Está en la página 1de 43

OPN Studio

Bilbao Arte 2015

FUNDACIN
BILBAOARTE
FUNDAZIOA
Bilboko Udala
Ayuntamiento de Bilbao

FUNDACIN BILBAOARTE
FUNDAZIOA
Edizioa / Edicin

Ibon Areso
Bilboko alkatea
Alcalde de Bilbao

Juan Zapater Lpez


Zuzendaria / Director

BilbaoArte
Diseinua / Diseo
OPN Studio

Ibone Bengoetxea
Kultura eta Hezkuntza zinegotzia
Concejala de Cultura y Educacin
Joseba Iaki Lpez de Aguileta
Beatriz Marcos
Lorenzo Delgado
Ana Etxarte Muriel
Fundacin BilbaoArte Fundazioko
Patronatuaren kideak
Miembros del Patronato de la
Fundacin BilbaoArte Fundazioa

Jon Bilbao
Koordinazioa / Coordinacin
Txente Arretxea
Pilar Valdivieso
Andrew Gangoiti
Muntaia / Montaje
Ana Canales
Agurtzane Quincoces
Ekoizpen exekutiboa
Produccin ejecutiva

Argazkiak / Fotografa
Aitor Arakistain
Maketazioa / Maquetacin
Amanda Cuesta Hernndez
OPN Studio
Testuak / Textos
Hori-hori
Itzulpenak / Traducciones
Grafilur
Inprenta / Imprenta

BI-318-2015
Legezko gordailua / Depsito legal

UDALA
AYUNTAMIENTO
KULTURA ETA HEZKUNTZA SAILA
REA DE CULTURA Y EDUCACIN

FUNDACIN BILBAOARTE FUNDAZIOA - Urazurrutia 32 - 48003 BILBAO - Tel. 94 415 50 97


info@bilbaoarte.org - www.bilbaoarte.org

Aurkezpena / Introduccin
Dr Sachs Series (2014)
Aimless Series (2014)
Dogmatic Lullaby Series (2013)
Hollow Era Series (2013-2011)
Diacrnica Series (2012-2009)
Kinetic Graphics Collection (2010)
Other Projects
English Texts
Biografia / Biografa

07
20
28
34
42
50
66
74
78
80

Bilbao Arte 2015

OPN STUDIO 7

Zatikatze metafisiko edo espezializazio makinista horretatik sortzen dira oinarrizko gizarte-nortasun biak,
guztiz aurkakoak direnak. Alde batetik, langile-esklabuen nortasun zoroa, gehiengoarena. Haien gorpu
tzak ekoizpenerako ziren. Bestetik, klase zuzentzaileen nortasuna. Hedonismoaren eta hantukeria- eta
egozaletasun-eldarnio amaiezinaren menpe zeuden,
boterearen monopolioaren fantasia delarik.
Gizakien jatorrizko emozioak arestian aipatutako
gizarte-nortasun mekanizistak eusten dituen marko
mitikoan besterenduta dauden moduari egiten dioMAKINA
te erreferentzia OPN Studioren lan gehienek. La era
del vacoren (Hutsaren aroa, 2011) tankerako serieek
OPN estudioren lanean (Susana Ballesteros Boullo- hantukeriari eta nartzisismoari egiten diote erreferen
sa eta Jano Montas Garrido) elektronika, robotika, tzia, hauskortasun existentziala islatzen duten alegoilusio optikoak eta zinetismo mekanikoa gurutzatzen rien bidez. Beste proiektu batzuek, aldiz, besterendu
dira, ikuslea leku desberdinetan interpelatzen duten gabeko esperientzia emozionalarekin berriz konekeszenaratze interaktiboak sortzeko. Lehenik eta be- tatzea ahalbidetuko digun berregokitze kontzeptuala
hin, esperientzia sentsorial eta fenomenologiko bat bilatzen dutela dirudi. Diacrnica (2009-2012) serieak
handitu eta aktibatzeko efektu-gailu bat erabiltzen esaterako.
dute, sentimenduekin konektatzen gaituzten erantzun primario eta instintiboak eragiteko. Bestalde,
gailu erretoriko sofistikatu batek sortutako emozio- ISPILUA
naltasun hori konpentsatzen du gizabanakoaren isolamenduaren inguruko gogoetarekin, makina sozialari
OPN Studioren lanetan askotan agertzen dira isdagokionez.
piluak. Ispiluen historia eta esanahia, erabilera eta
sinbologia kultura desberdinetan, bat dator argiaEl mito de la mquina (Makinaren mitoa, 1987) la- ren eta fenomeno fisiko optikoen inguruko nozio eta
nean, Lewis Mumford-ek zibilizazioaren jatorriaren eta ikuspegien historiarekin, eta haratago joanda zen
monarkien ahalmenaren inguruko hausnarketa sako- tzumenenarekin ere bai. Era berean, bat dator gure
na proposatzen du, 5.000 urte atzera eginez. Gizakia- gaitasun naturalen mugak gainditzea ahalbidetzen
ren botere osoa eta maila izugarriko lanak gauzatzea diguten tresnak asmatzearekin (betaurrekoak, audiposible egin zuen gaitasuna bildu nahi ditu horrela. fonoak,). Ilusio optikoak sortzea artearen ikerketa
Hilezkortasun errealaren megalomano mitikoan al- teknologikoetako bat da, perspektibaren garapenetik
txatutako megamakinaren diseinuari dagokionez, gi- hasita. Gaur egun, arte teknologikoaren baitan, ikerzakia lan gordinaren karga gogorretik askatu ordez, keta-eremu nagusia da. Baina birtualtasunaren ideia
beldurtu eta esklabo bihurtzeaz harro sentitzen zela oinarrizko ardatza izan da, ez bakarrik baliabide eta
aztertzen du Mumford-ek. Horixe litzateke gizarte zi- teknologia berrien alorrean, baita artearen historian
bilizatu guztiek izandako garapena deformatu duen zehar izandako ikusmolde metafisikotik ere (eta gatrauma, horiek lirateke gizateriaren historia zehaztu rrantzitsuagoa bilakatu da, batez ere irudikapenaren
duten gertakariak:
krisi garaikidearen ondorioz)2. Ispilua baliabide gisa
erabiltzen hasi aurretik, argiaren fisika eta eraketa
Megamakinak inposatzen zuen bizimodua zentzu- naturala eta sortzen zituen ikusizko efektuek eskain
gabea zen jende askorentzat. Mugatua, inibitzailea tzen zuten lehen irudi birtual mota: irudi espekulatuak,
eta askotan espezializatuegia iruditzen zitzaien. Bai- hots, amaitu gabeak, misteriotsuak eta izugarriak.
na megamakinak sortutako egiturak existentzia biologikoa eta gizartearen jarraipen klasikoa gainditzen
OPN Studioren lan asko pertzepzioa hedatu eta
zituen helburu kosmiko bat eman zien egitura txikiei. aberasteko ikerketa teknologikoaren tradizio horren
Herri berrietan, gizakien gorputz-zatiak goi unitate ba- baitan sartzen dira. Esate baterako, Dogmatic Lullaby
tean batuta zeuden, antza denez.1
seriean (2013), elektronikoki kontrolatzen diren sei
1 MUNFORD, LEWIS: La Megamquina, Etctera et al., Bartzelona,
2002, orr. 34

2 FOUCAULT, MICHEL: Esto no es una pipa. Magritte-i buruzko saiakera,


Anagrama, 1997.

OPN STUDIO 9

ispiluk ikuslearen isla adineko hainbat emakumeren


irudiarekin batzen dute. Ahozko transmisioaren alegoriak dira, aspaldiko emakumeen jakintzan. Denboraren espiral bat sortzen dute horrerla. Nemesis
(2013) lanean, serbomotor batzuek hainbat ispilu
aktibatzen dituzte. Azken horiek mugitzen direnean,
ikuslearen auto-irudia desegiten dute. Nartzisismoari
egindako kritika da, Vanitta/Vanitas (2013) lanean
erabiltzen den baliabidearen antzekoa. Synesthesia
I.an (2014), kamera termografikoen erabilerak, erresistentziek eta programazioak ikuslearen presentziaren kromatismoan aberatsa den ikusizko itzulpena
erakusten dute, bere energiaren transkripzio grafikoa,
lehen begiratuan antzematen ez dena.

Denboraren dimentsioarekiko kezka hori modu


askotara adierazten da OPN Studioren lan askotan.
Lehenengo lanetan, Dual Cineticogrficas (2010) lanean esaterako, bizi-taupaden pultsio erritmikoari
erreferentzia egiten dio jada. Bertsio holografikoa da,
lozorroaren eta azelerazioaren arteko bilakaera, gertakariaren aurrean lilura sortzen duena. Mistika hori
Reset (2011) izeneko lanean ere agertzen da. Denbora historikoaz haratago doan estasi esperientzia
argiztatu bati egiten dio erreferentzia, profetikoa dena
eta atzera begirakoa dena lotzen dituen hautemate-egoera bati.

Lmbica erakusketa osatzen duten izenburu errepikaridun Sincrnica I (2009), Sincrnica II (2010) eta
Sinestesia benetako gaitasuna da eta ez metafo- Sincrnica III (2011) lanek denboran zehar aldi berean
rikoa, bi zentzumen edo gehiago lotzen dituena es- gertatzen diren esperientzia subjektiboei egiten diete
timulu bakar batean. Koloreak entzun, soinuak ikusi erreferentzia. Sekuentzien biderketa bat da, gainjaedo objektu bat ukitzean dastamen-sentsazioak an rritako engranajeen, islen eta ikuspuntuen justapositzematean datza. Sinestesiari buruzko ikerketa ba zioaren bidezkoa. Inkontziente kolektiboak asimilatzuetan baieztatu denez, ez da irudikatzea, bizitzea tutako piramide handiaren mugimendu espektralak,
baizik, mundua ohikoa ez den modu batean ulertze- zibilizazioaren hasieratik funtzionatzen ari den makina
ko. Zalantzarik gabe, horixe da OPN Studiok lantzen sozial baten formak.
dituen alderdi berezienetakoa, teknologiaren bidez
prozesu sinestesikoak gauzatzen dituzten piezak gaAmanda Cuesta Hernndez (Febrero, 2015)
ratzea, hauteman ezin daitekeena hautemateko. Ez
dagoela dirudiena irudikatzea.
MUGIMENDUA
Arte interaktiboaren berezitasunetako bat da ikuslearen ekintza zentzua sortzeko elementu gisa balia
tzea, sentsoreak eta mugimendu hori ikusizko irudikapen bihurtzen duen software espezifiko bat erabiliz.
Baina mugimenduarekiko lilurak futurismoarekin, arte
zinetikoarekin eta Op-art-arekin elkartzen den genealogia du artean. Izan ere, OPN Studioren lan askok
oso modu zuzenean egiten diote erreferentzia errepertorio formal horri, bereziki Lmbica osatzen duten
eskultura zinetiko-mekanikoen taldean. Azken horiek
alusio garbia egiten diote Lszl Moholy-Nagy edota
Alexander Calder-en formalismoari., baina baita Moir-ren patroietan oinarritutako aurreragoko lanetan
ere, New Coren (2010) esaterako, lerro paralelodun
bi konposizio gainjartzean sortzen diren interferen
tziak. Hala gertatzen da Jess Rafael Sotoren lanetan
ere, mugimenduaren ilusioa sortzeko. Lan horien eraldaketak, trukeak edo mugimendua aldi baterako dira
eta beraz, egiturari dagokionez aldi baterako gertaerak direla esan daiteke. Denboraren epistemologiari
buruzko ikerketetan sartzen dira.

OPN STUDIO 11

De este desmembramiento metafsico, o especializacin maquinista, surgen las dos identidades sociales bsicas, profundamente antagnicas. Por un
lado, la identidad alienada de los trabajadores-esclavos, mayoritaria, cuyos cuerpos son sometidos a la
produccin. Por el otro, la identidad de las clases dirigentes, entregadas al hedonismo y a un permanente
delirio de vanidad y egolatra, la fantasa del monopolio del poder.
Buena parte de las obras de OPN Studio se refieren al modo en que las emociones innatas de la
En la obra de OPN Studio (Susana Ballesteros condicin humana se encuentran enajenadas en el
Boullosa y Jano Montas Garrido) se entrecruzan marco mtico que sustenta estas identidades sociales
la electrnica, la robtica, las ilusiones pticas y el mecanicistas. Mientras series como La era del vaco
cinetismo mecnico para dar lugar a puestas en es- (2011) se refieren a la vanidad y el narcisismo a travs
cena interactivas que interpelan al espectador en di- de alegoras que reflejan la fragilidad existencial, otros
ferentes instancias. En primer lugar se pone en juego de sus proyectos, como la serie Diacrnica (2009un aparato de efectos destinado a activar, de forma 2012), parecen buscar un reajuste conceptual que
amplificada, una experiencia sensorial y fenomenol- nos permita reconectar con la experiencia emocional
gica, con el fin de provocar repuestas primarias e ins- no alienada.
tintivas que nos conecten con lo emocional. Por otro
lado, un sofisticado aparato retrico confronta esta
emocionalidad aflorada con una reflexin sobre el ais- ESPEJO
lamiento del individuo en relacin a la mquina social.
En la obra de OPN Studio los espejos son un eleEn El mito de la mquina (1967), Lewis Mumford mento recurrente. La historia de los espejos y su sigpropone una reflexin profunda sobre el origen de la nificado, uso y simbologa, dentro de las diferentes
civilizacin y la capacidad de las monarquas, hace culturas, corresponde tambin con la historia de la
5.000 aos, para reunir todo el poder humano y dis- luz y de las diversas nociones y comprensiones que
ciplinar la organizacin que hizo posible la realizacin se han tenido de los fenmenos fsicos pticos, y
de trabajos de una escala monumental. Sobre el di- por extensin sensoriales, as como en la invencin
seo de la megamquina, erigida en la mtica megal- de artilugios que nos permiten superar los lmites de
mana de la inmortalidad Real, Mumford analiza como nuestras facultades naturales lentes, audfonos, ....
sta, lejos de liberar al hombre de la dura carga del La generacin de ilusin ptica es una de las investitrabajo bruto, se enorgulleca de abrumarlo y escla- gaciones tecnolgicas del arte desde el desarrollo de
vizarlo. ste sera el trauma que ha distorsionado el la perspectiva y actualmente, dentro del arte tecnosubsiguiente desarrollo de todas las sociedades ci- lgico, es un mbito de investigacin central. Pero la
vilizadas, los hechos que han determinado la historia idea de la virtualidad ha sido un eje fundamental, no
de la humanidad:
slo en el mbito de los nuevos medios y las nuevas tecnologas, sino tambin desde su concepcin
El modo de vida que la megamquina impona metafsica a lo largo de la historia del arte y que ha
no tena sentido para mucha gente, que lo hallaba tomado relevancia en parte como consecuencia de la
restringido, inhibitorio y a menudo opresivamente crisis contempornea de la representacin2 . Antes
especializado; pero es que la estructura producida incluso del uso del recurso del espejo, la misma fsica
por la megamquina haba dado a las pequeas es- y constitucin natural de la luz, y sus efectos visuatructuras un destino csmico que trascenda la mera les, brindaba el primer tipo de imgenes virtuales: las
existencia biolgica y la clsica continuidad social. En imgenes especulares: inacabadas, enigmticas y
las nuevas ciudades, todas las partes humanas des- abismales.
membradas se encontraban reunidas, aparentemente, en una unidad superior.1
Muchas de las piezas de OPN Studio se insertan
MQUINA

1 MUNFORD, LEWIS: La Megamquina, Etctera et al., Barcelona,


2002, p. 34

2 FOUCAULT, MICHEL: Esto no es una pipa. Ensayo sobre Magritte,


Anagrama, 1997.

OPN STUDIO 13

en esta tradicin de exploracin tecnologa para ampliar y enriquecer la percepcin. Por ejemplo, en la
serie Dogmatic Lullaby (2013), seis espejos controlados electrnicamente funden el reflejo del espectador
con la imagen de diversas ancianas, alegoras de la
transmisin oral en una sabidura ancestral femenina,
dando lugar a un bucle temporal. En Nemesis (2013),
una serie de servomotores activan diversos espejos
que, al moverse, descomponen la auto-imagen del
espectador, como crtica al narcisismo, un recurso
similar al utilizado en Vanitta / Vanitas (2013). En Synesthesia I (2014), el uso de cmaras termogrficas,
resistencias y una programacin, permiten mostrar
una traduccin visual rica en cromatismo de la presencia del espectador, una transcripcin grfica de
su energa, imperceptible a simple vista.

ser definidas estructuralmente como acontecimientos temporales, insertndose en las investigaciones


sobre la epistemologa del tiempo.

La Sinestesia es la cualidad real y no metafrica,


que asocia dos o ms sentidos ante un nico estmulo. Consiste en or colores, ver sonidos o percibir
sensaciones gustativas al tocar un objeto. Como bien
se afirma en algunos estudios acerca de la sinestesia,
no se trata de imaginarla sino de vivirla, para percibir
el mundo de una manera no convencional. ste es sin
duda uno de los aspectos ms singulares que aborda
OPN Studio, el desarrollo de una serie de piezas que
materializan procesos sinestsicos a travs de la tecnologa, lo que nos permite apreciar lo imperceptible.
Representar lo aparentemente ausente.

El ttulo recurrente, Sincrnica I (2009), Sincrnica II


(2010) y Sincrnica III (2011), de las tres piezas que
conforman la exposicin Lmbica, incluyen la alusin
a una diversidad de experiencias subjetivas ocurriendo de forma simultnea a lo largo del tiempo, una
multiplicacin de secuencias mediante la yuxtaposicin de engranajes, reflejos y puntos de vista superpuestos. Movimientos espectrales de la gran pirmide asimilados por el inconsciente colectivo, formas
de una mquina social que rueda desde el inicio de
la civilizacin.

Esta preocupacin por la dimensin temporal se


despliega con matices diversos en muchas de las
obras de OPN Studio. Ya en obras tempranas como
Dual Cineticogrficas (2010) encontramos una alusin a la pulsin rtmica del latido vital, en versin hologrfica, un devenir que oscila entre el letargo y la
aceleracin que provoca la excitacin ante el acontecimiento. Una mstica que se encuentra tambin presente en Reset (2011) y que alude a una experiencia
exttica e iluminada, ms all del tiempo histrico, un
estado de percepcin que conecta lo proftico y lo
retrospectivo.

Amanda Cuesta Hernndez. (Febrero, 2015)


MOVIMIENTO
Una de las particularidades del arte interactivo es
la inclusin de la accin del espectador como elemento de generacin de sentido, mediante el uso de
sensores y un software especfico que traduce dicho
movimiento en una representacin visual. Pero la fascinacin por el movimiento tiene en el arte una genealoga que entronca con el futurismo, al arte cintico y
el Op-art. Y de hecho no pocas piezas de OPN Studio aluden a dicho repertorio formal de un modo muy
directo, especialmente en el conjunto de esculturas
cintico-mecnicas que conforman Lmbica, con claras alusiones al formalismo de Lszl Moholy-Nagy o
Alexander Calder, pero tambin en trabajos anteriores como New Core (2010), basadas en el patrn de
Moir, interferencias que se producen al superponer
dos composiciones de lneas paralelas, como en las
obras de Jess Rafael Soto, con el fin de generar una
ilusin de movimiento. Las transformaciones, permutaciones o el movimiento de estas obras no pueden
desligarse de su factor temporal, por lo que pueden

OPN STUDIO 15

This metaphysical dismemberment, or machinist


specialization, gives rise to two basic but deeply antagonistic social identities: on the one hand, the alienated identity of the workers-slaves, forming a majority,
whose bodies are subjected to production and, on
the other hand, the identity of the ruling classes, given
to hedonism and a permanent delirium of vanity and
egomania, the fantasy of the monopoly of power.
A large number of the works by OPN Studio relate
to the way in which the innate emotions of the human
condition are alienated within the mythical framework
MACHINE
which underpin these mechanistic social identities.
While series such as La era del vaco (2011) refer to
The work by OPN Studio (Susana Ballesteros Bou- vanity and narcissism by means of allegories which
llosa and Jano Montas Garrido) interlaces elec- reflect existential fragility, other projects, such as the
tronics, robotics, optical illusions and mechanical series titled Diacrnica (2009-2012) appear to seek
kineticism to give rise to interactive stagings which a conceptual readjustment allowing us to reconnect
challenge the spectator in different phases. It firstly with the non-alienated emotional experience.
introduces an effects apparatus designed to activate,
in an amplified manner, a sensory and phenomenological experience, in order to provoke primary and MIRROR
instinctive responses which connect us with our emotional side. In addition, a sophisticated rhetorical deviMirrors are a recurring element in the work of OPN
ce confronts this elegant emotionality with a reflection Studio. The history of mirrors and their meaning, use
on the isolation of the individual in relation to the social and symbology within different cultures is also related
machine.
to the history of light and the different notions and understandings we have had of optical physical, and by
In The Myth of the Machine (1967), Lewis Mumford extension sensory, phenomena, as well as the invenproposes a profound reflection on the origin of civili- tion of devices which allow us to exceed the limits of
zation and the ability of the monarchies, 5,000 years our natural faculties (lenses, headphones, etc.). The
ago, to gather together all the human power and generation of an optical illusion is a facet of technolodiscipline the organization which allowed the realiza- gical research into art based on the development of
tion of works on a monumental scale. With regard to perspective and at present, within technological art,
the design of the mega-machine, erected upon the it is a key field of research. But the idea of virtuality
megalomaniac myth of royal immortality, Mumford has been a fundamental axis, not only in the field of
analyzes how, far from freeing man from the heavy the new media and the new technologies, but also
burden of dirty work, it was proud of oppressing and in its metaphysical conception throughout the history
enslaving him. This is the trauma which has distorted of art, something which has partly gained relevance
the subsequent development of all civilized socie- as a result of the contemporary crisis of representaties and the events which have shaped the history of tion.2 Even before the use of the mirror as a resourmankind:
ce, physics itself and the natural constitution of light,
and its visual effects, provided the first kinds of virtual
The way of life that the mega-machine imposed images: specular images: unfinished, enigmatic and
made no sense to many people, who found it res- abysmal.
trictive, inhibitory and often oppressively specialized;
Many of the pieces by OPN Studio form part of this
but the structure produced by the mega-machine had tradition of technological exploration to expand and
given small structures a cosmic destiny which trans- enrich perception. For example, in the series titled
cended mere biological existence and classical social Dogmatic Lullaby (2013), six electronically-controcontinuity. In the new cities, all the dismembered hu- lled mirrors merge the reflection of the spectator with
man parts gathered together, apparently in a superior an image of several elderly women, allegories of oral
unity.1
transmission within a female kind of ancestral wis1 MUNFORD, LEWIS: The Megamachine, Etctera et al., Barcelona,
2002, p. 34

2 FOUCAULT, MICHEL: This is not a pipe. Essay on Magritte,


Anagrama, 1997.

OPN STUDIO 17

dom, resulting in a loop in time. In Nemesis (2013),


a series of servomotors activate different mirrors
which, as they move, decompose the self-image of
the spectator as a critique of narcissism, a strategy
similar to that used in Vanitta/Vanitas (2013). In Synesthesia I (2014), the use of thermographic cameras, resistors and programming allows the display of
a visual translation of the spectators presence rich in
chromaticism, a graphic transcript of his or her energy, imperceptible to the naked eye.

the heart beat, in a holographic version, an evolution


fluctuating between lethargy and acceleration which
provokes excitement before the event. It is a mysticism which is also present in Reset (2011), which alludes to an ecstatic and illuminated experience, beyond
historical time, a state of perception connecting the
prophetic and the retrospective.

Sincrnica I (2009), Sincrnica II (2010) and Sincrnica III (2011), the recurrent title of the three pieces
which make up the Lmbica exhibition, include an
Synesthesia is a real and non-metaphorical quality allusion to a variety of subjective experiences occuassociating two or more senses before a single sti- rring simultaneously throughout time, a multiplication
mulus. It entails hearing colours, seeing sounds and of sequences by means of the juxtaposition of gears,
perceiving taste sensations by touching an object. reflexes and superimposed points of view. Spectral
As is stated in some studies on synesthesia, it is not movements of the great pyramid assimilated by the
a matter of imagining but experiencing it, in order to collective sub-conscious, forms of a social machine
perceive the world in an unconventional manner. This which has existed since the beginning of civilization.
is undoubtedly one of the most singular aspects addressed by OPN Studio, the development of a series
Amanda Cuesta Hernandez (February, 2015)
of pieces which implement synesthetic processes
through technology, allowing us to appreciate the imperceptible. Representing the seemingly absent.
MOVEMENT
One of the features of interactive art is the inclusion
of the action of the spectator as an element for the
generation of feeling, by means of the use of sensors
and specific software which translates this movement
into a visual representation. The fascination with movement has a genealogy in art which is related to futurism, kinetic art and op art. In fact, quite a few pieces
by OPN Studio allude to this formal repertoire in a very
direct manner, especially the set of kinetic-mechanical
sculptures which make up Lmbica, with clear references to the formalism of Lszl Moholy-Nagy and
Alexander Calder, but also previous works such as
New Core (2010), based on the Moir pattern, with
interferences caused by the superimposing of two
compositions of parallel lines, as in the works of Jess Rafael Soto, in order to generate an illusion of
movement. The transformations, permutations or
movement of these works cannot be separated from
their temporal factor, as a result of which they may
be structurally defined as temporal events, included in
the research into the epistemology of time.
This concern for the temporal dimension unfolds
with different nuances in many of the works by OPN
Studio. In early works such as Dual Cineticogrficas
(2010) we can find a reference to the rhythmic pulse of

OPN STUDIO 21

Dr Sachs Series (2014)


Dr. Sachs seriea hainbat alor jorratzen dituen La serie Dr. Sachs, se concibe como un proproiektua da: artea, zientzia eta teknologia.
yecto que ana varias campos: Arte, Ciencia y
Tecnologa.
Serie honek Sinestesian oinarritzen du bere ikerketa. Azken hori benetako gaitasuna da eta ez Serie que basa su investigacin en la Sinestesia,
metaforikoa, bi zentzumen edo gehiago lotzen cualidad real y no metafrica, que asocia dos o ms
dituena estimulu bakar batean. Prozesua zertan sentidos ante un nico estmulo. Para comprender
datzan ulertzeko, sinesteta bat zer den azaldu be- en qu consiste el proceso, debemos precisar que
harko genuke. Sinestetak koloreak entzun ditzake, un sinesteta, puede or colores, ver sonidos o persoinuak ikus ditzake edo objektu bat ukitzean cibir sensaciones gustativas al tocar un objeto. Las
dastamen-sentsazioak hauteman ditzake. Be- siente realmente, se producen espontneamente,
netan sentitzen ditu, modu espontaneoan gerta son inevitables, duraderas y no modificables.
tzen dira, ezin dira ekidin. Iraunkorrak dira eta ezin
Como bien se afirma en algunos estudios acerca
dira aldatu.
de la sinestesia, no se trata de imaginarla sino de
Sinestesiari buruzko zenbait ikerketatan adierazi vivirla. Es posible percibir el mundo de una manera
den legez, ez da imajinatu behar, bizi baino. Posible no convencional. Por ello, hemos basado nuestro
da mundua beste modu batean antzematea. Ho- estudio en el desarrollo de una serie de piezas que
rregatik, teknologiaren bidez prozesu sinestesikoak materializan procesos sinestsicos a travs de la
gauzatzen dituzten pieza batzuen garapenean oi- tecnologa, para que los a-sinestetas, descubran
narritu dugu gure azterlana, sinestetek itxuraz ez lo aparentemente ausente, es decir, una recodifidagoena aurki dezaten, hau da, zentzumenak be- cacin sensorial consiguiendo as nuevas lecturas.
rriz kodifikatu ditzaten, irakurketa berriak lortzeko.

OPN STUDIO 23

Scriabins Subjectivity
Ikusentzunezko instalazio interaktiboa / Instalacin interactiva audio-visual
MIDI, programazioa / MIDI, programacin
Neurri aldakorrak / Dimensiones variables. 2014

Synesthesia II - Grapheme Colour


Lan infragorria / Obra Infrarroja
Ispilu ijezketa, elektronika, LEDS infragorriak / Laminado espejo, electrnica, LED`S Infrarrojos
40 x 40 x 3 zm/cm. 2014

Synesthesia I
Instalazio Termikoa / Instalacin Trmica
Aluminioa, elektronika, kamera termografikoa, programazioa / Aluminio, electrnica, cmara termogrfica, programacin
47,4 x 77,4 x 7 zm/cm. Neurri aldakorreko instalazioa / Instalacin variable. 2014

OPN STUDIO 29

Aimless Series (2014)


Beti txunditu izan gaitu zinemak, istorioak konta
tzen dituelako eta momentu bakoitzeko gizartearen
adibide garbia delako. Zentzumenak hobeen transmititzen dituen baliabidea da. Edozein pertsonarengana heltzeko ahalmena du, bakoitzaren erosteko ahalmena, sinesmenak edo kondizio soziala
edozein direlarik ere.

Siempre hemos sido unos apasionados por el


cine, por el hecho de contar historias y ser un claro ejemplo de la sociedad a cada momento. Es el
medio que mejor transmite sensaciones, capaz de
llegar a cualquier persona independientemente de
su poder adquisitivo, creencias o condicin social.

Horregatik, zinemako film zati txikien bilduman


oinarritu dugu serie hau. Pertsonaietan eta beren
historian oinarritu gara ikuslearengan sentimendu,
sentsazio edo egoera bat eragin dezaketen giroak
sortzeko eta horrela hark bere inguruneari buruzko
ikuspegi kritikoa aberasteko.

Por ello, basamos esta serie en la recopilacin


de pequeos fragmentos de pelculas de cine,
apoyndonos en los propios personajes y su historia para crear atmsferas con las que generar
en el espectador un sentimiento, una sensacin,
un estado, enriqueciendo su visin crtica sobre el
mundo que le rodea.

Indibidualismoaren, isolamenduaren eta gizabanakoa izaki sozial gisan ulertzearen inguruko


hausnarketa egiten da. Zinemako zati askoren edizioaren bidez (klasikoak zein garaikideak) gauzatu
dira, modu horretara ikuslearen eta lanaren arteko
elkarrizketa zuzenagoa sortzeko, batzuetan gure
artean hain ospetsuak eta ezagunak diren sekuen
tzia horiei esker.

Aimless reflexiona acerca del individualismo, el


aislamiento y la concepcin del individuo como ser
social, materializndolo a travs de la edicin de
mltiples fragmentos de cine, tanto clsico como
contemporneo, generando de esta forma un dilogo ms directo entre el espectador y la obra, gracias a esas secuencias, en ocasiones, tan populares y conocidas por todos nosotros.

30

Bilbao Arte 2015

Aimless in Nowhere
Kanal bakarreko HD bideoa / Video HD monocanal. 5:30. 2014

OPN STUDIO 31

32

Bilbao Arte 2015

Aimless in the City


Kanal bakarreko HD bideoa / Video HD monocanal. 4:30. 2014

OPN STUDIO 33

OPN STUDIO 35

Dogmatic Lullaby Series (2013)


Denboran zehar gure hauskortasunaren inguruko La serie nos invita a reflexionar acerca de nueshausnarketa egiteko gonbita luzatzen digu serieak, tra fragilidad a lo largo del tiempo, dentro de este
denborarik gabeko espiral honetan, bizitzaren pa- bucle atemporal, a travs de una serie de pasajes
sarte batzuen bitartez.
de vida.
Bizitzaren pasarte horiek elektronikoki kontrolatutako sei ispiluren bidez gauzatzen dira. Bisitaria
ispilura hurbiltzen denean, ispiluak haren aurpegia
islatzen du eta emakume baten irudia agertuz doa,
bizitzaren zatitxo bat eskainiz. Horrela emakume
horren barruko jakinduria eta bizitzaren esperien
tzia bahetu daitezke.

Estos pasajes de vida, se materializan a travs de


seis espejos controlados electrnicamente. Cuando el visitante se aproxima al espejo, refleja su
rostro junto a la progresiva aparicin de una imagen de una mujer deleitndonos con un pequeo
fragmento de vida, que permite discernir su intima
sabidura y experiencia vital.

Emakumeek bakarrik osatzen dute seriea. Bizi- La serie est compuesta nicamente por mujeeta jakinduria-eramaileak dira eta belaunaldiz be- res, como portadoras de vida y sabidura, transmilaunaldi transmititzen dute, lo kanta baten antzera. tindola de generacin en generacin como si de
una cancin de cuna se tratara.
Oso-osorik Finlandian egindako seriea da. Nuku
nuku nurmilintu Finlandiako lo kanta ezagunari es- Serie desarrollada ntegramente en Finlandia. Su
ker indartzen da bere kontakizuna. Hildako haurrei narrativa es reforzada gracias a la cancin de cuna
egiten die erreferentzia, nurmilintu izeneko bela- popular de origen fins Nuku nuku nurmilintu, donrrezko txori baten irudi metaforikoaren bidez.
de se alude a los nios fallecidos a travs de la figura metafrica de un pjaro de hierba, nurmilintu.

Anja Irmeli Rasila


Poliesterren bidezko inprimatzea, elektronika, ispilua, beira eta egurra / Impresin poliester, electrnica, espejo, vidrio y madera
55 x 45 x 12 zm/cm. 2013

Mirja Johanna Lehtola


Poliesterren bidezko inprimatzea, elektronika, ispilua, beira eta egurra / Impresin poliester, electrnica, espejo, vidrio y madera
60 x 50 x 14,5 zm/cm. 2013

Kaarina Elisabet Suominen


Poliesterren bidezko inprimatzea, elektronika, ispilua, beira eta egurra / Impresin poliester, electrnica, espejo, vidrio y madera
56 x 46 x 12 zm/cm. 2013

Irja Tuomikoski
Poliesterren bidezko inprimatzea, elektronika, ispilua, beira eta egurra / Impresin poliester, electrnica, espejo, vidrio y madera
55 x 45 x 12 zm/cm. 2013

Raija Anneli Kaupi


Poliesterren bidezko inprimatzea, elektronika, ispilua, beira eta egurra / Impresin poliester, electrnica, espejo, vidrio y madera
65 x 54 x 11 zm/cm. 2013

Ritva Tellervo Parjanen


Poliesterren bidezko inprimatzea, elektronika, ispilua, beira eta egurra / Impresin poliester, electrnica, espejo, vidrio y madera
59 x 49 x 12 zm/cm. 2013

OPN STUDIO 43

Hollow Era Series (2013-2011)


Gilles Lipovetsky-ren Nartziso edo hutsaren estrategia kontzeptu mitologikoa transmititzen duten
lan robotikoak dira, gizabanakoari eta gizartean
agertzeari egindako alegoria. Programatutako serbomotoreekin funtzionatzen dute. Zatiketaren eta
gizakiaren inguruko guztia islatzen eta xurgatzen
duten kokapenen inguruko hausnarketa baino ez
da, errealitatea antzemateko modu berriak sortuz.

Obras robticas que transmiten el concepto mitolgico de Narciso o la estrategia del vaco de
Gilles Lipovetsky. Alegora al individuo y su exhibicin social. Accionados por servomotores programados; sus espejos son una reflexin sobre el individualismo y la fragmentacin social, absorviendo y
reflejando comportamientos propios del ser humano, generando nuevas percepciones de la realidad.

Nartzisismo indibidualistaren apologia eta salaketa horrek egungo gizakiak bere buruarengatik duen
kezka erakusten du, etengabean bere islaren eta
berrespenaren bila ari baita. Ni-aren bilaketa eta gizabanakoaren askapena bere barneko iraultzaren
bidez, ezagutzaren eta norberaren errealizazioaren
etengabeko bilaketan.

Esta apologa y denuncia del narcisismo individualista, plasma la preocupacin del hombre actual
por s mismo, buscando su reflejo y reafirmacin
constante. La bsqueda del yo y la liberacin del
individuo por medio de su propia revolucin interior, en una persistente bsqueda del conocimiento
y de la realizacin personal.

Nmesis
Eskultura Robotikoa / Escultura Robtica
Metakrilato ispilua, altzairua eta robotika, programazioa / Metacrilato espejo, acero y robtica, programacin
74x74x12 zm/cm. 2013

Vanitta - Vanitas
Eskultura Robotikoak / Esculturas Robticas
Metakrilato ispilua, altzairu herdoilgaitza, robotika eta programazioa / Metacrilato de espejo, acero inoxidable, robtica y programacin
84 x 174 x 9 zm/cm. 2011

Void Devotion
Eskultura Robotikoa / Escultura Robtica
Metakrilato ispilua, Dibon, altzairua, robotika eta programazioa / Metacrilato de espejo, Dibon, acero, robtica y programacin
112 x 202 x 13,5 zm/cm. 2011

OPN STUDIO 51

Diacrnica Series (2012-2009)


Eboluzioak dira analisirako objektu bakar baten
inguruan eta aldi desberdinetan zehar egindako
behaketen azterketaren emaitza. Sinkronikak dei
tzen zaie, aldi bakar baten barruan sartzen dira
eta arestian aipatutako behaketetan oinarritzen
dira. Bakarka erakusten da sinkronika bakoitza,
behin eta berriz beste sinkronikengandik isolatzen
duen mugimendu zikliko bat errepikatuz. Bakoitzak
hizkuntza bat hitz egiten du.

El estudio de las observaciones, acerca de un mismo objeto de anlisis, a travs de mltiples y dispares periodos de tiempo, dan como fruto una serie
de evoluciones, dentro de un mismo periodo de
tiempo, denominadas Sincrnicas, basadas en las
observaciones anteriormente citadas. Cada Sincrnica es mostrada individualmente repitiendo incesantemente un movimiento cclico aislado del resto
de sus compaeros. Hablan un lenguaje diferente.

OPN STUDIO 53

Sincrnica IV
Eskultura Robotikoa / Escultura Robtica
Altzairu herdoilgaitza 2-3 mm, soldadura, zetazko haria, ispilu leuna eta robotika / Acero inoxidable 2-3mm, soldadura, sedal, pulido espejo y robtica
140 x 190 x 50 zm/cm. 2012

Sincrnica III
Eskultura Mekanikoa / Escultura Mecnica
Altzairu herdoilgaitza 2-3 mm, soldadura, zetazko haria, ispilu leuna eta mekanika / Acero inoxidable 2-3 mm, soldadura, sedal, pulido espejo y mecnica
130 x 203 x 400 zm/cm. 2011

60

Bilbao Arte 2015

Sincrnica II
Eskultura Robotikoa / Escultura Robtica
Altzairu herdoilgaitza 2-3 mm, soldadura, zetazko haria, ispilu leuna eta robotika / Acero inoxidable 2-3 mm, soldadura, sedal, pulido espejo y robtica
130 x 190 x 40 zm/cm. 2010

Sincrnica I
Eskultura Mekanikoa / Escultura Mecnica
Altzairu kromatua 2-3 mm, soldadura, zetazko haria, ispilu leuna eta mekanika / Acero cromado 2-3 mm, soldadura, sedal, pulido espejo, mecnica
130 x 180 x 15 zm/cm. 2009

OPN STUDIO 67

Kinetic Graphics Collection (2010)


Kinetic Graphics seriea bizitza naturalaren eta bi- La serie Kinetic Graphics nace del estudio que
zitza artifizialaren oinordetzaren erkaketan sakon profundiza en el smil entre herencia de vida natural
tzen duen ikerketatik sortua da. Emaitza bizitzaren y vida artificial. El resultado es una evolucin de
eboluzioa eta existitzea dira.
vida y existir.
Moir-ren patroiaren oinarrizko irizpidean oinarritutako irudi bizidunak dira. Lanaren eta bisitariaren
interakzioa, bakoitzaren mugimenduaren bidezkoa,
berebizikoa da. Gizabanako bakoitzak esperientzia
desberdin bat garatzen du eta bizitzeko modu desberdinen arteko analisia egin aurreko ariketa bat
proposatzen dio bisitariari, ikusmenaren bidez.

Basado en el principio bsico del patrn de Moir, son imgenes animadas, donde la interaccin
obra-visitante a travs de su propio movimiento es
esencial y por la que cada individuo desarrolla una
experiencia diferente, dando paso a generar en el visitante un ejercicio previo de anlisis entre las diferentes formas de vida a travs de su percepcin ptica.

68

Bilbao Arte 2015

Mesh Plasm
UVI Inprimatzea, atzerargiztapena, altzairu herdoilgaitza, Moire efektua / Impresin UVI, retroiluminacin, acero inoxidable, efecto Moir
63 x 153 x 13 zm/cm. 2010

Mesh Cell
UVI Inprimatzea, atzerargiztapena, altzairu herdoilgaitza, Moire efektua / Impresin UVI , retroiluminado, acero inoxidable, efecto Moir
63 x 153 x 13 zm/cm. 2010

OPN STUDIO 69

New Core Series


UVI Inprimatzea, atzerargiztatua, altzairu herdoilgaitza, Moire efektua / Impresin UVI,retroiluminado, acero inoxidable, efecto Moir
- Protoplasm, Bit, Fractal, Hema. 63x63x13 zm/cm. 2010
- The Core. 103x103x13 zm/cm. 2010

Dual
UVI Inprimatzea, atzerargiztatua, altzairu herdoilgaitza eta Moire efektua / Impresin UVI, retroiluminado, acero inoxidable y efecto Moir
130 x 62 x 13 zm/cm. 2010

OPN STUDIO 75

Other Projects
Tracker

Tracker

Aldi baterako emozioak arakatzen eta biltzen ditu


eta bisitariarekin harremanetan jartzen da mugimendu bionikoaren bidez, existitzea eta iragankortasuna elkarbanatuz. Gure artean existitzen da
modu naturalean eta fusio garaikidea sortzen da

Rastrea y recopila emociones temporales, interactuando a travs de su movimiento binico con


el visitante, compartiendo existir y temporalidad.
Coexistiendo de forma natural entre nosotros,
creando una fusin coetnea

Reset

Reset

Ikuslearen presentziarekin, etengabeko bizi-taupadek eragozpenak sortzen dituzte instalazio honetan.


Atzera egiteko ariketa bat egiteko gonbita luzatzen
digu, amaren sabelak hartuko bagintu bezala, behin
batean tolesgabetasuna izan zenaren isla.

Instalacin donde con la presencia del espectador, los incesantes latidos de vida importunan la
estancia, invitndonos a realizar un ejecicio de retorno, como si un vientre materno nos albergara,
reflejo de lo que algn da fue inocencia.

76

Bilbao Arte 2015

Tracker
Altzairu kromatua 2-3 mm, soldadura, zetazko haria, ispilu akabera eta mekanika / Acero inoxidable 2-3mm soldadura, sedal, acabado espejo, y mecnica
115 x 140 x 20 zm/cm. 2010

Reset
Audioa, sentsoreak, argiztapena, programazioa eta elektronika / Audio, sensores, iluminacin, programacin y electrnica
Neurri aldakorrak / Dimensiones variables. 2011

OPN STUDIO 77

78

Bilbao Arte 2015

OPN STUDIO 79

English texts

We have therefore based this series on a compilation of small films excerpts, relying on the characters themselves and their stories to create atmospheres which imbue the viewers with a feeling,
a sensation, a state, enriching their critical view of
the world around them.
Reflecting on individualism, isolation and the conception of the individual as a social being. Materializing the above by means of the editing of multiple classic and contemporary film excerpts and
thereby generating more direct dialogue between
the viewer and the work as a result of sequences
which are, on occasions, popular and well-known
to all of us.

and constant reaffirmation. The search for the I


and the liberation of the individual by means of his
own inner revolution form a persistent search for
knowledge and personal fulfilment.
5 - Diacrnica series
A study of the observations on the same object
of analysis across multiple and disparate periods
of time leads to a series of evolutions, within the
same period of time, called synchronics, based
on the above observations. Each synchronic is individually shown, incessantly repeating a cyclical
movement isolated from the rest of its companions, speaking a different language.

3 - Dogmatic Lullaby series


6 - Kinetic Graphics collection
1 - Dr Sachs series
The Dr Sachs series is conceived as a project
combining the different fields of art, science and
technology.
It is a series which bases its research on synesthesia, a real and non-metaphorical quality which
associates two or more senses before a single
stimulus. To understand what the process entails,
we should point out that a synesthete can hear
colours, see sounds and perceive taste sensations
by touching an object. He or she really feels them,
they occur spontaneously and they are unavoidable, long-lasting and non-modifiable.
As is stated in some studies on synaesthesia, it is
not a matter of imagining it but experiencing it. It is
possible to perceive the world in an unconventional manner. Therefore, we have based our study on
the development of a series of pieces which materialize synesthetic processes through technology,
so that a-synesthetes can discover what is apparently absent, in other words, a sensory recoding
which obtains new interpretations.
2 - Aimless series
We have always been fans of the cinema, as it
tells stories and is a clear example of society at
any given moment. It is the medium which best
conveys feelings, capable of reaching anyone, regardless of his or her purchasing power, beliefs or
social status.

The series invites us to reflect on our fragility over


time within a timeless loop by means of a series of
passages of life.
These passages of life materialize through 6
electronically-controlled mirrors. When visitors approach the mirror, their faces are reflected beside
the gradual appearance of the image of a woman
delighting them with a small fragment of life, allowing them to discern her intimate wisdom and experience of life.
The series is solely made up of women as bearers of life and wisdom, transmitting them from generation to generation as if it were a lullaby.
It is a series made entirely in Finland. Its narrative
is reinforced by the popular lullaby of Finnish origin
called Nuku nuku nurmilintu, which alludes to dead
children by means of the metaphorical figure of a
bird of grass, a nurmilintu.
4 - Hollow Era series
Robotic works which convey the mythological
concept of Narcissus or the strategy of the void
by Gilles Lipovetsky. An allegory of the individual and his or her social exhibition. Operated by
programmed servomotors, it is no more than a
reflection of the fragmentation and individualistic
positionings which reflect and absorb everything
surrounding the human being, creating new perceptions of reality.
This justification and condemnation of individualistic narcissism embodies the concern of current-day man for himself, seeking his reflection

The Kinetic Graphics series is a study which explores the simile between the legacy of natural life
and artificial life. The result is an evolution of life
and existence.
Based on the basic principle of the Moir pattern,
they are animated images in which the visitors
own movement is essential for his or her interaction with the work; individuals develop different
experiences, leading them to generate a prior exercise of analysis between the different forms of life
through their optical perception.
7 - Other projects
Tracker
It tracks down and collects temporal emotions,
interacting with the visitors by means of its bionic movement, sharing existence and temporality.
Naturally coexisting among us, creating a contemporary fusion...
Reset
An installation in which, in the presence of the
spectators, the incessant beatings of life upset our
stay, inviting us to make an exercise of return, as if
a mothers womb were sheltering us, a reflection of
what was once innocence.

80

Bilbao Arte 2015

OPN STUDIO 81

BIO

SOLO EXHIBITIONS (Selection)

Susana Ballesteros eta Jano Montas-ek osatzen dute OPN Studio. OPN-ek 2007 tik aurrera
Europa eta Amerikan taldeko eta bakarko erakusketa ugari izan dituzte, Finlandia, Frantzia, Mexiko
eta Dominikar Errepublikan. Erakusketa adierazgarrienak hauek lirateke ARCO International Contemporary Art Fair Madriden , INJUVEren sariketa
nazionalaren bidez Madrideko Circulo de Bellas
Artesen, Valladolideko Patio Herrerianon, IAACC,
Torrente Ballester Foundation, Wrth museum ...

2015
2015

2013

2013

AWARDS AND GRANTS (Selection)

Lmbica BilbaoArte Foundation. Bilbao


La subjetividad de Scriabin. IAACC Zaragoza
Kokemuksen Kehtolaulu Galera Nuble (Jose de la
Fuente Gallery). Santander
Dogmatic Lullaby Vuojoki Mansion Gallery Gylich.
Eurajoki (Finland)

2011
Lmbica Espacio Casyc Up Caja Cantabria.
Santander
2011
Nice To Meet You Espacio Corner Caja Madrid.

Zaragoza
2010

Cuando la sangre no es sinnimo de vida Festival


Periferias 2010 Huesca

BIO
OPN Studio, es un duo formado por Susana
Ballesteros y Jano Montas. OPN ha realizado
exposiciones tanto colectivas como individuales desde 2007 en Europa y Amrica, en pases
como Finlandia, Francia, Republica Dominicana
o Mexico, destacando ARCO Feria Internacional
de Arte Contemporaneo, Crculo de Bellas Artes
de Madrid dentro del Premio Nacional INJUVE,
Patio Herreriano de Valladolid ,IAACC, Fundacin
Torrente Ballester, Museo Wurth...
BIO
OPN Studio is a duo formed by Susana Ballesteros and Jano Montas. OPN has exhibited
both group and solo exhibitions since 2007 in Europe and America, in countries such as Finland,
France, the Dominican Republic or Mexico. Including shows at ARCO International Contemporary
Art Fair Madrid, Circulo de Bellas Artes in Madrid
within the national awards INJUVE, Patio Herreriano de Valladolid, IAACC, Torrente Ballester Foundation, Wrth museum...

www.opnstudio.com

GROUP EXHIBITIONS (Selection)


2014
2014

2014

Inner Nature La mstica del cuerpo consciente


UPV, Palau 2014. Video-art International Exhibition,
Valencia, Salamanca (Spain), Santiago de Chile
(Chile), Jyvskyl (Finland) and Marnay sur Seine
(France)
23 Premio Internacional de Grfica Mximo
Ramos 2014. Centro Torrente Ballester. Ferrol
Open Studios BilbaoArte Foundation. Bilbao

2013
2013

2013

Estudio 120 m Museo Wurth La Rioja


Gallery Weekend Santander 2013 Fundacin
Santander Creativa
Dilogos Museo de Arte Contemporneo Patio
Herreriano de Valladolid

2014
2014

2014

Grant BBK Bilbao Arte 2014 (Spain)


Selection 23 Premio Internacional
Ramos
Selection Inner Nature UPV Valencia

2013

2013
2013

2013

Residence & Grant ECT Solleric. Casal Solleric


Foundation.
Grant Arts Council of Finland. (Finland)
Grant Raumars Artists in Residence Programme.
ResArtis. Rauma (Finland)
Grant Ppinires Europennes jeunes artistes
(Europe)

20122011

2011

2011

2011

First Prize XXVI Premio de arte Santa Isabel de


Aragn, Reina de Portugal Young artist under 30
Joaquina Zamora. DPZ

Mximo

First Prize Muestra de Arte Joven. Gobierno de


Aragn
First Prize Sculpture Creacin Joven.
Ayuntamiento de Zaragoza
Selection and prize Festival Internacional Incubarte
2011 Valencia
Seleccin Concurso Nacional revista de arte 967

2010
Selection Premio Nacional INJUVE de Artes

Visuales
2010 Honorific Mention Muestra de Arte Joven.

Gobierno de Aragn
2010
First Prize Sculpture Premio Intdecor Fundacin
ARAID
2009

2009

2009-08

Grant Open Art, Talleres Internacionales de Arte


Contemporneo Zaragoza
First Prize Sculpture Creacin Joven.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Grant Ayuda Jvenes Creadores. Gobierno de
Aragn

2012
ARCO 2012 Internacional Contemporany Art Fair

Nuble Gallery. Madrid.
2012
XXVI Premio de Arte Santa Isabel de Aragn, Reina

de Portugal Palacio de Sstago. Zaragoza
2012
Artistas de la Coleccin DKV El guila y la Parra.

Santillana del Mar
2012
INJUVE Aragn 2011 Museo Provincial Teruel
TALKS & WORKSHOPS

2015
La tecnologa como medio transmisor Technarte.
2011
INJUVE Premio Nacional Centro Cultural de

Bilbao

Espaa Tegucigalpa (Honduras) / Santo Domingo

Repblica Dominicana) / Guatemala / El Salvador
2014
Encuentros BilbaoArte Foundation. Bilbao

(San Salvador)
2011
INJUVE Aragn 2011 IAACC Pablo Serrano
2013
Dogmatic Lullaby talk, Eurajoki Cultural office,

Museum Zaragoza

(Finland)
2011
INJUVE Aragn 2010 Museo Provincial Teruel /
2013
Emo, Electronic & Robotic workshop Rauman

Museo Provincial de Huesca

Lyseon Peruskoulu, Rauma Finland
2011
Okuparte 2011 Antiguo seminario. Huesca
2010

2010-

INJUVE Premio Nacional Crculo de Bellas Artes


de Madrid
30 Aniversario AAPGA Sala expositiva Ibercaja
ctur Zaragoza

2009

Open Art, Talleres Internacionales de Arte Contem


porneo CHZ Centro de Historias de Zaragoza.

2008

Retrovisores Sala Hnos. Bayeu. Diputacin


General Aragn. Zaragoza.

COLLECTIONS
DKV Foundation
BilbaoArte Foundation
Gobierno de Aragn Collection
Diputacin Provincial Zaragoza Collection
Private collections

OPN Studio

FUNDACIN BILBAOARTE FUNDAZIOA - Urazurrutia 32 - 48003 BILBAO - Tel. 94 415 50 97


info@bilbaoarte.org - www.bilbaoarte.org

También podría gustarte