Está en la página 1de 15

Num. 7467 / 17.02.

2015

Institut Valenci de la Joventut.Generalitat Jove


RESOLUCI de 6 de febrer de 2015, del director general de Joventut i del Institut Valenci de la Joventut.Generalitat Jove, per la qual es fa pblica la convocatria de
la Campanya de Temps Lliure Juvenil en la modalitat
dOferta Concertada i dOferta Lliure per a lany 2015.
[2015/1282]

Larticle 49.1.25 de lEstatut dAutonomia de la Comunitat Valenciana atribueix a la Generalitat competncia exclusiva en matria de
Joventut.
La Llei 18/2010, de 30 de desembre, de la Generalitat, de Joventut
de la Comunitat Valenciana, t com a objectiu garantir a la joventut les
oportunitats per al seu desenvolupament, per mitj de lexecuci efica
de les poltiques integrals de joventut a la Comunitat Valenciana. Entre
les funcions atribudes a lInstitut Valenci de la Joventut.Generalitat
Jove, larticle 6 de la dita Llei, que esmenta les de planificar, gestionar, crear i mantindre els albergs, les residncies, els campaments i
les installacions juvenils en general, i tamb la de potenciar lexercici
dactivitats de temps lliure.
Per mitj de lOrde de 31 de juliol de 1987, de la Conselleria de
Cultura, Educaci i Cincia (DOCV 649, 18.08.1987), es regulen les
normes que regixen el funcionament de les residncies, els albergs i
els campaments juvenils de la Generalitat Valenciana. La dita Orde va
ser modificada per lOrde de 12 de febrer de 1997, de la Conselleria de
Cultura, Educaci i Cincia (DOCV 2952, 14.03.1997) i per lOrde de
25 de juliol de 1991, de la Conselleria de Cultura, Educaci i Cincia
(DOCV 1624, 18.09.1991).
Entre les finalitats dels albergs i dels campaments juvenils, figura
proporcionar les seues installacions a entitats prestadores de serveis a
la joventut per al compliment dels seus fins i objectius especfics, com
tamb oferir els serveis dacampada als grups juvenils i les entitats que
ho solliciten, i facilitar als jvens la prctica dactivitats de carcter
cultural i recreatiu en estes installacions.
En virtut de tot aix i de conformitat amb les funcions que em confereix larticle 10 de la Llei 18/2010, resolc:
Fer pblica la convocatria de la Campanya de Temps Lliure Juvenil en la modalitat dOferta Concertada i en la modalitat dOferta Lliure
per a lany 2015, dacord amb les bases de lannex I i dels models que
sinclouen com a annexos II, III IV, V, VI, VII i VIII desta resoluci.

4571

Institut Valenci de la Joventut.Generalitat Jove


RESOLUCIN de 6 de febrero de 2015, del director general de Juventud y del Institut Valenci de la Joventut.
Generalitat Jove, por la que se hace pblica la convocatoria de la Campaa de Tiempo Libre Juvenil, en la modalidad de Oferta Concertada y Oferta Libre, para el ao
2015. [2015/1282]

Contra la present resoluci, que posa fi a la via administrativa,


podr interposar-se potestativament recurs de reposici davant del director general de lInstitut Valenci de la Joventut.Generalitat Jove, en el
termini dun mes comptador a partir de lendem de la seua publicaci
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV), dacord amb
els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Rgim
Jurdic de les Administracions Pbliques i del Procediment Administratiu Com (LRJAP i PAC), o b, directament, recurs contencis administratiu davant del jutjat contencis-administratiu competent, en el termini
de dos mesos comptadors a partir de lendem de la seua publicaci en
el DOCV, dacord amb el que preveuen els articles 8, 14 i 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicci contenciosa administrativa. Tot aix sense perjudici que les persones interessades puguen
interposar-hi qualsevol altre recurs que consideren oport.

El artculo 49.1.25 del Estatuto de Autonoma de la Comunitat


Valenciana atribuye a la Generalitat competencia exclusiva en materia
de juventud.
La Ley 18/2010, de 30 de diciembre, de la Generalitat, de Juventud de la Comunitat Valenciana, tiene como objetivo garantizar a la
juventud las oportunidades para su desarrollo, mediante la ejecucin
eficaz de las polticas integrales de juventud en la Comunitat Valenciana. Entre las funciones atribuidas al Institut Valenci de la Joventut.
Generalitat Jove, el artculo 6 de dicha ley enumera las de planificar,
gestionar, crear y mantener sus albergues, residencias, campamentos e
instalaciones juveniles en general, as como la de potenciar el ejercicio
de actividades de tiempo libre.
Mediante la Orden de 31 de julio de 1987, de la Consellera de
Cultura, Educacin y Ciencia (DOCV 649, 18.08.1987), se regulan
las normas que rigen el funcionamiento de las residencias, albergues y
campamentos juveniles de la Generalitat Valenciana. Dicha Orden fue
modificada por la Orden de 12 de febrero de 1997, de la Consellera
de Cultura, Educacin y Ciencia (DOCV 2952, 14.03.1997), y por la
Orden de 25 de julio de 1991, de la Consellera de Cultura, Educacin
y Ciencia (DOCV 1624, 18.09.1991).
Entre las finalidades de los albergues y de los campamentos juveniles, figuran el proporcionar sus instalaciones a entidades prestadoras
de servicios a la juventud para el cumplimiento de sus fines y objetivos
especficos, as como, ofrecer los servicios de acampada a los grupos
juveniles y entidades que lo soliciten, y facilitar a los jvenes la prctica
de actividades de carcter cultural y recreativo en estas instalaciones.
En virtud de todo ello y de conformidad con las funciones que me
confiere el artculo 10 de la Ley 18/2010, resuelvo:
Hacer pblica la convocatoria de la Campaa de Tiempo Libre
Juvenil, en la modalidad de Oferta Concertada y en la modalidad de
Oferta Libre, para el ao 2015, de acuerdo con las bases del anexo I y
los modelos que se incluyen en los anexos II, III, IV, V, VI, VII y VIII
de esta resolucin.
Contra la presente resolucin, que agota la va administrativa, podr
interponerse potestativamente recurso de reposicin ante el director
general del Institut Valenci de la Joventut.Generalitat Jove, en el plazo
de un mes contado a partir del da siguiente al de su publicacin en el
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV), de acuerdo con los
artculos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen
Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn (LRJAP y PAC), o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante el juzgado de lo contencioso-administrativo
competente, en el plazo de dos meses contados desde el da siguiente al
de su publicacin en el DOCV, segn lo previsto en los artculos 8, 14 y
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdiccin contencioso administrativa. Todo ello sin perjuicio de que los interesados
puedan interponer cualquier otro recurso que estimen oportuno.

Valncia, 6 de febrer de 2015. El director general de Joventut i de


lIVAJ.GVA JOVE: Marcos Sanchis Fernndez.

Valencia, 6 de febrero de 2015. El director general de Juventud y


del IVAJ.GVA JOVE: Marcos Sanchis Fernndez.

Num. 7467 / 17.02.2015

4572

ANNEX I
Bases de la convocatria de la Campanya de Temps Lliure Juvenil en
les modalitats dOferta Concertada i dOferta Lliure per a lany 2015

ANEXO I
Bases de la convocatoria de la Campaa de Tiempo Libre Juvenil en las
modalidades de Oferta Concertada y de Oferta Libre, para el ao 2015

1. Places oferides
1.1. LInstitut Valenci de la Joventut.Generalitat Jove (dara endavant, IVAJ.GVA JOVE) ofereix places en modalitat dOferta Concertada
i modalitat dOferta Lliure, en les dates i amb el nombre de places que
es detalla en lannex II.
1.2. Modalitat dOferta Concertada: s ls de les installacions
juvenils per a la realitzaci dun programa dactivitats, en perodes entre
7 i 16 nits, dacord amb les places oferides en lannex II de la present
resoluci i les tarifes corresponents.
1.3. Modalitat dOferta Lliure: s ls de les installacions juvenils,
per al desenvolupament dun programa dactivitats, en perodes a partir
d1 nit, dacord amb les places oferides en lannex II de la present resoluci i les tarifes corresponents.
1.4. El nombre de les places sollicitades en qualsevol de les modalitats no podr ser inferior a 15.

1. Plazas ofrecidas
1.1. El Institut Valenci de la Joventut.Generalitat Jove (en adelante,
IVAJ.GVA JOVE) ofrece plazas en modalidad de Oferta Concertada y
modalidad de Oferta Libre, en las fechas y con el nmero de plazas que
se detalla en el anexo II:
1.2. Modalidad Oferta Concertada: es el uso de las instalaciones
juveniles para la realizacin de un programa de actividades, en perodos
entre 7 y 16 noches, de acuerdo con las plazas ofrecidas en el anexo II
de la presente resolucin y las tarifas correspondientes.
1.3. Modalidad de Oferta Libre: es el uso de las instalaciones juveniles, para el desarrollo de un programa de actividades, en perodos a
partir de 1 noche, de acuerdo con las plazas ofrecidas en el anexo II de
la presente resolucin y las tarifas correspondientes.
1.4. El nmero de las plazas solicitadas en cualquiera de las dos
modalidades no podr ser inferior a 15.

2. Serveis
A les installacions de tipus campament els serveis inclosos sn els
segents:
a) Allotjament en tendes o cabanes (tendes, matalassos i material
divers dacampada)
b) Parament de menjador collectiu
c) Servei dalimentaci en pensi completa
d) Servei de socorrisme als campaments que disposen de piscina

2. Servicios
En las instalaciones tipo campamento los servicios incluidos son
los siguientes:
a) Alojamiento en tiendas o cabaas (tiendas, colchones, y material
diverso de acampada)
b) Menaje de comedor colectivo
c) Servicio de alimentacin en pensin completa
d) Servicio de socorrismo en los campamentos que dispongan de
piscina
e) Seguro de responsabilidad civil y de accidentes
En las instalaciones tipo albergue los servicios incluidos son los
siguientes:
a) Alojamiento en habitaciones compartidas (con sbanas)
b) Menaje de comedor colectivo
c) Servicio de alimentacin en pensin completa
d) Servicio de socorrismo en los albergues que dispongan de piscina
e) Seguro de responsabilidad civil y de accidentes

e) Assegurana de responsabilitat civil i daccidents


A les installacions de tipus alberg els serveis inclosos sn els
segents:
a) Allotjament en habitacions compartides (amb llenols)
b) Parament de menjador collectiu
c) Servei dalimentaci en pensi completa
d) Servei de socorrisme als albergs que disposen de piscina
e) Assegurana de responsabilitat civil i daccidents
3. Durada dels torns
3.1. Modalitat dOferta Concertada
Els torns, a les installacions, tindran una durada entre 7 i 16 nits.
Podran, aix mateix, sollicitar-se dos perodes, sempre que no superen
els 16 dies i que no hi haja cap dia sense servei dallotjament.
3.2. Modalitat dOferta Lliure
Els torns, a les installacions, tindran una durada entre 1 i 15 nits.
3.3. En tot cas, els torns comenaran el mat del primer dia indicat i
acabaran el mat de lltim. El primer servei dalimentaci ser el dinar
del dia dincorporaci i lltim, el desdejuni del dia deixida.

3. Duracin de los turnos


3.1. Modalidad de Oferta Concertada
Los turnos, en las instalaciones, tendrn una duracin de entre 7 y
16 noches. Podrn, asimismo, solicitarse dos perodos, siempre que no
superen las 16 noches y que no haya ningn da sin servicio de alojamiento.
3.2. Modalidad Oferta Libre:
Los turnos, en las instalaciones, tendrn una duracin de entre 1 y
15 noches.
3.3. En todo caso, los turnos comenzarn la maana del primer da
indicado y acabarn la maana del ltimo. El primer servicio de alimentacin ser la comida del da de incorporacin y el ltimo, el desayuno
del da de salida.

4. Beneficiaris
Podran sollicitar ls de les installacions objecte de la present convocatria les associacions juvenils, els centres escolars i la resta dentitats pbliques o privades, i tamb els grups de jvens que organitzen
activitats de temps lliure juvenil sense afany de lucre i, en tot cas, a
lefecte de la realitzaci dun programa dactivitats per a un mnim de
15 persones. Cap participant no podr romandre ms de 16 dies seguits
a la mateixa installaci.

4. Beneficiarios
Podrn solicitar el uso de las instalaciones objeto de esta convocatoria asociaciones juveniles, centros escolares y el resto de entidades
pblicas o privadas, y tambin grupos de jvenes que organicen actividades de tiempo libre juvenil sin nimo de lucro y, en todo caso, al
efecto de la realizacin de un programa de actividades para un mnimo
de 15 personas. Ningn participante podr permanecer ms de 16 das
seguidos en la misma instalacin.

5. Obligacions dels beneficiaris


a) Els beneficiaris estan sotmesos al compliment de les obligacions
segents:
5.1. Complir els requisits que exigeix la normativa vigent en matria
de campaments i albergs, i tamb, si escau, les normes de rgim intern
de les installacions.
5.2. Constituir els equips danimaci amb el temps suficient perqu
puguen elaborar el programa dactivitats que duran a terme durant lestada a la installaci.
Cada grup disposar duna persona responsable adequada a les
necessitats i a les caracterstiques del grup. La persona responsable

5. Obligaciones de los beneficiarios


a) Los beneficiarios estn sometidos al cumplimiento de las obligaciones siguientes:
5.1. Cumplir los requisitos que exige la normativa vigente en materia de campamentos y albergues y actividades, y tambin, si procede,
las normas de rgimen interno de estas instalaciones.
5.2. Constituir los equipos de animacin con el tiempo suficiente
para que puedan elaborar el programa de actividades que realizarn
durante su estancia en la instalacin.
Cada grupo dispondr de una persona responsable adecuada a las
necesidades y a las caractersticas del grupo. La persona responsable

Num. 7467 / 17.02.2015

romandr a la installaci durant tots els dies de durada de lactivitat del


grup, ser major dedat.
En el cas dactivitats amb un nombre superior a 50 participants, la
persona que exercisca les funcions de director o directora haur destar
en possessi del Certificat danimador o animadora juvenil o dalguna
de les titulacions, certificats o diplomes equivalents segents:
a) El Diploma danimador o animadora juvenil o els diplomes emesos pels organismes responsables en matria de joventut de les comunitats autnomes que, siga quina siga la seua denominaci, capaciten per
a la realitzaci de les funcions de direcci i coordinaci dactivitats de
temps lliure educatiu infantil i juvenil.
b) Les titulacions de formaci professional que incloguen ntegrament la qualificaci professional de direcci i coordinaci dactivitats
de temps lliure educatiu infantil i juvenil, del Catleg Nacional de Qualificacions Professionals.
c) El Certificat de professionalitat de direcci i coordinaci dactivitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil, que arreplega la qualificaci de direcci i coordinaci dactivitats de temps lliure educatiu
infantil i juvenil del Catleg Nacional de Qualificacions Professionals,
expedit pels organismes competents.
Posat cas que, per alguna causa greu justificada, haja dabandonar
la installaci i per tal que lactivitat puga tindre continutat, nomenar
la persona que assumir esta responsabilitat.
Per cada 12 participants o fracci, haur dhaver-hi, com a mnim,
una persona en possessi del Certificat de Monitor/a de Temps Lliure
Infantil i Juvenil o dalgunes de les titulacions, certificats o diplomes
equivalents segents:
a) Els Diplomes emesos pels organismes responsables en matria de
joventut de les comunitats autnomes que capaciten per a la realitzaci
de les funciones monitor/a dactivitats de temps lliure educatiu infantil
i juvenil.
b) Les titulacions de formaci professional que incloguen ntegrament la qualificaci professional de dinamitzaci dactivitats de temps
lliure educatiu infantil i juvenil del Catleg Nacional de Qualificacions
Professionals.
c) El Certificat de professionalitat de dinamitzaci dactivitats de
temps lliure educatiu infantil i juvenil, que arreplega la qualificaci de
dinamitzaci dactivitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil del
Catleg Nacional de Qualificacions Professionals, expedit pels organismes competents.
5.3. En el cas dels grups en qu participen, almenys, el 20% de
jvens amb discapacitat psquica i/o fsica, lequip haur de disposar
dun nombre suficient despecialistes adequats i que estiguen en possessi de la titulaci exigida per la normativa vigent per a la discapacitat
dels participants. En este cas, no ser de compliment obligatori el que
disposa la base 5.2, respecte a les titulacions.
5.4. La relaci de lequip danimaci shaur de trametre a lIVAJ.
GVA JOVE, en el model de lannex IV, almenys un mes abans del comenament de lactivitat, tot detallant-ne el nom, els cognoms i el tipus de
certificat danimador/a o de monitor/a que siga procedent. El model es pot
trobar en el web de lIVAJ.GVA JOVE (www.gvajove.es).
5.5. La relaci dels participants es trametr a lIVAJ.GVA JOVE, en
el model de lannex V, almenys 15 dies naturals abans del comenament
de lactivitat, tot detallant-ne el nom, els cognoms i ledat. El model es
pot trobar en el web de lIVAJ.GVA JOVE (www.gvajove.es).
5.6. En qualsevol moment, lIVAJ.GVA JOVE podr requerir lacreditaci de les dades manifestades o de la informaci que es dedusca de
la documentaci presentada.
5.7. La proporci de monitors respecte del nombre total de participants ser, com a mnim, dun/a monitor/a per cada dotze participants i,
com a mxim, dun/a monitor/a per cada sis participants.
5.8. La proporci de personal responsable per als grups de persones
amb discapacitats ser la segent:
Per cada un o dos participants amb tipologia classificable com a
discapacitat profunda, severa o amb parlisi cerebral, una persona responsable amb preparaci adequada i titulaci suficient.
Pel que fa als participants amb tipologia classificable com a discapacitat lleugera, moderada o lleugera mitjana, sexigir la rtio
duna persona responsable amb preparaci adequada i titulaci suficient
per cada 3 o 4 participants.

4573

permanecer en la instalacin durante todos los das de duracin de la


actividad del grupo y ser mayor de edad.
En el caso de actividades con un nmero superior a 50 participantes, la persona que ejerza las funciones de director o directora deber
estar en posesin del Certificado de animador o animadora juvenil o
de alguna de las titulaciones, certificaciones o diplomas equivalentes
siguientes:
a) El Diploma de animador o animadora juvenil o los diplomas
emitidos por los organismos responsables en materia de juventud de las
Comunidades Autnomas que, sea cual sea su denominacin, capacitan
para la realizacin de las funciones de direccin y coordinacin de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil.
b) Las titulaciones de formacin profesional que incluyan ntegramente la cualificacin profesional de direccin y coordinacin de
actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil, del Catlogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales.
c) El Certificado de profesionalidad de direccin y coordinacin de
actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil, que recoge la
cualificacin de direccin y coordinacin de actividades de tiempo libre
educativo infantil y juvenil del Catlogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales, expedido por los organismos competentes.
En caso de que, por causa grave justificada tenga que abandonar la
instalacin, y a fin de que la actividad pueda tener continuidad, designar a la persona que asumir esta responsabilidad.
Por cada 12 participantes o fraccin, deber haber, como mnimo,
una persona en posesin del Certificado de Monitor/a de Tiempo Libre
Infantil y Juvenil o de algunas de las titulaciones, certificaciones o
diplomas equivalentes siguientes:
a) Los Diplomas emitidos por los organismos responsables en materia de juventud de las Comunidades Autnomas que capaciten para la
realizacin de las funciones monitor/a de actividades de tiempo libre
educativo infantil y juvenil.
b) Las titulaciones de formacin profesional que incluyan ntegramente la cualificacin profesional de dinamizacin de actividades de
tiempo libre educativo infantil y juvenil del Catlogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
c) El Certificado de profesionalidad de dinamizacin de actividades
de tiempo libre educativo infantil y juvenil, que recoge la cualificacin
de dinamizacin de actividades de tiempo libre educativo infantil y
juvenil del Catlogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, expedido por los organismos competentes.
5.3. En el caso de los grupos en los que participen, al menos, el
20% de jvenes con discapacidad psquica y/o fsica, el equipo deber disponer de un nmero suficiente de especialistas adecuados y que
estn en posesin de la titulacin exigida por la normativa vigente para
la discapacidad de los participantes. En este caso, no ser de obligado
cumplimiento lo dispuesto en la base 5.2, respecto a las titulaciones.
5.4. La relacin del equipo de animacin se deber remitir al IVAJ.
GVA JOVE, en el modelo del anexo IV, al menos un mes antes del
inicio de la actividad, detallando el nombre, apellidos y el tipo de certificado de animador/a o monitor/a que proceda. Este modelo se puede
encontrar en el web del IVAJ.GVA JOVE (www.gvajove.es).
5.5. La relacin de los participantes se remitir al IVAJ.GVA JOVE,
en el modelo del anexo V, al menos 15 das naturales antes del inicio de
la actividad, detallando nombre, apellidos y edad. Este modelo se puede
encontrar en el web del IVAJ.GVA JOVE (www.gvajove.es).
5.6. En cualquier momento el IVAJ.GVA JOVE podr requerir la
acreditacin de los datos manifestados o de la informacin que se desprenda de la documentacin presentada.
5.7. La proporcin de monitores respecto al nmero total de participantes ser, como mnimo, de un/a monitor/a por cada doce participantes y, como mximo, de un/a monitor/a por cada seis participantes.
5.8. La proporcin de personal responsable para los grupos de personas con discapacidades ser la siguiente:
Por cada uno o dos participantes con tipologa clasificable como
discapacidad profunda, severa o con parlisis cerebral, una persona responsable con preparacin adecuada y titulacin suficiente.
En cuanto a los participantes con tipologa clasificable como discapacidad ligera, moderada o ligera media, se exigir la ratio de
una persona responsable con preparacin adecuada y titulacin suficiente por cada 3 4 participantes.

Num. 7467 / 17.02.2015

Per a la resta de persones amb discapacitat, el nombre i la qualificaci de les persones responsables necessaries estar en funci del
tipus de discapacitat i de lentorn, per tal de permetre la realitzaci de
les activitats previstes.
5.9. La variaci en la proporci de monitors indicada haur de tindre lautoritzaci expressa de lIVAJ.GVA JOVE. La participaci de
monitors en prctiques shaur de comunicar a lIVAJ.GVA JOVE i no
es considerar per al clcul de la rtio exigida de monitors.
5.10. Per tal daconseguir uns objectius dintegraci, i tamb per tal
de permetre que diferents grups convisquen a la installaci i la compartisquen alhora, durant els perodes oferits sintentar evitar que el
total de grups de persones amb discapacitats ocupe ms del 30% de les
places de la installaci i, si aix passa, no sadjudicar una activitat. Per
tot aix, estos grups hauran de fer constar en la sollicitud la condici
de grup amb discapacitats.
5.11. Els participants (exclosos els monitors) tindran edats compreses entre els 7 i els 30 anys al comenament de lactivitat. En el cas dels
grups amb persones amb discapacitat, el lmit dedat es podr incrementar fins als 35 anys, per no podran ser ms de 30 els participants
amb discapacitats per grup en cada activitat, llevat de casos justificats.
5.12. Efectuar el pagament dels serveis contractats dacord amb el
procediment i els terminis que indica la base 11 del present annex.
5.13. Lliurar, a la gerncia de la installaci, en el moment dincorporar-shi, la documentaci segent: una llista completa de participants,
una cpia dels certificats de les titulacions de lequip danimaci i una
cpia del programa que es dur a terme a la installaci. Hauran daportar, a ms a ms, una cpia de limprs de reserva i dels justificants dels
pagaments efectuats. Cada grup haur de portar-hi la fitxa mdica de
cada un dels participants, emplenada i firmada.
5.14. Abonar els danys i els desperfectes que produsquen a la
installaci, dacord amb la legislaci vigent.
5.15. Estendre acta, juntament amb la gerncia de la installaci,
dels serveis prestats, i fer-hi constar el nombre dassistents i el detall
dels serveis extres que shi hagueren prestat.
5.16. Fer constar, en tot el material imprs que es faa amb motiu
de lactivitat, la collaboraci de lInstitut Valenci de la Joventut.Generalitat Jove.
5.17. LIVAJ.GVA JOVE podr, en qualsevol moment, exigir la
documentaci econmica relativa a lactivitat, i tamb la que acredite
les titulacions de lequip danimaci i el programa que es dur a terme
a la installaci.
5.18. Quan en lactivitat participe un centre escolar i hi assistisca
amb el seu professorat, no seran dobligat compliment les bases 5.3
i 5.4, pel que fa a la titulaci exigida per a qui dirigisca el grup i els
monitors.
a) Lincompliment de les obligacions anteriors, abans o durant lactivitat, podr donar lloc a la no-realitzaci i, fins i tot, a la suspensi de
lactivitat en cas destar ja en marxa.
b) LIVAJ.GVA JOVE no es fa responsable dels actes ni de les omissions dels usuaris a la installaci.
6. Sollicituds
6.1. Les sollicituds es formalitzaran en un imprs normalitzat
(annex III), que es facilitar a les seus de lIVAJ.GVA JOVE de Valncia, a les unitats territorials de lIVAJ.GVA JOVE dAlacant i de Castell de la Plana, i a les oficines PROP, i que tamb es podr trobar en el
web de lIVAJ.GVA JOVE (www.gvajove.es).
6.2. Les sollicituds podran presentar-se al Registre General de
lIVAJ.GVA JOVE de Valncia, als registres de les unitats territorials de
lIVAJ.GVA JOVE dAlacant i de Castell de la Plana, o en qualsevol
dels llocs que estableix larticle 38.4 de la LRJAP i PAC.
En cas denviament per correu certificat, la presentaci en loficina de correus dacord amb el que disposa larticle 31 del Reial Decret
1829/1999, de 3 de desembre, pel qual saprova el reglament mitjanant
el qual es regula la prestaci de serveis postals, es far:
En sobre obert, per tal que lexemplar destinat a lIVAJ.GVA
JOVE siga datat i segellat en la part superior, abans de ser certificat, i
shi faa constar, clarament, el nom de loficina i la data, el lloc, lhora
i els minuts de ladmissi.

4574

Para el resto de personas con discapacidad, el nmero y cualificacin de las personas responsables necesarias estar en funcin del tipo
de discapacidad y del entorno, con el fin de permitir la realizacin de
las actividades previstas.
5.9. La variacin en la proporcin de monitores indicada deber
tener la autorizacin expresa del IVAJ.GVA JOVE. La participacin de
monitores en prcticas se deber comunicar al IVAJ.GVA JOVE y no se
considerar para el clculo de la ratio exigida de monitores.
5.10. A fin de conseguir unos objetivos de integracin, as como
permitir que diferentes grupos convivan en la instalacin y la compartan
al mismo tiempo, durante los perodos ofrecidos se intentar evitar que
el total de grupos de personas con discapacidades ocupe ms del 30%
de las plazas de la instalacin y, si eso ocurre, no se adjudicar una actividad. Por todo ello estos grupos debern hacer constar en la solicitud
la condicin de grupo con discapacidades.
5.11. Los participantes (excluidos los monitores) tendrn edades
comprendidas entre los 7 y los 30 aos al inicio de la actividad. En el
caso de los grupos con personas con discapacidad, el lmite de edad se
podr incrementar hasta los 35 aos, pero no podrn ser ms de 30 los
participantes con discapacidades por grupo en cada actividad, excepto
en casos justificados.
5.12. Efectuar el pago de los servicios contratados de acuerdo con
el procedimiento y los plazos indicados en la base 11 de este anexo.
5.13. Facilitar a la gerencia de la instalacin, en el momento de
incorporarse, la siguiente documentacin: una lista completa de participantes, copia de los certificados de las titulaciones del equipo de animacin y una copia del programa a realizar en la instalacin. Debern aportar, adems, copia del impreso de reserva y de los justificantes de los
pagos efectuados. Cada grupo deber, asimismo, llevar consigo la ficha
mdica de cada uno de los participantes, cumplimentada y firmada.
5.14. Abonar los daos y los desperfectos que produzcan en la instalacin, de acuerdo con lo establecido por la legislacin vigente.
5.15. Levantar acta, junto con la gerencia de la instalacin, de los
servicios prestados, haciendo constar el nmero de asistentes y el detalle
de los servicios extra que se hubieran prestado.
5.16. Hacer constar, en todo el material impreso que se realice con
motivo de la actividad, la colaboracin del Institut Valenci de la Joventut.Generalitat Jove.
5.17. El IVAJ.GVA JOVE podr, en cualquier momento, exigir la
documentacin econmica relativa a la actividad, as como aquella acreditativa de las titulaciones del equipo de animacin y el programa a
realizar en la instalacin.
5.18. Cuando participe en la actividad un centro escolar y asista con
su propio profesorado, no sern de obligado cumplimiento las bases
5.3 y 5.4, en lo que se refiere a la titulacin exigida para quien dirija el
grupo y para los monitores.
a) El incumplimiento de las obligaciones anteriores, antes o durante
la actividad, podr dar lugar a la no realizacin e incluso a su suspensin en el caso de encontrarse ya en marcha.
b) El IVAJ.GVA JOVE no se hace responsable de los actos ni de las
omisiones de los usuarios en la instalacin.
6. Solicitudes
6.1. Las solicitudes se formalizarn en impreso normalizado (anexo
III), el cual se facilitar en las sedes del IVAJ.GVA JOVE de Valencia,
en las unidades territoriales del IVAJ.GVA JOVE de Alicante y de Castelln de la Plana y en las oficinas PROP, y tambin se podr encontrar
en el web del IVAJ.GVA JOVE (www.gvajove.es).
6.2. Estas solicitudes podrn presentarse en el Registro General del
IVAJ.GVA JOVE de Valencia, en los registros de las unidades territoriales del IVAJ.GVA JOVE de Alicante y de Castelln de la Plana, o en
cualquiera de los lugares que establece el artculo 38.4 de la LRJAP y
PAC.
En caso de envo por correo certificado, la presentacin en la oficina
de correos, de acuerdo con lo dispuesto en el artculo 31 del Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento
por el que se regula la prestacin de servicios postales, se har:
En sobre abierto, con objeto de que el ejemplar destinado al IVAJ.
GVA JOVE sea fechado y sellado en la parte superior, antes de ser certificado, haciendo constar, con claridad, el nombre de la oficina y la
fecha, el lugar, la hora y minutos de su admisin.

Num. 7467 / 17.02.2015

4575

Posat cas que la sollicitud no estiga datada i segellada per loficina de correus corresponent, es considerar data vlida de presentaci aquella en qu tinga entrada al Registre de lInstitut Valenci de la
Joventut.Generalitat Jove.
6.3. En el nombre de places sollicitades sinclouran les corresponents als membres de lequip danimaci.
6.4. Fins al 12 de mar de 2015, una mateixa entitat noms podr
presentar una sollicitud. Amb les sollicituds que excedisquen el dit
nombre, es procedir de la mateixa manera que amb les sollicituds
presentades a partir del 13 de mar, dacord amb la base 9.3 de la present resoluci.
6.5. Una mateixa entitat podr dur a terme un mxim de dues activitats mitjanant esta convocatria, per a la qual cosa haur de presentar
un imprs per a cada activitat.

En caso de que la solicitud no est fechada y sellada por la oficina


de correos correspondiente, se entender como fecha vlida de presentacin aquella en la que tenga entrada en el Registro del Institut Valenci
de la Joventut.Generalitat Jove.
6.3. En el nmero de plazas solicitadas se incluirn las correspondientes a los miembros del equipo de animacin.
6.4. Hasta el 12 de marzo de 2015, una misma entidad podr presentar una solicitud solamente. Con las solicitudes que exceden de este
nmero, se proceder del mismo modo que en las solicitudes presentadas a partir del 13 de marzo, de acuerdo con la base 9.3 de la presente
resolucin.
6.5. Una misma entidad podr realizar un mximo de dos actividades mediante esta convocatoria, para lo cual deber presentar un impreso para cada actividad.

7. Termini de presentaci de sollicituds


7.1. Es podran presentar sollicituds a partir de lendem de la
publicaci de la present resoluci en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana.
7.2. Sadmetran sollicituds fins a un mes abans del comenament
duna activitat.

7. Plazo de presentacin de solicitudes


7.1. Se podrn presentar solicitudes a partir del da siguiente de
la publicacin de esta resolucin en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana.
7.2. Se admitirn solicitudes hasta un mes antes del inicio de una
actividad.

8. Esmenes
En els impresos de sollicitud shauran demplenar tots els apartats.
Quan les sollicituds presentades no estiguen degudament i totalment
emplenades, es requerir les persones interessades perqu, en el termini
de 10 dies comptadors a partir del moment de la notificaci, esmenen o
completen la documentaci corresponent. En cas contrari, es considerar que han desistit de la seua sollicitud, desprs de la resoluci prvia
que es dictar en els termes que preveu larticle 42 de la LRJAP i PAC.

8. Subsanaciones
En los impresos de solicitud, debern cumplimentarse todos los
apartados. Cuando las solicitudes presentadas no estn debidamente
cumplimentadas en su totalidad, se requerir a las personas interesadas
para que, en el plazo de 10 das, a partir de su notificacin, subsanen o
completen la documentacin correspondiente. En caso contrario, se les
tendr por desistidas de su solicitud, previa resolucin, que deber ser
dictada en los trminos previstos en el artculo 42 de la LRJAP y PAC.

9. Adjudicaci i reserva de places


9.1. LIVAJ.GVA JOVE podr, en qualsevol moment, demanar a la
persona sollicitant laportaci addicional de tots els documents o dades
aclaridores que es consideren necessaris per a lexamen de la sollicitud
presentada.
9.2. Sollicituds presentades fins al 12 de mar de 2015.
a) A lefecte dadjudicaci de torns i places, en la present convocatria tindran prioritat les sollicituds de beneficiaris domiciliats al
territori de la Comunitat Valenciana i les sollicituds de la modalitat
dOferta Concertada.
b) Les sollicituds presentades fins al 12 de mar, inclusivament,
sordenaran en tres llistes:
Oferta Concertada: una llista amb les sollicituds de beneficiaris
domiciliats a la Comunitat Valenciana, i una altra, amb la resta de sol
licituds desta modalitat.
Oferta Lliure: una llista amb totes les sollicituds desta modalitat.
En cada llista, les sollicituds es numeraran independentment i
tamb correlativament, dacord amb lentrada als llocs que estableix
la base 6.2. En el cas de presentaci simultnia (en llocs diferents) de
dues sollicituds, el nmero sadjudicar per ordre alfabtic ascendent.

9. Adjudicacin y reserva de plazas


9.1. El IVAJ.GVA JOVE podr, en cualquier momento, recabar de
la persona solicitante la aportacin adicional de cuantos documentos o
datos aclaratorios se estimen necesarios para el examen de la solicitud
presentada.
9.2. Solicitudes presentadas hasta el 12 de marzo de 2015.
a) A los efectos de adjudicacin de turnos y plazas, en la presente
convocatoria tendrn prioridad las solicitudes de beneficiarios domiciliados en el territorio de la Comunitat Valenciana y las solicitudes de la
modalidad de Oferta Concertada.
b) Las solicitudes presentadas hasta el 12 de marzo, inclusive, se
ordenarn en tres listas:
Oferta Concertada: Una lista con las solicitudes de beneficiarios
domiciliados en la Comunitat Valenciana y otra con el resto de solicitudes de esta modalidad.
Oferta Libre: Una lista con todas las solicitudes de esta modalidad.
En cada lista, las solicitudes se numerarn independientemente y
tambin correlativamente, de acuerdo con la entrada en los lugares que
establece la base 6.2. En el caso de presentacin simultnea (en lugares
diferentes) de dos solicitudes, el nmero se adjudicar por orden alfabtico ascendente.
c) Transcurrido dicho plazo, se har pblica la lista de las solicitudes recibidas, con el nmero de orden asignado, en las sedes del IVAJ.
GVA JOVE de Valencia, en las unidades territoriales del IVAJ.GVA
JOVE de Alicante y de Castelln de la Plana, y tambin en el web del
IVAJ.GVA JOVE (www.gvajove.es), abriendo un perodo de 10 das
hbiles para presentar cualquier alegacin. Las alegaciones se entendern resueltas con la publicacin de la lista definitiva.
d) La solicitud por la que se iniciar la adjudicacin de turnos y
plazas en cada lista se determinar mediante un sorteo pblico que se
celebrar el 8 de abril Teniendo en cuenta la prioridad de las solicitudes
de los beneficiarios de Oferta Concertada domiciliados en la Comunitat
Valenciana, en primer lugar se adjudicarn esos turnos y plazas, despus
los del resto de solicitudes de la Oferta Concertada y posteriormente, los
de las solicitudes de Oferta Libre.
e) La adjudicacin se realizar por resolucin del director general
del IVAJ.GVA JOVE.
9.3. Solicitudes presentadas a partir del 13 de marzo de 2015.
a) Las solicitudes presentadas a partir del 13 de marzo de 2015 se
enumerarn correlativamente, por orden de entrada en los lugares establecidos en la base 6.2, y por resolucin del director general del IVAJ.

c) Una vegada transcorregut el dit termini, es far pblica la llista


de les sollicituds rebudes, amb un nmero dorde assignat, en les seus
de lIVAJ.GVA JOVE de Valncia, en les unitats territorials de lIVAJ.
GVA JOVE dAlacant i de Castell de la Plana, i tamb en el web de
lIVAJ.GVA JOVE (www.gvajove.es), i sobrir un perode de 10 dies
hbils per a presentar qualsevol allegaci. Les allegacions sentendran
resoltes amb la publicaci de la llista definitiva.
d) La sollicitud per la qual siniciar ladjudicaci de torns i places
en cada llista es determinar per mitj dun sorteig pblic que se celebrar el 8 dabril Tenint en compte la prioritat de les sollicituds dels
beneficiaris dOferta Concertada domiciliats en la Comunitat Valenciana, en primer lloc sadjudicaran eixos torns i places, desprs els de la
resta de sollicituds de lOferta Concertada i posteriorment, els de les
sollicituds dOferta Lliure.
e) La adjudicaci es far per resoluci del director general de lVAJ.
GVA JOVE.
9.3. Sollicituds presentades a partir del 13 de mar de 2015.
a) Les sollicituds presentades a partir del 13 de mar de 2015 es
numeraran correlativament, per ordre dentrada als llocs que estableix
la base 6.2, i per resoluci del director general de lIVAJ.GVA JOVE, i

Num. 7467 / 17.02.2015

4576

sels adjudicaran els torns i les places sobrants. En esta fase, les places
sobrants estaran conformades per totes les sobrants, tant de lOferta
Concertada, com de lOferta Lliure, i tindran prioritat, a lefecte dadjudicaci, les sollicituds de lOferta Concertada.
En el cas de presentaci simultnia (en llocs diferents) de dues sol
licituds, el nmero sadjudicar per ordre alfabtic ascendent. En esta
fase dadjudicaci ja no hi haur preferncia per a les sollicituds de
grups de la Comunitat Valenciana.
b) Els que no resulten adjudicataris podran fer noves sollicituds de
les places sobrants, loferta de les quals es podr consultar en el web de
lIVAJ.GVA JOVE (www.gvajove.es).
c) Sadmetran sollicituds fins a un mes abans de linici de lactivitat.

GVA JOVE, se les adjudicarn los turnos y plazas sobrantes. En esta


fase, las plazas sobrantes estarn conformadas por todas las sobrantes,
tanto de la Oferta Concertada, como de la Oferta Libre, teniendo prioridad, a efectos de adjudicacin, las solicitudes de la Oferta Concertada.
En el caso de presentacin simultnea (en lugares diferentes) de dos
solicitudes, el nmero se adjudicar por orden alfabtico ascendente. En
esta fase de adjudicacin ya no habr preferencia para las solicitudes de
grupos de la Comunitat Valenciana.
b) Los que no resulten adjudicatarios podrn realizar nuevas solicitudes de las plazas sobrantes, cuya oferta podr consultarse en el web
del IVAJ.GVA JOVE (www.gvajove.es).
c) Se admitirn solicitudes hasta un mes antes del inicio de la actividad.

10. Publicaci i formalitzaci de les adjudicacions


10.1. Sollicituds presentades fins al 12 de mar de 2015.
a) La resoluci del director general de lIVAJ.GVA JOVE, amb
ladjudicaci de places de les sollicituds presentades fins al 12 de mar
de 2015, es publicar en el DOCV, als efectes que preveuen els articles
59 i 60 de la LRJAP i PAC. Tamb es publicar en el web de lIVAJ.
GVA JOVE (www.gvajove.es).
b) Les entitats que resulten adjudicatries rebran un document amb
la liquidaci dels pagaments que hauran de fer i els terminis establits
a lefecte, en qu figurar un nmero de reserva al qual shaur de fer
referncia en qualsevol comunicaci amb lIVAJ.GVA JOVE que tinga
relaci amb la present convocatria.
c) Les entitats adjudicatries hauran de formalitzar la reserva fins
al 8 de maig de 2015.
d) Per tal de considerar que ladjudicaci de les places ha sigut formalitzada, lentitat haur defectuar un pagament de 10,00 per plaa.
10.2. Sollicituds presentades a partir del 13 de mar de 2015.
a) La resoluci del director general de lIVAJ.GVA JOVE, amb
ladjudicaci de places de les sollicituds presentades a partir del 13 de
mar de 2015, es publicar als taulers danuncis de les seus de lIVAJ.
GVA JOVE, a Alacant (Rambla de Mndez Nez, 41, 03002 Alacant),
a Castell (c/ dels Orfebres Santalnea, 2, 12005 Castell de la Plana) i a
Valncia (c/ de lHospital, 11, 46001 Valncia), als efectes que preveuen
els articles 59 i 60 de la LRJAP i PAC. Tamb es publicar en el web de
lIVAJ.GVA JOVE (www.gvajove.es).
b) Les entitats que resulten adjudicatries rebran un document amb
la liquidaci dels pagaments que hauran de fer i els terminis establits
a lefecte, en qu figurar un nmero de reserva al qual shaur de fer
referncia en qualsevol comunicaci amb lIVAJ.GVA JOVE que tinga
relaci amb la present convocatria.
c) Les entitats adjudicatries hauran de formalitzar la reserva en
un termini de 15 dies naturals comptadors a partir de lendem de la
publicaci de ladjudicaci.
d) Per tal de considerar que ladjudicaci de les places ha sigut formalitzada, lentitat haur defectuar un pagament de 10,00 per plaa.

10. Publicacin y formalizacin de las adjudicaciones


10.1. Solicitudes presentadas hasta el 12 de marzo de 2015.
a) La resolucin del director general del IVAJ.GVA JOVE, con
la adjudicacin de plazas de las solicitudes presentadas hasta el 12 de
marzo de 2015, se publicar en el DOCV a los efectos previstos en los
artculos 59 y 60 de LRJAP y PAC. Tambin se publicar en el sitio web
del IVAJ.GVA JOVE (www.gvajove.es).
b) Las entidades que resulten adjudicatarias recibirn un documento
con la liquidacin de los pagos a realizar y los plazos establecidos al
efecto, donde figurar un nmero de reserva al que se deber hacer
referencia en cualquier comunicacin con el IVAJ.GVA JOVE que tenga
relacin con esta convocatoria.
c) Las entidades adjudicatarias debern formalizar la reserva hasta
el 8 de mayo de 2015.
d) Para considerar que la adjudicacin de las plazas ha sido formalizada, la entidad tendr que realizar el pago de 10,00 por plaza.
10.2. Solicitudes presentadas a partir del 13 de marzo de 2015.
a) La resolucin del director general del IVAJ.GVA JOVE, con la
adjudicacin de plazas de las solicitudes presentadas a partir del 13 de
marzo de 2015, se publicar en los tablones de anuncios de las sedes
del IVAJ.GVA JOVE, en Alicante (Rambla Mndez Nez, 41, 03002
Alicante), en Castelln (c/ Orfebres Santalnea, 2, 12005 Castelln de la
Plana) y en Valencia (c/ Hospital, 11, 46001 Valencia), a los efectos previstos en los artculos 59 y 60 de LRJAP y PAC. Tambin se publicar
en el sitio web del IVAJ.GVA JOVE (www.gvajove.es).
b) Las entidades que resulten adjudicatarias recibirn un documento
con la liquidacin de los pagos a realizar y los plazos establecidos al
efecto, donde figurar un nmero de reserva al que se deber hacer
referencia en cualquier comunicacin con el IVAJ.GVA JOVE que tenga
relacin con esta convocatoria.
c) Las entidades adjudicatarias debern formalizar la reserva en
un plazo de 15 das naturales contados a partir del da siguiente de la
publicacin de la adjudicacin.
d) Para considerar que la adjudicacin de las plazas ha sido formalizada, la entidad tendr que realizar el pago de 10,00 por plaza.

11. Procediment de pagament


11.1. Per formalitzar les adjudicacions, les entitats hauran de fer un
primer pagament en concepte de reserva de 10,00 per plaa, i trametre
a lIVAJ.GVA JOVE (c/ de lHospital, 11, 46001 Valncia) una cpia
del justificant bancari i tamb un exemplar signat del document a qu
es refereix la base 10.
11.2. El pagament de la resta de limport es far en dos terminis: el
primer correspondr al 30% de limport total de les places adjudicades del qual es restar la bestreta abonada en concepte de reserva i
el segon, al 70% restant. Els justificants corresponents al primer dels
pagaments hauran destar en poder de lIVAJ.GVA JOVE fins a un mes
abans de la data de comenament de lactivitat, i els corresponents al
segon, 15 dies naturals abans de la dita data.
11.3. En les reserves que es formalitzen amb menys dun mes dantelaci sobre la data de comenament de lactivitat, senviar a lIVAJ.
GVA JOVE, juntament amb limprs de reserva, el justificant del pagament del 30% de limport total de les places adjudicades.
11.4. Tots els justificants de pagament hauran dindicar el nmero
de reserva, el nom de lorganisme o entitat, el nom de la installaci, el
nombre de places reservades i els dies de comenament i dacabament
de lactivitat.

11. Procedimiento de pago


11.1. Para formalizar las adjudicaciones, las entidades debern realizar un primer pago en concepto de reserva de 10,00 por plaza, y remitir al IVAJ.GVA JOVE (c/ de lHospital, 11, 46001 Valencia) una copia
del justificante bancario, as como un ejemplar firmado del documento
a que se refiere la base 10.
11.2. El pago del resto del importe se realizar en dos plazos: el
primero corresponder al 30% del importe total de las plazas adjudicadas -del que se restar el anticipo abonado en concepto de reserva y el
segundo, al 70% restante. Los justificantes correspondientes al primero
de estos pagos debern encontrarse en poder del IVAJ.GVA JOVE hasta
un mes antes de la fecha de inicio de la actividad, y los correspondientes
al segundo, 15 das naturales antes de dicha fecha.
11.3. En las reservas que se formalicen con menos de un mes de
antelacin sobre la fecha de inicio de la actividad, se remitir al IVAJ.
GVA JOVE, junto con el impreso de reserva, el justificante del pago del
30% del importe total de las plazas adjudicadas.
11.4. Todos los justificantes de pago debern indicar el nmero de
reserva, el nombre del organismo o entidad, el nombre de la instalacin, el nmero de plazas reservadas y los das de inicio y final de la
actividad.

Num. 7467 / 17.02.2015

11.5. Acabada lestada a la installaci concedida, els beneficiaris


hauran dabonar les diferncies, si nhi havia, dacord amb lacta de
prestaci de serveis i de liquidaci, i tamb els danys i els desperfectes
que shi hagueren pogut ocasionar. Lentitat estar obligada a liquidar la
diferncia en eixe acte o en el termini mxim de 30 dies.
Transcorregut el termini de sis mesos sense que se nhaguera efectuat el pagament, sexigiran els deutes pendents mitjanant el procediment
administratiu de constrenyiment.
12. Obligacions de les entitats o grups adjudicataris. Aportaci de
documentaci
12.1. Dacord amb les bases 10 i 11, les entitats adjudicatries hauran de presentar la documentaci segent:
a) Fins al 8 de maig, en el cas de les sollicituds presentades fins al
12 de mar de 2015, i dins dels 15 dies naturals comptadors a partir de
lendem de la publicaci de ladjudicaci de les places, en el cas de les
sollicituds presentades a partir del 13 de mar de 2015:

4577

11.5. Finalizada su estancia en la instalacin concedida, los beneficiarios debern abonar las diferencias, si las hubiera, de acuerdo con
el acta de prestacin de servicios y liquidacin, as como los daos y
desperfectos que se hubieran podido ocasionar en la misma. La entidad
quedar obligada a liquidar la diferencia en ese acto o en el plazo mximo de 30 das.
Transcurrido el plazo de seis meses sin que se hubiera efectuado
el pago, se exigirn las deudas pendientes mediante el procedimiento
administrativo de apremio.

Acreditaci de la persona que subscriu la sollicitud com a representant de lentitat o grup sollicitant.
b) Fins a un mes abans del comenament de lactivitat:
Relaci dels integrants de lequip danimaci (model degudament
emplenat i signat: annex IV).
Resguard del 30% de limport total de les places adjudicades, del
qual es restar la bestreta abonada en concepte de reserva.
c) Fins a quinze dies naturals abans del comenament de lactivitat:
Relaci dels participants (model degudament emplenat i signat:
annex V).
Resguard del 70% de limport total de les places adjudicades.
12.2 Lefectivitat de la resoluci dadjudicaci de places quedar
condicionada al compliment dall que sha expressat en lapartat anterior. Si en els terminis indicats no es rebera en lIVAJ.GVA JOVE la
documentaci requerida en lapartat 12.1, es dictar loportuna resoluci, en la que es declare lincompliment de les dites obligacions per part
de les entitats o grups adjudicataris, i no originar cap dret a la devoluci de les quanties ja abonades. Les dites places es podran adjudicar a
un altre grup o entitat, de conformitat amb la base 9.2.

12. Obligaciones de las entidades o grupos adjudicatarios. Aportacin de documentacin


12.1. De acuerdo con las bases 10 y 11, las entidades adjudicatarias
debern presentar la documentacin siguiente:
a) Hasta el 8 de mayo, en el caso de las solicitudes presentadas
hasta el 12 de marzo de 2015, y dentro de los 15 das naturales contados
a partir del da siguiente de la publicacin de la adjudicacin de las
plazas, en el caso de las solicitudes presentadas a partir del 13 de marzo
de 2015.
Resguardo del ingreso de 10,00 por plaza.
Impreso de reserva, con la liquidacin de los pagos a realizar y
los plazos establecidos, firmado por el representante o representantes
de la entidad o grupo, que se les remitir desde las oficinas del IVAJ.
GVA JOVE.
Acreditacin de la persona que suscribe la solicitud como representante de la entidad o grupo solicitante
b) Hasta un mes antes del inicio de la actividad:
Relacin de los integrantes del equipo de animacin (modelo debidamente cumplimentado y firmado: anexo IV).
Resguardo del 30% del importe total de las plazas adjudicadas,
del que se restar el anticipo abonado en concepto de reserva.
c) Hasta quince das naturales antes del inicio de la actividad:
Relacin de participantes (modelo debidamente cumplimentado y
firmado: anexo V).
Resguardo del 70% del importe total de las plazas adjudicadas.
12.2. La efectividad de la resolucin de adjudicacin de plazas quedar condicionada al cumplimiento de lo expresado en el apartado anterior. Si en los plazos indicados no se recibiera en el IVAJ.GVA JOVE
la documentacin requerida en el apartado 12.1, se dictar la oportuna
resolucin, en la que se declare el incumplimiento de dichas obligaciones
por parte de las entidades o grupos adjudicatarios, y no originar derecho
alguno a la devolucin de las cuantas ya abonadas. Dichas plazas se
podrn adjudicar a otro grupo o entidad, de conformidad con la base 9.2.

13. Tarifes
13.1. La quota, per persona i torn, en el cas dOferta Concertada, i
per persona i dia, en el cas dOferta Lliure, s la que sindica en lannex
VIII.
13.2. Els serveis extres prestats durant lactivitat es facturaran per
separat i shauran dabonar a la installaci corresponent.
Sentn per serveis extres els prestats a persones no incloses en les
places adjudicades o b els serveis de dinar i sopar no inclosos en els
dies de durada del torn, dacord amb el que disposa la base 3 del present
annex.

13. Tarifas
13.1. La cuota, por persona y turno, en el caso de la Oferta Concertada, y por persona y da, en el caso de la Oferta Libre, es la indicada
en el anexo VIII.
13.2. Los servicios extras prestados durante la actividad se facturarn por separado y se debern abonar en la instalacin correspondiente.
Se entienden por servicios extras los prestados a personas no incluidas en las plazas adjudicadas o bien los servicios de comida y cena no
incluidos en los das de duracin del turno, segn lo dispuesto en la base
3 de este anexo.

14. Renncia i terminis


14.1. Renncia
a) La renncia de places no implicar la devoluci de la quota abonada, tret dels casos que preveu la base 15.2.
b) La renncia total o parcial de places es far sempre per escrit, utilitzant el model de renncia de places (annex VII), i senviar a lIVAJ.
GVA JOVE o es presentar als llocs que estableix la base 6.2 desta
resoluci.
c) En la renncia shaur dindicar clarament el nmero de reserva,
el nom de lentitat, el nom i el crrec de qui la representa i un domicili a
lefecte de notificacions, el nom de la installaci i el perode reservat,
i tamb el nombre de places a qu es renuncia.
14.2. Terminis
a) Si la renncia es presenta abans dacabar el termini de formalitzaci de la reserva, no saplicar cap penalitzaci.

14. Renuncia y plazos


14.1. Renuncia.
a) La renuncia de plazas no implicar la devolucin de la cuota
abonada, excepto en los casos previstos en la base 15.2.
b) La renuncia total o parcial de plazas se realizar siempre por
escrito, utilizando el modelo renuncia de plazas (anexo VII) remitindolo al IVAJ.GVA JOVE o presentndolo en los lugares establecidos en
la base 6.2 de esta resolucin.
c) En la renuncia deber indicarse claramente el nmero de reserva,
el nombre de la entidad, el nombre y cargo de su representante, y un
domicilio a efectos de notificaciones, el nombre de la instalacin y el
perodo reservado, as como el nmero de plazas a las que se renuncia.
14.2. Plazos.
a) Si la renuncia se presenta antes de finalizar el plazo de formalizacin de la reserva no se aplicar ninguna penalizacin.

Resguard de lingrs de 10,00 per plaa.


Imprs de la reserva, amb la liquidaci dels pagaments a efectuar i
els terminis establits, signat pel representant o representants de lentitat
o grup, que sels trametr des de les oficines de lIVAJ.GVA JOVE.

Num. 7467 / 17.02.2015

4578

b) Si la renncia es presenta una vegada acabat el termini de formalitzaci de la reserva, per fins a un mes natural abans del comenament
de lactivitat, tindr una penalitzaci de 10,00 per plaa.
c) Si la renncia es presenta en un termini comprs entre un mes
i 15 dies naturals abans del comenament de lactivitat, es penalitzar
amb el 30% de limport de la plaa.
d) Si la renncia es presenta amb menys de 15 dies naturals abans
del comenament de lactivitat, es penalitzar amb el 100% de limport
de la plaa.

b) Si la renuncia se presenta finalizado el plazo de formalizacin


de la reserva, pero hasta un mes natural antes del inicio de la actividad,
tendr una penalizacin de 10,00 por plaza.
c) Si la renuncia se presenta en un plazo comprendido entre un mes
y 15 das naturales antes del inicio de la actividad, se penalizar con el
30% del importe de la plaza.
d) Si la renuncia se presenta con menos de 15 das naturales antes
del inicio de la actividad, se penalizar con el 100% del importe de la
plaza.

15. Sollicitud de devoluci de pagaments


15.1. La sollicitud de devoluci de pagaments es far sempre per
escrit, utilitzant el model de sollicitud de devoluci de quota (annex
VI), i senviar a lIVAJ.GVA JOVE o es presentar als llocs que estableix la base 6.2 desta resoluci. En la sollicitud de devoluci dels
pagaments shaur dindicar clarament el nmero de reserva, el nom de
lentitat, el nom i el crrec de qui la representa i un domicili a lefecte
de notificacions, el nom de la installaci i el perode reservat, i tamb
el nombre de places a qu es renuncia i per a les quals es sollicita la
devoluci, i els motius allegats. A la sollicitud sincorporaran, a ms a
ms, els justificants que acrediten els motius allegats, les dades bancries i els justificants de pagament.
15.2. LIVAJ.GVA JOVE procedir a la devoluci de limport que
corresponga quan, per causa sobrevinguda posterior a la formalitzaci de ladjudicaci i no imputable a la persona interessada, no es faa
lactivitat o no sutilitze el servei, i siga acreditat mitjanant document
fefaent. A tal efecte, es consideraran o sassimilaran a causa no imputable a la persona interessada els supsits segents:
a) Malaltia que li impedisca lassistncia a lactivitat, degudament
justificada mitjanant un certificat mdic oficial, emplenat i signat, o
un informe hospitalari.
b) Malaltia o mort dun familiar de fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, degudament justificada mitjanant un certificat mdic
oficial degudament emplenat i signat.
c) Haver trobat un treball, degudament justificat mitjanant una
fotocpia confrontada del contracte de treball o un document equivalent.
d) Suspensi de lactivitat per part de lIVAJ.GVA JOVE.
e) Altres causes de fora major, degudament justificades; a lefecte de la present convocatria i pel que fa a possibles devolucions, no
sassimilar a causa de fora major el fet que no sacomplisquen les
previsions docupaci fetes per les entitats sollicitants.
15.3. En qualsevol cas, les causes que apareixen en els supsits a,
b, c i e shauran de referir nicament i exclusivament als participants
que shan relacionat en els annexos IV i V. Posat cas que les llistes no
shagueren lliurat a lIVAJ.GVA JOVE, no es podran tindre en compte
els motius exposats per a la sollicitud de devoluci de la quota.

15. Solicitud de devolucin de pagos


15.1. La solicitud de devolucin de pagos se realizar siempre por
escrito, utilizando el modelo de solicitud de devolucin de cuota (anexo
VI), remitindolo al IVAJ.GVA JOVE o presentndolo en los lugares
establecidos en la base 6.2 de esta resolucin. En la solicitud de devolucin de los pagos deber indicarse claramente el nmero de reserva,
el nombre de la entidad, el nombre y cargo de su representante y un
domicilio a efectos de notificaciones, el nombre de la instalacin y el
perodo reservado, as como el nmero de plazas a las que se renuncia y
para las que se solicita devolucin, y los motivos alegados. A esta solicitud se incorporar, adems, los justificantes que acrediten los motivos
alegados, los datos bancarios y los justificantes de pagos.
15.2. El IVAJ.GVA JOVE proceder la devolucin del importe que
corresponda cuando, por causa sobrevenida posterior a la formalizacin
de la adjudicacin y no imputable a la persona interesada, no se realice
la actividad o no se utilice el servicio, y sea acreditado mediante documento fehaciente. A estos efectos, se entendern o asimilarn a causa no
imputable a la persona interesada los siguientes supuestos:
a) Enfermedad que le impida la asistencia a la actividad, debidamente justificada mediante certificado mdico oficial, cumplimentado
y firmado, o un informe hospitalario.
b) Enfermedad o muerte de un familiar de hasta segundo grado de
consanguinidad o afinidad, debidamente justificada mediante certificado oficial debidamente cumplimentado y firmado.
c) Haber encontrado un trabajo, debidamente justificado mediante
fotocopia compulsada del contrato de trabajo o documento equivalente.
d) Suspensin de la actividad por parte del IVAJ.GVA JOVE.
e) Otras causas de fuerza mayor, debidamente justificadas; a efectos de esta convocatoria y en referencia a posibles devoluciones, no se
asimilar a causa de fuerza mayor el hecho de que las previsiones de
ocupacin realizadas por las entidades solicitantes no se cumplan
15.3. En cualquier caso, las causas que aparecen en los supuestos a,
b, c y e debern referirse nica y exclusivamente a los participantes que
se han relacionado en los anexos IV y V. En el caso de que estas listas
no se hubiesen entregado al IVAJ.GVA JOVE, no se podr tener en
cuenta los motivos expuestos para la solicitud de devolucin de cuota.

16. Possibilitat de variaci del programa de loferta


LIVAJ.GVA JOVE es reserva el dret de modificar els programes de
lOferta Concertada i de lOferta Lliure, i tamb de suspendren alguna activitat quan, per causa justificada, no en siga possible el normal
desplegament.
En cas de modificaci o de suspensi dalguna de les activitats previstes quan ja shaguera produt ladjudicaci de places, soferir, als
sollicitants afectats, la possibilitat daccedir a una altra installaci de
caracterstiques semblants o la devoluci de les quantitats ingressades a
compte. La dita modificaci es comunicar per mitj dun anunci publicat en els taulers de les seus de lIVAJ.GVA JOVE, a Alacant (Rambla
Mndez Nez, 41, 03002 Alacant), a Castell (c/ Orfebres Santalnea, 2, 12005 Castell de la Plana) i a Valncia (c/ Hospital, 11, 46001
Valncia). Tamb es publicar en el web de lIVAJ.GVA JOVE (www.
gvajove.es).

16. Posibilidad de variacin del programa de la oferta


El IVAJ.GVA JOVE se reserva el derecho a modificar los programas de la Oferta Concertada y de Oferta Libre, as como a suspender
alguna actividad cuando, por causa justificada, no sea posible el normal
desarrollo de la misma.
En caso de modificacin o suspensin de alguna de las actividades
previstas cuando ya se hubiera producido la adjudicacin de plazas,
se ofrecer a los solicitantes afectados la posibilidad de acceder a otra
instalacin de similares caractersticas o la devolucin de las cantidades ingresadas a cuenta. Dicha modificacin se comunicar mediante
anuncio publicado en los tablones de las sedes del IVAJ.GVA JOVE, en
Alicante (Rambla Mndez Nez, 41, 03002 Alicante), en Castelln (c/
Orfebres Santalnea, 2, 12005 Castelln de la Plana) y en Valencia (c/
Hospital, 11, 46001 Valencia). Tambin se publicar en el web del IVAJ.
GVA JOVE (www.gvajove.es).

17. Acceptaci de les bases


La participaci en la present convocatria implica lacceptaci de
les bases que la regulen.

17. Aceptacin de las bases


La participacin en la presente convocatoria implica la aceptacin
de las bases que la regulan.

Num. 7467 / 17.02.2015

4579

ANNEX II
Torns i places en Oferta Concertada i Oferta Lliure

ANEXO II
Turnos y plazas en Oferta Concertada y Oferta Libre

CAMPAMENTS
CODI

CAMPAMENTOS

INSTALLACIONS
DENOMINACI
TIP

01

Campament Navaln
(Navaln)

campament
(tendes)

02

Campament Jaume I
(Alcossebre)

campament
(tendes)

02-c

Campament Jaume I
(Alcossebre)

campament
(cabanyes)

03

Campament Guardamar
del Segura
(Costa Bella)

Campament
(cabanyes)

DADES

PLACES

1-8/JULIOL
8-15/JULIOL
16-23/JULIOL
23-30/JULIOL
1-8/AGOST
8-15/AGOST
1-8/JULIOL
8-15/JULIOL
16-23/JULIOL
23-31/JULIOL
1-8/AGOST
8-15/AGOST
1-8/JULIOL
8-15/JULIOL
16-23/JULIOL
23-31/JULIOL
1-8/AGOST
8-15/AGOST
1-8/JULIOL
8-15/JULIOL
16-23/JULIOL
23-31/JULIOL
1-8/AGOST
8-15/AGOST

250
250
250
250
200
200
200
200
150
200
150
150
125
125
125
125
125
125
200
200
200
200
200
200
4.400

TOTAL

ALBERGS
CODI

INSTALACIONES
DENOMINACIN
TIPO

01

Campamento
Navaln
(Navaln)

campamento
(tiendas)

02

Campamento
Jaume I
(Alcossebre)

campamento
(tiendas)

02-c

Campamento
Jaume I
(Alcossebre)

campamento
(cabaas)

03

Campamento GuarCampamento
damar del Segura
(cabaas)
(Costa Bella)

FECHAS

PLAZAS

1-8/JULIO
8-15/JULIO
16-23/JULIO
23-30/JULIO
1-8/AGOSTO
8-15/AGOSTO
1-8/JULIO
8-15/JULIO
16-23/JULIO
23-31/JULIO
1-8/AGOSTO
8-15/AGOSTO
1-8/JULIO
8-15/JULIO
16-23/JULIO
23-31/JULIO
1-8/AGOSTO
8-15/AGOSTO
1-8/JULIO
8-15/JULIO
16-23/JULIO
23-31/JULIO
1-8/AGOSTO
8-15/AGOSTO
TOTAL

250
250
250
250
200
200
200
200
150
200
150
150
125
125
125
125
125
125
200
200
200
200
200
200
4.400

ALBERGUES

INSTALLACIONS
DENOMINACI
TIP

04

Alberg Torre de
Alborache (Alborache)

alberg

05

Alberg
Argentina
(Benicssim)

alberg

06

Alberg-residncia
Sant Crist del Mar
(Benicarl)

alberg

07

Alberg
La Marina
(Moraira-Teulada)

alberg

08

CDIGO

Alberg Mar i Vent


(Piles)

TOTAL

alberg

DADES

PLACES

01-11/AGOST
11-21/AGOST
21-31/AGOST
11-21/AGOST

55
55
25
25

21-23/AGOST
01-08/JULIOL
8-16/JULIOL
01-11/AGOST
11-21/AGOST
21-31/AGOST
11-21/AGOST

25
25
25
25
25
25
25

21-31/AGOST
08-18/JULIOL
01-08/AGOST
09-16/AGOST
16-23/AGOST
23-30/AGOST

25
25
25
25
25
25
485

CDIGO

INSTALACIONES
DENOMINACIN
TIPO

04

Albergue Torre
de Alborache
(Alborache)

albergue

05

Albergue
Argentina
(Benicssim)

albergue

06

Albergueresidencia Sant
Crist del Mar
(Benicarl)

albergue

07

Albergue
La Marina
(Moraira-Teulada)

albergue

08

Albergue Mar i
Vent (Piles)

albergue

TOTAL

FECHAS

PLAZAS

01-11/AGOSTO
11-21/AGOSTO
21-31/AGOSTO
11-21/AGOSTO

55
55
25
25

21-23/AGOSTO

25

01-08/JULIO
8-16/JULIO
01-11/AGOSTO
11-21/AGOSTO
21-31/AGOSTO
11-21/AGOSTO

25
25
25
25
25
25

21-31/AGOSTO

25

08-18/JULIO
01-08/AGOSTO
09-16/AGOSTO
16-23/AGOSTO
23-30/AGOSTO

25
25
25
25
25
485

Num. 7467 / 17.02.2015

4580
ANNEX III: Sollicitud / ANEXO III: Solicitud

SOLLICITUD DE CAMPAMENTS, ALBERGS I


RESIDNCIES (OFERTA CONCERTADA I LLIURE)
SOLICITUD DE CAMPAMENTOS, ALBERGUES Y
RESIDENCIAS (OFERTA CONCERTADA Y LIBRE)

DADES DEL REPRESENTANT DE L'ENTITAT (PERSONA SOLLICITANT)


DATOS DEL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD (PERSONA SOLICITANTE)

NIF

NOM / NOMBRE

COGNOMS / APELLIDOS

CP

DOMICILI (CARRER / PLAA, NMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE / PLAZA, NMERO Y PUERTA)

LOCALITAT / LOCALIDAD

PROVNCIA / PROVINCIA

TELFON / TELFONO

CORREU ELECTRNIC / CORREO ELECTRNICO

IDIOMA

CRREC / CARGO

Valenci
Valenciano

DADES D'IDENTIFICACI DE L'ENTITAT


DATOS DE IDENTIFICACIN DE LA ENTIDAD

Castell
Castellano

RA SOCIAL / RAZN SOCIAL

NIF

DOMICILI (CARRER / PLAA, NMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE / PLAZA, NMERO Y PUERTA)

CP

LOCALITAT / LOCALIDAD

PROVNCIA / PROVINCIA

GRUP AMB DISCAPACITAT / GRUPO CON DISCAPACIDAD

TELFON / TELFONO

NO

EXPOSICI / EXPOSICIN

Conec i accepte els preus i les bases de la Resoluci del director general de l'IVAJ.GVA JOVE, per la qual es convoca la Campanya de Temps
Lliure Juvenil, en la modalitat d'oferta concertada i lliure. I conec les installacions que sollicite i n'accepte les caracterstiques particulars.
Conozco y acepto los precios y las bases de la Resolucin del director general del IVAJ.GVA JOVE, por la que se convoca la Campaa de Tiempo
Libre Juvenil, en la modalidad de oferta concertada y libre. Y conozco las instalaciones que solicito y acepto sus caractersticas particulares
Accepte la responsabilitat que puga derivar-se del desplegament de l'activitat, la qual seria assumida individualment o collectiva.
Acepto la responsabilidad que pueda derivarse del desarrollo de la actividad, que sera asumida individual o colectivamente.

DADES DE LA SOLLICITUD / DATOS DE LA SOLICITUD


MODALITAT / MODALIDAD

INSTALLACI / INSTALACIN

TOTAL PLACES
TOTAL PLAZAS

DATA COMENSAMENT
FECHAS COMIENZO

DATA ACABAMENT
FECHAS FIN

SI NO S POSSIBLE L'OPCI ANTERIOR / SI NO ES POSIBLE LA OPCIN ANTERIOR


Installaci / Instalaci

Modalitat / Modalidad

Places / Plazas

Dates / Fechas

2
3
4
5

AUTORITZACIONS / AUTORIZACIONES

DIN - A4

En el cas que l'entitat a la qual represente resulte adjudicatria de places en aquesta convocatria i d'acord amb el que disposa l'article 5 del
DECRET 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell (DOCV nm 6.376 de 14.10.2010), pel que s'establixen mesures de simplificaci i de reducci de
crregues administratives en els procediments gestionats per l'administraci de la Generalitat i el seu sector pblic, done l'autoritzaci perqu
l'administraci obtinga directamente la comprovaci de les meues dades d'identitat. En cas de no autoritzar, la persona sollicitant haur d'aportar la
fotocpia compulsada del DNI, del passaport o document equivalent.
En el caso de que la entidad a la que represento resulte adjudicataria de plazas en esta convocatoria y de acuerdo con lo que dispone el artculo 5
del DECRETO 165/2010, de 8 de octubre, del Consell (DOCV nm 6.376 de 14.10.2010), por el que se establecen medidas de simplificacin y de
reduccin de cargas administrativas en los procedimientos gestionados por la administracin de la Generalitat y su sector pblico, doy la autorizacin
para que la administracin obtenga directamente la comprobacin de mis datos de identidad. En el caso de no autorizar, la persona solicitante deber
aportar fotocopia compulsada del DNI, del pasaporte o documento equivalente.
REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA
Denegue expressament l'esmentada autoritzaci
Deniego expresamente dicha autorizacin
de

El representant legal de l'entitat / El representante legal de la entidad


Firma:
Les dades de carcter personal que cont l'imprs podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este rgan administratiu, com a
titular responsable del fitxer, en l's de les funcions prpies que t atribudes i en l'mbit de les seues competncies. Aix mateix, se l'informa
de la possibilitat d'exercir els drets d'accs, rectificaci, cancellaci i oposici, tot aix de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei
Orgnica 15/1999, de Protecci de Dades de Carcter Personal (BOE nm. 298, de 14/12/1999).
Los datos de carcter personal contenidos en el impreso podrn ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este rgano
administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el mbito de sus
competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificacin, cancelacin y oposicin, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgnica 15/1999, de Proteccin de Datos de Carcter Personal (BOE n 298, de
14/12/1999).

INSTITUT VALENCI DE LA JOVENTUT.GENERALITAT JOVE

IVAJ.GVA JOVE

DATA D'ENTRADA EN RGAN COMPETENT


FECHA ENTRADA EN RGANO COMPETENTE

10/02/15

Num. 7467 / 17.02.2015

4581
ANNEX IV: Relaci de lequip danimaci / ANEXO IV: Relacin del equipo de animacin

RELACI DE L'EQUIP D'ANIMACI.


OFERTA CONCERTADA I LLIURE 20___
RELACIN DEL EQUIPO DE ANIMACIN.
OFERTA CONCERTADA Y LIBRE 20___

DADES DE L'ENTITAT O GRUP / DATOS DE LA ENTIDAD O GRUPO

NOM / NOMBRE

CIF

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT DE L'ENTITAT O GRUP


DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE DE L'ENTITAT O GRUPO
NOM / NOMBRE

DNI

DOMICILI (CARRER / PLAA, NMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE / PLAZA, NMERO Y PUERTA)
LOCALITAT / LOCALIDAD

PROVNCIA / PROVINCIA

TTOL O CERTIFICAT / TTULO O CERTIFICADO

Nm.

TELFON / TELFONO

FAX

ESCOLA D'ANIMACI / ESCUELA DE ANIMACIN

DETALLS DE LA RESERVA / DETALLES DE LA RESERVA

INSTALLACI / INSTALACIN

CP

NM. RESERVA

DATES / FECHAS

PLACES / PLAZAS

EQUIP D'ANIMACI / EQUIPO DE ANIMACIN


Nom i cognoms / Nombre y apellidos

Titulaci en animaci
Titulacin en animacin

Escola / Escuela

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
IVAJ:GVA JOVE

15
16
17
18
19
20
,

de

REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA

DIN - A4

Signatura i segell de l'entitat / Firma y sello de la entidad

Firma:
Les dades de carcter personal que cont l'imprs podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este rgan administratiu, com a
titular responsable del fitxer, en l's de les funcions prpies que t atribudes i en l'mbit de les seues competncies. Aix mateix, se l'informa
de la possibilitat d'exercir els drets d'accs, rectificaci, cancellaci i oposici, tot aix de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei
Orgnica 15/1999, de Protecci de Dades de Carcter Personal (BOE nm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carcter personal contenidos en el impreso podrn ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este rgano
administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el mbito de sus
competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificacin, cancelacin y oposicin, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgnica 15/1999, de Proteccin de Datos de Carcter Personal (BOE n 298, de
14/12/99).

INSTITUT VALENCI DE LA JOVENTUT.GENERALITAT JOVE

DATA D'ENTRADA EN L'RGAN COMPETENT


FECHA ENTRADA EN RGANO COMPETENTE

10/02/14

IA - 16000 - 01 - E

(1/3) EXEMPLAR PER A L'INSTITUT VALENCI DE LA JOVENTUT.GENERALITAT JOVE / EJEMPLAR PARA EL INSTITUT VALENCI DE LA JOVENTUT.GENERALITAT JOVE

COGNOMS / APELLIDOS

Num. 7467 / 17.02.2015

4582
ANNEX V: Relaci dels participants / ANEXO V: Relacin de los participantes

RELACI DELS PARTICIPANTS.


OFERTA CONCERTADA I LLIURE 20___
RELACIN DE LOS PARTICIPANTES.
OFERTA CONCERTADA Y LIBRE 20___

DADES DE L'ENTITAT O GRUP / DATOS DE LA ENTIDAD O GRUPO

NOM / NOMBRE

CIF

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT DE L'ENTITAT O GRUP


DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE DE L'ENTITAT O GRUPO
NOM / NOMBRE

DNI

DOMICILI (CARRER / PLAA, NMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE / PLAZA, NMERO Y PUERTA)
LOCALITAT / LOCALIDAD

PROVNCIA / PROVINCIA

TTOL O CERTIFICAT / TTULO O CERTIFICADO

TELFON / TELFONO

FAX

ESCOLA D'ANIMACI / ESCUELA DE ANIMACIN

DETALLS DE LA RESERVA / DETALLES DE LA RESERVA

INSTALLACI / INSTALACIN

CP

NM. RESERVA

DATES / FECHAS

PLACES / PLAZAS

PARTICIPANTS / PARTICIPANTES (*)

Nm.

Nom i cognoms / Nombre y apellidos

Edat / Edad

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
IVAJ.GVA JOVE

19
20
21
22
23
24
25
d
Signatura i segell de l'entitat / Firma y sello de la entidad

de

REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA

DIN - A4

Firma:
(*) Afegiu tants fulls com calga.

Aadid tantas hojas como haga falta.


Les dades de carcter personal que cont l'imprs podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este rgan administratiu, com a
titular responsable del fitxer, en l's de les funcions prpies que t atribudes i en l'mbit de les seues competncies. Aix mateix, se l'informa
de la possibilitat d'exercir els drets d'accs, rectificaci, cancellaci i oposici, tot aix de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei
Orgnica 15/1999, de Protecci de Dades de Carcter Personal (BOE nm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carcter personal contenidos en el impreso podrn ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este rgano
administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el mbito de sus
competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificacin, cancelacin y oposicin, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgnica 15/1999, de Proteccin de Datos de Carcter Personal (BOE n 298, de
14/12/99).

INSTITUT VALENCI DE LA JOVENTUT.GENERALITAT JOVE

DATA D'ENTRADA EN L'RGAN COMPETENT


FECHA ENTRADA EN RGANO COMPETENTE

10/02/14

IA - 16001 - 01 - E

(1/3) EXEMPLAR PER A L'INSTITUT VALENCI DE LA JOVENTUT.GENERALITAT JOVE / EJEMPLAR PARA EL INSTITUT VALENCI DE LA JOVENTUT.GENERALITAT JOVE

COGNOMS / APELLIDOS

Num. 7467 / 17.02.2015

4583

ANNEX VI: Sollicitud de devoluci dingressos / ANEXO VI: Solicitud de devolucin de ingresos

SOLLICITUD DE DEVOLUCI D'INGRESSOS


(OFERTA CONCERTADA I LLURE)
SOLICITUD DE DEVOLUCIN DE INGRESOS
(OFERTA CONCERTADA Y LIBRE)

DADES DE L'ENTITAT O GRUP / DATOS DE LA ENTIDAD O GRUPO


CIF (1)

COGNOMS DE LA PERSONA REPRESENTANT


APELLIDOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE

NOM / NOMBRE

DOMICILI DEL REPRESENTANT (CARRER/PLAA, NMERO I PORTA)


DOMICILIO DEL REPRESENTANTE (CALLE/PLAZA, NMERO Y PUERTA)

CP

PROVNCIA / PROVINCIA

TELFON / TELFONO

CRREC / CARGO

NM. RESERVA

DATES / FECHAS

PLACES ADJUDICADES
PLAZAS ADJUDICADAS

2236

PAGAMENTS REALITZATS (adjunten justificants d'ingressos)


PAGOS REALIZADOS (adjuntar justificantes de ingresos)
DATA / FECHA

IMPORT / IMPORTE

DATA / FECHA

1)

3)

2)

4)

LOCALITAT / LOCALIDAD

DETALL DE LA RESERVA / DETALLE DE LA RESERVA

INSTALLACI / INSTALACIN

FAX

DNI

IMPORT / IMPORTE

SOLLICITUD / SOLICITUD

D'acord amb la base 15 de la resoluci de convocatria de la campanya de temps lliure juvenil en la modalitat d'Oferta Concertada i lliure, per la qual es
regula la devoluci de pagaments.
L'entitat o grup que firma la present renncia a
plaa/s de la reserva pels motius exposats a continuaci (marcar amb una creu on corresponga).
De acuerdo con la base 15 de la resolucin de convocatoria de la campaa de tiempo libre juvenil en la modalidad de Oferta Concertada y libre, por la que
se regula la devolucin de pagos.
La entidad o grupo que firma la presente renuncia a
plaza/s de la reserva por los motivos expuestos a continuacin (marcar con una cruz donde
corresponda).
a) Malaltia de participant/s que li/els impedisca assistir a l'activitat. En este cas, haur d'adjuntar un certificat mdic oficial, emplenat i firmat, o informe hospitalari.
Enfermedad de participante/s que le/s impida asistir a la actividad. En este caso, deber adjuntar un certificado mdico oficial, cumplimentado y firmado, o
informe hospitalario.
b) Malaltia o mort d'un familiar fins a segon grau de consanguinitat o afinitat. En este cas, s'haur d'adjuntar un certificat mdic degudament emplenat i signat.
Enfermedad o muerte de un familiar hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad. En este caso, deber adjuntar un certificado oficial debidamente
cumplimentado y firmado.
c) Haver trobat un treball. En este cas, s'haur d'adjuntar fotocpia confrontada del contracte de treball o document equivalent.
Haber encontrado un trabajo. En este caso, deber adjuntar fotocopia compulsada del contrato de trabajo o documento equivalente.
d) Suspensi de l'activitat per part de l'IVAJ.GVA JOVE o de les comunitats autnomes.
Suspensin de la actividad por parte del IVAJ.GVA JOVE o de las comunidades autnomas.
e) Altres causes de fora major, degudament justificades; a l'efecte d'esta convocatria i en referncia a possibles devolucions, no s'assimilar a causa de fora
major el fet que les previsions d'ocupaci realitzades per les entitats sollicitants no es complisquen.
Otras causas de fuerza mayor, debidamente justificadas; a efectos de esta convocatoria y en referencia a posibles devoluciones, no se asimilar a causa de
fuerza mayor el hecho de que las previsiones de ocupacin realizadas por las entidades solicitantes no se cumplan.
(Les causes que apareixen en els supsits a), b), c) i e) hauran de referir-se nicament i exclusivament als participants que s'han relacionat en l'annex IV i V. En el cas
que estes llistes no s'hagueren entregat a l'IVAJ.GVA JOVE, no es podr tindre en compte els motius exposats per a la sollicitud de devoluci de quota).
(Las causas que aparecen en los supuestos a), b), c) y e) debern referirse nica y exclusivamente a los participantes que se han relacionado en el anexo IV y V. En
el caso de que dichas listas no se hubiesen entregado al IVAJ.GVA JOVE, no se podr tener en cuenta los motivos expuestos para la solicitud de devolucin de
Per la qual cosa, es SOLLICITA la devoluci de la quantitat corresponent, en el compte bancari segent:
Por lo cual, se SOLICITA la devolucin de la cantidad correspondiente, en la siguiente cuenta bancaria:

DADES DE L'ENTITAT BANCRIA / DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA


CIF
CODI IBAN
CDIGO IBAN

CODI ENTITAT
CDIGO ENTIDAD

CODI OFICINA
CDIGO OFICINA

D.C.

IVAJ.GVA JOVE

TITULAR
NMERO COMPTE
NMERO DE LA CUENTA

DILIGNCIA DE CONFORMITAT BANCRIA / DILIGENCIA DE CONFORMIDAD BANCARIA


Les dades reflectides es corresponen amb les existents en la nostra entitat bancria.
Los datos reflejados se corresponden con los existentes en nuestra entidad bancaria.
Director-a de la sucursal
REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA

de

DIN - A4

Signatura i segell:
Firma y sello:
Segell de l'entitat
Sello de la entidad

Firma:
(1) Adjunteu la fotocpia del CIF del titular. / Adjuntar la fotocopia del CIF del titular.

Les dades de carcter personal que cont l'imprs podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este rgan administratiu, com a
titular responsable del fitxer, en l's de les funcions prpies que t atribudes i en l'mbit de les seues competncies. Aix mateix, se l'informa
de la possibilitat d'exercir els drets d'accs, rectificaci, cancellaci i oposici, tot aix de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei
Orgnica 15/1999, de Protecci de Dades de Carcter Personal (BOE nm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carcter personal contenidos en el impreso podrn ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este rgano
administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el mbito de sus
competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificacin, cancelacin y oposicin, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgnica 15/1999, de Proteccin de Datos de Carcter Personal (BOE n 298, de
14/12/99).

INSTITUT VALENCI DE LA JOVENTUT.GENERALITAT JOVE

DATA D'ENTRADA EN L'RGAN COMPETENT


FECHA ENTRADA EN EL RG. COMPETENTE

10/02/14

IA - 16051 - 01 - E

(1/2) EXEMPLAR PER A L'INSTITUT VALENCI DE LA JOVENTUT.GENERALITAT JOVE / EJEMPLAR PARA EL INSTITUT VALENCI DE LA JOVENTUT.GENERALITAT JOVE

NOM DE L'ENTITAT / NOMBRE DE LA ENTIDAD

Num. 7467 / 17.02.2015

4584

ANNEX VII: Renncia total o parcial de places / ANEXO VII: Renuncia total o parcial de plazas

RENNCIA TOTAL O PARCIAL DE PLACES


(OFERTA CONCERTADA I LLIURES)
RENUNCIA TOTAL O PARCIAL DE PLAZAS
(OFERTA CONCERTADA Y LIBRES)

DADES DE L'ENTITAT O GRUP / DATOS DE LA ENTIDAD O GRUPO

NOM / NOMBRE

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT DE L'ENTITAT O GRUP A EFECTES DE NOTIFICACI


DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD O GRUPO A EFECTOS DE NOTIFICACIN

COGNOMS / APELLIDOS

NOM / NOMBRE

DNI

DOMICILI (CARRER/PLAA, NMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NMERO Y PUERTA)

LOCALITAT / LOCALIDAD

CP

PROVNCIA / PROVINCIA

TELFON / TELFONO

FAX

NM. RESERVA

DATES / FECHAS

CRREC / CARGO

DETALL DE LA RESERVA / DETALLE DE LA RESERVA

INSTALLACI / INSTALACIN

RENNCIA (assenyaleu l'opci que corresponga) / RENUNCIA (sealar la opcin que corresponda)

D'acord amb la base 14 de la resoluci de convocatria de la campanya de temps lliure juvenil en la modalitat d'Oferta Concertada i lliure, per
la qual es regula la renncia de places:
De acuerdo con la base 14 de la resolucin de convocatoria de la campaa de tiempo libre juvenil en la modalidad de Oferta Concertada y libre,
por la que se regula la renuncia de plazas:
L'entitat o grup que firma la present RENUNCIA A LA TOTALITAT de les places de la reserva.
La entidad o grupo que firma la presente RENUNCIA A LA TOTALIDAD de las plazas de la reserva.
L'entitat o grup que firma la present RENNCIA A
La entidad o grupo que firma la presente RENUNCIA A

de

Segell de l'entitat
Sello de la entidad

IVAJ.GVA JOVE

plaa/es de la reserva.
plaza/s de la reserva.

Firma:

DIN - A4

REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA

(1) Adjunteu la fotocpia del CIF del titular. / Adjuntar la fotocopia del CIF del titular.
Les dades de carcter personal que cont l'imprs podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este rgan administratiu, com a
titular responsable del fitxer, en l's de les funcions prpies que t atribudes i en l'mbit de les seues competncies. Aix mateix, se l'informa
de la possibilitat d'exercir els drets d'accs, rectificaci, cancellaci i oposici, tot aix de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei
Orgnica 15/1999, de Protecci de Dades de Carcter Personal (BOE nm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carcter personal contenidos en el impreso podrn ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este rgano
administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el mbito de sus
competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificacin, cancelacin y oposicin, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgnica 15/1999, de Proteccin de Datos de Carcter Personal (BOE n 298, de
14/12/99).

INSTITUT VALENCI DE LA JOVENTUT.GENERALITAT JOVE

DATA D'ENTRADA EN L'RGAN COMPETENT


FECHA ENTRADA EN EL RG. COMPETENTE

10/02/14

IA - 16058 - 01 - E

(1/2) EXEMPLAR PER A L'INSTITUT VALENCI DE LA JOVENTUT.GENERALITAT JOVE / EJEMPLAR PARA EL IINSTITUT VALENCI DE LA JOVENTUT.GENERALITAT JOVE

CIF (1)

Num. 7467 / 17.02.2015

4585

ANNEX VIII
Tarifes Oferta Concertada i Oferta Lliure

ANEXO VIII
Tarifas Oferta Concertada y Oferta Libre

TARIFES OFERTA CONCERTADA

TARIFAS OFERTA CONCERTADA

Als albergs juvenils

En los albergues juveniles


QUOTES

PERODE DE DURADA

JULIOL
105,00
150,00
210,00
15,00
6,00

Persona i torn 7 nits


Persona i torn de 10 nits
Persona i torn de 14 nits
Persona i dia (serveis extra)
Dinar o sopar (serveis extra)

AGOST
98,00
140,00
196,00
14,00
6,00

Als campaments juvenils en tendes de campanya

JULIOL
84,00
96,00
168,00
180,00
12,00
6,00

Persona i torn 7 nits


Persona i torn de 10 nits
Persona i torn de 14 nits
Persona i torn de 15 nits
Persona i dia (serveis extra)
Dinar o sopar (serveis extra)

AGOST
77,00
88,00
154,00
165,00
11,00
6,00

Als campaments juvenils en cabanyes

JULIOL
94,50
108,00
189,00
202,50
13,50
6,00

Persona i torn 7 nits


Persona i torn de 10 nits
Persona i torn de 14 nits
Persona i torn de 15 nits
Persona i dia (serveis extra)
Dinar o sopar (serveis extra)

Persona y turno 7 noches


Persona y turno de 8 noches
Persona y turno de 14 noches
Persona y turno de 15 noches
Persona y da (servicios extra)
Comida o cena (servicios extra)

AGOST
87,50
100,00
175,00
187,50
12,50
6,00

Persona y turno 7 noches


Persona y turno de 8 noches
Persona y turno de 14 noches
Persona y turno de 15 noches
Persona y da
Comida o cena

AGOSTO
87,50
100,00
175,00
187,50
12,50
6,00

TARIFAS OFERTA LIBRE

Campaments juvenils, en tendes de campanya

Campamentos juveniles, en tiendas de campaa

PREU PER PERSONA I DIA


14,00
10,00
6,00

Campaments juvenils, en cabanyes


SERVEI
Pensi completa
Mitja pensi
Dinar o sopar

CUOTAS
JULIO
94,50
108,00
189,00
202,50
13,50
6,00

PERIODO DE DURACIN

TARIFES OFERTA LLIURE

SERVEI
Pensi completa
Mitja pensi
Dinar o sopar

CUOTAS
JULIO
AGOSTO
84,00
77,00
96,00
88,00
168,00
154,00
180,00
165,00
12,00
11,00
6,00
6,00

PERIODO DE DURACIN

En los campamentos juveniles en cabaas


QUOTES

PERODE DE DURADA

Persona y turno 7 noches


Persona y turno de 10 noches
Persona y turno de 14 noches
Persona y da (servicios extra)
Comida o cena (servicios extra)

En los campamentos juveniles en tiendas de campaa

QUOTES

PERODE DE DURADA

CUOTAS
JULIO
AGOSTO
105,00
98,00
150,00
140,00
210,00
196,00
15,00
14,00
6,00
6,00

PERIODO DE DURACIN

SERVICIO
Pensin completa
Media pensin
Comida o cena

PRECIO POR PERSONA Y DA


14,00
10,00
6,00

Campamentos juveniles, en cabaas


PREU PER PERSONA I DIA
16,00
12,00
6,00

Albergs juvenils

SERVICIO
Pensin completa
Media pensin
Comida o cena

PRECIO POR PERSONA Y DA


16,00
12,00
6,00

Albergues juveniles

SERVEI

PREU PER PERSONA I DIA

Pensi completa
Mitja pensi
Dinar o sopar

JULIOL
18,00
14,00
6,00

AGOST
17,00
13,00
6,00

SERVICIO

Pensin completa
Media pensin
Comida o cena

PRECIO POR PERSONA Y DA


JULIO

AGOSTO

18,00
14,00
6,00

17,00
13,00
6,00

Calificar