Está en la página 1de 4

m = mm, al calcular

1. Si

resulta:

A)381 B) 313 C)357 D)363 E)324


1

2. Si n =

n2

al calcular n resultar:

A)n3/4 B) n1/4 C)n3/5 D)n3/4 E)n3/2


3. Si: a # b = 7a 13b :
Calcula (4 # 2) # (2 # 1)
A)0 B) 3 C)4 D)1 E)5
4. Si:

x = 2x 3 ;
x = 3x 5

Calcula:
2

A)7 B) 1 C)6 D)8 E)5


5. Si:
4a 3, si a es impar

a 13, si si a es par

Calcula:

A=
A)36 B)35 C)32 D)54 E) 70
6. Se define: m%n = m + mn + n; mn = m2 + mn n2. Calcula :(2%4)%(32)
A)179 B) 741 C)572 D)634 E)245

7. Se define : aub=

5a 3b, si a b

2a b, s i a b

A)31 B) 28 C)35 D)36 E)45


5x 9 x 1

8. Si: f(3x - 5) =

. Halla: f(19)

Calcula (2u1) u(4u6)

A)20 B) 31 C)35 D)10 E)32


9. Si :

Calcula: P = (7 6) (5 7)
A)7 B) 1 C)5 D)8 E)3
10. Si a # b = 7a - 13b; Calcula: ( 4 # 2 ) # ( 2 # 1)
A)3 B)4 C)2 D)5 E) 1
mn
m

11. Si: m % n =

.Calcula: 3 % (1 % 3) +2

A)13/3 B) 37/41 C)35/72 D)36/35 E)32/45


12. Si: a # b = a2+ 2b
6 # 3

# 18

2 # 5

Halla:
A)41 B) 45 C)72 D)34 E)37
13. Se define:
x y

1
2

x 4y 1

M (30 2)(8 1)

Halla:
A)20 B) 31 C)35 D)38 E)32
14. Se define:
x y x3 y 2
x y x2 y3

x x xy

Halla: P =

A) x25.y14 B) x26.y14 C)x25.y12 D) x25.y16 E) x26.y12

15. Dadas las operaciones:


A 3
B 2

M N MN

A*B =

Halla: 10 * 11
A)6 B)3 C)2 D)4 E) 1
16. Si: m n = m (n+1);
a b = a2+b
45

Halla:

4 ( 21)

A)1 B)5 C)2 D)4 E)6


17. Si:
a
x

= 4a - 5
= x - 10

Halla:
14
A)3 B) 1 C)5 D)6 E)7
18. Si: a # b = a + b; si a y b son pares
a # b = a.b;

si a b no es par

Halla: (3 # 2) # 6
A)13 B)14 C)15 D)12 E)11
19. Si: a b = 2a; si 0 < b < 20 y a b = b+1; en otros casos.
Entonces: (5 21) 3 es igual a:
A)45 B)47 C)44 D)46 E)48
20. Si se cumple las leyes de formacin en orden de prioridad :
a (a+1) = 3a
a (a - 1) = 2a
a b = 2a+3b

( 56 ) ( 6 5 )
(4 3) 2

Simplifica:
A)14 B)12 C)13 D)10 E) 11