Está en la página 1de 1

i

ba

bo

P
m

pa

er ai

ei

ao

bai

bei

bao

po

pai

pei

pao

ma

mo me

mai

mei

mao

fa

fo

da

de

dai

ta

te

tai

na

ne

nai

la

le

ga

k
h

an

en

ang

eng

ban

ben

bang

beng

bi

pou

pan

pen

pang

peng

mou

man

men

mang meng

fou

fan

fen

fang

feng

dao

dou

dan

dang

deng

dong

di

die

diao

tao

tou

tan

tang

teng

tong

ti

tie

nei

nao

nou

nan

nang

neng

nong

ni

lai

lei

lao

lou

lan

lang

leng

long

ge

gai

gei

gao

gou

gan

gen

gang

geng

ka

ke

kai

kei

kao

kou

kan

ken

kang

ha

he

hai

hei

hao

hou

han

hen

hang

fei
dei

ou

nen

ong

ia ie

iao iou ian

in

iang ing iong u

bie

biao

bian

bin

bing

bu

pi

pie

piao

pian

pin

ping

pu

mi

mie miao miu mian min

ming

mu

ua

uo

uai

uei uan

uen uang ueng

fu
diu

dian

ding

du

duo

dui

duan

dun

tiao

tian

ting

tu

tuo

tui

tuan

tun

mie miao niu

nian

nin

niang ning

nu

nuo

nuan

lie

lian

lin

liang

lu

luo

luan

lun

gong

gu gua

guo

guai

gui

guan

gun

guang

keng

kong

ku

kua

kuo

kuai

kui

kuan

kun

kuang

heng

hong

hu

hua

huo

huai

hui

huan

hun

huang

lia

ji

jia

qi

xi

liao

liu

ling

n ne
l

le

jiong

jue

jiao

jiu

jian

jin

jiang

qia qie

qiao

qiu

qian

qin

qiang qing

qiong

q que quan qun

xia xie

xiao

xiu

xian

xin

xiang xing

xiong

x xue xuan xun

jie

jing

zh zhi zha

zhe

zhai zhei zhao zhou zhan zhen zhang zheng zhong

zhu zhua zhou zhuai zhui zhuan zhun zhuang

ch chi cha

che

chai

chu chua chuo chuai chui chuan chun chuang

sh shi sha

she

shai shei shao shou shan shen shang sheng

chao chou chan chen chang cheng zhong

ri

rao

rou

ran

zi

za

ze

zai

zao

zou

c ci

ca

ce

cai

cao

cou

s si

sa

se

sai

sao

ao

re

er ai

ei

ren

rang

zan

zen

can

cen

sou

san

ou

an

e an n

juan

jun

shu shua shuo shuai shui shuan shun shuang

reng

rong

ru

ruo

rui

ruan

run

zang

zeng

zong

zu

zuo

zui

zuan

zun

cang

ceng

cong

eu

cuo

cui

cuan

cun

sen

sang

seng

song

su

suo

sui

suan

sun

en

ang

eng

wei

wan

wen

ya

ye

yao

you yan

yin

yang

ying

yong

wu

wa

wo

wai

wang

weng yu yue yuan yun