnh 3.
3 6 Thit b VSAT s dng
d
trong thng
t
tin dii ng
Thit b cp quang
Cp quuang c lp
l t t trrung tm trruyn dn ti
t BTS, quua thit b modem
m
ti
trm
t
v
a vo thit b BTS trn giao dinn cp lung
g (TDM E1, ATM E1)) hoc cp
mng
m
(FE)
S dnng modem quang,
q
hocc cc switch c cng quang kkt ni BTS
S vi BSC
trc
t
tip hooc thng quua nt trungg tm truyn dn khu vc.
v
Trong trng
t
hp thit b trm BTS s dng giao din truynn dn FE c th dng
u
cui l switch c cng
c
quangg 100/1000.
Trong trng hp
p thit b trm BTS s dng giao din truynn dn lung E1 c th
dng
d
u cu
ui l modeem quang.
Cc mo
odem quangg c th cun
ng cp truyyn d diu tc 1E11, 2E1, 4E11, 8E1 hay
16 E1 qua cp
c quang vi
v khongg cch ln n 70 km. Mt s loii modem qu
uang cng
c
c th cungg cp ngoi cc giao diin truyn thng
t
nh V.35,
V
V.36,, RS 232, X21
X cn c
cc
c giao din
d
nh E1
1 (G.703), Ethernet 110/100 BaseT vi ccc chc nnng cu ni
(bridge) hoc nh tuyyn (routingg).

H
Hnh
3. 7 Modem
M
quanng ca hngg Telindus
666

CHNG
G 3 TRUYN
N DN

Thitt b cp lung
Cp lung E1
E (TDM , ATM)
c lp t trc
t
tip t
trung tm
m truyn dnn ti
thit b
b BTS

Hnh
h 3. 8 S kt ni gi
a BTS v BSC
B

Thitt b mng MAN


M
E
K s dng mng MAN
Khi
N E, thit bb truyn dn trong trm
m BTS c th
t l cp luung
TDM, ATM, cpp quang/ cp
c Etherneet u vo khi BBU trc tip hoc
h
thng qua
modem
m quang v cc thit b
b mng nh
switch, Hub, router.. hoc viba SDH.
Hin ti mnng MAN_E ca VNPT
T cung cp kh nng trruyn dn tt
t ph hpp vi
h thng trm NoodeB yu cu
c bng thng v chtt lng dchh v cao. Mng
M
truynn dn
MAN
N_E ph hpp vi cc thhit b BTS 3G c trang
g b giao din FE.
S mng truyyn dn BT
TS/ NodeB BSC/ RN
NS qua mng MAN_E
E c dng in
hnh sau
s :

67

VN HNH KHAI
KH THC V
NG CU THNG
T
TIN

Hn
nh 3. 9 Mnng truyn dn BTS/ NodeB BSC// RNS qua mng MAN
N_E

688

CHNG 4

O KIM CHT LNG MNG


o kim cht lng mng l mt trong nhng bc quan trng ca qu trnh
vn hnh khai thc v ng cu thng tin mng thng tin di ng 2G/3G. o kim
gip cho cn b k thut bit c tnh trng hot ng ca cc i tng c o,
t a ra cc gii php kp thi nhm nng cao hiu qu hot ng ca thit b.
Chng ny s gii thiu tnh nng ca cc thit b o v cung cp mt s bi o
c bn thng c thc hin khi lp t, bo dng, vn hnh khai thc v ng
cu thng tin.

Ni dung chng bao gm:

Gii thiu thit b o v cc bi o suy hao trn antenna v feeder


Gii thiu thit b o v cc bi o lung truyn dn E1, FE
Gii thiu thit b o v cc bi o in tr t
Gii thiu thit b o v cc bi o c quy

69

VN HNH KHAI THC V NG CU THNG TIN

4.1 O SUY HAO ANTENNA V FEEDER


4.1.1 Gii thiu thit b o Site Master
Site Master Model S331D l mt thit b phn tch cp v ng ten loi cm tay.
Thit b c cc phm s nhp s liu v mt mn hnh tinh th lng mu LCD
hin th cc kt qu o di dng hnh cho nhiu php o khc nhau.
Site Master c th hot ng lin tc trong vng 1.5h vi ngun pin trong c sc
y in v c th hot ng t ngun in 12.5V DC. Chc nng tit kim nng
lng ca my gip cho ko di thi gian hot ng ca pin.
Site Master c dng o SWR (h s sng ng), suy hao phn hi, suy hao
trn cp v nh v v tr b li ca cc thnh phn RF trn h thng ng ten thu pht.
Site Master Model S332D cn c thm tnh nng phn tch ph, phn tch t s sng
mang trn nhiu.
Cc vt tn hiu o c th c thay i mc hoc c lm tng thm tnh nng
bng cc marker tn s hoc cc ng gii hn. Mt la chn menu s lm cho thit
b pht ra mt m beep khi gi tr gii hn b vt qu. cho php ngi dng s
dng thit b trong mi trng thiu nh sng, mn hnh LCD c tnh nng cho php
iu chnh tng phn v sng ti.
Cc ph kin chun i km theo my:
- Va li mm ng thit b
- Pin ti xc
- AC- DC Adapter v dy ngun.
- B dy ngun s dng ngun c qui trn t (in p 12VDC)
- Phn mm phn tch kt qu o (Handheld Software Tool CD-ROM)
- Cp kt ni my tnh (giao din RS-232, 9 chn, loi null modem)
- Mt nm bo hnh min ph (i vi Pin, phn cng v phn mm)
- Sch hng dn s dng bng ting Anh

Hnh 4. 1 Site Master Model S332D

70

CHNG 4 O KIM CHT LNG MNG

4.1.2 Mt s bi o s dng thit b Site Master


Php o suy hao phn hi h thng:
Php o suy hao phn hi h thng xc nhn cht lng ca h thng ng truyn
dn cp c ng ten kt ni im cui ca ng truyn dn. o suy hao phn hi:
Yu cu v thit b:
o My o Site Master Model S331D/S332D
o Presion Open/Short, Anritsu 22N50 hoc Precision Open/Short/Load, Anritsu
OSLN50LF hoc InstaCal Module ICN50
o Precison Load, Anritsu SM/PL
o Test Port Extension Cable, Anritsu 15NNF50-1.5C
o Optional 510-90 Adapter, DC to 7.5 GHz, 50 Ohm, 7/16 (F) N(m)
o Thit b cn o: ng truyn dn cp v Anten
Quy trnh o:
Bc 1. Nhn phm MODE
Bc 2. La chn Freq-Return Loss s dng cc phm mi tn Ln/Xung v nhn
phm ENTER.
Bc 3. Thit lp tn s bt u v tn s cui, chn t ng bng mt tn hiu tiu
chun hoc nhp bng tay bng cch s dng 2 phm mm F1 v F2 (tham kho hnh
v)
Bc 4. Thc hin hiu chun thng s cho Site Master
Bc 5. Kt ni ng truyn cp feeder vo Site Master. Mt vt tn hiu o s hin
th trn mn hnh khi Site Master ch qut.
Bc 6. n phm SAVE DISPLAY, nhp tn cho vt o, v n ENTER.
Php o Suy hao cp:
Php o suy hao trn cp ca h thng truyn dn (suy hao chn thm) xc nhn
mc suy hao tn hiu ca h thng cp so vi c tnh quy nh tham chiu/ Chc nng
o ny c th c thc hin vi Site Master ch Freq-Cable Loss.
Yu cu v thit b:
o My o Site Master Model S331D/S332D
o Presion Open/Short, Anritsu 22N50 hoc Precision Open/Short/Load, Anritsu
OSLN50LF hoc InstaCal Module ICN50
o Precison Load, Anritsu SM/PL
o Test Port Extension Cable, Anritsu 15NNF50-1.5C
o Optional 510-90 Adapter, DC to 7.5 GHz, 50 Ohm, 7/16 (F) N(m)
Thit b cn o: ng truyn dn cp v b Short
Quy trnh o suy hao cp:
Bc 1. Nhn phm MODE
Bc 2. Chn Freq-Cable Loss s dng phm mi tn Up/Down v n ENTER
Bc 3. La chn Tn s bt u v tn s kt thc, hoc bng cch chn mt tn hiu
tiu chun (chn t ng) hoc thao tc bng tay vi vic s dng phm mm F1 v F2
Bc 4. Kt ni cp ko di cng o vo cng RF port v hiu chun my Site Master.
71

VN HNH KHAI THC V NG CU THNG TIN

Bc 5. Lu nh cc thit lp hiu chun


Bc 6. Kt ni i tng cn o vo Site Master qua cp ni di cng o. 1 Vt tn
hiu s xut hin trn mn hnh ngay khi Site Master trong ch qut.
Bc 7. Suy hao cp c hin th trong ca s trng thi
Bc 8. nhn phm SAVE DISPLAY, tn hnh v nhn ENTER
Php o xc nh khong cch n im li ca ng truyn dn:
Php o xc nh khong cch n im li chng nhn cht lng ca s phi
ghp ton tuyn truyn v cc phn t trn . ng thi php o xc nh cc v tr
li trong h thng ng truyn dn cp. Php o xc nh gi tr suy hao phn hi c
tng cp kt ni connector, thnh phn cp xc nh cc v tr im li. Chc nng
ny c th thc hin trong ch DTF-Return Loss hoc DTF-SWR. i vi cc ng
dng o hin trng, ch DTF Return Loss c s dng, thc hin php o
ny, tho antenna v kt ni b Ti (Load) v im cui cp.
Yu cu v thit b:
o My o Site Master Model S331D/S332D
o Precision Open/Short, Anritsu 22N50 hoc Precision Open/Short/Load, Anritsu
OSLN50LF hoc InstaCal Module ICN50
o Precision Load, Anritsu SM/PL
o Test Port Extension Cable, Anritsu 15NNF50-1.5C
o Optional 510-90 Adapter, DC to 7.5 GHz, 50 Ohm, 7/16 (F) N(m)
Thit b cn o: ng truyn dn cp v b Load
Quy trnh o Ch Suy hao phn hi (Return Loss):
thc hin mt php o DTF trong ch Return Loss, thc hin cc bc sau:
Bc 1. n phm MODE
Bc 2. Chn DTF-Return Loss s dng phm mi tn Up/Down v n phm ENTER
Bc 3. Kt ni cp (Test Port Extension Cable) vi cng RF ca Site Master v thc
hin hiu chun Site Master theo quy trnh.
Bc 4. Lu cc thit lp thng s hiu chnh.
Bc 5. Kt ni i tng cn o vi Site Master qua cp ni di cng o (c kh
nng b pha do un cong). Mt vt o s hin th trn mn hnh khi Site Master ch
qut.
Bc 6. n phm FREQ/DISP
Bc 7. Thit lp cc gi tr D1 v D2. Site Master thit lp mc nh cho D1 l zero.
Bc 8. n phm mm DTF Aid l chn Cable Type cn chn thit lp chun vn
tc truyn lan v h s suy hao cho cp.
Quy trnh o Ch DTF-SWR (theo h s sng ng):
Thc hin cc bc nh sau:
Bc 1. n phm MODE
Bc 2. Chn DTF-SWR bng vic s dng cc phm ln/ xung v n ENTER
Bc 3. Thc hin cc quy trnh ging nh ch DTF-Return Loss cp trn.
72

CHNG 4 O KIM CHT LNG MNG

phn gii:
C sn 3 tp im d liu (130, 259 v 517) trong Site Master. H s mc nh ca
nh sn xut l 259 im d liu. Bng cch tng s im d liu, chnh xc php
o v khong cch o ng truyn dn cp tng ln.
Tng s im d liu, lm tng thi gian qut v tng chnh xc ca php o.
Php o suy hao phn hi Antenna:
Php o suy hao phn hi ca ring ng ten xc nhn cht lng ca cc ng ten
pht v ng ten thu. Php o ny c th c s dng phn tch cht lng ca ng
ten trc khi lp t vo h thng. ng ten c c o kim i vi ton di bng
tn, hoc vi mt di tn s c th no y. Php o tn s thu v pht c tin hnh
mt cch ring r. Cc bc tip sau y s gii thch cch o suy hao ng ten trong
ch suy hao phn hi nh th no.
Yu cu v thit b:
o My o Site Master Model S331D/S332D
o Precision Open/Short, Anritsu 22N50 hoc Precision Open/Short/Load, Anritsu
OSLN50LF hoc InstaCal Module ICN50
o Precision Load, Anritsu SM/PL
o Test Port Extension Cable, Anritsu 15NNF50-1.5C
o Optional 510-90 Adapter, DC to 7.5 GHz, 50 Ohm, 7/16 (F) N(m)
Thit b cn o: B ng ten
Quy trnh o
Bc 1. n phm MODE
Bc 2. Chn Freq-Return Loss, s dng cc phm mi tn Up/Down v n phm
ENTER
Bc 3. Kt ni cp Test Port Extension vo cng RF v hiu chun thng s cho Site
Master theo quy trnh hiu chun.
Bc 4. n phm SAVE SETUP v lu cc thit lp v hiu chun thng s
Bc 5. Kt ni i tng cn o vo Site Master qua cp ni di cng o.
Bc 6. n phm MARKER
Bc 7. Thit lp cc marker M1 v M2 vi nhng tn s mong mun.
Bc 8. Ghi li mc suy hao phn hi thp nht trn di tn s thit lp
Bc 9. n phm SAVE DISPLAY, tn vt o v nhn phm ENTER.
Tnh gi tr ngng v so snh suy hao phn hi nh nht ghi c vi gi tr ngng
tnh ton:
Suy hao phn hi (ln nht) = -20log(VSWR-1)/(VSWR+1)
Lu : VSWR l thng s do nh sn xut ng ten cung cp
Nu suy hao phn hi o c nh hn gi tr ngng tnh ton, php o khng t v
ng ten phi c thay th.

73

VN HNH KHAI THC V NG CU THNG TIN

4.2 O LUNG
4.2.1 Gii thiu thit b o Sunset MTT
SunSet MTT Basic Color l dng my o cm tay a nng s dng cho vic o
kim trng thi vt l v cht lng truyn dn ca mng truy cp dch v. Vi cu
trc kiu module ha, SunSet MTT c kh nng m rng c nhm p ng hu ht
cc loi dch v vin thng hin nay, khi c cm cc module tng ng, my o
SunSet MTT-ACM c kh nng o kim cc dch v vin thng tng ng nh ADSL,
ADSL2, ADSL2+, VDSL, VDSL2, SHDSL, Ethernet, GigabitEthernet, Datacom, E1,
SDH, OTDR, OLS, DWDM/CWDM, VoIP, IPTV
C kh nng cung cp ngun khng cn xc li hn 4 gi, c cnh bo pin yu, c
tnh nng thit lp thi gian t ng tt my.

Hnh 4. 2 Sunset MTT


Menu chnh ca chc nng o E1:
TESTCONFIGURATION:Cuhnhccbio
TESTPATTERN:Chnlamuth
MEASUREMENTRESULTS:Ktquccbio
OTHERMEASUREMENTS:Ccbiokhc(vdojitter)
VFCHANNELACCESS:oknhmtn
OTHERFEATURES:Ccctnhkhc
SYSTEMPARAMETERS:Ccthamscahthng

Bc 1: Cu hnh cc bi o lung E1
74

CHNG 4 O KIM CHT LNG MNG

TESTMODE
9 E1SINGL:o1lungE1
9 E1DUAL:o2lungE1
Tx/INSERT
9 Chnnglinephttnhiu(L1
Tx)
Rx/DROP
9 Chn ng line thu tn hiu (L1
Rx)
TxSOURCE
9 TESTPAT: Mu th s truyn i
trn ng pht ca line 1. La
chnnyokimtclibt
chooutofservice.
9 LOOP: Tn hiu thu c ti
ng thu Rx s c truyn ra
ng pht Tx. La chn ny
o kim chn v tch song cng
trnngdyinservice.

Bc 2: Cu hnh cc bi o lung E1
FRAMING:(nhdngkhung)
9 C4kiunhdngkhung:
Auto(nphmAUTO)
PCM31
PCM30
UNFRAME
9 Tngnhdngkhungchophp
myotngngbnhdng
khungtrnlungtnhiuE1thuc.
9 Lachnccloinhdngkhungnu:
Khngbitkiunhdngkhung
trnmchokim
Mttnhiunhdngkhungkiu
unframedctruyntimyo
cmtthitbkhccuhnh
kiunhdngkhungtngri.
CRC4:
9 okimccliCRC4trnlungtn
hiuthuc
9 PhticcbtCRC4trnlungpht
9 Tngthchvichccnhdng
khungPCM31vPCM30.
9 ChnNOnukhngchcchn.
L1RxPort/L2RxPort
9 Term:Chucui
9 Monitor:Chgimst
9 Bridge:Chcugimst(cungcp
trkhngcaotrnthnmy)

75

VN HNH KHAI THC V NG CU THNG TIN

Bc 3: Cu hnh cc bi o lung E1
LEDSOURCE
9 LINE1
9 LINE2
TESTRATE:tco
9 2084K:olung2M
9 Nx64K:lachnkhethigiantruyn
muth
TxCLOCK:chnngunngb
9 RECEIVE:nghngbsncca
my
9 INTERN:nghngblytngun
ngoi
9 SHIFT:myodngccxungsthay
itnsphttheoccbcnhy1,10,
100,1000Hz

Bc 4: Thit lp mu th
9 Myocsnccmuth
9 Lachnccmuthc
sncamy

9 Cththitlpcti10
muthvinhndongi
dngtnhngha(chn
USER)

Bc 5: Chn cc bi o c bn
9 Ngidngcthtch otheokiu
CONTINUOUSolintchocTIMED
onhthi
9 PAGEDN:xemphntiptheocabng
ktqu
9 RESTART:thchinlibio
9 HOLDSCR:ginguynmnhnho
quansttrongkhimyvntiptctin
hnho
9 LOCK:khamy

76

CHNG 4 O KIM CHT LNG MNG

4.2.2 o lung Ethernet-FE-GE

Hnh 4. 3 M hnh o lung


Bc 1: Kt ni my o nh m hnh mng trong bi o.
- Pha node B kt ni vo port P1 trn my o, tng t pha RNC kt ni
vo port P1 trn my o.
Bc 2:
9 Thao tc trn Tester 1.
- T ETHERNET MAIN MENU chn BER/THROUGHPUT.

Chn BERT CONFIGURATION.


phn TEST chn Layer 2.

phn # OF MAC ADDRS: chn 1.


77

VN HNH KHAI THC V NG CU THNG TIN

TRAFFIC SHAPING ln lt chn CONST, RAM v Bursty.


n ESC thot v ETHERNET MAIN MENU.
T ETHERNET MAIN MENU chn ADVANCED FEARURES.

T ETHERNET MAIN MENU chn ADVANCED FEARURES.


T ADVANCED FEARURES MENU chn RFC2544.
Chn SELECT FRAME FORMAT.

Nhp a ch MAC theo nguyn tc, a ch MAC ngun ca Tester


1 l a ch MAC ch ca Tester 2 v ngc li.
- n ESC thot ra Menu RFC2544.
- Chn SELECT FRAME LENGTH.
- Ln lt chn 64, 128, 512, 1024, 1518 l YES cn 4096 l NO
nh bi o.
- n ESC thot ra Menu RFC2544.
- Chn SELECT FRAME SEQUENCE.
- Ln lt chn THROUGHPUT MEASUREMNET, LATENCY
MEASUREMENT, FRAME LOSS RATE l YES cn LOOP
BACK, BACK TO BACK , USER THRESHOLD l NO nh bi
o.
9 Cu hnh tng t nh trn cho Tester 2.
9 Sau c 2 Tester n ESC thot v Menu RFC2544 v n RUN
TEST.
Bc 3: Xem kt qu o v in vo bi o.
9 Sau khi n RUN TEST th mn hnh s xut hin RFC2544 TEST STATUS,
cc chc nng khng chn thc hin s xut hin pha trc k t N/A v d
78

CHNG 4 O KIM CHT LNG MNG

chc nng LOOP BACK, BACK TO BACK phn SELECT FRAME


LENGTH chn NO th s khng c tin hnh. Cc chc nng hon thnh
qu trnh o s xut hin pha trc ch DONE.
9 xem kt qu, v d ca THROUGHPUT MEASUREMNET di chuyn
con tr n dng ny v n Enter s xut hin THROUGHPUT TEST LOG.

9 Nhn vo bng ny chn tc (RATE) cao nht trng thi (STATUS):


PASS in vo MAX THROUGHPUT trong bng kt qu 1 nu n ln
hn BW 5% th kt qu s in t v ngc li.
9 xem kt qu LATENCY, n ESC t THROUGHPUT TEST LOG thot
v RFC2544 TEST STATUS, di chuyn con tr n dng LATENCY
MEASUREMNET, n Enter, s xut hin LATENCY TABLE nhn vo
bng ny chn LATENCY in vo AVERAGE.
9 xem kt qu FRAME LOSS n ESC t LATENCY TABLE thot v
RFC2544 TEST STATUS, di chuyn con tr n dng FRAME LOSS, n
Enter s xut hin FRAME LOSS TABLE.
9 Nhn vo bng ny chn kt qu LOSS in ln lt cho cc Packet Length
l 64, 128,1518, tng ng vi cc tc u vo l 150%...50% nh bi
o v in kt qu.

4.3 O C QUY
4.3.1 Gii thiu chung

Hnh 4. 4 Cu trc bnh c quy


Hin nay cc loi c quy thng c cng xut rt ln t 50A/h n 2500A/h, in
p mi bnh 2V vi mi t gm 24 bnh c in p 48V, cng ngh c quy hin nay
79

VN HNH KHAI THC V NG CU THNG TIN

ch yu c hai loi: c quy ch cng ngh kn VRLA v cng ngh AGM hay cng
ngh GEL (cn gi l OPzV) u l loi kn kh khng cn bo dng.
* Cc yu cu k thut chung ca c quy ch dng cho cc trm vin thng:
Kch thc bao ca c quy, v tr cc u in cc v k hiu cc u cc (+) v (-)
c quy nh tiu chun cho tng loi c quy c th v trong cc ti liu php quy k
thut.
V bnh c quy phi chu c axt, nhit cao v m bo bn c hc.
Nha gn np ca bnh c quy kn ph hp vi TCVN 4472-87 (bnh c quy phi
m bo kn khng thot hi quanh chn u in cc v quanh np, t p sut
chn khng 211.33kPa (16010mmHg). Nha gn kn np ca bnh phi ng nht,
chu c axit, khng thm nc v chu c s thay i v nhit t (-30o) n
60oC. Khi nhit thay i khong nhit trn, nha gn kn np khng c chy,
rn nt hoc bong lm trn in dch ra ngoi.
B mt tm cc khng c cong vnh qu 4% in tch tm cc, vt lm su trn
mt cht hot ng cho php khng qu 2mm v khng c qu 6 ch khc nhau.
in dch dng trong c quy c nh l dung dch axt Sunfuric ph hp vi TCVN
138-64, t trng in dch khi c quy np in no 25oC l 1,215 0,005 g/cm3.
Dung lng c quy c nh:
9 Dung lng c quy c nh np in kh chu k 1 khng c nh
hn 80% dung lng danh nh.
9 Dung lng c quy np in u khng c nh hn 90% dung lng
danh nh trong 5 chu k u.
c quy phi chu c dng in phng xung kch gp 1,3 ln dung lng danh
nh trong thi gian 5 giy m cc kt cu c quy v b mt tm cc khng b tan r
hoc bin dng.
Tnh phng n (ch p dng cho c quy kn, thot kh qua b lc ca nt).
Ngn la khng c tip tc chy v ting n khng xy ra khi c quy gn tia la
in.
Tnh ngn m axt (ch p dng cho c quy kn, thot kh qua b lc ca nt)
Tn tht dung lng: dung lng khng c gim qu 15% v 21% tng ng
(1,0% v 0,7%) sau 15 v 30 ngy m bo qun.
Tui th qu np (tui th kim tra bng phng php qu np) khng c nh
hn 360 ngy m.
in tr tip t:
9 c quy lp rp thnh t c quy vi in p 220V c in tr tip t
khng c nh hn 100.000.
9 c quy lp rp thnh t c quy vi in p 110V c in tr tip t
khng c nh hn 50.000 .
T trng: Tr s T trng ca bnh c quy khi c np y c quy ra 770F
(25oC) nh sau:
80

CHNG 4 O KIM CHT LNG MNG

Loi bnh c quy


Bnh c quy tnh, hoc dng cho cc ng dng d
phng (v d: dng cho cc trm vin thng)

T trng cht in phn


1,215

Dung lng c quy: thng c tnh bng AMPE GI (AH). AH n gin ch


l tch s gia dng in phng vi thi gian phng in. Dung lng ny thay i tu
theo nhiu iu kin nh dng in phng, nhit cht in phn, t trng ca dung
dch, v in th cui cng sau khi phng.
4.3.2 Gii thiu my o c quy Midtronics CTU-6000
My o cht lng c quy CTU-6000 l sn phm cao cp trong dng sn phm
v my o cht lng Acquy ca hng Midtronic dng cho lnh vc Vin thng vi
nhiu tnh nng vt tri hn. CTU-6000 cho php kim tra v qun l cht lng c
quy mt cch nhanh chng v hiu qu. My o c s dng cng ngh mi ca
hng Midtronics v o kim cht lng c quy bng phng php o dn in.

Hnh 4. 5 My o c quy Midtronics CTU-6000


Chc nng : o kim cht lng c quy.
9 o Volt.
9 o in dn.
9 Tnh % cht lng bnh
Cc phm chc nng ca my

81

VN HNH KHAI THC V NG CU THNG TIN

Hnh 4. 6 Cc phm chc nng ca my o Midtronics CTU-6000


1. Cng kt ni xc pin ca my
2. Cng pht tia hng ngoi
3. Cng ni cp ca km kp v kim o
4. Mn hnh hin th chnh
5. Chn cc biu tng v chuyn ti cc biu tng tip theo
6. Thanh cun dng chuyn ti cc biu tng ng dng
7. Dng xa hoc tr li biu tng trc .
8. Dng t tn cho cc d liu
9. Ci t li thng s o sau khi o
10. Chuyn d liu qua my in qua cng hng ngoi
11. Dng tt, m my o.
12.Dng lu gi cc kt qu o
13.Serial connector Cng kt ni
14.Lp bc bo v kim o
4.3.3 o in dn ca c quy trn my o Midtronics CTU-6000
Bc 1: Ci t v to gi o
- Kt ni dy o
- Cm th nh vo khe nh ca my o
- Bm power khi ng my o
Menu chnh v cc chc nng:
BAT.SETUP:citthngso
TEST:kimtracquy
82

CHNG 4 O KIM CHT LNG MNG

REPORTS:xemliccktqu
UtilitiesSetUp:cithtrchoquatrnho
DMM:ngho(AC,DC,ScopeMode)
BATTMANAGER:qunlpincamyo
Chn BAT.SETUP ci t thng s o:
Newstringnamecittnchoktquo
JarsPerStringlo1tnhiucell
VoltsPerJarChninpcabnh
LowVoltagechnngnginpthp
Jarsonlychlachnnhiucell
PostsPerJarchnscctrnbnh
Volt&Conductantlachnodninvinp
Tempnhpnhit
AChocDCsauchnSaveandtest
Bc 2: Thao tc o

Hnh 4. 7 Cch o in dn c quy


o 1 cell

Gn que o mu en vo cc m (-) mu en ca cell


Gn que o mu vo cc dng (+) mu ca cell

83

VN HNH KHAI THC V NG CU THNG TIN

o nhiu cell
Tch que o mu ra khi cc dng ca cell th nht
Gn que o mu vo cc m (-) mu en ca cell th hai

Nu cell c nhiu b cc, thc hin tun t cc thao tc trn cho b cc tip theo

Bc 3: Nhn kt qu o
My o Micro Celltron o v a ra gi tr dn in bng n v Siemen. Trn
my in, gi tr ny c ghi vo ct "JAR--G. kim tra nhng bnh khc, my o
Micro Celltron cng o v hin th in p kim tra trng thi np ca acquy. Cui
cng t l (%) ca gi tr o c so snh vi gi tr dn in chun c a ra,
nu gi tr chun c a vo trong qu trnh ci t.
Kt qu ny cng c in ra my in HP. My in cng hin th gi tr chun do ngi
s dng nhp vo t trc, nhit cng c nhp vo v in p cho mt bnh
IR Transfer: Nhn d liu v my tnh qua thit b hng ngoi
Single Disk File: Load d liu t th nh
Batch File Load: Load d liu t cc th mc m lu tr trn my
4.3.4 Mt s lu khi o
9 Kim tra tnh trng my trc khi s dng trnh b tnh trng nhn my b h.
9 c k HDSD, quy trnh, tm hiu v nguyn tc hot ng ca ACCU, ngun AC,
DC.
9 Trc khi thc hin o phi m bo ATL khi lm vic vi in th cao.
84

CHNG 4 O KIM CHT LNG MNG

9 Thit t thng s cho my tht chnh xc trc khi o.


9 Kt qu o ch chnh xc khi im tip xc ca my v cc c quy cng mt ch
cho tt c cc c quy
9 Khng nn o c quy trong qu trnh x rt c th lm h my nu khng cn thn
9 Trong my o c cu ch bo v my, nu cu ch b h ta thay mi phi ch
Ampe cu ch nu khng c th chy my.
9 An ton c t ln hng u i vi ngi v thit b.
9 Ch in DC vn c th b git (nht l my dn c quy dng cho UPS Inverter).
9 Nu c quy ca MSC, BSC thng c Ah, Volt rt cao nn khung gi c quy phi
ni t trc khi thc hin
9 Trnh u cc m ( - ) ca dn c quy trm mass, khung gi thit b (cc k
nguy him)
9 Tt c cc cng c, dng c khi lm vi c quy u phi cch in. (Mt ci c l
c th b chy nu xy ra qu trnh chp in)
9 Ta nn sit cht cc u cc bnh trc khi o c kt qu chnh xc.
9 Kt qu o bng my + ch tiu k thut do nh sn xut cung cp ta i ti nh gi
cht lng
9 Phng php x th cng tuy hi lu nhng s chnh xc nht nh gi cht
lng c quy.

4.4 O IN TR T
4.4.1 Gii thiu thit b o Kyoritsu
My o in tr t Teromt Loi KyOritsu Model 4105, nc sn xut Nht Bn,
dng xc nh in tr t ti trm in, tip a lp li ng dy mi lp t hoc
ang s dng. in tr t i vi ng dy v trm cn xc nh v so snh vi
Tiu chun Vit Nam, c k hoch cng c bo tr, nu in tr t o t vt qu
quy nh TTVN.
Thng s k thut:
9 Teromt Model 4105 loi hin th mn hnh k thut s.
9 Teromt c 1 nt mu kim tra v o c, ly thng s: Pess to
TEST.
9 Teromt c 1 nt iu chnh thang o mu en.
9 Thang o 1: n 20
9 Thang o 2: n 200
85

VN HNH KHAI THC V NG CU THNG TIN

9 Thang o 3: n 2000
Ngoi ra c b dy ni t gm:
9 Mi dy khong trn 10 mt: gm dy mu , mu vng v dy
mu xanh c chiu di ngn hn, 2 thanh kim loi hnh ch T di
20 cm dng u vo u cui dy mu vng v dy mu
9 Ngun in ca my hot ng gm 6 pin x 1,5V DC

Hnh 4. 8 My o in tr t Kyoritsu
4.4.2 Bi o s dng thit b Kyoritsu
Bc 1: Kim tra ngun Pin my [Battery Voltage Check] bo m tt.
9 Nu Pin yu mn hnh hin th biu tng hnh 2 cc pin.
Bc 2: u ni dy v kim tra kt ni [Test Load Connection]:
9 Cng tc ang v tr OFF
9 Dy xanh u vo cc E ca Teromt u cn li u vo cc t.
9 Dy vng u vo cc P ca Teromt u cn li u vo cc ch T s
1 c cm xung t. Cc ch T cch cc t 5 n 10 mt.
9 Dy u vo cc C ca Teromt u cn li u vo cc ch T s 2
c cm xung t. Cc ch T s 2 cch cc ch T s 1 t 5 n
10 mt.
Bc 3: Kim tra in p ca t [Earth voltage check]
9 Chuyn nt chnh thang o ti v tr : Earth Voltage
9 Nhn nt : Press to Test, mn hnh hin th <10 volt
9 Tip tc sang trnh t 4.
86

CHNG 4 O KIM CHT LNG MNG

Bc 4: Thc hin o in tr t:
9 Nu nhn Press to Test mn hnh hin th :
9 t my thang 2000
9 c s ch th trn mn hnh.
9 Nn thc hin 2 n 3 ln bng cch di chuyn 2 cc ch T v hng
khc kim tra chnh xc s liu o ti v tr .
Bc 5: Kt thc:
9 - Tt cc cng tc v OFF v thu hi my o v ph kin.

87

CHNG 5

C S H TNG V
CC THIT B PH TR
mt BTS/NodeB c th pht sng th cn thit phi c mt h thng cc thit b
i km bao gm ct anten, cu cp, ngun, chng st, tip t, truyn dn, ngun d
phng (c quy, my n) v mt s thit b ph tr cho phng my nh iu ha, chiu
sng, PCCC,...Chng 5 trnh by cu trc, nguyn l hot ng v cc tham s k
thut i vi cc thit b ph tr v mt s quy nh v nh trm BTS/NodeB.
Ni dung chng bao gm:

Nguyn l hot ng ca cc khi trong h thng ngun acqui


H thng tip a
Chng st
Anten v phi
Ct anten
iu ha, thng gi
Phng chy, cha chy
Quy nh v thit k nh trm.

89

VN HNH KHAI THC V NG CU THNG TIN

5.1 NGUYN L HOT NG CA CC KHI TRONG H THNG


NGUN ACQUI
5.1.1. Cu trc
Gi, t: C t gi ch sn hoc khng c t
Cc loi t acqui: ni tip cc loi bnh 2V, 6V, 12V c c t acqui 48V
V bnh: composit, thy tinh, kt cu kn/ h
in cc: Bn cc + Cht ph hot ha
Dung dch in phn : H2SO4
u ni : loi 1 hoc 2 cc ni/ bnh acqui
S dng cc thanh ni lin kt cc bnh acqui ring l thnh tng t acqui
48V c dung lng theo thit k.
S dng dy dn acqui kt ni cc t acqui vi t ngun DC;

5.1.2. c tnh
Dung lng: 70; 100; 120; 150;180...AH (ch to sn v c chn la
theo yu cu thi gian duy tr trm sau mt in)
in p bnh: 2V, 6V, 12V
in dn tiu chun (theo hng sn xut);
Loi acqui nc, acqui kn;
Ch np (y, b xung, m),
Dng np cc i,
in p np m (th ni- floating voltage),
in p phng ti thiu;
Nhit lm vic;
T trng dung dch in phn

5.1.3. Nguyn tc hot ng


Acqui tch ly nng lng da trn s ion ha in cc khi c dng in np mt
chiu chy qua cc bn cc v dung dch in phn. Acqui phng in vi chiu
ngc li khi c mch ti ng kn gia cc bn cc. Qu trnh ny thng gy ra s
ta nhit mnh lm nhit bnh acqui tng ln. Dng np acqui ph thuc vo cu
trc bn cc, cht in phn, cng ngh ch to ca nh sn xut. Khi qu trnh np
90

CHNG 5 C S H TNG V CC THIT B PH TR

bo ha, in p trn bn cc ca acqui t ti mt gi tr xc nh (ty thuc cng


ngh ca tng hng sn xut). in p ny thng c gi l in p th ni.
Acqui cng ch c phng ti mt gi tr in p xc nh. bo v acqui (duy
tr tui tho cao) ngi ta thng qui nh cht ch mc in p phng ti thiu ny.
Dung lng acqui ch yu phn b trong di in p th ni n in p phng ti
thiu.
in dn ca acqui thay i theo nhit bnh acqui hay nhit mi trng lm
vic. Chnh v vy, dung lng acqui ph thuc rt nhiu vo nhit mi trng lm
vic. Khi nhit tng, dung lng acqui gim rt nhanh so vi dung lng danh nh
ca n. Dung lng acqui nh sn xut cng b ti nhit bnh l ~25 C.
in p np cho acqui cng ph thuc nhiu vo nhit . V vy cn phi lp trnh
ch np cho tng loi acqui, tng mi trng nhit c th ca tng trm BTS
(thc hin trc tip trn t ngun DC, hoc qun l ngun t xa)

5.1.4. Cc tham s k thut lin quan


in p danh nh 48V
Nhit lm vic 25 C
Dung lng acqui : m bo duy tr hot ng ton b thit b BTS v thit
b truyn dn sau khi mt in li theo yu cu cng sut trong trm.
Thi gian duy tr hot ng trm sau khi mt in phi m bo qui nh
hin hnh v ph hp vi tng loi trm c th.
Cc thanh ni, dy ni acqui phi c tip xc tt, chc chn, c np bo v
trnh chm chp.
Bi cht chng xy ha cho cc thanh dn.
Khng t acqui di iu ha hoc ni c th b nc ma, m.
V tr t acqui phi rng tin vic kim tra bo dng thng xuyn.
Sp xp cc bnh acqui sao cho phn u ti trng trn sn.
S dng cng mt loi acqui cho tng t in DC -48V.
C nhn ghi tn bnh, tn t tin theo di, sa cha.

5.2 H THNG TIP A


5.2.1. Yu cu k thut
H thng tip t cho trm vin thng BTS phi tun th cc tiu chun:
QCVN 9:2010 /BTTTT : Quy chun k thut quc gia v tip t cho cc
trm vin thng

91

VN HNH KHAI THC V NG CU THNG TIN

TCVN 8071:2009 Cng trnh vin thng Quy tc thc hnh chng st v
tip t.
H thng tip t trm BTS phi m bo ba chc nng sau:
Tip t cng tc
Tip t bo v
Tip t chng st
Tip t cng tc cho h thng v tuyn c ni vi:
Cc dng ca ngun cung cp mt chiu;
Cc u t ca anten, v phi ;
im ni t ca thit b bo v cp ng trc;
Khung gi thit b v tuyn.
Tip t bo v phi c ni ti:
khung gi my ca thit b in,
thit b h tr,
cu cp trong phng my.
Tip t chng st c ni vi:
ct anten v thit b anten, phi,
v cp i t bn ngoi vo nh trm,
mng cp, ng kim loi dn cp
cc in cc thu st,
cc b phn kim loi ca nh trm.

5.2.2. Cu trc h thng tip t


Bao gm cc dy dn t, bng tip t chnh trong phng my, bng tip t bn
ngoi phng my, bng tip t trn ct anten (nu c), mng CBN, t tip t.

92

CHNG 5 C S H TNG V CC THIT B PH TR

Hnh 5. 1 H thng tip t

5.2.3. u ni h thng tip t


Trong nh trm BTS:
Trang b mt tm tip t chnh (MET). Tm tip t chnh ny t cng gn li
vo ca cp ngun v cp vin thng cng tt; Ni tm tip t chnh vi t u
t nh trm hoc t u t chung trm BTS bng dy dn t ring v c
cch ly v in vi h thng tip t bn ngoi.
Phi thit lp mng CBN bn trong nh trm bng cch lin kt tt c cc phn
t kim loi trong nh trm vi nhau v vi tm tip t chnh (MET).
Phi trang b mng tip t (h thng tip t) tha mn in tr tip t quy
nh m cc thit b trong nh trm yu cu.
Dy bo v PE ca h thng ngun AC phi c ni n tm tip t chnh;
Tip t cc dng ngun DC, v kim loi cc t thit b, cc thit b chng st
ti tm u t chnh.
T phn phi in AC v thit b n p c ng dy dn t ring ni ti bng
u t chnh trong phng.
T ct lc st AC c ng dy dn t ring ni ti bng u t chnh trong
phng.
Bn ngoi nh trm:
Trang b mt tm u t ngoi. Tm u t ngoi t bn ngoi nh trm,
ngay di l nhp phi v c ni trc tip vi t tip t nh trm v vi
tm u t chnh.
V che chn ca tt c cc cp i vo nh trm phi c ni trc tip vi tm
tip t ngoi;
93

VN HNH KHAI THC V NG CU THNG TIN

Ni t cc dy dn st t cc kim thu st, thn ct anten bng st, dy co,


mng ct anten, mng neo vi t tip t chng st (hoc t tip t chung khi
trm BTS ch c 1 t tip t).
Ni t cc im v cp phi (ti im vo anten v im ri ct anten), v
kim loi cc thit b k thut t ngoi tri vi t tip t bo v (hoc t tip
t chung khi trm BTS ch c 1 t tip t) thng qua cc tm u t trn thn
ct an ten v di l phi vo phng my.
Trang b 3 tm u t bn ngoi phng my: trn nh ct, ni phi ri ct
v di l nhp phi vo phng my. Trong trng hp ct cao < 3m th ch
cn 1 tm u t t ti gia ct.

Hnh 5. 2 H thng tip t bn ngoi nh trm

5.2.4. in tr tip t
in tr tip t phi tha mn yu cu tip t cng tc ca cc thit b trong trm
v yu cu chng st, bo v trm BTS.
in tr tip t cng tc trm BTS phi c gi tr: khng ln hn 4.
in tr bo v trm BTS phi c gi tr khng ln hn 4 .
in tr tip t xung cho ct anten v v trm BTS ph thuc vo in tr
sut t khu vc xy lp trm v trong mi trng hp phi m bo khng ln
hn 20 ti cc vng ni cao v khng ln hn 10 ti cc vng khc.

5.2.5. Mng tip t


Mng tip t cho mt trm v tuyn BTS c th gm mt hoc hai h thng tip
t ph thuc vo khong cch t phng t thit b thu pht n chn ct anten:

94

CHNG 5 C S H TNG V CC THIT B PH TR

Nu ct anten cch nh trm mt khong < 15m hoc ct an ten lp t ngay


trn nc nh trm: Dng mt h thng tip t chung cho c chc nng tip
t cng tc, bo v trm v tip t chng st.
Nu ct an ten cch nh trm mt khong 15m: Dng 2 h thng tip t
c lp nh sau: 1. h thng tip t cho nh trm thc hin chc nng tip
t cng tc, tip t bo v cho thit b v chng st cho nh trm; 2. h
thng tip t chng st cho ct anten .
Khi dng chung mt h thng tip t th in tr tip t chung phi bng hoc
nh hn 4 .
Khi dng ring hai h thng tip t th h thng tip t cng tc, bo v trm c
in tr tip t chung 4 , h thng tip t ct anten ring v c tr s in tr
tip t nh nu trn. Ngoi ra phi c lin kt ng th gia hai h thng t ny
vi nhau.

5.2.6. in cc tip t
in cc tip t phi c ni vi cc dy thot st m bo tn nhanh nng
lng st xung t, lm cn bng in th gia cc dy thot st v tip t cng tc.
H thng in cc tip t gm cc in cc thng ng v nm ngang thch
hp vi trng hp dng in cc thu st dng thanh hoc dy.
H thng in cc tip t dng vng thch hp vi h thng chng st dng
in cc thu st dng li vi nhiu dy thot st v trong trng hp vng t
rn, i trc.Vi in cc tip t dng vng, phi m bo t nht 80%
chiu di vng c chn trong t.
Cc in cc tip t chn su c hiu qu trong trng hp in tr sut ca
t gim theo su hoc in tr sut ca tng t pha di nh hn so vi
tng t su ca cc tip t thng thng.

5.3 CHNG ST
5.3.1. Yu cu k thut
H thng chng st trm BTS phi c thit k v lp t theo:
TCVN 8071:2009 Cng trnh vin thng - Quy tc thc hnh chng st v
tip t,
QCVN 9:2010 /BTTTT : Quy chun k thut quc gia v tip t cho cc trm
vin thng.
in cc thu st c th bng cc vt liu: ng, nhm, thp v phi c tit din ti
thiu tu theo vt liu c quy nh trong cc tiu chun. in cc thu st phi c
ni vi dy thot st theo ng thng nht, bng cch hn hoc bt vt, m bo in
tr mi ni khng ln hn 0,05 .
95

VN HNH KHAI THC V NG CU THNG TIN

Dy thot st phi c b tr theo cc ng thng v ngn nht t in cc thu


st v m bo tnh dn in lin tc. Bn knh cong ca dy thot st khng c nh
hn 20 cm. Vt liu v kch thc vt liu lm dy thot st phi m bo khng b h
hng do nh hng in, in t ca dng st, nh hng ca hin tng n mn v
cc lc c hc khc. Dy thot st c th bng cc vt liu: ng, nhm, thp v phi
c tit din ti thiu tu theo vt liu c quy nh quy nh trong cc tiu chun.
Phi tip t chng st cho tt c cc b phn bng kim loi trn hoc di mt t
trong phm vi trm.

5.3.2. Cu trc h thng chng st trm BTS


H thng chng st trm BTS bao gm chng st nh trc tip vo ct anten, nh
trm v chng st lan truyn qua ng dy ti in v ng dy truyn tn hiu.
H thng chng st nh trc tip bao gm cc thnh phn:
Kim thu st trn nh ct anten, thanh hoc li thu st t trn mi nh
hoc cc b phn kim loi ca nh trm.
Dy dn st
Tip t chng st
Chng st lan truyn bao gm cc thnh phn:
Thit b ct lc st cho ng dy ti in, ng dy tn hiu i vo nh
trm nh phi , cp tn hiu in hoc cp quang c li kim loi gia cng.
Dy dn st
Tip t chng st

5.3.3. Chng st ct an ten


-

in cc chng st: lp trn nh ct an ten, in cc dng thanh c u nhn


v c ng knh khng nh hn 10mm vi in cc bng ng hoc thp,
khng nh hn 13mm vi vi in cc bng nhm.

Dy dn st: Phi s dng t nht 2 dy thot st ni vi in cc thu st nh


ct. Vi ct anten bng kim loi c th s dng thn ct anten v mt dy
thot st dn st cho in cc. Khi dng thn ct thc hin chc nng
dn st, phi hn ni v mt in kh cc t ct vi nhau qua tt c cc mt
bch ct. Cc thnh phn kim loi ca ct anten phi c lin kt in lin tc
vi nhau v vi cc thnh phn v kim loi ca thit b k thut.

Tip t chng st: Dy thot st ct an ten, dy co (nu c) phi c ni vi


t tip t chng st hoc vi t tip t chung ca trm. Phi tip t chng
st cho tt c cc dy co ca ct anten dy co v v kim loi ca thit b ngoi
tri.

96

CHNG 5 C S H TNG V CC THIT B PH TR

Hnh 5. 3 Chng st trm BTS

5.3.4. Chng st nh trm


H thng chng st nh trc tip nh trm BTS bao gm cc thnh phn sau:
-

in cc thu st: in cc thu st phi c dng thch hp (dng thanh, dng dy,
dng li) c b tr sao cho to ra vng bo v che ph hon ton cng trnh
cn bo v. C th dng cc b phn bng kim loi ca cng trnh (ng mng,
ro chn, cc thnh phn ca cu trc mi, ng ng...) lm in cc thu st t
nhin nu chng khng b che ph bi cc vt liu cch in v tho mn iu
kin v tit din ti thiu i vi in cc thu st.

Dy thot st : S lng dy thot st ph thuc vo in cc thu st: Nu h


thng in cc thu st gm cc thanh thu st, cn t nht mt dy thot st cho
mi thanh thu st; Nu h thng in cc thu st gm cc dy thu st, cn t
nht 1 dy thot st cho mi u dy thu st; Nu h thng in cc thu st c
dng li, cn t nht 2 dy thot st phn b u xung quanh chu vi cu trc
cn bo v.

H thng in cc tip t: Ti v tr ni vi in cc tip t ca mi dy thot


st, phi lp mt khp ni phc v o th (tr trng hp dy thot st t
nhin). Khp ni ny phi c ng kn trong iu kin bnh thng v c th
m ra bng dng c trong trng hp cn o th in tr tip t.

5.3.5. Thit b chng st lan truyn theo cp tn hiu


- Thit b chng st phi
Yu cu k thut:
Tip t phi ti 3 im: im trc khi vo anten, im trc khi khi ri ct v
im trc khi vo phng my. Nu 2 im tip t cch nhau qu 60m cn phi b
sung thm 1 im tip t gia.
Phi lp t thit b chng st cho cc dy phi , cp ng trc ti cc giao din
dy-my.
97

VN HNH KHAI THC V NG CU THNG TIN

Thit b chng st cho phi c lp t ti v tr trc dy nhy u vo thit b


v tuyn, chng st cho cp ng trc 75 lp ti gi phi tuyn (DF).
Thit b chng st phi c la chn ph hp vi mc dng st bo v v thit b
cn bo v:
Tha mn di tn cng tc ca thit b v tuyn;
Ph hp vi kch thc phi cn bo v
Bo v c mc dng xung cao c th (xung st tc thi...)
Cc b lc st cho ng phi mt trm BTS phi cng chng loi, c lp
t chc chn trn cu cp.
Ni t thit b chng st phi ti bng u t ngoi bng dy ng M35 bc
PVC.
- Thit b chng st ng dy truyn tn hiu (nu s dng)
Thit b chng st phi c la chn ph hp vi mc in p st bo v v cu to
cp cn bo v:
Thit b chng st qua ng tn hiu 120 c lp t trn gi phi tuyn (DF).
Dng dy dn st M6 c v cch in ni v bng u t chnh ca trm.

Hnh 5. 4 Thit b chng st ng dy truyn tn hiu

5.3.6. Thit b chng st lan truyn theo ng dy ti in


Yu cu k thut:
chng st lan truyn trn ng dy in lc h p phi la chn thit b chng
st tu theo s cp in, in p yu cu bo v.
ng cp ngun AC chy t ngoi tri vo trm u phi c trang b thit b
chng st 2 cp: ct st v lc st.

98

CHNG 5 C S H TNG V CC THIT B PH TR

Thit b ct lc st ngun c t v tr cp ngun nhp trm, trc bng phn


phi in AC phng my, hoc sau bng phn phi phng my trc ngun ring cho
thit b BTS.
Thit b ct lc st ngun AC phi c t gn tm u t chnh, dy ni ngn
v thng.
Thit b :
Tun th yu cu k thut trong tiu chun Thit b chng qu p ng dy ti in
TCN 68 167 1997 .
Cu trc:
Thit b chng st cho u vo ngun AC bao gm t chng st ngun AC, dy dn st
v tip t chng st.
T chng st AC c la chn ty thuc vo cu hnh ngun AC, cng sut tiu th
trm v p ng c cc tiu chun chng st ban hnh.
V c bn t chng st c cu to gm b ct st (m phng, MOV..) v b lc st
(cun cm, t in) v cc thanh dn, dy dn, u ni.

Hnh 5. 5 T chng st

5.3.7. Chng st cp ngun DC v cc thit b RF lp t ngoi tri


Trong trng hp dy ngun DC cp cho cc thit b nm bn ngoi khu vc
phng my, trn ct anten c nguy c nhim st cao phi lp t thit b chng st ph
hp cho tng dy dn DC ny.
V bc kim dy dn ngun DC ngoi tri phi c tip t ti hai u cui ni
u ni vi thit b RF ngoi tri v trc khi nhp trm thng qua bng u t trn
ct v bng u t ngoi phng my.

99

VN HNH KHAI THC V NG CU THNG TIN

Cc khi RF ngoi tri phi c tip t thng qua bng u t trn ct anten
hoc bng u u t ngoi trm.
Thit b chng st ng dy DC, cp tn hiu c la chn ph hp vi tng
loi cp v thit b.
V tr lp t cc thit b chng st dy DC, tn hiu phi t trong phng my gn
l nhp cp v c dy u t bng ng M35 bc PVC ni vi bng t chnh.

5.4 ANTEN V PHI


5.4.1. Chc nng
An ten thc hin chc nng bin i nng lng in trng t phi thnh nng
lng sng in t truyn lan trong khng gian (hng pht) v ngc li (hng thu).
Cc an ten phi m bo hiu sut pht x, ch tiu bp sng, nh hng bc x, tng
ch trong di tn bng thng hot ng ca thit b BTS theo yu cu thit k trm c
th. C cu trc chc chn, chu c iu kin thi tit kh hu vng lp t trm.
Phi thc hin chc nng: phi hp tr khng, truyn dn nng lng sng cao
tn gia an ten thu pht v b phi ghp anten hoc b thu pht v tuyn TRx. Cc phi
phi m bo di tn bng thng hot ng, suy hao, phn x cho php ph hp vi
thit k thit b BTS. C cu trc chc chn, chu c iu kin thi tit kh hu vng
lp t trm.

Hnh 5. 6 Phi
100

CHNG 5 C S H TNG V CC THIT B PH TR

Hnh 5. 7 An ten

5.4.2. Yu cu k thut thit b


9 Phi : Cc loi ng dn sng, cp ng trc, u ni, mt bch tiu chun (v.d:
cp 7/8 ng knh 22,2 mm, trng lng 0,5 kg/m).
9 Dy nhy: Cc loi cp ng trc, u ni tiu chun (v.d: cp ng knh
12,7 mm, trng lng 0,2 kg/m).
9 Anten viba: Kiu dng anten, gi lp t, thc nh v (v.d: anten compact
ng knh 0,2m; 0,3m; 0,6m).
9 Anten thng tin di ng: Kiu dng anten, gi lp t, thc nh v
Lp t: m bo qui nh lp t thit b an ten phi theo yu cu nh sn xut
thit b v qui nh ca nh khai thc (nh du nhn, lp t ngay ngn trn cu
cp, bn knh un cong, kp cp feeder, u ni bng tip t, bc chng nc,)
Bo v: chng st, tip t

Hnh 5. 8 Thit b an ten phi

101

VN HNH KHAI THC V NG CU THNG TIN

5.5 CT ANTEN
5.5.1. Phn loi
+ Kiu ct anten c th l ct t ng dng gin khng gian, ct dy co hoc ct
n thn c ch to theo tiu chun Vit Nam v Quc t.

Hnh 5. 9 Ct an ten

5.5.2. Yu cu k thut
Kh nng chu ti
+ Thit k ct phi m bo n nh tng th v n nh cc b.
+ Ct an ten phi c xy dng vng chc chu c ti trng thit b theo yu
cu v p lc gi ln nht theo vng lp t c th.
+ Ct anten phi tnh n cc ti sau y:
Anten thng tin di ng (s lng theo thit k trm c th)
Anten vi ba (s lng theo thit k trm c th)
102

CHNG 5 C S H TNG V CC THIT B PH TR

B khuych i thu pht (s lng theo thit k trm c th)


Sn thao tc (ch p dng i vi ct cao >45m)
Ngi lm vic trn ct (t nht 1ngi)
Ti trng bn thn ct (theo thit k c th)
p lc gi cc i (tnh theo vng gi c th)
Cp lp t trn ct (s lng theo thit k trm c th)
H thng thang, g lp cp (theo thit k trm c th)
V tr lp t
+ Theo thit k trm c th (ta , cao, vng ph)
+ m bo cnh quan mi trng,
+ m bo sc khe dn sinh
Bo v: chng n mn, chng r, ph hoi, n bo khng
Phi m bo nc c th thot c ra tt c cc chi tit ca thp ng ten.
Ton b chi tit ca ct anten c m nhng km. Khng c gia cng hn,
ct, khoan ti hin trng v sau khi m (tr cc mi hn tip t). Bu lng
c m km v sn cng ct ng ten, bu lng c 2 m, mt m kha v
hai cu.
Bo v dy co, tng bng du, m
Lp n bo v chn ct, n bo khng, kha cht cc b phn c th b ph
hoi nh tng , mc cp
Gi lp cp, lp anten
H thng lp cp c cu trc m bo chu ti v lp t c cp phi trn
ct anten theo yu cu thit k trm c th v s lng v kch thc.
Chng loi cp phi thng lp trn mt ct anten gm:
cp 7/8 (ng knh 22,2 mm), trng lng 0,5 kg/m,
cp (ng knh 12,7 mm), trng lng 0,2 kg/m.
ti a 2 si cp c lp trn mt b g.
Khong cch gia 2 v tr g lp cp khong 0,8 n 1,5m.
i vi ct dng gin khng gian: yu cu c thang lp cp dc thn ct.
i vi ct anten dy co, yu cu thang lp cp dc thn ct hoc s dng cc
kt cu ngang lp cp nu cc kt cu ngang ny tha mn iu kin lp
cp trn.

103

VN HNH KHAI THC V NG CU THNG TIN

Hnh 5. 10 Gi lp cp lp anten
Thang leo, gin thao tc
Thang leo c thit k theo kiu gm nhiu thanh ngang, mi thanh ngang
khng c cch nhau qu 300 mm
Trong trng hp khng s dng lng bo v, yu cu trang b h thng leo an
ton bao gm 1 cp thp lp dc thang v 1 kha t hm trt dc cp cho
ngi leo ct.
i vi ct ngten t ng cao trn 45 m hoc ct anten t ng xy dng ti
cc khu th, phi c mt sn thao tc pha di v tr lp t ng ten.
Tip t chng st ct v anten
Thc hin chng st nh trc tip, bao gm: kim thu st Flanking, 2 ng dn st,
t tip t chng st, ni t mng tr, mng neo/ dy dn st vi t tip t chng st.

5.6 IU HA, THNG GI


5.6.1. iu ha
Phng my BTS phi c trang b my iu ha c cng sut lnh ph hp v lp
t theo ng hng dn nh sn xut thit b.
Yu cu v thit b
104

CHNG 5 C S H TNG V CC THIT B PH TR

Lp t 02 my iu ho khng kh vi cng sut lnh t 1800 BTU ti 24000


BTU ty theo din tch v s lng thit b BTS.
Nn trang b iu ha c bin tn gim s c hng hc b iu khin t ng
v tit kim nng lng.
Hai iu ha phi chy trong ch lun phin theo mt th tc thi gian nht
nh.
C b t ng tt bt lun phin iu ha theo thi gian v theo tnh trng lm
vic ca my iu ha.
Phi c h thng t khi ng li hot ng ca iu ha trong trng hp mt
in.
m bo khng kh lnh lu thng u trong ton phng.
Duy tr m trong phng khng ln hn 80%.
C lc khng kh trong phng my;
i vi nhng trm nm trong vng thng c m cao > 96% th cn phi
trang b thm my ht m (cng sut t 200-300W), my ht m phi c ng
dn nc ra ngoi.
Lp t
Ch iu khin nhit t mc duy tr nhit trong phng my 25 ~ 28
C.
V tr lp t iu ho tt nht i din vi t thit b; tuyt i khng c lp
t khi lnh iu ha pha trn nc thit b (nu s dng iu ho hai cc th
cc bn ngoi phi c gia c chc chn, khng b ngp nc, ng dn ga
phi chn ng i ngn nht, khng di qu 10m)
My iu ho khng kh c lp t v tr to u khng kh lnh khp
phng nhng khng thi trc tip khng kh lnh vo thit b gy ng sng
trn v thit b. My iu ho khng kh nn lp cao 800cm cch sn hoc
600 cm di trn. V tr ti u lp t 2 khi lnh ca my iu ho khng
kh v thit b in t nn cch nhau t nht l 1m trong trng hp khng c
che chn bng kim loi.
Pha di khi lnh phi c mng hng nc v ng thot nc tt. Lp
ng thot nc cho my iu ho khng kh ti h thng thot nc ma ca
v trm. Khng c i ng bo n trn tng pha trong phng my, trong
trng hp bt kh khng, yu cu phi i ng bo n trong ng gen v nu i
qua thit b th phi c mng hng, ng thot nc.
H thng iu ho lp t trong trm phi c lp t thng nht vi cc h
thng ngun in v cc thit b khc , m bo tnh k thut, m thut, vic lp
t khng to thnh cc khe, l hng gy tht thot nhit trong phng my, i
105

VN HNH KHAI THC V NG CU THNG TIN

vi nhng b phn ca h thng iu ho nm ngoi tri phi c che chn,


bo v. Ti cc v tr lp khi nng ca my iu ho khng kh khng m bo
an ton nh nm trn sn thng c kh nng b t nhp, lp ngoi v trm
c lp, yu cu c mi che, lp lng bo v c kho.
Mi iu ho phi c mt MCB cp ngun ring, ph hp cng sut. Cc iu
ho phi c dn nhn tng ng vi nhn ca MCB.

Hnh 5. 11 iu ha

5.6.2. Thng gi khn cp


Cc trm khng c my pht in d phng lp c nh v l trm khng ngi trc,
phi lp t qut lm mt bng gi khn cp s dng ngun DC d phng (qut thng
gi DC) ca trm.
Yu cu ca lm mt bng gi khn cp :
H thng bao gm 2 cm : 1 cm ht v mt cm thi, cm thi c lp cch
trn phng my khong 20 cm, cm ht lp cch sn khong 20 cm ht
khng kh t ngoi vo.
Dng qut chy ngun DC cng in p vi h thng acqui trm, cng sut
20~40W.
Qut phi c cnh che kn khi khng hot ng trnh mt nhit phng my v
c b phn che chn nc ma v li chng cn trng, gm nhm. Lp t
cm ht v cm thi hai tng i din.
Qut vn hnh thng qua b iu khin chuyn i t ng theo cm bin nhit
phng my chy ngun AC/DC ring (hoc tch hp chung vi b cnh bo
iu khin trm chuyn dng cho trm BTS). Ch vn hnh nh sau:
Qut hot ng khi: nhit phng tng theo chiu ln ti 34 0C
Qut dng hot ng khi nhit phng gim theo chiu xung ti 32 0C.
C th bt tt cng bc h thng qut bng tay;
106

CHNG 5 C S H TNG V CC THIT B PH TR

5.7 PHNG CHY, CHA CHY


Trm vin thng BTS phi tun th tiu chun phng chy cha chy
Tiu chun phng chy cha chy nh v cng trnh TCVN 2622: 2006
H thng bo chy-Yu cu k thut TCVN 5738: 1993.

5.7.1. Phng chy


phng hin tng chy trm BTS phi m bo cc tiu ch sau:
-

Trong phng my dng cc loi vt liu, dng c, trang b kh chy hoc khng
chy;

Lp t h thng thit b, dy dn, kh c in cng sut theo ng tiu chun,


trnh s c qu ti, chp in gy chy;

Cc MCB dng cho cc thit b iu ha, cm, nh sng phi c dng chu ti
danh nh khng vt qu 2,5 ln gi tr dng tiu th thc t;

Thc hin chng st, tip t nh trm ng tiu chun;

Hn ch cc nguyn nhn chy lan truyn n t mi trng xung quanh trm


nh dy cp dn t ngoi vo trm; cng trnh lin k v.v;

Lp t h thng bo chy t ng theo yu cu sau:


H thng bo chy phi c chc nng pht hin sm hin tng chy
nh khi, nhit v thng tin bo chy.
Tn hiu bo chy ti ch nh loa, ci, n bo chy phi lp t hng ra
pha ngoi phng trm;
Mt trm BTS ch cn 1 h thng bo chy chung ngay c khi trm c
nhiu loi thit b BTS ca nhiu n v khc nhau.
Yu cu ti thiu i vi mt trm BTS cn 01 u bo nhit v 01 u
bo khi. u bo chy phi lp st trn, trn chnh gia cc t thit b v
trnh lung gi t iu ha v qut thng gi.
Dy dn tn hiu bo chy v cp ngun u bo chy phi i trong gen
chng chy.
Ngun backup ca h thng bo chy phi ring bit v m bo thi gian
duy tr t nht 02 ngy sau khi mt in;
Thit lp h thng thng tin bo chy ti OMC v ti ngi c trch
nhim ti khu vc gn trm nht

5.7.2. Phng tin cha chy ti ch


Trm BTS phi c trang b dng c cha chy theo Tiu chun phng chy nh
v cng trnh TCVN 2622.
107

VN HNH KHAI THC V NG CU THNG TIN

Ti mi phng my BTS phi c t nht 02~04 bnh cha chy loi kh CO2, ti
mi phng my pht in (nu c) phi c t nht 02 bnh bt hoc bt h MFZ.
Bnh cha chy loi 4kg hoc ln hn.
Bnh cha chy c nh trn gi treo hoc t trong t. Bnh cha chy phi t
ti v tr thong mt, d nhn d ly, thun tin khi s dng. Yu cu cc t
ng bnh cha chy c sn mu v c cc k hiu d nhn bit.
Phi lp bng tiu lnh, ni qui phng cha chy ti pha trc phng my hoc
v tr thch hp, d thy.
Cc cu dao ng ngt in trm phi c thit k ti v tr thch hp ng
m khi c chy.
Phi s dng kha m s ti cc ca ra vo trm v phng my. Ti trm phi
ghi a ch ca ngi hoc n v qun l m s kha nhanh chng lin lc
v thc hin cha chy.

Hnh 5. 12 Phng tin cha chy ti ch


(*) Quy trnh v kim tra CSHT & thit b ph tr trong ph lc 4
(**) Quy trnh v bo dng, sa cha thit b mng, dch v thng tin di ng trong
ph lc 5

5.8 QUY NH V THIT K NH TRM


C s h tng trm BTS phi m bo cc yu cu hot ng cn thit ca thit b
BTS ca cc hng sn xut, cc yu cu tip t, chng st, phng chy cha chy
cng nh m bo cht lng dch v vin thng;
108

CHNG 5 C S H TNG V CC THIT B PH TR

Nh trm BTS c thit k v xy dng theo cc tiu chun xy dng Vit Nam
lin quan, tiu chun k thut v cc qui nh v nh trm Vin thng do tp on Bu
chnh Vin thng Vit Nam ban hnh. Nh trm BTS phi tun th cc qui nh c th
sau y.

5.8.1. Phn loi nh trm BTS


c th p dng cc qui nh v HTCS nh trm BTS hiu qu, cn phn loi nh
trm BTS theo cc tiu ch sau y:
+ trm n (ch t 01 BTS)
+ trm i (c th t 02 BTS)
+ trm ba (c th t 03 BTS)
+ trm ti nt truyn dn (trm c nhiu BTS t ti nt truyn dn nt truyn
dn. Trm nt truyn dn c 2 loi : loi 1: nm trn tuyn mt trc truyn dn chnh,
loi 2: giao im ca 2 tuyn truyn dn chnh tr ln)
Trong tng loi ny cn c xem xt theo iu kin thit lp trm nh:
+ Trm truyn thng (sn c ca VNPT, xy dng mi)
+ Trm thu, ci to (thu nh c quan, nh dn ci to li)
+ Trm lp ghp sn Shelter (Kt cu khung thp, tng ghp tm cch nhit)

5.8.2. Din tch phng my


Din tch mt bng trm bao gm mt bng phng thit b BTS, thit b ngun, mt
bng lp t ct anten , giao thng ni b, cc cng trnh ngm nh h thng tip t,
cng cp; tng ro...
Din tch phng my phi m bo yu cu din tch lp t thit b BTS ca cc
hng v thit b h tr thit yu khc; c iu kin cho cc thao tc lp t, bo
dng v tn nhit thit b.
Phng thit b c th lp t chung cc t BTS, t ngun, gi acqui hoc tch ring
phng acqui ty theo iu kin c th.
Din tch phng my BTS c xc nh theo yu cu s lng t BTS, t ngun,
t acqui vi cu hnh ti a ca cc hng sn xut. Thit b trong cc trm n BTS
indor gm c 01 t BTS, 01 t ngun, 01 t acqui vi din tch lp t mi t khong
800*1200 (mm) v cc thit b ph tr. Din tch ti thiu lp t cc thit b trn
cn t 2,4 ~ 3m2. iu kin vn hnh khai thc phi tha mn: din tch t my/din
tch phng my bng 50%. Din tch phng my ti thiu cho mt trm BTS n phi
l 4,8m2~6m2.
Yu cu i vi tng loi nh trm BTS c th khc nhau do ph thuc vo iu
kin c th.
Tuy nhin, yu cu din tch ti thiu phng my BTS indoor phi m bo nh
bng sau:

109

VN HNH KHAI THC V NG CU THNG TIN

Bng 5. 1 Yu cu din tch phng my BTS indoor

Loi trm

Shelter
Nh trm truyn thng
Nh trm ci to

Trm
01
BTS

Trm
02 BTS

Trm
BTS

4,8 m2
9 m2
6 m2

7,5 m2
9 m2
9 m2

12 m2
12 m2
12 m2

Trm
Trm nt nt
03
truyn dn truyn
loi 1
dn
loi 2
2
15 m
18 m2
18 m2
18 m2
15 m2
18 m2

Trng hp trm ci to nu din tch phng my qu ln th phi ngn vch cch


nhit sao cho ph hp vi cng sut ca my iu ha khng kh.

5.8.3. V tr t trm
+ Phi m bo ng v tr ta thit k. Trong trng hp kh khn v v tr lp
t c th iu chnh trong phm vi sai s cho php v c s ng thun ca c
quan ch qun thit k.
+ Hn ch ti a t trm BTS ti cc vng c nguy c b lt, b l qut, khe gi mnh,
sn ni dc, khu vc c nhiu ha cht, n mn kim loi, khu vc d c nguy c
chy n.
+ Cao sn t thit b ti thiu so vi ct t nhin l 1m v phi cao t nht 1 m so
vi mc ngp, l lch s.
+ Hn ch t trm gn cc trm bin th in lc ln, ng dy cao th.
+ u tin v tr c giao thng thun tin cho vic lp t bo dng, phng chy, cha
chy.
+ Khong cch t v tr t t thit b BTS ti anten khng ln hn 80m;
+ m bo cnh quan th, sc khe dn c xung quanh ni lp t trm.
+ Phi c th tc cp php lp t trm.

5.8.4. Kin trc phng my


+ Ti trng:
Sn phng my phi chu c ti trng ca cc thit b BTS, truyn dn, ngun in
v acqui. C th p lc ln mt sn nh sau:
phn sn lp t t thit b: 800 kg/m2
phn sn lp t c quy:
1000 kg/m2
Trong trng hp lp t chung thit b BTS, ngun in, acqui chung mt sn th sn
1000 kg/m2
phi chu c p lc:
+ Chiu cao phng my
Chiu cao phng my k t sn ti trn ti thiu l 2,6 m.
+ Chiu nh nht phng

110

CHNG 5 C S H TNG V CC THIT B PH TR

Chiu nh nht phng khng nh hn 2m, m bo khong trng trc cc t thit b


ti thiu l 1~ 1,2 m i vi trm BTS truyn thng, ci to v 0,8m i vi trm
Shelter.
+ phng ca nn phng my
phng ca nn phng my: 0,2 %
+ nghing ca nn
nghing ca nn 0,3%.
i vi trm truyn thng mt sn cao hn hnh lang bn ngoi 2~3 cm. Trong trng
hp khng th, phi xy thm g chng trn nc ma cao 2~3 cm.
+ L phi
L phi cch nn nh t thit b khong 2,4 -2,5m, kch thc l phi ti thiu
250*250 mm2, l phi c b tr gn vi cu cp pha ngoi phng my. L phi
phi c bt kn pha ngoi. Tm bt l phi phi c gn silicon xung quanh mp
m bo chng nc vo phng my.
+ Tng:
i vi trm truyn thng: tng xy dy 20cm bng vt liu truyn thng;
i vi trm ci to nu tng c dy 10cm v c c tnh nng che ma nng th phi
p thm lp vn tng bng vt liu chng thm nc, chng chy, cch nhit (c th
s dng bng thy tinh hoc vt liu tng ng b xung thm kh nng cch nhit).
Tng phng my phi c sn mu sng; khng thm nc, khng b h, nt..
+ Trn:
i vi trn b tng lp mi tn che ma nng (trm truyn thng), lm trn gi bng
vt liu chng chy, chng thm, cch nhit cch gi nhit cho phng my.
i vi trm ci to nu phng my t ti tng trn cng phi m bo c trn b
tng, trn lp mi tn v lm trn gi bng vt liu chng chy, chng thm, cch
nhit cho phng my. i vi trm ci to t ti cc tng gia, khuyn khch lm trn
gi thch cao cch sn 2,6m. Trn phi c sn mu sng.
+ Sn:
Sn phng my phi lt sn gch men (i vi trm truyn thng v ci to), khng
c tri thm.
+ Ca ra vo:
Ca ra vo phi c kch thc 0,9 m x 2,1 m
i vi trm truyn thng: gm 2 lp ca: lp ngoi bng g hoc st, lp trong bng
nhm knh hoc st; c g ca cao khong 30mm chng nc trn t ngoi vo; C
th lm ca 1 lp bng vt liu cch nhit, nhng phi m bo chc chn. Khng s
dng ca g 1 lp cho phng my.
i vi trm ci to c sn ca ra vo bng g phi lm thm ca knh khung kim loi
hoc gia c thm vt liu chng chy cho mt trong ca.
+ Kha ca :
Kha ca phi s dng loi kha m s, khng r st. Kha ca phi m bo an ton
v d s dng.
+ Ca s:
111

VN HNH KHAI THC V NG CU THNG TIN

Ca s phi lm 2 lp ca, lp trong bng knh khung kim loi, gia 2 lp phi c
song st bo v chng t nhp. Nu hng ca s b chiu nng th phi c rm nhm
bn trong hoc knh phn quang chng nng lp ngoi.
+ Ca s qut thng gi khn cp:
Cc trm khng c my pht in d phng c nh v l trm khng ngi trc, phi
c h thng qut thng gi khn cp, qut s dng ngun DC d phng chung ca
trm.
H thng bao gm 2 ca s qut thng gi: 1 ca s qut ht khng kh vo t cch
sn khong 20 cm, 1 ca s qut y khng kh ra cch trn khong 20 cm, v c
lp trn hai tng i din nhau lu thng khng kh.
Qut phi c cnh che kn khi khng hot ng v c b phn che chn nc ma v
li chng cn trng, gm nhm.
Qut vn hnh theo b iu khin chuyn i t ng v gim st nhit phng my.
Ngoi ra cn c thm b phn iu khin qut thng gi cng bc bng tay.

5.8.5. Phng my pht in


i vi trm c trang b my pht in d phng c nh phi c phng t my
n ring, din tch ty thuc vo tng loi cng sut my n, c ca s thot kh v
c bo v chc chn, an ton, chng chy n.
V tr t my pht in phi c cao t nht 1 m so vi ct t nhin v phi cao
t nht 1 m so vi mc ngp, l lch s.
Phng my pht in xy mi phi c tng bao kin c.
Din tch phng my pht in ti trm nt truyn dn: 2,8 m x 2,8 m, cc loi
trm cn li: 2,5m x 2,8m.
Ca phng my pht in bng thp, cnh m ra ngoi kch thc ca ti thiu
1,4m x 2,1m i vi trm nt truyn dn v 1m x 2,1m i vi cc loi trm cn li;
c ca thng gi din tch nh nht 0,72 m2 gn st trn v qut thng gi cng sut
trn 1000m3/h, cc ca thng gi, qut phi c li chng chut b; Tng khng b
matit, sn vi, nn xi mng ct vng. Phi c bin php chng rung, chng n. Phng
my pht in tng 1 th phi c thit k thun tin cho cc bin php di chuyn
my pht in khi cn thit. Ti trng sn m bo cho vic lp t my pht in
trng thi khng lm vic v ang lm vic.
Nh trm ci to: s dng cc kt cu c sn che chn my pht in v thit k
b sung khung st bo v, m bo cc bin php chng rung, n cho my pht in.
My pht in loi dng ngoi tri phi lp t mi che ma nng cho my pht in
v ngi vn hnh.
My pht in loi dng ngoi tri phi t trong phm vi hng ro bo v ca
trm hoc c hng ro bo v ring.

112

CHNG 5 C S H TNG V CC THIT B PH TR

5.8.6. Phng acqui


Phng acqui c th tch ring, nhng v tr ti phng my BTS khng xa qu 30m
v phi c bin php m bo nhit phng theo iu kin ca nh sn xut. i vi
loi acqui nc cn c h thng thng kh ph hp.
V tr t acqui phi c cao t nht 1 m so vi ct t nhin v phi cao t nht 1
m so vi mc ngp, l lch s.
Din tch t 4-8 m2: ty theo loi, cu hnh lp t c quy .
Phi c ti trng sn ph hp vi loi v cu hnh lp t c quy.
C th t ti tng1, nhng phi thit k thun tin cho vic di ri c quy khi cn thit.
C kin trc nh phng thit b;
C qut thng gi v li chng chut, b hoc iu ha nhit ty theo yu cu ca
loi acquy c th.

5.8.7. Trm BTS Shelter


Din tch phng trm m bo yu cu lp t cc thit b BTS, ngun cung cp,
thit b h tr nh qui nh trong mc din tch phng my.
V trm ch to sn c cht lng tng ng hoc cao hn yu cu sau:
-

Chiu cao trn ti thiu 2,6m, c ca ra vo 0,9 x 2,0m c kha m s chc


chn, chng thm nc ma.

Khung sn, tng bng thp ch C m km.

Mt lt sn c lm bng tm b tng nh, hon thin bng tm Vinyl chng


tnh in chng chy hoc cc vt liu tng ng

Tng, trn, chng nng sn lm bng tm cch nhit chng chy EPS
(polystyrene) hoc PU (Polyurethan): chiu dy tm cch nhit 5cm, 2 mt ph
tm thp dy 0,5mm m km, sn tnh tin hoc tm thp colorbond.

Mi che ma lm bng lp tn mu ln sng, dy lp tn 0,46 mm. Phi


c bin php chng nc ma ngm vo trm, chng r chn trm, chn vch
tng.

Trong trng hp trm lp trn mt t th chn ca Shelter phi bng thp ch


I cao 1-2m. Phi c thang rng, bc t ct t nn n cao sn ti ca ra
vo.

Trong trng hp trm lp trn nc nh th chn ca Shelter phi bng thp ch


I cao t nht 0,3m. Phi c kt cu bt cht v trm vi nc nh, thanh b
tng;

Khng lp t mng thot nc ma khi khng c yu cu.

Ti trng mi khng k phn mi tn: 300 kg/m2.

L nhp phi , nhp cp in, cp tn hiu c chng ngm nc thot nhit lp


t theo yu cu chung ca trm BTS;
113

VN HNH KHAI THC V NG CU THNG TIN

Phi c g ca chng nc trn.

Phi c 02 ca s lp qut thng gi khn cp (kch thc 25x25 cm).

Trang b ng b cc phn sau cng Shelter: Phn in ni tht trong v trm,


h thng bo v cnh bo ngoi, iu ha khng kh v qut thng gi khn cp,
b chuyn i t ng v gim st iu ha; Bng ng tip t chnh v bng
ng tip t pha ngoi v trm di l nhp phi , B vo cp c th tng
thch vi cc loi cp ng trc 7/8 v 1/2,

C li chng cn trng, gm nhm, thm nc ma,

m bo chng chy,

Lp t d dng.

114

THUT NG VIT TT

THUT NG VIT TT
Thut ng

Ting Anh

A
ARP

Address Resolution Protocol

ARPA

Advanced Research Project Agency

ATM

Asynchronous Transfer Mode

C
CIDR

Classless Inter-Domain Routing

D
DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol

DNS

Domain Name System

F
FTP

File Transfer Protocol

H
HTTP

Hyper Text Transfer Protocol

I
ICMP

Internet Control Message Protocol

IP

Internet Protocol

ISO

International Standards Organization

L
LAN

Local Area Network

M
MAC

Media Access Control

MTA

Mail Transfer Agent

O
OSI

Open Systems Interconnection

P
POP3

Post Office Protocol version 3


115

VN HNH KHAI THC V NG CU THNG TIN

PPP

Point-to-Point Protocol

R
RARP

Reverse Address Resolution Protocol

S
SMTP

Simple Mail Transfer Protocol

SNMP

Simple Network Management Protocol

T
TCP

Transmission Control Protocol

TCP/IP

Transmission Control Protocol / Internet Protocol

TELNET

TERminaL NETwork

U
UA

User Agent

UDP

User Datagram Protocol

URL

Uniform Resource Locator

V
VLSM

Variable Length Subnet Masking

W
WAN

Wide Area Network

116

PH LC

PH LC 1
QUY TRNH LP T THIT B
ERICSSON RBS 2216 V2 V NGUN DELTA

LP T THIT B INDOOR
BC 1: KIM TRA THIT B:
Yu cu:
- Thit b nhn c phi y v ng chng loi theo danh mc km theo.
- Thit b khng c try xc, h hng trong qu trnh vn chuyn.
- Nu sai st phi lin h ngay vi nhng ngi c lin quan x l.

BC 2: C NH T THIT B
117

VN HNH KHAI THC V NG CU THNG TIN

H thng gm 1 t BTS 2216V2 v h thng ngun.

9 u tin chng ta tin hnh lp t v cn chnh khung RBS (Base

frame), ch trong vic cn chnh sao cho chnh xc v cn bng vi nn


nh, s dng ng tool khi lp t.

9 Tip theo l lp t t RBS ln trn khung , vn cht 4 bulng pha trn t

vo khung

118

PH LC

9 Tip theo, chng ta lp t tip t cho RBS, nu ta chng t (dual band) th


phi c dy t ni 2 t li vi nhau.

9 Lp ngun cho RBS, chng ta s dng ngun -48v (Delta power) ni n


DCCU (DC Connection Unit) v phn phi n cc Card PSU (Power Supply
Unit).

9 Lp t Jumper (thng thng chng ta s dng Jumper )

119

VN HNH KHAI THC V NG CU THNG TIN

9 Jumper c ni t Connector ca Card DRU ca t ti Feeder, nu l trm


Dual band v s dng Antenna Dual band thi chng ta lp t Jumper n
b Combine v t b Combine ni ti connector ca feeder bng Jumber .
9 Ch l phi ung jumber theo chuNn cho php, trnh trng hp jumper
un cong qu mc cho php (di 35cm).

Nhng quy nh khi chng 2 t:


9 Thang cp cao ti thiu t 2.1 2.2m
9 L inlet (feeder vo) cao trn 2.2m.
9 Chiu di Jumber trn 3.5m.
Hnh hai t chng ln nhau (Dual band)

120

PH LC

BC 3: I DY:
9 Lp t dy cp (cp in, cp tn hiu, cp t,): dy cp c i gn v
thNm m, thun li cho vic tho lp cc card sau ny. Dng dy rt but
nhm li gn gng.
9 Cp in (AC, DC v cp t) i mt bn v cp tn hiu (cp lung, cp cnh
bo,) i mt bn, trnh trng hp i cng chung mt pha, cp tn hiu v
cp in cch nhau ti thiu l 3cm.
9 Feeder c sp xp gia thang cp, cp tn hiu i mt bn v cp ngun,
cp t i mt bn. u feeder indoor c phi c ni t ti Bar t
chnh ca trm.
9 Dy jumper i t t ln feeder hoc ln b Combine nu cn d th phi
qun li thnh vng trn, sao cho ng knh vng trn ph hp vi qui
nh.

121

VN HNH KHAI THC V NG CU THNG TIN

BC 4: LP THANG CP
9 Thang cp phi c lp chc chn vo thnh tng nh trm.
9 Lp thm thang cp ph gia t ngun v t RBS d dng i dy.
9 Lp t tip t cho RBS:
9 Tip t t DCCU v IDM n t.
9 Tip t t t n Bar t chnh ca Trm (gn l feeder).
BC 5: TIP T CHO THANG CP
9 Thang cp c ni t ng chuNn v ni n bar t chnh gn l
feeder, cc im ni ca thang cp phi c dy ni t link hai u li vi
nhau.

122

PH LC

LP T THIT B OUTDOOR
BC 1: LP T FEEDER:
9 Dng clamp bt gi feeder vo thp antenna, khong cch gi cc clamp
khng qu 90 cm.
9 Feeder nhp i phi c by nc tt (Drip loop), trnh trng hp nc
ma theo feeder vo nh trm.

BC 2: LP T L FEEDER:

9 Khot l feeder c kch thc chuNn l 16.5 x 26.5 cm.


9 p khung l feeder (Roxtec Comlite) vo l feeder va khot, khung p c

kch thc 20 x 30 cm.


123

VN HNH KHAI THC V NG CU THNG TIN

9 Bc tng lp b p feeder (pipe) sao cho va vi cp feeder, sau nh Gel

bi trn vo 2 mnh p vic lung feeder cho d dng.


9 Sau ghp cc mnh p feeder vo khung.

Ch lm tht k nu lm khng tt th nc ma s vo trm, lm nh hng ti qu


trnh vn hnh khai thc ca cng trnh.
9 Lp t jumper:
9 Jumper ni t feeder n antenna phi c un cong, v by nc tt.
9 Jumper t connector ca antenna ra phi c gi thng mt on ti thiu
t 25-30 cm trc khi ung cong.

124

PH LC

9 u connector ni vi jumper v t jumper ni vi feeder phi c bc cao

su non v qun bng keo tht cht.


BC 3: LP T ANTENNA:
9 Antenna phi c gi cht vi b g.
9 Antenne thng c tilt in l khng hoc su, cn cn chnh downtilt c
cho ph hp v ng vi thit k ca vng.
9 Thp antenna phi c dy thot st ni vi kim thu st v phi c cch ly
vi dy ni t ca thp antenna. Dy ni t ca thp antenna c ni t
bar t trn nh thp xung bar t di chn thp v i vo bar t chnh
ca h thng.

125

VN HNH KHAI THC V NG CU THNG TIN

LP T NGUN DELTA
BC 1: KIM TRA TRC KHI LP T

BC 2: CHUN B
1. T ngun c lp ngang hng mt trc vi t RBS
2. T ngun c lp cch t RBS ti thiu 10 cm.
3. T ngun phi c lp chc chn v cn bng vi sn nh trm.
4. T ngun c ni t t v t ti bar t chnh ca trm.
5. Lp ng cnh bo cho t ngun, sensor nhit cho Battery v mi trng xung
quanh Rectifier.
6. Dn nhn cho t ngun:
9 Dn nhn cho cp t Battery.
9 Cp AC vo.
9 Cp DC cho RBS ( ngun cho PSU).

7. Nhn cho cc CB:


9 Nhn cho CB u tin (PL: Priority load, dng cho truyn dn)
9 Nhn cho CB khng u tin (NPL: Non Priority Load, dng cho RBS)
Ch : khi mt AC th Battery bt u x nui RBS v truyn dn, n ngng nht
126

PH LC

nh th CB NPL dng cho RBS s ng v m bo in p dng cho truyn dn.


Chng ta c
th set ngng in p cho trng thi NPL v PL.
BC 3: LP T CNH BO T T NGUN TI HP OVP
Ngun Delta c 8 cnh bo m rng ngoi, nhng chng ta ch dng 4 cnh bo:
9 AC off: xut hin khi mt in AC.
9 Rectifier fail: xut hin khi mt hay nhiu rectifer b li.
9 DC Low: xut hin khi in p Battery gim sau mt thi gian x.
9 Hight Temperature: xut hin khi nhit trong phng cao.
Cch u cnh bo trn port:
Mi port cnh bo c 3 chn:
9 Chn 1: NO (Normal Open): Chn thng ng khi khng c cnh bo.
9 Chn 2: Com (common): Chn chung
9 Chn 3: NC (Normal close): Chn thng m khi khong c cnh bo.
Nu ta u chn 1 2 th khi khai bo Alarm trong OMT cho RBS chng ta khai
Closing (ng khi c cnh bo).
Nu ta u chn 3 2 th khi khai bo Alarm trong OMT cho RBS chng ta khai
Breaking (m khi c cnh bo).

127

VN HNH KHAI THC V NG CU THNG TIN

Ch : Phn khai bo m t khng dng khong trng m dng k t gch di.


BC 4: KIM TRA TRC KHI VN HNH
Kim tra u ni AC v cc ni t:
Ni AC, trung tnh v ni t AC:

Ni t DC:

Ni t cho v:

128

PH LC

Kim tra v tr sensor

Kim tra u ni cnh bo m rng:

BC 5: COMMISSION V VN HNH
129

VN HNH KHAI THC V NG CU THNG TIN

Cc cng c cn thit cho vic commission v vn hnh:


9 Laptop ci t Windows XP hoc cao hn
9 Phn mm h thng NRMS v03.02
9 Driver USB to serial converter: PL2303
9 Cp RS232 cho, cp chuyn i RS232-USB: Dng ba chn: 2 3 v 5,
chn 2 v 3 u cho, chn 5 u thng.

Truy cp vo h thng ngun Delta:


o Quyn User: chi xem cc thng s ca h thng.
o Quyn Admin:
9 User: ADMIN
9 Password: 0000
C th thay i mt s thng s c bn ca h thng, nh cc mc xut cnh bo ca
h thng.

130

PH LC

o Quyn Super Admin:


9 User: SADMIN
9 Password: 8888
L quyn cao nht, c th can thip vo tt c cc thng s ca h thng nh thay i
mc cnh bo, thay i cc thng s in p u tin ca CB, th t cc cnh bo m
rng,

131

VN HNH KHAI THC V NG CU THNG TIN

MT S LI LP T
9 ng knh cp t khng ng quy nh.
9 Khng ni t cho card DCCU.
9 Cp t ni vi nhau qua C-clamp khng tt.

9 Tip t cho thang khng ng quy nh, thiu cp t link gia hai mi ni

ca thang cp.
9 Thiu cp tip t link gia hai t (nu l trm Dual band).
9 Cp t tip xc khng tt vi bar t.

9 Dy thot st v dy t cho thp antenna tip xc vi nhau.

T RBS:
9 T RBS lp khng cht vi khung v sn nh trm.
9 i dy khng ng quy nh, jumper b un cong qu mc cho php.

132

PH LC

9 Cp in v cp tn hiu i chung vi nhau.

9 Cc connector gia jumber vi card DRU v b combine vn khng cht.


9 Thiu nhn cho feeder, jumber, cp truyn dn, cp cnh bo, cp ngun

cho thit b,
T ngun:
9 Thiu sensor cho Battery.
9 T ngun khng cn vi sn, khng ngang hnh mt trc vi t RBS.
9 Thiu tip t DC cho t.
Antenna v feeder:
9 Cho feeder v u nhm cng ca b Combine.
9 By nc khng tt cho feeder nhp i.
133

VN HNH KHAI THC V NG CU THNG TIN

9 Khong cch gia cc clamp qu ln( hn 90cm).


9 Thiu bar t cho feeder trn nh thp v chn thp.

9
9
9
9

Down tilt ca Antenna khng ng vi thit k.


Jumper ni vo antenna by nc khng tt.
Cao su non bc connector b chy v tt xung.
B g bt khng cht vi thp antenna v thiu clocker (ai c).

134

PH LC

PH LC 2
QUY TRNH LP T THIT B
NODE B NSN

135

VN HNH KHAI
KH THC V
NG CU THNG
T
TIN

LP T THI
T B IND
DOOR
BC
B
1: CHUN
C
B
Lp khung Nod
de B vo racck 19 i vvi trm 3G
G s dng gii
g php indoor (v
cho system moddule ca gii php Feeederless)

Thanng cp ngg cng


c s dng i dy juumper.

BC
B
3: SP
S
XP CC
C
THIT
T B

RF
R Modulee c lp ngay
n
trn sy
ystem moduule
136

PH
LC

B
C 3: CP DC,
D CP T

V D
Y LINK

9 Cp DC,
D t v dy
d quang i ra pha bn
b tri caa Node B (h
hng nhn
n
trc din)
di
9 Cp iu
i khin, dy
d cnh bo ngoi v cp FE i
ra t bn phi Node B
9 Hngg ca jumpper indoor 11/2 ph th
huc vo thang cp
ng c lp
bn ph
hi hay trii Node B.
C 4: LP T

JUMP
PER
B

137

VN HNH KHAI
KH THC V
NG CU THNG
T
TIN

ph
p thuc vo
v thang cp indoor v
v ca s feeeder lp th no m taa c m hnh
h sp xp
cc
c si jum
mper nh hnnh v trn.
BC
B
5: I
DY

9 Node
N
B
c lp dii DDF v caard truyn dn trn Rack 19
9 Cp
C truyn dn FE v PCM cp vo thang cp ng ln trn
9 Dy
D cnh bo
b ngoi cp vo than
ng cp n
ng ri i tipp tc trn th
hang cp
ngang
n
ni n h th
hng ngun
n (Rectifierr).
BC
B
6: CI
C T CNH
C
BO
O NGOI
Ci t cc cnh bo thheo th t sau:
s
9 AL 6 - Mains Alarm
A
(Mtt in li)
9 AL 7 - Fuse Allarm Load & Battery (Cnh
(
bo CB t Accu
u)
9 AL 8 - High Baattery Alarm
m (in pp cao)
9 AL 9 - Low Battery Alarm
m (in p thp)
t
9 AL 101 Rectifieer Alarm (C
Cnh bo R
REC)
Tham
T
khoo hnh ch dn c th bn di.
138

PH
LC
FLEXI WC
CDMA ALARM CABLE
Pair No : Color
Signall
11. Bla
ack Green / Gre
een
EXT_AL6
EXT_AL7
12: Blue / Black Blue
e
EXT_AL8
13: Bla
ack White / Wh
hite
EXT_AL9
14: Gre
ey Black / Gre
ey
EXT_AL10
15: Red
d Blue / Red Black
B

AL
LARM DESCRIP
PTION
MAINS AL
LARM
FUSE ALA
ARM LOAD & BATTERY
B
HIGH BAT
TTERY ALARM
LOW BAT
TTERY ALARM
RECTIFIE
ER ALARM

ELTEK ALARM
M PORT
PORT
PIN
TB
B2
9, 10
1
TB
B1
10,,11
TB
B1
13,, 14
TB
B1
16,, 17
TB
B1
19,, 20

C 7: TIP T V DN
D
NHN
N FEEDER
R
B

9 Bar
ng tip tt c lp ti
t mt ngo
oi ca s ffeeder v t
i nh ct,
trc jumper
j
outtdoor.
9 Feeder phi c
c nh du
u, dn nhn
n th t celll ti cc im: u v
cui feeder,
fe
u v cui jum
mper indoorr.
B
C 8: LP T

ANTE
ENNA

139

VN HNH KHAI
KH THC V
NG CU THNG
T
TIN

Khong
K
ccch gia anteenna 2G v 3G ti thiu phi cchh nhau 0.5m
m trnh gy nhiu.
y
l tr
ng hp 2G v 3G lp cng caoo nh hnh..
BC
B
9: CHNH
C
TIL
LT CA AN
NTENNA
iu
chnh downtillt ca antennna theo nng planningg lp t.

1440

PH
LC

LP
L
T T
THIT B OUTDOO
OR
NG DN CHUNG:
C
HN
9 Node B v T ngun
n c lp cnh
c
nhau v ngoi trri.
9 Thang cp
p ng vn c lp
i dy ju
umper.
9 Card truyn dn v D
DDF c a vo bn trong t ngun.
9 Phi xy thm
t
b tt Node B
9 Cc chi tit khc lp t bnh th
hng.

141

VN HNH KHAI
KH THC V
NG CU THNG
T
TIN

LP
T THIT
T B FEEDE
ERLESS
HNG
H
DN
D
CHUN
NG:
9 Trm
m feederlesss ch khc vi trm in
ndoor ch: RF modulee v System
m module
tch
h nhau,
c ni vi nhau
n
bi dy quang (k
khng dungg feeder).
9 RF module
m
lpp ngoi tri,
i, gn anten
nna.
9 Tt c
c cp ni vo RF moodule phi i t bn d
i (trnh nc vo module)
m

1442

PH
LC

Insttalling Polee Mountingg Kit (FPK


KA)

Lp t b g RF mo
odule nh hhnh hng dn.

143

VN HNH KHAI THC V NG CU THNG TIN

PH LC 3
VN HNH KHAI THC
THIT B TRUYN DN PASOLINK V4

144

PH LC

CU TRC PHN CNG


1.

Cu to chung :
Phn cng ca mt h thng truyn dn Pasolink NEO :
H thng truyn dn viba s bng Pasolink NEO cng ging nh cc th h
Pasolink trc cng bao gm 2 thnh phn chnh :
9 Phn t ngoi tri (Outdoor Unit (ODU))
9 Phn t trong nh (Indoor Unit(IDU))
V cc thnh phn b tr :
9 Cp ni tn hiu trung tn IF v u ni kt ni IDU v ODU
9 Antenna truyn v nhn sng viba
9 B Hybrid(coupler) khi s dng mt anten trong h thng cu hnh 1+1
9 Cp cho tn hiu cao tn RF nu ODU khng kt ni trc tip vi anten

2.

Cc loi cu hnh :
- Non-protected type (1+0)

Protected type (1+1)


protected type : c th thit lp : twin-path mode v hot-standby
mode

145

VN HNH KHAI THC V NG CU THNG TIN

3. Chi tit cc khi chnh :


3.1 Khi IDU :

146

PH LC

IDU gm c 6 khi chc nng :


1. MPX (Multiplexer function) giao tip vi ODU
2) MODEM (Modulator/Demodulator function) c th chn loi iu ch
QPSK hay 16/32/128 QAM bng phn mm v khi ny cng c h tr chc
nng sa li theo c ch FEC (Forward error correction)
2. User interface function (INTFC) h tr cc giao tip PDH,SDH v Ethernet .
Knh dch v s DSC (digital service channel) c to ra trn k thut chn
thm bit ng b c m ha theo c ch PCM s nn tng cho EWO
(Engineering Wire Order)
3. DPU (Digital Processor Unit)
4. Control
5. PSU (Power Supply Unit)
V cu to chi tit cc thnh phn ca IDU :
Ty thuc vo yu cu dung lng ca knh truyn cng nh vic cu hnh protected
hay non-protected m thnh phn ca IDU c th khc nhau do ta c th thay i linh
hot cc subrack ca Pasolink-NEO.

147

VN HNH KHAI THC V NG CU THNG TIN

148

PH LC

Chi tit cc khi chnh :


A. Khi CTRL :

Khi CTRL : ty theo cch thit lp (qua LCT..), m s c nhiu mc, loi cnh
bo m t trng thi ca h thng . V d nh l tn hiu ch th trng thi kt ni
gia IDU v ODU nh l : SC (service channel), EOW(engineering order wire), NE
(Network Element), EXT ALM (external alarm), HK(house keeping), v cc tn hiu
cnh bo
Chi tit cc knh tn hiu CTRL :
+ EOW : 1CH (CH : channel)
Tn s : 0.3 n 3.4 KHz (1024 Hz khi Test tone)
Mc cng sut : -6dB
+ ALM : c 6 ng ra, 6 knh HK ng vo, 4 knh HK iu khin, cm 4 ng
input/output.
Output: Relay contact Form-C
149

VN HNH KHAI THC V NG CU THNG TIN

Input: Photocoupler
+ Bz 1,2 IN : Signalling control extension input
+ Call 1,2 OUT: Signalling control extension output.
+ EOW: EOW headphone jack
+ NE2: Network Element
Level: RS-485
+ DSC (RS-232C): 2 CH
Bit rate: 9600 bps
Level: RS-232C
DSC (V.11): 2 CH
Bit rate: 64 Kbps
Level: V.11
+ NE (RJ-45): Network Element
Level: 10 Base-T
+ LCT (USB): Serial interface USB-B type connector with PC
NMS (RJ-45): PNMS
Level: 10 Base-T
n ch th :
Led
Indication
Remarks
MAINT
Ch vn hnh uc thit
Khi n nhp nhy ch ng khi qu
lp thng qua LCT,PNMT v trnh d liu c download
PNMS .
MEMORY Trng thi Memory card
ON : c th truy xut
(MMC)
OFF : khng th xut
Nhp nhy : ang truy xut vo
MMC
IDU
Tng hp cnh bo IDU
Chi tit xem qua LCT
Nhp nhy : CPU or peripheral
event occurred.
CALL
Truyn tn hiu EOW n
node k .
PROTECT Ngn chn ngt dch v khi
CTRL c thay th

Chc nng ny s dng khi truy


xut vo MMC

B. Khi Modem :

150

PH LC

Modem c th h tr :
iu ch v gii iu ch QPSK/16QAM/32QAM/128QAM vi E1/E3 (PDH),
10/100Base T(x)/1000 BaseT (LAN) hay STM-1 (SDH) .
c tnh :
9 FEC thng qua s an xen RS .
9 BER (High BER/Low BER) detection/indication/release for internal and
external
9 Gim s mo tn hiu output ca ODU bng BB linearizer
9 Equalization thng qua Transversal Equalizer
9 XPIC ODU synthesizer synchronization control
9 Interfered signal from opposite polarization cancellation (XPIC)
9 (XPIC : cross polarization interference canceller)
9 (XPIC s tit kim ti nguyn v tn s (ch dng 1 tn s) nhng bng thng
tng gp i do 1 tn s c phn cc ng v phn cc ngang v mun
thc hin c th phi s dng 2 IDU,2ODU v firmware phi ph hp)
9 Cung cp ngun cho IDU/ODU
9 Tt m ngun ca h thng
Chi tit cc giao tip tn hiu thng qua Modem :
IF IN/OUT (TNC Female)

151

VN HNH KHAI THC V NG CU THNG TIN

Tn s pht : 340 MHz


Tn sthu : 140 MHz
XIF IN/XIF OUT

c dng h thng XPIC khi kt ni 2 IDUs


Tn s : 140 MHz
XIF IN ca IDU ny s kt ni vi XIF OUT ca IDU kia khi s dng chc nng
XPIC
XPIC CTRL
(D-Sub 15 pins, Serial Port)

152

PH LC

XPIC CTRL ca IDU ny s kt ni vi XPIC CTRL ca IDU kia khi s dng


chc nng XPIC. Khi tn hiu iu khin vic reset XPIC s t ng cp nht trng
thi gia cc IDU.
n ch th :
LED
PWR (mu xanh l)
ODU (mu )

MD/CBL (mu )

TX (only 1+1)
(mu xanh l)
RX (only 1+1)(mu xanh
l)

Indication
Ch th ngun on

Remarks
Ngun ny cng cp cho
ODU
Cng sut pht ca RF suy Chi tit cc trng thi
gim 3 dB so vi ngng
ny c th hin chi
ATPC min
tit thng qua kt ni
LCT.
Ngng ca gi tr ng
vo thp hn so vi
ngng
APC loop ca b dao ng
ni ca ODU khng c
kha
Tn hiu IF t Modem n
ODU b mt
Nhp nhy khi cp tn hiu
IF khng c kt ni
Kt ni ODU khng theo
bng tm tt
Nhp nhy khi cp IF
khng c kt ni
Ch th trng thi ca ODU
Tx
Ch th trng thi ca tn
hiu output ca Modem
153

Khi n hin th TX
mute control tt
Khi nt RX SWO
hng ngc li: n tt

VN HNH KHAI THC V NG CU THNG TIN

XPIC RESET(mu vng)

RX
Ch th chc nng XPIC
khng c s dng

Ch dng khi cu hnh


hot ng XPIC , trong
iu kin lan truyn b
suy gim hay XPIC c
reset t LCT

Cc la chn cc giao tip ty theo la chn dung lng v tc truyn :

Giao tip 48E1 :


c tnh :
9 Bin i : Bipolar-Unipolar/Unipolar-Bipolar
9 Chn/hay hy vic chn bit
9 Multiplex/Demultiplex the radio section frame
9 Hitless Switching
9 AIS Detection/Generation
9 Near End/Far End loopback for each E1 CH
2M IN/OUT-A/-B/-C (MDR Connector) : mi connector gm 16 E1
n ch th :
LED
Indication
Remarks
ALM
-Pht hin mt tn hiu t DTE
-Kim tra li DTE v
(mu )
dy kt ni
-Pht hin mt tn hiu ng ra ca DTE
-Khi test loop back
-Li knh truyn
-Tn hiu uc dng
trn knh khng s
dng
-Lp t module khng ging vi bng d
tr

154

-Thay i vic thit lp


LCT hay INTFC

PH LC

Giao tip 16E1 :


c tnh :
9 Bin i : Bipolar-Unipolar/Unipolar-Bipolar
9 Chn/hay hy vic chn bit
9 Multiplex/Demultiplex the radio section frame
9 Hitless Switching
9 AIS Detection/Generation
9 Near End/Far End loopback for each E1 CH
2 Port Lan s dng ring r , c th h tr n 40Mbps LAN cng vi hay khng dng
tn hiu E1.
2M IN/OUT-A/-B/-C (MDR Connector) : mi connector gm 8 E1
n ch th :
LED
Indication
Remarks
ALM
-Pht hin mt tn hiu t DTE
-Kim tra li DTE v dy
(mu )
kt ni
-Pht hin mt tn hiu ng ra ca
-Khi test loop back
DTE
-Li knh truyn
-Tn hiu uc dng trn
knh khng s dng
-Lp t module khng ging vi
-Thay i vic thit lp
bng d tr
LCT hay INTFC
Li trong kt ni LAN
Kim tra li kt ni LAN
100M
LAN signal is in 100BASE-TX mode
LINK
Kt ni
COLLISION/ Tn hiu vo ra ca LAN trong Full
DUPLEX
duplex mode, nu nhp nhy khi c
xung t.

155

VN HNH KHAI THC V NG CU THNG TIN

Giao tip STM-1 c 2 loi : tn hiu in hay tn hiu quang .


c tnh :
9 Chuyn Coded Mark Inversion (CMI) thnh Non Return to Zero (NRZ)
9 Bin i tn hiu quang sang tn hiu in (khi s dng STM-1 quang)
9 RSOH termination (Regenerator Section Overhead)
9 iu khin vic chn thm bit.
9 S dng c ch bo v pha thu Hitless switching (for 1+1 configuration)
9 S dng c ch gim st hot ng
9 S dng chc nng Automatic Laser Shut Down (ALS)*
9 Near End/Far End loopback
n ch th :
LED
Indication
ALM
-Pht hin mt tn hiu STM t b MUX

Remarks
-Kim tra MUX v dy
kt ni
-Mt ng b frame ca tn hin vo
-Kim tra MUX v dy
STM-1 t MUX
kt ni
-BER thp hn gi tr preset value
-Kim tra RSL (receive
signal level) ,nhiu hay
cng sut Tx ca u xa
khi c cnh bo BER
-Thay i vic thit lp
-Mt ng b frame ca tn hin vo STM-1 t LCT hay INTFC
v tuyn.
156

PH LC

-Lp t module khng ging vi bng d tr


ONLIN Ch th trng thi Working/Standby in APS :
E
ON
Ch th offline Working/Standby in APS : OFF
Ch th Working w/o APS: ON

H tr n tc 2x 2 E3, 4 hay 8 WS(2.048 Mbps),


2 Port LAN (10/100Base-T(x)).
c tnh :
9 Bin i : Bipolar-Unipolar/Unipolar-Bipolar
9 Chn/hay hy vic chn bit
9 Multiplex/Demultiplex the radio section frame
9 Hitless Switching
9 AIS Detection/Generation cho mi E3 cng nh WS(E1)
2 Port LAN c th s dng n 80 Mbps cng vi WS (E1)/SC signal band.
E3 CH1/CH2 IN/OUT : Giao tip 2 x E3 cho mi 2 port
n ch th :
LED
Indication
Remarks
ALM
-Pht hin mt tn hiu t DTE
-Kim tra li DTE v dy kt
(mu )
ni
-Pht hin mt tn hiu ng ra ca
-Khi test loop back
DTE
-Li knh truyn
-Tn hiu uc dng trn knh
khng s dng
-Lp t module khng ging vi
-Thay i vic thit lp LCT
bng d tr
hay INTFC
Li trong kt ni LAN
Kim tra li kt ni LAN
100M
LAN signal is in 100BASE-TX mode
LINK
Kt ni
COLLISION/ Tn hiu vo ra ca LAN trong Full
157

VN HNH KHAI THC V NG CU THNG TIN

DUPLEX

duplex mode, nu nhp nhy khi c


xung t.

Tng hp cc giao tip :


+ PDH E1 :
Interface Card E1
16E1 INTFC D-sub37 x2
32E1 INTFC MDR68 x2
48E1 INTFC MDR68 x3
4P LAN INTFC D-sub37 x1
2way DXC
D-sub37 x2
INTFC
+ PDH E3 :
Interface Card E3
E3 INTFC

IEC-min
(2-port)

LAN
RJ-45x2
RJ-45x2
N/A
RJ-45x4
RJ-45x2

Total Capacity
10-80MB
10-100MB
10-100MB
10-100MB
10-80MB

WS-E1

WS/SCLAN
D-sub37 x1 RJ-45 x2

+ SDH STM-1

3.2 Khi ODU


Cu to ca ODU :

158

Total Capacity
40MB(1xE3 & 4xE1)
80MB(2xE3 & 8xE1)*

PH LC

ODU s x l tn hiu trung tn IF 340 MHz t IDU v chuyn thnh tn hiu


cao tn => c truyn ti anten sau khi qua b BPF gii hn s tn x ca tn hiu
cao tn => sau s c truyn i.
Khi truyn i : m bo ngng cng sut ng ra TX tha mn theo tng
cch iu ch (QPSK/16QAM/32QAM hay 128QAM) t IDU .
Khi nhn : tn hiu cao tn RF nhn c s c khuych i sau cho tha
mc thu chp nhn c. Sau tn hiu cao tn RF s c x l tr thnh tn hiu
trung tn IF 140 MHz, sau tn hiu ny c truyn xung IDU thng qua cp IF.

Cc tn hiu giao tip :


IFL (N Female)
9 TX Frequency 340 MHz
9 RX Frequency: 140 MHz
9 Power supply: 48 V
9 Impedance: 50 ohms
159

VN HNH KHAI THC V NG CU THNG TIN

FG (Screw) Frame ground : kt ni gn thng qua im tip t.


RF IN/OUT : tn hiu giao tip cao tn.
9 N female connector cho ODU s dng tn s 6/7/8 GHz vi kiu kt ni vi
cp ng trc .
9 i vi ODU s dng tn s t 10 n 52 GHz s kt ni bng bn ring
ca NEC vi gi ca anten (trc tip hay qua OMT/HYB COMB/TX ATT)
9 Bn kt ni vi ng dn sng :
o 6 GHz: PDR70
o 7/8 GHz: PDR84
o 10/11 GHz: PDR100
o 13 GHz: PBR120
o 15 GHz: PBR140
o 18/23 GHz: PBR220
o 26 GHz: PBR260
o 28/32/38 GHz:PBR320
Gim st u cui (ODU)
Terminal
Operating
RX LEV MON: Gim st RX LEV thng qua in
p AGC bng cch dng vn k s
hay l dng PASOLINK
MONITOR unit * ca anten nh
hng.

Remark
Dng LCT kim tra
RX LEV trong khi vn
hnh.

* xc nh chnh xc gi tr AGC khi mun gim st RX LEV th yu cu thit lp


ch Antenna Alignment Mode.
Lp t ODU :
C nhiu cch lp t ODU ty theo ng dng c th :
9 Kt ni trc tip anten
9 Hoc thng qua ng dn sng hay cp ng trc
9 Hoc thng qua 1+1 Hybrid combiner/divider
9 Hoc thng qua 2+0 anten lng cc
B kt hp Hybrid
B kt hp cng nh b chia Hybrid (Hybrid combiner/divider) m bo cho cc
thit b ca Pasolink c th hot ng trn ton b dy bng tn vi ba theo h thng
im im khng dy.
Cc b Hybrid combiner hay Hybrid divider bao gm:
9 B nh hng
9 Phn kt ni vi anten
160

PH LC

9 Phn kt ni vi v tuyn v phn cc


Nng lng ca sng v tuyn c nhn thng qua anten phn cc n hng
sau c phn phi v gi ln phn t outdoor thng qua Hybrid Combiner/Divider
for 1+1 protected system.
NEC c 2 loi Hybrid combiner/divider :
9 1 loi s dng cp ng trc dy bng tn 6/7/8 GHz
9 Loi c kt ni WG hot ng dy bng tn 11-52 GHz

Ortho Mode transducer (OMT)


OMT cho php c tnh lng cc c s dng c th tng dung lng ln
gp i khi h thng s dng Pasolink . NEC OMT l 1 ng dn sng hot ng 1138GHz , tng thch vi RFS anten, cng nh vi tt c ODU.
OMT bao gm 3 phn :
9 Phn bin i nng lng : Ortho-Mode
9 Phn kt ni vi anten
9 Phn kt ni vi v tuyn

Ty theo cu hnh m cch ni anten v ODU khc nhau trong cc trng hp:
161

VN HNH KHAI THC V NG CU THNG TIN

*Cu hnh 1+0 :

162

PH LC

Cu hnh 1+1 :

163

VN HNH KHAI THC V NG CU THNG TIN

164

PH LC

165

VN HNH KHAI THC V NG CU THNG TIN

Cu hnh 2+0 :

166

PH LC

167

VN HNH KHAI THC V NG CU THNG TIN

CI T PHN MM PNMT
(Pasolink Network Management Terminal)
1. To kt ni gia PC v Pasolink trong Windows XP:
Ci t Modem quay s:

168

PH LC

Chn cng
COM ca
PC s kt
ni

To kt ni

169

VN HNH KHAI THC V NG CU THNG TIN

S ty

Phi g ng tn

170

PH LC

Ch : Sau khi to kt ni, nhn Cancel khng quy s vo lc ny, chng trnh s
t ng quay s bng kt ni va thit lp khi chy. Kt ni ny khng th thc hin
bng cch thng thng.
171

VN HNH KHAI THC V NG CU THNG TIN

Chn Properties

2. Ci t PNMT
Chy file Setup.ext trong th mc PnmtSetupDisk, lm theo cc hng dn ca
chng trnh ci t, chn cc thng s mc nhin.

172

PH LC

3. S chn ca dy ni gia PC v IDU:

173

VN HNH KHAI THC V NG CU THNG TIN

9 S dng 5 chn, ch cc chn ni nhau (1,4,6) u 9 chn.


9 u kt ni vo IDU l DB-15 chn, cng c.
9 Kt ni vo cng LA ca IDU.

S DNG PNMT
1. Chy chng trnh:
9 Khi chy, chng trnh PNMT s t quay s v kt ni vo IDU theo kt
ni pnmt to phn trc.
9 Sau khi kt ni c vi IDU s hin ra ca s:

Click vo y xem cc
thnh phn tng ng

Lu :
174

PH LC

Kim tra kt ni trn taskbar, khi kt ni vi IDU thnh cng s hin biu
tng trn taskbar

2. Login:
chnh c cc thng s phi login vo user c quyn tng ng

3. Kim tra kt ni
Xem cc kt ni ti cc NE (cc u Pasolink) m PNMT kt ni c (ging
phn scan ca MSM-MNL): vo menu System->Connect., hoc nhn vo
biu tng kt ni trn thanh cng c:

4. Bt v tt ch Maintenance:

175

VN HNH KHAI THC V NG CU THNG TIN

5. Xem thng tin trong mt NE:


Nhn vo cc biu tng bn trn, hoc cc TAB bn di ca s ca NE:
Overall, ODU, IDU, AUX.I/O, PMC, Version

176

PH LC

6. Thay i thng s: m Equipment Setup

Chnh tn s: Ch chnh knh (channel)

177

VN HNH KHAI THC V NG CU THNG TIN

Chnh cc thng s khc: Click vo cc nt lnh khng b m tng tng


7. Thao tc vi lung 2M: m tab IDU
9 Loop lung: ch loop c lung E1, theo hng LB1, LB2 (hnh)
9 Bt v tt lung: chn tab Usage

178

PH LC

Lu :
9 Nhn Execute thc hin
9 Khi lung khng s dng hoc loop v ODU th vn c tn hiu trn krone
9 Khi lung khng s dng m loop cng ti krone s c cnh bo trn IDU
8. i IP: Dng phn mm NetCfgTool, kt hp vi PNMT
1. Chy phn mm NetCfgTool
2. To cc NE v cc kt ni ca ton mng PSL
3. Vo menu Tools -> Create Configuration

179

VN HNH KHAI THC V NG CU THNG TIN

4.

Vo menu File ->Export -> Configuration Files for PM Card.

Cc file sau khi Export c cha trong th mc \PmCard\, trong mi th mc ca


NE c 02 file Network.cfg v System.cfg, cc file Network.cfg trong cc th mc ca
NE l nh nhau.

180

PH LC

5.
6.
7.
8.
9.

Chy phn mm PNMT, kt ni vo NE mun i IP


Bt ch Maintainance
M tab IDU
Nhn nt lnh Configuration file trong phn Download (PC>>PMC)
Chn Type v file tng ng to bc 4 (Network.cfg v
System.cfg)
10. Nhn Execute
11. Nhn Update
12. Nhn Close
13. IDU s t reset li
Lu : cc thao tc ny c th lm h PM card nu khng cn thn
DY TRAFFIC
1. S chn
9 C 5 mu:
Xanh (X)
Hng(H)
Lc (L)
Cam ( C)
Tro (T)
9 Mi mu c 4 dy nh du t 1 gch n 4 gch (gch c 02 mu:
v EN)
9 K hiu:
Xanh -2: dy mu xanh, c 2 gch
S chn ca dy traffic:

2. Cch ra phin krone

181

VN HNH KHAI THC V NG CU THNG TIN

182

PH LC

PH LC 4
QUY TRNH KIM TRA CSHT & THIT B PH TR
a/ Cc cng vic thuc dch v h tr vn hnh khai thc:
- Kim tra v trm, phng chng chy n:
1. Hng ro (nu c): Kim tra m bo an ninh, khng b ph, t nhp.
2. Kha ca hng ro, ca ra/vo trm: m bo an ninh, an ton, tra du m
thng/ln.
3. Ca ra/vo, ca s, l feeder, l iu ha: m bo an ninh, cch nhit cho
phng my, chng c cc loi cn trng bay vo.
4. S dng loi keo bt bt kn ton b cc l feeder, l iu ha.
5. Tng, trn: m bo khng b bong, rp, thm nc nu cn a ra
khuyn ngh phi sa cha, ci to ln.
6. Sn nh: c b rn nt hay b ln.
7. Bnh cu ha: 02 bnh kh loi MT3 ti phng my, t nht 01 bnh bt
MFZ4 ti phng my n (nu c).
8. C nhit k, ghi li nhit mi trng phng my.
9. Dn dp thu hi ton b vt t tha, d gy chy ra khi phng my.
- Kim tra t t chng st, t cng tc:
1. Kim tra cc mi hn t t t (cc ng ti b t) vi dy t i ln
phng (t cng tc), i ln ct anten (t chng st).
2. Xc nh chiu di ca dy t t t t-phng my, t t t- kim thu st.
3. Sit li cc ecu tip t ti bng t trong, ngoi phng my.
4. Kim tra ng km bo v dy t: khng b ct trm.
5. o in tr t: Lu li gi tr o c (khi c yu cu).
- Kim tra ct anten, cu cp:
1. cao ct (m), cao anten (tnh t im treo anten xung mt t) (m).
2. Kim tra cng ca dy co, cng li dy co.
3. Gia c cht hm tng m bo khng b xoay.
4. Kim tra, sit li cc ecu hm dy co
5. Kim tra m dy co, tng , ecu, bulng...
6. Gia c cc im tip t cho ct anten, bng ng ti chn v nh ct.
7. Pht hin ngay cc hin tng mt an ton nh g, ct b nghing, block co
khng m bo...
8. Kim tra, sit li ecu gia thanh chng anten - block, ct.
9. Kim tra sit cht cc ecu gia thanh chng cu cp vi cu cp.
- Kim tra anten, feeder:
1. Xc nh di feeder (T BTS ti anten) (m) x s si feeder.
2. Chng loi, s lng anten:
3. Kim tra, sit li cc u connector: t BTS - Jumper - van chng st feeder trong phng my.
4. Kim tra li cc im tip t feeder vo cc bng ng: (ti im un vo
phng my, chn ct, cc on gia ct, nh ct...)
183

VN HNH KHAI THC V NG CU THNG TIN

5. Kim tra hng, gc ngng anten BTS, anten truyn dn: Sit cht cc ecu,
bulng ca b g vi thn ct, cc anten vi cc b g.
6. Nu lp t Repeater: Kim tra sit li connector u ni vi repeater, kim
tra cc tham s ci t (Khi c yu cu).
- Kim tra h thng in, n p, an ton in:
1. Kim tra cu dao o (3 pha, 3 cc): Khng b g, ng ngt an ton, kim
tra cc im u ni gia dy in v cc cc ca cu dao: Chc chn,
khng b h, m bo cch in.
2. Cng t in: kim tra tnh trng hot ng.
3. c ch s tiu th in (cng t in ca trm).
4. Kim tra tnh trng ca cc b ct lc st ngun, u ni m bo an ton,
cch in.
5. Kim tra dy ngun: T cng t in lc hoc bin p n cu dao, t cu
dao n phng my: m bo an ton, khng b xc, i gn gng.
6. Kim tra u ni in trong t phi ti: Cc im ni ny phi chc chn,
an ton cch in: khng c nguy c b chp chy, cc automat ng ngt
an ton.
7. Kim tra u ni in t cc automat trong t phi ti n cc b chuyn
i iu ha, n cc n p: m bo chc chn, m bo cch in.
8. Kim tra hot ng ca cc b chng qu p, chuyn i iu ha.
9. Kim tra cc n p ti trm: in p vo/ra, dng in.
10. Kim tra u ni ti t ngun: m bo cch in, chc chn.
11. Kim tra t ngun: S lng, chng loi, s lng rectifier.
12. Kim tra tnh trng hot ng ca cc b rectifier, cc tham s: p, dng
- Kim tra h thng cnh bo ngoi:
1. Kim tra u ni ngun cho h thng cnh bo ngoi: m bo an ton,
cch in.
2. Kim tra u ni cp tn hiu t cc b sensor n h thng external alarm
ca BTS
3. Kim tra t x l trung tm ca h thng cnh bo.
4. Kim tra accu ca t cnh bo.
5. Test cc cnh bo v h thng OMCR:
- Cnh bo mt in
- Cnh bo hng Rectifier
- Cnh bo m ca
- Cnh bo chy
- Cnh bo ra loa
- Cnh bo nhit cao
- Kim tra h thng iu ha:
1. Thng k s lng iu ha:chng loi, s lng, seri dn nng, dn lnh.
2. Kim tra khung bo v, mi che dn nng iu ha
3. Kim tra hot ng ca tng iu ha, xc nh dng tiu th ca mi iu
ha.
4. Kim tra h thng thot nc ca iu ha: Khng nh vo phng my,
thit b
184

PH LC

5. Kim tra h thng u ni in p cp cho iu ha: m bo an ton cch


in.
- Kim tra ngun in d phng:
1. Chng loi, cng sut my n.
2. Kim tra du nht, h thng lm lnh.
3. Kim tra u ni cp in t my n n cu dao 3 ng: m bo an ton,
cch in.
4. Tin hnh chy th: o in p, dng, tn s.
5. Thng k chng loi, s lng accu.
6. Kim tra tip xc gia cc bn cc kt ni accu.
7. Kim tra, pht hin kp thi cc hin tng suy gim cht lng: mn bn
cc, phnh...
- Kim tra h thng truyn dn:
1. Thng k chng loi truyn dn ti trm, cc hng ca tuyn.
2. Kim tra h thng tip t indoor, outdoor
3. Kim tra cc b ct st cho lung 2M.
4. Kim tra hng cc tuyn c nguy c b che chn khng, xut phng
n nu b che chn.
- V sinh cng nghip, ghi chp s sch, lp bo co:
1. V sinh sch s ton b thit b trong phng my
2. V sinh ton b nh trm, xung quanh trm
3. Ghi li cc cng vic lm vo s nht k nh trm.
4. Lp bo co cc cng vic lm

185

VN HNH KHAI THC V NG CU THNG TIN

PH LC 5
QUY TRNH BO DNG, SA CHA
THIT B MNG, DCH V THNG TIN DI NG
1. Mc ch, phm vi p dng
-

m bo cht lng ca h thng thit b trong qu trnh vn hnh khai thc, lm


cho thit b hot ng n nh.
Cc thit b trn mng li thuc Trung tm TTD KV; Trung tm Dch v gi
tr gia tng.

2. Cc vn bn c lin quan
- Quy trnh qun l, iu hnh mng li QT 7.5-01
3. nh ngha
-

Bo dng: L hot ng nhm duy tr cc ch tiu k thut m bo tnh


nng vn hnh ca cc thit b.
Sa cha: L hot ng nhm khc phc cc s c khi phc tnh nng hot
ng, vn hnh ca thit b.

4. Trch nhim
4.1. Ch tch Cng ty:
- Ph duyt k hoch bo dng nm trong k hoch chi ph hng nm.
4.2 Tng Gim c kim tra vic thc hin cng tc bo dng, sa cha theo quy
nh ca Cng ty.
4.3. Gim c Trung tm TTD khu vc, Trung tm VAS:
- Chu trch nhim trc Lnh o Cng ty v trc php lut v cng tc
bo dng, sa cha cc thit b thuc phm vi Trung tm qun l.
- Ph duyt k hoch bo dng, kim tra vic trin khai thc hin cng tc
bo dng ca Trung tm.
4.4. Trng n v vn hnh khai thc:
- Lp k hoch bo dng thit b mng li v trnh Gim c Trung tm
ph duyt.
- Trin khai, thc hin vic bo dng theo ng k hoch.
- Bo co Gim c Trung tm kt qu bo dng, sa cha.
4.4. HKT cp Trung tm:

186

PH LC

- Chu trch nhim theo di, tng hp kt qu bo dng, sa cha ton b cc


thit b mng, dch v thuc phm vi qun l.
- iu hnh, h tr k thut, phi hp vi cc n v vn hnh khai thc trc
tip trin khai cng tc bo dng, sa cha thay th a thit b vo khai
thc m bo thng tin lin lc ca mng li.
4.5. HKT cp Cng ty:
- Xem xt trnh Ch tch ph duyt k hoch bo dng ca Trung tm.
- Gim st, n c cc Trung tm thc hin vic bo dng, sa cha thit b
mng li theo k hoch.
5. Ni dung thc hin
5.1. Quy trnh thc hin bo dng thit b:
5.1.1 Lp k hoch.
- Theo biu mu bo co tng hp k hoch bo dng ti Ph lc s 1 ca
Quy trnh ny.
- K hoch bo dng phi c gi v Cng ty xem xt ph duyt trc k
hoch chi ph hng nm.
5.1.2 Trin khai thc hin.
- Ni dung cng vic v nh mc chi ph bo dng thc hin theo ng quy
nh ca Cng ty, Ngnh, VNPT, nh cung cp thit b.
- m bo thng tin lin lc trong qu trnh bo dng. Nhng trng hp bo
dng gy gin on thng tin lin lc phi c ph duyt theo quy trnh QT
7.5-01.
- Chi ph bo dng khng vt qu chi ph c ph duyt.
5.1.3 Bo co kt qu bo dng.
- Theo biu mu bo co tng hp kt qu bo dng ti Ph lc 2 ca Quy
trnh ny. Trung tm gi bo co v Cng tynh k hng qu trc ngy 10
ca qu tip theo.
5.1.4 Lu tr h s.
- Thc hin theo mc 6 ca Quy trnh ny.
5.1.5 Qui nh chu k thc hin bo dng:
STT
1
2
3
4

Hng mc
Chu k thc hin
Thit b truyn dn
-Truyn dn viba
12 thng
-Truyn dn quang
6 thng
Ct cao
- Ct lp t min bin
24 thng
- Ct lp t khu vc khc
30 thng
H thng chng st, tip t
6 thng
H thng ngun AC-DC, Acqui
6 thng
187

VN HNH KHAI THC V NG CU THNG TIN

- Cc hng mc khng thuc quy nh trn, Trung tm ch ng lp k hoch


thc hin, cn c nhu cu m bo cht lng v k hoch chi ph bo dng
Cng ty ph duyt.
- Lu : Chu k bo dng nu trn ch p dng cho thit b s dng qu
thi hn bo hnh (v d thit b s dng > 2 nm trong khi thi hn bo
hnh l 2 nm t PAC).
5.2. Quy trnh sa cha thit b hng:
Trong qu trnh vn hnh khai thc, nu c thit b mng li b hng khng th
khc phc c phi a i sa cha th cn thc hin nhng bc c bn sau y:
- Lp bin bn xc nhn tnh trng thit b hng.
- Thc hin cc th tc gi thit b hng i sa cha theo hp ng sa cha.
- Thit b c sa cha khi a vo s dng li cn kim tra trng thi,
gim st cht lng i vi bn thn thit b v cc tham s ca mng li
kp thi c bin php x l nu thit b c sa cha nhng vn
khng m bo cht lng hoc gy nh hng n cht lng mng.
- Cng tc sa cha, thay th thit b hng phi tun th quy nh ca Cng
ty v qun l ti sn c nh.
- Cng tc cp nht qun l, theo di d liu thit b BHSC thc hin theo
quy trnh 7.5-01.
6.H s lu tr
TT

1
2

Tn h s

Ni lu

K hoch chi tit v bo dng thit b


mng li.
n v trc tip trin
Kt qu chi tit bo dng thit b khai bo dng
mng li.

Thi hn
lu
36 thng

7. Ph lc
Ph lc 1 - Biu mu Bo co tng hp k hoch bo dng BM/QT 6.3-01/01.
Tng hp k hoch bo dng thit b (bm/qt6.3-01/01)
Trung tm TTD KV /Trung tm VAS.
Tng s Tng s
S lng
Hng thit b thit b
thit b
mc
Thi gian D tr
n k
trn
STT bo
bo thc hin kinh ph
dn mng
bo
dng
g
dng

n v thc
hin
(T thc hin,
thu ngoi)

Gim c trung tm (k, ng du)

188

PH LC

Ph lc 2 - Biu mu Bo co tng hp kt qu bo dng BM/QT 6.3-01/02.


Tng hp kt qu bo dng thit b (bm/qt6.3-01/02)
Trung tm TTD KV /Trung tm VAS
K bo co: Qu
Tng s Tng s S
thit b thit b
Hng
mc
n k
trn
STT
bo
bo
mng
dng
dng

lng

Kinh
Thi gian
ph
thit b
thc
thc
bo hin
hin
dng

n v thc
hin
(T
thc
hin,
thu
ngoi)

Gim c trung tm (k, ng du)

189