Está en la página 1de 940

1

P

P l d`P
 jP

P`
i P

dU
dU
Pm.P
NP v CvU
.
Xt WIP13
. bUPv

dr P@i UH
`d .b
U 
PHm n PIP
m WYd nd 2 .vnP nd `b@P
d . v C nd d`P : bP` d`P
`HP

cd d`P v m ,W
d .b
U
*. QN fi Y`P v W`d PHm . PH vPyvP
Pm4 . `d m `dC
PHm 14
PHm 3
d`PbIU `dv d`P. P `dn b@P,
`d
 v dP Zm `dv d`P.c
PHm . X Y `dPHm vU
Zm d`P.
aPd `dcyvP
kP

PHm5 .vUVMr
au`P i
v , C d`P15 .c lq bt d`P bIU *
aPdcyvPd`PbUI`d

mHP
P nd Vdn b@P(d)`d
P.
PHm
 ^IP16 .P
Pm bIU .P bt`d Y `U

.vIU Xv

. bU v .
 d`P Xt

PHm
aPd W HP
.P `d Y
^IP.P `d cdu
^HP

m Pm P

bP@.b
U P`UH

PHm 6


n bN `U v ,
PHm V`r
U

nGU
nd17 .P b`d
a@PVCU
PHm
 P em
PHm WflIP7 .
 mv P P bdU
bUI d`P a
Pd18 .vU G n b@Pbt`d bPI

P N Hiv .vUVMr v
t Pv .u n b@Pbt`d b
PI
m iv d`P . `HP
PHm8 .

P N P`HU
NPv vU
Pm .
cyvP`d .vU Xv i b@P P ^HP
.
kP
Xt W^IP19
. bIU P`HU vd`P
. bIU
d`PXtWflIP

cv d`P b.b
IU bP v
PHm 20
n nd ,vm dm @Pn v ,
dHP cv
PHm W IP 21 .I
Y n d

P`
v n d .P b`dPvm
P`
d `


l
P`
dG``dv d`Pb`dPvm
l
PHm b`v

.k (_)Ydt v PHm d`P.P


Pm 22
P d`P HG , d`P YU
P

a
v d`P
nd
U Pv
 . b

m vv

b@P,
PHm 9
v v TP`
PHm10 .PH P .
 @Pfl nd
nd H
H
PHm d`P .vUXv ida@PVCU
 vd`P 
vU
P v
.

P bPU d`P ^nd ,


PHm 11


c d`P vjP
c d`P b`U
P`
cv
nd d`P .`U b`dd`P `yb TP`

dU
dU

.vm Pd`P.cP i P
dU
vPl d`P.cP
Xt W^IP23
 jP b`U
P`
P WvP d`P ^nd12 .P
. bUI bPv
d`P

 d`Pb ^v
bU
u`P Zm

anZm v a
\` n
d`P ^P`nP a
.l
`
n


`P v vdP `P
Cm v@P

 |P bvd PC Q
P`
d n ~Vv
P`P
 bN
dP
.l

P
19:2-24:1

 v
H .b
b PId`P
UI bP
 nd ,
PHm 24
aPU bPHb`dm

I
dd`Pdm
P`

Y l .cP
t
P`

.P Pd`P. spIPn bPH P dPvm
PHm .
 P dm
l
PHm W IP25
`
P`
d d`P b`dm bv d`P b`dm
d`P .vn P dm
PHm
NPv CvU
. vaPt nd Ydt
.

PHm 26
nd
Pm v`PHm n

H P
v bPd`P I
ad P7
* bP aP,
 v n d bP d`P
d m bP d`P .
P
. W`dYU
vPbP YU
v t vd n Qv d`P
Pmv`PHm8 b`v X
n br Cv} \v
P`
dPH n e d`P , b X
P`
m

d`P.
vPn
Pmv`PHm9 .Nd n \v ^HPbIP


U
 m P b`dm
d`P b`dm c,
^HP
.
l Pr dfl d`P
l n \v PHm d`P .P
PHm
 ^IP27
dUH
dUd`@P

ad P bP
U vd
\v V`r
^P .
 Pk
PHm d`P.P bP


dU TP`
b
ad d`PUbPH
P
P d i(Yv ` ) cH d`P
N P d`P .vjHP
PHm d`P .YU (rHU)
PHm28 .

dU TP`
bP
ad`|

bPH
.vPk ^HP d`P `m n nd d`P `
PP P ,
dr P@i PI
Pm v`PHm .
dv b@P`nd v4
P b@P`nd
dv ^HP `
 @P
` ^HP5.

v
aTm
` ^HPd`P
tP v. HP PU v Yd nd 


av
Ydv
Pm v`PmCv

Pdd d`P . vt v nd
nd 6. v bP nd

d`P vP iv

\v d`P Yv
br10
n v P
m v nd Cd`P .
.aPt bdU
d`P b P`
vP
H
m nd d`P b`v
P`
dn e
P`
I
. n ibv cdm I n bt Yv `
vP l
.`Gm Hm P dPvm
Yv n
~n~v cdt d`P.P bs Xv iYv 11
P`
jHP WvP ,
bPH
PHm V`r
^IP29
^IP .
NP iv i~v12 . v n

~n ^P .
H dU
b` X
P`
P
d`P cU
b Xv iYv Y`HU13 . t
, bl` V`r Pr dfl
^Y Yl d`P30 .b vU
Yv P`
P

n N l
d`P14 .
~n . vUPr dfl b`dm dP
 v
P`
nd Cd`P.b
n
dHP . ~mU Xv iYv Yv bv b@Pd`P
Yv P`
vPl
~n

P`
dPH n

dfl ^IP
.
aPXv iYv d`P.
vP l Q nd d`P cv
vP l
 Pr
v n \v
br XU@P^HP
Pm v`PHm15
.P Pd`P.j
d`P
PHm31
br bPHd`P

S
vU \v ^HP
^HP V` vUvnP X v
.d n \v
Xt W^IP.
k

XU@P^HP
Pmv`PHm16
.P bU
V
dU n \v ,

17 .
P`
UYd|m Yvd`P

m
dU

t` XPdP@.b
b
U bPt

m` P CvU Hm v V`d`P .vv l


^HPH

 v C l n
@P`
nd W ^IP
 mH j
 i
.j
dU PHm2 . v bP d`P b
t P
 ^IP .vUPd Xi
 P

bU t
ad 

tPd`Pj vNP dPiXU@P,


Pm v`PHm 18
n

PHm3 .XPd@P
bU ^NH ^HP d`P YU
bU t
tP XPd@PbU P
PdH Xi
 P
^HP .vUdP

Pm
.v bUZm
vPbU^P

.jb` djUn
vP|Pn HP
P`
nd fi
nd
Pm v`PHm 19
l
m XU@P v R bP v n bvd PC b
P
iXv

Pm v`PHm d`P .v cv l


P`
dHPn b@Pd`P dm .

N Wv ndv.
P`
U
m
W[P
U

P
17:3-20:2

bvPv @PvP7 .v


vUv vT ^v
XU@PX bP
P
t P XU@P.}UXv |P XU@PC
C^
P`
d nd fi20 .vU Xv i
V` X
c`U
P

N
P
bP .
n bPI

vP
vP l
Pd X d`P b` X
dPHn YHv b@Pd`P ib`dm
.vU
yU b
i v P`

XU@P.NdXv
XU@Pib`dm }
 n \v Pm v`Pm , dm vP Y Xt bUI ^HP8
b`v d`Pb`dm d
.vU


P
t P
n X bPH
HdP`@Pu ^HP
ad tPd`PXU@P . ldu v djUn T
\v ^HPd`P vUHt n v YXU@P

Pm v`PHm9 .
Pm v`PHm
m` ^IP21 .vv
n dP@bdU
XU@P^HPd|H

b,
H
d`PS|

?
C
m m ^HP
vP
XU@P
^HPXU@P
^HP22 .vU
Yv u n \v ,vU aP
av ^IP10
XU@P^HPd`PP
ad
. H
n dP`@P
^HP23 .vHv^v
] cdn
 ^IP n Cv

vU
,
ad ^HP

n YC v ,

.
H bvl ^HPd`P .
aP
XU@P
Pm v` PHm11
v
H , 
v@P
cC i^Pd`P.l
bNl YC
} C
d`P .
n d`P ?v i
d`P ?

H
dU r ^HP
v
.vv i
dU^HP C
av

 P
U v Cd`P.b UXv i
ad n ^P
.

 cC
H ,vU a
XU@P ^IP12
vm iY P d
P U
 ^IP24

ad
 P
.
av bn
H
n
m` ^IP vU
i

m
^HP
dU ^HP
ad `v
.l
vPb`UV` d`P

 V V`
b`UV`25
.v
.
,

Pmv`PHm 13
?
adt ,vUaP
ad^HP
n d`P`n

. V`

Pm v`Pm
,
t
`^HP14
H
fl P`cv
 ^IP.
XiPH
P Y
v
H
P
.
v H

vU .

m d`PYv
avP

d v

.j v vd P

H

c`HU
n15
U]m
ad Yv d`P
vP
HU n @P
N
^HPd`P
N cv .jb` W
|P.
in v
t P d`P,j
cvv
.j


Pm v`PHm 16
,
ad
H
`
d`P.
 HP|

~nm 

dr P@iV
n bPH d`P P
Pmv`PHm

avP X

TP`
d d d`P QTm
ad ^HP

t .
t

v ,

PHm C
\v
H
dU


v V

t

\v R ,

dU
ad 2
3 .l

v b |
dU P
vP

P`
\v,


Pm.
 m
 i
dU

 m v
dU ^P !
vd`
m v
`m
.Pm5 .` ,
ad
t
av ^IP4

.c
U d`P .j VdUIdU
m
N PWPm n ` i
` d`P
N

V`
dU^HPH PC
.jcPm
.j Pd i cH
dUV`
ad6
i
dU^HPd`P.P X P

XU@P
Pm v`Pm 17

^HP
t P.P X b`d ` H
,

V`PCvU
H
.vv i

n
^P
 ^P .m V`
i
^HP
dU ^P
H
dUr ^HPC vUHm

m`Yv .v

P N Pd |P d`P vd
d`P vU l
dU

dU^HPH
av Y P

P
14:4-18:3

H


jPWvP
nd .b v

v d Yv
nd n

P u.vT vP dv
v` PHm u
3

.j vXi
N `

`
i
 cv nd d`P 18
 jHP ^ ^d`P

 jHP n
P l d`P4 .vT C WvP
d`P .
HPn
N P
n bPHd`Pb` vd`P
 P`
dd
b
v

bN
.j

Pr d`P 19
HP|
.vT jc
` ^HP
v
d`P .
v
c cv
|
v S dv u v`Pmn5 .S dv lv`Pm
v XU
v 
 ^IP.j
 m
^HP.j
d v XiP
 d`P P m VUGP u
av ^IP . n C
. n `
N n Yv
StPi I
Q b, H
u v`Pm6 jc Cd`P.

sV Pv d`P ?
t
fl YC jcXi
 `C P7 ?
b

.j
H
Pd`P.jbS
n .j
d PN Xv |P iXU@P.d *PN Xv iY P
XU@P20
`XicH
H
m v V Pv d`P.j cv V V`
 SPv bn `
C

v m`
d
P`
P n HU ^IPC

vP l
d n

*.d n
P V ^HP Cd`P
P
.

bP
Pm v`PHm21
c
 m vm
l 
P
u8 d`P XU@P Qt
.
,
P
u bl`d`P.

m
`

l d`P u
.v Y ^HP

cHd`P
N P,
Pm v`PHm 22
.vU ^Pd`P~ l n cdv
u
v`Pm n 9
P

aP. m V`
bl Pv ,
vd ^P
ad`
H
u ^IP ?

C

`d

v vd d`P
i
P`
U

dU
cC Cd `P X
YdPUCU YC S

vU^HPd`PPv
.
.
P d`P ?
I
@P,
v`Pm ^IP 10
Pd`PvUS|
\v
br XU@P
Pm v`Pm m`^P 23

nd b |HP d`P !
vu i .d
nd ^P
ld 
Hd|H


Xi v
P C
.

l cv.
TPU 
P
H11
Pm v`Pm .ld n br _ XU@PV` d`P vU d`U XU@PV`24
P v
\v * Zm
nd

m`
T P
v b
^HP R@PV`V`r
^PdN n N _
aP
vP

 } cU
H n bIU
 cd12 .
Pd
P`
v

a
dU dPv v .d bl` dPv


@P]l } b`U aP P .
H
G W P cU V`


j
. bd ~


d nd
 cv d`P.cUv P nd

C
Pv m 
b
^`v vm Cd`P .j v
C
v
m
vP W
m Y`HU
dvI
PN .P P N
.P
.j
aniPN d`PXU@P
vPPN
v`Pm
u ^IP13
Xfl d`P
n ,
PU P ^IP n ,

UT`P
v`Pm
vP

nd ^P
P14 .b vu


^HPd`P
v
}U d`U
.du Xv i^HP
H
d`P !
 PC .}vU V Pv n v iu N .P P N d`P
^HP2
nd
vPP`HU PN

R d`P.j v| Ud C
C

. bIu d`P. lP` l . l 


m
vP
m Y`HU
lm
kPU dn
.

d ...
n
a cdP`dUV cv XiiV Pv


d N V ^P
.
ad` Yv tPd`P.j

d v
 m
.

bm i^Pn bvd PC PN
.
bv .
t ( `) a
b bP
 i Pm Zm


d
btbP (b`)
.

P
20:5-15:4

dfl n
v W^IP,
u
v`Pm ^IP15
^HPi
N ^HP.vv
v

R n d`U^HP.dXv
^P
vP
H

k
d `HP
v`Pm ^HPn

P u cP !jb

vU
*.
^P
^HP.jb`UP VUvd
v`Pm
at
u
XUP@


v ^HP.d
 dv b

Pvm
 V`


r
vP
PHm .
dv bPvm
XU@Pv
P
bP

. dfl

P
PHm 2 .
ad
P VUn d`P n bPH
rHU bPHV` , P bP
^P bU bU P d`P.

bPv m i u
brd`P V` .m d`U i
d
v`Pm u16
.vUXv iXU@PbPHd`PYU

HP P iSt v
XvUn _
d`P.P P i d`P
 3
.ldn
vP
vPXU@P
~n

XU@Pd`P .m XU@P|v n
t Xv |IP

ad ` | i V` bHPd`P . P UT`P
vP Y ^HPd`P u17

P
u d`P.dQG Xv i
N ^P

t 4 .d ^HPd`P.v b`j
bPd`U ^HP.ld Vvd St @PXU@P
vP
v
P
^HPb`j
v c`Ud`P
^HP
HiXU@PW ^IP5 .v Pb d`P
.vUXv i
Q 18
UPC d`P.vvv
P

.PH
a Vd Vvd ^ v Xv vPv
vPiXv UPC
vPt d`P.PH P vPt
vPv d`P.vv vi
Pi
^P P i^ v

t6
P
vP iXv
vP
I
.P
aNn ^HP.ldVvd St

at @P
t P P 
^P7 .P
bd `U

H
t n Vr Xv iY .YUt
Hi
t WflIP8 .v P b d`P
I d`P19

d Vvd St Vdv .P P i iXv vv Vr 20 . N~p Xv iY Y`HUd`P


.P
HP P i^ cN 

v b`dmd`P

d n b
dPC vd
P i
^P9

vP iXv b u

P b u10 .PH
^HP.ldVvd ^ Vd @P^
P

HPn
vU
^P WflIP11 .v P b d`P

aNn

dVvd ^ v i
.P

HP P i^ Nt b u 12
v
vP iXv vP ~


P vP ~ 13 .P P
^ km @Pb u
c`HU b un
.vH P b d`P
aNn ^HP.ld Vvd

b
P`
P N d`P
vP Vr21 .vv dP MrP Nm vv
X P`
Yv d`P mv v v d`P . v ` .P

.P P i

vPiXv v N~p22 . MrPm ib


P`


id`P
Nm v ib
aT@Pd`P b
nt `dt
. v d`P.MrP
b P

,b
I23

dVvd St ^U Hib uW^IP14


.

P i iXv Udv ^HP P i^ vP ~ 15


.Ht
av YC !
I cP !Ht vv YC N~p ,Vr

H
HP

n
m` ^IP .vUd


P Udv16 .P
d`P.ldVvd ^ v @PvP~
vP .vU
vP

H
HP
n
m`^IPv

bP
^HPn
.vU
~ W^IP17 .v P b d`P
aNn^HP
H

m` ^IP ! P VUvd
u24

dVvd ^ c @PHivP
at vu
.
Xv Q
t P P i^ v

. P VUvd Nt bP`
vP
vP Udv 18

P Q19 .vU
v
.ldVvd ^ @PUdv

^HPn
vU
WflIP20 .v P b d`P
aNn ^HPd`P

^P d`P

m ^ v Udv
PN .P P i d`P
PN d`P XU@P25
PHm ,
.
vP
H
^HP l
u .
vUv d`P

PHm
Z
vP
H
^HPd`P.
vIU v

k
d ...R
k
Uv
Xv
V Pm R d Xr
t Xv |HP
t26 .d
.
vP

P
18:6-21:5

HP P i^ Q21
bPHW`Hd YC d`Pl bP] R ,
v`Pm 
P v
vPiXv t

ldVvd
Pm n PHm Q

.
P t22 .P
v ^ v
vPV`d`P dv n
P`
nd5
bv YH q
v c`U
Pb
n cdv
R
P b d`P
Pd`U ^IP .ld d`P St v t
v`Pm
Y v Q24 .ldVvd St v HiQ W^IP23 .

v`Pm 6 . vU

av
P
HP
PHm ld Vdn PHm 
t P
m`
t P .P nd b
t P CP ^P ^HP.Hv ^v
n SU
bU
.P U

.ld nd d`PV`

n,
v`Pm7
HP i^
P
ZdPV^PbPX

vPiXv

vP t25

P

d nd d`PbP
a

t t
I26 .P P v
vPl bPl jb`UI bPH
P` P b d`P
P`
dPH n b@P dPvm
c`U
HP n
n b`v

aNn ^HP .ld Vvd


vP l
v ^
H
8 .P ^P
tIP .jb`U

d Vvd ^ NHP Hit W ^IP27 .v

P bPI C

 v`Pm
dPCvd H
W ` . U@P
vP TP`

v P i
.
vP^HP Pi^
vP
I d`P28 b ,
Xi
N `
I29 .P

.

v V`
n
PHm Cb.l
s iv fl d`P W
b

nd
W
dv W v 9
^HP
^HP
 H
v .j
 XPd@P`bt C

Pd vd P
Xv i
W .YdPCvd NP d`P
.d X PHm
* .d W

P W 30
.
v d`P,Xm , UT`P v W10 .ld Vvd ^ c v
I ,
PHm 12 -11
P
b CvU PU fl nd
^HPn

Hi
aNn^HP
I WflIP31 .v P b d`P

q

vUUv` V ^ v W 32 .

dVvd ^777
U d`P Uvd ` nd .
R . 

 d} bvd P m ` q
.

 P
v
.
v d`P,Xm , 

W
PHm
m`^IP13
vm ib X n ,
U ` C ,N V` Cb.b m
 U nd
^IP .l

Uvd ` q b

P H14 .b TP`
V b`dPvm X n
 P b bPH. d f YUv@PP nd fi
`

Yk P b P vU
Pm4-2 .
d`P . c

kP
kP n ^HPd`P .
C bv

 YUt
bPd`P Hb
bvP
.v} (vi
.
vP)SPdn bN `v ` `dvP
t P b

 P
N
bd bPI

Pd ,
450 tP :
Pd`U
` ^P.

v15
Uv@Pn
r ^P *
d

 m
V` d`P .
VdP
16 .
45`Pd`P
75 u d`P .


nd
dVdP`dUn 
d`P.
d
IP

m
dU v
dU n d`P.
* .

.v SC v Y`HPd`P

XPd@P
| W
H n17
nd n .m ^P H b ld 

R c c
 ^P n bvd PC
. l

X P`
s
U d
b @Pd`P .b TP` T b
vP
P`
d nd d`P .b TP`
V n b`dPvm

vP l
vm
.

Cv V`.jb`Vli Zm
vPt cv n 18
v cv Y Yv d`P
.jvm n Yv b bP d`P

bPvm
. bPvm

vP b kU d`P dU
.13:32.33CvU

YUt
b P
v
Pm

m
. . .vd b
P
bP
nd vd .v Uv@Pn ur ^HP n
^HPd`P n bU

u
. U b`dU ]` `d

P
9:8-19:6

l .
n
 v
l
P`
nd d`P dm

dP n cv
l d`P dm
P`
d
v 15 .
k n 
l
P`
t . dP t W v 

PHm16 .
m
@P Yd `U `U
dm

l H

P`
d nd V`r
^IP 19
VUn
vP d`P
vP idPvm l
Pd`P . k t n
.v
 bm bPH t
l :dPvm
l
P`
d nd20

vP ib`v
P`
d d`PPd
l d`P Pd

vPib`dm
vPib`dm
 dP n VUn d`P
b`dm
nd Cd`P21 .
v @P^v cv V`


dVvd Pd
iv`Pm .


 cdH WvP i l TP`


@Pn
.vU VdP`dU
avP X bPH d`P
. kPn
V`d`P v .ld
v bUkm nd bs v iv17
PHm22
W H
m
`HPd`P v18 .k
v v V` d`P HP`HP
}
. Pl
nd
C fi v19 .k
v `HP


b`d20 .

v d v
m`
d r P@ib
s
`HP
yU
b`d
`HP
`HP .}
v nb

nd ^P ,
W
v`Pm
`HP d`P VUvd
H v
t bPvm lP X
P
m` ^P .
dtPd
.bP
Qv d`P Sm c`HU 2 .m dP n
 dPvm 
P`
nd22 -21
n b`dm X
` U X d`P .
d
l d`PdPvm ,
 v ,cv X . vd
nd d`P .

V Un

at `
at cd
at
P`
d nd
PHm W ^IP23 .
 dm
P`

Pd
n
l d`P 3 .
l
avP c`HU
vP
vPcd
d`P vv
avP X v .
at
at n b`v
vP l . Uv bP l d`P vUV dPvm
vP V
d bU

m
at4 .c
Vd vdPvm aP . V Vv
PP P P cd v
vP l d`P TP`

dC
t nd
dP n t
^HP V` d`P W V`

 TP`
^dv dyUt d`PYd
.
vPn

 cnd v
aPd km d`P bU km
^dv v d`P .b
.
v bU^
vPd`P 24 Cd`P .

XmPIib
s
dP n d`PWPm
.Uv b`dPvm
 bPH
HPv d`P.vm P nd
PHm d`P
.PH \` ~t i

nd d`P.
t
b@P2
^dv P`
b

v HP

^
vP v P Pnd4-3 .Qd v TP`

 t .}

dCbU
cyU cyU

HPfi v5 .
m`
Iv Yd [PdPdGP bU t

n
P nd ^IP Cb`dPvm X bPH
 bPH

 U
v`Pm5.jb`U
W H
m
. `
` ^HP v@Pb
s 6
v 7 . ^ W
PY P W


v
bs

bPHd`Pbv
a
b
P`
nd d`P a

vP Qv X8 .m t
P`
d nd d`Pcv d`Pdm X c`U
`U9 ,dPvm X
 dP n t
Wd`P
 @PVUn
`U
m
vP
vP ,
P
Pm C
t10 .vUm
.P \` bs iv bIU a

t
@Pfl b b`d n bUI

 U

.k
^dv nd d`P
.Ck

 c`HU
W
dCbUI km6
St `
W13 -11

 U n

dvP
nd b
W7 .vU S
d C c
U t
a
v ind .vUd lv cN
vP
t


nd 8 . vdHP C
C
^dv dyUt nd d`P .

m
vP PNV`
v
H C v X P.k
m Y`HU
H
b@Pv
W


m n cdv

d v
d
km d`P bU km d`P .

v ibs
vP

^dv
aPd
.vUPdPHlv ^HPd`P Y ^HPd`P W bU ^HP. d

m`
d
dP n bv bPH d`P
v d`P Xm , n UT`P
PW.@P
a P`V`
v Pv 9
nd d`P R V` 14 . yd iSt W .
t n ^HPd`P
@Pl

v ^HPy
.

P
17:9-10:8

dP
 cdH d`P .
vU
n

Vdv`U
at W 10
X
av ` Yt
v bIU
vUPr dfl b`dm C
n C l nd fi C~v .
W
YdH
a P`Xt HP11 .vUdlv
.@P^v
H n
vUm i
^P . N Vdv
bd n ^HP
v m W
av 
4 .
Cv V`
dU
vP i
@PN H n nd CP VdPvP i
av ^P
at 12 .
. U

V` bIU
v aP (b)bm n v
.vUd lv
W
^HP n c PdH P5 v
a P` V` ^IP
P d`P .jb kv i
PU dn bPbP 
.v@P
.jb| bm bP ^HPn
 ^IP 6
tP .
P
PHm C

H P bP

v b i 
.} bi^P P`U
H
W cPCd`P7

aC~t i UT`PYv d`P


 m n nd Yd d`P

.
H n 9,
UT`P ^HPd`P W
PHm n 8

b
P`
P cdHd`P
10 .b vVl

 v

P`
@Plv
n

avP X d`P b`v
dPvm l
P`
nd d`P b v Vl n
v Vl n
v V`b m vVli
Hn11 .b
av
nd C
.
^IP
 V
bs
v V`
dPvm
m

^PaPCd`Pj v P
P`
d nd

.jcv V bs iv dPvm

Pn ,
PHm V`r
^P12
d
a Vl
H
vclb v .jb`U
d`PcC C }
vP
P
dPvm l
P`
d nd ^P d`P cd
v d`P .

W
m` ^IP13
]PP W d`P .vU SVdP`dU i
vU
 bU^HP.
 H nd C}
d`P iSt

 St
c`HU14 .
vP W . bU 


. WYd nd b
U
^HP15
W
PHm
Y Yv d`PH 16 ,
bv bPH d`P UT`P Yv d`P
Cd`P 17 .` P@lv
 V` t cdH
cv X l dP n 
P`
d nd d`P
 v
a bPHd`P.vm@Plv .dm

n nd cdt d`P

.vm V` nd fi d`P.
P Y P W
m` ^P 18
b` P d`P bv

P`
d d`P cv ,

dPvm
avP X 19 .v@Plv
n V`Pvm
@Plv

lv
avP .
^HP20 .

v`Pm
W
@P
v Vjbv
vP
VjbvbPHd`P
b`v d`Pb`dm Sm`Qvd`P

.vUbv m

n13 .}d

Vl v`Pm .@P
W ` ^ n bUv
v` Pm t bv bP21

Vl
 bdU
nd d`P cC V`
d .}`UvP d`Pb
P
vU
r

nd ,n
aP@
m nd SUv 14 .

d nd n
m`^IP.| i
PH SUiU@P

W`^Hn bUv .l

P`
vU nd22 .jb`v Pn .jb`v VdPvm l
.

H
H
b vU W` ^ ^P n 15
i d`P Yd v
nd d`P
PU
,YU ,j vnd i
v 
d
bUI d`P
P Vl
b`dPvm X
P`
`HP

.j
aPd ,n d`Pn ,
kUv ^HP
^P aP b
P`
nd bs iv
b`dPvm X
Vl v i
v V
d r P@
W`^ n bUv n16 .
^HP d`P W
PHm
 u ` PU b vU Cd`P . bv
HCd`P b kUvVl ^HP
P`
nd2 .`m nd
 n b`dPvm X
P`
d `HP
nd d`P n
P` UT`P a
Uv Vl
C
b VUd ] dU
H
.b k n e b@Pd`P .
avP X
W
v`PHm d`P 17
P`
d nd C
d nd .
ld VUd ]
H cv X
P`
dHP
X


t P .
P Vl cCd`P b`dPvm .dU
H b X P`
dn d d`Pdm X
P`
W ` ^ v
 bP Cv
Nd a
dfl Pr YdH 
 3 .
N `P
.

P
25:10-18:9

H
 bPH. nd Zm


v l
^HP.l

u
eP P v 

Xv v
bPH d`P .
| lv
W
v
W 18
. bvd
kPbPHX l . n
kP
kP
W 19 .
]
avib,Xm .
v d`P Xm , .l
Xm
v
Xm6
.bd`P,[ ,P ,
^
v

^7
.C
Vd,t,~v,
v
Vd
.bPUUd`P


b X
P`
nd d`P.

v v
M rPNm v v

.
^HPd`P . bW20

vP21 .v} \v idvP


vP
PV`
m` P ^HPd`P.

^HP
n 

^8
P
n HU ^IP U` . i iXv U`
vP i

P
Xm
bvH
av

av ib22 .
 vU


b
P@Plv
m`^IP. Yd| QTm P
t
v`Pm9 . dq i
av ^IP

vPV`
PU bIv P

v
^HP b``U R
m U` V` C
v d`P 23 .U
d`P .
vP b`U
t
v`Pm .
UXv iYd| QTm
k
m
HP]v

P@Pn d`P
 UydHP
.
av
dt
v Uv
UNiP d`P n QdIP d`P n vv
mU`10
.
av V` d`P
~n
v W 24
Xm v v d`P.P
b`
Xv id`P n
.dPU`12 -11 . \`
Xv d d`P i,C
W
tP25 .P X ^HP

ad d`P Vv n dP d`P
,
id`Pbv P
PV`!
. bdU
. ib
b
vP d.vP`
,,`s d`P , , ,YU P14-13
W V`r
^IP26
.(
av ibfls d`P)
av iYdd`P
,


.
avi
Nd`P|P b` b15

vPi b. ` Pmv`PHm
,bIN ,btm ,bdP ,bt ,b18 -16

d
.

nd Ydt
.

v PHm27

b.
av ib d`P bd,bUP`dGP ,b , b
kn iN

 bPvm

d ibPHb
.
.
Cd`P. XiPHm nb
bs
v 28
P n S U`m ib19

.ld Vvd ^ ^ v W
VN ,
v dP n a
Vd d`P X`t

bp d`P CUP ,v b`

I
. 
v

dVvd ^ ^ HiW29
.

v X V` .

P` Xm V`20
` b

P d`P b
P R

 v
rZm
Pd`Pvvd Zm bs
v .

v
W
n
v d`P Xm ,
kP
kP V`d`P.
 P
v 

U@Pbv v
.vvdP
.

10C .
v 21
vP n C . P i
. MrPINm ib PC
XPdGPd`PUHsdP,dNP,X
v
22
.

v
XPdGP23
.
G d`P,C ,S,W
CI25 .
`U
av iC t d`P.
av it sdP24
nd n
nd ^HP P P v .

v
P`


v
v

v2
.^Pv d`P
,v ,bP`v ,YUn ,Wn ,H
v
H 3
d,d tGP,
.C d`P
N ,t ,kIP.
v
bP`v4
.PU`Ud`P

*br mt5
v R X
dH n b

r
] P`]PP
d v ur mt
.

10
P`
d nd
v`Pm WIP8
^IP.vUH b

v`Pm9 .| v
bPHv n
HU X
C
^IP .
m ` V` P ]P n bPH l vvd
v`Pm W^P.P *vv Xv iC
C
m`
b
m ^HP
m ^HP

P
25:11-26:10

^HPd`P .d Xv i*s
HP
m` n

. b Xv i c`U
v
b26
,W
 PdIP ,
aUnd ,t ,UPUP l v
~v ,s`HP29 ,,n P,vI28 ,~uIU ,SPd`HP,XPd`l 27


m ]dd`Pn v30 .avHd`P
.vUH nd Ydt Yd
 n ur
bdU

.
~n
P v .l
bPvm 
 v 31


dv b
Pvm
bs .
dv bPvm
v10
 St `U

drP
bvd ,
drP
bPvm
drP
b~n ,
d`P
drP
b


 U
.
t
P`
m
bv
W 32
^HP11 .P P v
HPH P iSt v


vPiXv IsdGP
c`U
HP d`P .ld Vvd St v bs
v .


 H
drIP iX P V` .

Pb d`P

R
vP
P`
Uv@P nd Ydt
.v
.
HP P ^ sdGP12
P i
I
vP iXv It
i

P It13 .P
^HP .ld Vvd ^ v dm IsdGP
c`Ud`P
HPn
v n bN
.v P b d`P
an
kP
kP i UH
bsH
v
HP P i^ v It 14
HU X
.P P i
vd
b
vPiXv CI
vP R
^HP P P CI15 [P
bvd


^HP.ld Vvd ^ v dm It
vP R X d`P .v^P bPd`U

StP
R2 .
.v P b d`P
~n

11

H Pd t
 Uv@Pl`V`.
 @Pn C
s17 .P v iXv Gs P i^ v CI16

.
m
v


vv
c`U
bHP3

P ^IP
^ v dm CI
.ldVvd
aNn VUvd
vP n @P
v
P V` .
v
v c`U^HPn d`U^HPd`P b`
av
.v P b d`P
IP m NP C~ i

cdjd`P
 b`N


HP P i^ v s 18
d
IP
.P P i
vP iXv d
StP

P d 19
PHn
.

aNn ^HP.ldVvd ^ `UsP R , 
bHP

vU d`P d`P ,
 4
.v P b d`P
vP

HP P i^ d
m` .v d n
P i
 20
a


vP iXv W`
vP b@P

P W`21 .P

m n nd
 cd d`P .
vmv
^HP.ld Vvd ^
at `U d
vP

^HPn
t v v XC
vU d`P
.v P b d`P
aNn
.j
m
d n d`P v`Pm5
HP P i^ v W` 22


vU

d R v C

P i
vP iXv d

b
v`Pm6 .
 @PP

P d23 .P
^HP d`P .ld Vvd ^ `U W`
vd
vP R v ,
 P
v^HP bPd`U l
t
vdi
P n e PP R v P ,d`P.l
.

^HP P i ^ HP

v Pl
m vV`
n
.P P Wdv
 d 24
^IP7 .j v v

P Wdv 25 Cd`PP ]Pd`P l n bvd bPHm

m`
^HP .ld Vvd ^ vHP
vP d

Ctv

vUV` b
av c`HU
.
.vv b d`P
Pd`U
vPV` P P

l
vv
.

Xv ^P s
.l

P
18:12-26:11

11

^HP d`P XPP .m t
HP P i^ Nt Wdv26

Xv bPdm d`Pd XPGP
nd d bPdm t

Pn b
XPP6 .
@P

m b
d`P.vy
~n
Vd
bl` d`P , t V`

v bdU [v Vt

 P
.

dv Pv m Wdv

dv bPvm
Wdv v 27
^HPd`Pv@Pfl XPP v`Pm7

ibPdm d`P d XPP Wdv .


~n Yv n ,
vv bPdm28 .


.jb`U n ur
av i[ bPdm d`P .
av
m` ^P . vU v` Pm XPGP C
P
aU v`Pm,XPP

` ^HP

av i^HP PG bPdm d`P .PG n d`HPb`jZm


m ^HP
^HP8 .v Vjbv


XPP .kbvUt
b`Udd`P XPP29 . Vvd
C
m ^HPXPP
vP bl`
v

vP
. v bPdm vd`P. C~InXviY d .Pdt Xv i Y
|
bl` d`P . ibr Yd n _

P
XPP ^IP . v UT`P Pdt30 .
_ d`P . vP
m .
aviCtIPd`P C~n bPdmd`P
Uv@Pbl` R n
nd ^HP.
.v`Pm
t P C

Vjbv
. v V`C
m ^HP. n
vP
^HP9 .
P
^HP
P
vv
t bPvm
PWdv31
t HP bl` .v dH`Pb`jZm

aUv`Pm

d`P,dYdm d`P XPP


v
P Wdv .dmP VPd ] b|
.m ]X
t Pdt P d`P (v ibPdm)[

P
bPdm
dmP
n XPP
t l`V`Cv |
`UWdv32 .~ i
nd ^IP10
.n bPdm VdVvd ^ v
bl` d`P . v
^dv d`P . ndn

dmP
m`^IP. v vjHP W

tXPGP
vP

vvHXPGPiPmH
av v XPGP11 .m
`
Pdt Y ^HP C X
XPGP
v`Pm
Pdt
XPGP


m
 ^IP.

,
Pv C
H
H

UG
12 .
v
X
vU

ad
H p H
P d`P
P H

P .m m d b
Y ^IP v
V`

m
v.
av

~Hn
H
m m
b m`^IP13 .
d`P

d Vvd
.}`Un
YC C
~Hn^HPd bPvm
H

H
H
d`P .jb`
n2
V` .
b` X Yd`P Pv
`C

vP

12

VlH iYUd t cC StP iXv cv R .jb`U a


YC W ^IP Cd`P .
a Xv cv .j
bm
dU i


UerUb c`U
.
.}
^HP14
b
.v@P XPGP JPd
bP`
 t cv Cd`P3
CvU
.jb`U
n
15 .
vu d

P`
m PH Yv V` d`P
^HP
ad
Pdt Yv .jb`UP bPH n l
^HPm ^v
b
bHP d`P .vU
vv

`
H C
.
HU lP

 H
S
a n cdv
b Pdt vu V` .

v ^v

XPGP b
bm iPdt XPGP16 .
b d`P .}
YUd

Cd`P bv
v dm XPGP

 U
bv d`P V`r
^IPd`P.
 U
.
`HPt
n 
P Y XPGP Cv b17

^HP d`P b v`Pm


m`
Q bP`
b 18 .vUHnnbd
H CHv XPGP

b

iXPPG
XPP4
P
v`Pm Cm `
bPdm V`d`P .
^HPd`P.m d
`^P .m [ t
XPP
P [
P d`P Pdt Y P XPP 5 . StN


t

dd bPdm V` .
UPm PU U
^HP V`
Xr n bPdm
XPP .

t
P

12

P
5:14-19:12

H d`P .
PH
nd ^HP. v Uv b` Vd d`P X`t
v`Pm 
H
av v
n cC
n

bU bv

H d`P19 ?
Y Yv Pdt C b
ndd`P . W
v`Pm
v H
[
m`^IP11 (. Cdd W nd P^HP
n
m`
Pcd?
YC v , 
Ydt bU

. Y
P cv
Y Yv n aP
 PHm
c`U
P v
.
vPb`U d`P. n
^HP20 .m m
[ d`P b
t ^HPH Cd`P.b
Vd n b
~HnXPGPd`P 12 . ]_

P
b`
P`
m
 v n
[ d`P . .
 m vUS| lv
XPGPCvUm b
t bdU

m`
P V` d`P .
 |
C
y
@P
P V` .dmP t
X`t
t P C

m ^HPY ^HPd`P XPGP


v ld

m
t bPH C H
.
V` d`P . YH
vrd X`t 13 .} v 
vU
b ]m
v`Pm
. Xi

m
[14
XPGP
v`Pm
P` b
iXPPG
]b`dm ,
I XPGP
vU ] a ` _ d`P ,] a d`P S Pd`U fl X P d`P Y P XPGP.|
.
H
t
,
ld
Yv cv d`P
VPG
vU
Vvd
~Hn 15 [ d`P . P
^HPC
^HP
 v d`P .jb`
bP`
d
`^HPd`P2 . VP
n16 .j Pv
. dPkn XPGP
dm
P .jb`y P
b`NdU Qm nd b cv
. Yvm d`Pv t
d`P.

vP^v
P XPGP3
@P


y
@P
Yv W IP
Qm nd vP

vCb`NdU

vP
m` ^IP17 . du HP Cb m X dU
V` d`P .
a P`
Yv d `P m m

13

^HPd`P. Xn nd Ydt . X V`
P` bPvm
^HPd`P XPGP .
cHPC
Z ` S
^HPd`P. m n
m
H
I n Pd d`P .v Vj bv
 ^IPbv Cd`P.
n C

XPP b
C

m V` 4
vP
XPP C
.b U V`
.
aUv`Pm
m ^Pbl`d`P
[v Vt d`P . Pb
P
XPGP
 ^IP18
VG

b`C v d`P .dmP


X
vm i[ d`P XPGP
. 
t 
XPGP [ n
nd ^IP5
[ . v t

XPGPC
.v Vjbv
aUv`Pm
vP
m^HP ^v
VC`cU d`P N~jib`dm d`P dd ib
v
XPGP6 .
[d`P
m`
dm

bPCv
Yd[
bPH
aC^v
[ d`P
XPGP7 . iv C
S
vU
dPvbv
VtUv iTP ,QdGP d`P , VtUv idt ,sPP
m V`

nd ^HP .
k

dPCvd C
 SrIv d`P. VtUv iX ,TdCd`P ,

m HP YNd d`P n

14

Vd d`P,\ VtUv
X`t VtUv X v 2 . VtUv i
.
VtUv
[
XPGP
m` ^IP8
v d`P VtUv
 ,aHt VtUv
CUP , n H d`P n H C
VtUv

vm  v).P
n b cC d`P cv d`P , v bPG d`P
(.

btUv X bPI3
PmH 9 .l n @P
d
.NP b P n NIt
 Cb, v
aIP iC
vm
d PdaP Nt) ] vv P .

m Yv .
v ^ Vdv VtUv X v4 (.
.
m vm
^HP
b bPH ^ t
d v
TdC vm ] PU P d`P .jb`m m ] PU n

 ^IP5 .
m
^HP d`P TdCVtUv n ^ U
a`]m
.jb`m m ]vv n
@P

P vUHPv@P
[ 10
^HPd`PTdC.
bvP VtUv m
d`P.@Pfl bU

]m


^P
sd
btUvm
av
` ^P v).vU v VUvd
ad` bl`
bd`d d`Pn
aPd b

P
3:15-6:14

13

t b
^IP6 .
 U
vUd`P v Y C vd V` V`r
P`
t n v Y P d`P n Xl
^HP d`P TdCXPGP17 .@P
U

t btUv m

P
XPGP VtUv iX`t .v P`
aun

Xv
VtUv ^P aP) .


v Y

 bPH
m Yd bd
bPds vP) .
v bPds v

^HP 7 (.
n 
b
vd
VtUv TdC

r
b X ^Uu
a r d`P v P` n
P`
dn b V`V`r
^IP.YU
d|H bdP
t
(.l
.YU
t

nd ^HP8
_p
, Vt Uv iCUP , VtUv iVd , VtUv iX`t n
I
~InGn
XPGP _p
v )VtUv iv d`P VtUv i
.m
t
~n VtUv i t 18
vP(.
 n X`t


I
 d`P `d V` iifl
 Pm .
]m
HU
P
XPGP d`P19 .v@P
X
bP9
 d`P TdMCVtUv
,YUrHU W^IP d`P Srv VtUv
H
fl
 Pm XPGPcP
QdP VtUv
TP d`P sPP VtUv
dt
P nd d`P b
@P.cU

.
]m
` TP`

btUv v
btUv dm bPIW ^IP
.
.
]m
fl
 Pm R ,XPIP20


dNt10

 c
djUn Pv C l
d`PX`t .

U

d`P
 R W bPd`PVtUv
Vd
.
tbUcv
n bbP_p
XPIP
~n N bPU i^P v@P

 R n b`d V`
dVvd d`P,
I
.
XPGP VtUv iX`t 21 .vU eP
b
Vd d`PX`t V`
 av 11
H b`C X bPI C
P
bHU Cb bPH cC d`P . kd d`PWvPiX bPHV`d`P.
 pm
bPHC X V`

 v
n 
H
bPH]
n X`t [ v i
XPGP12 .
 pm cC
bPH
.cUcU
22
fl
 Pm ,v`Pmn,
^P
XPGP
HP
bHU . v X
Xv
eP X ^HP d`P .
b vVr`


C Yv23 .v nd ` b@P
.

P bPHn l
PC XPGP , | n

n bPH13
Cv jyU
vP V` Cm P .jbd v
vP
P n . i YdGPXPGP.v H

v
W ^P .jbNd v ^v
HP

 @P

aP`X bPH
v d`P^v

bdU
c
n,
 T
bP cC 24 .v CPXPIP
vP vr d`P |P ,c . d 
b bP.Vl

Un c`HU
^HP
Pr
XPGP
.}` S C d`P n P
vPn @P


 vU N ibPHb c`U
aP@
.Vl
c d`P S |P , vr.
Un
vP

 Un n
k N PvP.

.`U

vPld i[ iXPGP
XPPGiPmH
Vl P

@P

v
aP` b
PI
XPGP n a
 P

15

^HP
PHm .v@PX i v`PHm
,XPGPcP C

H n
.jb`Ukv `Pfl
d`Pb SyU Pv n, v VUd]
H
H
XPGP ^HP2
Pm v`PHm cPC

cU H
H
n v m ` b
 v 
Cb.j
t
 Cd`P.
dIP
U cC UPm X YC b`m n

H
XPGP3 .
vU v

H C
P
.

dn
[ XPGP14
m`^IP. X
av

P
XPGP
P`
P n
v n bPH. bP
t bPH
XPGP.
v
bHU
VdP


bPU

~
V`
aPd ^HP15 .vU yU
v b`j
^HP d`P
~ bHU
 U
t bPH
.
vmP

^HP16 .vU yU
bPH
U

v v P` n S
[ d`P
bHU CC X V`
cdt
^IP.v@PP`t
[
pm
XPGP vvGP
V`V`r

14

P
8:16-4:15

.
m` ^IP
v P`
PH P n cC V`
 Yd V bdP
v aP
~n ^IP b`C X YC `

.j
.
kn i
XPGP
v`Pm 4
b`dm . PyvP
a P a` Wd b17
i
~In` UPm Ydt Yv C
nd Pcv`U`U

 U a
 ^IP.
 Pv TP`

 v
v C
i d`P.j
HU d`PR@P
`^HPC
kn

bdU
b`vbPH~ H
.dC
.j
~InYdt Yv v Pv C
kn i
XPGP
Vr`
v` PHm bUI ^HP
m` ^IP18
^HPd`P vHv lv XPGP
PHm 5

] b@PC
vP

^HP
v`Pm d`P.Vl
IP.
t v CH Cl cdv
vUb`dHP fl

vP d`P.j
~nv Yv n C
nd
P`
@PC
r

 vdU

 vdUbPHn .jb`U
.j WHP ~u Pv n
b`U
aP
v
PHm . PHm
XPGP6
,ibI d`P20 ,ibu ,ib ,ib v19 .j XPGP UHv bP ^HP
H
XPGP
PHm7 .dH n b`dtPd `
n C
d`P ,ibtm I ,ib, ibdP21 ,isd ,ibNI

H


.
vPHv
d`HP
bI~i
U v
.
~nibt ^IP d`P
H
vHv

n

k v
.
H
v`Pm
XPGP
,
Vl CUm
av ^HP8

kn cC cPC
n d
C
av
. v UT`P ^HP . Y XPGP Pdt
?bm
~Hnv

XPGP
PHm 9
kVl
v V`.
. Vl Xv i^HP. CUm Y
vP Pdt
vPn @P C

UT`P

v` PHm ,
XPGP
Pdt2 i^ v d`P Y
 j
v
v i
vP St v d`P ,
vP St v C

k ,yn
^IPCd`P @P
^HPd`P .m ^v
Vl Yv YC
tP .vU
n jP N
vP
vP d`P s
vP V`r

16


k t
N
P
P
.v@P
.bS n
XPGP .v@P
k X bPH
PHm XPGP10
XPGP
 bPH
n biXPGP3 .PUP t iPdt Y P

d^ ^U v
^HP.cv`U`Ud`Pbv
cv^P
XPGP
Pdt Y XPIP.v@P
Vl
v P`v


v Y tPXPIP, 11 .
 v cv`U
b`v
XPP kP .d Pv | P
(. Yv Vl ).vU
Vl
XPIP4
t P . ~nm V`d`P u

dC


a
`

ib`dm bP cv c
Pdt 5 .k
vU
fl

ad Ckn P Vl
XPGP
^P C
P P

aTm djdtv n v
P cv tHP
n .
cv YdPU NCU X ^HP

H
Ud|HU bm
YU
d`P.
~Inm aPGV`d`P.
d`P.


V`C
n Cjc~ v`Pm aP.

b
.
Pdt
XPGP
Ckn Vl H ,
av ^IP6
.

.
XPP
 @PdP

.vUPdPb`v bP
a`H Wd , Xt 12
v YXPGPUIPd`P.}
v V`
v`Pm 13 . PyvGP
 .@P
v }
H
XPGP

C
Yv .
 m X vv X v

dmP
b`C d`P
vm R
bl` d`P .
t n
~n
k Xr P R

vHP|
v ^ dm bl` V` d`P .
14 .

dC^ dm
P`

m bPH

Pdt
 ^IP .
tt
 m m d
^HP
m
U Vl
~n ^HPX Yv d`P .jb`UP n
~n^HP

d
P
Ck
.R V`d`P . `vn
~n^HP R cv .
vm
k t
.

dVvd
` yd
M PIv iVl
15
d`Pj
v
bP`bPvm
P d`P.jcG
bt`b P
n b
vd Vl iv` Pm7
^v

V` d`P .vU ^v
bH dm 16 .

dC
^HP

t 8 . 

t Pd

m d R cv
`m
 U


P
17:17-9:16

15

H
t IP a

XPGP XvPv5 .j d`P ?

Yv Pdt Vl cP C

bb U`v
 P .b d PP

 b 
 ^IP .
d|H PP
dm bHC
^IP C
Yv
?

Vl
^v
Pdt Ckn YC n C
 n6 . MrP Nm
Yd .}`U ~ Ydt
.b dm
Vl iv`Pm 9
^HPH.
Ckn Yv Pdt C
n VtUv X d`P X
Vl
vP t cv n7.} @P
Vlv .j

b X Yv Vlv d`P.jb` iv`Pm V`r
^IP10 .bn

av ^HPd`P m
a ^v
Yv n ,
Vl

P V`.jb`y
b H8 .} Pm ib Yv d`P Yd n.}d
~t
H
v
 m IC
 Ydt Yv d`P
V`
ld ]
.j
d`P.jb`HU
.b PHm PdH n C

^HP
v11
,
H
Vl cd ,
PP
PHm V`r
^IP9
d`P .
 ~nm H aP Vl cP
H
.j P v
vP

clXcd Ydt Yv d`P H H | Yv


 m v dPCHt
 ^IP . d* M IP Xv i^P
v` Pm C
.
nd` Vl ^P Yvd`P10

m iU
.jcUn Yv V`d`P.
vP l C

P 11 .

U v
PU
 mvd` l V` d`P .
UPdP@d`P [ W
C} M IP 12

aic
WP@12 .
 b

viVl C
P V` .j 
^HP
P ^v cdH
vP l d`P .j i
vP

N l
P`

P
v .j vP`m bUI @P
.j bd 
bIUm
P`
P n cdH bu ` Vru
C d`P
b`
 T v

Vl
m` ^P .vv t
Vl U
v`Pm13
cv d`P cC .j dT
k
H
b dfl v
Vl
v Isn cdv cC
PHm C
 bdU .
vU

vPl W^P 13 .j
m ^IP ,

 m m ii ,
Vl
vU
Pm vU Xv
^P
tP
P`
P n cd.
v i
vP |P
vP l

 m v v t


 cv

v
tP!b Vvd
vU b Pm
n
.
vPl
v aP nt cv
n Vl ^HP
vU
Pm,vU XviPm
bP
m` ^IP14 .
| U@PV`14 .}d
UI d`P ^IUu bPV` .* `d v X v ibP
b
P v m bdU
U@P i WflP .}mvU
ai
ldnv VlcC

.
.
v ^HP
XPGPd`P .vU
v
XPGP
Vl15

Vl P i^ XPGP16 .vUXv iM IP
v P Vr` - _P
M IP
PP
PHm15

vP n i * Pdt Y Yv C
^HPn16 .j *Vdt Xv i^HPa

 P d`P .b U Xv

.P P
a iVl-m

av i^HP d`P .jb` v

n ^ P v`Pm ^ c XPGP 
vP ^HPd`P jb`U
btUv
b
^HP d`P P lq

pP `
d`P
Cd`P.j .b dUu Pmn ,

t Pd
tcC
H n 2 .m
. bn d`P b vVl
vP
H

V P
PP 17
X Y
n C
d`P l d`P P nd
.b vVr`i
vP

^HP
PHm 4 .V PHm
^HP3

 ^IP .b iSt n,
XPGP JPd
Vdt . v UT`P

v V`bVr`
n ,
m`
 ^cN

^HP
av ib cdt
:

17

. UT`PC
v YUP
^Pn bvd Pd@P

.
Pdt
v YUP
^Pn bvd PC Vdt
.

tPm Cv
Xv ^P M P
.
PvYC l v
`d v
.bPivd TP`

16

P
21:18-18:17

Vdt d`Pn 
Y~m PP 6
 P ,
PHm
PP
YUd P v
 18
v@P
adP20C

d
b`dm
P V` 7 .` `d d`P
V
.U M P
m
vP d`P C

^HP
PHm ^IP19
Y~m CcU d`P vT P i Vdt Y Yv C~v C
U c

bv bPH
PP8 .dN vd`P Vl
^HPn . d *_IP Xv i^HPH d`P .j N
bPtU i
vP
vP
d u ` PUn ^HP VlV`d`P.jb`


v
ic . H
vV` .d fU`Ud`P ,
.j

bPH PP

d H
M P
H 20
n ^HPp` n
dU
. P
vP^v
PP
b bPH9
bVdt Y Yv C
?
PP
n ^HP V`CvUaP bPH
.

V` d`P .j
av ibN V` d`P .jb`HU
^HPn d`P.b

X fl
av ib`dPU c c Vdv
vP ^HPd`P.j
21 .cHP
Vdt d`P}
_IPVl Pn

^HP
v`Pm 10
.jb` P@n d n C
P
j P Cd`P .j _IP N TP`
dN
` IP ^

`^HPVdt d`P.j
`^HPd`P _IP
vPVdt Y Yv
.j P
b`UVdt d`P PP 11 . dH bv X bP Vdn
P
N
Vdt d`P .
PP
PHm 22

 
av P
d v
.m n HU @P

n SU
Pd`Pl Vdt
tP 12 . V`
m i X
vm lP ,iM P
PP bU P 23
PYC ,k

m
Pm , Xr vdd v
 P
v P
| yd l PC d`P
t v
m
?
PPv` Pm 13
P V`Cl bv Vdt C
.vP`

v`Pm 14 .j N
P
 d d`P25 . i^ c V` P m i PP 24


v
^HPd`P i PP26 . i^ Vv V` P miM P 
Yv Cd`P jb` P@ n d n ?
M v
PP27 .P bUI
.j N
vPVdt Y vm lP X
vPm i IP
15
Vdt
v`Pm ^HP. l n C
^HP V`
m
P`
P n
C
i Xr vdd v
V` l C~v 
.vUP`m
.

m R V`16
 cHP
bPd`P.

v
X`t
bdU
[v Vt
c PP
 U\` vm n
bPH .
HP d`P .vU HP fl ]
vU
HP v`Pm d 
bPH PP

\PUI`
.m
vP .vU IU
v d`UYd t
cdP`dU

P PP
m`
v ^v
aNIt
aU
PmH i PP
t
P vU
d PP2 .P
PUG P
cbU@Pv

H
bvP vU bU@P
PP

b n
P v`Pm17
C}
d`U ^v
 .vU
aP@
vXi aP
XUm
P,dcP,
PP3 .V bvPd`P
PP18 ?b`lq PP V`

Ud Y

vP
HU ^IPU b`v cdH4 .
 U t
vv
R X
^HP. P X T v n

^HP n19 .
n Cd`P5 .XPd@Pdu


Cv.b Vl i Zm
dU H d`P .b U
vP t

v t H d`P.jb`UTvH
P
Pd ^P C}U mb P d`P b`UT`P P V` Cb m n Ydm
td
t Pd
Srd`P Ydv
mv`Pm

d u
.

Pd V` .

18

~m
bU@Pbv bPH

PPv`Pm Cv
H d`P

C Ydt V`
t P C|

 C
Vr`
^P
.
.
Vdd`PX`t,
v`Pm 20
d| `
Ud
d@PdP`@P
m` ^IP21 .
PH
n
V ibvP d` .

v
l V`
_PI
.

P
9:19-22:18

17

P

n
}vUd`P}`m bl`
 P ,
v`PHm
PP 32

av
v N H v

v C}`m bm n
.r v

^U ] P .jb SP n d`P
vP ] .
b bPH
m` ^IP22
v U U@P .vU\` vm ] X`t
?jc,

^HP
v`PHm
t
v`PHm PP
v` PHm
PP23 . P
bU@P

^U] n ^HPPC
vV b`H v`PHm cP,@P
.jb`v V ^HPn b`v `

PP
v`PHm 33
bl` C vvv
m`P24 ?
m vUv b`dtPd
m
n
vP
P
bl`U PPd`P . V ^HP ?jcH b dtPd `
.m P`
U@P^
[
u n
.
 @P X`t
t b`UXt d`d^HP

19

b`dtPd `
bl` .j v l P ?jc

Vvd ^
 ^HP ^HP
J 25 .j c


dn b
P t
bcH
P .} P

vlq v
v P
N PC
b`dP`dU
H d`P .l P b`UcH d`P
m d`PvUbt[ P v 


 m v `
d`P
m iU Yd
R v C
bPH.l
d dC
.
.Xt bPH m 
bPH
[2 b
v` PHm 26
cC n v a cP ,
^ P n X`t n C
PH.jb`P m YdHnd`P vT
vU
cd Ub`v l
.jb`
^HP cd n b
v` PHm
PP 27
PH
t|
.
v n H n H P C
i d`P.`m bn
bt
UdPC
Pd d`P U` SU ] n
 m P
aPd n lPd ^IPCvUaP
.
d`P .jb P
H
3
bPH
[
^IPV`CdPP
^HPV` ~m

m` P C d`P28 .b SP ^IPn CcU


n bPH

bt.vPU b`dd`P.vP`dN v
bPH
[ .
 b dtPd U@Pk ] U@Pv

.jcV ^HP
.vv
 @PU
d d`P b
X`t


d`P
P
aPd ^HP4

^HP
v`PHm ^IP
bU@P
k n P C

[
 @Pcv5 ,
[
V ]PP

.jb`v V ^HP bvU

t )U@P`UV`

v` PHm
PP 29

R Cv lv bPH?l b(
km ] P C
v Ub
. Ct
?jcUV ^HP
b`UbPH7 .vU cdP`dUd`P,v@Plv [6
^HP
v`PHm
cPC
bvU bU@P
km n P C
H n ! cC
^dPC
.jb`v V ^HP
.`v PH v Cbld
H
v`PHm
PP30
U
^IPV`.l b `U
!vU8 ^IPn d`P. v N HC
 t
` m
v
bPHH .v H b U@P
v l b`UbPI
v ] n P .jb SP
Yd bPCd`P.l b cC v.`}
YdPUNCU YC
?jcV ^HP

^HP
v`PHm
.
bPHn b
U@Pv bl`PC
^HP
b`U
 c]PP 9
b , 
.jb`v V

PP 31
^HP
k
n @PV`
v b Hv`PHm PC C
 .cd| n dP`@PdPUd`d V` !`P@ .
v C

vv
d`P v@PW
vP cd [ dtPd U@Pv P C .jb`d` SP d`P
vP n
ld t
CC
^HP.
 m vdPCvd
[
bHP

?jc b

W ^IP.
Qt PH t cv f
b`UG bPHC b`v bU@P
^HP
v` PHm

v bl`n PC
 Hv
PU d VdP`dUd`P
 @P
[

.
.jb`v V ^HP

18

P
34-10:19

H
10
U@P`U n
bHP
[
bt 21


[ d`P TVdP`dU
admP

av ^IP
C
22 .jb`v V b`j^HPn d`P .
Y~m bl`

bU@P`U bPH11 .
 VdP`dU d`P

n

X b
PH
b`U


bP
clv
v V X`t
C X ^HP Cd`P .m R vU yvPd`PvU yd
v

 m
Xv
 b`j^HP).j
m` .
t v
V`
.
v
vPV`CbPd|H
v cdP`dU
(.b`j
X`t
|
[
bU@Pb`UbPH12
bPvm cv C
vU
b` Vd d`P X`t

\q
Wd 23
v UnPUcv ?l n ^IPR
`
. ld mPU n [
b b v
b@P b` Vd d`P X`Ht
v`PHm 24
bPH b n ^P UPP
bPvm cv P?l
d
d`P
y
v`PHm W^IP25 .t
m
b JPd C U 
V b` b`UbPH
^dv R@P U
In ^IP13 .vm
 ^IP.

m` ^IP .
vU
v` PHm PH ^IP C
n b` d`Pb Y Yl n ^HPd`Pn.vU

P`

HP

Uv `
.vUWPdv `V b X
.
v ^IP
b

d R V` 26
b
b`UnPU
P d`P ,lv [
tP14
H ] Y [
b vP
v

 ^IP,`m
m d ^IP PJd , YUt
. yU i
V` JPd. U v`PHm C

bPH
TP`
V ^IP
t
v`Pm V`b C
X _Pn ]
av v [ .

m PHP PP bU^HP27

PP28 . P P
.
d`P ,] b` Vd d`P X`Ht
bt

a@P\q15
d [
brbPH vU]br
P` dPPI
]YHv bPHU
N v . ldHP P d`P Y P

P

m` .
ld V aP v d`P
.n vU

V b`
P`
n U`m bPH
PHm29
t b b`U
C

bP` bPIH .m R
m ^P
. bm [
Uv PP
 m

V t

d[ n C V`
.j
16
U@Pb`UV` Un
d [
.vUV ^HP [
[
v b b`U ^HPd`P Y ^HPd`P

^P d`P [ v` PHm W ^IP .Pd T lv


b ^PHd`P [
bP` b
Pvm
] [
d

 dmP

t n 30
d n dr
m` .}

vP m n b`d b ^HPd`P V`

Y bUI
k
 b Ck
vP 31.
t cU N
dtU
U
 P U
d`P .

n bU@P`U b
 @Plv
V` 17 .P bv

PH

d`P .`
 ^HP bm P d`P `m R aP C
vP

bl` .v v C
m d`P .vU v H ]

`v PPCd`P.`m R n b`d v Vd|H


H
32 .
`m V t
bP`

| yd
.
kv
av UT`P
av Pd
18
v !` d` `u@PcP,
b bPH
[

dH n
P ` @P. m [ .
^HP
av
Y t
d
19 .`v C
m
d`U
.b XUm Pv n .P V`
aPd ^HP33
b`d n
 YC
 .
^n n Iv
av
^HP d`P .

P v Y b`m cyUin P.tm d`Ud`U P
. t
av
v


b`jt v
t
^HPV`
m`

n [Cv
vP bl`!vUV`20 .}`m n d`P @P

Pv Y bUI c`U 34 .v ^
m R bl`
.b tm R C
k
vU P

WP@. t
av cC n
aPd YdC ,
dmP
.}`m [ n b`m R bl`n P.`U a

P
4:21-35:19

19

^HP .
vTn v
 ^HP
t
aPd

bPHHv
t
 9 .P ]
b bPHd`P .v H aP P
. m [ Yd W^Pd`P.

H Cd`P vHv PP

P
bHP
?bP t cd
aPd^HP35
^nn Iv
av
~n P
^HP
H d`P ?
I]m cv
n d`P


^HP. t
^HPv ^HP

i
 .

H d`P ?v bd v
aU

mYC
. v C [
H
d`P .
YU .v ~nm

 m vv P
d`P ?P VUd ] b10 .
av b b`U [ W ^IP36
C .d aP@ Xv i^HP
H
^HP P P v
v v37
?bP
vP
H

^HP
PP11
C

b@P Vvd X aP
n d`P.P CPU]
38 .j dN MrP Nm aP@
v

^HP.P P i
n d`P .
 fl` ] iPHm

P
v
m ^IP C .d *N I Xv i
vP
v C

bP l Vvd b aP
pm Vdt
Cm

av v12 .j
.j d MrPNm N
,
^IP
Y YC V` C
YC V` U`v
.
.
v
nP@n dPI PP
PHm13 . v bn YC
av cC V`d`P
Hd`P ^Uu .
bl` PP

vIU S|

d`P |
av cC

anc`Ud`P,
Vdt
n
m`
v TP`
cd`U .dmP
d
Yv C
t n dP P` bdU
H
H d P Vd b ` n dP PP2

v

Cv V` . bP

m v i
vP
t l


^HP
n W ^IP Vdt b` H
.
av ^IP
~n P VtUv idP .
 v

3 .

PHm

k


aP`cdt
d`P
n aP t
aPd^HP

~n P 14
~n P
^IP .vU
P
PP Vdt n 
P
d`P.j
 m Cd`PCvv
v V`r
,b`dm ,b
ad

PP

Pbv d`P b`
.
ad Vt YUt V`
v C
~n P15 .vU

P

m` ^IP8
b` X
~n P bU c`U

20

m`^IP. P v t
Vdt
m b Pv n ^IP.

.dmIP
t
v aP
~n P4
~nPC vvU P

v`PHm

Vdt

V
~n
~n P16
vP PP cv n C
vP Cd`P.b X n C


PPU 5 ?jc
YC v C


 @P
Nt
Yvm dPl .
dfl v
aP` b
PI
v .jb`U

t IPC~v
d`P X n .
 PC v C
VP

Pv Cd`P.j vs b V
.
vPl v 
H
m v n bPvm

v`PHm18 -17
.v@Pv n
X P`
V VUv PC Cd`P
~n P


PHm 6
bl Cn aP
Pm .vU v bd W NP
Vdt


~n P
~n PCvP
H
PHm rHU
PHm
PP . v ^P
X
iV VU vcv d`P .
V
C
Y ^HP,
~n P
H
m` .
i

n C
r
. I b CUm ^HPd`P
av
 Yv
H
n i
V
]m
YC .

.vUv
N
vP Vdt n P@

P
^HPY ^HP PP
m` ^IP7
PP .cU
d Vvd d`P jcrHU
 cv V`d`P
Cv
P d`P .j

Vdt
v`PHm
Pd Vruv ^HP Vr`

PP Vd Vdt2 .
P
PPVdt

Pv d`PHCb n v
vP d`P ~nm

vm Ql bPvmPdt
Pm n cdv
P
.

` P v.vU v
HP PP .vU
v
Vdt3 .j C
.vU Xv i_P
vP

21

PHm ,

 bUI @P
 P _IP
m
 4
H
PP
.P`m i^HP

 ^P n bvd PC N

cC v v i
avcC
v ib
.l

20

P
1:22-5:21

bn ^HP21 . dPvP v V`
m`
dPC .P P _IP v ^HP St PP
 5

PHm ,
Vdt6
t P d`P .P`YUt
^HPd`P T


^HP
^P l.
v l b

vP
l ^P
t n cdv
bPds C t W 7 .j
vd
.dYdm
tPn b
^HPd`P .j v 
Vdt PP
PP Cn aPU`v


PUG P
.b vUv
~n P i PP
vP^HP
PP
| d`P

 22
~n P| .
~n P
PP

vXi H C
Pv m
d v PI` a
 n b
^HP
~n P. dTt i
vU P _IP8
m` 23 .
PP
t cv PHm n
d`P t cC
 .

YdPvPt
bN cC
d
Vl Yv 
 9 .vP`
av ^IPd`P. PHm

 Y
vP bl
vP

ld Cb i
^IPd`P.j dPUs`
av i^HP PP d`P . P P i
~ncC C v iVl C U Vdt.

n W C
PP
Vdt10 .
^Pd`PYv ^HP C
ld
av
HP
t cv

N
.}
N t cC H W X Yd vmb`U Cv.cU d`U
PP ^HP24
 25 .b v Vr` n ,
Cb m vn d`P.j _IP ]
adP` iUPm
N n
_IPviYv

PP
v
b` cv C
. dPU
Pd`t
|

~n P


v
P d`P .P HU
 P
PP11
.
vP sn cdv
H
12 .PXiV`C

N ^HP,
PP
PHm
av ^HP

v n cdv
~n P ^HP26
H v d`P.
ri H
 Vdt d`P v b n cdv
Yv ^HP
av ^IP
.vTn r cC
v WP@
 27
13 .j
PP .Vl

dYdm ~t Pvm cv _IP.
^HP
Yv n
vP
~n P d`P PP
bPvm

v
Yv
v Pd V` Cv.}` X P
vP
PP

v t Pd d`PWvPt Pd
bUI c`HU14 .
P d`P. U cU V d`P
d`P YU d C
v
l
m ^P Vl .vU d`U

n b
t v
db
vd
.k
?

PP30
v d`P . v U Yd15
b
v CvU a
 P
.ld v v H
S bN bP
` Yd Vl16 .vUHt n Yd
P` ^HP C P
v
P
Vl
m` ^IP
av ^P v
n TP`
m`
Vl C
V` m d`U m Yd`U v
vX v i ^HP
m P V`31 . b d`P 
vP

k ,d`U
P n ,
^P .YU \` v`d d`P v
.Pt P Pv
^IP28 .vvU d

r Vl dm d`P bv
Y
S
PP V`r
v VUn
at
.vU
kPbN
P VUn
PP

^v
at v ,
~n P29

Vl n t v 32
t P d`P
iW
.b m vU
~n P
bfls |dTt .vHv
HP i
17
.m P`n
N .YU H PHm dP`@P
~n
H

 ^IP
PP 33
C
P
Vl cPCd`P
P ?
V` d`P .v}
dU i Zm
dP`@P
vP n t v
t Pd`P
,P18 .
PHm v`PHm
P`
d C
H
v`PHm
vl
p
m HP .`
vPV`d`P34 .rHU
bfls
. v Xn
~n
v dPdU
v
P PP
!cUb
v
bv X bPI
PHm
Pm.m PP

! PPvUdP`@P

22

}`V` tPn
.j Ydm ~t iX Y
vP
^HP19
v Vl
PHm
] bP
vP
v Vl . d
v VC d`P bP ^HP

^P
t Pd`PvU
.YUv

N ^HPPHm20
vd n bv .P P N V` d`P t

P
4:23-2:22

21

PP
v
P d`P P
n ^HPd`P .bl`
n ^HPC
v
.b bn,vUaP
bv
m
^HP
PHm 2
_IPv viIPPv d`Pv Pv C
m` 14 .vU
WP@.P *Y V Xv iC
m ^HP
H
tm vUv`dv`Pm d ^P ,l
R
m d
n .m
n
r Vvd
vd
.
b@P PP iv` PHm15
v
Pm bl`jb`v
,vv @P Y`U
.cUbv
Pd`PHP PP
vPm,d`P16 `Uvt
_IP.d
C
d


v Cv:
n .
3
PHm d`P Yk
v vd`P . b`
t P4 . vP`d


C
.
v bUI v
m 
d 
PP
d`U bPH C
.YU IU
m v vU
^HP5
PP
b`
P

C C

Cv ,d`P18 .

kn u
P b`
.

aU C
m ^HPm v PC d`P n .Hd t
v@P^v cdH
Yv n Ydt d`P .YdPUbn YC
.
aP`
~`

v
PbPH
bvk
v PP6
.v b

Cv.}`Vr` t
v
iP
P

H
Yv .jb`U
d n17 .i`d


t
d`P W b`dv n b@P d`P X Yv .jb`y

P V` d`P .j UPT W b`NdU


d d mt
bHU

^HP 19
b`
P PP
t b`U V` . t Pd}P d`P YH Zm PP .PUT
.
a P`^v
 V` d`P

m
@Pt
 Vdv`HU it v
a 
.
PP d`P .
H
P_IP7
.P l`
vNP, PP
av

@P

v , d`PvUaP
PP
v
aP` X bPI20
X

vP PP
H
.
bH X V`d`P .n v
d@Pfl
R@Pd`P bvk ,
_IP
p V|InY ^HPd`Pd cv C
v c`HU d`P .
v
v21 .l
 UT`P
N


i
ZH Xv i
?l b
v cv d`P . dH Xv PHm bN
Y
v!
PP8
v C
v v
.
av iXPdGP v d`P . vP Xv i
bIP22
VC` ,vPv ,]TUIP d`P ,^P~s ,` ,V`r
PI V|Ind`P .
av iNId ,vPv d`P23 .l
bn bN @Pb
bPI24 . i PP d d`P .
av ibPH d d`P .

vP
.

~m PU iPmH
 _PI

V` .

dm
C`Gd
m C
ad CUm ^HPd V`r C
b
m VU d PHm9 .
m ^HPv |HPd`P PP WflIP

 bk ^HPd`P.v Vjbv
PPbl`
 @P
.C d`P ,m , .
vP
^HP .vU
Vjbv
_IP
v
PV`
m v l
`HP

a Vdt

b
~n V`2 . d Vvd ^ v
vP Vdt

^HP PP .v
as` n (b`CI)dP

23


^v

bIm HP
^HPV` 3 .v`Hd
bl`
bPH4 .^v
d i ^IP n C

d`P .b TP`

u Y YC Cd`P.b

] b n
 m C
.
m Yd
R W
P@
vU dv`Pm Cl
vU v`Pm Y V
tm
.

^HP
^P YU bvk

 10 .vU I `P

bv
v
P
.vHP`HPYH

! PP , PP,Pd| PP
N iv`PHm11
PP
.bb n,vUaP

t
PHm 12
v
P H C
v d`P v bv
dU
Pm Cbm n aP .cU |
P
,
bv
v
iP
P
Cv
.
v` n
PP
fl yn
 13
vP vU UHPUIP HPv@P


n ^HP .v@P
JPd V` . n Yd
vP
t

22
Y _PI

P
14:24-5:23

PP
bIm5
cd ,Pmcd cP6 ,
u Y C Yv . vu
cd
Ud bdU
 n b u
Pd`P.
aIPiC
n
m N P

PP
v` PHm .P 
l
PP
PvUPm X PP2 .YU
n Xi

bPd YC ,Hv ^HP PP . d
`d 

.j
vP


H d l P
b
n Cb b
PH d`P8 .Xt bPH d`P HP PP 7
~n vU3 .Vr`
v cC

b ldVd aP Un YC H n b P
 m YUt
sv Y C YC,
.
v cC m ^v
b cC n
v
m v
b`I
_IP

av d m YC
~n cC4 .`
`dd@PYC
v dr ~n9
b` V`d`P.
t
PHm v`PHm
b@P`
 V`d`P.
Vr`
nd ` TvU
vP

24

t
`v C` n ^HP
H
nd ^HP
.
^HPd`P .
^HP
5
@P
C
n Cd`P .jb`UPUP Yd

Pv
~n^IPt cC Vt `UV`PC
m bu ^HP

v cv n C cv _P
. dVP H
av ^P
Hv n
~n cv
v t
bNIm
VdP`dU dp
b`10
?b`m
vU

^HP
PP6
v t n
v cC C

av n dP`@P `P
P P ^P . P
bl` l Cv
~n^HP

PcC
PHm v`PHm @P7 .vm ^HPn ,u@PcC cP11 ,
vTHv C
^P.
t dP`@PtP
m
.
m ^IP
~n
H
n U b cC dr ^HPd`PC
P n
bP` b

.
Pvm cC d`P
av cC
m
Cd`P.jb`vU
~n V` C

Un
bPvm cC
v`PHm
.vUY CP C
Vr`i
m^HP
~n^IP

t
bNIm
PP


T t vU Vt `U

v cC .

bPH
 12

t
b X PP13 .Xt
b`
 d
 cv
t
P v` PHm
 l Cv 
Vt `U V` P d`P 8 .
H
H
.j

d P.b U

t
n Vd|

cr` ^IP cv v@Pt cv
Yd nd ^HPn,

v t n
PcC
v cC
.jb`Ubl`Y CYC n j
.vm
~n

bPd PP
P
^HP9
d l
kn

PP
b`14
. YC ,u@PcC cP15 ,
Yvm S dm ]
av
^P.
C
m ^HP.H
.
 cv v
 cC d


v V
t `U
n ^


Pd`P
pm C
,d b`HP^U
PP
^HP10
.cUUY C

m

Nt
Yvm dm
C
PP 16
P
b`
.ddb ^Pn V`.vT i
m ^HP

v lv
b`j
^HP11
 UI
b`HP

.
c nd v18 - 17

k v vd Xt d`dl.vUI ^HP PP . n ~n
. v@P bP^HP
vU
^HP12
P`
m
 v n nd ^HPd`P,idr
t Pd`P ind
ibdU X
PP
kn cC Hv`PHm cd cPC
 P .
PHm i b
PP d`P b
cC. ai cC W P@v
lP X P Vl
` .
kn
bP^IP n 13 .bP
PP
m PP

 VP

 19 .
vP v
kn Vdt Y C P
b
(b`C)c


k v b b`j^IP .jbd P dr


v @Pb
P`n ~n
~n

v


P`
m
 v n ^HPd`P nd ^HP PP20 .U n
U b`d `
_IP14 dr
jb
vPn

v C ^HP V` d `P .v dP UPm ^HP V` d`P . v
v d`PdvHP
Piv P
bNIm
,cUv t Pd
H

H V` vt
v b`HP cv n d`P .

StP d
C
.}
m bu

P
41-15:24

23

H Cjb v n d`P . VUn Yv ` .v`U


P
Id

 @P

aP` X
v . T Xv

_IPXUm
P
U@Pd`P vU d`P vP
T .v
d
.YdPUs`

P
P
bP.^v
bPd`U V`

vU
^HP
T31 .
b`P
ct
 PIiVt `U
a
PHm cP C
H
lv
.m@PdvP,
P`
v


\ds
erU i 15
d`P.
ad`

vP Xv Id
b`HPcv d`Pc

dcv C ,vPv d`P. v vPv ,Id v d`P.@P^v
bP
.b v C
m
T i PP
m`^IP32

P Id . i PP ,d d`P . v id d`P V|In
Pk b`HPd`P.

d
b`HPd`P.Un ^HP
T


dvHPP `
bP

 Piv

V`16 . @P^v

ad
^HP.PU ^bPHd`PvU C
 P m
^HP
bP
t P. YdP
^HPd`P
m
vU
vP V` .
^HP33 .vUv
^HP V` 17 .
v P


Uv ,bt
^HPd`P ,R ^v
T
.vU

v
v C
n ccv

v V`
v^HP
t Pd
bPd`PvUd|P

 V`b v@P
n ,
.cUcU v
.jb`v v
T^HP

.cU
C

P PJd
Id18
v ^HP d`P PdvHP

c


U v

v V` 19 . v a ,

b`P cv n ,k

` ^P v ` T
v 


_PI
dI
v` PHm35 .b i PP n C
^HP34

PdP

C
n ~n l
kn cC
vP
kn PC .

v`PHm .
U@Pb
d`P N~jib` PP
P fl d`P

PP d`P .
vU VC` b`dm
VUvd
ad` ^v

^HP20 .
v v V` C
vU vvHPn
Z v X
bP

m v

T v v d`P
^IP d`P .m ^v
^HP W
.v v b`HPX

Yvm v
d`P
`HP cdt
d`P.lm d`P .

Y
d iV` .
C
kn cC Vdt36 .l


N
t P U`v
t P 

kn cC d`P.vU
vP

^HPV`r
^IPd`P.vUvP


U@PId
^HP
^HP23 .
 U `U


dm
Pv C

b
av cv b cC d`P ?
av
X n

m21
Pm C d`P vU ^P d

^HP v 
^P

`P 22 . v vUaP ierUC
v
PUPm X P

?
kn cC37 .vU cU
m
^HP
Id24
vPv Xv i
d`P .
t P n C
v cCvU ,d`P .b`Vr` t
av cC , C
YUt
d R bdU
b b`HPcv ,bl C
^HP
v id d`P V |In V`
l
 25 .


d`P XcdH d`P
^v cd

PcC m
 m C
av ^
b
m
~n cC Cd`P 38 .

n39 . kaIP iVt `U


v cC n
.

vP


P .

@Pn
P
^HP 26

aU v` PHm d`P v|H


kn
~n ^P t cC V` P C
40 .

^HP
^HP 27
 m v v Pd
 iPmH v`PHm
PP
,
kncC
kn cC C
dVdbl`
Pbv

` d`P b
v P i
cC
mn v`Pm vu
kn cC V` . Qd
vP

^P.

v cC
bPvm

m

W
av YC n
Ydn
kn cC
vP
v

Un
. d

av cC Cd`P41.j
~n
bn
P
Yv
Id

U 
v cC V`Pd`Pj
 m
aP` X bPIm
 28
^PH cd|P
 v Vd|H H
Vr` i^HPd`P . 
bP` b
.j
Pvm
vP iId30 -29 . H

24

P
2:25-42:24

bPH

^HP d`P bn Id55
bP^IP n C
Id C
cC cP Cd`Pv@P^v
WP@ 42
.
X
P PHm v`PHm
PP
d t cdbU .ai cC

kn
v bU ^U
bPn43
t Pd`P.cU
@P


k v Pn 
tm

PV`
.l
vP P`
H
56
 ^IP`d
,vUaP

v`PHm C
^HPn . n dP
Vt `U
v
v Cjb

H

HV`44 .cU v


aP.
ai cC v C
ccv
.`U ^v
kn cC
^HP
bn ^HPd`P iId 57
P V` P ,b`UT v
b`HPcv d`P ,

HvId C
n

bHP58 .

v`PHm


d`P,vHv Id
vdU ^HP Vt `U
kn cC Cjb
H
vm t
U@P^IP
C
rHU
V`
H
?
`IP
.
av Pd`P
Id
v Id C ld rHU n 45
.b m n bl,
.@PbP
m`^IP59

PPId
bP
^HPd`Pt

bt

^HP CUm Id d`P .vU t


m t
P
bP`bPvm
d60 .
,d`PYU erU


P V` d`P
v m n bPV` d`P . HP P
^HP
n .
v C
.cvUv t Pd
H
^HP46
d`P YdvHPP cV` JPd

v Cd`P vU v
b`U T v b`HP cv d`P .

d`P b
Pvm Yv . bn bbT , Yd cP
b .YUTv b`HPcC V` P \ds
Pb`
v Pd`PcU

v v n .
n 
t bHU R

^HP ?
b
^P
n 47
.
aP
av Pv,
^HP 61
vPv Xv i
 dP
`HPvnUm ^HPd`P Id
av cC C vU
v id d`PV|In V`Cd`P.


bt
^P d`P
^HPd`P
 U
l d`PvP^HP
n .

`^HP48 .
V` W ^IP .k
t Id PP


P
n
.|
kn cC d`P.PUPvtiv`Pm |H

vm v n d`P .b PHm v` PHm


V`Cb. v@Pm `d v _IP
`^HP62
n
n

Y
v
t P v

v`Pm
HPfl _IP
 .m
_IPXt
63 . n
kn cC
H
H

@Pb`HP
p s
d`U vU
.vU
kn cC .`S dIP P aP49 . d YC
Id
`Uv v ?
`Uv PdU
UP`t` d`P v
JPd .Y fl _IP V} ] b`dm
 64
Cd`P
Xi
j PH
aP cdH
^HP
^HP65 . @PP


.jb`d n n cdv
bP V`,
`P
H
`P
vPv d`P T ^HP 50
ld@P
n
b n
b
?

v Hm C

^HP .
v i
^HP

ldm H aPd`P .
JPd
iv n ^HP
kn cC ,vUaP
P
d v `PHm d`P`m
t
P
Pd dv51 .
 
. SPU a c
_IP

 @P
^HP66

v

P

aP`cdt
v
r
.cUPYUt tP
kn

bn P
t
v` PHm H bv bP i PP52
t ^HP
_IP 67 .vT n
n
v nd
^HP_IPd`P. Y _IPId bU^HP.v@P t
^HP 53 .vT t V |H
P V`
.
N

VU

Id
^HPd`P.vUcUId
PV` vTb
`
a bn Yvm
_IP
 n ^PaP
Pd`P ^HPV`r
^IP.
 UcU
mdUMrPd`P

.n N `b P
atn
aPdd
 Ubn ^HPd`P
^P

^HPd`P54 .


 vt
v P bl`
bt

Pv m i PP
b
aPd l` d`P

PP
d`P
HP
Xv iY ^HP .YUt Vdv `U
b aP C
bUI c`U V` .cdPC
 m vm ^v

Vdfl2 . Vdfl
.
,bPIn ,bvn,bH ,bPHd
kn cd

25

P
34-3:25

25

H
P v PHm , d`P erU
v` PHm
Id . b
 P W d`P ,_IP
PUUd`P.
av ibPUUd`PI ,bH3 .
v b
^HP
v`PHm23 ?

v
bvn4 .
H d`P ,fl ,YdGP .l v

.l n `Un
cv ,

b P

P`

Vdfl v d`P
r`kP d`P \PP ,QH ,I ,V
V` d`P .
cv
m b `U
H


v c`HU v
b I UT`P

ad CUm P
a P PP6-5 .
v P d`P.j dq VUvd
vP.

Pd`P

 U
Pdv d`P


 U n b~n
v
d`P.
Id
cd bUI 24 .jc
m

 U
_IP
HP V`
bv ~mI ^HPd`P . WH N 25 .
 P
N bP`H _IP iUPm X P .
d`U

m` ^IP. W P
.vU
 26 .d *`r Xv i^HP
kn


 YP`rV` P P N P`HU yd V`
v
. P P
V`8 .ldVvd St N
vP PP7
N ^HP
m`
^HP9 .P U t
b
bPvm
P d`P vv
P `r d`P a .d *a Xv i
as`

M P d`P _IP
v
 u ^HPn dr n
c
. St t _IP
vU
 c
N b`UV` 27
v
H I dr v .
n
b`I
d`P. Yd| 
PP10 .

vP`r.
bIm
HP d n
P V` d`P .P P`
Vdt Y ^HPd`P PPn C

Hn a d`P .v@P
m ^IP Yv
`r ,_IP28 .}
SP
PP11 .vUU^v
PHm ,
vd n _IP

v
N

.
vd Pn `d v _IPd`P.YU
dPCbUI
id|d`P d| `r . .}

_IP

 ~tiM P v 12
. m a ,Id v iVl d`P PP ,M P .

d| `r
Q v P`
UT`P M P13 (. CUm Vdt ,Vl ) .
SyIv

vP29
^P .
P`
P
a v .l v Xv
 30 ldSvHP
t n
. d`d`P :l v
vPa C
`r ,dfl ,,Um 15 ,N d`P C`U ,\I14 ,XIn,vU P ,PdP
a
 ^IP b SyIv n
Q C
C
H

* X`vP
`
HPR
m`^IP).cU SPUST
cd
@Pd`P . bPvm P

vP l 16 .Cu d`P

b
P
P
Vdv v .

bPvm
(.l

M
31
v P

 ,
a


bPvm
i

MrP

vP P17 .


^HP .ld Vvd ^
^HP ^HP
.cU v@P

`r 32


Q n C


r
vd ~ M P18 .v U n bu
Pd`P.b 

bd N

~v urv .
.dv XicC
`U
av cC b`m n d`P
v d 

M
d
c`U
U P P
,
a 33

Vr` i
v dHP \`
vP ~ P .
 bd 
`r
m`^IP.
UN Pa
.
W^IP.Vr`i
a 34 .vU a i
v
P
`r

 U
SPU

v HPt
`d `r
bl` `r .
Pv m i_PI
b
P`r.m _IP20 . v i PP _IP.
dv _IP v 19
S Cncdv
dXPdPXPNs ,Id .YUt
Id P i^ km 
. P`
_IP21 . Pd@P
Td`P. v vPv V`d`P .

v`PHm
Y P_IP
UT`PY
 ^IP. X`
HU

HPSv

^P ` r r
.b
aC
U@PV`

Id d`P H rHU _IP


v`PHm .}

.vU n

Y`v YIP
 ^P n bvd PC a

v TP`
c`HU
N n
^HP ~nm Id 22

vP


.l
HP
m` .

NyU N|U t
W
Xv ^P X`vPI HP| Y
.

26
`U ^HP13
.
`U
V` d`P .v spIP n

 v d`P,S
b
^HP14
v ,b`dm ^v
.
m ^v
^HPV`r
t IP
vUbv X bPI.

k

^HP R s
m` ^IP15 .
St 
b`
^HPd`P PP
bfls bPH PUb`

P
25-1:26


_PI
a

~n P

nd
PPW
 t n

m` . t
vP n bW IP

bfls
_IP

dP
~n P.^v
~n PVtUv
n .m v ,d`PPlq _IP v`PHm2 . dn
H

dn
t cv n3 .Xl`b Um i
~n
H
H
d`P,jbd
u cv d`P
jb`U

urPdt v

26

_IP

cd C
~n P16 .vU SPU
d`@Pd`d d`PTP`
Cb.m m d
.
aN VUvd
~n
 ^IP17
PP
n d`P .jb`
C
Yv dP |
Pd ^HP Vr`
av cv
^v
m ^HP_IP
b@P Yv n4 .jb`
^IP18 .dmIP
p
tl ` d`P .P v X bPHd`Pjb`y Wb`dv
vP
nd d`P .jb`U ur X v
Yv ~ X P`
bfls PP. PU PP ,


_IP.vU SPU b`bPH a


v Pv Cb.jb`Pd ^IP n 5 .vv
d`PPUVdv`Ub`bPH

_IP19 . vU

cC Cd`P dPUvn bv bPYC PPbPH vUXv ` bPH H
b`
av

Yv
. vYv bHPd`P ,
an|P,
YC ,v

vP
vPiv n ^HP.PUbP
20 .nv Id Y _IP7 . H @Pn dP _IP
b
_IP
bP`
P`
dn dP
m` ^IP6

_IP
m` ^ IP .
Pd v v Cd`PdPv`
Id
b
bl` . `
t cdv


v
bvP Cv.d *I Xv i^HP P.
bPH
_IP

_IPn
YC V` C

 m X v bPH
^HPV`
Y ^HPId C
 ^HP
.
P
_IP
]

U d`P
k
.


d bl` _IP8
 ^IP .
k
dPvn cdv
^HPR
bl`
aNn


vP . YdC
vP
s
P
_IP ^IPd`P_IP C ld
vU
.d *ItXv i^HP
~n PVtUv ibfl

bl`
_IP22

dl
H Y
CHv _IP
^HP .PUbPP`U
~n P9 .
vP |
.

H
Y Yv
m` ^IP .
 @Pv 


dPv
Yv v Cbv
ad v
_IP

^HP21
bUm
_IP
.PUbPd`P
vP

 cd
v` PHm aP ,


vU (C
.
.
m)Vb
^HP
_IP
t C


pm ^HP C
^P
W ^P
vv n C
Xv i^IP
m ^IP
H
P
n
] ^IPcU

.
.d*
ad
^HP

PH t cd
H C
C
.
_IP v `PHm
aPd^HP24 .t v
~n P 10
m ^HP _IP 23
Y Yv

U@P
P`
d ^v cd
v ] .b PHm i PP
av cv n Cd`P P lq t
d cU
 cv
n d`P .b t cv n @P
H.

v a
v PP.P
c cC n Cd`P jb` bPvm cv n d`P
.v V P
V`
 ^IP25 .b ld H v m PP v _IP P ,
vrd P

_IP C
 11
m ^HP
~n P
aU v`PHm d`P v Vjbv
t C

m ^HP _IP d`P .

 b Y tP
.}m vU ^P j

b`
^HPd`P.P v
.PUbP
m ^HP
vP C
.Pv

 |P I
 P a
.C
m 
| d

 |P t
. Uiv
a

v
`U i_PI

HPSt HP.Yd n
r^HP
_IP12

 ^IP .
HP
v` PHm C
. YU
VUvd

P
19:27-26:26

27

d vvk i YC
 t


n Cd`P.cUT
P
dP

vU_IP,

~n P.@P
~n P26
H

d| `r
m`^IP5 .b`U

t | dTt
Pd`P
P
.m

.v@P
a dHGP H
H
_IP27
v@P
n b
H C
cC C
?
a
YUd ` `U t
H Cd`P .ld v t
vU
 _PI

av ^IP H

dbPHv vv `r
v
P
_IP
.H
.b`m m d
~nPv n CC
^HP
bHP28
v
P Id 6 v`Pm C X aP ,

a

cv
av cv !H Ck
`r Vl
S Pd d`P .
t cv
H bP
n Cvv t
cv7 .
vP t cd C

^HP

^HPd`PT
d| idm
 cC C
d`P 29 .
 m vVr` t cd
d`P
av Yv

vP

d vvk

n Cd`P .cU T

vP i YC v PH Yd H W HP
. m v PH 
H

.

v cC cP
m` ^IP8 .jbm


Cm P.Vr`i
 cv
d` d`HU
b P` bt

v`PHm Cd`P.
b
v Yd9 .dC b n d`P b
n
av YC n cv

v `Ud`P,m ^v

av cv n d`P.THPbN

m lq aPV`
YUk
.


bPH
_IP
 ^IP30
P vvk V` d`P10 .b`d
^HPvvk i ^HP d`P.X Pi


vP
Hd`P }
P V` .m
HP


 v
t 
 V`
erU
av V` ,
U c`HU31 .
b
b P
d`P cr`
c`HU
.jcU
vP n @P
Id bn P

m
a
av ^HP11
.
 cC C
.
bv Pdt i`r
^P PC
P P
U d`P
 @P
_IPbU ^HP32
 cU
m
H


HP
H
bv .

 P P
In v
av PC P12 .
v
vP i v n Cv n cdv
H
V` .b `r n Cj X v t@P ^HP WP@.d t Xv i^HP
_IP
m` 33
v

HPn C v d`P .jcU

U CU
Uv
Xv
tv
V` n v

.l
.jc
H
^HP
Id
bv ` r
av ^IP13
, c
HV`P C
 ^IP .c H
H n
^HP St km `r34
V` bNIm
Cd`P . b
 cC bvPI Y`HU d`P ,U v Yv
bd `U
v
.Tb
vP .V
m` ^IP14
^HP .vT t b
a
bUt bPI35 . v
v `U

d`PHU
Id d`P_IP
Id 15 .d

^HPPr vk _IP


`r
v
v
P
n C ^ V
d`P .
P ^ V ^HP
Id
v

d`P16 . a

.P ^P


UPm `d
v
b
a c

j
^HPd`Pbl
v d P` bv@P^HP P _IP
.YU
k


 d
P V` 17 `r
v
v
P V` bUI
a `d d`Pvvk
vP . v@Pv fl
^HPHv^v
P
v cPC
!
.YUcU

27

Pa 18
av
,
av cC cP CPd|Hd`P^v

`r
.b m n v CvUaP

 ^IP.
 YC,
^HP
_IP2
 n

P
a 19
bv P C

 ^IP3 .b`m n Cm
.v v Pv `r n ,
av

 cv
n .
vT`
n H

cv cC d`P 4 .T
d| idm
 cC d`P .m d|
d|
vP

^HP
b d`P
v C
av
?

28
` C ` r

P
39-20:27

H
v b vT

^HP Cd`P .
H
idm

_IP30
tdP

dP

.

`C a
a
d| Y~m IPH

v
P
_IP 20
|
^v
_IP
P
d| `rC
av
.v P`

P `r31
P`d vi Zm
av
.v P`
a ^IP
HP!bm vNP,

P
^HPm T^v

P YC
Pm cv v`Pm Cv, vUaP
,
av
av
v Y~m dm Un
vT |
d|

v cd
 cdd`P
.n

idm
H
_IP
a 21
^HP n Cvm@P
^HP Cd`P .


ai

`C
vU cC ,

X
d`P ,
v cC bt


t@Pn
.dP
^HP
_IP32
b C
?

`rv PC
b t
. v

 ^IP 22
_IP
P a
^HP_IP .^v
av


@Pcv Cd`Pv@PN
m dP`@Pa dP`@PYv Cd`P PH
_IP 33
v
l cv n.
H
UT

d | v b a V`23 .l l H

H V`n ? bTP`
bv
m
`r
^HP

 rHU
n aPCd`P.PdP
`rl
^HPCb
m`^IP.
H
bv
m bl
`C

`C

t P
rHU
erUa V`
.tm P`V`
.PdP
^HP
_IP24
P `r34
m
d`P .P NH H vv
av

`r v PC n
H C

a ?

P
^HPd`P .}
d|H `


av
 d`P .P s
.b n bl CvUaP
H


.`UrHU
`C
av cP
av PP C
H
_IP35
vU

 cv C
v@PV`.
^HP
.b `rv Pv n CvUaP


a

`C


.
`C cv d`P
H
_IP 25

vn .T v C
`r36

( dv CU) a

 Xv i^P C
` d`P .
Xv b`d ` 

^HP d`P .v
tP .jb`dP
erU
^HP vU T va
CU `U t cC V` .

i
v cC V` d`P .


PC Cd`P .
.
H


`r .
 cC C

v
P
_IP 26
d`P@P
d
`C
vU cC C
v 

^HP27 .

P a
XH

?
^v
av
n , ,
_IP37

`r
_IP
d
HP d`P
i
m H
t b`C
 .nH
n
v XUm
^HP X
^HPd`P.
vUa


v ^HP ,v
v
.PdP
rHU
VUvd

^HP
n d`P .
vU
P
v`Pm

W
v cC
SPU ,WvP VUvd
av
P t
v cC cP
t HP
rHU
v
 YdvPd`P ,vPU

 .
.dP

H
n
.
 t

 cvv` PHm28
?b tcU
^dv VUvd
ad`
38

P
`r
n
 YdvPd`P
n WvPyU b`yU
b
aP@,d Ydm vYr

av
.
d`PvU\` v`d`r ?
erU

P
t cv n .c
m Yv R 29
vNPC}
vP] ^v
 rHU
 cC! b
P d`P
 |H b`
v
bn Yv .cPm b
.C
m

^HPW^IP
_IP 39
YdPUvnYv |
t cv
,}
.

r
N P
 cv

 cv d`P .j
t v dPCvd n

H
ad`

vP l d`P .j U TP`

d`P
 U v
 @Pn v t

.}pm v d`PerUV`cUerU
.

P
18:28-40:27

29

dVvd


k YUt d`P ,vU rHU a ,_IP
av P 6
XUm i cv H d`P.j

`v dPv 40

.j


P
dd 
d
ad bd`P
PNs
v YUt a
^P
aP@
XPdP b

^IP7 .P X `r v vUm i
UPd@P
a V`r
.
m XPdPbPNs dPUvni
P
av
av bn
X `r
^HP C X
bU^HP41
a ,`r
P `r.}

av v `r8 . a
ibv
P@

n
bd i n d`P.j
P vmd bvUt
 m ~m
av PC ,}

`r C
av
9 .

t P }m dCbU
M PV`U`v
^IP. bv `U
.jb`U a n
^HPm ^v
P

a ,`r42
v i PP ,M P C

av
d`P .
 v ^HP. X Id
.YUt
H


^HPd`PvHv a
`r P Pv
H C
a ,

.

cC ,
v cC cP
m` ^IP43 .
m v

iPmH
vP
Q tv ,a10
 11 .m bPdm
m`^IP. a` Wd ld a
aPd^HPa
dPC
C
N
m Xv
m ^HPa .m C
vP
^HP.v@Pfl aP
vP a12 . d ^HPd`P

^HP.
v
bPdm ,T PC .

t X

^HPd`P44 .m
d`P .X
aNn 
m^v
vP ^v
HPH
P N i c cv
H45 .Vd^v
v
H
bl` n .jcU H Pv fir Yv
dC
`

Hv
n bU
vP
vP Cd`P .b
.b m vb`U

^HPnaP
Y nd t
b@PV`d`P.
vPCvUv
N n ,

d
bd
a d`P.
_IP
Id 46
`HP
^HP
t Pm CvUv

HP
d`P YUt


n bd P a P.b
.l
a

t v`PHm
a13
 c cI

dVvd
 cC c

.j vPC
vP
^HP
v `PHm d`P vU
.b PHm v`PHm i PPPUPUPv n,
P v
v^
v Y ia


ZdP aP .b PHm i_IP n


~n V` .
H
H
_IP

^HP Hv a

n ^HP d`P YU rHU
ld cU UT`P Yv d`P
~n ^P n .} `P`
m
 v nd14.b .vv YUt l
ad C
Yv W b`NdU
d
m`^IIP2
bl`d`Pm m XPdPbPNs d C
 m n a `S d`Pa `_ V`d`P. dv bn Yv

m ^IP

28

nd

`

vPv

NdU Yv d`P
Yv . bl`
av
T P ibn Yv d`P .m m
YUt

n b ^HP bl`d`P.
d
.vv
`
vPU d`Pn X P` .
vP
 m b d`P ,jbd t cv n15
n j
UT`P
Yv d`P.jcUrHU n cv dUuPm 3
H
C
v MrP
 Yv 4 .jb`rHU n
^HPn Cd`P.}`TVdv`U
adH iX Y
cv d`P
m ^IP.jb`
H


PP
PHm W
` n W HP
. v Pd Vr`P PC C
v
v jb`m v d
YU rHU n
v a

UT`P Yv d`P
 cv
 16
v`PHm C
nd P`
uIP Yv d`P rHU
m ^IPJ Cd`P,P dP
H


.

pm nd Zm

av v
. v X
v d`P.jb`rHU n
^HPd`P. P ^ dU a 17
`V`
vUnd PP
PHm C
P
v C
.
C
T c
Id XXPdPbPNs ,a WHP5
iPHm v d`P.
VdP`dUi
.
N v Cd`P.
m

v d`P HP~m c
av iId d`P
T ,vPv C
d`P a
 ,Id d`P .
.^v
a bU c`HU18


bn `r
.
.vUPW
vP nd ^HPd`PHP^HP v }

30

P
23:29-19:28

^HP
P mPd , ldvv
bP` a9

av
. dHXv iC
m ^HP19 .vU vvHP N ^HP

a
b`
vU b` C
.NdvP
Xv i^HP
NCU mPd Pv` S
) .@Pt
a 20
dt cC PHm CVr`v
iId bn a ,Td`P. v T,mPd10 ( YdPU n d`P,j

b`
 d`P iPr
TmPd
a . P


d`P jc

 YC V` b`m b
H
v vU t
P
b P ` b


v b` Td`Pv
t n21 .jcXP ib`C

`dd`Pn mPd
a 11 .vIv n22 .j PHm PC v`PHm b`P@P`
a12 .}
av
a

mPd
PW

^HP U V` C
^IP d`P.j iPm V`
v iId d`P TP` bPvm
av
H
PHm V`r

P d`UmPd .v cU Pmn N bPUi^HP ,jc H
.YUPn Pdt v
av
v
P 
T13
a
.jb`U
H n cdv

j ^HP
T.v@P

d`U


d d`Pv}
aun
P d`P

 @P
a .vT Hv

aP` X
v

m Pd a
aun


P
a 
T V` .d Ydm
.v H
T 14

m v n
a 2 .m
av c v C
C

~nP`
 ^IP
U@PibPvm Zm cC
T
a
v.v@Pfl bP
HP n
d

vU
vPt
vP


 dd v
b` n 
.ld
aNn b` bPH d`P .
v
.

Iv v i^HP
d N Pd t P `HP

29

v
P`
 dd X
b`3 .
H
TbUI
a
 VP ^v cC C
v v iv X .

U |H ^HP

vP15
 ^IP.
 V`
vXi 
P`

k v .
U

d`PC C
H
dPU
n C d`P. Cv

.b`UVP C
.
bP` U bl`
a4
mPd Xv i d`P V Xv iY . b`U T16
H ! cP C
P` b
` X d`P V v @PV d`P .
ad Y mPd17 .
?
a
T
 `n t
 i


mPd ,a 18 . Qdv
bP
a d`P .}
P`bPdm CvUaP
N

.l
bPH
a 5
T
m T
v
d H C
HPImPdv Yv C
, jcUPYUt
.jb`Y
at ^v cv n
?
v ^
T19


YUt
^HP P`HU C
bP`

.l P` CvUaP


bPH
a6
bHP ?
^HP vYUt
^HP Pv
m`^IP Cd`P.j n
r ` C

@Pt
b` bPH!vUV`.


.m Vdt cC
 P
C V` CvUa
 ^IP20
^HP a
mPdv ^HP P`
T
at d`P ld t
.
v ^
bPH
a7
mPdV`Cv .
tP, v
a
P 
m
tP
aNn V`
N VUvd

Pd
` PvU C
P 
v b`

.`PbPd`P`v v
.P X
`i
H
dC^
T
a
C
b v dd
b`
bP` bP8
at21
mPd

v C
 Yd
v Iv v b` bP

v
.
dn
aNn YC Cb.cUPYUt
v 

T
 ^IP22


b C
d`P.
Ct

vIv v bPH v@P t


m ^HP
vP
vPV`C
a Vv PT


aPd^HP23 .X IPi

P
16:30-24:29

31

^HP
^HP.v@PN mPd CUm P
 ^IP.b PHm n C
T)24 .P
^HPa d`P.vU ^v
C
H
PHm V`
vIU UT`P
HPa

v PId
.
 
25 (CUm dfl
H
mPd3
^HPd`P.

Vv CUm YC C
^HP vU

,
T
a . V t

 cC V` d`P . t `
^HPn .
N


YUt
mPd
n C
vU CU

Y
vP
.
H
.

H

dU
m
N
.b`m bn
?vUCUb
mPd

4
P VvI
WP`d v n
T26
P
a l
v Y C

~ncd,
27 .m YUt v 
a d`P ~nm VvI5 .P
VvI a d`P . ^HP
 YUt

v
 b`UYUt
mPd Yv n cUy
@P
YUt
.YU
vP
H
mPd 6

S rHU YC
PHm C
HPC
v
.
m YC
at v
vP
.j
v ^
U v P
N ^HP
^HPd`P.
~ i
T
a28
.dbPUXv i
 .PdPC
vP
mPd8 .YU N P`HU a ~nm Vdv`U VvI7
T)29 .vUYUt
^HP
Y dfl mPd
, 
CUm P
Y Pn mPd a

mPdv PVv

n d`P `m
t
 30 (.vUcUCUm dfl
tP
^HP
m` .
mPd
t Pd`PP

.dXv iN ^P
N
^P
tPt N d`PV`aPCvUV9

CUm P
.}
m T
at v
v ^
Id10 .vU
.P P N
v n
m a Id
vP
a
P
V 11
N ^HP 
b
Pv m

aP@
^H

m Xv i
V ,YU N d`P
v`Pm31
v` PHm
tP .
V CvU
vu n C
a
vP Id12 .d V
vU P` UT`PU

v .b
^HP
^
n, V13 .b Ud
.vU v mPd

.d @P Xv iN ^HP
nd
 b14

 `dn
`d vU *VXUH PU i Zm
VXHU bP
vP
V
mPd .vUT V bn P
 P C
cv v
H
n VXHU

 T

N
VXHU
.cUcU
P l cC P P
H,
V15
n u
k S| VXHU bPI d`P .

C d

P
^HPd`P.YU
N
aP@
v`PHm Cn
vPV 32

^ UdUHU cC
Hl PC d`P.

N
.v
^HP

v .jc
H V` aP

N
v
P
.dXv `di

^HP .YU N
,
vP v d`P ~nm V 33
H
v`PHm
C v

^HP
 ^IP
dm

a
^HPXv i^HPd`P
vUv d`P
.db
vP
V 34
mPd .l
 T
N cC
P V` d`P .YU v
vT VXHU N Pv C
aP@

vP d`P ~nm
H
t t
V` P
a H
n
l PC aP J , k
n Cv.}
.
aPdWP@ cUcU

vU tP.@P

^P
tP.
vUv vtP
aPd ^HP16
^P V
a
.dY`TXv i^HP
P
V .YU
v d`P
t P .Yd`U


n
Cn
aP@
t cC
aPd WP@,
vP V 35
n bP vT VXU

v cC d`P .j iN ^HP
^HP

v .b`b v`PHm n aP
cv
^HP .d VPU Xv
m` .
vUcU
 ~t i

bN V
V a
aPd ^HP
t
.
.P
d
v
UT`P
P mPd
.k
aP@

m

t

nd ^P PU i
 PC VXUH ^P P.} V Y P Pd
v ib n
N
H
,
a
a2 .b`m n vd` cU UT` P
djUn PU v


~nm
.l
ad C V 

30

32

P
43-17:30

a
H CvU a
PV`d`P. ~nm Vdv`U VCP v iPHm17
n)vn Hn
 P

v
H
cU p` i^HP
HP
V18 .YU
vU XP

PHm C
v
Xi
N .
vP ^IP (
vP
tP .

P
l
P Yv P
n Cb
b` cv n32 .bPvb` cv m n C
^HP

v v
V` l d`P, dPUNUv dPU\PU Y
.d d|IPXv iN
vPl }`m n
V 20 .YU
N d`P ~nm V19
P n i
aP YC . }

vd Ti
vP 
H

PHm C
vUXIPi V
 ndP@@P n bU
P`
@P33 . n
m d`P N n Cj
ad P.

vP
H
 ^IP.jcS
J a
bm 
n C
av ^P , v .b ` i ^HPbv
P Cd`P .j
H
^HP

v .
vUSPU n U
 iv dPU \PU Y
v ^v cC .dbdXv i^HP

^HPd`P .vU
V 21
k PH i P
.dH n
vP
T34

n C
av ^IP
Cd`P.
.d U Xv
T b
H

cv
v bn ^HP

S rHU mPd
PHm 22
dPrPU X
UI ^HP35 .

P d`P.
v
P` YdyU d`P mPd .YU
v d`P b`
Cbv
kP b
vP ~nm mPd24 -23 . i

PHm C


^HP
m`^IP36 .d S ib` bPH d`U^HP dPHd `
NU n cC
dPrPUbPH

P
d`P.
vU
P
tP.}Uv P`U
v`Pm C
b` ^HP
 Hn C

v V` d`P .
m Y`U
v bU

d

N
.d* Xv i
Pvb` X Vd l`a d`P.

.}

bdU
d I d`P XPUv
a37

CU t
aimt Yl

T ia
H
T
a P P 25
aP C
tP.vU |I
bPH d`P .
( bt)b bP
a38 .k
t
dd b bPH
@Pfl bvdyU cC d`PY YC26 .cU
m Zm cC

admIP
H
v v n Cd`P .
vIP
XiPd
n .cvU

N


v v dm .vU d C
@P C

m
m ^HP

m WP


Pd Q m P

v 39 .
b bPHbv
.
m WNP
Yv
^HP
T27
v `PHm .
H V`b n C
bPH

Q m P
c`HU
t

vP
m Yv

dPU
N Uv dPUYdyU,dPrPU
N X
P`
P W NP n a
U
.
v
d`P X` H
H
n CcU28 .b m
Cd`P?b`Up`
id`P
P` bU \PU
a40
v

dd b
H
b
P
a .vU

n V` j
v
vU
T b`dm
.jb`UPUP
kP
b

v
.vU
kP
v dq41
an m n b
bPH a v
t
b`fl bP b
b bPHV` d`P . U d

42 .
d`


dm
an m n 


an m n @P

d v bl` b bPHa
m` .
T P`
P b`dm d`bPH

a29

HP |
n C
N `
H
V`b Xi
X WP
n Cv d`P.
b` cv

N
P`
P
b
a

v dq d`P .


m vU

cC v C
.
`TP`
H

T31
n
av P C
?b`U

b

d`P.P
`Ud`PCP
a W^P43 .
t P

^HP
d`P
`P V`r
ad d`P U , d d cc

C
.

P spIP n bPH
m`

.
Pv dd
^v cv aPd`P. Pd ^v cv v@P n30

 cv
n d`P .
H

n ^HP v`PHm
H
@P

bPvm
Pn C
`aP.vU

d`P.b`Xi


.vvv vnt

P
28-1:31

33

^HP


U v@P
R V`.ldv H^v
` 

^P l mPR Cm `v P t
vU H
.
vTn StP
P]
t Pd`P 15
d`P16 .
`UYdtPHm
V` aP .
av cd
`U Ydt
 ^P .
 n
UT`P Ydd`P
bHP
PHm C

H
`

m

.
m` 17
P
a
^HP. Yd

 V` 18 .v b`HP b d`P UT`P P

a ,
av
\` Vdv`U ibC
m v X
bPH
b
a d`P .
v

 V` vv dd
k
m
t
bPH
kn ib`C n XPdP bPNs V` .

V`
.


Cb`P ib` P T
.
` ^P 19
^P mPd v U V` 

P d`P mPU n

av

b`U
vm lP
.PH b
a T Pd@P20
 PX
d`P . vU CU 


a a

T
a b
H
vP

31

bHP d`P .
C l
av cd C

dv V`d`P.

a
`U
cd V` C
 T2 .
S|
`U `
N W
`U Ydt
av

d v t
v` PHm3 .}
d a m`

P ,
a
UPmP ` ev@Pcv n Cn ` ^HP

d
.jbdt cv n d`P.m m
m` ^P 4
V d`P mPd
a
P V` C
@P bl` l n
v
bv
.
au n
V d`P mPd
a5
i
d
av PdH C
ZPdv

n
 .
^
N ``Ut cC V`

av
.
^HPaP

av cC . d v v `U ^v

t cC d` PHm i
av v b`U H6 .
X W NP
n C
.
d`P

av cdH

7

CU t cC
av cdH
av cdH d`P .

.
m
U PHm b X bPH
Pa21 .v v
^HP
a
vUSv ^UVP YC

av

H
n UPm Pd`P,t
Pcdt


`nX
T

bl` d`P,C l
.
X j dm dPrPU
U`m Yd d`P
 dv Yv v R V`.
T P8
UIm
a ~m
aP YC C
TP.j
k
P dPrPUdm

.dYdm n
aPYC C
~n YdyU
m R
bl`
a 22
v P
P` YdyU dm Ydt
v dm
P`
v T
av
bU
W^IP9.
H
t b
P
T
m` ^P23 . X


PHm
v

.vUcU
 V`S| b
av cv
H

dCbU
T


d n
c`U
at . ia
Um a
vP n @P dm10
vn aP T PHm

Ud`P\PU
nX

Q m P.P aP
v n

aPd ^HP24 .P
~n Yd
vP

P`
. Yd n ^P ,vUU
av t cC n aP 11 .
d|
, v !a cPC}

 P
^v bH

a T
d
a d`P.n

bUc`U25
Um R X
^HP d`P T. d} P `HP
Yd
 }

Pn
.
~n
H

T26
a

C
d`P ?vU CU b


b n
.vUaP
12
P`
dYdyUd`P
N U\PU,
H
vU,

d n
c`U
v
P bPHd`P .l
vP n @P bv
XP
P`
m
H T d`P .
n i

n cdt
vU n
^v cv n vP
13 .b|

C
W
m
 bd n
bb YC
m ^HP.b n V` v@P PHm
vP
. P iN

H vvHP ibd ^P

HH27 ?vT Hv d`P . Vr`
H P?v@PR b
v
vP
c P bm
PaP
 cv n .
a P``P
d`P ,Wv ,vj b d`P .vXIP i

vP
V d`P mPd14
a

d
bP cC28 . mv `dt i
av cd C
d`P ,

34

P
50-29:31

H
n T
t cv
 v
 c . U PUv Yv d`P.vUv
H

H


\PU`b
v v

 fir YC n ^P C cC
P
n
m`


Uv
29 .
aPd Yd .
n bU C n
H
.
H

 v

 PH
H

Pm i
Z
.S` vnH i^HP
q d`P ~p ^v
av cv
aPd C

n

d`Pv@Pfl n aP
n C
aN P
d`P .d`
ad Wd n bU40 Ydn ^Pb
H
30 .b
m
m` b`dm n
P
a P` cv
n41 . Yd v v YC
aPd m n
.
H
v@Pa
m` ^IP.b

bb`UcC

VU PP .
m Yv

v St v


v b b`U Yv n b
d`P .b

v b
v Yv n b Y@P
.b
m
42 .ld v ^U p` cC
H bPd`U ^HPd`P

vdU _IP
PHm V`,PHm i PP,PHm
UPmP`ev@PcC
,
H
H v v t cC PHm P. t cC
v l m
.U
PHm bicC d`P| YC
vU
Cd`P.

vU

PHm
aPd C
.b di n C

vTPH
?
a31

H n C
.b v@P
a 
H
H k
H b P .P T ]
Cb
i
S|

vPH b`U cv
n32 .P S
.
 m vUtHP
b V` P d`P ,
vPH
HP


iVPcC R cv d`P .j
H d`P.
P

H P.d H
av
^HPH
av P
vPH
mPdbd b`U T
HP
a
av ^P
. v r i
T
m` 33
 d`P n ` a
d`P n

Vl i
T d`P a

T 43
a
v.l b YC vd v C

V
 ^HP .
 v v d`P .l cC
N CUm b`U n n
^v n
X b d`P .l cC
.l YC V`
vU

mPd
bl`.~n v bd ^HP bl`,}
vU b`C
C P b aP
v P d`P b P n C ^HPd n d
`HPP bd bPHmPd34 .m
.bt
.v
Vl
n
tP 44 PT U`vd`Pb d
^v WYd
vP t cv


Vl^P b
.
ad` VP
.| v v bd b`U
P d`P vT Nt P
a W HP

P
mPd 35
av

av cC cP C
H
45
vP
vP
t cv . v H
^HP T v b
P
^HP46 .vU W bPI n Cd`P v PHPPC

T.b

PU`v


} yU
yU ^HP b`
bP
bU
^v X Cv,
 .vU 
v^v
.d*

v bd
a
.ldu
^HP
a`UVt Xv iC
m ^HPT47 .v
 H C d`PP U@P a 36
.vUXv iIm C
m Ud fi r


T48
a
b` v C
PC d`P ?
Ydd` ]m
n bu d`P ?

b`U yU

H
m` .l
TUUv Vl Pd C l ^v cC37 ?
a
dmP i
`d
@P

im C
m ^HP
H
H
P.n C v Yv
U`v


.vU Xv 
^v

n C P
T49
c`U

cC Cd C
m P ^HP P d`P .cU
kP
vP n @P P C

n d`P .vU R X
m`^IP.

vU v`PHm vm ~ i
av ^IP l b
dVI Xv iC
m ^HP
 cv n38 .
T50 . .
R cd
St v
PHm jcU| b YC P C
H
bd C Pd`P.
Uv
UP
cv d`P . P
v bPd`U ^HP
YUt
av
P
N iY
n
n
n dd
 39 . v
H
Y
^HP

PU d Y
v YC n Sv
v cvdU

^P
bvd Pd@P a
`U Vt
.yU i

P
20:32-51:31

35

a9
PP
av cC PHm

av cC C

bPvm cC d`P

v`Pm cP PHm
_IP
PC 


H10 .v t cC Cv d`P .`m P` `

H d`P.
U YdPUs`


Xii
t cC

H
b`U 51 .
Uv
ld
PHm
vU

av ^P ,
.l b V`
d b`
n bdU
Vl
b TP`
v 

v 52 .
av ^IP


n .b T
t P n CvTm .
bU 
Yv
T YC ] t cC ld dv
d`P P
. v C 
VUvd PaP^v cC
t V``Un C

]m cv n .
vUn b`U
b` bPI
H d b` bPI]mcC Hd`P. b` P@

v
v
j v dH

P53 .v@P v
,PHm id ,PHm i PP TPU d Vl^IP

TU Uv Vl cd v d`P yU ib`

H n 11.b
N

 cC H H Cb v
.c]P idP`dPHm ib bPd`P
`r d`P .

dU _P
dU .
H
Vr` Xv
Pm ^P
a W HP
 vt V` C
PU dn

v Pb`n, v d ^HPU dm
a 54 .
b` t cv n12 .

vP

vV`.n n
Pd`P .dv
n
d d UT`PYv d`Pjb`y ~u cv n .j ^HP
aUb

P
T
. v C` a
 C UP P bP d`P .jb`spIP bP
aPd
bUc`HU55 .X l `

H
rHU
^HP
H C c

P d`P \PUP

U rHU bP d`P vU t b d`P
. Vr`i
av ^IP

Un `rd`PX l`
aPd^HPa
 13

.m P`
a14 .}
Yd b `C

v `U
d`P ,bv

n v d`P , `U d`P c
v v
a15 .
N
v P d`P ,b`HP v
v d`P , ^U d`P vjkm d`P ,

` r
t
vm n
bl` a
^HP ld |
C^Ud`P,bC
b`dm
a 16 .t

vPl
^HP
 ^P2 .vU bt
P dd PHm v C
b`
a .vU n v b`


t cC
b`dm C
^HPd`P

v V`
Cd`P,`m
.d Xv i^HP
vPl
a17 .
dd
Xv `r P ia3
d ~ps HbdU
l bPH
t X
vPl d`P. v

32

YdPU NCU

b`dm
a .vPP`
dd
vP

d`Pj
 @P^v cv `r PC C
v Cj
i d`P ?
ldm b d`P ?l dm

?

Xv X`UP C
t P btd X
P
a . n

m v
~n

^P4 .
`r
@P
Pd , `r CvU m vP
^v
Tn,
a
^v cC 5 .b | Vdt

^HP18 d`P.l CUmd`Pm , d`Pbv


 v

C,
v ,
.l a XUm cv dm C ,

 cv bP
a ,`r u@P`

av ^IPn d`Pj vS H u@PcC cP C
dfl
kn cC cP

ld@P
cd U V` d`P .

.bld
X ^HPW ^IP

d`P ,
 @P
a pu6
a P` ^v
.P cv C
P
c`U
P
a 19
 ^v
`r c
ld@P


H V` d`P .
,
.
aun
^HP Cd`P
cv d`P
.l U@PU dm t
^HP.vUHm b` n d`P,
R t
P
^HP .P ] a7
bPH
`U bPH
^PH20 .vWIP n
`r C
 cv v C d`P ,b`dm , b
^IP .l
^HP d`P .vU
v X
XUm Pv V`r
v n bN

ld@P
cd a m` P C vv v tP8 .vU n bN `U b`HP
.
^HPW ^IP
P R V`P`U cUV V`

P C v v v a .vPX bPH

aP@
vP@P`r
m` jb`vP`d
@Pt
b b bP n

`r
.j

36

P
13:33-21:32

H
H
a21 .j

N
t HP d`P V . n b`dm bPvm `r
S H d`P jc]
n V`
vPbPHd`Pb`nUm b`U.
n V`c`HU d`PmPd .

.Xn
aPd^HP

bP d`P bv a2 .
j P bN
n b``U
N b`U P d`P b b`U P d`P HPa
aPd ^HP22

^HP d`P V n N
bHP bN

Pd`Pb`nUm
d
Yv _ d`P.|
bN Vd
d`P mPd n N
Pd`PbP`bPvm
Pa23 . C
.vUH n N Y@P C l ^v
m


m ^v
`r d`P P
@PUH a3
vdU

at
.vU cd ^HP
. Xt

PmH
`r4
t P d`P v}
j
P v@Pd`U vU a 
P t

tP24
v P d`P v@PU@P
j t

HPv@PbN d`Pbd `r5 .v`db`Ud`P.vUt n
vP d`P , Vd P a
bP^HP25 .ld v H
\q Wd
?l bV`l R v t cv C d`P vU C^ v
v
H
a
bP^HP
v U
N

PHm CvUaP
 U
ta PC
d`P.l V`l
bPda
a .
bv P HPHm C
.
a d iv
.

bP ^HP26
m
,
a

N t
bP d`P bvv b`U V` 6
\q Wd,cU
 V`
.

a
 Xt |
t
^HPm 
`r v erU n cC
d`P V 7 .
v C

ncvU
 | m ^v
`r V`

N t
^HP
.}`d 
Xt d`P
Xv Pv ,
^HP
bP^HP27

 Xtd`P
 | m ^v
`r d`PmPd
?
.
`r8
P`
@Pfl ld@Pn C
R V`
 v V`d`P?
b
?b
H
a
 ^IP
S
CvU aP
X bPH

vU dfl
.
H

9
`r
 cC cP CvUaP

a ^ PH
a Xv PC CvUaP
.
bP^HP28
^IPC
dv a Xv Pv

vU Xv v

n d`P .j* PIP C~v ,j
H Cb,
P
bPd`P
PHm

.P r d`P.

^HP
a 29
 P C
. Xv P v
v
 ^IP.
UVC`

bP ^HP ^HP
m`
Xv PC CvU aP
ad`
H ^v cC C

.
.vUrHU a
a 10
H n !,
P .bv

H
] YC v
 P
S
n
v


S
v ^ P
vU] ccv .

S

Cv.b ld
vUP iPm n C
d`P11 .

m` ^IP30
a
@PPHm
n C

m ^IP C
^HP

v
bm YC U`v
t IP
vU
t
^HP
vP V`
^HP31 .dvPXv iC
ld|
m
UdU
b`d
P a
P vP
 .P \q Wd

Hn m`
P`
m
 U
]YC Cb v
v

| a n c ^P
N


32 .m
 ^IP .
S
bv P H PHm C
d bPdPIP


cC Cd`P .
.
i`HP
v WP@
VUvd

a W ^IP .
`r
ad` C l ^v

a
`r
m` ^IP .


k
PH `
N P
V lH i


.S b bPH
`r 12 b dm `r vU HPfl
PH aP C
tdYdm
a 
n d`P.

@Pt

P
a .v@Pfl
.jbm t cv
13
m v`Pm cC ,
^HP
a
C

33

N cC
bPH d`P b`dm
P n .l d`
Y bN

v
Pm V`v

Pm V`
t P PP
.
v

P
22:34-14:33

37

8
[mP
^HP d`P .
b c
U
d
cC b` n bU

vP n P.b d fl
bPH
@Pn d`P .Vd m
@P
m` ^IP14 .
 P ,
m
vm dm
^HPv
U,t v PC C

@Pcd YUt v d`P 9 .`P i


cv
 v c`Ud`Pdm Cd`P.jbdm
YUt
^HP
d[

H


v
N cC d`P


v Vl Zm
n
YdH U cd Cv V` .
vP d`P .jb` P@@P

bd Yd U cdH d`P .l
tmd bvUt
bd
.jb`
aunn

H
`r

tmd bvUt cC
av ^HP15
av P P C
vd n
~n
vP t cd 10 .l
n b
t

Un d`P


 cdH Cd`P .
Yv
d`P
`` v nd
.jb`m d
. v Yv V` C
a
^IP
dYUPd@PYd

.
ad` dv`di P
m`^HP16 .
b c
U d`P a

Vdv`U `rbU^HP
t
 t U11
ad` 
H
17 .
v
 P,
bPH
t .

U V` C
aN| a
d`P.`S
m ^HP.
vP
H
U


b`dm
P d`P
m` .vP bt t v
vn ^HP

.jb`vU n m
aP@12 .}`U n
YUt
.vUXv i
aN|C
.`U
m
bv
a13
d
^HP d`P t
av
a


U
t Cv.~ i
^IP14 .

^HP 
^HP
m`

YUt
Yd C

H
 ^IP.
Uv 


 m Pv
v aPC
P
H i Yd n
ad P d`P .
v r v YUt
15 .
dn cv d`P

WYd PU@PUl TP`


^HP16 .j
t vYUt
^HPPv
vP`m

bd Yd U cdH
CtbvUt
U cd d`P .

b
P Nt
P` t
~n a 18

@P
XPdP b
^P v .
a19 .P
PNs

Nt
Yvm
bPvm
d v it
vU
v
V`


aU PHm20 . v } P V`b
vP
vPPHm iPPXv iVjbv^HP
Vjbv

.d

Y d `P@U

bvUt
bd YdH
X
U
vP  .
~n^HPb
vPU. v a d`PV ,U
t U vP`v m
H P d`P17 .
v


vU bd

~n^HP2 .m lv
vm d`P PP|P
t P vU U
t P . t v |P .d VtUvi
.
U19 .P X t d`P d ibPH18
tP
u
t P
c
U t 3.
a t
P 
b
JPd t
t P Cv,
P
t4 .Qt vN t
t P V` d`P . 

^P
N

 n bPvm
Pt.


^PC
N
.dN
av
P YC C
.`UPYUt YC

34

v tP C X

av v a5
.
n
b
v X
^HP

v
kv
.
t
bvP V`
m`
^HPt
P`
Pt d`Pd 20 .
 v H

aN
n bPvm
^HP6 .
v

b`U X
d`P .
 vm
.^v
t Pa ,d
av it bPd`U
.
aU
av
n
v
a C
 cdCC
 `U
bPPbPI Cd`P 21 bP

ibPId`P.
7

t
bP .v@PN
 ` b

d n
aP`
P d`P
m
P
~n cd a Cvm

v

PPC u
bd bP .
nd

a t

ad` .

tP
 m v P
m
bP .


YUt
bP bd Yd d`P


YUt X
av

^ H
vXi
vP ] d`P ] 22 .l

 @PP`

.
c

38

P
17:35-23:34

P d`P b`U X
^v
P
b
m` ^P4

.kP`m U cdt cd W bPP Cv V`


 U a S| bv bi dPkn
b`dm d`P,
 v X
bPH P P 23
a d`P .
X bP

v

t cd V` k
vm
bPHVl^IP P Cd`P.
.vUU
dU[v 
v
^HPd`P a
Pmd`P

m
C
b`U U X
Vjm 24 .
vm Vd b ^v
 5

m ^HP
vU
bvPb
m
v ia V`Cv vUVUd ]
b`U X d`P .S bv t d`P d
.
 P`
vP
 dHR
^HPd`P a
.
Xv
dHaP d`P .
 6
dCbU v25

 P`m C R V` .
n b
d|H
a
 P R V`

 7 .
vP bl` a
~n V` d`P .l
 c
P a .vP` Vjbv b `UiUbPd`U

n n UdU
m
ldR ^v
`^P.
v

PHm

 bl` R
m` ^P C
m d`P .
P Y`T d`P

m n d`P
 dPv
P

m HP vU U ^HP
a
Y`T d`P b 
U26 .
 U dn 
U
.vUXv ivP
vPC
m ^HP
m` ^P . bl` VdU CUm Id8
bHP
v
^HPd`P d
 U t
t U d`P

^HP
Hv
bl`d`P
 n
v
a27 .
U

v

[v P`
vP
 T

dU

tPb
 U u
UW^IP28 .


.vUXv i
a
a Hb`C l 
v bNPC
m ^HPd`P.
bPH 
v ,dm
v n
d`P n d`P bC,b
 pm UPm P`
m
bN ,b bPH29 .

 ^HP vn H n d`P
.
H
30
Y`Td`P b
a

H C
PHm10 .
a
Pm Vfl

C
` erU a
.
V @PaP.jb`USv Xv ^HP n
a Xv Pv YC
bNdd`PX
P`
dn

~n^P.vU vi
Pm
tP.j PIPXv Pv d`P.j
 v a R
P`
d t cd d`P .l ]m cC d`P
|P


.vUPP Xv cd P Y
~n ^P Cd`P .l cd
H
.b PHm dUu n ,
vm V R cC d`Pn c ]m
^HP
PHm 11
.

31
b
U
Yd bvP ,
H ltUv d`P n . X Y
d`P . UT`P
n12 .

n
~|
 m v Qt m P
vU
.
~nZ _IPd`P PP
H

~n V` n aP d`P .
~n ^HP n Cd`P .jb`
@PV @PYv
C
n vP
a

m

m ^HPPHm 13 .jb` P`
Xv ia

t P v@PP`
XPdP b
PNs a 9
.vU Pm

PHm
a15 -14 . l`d`Pm vP
a
,
^HPd`P P djUv
m ^HP
vP C
P .v HP d`P


 `HP
Vjb
 ^IP. C
PHm C
v
aU Pm d`P .X

vP
m Z
v v v
`r 
P P lq bl` C
^P d`P .
a C
Xv iC

m ^HP R ^v
m ^HP

d
.dvP
.

35

m` ^P 2
P d`P
bPvm lP X
P
a
X
Vd UdI U
b`U ~n C X ,
b`
dT t
P C
mPd
a

^HP d`P a
vP
t
t P C R
b 3 . PC]p d`P `Qv
P .`Ud
 16


|
aP@

k

^P.
( P
P`
Un YC n n .
vm vP
t
)
aPP

mPd
aPPR V`C

17 . @P

PHm
|
n `mPd
`i ` b`m ] n Cd`P.jb`P Vjbv
vP
. U t cC PHm V`
mPd. Hnn | d`P
H VUvd
V`d`P. Y HP

P
21:36-18:35

39


v v
P mPd cP,
`r . Wd d`P ,X ,^ :
^HP vU
vPU
b
m ^IP

~n v
 P n
 ^IP,
v d`P
.

.cU
vP C
`rd`Pa8-6


d`Pt`
u

.
` mPd18
m`

mPd
`
.d Xv i N ^HP
m` .}
iv

bPHb
v ^HP

P `r
a

~n
a 
X b d`P bv ,b P `r .m d`U
.dXv(nv)
vU d`P bv X d`P ,b`m
l P bd`P ,
avP
V
UPm
X`vP i`r )m n PU
X`vPXv P`Ui
Xv P`U
(
~n.
`rv Xn
Pm iXX`vP`r9

~n.


Pd`P mPd 19
V`)v U n Pd
aPP
k

mPd
a 20 .(
P

u ^HP
fi dfl
U bl` i Zm V` WP@.d i Zm
.
vP
^HP21
P (a)PIP
^P .Nd Ydm
P

v
.l Xv

@P
W dr 
.
`r 10
fl
VNrY`rC,IPnbv

U HPIP22
P
Xbl` V` .Xbl`
fl
C Y `r ,vPd.P PP.
VvI Yv PIP
`d ld
.P P
aH

v v
P 11

.u d`P X , ,`HP ,b :
. n cdv
av ^P

P d`P I .

ad CUm
vP Xv P 12
VNr Y `r v.P P v
Pv m iPP
b

vPiXv


v Vdv (PIP) a
.
.

v
vPd13
,`d v v i(PP) a
 .UT`P V 23
,VId`P,N ,WdPd ,
:


CY`rv
b`d d`P,d|PVPU ,Y`T ,b
Y`rvd`P.
.
C
v d`P .UT`P mPd24
.l
.
d`PbPU
v
VvI . Yv mPd,VvI25
(vb)C~lPvYY`U`r 14
.
P@d`Pm
v
d d`P. Yv V,d26
.Wd d`P,X ,^ . UT`PC~lPd`P `r
.
bPvm
`rR v15

u
(PP)a v
.
. UT`P P n XPdPbPs
_IP
P (PP) a27
n dP
^v
av
,u , ,`HP ,b ,UT`P P . P v v i `r
H l` _IPd`P PP .v@Pc (b`C)
. d`PX ,Wd16 _IP28 .
VNr Y `rn nd X`UPbPvm X v

a Vd i_IP 29 .ld Vvd ^ NP


.l
vP
v
^HP . n
PUPU
P
a d`P `r
: MrPNm ibPvm bPnd X`UP vPdv i`r17
^@P

 U
Pn C
.
av
.VId`PN ,WdPd ,

m bu
C Y `rbPvm X v
.l
C~lHPY`rv 18
d`P,X,^.P
vd
v
P
Pbv v .Wd
.

bPvm i` r


bPvmXbPI 19
(X`vP) `r
vX`UP`rMrPNm `r
b
~n`r 2 .dv bPvm

. W^IPbv `r.YUt
ad
vP

XYd
`r 20
nX`vPU@P
b YN C C~lPv ,VNr v bvPI:
vPiXv

a d`P v M P3 . v
,bU 21 . ,b ,v ,bq .l v UT`P . VNr d`P`r4 .C

C d`P . v
n nd
X`UP
v v ,bU d`P ,P C~lHP5 .P P vPd

vP iXv IP

36

40

P
15:37-22:36

vu ibu Yd
v . bP viSt Vt
. v i^HP v bv
d`P .
av iX d`P Yd ,bq22 .

bv
d d`P v b
P
v t
(. bq ,I )
. vPG bv
b YHb
P
P
n ,bPr ,v 23
.
av iXv`Pd`P ,Sr ,
.vUn cdv
av

v
b24

P ) . d`P v@P:
av
Cv (a)PP 3
.P P C VUvd

P PP
m`

v bv c`U
a . v


v
P
N VUvd


vP
b
4 .vP i
C^ v
ad


v X
^P ldP
C
(.vU
.
av iC~lPd`PbU ` 25

v
bUv bPd`P,bPvP,bP,bP26
.

v
Pv ,bd`Pbdd ,bv 27
.

v
bUbPdPd`P
.
Z28

^PR V`
tP
v
VUvd
bvP


av |P
 vv P R V`.
k

.
a

bU
b`vu
bPvm Yd29
 .vUaP i Zm
,bq .l WflIP Xv
vP
vP 5
b
P aP ^HP ,bU vu
bPvm Yd n 30 , d`P b ,v
^HP
bHP , b
d`P
VtUv n X`vP n d`U ^HP31 .
bU d`P P
.\` v d`P m VUvd .
H
bPH
6
vU U a
C
VtUv n X`vP

bPP
7 .
 P
.
vP

dfvv cHv
bn

PC .

m vIU V`d`P. VtUv iX`vP,v v id32

cHv cC .P PHP PHv


HavHd`P. VtUv avH
PcHv cdH ]PP
as`v 33 .v

 dV
t
cv cC d`Pv d`P .P bPm H
as` avH34 . v iWdPd
.

H
H
b
^HP8
S v Pv C
VtUv C
^HPUl P SIP i 35 . Vv i
~n b ,
bvP ?Pd
 .j
d
aP@ d`P ) v iUv,Ul d`P . bPm i
 m
tP
m bP`
~n

n
bvIn
m`tP V`d`P bP ,Ul d`P ( Ul V` . YU
k

t
.
a VUvd d`P
~n
^HP9
.v@Pfl aP d`P
^HP
vP
.b
b
P n cdv
aP
bPH
H

C
d`P vm ,Wd
v@Pfl aP d`P
vP .
vP
H
V

t cC cd Vd
.l

aP ^P
P 10
av
X n cdv

as` Ul 36 . Vv i

~n ^HP ~ ,

a ~37 . Vv iuH ~ d`P.Pm


S`t

vdUv . VtUv i
. Vv i
adcd
~n ^HP

as` S`t 38
mb
b .
~n ^HP

a b 39 . v idr
mdm

~n ^HP
.vP vP
HP

^HP
aP Cv Cd`PvU
d i `v dm d`P .
PU
av
?
 fl Xv iY dmd`P . TP`
t cv cv d`Pbn Yv d`Pn Cd`P (. v al Ufld`P) v Ufl ,vPfl d`P.
V

11 ?
d
,Vr I . MrP Nm

bP` X`vP ,`r 43 -40
^HPb
av
.
bP bP a
Xv XPI d`P ,vP ,dI ,b ,u ,bs ,~vP ,C~lHP,
v
Pn cdv
v i
 Uv@Pn brbPHt
bv
v

s`d

.
.}
P bv
P 
bU
v

av
vP12(a) PIP13 .


 t
C
dP b
v YC cv bl`Cb,mm
.l

vU a
 P
TP`.bldm n
v i^HP .P v
a
t n b
~n a
CvUaP

PP15 - 14
v d`Pb cv C
dv Pv m a2 . d n
b
~n HP
H
^HPWflIP , H
d`P P@

vU WdU
b`CI ^HP
vdU
C
.

37

P
11:38-16:37

41

t
t YUP`
n b
Pd n .vU
ldvU C d`P,
P `d30 .
 d cC
P

^P V`
vU
?
b
16
d`P .b n
 n i Cm ^v
^v b cC n C
?b`n aP d`P .
Y
bHP
dP bb
^HP
v d`P U Y
v
v PV`C
 31
b
?l
vP
vv v bl` v@P
a P``d29

PN H ^HP
bHP32 .vU S PU N
d`Pl
^HP ^IP17

m
b V` CvUaP ^HP
av

ad

X
m` .
H
v
bPH
n
vv N H v
bPCvU t
~m v `U m C
d`P
vP^v

vU bPH

N H i v .vUbPH bl`d`Pv`U
?

vU N H ^HP
bl ,d`P
 ^HP
av 33
vtP dm } .
i v
 cdn34 .
P

avd`Pd b`C
v`U n 
d`Pfd`P
v bU
P b d`P
U N
v
a35 .
ld

P
v cC
,
a . v N
a YC i

t P
tP.j
d^P
.NdYdm vn i
v


r

b
^HP
P`
vU

p s
d`U 18

vv
^HP
c`U
vPn @PV`19 .
vP
k

vU aP V`
ld@P bl` vU V` C
. TP`
bHP20
^HP Cn @P

vP i
^HP .

n
` b`d `
 H
H
vP

 U
bvn36
bHP .
n Ydv

v

P d`P .
U yU

b^HP dP b
av
.vU
`ddPU
vP C
k
v n @Pd`P.d ^HP
VvdU
vU C
C
d`P VPU
nd ^HP
PVPU n
VC d b

38dPCvd ^v
XTr VC d`P .m
^HP
vU
YUt
vPb bl`VPU2 . ib`j
^HP d`P .
.YU N
av
vP V` 3. \H Xv i
^HP4 .vU Xv iC ^HP
^HP
bHP
N d`P
vP
N Pv ^HP5 .d bv`P Xv iN ^HPc bHP.vU
,a P P N V` .d Xv ~ ^HPV` P P

b cd aP cdt
^HPW
.
21
bvP
^P
tPlm vUn tP`d
^HP ,
P .`
bPH d`P22 .`v

b |P ,

,`U yU n bP
t P .`U v |
HP
CVUPdP

^P
PS|
bP
U
av
 23 .

^HP d`P
b
^HP v@P
v ^HP
d

d`P24 .
PU
.vUyU ^HPn
v
^HP, n 25
v
M

Um
v U HPv@PV` .
. v
tn v
vP ib`v P


C
v
v
P
VPU6

bPH.
ldm ~su
aIP iVt `U
d`P
dPUt
`HP
vP
7 . Xv i b
Hnn bdiv
P
VPU 27 -26 .

dm ck
eP

C
C
VPU 8 .vUP` ^HP

v`PHm
m` v
 cd P C

a ^HP

b`v M P^P P?j Vvs


bv`P U
HPbl

W` V Yv d`P ,m C
. l

P ^HP
H Cv iXPP

 cd Cd`P.j Vvs VUvd H
UT`P C cv UT`P P`
 b X .
 Pd V` Cv.j v cd V
.
v P ,UT`P P P`
bvn 28 . bn
 bl` v
P
9
P

bv`HP a
v


^HPV`
m` X (20) b`v M P
Pd`P T|

b
fl U`v
 mPUn d)
Yvm v

b`v .vU
v`PHm
av v10 . vP nd lv (
n NCt
^HP
m` , YHn fl
 11 .vUP` bv`P


.

42

P
4:39-12:38

.Vd l` d`P m
b`U
bl`,v v
t Pd`P.} v \PH i
VPU
H

P,
P
ad v


v
~
v cC C
.d
ad s P`| b C d`Pvv YUt
v
P ~ C P PdU W
Pb`C bPHV`,
VPU
av ^P VPU
b c
av ^HP23
d ^v
H
m` .j
 m W

P
l

n CvTm 
vU ib d`P .
.m
^HP
U .
a v \H ,Y VPU p
.

vP12
n VPU

mdCbU
VC
PTP`NTr ,

`U


P`CSv
b` P t
13 .b`j Iib`HPib`
P |PC
m

v ~nm i

dCVn v24

Yv CvPP` VPU
. cC
Yd|P V` aP
 ~nm dU

14 .
.

VPU 

I SPU a
P d`P cC c`U
.`Um d`P`m
^HP C

 c
 ^v
^HP


U cdt V`25
t Pd
I P`
.
bP ~ viVPU

v .v


. | r i


P
^HP
P`

v
P YUt tP VPU

d`P vU b`C bP ,
X v

C v C
.} d
bP . v d`P jyU v d`P Hv ?

t Pd ^HP VPU15

t P

i.
~nm
?
kn ib`C Ydt C d`P vU ^HP ld
VPU26
H V` d`P .

P W
 eP bPH

ad s 
H
ad s V` Cb) .


m` 16 ( SPU a
fir
n
d`P

^HPVPU
cC Cd`P .

^HPm 

.
 m U^HP~ v PC
cr` .cU
^HPVPU

P
v
 P ,

a t
^HP
^PV` C v r i
av ^PVPU)
.P v t
(
H
H,
^IP
^HP
vPU d`P .
 bU
`

27
?jcU
v
H

dd cC
n ,vU a
VPU 17
HP 28 .l
N `U
^HP C^
 P
ld `
vP

N ^HP
vPU vy lv
@Pl P

N
N

WH l
.jb`U
vP

29 .

l P

N ^HP

N iY


^HP
 v Cd`P yvv jyU
v

v
,
PU
m` .P P
 N P`U .]


.cU

P


@Plv H ,
m` .v C
n C m ,
VPU 18
aP@

?b`U
m
^HP30 .d Zds Xv i
N ^HP
bHP i^HPd`P
v} [fl H V` Yv ,vU aP

N P`U
m` . jyU WH n l

N ^P .v@Pn HU .vvU
HPb`C X bPH
VPU .cvU Pv d`P CyU
bHP
HP
V d`P 19 . ~nm V` d`P .
^HP VU
.vUXv iWdPd
a

d`PHPa
. cC

VC
P i
vm d i n
`U
dU
vPVPU20

.vTP`
 T n ^HP M P
PV`
^P d`PHV`C v d`P vU
P`
v


b ^HPd`P
b
b`j
^HP21 .|v v
| V` ,
d dPU

2 .vU

t Pd
b
P V` .v

. v cd
ad s P`

a d`P Un v` PHm
d
bHP ^IP
 P
.X
kn Y s P` | P b CvU a

39

in Xil ^HPVd t
v` PHm3
. d
ad
t
H
m` ^IP22
VPU V`
C@PP` ^v
TU XP s ^HP
,d4 .^ d v

P
11:40-5:39

43

P

H vv Y P
.P H
kn i 19

P bHU
VtUv 20
^P . vm
vP v
bU^HP.vUPU n
m ^HP
d


fi n
cU
XUm Zm
cdv
vP ^HP d`P 

m

d`P .vU
id^HP
avd` `vcdt

PvUPm Ydt Pd`P.vU mdU
. MrPd ^HP

d5
v dPUNCU
vPiUPm d`Pd i 

v`PHm
.ldl` n UPm ^HPd`P ,~ ^HP dv i d

21
tP6 .vU SPU
^HP Vd t

v` PHm
d
YdPU NCU l
Xt
`C

dCbU .

Pr


 P d`P YU
m r`dPU i
` C d`P v V` C

.}

^HP22
vUd`P
ad
.dv
bl` .vU cU n v b X
. NP
n
dPU ibfl23 .vP`^HP v v H


v`Pm .vUv bU ^P
vUd| P Y d
t
bv bP7
ibicdt
t Pd`P
Y
CP b
.ldP`
kn
.`Y t cC d`P` @P,d`PPU V}

8
^HP
^HPd`P.d|IP


 bP b`U
av ^P
C
b `U
b
UH cU cC bvdPUNCU Ydt
n ~n
s
kn PC
H
n b`U b
P

U
bvdPUNCU X

d`P v
P .c X


vP
kn PC9 .
H
P b

P cC
Y d`P P U`v
b`U t dPU d`P v dPU
2 . t P`HU d`P .

 ^P3 .P
V P P n
CPHm n
b vU
n vm P b`U b
PH
ZPdv
 P
ad P CvU a
ZPdv

40

ivm4 . dibPvivm ddPU ibfl.


bU .
P
b b`U b
P dibPv

n
m b`UV`

b b`U bPH
aPd
vP5 .

bPH d`P .P aP


vP
vP t dPUd`P vdPU
P P P aP
b`U

k
bU c`U6 .

.b`
.k
^P

PvPd`d

ad V` 10

P bU
d|P

Y
Xi
vP 11 .ld

` ^P.m n
. U@PP
vP ` ] n V`

d`P
^HP Y
^HP12
v N H
d`P m@PCk
kn
P JPd .Y t cC
7 .vv sb`UbPH.^v
bPH R d l` N H
,

d X s
av
.
b`UHWP@C
?
b`UbPH8

t P N H P CvU
v UaP
aPdC C
ad ^P 13
n l
.l
vP
vP

d`P,PHvbPH


lv
V`14 lv
d
^HP
vU aP

u

P`

d`P .l
aP C
aP v

bPH
.
 TP`
b

vP PHm,
vb bP v
m
bP C
d`P .

PHd `U vU ,
vT b Xr PC ^IP
v @P
Y
^v cC V` .
d`d d`d n

P V` VUd ]
d| `

N H
 YC15 .} d| `

PHv
 P C
HaP
.R d
.`b
d
P N H ^HP
^HP16

kn i d`P l

W HP
^HP, v@Pl i^HP17 . d
@P

v
^HP,
d^v
P PC
Ck
P
n ,

tdPU 9
JPC H
n aP
^HP18 .~
d`d d`d n
m CvU dvP
aN
bPH . mt v ^HP d`P10 .
aP it

| S n b
V S V`d`P.
k ibn d`P11 .

PV` k
Nm
.R d N H

44

P
16:41-12:40

d`P dvP WflP


 c
n vdU vj

v n l
^|
at NP d`P v 2.
k d ^d n
.vUb
n vdU vj
at YN `
adv d`P vHU 3 . d
H
bjNP
bPH.jb`
aP n,
^IP12
at bPH|
at V`4. Yn 

 jYN
bU
bt bv
vjv ` NP a
t Y`U
adv b dv P
v13 .l bU
v UP
H
H
aP b . ^HP W

]

 d`P .j
Xi

.P dP
14 .j
d
b P C(
d t dPUi
vU)

H
 cC d`PvU
bn cdv cC d`P kUv

d`P V bv V` WvP .vU bv
at WvP cU
vP
H
bPC n15 . | VPd cd|H
vPU
CTP`
t P 6. P P

bv d`P a
t WvP cU P
~n
.
m` P

|
n b
vT
PP
b
. d`P

 bv V`.vU
H
m` .
 fir
C
 .bv dq ` Vdv V` bv V` 7 d n vm

v b
 m
aP
.
.
vP ] v C P dP
bP bP
Y s
 P i v
a

n cdv
bU c`U8
m`
NP aP
tdPU16
t
bPHd`PvPHv br `b` d`Pb``Um X t

H
vdPU
P aP


n bPHn.v H aP cC .
v vb aP
C 
vP
`P
 17 . bv v cC n aP
.|
,


l

VtUv n Y
Pr ^HPcv
b
it

d
Y
vU
n cdv
.
H
n aP ,
b tdPU 9
18
v .jb`
@P
v t cC
av C
H
H
v dPUd`P HH10 .
@PUv
V`
VtUv dvP
bUv19 .
b bUv
b
N `HP

 UPU n
m cv d`P .jcUP`PmH

cv P`H
aP b`U
aPd
vP11 .

P P bP bPHd`P . P


vmcv cv Cd`PjcU|

.
vP t cd12 .
k k

HP . Vdv`U b5
t P .P aP P`U

. idibPv
 V` . bP PC
^HP


^HP.
 H aP
P

S vU i
bP cd
p`
bd`P. bUiVkt bV`d`P.v@PbUPv20
b


^HP13 .v
V` H
 .@P_Up
P
v dPU Cd`P.n i
av b n
 .X P i
 b` X
cdv
HP

n
b21 .vUld
t dPU d`Pv dPU

. P
a
aP V` d`P .Hn

XiHP Vdv`U tdPU

b
vvH
bP

U n l
b

b d`P22 . TP`

m
b 14

.vUP v dPU

.vPHv
av l H

23 .
Un
t
t
bd`P
cCcH ]p P
m m
d`PS
H
.

b15 .P
bn cdv

P aP
C

.v H
vP
 TP`
^HP b
bP d`P .
b
H
n
t
 P
a

.
av v n cdv cv
, n , 

m dCSt`U
16
.P aP
iSP cd Pm bl
vP b

 vdU n aP b
tcU aP P cd
.

41

P
48-17:41

45


b 17
bU@PbP35 .j vS` YdPkn | N bPv idP`P n , n aP cC C

 vdU
 m k
 j
Yd n bPU WvP vdU
Cd`P 36 .
at d`P v18 .b Pcd
 j


m`
WvPndPP`n b`CU vdU
at YN d`PvHU 19 . d ^@Plv
b`v
n
t n
n bjvHU ` . Y@P
b n St
 @Pv
at
.

 vj vHU V`20 .vU 
^HPd`Pb
bj
at NP @P
av v 37
. X b` X
b 38 V`C
b`
P
kP U`v

bj
YdPUNCU ^PC
at V`21 .

t
^HP W`Hd Pm d`P?
t f . YN d`P vHU W
 V` d`P .
v
.
H

b 39
aP n

PHm C
.P dP
v vv Ydt v
WflIP a
m` ,

`vPUd`P P`Uf
H
 P P`U PC d`P22

vPcU
vP .
H
n
m` 40 . n cU HP
.bv d MrPm i
at d`P P n U
 23 .~| bv
~n
m P X
`HP
YdPv
an|P cv R Cd`P 24 .~| bv
at 
n
~n ^P d`P .
 cv
.jbdHid n
.bv
at Y PbPH bv
H
.v b`PU d`P b``Um bP bP

b41
n


n C
bPH
m
~n


n

v .b vUv

bP42
.| v v H bP bPI
P
MrP
P d`P T|
}P P vP
d`P .vU
n
j
t P d`P vU


 N H 
P
v
p
dl i
 ` bP i
cd`U YdP t Y`U
b d`P43 .TPU


m
t
d
^HP


brPv
 .vvU

d
.`T Xt d`P`|H d P! cP C

b
25
bP b`U bPHC
ld 
Pm .

TP`
V` C
P26 .
vP
bv
N P a
UP
at P d`P .l St
t vj
at. MrP m
~n X W ^IP
tP .b b VtUv n ,
^HP
b 44
` n
H
.


jb`
U@P i 
admPYv

@PXu
t 
P P
y
vP v d`P
t
.
^IP.vUXv i*
b45
V`r
a I


N P a
vHU27 .
t
vPaP b`Ud`P.l St

at bPU d`P d`Pvj


at YNd`P
~nV @P,bv
t St
P`
@P
t St
at v.
at
v

St S d`P
P
vUU

Pm aP28 .} @P
C
 @P

cC .
TP`
Pm
.
v
av

H
d
n 
dP`P
.
at 29
v St
30 . P Pr Uvd
I@P
b bPH
b`GP V` d`P .vUP`YUt t

ad`

St

m dC
t
at
d`U i
at n
~n cd . v \ i
v St

 jHP
 cv
 .
S WvP cdt
.}
VtUv
 46
V` dn
m ^v

vm
t d`P31 .jcUUv `V
~nt v d`P.
cd`U n
vm S St S
at R C

.
v P
~n cd d`P . i ^ v
47 .}
P
Pm J . vU Vdv`U a
32
at
 P
VC` dP`P n
~n n bt
vP
m` ^IP33 .

bt
NP
~ i
aP@

at bPH n nd48 .k
d`P vPU

vP

n U@P
MrPv tP
d
~n


^IP34 .
aP@V`rVC U iWvP b


d`P .
U d` vd d Xr Xv v i a
bv dPd
^Pn bvd PC
.
vTP`


b
N P
db`d`vP VCU

at
vP l n St

46

P
18:42-49:41

t P n l .vPd n bPUd`P WvP n d`U


cdt

b
P d`P WvP
.vPd n b` bP bvP b

d
m ld
49


k P WvPPdt
PC WvP P
t P. yU i
d cd
. | v
b`HP V` d`P . @PY 50
bPH
t Pd`P. b P d`P vU b \ i
n
 t


@PSt it d`P . v
d@P
b H,
bvP
^P.
?
av ^HP)
 P
v `U
( @PY


v WvP ,vU aP


bvPd`P
P P N 51 .
bnd
b b

 @P
bn
Pd`P | Ydt n CUn P YC
PHm C
^P
P 8 .l

PP.

m
b


v WvPR


m t
bPH
v
vU
dPU v i Cv6 .
m` ^P
v vv iWvP
admP ^HP
7 .
P

t
^HP
.

@P

v .S bP`
b NnXv iN ^HP
av
.v v
H
P P v P`U

PHm C
 52 .d
^HP
P
^m b

v U n cdv
b c
P
9

bPH
Uv bP

~n cd . ^m ,
 @P


m bd``dvP
.

PIn d`P |
n n
~n ain
~n


^HP
^HP
tP. P
.d PIPXv i
dr @Pit

^HP
b 10
 n 53

dCSt
WvP XUmcvu@Pcd ,
at
54
 @Pb


v ` ]PP t .P dr@PiSt
t

i d`P.l  11 .l
at


] P
.l ^m d`P.l U@PdPvPR.
av
vP P Pr n ] kP . n br X
bPH
12
b

Pr R P dr@Pit 55 .
bd`dvP Yd C~v C

b

b .
k

C
 @P


P`
.
.

bHP ^P13
.`Xi
Pl ^HPd`P
.l n @P
 C~v!,


tP n nd Ydt t aP56
av

vPi d`P.l Vdv Rn bPvm cd d`P

t
.
av cd v Pd d`P.
d`P.
n nd
` WvPbd`PvPbPU

t
n HU57 .


~n bd`Pl XUm cdH .


v n b t
 @P

.l

 @P


v WvPR

tP .
.
k X

bPH
14
cdPvPcC C~v C


PdH P15 . ^m
cdH
 P


a


 m U n dP P` vPU SPU d`P WvP n


b H
 @Pb V`C

v bm bvd`.
 ^IP . bm
a n b
a
n H
 ^IP16 .
cdH m P`
t m

vP

42

bv
P
v b
H cHb C
.j dn b v
v .j vHv b ?ld
H

n2

bd`P`m bl`.
U WvPn C
PdH

` ^HPa
v
v n Cd`P .j X

17 . ^m H Cb
vm

.v WvP
v bPH
.
m

bU

Yv WvP ^U

m`3
.vUPU n
Gv Gv

m
 i )
a4 .
Gv(
d S b

. dU a iVfl d`Pd

m dCbUv 18
m` ^IP. t Qv ] n b5
bP

Pm n ,

P
3:43-19:42

47

^m MrP m H P19 .}`U


m n
`
P HP .b vfl
31 .
av n

^HP

C

n H n

d`P cUt
 ^m d`Pl ]p d`PcUt
vP

tm
WvP

b
P vd`Pb dn
m
av

vPi d`P.l Vdv n @PR 32 .l .


H P Cd`P20
P
^HP
d`P.

^HP


v v
av v
n vT ^v cC 


 
V`
H,Cjb
b
.
vP Pd C
~n v Pd d`P .
n cd n
b
.
av ^P
vP n @P V`21 . dfl

MrPm

PHPC
aP@

~n^HP33

c`U

P
C
tv t
bm P.l
n b cdH
m v
d`P HnV`n cfl
d

v cUt
H P ^HP
vP
b

bP` bPvm
P H d`P `Ud ^v cC b ^HP
U
^HP


^HP34 .`m
P H

WvP P aP
k
v d`P .vUUd
m` P C
Hv ^v cC 
^dPC^HP

P ^m v

Cj X v .`T
cfl
bm

.l dm `U
P cdH PdH ^P H C 
bPH
`d
H
n C
n
 22
~n cd Cd`P .jb`

` v d


v WvPcdH m`PCd`P H v
H
N
v Yv `
a`id
av ^PYC
dv P 

.
.l
a tHP aP
| WvP
b
P X 35
b
b
P 23
l
dU
vP n t

m` . ldvv

 R C| bm v X V`
U vP`
v WvP Cd V` P n
bvP V`
tP24 .
d 
t V` l
 b `bPC
vU d`P Pd ^v
.

t
b`fl vP d`P v@PP` V`
@P
bPH
a 36
b
 .v`d d`P
P ` N v YdH C
n C
P b
b`
P
25 .v Y
bPHC
.ldv b d`P. ld ?bv bN X
m vm
v aP Cd`P n | bv
WvP
b

WvP ^IP .`U
.
v

P
`d 37
^HPd`P.v S
U`v

U
av
t n P vNP C

^HP

WvP
bP d^HP

d`P .vUPd n b
bPH
av YC d`P,SPU dn bv b`UcC H b`m
t`
v
.P eP
ad` I
.jb`THv^v cv n Cbm d`P

v
b26
 U m
bl` UT bCWvP
a 38
.
.jb v t cdH n ,
b
Vd
n b .X C

 
aPd^HP27
d`P.
m bP
vP
vP ] d`P .
vPi^HP

C
t
t P P T

P


| WvP Pd

v vUm i bPd`U
H v@P
vP
m b
P
^HP28 .

m U@PVd `NH
n ~ d PUP WvP
vU
.j vm n u

G v


_P
ia


V`2 . 
aNt n

~nt
m V`

 T WvP

P WvP .
bv
P
a

cd d`P`m Vdv`U C

43


.`Tv WvP

 V` PUP
n !vUC
d`P .
WvP
C
vU d n
cC Vdv`U d ^HP
.

c`U
b

vP n @PV` d`P .P ^ ]
k

ld
PHm @PC
?
b
 H a
aP n b X29
 @P^v
a
av
.

r
VPU3
a

M P m
~n ^HP C

 @P
P
H P,
d`P.
v i

a
aP` cdt
v
vT v ^v cC 
~n ^HP30 .

48

P
28-4:43

v
P4. v
n

t cd

admP

H P5 .
vT v WvP n (

ad P)

v

b`
P ^HP Cd`P .
vm v
ncC b bP C

v t cd G
vP d`P . `m


YU
vvt cC n `UR v .`|
Pd`P`U dm
v HC
Pl

.
.v@Pv 
(a)PIP6
C
v P |P
t P
m 17 Cv bv ^HP
Hvn b
.

k
vv n @PV` .P T ] b 18
H.
 d`P

vUv ^P t cC
vP Pd


PU n bP d`P ,b cd U C
bv
cdv
?b

n b


d t
b v16
vU

vT Hv b
bHP n
cd di d`P .
k m
MUP d`P.
k
v bC
.

b
m` ^IP19
fin


^HP
cdP`dU dp
m ^v
.

av
vU

b7
 ^HPC
cd d`P n cdv cd


m n cdv
bPvm

.
aTP

vdv

^HP
Vvd aP a
vdU v
?
v PdH C
^HP ] ?
 d`P

vP PdH n cdH

 U

bHP20 j
v
V` C| v X v .

v WvP C!u@Pcd cPC


avP
aTP

PH C

P

m 22 -21 .

 @P

.`THv^v cC 
bd
PIP
P
VPU 8
Cbl` d V` .v d VUPUP WvP n vd l T v t cC C
av
@P

H
 T tP d ^HP .| v X vTWvPm
Cv .jb`PvYd tHPn d`PcU

m vv WvP ^IP Cd`P .l .

vm
N cd d`P .
vm
vd` .
PUP ^HP l
 TdU`P


Vdv`U^v cv ^HPn P.jbd dPUNCU i l ^HPd`P9


.l

av ^HP23
^P. sv VUd ] H v C

av cdH d`PPHm PdH C
cdH dfl dYdH PHm i

H C v d`P.j vUdn bd
Yv WvP
H
Uv
V` PUPd
.

m b
^HP 
bPH24 .vTPH

P V` d`P .vU v bPH d`P .
Hv n
b`v

 P Cd`P10 .v

n H H b`T v Hv

.v nWvP`U

v aP v
bPH
a
av
av ^IP11
v n
P C

MrP m d`P .m
v t
P H ,

cd
^v
V H
k l dP`P

vm
~ncd

.VC` vdPUt d`P ,C fU`U d`P XPUv ,


a`P , n

 U P`d .vm
bPH
^HP .
t
PH d `U^IP12
.vUv bC
vt
b X 25
t .vm
t ^HP YU v
MrPm C
av
X
^HP

k t v13 . fir n ~t


HPV`
m` .
 ^HP
cdt
v
d
v `U
b @P 26 .
MrP m H 14 .`m Vdv`U ^v

^HP

 Pm d c^v

 U

 T b d`Pv .jb`rHU n


Un YdH dUu
bP .

v ^HP
H
v nd


P` X


P`
.Xt PHm n
 d`P

.n
27
v cC n P v PP Cd`P.jb`rHU

vdU
r ` C bPH
cU
bPH
H C
H
.jb`m a`U n `dVdv`U
d`P 
vP PdH C 

Vvd PV`d`P?
 V`C

b
tP 15


U
MrPm
?
av Vd V`
HP
b 28
^HP


d m V` .

` C
avPd ,u @Pbl ,vU a
 P
Vdv`U d `U
Vvd PV`d`P.
v V` .

m d`P t v d`P .


r bl` V` .


t
n
V`

.
.

P
17:44-29:43

49

v
P

6 .fir Y PH k i^HP
H .
v
vU


H

v
P
29

.vU Q`dbPd`P ib


d`P
vU v 
)
^HP
bPH
(
 b`Un @Pd`P
v
bn
.
vP
bPH

H C

b 7
H
bWflP MrP m C
 v V` PdH C 
?
v
 ?

v C
 8 .

C
.c Pv PHm
bd cd
P

v


P Cv 30
b
 U T Vdv`U

.l
~n d ^HP n d n m VUvd

vPH v v Yvm i
fl
WflP n cV` d`P
 @P b @Pn bv @P^HP
N [ m`
.
kn cv

n
bPH
Yvm H P9 31 (.}
bv @Pm
`d d `dPd).}

n Pd
b @P
Pd`P.UV P
tdn
Pd ^PH j
 v bPtUCvUm d`Pv@PX SIU
Xr cd cdt d`P
kn
vm
.H v
.

.j P
^HP.vv C d`Pv@P 32
10

c`U
^HP n Cv
C

 m ^HP ,
 m n k V`^v
kPjb`v C

.
 vt

vP
kP cv
vPC
d PC V` C Pdvv t
tm c`UCd`P.
b PC
b Y
 v
.l
P`
t
t P 
33 .
dP`
 C
v v
P P`U

[

v
v

v

vP
P n

d

vU bPC c`U
H V` 11
.
S d nd bd
vP  .
.

d bPH HP v
C ,XUm34
Pd
 c m bd
bPH
12 .vU

v
t P. m 
d`P.\` X .vU VUvd v n
v
b``U v
bUm
k n Pd
b13 .vv
P t
^P
 v
b IP

d b`C
.
P d`P ,
 vP`d
dP bCb`d
.
 
^HPd`P VPU14
P`
v v

P

P]nd X . l`
|H b`
vP m R v CvU m
v W
bPI lm vm

bPH
15 .
H C
 T aPU@P
bP
vP l d`P U nbd
v


2 .
 X v H ?
 m YU d n bd
bPH d
U Ss n C

bm bv

.b k iYvm Z PC CvU m v .`U d d n vd

44

VPU16
 H u@PcP C
.
 m vU d n vd
^HP ^HP
k
p`d`P.

Pl


d
cd d`P .

.vU H

v
av q
bPHd`P b
Xid`P 
.
 VPd 


bPHbC
m`
~n
bU c`U 3

m` C
^HPd`P.
vP di
PHm


P R V` 4 .vU P`
C
vU
P

ld m cv v d`P bPH . ib bPH d`P m CvU m
.
.c Ud cdH C d`P U Q`d
17
H

cd
v
 Hn C

Yvm

Hd`P?brUt
d

Cj
XUm ` ] C~v .jbd b
PC
kn cC
^HPWflIP5 ?vTPH
^IP C.vPbPH
vPH k

P X v Cd`P .
b P ` b
t ^v
av
kn PC n
tm
StP
^P V`PHm d`P .
v
.
aTP

50
 m

a P`

^vcv C
m ^P n d`P .

P
10:45-18:44
v

N n cdv

VPUVPU 18

m ^v

av cC n ld v i v P t cC34 .jb`m Vd cC C}
H
 P
u@P

Pvv YHPn .}`m v P`


t
SU
Ht

` v
t t
av
av
aP@n CU

av ^P d`P .b`

^dPC
.b .b v N H C

b n b
 19 .
aP@Cb nd`P
P
b

H

 @P
P@

V` C
v lq a
 v
av PdH C

H
20 ?

PU `
 V`d`P
av
b CvUmd`P lv
vPPd C 

bl` .
 m vU
d``
 v

lv b U
av PC P P V`.

vPPd .
 X ] .

m lv (
 d`P.yd
bn ^Pd`P.
 i
v

t
` HP) R P
b.}
`dNm (
dPvPc UdU) 2 .

^HP a
Vvd v ]n bP`

d m

v Pd d`P .

45


H 21 .
PP C
3 .
P
Ht ^P cv X
U n ^HPH
v

N
b 
H
22 .jbvU ^HPn `T Hv ^v cC 
PC C d`P.b v PdH n C

?
b


 ^P ,t @Pb
P V` C
.vU v aP ^HP
r `
av d
P V` C
av
d`P.v@P
 ^P ^PV` P d`U
b`fl
PV`P C v
 VdN|N| V`d`P P P ] bPHC
av
.
H

b
P 4
 m n 
Pm
23 .j
H Cv
cC ,d`P}

k t d` 
^HP
.
 
 X
tP ,`m@P v WvP Vdv`U H n vd` .v@P
bPH
lP
Hb PdH n,P
m` 24 .jb
a P` ^v
av
bl

H .`
H v H
^HPvv X V`d`P

sH aP5 .b n V` . vU Xr
. 

H m Vdv`U C


 ^IP .`v ^P ^HP
av cd , U Yd25
iPHm v v@PbPC C
26 .`Tv WvPPd


 cd
a
P

.b v@Pb
 YdH n . vv ^HP d`P en 
v
ld p iSt`U ] dr@Pit Qv ] ^IP6 MrP m C
 ^IP .
t m 

cd C

v
cd V`
vU 
 v d`P. v Yd 
v C
v St v v


S
Pn
m` 7 . YC C 
 WvP
vU b`
av cd 27 .j

~n ^P
H
H
H

v P

8 .
vU


H
PHm

YU
v `U

mPd Y

v n 28 .
b

H
cvdU

PHm . v iPHm V`.
 d PdH n ^HP
HP
dU

vP V` ,
v WP@n d`P . P Ql
v m imdUMrPIPib c`U

^HP29 .| v
^HPn Cd`P.
^v cC H PC
vU
i
^HP
_IPd`P


v
.b v MrPm id`P n @P
v
av YH t
vvHn PPI
9

av cC C
^HP d`P `m Y~m ^v


v Pv C
.
X ^P
H
v MrP mPHm
Iv .
~n X
10 .m@P^v cC
Cv
cC n ur
cv
N cv .
tX t
Xd`P

 n d`P jbt v 

av cd30 .jb`m
m` P .

vU
^IP
^P
N vP`

 m
m 


` HPJPd
av Pd 31 .vm
m`

 `d

.
av cd d`P .j
n 32
v
^P

P YdPU NCU
.
 v

P
n
av
b`Tv P`t ^Pn PC
H

m`33 .vP dP`d
vd H
^IP
aP@n
b c`U cC bP v Cbv

av
t

P
8:46-11:45

51

Vvd
MrPm i
.
v aP
~ncdt V`Cd`P.
^P .
bPH
.v
av ^P bPH
aC
av
27
bPI

b H
PH V`

j P11 .}dmIP
bv
v

t b t
nd
t St
.jb`v ` Pd YH n
H

i^sIP `
H bP` bPvm cv v
^HP


W^P.j^P
.
@P a .vU 
av
bvdP

 vU
a  d`Pvy
@P
t

b
P
12
.v v T
av
PIP28 . X H aP a

n C }
PC .b v
av YdH aP n ,
v
v

tP13 . X


Vvd
av v cdHd`P

a Pn C v d`P .
v P v


C PC
HP pm n
vU
`bt YC
avcC
.jb

vU b
CC X V` d`P n cdvP vU PPI iPmH
t` `
tP d`P
av cC vv Ydt v.vU
av cC
bPvm lP|Pd`PPIP
m` ^IP
v 
P 14 .vTb
t Y~m m


v
P d`P .t v
bl` V` d`P .P vP`d
`dd`PP C
av

15 .P `d t d`P.}
^IP .}
`d d`P n
d b X
P
_IP b bPH
aP
aPd ^HP2 .
v bv d`P
aU PHm

46

^HP
PHm n
^HP
PHm .Cvv
,a cP C
PIP ^HP,a cP
.b n v CvUaP
^HP
PHm 3
PHmi
avcv nd`P.bPHm nC
H
 ^IP.Pv
n n C


m .b

n .jb`P@ t cv n4 .jb` X Y
vP

U
 m n P .jb`T Hv

^HP

 S n bv t
.
@P^v
v Pib
16
^HPd`Pb
av

.
aN `
 X bPvm lP


b
m` 17
 m WvP m
C

P d`P
P18 .m
HP
lP
av
a P` b
~n d`P

b V`d`P .` @P
^v cC bPvm
t n ur

P V` jc Cd`P .j t cv V`19 .l
bl
t vPr V b V` d`P .cdmIP

 m b
Ydjcd
.jc v @PYv X d`P
av cv d`P
~n
UPm bP d`P20 .
 T t bN d`P vd
n cdviPP
C mdU
M rP n Cd`P .v s
t P5
tv
a
v
PP.i
UbPHl n

.
PP21

b. `
bN
P d`P b P d`P
m
t bN X
P

av^IP6 .
 V` n bdP b .
22 .vU


d`P YdjvP
V` V`r
.

C ^HPl d`Pb`dm
P
 U cC
V Yd
P
t
kn n b
~nV`
vP
vP l
P PP WflIP d`P .


P d`P t
bN X
Yvm vd`P cCcd v
V v
X
v
^HP t
^HP7 .m t
bPvm V
Nt


P
23 .vU
,b
av

@PP`

P d`P.
UT bC^U C
^HP bPvm lP
^HP. bP d`Pb

av
t

bPv m ia


c`Ud`PWvPPdt

m UT bC^UC

.

bPH


d | V` 24 .
C


.`
n Pdd`P ,`m

v
(a)PP8
v P
t
t PCbPvmd`P

tP25
P d X
t
av
C
m v

P
b26 .

m b
av
:l vU mdU Xv bm vNP C
~n

52

3:47-9:46
P

 P n V` d`P .

v `U
bl` 27 d`Pb` ,s ,Q :
N
`d 9 .`dv v ia

m` ^IP .

 @P bPvm lP
a
.
Nt UPP i
v ,~lHP , ,vP :
N
b10
S`t d`P H ,C
.

.( P P
ad bS`t)
N
Y`T11
.YdPd`P
a,bC :
bvHPd`P C) WdPd d`P .Zds ,~ ,bv`HP,CI :VPU 12
r :Zds .(
^HP.^v
,VPU n
^HPd`P a

 n d`U
Yv


t n b
PIP
PV`
t P
tP 29 .
 @Pn
r^HP
N
av

.S d`P b
`


 vP`d d`P d d
P
N
vd|IP13
aun n
 .
.b` d`Pa ,VPN` , :
nP@PP n


a28
VPU 
.

^v


j
PV` Y fl
P
`d
av
.ld
d`P}
.vP d`PbvP,U :bd 14
v U

PIP
n C
 30
c cv
 v . bd d`P vd|IP ,VPU ,Y`T ,b ,`d15


bv @P n XPdPbPs bN bPH
V.

N
VY a
vU
av ^P d`P

v P C i
Vvd UPPv in bPvm ^IP. P Uv ^HPb .vU
b P`N aP n Cd`P.
.jb`

Pd`P
b
P
31

bP` b
Pvm
av
vdPd`PYU`dP,YC ,bP, ,N ,b :vNm 16 .

b n C
.l
cC d`P cC Cjbm ^v
P` bPvm

 @P^v cC d b
av .l VI bP d`P,V ,YIP,VPIP, :v@P 17
.l
~n
bPvm ibP`
P bv
v bPvm v Cb32
v Cb.
.~nd`PCI :V

v dd
b
Vv PT 18
v d`Pb`dm VC
b vPX v d`P.l
.vU CUm Xv d t
)ePX bPHPd`Pb`dm X
PV` C k in bPvm

d WflIP .vvU

a d

kn V`C
d`P j
 v H b33 .l
UPP
 T t
P (l
Cj
.
^HPH34 ?
P` C
v d`P imPdd`Pa 19
v PdH
X Yd .l
.
v b`dm vd PP ,Hn .l v .

^Pd`P.YdCn

v `U n 20
UPmP`ev@Pcd
 cdH V` n
r cdPCvd W IP v \ i
bUHPv d`P . IP Y )

 ^P .jcUP aP

dPCvd
C
R
(.
 bP` P d`P
b d`P PC ,tP ,
v
v21
v ,v :
PdH ( e I
al` b
PI) Cd`P.
.j vXn
v v
t n
iPP
^HPd`P ^v
b
cC C
@Pb bPvm lP
bPHd`P cCd`P

av

47

N H
.UdPd`PN ,
,
^`d
bPvm lP
mPdY a X v 22
^IPd`P.l
UPPVU in bPvm
.
G
. :bPU 23
t d`P , ,vP : 24
.

b`C X bPHn bd`Pdm X


PV` .l mPd v P
T) .l
bPvm
Vv v25
b t
P 2 .l n


mPd . Vv ` vU CUm


 @P a
r
V` aP d`P .l

 CUm v
UPP
Hv^v
bbPd`PaPiv
b
.
at in bPvm ^P.( YU
.
m UPP
P`
P
a26
b (
)
b 3

v PdH C

a) .
 nt b b bN

.(
?

P
25-4:47

53

k
m ^v
R

m`
 P C
v

 cd
.ld v v v aP ^v cd C
. P WvP
k
d`P
vm
t cv nv v P C
.

H P CvU a
P
 P
av ^HP bPH16

H
H
m` 17 .jb`U W
b`dm

vP n vvU

b
b
P` ,u@Pcd C
d`P .l
bP4 .

P`

UPmP`e v@Pcd
b

d cd
P t n bC
n
.

18


v WvP cU b`dm ,St
j P

R
m` .
d v dm ^v
b
^v
m ,d`P

 v `d ^v cd C
d`P
t P.
n v Yv dm cd
^v cd aP V`r


X
bPHn 6 .l
 @P^v cv

m` .
 VC` ^

b`dm cd

 @Pb


dPCvd n
bP d`P .l

~n ^IP
r
C 

m d n
b Cl
P
Cd`P , b` ,cd
 U
d`P l
WvPd`P
 cd
bPH
bPH d`P vU WvP bPH
St ^HP .
 pm
.cP


b 5
av cv C
.vb`dm cv d`P
tm aP iC
b cv d`P a
v cv d`P .
md
H C
r
V` d`P .
X n
m N P
 ^IP .
P` div
ad`) Cd`P .l

vP V` C


nd d`Pb cd
 P .ldv v
vU b`dm cC V`(
.S
Yv J 19 .

P
7
vm
t
b`fl d`P .vHv n
m b
av
b vU W
vP P .


.
ld XUm
^HP d`P
U cU
b 8 .YU rHU b
a
a

nd P C

Ct V d Vvd cvU
aP Yv
.
?
H
bPd`P n vd ^P P
b
a 9
C
. bP` nd W^P,
b nd Ydt

m` 20
P v id`P|

vPYC aPd`P.
^
bPHd`P a
b cdt
.v
 VUvd
H `d
^sIPd`PYH
v
v cC Cd`P
X P
 v
21 .
 U nd
.l
qP bR X
dPC

UvrHU b,a10

22

m b
. Pv bnd bi]

ad`
` nd biCb
. v ^
.Pd`HU
VP

Xi
t P
b Cb
i d
P
^HP .

Pl b 11

V `


Pd`P
. vU
tn b
av

b
23
n C
12 . 
GI d V` d`P.vU C
YdH d`P H aP

m
d
bl` d`P b
P d`P
P
m` .
v n
b
av
n aP
a nd bP bP`

H
.PWvPX i
ad`
.vYd n bnd P P H aP d`P .jb`U

 @Pvnd i
i 24
ibN bPv i j

PH
N dm


^HPd`P.j
Pr dfl d`P. kd


b

j P H
PU
P`
m
d ^v
P
Pv
nd

Yd 
Z St
tStP v WvPC
P d`P bPvm lP
P H W ^IP Cd`P .

m n
~n.P spIPn t
v m Q 13
t


nd cH ^HP
bd`P .ld
.
^d` bN .
~n
k
^HP
b 25
H C
.
 v WvP R

v bvd Yd H

k bd`P 14

bHP.
P
b d
Yd
ad P) C
`H15 .vPmPU n

qP b (n

ld
dPC .ldv v `dn b`v

dC
bd`P ,
.

54
v `U] cv aP5 .jb`U dPU
n cC .l
v `U cv
 P b V`

n@P
cC PP d`P Nn
 cC V` .l W bN
.l n b d`P `d
v Wbv
 cC
N b`U v
tP6
P V`.
P

P
16:48-26:47

m`26
C
WP`d WP@V`d`P.v bu
vP
dP`P nd Cv V`n `dbu ^HP
n
N bPv
i
a nd Ydt b (Cj v i^IP) .j ib

( bu) ^HP nd bi] kP .j d

kn

v c`Ud`Pcv P .
vv
b
.M
l
Pd`t
P`
XPdP bPs7 .
v
N
Nn d`P PP V`


b

v U
n

aePIP C
a mPdn
. P`
~n
r V`Cb .P mPUn PP27
P
n .

d ]
tn
) .vUU n Pd
k

 pm nd n
t P.
Yv bPvm |P.v

(.l P
aePP .

PP8
N v C
vUbN
b
a .ld Vvd p iSt Vt n a28
?l
` i
a PP 29 . ^ k
vP i
HP . bP@
PHm .l
N cC v ,

P
9
aP n C i
av ^P


av
TP`

v
P
^HP b
HHP,Cd`P.v Hv
 U


N
.l b V`l

bPd YC H
v
cC C d l P
^HP
PIP

 cC bPH ,
bPHn Cv` T
H
d`P v

m

t` vu
.b`UrHU
.
H

P . d`d`P yd
n b`m n d`P
UPmP `ev@PC30 .vv U
PIP10
fl

H

tP. v@Pv
t

P b
HP

d`P Cd`P.v u YC C
 .vT Hv
av
m b`u
H
n bu
~u cd d`P vm
PIP
dd `P v}
j bN
.vU
PP 11 .vU tn C

cv n bl CVr`
ad Yv Vdv`U Cm v

H
.jbvU
PHm
n
tPv H
bN cv d`P
.jb`
P
UPP
12 .|
a Cv31
m` .Vr`
,
vU
HPbN
^HP

 T aPU@P
P PP .} ` V` CVr`
t
PP
.
 V`
 .


13
.P dPUvniPHm |H P
m vv PNn d`Pm PUPPP
m` ) .v
vPU Nn d`P m vv PIP PIP

PPId`P N n
14 (.
PP
 m

l PU P
` C

dCp H
Nn
c l bvv Pd`Pd
PP X
av v ,
.d
P V`
m` ^P .
r
^HP
PP U`v

v P Nn b`U
avi^HP C
l bvv

P
t PP d`P Nn bv
PP15 .d 2 .v@P^v
av
,d`PYUrHU
PIP
v@P
_IPd`P PP UPmP`ev@PcC
n
H v Pv C

aU PHm cd
v@P
H


VdP

d`
PHm
V` .
d U`v
. d vd YC
H

| X YC
16
.v
V` TP`

H
dUuPm C

a 3

UC
 rHU bN bPI.
b
erHU (n
m)^HPn
~n

v Xv PC
N v
WP@.b v H
PHm4 .

Pm .vUU dH X

UPmP`ev@PcC .
`erU
H

P v Xv i_IP` PP R
n C
Yv d`P .jb`U UT`P
P

vP nd v d`P .

vm


v X Y


~u d`P
nb
.jb`rHU n
~nv Yv n Cd`P.
vPd`P

48

P
14:49-17:48

55

P .P t

m`
d
PIP l PU P
PIP17

av
ad ^P 

P
^HPd`P YdCdPv
v l
.dv S
aN .
av v
av

PPl

P C m V` d`P
Nn HP
av
Y`T d`P b


b`dPv b`U V` .l b`U Y`T d`P b

18 .
Nd

v v n !bm vNP ,


^Pl PU P.

.d
H
H v

^HP ^HP19
C


X
.X
av
.l
 v i

bicH d b`U V`6
(v)P P
 Nn
 fl
.
V` d`P .j
vP V` d`P .
.j


 c v
 N V` . S bm YC b V vP
av ib

m`Iv V`.TPU bU@P


 fl
.j P
~u i^HPCd`P.j
.TPU dn b`dm
C
 rHU bPHPIPb

bPH N ibPH7
dq
,d`P PdP
U^HP20

V`.
N |P

vm
vm n PPd`P
Pm ,}U erU b``U v R
PP
n nd a d`P PP
.
 n Nn
.

VPU
P .
Yv cv VPU cP 8
Nn PP
PPWflP

.vU P
vm

PP21
 cv cv d`P.jcU
vU C
.
tbHU
`i
a YC
H
H
.
v cC cP .
W t
V` .
t cv PHm aP
bP@
t
cv


vP
vP VPU9
W cv
n22 .j
v cC cP.vUdn dm
C
 v P`
UPmP`ev@P
t
vP
vP
~n
H
P v n
n t VPU .

d| W .
vU

n C Y`Uf 
^HP,
vU N
V` .
a
H

V`
m d
bdP
n d`P
HPd`P
vXPd@P Cd`P .b U
.
N n
P


b`v d`Pb`dPv
bPHd ^HP
n

n
d n l
P
.
v m@P V` C
aN t V`10
m j
b Y`U .j m |P

YdPUnvPR
.
 rU

bv
P ia
P V`11
P d`P .j
vv
dvP
C
`C


bP
bPd`Pv Hv^v
Pbv
P
a
vv
dvP V
C
YdvP mdU MrPV` j

49

 UcC
P

 d`P .` P@^v cC !v X cC cP C 
.j
H
@P
fU`U
 v@PtP12
.l P`
v jb` vv V` n
n
PU|Pd`P. W
 W
.j

bd

a cP2
PdH Cd`P.v @Pt
vP ,v
.Ht iPIPa
v

Vd id .j v
t mt Yd bd13
P
b`d
^HP

C
`d

v 
m [
v P
~n |P
v PC .
v v PC `dcP3
. .

bv X cC
.
aNvu d`Pdq
4
P`

C
W v

`P
b`d
P
d|IP14


V` .j n
u

vXPd@P V`
m`
P d`d`PYd

n C
.

av cv YUt
ad .

m .

d| PI

56

P
5:50-15:49

n

P`
V` d`P .cU vrHU
 cv
b@P b
tH ` P H d`P

XPd@P
d c
P V`15
H
bdd`P
bt
V`.cUvrHU
 cvHP d` V` .
vaIP iX
vrHU
vP d`P


XiW
vSYdPUNCU
.c
.
bd P`
d C }`U erU n26
VUvd
P . P`P VUvd
Yd P`
d d`P [
PU
b

Pm
bPvm c`U
PIP16
PaP
b bPUW
U~
.m YU


b Zm
P
U~
.


t Pd bPU 17
^P V`.j n
t P P cd


n

v 27
n
`
V` .

Xt d`Pj
 d
.jcU
v
PIPv28
bPHbv X bPI.l
u Vdv
av

v l
P
t P.b
bPH
PIP
b`d ` 

n
vmdP d`P
iv
PdC
t
.
.b fln i
a cv n v`Pm cP 18

. d`@P~`HP
PIP 29 .vU vrHU ibP m
m
n Cd`PvUm v bP
vP b`d 19

.}`
dn ^`
UPmP`ev@P
Pn b`m

bl`
.jcU}bPH
N b`dr UPmP`ev @PcC b ` U
n

.

c n b
n
~n
P@
.

~ndr V`30
vU

N b`I
 jHP WvP i V @P20


b u C
. v
 VtUv .
m ^P PP
 u n HPVdt Y ^HPd`P PP31
^HPWvPV
.
.j ^v
ad`

l` n V Y YC .l U C
m HP Id d`P _IP
P` dr d`P dr ^HP Cd`P32 .b U
bNm


bv
P
a33 .
Pv
bl ^P V` .
n bl P`
d`U vPUPdP@ 21
av


b`v
U N
P
P
n
.vvUbm
.
ad
sv a

~m i
 
as` PIP

C

U V VUvd d`P .
ai
P`
22
^HP `d `d d`P

P V` .P
nd V`.
n dvP


av
n dvPP`
2 .n c
n dvP ]^HPdPUV` .

vU XP
m vP C b
.
d
P

v .
P P
HP ]m
t HP
b 23
^T
av
b bPH .vU m i
lP3 .d


sv
HP
b`dPvP

^T(a) PP
.v

24
(t ` a


PV`
.d n bU km
v`UP) Zm
^T ^HP C.
P Uv b`dv
m v
P` a
bC
 n
vm P
Ct
.
a a
q V` .
v bUNt

50

P` d`P
 m b PPd`P
YU bP

dCbU Nt4
b`dPv
b

vpm

v C

.
av v

av cC5 .`PX b
 rHU
 cv Pm .j
 v V`
PHm

^HP
n

av cdH25
n b
av
`
~n . Vr` i
vP
 ^P. d

PC
 rHU
 cv dUu Pm.jcUC
av cCd`Pjb`m n

m dr
vP Tv ` v V` .cU C

P
26-6:50

57


bicH
v P b
P
bP C

^HP Cd`P,jb`sv
b`m@P^v cdH
a cv

av cv R V` . cU]

m
^HP
n Cd`P,j
.
admP
`du ^P

XUm iPm
.

b6
P (

Pd cr`
bl) CvU aP

aP` X bPI
.P `d d`P VUP
V` H V`
.U
av cv md`P .
k
d`P ,

t
^HP
18
b d`P .m


U
P 7
C
av
H m
d`P dPU
b .
m t
dPv X
.l dPU bn`XUm cv
bPH
 19
bPvm
8 .
m t
et`d dH
 PHm n .
`PC
RPH YC H20 .b
P` b

^HPd`P .
m t
^HP
^HPd`P

b
Pvm
av

.

PHm

bm b

.
H
v i^HP aP . en iPHm v dU


.
tP21
`PH
^d` bN cdH d`P YdH n.

^P
.jb`
.n N bvP

N ].
m t

r
dm d`P
Vdn

 t
dd`PdP d9 .

P

vPv.
Yv bU V`d`P
 @P Xv@PdV`d`P10 .
n _

d
n
V` X ^HP.
~t in ^IP d`P .
v U
b11 .ld m
HCcdt

P 22
P v n n v@PdR
n t
av
t
v bU a

C

n TP`
U
vU
t
.vv
as` n ^ ^U
SUR
vP d`P .P v
v
23 * P Xv iC
m` .l
dsv
Vvd bU P . v
vPiXv CnNn
m ^HP
PPV`Cld
Cnd`Pb d`PbN

P
bv
a W^IP12 .da
vUbN
N`
av
.


n b
bl` d`P ,
^T ^HPV`13 .
~n
c
 U tHP n dr ~n
C
vU
m dr ^IP d`P .

P
^HP bP@
b`I
PP

C

 
` i
a 24
. v
m bu

U
^HPd`P
b`dPU
t d R
av 14
 V`d`P
^P 
.
` i
a YC ,


d i

dS PdH PHm C
 @PP`


 t
t HP
av
lv
.
~n^P V`.j

a d`P _IP , PP i jcU

~n V` .}m
 VU 
^PH

. Vr`
H

bPH
25

(
]) 

as` a 15

~n ^IP  PHm ,
 m
lv t
HH j
k
vv n @PV` d`P .
 m
P

C
av ^IP

` ^HPH C`Vr` i
bvl YCt HU t cd V` vt n
v
^HP Qt vq
.vm

b
m`16 .jc
.v
as` P i^ ^U
:
X v
vP 26


X


^HP

sv ^HP
emd`P eP n
av Pv
vUm i
`a
v`UP bv
vP
 P . U X v H17 .
t
v
.PdvHPn
av
^Td`P.d


P
.
`i`d

938

n

V`,dPUCU . bv b
^ t

vn PdUuv`Pm?j
.
^i 10
Cv ,vcdP`dU| v Pn

]v`Pm

PP
.X
n

PP Pm
N
dn ! ,
vnv`Pm2
.
N


,

C
?
N

n.
m v R@Piv VjbvYC
b 
^

PdUu v`Pm.}` S il cv n d`P


vn v`Pm
vn v n
.
v aP?  ia `r ,

3 .
`r
n
a @P\q Cv11

a
fl Xv PC
n .
a
N
v a @Pa`
fl

b
t HP

vm
vd nd tP. bP`
b`d
d`P
v vPdv id n Xv cC C
m ld`P.
~n Yd
vm
v vPdv m t t
n b Xv PC Cv
.vUcU

 Uv ,
X`UP P 4
vn dUuv`Pm .
fl @P bm bP` ,
.
12

tPv

Vjbvv`Pm C
.
P V`
t :
vn v dUu v`Pm
13 .
viv d`P .


Qvv ,
d Cv,

P n

vn dUu v`Pm .
d`P !

vTU N
 ur i bvP
vPdv d`P.
v !}`U yU
d
R V`.
vm

.
ZPdv vPm t
bP n .
v d v P V` v dm P vP d
bv@PP 5
vU
PP v`Pm,
d`P
vnv`Pm ?jb`S
l cd
U b

P14 .
P V` d`P dmn

fl lv
v v`Pm

b`dv
.
vVr` i

v dmd

vP
vP n Cv. v

 fl Pm R
vn PdUuv`Pm,b VtUv fl

n b Xv PC d`P,
Q b
Xv cC icP,
vn dUu v`Pm6
.

v fl u @P
P d`P
P v !
v
.
av


b i
dm YU b
b
tP
X|P
n Pd`P,
aN
av n P

 cd
vdU 
 b bu@P
!tYC ,
an|Pv !icPaP d`P
?

b ,

Xv cv
C
?
P2 .` XvcC .`UbU ^Pb n

XvcCd`P
t
`
v`Pm ,
n
 ,
b`rU Yd d`P }
vn dUu


Qvv 7
!
v vPdv i

P
b ,

C
?Qvv

n .}`U Sv n
\` PU
b
8 ? Vjv v`Pm vt CW v
 r v
bv
vP

P
b CvbvU v c d`P ?
.
P ?
 r v

bPH b` cd d`P }PU b Yv n!vU3
v
v vdmdv C b`dm v`Pm ?j Ud Pv vj
`
Yv n d`P.}`U
^
v dPU
 v
vn dUu
d`P .}`U c cv
.

 4.}dd`U

P V`vt C
t P
Pm X
 P aP d`P9

aP@
PdU X
m v n C

5:3-5:2

939

dUu v`Pm .} @Pu VlPC t


b`TCv,b
Pm
vd`P .P

v
Pm ?
P


duUPm`d^HP
tP .
.
ad ^Pd`P,dd YUt n P

.
s`
vn Pm iPP v` Pm16
_q n Cv ,
a

U@P^HPn , b v
P b v
U b`C
a

PV`
n .
td`Pvd
t P5

vPVlPC t

 vU

6 . XPCP iXv PC d`P P VU
v P . n
t P
|P .v fir nb
Pl

^Pd`P. d`Pnn fl YC Pd


tP ,vn dUu v`Pm *,

vyU
vPb
Pd`P d d

pm Yd|m R7.vT P`

Y

t Pd
V
vd
.
s`


pm Xii
t PR V`.
v Ui


Pl ^v
 iPdUu v`Pm V`Cv
vm
` Zm i~

.
.
8
Xi
P
17
dPv VUvd


t Pd cC !i

v`Pm
Pl Yd .


P
b ,
Y`T


v?dPv
C
. t i
n V ib

cdt V`,
PH
tP9.
bvPV`d`P,
Pn
vndUuv`Pm,
 UdVl

 t

n fl v`Pm l
bPm V` ,

vv .

t
b X
n
Cv.U d`P
P b`
^
U ~niYdPm t
bvP
Cvd`P.m VPd YC
?

vn dUuv`Pm


.vt
a YC
,b ld P n !vU ,d Pd n
t
P
v`Pmd`P

P@
Pm VPU
d W
ld N
 icl .} @Pn | P
vmP V`,ld@P
dWi
( Pm) 
ld@PV`vU.
av
.
vP P
vP i 10

t P j
 @PV` 2
Pm
n b .P 
lq V` ?}v
PU b
c`UR
l

Vl ^P R ? l
U CU
t P j C
]p

Pb]m

vP V` . j T
s`
VPU 11 .

mdi
P` d`P


PUPU
Pm
W p ^P v W R@P
av cd
v W ^PV` 3 .
vT Y n b`C VPU Cv . PH
Yvm j
n t d`P PP C

v`Pm
bU@P

C
Pd`P} m b`TV`d`P,
vm d`P ]p Pm C
d`P
m ^

bd bPbvPd`P
v

Pdv
P v`Pm V` Cv } m W Yvm U ~n C C YUt
N

a Pm
Pdv
t` d`P VPU v`Pm 4 .c

^i12 .l
}
^
v ibPvm
t
 cdC Cm PdUu v`Pm V` P . V` cU
P
vP
^v cdn 5 . vnb`

d`P}`@P v`Pm :

 m v v d`P13 .l

v P,b`divd,b``Um n d`P.}`nd @P
v vdPv
q b`d`U ,bP` cd V` Cv` n d`P ``d . `U
q bv d`P b`P,bP`
b` @PVjbv

bvP d`P ]m


bP` cd t
d Vd cd
]m
YUd
PV`d`P.l
 S d`P
Pdv

an
Sv m v ] PC d`Pv ]p t
b~nC
l

.} S
v`Pm

cd , d`P14
.} Yv Yn Sb dU
t P.
VP]m cd v`Pm Cv?
P CvU
v yU
U b`
P.
Y P U@P
C

vrU
s`
YUt
P


Y
.
`

C
t

`P P b`
P V` Cv d r .
v U b`
^P

Vr`^V`CvTm YdvrU
a

v cd

^PV` v
r

9:3
a`d U. YUt
PY d`P l
W`d
Pm15 .

vPd`P
v

.d

940

6:4-6:3

b
Pm
aP15
vPdPUv , vd` Cl
Yd
d`P,
 m n P
P l
d|k Pm a aP v n d`P b v`Pmn Cv 6
.
XNvP
PUPU a
P 7 .

 V d`P UT`P
c`U
]
Pm 16

vP V` l
v`Pm .Cvv ` @PP`]YC .vn vPd`P
d]
v@PcC
`U
U bP d`P |P
vP d`P .vU b
v P 
vn dUu v`Pm .}` P@P`]Yv n d`P
t
t P a
Xv
bP . k
.
CR ,
.v] |Pfl
?v@PP`

?
t
v cC R V`,
vn PdUu v`Pm 17
a Pm 8
a R

R V` .
d
bvPn ,}`~ nd n bU^Pj vP Zm PC
.

R d`P
v
P
d
CR
N U
P.l
vX`d
a
vPW }`X` dW P
 bn

v


 18 .
l _Up dv
9 .l
Cv
m tP
v vPdv d`P
vP

v
v P d`P _
v P l d`P
v P
d

m
! ,
a

v
v Pd`P cC Cv `Tn XPUcC N bPUPd icd10
vU_
m tHP
.

N


m
ld@PbU! vU
d` n
vn v PdUu v`Pm. bP PC XIVP . QPd n

v m m Wkl
PH V`d`P
bU^P.
PU m bvP v,
ld@PC
vn v dUu v`Pm .j

tP,

.
vP v d`PWt
vP v

2
fl XvcC
Wd i
Pp ,


 T v d`P j cHP `HPcd

^d`PUPd@P .j
bb`
vm vUd n VjP
b
^v d`P3.

t v

 cv n P vU ,
v t i
aC

b`Cn11 .}d vvt

aCv d`P jb
v
C b n d`P .cv Uv b cd V` C}`U m
nbcd
v
v dUu v`Pm .}` PP dvP a
C
vn
.

, `P cd fl
b Ydt 12
.
v
m
Pd

b`v cd bU ^P V` Cv
vnv PdUu v`Pm . nd dPt ^v cd Cv
.


~ nd)
n bU ^P
v`Pm ,}`(
vn dUu
` Zm i~

.
,
n C SPd`P
13
vnv`Pm .vv YH]m cC
an|P,
M XUm cC 4

U bPP X vU ad IV
P
]m cv
b ,

.b ld

?


t P .
di
v
14
aU v`Pm ,
fl ^P
v`Pm b ld ^vcd VvP n !vU5 im
@P
dUu v`Pm v Vvs
vTt bN d`PkP`V`6 .


@P
bU

v
.
v d`P v VU


U

b
Pb C
Pd`P}`dP` nd}` P@n vd`
 mvd` v

m
^P
V W Yd
?Vvs
.}`U

929

Vvd
m P` b
P v `Pm
t U Ydt
, PbdU

Ydt CvU d`P


bnP`Pn nd Xiiv`Pm n
^ c`U

 @P
.
mPdPU

v`Pm 12
t` d`PVPU v`Pm cP,
.P Sdv `Nr V Vvd
d b`
 ^P3.ld Z
PUPU a

v cd v`Pm2
P
Pdv

v ^ Nt b` bP ?

m lq ]YC ,
vnv`Pm .
 m bvPX v
.
dUu v`Pm v .}` P@P` ] Yvnd`P ` P@P`
v`Pm 13
vU a

 P ^P
vv

X
v`Pm ld
.
14 .
 b Pd`PbnP`P

 v
b

b P
bv
j P. v n PUPU
P,
v`Pm4
:
av

m dUu v`Pm ,
P C
bP .Cvv

vndUuv`Pm
b d`Pt` n:
Zm

.b d

PUPU
av cd n.`U XicHd`P`Ud d cH
v`Pm . v

.vv v
vPYC

b bPn d`P 15
^


V`Cl

m m PUPU a
Pm 5
v Vvd V` d`P ,
v cd,
6 .
P n.b
n C|
d
ZPdv
 l n
a YCd`Pv@PYCd`PXiPC
ZPdv Pd b

,
P
bv dPC


UP bvP StP i b
n
m

avcd V` ,Td`PvU m dU
 V` .


PUPU
bP PUPU a
v cd
aTm
.vUaP VUvd

V`
`
v`Pm,d`P

vn v`Pm
 ^P16
d ^Pn ,

Yd V` .}V` C

SPcHcdd`P
t Pd
vd


.vUP
.}` @PP`t`
dUu v`Pm
bl` d`P , Vdv`U t`,
.m | YC

cd dm

b,
17
dUuv`Pm :`brP v

 dd`P^ c`U

[IVn
mPdPU7
Sdv `Nr V Vvd Xiiv`Pm dv v
,

v S
P cC
~ V` C
bN n ,
.P
t` d`P} b P Y V`.vUdP cdST
n
.} Zm P
aPd8
vP

bdU


^P . Pn YUP` bdU
d`P Pd ,ST
n 9 .
cd
XUm dm d`P Ct dm
cdvu@PcC cP,

n 18
 19 .vUbt dm d`PP`Pfl
?lt 

^P
n v Cjb`U n,

ibt bP, ld vv
 cd
b l Ct V` v ,
^P ?

.l
PP
bdU
Y 10
PbdU
m
t` d`P VPU v`Pm ,}
.d
~nC b

bP
n21 .

 U

v`Pm 20UHPUP nd b`dbP
vdidm

.l
bdU
Y

v`Pm
b Pd`P11
d@P

vdidm v,
?l

930

10:3-1:2 Vvd

b n d`P
v U@PcCn P VPU
b l
^P
.jb` t
 P
t V` v, vU a

.|P v P CVP


dUu v`Pm C
m bP Cl
 @P
 ^P v
.
^v cv
v`Pm 12
b


PU
b bP d`P vPdU

aibt
VPU d`P}n P t`
vP


VP
VPU
!
.j N Zm |P nd ^N
t
~n
cP 13
^m n U v`Pm !P`
V` Cvd
P
P
^
.
i
M r Pv`Pm \ .vU \ iMrP

t

\ bt d`P P
P] PU

 t `

n d`PPV} `P
n 

 
vP
^P
n2 .vU

 Nd
b ,

dm
?


^P
 P
 t` n , vU a
Cv b ldm
v`Pm 2.bl` b
C d`PPd ^PCbvU
P .


U XPP

.
t

^P d`P m ldvv
V` 3
v`Pm V`bl !
PU
v`Pm,bt cP,
vv
t`

^P .j
PU
d
Zm `m d`U,
^P
^P4.lv P`UW ^P \ U@P^HP
 m vUS| lv
R@PYkm
m v
.
t
\3

cC
V`d`P P
.
t
^P
bP
4

^P,
c

bP ^Pd`P
:
v bP d`P b
P n t`
Pcdt
YdPUd bl` C
. 

n
^P d`P .`U dvP cC
vU,
d`P d`Ub Pv

U n,
vn v`Pm5
n dPU R@P
 t`
.}` ^
^P ,
^P 5v 
bP .vv Y
.}dl`
`bt ^Pd`P.}`W
vP
^P

iv`Pm d`P ^ d`Pd C ]p


P Pm

v`Pm 6 .PPbl`
\

vv b
.v
m bPd YC P,
vnb dUu v`Pm 7

bPvd i| YC c X|PcCd`P
YC d`P

n .
bv ibjdv
l cb iV`bP
v Hdi


.jb`U
admP
m YC

 ^P8
\ iMrPcP
vv YC b cv d`P
Pn .
ld@P S tP ivd`P .v t

T
vWt C
.bldm

nd S `Y~m6,
vnv`Pm
v !bl m R

.Pv m b`dm b cd n C
^P !| R ,
dn vv !
bNcP7


^P ,v
dUu v`Pm !`m R

n b bP


t P .


fl Yd
a C Yd bPd`U


.
m
vn V`8

b 
v
Z

v v@PPm V`v
.

n


d
t
\
b
vP b9

bPd`Pjb`Pl P]m
b bPn d`P 9
ibPXr


k Sn
^P

 .
vU .lcd
vU .
v`Pm }`VC ^P n
at
dUu v`Pm C

nd ^P n .

P dUu
d`U n bU
vP b
vn v`Pm10
.jb` n Cv?b,d bnUt b cP ,
@Pbt`U
PR
vndUuv`Pm 10
.}`n cd n d`Pbld@P

`^P,
U
v

P`dvPd`P vd`P
vnv`Pmn
` ^P d`P11
.
aU
dU

931

3:6-1:4 Vvd

b
 dU

d `U d`P b
P
V` d`P
v@PP`^v cC .ldvv

d`P
vmv}
v U@PCm.v}
2.
n ?
vU ,

^
i
vP n,
l \P
l ^U Pdd`P
at bP ^P .bvU b
P
.
vP
d| bv
n cd.
Pd
 3

nd Ydt dn ^P,

l v
at

vPl d`Pl
vP

k

b`d m
k
T
dm
,

d`P3 .l
vPdn ^P.
v \P
vPl v V`.
v \P
dn P vd P
n
n d`P v V}
dn P vdP
vP
2.vU
vU,

?
n
l v b vUdn P vdP
vPn,

k

b bP

 m Y`U d`P
Vr`v
vn dUuv`Pm4 .l

bP d`P b`d dn ^P n
b
v jb
StP iXv cC
`
v P v d`P j
d l` dn V`.l

.jcU b`

cd

vv
dU ibd `U
vP d`P m vPU
vP
^P
n d`P 4.

m
ld vv
 i bP!u@PcC cP, ,
?

m ,

P`
vv
5
v C
vm
 UUv bt
Ykd`P C
.
?l C
vb
n
.u@PcC ,

^P6
m v`Pm X v,

vNvHdd
^P d`P | v Xi
V` d`P5


W v Un Yd

,
@P
q Un Yd v d`P
ld@Plv aP!vU`P
W`dYC C~v
?
.
n6
ld v Cm n,

vNvHdd d `P V`7
?
| V`
 .jn nd m

Y
^P
vNm Rj
Nd C

VP`!
ad CVP`,
m Y@P
~n^P Y v .
vPv,vUaPb

!
ad C
.
 b
Y d`P a
d

t P vP
P .
i
t

^iY7
vPdvP
8 .vU v
PH
ad,
ad
^P
^P d`P .

d P` (
^)
yUvU
n 9.vU
n ^dt bd`Ud`PPfl

vNvHdd 9.j Sdv Xiiv`Pm 8


bl

X
P l
P d`P PU | ^P
 .


dUu v`Pm C j
m

^v cd
 mv

ar` b10.
R .

vvdd 
v
ddPn P |Pd`P.vU

dP a
vU Stnbl
^
Y vd V`d`P.
t .l
vUnd Ydt l v @Pa
n 10 .

bdU
nd d`P b@PHP
.
t v`Pm cd
Xi
n ,
^P
(Vvd)n 11
dm
bY v,
^P
P`
v
?
vPibd
11

t P n dIt V` ,


bP

ibd b`UbP.vUm vv


vP
vPd`Pm vPU
^P
n12 .
}U d P ^P Y k V` .l dm v bd , v
v

v v

^P i ^P
PU
bv`U
l mt`U
. v
?
1 3
m ,

b`C bPC

d dm
n 

`U Cb vU V} P v@P

i
?

d | lv d dm
bdU
b`d

i
n
.
!u@PcP,
id Y`U .

d cdW d 2
^N m

vU@P`U v,
t P14

N ST
d`P Yv3 .
nd Ydt .


dcd
m v`Pm
PddPU
.l cn

932

m X` d v `Pm

^


flt VtUv PdPU

2 .P Sdv Vvd Xiiv`Pm dv

b`v
vP
v`PmbU@P
Pd`P
d
I~n d ,P


n | dUu v`Pm V` 3 .
PdU X`

bP
b bP.
 ^v
bid`P bv
: SP
b
vb .n iYUv |
v ^ 

P ?j d Vd`di
 v d`Pv YdPd`
d

13:7-4:6 Vvd

^P
P`
Xi
n 4 . ld
v,
vVdtP
?
5
Nad l *vP dm b@Pv,vU a
 P
i6.l |
vm S cd
d
P
.
vm _ cd W
a cd .
vm
N STd`P
vm a cddPU
.
| cdd`@Pd`d V` 7
d`P t nd Clm V` d`P
bP

bPd`P.`t nd `m ,
t nd

 m
?

dP`@Pv
v`Pm 8
d`PPd|
vv Xiv idUu v`Pm
n4
^Pd`P bi 5 :
cdV`vU,
b 

 Cv
 t d`Pv
vU

dm S

^mn
~n .
~n W`d YC V`
 cC n d`P d Vd`d
tP
Zm
*.b
ZPdvd`P a
 Pn
v ^ Nt bP n
 d`Pv
 d`P6? dVd`d
 cC
V`
Pm7 .

 P Yd v ! ?
 cC

i
dP iW
v
vP \


bP .
j P Vv d`PV ,P~m10 .P Sdv Xiiv`Pm9
av StPibv
v
^v
bvP d`P `m .l
 @P
^v
b` m
vv
Pm .n bnP`
v
Pd`P [Uv@Pt` vv
VviV bU^HPd`P.`pm Yvm d`Pv

r
t` . vv .`m
,
d`P
nd
d

Pdv Yvm v
bP11
Uv@PPUYd ^P .` Wv
.
vP
dUu v`Pm9 :P Sdv Vvd Xiiv`Pm 8
v
.vv
c`U
n .`
Pd
t
Pr
vP l

\ Wv
v i_p V` iMrP \) .d
\ (
:vv v
vndUu v`Pm 12

V`,
vPv Wtb:

 m dq
 m v X`d
.j

.
 | v`Pm V`13
p V`d`Pj
 V`.j

` v
a b v bP, bv ,b`P10
^P .j

@Pv n S i
PHc`U


!`U
vP
vP b`U v d`P jPi

11
v
W


P
b P . bPG
b bP
.

vP 
V Vd`P Vv , V ,P~m Wv v d`P 14

m V`
d|P

 bi
P
b P .
V`
P
Pm
v@P R
d`HU15 . djUv n | v`Pm

.Ct v

YNp c V`12
S
bP
v | v`Pmd`P
 !cP .

Pm
v`Pm C

v`Pm P j P` v .
bv
dUu v`Pm

W`d P .vU d|P


^v cd

.
P
b

. 
X b
tP
.P Q 
dUu v`Pm

`
m
.

] b`dm P V` CP ib`P dm m`d dm vP


m

d| W , vn dUu v`Pm d`P13

.a d`P_ ,a ,S .


aP , d| PaP ^P.vUv aP V`d`P


m Pd ib~ncd b ... cd V`
vt |P

.jb`U 
tPd`PvVvvC
. N iv`Pm

3:9-14:7 Vvd

933

15 . v
n aP
dUu v`Pm .ldvdv

n W P d`P
vU Sv ~ P
VPU d`P t`
b
16 . `dU
P t

 ^P
~ i

 m v v 
bt`
P.
n
Pr Pd`P
P17 . u bnP` P C
Pd
bt`
m l Cv `]P
V.` v
a


bv bPn Cv.`
^ 
.bv
a

vU P n14
bP .}`U v W bs n b
vm
m n `m R V` .
v mPR v

b

 m bv
 m Uv`V
.j
~ndPt v.j
~n

 ^

 t ` v `Pm
v i
dUu v`Pm2 !P Sdv Xii dUu v`Pm


b
,
vn
YC .
N
^ Y
vnv v`Pm ,
vn v`Pm3 .
Plq
N fl YC
.
N
^
v`Pm19 .P Sdv Xii IdUu v`Pm 18
dPUs` t`.}` n t` n bld@PP` bN n
 ^IVd idUu v`Pm d`Pj
 
,
vn dUu
.j
U d`Pt d`P v d`P

vndUuv`Pm4
 R Vd n C
^P.}T d`P nUt C}m bUi Vd`d VdNi
m Zm t`,

t

y

 nbl
v U
v dv
!dbnP`Pd`PN
vP
P`
n bj, d`P5 .
bN
vm
6.j P
vn dUu v`Pm 20

P R

:
vn IdUu v`Pm
b`cc d`P n ,

.
v@Pcv

Pn
v CvPa
.
.jbn P
Cn

vndUu v`Pm7
b
P`
n
c`U R

a d`P_ n !vU,

b~n
vP21
dm

P
P`
d n
 .jb`TP`b Pn 8 .jb` b
cd .l
aU dUu v`Pm ,
v R cC V`.
ld n t` V` d`P
.` P@t d`P YdPUs` n d`P
YdtPd

.} PmibP
n WdUu v`Pm n
Ud d`P R
22
vn dUuv`Pm 9Xi!cP,
v`Pm23 .v@P
aU bP bl` V` .v@Pt` d
U Ydt n XvNP bP,
vn dUu bP . vU
bv

d
iYU R cdt
X ` !cP .`m
d`P *dm
 U

v PU Uv | v`Pm 

aU t cd C
` ^P
an
tm

P i

Cv.l

bU bPHCv10 . d
t cdPm bl` C
bU@P
t
bU . v Vvs i
b`dm .vmvU
.

c`U
nd`P v [
]m
vPb X
b
vU
~ ]m
U d`P QPdm
] v`Pm

.ncdv
aN v
vU W ^P ] v`Pm

Un
W l
vPl

11 . vU

b

aP
.}` P

dUuv`Pm
.vv v
dvP
v P

t R v12
\v
Pdd t

U dvP
PP v n .jcU
aN ^P QPdPm m ,

a2 .V`Pvm d`P
^dv b@Pd`P cU P nd .
]m
Pd`Pd
nt n cPd`P VPU cP 13 .jb`U b
P C
aN v .
R V` CvTm .

b
bl`
Wu
nb Y`U PP

.}`UPd@Pn
vPd3 .l
bjvd`P
n V` C
P P Yvm Cv
dU .
dUi 

ad`
P
`[


Xibl
.


PUPU
vn dUuv`Pm14
avcd ,

]PP
U U@P^U :d UP
v... XvNP b

P
Ydt
P
n
 ^PQ 
Pn .~i
b VUPdP
YU

v PUi
.

934
 m W v
Pd`Pj lq
t
^Pv`Pm 14

7:10-4:9 Vvd

n
4 .

bvP
bP V`.}
 v u@PPdv`Pm

 m R@Pd`P.}U
.j
`U b
n d

VN .
dU V` d`P
vU
P`
d n bP5
.
P
]R
b` d`P
i
d`P b`N d`P .jc
 bP dUuv`Pm15
d PYdt R
vU

 v d`P
v b
bU V` .
vPl bU
r VtUv n VN .
aP` b
P V`
 ,

Vjbvv .} n [6 .j

b
d n bP aP .}d 
.j n b
n U`tP d`P
v@P R

m j

`b
PPm
bPv`Pm

`^P 16
 i bfls nd`P .
^P b
(Pr )Pr V`n

bPV`.
v b` VP`
^P n d`P7.jb`U
bPV`.
v SP


v
lP
}m bl R V`d`PjbPU S|
bPU
^PPr Qvv
^Pd`P

.
@Pn bs
bv W d`P j
 H} u @PPC ,v`Pm .j

 d`P W
t
v n V`Pvmc`U
VPU
aC

vP.
add`P NP
m Pm cdd`P.

vP l17


 U d
vm
 d`@Pd`d
v n bt ` d`P .
.j
ad d`PbU@PbP v CvP n8 .~ | P
bqn .}d dPU V
vP
@PdvP
bv @PPn aPCv.jb`U
vU
admP
ld

v `Pm
cr`
v`Pm


v`Pm .`erU
^dv nd


v|
ld`Pj
^dv

 jHPcUn
.j

10

vmH ] b`vU
vm lP V`2
pm Vdid|
v
vv bPU
.
 .
v`dv
tP .
vT N |v V` .
vU

n R
 VP`|P
m l
PV` .l
m
.
bP` PC,
v`Pm3
P b`Pv n

.b

Vt Uv i
P t` ICU cP . bnUt bN I
cP9

dP`@Pv
vU Cv.`Nm t
v@P^v cv VtUv Pv
^P
_Up V`.

dm V` ,
n bl
a d`P ,
d`P
C
dP
CbP C~v ,
dm
P`
XiC

 P
.

dS i
b`
PIdUu v`Pm Cv}`U V bdP n t` d`P bd n PP n10
C
Qt `
bvPV`.l R
VPU VtUv .}`U Vb

 StP n

vPC m l
n .}`U
P
P tP.jc
dS icd
d V`.j
 Ttn b
.l
m
v d

@Pd`Pb ,cU , i
4

 P

 vdU

.
aP
flt
v nd
P V`5.
v@Pt
VPU
U
t bU
vP
b
m

@P b n v ,

V` .
U V`
 ^P .j t
bP v`Pm d`P

bdP
VPU n6 .
vPl
n .jb` d`@Pd`d
bPvm
bP n .jb`bPin

bPvm
n v
v
P V` .bd d bPn Cv}`U
vP
aP ib`rU vP n ,bPm ibP v`Pm n . Q

P v `Pm
jc
 b
bcl cvbl` Cv t` cP11


v bcd n.

.}`UPdP@
P! `tP cP12
 cd aP .`m
iP
 n b ld
n aP .

^P m ^v cd

.}`UP` `U
m
v bnUt
P d`P
v n PP 7.}`U cP .}`StP W bv PP d`P VPUn13
V`


v R P]m
b`vd
bv b`vd cv n!PP

v P . n VUvd

^


n
v

v
.
aUv`Pm V`
^
R V` .
.}`StPWdPv
d`P .}`

4:12-8:10 Vvd

935

v V` l
d .} V` l
d .jb` UPd@PbvP n .jb`v t
d`P .
vP t n8
n 10 .
Vc`U
n !bl9.

 V`
m
vm

n UP V`d`PbvU
vPV`

.b ld v b
P n b
V` n b~nbP


U v
P
n .TPU d
P d`P T v

C
v@PP` V` d`P
d Vvd UT`P bP d`P V` .
Uv
tP11 .
b .
Cv bU P
a Vl iPm t

dPd`P P n10
 bm v

d
cd V` .
vU
iv`Pm v C
a
v b k d`P Um V`.jb`T P`
Xi .
ld

.
C

` ^P
m d`P bl`
v

m UYd`U
P,
n 12
 m dC
V` d`P 11
u b` ^P d`Pj
Pd`P.`U
 dU d`P . T n
 ^P .`U
 U
Nt v
Y vm
bP
dPv` Pmj
 m
, 
.
v 
v
}


v`Pm 13 dq b
V` ,
P v`Pm12 .}Um i
.biS Pn Cl
m d`P NCv
Xv i^PV`d`P j

n
tP.`U
~m UHPUP
P
| d Y ^HP vnv`Pm v .
Yvm
n

P
| v`Pm
Pd`P Pv vi
.
.vU
n
n 14
n vTPU
aiT v UP T Y`U


lq

VPU d`P PP C


av v
UNP

vU Pm
}U P
b

P! b
 @Pdv PR@PCv cUSb`dP`dU
kcP
.
a
v`Pm 15

 mbdU
b`dPUUcv V` d`P
,`WTP
.
vPaP,
` cP2

bvP n Cv16 . i
P` ] ^Pd`P
dU
dUidPUUCvm

vP

[v
b cP.
vU ^P}`UlP`P dPU Cv`m !dU
l
adr bt
C} S


t v
P V` .l
 d
v vd`Pj
d
d`P
.TPU
ai} dPC

11

.j
v Pd`P j

 PG . V
@PdP`@Pm
bP`3
iv
d b`
bPCv
PU cd
U Wb`t bP
Yv bU Cv
.j
.YUVbvd
! lP` Tv cC cP17
vU d b` YC
^P
dPv .`UP P
vnb Pm cCv`Pm4
i^P .`~ v@PPUd`P`dv PU
`
b` bP,
 m
 m |v `dv U bP
5.
dm


U
.
a v@PPU^Pd`Pj
^d`
kn

P`

d`P l
d

Pd`P l

aP@

P`
bP d`P
 dPkn C tiv`Pm l
v`d b b`dm VPU
d bP

bP`
d n

d d`P
b@P v`Pm :X iv`Pm
v PP
~n ^P n d`P6 .
vn v`Pm .}`
bPd`P PU Uv nd d`P v
^P
^PdvP
`U

vP ln ! vU,
^Pt` n !vU2 :
V
t P d`P
vnb
v P W`d
UUdP
aN VtUv
~nibPP n.jb` vrdi
v@Pn.}`U k ild

b

~ ^Pd`P
!}`d n
m P n.}`U

12

3 .j

m n ~ VPU Pdt d`P .
t` n
P
P d`Pjb` b Yd
vU jc

^P n U d`P .j
 m
bU ^P 4 .v v

n d`P.Tv


U
vPG b` bPn7

b` n d`P.d UP iY`U d`P Xvi


vP k bT `U

bTbP

n 8 .vP
bP` v n
vP

V`d`P P Q b` n Ql
b X n .Ck

a
dPdd`P .jb`UyvPd`P VUb`d
.}`Ujv
n 9
dU S
VPU n d`P ld v @PYC
vU Yd n ,bvd n ,

936

4:14-5:12 Vvd

V`Pvm
VPU5 .jbd v
d Uv Xv ibP R .jb`U
n d`P
P
vu
d`PbvP
t` ,
nd b`d Qvv V` Cvl ~pd`Pd`@Pd`d R
aP@
aN P3 .jb`U

n P
P
dv VUP n bU^P 6 .l

^P C
Pm
P dUu v`Pm R

av bn
v b .

^P P P V` ,CvP m
d v Vvd C

yU
bkvu

P
Xv iv` Pm Cv,j
vPUC }`UWG
 m vm 
 ^P.

 m
yU
b
d`Pbn P^P.
a
vm b
vv
Pt


t .
R
U
P
d`P4.
aN
av Pi^P
PH
v`d P

n bv d`d ^P
V
`
aN
vP l
U CU d`P .j
PCPdUHn

*.j
n
V`5

.b b
vPn b n,
R c`U 6.
Xin
b

n ,
a`d


V`?l
Cd v bl cd 
cC
a v,

v Uv@Pn b`
.

 b
VPUv`Pm7
d lv
t` Cj

 ^P .l
t`
U`PU .
Ctvcv
P

P`
d n t` d`P
Ct v R
vU
VPU V` C.
t` v`Pm d`d ^P8 .l 
b
P`
dn
vU


n bP d`P jc
`U n U`PU d`
.kn
 b`v
P` !dPv cP,
vndUu v`Pm 7
v` Pm vn b`vU vPiU`PU b
U@P^P.dP`
U ^P .j

m
@P
@P
bn
P` .
.j
v v dn
`U vUPC CdP`
Ql b bP n d`d ^P ,
vn v`Pm 9

m VUPdP i
b bP n d`P .cU

~n8 .jb`P`di]m

ld

d`P
v
U`PUn 10 .
v@P

t` }`
.
a R `U
vP
]m
.jb`]p W Yvm kPU n R@P
vP ^P n d`P 9

Pd`P
erU
V`.}`]p W
bPn d`P
V` d`P l R cC v ,jbn .jbt
v`Pm
PHm Pd
.

bU i
v`Pm !vU
Sn V` bU
vP

b`v
t` d`P
Sdv W`d
am d`P d n SU
,
vUm YC V` .jb`
bP
V`d`P P

v
iP
P m
n W ^P V` .
v U

v

v

P 
m
v VU Pd`P .
a

v`d
W
` ^P v .j n P n t` d`d ^P11 .

n
~n X d`P12 .P n YUP` b`N n ibNId Ul j

U`PU .jc
v`d n
P R

P
bP d`P
aP@

v .v`d

P R

P
 m v n cv V`


n2.j
n
aP@
kP bv
Y`T13 .v`dn


]m
t` b
P bv bP d`P ,
v`d
R V`.jb`Tt
aP@
vP
 ]
V b` C~v
P bv bP d`P
v`d n
PU

P
.
aP@
aP@
nb yU@Pd`P
 m YdU
v`dn
v`dn
P U

P

bd vP d`P
aP@
.}mvm n bP
vm
 m

R v
P bv
 3.
av d`P14 .v`d n
aP@
P . c ]m
Pvd d`P
v`dn
PU .
b bP v`Pm .v`dn
.
aP@
aP@

v v j

14

U`PU d`d ^P
P
b`v
t` d`P
P`n _
t` bd IVV`d`d^Pd`P4
j P


U bvv d`Pb
bd VId`P v
_
^P d`P j
 m

vP
v a

13
k

.j

... 

cCZm j
@Pv .
C


 PC P


U CU b 
^P


.l V` C

v v
v

nd n d`d ^P ,
vn dUu v`Pm 2
b

21-5:14 Vvd

937

bP d`P .m n


V` bCd`P b` ,b`d

 m YUP` Y
 m Q S dyU@PCv
yU@Pd`P j
vP

 m
.
.a
k Yd
v
v]
v`Pm J U

bdcC
YUP` 5

` ^P
C
vP V` .
m v p @PC~ c`U
m
W ^P .

P
v li c`U .v@Pkd C
l
vP V` .
v

.
vP Cv.

VPU .
` R

R

d n
nd
VvN VPU IVt W

]m
m :m
b ] b`dm
v t
^P^NH d`Pj
 @PPm PC v`Pm
d`P,Yvm ,v C
`U
.
n b bU 16 .cC v `d v bU ^P .j bU P
vm R
.

vP bU V`7-6

m v`Pm ] . t v d`P P
aU IdUu v`Pm St l R V` d`P bU v C
 V d`P


Pyv P

Xt .j _ n
 `d P17 .
v@P t`
`
aPd b
U.j
, X inddUu v`Pm C VtUv yU@Pi .j
v dv}
t` d`d^P8.j TmHP

aU
 t`
] d
] d yU@Pd`P j
Y P18 .}n v i
^dv P }m d`P v.j


 V 
^dv bPvm v`Pm d`d ^P.j VtUv iUYdt v`Pm d`P9.} n YU
v@Pv
v
 @PYd
b U
U v`Pm
v bP .j Xv i Pm X v i ^P ]d`P .j Pm ]

X

V` 19 . Sdv .j bP
n t`
P d`P
v bNd
~ncdtd`P10

vm 
 V n 

v d`P .j `P i t`
.
v
PH
b`dC
vP md`P

d`P

WH
v b . v`Pm C
vPl bU^P 20
v
v
v
v

v`Pm .j k v b`dt ^P R11 .jUv@P
v aPb
VtUv

| Pdt d`P ^N
Z
v
vm n | PmStP bnP ` P t` C~v v

t n
VjbvC m j P P V`
d`P
dUv@P

| VPU d`Pt` C~v21 .PdTP`


StP
.j

12
t` jc UPb bP v`Pm
^N

IdUu v`Pm
Zd`P
]m
kPd


| StP |P

v v V` d`P .}m V` C}m

|P .jcU Yd
v HPV` .c
bvd bP d`P m n bm v @PbP ,
v Vvd
.
.j v * n | IdUu v`Pm d`d^P d`P

v
.j
add`PaPibn |
vP

 m n
bP
UYd
v V`15 -13 .

927

P
Pm
v P v`Pm Cvm Xi
` i

v`Pm R d`P

XPCP
t^ c`U

.
 dv 
mVtUv PdPU
v`Pm
N iv`Pm13
VPU
v . vU b X
\ iMrPd`P vP vvNdHd d

v`Pm .b t cd n ,

dUu v`Pm 2 . Xiiv`Pm
.
N _p


cdP
R :

v`Pm 14
v`Pm Cl
VPU

,W`dvP vvNHdd d

v@P
.
`
d`P.vTU ^
b v d`P ,W`d _p \ iMrP
v aP
bvP 15 .
dUu v`Pm Pm
N X iv`Pm 3
 Xi
P v 4 :
N .v@P
Xiv^ c`U


b
Yk
 cd
i
dn b`
dv v
mVtUv PdPU C
`
,

t ^P 5?
P P Uv ` V PC
.\` v PdUu v`Pm
6 !d d


ncdv

t Pd
P :

v `Pm.
vi Pd ]
PP ~p b
v


 cd v
v .
^ Q
N X iv`Pm dv CP
t
 i

C
 P2 ,,
VPU v
P .
vPd`d d`P. ^ X
vNvHdd d

v
d n P
v
P
P`
Yd`U
b v d`P_p \ iMrP,vP WPd n l
`
av

2
.d`P

n cdv

t Pd
P ,
vn dUu v`Pm 7
bb
n 3

t P^P

vUn Vm
| v ?
ld cU U Cv aP .

vt n Cv ` d`P `T Yk`m b`d 8 .dd


4?
ld cU U P n ~v
 v C
v`Pmj XPC PC d`P}

.
^

Pm ,vvNdHdcP n WvP
!Nd~p _p \ iMrPcP,
9
, P VUvd

nd ^P v`Pm ?b. vU PdHP
v`Pm !Nd~p R cdt
P
n
 T dvP
P d`P;

Cb`Xi,
vndUu v`Pm!b t cv n n C
dUu
P Uv ` V PC Cv ,
,

Vl5
 @Plv


n C
P
Pl

b@P
m`^P10 . S

.

d t cd W`d PC
.vU U nd d`PQ`d t
dUu v`Pm Cv6.
`dU
 ,bvP , b`d d`P
n11
vn
nd t
nd

 d`Pd ,nd ,b@PnU Yd ] ,
bP
P V` Cv .}`Ul b Ydt n d `P 7.}`Ul d`P bP , b`C
P`
P nd ,`P
d`P
t
v@P

l
V`
`P
b`C Ydt bP d`P `P
b`dm
dUu v`Pm.}`U
` bt ^P n d`P
vn

.
. S
bU@Pcdtd`Pvv

cC Yvm 8
PdUu v`Pm , v W P d`P
| vn
d r @P iXi
`bt ^P 9 .

` bt
dUu v`Pm . VUvd
t n C
_p \ iMrP d`P vP vvNHdd 12
m ^P d`P ,
Pm
Pv`Pm
b
vd`P
vn dUu v`Pm.}`U N
bP.vn Xi
.

928

23-10:2

m a

Sd v
d v `Pm -
r` Xi
^v
Z P
vP  . v ^U v (50)^


St bU c`U

. v v ] bl`
m PdPU10
N X iv`Pm bU v

n17 W ^P11 .v@P
R`d
dP`Pcdt
cd d`P

bi v
 P ,
vn dUu v`Pm
C
b`P d`P
bv ,
^v cC .Pdn

vnv`Pm .
 @P

t P
^ P12 .
.

dv`24i
`9WP@,
v`Pm18
 v vP | v,`d^|PPd`P,
vT
P
d`P .
,
k n ^
b` C
v
 m
V @P
WP@
tP .Pd d Uv | v`Pm
^P C V` ,
P`

 m ^
 m
bv
?j
n vm N~r P 19 .ncdv
bi
bd d`P
dvP,
P ,
dvP?
P
! ,vUaP

dU
dU

,
N13V @P
WP@ ?l
k aP n
^T P
n
dU Qvv

n b`C bP ,
vm
v
.} Qvv V` ,v`Pm20
N dv Y`U dv(24) v

 m
?j

vvNdd d
VPU21 ,,
 m Qvv v !bl ,vUaP

bi
av
.j
,d`P`
av
bvIPn fl YC ,
vn v`Pm ,
N 14
d`P }`U
HP
m n22 .}`Ul b@P d`P
nd n

v,
v n cdv
b bPId`Pncdv
t P bd n .}`UUv
q b~nc`U V`C
bv d
P cdd` P. }`U
Qvv V`}Tn Vjbv
HP

U@Pd`P .}I
dP d
!

V @P
WP@aP 15
dPv
t
P Yd ,d S i
dUu v`Pm bU ^P23 .}m Pdn
av ^P


^P :
v
N
vn N P`U `P
 n vvNdd
vP vP XUmcC,
vP n | v`Pm C

C
WvP  ?

P n .}`m

n Cv}`U m vP
 m d
` ^P16 .

vndUu v`Pm .

v ^v
yU
H ] bl` ,
P
.

924

V
\P n
bP V VPU IVt Xiiv`Pm
` ^P12
jb`
^v n t` cd
V n XvP
 fi d m`dC }`UP b X bPnd`P
.P Sdv V VvP Vm
d`Pl
vUn v v`Pm ,l
n SU
.b vd`P

b .j
 m
v

U iv `Pm i
b
Pr b
a Sn Pdt ib13
V`,

t l nd n,
v`Pm2
 bPV`l
 } bv
b d`P
ld n bP .jb`U Uv `

v
k R c`Ub`C bP.
 bP@n .jb`UUv `
.
v bP d`PbP n3

 bU V` .
ld@P~m bU Zm i~ iv`Pm14

d`P
d`P b d}n .jb` b d d`P b`v
v`Pm .
ld@P
Yv
~
d`P dP`@PY R bU Zm
d
 `d
Ud C
a U@P

a
v b .
i

` ^P 15 .j
v v .jclq P Pm

n .jb` l d}P ,b`C bP

v`Pm .jb`Ub ` Xv
nd ^Pib
! v
v`Pm 4
t` d`PVPU n,
b`vcdt
bm bP b`C bP n .jb`UP
bUiPUPd`Pvdv ,bUi Pd`PP`bUidd`PU,j
` Vvn v n .}`
tP}`bi
P


n .}` V
t
 j WbU
v16 .j bUiv d`PPd `P R
PbvP n5 .
v HP
d|k d`P

b` [d`Pb [ R @Pb
vm Sncdv
.

v`Pm17
Vd`P
XU@P n ,
V`C
YCb bPHn .}`l
t b`d
v b jb`T
Vr` i

~m n bvP l

 d}
v`Pm V`Cv.

t
t Pmv X~n aP
b ibP.

v`Pm R 6 .}`
bP .
 m vPWSU Y`v YC
ibP18 .n

ibPd`Pj
vv Un bP Yvm v bPn
 ^PYUd vn Un
v`Pm
b bP. YUd
Q 
v`Pm bU ^P .
 `dv`Pm .
 mR@P
nd
aC ^P
~nX .j

C
.jb`
m ^HPb
@P
v`Pm
t l
^m
Pr b Cv!d
.jcUUv `
v
kncC7
d v P
v`Pm .
ld@P ~m bUiv`Pmi
d`P.

T v n v d P
b Pm
vU


dd
b

 v
P
^P

.
vv`Pm,
v`Pm8
P X
cP
N Pa
W b bP 2.`m
ePPd`Pb`UP n bU
P@
^P .l
 d`P
 C
 Qt bP bP d`P jb`U P
.jb`UP l
C


^P ,
 U N Qv
Pn b` jb`UP b bPn
U P v`Pm
Qv iv`Pm C
`^P 9
nd`P
u @P

 @P]m cv bU
.`
^v v`Pm 3.PU Sv vd P ,
a *
.l
` ^P ,
`d

v`Pm R dm 
m X|P
. q i^P d`P
v v`Pm10
v


v`Pm vt `
b d`P n
d`P dP`@P
bU
^v ` ,`vU YdtPd Pp r c

11.
`N~m !
P`
d n N
HP
n V
Cv
.
vm
 U v `Ud`PYdv `di
b
.
PP v `Pm
jcU P bt`
 mbP` bP . j
 n VN 4
,j

u@P
b`Pm
R b Vj
aUV`
.l

13:3-5:2 V

925

 m d
dU`tP
^P.l v
P`
ePP
! s5.j bP` b`d`Pj
Xt l Wb u

| cP .

 cd X v iv`Pm P`
d
mt
d
d 
P
^ P4 . l

v d`P l
d


v VUvd
VUvd b V bl`
`m
 U Uv `
^P.l
v nd bfls b
Qvv b`C Qv
bi
bP` n
bP .
v ljP mt
d6 .j
d 
a Pm

5.
n ^P aPPm

^PV`d`P
v d`d
d v m
P V` v PH Pm.j
b
n
v lq
ld@Pm v 

Pr Prv v
l V`.

VPU mt `d`P7 .

P
v
m d`P bvv

.m X U@P]P
n .
b Yd
n ,
Pm6
bP

n.
Uv `
v bH
d`Pl UvC vP
bP .vm bl` aP
 aP n bPHl bP`
tP v
n7.d
Cb m n . t Cv bld 

.jc] YtP
v`Pm8
bNd`P a
b
 P@ Cb mn ,

C
P
bP .Pd d`PbcC
d`P
~n

Xt V`.
vP n bPV`.
v


bP
`
kn b|

bPd`Pjcfl bPv`Pm Cv,

 ^P9 .
nd bP


P VUvd
dUu v`PHm


vnPm iPP
X`t aP@ J !
a P
`P P .`XPCP PC d`P `dU
Uv Uv@TPvP d`P dP dm V` n Vd ,bN d`P j n
PdPn
`P P.j Uv
X YC d`Pjc
ld

adr bP ibcC .
.b`U P 
` R cH V`
v
bPRv
VUvd d`P XicH

.
adP`
mv .
d

bP l
v
m` d`
v P t
b bPHC V`10
.

vn v`Pm 8
dUuv`Pm

R ` v Cm
~n C
_Pn ib
v d fln cC ,

?b
n Cmb`m v P
dU
v`Pm R V` 11 .
q

v Pd`PvPdHP
b~ d`P b Ydt
VUPdPi
P
dPdU `d`U jc b`U
bPv`PmCv
d`P.}`v bvP Nvt Pn Cv
~n


vU b n 9.mnd Ydt RP@

^cP12 .
aC YC i^P !`v
t v`Pm
b .c Ql b`v cd dPv v `Pm .
v`Pm V`d`PCtS bvd ]p V`Cv jb`


 y l Pm S v`Pmd`P13
.
aUYC t
Xv .jcUP dPd`Pj
vP V`.
v Vv V`
bP14 .j m P
 V`.jc
t P PNd`PNP .
ld d`P dm }n
v ~ bt
.
`d
bP
dP`@P
v@P
P` n b`~lU ^P .}m
v @P^v cC R cv cC .
YC .
bn Ut V` v15 .}m b
 cC d`P
v@P^v cC dPCa
vT
dPUU .
U
.

bicH bPm
@P ! t` cP11
. s

P`U P cC d`P b n Cn SU


 ]mcC
bcv
UP
v
bP . P bP` CV` . 
 ^ l
m
vP l C
Pd Pd
m Y`U Yv n

^R10

 l ld`Pjcd|jcdC
n b d` bP .}`U d`U b d` n Cv?
.j
 v Vd ^ IVcC 

] n 12 .j

P b dmd`P
P`
d n( t`)
it `
q vPr

Pm R cd !t` cP


v`PmPd`P .jb`U a
.j bP Pd Xv
dmP b cd.c ]m
Yv v R v
PP13 cd2 .
k
 Qvv d`P 

v d`P
a v
a b 
bP t` .
k d`P
vV` C~v vm v vv rU n
 S YC V`.
t 

vPYC R
 PdU v bPd`P .
ld t`3. ^v
Pm
P V` . i v`Pm

.j

926

20-14:3 V

vn v`Pm .b n
m 18
 i 
n ,
aU
vP R

b bvP n .}`d`U Yd PP cP .d d`d `P ! `jv bNcP14

SUcd !t` cP!`Nm


.}`d
.bnUt d`P 

^P . YU Q`d P Yd
v`Pm Cv?b15
a 

b . jb`UP b n
` ^P 19

Pn . dvP cd VtUv iPP v`Pm.vU S| bU cd


P`b bPn .jb`
b d

 jb`T 
t`
vU v
` ^P 16 .
.
.jb Ydv P n d`P d
U l cv bN cP! v btPl ,j
 m

.b v
.
vPC
m lR

dUu V` .
t cd Pm Pdv`Pm 17
P`t
`^P20
Yd V` .
vP n .jb` TP` n

 UV`.jc

 UV`.
vd C
V`Cj

.
Yd R .jb`UYdv n .jb`T
 b V`.
d` du t cd V`Cj
t
bv @PYd n j v bnUt d`Pj
b`TP`b`tP
v`Pm .j
. v
.j

921

_ N
.
dN
P ] R V`

R V`
aU d`d
dP` d
.

Pm _ N

|
X V` v
.vU _

t
P d`P}`d
qn ?
v n !v`Pm cP2
bld vNm

@Pcvncdv

| Y`U _ N

R 3 .
H
b b c`U d`Pl

_N12

N R .l
,

W ^P
v`Pm cP .l
d`P l
SdP !^`Nu cC cP!Pm cC v`Pm cP
`
d`P c

d`
v P


v`Pm
 ?

vUb
4 ?
 b`d`d ] P d`P

Pr bP

Uv bP
b cP d`P . l
dN
m

P ]m
bUp R .

.
P

vU Yv v @PYv13
ld b i
PH V` Cl Qv
.
W ^P


vU

Xir d`Pt
vU
.t P
v U b`d U
Cv
 P iPm _ N
a

v r C t
vP d`P.cv d`P
vm } _Up VUvd

P dPUv
CH 
bU P .
v`Pm5
vU b Y`U,vU a
Vd
^m
 P

t P Cjb` P n XvNP cv n j N
,
vU
?
m
v
Pb
14
vv n6 .jcv d`v l c bi^P

b
vPd

d V`
m d`P V` .l R dP d`Pq VUvd


V`.}` X dq
.TP`
m dPvm
vPb
~m nd Ydt
P .
k
Smd`P
iU15
v P
bP}d`Pb`d`Pb`bPV`.
n Sm

VU bc`U R
vv 7 .l 

P
vm
P

P .
v ^P

U d`P
U

lm b d`P.
`
lm R
vv
v d` bl`
.
bP8 .
v
P`
d`U v
bm cd
vm
P l

@P
Sm
P V`
 ^P16

v bv

Ufl
HP
@P
Sm dP
b
Sm l
m d
bP.
v dP VUvd
P`
| Xt d`P
~`
d`
Pr dPUPU d`Pvd d
`P V`


` n bU
P V` .
v@P
v
U
.l
a

pm
Sm
P V` 17

vdn a i 
b@P
m
ld
`U dv} W P

V`9 .

W b`P bv m bP .
v

d
dv}b W ^P (W vv) V` ?
m
V

tPb
vv .v@P
ld
V`d`P.vm
vP
.
P P n
}`dPd`P}`UdN
aP@

vU v

v`Pm C
V` Cjt n d`P .

v d
n b`NdU

.
d

UaP
Ci
b Y`U
vv10
| YC vPdPl btUv
.
b Y`U .

vm _Pn

bP bPm
vv .
dPU R V`.
lbu v

v INn
vPl
k b` d`P.
v ~ bPyU
V` 11 .
vPi

 P _ NPm
U a

n,vUaP

v`Pm2
,b vUn v`d
k
P vv .
P
t@PR Cv cU k]p ]p.


P t
c`U
y W v@P
.Ct f

922

6:3-3:2 _N

n 


fl ,
Pd 
k ^P m PH.}I X v .} @Pn ncdv
` Zm ^P X v3
.Qlb 
m
v lq P v .j
ncdv

n b k17 . P
bl`
` Y@P
.j
Uv nd d`P
m`tP
R
tP.Vb
p
 @P |v

`V` Vdfln i^Pt


`
.
VU
m` tP
 XicH


 X ^P
v P v V`4 .jc U V`,j
 @P

m`
t P


b
v Pd`P b` bP
VU

}n
dVvd
m`bP
P _Up
.j
CU U@PT W Svv d`P ,U@Pd`
`U v5
.
U
W
 VU@P
a V`.j aiC


P b d`P b @Pn T V` C~v v

b
X n cdv
b`Pm
18
b`
vdiCVvs id
U^P

v

PdP l ^P R v J 6.

^P ,

t P d`P bd

P b
C .
v d Pkn
Sn
b` d`P ^P
ayU . v
.Vvs i
an
v V`
dTP`
ibd
ldvvU
v

S C }t` b
.
Z

Yk ^P ^P19 .
vP
b
!bP cP7
t V` bU
!Rm ,
`U
vP .
v cP R
ld d`P
tcU V`!P,

bvd
d`P d`Pj ^Pi^PP,
vU?
V`

vm cn
V` .
y
Yvm
b`C bP
 Yv V`
. XU n ^P
8.j
k
 m VU
P v`Pm (.
 |v v`Pm n)20
b

 ,
n | ^
 ^P.
vH
v VUvd d`P
V`
Cv.

 m d
tP.
d

^Pn U tPd`P
^m nd Ydt
.
Ql b
.
V b` d`P b~n
bl`
.`UXPCP

mv j PH |P9 .
TPU dn b

`U
erUH _ N

.erU _N
a}

n cdv cv
n v`Pm cP2
Sm n .bidq bPn,v`Pm
P.

n .b VUd
aC
fl n
`cd Cb vP
n .`bi
bPH P CbvP d`P P v

v Xii W ^IP U@PP .


v
ad `P P V` Cv

.
t v P` PH b
t Vd [n
aP` cH J

v t
^P
.
10
d v i
b

.

bm P
d`P . Pd b
P cv
^P

vNm ]m cvN


dPU
d`P .

11 .jc vU l

r H Cj Pd i

.

P
b`C v
Ydivd`P
Y PH|P12
.dUvvdb
`
bPds IV ^ Pm .
ld@P
m b Pm3
VUPdPv
dUu v`Pm13 .
b bPC

ld@P

^P nd d`P , b@PSm i^P .

 d
b}Pd v ibP . cU R@P
vP bP v
 m bm Sm
v`Pm l 14 .j
 m

i^P d`P j
.
m .j
 m
P bs
l
^P,
n `dWd
PH |P 15 . v n d
v
^P4

t HP
vnldn
 
v d`@P`
P
^Pd`P. | }
. 
adu n l

vU

t P (bq)
m
@P
t P v`
.
m
v d`P .
I~5

16
v`Pm V`
mN
v`Pm N V` .j
^P.vUl nd d`PP Pv`Pm6.

PU V} b
 Vd Vd d dP.
v n
k
ld
PU
P
] V`d`P
.

i
v v 
vPn l
Yd u .
m N ^HP U@P V`
d`P j
ldP
\`Pm .

nd W U@P dn
.

19-7:3 _N

923


v vU
V} Y Z Y
bvnd`P
n
v ib`d`Pb`
vm } b C

` ^HP7
vm n vn d| P Wb`dm } bP

.
.vU

15
Pd

b`d
 bvv` PmcP8
v fl
dv
. b`vdU Pv .
m` ? v i cv d

C
.vUl
P
l
t Pd`P
n16
 dP bd d`P b`d
9?vU n aP.

cC .lUSUPC t
P
k
v .}
v d`P|

C nd

v iccn d`P d`
bvl YC .
b
.}

P`
@P bvP t
p n


b v dP i

.c
a

b .vt v
SUv .
P

b`d10
. ~ b
iV`d`PvU
d bnUt n v `Pm

k v n Qv d`P
v
dUi PmP17
bdd`P
vm d`P v dP` P n bd `P
 m p pm i

.b v n bvd`Pldm
18
P n .jbd
v `Pm n
a

^

d d
.v v m d`P}
n b@P aP a
bP .
 d`P a @P11


m P b V` .vU d vU

Yd
m v cd n P
.b v
P12
ndn N
.TPU v`db~nd`PPdC
 )
P .v@P
b
P 13

 n

Pm VU d`P.TPUv`d b`dPU. v@P
VtUv(

.}`
^

U

HP


v cC V`.
.vU
q
v v
kn PC v`Pm 19

m `P
b`d t

V`.
vPd`Uv Wbl vU b`
b
v P
b`v
P
14


b`dt dPUdv cC

 C.


v v b W v@P
SU
v Un n R V` .
.t

918

XH v
v`Pmd`Pv@P
@P

Xv av .

Vv v
]m

aN Idv
vP !Vv cP11
vP n cdv
av`d
PXv .
.
v Vd PHd`Pv v PH
.
v HPd`Pldq iR
vtP mP :T
v`Pm12

Z
Vv v `Pm
 m m i d`P
vm
 U a

Pdv
.j
iV` ,l i^v

vU U
n ! cC cP
V`v`Pm .
Pm TP`
k XP d`P
aC
v`Pm2
v 
@Pa
 P


P V` .
k kvn
k kv
b
.jb`U U |HPd`P
q

]m
bU
t HP

.
 `
cd .jb`U a

aN dHP aP n13
,
p v`Pm 3
TP`
n d Yd .jb`UdvPPH V`n

v`Pm d`P .
adu
V`
n
P P V` .
U P b`dP`d
m
m 
a
.jb`UdaP
U
ld@P
UP b v`Pm vU .jcU
v
v` Pm n cdv cv ,VtUv
dP cP14

adu PV`.

N nd bP .j
 n
 T n Xiv@Pd`P dHU


vUm
:
bkvN n.
d P XvPv


P
cd C bd
ayU yU d`P


m bUv v`Pm
m
.

n | b`Pm Ydt .
 cv n jb`Uv`
 m d
PU d v`Pm P4
ld u
v

U t V` bv
m Hnd`P
.
m Pv Cvb b
k d`P ,l
.
vU
ld@P
`P
d bl`
vU15
vU! VPU
l .
.l m ~
i
] d d`P n@Pv`Pm5
ld@P
Y Vdi v bvd v d`P
ld V` vU.
t b C

P
] nd v d`P n@Pv`Pm .vm 
aP.PUPdv PVPU cP. P!VPU cP.
.
i
v ~
vv Pl V`d`P
i
]
Vvd d`PU v
m
.
.
vUm i bP i^P . t  t i fl
v`Pm6
.
v Sdv n R@P i^P.t  N
V` .
v
 m V Vv
j
m vV,VvcP


~
ld@P
P
 ^P .

. v VPd .d [ u

PU db
.

m
PV`.
VjV bU

Pv`Pm7

d`P

kV n ^P
.
8
P V`
.Vd[ a d`P V` .jcU Uv`
v W Yd bU
P V` bdU
vdv .j
 m
 W a P
`bt PP

`bt a v`Pm Cv2 U
bUR
P.P jcSn
bdP `P
.jc ibU
v`Pm 9
d
n
.l PU v`d~ dvP m Pv V`?

YUd`YU .l W t b
^P3

.jc
 v`Pm Vdv`Ud`P.jcU

bi

PUcd 10
v Uv `
dPUU d`P l
~
U T d
Yd ^P .l V`.
v

`
l
vm m~m n ^
.l
aN cv
.

13:3-4:2 XHv

919

HV` .lb cdt
^P i
P
^P d`P

vn bjd bP 4
TPUdn

d`P
d`U
Yv d`Pl
n b ~t n bP
.

m l
k
PV`.l
t
Pbd`PdP`@P
d`Pvvb`dd`P
. dQ bl`b
vm Ht2

Pt t V` l

@PV`
m .
ld Hv b`dPU
P

bd
U5
.

d ~dP !vU3
Yv R V` .l

,l d
t ucd`U ] dPU
dPv bP d`P l
Ydj
d@Pfl ]pyU bTd`P
.PSyU `P
cdn R
vP.
b
6
ldm
n bPU.

d

bv
bT R .
 P bT .l
d ` P


v
ldV
VtUvd`P
.l
.
^P d`P Vv P ^P v4
bdiv UPT
Y C~n7

n bsbvv ^P .vm
P P |P d`P
t

V` .
,ib

.l Pn d`Pl P
Xr ibu
P Y`Um ^Pd`P R . ld |lv vi
n aTv Vv 8
.
IdUuv`Pm5
dd`Pl
dNm
d`P b ]m cv n ,VvcP,
,l

!`m


@PP`
Yv bd`P.} `P
R !d !d
cv } cv 

Hd
.}`U PdPv b~ d`P
.j

n .jb`U

v Pd`P

ad
`P cv n6
b !` Yvm
aHVv!cP9

vU R .jb``v t
k
vU .
P


d`P
.v@P
b .l C
l
^HP
bP`d`Pbtm Vv aP10
.
`UtP.
v U 7
V` .j
d`HU
j
b

 VU R V` .
vU~p P
,j
.l

v P .l
Pvn @P
d`P l
,Vv cP ?j
 `d b

^P . V Vv
d v
] SU
v P

 Udd c
 bPd`Pl
d
.}U m t
.l
i
 ` V`aP. n
vn b`t Vv11
?

N
bP d`P

l d t b
Yv

]

v 8
v d`P cd

 vdU V I ] b`dm ^P
.
IdPU d`P
v
^9 ? v
d`P [ . 
aN
d`P
10 .
P(VtUv iVv)v t 12

QPd bN
^P.dl v

^P v d
tPb
^P
b b.vU`m
d`P

d| b`vn P d`P vj

bt P d`P
bN
bP .TPU dn
P Xr es Cv TPU r
b` cd b`dr
I
I

. v

v .
d ^v n .b ]m cv n Vv,
IdUuv`PHm 13
. YUSPU d
bHP es
`
P n
,VvcP
 ^P 11
d`P.
aP@
n }`Ql n
b`t bP .jb`Um bd Yv
P
`vU V
U d| P nd ^P Vdv`U .}PU
u cv12 .
aid| cv

dU
`vdn
 b`pu cv R
vl P b
k

v
v n
.

^P
.}mIn


Vv
P
m bd R cv,VvcP13
C YH

U d`P l
PVv !^P ^P
b
v d


v P
l c
~ cv .l
v

Sn

b~nc`U v .
P
bv cv .
 m@PdvP
t@P
a
m mt
U Pv Cv bP v .

920

19-14:3 XHv


P
P d`P P v14 .
v
 . bd dvP
dv

 Pd

`^P d`P,
v 
v
vmm d d`P m  V` R V`.
k cv
U Cv
d`P cv17 .
d dPU bU
YU .l W SU
bv ePP VUvd d`P. [ bu P .
T v v vdvP

U 
d`P
N
m d`P
m dP
| a@P n l t i


vP
b V`C
P d`P .
VUvd

 (dPU)
P` cv VtUv
dP cP18 .
vm Yv V` .

PU a
 m
R@Pbl`15 .
.
idPv .

 m
W

.

b`d v cv d`P .l aP I R d`@Pd`d
m
P mP
 TP`
T P` P .
d cP`P n bNv P`
vWYH 19 .

aP@
P PU b cv16 .
 Pd`P
t d cv
 m d
n
W bvd`P
Yv l .
v bv .
t U i bP

P V` .

Pv C m bm 
^
 V` ,
Cm .l

m
SU Yv ^P V` . l cdv
b@P
m

.l n n vq cv

912

V|

U fl iV|

 m YU P

PP d`P vt
YUv P`
@P~m ^Pn8
^Pd`Pjb` b t
n
mId`U V` @P` Xv VPU Iblt Xiiv`Pm
t`d`P vt V| .P Sdv d V|
m
b`d.jb N~n v d`Pjb v
n .jb` bPIn cdv
d`d

.jb` n bt d`Pjb`Nm


.vUb`v`d
t d ivt9

v .
v V PU v


@P
nd d`P
nd cP ! Ht ! cP 2
.
v v b cC ,
v t` v C~v

 @P
| ^ ^P v`Pm
Yd
kn PC .j
kn PC!
 @Pn
VP

.j
a`d

. Qm n V
vPn
nd V` .
ld@Plv

P v`Pm !vU 3
d cP11
v
. V d`Pm m VPd P P`
bvp
~| lv R
v`d R
P
ld@P


d Xub
.
C
.

vm v d
v bu
Pm v`Pm 4
.m
bvP
bvUP` ,
n dP
 P`
d
byU
m ,
vm v X
t
R@P
m
k

v`Pm Cv
a`dn12
v

P vP
.
.
v
v t` Sdv v ]
d CkcP13
a v5
n Ck. a
n d b`d!P`
m` b b PP d`P V
.`v m l n Nrd`P `
n
am
av ^P10

bN

n v PP Cv dr@PiV


.v

\PU`

 ^P14
v
U
dn
am
.
t` bu
btUv
PP
CP
V`

 ^n
.

d cP 15

vP n ]m cv !P`
b`C Yv jb`T
XNTr
fi PP .j

vt v ?
t i
V
a.j
VPU !
t` v ?lb* X
`P n
!

t iV vt

n
 ^P6
.}`USv n b`dn Ib`v vt
m
 } dvP n
 m C
vtn.l
m P V`

lvb`Uv ^Pnd`P}`U yU n YUP` b`


 P@n
.jb`U
.

P16


bN Cv !`m !P` Sv

 Ucvcv db Ydt vP7


vm
tP .
v Pn .}mvUmn R@P
^vcv V` Cv`y
P .
`m
d Ydt b`Pm

aP P

YC vt Cv?b.}`U V bd
 m
n `m
vm
i s`
.
bvP C V`
tP .
vv

dU
`U

vm
dPUs`PCC
.

cH


b ,v @P bvP
n R .l

d`P l
Tn bP

bPCv?b.l
Pd P^v
`P
IP PdPd`P vt ,v ud`P ,X `P
IP PC X
V


.
aN

.l

913

7:3-2:2 V|

P v `Pm
k
bP V`
 ^P
 m
jcv b
P2
bP .l
^P d`P U@Pb d`P .l
k
bP V`
 ^P .
 m
n .jb`UP n ! a cPbl12

q


PP
aPC ^Pd`PU bl`
.l
b` V bPn.jb`v b
VjP d`P
N Pn N~j
.j d PibU@Pd`Pjb`
d 13
vm
@P
bvP *,TP`
bv R V`.

U P
v iv`Pm i
b
^P d b Pvm ^P n vU,
vv vv`Pm
tP 3
^P
@P
b bP VtUv ib bP.}dC

@P
bvPv`Pm .j
 mdC vd` .
`v 
P .b ld v i
yU
.j
aP@
`Ud
ld@P
.
`PHCv?b.
P vu
PP
l X
n
a cP,
cP !t aP dPU
PP
 m m !t aP ,vu

Pr C

m UdUH d`P
vPdPl Yv R
n
`^P4
d`P

nd b cC
v`Pm !
 Uv
d`P

^Pbl .
vUcUb c`U
P
nd YC
?

2

k dvP
bUcd nd Yd
v`Pm.

a
YU
v
v Sb d`P
k W
bl b .

.
bPSbP .v
3
tP5


X m nd SPU r^v cv
dvP
ib cC

d d
P bvl bP .
d dbvl bP d`P
d
v R
Pm .j  

.
vm v y
m
.
n Yvl
` Uv
v`Pm 4
v
V|
! .jcU a
 P V`


P v`Pm 
PH
Cv?b.j
PP .
R6
.

,l
 m
.c 
av YH ,

 m v!a cP7
p
v`Pm Cj

^P?
v`Pm
VPvd b
5
bPv`Pm .

vP

b

.
XicC ?l Xi v

v n cdv
bv

:


v `Pm
U
bv bP R P

U
Pm R
t tNm V` ,l
. l
8
U 
P R P
d| VPd .l
 UcC R cC n Sm P
bP W l

R .
dvPcC
b`C
dN
]m
n.l [ V`Cl
.l
m
C
bP
 cd v
 ^P6
vU v v`d n .
.l Y V`
aPd

bP
bd b cC9
m |

tv v d`P.
 m vdv d`P
.
 m PyvPbU

bPd`Pj a` a@Pbv bPSm cC
d`P.
VUXPd@Pd`P
.j
ad ,dbN
 v (
.vUd`U
d`P TP`
v )7
b d`P P 10
k P V`bl .
v VCks Cv.j VjXPd@P Pd v !
Cv?b.

vv
m Pm bl`
.j v aP 
. Qvfl
v !vUVC
m ^P

vd`P
 @P v P11

n,
a

vuTP`
d TP`
d
.
Cvt .


d`P a
ibvP V` ,}`
 n cdv
 P

t di
.

914

13:4-8:3 V|

.
vn b`U
P
P n Y`U

vPl5

N iPm V|
8
vn
P d
W`d v`Pm

.
qd`P ]P ,
aN
v Uv@TPvPPm v`Pm
b
^P PP d`P V i^P a Cv
cdv

flt ^P
vT Vdv`U
v`Pm6
t` . P V` d`P P ~ t` ,
. YUP ^P d`P v b t` . vU

.btn
PP
l dP` d vu

PP cP d`P dPU


P` ^v
P ^P n
bPvm
acP9
.jb` P@
Pd .t

bPvm
.jb` X d`@Pd`d b`m d`Pb`vb` d`P7
.
a
av YC !vu
P
t P
bN V` d`P .j VtUv ibP v`Pm
Uv
flt Uv@TP vP d

.
.
Yd b bN
10
.jc t`
bN cP! W
N~jcP8
t Pd
V
.Yd s`P
H ic
.v
.l


t`11
~
m
ad

flt t` sU W n .

n

`d
^P d`P l
U

^Pd`P
.
aP i
v`Pm aP
 v
l
vu V` .l
 m vm d` b ^v
vv bPP

b
tP ? bdU cdv`Pm ,l
d`P
?

d d| n dP`@P`P P b aP 9
vm VtUv P d ?
.j PH
?
ld t` .j
 m VjP
m ?
d
P ?
vUm P
a bN t cd12

a
n VdIUdUa
 m ~ ib`
.
d .m Yd } d | ^Pd`P,j

cP10
n VdIUdU d`P UdU n
ad ~nm bN I
 @P
t `
d n
aP Cv n

Wdm
v vv d`P
 v ld bl` .
 m
bU v`Pm l` d`P
n b`d d i | v`PmnbU Y@P
l

.j
 P
 m vUP`P
b`d c`U
P.j`P VUvd
.j
ld
@Pdv} R
b~nc`U
.
v`Pm !` @P,d`P v@Pn
d
d`P2
y
Pm
a d`P
vm
lPdP V`d`P
v
^P d`Pj
 t
~m btPd
bl` b
.
N,vU,l
!`~ ^P

jc v `Pm b Y`U

11aP
V` . n 

,l v

P
b bP 12
bPP
bN
t` X iv`Pm d`P
ld v v`Pm n cdv
 ibv .j dUp
Cv
bPv`Pm .
b

 U
` R V` .vT b

StP Zm b d`U d`P .} ]P
Pmd`P3

vm b
WvPn b
m
vm d`PS il
.
b`dPv PV`d`Pjc~ibd`@Pd`d
 m v dPv X Y`U X d`P
kPU PdU b P

P PP
t v v
}U
t b U
.
V`

4

v
Pd `P
v b dvP
P l
 n !\` bvP!bN I

cP13

 v PdUP .jcv
v d`P


m n P .jb` d`@Pd`d Cv?b.j


v
IdUu v`Pm
P`H
.
.cUPdPbNUb cdt
dn dn .vt

915

5:6-1:5 V|
Pm R
ld
`

vn v`Pm10
cdcd n
` ^P :
d`U

P
bP .c
P
v`Pm
Ydt ,
`U bP
v`Pm
nd
.cUt

.jbPU Uvbd Yd .}

cd n ,}`UdmP b`
vm V Pd . n b aP *WPP I
cP
~n cd n11
m
PPV` .

Y Sj
.jb`Ud bu
.jcdn
nd Yd n12
v
.}`U Uv `
\dncdv

.j v d`PTP`

n kP

j

k
VPU ! VvPP P

cdn 13
cP2
cd .jb` vd *b`Pm
iV`Pvm
vP
.
bdUcd btb`Pm
m iPP
v
 cC

d`Pjb`UUv `
v
vP
`v

XvNTPu !bl t Ivnd ePPibPvm
t P.j
 @P
.
aUYd|tUP
.
Vt @P
bdUcdn14
Pv`Pm 3
.}`U Uvbt
n ` m
` ^P R V` .}Ud b
v
cdn U cU N

ld
.jb`UUv`
v b`vU
d ~nm
v 
vP a
 YC
v
P R 15
~n @Pn PP v
^P .

N bP n .
.
bPn d`Pjb`
IP V`.}
vd
vU d`P j PmiPP
 4
.jb kv
IP
Sm ` Vm Pm
P v`Pmd`P

bl` .}
adu v`Pm
.j
`^PCv. t
v nd PSmi^Pn

| v `Pm

 @Pn
d u Pbl` 5

~n cd W dP P .j
@Pd`PbP`
at R cd b` cd W V``P
b
.` N P
.

b
Pv`Pm2
dPV`d`P6
bP
nd U`Hd`P
v`Pm !`d cP.
|
bmn
vP
~n

t
b`d !t
HP
v`PmaP
c
bd ,` m P bP d`P `m

bP`
dPv
MYUV`!t
| v`Pm !`Uv nd cP!t
| Yd @Pn
~n cd dP d`P .
X PPCjc
 ld V` jcSv U`m
.
.j
n ! cC cP :
v`Pm3
ba n
PH Pd
R
7

n ?

n ,`
?
vd Yd
C

v
m v ^`P
b

V`. @P
 m v`Pm
t cd b v V` .
b n
b`v
^
?
^dv`P

t cd
n b v n 4
ldfln
V` vd`P,
dP
 n.
.
r 
n .vT S|
nd
Pn bd`P b R


a 8
n. TU
a

V` .bdU
b`dmc`U
}t
m
v
 cv
.
d`Pb`dl ,M ^v cd
v P V` .
v n
t bP

b`
,Iv VtUv
aP@ ! cC cP5
bdU
V` .`Uv
t IP v
vm
PUdnd`P .
v~d|
Iv
d Xv `Uv vv dm ^P d`P .
`Uv vv V`.

flI
`v . 
.j v Ti
Pd v`Pm C

v Sm
`P bU
P l
P 9
PU Uv bP d`P
.


b cdv Ucd :
t v |P b` Pm
Y| b cv
.

I cP
.v b WPP

916

6:7-6:6 V|

m
Pm
Y`v l
V`
SP

?
a bP d`P .

t m
t
v`Pm n 6
ad tcd .}`UUv n
P b@Pn d`Pb`m
~n i
v P
vU Yv.}m ?b`m
t
P
t
Pm ,b`V
t
Pm
.m PdP l Yv dU

^P 
vTX Y`U
d
vPdv i
m b` kt
*.
?b`m
vP
b` dPl ^U v
bn b`dPl v`Pm 7

b

P n ?j
V
P
V| b
^
UT`P P d`P n
Z
n Cv?b.b b n
n ^P

b
n b`dvP bPn .
v aP

V bm P
?b`vUn kv
vP v`Pm .
P `
t P bP cP8
C

dvP bl`aP.
d b Ydm t
`d c`U
`]P
Pm
P .
d`Pl
P SU|N v

.
.m
v i^P2
 r R
N C
.l

d PP
 n
dn c`U l .
?

~n ^P dtPd
dd| dP`@Pv`Pm9
d n
nc
P l .
v`Pm PU.
a iXv
i

vm
.

tP.
d [
P`

^Pd`PY P
v
*.`UmN

bP3
vn
Hn Yv l
d
P
 P
P aP 10
Zm.l
adm .l
?l
U rU
b bP b aP
Sn


v ~ n bPr vu
l
c d`P .l
m HP l
vv SU
P U@P
(.l d aPvv X v bl )?l
` V`
Xi `dP rU b`U dP X b cH bPn11
.l
 ibPC
d ibv
d`P
v n Yd biU@PNP
.l
v b4
^P 12

^P .l
q P RCP
Yd bi U@P dtPd i bP C
R
VUvd
v b .
dN
T
vv
.
a P
a R V` bl . l
.l

YU\` UP 
n
 ^P13
 n .

U iP

ldP@b

bv cd
m`b cd
 @Pb
i * dPv cd d`Pj
Uv C 
.jb`UUv `
v

`v14
`mP aP.
 m YUP aP.
@PbU .jc 
Pd
.
P 5
b *.
@PP` P d`P
d

`U .`
t` i`
.`
t` i
Un n
,
dPv
P n
`
m
`

.`

av
v Y P
P
bn Pv d`P.j ]m

Pv Cv6
.jb`
d`P
av

bP
`
P 15
bPvm
v PUib d`P. ]m
^t P `pm QPd
b

`v StP
`v`d bd .

n .
.j

`v 

dvP
P
.
Cv?b16
aPPd`PvP
Y
bPvmPd ^P
tPd UP

vT ...bcC
. vT

bv
dPv
dPvc C
vU v .XvP`U
W
.

tP
 d ]p PC b `U...
.
d...
lqd ]p vn PC
.

20-7:7 V|

917

V U a
v P.
d n }
N~r Pd

v `Pm
VjP Y Yl ]b`dm
7

W
 n Um d`P bP.


.cU
VPd Pm n .jb`dP iv`Pm
a n


d`PjbvU
t YC Pm PC .
V` C
.j

P PP
jb`n8
jcU
t b U
l YC U cC cP

n !PdP
n v T S|
n 15

d PC v`Pm bv n vdv WP@
`.jb`m P


.
`.

 c
.jb`U c V`v
v ] v`Pm

n V` .vm V d`P vU n c V`16


t cC

 ^P. V
n ]m
v`Pm 9
aN bP CvU Q V`
Vd bPC V`.

bP .
d l
P V` d`P vm
V` .cv ]P PC

vm c bi
v MYU PC V`
v 

 TP`n `d
V`C}vUn d`Pj
.
.
Cd n Qm W

P V` d`P.
U PC 10
t V`17

bPm Pv v`Pm ,
Rv
bm vUv @PYC .j V V`
v U
PV` ?

v`Pm V` . v@P lv Pn

v@P
]
t
Pmcd
d ^PC
fl d`P ] Pd V` ,bl .
.m Sv n bjV`.

.
v `Pm
YU
b

.
Pm W Yv 18
l

 @P


P v`Pm .
U]b d`PdPUv
`V`11
`^P cv j

v
dYdm
vvd
.vm y U`mYd
.
vPl V`Cvj
`d b dv
cd .
vP !v`Pm 19
`b
dcd`Pb cdt cd d`P
`U
.
n

a Pm 20
 U
j
PPd`PYdPUs`

PUPU

v
. Vr`
av cd

dPR V`.
v @Pa
v@P
nd Yv R cv12

v@P
R V` d`P

aP d`P R cv .
v @P
b`dd`P
d V`.
v @P
cd c`U
.
t
SP
b`v
Pnd d`P13
. bP`
P

P`
P14
vUb
.`S

909

 VU VUvd
i Hd`P P`v iPm
av ^P b ,
.
V` m i
N P
,
H
b P
Pm
P

av YH ]m
H Xiiv`Pm
vP Vv 2.P Sdv I

n bP ,l
d XicH R
bl` .

?


v d d`PbsH,v@PUHP 11

n n cdv
bdP
dm v
d`Pm n ^P PP.

bl`


H
b
 ^P .

P ,
.cUd vbicHbPV`C b
 t 
t P
 d|P
YdPUvnPm
H3
v t cv
b d .
m v v`Pm H
 m bl` d`P .m m sv V` .
m Rd`U 

b
H12
m` YC Cb m n,
m t
d`U
P
vUvPV`d`Pnd i

P dP n ^P

 m dP t
d IlPt
d
v`PmCv
R
 ^P .
v@Pbs v n d
^P`U
.
n d

 m bs
.j

T cd P` d WNn
t IP
 13
s
b

v
.
4
 v PV`
k
v@P.vUPbsH
v`Pm
d d`PbsH,v@PCv.
v
vPn d
k
P c n d
 m V d C vP d`P
. dm m v V`d`P. dq
 5 .
P

 VU WNn

Un Pm

.Pd|
vP l d`P
PCv .vU
bP

.|l
ndSnPdtid

P
H

HPd`P
d H U`v
t P
v`Pm
WNn
tP14
.@Pv
m dvP
U@P ^P!v`Pm cP , erU

ld b !HP ,}
d`P vU HbCid 6

n d ?
dn
P
`dn

m`
 Pd`P d` P
dn X
d| Yv vU Pv ,
t d| U
P
X b i

vPd`P v
m d`P,
v`Pm Hn H.

. `
.
b 15
Qdb
sH .vU
n d H
v`Pm V` vU v
b 16 . bt d,
?v@P bb
sH v

k
XPCPi^Pd`P
k
dU v C


m v ,
k
n @P R7
v`Pm
bP
vd
v`Pm d`Pdv
 m PU r l d t

.Vr`
.
m } H
v`Pm Pn d H17

aPd
v d`P b
U
v H . Y

vP
v

^P
.ldn

Pv`Pm
^P , n
 H
Pm

TPU r
b
H

CP lq
d Pd v,
H
b ^P8 .
@Pt

 P .
d

v t
C v
b`Pv?
ld@P
b ?
v Pv
X d`P

H.rU

,
?
b@Pd`Pb PC n,
b
H9
v`Pm
n .n
^P d`P P
v`Pm
Yn2


Pm `V`.bv

v `

n v`Pm cP .n Pun .vU a
aU
.

 P
b
H10
v`Pm V` ,C 
d`P Pd| ld R d`U
. d| YC

910

3:4-3:2 H

3
Z


lq U P
b .~ i
b` dq Yv . vU

n d

m ,
b
.v P^ cC .m vP Pn
v c
d n d`P cdn c

V`

. P,b
. v v ]b`dm
^P d`P vv
VtUv
Vv6
P
b`fl Yv n aP,m
n 4
cH
vU
d`U
VtUv

^P.v ibi

^ tUv d`PvUd
.}vUVdv`U]| ^ Yvn .b

}

v
d5
^P .TPU dvP d`P vU PC v V`
^P d`P VtUv d`P7.vn Pd VtUv V`
bn

Y .m vP bdU
d cn .
brPv n Vv
`UIbidP
Ht YC
.
cC
a
: YU
av ^Pd`P


P v bP 
` cd
v b
 m v n


dd ib` v i.j
P`
d
Vv.j
 v v d`P j
 v
.j

cdP`dU
nd . _

v b`d n6

Pm cC v`Pm cP .

vd YC
S vv
.
n , TP`
Pv
Pl
Pn Cm7

8
Pm d`Pb N~n

d
av bP d`P b
P

t PdcH
vd P l C~v YdPd` v

n v`Pm
Uv v`Pm
d`P erU

Uv YC
P
. n | ^

l
P d`P
q
v
^`d YH P d`P
dv
t 9.
^Pd`PcdPm C
 @P
v
 @Pdv
vt
Pd`Pcv` .
v
d`P


R 8
b`U bP nl
t b`U

.vU Pd
@P
v`Pm ]
cv n v`Pm cP !
a9

.b v

dv P n .jb`P Wn Yv d`P jb`


v v d
Vr`
n .jb`tPv n .jb`PUP
Pd Vr`^HP

Pm .vU
Pm P vv
b10
vU
.jb`
Pm
 ^P.
vU v XicH
b C
Sv SU P

Pm . ` , v v
^P i
m d`P
^P d`P
^P
v`Pm 10

 H

P nd
.YU Pb
.vUjPlv

YdPU v n Hd`P P` vHiPm


^P
H
v`Pm
v`Pm2 ,
,
Vv
n vv m bl` d`P ,m n c

.YU ^P,b v

d Pm
ZPdv H

Pm C 
^
av ^P H
.


v`Pm
^P2.P

|
ZPdv H
Xi
v`Pm H 3
d`P. n
P n !j PCm n , Vv.Vv P

~n@Pb

` P .
d}^P C v
.
bUv v dv ^P. P

m R t
tP
n .jcU] b

m bU Pdt d`P ,dr@PiH
 ^P 4

Pm ` d C m n. bUkm,
H,\` UX b
^P,
P b d`P

,m U
Sdv aPr d`P
 n
 m VVv

C
.j
 ^P3.
n aP,v`Pm cP
b
Vv X ^P
In
m Pm5
d dv
,vTbP
Cb vn v

b bPd`P


 vm
d b
Pdv

dVvd
 cC .SPU dn

`
.

11-4:4 H

911

v`Pm ^P4
_
Pm P v a@Pd`P 8
a@Pd`Pm H

v N Pv n cdv ^P ,
tP ]

V` d`P P n
H

n Cv
`dd@P
a d`P av
? Vb bP
vm
V`
 ^P.
bv bP5

m ^IPcC ,}

.
ZPdv PH
9
H
Pm
_
m C
^P ] n S cv ,
^v
m P
vP H.mlv
^P N
 v N Pv,
 PU v C
 Cldv n vt

Pbl`
H .
?
vP

,
 v N bl ,vUaP
H
ld@PN P
v Sm i vU

.
.bm v C


S PiPU ^P
,v n
v`Pm 10
P
Cd`P `N Cv`Pm UHP6
Pv d`P
Hd`PvjHP
Yv
d`PHPn
aPd


vP
vP .vjP

PU ^P P11 . n
^P H.vU vt
Wdd`PvU
b
aPd
vP pm XPd@PVUvd
PU ^P .P

Vv fl ^Pn J
t
.P bnUt
Ht
n ,}`^P
7PU ^P
Pm
d dm


d`P R
v T
vP
vP Jb .l
bU c`U

m vd`Pl
d RdPl PU V`
d Xi r V` Cl
tPd`P vU\`vPU ^P
cC.

PC
.}`Ud ^PJ n d`P *.l
.

d . . .
 bvv d`P bvPU P C Rd UP l
m
N XCvt |P.l
.

907

Vv
r Yd
`r d`P
v VU cd !b9
P
X`UP
i

X`UP
v`Pm
v`d Vv v
.j Uv l v n cdv
kn PC
`m Uv

Pt d`P,j
 m V 10
XIP
,
:
P
a 
m`q cd t
.

 cm
C bU ^P ,
vP bU ^P11

t P mP

n bv

` ^P ,
a
`U tP ~n
 @P
n bP n
v P . TPU r

t` d`P

vP

.
fl
v vHP 
P12

ad bU
 m vU
vPb
VPU.
^ bU


 mv
bPHd`P v dv bU
vHP .

pm X

v`Pm

b C

vP
Pb dU

~ X`UPb ,
.`U

v

X`UP v `Pm

b 
n !X`UP vU2
v P C bdU
R X..
a
v ]`

vfl YPd 3

d Yd fl
dndr
bd
`PPd
 m l
.
P .j
 ] Qt vPCvPd
b`d

bv
b cC13
SU
bU
@PvP dvP


 mv mPU
tT nd
b,
n
@P vHP .
b V` bU
.
v P .
 m vU
fl

dHP

ad P

 m
P


l

j
X`UP
`U vP bU
@P
 vybl
 m m P .
t Yv n
a v@P P m P4
.
v P
Pd 14
d
Cb

bl` n,`U d bdU
b`d
P

.}`T


dnv P .
 m d c
v`Pm

.vn
 m v bU

 @PPU

 @P^v cd d P5
.
vPb !V @P
`
aPd P d`P
`m Uv
C
v P m
 Yd P ] V` .


b Cv15
 m@Pnbcd
P`
ddvP P?
i

.
V`
vU bU i v`Pm ]m
vm d dvP
 cd


Cm }m `
?
cv Pv .
 m
W Yd `r
C6

.} @PP` Yd bnt P |P.j


tP .
 d ^ cC
m Cv16
^@Pcd
.}m
^v W


U iU cd7
ld
v P YC dv} X
^v lv
`^PR V`d`P

~n V` d`P
T} d`P
v
 m v U` bvPC
*.
v 
v

v`Pm
b Cm :
P@
@P^P 16

t v
 i
Pd

v`Pm bvP ..j v

vm
tcd V` .
u cd .}U S|
R V` .j
PUP
 cd V`d t
P V` ,l
P b`C
!l
X`UP n bU ^P :
v`Pm8
Uv b`PU

`r nd`Pjb`
.jb`U b`dP
d

908

21-17 Vv

s R
P Yd
vm

d bN IVR
17
u nd
R V`d`P.
^N
vP bN d`P .
v
k nd v t d`P PP

u Um d`P,
.}pm P`N PbPvm ia d`P. C
m
vm
.
,j ~ bPvm id`PR@Pb
Pvm ia 18
` r

dp nd bW tP ,`m PP20
v
)j U

i

l n UPdC `m it`.} vUd n

 b`
vP bPvm i
P R V` (.
vm
Um
`r d`P .
vmd`P
.} n bPvm
 Vvd

v`Pm Cv.jP`
v ld21
.
IV
m bP` `rIIV
vP
vm bN
. v`Pm
tUv d`P.

 m
`rR

19
u d
 d`P.j

900

^ r

bP Cv?b.jb`UP
v X Ydt
]d
Xr d`P P
d Uv Vl ^ P
bP .vP`d X`UP VvN VPU Vt ^P Xii^r
bP
n bP`
\

 ^P10 . t
 PPn XNv P
^@P X PPIVt d`P
(PP) b
P
d n
v

 St `U
kd
.P Sdv n v `d
.c b`d n `Pd R@PV`.jb`} R@P b`dPU


XPdP
P

P
b`U P

^r2
v P b
X`UP J n :
vv`Pm11
d`P jc dyU W v t n bN v`Pm :


b b .vm ljP bP` .jcv dP`@P
t`
P
X`UP Cv?b.jb`U P
i
* n C
X`UP .
dPv
.
i^P d`P .vU d Pd
v
V R@PV`,jb`} R@Pn b n
 ^P 12 .ld P

` P
b 
v Pb
Un:
vv`Pm
.c bu

v Um
bP Cv?b.jb`U d` P

P n
 ^P4 .
P
TPUv`d
dPd`P

In
P
b N
n
v P b
bN J n:
 vv`Pm13
 m bu
Ul R@PV`d`Pjb R@P

.

b d`Pb`v
bP Cv?b.jb`UP
b`@PYUP` d`P .}`Ud
~nm n Um
v iU n d`P5
 ^P v
bN .
 U Qm
bd tPR
XPdP }`U
nd vHPbP`n
br
^P V` C

 ^P14 .vy U`mPd`PCt
vNdn
~n
~n
vNd R@Pv . jb`} R@P dPU

.c bu v
k bU
PR@Pv .
k R@Pv bU

bv@Pn bUs 

v`Pm .
vm `m u
.vnv
s
P
b fl

vm c
bP15 .v d m 
bP b
VN J n :
v v`Pm6
v ePPd`PVtUv
V`.

b
vn v v`Pm .
vm
 m
Y
bPCv?b.jb`UP P
.
 b 
vP
 ^P 7.vP`dX`UP Xr d`P


tP
VN n
VN R@Pv .jb`} R@P dPU
.cUv bu P
P
a
 P@
v P b
aP@ n :
vv`Pm
b 


X`UP
aP@ Cv?b.}`UP d`

tP 2 . v v m bl VtUv
d`Pjb`} R@Pn aP@ n

a R@PV`
} d`P Qv
U.c bu v

bPd`Pb`v
U`tPn8
nd bPm
.}`U
b`n
s }`U
nd bPm
R v
Pmv`Pm .
vm Uv `
v
.v
P

b 
v P b
d n :
v v`Pm 9

aP@ n
 ^P3 .j
 m aP@ d`P dP`@P
btUv
aP@ n d`Pjb`U l
vnv`Pm .jbPU dn b

Xv ^P.d
v q ^P.bv iPm
vPi PP n

.
.
d v C

Cdd

901

12:3-4:2 ^r

n bU^P16 .
v bm P dP v
P
VPU


v`Pm .
d`U}


d`TU

b 
vnbv`Pm4
v P VPU n :
.vnvn X|P
v`Pm
bP Cv?bjb`U P d`

PUPU a
bP .d u X|P b
bP . d|P
VvP PP

v
P
Pm d`P
VPU
bv bP d`P
a

n cdv cd v`Pm.tX ^P!PP cP(PP)bPvm bPX v .
 v

 ^ P5 .vP YdPUs`
R@Pv d`P jb`} R@Pn VPU n
t`
n .

bPvm nd 2 .bvT lv
.c bu
.

U bUd 
n
cC d`P. H

b cdn
tP
 ]m
P
vPP
.jb`UP

b 
v PPPn :
v v`Pm6
P

U P
bNt
Yvm
bP Cv ?b .j b`U d`
 t

PP
Yd
bP.vU b _Up
~m t
 

? v Pd ^HP V` C
vP R V`3
v 
vP
bP7.b
cU NCyU b bP
vd| Pt 4 v
}ndrt bP?}n }c


bP V` d`P vP
bP .
v v Yd| vP v
n ^P
v cn Smvd5 .P
vP b dm
 u

 m TPU vPU .
vSm
a m t
ad
av .
icfl P6.jc
vP v d`P
P
] R
 m vU } VvP
P?
i
`P
tP v @Pnv m P C
.
t VUPdP i
v`Pm

kn PC7 ?

bP8.Vd`P
Xv ^ cC
bP

v
b 

v 
v Wr bPd`Pb`C
d

b
bP .
aU Vj bv V` C

 U Z
Nt d`P d Y`cC
U vn b
bP

V
P bv
P V`
.j


v n | Pm
P
d vn ^P d`P d
vn
v`Pm .
v VU R jcdyU t P8
.

.Yv
.jcv
aN 
I d`P U`tP10 -9
d`P `YU d`P `m n b` v

vt :
qd`PC} Cn ^PvUd`P`m b`d

m R Cv?b.
vm ld
C
vU V` .

C
b

k C
b

q t
vU V`.
bPd`P
P
bP.

n b`
Pb`C
n

t
bP
n CvT m9
b`dPU . bdP
`P
n bl`.
[ n bv d`Pv n
bP

d`PUv i
.vi bP

 n V`10

v ^ km .vTS|
n
bv n
 nd bdP 
.v T
b`C
n . bv cd
n11 .YUUn n
k
.l c

 @P
v`Pm
 ^P11
n bU@Pb
V`.j
U
!PP cP .v Yv
cd
vPn
~n^P,

12 . v
P
 j
b`C bP V` }

v`Pm
 v
b

aN Yd U
d
 n b` 13 .i`d


.v
 b`v
.
aN bv
 cC R
b W Ydj^P n . W Yd
ck WvPtyU
 14 . t

 v |
t Pv
d`Uv C
W

d`d id`@Pd`d . TP`
vb .j
vPibiv
vv `Ui lP`
P` v d`P b
vv 
P .}d 
v
dn vt R PP()WHP.

15 .
l

P`
d`U v .
vm
 
v PCi
vm
 d`P .
.
vvviV ] V`.
vn v v`Pm12
,

902

5:5-13:3 ^r

n9
v IdUu Pm v`Pm
Yd d`P b Yd
d`P .TPUdn
 :
a
kn cC 13
bd d`P P d`P b
bPvm
(PP)
cd .`U bv bP b
bv
dU
v d`P \
 v d

b bPn d`PV
PP 14
v`Pm .
 v \d ] YC

.jb`UP P
 v
Vjbvd`P}`U bjbv
vP
.
n
t

vnv`Pm d`P15 .
vm nd
n , v`m
n10
d`Pd n,

bP cd

l d`P.jb`Uv b`v
n .
dPv


n .

cdcd
PU

.P
t P
vm
 d
v bTb`U cd
vm
 V b|

.
V`r
^v cC 
v`Pm .
 Un
. v
m Uv
` 
n11
d `U n a
a
P
Vd d`P X`t
 Uv`
av YC d vt IV *jcP

R@P .
v WYd V`d`P !t

.
WYkm . b bP .

Un
 ^v cC
a b 
 
 cd


v ,
b`l
P
P
v`Pm .
`T
. v

^P .Vr`
v`Pm
 ^P12
Cv P
.jb` v t cd n !PP cP
vP
kncC2


StPi


n
Pm
P PP cP .jb`v t cd n d`P

l HR .v @P C,
vm
Y 
b `n ?b bn13 .`m d

m
b N cd V` .
d`Pv b`d
v lq
^P bP V` .P P .j V Pd3.
StP i
b


aT
lH
d`P

m
`P
nd d`P
U

bPd
b`dPUa
Xv i^P .
an
d
vdv n b l .`m lv
dUuv`Pm d`P `V d`P `m vP
vn v v`Pm d`P4.j
 m |
.
:
P d`dcv l d`PbvP
l .`V v d`P`m Sm

PP
 v YdPCt d`P5.` T N bPU i
XiVU 
R@Pt
Xi^P PP cP
bvm n

v
Cv?b`d ^P d`P `brP iv pd d`P `
vnv`Pm .l Xi v PP cP
:
n .
 Xi


v ^v
P 
n 6

!t
P aP V` .
YdPPP2
V` .

P^P.
Y nd P QPd n cd .vU 
. TP`
,
v`Pm .
 ^v cC
t
b dPl :
v v`Pm
. v

kn PC 3

 v
n7

v v d`P vU Q`d n
v t
b ] bPP
P`
m
d`P .
b ,t n
 ^P .P
b ^U ] bPP
P`
d t
n . 

vP
. n N

nd
v t
^dv . c`U

.
vP


t
P PP v `Pm
U ~p

PP v`Pm 4
v

P
WYC:

tP8 .

b` v v `U
nd n Nc`U
~n


k v RP b` c`U
ncC .P n v
vP l bl`
v`Pm .
 @P

Un ^v
. v
.dVvd d`P` P@

5
n vP
d`P v mPU n Sm .`

^v

Sm . `m v t vn YtP R
aU b
 vdU .l bm `U XPdP
Xv ^P j

U
 m
.j V vP
d`P j


b`vt d`Pbjv d`P
.
a
d
n N

1:6-6:5 ^r

903

`m b
v`Pm P .d Vvd d`P `m ^v
v`Pm6
d

n b ,
m l
ad n Ym bP d`P

vv

c bPvm
R@P.
k R@Pn
.
t Q`d 
Pn vP
v`d n bv R17
.j
d`P
bl` n Cv?b
.
 v
v`Pm .jb`UP d`Pjb| Sv n
P`P
cP7
.
n 18
]P
v`Pm
vU
Pd`P vUdn ]P
.vU
vU bU 
.
n SU

m vN
m vU bbU ^P .l
v`Pm

Un
8

`v .
 mvm ^v
bU iv`Pm ?
 Tvdv
 cd `d
bU d`P, n bU cyvP
^P. v dN d `P
. `d,j
b`fl t n
 ^P 19
 `d d`P
vv v
d V`.
U Sv ncyvP
bm P
nd
vm R
 ^P v .P ~ ^HP id d`P
v`Pm Xv |P
v
n
.

kU
n d@P
dPU
UyU b [
b` dPUuV` 9
.
t
.

`dbUiv`PmJ 20
vdv
 .j PyvP
. |v
`d

bPP
XicH

m bm P10
bicH bP d`P l
bP R .l
R l
]m

vU d a

U bPP v`Pm

bP d`P m V`nb` Yd n21


b d
a
.
^HPR
V`.l


b ^Yd nd`P

.l
a
.} v
^
Snv bC 11
bP
q d`P
m mP d`P22
b
`
v bv WvP d`P bv
b`
P StPi
k
YUd bdm vcd d`P.jb`v S bPn
ad
`U^Pd`P.
.
d n b bP
n

.jb`Tv n m bv d`P
P
b 23
 v
 bP
 }
bv
cd n ,`d`UbCP`r`d
.
Ydn Cv12
.jbtv dP`@Pavd c c cd d`P b` d
W Yv
P 24
k
bUp .b P`
b
U
Pr n
d`P
ad d`P
~n cdt

n
Y
 m
v b n
. `U
Pp d`P
.
v
ld
!PPcP25
PU
` ^P13
cC n bv
` PH v Cv?b.

v ^ km
d

?
v v d
.


P

bPd`P iX~n 26
14
P
 ^P .
t cd Pm C


,`Xi
 P cd IdUu Pm v`Pm d`P


dVvd , cH
.
U Y n
tP27
 v .jb` dv
.j t
PH15
IdUu Pm Xv |P.
P.`
v`Pm Sr nbPr .`
.
N
a
IdUu Pm v`Pm C
d`P `T P`
P

.jcd b
 m

PP
j
` NP
ld P@
n b
bN
XPd@P

` in c
.
vd
vt bd`P
PR
^ [
ld v IdUu v`Pm
t v16
.l
,
kn PC C
d`P
b` P
b . v@P 
!^P^Pn bj d`Pj m n b`dPdv 

904

8:7-2:6 ^r

cvcv c c d`PjcUm Pm v`Pm !vU11

v
PP. R dPU
^v cd
Pr R
aN
vm

d`P
,
@P

.l
cd n b`v
fl a
vm d`P `t
.
v
bl` d`P `U mN id`P `m2
b v ?l
d`U b cd12
bP?
N P
b~ bP .` m
bfls
d

am

 m l

n ld P`md`P n ld ]P
 ?j
.l c
~n cd
~n

vUSv .
vT d`d
P .
d XiV` R 3
.

13
P
,
d`P
 b`C
dT

.
vU d`P,
vU q
4
l .
pm b b
| 


.
q P
t

.
XPd@P
Pd`P

PU
v


14
b d`Pb`
.
b X

vP ]m cd n ! PP cP
d U it W U`PU d`P
P5
t Pd

a mn X v T
n
~n cdt X V` .j
dUu Pm v`Pm .cb


v
.
v v YUP`
fl d`P
v
 n b
ad 6
. bv P

^P d`P
n
P
bPvm i C
bvN v n v`d


v`Pm
^P Cb vU d`P U v`d
Pdd

t v vU d`P CP bvv n PP `d Y@P


bNv2. `d Y@P

^Ydt
~n
^P .PU
n
v P n , v`Pm
kn cC,

v
V`!t a !] , b
.

ldm
.
.l
P
bP
dXPd@P
PaPR V`7
`

vm
 n b~n C W Y V` .j m i
V` d`P
n bP`
m c

b
v
v`Pm
kn cC8 .
vnb dUu Pm v`Pm . v

P n cdv
^P
v`Pm 3
v`Pm .Tv v

NCva n
b
^P d`P b d a
.j P,

YUv@PYdt ^P n
 ^P

bU t
a

RP@n v`d
.}`U
nbl

n :UC v

v`Pm
CvU
kn cC4

Vvd PP
cd
ldv


t W

I R@P.
^dv R@PPm v`Pm
5 .nd
Vvd R ^U P n
n
R@P.} V`
` ^P9
n Pm v`Pm,

vm
v
V`,t a ,b vP
.
.
^IP
Pmv`Pm 6
 @P
k
 m 10
Pm v`Pm .Tv v Pn cdv
,j
^T dPU d j
t m d`P
t m
lv
P V`


bvNl
n dPU d .
.j P,
 m
 ^P l R .j
.j H dvP

,

St n v`d
?
^Td`P^v cd

dPU

v`Pm7

 ,jcUaP V`
St
vPcd
vPv`Pm :vU
dPUd
^P 
n l
P k Xv iv`Pm !
St dPU . P P
.

v`Pm8 .
 m
vU ^r,

.
?

...

12:8-9:7 ^r

905

 v
bTR n
N .v YtT

n
St,


U} yU
bPd`P
vm iSt PP n vU ,
.
kn cC 
.jb` dPvPfl vd`PYdvPaPn .jb`StP
m d
k n
pm
PP
`U ] v
l
bC , !tYC4

b
~n^P .

`P
_P9 .jb
Uv X
aibN cH bP n
X n d`P
vm bP` ^
PP d`P
v

dPv ]m

P
m v Uv
.jbP
.
 ,
!v cP5
.jcdCbUivm

`d ^r V P
v
,j bU i
N~j


b P
t ?
Cty ?
CtTndPdv X VtUv
PP
VP i
vP
StP
av rd`P,
10

`dP r ,
Ct v i
CtcUCU
^r :
?
^dtn nd PP ]m cv

t v| P` Z
v
d@P
vv
W Xr
P V` b R6
V`d`P
bv Ydt tP
nd Cl
dPv X ,
^r11 .t

v Pdn
Ctv
bPd
.
PU
vP ibd`P .
Ct t ibR
 m vm
lv

PPd`P j
 m
.
~n Y b
vn a v`Pm7
:

.j

^r
VP12
VPU cP ,

13 .
n vP
b
aN d`P l` m R
~nm ^NiVtUv v v
| PPv.
aN VUvd d`P

n bi
bPn
.jb v l
vP
 nd Yd
t
bibP8

l i
.
~n^P. m
i

 vdU n
^r 14
jcnP W
~n Pd jc n Y
vP i v b v n CvUaP VP
 m vUSP
m b`dm
d`P
N~jn d`P15 .b TP`
d id`Pl P` C~v v
.j
~n Pdt .jcv`Pm vm

v`Pm9
PPX YC m Cvn d`P
n `Ua@Pn
`^P: vv v
v`Pm
 ^P16 .

.tXi

.jb`U
aN
vdv nd n `dId`dn .jb`Ua` ,
b b cd d`P
n b` Yd10

_P .`
PP

P

aN ]m
Xi]m
17 .`v
s n Y Yd:
v`Pm


av
vP l d`P jb`U Sv .
vP l d`Pjb`P
v
v
iPm jb`v n Pd`Pjb T
 nd Yv d`P.
b Ql
dPvb d`P
v cd
d`P

` n
 m
.j t v Id`dX Pi^P J PP .
~n Qvv d`P
vm
 m
WY

.
~n ^P


Pm
Y
v

v n v`d

v`Pm11
d@P
nvU v

v`Pm
n , l
 bU V`,vU :
Y
vP b` v
`d R .jb`T Y n

v d`P

vU ^r ,
v`Pm 2 .vU

?
~n
v
Xi
v`Pm R C~v ,
b


,
n
.
.Y
vPb

S d`P
d R 12
v`Pm 
b
PPcC v,


v _
v d


v P n .


d`UUHPIUPn
v`Pm d`P
 d Pv Pfl d`P b
` i

^ v Xi
^3.t
v`Pm
vm


vv v
.
kn cC .

906
vVr` i
PP v `Pm

15:9-13:8 ^r

t
^ U bP d`PbvdP

` ^P13

vv`Pm7
vm
:
.
^

b
vt
b bP14
n , n
 cC ! PP
. Xv
PP
^IlP

dbfls n .vT S|

bP
u bPdP d`PvT
,d`P , U cv !bPUcP,
vmV` . b
tv
Pv l d`P
.

.
.l k
~ d}^P v @P
kn cCv`Pm vU8
.jb`U PP
nd
 `d n :
v v`Pm

Vjb
a n
P
v v `Pm n v`d
v P cd
.jb` WYd
PPn 9
v v
P
Vjbv
n
v n b 
^P .vU Pcd
kn cC

U
WvP 
m j W P v . b U m i
,

,
bt
 bPd `P vm l
@Pd`P `~
vm |
n ^P v@PP
U b
vPU cH

dPv n
bPd`PcUVdv Vdv bP b`
m b`
a .l

P
.j Pt
| v
n bP.j
t v R
n bP .j
b ,l
R d}
X YC10

vP
vP
vm
 Udn
dPv R V`n!j PH t
.j
!

vm Un S vv V` P2

bl` P n ,
vVr` i
u

bl` P n
vm n b@P`P V` P .jb

I dP
m Pm

.
 iU`PU11
`^P
P n ^P

.jb`T
bl` bP n m Sn IVV` P3
b`dPU n .jb` v U
Uv n .jb`U
vyU bPd
 V`mjb` P
Pn .jb`Uv@P
bd bl` n vm r
fl YC d P d`P jb|
.
bPd`PPl
 R n X`UPV`12
ibPV`d`Pjb`Um
b
t
.j

vm
P
vm c
v`Pm .
vm
l m m
Xv cC
v V` P4
U
bP d`P
vv V`
 m vTn \`PV`d`P, Y bP n !bl .cdn l` P V`d `P jb`U m dPv n
.j

 P n n.jbd V}

PH C~v 
ld P@
v` Pm13
P
QPd Wl 
` V`,
v
 v 
.jbdn V }
a
ai W Yd R P .
C
d dvP

dvP d`P .j
 m@P

dU TP`
` i

P`


bd d`Pb`d .
~nm
.
`m PP b
P n14
V` .jb`T P`

cUv P
b
V`dUu v`Pm
 cPR cU nd PC
d n bP d`P j

b`
V` d`P .j
kn cC Cv5
v} \v V` .

 bP } bv R V`.

b
 ccd .j
 m v V`
v`d
bv bP d`P
vb

PWYv
|v
.
.}m d`Pj
P
^P .
 `P
b@P
mTv
P
v`Pm 6
P n15

^P Vdv`U V` d`P ,jb` nd bP b

vU
n
,
vm 
|

 `d v v
d V` .d nd b@P
cd v` Pm .
~n U nd

Pm
(VP)v`Pm Xv i^P.
.vv v
.

896

v P
d v
P d`P l ~ dvP12
. l
dvP
 v
t d` Pv
dv
Cv l
dm 
b
.

vU Uv b bv v
v`Pm
vP vP
:pm X ^P

nd cP !t X ^P !d cP2
!` v 
Vjbv cP .`md`P ! fd`P a
v !icP 13
Pm cC !`Nm P`

PUPU a
aPdfd`P

av d`P!` @Pd`
m
av P n XvNP
v cd v cd.t
v d`PWvPn | Pm Cv`dPC

. ] vPdv i
?
t P3
Pncdv
cdd`P` b
Pvv v

 d` Pvv v
N
bPd`P v d` bN

.
v


Vd`d 14
H
b`v
P
bv
P`
iC 4
bdH .`v ,`dN bUI

vP

P`
HP,v
bv
P`
HP
H
bv ,
Pv`Pm b`v X
b~nd`P
t
vPn | Pm
bv
P`
Uv
HP
bv
v`Pm
dP`@Pv d`P
.v
.Uv
bUQ PC15

v`Pm Cv
@P
vU bUi
] PdUu v`Pm bU
bU ` v.

nP@b v
YUv


 n P`

 .``dd`Pm!dv
cP5
.@P
bv@PP
b 16

cd V` Cv`Nm
CCvU
.
P VvPd
b d`P d`@Pd`d V` d`P
W bv nd YC Cv6
| v`Pmcd C^vU bU
~
P
 m nUtd`P W t PC vHP d`P W t
bP .
dv d`P

17 .
PU
 m XPU,l
dvm N~r .

 WvPCv
.
.
!l
dVP
CbP 18
C
PcC d`P vU V dvP cC
^P 7
UIPn YvP

b` .
dvP.vU
 ^


v P .l
d
HPd`P,TPU b
t HPTPU

aiv
d`U
UHP
n n ^P

.b v`dn v`Pm cP^v cd19 .
.l
R@PCv
b d`P.vUm bjP bv
bdU
`d

Un ^v cv dm }20 .
vU Pd
d| `
 b

R@Pd`P
n Pdt iv Cv l bP fd`P a
bjP bv
P W ` n W ^HP8
v U b
vUm
n

l
.
.

P@ b
U iv `Pm
TP`

v` Pm9
 d`P W

vd`P a
 P vPdv i
vP n
n
d`ivPm C i.vm
.l
n nd d`Pl
 Uv
10
Uv WvPCv
m ibd d`P
 .
P
.

dP`@P j @P V^ cC . v } n bN
] b.`}
P
Cv`U

d`P b !v
dvP HU !cP 11
v`Pm

ld@PbUi


 Uv
.
v .
Cv`m
.
vU

897

22-2:2 vP


 d`P W

Pm
Pv`Pm 
 m d

Ud d`P Y
W

vP
vP.j bU i vdv d`P YyvP v 2
t
Pdv v m
t P .
d@PW YyvP

b`d
.
v

.j n vd`P

v `Pm
@P
W 3

t P d`P m
m ~
`erU

vP


Vd`d d`P v } n bN15

t Pd`P
m \v
br nd
@P
W.
,`dN bU

vP
vPnd

bPd`P. m bv bP`
.`v ^N
.} 
v
m b`dV`4

^mP Zm .` b 16
d`U n
dP V`d`P
NP bd.`v
.l
bv b`d V` 5
bd l
YP U .`P b`dP t d`P bN.`
P
U d`P

 @P|
vm
P V`,

m
P dP`@PV`.
dPd`@Pm
m

.
am
d`
v`Pm C bi17


l
m
d
bv d`P ~lU l d`
.ln
Ud
W

P .`U
`d
Vj
P, v`Pm cP :`U

.d b
v i
dU R c
t |P 6
v Vb
P

v
m bPHb Y`U .`U
U ` ] . l
b Y`U .`U

bPm |P,
CvR
vm W V ib
.
.

Yv
~
d`P
,l
vmP W b V` 7

 PU P`
P
P
n bP.l
b`dPU
j
nd Yd v ` Pm
n

vPl
P d`P * P s

nd P v`Pm 18
b

l 
btPd
PV`d`P,l
d
.l
t Pd
P
P
yU c`U
.d
vPl d`P
vP V`8
b
P
v`Pm
tPd`P 19

@P


b 
Hd V`.l
d
,
.l

 cd ibd d`P
 , W
d`U b`dPU d`P l

d`P b ld

vP n vU
V` 9
b`d`P ,l

b nd`P.
`m
f
m dvP
bWb`d V`,l
Vd`PaPbdU

.l
v ind10
P b@Pd`P
 V vm d`PWd .l
.}`U

b
S n 20
m
Ud cdv d`Pl
^P n d`P.}`U
d`U
.l
U dP`@PdPU
W P
d`d v`Pm11
nd P n. }`U
vd d`P
d`P

vl n nd
 tP J .

n bvP .}`U n bN
t C
d

P`
n X|P
t P.
Y
vd iv`Pm .
l
W

Cd`P}mvU
 U
P.
Q 

PU b
 d`P fl In bU
vl n d t
vl n d l

P `P vd`P
vm

?
v V` J .
 V|P .
.l

v
b v `Pm

 m 

nd

SUcd,
v`Pm aP12
`d,d Vd`dd`P
v`Pm CvnUt ` .`dU
!ndcP21
c
.`\d] YCNmd`P

.
vT Xi
Pd`P13
PC~v b`C
a .`Qm SU

VU

`d

cP
jP bv Cv
22
m
Pm
P v`Pm
P
` d V` Cv.`m ^v
^P .

v


d P d`P
P .
dU . m c
U
TP`
p d`P b
v@P N~m
V` .
v, d V` .

.cU d ~
vUd v v
t HP|P ^Pd`P
vU
P
.


t P d`P }v U P V`vt,
m b14

.P
aCd UP P...

898
VPU
}m vU P
b U
t`nd`P VPU n
` ^P d`P n XvNP bP
b

Pd`P}`Pb n2.}`TP`

14:3-23:2 vP

bN 23
P v`Pm d`P d ^
 N
V` .` n Pm

U ^
 cd V` .

v ` V` Cv
dv

*
 .j
i
j
^dv i b `U Y@Pd`P
at


P n bl` d`P .}`TdvHPn YUP`
PP d`P b

 V`Cm
. v
v

bbcd 24

vm
bP Cv}`]P n
aPC d`P
Zd`P .
b bP
b
bPd`PvUv v bdU

.vU
v nd cC
.}m

b cC
bP 3
bP . TPU r
bv }` PUP i bt X n25
bP


v
 d`PvTUPib


pm
P`
id`P
bv
P`
Uv,
bv
P`
P,

sd`PPd`PdcP
 cC 4.TPU

]m cv
n

W fl YC d`P
bv
X

r
d cU PP?
av ?
.l

d
kv Pm
`mt d`P
d
26
P v`Pm d`P
cd JPd Udicd n
Yvm PC v PC
Cv 5.}`U d P`
 cd

`

 XiC 
YCd`P.
 Xv
vm
 V R cC.l

nb| P
P
.
.
 m m 27
PP n Cj
bv
b
t` d`P VPU6
v d`P .b bdU
l
7 .t m
d`U
b`m vP vP Cv. cC.
Pm P`U Cv d `P b Pm v`Pm Pd n C
bP n aP

vm
 V R


HP b cU d C
.
d`Pl
m ^P V` Cv jb`dP
VPU n 8 . }`T cd Udicd n
tP

v cd ^v
b
}U W`d tP UP@ l Pm

vPbPV`d`P.jb`U bd`P
^Pd`P28
l
X
d`U .jb`Sdv W`dP bPl n

v`Pm v Cv.
.
d cd .

v cd
R
aN b Ydd`P
`Yd

vUv`d U@PbP cdd`P aP


.
Sdv bdn a
d d`P U W`d P n
` ^P 29

P bdU
b 9
b.`Yd P ,`YU
.ddN Pd`P.`P bcdt .`Tn

.}`
P 10
bvPdUPd`P` dPv
d`PR@P,b bl`.jb`
r n b@Pd`Pnd n d`P 30
b l


d`.`

b
.j bPU P
vPn,`U
UUdP ` @PY~m11
 m STWb vm.j
 m TiWd31
! v`Pm cP .`mP bl` !
v`Pm.j@P
bUQ d`Pfl i
!dvHP
!
P
@Pn
m n YUP`
d`P` U
 R V`,}m }Xv iv`Pm V` 32
b 12

IVl
Wdn)
 n t` d`P bN
^v ^@Pv n b ` n Cv.`U(

P d`P .

v`Pm Cm

v n b

bP
vv v`Pm
.
.}`~ ib
 v Cv`} PdU 13
b`dvP d`P` @PdvP .
 Cv`v`d

Z d`P
ld d`P P P
bdP fl vP ,

.
n YUP`
~ 14
bU iv`Pm Cv
|@P
.
vUnPP v ^
dv i YP@d`P
^dv i Y@Pd`P

bP v .
 YU :
X.
^dv
@Pn \`


PP
@P
 d`P VUvd
v
.
d`P
d v, ^


^~n
\` v .
dv
@Pn \`

Vvs


.

21-15:3 vP

899

vm V ad`P a
| v`Pm .j
v
bv
X
VPU . U d cdv d`P
 @P15

.}UaPt fl IYUP`d`Pjc
a
.
vP
 m bv ` b
 m 19

bNv`Pm16
ld} dP`@P
t d`P
vd X`UP d`P j
j

bP@.
.
b
VPU R V`Cv PP,
l nd `
.
VjV v`Pm

b
P

vq
t
d
V`v b ib
bPnb~n

b

u
.
.
`m bm 17
bN Pm Pdv` Pm n C
20
ldUv@P VPU
d ^N t` ^N IVPC .b
dU
HR n t` d`P.
~n C d`P.j
^P
.}dC
.}du
H
 UPPn 21
n t` PJ .}`d 

VPU
Vr` iv d 
bd .j
 |
 n d bU^P 18
n bvv fU`U
.

m`
 bib X
bNiv`Pm .}`UP

887

t

t
P N

X iPm v `Pm

PHvv fU`UCmd i8
t
v
Yv
X V` iv`Pm v
^P . ~nm V`
v . v@P^v
^P 9 .vU
v`Pm
v
V d`P@P,Xv ,VvNH n VPU v@P
Xv i^P ,
`^P X
vP
^@P VtUv
PP

 Pm Pd n d`P R cC Cv?bd *N
av bUbPv. Pm

.b

v
a
CPP Vr` iPm v `Pm

P`
@P 10
n
d vdU PP n bU
bPb d`P.
v ^
d`P d

cC C vm v

v
. d`UiX
t
v`Pm . X iv`Pm v

t2

d`P
dPUs`C YUt

^HPd`P,m ,
s`
ad s`

Y d v`Pm
s`
~n Cv*.pm UT`P

^P11 .
vvd
Pm Vvd . R
d`PVPU
PP

P V` .
vm

NP t
P d

vP R
vP
H v vIU
t
 ^P3
dN bPm ~nm . YUt
vm
m lv
nd ^P R V` .
* .

v`Pm 4.vU
v

t
^Pd`P 
.j fl n b bUid t
vP
P
v n Cvd *d Xv i^P,

b P d`P , R cC b

^P,`
v
d

P
^P .} kv ib
PP
.

P
,n YUP` d ^HP5 .}`X
flt

X PP
iv ` Pm
*bn P2
Y YC V`v Cv.`vr XPP]m

^P.b l i^Pn vd `P
V`C
^P.cv s`

.}`Ud bPP n

P Cm dH
^P 6
.vU
^P d`P ~nm H
P V` C
b
P br
^P V` P3 .cd`U
vP
P n cd|P

d SPcH aPn Cvd *CmdH Xv i ^P,
t
v`Pm
n .jb`U
HP n . P V` , bU^PV`m } `
P ] P n .jb` d VUvd d`P
PP
P

v P
^
P n nd bP` Cm }`U v n b
VPU n C~v 7 .jb`
P
vd VPU n .jb`d

^P n4 .}`Udn d idPv d`P b v nvP n.}`
P
C V` Cv.jb`v d bN
t P .dPUs` bn vP5.l
P v d`P jb`StP
N
YdPUs` P U n.ib d`Pb`d
XiQ

.b`m m ^v
b`dv
P n, 
^P.jb` P
adu

V`.l
U
v d`P

ibd d`PcCd`Pb`P
U
 `
.l

] v`Pm t pm...m
.cYUts V` CP m
v P
N
^P
. bn tPC~vj it
. R cC
 n PC iXv ^P N
Pm
Xv ^Pn PC d
.v
vm....
a
nd
.m VUvd
YUv@Pb
n X`d
P
 n PC iXv ^P Cm dH
.
^P bn
.PP l

888

d`Pjb d b`d
d`P dPv , bn .jb`


P b
U YvP (v`Pm) n d`P 19 .jb`U

dd`P
n .jb
b UPt
N Pd,

n20 .j
bm v`Pm J .} U N P

vnv`Pm.jb`UaP
n ^P21 .
 m
:

2:4-6:2 t

bi VPd Yvv`Pm n
 ^P6

vP n .}`U
 v n Pd P
P
.jb`UYdPU
V` 7.j

t pm P V` n,


b`dv
P
V` .
,c vU b`dv
P
 v v vU P

V` .

(Pm)l

Pn,

^Pn .b`m
a ^v

WP@. P
vd YC t
bU b
P n ~v
b@Pn
. VUvd vd YC
.t
^dv nd V`d`Pjb`
av
t P 8
 ` WvP
P (v`Pm) n C
t d`P
 ,WvP nd d`P 22
vU d`P
d V` d`P
. d U v d`P Yvm V Uvd

VUvd
P n . v
.
t P nd ^P n 23
d`P Yvm ^P
b
PP

StP i

b
CmHd n .jb`
N n .jb`d WvP
Pd `P }`m P` (v`Pm) n PP 9 .n
V` d`P R cC ,jb

Pm Pd ,j
n .jd


P`

` ^P
v V` jb
v dN
P`
 P
d`P .
 }
` ^P
v dvP
t ^P cCd`P `P
P
.} l
t
b`dv
^P Ys ^P n aP10
.}`
^s
 v 

P 
^P n11 .j
aN YC
Nn Zm d`P XNvP

 d`P b
W P
PP v`Pm C W d Ydmv
t ,
aU ,vm
bnt U`v
^P.
d
n bdU
Pd`Pb dvP^P12 .}`d

k
i t
Ndv}

m H]U C
v n vStP YU

b`dv cC C v , 
^P .jb`U
.l
Nt
Yvm Vd
P
n
 ^P2
bdUbP.
vm
m } cPV` .
vU I fU d`P

dm }

,
^P 3 .v
vQ P @P

tcC n
.
v bU
bU@Pc`U .
d dv
s`
d`P
d
P n
 ^P .
t
m V`13
^P.jb`UP
`
@P
b`vU
.jb l Pv n .
a m d`P bv V` .vm d

PPWP4
d`P 

b`dv
P Pd@P
b`dd
.S
v VtUv 
R
v bU
N
djUv v
v V` .
ld
vu
v`Pm

.v
r it
vP
^P
v`Pmad ^P m ,
P
d`P u r
^P d`P Ydivd

ld
UP V` .
ld
vUv v
^P 5 .
P d`P Pm
P v`Pm d `P
v@Pa

VtUv
PP

WU`PU
] d`P fl v`Pm V` n bU Y@P.
N P
t Pd`P

pmb
.

N iv `Pm PP

P (v`Pm) n 14
T n bv d`P jb
^P
dvP
P n bl` 15 .jbvv N
\v

V` . j VdP`dU iCP YUP` drd`P .jb`U


W P
m cUaP
V` . bP V` vU
` ^P
vnv`Pm d`P16 . @Plv

.

, ^P
.cd| .l PC,

Xv ib`vU n17 .vd| . cCd`P^P
.}m vU bv bPd`P.jb`U

v`Pm PP cP

~n^PCv.tX
bP`
d

iv`Pm ]m
nd bl` Cv.
b@P, bdm
}n18
 r iPm v d v YdPUs` v n nd d`P b`v
v R v 2 .
 Vl
bvdd `P l
,l


bPP ^HP t
b`dPvm
P`
d

a l

7:5-3:4 t

889

Yd|P V` .l
N mv
bP
^P d`P .l
tP . l

bP
R ] V`
v bv t


m
m

dUv
P .l
.l
aP@
vP R v .l
vP

 ^P3
a m P
 P v`d`P
~nv
b ,
 d`R
} C
V Q PP
dm
v b .l

b@P

VPU C v P cYdiv m PPPcP15
vP4.l db d d`Pcv
 m v} XPP v c`U
 d} cP .
 m v
v`Pm.`m v *b`@P
d`P`m v Sm ,
v d`P
` bU !icP5 .
YNp PP n16 .`v
]m cd
bP PP.
a
YC i
^^HP
HP d` v`Pm aP
tP.
YNp n c `
v bn Yd n .jc t cd
aPd d`P

^P PP17 .}n H n bP c
b
.jb`UUv
P
 ^P.
t i^P n
 V
m` YC
R cC6
Cv .
.`Ud P
YdP U@P
PP 18
 ^P NUd r cC
W bP

dcC Cv b`NUd n
 ^P.
vU
P
. v i
PP .
 n
Yd
Pm

ad bPm
vn tP d`P l
m 7 .jb`m S UT`P Yd

m
d` d`P V` C
T b
P V` .l
.
P d`@Pd`d
vP19 .l

bP bv

b
bP . m
PdP P
 ^P

m
V VUvd V` ]m cC

bP n

.T
.jbPU Sv
 nt n V
b cC i8
b bPV`.

 P` V
VPU d`P PP
vu

VtUv cP !`} biPP cP !t


av v icP

P

 cd ~ Cv!t
.
Sm

d d`P n
V V
n
2 .
 ^P.l
 XicH

 n

b m bv bP n .b m PP n 3.jb`UP

b i
 ^P 9 .

m
m VUvd
VUvd

kP
bPPn . l
bP.jb`Ukv ibicH
cH
bP n ,l
 Xi
v V`10 .jb`U | kv i bP

V m V` .
v VU@PV`
v
bP

bP Cv?bP .v UT`P
d`P vU d v`Pm


m
b`
.
 d`P

W 
 V m11
Ydiv
PP cP .l
PP
PP .
^v
Pm P cH
v P4 .
Qvv
b SP
b`v
YkR cC12 .
U

aN

P aP
b bP V` .l
d

* s`
V`.l
dQ`d
Cv?bl
 v`Pm V`l

P
tPd`P.
VPbP
VP
m Pm
aP m _mPvtP
.
 bP NCviPP5 .
vP nb`vU

bP d`P
n Ydiv P PP d`P PP
 ^P P,l
^v V
t
Qt W
 VPU vy bv b b`d V`13 .l
.j

fi `d ` [vd `P b d`P . l

m d
| n Wv` Pm R V` 6
,l
b` P V`.
k
t
P bjd`P
 ^P.
Pvt ibPCv
.l Ydiv b Yd
Ctv v`Pm V`n.
Cv.}`Xvv
v`Pm Cv.

Ydiv bYdn14
vUd P
v`Pm
bP7.
t
m ^v
* P


V m U@P
|d`Pl
PP . iPH
^P n PC b
`P@
v ur
vP
v@Pv

. ^
vPb
v PW`d P s`

.
dvP

|
Pn | b`vU

ad V` P

v P.


b`vU
bPV m
t
. N i

890

4:7-8:5 t

m j
 @P
`^vcd d`P b V`aP

@P
 ^P.
bPUT`PbPs`
nd
^dv V`
C
 nd bP
aPt
 vm
.
.}UUv bPd`U
l dPUs` R

t cd (v`Pm) n C` ! PPcP4

t cd !VPU cP ?b`


 m v
Yd Cv?
dm `P n t d`PSUv

.


b d`P StP ibv
n5
.YU

aN PP

dPUC n b`@P
,` } n CPdd`Pv } n 8

P
cd Uv cP. `} dP`@P
.
PP cP .j
 m dmP n
P PP9

`
vv V` J Cb m v (Pm) n !P
P`

.
.jlq ~Pd,Ql b m cCd ePP
VPU10
v Cv
N
Pm d`P
nd d`PV`.l

Cv 6

P
vPdv i
m v bP (Pm) n
 ^P .l
d

.bm VUvd
7
P . Pd
XU@P
P
m Pd Vl
b
.jbvvP W

 m YU P PP11
t P Cv}mvU d`P

t cC
bPn
.s`
~n
bicH ,
ib bPUm8
b`vU
bl`.l
.v i
Pl bi
Ql b``U V`d`Pl dv SmR
cC}v 
m jb`
P PP n 12
.l
d
n
m 9
bl` R Cv l
d dC
v Yk
m jb`
`n VPU . cd}
aPU

.
U
t
bi
`.~ ^P l dP
vU Yd P PP 13
vU d P VPU d`P

v R V`.l V`

PUdnPd`P l
~b Q
bP .l
 Yr

Un vP
VtUv fl ^P R V`.
n V
cH

 Xi
.
vU C
Gnn PP 10
PP .
v
PP dPUs`
.
v
 cv
VPU 11
j v .
`
b
Pn 
.jb`TP`
PP R !}`av

PP n 

.}vvPdcd V`

PP n Cv14

VPU d`P vIt
bP
bP n . }`m m d`P }PU d P n.jb n t
d`U
 v bP 
jb`m
.j
a C
 X U V`C
m Pn 15
v .jb`m
vn
v @Pv


 .
^v YC V` C
v .

v
vU
n b P V`C
.

vt
t
b d`P
vm bm V
XicH
v lq
bP Cv.

 @Pd
 UCUd`P
a
bPU

@P a

 m v `Pm
~p i

v`Pm ` P@
Pdn U
^P.~m P`^v
.~ bj
 b 2

db
P.j
 U ` d`P
P`
adP Ydt bPn C
d`P
bPl b SP
bPaP.b
.jcN bdcdU V`
.

P
bdP P V`3
V` . l
 v m vd Vdv`U ` bU `U2
^ VtUv

cv .j

P

t
^P .jcPP U V` bU
.l
^ ePP
t b`Pm vd Vdv`U

m V` .l divd

bv v,l n d
 V` 4
.
m v`Pm ` P@.Yd|m n cdv
v`Pm !` @P3

) v
R@P
m C W ( TP` Y

HP v@P|P .
vi v`Pm v@Pi


.
C m

13:8-5:7 t

891


PP
t b
b
P
v`Pm .`dPUC P d`P `} }

a `P

PP Cv .`m

bP.vUd VlcC
]m
YC

PP Pm cd cP ,l
d| b
V`2 .m

^PU
P.d|Pibv
^P 3 .l

PP 4 .
^v cC n VtUv P

d

 ePP b
VtUv cd5
.l
U
PdHPl
v t
bvP VtUv
.l

 SIUibvP6

m d`P l
d
m
P m

aPd Ydt
^ vPl
^ W
d`P
bd ~ WR@Pc n
.

l U n d R V`7
bP ,l
P
btUv
n bP.
v

v bPm d`P. Uv `
 n ePP
P
PP .
bPn
 @Pv cd
. v@P n V YC

bP . m n P
Yvm

P

C

P PP
v`Pm vt6-5.b Uv `


cv

v Cv
n,
Pm
PP .dfl v c `d^PPP.
vHm Int
b Y`UPP8

d
V
m b`U

n
n PP *.
ZPdv
. v P
v .b
.


b`
_
b`C vP PP9
vdi
vt .l Pm V`
V`
i^P PP n
 P R V` Cv7 .j

 m vUcvcvc
C
V`
k
Sv d`P.


 U
b.
vibs c SU V` d`P l
b ,
n
l
 ^P NCviPP10

vm R ~n C }PWvPP.jP WvP ^v
Pm
P v`Pm aP V` nl VUvd
.
 


bv Ydt bPd`P.l

.
^v tP
bb
t P. PP8

b .
s
` ]`
PP11
vU bdU

PU

P CvvU

W d|
 n V dPR d`Pvn Un

.

vP PP
m bP n Sm
P n n.l
m n V b~nbP V`12
.

P PP9
m . ^v
b
bPSm Pn .jb `
yC} 

PbPn.jb `P
`.
bv bvP nd`Pl
m

m jb
v nPb`v
.| n dPV`
P bdU
b PP mP10
br
bv 

^v
.}`UP

.}` t

btUv bPH V`

vPbvP n .


^P Cv PH |P13
v n n |Pd
v
b`UPd`P .
 V R V` .vUd
vm
.
v b bPn
 v ]mcC V` Cv
cC V`d`P vm S Pm i PP

.
a n ]m
PP 


Pd

11
jbv

v v

d| 

bU
P V`14
V` l


V ljbvv 
.
Nm l
c
 d`P Prnb~n c`U C

.l

dv ld P bP X|P
m P12
H
V`n
^v
.

Q
. PV`C m P t PV` .
v Pd`P .vU
n15
[b`dv
bvP

V` . b v R P P13
.v

cH]mcC R V`
.

v^P d`P l

 bv bP v`Pm .l
n b^P V` .
 m b
V` 16


dv 
bP .
P`
U rU
n .
a P ePP


vv
aP@
P
v
v d UP d V
dlPvn
Qv
(V
?
tb)

 m PdvP
dPv P
l bPn R .j
a
.

892

1:10-14:8 t


dUv b
bPV`aP.
v S
PP
 t

 bPd`P.

v@PP` Wb R V`.jcU P
 cC ,
 m n dvPn b
m 10
vd
.
iPP

P V`

 WPd
PP 14
n
v

P cUPU a

v cd . ` n S m
.l
. } n \`


v PHaPn
 u
VPU d`P .
m ^v
d V`
dU

PU m bd`Pbu
VPU R@PV`d`P} R@P
m

PV`d`P
 Sv V` .


!
v V` *. jP 


 Wb`C
.
N V`
U i` m
j N bPP
 mdP n Vv
v bl` .
fi PP
I lP 11
12 .
v
N v d`P j
v ~nm
PP P
N
bPn
vm di

k Sv
N
P

b P d`P .
d v v U@PCv .}
V`r
 v n 
.j
ld Vdn bnP` P W d PP Cb ld
vU n13

.
n
P PP

`Ud`P
bN

U bP
v`Pm cP14 .}md,
vm cU P
P

 d`P
vPP.cvUP

 W b Y`U! PP cP
v
 m 
Cv
 YdPUs`
Pm
P
.

2.
U l

d`PWvP
P
aP P

PP .}U N P n bl` PPad`
. v n

vm Vd nd v`Pm R
PP3
PP .
Pr Pn dPP .
v@P
a
C}md
 v`Pm PP 4.
Qvv d d
v vPdv i


P R V` .

bP .
v bv
P .v n `d b`m

bP bv
v


P
ldVvd

`dPV`.
vm Qvv V`

.cU b

v`Pm
v`Pm d`P d`d i ^ 5 .}mvT n
vv 

bP
n l`
n Sm
.

adP Ydt bP 15

PPn.}m R
YUv V`J 6

SPcH bP
bP . \`
V`
a .}
P bP n . l

bP n . }`U S|

Yvm .
UUPR
]
P
bPc
N aP

 ]mcC ePP
bP.jbd 
in b
bP.
HPYd dPUdm
CP
.l
.
d bP
ldvP P16
v bP .


bP
d UT`PbP
m . ~
Ud b` PP
bN cd
|@P
 cd,PP cP ,
7
P

bP C
`
.jbPU dn n l
.`| kv|P
 ^P.
 Pm cC R V`17
R
PP
 XicH
bP V`
,l
t
b~n V` d`P.jcUd|P
W`d Pm .
P
.
 v PP
av ,
bdU

bP d`PPm8 .

v Y ]m
b flcd
.

d b
`P l n b`dPv

U PP


P`
PP
ePP
PP

.l
Pm
P
t P.
P Smcd cd
b

dvP P


vP PP
v n
.


VUvd
Pm
PP .l
k
VUvd
m aP
P
bP9
P n XvNP

aP@

10

. . . V`
R V`
t v |P.
ibfl v jP

bP d`P .jc Uv YdPU v b


b
P V` .

P
.vU`b Q
aP@

.jcUP

8:11-2:10 t

893


VUvd

b`Pm
V`nvv C
i
n bvd P .
N N
` Y d VjbvVUvd
PV`
 ^P.k
 VUvd
VUvd nd ^P.

m
 @Pv`Pm . q
v`Pm d`P `m l
W
^dv V`d`Pj
d d
b`N djUv b N P

 t
.
.j
13
PP 2
d
m i
U CU Pm R
v iYv

n.
adP d`P
i
.

tP P .
v i
d bjbvbP v`Pm . n P vPPaP
CP
aN P

a
d`Pj
 P14 .UP W fl P d`P
d i
.jcUd N djUv bP
m Yd
m j ` v .
vm
 d
u cd d`P

cH
PP
P bn C
t bU
P dP

bN
. d
m Yd15 . cvcv
VtUv Pd v ,l
R
PP a


adP VUvd
 P3

XPCPiv`Pm v d`P
\`
bU ^P .j Sm Pd n vP
IVt
d} Pd VtUv | Pd`P.l
t
 m |v PP
.
.j
S v `Pm PP
v`Pm)
n . N P PP 
^P (

v
P
n .

lv

,l

Vr`
Vr`V`4

a V`]
Vr`
Vl
.l
PV`.l

.l

11

m
^vld P`
P n

]P


HP
R Cvt5.l
.l
t b` n b`@P

bl`
n d`P
vNm i
d`P R
.vv Cv .
2
bvP
vm


bvP
v P
n bPP
P
V` vHv VUvd J

tP

ad

dP
P6.m YUU VtUv fl

 d`HU VUvd
.
kP


b
PP


P PPd`P.j

V` b Q
PP .}mvm
P d`P
v bv

@P
bd v V` .j
 m vU VtUv
vt 7.j V b
. v m d
n PP. vt m
n PP3
Yk

v
n U
.j m cv
n
. v P bP.
bP
vm
 U V
PP ,
anv b`@P8
.
bP Cvm v
NdP
n4
id`Pbvd dPU
i bjbv

 @PRPH^ ^dPU
bN d v . d vPfvv


dvP P
bUbP n
bP
n .bN d b d`P !
b`d V`
` ^P .

vyU ,


.` ,
.vPd`P| n .P
v n bP`

H ] Pm
bPP n5
^P , vU d|P
P PP
j C Vd iV
v PbU@Pd`@Pd`d
v P dPv V` .c| dPv `P
b` V` d`P
ld @Pv V

!PP cP9

`
m
V R SPv
m`b cH J R SP v V`
.
vm
.}UV
XR cC7


U P P 10 .
V` .
vm @Pn
v
.}` P@n
Pm

bP
d| vm b bPHR V`.~ m P]m
.jc Un bP V`n,

bP 6.j
 m ibP VtUv idP d`P
vm
m V`


USPU n
.
n
 jbP ^P yt PP 11
m YUv PP v`Pm
n WvP

n ! PP cP 8
n

cP ?b`m dPU
U b
P PP n . }PU P bU ^P
 m l VPU.}Nd
Yv Cb m n !PP P12 .}d nd
WCUP n .b`
 a d`P j

894
P V` .
*PU
U CU
v bt`U
vPb7
rU `dP ^P .

PP 8 .
!b `U n ,

n d`P
pm Sn t

 iYdPUv cC .

 v bm b cC .
.j
9
n
 b ld Pm v`Pm Pd

` n b
n .

P nd
m jbd

4:13-9:11 t

n Cb m n .b mv 

 cd

YC .bldSv SU Pn .b`U
dm
.

P n 9
l n .jb`
aNt
. bP n .b Pm n . jb`v Ql PP
n d`P^N TP`

b` P@ t
t bdU cv

bv
n10 .v ld n bU
\ Pe

av
.j

U P bv
n .U v`d v`d d`P d`P jb`Wn .jb`W dyU v t n10

11 .
 ] vd cC .
YdPUv n Um
 U
m
cC d`P
 @P^v UT`P YC
C
mlbl`.

d
v @P
a l
v P.i
v
.
vbvb R n Sm .
H
v@P
n b`v

v iV`.
n
b`Ck
bljb
.
V`11
bP P n d`P
v @P
nd dHP W
P`

 12
PP C
m ^P . R m XPdP a
vnv`Pm .jb`m
pm Y Y`U. Yd`U

Y
(a)
.

13 .
v`Pm
n
^P

PP .
cd d


PP 12
bv

vP
.


CU
v`Pm .vTS|
PP
~`
d`P
vm t
Pm aPVPU

vP
14 .d [ PP
dPUs`t
bN
PP
~`
.

v`Pm

HPX iPP . vU Q VUvd


v`Pm i^P.j `P
t P
.}T tP
PP
U YUv P

dU R c`U, T PP 
.
i
.v Pn PP
P
t P
aP@

13

VUvd PP 2. d}
t

t

P
bPP .Nd YdmvVUvd
vdi. v
Yvm

k
bd

bd bPPR V`d`P
ad bP
@P
bd bP R V` .
k
vv

v
v bv
 \`
t ^P 3 .l
n V` b`.

R V`
@P
v n U^P
m r ~m d`P
V`.

PP v `Pm
]m

P bUPdt PP .
vv PP

VUvd R .
d

a VUvd

12

dP V` .l
d
Yd VUvd
VUvd d`P.l
d
t

P R V` .l
Vl
WP i
d

.l
v`Pm2
P
.
 PP ,
vP PC n
t P
P.
 m m YU P

XitHPa
SP cH
bn P a P 3 .m YUP

C n d

P
^P

vP a .U \` bvdv Sm t

a 4.P
Pm
^P

`^Pd`P bP dq
m
PdP
bP
v n ^P
^P.

t
Pm
vU V`.
am `d
V`d`P * P Ht

|
(bPU
vm r d`P.
^HP
^P C
@P)
.
b n
v .

av
m HP. P n vP
 Pm Pdv`Pm n 4
 ^P6.
v`Pm Xv i^P.
Pm ib v`Pm bl5 .
P n R b


m Pm c`U V`rcC.


P .` .
N

^P . ` @P
P
n V`.
a m Pm
.dt` Pm
StP i`dP r R PP .d n bPP
 PU

 dmPbtPdcH
b`v
t P

.


28-22:32
P vU P . . .a

9:14-5:13 t

895

^P . m n n bv 5. v 
b

bPP
n6 . m n n nd

d`P.
 YV`
tP.vvV`
bP .vU
 S
.

t Pd .} n v t

bP
n
tP7
^P.@Pa
bP
,
m Pm v`Pm d`PW n cdv
 }
W d ^P bP n 8 .jb`m m m
acd


N
^P
m ,}`

b`~ bP n .b
R.S bv NP Yd d`P d`U b` Yd

P c`U v t ^P n .jb`Ud C
t
bP n .j


b
P
.
v
 v dP3
vm d d|
P jb`m n dm `
.
C b`dR .j

P .
bl
 Pm P b`C 

Pm

TP`
Ud bN v Cv.
t PP
.
. Un Yv

n !PPcP9

b10 .jb`UUv
n aP
 ^P. d
jc] PP v` Pm
?VtUv Pv

,vUd
v`Pm4

bP,
t cv d`P.
t 
V`n b` cv
.}`U Pn
 u

bP
UVUn
n Cvjb`
d N P
C H

v l b
i
ePP d`P VtUv
n
~ d`Pn .vUcU VtUv
.
d`PP Q n11 ?
vP

PP n 5
P

n d`PP Q VUvd
PP .jb n ^`P
.
W
.} PWb kd`P.j

 m v`Pm
Pm
Pv`Pm!PPcP
^v
Cv@Pa

vv 2.
| n b
P
l

14

^P . m i
X P
PP12
bd mt W ^P6
C m

ad V` ,y v
@P

 m
^P
.
dUdPUUb k n t ^PV` .
.l V V
ld n
m P P ^P 13
n bV` .
 Vdv`U PP 7
. n n VdIUdU
ad 

.
 b k
b tn Qv d`PVdv` V`
 @PY
P ^P .j ] vd V`

a bP.
 Vvd vd
.
.j

aPn ?}`U

a
aN uPn14
bd iv `Pm
VvP n cdv

 di` 
bd bP
,PP cP8
n .

bv`
v
a cP?

acP ?}`P
~ Yv
d bvP n ?
b
vU m` i
aNYv

.b
Ydb V` n .b U a
 P ib`rU Yd b V`
`dPt n.b v Pd .
a iVUvd
nb
P PP mP15
dU
.b n

vpm
d`P j
 P@
bv( t) XUiv`Pm d`P .
 @PP d
.

 m
 m n iPP
V` .j
 i^P d`Pj
 m

t l

P
PP v@P
Vd YP@
.

 m vv v9
 m YUP vt16
Pm
P
^PCv
 dv vv v .
P
 m m cm
~m n bP_Up d`P l
UT`P bP,
vm
 U dn
b`dPv PP .
PdlPdv`Pm.
d`P
n bP di
.

vm
 UPdP
vm
 Qm
bd ~nm d`P
.

869

S PU
SPU V` CvU P P
Pm9.
P

vv iS PU
N
vm vm

10 .}
S Pd`Pbv W
C. vv IVt C
SPU
P
,
P d`P ~ t`


VtUv .b vdU
VtUv ,
P n bU b
^P t

vU m
m b`dm t`
P v .
C
kn


 m YU
 v d`P QPd v ld m St Pv i
av
QPd W ^P P .
m VPU IVt 

U
v d`P

 d`P .vU
@P fld d`P
`md`
t VPU IVt ,Cv`Pm2 .

bP c`U
P .
k C . bnt`dt
| Pm
C
U d`
P VtUvP.
`U n | ^P b`C bP
v U
dt b`C bP
C .
a YC vt .}m j

t tiP
^Pn vUPd
.
.bd b`vU

P`
S
^P11
SPU
vU P
av

P .
Vvd d`P vPn , SPU
Pd ^P
`P

SPU12 . P 

Pd ^P
d mN
,


] bPd`U^P.`UbP
d`PYt
v bU ^U
 mvU v


v
U ^U 13 .
c`U bP b

^ P3
C VtUv
VtUv P.vU m P
VtUv. dPU i b `P mP

PP P


T n
Pb
VtUv C m C .

bPvm Pc`Ud`P bPvm


 mvT b PP
.

 m


d`P [ ] C4
VtUv .


QPd VtUv ,
vdP Pd t
bP d`P kv
P
vU

^P 

m bP
v
P d`P l
U U b
 W ibP
vU a
P@

d VUvd C
.
ad VtUv . Qv
,
P Y~m bv
m v`v Ct cd Cv ~ v
 m R
P VtUv . m
PUd`P
aP@
.
P VtUv .b ln n

t@Pd`P

.l XUm cv
ad` b
bU^UiVvdd`PvPn,V,SPUTPdV`W^P 14

VtUv .Ct Xii


m n
^P
m P

bU^U 15 . dN


d
k bP
.cU d`
a`kd`Pbvd bb V`vU CvU
SPU
v
U U
bP bP
^P d`P QPd n dP Zm

d VUvd
`U
vP d`d l b bP C VtUv5

dviVtUv
k v vVtUv U m WPQPd v. vvU
 d`P

Pd^PW^P16 .
P

VtUv .
PP C
 d`P QPd Zm V` VtUv
,V ,SPU V` d`P vU U
v St v bP bP
U

^PVvdd`P ,vPn
.}
av Rt
VUvd Vvd d`P ,vPn ,V ,SPU
Pm17
VUvd
YPUd`P bvd
aP d`P v`d SPU .
aN
St v bP bPC m VtUv18 . ln n
Pd
 m YU
VtUv bPH P
`i
.

v

t Pd`P
 m YU
VtUv
vv bP V`

XUm PU
Vvdd`PvPn,V ,SPUn bP bP6.c
m W
nt

V`Pvm
VPU bP v .
.

^P
tP7

P
bP bP
VPU
dXv

 U
. Qdt Xv iV .vU Xv ifl SPU .
bP
VtUv19 .
^v
C
VtUv .Cvv
.dH Xv iVvdd`P
nvUXv vPn
. m v pm
m NP P b
n bP Cvv
 d`PQPd VtUv SPU8
,SPU
P 
VtUv bP b`dm V` W ^P .
Vvd d`P vPn ,V Qvv
P

 ^Pd`PQPd ^PV`C m SPU
XUm
aP@Qvv
PW^P
^P
 ^P .


bP dv l VtUv 20 .

 U
aP@
cdv
av P

870

20:2-21:1

S PU

`v v
P .vU a
n ` aP vU
n C
VtUv .
dPi d`P
 P
m P V` d`P n

vU aP V ^U
Cjb`v bm v n
b`PUd`Pb``Um

`v i^HP
m ^Pb`dm V` C.
mId`U ^d W ^P21 .l VUvd
v ^
b10

U aP VtUv
!VtUv cP,
d

 P nd
` V`, l
aP@m ,

.ldv
m VtUv SPU

 P i C
a
V tUv
bv b``Um v b`PU .
t

^ c`U

C

mP
vP bPd`U
P
 d`P fl C
dq VUvd
v b .
P
aP ^P . vU aP
NP V`d`PvU b
P
b`PU
P
VtUv
.
VtUv 2 .| W
d`Pb d`Pb`Cks CvUm
v l
d
XiV`
^PVtUv .
aP@!u@P11
t HPVtUv d`P
 m vv b`PU d`P b``Um
aP

n
n


] cdv aP Pd`P cdv aP
VtUv d`P
 @PV` .v
 cd
.
.l
b vU
t vU
d bdU
.
vUaP
n,
b bPH
VtUv 3

vP
P v
VtUv 12
vv
^Pd`Pv@PN


 iaP ^P Cb m m v n ,b b n
PUdn b`PU
C VtUv13 .vUcU m i


UaP
bbP ^P4 .

*PdP V`,
 ^P , vm Pdn b`PU .vU brP im
d`P SPU
d Vvd

d S n bvd
Xr cv .
v vP VtUv .


PU dn bt`U
^P
vP`d R t n
^v bP

v i^P
. aP P .l
.
vv V`. dPU ib`dPv
VtUv QdP14 .

 U

b bP
C VtUv ^P5
aP v ! ,
. ldm
^P
SPU


PU dn b`PU
av

 iaP ^P d`P
v v ,
v ,
YU
QdP
SPU.
.
av vPPUt

 v P P d`P
v 
cvcd n

UP

P
V
U
,

dP
S
PU
i
15
t v
PU cv

n d b`cd n .}`UcU m i

?
vUb

P d`P 6 .jb`U cU mi
PU Sv n Pd d`P yU

S PU . Ydt P` a
 P VtUv Q dP ^P

U i^Pd`P
U aP PC
t
 n

V
U
V`

P
C t v
v S PU16 .


 ^P.}
,XP
aNYd`P~pt
aP cC
VtUv
SPU .^v

P V` C
N

d`P
` Pd

 i^PC` d`P` n cdv


.
t P.cU
.jcU ^Pd`PaP i^PVtUv V`
VtUv
bU@PPUbP7
v !VtUv cP,
^P17
P SPU
P
^P . vP`d
`U

v v d`P ` n cdv
aP

^P C

SPU18 . vv Ydt V` Vvd d`P vPn ,V


aP
.

t`U

bP S PU . erU Pm b @P b
P
C VtUv ^P 8

VUvd d`P R , b m n ,

e
U
P

dPd^Pd`P bv bPV`C
m C 
r
m .
d
k
n C

`
PC `d`P
bPUc`U
vv Cv.cUn bP
^Pd`PV`t

m W NP R 9 .

P C

cC

.vm cdvHPv
a
a
`U
b .m YU P v n cdv
aP

Pm

.vU dPd V` SPU n v`d
`
aPd 19


m k
m ~ i
a

` VUvd d`P R .

: S PU20 .
Pm b @P
v R .
bm
P n C
.jb`m Sncdv


Xv
Pm
d`P
aN.`

HPY PU
.

vU . bvd Ydi v
Ydi R
mvv PdP
k

StPbvd
k[fl
vUCv
.Ct
k

43-21:2

SPU

871

d V` ,
vU btUv ` .
vU V` . d
v v bnd d`P b` `21
n

V`, Y

m id ^P 32 .`PdU
vu d`P S`
d`Pti^P.
PU b`PU d`P
m bm ` .
v
ivm i^P .


Yvm `dv
.

d ^P33 .

vlq ` b`dPd V 22
d`P


v
^P .
b
b i
.
m V` d`P.
t
^HP `d .
|


d
vU m d ^P 34 cyvP C
b
vP
, Y U b V`
Vn
vU
vU .vU
.
b ^P
PUPU
 Yv d`Pb vPUPtPv n Pm
b`v
d b V` . vi
av cC cP 23
^P.Pvm
.b v

d
m` b
vv .YU
` P 35 .


nb`vv
adu d`P
m
VtUv
.v
n cdv
bP
bcv
d
 d d v d`P Yvm,v ,

PdP P b`vbP .
n

bl` .

d b V` . 
n | d c
vP . Pv
. nd Ydt d`PSv

aP
.v n cdv
S PU
a
Vt Uv
 P

^P24
QdP SPU
C VtUv .^v
v VtUv aPd`P aP i

aP@V`36
^P C

b`PU
vv QdP
 i aP S PU. dN
aP@!VtUv cP37 ?
VtUv fl


b@P.l
VtUv
.`
vv ,
QdP

`b
t d`P a
N d`P ,dmP ,
flt 
Pm
b`PU
YU
v u
Pm

Pn ,m
^v
d`P.
aN
aP@38 .
.}`U aP ^Pd`Pa P i^P


} b
^v
VtUv ~m SPU QdP25
.
m b`v d`P b`dm
aP@ QdP .

d V`
m P
VtUv

Gn n b`m
VPU ,
Pm bP ,b
v P bPm 
vP

`P

t iaP
vU
V` . i
ad ^P !C VtUv cP .
.

@P
l
fl SPU
VtUv 26
aP@N iYvm 39 .l
flt Y`U P`

aP@ ,

.
t P . Y W

t i^Pd`PaP PC

flt Yd
flt V`

?
 @P
 `d Yd C
flt Yv
.v
m nd
vP
^P40 .
v

v
flt P N ii
vP


m . [ n

mV`@P
m
` .l m d
Y`U
m V`
aC
m
PU d`P ccvcvbt
.
d`P }HPd`Pv

d ^P CvU v

aP@41

v i^P ,l

b`U
m V` C

vP
tP [ n
n
m^P .
mVt

N
v

vU l P n


}HP
ad ^ P42 .
aP@

SPU27
dPd ! C IVt cP ,vU aP

n
d`P,`Um v ,PU v 
P
d cdv
28 .
Pm P
t Yv

vP n b@P

vlqdPd V
C Pm .
aP TP`v Yn
P .mv dU
v
d n
P !VtUvcP29 :
P` V` . vU P`

Pm.

d W
bv d`P.


n cdv
v lqb`C V
n CvU 

P 
 ^PP
vU
dPdV`
Pm30 .
TP`

N d`P

b c`U^v cCC
v i^ P .


n

Pm
C~v

m VUvd 
V` C
v
 ^PdPd ^P
^PVtUv C

m m i aP
aP@43 . n vd`P dq n

. vU P n
 m
m


P, d@Pvv n SUcd !u @PcPW^Pd`P
W Yd d`P l

v
m
n
`R

n n @P
.`m
.
m ^P.

d Y
t
P

v 
aP@n aP !u @PcP31
.

vPP
@P n @PR V`n | X
vP

872

17:3-44:2

S PU

W ld`P v d`P ,avd,d ,Yv


btUv
v Pd`P
t dP`@Pt
md`PPm bPd`U
m44
m^P. 

t
d
^P
VtUv C

vPv . d u v d`Pj v m i
}
u

^P P6 .`V

b
V`c`U
 V d
n l
m P

 m TPU n m R@P
P jc
 m 
.j
`P
m v . cU
m Y`U
mv .
b 
 ^P7
avd, d, Yv , }
`

du d`P 
.

d

W ld`P d`P, b YP
d`P bP d`P , b dP`@Pdt
aP@!C IVt UvcP 45

b ^P. PdPb ^P
 .vU
t
d ^P
bP`
vvd ,

d`P,Yvm , ,
i
VtUvC W^P. vUcvcv
.V 
^P8
TP`
V @P
v U V`
fl
 Pm

b bP .
 @P^v
VtUv R Y
aP v .

v@P
VtUv ]m
bU
C VtUv9 . c bi
t ^P
aP
N

.l
aP@d`P

bP SPU
VtUv .V SPU
C VtUv 46

aP@!VtUv cP 10 .Vd m
v vP VtUv cP,


Pdv ^HP CvU md`P.

aP@,vU m .vm

,a
 vd ,d,Yv ,}I V` l C 
v d d`P


P
tdP`@Pdt
W ld`Pv d`P U ib`U Pm Pv
SPU
VtUv47
ad

P,

TP`
ib`dPd d`P v`Pm ib tUv d`P
 m
@P
dPd ^P Cv,
 v
aP@11 .
aU^P

@P
d
 PC

aU ^P

l
 m vU
!VtUv cP12 .j
U P jc
v n
Pb
v @P l YU

U mN m ^P
bP
aP@.
v P.
v dPv P d`P dPU CU bU

n ,Qdt l Xv

.| S
VtUv 48
mP SPU
V P

vP n
VtUv d`P

 U tHP
SP
C .

^Pd`P.vUdN bPm iv cd vv SPU


SPU
d Zmd`P

v @PR v .d`P .brP PU VUvd

n b`PU
vv

aU b`vU

@P
^P v V`


H d`P
VtUv
SPU 49

aP@d
PdU
n ,Qdt V` C

VtUv
tP U m P

.l
aU^P v d`P l SPU m `
~n vv
^P . k
VtUv n b PbPU SPU. lm

,Qdt
ld
v R@Pn N C ^P13

@P
Vtv b bP
tP .


.v T
.
Pv d`P
n
b bP
C VtUv14

n ,Qdt cP ,
l
v !d`P

N
U d`P d
?
aU b`vU cC C
P
v d`P t d V` . d
m YC C

C VtUv

vP

v
@P
d d ^ P
C . Yd l d`P `P l
aP15 ?
aU^P v d`P

Pd`Un
l d`P v d`P ,avd, d ,Yv,}I
` C`m dN VtUv C 2.vU n bP
~n vv

P
n
t
d ^P t dP`@Pdt
W ,b u ,b`dPU, bm , b`dPU v C

b
`m
PU n m R@P P ,`V b`dPU
b X d`P b ,b` , bP vUt b

?j
q YC
.b m d ^PV`Cv
@P
d ^P d`P
 @PR V`
tP 3
VtUv

UaP
d`P

 c
,

n,Qdt 16
bv bP
!C cP brP t
 ^P 4 .vP
C VtUv
ad`

PUn m P17 .
 d`P cP , cP!t!t,n dP`@P`P ,v
PmPd ,
vP`
vvd
vU m i
d
l

` 5 .
cd V`d`P .
adu
aU ,}

8:4-18:3

873

SPU

18 .j
Pm P ,
C 28 . @Pv
m
bm v ! VtUvcP

bl
,Qdt,

d`P
Pm
bP.` Pm

P
m b`vUcv c v
 Yd
n d|P
bv bP .

R@Pb`
P
P
d
.l

bP P Pm

aU tP
bP .lq

n m cC
d`P vU d|P


.bP
n WP@29 .S v
aU vU
Qdt
 IlP
NP v X P b v Ydm bn t
vP
v P

Pm
d`P

av v n
nd`P
vm
 Ucvcv
P PmP`U Cv,
^P b

N C 19
^P .

n , Qdt

^P .vU
b`fl Y Nd`P
m CvU m

^P20 .
 m v|UVUvd
^P,
|UV`C

at
W P
C


V` CvU m b [
^P30 .
VtUv .k fvv d`P
VtUv
t W vUm bbP
d`P
n, Qdt
n ,Qdt
l
b`PVUvd d`Pn
vv
.U
U d`P
.dP
n,Qdt V` C
v n
~n
lU d`P vU fvv d`P

n ,Qdt W ^P21

bP.vU yU n
 P i C n cdv
a
 dU
,Cm d ,Qt P
Cd`P
vP
VtUv

Nd cC
C VtUv
vU d`P
vUd`P b
` 22 .
vU m v
bP`
 IlP

^P. Q 
v P


n br X
U
` ^P
V`
vU|U VUvd d`P CvUm

vP Xv

 m
b ^P C d Q VUvd P R@P!
.
V`
b

. yU n R@P d`P ,
n ,Qdt

n R@P d`P
P .


*:d[ d`Pt
n ,Qdt 23
n 2
lq b`d`P b bP Cvm 
fl
 Pm b`
 Pd|@P
.l
^P3
Cc
^P d`P C 
Cc

flt ^P !l
Hd`P
.du
HdU
 n
aid`P
^ n . n
P C , 4

Pn .vUPdU

vUaP
n5 .

vP
n . ld n
n . vU v`d
vU

n
 ^P6 .vU PdU
vv CvU m v

^P

 m vT^v cC b`PU
aP cC V`Cv

^v cC R Yd`P `Um 7.
.v n cdv
aP
PP
n
 @P
V`

  iaP cC

SPU n @P8 .

n)v@P^v cC
fl tP vUXvfl SPU


U
T

b`vU ^N .
aU C

31:3n bvd dP
t
.
@Pv d [ d`P

.yvv
P P C VtUv 24
P . P b`v

b`diWp
P
^P .ld 

v ,

C
bP n R@Pd`P . yvv b v ]
?TPU bv
b`diWp
^P
.u@PcP,bl ,vUaP

RP@
!vUb,T VtUv 25
UHP UPdvP


dcU U dm

m V`.l
U
dcU
t d} ibPR@P
v X Pd`P .l
.
ldcUUm V` vU
.

N m C 26

`HP
^ P.
,n dP`@P
fl
 Pm ! d`P
V` !` @Plv XUm
n ,Qdt
 @Plv V` 27 .
 @P| lv
R@PR
,b`dPU v
bP
b`
VtUvd`Pb`dPU ,bm
} ]b`dm

d
R@P^PC

vUV`.YU
bP.
v P b bP

Sv
bP .

m Pd bv

v

bPd`P . @P
v P C
R@P
vb.
v @Pb`C

874

U
P b~
b~ bP Pm d`P .
vdN b dm
m
.
vU n aP
C VtUvn18
.

!fl cP a
 iaP ^P C
 P
?

 PU i
m YC
aP ^P
ld v d`P
aP ^P cC .
t
W`db`vU^n Cv
.
U Yd ( fl XvP`Ui) SPU
 19

^P
VtUv . bW


av V`.
^m
^Pd`PaP ^P fl cP,
.
VU

fl ^P
v
^i!fl cC cP,vUaP VtUv
l c v ^P d`P ,c bU cv aP
n bP

V` . vU
dU
a @P 21 -20 .
vP n aP
dU. [ d`PP
nd . d b @P

dU

N
^P. UU
l n
^P.
dU V`k d

. n Pr l
dU^P.
b`v bt ^Pd`P V` ib`dm }
P P
.
dUV`!VtUv cP22 . vU

dUPn aP
`P^P
m dq d`Pfl

dU
a P@.l
a @P.l
aP@
, l n
nd
b@P
d`U
q
aP@d`P^N
a P@!VtUv cP23 .
vP
v bN

t . vU
P

b@P
ai

dU ^P,
id`P

Pd`P PU
.`USPU i
dU.`U^Pd`P
n
d`P`Ud n nd b` d`P

^`P .`U
d
P
^
dm } V` .`U

vdPCSt
at n Sm P^P.}ldn |
.

aP

fl
Pm.
aP@!VtUv cP24

m

bv bP n
VtUv v`PmcC

i


m
m d`U
XP !C VtUv cP25.
vU
aP@

b`dm } .j
 md
b .j d
a P@

^
t d`P

C

a @Pn
at .

dCSt
^ v
bP fl
 Pm C
aP@

m
V`d`P
v
cU
m^P
m b~
U
.

25-9:4

S PU

n SPU (*.
n ^P W`d
.v aP P
bP
n9
,
P
 n b``Um fl cP
.

X W`d b`vU ^ n C
.

 cv dPd
b m n
 |

,
v V`,vUaP
n.

 i^P
n Pkn
Pn 10 .
v`d
n :
v V` vU
t
bv@PYC CvU
nd

P
dU
b
dU V` .

vP
. d`@Pu [ d`Pm v P
dU V`11 . `P
X P
}
b@P V` C}
dU ^P .


t m vU
 nd

dU12 .
N


k ddU .

dU ^ P dm } .vPN Prl V` d`PvP@P

dU d`P
~ib`v bt

. vv Pr
dU^P dPvm
vPl .vP
k
k
P 13
b`C bPGnn v`dnU

n ^N
vU
b @P
vP d `P . ld
dP`@Pv
^P14 .vU

P

d|
.PU
aib ^P.
ai
dUCb
^P . W b
^P
N
v m b`dm b
P`
v P @P

R d`Udm
dU^P .`U
P`
P bt ^P.
vm
cv
15 .^P
vm dP
b`d`P
id`P
m b`dm
^P .`U
d n nd
i
^HP ^v ^@P
P .`U fvv
i^P t
d`P b`dm } .ld n nd ^P d`P P
d V`
^`P.}dn bv
b`U v
.j
d`P WbPV`aP16
dm SUi^P.j
d

.j
at PV`.j m SU
v St
^N
Cv brP iP ^P
vP 17
 m m v b
nd
~ bU@PC

 Pm `P

m
Pm .
v Pm fl
bP

n ^PW`dPm ^v
n ... ^N
.

10:5-26:4

875

SPU

n d`P
 @P


k Wp
ePP cC
P
aP vU 37 .f
fi YC d`P u
~

b@P,n
fl tP n d`P b v
 VtUv
V bCn ^P .b v v`


.
lP

Ud nd b` ^Pd`P
dU 26
m
.m n
v i
 j
`Pv
flt v@PC
v@P
fl P
`m bm v
aP@
Pm 
m m v@P C

dPU

ld ai
.
C VtUv vv v28
.v t
 Vdv
aP ^P30 - 29
n vv C VtUv 


P
t HP,ldX

fl ^P!vUvv,

n
PC v .

n
^P
q P


vU v
n X ^P .
c

P
 VtUv
 fl

vPdPvdPl
vP

 VtUv2 . ld
 t
v P VtUv .

T

Yvmd`P
bUm
P

v
V` v .

| t` C *PUPU
^P P V` Cm VtUv 3.
Pb P ,b`dPv

v
 ^P27 .

.vn WpYC
aP@!VtUv cP
 d`PUd v V
aP@n
`
aP@Cb UWpv

aP@ .b bv b . U d SP cH.


P V`

v
 4 .

 nb bP t
b`nUm
! P Cn C

t HP C ldm [P v V` C P31d
bd b`Pm b
bP .
@P
b`Pm bP


Nd`PYk,
,
v,Yvm ,

dP`@P, dP`@P

.
 vv v t cv !C VtUv cP,
k dPU d`P P lq l
n | VtUv .v

` P5

aN
mYv
vP ibP
vmP

bdm }.jvm d`HU


XP
P
32 .
k [P vv
dPU b}P ^P .} Pv t

VtUv .k
l ^P
bP dPU n
.
vm
k l .k
St
at .}^W b .j X
vU

v 
v
PVtUv ld
vU
m fl
Pm b~ bP Cj
.ld

U
P
m
fl
 Pmd`P
] .P VU
.

m
Udd V i^P
 VtUv6
b C . vUm St v JPd 33
k
v iW ^P


d Pvn @PV` C
^P d`P vm d`U

^P .
Pv

 d`
VtUv7. ldv Vd PV`C
m
VtUv .m b`Cksd`P bd`P b C
vv

^P ,d`Pv Hvb`PU
 i ^P d`P

 v
vP d`P


bU^P d`P j
m PdP V`
 m v _ dd n
.j m imdUcv i
~ V`d`Pj

^P .P
.} n t V`.vU\`v^Wb
^Pd`P,
 f Sv
t Pn
a
v
 f n b b`v
.
.vU
C Tv 34

 m b@P`P


n .@PP` YC

 fl
Pm
P
n .
u ,
.vUXPCPd`P
fi


@Pbl` PU
VtUv W ^P8
^P V`
t f 
v
t V` .
 i^P C
flt Pm
VtUv 9.
~ ^P d`P.
H
H dU

 c n N

d
m PU
VUvd d`P VtUv d`P
.
] V i^P. b d`P VU d`P a
nd ^P35
. Udd
N @PPm . l P
R
b
nd
vV`
m t
^P.@PVkP`VtUv bl` dm
 V`b 10
 d`P.

^Pv
t Q`dl i^P
v C
^P. dP`@Pb`dPv
^Pd`PVtUv

?
cP,

t v d b b
 Cl
avv PUPU

i
 i
av v b . v v iC
t VtUv
.

Pm
` b

t
flt YC
` P36
d`P cC .vUv
q YC , YC

876

29-11:5

S PU

dVvd
PV`
d Vvd
v Udd P
] c
P
V` mv fl b V`P.U
dU Vdm
vvP VtUv

fl

 P
.v PV`mv U V`Pd`PU P ^N n
~ Yv11 .cU
vP n
20
Pm
 ^P. Yp d`Pd` C

W`d b`vU
 ^P n bU

av cv .


P .
^P .
n Pm YPU tHP .
t b`dPd V` CvU

flt ^P
aN ^P
d vHP

C VtUv PUPU cv
t P21 . d m Sm ^P d`P| dPU b`PU ^P
m R d`HU
b


n12 . v
m bd` Pb``Um V` .dN
m bP ^P . d C
.
SPUXv i^Pb dvv n cdv

dn
bC} V` .
v^Wb d`P}


t
t Pn t
P
P VtUv
(S PU) fl vUcU Xv ifl
P t
v .} n V` .ld du`v

P .ld v t` bP V` .

m vv
V` d`P
fl
Pm
~ bP C r vb~ d`P
Pm S| m iv |

t b.
| d`P
V`
m`P

U
m V`
 i^P
k dPU .v SPU .
t
.
22

v
C ! cP


bP
.j
.
VtUv .
 @P
^v
VtUv SPU V` W ^P13
P

Cv
b`C
.v dm
aP@
SPUXv Pd ,
SPU
v`Pm
b@P
P
! 23
VPU VtUv kP`cC ?
.dP ]m
aP@
Tb ^v
P b
| v`Pm

n bP .

 T
tP b
d`P vU m i
vP

n14?
 n bP t
b`nUm Pd`P b PdPv cdd`P n d`P
Xn iW`db`vUC

b`dPd C
d`P Yk,
,v,
,Yvm
d`P PU d`P du`v

b

dPU ^P bd`P b`PU 15 .l
vd`P
t v
P C v
v Pm


d vd Ydn bl i ^P R V` C m n .v T ^v cC
tcd Cld`P

.v
Pm
 ^IP24 .
k dPU


k
 v cU 
V` ^P
vu
v .

n cdv cv
n16
bv C


k [P dPU25 .
:l v V`.

t
tvU aPib |
d`P
P.

dPU
n cU
 i^Pd`PcUf ^P
I ,
I

.td`P ,

.}`U C v
_ dd n bUYv ,}mv Qt Pd P
t P .}mv
 m m P
 Pv i
I :
v i[PbP26

~ ^P H V`r
:
Pm
Uv
P d`P a i
.j
VUPdP i
~ Yv

U aP VtUv
SPU 17
VtUv cP , 
.
P P !
:27
n .`UcU d`P P m vNd ^v
`
 cd
 i^P d`P }`U f idPU
v ,
.P
v d`PT n `dP

.}`U 
:t28
fl
 Pm!VtUv cP 18
btds d`P YUn
P d`P v n N `U

~ Yv

vPC PUPUcd
Pm .v VtUv dq fl
.m YUcUn .v P VUvd
P
bvd ld`P
C V`
PdU
~ncdt , Rcdt 19
^HP29P
fl
 Pm Cv
m PdP SPU CvU m

P. v VtUv P

vP
 m TPU n
j
^P_ ddd`P
 mv
 Cm V` P d`P vm vUdn V` m PUdn C
YUYU d`P.

17:6-30:5

SPU

877

Pm dv v `Ud`dl SPU 10


vv
aPd P30 .P mim dU cv n
v erUd
~ V` C

SPU . v YdPCt ^P d`P v erU dv v d`d l . PdPU Xv i 

vP31 vU i VtUv
P V` n cdv
bn
 ^P *.P
YUn
P SPU .m

u
~ ^ v d`P

P `P
bbP SPU.m n c
b|

b
P V` . Hm t` ^v
| v
^P v
m d`P
.erU `
m b
SPU V`R V` 11
bP bl` .

vn d
Pm d`P
erUSPU
R V`, 12 .vv
m ^v
VtUv
bn^P
VtUv
bPd`P
n cdv
^P

bP . v
av

aP@!PdPU VtUv cP,

.
v bn
j P

 P
vP
v bUv
 P cv v
vU
v erU
 d`P
cP

v t d`P S PU
PdPU
dPUv v
vPPv P CCv@PS n SU
^P d`P2 .v
mn
~ Ydt v aP i

VtUv


S`b`dPUv120
d`b v

nb`d` bv bP .vU dN
bv bP .
vP SPU
 ^P
VtUv
t P C dN
tP d`Pcv rU t
SPU3 . v b 
v d`P ePdd`c`U
m
P
m`
Pd`P,Qty
b`dPU

aP@
vu MrP
kP


 .j
 m vU
P !VtUv X SPU
SPU VtUv .
^P CP VUvd P

aP@
n vn b`t
4.

 U bn ^P v d`P b`d` c`U
m i
?

~
n !bl ,vU aP
VtUv

P dP`d SPU R V` n cdv


t P
b`dPU
d`PU bn ^P

tm
v V` v .l
vPv @P
btds d`P bUn Xi
k
vU a

P

Xi

d`Pl
 P
mSPU C
.
tm
 v .
 v vU P n SPUV`
ldfir n
.l

VtUv
b bP ^P 13
t } XPPi
Xir ^PV`W ^P
 V` iXv SPU ,
SPU.

ld cU mN

VPU SPU .
. t`d`P dPvP
av
aP@
n b`tP
XiPH SPU ,
b bP di@P5
 U


XPP i
mN PSPU.l
aP@ bn .
vP

Pm
Pdv v bUl PSPU.
ldcU 


vv vU m`
}
v erU
|
^P.
d

^P
 m vU
.
Pm
av P 
VtUv14
VtUv P Vd
SPU
V` v 

SPU VtUv .~ i
Xtn
vv
VtUv n | V`

^v
vP R V` 15 .ld
v

VtUv
bP.
btdsd`PbUn !Uv VtUv cP,


v V` ,cUUVtUv m v bn

.
VtUv n t d`d`P dPU v b`U V` W ^P 6
^v


bP .
~7 !d u

v vP !PdPU VtUv cP :

c`U d`P b` ,b`dPU vd`P bm d`P b`d` X

b`dPU
Vd v


Ydm m iYvd`P

.
 Pd


kbn t
tm v v d`P
tm Tv d P,
.
PdPU VtUv
tP16
 T
HP
v
v SPU R V` .vU cU m

d`
aU
v bU v U@PvPmd`P

,
SPU
VtUv .vU
 mvU SPUn vn
b`t
P d`P bu P !VtUvcP 8 .

n vn b`t
t m v v |v V`Cv ,`UU `Ud`P`U
P d`PbUn Cm ,
v
 Yv ` .

aU Pm C

tmv vd`P
tmv v vP
btds
vn b`t
Pd`P.vT t P

v
vP 17 .} .
 UU ^P bnv
PdPUVtUv W^P9
VtUv .vUd
.
.YU} P ^Pd`P vPP
^P bvP bm
P
^P t

d`P t  ^P C v i^ P .YU }

n 6:1n PdP
P@
.
@Pv 31

878

8:7-18:6

S PU

v
v b
PPm27
vn ^Pb`t
d`Pn b@P.
d`P
 18 . tT lv SPU 

nd V`.v v
Pm .
v U c d`Pb ``P
^P
b`t SPU
aPd^Pm P` PPdPU VtUv
Ydt VtUv .
 SU i^P d`P
 @P^v
^P C m
.
.vv 
aPd

`d Wd
m jP 19
n
flt ds ^d d`P
flt PdPU SPU v 28
d`PP Rm PdPUVtUv k
.ld ai
 VtUv . s
VtUv20 .Pd`U
 m vn b`t
VtUv . Pd| SPU
^P bl` ^ v
vn b`t

b`dm dm
b`t
Pm Pv c
Pm Vvd cP !SPU cP ,
 P iS PU n cdv
a

| ain
vP H ?

m Id`U vv
v
m Pm
vP SPU ^
ld
SPU .


k
P V` v@PaP
.
nU

P vU aP
SPU . vU v`d
. k
a T
n .vU v`d n
n , v
SPU2
aPd
CvU
l
m` P d`P
d m P
m b`dm
P n d
n 3.
dm c`U dm l .vU b`dm c v

d m
SPU 21
.
 P
v VtUv cP,vU aPm cC 22
^P .
P


b`t .
 U
b`t

 b 

m Pm PC Cvv
n C
dcvd`P b d
n VtUv cP
d dm b`dm V`. 

. 
.v@P|lv P
P
VtUv .P
n bP4
^
PdPUVtUv 23
CvUm bUm
^Pd`P ld cU U n v t dm 
n .
`dv
m
a ivt vn b`t SPU .
lv
vn b`t SPU
n .vU dm ^P
nd .l

dP`dv
b`t .vU U d ^P P v T lv
t P CvU

^P dm ^P
P n bP V`
v P W Pm

P SPU Cv, v b SPU


P b`v `U

.vUcU\nU m bPvIt ^P .
. Ni
b b bP
VtUv 24
.PV` d`P W d V` .vUdm d`P
} XPP SPU
vPn 5
v vPU n vn b`t
P

HPd`P b v ,bdU
bPU
^P bP b bP d`P .vU m i

i
v P d`P b

^P .vU SPU nvn b`t bN
. V` C
t P6
bP , WU P
b`t ,
nd n vn b`t
t
P ib`dm c`U
n

v .vU P
 b
 bl b P d`P
P`dv .
`dv dm v
^Pd`P.ld
m dm
.

k
k m
X Y`U ,b
nd
 `Hd
PdPU VtUv 25
dm ^P .b `dv
cv V`
m

d
dm

Pd`P

 IlP
:kCv v
. YU
aN
m
^P7
aPdn v`d
dm v .vUPdm
vPn
dP

cU U [
V` . ld
k Qvfl d`P
Pdm v .


^P .ld
b`d|
PU

d|d`PU
P
PV`
d
b`v

t
.d[ d`P

l
~ YC .bld bn
vP n 26

b
N
SPUb .j bnv
 m v ] iPm


v Udm n aP
n

^P. Uv`d
v
bP ,

dm ^P . dm v

.
t^U
bt bP Cld
Vvd Pm iSPU .
 mv XPCP i^ P d`P
vU ] bt bP n 8

u d`P
SP`dT

flt ^Pd`P
.d
~ ^Pd`P
d`P v @P t v ^P .v@P| t v d`P
v vP
vP bdU

28-9:7

SPU

879

HPd`P. m v @PbPv @PV `


b`dm dm V`? vv NCv
Qv ]
V`. 
vP
v

t Pd`P

t P .

^P.ld

PU
.vU
dPbt bv
t
cvcvd|
P
, dm V` .d|
Pd`P. W Yd
P,
^P


~ idm
dm

vU
vUcC9

d
v b`v
P
u d`P

a ^P20 . TPU v`d
 C
m b P
nd
^Pd`P t ] ^i^P.v

^P n d`P .vVm m iaP ^HP n ,
 VtUv i
^ ^U
n b`Pm Sv

^Pd`P iR@P
t P b


mn cdv

 i^P.
V` . |
t
n R@Pm

bt

vU
.

tV`. | dP bt v
t
v P . U U P VU d bT . dU @P P
^HP10
Y Y
v
v t
vPd`P @P
 v

t
^P V`r
t P .

d
Pm

vU n21 . vv
m ^P XUmb`d`d`P
^
t ^P C ld
\` dvdU
m ` Vd v .
cXrb`d`
vU\` v ~ bPd`P
b

tV`d`P.
]m
Pm22 . ld cU
. a
`^P

tP
tV` bN
Pm @P
VtUv u
^N ^P
t
v
v ld U

b dv 
P`ur|P b ^NbPd`P.vUv ~ n
t v V` CvVd vU ivU n11
di@P ldvU
.n vUv Ql dm
`^Pn .ld
v

lU
aP
^P d`P 23
P d`P vU v
^P .
dm V`Cv W^P
vU v SPU n R@P

. dPP t d`P a

vU
~
b~
~ V` . u nd
N b`dm c`U 12 .
P
IPV`.vUV UYd VtUv V`. 

dVvd P
b`v
.vU
` VdN
vP
v
Pd`PcUv`d
v
^UCt ^UV`24 .vUcvcv
v@Pn
btUv bU b
P .
~ ^P l VtUv

m
mPVtUv V`.j
 @PVtUv d`P

vP
n bP V` .j 
btUv
.}U
t btUv v
fl
 Pm VtUv v 25
Pm VtUv V`d`P}vv ]m

t cC CvUn v`dP
n
aPd 13
P
b@PV`.UUm bP .

^PV`. ld@P bUvt
^P
PW^P. v@P^v
VtUv u
.v@P

,
flt ^P ld cU U n bP V`14
bvdld`P X ,R . urPdtd`P
V`

^P .
 b b
d u

au`PVdN V`d`P.}Ql bPd`Pj

m^P .
m ^P
VtUv ^P R V` .}
v bu Pm d`P
d

.j V`.
flt
dt n
.}
n
v St v
26
v
VtUv ^Pd`P}~
Pr i^P

n
 m
flt ^P.
aN ^P
m d N i
Pm 27 .

 m
.
m
~ ^PR ^
b~
nd
mv .

mbP b
XPCPibPR
b
d
vUd`P

v Uv@TPvP
YdPUvnbP d`P.
.

dm

a
 P

, vU n v`d V` , b SPU n 15
vU PdU

n bP,n 16 .
cbl` ^v
n .
vP
^P

^P
tP ?
v i ^P,

^P17 .

t Pv
 ibv bPCv
V`,

nd ~ b`dm V` .l ~ dm dm c dm
P
18 .
pm b~ bPR Qv
Pm
Uv@TPvP

. VU
SPUn .P m iaP ^PW^P28
ld
n . Ud d V PC
]
d`P vU vv
.
v

n 19
bP
n . i^Pd`P dm V` Clm m v
.v b c`Un cdv

880

21-1:8

S PU

Y
~s XPPV` d`P [
(Pm)bPm
v d`P
v`d S PU n cdv

. ]m


m dv (Pm) bPm ^P
^P .vU v`d v
n ^ cv

PU P`
mId`U 
t
n 2.
v`d^Pv
v`d
aU (Pm) b

Pm ^P R b X V` .vU Q`d bv n CvU


 XicH

T`P
 vdU n .


d`P
PdPU X v .b n
tv ^P12 . bP`,
n3 . Pcd
 vdU CvU P `P v @P
^P.YU} Q`d bv PU T`P
^P.| cU nd
Pp`U

n ^P
Pyn
.ldbPi
d`P v
t v
t
vP cd
.
t Pd`P
^N
n 13
n
c`U P d`P . P
c`U

. |
vP
n4
^N
 .
ldcUaP ^N
 ^P^N P`U vU
n .
v vdn

tUHPUIPynV`CvU

lq v`d v , d`P

 m S v d`U
 m a yn V` C
v ^P v ?j ibv PU C
v lq v .
PU Uv
n cdv
V v d`P
ldv Q`ddm 
n ^P.m a
R C
kPU d ^N
bPm ^P
ldv b`dm c`U
ld V`yn V`
lq v`d v ?j 

v`d
v b`v X cdt R C
W^P.
m v V`
v?j 
. dq
yn V`
l q v`d ld W Pn .}
U v`d
v b`v b`dv R C
n cdv

n^Pn5

?j
d
 `d P
@Pc
n
m a C
v v .vU
v
?
v vv v
vP
.v d`U nd
^N c`U14
c

d H nd v
v ^P
v P

.
v b U v dPl`U,
c
d bv @Pb`U
^P d`Pj
 m vU
^N
v
v ^P
.j
t V` .
t P
vP ic

. ld@Pfl d P` bdU

n
P`
t HP6
v V`
YU S PU v`d
` v .v@P^v
t `U ^P P
SPU,n15
T`P
 vdU
n
yn
v V` .vU Pcd
d`P, vUv`dv
 i^PC
NP
n ^P c
v`d ^P n P .b

n V`
tP . P P
v 7 .| ]

vP Cld W n cdv
n

]
t cC @P
@Pfl n bP . ld k
N P
v V` .vU
 16 .P
v R@P
vmPTP`
PU d
`P
T`P
 vdU dP`@Pv . dP`@PbP

n
^P
n Q`d c
v yn.
d@P
tb`U

dP`@P^P . ^P
n
c
c
v ^P d`P vU
v .vv
 iv`d ^P ^P PC cP,
nd


c
n^Pbl`.vU
v b`v
n
v
.cU TP`
ld cU U n bP PC W ^P17
. 
. dq
v V`W^P 8
P
dU
n v@P^v cC V`.@Pbl` , Pnb , P |P, dq V`

P nd n . V` .
PC

 P@| d`P
!bP cP,
a
t dm C
m
t P ^P d`P
t
b`dmt@P
.
`Y@Pv`dv C
kP
kP
tdm V` . v U
t b`dm

C ld S PC P18
Y
v .@Pv
. P Pm bd


PC . m nd PC .
d`PP
n bt dm bP 9
b`v
t v
vP n
t
vP

n !
PC 19 .vU P . P

d`P}
d`P
vU ,
v`d ^P ,aP

t v V` .v@P|d`P

n . b v m nd d`P


Pm Cjb`
`

 m _ ,m a
t v
n cdv
bUY@Pv`d Ydj b@P

v . P
.
f
t v V`10 .y

^P
b`dv d`P ~s XPP C
v b
t

VtUv ibv P
^ds
v b`v Pd`P vU
v V`21 .
b`U ^P .
t v V`11 .vU v`d
~n `U
nd
20
d`P YUn l
t `U V` . vU yn TP`
t `U

14:9-22:8

SPU

881

v Vl a
bP l
m X|P cv R .
VtUv 

bv@P

P t
t V` 22 .
t P
v Vl .

 @P|
^P d`P
.
~dm
tdm V`.
tdm X
5
, lq
.
PH
.l d} !v`PmcP
X
VtUv
 ^P

~ dm V`
~ b`dm V`

.l v
 ^P

. [ W VtUv
cv d`P v@Pcv .
 Yv

t 
 d`U
X|P
 ,j m ib~ bP
 23
.

av bv 6.l
vP bl`

bv.l dj
bP . v n cdv cv
m cv j
d`PQv

`^PP.j dN
VtUv v .j VtUv
 m f UP b`d}
av cd d`P ePP cd , btUvcd .j dq
VtUv V`24 .
bP .v PUPU
. v b

PP

bv
qd`P
aN ^P
v VtUv V` . P ^P
 T
n i
P n ^Pjc V` .j
. dq ] V` .
Pm C~v b

P WP@ C
n d`P,
.jcV b ^
Pd v`PmcP7

.
tPjc Xi
Ydv
U V` 25
 Pd v |P
VPU d`P t` .l XUv
PP .l V R

P R
b V` ,
pd`P }P nbIUd`P .}m
R V`d`P ,l R V` .l V
`
!v`Pm cP ,l d`U

VU P ib`UP V` .}Ql


~v
PP
b bP
n b~n
.j
,j
 m @PX b
PP bPH.vU


HPv`PmcP .
.
q P
tV`
 m v V

bicH


P l
n vv V`d`Pv`dv ncdv
XvNPbP26
.

.l
 m v V !v`Pm cP8
cd .

vP vv V` Cv.cU d } v`d ^P
 m v V
P ePP d`P btUv

aP@
.l P`
aNn v
C
vb.
v
v`d ^P27
 m v V
PPUPU
SPU n
aP@
av cd bU
d`P . d`
v`Pm cPCb.
b ]m cv
WiXiiVtUv
n P
Yd .ldP d
.l
a
v

.vU\` v
9
XicH R ,
d !v`Pm cP
v`d^P
Hl
. v ldb
n t

U ],P
n

.vv iv`d^P n

.
Pm
P v`Pm
10 .
P
v`Pm. vn m

.
P bUm

YU
erU S PU
^P

bv

^


. vv v bPd`U
flt PdPU VtUv

Yv iPP11 .vn v@P

Xv ^P PdPU
bUn . v i


bP.
 S X|Pcv
V`.m V`.


Pm d`P
 ^P . SPU , Gn n ^
tUv PdPU2. vv IVt
n
M XUm
V`

 d}
^P Cv, Yd l X
.
t P
bv bP
Pm12
d`P b V` C 

ePP cd
^P .
V` t
.Sdv fl
v
c`U,Y P m t`
.P
fl v V`13
`
, v
vv v . Sdv
.l X n
Pm P

m

Gnn bbP.ldf v
v vV v`Pm CvU

v`Pm .
v ^
Cn

t` C
Nt 
vm
.
^
erU
^P d`P WdH m Pm
P n 3

kn
n .

Pd`PvUd v
 cC
PdUUn

k v

P
n . b C n C
S PU Qm

P ^P

erU
Pm
P v`Pm
n4 .
.
}nPd
Pd v V P
cP .
v`Pm14 .
U mN P
Pm d`P fl ,v`Pm cP :
n .
 U V

Pp Yv !v`Pm .
 cd fl
 v ^P
^Pd`P Pd ddN
v d`P
bP ,l

R
t cd
N Pt
N

882

6:10-15:9

S PU

b
v`Pm cd .vU
bv bP
d`PPt
v
v V`
b Cv,
vU
 ^P
dN
` ibNt ibv vP

` ib70 .
 m vU vV WP ,
 m vUd vbicHCv
. v
,
d ,
 mvUPUP VdNiYdd` ]m d`P .StP i
!v`Pm cd cP 15
P`
adu P
d`P
 m YU} bv bv d`Pv`d ,
 mvT ^P
P cv .vT S| lv

v WP@.l R
 mvU C
 V
!v`Pm cP .
vm t
P`
.
m ^N ,l
bv bP !SPU cP25
 XiQvfl

Vdv`U t` .
d v t` !v`PmcP16 .l

cv d`P b cv
Pm !SPU cP24

u ^ IV cv t` .cU
v
@P
VUP P
m i ,bv NP .

.
at
v

^v ^@Pcd .@Pdv

v PP
vm
 dPdv .vm 

vb v d`P R
v
tP
l t` cd

 m d`P Cv
 v .l
v26 .n XvNP
n
PUPU
b

) W ^P
. V ]m cv
av cdd`P
d`P.}mvU
~
kP(
} @PVtUv
 m m V` .j
d ^v
t P .b Xr Pv n
erU YC v`Pm cP a

 P17
vP d`Pj

bs vXPi^Pd`P.
d C
X ^N . ^P YC

Un v
 P
t
m ^d`PR N P

b`C
P U !v`Pm cP .vUV C
. m dN YUv .d P
v @Pd`P j N P
@P27
b

Vl
bPm TP`
d`P!Sv @P PdU . YC !Pm cC cP18 .C
vPt
m
vUP!l vv

v vPdvd`P v .j
v t cd
v
vP Vl v .} Xv cv V`
d d Cb ld v n !
t
^P


dmP
vU vm Pd|
TP`
v v bd`P TP`
vP d`P
n
.j
 Tb V` .}@P ^Pn vv v .b ld
N P
P` dmP^PPm

v bn vv V`.l R

 vdU
~mU
v`d S PU cd

m Id`U ^d . VtUv i^ds ^d


d Cb m n Cvb l d
.}Umi !v `Pm cP19 .

,cU mN !v`Pm cP !] , v`Pm cP ! YCP U
HP!
` IP !
dP ! d`P

10

iSPU).m ibv bPSPU^ cv

.l vv v ( fl Xv P`U
S
 ibP
n


P v`d
vPvv V`. PSPU


b bP
Pd`P
P aP!Pm cP!

cv ,
m cd|
Xv
.l

b Nt
v`d n cdv

erU
Pm n20
. n . ld vv v
iSPU2
PP

` ^P,
C ld erUPn21 .lderU ^IV
v b v,SPU , n

n bPd`U
b v bP3 .ld
n
` PC . v @P^v cCPC
 n v`d
vk 
C


n .v
n .v v
Y~m PC . vU

i
v v Xt V` .v@P^v cC
P
n iW . bv bP m vbv n22 . v@P


b v .TPU n
`

n
PC . Un YC
PC n

. P
v !SPU cP , vdU n bU v

^4
~mU
Un Yv n d`P

n

.b v@P
PU

\`erU 
 23
n ccbl`5 . Pcd vUcUm
`^P
vUm `P

n bl` v .
t
P
Pm . b@P

n
^P.vv P
d
vU d`P
Pv

vP

m
ds`P d`P P
bv i^P6 . y | i
.}m bm iv`d^P d`P}m@Pn Yvm

7:11-7:10

SPU

883

^P . `d n V |P . n m d
^P d`P `dv
.
vd
vP m [ aP . pm t

m v PdP`@P^P.

d
v dPU

.m
v
^P

dP`@P b
n . vP VUvd d`P n
av 
.

YUcU


^P
V`,
t cC R . SPU v`dv7
aP .
q
aP@!
kn cP,
,
tS
 v 
 dU PV`.

 dU V`
vUv`d ^P
.l
aP@ R C
^P
tP20
m ! SPU cP,
tP 8.
m 
vUv`d^Pn .VdPn
n C
V`d`P, ld


v`d
() VUP
^ds ?bv@Pb^v cv Udd PV PC . dm

aN YC. dVU
v`d9 .
 cV` n
m

m
m cC.
vm P`
n. V i
ibv

21 .j


n ^P


m
!SPUcP
 @Pb ()VUP C ld dP`@PtPn .
a v

v`P nd n .@Pv Y

v v
bt bP ?
k n aN C
. P


l
P .H
P n
| n ]m bl
.v PtcC V`r
vP 10
v
()VUP V` | .ld
b
P d`P
] n . Pv
.
m b cv
i
v`d11
 ^P
HP ^Pd
mId`U PdPU VtUv YUn
iPm !SPU cP ,

U
Pd
d
Pb n [P .
.P PPn

P. t

^P .

.`m
n ^ds.b v
av N
Pn P
!SPUcPvUaP2
^v cv
^P.
i P n .
mbtUvd`P v . VU n Cv , ld
v .} @PVtUv
vP
v`d 12
^P .\` Vdv`U
 ^P
btUv

^ds VtUv ,
vU
`U VUvd 


v

bU

V`.}StPi
`UP
q VtUv V`.j C VUPdP v
dU !SPU cP

11

bv l
 3.}U n ]m
dq VUvd

vP
N c V` .} @PVtUv
m V` .jcPm
` j

@P
VtUv ^HP4 .jc

cv
~ ^P

 m
 `d
~ tP .
.m n bN dm n nd

b bv
^P
flt tP
. bdU

Yr d`P PU
t
v`Pm
t b`rU Yv Pm .}d
13 .

v t cC
v bUCP()VUP i^ds

Un YC ,()VUP P

vP | .ld

VtUv
^ds bl`n Cvv@P^v cC
P Pt

V`
^v cv n aP!SPUcP14 .
b v@P
@P
TP`
t
b cv m
@P
P?jbP.d n
flt tP V` , n ^P
aN
vP v`d V` .
 ^P
P d`P
 m YUdP
n cdv

P`
vU
b
flt ^P Cj
.
`
.}m dq VtUv ia5.m YUcU ] nd n C ld
t P
 V` P15

i^P
av
k

 m dq VUvd
^Pd`
16 .ld v S n .vU| P

md` V`.j
vP bP

 m dq
.j
d`P j d`P T Pn .PH b cC ld cU U m

t cC .\`
n
^P P
a d`P j Vl
cP ,
v VtUv
vP ^ 6
n !
^P n vU n v`d


u PV`.
 m YUV t
VtUv
S VU d`P b

kn
.vP SPUXr Pv n17 .b ld ^ d`
N
t P d`P VtUv ia d`P V` U`v
t P
U n .b


n .b
dm
C
v dq .
N
t P ,
t P ,
^P R .
aN YC ?bt
av
d`P
m
dm t

vm YUt
t P

t P
.
.

7


P`
U U m bP18
^P .PH Vdv`U

ad ^P
C
vP i
m VtUv 

S V`.j
 @P


k
Pm .

H
V`.}~ b VtUv

dU SPU cP ,T V` 19 .n

884

27-8:11

S PU

v PV`8.j
 @Pr d`P}
VtUv

n b~nbP V`.}WdHib~nY VtUv iS 18


V`.j mPUn u
.jb~n
S dTt
v P d`P bd
bd b`vU

ayU bP V` .}
vP
VtUv bl` ]` bP V` .} ]`

Yvm

S ^P dTt V` .}U m i
a` ^P d`P NCv^P

S V`
.}V VtUv
VtUv
v ^ . }m
.jc~

P 19

PU VtUv V`iS


bu
flt a VtUv iS9 .}
t

~n

 m
 m
P d`Pj
d`P} V` .j
a m
.j
a
d`P.}v
~n
bvdN
m i^P V` .
v
VtUv
S10
.j

VtUv ^P
S 20
 @PbPm
P
V` .j
Y n a
vP
v
vP V` .
vP


P`
S` S bPm
 ^P P b
VtUv
a V`
 m m
@P nd
Yv

Pm V` .j
.cdPCvd dPvt t

 VtUvia 11 .}mv
`U v Cv }
cd
PdPdt
v u
.}m m ibPm ^P n b | lv V`VtUv
S .j
P
Pdn n
i
v

} W fl
 m dl n
 @P
.j

vP VtUv iS.j

bPm ^P21

d`P q
 CvP a
bbPd`P.m av
tW S12 .}m
vP

S.}m vm

vm V`.j pm i

 m@Pd`

m ^P.}@P V` d`P j
VtUv

.jcU dvP a
VtUv
t P V`

[ U R } ~
`^PV`.j
~

a b b`dPl


 ^P d`P
v
 v .} W d`P
dq fl cdt
V`22 .j
vP VtUv iS13 .j av
cl V`.}U Pl b W V` .}~ V` b . Y VUvd
W W
.}U
t VUP
Vlt
VtUv CvP

t P d`P Y
v d

a d`Pd` ^PR c`U 23

^v
W V` .


bPV`
. d
a
pm
q vV` .}UCUPd`P}
.} ]m
v m
^PR
VtUv
a R

P14
.
bU b

dN [ U
a

vm
Pcd .
 24
d`P d` V` ,

 ,
k `U
 ,R

VtUv
P
m V` .

a
Pm CvP
`
a` ]m
bl`d`P}~
V`.}U~ bP b
^Pb }pm i d`P } @PVtUv iS 15 .


V`. n i PUPU
av
v v`d ^P V`
P vvPibP jcU
dPU
 bPyU n 
.}Ub`dPU bn
tb~n a
 .} [ d`Pj
U
 v cU aP i

aiV` .j
t bu [ V` C
v b
W VtUv
j W S V`C


v dq
P 
W
.
`
VtUv CvP
W Y
a d`P d` ^P 25
vP ^v

.vvQ`d

HPV`.jc` j
m m VtUv iS 16

dP
~p d`P
a PStPiW ^P V` . 
}

a V`
^P d`P n dmP
t Pv .} nd
 v Q`d 

kU^PV`.j
vP VtUv ia.}~ VtUv

.jcWVtUv
a VtUv iS17 .}m@P


d`P.} W dq d`PY

v v V l ]m
^P R V` VtUv
a V`.}VUPdPi
StPi

a IVtd`P
aN Ydt P

N P
a IVt R `26 .j
m

 mvUPl P
VtUv
a VtUv iS .}Vl

`U

vP t
P
d
U

 m YU
 ^PPVtUv iS .}UV iv
a V`C}

t
.
t ^P .
vP
.
^P n
vm cdn

v aiv V`
^P
t cU
b`U V` 27 .

tVtUv
.
^ b c`U
P
b bP

.n Un 
vP VtUv
vP V` .

2:12-28:11

885

SPU


c`U
^P
k
 m m v ai
a

` ^P V` .jcvv P
vP v bPtU
v j
v
.vm vv YH V` C
n b`U bP
b
Pm Cv,j Vvs i
v v
Pm
P
V`
. j Pd
bP } VP` b`vU bP VtUv V` iS37

 VP` bd b`vU bP .
aUPUPU
av
 VP` vU V` .l vd
aU }
vU
Pd`Pj
dv
P
PU V`C~v .}

bu b|
Pd`P38 .j
n
d`Pjcfl vU


m v PUPU
^P U
d`P N d`P Yvm v ,
av

vUdN
`im
.

P t
`U
S IVt28
P`
~n
XicH V`]m
Vl^N^P .j
~i
.j
v
P V`
 m
P d`P }Xi

.j
a
~n
a
`
~ VtUv
VtUv iS 29
.}U
a30 .j aiW
 V` dv ^P


VtUv
S d`P
v @Pd
b`d bPV`.
]m
 m dU
@P
N P Vl ^
vU
vU
a P` .j
.}
aUtP
b .jcdvP
Un Pm ~n C ^P 39
a V`bP. vUd m Vl^N

bu [ VtUv iS V`
t` VtUv V` iS31 .}Un

PV`.l
tP }U~pbPm bPV`.}~ Qvv | ^


bvP V` .
U bPm ib


W P
VdP ind bdU
v vPUb V`.j
bPV` .
U C
^P .
C`d
u C CvP a
.}SPWP JPC
bl` V`
a IVt ^P VtUv iS
m 40
t
`

.}UQvv C
m ^N

bv U CU d`P P VUtv V` 32
P
b`dP , bd V` .jc~ ^P VtUv iS .jc
b

^Pd`P
 d l
m Vl^NC bU
b`d c
VtUv iS.jcy ^P
d`P
.
vP`V VUvdd`P
d t` Pm YU V`
Yv W
a tP d`P l
S 41 .} @Pf nd ^P t

pm
YdPUvn
m VtUv
S.}~ nd

.
v d`P
q l
kU VtUvi

.
bN aP@ ,X`UP
v av
PUIlP YU V` 33
R Zm

t
~n ld bU c`U l

.

 U d`d P n b~n
vm b`PU b
U Un n

P j
VtUv iS 42 .
.j
P 
 P
n bP

V ` 43 .j
 m m i
a
` .j

aN ^P bU
v
v
 mvU
 m Ql
dPv
b`C d`P bP
Yvm v.j
d`Pj
d`P .j
n R@P
44 .
S
vm Xr
^P
d`P _ VtUv ^P
Pd`Pj
P VU V`
n C
S
.} @PN
vP
PV`45 .j

P


UV b~n
 t
V`

n bP .j
 mvU SPU n vm
vvP d`P ibU

v
dv P YU V` 34 .j
 m
Un Yd P

.
n
n bU bP

PU
I lP
t ibU
.j
 U dn YU
 } bdU
^ IV d`Pd
v
c` U ] .
U
PU
I lP 35 .
VtUv PH V` di@P
UPd
P j m i^P .}m Y@Pd`P
tP P .
vm
Qv ,
[ VUvd d`P V` Cj
.j TP`


@P

m VdN
`
Rcd | fl
` ^P d`P
` .ld d
i
v
 m@P
HP.j
`
V` .j
bU

12

XPP
 PP Cj
` i| P

` ^P
v
n b cv
Vt Uv
 U
i
` ^P d`P .j HP
vP l
m R d
V`
nd2 .j
m VtUv iS36
|
kn aXv U V`.} NCvV`.jc ` j
l
vUU d`P }vv P V` .
n bPd`P
v cP,

d`P }
vU V` Cj

a
I

.
vm P

YvP n
vm
 ^P
b`vU V` b v
v PC
 Pm
v

886

13-3:12

S PU


dt v ,
^P.


I lP n
 .j
a d`P P`
~s Id 3. pm
v St v
b
P .
P
.m C Ydt v m
a
aN b ^ b``U
PU IlP
PU

n p

n8
ld`d
. n
P P aP v
.
vUv@TPvPn b`d UVPdvd

4
m
bv bP !v`Pm cC cP,
n
tP av
d V X ^P SPU cP


r N .
d dPd ^P
.
 m U
` Y@P
.j
v
dPCvd P ! SPU cP ,vU a
^P9


v
d`UR UHPUPR

v .Vd
 P
W^Pd`P

 @P
V X
V v j
` Y@P
v d`P
.
Qv
P R

d
R cH
aP@
10 .j


 bv bPR cHd`P
ld
cH

vm bv bP PU
.

V`nd`P,m YUQ`dvvPd`d
`^P11

.j U`Pr
SPU n 5
n bP .vU b `U d`P P fl

vdU
vdU P`Ud`P n b PVd ^P
vP
 V` 6 . PVd c`U

d ^
v n vdU

n bb`U b

P . P`P
vP

k
 bP ,
U@P^P
 m C
CkbUcN`UdPl
` CP n
v12 .
vP,

vdP V`

?j
.
vbU1335 d`P
v
vdU

^
U@PV`7

P`P
` Y@Pd`P m ,

av Yv
v b SPU cP13


pm dN P n@P.`XPd@PdPCvd P
 P
^P , P

 m b@Pl b`U bvv d`P PU P


v .

n
StPiXv
Pm
P`
du ^P
a
.j PHP

816

vP


d`U
@Pd`P

Yv W dPvm V`14 .
]d
.
v U
 dm vUb`dPvm
n 16 -15
l ,
^Pn . `m n.b vP iv iYdn3-1
 .

d nd

dPvm
 cC . dYv n vv
d`P
`
vP
vP n d`P b@P


PV`.

^ v v .vU v`d Pm
m .

d@Pfl
P
 .

m
fl
vP bU bPv i


m

d@P
 V`17 . P`U d`P
.

vPdvP
vP

.

m dPvm V`

t Xm


`m
Cv VtUv)
d`P ^ v
 X

t ^P
.
aN v`Pmd`P ,n X iv`Pm vP (bU v

`PdU d`P
`Pcd
b bP18
.YHP
b`dm bP .
b
. v @PYdt
n bm

m t
b`dPvm
 19
 i^ P d`P d v`Pm

n P `P dPvm P .
v
S v@P
n4
m l` V`20 .
m t
bP

m P
W`d b
vP v . U @P
vP (vP )

m t
v P
 d`P mvm
^P.| lv R@P
n ^Pd`P SUv
P }m `dm b`dm
b`dPvm Cv.
v^ P d`P d

m dPvm P
 ^P21 . n b (
aN) W`d U C

vP W

m Qd

SUv5 . d cU

m QddPvm P .

m
 bP V` d`P i dPvm dm dvP
.
6.ld

m t
v P dPvm
m `P n P
 P .
G dm d`P c dm
dPvm
bP Cv.
vP l
k W

bP.

v
bP7
c v
m v
P`H
 W`d b`dPvm fl
. n
b`G
bP8 .

~ n v

V`d`P

d@P
P v .
t CvP

b`dPvm 22

aC
vP `P
t Pd`P]n dNv v. n cd
dPvm dm bl` .
l
bP

. P b`
 m b`dm
vP l d`P .
v P9 .
G
dPvm

cd^P 23
c`U
G dm d`P c dm
dPvm
dPvm c`U
vPG
vP lm V` .

vyU
b`G`Ubv
P

d

m

@P
 C~v

vP l d`P .
v G

m

.
.
v P n

m dPvm V` 24
t .
c dm
dPvm
dP`@PV` .t dP`@Pb`G
ibP
 m
vP l10

Yv i m vv . V iv t m vPU . ibP V
dP`@PdUu v`Pm dP`@PV` . n dP`@Pv

b`dPvm 11 . V ia m
d`P V
`
P
m P dP`@Pv . n bP G
@PdP`@PW

dPvm c`U G `U
dPvm


`P

k
b`G
PV`
dcdPvm V`

`U
.
v 
vPl .
`P
b`dbP Pd `P
b`
v P25

v yU bv
P b`G`U c`U d`P.

b`
dP`@PV`

cd^P26 .P

tcH dPvm

. v@Pfl W


vP `P
vPl12 . v Tn StP
v bP

PW`dm
m ]PV`.
m n

 ^P bl`.v X m
vP v
v b13 .m
P
n27 .ld@Pfl W bP
^P
lq
b`dPvm
V` vU `P
. i
v

~t V`
t P .m
v

 bd`Pvm bP n
b. W
~ m b`dm
a

P
n .

d | `d

tP
vUV`.ldm bdU

^Pd`P
v @Pfl WR@Pv .vU
n

18:3-28:1 vP

817

 ^P
. n W n cC v .dn n
Pm 4
PP!UPd XU@PcP,

P
n
bPvv YC .`m
P Cv5 .
]b

m


 d`P v} bvd
C~v ,

PP
ld n b~nbP n6.] bPvm
bvd P R b b
t Cl
vP v
bP d`P
`m ^v
b bP P .

vv

PP n! 7 .
Yd V`
`

PP .b ld n
P
V` R
 d`P Yp

U d |P

t Yd R V` l SU
 t YC V` .

^P
`d m b`dm tP28 . d}m m b`dm
v`Pm Vm |P. WI^ n bUv n bU

^dv

PnvU
P
n . WVm
 .v

t V`
m .
vv v v `Pm
V`v
kn Pd ,d`P `m ^v

t
.cUd|P


P
n .v P`P

W`d12
dP`@P
vP
^P . WdPU d`d
n C
m tP Sm iv`Pm ,
vP v .
b`G13 .
bP ,P c`U
Qd


vP

iV` .
P .
v n `d`P

b` C
.
d Vd

v P v
bP V`
vU b`

 m vv v
bP 7 . `dUl v R V` Cv

n
C dP`@P
.ld
av
vP
dP`@P^P
n d`P`m cUPd XU@PcP,
vv

.}`

@PW`d 2
d`P Cvv
y b`v cC
^ P3. ldvv
n d`P vU P
tP

PP n !UPd XU@PcP,


v P.
 ]m cC dv R V` .b ld

PUPU
av
8.
m jb` Yp P n
 V dv ]m cC
 ]m cC
bP
m WP@V` d`P
v Yd .l V`

_ Pl Cm9.vP m
dV aP]m cC
 VUvd

 P b bP n4 .l
v

.b ld


v vP v Yd
n
tP .
v

 d`P l YNp
V`

 VUvd

.l SU
tP .
v vv v v`Pm
 m
^P 
^P v `
~p P
V` .`dU


kn Pd ,

H V`
m ,

bvPCm d`P5 .

Ht v

.l R

.l v R V` Cv.
Pm 10

d|P
 m vv v

vP l YC !UPd XU@PcP ,


d
n
bPCCt V`
.
d Uv bv bP d`P
av
m t b
vPbdU
^P
V` . `dU
b bP ! UPd XU@PcP 6
v P l `m `m
b bP
P 11 .j `dU

m
.l R
V`CvH vv H V`
n 
 m t bv bP !UPd XU@PcP8
t
v P d`P d P`@Pv Y P.`m v ]m cC Wb
bP.b
.| dP`@PdPU Wv

n
d`U d`P v P

W`d14 . n Q
.bv bP`S b
av
n .
V`.vU

m Pl
n 9
n .Pd X V`
. m
W`dYC d`P U
vP(vP)
dn ^P
t P10 .
 c
. dn P k
v
n Pv n15 . [
dvPcC l iv`Pm
vP

k
b`m
t cC

cd
Yv dC ^v
d`P
@P ^Pd`PT

[P]b`U
bvPn .
kv`V@Pd`Pn d`Pm n ^P .k [P

.
.ldvn Cp
at bdU
v bU

Pm
P
vU !UPd XU@PcP , 

^P.n
X iv`Pm bU

cP17 .
at16

b
PP m d`P `m dn ^P .`m
bv YH bPn .b ld dPv iPP n !UPdXU@P
bv bP PP d `P v t
v P j b`
.vv v

n
 ^P2
dn
^P d`P T P
 m v VvP n cdv .vU
c PH v ,b n P18 .
Pm 3
 m
^P .
 m UWP
PVvPv !j .bld cU dn ^P n ,UPd XU@PcP , 

Pdn ^P!`m }I
P
ddv
bicH V` C
m n bv
t V`Cv
.`U
 ^PP

818

14:4-19:3 vP

 m V`
`
^PCv,}V`.j
P
Pd`P Pi

d`P
vP 3 .`} bvdj t n d`P.V


P Cm `] tP P ` bdU
.jb` VUaP
a ^P

t v 19
`U C

PP v .

P`
V|P d`P . V`P d`P

v @P dv
bicH
P

t Pd

P d`P
b
adP
.
. V
vH 
^PCv}V` .}mV`
 m v V` 
 m
P 4


a`vv
W^P
P

PP Cclq
d
`P
P b
. vd P
.
t v v20
m
`U
PV ^P .cUd vdPCvd N P PC
a`vv P

v bU
v bU
t
^P n
PPW^P5.
k V`

,jb`d T P
 t

v *bU cN v V
tP .j
 m
P
P d`P .
V
t P Cv.}m V`
v P
V
St
t PbU
`
.
PU
vP
vP.t P d`P
dPU NCU
k
^P6
a tP .

^P .
a`vPU P
v bU km
N P
.}m Uv SP
21
P^P P


V 
.j iSt d`P
v V V`
P d`Pd b@PP a
Pm7
m J V` ,
^P ,
P
Cv.j

 P 

m `lq P.` P`P

W^P Yd
^Pd`PVvP
. vd P
Pbl
~ t`
cC C`


U v
P .
d ,
^P .@P`P cC

n
a`d
aN v`Pm 22
bNtd n vUd`P8.
dvv
b
n d`P`m n d`P !P
ldfvv
.}`
av bl`
 ^P 23


a`Y`U
a`
` ^P .b bl`Sm iv`Pm .n YUP`lv d`PP Pn
vP
v
t d`P vUcd
vm n~ Pd
Yv d
P
n m `
.
v
Plq

24 .PI nd n

P , v
Pm9

^P d`P @P W`d
d`P , C, , ,b

P
^P.vUP b`v cC

P v .` `d d`P Nd n Pd
PU d`P`m ,

vP bP d`P Pv
v @Pt
NdR !UPd XU@PcP25 . dvP
d
k
m
 mv

.
a`
v bU
vbU d`P
VPU
`

PU
vPbU
vP.}
v bUkm b

P
`d v@Pk
vP ] 10 .v
v bU cN v


` VdN `d ^P .j v StP d`d l

 m v

` VdN v k v ] d`P11 .
P.
 m vn

P12 .
t
bP

 mv|

m
t bv @Pb
.
P
W ^P ,
v`Pm 13
c`U bPvm PP

m lv
b V` .
U fvv
U 
.


v bvd Yd n26
 vu
av ,}`U|

 ^P .
d
P }n P b bP 
t cU
dV V`C
cC R V`Cv?b.l
27 .l
n
dm ]m
n }`

av
.jb`U
 m
bP

v v`Pm
kn Pd C
vv
t
P
m t P.
m
Pn b n b~n P .cU
.}`dQvv }`d
,
t v V`
m t
P
n 14
 (vP )
l R ` Cv .

kn cC
m ]m cC
n . Pr Qvv
n !v`Pm
.l
idm ^P

dm } v P
Yd ,v
P
TPU dn

vP.
vP ^P .
vP !UPd XU@PcP

v


n . `XiiW ^P2 .`
.
Qvv
v aP
vP t` ,
N

m
d Vd lv
u
.
PH` n cC
vP m b`dm . W

U cN
bUcN
v
.
vPn v u bUn n
~ ^P dPU
P`
v dPU .`
^P d`P `}
 U
^ P d`P ` Q N
u] b`dm
vP

4:6-15:4 vP

819

Pm 15
PkP`10 .
 Xi
P
Cv.}`
| `d n !

v
,

vm kP`
P
N d`P
vm bN b P .}`U


StP i
 j


 n .
Vvd R d`P .jb`U P
W 
StP
n P n P .l
. 
ad`

Pm 16

.}`Uv n t` n vU !UPd XU@PcP ,
v`Pm
vn Y sS `dV`d`P }`UV VCU
`d
vd P n !t` cP ,

kn PC11
Cv?b.}`U P n Cb
b Cv17 .


cC
aC
av v d`P
 Xi
.V
C

vU c`U

m ^ VU
v V`
v ]m
vP R .j n v d`PQPd

P t

YdPUv PV`d`P ,
vm d`t
v
 d n .jb`UP n .vU V
.
P!UPd XU@P cP 2.1

~
 cd n .jb` Xiv

`
vPcd12 .}` dN iU

R i dPv ^P .

Y d`P Yd dvP
 m k dPv v

m v
vP cd .
vP .
lv
n
XNStP
 mvWVtP
P .
v 
vP cd d`P
R ^PdPUd`PSv

ibPS| dPv Pn b Vvn n bN P vd`P . d`P d n `dP bv .


 m i

yUn b~nd`U
P ,v
bvPd`P}m n N PC 13 .}`U i Nd
P ^P N 
PC 
vP ibv
fi

^ V`
 .}`m n d`P.}mP d`P `StP idPv .`m bv bP n ^P .
n C
bv
P


n vv
m`
n d`Pbv`Pm
ain b`v

aC P
vP c`U
(
P) ^P bv bP .PU
 .Nd m b`dm
.lq N Pbv
P
Pm14
n ! t` cP,
PdPHd`UPP .`UPdHPn P 
.}`U yU ibn
vP

vPdHP_Pn Pd R
m b`dmcd .}` ibvP d`P }| dPv n C}lq v .`U

vP l .
^vcd bv 4 .`U
P
Pd`P bv 3
 PdPH_Pn Pd ,jcdC
b`dm cd 15 .j
kn 
m d`P \` bl`R@PC
vPdHPl Yd R

b .
dn
v lq v .`U
Pd`P

n R@P
d`Pt
U

PU
 d`Pn n n .
vP

PP
.vUPdm bPvm cdt

v`Pm

5
n .
t` v ,

v`Pm n.}`~Pdn
Q n16 .
av
kn PC

b`v Qv ]

v Pn.} t b`dm
t P
Nd
b
vU t` ^P
V .jb W
` ^P ,
b
t`6 .l n
vU
t `P cd n .
@P
 X|PcC
 m
vP v
cH VUvd
X
bP.
vUV` .
n 17 .}`U Q`d n@P QPd Yd n d`P}`Uy v@PcC

kPU d n bN cd ,} dm } d`P Ym b`dm
v P mPd VUvd
^P
l.
~n

b

t X|P cC
bP .Pd

mUN d`P Yd bdU cd C


n d`P
m bP .vUd|P
vv
v`Pm n.}`v

.
. S
YC
b ,
v`Pm
 ^P7
YC
kn cC
b
P`
dm b`dm
P nv
b .VUvd
b`d bP3.`vv
 cC
.vn X|PcC v i

:v
YC
b
m b`dm
P
m v`Pm
PPcP
tP8 .Pd d
X v
PC
kn cC !`d


v`Pm u@P
b` d`P bUP` ,b ,b`d v`Pm
v
kn PC .t n ,b ]m cd n PP cP,
jb`UPWflP


]m cd U (Pm) n .`U mN .

vU R c`U
n 9.Ct
ld T
^P2 .v@PVdv`U^v cC Xiiv`Pm 
cP,
PP !UPd XU@P
bP .vU ] b`d
]m

d`P

n
}`V` t
b
`P cd n .b n
bv Yd d`P4 .}`U b

820

12:7-5:6 vP

ld n d`P.vm PU dbd Wd Yd d`Pvm P lj


n .}`Uv b~n cd n .}`UPP n
b
P PPn5 .jb`USPU
vm V` .}`UbP`
@P
b cd b cd
vd
v`Pm n C
v ~vIU
@P
b cdbT b

.b Yd n.}

^P2.n
Xiiv`Pm 
bjbv cd bNl
!UPd XU@PcP ,
b 6.jb` v m b`dm

bn
v P .v@P bP
n
X v iv`Pm
ldR cd 

PP
~nX v
kn cC
vm
 X
`P
bP.
yU


bvYd Cv .
.
cd d`Pb bP`d`PaP lj
|vvvm cd
!

 m V
Pd@P
.j
~nPdt .
@Pm Pd aP 3
Q C n C}`U n .

}`UP

bicH bP n .b
.
n

v P

Xi
.}`PS`
v
 cd n .}` d Pd `P cd n 4

cd d`P vm PU


ailjbv d Yd d`P ld vv

P
l
cd R cd7 .}mvUVb
m d`P
vm cdn bdU
.bv`Pm n C
8
m b cd n
C V` .j b`U
vm

n b~nC bP d`P}`v P n .
nb~n

 tP R

V` 9.}`d

bicH cd n .}`^P vm


d
cU P
.


V`
vm
 d
d n b~nC V` .
 .j bdU cd XP ibicH

vcd .}`U

`m b .
Pd (SU) W`d vP
n .
d Uv
R
.bv`Pm n C

v`Pm

^P,
b Pa U V`
`cdC.

vP.vv v
kn cC5

 d`U d`P .


V` n

d@P
m6 .
m !

Y`U YP V` .
vU

P
n


k

bd
| Rm ]m cd v !

ad ^PV`.
v !vU .
.} @PY~m
vU l

d`U

 c`U d
bP .k
P`
n PP cP7 c
cfl ]m cv !
10 .
vm V`
 V


m v V`d`Pb v`Pm n C
b`d d`Pj Sni v
v
vU bU V` d`P
vm
 N
n C
v bvP n C
.b Q Cn C}`UU ~m n8 . vd|k
P ]m cd n
.}`
cH bP n .jb`lq cdt

v`Pm

bl,
bi

}`UP

bi ` v

kn cC 11
v bPn .

 cd n9.
bPH
P d`P

}`P S`
 ]m
^P
v bP .v v

b
PP

SP cH cv n .}`d vd`P}` d`PYd V`C`VvPP.

vm cdn
t
.j bdU cd XP ibicH
V` C` P .
v cd .}`U P vm cdn n

m 
.
.b UP n d`Pb v`Pm n C
dPv R
 .

Yd R
d`U12
m cfl.
| @P

YC .
` V` iP10

m IP ^P.
ld
n R .
vm cdn
|

Q V`,
cH bP q V`11 .
a d`.
d


U P b bPl
 cdn V` d`P13 .jb`dvHP bP N P n W
UP b n PP .

,
 i ^PV` .

n bPV`
cl

`HPl tT
bPV`
vP l d`P b b`d d`P
 dPU P
nb t

[v
d`P

b
P V`b C
.
dU
m ^Pl
v C R @Pb
@P
 c ] b`dm
bjbv
b d`P l
m

UV` .
`iP V`12

14 .b n v`Pm C
v V` .
P V` ,l
C R d`P
b bnUt ,l l Pn
v

vn PH n V` b b cdd`P d`P }`P b
vPl P
v V`Cv?b.

10:8-13:7 vP

821

m t R .
] R 25
P
.
i

v d`P@P
vU
@P26 .}n P
@P
c
^P d`P
`W .
t bCvP UdU
v`d

i.j d| v


U ^v
U ^v
bd d`Pj 
P
 `d

b bP VtUv Pd27
j

Cv13 .

.}m v P`
v C v TP`
v v .


b X v`dv Cv. Vvd V`mP

SP cH
P . i
t vd PU b V`14
Cv }t
R .
.v dN


. Wp ~| 
V`

yd`P
 d` N Cn Cjb`U VP cd n Cv?b.

v VU
av vu .
R Xr d`P
Cv.
bP }`U kv i^P n d`P d .l lv
U

 dPv15.b
n d`P .}`dN P vP n .

R V` .}`UP PP


U j
 m n bP

t
| I
.b v`Pm n C
P.
P (vP ) n bU
VPU d`P v n
dn V`P.
kPUdn
P

t d`PYd V`
vP

N
`m v .

v
t cC bl` Rd
m`
vm cdn
^
.

16
N

m n b`d R R
V`.
~| R
v`Pm
kn cC
vmP.P bUv i( )
n2.YP n
.
b
P V` .
v bnUt R V`
vm

adu

vP v . W R@P vU

v Um t P k| dP`@PW b`s d`P
d`P t R@PV`
t
vNm V` .
v C

v `P


^P d`P3.m v
vd i P lq d Vm

cC y
P v U m
l C
bv

nd

W`d d`PP

v
v`d Pm d`P . HPn b@P


n
S
t`
bvT
v `dvP u m

b ^n d`P

PR17 .

vv P lv C

vm
U n v v
bP

av V`18 .

vU
ld VU d`P

)V`.
Pv c l V` .
k P` Sv
P (


lq
Yvm P V` 19 .

4.
PP

v

P V` .
U
Pm
ad V` W b`m c
aC Pm C
Q

YUP`
nv`d m v @Pfl ` Sm V` bl` Sm i d`P

V` lq P
v`Pm Cv.

dI cd t

V P C v.| v P Yvm
. vU^v
Pm5

v P
b`C bP.

v P v d`P .Pd bP


.vU m S !UPd XU@PcP ,

Vjbv d`PWdH
n
tP
 m S
C
v

.c

m S n .
P bvP 20
v

v P d`P 
ad ^P
aPdd
.
aC C vU

Pm 6
vU !UPd XU@PcP ,

b
tP .bv
C
cb bPn
a
v bP


C v?l
d Xi
PP d
b`m
r ISnP n21 .}`U n
YC
v CR
bP
| vP d`P .
k
` @Pt cC P .vU
aP n V` .}`U
l
d`P

vl d`U
vUC
bP n22 .

.
v VUvd YC PU V` .} P

n bl`d`P.vT VdP`dU
v@P
V`
 ^P7
|
tP d`P
vm nbm V V` .
n dPU

Pm8.vU W
dPU ^P !UPd XU@PcP ,

 Pd
.
vP

dPUn
 ^P .`UWPd
n bl`PUWPd ^P
adr `
b`tP 23

~n Cv!` d

UN d`P
b
P
vU n24 .
.vUVdP`dU
vP cH
Pm 9

b
PP R V` d`P }`T b
P b`
bPH

v X bPd`P`m dvP,
U
b`dq R V` .
k
n 
n d`PdvPn
 ^P10 .l
bl`V` vU d`P .
^v
^v d`
.vU
P`
d
W
n
b`dm } ,b`C
vP l


bm ^Yv
.

822

2:10-11:8 vP


R
PP b X bP d`P b`
^ Sm V` .P V` b
`P .
V` .
v

Sm ^P QdV` v@P
. P V n b`dPUcdt vU
v v ^P
n 11
PP d`P t Vdv CvU
d`P
^ Nt
.
aP`Ud`Pu ^v
^P
v`Pm 4
t` ,
Rd

dm b bPd`P
X^P Rd
R .|

vPl .
v P SUv v
bPd`P bPU d
m` b`C
m b n ^P
U
vP n l
vP ibPU
v 
Pm 12 .


d HP`P
b`

 Pd`P l XU@PcP ,
.`U} b v b bPl
vU !UPd

b
n 6-5
n cyvPRd
PPC
vUPm
?l
Cb m n ,
P ^v


vU

 R .
VZm
P PU dn b bP .`Y`v 

vP l
vP
Pm 13 .l

 } b v P ,
vv n @PRV`
bP ,Rd V` C U mN ^P .
^P
 m Udn bUl
P .lvn d`P
N ,vdd`P U C
` @Pt cC
vU PH
.
v VUvd
PU dn bP
 } b v
P
R V`
v d 
.l


 .`U v .
| YC b .`v ^P
VdP`dU mPU
| v`Pm
Pm 14
\`
 ^P .` .vU
bd

t
|
bP
`dd`P
v bd
n bl`. m S VdP`dU
.dr@P
bP
Pm7
bTv@P^P!`U Qvv | ^P,

 lv V`
 ^P.`U
.TPU dn b n d`P
n .ldidl`n

dn b R V`8
nd

n P
t` !v`Pm

kn cC cP,
dn b X


PP
lq N P ]m


dm n cdv
dN vU
V`
.

Pm15

bPH
v bP !UPd XU@PcP ,
^P d`P ` @Pt cC ?
vU
vU VUvd
.

n v@P`dvP
|
V` 16
n X ^P .


b`
P b

V` .vU
aU |

dm c
 ] _ V`

Vjbvd`P cn@P
.
Pm9
VPU d`PPP,

P


R V`. m X^
bvdiv
vGP
Wd d`P
vP .


ld ib ]l n
.
aU
P v d`P.
~n^P.l
?
vU
P ! UPd XU@PcP ,
Pm 17
P P
v`Pm .l
U R Cv?b.

~n^P

d t
C PcC VPU
Pn cC V`Cl
vU bib P V` .vU d
.l
v

Xi
UN nd
b P !vU l

b bP n .jb`U d i n d`P10
V` d`P
vU

d
TU N
P
bvP !vU .l
vv
P U
bP .jb` ^ ^P SPU bv n Qv
bP n .

d
.l v
b ldcUP ] b d bP n .jb`lq P bP n18 .

d`P
^
U@P^P vUd`P11
d`d
V` .}` ^P iU

v P n .}`
^v

.

m b
k
n vU m

t vPn
d|
b
aP`U

.}`Ud|P
d`d vu


U P
Pm 
. .Pd|
n 
` vU cd ^P
Pd. `P
b`

vU `P

 2.ld@Pfl m W Pd.v X m Wvn^v
 ^P


bPC
RP@d`P l

t ` `m dvP
b
cd}P

10

vu
n 2. d

~ ibPn l
vP l

@P Qb
VPd
S
v v .vU
v Y`P
m

 n l
PcvU 

vPl .

^ U@P
v P d`P
n ^P d`P .

vP bdU
Vjbv
v d`P
 dvPV` .
k

aP`U `d

t `
d`P`P l bdU
bt `Sm iPm
PP3 .
 c^v
.`Uv `P

11:11-3:10 vP

823

|
v@P
| Sm iv`Pm 18

a
` ^P `3. vU n d`P V`
bt `,P

cn N
P
t `19 . bl` d`P `P
X
v@P`dvP SUv n SUv V` 
G
| P
`Sm iv`Pm 4 . n
n .
 dHP n P d`P
VdP`dU
d | P
.vU

| v`Pm V` .
m t
v P
 iSm
v`Pm d`P n | SUv .m


v

t `5. n v@Pcd d
v PSm iPm
PP .c
. `P
P b`

Sm
Pm
PP
n 20
b`dPvm
Y
P n v@PYlv . t m n v@Pcdt
n d`P.Uv n v`dYvd 
dP`@P dUu v`Pm m ` . dP
t `dPvm V`C^

b ` d`P
dm ,
c dm
dPvm

vvv V`

.
vP l21 .

bP P

^
Pm6
Pm . vU m 
`22 . v@Pfl W bl
b`dPvm
v`d Yv d
c dm `
bt
bt `d`P
d`P


n SUv s
P


dm V`m

@Pfl n WdH ^P
@P
V`d`P
d`P n SUv s V`

 ^P .
k cd}P
.


| v`Pm
W`d 
n bt `7. P
@P

n bN

v
vP
vP
]_ WdH i
t Pd`PR@P

r
bt `
t P.vy l P

Wd b
R@P
v ^P .

^

P V` d`PvU dn bl

n .
| d`P
.vU 25 cdP`dU mPU
v ^P

b`
bt `8 .m
b bPVd v v id` P P
bl`
V`. bl`Vfls v iVv d`P t

11

. vu ib
Pm 2


l R v !UPd XU P@cP ,
XicH bn v .l

cH

R V`3.l
b|
P
~m R , l

dn R
Ck

.l [ n ^PW

. v@Pfl W bl

t `

 dm bl`CvU
n 9

vPl .
dm V` 10 . v@Pfl W m d N d`P N
vP n 
m

@Pfl
PV`.

m
 d`P


N
vP
vP
 c`U
t m n WdH

m V`

 11 . n
.
 .
m

v P

m t

vP V`

 m
b
 cC 
 ^P4
XU@PcP .
av

m n WdH ^P V` .

m t t
v P
t `t
b d`P`m !UPd
.`
aN
^P .@Pn W`d v`Pm 5

m V` . v V ibP m
bP,

 UHPUIP V`

v P12 .
v P ,
PPcP:
 v
v`Pm C
!
P


vP. v @P cdt
,v
m13 . v @Pn b b`dm
6.
d W
v P d`P b`G
v P ,bl
n ^P

Cb m n
bT b
.
TPUdn b
`
vU

 W
 v ,
n
.
vP l15 -14 .
v , v`Pm
v d` P l
tT V`,
kn Pd aP7 . ibPV P`U. ia`V . TP`b` dm
.

 @P(C)V`
n . V ia d`P iv t V Pv
[ ^P d`Pj
S|
vU Cvm
. VU
dPv 8.j
 m

n 
dm V`
t `v
ldTdPv ]m cd n
. vUn v`dYvd
m
t `16 .
 v
v`Pm
P
bl`
t `
.
kn cd .b ^P
lv
^Pb n , v
Pm9
jb`m

.jb`U P b n .jb`U
bP n d`P

Ql
dPv 10
nm PP b n .

,}`UP

v bl11 .b v`Pm n C

bN .
m
 t

 Tv 
` ^P WdH P

t `
G
t `P17 .cdHPn P V`d`P
P
t `P .

m t
v P


dHP n
t


`


d c
n bP Cv?b.


v
 cd
 n .
n bP v d`Pj
.
aN W`db`dPvm

824
n 25 . miv`d.vUn v`dPm b`C

b tP
v`Pm v vv V`
n .Cvv

. U

^P .n
Xiiv`Pm 
XU@PcP2,

vU.
d t
b v !UPd

l v @PvP
v P


t .l
vU V`

bi

12

13:12-12:11 vP

m 12 .}`U P n m PP b


n C
.
Pd
.b v`Pm
iX|P cC
YC
dWb
m b`dm
P
.v
~ i
.

Pm
n
m 13
Vfls v iVv 
d`d d`P nd v

Pn .
cC cP ,vNm


PP !v`Pm
WYd b
kn


.

14
^P .n
 iv`Pm 
XU@PcP15 ,
PP d`P b`dPU d vU
P ,b
P !UPd
X
.`Uv b`
d 
bP R
P`
d n t` b

l
Ht V`
 v V`Cv.l
 ^P 3.l
XU@PcP
dm n `m Cn m .dN bnt P !UPd
`m .
bU tP .`v i

t
vU R Cv`bPd`U
d`P .

vUR 
m C
`^Pb
.`m
m P
m d`P`Ud C

R V`C
.l v R V`
lv bnt P W ^P bU4
vU R C`m
YU nd v bd d`U
v`Pm,l

b v d`P

.
W Y
vP n
~n d`U C`lq P Xt .ld
b bP
 ^P16
v`Pm
t
bv@Pb5.
dm ,
^Pd`P`
kn Pd : v
vPn dPU
vibnt P6 .`m lv
Xtd`P d

dPU


P.`Ud X^P
vUv v
`

yU c
 m v W^P bibP.
dm b Ct
R C
dm b CCt
PP n Cv.
vU 

S


P
.b ldStP d
vP
n
 ^P7
m (vP)
bU.
n
`

m lq Pd `P v P bnt P

.b ldm
~n d `U n
P
n Xt ^P
WPd
vP n dPU d`P StP ibl

v
P
n C
m
d`U
d
b
k
n .

bP
n nd ^P n d`P Pv nb~n


v P n l
 V` b
bP 
^P17 .}` |
 m
b
n .j
 TP`P,v`Pm

kn ibPC

.

vUv n b~n

t
vPb nb bP d`P }`P
~n i PP n .}`T P` 

v t
a bPR V`

vPV` d`P18 .}`U P` 


b C b
UV
P n19 .
v d`P CvP

W`d n bPn .}` n 


vPPd`P} `Tt
vP

n .P m d`P d
vibnt P
n
v
aPd .v

R CW^P SU N X
^P d`P }`d`U SU
bP n .}`
vU
.Ct

S v@PcC V`20 .}`U


^P ,n Xiiv`Pm

,UPd XU@PcP9 ,
S X|PcC V`
Y`U8

b v bP
PP R cC
n 
Xiv V` .

d C
?
V` .}
bP10
Iv`Pm
v PC
v
.} Pm ibPn d`P
t` C.l vv v
kn
21
d n ^P

PP X d`P vu
YdPUvnib
a bPSUi V`
P v l
v CvP
bP11 .

b (vP ) n,

bP
P n
v

aN
kn cC .}`UP iSPcH ^P
P
t `22 .
G

b V`

n .b S
v
v`Pm
V` .j
vP n Pd`P
 d


m n
Y J R . `P
v P Sm iPm
PP .
 t
bP
.
dP

~n d`U d

P P m Pd12 .
vm
v V` .vU d t`d`P P n P `P Sm iv`Pm 23
dPU V` .} n


Pv .j
|
d V

W`d
t`
c
aPdd`P} n `P
 24 .P Yd _

b bP

^P .vU n vv P` d`P vP

vU vv @P^P
j

yU v v ^v
V` C T
n .


 d


d P P
P
Pd`P}` Sm P

t Pn13 .
ldm b bP
c

9:13-14:12 vP

825

.

Pn d`P.} n
bm jb ` n .b v`Pm n Cv?b25 V`
~nib jb`Tvv

n d`P C V` d`P j n14 .}bl` V` .


ld mvm
b
P C}v 
vU
~m V`.jb`U S
U.}`UvI vI b
t Pd`Pbt X
t P
n ! v cP .n vd P Yd .l d@P bP

R V` 15 .
v`Pm
Pn b V` .b v`Pm n C
i
.bv bP
kn cC .b v


n C
vm V` .Pv n b P
^P .n
Xiiv`Pm 26
! UPd XU@PcP 27 ,
C

n


m n b~n
R
n v`d Cl
PP
vUP
.d
V` b vU

16
bU d`P t ,v` V` .jbNd Vvd b n
R V` .
P `
@P
d`U
C l

bP 
 ^P28 .
d Vvd
 ^P b bP n .


nd V` C,}`U

aNn cdv

b
bi bP
Ct n cdv
v`Pm
 m bP ,.
vU
P .t Cv VUvd d`Pn .
kn PC ,

vm V` .
 ]m cC

v`Pm
.b v`Pm n C
bP
kn cC .j V` j ,Cb n
^P .v@P^v cC Xiiv`Pm 17
.bv cP18 ,

m
m vlq P !UPd XU@P
Xiiv`Pm 
 !UPd XU@PcP2.n
v . VU

m `lq P
v v .
 m vi
 m vv
 cC
bv
PP

`
` ^P `
.
d vv
 cC n pP V` ,
 m
b Xr v 19 . VU d`P b
 ` V` .l

 m 
t` Iv`Pm
 m vv
bP
 ^P.l
m V` l
d PP d`P b`v
.
kn Pd ,
v ! cP .
v
b
bN

bP
vU
vnb v`Pm
kn PC 3!tX iv`Pm,vv v

13

VU
v v .
b
C YH ^v cC !v P cP C

`
`

Cv.
W`d P .
P`
d bl` .j
 m n
vUn v`d
 V`
b d`P
Y`v b

~n cd

N
U t
. ^P n b` cd20 .
,l
dR
vm V`
} d`UbdU
b`d cd!PPcP4
`


P`
~nPdt Pd .

UN
b
P`
d bl` v.}m
b`dPU
5 .l
m b
 t
b
PP
.
Nd 


P
.j
dPUP P

tP. !UPd XU@PcP22 ,
^P .n
Xiiv`Pm 21
` ^P d


v`Pm 


b v R n cdv

PP
.} @Pb
Ui
.l
~n
bv
6
vUv`d
bPC,
bP.

.j Cd`P`Um P
bP
bP.T
a
C


v`Pm
bP
PV`.T

a

a
P

 @Pv ~m

. v v`d,

d
^P Yd v`Pm
b bP 23
.l
v aPdPi
kn Pd C
 V`,vU
v`d !v
cP7
PP V` .}U ]

 vv V` n cdv
.j Cd`P`Um P
b
.T
v v V`aP .

a
.
C
.
b
n
iv`Pm v
.C vv
 ^P8
V` .j
aP v`Pm
,
kn PC

 ^P. N vUv`dV`
.T
(Pm)n
a

 @P~m

. v`d,

v24
v`Pm
.vv v
kn cC .b ]m cd aP . v`d qv n PP
b jb`U P bv bP n ,
v`Pm 9 N

v V @P`Um
PaP
v`d
aN P

826

9:14-10:13 vP

bl cdnb ]m
b d`P vU
b
PPn .T
`Um bP n .}`
b``dv bP
a
kP
Sm V` .
vm UPd@P
R d`P }d V` .
PP Xv
bP
ld n
P


m .
v@P n PP
v W b`v
 UPdP@ n C
b cd n d`P 21 .
~n Vdv`U
l cd b
Pd`Pjb`d
Yd d`P}`P
.b u @Pd`P v`Pm
m b
bv
bP10
.b v`Pm n Cm d`P`d| bPC
P.VPb cC dv dv
.d d`PtC
P
 tbl`
bv
ad cP 22

a Pd .
a !v
.

.
N P bP n .
v
Yd
N
b V`
v
N
b
d`P l dPU b
b bP11 .l
d v b`dPU
PP . v ~p b cH .b m C


v vd .jb
dvb`dPU
`P n Cl

 vd vP .
^dv dyU t d`P
@P23 .mv .
 mdPU V` .j
 @Pb
m v@P
i`Umd`P V @P .vU v`d
s d`P
v

bv R .
 m
dPU12

bm d`Pjb`
q Yd b n .`StP iv ^P ,
vn v`Pm

P
b v`Pm n C`m ,
kn PC13 . vy dPU
b n d`P b Q n
bs Q 
vP ]m
 v


b@Pn d`P b Q n .jb


Xiiv`Pm 2 .
av
d`P
^dv dyUt


b
PR v !UPd XU@PcP3 ,
^P .n
dPUv 14 .jb`
WYd d`P}`t
`P

N
,
P V
P l
d b`C bP
@P
v P V` .l .}`P nd
Pn .}`U dPUYd n
y

P n .
vd dPU n15 .b v`Pm n C
u Pd

m d`P c dPU
! ?b`U
vnv`Pm u@PPC ,
 m U v
b bP 4 .}`lq W Yd P ]m
bP`
y v ^P d`P
P:
v@P^v
 PP v ^Pd`UaPd`P
d`P
 dPUaP,}n 


v Vd

bv
PP v16 .
 ^P.jcU aP ^P V`

 TP`
y
bP
Pd`Pl

b
PV`Cv.}`UU n aP i V` .l

b
t` V` .j


N

av
 @P^v cC Rd
PP

V` .

14

, t C
b UN
t P n.l
d
t
P

aP
cC . t bl`


bPC
v Pn Cv5 .}`U
v`Pm

.bv bP
.b m P`SU
kn


b X P

Pm17
.Pd
aN ]m
ad !UPd XU@PcP ,
PP
 ^P 6

P
bP . v
` P
 m
,
PC18 .l
ad V`.

P d`P ` P@P` ^v cC :
vn v` P m
 @P
vn v`Pm
b
!d cP :
kn PC
vP l .
kn
b` vU
i
PP P7.d
v bP .`Ud `Um v . t a
vPl d`P `Um
d n PP v d| ivd b cC .
v@P

Vd ^v cC ~n C TP`
v vd P
,

v
b
P V` m P .jb`U a
P n P b 19 ? dm
vd P d`P

V` mP .
N
 P
d
V
P
db`C bP
t
P
`d d`P P .b P n C
b`v
.
P n .} ]m
 ^P n8 :}`U aP W ^P n R V`.
b cC . ]m cC


a
t
S

b
vUV`.jb` v  PU dn b bP .l
a
vPdPl tPR .j
vP
m .jb`lv S|
b
P
Pn.
vm m U
d Vvd b
P d`P
 m
n C

v VUn @P ^P20 .
 m
n
av
vP P9 .b v`Pm b`CbP .
v v`Pmd`Pu@PPC
.
t P


n Sm b StPi `dv

^P
v`Pm
]m
q Pn .VUn @P

3:16-10:14 vP

827


t V` vd b
v
P C
b
v b .

v`Pm
. v
kn cC . vd
 ^P,
v`Pm
t` C

kn PC 21

^P n :j PH Cv

b b`P b`dm bP ]m

^P dm } d`P v` , , W
U n.j
.} ]m
n ^P n

~n ^P22 .}`U b`dm d`Pb


~

vT b
v
P V` .
~| R
^v cd d`P
m .
v@P

Un
C R V`C
d`Pl cH

n
bvP
v
@P^Pd`P.
t`
`v N b vT ^P n
.
v b @P bP d`P

R V` 23
bP .
U C

d
cH d`P
U

V` Xi
vU P l
.
bvP C
v`Pm
UP
v
kn cC . ^vcC t i

P
PP ,b
P d`Pjb`
P n .}`StP


cd V` WflP10 .jb`lv S|
d`P v@P
vv P

W ^P Cv11 .
vPb`UvUaP
PiPP

U d`U
R cC W ^P .
U vQvv
P
b
P
cC V`
 .
aP@

v R Zm
v
kn cC v` Pm .} Pm ibP n d`P
.vv 

^P.n
Xiiv`Pm 12
! UPd XU@PcP 13 ,

jb`UP X ^P P n
d
V ]m cC d`P
t n .}`U UQPdvPn .

ti
`

n14 .}`U lv b`dm d`P bP
~n ^P d`P }

d v baNP d`P SPU ,W bl`


m jb`U P

~n ^P

,l
t
b
Pvd PR V`.b

~ncd V`

t 
.vv
. v
kn cC v`Pm .

^Pn
Xiiv`Pm 
vnPm15
!UPd XU@PcP2 ,
b`dm } n
~n cd ^P n v ,

} Yk
dvP
b`dm } .l
t dn b dm V` d`P bt
v


NP VUvd
Wt ,W P 16 .} 
Yk dvP 3 . ?
~n ^P t
tTn StP ,k b
N Pbv bPn

dbl`aNPd`P ,SPU
k bv^PR v ! ,
bPCl
.l
PU n R@P] Yk^PR4 ?v| vd P n
t vd PUbv V`
.l
b`bvk
v m V
R@PN i l \` m
t vd b
v
P V` C
vU V` C.b
.
v b ,

15

v`Pm .j
t C 
Ykm ^P .m WYd Yk
 m vU
t vd b

~nPH V`.

Yk^P t WYd v 5 ?

 C 
. v
kn cC

m m
^P J ,

t
^P
C 


]m

Pm17
} cv
Yk
dvP
 ^P 6 .
t Un

~n^Pv,


YkbPR .l n b`v
Ykv d`P
dC
n R@Pb`v
~n cd ^P V` .bt W
m P R@Pd`P l
PU d`P SPU,WP18 .
t` n W HP.
Udn b`dm d`P b
P
b`v
v`Pm
bPn7.vv v
kn cC .} n R@P
,jb`UP b
R@PR
~| R
R@PY`Ud`P

.vUmP

~n ^P n8 .b v`Pm n C
v`Pm
s`

 cC R V` Cv}`

kn cC .
.vv v

^P ,n
Xiiv`Pm 
XU@PcP2 ,
biV`nbP b
t` !UPd
cdv
 m 3.l

bP ` n

kn PC ,

16

.
t vd P U R bv V`
d bl` a
P n
 P
t V`vd b
vUCb vd
b ,
t vd b
v
P C
vU
v
~nPH V` .
v`Pm
 m
. v
kn PC .j

Pm19
n .b t v` ]m
~n ^Pnv,

P b bP
d`P b
^dv
~n ^Pn .}`

dbl` aNPd`PSPU,W P20 .}`U b`dm


bPn
N P bv
N PV`Cvk b
PU R bv V`,l R
.l
 m Yd d`P`Pd.
UX v b
t` v`Pm
t vd
vU Cb vd P n

828

32-4:16 vP

N bn Yd d`P YdHP a


b
.
v Pd .
P
iSv ]v Yd

 P bU ! t` cP4

. TP`

Qv d`P TPU 

. v 

cd5 . n ^ 

lq
 cd . v TP`
^P
.vv v
ad
 P bU .UmN v. v 

b
,
Pm20
v
P
cd bU^P,

d`Pv
kP`
d`P vU
 cC
bPP
.bv b`vU
.vUd n bP


UHP( Pm) n 6
21 . N v

n b bl` n ,PdC
vPinv cv ] V`
b .vv
P
R@P

b bP d`P Ql bv cC n b !bl !dm ,
n

.

22 .
d`P
 Xi
n7!dm ,
n
`V` P

Un Yd

v V`d`PPd
. N  Uv Pd P@
d d`P v , .W cU

` ^P
C Uv
 cCdPUdd
P
 18
.N~n bd bPd`P

@P
v P
Pd`P
 d d`P cC
`dYC d`P19 .d

n
v n d`P
`d ,v @PV vU 


t
t
b bP
P

v`Pm
kn cC .d

. n bd`P 
b`C YH bP 23
cd v !t` cP . . . ,

v`Pm
.vv v

kn cC .j PH
bv bP24

^P
t b`vU

Q
.v ~ V`


d
b` vU
vPl

25 .v bbP


aU
m `PP
vPl C
 .
 d
Q
.v Qv
Ud P

 b`v
P

dCVPd
s P d`P
vP l
` ^P 26 .vy
n
an m ^v

^P


Q 

.
ln
m dv t

n .YU P 
n
tP27 .
ind
a

y d Yd d`P P b Yd .


d`P
n .PU fl
n 8 .


N CvU
PU cC
P `P cd
n
 ^P . dN
Yd d`P
n . i
V

n .v
cd

v`Pm
vv v
kn cC . YC d`P Vl t
n .v 
v 
n9 .
b cd
n
n d`P vU
PCdPUdd 
10 .n ~m Yd

k
b . c d`PN~n
n 11 .|yU
 U dd 
PCd d`P
n .

j cdd`P
 n bl cd
_ n
n
 Wv d`Pbv bi,

12 .TPU
vP 

N V` d`P
n .vU
n C
P , b`dd
Yvm

P 13 .vU


U cd
V`
b bfls d`P v@PV
CvU
. @Pfl nb`CdPUdd d`P^d
admP
tP
V
bPdcHcd V` .
28 .
P d P 14 . C~n d`P
.


 ^P v . d
 V
Ydiv t
dP lP
P 
n CvP
t v t Cv

v`Pm
v P
.
 V
t
.vv v
 v VU@P 
kn cC !v VUvd
,

Pm 15
P t
vv nd b`v
29 . \` v d P
s
StP i
vUP`y
.nv

.
30 .  VU@P aP
a P
d`

P
.XiW s

P`
dCl
aP@
W s
vP
vP C Ydt v .
P StP ibP d`P
 ^
P
16 .

P
.vv v
kn PC v`Pm . Xi

.


b

Q
,
v`Pm31

m `P P
vP b bP
vP l C
d`P 17 .
 m vv P .XiW s
.
 n j

aP Ydt P
vP l d`P d
tP vm
 U 
n
b`dd
Yvm

P
32 .l k v C n s
bP


l
P

bP d`P.v vd b`U

P

m t
ad div . Ydiv

59-33:16 vP

829

N bn Yd .l
U
s
Y Yd46 . YdP

avPd d`P
vPl R33 .vm VUvd v~n
 l b`dv
P
]b`dm V` Cv U
d`P
dn S t
b
PV`.
vt ^v cd
Yd d`P
(b`)b P V` .
X`t W s d`P34 .Ydiv t cd d`P v@P
a cd t

.l
d n
d


U
d W
v P ] v 47 .
aP b C

v V` d`P
 V
tP U

bP
^P~m
. P
aPP
. VUvd
C~v

 @P
v`Pm !s cP35
vd P d`P b Vvd n .b u@Pd`P v`Pm n 48
kn PC36 .t X
vv v v`Pm
P
b tP d`P X`t Yd Cb b`dv
Pd`P,
 W
v
P
Cv:
cH

b Yd d`P

m
 Xi .u
^Pd`PvU
vU Pb
I
.
a m

Pm 49
P

b`Pm
bP.v b |Pd`PPdn bN
. d` b tP d`P X`t Yd,
v
 ^P37 . cd
v Pd`P.
VUvd

v P b`dv cd n vU
ad` ^v
`VUvd

^v
tPd `P X`t50 . Un b d`Pb V`.
V
t cC d`P d` VUvd
b

v
n vU
bibPP
n .Ck
.YUP

b bP d`P m
.}` d
a
] b`dm vP n
@P
v P d`P }`P

 Yd
vU X Yd V` Cv jb`U S Yd
.Ct

vt ,
Pm51

ad ^P d`P vu n .}`UP n 38
 yU@Pib bP
 V
vt
.

d`P ,b `P cd n . YdiXP
}`UP W
d`PX`t .
v VUvd n vdP

P
v P n d`P39.}`T
V`
vd P ivt Ccd V` d`P }`U

^P52 .l kNP
aC
dvPcCcd d`P
d b
`Pd`P

b P vdP P
 .
 m v V cd d`P

k dd 
vm d d`P d`P
bvP
.

PP .
V
v 
v VUvd
PV` 40


PUdn d`P
vTX t
 m vPdd`PV 
 ^P .
 `Pcd
.
v C
b tPd`PX`t n53
kPU cvcv V`
dP P .

vt n.}`
R@PPd V`41 .
U m
UP WflP V` .
b tP d`P C

bvP cdn.}`
54 .}`

tP .vU
d W s Pd n .vU
t
vU

CP
Yvvd

t P Q`d

U a
P n .}`U
d`P WflP55 .`
PU Pd d`P
P b`dv
m b`dm
^Pd`PX`t .vm 
Yd
C i PC 42 .}`U

aC YC.}m m
m b`dm
^P d`P vt , Q n .}`m P n .vm m

b`dm cd d`P d`P
m d Uv V`
vm


Cv? Cv bvv Ydt v43 .}
.
Pm56
nd cdC,
 XicH V`
. P n t cd C
P d`P , d` n
d`P

. PdP l X`t U P


bicH bP
 ^P .Q 

57 .t Vdv`U `

.Y
m bt`
P

C P v\` vPdP l
kn cC .
v VUvd d`P


m

v`Pm
Yd aPs d`P ()b XPdP.
.vv v

dPdP l ^v
b 
P`

dP bP aP58 .l
av n cdv cd 44
a d`P CvP a

v`Pm .

v P

b CvP v Wbn.
V`.v

av d`P
vP

P . v bn P 45 .

. vv bUibv l

P
b`U . n P
n .C v
v`Pm

. d 
kn cC 59

a
bN d`P b`l
m}`Qt ` . W
P

^P !t cC
av bn
.

830
v`Pm
,vv v
kn cC9


tP a ! ? aiv C
PU a
t P d`P }UdP
nd
Ydt tP .j
ib`dvP

dP
^P .vm bv
v X dq
. 
ad` b

20:17-60:16 vP


Uv VlV`

`^P
60.t d`P vm
n . N 
u . Vlt cd
d
n d`P jb`T ^v cd b Yd n61 . TP`

 n Vl cd v .jb` b Yd


v n

 cd
 .`Uv b
v bP .}`
 b
bl` v 10


 ^P62 . V d`P
P P`d! ?
Vl P t cd n
m cd n63 .b v`Pm n Cm d`P ,jb`Pd
. V`b vl`v .m d`P


b
P d`P `Uv

,}d NP
V

m` P d`P }`Qv n .
^P.n
Xiiv`Pm 11
bPvm v ^P12 .
P

v`Pm
bP .
m  ibv bP
vv IVt
.vv v
t`
kn cC .

tP ePP
^P d`P VtUv
^P d`P y XU@PcP2,
P
^P .n
Xiiv`Pm 

17

VtUv
C 13 .

P
PP !UPd
vv t
bP .` v
P


bP 3 ?
C .Vlt
cr` ^P
 i^PC
:

vP
^P .d


VPU b dq
lv
W ^P14 .T| n b

P
b`G a P
. 
fltTP`
k TP` b``dv

vP VPU
vP

dPUU
t P .TP` bvd a V` .v@P


m b .
t P ]m
C VtUv C
dU

15 .d
VtUv
 ^P
v iVl

.vUd

`P


dPUU
a ^P4


vn Un
^P .
C W
 t
dU
vP
a` ]m

VtUv
 .


d`P cd
b`v
a.
b
Pd`PTPU d

PdU

Wt ^Pn

n
aTm bP .
?j aiVPU IVt C
.vU


VtUv C
a 5
^P .
b(b)b
aN ^v
P d Vl V` C
t
v cd
Yv P
^P.v n nd Cdd P P
?j
vP

vnv`Pm
vd Pn,
.v PW
dU
kn PC16

6
C .}n vv VtUv Cb v TU tP. i dvPu
iVPU ^P
v d`P.j HP PU
.v VtUv .ld
 ^P
C

a tP d`PWdH ] a
bt
Vr` P P t

VtUv
 ^P .Pd
t P W ^P . N pm P ind v , 
Vt VtUvi17 .dPvP fl Vl

VPU
t n UP Y V`.j ain
.| mt d`P

t 
a
P` `dv c c`U
aN fl
VPU
C .
a .vU Qv
 7


 m .cS
`dv

vU tP a
dPU b
PyU d`P Ydjt u
 v C m Qv .
18 .
 mt ^P.v m a^Pb` P
R n UP Y .j
^P
 ^P
 VPU IVt

t | b ~ d`U
^P .dPvP fl Vl
P
^P Cv?b.j

^Pmt tP.~ m a^P


P
 UC
Pa C m Qv . v
Vr`v v`Pm
.cUv
kn PC19 .Pd cl

v ^v
bP`P IaP@v . } n nd Cdd Qv8
VPU IVt n Cb v Vlv vd Pn :

^P Cv? b.}`UP t Qv NP
^P .dPvPfl VvP cC

vP v . t dP d`P mt v . 

nd`P .jb` Sm P n20 .Pd Vl cd


.

20:18-21:17 vP

831

P V`
vP Vvs mv
P` C
 dPp
v Yd V` .
U

U vb

U ^ b bP V` d`P

V`8 .
ad` vP

d d`U
YdPUv .k U i
Z 
V` .

d
v]P
b
V`
YC V`9 .
V`.
vv iX|P cC
 V`Cv
^P,

Pn d`Pjb`Tvv
Pn .} n P
P
P
X^P
Pn .jb`UP n
n21 .P]m cC V`Cv}`UP
^P n .jb` W tP
d`P }` b 
m .}`U n P b


v`Pm n C
vv v
n d`P b
.

v`Pm


.
:vv v
kn PC}dVvd V`
kn cC v`Pm 22
10
P bP
t v P i ^P

dPUU n
bi

dU ^P n.} Wt


dUv
vP

n .}`} d
t P C v . vv
`P
b d `P
tPU n d`P.} Wt v
vP
P U n 23
n bibP

t
 t v .}`} d v n PP

av CvTm11 .
vP W
.
 m
t m b`d V`v|P
Ck n ^Pd`P~| mt ^P.
d`P
dU
y b`vU

l .j
 m
Y `
P vdiv V`.
t
N n Pr ^Pcv
dUidPUUbkr
m t
vP v
XPd@P
v vt
t Pd`P
v bt
b W d`P
t V
.
Qt PH t
 V`12 .
vm
P

vYd V`.
t
vU 24
dU
nd bdU v n C
 P` bnt
 V`
v .b v d`@Pu Pd`Pvy bdU
d`P CvP
n d`P .b vP
av V`
aU b`vU

k U
n d`P .b U bdU cl n
v V
v vPl bdU
vU d`P.

Z V` 13 .
v
t P .}d v Vvd V`

 XiCvP a
tP .
v d`P


tP
a PV`.}J V`
.j dPUNCU U i
v ^P
. v
Pv v
t14

vP i
t
V

 m
vU
VUd ] V` d`P
av
td|P

m

P V` .
t
V`15 .
av
v ,vm b`d 
n Pr y b` vU
vv N
V` .v
aU bd V`nbP n PP V` .
Y `
P
v V` 16 .v V m t
 
b
V`.v P Vvs
b 
d
U cCb bP d`P
U v
ad` ^P 

Pn }`n Cjbn P.b v`Pm n .b


d`
.jb`

PP 2 ,
^P n
Xiiv`Pm

:
a`^Pn cdv

18kP`dvP
.P pm bN V

3
vn v` Pm
vd P n :
kn PC
@Pa

a`^P
 P R n PP Cb v Vr`

V`.
v Un b V`17 .
b n4 .Z
v .}`Qt b
v t
vv iX|P cC v V`
k U V` }V UT`P v l kP` V` Cj P
YC d`P
b

Pv V`.
m
.jc
 Pdn t
av

18 .}d VvdJ v V` .j
d Vvd V`
 P5
P
 m d`P V` .j
b
av |P
m`
XiPH

b d`P
d`P

d`P vm b`d V` 6 .
vXim
.}

V

t 19
k N n QPd 
bav P v
av ,
bPn PPV` .
v b`vU

v ti^P?j `
 Xi
P
^Pd`Pld v C
P V` .
v

.
t bd b` vU
t P t
Y P V` .v V m t
 ^P .m v @PcC
[mP
Y
20 .}d Vvd V`

V`
vV 

P v
vm TPUdn `
v 

b X 

av
a
`
vP .
vP7 .

832

11:19-21:18 vP

P .`U

v
P

b
PP cP .v W`d d`P SU
av
b
v b
vP d`P j av P

m U
m bU !
P^P] vdn n32 ?
vP.j avP


P] PH cHd`P.
v`Pm
.
kn cC vv V` !d d`P ` @P^v cC .m 

v v vd P PH Pn
.
aTm bP21


P V`. }V`d`P.}dVvdJ V`
v b
Pm
b`UP
PP ,

 m vjvjQv ncdv
.

19

t d
[mP
t\` m X|P cC
V`.
^PPm22 .
t d`P V` .

b bP


^P j
d Uv
cUv ^P] Pm .

b`t V` ! t Cbn Yd2
. k bdU
^P .j
.}dVvd V`

v Pd`P dYI
b`t bP V` U
b cH n ,
v`Pm
. vv fU`UbN
kn PC 23
n bN t bP 3
,kv vd P V` Cb m n ,m 
t bP dq
Vd Vvd V`
vP V` d`P PP
vP
^P.


Pr P
^P .

vd|

.Ct
vP
t P24
 m Vdv C
.d`PPdn U@P vd PV`
t \` v b
t Sv
P d`P . n cdv
t P
b 4

d`P .v nP
v bP d`P

b cH
 Tn nd
b` d
 ^P.Sv PH V` nb`
P V`
m
.
 ^P .
t Vd Vvd
vm PH d`P
v V` P

.j
d Uv Pm j
d Uv bi
N P
 ^P Pm
VP t bP P t 5
V`Cj
^P a
 P

 ^P .\` v V
^P d`P , ]m
^P 
P
 ^P . Xiv P Ydt V`
n bN
.d`P
vP
b
P 
.}t
tR ,
Pm 25
b`t bP V`6
dv
Pd
v bPdq
kn PC v`Pm,
vP V` .| d| t
b n ,t!P
.
Pd`PPdn U@P
^P.
PP

vd| d`P R
.v
vP
^P7
^Pd`P~ b
vm
P P 
^Pd`Pnd. b`

kP
vP P26 .
m` bicH
P .}m V` .
vm d}d`P
.
^v
^v Wi^PC l V`
t
t P
P
.YU


^P
b
P`
d
^P 8
 m

t Pd
V
P d} P27 .j

 m b`dm

kP
 vd P V`
P
P
bPd`Pv Sm .j
vm ]P d`P d`P
vm
. n Sm
 ^P28
b` d
^P .v ^v cC d`P PH CV` CvU
P
P
bPd`P 9
m
IVt d`PTPU n c

 @P
^v
vv ^P.
P
bP.

 n b`

^P vUd v b bP
dP`@P^PCv . n u
 m v b`d
PP
m`
.
.}V`d`P}dVvdJ U@PiW^P
 dv
b
PP29
v`Pm .
Pd v ,
v
v Qv
 dv
v ^v
.
Pd |v
vP bn Yd10
kn PC
^P
 ^P. v ^v
^P . .dv
Pm

d`P VUvd

Pd v bdv
Pd n ,

PP cP Cv30
P
.CPmt C 
vP l n ,
b tUv C [ Pmt ^Pd`P11

bibP
t P ] ]P
v V` }`
bP
!

 
v`Pm
vV ! ^v cC .vv v
P V` d`P P v i^P n bt d`P

kn cCP31 .`U
v tiSP`d
PV !`d

. UU `P
b t X

21:20-12:19 vP

833

12
P d d`P P nd dP
 V`

n bv P n .vT lv

P
.

n .
 U v @P
P vP
n 11 d`P V`.Yd bPU [ tPd`PTPU
v @Pcdt bP
 |PR@P
Vvd V` jc S X|P bP  P .
.v
13
n P` aP Qv V`
bU

XPd@PbP
n12 .}d d`P
n cdv
t
v .
b Zm cC d`P
bPbU^V` .v
nd
]p V`.
.
PPn d`Pb v`Pm nCvU | R@P.
bPU ^P
Y
.ld R Zm
vP d`P14
13
bPvm
PP
]mcCn b
v


n
bP .vP
cC d`P .d|P
YC
vv ib bP Pd`PNUd bP
Vvd V`
XibU

XPd@P cC
bvP .j
d

t
n . n
bU
d`P PU P bvPn C
14 .UV
n
WYd n bvP
P

T lv
PP

b
vU .
n .vU
n15 . m v Xv
P
P
bP n bv
n .Vr`d`P
b
n
vP
~n^PPn CVr`

i
flt C dv PU [ P^Pd`P i^P

m d`P
m v .
.}d
PP b
U
v`Pm ^ v cC Rd
vP
`m v .
 @P


Yld

20

^
 v
t cC Rd. bU bPU (

P) i

v
.

^P .v@P^v cC Xiiv`Pm 2
XU@PcP 3,
bP .`
bd
PP !UPd
av

kn PCv`Pm,
 @P
vn WpYC R :
v vv v

aYC ?


b`C V` .b ld cU P n
jb`T v

kn cC v`Pm .}`U Wp n
vP d
!UPd XU@PcP ?

4 .
b~n v .
nd P@
.
ad VUvd
av
~n NP


S X|P cC
b
PP16
bvPbvP .


bvP

av

nd @P

bP .d|P
b P . Y`v
YCXPd@P cC
. n
b U Xi bU
t

 ^P Xi v
bP
n R V` Cv


 ^P.v@Pd bP


 Z

b

17.
n
n . Uv `
Yd n bv P
vP
bP
n18 . W
bN
n.Cvv

 m d` n cdv
b


PUPU
.
v
vv v v`Pm
 m
bP5
bU :
kn PC,
n .Vv PP
n
bPvm
a

vP
n .lq bPn
n d`PVr`
Vr`
~nU

n bU ^P6.b PmPd v`Pm n :d`P

T lv
cU n
vTn
~n^P n d`P Vr`i
bd V`nbP . v
m
P ,
bP v . P
b`C 
U
av bn
~nNP
vP V` . ld
v P .`v S v @P
v P .` v V
b~n
.`v Y`v X|P
. VUvd
n7
P 
.`S v @PcC .b Pm Pd n .b v` Pm n 19 bd CvP a

vP l C
bvP
n .
 m U
b
C
cC C`lq v20 .bn `XiV`.n X|P cC Qvv

8 .bPm Pdv`Pm n `m


 cd bU

XPd@P v d`P
 v
V`
t
d`Pcd V`CdUv .l P


n bP . YC Clm
lq v bU ^ V` d`P b v`Pm n .l
r Zm cd ^P b`C bP
v Qvv
b

P d`P cd`U .l fl Idfl
.bPm Pd n Cl
aP@
21
9.b Pm Pd v`Pm n .`
 ]m cC
N V`
bP .
n
YC
n . P


dVdV`b
b
Pn C | 
n X|P cC
bP . S
b
.

n m `
bP n
tP .m v Xv
P
Pn .jb`m
lv

bPbP P. 
n PPn10 . bPP
XPd@P

bP .}d Vvd V` j
t
b bP

bU
tcC

834

44-22:20 vP

P n .}`

mW VtUv `P cd n Cb v

P ]m cd n .jb`UP d`P jb`P b``dv dq


b
vU bP n 34 .}`lq
n .jb`T lv

.}`Uv n b bP
t
vP b n
.jb`v P`
P n
b bPd`P}`P
bl dq
P }`P
.jb`lq P ]m cdd`P}` b``dv

n
 ^P .n
bU
Xi
Ydn bv P

m .}`Uv

.b v`Pm n C

v v`Pm
P,
kn PC ,taP! PP cP39
m
P
m v
P
d`P`U
aU b c

dC
vm R V`
^P .btd bvPn CvvU

PP a
 ^P27 .b v`Pm n C

 P !UPd XU@PcP

P
bP.
vv v v`Pm
kn PC C

U
P]m
v Pn bv d`Pi
W
.VUPdPi

22

b
n
vU . Q`d U
PP

n
 ^P . v Qvv Xv PC
.vU
T lv

bP
n
 ^P 23 . PP
t
b
vU

n .YU d`P
b P
vP P n bv

n bv n35
n b
vn
vUb .jbm
vUd`P
.l d n
.VUPdPi
b
PP24
n36 .}`]Ptcdnd`P} P``dcdn . S X|P cC
PUPU

n v @PcC
bP
bP.vUd|P
t
av cd m .}`
Pr ` t cd Zm cC
d v
m PbU

XPd@P
v`Pm
b P .b
PV`
t
.vv v
kn cC .n bv

Vl n37
n
 ^P 25 .

P n .}` P X
aUbd V`nPUPU
av


Y
 UX|PV`P
n d`P.

N P YU
n d`P 38 .}`dPC
V` P
v b bP

 V ]m cC
bP n .}`Pm l b
bPbP
n d`P26 .
t Vd Vvd V`

~n ^P
d aP n `P
v P d`P .vU
Qvv

R@P
v b X
mPU n PP P n.}`T S|

,`U

b
PP.

`v Wp
C v v n
aU cC d`Pvv YH ]m cC
.
t Qvv VUvd d`P V @PXv cC
U
vTn

cH ]m

` ^P .
~n^PPn28 .
dYdm v
P bdUcl d`Pbd bP
n Vr` i
bPbl`.
.
v vPdv b c


v`Pm
bvP .vU\` v

m YC b,

v v n bm X bP d`P ,vU
kn PC 40

bPdv
P

bP .Qv 
 m d
 m v@P d
`P
PP ^ IVcC d`P

Pdt iPP .
PP
n 29 .
X ` v .
v n
P bl` V` .j nd P v P V`C
 bl`

v vPdv i
~n

.l
X ^P d`P
t
t@P b .lbl` WP@Xv V`
dm b Xv bP

vn Wp YC d`P

bP .`
PP
y v P
 ^P30
av
X^Pbl`N i P .
m v@P
kn PC ,
 m Tbv^N P .
bicH bP
b :
v v`Pm
 m vT Qvv U
n 41 .
n b
n n n b~n bPd`Pjb|

n v Yd n .}` t
vPvUv
t
b d`P jb`S W t
n C}`U n

42 .b ^N bdU cd


.b Pm n C

m v
` v .}`T P` n PP
~n n 

.
vPlUbicH
UPU
P
.

bP
av

Xi W
bi CvP a
.
ad s

vP
P d`P 31
R@Pbv
Pd`P
y

PdPC

Qvv
WP@
P
b 
cP
aP@
v bU
PP
t
.b u@Pd`P v`Pm n ?
vdU

32 .

UPUPU
n


tv
a P
^P43 . Vr`i
av cd
vdU
~n
d
 W b
b~nc`U d`P b
 Qvv m`
`Uv SPcH bP n
vU C
.
~n .

m bd d`PYk
 V
m` bPH

 X
P d`P
.j P
.
v`Pm
!PP cP 44 Vr` n vd P ,
 XicH
bPb d`P

kn PC33

19:21-45:20 vP

835

b
v v`Pm
:
kn PC .vv v .` vv
dPv v
(|) dPv d`P,
vP,dPv
vP ,`U bU

.
 v 
v| n .
Ql dPv10
(|) ^P.

v cC
 n
R d`U Y ^P ,

P
 m vm vU t
bicH

Xv

m . R N i }`U b P V` n

v`Pm
.vv v
kn cC .b v`Pm n C

^P ,n
Xiiv`Pm 45
!UPd XU@PcP46 ,
bP
^P 
a d`P WdH ia
}

}
a d`P47 .

Xiiv`Pm 
aN ]m
vnb v`Pm
UP }`i R@Pn n

v P
Y Yk^P
vUC
.d|P
kn cC .
n
(|) dPv
 ^P 11
dU
dUPl
.}m m
dPv v aP .
vPl d`P
vPl d`P

^P V
a d`P j
v ~ P
t m StP
aP. (|) d`Pv dPv .
vP l
v S
v`Pm
vm R 48 .
n C
vm

P`
dn v
t m YUn bl
.
t m  R@P.
} R@P
.
(vP )
n 49
!
cC StP idPv Cv! d`P ` Nm !UPd XU@PcP 12
kn cC v`Pm cP,
R bbv bP n P
m
ePP
PP d`Pb ] P n C

ePP V` . ]m
v t
b cd V`
 ^P .

.b ld b
. @PdPv .lq U P d`Pv vPd P
Xiiv`Pm
 ^P
 ^P cP2,
^P.n
` d
^P d`P `U mN m t` !UPd XU@P

v P

.
d @P
d|P
nd @PCv13 ^

21


b

 cC.]m
v`Pm
`d

@P
P V` . .]m
vv v
~n PP
kn cC .j


v`Pm ,
. cd n .l vv v
~n PP3
b
 cC d`P` v !UPd XU@PcP,
Pm14
b dPv P n .b ]m

b n .}| lv
N P .}`d`U

P n4 .b`U cH d`P
.`vv v b`UcH d`P
b dPv P n .}`
b
W
lv
kP
dP` dPv dv`U
dn b dPv v dv v bl ,`U
b

a d`P jb|

i^P ]m
v S
vm R 5.}`StP


Y Y dPv v .


bm V`d`Pb v`Pm n C
m b`dm dPv v .
b dPv YC .
S|
b dPv P
vm
n C
.cU
aib
vm v
] SU
bP15

R
d`P
.m P` n

Pm6

.` l@PWflSU t !UPd XU@PcP,


PR

W dPv bl .
.
v
(|)


dn b v .
VP,

V` 7 . P
t
b
.
t
,ivPU dPv ! dPU dyU dPv cP 16
,i


m ,dyU Yd b n X

vP l `m ,ivv
v lq P nd`P jb` v n 17 . 
.b | v`Pm n ,}`U

n C
 m  ?
db
P`
,
 m v
] SU
 ^P .

d`l .j
vP l
vm
 m a`U
 m d`W`d
.j
vPl .
vPl .
d@PC YH V`.`U mN
v`Pm
kn cC .b vv v.

.vv v

t Pd

v
 n
v t `

dN dPv
^P .n
Xiiv`Pm 18

! UPd XU@P cP19 ,

 cC !UPd XU@PcP 9 ,

m PP dPv vv IVt


n .` ib`U
^P ,n
XiiPm 8

836

9:22-20:21 vP

t


d| v`d Yd 29
 .~|

v .} Un Yd `Um Pd .


vP
~n vv P C b`U
bUb`dPUv dPv aP .
Vv i

Q P`

20 .` b
a ] ib
~m V` .
vP
V
v P.
@P
vm VU vdPv StP iQ bC`


U v StP
im
`Y@PibP.

vv
aN ]m

vNd bN Q
@P
.
` , [ ,VPU Q Y`U.
vP
vlq v21 !
t`
iQ ^P vv IVt C

ld v
C
m ^P vv IVt .c~ ur ^P V`

|@P
vv VIt .l
Yt
n vv cP .d P` n b (vv) dPv aP30
kP C b`U b

^P .m StP ibr
b ]P t cd v

~n P jb` X P
^P
 l
^P,
SP
b

P
 P b n vU
P ]m cd n31 .
m
^dv

lU PC .jb` t` n l
PU
^P 22 . Pdn
 m W v@P
^P
. idm^P
q n .j
dYdjtuV`jc v
Ql bP R V` .}`U
P
b d`P`Um ,j
i
ln n
vPP V
n nd b Pd .
P

R@P32.l d`P b
PyU .`} Vjt u bv .`} d|k iP .`\`vdn
.j

b
PPr`Um V`23 .` dPU bPyU
v
v`Pmn .
 Uv 
.
b bP V` .d 
 U
b P l
.
t ` vP

vm
 tPPP .j
dUv V
bPv`Pm
]m

SPcHcd ,
v v`Pm
^P .n
Xiiv`Pm
!UPd XU@PcP2,

a
kn PC24
bvu ?
`
(t`)

n bi l cd .l
m
Pr

U V Pd

bv
^P ?
`
dUv v

.
ldcU
 ^P. dP`d Cd
cdv
Pr t
v bP
 m 3 ?l
PP d`P 25 .} n 
^P .
n dPUv
P U
v`Pm
kn PC ,
bvu :
v m aP

t P
 ^P
P
@P
`m cdn !ePP
.@P
` iP
` iP Yd .
P
bd bP d`P v bd Y

P
^P

Qvv
.

22

U X v v`Pm
v t P ,
.vU Wv d`P Y
knPC26
!
t`cP4

d`PTPUdn b

d`Pv
G . V`Cm .ld PaPC v .`dvP

v
P


P . dP`d V` .}` W Yd ^P n27 .
 aPd`P. Qvvm`b
G
.
vm @P V`
@Pm Pd .
@P
U P C
vU.
_PnPd n
` i
v .}d n U`
v 
HPn .
i

 d`P d`U5.l n V` .
vPdP
m ^P(vv IVt)
m
Pd R

b d`P.
Xvv Xv P
.
vPdP _Pn
.}`U
c

bPm

v dq U
vP l n t` !`U mN6 .
b
P R
t`7 .
t dn b

vU V`
N ]m
a
N
i
av bn
b
 cC !UPd XU@PcP ,
Pm 28
b~n C n ^P V` .
 XPCP v .
V` .l
X ^ P b`Pd `P bv
`X
bPd`PbN vv v v`Pm
^N YC R 8.l
kn PC,vv
b`C
n cdv

XPd@PcC .

:
bUZm
t
a
m
k
P dPv .
lv
b PdPv
Yd l R V`dvPcd9 .b v PC
vP !dPv
vP !vU
d l R V` dvP cdd`P .l
P` b

P.
dN


dn v d`P.
(|)

bv

 Ub`dP

W V`Cv
.l
.

4:23-10:22 vP

837

t ` vP

]m

^P,n
Xiiv`Pm23
t` !UPd XU@PcP24 .
^P.`vv

 QvV`C
Q 
~n^P n .
v 

 ^P .b
t`25 .
^dv P
~n ^P

V m l R V`bdU cd
t`10 .l

Y
P R n
a t
av
n t` .l

11 .l
a m bPd`U

adR

bi26
v b
a YC
.
 StP
bvP
V` .

b`C ^YC
 _ n b`C Xr d`P b`C ^
d`P Qv b V` .

 U 
b`C Qvv

tcC V` .
Plncdv

dPvPflbU
XP

bPd`P.l
.Pd
P l n
 bP ePP n t`27
v
c

P
pm JPC
`
P d`P
R d`P

v`Pm
S
.vv v
kncC .
v`Pm13

`dv
P n `U mN aP ,

pm
P

b n .}`U Q`d 
d`P
dU


PU dn b

`^P14 .}`UP
U P n 
dq
d

` ^P ?

vV
Y `
P
P .
v P ]m
d
cH n
Pd`P.
vQvv
Pd`P
v

`^P l Wv ^PV`.l

av
at

bv bP
vdm
 c
PV`
v
P v
v

.
at
bP.l C 
bP.l Uv bvd


Ql b ,R ,n t` 12

ad
R .
k U


R .
k
.v V bd t`
Z

v `U ] ePP V` .

n }`V` n d`P b v`Pm n ! ?}`@P
~
lddm
d`P l


PUdn b

 n .jb`U v n b n15 .
.l
mdU
l n
b`
m n b~n
vdibP 28
b`dPUv
WYd b`C Y n .}`d
16 .jb`
y bP n
vU v`d V` .l
`m Qvv ! t` cPvU d`P
i`Um
ad`Pl
v`Pm
V`l
StP
.vv v
kn cC,l

bP
v`Pm
.C vv
P Vvs i c`U
Yd d`P l
vP R Xr29

m .vU bv
.b v`Pm n C

W cd | PP

v `U P Vvs mv
^P .v@P
b W d`P
!UPd XU@PcP 18 ,

 V` .l
v Xiiv`Pm17
Yvm ,}Pd d`P t,l ,v
v P d`Pl
P Vvs mv
b~n C V`.l d| R
PPn ~v
]P
d|P
 .l
PU n R@P


m Yvm
vdi.l
.l

n


dPU30
k
G V` .
m vYvm
n
^v 
PP.
vP
kPYvm
b`dPU V` Cm b
 ^P 19 .l W G d| ^P R

 d`P ld c bPd

kn d`P v`Pm
.b` v V
P n Cv t` n
Un 
 ^P. WG d| R ,
vn

 ^P31 .v@P
 n R@P}Pdd`P t,l ,v ,Yvm
vdi20 .}`NP n
WYd Pn ,}`lq Pn

bicHbPPn .}`

P
U vU


v VUvdR@PV` .l
PU
jb`UP
 l
v`Pm

bP }PU n R@PP n W^P .
vm \` v ibyU
.vv v
kn cC !l

d`P N PC R@PV` .}`vd`P
 n21 .

 v

P `P cd d`P}`
^P ,n
Xii v`Pm
.}v R@P
!UPd XU@PcP2,

v n WP.
v n N Yvm 22
 .
V`3 . b bn
vP V `d`P `U

m
d`Pb v`Pm n C
P`Pcd
n C
vP . s n P P V` sn b`U
vvP

G b
t `U
v Pd`P
c l b
.
Y4 .

23

838

30-5:23 vP

kP 18
P
^P.
dv
UV`CvUIU 
b`U bP . *kP Xv i tP d`P *kP Xv iv

StP i
P b VUvd pPdU kP).

^P CvU
 U b d`Pbv
b`U bP .YUt
a

n Cm .
tP
s P ,kP 19 .
a
(. t` kPd`Pvt n

^P Uv Ydv P
^P d`P YUy s
P
 5
vP V` .Vd dPUs` cC kP
P V` 20 . n n bU
P V` .k
d W

dP
^P .k
d Vm br
bm b`dv bP

bP SU V`.
n Qt
 V` 6.vU b
t ib`dSPP i d`P . t ibC i k
kPd`P7.
m d`PdPU V`
dP d
. SPP b bPU
P
!kP cP21
n Zm n W dP V`.
P

bP Uv bU bP
^Pd`P.

G n Yd .


 bcd , . Qvv t
bd YbP V` .lm bP

P ,
v v`Pm
 ^P22 .
. Ydv
P

^P V`r
^P8

kn PC!kP cP
.k
b`dv

t `U^P
. bP V`  t
t P
a
.jb`T bbr cd n
vv b bP n 23 .
k V`
n
 ^P 9.YUvvP ^P
Zm ,
N Pd`P b
n
 ^P , m dP V` .kP
^P
\ d`P \ ,UN n .}`T b Y
P br
d`P .} `T b
dP b bP n .vU}
P dvPcC
b10 .vU cU P
P
vu n W ^P .jb`T
P`
m V` .}`T b`dPv d`P .TPU dn
^P
bP
P m dPv
bP d`P . bN
d`PdPv d,bP

P
bP
 d`Pb` d`P bd d`P
ItP V`24 .l dPd .l vv ^P
v aPvd d`PYUP v
bv bP
kP ^P11
b
P`
d nb
~
l d`PT ,SyU .

,vU
k

] b`dm k
b`d
m P
t P. aP VUvd
^P
n.
aP ^P
vP
P V` d`P }`Ut
bP
b`dPvd`Pvu
dPV`12 . s VUvd

Pr
~ Pv
N

bP V` .
bdP cdn YUd` V` .
Q 
V`.b tm Cn Cjb` n25 .
N
v fir
v
n13 .

bicd d`P Qv Yd V` .
a d`P

P
vP vd b`U V` CvU
 d`P
vm dPv V`
k
vd P

V` .
ai
. dm
vm
bN cd
P j Pd d`P .
^P n vv . d dv CU cC kP14
Um

kdvHP Qt Yd V`26 .
k
b YV` .vU

P b`dPU b` b`U
aPdd cv d`P
.
PR V`15 . n bt STvP
Ydv Yd t
d `P27 n
Q`d n aP

vU V` . bv
bP d`P .


vv
v
 Uv . v fln bP .jb`U

n vv IlP eI PP n
!` kP16 . b ` i
b bP n ,
v v`Pm
^P .
t P vU bvP

kP
bP
P bvP
kn PC 28

bld
P
b bP n.
^P R V`
vv
 ^P17 .
pu


v
ld
a

vU V` d`P29 . k
^P
bP d`P
b
m

N @P^v
V` C
a
bvP
P Qvv
bvP V` d`P.VU @P
P

k
C

a
.
a C
vPl Yd V`.l


U d d`P bv V` .
.
C
v b .
 m

^s Ydiv Yd d `P
`
a ^P Yd
n cdv
 ^ ^P kP v vt l
^P kP XicH V`
30 .
vU b
b
P
m
.l
aUPm PP b

i
 XicH V`
.Pd

n
^P PC .l
^P kP
.
~n

5:24-31:23 vP

839


31 . Qvv

v d P n t`42 .Nd fl PC d`P d PC
P
aU bd bP
P`
PdP a
m k i P
 @PR
t P n
tP . d W P d`P Y`v
 . ib
U
R .
n

d@P
bv 
v`Pm
`dv bd V`.
:v
kn cC 32 .}`USPUn blcd

n 43 .

U W
vv
ad
v d`P
vP
v PV`,
^P
n . d
ld
P
Ydiv , C d`P Pk ild v . k

44 .
P
t t
l R .
v@P(P)ld
bP V` d`P,l
tYdiv t d`P.
V`
n k ^P .

dm ^v
s V`
m
d
m
`^v
^P
N
.
.b

 dv dv ^v
kPd`PkPbd
aPUv bP V`!bl V` . ^n .`P W P
.
vP 33
45
j W (P) k P v .jiYUv d`P k

dP`di d`P Ydi XP ~ |P RV iYdiv kPd`PkP .
d

^Pd`P
v t Yd
bP
.


v d aPl
.
bPl
. TPU dn
v v Y @P^P , ld n k P 34
v`Pm
^P d`P k
t
b P d`P .PU cv
vP b ,vv v
kn cC46
bd`U^P Pd`P`U
VUd
n d`P b
.`U
UP .`P Ydt v
kn d`P v`Pm n Cvj v.
PUdn P d`P jcdn P X V `
 47
X V` .j
.vv
bd V` .}cvcv
bd
b` dPv P
bN
bPd`P.
kPUdn cP ,vv v
UQm m b`
v`Pm
n WflP 48 .
kn cC W ^P35

 m VvPbd d`P}`U

d`P | d`U
! t`

.
 S
adP
V`Cj
~n ^P .vU d


 ^P
d W s d `P
d

v
XidP C P
bdP bP 49 .U P


.
aU bd P d`P .

m .nP


.b
kn d`Pv`Pm n C
kP d`P kP
~ ]m
d`P

vU

`m v .n
Xiiv`Pm

kn cC
^P . bU bPU i
 U
^

24

WP@!UPd XU@PcP2,
aTm
vv IVt :kdv WP@d`P

P^P v3 .
t`
W

bP.cd|P

n m ( PP)

kn PC,vv v
v v`Pm
:
.PU v n ^Pd`Pd
vU
vU,d R@P

v`Pm
kPd`PkP!UPd XU@PcP,
kn PC36
`
bP ` bv
 ?
Pr

v bP bP

V` .l
 V m
bP37 .

dP` d
b
P
b P.l
C
vb.XiW s t

 U
 cC
bP bN
P
bP ,

bP38 .PdPC
R@PP

v
b
cC
m
P b ^ d`P bU
XPd@P Zm
v P V`
P

b
P
b P39.b
V` d`P TPUdn bN
bP .
tP bU Pd`P
 X ^ cC
v
|YC
.dvP

d`P bPd,PU cv

n ^P 4
bP40
bl
P b
vv bP
b
d`U
.`
P.

vU.PU cv

j5

bP .
 @P
vU R V`d`P
b
iP

pu
N~
vU .`StP ib`dm
vP

Pd`Pvbv@PP ,
 


d`P `} yU 41 . b`dd


v `|
v vd .`| b`v
t


}vd`P v
.vm vPv a bvl ^Pd`P.P}C
v

840

2:25-6:24 vP


 m v`d
d`d
v v`Pm
 m v @P .
:

17 .
kn PC W^P6

bvu v
d`d

Y VU P .

c
 m vvU b @PP W
v`d
vU^P t` .j PH
 v d`U \

 ^P .Ctm

P d`P Y
 m ^ ivPd`d
P.
 m
v P .
 PU V` d`P ,b \PU

vd
n bP.| lvlq 
P . cdt

`v vV`.` v P
vU Pv
vP l i
R


.l
n

Pm Cvb
P .
Y`U 18
Pm `
n
vU m
Y`U .Y Y YC Xt
b 19 .
dbXiv ,

i^P?

?

^P .n
Xiiv`Pm ,
bP
n20

PP 21
v`Pm

kn cC .
Pn `U mN,
 ^Pb .}` X^

vUX^P ^P


q PR d`P
.

X^P .

X^Pn
N
m


N cd d`P }`V

P C
 @Pd
n

22 .
n
` `
vm cdn
 P .

` P


lq
 vV` .


R
`
v P 23 .l
d`P bv
``d .
`lq  P .


P
.

m .
d
Uv t
V
P
l@PP

W
k
bl Cv?b.
vU
vd
vP t`7
TPU b b
^P.

^P .
i
v aP bl` b
N

P TPU nd b

.|yU 
 ^P .TPU b b
^P
n8

v

P d`P b Q R
.v
n .j
 v
d
b
.UP
v`Pm
 ^P9
:
kn PC
bl

RP@n .j PH v

^P c

.jb` yU ibk

WP.`m R@P.PU Pt


vU10
m m bl d`P`T.`|
.`U
v P
P.`Ud m b`d}P
^PC`U

vU11
\PU
vm v \PUV`.Ck
.j
vd .
U bPU
P t`12
t


.

d`U
vd ^P (P) RP@] .j d`U
vd V`

t
c`U
`
 ^P24 .
.v
cd v P
vP

^P
` ` .
S
 n .
 Qvv
V d`P V ]m cC
13
iP .
vP
lm v Qv d`Plm v 
m j
 @P

\PU
` v .
.b v`Pm n C
t` V [ ^P n !UPd XU@PcP26 -25
 Qv

.}
cd v PC
`^PVdv`U
v 
v
vm n
Vm
vUX^PP.
v d` bPX
.
.
kU V`

vj
t PV`.l

X^P V`

cdv

n
v P d`P n
bP .}

b bP bN
.b v`Pm n14
` ^P P n ,n P ,

n bP` v d`P}` d v`Pcd n .j b `d P`


X PH n cdv
t`
^v cd
vP
t vv
 ^P
bicHcd d`P
t PdcHn .}v ~ P
` ^P27 .}@P
VUvd d`P .
v`Pm

S

v P W ^P .
t Vd 
.v
V` .

kn cC .}`UP
vm
.b v`Pm n C
b
aN ]m

^P .n
Xiiv`Pm
!UPd XU@PcP 2,
v P
 cC d`P,`UmN bN
.]m

25

a Y vP

^P .n
Xiiv`Pm 15
!UPd XU@PcP 16 ,
Y Yd n

N C
vmP
vP .
.b ldm d`U
m v lq P

9:26-3:25 vP

841

bfls
aN ]m

k kv
bfl ,v

kn cCv`Pm15
q
P
bP.
PN

V`.
`

dvP

tP 16 .d
m
bfls n,
kncCv`Pm
v

d mt n .}` b bP
n bl .}`U P

bN 3
v`Pm
kn PC .t Xiiv`Pm
kn PC :


C

^
`^P:
m ^YC 


]m

.P V v 
~n PP R .
VPU
 m

tP R V` 
]m

P

_ n
 ^P4 .


nd Yd V`.}`Ub

P`
d cd V`.
kPU PU n
k
v W Yd b bP
bP n17 .}`Uv`
~ncd m bP.

P n .} kv
bP n ,}`UP b
 fU`UPd d`P
v cd V` .
ld
P

.
vm V` .}`t t
!b v`Pm n C
 5
vP kt
~n bNd`P VjP b`P vNd

.}`U
vv vv`Pm6.b v`Pmn C
d
bnUt :

. t` Cv
C Qv n cdv
Wv d`P bv ,n ^ d
`m
 ^P7 .
l
PP

,bU
.}`U P n
~n

W b`C `
t P .n
Xiiv`Pm
v n
d ! UPd XU@PcP2 ,
.lt`
d X bUVUvd d`P.
`Uvd` P
TP`
b,l@P:vv YH ]m
~ncd n .

26


 cC
Uv
(t`) .
v .
v
C
^Pn
tP.

.bt

m .}`Uv `
v
.b v`Pm n C

d`P a

 ^P 3
N ]m
a
 P@
cd n !d cP:
kn PC v`Pm


]m cd n .b ]m ,l
(X`UP) d`P a
v v`Pm
 P@ ,
b

kn PC 8
v @Pdvdv Wb` dImt V`.}`T ~ vt
aP@ n9 .l n b X VPU
.
U,
v`Pm 4
^P n ,}`
b`dPU d V`
m ^P } b` bP

nd ^P n .
UPb
bP d`P
b` b
P n 10 .l d`Pb ,
a

`P

N
_ n d`P
k

_
d
d5 .}`U b ]p dn .}`U W

~nPd V`.}`Ub

Uv `
n .j
 m Vd Xi
dn d`P
bm cd
S 
vbN b

vP l .}`U


v v .}`UP aP@ n WflP11 . X
Wb`C bPd,
N C}m
kn PC v`Pm !
vP b

vm V` 
v n
^P n bP6 .l
.b v`Pm n C
 .j
vm V` .vm Ydn
dPvb
.b v`Pm n C
X`UP
aN ]m

}~ d C

VPU X`UP ,
v
]m
kn PC v`Pm12
^Pd`P
 cP
S ]m
d n ,
v
.ldP` d X`UP .lm k kv

vP
kn PCv`Pm7

UC VtUv fl ivv .}`T ^P13
U n .}`UP X`UPn:
W fl
vPV` .
kn PC v`Pm
 T
b
X`UP n .jb`Uv dmd`P X`UP
Sn UP Y d`P dP d,d , cdn ^P .j
~n cd
v
b V` .
v n14 .
vm cdn n
n bP C8 .
X`UP .}` Uv
v bPUU


PU dn (
) b Yd .
v ]m
X`UP V`}`StP ib
PP
P
~ b` cd V` j
 W


]m
X`UP cC d`P
~ mb`dm cd V` .j
 cC PP W ^P

vv .YUPbP
 PSyU n
R
X`UP .
lq
n C
b`dPUYd V`9 .j
 Yd d`Pj
 m c
Yk


d

}StP ib`d V` .j
.vv v
kn cC v`Pm

842

9:27-10:26 vP

^P 10 .jcU yU b cd d`P


Pn UPcd
v

d`P}` n d cP,
kn PC v`Pm19

v VUvd
d bl` .
`m m u

b`HvP C
d n .j
vP Yd .j
vyU d HP

dP`@Pbd d`P b`,b`dPddPU


 d fl .}` `P cd CP
i
 n 20 .j

b

P .l
m P n Svv t
bP n cd V` bl .j mPU n

`
v vv IVt 
vm mPU
nd d`P }`dvP
bdU
.m YUyU dPU^PCv
n b| cHP b
P d`P n P

^P11
m P n S vv t
bP l
u V` .@P b YdHb`d
Cv }` l
b`vd n , v Uv@P nd b
cd .j
PU dn
dPv b cd
^PR 21 .} Sm
t
~n
`m .P t cd
dU
.
vm
vvPPd
C12 .
vm ^
WYd R !
,
Yd V` .
vv
vm
b`C bP V`
m 
v
kn PC v`Pm !

Ud b`dPU
V b` d`P.
.
cd V`.
bkd`Pb`

n d W cd b`

fl ia
d d d

^P .n Vdv`U
Xiiv`Pm
XU@PcP 2,
d3 ,`j
d !UPd

VU v n cdv

U
.
dP`@PbCc bt cd n W ^P13

 V @Pdcd R.}`U
n14 .


d
v b cd
:v n cdv
.}`Ub
`m Vd X

bm
. Yd .

27


b .
d Vjd
d
.v


v`Pm n Cv
vv v
kn cC v`Pm !bT v
v
.
:
kn PC v`Pm
d
. ni C
v`d

d n Y`U
b`d cd .l bdU
d m Yd4

v
d Pm PC v`Pm 15
ni Yd :
.

v
Pd d`P m N Yd`P
`
IV
b`d cd5
,StP ib`v

k Y

bcd mt
d 16 .
b k
bP .
iv
d

cd
dUdPUU

(PvU)Scd StPi ^d`Udd PV` .

P
b
PePP
b~n
.
bP 6
b`dP cd , StP i[v

v nd d`P
vm P
dU V`
dvP d`P

XU l V` .
i

NCP
 cd d`P .

n cdv cd V`17 .
v VUd Cp`Pcd d`P

PUl
vj

 dN
:
VU v
.

bvUvcd7
n
bP
ibdPUdd
 l
 @P
R
dvd
d d

ccd vt . Pd bvUv.StP ,

.
d
`d`P,
dq d . aP
 @P
mt Yd
` V`.
PdP d`P
.
P`
Xn
d nd t`
.
R

 cv
b
U`dPd`Pd8


, d .v}dib
P`
WNn
P`
cv R PU cv
.VU b
.
SP`d Pd bU aP18

b`dPU d RPU d`P Rd
9
] R
]}
k Y
v


bP d`P d cdt
d .
d


V` aP ,
 cd
d Imt

v
v i

WNn
 @P


d 
v VUR
.
`
d`P
ad t cd
.

36-10:27 vP

843

n W Yd R
[ d`PU , ^ds 10

m
b`C bPd
t25 cd V`.
.

bP.
b`dPUYd
l d`PkyU P

 |
n V`d bP !d cP.cd
bP .

U`dP 11 . Sm d`P dPP


vP
cd R

 ck
b`C d . W n | dPU m b`dm
.
n
m b Yd dU d`P
c
b P .
t P
b`d l
y @P b Yd WN V`26
.


nb~nfldv
.niS cd d`P.v| b`dPUYd ]b`dm
b`d cdP dq
.vU n d
 m a`U n d
n b
Yd .
`U Ydt Yd d`P27
Yd V`.
lj cd t12
vP
v
b`C C 

Utd`P}Pd,l,Yvm ,
,Pmv cd d`P Wn cd ,Cd `P
ad Yd ,
`U .
m b`dm
d V d`P ,
b d cd R cd br
P`
b}
R
,v ,bP`v 13
vm _n b`dcdt

v
b`C Yd V` .

bU P v .
ad t cd R
Uv bUj bPN d`Pcd} ,cdC lP14 .

Uv d`PXr
.

 .

U n
v
b`C
bPUU lP15 .

P
28
b b`C P .


X V` ,
b`v

ad t cd
n b d`U
vNmib`Pm v cd V` .
P
] .

T Yk^@P

kU R .

.
i
PU l


v @PHP
b`d
Pd IlPd`PWnX d`P29
ad t cd PdP 16
mtd`P

^v cd Cv

v cm ,cC

XPdP. C NP
.
vd PdP , R

T d`P } bV ,cCdPUdd

`` v
v n PdV`
kPU Qm b`
PV`
v`d

.
.
 cd V` 31
vP PtP
v cd
PPd`P VPU17
yd`P a
v V` .
d`P
Nn V` .
~n
`d
P V` .
vNm d`P
v`d
 cd V` .

ad t cd T b
v d`P
`d d`P d`P bi

v`d


v n
 bnt ^v cd V` .vP

.
vP U18 .bm V` .

Pv
b`C bPd`P
ad
P

C 19 .
m V` 32

U b


SPd`P
P n cdv cd
`
`P
v dP`@P
vU
aTmcd V` 30
a d`P

d ,vU d !
 Wd .
P vn kU
b`C bP V` .

v R v d`P PU

!n

UN d`PmdPU ,UT
bP
,
 dv
d v cd 33
P,b
V`. v pm
ad PbPUU20 .

nd
 `d
,d`
b`C d`P


d

dPdt cd

`U fl .
ad b`C
n , vu
dP d`P a
v d`P
.vU `U btUv Ydc
 21
Vdd`P22 .

Un kU
b`C

d`d
v n Pd aP 34
t cdv
.
a
m Uv R cdd`P,
C
Wl d`P
l V` .


.l
ad

v P.l VUd
 cd cv

aC
.
`` v Tn b`dPd vcd vd`P
k Y 35


b`
v P.l VUd
i,dP , d`P ,br ,N,bPN 23
.
 VtUv t cd v
aC
U

d| U Pd PU
b36
bP24 .


cd .
d`P a
 P ,b`CYUdT
ad
 Cv?b.} VU b ,Pt bnt

YkdPUUd`PbNd,ku
aP .
v
vd ,Qt
d .
b C V` v
 U n kU
.
ad t cd

844

24-1:28 vP

Pm U d


`W 14

d`P
 cC `dv cd .

m
bdbP .Nd ^IV
Pm
n VIt !UPd XU@PcP2,
^P .n
Xiiv`Pm
@P


vW
d
v
.
:
kn PC v`Pm,

.v 
n 
dPvP d`P
^P
15

28

d`P ! d`
` n.b vU n
 cH

.
. T
b`vUn
.b v

ad Yd16
^P
`U
^v cd

] . Pm , bP
n
 ^P .V
d`P P NCv dvP cd

. vU C

. PU
SPU
3
Pm
n . C Qvv
m Qt P t cd cdt C

n
bm PP
d
.
bt `Zm .vUV
vU
d`U

U
.
Pd`P

n d`P.`U
PUP4
n
 cC `dv cd .
vP
R@P

P`
Wb
d bd
d

dYvm v n
P
P
.
y

YPU d`P
. d`P .
`U P
m P 5
P 17
 Yt

cd .

`U^PaP
. d` t
vn
 ^P6
 ^P.
vUaPd`P| T nd 
:
VtUv
m Yd
kn PC v`Pm
!d cP
Uv @P
. WPm m
.l
PU dv
U
 Xir 


]m cd bPn7


18
^P,

n b V`.}`T

 ^ P .
lv dPv P V`.l Qv
b ^
W b
cd n
P d`P
l

dvP Yd V` .

vm ]m
b`C
yU iPd nd m nfl
@P
m Yd
vP l .vT
P P b

UUv `
vU19 .
vU
|v . Cp

.
v

 V
WYd d`P

dU
WWNn^P .
v n u P V` 8
.
aP .}PUdn V`9 .P n d
n ,

P
X ]m
. Pm bP .}PUdn V`
`^P?bvU

^P,n
Xiiv`Pm20
`v m ~n C t cd mP10
dn d`P,
P !UPd XU@PcP 21 ,
X ^P
 cC d`P vU ] !
kPU

,22 .]m
adu m ^v cC Cv,v vv v .
v

:
.vv v
kn PC v`Pm
kncC v`Pm
XPCP PC R cd .b ]m cd n !P cP

R .}`UP P n ,
v VIt !UPd XU@PcP 12 ,
^P .n
Xiiv`Pm 11
n C
^P.`j
d
.}`U^PUnd`P.b v`Pm v
in ncdv
kn PC v`Pm ,
}

a d`P v` n P n23
]b`dm d`PdvP
:

V` . @P

adPv
.b v`Pm n C

d`Pd
d
PU,ni
.

Pm .
n br 13
d ^vcdn \v
d v .

,m Gd d`Pt I
,^P,cl ,WPv , :

vPd P _P niPP n

PP n n24
v QvUdU
~n m b`dm
.
^P V` d`P
W
bi v .

 c n
 v .UNd d`P Vd`s, d`P


m |P

a
vm V` .}m

.b Iv`Pm
. e
P Yd d
kn ib Pn C

20:29-25:28 vP

845

PP
n ,

b
d`P b cd n .}`T dPv ]m cd n
kn PC v`Pm25
.
vU v n b
PP n
P
vU
.}` b`dm P

V` .j
 m bP` d`P d mP 9
PP
v`Pm n C
`^P .}`U^PU n .}`
ld n n
n
P
.b a XUm
~n
~ P
Pm
Cv?}`bXiV` n,
YC v ,

.vU

ld[ n
v V`
 ^P10 .v Yv ^P
n,
Yv b
v d`P
cd (Pm) n
~n ^PV`26
bt 
^P n.
v}
 vdU cd n .b ]m b .jb`UP b m b`dm
.b ]m
^P

SP .}`U W Yd n V` .
ld [ PP .

a
v b d`P
v bPP


v bP`
m
dm v 11 .
^
.b Pm v`Pm ibPn C
v bl`,v ^ km n dm v .}dC

^Pd`P}`UdmP
d
X ]m

v ^ km
~nn12 .j
(Yd)
U
^ U
`m
ld bP`
P n .}`U v n b b n .

^P.n
Xii
.}`U n b~nC
kn cC v`Pm bUdv
 cC !vU m b , IVt !UPd XU@PcP 2 ,
n ,
Pm PC v`Pm13
^P
nb b

29

.}`U v v
cdd`P

^ km
t
vPb bPn m
kn PC v`Pm,3 . ]m

n14 .}`P
:
b n .}`T P` b`tP
,}`T P` .

 P V` b n nd ^`s
bP

 vdU .b ]m cd n ,b , IVt cP


 v15 . v P
flt
v .
m
P

XPd@Pcd

Pn .j SmH b


. SvP
vU

,
Y`U V` C}`UvU
vP
v
n vdUv !
vdUPC v
.
vPiPP16 .}v v
mb
5-4
 vdU .}`|P
in cCcd n
P


H]

Un PP.} dP

V` d`P .
d Uv V ^P
 vdU n .vm
~mI Yd b

kn d`P v`Pm n C

~mI Yd b Ydt vdU d`P}`U S| lv

.b vm

lv
bv Yd ,b Ydd`P n .


vv
 P d`P
` nd .jb`U
j
,j
nd


(vP)

`m 17

^v

}`U b`v d`P bdm } n .jcU v d`P

^Pn
Xiiv`Pm bU
Pr bP
vv IVt !UPd XU@PcP18 ,
.
v P .vP
W P ]m
d
C !b v`Pm n C
vm R
P`
dn 6.
 I

v P


 bP V`

?}`bbibP n

,

tP19 .


cdR
PP Cv
t v pm
n,

knPC v`Pm
C d`P jb`U
VdU ic
b
.
~n C vv IVt
vP

 m
b`C C .j
 m
bcd R
PP7
v .j
P

n20 .j ~piW Ccd V` .d bt d`Pbl
^P

~nC
vU d

bP Cv.

aP


cC v
.vUd`d`PPd v bP ^P8
.v
:
kncCv`Pm .
kn PC v`Pm

846

22:30-21:29 vP

PP n bU ^P21
P
V`d`P.}`T


P n d`P }` dq
dPv P ]m
vm V` .}`U

bvP
bT
k| n C
U
admP
av
.
~nV`.
 dU n12
.b v`Pm
nd
n .}`U nd

v

m

~n^PStPibPn .}`U b cH
v
v`Pm n .}`


vv
c~ W

Xiiv`Pm
^P.n
!UPd XU@PcP2 ,
 cC
v
:
kn PC v`Pm,.

30

vm


v
:
kn PCv`Pm 13

ld@Pb
.
U
v V` ,d`P`Nm


 bU V` 3
] bN n .}` b
n
 bUiv` Pm i

Pr !bl .
.}`lv
@Pm n

b v .j bU ibUv

] n nd `P .j 
Pr t
~n i
vP v .
.}`P
.j
`
n .}`U} R@Pn n.}`UbP`^`s n14

 @PdPv
b
4
IlP.
(P) ^
vP ]m
P
]
.}`UP W vv .j SP`d i
`
i
v t n d`P 15
 m

P

P ]m
u
 m PUv .
a
^dv

.
.}`Uv IlPn .}`
.Vl P
m`] Xv t .}`} R@Pn n 16

b 5


,U , [ ,
^

v R
cld`P ,a X
W d`d l .}m V.j n n UdU
.
.}dn nb
vm cdn n


d`P
`@P17
d`P b
:
bP
kn PC v`Pm6
Yvd vmd` i
Un
.vm m
q ^P.j SP`d ibPl


18

SP IlP .j
d
W Yd n j bU V v
vm cdn n

v bPP
 m m id`

Pm cCv`Pm .

Pd.j
q .} 
.vv v
d`P vm
SUv HP
t P.

 U .j
n b~n bP 7
vb tP .}m

yU

vm
.
vm V` .}`UP n W ^P 19 .vm m
t P d`Pjb`} R@Pn n 8
Uv `
v djUn
.b v`Pm n C
vm V` .
vm
.b v`Pm n C


j d`

(vP)


^ d
`m20
`^P9
t
YH
^n b`d V`.} btn

vm


C
n !UPd XU@PcP21 ,
^P .n
Xiiv`Pm bU .
[ U aP ^
.
IVt

i 
]
^P .l
PU d (
b , V` .j avP 
^IlP

`dv
aN)`dv
ld@Pt P
tP .jc d i^P .j
v dPv `dv
.
`


ldvu StPiC vv IVt n:
.
kn PC v`Pm10
.jb` IlPn d`Pjb`
t Pd `P C11 d`P`dv dq ,`dv b`U
^Pn.b n.l Qvfl
nb R
`dv
b, IVt n,
v
]m
kn PC v`Pm22

18:31-23:30 vP

847

l
^P n .}PU d
n9
d`P v
ad
dU ^P
bPU 
b n23 .}`UPdPv^P
br \v
Pm v n b~n
.
dU
kP
kPPd`P}`U nb 
td
vv IVt n 24 .}`U
dPv Pn .jb` dq b``dv
.jb`Un l
v

 ^P10
bIVt n
t P
.
dU :
 .jb`Ud b``dv
kn PC v`Pm

vU n bUv P


 Nm
UdU b
^P 
dU.
v Cv NC
vP VtUv .j
,jb` dq b``dv
n
 ^P11 .
vv IVt n
k
d`@Pu
 ^P25.n
dU^PVtUv dq

vP
vm V` .
`dv
b
.b v`Pm n C

vv IVt n
lv
\v
P

.
dU^P
~n V` .}`U dPv P nbl


U mP12
dPv P]m
nb b n 26 .j

dU ^P l X Qvfl

V` .}`Uvnb~n
^P .vUv n YUP`Ydt d`P b`d bt ^Pd`PTPU a
i n C
kP
kPP d`P}`U

n nd
 `d
.b v`Pm

dU . mt tPn bv P`


b
 ^P . vt aP

dU ^P

SPcH ^P
bPm ^P .vU
n .YUP t
dU

d cv n
^P d`Pl
dU c^P aP13.vUd
m dm } bt
.l

 dU dPUU
W

vP dP
 cv n ^ d
`m
bUv V` .j NC
dU iv ^P aP14
(b)

v v ^P
lm 
^P.n
Xiiv`Pm bU


dUdq .
v cP2 ,

b
^Pd`Pb, IVt !UPdXU@P

:v
a bP Cv.jcdv 
d`@Pu
n Yd bn d Yd
vm
m n Svv X

m
vU bP V` .
.

a V` .
vm
m n yd`P

v W b d`P
dUidPUUTP`bt
kUn b kdP3
.
v .

31

v
.Uvt } C mt n `P
P
dU V` bU ^P ,
kn PC v`Pm15
y`P
PYv Y.
vy

^P ,v c
n .vP`n
b
n Yv .
dUv4

n .vU
 c`U v .


]b`dm
C
dU

dUd`P.vC`dbv
dUb
m ^P


^P b k
n.Qd iv

.vP`n
.
PdyU] bdU
n16 .
 d n 

^Pd`P, `v
bdU

 ^P5

dU c ^P
dU 

dP`@P

 ^P. v ibl`. d bPU


n .P
in
dUd`PvP
dU lvmt
dU

b bP
v .v PX

t
a
dU
.
b`v
b@Pn bt

br n n .

 c
n

d
dU ^P6

Pdm

btv v ^P
b k
dU ^P .
bP .
dU 
dU b
bdU


U
. dn vt
dU^Pn Y .

dU V` !bl17 . pm Cn Svv

 P X


bP .
tP 7
a t
dU d`@Pu
bP
ad n bt
dU
P d`P Y P n
vU
v t ib

dU c ^P.
.
P
v v c ^P Cv.
b
 c
P
dPUU
\v
Pm8
dU c ^P bdU

dU V` ,v dq bdU C m
dU

dn vt
vd`P
d bPU VUvd P
` .
.
dU
dU v
 ^P 18

Pm .bPU
d
dUdq d`Pd`@Pu

n br ! cP
i\v
dU ^Pn
dU

n bP.l
br .}`vdPPd n t
dU
.
dUv m 
ad P
dU

848

23-1:32 vP

t
v Pn 
b VU
C bP n X

`m Svv t
bdU

Pd bU .}`m dPv P


a .
k n t
b
 cdn n
v VU VtUv v
P VtUv
.
d`Pb~n
vP l .
vP l bU P jSP`d
b
^P d`P b

vd v`Pm .j t
v,bl
.j VU

v
.v
dPv vv IVt :
kn cC
kn PC v`Pm Cv?b11
 @P

StP ib bP n12 .
]m cd


PU dn n
n b V`.}`
bcd


?Sv v v t
vP : b

(Wdn)
 dv
^ dv
`m
U b`C bPV`
v @P
X Qvfl

.

32

vm
 U IlP.
d`i ,
^P .v@P^v cC Xiiv`Pm bU

bv n 13 .


^P.`j
IVt !UPd XU@PcP2
V@P.}` b`dm bPn .l
cd
in n cdv
:
bj.
 Vv
b`v
PR
V @PH

 v d` n b . t bP dq m

bt v n n W ^P14 .
.
d n

 t
m Sv

. W V`.jb` bnP bv bPn.}` v .


T
Pd`P
PdyU

V`.}`U bP`
C v b`v
~nn15 .v
kn cCv`Pm .
()vl bv
P`
d n n .j m
C l
.
.}`UP b
vm V` 
.b
kn d`Pv`Pm n C

v
:
knPC v`Pm3

vj

R
.

.
VU
vP v16
()b n b Y`U n aP .
P t
n

V` .m n cdv

vP b
b
^P d`P
P
k `P R V` .jb Sm P`Pcd

.
d
VU n cdv


.v
P n .}`U
kn cC v`Pm .vj n b
nd
 n 4
t Vd V` Cv}`v b`v n .jb
l n .
 b`dm }
Cvm i
d`P
.}`v
m

bT Yd n .}` v b`d cd n5 ^P ,n ^ dv
`m17

,bU d

!UPd XU@PcP18 ,
^P n
X i v`Pm

.}`U bUP`
X dq, bv bP d`P .``d

b .

^P nd d`P jbPU b`d b Pd n6

v bu
b
bvv
vU b
t
P V` b` n Svv ^P .`
.vm
vm n

b`d d`P }`U
^`d n7
.
yU b@Pd`P }`U

d`P ! cP 19
X
a . 

 vm d`P}`U
SUv Wd n.}`UV
.j
yU
b~nC bPd`P`m .`m
m n .}`U

X
b@Pn 8
. ^v
vdv XP
v`Pm
b
vU bP20
n
v
.} dt
kn cC .}`UPyvP n
~n cdt cd
| Pb
^Pd`P
P
U.

 cdn
.
.vv 
 cdn n
a ~n C V`

R dq d`P [ 21
b`djUn
^P d`P R V`
X ^P .
 X
C V` vm Nn
9


 cdn n
m n .
vTU
nvv
.
V`,
vP

X

n cdv cd b
n10 .vmN
.
a bl` W
Ydt tP d`P dP23 - 22
bP.}`VUd
dP V` .l n
c
u bP WYH
`^Pn cdv cd VtUv
aC

10:33-24:32 vP

849

.vP Vv d V` .l m b`dm

u bP.
 cdn n
k t
b~nC bPV`aP
W ^Pd`Pb.j
.

VU b V` 


cdn n
k t
b
vU bP .l
^m V` aP
v`Pm .


 cdn n
Pm cC
.
.v
 V`

v iPPvP Pm
v b

^P ,n
Xiiv`Pm
!UPd XU@PcP2 ,
bP.`vv
b
P
Un,

33

u t P W Ydt ^P d`P
bl` X24
b`dm

 cdn n
nd Y~n C V`.
 V` .l m
.

VU b V`.
Vvd V` .
 n
PV`


n
c^P t
P
b bP V` .
Pv cdn

Nd t

v P d`P X R V`25 .
j P .b tT
]m
~n^Pb
n d
bv 
 d

cdn n

bcdt
bv P3.
vP R .
C
vU b
U C ~nC cdt V` .
v }t V` ,
mb`dm
u tP W
b d`P
X

VvP^PR P4.

vd .
VUb V`
Vvd V` 

cdn n
U bP

 m
n
Y P d`Pjc

nyc
t
v P
v P bP .
P v,j
a`d
Pv vP R V`


^P 5 .j dPU NCU U

cdn


dt
b 
vU bPb
bP VvP l , }t
a
.
^PP.
dP`d U V`


 ^P . u vP .l bl` m Ydt vP d`P v ,


VvP
a P
26
^P YU mN V`

 cdn n
v P
. vd P
~n C V`.l m b`dm
6
27 .
t v

VU b V`
Vvd
vUv@Pb
U bv C

~nC V`aP

b`d
dn XPd@Pt
b dq

bv ^P .v }t
P C l
U . VvP b


bm U@P
t d`P .jc

 U t
b`dPv
P

b`
P ,t

v P l
 ^P .
vP
.V
v nbl vPV
v P
Vvd V` Cv.
^P Cv.}mv b
bP,
i
a U@P^P bv
PP n! UPd XU@PcP , a
P
 P7 .j dPU NCU
i
.v PdU

b~n C bP .
! cP28
cC P .b ld
 t X 
bv t
n8 .
 m VvP b
 cC cdn n
k t
b
k
vU bP .
v ,bt 
.
 cC m ^v
 ^P .} J d}
m m

.l
 m vVvP
P t
 VvP d}^P P .
t P ePP
l` X`UP29
^P .
vU d`P VtUv
d`P

.

v vd P
P
k t
b
dq V`.l bl`
vUV`aP
^P Cvjc d}V`

9 .}` P dPUNCU i
.V
V` l
k t
b~nC bP V` .

 cdn n
P
a ^P n
l

Q V d`P


v vd P U@PcH ^ P

m n

l
k t
b bP

.
VvP
 
v d|P

d vV V` P d`P
S 30
P bl`.l bl`bPm 
V`
.l V V`
.
.V
PdU b

^P Cv} V`
. vd P
q bP .l

 cdn n
k t
b
vU b
V`
P ~n C
l

nyc^Pt
v P
m v b Pm
.
Pv P
PP !UPd XU@PcP
tP10
 cC

P

v U b bP b31

X
a j

b
t P.

P d v@Pd`P .
V
b ,l
R V` . b
C ^P
.
Cv.}mvU

v

b bP .l lv

Uv t
aN Yd V cd .
kn cC v`Pm . m Ydn n
W tP d`P
t


dVvd .l
d VU
^P b
n Vvd b
.l
 32

850

31-11:33 vP

.b m n C n :
n n ! PP cP

 m
bP 11
l

kn PC v`Pm ,

vUv b n Cb vTU vd P
acd i
!}`~
^
vP
n . V` Cm n. b d},b 
t `

(Yd)
 U , n ^ dv
`m 21

t` ^v cC 
U v

vP b
bl` V` .v@P
^P.|

. (t`) ,
^P v@P^v cC TP`
|
V` bU 22
Xt

ad cC , `P
` n
 V`
u
v m
kn
.YP

v`Pmv@P^v cC


d`PvU SPC
admP

^P .n
Xiiv`Pm 23 .YU
!UPd XU@PcP24 ,
d V` .l
d Vd R PP n
r Vt V
PP

P
Pm d`P 
YvUnd Ydt v
vP] PP , l

] YC Rd}Cbm
vd P V` Cb m n
kv Pd

 ^P.Ct Vd Vvd V`
! ^v cC

v b !
P P P cP !`d v XicH
 m
?
b
P! UPd XU@PcP12
 P :
n
 m V`P.
 vd ^P
^P
n
d`P
 P.c\` v V
 V` ,V n n

 ^P.
vm
V V`P,j
 m
d`U

vP,dUv


 n n

 ^P

v \` v V V` P,

.
t v13
P n C


b
b nd v J
 ^P l R aP . J V`
v !
.}d Vvd
t v
nd Yd n Cc\` v PV`C
.

N P


m ^Pn
 m
bP25

^P.
^PSP
R ,
kn d`P v`Pm C
t\` vXicH V`

bd P R .

m ^P .
P Un

n ^Pn n
b bP V` ! .}`U Nmb
 ^P .
PU dn b .
 } t

nd v b n
vU\` v
t P
n .
t` dPv P 26 ?b`U b
.

vP l
t v v 14

 d}n C
Y `
P
n .
v V
t
vPl
v V` C}
.}J
t Sv vd P V`
tv nd
 ^P.
v Ydiv
t d v V V` .
.

t
HP m d`PP .
t \` vd P d`P
 m 27
v
.
P n ,
kn d`P v`Pm C
dn b` Vt V bPR Cb vd
U Z
P
^P

t v
V`l
^v
 ^P V`15

vm
 Ql
dPv vP

^P 
tcU Sv ib`C bP V` . d
n j lv
`
~n^P P.
b`dm
P vXicH V`.l
Uvd
tS v@PbPV` .
n b`dr d`P uR P .jb`d`P jb`PQl
U d

v` V`
v
n16 . } V` .}d Vvd J V` .
V`.}`Uv d`PbP`nd n28 .
n
^P
m d`PP V` Cv.}` Uv b
P jcUb`C bP
PP. 
d
~n
X ^P .
vm bP`
b bP29 . jcdC

 ^P.
v
P
.}dVvd J V`
17
 v ,l
R cd
 ^P .l
 V
PC v`Pm !
Uv d`P b
P`
~n ^P n
v 
vm R V` .}`
t `
.b v`Pm n C
.
kn


 m
Pd|Pv
b`dPUR cd !UPd XU@PcPn cdv cd aP30
v NPP18 .
P d`P

cd
t
b
P V`
v \` v V d`P
U
cd V` d`P l cn b`dP`dU

c`U

!` P@ ,l
av n cdv
.}
vP V` .l

` ^v cd V`
 ^P31 .
v`Pm m m d`PP d`P
U d v V d}P d`P 19

20 .}dVvd V`
aPR
U\` v
P
t cd V` .b R cC V`
m
v@P
W b cC

23:34-32:33 vP

851

.
P` .
ld 
P` cC
 V` R V`
X Pd V` .
v
P


l
m v `] V`.

^ PV`

bP n .
vv |P.l
YC .}` P
v
.
^v ] SU
.Cv QPd bP
P`
P 
vn
vUb` PU n ,
n V} b bP 32

S
kn PC v`Pm11
b` P lP` P12 .}`
P dP`@PYd . VUvd

^v vP n d`P .}` dt P
.
d`U ^P ,

 `V`
X Pd V`.
P
bP V` b k
` ^P t
33 .

v V`,
j n cdv
b`C
 m

Pn .}`
^v b` Pn WP.j
^v

bP
bbPPn .jb` b`
!d
d`PP^PV`b }`v
C d`P
vP
b bPPn13 . 
.}`TP`
n vdv
W d d
P
bPP n .}`P P
b~n bP n

PP
n
vP b`
~n

b` , b`d
PPP n .}`T !UPd XU@PcP2,
^P ,n
Xiiv`Pm
bPd`P b`d
(ePP) bP`
PP
 cC
d V`b bm ]m
P` ^P n14 .}`l
bP
bP .`vv
 cC
bP .`vv
b`d
PPV`.} `m
n
bl`vm bv
kn d`Pv`Pm C
PPcP:
v
d
PP V` .v^d`P v nd P V`
P] (ePP)P`
b`d

34

 cd v .

iN~j!P` .j PH
d`P } `b` P n !bl15 . n VjP Yl b


cC
P d`P
b` v 3 ?

X
XPd@PP

.v
kncC v`Pm .}`m
,
dn v .
StP ib`P bP
} `TP`b` bPn .}`

^v n 16
4 .
.v dq d`
P
. k
a .}`N b` bP n . v d
.}` [ d`n N b` 
bP n
.
 VP`
bP` dq d`P
a

.}`UP V`Pn .}`U.l dPV`
^v P d`P m d`U
.vv
vn
 


P .
d
l n , YC cP d`P ,
^P
d `P q ! .
kn PCv`Pm17
b`


v d`Pbnn .}`
Pr

Pr t
!
m
vP
 ^P . t^HP nd P 18 .}` V` .
 lP` Cvl v aP d`P5
^P

b`c`U
tPl
 Pr b`dm }
dbXu ^ N~jPC6 .l
 v V`
.l
`Pd`P b`d
v
Pv
tP. t v v fi Ydt nd N~jPC .| b
Vbl
S
v Y`U C

vUd`PWbP
. TP`
^^P YC19 .l
 v V` d`P
vUv`d
v b`v
P

v

b`v
P

.vUVl

bP
 ^P 20
d `P U n :
kn PC v`Pm

 ^P7

kn PC v`Pm .tXiiv`Pm ! P` cP

} .b vTU
 vd P n8,

b`dm
v b` YC
b`dm } YC !bl .P
b
P 21 .j b`
b` vU
bP`cC .
 lP` ibP Cv. i

Pr t
dn NvP
bt
P d`P
yU b`d` d`P Pdn b`
bP` bP . v b` cC

d


vIvI nbm d`U d`UP
bP .vU
.
.v b`cC
v`Pm !P` cP
 ^P9
 ^P 22 v`Pm10 !t X
b`dm } V @P V`.}` b` P n

vm c
P
bP n .b ]m
bP` bP n ,
vn
v
.}`
Pr t
vP l n .
P lP`
bP n 23 V @PV` .}`U
d vP vP n .jbvn
V` .}d U`PU c
vP `P
d`U

852

3:36-24:34 vP

 U P
vn
 ^P6

vd Pn ,
kn d`Pv`Pm n 24 .j lP` ibPd`P.j
kn PC v`Pm

d
bP U`PU V PC d`P .} Pm ibP


Yd
a .}` 
a n CbvVr` n .j bPm TP`

Ql b .v
 ^P .

v
(v`Pm)

a
.
d`P b
b` P n25
.}`U\P
P` IVn7.v Pd
a n .jb`Vl P
vP t
^P jbPU dn 

P`
b
l ^HPn d`P} @P
vP l ^P n ,}`Ulv
~n b`dm

m n ^P }PU dn 
^Pn8 .}

vP d`Pb` n26 .v n } d`Pld[ nbv


bT b`d
n .}`U
m b`dm
(t`)Yd P
bd Yd tT V` .}`U
b
yU

 n 9 .
~ n bv Yd d`PYUP` Yd bP27 .

^dv
V` .}`t
^dv
`

 ^P .cU P
U V P
P`
P n
 .}d n b` cd .}`U bP`
nd .
dU

b`N
P
d`P
bPn .ld[ n

.b v`Pm nC
~n
10
b }`

( VPU d`P PP)
Xr P
aN b bPPn .}`U d
~n d`P n b`U v, 
vm V` .v
k P P .
v cC W b`dm V`28 .b v`Pm n C
.

vn
bl` v`Pm
,
kn PC v `Pm11 .
Q bP .
tm 
b cC
bP d`P

 ^P.


bv Vr`n vd P
a

m }`U P
` n C
n .
a P
Pd`P .}`U P 
v P n C}`P Yd|m b
t

12.b
 cd
n C

adX

vm
 Y
m b
vU V@P
dm V` .
v V@PP
ld [ V` aP C
P .
.

U
vP ind P n29 .} VUd
vP }`U N
\v d
Q n
vP |
 .
~n ^P V`

vv v
b
@PV` .

V` 30 .
l


v P Pm |P v`Pm n C
vPiPP .b t

v

PPIV
.

!
.l vv YH
ncdv
kn cC v`Pm .l R cC V`Cj
Pr bP !j
 m vU PP,
bP] !` VjP YC !` YC cP31
d
]m cC d`P
d` 13 .}m vU
Pm cC v`Pm .b Pm Pd n d`P
,Cvv
.v
n ,
n 
d`Pdv 

vPl i^P,

. 
X`UP
 `d Yd
vv v
X ]m

` ^P ,
kn PC v`Pm14

^P .n Xiiv`Pm

^

` ^P 15 .jb` n bnUt nd !UPd XU@PcP 2 ,


]m
^P
 cC d`P vU
 m IV
}`Qt `t cd n . P PP
~n

 m vU
^P3 .
 .j

:
n C
~nPdt iX`UP d`P IV
kn PC v`Pm ,

35

.bv`Pm

n .}`UP n .b ]m cd n IVcP

 m Vdv`U PP
j
~n

.}`UurUvd`Pm 


b`d
PP
 cC !UPd XU@PcP

`m bP` d`P,}` b` cd n4


 .


t Xiiv`Pm PP VI.

bP2 .

.b v`Pm n C

U ,
vn v
YH ]m cd
kn d`Pv`Pm C
.
d ]m
b cC Cv?b5

 ^P 3 !j Pd * u VaP l@P:
bP . vv

PP
d`P
`
^PStPib`dPv P]m

36

d Zm C
kP iC
aU
.
m v UP u VI
m

P Y@PbP
.n
`

27-4:36 vP

853


VUvd d`P b
vU
bP .}`U 
aN
`
b
VUvd d`P X P .
a VUvd d`P

 ti

.vv v
kncC v`Pm .

b`d
PP cC
vnv

kn PC v`Pm C.U C

 m b`dm 
bP .bP` 
TPU
 ^P P
bP.
 n 
b
vU C
.
b n cdv cd 
.^P
v d`P vv

PP
tP4
,t Xi
kn cCv`Pm !`d
 cHPd`Pb`d,b` ,bd ,b`d

kn PC v`Pm

P
P v `Pm
jc
 Xv

^P .n
Xiiv` Pm 16
!UPd XU@PcP17 ,
 d`P


b
bvP. d n
vU mb`dmcd Cb`
aUr P

a
~n ^P vPi PP
 cC .vUQvv
dPUd`P ,
vn
vv v


 PdHP _Pn

ad P V`
~n ^P
kn PC v`Pm5 .
bP18 . Qvv
Pn Cb v n


P
YdPn P
n n .}`U
^P

avm vt
P b
bP b n
bP.v b nd
vU d`P X`UP

~n b bP .jb`P`dN v i

P

 d`
n
 ^P .V
bd P .

n CvU P
~n ^P V` !
~n PC
~n
Pd`PU
P
bP
n19 . Q C
!v
nb~nd`PPvn b P
PP
 ^P6
dPUd`P
n .vUvIvI ,b`d .v n cdv
.vU P
aUr vP P
~n
 b
bUP`d`Pb`,bd
bP n b~nbP d`P
vU b
P V` 20 v
cC
kn d`Pv`Pm CP.`vv


P d`P
Pn ,
vn
v`Pm v ,
b bP .
Xv ^ Cv.}`U
avm vt
R
l
N
Yv
b bP
d
.
.d
~nV`P
vn
 ^ P7
b
PP 21
C b vVr` n ,
V`b Xv ^NcC
kn PC v`Pm

Xv
P
n .X vv

 ^P22 .lq ^P
vHPN
vU n m b`dm cd

.
8
PP

P
vn v

b
PPcC !`d
PP
cP,
kn cC v`Pm C
PP n9 .
bl`
 b !
P
`P d`P
`jP v

v ~m R cC
Xv ^cC
 cd v n
tP.
v nd Yd R.}`Un Yd n .b t cd
n !PPcP.}`
ld R UPT `P cd10 .

Xv ^N
P
P .
v R .

C}`U b bP n23 .}`


fl
nb bP.
^N n
ld bl` R d`P vPPdt i PP
cC
Xv PC R, n b`.

d
Ck
Xv ^

X cP .
vm
v n.
V` d`Pb ^ n C}`
 n11
v Pd `P
y V` .}`U dm d`P R

vU
P n .
v
N

.bv`Pm n C vmn V` .
v

.
kncCv`Pm

b bP n,
Pm24
 n .}| lv
P cd d`P .jb`
b~n bP
N P
P` n
~n

Qv d`P } v ]p `P cd n 25 .jb`T


m }`P ai
` b
P`
d `P cd

m .}` VUvd

 n.

n C
P n !bl12 .b v`Pm
nd Yd PP ,R

P .

v P d`P
 V` .}`m
UT`P

` 
.
b cd d`P }PUU bYdt Yd n .}`
v
R ! PP
.}`UQv
~n cP ,
kn PC v`Pm13
V` .l
vv YH

P
Cl
Pm 26
cd d`P .}` W`d n n ,
`
v b
@PaP14 .
V` .Uv
cd n .}v

d`U bN Cl


lv SU
U

bN X V @P .
` b
SU Qdv ` X
n27 .jb`

vP d`P .}` X`
}v n .jbPU W`d P n v cd bP n15 . vv v

`

kncC v`Pm .

854

14:37-28:36 vP

bl S X|P cC
[mP .
`S v@PcC
. Y nd bvl UPTn YUP`2 . Y

n .vm b`dm
bl

v`Pm
n

d n
`
bvl CvU
av cd
~n ^P 28 .
dR cC .vUPUPU
.l

.}dPm Pd n d`P.


vv Yd n ,
Pm29
v !UPd XU@PcP,
WvP n .jb`
kn cC v`Pm 3


HP
?l t Vvdbvl .}`T t ]m cd n .}`U m
bdU cd n30
bd`P }`U Pdt
WvP

m`
d
n b
m v V
vU .}`U~
.`Uv bicH bP 31 .


 cC
bl bP,

.

kn cC v`Pm4
`Uv

P XiV` C
bl bP .` vv
P .
Xi i v`Pm !l cP,
v d`P b
U

bP
 Xi
`
v

.
a
W`d
vP dvP cdn :
kn PC v`Pm5.t
vn
d Vvd d`P}`mPU .d Uv v Cb m n ,
d`P `P cd n6.

kn PC v `Pm 32
n
U aP iSP ^P,
kn cC v`Pm ,vUaP

c n d`P }`y
PP cP .b ld Xiv

 Yd n
XU n n .}`U
yU

Vvd d`P }v
 .
 m v b d`PV

d
P 
P

!
kn d`P v`Pm n C
U

.b b cd n bU ,
kn PC v`Pm 33

v`Pm
bl bP
n
tP7
t P Cvvv

Vdv`U V V` .}`Tn b` cd P`bn ,}`U


n
b .
 m Vdv`Und Y bP`34 .
vm


` P ldvv n
` .vU m
vP
yU
bUv v
P`
dC
c`U
Pv fl d
vPd`P ybvl d`P dP`@P
vP l
 nd v n bU
t
bv @P YC bl` 8 .H t
aP
v
V`35 .
 @P
,b

.\` yU bl

cd`P
bP` d`P Uv V`

 .
m \v
br v
. bm n bP


 cC
P,

dR n bPd`PldPUn bPaP

.l
kn cC v`Pm 9

t .`vv
P
 cC !UPd XU@PcP.`vv C n m b`dmcd ,
Pm36
C
WdH l !PcP :
ld v
n d`Pb v`Pmn
n .Uv@PbVt V bP
n bT b
P d`P ` @P
kn d`P v`Pm ^P
n .b v`Pm n .vjPb`v P PP n
!`VvdPd`P` XUn bP.` XU d`Pv
~n
t

v`Pm
n W ^P10
P n
m ,Cvv
.}`P
PP n ,
vn
P
 Vvd V` .v@Pt n bT d`P
^P
 cd`P
.
kn PC v`Pm37

R

d`Pv @P^v cC V`Cjb

v Pn C
. W fl Y
bl` v
vPV`.
Pm cC v`Pm 11
b` YUv@P vPn .b`

.}`y W
bvl v !UPd XU@PcP,
 38


b` bP t`
PP
R
PP .l W
Pcd
` VdN
,l
^
Yd .l  NP Yd .l bvl Yd bP V C X V` d`P .jPP

b W
b`
vm
m m
 W R V` 
 cC
bP
 ^P12 .l
.`vv
vm
bP
v
.bv`Pm nC
Yd n ! cC cP,
kn d`P v`Pm

b`u d`P }u
PP n !}`T lv
v`d bl
}u Yd n ! cC cP 13 .}`TP` nd


W`d v`Pm .YP
b`u Yd d`P lv
 ,}`T lv
aN v`Pm
v`Pm n C

n
YUP`
d`P 

`m Vvd
d`P jbPU n W`d P n14.b YUP` ,d
.
vP

37

11:38-15:37 vP

855

m .}`T P`n
C
~n cd n 
m ^ P n .}`y YUv@P vP n .}`UcU
~n n C
m v .b v`Pm
vv Ydt v
n C
v P XGG ^ PC27 .}d

bl` d`P
.}d b
dU
v
v`Pm.P
v R cC V` d`P Pm ibP n !bl
vU
.
n
 28 .

PPn Cvm v R V`d`Pb v`Pm n C

v PC
v
.bld R Zm Pd
vP Vdv`U i PP d`P VPU
m ^ P

15
^P .n Xiiv`Pm
!UPd XU@PcP 16 ,
W
X ]m
v

^P .n
Xiiv`Pm
!UPd XU@PcP 2 ,
v d`P
~n
v .vU]Wv n W n

 cC ]m
Wv .
bPm P
ib
.
cP ,
^P3
v
d`P
v
! W
kn d`P v`Pm C

^P d`P VPU Y v :kX v ^P d`P Y


`U

vP
b
PP
 .
,k ^P d`P Y Y`U

! bPm P
b v
.b ]m cd n
W Yd n .}PU
vn4

lHn cd d`Pjb`


P`b`dPdd`Pb`dn.}`TP`b`U
t d`P b`dPv P cdt
P t
bl` .}`T

bP 19 ?
R cd 18
 i^P C

vn
PP } Y n,
kn d`P v`Pm C

n l
PP C b
t Pd`P PP CR

38

PP
^P d`P Y v PP
b
`U

n l cd .`Ud t
vPb b`U 17 .
. Y
vP V`

bt`U
Y VPU Y ^P n .l R
t
v t
v P
[ d`P
v nQt n lcC Y
V`.
^,^ds5.
vP P d`P }`Ud
vP V` d`P .}` Y
b
P bl`6 .
v
!

^ U d`P dPU t
t
bv @PbP20
Pb bP
bl
b` `
S d `U bl` .j t
P C IlP
v

v t
b`
b d`P v`Pm C
b21 .


k b bP Xv V`
t cdbl` .

v Rcdt V`b }`T


b bPb
PPn:
v
.
kn
P.`dN U !bl .`mdN 7
P vP d`P }`P
m b`dmP nl

b P]b`dm
n
~n

p v
b`d
 v Xi
PP n 22.}`T
8.`Pd`P` X

vP n
~n

` P@n
P`
@P
@P.
`m nb


~n^P n b
kP
kP`UV`.j VtUv
vP] i bP .jb`

@PV` .
ld
 n bt
TP` PPIVb n
vm

kP
kP
~n^P.j IdP .

a
P
d
Pv bd
PV` 23

P
vm
b
vU
P@

PPIVn n .
v d`Pb
. dv dv jbdv
v
P`
b Y`UR v
ld
V
bm X bPPn.
V` .
9 .
` @P
~ bP
v R cC V` .}` QvPn .

 V V` b
ld [ n d`P
bs
` P@W SUv

yU nd .
` @P W
cd .
.}dPm ibP

b lP`
b
~ b bP
v P U`PU V PC24
d`PV`
@P
vP i bP .j VtUv `P
v S X|P cC d`P
ld cd
v@PcC V` .j
.
v
n U cd
` ^P:
kn PC v`Pm10

`\` v v PH
 @PS
11 .
vP .j
vP


}`m
~
.l dPU
~n ^P n C

V` .l
d
P R V`
 bP .l [ V` Cl

dPU m b`dm
b`
bP


V` .


Xi ` V` .

nd ^P V`25 .jbn
P
n
ld
^PPUPU
av cd . YUa XUm
ld bl` R cC aPd`P

d X
UT`P bPd`P V` .
v Pn 26 .}d m ibPU`PUXUm PC d`Pd bl`

d Vlv .}`VliP
ibPbPn .j
vP t

856

10:39-12:38 vP

c`U
dPv Pd`P
 } 
vnb`dP`dU
P
b bP n12 .l
WH vn22 .
vP
t Pd`P W tP, ^Pn.}`UP

bP C vP d`P }`U
t
a d`Pv`W b bP n .}
t

`P b
.l
k
d n bP R aP

m }` ]m

^dv dyUt t
.}

yd`P R@P,

P
b Y`U .}` ]m
(PP) b bP n
v n .b fl Cn C}`U n 23
n C }`

Xiv
n
Pd
U V` .l
P` vvP d`P R V` aP .


vm V` d`P vU
.b ^
.b v`Pm n Cvm V` .b bn C

a W

^P d`P W
Hv
 cC ]m
Wv !UPd XU@PcP
^P .

39

d
.l
d`PPU
t d`PbPUU,13
V`t


l

 b`C ,
ad
 @P

V`
b
P ?
b`C P bP t

v
 @P
m

l
,Wv cP,
P ?
b
`U d`P ,v ,Yvm d`P
kn cC v`Pm C

bPm P
b~nv d`P
 @P
k b`C
.b ]m cd n
.

S n .} t d`P}`UPn2 .`vv
WH v
 cC !UPd XU@PcP ,
Pm14
]PPd`U
^P


`U mN Yd :
v
b`d
PP n .}` T
V` 

]m
kn d`P v`Pm C
3 .}`T
` @P
X
P
SId`U 15 .l

dVd[ d`P P
l vv cd bYd n


v dP d V` .
`T t b UPT d`P
l vPU cd n .}`UP
.}`UP
vP d`P
v cd
PP R cC 16 .
PP 4 ]m
W dq d`P fl
d`P cd .vm Ydn b`d
vU cd .
` P@
vm cdn n


n .
n
yU W SUv
~n .

t

W


]m

P
b`dm } d`P l d
,b`v
 .}`T
vP l WvcP
~n
Pr YC
n .
`m cdn n bP
5 .}`U d
 lq n
v
acC t cdn


v
.v
!vm V` vU
kn cC v`Pm !
Uv R
v
b bPd`PWH n n,
Pm6
` ^P ,

C
kn PCv`Pm17
k mt Yd

vm V` .} R@P]ml
Uv V` . n cdv cd n n
n
n C
t n
n C
Uv V` .StP ibv
PP bUm
P
.jb`lq n PP
NPPXv ^ Pn7 .b v`Pm C
 cC
bv
PP
] b Xv ^
P n V @P n Cd`PCvv n n
 Xvv VUvd d`P

]m
v P

V` .b v`Pm n Cvm n .}`U


.}`T
n C
 H

v`Pm !j v !
ld @P
v
` V`8 .b ^N n PP
~n PP W
kn cC v`Pm18
v ` ^P,
 @P
]m


bU `v !vv a
 P n d`P .j
.b ldn n cdv
C19 .}`lq N
P`
d n b`
PP ,
@Pd`P
^P n PP Cbd`Pb v Vr` v n ,n I
P R
b
` ^P9
] dPvm
Pb`d
bUV`.
vm n bP
 @Pkd
` ^P20 .j
`
Pd`P

vP
Um n bP ,cv n b@P,b n d .
P
b d`Pb ,b`v d`P,b,b`t V`.
i
P
vm

] l
d nd dPvm
 V` d`P dm }

at StP ib`d bP V` .
v ^
d .
P
n
v Yd`P
i
.
a`d .vm@P
b } v v v P Yk
bP P 10
!v@P nd dPU

vPl
PP,

PStPib`d V`Cv,} v Yk Wv n b`d
n
a`d
kn PCv`Pm21
bPV`
m

bb`C V` .
c`U
t P .}`ldPv ]m
b

]m
vP
vP

4:40-11:39 vP

857

bP
b
k C P
bV`.

m
m vPi P
bm v n23 .b Pm v` Pm ibP n CjtP n b~nc`U bvPiPP C vm
.v

kn cC v`Pm . C
m`V v


 m


U Wv n
Pm11
R cdtcC Cvm V` .P
` ^P,

n .
bP n
 ^P.

 ]m cC n _
d VU V` .}`n X

d`U
vP n PP
 ^P .vU
Pl P bU
bP .j
`dVPdb`v.j
 m vUUn YUP`b`dC

R cdtcC
ld
 ^P .v VU d`P V
bP24 .
 cdn n YUU n X ^P W Ydt ^P d`P Wv Cv?b


bibPP
n iPP 12 .
 ^P.
bP YUP
YUP` W Wv
P R.m
n
d|P

U
v P
bP
U P


Qv nd vP
.
bPd`P
at
v b
Pm PCv`Pm
tP25
a n aP,
P

PP cd n .}`S

Pcdt


Xv Qv
P n .}`d
R26 .}`lq ^Pvt


P

 ]mcC
P V` .
~
Pv
a`

ldt

.} VU P .
n
~n

P n27
v P P n .}`T P`
b~n
vU b

bU
b~n
 .}`P
n C n

Cv.b Pm v`Pm ibPn C V`28 .b ^ C

UR

Ub
dv
.
~n13 .j

 }m bU djUv

bvP v
.}mvU XPCP
vP

.v
kn cC v`Pm

U b bP b`d`U R ,
Pm 14

Qv
U Xii

d`U V` .
` cd
~n V` W ^P .
nd

vU bT V` .
Xi

at
v b

vU m b`dm d`U V`15 .


vm m b`dm

^P V` j
v U Yl

b
vP ^v
vP n bP P .
bP
n v@PTP`
Pd`Pv P ibP
Uu
vU
n | Y n b
v }d
v bl` b .jcU

P
bP Pd`P P t
n .

VUV`16 .U UYl ^Pn YUP` W Wvd`P


~n
vP P

n.vT P` n ]p
 
PP n29 .Pd bl`
(bu) ib
~n V` W ^P.j
P Vdv`U n
aPd`P}`dvHP W`d P n

P

b
.
 cC !UPd XU@PcP, v

v`Pm

. v
kn cC v`Pm17
kn cC .} d`U

b`dm } d`P b`v


bP .
!` @Pb !`m ,
 cvn .`m
]b`dm
| 
bldd v

m
 m
n
Y b

a`d

 ( P) ndr@P
St
^

PP.`d`P` @Pb
tP
!` @P. vY
vP b`d

i

b dq 18 . b d`P `

b iePP
nd .
`
V` .
m vv IlP .@Pn
aN v`Pm bUU ,bn v
PP

v`Pm n v`d . bU ` v i^ U


v n b d`P b`
v ,b`

 Pm m 19 .

bl` .`m@Pv n
t
t
.
v 
v b d`P^P .

Pm n v`d 2

t d`P
t
n v YC
n C

cd
vP
~n PP
`P

bPtU cC20 .
vU v

. v@Pfl n
av| d PdvHP d

bl`
v`Pm3

~ 
tv
vUd`P dq .dP dd`Pcdbl`.
v
t
vP bl` .


v R
P`

 n l i
 d`P Yd`U V` . W
.v

kn cC v`Pm .
v
 ^P4 . P ~ n V` }`U Sm Pb

Pm 21
vU n,
d`P bv @PP !UPd XU@PcP ,
vTn
n
.vU
n .t YC d`P vU ] b`C bP .`StPibi vU
aN V` YC V` .

40


 T b Cv.`U mN ^P b v U PP
bU^P22 .StP]m
U
n
n Cv

Copyright 2004 by World Bible Translation Center

32-5:40 vP

859

PP .btU C V`


P
v.
 ^P 19 . Pd i
v m v P v V`
vUb 


.
v .vv ~ps
v dPU v@P
v
. l ]_ d`PS
m S WdH i v@Pilv
 ^P20

t P21 .vv Pd d`P 


d`Pcv ]
vP
v
^P d`P .
cv ] Y`U
 aP d`P bt

l Pd d`P l ^ ^P .
av
dU
^P22 .
d^Pd`P
^Pd`P
bdU

v
v
v .
v ` a

m
dvP ~lU N mPU i
at
v . bt

m b`dm | vU dPU
n 5

vP

 ^Pd`P .
l d`P l 
vPn l

vPV` .v Pd dPU ^P.P 
vPd`PYd

 ^P.dU 
bt ^P
vP6

bv d`P
bfl7 .
vP Pd ^P.vv v@P

b`.Pd
b`dPU
vPd`P
vP Vi
v i
. l v v
.
vPXds
v ]
 ^P 8

k

v@P

S23 . vvv N mPU

v
v v@P`dvP dv ^P
v

m v vv mPU

 ^P
 9 .Pd
 ^P . n
v v .
v
vP
v
vP


i
 ^P . l @P

v
v c`U
v
vP
vP v .vv ~ps
v . Pd l`U vv bt


v m l
c
. l ~ps i

v 10 . dvP
v
v c`U
v v .

n .
m a
 V` 24
bv


m l c
a
UHPUPd`P.

vP

 ^P11 .
 ^P .vU VdP`dU

av V` .vv ~lU d`P bt

av
v
vP n
vP ibt

m

P n . l Vv n d`P Pd l ^U v .v Pd b`dP`dU
vU

d`P
v25 .
v

@P
dPU
d`P
l ^ v . bn c`U mb`dm
vP l
vP d`P `P l
vP
vPld`P12
cd l d`P
l V`
c d`P .dPU
^P.
at26 . Yd l
.
v
v ^Pbt

 ^P 13
d bt

c`U

c
vP
v
vP
vP m
vP l . dvP

v@P`dvP27 . bdU VdP`dU v

 m a
c
vP
v. l v.vv
v
b` dPU
 ^P*14 .

 ^P .
c`U
v n vv bN X
v
vP m a
N mPU . Pd l t v . nt dPU N mPU
. l v .vv
v
v
v P@`dv P

v `dvP
v Ylv15 . v@Pm b`dm

bfl16 . ~ps il ^
c

cd ,`P
n v@PdvP

 V`28
. bI n ~lU d`P b`dPU
.v@P
v
N cd
bI
vU m P
WdH i

av i
v 29 .ibv
v bt . ]bdU
d

vU m P a
.
t ,c
ibv
v i
d`P b

l ^
v . m b`dm ~lU d`P
vb.

^P30 . Pd l d`P
v @PY lv

~lU . ~lUm b`dm

n .vT n v@P
lv
 V` 17

`v WdH i~lU
l d`P c
v 31 . Yd l v d`P
^P . m
v@P
t
t Pd
Nv .
m b`dm
v@PV` .vU
t Pd
Nv
d bt
. b`v

d @P
t ^P PdN| .


cv
.
v Pd N|18 .

m _
 V`32
^P .vT n v@P`dvP

vU . ` a
. i bv
v i ^P .vv
v

C n PC i
P@
.
@P^P 14

860
n Y`T d`P _`p i v .l dPU NCU
v`Pm V` .l
 @P

 ^P47 .
m v`Pm d
v@P
| Vjbvd`P v.Pd l d`P l Cvv

t
.
~lU |

7:41-33:40 vP

m 33
`
btd`P ~lU,c
vU

av
~lU d`P

bv
. bm b`dm
v .

WdH i~lU ^P34 .Pd l l ^


v
m b`U. m v@P`v
d bt
b`v

d @Pn t ^P .
.

P
^P.vT
 V` 35
^P .vv
v

t P d`P vT n ~lU |
 V` 48
bt
vP l
 l bt .
. Pd l VU
v v v
m
v . l v


v ~lU 49 . l v m l dPU 
v


d ^U
.
l
v ~lU . Yd l Vdv d`P


UPd b`dPU
. bt
vP
vP]l

^P36 ,bv
vU V`
d`Pbt,b`
av

~lU
Pd l d`P l ^ v . bm b`dm

X ^ i |


|
 V`
c
X ^
^P
^P .vT n
V` .vv bt
vP l

d bv
c
~lUVdP`dUi V
b . bl`v . ^v
vP 38
~lU39 .l
 b`dm

v
m i

41

m
vPl . m v@P`v WdH ibt37 .

t ^P d`P b`v
d bt
@P

d
.


l
]l X d`PvV ,v
m. C `Um b`U
n ^P . Pd l ^U VdP`dU 2 .
m
 U b`C bP b`dmv
il v P`U d`P i l v 
)`U
v
vP i ^P(

 ^P.
Pd l v d`P l km v .vv X^
.

~lU40
. .C`U ,
v b lv

~lU

v41 . C`U m Y`U


vd`P


X ^
i|
@Pn i. lv
v C dm . C dm dvP


dn dm

v b`C bP
bt
.
i. C
vP l .vv bt
vP l d`P dvP V` 3

P

v
m42
^P4 . Pd l
at VdP`dU. `Pl v . v l`U . C dm b`

 i. `P l
^P. Pd l v d`P l v v .v c
l fU C v
vP d`P Yd l fU,
 bP
X^

dn b`dm

v Y`U d`P v
m
.
v ,

d b`C bP b`dPd`P
dPU43 .
IP dm ] b`dm

|
 m b`dm
cv
. b`C
ivd`P k
l
 ^P5
. Yd l v .v dPU|
b i

cd ldm

 c| C c
c
6 .

`P
c`U
kC t c
SC
vP l
vP V` .
 .
cvn

v dPUm b`dm c

 ^P .

V`d`P7 .  | b`U dPU|N Y`P c
 `P m | .
a t` VUvd
]b`dm
tP.
 R
m
Pd c
b`P| Ydt

b`dijlv

v@P`dvP44
c
.
v

. ] a WdHi^P .PPH
vP
v V

. ] S WdH i^P . t
v VP`U
 ^P45

] a WdH i Vv,

46 .l
v |


ibP
VV`
SC PdiSC Y`P. Yd
Vjbv


b ibP
]a WdH i
.

14:42-8:41 vP

861

n8
dd`P . V `P
| CvU v
Y`U m ` V` .
dU
 m b`dm
t
Vn@P N b`dP`dU cd

l


d Uv ^P c
.
Yk`P
av tP
c26 b` . l v dPU `v b`
bmb`U
9 . i
dt t
dU

bid`P 10 . NH

C
b`
b`
P b d`P b`
m ^ . c
vP bdU
W 11 .
cd l v
mb`dm
| C
.Pd@P

ccdP`dU

c
S WdH icdP`dU
vP.
.Pd l v V .m a ic`Ud`P m

b i
c

n v@PYlv

V`
V`.
v

 @P
n V^P
ad m S C

t
v@P
| m 12
l Nt
ad
l cN v . l v m b`dm dPU
ad . Yd

t
.
 ^P13 .
l
ad m S2. n XVt Yv
l | .vv |

t
v@P`dvP
P`l v3 . Yd l ^ d`P
dPU ^P d`P

ad
i |14 . l v@PV`r
t
v@PYlv
c

P`
C v C
bP4.
. l 

@P
b`
vm
t
X Vt Yv ^P15

| C
v .
vP
v v@P`dvP C . Pd Pd
] S cdP`dU
bP . l , Pd l ^U
dPU
t
.
ad
v dPU c`U
vP v .v 
`P6-5


b`n@P
bP Cv.
c

. l
vP

SC dU d`P
bP n ~v
 C

ad , ] v@P`dvP W

 dH | Vn@P d`P ,X ^
m VUvd
.
SC vb`bP
bkd16
bkd b.dPU c

ad ^P .
bt

42

SC dU d`P V`
 ^P.
v n bt
v@P
VdP`dU17 .


 U

,dPU`P

v@PYlv 7 .
t
b`

b YkYdt ,
dPUYlv
n ~v Y
v lv d`P b``dvP

| .
v@P`v Cv8 .
l ^ c
l ^ , b`dPU c`v d`P c`dvP
dd`P bt `18

 WdH ] | d`P `. bdU
bP9 . l 


t
bt `
_
v@P`v mn

b` `U
dU id
.vm
vP
vP l
vP
dPU `v10
dd`P
v@P
m a n dr@P
c
v

vP ibP V
vP19 .
t
dPU
clv
b`bP .
dm Y`U it V P`U . ld
vU
ad d`P

 dU
S V`. PdP
t C


 Vm b`dm
| V` . vU
ia . n b`
vP 11 ,
m ^20 .
v P d`P .iS m TP`
nd
cdP`dU

X
av P n Pd d`P Pd d`P bt `
v `P

b`dP`dU
bPd`P bPd`P W
db`dPU

a12 .
. 
dU
^ .

b`

C
bt
c
Pdc v . m _ Pd
vP
m ^21
a . v n iYkVjbv22 .

W P bt

t
C
.dPU
vP VPdb`
m

 ^P13


^P. l `Ud`P`Pl v v . VUd
Cc d`P C
^P d`P
t
C
 ^P . YkdPU^Pd`P

v`Pm ib .l c^ l
m Vt Yv C v,


Xi

^N d`Pl
m d

.
m v`Pm
:vPdv ^ R V` .l
dvPdv iXd`PvPdviV ,vPdv iWvP
c`U`Un C
C
m ^23
m ^V`Cv
vP24 .
m ^d`PC
.
v mPUn b`^bPi14 .


cdP`dU
b`v
`U VdP`dU
n v@P`v
d`P
vP Nv P `U .

m
Udn C

c`U`U P`U
t ` b`dP`dU
C
m
^v Cv.
m ^N^i
m ^25 .

862
vHPPaP9 . Pd`P P Q n C t .
btUv
P d`P`U
d d`U
YUs
b
d`U
bPn .`U
d
.}d
V` Cv `UU | v PP !UPd XU@PcP aP 10
YdPUv P
v P vm V
bP V`11 .`U
v V

bicH
| P.

bP

v P .`U

P d`P
i
Cv C`U
v
 m
,PU X tP | X tP ,Wd X,mn X tP .

20:43-15:42 vP

m iP .
^
| V` C
 m n N ^P

P l R
 m vm n b`bP
vU b
k ^P`Ud`P
 m
.

v P@
N `v i

V` ,| k
|  V`15

av idvP
v@PYlv
^P . ] _ vT lv

v ^P

 ^P 16 .vv bN X


_
S
^P17 . l v vvvc

t P d`P b
t P
vU l Cv ktP .`UtP SP X
uX

v bui|12 .
t v ibPd`Pbu X d`P
t v v vv c
a
^P18 . l vvvv
:
^ ]b`dm
| ,
^N ur Pdt d l v v vv
P d`P m a V` 19 . l
.
bu i| v
|.vv
m b`dm |
^P20 .
.

Yd l v d`P
 mb`dm
l v dPU . dPU
vP
N Qvv N ^Nv .
Vjb
v
.
kP


StP i

av
Vj bv13

d b
b
P v `Pm
}P vd`P l

j
dU
l
vP Uv . P
vP 

t m . Yd l

 v
v

vP N ]b`dm
vPd`P `P
v
v ^P ,
v
v
_ bl` 2 .
Yv
nd14 . `P Vjbv v . PP
] _

cd
cd
.Pd l
Pm .dP`@PWv d
dP`@PPm .PPSm iPm

vP v d`P `P l
vP v
v


Sm
Vjbv15 . Pd l
nd
vPd`P`Pl dm v
vcd c n Cm `v`d3 . P
`d

43

b`dm
Vjbv `P l dm X iR@P
n m W ^P d`Pv@P
V V` vU

N bt
v`Pm4.|H
WdH ] nd n.vUcd
vdUd
v . Pd l Vdv d`P l Vdv X iR@P Vjbv 16 .


. Yd l VU d`P
. ]_ v@P
l VU d`P17 . W Yd
v ^Pn | Smi

v`Pm .@P
n v@P`dvPd`PP`P
W`d5
]b`dm Uv tP,lyU@P]b`dm Vd i^P. |v v
dvP
|
n6 . d |
Sm
.n WdH d i^Pd`P. l
vP vv

 ^P18


dP`@P

vP.
kn d`Pv`Pm!UPd XU@PcP,
vPn |7. PcC 

m bU .l bu v

Vjbv:
v b`v cC d`P Vj
 YC X !UPd XU@PcP,
v

b
PP X ^P n .

U .}d t
v vi b ^P d`P
 bU ^P19 .
Vdv`U Xv ^N cC vPiPP
_`p .}

P
n | v V
vP b
Pd`P
YUs Xv ^ cC R
bP d`P VtUv
 m U
iV`.l

PY`T R v.
cC V`.l


v @P
P
 V
b
btUvn bm MrP
v
m YC d`P
kn cC v`Pm .
vU V`8 .
P d`P t
v@PcC v@P
P Xv cC
.
 m k b i20
 .
 V t
bt cC bt
b`dm Vjbv d`P

 ^P .
P dPU
bP
N d`P b b`dm
cd bt l
m b`dm
vP ]
kP
 SP 
 m I V Xv cC 

t Pd`P
`Qv Vjbv W^P .
vU d`P V 
`
PUPVdN

15:44-21:43 vP

863

U d
v V
bP .` X v b v .
v
`
 21 .
,
vP
kn PC v`Pm ,
| lv
C
PPcP
m Yd
n !
P
 m v m C

.j
m ^N
m VdN
vbU i

`v P n
v
7 .
PU VUvd
ad` b`C
vP bUc`U 22
v
d v R V` d`P
 T n | YC b~nC }Qv W P Vjbv i. v V v .j 
b
W ^P .
b
d m`d v d`P
vQv Vjbv 23 .Qv

^P W
| YC

 

.
.
Hd`P bP 

v v bd`P `d
m 
m
vP C
 Xi

n
8 .
i 24 .` bv yn

^ YC
bP
vd`P Pd Vl cC
md
v`Pm
n d`P i .
C
^ cC b~nC
, S
vU b`C

 bU a
vd
v
v
t P
!dN bv
vP d`d l 25 .


v V
N~jd`P v
v

P v m i ~n C
v
vP .Nd d
vP ,
kn PC v`Pm9

n d`P .
 m d d yn
 mv@P n | YC ,  n
 b~n C bP ,
vP

Vjbv i
d
d
b
PP VdN
 mv
t 26 .
m i^P .l
v bU a
 m vkP W Yd U
 cC
P d`P
 m vd` Z Vjbv i .
 mvQv
P d`P
 mvPUP
.
^P27 .
^P @P.
vm cd bU a
v 10 .
 @Pn | YC V` C

Y`T nbU
t


v YUd d`P v
PP .
]m cC PP
m Yd i
@P
^P bU

 vU d 

P Y`T .PdP
v`Pm .}`S n .l
t y Vj bv
V
t b
vv P


m n X ^N cC Y`T 11 .|
bP.
YdP
v


.v
kn cC

bP .
m d`Pbv
bP .

m n |

v `v


b bdm
v W
|
 V` 
d`P
m b V` .Pdn
 dH i
v `v
12 .
Y`T
VdP`dU R .vT P`
] _
 lv
]m cC

44

v`Pm 2.

V
P b
bP .Un b n

b
v,
v `v d`P
bPn
 ^P .Un n

^P .j
 m Tv.}d
V`:b ldVr`]m
t .j mPU

vvP

V
P v
 ^P.
| mPU
^P v`Pm iPPCv?b
av v

kn cC v`Pm .
v X ^P bPm ib 3 .
v`Pm V` j
 m d
.
Vn@P
k t

 `d
t

tP13
 W bi^v cC v Y`T
mPU
v V` .j
C ^ YC V` .
vT
C ^

v ^v

bP X icH , P V` .
vm ^v

 m lv

t PdPd`P j
.j

14 .
vP t
^P .l
^N i|
vU | P n

S
Xin | V`.}`U
Xi V`d`P
n .vT
t
|

 V` 4
^P
v
m
 n ndn .vUd n | v`Pm Sm
v`Pm d`PPU fl
.l
.l
d`U
Y`T i 15

P

PP
 d`U
]m cC R
_`p ] 
 ^P .S
bi

P
vU | YC
]

@PcC V` .
vT v
PUPU
_`p
av
c

v`Pm5 .|H

WdH ]
bU!UPd XU@PcP,

d`PvU b`C bP .`StP ibid`P bv @PP !vU


| n .t
X ^ .bv SP d`P b
u
|

PP

 6 .vU W d`P mn

864

8:45-16:44 vP

nd P Y`T 28
b d`P b`dm

 y v P d`P
v
dv
aPC bP n :n Ccdv`U n PP (nd)
.v
n .
~nY`T .b
kn cC v`Pm.
v mPU n X ^ cC V` 16
N
bP n PP
C YC V` .
V , v WvP V`29 .b n
vv X , v S
PP .
v@P

vU b`C bP V` .
v`Pm R
m YC ^v
biN i d W l30 .j ibP V`
U bv

n 

v@P`dvPV`17 .YUP
Pdv
W .j
 `dvP V` .
v N~n
Qt V` 
v mPU n
 m v ii N i
.
@P

v ^`PV` ,
 m U i N i

v@P
 .
m n | d`P
v
b `
P
V`18 .
bPvmcd d`P

v dm v Vv V` i31 .j `P
 m .
 P@

 ^P V` .
Cmd
P
. P Pd ib`vdUv
aP@


n v@PYlv V` ^
`
m YC V`19
n 
Xi^
d S tP

PPSPU r nd d`P
bu

v`Pm ^

vP i^P ` n

 m U vl d
l dPl v l dPl
av v ind.
 m v Pd
d`P l v2. ^ n U`m P
nd V` .

45

b
vm ^v
UdvHP
b`^ b bP V ` .
^c`UV` d`P
d n
b V`W^P
U
b^ bP
.
vP v Sv

P i V`20
v

P i.
U


P
] Sv
bv


t
t 
` ^P i 21 .l
Pd

V i22 .
t P .
 mv

|
vm n v@P`dvP V` 

av
vP ind Pd l v Vt _q v
 mv N P H
PP ]P ! .
 m v V

av ^3.

ad
vPiPd l ^ ]b`dm
P

 m vV
bdP
P
ad V ^P V` v,
N
vP Pd l dPl ^U d`P l dPl
v
V
t
 | . n
nd | .
v
. ldil i l
^
av P

b iXUm
| ^ ind v 4 .
.jv`Pm
P b
m 
biC
m v .jv@P


| d`Pb`
d`P l dPl
av P`U5 .j


Y`T bP Pd l dPl ^U

m n | j

^N C d`P b`C ^ ,b cC i 23
U n cdv
_
l 
b cC V` .
P
 Qv d`P Qv
U Un n
P` vP ,
.
]P t
b V` .j n

Pr i24

Y`v v@P cC

d
bPd`P

Y` T ur v .l b Vd YC V` .

b`
`

S v@Pd `P

v
tcC V` .
YC
`
av l dPl d`P Pd l dPl v 6 .

XPCP i bU Zm
XPd@P

PPv .j n m
ur^v .
 m U ^N P d`P ,
b
d
v

Pdv ^


.
d`P ^ VUP7 .j n
 v .j
d^v
Pnd m b`U
nd .
 Qvv U m ^v

^TbPV`25
C
m ^

t Qvv U V`
ur
d`P ,bn ,
~u m P Pd ^ P .j n
P l
av TP`
 Qvv iv26 . Vt YUt C v , v,v
nd
cd ~t i^P .

v cd
 m 27 .
 m v dP

Qv.j
WflP.
aPC VUP n PP nd v 8 .j
at i
v bU
.
VU | V @Pvd b cC bPm ^
v@P`dvPV`bU
t
d`
a
a X ^ V`

. .
bu
v PbPP
 m y

P v V
P,
 m

nd V`


m n


.
.v
kn cC v` Pm

6:46-9:45 vP

865

PPcP,v

P v.vU V
fir
Qv | WflP . n
!Pm
kn cC v`Pm9
b d`Pv q .|
`
Pd`P dv
.
Pd.`d vP C
Pb cd .`Xi


m lv
b`
Ud


v
`

.v
kncC v`Pm .`v d 21
iP d`P`dP ,
.` b10
v I bU U

 m SN )
 mvd`
t `d Y.
^P22 .
d`P (k@P ib`C
v bU a
) P 11 .`StP

b
PP d`P

P
 m v ibd`
` i n
v
G Cv .
vP bPm
vP (k@P b`C
 VdPvPi^P. N bPUi Pd`P. N bPU

vV .}
at d`P

atbPm23 .j
VC v S
 m v P

t v bn tn
v bU
v .
vP12 .
vP .
vP ln bU a

m

v`Pm vV`.
 m

 Vd S Sv v .
 m v P
S t
v
P

v V .
S
 m v P
v

v v P
.
vPd`d l

 m
U

Zm v13
l d`P v WvP P
:
vP t
vP l V` d`P24 .

n
P

b
P

d`PN
t
vP t
vP iP
vPl bPm d`P.}U P
 Xi bPm25 .
 m U l
. U N
at

vP
14
m v
n H C

 t v .
 m v
v

^U
\` bU d
v bU
i
m , v V , v v .


d`P v WvP v
.l
n Cv UN bPUi
vP
t n PP

b` `Ul15
. v l
vP
(bjP aPt )
v WvP v Zm v .
vP
 d `P bPmv YUd d`P

v
m ,


v .Qv b v 
v
kn PC v`Pm .

v
iv@P`dvP ,
kn PC v`Pm
.}d n bU
Xi
vn
t

.
v
PP
~lU

bPm
vm
 d`P bU
dv
dvP
vPl i
~n16
vP
v bPm2 .}bU

17 .jcU
bt

v@P C Yd`

b U ^N Zm bPm
b ccd
 .
v ^Pd`P .

46

 y v YUd d `P v
m bPm i
.j
j
 m lv V`

 .
aU v@P
vbPm


Xt

v P R 3.j 
v
v

 mU
 d`PvWvP,v
m bPm .
iv
PPd`P b

 ,bU
 X P

U
t , vm

P
 m v

b VdN X
V bPm .
m,v WvP v
v`Pm n b`
v m
 d`P b

d
U
t VdP`dU v YUd v
PP
m StP


Qv
P

.
aU U
 m
y v
m bU

.
.
t v`Pm bPm4

 .v vv v

P5 .
 m U yn
d`P cN 

P ,n

kn cC v`Pm18
vP 

 m U tn v dv P
WvP PbPm

vP bU
vP i ^P 
 mv


Qv| StP
P .
t cU V` m .jcU t
b`N v V b i19 .
l
vP

Vjbvd`Pbt
|
Pd`Pj

v
 m Ut
dv P
.
vPl ibd
 } b

v@P`dvPd`P bb`dm
.
 m vv
PbU
vm
 6
.j

v
vP

 Xi 20
yn


`

 ^PbUt
.}v 
V` .
vP d`P

866

3:47-7:46 vP

17 .
nd P bPm P
PN

 m U v WvP P
bPm7

aPC W Pd`P
vP t
 m U t
^Pvl V` l
U d
vl Xr bPm .

n v WvP P

i^P
v St v
vP

d
v
VtUv ] .j
 m P` bPm vl d`Pj

v WvP P
b

vP l d`P v WvP t
nd ^P
td^v
Pvl
t m l
 m U
bbPm d`P18 .l
.
vP

d nd P P v d `P
k N ind v@Pn C
Vn@P


m ^
v bPm8
P .
d
PN
 m Ubv

t PdP d`P
 m
 mvm P`
^P.
.
vPind P
 dnd P R cd
W VdN
n
v`Pm cv

kP
~n 9

vm V` j mPU
v@P


V

.
v 

 m


V` .j mPU
v
v .j
j

PdP .j
 m

vm d`v 

VPd mn
 V` 19
n

@P

 m
V` .
R 10 .
v
vP l . P mPU

vm dvP
bin S

vm lv R d`P .
 mvmdvP bPm

t Pbl` .
n b`^N

 mvmlv bPm
 ^P 20 .vU C

.
X V` ,
m
vPcd
^mP Zmc`U d`PbU
11
v| v V d`P v X ib

b
 .
v| v WvP i
 m m y t

 l v WvP P
`v bv bPP Cv .
vP .
vP
dv
m
nv@P
 m m y t

n l v WvP P
b`C ^bPV`W^P .
ad`
vP ld`P .
.
b R Xr b
vm
 lv l
P
 m U
t cUV` VUvd m
Pt

.
vP

v@P
V` .vTn v@P`v
 V` 21

P
 m U d

b`dm
.
vPl
m v l
U v pd v`Pm bPm 12

t v pd v v YUd, v
v v .
P
 mv H

t P j
 y
P
 .
vi _
W bU
v@P
bP dvP23 .

m
dPU
P
 m b`dm
t v YUd P d`P v
vP

| vn dPU

m
m
t P .
 mvy
 ^P24 .
.}m
vP l .
v

m d`v v,

m n | R V`b l

|bvb l

v vPd `d
.l

 mvy 

l v .
vPi^
vP 13

v@P.
n b
v@Pv

vP n
vP l
v@P22 .
v@P
n b
v@Pv
vP l .

b`dm . Pd l v d`P l km

av
vP

|
v

n .
P` VdP`dU
|
 V`

@Pv


v@P
|
vU
m | t i |)
cd | v (

 V`2. n a
Vjbv


m b`dm ] _
v `v d`P vT lv
v

47

d`dl 14 .j

v
m
v`Pm

d`d

`y v WvP t

vP d`P v @PNiP .
v`Pm v .
`n n ^P l 
WvP vPd`d nd
v
WvP , R V` W ^P15 .m y d

ld
y
v
md`Pv
.
d`dl

U
] bPmUT`P P

v P@

nd
.ld v m a
v .

nd P bPm P ,
v
Yd`U

.y
 n l m _ V` 3
kn PCv`Pm 16

P N

v X ^P
V` .vv ldPl
^P b
U d
bv

Pv bv V`
vP

9:48-4:47 vP

867

m (
m bPd d`P
 ^P4. P
 cC ] v bl` .
m W^P17 .
v

m
d bl` .

v X ^P
V` .vv l dPl

ad`P U C
v b
vP
m S v .
m d`P vv l dPl
^P .P
.
vP d`P
v bcC v

U d`P b
b r m m _ 18


v X ^P

Pd
^P5 . P
v v bl` .
vv l dPl

nd PPd`PUm cd
bU
 vdUd`P
 m v d C P P v bl`

vPd`P

v v . vdU
 m
.m v .
vP l .tm
v d v . mdU
v dv}

P C P P vdU
 ^P 6 .tmdm

!UPd XU@PcP,

vm
v d`P
 m
v .
v d c cd
v P bPvUb`C

m
?YUmN

a dv} d P ] a20 .

m 7.v@P
m
vdUn
P`cd
vdU
 V` 
. m Yd v .j
v ur
PP nd ^ P W ^P21
vdU
n .v @P P` cd

P
n V`
cd b`U

 ^P8 .

d
P d`P a
` ur v v,
v U


PC P UPm ^P 22 .
dU
N
d`Pl
dbdUcd b~nC
P`
d d`P.
]d
b
]
vdd`P
cd


d
t
` d
v m v Vdv
n n v C
aPCl
b
~nC v C
n v ^P9 .
.
v PP
v
v cv bl`Cv.l
ddm
Wbl`
vdUv b d`P l
aPC R V` .

pm bdU
bu
PP tcd .
vdUb d bl` C l
tP
vm Vdv d`P
vm v
.

d Vv V`
V`Pvm 23
P
Ym r d v} b`C n 10
vU c
.}U
nd
v r

v


Sm i PvP .
t
v b Wd`P
vU
.
kn cC v`Pm

m PPb ^P
t
b dc
PP

V`

P
11 .v

bd`P SkU

nd

aCn

~n
b
d c m 7-1


tm
 Vdv
N
vm cd

.
V` .
^Uu
m m 19
b
a dv}

48

bP .l
P m b`U
vdU
l12
m

dU dP~
v
a
v b r dv} d`P VNdU
d`P

N
n V`Pvm .
bdU
b`m
^P
a d`P U Cd k bdUbP.
P Vn l

_
b`m bPnd V` v

b`v Cv?bl
S .
 m a
dU.

ur ^ P a
QPd
b`v .
v@P
|
,PP ,Nn, ,@P,bPU ,l V`Pvm
 P`UbNv bPd`P.


.v
.VPU,`d

nd
N Zm i

StPZm urP`Uind 8
VPU nd v .j

nd
V`Pv m


PP m v ,
v
Vdv
kn PC v`Pm13

P`] a d
v a S ur v .
l v
n n
~n

. N `U . v d b P

U m j Pd P

v ldP
v a
n .
` Y`nd 14
av cd nd ^P

nd | .j iV`Pvm
N ^P
^P 9 . n

 ^P. Vli
UPUPU
.b ldcU nd v n

l
l

*dP d`P l dP v .` Z v`Pm d


nd b15
d c ] S .l U`m v
UPp 
b

,
a`v ,
a16 .


v mn
v

l dPl nb v VUvd ldP


l
n PC d`P
.
.vU1:45vP
l dPl ^U

n
m
) b

a d`P U t
l ,

868

35-10:48 vP

d`P l dPl vj
n Y`T d`P biur Zm v ind10 . Yd l
av v ind 20


b iZm N ^P .j Pd l dPl
d
v .
.j
kP
d`PbN ^
b`T d`Pbi m S nd v .

vv N
.
N
vP iur ^P i


bPm

_ ,Yd l dPl ^U m a d`P


l dPl
vP ind Zm ^P22 -21
~n N

bPm . .
l dPl v .j
 m
av
l dPl m a d`P Yd l dPl ^U
vP n
j


biN
nd
N
av ^P
vPi^P.j Pd l dPl d`P nd v 11 . | v`Pm n
vP,

Y` T
bv bP | .j

| N

i^ cC R v .


b _`p

vP d`P
^P .n


 n

bPCv?b.
bPm nd m d`P
m YC 

vv nd
nd VPU d`P v bPm. _`p .vU d

b
PP
vU
.
 d Ydm v

N Zm 27 -23

P^Pn aP
V`

PY`T
vU
V `
 W b
bU nd v .j ^ v d`PjibibP N Zm v ind12 .Pd

Pl .d n _
^P V`

m .
vv N

.j P }
av nd Y`T
vP ind
vd c
v
a
S.


Pv
PY`T
nd k
nd bi13
,b , :l V`
N
av

vv d

.Um d`Pbd,d|IP . Yd l dPl ^U ,


l dPl v .

^Uu
m nd Um28
b
a
av

l dPl R V`
vP ind Yd ldPl ^Ud`P

.
 m
pm
v N ind ^P Y`T 14 .
d`P 29 .
v d c
v v

PP

nd V`

P
kv
` n V`
d i
N ind ^P V` .
.
~n V` .


 v V`i
P
t cv
N ^P
!v
vPl ` v`Pm nd v Cv?b.
kncC v`Pm .j
N ind v .
Zm

.
v.


vvP
Ydi

j l dPl d`PPd l dPl v N


vPind15
v bv
V`
, nd v .j VUvd
nd YU Y`T d`Pbi
.

v
PPXv ibv .l
30
P

v v

dt m S
t


d`P VjP b`dm
n ^P31 .j l dPl dm
i^P R Xr .
v
^P .l
tStP
v
.
av i16 .j n
v i`d.
vv :
v iY`Td`P
v iVPU ,
dt m _ 32
dt v m
_ .j l dPl dm
dt v m S
n ^P .j l dPl dm

v
dt v m a .j l dPl dm
v
ibPU d`P ,
v i ,
v i .
v v a .j l dPl dm
dt v m
.
v v . VjP 17 .j l dPl dm
dt m a 33
n ^P .j l dPl dm
 m a l yU , m S l yU ljP

v v a U d`P _ U V` .
ibd d`P ,
l
m
l
m
v id|P ,
v ib :
v
y
y

 cd
N 18
.
v _ l dPl ^UV`
nd ^ nd v.n a l dPl ^U d`P n

vP

b`d`U

v
av v ind .]
.
v .jcP WvP
v id`P,
v i @P,
v iUm :
v
PP d`U .
Yd|t in ^P d`U
19
35

d`P .j l dPl VdP ~psim b`dm
v
n V`

P
bl`v`Pm :j
bUP Xvi
.
.

dt m a34
n ^P .j l dPl dm

809

d`P

m
v`P` it ` P

P V`,
av t`7
. X ib n *t` V`
P .
UvbU
`WP@
@PUv t
bU c dC
`
V` .l
vP
P ^v
^PC d`PNP n bU
P b` c`U
 Y YP
@PUv
 V`
`
vP .

. fl t` bdU
bUR
^P
Uv
m .
 P V` WP@

`^PV` . V 
bl
P 
Uv

 @Pfl n C~n
U Pd
b 

` ^P V` .


` V` .
vP V`
 
.
PdP l ^P V` ,

vU
P
n
Xr V`WP@

U
 .
.
.l b`dd @P
^Pd`P
`dWYH V`n
. m PV`Cv
aPd 2

tP.

 V Q P
t`8
 ^v
^P
t P C
 Uv

vPV`
v b. cU N ^P

 P n b~n

Ufl ^PR V`.

PR ^P .cU
`U
C ^P
,

^P
^P .
^P aP
^P
bt`U

k

HP V` .
k

`U
a
bP Cv
t P

Pd`P
`d
 U
vU }
a V`.
aP@

a
.
m a`U n X.

3

. tP VPU
,
^P.
ccC
t` 9
^PC m 
^P
d
b~nc`U VPU

 XPd@P

c

^PR .
vv
bP
bP.
^P . SP`d i^P .j t
v tP
 ^v
b
v n
.
.U ^P
^P
U VUvd
lPd bN4
U
V` . l Y


 aPCv,
vm bN 
vU ,v`Pm cP
vU !b C Cn
W C U PC
.
ld l @Pi
bN .l

 U
bN
U@Pfl CV`C
!
v
^P vd bP bN .l

l 
V`
,

n |
m`b`C Ydt bPId`P
U 10
.
.k
a C ^Pd`Pv y l
 bN
 bPiU
^P .l aiU
t`5
^PpP dU
d mPUn | ^
^P n C CvU


 ^P v .l
^P . YU P ^P
v`Pm Cv
Yv R V` C U

av v v`Pm cP .l
Ct nt n
P UT`P ^P . YU P
P

b
t`
.
bPG
@Pn YtP
bU
bPV`.d
R
^P.l
dVPR
t` 11
.

ld vm ibN CU6
d C P

Pr V`.l n W bl VUd bvUP ^P .
PV`.l
d vd bPCv l
. VjP
t`.
^v
bl PV`.v n
,

R !
C

UHPUP V`

vU
vU !
vU ,v`Pm

a
UP
b bP V` .
aN 


^P
UHP
.l
.l c
^v cC R 


Pd12
dC
.
U mN
m
kP

t
PdU d`P PU V}
n fi
v
t


m
P,vU
P ?

ld
d bm
vP ` t cd ^P `
.

810

dvP n .b n n n
!v`Pm cP20
vU

P n. b VU
P SUPC b v dQ^ H HPdvP
v^
dPv bN cC n bj. Yp n Cv


b`.vUdvHP
a
a
.
a dvP
 ^v cC .b d VPn CvH YC21

5:2-13:1 m


P m
| P ?
P | m
v`Pm
P
^P.
YU
vt N
P bU
YU
.

bl YC R@PV` d`P vU
`P
v`Pm13

R@P

^P .| V

b`v cC
^P .YP dvP

vP

bU cC .cUN
TPU bP`

^P .
vU d n Wd c`U

av b cC

Pdt .

Cvl bnUt
V` .
V` .l d`

.b dd n bU
i @P
bU^PaP.Pt cC
vvbcCn
 V cC14
^P. brP
v`Pm.

bl

vv V cC
.b aPn m cU `bUcC bU P iv`Pm .

bP .l cH
CU cC !

v`Pm.
bcC
v` Pm .vU d`
vU 22
` t

m` b cdt cC
m` Qt
.t ~vn| b bP
t cC
v`Pm15
`P .Qt dU V` .v P Cv b`dU cC
P n .b ld VPdv dv n Cv
SU


v`Pm .
dvP

.b v^ Un ,

vP n ]m cC
v`Pm . v Tb bP
PQl bbP cC V`


 m v`Pm
t `
.TPU n v * v YdPVPU
bN CU
v`Pm vU

Qt Ct
a
b@PSm
PP
^P.
bv bP16
.vUP nd
an
YC . `d
a

P
v`Pm N
N
^P PP Cd 

 ^v cC . 
b` @Pv @P

v Uv bU


 ^vcC.cU
. v P bu YC .cU
C Yd


 ^P
Pcdt v .l UT`P
s UCv
.
 l
PbN 17
^P . ^P  P.l
VPU CU
v` Pm .vU |v@Pn N bu

^P d`P .vU PVPU IVt
t P d`P
v`Pm .U N
a
v`Pm . vU m bU
flt VPU
bPm
k
W Yd P
bvP t` . vU m i
.U
v`Pm 3

m i
aN Ydt PP @Pn N
. CvP

a

P
^P.vU
y bPH
U

 b
t` 18
a v`Pm .ld
P Q W R@PbdU
,

v`Pm2
a
V` .V
} ^P d

.vUUv ` VCl

^P . bP n U
v`Pm 4

^P. Nd
VPU
PU
P
v dPv Pn l
`
m
v`Pm .
PU dn b`U
.b UV`
vUdn W^PP
P
v`Pm
P ^P b
bN v` Pm .vt N

_Up v`Pm
bP Cm,
n Cvt cC

 ^P . YdPUvn tP
UdU PC !t , cP
 Y vd d`PU@Pb
.
P cC!vU

.Pd| bP`
 cU rU
V`
m
P
n19
.
vn

`dR V`.
 n Rd d`P

icC

m vvP
. R@PV`

.CtVdVvd V` Cv

t P .vUV W Yd PP d`P . U v`Pm 5

^P bu
^P.vUV
^P b
.vUV

.Xv d`P
vPi t` YdP

21-6:2 m

811

. vU v`d
 cv
bv cv14
v`d bPb cv . d`Pdi

bP]m

dyt

bP . 
bP .

,v
 cv
 |v
an V`
an
bvP.

. dr Yd


b
 c n *v VPU V`
d`P m VUvd

`d
. t i
^P. \v V`
m P
v`Pm6
^P

n.
aU ^P R b X
v`Pm
t d`P bU ^ n bN V` CvU P b

PdHP_Pn Pv l
m
t Pd cdcdt V` 15
v`Pm .U

V` .l
b`U VtUv d`P
i
^P bU Zm
^PvUU
d`Pl
l d`P
bv ,
d| t` CU
,l
.vUU Pn N Q 
b I

` v
^P d`P vU NUd Vjbv P
v`Pm7

d`P ISR
aU P

^P dPU b t` .vU U X ^
?l


dd Un | v`Pm .U
d| V` .
vPdHP _PnPd UPd 16
PV`.
U
d`P
m

d
.vUV bP
,l
V`.l
v
. bUi 

PU
t
v
^P.VUPdPi
dPU bN CU
^P8


P
di@P.
fln

bU V`


Uv V` d`P. TPU b dPU
Yd`U
vU U
.
P
^P.i`d
.l n v V`.^n bcdt
t P .
 ^ nd
t` 9
^P . v i^P m `
v`Pm17

a
`
v
v
t Pm n u XNvP.^Pm Y`UcUPd`P VtUv
P
^P .vUUv d`P Pd bt
, vUm

^P .v@P
^P .vU `
^P. d

bP.l nb

a WP@
v d ^P .Uv
^P . P t cv C
vU v`d
]v`Pm
^ bU cv
cv
.
PR V`.l
v n d aPRd
bN10
.YUy
aN bU b`
SU
P bN CU cP18
n v

 v`Pm
av d`P SPU SU
bP t` .l
Pd`d` !cU
t Yv b`@P.d|
P nd n vd
b`@P
.l |H
!cU

bv@PP !
.cU

Q`dbP

b` @Pv @PYC11


v`P` n PP l
aPd . v`P` n
aPd P Rm 19
`
dvP cC .l d UdU
m vvP
P SU
P! . P nd | lv V`
m
kPiPC .
av
t
Pm
P , v V` C
dv} .`
kP
 ^P
^P.P`Pl Pn Uvv`Pm .d| v`Pm tI d`P
N .l
 Uv R
PcC Cv
UT`PP

^P .
m` Q
n b`dPdv d`P bj V` .l
d
dP

^
^
vn vd UT`P bP
vn vd
Y
n mjl V`.
d

.
^
^
.l c
v
b
b
 d`P `d ,

bn P R V`12
vU :`dd`PvU v`Pm cP 20
t
?
d`P l
SP v !P
 m bN bPbn !cU

n bj W b d V` Cv

^
U V`
mn b`U
b`n P
bv d`P
in | v`Pm ?
.l
 mPdn ?b`vdP Pv
n ! bN CU cP13
?j
d21
! YdPbN cP?bn
.l c nd n bj b`U bP`
?b`vdP

t` n d Yv ?b`U N
C

 Ql
dPv
v`Pm cP .l
add`PU b P cC P .


P

P
.
Ql bP bU
N
.cU
d
Pdn

.
t
v
.VPU IX v Xv d`P
vPi ` VPU

812

31:3-22:2 m

bv v

v`Pm15
22
@P^vcC
]l
^P b`m bP n CvU
.YU
aU
U


P
m YUaU P
U
.vU v ld
aU b
U

v`Pm d`P

dcU
N

^P.vPI

t P16
v v v bU
.v

PUcC
bUb`v
bN.ld
.vUUv
NP.n t C S PC 17
. S n bv
n

P 18
, }
aP@

t IPa
 PUn
v`Pm

 P
.

YC .S iU cC v` Pm cP 19

 ib

b P
.l

vPn

v`Pm
n
v N
vP VU |

3
.l

vdv
V`d`Pm
v`Pm 2
.Uv ld d`P v .n `dCv v TdvP


v`Pm 3
^P P vU n
n d`P l Uv Ydt YC 20
C
bU X
I YC l P
.b
21
tPd`Pb vTUUv
Pn cdv
t PU n

aP@

.dv dv
^P 4
^P.vU PPC
PC
bNl YC
.vU d

N ` v n
v`Pm 5
 P v d`P
^P .

 YC
v`Pm .

N v`Pm 22

SP`dT
.
d
.YU
d`P v mb`dm cC

^P. vUv n cyvP^P6
v lqn dPvP
 V`
N Yv v`Pm cP.
 ^P
l 23
fl
 bU
.
.|
.vU n
U n24
,b v 
tIPd`P.
Pm PC v`Pm
.b dt` ^Pn

v`Pm7
^P .| v @Plv n
^P , dvP

b` d Yd cC
m
. vU
UvYC v`Pm b UlUNm n C
v b 8

^P
bv

bP v`Pm 25
t 
v`Pm .lfln
.
dn


bP VPdYC
^P.
vU VPdYC

^P9
.l
^v ^P
 v26
YUv
m C
dP iv`Pm t
.
n d^Pv`Pm 10
dN
~
.}
^PV`Cc V`.
 v27
d`P

v`Pm C
^P ,

P }
n v t ^P
.
a


. bP V`
`

^P.vU
VPdYC

v`Pm 11
PdPbNUYC

PU ^P

vUUv

^P.U
.
.
@P
v`Pm ^P29
v.
 mv U
^P.d bP
P
^P 12

v ib`v

P Pvt C
.
. vU
 m ^P30
@P
 ^PSj PV`C
^P . vU dn v n
b`v
P
cU
cC 13

 m ^P. v ~ ^P
ddN

.
lPV`C
. ~
 m ^P31
dUv V`C
v`Pm C
b
Pn14

cdv cC bUV`. _Pn

Pv`Pm ,
d v
 m bP28

PV`C


.v 

PdP_Pn PC jj
.l
n

813

65-32:3 m
Hd v @PYC 49
.}dv`d n .ld
`^Pn !v`Pm cP50
V} C
v jbdv`d
v

PV`.
du d P

UP v`Pm 32
d

X`
d
.
t
v U d`P
PU v
P .cU P b C m v`Pm33
`^Pn .
C
v jbd v`d
v

b@P
.PU V}
.cC b C

v @PYC 51
Cb vU v n l UVU
C v^P .l vv v v`Pm 34
 b cC
nd
 `d
v b`v

.
.vm Snv Y 
 C ^P35
d| cC V` l
U cC n d| R 52
Qt P`dv

.c
m l
d
n _P
@P
fl
 Pm b icH bP R
.b Vv n C

m 53
bP

d`P | n


.l

Pv`Pm36

 | CUn
Pr C
.
cC54
n . dCv
n bPv`Pm.cU
,n SU
.
av 

av v`Pm U
. YUv YC
, U m i
v 37
 P
P d`P

Pd
av C
v 
fl
 Pm PH d`P 38 .
m

^P . Pd| Xv Pv
n v`Pm cP 55
P`

n

.l
.Pd| Xv Pv

P v`Pm t 
.cv bi
. dP`@PYC
56

| Vvd 39

U
PP b
. d|P
YC d`P
.
P !` @P40
n 57
.@P^v cC bU P YU lU Yv
V v `Pm , vU d`P SP


.
VU, 
.v @P
a n

Pm
b
v SU P d`P vP l
@P!` @P41
Pd`P
!v`Pm cP 58
bm YC
.vP

! v`Pm cP 59
cC aP .l vU YC

^P !` @P42
,


 ^Pd`P
d
Yp d`P.l
 V

.]PPC
vU U
60
Ct cC
bU C

. ]
vUU
.
P ,
bP bdt Ydt bP
ld v Pd ,
43
N

yU U

 n ]m cC
k kv

 d

.
.vUdn

v`Pm cP 61

Cl YC V`C
 ^P
PI
.
SUv U
44
.l
yU
Cv n ]m cC
bP bdt bP
 v v
.
.
v Uv 
45
m v P

b~nc`U
]m cC
aT d`P vv bU cC 62
Pd

d
.

v P
.

m ,b
v V`
m ,v`Pm vU63


U cd 46
C,b cV`
.l
V`
PdPl YC vt .l
 n
.l
 VUd
!l
U47
bP m ` t
bP v`Pm cP64
m
 W` d
v t
.l
a .l
bv @PYC 48
v P !
 m b v v`P`n ! bvv b` @P
.cvUvP iSP
 b cCCv
 bP 65
.
. bP
Yv C SU

814

21:4-66:3 m

nd P v`Pm cP !cU Uv P ! ibP n N 66


t`. i^PbP

t@PdvP
bv


b@P
i^P ,
U 
.cU P
.
13

 V
bv
t` CvP P
U ~ t `

P
|
Cv vU.

XicH i
t` CvP v
t`
n
P v W !vU

v b ib

v b
aPlP cl m b`dm .
.l c cv
.

V`.

bN2

vv
avv
b .

n bvPn bj d`Pi14

cv

. P

 cV` l
`v
P
bP a
S
. v ^ ibP C
U t
 P

v b.
N
cV`Cv


dV`
m
.
.b
.l

Nm R15
P
b P d3
v fU`U bN
, Qvv ! d`HU ! d`HU ,

d
W\t v RcC
.`
.
UHP IUP R V`
b Y`U .


R
m
.ldbdU cd V`C

d
^4
v bvd bN dPtI cdn
.

.l
vn `d
N

P 

U

.


vvvk R
P5
Q n bjWP@,
t HP. V
v`Pm U b bP 16

d`P vHP
bvP. XPCP ibi
bP S

 ^
b R
P ,l
d
vU v ^

d`
d
m
yU
cdaP ,
ld
. db
.
bv @PP
d n dP

v Un 17
b
X`t V ib cC 6
v Xi

vmPX`t . P
v
.l 
.@P Un 
. l ibP n YUv bP. Uv `V
@PYd aPd`P .vU
Qv V`


 ` Pm b 7
W PvP .
d fln ] V`.

 @PX PC

.
bP.
VUvd
fU`UV`,
VUvd


 Vd
vU W bv
. v

W
dc
cd U
. W(
av) bdPUvP.
`l 18
lv C
v b ,
8

 V VUvd

bP
 v | nj b.

| Pd
`Pd . v@Pm Pd .
k i aP c
@Pm Pd .
bl P ibP . bP n bjC
.
v

t Yk V` .

c
cd R V` 19
.
an b@PddbP
bP
dPv R
P9
b`d
b bP . v
dd
^ VUvd
V` . Pd dvPQ.c
U
d
n bvv .
R
.
bPCvc V`
v`Pm C VtUv20


H dU

b C
.P v

bd P bU b

 n Sm
v P,t
 cd C m P P . P
P10

.

ncdv
v P P.
P
Pr b`n
P
N V`. v|
bN
,

vd bdU
b
v vt
t P
.
. YUv b cC P 
P
v`Pm11
^P N X P .StP iN X
n bN .vUvvP

b`Uv bN , i R@P

X`UP21
,`v
ZcP!dbnUt d`Pd
^ !
!d d`
v `Pm ^vcd ,d Uv
. vUm
k iN
v


P .j
 @P . i^PVtUv
PU U d`P
`m
nd P 12
.

22:5-22:4 m

815

d
aP. Yd P Yv !bN cP 22
n d SYd10
Q ^P SYd ,
n YtP
.v 
k
d
b cd v`Pm !
X`UP cP
.
t

VPU .
t
bN CU11

.}U
^m V`b cd .}UP

t
bdPb`
.
v`Pm
bU b`UP cd12
bP . vU |
Uv

P t cd !v`Pm cP
. XPCPibd cd Yd !v`Pm cPdUv
b`U bP cd
bU cd 13
vUPd
. P Nm
.

m`
YkUbP cd cd . YvU n bl
b`C nd Yd2
.

bU
 v bv

 Un bl
aP Rd cd14

.
 v 3
k N n YdPU aPbPcd W V vn Yd . 
av Pd .
.
 aP n SU cd15
c d Pd .
.
PUP
v v 4
Sv n m
b
 P.
^P l
.
I
cd Wv Pd16
v
v vv

 Yd .
.
v Yk

P

 V
Cv,l 
P5
.
.
v v i b
bv bP,l
 d SUcd
 P 17
Yd
.l nv @P

d
.n
v XPd@P.l

t
dP ,Vl
I
6

vP t
n `d C Vl
.l
.
vP
19
PU
m V` WP@.

 V ]m cv
PUPU
mYv !v`PmcP
 Pv d`P
H

av cd7

d
.
H dU
.l
V` aP.l


b !v `Pm cP20
bPm Xr cd 8
Sb
.
 P b .lm
kP
vUd P

bP
aNn
.
.

d m P !v`Pm cP 21
} `PU vd P
v `d 9
cv
bv.
v

 V`
m cU bUcd.
v@P
t
b
P n
.
a^v `PU vd P
dP ^v

bN .
bP`bN IV18
daP d

?vU WYd 22
ld
.
ZPdv

}
.

746

V
bPvm
bibP V` .l V
v
Vmvv v
} d`P


,


d ,


Uv `

v
r ^P v.

d n

b n
aHr
.
V
v`Pm2 .

d R
V`Pvm
v
bP

aP `U
v`Pm11
vU !V cP:

?
XPUv ,vUaP
n
.b vUWt
dU
vP
v`Pm12
vUd`PvU
,Pn


.cHP
v C*bldd HX

X iv`Pm13
cP : v X iv`Pm .n
vU!V
?

,V . VtUv i
~nVPU V C\` vv bU
V
v`Pm . v iVtUv
Xv bP
Id`U V

VPU IVt 3 .C\` vv n St v
m

mId`U V
V Vp VPU IVt ,n
t`d`P ,
` ^P Stdi
mId`U
b
V v`Pm n
 v
m
 m
nYtP

v
.NdYdm vvv

v Pn ,d`PvUaP v`Pm
n
vU

vPiv
P V Pm
ld
m S v .b l d

vv ^v
.

v`Pm14

: v X iv`Pm .nV X iv`Pm4
,

S

b bP
 @P
n


n d
bn Yd5
j
 v .j

v

dn

XiZm 
n

k cd . bm
.l
~n ^P
vn v`Pm Cv15
bt S n !vU


ib 
n .
X
. H
v@PV` d`P} `v bPvm
t`
 P

vP l d`P
,
bv n IdUu v` PmcP
VPUd`P b`dPU tP V`.}u mn
V
n 6

v`Pm.}~ b`
.v
.b N P n.m 
P]m
b
Pn d`P16
n .jb`brPi~
7
v`Pm
 ^P v


m ]m cC V` d`P ,l R cH V` Cvjb`
,


b cC.l b
bPPd
vm X ^P l .b N n,
.YUvb`U C

P
bP
bl
n

 V` .b n
.
aU bd 
.b
8
Yd n d`P,b t cd n .`dUiv`Pm X v .}`
av Yd
`m .`m dN !P,
.
v b !V cP17
b V` .`UX b d`P
n C
.bTP`
v n
b P.`dU
b
v`Pm 9
v `Pm . cC d`Pvy l P

t PU cdU


.}`PdU
,
n !V cP
.vUSPU n cv Xi P

S
vU btd`Pbn WP@10

XPUvC
PC t.
ibfl v bldd


Vd`P


dHP .bvdNbPvd


Yk
vbld
.
vU iUd`P.
.

19:2-18:1 V

747

b
P`
m d`P bt
bP` d`P.lm m
,dP~
WP@U n 18

vP bU

bv d`P
Xv

t P ,btUv
VPU ,
a`
Y`v bd`P
aN
~n X .}`U dPU v

`m ]m
bd`Pbi,b
. Vvs
.

,
]m cd R V` 19
t V`

 ^P,
vn v`Pm9
U 
}`U dP dP` d aP n
Yd n d`P ,b t cd n Cv?b.
iv `Pm X v .jb`
bv cdd`P
.

.}`P dP`d bv
NCdv d 10
dP ,vU d`P `m b`
d .`U
vU
mN
Pd`P
,vU
XiP

 dPUs` VPU

t` d`P `m2 :
v`Pm

. X b
bPd`P`U
 b`Pm
P
P
b
X 11
v v`Pm,
Pm
:
bPn pP! ?
Tv

Pm n
.
Pm

.
dPUvncC
X bP
Tv
bd qv Pm
P
b cC
`
.

.
m U Y`v YC
Y`v YC n bvY`v YC n nd ^Pd`P

Pdd
. StP
.`m bP`|v d`P `P
b cC13
bP .CbPH`U
^
v`Pm PP3


cdvHP
v`Pm V` .

P d`P.vU Q
v l
P`

Z V`.vP

a PP.
b`dPdU YH b cH bP .
t vn ^P
P P


 dN dP` d R
.
vP


 P Xr V` ?l
 Xr PP 14
?
. iv`Pm X v . @P
b c`U
PP ,PP IlP cP !t X iv`Pm ,a IlP cP4
?m ^v
`Ub
t P .vPN PPt bP15
!t X
nd tP

^P !@PcP,
vnv`Pm12

aNt . bPC

bl` .


 Um X
PIP .vU
v TP`
PUPU a
v V`
vn v`Pm 5
v cd:
. fir

d`P( )] 16
d`P
 d`U
bV` ?v n
d`P
t b S
.Yd YYd

P
.
t
d
P cd v 17
?v S
aP@
v`Pm

Pm
P

v`Pm, v
PUPU
n VPd V`C d
av cd6
.ldm
^P : n cdv
^P!
VPU 18

n nd bd`P d`Pbv d`P .T|vt
a d`P
b
n nd
v v i
 vdU
^P ?Un n
m v
! ?Un n
^v U v d`PvdCv
v v i
 vdU
^P ?Un n
m dP
^P

aP
! ?Un n


.v@P

19
b`C P
 XicH

,


] C YH V` d`P ,
vn v`Pm7


HPbl`
v
n .vTn
 TUP
t v d`P c
a .
~n c
.tdP`Pd`P
 t .V

 @P
`m , n cdv ^P .
v`Pm C

~ncC d`P
,vU
PH C kd
PHvdU v
.
P

n
!bv`Pm Pd n .
.v XPH
~nV`
bv`Pm , 
bi 8
. i IdUu v`Pm

YC ?
kn cC X v

748

2:3-20:2 V

29
b
]m cC ?
N

.vU
VPU cP20

V`
P P

] v`Pm X v .d n u
P n
C d bNd
.
a`b vTn Xi
,YUP b cd
.
n !
VPU 30
!jb`

^P

m
aP@n,
vP

 @P
v i .YdiXP
dU
.YUP 
a aP .| 
vPl d`P ~
vPl Ws
 @P^v cd V` Ql
dPv bv bP
.v} W Qv Zm 
n ! VPU cP 21
dP .
n
N P

 cC Cv .
d`P
Wv idvP}
.TPUdn bv


v`Pm !

?
dU
n !`[ iXi
^P cP31
N
P C l 22

b
PP StP p t
d`P ` U
? P nd vdvv ?t bv
`
 UPd@P, l
bR cC iPm v`Pm v .bt
V cv n
vU\PU
v @Pv ^v cv .

X
.
.
t S iYUt P U v dd
P YdP32
?

! dP`d n ,

bU
R cC
!VPU cP 23
 S
t 
C
vP
.l
J .
P Ci
vd
33
n.b
bibP . Y`v b

cdv
n cdv ^P.
 n YUP`
 n
.l t lPdP
TPU
X
v d
b l cd 34
X c`U
b X d`P v .l
vP n v`P v ^P .
d`U

 c
n bP.
bi
v n Yd 
.
.
35
W C} 24
,
d


^

a n
Pm .l d

 Q 

X TP`
Pb
v P

W
^P .
a n
i
n
m ^P.
n ,
Cv? b.jb`U ~
 V`
v
t Q`d
 P
^v tP V` l ?
a tP V`.j

Pn XvNP

.
.}v

H

bd !VPU cP25
^n 
d P. v t@PY Pd P 36
c`U bP .` vd`U

.`U

 ^P , !

b`Pm
I

Un d`PPd dHP
di
v ,

m ^
 I .
b`Pm c`UbPn !t d n
N
.}^n bPn.bv
P Cj P37
`d d l
.b m v
aU
.

k
P
v V d26
b~n W P .l
tP . S
v`Pm bP t`
v R

V`
t Unn
m V d`P i,ePHP d`P VtUv .
V vPiPP
.
PY V`d`P
U_qY P P
d
.l

k YUt
U
 c`Ud`P
V` .l
vv
b`v
YkR V`27
 V`
,l

Y P V`.
t@P ^v
vU

,l

b R V`.
,
av cC

^v

U bUm YCR
v
bP.

Qvv
ad ^P V`P !
.
~nPd j

 m ,l
!VPU cP.j
b`dv

) t
@P
VPU 

V`.

@PP`]YC aP .
Ydiv (t
b`Pm

. d`P! @P
28
d P?v

P
.l b
. iv`Pm X v ?
cd
C
t 

`
Yd V`
cPCv.v V` l
m P .vU Yd m !VPU cP2
P cd b
Pl cd
m ! VPU
t
(t
b`Pm
) b`dv
.l U cd

749

22-3:3 V


bP n VPd ? Ydiv
P Cj v P ] 13
W v W ^P
.`S b

.an bv
.
V Pd v ,
Pm
P v`Pm

.Qvvnd
adP d`PYdiv
l
a` ]m

 ^P ,
 V
3
.vU
P b`Pm ~n C

^dv


aP@
dU
vb.@P
vP d C
.
 b` Xv i

.iv `Pm X v . YdPUvn YC V P

^dv Y@P

P .
s v Yd . d|PcP .
vn v`Pm14

V
. d|P
n Cv !` P@P` !N s`

4
cC !
aP
.b
av PC. v
kn Pd U PC

n
n
P
ld

.
`U
vPl d`P
vP
vPl n d`P
P n 15 .jb`T n bN
5
`U
P iU
, v
vy
@P
vPUd`PY V` .}`bP` .j
d iPm .} N Pm
.

, v !VPU cP

n
iv`Pm X v .
v b
~nn UP Y R bU bP16 |
 XicH

.
v V` 
v`Pm C
i^P , _` icl
v Uv
Pl V`.j
 @Pv n SU
bP S
d`P

: YH `U
VPU d`P PP

vm v
`^P17 . v

N^Pd`P
advd ^P
 
v`Pm n XvNP


m VtUv Vd`P 6
 iv`Pm t`
t` t
vP n .j
U dPP Xv
v`Pm n
YNp
P V` d`P v @P

PIPs`
vUV`
:vn

vPl V` ?
bbl` d`P 


`P
P18 .v Y`v bP YH P t
iVPU bU b
dUcl
vP l d`P d
PP vP
 m n t

P

^v cC PP ,

P
n7 .Ydiv

~n
vPn S V`.j
.
bP
n

v@Pn
v @Pt
 ^v cC V`
m bicH bPV`

~n ^P V`.
vP
PPd`P
VPU s`

^PCvU
. vUPUPU a
v 8 ?
n
t
Ydivd
PP s`
 CvU
n
Pd`PYvU_q^P

^P ,vUkCv _q
s`
P
VPU 9.Ydiv m
d

Ydiv
^PC~v YdU v VPU
 .}`Ul
~n MrP ` V n
~n 

^P .V
P
^P
 ^P .S Pd
`d|

v v
av
.
~n
20
X bP10 .Ydivd

l
P

 W
b d`P bdU
PP
s`
ad ^P
PP cP ! ^P . ^v cC

!
P


SU cd
P VPU s`
X v .s`

^v cC V`Cv v ]
. iv`Pm . iv`Pm X v.
P n, 
v`Pmn 19
nt n b`vd

v`Pm 11
PP .
t H v`d Yd 21

R
d dPUvn YC PP ,

dYdvPd`P
d`d

d cP 12 . d VUvd v
^v
^P

 cH
VPU s`

V`.l
PPm V`

 S v`Pm
.
:bibPd`P` m S !V

v`Pm 22
 n .` @PP` ! v cP, v
v `Pm X v.` @Pa

PIPcP

! s`
.}`U
a
a` cd
v@PP` ^v cv bl ,
 m P
dPUs` t cd aP n .} v N d`P aP n .
Cv
v`Pm X v .b
Pm Pdv`Pm
.jb` N n .
.

750

18:4-23:3 V

 ^P8
b`d . S

av
iv`Pm Cv?b`n d`Pv fd`P

aU bd b 23
P`

vt n Pm cd v`Pm J .

X
.
v Vvs

iv`Pm X v9
.
a PP
,
b C b`C
v~p ePHPd`P VtUv Cj b
` ^HP
v cd 24

i,
vP l b`PUPU a
bv ,
dU ,
~lUSU
b` ,
b
v P : |P


.
`

b`C Qv X bPb vPd`P
v
v P
.
V
n 10
.
Pd d`P k n X P 25
!v`Pm

kn cC V`P,

d`PvU CU b
bP
.Ydm
t`

P .
V ]m
Pm
Pv`Pm

v aP
d
dP` bUvPdPv CvTm .
.l
 V
PUPU
b
Pv`Pm
t ,
TP`
av cd d`P

.
. YdPUvnPm
iv`Pm X v
,m v@P
a P ! PP cP.
 m vU b
t` d`P VPU X
b`fl YC bd Pd`P.` P@^v cC
` ^P11

`d`U
vP
v VdP`@P
.
:j


Yd
` v`Pm Vvd
Pp d`P
Pr d`PN Pd`P 2
m ] b cC v@PX
]p d`P
tHP WvPP v .
d ^P d`P .Qd
P
t
^P n
.
aP@
d
 cC
P dPUd`d Vvd
^Pv12
.
aP.
b
VPU n v`Pm
b
P d`P b

.}` H ~ P]m
~n VPU 3
ld P W U !vU 13
v V`

Uv UId ^P .
:
,`m l n b
^P .l n

 v .l v
b cd

.`v v n bi
P, R
v`Pm 4
vm Uv ,j PH ,`v
t` d`PVPU v SU
.
bU
P!
t` cP14
v P
Cv ,PU UPH
n R@P PC .jb` Q 
n

Pt R@P^P d`P,jcUm  PC d`P .j


.`vdGPbcH
mN ,
V` dP`@PvP
bPU 15
.t
ldTC YH
Yd PP
.

 v 
 XicH
Cv?j bv .j
.l
S

v t` vU .`U C b16
VI C`YU
@P

d`U
P`

b`
VPU d`P.l
v
~n

VPU5
dVdn t` d`P`dPiX ^Pn b

b
dP`@Pv .v }I n
,d`P` Nm
~ncdt,

d|k
.


m
P
bU 17
P t`
Pd`P` P@t
.m n b` dPUu


vP

vd P .`PPn bN 6
P`
v U ,
 ^P
 ]m cC !VPU cP .b R

iv`Pm X v .l
d@PU]m cd
 ^Pv .`
S n C`
.
.b ldT v d`P
Ql b d`P
|
bdvt 7
P | TP`

PV
d`P
d W 18


Uv `
v

v
| d P
~n cd V` .
d n bP .
v bP` cd .

 TP`
l V cd v .@P
v | Pvd
Pd v .

V
.j
.vU`PSUcd v T
^P

751

7:5-19:4 V

W
d| V
N
ad ^HP b t
vPn 31

W
cC YC d`P U PC !V@P19
dcU N
ad ^P v . d P d UdU n
P V` .
W bNICU v . SU PC Cb VU P n !
 l .
ld QU SU PC .

d l bl
,
ld a
d n Cb?bt v 
n .
dvP cC
b`dm cC vu cC d`P b Yvn n !`Un ,
.l m

b
VPU
V
vnv`Pm
`P b t`,
b`dm , `m
.
bbl` CvU d`P vU
 m
n b

ldv


dP`@P}I

.
W }I.


@P

20

vmP .
~n Pd .

 Ud cU cC ,l

 UUv
 cC
.l

?jbvUP i

v n !v`Pm cP21
?jbtdv C}I

t N

m 
V` l P RcC ,
Pm22

P, v P
vP C` ,`v U V`

,l ln n
N P
YdPvP V`
V V` 
V` .l
]`

vP P . q iN P ,v Xi
| vU 
m v NP
V` mP d`P2.jb`U] t` n
.

V`J v`Pm Vvdl


.l

dP@
n 23
m vU N n b Cb m n !v`Pm cP 3
. ^P m nd .vU nd
,
.

VPU
bP
n
a b

. m `d^Pd`P,vUb@P
P
. ^Pi
bP

d
n24
.
t P
iV` d`P ,PU fl b`d

 Yp

b
P
bP
V`vUd|P

. dPbvd
,vU ]b`dm

. bl`
n 25
.vUd|P

U
n 4

m dHPcvcdt
.l P`v R cd v ,
.
n 26
P R v .
t
 VPd v`Pm l R ` v b
Pm
v nd Cdd Cb vU d`P fl
m 
^P d`P Yd v`Pm 
^P d`P 
.l
a
aN t
bP d`P}`m ^v
b CPn
 ^P5
 Uv

.jb`vv
.

j

.l
VPd v`Pm Rd V` Cv n
 m Uv@PC
vn v`Pm27
Pm V` C
~n Pdt :
.l


m
P

m v`Pm R V`

.}`Uv WYd
 Udb`idvPV`ni.
 d|P .j
 m
v`d
 ^P28
*.
vdv b@Pd`P
~n cdt

vU 
n
v
n b| ~ n .}` n.
vP i}6
vP n bv .}~ bP v t
 }
b`
v P P`v
PUdn P
.}v U P

a^v
vP .j
d
b`dPvPv d`Pb`dPd29
PU dP`v
P`
mlv
b`.

 R Y X
.j
V` .
vm
 V dv dv
b
VPU Cvj v vm f b d`P
Hm n b}
v`Pm V` .l
vm
 Q .

.}dv n bPU@Pd`P
Pm7
t
Cv VPU cP ,
n C
b^ ST m P ?`!Vt
adr cP
 30


b`vd cd ?b`U] C n bv @PP
 bPd@P
b`dd ,
vU d

b bP d`P
d| d}t v Pd?
 }b
UNUd r cd Cv
 ]m

 Ud ...
m dn u
Pm R

.l

v q
bm Yd V` .

752

28-8:5 V

vm UT`P Yd


Vr` V` Xv

t` Pd b` dPU u [ cd .


n .l Pm Cl

, P a
UV
dPv bn v V`
!
d` C
vP l
,
d
@Pb
iv`Pm X v 18
bP .
,l
U
`VUvd Pn bm P
.PdPC
v V` 

P`
d
n !VPUcP
P
a bP V`8
l n b`d
.jb`Uv WYd

R
v`Pm 19
Y `
Pd`Pl
m
v`Pm ! V cP ,
.l

Xiv b
VPU
Pm cd P ,
 t
:`UaP v P?bPHPPd

!
VPU
m !bl .
iv`Pm X v ?
 mU
P
d`P.
vU d v`Pm
C

W ^P
 XiV`
.

^P ,
aU bd ~n C n
~n

 Pd n

m b~n C ,

~n ^P aP

 m UP X
.

` V Pd`P`m
bdU
b`d
b
dvP10
.
) `U
vn v`Pm20
a ,
P
dP i
av ^P n
.`U
mt Ydt bP (`v V W Yd P

.l v`Pm mt vCv


.d`P`YU i^Pn VPU d`P `U
VPU d`P PP11
W l
P
bnv cC
,t X ^P21
 , ]`

b
v`Pm X v .l
d
.
.
,l v @Pb
b .
vU
,l bi
bP .
v`Pm
b bP12

t
a n cdv
.


vn v`Pm22
dU 
,
.j v PH ib .} Pd v`Pm,
?
vU `P
P ~ iW
.
.
`P n U YC 
d mt Yd

@P
cd ^P V` Cu m
.
CvTmt f 


PP n bP XiiPm.
P
d
P .

13
.l t dv m ^PV`

23
m ]m cC V`.l YNp R
v `Pm

.v@P bP
vi
V`.l

m d`U
d`Pl c
.l
Pv`Pm ,


PR
VPU24
Pm

 m v XPCP i^P d`P vdU


` a
t d`P 

d`P
dU
 cd b VdN
.
vUd`U
bvdicH cd25
cd .
^dv
vUQ`d

pmb`C NP
b
.
m
 v
b cC26
b`v V` .l
Sm P R V` .l n bP`
Sm


,l
bP
v
b`v V`
.l
b bP27
`

m l
d c
a

b
bP .b c c

d`P`U P
a

b bP: v
PdUuPmv`Pm14
n C

n Xi !V cP ,
 ^P.}`U P P
ld cU
v
m YkR V` d`P j m R@PV` ,b
YkYdt R@P.
PUm
.
PP cP15
iv`Pm Xiv !
P
~ ,


d`U

u
vP n
vP v .jb`T Y~m X
bvd V` R
X ^P .
X
X

Ud
vP v .

tbm v .

l
V`C
.l
u
.l UdU V`,
ibP16

v dq `d vPd`d cd d`P W


.
vP i Yd V` d`P17
d`Pc V`
bP,

bPb 28
 jcd .
vm b d`Pbv cdV`.
vm


V` bicH l
 } Pd`PdvPcd .
vm
v Ydd`P
V` . m ibP ,l
b

18:6-29:5 V

753

b v

PPU:
v V`
dUu v`Pm9
Un bv V` .
n v ~n
b
 ]Pib d`P.

m .}m
PW^PP.l

Vvd}v
.


bibP
29

PdvPY@P
dvP U P VPU t
.

n10
Cn ?b`
m .
iv`Pm Xv?
 m
C
av
YC ?b t VvP
UP X P
 m
bi
P
b
PP ?j
t b
.
^P .
 v`Pm R .
t YC V`

.
vnv`Pm30
m tX iv`Pm V`
lUSUd`P
.
v
vPn
~nVPU,
11
d
P n .b k

v`Pm (V) n
.
av P`P i,l
`d
`d
aN 31
.b
aN n l

.l
Q
` !

^ W P R cC .l
bP t
vP .vvP iv`Pm bN
 m YUP
vm c
P
v b`U Y ^P d`P l .vvP
.
.

d
vmc
d
v R
.
d`P


 m
U
` Pit `
v cP
t`
l P n .vm YU cU b``U bv bP d`P
n \N d`P V d`U

l
,v }Ii
.iv`Pm X v .jb`UP b

~nVPU d`P }`P S Cv`v r n XN


P`
@P Y d`PGv
]
.
bP 12
bP .
vm
 IU cU b c`U

m
PP13
WP Qdv d`P
ad
C}`V b CU n 2
.l
`U v d`P
`U Rd`P
.
iC
v b .l T
v c
m
t Pd`P
v@P^v
^P
bNj
P
P` 3
.l
a ^@P


P,lP`
v
 v
t P ^v
d`P .l
a W YH
R cC 14
v
N~j
vPl .
bcC i

m l

P
d
.
V`


V`.b d

`U R ,`m dN


]m
t`4

|v v .
 v .l
.

P 
vm vt iXt .
m U

~
.
.
v CvTm .
 ^P5
 m v V ^P bid`Pbv15
~ n
t` .
aPd !P
vPH V`

P V` .
 n V` C~v .
b`dPU

.
v v s b
v
vv P t
b``U V`
 ^P .
m 
V`,
PdUu v`Pm 6
n aP ,
:
iv`Pm X v .
vm
 U
m b`dm
t`
t` d`P PU
.
aib`v
nd V` ,jb`UP
 m n P ^P .vv CnU v
vnb v`Pm16
q q n ^P.
` .vUd`Pdc bPd :

`P P .`m Q N P ^P ?
bQ PH C
.

dVdv v PbP
m7
adP Pt` WP,
.}nXPd@P

vm Q NP ,

b
m Pp `q n ^P
d

.
n .
n 17
 dN bv
vUb d`PYd t`
,tdP`@P}I d`P
.b t
t P !Ht VvP ^P !t` cP8
v ,
bP P n
.
 ^P18
b~nbP b
mN t ,
.jb`Ubv
~ncd n } m Yd v
b
VPU n t V` !`U
 v Vd bl` 
.jb`t
.j

754

11:7-19:6 V

d| Xii
]p i
P`
]p
 mv@P
PH Cv
.v
v Yvm R cC 30
}n Xv v bP ,

nd cP19
VPU n !t
b

yU
bicH
b bP Cv?b.b ldmbPCvj v .
 mN ]XicC

vUNUdP
v`PmCv
.

YU
d|P

S
bP.
.
YC


| V
] v`Pm
XiV` v
^P d`P P Sdv V

:vn
v`Pm !V cP2
t


v d`P P
v


,
vn v`Pm20
UTbd
?

bv
m Yd ?
T bt
b~nd`U
^

bvYd .v
.v bnUt
vnb v`Pm
 ^P21
,

bvP C P`
P
:X n bPd
a`iHd n vU
bP v
vX VPU
v
av Cv}`U d

aU v`Pm !
`Ud`P `.

vm V t
 @P
bv bP R
.
v`Pm 3 .t Xi^P aP
vP
N P d`P v vd P,
vn bPm iPP dUu
Xi
v`Pm 22

S :
v V`
d X^P
` W
a ^P4 .
R `v
vP
~n
| v`Pm *.
V` .l

iv`Pm v,l
d@PX dq
bd`U
nd ,
d@P
!
.
vP
v vd P P5 .
| v`Pm d
d`P q V` .l ln n Ydv Vv d`P YdPvP v V`23
`XiNP d`P
 m .jb`U
d X^P n,
dP b`dV` d`P .
d d Pp
Nm
bP ,l
c`U
vPC
bP 6 .d
Pd@P vcv n b V`!bICUcP .l
]P t

d t
 m
.
 m v Xi
N P

bN v d`P V
.l
iV
] .
v C n cdv
W ^P
24
vd Yd V`Cv?b`v Y`v b`U C .` v b

n m PC P7 .
U Uv .l
dN P n Sm b U .l

X ^P n

d^v
P PUPU
n .jb`U
d
`
m l n |

av cd
. dn VdUdU 
~nv


.vU
Q ,`m
n b25
UCb?b.|
8
d n

dPv n bl
m b`dm Vfl Cv,
a

a V` d`P
.
P d`P .`m
`Ydivd ?
`b d`P Yd 9 .

av cC cP26

n Pd d`P
?
`} XPPv b V
m `YdPd ` v
P . v viP Pd
m ` n
 b`Pm bPd`P ?
d V v P 10 ?
bP`

`Y`v

m
vU~
^P
.
vmP
t cC n
Xv cC

t c
? vm Pd|
t cC
td`P
t c
b
P (
v`Pm)
n ! V cP27
[ .l [ ,
Xv cC v11 .d
 ^P
V
W ^P C

` vP Cv dN WW dPU ]m
X


vm Pd|
bCU
 cd v .
. d`P m
P
 ]m cC R cC28
 d`P .l YNp
V` d`P ,l
iv`Pm X v .b lddfl `Pcd n ?
vv YH n cdv
b V`

l d`Pv V`.l

S R

n t` iv `Pm
t` v`Pm Cl
d[
t` Pm C
S ibP.
^i^Pbl` Cvj
CR
bl`
m.}
.b v bcH


Qt
PV`d`Pl n
.l V
R @P t
P
lv
Gv U 29

1:8-12:7 V

755

.j P Pd n ^P .m ^P b`
Pl n b . n `m b| ^P cC aP 12 .
24 n
bP . v
PUPU
P
n
n C`d ^P d`P . u Xv
av cd

vPYC
t
Xi cH
b
PIP
d cdPp V` .vUbU .
bPd`P
bicHbP
d
XicH v R !
PP13
25 .
 d ] YC v P V` .

m vV` v .

,Cvv dv dv
n

 @P|
I

n . iv`Pm X

` ^P
vcd
v WP@
~n PUPU a

n .
P ^v cd a
n,Pd| b
n .YU bP YC

bP
 P

bv bUm
` ^P
26 .
P`
m cd|
Xv
Pn
 ^P14 .vU
PUPU
t`
bP YC
av cd

b P
YNp
bP d`P
n
m .jb`
` ^P n .}`
V`.vU bU
av

PUPU d`P
Xv cC V` n t` d`P. n
.CbP f
n
.
b
VPU !V cP27
vv v

cd d`P 
}` V C
m ^P n .

,
`
^v
P n15 . vU PUPU a
`vv
bP .
v
 V`
v
d`U
vP Yd V`
bP 
 ^P 28 .
U aP
PPb cd
n
m .jb`U
vv v
.|
P v`Pm

X V` v .lm b

VPU ,
bP S m iPm
av Yd
P
v b !V cP16

R v . bP
b

bP v d`P `P

bP v`

b
P`v
a Pm
erU

Un bP .erU

bP `

.l Ydn


d
b m n 17 .jbt Uv
vU
V` C
t
d n
VPUcdt
vU v .l
V` C
d R
VPU 18 ?l
P d`P PU
P !V cP29
d bPd
t`

d .`U
aibv

}t R@P
Yk
N
v V` l
v`Pm Cv.`m d`P vd d`Pl
av d`Pl
b bP
VPU Cv`v30 .

C~nb@PCv l vv@P
vUQ d`P Ud
i ^P b`U C d`Pv| b`d
R

P R V` l

iv`Pm Xiv .vn PH
n
l

P
bP.
v vPdv i
aU

19 .l
W ^P.d b
v
Xv cC n ^P
b V` nQ 
^P
YUP`

`P

bP d`P31 . Qvv
P
V` .
iv`Pm X v .l
d
VPU
X

a H R
 n YUP` X
dV U V`.l
d
P Cv ,
.l
a U ]
n R@Pb d`P bv
n ivm ^P ` PC vU :
vn b v`Pm
fl P` P20
v S i^P n SU cC d`P vU m
vnv`Pm
 ^P32 .v@P .}t d`P bdU
@PbUV`vU,
bP , bP d`P b
v v Cl

P , b|


j WR@P PC
t

v C
.}mv

m d`P YUP`C~v YUP`X v 


Un
ldY nd tTb 33 .


v v `Pm
m YdPU v n VUvd

dm }
b bP .b Pr cv P d`P

} b`vdU d`P b`v bP bl` .


v bv
P :
vn dUu v`Pm,Pm iPP21
 
VPU n 34 .j
t` d`P n b`
v Vvd n 22 .`
m
P d`P

d`P `y bv
U ,dP`@PnUt d`P n bj i
m P
n .vT lv
I PUPU a
.}`U] dP`@PHU d`P
v cd
 m bP`
bv d`PbPdv
n23 .vU m n cdv
.j
~nvCv
iv`Pm X v
VPU R
` ^P :
d`P btUv
k|
b`u bP bl b`dPU
biV`.

t dP`@PYC P CvU m v ] P
Pm Pd n

R cC d`P}
VPd d`Pb`U n VPd .

756

20-2:8 V

k

b`u bP bl bv d`P
t` V` .
X I
Ptt b d

YC V`d`P 11
 tCvTm .l
Wd bl bP R V`2.
k|
b`ubl b
.
v nd
bicH


Pb bP12
t` .
aUb`dv d`P vm
v V

.
 m .l


N
aU b`dv d`P vm ,Wd R
P C r P P . V |v V`

 ^P .
t P`

b
P ^P .j
 U P v d`P .}P bl bP 
vU V`
P t
 `dbvl b bP

U nd
vv
.
vv v .jb`U
nd d`P jb`UP P n .
VPU n3
d C
v`Pm R V` d`P.}`d
.
m v b
bP n13
~d`P
bP Cv jb
bPvm cH ^P
vm b
b

C R Vvn v

 cdn n
iv`Pm X v . v
Nv dn V` Pv v C

P v
.

P v d`P
m
 U
CkdvP n Qv v
b . P n
dU
.
b`C bP n .m d`P m bNv C
jb
v

n 
P
d`P V
. YvU P
b
VPU !V cP 4
P ` P@ ?
 m vb m b b14

 v v`Pm Cv

^m bl` d`P ~m R n b` d`P [


Cvld
:
v v
v ld d`P
v
Pm cd v`Pm P d`P .
m v
v C
P V`

^m
tPd`P vU
m b`dm V`
m VPdr 
v`Pm C
v@P
.l d}
.
a X
.


P V` ?l
dm
m dv} b VPd r R
t`5
P t 15

.| v NP
.jcU ] V` .l
P
P
d|P

d`P
HV`d`P.l
d n
]
`
.l
a
.


d bP
n6
Y@P
V`
.
V`.
^P16
bPUdP`@P
P
b
b`d


V
PR

m bPdcHbPl .

d`Un
^P .
U
dP`@P

b`d
.l n b`d
P V`
nd X
V`.v
P 7
m b` VdN
t Pd`P
n ^P d`Pnd V`Cv
i ^dt d`P vP ,s.
b`v
.
m
@P


m
 Cl
m R cC
 m v@Pn
.
vnv`Pm Cv17
m vP
bPv`Pm C
?
t bdU cd n vU

t vu
P`Um d`P}
.j

 ^P,
n
t
C8

a v`Pm ,
.b VU d`PU
n !Pm cP 18
!l PU
n Cv! v

Un V` n
u qv
N bPI
nd ,
b
~n ^P !H b cC 19
P
V`.l
dd|

Pdd`P


.
aPv`Pm ,l
b`PU b
bN ?
n bN Y C. UNd v`Pm
PH9
?l bl` aPVtUv
 PdU ,
v V R V`
tP ? ^v
v P
vm
R V` d`P

v
vnPm
VPU ,
.
bd P PbR
bP n .}`U b d`P b bP n
tP10

Q 
t b`U v} d`P
?l
VUvd R
PP .jb`U bkn

VUvd

m
R20
W P R


.l
.
i ,l
`U

X XvNP
` i
v Rd
dvrU
.l
d`P

.
.v ld
vPl
v i

18:9-21:8 V

757

 ^P ,l d R cC21
ab`d n10
d bP n .bd n
bvn .jb`d
a
 m
P V` Cv}`mnbjP
mbl` U@PC

.b ^n d`PUn sb
 TP`
 n Um 22
d`P cv.U  dP`@Pb`dm .d 
N bl` ?
 R
bl`
.
?v I bX YC ? q
v PCP
ib`dv .}`U yU ict` (v`Pm) n11
ib` @Pv @PYC d`P v P

b

 Uv
P n v
v`d
 ^P .jb` b`
VPU n .j
aPd b
U
 bl`
d
.d
.j

dn bv
]P2
aPdb v n Xi

PU P 12
t bv bP
dPC
Pn ,l
b bP n . td b
?
m d`HU
 div d`Pbnv
Pm V`Cv. t m
n
v`Pm

 P ^P V`,l
?

t X
v`Pm 
v ?P b
~n?
 nd
n ^P Cm n bv d`P bP`

d v ]m

.l

bP,l
m
bStPibvd PR V`3
?dXu

n v
a
b` Xv iN n
~n cd .


 ^P v ,
^HP.vU aP ibP bP
v`Pm13
v`Pm .
m 
V` .
vmm

a .
b
VPU CP
n .vU d m
.vv v
a YC

,YU a

t YC
bP
P P
bP.d|P
v UP b Zm
P,dd
bt`
P4
. Y`v
a YC
m VPd P R
bP .l YNp V` ,
VPU14

v r `
dv rU

.
vPl .
vPlCv.`

`
P 

PUPU a
bP .Y`v Pm
P
a
 .
v
b`Pm
vP l5
v

b
VPU .
.YU
Y` YU

a bvd P

 V
bP.
PV`C
`^P
v
a C
v 
v
t
vn dUu v`Pm ,Pm iPP
 ^P 15
.
n ,
PH

VPU Y~m .v@P


a .@P PH Y`U
a
v vldP n .jb`m P`b
vP 6
b
v`Pm .vUd|P

m
.jb`v
.vv v
VPU n16
vU b
mP V` .jb`Uv n b
vn dUu v`Pm
ld n b b
VPU n :
 ^P 7
PUPU
bPH d`P
bP .
av
b~n bPH

 dPv n .vm m
VPU R V` .} b
m }`
`

nd@P
ayU n R@P 
vm
dn
kPU dn b
 Y`Ud`P YC
v

`^Pb V`.
.
v
vm  V`

bP .
n v v bvd b
VPU8
.
v rU
vvv V
`
P 
.
vP l.l | vv

P :
vn PdUuv` Pm 17
n .
P
d v V`
v v i
~ `
P`
.

@PPd`P`v
Pl ln C bd bPd`Pbd
9

bicH
W^Pb
VPU
.`U

R 18
@P
Y~m bd bP,l
.
iv`Pm X v ?
 m U P


cd d`P `U
X ^P

jiR
v @P R ,`U

 m U P
.
.l
P

758

Yvm
bd P V` 4
^P d`P .l

[
HP} 
b`d n
V` Cv .l
ld
. v
l bt ` n dV`5
P bP .
v vm

bP.
t m V`Cv,
b V`Cv`dU v

bPd`P
t 
.t Vvs
fl .
 d`P m !v`PmcP6
adu d`P

15:10-19:9 V

bN dP`@P
`d
d`d19
d cU 
P .l V
 Uv J .l

~n
tv .
 m U d
 Uv d`PUv`
.l
vcd Cv

t [P
v`Pm ,t X iv`Pm !d cP20

dP`@Pv b`CU P,
P

vn v`Pm . Sbi

Pd`P .`tv`d
.`t vjbt`
a21
b cd C~v n b`cd ]
N
P`
b .
m mPU n
n b`dPdv d`P


Rd Xv Pv
t

P`

.
.
a bP
 m 
v V`,
v`Pm :VcP 22
tTbU@P
.cXPCP Pv C
vP l !Pm cP7
VtUv ib
U d v J .
b Cv,
i v W ^PHd`Pn Un bP


 m Vd

P`
. v Pv nb~ X bPd`Pn bm
.v 

b
vU 8
b`PHm .l P d`P dP R
vn v`Pm23
m P
.l Yk V` , 
m p :
P YdPkn d`P
v@Pv
ds`Pd`PNv P v iYvm
t9
 m v
vdi.
aN P.
d`P
.cv Sn

d`P P d`P.l
24
d`P
m
P n pPdU

^
b bP d v n

 m
vdiln v ni.l
Pp d`P ]P ,
N b v`Pm n C
.l Yd|tUb`
10
bPbPn .bvT
^P
VtUv YvPd`PPm Vvd V`.
Pm N v`Pm
. X iv`Pm v .b
^


^Pn b d`P
P n d
. av i
iv`Pm X v,
ld@P
b bP n ,
` V`25
vn v`Pm 11
bP `U X v b bP:
 Pm
] jb`UP
b`Pm
,VPU I n 26 .l
 b@Pd`P nd
n cdv
vm
 U PHm
V` d`P
b bP d`P b bN d`P ,aP@ ,X`UP
,
b@Pd`Pnd d`P
vm Uv `
P`C dPU P d`Pl
d n bv b ld vv
.
v
l m n .lb
PP
. nd
adu P

vP Pm V`12
P .u b d`P StP i
Pm
 m ibU
P

m P
.
nd
Pm
.v b@P`P
v@P
b@PV` d`P
v Pm13
bd d`P v `Pm
V`

PP cP

vPSUv X
nd v`Pm 2 ,t v`Pm ,
P
v| t
^dv V`.
vPl
v V`

vm P
bP
Pd`P

:
.

10

br@P,dv Wb
b
Pd
|r Pdt P U@P
vU
v btPl
b
vPl14
vPl.
V
l
qv
vUn b@PV` .l dU
brbPn
vU .
 bmn bP .
P |P Cv.

 m vdU
b`C bP
.
.
vU 3
Yk} bd bP .l d|
b
vPdP _Pn i l P V` . Xibd V`15
t m

@P

b bd bP . P
.vm YU bd V`
`VdN .
.l Xiil

13:11-16:10 V

759

16
n bd bPPm ia
bP d`P3 .
b
P`
d
 V`Cv
Pm iPP v`Pm ,

vn b ,Pm .
i
m i b`C
^P ,jc S cl ^P :
aPC ^HP PP d`P.
cl ^P n 4 .
 @P
Xv i^PdUuv`Pm
ld n cdv

.
n .t
PUPU
n
b
bPVlV`
av cd
d P@YUv

bvP.vTlv
I Pn  t

N XP`

n . W
U v
m d`P C P17
VPU .`m dN
ayU
bP
b
V
Ud`P
 c
v n
V` P.bn m ` V` d`Pn m PC ,
.
dR cC
`
vnv`Pm 18
.} Pm Pd n d`P
:
PUPU a
n ^P n Cv5

VPU n H dv ^P
v cd
C

lv
~n ^P b
v
WP@Cm . d`P fU`U n jb`U

^v P U
PCv }`U| bvPn .jb`U
~n P bP n .
bU ,
n d`P.
Qv UdUd PC ! YC cl 19
.b`Pd

n 
v
J
.n @P,v`Pm cP,n aP
.
PU Uv

v`Pm6

VPU X ^P ! V cP,
.l 
a bNd Ydt , Uv PC20


N cC


m V`d`P
 Ud
v X.`U b t` d`P b`

}
 PC .
cl ^P ,
 


vvb`U
t P
 

n7.` bP d`P t bv
.

v cd
~n PUPU a

vn Un
v`Pm d`P
 ]
P`21
T lv
I .l
d`P v v
`
v WP@ YU 
vP
b`
tP
v Pd`P .l
 R V` C
bP 8.t YC Cld d`P ld v
`
 YC

bP C~v
bP .Y`v
m
aP YH
cl cC
.l
n C| ,
clPn
tP.vUm

S !vU22
@PdP`@PC} d`Pr c

~n
[
 ib`ddmP b`
VPU Cv
.}`UP
.
v`Pm9

VPU Cb m n !V cP ,

P V`10 .
d ^
b`v
t` d`P b
b m nv`Pm cP23

dt
kn ivd P l bP
vP

b
@P P` ] b
PUPU
t PCt R.

YC
av V`v j n t
PP .

tvv
v vu

aU b`Pm C d`Pd|P
.
!dyt ,v`Pm cP24
P N
VPU d`P
]P
P
P
bP
n cl ^P

P

PUPU a
`UV VUvd
n vd` n
.vUd
v
.
vn v`Pm
 ^P11
VPU n :
m b bP !Pm cP25
Y~m b
P d`P.l
b

Un V`d`P,
vv R V`.jb`T
d|P


aU Yv bPvm
v v vP P l


VPU12 .} t 
d|

PIP d`P
 }
HP,
a V` Cv,cU

vP bPH n
@P
b`Pm bP d`P
vm cv
t` d`P
.vU dmP
V`

d| l
m d
v v l bP
`
V` ,

v Vl
.
P l cd
m ! VPU cP Cv13
X V` v
cd
:v@PX v iv`Pm .n V
cl ^P !V cP2

StP iV}v Pd cd .l
m d
bP ,t bfl

bv
b
VPU n cdv
vm

n t` vv v .
.l bjt` m l Vjbv P .

11

760
Pm V

|
v
n P v`Pm cP
H b v

.
| _Up
 bPH
n

t Pd b m ncdv
a iR .l 
l bP
bP
XPd@Pvd bP
V`?lb
.

12

9:12-14:11 V


b bP
VPU ,
av Yd

v b !V cP14

bP .`v

bP .`v erU

N
n ,`v Uv


Un
V`
vP

 d`P
R V` .}t
,
d|
.}tn

v b b` bP
2
bPd`P
P ?
bn cC (VPU)a PC15
v
f V`
bl`
^P .
 i
d
bU
bPG

bP .
 U d`P
 cP .l
 XicH


vU
m
!VPU
d`U
N C
adP Yd
^ d`P

.

3
bP ?
d`U

`v ld
dU
,
m SU cC !v`Pm cC cP

adP ?
d`P

t cv SU PC .
d`P vU SU cC
?
^
bP .

v`Pm . vU Xv
vd`PS|


U n b` b` N P Xv Pd
v`Pm 16

vP 
.Nd

d`d v@Pv
dU ibd Pl
ad TP`
. P
vP
W
d Y nd
C4
mmt ^Pd`PjcU} R@Pn
dU^Pv`Pm t

` VUvd
v ^?
v
d nd ^P R V` Cv? d`P
.vm Pd
l

R V` .l
m cv d`P dm .l ^P.m iv .v } 
dUu v`Pm Cv17
,l
m V
ldm
C
PP
t
Yv
P
VPU d`P
P
.


Cn
m d
.Q 
 P V iPm
a

cH]m
V
m

b`dP
n d`U b`U P ! VcP5v`Pm 18
d

m
`d`U
Cn ~v
^dt ]m cC R CvU

n
~n [ P ?

`n }
bU
 vdU U
n
v ^Pn CvU

v`Pm19.l
?
P cd .l 
Pcd R v6

P

^P n d`P
vm vm
c
R V`.C
Pcd.l
d v ]m cd

P
R

d 
V` m P .l
v t` bP , vv n n
.`


d n cdv cC vv v

d
dU R :

t P
ai

bvP d Xv |PCv UV
20 .

 m
v`Pm cP


l Vvd C
b .
v

\nU ` SU
Pr
Pp dUu
kv
bvPv
 P .
m v
Pn Cv
ndP@

.bv


v U VPU b
P v `Pm

n7
n .
vUd P(v`Pm)
NUd
aPC P

n .
vU Xv
^P
P,
d (VPU)
v`Pm , 
V
b

bU
ar21
vU
P

b bP
v`Pm .
kPUdn vd` `v
.
aN
 t }
 cC R
P cC8
vn dUu v`Pm22 .vn cdv
V` .l
ar ~m n ,

bPn
 ^P.l
.
vm cdn n
bP .jb`UP b bP

.b v
a
bP

v@PcC W Vv Yd|

t b
v
bP
aPC YC9
Yd| .
n
ar 23 .

 bvP cv b`UP P n.j


d Vvd .} 
V`Cv .` b`vdUU ` @Pl
bPn .j
PH t
.jb`U
.Ct

761

15:13-10:12 V


d`P
cv
P ! V cP: bPaP b
 vdU d`P
bP`

v cC
10
bP` bP .
Pv`d
bP`
aP cC
.`U n ]} b `m
cC
n . 
v`Pmm d`P
 vdUn
 ^P5
vUSn bv

aP
.

ad
v`Pm bU 6 .vU bl` v .
vU Sv n bv

bP11
cP ,
cC
.
 vdU aP !V

n
^P.`m

bv
aP

.vU mN
~nPdt .

v`d bd bP` b
bP12
. v`Pm .l
P
n d`P
 vdU n
 ^P 7


U P

aP
U
cdt,
~n ^P StP ib bP
.d
c
P
n b T|
]} b . vUP
n aP

v c c`U
vP
~n

.ldv [
v iXi C aP PV`Cb t
,
vi
i] V`
v bR13
.ld .

vn b v`Pm C9 .P Sdv Xiiv`Pm 8
v XUv P V` .vP v Vvs
bP
:
.
N

v`Pm
VPU n W P
t` d`P
. v
.jb` d`c
VPU n10
bP,jb` b
XicC
PP
V` ] V` d`P , l YNp V` .
d|P

t
Vr` iv `Pm bt`
V` l
m v
vn erU
b`Pm
V`.l

aU bPd`Pl

 iXi .l
 n ^P V` .l
.
vn v`Pm 11
dP yvv
Cm ,
`

b
P n :bvn v`Pm n W ^P14
cdt
nd fibvPn .}`m ]m
bt`
dP


d
nd d jbPU
PP
n C

vU
VPU d`PPP n S|
bdU
v P bPvm
PPn .vU b


C}b
ld
15 .}
t
bPd`Pb R cC V`Cv

dP

bP b bP
SmcC d`P Xv PC

~n

d`Pn
bP

bPn
. v YC
YC
aPC bP
vPl d`P.jb`^P
SU V` P Cj b d`P 16 .jb`T n nd bP
vPl

Pd
b cC }
VPU
v Xv cC C
b
VPU !V cP12
Vvd v`Pm C
bP Cm ,
Pm v`Pm iPP:
Cvt b cC
vm u nt n b cC V` v
 n

v V`,
.
 m Y
l R V`.
vPl :
17
P n
bPG X cC X P
m J .

d`P

 n

vPl C.l
vnb v`Pm ,
bP 13 .
 m Y .jbPU d Pn cU

P n .jb`U W Yd
vU,
U` PU btUv bPbl b`v 

iv`Pm X v


.
~n^P n
v
t` d`P bv d`P bid`P l
b`v 
VPU n 14 .jb`U

c`U
vP b

c`U
v C
vb .jb`U
vP v d`P a


bPv n,
Xiiv`Pm v .


Pm :v nb

v`Pm
v d`P,jb`^P
vP
v Uv V` d`P.}`d bP v
P . fvv n P
P d`P v
v d`P}`Un vP v n
.}`d bP
.PU
n

13Y ,

v`Pm ,`U mN d`P t15


vU Xi

Xi
v`Pm
n
tP 2
d`Pv
vP P
. v Xi4.v@PVdv`U^v cC Xiiv`Pm 3 .yvv P

762

9:14-16:13 V

V Pd ,
n27
P16

P m Yd , Ydiv Yd


V` ,`
 ^P ,` XPCP iPmv`Pm

 T vdv
XiCvP


d`P
P b`d
bP d`P bd
a cd d`P P ^P
vdv .j

Pn `dv `Pm
v U
 t
br
P`d !
VPU .`
! PH Pd!t` cP.l

d
YP
?
`dv`Pm .}v n vdv Y
v n vdv YVUvd
d`P t.}USv

d|P

t v`Pm P !
VPU 17

t
d` cv
a v @PYC bl .}``d P n

Sdv V
v t
 XiV` iv`Pm
v n VPU2:P
v PCv
d`Pl d`
a
m n YtP N~jiv`Pm Cv.v @Pd`P v`d

ldNm ndP`@Pv
Pm t` .
.
.
yU ndPyvP

14

P ,
 m
bn ^P d`P VtUv vv v18

T v bUm
P ePP3

m
b` cd Wv cd Cv`P

.l
vbPV` .l
l

a 19
v v V`
m VPU . d`P
@Pa
 cm XUm V` .


 v V ] V `
tP .l
 b C~v


tP
tP
V` .
.
k
X
P
.l
yU

4
d !t`cP20
@P
S bU ! vU

^dv nd .vdN nd
.vU
 ^P.l b b, 
X
P
bP
bN~j Pd,vU N~jV`
yU

?
,vU b
 n
P`
@P
n n21
.l
`

U d
HPcU N n bP l C
` .
v vu cd V`

n
ad ^P ?
v b5
.n ^Cv

n n VdIUdU

.

C}6
v l n b`d c b bt
,
t

P 22

t i b| P
aP@
.l .v@P
v
bv @PbP
b
. U C
 t
vP cd
v .} vb
 PU bl`vu

m tcd ^
 t
b cd
.
.tv
m 7
t
d cd v Cl
P m
P m
.

vP23
vP .t Sv c
t Sv WP!t`cP.t Sv bPU
d P
b
P a
P !v`Pm cP .l
t
 P ,
XiPH .
t XiNP
dPP .Un Ydm
.

a
b Cl
S P bv W}`UvIvI WP n24
 ]m cv
b .
Pd dv 
.

P PP ] !Pm cP 8
m
PdP
bU
.
.
.v PP
kPaP
n cC v ,Cv t cd l C V` v25
n
~n^P C
mP
v X P.
n
UP]
vP C

N Pd iv
.

.lddC

kn ^P 9
iv`Pm Xiv
Cv?j bv .
 S
^P .~
,
vmP
. v


^v

W
.vTbPb`Pm
cP
aN
m cd|
Xv cv .
t cd ,v `Pm Yd R .jb`dvP ^ Pd n ! t`cP26
^P,l


`m v v
X d`P .
vU
.
.d v Pd

3:15-10:14 V

763

v V`,
v`Pm n cdv
b
VPU10
dPv bl` b`m n bP lv n P18
:
d`P !l S

R
VPU
R V`.l d` n
d
t bl` b` mPU n n P aPvd
d`P bl !l cdn
 P P v`Pm aP
 ^P .

m V`

vm
P
.
~n
vPb`U i aP .j
V` j
Nd Uv bicH
bP v`Pm
v`Pm .l

b
bP P
WYd
!v`Pm cP 19
vUd VPU
.jcUP
?
v`Pm 11

VPU !V cP,
P
?
vUd n bN !v`Pm cP b
W^P


.l
t m
 
N P
V` C


a

.`v erU
.l
m t ?b` v b
v P bPd`U

d Vd`d
v P n12
R .P P


P
VUvd R

dP
bd

m
V` d`P.jt
VUvd
v vPdv iWvP d`P vPdvi
b

dC

t PC~v .}`v S n
.
~ d`P t ,
Pn
m v`PmcP20
m ,l R cH
Yd Q 

Cl
.}`Uv
13
v`Pm
n
bl .
 XicH
PUPU a
]m cv
v cd Cl b !v`Pm
kn cd,
 V ,


d d`P

d 
b
VPU V` .
.
` P U
dPv U R
P!v`Pm cP 21
Q b .
vUN|U m NPXv
v d`U

Sm
P d`P

 t cd .v
.jcUtn

cl

~n^P v`Pm . 
v`Pm 14
IPd`PdUv Xv cC V`!V cP,

.d v


T
b 22
n .l

b@PV`.
aN
^dv n bH
aN
vU m v d`P
 bv bP
bP vd`P
Ydv CUd`P PU
PYd ] v`Pm cP.
tt 
P
 ,v`d V` .Xi
d`P
^dv
cC C
V`15 .l
Xi v
i
lq
.
a


n mP l
MYU
v ,l
 bvP
v`Pm

 v M P!V cP,
i
@Pdu v d`P } t idPv bU v
~n

15


erU

 b
VPU
v ncdv
bv bP
v`Pm
tP .} t

V` :

b bP V` Uv` V W Yd
VPU .v ^P
b

dPv bU
P

@Pdu v
aP@
t
R V` 2.
m
bP.d`HU
vm
R ,l
.
bP ?
vm b bjt`l
v V`
v`Pm ,v
vv V`
b bP16
:

vm
 U

v R V`.
U v
n
n
n


G b
vm Ql
dPv
bP v b bP v bP 
R V` .

n ,
bP n .jdPv b
d 


U b bP v bv
n
n .
vm
 Ql
dPv R V` ,

Q

.jb`UPb
nn .

Q R V` ,

v
n


m
 m

VPU X v !V cP17
V`.
~nC tPb @PYC :`U b
ldtPn b~nC bP R P n .jb``d dv} d`d `
b`@P
.
 n .l Y
vnv`Pm .jb`N bPb`Cdm nd`P3

b
Pn .jb``d

CU YdP
dPv,
?b.jb``d
Cv
 d W YH V` .TPU P d`P ~ bP
v P Cb
N d`P c C
@Pd`P kPU d b

.UV d`Pvm }I PCb`vdUnd ` b`v
.l

764

21-4:15 V

P
bU cd n !R
VPU cP14
Xi^P
t
V Nn VPU IVt bPn d`P4

^P
Xr n
m 
nd ^P .}` b~
v

 nd Cjb`UQ n t`
~n ^P .

Ny U n

R@P YC . vm
.
m d`P
 cd t` cP5
PU .jc ^P 
.
 @P]Yd b.j
 `d v ,j Uv
 cd 
j

,

!v`Pm cP15

vUYC d`PdUv
S
.
r `C Yd C


!t` cP6
.
iv`Pm X v .Pd
cU P V` b bPH .l

R
V`
a

.
bP

b bPN Pv .l n .jb` d`Pjb`UP n

 ^P!Pd dv dv
N 


d

d
.b
!v`Pm cP .W n cdv cC .cUv Uv
`

n
mt`U

 
P7
 cv n W
v Pb
VPU
.b
^P
 ^P ,l 
v R cC.}`UvIvI n b`

bPn .jb` P n

Xicv .
P
n d`P n XiPv16
bN

^
.jb

n .b vP bl`VUvd

vm Pd|
Xv cv
C
dd8
^ n nUt
`U
Pv .
dUu v`Pm Xv bv ^P
n .N vdr bn b bP

.
`
n17
W b``U nb
 V
@P
.vkPU
Ud`P

b
v
t
P

Cvld n .u @PcC Cv. d`V`
at
ad
`
vP9
V` .}m a`U bPd`U
bU W
d`P
.vU
d |P .m
^


b`dPv U
~
n ?
` l d`P dv} UdU PC Cvvv n 18
 . bd`P V
VPUd`P

v`Pm .
kPUdn b
v

.v
bn d`P ? v bN P d PC Cvv 

Yv . ^n
n v`Pm cP ?b
v ^P

vi
W Yv ^P .
W

Pm V
|
v


U X
n C^P bn YC cP10
. QHd
n !P P P d`P U@PP
v d`P vU
Z U v
n bP ,
m Sv P V cP ,
v`Pm 19
v
Z
d`P
.

vPl

J vn
v`Pm11
m Sv P.jb`U P n ,
@P^v cC J . C Yv C}


t
P@^v cC d`P
bUcv n
d`P
av P P .

m YC
.}`
`
n
t 
 cC ,
 bv di
bP d`P

.
 m v@P^v cd d`P
 m v VPU !V cP.
 P V Pm

U a

m !V cP12

 C
. v n bPd`Pv
cv,
m R V`.jb` dq n20
iS


^P PC t d
v C
d`P
m

.
m dPU
v 
]m cd R
VPU , dq
.t d
V`
m cv
P d`PSn ^v
b
VPU13
vPl V` .
v Pl Sn ^Pn .l
n Cv?b.

vU b
vU
.jb`Uld d`Pjb`Un Yd n .b t cd n .jc v v Sn V` b
P .}`U b

b c bP n21
VPU Cv?b.jb`U Sn V` P
 V
 R V` .jb`TU ld

VPU l
.l

V n N
b bP n
PdU
.
.}`
vPl
~n

1:17-1:16 V

765

PUPU a


`m n
P
X
I

v cd d`P
~n

v`Pm 
bP n

aPd d`P bU a

U b`Pm
~n ^P .vm !VcP2 :vn
t v v v X ^P .
 m v V
.jb`YdPsYd v d`P }`Un Yd v n.
PJ n,l
V`,l
Vr`C R aP14
 m v P

.
.vT lv
m .}` ` n cdv
PP
v`Pm C
b d`P bv
P`
k n

~n VPU 3
ld@P
v`Pm v`Pm n cdv
P R C

v v`PHm

bN bPd`P,
`,
.
av bn
nd S PP v`Pm Vvd C~v15
b bP ,
v d| i
v V` ,

d`P
a
v R V`4 :
^P b b
b~ bP nd tTbP.
vm
 UV`v d`P. j
 `d

d`P vT S| vU
vl bP
v Ql
dPv UR V`ldY n U
bP
n ,}`Tn
v
. vUPUPU
av
~n^P vP n
nd d`Pb`v
P tTbPd`P


@Pn

QPd b`vdU

~m n16
~n ^HP b`C n

16

iv`Pm X v .}`Pv

VPU C n V` .
b

.v


v .
k
P`n
v P:
vnb v`Pm
 ^P5

v v mPUn
n
n
~n ^P bd|


@P ,tb
VPU Yd| V`.jb`Pv

v P v d`P
 cbPn Cv. Vd
,d
vPl d| ib
n b} b d`P

vnv v`Pm .bPdd`P d


V`n Cv}`v n 17 .
.
 V` b |
VPU .l
HbibPR
 U V` v .
R Xr d`P P n
vU vm

~n VPU6
bP .l
V` 
t v

V
lq 

b bP .
n bP R v

.l 
 XicH
b
VPU 18 .j
 P]p Sv

P vd `Pjcd U 
kv ibP n , l
 T v

b bP 7

b
v n .jb`UP bP Vdv`U
vP l n.jb`| b`U bP Cv j
V
bPCvjb`
U k iYdPkU bP v d`P U N
bP.
P V` C
v
cC
av bn
~ncC
bd bPn .
Qvv
bd

a
. n 
v
~n
.bv .b
bd P
vU
bP
d
.
aU R b `m v n ^P !V cP 8
~ncC
 v `v v t
bP d`P `m v n ^P
iP9.

vnb dUuPm
aN YC v`Pm cP 19
n bU
d`PuYC d`P
v ,v iYUt b n:

t P.}`U v
b`d
U !V} YC Xu ~m
n YUt d`P

C@P^v cv n


.j n bU cd v d`P}mvP
PUPU a
v cd
P
pm

aPC
a
` vv v b
VPU ! V cP10
d`P b
.C U
R d`P
t PHm
N

P R 20

b
v`Pm,


vd V` ! .l
vv
v P
l
t Pm
Pv`Pm
b ?
Xir
?l b
.l U J vd V`
vn v`Pm21
V ]m

bP 11 ?
,jb`t t b bP n ,
vnv`Pm ,

 ^P.


PUPU a

vcd C
.}`U bvP a
N P n .l
t bd b`Pm c`Ud`P vU d

d`P
 q

^ V`
YC d`P Q
aU bP d`P
.b v`Pm n C
12 .
PUPU a
P
b
VUvd
v
n .
V
mvXiPH @Pnp l

X k SU

b
VPU C
b

u
bP.l

k b`

17

 ^P13 .
d Y`v YC .V`
^P n

m

.jb`d
~nC n .jb S|
~n

766

22-2:17 V

 V`d`P.
P`Q cl V
u


k
n ^PTP`
pm
P
11

`U
Vb`
VjbvvPV V`,
SUibP
v b`vP
c`U
Pn U@PV` .
v
.
@Pd`Pj
Uv btQ bPd`PbjbvbP
N
v P2
.jc P .l

SdP C
b`d d`P bdU cl bt Q d`P ljbv V`
 SmH iv`Pm |12
dN

vU
P
.
P PP !v`Pm cP13
IaP@ !v`Pm cP .
n

a
^P jcd v Y`v Yv P.
 m vd
.

| Yv V


P !v`PmcP14
,jb`v J n ,

.
Uv b`d
X
H b`C bP V` 3
VPUl
P d`PSn ^v
b

b c`UC V`n .l
.}`Uv b v

~n cd n .jb`U
V

.
aU b bP
nd d ^P

P U d`P 4
n C
a

vU 

m 
n
`U

~n ^P n d`P .

P n .
`
Pbl` d`P}m
 m
m bU
n v`Pm cP .
 YC J d`P ,
 YC .} `
Cb
YUi R@P cC
.b v
 Yv N aPn C
VPU 15
d
V` .l
d
SP
R
.}d n

bXiiv`Pm !V cP,l
. Sdv aP?
n ,j d`U
n!v`Pm cP 16
t` n Pm d`P n b
Y`v Yv
vnbv`Pm 5
.

b c`U ] R :
bU
v Cm n. n lP` ` lm m
 @P cd
m V`
t cv
n !v`Pm cP .
b``U ]


d
.
q .j PH ibP l


!v`Pm cP17
d
b bP Cv?b.j PHibP l
Pv nbU
n v
v v`Pm
.b W

vUd
.

V b bP .l
v n Yd ^PV`Cv6
d
R18
v d`P n bv


VU b bP.v ^n
b n C
.v VU
,cU
m Pv . vU
m btP ,j v v b }dn C

dv 
.
.d Pd`Pd P,TbUi
v b U cC
7
d n v`Pm 
 v
?b.j
,

 UPbPv`PHmCv
t m bPCj
d ^N b
U
t
.
v`Pm 19

v j dq W v ^P V` 8
v } ^v
t` d`P `m !V cP,vv v

m
@PR Xrv v l
b .`m cl
v V` .l
v ^P.
v ^P
bPH
m lv d`P
@PdvPVtUv
VPU
St v .l
d t
N
^HP .vdU 
bU
PC b cC .l
t` d`P`U X n v ^P. 
vU
.`Xi d`P`m bv
^dv v b n bU
b bP 20
v`Pm:
@P
Iblt cP .Ht X
.l
VPU t VPU d`P

@Pn t`
dv CUP \nUibP9
t dv CU

v .
v ^P,t .

PU@P
P`
t WYd
av ^P

av v v`Pm21 .t
av YC ,
.
10
.b t bm SU
bPd`P b v`Pm n

P b

t`

U
t Cd dPUC

PbU

v lv
b`
U n
bv Xi
t P l n.b t m \nU
t22 .` @Pv


n .`v XibU ^P .`m
.}`UV`l V`

PUPU a
v cd X v

17:18-23:17 V

767

23 .vU

t@P S X ^PcC
PUPU
n .b`vv n cdv
flt v X
av cd
vPn ,
t v v .jb dPX ^P n Cb t v
bP .
av cd .YU mN m YC
C
PUPU
YU P P
n .
Yp

flt v X ^ Pd `Pjb`PdP X ^HP n Cb v n .| NP i^P8 .jb`UUv `
X ^P
P R
bP
Sv vd d`PSU
av YC 
v dfl
24 .H v
vP YC

X ^P .l
t
P n .l
t d vXicH R
iv`Pm X v .
 m d[


t .

yU


P i
bv
t` bU

X ^P n .}`U Sv VUPdP
i
t .
m v T 
 m v bU^bU
t@P
X n ,
` d`P P 9 .jb`Ud vVUPdP
.`v XibU^HPC
v b .
U`PU VtUv
n mcC P 25


X ^P n Cb t v n .b`vv n cdv
10 .jb`u
v
Pd`Pjb` d`P bd P VtUv V` .
v@P
bv
t` ,
YC CbvUv n
v@P dP b`d
P n .
dXiPH X V`
v S
b
VPU .
av bt Uv bPdPU
~
bvPd`P
dn t` t
v@Pl

X ^P d`P } Sv d`P .
P
n Cm .}`vP
i
b`
VPU26 .jUv@P
v@Pt` R
 v R .


. v
VPU m aPd`P11
b`v
t` d`Pb
^P
v@P
b bP t`

R .l m b`dm
vnb v`Pm C` R .
v b
v@P

d V`i
P
 cd n !vUC

v
~n ^P
n aP
tP.b vv v n
v@P
b
v@P
b~n Yd d`P PU Yd 
R d`P .
l
 Yd d`P b .
Pdv , vPdv

m R V`
P d`P VPd P d`P
 @Pdv
b`C YH P
dU SP

vP vPdv iYPdCt d`P d


12 .c
vTn | v`Pm bvd`PbPdv bPR V`.
vT
U aP R
VPU
.

P P,
27
t 

m cC d`P
m v
ld
` j 
av YC P
d`P.l
n

n 

t` bU
.}PH@Pn p l
t P .j PH
v
d ^bU^P
k


m

.
X Y`U ,
v`Pm ,t bv bP13
b
t` R@PV`.tm  jb`TR@PPn n
m ^P

bvPH V`
:`SP v

.vUm
.
v b d`P. \`
YdPPP ?

PP
.XiQ

n bP
b ] ib k 14
N d`P d

 m
v@P
d`HU v P V` ?j !V cP2.nV
X V`iv`Pm v
?j
15
dH
m S R cd
dH X P n ,`m
bP d`P l
]

18

bPd
PUPU
P V` d`P .vm vPdv i
m id|
.} `U

av

QmdH
dHn
 ^P3

n.
bPd`P.
.dmPQ cd d Q Zm
. ld


P n
vP V`4.vU
 ^P16
^v
^P .j
bv
^Pd`P StPi ^P
dH
 ^P .

P`U
vP
~n iVPU
P
^P .v
vl
P dv l R
dC


U| V` StPibl
vUYUv
VU
~n V` .
v
.
. m UV` |

t
bU
bP b
VPU n17
PP cP6 .v@P^v cC X
v`Pm 5

m !
P
`
PdPm b`dm b`C
m v@P v.jb`v .b tt cd `(Pm)n C

N l
V`
dH
`P7 .b W dHn d`P n

`^P.}`Uv b bPn .jb`Uv bPn

768

13:19-18:18 V

P
V`! .
vU v@P

Un P
vm N bi
^P
t
jb`Xiv n4 .
v ^HP v d b
b
VPUCv
vU
YUd Y`v YC
.
C
m ^Pd`P

b`Pm n ^P d`P vP

b`C
V` v vm d
bP vd`P
m VtUv
VPU v PUPU
C
| V

av

m ^P d`P l
VPU Iblt 5.vU
`P

PHm
V ` @P ,
bU
V 18
b
b ]m

 X vd`P
bP.l
PStPibbP
i v Cv,
,Vd v d`P
^dt
n R@Pbv


m b .kPU
P
bP .
m

bv
d

aibvd tP ` @P.
a
n.
v P
n .vm d
v
bP
.} tbv vP

n .`
P C}n v

v n | vbv
 , b cC d`P YC !v`Pm cP 19
bP
X ^P R aP 6 . m n ~n ^P

.l


bU V` ,bvdPUC n
YUP` XN
?
bC
iv`PHm X v .
ld@P R V` ?
 mvmPUP
PH NP20
IYUP` X ^P R .

 bvP


dnn ^P
lcUy
n CdUv .
d`P ,jb`qv v it` d`P VPU n C
m P d`P7.
bPd`P
@P
bU
PV`C}`P n N P V` C
n .Nd Ydm v
vcd

bl

av n
bP
PtT bP n d`P
v
dPv l blP
bm
dv N VUvd d`P Cv.c

.
b`vdU
nd d`P b`v
^P n 8.jb`U
t` R .jb`Uv W Yd
dC
v t
vUV` PC P.
vl d`P

C
 T
W P U9 .
Uv W

 m b`dm

 ^P .vU
@P lv
k QPd b W V` .j


R
P V`.
Ck
vm

v
PC
d`P

bP
 ^P21
P
t bN
dPv bPd`P

bP d`P b Vd`P UT`P


bv bP .UHt
dyU
U
dPv n
bP .vm cdn
.b
IbP bP
bP 22
`d P.cU
n nb`
 cU

P .
 T bU ]m
bP
CbcU
vmP


bU cd


vU CU

bP.


b
c`U
Ck
v Sm V


 d`P
.
vP V`

Ck

bP bdt bP v`Pm cP 23
.
b vv v ! V cP10

v P v ] YdPUv bP .
m

vU V` d`P

vU
Pn U Pd`P.v b
bP d`P 11 .v d P ^P
d .cU

admP
:
` P ,b
vnb dUu v`Pm
P
N
P ^P d`P b bP n C
.P
`
PU d
dW jb`d

dU

vm
 Un
P
PCv tTP.
R .t
v`Pm


U dd`P `m !V cP:X^Pd`Pb bPv n 12 . v C
t
m
N
X d`P .`v P

iv`Pm X v .jb`Un
^Pn .jb`P d`P bd
vP

19


b`d2. t b`dPU

bi
XN
.
v
t` d`P 13
btUv
VPU d`P
n vv d`P .`m | n YUP`

brP ibP bl` b


b
t
P3 .`
vm Qvvn X
PP d`P VPU Iblt cP ,
b V`bl .


bP v`Pm ,Pm i b
v

b`Pm C d`Pvm d
PP.t Xii v`Pm !`v

~s IXPPX
v V`
dUu
.
v vPdvi Cjb`Sdv v P C
m ^Pn :

16:20-14:19 V

769

V 14
U X
v`Pm b Pd
d`P U n ,bv ,b n 8

.b ld Nm n cdv X Pn
^P d`P | v`Pm V .
 cC X iv`Pm


b
PdHP_PnPC bUPdt R .

vn b dUu v`Pm ,Pm iPP 15 .}


.l

n :

t P d`P t` n C
v`Pm n ,b
U n 9
b m b`dm
S n cdv
.jb n cdv
v`Pm V @P n .jb`m Cv?b.jb`P~m bv bPH .jb`yU 


S
t YC V`l YNp
dvP cC Xiiv`Pm b PnP d|P
av YC d`P
R
W TP


k P
.
vm
ld m bl YC
dvP v C
.l
.
PCb|
v P`aP
.t
Pn
n Cv10
d d` P V
U ] b`dm .H

b

V`.`

v dPU n | v`Pm dH iv i NCP


.
| ^P l
| ^P .
^P ldcU V d .
d`Pl fln

cC
`U cC .
vt l
v
P d`P Pdn V
 ^P2
d
^P d` P
v@Pr ^P .
 V`
k kv
v Tv

20

V
j P3 .vU fvv n
v`Pm C n
d bU
.
11
V .vUUPd@P
d
t cC v`Pm
d Xv Pd vU iv`Pm,
n dU 
vP v`Pm

m v`Pm aP.

R V`.
v l
PC R
 ^P .

] l V`}m vU Xv

v ^n V` .
v Xiv R V` .
Ct Pl
.j
U
R V` .
Xv Pd 4
vnv`Pm Cv,
P ~m n:
v V
k 
Pv ^PR d`P
.

aP@
U
bU cd ~m n .jb`


P
m bU .j b`
k bP ib
N P PdUu v`Pm cP12

v i
U
.
Ut
dPv bt`U
vU
VPU n.
b bP
n .
vU
P\nU ` SU
bP b

 m
vv b
VPU V`.jb`vUvv IVt
`
]m ^Pd`Pj
C}vUn Cb UPH n.
ld
kv
bvP v`Pm ^Pn d`P5.c
m
dPv P b
VPU W
.
| YC Cv,
^P
v`Pm !`
 v`Pm !` P Wn v`Pm13
d`P b`C ^HPd`P p X
`U Ydt
v

v
btUv
VPU
.
aN b` PV`
bC bP vP n bl .jbPU cU bP 
vv d`P
v bP jb`UkP
bU

vm

P`
d n cd d`P d cP d`P6.

| V

b R

dn
m .
vm
 m

v QdbU^P .P PC bU
bU^P14
d
~nvv d`P
P
.
`m
 UUl`d`P
`n vv .j
 m
.v@Pn bn n bU
.j P C 

.vU ` v bt`U
av cC
U@P^P15
PC CYU C v
cd
vm
 Un vv d`P

i
P i .
^P .
P
.
`U
,
vP V` ,
^P
bP
^P ,
av cC
v
^

.

| v V


!v`Pm cP7
.v P J n d`PvUCU

v`Pm V`
m `U

` ^P 16


v`Pm Uv Vd _ Pn n .P r
 ^P ,
TP` a

du VUvd

 V`. d Pd b` bP
`Ud`P d Q 
PdP_Pn PC bUPdt d`P l
l R .b
.d|k Y
`
.l

770

6:22-17:20 V

 YC ?TPU dn v b n Id
bn

17
vd v P .}m Vvd}Ut Ud`P }m lv
n10 .j XP |P
yU
 n d`Pm u bn
VUPdP i
n t`
.v|


bn
18
iv`PHm X v .jb` Un n .

vv
n ?P v@Pblv

.
 m
R@P
IPV`.jb`UcUvv IVt t` n
Ud`P V`
.j
. Pdm ivd YC d`P .
v UHPm
VPU IVt d`P 11

PdU Vp Vt Uv
.tXiiv`Pm
v bPvm
U`PUcP12
vnb v`Pm !
P
] v`Pm Xiv
Pc C
 P Sdv V

l
q b X d`P `]P iV Vd`PV~n d
VtUv Vp
 d`P .`P
^
t
cH cd `v ]P
,
V
V d`P d 2.
R@P PC

v v ^P
 m vPd`P
W ?j C
v`Pm d`P`rU

b
v`Pm
t v P
HPC
.

21

m m v
bP .b ]m cd n !t` cP 13
ld ~ b C vv IVt Cvl

.
vP

b v`Pm
vvt

v n YUP` v b cXiC `
t` cP . W 

^P m
dv} ! ~ C v`Pm Cvt .n
` cdC
cd .t ~ 
,t n [
m P`
HPv cUQ`d

v`Pm
.cU
Pl
.tX

`v P V` 14
b} cd n . dP

V 3
^P ,vU a
,
 P V d`P d
VtUv Vp
V` v ,
Pm v`Pm iPP4 .
v.vUm C
vPl m b`dm cd R@PV`d`Pjb`} R@Pn
X iv`Pm
.
!vU
bt Uv cH
~ ]m

v`Pm
VtUv V:
VPU IVt .`m

bd`P VtUv vv
b`dm b`dPU cd


]m
v P
.

]
d

.

P d`P}`U b`d bP n

dvP
Pbl`d`P`m ^v

b VPU cPUn5.}Nd
cP2 .`U`iX ^P
aN Pn .jb` ]m
I
`dv
U`PU t X
b
v`Pm !VPU IVt ^P.b Q VUvd

n .jb` ]m cd
m

 ^P .
vt ]m cd n .}` ]m cd
`dvI

NP v b`dPU CU cd d`P ,VtUv .t
a P
 m t W n t` n6 .
P`
@P
bv
t` .
vt C PC Cjb`U d`P }`
b

vnv`Pm3 .
P`
d
 m tX
v`Pm Q c ^P V` .jbPUdn b`dm d`Pb
Pp `XiV`

q X d`P.b

d`P ` P
n cdt

Yd
Prd`P v 7 .
v tv
v

C
vnv`PHm .
^Pd`PVp VPU IVt n ,
v biV
m ^P .`v q V d`P ` d`P ,`
bv VtUv m
U`PU
` ^P P4.` Q c l
dn ^P b Xr d `P bd n

22

vm

bP , C vv IVt

PVtUv V`.
dYdm v @Pn t`
@Pd`P
b`P
, Yd
v Pd`PP
v P,tUv V`.
v mPU
bv t
v .jc v bP V` d`Pjb`kP
bU m d`P b
R
5 .
 ^ bPv jcd bP
v@PdP b`dd`P bd
bv bP P

.}dv d`Pj
b
t` 8
v v`Pm n :
vn v`Pm
` vv v v`Pm . vv v
C
 m vUbP`iVtUv 9.jb`U

m
n
d`P
m n C,
.j
vP

v n cdv
b bPv`PHm6
dVPU IVt n

cd`PQ ,dPv V`.jc n t` 


cd
W vv .}
Yd Q 
:l .

25-7:22 V

771


^P
 P . n


Pr d`P
Pp V`
.P 

b`
V16
.]P
ad`d`P bC

m
.P 

^P
 ^P ,V`
V
vi
iv`Pm X v .

.

cvs
P ] ! cP17

.

.pm VUvd
VUvd
V
VUvd b c`U d`PPdnb
.vVUvd

 ^P 18
vnb
v V VPU IVt v`Pm

 l v ! cC
 l ^P C
n ! YC

v v W b }
Um
n d b k v .

.
HPn
`P
^P v .jb`U Sv n bv d

. dv n .j bP`W


n

b 7

vP l .jb


v d V`^v

^PV`
^PV`.
kPU n R@PbPd`P
vib`
dPU
.

d
^P R
b 8

vP V` .

v`PHm ,

c`U
Vb fl ^IP
Pm ,j v aP iSP ^P9 .vU
Cb, t`
 lv!u @PcC
 l
WP.j v TP` vUd cl
b
VPU

 t
PHm
Pv`Pm
!Sm `Vm Pv
b bP .
m
.
aUb`PmC
.j v TP`

t`19
 c
C
W
vP R
XHt VPU VIt
U
vm

~ ]m
^T ^P V` .
V` d`P
d`U ]

^P . `v m

VtUv ^P 10
U

t`
n
.
^T^P
lv
v
.`
ldm
b `Nm

VtUv ^P
b`d .`Nm d`P `m b`d b k !VPU cP20
^P.
~v
~v


d .`v dP`@PP n P V` .j
m cd Cv`kv
 @P P` V` Cb` n

 cdn
P`
.

 m
v U
P
.j

!VPU cP21
C 
[ U
dPUC 
P
.d|P

t

n ,dPU V
av
v V XHt VPU IVt Cv11
v


vn b v`Pm .m
C
 VPU d`P bP 
` ^P ^P V` ,
bP
m ^P d`P P m i
v

P b } C
 @Pv ]
.vn 
av YC
m ^P V` C~v12 .j
 @PW v@PP YC ! VPU cP 22

v U nd ^PV` .
cd vd`P
.j
.
 m
PdP bP`
vU

C m
Vt Uv
.Un Ydn

~ ]m
.b dm`U
t n V`

bP.
 XicH 
.
^n J 
Pdv vmTv Pd`P ,
Pv PPH|P13

bP`b`j
P V` .
v
Xi
P V` .
vPXi
.V

bdU
dPUU !`v
b kcP 23
U
bdU
.
aPbP`
P

P n,
14
~
d
Cn
ad nn VdIUdU t
.
vP TP` b`cc

Cv Vt Uv
~ ]m

,
vnv`Pm 24
cP mP,
aP
PU cC (Cv) VVPU IVt
vP l

t P
tP .}` dPvt
dPvt
vP TP` bcc
P d`P StP iYkdPUU


,v
vd ST

.vU
vd

P cP15
vv n VcP25 . S| n
fl StPiYkdPUUn

v bPm
P
b
vv n.}`
P
C VtUv ^P.
^ ] V
av Pd

772

14:23-26:22 V

Y SP j VtUv PV`.jb`jP * Wt _Up n26 .l


m PUdn R V` .
dU
^P .}`
m

P bn Yd d`P 
Wt _Up ^P 6 .
d`U
Pp d`P
Pr n jc n b`U b Cjb n
~n

VPU n n
ld [ R

d [ PP d`P
Xv i^P.j
~n P b`U bn Yd d`P .P P 


lm nd ^P R V`27 .
`
.
Pp Yd v`Pm j v P V`
Ct
.
 P,
iv`Pm X v7
@Pb
UV`!vU
V`Cl
W
^P (Cv)V28

v
S|
~n PP v`Pm Vvd C
8 .vT .m  

W
P V` . vU
Vr` Xv
v`Pm R ,
v R aP


S b
PP
l
 b`m V`?
 m YU
lv P`
~n
lv bUT`P^Pd`PV

P R
PP .vU P
t PbvT
vm
n
?
~n
ld
.
!tXiiv `Pm !nd ,n d ,nd cP29
b v

Pr ]m

 YC .
a dvP cC SU PC .
v bv9
t
XiQv
^P d`P v`Pm .l P bvNl
n

V,
vnb v`Pm 30
PV`: kv n cdv
P ain vd P V
UT`P


.


n UT`P ^Pm VPU 
v 
.j


 n ^Pd`Pbt TP
. a
b
P
V d`P Ydiv
P

bP`
VPU

V` .j PH
v
~n VPU10

n
d Ql b`
WV`.l b` V` .l
P`
V`d`P
d v`Pm .l bnv

23

iv`Pm X v .l
d} m b`dm
VjP YC
d d`Pl
d n bjP cU .
.
.l

 ^P2

bv
 bP` bP Pm iPP v`Pm
P d`P ^
`d P V` ,l div .l
n
,
vn bl
PH
b`cC


.l
aN cC
U r StPi
v vP d`P
vU|b`

vUvIvI N~j
n.l Qvv

n | PP
v id`P 11
iv`Pm X v .
vU
V

XicH ^Pcd nvU . n
.

X iv`Pm v .}`T
.

.


m n VPd
PP12
n3
V` Cn}m d
n
n
k X (b)b` P

dm C
N Pt
id`P V`.b
bPH
m P` ncyv P HPn d`Pl Vd jb`
vPb` bPH P
Q P` VjP P(R) YC .jb`T n (
d`Pbv bPn
`^P .@P
@P bvP.
~n) VjP bP
X iv`Pm v .}`UP bi f UP bP d`P
v
N
.
bP v@PP` n(
~n)

vt
n13
n.vU
PH bv
 m
P`


b` Pn 4 .
bP
V`.jbd(dPU)
bv v VU YC d`P
bv bP.vU

Xv
Pm
Pd b` YC
P`

aN
v`Pm b
PP X v .
n b` YC . dU
 
.VP

n 14
t`
iv`Pm
V`.vU
av Q
.
vP n bv
b`div d`Pdi`v
b , divd
C
v b .l m

W
 t _Up
U`PUl

P
^P W
 t _Up
.VtUv
vP


U`PUn 
ld@P
iv`Pm X v5

`:
vP

39-15:23 V

773

P V` bl .l
bnb ` d`P n X`t

Ydi SU
adP P
vUcC V` .v@P dv
P v27 .l

^P
PC b cC StP ibP
.l n Vd cv
bP W .lH Xv :
PUPU
vv v n cdv
bv dUu v`Pm
tP15
av

b28 .
t d`P }`vvld bP n .jb`UP bv bPH n

 S Xv PC
 t V`
 XiPC aP
bv bPWP

bv
t` Cv.}`v v vld P
P.
n
nd Ydt
.

.`U

P
m bP
P 
U

 ^P
.
 m t P 


V` :
vn b dUu v`Pm 16
t XicC
Pp XicC V` C
W cd ^HP v .
n R@PXiPC29 .

P V` .l
d
P V` .` bP

bU

iv`Pm Xiv .
PUd
b XP

.
.vv v`Pm Cv l
m b
bv
n PPcP30
X
N
v`Pm R 17
 ^P .l

Cb.b ]m

a
k n
P
c`U
d
t,l
V` .l
vv 
b bP V`
V`31 .l
vPXicC V`
v P`U d`P l

d
m v V` l
` V ` .l YNp
av P
Xii v`Pm V` C l
R .
bv
bPn32 .
b ]m

V`
 ^P.l
`iaP
.j PH Pd,l

P V` ,
iv`Pm Xiv .l
(
n bP 18
aN ) Xii^PCP nt n v`Pm b
d`P
a

`

n.l
VPb cC
t
Xi
v`Pm

n bP?
d`P
bv bP


P P
n .


U ` nb
YU mN

.

ibs C~v @PWv@PP
VPU V` .vU m i
b
v`Pm aP19
 |v Un b
vnv`Pm ,
t
b` k
.
.jc
a
v
Hd 
V`
` ^P iv`Pm20
v j
v
v`Pm
P j
 m m bUV` .k v Pd ,l
m v
X P Ut
iv ,R
VPU 33

cP .l
.

.
U X P V`
n 21
bP ?

] v`Pm !V d`U

aNIdv
 bv bP
`P .
bP
nc
bP .C vv
.jb`U
.
aN
n
v n v m aN Idv


 nt n YC V`P22
VPU V`

n b d`P
b
v`PHm
id`P d`P 34
]
^Pd`P ^Pn !
P
PH bi
bP d`P
VPd YH bP d`P vvU XiPC
aNIdv
.jb`UP

c`U
v`Pm .
v V`

d dv

.
vP n @P 35
iv`Pm X v 23
]v`Pm 36 ?
v`Pm v vUaP d`P
aNIdv

vU n CbPmn,

P 
] PmX
.b d`U
vPl Cv .vv U i

v

W ^P .j
XPv@P
t
P n C
,Pm ib ,Pm Vvd
nbm V U@P24
vUSv`NUdX
dUuv`Pm
vnv`Pm ?l d
b@P`nd ?bvU
.
.
m m n cdv
Xi
Pm P37v`Pm v ?vU aP 
v`PHm
a Xv cC V` l
a cdt v 25
?

38 v


v Cv
vU aP
n l
V` .l

.
aNdv iv`Pm v ,
vPn

vv PP .

n,
v`Pm

aNdv v, vU |P
 v26 .

dN i
dm


^PV` d`Pl
tP ,v
Cv39 .
a V`?j
aN dv vvU 

774

12:25-40:23 V

bP d`P bP
n

ld nd ^P V @PV` .}`U

P d`P}`P W d`

d`HU
vP n

vU t` PUPU a
n
vcd

. vUPUPU
av d`P n aP

n40 .}`U

P ^P

d`HU

PdHP _Pn

Pv Yv .}` v i

pm i V


tUv V VPU IVt X v

.j

tUv C vv IVt d`Pn ^

N


b
VPU n ^
P cH d`P P
P
V`v 2.P Sdv V
V
VPU

X VtUv
C vv IVt 
VPU,
cdt bPd`Pb
v

v P Cv
dn t`b d`Pb`
vdi,ePP
.vUl

P
^ v
bP V VPU IVt C3

v`Pm ,
vv

v
b`dl
v WP@

25

24

t
| v`Pm bv`U Y
d`P v n d`P ld v Sdv Xiiv`Pm ^ v n Y
vP2 .vU
P
v`Pm4 . v

W b` P b
.ldv
P
N P
m
bvdPC
` ndr @P
P V` .

.
.l


P .
P aP
v
Pd ] bP
 n Y Y`U
dvdv ^v cd aP
v vu

C
.vUbU
.
bv bPH5
v`Pm 3
vU ! V cP ,vn

v bicH bP .v vd P ,
n ?
N v n

t VdVdv`U nd ^P
`m Sv P .`U d aPd`P.l
N P

v`Pm
P
Pb U P ,vUaP

^P . YU

PV`.l aP
tm 
 Cl aP
av cd d`P
nd v
PUPU
P
.
d b Pm iP Pv`Pm5 .P Sdv Xiiv`Pm 4
v
m bPH.`v Y`v b`Pm C6.YU
n:
vn
b `v
VPU

v P
Yb
aU bd bP .`v
aU vP

~n


P.l
Q ]
V`.
v bPHn .
n P

N PR V`.
U
nd vv


.
a VPU P n .}`
 bP n6 .jb`d b
7
iv`Pm X v . bP YC

.
bP njb CP n .jb`T P` n
~n
^P d`P v
b
C}`U P n7 .jb`dHPjb`} bP n .jb`Uv@P


aU bd bP


}`v n .} PmibPHn d`P
v R cC V`.b v`Pm n
.
a ] 
^Pd`PQ 
SUcd V`Cv
,
vn b PdPUuv`Pm
v @PP`^v cC
tP 8
v
av YC
.
8
P
W b` P b
P d`P v X n vU 9 . aP
m
P Vp VPU IVt
vv IVtdPC
^HPVp .
tm 
 Cl
t P ,
bP n d`P
vn v`Pm .}`Hv C t` R V` ,ePP

~n cd
 n
n I R V`
VPU d`P l
^v ^@P
t P d`Pb aP bPH l
|v bPn.}`P`~ b X
v n b` P
vPdHP _Pn |P R .jb`UUv `
.
v
P n d`P
n bP n C~v10 .}`UUv` V
nd P V`}`UP b bPn9

lUSUib
nUt` 
HU , dP`@P n cdv
bP R .
vPdHP_Pnib
VPU R .vU
] `d \P d`P dP`@PNm ,dP`@PHU d`P


vv l
b bPH P R .
vv Vt R cdt V` . bv nd Ydt V`11 .}`U

.jb`v n P b

bPn10
v cd ^ Nt 12
.jb`UP vv IVt n
.jb Yd Q d`Pt ,dPv ]m
vv n .
iv`Pm X v .}`U P X vv n .
m V`C
`^P bP n

v
v jb`~
v Xr

.
v ^ Nt

34-13:25 V

775

bP
b`v
S
n26 .vv
k ^P btUv
YUn

~n ^HP n .jb`UP b
~n

n .vv
k ^PbtUv
d`HU d`P vv P


vP
~n^Pn d`P13 .jb` bv
nd
 `d
n .vv c`U l kn a^P V` 
n
v`Pm bm
v ^P
.vv
k ^P

.jb`Yd v b 

V
vU bP

aN
tVtUv
b btUv c d`P b b


^Pn@P
vv bl14
.j
b bP ! V cP 27
P bP n.v
bP Cv.}`U
v`Pm iPP C
m

b``U
HP! k ^P
 cC :
v V`,
dUu
. t

 d`P `m

dn Cv.P v d`P`.`

b r


PU
Pr t

.bld dPv n


Pm
PPv`Pm Cv15
 Cvn
i

l cd R V`28
d|P

k k
n ^v
b bPHd`P

l cC k v
V` .

.

 ^P V`16 .v b
vP V` .
bP
d|P

v
P d`P .
v
dUu v`Pm,
Pn29 .

k ^P J .
v vv v
Pt
b`dPv bPV`.

Xv
bjv

bPn
yU YH
P`
m cd|
 t`
]m

.jb ~m
n P C
t .bldm b bP n .k V`
l
v`PHm
n
 ^P 17
R C


nd
 `d n.nP .
d W r
k ^P b bP d`P.
~ b
v`Pm b n

idUu v`Pm X v .b ldm
vn dPvn18 .vv
k ^P b`
VPU d`P t`
.

bPvv v
 ^P30
n .vv
n .vv
k ^P ePP d `P VPU Iblt
.`b
aN ]m
^P v

 ^Pv
n .
 m bv nd vPC
| ^Pd`Pj

Yv v`Pm:`U
bPd`P V`ind C

 m Uv
WYd
^PR C
d dvP .j
VjP P
dP`@Pv P V` .jcd|k v t n cdv
av

iWPaPVPU .c
nd V`n bP`
^Pd`P
.
.}d|k b`v 
^P
n .vv
k bI IVt
n 19
b` Y@P
nd 31

b v`Pm Cv.

v`Pm b
^P d`PePP
^P .bdn
X bPv`Pm .}Tn
Pr bPX V`.} ]m
 
k
X iv`Pm v .}
P
dPv l
.vv
.
n20


vn b dUu v`Pm 32
btUv
Z
c`U
~n ^Pd`Pb
~n
vP :

r
dPdUd`U
nd v .@PYUv ~m
k ^P
@P
.vv
v
~n

s n
k ^P btUv

.m Wv@P V`.vv
~n

b` U`tPd`Pb` ,VN ,bPVtUvcdt
.
v`Pm
tT b bPH33
Ql dU
k ^PbN d`PaP@ ,X`UP
n 21

.vv
~n
c

k ^PbtUv
P d`Pd
n 22
 bP .v Y
.vv
v c c`U
vP

dv d
n
] v`Pm .}U v mN ^P btUv
N P bT bP

k mt
ld c nd
 `dWUV` .}Uv d`P.jc
.
 m vNm d`Pv`dbP` 34
!ePP(b)b` cP.


UdU
@PXvNP
cd Cv.k nd

`mW .}UvIvI v`Pm .l


.

k ^Pb
d d`P ,bPUU
n23 .vv
k

k ^Pb bP
n .vv
PCvv
Pbv
 Pnb|
a
n24 .
k ^P btUv
n bv VtUv v .vv

n25 .l
d`P X ,Yd

776

19:26-35:25 VbP`35
~Njv ,n C
V R .j
bv
YUv@P
v`Pm m b`dm
m 

Pn |
| b`dPU
.
.
ePP
VPU W ^IP10
d bv Ydt bP
b` n .bld
v d i (ePP) bP` n 36
 @Plv

VtUv V`
 ^P . (
(b)
n | v`Pm V` .
~n)VjP bPv`Pm .b ld m ib`dPU

 v m n

 V` .

ldUv `

.
v
v V`
v .
v
 Uv
vt
v`Pm
m
bv d`Pbi11 .l
m | v`Pm
b .
td`P37

b d`P ePPP Wt bP 38
bP.Cvv
vd
vd| vn
vm TPU dn V,
^P .
 m N i^P .

t`
HP
Cm .
Qv 
aN ]m

v`Pm .}UV nd P v`Pm


vv V`
 bb
.
.j
V 12
b
VPU
vU d`P ePP

^P d`P | ^P

v`Pm ,
^P .
t iV n |
cdv
av

v`Pm V`

 .

vvn
b

N P .
 m v vd P b 13 .

Xi
 m n
Pv`Pm .
 m v \`
P P.
av Pm
 T YH V` v`Pm .}U Sv VUPdP P v`Pm
`

v
V

mn VPU

26

]v`Pm X v St

v`Pm2.P Sdv
| v`Pm !V cP:
vn b
.`mcn v@P

VPU
aU n | v`Pm `U X v b bPH
bP .l
 @P
VPU X
^P n cdv


.j V`
YC
v b14 .
XicC .b ld 

n
`V` t cC .b n u cd n ,
a
N
NP
v

15 .
^P d`P XicC V`
t 3 .`d

PU dn
P


av
d`P .~m
vP


t

dP`d

dn d
^IP .
vP . bP n vm Sv V` P .UdvdPCvd YH V`
Pn cdv
v

U P
` dP`d Pl
d n ^P d`P vPn .btSv ~
v`Pm
dU.

 ^P i
UP
bP Cvbld v


cH


vv v n b icd C
^v cd
bP 4.l
v V` ,
v`Pm ,

 Xi
.b n :

bv d`PbiR d`PePP
 m .vU 

V ,
 16
a P
`P vn
av YC C

 m vm Pdn V` b`dPC
Pm cd v`Pm
t P Cv .
m cC 5 .
Xv
a YCd
b
(ldj
U V`
 m t vv
.l vv
m cC ) .

.
nbd 17
 c
bP d`P


n

P bP
b
dv dv ^v cd bv
d V| C18 .Cvv
b t`
V VPU IVt

P n n 
P6.

av YC
b 
VPU d`P
b
vUUYdt .jb`UW ^N |
aN n XvNP
:b 
vnb PdUuPm

m n cdv
t` bPd`U
:
R
.
 m v W
 m dt` d`Pj
b d`P bv ,bi7
bN
d`Pj
V n | v`Pm

 v
.j n bm `P} di| ^P | vv V` V CP bd`P 8 .

P
v`Pm
b d`Pbv d`Pbi vUmi

^Pd`P VPU IVt V 19


v`Pm9.j
 m J ,d`PP
P
v
VPU .Pdn V|
vv P Xv

t
C ~p i

Cv ?
C
~p i
m .Pdn V|

XPCPiv`Pm V
.}PH iVPU V`C | v`Pm .
v ?j n

C~pi
v t` C
V
v`Pm

18:27-20:26 V

777

v`Pm .vU Sv VUPdP P


v`Pm d`P erU

Yd Q v t vdPv n X ^P
 | aPr ^HP

PR
v
@P
a V R P.vU
.}PUdn `P

U
l
P
P n C
aU fl
.
.jbPUUv `
v
vb
aN


m bv V @PV ` .t v
Xv
v`Pm
d`P
i`Um
vP 20
vP bv 9 Vv d`P
tv
StP ]m

^P . i V
aP V`Cl
vPb bP.l
~n d`P ^ IP

b`U tv
t ^P,VtUv 21 .
bv V
V` l
av
aN
vPbvP.l
ePP
VPU d`P

V`.l `Um R VtUv . vv Vvd`P


ndn W
m vv VtUv ,l

. m PUdn Vvd`P
10 .` PUdn
P Cm Vvd`P

cd n .l
aN R V`

d`U
22 .| R I

m
n
m
~n VtUv
~n c`U d`P .}`d
~n V` d`P dU Vvd`P

` P.

vUd`P
.
I b
vPv P
 @P
P`
I Vvd`PR V` 23 . v i vdr
v

vv IVt bUP X 11
.
d`P vU d

^v
VtUv Vvd`PR V` 
.
dn
m ^P Vvd`P
v`Pm .}`U
~ ^Pn ^P.v

U
dPv
vn
^TVvd`P.vUmi
. n ^Pd`P.vn ^PV`d`P
n bu ^P

m
 UR b YU
n 12
n .vU X v Vp VPU IVt
.
,
bvP V
t XP 24
P C .v
 m Ut
vv IVtUv
P Vp cP
^P d`P
aP@
`
^Pd`Pvv IVt P.
 m n

m v

m b
.
av
t Vd Vvd
 S v
m vvIVt P13 .
v `Pm
b Ql
dPv UR cd d`P

v bPm C
d`PQ d`P,
v`Pm .

Yd Q n \`

.b vv v C 
flt V Vp VPU IVt
14
d

:l
 XUm
vv IVt
v
vP bv bP .
n15 .l

bv bP
aN V` Cv.t

iv`Pm X v .


d`P .l
aN V` .

 ^P.

b cC X V`Cl
VPU cP
!

27

]v`Pm
v`Pm2.P Sdv V Xiv

 t
c:
v V`

bUP
P d`P d,bN aP@ , X`UP 3 .SPU
X btUv


btUv bP X v .
 m b`pu
VPU
btUv bP4 .l
n
Vp VtUv

 @Pt`
V`C
d cU X V` d`P
` jb d`U n v`Pm ,Pm iPP Cv
bP .Ubkn
P X
l
d`P
n 5 ,C
vn b PdUu
b kn
P C
.
nd
b bP d`P
bi
n16
nd
n .v b
P`
d ^P

b`dm
`dv v d`P
vnb v`Pm , nd v n .
n v
tv vv bv
PC
adu P v
aN

d`P
C vv IVt
n
| v`Pm vUCl
,
`^P 6 .btcUbm
U Yd aP]`

vm@PP`
vvn b`dm } n .
V`Cv.

XUm PC V`.l YvU~ Yd
.l
aN
^Pd`P
v
^Pd`P^Pn 7 .jb` dPv i^P
Vvd d`P `
m vv IVt .t v
vP bv bP17


^P.
d
m
flt tP C
.}m Uv v C Yd` v
v 
v 


n
m vPVtUv c c d`Pb
.d
.
v`Pm V`
nPbPXiiv`Pmd`P l V`P 18
vnv`Pm d`P8
vv VIt ^P
VPU IVt d`Pn | v`Pm ]` V`Cv
flt d`PX ,

v

vv IVt bUP d`P vv
.vm v vv l v n t` d`Pn v
m C

778

6:29-19:27 V


v n cdv
b`C bP dUu v`Pm 19
v X |P

 .j ] v ,
v`Pm

.j ,
Z iv ,bt n .l Vd n t`
v P
P d`P PdvP P
bU V
V 10

C vv IVt .l C
vU d`P b
b`C bP
C VtUv ivv 20 .vUd n t`
VPU
vn


t
b V d`P11 .TPU d
C
 t
P b`C bP V` Cv VtUv
vnb v`Pm
P iC vv IVt n,
b X
t` d`P VPU C .v i VtUv Cv.
V .}PU d dvP
^ `U
d bU

b c
vU
. VPd P ,Pm iPIP dUu v`Pm21 .
b`C n | v`Pm
V P v .n V X iv`Pm 12
t` `VPU d`Pn cdv

HP d`P dvP

bUV C V`22 :
v n cdv
b`C n t
v`Pm13 .TPU d
V d`P `m ,
v V`
v`Pm ,
V
n C
 mvm
vv
:
v .}d
v n vv V` d`P .j


Pd P iYk
C
X iv`Pm.}`m v

P

P i
m Yk
vP
m vPP`b`C bP n,
vPC
vndUu v`Pm ,Pm iPP14 .vU
bPn:
.}`T
bUb
bP C vv IVt v n .}d P i
v Xr
^P V` d`P jb`


P

V v
n .
m

.}`U i
m b`dm } C \`
flt Vp V PU IVt St P d`P
V
 v
^
,n
V 15
v`Pm !t V cP ,
CP b n

.
V

v
d`
b
VPU
d`P bin | v`Pm
TU P b
 

28

v V`
v`Pm
 ^P16 .
t
b 


~m n V cP,
dUu v`Pm2: 
vv n,
vnPm iPP
`St P .} P
U^P .}`U
Cv?b
q VtUv
v`Pm
P`vv b`C bPn

cd St`U3
jb` P@
.l vv CvPs]m
 t


| v`Pm C vv IVt 
St PV1 7
.n
IVt n4 .
P` Cv VPU
v i Cv .jb` P@
.

b YU n vv
VPU bP n
P
C }`T P` b


vP

 ^P.
iv`Pm X v,d
m vv d`P
d
V

^P .

vP bU n vv
vv IVt
}`U d
 ^P n
VPU

b
d`P bv ,bi,bd P

V
V 5 .
R V` v .
C 
Nd
v n t`
P
b | v`Pm V` :v
vvd`P
t P iV R
bl` d`P
cn
b`P mP ,VkP` tP ,Cv VtUv v)2.
i .

29

V6 .

b`dl d`P b`
t` ` VPU d`P Yd v`Pm .c Pv`Pm !n @P,

t`
vdi,ePP

X

Vm v d`Pt tP3 (.
bv
IVt bl
aN

| v`Pm .cPd 

Vp VPU
C vv IVt
 m vTP`b
vv b d`P bnt
bvP
.j
X
vP ^v

7
bntV`,
 m
tV`,VcP
:d`PvUX
b X bP Pm iPP dUu v`Pm 4

cdd`P cd ,V 8.b m
vm
n
bt Y Y d`P b ~n
vv
t`
V` .
bP d`P ` 5 :
9.

Yd Q d`P v d`P
 jP P d`P `} cU .`m n
aN

~n ^P .d n P
vm bm R
v
P
bv
P.`P b d`P
P C
v d`P`V6.`pm QPd
aN n cdv

779

28-7:29 V

U
PU C
bP n19 .
m l d`Pc t
bv
b bP
t` Cvjb`U

iv`Pm X v.
dPvPfl X cC
n .

n .
bP X P

P
m

dv dv ^v

.

U X P b bP bvdPC

dPvPfl X cC
b
v`Pm X v .
n . R 20 .
d t` 
i

 ^P.d


m vvd`P
.tX iv`Pm
d`PVvT aPPPm iPP dUu v`Pm 21
l

Xv PC V Vp

aN
vnbn cdv
C vv IVt bPn vU,
P

t
bv @PYd bP V` d`Pjb`

n vv C YU 22 .}U
ib bP


S StP
vU V`
b

V` .
S i
b
cd v`Pm :
vv IVt .c`v n aP P d`P Vp t
bP
bv b`U bP Cv23 .vU m n R@Pb`U

Ydivd
b bt`
P n PIP

bi
vv
Xv PC d`P .

n i
vn v`Pm .vU m bP
n
.b VPnd`Pb m
X iPm V


bPvm V.`U X
.
vP V24
!VcP :
vn dUu v`Pm,Pm iPP25

v
V
d`P .
 b
t`
i

P bfl bP
.
 biXd`P V
dmP

P
!V26 .
v`Pm ,v V n 

bPvd
| v`Pm C
i d
m \v

dN
v
tP.
aN n vPU ^Pl Cv .
V i
v
vv
aN
ar27 . P d`P `
V28 .

P
tP .
ld

U
PU b
P`
d n vv : vU n vv X v b
!
P
 ^P .
d
.`m l`d`P ` b|
aNn v
v
vP
.` ibPd`P`} \v

v
bP Cv `P`YUt b P d`P `


^v bv
n n 7 .`y YUv@PP d`P ,b P b

^P d n `XiNP

^P b 

d t n ^P PCv?b`rU
v`Pm

vn dUu v`Pm ,Pm iP 8 .n t
:
bP .`U
v
b``Um d`P bv
P

P

]`
vUV` tv n cdv
bP bP
aN V`9.l

.
v V`d`P.l

n

b X ibPCl

iv`Pm X v .
P
.


v V`
v`Pm10

v ^ Nt vv :
^P !
P`
d n vv .}d dq
n

T P` C
S P i
m ^P n ,} ` P@^v cd
tP v n11 .}`Pd
P n Cvbld 


 cv C b
X iv`Pm v .bm

 Yd n .

cdbld v

TUP
n 

v
v i
`
cC
aUYC R 12 .bld
`
` P@^v
bv Yd n d`P
aU YC d`P
`WYC R 13 .}t
SUcd aP d`P

`v

`WYC
n d`P14 .

vn v`Pm .}`U
v

n ,
admP
b bP d`P }`P] cd
d`P

bm 
.}`
n
,
v`Pm
t v R 15
b
 ^P16 .l
 U n vv
VtUv ^P v`Pm
v
U`PU
v b bPd`P

v

n ^P

v b cd l
vn b
 t cd
v`Pm17 .
vn PdUu
n ,
t ,dPv ~m

bvP Yd Q cd`P
aP } ]m
n P a
 cC.l n t`

 P V`
v

t ,dPv n 18 .t 
Yd Q cd`P
bP n d`P jb` |P
P
b nd
i
C jb`

780

18:30-29:29 V

V 30 .v V
tP10
V i29

iv`Pm X v ! `dU a XUm cC cP

d`U n Cv `dU !PP cP.


b~n
vv !V cP31 .v@PXiiv`Pm ^v

v b
nd YtP UT`P Yd d`P .}` ibPvm X :
vnb n cdv
Vv`Pm : X
a .}`T P`


 @PP` d`P
 PdU v
P d`P}d
v
t cd V
P
n CvTm .
Pd`XPd@Pd`Pj

aN

vn b v`Pm
 ^P 32 .TU P
^P
.j C
vn vv`Pm11
VPU d`P PIP ,
bPvm X n vU
cd n ,
^P .jb`U P ^P d`P V


 ,b t
P n b`C NP b
t P U@P i
PH V` d`P .j v bdU
Vb X n CvTm .
tPv ,
vnv`Pm .j
v Uv l jb`

b
bvP
n b}`U Cv
n .vUvIvI bdU
.}` Uv

vsn
v`Pm
^P
.l vv CvPs]m
d`P}`U

mP
dP`d
.}`U
b lU
P

vn v`Pm12
V PU d`P PP cP :
] v`Pm Xi V`
 ,
.P Sdv V

Pm
PP v`Pm2

vUd
NP
a
vP .tm NP
vP :V cP,v

X


n C
.tm Cv3 .PU kn a
vP
ld@PY~m bUV` vU
b
VPU d`PPP

 TP`
Y
^P.
bd cd13
vn v`Pm .}`U
tv 
 jb`T P` n
.
~n ^P bP n d`P

k P ^PV`d`P vUPUPU
bP
n
P`
m cd14
V` .
 S 
.
av

U
n 

v`Pm 4
b
VPU d`PPPX v
n cdv
a W U
.d
d`Pv


30

 ^P .vUP
VUvd V cd d`P f YdPUv Yd C

.

v V`
v`Pm 5 .vU
:

d Nm bt
d
P VPU d`P PP cP15
t v`dib
`d
]

.l VU R .l
v`Pm U
n .
WrTUdUPd ?
YdPUv cd
. t

n . v t
?
tcU NU:`S ^P SP v6
b cdC v
t , J
Pn mN d Ul n C
l
.t

.Uv `
 Udd c
 d`Pb vU
Nd
?l
b bP16
Uv n V`aP
v 

a v7

 m i
v Ucd VPU d`PPPcP
Y v .
` P

b bP.
.j
.vP C Yd

vP C bPR
a
 @P
vU
` iW ^P .
`
bP.
k
 m
bP R
n
b
vU
.j
v

C Yd
k n
.
C
b` bd cd n d`P}`v d Yd n17
iv`Pm X v .j

bPCv.
d`P lv
aPU 

.v S bN C

idUu v`Pm X v 8
PP n ,
` ^P ,

 H
bUb
VPU d`P
m d`PjbPU d

Xr b cC ~n C .jb`U d n btd P`


P R V` 9 .
 dUn Pm v`Pm

.l aPR
vnv`Pm 18
a:
P`V`
v@P Vt Uv ^P n .
a n d`P .
P .jb`d
P
Un U`PU VtUv
P V` d`P

d

 mu
bP
.}m u C
.} ^v
m tP d`Pj

17:31-19:30 V

781

b`m nd n .jb`TPP

~n n 8
n b bP.jb` b
vP
PP
d`P
P`
U N d`P l ~nm vd .l c
bvP .
 @PP`b UP Y
.


vj

 R b bP 19
l bl` .
VPU d`P PP .}`U UT`P P n . dP`@P

ld 
v v V`d`P}
Pn .
.
u vPia20
Pn j m bP

v@P

erUd`P
`d V`9
VPU d`P
YlPd bP n .
jb`UP b bPn d`Pjb` dq b
q bP
.l
V`d`Pjb`Gm
Pd VIPd ] bv v bP n .jb`
vv V` d`P}`Hv tP n.j m ibP
n bP21
PC PP d`P b
av iPP n Cv.
vP

 cC
tP.} @P
.
` ^P C
vU cC
v
d`HU d`P t X v iv`Pm ! cP10
n b`
.b`Hvv tPn C
v t@P
vU
PP
Cd`P `YU v`Pm23 .} Pm Pd n d`P
R cC 22
P ` ,Pv b
 T P` t
P W vdCd`P j
^P . Q 
v (b) N~j

vP W v@Pv P d`P YUP b


b` bs v v .@P
.jc
.jc
a
P v`Pm d`P
v v
Pd iSU
v 24
v
bP }
b bP .
mnbUY@P
HP .j v ] N i^P
.l dq VUvd
v@P bN R
PP12
v d`P
 d`P WvP b v`Pmd`P

PP
b`dm d`P b` d`P
PP n,
vnv`Pm
v d`vPfl
Pm ibP
V`d`P n \v P Ibm b bPd`P.
P v`Pm ,j
 T P` a v`Pm11
 b

31

v R cC V`d`P }
v v VUd 
.
.
` v .mv d`P v d` bvdPPP 13
dPv R :
vnv`Pm2
vm
bPn .
d
b`U b
Sv n 
P n bv R V` ,
PP n .jb`U
vvXPd@P
min bP n .}`U N b
.}
^v XPd@PPP.

b
P v`Pm
d`HU
.}`
^Pd`P}` vn v`Pm .j lq
3

fi
n !cP ,

d`P .}`
vbi n d`P14

N YC d`Pb v
N

b`C NP R cC
}`

v P n C
 cd n .d
VU@P
.jbdN

X iv`Pm v.
v .}`
 n , HU YC !PP cP4
.
d`P t ]U P .
ad dv
~n
vP
vn b v`Pm15
|
nt n Wv
bP`

d`P m .YU dP`@P
.
vP n CPd :
vt !
PP cP5
P mPd .v`d dPd dPd bv b`d
P V` .
 `d

bN
v bN

`}
dP`P
t Pd`P
v} PU b.
v 
.l V`Cv N
.
 @P
 X v bv ibd PP ,j
`V`6
16
b` @Pv @PP ,`v`d :
vn v`Pm

P !` @P :j


aU Pm v`Pm
.~m bN

v X P bv

iv`Pm X v .
n
P .`vH
.
.
ar Xi
~nYd PP
vn v`Pm7
v@PP`

U
PR
PP Y`U .`j

a d`P `m d`:
.
~n
P
 cd !PP cP
 ^P17
dP`@Pv
t
b
X v .
cP :`Nm d`P`j,`YU .`Nm
v
PP` b
Pv`Pm
v P`n
P
N cd .
iv`Pm
!` b
.
~n

782

37-18:31 V

v PP
n .

`d PP
n 18
U

PUPU
av:
a`^P R
` ^P29

 dvP
N
P

N
bNd`P
n d`P
YU P
J
!v`Pm cP :

.
PU

30
Ydiv P
 P . vt
n c ^Pn d`P.
t
 .jct

vPl

v
v

P,j
 dvP
N PC H .}` @P
a ] Yv n U P
.
PU
Pm v`Pm
.
.
n
n !v`Pm cP 19
PH

P
n
 ^P.t
^P
ld@P
v`Pm31
n .TPU Sv vd d`PSU
PP n 
` V` , v
V d`P b
P
VPU d`P

P

bP
 XiC@P

v 32 .jb`V l t
n
n P
PUPU
bP
n
j W V l ^P
t
av
.b
bP
n  VlV`
n . Cv?
vd Vv V` ?
v PC PP 20
v l
Pd`Pc
Vl

I vUv
bP d`P
^P n 
bm
P b ]m
v .Pd Vl v
kn ibP n .vT lv
iv`Pm X d ^P J n .
av

^P SU PC
tP .b
.
PP n
VlV`v C~v 33

P
vnv`Pm .jb`
.}`
.

P21
bP
v Pd`P}Ndn \nU
vn v`Pm Pbl .`} SU VPlt ^P.`Pib
a Pn.
SU
v R cC V` d`P } Pm ibP n .jbk
P !YdPPP cP .` @PP`VPd
b34 .

P


m v`Pm
U b`dPUdd`Pbt`
.` @PP`n b`


c
 Cv.c ?d T m b`dm


v
v v vcP 22

iv`Pm X v .
vm

v nd C 
] Ydd` ]m vHPn .
ad C
vPv`Pm ?` @PP`
bPn.jb`U
PU n U
.jbd Uv b
.

vn PdUu v`Pm,PmiPP 23
VPU n :
jcd PP v`Pm


`d bU
v`Pm :
Pm 35

b
Wd
` ^P .jb`XiNP
^P d`P
~n VPU
b`

StPi[PbPR

`d
d`P dN
Pp cP.
u X ib`d d`P vm
aPd


,
vb d ,
.
 v`Pm ^IVcP!
.l d ^P

P R
b`
v`Pm24
dUu v`Pm Xvi^P .
t
.

Nj
P R V`d`P b
m b`dm t
n VPU l
ld t
bt

X PP:
v`Pm36
aN d`P XPd@Pb bP n25 .

vP

jb`U
PP
Hd Vl vP.
Hd
tP R
.l d`d`P

t v26
b`fl V`.vUm b`dm
Pd`Pjm (V)n
X v d`P.
vm r
.}dv n U`d
. v b
tH Y
d@P bU V`27
v`Pm37
PP d`P VPU n ,l
 NUd PP n:

v b@P`P R j
bP n .
iv`Pm X v .jb` bP
d`PCk
` P v.}` d`P bN
nd
Ct

vn v`Pm d`P 28 .jb`Un n

b`dm
n
 V` R P.vm bm b`dPd cdt
I d`P vyU d`P PdPbP v n
bP bPn ,}`UNUd PP d`P v P
n W
^P,
abP
iv`Pm X v .}`UNUd

.}` } d`P}` bP
v n WP,vUHU d`P Uv
.

23:32-38:31 V

783

P Sn `dP Yvm d`P


 P VP
t `
n11 .YU

k
ld@Pb
iv`Pm X v 38
a u n (k) `UH v`Pm t` 

UV` :
n d`P12 .`U iHW
vP m Pd .j

k ^P
vP bl` .
v
b ` `d
bPbPHd`P
t
vP
v

P IV


P`
m

av 39 .j
v
v

k

(k)`U Xv P Xd`P40 .
bU bP

vm ``d
v X v vr d`P
v dm
 d`P .j ^

v n

v`Pm Pd

n YUP` d`PtT
. V Vvv Q`dv ,
Q`dv
n
VP b 13
v
b`du

.

_
v
v
vcdd`P ,
v ^

v`Pm ]
vn b dUu v`Pm ,Pm iPP14 v d`P}m vPdPV` d`P.
`U v :
N bPd`P tP

H V`d`P
H(k)
.}m V V`

d [
C v dn
iPP 15 .
v bU
v v
vn PdUuv`m,Pm


d`P
, dv
vP V
vPRcC :
v

VPU bv n ^ U
Vp VPU IVt XiV`
.
~n

32

U kVvv Q`Hdv 16
v`Pm
n
] v`Pm ^ bPdP iC
erU

n . c t` W vv IVt
` ^P2.P Sdv V
:

VPU IVt V d`P

.v b@Pd`Pnd
!Pm Iv`Pm cP17
vm n
n

Vp VPU IVt)3 .
 cv .v

(.Nd Y V X^P
adu fl P P
|P
t

b`dPl !v`PmcP18 .


PUPU
vU YdPUs`b
iV
av .

Pm TP` a
U b`UT`P vP P
.
du fl .

dUu v`Pm Xv|


fl !v`Pm cP19 .
vU
vP d`P v v ibi

 V`
Xi
P UPHPd`Pl
R 
l
XicH
UP HPd`P
UV`P ,l

!v`Pm cP 20 .l dPV`
I
~n

P
.
 U a
P Xv
nPd`P a
v n
b d`P n PP
bdU
v WP@ C


c
~n PPX P Cv21 .

`dv v d`Pl Yd`P


.vTS| t
l Y d`P
PPnd v
!v`Pm cP 22
b
U PUPU
bP


nd ` v .YU
i
av

nd NP
Vl
v .

v .
PP 23 .
nd NP P` b`C NP
^P R
. P
 @Pn
b bP
P
bPd`P

~n

m v

.
a Yv V` n 
av Yv


. V`
bP
 ^P.vUm

V . v
v v`Pm,
aN V Vv_p

vv IVt ~m t` n:
^PC .}`UUt
W bVp VPU IVt4.}

 |
 v
vv IVt Vp d`P.j
 m kP
vv Vt d` C~v j

v U
bv @PP
P Vp.jcvv
t
@P
IVt 5 .j
 m
vv Vpvv
jc bl`
v Vp .j
iv`Pm X v .k cU P
P n
P.
v

n i ,
`
W b
.

X iv`Pm ,
^P , Y V
.n
` 6
vP v iXt cd vU ! V cP7 . v X V`
@P^v cd

P
n

aHr
PC C.j
Pd vP ^PCv,v
.

vm vP v i cC 8
cC n
v`Pm m d`P v@P^v
,vn
aHr

PC C
v
n ur
v n
d Pv v Cv
d`P ,
v

P
P.
XiPv vP ^P
.

P
n9 .
n 
Xiiv`Pm v Cvm

vP
v
Yvm S17 d`P v nd V` n
ar
PS
n d`P10 .YU
d`P H ^P d`P kk
vP

784
bPd`P 35 .
`P


n YUP`XN X
 l
n R@P


P Cv ,

k b d`P bv
n idPC
V`Cv@Pn S cC v d`PvU m bP
XiV`nP
.v d}VPU
R 36
V` .} t` vv IVt ,


U
t ^P StP iYd d`P t ,dPv

.}
n37 :
vn Pm iPP v`Pm
d`PPP
nd tP b
VPU
b bPn.vUvIvI d`U d`U

2:33-24:32 V
PP

.yU

v V` b
k
PV`l
@P
V`.
v V` !vUb 24
.j
 m vU b
vv
^P
v`Pm
tP.
vPl
d`P t ,dPv,vn
P Pd V` Yd
.
l d vv YH !v`Pm
kn cC25

Yvm V cP,
ld 
aP

ld

`^Pv .P VPb d`P cv

.
dN
 W vv 
.
Pn .jb`TP` X^PPn
ZPdv

b~n bP

P nb jb`P
~n ^P P n .
P bP d`P .jb`T P` n n !V cP27 :P Sdv V Xiiv`Pm 26
PP38 .jb` Uv@P
v R
P cC R
VPUd`P
nd n .bv`Pm
m !V cPbPm i
.jbPm ibP n d`P
vPl
`P 28 .


 cC C
 dPU
aU YC SU
V` .
v m
vP d`P YdPUs` v V` d`P 39 , v
v HPd`P
v HPv .
dU

v HP

 bN
.j
b
VPU d`P PP n40
Vl
vP t
Vl ^P .}d

V l v .jb`
b n


bP n .jb`m d`U

Pn d`PjbdNP

V` 41 .b v
bP]
V`Cv jbPU n SU

ibP n .

^
n d`P jb`^ n

vv t` ~m n
C vv IVt d`P W

 W vv29 . W V` .}`UcU

d~ t`
v mPUn ~m V`.
^PV`.
Pn ^P.
UPdm
t` n l b|


b
fl P`

TU N

^ Pm

PU
 bd`P
 md
d`P PP ]30 .
Pn v .}`y Pd`P}` n nd ^PP J XiPH v V` . r

P
b
VPU
n C
cd
d

W`dd`P SU 
P
^P .

V` l
bl
.}`n ,
v V`,
v`Pm42
VPU d`PPP
aU bd 

iv`Pm X v .vTU N

yU
.
C NP P n W P .
Y v b
31
 , t`
U C P P n .jb`U ^P
v R 43 .bvVr` i
v aP

 dm d`P bP b.
bv

Q P

^P,
Q 

b

vv .
~n v ,

.YU
W PP32 .
@P
 m Ud`HU

t
fl P
P
C

t
n
~n ^P
~n ^P R
v44 .
t` d`Pn ur
bicH X
VPU d`P
vnd
bP d`P
bP
d`Pn P
v
bvd `P bid`P ePP d`P
btUv
a d`P
YUP` d`P
bd`P n b`
VPU t` d`P VPU d`P


b
P`
d n
d`P
v
vU `d Rnb`
n .
.v @Pn N
bP k

.
 m v@P^v cC

Un b bP 33
vP VPd`P
v}
] YtP vP n Cv,
vnv`Pm .jb`U U dv dv b bP
bP
n .P d P

.
lm vdyHtP
m
n . v
bP

vP YC
Vr` iPmH
V`
` ^P .n X iv`Pm dv Y`U V
v`Pm2 . n v@P
b`dPv
nd

33

b bP34 . bPG
bP
n d`Pl bd P
bd bP
d n | ^P bd bP V` .b v

a
Xv cC .l
bP W ^P .
Qvv | YC

26-3:33 V

785

Wt

n :
iv`Pm X v14
VPU d`PPP
b

jb`V`n 
ld@P


`V`.
av Zm
U`PU n

P

n Vr` i
` ^P 15 .

vP

d`PNP
~n v V`WtV`.jb`P WtN

v`Pm Xvi^P.
v
v`Pm .
V`^Pd`Pv

!VPU cP 3 :

 n .}`UaP|Pn d`P`Uv


}` b`dPd P
PPv`Pm 4 .
Pmi
t` v`Pm .
btUv
VPU d`P b|
b

W U.jcUPb| bP U.
v cdv

 m vyU ibn V`
Wt ^P16 .j .
VPU
`

 b
v .V d b| bP
b
t`5
 m cH bP.l
 XicH

b v`Pm ,j Xv it` .j [ t`.

bvPn
m` bi
.
Pp .}` Un vPn .b
ZPdv
VtUv
PIP,
vnv`Pm17
 @P


]m
t` W vv

d
R V` .
bT

v bPvm iU`PU


v
U
bi18 .
v v X`
.

6
^P
v U@P
bPvm Y`Td b n ^P n
iV` .
md .jb`
m dcC R V` .
v
t
bv @PYC d`P PP n7.} 
i
 d`P t b bP n

d`P vPdv iWvP ,vPdv
n m}`Un bvP n .}`XiP
n VPU
v bv V` .

v


v`Pm2 0.P Sdv V Xii v`Pm 19 .
.
,YdPUv ]m cC
bP 8
Vl

n ,
vn U V ^P n
Pdn .
aPd d`P b
U
vP t

,c ]m cC V` .jb`HU
v@P
 vcl ^HP .
` V` CP .jb`HU ] Pn
tSvcl P.
t b
nd
 `d i Xv
j V` t` 9
,
td cl cC t
U`PU V` 21
t

.
P b
Pn V`
 .j Nd`P
 ,
aN
P


m d`P ^P.
n cdv
b`C
}`n VPUn
v VtUv
 d`P.
n Vl P
n
m`t
biY`T dPC
id`P
dU V`vUvP
m
.
.
vP .j
22 C
Y`T d`P U`PU XUm
P n

P

vnb v`Pm10
V`

v n X^P
b@Pd`P,l cdv n b@P
m
v
PV`.}`U UT`P Ydt d`Pn b`
VPU bP v
bPv bl`.
bP` V`

t`
v
PV`d`Pt b`dv vcv v l bPv b .l bP` n b`dPdv
^Pd`P,
dd m
HU ,dP`@PnUt d`P11 .bP
.t d 
d dP`@PbPd`PdP`@PHU d`P
PV` Cv`
m
V24 .P Sdv V Xiiv`Pm 23
dUu v`Pm l
d`P

v YdPCt n | v`Pm R V` .
d R V` ?l
d R C
YvP
PP v`Pm ,l
tP

vT
bvPv`Pm .
H
bPvm `U
VPU d`P vv`Pm.}` T P` n

~n ^P bn Cv .
 S d
X PaP V`
vn
.l
.
vn dUu v`Pm 12

v`Pm25
bP` a
 t
aPd d`P b
U Vl PC P ,
bP b
 P C
m v,

.bP v


nd d`P b
ld R n b`
VPU aP

t v ,v v@P
@Pn P d`P ,d .

P V` b ,v ljP d`P
v
P`
t v 26 .b`U d b bP n C
XPd@PN~j
U
n C
t v d`P b`m d`HU
a d`Pnb`
YUP` d`P n b`
b13.

U`PU n C

.jb`U v

v,nbr
t` d`P n ur
VPU d`Pn P

m a d`P _P , PP
XUm PC U`PU C }d


l

P` ib` n b`
b bP n d`Pjb`d b bPn d`P
IP
.jb` v P` nd bP
.

786

22-1:34 V

 T b bP R V`
tP
bP
Xr d`P UPd@P

Vv P Vp VPU VIt
 `d d`P W
X ^P d`P C vv IVt 
.
t
PP13 .P Sdv V Xiiv`Pm 12
d`P n P`n ^P X nd

b ^Pd`Pt` XPP 
vnPmv`Pm ib . d
I PUPU
av cd n V cP:
]m
bP
n P
n .
Xr V`bvTlv

.P Sdv V Xiv iv`Pm 

Pm ib
PP v`Pm : v X 2
PUPU
n14 .Vl
n C
av cd

vP v V`,

34

^
Pd`P`m ^v
Vp VPU IVt !V cP
^P PC
P
@P
at l
vP l cP:`UX v

.`U UPd@P
v V`

 cv X iv`Pm !Vp
m
cd
m
v ^ V` n t` n :
P
vvIVt
P V` d`P.}`U ~m
PUPU av cP 3.}PU m

` 15 .v} v bid`P v YC
`v |
vv IVt !Vp
n .TvP ,
 SU
P c
v J .

vP l
P d`P
`m
bv@P P vv IVt .
`m
 vU
t cC
d`P .
Xr UPd@Pbt PC bP

16 . Vl
t
@P
V` .
vU
Xv cC n | ^P vv d`P j c vv
aP
vP
4.
 U
v`Pm Vp VPU IVt cP
vUU v
.l
 U Sv VUPdP
P
.t Vr`
`m
iXv cC C
.
 XPCP Ql 
P

n ?
Cv
dPv
v V`
n cdv cd v`Pm

vP l


P` b`nUm d`P br PUPU a
` n

. UPd@P
v cd W d`P
m P 5.
b cd W P ,
d


Xr P

m t

btUv


.
:
vnb v`Pm
tP17
 l
d`P
m d`P
vm

 YdPUvnYC
!u@P
P d`P 
P
.
vnv`Pm .

nCv
vn v`Pm . UPd@Pvt
.
av v


t i Yd d`P t ,dPv n,
VtUv
V
 ^P6
VPU n t` Xiv`Pm

vnb~ Ydtn .}`UPdP@ ]m


t` W vv Vt P
`^Pv7 .vUVp
UPd@P
b` bP
VPU W vv. d
.}` d ] m
d`PCkV`. | 
VPU Cv.
b bU@Pb

^P d`P t 
P n d`P 18
v dPUu
n b`
yvv d cC
bP vv Vl
.
. Yd
bdU
b`v`U bP d`P cv`U c 

n b`l
b

b`v`U
cG l R V`v 19 .cdC
Pd
cdC
vP
Vp8
b
t`
t` d`PVPU V`:Vlt cC d`P YU V`C Vlv
,bPdPvP,ePP
bP b bP n
 ^P20 .
^P VlV`
Vp .}UUPd@Pbr
R

i V
~n ^P d`P
m P
 l 9.n X iv`Pm
P V` C
m PUdn P jb`Ub bPd`P bU PC
b bP.l
 U UPdP@CUm d`P Xr PC X .cUPd@Pbr
nd d`Pb`v
P`
dPn PtT .vm
QPd b`dm }
VPU
V`

P
d Xr 
bPePHP
^Pd`PVp VPU IVt n21 . i
bU
bP d`P Vp l
m PU dn P
. tmvU
IVt b
vP l d`P
b d`PePP  d`P 10
m d t` W V` }`U W vv nt n V l ^P

vnv`Pm }`m n vU 22 . d`PcUPdP@CUm d`PXr


XdT
PC
^P bPd`P,
vPl C
 Pv r
bP
bP
R@P
d`P

^PV`d`P}`TP`] UPdP@ bP d`P
qP
vm
11 .vU
t P
 Sv S
P
Xr ^v
R V`
.
VPU n d`P
.bUv@PC Cjb`UbP`b`

787

4:36-1:35 V

Pa
a|d aPUv vv14 .
iv`Pm X v .
 m
S

 |d

P n XvNP
v 

 T V` v
 Cvnbv
V VPU IVt XiV`
C~v ,
v WP@d`P
vn m

P
bP cP2.P Sdv V

n
] v`Pm
av
d`P Xi
n d`P15 . v YC
P
| v`Pm P .`m ^v

Pa|d !V
d`Pvn
X
` b`
v HP .`n


@Pn
n

v
m

` bP d`P
^v cd bv dPC
vP

VPdYHP
Pd`P` @Pdv
.`U
d`P`
dHU SP
vPl C

35

n
Vdv (V)n
 ^P 3
n
d`P
aU d`P Y`v b`U C v V ^P Vdv .
~n d `P.`v
.
vUPUPU

n ^P
V d v n d`P v i v VI . v i
av cd
vv} v bi
vP
bPvm
aPUv16 . YC
PUPU
P
n n
b v d`P b
Pa|d cd
av
m
vP
.vn vU
n | v`Pm bPvm a|dn 4 .IPt
^P .v@P
b
VPU
S m cC
vm ibv
b
 n c^P R
. b
.

@P
c^PVV`. Pm IUb . vi v V
 ^P 17
vn b Pm iPP PdUuPm ,v`Pm

V
v
Xt v.

cUP
VPU n
t` d`P VPU n !vU.
 V` b`v X
brP]m
bP
n i
n 5 . bvdU i| V . `P
n Cv}`T.

Xi
bP c
n d`P d|P

t
bP
t

Pa|d (V)

 t
b
vv bP
bP
bP
n d`P
NdcdH
 Yd ,
.vU v aP
.

6
b|d
V d`P18

P