Está en la página 1de 152

t*' ^r

o;S

Xv

VK-

GADDESDEN klBRARY.
Case

/ji

Shelf

j^L

BosTON MedicalLibrary
n the Francis A. Countway
f

Libraiy of Medicine -Boston

<S.

^- 3-

Digitized by tine Internet Archive


in

2011 with funding from

Open Knowledge Commons and Harvard Medical School

http://www.archive.org/details/monstrorumhistorOOsche

MONSTRORVM
HISTORIA
MEMORABILIS,

MONSTROSA HVMANORVM
PARTVVMMIRACVLA, STVPENDIS
ConformationvmFormvlis
ab vtcro mater no cnata , viuis exempiis , obferuationibus, .i&pii&uds, referens.

AcceJptjlmlogicMmjlrgumeatwn

DE MONSTRIS BRVTIS,
SVPPLEMENTI LOCO AD OBSERVATIONES MEDIcas

ScHBMcxiAMAsedka

.4IOANNE GEORGIO SCHENCKIO


ih$litro,

A GRATENBERG

TILiOa

Hngmotnfium AlfatiA PoliatrotC^mitisqHe Hn.


noenjit Shyjico Mdieo.

F V R. T I,
Jfc Oflficina Ty pographica Matthi> Beckeri,

TRA N C O

4uae Theodori de Bry ,

yi

v o

Impenfi&f^

& duorum eius fiiiorum.

U'

o c

x~

ILLVSTRrSSIMO PRINCIPl AC a D. lOANNl AVGVSTO;


COMITI PALATINO RHENI,
BOIARIiE DVCI, COMITI IH
VeMentz &c. Ptincipi & Da. Sua
Qementiflima..

7S

TOK TA U

MO K

T R O R

V M,

mtiha admiratione dignam y^lenam ve^


ro fhyjicis exem^lis in lucemfrofero il i-

LV STRISSI ME

TrIN C.EF S^ Do^

MINE ^LEMENTJSSIME,
fane V^tur<z Genms

Ludtt

mirifice in conee*

puhi^ O* conformatiomhus ^nimalium^ hominis aqm


at(juebrutorum t i^^r^teryernacutam imaginem^eam qu^s
frimi Tlafmatisfmtypere^tnasfafe atque monfirofks far^

tium conformationes ^ admtrandas ceneicones^ oculis imuifaSy imprimit. Jnfelix nempe Err&r quidamy

ob luxurian-

tu materiix, copiamfiue faupertatem , yetetiam indif^ofttiO"

nem matricum intrmfecus^imo etiamy

hauJioforinfecHstdcr'

T o

!'

io atqueimagmarU imfrepom notayqmferj^irttus

m in^

tenoraprinapiorum hypoftaticorum delahitury turfiytique

^ abjurdoplaneque
dum ajftn^tur,

inuerjo atquejiniftro molimine y inter^

Thyjica frofeBo hacfunt miracula , Mon^

Jirorum nommefuhticitmdtBay quotiefcunqueytdelicetfe"

cmconfuetamNaturale^m

^ normam^fecm naturalem

conformattmem tdco^corporatiomminyteromaterno efft"


giatamsfere^inaquapamtoticorporiyeleimdemfarttbm
atqueafpendictbmy EJpgies
imfrimitur,

CharaSierftibftantids

Huimgemris Exemfla

eimy

rartfftma^ ftufenda^

flanememorahiliayauthenticis t^fidedigms. hominumoh*

feruattonthmcoaceruata titulo

Hi stori^: MoNsrRO*

S.VM. imfraJentiammconge0mm::O*

'^etiitiJufflemen"

tumadOfm ohferuatimum ^aternum


i}i

dtgefftmm,

re , quicyiridoSiiJftmiy. innwnjtrofis Homtnu

.^ua

^ ^ruto

rum Conformattombmy, magno^naturxerrorey necfim:yita


detrimento^ferfetuaautemhowinumdeJfeBujfrxfintiye'
romulioruminteritUy accidere comfererunts ytuis tumex^
emflis tumiconibuSyfofteritati nttnentijfimainadmiratio^

mm confiriffimus.

Interhiec^

atSinatunz tuxurtem meri-

tijftmo cuifet teBor: quoties^ gemetlos: connatoSyhiciftfeSy

quadrimams^ytrifedes^ quadrufedes ^giganteSydlS^herma^


fhroditoscoftffexertt i.atihiyero eiusdem deftcientis fawfetiem^ redarguatyiptot^tesfygm^oSy acefhatos^fitifedeSy yni-

c A

'

rr-.

manos,apodeSy<^fiquos alios ma^dmerit : ahhidenique,


(ofjgiorfim, abjhrdamtotiuscorporis aut

partium figuram

iamnaHerityCumtotperegrinos^turfes hominum confir-

wationeSyhmtas

^ mhMmanas^ omncsprofeBomonfirofks

^ memorahilesoifiruauerityyetutianthropodamongs^ ho*
minesbefiias^.comutoSyhominesyrfisycaneSy porcas, (tmiaSp

^beUHosydiffis hommibmformidabdes, Namt^totam


embryi hominu^ajfain in Lapidem- ^Saxumconcreuijfi
res omnibusfkctdiis inauditafuerit,

dignifi^ima^eroqu^ad

Tofieritatis memortamperennemtranfmittatur^ fmagina*

tionisautemyelfilius^tantayis eF,

yt(^ ip/aperpotentem

mprefiionemlma^numaliiusinfixarumypertinaciushaU''

fiarumacconceptarumyintermedioj^mtuimechammopifice
plafiico^mirabitesfiguras^formaSyicones^tmagines opere^
tur:hinctot(!!s^totfiigmata,nauinatiuiycharaBerifirAy^^

rum),yimrubriyfru6iuumy carmumy imprimuntur,

quarum

rerumnequefihk yllus ne^u^yeromodusyUusdeprehenda'


turX)t omittamreliquasioccafiones yel<iAfiriinfiuentiSy yet
Indiffofitionumquarumcunque impedmenta: qua omnia^
lucuiknti0mis Exempli^ y quibusreBifimedocemmy, com^

probdmust^confirmamus^*

HancyeroDEAloNSTRis HisTORiAMyfa'^
noriVtrtutiClementmqueWufirtfi.

Celfit.

TuaLubensme---

witoinfcripfiydedicaui^conficraui^dquddfaciendum^Duar
s:

prin^

Dedicat.

Epist-

pnnclfescaufashabmj quarwm^ondus ((s* momentum huc

me impulemnt. Prima ex hu eft^fingularis illa Celjit,

T, ^/>-

tus Heroica^ Saftentta Vrudentia domiforifque.cum conjtUQ

adminiflrata^arcana demquefctentia^(atura Mirahiituml

qmbi^ ommbus i longeflunbus Celjttudo Tua Floret hadtequemnjineincltta Laude 0* Pradtcatione.Secunda: Vt


elfitudtmTua zAnimum

meum inCultuO*

Ohferuattms

Clientem , luculento argumentofublicefrobaremyftudia ts*

fficiameamfmberem^ ojferrem^commendarem.
hancNuncuffationem

liluflrif (jifitud^

^arevt

TuaCiementtj^imo

animo aceeptet^maiorem in modum rago, Sumusammorum


^edictis quiin cmiiseli^ lUuflnjflmam Ceifitudinem

Tuam

inmuitmannos fuperflitemflorentemque tueatur t^feruet,


Camera a, d, 12^, KaL
S<:ripfl Hagenoa Imferiait ofido

lUuftriflijmas

Ce l s it v d Tu^

Cliens

O A N.

GE ORG

y S Sc H E N C

KL-

IV s a Grafenbcrg Philiacer Hagetioenfium AlfatiaePoliatef;,


CoHiitifque ab Hanavv
Phyficu5 Medicus.
j-

MONSTRORVM
S

T O R

A C E

A.

H A L

HI-

I,

M O NS TR A HVM
NAPRODICIOSEABSQVE

Capitibvs
cem

ACEPHALOS

i^

A-

Lv-

edita.

S E

X V

F OE

1,

feuhumanmparmmonflrofusfinecapite.

Nno Dominii5(j2.Calendis NouembrisjVillsEfrancse


Varconia,natumeft monftrum, foeminaacephalons
imaginem a Fontano Agenenfi Medico,quifeid
vidilfefandeaffirmabatjacceptammihide monftris comentationem paranti obtulit loannes Altinus Dodor
Medicus. Pareus lib. ^4.cap.6^. Quod ad iconem attinetjcirca colli regioin

cuius

nem tuber exprimitfubacutum,auerfacorporispartibus

fingulis fcapu-

lisrujdimenta quaidam papiilarum, ex fplraliKnea du(5tarum,apparent,

cx quarum demilllore regione media roftcilum incuruum dephantis ^pbolcidi haud abfimile exprimitur qu^ fi inuicem conferantur, oculoru,
.-

nafi,atque adeo faciei imaginem

partc

quandam pr2Ebent.Humerisab vtraque

velauribusveloculisquid fimileincumbere confpicitur. Ca^tera

muliebrecorpusaffabre corapa6t:un1referunt:niii quod vmbilicus pau'lolongiuspropendeatj&capitein vniuerfumcareat^Atquehsec ex nuda


iconedefcriptio.

capttenatum.ahud.

Nno

falutis noftra; millefimo quingentefimo vigefimo quinto


infans \>C^ittemberg^ iine capite natus. Conradus Lycofthenes

ChrQnologicusoperefuodeprodigiis&

oftentis.

A c B

ACtTHALOS:HOMO

A-

pte natus,m oculorum effigies tn^eHore ex^reffafuertt.

Anit'

-V

M-

AN-

S,

ANnopoftnatu Chriftufupra millefimu quingentefimo qulnquagefimoquarto,inMifiiiainfansnatuseftabfq;capice,ocuIorumef-=


6gie in capiteexprefraJobusFinGdiuSjdemiracuIis-nofki temporis.

MONSTROSrS

F A

A S C V L V

St

culusycapm.&gemlnafaciesprmraliamonjlrofitegumn.to

carmoobudatajiiu.

agroMechelburgenfi Greuesmuien
Ic-onem adIN
ponimus,mon{lrum.aSart-oris vxore,annofupramilIefjmumquingeifliufniocIi-Guius

teiimo feptuagefimo

odauo editum

integro probe compado,nifi

efl.

Infans fuit raafculuscorpore

quod caput in eo fupra modum

a commu-

nlNaturaelegeabLerrauerit.Fuitomnium primo inFantis huiusgenuina


facies

tegumenco quodam cai*neo,puImonum

alteriufque obfcur^faciei

:formam.prasfcfcrente , ohueiata.Quod fi in faciem incumberet, ocuii, os

&;nafusnonconfpiciebantur,ficvtminime conftaretnumeafubtus laterent: fed os oculique concludebanrut, nafus vero d^primebaturaliquantultim.Tegumento fublato dete^loque
ad fuperiora tra6to caputfaciefq[uepileumoblongum Turcicum velTiaramimitabatur. Carebatcraneocaput,casterifqueoflibus , vnde coniedura fuit caruifre non
minus cerebro. Auriculae defuerant,regionem earum Turcico illo pileo
occupante. Atque fi fi6litia & adulterina heEcfacies,quam carneum tegumentum nominamus, a genuina infantis facie liberaretur,&huiuf^
modi blonga capitis conftituiio adpareret,vifiim eft os immani hiatuaperiri&expandiin modumhorrende clamantium. Infans dertituebatuf
linguaeiufdemqueinteriororis reglo non aliter qiiam vei fanguine vei

&

&

patuli nullampu-.
^ofufcanteigne plena iudicabatHr.OcuIi patentes
pillam continebantjfed afped:u formidabiles,interioriparteinftarfan^uinisignifquerubefcebancvndeintuentibusterribiles vifi funt. Nafus
acmuIabaturnafiimfimumcanisfEmeIIae.Prstereafuit collum inufitatae
iongitudinis&molle,adeo vteollo in reSum conftituto caput rctrorCumvelindorfumvelantrorfuminpedusyvelad alterutrum latus 6c o
moplatam perinclinationem decumberet. Ca^terum , quod non minus
"dmirationedignumcenfemus/uit dexrramanusiiiboc nKDnfbofo foevcluti inpugnum contrada,
?tu femper expanfa, finiftra vero claufa,
pronis & in volam coeuntiadaprta,digitis
ad
contradiuram
i^p; etiam

&

2t

bus.

I>EMONSTRtS

4:

buSjnihllommnsremperiteraimcIauderetur.Quodadcaeterorum

mem-

brorum, totiufque reliqui corporis conformation^m attinft,nihil oco n s t r i notam prjefetulerit.Ex charta Dodoris Sicurrebat quod

nionisPauIi,anno i/yS.patria lingua publicata.


J

F A

rihilt

MONSTROSO
capitehkfuto

E T

H O

R-

canUvelcatifimiWmo,
3.

An.poft natu Chriftii millefimo quingetelimo qulnquagefimo fexto,


BaiilesE Rauracorii puellus natuseft crudeli afpediu, corporequidefatis
benec6pad:o,fed capite hirfuto,canem aut catum magis, vel (imiam,qua

hominem refcrente,vixit autem circiter horam dimidiam.Conradus Lycofthenes Hifjboriographus opere fuQ deprodig.&oftentis.

UONSTIRVM

H V

V My

F R O D

1-

^iofecapit^canemvelfimiamreferente.

Anno fupra miltefimum quadringentefimum ciecimum quartum moftrum habens caput caninum,& c^tera membra ficut homOjprasfentatnc
T.udQaico.FafcicuIus

temporum.

{ Jt

RT

t A

B.

MONSTROSfSU

T V S
Jlrofi

& homndo natus capiu, &c.

QVinto Calend. Septembris annl 1544. Argentmaf,nobilis Alfatiar


Metropolisjinfans fceminei fexus, horrendo, monftrofo, atque in
fuperioriparteapertoplane capite,Iato ore, boumis oculis , naribus a^uilinisnatusXycofthenes Chronic.deprodig&oftentr
J

N F

C O K

V T O

A-

pkenatm.
efl: puer cum corniculo in capite non doIebat,ncc quicquam
obnoxiixeopercipiebat:grandiorvcrofa<5tuspuer,cornu quoqj
)Creuit,quodomninod;rpon.endum-excapttepucrcontendebat&apatre

NAtus

cfflagjtabatjob id quodpueriiJIumcornutum appelIabant:accerfito igi-

tur cbirurgo plus iuftoaudacerprimo partcmfuperiorem prseciditjCX qua

mcifioaeiiuiiamferepuer doloremienfit:: Chirurgus vcio credfinsira

cucn-

tf

y r R

euenturum fi radicitus comiculam rcfecuent.opus aggreditur , fed

infe-

enim, vel intra paucas horas puer obiit, nec mirandura,


mecumcornuilluclprarduruminparteinferiori,conflatiiex craneo

licifuccefllijbreui

&

4ullari Cerebrifubftantia eilet. Amat.Iufit.Centur.i. Curat.17.

UONSTRVU

C O

V T V

^atuh y Qculis cra/is ac prominennbus , abf^

O R I

collo,Cterit

mmbritmonJlrofeconJlitHtis,
5-

ANnoi^i^InMarchiaEvillaDammen^w^aldepropeWitflocIcjColoni cuiufdam coniunx monftrum huiufiiaodi cdidit.Infans toto corj5orcfuit{padiceocolore,capite cornuto,oculis craflis, prominentibu

abfqucnafo,patulo ore,quodlongitudincfpithama: diftentura fuit,ia


cuiusmediolingua candidaeminuit,&quadrata,colli expers. Caput eriigofum , brachia in liSlira fcapulis accreuit,corpus totum inflatum
bis hxferunt, pedes longe tenuiflSmi.Ab vmbilico autemjpecies
longi inteftini dependebat ad pedes.Iobus Fin-

&

^elius

4e

miraculis*

.n

INJP^NS

P R O

fomibus in

]<:

1
I

s.

capitepofitis^

1
.

Sp

4,

Nno iijj.In R.athftadiio oppido in AlpiSus Noricis,qua$ Taiirumin-

Acolavocat,infanscornutiisnatusefl,vagituseiHsatquepioratusquatuordecini dics^quam edcretur,auditus.Lycoflh-.Chronic,de prodig.&


oftcnt.

T OE

EIVSMODI

T' V S
M O N S t R O^
fm alms,quin^ sormajibi aduerfa , & arietinisJimiUma

in capite habens,

Pud fub Alpinos in Quiero decem a Taurino miliaribuspofito oppiXlduloannoDominiijjS.dieij.Ianuariiad odauam horam vefperti.

nam honefta matrona foetum peperit.cornua quinque fibi

aduerfa,

&a-

rietinJsfimiliacaprtegcrentemzcuipraetereaafumma fronte ad occipnt


sn dorLni ferc totum pratlongum carneum fr.,llum p:nd;bar,capitii

muiis-

muliebris in{|ar habens. Circa collum vero alia caro duplex aduolueta-

turjtanquamcollarefubucuk.ExtremavtriufquemanusdigitorumvnC0S rapacium auium referebant , genua tanq'iam in poplitibus erant


Crus dextmm,pes item dexter rubro colorepriefulgebant Reliquii corpusboeticoerat colorc,magnocumcJamore in lucem prodiiffe dicitur,

quo fic con(lernatE obftetnces, &

reiiquas mulieres clinicas fuerunr, vt

veftigtoinfugamfeab^dibuspuerpergedederint.

De

eo monftro

cum

fubAIpinorum princeps refciuiffet^iufTit id ad fejadduci.necdicipoteft,


quamvariafuerinttumaulicorumdeipib iudicia. Amb. Pareuslibr.24=
cap.2.

R O S T R

A L

S E-

rlnunatu

ANno loiz.tempore Henricill.gemini nati in Saxonia roftris&alis


anferinis occifi

Oli

ob afpedusfoeditatem.M. "Weinreichius deMonflris

T V S

:F

A C

R A

A L

I.

^ NnoDominii^/y.in EofciRegisParoecia,inBieraSyIua,via adflt^


/\tem Bellseaquce natum efl monflr um facie ranali,vifum loanni Beilagerio Machinari^ Regi^ Chirurgo coram Harmonii oppidi iuftitise cuftodibusjin primis loanne Bribono,eius ioci Procuratore Regio.Patcr

vocabatur Amadajus Paruus,Mater Magdalena Sarbucata.Haec febre di


uexata muliercul^ cuiufHam confilio ranam viuam manus paimje affixerat,tamdiu detinenda quoad immoreretur parti,eo habitu in viri ampiexus venerat de node,& conceperat,eam Beilangerius,perfpicaci ingenio
Vir.raonflrofaedeformitatisfoemscaufaiTi effe arbitrabatur.

AmbrofiuS

Pareus Hb.24.cap.7.0perum fuorura,


l

Is

A-

A T V

S:

C V

alta monjlrofa invertice carnea

P R y T E R

majfaim ceruice vero

quiddammurmdt,cauddJimUeagnatum
semebatur.

STetiniaRno

^'
.
i^j^.acciditjVt mfans in

lucem editus

no(5te baptizi

retur,^uidii:omodo corporis giratione,vociferationibus,

& ^efiibjLis
Yariis

H r W
vrinis

5*

aduer(atus eftpaftori bapiizaturo, vt tciTore

i
omnlbus adflantibus

incuteret.TandempaftorfadisadDeum ardentibus

votis

infantemba-

ptizauit.Habuit ille in verticemaflam carnisjimaginem pr^bens teftudinis ruff2e,in ceruice caudam carnolam habuit inftar muris, fed albefcen=
tem,qualis erat cutisfine pilis,capitceratTher{itico,oculis extantibus.
lacobus Fincelius dc miraculis noftri temporis.

MOiJSTROSVS

I N F A N S
bakns mJrmte&occipmomaffamcArnif^

FRiberg^annoDotnini

A T V

poft millefimum qulngentefimo

Sg

quinqua-

gcfimo,infans natuseftob(caenovultu,quiinfronte& occipitc maf-

iam carnQfam duram

& promincntem habuit.Lycofthencs

Chronic.de prodig.&

oftent.

SINE

D E

ItCI

5 T R

SINEOCVLIS

E T

A-

fo nath

PVeriingenui Arimini fineoculis & nafo nati.Lycofthenes anno mudi

5772.Chronic.de prodig.Sc oftentis.

jQ^K A T

rO

O C V

A T V

monjirum,

^ NnoDominijoS.apudDaphnemamaenumilliid&ambitiofum An/\tiochiafuburbanum,vifureIatuque horrcndum, natum eft Conftatiilmperatoristemporibusmonftruminfansfcilicct ore gemino,dentil)uscumbinis,&barbarquatuoroculis,breuiirimis duabus auriculis. I-

dem lib.prodig. & oftent,

1T^FA2!^SNATVS,SC1SSIS
acapertisnaribus.

9-

BAfilcafdrcapafchatisfefliimannoi5f(j.infans adeo fciflis ac apertis


naribus natus cftj vt inde eius cerebrum facillirae fit conlpedum.Lycoilhenes

f AM-

n V M
O N

F A R T V S
lis 4^-

f^

y^

T R O S V S, O C

s,

V'

aurlbm carais,& narihus deptuim.

INHafliainfansbenediflindismebnsnaruseftjnifi

qj auribus in vniucrsu careretjfimiliter oculis ac narib.ac in facie folu os haberet.Lycoft.


A T V S
H AO N S T R O S V S P V E R

genojfuker nafo Otiini orU caruncula

& l^nguU^fjfo^^ fu^e-

riore labio infignitm.

II.

x.a.d.iduumScptem^pofllioramdieiquinANnoChrifti
tamhauddifficihpartuiwlucemvenitHagenoseAlfatis Puer Ma(culus, abfblutus quidera toto corpore
vndequaque perfe<5i;us, nifi
quod circa labii fupcrioris & nafi Interflitium monflrofa Caruncula fiue
>

Id

c.i

&

Probofcisilliagnatavidcbatur.ReferebathaJC Ouini oris

& linguse vel-

utbaIantisfubterlabiaexenaeFiguram:nequcamplius occupabat fuperioris labiifpacium,quamnafusipfeproducerctur,reliquo eodem fupe-

riore

DEMOVSTniS

1-2?

riore labello (id

vtrumque latus interfedo & fifTo. Vnde fa<5l:um vt Puel,

las eiulans ore clidi.3(5lo,biantibusque labiifuperioris alis,miram Ipe(ftan-

tibusfaciemvuItumqueexhiberet.Cajterumnalum ipfum huic CaruncuIcEpenitusconnatum,& foraminibusconfuctisimperuium fblidumq;


deprEhendimus,vtproindeaeriper narcs attrahendo nulla via pateret,

quemadmodumalimentoinfuperhauriendo

infigni

impedimento Ca-

runculaiflhsEcfpcflabatur.Animaducrtimus autem exprefTe figuratam


Lingulam veIutiouinam,in reiiqua Caruncula^probofcide manifeftecxftanremrtametfi nihilominus vera &naturaIiLingua oretenus minime
deflitueretur. Caufarn

aMatre

fcifcitantes,

deprehendimus eam ipfam

multis iam anhis capita ouina auerfatam,qu*ein macellis eserta&pro-

minentelinguavulgo conlpiciuntur Eamque occafionem faftidii iam


olimcepiffe,exquo maleficum &facinarofum hominem publice vidit
capitetruncari,amputatumquecaput hnguam habuiffe exertam. Vndc
anaIogiafa(5la,hanceffigiemmemoriaIocaIis,CextempIarium & idearum
retinentiffima,)ad ouina capita baIantia,domi irequentius exertis linguis
:

Quam deinccps imaginem nullo negotioFc&tui


MatcrperimaginationisimpreflionemafiSngere potuit.Etenim ex quo
prsegnans fuit mulier,capita ouina (tametfi oclifIet}emit
comedit. Superuixitpuer,exquo hacc fcripfimus,eidemque loannis lacobi nomen
inditum in facrp Fonte fuit.Hanc hifloriam Hagenoae Alfatise obfcruauit
loannes Georgius Schenckius,Medicus,Hagenoenfis R.P. Poliatero
confpicienda,retuIit.

&

A V n

C A R E

B V S

A-

liusinfans.

QVarto Decembns znno i^^6.

Bafileae infans natuseflvirilislcxus

carensauribus,quarum loco liabuit duotantum foramina,quaj tamenitaclaufaerant,vtnihil inde audire potuerit. Vixit autem puellus
valetudinarius
aribus

vfquemenfem Auguflumsincuiusprincipio multis dolo-

obijr.Lycofthenes.

U O M

E S

BRFTORVM

V-

riculis.

Vriculasinftarbrutorumin hominibus obferuaui.Cobmbus Anat.

H V M A K t S.
UONSTROSVSi
AV 1 S
INFilNS
U^ormas hakns.

VJ

CRacoui^ mulier in (iiburbana viIIa,cuiNigrae nomen eft,ad<luo->


decimum Calen.Nouemb.anni r4p4.monftrum cdicTitjCSBtera quidemhumanafigura,fedcollo&auribus Icporinis,& vno grandioreinteftino totum ventrcm occupante , didudo ndiu fpirans. Lycofthe
Chron.de prodig.&oftcnt.
Annai595.D.Michaelis fefto,K6nigsberg natus infans,virilis fexus^,
aureleporina,cumItaIicolongiu(cuIocoIlari circa collum,neGnon carnisportiunculaincapitcinftareiuspilcoh

quem

noftra lingua '^S^Ut^

quique iamolim virgjnibus no^


S)ilibus frecjuenti in vfu erat. Mar chiae audor

Un vocant,

barbaris piretum dicitur

AB I O C V R

T O

N AT A.

FAmiliariter mihi ahquandiu conuixit apud Hagenoenfes honefla


matroiia,patritiaeg.eaci$,cui aprimain vtero materno coformatione

DEMON5TRI5

14

labriim fupefiustam breue &: cunum Ricrat,vt fuperioribns dcntibus te-

gendis minime rufficerec,non fine defbrmiafpedtu. Cuius ipfamct pro

begnara,interconfabulandum,mirainduftria& civilitate coram aftantibusautafTidentibusiabiumextendendo^dentibusque inducendo, vitiumhocnatura?,tai-npulchretantaqueartetcgebat,vt non niCi fludiofe obferuantesjfaciie falleret.Schenclcius Senior.

S S

L A B

A r

I.

ALiquos vidimus non integris,fed potius difciifis labiis natos,qui no


parum in fermone deficerent.Trincauciiali. 5. c.iu

mqnstrvm INFORME,

COI-

locarens^cmlocoaurkukhrachium eminehatjCdi^
teris^membrisprodigiofe conformatis*

1N dietriumRegumStetinimonftrum infnburbio natum

cfl:,

tali

for-

ma.Capitis locomaffainformiseratjmobilisvtextaouilla.Loco vnius


auricutebrachiumftabar,ioco facieicincinusfimilis pilis fclinis,& iupi
pifcisoua,per quae inferius lucebant ocelIi,vitiei &renidentcSjOS contradiflimo erat foramine,fine labiis,nafusquoque minutiilimus erat,

abfqjcollo.Alterumbrachiumelaterepromincbat. Sed neque pe6toris


nequedorfi efligies aderat,prsEterquam quod lineola notabaturrachi,
nuiliuseratfexus,ncc Androgynus.Csetera monftrum , brachia
longi
pedcs continuo offe rigebant, fine iunduriSjCubitis
popIitibus.Manus
& imi pedes erant molles,& pcnduli tanquam bis fradi, fimiles vnguibus

&

&

curuis &aduncislutrar.Mortuusedituscfi:infans,

aiuo materna antequam ederetur in


fcribit

quanqusm

viueret in-

hanclucem.Hocmonflrudc-

lobusFinceliusdemiracuIishuius
temporis.

? A

K-

H r M A K
P ART

MO

TS!

S T R

O S V S

los&enormitoto

I ^..

l-

capite.

14,

SEptimoldusAugisffianiK)i557.apu<JnosBafilcmariuIus natusefl^
corporefktis quidembene compa(5lo,fed fine coUo , monftrofa plane
facicjoculis infolitae magnitudinis quafi in fronte fitis,ac fuperior capitis

omnino deerat,in occipitio autem habebat foramen iuftaemagnitudinis,cx quo fanguis aliquantulum fluebat, vnde ftatim poftquam in
pars

lucem editus elTetjdiem fiium obijt. Lycofthenes.


I

JE

e E

A r

? V E l L Oy

T V-

morfmminmnjlardorfoagnatusvifiis.

NVper puellus narus eft,elegans & viuidus,nifi quod in dorfb, paulol


fupra podicemtumbrem farciminis inftar adnatum habebat.

Quo

Chirwrgi opera apertc^rastcr fanxem&: puris modicumnihil cifluxicEo"-

t^.

5-

T R

vero Medicornm quoriindam confilio in totum prajcjro puerln


quaitodieextinduseft.CL. V. Tbobias Cneulinus Auguftinus Mcdicus de obferuationibus ad D.Sclienckium perfcriptis.

dem

OE T V
SI

M O N

BICIPITES IN
CEMEDITI.

T R

O-

LV-

TARTVS BICEPSy GEMINA FACIE,

PE'

^oreb'mo,& duobm capkibus.

NOtum

eft quam multa funt relataprodigiain vcterum annalibus


&hi{l;oriis,quantumqueadrairanda.Sed rnura pr^ecipue hoc loco
repetendumexifl:imaui,prEc2tcris,quaJvnquamfcribantur,infigneatq;

monftrificum.Traditum eftinoppidoquodamEmaus,Theodo(io Caeimperante,puerumnatum ruifle,qui vmbilico tenus integer extaretifupernseautcmparteseiufdem gemina facie apparebant, vt duo pe-

jfare

ci:ora,totidemquccapitaeffent, fuis partibusac fenfibus pra^dita.

Nam

& vna pars aliquando cibis & potione vtebatur,aiteraabftinebat. Sic itidem

in fomno,quietevarie ac diffcrenterfehabebantjVtvici/fimlufita-

rent,&rifu, &lachrymistenerentur,mutuisqueplagisfe caederentjac fi


diuerfisanimisatqueingenioforent. Annis autem propc duobus vixerunt. Fadura deinceps efl,vt cumalterperiret,qui fuperfuit, quatriduo

pollexsgnatatabeputrefcens interiit. Quam rem Sigibertus in fuis conientariisretuiit,homoquidemdiIigens,atque vt illis temporibus, ftudiofusmagisquameloquens. Quibus autcm rationibus eiufmodi portentaorianturjGalenus&AriflotcIescopiofedocent, vt aliorum fentetias omittamuslEt affirmat quidem Arifloteles idcirco fieri nionflrain animantibus,quoniam pluraacdiuerfafeminainter fe cohjercfcuntjatq;

confunduntur,aut cum forte materics exccffus vcl defedus extitcrit.Pe^


trus Crinitus lib.ii.cap.S.dc honefta difciplina.

M0N5TRrM

C/IPITE ET SEXV DVpkx,uterisfimpkx,

ilrcaannummillefimum,centefimum
f

&decimum odauum,mon-

flrum quoddam Namutinatum efljbiceps yiddicetiafantulus^tani


fextt

H
fexu duplex

I S.

17

quam c2Eteris,fimplex autem compage

nes,ruoprodigiorum

corporis. Lycofthe-

libro.

INF^N5 BICEPS ALIVS.


.

NnomilIe(imo,quadringentefimo5oftoge(imofeptimo,biceps

in-

/\fansPatauiinatusefl:,inquopr^ternaturaluxuriemnihi!alioQuifoe-

dumalpedu. Idem

in

eodem deprodigiis&

oflentis

opereChronolo-

gico.

ARTV S BICEPS

VS

T A T JE

M A G N I-

tudinis in lucem editus, cui ex humeris tertia

furgehat manus.

TrrDitumin patriifolivico,cuiSarzanonomeneft, magnitudinis ?nDigna res eftvifa,quamhbellis infererem,eo

jTJL^ufitatze monftrum.

quiciemprochuius,quoniamflagranteinteftinisdifcordiisItaUa,&intonantealciusbellorumprocella,quaEiamaliquotannislate vaftitarem deditjviceprodigii habitum,ideft. Is vero infans fuitbiceps,multaineo

mira.PrimumquadrJmeftrismagnitudo,mcmbraomniacum

procerita-

terelponfum habentia,abfo)uta, amuftitataque , facies vtraque fimilirudinisprope indifcretse.Incapitibuscrinesaliquanto longiores,ac ni^ricantcs,inter

vtrumq

re

caputexcollimitio

humerorum

tcrtia

furgebat

maTius,fed quseaures longitudinc non excederet,necinregra vifcbatur


omnino. Reliquum corpus prorfum bene compadum, ac citra vllam
Tnaculaefceditaiem.Natuseft quintoldus ]VIartias,anno nati Verbi, mil-

lefimo,quingentefimoquarto,ac decimo,poftridie allarus R.hodigium


eft. Quia vero vifenda^res erat,placuit adHifpanumDucem,quiinproximovicaria Regisfungebaturpoteftate,adferri.Id vero vt citra putredinis timorem pofi^t obiri,exenterare praemorcuumneceftefuit. Inibi
ergomirumaliud,corquidemfimplexvtaflblet,at iecur duplcx ficuti &
lien.Naminvifcerehocquandoquevifam duplicationem, vei vno credimus Ariftoteli-jEtpauiopoft; Quod ad infantemattmer,iaudarap!i r:s

fciendum,vnumneanplura fintper coagmentationem,quod monftrificumproditanimalriudicandumeftexprincipiiraiione.Namfi corpars

eiufmodieft,quodvnumc6rhabet,vnumanimal eftrquod duo,antmal


itemduplexcoalitumpropterconceptuurnGoniundionem.Lud.Cosliiis
iib.z^.cap.^.

P v

'

DI MON5TRI5

1%

PrEiL^
'

C A P

T E,

E t

(oUogeminanata,

Medii'

M
2i

1"

M A^

1 S.

1$

Ediolani menfe lamiariojvc Cardanus refertjnatA eflpuellabi-

VXcepSjreHquaautemomni-avniimcorpusrefcrebarjnam bina

crii-

i-a,b!nabrachin,vuIvavna;r;cltauicncuiTiGabnclCuncusCliiriirgusdif''
fecuiifetjprimo cjuidcm giilam interiorem(f mt qui nieri vocant^acciint
ea vcntriculeim invcnitgeminatumji^^^dtamenini.indo coibantiibi pv-

lorusvnus atcamen ex eo inteflina gemina exoriebantur,vt vterciue or,

do

duplicatus

effet,

il!orum,praeterquam in rc(5to:nam in

illo

rurfus in

v-

ncque ad aniim liniebatur. Erant a-iteni fceces in


nuni ceibant
,ambobus,pulmones geminivifebaniur,atquekinullacspartc in vnam
,

-coibanr.Cor pauloalciusquaminaliisclfi fo'er, i.litcram grscam refeTensjbifidumfciiicetjfedcamenin vna fede. An vterque ventricuias Ca-

periorineoe{fet,haudexpiorauit.Iecurcra(]um& valde oblongumj fed


al^fque penuiis feu additamentis, ntqueideo informe^rpinadoriiduplicatajdiftabatquevnaabalteradigitimagnitudinejVnaq;;a:quefuoinferuiens capiti,tk: vfque adcrus,quod fibi in dircdlo erat, fercbatur.Dentes
iiiferiores, anteriores qiutaor,fjpcriores autem duos tantum fed ma-=

gnoSjVerum inferioribusduriores,acpaulo folidiores,fed tamen qui ne~


queipfidentis exquintam pr^ferrent duritiem habuir^enes dupiicati,
vterus&veficaminime,. Orta eft menfe nono,&abfo!uta,acetiamcor-=
pulenta.Verum in ipfo ortu ob errorem obtorto collo vnius ab obftetri-.
ce,idemdieseademquehorafuit,qiiatenebras mortis,

cem

& vitas huius lu-

quod in frudibus.Duastentaiiit natura crearc puelias,in ipfo exortu principalium meexpcrta eii.Manifeftum elligitur in his contingere,

broramcolhfia'tqueconftrid:afuntomnia,prjrter caput,omnia igitur


vnum coiuerunt,faerunt tamen poten-

principaliapraerercerebrum,in

tiaduo,qujeautempofteriuscreatafunt,velutvterus,brachia&extremaj
ab vnotantum principio,&tanquaniin vnofoetu funt abfoluta. Ha<ScnusConradus Lycofin Chronologicis fuis.
Sexto Oiffcobris Anni 15^3. mane interfeptimam
oci^uam horam^
mditioneMonafterii"Wolmerftall,peperit vxor cuiuiHam cauponis fi-

&

mortuam Valent. 'Wager vivis coloribus depinxit.D.M.Ianfonius Doccomenfis Frifius in To-

iiolam bicipitem,quam

mo^.Mercurii Gallob^elgici hbr.


7-pag.54.

DEMOI^STRIS

P V E L L A

B I C E P Sy
mfcemmanatma,

'

CLiflio, L.Domitio Coflr.Puella biceps quadnpf s


,

.niina foeminea narura

M
,

l-

quadriniana,ge-

mortua nata.Iulius Obfequens.

Louanii anno millelimo,quingenterimo trigefimofexto,Infansbiceps natus.Cornei.Gemma \\h.i.c.6. Cofmocrit.

M0N5TRFM

C E P S

hr4chmmutilatfs,pedibu$fimkiCauda vulpina

Bruxell diftantCjEpifcopatus

Spirenfis anvico Zeitern,miliare a


IN
nomillefimoquingentefimononagefimo nonojdie vigefimo terdo
,

Aug'.iftifaftorumveterum,Praetorisvxorhunc,quem viuo agalmate tibi depinximus,admirabilem,&naturae contrarium foetum enixaeft.Hgc

addiemD.BarthGlom^ofacrum

geftationis in vtero determinato cur-

fu,rure domum veniens,angore partus

terram,atqueextemplo

citra

& doloribus torquebatur;cadit in

communem
Noctu

naturje confiietudinem Epi-

vndecjmam &duodccimam
edidit;
ponimus,partum
cumqneinte^riscontinuis
nouem
quem
talem,

lepticoparoxyfiiiocorripitur.

circa

horis crudeliirima Epilepfiae acccifione detineretur,eadem nodeinrra

fecundam&certiamanimam efflauitjnfanshorrendum afpedum


feferens,biceps crat, capitibus

Simiarum

prse-

capita Emulantibus praditus.

Parscorporisreliquajpropordonecorrefpondebatinfantulobene &fufmanca videbantur.


HcientercQmpa(5to;exceptisbr;ichiis,qu? mutila
Pedes Simiarum pedes iuiares.non hominis Regionepofteriore in faftigio cluniumcauda vuipinacernebatur.Schcnckius Filius,

C A P

T E

G E

N U

.Q^V

p-

Jlam d^tatem, quajnu^ monfroji,peruenerint^

ANno millefimQ qumg^^iitefimo^trigffimo o6lauo,natuseftquidaa


tacum
&adpeifc<5l:iviiiftaturamexcreuit,capire& hiimrris

nus^it j vt capuc

alterum antealtcrum retro

ciTct

mira inter

gemi->

fe fimiiitu-

dinc.

H V

21

S.

dine.Barbisctiam&oculisferereferebantmutuo.Idem erat cibl appetitus.fames eadem,vox fimiilima,idem vxoris,quam habebat,5:exeernendi vtrifque capitibus erat dcfiderium. Annum excedebattrigefimum quagenerat. hodo hunc videre contigit.Iacobus RuefF.lib.5. c. 5. de conc.

&

minis.

V L

E R

D V O

C A

B V S

B V S,

vnofatisdeformu

SImilequoquemonftruminBauaria,anno millefimo quingentefimo


quadragefimoprimoconfpeximus,eratautemmulier viginti

norum,duobus capitibus,quorum tamen vnum fatis deforme

fex an^-

Ha?c
dium mendici habitu oftiarim vid:um qu2reret,propter grauidas,dato

viatico abireafinibusiuifaefl.Lycoft.prodig.

M0N5TRFM

f OB

erat.

& oftcnt. Clj^ron.

-N

S E X V

S,

capkibmdmbusjbrachmqiiatuorjpe^ore&ventre vno.

Nte annosaliquot (nimirum anno millefimo quadragefimo o<5i:ogc-,


fimo nono,vtannotauit Cornelius Gemma)in ditione^X^erdenber-

ga,monftrumfoemineifexusnatum
tuor,pe6tore

eft,c3pitibus

duobus, brachiis qua-

& ventre vno,pedibus duobus.Iacob.Rueff. li.^.c^. de con,

& generat.hominis,
B

C E P S

MONSTRVM,
xii

R E F L

E-

m dorfum capitibm,

Nno millefimoquingentefimoquadragefimofoetum vldit

Haftia e-

J\ ditum j.Idus lanuari j,geminis capitlbus,reflexis in dorfum , quorum


fefe facies obuerf^ inuicem minaci afpexerun^vuItu.Lycofthen.in Chrooicis fuis,

N-

D
l

.N

F A

:S

O N

S T R

C E P S

collo dt^plia,c&rpore

A S C V l V

S,

rellqHokenecompdh,.
'0'

Nno mfllefirnog.ngeteiimo qiiiiiqiugefimo /ecudo in HafllaGerma'-

i,ni^haudignobili,\C''itzehaufgtertio poftfeftum triu rcgu die,infans

inafculus biceps, collo dupUcijduobus capitibus,ac corporeoptime cum

fehquismembnscompaclonatuscft.Idemin opere commemorato.

Dccimo

tcrtio Caiend.SextilJs,anni millcfimi

quingcntefimi quin-

quagefimi tertii,in Mifnisepago Ziehefl, non procula Pirnah , na'

tus eftinfans

duobus capitibus, membrisoranibus

abfolutisJdemiiepiuscitatoopcr^.

.T

AR.

H
F A

HT

V S

MA

E P S,

r^^.

vtrmaJexits,CGll!^genimo,fcekti

n^lT A LJ

VS

& cadmensfqrMxm.

pri&fcferms..

20,

Nnomillcfimo qulngcntefimo-nonageiTnTo feptfmovdte menfts


.Mau vigefimo nono,qiiifuit Dominica prima poH: diemFeflum
SzaoCziidis Trinitati confecratiira,in vico Luftnauw DiiGacus Wirte|)ergen(is>diftante non proculTubinga,a pacen.tibus pleb-eis 6i pauper^
culis,Patre lacobo Haug Vinitore,

& Matre

quem tibidelineatum proponimusjinlucem

Agneta

partus- monftrofuSj^

editus eiLCura circa

diem

feftum Purificationis iacradilimx virginis Marias , vxor Vinitoris prsefati vtero gereret^ poft fedecim feptimanas a conceptionc ( multo inquacitius,quam termiousad confummatum partumrequirat) pucrperii dolorcs perpeflafoEtum intermortuum abfqu.evitaL; fu^E periciilo peperit &:
cnixa efl. Immaturiis Si monftrofus hic f0;tus,vtriufqaefexusgenitaIia

geminis capitibus,binifque collis conftabat quorura vtrumquecaputbinasaures>oculosbinos,osvnicum &c nafuni vmim obtine-

prasferens,

bat.Erat

hoc monftrmn adfpicientibus formidandum

& horribiie, capi-

hominum non multum

cliftabant,quorum
fin^ula^frontes inrermediononalitcrdiuifeapparebantjac eiient dif=
iciiisj.Bina brachia, crura bina , vna cura paruulis manibus pedibufque
macris&in anguftum Gomra<5l!S,vti"orent eflehuiufmodi abortuSiConfpiciebarrtur,Fuithocmoaftrum Tubincjis a Medieis Gelebris illius A
cademiielege Anatomica examinatum. Inueniebatur Cor duplexjpul-

ta a Crsniis defaridtorurn

modnplcx,duplexiecur. Capitainiernis fuis partibusdebite conftantia.'


vifafant.Ininfcriore ventrf ,cum lalteraconfiaret vnicojventriculus iim
^iex & vnicus neque in tcftina non geminafefe ofFerebant..Color infan$is monftroli extrorfam introrl-amque eiufmodi fuir, qualis como.iuniter in abortubus confpicitur,niii quod circage'

Cluscceruleiisfpedaretur.,

rR

@-

^4

D 1 M0N5TRI S
PRODIGIOSVS MASCVLVS

cepSiCui caput aliud Vmhilico exmumfuit.

21.

XX

'Atus

efl:

infansCanno millefimo quingentefimodecImofexto,fe-

cundum Ly coftlienem)& in vimmexereuicqui caput aliud vmbilico exereret, quod pro more alterius quoque cibum capcret. lacobus
conccptiGne& generacione hominis.Quo anno Franprimus Galiorum Rex fcedus cum Heluctiis iniuit,natumcftin
Germania monftrum,cuius e medio ventre caput infigne extabat , ad vi-

RuefF.li.^.cap.j.de

cifcus

rilem aetatem peruenitinec fecus quam


caput,

vcrum & fammum monftri

illius

hoc monfttific*m,&tanquam applicitum nutiiebatur.AmbrofiiisPareusiib. ^^.cap.^.

Til^R-

H V

IJ

S.

T R O S I
IN BRACHIIS, CVBITIS ETMAVEL HORVNDEM
N V
V
Q^V
R T V

P A

M O N

numerojdcfcdujvel abundantia Prodigiofi


extiterunt.

INFANTES

QJ^ A D R V r

ED

B S

& quadrimanes.

Gracho,&MJuuentioConfulibus,pucriquadrupcdes &quadri->
manes nati funt Julius Obfequens.

O N

S T

R V

ll^FANTlS

H V

A-

mm,habenstres mantis, &totidempedes.


11,

Craflb,&:
.

Q. Scseuola CofTpuer tribus manibus,totidemque pedi-

busnatus.Idem.

FARTVS MONSTROSVS 0V'ATV0R

manibusy&totidempedibfti.

MarcellojP.Sulpitio Coff.Theani

(alii

Theatri)Sidicini puer cum

& totidem pedijaus natus.Idem.


ALIVS INFANSMANIBVS TRIBVS

.quatuor manibus

&totidempedibus.

YEnafri puer natus tribus manibusjtotidcmqj pedibus.Iacob. ReifF.


libr.

5.de conccpt.&: gencrat hominis,ex

Romana,vt apparet,hi-

jdoria.

iNFANS

DEMONsrnis

ss

li^ T-A

MASCVLVS
2j.

J^V A D R

F^

^^

H V U A

y! 1 S,

4i.^

PRopeEnellngam ^*eccari,monftrirm natinii e-lljinfaias vid'clicet vnicoc3pite:qiiatuoranres,c}uatuori>rachia,& roiidcm pedes habens,


L.ycoft.hb.prodig.annomiJJefimoqiiingcntcfimovigclinio odauo.

ALIV S EIV S MODh


1Nfansnatiisefi:crura,brachiaque<|uaternahabens,vixitqiie quoad e^
facro baptifmi fonte ieuatus eft.Idem codem opere,anno Domini mil-=
lc

fimo trecentefimo odosefimo


nono.
'&"

PARTVS QJATERI^JS PEE>1BVS

& tatidem crurihm.


EfK^it louianus Ponta;nus anno Domini millefitnoquingcntcfimo
.vigcfimononojdie nonoIanuarii,vifiim in Germania infante makuhm-jjquaiernisbrachiis,^ totidem cruribus. Pareus operum iiiorum

Iib.24.cap.i.

OV ADRV PES, OJADRIMANVS.


Vo die Veneti & Genucnfes foedus inienmt,natum cflinltalia mo
flrum qiiaternis braohiis & pedibus,vnico ero capiteprajditum.Id
\'

vixit. lacobus Rucfius


Chirurgus Heluetius frbi fimilevifumnarrat^fcd^uodmaris&foeminse
infapergenitaliahaberer.Idemeodem lib.cap.4.

facrabaptifiTiatisaqualuflratum,ahquandiupofl

TRlPESy

TRIMANV

S.

AfricanOjLaelio CofliAmiterni puer tribus pedibus, vna manu natus.


.Idem.

BRACHIO FNJ CO

!<:

A T

V S.

Valerio,M.Herennio Coff.ancilla puerum v^imanum peperit.Iu"


'.iiusObfequens,

t)

DEMONSTKJS

jS

^INE

B R A C

E T

E X

'

nonnuUiJtnepedtbusviJi,

TGracho.M.IuuentiQCofT.Priueni puelia (ine manu nata. Idem.


InPiccnoinfansabfquemanibus&pedibusnatus.Lycoflh.libr..
prodig.&roftent.pag.i^r.exRomanahiftorianimirum.
.

Ex diminutionc vidi virumjqaivfquehodievivuscftj&nonfucrHnt:


neque manuSjnequepedes.HaliRodoham Comment. adlibr.3. Teqbc
GaIcniTeK./77.
ei

S: J

R A C H

t J

A T

Q^V

vel orCiVel mento,velpedibm, imr.edibili indujlria,qua-

ttisftibtilipmaoptra^

manuum vice^effice-

repotuerunt,

NOn

Dione pr2termi{IIim,inter munera Auguftomiflaab In*


Rom^e tunc vifas primo:& adolefcentulum /ine kumeris,quitamcn pedibusmanuum fundionem obiret namque arcum;
eft

dis^jfuifletigres

intendebatjfagittas etiam excuticnsXsefAntiq.lil>^, cap.iz.


.

Vidimus muherem fine brachiisenatamipedibus pro manibus ad nenartem habuiffe.Akxander Benedidius libr.i.c. 2. Anatomes..
Eandcra nos quoq; vidira.usiacaftro Amaiidino AJiifero, anno Oiri-

di fuendique

fti

miilefimo quingentefi^mo qiiadragefimo nentem,fijentem pcdibus-

(manuumvice)cyathuraviniapprehendentem,&beUantium morejpedibusarreptisbaculisjtympanum belH manu pulfantem. NicolausRocheus de morb.curand.c. 52.


SinebrachiisenatumvidiHifpantim,certemonftra,quain natura re=

rum eflentjomnia excedeiitem:pedibus enim citusadmodum

erat

illisneret,feuacucxpeditius pingeret,quam velcitifllma mulier

bus manibuSj&armabeilicatam afFabre tra(^arct,vt

nemo

vt cu

amba-

miles agilita-

tem ipfius aflequeretur,arcuque tam eflet rectus,vt afcopo nunquam ab


erraretj&fecnri quemuis vnicoiflu infringeret,etiam crafliafculum triicum.Georgius Pi<5loiius Sermon.conuiuial.lib.4..
Natus. eft infans, qui brachiis in vniuerfumcareretjreliquacorpons
formarediiflimehabens.Pedeshuius, cum ad vigefimum annum statis
perueniflet,

manuum

oificio fungi vidimus, accipiendo, fecando,oriin-

krendo,necnonetiamalea&clurrislucfcndo.Quod&alter quidam oF OEfie&mentoprsEflarepotuito.

H
FOE M IN A BR

S,

29

DESTITVTA,

CH

1 1 S
A
nihilommm tMnen. indujlriapedibui,

Elufdem etiamagilitatismulierFrancofordi^adMQEnumjanno Chri*


{limillefimoq^uingentefimoquinquagefiraofextovira eft,qua maomnino carens,arrepto pede calamojiteras non tantum elegantif-

fflibus

me pingercjfed tra<5tarecolum,nere,0umerare pecuniam,acfubtilifliraa


qu3equepedumdigitisconficerepotuit.Lycoftheneslib,deprodig. 61:0ftent.anno Dominimillefimo quingenteiimo vigefimo odauo.

Vidi^quendam memini me.quicumbrachiis omnino

carcret,dex-

tro pede haftam vibi"abat,collimabarq;,fuebatv"eftem,edebat,fcribebat,


in acum filum immittebat.Nec tanti miraculi defaturos teftesfpero,cum
res publiceageretur.Cardanuslibj7.de fubtiL

Mutili hominis hiftoriam iucundam fi^mul,atque admirabilcm narraSo


Quibrachiiscareretjdextropedehaftamvibrafte. Veftem fuerefolitum,
fcriberc,edere,bibere,in acum filumimmittere.Cuius reiteftem te habiturum fperare fcribis.Nse tu diuinus vir es.Ecce me (bdes habeto.In Allo-

brogum prouinciaeum

fpe<5]:auimus.

Arbitror amplius quinquaginta

milliahominumfu|5ere{fe,quibusillemiraculofuit. Plus qiioquequod


de eo dicanihabeo.Clauum caligarium in aflerem malleo pcnitus adige-

bat,Gerdonum more,quem di6i:o celerius couerfi mallei auriculis extraliebat.Antoniuseinomen fuit,NeapoIi fe ortum prsedicabat. lul. Cfat
Scaliger Exercit.3j4.ad fubtil. Card.

B R A C
credibili

N Sy
manuum

C A R E

tamen folertia humeris

N^

operapertraSians.

ab hine annis vifus eft Luteti^e vir quadragenarius, quadrato'


corpore,qui etfi brachiis careret,omnia tamea qu^ manibus perfici
folent,munia,haudinfeIiciterobibat.Htimerienimtrunco&capite,coI-

PAucis

toque vibratOjfecurim in palum oppofitum,tam certo

& validb i6tu,qua

maaiiquiuisalius vir eiaculabatur.-aurigseflagellum tantavi diftringebatj,,

vt

30

ISJ

S r R

vtaefevalidius pierciifib/onaret.CsEtcrLim pedibus cdcbat,bi>!>ebat.Tandemlatro&ficarius dcprchenfus,ex cruccdrangulatus rotJE affixus eih


Vifaetiam nonitaprideramulierLuteri3Eeft,fincbrachiis,qusEnihilo-

minus fccabat

8c plajraqucalia,quaiimanusadcfrenr,perficiebat.Pareus

operumfuorumlib.i^.c.^.
Siueeuadem,{iuealium,,aPareidc(criptiQne,at eiufdem certe ajtatfs,
atque corporis on{];itutionis,Haganoe,quo temporeeius Reip. MedicuraPhy/icum ogebamus,viderenobis contigit. Quiprarter aliaaParco
rccitata,me
aiiismultis fped:antibus,frondis fagine^raraumbrachii
crafTideaqua?tumimpofitum,qu3e asftatistempore conclauia iuo virore
exornareinhofpitiis fo!et,gladii He!ueticicapulo,menro humerorum
v.ni appreffo, comprehenfoq; vnico impulfueuaginato,&ftringetei(5tu
etiam vno diffecui:.:minift:rog!adiui"n,vaginaadhuc, donec ab eodem edocebatur,conclufum,continente.Atquoddebipenni affirmat Par^eus,
eam ille nofter,fimili modo quo gladium,apprchcnfam,ad dcfignatum
eKpcditum parieti tabulato ligneo locum 6c pundum.exacie impegit.
NationeHeluctiumprjEdicabant.IoannesSchenckius Senior.
Annomillefimo quingentefimo od:oge.fim,o fextoHalx Sueuorum,

&

&

virquidamnomineThomasSchweicker(cuius effigiem tibi tranfmittimus^annumictatisfusquadragefimumprimumggens, fiiperefl,fine


brachiisnatus.Quiquajaliimanibusingeniofi(Iimaopcra,cadem

i''le

pe-

vivum edypa,
numi magnitudine,fufam,digitoquc pedis calamum

dibuSjincredibiiipropefblertiaperficit.Cuiuslconem ad
in argento,talcri

fcriptoriumfufl:inentem,exprimentemq;,IoannesBeringer,fiimmiapud
nos templi architcftus, vifendam mihi exhibuit. Et prsterea eiufdem
fcripturamofl:endit,pedibus tam eleganter dcline3tam,emblematibufquevariiscircaniarginesornatam,vtvelperitiflimos,qui vel in nobiliorii>us ciaitatibus fcribendi munus publicum,atque vna quoque Arithraecicamprad:icam,tumpernumeros,tumpercalculos,profitentur,prouocare,imolongefuperarequeat.Idemquoqueadmirabiliindufl:ria,eadcm qu2E arcularii dedolando,fculpendo,fcindendo, forandd, ferrando,

ingeniofilIimaefficerefolentopera,velutcolumnulas,perifi;ylia,eiusquc

generisalia,pedibusfGeliciimitationeprajflat,adeoquidem,vt in co iurc

quifpiam brachia &manus defiderare,velut fuperuacanea, dcbeat minime.Idem Parens meusSchenckius.


I

C O

H V

I C

T H

S-^

O N

C H VV E

C K E R h

1-

ne brachm natk

SCHWEIC-

$t

MONSTRTS

SCH^^EICKERVS

L O QJ'

TV

K.

\2mcH icf)/ taf} c^ ott er bann/


)

ipab

ft)e6ct Smgcr/^cnD

oc^ 2(rm/

^nMinc^alfobc^cIffcnmufj/
c^rctb tc^ t^oc^ t)i9 tnit tnetnem ^u^.
runi6 frommer ^^rift
Sebcnlang

Mn

ag ott fiJr Dicfe Solt^at Dancf


Safi t)n ^afr eingera&en&ib/

^ie meinfi Dap ic^ mein ^cit mtnib/

a$ jeigt 6ir

t^ie

^ontrafactnr*

^eil mic^nnn^ott mi

bie

^atur

2((fo erfc^nff/|at0mir boc^ geben/

2tHe0jut^nnmit5ft^en eben/
ffcn Dnt) trin(fent)6er '^^ifc^
bJlit meinetn^uf^ ic^ 6^enD

tmif^/

@cf)reib/ma&l/fc^ni^/binD ^tid^er eitt/

a$2{rmbrufifanic^ brauc^en fein/


^t^l Qdt/mi aufjffreuu&tficl^^ begeren/

3m ^rettfpielmein^ mati^ tnicl^ t^n m^u%


c^encf

ein/trincf auf;/Die ^(eiDer meiti

StnlegfclbMci^nci&einScDer

feiUt

E P

I.

HVMANIS,

EPIGRAMMA
K E
T

R.
E

SCHVVEIO

IN

D E X T E K
C O

R1

A-

T V M.

QVoddigiwalfjpuJiantMcprdJiat idtpfum
Schvveickeriis

mira dexteritate pedum.

Is pcde depingit decorat&s

Sjrmate

rerfiis,

Illecibumpedtbuscarpit*&omnefacit.
ejfe DEI mirandum nemo negabiti
^ui modopectus babet quod ratione valet.

Hoc optts

SubiungemusciecoclemVirojfine brachiis nato,afEnia quedam teCamerariijquod fic habet


Mira eft prouiden tia SoHicitudo naturae,quam creator omnium rcrum,ci ranquam optima; matri attribuit.Ea enim in animahbus membris

fl;imonia,pr3fertim dodiflimi

&

diftortisjvel mutilatis,autdebilitatis,vel

etiamomnino

deficientibus,

plerumqueaHismembris,preterfuumofficiumad quod deftinata funt,


talerobur &dexteritatemcxdiuturna confuetudine fiippeditat vt dicerealiquispofrit,noniiidifl:indionemembrorum,fed in continuo vfu
perfe6tionem confiftere. Hac de re fafpius cogitaui, cum eflemus Comburgi,apud vere Nobilem &praeftantiftimum virum,DominumEraf_rnum Neienftetterum. Is enim cum nulla benignitatiserganospra;tei:,

SueuicisThomam Sch^sreickerum,natum 3i.annos,&quidemhoneftisparencibus.Qiiem licetmater fua abfque brachiis enixa fuiffet in Iucem,omnia tamen munia manuum,pedum fubfidio,itaesequebatur,vtquodin vnodcfideraret,in alte-

mififfetoflficia,iufTitaccerfiex vicinis falinis

rofibicompenfatumeffe,afhrmarenonerubefcerer.

Namcumineditiorelocojquisequareralutudinem tabul3e,in qua efcukntaappofitaerantconfediffetjapprehenfopedibuscultrojfcindebat

panem,&alioscibos,pedeseapoftea,necnon &potum,veIuti manus ori


porrigebant.Peradtoprandiopedibus pingebatnobis omnibi)s videniibusjtam elegantes latinas litteras ac germanicas,vt exempla earum , quafi
rem infolitam nobifcum fumeremus.Poftulantibus etiam nob'S cultello
parabatcalamosadfcribendumaptiflTimoSjquos poftea nobis donabat.
Cum elfetivaoccupatus,diIigenrer infpexiformam pedum, quorum di_

DEMONSTKIS

34.

giti

crantltaoblongi Scadres tenendas apti,vt procul arpkienttbus rm^


cnimfuo verecundeadmodum crura tegcbat) videretur. Hbc

nasfpailio

lpe6taculumranciucundum,&ante non vifim nobis fuit. luffus etianv


fuerat,pauIo ante Cefare^e Maieflatidiuo Maximiliano Secundo, cuni
Halaravrbem,adcomit:iaSpirenfia tranfiret, & Eledorib is Palatin^tus
atque Saxoniae,Liid0uico & Auguflo fe exhibere,quorumMaieftas&
Celfuudojhancmirandam naturaecompenfationem, non abfque munificenna,&:cum?.dmiratione fpedauit.Hoc ipfumiiluflrauit eiegantiiH-

mohorEpigrammateDodorloannesPGliliius Mcdicus,6c Poeta

exir

snius.

MirafidespedihusdextrefacitommaScbvveickiK

Cui fhitura parens brachia nalla dedit.


]^afn(^^^btb'itpedibtUypedibm fuafercula fumit^

Votult

&

hislibros.prdt.parat his

calamos.

Ouin &ltteruLupede tam benepingere nouit,


Artificis fuperet grammata

Maximus

hoc Cdfarfiupuit

duda manu.
quondam MmilianuSs^

Dona^^fcribentilargushonefladedit:

Omnianam^^potefl

vigilans induflria , quod'(^

Naturaipflimgat^perfidtingenium.

&

hoc confcriptum Epigrammade eodem Sch^eickero, bra^


carcntejadiungerejhumanoqueledori Icortem (cribeatis commu-

Placuit
shiis

Mcare,

TBOUAS SCHrVElCKBRV S SINE


(hlis

B K A-

natmjiteraspingenspedibuf,

^7-

THomas Schmichem mirandafirtii homMus^


Querh ditempietas ingeniUm^factti
-Easjtne brachiolis vitales luminis auras

Adjpexit Sueuifub vada ienta Nicri

^enatura tamen Immpateretur acerham^


Rohur ei trihuitfortihus in pedibus.

Ouod dextris alti tracfantiperaguntt^ JiniJIrU,


ille mintjierio perjicit omne pedum.

N^w hihtt &fcrihitpedtbuSyCOmedit^,faciti^^


Singula. mireris,fi videas hominem.

X)pt'immeJicalamHscrenafcriptmbus vnca

Qt^mmira adjiantipraparat

"
'

arte tibi.

num;

DEMONSTRIS

Huncjiupmt Cafar Maxdnpilianm^ei^


Scribentiquondam

largiter

dradediu

Mirati Comites, admiratia^ Barones,

Mirandinebispropefueremodum,

Membro alij acceditfi quid decej[eritvni.


Hchoc exemplaeflmaxima na^afidem.

Qmd non contmuus naturaperficit vfiis ?


Vidi bominem.benefit,qmppe meretur , ei.

Cubito,manu,digItis

&

crurib
monftrofus pucr.

Nno Domlni mlUefimo quingentcfimo feptuagefimo tertio vidi


.Luteti3eadD.Andre2ea;dem,puerumnouemannos natum ParpaxnWx pagojfexa Guifiooppido miIiaribus,PetroRenardo,&matre iVIargretha genitum.Huic tantum duo digiti in dext^ra manuerant,braehium
haudinuenuftea fummohumeroad cubitum vfque deformatum erat:
at inde ad extremos digicos duos valde defoVme vifebatur,cruiibus carcbat,quanquamanatedextra,pcdisimperfe(^aveIutfigura,quatuor tanquamdigitisdifl:ind:a,proferrefe videbatur, a finiftr^ vcro natis

duo

digiti profiliebant,

quorum vnus

Pareus operum fuorum lib,24.cap.(3.qui

5INE M

medio

genitali virilihauderatabfimilis.

& iconem eius exhibet.

B V S

A T

I.

1wTArosinfantesvidimus,defedumembrorum,mutilos,manibus

jL^

it]^-

quamcarcates.Iac.RuefF.Iib.j.decon.&gener.hominis.

INVERSIS MAniBVS ET PEDl'


hiisnati^

NAtt

fijnt quidam retrouerfis manibus, &inpbliquum


pedsbusldem iam citato libro.

tranfuerfis

Infantisjquiaprim in vtcri conformatione,fitnsmaterni vido, pedibus tn3iiibu{qucdiftentiseuafit>icouemcxhibetPareusoperum (uorum


tib.^3.c.^.

F E

L-

'i

H V
l^

V E L L

C V

M
I

l S.

V S

D A

3f,

M M

anatiuitatetrunca&tuberofa.

PVellam

vidi,non ignobilem, trunca ac tuberofa

N V

manu,quamcum

contredandam mihi exhibuiflent parentes, deprehendi digitorura


contaftu articulos, qui natur^B nuinere erupturi erant,intus conuolutos
atqueinferetortoSjitavtnullamdigitorumeffigiemprasfeferrentsfiquidcm omnes membri huius partes, tam oiliculorum ieries&connexusa
quibus manus complicari vel expadi folet,initio delituiffe comperti funt,
Stompen noflri vocanc.Ita errorem hunc,ac naturse vitium indc contradiu.m pronuntiari,quod ea vis ac facultas, quse formationi foetus infiftir,

omnibufquefuispartibusconfummarehominemnititur,aiiquo impedimento prohibita fir,quo minus articulos potuerit perficere,atquein


fpeciofam, decentemque manus formam producere cum enimmater
:

lplenisduritieiefretobnoxia,acfcEmeIla2inidlatus,nempe finiftrum,d*
clinenr,ex afFed;u eius vifceris,cui partes lUx

tanquam fcopulo ac

cauti*

bus ilIilasincubuerunt,informematqueindecoramfpeciemfunt
eonfecutaXcuin.Lemnius lib. 4. c. 7. de occultis nat.mirac.

T^

^t

UO:t^STRVU M A
hus^ anfemis &
,

s r n

's

capite

B V S

T E D

momi natum,

2i,

Germania prope LaufFenburgum oppidum, in finibus Heluetio'IN


rumadR.henunifluuiumfitu,natusefl:infansmanibus ac pedibus anferinisjhorrendo capite.Lycoftheneslibro fuodeprodig.& oftentis, fub

annoi-r74.

MON5TR05I

U V

F OE T V

S,

fex digitos autplureSiminusveprodigiofe babentes.

Ididigitum additum muItoties.HaIy Rodoham

Comment. adlibr.

3Tech.Galeni num.177^

Sunt

n V

l^ 1

5$

Suntinmanibuspedibufque^apa^pyVfVf ,id efl,agnationes, vbi fuperueniens adnafcitui' digitus,ratione mateti.^ exfuperantis. Dequareflc
Plinius membraanimalibus agnata inutiiia funrt, iicot femperfextnsin
homine digitus.Quod exiiio forfan Ariftotelico videatiu-fumptum,libra
:

degenerationequarto:Qinbasautemhaberegeminacontigit gcnitalia,
alterum maris,alterum fcEminaE,iis femper alterum rarum,-alterum irritii
redditur.Ipfevidi Bononi^quendamdepIebeinopem,fenis in raanuvtraquedigitisjimoinpedibusquoque fuperfiuus dtigitus inter auricukrem annularemque interfitus agnofcebatur,magnitudine ad reliquorum
rerponfum,mobiiis praeterea,,& ad omnem viiim, vt aiioletsaccommodus.
Manus infigni erant latitudine:nihii praetcrea quod deceret minus- Hoc

eoadnotaffe libentius volui, vtfciremus,,decretorium non eifcagnata


membra Jnutilia haberi & irrit%qui tsu^ctipvQ^tvoi dicunturjahosefle

carnofosomninojaliosoflahabsre^&vnguesqiiandoque.Hbrumauteni
ahiexarticulisprodeunt, afcythale alii. Sedlii prorfus am'To/, hoc eftj^
immobiIesfunt:ctcrisraobiiibus quandoqne. Ccelius Anriq.Led.ij.
cap.ii.

Nati quidara abundantibusraenibrorum partibus,alter quidem fin


pedibus manibufque digiros habens, duodecim. lacobus RuefF. dc
concept.& generat.hom.lib. 5..
Paer monftrofus annorum circiter quindecim Arelat^ viius , anno
miiiefimo quin'genteiimafexagermioprimo,meBfc luliGjCuiin vtroque
ede feptemineranrdigiri(poIicxnamquepedin vtroque duplex erat)
lcinvtraq^uemanudigiti lex.In finiftra vero manu annularis & medius
^
coniuncli abfque vllo interftitio erant.Pedes vero admodumlatos perindeatque raanus puerliaber.Francilcus Valgulis

kiiolaIib,i|.. ohferuat.i^

F A

M'

BBMO^STRIS

49

TARTVSMONSTROSVS

SCVLlNVSf

cmbmhta&pedesobnaturaikfe^umnoncoft'ueniebam.

ipv^O

die Decembris,quiD.KricoIaoEpircopo (a*


ed pueliuSjCorpore quidem bene compadtojcui tamen
bfachia,pedesqaeob naturaedefeftum non conuenicbant.Dextra enim
manus cum omnino dee{fet,eo loco,quo poUex effe foler,carnofus rumor

INpago Dirliftorfffexto
crarus efl:,natus

inftar verticuliautnucisparuseeminebat.Siniftrsautem

manus

pars di-

tantum digitos,fed plane coniunclos,vt quoquepcdesin:


totidemdigirosdefmebant.Educatusautem,nontantumcibumpotamquemonftrofismanibuscapere/ednumcrare pecuniam, fabducere rationes,eafdemqueeIeginti(IimisIiterarum chjraderibus rationum libroaffjgnarepotuit,quemadmodumaHaomnia,qu2e ali s manuum auxilio ab hominibusfieri folent. Viait adhuc Domini fui hberalirate adlutus anno milleiimo quingentefimo quinquagefimo f pdmo quo hsec

midia,in

tres

fcribi-

H V

t S,

41

Jtnbimiis,iamnatus(30.annos,vidimus adhucac oheCo corporc fenex.


Conradus Lycofthenes libro de prodigiis oftentis anno Domini 1497,

&

In oppido

quodam

didojhoneftammatronam vidi,c[U3efenoshabebatin manibus& pedibusdigitos,totidemqaehabentem digitosfiliolumpepercrat.Clarifll VirD.Pofthius in-fuis


obleruatiOnibusad D.Schcnckium tranfmiftis.
M.IoannesHalcher <pixUrpog heriretulitjhic ftudiofum effcqui indiccm digitum manus finiftre circumferatin tres acies quidem diftin(5lum,
&vngueprxpiIatum:CaEterumvnciaIimokaltero compari digito miFranc.C3rientaIis Kittinga

4iorem.D.Moccius de obferu. propriis.


c

o N

MONSTROSjS M A

N V

C O

S T

IT

V-

tionif,digitomm duntaxat quatuor,quermnpollex inuji-

tatam longitudinem

& proportionem

prafe/erebat.

clo Id
ANno
Medicis,ad anatomen partus
fuperiore

c vi..accitiis

fum Ego cum duobus

iTtonLftrofi

aliis

PucriMafciili, a Magiftra-

tuHagenoenfi.Compcrimusproindefoetumadaliquot dies fupcruixiffe,tandem interiiiTeieumqueaiioqui abfolutum & integrum deprehendimus , Kiifi quoda prima in vtero conformatione vmbilicotenus Foramen patulum idque rotundum,ad interiora vcntris aperco itinerepertingens,& qu^tfi pugiotie c6foflum,miferabiIicertefpcdacuIo,obtinuerir.Quare quse hauriebat alimenta,atque criam excrementa, per idipfum
naturale vulnusfquod magnitudinem denariinumlfacile cxarquabatj
protinus effluebant. Adhsec corpufculum fecantes, inueni mus cseteris omnibusfaluisjveficadeftitutumj&anoimperforatofolidoque in lucem

venifle.Etverohorumomniumabditamcau(am

inufftigantibus,relatii

&

impetuMaritiperdinobis eft,prsEgnantemfoeminam perfccutione


ftridam gladiumperterritam fuiile,&;fefe ad euitandum Mariti imminens^periculum profaluationein angulumdomus conieci{fe. Qu;^ imaginatio matris in fcetumeidemfacilenoramenfisin ventxem ada(5ti afilingere potuit:atque membrorum hxcipfain anguIoconEra(5l:io&com-

prcf

4t

t)

M ON

TR

>

>

&

(blidani ani conforraationencioccaftonem


preffioadderciSlumvefic^
praebere.Hanc Hidoiiam obfciuauit Hageno^ Aifatia; loannes Gcorgiujt

Schenckius Medu:us,Hagenoenfiuim Poliater.


Manus hamata monftrofa gammarorum occafione in materno vtcro
soformata,cuius hiftoria exhibetur libro j.Obferuationum , operis cc
cogniti.TametfinosifthiccflSgiem negleximus.Schcnckius Fil.
,

T A

S r

R O

trU Foramine vmbilkotenus injigmtut ,

S,

V E N^

vefica^

ieptutus,Hageno<t Alf^ttAnatm^

M om-

1 S.

MONSTROSI
PARTVS
M M RA
C R
C A

G E N

T A

4J.

I^

A.

PrR MOI^STROSVS M

V L T

l^

membmm a pertUeprg-

fariantiCuigemtak

pendit.

ATSTno millefimo

quadriRgeatefinio oftogcfimo ieptimo,puer Ve*


multa fediora relatii,genitalie membrum habuit vertici agnatum, atqueobeamremnon
netiis editus efl,ore pluriuariam Cci(Co,5c pra^ter

placuic in

apertum refcrre.Lycoflh.Clironic.de prodig, & oflent.

PEN

G E

M N
I

QJ D

A M.

Vldimus BononijE in publicis difTedionibus cadauerviri,quidupli-.


cem habuit penem.D.D. loa. lacobus We^keriis

in fuis Schenckic?

ommunicatis obferuario.
5

N T

F I /

if

T S

N--

fans,fedcumfiroto&tefiiculk.

Ntepaucos dies mifellus infans natus apud nos cft,cQi membra circaVmbilicum rcfolutalierniam pr^frebantjcarebat membroviriliicuius loco foramen,quo vrrnam profundebat,conlpiciebatur, fcrotfi
ambobus tefliculis,vt in aliis conformatum vifebatur.Parcntes Chirurgi
operavruntur,at vix fupervidurum opinor. D. Thobias Cneuiinus de

A:

fuistransmiffisobferuationibusad

l S 1

S V

Parentemmeum Schenckium.

T R

JE-

jliculiscondonati,

BErgomiiamilia Coleonum illuflris(BarthoIomaeo Coleono &forti


tudine&fideapudVenetosclarifTimoinfjgnisjcnius equeflrem flatuam Venetiis in areaD.D.Ioannis &Pauli viderc Iicet)hoc peculiare habere fertur,vt multi cx ea familia mares treshabeant tefliciiIos.Cui rei atteftatur,vel faltem fufpicioni

occafionem dedit gentilitium famili^e fym-

rbolum^tres nigros contincns tcfticuIos.Hinc prouerbium


1

Italis vfltatif^

jfinuun.

DEMO^STRIS

44

{imum Conglioni de Bergamo,de remonftrofa&inauditajnonautem


vt vulgusautumatjdc homine ftnpido 8c obrcajno.CsEl.Rhod. lib.24- cap.
,

4.A.L.FrancircoPhilelphotresfuiiretefticalosproditumfcio.ldemhbr.
i7.cap.i.?.A.L.

Tcrtium tefticulum omnibus cuiufdam familiae fupcrare nouimus^


Fernehus lib.i.cap.S.Patholog.
Obferuauimusin Anatomeviricuiufdamtres tcfticulos. Quidam ex
aduerfloan.Dryandri.
Videre nobis contigit in puero typographi filio tertium tefticulum,
Nec defunr,qui a{Ierant,quibufdam familiis pecuUajre efl*e,vt tertium ha-

beant tefticuIum.Schohographi ad c.<j^.de morb. intern. HoIIerii.

GBNITALIBVS
"

V T R

S-

quefexmcdnmnatmquidam^

Vldi qui natuseft,&nonhabebatnequevuIvam,neque priapum,nequc tefticulos & erat in forma fua,&in fiiismoribus fecundum af:

ftmilationem caftrati,& erat ei foramen miniHium,ex quo mingebattan-

tum.Hali Rhodoham Comment.ad hb.^.Galeni art.medictext.^ 77.


Quibus gemina haberegenitalia accidir,alterum maris alterum foemiH2e,iisfemperaIterumrarum,alterum.irritumredditurjCumper alimenEum fubinde delitcfcatiquoniam prter naturameft:agnatumenimefii
modoablceftus,nam& abfceftus abfumunt aliquid nutrimenti, quamuis poft gcniti ftnt,& pr*Eter nat uram. Ariftoteles Hb. ^.ca^^.de generat.a
~

nimat.

Gignuntur&vtriulquefcxus,quos hermaphroditos vocamus,olini!


Androgynosvocatos,&inprodigiishabitos,nunc vero in deliciis. Phn..
lib.^.ca.j.nat.hiftariaj.Supra

drogynos

elfe

Nafamonas confinefque illis Machlyas,. An-

vtriufque natur3e^,inter

tradit, Ariftotdcs adiicit

le

vicibus coeuntes,Calliphane&

dextram mammamiisvirilem,leuammulie-^

brem eflre.Idemlib.7.ca.2.^
Mulierum paucis prodigiofa aftimiIatio>ficut hermaphroditis

vtriuf-

Neronis principa'
tu primumarbitror. Oftcntabat certe hermaphroditas fubiundias earpento fiio equas in Trt uerico Gallise agro repertasrceu plane vifenda.

quefexusiquodetiamquadrupedumgeneri

accidifle

es cflit,principem tei;carum infidereportentisJdem lib.n. c.49.

HE

R.'

MAN
SERHAPHRODiri; ^EF
H V

:).

AttirogjnU

HErmaphrodit* ffeu Androgynos vocant etmm i^i^uu^


A t/?

&

'

Apff evoSwA vat?

45

S^.

In maribusid fit tribiis modis ,

Sc 'Av<rpoBn-'

cum in perineo

liucinterfoemineo malicbre pudendum exiguum Yidetur,cum itidcm


fcrotOjfed nullo excrementi profluuio.xum

ibidem exeunte lotio.In

minisvmco,cumpenisfupragenitaIisfafl:igium,in clitorio

prominet.AdduntquidaminmaribuSjCum fupra

in.

foe-

& ima pube

radicem rauliebrisnaturaexf!at:in^GEminis,cumpenisadinguinavelin peron^o profertur.Kbodig.cap.io.&iy.i^.i^.Androgynos vocauit,& Poilux concubinos.Dalecbampius annotat adc.3.1ib.7.PlimiN.H.literad.

colis

M.Me^

4^

DE MONS^ilS

M.MeflTala.C.LmioCoflCgeminas duodecim fermeannommnatus,'


aurufpicumqueiufTunecatus.IuliusObfequensIib.prodig.

L.Metello,QJFab ib Maximo GofT.Lunae Androgynus natus.prascepto.,

aurufpicuminmare deportatus. Idem.


P.Africano,C.FuIuio Coif.in agro Ferentino Androgynusmtus,&in

flumen deportatus.Idem.
Cn.DomitiojC.FannioCofrinforo Veflano, Androgynns natus ^ la
hiarc delatus eft.ldem.

L.Aurelio,& L.Oecilio Coir.in agro R.omano Androgynus aanotuta


odoinuentuSj&in mare deportatus.Idem.
L.CaeciliojL. AurelioCoflCSaturnius Androgynus annorum deceni

inucntus.&inmaridemcrfus.Idem.
QMctellojTullioDidioyCoffBLomae Androgynus in mare deporta,

tus.Idem.

Cneio Cornelio Lentulo , P. Licinio CofH Andrpgynus inuentus ia


snare deportatus erat.Idem.

SinuelT^ natus infans,ambiguo inter marcm

& fo:minam fexu. Lyco-

ilhen.Iib.prodig.&oftent p.125.

InSabinisincertusinfansnatus mafculus anfcEmina

effet.

Altcrfex-

4ecim annorum,iam item ambiguo fexu inucntus Idem p. 1^6,


Vidivirumquihabebatveretrum&tefticuIos,& vulvam mulieris fimuI.HaliKhodohaniComment.adlib.5.Techn.GaI. tex.38.
IntertotadrairabiIia&rara>qua in humani corporis fabrica diuerfis
:

itemporibusobferuaui,nihiladmirabilius,nihilrariuscenfeoquamquod
deneutranaturadiligenterinueftigaui. Propofito enim mihi Androgy-

no,feuhermaphrodito,fubiedoinqiiameodcm marc & fcemina,fuperioribus etenim annis foeminam mihi videre contigit , qua: prarer vulva
memhro quoquc virili ptscdita erat,quod tamcn non erat admodum
craiTam. Quamobrem in eius Anatome generationis vafa accurate admodumperueftigaui:vafafeminariateftefqueconfiderans,nnnquidvlla
tnter haec communioautconfenfus adeffet: tandem hoc comperi, vafa
3uidem prasparantia ab aliarum fceminarum praeparantibus vafis non
ifferre:dcferentia vero difFcrre:nambipartitacrant,&ex binis quatcr|ianaturagenuerat:exquibusduo,qu etiam maiora eranr,ad matricis
concauum dcftinabantur,rcliqua duo ad penis radiccm.qui glandularum

tam adniirabile vifu


parsftatum expers crat-.Hoc
'

& fpeculatu crat

quam
quod

MA

S,
47
prudem fagax^uc focum (atis tutun
iclegerat ,per qucm vafa hxc ad penem deferri pollent & quemadmodii

quod maximc quo


:

pa61;o mtura

raeatum,quiinipfoeftpene,perforarent,quiraeatus in aliistum femini

tum

vriuce

communis exiftic;kicverovrinaEnihilquicquamopisafrcre-

bat:naminftaraliarummulierumvrina exibat. Vterus autem^nec nor*


vtcri ceruix acaeterarum fo&rainarum matricecoUoque nihil di/Ubatsfe4
relt
in teftibusdifcrimeneratmam teftes inhac crafSores erat, quam
quis mulieribusjfed quo ad fttumipfbrum nuUnnt difcrimen deprehen;
di.Peniicrotum eontiguum no eratjimo vero (croto prorftis carebat ,
duobus mufculis praeditus erat huius foemina? penis , non quatuor vt in
maribus perfeclis.Prafterca penis huius he-rmaphroditi tenui pelle integebatur, nullum aderatprsputiumjfedduofpongiofa corpoEa,per quae
duse arterisE ferebantur,abillisort, quasad veficam tendebant. Atquc
ha:cfintfatisdehermaphrodita,quemmortuumfecui.
Duos deuidc hermaphroditos viventcs confideraui ,iH quibusalteti
mas,foemina aker erat,(dicuntur autem a fuperabundanti vel marcs vd
focminac, vt vel plantandis hominibus vel hommi fufcipiendo funt aptiorcsjvelapriores credunturjFceminaerat ^thiopicamulicr earum, quas
CingarasappcIIantLongobardijhsc neque agere nequ^ pati commode
poterat,nam \^cerque lexusimperfedius illi contigerat fuo magno malo
penisnamque miiiimi digiti longicudinem crafticiemque non exccdebat.vulua: autem foramen adeo anguftum erat , vt minimi digiti apicem

&

vix introro.itteret,optabat mifera,vc

hunc

illi

penem

ferro euellcrem,

quippequemfibiimpedimetoeflediceretjdum cuvirocoirecxoptabat:
optabat ec vt vuhiae foramen illi amplificare,vt viro ferendo idonea eflet

Ego

vera,qiti

horum

bis detinui.Non eni

vaforura dilcrimen^intuerifaepiuscupiebam,vcr

m fttm au fus aggredi iltius cupiditati fatisfacercquo

tiiam idabfqne vics difcriminefieiinon polfeexiftimabamus.

Hcrmsphrodicus vir,qi]em vivum fumraadiligentiainfpcxi , hoc mo


dohabebar,pcnisadera^cumfcroto,teftibufque,fub quibus in perJtO"
na2ofeutauro,quoloco(in'eranumfcilicet&tefte$)fit lcdio pro extra-

hendo veficjelapide.-foramen quidem perftabatin vutu2Emorcm,fednon


penetrabat.Atquehl^jnt,quos vidisHermaphroditi. Columbus Iibr.15.
Anatomia?.

Vidicorpus piiena-annoriim
itiiriHTijeapiHis

circiter o6l-odccim,omnibus,vfftitu ni-

& habitu vniux.f ui

'

;:f

ercntcm,cum puellis ca
b{aatc'iT%

DEMOI^STRIS

43

bantem,&perpetud,vtanciIIam,eIocatam.Quaepefte mortua,cum edimatibusmultis&raagnisatquelimdis,intjeralia,reperta eft habere duos


tefticulos amplosjTTiembrum virile amplumipubefcebatpubespilis nigdcantibus:exi{limabatur pudla,quiaperparuum foramenftib cole,qua
parte adhaerebat putijmingebat.Aperto corpore nulla matrix vila eft , limiiis aliismafculis.Videbaturetiamrcm cum pueilis liabuifre,priEputium

enim facillime detegebatur,nullaibrdicies<:irca balanum,Tnammenull^:


diiTedo colc,nerui duo ampliporofi:vrinariusdu(5lus nullus.Huius affe<5lus meminit Pauiusyfiginetainter Hermaphroditoslib.<j.capit. (j9. & fimilis fereaffedlashypofpadiceorumlib.tj.cap.j^.D.Ioannes

Bauhinus dc

obferu. prqpriis.

Gonti-ngit^enerari quofdam
fpicienti

non

& aliquo vfqae adoIefcere,de quibus in-

conftet cuiusnam fexus

fint.

Imperitiores

illos

vtriufque

fexus efle autumantjfed longe falluntur .Fit cnim cafu aliquo vt ex terro-

ribus fubicis etiam circa hxc membra femen aliquid vitii contrahat.Exe-

nobis talem ofFerri infantem,de quo non fatis conftaret,cuiufnam fexus effet.Prominebant quidem tefticuli^membrum prsetcreaiiullum.lnfratefticulosjrupturaerat vndevrina efflaeret. Sed quia

pli gratii.Contigit

proptervirgas prominentis defedum(nec enimtota aberat,fedintro co-

uerfa ad

modo^id:am rupturamdefleclebat^hanc natura vrinsBviam

dediffet,non pro fcEmeIla,necpro Androgyno,fed pro mafculo


beri

hunc ha-

& baptizari placuitFatebaturautem mater,fe ex vifo quodam

ade

territam , vt hinc infanti hoc contra^um effe coniiceret.Iacob. Rueff.


I.c.j.de

li.

conceptu & generat. hominis.

Al^DROGTNVSySlVE
m

P A R-

monjlrofas,vtr'm(^fexus.

ANnomillefimoquingentefimodecimononoTiguriHcrmaphroditus vel Androgynos nat' eft,fupra vmbilicu egregieformatus fed


:

circa vmbilicumrubeamcarnismaframh^bcns:nib

qaa

membrum mu-

iiebrc,& infra hoc loco conucnsenti virile quoque.Iacob^Rueff.Iib.^.cap.


^.de

concept.& 8c genfrat hominis.

Anno domini millefimo quadragefimo oflogefimo

fexto ad HeidelbergaminagiiPalaLinipago,Rorbachio,gemeHiduonati funt, dofibu5


icohs-

11

4$

l^ 1 S.

Ipfenoui
hermaphroditiim,qui fequioris fexus feu muliebrisputabatur, viroquc
col^serentes , &: hermaplirocliti ambo.Lycoilheiies llb.prod.

nupferatjCuifilios aliquot &fiiias peperit.-nihilominusancillulascom-

primere,

& in hisgenerare {blebat.Hier.Montuus de Med.Theorefi lib.i.


o,M.PerpennaCoC mulierduplicinaturainuenta. Obfe-

quens,

MON

T R O 3 I
CIRCA PEDES,
NVMERO, VEL
S

(ftu,vel

OE T V
Q_V
VE L
F

DEFE-

fuperabundantia,yel aliena

forma

prodigiofi confor-

mati fint.

M ON

S r R V

TRODlGlOSVM

manmfCruribus

& tibm CQolitum,


34.

34

caudajiiilhi*

r-

X>

Mno

ii

3i

5 T R

.5

millefimum quingcnteflmo no.nagefimo feptimo/ecundo Maii,{l:ylo nouo,monrtrum hoc Kumanum,cuius Iconem tibi exhibemus, inpercelebrilmperialiciuitateColoniain lucem prolatum efl.Eratinfansbenecompa(5tuSjnifi quodin ccruice duos contiguos tumores inftar duorum uorum fecam ex vter$>
-temu
raatris tulerit.Inruper femora pedefque ab imo ventre ad pedi<^
qi-ioni^''^ 'O'
defir'"'*^"*
vfquc coaIuerant,digitis pedis finiftri omnino
co in eodem pede finifiro calcis regione maflTula qu^damprominebat,
puellorumauricularinonabfin-^^^"^-Jtletro, vbi natura anum denegauerat,cauda fuilla cernetatur,atque paulo altius in coccige tumor vel adnaChrifliparae Virginis fupra

lum quoddam oui magnitudine adparebat.

INFANS TRODIGIOSVS N ATV S


pedibusternU,&vnicobrachi9*

-.

3S-

3S

%
V.

AFRk

Hr MAi^l
Ty

s,

51

Africano Sc Lxllo CoCAmiternl pucr tribiis pedxbus,vna manu na.tus.lulius

Obfequens.

F A

T R

I B V S
husnam,

f E D

I-

APpio CIaudio,P,Meteiio CofllAmiterni pucr tribuspedibusnatus,


Ideraeodemlibro.

T V E L L A

HONSTROSA

drupei.

37'

iM

P.AFRI.

VEM01>lSTniS

P. Africano,C.Fuluio CofT.puella quadrupes nata. Idem.

Conflantinopoli puer natus quadiupes.Lycoflh.libro prodigiorum

Anno Domini millenmo quingent{imo,nonagefimo quinto.


PuerquadrupesnatuSjMauritiiKomanorumregis tempore. IdemlibrocitatoannoDominimillefimofexcentefimoprimo.
Plurahuiufmodi exemplarequirefuprain obferuatione, qui brachiis
tribus vel quatuor nati funt.
i

F A

A B S

QJT E f

D U

busnam.

INviIlaNebrIrz,nonprocuIab oppido Wutzen(i/itoadMoIdam,iiatuseftmfans(inepedibiis.Lycofl:henesdeprodig.& oftcnt.anno

Do-

mini millcfimo quingentefimo rrigefimo leptimo.


In Piccno abfque manibus& pcdibus natos Romana tradit hiftorlj^
Peucerus Teratofcopiajpag.^^.faeie auerfa.

MONSTRVM
hominis

effigie

S V P E K

P A R T E

ad vmbilkum vf^,mfema Sjrenum

cati'

dampedumhcoreferens,

OCtauodie Februarii,anno Domini millefim^o quingentcfimo

qtja-

dragefimoprimoincaftroDiuiAmandi Alliferiin folo Borbonico,exiuuenculaquadamm'hinocifTima natum eft monftrum , hominis


cffigiem a capitead vmbilicum vfque referens,ab vmbilico infra, crurura
pedurhqueacdigitorunipedislocofubftitutaeft cauda Syrenum

modo

pyramidalifigura,jnlatum tamenpedis magnitudine definebat. Tindii


liiit hbc monf^:rum Chriftianorumlauacro, horamque a partu duntaxat

vixit.Nicol.Rocheusdeniorb.muIier.curand.cap.

MO N S T R V M
Mlchaelis

ED IBV

CAPRINIS.

quod pedeshaoculum viium.Peucerus li,^. Chro*.

Parpinacei Imperia,natu.m monftrum,

buir caprinosjin ijiediairante

mciCarionis

S I

15

7^

lE

fanui^quorum

locoi

B V S

H V

& a latenhm habuu

JiJ

V S

cujjii''

des prommemes.

3J

a Schleufinga, monftrum
natum ex mulierc,imagine infantis,abfquc pedibus, quorum loco

VVidembachi, quod diftat tniiiarevftum

habuit cufpidem demifram,arfemoribus etiam cufpides proraincntes habuic.Aud^tor lobus Fincelius de miraculis.

Natosinfantesvidimus,defe(^umembrorum mutifos,pedibus care


concep.&gener.hominis,

tes Jacobus Rueff.lib.j,de

ll<iVEKSlS

F E

B V S

F A

natus.

infans NK^itebergs natus inuerfis pedibus. Lycofl^enes m


IN Saxonia
prodigiis,aii,miUfimo quingentefima vigefimo quinco.
fuis

G 3

9 M

54

liJ

MoyiSTRoSVS

S r R

2 E D E

P A R T V S

duntaxat vno, abf^ hrachtU.

40.

DEcimo Odauo Calend.Maii,intra fextam & feptimam Myfense natusinfansjcliuifoinfrontecranecvnicocrurefine labiis, oris loco

exiguum habensforamen^reliquo truncatuscorporc.Lycofthenes

libro

de prodig.S: oftentis.

M O N S TR OS P ART V
GEMELLORVM MVLTIEAI

RIAM CONNATORVM
& cohaerentium.

GEMEIII FNICO

C A ?

TJ.

conmn^i

Domini millefimo quingentefimo fexagcfiraonono,TuroANno


nenfisquaedammuliergemellospeperit, vnico
coniundos,

capite

& fe mutuo compIedtentes.Horum ad mcSccleton mifit Renatus


Ciretus tota Turonenfi regione famatifiimus. Ambrofius Parsus

operum fuorum lib.

i^.cap..?,

i,

C E

M L'

n
vnifaltem captiprodigiofe adhmntes.

LOuanli feptimo Idus Aprilis Anno

quadragefimo feptimo gemelil

nati diftindis corporibus, yni adhserentibus capiti.Peucerus Terato-

fcopi^pag.440.facie auerla.

Quendam,qui circumferebatur Auennione,vidifle me memlnijacer"


uiceinfrabicorporeumtotum. Valleriola locor um

communium

libr.i

cap.rS.

D V

V IR G

N ES,

MONSTROSJS,

fiontihscomexte,'

NumjCui^inCofmographiafuameminlt Munfterus, quod pr^Bcg


teris

admirationedignumfitjhicadferipfiffe iuuabit.Colloquebantur.

*tur , vt fcribit,"non procul a Wormacia

in villa Birrtat,quje fita

cfllojjtei!

"Wormaciam&:Bensheim,vtteftaturLyc9flheneslib.prodig.& oftent.j/
Annofalutishumansefupramillefimum quadiingentcfimo nonagefimo
quintOadu^ mulicres,quarum cura vnavterum geftaret,actertia quaedam
ex infperato fuperueniens colloquentium capita concufilt:grauida animo confternata,in concepto iam fcetu manifeftum concufTionishuius
reliquit fignum:fiquidem cum iara parcuriginis tempus adeflet, enixaefl:
didymosierantduge puellajcorporibus integrasjfed in vertice fronte tcnusconnex^einfeparabiliter,&fe
inccdere,fimui dormire

mu^uo

infpicientes,cogebantur fimu!

& furgere,& cum vna procederet akera retroce-

debat:nafi vtriufque fefe fcrecontingebant,oculi vero

non in dire^um,

fedinlatera tantum torqueri poterant,quiapai!ilLilumfupraocuios fr5tes cohasreba nt.Extenfa eft vita iilarum ad decimum

annum,&; cum tunc

vnamorerctur,iiIaqueafuperftite refecaretur, viua ab accepto vulnere,


cerebri putrefadione, fbrorem paulo
aut potius ex vulneris fistore

&

poft mortem
lis

eft

fubfecuta.Ha(5tenus Munfterus,qu2E nifi is kCc

vidilfeaflirmaret,quoniam

fuprahominum fidem funt,non

fijis

ocu-

crederc-

mus.Baldus Ronlfeus lib.dc horainis primordiis, 5<:c.cap. lo. Cardanus 11.


/z.defubtil.Corn.Gemmahb.i.Cofmocrit.cap.ej.Lycofth.lib.deprodig.

& oftent. Ambrof Pareus iib.24.cap. 2.


G B M E l L jE VIRGINES, INFE*

riore

maxiUa , &peSioribus connattt.

O6lobris fupra millefimum quingcntefimo feptuagefimo tertio,geminorum fe complcdtentiumprodigiofa fpeciesnata,ambobus


quidem foeminei fexus,quatuor brachiis,pedibus quatuor.Erant connatsE pecloribus, atque infcriore maxiila, vt prorfus os vnicu videretur.Vixit ad fpaciam dimidiae horse.Diffcdo cadauere,cor cuique faum , fua fede difcretum.fecusquamaliasapudnosvifum fuit. Gemma Cofmocrit.

SExta

Iib.".2.pag.i70.

GEMINI FECTORIBVS
connati.

Ercheldiaejn ditione Principis IlIuftrifT.Palatini Eie6i;ons,in villano

proculabHeidelberga,i4.Caiend.Ianuarii,natifuntgeminipe61:ori-

bus

bus fibi affixisjvnico vmbilici dependentis vinculd CGftftridl:o'*I,yoQfthcr


ncs lib.prodig.& oftentorum. Anho Doniini fupra m.ilIe|imiHn quadrin..
gentefimo nonagcfimo quarto.
Anno ftipra millefimum quingentefimp quadragefimp primoj,die decimo nono Februarii,FribuTgiMyfbrum editigcmeTli,iunfti totius anterioris thoracis cohaifii.Peucerus Teratofcbpise pagina 4 4 i.bl

GEMElLly

P EC

TOR l

S,.

<2,QALIJ V

V S-

queadvmhilkumcQnglHtttMtu,

ducatu Wrtenbergenfi
funf gemini.taalitupcdoiis^adv-rriIN
bilicum vfqueconnexi.ldeni eodem opere^
riati

Nati funf gemini pedoribas

fibi aftixisj

& mutUoobilel-fisfaciebus,

vnovmbilicicoiiftridovincuioJaCobuVIluefF.deconcep.SI gciicra.hominishb.j.Ciji

n E

jt
'

IfC

S T

s-

HeitJjelBergiB wari funt gerrvclli, anno-qua(lragefi.raoqttarto,

Gomplicaris fefe

vtrfque

mutuo aniplexifuat manibus.Peucerus in Teratofcopia.

pao;.44i..k

Nos Romae vidimus

Alexan<tn temporibusinantes geminosfimut

con!un6tx)s,acluerfisinter fe vuJtibus ac mani-bus in

eodem corpoic qui


:

tramen paruwvixerunt.Volaterranus lih.i^. fc gerata^ibus.


4:

AL MA' ET

J>E L

N-

tAyi&. P

AKTV S M ONr>

^rofibimporUyUirginumgemiUammiCapmbus^coll&jper

&on& vsntn co h<Rrenutmt,qU(tabhif7C m^


mdU&lmArgntme(hmfunti

4i

'.

~ .^... <.* s.

,'

i^ms^'^

Aw?i^^

H F
^ Nno millefimocentefimo
Jfiriali ciuitate

>5

/#

5.

(exto.tenio die lanuarii., in celci>ri

impe-

Argentina fcEtus monftrofas.a parentibus pauperculisSS

|3lebeis,Patre'StephanoSch^artz fabroligTjaiio,ad fignutii mali inaurati,habitant editus

eft.

Fait partus bicorporeus,fcxusfemimni,capm-

bus,collo,ped:ore,&integroventreconnatus.

Vna

adparebatfacies,bi-

nisoculis,quatuorauribus,vnico nafo.&orevnico quidem nonadmodfi


indecentcrpra:dita,fipartcanteriofe monflrum fpe6hrietur,hoc eft,ea

j>3rte,quaexduobusconglutinatis capitibns facies eiligiabatur} fed po{leri.:S,fcEtaiQfaciem procumbentc,vbi6<: fecunda ahcrius infantisfacies expe(^aretur, coalu-ie capita vtds in modum, nihilqueear-gione,
pr^terauriculasduasincollifaftigiovtrimque pofitas,confpe(5lui
fcrebat.Hae gcmell pcdore

& ventre vniuerfo cohaerentes

ie

of-

v traq ae bt=^
riis fuisbrachiis alterutram complexabatur,brachiis deculTatim fuperimpofitis.Pedes,vt

& brachia,certo fuo numcro confbbant>qui & ipfi intcr

fediuaricaticomplicabantur, ab vmbilico vtriufq;

iiifantis viiKruio

fub-

tuspropendente.Vixeruntfefquihoram.tijKflifunt lauacro Baptilii.ii,&

AnnaeMarixnomincinfigTiitiJisapertispoflobiturajinuentum eft cor


viiicum,puimo vnicus,duplex iecur, ventriculus vnicus,& quatuor renes*^

MISTORIJS ALIQVOT

MTE

mOR

A Bl

LES

emeUorumcennat9rumiquorumalter acephaluiycok
lumcirca-mumpeiiusatttventremalterm

inJ^iHm habenSypropendere
vtfusejl,

GEminos nafci aullus dubirat,vt tndiftin9:i fint,rnonfi:roofi]m

ell.

Mulierquaedam AIexandranomine,exMediolanenfi agro Florentiam venicns,geminos marcs quseftuifpcdandos dabar.-quorum alter


integer toro corpore,diflin<Sifquemembris eratialtcr vero ica fcapuliis al-

teriusiungebaturventriculo,vtillitorumcaputinieciffevideretur:ca^te-

ro vero corpore ab eo feiun(5ius,non fecusillo de mammilla matris lac ex-

mouebatur,ac fi ipfe pariter fugeret.Beniuenius c, vlt. abditor.


VidimusaliquandoexGalliainltaliamhominis in natura adue<3:um
twonftrumjqtiodpervrbesadfpedacuiumtraaEfhiscaufaa pkrifque cirfiigente

cumferebatur. Id ptier

nondum

plenae pubertatis cratjcuiabamterrore

& vmbilicum eiufdem fexus paulo mmus,quam


itegerjdiuspcndebathomo^alterius illius & inregri,cx quo pen(iebac
partc inter imum pe(Sus

io

S r R

teitiaferepars. Caputillitanti;m,& fupcriorei: humerorumpartesdee-

quadaminintcgroillolatentestam apte,quo
diximus loco,coaIuerant,vt ruielaborcvitasquetaedio.duofimulpaulo
niinus quam tota corpora in vno homine viuerent. Brachiainceptailli
tantum videbahtur:rehquum vndiqueintegrum corpus erat.quodadalteriusrenrusjnecefritatefque omnes etiam moueretur. Marcellus Virg.
rjintrqusBveUiti inlitionc

Comraent.adhb.^.cap.i^i.Diofcoridis.

Hoc ego eriam vidi in pandocheo quodam in oppidoCaftauarienfi


Pictonum,cumtertiumdecimum?tatisannumagerem,anno a Chrifto
nato,aut paflTofupramillefimum quing-ntefimo decimofexto.Nicolaus

Rocheus de morbis muHebribus curandis,

c. 5 z.

Superuixideex monftris iblum eum conftat, qui puelli medietatcm


ab vmbilico inferius infertam habuitadeo,vt penepucllietiam minge-

ret.Circumuagabaturhocmonftrum,iuuenis^5.annumpraeferebat, piiclli pars inferta,qualis agentis decimum 4nnum,(eu crura,(eu pedesinlpiceres,

Hocanno ahum e Germania,prion fimilimum vidimus


circiter viginti

zetas

annoru

quinque,{cxusiuueni'S incertus.-pcndulusinfansmafcii-

lus.nam e pene minxic,brachia & manus & crura contrada,fed crura noii
folumprofoetusmagnitudine,reliquaqucdiximasexiHora,anus nuUus,

nec interftitium,ff d

vtris in

modum coniun(5ti clunes.Senfu carere opor-

tuit,namcapiteanimalperfe<5lumfidefi:ituatur,&

motu

& fenfu carere

anima mulieris^propiorenimfceminaefacies videbatur)


animatus fuiftet,aaiimal perfedum plus quam quatuor notis moueri potuiflet. At hoc & ab Ariftotele,& a nobis alibi fieri non pofle, dcmonftrAtumeftmihiltamen prohibetmouerifeorfumpartes, vt digitos. Cardan.

necefle eft.Sed

fi

Iib.ii.de fubtilitate.

Monftium mihi oblatum

eft Patauii diftecandum^eratinfansfemcmares funt, cui aliusimpcrfecl^infantulus anteriore parteincumbeb-.t,cruribus,brachiis,dorfo,abdominisparte,pcne, medioq;


colIo.Videbatur autem caput h^jiUs imperfe(3:i puelli in thoracem perfedtioris intruftm. Hocmonftrurn vixitaUquandiu. Quamobrem inter

fti is

mas,vt

alii

ftudiofosviroslisortaeft&quajftio,

vtrum Cor

illi

vnicum

adeffet,yel

duplexridcm de iecore,cerebroque qusefitum eft,& de aliis internis membris.Marcus Anton!usIanua,iliuftrisphilofophusvnicaminiIlofai)ie<5lo


aa^raana-cfteopinabatur.Namfiquisimpcrfedlamiliam a-ppendicem ,

&

pon-

H V

IS.

fi

pondusinutlleattigifletjquemintegrummembrorum QmniCi diximus,


ftatimperrentifcercanimaduertebatur. Non dcerant tamcn quibusop'?
pofitumvideretur.Hocitaquemonflrumvbidiem fuum obiit,ego,rci
nouirateailedrusjlibenter fecui,qua? aute obferuaui haec fere funt. In im-

perfe<3:o,quem dixi,nonnulIa inreftina aderant,ex

quorum vnius portio-

ne tum vcfica,tuin anus conftituebatur, nullumibiaderatiecur,nequc


cor,nequecerebrum,fedrenperm3gnus,quemegopene hepatls munerefungi fum opinatus,nam ab cxtremoiecoreperfe<51:iinfantis craffa venajduraqueinftararterisededucebaturad renem illum infignem,atque
indevcna2aIiascornpIurcspaffimdiftribuebantur,at ab arteria dextraaortum ducebat.qux poftmodum per vnluec-

xillari perfed:i puelli arteria

fam partem monflri imperfedtioris diducebatur.Item a neruis dextri brachiiexibant,quiperreliquum corpiis imperfefti homunculi diffemina-"
bantur.CoInmbus de re Anatom.Iib. 15.
Cumhtec fcribo,AnconamvenitpuerIIIyricusfexnatusannos,boni
^ne habitus,exa<51:e & perfei^le omnia membra habens,monftrum tamen
prarfcferens,quia ab eius vmbilico thoracem verfus,alterum puericorpufculum deducebatur abfque tamcn capite,fedduo habebatbrachia,
duo crura,fed vtraque immobilia^anocarcbatjfedfcrotoabfquedidymis,ideft,gemeIIistefticulis,ornabatur,nonfccus ac pelle oblonga quadam glandis vice,per quam vrina fere femper deftillabar. Scd puer cum
mingebat,&perhancquoqueviamvrinamrepentemittcbat. Erat aute
puerhicitaomnibusadmirationijVteo parentes pcr vniuerfam Italiam
magnam corraferint pecuniam,fuit autcm hoc moftrum Anconae , anno
fupramillefimum quingentefimo quinquagcfimofecundo.Amat.Lufit.
Curat.57.cenr. 5.
Illud

quod nuper ex nundinis Francofordianis(vndeveIutex Afi:ica

fcraper aliquid noui ad nos perfertur)accepi,obticere non poffum. Anno


a Chriftiparae Virginis partu,fupra fefquimille

& quinquaginta fex annos,

ad quartum a celebri vrbe Argcntina Iapidem,muher inops in pago quodamenixaeftmafculum,cuipercpigaftriuminfra ^KpoetJ^ict orificii venriculi cartilaginem,manu tranfuerfa,prominebat moles infanti non dif^
fimilisjcuius caput cum ceruice ad fcapulas vfque intrapeftuscognati
mafculilaterevidebaturrfimodovllum habuit. Brachia vero vtrimque
cummanibuseminebantfor3s:finiftramanusquatuor,dextra tribus digitis

conftabat.Naces vtrafque habuit leniter extubcrantes,diuaricatis vf-

que

D E M O N 5 T R IS
^i
queadfuicognaticmrapcdibuSjquorum muerfaplanta dcxtra tabcfccr:
foatjhifpidam fub axillis& in pubelanuginem,&tpenem virilem,vnde fe-rum-fanguinis eminxit,vtcmbryo inter otAAavToe/crta

&

ei.fjt.vKiv

tunicas

fuumcfFunditlotium.&proindeacFaetusin Ytero nihil excrementi pcr


anaum eg^ritjnc quoque nihil eskcreuitjhos enim (eminis copia ita agnatos coaluiife in confeflo e{l,qui nundinis elapnso^oiiumis vidcndi pro^labant.Langius q)ift.8.Tom.z.

Anno poftChriftum natum fupra millefimumquingentefimum vi<


:gefimum aonum,in quodam HercinixSylux fiiperioris pago infans natus eft,& iniuftae ftaturse virum excremt,vaiuer(a corporis hgura mas tc^ehabens,nifiqupdvberahaberet,& ex ipfius pcdore akerius corpus
^ropenderct,fiaecapite&huraeris,brachiorura informc figuram prooci^ces^mambus.plus ad pedum,quam manuum formam accedcattbus.Iaeobus Rueff lib.j.cap. j.de conceptionc
&^encratione h^minis.

f OE r r^

H V U A S
TOliTVS

I S.

(S^

VRODIGIOSV S VIRILTS SEXVSr

(uuis ep&Hsri altud mtegrumcorptts/olo ahfcQndm. ea^

M>

ptCy

4J.

COtmariarimperrafis AKatiasoppidiad ilTumffuuium (Ttinatuscftlnifans virilis fexusjCx euius pe^oreaMud intcgri hoiinis eiufdtem C^ixusM:pu$c*nmfatisabfo!;utum',ad genua vfq; protedebatjforo capitc iu
alioor{>oreiniixo.tycoftiKrneslib.prodigiorum,aRno milJcfimo, qnit^
gentefim=d*cimo quarto*
E SabauJia in- Helaetram venit quidam raftar atatis , inte^a formap,
mcmbrisbenecompaiSiis omnibus,ex cuius tamen ventrieulo prafteres
aliud liominis cor^us ita propeiidcbat, vt caput tantum atquc braciiia Co^

DJrMaN5TRisr

^4

ladeeflent. Circumtulit Vir bonushanc

moIem,magnohominum vndi-

quaque confluentium jfpedaculo & adi-mratione,per regiones

diuerfas,

cx corporc miracuiofb qu2Bftumfaciens.Idem,anno millefimo quingen-

tefimo decimo nono,citati opcris.


Iii Hercy niae fy luse quodam pago,rion procul a Kniebis , infans monftrofus natus efl:,virilis fexus,in corpufculo circa pedus aliud praeterea

corpus membris omnibus abfblutis propendcbat ad genua vfque: fblo


capiteinaliocorporetedio.Pcruenitmonftrumhominisad virifem vfq;
2ctatcm,hincindcmiracuIiloco,acArgentina;adhuCjin nundinis circa
loannis Baptiftae feftum 1555. ^^ fequenti,quo hsc fcribimus,apud nos

D.Martino facratis conlpedum eft.Idem.


AnnoDominimillefimoquingentefiraotrigefimo viflis eft vir Luteti3e,ex cuius aluo alter vclur confitus homo pendebat,membris omnibus,
capite excepto,abfolutus.ViriIle quadragenarius erat, infertumque illii

Baflleacin Nundinis

&velutprodeuntemcxfe(ehominemtanta omnium admiratione vlnis


fuis geftabat, vt certatim ad fpedaculum accurrerent. Pareus operura
faorumlib.24.c.2.

VJdiinhaevrbeanteannoscirciterviginti,virum,non magnse ftatufa?,quicorpushumanum,aliudafiio iniegrum a ceruice,quathoraciiIliusadnatum erat,geftabat.Hoc a thorace in terram vfque propendebat,
omnibus aliis partibusipra^ter caput,quod ac fi corpori intrufum cflfet^no
apparebat,abfolurum,vnguibusinfuper,pilifquefubaxillisacpubeorna-

tum.HoCjquotiefcunqueviriUe mingebat,fimiliter vrinam profundcbatjpodice alias claufo,&nuilibi apparente.D.Felix Platerus dc obferuacionibus propriis Parenti

meo

cora-

manicatis.

AGA .

H V
A G

S.

^f

GEMELLORVM, ^r
almim

A l M A
rum alter ca^ut

circapeilm
mfertttm hahutt,ai
viviim e^yptmt ejjigiatum.

4^

I>

MON^rRO^I

M
G E

&vmtre(onnexi

E L LT,

PECTORE

& conglutmatu

47Ctauo Idus Februarii hora quinta, eodemque mlnuto , Scaphufias


HtluetiorumnatifuntinfantesduOjVterquefcEmineifexuSjcapitibus cIuobus,brachiis quatuor,totidemque pedibus disiunc^tis vno vero
,

corpore a collo ad vmbilicum, vfque, vmbilici fubtus vinculo propcndetejLycoilhe.hbr^Prodig.annoDominifupramillefimumquingentefimo


quadragefimo tertio. Vide quae annotauimus de geminis lateribus ex
E.ueffio,num eandem velaliam hiftoriam inaudiat,anaus Silocus refpo<denr,fedcoalitu partium differunt..

AnnoDominimillefimo,quingentefimo,feptuagcfimo fecundojim
Ponte Saso ad Andes oppidulo,prodierunt in lucem,decimo dielulii,gemellsefoEminaejCeteEa membrisomnibus pcrfecla?,nifi quodalterius manusfimftra.quatuordigitistantumdiftindaerat.Cohxrebantautemanterioribus partibus,nempe a mento ad vmbilicum vfque,quiipfis vnicus,,

&cor vnugaerat.-hepar veroin lobos quatuordiuifum..Vrxere femihorSj,


&:regenerationis lauacroinfignit^fuere..
Vidir parenshic Louanii ita commifToSyVtcapite diffindijbrachiisj,

manibufque quatuor,ventre,&{i:erno pectbribuscopularentur. InuentEum iI!o praelente per anatomen cor. communccerebrumfuumcuique
fecretum.. Neque vulgaris quasftio, an pro vno hominean pro duobus.
loret gcnushoc monftri philofophisappellandum. Orta efl contentio
Yariaialiisfedem Tii5jVTeAe;:t^'a?,in cordci aliis in cerebrocollocantibus..

Mihi quidem (faluofempermeiioreiudiciojlforma; humanse


rationis dbmicilio potitis aeftimanda cenfebitur ,

fons caloris

vitalis,,ac

quanquam

dignitasex;

in:

corde

fit:

facultatum aniraalium &: naturalium pr^cipuus

nodus.hocenim ad vitam5& rotam animalis compofitionempotius, qua

primum cuCtadeHneat,atquedifcernits in cerebro haberejH-imam fedem certiflime


addifl^erentiam fpe(fl.atAddehis,quod &formatrix vis,quE

demonflretur,fi quis noftrsE conce tionis monogrammara,feu embryoBisprimum formati rudimenraperfe6Honem Anatomicam accuratiflt-

mecontempletar:femperenimparticulis caeterisgrandiuscaputinueniquanto io-

jmus.,quin;6c perpc tua proportione minora fingula msmbra ,

gius

H V

Sf

S.

^ias a capitls regione<iifliterint,donecpIeneBrormationIstypum funtcoiecuta.Idem Jn ranisaliirqueanimantibusfacileefl animaduertas. Gem-

ma Cofmocrit.lib.cap.6.
PartHs monflrofus nuperTreiroC editus,ita fuitformatus,&editusapa-

rcntibusprobis,inferioris&tenuiorisfortunse,quique viclum ex diario

&

Iaborequ^ritanr,pedibusprimum,prscer naturalem
confuetum pariendimodum,inIucemprodiit,vitacaruit, quanquam paulo anre tempus paricndi vitalem fcnferitpuerperajpartusisgemelli fuerant ,feu duo
infante&,vterquefGEmineifexus,quiantico corpore,pedorc nimirum Sc
ventre coalucranr,& conglutinati eranr,bina capita nabueiunt , ternis erant auriculisj&quartaauriseractantum quaedam particula inferius dc
aure pendula,quaternispedibus,quarernis item brachiis, mutUDs ampiexushabuerunt. Cum autem cogitatio mencem meamfubiret,anneeciam interiorum parcium non naturahs qusedam formatio,aut coalitio foretjConfenfu Parentum & Parochi diffecui cum CLirurgoprsefenteParocho & DiaconotofFendimus autem interius vnum ventriculum, vnum ciatiulculum,quemadmodum eriamhabuepar,idque fatis amplurn
runtforisvnummagnumvmbiiicum 6idu6tum,quo hauferunt maternum alimentarem fanguincm.-inccflina erant vniufmodi,necitadiuifa
aut diflerminatajVt quiiibet mfans fua haberet, nihilominusduosfpleneSjin vtroqueventriculilatere vnum, habuerunt, quemadmodum et-

&

iam duas veliculas fellis,v trinque iecinori fuhnexas,hdbuit prsterea quilibctinfansbinosfuosrenes,fuamveficam,,fuamquematricem,& partes
fita. In medio v^ntre pedore nirairum,
habuerunt vnum cor amplum & latum, quod non circumplicabatur a
pulmone,vt aHas foIet,fed membrana, mediaftinum did:a , quse medium
pulmonem dorfo pedrori alligat,erat gemina,q'i^ tanquam duo parie-

genitales.fingulaiuflofuo loco

&

tes,&lateraallquatenus a fe<difl:anua,intermcdium cor

cum

pericardio

continebatjvcrinqiiedcindsin reliquacauitacepefloriserat exigua por-

pulmonumfiiis ligamentis alligata,vt non vnum,fed duos pulraones


cognouerimus. Capita non fuerunt apertaautdifle6i:a,fuitenimcuiquc
infanti fuum pecuhare caput^necaliquidfingulare&prseternaturamni
hisforearbitrabamurconfpiciendum.Qnare pofl: diuturnam infpecSionem Rierunt tum cerrse mandatiraliquoc etiam macul^e vif^ funt prccfertim in brachii3,& pofterlore parte corporum,alterius etiam caput nonnihilgrandiusfuitaltero.CI.V.D.IoachimiisCamerarius de fuis Obferuatio

tionibusadpaientemmeummiffis.

^$

^EMONSTKIS
GEMINI VENTRIBVS COUM^
fentes.

48.

HEidelbergse ad Necearura flumsn nati funt dic Pentecoftes duo ca^


iun(3:'3& marculi,cluobus corporibus, ventrc congiiinatisjduobus

C3pidbus,quatuormanibu&pedibus,q~:orura mater Cathanna, Patcr


vero Calparus Bcsler faber.Baptifati funt ambo , quorum vnus loanneSy
alrerveroHieronymusr^uncupatuseftjvixeruntdiemvnum cum dimidio.Defjndis vero a Medicrs membra interioraperfedlionem viia, cos
tantum. vnum inucntumeft. Lycofthenes prodig. Anno Donaiai fapra millefimum quingentefimo quinquagefimo cparto.

C E

JL-

^3

GBUBlLyE VIlEiGINES, FBKtrecoalitt.

4^-

HErbefebll

m Thunngk pago,vigefimoMartn,gemeIlB natjefunt

ventre concreto,acfafcia carnea in vnu quafi colligatae, medio cor-

porcfemutuisamplcxibusretinentes.I(iemcodemopere,anno Domini
lupramilleiimum q^uingentefimoquinquagefimo tcrtio.
In fine lulii anno miHefimo quingentefimotrigefimoo6l:ano,muficr
quaidampeperitgcminosfcEmineifexus,foIoventre,vnico vmbilico tatuminfignito,connatos.Vifrenac.lib.^.Theoricaep.88.

QBUELLI VMBILICO C0NNi4TI.

On^lantiae ad lacum Acronium,duo infantes,mafculus ac foemellar

duobus capitibuSjq^uatuor brachii$,totidemque pedibus, membris


1

omni-

DBMONStRlS

70

omnlbus abro!utls,fed circa vmbilicum coniundis corporibus naiti fun'e


Lycoflhen.lib prodig.anno.

lo^)^.

Inpagovalliskipcrioris Arni, nomineTertanio,monflrum

eft

natu,

habensduospiieros,vnovmbiIicoadinuicemiun(5los, cui ab vno latere


genitalia erant membra,& bina quoque pendebant inualida crura , ab
altero vcro laterecrus folum exibatimperfeclum, vixitque diem vnum.
Lycoil.prodig.annoDomini T50J.
In pago Grofibu agri Tigurini apud HeIuetios,mulier honcfta peperit
mafculos duos,duobus capitibus,vno quidem corpore, vmbilici vinculo
coniunclos,qnatuor manibuSjtotidemque pedibus. Idem eodem opere
fubannummillefimum quingentefimum trigefimum.
Annoiupramillefimumquingentefimum nonagefimu,quarto Maii,
circa meridiem,in pago Hermeltzheim,ditionis Epifcopatus Argentoratenfis , Margaretha Theobaldi Helden, ciuis,vxor enixa eft fcEtu bicipite,
quadrimanum,quadrupedem,duobus membris muliebribus, omnibus
reliquis partibus,vno excepto vmbilico,quo nimirum*colIigati erant ,gcmelli^diftindum.Wilhelmus Mees amicus nofter.

&

P A R T V S

BICORPQREVS,

V M-

btUcoviceverfa connexm,

fecundo Maii,qui fuit ^ks Martis, Anno poft Chriftum


natum millefimo quingentefimofeptuagefimo quinto, Venetiis e
foemina Hebraea admirandum,formidandumque monftrum ena-tum eft;
duoquippe infantulijcorporibus inuicem conglutinatis & cohserentibus,quorum fingulicapiteorequedonati eibum potumque naturaliter
,

le vigefimo

afllimebaiit;po(ridebantinfuperbrachia,& pedes inter fe complicatos:


deftiiuebanturlocisfecretis

plebat.Quae

& naturaIibus,quorum vicem vmbilicusfup-

omnia adpidum agalma viua delineationeclarius ob oculos

ponit,ac de eius veritate,fi opus foret,pra;fata Venetia teftatur.

GBMl'^1 LATERIBVS

C O N-

iun^i.

N oppido Seckingen(patriaViriClariffimiIoannisIacobiBeureriin

1 Academia Frib. PrQfeflbris,amici Paterni fingularis^ tribus miliaribus


fupra

HVMA N

71

1 S.

fupra Bafileam adRheni ripamfitojgemlni natlfant,coniundisIateribus,qui ramen propter matrisgrauiterparturientis dolores, nor^ diu vixerunt.Lycoflhenes lib.prodigiorum anno Domini millefimo qiiingen-

tefimoquinquagcfimo quarto*
In Acken oppido Saxoni^ad Albim,infantes fcmoribus lateretenus
Gonnati fimr vifi,co fitu,vt dexter finiftra manu humcro dextero alf erius
incumberet, finifiier dextram thoraci alterius transuerfim pr^ctenderet.
Peucerus TcratofcopiaEpag. 441.
ScaphufisE Heluetiorum anno millefimo quingentefimo quadragefimotertio,infantesduonatifunt,coniun<5toalterolatere,Gapitibus duobus,brachiisquatuor,totidemquepedibiis,vmbilico vno,fcEmineifexus
vterque.Ex his altermortuus inlucem prodiit,alter vero vivus prodiens,

continuo expirauit. His per omnia fimiles aliiquoque anno millefimo'


^uingemefimo quinquagefimo tertio,in (BitxfUtti natifunt.Iacob.
ELuefE de conccpt. & generat. hominis libr. 5.
capit.3,;.

C;

o.^

Ni

V>E

12

UOl^St^lS
I C

O N

KH$iUtmhm69hirentium,ah amicis CQmmuniCAta,&


H&yimmaf^ofita

2!i

V r R

V S Q^V B

S E

X V

S.

obuerjistergoribmconnexi.

N Palatinatu non procul ab Heidelberga in pago quodam Rorbachia


gemini vtriufque ^xus , obuerfis tergoribus annexis,natifiint.Lycoft.
prodig.lib.anno

Domini 148^.

Nati funt quidam tergoribus annexis

fingillatim vmbilici vinculis

propendentibus,difi:in<5lismembris,nullodeficienteautfuperante.laco-

bus RuefF.dc conceptione & generatione hominis lib.j.cap.j.

Aano

H V

M ANI

S'

7Ji

Anno Domini millefimo quadragenfefimo fcptiiageffmo quintb Veronsein Icalianatacprodunturduae Virgunciil^.fibiclorfo ab humeris ad
nates vfquc ardiflime cohserentes* Monftri nouitas pauperes parentes impulit , vt id per omnia Italia: oppida , ad cotrugandura ex accurrcntevndiquemuItitudinepecuniam,circumferrenr.PareusIibr.4.c.
2. hiftorise.

Eiufdem (vt apparet) hifloriasmeminitLycofthencsprodig. hbr. his


verbis. In Veronen(i,inquit,agro infans fcemina ortaeft,binisg?nitali-

monftrum parentes multum


diuqucperlcaliaevrbesquasftuscaufa circumtuIerc.Vide annum Dominiallegatum.
bus,duplici ventre,qnaternis brachiis. Id

SimileRomaeannofupra millefimum qua^Iragentcfimo nonagefimo


vifum annotauit Corn.Gcmma Cofmocriclib.i.ca ^. ExLycofthenccuius haecfunt:Romargemininati funt,fimulque vno corpore iundi,
tertio

aduerfisinterfe manibusacfacie,qui pauxillos vixerunt dies.

Vidc

eiuf-

dem prodig.Iib.annicitati.
In Komanahiftoria Vrbis (^(jo.geminas puellas dorforum concrerione

&

LDomitio Cofi^ Peuccrus in Terat0fcopia.pag.44i.b.forteii,quiaRufFcoadducunturproxime.


continuas,naras legimus C.Laelio

Vulfiniisgeraelli nati,tergis fibi affixi,capitibus duobus,brachiis

quatuor,totidemque pedibus, vterque fexus foeminei.Iacob. Rueff.


deconcept.&generat.hominishb.^.cap.j.

I-.

74

C O R P O R

M
A

Ol^ S

TRt

T E R G O R

mtif.^uornm mticum hommisjpoJlkHm

CON-

CMk

forma*

Clrca fiiiem Imperii LotJiarii Caefarisjqui fuit Saxoniaj Dux,qtiajclam


mulierediditpai"tummonflTorum,rpecie videlicet hominis ac canis^iategerrime corporibus coniand'is,dorro connexis,ac dorfi (pina fo-

lidiirimecongliitinatis.Lycoflhen.lib.prodig.Annodomini 854.
In Aibaniaignobiiismulierculamonftrum bisgemini corpoiis
iiixa,auerifsvHltibus,& corporibus Cihi cohjerensrante

quidem

eft

e-

efligies

homini5,integrocorporifquemembrorumhominediftin(5la,retro verq
fac!esra!iis,J!miIitercorporis,&merabrorumproprietate intt'gra.Idem;

Anno Domini iu6.

N'

n V M

MONSTRA

I S^
I

75

A, -ET

E-

minafiiperm corporisfarteiinftrnafimplicia.

annos aliquot noftracertememoriainOrieiitcduplexhomo


ANte
natuseftfuperioribusmembrisjinferioribus (implexrnam

duo

c-

rant capita.duo pe6tora , quatuor raanus,venter autem vnus, &pedeg


duo , (icut vni homini,& tam diu vixit, vt multos ad cum interdum fama

traheret.D.AugurrinusdeciuitateDeilib.K^ c.8.

Auguftinusin Enchiridio c.S^/acit mentioncmbimembriscuttifdam


nati,tum in Oriente,fed defcriptiabHieron.apudquemeftiLydds natu
hominmduorumcapitum,quatuormanuum, vno ventre,duobus pe^
dibus.Martin-us^X^cinrichiusCoTnment.demonftris.c.^4.
Conftat monftrum in igypto nimirum vixifle ad quartum vfque anl^um,quod vmbiHcotenus ex duobus conftabat,infraautemvnuserat
puer. Cardanus Comment.ad Hippocde fep. partu.
I.Imp. V.in confinio Ortmannise
BritannigB porAnjio Henrici
vifum
eft in vna vel potius duabus rauiieribus. Duo crat
aliquod
tentum
capita,&quatuorbrachia,csetera gemina vfquc ad vmbilicum,infcrius
:finguIaomnia.Comedebat,ridebat Joquebatur, vna Iicbat,efuriebat , alceratacebat,oregemino manducabat,fed vno mcatuper ventrem eiicie-

&

mortuam portans, donrc&pondercmolis,&nidorecadauerisdefecit. Vincen. hb.2(j.cap.3.


^peculi hiftorici,ex Guillerino.Scd haecMatth.Palmerius retulit ad annii
bat,vn^defun6tafuperuixitaltera,penetricnnio

Chrifti lo^"!.
In infantenatoin BritaTinia,cuiusgenitalia gcnitalibus infcrta erant,

crura commixta,vt in duo redirent,csEtera duorum,caput , brachia , vcn


ter atque ex aduerfo poiiti,mortcm regis,rautarionemquc regnij&foro-

risfucceiTionemoftenderunt.Cardanuslib.i^.c.y/.devarietate.

In Anglianatuseftpuergeminns^cluneadfuperiores partes ita diuihaberet capita,duo corpora integra ad rcncs , cii fuis brachiis,

fus, vt duo

quibaptiziitustriduofuperuixit.Lycoft.Iib.prodig.AnnoDominirii2.

Aliquando

fit

bicorporcmn fupcrius velinferius,ficut acddit deco,


cum duobus capitibus,& poftea continuatae-

qui fuit natus Cracouix

crant duo corpora in collo & in dorfo vtriufque,& inferius videbatur viumcorpus.AIbert.Coraincnt.adlibrum i.Phyficorum Arift;.

j&

;f6

V!

S T R

Inagro Florentino natus puer blcorpori

effigie

rgcminis capitibuy,

non amplius
ingeminospedesdefineretjvideruntillicomnes. Ad nos autem,
tunc in Gallia degebamus.per amicos ciues imago pida tranfmifla eft.

uaternis manibus,circa genitales partcs connexus,(ic quod

Guam
cjiii

IngenrquefoIiusadpidur^fpciStaculumconcurfushominumfuit.Septimum jEtatis annum agens,genitorcm mcumvidirabellameiufmodiin


manibus tenentem. Scifcitatus quidefletJRemomnemeomonftrantc
didici:& aure conuulfa meminiflc iuflus-.enarraturus filiis, vt iple dicebat,
meis. Ego autem & nepotibus renarro.Et hic quidem partus diebusfvt
perhibent)paucis vixit. Franc. Petrarchalib.^.cap.zi.derebus

memoran-

dis.

'HacV.etm.VAttlus^vnofuhcorporehmi

FahricanatnramiraiAcemm humo.

Cui^fuumfuit

& manuum:fuit

oris opus^

VeJica:aJlvnumventriiopus^fuit,

Jmxere extremapartesms corporis amhos,


QMsneuterjimul&dicatvteri^^fucts.

jaeutraexpartepedes.capitaexvtra^fuerunt

Binaf^d e medio corpore planta fuit.


BinafuitmedioqU(& corpora pUnta deorfum

Pendehat:furfum quintaeratvnamanus.

^onveromhisrnusfomnus^cihmqjt
taecrifusnohistfletm &vnmerat.
Somnomemhradabatvnm/idehat&alterp

Surgebai:^vnm,flmsqu9^

&

aiter emt^

JnFlormtinanatosnosflummisArni
VaUededitpatrt(&,nospia curapatris

Ittdealtit.&facropariter defontelauati,

Vixinmambo decem,bistotideni^ dies,


OuidmncNeptmum:quidnunc lanum^ bifiontem
.

Miraris fftygii tema quid ora canis?


"Bt^uid Gerjfonis tria corporaffiHicet vnum

jjioscinpM^himsms^animasji^kge^

rdemdecodem monftrotradatu ^.cap.z.Ciufdemopcris.EfEgiesmoftri

huius nati in comiutii Florentinorum fculpta eftin ho^itaii ad fcalas.

H V M
las.Lycofthenes ad

AIN'1

annum Dominiijio.

77
retuHt.

InoppidoGcnnania;

ad Herciniam fyluam fito infans duabus capiubus,quacuor manibus,duobus pedibus natus eft.
Idem lib.prodig.anno Doraini millefimo quadragentefimo nonagefiRottxii^il

moquarto.
Anreannosaliquot(nimirum/485^.vtannotauit CorneUus Gemma)
inditioneWerdenberga,monftrum foeminei fexus natum eft capitibus
duobus,brachiisquatuor,pe<5t:ore&vcntrevno,pedibasdac)bus Eucha.

Hhodion lib.de partuhominisrcap.^.&Iacob.Rucfflib ^.capsj.de

conce-"

ption &generat.homi'nis.

Anno

Chrifti fupra miliefiraum,

quingentefimum quadragefimum
pago Reiaach,pro-

tertium,altera-a D.Catharinaj die,mulier qusedam in

peBafileam,monftrorumpartumenixacft:fupernafciHcetcorporis partegeminos,atventribus& ped:oribusadcollumvrqueconcreros,feddiftinfiis capicibusduobusjfefeinuicem contuentibus:& quatuor brachiis


mutuo fc corapk(5tcntibus,genitali vnico,eodemque mafculo, ano itfim
vnicorrcliquoinferioris corporis trunco fimplici,in duos foium peds
definente. Ex his alter mortuus,aIter viuus inlucemprodiit,qnitamen
horamvnicamnonfuperuixit. Simiiis partus alius AnnoChriftiio^^.in
Vngariavifiiscft,ca?terumfocmineifexus.MunfterusCofmographiaelibr5.Editi5^4.pag.5o.

Monftrum nouigenerisin Scotianatum eft, inferiore quidem corporis

parte fpecie maris,nec quicquam a comrauni

hominam forma

pans,vmbilicum verofiipra,truncocorporisac reliquis omnibus

difcre-

mem-

brisgemims,&ad vfurnatquefpeciemdifirretis.Idrex diligentcr & educandum & erudiendum curauit,ac maxime in muficis,qua in re mirabiliter profecit>quin

& varias linguas edidicit, & varifs voluntatibusduo

corporafecumdifcordiadifTentiebantjac interim iitigabant,cum aliud


aliipIacerer,interin?veIutiincoVnmuniconfiiItabant. Illud etiam inco

memorabilefuir>quodcuminfernacruralumbieoffenderentur,cpmmunccorpusvtrumquedoloremfentiret,cumverofupernepungeretur,
autalioquikderetur,adalterumcorpustantum doloris fenfus perucniretjquod difcrimen in morte fuit magis confpicuum. Nani cum akerura
corpus complurcs ante alterum dies extin^lum fuiffet, quod fuperftfS
fuitjdimidiofuicomputrefcentepaulatim contabuit. Vixitid monftru
annos viginti oflo, ac deceflit , adminiflrante rem Scoticam loanne

P^^o-

1>I

S T H

iprorege.Hacderefcribimuseoconfidentius.quod adhuc (uperfinthomineshonefli compIures,qiii haec videriat. Georgius BuchananusScoti^chiftoriseUb.i^.

yi

s r R A

V p B

eorperis trunco fmplkta feu

n.

N o

s v

vnkorpora : at

infernaparteduplkiafeubkor^
pora.

COnttgitin

Italia

nonlongeante

iftatempora,vifiimcil:monfi:ranr.

in fpecie humana,(exu muliebri figuratum,continuum

vfquead pe"
cauitatem,& ab inde duplex exfiiitit perfed:c:quod fuitoptime
cantatiuum,& h uic fimiledicit fe vidifTe Haly in tech.de caufis.Petrus Ap,ponenfis Gomment.ad problema 62.;Partic.io.Arifi.

toris

AUquando

fit

bieol^poreumfuperiiiSjveiinferiusjficutaccidit deco,

qui fuit natuscum duobus capitibus,&poftea continuataerantduo cor'pora,incoIlo,&indorfo vtriufque,& inferius videbamr vnum corpus.

Aiiquando autem vifus natus efl econtra,qui quatuor habuit crura

& v-

nicum &continuum eorpus apparuit in fuperiori paite,quod abfijueduhio contigit ex diuifienefpermatis in matrice.Albertus commenr. ad ca.
^.lib.z. Ariftot.

-V

E L L A

V P E R

O R E

C O

R-

porispartejimplexytnferiore dupkx.

Hvnocapitcduabuspofterioribus cormembris.
partibuSjtotidemque
Lycoflhenes de prodig. Anno
poris
quadragentefimo
feptuagcfirao
fecund^
millefimo
omini
Erna: in Italiapueilanaraefl:,

'

R^

tl

1?

A R T V S

79

I S,

MONSTnOSVS

S-*

que acLgeniPAlespanes bicorper,(runbm &peMHs


Jimplex.

$5'

se

sjr

temp6xa m agro FIorentmopueriTatusBicorpon-effigje^


Y^
manibusjcircag^iiitales panes conne\^'geminis
Ircahsec

capitibiJs3(|uatcrnis

xusjfic vt

non nifi in geminos pedes defineret.Et hic quidem partus

,.

dJ^

bus f vt pcrhibent)paucis vixirXycoftheno

BICIPITIA

MON STRA, OV M,

N A VEL

mambw,aut pedibm,vetvtris^fimul mQnJIrefe cmfor^


fmtafueratn.

L^lio,L.Domitio CofrpuelIabicepSjquadripeSjquadrimana,emina foeniinea natura,mortua nata.Iulius Obfequens,

DE HOtt Stjtt S

80

ROPIGI

S V S
JN F A J^ S
tnhm mambttSi&midemfedibui.

BlC^P^Ss.

infans pUne {imilis,qui inHeluetus ctiani


agro Tigarino natus
IN
vno {alicet corpore, duoin pago Gofloun,ante (exennium natus
cft

ei

eft,

bus capitibusjtribus manibus,totidemque pedibus.Lycofthenes lib. prodigiorum, Anno Domini millefimo quingentefimo trecentefimo fewo

G M

J,

PECTORIBVS

ventrecohisrenteSfabf^fecretofexumprodeHte.

57r

S7

ra

E T

ti

8r

l^ 1 S.

VJgefima feptlma die decembns, quiDiuo StepHano facratusc fi:,in


pago Frey^v^crckjnon procul ab Adorflio Voitlandi^e bppido , bicepsinfans,quatuormanibusacpcdibustotidcm ^abfque fecreto fexum
prodenceCcuiustamenlocovmbilicumliabebatja fabri cuii.ifdam ferravxorenatuseft.IdemannoDominifupramillefimum quingentefimo
quinquagefimo quinto.
rii

F A

MONSrROSVSBICEFS,

quatuor hrachWytondempedibtUi

& ventre vno.

NOn
pedibus,vnoautemcorporetantum,natus
procul a Lipfia biceps infans

quatuor marjibus totidemque


eft.

Idcm

fub

annym

DominimilIefimumquingentefimum,quinquagefimumfextum

n.'

DE
I

Af

5 T R

-?

I 5
f Q K
H V
A N V S P A R r V ^
duohm capmbm, quatuor bracbiiSi mamhus totidem,pedihm tri^

^Hs^caterU prodigiafe conformatis.

millcfimo quingentefimo quiitqixage^mo^cunxTain


ANno
non proculab Oxonia,informis quidam
natus
partus

AngiJa'^

eft, capitiiaics;

d uobus,brachiis quatuor,nianibus totideni,ventre vno, membro mnlie^rijfede vna.Ex vna parte pedes tranflierfi duoerant.Ex akera vnus tan-

tum rite exporre6lus,formaduoritm pedum,digitoshabens decem.Horum alter diebus quindecim atter vero vno lupcruixit. Lachrymarunt
hoc tempore raro. Alter cx his Istus admodum alter vero fbmniculofu*
,

&

eratlongitudo&Iatitudoipfbrum.Iacob.Rueff de concep.& generat.hominis lib.^.ca.j. Lycoft. additj.Auguftiinterdecimamac Yndccimam ncxSUs horam Mildehoftoni
triftis

cxftititjviginti digitos tranfiierfos

inAnglianatum,

HVMANIS.

MONSrnVM HFM^NFM

8$

BIFR0N5

fexHsvtrma^j uterii omnihiismemhrifprodigtofe conptutis.

60,

GEneu^an.i555.a ^ud Aliobroges monftrumjex Galla quada muliere,Geneu2etunchabitante,natum cft:quod materise rcdundantis
fuit.Id monflrum binas habuit faciesjhoc eft,bifrons erat, quaiemlanumpinxitantiquitas.Qupdvtrimquependet inHatum,inteftina
funtlexdorfbprodeuntia.Qupdautemexvcntrisinferiorepartependet
idiecureft,efoemin<Evulua prolapfum.Monftrum hoc vtrumque habet
fexum^ad dextcram mas eft,ad laeuam ftEmina. Crura quas iacere feparatimvides,ficdifcerpta,avuftaqueexipfamatre,dum eniteretur,fuerunt.
AdvivumcxprefTitGafparMaferiuspidor,qui tum ibidem cum multis

indicmm

aliis

adcrat. Lycofth.

Toro CORPORE,

A V r

F L E R

S-

quefuifartibmmonfirofmnatui mfans.

Mauritii Romanorum Regis obitum , mulier


portentum genuit monftrofum prorfus , natur^eque ipfius piaculum.
faperciliis caruit, neque vei reliqua corporis
Oculis nam que,palpebris

INThracia,paulo ante

&

conftitutione

formam

& effigiem iufbm habuitrquippecui nequema-

nusnequebrachiaeffent,&cuiadcoxendicescaudapifcisillisinnata dependeret. Quod portentum vbi Mauritius Imperator vidit,interfici id


iuiTit,gladiumqueftatimcxofculatuseft.Materautem,quB
pfiim protulerat,

culum

quandoquidem

fua culpa ad

monftrum

i-

inopinatum mira-

nihil contulifl'et,crimineabfblutaeft.Lycofthe-

nesprodigiorumlib.annoDominidoi.

IN^

i-lr

F A

(ontujis

O N'S t R

HORRENDO
c^

A S P E C t V

Uceratis mmbriSiCapitequafifiUQ
Turcico,

6u

INSaxonia menfe

Februario infans natus efl:horrendoarpe(5la> corpore quidcm integro & bcne compa(5bo,fed contu(is,laceratis,
laxatismembrisomnibusexceptocapiteoblongo,acqualiTurcicopileo in%nito.Idemlib.prodig^nno Domini 15 45..

&

ARr

MONSTROSVS

V S

dorfo

&

AB

QJ" E

ventre,cui intejiinanudadependebantj
totus prodigiofits.

61.

N Ploa Vo^itlandiae oppido infanynatus efl:monfl:rofus,in eo enim ne-

I c[uedorfum,nequeventei:apparuir,prajterquam quod

intefliina circa

peftus

H V

8/

l S.

pe5:us ex aperto corpore longe dependerent, pedes verfus caput inclinauit,vmbilicuminmolafinifl;rEtibiaehabuit,capite fuit acuminato ad

fi-

militudinem cidaris aut tyarae.Idem lib.prodig.anno Domini /547.

N E C V T E N AT V S,
LVdoiiicus VngarijE & Bocmise Kex,fineextrema cute, quam iTnhfi^i-S

hi vocant,edicusefl:

Arteqae&inundionibuseaproduda,

vel

ado-

lefcenscaBosaliquotalebatcapillosVndeaIiquinon diu duraturum regnum,portendi,funt arbitrati.Sambucus in appendice Bonfinii.

INFANS EDITV S, HABEN S IN

VEN-.

treprominentem cultrum^

An-

^4

S T R

ANtebeIIumGermanicum,quodCarolus Quintus Impefator,a<{uerfus Ducem Saxonise & fced^ratos gciTitjVt Marcus Frytfchius in
Meteorologicis refert,natus cftinfans in pago quodam Francorij,cui exmptoexaluomatrisculteriacuitiaventre,eminens cufpide extra vcntrem,qui&:paulatimfadafuppurationccxtradus efl.In fuis Chronologicis Lycofthenes,

FAILIO C4RNEO AUlcrVS NA'

m quidam.

BRemopirgiMarcliiajvrbe

infans natus eft,itaincorporecircuini?ua

&laxacarnismole,vtindutus fago
I^bus Fincelius de miraculi*.

militari

gcrmanico credcretur.

p y E L'

n V
.

M.

S7

S.

TVELlA NATA MAMMILLIS PENBrlUjpilisaUrumati^pubif ormtajCme^amjhenflruarecensnat&fluerent,

temporibus
MEis
bus vberibus:& cum

praefentata
pilis

fliit

puella,qu^ natafuitdependenti-

inguinis &afcellarum:& fatcbatur mater

quod patiebaiux relolutioncm mcnftruorum,quodabrque


dubioacciditpropterfortitudinemcalorisformantis&maturantis. Aleius etiam,

bertus Magnus Comment.adlib.2.Phyiic. Ariftot.

TOETVS

UOm STROSV S

ET FRODi-

giojiistotm

Argareta Heckelin ciuis Paffauienfis, anno Domini ijtjjo. foetum


>enixaeftmonftrofam&horrendum:capitefelis,oculis in frontc>
triginta,pedibus fex>brachiis quatuor,digitorum manusloco vngulis vitulinis^pedibus omnibus digicatis,&; vnguibus recuruis,prajpilatis, forma
prorfus cacodJemonis, cauda vitulina , corpore fcabro & carnofo voce qualiscaprae,idcft,vanellivulgodi(5liauis. Tetrum hoc animalfimul
atqueinluccmprodiit,conclauevelociftimo curfu pererrauittid mulieres aduocatis in fubfidium vicinis,captum interfeccrunt.Vifumque
foedum
abominabile monftrum iftud aliqiiot
,

&

eentum hominibus.

OKO

N-

DBMON^TRr^

*8

S r R V
ribile,

RAuennzE natum
nulla, pedem

INAVDITVM.

quak vix <ttas vlla vidit,infome

efi:

E t

& immane.

HOR-

monfl:rum,cornu in capite, alas habebatjbrachia

vnum,vt auis rapax,ocuIum in genu , fexum vtrumq;,

in medio pedore Ypfilon,& crucis efligiem. Aliqui interpretati funt cornua fuperbiam alas leuitatem & mentis inconfl:antiam,carentiam brachiorum,defe(5lum bonorum operum , pedem rapacem, rapinam, vfiira,
&: omnimodam auaritiam,oculum in genu foIum,ad res terrenas mentis
defe(5lionem,vtrumque fexum,fodomiam:&propter h^c vitia Italiam fic
bellicis contriti^nibus quati,regem autem Franci^ non fua virtute id fa,

cere,fed folum elfe

Dei

flagellum.Ypfilon vero

nam Y figura eft virtutis.Ideo

& X.figna efle falutis,

ad rirtutem recurran t,& ad Chrifti cruce,


ab hisprclfuns&trJbuIationibus-^-efpiratiQnem &pacem conquaffatiofi

nibus defidcrabiliorcm fint habituri.

Hc.

H V

1 S.

i^

Harc legimus apna loannem Multivallem ac Cafpanim


Hedlonem i
.Iiillorica fynopfi poflSabellicam adnoHravrqiietempora.
Verqm

&a-

liameiurdcmm6fl:rieffigiem,fedpaulodiuerram,acpi-iori

non

omnibus refpondentem.cum interpretacionecarmine exprefla,


vidiimus. Ly^
'

cofthcnesdeprodig.dcoftent.

in

-ElVSMOBl

S T R V M
H O R K E Ndum aUud,coronafacerdotaU,cucuUo monafticoyventre

&

pedibusvituUnis^caterispartibusmonftrofe
conformatis.

ANno
fmio

poft Chriftum natum fupr^ millefimum


qyingentenm,o vjW:
fecundo,4uodecimo die menfis-Deccmbris, Friburgi in
MiCnia,apatreLanionehorrificum hocmonftrum,cuiusiconem
eo auidius
appofuimus, quod effet longe ftupendium
admirandum,natum efl E,

&

rat colorc nigro fpeaabile,referens multis notis

virum monachum.In ca,

pitg

DEHOT^SrKtS

94

piteen'm <!oronaf;tecrctotalis,exftabat,&cuculii:s monaflicns de liunKrdependeba .PediibuSjiTianibiifqiUe vcntrc etiam repr^fentabat fuenT',,

vitulinis v-ngulis. Id
fergpitci

nam

monflmrn Dux Henncus Friburgi,iamemoriani

furno exficcad curluir,.Yt cius.monftrifici partus in multos

& fccletoa.
H V M A N

annosproftaretteflimoiiium

O N

S T

RV

M'

My

O^

lE,

homndtmy c^ omnibm modisprodigiofunu

CRacoui{3e natus ef!

infans ex hi^ncftis&nobilibasparentib^uSjteter

admodum&hfeorribilisarpedujflammeis &radiantibus oculis., arc


S3nbu{cj;U.c bouinisjcorau fi^uraexortis,& iprominentil>us,dorfo pifis.
Ganini&hifpida.fimiaium ^ciebus.inpc(5^ore extantibus, qua
locus^oeulis felium fubtus ymhilicum

mammar^

hy pogaftrio adfixis,tctris ac mina-

cibiucannm c-ipitibwsadvtrumqiiecubitum

& pedis

vtriufijue paielia

an$CGrfiimipe6feaniibus.g-e^(<W?& g-?>avQ%f j figura pcdfi cygni, caurecuirua,tbngitudine vlnaedimidiaeditusmluceni


da fiirfum reiexa ,

&

quatuor horas vixiiFc,& tandemiiis emiiSs vocibus r.Vigilate, Dominus


I)rEYS v;efiFadue0,tar,expiraifedicitur. Hoc monftrum defcribitCafparus Feucerusde Tefatofcop.& Munil:erus.in Cofmographicis:eleganttrfiraoauteiBcatmineC.aiparus Brulthiss,

idem I.ycofi:h*deprdig.&:

oftentisaano, 1,5.43*..

l S

1.

O M

iSi

LIthopaEdion,,admiratk)ncm,omDcm;fuperanSjquatfBtus cxz6te coiiformats,& yigiuti oji5to annis in vterogeftatus,in. marmorcam dur


.miem conuei-fns:aique.>matFis obitu per fe<fHoncra exemtas > vclhodie^
quoque nullius.putredinis autteredjnisnotam prxbeaSiCnfpi<:itur.

A.
B..

F.igura&fitusinfdntjsin vtcro.

&

Infanscxjrra^^seumpartevteri
tunicarum. ^v
Corpufciil^Jdrnjin quam dimenfi.Gaem potuimuS^%xtcn&nv

j^

DEMONSTRIS

Sj.

MVlicr Scnonenfis,nomine Coiamba Chatry,qusB Ludouico Caritahomuncioni(quadratotamen&.benehabito) ex vujgarj plchc & fartori veftiario nuplerat,ab annis quadraginta o(5to, fradta setatc &
valetudine,hicoccubuitdecimofextoMeniisMaii,annum setatis agens

fexagcfimum odauum.
H^c ante annos viginti o(5t:o,quje nunquam antea ytcrum geflarat, licet iam pridem nupfmet(nihil de fanitatc pi ius admodum c5quefta)certiilimahabuitincoatihominisindicia.Nam quiftaris periodis erumpere
foientmenfes,iiIi{latimlub(literunt Picaprimismenfibusiaborauit,repcfliunm embryonis motum &freqiientem perfenfit, tumore lumboru
&abdominispaulatimfuccrelcente,mammifque lade mrgentibus.Tadem aute decurfo pene geftationis curriculo,laborcs puerpern graaes,&
abdominis dolores expeririinc^epitjvrina ad aiiquot dics fupprelfa ( Medicistuncvaria&dubiadeilla xi;o(^6pofentientibus) qusepofka currenti

veluti alueo

& magna vi enpuit,profufo ilIoichore,non tamen ex vefi-

Amnio tunicadifrupta,cumvnacumrfi;isferofisrecrementis( quas muherculse acajmeatu,vtcredibileeft,fcaturiente,qUBexmulierisIoculis,

quasvocant^ahquisconcretifanguinistrumbus emerferir. Inde autem


Sc mammae concidere vifsE funt,motus infantis aut ignauus,aut nullus,laboresmulieristolierabiliores.

Quibus omnibusattonitsfuerunt obfle-

trices,quajanteacerti{Timum puerpcriurn expedaffento

Aludibrioautemifliusf^tura2,totumtrienniumle<5luloilladeci!burr,

ad extremam vitx ealcem de valetudineconquefta.de tumore,de duritie


de torminibus alui (quam obuiis quibufque & chirurgis &medicis tradadamexhibebat)deinutih&grauiilIoponderc, quod pro vario geflantis.
motu,modoinhanc,modoiniIlan> partem procumbebat. Deniquedc
languente&deprauataappctenti^jquam f.binde acetariis,& abforpto
omphaciofolHcitabat,alioqui perpetuo^^ojr-. lilaqne feruntvicina^interfuosfaiesiaspcdictita(fe(vterargeniofatislepido)fe faetum vtero ge-

rercquirandem parenti foretexitio &internecioni,q:. anquam cum ferio loqieretur maleficium acceptum potius accufaret.^
Poilquam autem fato cflctfun6la,ei 'Svirofficiofusin vxorismaneSy
(qtjam tamdiu,&tantopcreexcmciatamvidera )accerfiuifvnumatque
alterumexnoitnschirurgis^ambovalentesarte&artisvfLijquibus^^hcet

de fcirrhofb tantum lumore cogitarcnt)diifc(5lomtilrerisabdomine,&


reie^do infra peiiton3EO,vterus klc ofFert,afpcdu quidem rugofus,& ver-

''

fico--

H V M

l^ I S.

9y

ficolor>n crifta illa pendula,cjuE Gallis Indicis ex fummo capite prolabi-

tur,vel potius, vt operimentum illud cutaneum^quodillorum collum

& 'mi\:a.rmuo^^Hiii^cv Tum noua-

ambit.Tad:aautemdarus,teftaceus,

culaminportentoramillammolem

&c

gypfeam iniiciunt,cjua ad aciem

cuItelIircnti:ente,rcalprumaItiasadiguntEorumautemaIterinfli6locafu

iacranium vulnere,&

inalicj^uot

coftasjtandemhumerumdextrum

impctitjaquoerumpensolliscaput^cerciflimam fidera fecit offium illic


latitanrium. Ex quofcalpeliumaliotransferunt-^ magnavi>fenfimta-

men & recla vterum fecanr,diducl:ifque durilfiinis vulneris labris infanteminoibemimplicitum,&ex;tranfuerfoin vteropodtumintrofpiciut,
inpenitiifimofinu,& akiffimis latebris ftabulantem,in fuamque vclutl
Cyrtin, quam allantoidem tunicam fuiffe puto , callofiflimam recon,

ditum..

Quo fpedaculoinexfpectato obf!upefa6li,medicosconuocant, quos


tefHmonium,& iudicium rei
huius,quaepenefidemomnemfuperet.IntereamuItis ad nouum prodigium accurrentibus , & opus Chirurgorum interturbantibus, venit ipfis
in re inaudita c6nfulant,,adhibeancque in

inmentem,totamiflammoIemexiIlo velutiancro, &mambus & vncis


chirurgicis, qua valereiit, vi abflrahere^vt arboremexfuocaudice^domumc^ue comportare^vrpriuatim,&apud feaccuratius corpufcuflanatomcnfedarenturj&cumperitisdeportento nouo & inaudito confilia
conferrent.

InprsEcipitiautem, &violenraillalanienanon licuit opus feftinanti-

busintrofpicere,quodfubftratumeffetinfantulo Chorion, qus vceri acetabuIa,quaIiaVrnbiIici vafa , quis effet Allantoidis cum vtero&cum
fioetu

nexuSjCum vterus ipfe, prajcipue adcoxamdextram,adnates&ad

parrem fpinsdorfi cum cuteinfantuli omnino

coaluifliet.

Situsinfantiseratpaenefphajricusfacicadthoracem affixa,fublatis ad
nates genibus,vnde poflea es patul^ retufae

& reflmsB confpecl^ fun t.Of^

quidem, fed firma & inflar cornu nitentia,cutecapitis


multisinlocispilofa,caputin finiflrum brachium ita procumbebat,vti
protuberante humeroauris &osoccipitis impellercntur , quod incauafa capitis tenuia

Cubitusadfummumhumeru
pugnum adeo firmiter contra-

tumeaparteintroceffifreconfpicerentur.
refledebatur porredafblamanu, qujein
cf:a,&

fummi digi.

fe diflindi,r

ita

palmae hEreDant,vt ficet apparerent ferratim inter

ipfatameniii

vnum idcmque vere lapideum corpus con-

creuif^

JOE

^4

S 7 R

crcuiiTent.DeKtrum autem braehium ad vmbilicum manum extcndebar,


(SfUxadCarpum inaduertenterabil:ra6bafuits&in aluo matris relida.Fe-

mur,genu,tibia finiilra,dextris incumbebantrquibus tamen crant ita implicita,vt talus finiftcr^pedifque planta in dcxtrum pcdion impfantarcn-

tur,quibusexcauatumccderet,6c p^ne indiirolubili nexu colIigarentuE.

Vtrumquecrusinvntrcm&

pe(5lus refledcbatur,certi{!iraaraqueicE-

minei fexus notulam tegebat,tibia vtraque ad nates intorqucbatur,pedibus,& pedum digitis itaintcr fccompa6tis lapidefadis, vt fii(9:e ex oculis&ta(3;uiudicio,totumifludopusdixifl'es effe aficuius Phidix,qui ve{
cxebore,velexmarmorematurar^tatisEmbryi abfolutillimam Iconem
'cxprcflifletjmaximccum in eaduricic corpufculimolesnon concidifTct,
imo cumcut^nitidaintegram fuam,& ffii/jtju^t^Uy&c<9oXvffa.fiKioiv retinu-

&

-ifTct.

Partes autem intr2E,vifcera nempeomnia,cor& cercbrum habebant

dempto,quod vitra modum induruerant,minus tamen


extcrn,itavthodiequo(aueexrertum
iftud corpufculum.neque
quam
putrcdinem minetur,neque teredinem.Ex<juo poflea dentem cxemit inopinanter quidam obuius,quiprodigiumcontre(9:abat,vt dcntis
fedem in ipfo alucario adhucconfpicerc liceat.
lannes Albofius.

naturalitcr,co

,^ V

^N-

N 1 Si.
HOKXTROSA LIENIS CONfo5M4TJ
m Militg GdUo adinumtaappendUis ImmtexA
n

6^,

Iq O M

C O N

MONSTROSJE GIGANTEJE StATVKJS


AntonnFranch^npomt GeldrL

jo,

ANtonius Frackenpolnt Geldrus origine, annu ages nonu fupra tri


gefimum,ftatura:gigaiita?a vifuscfticuius longitudo

ciesrepctitam

Lineam

(eamquamimagini fubiecimus j cx^equabat.

(ede-

Familiariter

autem<:umalibi,tumcircaArgcntinam vrbem,conuixit. Schcnckius Filius.

^.

D E

BRVTORVM.
D

97

MONSTRIS
BRVTORVM OBSERVA^
TIONES MEMOR.A
B

L E

S.

L E O

DE M
L E

O K

S r R

P R O

I
l

B/R;

V T o R V MO C A P I r

9$i

E,

hiimano viddket.

71.

Nagro Conflantlcnfi mufierhumanocapite Leonem

peperlt.

Con-

I radusLycofthenesChronoIogicusoperefuodeprocligiis & oftcntis.

E^

V V S

MONSrROSVS,

d-

p'm humano.

'

Eftiamquandoquevidicxequaprogenitam,hi!manocapite,humaferm. con-

nam vocem edentem,ad rcliepa tamen equum. Pi(5lorius

uiuiaUib, 4.^.8,5.

2,

n s^v V s

lOQ

MONSTRIS

E OJ V S H V M A
CVmadmontemAltinumcoUatis

'N

F A C

1 E.

Florentinorum & Pifanorum fignis decertatum cfl:,,monflrumin agro Veronenfi^ditum, cx Equa


c|uadrupcdemf(Si:amkumanocapite.Adcuiusmcirmur,vagitum & cofufum humana; vocis fonitum occurrens ruris illius accoIa,& nouo attonicus fpcctaculo evcctoingenti gladio monftrum occidir; quam ob caufimadiadiciumtra(:b.is&d.emonftruofi partus origine di deoccid.ndi
caufis interrogatus horrore atque abominatione rei tantum (e feciffe
rerponditjquo auditofufpicionem omnem ademerunt. Lycoflhen. pag.

45B.dePro.dig.& Oftencis.

E OJ^

AFVLLVMPEPERIT
hiimana fack.

Nno Domini i254.VeronE equa pulkim peperit,ca?tera quidem e.quum,fedhumanaplanefacie Paulo pofl bellum inter Turcos
Pifanos exarfit.quo vniuerfafereltahaconflagrauit. A.Pare^ operumfu-

&

orum.lib.^^.p.y^.?.-

Q^V V

S-

PQSTERIORl
te

P A

R-

cervm^

INGallia equa a ceruo fubad:a,puHumpepcrit,pofl:eriori parteCeru^


fimilem,quemnuliusaliusEq^uuscurfusquare potuit,ipfumque Ludouv.Rex apoffeffore dono accepir.LRuefHus iib.^.c.^.de concept,

EOVVS HERMAP HROD ITV S.


Quum vidi androgynum Antuerpiaj & canem, qui intus

tefliculos

habebatyadvenerera.n.promptuseratjnectrite-fliculos habebar,qui
tangi poffent. Ambo

autem erantamicorum. Sed equi

praeflat

formam

defcribercdscratPrincivaiirVicecomitis,vnuni habebat tantum teftem

loco pr opriojeum mammis tumidis,vt eqUcE habent.. Inde vuluam proprioloco:&ex vuluapenisemittebatur.. Hinniebat ad equas , & forma
mafculinaeratjpromptus & eredtus capite, craffiore autem corpore , coloregryfeo(vtvocant)caputmagnum,penis.n.maior palmo cum illum

exertret.Emptus aureis ^^^.certumerac cum auerfo cflet pene,illum coire


aQnpofTe.Card.l.j.c.^j.deVariet..

B R V T O R V M,
E OJ^ V S

loi

ANTERIORIBVS

PDI-

biisfmtlimisbumanisdigitif.

Clulius C^rarcum Lufitani3pprEefler,eqiiusin{ignis

fiffis

vnguibiis

pedam,&propemodum digitorum hnmanorum, natus efl: ferox admodum atque elatus.Quem natura apud fe,cum arufpices
.anteriorum

impeiiuraorbisterrxfignihcaredominopronunciaflent,magnacura aluir.Necpatientemfcflbrisalterius, primusafcendit. Cuius etiamfignii

pro sede Veneris genitricis poflea dcdicauit,8cc. Lycofl;h.

V V S

Q^y

bm

N Q^V

P E

D L

natm.

BErnsB Heluetiorum. equuleus quinqne pedibus

vidis

& apud nos

BafileaeRauracorum bos,aquodam circnfatoreauinqy pedibus

cir-

umdu(5tus,eft.Chronic.Lycofl;h./5|i.anaodom.

Mimy-

DEMdNSTKlS

ioi

M.i^mylio& C.HoftilloMancino ColTExquiliisequaleus cum qumquepedibusnatus. Obfequens.

TVLLVS E^INIS FEDIBVSy

MT E-

ra vaccinus

N Heluetiis equa a tauro fuba(3:a,.exa61:o tcmpore


auinistantum pedibus,forma vero, crinibus

pullum

pej)erit , e-

& cauda vaccae limilcra.

Rueffius l.^.cap.^.de concept.

(U

T O T

CORPORE

riam monjiroft,

IN

villa Pomeraniae

V L T

F A^

defcriptio.

Rekouu vicina Rugio,ad oftmm Viadri,equi pul-

lus natus eft capite horrendo, in cuius loco

fubrufFa&,aurespendul2e,quaics funt

oculorum imculx erant

canum fagaciumrinfimis

auriculis

cutiaccretis.Osquoquceratmonfl:rofum,Iabrisinflexis,quemadmodum
duae tudiculaj compofitae,vt ladari non poffet.CoUum erat tortum, & finuofum diflm<5i:is coloribus,tam.qua catenis variarum.Iuba erat impexa,
plenaplegmatibus.Quando hinniebat, putabatur hinnire ingens caballus,ac fi qui forte ex nobilibus accederent,toto corpore mouebatur , terraquepulfabatjtanquaminrabiem ver(iis,& quafi impetum in ipfbs fa^turus,
Erecl:usftabat,hinnituterribilis.

Ciues &coIonosferrepoterat,qui-

busaccefrumliberumpermittebai.Cutiseratafperior,veftisvilIofa.Loco

mortuo pullo.Pes imus anterior, v nus erat


humanus,alter nuUus crat,fed tantum tibia manca.Pedes pofteriores crat
cquini.Triduum viuebat,deinde extindus in triuio fepeiiebatur.I.Finceiius.Accidithocanno Domini 1554.
caudae alta crifla erigebatur, et

QJ" V

TAVRI CVM

EX

OJ-

congreffu natus.

Efncrus afidedignisaudiuit,vifumequumadradicemmontis Spelungi inRlietia,exequa 6ctaurogeneratum.PortaM.N.I./.c,p.

IX

O V

OV

V S

l^

A T V

S.

A4 Sinueffam bos equulcum peperit.Liuius decad.5.1.3.

ADniCoRNISClRVV^'

OJ^
Ervum quadricornem Nicocreoii Cyprius habuit>citante

B. Porta

'magn.nat.l.z.cij.

B O S

E P

S.

TN eo bcIlcquodRomani contra Perfas gefTerunt^pIurimaprodigfa,


J. Rom.fiituras clades

poriendentiatum vifa funt:bos & recens natus, in

initiobeliiconfpedu&eft,excuiusceruice

duo capitaeminebant.Lycoft,

-an.D0m.573.

OJ^

N O^F

P E

B V S

monflrofns.

74*

--

Conradus Lycofttienes, opere fuo de prodig.&oilent.circuixKludumefle boucmaCirculatoreqiiodam,quinque pedibus,quorum

It

quintus pes fupra pofteriores elatere dependebat.

B O S

SERFENTEM

A.

MOnftra hoc anno plura diuerfis in iocis natura ediditjln agro fenogalienfi,m Piceno,bos
tudinisjcapite erat groftiori

quendam ferpentem peperit mirx magniquam (it vituli , collo longo ad menfuram

vlnsejcorpore cani fimilis tcrete

Hunceditamcumbos

& longiore.

conuerfa refpexiftet

magnoquemugitu

edi-

toexteiTita,anfugerevellet,ered:usferpen5fubitopofterioribuscruribus

cauda circumdatis ad vbcra osadmouit,tamdiufugens,quoadl3cinerat


vberibus. DeindeboucreHdoadfyluasvicinasaufugic vbera poftmodum, &ea crurium pars,quamferpenscaudatetigerat,veluti aduftanigraquediutiuspermanferunt.Hoc paftores(nam in armento bos erat)fe vidifte afErmarunt,bouemque vitulum poftea peperifle,Idque ex literis Ferrariam
nunciatum.Poggius-.
:

M O N^-

104-

2dO

S T

RV M

S T R

V A C C A

tum^humanafacie.harha

P R O
humana,& humanope-

IS!

A-

clore.

7S'

#r

st^.

Vlcefimo

qiiarto lulii

deforme monflrum vacca enixa efi: , inpago


Pabenberga,quod Fincelius quo-

Cleisdorffjdiftante tria miliaria a

quedcfcripfit,pedeshabuitquatuorvituIinos,caputhumanum. virilcjatrabarba,geminisauribushumanis,&modicis capillis,pe6lus item huraanum&mammofum.Lycofth.operefuo Chronologico.

V A C C A

V O S

H V

M.'

F OE T V S

enixa.

Nnoi597.inBurgics,Hifpania2loco,yacca,marem

& foeminam hu-

manos foetus,fuis membris appoiite formatos &difl:indos,enixa proditur,

R r M.

r T

10

ditar,vdaliquotIesadnosVenetiisperfcriptumefl:.Qu^res omnibus 8c
flupori&metuieratmaximo.Eosadfacrirontischaraderem nullo modoadmitterevoluiteiusiociArchiepifcopus.Iaco.FrancusreIat.hiftoric.

anno 1597.

T V L V S

C E P

S,

O C V L

^uatuor,

DVm
manorum

Comitia Imperialia AuguHae VindeIicorum,a SereniflimaRoRegia Maieftate Ferdinando celebrantur,fcptem miliaribusab AuguftavrbenafcitunfituluSjMaiivigeftmo primo die,in pago
quodam Leder nomine,habensduas fa<:ies,oculos quatuor,duos quidem
in fronte anteriori,in lateribus vero alteros,:per omniaalioquin in membris quidem fingulis vero vitulo perfimilis, qui inftiper (quamprimum in
lucem editus eft,animam adutum eftlauit. Marcus fryfchius
Meteo-

lo^tcis.

A C C JE

V N IV O

CORNF.

LVd. Bertheme C 2. L. 4. Navig.fuar.in Inftila Zcilam vaccas aflerit fc


vidifle

vno tanturacornuprieditas.Daiechamprannot.ad c,

50.iib.1r.

Piinii.

r A c c

N o

jm:perforato.

VAccamfuiflePerinthijCuicibiexcrementum attenuatum per veficam rranlmittebatur,fcribit Arift.difledusque anus denuo propere


coalefcebat,inquit,necrefecandoeuincerevitiunipoterant.Ge/h.epifto.

ad Cof Holtzachium,Lib. Epift.4 pag.8(>.facieaucria.

VITVLVS DVOBVS CAPITIBVS


monfirofm,

INAgroPaduano,menfeIunii,conftatnarumeflcvItuIum duobus

ca-=

pitibusi^vnico corpore,pofterioribus,anterioribu(que cruribus dupli-

catis,itatamenvtefrentconiund:a.Hocmonftrum quidamad quaeftum


id vidiifc aflirmabant.Poggius.
circumferebant,multique
^
"

'

'

Wilaj

roS

l^

Wi^^

yi

Rl S

m-TtTgaiJasoppidovitulasbicepsprocireatusen:,

& du{He-op^

pidi portispcrdiesplures,fpeclaculi gratiajaffixus efl:.Lycoflii.anHo dcK1X1 jni 14.53.

Vitulos biceps nafcicur menfe DeGembri anno r^^/.in Schinnapagp^

quem longum nominaut,praximeFribergum.Chroiiic.Lycofth,

MqNSTROSVS 5ICEP5

I^

mtas.

77

NiTonom.i54i.inSardinia infula,ea ipfa no6le,qtiaCaroIus QUm-'


tusRomaiJorum Imperator in Mauritaniam (bluturusveneratjvitu^
lus duobus capitibus in appidb Lagara natus eft.Idem opere fazpiusci-^
tato.

Annopofl Chriflumnatum millefimovquadragentefima,no:nagefi-

mo nono, vitulu5 prodigiofus duobus capitibus,5aotc,&


miusidcm*

poft> Craeouiae

B R V T O R V M,

r L

^IGJ

i-

fcrqitio.

NnoDommi i^^o.McdtoIani vituliis biceps natiis

ef]:,habcbatau'*

.temcapitaperfeiSiadyOjvnuraiiuo^qu^ habuic ruam iinguam


fMentes,nares,oculos,aures,fed iundta erant capita

iti

ac

occipitiosquorura

wnum mafculi rotundum,aIterumf(rnine oblon^um,ipeciemdiuerfi


^exus pr^fea-rebarit Anima!,vituia erat exenteratum, ac matre excifurai
-occifa^^^uod diutius partum traheret,qua vtTcruaripofTic Supcruixit, vt
;Tefercbant,feetusdimidiohorar,&;.eratin caupona Cancri. Tr^nslatuin
efteoannoregnumadCsfFiiium,qui vxorem habet;, muitifque inco^modisaGailis acccptis^qiua VituIusiaboremfignificet,&fexus,muItorii
iDucuminfeUcitatem,& fugam,atque amiflas abfvpe expugnationc Vr'
bes &c arces,,prouinciamque abfque pr-slio, Cardanus de Variet. libr. 14,
^

P R O

-S

V S

r V

L V

his corporibus,(/a^it'ibm,caudu,fid trihm tantmi

S,

DF

O-

o-

culis.

B0nn^inferiris'GcrmamE,haudignobilis atque ad Rlienmn qua^


tuor miliaribusa Colonia Agrippmaii:ioppidi,decimofeptimo Ca.
,

len-d.Iuniibiceps vitulusjduobus fcilicet eorperibus,capitibus, caudis

Rtribustantum,GCUlisnatuseftiLycofl:h.fobanno

T VL V S

DEcemb.ii.

B J

C-

O R P

fc-ci

/^^z.

A^

A T V

S.

annoi^yi.propeAraflerodamumnatusellin

villa

dam Vituius biceps,geniino dorfc,&Gdo pedibus,nGC diu


vixit L.Surius Commen.rerum uiorbe.geft.
V I rV L V S P V R P V R E-A C O RON A

qim^

Ir.pcr-

m latere natus.
iE V-ituIoinevilla,in qua Aurclianus Imp. natus eft patre pauperccandoreeximiojfcdinlatete purpjreis maculis dcpida corona
^-4ito,vide SabelU.i-c4.

/.

/o8

n V IV

DEMONSTRIS
S

CIR

C O L LV

M ET

.4N-

terwrespedeiCQUari infignltus.

1N Marchia veteiijpaucis abhincannis,vitulus in lueem prolatus, circa


colli

regionem,nccnon anteriores pedes collari infignitus. Andr. An-

gelus lib.de monflris.c. II .lib.2.

TV LV

PRIORtBVS

D V

OBV S

pedibus defimtus.

7^^

Nnoi^jjf.prid nonjran.fnfjermanrarpagoquodamEpi/cbpatus

Di-

/\ lingen{is,c| lem patrta iingua Oberliauufen vocant, Vitulus ex vacca^


duobns tantum pofLtrioribus pedibus natus efir, tanca; tamen

veloci-aris,,

vt corpore eredto currens, vitulos omnesfaeile fuperaret.Lycafth.

r-

S R F T O R V M.

VltV LV

S E

XT l

IQ^

P E Sr

CVt

latere majfa camisde^endebat.

80;
natuseft fextipes,maf^m carnis e.latere de-

Thuringise vicQ vitulus


IN
pendentemgeftans.An.Dominimillefimo quingentefimo quinijua-

geumoprimo.Lycofth. Idem.

T V

LV S

EF

EM

P E

I> t

B V S

imbm capmbmcanink.

'

ANnoDominfrzi^p.CaliflaiintEaodhuumdiem natalis

Cliaftr

na-

tus cft vitulus cam diiobus caninis capitibus atquc denEibus>feptcmi

pedibus vitulinis,minus vero ad caiidam fitum

erat..

Ab eius cadauere ea]:ics.arc|^ue volucresabhorruere.Xycofth..

no

O N

5 T

K r

ITV Li Ad M

I-

randum.

NnoDominh^^^j.^.Martiiinoppido Bergerdoff,monftrum

natutti

elljaliquai^atione Vitulurareferens.Sextipeserat,geminocapite,vno

podice,di(iun6laautcm erant corporainlongitudine,quorum vn jrri Orientera, aiiud vcro Occidentcm fpcd:are videbatur.Tre&pedes huicjties
,alteriinha2rebant. Lycofth.d.eprodig.& oft.

^^^llvi

P ^-O

S A

-VITVLl

conformatto.

^ 'B oppidum Bitterfeid Vituiusiiiagro repeftusjoculisjnaribus & au.^(^ribus humanis,vertice t5fo,&: mimatOjri<5lu

&ped;ore vitulino, cru& brcuibus admoduraj

-rib.anterioribus vitulinis^pofterioribus kumanis

{ed vtrifque deiinentibus partim in vngulas vitulinas , partim in humafeparatim propendcbant. Cafpara^
nosdigitos,quivngulis fuberant

&

PeuceruSo

Tl
Vltulomonachus

r^f.'LO'MO'N-A

CM

V-S.

nionftrumternbiIe,natum "Waltcrfodorfi vno^a

Fribergo Iapide,pago ditionis Cellenfis

yvilia r^iftici,

cognoment

:Stcclieri,3L,yo{&.an,.Tirginis 1-513.

Hl

s^r.Q-

B:R^
J^Si

T O K
VJtuli

I
.

V T

O-

R-

iix.

M:..

A M E M O R A B
cum alterim sceUto. exclujt.

V/tcsa partus difficurtatrlmpedira,cum feum

J^

l S<

conccpeum paitrr

minimepoflfetsnihilgrauiuspaflajpofttem usaliquod rurfum c5-

epit,& exado tempore Yituium viuum

& fcclcton prioris Vituli,edidito^

K^irum fane potoif^ eiufmodi Gorruptionem vaccam perferre,&rurfunt'


oflibus puioris Vituli rctentiSjConcipere nihilominus.Haee oflfa vidi apudi

Generofam Dominam dc Rappoltzilein in cuiusoppido haec acciderunto..

Hanc hiftoriam a C E.V.Feiiee Piateromihi communicata

fubiicere gla?-

euit.Bauhinus in appendiad Roufletum.

V S

T R

B V S

EDl

B V

S.

Anuo mundii.754,CaIatiae afinus tripes natus.L):cofl;.Ghron;

DE MO^NSTRIS

III

V L 0-V

T V L V

S.

vidimus
forma
quibus
NOs
Gornuumlocoduoineranttubercukjindefeflaj & indomit^
aliquos

Ferratla;

muli , capite vitulino

fero-

ciaCjColoris nigri,oculis

taudnis,eo fpedtaculo mirum in

modiim

delefta-

bamur. Audiuimus in aliquibus Gallif partibus vulgares eflc,etfi per Galliampcrtranfiens non viderim.Porta M.N.I.i.c.^.

MVLVS TRIPES.
mundi ^yS^.Mulustripcs Rcate natus.Lyco(lh.Chron. Idem
ANno
fadum.
an.M.380
4, ibid.

L.^milio Paulo Gn.Bebio Tamphilo Cofn Mulus trlpesReate na,

tus.I.Obfequensdeprodi.

ZVTVS CANEU TEPERJT.

Omaeelupoc^nem generatumvidi.LB.P^rtamagn.naturalis

Iibr.i.

cap.^.

C A P R A

B n V r o n V M.

CATRA GERENS CORNV VNV


ex

latere,

84.

85

a circulatore quodam lucn gratia capra clrcumduda


IN Germania
habens cornua quorum duo fuo quidem loco erant tertium

ell

tria

vero ex latere aut ventre potius eminebat.Chronic.Lycofthen.anno Do-

mini

1555.

S V S

C A P

T E,

F A C

E,

T E-

mrihus pedibus,& omoflatk hominem referens.

ANn.Dominii5(?4.Bruxell2Ein gEdibusIoefliDidzpeertjvico Warmoesbroedz fus fex peperit nefrendes, quorum priraus monftrum
erat , capitc, facie, anterioribufque

pedibus,& omoplatis hominem referensy


P.

DEMONSTRIS

214

rens^reIiquototocorporcnefrcndem:nani&: g:niralia C<xminx fah hssbebatjCSEterorummorcruillavberafugcbat. Sed fecimdo fuiortusdiea


plebe monftri diritate incitata cum matre confofTus eft. Pareus operiim
fuor Jib. 24.

TORCVSHVMANO
in Cjpro

CAPITE

natm.

millefimum quingentefimo fexagefimo o6lauo,aI!atum &:oppolltum fuit monftrum tale, quale


figUiaoitf:ndit.Eratnamqaetotumcorpusveriporci,nudum
fine pi|is:caputfcfiigiemku{nanambab-bat:a frontecrifta qusedam illi depeule /i.menlis Decembris,afino fupra

&

debarjVtigaiiilndiciliabentjqujecriftaillipaftemociilorum&nafumtegebdt:aures hominiil&ihebat.

Hoc monftrumibiprope Nicofia inuen

tum fiiit>natum exporca cum quatuor aIiisporceIIis,qui


crahi. matri.
lingt-ia

omnino iimiles
Ex ckarta Venetiis excufa cura monflxi Iiuius Icone gallica

pubiicaia

O.

anno

ij-<j5).

J OE T V S

H V M A N A

facie infignis.

POrca enixa fcetum humana facieinfignem. Vide PoIj^.Virgilii Anglieakifl:.Iib.ii.

Circa finem Henrici tertii Ramanorum Imperatorls parcaenixa efl


porccIIumfrumanocapite.Lycofl.an.Dom.iojy.

Susfoetaporceilumkumanafacieenixa efi.IdemAn iio.


Item porca enixa foetum kumanafacie edidit. Anno /oii.Idem.

&

Anna quo Pkllippus Rex Franeorum, Anskelmus Cantuanenfis:


Arckiepilcopus obienmtjin Parockia Legienfi porca enixa efl porcelluni
laciemkominis kabcntem.Lycoftkc
F O

RC

S E

P E

D 13

V S

NS

E-

rinis Jimilibns,

N pago Sugenkeim Argentinenfis Epifcopatus ann.d.r^fif^j.porcifs iex


pedibus aaferiiiis fere fimilibus natus cft.Lycoftk.prodig.

R'

g R r T

R F M.

11/

TOKCOSACERDOS.
Clmus etiam natum Porcofacerdotem

tertio

decimoanno poft, H4-

li in Saxonia,ipfo dic PafchatisXy.cofth.in fuis Chron.

POKCI MaN^TROSI HI5TORIA

dom./^p^. InSuntgoiafertiliflfimaGermaniacProuincia,in
ANno
pagoLa{er,porcusvno capitcquatuor auribus,duohus

ocuiis ac

liuguisjodo pedibusjcorpore acapiteadvmbilicumviquecoi*"un6lo,ad


poileriorespartesverofeparatonatuseft. Lycofih.de prodig.

^ F R

EN D

MONSTROSl

exemplum,

Nno

domini i^/z.poftera a Pafchatis

die Metis in Lotharingia,in

jHL hofpitiojcui S.Spiritus imago pro infigni efi,fus nifrendem peperit


1?

0^0-

B E

//<5'

O N

s r n

oflonis cruribus,quaternis aunbus5& capite canino proditum. Pofterlo*

racorporum a ventredcorrum tanquamgimcllorum diftinda erant,anteriora furfum vnita,duas in ore iinguas habebat cum dentibus quaternis
infupcriorismaxilktotidemqueininferioribuslateribus.Hnudfatis ex-

prefiTaeratfexusdiftindiojitavtmafne an foeminaid mojflrum eflet,di-

gnofcerenemopoffet. Vnica enim fubcaudarimajfingulaqusequecorporumpoderiorafiila&:apertaerant,eius vthicappidaefl: monfhi efHgiem mifit ad me Borgefius Med.Meten Cis clarillimus. A. Pareus operum
fuor.lib.24.c.2.p.74^vbiloci confule

A R

E T

Eiconem.

FRjSCORDIA

fllna

E T

E-

gmlnata.

Eferentemnofemelaudioi Andr.Matthgumfummafide,fummaq;
fibi a Coco fuojin oppido fuo Biton!:o agentijArietem exenteratu,cui& prsecordia & inteflina omniaeffentgeminata, cor vero vnumineffettatum.Io.Iov.Pontanusdereb.c(Eleflibus
.audoritate virum,allatum

lib. io.c.<f.p..?P3.

Pontanusteflem citat , qui affirm3rit,al[atum flbiarietemexenteratum,quiprecordia,&:inteflinagemin3tahabuerit,corvnicum.Pc: cerus


Teratofc.p.440 .fac.verfa.

AGN

V S

Af IT

UONSTROSVS.

Nnodominii555.Halberfladiii.Febr.accidit,vt agnus natus

effct,

prorius rotundo capite,tribs ocuIis,trigemino ore^geraino nafo, au-

ribus in tergo pendulis inftar caninarum;fed quod maxime prodigii loco


habendom efl:,in teriio ore magnum oculumhabuit,maiorem alHs,ibiq;

linguam prolixam exeruit:vixit vnum diem continuo ciamore. I. Finceliusdemiraculisnoftri tcmporis.

A G N F

O C A P 1 T E.
FRufinoncS (anno m.j^^^^^.^agnus cum fuillo cap. natus. Liuius dec. 4.
S

L L

lib.i.

A G
.

V S

C E F

S.

Nno Mundi 37(5 S.Sucff^ agnus cum duobus capitibus natus.Lycofth.

AChronic.

RV

T O

nV

U.

117

Annom-5S70.Agn11sbicepsnatus.Idem.

A G

V S

C E

P S

O^V

OJ^ E

fcdihtis.

Nnomundi^ytfp.Afculoagnusbicepscum quinque pedibus

natus.

Lycoft.exLiuio.

A G

T R

V S

ta

E P

S.

Nnodom.i577,inpagoBIandio tribusaJVIeloduna miliaribus natus


z\ eftagnus tricepsjmediurn caput reliquis craffius erat.Balante vno reliqua pariter balabant capita.Id monftrum fibi vifum affirmauit loa. Bellangerius Chtrurgus Melodunenfis, fculpendumque, & cum monftro
humano,quod capicel-anahantedefcripfimus excudendum curauit. Pa.

reus op.fuor.Iib.^4.p.753.& 754.

D V O

A G

OJ'

P E

I-

hus , alterfimtd capite.

Mario&QXuctatioCoir^AnnomundijS^^r.jIn Lucanis dao


,

A G
.

a-

gni eqainis pedibus natijaker fiminino capite. Obfequens.

V S

MON

S T R

O S V

S.

Nno domini /575.1^ Sezanse vrbis fuburbio,{bco qul dlcltur Campus

z\Benedi(5I:uSjins^dibusIo.Poleti,fahs menforis,natus

in lucem

efl:

agnus , edhus

mo^ interiit,nec vit^ nifi cxiguo motu figna vha dedit,fub auri-

bus ofculum ipfi vifebatur,Lampetra ofculo fimile.Pareus li. 2 4. operum


fuor.apud quem

O V

Eiconem
1

confule.

L E O

P A R t E

S.

LVdov.CelleiusfcribitfelegifTeinprobato quodamauftore,OueaHquando natum Leonem,di/paris plansE inimic^E conditionis ac naturs aaimal.Pareus oper.fuor.I. i^.p. 7^3.

&

E-

DEMONStRlS

11

l E P V S

(U A T V O R A V'R I B V
cum dorfi alii quatuor leporinipedes emi-

S9

nehant.

NiioDomini

/555.

Epifcopizell^B Turgaialas aput^

HeluetiosoppUb

jC\<lum exenteraretur lepus iam grauidus,inuenms eft lepurcuius vno


eapitcaccorpore,fedquaruorauribus>&o(5lopedibus,quorum quatuof
fuoloco erantjfedreliquiquatuorin dorfoem!nentes,aIium quafi leporem referebant.Vifus eft a multis ibi,ac deinde Tigurum miraculi loCo ad
amicos miflus eft.Lycofth.Chron.

V V L ^ B S H V M A N I S P E D
ANimaliaquorilm pars anterior vulpem, cephos

B V

S.

vocant,pofterior

vero fimiam repraefentar,nifi quod pedes effingant humanos,aurc$


autei

B R r T

2?

r M.

IT^

autem tioclu^,& intra confuetam alaum,aliam Kabent


in

infi:ar

cramense,

qua catuli delite{cunt,donec vlrro prodire in lucem queant,

& abfqiie

tutelaparentiscibumcapere,&c,DequibusArifi:,Phi!oponus,iliarius,
Plinius, SolinusjAlb.M.ConradusGelTncrus, Lycoftk

C A

i^ I

FNo

T i S r

Jim

C V L O

E r

oculis natas.

canem,quicum vnotamen tefte fuit genitus,tra &(IneocuIis.


Trincauelladerat.curand^particcorporis aClib.ii. c.^5

Idi

CAIELLVS:

MONOCEPHALOS
bkorpoK

domoLudouici Dhdtxl
ANno /5^2. Menfe, Februarionumerofos,
in

mefticainter rcliquosfo&tus

enixa

eft

felis

do-

catellurrLvivum

in0nocepkalon,bicorporem,o6i:ipedem,vtriufquefexus,corporibus iniiieem complexis,& in

vnum caput, vt dixi coeuntibus,fie

vt fefe

mutuo

ofculantiumfpeciemreferrent,quodfanepleriquefalutis,copiaf,& con-

cordipr{agiumeffecrediderunt,Lycoilh.opere Chronolog.

C J T

DE MON5TRI5
CAri TRES CIRCA V ENTREM CON-

no
,

natiedinfunt,

..

Ycofthenes In opere fuo Chronologico fic habet: Catus Bafileas midomefticusjcum quatuor vno partu catulos edidifTet^poftqua pofl:
octiduumin profluentemproiicere mandallem,inuenitanciilavnum ex
his pedibus horrendiS;,ac quafi in fpiram variis reflexibus conuerlis. Poft
ihi

biennium autem tres catulos vno partu edidit circa ventrem,non vmbilivinculoconiundos, fed reuera in matris ventre vnitos, quostamen

ci

partus dolore enccatos inuenimus.Foecundiffimum fuit animaljfepenu*

merovnoannotergrauidum, nunc quinque, aliquando fex parmriens,


fedpoftquam setatis annum oftavum attigifl'et,plerumquemonftraprotuiit, ac etiam iaterdum contra naturam matrum,editos catulos ad currendum aptosjnobis videntibus deuorauit.Ob quam potiflimum crude,

iitatem demum in Kheno afamiliafubmerllis efl:.

V L

F E L
Ivius narrat natum

RVT OKV M.
I

T R

P E

S.

Catum tribus pedibus,citante B.Porta mag.nat.L

JI.C.17.

S E R

MO N S T RO S

HlSTORlA.

51.

pago quodam,qui ad Argentinenfesfpe(5i:at Epij(copatum,euiSuIN


genheim nomen eftjduobus ab Argentina milliaribus, anfer monftro{x piane formB in

ouo inuentus eft,duobu capitibus ,^otideniq; linguis,

collovnico,quatuorpedibus,quorumduoeum locum occupabant,vbi


in aliis alae emergunt.Reliqui vero circa podlcem (vbi duplex etiam ad eiicienda naturse excrementa exitus eratjapparebant,al*B vefo dug circa col-*
iumexpanfs.Lycof|:.an.dQm.i4^^.

&.

A N

D
^

N5

JJ

S T R

BICB? S^ BICORPOR,
quaterriis alky

&c.

Vldit Albertns Anferem bicorporem.duobus in dotib connexis corporibus,bicipitem,aIisquaternis,actotidcm pedibus,quaBiuerit,in

quameunque partem conucrtebatur.

Citatur a

M. Weinr:

p. 58;

de

monftr.ortu.
Ai

N A

^V

K V F

E-

Nr

firofa.
- Nasquadrupes vifaeflparuajlato roftro,- tenui,&.priore partc m'grat
jnLextremaflaua5capkemgro,oGuliscinereis,nigro circulo eollum am'
Biente>nigrisalis,tergo85xauda,pcdibusf!auis,&inter fe non procul di
ftantibus,.que Torg^e afferuatur.B.Porta raagn.naturalis lib.2, c. 17.

A^NA:S-

WNOJ GRVRE

C A R

S^

Llatasliintanatieul^^quarum vna,quxcnis alterum,nullis-estantibiis


i^veftigiiscerconunquam videretur liabuiOe.&c^Scalig.libr./, deplaiiisAriftofc.

G A-L.LO^P A'WV

S.

Allopauumt dfco, fiue indiGam^gdiinam,qui videturexgallo &'p^avonecompofitussetfipotiuspauonisiquamgallinacei conftet ior-

ma.Habetpauonis magnitudinem &: carpusjgrillinacei criftam

& fubme>

tum habct cum pauonibus-communem vocem ,cauds ei^plicatipncms


j

colorumquevarietateraxarnisfaporex vtroque compofifus^, ob id nondiftimilisadmodum miftio vtriufqaegeneris.Sedquum fimuldomicicu-ratae eflentjgallopavus fcEraina,& pavo maiculus,nata funt ouafcBCunda,
ex quibus pulli omiumpulchcmmiexcIufifunt,p,enna9 habentes niti^^
diffimo colore fulgentes, quicum pauonibus denuo fecoromifcentesa:
totus fercpauoninus fuit partus. B.Porta M.N.1.2. c. /4.

G A L.LIN.A G E I

GE M--E-L L I,, VNIC 0>

capjte^corporuonnatt
'

Olmari^ anno domini /53 8,/8. Apr.in domo Thomx Ebcrlini , galli^

'najiffidueexcubandisovisintenta,produeendifque laborans

pulliS-

intcr

B K V T

M.

tn

intcrrcliqUostalem qtioiquemonftrorumexclii{it,"vmco quidem capitc


fcd quatuorpedibus,quatuoralis,corporeexduobusconfiato,qui circa
i

pcclas iuttgcbantur,duplicique erant naturae cxitu.

Audor.

PVLLl :GALL1B'^ D.VPLlCtS,

Aniio-Ii^oiTiini /jf i. In Gallia duplices ex Gallina pulli inuenti funt,

tquatuorYidelicet alis,tGtidemque pedibus,fedcapice vnico. Gliron. Ly


<.

co/Hienc
-

q 4.1

LiN

jE

Anno
Ibram

DoiTiirii7^554.Bafile2e

P V L L

V''S

T E R^

nispediius,

apud-nos

inCinemm fuburbiojapudfa*

ex gallina pulliim ternis pedibus,ac mirxincwirendoyelocitsitiSf

\idimiis,LycoIlh.Chron.siufd.anni.

iP

F L

/5

4
P V L

LV

G A L L

N S
N jE

T n

^QJ^ A T

OR

petiibm.

9i-

J
BAflleffiRauracomm galIin^piiIIamquatuorpedibu& ConradusLycoflli.vidit.

GA

L L

JB

P E

B V S

S B-

nnis.

^4.
AVguftae^RauracoruminterBafileamac R.cinfeMam oppicIa,ga!Iin
anferum pedibus inuentxfunt.Lycofthe.opcre fuo Chronologica
f!eprodigiis6(: oftcntis.

E X

R V M.

B n V T
EX

O rV F N
mlna

C O

M.

A S

Ii5

ET

F OE.

iund;is corporibus nata.

PRaefeciinda aua reperias.Nam exvnicoouo&marem& foeminam,


combinatis tamen corporil>us,exclufos nuper vidimusrvbi tamen facilis Gomparet ratio. C^^ funt duo virelli in vnica tefba, propter duorum
fpermatura aggregationemjiinealicuiusparietisdiflin^^tioneenati.Nam
fi pariete vel corio diuidantur , duopulU, fed corporibus inuicem feparacis emergunt.Piiftqrius (erm.Conuiu.1.4. p. 8 4.

AVIS

OJ^

ADRICEPS.

TF^ Lianusrefertfabquodam Regequadricipitem:avetn yifam

fuifife.

XllcitanteB.Portamagn.na,turaIi&i.2.c./7.

C O

zjs

LV

M:B A

^ r K

Qjr A D Rl P E

S^

?^.

plktnaturaexitUt

9h

IT^

Germania

pido,capta

pagum Rikenscliouen,non procuIaLandauiaep


columba,non tantum quatuor pedes, fed duplicem etia

circa

eft

natursad eiiciendaexcremenraexitumhabens,qu2eAugufl:am(vbi tum


temporis Romani imperii CGmitiahabebantur)mifla, primum a CxC Carolo,Siprincipibusimperii,ac poflea a reliqua hominum multitudincj
miraculiloco eonrpedaeft.Lycofth.lib;prGdig.an.d. 1550.

G R V

BICIPITIS

Lianus ex Apione refcrt,

Oeneo

T,

in Meridieregaante, bicipitem

grucm apparuiffe.Citante B.Porta mag.naturalis lib.^.

c./y.

R
P

ER D

O R r Mc

F FLTrRE

X.

MA

7
I

O M..

)Ohis Indorum Rex Augufto^namifitjviperas dcc.^etdksm vItu^.

remaiorem.Strabol./5.

SFFO CAVDATVS'

N vllla quadam Thyringica,ad Vnfl:mm,a muliere bufo natus efl cau?


datus. Ly;cofth.

E E R

il

JB

CE

r RI 5 F

5,

haec fcriberemjbicepSTipera,& viiia,qu vtrS


VI{a eflNeapoIijdum
linguas.P6rta mag. naturalis Jibr*
mDue.Bati&

que caput

A-

triffilcas

SEKFEN'S-

T'

R.rC

?:.-

E.

Sferitur Montibus Pyxaneis (forte P}rren^isiVtlegit Gefh.) ferpeos

rinEerfed:usfuiitetriceps,incuiusventremilesinvenit fihos fuos vi


voratGS, os fpin^ aiius oftenditur in Areoliojgroilitudiois capitis arietisj,

Arnolduso-

S E R P E BX E S IM- ME N.S

SErpentes in immenfam magnitudinem crel^ere teflantureirentusicui


_^ M.AttiliusRegul.adBagradamfluuiumjtormentisatq; baliftis inAwFica

vnum iongitudinis pedum iio.occiderir.Card.defubtil.Lp.p. 635,.

TESTVD

IV

M.

CV

S U

forim:

Oruslndorum Rex Augufto dona mifitjviperasingentes, ferpentem^


io,cubitorum,teftadincm trium cubitorum^&c.StraboLi^.

L A

C.

E K T j

C E T A C E

M.

G.

N-

'JNterdumviridesLacerdincetaceamniagnit.excre]^unt,qualem..tu=
Jlteti^adve<aum yidimus,Bodinus 1.3.^.3 op.T.N.
'

L^A C

B.R-

128

L A

BRT

E
jE

S T

B,l yjT S

-R

ET

RU

niscaudU.

Vldimuitaslacertasbinasternafvecaudshabentes,quas vulgus infuiriflTime

fe,ni(i

ludo fauorabiles dicit,nec alio modo natas pofiTibiie eft ef-

ex diiecithis ouis.Porta magn.naturaiis l.^.c. 17.

CTiOCODlLVS

20.

C V B

T O S

longm.

Idimus

ipfi

Crocodilum lo.cubitorum.Bodinus pag.^p^.Theatrr

nat.

M0N5TRFM

A R

i^

V U.

conftat allatum cfTeFerrariam imaginemmarinimonftrinu-*


perinlittoreDalmatico inuenti.Corpore erat humano vmbilicotenus.Deinceps pifcisita,vtinferiorpars,qu3Ein pifcem definebat, effct bifurcata barba erat profufa duobus ranquam cornibus fuper auriculas e-

INfuper

minentibus^groffioribus mammis,orelato,manibus tamen quatuor digitos habentibus,^manibusvfqueadafcellam atqueadimum ventremalsB


pifcium protendebantur,quibus natabat,Gaptum hoc pacflo ferebant.Erant complures foeminse iuxtalittns,Iauantes lineos pannos, a4 vnam earum accedens pifcis,vt aiunt cibi caufa mulierem manibus apprehendens

ad fe trahere conatus eft,illarelu6i:ans,&erataqua modica,magno clamoreauxilium caeterarum implorauit. Accurrcntibus quasque numero
monftrum (neque enim in aquam regredi poterat ) fuftibus ac lapi.dibus
perimunt.Erat corporis magnitudo paulo longior ampliorq; formalio-'
minis. Poggius.

CAfVT BALENjE STVPENDjSMAGHItudinis.

extradbum mari
i554.Genuacaput
ANno
tudinis,vtafauciumimoadosdecemnouem
balense

ftupenda; magni-

paflus numcraretur.

Card.I.i4.c.74.de Variet.

C r P R

V S

HERMAPHRODITVS.

CYprinumcaptumhermaphroditum,cumnotisvtriufque

fexus ge-

niturs &ouorum Gefn.fcribit.CitanteM.W^eiiir.p.jp. de moftris.

UONA"

dnv

ORV M.

up

MOT^ACHOPISCIS.
mari Balthico non procul ab HafFnia,pifcemhunianafaciejCapite
IN
circumtonfo inftar coronae Monacliorum, corpore fquamis cucuUk
fpecieobfitis,captuman.5o.affirmant.PucerusTeratofc.p.439.facieaiicrfa.,

C A

QV

D A

M MO

N-

STROSI, QVI CIRCA ANIMA^


L

'y

A,

JH 1

C V

E O

R V M QJT

A R T

^ membra contigere.
IN B O
S t E
IS!

E S

V E

IN-

uentus,

exemerata vnicum tantum renem


meANno
diofpin2E>exadefitum,eundemque maximum habebat.B.Ronfefal.hum.i5<j2.vacca

in

ius.Epifl:.4.p.i3.

O V V

B O V
culo

V E

T K

I'

invenm,

QV^damfuntIapidibusfimilia,<iuxinanimaIibus inueniuntur,nec
tamen funt lapides,vt ouum bonis.Hoc fanein ventriculo illius inuenitur,magnitudineanferini,ferrugineocolore, ieuillimum ac

leni/Ii-

mum.Cogitur ex cibi excrementis>& motu rotunditatem acquint,pituita

cogente.Vnde fifrangatur,ex pilis conflare vidteturrdurus eft pro leuiquandoque boues oua pariant. Car-

tatetanta.Itanatm-aludit,vt etiam

danus de fubtilit.l.y.p.^Sj.

VACC^PROCERjE,
Epiro,ArillotelissEuo,Vacc^natiujEadeocrant procerafjvta flantiIN
busmulgeretur,adeoqueladisamphoramrepleret.Albertus in Phiyfia

nulla cura , fed

cxcrefcere fcribit.

pinguiumpafcuorum caufaad equorum magnitudine

DEMONSTRIS

I$

V B S

C A

IN

S R V P T A

Vacca.

vacca parentls mei.quse diu antequam madabatur,In glacie glifcenIN


tibuspedibus,diftentirquecruribas,inventremccciderat,& ab eo te-

poremvoluntarieminxeratjveficamconfradamfuide, & calculo adnato maximo,pugni magnitudincjdenuo obliteratam,inuenimus. Platerus


de Obferuat. propriis.

MVLM PEPERERVNT.
LScipioneScCLsElioCofT.MuIaReate peperit.I.Obfequens de pro.dig.

C.Valcrio

& M.Herennio Cofl". in Apulia mula peperit.

Idem Obfe-

quens.
L.PauIo,& Gaio Aiarcello CofTMuIaparienSjdifcordiam ciuium,miitationemlcgum.turpes matronarum partus fignificauit , Idem.
M.Lepido, Munatio Planco ColT. Mula Roras ad duodecim portas

pcperit.Idem.

Pro oftento habeturfi mulaparit,quod hocanno,cu hascfcriberemus,


& GaIIor.RegeLudouicu,mu
lam peperifle Ferrarix dicunt. Alex. Bened. lib.-2j. cap.iQ.p.^f^/.pracftics
lulio Pontif 2.in bcilo contraFerrarienfes

L A P

LITHARGILOS

V E N-

trlculo lup.

QVod

in aiiis beftiis fieri po{re,Iapis lithargilos in ventriculo lupi Invcntus & a mc afleruatus vndecim vncias pendens,gyris plicis intortusfatisoftendit^exargillaquaminediastemporefame&rabieimpulr.

&

ii,vorantfinedubiogenitus.FelixPlaterusdeObferuar.prop.

FERFECFM

AV D M

M-

menji pdnderis.

JO-Leo vidifle (e refertin Afroe igypticiuirate,vnam (caudam)Iibfarum So.quafdam adijo.ereuiffereferunt.Adi/.autzo.creuifTe^vuIgavnam vidi librarum circiter trium,vt xftimatione affequi noa

re eft.Ego

expcrientiapotui.&cCardan.defubtil.l. /o.p. 685.

S V S

N noftra regione
vt vnus

;8o.
flies

XI

B R A S

P E

ND

S.

magis ouibus crefcunt,quod fint caIidiorcs,ade<>

adD L x xxJibras perutnerit,dumque yeherctur in curru cum


aliis

B R F T
alifstnbus/ulTocatus

efi.

R F Mo

iil

Dum verorufpenfus &adIiuccalicIusapenre-=

tur,axungiaprofiluit,&lanioneminvaltuafpergens,repenteob impetu
qaam per

proftrauit in rerram;vndetumidu,tumtimore2Egrotauitplus

duos mcnfes.Cardanus de Variet.i.^.c.

C A

31.

TESTVDINIS

r N-

tentmemifereeiulans.

INClarifTMed.Laur.SchoIziicane non femel admirati fumus,mifere


gemente,&cura vlulatu,quafi qulcruciatusfentiunt,& vapulant grauiter,(iquandointelludineneruiHdesqueintendunturtantum ad concentum. At idem cumnumerofefonant,nontacet tantum,{edge{litetiamquodeidemadcampanarumpulfusvehcmentioresaccidit.^W^einrichius Comm.de monftrisp.^^^.fac.auerfa.

CANIS MOtiJSTROSA

F OE-

cundim.

'

Anem

vldi,quae (imul vndeviginticatulospeperit,&aliopartuo-

<5lodecim,tertio tredecimrerat autem nigra,corporc raagno,ex illo=

rum genere,qui maftini dicuntur. Albertus

LIGVLj^ IN CA^^IBV S, VISCIBV St


Cancris.

lanii
ITa canes longiffimas quoque ligulas excernunt.In porcis quoque
cancris

cerfrequenter deprsehendunt.In pilcibus fepe inveniutur.In


totemporeobferuantur.In halecibusquoqueanteannos aiiquot paflim

inuentae,ac fi ferpentibus {carcret,cum

magno mercatorum damno

pro-

fcriptsefuerunt.FehxPlatcrusdeObferua.propriis.

VLSICVLAS

(U

T V R G E N-

tesjpkris^ omnibuspartihm agnatas injimia vifas.

Slmia qiia: dilfecabatur laborabat inflammationc fplenis,vefice, fellis;

&

ras

puimonis, aUarum quarundam partium,in quibus veficas innumeaquaplenas,reperimus,ex vero qu^e in veficafellis,erantflauiores,R.es

faac monftrofa.Cafp.^^olphius de Obferv. propriis.

lM

V'

DEMONStRIS

/ji

V R E S

V T E R O

P R

j^-

gnantes.

MVrcs pr^gnantes in vtero parentisrepertasfuifTeapud Senas au^tor


eflAriftoteles.Mizuldu&mcmorabXent.^.numero 42.

LAVILLOS
DVas aves

A B

A V

B V S

CON-

lapillos quoq;coficere(omi{ra Struthionis deferri digeftio-

ne incertahiftoiiajexeoliquet, q?eoscu indicsdegiutiatjipfoiuq^


ventriculifemperiisredundantcs,,cumexenterantur,inueniantur,tamen
nuIIosexcernant,necinipforumex:crementisvlIisdeprehedantur.Qiiod
&globulusprecariusexonycheingallin3eftomachoinuentus&a me afleruatMS,cuias media pars abfdmpta,foramenque

quo

perforatus erat,.

collapfura,occIufumqueerat,(imulcomprobat.FelixPlaterusdeobferv,
Parentimiftis.

lECVR ANSERIN VM M A G N l

P O N-

deris^

V COR

Idimiisiecuranferinum vncias ^S^.pondereexcefllftejganex lud^o-

rum fuavi guftu.AIex.Bened.l.ij.p^^^j.prad:.


G A L L

jE

A P O S T E

A T

l^

bmJI:eathGmatihusrefertum,qmbusipJumqU0a^hepar af-

fe^umerat..

Go vidi cor Gallinse ab Ifabella Bononienfi vxore qu5dam Mancinr


madatsE, vt ex ipfa in die accepti pharmaci reficeretur,qug criftam rubeam,& oua etli paucam vtero geftabat.Quinque panis velfteathoraatibusapoftematibasrefertum,&non tatum cor,fedheparfimiIibus panis
eratrepictiim,&benevinebat,qua2Dominus Ventura Venturinus Pi(aanatomicusi & Dominus Angelus Antoninu&
nusegregiusphyficus
Elpidianus Chirurgusnonfinemagnaadmiratione videre.AntOo.

&

PortusFirmanusi./.c.i2.p.i3.depefte,in4.Venetiis

excuC

C O

B R V r

ICOB

EP

AT

R V M,

S G R A
D
in tabida GaUina adinmnth
I

P7^

loni

TtEMONSTKlS

154

Ckriflimus loannes Fritiencas TraiieImannus,EIe(5?;oris MoguVlrtiniMedicus,rLiislJtterisadIoannemSchenckiumMedicum,Pare-

tem.mGum,llchabet:Dumanno octogefimo primo ad fratrem Archimoderni proficifcercr,a nobili quodam , loanne Hugone a Schebergk,nepote Principis ex fratre,oblatum fuit mihi epar GalUnse tabidae,
praefalis

cuius

Eiconem tibitianfmitto,pendens vncias quinque cum

dimidia.

Vndexrontabucrit.tibicogitandum relinquo,velquia nimis calidum,


vel quod ob magnitudinem omne alimentum in fubftantiam hepatis
tranfieritjvnde dc

hedica vel fuffocatio potuitoriri:non tamen huius oc-

cafione periit,fed deftinata in vfum aegri,ob marcorem jreicda fuit , epate


referuato.

UO N S T RV M IN

OV O

DEPB.^HEN'

fumhumamcapitiseffigiecumdependentibHS
'

anguiamjpiris,

>

Nno pofl natum Chriflum millefimoquingentefimorexagefimo


.nono,decimoquintomcnfisMartii,in quadam villa Burgundise,
Baucherondida,prsefensmonftrofumouum adinuentum eft,quoperfrado in mediis oui vifceribus apparuit caput humanum,quod ferpentino capiUitio horribile vifum eft^cuietiamementobarb^locotresangues feu ferpenticuli penduli pronatique fpc(3:abantur. Cuius etiam meminitPareusinopere Chirurgico.
O V V

U PFSPFR^FM.

Ntonius Geta,qua hora Mediolanl natus efl,eodem momento gallinam o vum in aula purpurcum peperifTe^nunciatura cft.Spartian^
Vide caput de Agno eiusdem natali veiier e purpureo nati.
.

OVVMJ^ORTENTOSVM.
'

Abent & oua miracula fua.

VidifTe fe refert Albertus

O vum cu du-

.pHcitefl;a,atqueinter primam &fecundam fblum album continebatur,fimiliter intra primum corticjem folumalbumineratrnihil aute

rairum natura

fic

Iudete;ilfoIumdifficile,quodfubmoIlidurumcogatur:

tiir

veruntamen exiftimandum e(i,vtramque tunicam fimul fat^amjvbi


ovum indurercere^tenacior autem pars, exqua vitelius con-

exierit,

ficifolct,in

interiorem tunicamtranfierat-.hajcatquefimiliaquan-

doque contingunt. Card.de

Varict. libr, 7.

capite39.

S>

^
'y

COUNTWAY LIBRARY OF MEDICINE

ri*p

^^

S26
1609

RARE BOOKS DEPARTMENT


I

~'
i

II

^1111

II

l l lli

rfll

11

li

l
i

ll

in

'
I
j

lll

MiTB^^n

1T1i~'