Está en la página 1de 875

1

åååå AAAA iiii dddd èèèè ppppààuuàà uuSSSS òòòòkkˇˇkkˇˇùùùù

jjjjììììggggÌÌÌÌ ssssii]]ii]]XXXXrrrr ZZZZrrrr®®®®

ˆˆˆˆTTTTmmmm iiiiddddèèèè nnnn————ååååAAAAeeeellllAAAA 1 Zr®et/ ˆ Vr åAkùAz o p]iTbèI s]iX kùreln. ˆTem p]iTbèI sµpU,RzUë iCl; p]iTbèIet ikùC¢î

iCl nÅ. 2222 åìkùAer åAbè]t iCl jìlrAiz åAr ˆ Verr åA†ôÅ esî jìlrAizr üpr idèey˘ eBòes ebèºAiçCl. 3333 tArpr ˆ Vr bèleln/ "åAelA Puùw¶kù?Æ tKnî åAelA Puùwet Zr® kùrl. 4444 åAelA edèeK ˆ Vr bèuJìeln/ åAelA BòAl. tKn ˆ Vr åìkùAr eTekù åAelAekù p]Tkù kùreln. 5555 ˆ Vr åAelAr nAm idèeln "idèn/Æ ébèM åìkùAerr nAm idèeln "rAi^.Æ

sìYA hèl ébèM esKAen skùAl hèl. éî hèl ˆ Tm idèn.

iiii˛˛˛˛ àààà tttt IIII yyyy ˘˘˘˘ iiii ddddèèèè nnnn ———— åååå AAAA kkkk ùùùùAAAA zzzz 6666 tArpr ˆ Vr bèleln/ "jìlekù ÈBòAg kùrbèAr jìë åAkùAzmÿelr bèYbèSòÓÅ ehèAkù?Æ 7777 tAî ˆ Vr åAkùAzmÿelr s]iX kùer jìlekù p]Tkù kùreln. ékù BòAg jìl åAkùAzmÿelr üper åAr åë BòAg jìl åAkùAzmÿelr nIecè TAkùl. 8888 ˆ Vr åAkùAzmÿelr nAm idèeln "åAkùAz.Æ sìYA hèl åAr tArpr skùÅl hèl. éwAè hèl i˛àtIy˘ idèn.

ÔÔÔÔttttIIIIyyyy˘˘˘˘ iiiiddddèèèè nnnn————ZZZZ kkkkùùùùeeeennnnAAAA jjjjìììì iiiimmmm oooo ggggAAAA CCCCppppAAAAllllAAAA 9999 tArpr ˆ Vr bèleln/ "åAkùAezr nIecèr jìl ékù jìAy˘gAy˘ jìmÅ ehèAkù yAet ZkùenÅ fA[òÅ edèKÅ yAy˘.Æ ébèM tA-î hèl. 11110000 ˆ Vr ZkùenÅ jìimr nAm idèeln/ "p]iTbèIÆ ébèM ékù jìAy˘gAy˘ jìmÅ jìelr nAm idèeln "mhèAsAgr.Æù ˆ Vr edèKeln bèYbèSòÓAwA BòAl hèey˘eC. 11111111 tKn ˆ Vr bèleln/ "p]iTbèIet GèAs ehèAkù/ zs¥dèAy˘I gAC o Pùelr gACpAlÅ ehèAkù. Pùelr gACŸilet Pùl åAr Pùelr eBòter bèIjì ehèAkù. ˆetYkù üiè ìıdè åApn åApn jìAetr bèIjì s]iX kùr®kù. éîsbè gACpAlÅ p]iTbèIet ebèeº üW¶kù.Æ åAr tAî-î hèl. 11112222 p]iTbèIet GèAs åAr zs¥dèAy˘I üiè ìıdè üÌp  hèl. åAbèAr PùldèAy˘I gACpAlAo hèl/ Pùelr eBòter bèIjì hèl. ˆetYkù üiè ìıdè åApn åApn jìAetr bèIjì s]iX kùrl ébèM ˆ Vr edèKeln/ bèYbèSòÓAwÅ BòAl hèey˘eC.

11113333 ìYàA hèl ébèM skùAl hèl. éBòAebè hèl ÔtIy˘ idèn.

cccc èèèè &&&&ìììuuìuuTTTT RRRRiiii dddd èèèè nnnn ———— ssssyyUUyyUU //RR//RR cccc èèèè AA°°AA°°dddd èèèè oooo tttt AAAA rrrr AAAA

11114444 tArpr ˆ Vr bèleln/ "åAkùAez åAelA Puùw¶kù. éî åAelA idèn eTekù rAi^ekù p]Tkù kùrebè. éî

åAelAŸil ibèezx sBòA* Zr® kùrAr ibèezx ibèezx sMekùt ihèesebè bèYbèhè‰t hèebè. åAr idèn o bèCr ebèAJìAbèAr jìë éî åAelAŸil bèYbèhè‰t hèebè. 11115555 éî åAelAŸil åAkùAez TAkùebè p]iTbèIekù åAelA edèoy˘Ar jìeë.Æ ébèM tA-î hèl.

11116666 tKn ˆ Vr Èiw mhèÅejìYAit bèAnAeln. ˆ Vr idèenr ebèlÅ rAjì† à kùrAr jìeë bèºiw åAr rAi^ebèlÅ rAjì† à kùrAr jìeë eCAwiw bèAnAeln. ˆ Vr tArkùArAijìo s]iX kùreln. 11117777 p]iTbèIekù åAelA edèoy˘Ar jìeë ˆ Vr éî åAelAŸilekù åAkùAez SòÓApn kùreln . 11118888 idèn o rAi^ekù kùt$]† à edèbèAr jìeë ˆ Vr éî åAelAŸilekùù åAkùAez sAjìAeln. éî åAelAŸil åAelA åAr åìkùArekù p]Tkù kùer idèl ébèM ˆ Vr edèKeln bèYbèSòÓAwÅ BòAl hèey˘eC.

11119999 sìYA hèl ébèM skùAl hèl. éBòAebè cè&uìTRidèn

hèl.

pppp««««ùùùùàààà mmmm iiiiddddèèèè nnnn————mmmmAAAACCCC oooo ppppAAAAKKKKIIII

22220000 tArpr ˆ Vr bèleln/ "bèÊ ˆ kùAr jìIbèèñòˇˆ A,Iet jìl pU,RehèAkù åAr p]iTbèIr oper åAkùAez oºbèAr jìë bèÊ pAKI ehèAkù.Æù 22221111 sutrAM ˆ Vr bèº bèº jìljìèñòfi ébèM jìel ibècèr, kùrebè émn smàSòˇˆ A,I s]iX kùrelnù. åenkù ˆ kùAr sAmui@èkù jìIbè rey˘eC ébèM es sbèî ˆ Verr s]iX? yt rkùm pAKI åAkùAez oeº esîsbèo ˆ Vr bèAnAeln. ébèM ˆ Vr edèKeln bèYbèSòÓAwA BòAl hèey˘eC.

22222222 ˆ Vr éî smàSòˇˆ A,Iedèr åAzIbèRAdè kùreln. ˆ Vr sAmui@èkù ˆ A,Iedèr sMKYAbè]i ì kùer smu@è Bòirey˘ &uìletè bèleln. ˆ Vr p]iTbèIet pAKIedèr sMKYAbè]iì kùret bèleln. 22223333 s ìYÅ hèey˘ egl ébèM tArpr skùAl hèl. éBòAebè p«ùàm idèn ekùew egl.

xxxx ˛˛˛˛ iiii dddd èèèè nnnn ———— ffff AAAA [[[[ òòòò AAAA rrrr jjjj ìììì èèèè ññññ òòòò fifififijjjj ìììì AAAA eeee nnnn AAAA yyyyAA˘˘AA˘˘ rrrr oooo mmmm AAAA nnnnxxuuxxuu

22224444 tArpr à ˆ Vr bèleln/ "nAnArkùm ˆ A,I p]iTbèIet üÌp ehèAkù. nAnArkùm bèº åAkùAerr jìèñòfi-jìAenAy˘Ar åAr bèuekù ehè°ew cèlAr nAnArkùm eCAw ˆ A,I ehèAkù ébèM ˆcè¢r sMKYAy˘ tAedèr sMKYAbè]i ì ehèAkù.Æ tKn eymn itin bèleln sbèikùC¢sµp hèl.

iiii bbbb èèèè eeee zzzz xxxx ssss BBBB òòòò ÅÅÅÅ kùebè mAs ébèM bèCr Zr® hèebè tÅ in RìArä kùrAr jìë îèSèÛàAey˘lIy˘rÅ sUyRébèM cèe¤èr bèYbèhèAr kùrt ébèM bèÊ î Ê dèIy˘ C¢iwr idèn ébèM ibèezx sBòÅsmUhè pUi,RmÅ ébèM åmAbès¥Ar smy˘ Zr® hèt.

åååå AAAA iiii dddd èèèè ppppààuuàà uuSSSS òòòòkkˇˇkkˇˇùùùù 1:25-2:22

2

22225555 sutrAM ˆ Vr sbè rkùm jìèñòfi-jìAenAy˘Ar etmnBòAebè qtrI kùreln. bèë jìèñòfi/ epA` jìèñòfiåAr bèuekù hè°AwAr sbèrkùemr eCAw eCAw ˆA,I ˆ Vr bèAnAeln ébèM ˆ Vr edèKeln ˆ itiw ijìinxî ebèz BòAelÅ hèey˘eC.

22226666 tKn ˆ Vr bèleln/ "éKn és/ åAmrÅ mAnux s]iX kùir. åAmAedèr åAdèel åAmrÅ mAnux s]iX kùrbè. mAnux hèebè iWkù åAmAedèr mt. tArÅ smue@èr smàSòˇ mAeCr oper åAr åAkùAezr smàSòˇpAKIr oper kùt$]† à kùrebè. tArÅ p]iTbèIr smàSòˇbèº jìAenAy˘Ar åAr bèuekù hè°AwAr smàSòˇeCAw ˆ A,Ir üper kùt$]† à kùrebè.Æ

22227777 tAî ˆ Vr inejìr metAî mAnux s]iX kùreln. mAnux hèl t°Ar C<Aecè gºÅ jìIbè. ˆ Vr tAedèr pur®x o Sò§Ir‰ep s]iX kùreln. 22228888 ˆ Vr tAedèr åAzIbRèAdè kùer bèleln/ "etAmAedèr bèÊ sèñòˇAnsèñòˇit ehèAkù. mAnuex mAnuex p]iTbèI pirpU,RkùerA ébèM etAmrÅ p]iTbèIr iny˘ñò§e,r BòAr nAo. smue@è mAeCedèr ébèM bèAtAes pAiKedèr zAsn kùerA. mAiwr opr yÅ ikùC¢neºcèeº/ yAbètIy˘ ˆ A,Iekùù etAmrÅ zAsn kùerA.Æ

22229999 ˆ Vr bèleln/ "åAim etAmAedèr zs¥dèAy˘I smàSòˇ gAC o smàSòˇPùldèÅy˘I gACpAlÅ idèiçC. œsbè gAC bèIjìyu)ò Pùl üÌpAdèn kùer. éî smàSòˇzs¥ o Pùl hèebè etAmAedèr KAÜ. 33330000 ébèM jìAenAy˘Aredèrù smèSòˇsbèujì gACpAlÅ idèiçC. tAedèr KAÜ hèebè sbèujì gACpAlÅ. p]iTbèIr smàSòˇjìèñòfi-jìAenAy˘Ar/ åAkùAezr smàSòˇpAiK ébèM mAiwr üper bèuekù hè°Aew eysbè kùIw sbèAî œ KAÜ KAebè.Æ ébèM éî sbèikùC¢î sµp hèl.

33331111 ˆ Vr yÅ ikùC¢s]iX kùereCn essbè ikùC¢edèKeln. ébèM ˆ Vr edèKeln smàSòˇs]iXî Kubè BòAl hèey˘eC. sìYA hèl/ tArpr skùAl hèl. éBòAebè x˛ idèn hèl.

ssss àààà àààà mmˇˇmmˇˇ

iiiidddd èèèè nnnn ———— iiii bbbbèèèè öööö AAAA mmmm

2 sutrAM p]iTbèI/ åAkùAz ébèM tAedèr åABòYèñòˇrI, yAbètIy˘ ijìins sµpU,Rhèl. 2222 ey kùAjì ˆ Vr Zr®

kùeriCeln tA ezx kùer sà àˇm idèen itin ibèöAm ineln. 3333 àˇm idèniwekù åAzIbRèAdè kùer ˆ Vr esiwekù pibè^ idèen pir,t kùreln. idèniwekù àˆ Vr ékù ibèezx idèn kùreln kùAr, œ idèniwet p]iTbèI s]iXr smàSòˇkùAjì eTekù itin ibèöAm ineln.

mmmmAAAAnnnnbbbbèèèè jjjjììììAAAAiiiittttrrrr ZZZZrrrr®®®®

4444 éî hèl åAkùAz o p]iTbèIr îithèAs. ˆ Vr yKn p]iTbèI o åAkùAz s]iX kùeriCeln/ tKn yA ikùC¢GèewiCl éwA tArî g¬òØ. 5555 p]iTbèIet tKn ekùAno gACpAlÅ iCl nÅ. mAeW tKn ikùC¢î jìõòÂAetA nÅ. kùAr, ˆ Buò tKno p]iTbèIet bè]iX pAWAn in ébèM e(ùet cèAxbèAs kùrAr jìë tKn ekùü iCl nÅ. 6666 p]iTbèI eTekù jìl* üeW cèArpAezr jìimet Ciºey˘ pºl. 7777 tKn ˆ Buò ˆ Vr mAiw eTekù DèUelA &uìel iney˘ ékùjìn mAnux

qtrI kùreln ébèM esî mAnuexr nAekù P<uù idèey˘ ˆA,bèAy˘u

ˆebèz kùrAeln ébèM mAnuxiw jìIbèèñòˇhèey˘ üWl.

8888 tKn

ˆBuò ˆ Vr pUbèRidèekù ékùiw bèAgAn bèAnAeln åAr esî bèAgAniwr nAm idèeln édèn ébèM ˆBuò ˆ Vr t°Ar s]iX kùrÅ mAnuxiwekù esî bèAgAen rAKeln. 9999 ébèM esî

bèAgAen ˆ Buò ˆ Vr sbèrkùemr su™èr bè](ù ébèM KAeÜApeyA· Pùl edèy˘ émn ˆ itiw bè](ù erApä kùreln. bèAgAenr mAJìKAniwet ˆ Buò ˆ Vr erApä kùreln jìIbèn bè](ùiw yÅ BòAl ébèM m™è ibèxey˘ |ùAn edèy˘.

11110000 édèn hèet ékù ndèI ˆ bèAihèt hèey˘ esî bèAgAn jìlis)ò kùrl. tArpr esî ndèI ibèBò)ò hèey˘ cèAriw eCAw eCAw DèArAy˘ pir,t hèl. 11111111 ˆ Tm DèArAiwr nAm pIezAn. éî ndèIDèArÅ puerA hèbèIlÅ edèziwekù iGèer ˆbèAihèt. 11112222 :es edèez esAnÅ rey˘eC åAr tÅ ü<cè¢ mAenr. éCAºÅ éî edèez gì@èbèY/ ŸgaŸla åAr mUlYbèAn egAemdèkùmi, pAoy˘Å yAy˘.Ú

11113333 i˛ àtIy˘ ndèIr nAm gIehèAn/ éî ndèIiw smàSòˇkUùz edèziwekù iGèer ˆ bèAihèt. 11114444 ÔtIy˘ ndèIiwr nAm ihèe£èkùl. éî ndèI åzUiry˘Å edèezr pUbRè idèekù ˆbèAihèt. cè&uìTRndèIiwr nAm PùrAÌ.

11115555 ˆBuò ˆ Vr k]ùixkùAjì åAr bèAgAenr r(ù,Aebè(ùe,r jìeë mAnuxiwekù édèn bèAgAen rAKeln. 11116666 ˆBuò ˆ Vr mAnuxiwekù éî åAedèz idèeln/ "bèAgAenr ey ekùAno bè]e(ùr Pùl &uìim eKet pAerÅ. 11117777 ikùèñòfiey bè]( BòAelA åAr m™è ibèxey˘ |ùAn edèy˘ esî bè]e(ùr Pùl kùKno eKey˘Å nÅ. yidè &uìim esî bè]e(ùr Pùl KAo/ etAmAr m]&uìY hèebè?Æ

ˆˆˆˆTTTTmmmm nnnnAAAArrrrIIII

11118888 tArper ˆBuò ˆ Vr bèleln/ "mAnuexr in>s“ò TAkùA BòAl ny˘. åAim oekù sAhèAyY kùrAr jìeë or mt åAr ékùiw mAnux qtrI kùrbè.Æ

11119999 ˆBuò ˆ Vr p]iTbèIr oper smàSòˇpZ åAr åAkùAezr smàSòˇpAiK qtrI kùrbèAr jìë m]i%kùAr DèUil bèYbèhèAr kùeriCeln. ˆ Buò ˆ Vr œ smàSòˇ pZpAKIekù mAnuxiwr kùAeC iney˘ éeln åAr mAnuxiw tAedèr ˆ etYekùr åAlAdèÅ åAlAdèÅ nAm idèl. 22220000 mAnuxiw smàSòˇg]hèpAilt pZ/ åAkùAezr smàSòˇpAiKr ébèM åre,Yr smàSòˇbèëˆ A,Ir nAmkùr, kùrl. mAnuxiw åsMKYAù pZ-pAKI edèKl ikùèñòfies tAr eyAgY sAhèAyYkùArI kùAüekù edèKet epl nÅ. 22221111 tKn ˆ Buò ˆ Vr esî mAnuxiwekù Kubè gBòIr Gèuem åAçC kùreln. mAnuxiw yKn GèuemAiçCl tKn ˆ Buò ˆ Vr tAr p<Ajìerr ékùwÅ hèAº ebèr kùer ineln. tArpr ˆ Buòò ˆ Vr eyKAn eTekù hèAºiw ebèr kùeriCeln esKAnwÅ cèAmºÅ idèey˘ eFekù idèeln. 22222222 ˆ Buòò ˆ Vr mAnuxiwr p<Ajìerr esî hèAº idèey˘ !tir kùreln ékùjìn Sò§I. tKn esî

jjjjììììllll åTbèÅ "ékù imihè kuùy˘AzÅ.Æ

3

åååå AAAA iiii dddd èèèè ppppààuuàà uuSSSS òòòòkkˇˇkkˇˇùùùù 2:23-3:22

Sò§Iekù ˆBuò ˆ Vr mAnuxiwr sAmen iney˘ éeln. 22223333 ébèM esî mAnuxiw bèll/ "åbèezex åAmAr s#z ékùjìn hèl. åAmAr p<AjìrÅ eTekù tAr hèAº/ zrIr eTekù tAr edèhè qtrI hèey˘eC. eyehè&uì nr eTekù tAr s]iX hèey˘eC/ esehè&uì 'nArIæ bèel ér pircèy˘ hèebè.Æ

22224444 éîjìë pur®x iptèÅmAtAekù tYAg kùer Sò§Ir se“ò imilt hèy˘ ébèM éîBòAebè Èjìen ékù hèey˘ yAy˘.

22225555 tKn nrnArI ül“ò iCl/ ikùèñòfiesjìeë tAedèr ekùAn l ÔìAebèADè iCl nÅ.

ppppAAAAeeeepppprrrr ZZZZrrrr®®®® 3 ˆBuò ˆ Vr yt rkùm bèë ˆA,I s]iX kùeriCeln es sbèŸelAr meDèY sAp sbèecèey˘ cèAlAkù iCl. sAp

esî nArIr se“ò ékùwÅ cèAlAikù kùret cèAîl. ékùidèn sApwÅ esî nArIekù ijìe|ùs kùrl/ "nArI/ ˆ Vr ikù bèAgAenr ekùAno gAeCr Pùl nÅ eKet sitYî åAedèz idèey˘eCn¿Æ 2222 tKn nArI sApwAekù bèll/ "nÅ? ˆ Vr tÅ bèeln in? bèAgAenr sbè gACŸelA eTekù åAmrÅ Pùl eKet pAir. 3333 ZDèuékùiw gAC åAeC yAr Pùl ikùC¢etî eKet pAir nÅ. ˆ Vr åAmAedèr bèeliCeln/ 'bèAgAenr mAJìKAen ey gACwÅ åAeC/ tAr Pùl ekùAnmetî KAeb ènÅ. émn ikù œ gACwÅ eC<Aebèo nÅ— C°¢elî mrebè.Ææ 4444 ikùèñòfisApwÅ nArIekù bèll/ "nÅ/ mrebè nÅ. 5555 ˆ Vr jìAenn/ yidè etAmrA œ gAeCr Pùl KAo tAhèel etAmAedèr BòAelA åAr me™èr |ùAn hèebè. åAr etAmrÅ tKn ˆ Verr mt hèey˘ yAebè?Æ 6666 esî nArI edèKl gACwÅ su™èr ébèM ér Pùl suSèVàAÈ/ åAr éî eBòebè es üe%ijìt hèl ey œ gAC tAekù |ùAn edèeb. tAî nArI gACwAr eTekù Pùl iney˘ eKl. tAr SèVàAmI esKAenî iCl/ tAî es SèVàAmIekùo Pùelr ékùwÅ w¶kùerA idèl åAr tAr SèVàAmIo eswÅ eKl. 7777 tKn esî nArI o pur®x Èjìenr meDèYî ékùwÅ pirbèt$n Gèwl. eyn tAedèr ecèAK Kuel egl åAr tArÅ sbè ikùC¢ åëBòAebè edèKet Zr® kùrl. tArA edèKl tAedèr ekùAno jìAmAkùApº enî. tArÅ ül“ò. tAî tArÅ kùey˘kùwÅ f¶muerr pAtÅ ejìAgAº kùer esŸelAekù juìeº juìeº eslAî kùrl ébèM esŸelAekù epAzAkù ihèesebè prl. 8888 ˆ Buò ˆ Vr ibèekùl ebèlÅ bèAgAen ebèºAiçCeln. t°Ar pAey˘r zÄè Zen esî pur®x o nArI bèAgAen gACŸilr mAJìKAen igey˘ luekùAl. 9999 ikùèñòfiˆ Buò ˆ Vr pur®xiwekù fAkùeln/ "&uìim ekùATAy˘¿Æ

11110000 pur®xiw bèll/ ''åApnAr pAey˘r zÄè Zen Bòy˘ eplAm. åAim ey ül“ò. tAî åAim luikùey˘ åAiC.Æ

11111111 ˆBuò ˆ Vr mAnuxiwekù bèleln/ "ekù bèll ey &uìim ül“ò¿ etAmAr ùl ÔìÅ kùreC ekùn¿ ey gACwAr

Pùl eKet åAim bèArä kùeriClAm &uìim ikù esî ibèezx gAeCr Pùl eKey˘Cà¿Æ 11112222 esî pur®x bèll/ "åAmAr jìë ey nArI åApin qtir kùeriCeln esî nArI gACwÅ eTekù åAmAy˘ Pùl idèey˘iCl/ tAî åAim eswÅ eKey˘iC.Æ 11113333 tKn ˆBuò ˆ Vr esî nArIekù bèleln/ "&uìim é ikù kùerC¿Æ esî nArI bèll/ "sApwA åAmAr se“ò cèAlAikù kùereC. sApwÅ åAmAy˘ Buòiley˘ idèl åAr åAimo PùlwÅ eKey˘ ePùllAm.Æ

11114444 sutrAM ˆ Buò ˆ Vr sApwAekù bèleln/

"&uìim BòIxä KArAp kùAjìì kùerC; tAr Pùel etAmAr KArAp hèebè. åëAë pZr ecèey˘ etAmAr pe(ù ebèzI KArAp hèebè. smàSòˇjìIbèn &uìim bèuekù ehè°ew cèlebè åAr mAiwr DèuelA KAebè. 11115555 etAmAr ébèM nArIr meDèY åAimè z^®tA åAnb ébèM tAr sèñòˇAnsèñòˇit ébèM etAmAr sèñòˇAn sèñòˇitr meDèY éî z^®tÅ bèey˘ cèlebè. &uìim kùAmº edèebè tAr sèñòˇAenr pAey˘ ikùèñòfies etAmAr mATÅ cè›,Rkùrebè.Æ

11116666 tArpr ˆBuò ˆ Vr nArIekù bèleln/ "&uìim yKn gBò$bètI hèebè/ åAim esî dèzAwAekù Èè>shè kùer &uìlbè/ &uìim åsÁ bèYTAet sèñòˇAenr jìõòÂ edèebè. &uìim etAmAr SèVàAmIekù åAkuùlBòAebè kùAmnÅ kùrebè ikùèñòfiesè etAmAr üper kùt$]† à kùreb.Æ

11117777 tArpr ˆBuò ˆ Vr pur®xekù bèleln/ ''åAim etAmAy˘ œ gAeCr Pùl eKet bèAr, kùeriClAm. tbèu&uìim nArIr kùTÅ Zen inixìè gAeCr Pùl eKey˘C. tAî etAmAr kùAreä åAim éî BUòimekù zAp edèbè. BUòim etAmAedèr ey KAÜ edèebè tAr jìeë éKn eTekù sArAjìIbèn etAmAy˘ åit kùiWn piröm kùret hèebè. 11118888 BUòim etAmAr jìë k<ùAwÅeJìAp jìõò edèebè ébèM etAmAekù bèuenA gACpAlÅ eKet hèeb.* 11119999 etAmAr KAeÜr jìeë &uìim kùeWAr piröm kùrebè ey pyRèñòˇnÅ muK GèAem Bòer yAy˘. &uìim mr, py$èñòˇà piröm kùrebè tArpr punrAy˘ DèUil hèey˘ yAebè. åAim DèUil eTekù etAmAy˘ s]iX kùeriC ébèM yKn m]&uìY hèebè punrAy˘ &uìimù DèUilet pir,t hèebè.Æ

22220000 åAdèm tAr èSò§Ir nAm rAKl hèbèA/ kùAr, es smàSòˇ jìIibèt mAnuexr jìnnI hèl. 22221111 ˆBuò ˆ Vr pZr cèAmºÅ idèey˘ åAdèm o hèbèAr jìë epAzAkù bèAiney˘ tAedèr pirey˘ idèeln. 22222222 ˆBuò ˆ Vr bèleln/ "edèK/ orÅ éKn BòAelA åAr m™è ibèxey˘ ejìen åAmAedèr mt hèey˘ egeC.

BBBBòòòUUòUUiiii mmmm ÷÷÷÷ ÷÷÷÷ ÷÷÷÷ hhhh èèèè eeee bbbb èèèè åAidè 1 18-29

åååå AAAA iiii dddd èèèè ppppààuuàà uuSSSS òòòòkkˇˇkkˇˇùùùù 3:23-4:24

4

éKn mAnuxwÅ jIbènbè]e(ùr Pùl epeºo eKet pAer. åAr tÅ yidè KAy˘ tAhèel orÅ icèrjìIibè hèebè.Æ

22223333 sutrAM ˆ Buò ˆ Vr mAnuxekù édèn bèAgAn tYAg kùret bèADèY kùreln. ey BUòim eTekù åAdèmekù !trI kùrÅ hèey˘iCl/ bèADèY hèey˘ es esî BUòimetî kùAjì kùret TAkùl. 22224444 ˆ Buò ˆ Vr mAnuxekù œ bèAgAn eTekù tAiºàey˘ idèeln. ˆ Buò kùr‰bè dUètedr bèAgAenr ˆ ebèz peT pAhèArAy˘ rAKeln ébèM itin åAŸenr ékùwÅ trbèAirekùo esKAen rAKeln. jìIbènbè]e(ùr kùAeC yAbèAr pTiw pAhèArÅ edèbèAr jìë œ trbèAiriw cèAridèekù âàlâàl kùriCl.

ˆˆˆˆTTTTmmmm ppppiiiirrrrbbbbèèèè AAAArrrr 4 åAdèm o tAr Sò§I hèbèAr meDèY eyQn sµpkRù hèl. hèbèÅ ékùiw izZr jìõò idèl. izZiwr nAm rAKÅ

hèl kùiy˘n.ù hèbèÅ bèll/ " ˆBuòr shèAy˘tAy˘ åAim ékùiw mAnuexr r‰p idèey˘iC?Æ

2222 per es åAr ékùiw izZ ˆ sbè kùrl. éî izZiw hèl kùiy˘enr BòAî ehèbèl. ehèbèl hèl emxpAlkù åAr kùiy˘n hèl k]ùxkù.

ˆˆˆˆTTTTmmmm KKKKnnuunnuu 3333----4444 Pùsl kùAwAr smy˘ ˆ Buòr jìeë kùiy˘n ikùC¢üphèAr iney˘ él. kùiy˘n e(ùet yÅ Pùiley˘iCl tAr eTekù ikùC¢Pùsl iney˘ él. åAr ehèbèl ˆBuòr jìeë tAr emxpAl eTekù bèACAî kùrÅ esrÅ emxŸelAr esrÅ åMz iney˘ él.* ˆBuò ehèbèl o tAr üphèAr ˝hè, kùreln/ 5555 ikùèñòfi ˆBuò kùiy˘n o tAr üphèAr ˆ tYAKYAn kùreln. éet kùiy˘enr BòIxä È>K åAr rAg hèl. 6666 ˆ Buò kùiy˘nekù ijìe|ùs kùreln/ "&uìim rAg kùrC ekùn¿ etAmAr muK ibèx ¯ekùn¿ 7777 &uìim yidè BòAl kùAjì kùr/ tKn åAim etAmAy˘ ˝hèä kùrbè. ikùèñòfiyidè åëAy˘ kùAjì kùerA es pAp TAkùebè etAmAr jìIbèen. etAmAr pAp etAmAekù åAy˘e% rAKet cèAy˘/ ikùèñòfietAmAekùî esî pApekù åAy˘e% rAKet hèebè.Æ* 8888 kùiy˘n tAr BòAî ehèbèlekù bèll/ "cèelA/ mAeW yAoy˘A yAkù.Æ tKn kùiy˘n åAr ehèbèl bèAîer mAeW egl. tKn kùiy˘n tAr BòAî ehèbèelr üpr Jì<Aipey˘ peº tAekù hètYÅ kùrl. 9999 per ˆBuòò kùiy˘nekù ijìe|ùs kùreln/ "etAmAr BòAî ehèbèl ekùATAy˘¿Æ kùiy˘n bèll/ "åAim jìAin nÅ. BòAîey˘r üpr njìrdèAir kùrÅ ikù åAmAr kùAjì¿Æ

11110000 tKn ˆ Buò bèleln/ "&uìim ikù kùerC¿ etAmAr

eeee hhhh èèèè bbbb èèèè llll ÷÷÷÷ ÷÷÷÷ ÷÷÷÷ éééé llll åA(ùirkù åeTR/ ''ehèbèl tAr ˆTmjìAt emxedèr meDèY eTekù kùey˘kùiw éeniCl/ ibèezx kùer tAedèr cèibèR.Æ

iiii kkkk ùùùù èèèè ññññ òòòò fifififi÷÷÷÷ ÷÷÷÷ ÷÷÷÷ hhhh èèèè eeee bbbb èèèè åTbèÅ ''&uìim yidè üicèt kùAjì nA kùr tebè pAp etAmAr edèAregAºAy˘ GèApiw emer TAekù. es etAmAekù cèAy˘/ ikùèñòˇ etAmAekùî tAekù zAsn kùret hèebè.Æ

BòAîekù &uìim hètYÅ kùerC¿ tAr r)ò mAiwr nIecè eTekù åAmAr üe£èeï icèÌkùAr kùreC. 11111111 &uìim etAmAr BòAîekù hètYÅ kùerC ébèM etAmAr hèAt eTekù tAr r)ò enoy˘Ar jìeë p]iTbèI ibèdèI,Rhèey˘eC. tAî éKn/ åAim éî BUòimekù åiBòzAp edèbè. 11112222 åtIet/ &uìim gACpAlÅ lAigey˘C ébèM etAmAr gACpAlAr BòAlî bèAºbè]iìèè hèey˘eC. ikùèñòfiéKn &uìim gACpAlÅ lAgAebè ébèM mAiw etAmAr gACpAlÅ bèAºet åAr sAhèAyY kùrebè nÅ. éî p]iTbèIet etAmAr ekùAno bèAºI TAkùebè nÅ/ &uìim ékù jìAy˘gÅ eTekù åAr ékù jìAy˘gAy˘ Gèuer Gèuer ebèºAebè.Æ

11113333 tKn kùiy˘n bèll/ "éî zAiSòˇåAmAr pe(ù Kubè ebèzI? 11114444 edèK/ &uìim åAmAy˘ inbèRAsen eyet bèADèY kùrC. åAim etAmAr kùAeCo åAset pArbè nÅ/ etAmAr se“ò åAr åAmAr edèKAo hèebè nÅ? åAmAr ekùAno GèrbèAºI TAkùebè nÅ? åAim p]iTbèI juìeº ékù jìAy˘gÅ eTekù åAr ékù jìAy˘gAy˘ Gèuer ebèºAet bèADèY hèbè ébèM åAmAy˘ ey edèKebè esî hètYÅ kùrebè.Æ

11115555 tKn àˆBuò kùiy˘nekù bèleln/ "nÅ/ åAim tÅ Gèwet edèbè nÅù? etAmAy˘ yidè ekùü hètYÅ kùer tAhèel tAekù åAro ebèzI zAiSòˇedèbè.Æ tKn ˆ Buò kùiy˘enr gAey˘ ékùwÅ icèH idèeln yAet ekùü tAekù hètYÅ nA kùer.

kkkkùùùù iiii yyyyee˘˘ee˘˘ nnnnrrrr pppp iiii rrrrbbbbèèèè AAAA rrrr

11116666 kùiy˘n ˆ Buòr kùAC eTekù cèel él ébèM édèenr pUbèRidèekù enAdè ènAmkù ékù edèez bèAs kùret lAgl.

11117777 kùiy˘enr se“ò eyQn sµpek$ùr Pùel tAr Sò§I ékùiw pue^r jìõòÂ idèl. tAr nAm rAKÅ hèl hèenAkù. kùiy˘n ékùiw ngr p%n kùer tAr nAmo pue^r nAem rAKl hèenAkù.

11118888 hèenAekùr ˆrdè nAem ékùiw pu^ hèl. ˆredèr pue^r nAm mhè›y˘Aey˘l. åAr tAr pue^r nAm mTUzAey˘l. åAr tAr pue^r nAm elmkù.

11119999 elmekùr Èjìn Sò§I iCl. ékùjìenr nAm åAdèÅ/ åAr ékùjìenr nAm is¬òÒÅ. 22220000 åAdèAr geBò$jìõò hèl yAbèelr. yArÅ t°AbèuetùbèAs kùer ébèM pZpAln kùer esî jìAitr jìnkù hèl yUbèl. 22221111 åAdèAr åë pue^r nAm yUbèl. tAr sèñòˇAnsèñòˇit eTekù ey jìAitr s]iX hèl tArÅ bèI,Å o b<èAiz bèAjìAy˘. 22222222 elmekùr åë Sò§I is¬òÒÅ ékù pue^r o ékù kùëAr jìõò idèl. pue^r nAm &Uìbèl-kùiy˘n åAr kùëAr nAm ny˘mÅ. &Uìbèl-kùiy˘enr sèñòˇAnsèñòˇit iptl o elAhèAr kùAejì dè(ù.

22223333 elmkù tAr Èî Sò§Ir üe£èeï bèll/ "åAdèÅ åAr is¬òÒÅ/ éidèekù kùAn dèAo. elmekùr àSò§IrÅ/ åAmAr kùTÅ ezAenA? ékùwÅ elAkù åAmAy˘ emeriCl/ tAî tAekù åAim hètYA kùeriC. ékùjìn tr®, åAmAy˘ åAGèAt kùeriCl/ tAr bèdèel åAim tAekù hètYA kùeriC. 22224444 kùiy˘nekù hètYAr zAiSòˇiCl sAt Ÿä/ elmkùekù hètYAr zAiSòˇsAtA%r Ÿä ebèzI?Æ

5

åååå AAAA iiii dddd èèèè ppppààuuàà uuSSSS òòòòkkˇˇkkˇˇùùùù 4:25-6:9

åååå AAAA dddd èèèè mmmm oooo hhhh èèèè bbbb èèèè AAAA rrrr nnnn &&&&ìììuuìuunnnn pppp^^uu^^uu

llll AAAA BBBB òòòò

22225555 åAdèemr se“ò eyQn sµpekRùr Pùel hèbèÅ åAr ékùiw pue^r jìõò idèelA. tArÅ tAr nAm rAKelA ezT. hèbèÅ bèleln/ "ˆ Vr åAmAy˘ åAr ékùiw pu^ idèey˘eCn. kùiy˘n ehèbèlekù emer ePùlelA/ ikùèñòfiåAmAr

éKn ezT åAeC.Æ 22226666 ezeTro ékùiw pu^ hèelA. es tAr nAm rAKl îenAz. esî smy˘ elAekùrÅ ˆBuòr kùAeC ˆ ATRnÅ kùret Zr® kùrelA.*

ååååAAAAddddèèèè mmmm ppppiiiirrrrbbbbèèèè AAAAeeeerrrrrrrr îîîîiiiitttthhhhèèèè AAAAssss 5 éî bèî hèæl åAdèmùpirbèAerr ibèxey˘. ˆ Vr inejìr C°Aecè mAnuxekù s]iX kùeriCeln. 2222 ˆ Vr mAnuxekù

pur®x o Sò§I r‰ep s]iX kùeriCeln. ébèM esî s]iXr idèen ˆ Vr åAzIbèRAdè kùer tAedèr nAm idèeln ''åAdèm.Æ 3333 åAdèemr yKn 130 bèCr bèy˘s tKn tAr åAr ékùiw pu^ hèl. pu^iwekù edèKet ÊÊ åAdèemr metA. åAdèm tAr nAm rAKeln ezT. 4444 ezeTr jìeõòÂr pr

800 bèCr åAdèm eb<èecèiCeln. éî smey˘ åAdèemr

åAro pu^kùëÅ hèelA. 5555 sutrAM åAdèm emAw 930 bèCr eb<èecèiCeln. tArpr t°Ar m]&uìY hèelA.

6666 ezeTr yKn 105 bèCr bèy˘s hèy˘ tKn t°Ar ékùiw pu^ hèy˘. tAr nAm rAKÅ hèy˘ îenAz. 7777 îenAezr jìeõòÂr per ezT 807 bèCr eb<èecèiCeln. îitmeDèY ezeTr åAro pu^kùëÅ hèy˘. 8888 sutrAM ezT eb<èecèiCeln emAw 912 bèCr. tArpr t°Ar m]&uìY hèy˘. 9999 îenAezr yKn 90 bèCr bèy˘s tKn t°Ar !kùnn nAem ékùiw pu^ hèy˘. 11110000 qkùnenr jìeõòÂr pr îenAz

815 bèCr eb<èecèiCeln. îitmeDèY t°Ar åAro pu^kùëÅ

hèy˘. 11111111 sutrAM îenAz emAw 905 bèCr eb<èecèiCeln. tArpr t°Ar m]&uìY hèy˘.

11112222 qkùnenr 70 bèCr bèy˘es t°Ar mhèlell nAem ékùiw pu^ hèy˘. 11113333 mhèlelelr jìeõòÂr pr qkùnn 840 bèCr eb<èecèiCeln. îitmeDèY qkùnenr åAro pu^kùëÅ hèy˘. 11114444 sutrAM qkùnn emAw 910 bèCr eb<èecèiCeln. tArpr t°Ar m]&uìY hèy˘.

11115555 mhèlelelr yKn 65 bèCr bèy˘s tKn t°Ar eyrdè

nAem ékùiw pu^ hèy˘. 11116666 eyredèr jìeõòÂr pr mhèlell

830 bèCr eb<èecèiCeln. îitmeDèY t°År åAro pu^kùëÅ

hèy˘. 11117777 sutrAM mhèlell emAw 895 bèCr eb<èecèiCeln. tArpr t°Ar m]&uìY hèy˘.

11118888 eyredèr yKn 162 bèCr bèy˘s tKn t°Ar hèenAkù nAem ékùiw pu^ hèy˘. 11119999 hèenAekùr jìeõòÂr pr eyrdè

800 bèCr eb<èecèiCeln. îitmeDèY t°Ar åAro pu^kùëÅ

hèy˘. 22220000 sutrAM eyrdè emAw 962 bèCr eb<èecèiCeln. tArpr t°Ar m]&uìY hèy˘.

22221111 hèenAekùr yKn 65 bèCr bèy˘s tKn mTUezlhè nAem t°Ar ékùiw pu^ hèy˘. 22222222 mTUezlhèr jìeõòÂr pr hèenAkù åAro 300 bèCr ˆ Verr se“ò pdècèAr,Å kùern.

eeeellllAAAAeeeekkkkùùùùrrrrAAAA ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ kkkkùùùùrrrreeeellllAAAA åA(ùirkù åeTR/ "elAekùrÅ iyehèAbèA nAm inet Zr® kùeriCl.Æ

îitmeDèY t°Ar åAro pu^kùëÅ hèy˘. 22223333 sutrAM hèenAkù emAw 365 bèCr eb<èecèiCeln. 22224444 ékùidèn hèenAkù ˆ Verr se“ò pdècèAr,Å kùret kùret å#ï hèey˘ egeln.

ˆ Vr t°Aekù iney˘ ineln.

22225555 mTUezlhèr yKn 187 bèCr bèy˘s tKn t°Ar elmkù nAem ékùiw pu^ hèy˘. 22226666 elmekùr jìeõòÂr pr mTUezlhè 782 bèCr eb<èecèiCeln. îitmeDèY t°Ar åAro pu^kùëÅ hèy˘. 22227777 sutrAM mTUezlhè emAw 969 bèCr eb<èecèiCeln. tArpr t°Ar m]&uìY hèy˘.

22228888 elmekùr yKn 182 bèCr bèy˘s tKn t°Ar ékùiw pu^ hèelA. 22229999 elmkù pue^r nAm rAKeln enAhè. itin bèleln/ "ˆ Vr BUòimekù åiBòzAp idèey˘eCn bèel k]ùxkùr‰ep åAmAedèr kùeWAr piröm kùret hèy˘. ikùèñòfi enAhè åAmAedèr ibèöAm edèebè.Æ

33330000 enAehèr jìeõòÂr per elmkù 595 bèCr eb<èecèiCeln. îitmeDèY t°Ar åAro pu^kùëÅ hèy˘. 33331111 sutrAM elmkù emAw 777 bèCr eb<èecèiCeln. tArpr t°Ar m]&uìY hèy˘.

33332222 enAhèr 500 bèCr bèy˘es ezm/ hèAm ébèM eyPùÌ nAem itniw pu^ hèelA.

eeeellllAAAAeeeekkkkùùùùrrrrÅÅÅÅ mmmm™™™™èèèè eeeehhhhèèèè AAAAllll 6 p]iTbèIet mAnuexr sMKYÅ fl*mz> ebèeº cèlelA. åenekùr åenkù kùëA hèelA. 2222-4444 ˆ Verr pue^rÅ

edèKelA ey tArÅ su™èrI. sutrAM ˆ Verr pue^rÅ yAr yAekù pC™è es tAekù ibèey˘ kùrelA. éî nArIrÅ sèñòˇAenr jìõò idèelA. esî smy˘ ébèM prbèt$IkùAel p]iTbèIet eniPùilm jìAtIy˘ mAnuxrA bèAs kùrt. ˆ AcèInkùAl eTekùî eniPùilmrÅ mhèAbèIrr‰ep ibèKYAt iCl. tKn ˆBuò bèleln/ "mAnux enhèAtî r)òmAMesr jìIbè mA^. oedèr ˛ àArA åAim åAmAr åA†ôAekù icèrkùAl pIiºt hèet edèbè nÅ. åAim oedèr 120 bèCr kùer åAy˘uedèbè.Æ 5555 ˆ Buò edèKeln ey p]iTbèIet elAekù ZDèum™è kùAjìî kùreC. ˆ Buò edèKeln ey elAkù sArA(ù, m™è ijìinesr kùTAî icèèñòˇÅ kùreC. 6666 p]iTbèIet mAnux s]iX kùrAr jìeë ˆBuòr ånuezAcènÅ hèl ébèM t°Ar hè‰dèy˘ekù ebèdènAy˘ pU,R kùrl. 7777 à sutrAM ˆ Buò bèleln/ "p]iTbèIet yt mAnux s]iX kùeriC sbèAîekù åAim DbèMs kùrbè. èˆ etYkù mAnux/ ˆetYkùù jìAenAy˘Ar ébèM p]iTbèIr üper yÅ ikùC¢cèel iPùer ebèºAy˘ sbè ikùC¢ekù åAim DbèMs kùrbè. bèAtAes yt pAKI oeº esŸelAekùo åAim DbèMs kùrbè. ekùn¿ kùAr, éî sbèikùC¢s]iX kùeriC bèel åAim È>iKt.Æ 8888 p]iTbèIet ZDèu ékùjìn mAnuexr ˆ it ˆ Buò sèñòfiX iCeln— es hèl enAhè.

eeee nnnnAAAAhhhhèèèè oooo jjjj ìììì llll AAAAÒÒÒÒbbbb èèèè nnnn 9999 éî hèl enAehèr pirbèAerr bè]%Aèñòˇ. enAhè tAr ˆjìeõòÂr ékùjìn BòAl o sÌ mAnux iCeln ébèM

åååå AAAA iiii dddd èèèè ppppààuuàà uuSSSS òòòòkkˇˇkkˇˇùùùù 6:10-7:22

6

itin sbèRdèA ˆ Vrekù ånusrä kùretn. 11110000 enAehèr itn pu^ iCl… ezm/ hèAm åAr eyPùÌ. 11111111----11112222 ˆ Vr nIecè p]iTbèIr idèekù #iXpAt kùreln ébèM edèKeln ey mAnux tÅ DbèMs kùereC. sbRè^ ihèMsņôkù ifl*y˘AkùlAp. mAnux ÈX ébèM in˛ur hèey˘ egeC ébèM inejìedèr jìIbèn nX kùereC.

11113333 sutrAM ˆ Vr enAhèekù bèleln/ "smàSòˇelAkù efl*ADè åAr ihèMsÅ idèey˘ p]iTbèI pirpU,RkùereC. tAî åAim smàSòˇjìIbèèñòˇˆA,Iedèr DbèMs kùrbè. p]iTbèI eTekù sbèikùC¢ mueC ePùlebèA. 11114444 egAPùr kùAW idèey˘ ékùwÅ enQekùÅ bèAnAo. enQekùAr eBòter åenkùŸil kù(ù qtrI kùrebè ébèM bèAîer kùAW sMr(ùe,r jìeë åAlkùAtrÅ lAgAebè.

11115555 "enQekùAwÅ 300 hèAt lµèVàÅ/ 50 hèAt cèoºÅ åAr 30 hèAt ü<cè¢kùer qtrI kùrebè. 11116666 CAedèr eTekù ˆ Ay˘ 18 îi«ùà nIecè ékùwÅ jìAnAlÅ qtrI kùrebè. enQekùAr pAezr idèekù ékùwÅ dèrjìÅ qtrI kùrebè. üperr tlÅ/ mAeJìr tlÅ åAr nIecèr tlÅ — éîBòAebèùenQekùAr itnew tlÅ TAkùebè.

11117777 "ébèAr yÅ bèliC/ mn idèey˘ ezAenA. p]iTbèIr üper åAim ékù mhèA ÒAbèn GèwAebèA. åAkùAezr nIecè yt jìIbèèñòˇˆ A,I åAeC/ sbè DbèMs kùrebèA. p]iTbèIr smàSòˇikùC¢r m]&uìY hèebè. 11118888 ikùèñòfietAmAr se“ò åAmAr ékùwÅ ibèezx cè¢i)ò hèebè. &uìim/ etAmAr Sò§I/ etAmAr pue^rÅ/ etAmAr pu^bèDèUrÅ — etAmrÅ sbèAî œ enQekùAet üWebè. 11119999 åAr p]iTbèIr smàSòˇˆ A,Ir eTekù &uìim ékùiw kùer pur®x åAr ékùiw kùer Sò§I ebèeC enebè. &uìim åbèïî tAedèr enQekùAet &uìel enebè ébèM etAmAedèr se“ò tAedèro b<èAicèey˘ rAKebè. 22220000 smàSòˇrkùm pAKIr ékùiw kùer ejìAºÅ/ smàSòˇrkùm pZr ékùiw kùer ejìAºÅ ébèM mAiwet bèuekù ehè°ew cèel esrkùm sbè ˆA,Ir ékù-ékù ejìAºÅ K<uejì ebèr kùerA. p]iTbèIet yt rkùm jìIbèjìèñòfiåAeC es sbèŸelAr ékù ejìAºÅ Sò§I pur®x ejìAgAº kùer etAmAr enQekùAet tAedèr b<èAicèey˘ rAKebè. 22221111 etAmAedèr jìë åAr åëAë pZpAKIr jìë smàSòˇrkùm KAbèAro åbèïî ejìAgAº kùer rAKebè.Æ

22222222 éî smàSòˇikùC¢î enAhè kùreln. ˆ Vr eymn åA|ùÅ idèey˘iCeln/ enAhè sbèikùC¢iWkù esBòAebèî pAln kùreln.

bbbbèèèè ëëëëAAAArrrr ZZZZrrrr®®®® 7 tKn ˆ Buò enAhèekù bèleln/ "&uìim ey ékùjìn àsÌ mAnux tÅ åAim l(ùY kùeriC. émnikù éî yuegr

ÈX elAekùedèr meDèYo &uìim inejìekù sÌ ereKC. sutrAM etAmAr pirbèAerr sbèAîekù iney˘ &uìim igey˘ enQekùAet

oeWA. 2222 p]iTbèIr smàSòˇZicè pZpAKIr* sAt sAt ejìAºÅ ébèM åëAë ˆ etYkù pZr ékù ékù ejìAºÅ

ZZZZiiiiccccèèèè ppppZZZZppppAAAAKKKKIIIIrrrr pAKIrÅ ébèM pZrÅ yArÅ bèilr jìë bèYbèhè‰t hèet pAer bèel ˆ Vr bèeliCeln.

nAo. éî smàSòˇpZpAKIedèr &uìim œ enQekùAet etAmAr se“ò enebè. 3333 smàSòˇrkùm pAKIr sAtiw kùer ejìAºÅ enebè. ér Pùel p]iTbèIr åëAë smàSòˇpZpAKI åAim DbèMs kùer ePùlAr pero éîsbè pZpAKI sµpU,RBòAebè bèMzelAepr hèAt eTekù r(ùA pAebè. 4444 éKn eTekù iWkù sAtidèn per åAim p]iTbèIet ˆbèl bèxR, GèwAebèA. 40 idèn 40 rAt Dèer bè]iX hèebè. åAim p]iTbèIr smàSòˇ jìIbèèñòˇˆ A,I DbèMs kùer edèbè. yÅ ikùC¢ åAim s]iX kùeriC/ sbè ini¸ÇH hèey˘ yAebè.Æ 5555 ˆBuò yÅ yÅ kùret bèleln/ enAhè es smàSòˇî kùreln. 6666 yKn esî bèxR, Zr® hèl tKn enAehèr bèy˘s 600 bèCr. 7777 enAhè ébèM t°Ar pirbèAr mhèA ÒAbèn eTekù pir^Ae,r jìeë enQekùAet ˆ ebèz kùreln. enAehèr se“ò t°Ar Sò§I/ t°Ar pue^rÅ o pu^bèDèUrA sbèAî enQekùAet iCeln. 8888 smàSòˇZicè o åZicèè pZpAKI ébèM mAiwet yArÅ bèuekù ehè°ew cèel esîsbè ˆ A,I 9999 enAehèr se“ò enQekùAet igey˘ üWl. ˆ Vr eymniw åAedèz kùeriCeln iWkù etmnBòAebè Sò§I o pur®ex juìiw eb<èeDè smàSòˇpZpAKI enQekùAet cèºel/ 11110000 sAt idèn per Zr® hèl ÒAbèn. p]iTbèIet Zr® hèelA bèx$A. 11111111----11113333 enAhèr 600 tm bèCerr i˛àtIy˘ mAesr 17 tm idèen smàSòˇBUògBò$SòÓˆ èSèÛàbèn ePùew ebèirey˘ él ébèM mAiw eTekù jìl bèîet Zr® kùrl. œidèn muxlDèAer bè]iX Zr® hèl/ b<èADè eBòe[òò egl ébèM smàSòˇp]iTbèI jìl ÒAibèt hèelA. esî ékùî idèen muxlDèAer bè]iXpAt Zr® hèl/ eyn åAkùAezr smàSòˇjìAnAlA Kuel egelA. 40 idèn åAr 40 rAt Dèer smAen bè]iX hèelA. esî idèniwetî enAhè o t°Ar Sò§I ébèM t°Aedèr itn pu^– ezm/ hèAm/ eyPùÌ åAr tAedèr itn Sò§I skùelî enQekùAy˘ ˆebèz kùern. 11114444 œ sbè mAnux åAr p]iTbèIr yAbètIy˘ pZpAKI enQekùAr meDèY åAöy˘ inelA. sbè rkùemr g]hèpAilt jìèñòfiébèM p]iTbèIet yt rkùemr pZpAKI cèel iPùer åAr üeº ebèºAy˘ sbèAî enQekùAr eBòter

inrApedè TAkùelA.

11115555 smàSòˇjìèñòfijìAenAy˘Ar/ pAKI

îtYAidè enAhèr se“ò enQekùAet üWelA. ˆ A,bèAy˘uibèizX smàSòˇrkùm pZpAKI enQkùAet ejìAºAy˘ ejìAºAy˘ TAkùl.

11116666 ˆ Vr eymn åAedèz idèey˘iCeln/ enAhè esî ånusAer p]iTbèIr yAbètIy˘ ˆ A,Ir ékù ékù ejìAºÅ enQekùAet üWAel/ ˆ Buò bèAîer eTekù enQekùAr dèrjìÅ bè ì kùer idèeln.

11117777 p]iTbèIet 40 idèn Dèer bèëÅ cèlelA. jìelr mA^Å fl*mz> ü<cè¢hèetè lAgl åAr esî enQekùÅ mAiw eCeº jìelr üper BòAsetùTAkùelA. 11118888 jìl bèAºetî TAkùl åAr enQekùA mAiw eTekù åenkù ü<cè¢et BòAset lAgl.

11119999 jìl ét bèAºelA ey sbèecèey˘ ü<cè¢pbRètŸelA pyRèñòˇ f¶ebè egelA. 22220000 pbRètŸelAr mATÅ CAipey˘ jìl bèAºet lAgelA. sbèecèey˘ ü<cè¢pbRèetr üpero 20 Puùewr ebèzI jìl d°èAºAl. 22221111----22222222 p]iTbèIr smàSòˇjìIbè mArA egl. ˆ itiw pur®x o Sò§I ébèM p]iTbèIr smàSòˇjìèñòfijìAenAy˘Ar mArÅ pºl.

7

åååå AAAA iiii dddd èèèè ppppààuuàà uuSSSS òòòòkkˇˇkkˇˇùùùù 7:23-9:7

smàSòˇbèë ˆA,I/ srIs]p DbèMs hèey˘ egl. SòÓlcèr yt ˆA,I VAs ˆ VAs eny˘ tArAo mArÅ egl. 22223333 éîBòAebè ˆ Vr p]iTbèIekù éekùbèAer pirùAr kùer ePùleln. ˆ Vr p]iTbèIr smàSòˇjìIbèèñòˇijìins DbèMs kùer ePùleln. smàSòˇmAnux/ smàSòˇjìèñòfijìAenAy˘Ar/ bèuekù hè°AwÅ smàSòˇˆ A,I ébèM smàSòˇpAKI éî sbèikùC¢î p]iTbèI eTekù ini¸ÇH hèey˘ egl. enAhè åAr enAehèr pirbèAr- pirjìn ébèM enQkùAet åAöy˘ pAoy˘Å pZpAKI — ZDèuéw¶kuùî ˆ Ae,r åbèezx p]iTbèIet eb<èecè TAkùelA.

22224444 ékùwAnÅ 150 idèn p]iTbèIè ibèpul jìlrAizet f¶ebè TAkùelA.

bbbbèèèè ëëëëAAAArrrr eeeezzzzxxxx 8 ikùèñòfiˆ Vr enAhèr kùTÅ Buòel yAnin. enAhè ébèM enAehèr enQekùAy˘ åAöy˘ pAoy˘A sbè jìIbèjìèñòfir

kùTAî ˆ Verr men iCl. p]iTbèIr üpr idèey˘ ˆ Vr ékù bèAtAs bèey˘ idèeln. ébèM smàSòˇjìl ser eyet Zr® kùrl. 2222 åAkùAz eTekù åibèöAèñòˇbèxR, bèìèè hèl. BUògBò$SòÓ ˆèSèÛàbè,Ÿil eTekù jìl ingRt hèoy˘Å bè ì hèl. 3333---- 4444 p]iTbèIr üpr eTekù jìlrAiz fl*mz> enem eyetè lAgl. 150 idèn per jìl étwÅî enem egl ey enQekùAwÅ åAbèAr mAiw SpzRkùrelA. enQkùÅ igey˘ eWkùl årArewr ékùwÅ pbRèet. eswÅ iCl sà àˇm mAesr 17 tm idèn. 5555 jìl fl*mAgt> enem eyet lAgelA ébèM dèzm mAesr ˆ Tmà idèen pbRèetr mATAŸelA jìelr üper ejìeg üWelA. 6666 åAro 40 idèn per enAhè inejìr qtrI enQekùAr jìAnAlAwÅ Kuleln. 7777 tArpr itin enQekùÅ eTekù ékùwÅ d°èAºkùAkù üiºey˘ idèeln. ébèM ytidèn nÅ jìl enem igey˘ ZkùenA fA[òÅ edèKÅ idèl ttidèn esî d°èAºkùAkùwÅ enQekùÅ eTekù üeº igey˘ ékù jìAy˘gA eTekù åAr ékù jìAy˘gAy˘ üeº ebèºAet lAgl. 8888 enAhè ékùwÅ pAy˘rAo üiºey˘ idèeln. pAy˘rAwÅ ZkùenA fA[òÅ K<uejì pAy˘ ikùnÅ tÅ enAhè jìAnet cèAîiCeln. itin jìAnet cèAîiCeln ey p]iTbèI éKno jìel f¶ebè åAeC ikù nÅ. 9999 p]iTbèI tKno jìel FAkùÅ/ tAî pAy˘rAwÅ bèsAr jìAy˘gÅ nÅ epey˘ iPùer él enQekùAet. enAhè hèAt bèAiºey˘ pAy˘rAwAekù Dèer enQekùAr iBòter ewen ineln.

11110000 sAt idèn per enAhè åAbèAr pAy˘rAwÅ üiºey˘ idèeln. 11111111 ébèM esidèn ibèekùel pAy˘rAwÅ jìlpAîey˘r ékùwÅ kùicè pAtÅ eW<Aew iney˘ iPùer él. p]iTbèIet ey åAbèAr fA[òÅ ejìeg üWet Zr® kùereC œ kùicè pAtAiw tArî icèH. 11112222 sAt idèn per enAhè åAbèAr pAy˘rAwÅ üiºey˘ idèeln. ikùèñòfiébèAr pAy˘rAwÅ åAr iPùer él nÅ. 11113333 tArpr enAhè enQekùAr dèrjìAwÅ Kuleln. enAhè tAikùey˘ ZkùenÅ fA[òÅ edèKet epeln. eswÅ iCl bèCerr ˆ Tm mAesr ˆ Tm idèn. enAhèr bèy˘s tKn 601 bèCr. 11114444 i ˛àtIy˘ mAesr 27 tm idèenr meDèY fA[òÅ sµpU,RZkùenÅ hèey˘ egl.

11115555 ˆ Vr tKn enAhèekù bèleln/ 11116666 "enQekùA eTekù enem és. &uìim/ etAmAr Sò§I/ etAmAr pu^rÅ åAr tAedèr bèDèUrÅ enQekùA eTekù ébèAr bèAîer yAo.

11117777 etAmAedèr se“ò enQekùAr smàSòˇpZpAKI iney˘ bèAîer yAo. smàSòˇpAKI/ smàSòˇjìèñòfijìAenAy˘Ar ébèM bèuek ehè°ew cèel érkùm smàSòˇˆ A,I iney˘ bèAîer éesA. œsbè pZpAKI åAro åenkù pZpAKIr jìõò edèebè åAr es sebè åAbèAr p]iTbèI Bòer yAebè.Æ

11118888 sutrAM enAhè/ t°Ar Sò§I/ pu^ o pu^bèDèUedèr iney˘ enQekùÅ eTekù mAiwet nAmeln. 11119999 smàSòˇjìèñòfi jìAenAy˘Ar/ smàSòˇˆ A,I yÅ bèuekù hè°Aew ébèM smàSòˇpAKI enQekùÅ eCeº bèAîer ebèirey˘ él. enQekùA eCeº él ejìAºAy˘ ejìAºAy˘ smàSòˇpZpAKI.

22220000 tKn enAhè ˆ Buòr jìeë ékùwÅ ebèdèI !tir kùreln. enAhè kùey˘kùiw Zicè pZ o kùey˘kùiw Zicè pAKI ˆ Verr üe£èeï inebèdèn kùer esî ebèdèIet ehèAm kùreln.

22221111 ˆBuò ehèAemr g ì åAÁ èA, kùer ˆ It hèeln. åApn men ˆ Buò bèleln/ "mAnuxekù zAiSòˇedèoy˘Ar jìeë åAim åAr kùKno m]i%kùAekù åiBòzAp edèebèA nÅ. kùAr, bèAlYkùAl eTekùî mAnuexr SèVàBòAbè m™è. sutrAM éîmA^ åAim eymniw kùeriClAm åAr kùKno esBòAebè p]iTbèIr smàSòˇˆ A,Iedèr DbèMs kùrebèA nÅ. 22222222 ytidèn p]iTbèI TAkùebè ttidèn zes¥r cèArÅ erApe,r åAr Pùsl kùAwAr inidèRX smy˘ TAkùebè. ttidèn WAÿA åAr grm/ zItkùAl åAr ˝I èÂkùAl ébèM idèn åAr rAt hèey˘ cèlebè.Æ

nnnn&&&&ììììuuuunnnn kkkkùùùùeeeerrrr ZZZZrrrr®®®® 9 ˆ Vr enAhè åAr t°Ar pu^edèr åAzIbèRAdè kùreln. ˆ Vr tAedèr bèleln/ "etAmAedèr bèÊ sèñòˇAn ehèAkù.

etAmAedèr ü%rpur®xrÅ p]iTbèI pirpU,R kùr®kù. 2222 p]iTbèIr smàSòˇjìèñòfijìAenAy˘Ar/ åAkùAezr smàSòˇpAKI/ ytrkùemr jìIbè mAiwr üper bèuekù ehè°ew cèel ébèM jìelr smàSòˇmAC ˆ etYekù etAmAedèr Bòy˘ kùrebè. smàSòˇˆ A,Ig,î etAmAedèr zAsen TAkùebè. 3333 åtIet ZDèu sbèujì üiè ìıdè åAim etAmAedèr KAÜ ihèesebè idèey˘iClAm. éKn eTekù smàSòˇjìAenAy˘Arî etAmAedèr KAÜ hèebè. p]iTbèIr smàSòˇikùC¢î åAim etAmAedèr idèiçC. sbè ikùC¢î etAmAedèr. 4444 ey mAMesr meDèY tKenÅ tAr ˆA, :r)òÚ åAeC esî mAMs kùKno KAebè nÅ. 5555 åAim etAmAedèr jìIbèenr jìeë etAmAedèr r)ò dèAibè kùrbè. åTRAÌ yidè ekùAno jìAenAy˘Ar ekùAno mAnuxekù hètYÅ kùer tAhèel åAim tAr ˆA, dèAbèI kùrbè. ébèM yidè ekùAn mAnux åë ekùAno mAnuexr ˆA, eny˘ åAim tAro ˆA, dèAbèI kùrbè. 6666 Vr mAnuxekù åApn C°Aecè qtrI kùereCn. tAî ey mAnux åpr mAnuxekù hètYÅ kùer tAr åbèïî mAnuexr hèAet m]&uìY hèebè. 7777 "enAhè/ &uìim o etAmAr pu^edèr åenkù sèñòˇAnsñòˇit ehèAkù. åApn pirjìnedèr idèey˘ p]iTbèI pirpU,RkùerA.Æ

åååå AAAA iiii dddd èèèè ppppààuuàà uuSSSS òòòòkkˇˇkkˇˇùùùù 9:8-10:12

8

8888 tArpr ˆ Vr enAhè o t°Ar pu^edèr bèleln/ 9999 "åAim éKn etAmAekù ébèM etAmAr elAekùedèr yArÅ etAmAr per eb<èecè TAkùebè tAedèr ˆ itö®it idèiçC. 11110000 enQekùAr meDèY eTekù etAmAr se“ò eysbè pAKI/ eysbè g]hèpAilt jìèñòfiébèM åëAë eysbè jìAenAy˘Ar enemeC tAedèr sbèAîekù åAmAr ˆitö®it idiçC. p]iTbèIr smàSòˇˆA,Ir kùAeC åAmAr ˆ itö®it idèiçC. 11111111 etAmAedèr kùAeC åAmAr ˆitö®it hèl éî… p]iTbèIr smàSòˇˆ A, bèëÅ idèey˘ DbèMs kùrÅ hèey˘iCl. ikùèñòfiémn GèwnA åAr kùKno hèebè nÅ. ekùAno bèëÅ åAr kùKno p]iTbèI eTekù smàSòˇ ˆAä ini¸ÇH kùrebè nÅ.Æ

11112222 ˆ Vr åAro bèleln/ "åAr åAim ey éî ˆitö®it idèlAm ér ˆmA,SèVr‰p åAim etAmAedèr ékùwÅ ijìins edèbè. éî ˆmAä eTekù skùel jìAnebè ey åAim etAmAr se“ò ébèM p]iTbèIr smàSòˇjìIbèèñòˇ ijìinesr se“ò cè¢i)òbèìè. éî cè¢i)ò icèrkùAlIn.

11113333 ˆmA,wÅ éî ey/ åAkùAez åAim emeGè emeGè sAtre[òr ékù r[òDènubèAiney˘iC. œ r[òDènuî hèl åAmAr åAr p]iTbèIr meDèY cè¢i)òr icèH. 11114444 åAim yKn p]iTbèIr üper emGèmAlÅ Ciºey˘ edèebèÅ/ tKn etAmrÅ emeGè œ r[òDènuedèKet pAebè. 11115555 åAr åAim yKn œ r[òDènu edèKet pAebèAè/ åAmAr tKn etAmAr o p]iTbèIr yAbètIy˘ jìIbèèñòˇijìinesr se“ò cè¢i)òr kùTÅ men pºebè. éî cè¢i)òr mmRhèl ey p]iTbèIet åAr kùKno smàSòˇˆ A, DbèMs kùer edèebè émn bèëÅ hèebè nÅ. 11116666 åAim yKn emeGèr meDèY œ r[òDènuedèKebèA tKn icèrkùAelr jìeë sµp œ cè¢i)òr kùTÅ åAmAr men peº yAebè. åAmAr åAr p]iTbèIr ˆ etYkù ˆ A,Ir meDèY œ cè¢i)òr kùTÅ åAim men rAKbè.Æ

11117777 tArpr ˆBuò enAhèekù bèleln/ "p]iTbèIr smàSòˇ ˆA,Ir se“ò åAim ey ékùwÅ cè¢i)ò kùeriC œ r[òDènuî tAr ˆmAä.Æ

ppppnnuunnuu rrrrAAAAyyyy˘˘˘˘ ssssmmmmssss¥¥¥¥AAAArrrr ZZZZrrrr®®®®

11118888 enAhèr se“ò tAr pue^rAo enQekùÅ eTekù ebèirey˘ éelA. tAedèr nAm ezm/ hèAm åAr eyàPùÌ. :hèAmî kùnAenr iptA.Ú 11119999 œ itnjìn hèl enAhèr pu^. œ itn pue^r eTekùî p]iTbèIr smàSòˇmAnux éeseC.

22220000 mAiwet enem enAhè k]ùixkùAjì Zr® kùreln. ékùwÅ jìimet itin @èA(ùA cèAx kùreln. 22221111 esî @èA(ùÅ eTekù enAhè @èA(ùArs bèAnAeln/ tArpr esî @èA(ùArs pAn kùer enzAy˘ cè¢r hèey˘ t°Abèur iBòter Zey˘ pºeln. enAhèr gAey˘ åAbèr,ùTAkùl nÅ. 22222222 kùnAenr iptÅ hèAm esî ül“ò åbèSòÓAy˘ inejìr iptAekù edèeK ePùlelA. t°Abèur bèAîer igey˘ eskùTÅ BòAîedèr bèlelA. 22223333 tKn ezm åAr eyPùÌ ékù Kÿ bèàSò§iney˘ inejìedèr ipeWr üpr Ciºey˘ inelA. tArpr ipCn idèekù ehè°ew ehè°ew t°Abèur iBòter F¶ekù œ bèSò§Kÿ idèey˘ iptAekù eFekù idèl. éîBòAebè/ tAedèr muK ibèprIt idèekù iCl bèel tAedèr iptAr n©ÕtÅ tArA edèeKin.

22224444 @èA(ùAresr ˆBòAebè enAhè Gèuimey˘ peºiCeln. itin yKn Gèum eTekù üWeln tKn jìAnet pAreln t°Ar tr®ä pu^ hèAm t°Ar ˆ it ikù kùereC. 22225555 tKn enAhè bèleln/ "åiBòzAp kùnAenr üper pºukù? tAekù tAr BòAîedèr icèrkùAl dèAs hèey˘ TAkùet hèebèè.Æ

22226666 enAhè åAro bèleln/ "ezemr ˆBuò ˆ Verr ˆ zMsÅ kùr?ùkùnAn eyn ezemr dèAs hèy˘.

22227777 ˆ Vr eyPùÌekù åAro jìim idèn/ ˆ Vr ezemr t°Abèuet åbèSòÓAn kùr®n ébèM kùnAn tAedèr dèAs hèükù.Æ

22228888 bèëAr per enAhè 350 bèCr eb<èecèiCeln. 22229999 enAhè eb<èecèiCeln emAw 950 bèCr; tArpr t°Ar m]&uìY hèy˘.

iiiibbbb èèèè iiii BBBB òòòò  jjjj ìììì AAAA iiii tttt rrrr bbbb èèèè iii]]i]] flflflflìììì oooo iiii bbbb èèèè àààà SSSS òòòòAAˇˇAAˇˇrrrr 10 ezm/ hèAm o eyPùÌùéî itnjìn iCl enAhèr pu^. bèëAr per éî itnjìenr åAro bèÊ

sèñòˇAn-sñòˇitr jìõòÂ hèelA. ezm/ hèAm o eyPùetr ü%rpur®exrÅ…

eeeeyyyyPPPPùùùùeeeettttrrrr üüüü%%%%rrrrpppprruurruu ®®®®xxxx 2222 eyPùetr pu^g, hèæl… egAmr/ mAegAg/ mAdèy˘/ ybèn/ &Uìbèl/ emzkù ébèM tIrs. 3333 egAmerr pu^g, hèæl… åiSà òns/ rIPùÌ ébèM etAgmR. 4444 ybèenr pu^g, hèæl… îlIzÅ/ tzRIz/ ikù%Im ébèM edèAdèAnIm. 5555 BUòmDèYsAgr å«ùàel eyskùl mAnuexr bèAs tArÅ skùelî eyPùetr sèñòˇAnsèñòˇit. ˆetYkù pue^r injìSèVà BUòim iCl. smàSòˇpirbèArî bè]iìè epet epet ékùiw jìAitet pir,t hèy˘. ˆ etYkù jìAitr injìSèVà BòAxÅ iCl.

hhhhèèèè AAAAeeeemmmmrrrr üüüü%%%% rrrr pppprrrruuuu ®®®® xxxx 6666 hèAemr pu^g, hèæl… kUùz/ imzr/ pUw ébèM kùnAn. 7777 kUùezr pu^g, hèæl… sbèÅ/ hèbèIlA/ sà àˇÅ/ ry˘mÅ ébèM sà àˇkùÅ. ry˘mAr pu^g, hèæl… izbèÅ ébèM dèdèAn. 8888 ineàËAdè nAemo kUùezr ékù pu^ iCl. kùAlfl*em ineËAdè dèAr®, zi)òmAn pur®ex pir,t hèy˘. 9999 ˆ Buòr sµèÂueK ineËAdè ékùjìn bèº izkùArI hèey˘ üWl. esjìeë tAr se“ò åëAë elAekùedèr &uìlnÅ kùer skùel bèletA/ "œ mAnuxiw ineËAedèr mt/ émn ikù ˆBuòr sAmeno dèAr®, izkùArI.Æ

11110000 ineËAedèr rAjì† à bèAibèl eTekù iziny˘r edèez érkù åOùdè ébèM kùlanI pyRèñòˇibèSòˇ]t hèey˘iCl. 11111111 ineËAdè åzUero igey˘iCl. ineËAdè åzUr edèez nInbèI/ rehèAebèAÌ-purI/ ekùlhè ébèM 11112222 erx,. :nInbèI ébèM ekùlehèr mDèYbèt$I BUòBòAeg erx, mhèAngerr p%n hèy˘.Ú

9

åååå AAAA iiii dddd èèèè ppppààuuàà uuSSSS òòòòkkˇˇkkˇˇùùùù 10:13-11:19

11113333 imzr iCl lUdèIy˘/ ånAmIy˘/ lhèAbèIy˘è/ nà àˇuhèIy˘è/

11114444 peTúAxIy˘/ kùsalUhèIy˘ åAr kùàeà àˇArIy˘ å«ùàlŸilr åiDèbèAsIedèr jìnkù. :pelXIy˘rÅ kùsalUhèIy˘ edèz eTekù éesiCl.Ú

11115555 kùnAn iCl sIedèAenr iptÅ. sIedèAn kùnAenr ˆTm sèñòˇAn. kùnAn ihè%Iy˘edèr pUbèRpur®x 'ehèetroæ iptÅ iCeln. ehèÌ eTekù ihè%Iy˘edèr üè ìıbè. 11116666 kùnAn iCeln iybèUxIy˘/ îemArIy˘ jìnegA˛I/ iggRAzIy˘edèr iptÅ. 11117777 ihèbbèIy˘ jìnegA˛I/ åkùRIy˘ jìnegA˛I/ sInIy˘ jìnegA˛I/ 11118888 åbèRdèIy˘ jìnegA˛I/ smArIy˘ jìnegA˛I ébèM hèmAtIy˘ jìnegA˛I kùnAn eTekù üè ìı¶t hèy˘. per kùnAnIy˘ egA˛IŸil p]iTbèIr ibèiBò åMez Ciºey˘ pºl.

11119999 kùnAnIy˘edèr edèz ü%er sIedèAn eTekù dèi(ùe, grAr pyRèñòˇ/ pi¸Çem GèsA eTekù pUebèRsedèAm o GèemArA pyRèñòˇébèM ådaèmÅ o sebèAy˘Ir eTekù lAzÅ pyRèñòˇ ibèàSòˇ]t iCl.

22220000 éî smàSòˇmAnuxî iCl hèAemr ü%rpur®x. éîsbè pirbèArŸilr injìSèVà BòAxÅ o injìSèVà edèz iCl. tArÅ fl*em fl*em p]Tkù p]Tkù jìAit hèey˘ oWl.

eeeezzzzeeeemmmmrrrr üüüü%%%%rrrrpppprruurruu ®®®®xxxx

22221111 eyPùetr bèº BòAî iCl ezm. ezemr ékùjìn ü%rpur®x hèl ébèr ébèM ébèr smàSòˇihè è® jìnegA˛Ir jìnkù r‰ep piricèt.*

22222222 ezemr pue^rÅ hèl… élm/ åzUr/ åPùRkaùxdè/ lUdè ébèM årAm.

22223333 årAemr pue^rÅ hèl… ¨x/ hè›l/ egTr ébèM mz.

22224444 åPùRkaùxedèr pu^ ezlhè/ ezlehèr pu^ ébèr.

22225555 ébèerr Èî pu^. ékù pue^r nAm eplg.ù tAr åAmel p]iTbèI ibèBò)ò hèy˘ bèel tAr œ nAm hèy˘. åë pue^r nAm y)òn.

22226666 y)òenr pue^rÅ hèl ålaemAdèdè/ ezlPù/ hèÌsmRAbèÌ/ eyrhè/ 22227777 hèedèArAm/ ¨xl/ idè˚Lù/ 22228888 obèl/ åbèImAey˘l/ izbèÅ/ 22229999 oPùIr/ hèbèIlÅ ébèM eyAbèbè. érÅ sbèAî iCl y)òenr pu^. 33330000 pUbèRidèekù* emxA ébèM pAbèRtY edèezr mDèYbèt$I BUòBòAeg tArÅ bèAs kùretÅ. emxA iCl sPùAr edèezr idèekù.

33331111 érÅ sbèAî iCl ezemr pirbèAerr åèñòˇgRt. pirbèAr/ BòAxÅ/ edèz o jìAit ånusAerî tAedèr sAjìAenA hèey˘eC.

33332222 éî sbèŸelAî enAehèr pu^edèr pirbèAr. pirbèArŸilr tAilkùÅ tAedèr jìAit ånusAer ˆ ààSòfit kùrÅ hèey˘eC. ÒAbèenr per éî pirbèArŸil eTekùî sArÅ p]iTbèIet mnu`smAejìr ibèàSòˇAr hèey˘eC.

ppppii]]ii]] TTTT bbbb èèèè IIII rrrr iiii bbbb èèèè BBBB òòòò AAAA jjjj ìììì nnnn

eeee zzzz eeee mmmm rrrr ÷÷÷÷ ÷÷÷÷ ÷÷÷÷ pppp iiii rrrr iiii cccc èèèè tttt åA(ùirkù åeTR/ "ébèerr pu^edèr iptA ezemr pu^ hèey˘ jìeõòÂiCl.Æ

pppp bbUUbbUU èèRRèèRR iiii dddd èèèè eeee kkkk ùùùù åTRAÌ wAîi˝s o PùrAÌ ndèIr mDèYbèt$I BUòBòAg eTekù pArs¥ üpsAgr py$èñòˇibèàSòˇ]t å«ùàl.

11 ÒAbèenr per smàSòˇp]iTbèI ékù BòAxAet kùTÅ bèlt. smàSòˇmAnux ékùî zÄèAbèil bèYbèhèAr

kùretA. 2222 esî elAekùrA pUbèRidèkù eTekù Gèuret Gèuret iziny˘r edèez ées smtl BUòim epl. tArÅ esKAen bèsbèAs Zr® kùrelA. 3333 tArÅ bèll/ "åAmrÅ mAiw idèey˘ î<w qtrI kùrbè/ tArpr åAro z)ò kùrAr jìeë î<wŸelA epAºAbè.Æ tKn mAnux pATerr bèdèel î<w idèey˘ bèAºI qtrI kùrl. åAr g<ATin z)ò kùrAr jìeë isemeÙr bèdèel èåAlkùAtArA bèYbèhèAr kùrelA. 4444 tArÅ bèll/ "és åAmrÅ åAmAedèr jìeë ékù bèº zhèr bèAnAî. åAr émn ékùiw ü<cè¢àSòˇèµòıbèAnAî yÅ åAkùAz SpzRkùrebè. tAhèel åAmrÅ ibèKYAt hèbè ébèM éwA åAmAedèr ékù se“ò Dèer rAKebè. sArÅ p]iTbèIet åAmrÅ Ciºey˘ TAkùbè nÅ.Æ 5555 esî ngr åAr esî üçcèg]hè edèKet ˆ Buò p]iTbèIet enem éeln. mAnux ikù ikù qtrI kùereC essbè ˆBuò edèKeln. 6666 ˆBuò bèleln/ "sbè mAnux ékùî BòAxAet kùTÅ bèleC. åAr edèKet pAiçC ey ésbè kùAjì kùrAr jìeë tArÅ œkùYbè ì. tArÅ ikù kùret pAer é etA sebè tAr Zr®. zIÁ èî tArÅ yÅ cèAy˘ tAî kùret pArebè. 7777 tAhèel és åAmrÅ nIecè igey˘ oedèr ékù BòAxAekù nAnArkùm BòAxÅ kùer idèî. tAhèel tArÅ prSprekù bèuJìet pArebè nÅ.Æ 8888 sutrAM ˆBuò smàSòˇelAekùedèr èsArÅ p]iTbèIet Ciºey˘ idèeln. Pùel elAekù åAr esî zhèr qtirr kùAjì ezx kùret pArl nÅ. 9999 éî esî SòÓAn eyKAen ˆBuò smàSòˇp]iTbèIr ékù BòAxAekù åenkù BòAxAet ibèãAèñòˇ kùreln. tAî éî SòÓAniwr nAm hèelAùbèAibèl. éîBòAebè ˆBuò t°Aedèr esî SòÓAn eTekù p]iTbèIr ibèiBò SòÓAen Ciºey˘ idèeln.

eeeezzzzeeeemmmmrrrr ppppiiiirrrrbbbbèèèè AAAAeeeerrrrrrrr kkkkùùùùAAAAiiiihhhhèèèè nnnnIIII

11110000 éwÅ hèl ezemr pirbèAerr kùAihènI. ÒAbèenr È bèCr per/ yKn ezemr bèy˘s 100 bèCr tKn tAr åPùRkaùxdè nAem pu^iwr jìõò hèy˘. 11111111 tArper ezm 500 bèCr eb<èecèiCeln. t°Ar åAro pu^kùëÅ iCl.

11112222 åPùRkaùxedèr 35 bèCr bèy˘es t°Ar pu^ ezlehèr jìõò hèy˘. 11113333 ezlehèr jìeõòÂr per åPùRkaùxdè 403 bèCr eb<èecèiCeln. îitmeDèY t°Ar åAro pu^kùëÅ hèy˘.

11114444 yKn ezlehèr bèy˘s 30 bèCr tKn ébèr nAem t°År ékù pu^ hèy˘. 11115555 ébèerr jìeõòÂr per ezlhè 403 bèCr eb<èecèiCeln. îitmeDèY t°Ar åAro pu^kùëÅ hèy˘.

11116666 ébèerr yKn 34 bèCr bèy˘s tKn eplg nAem t°Ar ékù pu^ hèy˘. 11117777 eplegr jìeõòÂr per ébèr 430 bèCr eb<èecèiCeln. îitmeDèY t°Ar åAro pu^kùëÅ hèy˘.

11118888 eplegr yKn 30 bèCr bèy˘s tKn iry˘U nAem t°Ar ékù pu^ hèy˘. 11119999 iry˘Ur jìeõòÂr per eplg åAro 209 bèCr eb<èecèiCeln. îitmeDèY t°Ar åAro pu^kùëÅ hèey˘iCl.

åååå AAAA iiii dddd èèèè ppppààuuàà uuSSSS òòòòkkˇˇkkˇˇùùùù 11:20-12:20

10

22220000 iry˘Ur yKn 32 bèCr bèy˘s tKn sr‰gì nAem t°Ar ékù pu^ hèy˘. 22221111 sr‰egr jìeõòÂr per iry˘U207 bèCr eb<èecèiCeln. îitmeDèY t°Ar åAro pu^kùëÅ hèey˘iCl.

22222222 sr‰egr yKn 30 bèCr bèy˘s tKn nAehèAr nAem t°Ar ékù pu^ hèy˘. 22223333 nAehèAerr jìeõòÂr per sr‰g 200 bèCr eb<èecèiCeln. îitmeDèY t°Ar åAro pu^kùëÅ hèey˘iCl.

22224444 nAehèAerr yKn 29 bèCr bèy˘s tKn etrhè nAem t°Ar ékù pu^ hèy˘. 22225555 etrehèr jìeõòÂr per nAehèAr åAro 119 bèCr eb<èecèiCeln. îitmeDèY t°Ar åAro pu^kùëÅ hèey˘iCl. 22226666 etrhè 70 bèCr bèy˘es yTAfl*em å èAm/ nAehèAr o hèAr, nAem pu^edèr jìõò idèeln.

eeeettttrrrreeeehhhhèèèè rrrr ppppiiiirrrrbbbbèèèè AAAAeeeerrrrrrrr kkkkùùùùAAAAiiiihhhhèèèè nnnnIIII

22227777 éwÅ hèl etrehèr pirbèAerr kùAihènI. etrhè hèl å èAm/ nAehèAr o hèAre,r iptA. hèAr, iCl elAewr iptA. 22228888 ikùèñòfietrehèr jìIbè£èzAetî åApn jìõòÂSòÓAn kùladèIy˘ edèezr ¨er hèAre,r m]&uìY hèy˘. 22229999 å èAm o nAehèAr Èjìenî ibèbèAhè kùern. å èAemr Sò§Ir nAm sArI åAr nAehèAerr Sò§Ir nAm imlakùÅ. imlakùÅ iCl hèAre,r kùëÅ. hèAr, iCeln imlakùÅ o iy kùAr iptA. 33330000 sArI bèìYÅ iCl tAî t°Ar ekùAno sèñòˇAn hèy˘in.

33331111 etrhè t°Ar pirbèAr iney˘ kùladèIy˘ edèezr ¨r pirtYAg kùreln. t°Aedèr pirkù¬òØnÅ iCl kùnAn edèez yÅoy˘Ar. etrhè t°Ar pu^ å èAm/ t°Ar epQ^ elAw ébèM pu^bèDèUsArIekù se“ò ineln. t°ArÅ hèAr, nAem ékùwÅ zhèer ep<QeC esKAenî bèAs kùrAr isìAèñòˇineln.

33332222 etrhè 205 bèCr eb<èecèiCeln ébèM hèAre,î t°Ar m]&uìY hèy˘.

ˆˆˆˆ rrVVrrVV åååå èèèè AAAA mmmm eeee kkkk ùùùù ffff AAAA kkkk ùùùù eeee ddddèèèè nnnn 12 ˆBuò å èAmekù bèleln/ "&uìim éî edèz/ inejìr |ùAitkuùw¶µèVà ébèM iptAr pirbèAr tYAg kùer/

åAim ey edèezr pT edèKAbè esî edèàez cèl. 2222 etAmÅ hèet åAim ékù mhèAjìAit üÌp kùrbè. etAmAekù åAzIbèRAdè kùrbè ébèM &uìim ibèKYAt hèebè. åëekù åAzIbèRAdè jìAnAet elAekù etAmAr nÅm enebè. 3333 yArÅ etAmAekù åAzIbèRAdè kùrebè/ esî elAekùedèr åAim åAzIbèRAdè kùrbè ébèM yArÅ etAmAekù åiBòzAp edèebè/ esî elAekùedèr åAim åiBòzAp edèbè. etAmAr mADèYem åAim p]iTbèIr sbè elAekùedèr åAzIbèRAdè kùrbè.Æ

åååå èèèè AAAAeeeemmmmrrrr kkkkùùùùnnnnAAAAnnnn yyyyAAAA^^^^AAAA 4444 åt>pr å èAm ˆ Buòr åA|ùA pAln kùreln. itin hèAr, tYAg kùreln ébèM elAw t°Ar se“ò egeln. å èAemr bèy˘s tKn 75 bèCr. 5555 å èAm se“ò ineln Sò§I sArI/ ãA&uì pu^ elAw ébèM hèAre, t°Aedèr yÅ ikùC¢iCl es sbèî iney˘ egeln. hèAre, å èAemr eysbè dèAsdèAsI iCl tAedèro itin se“ò ineln. dèlbèl semt hèAr, tYAg kùer å èAm kùnAn edèez yA^Å kùreln. 6666 å èAm

kùnAn edèezr mDèY idèey˘ iziKm zhèer egeln ébèM tArper emAiret ékù ibèzAl gAeCr kùAeC egeln. esî smy˘ kùnAnIy˘rÅ esKAen bèAs kùretA. 7777 à ˆBuò å èAemr skùAez åA†ô ˆ kùAz kùreln. ˆ Buò bèleln/ "etAmAr ü%rpur®xedèr åAim éî edèz edèbè.Æ ˆBuò eyKAen å èAmekù dèzRn idèey˘iCeln esKAen å èAm ˆBuòr üe£èeï üÌsgRsµpAdèenr jìeë pATerr ékùwÅ ebèdèI inm$A, kùreln. 8888 tArpr å èAm esî SòÓAn tYAg kùer egeln qbèeTelr pUbèRidèekù åbèiSòÓt pbèRet ébèM esKAen t°Ar izibèr SòÓApn kùreln. qbèeTl ngr iCl pi¸cèm idèekù åAr åy˘ iCl pUbèR idèekù. esKAen å èAm åAr ékùiw ebèdèI inm$A, kùreln ébèM ˆBuòr üpAsnÅ kùreln. 9999 åt>pr itin punrAy˘ t°Ar yA^Å Zr® kùreln. itin enegeBòr idèekù å˝sr hèeln.

iiiimmmmzzzzeeeerrrr åååå èèèè AAAAmmmm

11110000 tKn edèzwÅ iCl Kubè Zù. ånAbè]iXr jìeë ekùAno zs¥ üÌpAdèn sèµòıbè iCl nÅ. tAî å èAm bèsbèAesr jìë åAro dèi(ùe, imzer egeln. 11111111 itin eKy˘Al kùreln ey t°Ar Sò§I sArI kùt su™èrI. tAî imzer ˆebèezr iWkù åAeg sArIekù bèleln/ "åAim jìAin &uìim su™èrI. 11112222 imzrIy˘ pur®xrÅ etAmAy˘ edèKebè. tArÅ bèlebè/ 'éî mihèlÅ œ elAkùwAr Sò§I.æ tArÅ tKn etAmAekù pAoy˘Ar jìeë åAmAy˘ emer ePùlebè. 11113333 tAî sbèAîekù bèlebè ey &uìim åAmAr ebèAn. tAhèel tArÅ åAr åAmAy˘ hètYA kùrebè nÅ. tArÅ åAmAy˘ etAmAr BòAî BòAbèebè/ åAmAr se“ò BòAl bèYbèhèAr kùrebè. éîBòAebè &uìim åAmAr ˆ Aä b<èAcèAebè.Æ

11114444 tKn å èAm imzer egeln. imzrIy˘ pur®xrÅ edèKl ey sArI kùtùsu™èrI. 11115555 imzerr entArÅ ekùü ekùü t°Aekù edèKeln. sArI ey kùt su™èrI es kùTÅ t°ArÅ SèVày˘M PùerQe,r kùAen &uìleln. t°ArÅ sArIekù PùerQe,r ˆAsAedè iney˘ egeln. 11116666 å èAmekù sArIr BòAî men kùer PùerQ, å èAemr ˆit sdèy˘ bèYbèhèAr kùreln. å èAmekù PùerQ, emx/ gbèAidè pZ ébèM ebèAJìÅ bèîbèAr jìeë gADèÅ idèeln. esî se“ò å èAm dèAsdèAsI ébèM üwo epeln.

11117777 åAr PùerQ, å èAemr Sò§Iekù ineln. éî kùAre, PùerQ, ébèM t°Ar ˆ AsAedèr sbè elAekùedèr ˆ Buò Bòy˘øùr åsuK idèeln. 11118888 tKn PùerQ, å èAmekù efekù bèleln/ "&uìim åAmAr ˆit Kubè åëAy˘ kùerC? sArI ey etAmAr Sò§I es kùTÅ åAmAy˘ bèelAin ekùn¿ 11119999 &uìim ekùn bèeliCel ey sArI etAmAr ebèAn¿ etAmAr ebèAn men kùer åAim oekù åAmAr Sò§I kùrbè bèel éeniClAm. ikùèñòfiéKn etAmAy˘ etAmAr Sò§I ePùrt idèiçC. oekù iney˘ &uìim cèel yAo?Æ 22220000 tArpr PùerQ, t°Ar elAkùjìnedèr åAedèz kùreln/ "å èAmekù imzerr bèAîer iney˘ yAo.Æ sutrAM å èAm o tAr Sò§I esî edèz tYAg kùreln. ébèM se“ò t°Aedèr smàSòˇijìinsàp^oùiney˘ egeln.

11

åååå AAAA iiii dddd èèèè ppppààuuàà uuSSSS òòòòkkˇˇkkˇˇùùùù 13:1-14:13

åååå èèèè AAAAeeeemmmmrrrr kkkkùùùùnnnnAAAAeeeennnn ˆˆˆˆ tttt YYYYAAAA bbbbèèèè ttttnnnn$$$$ 13 åt>pr å èAm imzr tYAg kùreln. t°Ar Sò§I ébèM t°Aedèr smàSòˇijìinsp^ iney˘ å èAm

enegeBòr meDèY idèey˘ å˝sr hèeln. t°Ar se“ò tKn elAwo iCl. 2222 éî smy˘ å èAm Kubèî DènI. t°Ar ˆcè¢r pZ ébèM ˆ cè¢r esAnÅ o r‰pÅ iCl. 3333 å èAm t°Ar yA^Å åbèYAhèt rAKeln. enegBò tYAg kùer itin !bèeTel iPùer egeln. esKAn eTekù qbèèeTl ngr åAr åy˘ ngerr mDèYbètRI SòÓAen egeln. éKAenî å èAm o t°Ar pirbèAr åAeg ékùbèAr izibèr SòÓApn kùeriCeln. 4444 éî àààSòÓAniwetî ékùiw ebèdèIùinm$A, kùeriCeln. tAî å èAm éî SòÓAniwetî ˆ Buòr üpAsnÅ kùreln.

åååå èèèè AAAAmmmm ååååAAAArrrr eeeellllAAAAeeeewwwwrrrr mmmmeeeeDDDDèèèè YYYY CCCCAAAAººººAAAACCCCAAAAiiiiºººº 5555 éî pyRwenr smy˘ å èAemr se“ò elAwo iCl. elAewr åenkù pZ o t°AbèuiCl. 6666 å èAm åAr elAewr ét pZ iCl ey tAedèr üBòy˘ekù KAÜ eyAgAbèAr jìë esî edèz åsmTRiCl. 7777 éî smy˘ kùnAnIy˘ ébèM pirxIy˘ jìAitrAo es edèez bèAs kùrt. å èAemr pZpAlkùedèr se“ò elAewr pZpAlkùedèr ibèbèAdèù hèet lAgl. 8888 tKn å èAm elAwekù bèll/ "etAmAr åAmAr meDèY ekùAno ibèbèAdè TAkùet pAer nÅ. etAmAr elAekùedèr se“ò åAmAr elAekùedèr ekùAno ibèbèAdè hèoy˘Å üicèÌ ny˘. åAmrÅ sbèAî prSperr åApnjìn. 9999 åAmAedèr p]Tkù hèey˘ yAoy˘Å üicèÌ. etAmAr ey jìAy˘gÅ pC™è esî jìAy˘gAetî yAo. &uìim b<èÅ idèekù egel åAim fAn idèekù yAbè. yidè &uìim fAn idèekù yAo/ åAim b<èÅ idèekù yAbè.Æ

11110000 elAw ecèAK &uìel edèKl/ sAmen ibèàSòˇ]t y£è$n üptYkùÅ. elAw edèKl jìAy˘gAwÅ py$Aà àˇjìel srs. :éwÅ ˆ Buò kù%]$kù sedèAm o GèemArÅ DbèMs kùrAr åAegr GèwnÅ. tKn esAy˘r py$èñòˇy£è$n üptYkùÅ iCl ˆ Buòr bèAgAenr mt. éKAnkùAr mAiw iClùimzerr mAiwr mt BòAl jìAetr mAiw.Ú 11111111 tAî elAw y£è$n üptYkùAet bèAs kùrebè bèel iWkù kùrl. Èjìen p]Tkù hèey˘ egl ébèM elAw pUbèRidèekùùéigey˘ cèll. 11112222 å èAm kùnAenî eTekù egeln ébèM elAw üptYkùAr jìnpdèŸilet bèAs kùret lAgeln. elAw üptYkùAr sudUèr dèi(ùe, sedèAem cèel egeln ébèM esKAenî t°AbèupAteln.

11113333 ˆBuò jìAnetn ey sedèAemr åiDèbèAsIrÅ mhèApApI.

11114444 elAw cèel egel ˆBuò å èAmekù bèll/ "etAmAr cèAridèekù tAikùey˘ edèK. ü%r dèi(ù, pUbèR pi¸Çm cèAridèekùùtAkùAo. 11115555 yt jìimjìAy˘gÅ edèKet pAçC/ sbè åAim etAmAy˘ ébèM etAmAr bèMzDèredèr edèbè. éî edèz icèrkùAelr jìeë etAmAr hèebè. 11116666 p]iTbèIr DèUelAr mt åAim etAmAr èü%rpur®xedèr sMKYAbè]iì kùrbè. yidè elAekù p]iTbèIr sbè DèUelA Ÿ,et pAer tAhèel etAmAr elAekùedèr egAnÅ yAebè. 11117777 åtébè éigey˘ yAo/ etAmAr inejìr edèez &uìim ehè°ew ebèºAo. éî edèz

åAim etAmAy˘ idèlAm.Æ 11118888 tKn å èAm t°Ar t°AbèuüiWey˘ ineln. itin miËr üçcè bè](ùŸilr kùAeC bèAs kùret egeln. SòÓAniw iCl ihèe èA, ngerr kùAeC. esKAen å èAm ˆ Buòr üpAsnA kùrAr jìeë ékùiw ebèdèI inm$A, kùreln.

eeeellllAAAAwwww bbbbèèèè ™™™™èèèè IIII hhhhèèèè llll 14 iziny˘err rAjìÅ iCeln åËAPùl. åirey˘Akù iCeln î¬òÒAserr rAjìÅ. élemr rAjìÅ iCeln

kùdèlAey˘Amr ébèM egAy˘Iemr rAjìÅ itidèy˘l. 2222 éîsbè rAjìÅ/ sedèAemr rAjìÅ ibèrÅ/ GèemArAr rAjìÅ ibèzRÅ/ ådaèmAr rAjìÅ iznAbè/ sebèAiy˘emr rAjìÅ izembèr ébèM ibèlArù:ibèlÅ esAy˘r nAemo piricèt iClÚ rAjìAr se“ò yuì kùreln. 3333 éî smàSòˇrAjìAedèr !sëbèAihènI is£èIm üptYkùAy˘ imiltùhèl. :is£èIm üptYkùÅ bèt$mAen lbè, smu@è.Ú 4444 éî rAjìArÅ bèAerA bèCr Dèer kùdèl$Aey˘Amerr ånugt iCl. ikùèñòfi13tm bèCer tArÅ sbèAî kùdèl$Aey˘Amerr ibèr®eì ibèe@èAhè kùrl. 5555 sutrAM 14tm bèCer rAjìÅ kùdèl$Aey˘Amr o t°Ar im^ rAjìAedr se“ò ibèe@èAhèI rAjìAedèr yuìèè hèl. kùdèlRAey˘Amr o t°Ar im^ rAjìArÅ åàSòˇerAÌ kù,Riy˘emr åiDèbèAsI rPùAy˘Iy˘ nAmkù jìAitekù prAàSòˇkùreln. t°ArÅ hèemr suxIy˘edèro prASòˇkùreln ébèM zAibè-ikùiry˘ATiy˘emr åiDèbèAsI émIy˘edèr prAàSòˇ

kùreln. 6666 tArpr t°ArÅ ehèArIy˘edèr prAàSòˇkùreln. ehèArIy˘rÅ esy˘Ir˘ eTekù él–pAr, :él–pAr, mr®BUòimr kùAeC åbèiSòÓtÚ pyRèñòˇpAbRètY edèez bèAs kùrt. 7777 tArpr rAjìÅ kùdèl$Aey˘Aemr ü%r idèekù egeln ébèM œnim pew åTRAÌ kùAedèez igey˘ smSòˇ åmAelkùIy˘edèr prAàSòˇkùreln. itin hèÌsesAn tAmerr åiDèbèAsI îemArIy˘edèro prAàSòˇkùreln. 8888 esî smy˘ sedèAemr rAjìÅ/ GèemArAr rAjìÅ/ ådaèmAr rAjìÅ/ sebèAiy˘emr rAjìÅ ébèM ibèlAr rAjìÅ t°Aedèr zfl®edèr ibèr®eìèè siµèÂiltBòAebè is£Im üptYkùAy˘

kùret egeln. 9999 éî yue ì åpr pe(ù iCeln

yuìè

élemr rAjìÅ kùdèl$Aey˘Amr/ egAy˘Iemr rAjìÅ itidèy˘l/ iziny˘err rAjìÅ åËAPùl ébèM îlAserr rAjìÅ åirey˘Akù. åTRAÌ yuìwÅ iCl p<Acèjìn rAjìAr ibèr®eìèè cèArjìn rAjìAr.

11110000 is£èIm üptYkùAy˘ åAlkùAtArAy˘ pU,Råenkù gt$ iCl. sedèAm ébèM GèemArAr rAjìÅ ébèM tAedèr !sërÅ yuìe(ù^ eTekù pAiley˘ egl. åenkù !së œsbè KAet pºl. ikùèñòfiåiDèkùAMzî pAhèAeº pbRèet pAiley˘ egl.

11111111 sutrAM sedèAm ébèM GèemArAr smàSòˇsrèAm/ tAedèr smàSòˇKAÜsèµòıAr/ bèSò§Aidè ébèM åëAë sbè ijìinsp^ ˆ itp(ùrA iney˘ cèel egl. 11112222 å èAemr ãA&uì pu^ elAw tKn sedèAem bèAs kùriCl ébèM sedèAemr zfl®rAà elAwekù bè™èI kùrl/ elAewr yÅ ikùC¢ iCl sbè åiDèkùAr kùrl. 11113333 elAewr ékùiw elAkùekù tArÅ bè™èI kùret pAerin. es pAiley˘ igey˘ yÅ yÅ

åååå AAAA iiii dddd èèèè ppppààuuàà uuSSSS òòòòkkˇˇkkˇˇùùùù 14:14-15:13

12

GèeweC smàSòˇ å èAmekù jìAnAl. å èAm tKn îemArIy˘edèr miËr gACŸilr kùAeC izibèer bèAs kùriCeln. miË/ îeùAl ébèM åAenerr meDèY prSprekù sAhèAyY kùrAr ékù cè¢i)ò iCl. tArÅ å èAmekù sAhèAyY kùrAr ékùwÅ cè¢i)òo kùeriCl.

åååå èèèè AAAAmmmm eeeellllAAAAwwwweeeekkkkùùùù üüüü flflflflììììAAAArrrr kkkkùùùùrrrreeeellllnnnn

11114444 elAw bè™èI hèey˘eC jìAnet eper å èAm pirbèAerr sbèAîekù efekù pAWAeln. tAedèr meDèY 318 jìn izi(ùt !së iCl. å èAm t°Ar elAekùedèr pircèAlnÅ kùer zfl®edèr dUèer dèAn ngr åbèiDè tAiºey˘ iney˘ egeln.

11115555 esî rAe^ itin o t°Ar !sërÅ åtikRùet zfl®edèr åAfl*m, kùreln. t°ArÅ zfl®edèr prABUòt kùer dèeµèÂzekùr ü%er ehèAbèÅ pyRèñòˇibètAiºt kùreln.

11116666 tArpr zfl®rÅ yÅ yÅ åiDèkùAr kùeriCl/ esî smàSòˇ punr®ìAr kùreln. elAw/ elAewr smàSòˇnArI o Bà]ètYedèr pyRèñòˇå èAm iPùirey˘ åAneln.

11117777 tArpr å èAm kùdèlAey˘Amr o t°Ar se“ò eyAgdèAnkùArI rAjìAedèr prAàSòˇkùer t°Ar åAegr jìAy˘gAy˘ iPùer éeln. itin iPùer éel sedèAemr rAjìÅ t°Ar se“ò zAbèI üptYkùAy˘ :éKn éî SòÓAn rAjìAr üptYkùÅ nAem piricètÚ edèKÅ kùret egeln.

IIII eeee xxxx dddd èèèè kkkk ùùùù

mmmm ¬¬¬¬ òòòòòòò

ò

11118888 zAelemr rAjìÅ m¬ò òIexdèkùo å èAemr se“ò sA(ùAÌ kùret egeln. m¬ò òIexdèkù iCeln prAÌpr ˆ Verr ékùjìn yAjìkù. m¬ò òIexdèkù iney˘ éeln r®iw

o @èA(ùArs. 11119999 å èAmekù åAzIbèRAdè kùer m¬ò òIexdèkù

bèleln/ "eh å èAm/ prAÌpr ˆ Vr etAmAekù åAzIbèRAdè kùr®n. ˆ Vr SèVàgRo mtRY ùs]iX kùereCn .

22220000 åAmrÅ prAÌpr ˆ Verr ˆ zMsÅ kùir. itin zfl®edèr prASòˇkùret etAmAekù sAhèAyY kùereCn.Æ

å èAm yueìr smy˘ yÅ yÅ epey˘iCeln tAr eTekù ékù-dèzmAMz m¬ò òIexdèkùekù idèeln. 22221111 sedèAemr rAjìÅ bèleln/ "åApin inejìr jìeë sbè ereK idèn. zfl®rÅ

ey elAekùedèr iney˘ egeC ZDèuåAmAr esî elAkùedèr

åAmAekù idèn.Æ

22222222 ikùñòfisedèAemr rAjìAekù å èAm bèleln/ "prAÌpr ˆ Vr/ iyin SèVàgRmt$Y s]iX kùereCn esî ˆ Buòr kùAeC åAim zpT kùriC. 22223333 yÅ ikùC¢ åApnAr tAr ikùC¢î åAim rAKbè nÅ. åAim ˆ itö®it kùriC ey åAim ikùC¢î rAKbè nÅ. émnikù ékùwÅ suetÅ åTbèÅ juìetAr iPùeto nÅ. åAim cèAî nÅ ey åApin bèlebèn/ 'å èAmekù åAim

bèº elAkù bèAiney˘iC.æ

22224444 åAim ZDèu esw¶kuùî enbè yÅ åAmAr eyAìèArÅ eKey˘eC. ikùèñòfiåëedèr åApin t°Aedèr BòAg idèn. yueìèè yÅ ijìetiC tÅ åApin iney˘ yAn/ ikùèñòfiikùC¢

åAenr/ îeùAl ébèM miËekù idèey˘ yAn. érÅ yueì åAmAy˘ sAhèAyY kùereCn.Æ

åååå èèèè AAAA eeee mmmm rrrr ssss eeee ““““ òòòò ˆˆˆˆ eeVVeeVVrrrr rrrr cccc èèèè ii¢¢ii¢¢)))) òòòò 15 éîsbè GèwnAbèilr per å èAm dèzRenr meDèY ˆBuòr kùTÅ Znet epeln. ˆ Vr bèleln/

èAm icèñòˇÅ ekùAerAùnÅ. åAim etAmAy˘ r(ùÅ kùrbè. åAim etAmAy˘ ékù mhèÅpurSà òAr edèbè.Æ 2222 ikùèñòfiå èAm bèleln/ " ˆ Buò ˆ Vr/ åAmAy˘ KuzI kùrAr mt åApin ikùC¢î idèet pArebèn nÅ. ekùn¿ kùAr, åAmAr ekùAno pu^ enî. tAî åAmAr m]&uìYr per åAmAr dèeµèÂzkùIy˘ dèAs îlIey˘xr åAmAr smàSòˇ sµpi%r ü%rAiDèkùArI hèebè.Æ 3333 å èAm bèleln/ "åApin åAmAy˘ pu^ edènin. tAî ey dèAs åAmAr Gèer jìõò lABò kùereC es-î pAebè åAmAr smàSòˇDènsµpi%.Æ 4444 tKn ˆBuò å èAemr se“ò kùTÅ bèleln. ˆ Vr bèleln/ "œ dèAs etAmAr smSòˇ Dènsµpedèr ü%rAiDèkùArI hèebè nÅ. etAmAr inejìr pu^ hèebè. ébèM etAmAr ŒrsjìAt pu^î etAmAr smSòˇikùC¢r ü%rAiDèkùAr pAebè.Æ 5555 tKn ˆ Vr å èAmekù bèAîer efekù iney˘ egeln. ˆ Vr bèleln/ "åAkùAezr idèekù tAkùAo. edèK/ esKAen kùt tArÅ. ét tArÅ ey &uìim Ÿ,etî pArebè nÅ. Bòibè`et etAmAr bèMzDèerrAo œrkùm åŸ,it hèebè.Æ

6666 å èAm ˆ Vrekù ibè VAs kùreln. ébèM ˆ Vr å èAemr ibè VAsekù tAr DèAim$kùtA ihèesebè ibèebècènÅ kùreln. 7777 ébèM ˆ Vr å èAmekù bèleln/ "åAimî esî ˆBuò/ iyin etAmAy˘ bèAibèelr ¨r eTekù iney˘ éesiClAm/ yAet éî edèzwÅ åAim etAmAy˘ idèet pAir. éî edèz &uìim pAebè.Æ 8888 ikùèñòfiå èAm bèleln/ " ˆ Buò åAmAr Ÿr®/ éî edèz ey åAim pAbè tAr in¸Çy˘tÅ ikù¿Æ 9999 ˆ Vr å èAmekù bèleln/ "åAmrÅ ékùwÅ cè¢i)ò kùrbè. åAmAy˘ ékùwÅ itn bèCerr bèAC¢r/ itn bèCerr CAgl åAr itn bèCerr emx éen dèAo. ékùwÅ bèAçcèÅ pAy˘rÅ åAr ékùwÅ GèuGèupAKIo éen dèAo.Æ

11110000 å èAm éî smàSòˇˆ Verr kùAeC éen idèeln. å èAm ˆA,IŸil hètYÅ kùer ébèM ˆitiwr Èiw kùer Kÿ kùer œ KÿŸil TAkaù-TAkaù kùer sAijìey˘ rAKeln. ikùèñòfipAKIŸilekù å èAm ÈKÿ kùern in. 11111111 per œsbè ˆA,Ir mAMsKeÿr jìeë bèº bèº pAKI eC°Å emer éelA. ikùèñòfiå èAm esŸil tAiºey˘ idèeln.

11112222 ebèlÅ bèAºet TAkùl/ Fel pºet lAgl sUyR. å èAemr BòIx, Gèum epl ébèM ezx pyRèñòˇitin Gèuimey˘ pºeln. tKn enem él ékù BòIx, åìkùAr. 11113333 tKn ˆBuò å èAmekù bèleln/ "etAmAr kùey˘kùwÅ kùTÅ ejìen rAKÅ üicèÌ. etAmAr ü%rpur®xrA ey edèez bèAs kùrebè esî edèz tAedèr ny˘/ esKAen tArÅ ibèedèzIùbèel g,Y hèebè. ébèM esî edèezr åiDèbèAsIrÅ 400 bèCr Dèer etAmAr ü%rpur®xedèr dèAs kùer rAKebè ébèM tAedèr

13

åååå AAAA iiii dddd èèèè ppppààuuàà uuSSSS òòòòkkˇˇkkˇˇùùùù 15:14-17:4

üpr nAnÅ üÌpIºn kùrebè. 11114444 ikùèñòfitArpr ey jìAit etAmAr ü%rpur®xedèr dèAs kùer ereKiCl tAedèr åAim zAàiSòˇedèbè. etAmAr ü%rpur®xrÅ esî jìAit tYAg kùrebè ébèM tAedèr se“ò iney˘ yAebè bèÊ BòAl ijìins.

11115555 ''&uìim inejì bèÊkùAl jìIibèt TAkùebè. zAièñòˇet &uìim ezx in> VAs tYAg kùrebè. etAmAr smAiDè hèebè etAmAr pirbèAerr meDèY. 11116666 cèAr ˆ jìõò per etAmAr åA†ôIy˘SèVàjìnrÅ åAbèAr éî edèez åAsebè. tKn tArÅ éKAnkùAr åiDèbèAsI îemArIy˘edèr prAàSòˇkùrebè. etAmAr åA†ôIy˘SèVàjìnedèr mADèYem åAim îemArIy˘edèr zAiSòˇ edèbè. éwÅ Bòibè`et Gèwebè. kùAr, îemArIy˘rÅ éKno åAmAr kùAeC zAiSòˇpAoy˘Ar mt KArAp hèy˘in.Æ

11117777 sUyRåàSòˇegel gA‚ åìkùAr GènAl. ÈKÿ kùrA m]t pZŸil tKno mAiwr üper peº åAeC. esî smy˘ òåÅŸn o eDè<Ay˘Arà àSòˇèµòım]t pZŸilr åeDèRkù KÿŸilr mDèY idèey˘ cèel egl.*

11118888 sutrAM œidèn ˆBuòò å èAmekù ékùwÅ ˆ itö®it idèeln ébèM esî ånusAer å èAemr se“ò ékùwÅ cè¢i)ò kùreln. ˆ Buò bèleln/ "éî edèz åAim etAmAr ü%rpur®xedèr edèbè. imzr ndè ébèM PùrAÌ nedèr mDèYbèt$I ibèzAl BUòBòAg åAim tAedèr edèbè. 11119999 éwÅ hèl ekùnIy˘/ kùinxIy˘/ kùdaèemAnIy˘/ 22220000 ihè%Iy˘/ pirxIy˘/ rPùAy˘Iy˘/ 22221111 îemArIy˘/ kùnAnIy˘/ iggRAzIy˘ ébèM iybèUxIy˘ bèMzŸilr edèz.Æ

ddddèèèè AAAAssssIIII kkkkùùùùëëëëÅÅÅÅ hhhhèèèè AAAAggggAAAArrrr 16 sArI iCl å èAemr Sò§I. tAr o å èAemr ekùAno sèñòˇAnAidè iCl nÅ. èsArI imzr eTekù ékùjìn

dèAsI éeniCl. tAr nAm hèAgAr. 2222 sArI å èAmekù bèleln/ "ˆ Buò åAmAy˘ sèñòˇAn DèAre,r (ùmtÅ edèn in. tAî &uìim åAmAr dèAsI hèAgAerr kùAeC yAo. åAmAekù ékùiw sèñòˇAn dèAo ébèM åAim esî sèñòˇAnekù inejìr bèel ˝hè, kùrebèA.Æ å èAm sArIr ined$èz ånusr, kùreln. 3333 å èAm kùnAen dèz bèCr bèAs kùrAr per éî GèwnA Gèew. sArI hèAgArekù t°Ar SèVàAmI å èAemr kùAeC pAWAeln. :hèAgAr iCl t°Ar imzrIy˘ dèAsI.Ú 4444 å èAemr ˛àArA hèAgAr gBò$bètI hèelÅ. yKn es ékùTÅ jìAnet pArl es Kubè gibèRtÅ hèey˘ üWl ébèM es BòAbèl tAr minbè p†ÕàI sArIr ecèey˘ BòAl. 5555 ikùèñòfi sArI å èAmekù bèleln/ "åAmAr dèAsI éKn åAmAekùî itrSà òAr kùer ébèM ér jìeë &uìim dèAy˘I. åAimî

mmmmtt]]tt]] ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ eeeeggggllll ér eTekù ebèAJìÅ yAy˘ ey ˆ Vr å èAhèAemr se“ò kùrÅ cè¢i)òet "sî kùrelnÆ åTbèÅ ''sIlææ kùreln. tKnkùAr idèen yArÅ åeër se“ò cè¢i)ò kùretn t°ArÅ m]t ˆ A,Iedèr edèehèr åeDèRkù KÿAMezr meDèY idèey˘ ehè°ew igey˘ ebèAJìAetn ey t°ArÅ in˛AbèAn ébèM bèletn/ "yidè åAim cè¢i)ò Bò“ò kùir tebè åAmAro eyn ékùî pir,it hèy˘.Æ

tAekù etAmAr kùAeC pAiWey˘iClAm. es gBò$bètI hèl. éKn es inejìekù åAmAr ecèey˘ BòAl men kùer. ˆ Buòò ibècèAr kùr®n ey ekùAnwÅ iWkù.Æ 6666 ikùñòfiå èAm sArIekù bèll/ "&uìimî hèAgAerr g]hèkù^RI . etAmAr ey rkùm îeçC es rkùm BòAebèî &uìim hèAgAerr bèYbèSòÓÅ kùrebè.Æ Pùel sArI t°Ar dèAsI hèAgArekù È>K idèeln. ébèM hèAgAr esKAn eTekù pAiley˘ egl.

hhhh èèèè AAAA gggg AAAA eeee rrrr rrrr pppp^^uu^^uu

îîîî  AAAA eeee yyyyll˘˘ll˘˘

7777 mr®BUòimr meDèY ékù jìlpU,RkUùepr pAez ˆ Buòr dUèt hèAgArekù edèKet epl. jìlAzy˘iw iCl zUr yAoy˘Ar peT. 8888 esî dUèt bèll/ "hèAgAr/ &uìim etA sArIr pircèAirkùÅ. &uìim éKAen ekùn¿ &uìim ekùATAy˘ yAeçCA¿Æ hèAgAr bèll/ "åAim sArIr kùAC eTekù pAlAiçC.Æ 9999 ˆ Buòr dUèt hèAgArekù bèll/ "sArI etAmAr g]hèkù^RI. tAr kùAeC iPùer yAo. tAr bèADèY hèo.Æ 11110000 hèAgArekù ˆBuòr dUèt åAro bèll/ "etAmAr eTekù ibèzAl jìnsmiX s]iX hèebè. ét ibèpul jìnsMKYÅ hèebè ey tAedèr Ÿen ezx kùrÅ yAebè nÅ.Æ

11111111 ˆBuòr dUèt åAro bèll/ "hèAgAr/ éKn &uìim gBò$bètI/ &uìim hèebè ékù pue^r jìnnI. pue^r nAm edèebè î ÂAey˘l/ kùAr, ˆ Buò ZeneCn etAmAr üpr ÈbèRYbèhèAr hèey˘eC/ itin etAmAekù sAhèAyY kùrebèn. 11112222 ÂAey˘l bèë gADèÅr mt SèVàADèIn ébèM ü£èAm hèebè. es sbèAr ibèr®e ìè d°èAºAebè ébèM sbèAî hèebè tAr ˆitp(ù. es SòÓAn eTekù SòÓAnAèñòˇer Gèuer ebèºAebè ébèM BòAîedèr bèsitr kùAeC t°AbèugAºebè. Æ

11113333 ˆBuò hèAgAerr se“ò kùTÅ bèleln. hèAgAr ˆ Verr ékù n&uìn nAm idèl. es t°Aekù bèll/ "åApin hèeln 'ˆ Vr iyin åAmAy˘ edèeKn.æææ es éî kùTÅ bèll kùAr, es BòAbèl/ "érkùm jìAy˘gAeto ˆ Vr åAmAy˘ edèKet pAeçCn/ åAmAr BòAlme™èr kùTA icèèñòˇÅ

kùreCn?Æ 11114444 sutrAM œ kUùepr nAm hèl ebèr-lhèy˘-erAy˘I. kùAedèz ébèM ebèrdè å«ùàelr meDèY œ kUùepr åbèSòÓAn.

11115555 hèAgAr å èAemr pue^r jìõòÂ idèl. es å èAm pue^r nAm idèl î ÂAey˘l. 11116666 yKn hAgAerr geBò$

î ÂAey˘elr jìõòÂ hèy˘ tKn å èAemr bèy˘s 86 bèCr.

ssssÂÂÂÂuuuu eeee tttt rrrr cccc èèèè iii¢¢i¢¢)))) òòòò rrrr ˆˆˆˆ mmmmAAAA,,,, 17 å èAemr 99 bèCr bèy˘s hèel ˆ Buò t°Ar sAmen åAibèB$Ut hèeln. ˆ Buò bèleln/ "åAim

sbèRzi)òmAn ˆ Vr. åAmAr jìeë éî kùAjìŸil kùerA… åAmAr kùTAmt cèelA ébèM sÌpeT jìIbènyApn kùerA. 2222 éwÅ yidè kùerA tAhèel åAmAedèr meDèY ékùwÅ cè¢i)òr bèYbèàSòÓÅ kùrbè. åAim ˆitö®it kùriC ey etAmAr bèMzDèredèr åAim ékù mhèAn jìAitet pir,t kùrbè.Æ 3333 tKn å èAm ˆ Verr sAmen ˆ,Aem nt hèeln. ˆ Vr t°Aekù bèleln/ 4444 "åAmAedèr c¢i)òet éiw åAmAr

åååå AAAA iiii dddd èèèè ppppààuuàà uuSSSS òòòòkkˇˇkkˇˇùùùù 17:5-18:7

14

åMz. åAim etAmAekù bèÊ jìAitr iptÅ kùrbè. 5555 åAim etAmAr nAm pirbèt$n kùrbè. etAmAr nAm å èAemr pirbèet$å èAhèAm hèebè. åAim etAmAy˘ éî nAm idèiçC kùAr, åAim etAmAy˘ bèÊ jìAitr iptÅ kùriC. 6666 åAim

etAmAr bèMz åitzy˘ bè]iìè kùrbè. etAmAr eTekù n&uìn n&uìn jìAitr ébèM rAjìAr jìõòÂ hèebè. 7777 ébèM etAmAr

o åAmAr meDèY ékù cè¢i)ò sµp hèebè. etAmAr smàSòˇ

ü%rpur®xge,r jìëo éî ékùî cè¢i)ò ˆeyAjìY hèebè. éî cè¢i)ò icèrkùAl bèhèAl TAkùebè. åAim etAmAr o etAmAr ü%rpur®xge,r jìë ˆ Vr TAkùbè. 8888 åAim etAmAekù ébèM etAmAr sbè ü%rpur®xedèr éî kùnAn edèz edèbè yAr mDèY idèey˘ etAmrA yA^Å kùrC. åAim etAmAekù éî edèz icèrkùAelr jìë edèbè. ébèM åAim hèbè etAmAr ˆ Vr.Æ

9999 ébèM ˆ Vr å èAhèAmekù bèleln/ "éKn etAmAr idèkù eTekù éî cè¢i)ò hèebè éî rkùm. &uìim ébèM etAmAr ü%rpur®xg, åAmAr cè¢i)ò mAë kùrebè. 11110000 éwÅî cè¢i)ò

yA &uìim emen cèlebè. etAmAr o åAmAr meDèY éwAî

hèl cè¢i)ò. etAmAr ü%rpur®xge,r jìeëo éwAî cè¢i)ò… yt pu^sèñòˇAn hèebè ˆ etYkùekù suÂ Ì kùret hèebè.

11111111 etAmAr åAr åAmAr meDèY cè¢i)ò ey &uìim emen cèlebè/ éî suÂ Ì hèebè tAr ˆ mA,SèVàr‰p. 11112222 izZpue^r bèy˘s åAw idèn hèel &uìim t°Aekù suÂ Ì kùrebè. etAmAr pirbèAer yt eCelr ébèM etAmAr dèAsedèr meDèY yt eCelr jìõò hèebè/ etAmAr bèMzDèr ny˘ émn ibèedèzIedèr kùAC eTekù etAmAr åTRidèey˘ &uìim ey dèAsedèr ikùeniCel tAedèr ey eCelrA jìõòÂAebè/ skùelr åbèïî suÂ Ì kùrÅ hèebè.

11113333 sutrAM etAmAr jìAitr ˆ etYkù izZpu^ekù suÂÌ kùrÅ hèebè. etAmAr pirbèAerr åTbèÅ dèAsedèr sbè pu^edèr éBòAebè suÂ Ì kùrA hèebè. 11114444 å èAhèAm/ etAmAr

o åAmAr meDèY éwAî cè¢i)ò; suÂÌ kùrÅ hèy˘in émn

ekùAn pur®x TAkùel es hèebè tAr inejìr elAekùedèr SèVàjìAitr eTekù ibèiçC . kùAr, es bèYi)ò åAmAr cè¢i)ò Bò“òkùArI.Æ

ˆˆˆˆiiii tttt öööö ®®®® tttt pppp^^uu^^uu

îîîî sssshhaahhaa èèèè AAAA kkkk ùùùù

11115555 ˆ Vr å èAhèAmekù bèleln/ "etAmAr Sò§I sArIekù åAim ékù n&uìn nAm edèbè. tAr n&uìn nAm hèebè sArÅ åTRAÌ rAnI. 11116666 åAim tAekù åAzIbèRAdè kùrbè. åAim tAekù ékùiw pu^ edèbè ébèM &uìim hèebè esî pue^r iptÅ. sArÅ hèebè bèÊ n&uìn jìAitr mAtÅ. sArÅ eTekù åAsebè bèÊ jìAitr bèÊ rAjìÅ.Æ

11117777 ˆ Vrekù ey itin mAë kùern éî kùTÅ ebèAJìAbAr jìeë å èAhèAm åABUòim mATA nt kùreln. ikùèñòfiitin inejìr men ehèes bèleln/ "åAmAr 100 bèCr bèy˘s. åAmAr åAr sèñòˇAn hèet pAer nÅ. ébèM sArAr 90 bèCr bèy˘s. es sèñòˇAenr jìõòÂ idèet pArebè nÅ.Æ

11118888 tKn å èAhèAm ˆ Vrekù bèll/ "åAzÅkùir

î ÂAey˘l eb<èecè eTekù åApnAr esbèÅ kùrebè.Æ

11119999 ˆ Vr bèleln/ "nÅ? åAim bèeliC ey etAmAr Sò§I sArAr ékùiw pu^ hèebè. &uìim tAr nAm edèebè îsahèAkù. tAr se“ò åAim åAmAr cè¢i)ò sµpAdèn kùrbè. tAr se“ò œ cè¢i)ò émn hèebè yÅ tAr ü%rpur®xge,r se“òo icèrkùAl bèjìAy˘ TAkùebè.

22220000 "&uìim î ÂAey˘elr kùTÅ bèelC ébèM åAim es kùTÅ ZeniC. åAim tAekù åAzIbRèAdè kùrbè. tAr bèÊ sèñòˇAnsèñòˇit hèebè. es bèAerAjìn mhèAnè entAr iptÅ hèebè. tAr pirbèAr eTekù s]iX hèebè ékù mhèAn jìAitr.

22221111 ikùèñòfiåAim îsahèAekùr se“ò cè¢i)òbèìèè hèbè. sArAr ey pu^ hèebè es-î hèebè îsahèAkù – perr bèCr iWkù éî smy˘ esî pue^r jìõò hèebè.Æ

22222222 å èAhèAemr se“ò kùTÅ ezx kùer ˆ Vr üper SèVàegRcèel egeln. 22223333 ˆ Vr å èAhèAmekù t°Ar pirbèAerr smàSòˇpur®x o bèAlekùr su etr kùTÅ bèeliCeln. sutrAM å èAhèAm î ÂAey˘l ébèM t°Ar g]ehè jìõò hèey˘eC émn smàSòˇdèAsedèr ékùe^ smebèt kùreln. yAedèr åTRidèey˘ fl*y˘ kùrÅ hèey˘iCl/ esî fl*ItdèAsedèro itin smebèt kùreln. å èAhèAemr bèAºIr ˆetYkù pur®x o bèAlkùekù ékù^ kùrÅ hèl. ébèM ˆ etYkùekù suÂ Ì kùrÅ hèl. tAedèr skùlekù ékùî idèen suÂ Ì kùrÅ hèl.

 

å èAhèAmekù yKn suÂ Ì kùrA hèl tKn t°Ar bèy˘s

22224444

99

bèCr. 22225555 ébèM t°Ar pu^ î ÂAey˘elr su etr smy˘

13

bèCr bèy˘s iCl. 22226666 å èAhèAm o t°Ar pu^ekù ékùî

idèen suÂ Ì kùrA hèy˘. 22227777 esî ékùîidèen å èAhèAemr bèAºIr smàSòˇpur®exro suÂ Ì hèy˘. eysbè dèAsedèr åTR idèey˘ fl*y˘ kùrÅ hèey˘iClù ébèM eysbè dèAesr t°Ar g]ehèî jìõò hèey˘iCl skùelrî suÂ Ì kùrA hèl.

iiiittttnnnnjjjjììììnnnn ååååiiiittttiiiiTTTT 18 per ˆBuò punrAy˘ å èAhèAemr sAmen åAibèB$Uòt hèeln. miËr okù bè](ùŸilr kùAeC å èAhAm

bèAs kùriCeln. ékùidèn å èAhèAm inejìr t°Abèur ˆ ebèz peT bèesiCeln. tKn idèenr sbèecèey˘ cèºÅ gremr smy˘. 2222 å èAhèAm ecèAK &uìel edèKeln ey t°Ar sAmen itnjìn åAgèñòfikù d°èAiºey˘. t°Aedèr edèeK å èAhèAm t°Aedèr kùAeC igey˘ åiBòbèAdèn jAnAeln. 3333 å èAhèAm bèleln/ "mhèAzy˘g,/ åAim åApnAedèr esbèkù/ åAmAr éKAen åApnArÅ ikùC¢(ù, åbèSòÓAn kùr®n. 4444 åApnAedèr pÅ eDèAy˘Ar jìeë åAim jìl éen idèiçC. åApnArÅ gAeCr CAy˘Ay˘ ibèöAm kùr®n. 5555 åAim åApnAedèr KAbèAerr bèYbèàSòÓÅ kùriC ébèM åApnArÅ îçCAmt åAhèAr kùer åAbèAr åApnAedèr gñòˇbèY åiBòmueK yA^Å kùret pAern.Æ œ itnjìn bèleln/ "ebèz BòAelA kùTÅ. åApin eymn bèleln åAmrÅ etmnî kùrbè.Æ 6666 å èAhèAm tAºAtAiº t°Abèur eBòter egeln. å èAhèAm sArAekù bèll/ "cèw kùer itnjìenr mt r®iwr bèYbèSòÓÅ kùerA.Æ 7777 tArpr å èAèhAm t°Ar egAy˘Ael edèQeº egeln. sbèecèey˘ BòAl bèAC¢rwÅ ebèeC ineln. å èAhèAm tKnî

15

åååå AAAA iiii dddd èèèè ppppààuuàà uuSSSS òòòòkkˇˇkkˇˇùùùù 18:8-32

ékù Bà]ètYekù owAekù emer rAÂA kùrAr jìeë bèleln. 8888 tArpr å èAhèAm esî mAMs åAr KAinkùwÅ ÈDè o pnIr éen åitiT itnjìenr sAmen rAKeln. pirebèzn kùrAr jìeë å èAhèAm sAmen d°èAiºey˘ TAkùeln ébèM t°ArÅ gAeCr CAy˘Ay˘ bèes eBòAjìn kùreln. 9999 tArpr t°ArÅ ijì|ùAsA kùreln/ "etAmAr Sò§I sArÅ ekùATAy˘¿Æ

å èAhèAm bèleln/ "oKAen œ t°Abèur meDèY.Æ

11110000 tKn ˆ Buòò bèleln/ "åAim åAbèAr bèsèñòˇkùAel åAsbè. tKn etAmAr Sò§I sArAr ékùiw pu^ hèebè.Æ t°Abèur eBòtr eTekù sArÅ smSòˇkùTAbèAt$Å ZniCeln. 11111111 å èAhèAm o sArÅ tKn rIitmt bè]ì-bè]ìÅ. sèñòˇAn jìõò edèoy˘Ar bèy˘s sArÅ åenkùidèn åAeg pAr hèey˘ éeseCn. 11112222 SèVàBòAbèt>î sArÅ yÅ Zneln tÅ ibè VAs kùreln nÅ. inejìr men men sArÅ ehèes bèleln/ "åAim bè]ìA hèey˘iC åAr åAmAr SèVàAmIo bè]ì. sèñòˇAn ˆsebèr pe(ù åAmAr åenkù ebèzI bèy˘s hèey˘àeC.Æ

11113333 tKn ˆ Buòò å èAhèAmekù bèleln/ "sArÅ hèAseC.

sArA BòAbèeC ey sèñòˇAenr jìõòÂ edèoy˘Ar pe(ù tAr

åenkù ebèzI bèy˘s hèey˘eC.

11114444 ikùèñòfiˆ Buòr pe(ù ikù

ekùAno kùAjì Kubè kùiWn¿ nÅ? åAim eymn bèeliC/ åAbèAr bèsèñòˇkùAel/ etmnî åAsbè. ébèM etAmAr Sò§I

sArAr tKn sèñòˇAn hèebè.Æ

11115555 ikùèñòfisArÅ bèll/ "åAim hèAis in?Æ :ékùTÅ bèleln kùAr, itin Bòy˘ epey˘iCeln.Ú ikùèñòfiˆ Buò bèleln/ "nÅ. åAim jìAin/ tÅ sitY ny˘. &uìim ehèesiCel?Æ

11116666 tArpr esî itnjìn åAgèñòfikù yAoy˘Ar jìeë üeW d°èAºAeln. sedèAemr idèekù #iX ine(ùp kùreln ébèM sedèAm åiBòmueK cèlet Zr® kùreln. t°Aedèr éigey˘ edèoy˘Ar jìë å èAhèAmo tAedèr se“ò se“ò hè°Awet Zr® kùreln.

ˆˆˆˆ eeVVeeVVrrrr rrrr ssss eeee ““““ òòòò åååå èèèè AAAA hhhh èèèè AAAA eeee mmmm rrrr dddd èèèè rrrr AAAA dddd èèèè iiii rrrr

11117777 ˆBuò åApn men bèleln/ "éKn åAim ikù kùrbè tÅ ikù å èAhèAmekù bèlbè¿ 11118888 å èAhèAm eTekù jìõòÂlABò kùrebè ékù mhèAn o zi)òzAlI jìAit. ébèM å èAhèAemr jìeëî p]iTbèIr smàSòˇmAnux åAzIbèRAdè ˆ àˇhèebè.

11119999 åAim å èAhèAemr sAeT ékù ibèezx cè¢i)ò kùeriC. ˆBuòr îçCÅ ånusAer jìIbènyApenr jìeë yAet å èAhèAemr sèñòˇAnsèñòˇit o ü%rpur®xg,ù å èAhèAemr åA|ùA pAln kùer tAî éî bèYbèSòÓÅ kùeriC. éwÅ kùeriCù yAet tArÅ ëAy˘prAy˘, o sÌ jìIbènyApn kùer. tAhèel åAim ˆ Buò/ ˆitö®t ijìinsŸil idèet pArbè.Æ

22220000 tArper ˆ Buò bèleln/ "ey indèAr®ä pAp esKAen sMGèiwt hèeçC tAr jìë åAim sedèAm ébèM GèemArAr ibèr®eì tI è åAt$nAdè ZeniC. 22221111 yt KArAp bèel ZeniC tA sitYî tt KArAp ikùnÅ tÅ åAim inejì igey˘ edèKbè. tAhèel åAim ini¸ÇtBòAebè sbè jìAnbè.Æ 22222222 tKn t°ArÅ itnjìn sedèAm åiBòmueK hè°Awet Zr® kùreln.

ikùèñòfiå èAhèAm ˆ Buòr sAmen d°èAiºey˘ rîeln. 22223333 å èAhèAm ˆBuòr kùAeC éeln ébèM ijìe|ùs kùreln/ "ˆ Buò/ åApin ikù BòAl elAkùedèro DbèMs kùrebèn eymn åApin m™è elAkùedèr DbèMs kùern¿ 22224444 sedèAm nger yidè 50 jìno BòAl elAkù TAekù tAhèel åApin ikù kùrebèn¿ tAhèelo ikù åApin ngrwÅ DbèèMs kùrebèn¿ in¸Çy˘î åApin œ ngrbèAsI 50 jìn BòAl elAekùr jìeë ngrwÅ r(ùÅ kùrebèn¿

22225555 tAhèel åApin in¸Çy˘î œ ngrwÅ bèÅ œ KArAp elAekùedèr DbèMs kùret igey˘ œ 50 jìn BòAl elAkùedèro DbèMs kùrebèn nÅ¿ yidè tÅ kùern tAhèel BòAl ébèM m™è elAekùedèr ékùî pir,it hèebè. tAr åTR/ BòAl ébèM m™è jìAtIy˘ üBòy˘ elAkùedèrî m]&uìYdèÿ edèoy˘Å hèebè. åApin smàSòˇp]iTbèIr ibècèArkù. åAim jìAin åApin iWkù ibècèArî kùrebèn.Æ

22226666 tKn ˆ Buò bèleln/ "åAim yidè sedèAm nger 50 jìn BòAl elAkù pAî tAhèel åAim sm˝ ngrwAekùî r(ùÅ kùrbè.Æ

22227777 tKn å èAhèAm bèleln/ "ˆ Buò åApnAr &uìlnAy˘

åAim enhèAtî DèUelA åAr CAî. ikùèñòfiékùwÅ ˆ Õkùer åAbèAr åApnAekù ibèr)ò kùriC…

22228888 yidè BòAl elAkùedèr eTekù 5 jìnekù K<uejì nÅ pAoy˘Å yAy˘ tKn ikù kùrebèn¿ nger yidè mA^ 45 jìn BòAl elAkù TAekù¿ mA^ 5 jìnekù pAoy˘Å egl nÅ bèel ikù åApin egAwÅ ngr DbèMs kùer ePùlebèn¿Æ tKn ˆ Buò bèleln/ "yidè åAim 45 jìn BòAl elAkùekùo pAî tAhèel œ ngr DbèMs kùrbè nÅ.Æ

22229999 å èAhèAm åAbèAr bèleln/ "esKAen igey˘ åApin yidè mA^ 40 jìn BòAl elAkùekù pAn tAhèel ikù åApin puerA ngr DbèMs kùrebèn¿Æ ˆBuò bèleln/ "åAim yidè 40 jìn BòAl elAkùekùo pAî tAhèel åAim ngrwÅ DbèMs kùrbè nÅ.Æ

33330000 å èAhèAm bèleln/ "ˆBuò dèy˘Å kùer åAmAr opr rAg kùrebèn nÅ. ékùwÅ ˆ Õkùir… yidè nger mA^ 30 jìn BòAl elAkùekù pAn tAhèelo ikù åApin œ ngr DbèMs kùrebèn¿Æ tKn ˆBuòò bèleln/ "åAim yidè 30 jìn BòAl elAkù pAî tAhèel ngrwÅ DbèMs kùrbè nÅ.Æ

33331111 tKn å èAhèAm bèleln/ "ˆ Buò åApnAekù ikù åAr ékùbèAr ibèr)ò kùret pAir¿ yidè esKAen mA^ 20 jìn BòAl elAkù pAn tAhèel ikù kùrebèn¿Æ ˆBuò bèleln/ "åAim yidè 20 jìn BòAl elAkù pAî tAhèel åAim ngrwA DbèMs kùrebèA nA.Æ

33332222 tKn å èAhèAm bèleln/ "ˆ Buò dèy˘Å kùer rAg kùrebèn nÅ ikùèñòfiezxbèAerr mt åAr ékùiw ˆ Õ idèey˘ åApnAekù ibèr)ò kùir. åApin yidè esKAen mA^ 10 jìn BòAl elAkù pAn tAhèel åApin ikù kùrebèn¿Æ ˆBuò bèleln/ "œ nger 10 jìn BòAl elAkù epelo åAim tÅ DbèMs kùrbè nÅ.Æ

åååå AAAA iiii dddd èèèè ppppààuuàà uuSSSS òòòòkkˇˇkkˇˇùùùù 18:33-19:20

16

33333333 ˆBuòr å èAhèAmekù yÅ bèlAr iCl/ sbè bèlÅ hèey˘ egl. ébèAr ˆ Buò t°Ar peT cèel egeln ébèM å èAhèAm inejìr bèAsSòÓAen iPùer egeln.

eeeellllAAAAeeeewwwwrrrr ååååiiiittttiiiiTTTTgggg,,,, 19 esidèn sìYAy˘ sedèAm nger Èjìn dUèt éeln. tKn elAw ngerr ˆ ebèz peT bèesiCelnù.

itin dUètedèr åAset edèKeln. elAw BòAbèeln ey tArÅ sADèAr, piTkù/ ngerr mDèY idèey˘ ekùATAo yAeçC. elAw üeW igey˘ t°Aedèr åiBòbèAdèn kùer 2222 bèleln/ "mhèAzy˘g,/ ånu˝hè kùer ékùbèAr åAmAr bèAºIet åAsun ébèM åApnAedèr esbèÅ kùrAr sueyAg idèn. esKAen åApnArÅ hèAt-pÅ Dèuey˘ rAi^bèAs kùret pAern. tArper kùAl skùAel åAbèAr åApnAedèr gèñòˇbèY åiBòmueK yA^Å kùret pArebèn.Æ dUèt Èjìn bèleln/ "nÅ/ åAmrÅ cèekùî rAi^bèAs kùrbè.Æ 3333 ikùèñòfielAw inejìr bèAºIet t°Aedèr iney˘ yAoy˘Ar jìeë pIºApIiº kùret lAgeln. tAî dUètrÅ ezx py$èñòˇelAewr bèAºIet eyet rAjìI hèeln. t°ArÅ elAewr bèAºIet egeln. elAw t°Åedèr ikùC¢pAnIy˘ idèeln. elAw t°Aedèr r®iw bèAiney˘ idèeln ébèM t°ArÅ esî r®iw eKeln. 4444 esidèn sìYAy˘ GèuemAet yAoy˘Ar iWkù åAeg/ ngerr nAnÅ ˆ AèñòˇeTekù nAnÅ bèy˘esr bèÊ elAkù elAewr bèAiºet él. sedèAemr esîsbè elAekùrÅ elAewr bèAºI iGèer ePùll ébèM elAwekù icèÌkùAr kùer fAkùet lAgl. 5555 tArÅ bèll/ "åAjì s ìYAy˘ yArÅ éeseC/ ekùATAy˘ tArÅ¿ tAedèr bèAîer iney˘ és– åAmrÅ tAedèr sAeT eyQn shèbèAs kùret cèAî.Æ 6666 elAw bèAîer ebèirey˘ ées dèrjìÅ bè ì kùer idèl. 7777 esî jìntAr üe£èeï elAw bèll/ "nÅ? bè uìrÅ/ åAim imnit kùriC/ émn KArAp kùAjì ekùAerA nÅ. 8888 edèK/ åAmAr Èiw emey˘ åAeC– ekùAno pur®x tAedèr SpzR kùerin. etAmAedèr jìeë åAim inejìr kùëAedèr edèbè. etAmrÅ tAedèr iney˘ yÅ KuzI kùret pAerA. ikùèñòfidèy˘Å kùer éî åitiT Èjìenr ˆ it ikùC¢ekùAerA nÅ. éî Èjìn åAmAr Gèer éeseC ébèM åAmAr åbèïî éedèr r(ùÅ kùrA üicèÌ.Æ 9999 eysbè elAekùrÅ elAewr bèAºI iGèer ereKiCl tArÅ ü%r idèl/ "åAmAedèr pT eTekù ser yAo?Æ tArpr tArÅ inejìedèr meDèY bèlAbèil kùrl/ "éî elAkùwÅ ékùidèn åitiT ihèesebè åAmAedèr nger bèAs kùret éesiCl. éKn |ùAn idèeçC/ åAmrÅ ikù kùrbè nÅ kùrbè?Æ tKn esî elAekùrÅ elAwekù bèll/ "éKn etAmAr ˆit oedèr ecèey˘ åAro ebèzI KArAp bèYbèhèAr kùrbè.Æ åtébè esî jìntÅ elAewr idèekù éigey˘ eyet TAkùl. fl*em dèrjìÅ eBòe“ò ePùlAr üpfl*m.

11110000 ikùèñòfiey Èjìn pur®x elAewr bèAiºet åAöy˘ iney˘iCl t°ArÅ hèWAÌ dèrjìÅ Kuel ebèirey˘ ées elAwekù

eBòter ewen iney˘ egl ébèM eBòtr eTekù dèrjìÅ bèì kùer idèl. 11111111 tArpr t°ArÅ bèAîerr mArmueKA jìntAr jìeë ikùC¢ékùwÅ kùrl. Pùel yubèkù/ bè]ìè/ sbè bèdèmAz elAekùrÅ åì hèey˘ egl. érè Pùel yArÅ bèAiºr eBòtr ejìAr kùer eFAkùAr ecXÅ kùriCl tArÅ eBòter eFAkùAr dèrjìAî K<uejì epl nÅ.

ssss eeee dddd èèèè AAAAmmmm hhhh èèèè eeee tttt pppp llllAAAAyyyynn˘˘nn˘˘

11112222 åitiT Èjìn elAwekù ijìe|ùs kùreln/ "etAmAr pirbèAerr åAr ekùü ikù éî zhèer bèAs kùer¿ etAmAr jìAmAî/ eCel/ emey˘ ikùMbèÅ pirbèAerr åAr ekùü ikù éKAen åAeC¿ yidè TAekù tAhèel tAedèr éKnî éî jìAy˘gÅ eCeº cèel yAoy˘Ar jìë bèelA. 11113333 åAmrÅ éî ngr DbèMs kùer edèbè. éî ngr ey kùt KArAp tÅ ˆBuò ZeneCn. tAî éî ngr DbèMs kùer edèoy˘Ar jìë itin åAmAedèr pAiWey˘eCn.Æ

11114444 tKn elAw ebèirey˘ igey˘ t°Ar åëAë emey˘edèr yArÅ ibèey˘ kùereC esî emey˘edèr SèVàAmIedèr åTRAÌ jìAmAîedèr se“ò kùTÅ bèleln. elAw bèll/ "tAºAtAiº kùerA? é(uùin éî ngr eCeº cèel yAo? ˆ Buò zI Áèî éî ngr DbèMs kùrebèn?Æ ikùèñòfitArÅ BòAbèl/ elAw ebèADèhèy˘ tAmAzÅ kùreCn.

11115555 pridèn eBòAer esî dUèetrA elAwekù tAºÅ idèeln. t°ArÅ bèleln/ "éî ngrbèAsIedèr zAiSòˇedèoy˘Å hèebè. sutrAM &uìim/ etAmAr Sò§I ébèM ey Èjìn emey˘ etAmAr kùAeC TAekù tAedèr iney˘ zIÁ èî éî jìAy˘gÅ eCeº cèel yAo. tAhèel éî ngerr se“ò etAmrÅ åAr DbèMs hèeb ènÅ.Æ

11116666 ikùèñòfielAewr sbè Ÿiley˘ egl ébèM itin ngr eCeº yAoy˘Ar bèYApAer tAºÅ kùreln nÅ. sutrAM œ Èjìn elAw ébèM t°Ar Sò§Ir ébèM Èî emey˘r hèAt ecèep Dèrl. œ Èjìn elAw ébèM t°Ar pirbèArekù inrApedè ngerr bèAîer iney˘ egeln. elAw ébèM tAr pirbèAerr ˆit ˆ Buò dèy˘AluiCelnù. 11117777 tAî œ Èjìn elAw ébèM t°Ar pirbèArekù ngerr bèAîer iney˘ éeln. t<ArÅ ngerr bèAîer cèel éel esî Èjìn dUèetr ékùjìn bèleln/ "ébèAr ˆ A, b<èAcèAbèAr jìeë etAmrÅ edèQº dèAo? åAr epCenr idèekù tAkùAebè nÅ. üptYkùAr ekùAno jìAy˘gAet d°èAºAebè nÅ. yt(ù, nÅ œ pbRèet ep<QCebèùtt(ù, ZDèuî edèQºebè. TAmel/ ngerr se“ò etAmrÅo DbèMs hèey˘ yAebè?Æ

11118888 ikùèñòfielAw éî Èjìnekù bèleln/ "mhèAzy˘g,/ dèy˘Å kùer åAmAy˘ åt dUèer edèQeº eyet bèlebèn nÅ?

11119999 åAim åApnAedèr esbèkùmA^/ tbèu åAmAr ˆit åApnAedèr åsIm dèy˘Å. dèy˘Å kùer åAmAr jìIbèn r(ùÅ kùereCn. ikùèñòfiœ pbRèt pyRèñòˇsmàSòˇpT edèQeºAbèAr (ùmtÅ åAmAr enî. yidè åAim Kubè DèIer yAî tebè ibèpdè Gèwebè ébèM åAim inhèt hèbè? 22220000 edèKun/ éKAen kùAeCî ékùwÅ Kubè eCAw zhèr åAeC. åAim esî zhèr py$ñòˇedèQeº eb<èecè eyet pAir.Æ

17

åååå AAAA iiii dddd èèèè ppppààuuàà uuSSSS òòòòkkˇˇkkˇˇùùùù 19:21-20:8

22221111 dUèt åAwekù bèleln/ "BòAelÅ kùTA åAim etAmAr ånuerADè SèVàIkùAr kùeriC. åAim etAmAekù eswÅ kùret edèbè. åAim œ zhèr DbèMs kùrbè nÅ. 22222222 ikùèñòfiesKAen zIÁèî edèQeº yAo. yt(ù, nÅ inrApedè œ zhèer &uìim ep<QeCAçC tt(ù, sedèAm DbèMs kùret pArbè nÅ.Æ :œ zhèerr nAm esAy˘r kùAr, zhèriw Kubè eCAw.Ú

sssseeeeddddèèèè AAAAmmmm oooo GGGGèèèè eeeemmmmAAAArrrrÅÅÅÅ DDDDbbbbèèèè MMMMssss hhhhèèèè llll

22223333 sUeyRAdèey˘r se“ò se“ò elAw esAy˘er ep<⁄Celn.

22224444 ékùî smey˘ ˆBuò sedèAm o GèemArÅ DbèMs kùrÅ Zr® kùreln. ˆ Buò åAkùAàz eTekù åAŸn åAr âàlèñòˇg ìkù bèxR, Zr® kùreln. 22225555 åTRAÌ ˆBuò œ ngrŸil DbèMs kùreln. smSòˇgACpAlÅ/ smSòˇelAkùjìn/ sm˝ üptYkùAwAî ˆ Buò DbèMs kùreln.

22226666 elAw yKn Sò§I o Èî emey˘ekù iney˘ edèQeº pAlAiçCeln tKn elAewr ààSò§I inexDè Buòel ékùbèAr epCen ngerr idèekù tAkùAeln ébèM tKnî lbèe,r mUi%$hèey˘ egeln.

22227777 Kubè skùAel å èAhèAm åAeg eyKAnwAet ˆ Buòr sAmen d°èAiºey˘iCeln esî SòÓAniwet itin åAbèAr igey˘ d°èAºAeln. 22228888 å èAhèAm sedèAm ébèM GèemArAr idèekù tAikùey˘ edèKeln. sm˝ üptYkùAr opr #iXpAt kùer å èAhèAm edèKeln ey smàSòˇüptYkùÅ eTekù eDè<Ay˘Å üWeC. edèeK men hèl ibèzAl åi©ÕkùAeÿr PùlSèVàr‰p œ eDè<Ay˘Å.

22229999 ˆ Vr üptYkùAr smàSòˇngr DbèMs kùreln. ikùèñòfi ˆ Vr œ ngrŸil DbèMs kùrAr smy˘ å èAhèAemr kùTÅ men ereKiCeln ébèM itin å èAhèAemr ãA&uì pu^ekù DbèMs kùern in. elAw œ üptYkùAr ngrŸilr meDèY bèAs kùriCeln. ikùèñòfingrŸil DbèMs kùrAr åAeg ˆ Vr elAwekù åë^ pAiWey˘ idèey˘iCeln.

eeee llll AAAA wwww éééé bbbb èèèè MMMM ttttAA°°AA°°rrrr ÈÈÈÈ îîîî eeee mmmm eeee yyyy ˘˘˘˘

33330000 esAy˘er bèAs kùret elAewr Bòy˘ kùriCl. tAî itin o t°Ar Èî emey˘ pbRèet bèAs kùret cèel egeln. esKAen t°ArÅ ékùwÅ ŸhèAr meDèY bèAs kùret lAgeln.

33331111 Èjìenr meDèY ey emey˘ bèº es ékùidèn eCAw ebèAnekù bèll/ "p]iTbèIet sbRè^ Sò§I o pur®x ibèey˘ kùer ébèM tAedèr sèñòˇAnAidè hèy˘. ikùèñòfiåAmAedèr iptA bè]ì hèey˘eCn ébèM åAmAedèr sèñòˇAnAid idèet pAer émn åë pur®x éKAen enî. 33332222 tAî åAmrÅ iptAekù ˆ cè¢r @èA(ùArs pAn kùirey˘ ebè Ê<z kùirey˘ edèbè. tArpr t°Ar se“ò åAmrÅ eyQns“òm kùrbè. åAmAedèr pirbèAr r(ùÅ kùrAr jìeë åAmrÅ éîBòAebè åAmAedèr iptAr sAhèAyY enbè?Æ

33333333 esî rAe^ È emey˘ tAedèr iptAr kùAeC egl ébèM t°Aekù ˆcè¢r @èA(ùArs pAn kùret idèl. tArpr bèº emey˘ iptAr ibèCAnAy˘ igey˘ t°Ar se“ò eyQn s“òm kùrl. elAw émn enzA˝àSòˇiCeln ey t°Ar ibèCAnAy˘ ekù kùKn él ébèM ekù kùKn egl ikùC¢î bèuJìet pAreln nÅ.

33334444 pridèn eCAw ebèAnekù bèº ebèAn bèll/ "gt rAet åAim iptAr se“ò ékù ibèCAnAy˘ Zey˘iC. åAjì rAet åAbèAr t°Aekù @èA(ùArs pAn kùirey˘ ebè Ê<z kùer edèbè. tAhèel &uìim t°Ar se“ò eyQns“òm kùret pArebè. éBòAebè åAmrÅ sèñòˇAnAidè epet åAmAedèr iptAr sAhèAyY enbè. éet åAmAedèr bèMzDèArÅ åbèYAhèt TAkùebè.Æ

33335555 sutrAM esî rAe^ È emey˘ åAbèAr iptAekù enàzAet ebèÊ<z kùer idèl. tArpr eCAw emey˘ iptAr ibèCAnAy˘ igey˘ iptAr se“ò eyQns“òm kùrl. ébèAero elAw émn enzA˝àSòˇiCeln ey jìAnet pAreln nÅ ekù tAr ibèCAnAy˘ él/ ekù egl.

33336666 elAewr È emey˘î gBò$bètI hèl. tAedèr iptAî tAedèr sèñòˇAnAidèr iptÅ. 33337777 bèº emey˘r hèl ékù pu^ sèñòˇAn. tAr nAm hèl emAy˘Abè. bèt$mAen ey emAy˘AbèIy˘ jìAit åAeC tAedèr åAidèpur®x hèeln emAy˘Abè. 33338888 eCAw emey˘o ékù pu^ sèñòˇAenr jìõò idèl. tAr nAm ibèna- åiµèÂ. bèt$mAen ey åeµèÂAn jìAit åAeC tAedèr åAidèpur®x hèeln ibèna-åiµèÂ.

åååå èèèè AAAAhhhhèèèè AAAAeeeemmmmrrrr ggggrrrrAAAArrrr yyyyAAAA^^^^AAAA 20 å èAhèAm pUebèRr bèAsSòÓAn tYAg kùer enegeBò egeln. itin kùAedèz ébèM zUerr mDèYbèt$I

grAr nger bèAs kùret Zr® kùreln. 2222 grAer bèAs kùrAr smy˘ å èAhèAm skùlekù bèleln ey sArÅ t°Ar ebèAn. grAerr rAjìÅ åbèIemlkù es kùTÅ Zneln. åbèIemlkù sArAekù kùAmnÅ kùreln/ tAî sArAekù iney˘ åAsAr jìë kùey˘kùjìn Bà]ètYekù pAWAeln. 3333 ikùèñòfirAe^ ˆ Vr SèVàe ˜åbèIemlekùr kùAeC éeln. ˆ Vr bèleln/ "etAmAr mr, Gèiney˘ éeseC. ey nArIekù &uìim éenC es ibèbèAihètÅ.Æ 4444 ikùèñòfiåbèIemlkù tKn pyRèñòˇsArAekù zyYAr si“ònI kùern in. tAî åbèIemlkù bèleln/ "ˆ Buò/ åAim etA åprADè kùirin. åApin ikù ékùjìn inrprADèekù hètYA kùrebèn¿ 5555 å èAhèAm inejì åAmAy˘ bèeleC ey/ 'éî nArI tAr ebèAn.æ åAr œ nArIo bèeleC ey/ 'œ pur®x tAr BòAî.æ åAim etA ekùAno åprADè kùirin. åAim etA jìAntAmî nÅ ey åAim ikù kùriC.Æ 6666 tKn ˆ Vr SèVàe ˜r meDèY åbèIemlkùekù bèleln ey/ "Á<Å/ åAim jìAin &uìim ined$èAx. ébèM éwAo jìAin ey &uìim ikù kùrC tÅ &uìim jìAnet nÅ. etAmAy˘ åAim b<èAicèey˘ idèey˘iC. åAim etAmAekù åAmAr ibèr®eì pAp kùret idèîin. åAimî etAmAy˘ œ nArIekù zyYAy˘ iney˘ eyet idèîin. 7777 sutrAM &uìim å èAhèAm o tAr Sò§Iekù iPùirey˘ dèAo. å èAhèAm ékùjìn BòAbèbèAdèI. es etAmAr jìeë ˆ ATRnÅ kùrebè ébèM &uìim tAet jìIbèn lABò kùrebè. ikùèñòfi&uìim yidè å èAhèAm o tAr Sò§Iekù iPùirey˘ nÅ dèAo tAhèel åAim ini¸cèt ey etAmAr m]&uìY åAsÂ. ébèM etAmAr smàSòˇpirbèAerro m]&uìY hèebè.Æ 8888 sutrAM pridèn Kubè skùAel åbèIemlkù t°Ar Bà]ètYedèr efekù t°Ar SèVàe ˜r kùTÅ bèleln. t°Ar SèVàe ˜r

åååå AAAA iiii dddd èèèè ppppààuuàà uuSSSS òòòòkkˇˇkkˇˇùùùù 20:9-21:21

18

kùTÅ Zen Bà]ètYrÅ Kubè BòIt hèey˘ pºl. 9999 tKn åbèIemlkù å èAhèAmekù efekù pAiWey˘ ijì|ùAsA kùreln/ "ekùn åApin åAmAedèr ˆ it ékùrm bèYbèhèAr kùreln¿ åAim åApnAr ààˆ it ikù åëAy˘ kùeriC¿ ekùn imeTY bèleln ey œ nArIiw åApnAr ebèAn¿ åAmAr rAjìe† à åApin åenkù ibèpyRy˘ efekù éeneCn. åAmAr ˆ it ésbè kùrÅ åApnAr üicèÌ hèy˘in. 11110000 åApin ikùesr Bòy˘ pAiçCeln¿ ekùn åApin åAmAr se“ò érkùm bèYbèhèAr kùreln¿Æ 11111111 tKn å èAhèAm bèleln/ "åAim Bòy˘ epey˘iClAm. åAim eBòebèiClAm/ éKAen ekùü ebèADèhèy˘ ˆ Vrekù öìA kùer nÅ. tAî eBòebèiClAm/ sArAekù pAoy˘Ar jìeë åAmAekù ekùü hètYA kùreto pAer. 11112222 sArÅ åAmAr Sò§I/ åAbèAr åAmAr ebèAno bèew. sArÅ åAmAr iptAr kùëÅ bèew/ ikùèñòfiåAmAr mAtAr kùëÅ ny˘. 11113333 ˆ Vr åAmAekù ipÔ g]hè eTekù dUèer ekùATAo iney˘ yAeçCn. ˆ Vr åAmAekù åenkù edèez iney˘ egeCn. yKn érkùm hèl tKn åAim sArAekù bèllAm/ 'åAmAr jìë ikùC¢kùerÅ; eyKAenî åAmrÅ yAbè/ sbèAîekù bèlebè ey &uìim åAmAr ebèAn.æææ

11114444 tKn åbèIemlkù åAsl bèYApArwÅ bèuJìeln. tAî åbèIemlkù å èAhèAemr hèAetùsArAekù iPùirey˘ idèeln. esî se“ò åbèIemlkù å èAhèAmekù ikùC¢dèAs/ emx o gbèAidè pZo idèeln. 11115555 ébèM åbèIemlkù bèleln/ "cèAridèekù tAikùey˘ edèKun. ésbèî åAmAr jìim. åApnAr eyKAen KuzI/ esKAen TAkùet pAern.Æ

11116666 åAr åbèIemlkù sArAekù bèleln/ "etAmAr BòAî å èAhèAmekù åAim 1/000 erQpYmu@èÅ idèey˘iC. yÅ ikùC¢ GèeweC essebèr jìeë åAim È>iKt éwÅ ebèAJìAetî éî erQpYmu@èÅ. sbèAî jìAnukù ey åAim ëAy˘ emen kùAjì kùeriC.Æ 11117777----11118888 åbèIemlekùr pirbèAerr smSòˇ nArIr gBò$DèAre,r (ùmtÅ ˆà Buò hèr, kùeriCeln. åbèIemlkù sArAekù åiDèkùAr kùeriCeln bèel ˆ Vr éî kùAjì kùeriCeln. ikùèñòfi å èAhèAm ˆ Verr kùAeC ˆATRnÅ kùreln ébèM ˆ Vr åbèIemlkù/ åbèIemlekùr Sò§I o dèAsIedèr sèñòˇAenr jìõò edèoy˘Ar (ùmtÅ iPùirey˘ idèeln.

åååå bbbb èèèè eeee zzzz eeee xxxx ssss AAAA rrrr AAAA rrrr ssss èèèè ññññ òòòòAAˇˇAAˇˇnnnn llll AAAA BBBB òòòò 21 ˆBuò sArAr jìeë ey ˆitö®it idèey˘iCeln/ tÅ r(ùÅ kùreln. ˆ Buò sArAr jìeë edèoy˘Å

ˆitö®it pAln kùreln . 2222 sArÅ gBò$bètI hèeln ébèM éî bè]ì bèy˘es å èAhèAemr jìeë ékùiw pu^ sèñòˇAn ˆsbè kùreln. ˆ Vr eyBòAebè ˆ itö®it idèey˘iCeln esBòAebèî sbè sµp hèl. 3333 sArÅ ékùiw pue^r jìõò idèeln ébèM å èAhèAm tAr nAm rAKeln îsahèAkù. 4444 îsahèAekùr åAw idèn bèy˘s hèel/ ˆ Vr eymn åA|ùA bèeriCeln iWkù esîBòAebè å èAhèAm t°Aekù suÂ Ì kùreln. 5555 îsahèAekùr jìeõòÂr smy˘ å èAhèAemr bèy˘s iCl 100 bèCr. 6666 ébèM sArÅ bèleln/ "ˆ Vr åAmAekù åAni™èt

kùereCn. ey Znebè esî åAmAr sueK suKI hèebè. 7777 ekùü BòAebèin ey åAim å èAhèAemr pue^r jìõòÂ edèbè. ikùèñòfi éî bè]ì bèy˘eso åAim å èAhèAmekù pu^ idèet eperiC.Æ

GGGG èèèè eeee rrrr rrrr mmmm eeee DDDD èèèè YYYY åååå zzzz AAAA iiii èèèè ññññ òòòò ˇˇˇˇ 8888 îsahèAkù fl*mz> bèº hèet lAgl. zI Áèî es z)ò KAbèAr KAoy˘Ar mt bèº hèl. tKn å èAhèAm ékùwÅ màSòˇeBòAjì idèeln. 9999 å èAhèAemr ˆ Tm sèñòˇAenr jìõò idèey˘iCl hèAgAr nAem imzrIy˘ dèAsI. sArÅ edèKeln hèAgAerr esî pu^ îsahèAkùekù iney˘ mjìA kùreC. tAî sArÅ ibècèilt hèeln. 11110000 sArÅ å èAhèAmekù bèleln/ "œ dèAsI åAr tAr pue^r hèAt eTekù åAmAedèr b<èAcèAo. oedèr ibèdèAy˘ kùer dèAo? yKn åAmAedèr m]&uìY hèebè tKn åAmAedèr yÅ ikùC¢Dèn-sµpdèù îsahèAkùî pAebè. åAim cèAî nÅ ey åAmAr pu^ îsahèAekùr se“ò åAmAr dèAsIr pu^o sbèikùC¢r BòAg pAkù?Æ

11111111 éet å èAhèAm Kubè ibècèilt hèeln. itin t°Ar pu^ î ÂAey˘elr jìeë üi˛à©Õhèeln. 11112222 ikùèñòfiå èAhèAmekù ˆ Vr bèleln/ "œ pu^ åAr dèAsIr jìeë iÇèñòˇÅ ekùAerA nÅ. sArÅ yÅ cèAy˘ tÅ-î kùerA. etAmAr ékùmA^ ü%rAiDèkùArI hèebè îsahèAkù. 11113333 ikùèñòfietAmAr dèAsI pu^ekùo åAim åAzIbèRAdè kùrbè. es etAmAr pu^ sutrAM tAr pirbèAr eTekùo åAim ékù mhèAn jìAit s]iX kùrbè.Æ

11114444 pridèn Kubè eBòAer å èAhèAm ikùC¢KAÜ o pAnIy˘ jìl éen hèAgArekù idèeln. tÅî sµèVàl kùer hèAgAr pu^ekù iney˘ cèel egl. hèAgAr esî àSòÓAn tYAg kùer ebèra-ezbèA mr®BUòimr meDèY Gèuer ebèºAet lAgl.

11115555 ikùC¢(ù, per sbè jìl Puùirey˘ egl. ippAsÅ emwAbèAr jìeë åAr ikùC¢TAkùl nÅ. tKn hèAgAr tAr pu^ekù ékùwÅ eJìAepr nIecè rAKl. 11116666 hèAgAr KAinkùwÅ dUèer ehè°ew egl. tArpr esKAenî bèes pºl. hèAgAerr Bòy˘ hèl/ jìelr åBòAebè tAr pu^ ebèADèhèy˘ mArÅ yAebè. pue^r m]&uìY es edèKet pArebè nÅ. tAî esKAen bèes bèes es k<ùAdèet lAgl.

11117777 ˆ Vr esî pue^r kùAÂ Å Znet epeln ébèM SèVàgR eTekù ˆ Verr dUèt hèAgArekù bèll/ "ikù hèey˘eC¿ Bòy˘ epo nÅ? ˆ Buò etAmAr pue^r kùA ÂA Znet epey˘eCn.

11118888 yAo/ pu^ekù igey˘ edèK. or hèAt Dèer éigey˘ cèelA. åAim tAekù ékù bè]hèÌ jìAitr iptÅ kùrbè.Æ

11119999 tKn hèAgAr ˆ Verr k]ùpAy˘ ékùwÅ kUùp edèKet epl. tArpr hèAgAr esî kUùepr jìel inejìr jìlpA^ pU,Rkùrl. tArpr esî jìl iney˘ igey˘ pu^ekù pAn kùrAl.

22220000 esî pu^ bèº hèet lAgl åAr ˆ Vr sArA(ù, tAr se“ò TAkùeln. î ÂAey˘l esî mr®BUòimr meDèYî bèº hèet lAgl. fl*em fl*em es hèl ékùjìn izkùArI. tIrDènuekù es hèey˘ üWl Kubè dè(ù. 22221111 tAr mÅ ékù imzrIy˘ kùëAr se“ò tAr ibèey˘ idèl. tArÅ esî pAr, nAemr mr®BUòimetî bèAs kùret lAgl.

19

åååå AAAA iiii dddd èèèè ppppààuuàà uuSSSS òòòòkkˇˇkkˇˇùùùù 21:22-22:13

åååå bbbb èèèè IIII eeee mmmm llll eeee kkkk ùùùù rrrr ssss eeee ““““ òòòò åååå èèèè AAAA hhhh èèèè AAAA eeee mmmm rrrr dddd èèèè rrrr AAAA dddd èèèè iiii rrrr

22222222 tArpr åbèIemlkù o PùIeKAl å èAhèAemr se“ò kùTA bèleln. PùIeKAl iCeln åbèIemlekùr !sëbèAihènIr ˆ DèAn. t°ArÅ å èAhèAmekù bèleln/ "etAmAr sbè kùAejìetî ˆ Vr etAmAr se“ò åAeCnù.

22223333 sutrAM ˆ Verr sA(ùAet &uìim åAmAy˘ ékùwÅ ˆ itö®it dèAo. ˆ it|ùÅ kùerA ey &uìim åAmAr o åAmAr sèñòˇAnsèñòˇitr ˆit ëAy˘prAy˘ä TAkùebè. ˆ itö®it dèAo ey &uìim åAmAr ˆ it ébèM ey edèez bèAs kùrC esî edèezr ˆit dèy˘AprAy˘ä hèebè. ˆitö®it dèAo ey åAim etAmAr ˆ it eyrkùm dèy˘AprAy˘ä/ &uìimo åAmAr ˆit esrkùm dèy˘AprAy˘ä hèebè.Æ

22224444 ébèM å èAhèAm bèleln/ "åAim ˆ it|ùÅ kùriC ey åApin åAmAr ˆ it eyrkùm åAcèr, kùereCn åAimo åApnAr ˆ it esrkùm åAcèr, kùrbè.Æ 22225555 tArpr å èAhèAm åbèIemlekùr kùAeC ékùwÅ åiBòeyAg kùreln. å èAhèAm åbèIemlekùr kùAeC åiBòeyAg kùreln ey t°Ar dèAesrÅ ékùwÅ pAnIy˘ jìelr kUùp åiDèkùAr kùer ereKeC. esî kUùpiw å èAhèAemr dèAesrÅ Knn kùeriCl.

22226666 ikùèñòfiåbèIemlkù bèleln/ "ekù érkùm kùereC åAim jìAinnÅ. åApin etA ér åAeg é bèYApAer kùKno ikùC¢bèeln in?Æ

22227777 sutrAM å èAhèAm åAr åbèIemlkù Èjìen cè¢i)òbèì hèeln. åbèIemlkùekù cè¢i)òr ˆ mA, ihèesebè å èAhèAm kùey˘kùwÅ emx åAr gbèAidè pZ idèeln. 22228888 å èAhèAm åbèIemlekùr sAmen sAtwÅ emx p]Tkù kùer rAKeln.

22229999 åbèIemlkù å èAhèAmekù ijìe|ùs kùreln/ "åAmAr sAmen éî sAtwÅ emx p]Tkù kùer rAKelnùekùn¿Æ

33330000 å èAhèAm ü%r idèeln/ "åApin yKn éî sAtwÅ emx åAmAr kùAC eTekù enebèn tKn ˆ mAi,t hèebè ey åAim éî kUùp Knn kùeriClAm.Æ

33331111 tArpr eTekù œ kUùepr nAm hèl ebèra-ezbèA. kùArä œ SòÓAen Èjìen prSperr kùAeC ˆ itö®it idèey˘iCeln.

33332222 åtébè ebèra-ezbèAet å èAhèAm o åbèIemlkù Èjìen ékùwÅ cè¢i)ò sµpAdèn kùreln. tArper åbèIemlkù t°Ar qsëADè(ùYedèr iney˘ pelXIy˘edèr edèez iPùer egeln.

33333333 ebèra-ezbèAet å èAhèAm ékùwÅ icèrhèirÌ JìAügAC erAp, kùreln. esKAen itin ˆ Buò zA Vt ˆ Verr kùAeC ˆ ATRnÅ kùreln. 33334444 å èAhèAm pelXIy˘edèr edèez bèÊkùAl bèAs kùreln.

åååå èèèè AAAA hhhh èèèè AAAAmmmm //// eeee tttt AAAA mmmm AAAA rrrr pppp^^uu^^uu eeee kkkk ùùùù bbbbèèèè iiii llll ddddèèèè AAAA oooo???? 22 éî smàSòˇikùC¢r per ˆ Vr iWkù kùreln ey itin å èAhèAemr ibè VAs prI(ùÅ kùrebèn. tAî

ˆ Vr fAkùeln/ "å èAhèAm?Æ ébèM å èAhèAm sAºÅ idèeln/ "bèlun?Æ

2222 tKn ˆ Vr bèleln/ "etAmAr ékùmA^ pu^ yAekù &uìim BòAlbèAs esî îsahèAkùekù emAiry˘Å edèez iney˘ yAo. esKAen pbRètŸilr meDèY ékùiwr oper tAekù åAmAr üe£èeï ehèAmbèil ihèesebè bèil dèAo . åAim etAmAekù bèlbè ekùAn pbèRetr opr &uìim tAekù bèil edèebè.Æ 3333 pridèn skùAel Gèum eTekù üeW å èAhèAm yA^Ar jìeë gADèAr ipeW ijìn sAjìAeln. se“ò îsahèAkùekù ineln/ åAr ineln Èjìn Bà]ètYekù. å