OPN Studio

1

4

Bilbao Arte 2015

FUNDACIÓN
BILBAOARTE
FUNDAZIOA
Bilboko Udala
Ayuntamiento de Bilbao

FUNDACIÓN BILBAOARTE
FUNDAZIOA
Edizioa / Edición

Ibon Areso
Bilboko alkatea
Alcalde de Bilbao

Juan Zapater López
Zuzendaria / Director

BilbaoArte
Diseinua / Diseño
OPN Studio

Ibone Bengoetxea
Kultura eta Hezkuntza zinegotzia
Concejala de Cultura y Educación
Joseba Iñaki López de Aguileta
Beatriz Marcos
Lorenzo Delgado
Ana Etxarte Muriel
Fundación BilbaoArte Fundazioko
Patronatuaren kideak
Miembros del Patronato de la
Fundación BilbaoArte Fundazioa

Jon Bilbao
Koordinazioa / Coordinación
Txente Arretxea
Pilar Valdivieso
Andrew Gangoiti
Muntaia / Montaje
Ana Canales
Agurtzane Quincoces
Ekoizpen exekutiboa
Producción ejecutiva

Argazkiak / Fotografía
Aitor Arakistain
Maketazioa / Maquetación
Amanda Cuesta Hernández
OPN Studio
Testuak / Textos
Hori-hori
Itzulpenak / Traducciones
Grafilur
Inprenta / Imprenta

BI-318-2015
Legezko gordailua / Depósito legal

UDALA
AYUNTAMIENTO
KULTURA ETA HEZKUNTZA SAILA
ÁREA DE CULTURA Y EDUCACIÓN

FUNDACIÓN BILBAOARTE FUNDAZIOA - Urazurrutia 32 - 48003 BILBAO - Tel. 94 415 50 97
info@bilbaoarte.org - www.bilbaoarte.org

Aurkezpena / Introducción
Dr Sachs Series (2014)
Aimless Series (2014)
Dogmatic Lullaby Series (2013)
Hollow Era Series (2013-2011)
Diacrónica Series (2012-2009)
Kinetic Graphics Collection (2010)
Other Projects
English Texts
Biografia / Biografía

07
20
28
34
42
50
66
74
78
80

6

Bilbao Arte 2015

OPN STUDIO 7

Zatikatze metafisiko edo espezializazio makinista horretatik sortzen dira oinarrizko gizarte-nortasun biak,
guztiz aurkakoak direnak. Alde batetik, langile-esklabuen nortasun zoroa, gehiengoarena. Haien gorpu­
tzak ekoizpenerako ziren. Bestetik, klase zuzentzaileen nortasuna. Hedonismoaren eta hantukeria- eta
egozaletasun-eldarnio amaiezinaren menpe zeuden,
boterearen monopolioaren fantasia delarik.
Gizakien jatorrizko emozioak arestian aipatutako
gizarte-nortasun mekanizistak eusten dituen marko
mitikoan besterenduta dauden moduari egiten dioMAKINA
te erreferentzia OPN Studioren lan gehienek. La era
del vacíoren (Hutsaren aroa, 2011) tankerako serieek
OPN estudioren lanean (Susana Ballesteros Boullo- hantukeriari eta nartzisismoari egiten diote erreferen­
sa eta Jano Montañés Garrido) elektronika, robotika, tzia, hauskortasun existentziala islatzen duten alegoilusio optikoak eta zinetismo mekanikoa gurutzatzen rien bidez. Beste proiektu batzuek, aldiz, besterendu
dira, ikuslea leku desberdinetan interpelatzen duten gabeko esperientzia emozionalarekin berriz konekeszenaratze interaktiboak sortzeko. Lehenik eta be- tatzea ahalbidetuko digun berregokitze kontzeptuala
hin, esperientzia sentsorial eta fenomenologiko bat bilatzen dutela dirudi. Diacrónica (2009-2012) serieak
handitu eta aktibatzeko efektu-gailu bat erabiltzen esaterako.
dute, sentimenduekin konektatzen gaituzten erantzun primario eta instintiboak eragiteko. Bestalde,
gailu erretoriko sofistikatu batek sortutako emozio- ISPILUA
naltasun hori konpentsatzen du gizabanakoaren isolamenduaren inguruko gogoetarekin, makina sozialari
OPN Studioren lanetan askotan agertzen dira is­dagokionez.
piluak. Ispiluen historia eta esanahia, erabilera eta
sinbologia kultura desberdinetan, bat dator argiaEl mito de la máquina (Makinaren mitoa, 1987) la- ren eta fenomeno fisiko optikoen inguruko nozio eta
nean, Lewis Mumford-ek zibilizazioaren jatorriaren eta ikuspegien historiarekin, eta haratago joanda zen­
monarkien ahalmenaren inguruko hausnarketa sako- tzumenenarekin ere bai. Era berean, bat dator gure
na proposatzen du, 5.000 urte atzera eginez. Gizakia- gaitasun naturalen mugak gainditzea ahalbidetzen
ren botere osoa eta maila izugarriko lanak gauzatzea diguten tresnak asmatzearekin (betaurrekoak, audiposible egin zuen gaitasuna bildu nahi ditu horrela. fonoak,…). Ilusio optikoak sortzea artearen ikerketa
Hilezkortasun errealaren megalomano mitikoan al- teknologikoetako bat da, perspektibaren garapenetik
txatutako megamakinaren diseinuari dagokionez, gi- hasita. Gaur egun, arte teknologikoaren baitan, ikerzakia lan gordinaren karga gogorretik askatu ordez, keta-eremu nagusia da. Baina birtualtasunaren ideia
beldurtu eta esklabo bihurtzeaz harro sentitzen zela oinarrizko ardatza izan da, ez bakarrik baliabide eta
aztertzen du Mumford-ek. Horixe litzateke gizarte “zi- teknologia berrien alorrean, baita artearen historian
bilizatu” guztiek izandako garapena deformatu duen zehar izandako ikusmolde metafisikotik ere (eta gatrauma, horiek lirateke gizateriaren historia zehaztu rrantzitsuagoa bilakatu da, batez ere irudikapenaren
duten gertakariak:
krisi garaikidearen ondorioz)2. Ispilua baliabide gisa
erabiltzen hasi aurretik, argiaren fisika eta eraketa
“Megamakinak inposatzen zuen bizimodua zentzu- naturala eta sortzen zituen ikusizko efektuek eskain­
gabea zen jende askorentzat. Mugatua, inibitzailea tzen zuten lehen irudi birtual mota: irudi espekulatuak,
eta askotan espezializatuegia iruditzen zitzaien. Bai- hots, amaitu gabeak, misteriotsuak eta izugarriak.
na megamakinak sortutako egiturak existentzia biologikoa eta gizartearen jarraipen klasikoa gainditzen
OPN Studioren lan asko pertzepzioa hedatu eta
zituen helburu kosmiko bat eman zien egitura txikiei. aberasteko ikerketa teknologikoaren tradizio horren
Herri berrietan, gizakien gorputz-zatiak goi unitate ba- baitan sartzen dira. Esate baterako, Dogmatic Lullaby
tean batuta zeuden, antza denez”.1
seriean (2013), elektronikoki kontrolatzen diren sei
1 MUNFORD, LEWIS: La Megamáquina, Etcétera et al., Bartzelona,
2002, orr. 34

2 FOUCAULT, MICHEL: Esto no es una pipa. Magritte-i buruzko saiakera,
Anagrama, 1997.

OPN STUDIO 9

ispiluk ikuslearen isla adineko hainbat emakumeren
irudiarekin batzen dute. Ahozko transmisioaren alegoriak dira, aspaldiko emakumeen jakintzan. Denboraren espiral bat sortzen dute horrerla. Nemesis
(2013) lanean, serbomotor batzuek hainbat ispilu
aktibatzen dituzte. Azken horiek mugitzen direnean,
ikuslearen auto-irudia desegiten dute. Nartzisismoari
egindako kritika da, Vanitta/Vanitas (2013) lanean
erabiltzen den baliabidearen antzekoa. Synesthesia
I.an (2014), kamera termografikoen erabilerak, erresistentziek eta programazioak ikuslearen presentziaren kromatismoan aberatsa den ikusizko itzulpena
erakusten dute, bere energiaren transkripzio grafikoa,
lehen begiratuan antzematen ez dena.

Denboraren dimentsioarekiko kezka hori modu
askotara adierazten da OPN Studioren lan askotan.
Lehenengo lanetan, Dual Cineticográficas (2010) lanean esaterako, bizi-taupaden pultsio erritmikoari
erreferentzia egiten dio jada. Bertsio holografikoa da,
lozorroaren eta azelerazioaren arteko bilakaera, gertakariaren aurrean lilura sortzen duena. Mistika hori
Reset (2011) izeneko lanean ere agertzen da. Denbora historikoaz haratago doan estasi esperientzia
argiztatu bati egiten dio erreferentzia, profetikoa dena
eta atzera begirakoa dena lotzen dituen hautemate-egoera bati.

Límbica erakusketa osatzen duten izenburu errepikaridun Sincrónica I (2009), Sincrónica II (2010) eta
Sinestesia benetako gaitasuna da eta ez metafo- Sincrónica III (2011) lanek denboran zehar aldi berean
rikoa, bi zentzumen edo gehiago lotzen dituena es- gertatzen diren esperientzia subjektiboei egiten diete
timulu bakar batean. Koloreak entzun, soinuak ikusi erreferentzia. Sekuentzien biderketa bat da, gainjaedo objektu bat ukitzean dastamen-sentsazioak an­ rritako engranajeen, islen eta ikuspuntuen justapositzematean datza. Sinestesiari buruzko ikerketa ba­ zioaren bidezkoa. Inkontziente kolektiboak asimilatzuetan baieztatu denez, ez da irudika­tzea, bizitzea tutako piramide handiaren mugimendu espektralak,
baizik, mundua ohikoa ez den modu batean ulertze- zibilizazioaren hasieratik funtzionatzen ari den makina
ko. Zalantzarik gabe, horixe da OPN Studiok lantzen sozial baten formak.
dituen alderdi berezienetakoa, teknologiaren bidez
prozesu sinestesikoak gauzatzen dituzten piezak gaAmanda Cuesta Hernández (Febrero, 2015)
ratzea, hauteman ezin daitekeena hautemateko. Ez
dagoela dirudiena irudikatzea.
MUGIMENDUA
Arte interaktiboaren berezitasunetako bat da ikuslearen ekintza zentzua sortzeko elementu gisa balia­
tzea, sentsoreak eta mugimendu hori ikusizko irudikapen bihurtzen duen software espezifiko bat erabiliz.
Baina mugimenduarekiko lilurak futurismoarekin, arte
zinetikoarekin eta Op-art-arekin elkartzen den genealogia du artean. Izan ere, OPN Studioren lan askok
oso modu zuzenean egiten diote erreferentzia errepertorio formal horri, bereziki Límbica osatzen duten
eskultura zinetiko-mekanikoen taldean. Azken horiek
alusio garbia egiten diote László Moholy-Nagy edota
Alexander Calder-en formalismoari., baina baita Moiré-ren patroietan oinarritutako aurreragoko lanetan
ere, New Coren (2010) esaterako, lerro paralelodun
bi konposizio gainjartzean sortzen diren interferen­
tziak. Hala gertatzen da Jesús Rafael Sotoren lanetan
ere, mugimenduaren ilusioa sortzeko. Lan horien eraldaketak, trukeak edo mugimendua aldi baterako dira
eta beraz, egiturari dagokionez aldi baterako gertaerak direla esan daiteke. Denboraren epistemologiari
buruzko ikerketetan sartzen dira.

OPN STUDIO 11

De este desmembramiento metafísico, o especialización maquinista, surgen las dos identidades sociales básicas, profundamente antagónicas. Por un
lado, la identidad alienada de los trabajadores-esclavos, mayoritaria, cuyos cuerpos son sometidos a la
producción. Por el otro, la identidad de las clases dirigentes, entregadas al hedonismo y a un permanente
delirio de vanidad y egolatría, la fantasía del monopolio del poder.
Buena parte de las obras de OPN Studio se refieren al modo en que las emociones innatas de la
En la obra de OPN Studio (Susana Ballesteros condición humana se encuentran enajenadas en el
Boullosa y Jano Montañés Garrido) se entrecruzan marco mítico que sustenta estas identidades sociales
la electrónica, la robótica, las ilusiones ópticas y el mecanicistas. Mientras series como La era del vacío
cinetismo mecánico para dar lugar a puestas en es- (2011) se refieren a la vanidad y el narcisismo a través
cena interactivas que interpelan al espectador en di- de alegorías que reflejan la fragilidad existencial, otros
ferentes instancias. En primer lugar se pone en juego de sus proyectos, como la serie Diacrónica (2009un aparato de efectos destinado a activar, de forma 2012), parecen buscar un reajuste conceptual que
amplificada, una experiencia sensorial y fenomenoló- nos permita reconectar con la experiencia emocional
gica, con el fin de provocar repuestas primarias e ins- no alienada.
tintivas que nos conecten con lo emocional. Por otro
lado, un sofisticado aparato retórico confronta esta
emocionalidad aflorada con una reflexión sobre el ais- ESPEJO
lamiento del individuo en relación a la máquina social.
En la obra de OPN Studio los espejos son un eleEn El mito de la máquina (1967), Lewis Mumford mento recurrente. La historia de los espejos y su sigpropone una reflexión profunda sobre el origen de la nificado, uso y simbología, dentro de las diferentes
civilización y la capacidad de las monarquías, hace culturas, corresponde también con la historia de la
5.000 años, para reunir todo el poder humano y dis- luz y de las diversas nociones y comprensiones que
ciplinar la organización que hizo posible la realización se han tenido de los fenómenos físicos ópticos, y
de trabajos de una escala monumental. Sobre el di- por extensión sensoriales, así como en la invención
seño de la megamáquina, erigida en la mítica megaló- de artilugios que nos permiten superar los límites de
mana de la inmortalidad Real, Mumford analiza como nuestras facultades naturales –lentes, audífonos, ...–.
ésta, lejos de liberar al hombre de la dura carga del La generación de ilusión óptica es una de las investitrabajo bruto, se enorgullecía de abrumarlo y escla- gaciones tecnológicas del arte desde el desarrollo de
vizarlo. Éste sería el trauma que ha distorsionado el la perspectiva y actualmente, dentro del arte tecnosubsiguiente desarrollo de todas las sociedades “ci- lógico, es un ámbito de investigación central. Pero la
vilizadas”, los hechos que han determinado la historia idea de la virtualidad ha sido un eje fundamental, no
de la humanidad:
sólo en el ámbito de los nuevos medios y las nuevas tecnologías, sino también desde su concepción
“El modo de vida que la megamáquina imponía metafísica a lo largo de la historia del arte –y que ha
no tenía sentido para mucha gente, que lo hallaba tomado relevancia en parte como consecuencia de la
restringido, inhibitorio y a menudo opresivamente crisis contemporánea de la representación2 –. Antes
especializado; pero es que la estructura producida incluso del uso del recurso del espejo, la misma física
por la megamáquina había dado a las pequeñas es- y constitución natural de la luz, y sus efectos visuatructuras un destino cósmico que trascendía la mera les, brindaba el primer tipo de imágenes virtuales: las
existencia biológica y la clásica continuidad social. En imágenes especulares: inacabadas, enigmáticas y
las nuevas ciudades, todas las partes humanas des- abismales.
membradas se encontraban reunidas, aparentemente, en una unidad superior”.1
Muchas de las piezas de OPN Studio se insertan
MÁQUINA

1 MUNFORD, LEWIS: La Megamáquina, Etcétera et al., Barcelona,
2002, p. 34

2 FOUCAULT, MICHEL: Esto no es una pipa. Ensayo sobre Magritte,
Anagrama, 1997.

OPN STUDIO 13

en esta tradición de exploración tecnología para ampliar y enriquecer la percepción. Por ejemplo, en la
serie Dogmatic Lullaby (2013), seis espejos controlados electrónicamente funden el reflejo del espectador
con la imagen de diversas ancianas, alegorías de la
transmisión oral en una sabiduría ancestral femenina,
dando lugar a un bucle temporal. En Nemesis (2013),
una serie de servomotores activan diversos espejos
que, al moverse, descomponen la auto-imagen del
espectador, como crítica al narcisismo, un recurso
similar al utilizado en Vanitta / Vanitas (2013). En Synesthesia I (2014), el uso de cámaras termográficas,
resistencias y una programación, permiten mostrar
una traducción visual rica en cromatismo de la presencia del espectador, una transcripción gráfica de
su energía, imperceptible a simple vista.

ser definidas estructuralmente como acontecimientos temporales, insertándose en las investigaciones
sobre la epistemología del tiempo.

La Sinestesia es la cualidad real y no metafórica,
que asocia dos o más sentidos ante un único estímulo. Consiste en oír colores, ver sonidos o percibir
sensaciones gustativas al tocar un objeto. Como bien
se afirma en algunos estudios acerca de la sinestesia,
no se trata de imaginarla sino de vivirla, para percibir
el mundo de una manera no convencional. Éste es sin
duda uno de los aspectos más singulares que aborda
OPN Studio, el desarrollo de una serie de piezas que
materializan procesos sinestésicos a través de la tecnología, lo que nos permite apreciar lo imperceptible.
Representar lo aparentemente ausente.

El título recurrente, Sincrónica I (2009), Sincrónica II
(2010) y Sincrónica III (2011), de las tres piezas que
conforman la exposición Límbica, incluyen la alusión
a una diversidad de experiencias subjetivas ocurriendo de forma simultánea a lo largo del tiempo, una
multiplicación de secuencias mediante la yuxtaposición de engranajes, reflejos y puntos de vista superpuestos. Movimientos espectrales de la gran pirámide asimilados por el inconsciente colectivo, formas
de una máquina social que rueda desde el inicio de
la civilización.

Esta preocupación por la dimensión temporal se
despliega con matices diversos en muchas de las
obras de OPN Studio. Ya en obras tempranas como
Dual Cineticográficas (2010) encontramos una alusión a la pulsión rítmica del latido vital, en versión holográfica, un devenir que oscila entre el letargo y la
aceleración que provoca la excitación ante el acontecimiento. Una mística que se encuentra también presente en Reset (2011) y que alude a una experiencia
extática e iluminada, más allá del tiempo histórico, un
estado de percepción que conecta lo profético y lo
retrospectivo.

Amanda Cuesta Hernández. (Febrero, 2015)
MOVIMIENTO
Una de las particularidades del arte interactivo es
la inclusión de la acción del espectador como elemento de generación de sentido, mediante el uso de
sensores y un software específico que traduce dicho
movimiento en una representación visual. Pero la fascinación por el movimiento tiene en el arte una genealogía que entronca con el futurismo, al arte cinético y
el Op-art. Y de hecho no pocas piezas de OPN Studio aluden a dicho repertorio formal de un modo muy
directo, especialmente en el conjunto de esculturas
cinético-mecánicas que conforman Límbica, con claras alusiones al formalismo de László Moholy-Nagy o
Alexander Calder, pero también en trabajos anteriores como New Core (2010), basadas en el patrón de
Moiré, interferencias que se producen al superponer
dos composiciones de líneas paralelas, como en las
obras de Jesús Rafael Soto, con el fin de generar una
ilusión de movimiento. Las transformaciones, permutaciones o el movimiento de estas obras no pueden
desligarse de su factor temporal, por lo que pueden

OPN STUDIO 15

This metaphysical dismemberment, or machinist
specialization, gives rise to two basic but deeply antagonistic social identities: on the one hand, the alienated identity of the workers-slaves, forming a majority,
whose bodies are subjected to production and, on
the other hand, the identity of the ruling classes, given
to hedonism and a permanent delirium of vanity and
egomania, the fantasy of the monopoly of power.
A large number of the works by OPN Studio relate
to the way in which the innate emotions of the human
condition are alienated within the mythical framework
MACHINE
which underpin these mechanistic social identities.
While series such as La era del vacío (2011) refer to
The work by OPN Studio (Susana Ballesteros Bou- vanity and narcissism by means of allegories which
llosa and Jano Montañés Garrido) interlaces elec- reflect existential fragility, other projects, such as the
tronics, robotics, optical illusions and mechanical series titled Diacrónica (2009-2012) appear to seek
kineticism to give rise to interactive stagings which a conceptual readjustment allowing us to reconnect
challenge the spectator in different phases. It firstly with the non-alienated emotional experience.
introduces an effects apparatus designed to activate,
in an amplified manner, a sensory and phenomenological experience, in order to provoke primary and MIRROR
instinctive responses which connect us with our emotional side. In addition, a sophisticated rhetorical deviMirrors are a recurring element in the work of OPN
ce confronts this elegant emotionality with a reflection Studio. The history of mirrors and their meaning, use
on the isolation of the individual in relation to the social and symbology within different cultures is also related
machine.
to the history of light and the different notions and understandings we have had of optical physical, and by
In The Myth of the Machine (1967), Lewis Mumford extension sensory, phenomena, as well as the invenproposes a profound reflection on the origin of civili- tion of devices which allow us to exceed the limits of
zation and the ability of the monarchies, 5,000 years our natural faculties (lenses, headphones, etc.). The
ago, to gather together all the human power and generation of an optical illusion is a facet of technolodiscipline the organization which allowed the realiza- gical research into art based on the development of
tion of works on a monumental scale. With regard to perspective and at present, within technological art,
the design of the mega-machine, erected upon the it is a key field of research. But the idea of virtuality
megalomaniac myth of royal immortality, Mumford has been a fundamental axis, not only in the field of
analyzes how, far from freeing man from the heavy the new media and the new technologies, but also
burden of dirty work, it was proud of oppressing and in its metaphysical conception throughout the history
enslaving him. This is the trauma which has distorted of art, something which has partly gained relevance
the subsequent development of all “civilized” socie- as a result of the contemporary crisis of representaties and the events which have shaped the history of tion.2 Even before the use of the mirror as a resourmankind:
ce, physics itself and the natural constitution of light,
and its visual effects, provided the first kinds of virtual
“The way of life that the mega-machine imposed images: specular images: unfinished, enigmatic and
made no sense to many people, who found it res- abysmal.
trictive, inhibitory and often oppressively specialized;
Many of the pieces by OPN Studio form part of this
but the structure produced by the mega-machine had tradition of technological exploration to expand and
given small structures a cosmic destiny which trans- enrich perception. For example, in the series titled
cended mere biological existence and classical social Dogmatic Lullaby (2013), six electronically-controcontinuity. In the new cities, all the dismembered hu- lled mirrors merge the reflection of the spectator with
man parts gathered together, apparently in a superior an image of several elderly women, allegories of oral
unity”.1
transmission within a female kind of ancestral wis1 MUNFORD, LEWIS: The Megamachine, Etcétera et al., Barcelona,
2002, p. 34

2 FOUCAULT, MICHEL: This is not a pipe. Essay on Magritte,
Anagrama, 1997.

OPN STUDIO 17

dom, resulting in a loop in time. In Nemesis (2013),
a series of servomotors activate different mirrors
which, as they move, decompose the self-image of
the spectator as a critique of narcissism, a strategy
similar to that used in Vanitta/Vanitas (2013). In Synesthesia I (2014), the use of thermographic cameras, resistors and programming allows the display of
a visual translation of the spectator’s presence rich in
chromaticism, a graphic transcript of his or her energy, imperceptible to the naked eye.

the heart beat, in a holographic version, an evolution
fluctuating between lethargy and acceleration which
provokes excitement before the event. It is a mysticism which is also present in Reset (2011), which alludes to an ecstatic and illuminated experience, beyond
historical time, a state of perception connecting the
prophetic and the retrospective.

Sincrónica I (2009), Sincrónica II (2010) and Sincrónica III (2011), the recurrent title of the three pieces
which make up the Límbica exhibition, include an
Synesthesia is a real and non-metaphorical quality allusion to a variety of subjective experiences occuassociating two or more senses before a single sti- rring simultaneously throughout time, a multiplication
mulus. It entails hearing colours, seeing sounds and of sequences by means of the juxtaposition of gears,
perceiving taste sensations by touching an object. reflexes and superimposed points of view. Spectral
As is stated in some studies on synesthesia, it is not movements of the great pyramid assimilated by the
a matter of imagining but experiencing it, in order to collective sub-conscious, forms of a social machine
perceive the world in an unconventional manner. This which has existed since the beginning of civilization.
is undoubtedly one of the most singular aspects addressed by OPN Studio, the development of a series
Amanda Cuesta Hernandez (February, 2015)
of pieces which implement synesthetic processes
through technology, allowing us to appreciate the imperceptible. Representing the seemingly absent.
MOVEMENT
One of the features of interactive art is the inclusion
of the action of the spectator as an element for the
generation of feeling, by means of the use of sensors
and specific software which translates this movement
into a visual representation. The fascination with movement has a genealogy in art which is related to futurism, kinetic art and op art. In fact, quite a few pieces
by OPN Studio allude to this formal repertoire in a very
direct manner, especially the set of kinetic-mechanical
sculptures which make up Límbica, with clear references to the formalism of László Moholy-Nagy and
Alexander Calder, but also previous works such as
New Core (2010), based on the Moiré pattern, with
interferences caused by the superimposing of two
compositions of parallel lines, as in the works of Jesús Rafael Soto, in order to generate an illusion of
movement. The transformations, permutations or
movement of these works cannot be separated from
their temporal factor, as a result of which they may
be structurally defined as temporal events, included in
the research into the epistemology of time.
This concern for the temporal dimension unfolds
with different nuances in many of the works by OPN
Studio. In early works such as Dual Cineticográficas
(2010) we can find a reference to the rhythmic pulse of

OPN STUDIO 21

Dr Sachs Series (2014)
Dr. Sachs seriea hainbat alor jorratzen dituen La serie Dr. Sachs, se concibe como un proproiektua da: artea, zientzia eta teknologia.
yecto que aúna varias campos: Arte, Ciencia y
Tecnología.
Serie honek Sinestesian oinarritzen du bere ikerketa. Azken hori benetako gaitasuna da eta ez Serie que basa su investigación en la Sinestesia,
metaforikoa, bi zentzumen edo gehiago lotzen cualidad real y no metafórica, que asocia dos o más
dituena estimulu bakar batean. Prozesua zertan sentidos ante un único estímulo. Para comprender
datzan ulertzeko, sinesteta bat zer den azaldu be- en qué consiste el proceso, debemos precisar que
harko genuke. Sinestetak koloreak entzun ditzake, un sinesteta, puede oír colores, ver sonidos o persoinuak ikus ditzake edo objektu bat ukitzean cibir sensaciones gustativas al tocar un objeto. Las
dastamen-sentsazioak hauteman ditzake. Be- siente realmente, se producen espontáneamente,
netan sentitzen ditu, modu espontaneoan gerta­ son inevitables, duraderas y no modificables.
tzen dira, ezin dira ekidin. Iraunkorrak dira eta ezin
Como bien se afirma en algunos estudios acerca
dira aldatu.
de la sinestesia, no se trata de imaginarla sino de
Sinestesiari buruzko zenbait ikerketatan adierazi vivirla. Es posible percibir el mundo de una manera
den legez, ez da imajinatu behar, bizi baino. Posible no convencional. Por ello, hemos basado nuestro
da mundua beste modu batean antzematea. Ho- estudio en el desarrollo de una serie de piezas que
rregatik, teknologiaren bidez prozesu sinestesikoak materializan procesos sinestésicos a través de la
gauzatzen dituzten pieza batzuen garapenean oi- tecnología, para que los a-sinestetas, descubran
narritu dugu gure azterlana, sinestetek itxuraz “ez lo aparentemente “ausente”, es decir, una recodifidagoena” aurki dezaten, hau da, zentzumenak be- cación sensorial consiguiendo así nuevas lecturas.
rriz kodifikatu ditzaten, irakurketa berriak lortzeko.

OPN STUDIO 23

Scriabin’s Subjectivity
Ikusentzunezko instalazio interaktiboa / Instalación interactiva audio-visual
MIDI, programazioa / MIDI, programación
Neurri aldakorrak / Dimensiones variables. 2014

Synesthesia II - Grapheme Colour
Lan infragorria / Obra Infrarroja
Ispilu ijezketa, elektronika, LED´S infragorriak / Laminado espejo, electrónica, LED`S Infrarrojos
40 x 40 x 3 zm/cm. 2014

Synesthesia I
Instalazio Termikoa / Instalación Térmica
Aluminioa, elektronika, kamera termografikoa, programazioa / Aluminio, electrónica, cámara termográfica, programación
47,4 x 77,4 x 7 zm/cm. Neurri aldakorreko instalazioa / Instalación variable. 2014

OPN STUDIO 29

Aimless Series (2014)
Beti txunditu izan gaitu zinemak, istorioak konta­
tzen dituelako eta momentu bakoitzeko gizartearen
adibide garbia delako. Zentzumenak hobeen transmititzen dituen baliabidea da. Edozein pertsonarengana heltzeko ahalmena du, bakoitzaren erosteko ahalmena, sinesmenak edo kondizio soziala
edozein direlarik ere.

Siempre hemos sido unos apasionados por el
cine, por el hecho de contar historias y ser un claro ejemplo de la sociedad a cada momento. Es el
medio que mejor transmite sensaciones, capaz de
llegar a cualquier persona independientemente de
su poder adquisitivo, creencias o condición social.

Horregatik, zinemako film zati txikien bilduman
oinarritu dugu serie hau. Pertsonaietan eta beren
historian oinarritu gara ikuslearengan sentimendu,
sentsazio edo egoera bat eragin dezaketen giroak
sortzeko eta horrela hark bere inguruneari buruzko
ikuspegi kritikoa aberasteko.

Por ello, basamos esta serie en la recopilación
de pequeños fragmentos de películas de cine,
apoyándonos en los propios personajes y su historia para crear atmósferas con las que generar
en el espectador un sentimiento, una sensación,
un estado, enriqueciendo su visión crítica sobre el
­mundo que le rodea.

Indibidualismoaren, isolamenduaren eta gizabanakoa izaki sozial gisan ulertzearen inguruko
hausnarketa egiten da. Zinemako zati askoren edizioaren bidez (klasikoak zein garaikideak) gauzatu
dira, modu horretara ikuslearen eta lanaren arteko
elkarrizketa zuzenagoa sortzeko, batzuetan gure
artean hain ospetsuak eta ezagunak diren sekuen­
tzia horiei esker.

Aimless reflexiona acerca del individualismo, el
aislamiento y la concepción del individuo como ser
social, materializándolo a través de la edición de
múltiples fragmentos de cine, tanto clásico como
contemporáneo, generando de esta forma un diálogo más directo entre el espectador y la obra, gracias a esas secuencias, en ocasiones, tan populares y conocidas por todos nosotros.

30

Bilbao Arte 2015

Aimless in Nowhere
Kanal bakarreko HD bideoa / Video HD monocanal. 5´:30´´. 2014

OPN STUDIO 31

32

Bilbao Arte 2015

Aimless in the City
Kanal bakarreko HD bideoa / Video HD monocanal. 4´:30´´. 2014

OPN STUDIO 33

OPN STUDIO 35

Dogmatic Lullaby Series (2013)
Denboran zehar gure hauskortasunaren inguruko La serie nos invita a reflexionar acerca de nueshausnarketa egiteko gonbita luzatzen digu serieak, tra fragilidad a lo largo del tiempo, dentro de este
denborarik gabeko espiral honetan, bizitzaren pa- bucle atemporal, a través de una serie de pasajes
sarte batzuen bitartez.
de vida.
Bizitzaren pasarte horiek elektronikoki kontrolatutako sei ispiluren bidez gauzatzen dira. Bisitaria
ispilura hurbiltzen denean, ispiluak haren aurpegia
islatzen du eta emakume baten irudia agertuz doa,
bizitzaren zatitxo bat eskainiz. Horrela emakume
horren barruko jakinduria eta bizitzaren esperien­
tzia bahetu daitezke.

Estos pasajes de vida, se materializan a través de
seis espejos controlados electrónicamente. Cuando el visitante se aproxima al espejo, refleja su
rostro junto a la progresiva aparición de una imagen de una mujer deleitándonos con un pequeño
fragmento de vida, que permite discernir su intima
sabiduría y experiencia vital.

Emakumeek bakarrik osatzen dute seriea. Bizi- La serie está compuesta únicamente por mujeeta jakinduria-eramaileak dira eta belaunaldiz be- res, como portadoras de vida y sabiduría, transmilaunaldi transmititzen dute, lo kanta baten antzera. tiéndola de generación en generación como si de
una canción de cuna se tratara.
Oso-osorik Finlandian egindako seriea da. “Nuku
nuku nurmilintu” Finlandiako lo kanta ezagunari es- Serie desarrollada íntegramente en Finlandia. Su
ker indartzen da bere kontakizuna. Hildako haurrei narrativa es reforzada gracias a la canción de cuna
egiten die erreferentzia, “nurmilintu” izeneko bela- popular de origen finés “Nuku nuku nurmilintu”, donrrezko txori baten irudi metaforikoaren bidez.
de se alude a los niños fallecidos a través de la figura metafórica de un pájaro de hierba, “nurmilintu”.

Anja Irmeli Rasila
Poliesterren bidezko inprimatzea, elektronika, ispilua, beira eta egurra / Impresión poliester, electrónica, espejo, vidrio y madera
55 x 45 x 12 zm/cm. 2013

Mirja Johanna Lehtola
Poliesterren bidezko inprimatzea, elektronika, ispilua, beira eta egurra / Impresión poliester, electrónica, espejo, vidrio y madera
60 x 50 x 14,5 zm/cm. 2013

Kaarina Elisabet Suominen
Poliesterren bidezko inprimatzea, elektronika, ispilua, beira eta egurra / Impresión poliester, electrónica, espejo, vidrio y madera
56 x 46 x 12 zm/cm. 2013

Irja Tuomikoski
Poliesterren bidezko inprimatzea, elektronika, ispilua, beira eta egurra / Impresión poliester, electrónica, espejo, vidrio y madera
55 x 45 x 12 zm/cm. 2013

Raija Anneli Kaupi
Poliesterren bidezko inprimatzea, elektronika, ispilua, beira eta egurra / Impresión poliester, electrónica, espejo, vidrio y madera
65 x 54 x 11 zm/cm. 2013

Ritva Tellervo Parjanen
Poliesterren bidezko inprimatzea, elektronika, ispilua, beira eta egurra / Impresión poliester, electrónica, espejo, vidrio y madera
59 x 49 x 12 zm/cm. 2013

OPN STUDIO 43

Hollow Era Series (2013-2011)
Gilles Lipovetsky-ren “Nartziso edo hutsaren estrategia” kontzeptu mitologikoa transmititzen duten
lan robotikoak dira, gizabanakoari eta gizartean
agertzeari egindako alegoria. Programatutako serbomotoreekin funtzionatzen dute. Zatiketaren eta
gizakiaren inguruko guztia islatzen eta xurgatzen
duten kokapenen inguruko hausnarketa baino ez
da, errealitatea antzemateko modu berriak sortuz.

Obras robóticas que transmiten el concepto mitológico de ‘Narciso o la estrategia del vacío’ de
Gilles Lipovetsky. Alegoría al individuo y su exhibición social. Accionados por servomotores programados; sus espejos son una reflexión sobre el individualismo y la fragmentación social, absorviendo y
reflejando comportamientos propios del ser humano, generando nuevas percepciones de la realidad.

Nartzisismo indibidualistaren apologia eta salaketa horrek egungo gizakiak bere buruarengatik duen
kezka erakusten du, etengabean bere islaren eta
berrespenaren bila ari baita. Ni-aren bilaketa eta gizabanakoaren askapena bere barneko iraultzaren
bidez, ezagutzaren eta norberaren errealizazioaren
etengabeko bilaketan.

Esta apología y denuncia del narcisismo individualista, plasma la preocupación del hombre actual
por sí mismo, buscando su reflejo y reafirmación
constante. La búsqueda del “yo” y la liberación del
individuo por medio de su propia revolución interior, en una persistente búsqueda del conocimiento
y de la realización personal.

Némesis
Eskultura Robotikoa / Escultura Robótica
Metakrilato ispilua, altzairua eta robotika, programazioa / Metacrilato espejo, acero y robótica, programación
74x74x12 zm/cm. 2013

Vanitta - Vanitas
Eskultura Robotikoak / Esculturas Robóticas
Metakrilato ispilua, altzairu herdoilgaitza, robotika eta programazioa / Metacrilato de espejo, acero inoxidable, robótica y programación
84 x 174 x 9 zm/cm. 2011

Void Devotion
Eskultura Robotikoa / Escultura Robótica
Metakrilato ispilua, Dibon, altzairua, robotika eta programazioa / Metacrilato de espejo, Dibon, acero, robótica y programación
112 x 202 x 13,5 zm/cm. 2011

OPN STUDIO 51

Diacrónica Series (2012-2009)
Eboluzioak dira analisirako objektu bakar baten
inguruan eta aldi desberdinetan zehar egindako
behaketen azterketaren emaitza. Sinkronikak dei­
tzen zaie, aldi bakar baten barruan sartzen dira
eta arestian aipatutako behaketetan oinarritzen
dira. Bakarka erakusten da sinkronika bakoitza,
behin eta berriz beste sinkronikengandik isolatzen
duen mugimendu zikliko bat errepikatuz. Bakoitzak
hizkuntza bat hitz egiten du.

El estudio de las observaciones, acerca de un mismo objeto de análisis, a través de múltiples y dispares periodos de tiempo, dan como fruto una serie
de evoluciones, dentro de un mismo periodo de
tiempo, denominadas Sincrónicas, basadas en las
observaciones anteriormente citadas. Cada Sincrónica es mostrada individualmente repitiendo incesantemente un movimiento cíclico aislado del resto
de sus compañeros. Hablan un lenguaje diferente.

OPN STUDIO 53

Sincrónica IV
Eskultura Robotikoa / Escultura Robótica
Altzairu herdoilgaitza 2-3 mm, soldadura, zetazko haria, ispilu leuna eta robotika / Acero inoxidable 2-3mm, soldadura, sedal, pulido espejo y robótica
140 x 190 x 50 zm/cm. 2012

Sincrónica III
Eskultura Mekanikoa / Escultura Mecánica
Altzairu herdoilgaitza 2-3 mm, soldadura, zetazko haria, ispilu leuna eta mekanika / Acero inoxidable 2-3 mm, soldadura, sedal, pulido espejo y mecánica
130 x 203 x 400 zm/cm. 2011

60

Bilbao Arte 2015

Sincrónica II
Eskultura Robotikoa / Escultura Robótica
Altzairu herdoilgaitza 2-3 mm, soldadura, zetazko haria, ispilu leuna eta robotika / Acero inoxidable 2-3 mm, soldadura, sedal, pulido espejo y robótica
130 x 190 x 40 zm/cm. 2010

Sincrónica I
Eskultura Mekanikoa / Escultura Mecánica
Altzairu kromatua 2-3 mm, soldadura, zetazko haria, ispilu leuna eta mekanika / Acero cromado 2-3 mm, soldadura, sedal, pulido espejo, mecánica
130 x 180 x 15 zm/cm. 2009

OPN STUDIO 67

Kinetic Graphics Collection (2010)
Kinetic Graphics seriea bizitza naturalaren eta bi- La serie Kinetic Graphics nace del estudio que
zitza artifizialaren oinordetzaren erkaketan sakon­ profundiza en el símil entre herencia de vida natural
tzen duen ikerketatik sortua da. Emaitza bizitzaren y vida artificial. El resultado es una evolución de
eboluzioa eta existitzea dira.
vida y existir.
Moiré-ren patroiaren oinarrizko irizpidean oinarritutako irudi bizidunak dira. Lanaren eta bisitariaren
interakzioa, bakoitzaren mugimenduaren bidezkoa,
berebizikoa da. Gizabanako bakoitzak esperientzia
desberdin bat garatzen du eta bizitzeko modu desberdinen arteko analisia egin aurreko ariketa bat
proposatzen dio bisitariari, ikusmenaren bidez.

Basado en el principio básico del patrón de Moiré, son imágenes animadas, donde la interacción
obra-visitante a través de su propio movimiento es
esencial y por la que cada individuo desarrolla una
experiencia diferente, dando paso a generar en el visitante un ejercicio previo de análisis entre las diferentes formas de vida a través de su percepción óptica.

68

Bilbao Arte 2015

Mesh Plasm
UVI Inprimatzea, atzerargiztapena, altzairu herdoilgaitza, Moire efektua / Impresión UVI, retroiluminación, acero inoxidable, efecto Moiré
63 x 153 x 13 zm/cm. 2010

Mesh Cell
UVI Inprimatzea, atzerargiztapena, altzairu herdoilgaitza, Moire efektua / Impresión UVI , retroiluminado, acero inoxidable, efecto Moiré
63 x 153 x 13 zm/cm. 2010

OPN STUDIO 69

New Core Series
UVI Inprimatzea, atzerargiztatua, altzairu herdoilgaitza, Moire efektua / Impresión UVI,retroiluminado, acero inoxidable, efecto Moiré
- Protoplasm, Bit, Fractal, Hema. 63x63x13 zm/cm. 2010
- The Core. 103x103x13 zm/cm. 2010

Dual
UVI Inprimatzea, atzerargiztatua, altzairu herdoilgaitza eta Moire efektua / Impresión UVI, retroiluminado, acero inoxidable y efecto Moiré
130 x 62 x 13 zm/cm. 2010

OPN STUDIO 75

Other Projects
Tracker

Tracker

Aldi baterako emozioak arakatzen eta biltzen ditu
eta bisitariarekin harremanetan jartzen da mugimendu bionikoaren bidez, existitzea eta iragankortasuna elkarbanatuz. Gure artean existitzen da
modu naturalean eta fusio garaikidea sortzen da…

Rastrea y recopila emociones temporales, interactuando a través de su movimiento biónico con
el visitante, compartiendo existir y temporalidad.
Coexistiendo de forma natural entre nosotros,
creando una fusión coetánea…

Reset

Reset

Ikuslearen presentziarekin, etengabeko bizi-taupadek eragozpenak sortzen dituzte instalazio honetan.
Atzera egiteko ariketa bat egiteko gonbita luzatzen
digu, amaren sabelak hartuko bagintu bezala, behin
batean tolesgabetasuna izan zenaren isla.

Instalación donde con la presencia del espectador, los incesantes latidos de vida importunan la
estancia, invitándonos a realizar un ejecicio de retorno, como si un vientre materno nos albergara,
reflejo de lo que algún día fue inocencia.

76

Bilbao Arte 2015

Tracker
Altzairu kromatua 2-3 mm, soldadura, zetazko haria, ispilu akabera eta mekanika / Acero inoxidable 2-3mm soldadura, sedal, acabado espejo, y mecánica
115 x 140 x 20 zm/cm. 2010

Reset
Audioa, sentsoreak, argiztapena, programazioa eta elektronika / Audio, sensores, iluminación, programación y electrónica
Neurri aldakorrak / Dimensiones variables. 2011

OPN STUDIO 77

78

Bilbao Arte 2015

OPN STUDIO 79

English texts

We have therefore based this series on a compilation of small films excerpts, relying on the characters themselves and their stories to create atmospheres which imbue the viewers with a feeling,
a sensation, a state, enriching their critical view of
the world around them.
Reflecting on individualism, isolation and the conception of the individual as a social being. Materializing the above by means of the editing of multiple classic and contemporary film excerpts and
thereby generating more direct dialogue between
the viewer and the work as a result of sequences
which are, on occasions, popular and well-known
to all of us.

and constant reaffirmation. The search for the “I”
and the liberation of the individual by means of his
own inner revolution form a persistent search for
knowledge and personal fulfilment.
5 - Diacrónica series
A study of the observations on the same object
of analysis across multiple and disparate periods
of time leads to a series of evolutions, within the
same period of time, called synchronics, based
on the above observations. Each synchronic is individually shown, incessantly repeating a cyclical
movement isolated from the rest of its companions, speaking a different language.

3 - Dogmatic Lullaby series
6 - Kinetic Graphics collection
1 - Dr Sachs series
The Dr Sachs series is conceived as a project
combining the different fields of art, science and
technology.
It is a series which bases its research on synesthesia, a real and non-metaphorical quality which
associates two or more senses before a single
stimulus. To understand what the process entails,
we should point out that a synesthete can hear
colours, see sounds and perceive taste sensations
by touching an object. He or she really feels them,
they occur spontaneously and they are unavoidable, long-lasting and non-modifiable.
As is stated in some studies on synaesthesia, it is
not a matter of imagining it but experiencing it. It is
possible to perceive the world in an unconventional manner. Therefore, we have based our study on
the development of a series of pieces which materialize synesthetic processes through technology,
so that a-synesthetes can discover what is apparently “absent”, in other words, a sensory recoding
which obtains new interpretations.
2 - Aimless series
We have always been fans of the cinema, as it
tells stories and is a clear example of society at
any given moment. It is the medium which best
conveys feelings, capable of reaching anyone, regardless of his or her purchasing power, beliefs or
social status.

The series invites us to reflect on our fragility over
time within a timeless loop by means of a series of
passages of life.
These passages of life materialize through 6
electronically-controlled mirrors. When visitors approach the mirror, their faces are reflected beside
the gradual appearance of the image of a woman
delighting them with a small fragment of life, allowing them to discern her intimate wisdom and experience of life.
The series is solely made up of women as bearers of life and wisdom, transmitting them from generation to generation as if it were a lullaby.
It is a series made entirely in Finland. Its narrative
is reinforced by the popular lullaby of Finnish origin
called Nuku nuku nurmilintu, which alludes to dead
children by means of the metaphorical figure of a
“bird of grass”, a nurmilintu.
4 - Hollow Era series
Robotic works which convey the mythological
concept of Narcissus or the strategy of the void
by Gilles Lipovetsky. An allegory of the individual and his or her social exhibition. Operated by
programmed servomotors, it is no more than a
reflection of the fragmentation and individualistic
positionings which reflect and absorb everything
surrounding the human being, creating new perceptions of reality.
This justification and condemnation of individualistic narcissism embodies the concern of current-day man for himself, seeking his reflection

The Kinetic Graphics series is a study which explores the simile between the legacy of natural life
and artificial life. The result is an evolution of life
and existence.
Based on the basic principle of the Moiré pattern,
they are animated images in which the visitor’s
own movement is essential for his or her interaction with the work; individuals develop different
experiences, leading them to generate a prior exercise of analysis between the different forms of life
through their optical perception.
7 - Other projects
Tracker
It tracks down and collects temporal emotions,
interacting with the visitors by means of its bionic movement, sharing existence and temporality.
Naturally coexisting among us, creating a contemporary fusion...
Reset
An installation in which, in the presence of the
spectators, the incessant beatings of life upset our
stay, inviting us to make an exercise of return, as if
a mother’s womb were sheltering us, a reflection of
what was once innocence.

80

Bilbao Arte 2015

OPN STUDIO 81

BIO

SOLO EXHIBITIONS (Selection)

Susana Ballesteros eta Jano Montañés-ek osatzen dute OPN Studio. OPN-ek 2007 tik aurrera
Europa eta Amerikan taldeko eta bakarko erakusketa ugari izan dituzte, Finlandia, Frantzia, Mexiko
eta Dominikar Errepublikan. Erakusketa adierazgarrienak hauek lirateke ARCO International Contemporary Art Fair Madriden , INJUVEren sariketa
nazionalaren bidez Madrideko Circulo de Bellas
Artesen, Valladolideko Patio Herrerianon, IAACC,
Torrente Ballester Foundation, Würth museum ...

2015
2015

2013

2013

AWARDS AND GRANTS (Selection)

“Límbica” BilbaoArte Foundation. Bilbao
“La subjetividad de Scriabin”. IAACC Zaragoza
“Kokemuksen Kehtolaulu” Galería Nuble (Jose de la
Fuente Gallery). Santander
“Dogmatic Lullaby” Vuojoki Mansion Gallery Gylich.
Eurajoki (Finland)

2011
“Límbica” Espacio Casyc Up Caja Cantabria.
Santander
2011
“Nice To Meet You” Espacio Corner Caja Madrid.

Zaragoza
2010

“Cuando la sangre no es sinónimo de vida” Festival
Periferias 2010 Huesca

BIO
OPN Studio, es un duo formado por Susana
Ballesteros y Jano Montañés. OPN ha realizado
exposiciones tanto colectivas como individuales desde 2007 en Europa y América, en países
como Finlandia, Francia, Republica Dominicana
o Mexico, destacando ARCO Feria Internacional
de Arte Contemporaneo, Círculo de Bellas Artes
de Madrid dentro del Premio Nacional INJUVE,
Patio Herreriano de Valladolid ,IAACC, Fundación
Torrente Ballester, Museo Wurth...
BIO
OPN Studio is a duo formed by Susana Ballesteros and Jano Montañés. OPN has exhibited
both group and solo exhibitions since 2007 in Europe and America, in countries such as Finland,
France, the Dominican Republic or Mexico. Including shows at ARCO International Contemporary
Art Fair Madrid, Circulo de Bellas Artes in Madrid
within the national awards INJUVE, Patio Herreriano de Valladolid, IAACC, Torrente Ballester Foundation, Würth museum...

www.opnstudio.com

GROUP EXHIBITIONS (Selection)
2014
2014

2014

Inner Nature “La mística del cuerpo consciente”
UPV, Palau 2014. Video-art International Exhibition,
Valencia, Salamanca (Spain), Santiago de Chile
(Chile), Jyväskylä (Finland) and Marnay sur Seine
(France)
“23 Premio Internacional de Gráfica Máximo
Ramos 2014”. Centro Torrente Ballester. Ferrol
“Open Studios” BilbaoArte Foundation. Bilbao

2013
2013

2013

“Estudio 120 m” Museo Wurth La Rioja
“Gallery Weekend Santander 2013” Fundación
Santander Creativa
“Diálogos” Museo de Arte Contemporáneo Patio
Herreriano de Valladolid

2014
2014

2014

Grant BBK Bilbao Arte 2014 (Spain)
Selection “23 Premio Internacional
Ramos”
Selection “Inner Nature” UPV Valencia

2013

2013
2013

2013

Residence & Grant ECT Solleric. Casal Solleric
Foundation.
Grant ”Arts Council of Finland”. (Finland)
Grant “Raumars Artists in Residence Programme”.
ResArtis. Rauma (Finland)
Grant “Pépiniéres Européennes jeunes artistes”
(Europe)

20122011

2011

2011

2011

First Prize “XXVI Premio de arte Santa Isabel de
Aragón, Reina de Portugal” Young artist under 30
“Joaquina Zamora”. DPZ

Máximo

First Prize “Muestra de Arte Joven”. Gobierno de
Aragón
First Prize Sculpture “Creación Joven”.
Ayuntamiento de Zaragoza
Selection and prize “Festival Internacional Incubarte
2011” Valencia
Selección “Concurso Nacional revista de arte 967”

2010
Selection “Premio Nacional INJUVE de Artes

Visuales”
2010 Honorific Mention “Muestra de Arte Joven”.

Gobierno de Aragón
2010
First Prize Sculpture “Premio Intdecor” Fundación
ARAID
2009

2009

2009-08

Grant “Open Art, Talleres Internacionales de Arte
Contemporáneo” Zaragoza
First Prize Sculpture “Creación Joven”.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Grant “Ayuda Jóvenes Creadores”. Gobierno de
Aragón

2012
“ARCO 2012 Internacional Contemporany Art Fair”

Nuble Gallery. Madrid.
2012
“XXVI Premio de Arte Santa Isabel de Aragón, Reina

de Portugal” Palacio de Sástago. Zaragoza
2012
“Artistas de la Colección DKV” El Águila y la Parra.

Santillana del Mar
2012
“INJUVE Aragón 2011” Museo Provincial Teruel
TALKS & WORKSHOPS

2015
“La tecnología como medio transmisor” Technarte.
2011
“INJUVE Premio Nacional” Centro Cultural de

Bilbao

España Tegucigalpa (Honduras) / Santo Domingo

República Dominicana) / Guatemala / El Salvador
2014
“Encuentros” BilbaoArte Foundation. Bilbao

(San Salvador)
2011
“INJUVE Aragón 2011” IAACC Pablo Serrano
2013
Dogmatic Lullaby talk, Eurajoki Cultural office,

Museum Zaragoza

(Finland)
2011
“INJUVE Aragón 2010” Museo Provincial Teruel /
2013
Emo, Electronic & Robotic workshop Rauman

Museo Provincial de Huesca

Lyseon Peruskoulu, Rauma Finland
2011
“Okuparte 2011” Antiguo seminario. Huesca
2010

2010-

“INJUVE Premio Nacional” Círculo de Bellas Artes
de Madrid
“30 Aniversario AAPGA” Sala expositiva Ibercaja
Áctur Zaragoza

2009

“Open Art, Talleres Internacionales de Arte Contem
poráneo” CHZ Centro de Historias de Zaragoza.

2008

“Retrovisores” Sala Hnos. Bayeu. Diputación
General Aragón. Zaragoza.

COLLECTIONS
DKV Foundation
BilbaoArte Foundation
Gobierno de Aragón Collection
Diputación Provincial Zaragoza Collection
Private collections

OPN Studio

1

FUNDACIÓN BILBAOARTE FUNDAZIOA - Urazurrutia 32 - 48003 BILBAO - Tel. 94 415 50 97
info@bilbaoarte.org - www.bilbaoarte.org