Está en la página 1de 3

1. Qu nmero falta?

2 3 6
4 5 20
3 6 x
A)13 B)18 C)12 D)14 E)15
2. Qu nmero falta?
1 2 2 0
3 4 4 8
2 2 1 x
A)7 B)5 C)2 D)4 E) 3
3. Halla el nmero que falta:
4 6 8
5 4 3
6 5 x
A)4 B) 3 C)2 D)6 E)5
4. Halla el nmero que falta:
5 8 9
3 4 15
6 7 x
A)2 B)1 C)9 D)4 E)5
5. Halla el nmero que falta:
3
4
5

6 9
5 11
x 13

A)7 B) 1 C)2 D)4 E)5


OPERADORES.
mn n m m mn,

6. Si

el valor de 16 2 es:

A)41 B)32 C)72 D)34 E)45

7. Si mn =

m 1
nm

, al calcular (1 - a)(a + 1) resulta:

A)-1/2 B) -1/3 C)3/2 D)3/4 E)3/5


8. Si se define la operacin u como: puq = 3p-2q, el valor de (1u2) u3 es:
A)-7 B) -1 C)-2 D)-9 E)-5
xy
xy

9. Si xy =

, el valor de

4 2

3 3

es:

A)2/3 B) 4/3 C)1/3 D)8/3 E)3/5


10. Si mun = m 3mn, y pq = pq q, al calcular (4u5)-(83) resulta:
A)-34 B)-52 C)32 D)34 E) -77
11. Si mn = 14-mn, el valor de (105)(13) es:
A)-396 B) -741 C)-572 D)634 E)245
12. Si ab = (a3 a2 - a)b, el resultado de 4100 es:
A)3641 B) 4400 C)3572 D)4634 E)4245
13. Si m$n = 4m + 2n, al simplificar (p$q)+ (q$p) - (p+q) resulta:
A)2(p+q) B) 3(p+q) C)7(p+q) D)5(p+q) E)4(p+q)
1
mn

14. Si mun =

, al calcular abu(abuab) resulta:

A)-ab B) -b C)ab D)-1 E)-a

a * b b * a 1
15. Si m*n = 3m + 2n 3, al simplificar

3* 2

, se obtiene:

A)a+b+3 B)( a+b+3)/2 C) ( a+b+3)/3 D) ( a+b+3)/4 E) (a+b-1)/2


16. Si puq = pq + qp + 2p-q, al calcula 3u2 resulta:
A)19 B) 18 C)22 D)30 E)21
17. Si xwy = xy + yx, entonces (2w2) w2 es:
A)364 B) 320 C)357 D)363 E)324
a

18. Si a#b =

ab b

, al calcular 2#8 resulta:

A)8 B) 4 C)6 D)
a
b

2 2

ab 80b

E)2
5
a 16
3

19. Si a%b =

, entonces 24%3 es:

A)0 B) 1 C)2 D)3 E)5


q 1

a 1

20. Si awb =

b 1

p 1

,p&q=

, calcula mn, sabiendo que mn = mwn + m&n, resulta:

A) (n2+m2)/m B) (n2+m2)/n C) n2/m D) m2/n 534 E)(n2+m2)/mn