Está en la página 1de 117

Kauno technologijos universiteto gimnazija

GREITKELIS GIMNAZIJ

Kaunas 2012

TURINYS
1. APIE VISK

2. UDUOTYS STOJANTIEMS PIRMJ GIMNAZIJOS KLAS

2.1. Matematika

2.2. Lietuvi kalba

10

2.3. Angl kalba

17

2.4. Fizika

25

2.5. Chemija

28

2.6. Socialiniai mokslai

31

3. UDUOTYS STOJANTIEMS ANTRJ GIMNAZIJOS KLAS

35

3.1. Matematika

35

3.2. Lietuvi kalba

38

3.3. Angl kalba

46

3.4. Fizika

55

3.5. Chemija

60

3.6. Socialiniai mokslai

63

4. IPRUSIMO TESTAS

67

5. UDUOI ATSAKYMAI STOJANTIEMS PIRMJ GIMNAZIJOS KLAS

68

5.1. Matematika

68

5.2. Lietuvi kalba

72

5.3. Angl kalba

78

5.4. Fizika

86

5.5. Chemija

89

5.6. Socialiniai mokslai

92

6. UDUOI ATSAKYMAI STOJANTIEMS ANTRJ GIMNAZIJOS KLAS

94

6.1. Matematika

94

6.2. Lietuvi kalba

98

6.3. Angl kalba

103

6.4. Fizika

110

6.5. Chemija

112

6.6. Socialiniai mokslai

116

1. APIE VISK

PRIMIMO KTU GIMNAZIJ TAISYKLS


2012 metais KTU Gimnazijos dvi pirmsias ir vien antrj klas moksleiviai bus priimami konkurso
tvarka.
Nustatoma tokia primimo tvarka:
1. Pradedant nuo lapkriio, praleidiant saus, kart per mnes (etadieniais) organizuojami
Mokslo lyderi turnyrai. Juose pateikiami vairi dalyk testai. Koki i anksto nepraneama.
2. vykus visiems penkiems Mokslo lyderi turnyrams, suskaiiuojami dalyvio sukaupti MLT balai.
Priklausomai nuo to, keliuose turnyruose dalyvavo, ie balai yra 32%, 34%, 36%, 38% arba 40%
jo MLT vertinim vidurkio.
3. Irikiavus kandidatus pagal MLT balus, pirmieji penki atuntokai ir trys devintokai priimami be
stojamj egzamin.
4. Po stojamj test (matematikos, gamtos moksl, lietuvi k. ir usienio k.), kurie rengiami
gegus mnes, kandidat eilikumas nustatomas prie stojamj test vidurkio (procentais)
pridedant dalyviui priklausanius MLT balus.
MLT ir stojamuosiuose testuose leidiama dalyvauti vis Lietuvos bendrojo lavinimo mokykl ir
gimnazij moksleiviams.
Primimo konkurse nekvieiami dalyvauti moksleiviai, kuri:
o paskutiniajame semestre / trimestre yra bent vienas vertinimas 5 ar maesnis;
o elges MLT arba stojamj test metu primimo komisija vertina neigiamai.
5. Primimo Gimnazij komisij sudaro Gimnazijos pedagog taryba. Primimo komisijai
suteikiama teis skelbti primimo nuostatas, nekeiianias i taisykli.
6. Visi Gimnazij priimami moksleiviai pasirao pasiadjim laikytis Gimnazijos moksleivi
taisykli.
Primimo komisijos sprendimas dl primimo yra galutinis ir po primimo negali bti keiiamas.
Gimnazijos direktorius B. Burgis

MOKSLEIVI TAISYKLS

Pagrindin taisykl inoti taisykles


Pagrindin nuostata kasdien tobulti

1. Gimnazijos moksleiviai laisvanorikai priima vietimo statymu, gimnazijos statais, iomis


taisyklmis ir kitais vietimo dokumentais nustatytas pareigas.
2. Moksleiviai turi tausoti gimnazijos patalpas, inventori. Ir u netyia padaryt al atlygina
kaltininkas.
3. Moksleiviai turi stropiai ir siningai mokytis, pagarbiai elgtis su mokytojais, visur bti mandags
ir kultringi.
4. Gimnazistai negali gerti alkoholini grim, rkyti, vartoti narkotik.
5. Moksleiviams netinka keiktis, meluoti, vluoti.
6. Gimnazijoje neapgaudinjama. Nusirainjimas netoleruojamas.
7. Be pateisinamos prieasties negalima praleisti pamok.
8. Moksleivis, gavs bent vien nepatenkinam (1, 2, 3) arba du silpnus (4) trimestrinius vertinimus,
paalinamas i gimnazijos.
9. Moksleivis, gavs bent vien silpn (4) trimestrin vertinim antr kart, paalinamas i
gimnazijos.
10. Moksleivis, kurio elgesiu nepasitenkinim slaptu balsavimu ireik bent pus klass
bendramoksli, apsvarstomas Pedagog tarybos susirinkime.

Visiems gimnazijos bendruomens nariams (moksleiviams, j tvams, mokytojams, administracijai)


diegiama samprata, kad niekas gimnazijoje neturt bti baudiamas nusipelns bausms pats turi
palikti gimnazij.
2011 m.

U k paymys?
Paymius rao mokytojas. Jis ir tik jis gali paaikinti, u k para tok, o ne kitok paym. Gali
paaikinti, bet neprivalo rodyti.
Niekas negali pakeisti mokytojo parayt paymi. Bet gali pakeisti mokytoj. Labai retai bet
gali. Bet pakeisti ne prasme perauklti, o pakeisti kitu mokytoju.
Semestrinis paymys nra per semestr gaut paymi vidurkis. Nra ir niekada nebuvo! Nes
niekada nebuvo jokio dokumento, reikalaujanio vertinti vidurkiu. Mokytojas ir tik mokytojas sprendia,
kokio semestrinio ir kokio metinio paymio moksleivio inios, gdiai, gebjimai verti.
Mokytojas, pasiduodantis kieno nors (moksleivio, jo tv, klass vadovo, gimnazijos
administracijos ir kt.) takai, vertindamas moksleiv, neturi teiss dirbti gimnazijoje.
Visi moksleiviai privalo inoti, kokius paymius ir u k yra gav. Tvai apie moksleivio paymius
turi suinoti i moksleivio. Jei tvai nustoja pasitikti savo vaiku, turi j perkelti kit mokykl. Bet tai
nereikia, kad tvai neturi teiss suinoti apie savo vaiko paymius i mokytoj, klass vadovo,
gimnazijos administracijos ir kitais bdais.
Vis moksleivi visi veriai yra konfidenciali gimnazijos informacija ir vieai neskelbiama,
iskyrus verius, kuri pavieinimas prilygsta moksleivio apdovanojimui, pagerbimui.
Klaidos
1. Nereikia per anksti patikti, kad tai, ko tave moko, imokti sunku.
2. Netvarka mintyse netvarka ir popieriuje. Ir atvirkiai: netvarka popieriuje netvarka ir mintyse.
Visada rayk arba ssiuvinyje, arba vienoje pusje A4 formato (210 mm x 297 mm) popieriaus lapo,
palikdamas po 20 mm parates. Visada perskaityk tai, k paraei.
3. Netiesa, kad tu geriau inai, ko mokytis ir kada mokytis!
4. Tavo spdinga apranga, ukuosena kitiems nepalieka spdio...
5. Netiesa, kad tu gali vienaip (netaisyklingai...) kalbti, o kitaip rayti.
6. Ne visi, kurie turi ausis, girdi. Pasitikrink.
7. Tu nemoki kreiptis mones, pasisveikinti, padkoti... O kaip reikia? Pasiklausk!
8. Tu dar neinai, kur ir k studijuosi. Neinai! Ir tai gerai.
9. Tu klysti manydamas, kad pedagogai nori tave nuskriausti, nubausti. Klysti!
10. Tu klysti manydamas, kad mes tave imokysime. Ne, tu pats imoksi.
kait drama
Skundik niekas nemgsta. Todl daugyb moni, paeidiani statymus, taisykles,
nusikalstani, drsiai ir liai ima kaitais niekuo dtus mones kaitai neidrs pasksti ir pasisksti!
Karti kait duona, oi karti... Tai k daryti, jei tu stropus, doras, siningas, teisingas, laikaisi
gimnazijos taisykli, bet tavo klass draugas, tavo gimnazijos bendramokslis elgiasi netinkamai tau
matant, inant? sksti nedrsti, o to bendramokslio kaitas bti nenori...
Vieno paprasto atsakymo nra, bet pasvarstykime variantus.
Gal tas bendramokslis nra ir negali bti tavo draugas? Gal jis netinkamas gimnazijai? Pagalvok,
kaip galtum padti jam pakeisti mokykl ir gal viso gyvenimo keli.
O gal tas paeidjas tiesiog tyiojasi i tavs? Nori rodyti tavo silpnum, priklausomyb nuo jo?
Gal jis net turi bendrinink, kurie jam padeda taip elgtis?
Parodyk, kad nesi silpnas! Tiesiai akis pasakyk jam (jiems), kad nesileisi eminamas. Pasakyk,
kad nori baigti ger gimnazij, o ne paeidj gimnazij.
Bijai, kad bus dar blogiau? Kad jie tave primu, pavers patyi taikiniu? Ne, taisykli lauytojai
yra bailiai! Jie pajus tavo drs, tavo jg ir vali ir jie atsitrauks. Gal ne ikart, bet atsitrauks. O gal net
pasuks doros keliu. Tada tu bsi j gelbtojas ir geradaris! Dl to verta pakentti.
Niekada nesiduok paimamas kaitu!

Instrukcija naudotis tualetu


Teatras prasideda nuo rbins, sak reisierius Konstantinas Stanislavskis. Mokykla prasideda
nuo tualeto. Nevados dykumos degalins tualete yra tualetinio popieriaus. Nemokamai. Ar yra tualetinio
popieriaus vis Lietuvos mokykl vis tualet visose kabinose? KTU gimnazijos tualetuose turi bti!
Visada!
Svarbiausia tualeto naudojimo taisykl: tau ieinat tualetas (jo kabina) turi likti varesnis nei tau
jus.
Kitos taisykls:
1. Panaudoto tualetinio popieriaus joki bdu negalima mesti iukli d! J btina mesti
unitaz.
2. Panaudoto rankluostinio popieriaus jokiu bdu negalima mesti unitaz. J btina mesti
iukli d.
3. Prireikus unitaz reikia iplauti epeiu, pylus truput valiklio, keliskart nuleidiant vanden. Ir
unitazas, ir epetys po procedros turi likti vars.
4. Ant grind neturi likti pritakyto net vandens.
5. Visk reikia naudoti taupiai, bet ne varos sskaita.

UDUOTYS
2. UDUOTYS STOJANTIEMS PIRMJ GIMNAZIJOS KLAS
2.1.MATEMATIKA
Matematikos testas Nr. 1
1.

Raskite 40% skaiiaus a, jeigu

2.

Apskaiiuokite:

3. Su kuriomis natraliosiomis kintamojo a reikmmis reikinio


yra neigiama?

reikm

4.

Ar gali 35 sveikj skaii aritmetinis vidurkis bti lygus 6,35? Atsakym pagrskite.

5.

Raskite

kintamj

d,

ir

reikmes,

kurios

tenkina

lygt:

.
6. Kateris pasroviui per 6 valandas nuplauk tok pat atstum, kur bt nuplauks prie srov per 9
valandas. Kiek kart savasis katerio greitis yra didesnis u ups tkms greit?
7. vairiakraio trikampio ABC kampo C didumas yra 40. M - kamp A ir B pusiaukampini
sankirtos takas. Apskaiiuokite kampo AMB didum.
8.

Ar gali ei i eils einani skaii suma bti pirminis skaiius?

Matematikos testas Nr. 2


1. Apskaiiuokite:
a)

b)

c)

e) teisingo varianto nra

d)

. i lygyb teisinga, kai a ir b yra

2.
a) bet kokie skaiiai

b) teigiami skaiiai

c) neigiami skaiiai

d) neneigiami skaiiai

e) lygyb visada klaidinga

3. Sakin skaii a ir b sumos kvadrato ir i skaii kvadrat sumos dalmuo atitinka raidinis
reikinys:
a)

b)

c)

4. Apskaiiuokite reikinio
a)

b)

c)

e) teisingo varianto nra

d)

, kai
d)

e) teisingo varianto nra

5.

a) 60

b) 45

c) 30 d) nemanoma nustatyti

6. Suprastinkite:
a)

b)

c)

d)

7. Isprskite lygt:

e) teisingo varianto nra


.

8. Raskite tris i eils einanius natraliuosius skaiius, jeigu inoma, kad triguba kratini skaii suma
yra 145 vienetais didesn u vidurin skaii.
9. Trijuose sandliuose esani kompiuteri kiekiai sutinka, kaip 2:1:3. I pirmo sandlio buvo parduota
9 kompiuteriai, i treio 27 kompiuteriai, o antr sandl atve dar 32 kompiuterius. Tuomet
antrame sandlyje pasidar tiek pat kompiuteri kiek pirmame ir treiame kartu. Kiek kompiuteri
buvo kiekviename sandlyje pradioje?
10.

C
Raskite trapecijos ABCD perimetr.

4
60

45

A
11. Nesprsdami lygties

D
rodykite, kad ji neturi sveikj sprendini.

Matematikos testas Nr. 3


1. Staiakampis supjaustytas tris lygius kvadratus. Gaut kvadrat perimetr suma 24 cm. Raskite
staiakampio plot.
2. rodykite, kad bet kuris skaiius, kurio pavidalas

dalijasi i 1001.

3. rodykite, kad 8% skaiiaus x lygu x% skaiiaus 8.


4. Viso kubo paviriaus plotas 294 cm2. Keliais kubiniais centimetrais padids io kubo tris, kiekvien
kubo briaun pailginus 1 cm?
5. Visi klass mokiniai moka kalbti anglikai arba vokikai. 19 klass mokini moka anglikai, 13
vokikai, o 4 mokiniai ir anglikai ir vokikai. Kiek mokini klasje?
6. Krepelyje yra trisdeimt gryb - baravykai ir voveraits. inoma, kad tarp bet kuri dvylikos gryb
yra bent vienas baravykas, o tarp bet kuri dvideimties gryb bent viena voverait. Kiek baravyk ir
kiek voveraii yra krepelyje?
a)
b)
c)
d)

19 baravyk ir 11 voveraii;
18 baravyk ir 10 voveraii;
11 baravyk ir 19 voveraii;
nemanoma nustatyti;

7. Skaiiai a, b, c nelygs nuliui, taiau j suma lygi nuliui. Raskiete reikinio reikm:

a b c a c b

b c a c b a

8. Dizaineris sukr laikrod, kuris pavaizduotas paveiksllyje. Paaikinkite, kaip nustatomas laikas pagal
laikrod ir raykite vietoj raudon tak trkstamus skaiius.

Matematikos testas Nr. 4


1. Apskaiiuokite:
a)

b)

c)

2. Skaii 92 uraykite pirmini daugikli sandauga.


3. Mokytojas, nordamas patikrinti, kaip mokiniai imoko atlikti veiksmus su laipsniais, papra
suprastinti reikin
Simonas:
Jonas:
Mantas:
Julita:
Milda:

. Kuris mokinys teisingai atliko uduot:

4. Isprskite lygt:
.
5. 60 % cukraus sirupe yra 300 g cukraus. Kokia yra viso miinio mas?
6. Pateikta diagrama, kurioje pavaizduoti matematikos kontrolinio darbo rezultatai.
Kiek mokini gavo paymius, geresnius negu grups
vidurkis?

7. I skaitmen 1, 2, 3, 4, 5 sudaromi penkiaenkliai skaiiai, nesidalijantys i 5 ir neturintys vienod


skaitmen. Kiek yra toki skaii?
3x 9 0
8. Isprskite nelygybi sistem:
. Atsakym uraykite intervalu.
x 5 1
9. Panaudodami tik vienetus ir nulius uraykite maiausi skaii, kuris dalijasi i 15.
10. Lygiakraio trikampio
kratins ilgis yra
cm.
Apskaiiuokite io trikampio
pusiaukampins ilg.
11. Kuri figr plotai yra lygs?
Atsakym pagrskite.
12. Dd Jonas ir jo dukt Marija kartu sveria 155 kilogramus. Jeigu Marijos svor padaugintume i
dviej, tai gautume dviem kilogramais maiau, negu sveria dd Jonas. Kiek sveria Marija?
13. Keturi i eils einani sveikj skaii suma lygi 2014. Apskaiiuokite i skaii skaitmen sum.

2.2. LIETUVI KALBA


Lietuvi kalbos testas Nr. 1
I. raykite praleistas raides.
1. Tik ak__s didels velgia gail__i, lyg aukt__si mano pagalbos. 2. Tas bylinjim__sis nieko neduos. 3.
Ug__so de__tukas, ir vyrai nesir__o ie__ti naujo. 4. R__toj krikt__s k__d__k. 5. Nusibodo
berniukui i klumpi vanden ip__linti, o seniui gr__so dantimis kalenti. 6. M__stu nugrim__ti
sav__s__s mintis. 7. U lango p__ga siauia, ledinis s__k__rys net stog plia. 8. Magija ir __patingi
b__rtai ne__steng sugr__inti kar__giui g__v__bs. 9. Danguje matyti ir plauk__ntys debesys, ir
viln__j__ntys dmai. 10. Jis nenustojo avj__sis jaun__sn__ja dukrel__. 11. Vjas nulau__
nudi__vus__s medi akas. 12. Pavoju__ gr__s__nt pilies vir__nje plev__savo vl__va. 13. Kelias
t__ssi ir an__pus b__lani r__gi lauko. 14. Gavs gr__ nusipirkau keliolik__ s__siuvini. 15.
Nepa__stamasis bau__iai dairosi. 16. Kokios to v__kio prie__stys ir pas__kms? 17. __kart
dirbame tr__se. 18. Dr__suolis irs__sis per s__siaur. 19. Kas vo__s nepralo__s. 20. Up nus__ko.
II. Isprskite kryiaod.
Guminis vamzdis
Kietas, nelankstus
Kas papildomai duodama,
teikiama
Atpildas u nusikaltim
viesiai rudas (apie arkl)
Ant vieno stiebelio keli
vaisiai ar iedai

Teisingai ra
odius storesniu
rmeliu apvestame
stulpelyje rodykls
kryptimi
perskaitysite
pavadinim buities
prietaiso, kuriuo
nenortumte gauti
kail.

Dvi sudtos saujos


Lengvai isigstantis
Veri tvartas
Keliaujanti ilga eil

III. Padkite skyrybos enklus.


1. Pamau sutemo psteljo lengvas vjelis suibo vaigds. 2. inai Irute tas meilus kvapas tai
roi kalba. 3. Gyvenimas eina nedamas ir laim ir kanias. 4. iriu jos sukneles sukabintas
ant virvs ir tarsi matau j pai. 5. A taip nuvargau kad koj nepavelku. 6. Tiesa buvo jau
lapkriio mnuo mediai stovjo pliki pasiruo iemai. 7. Motina tapo man grio ir groio norma
teisybs ir meils idja gimtosios ems sinonimu moterikumo viesa. 8. Reika raminti ir didel
skausm ir didel diaugsm juk abu vienodai supurto ird.
IV. Pateiktuosius odius paraykite kartu arba atskirai (kur reikia, sujunkite).
Ne veltui,

kur gi,

kaip mat, vis tiek,

ne be reikalo,

10

taip pat,

vis dl to,

net gi.

V. Paraykite, kokios kalbos dalys yra nurodytieji odiai.


ai

savs

pro

dviese

uis

rpinimasis

ramu

kiekvienas

VI. Taisyklingus sakinius paymkite (V) skiltyje TAIP, netaisyklingus skiltyje NE.
Eil. Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sakinys
Prireik keleri met, kad apsiprasiau mokykloje.
Kodl tu iandien blogai nusiteiks?
Kad tikinti panekov, rask argument.
Nuoirdus ai u pagalb.
Einant gatve bk atsargus.
Kas iais metais atstovaus gimnazijai konkurse?
Draugas nesenai sugro i usienio.

TAIP

NE

VII. Pabraukite dalyvius.


A jau gatve, vedania stot, taiau jau, rodos, visai ne stotin, tikriausiai norjau usukti kur
kavin, o gal iaip vaikiojau, kai pamaiau paiu gatvs viduriu einani moter, apsikrovusi neuliais.
Sulinkusi, po kojom bedusi vilgsn, viena ranka sikibusi aptrint lagamin, kita neull baltoj
gltoj skarelj. Ji jo skubiu kaimiets ingsniu nesivalgydama alis, tarsi gerai inot, kur eina.
Prisiartins apstulbau: tai buvo mano motina. Kaip ji ia atsirado ir eina paiu gatvs viduriu,
nekreipdama jokio dmesio aplinkini vilgsnius? Sutriks apsivalgiau.
VIII. Paaikinkite skaitmenimis paymt raidi rayb.
Negal1stas grtas dre2skia sutre2us uolin rst.
1)..............................................................................................................
2).............................................................................................................
3)..............................................................................................................

Lietuvi kalbos testas Nr. 2


I. raykite praleistas raides.
sisi__s sag
pasir__au t__sti od
gr__sta rpinim__sis
pakrikt__s k__d__k
gr__sinantis vil__snis
i ig__sio pab__lo
nugrim__ti apm__st__mus
atvyk__liui pristigo g__di
dr__s__jam kar__giui
ren__tas b__stas
nes__kmi ir nusiv__lim metas
__b__riui ug__sus

vlyv__s__s gl__s
dv__l__pis jausmas
nort__si gr__ti atgal
__rsi valtele
gel__ntys s__nariai
suvalgiau kelet__ di__vsi
lo __stikaulis
sur__d__s iedelis
su ger__ja dukter__
grau__ s__in
tolumoje dun__so gir__
pavoj__ gr__siant

II. Pasirinkite tinkam atsakym, kas skiriama skaitmenimis paymtais skyrybos enklais, ir
paymkite atsakym lentelje.
1. ia viskas dvelk ramybe:1 vjo nejudinami lapai, vos girdimas vandens iurlenimas, net tingus
pauki irksjimas kakur auktai akose. 2. Nuo ami ten niekas,2 be vri ir pauki,2 nesikuria ir
negyvena. 3. Ir a,3 mirtingas mogus,3 drstu abejoti, ar yra pomirtinis gyvenimas. 4. akvarium met
11

kriaukl 4 tikr jr grauol. 5. Bna dien,5 panai sapn. 6. Kurtinys 6 tipikas iaurs mik
pauktis. 7. Marta,7 pamusi kibirus,7 ijo vandens iekoti. 8. Saulele motule,8 utekk, utekk.
A praleista sudurtinio tarinio jungtis;
B vienars sakinio dalys;
C vienars sakinio dalys po apibendrinamojo odio;
D iplstin aplinkyb;
E iplstinis payminys;
F priedlis;
G terpinys;
H kreipinys.
Atsakym lentel
enklo Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
Raid
III. Paraykite, kokios kalbos dalys yra nurodytieji odiai.
niekas

graumas

penkiese

vis

eikime

mylimas

malonu

namie

IV. Paaikinkite frazeologizmus.


1.
2.
3.
4.
5.

Dantimis grieti .......................................................................


Alyvos pilti ugn ...................................................................
Akis muilinti ............................................................................
Rankas nuleisti ........................................................................
Nagus kramtyti ........................................................................

V. Isprskite kryiaod.
Neseniai gims kdikis
Raitelio sdyn
Vienu kartu uimamas pjauti baras
taisas vamzdyje skysiams leisti ar
sulaikyti
Medi vainikas
Odisjo gimtin
Skuduras plauti, luostyti
Lietuvos himno autorius
Rimto turinio vaidinamasis krinys
Dirva, kur nupjauti javai
Ikilmingas pasiadjimas k daryti
VI. Taisyklingus sakinius paymkite (V) skiltyje TAIP, netaisyklingus skiltyje NE.
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Sakinys

TAIP

Komanda vl pilnoje sudtyje.


Kokie tavo isireikimai!
Nereikjo bti tokiam abejingam.
Prie penkis metus baigiau gimnazij.
Mokinys atstovavo savo mokykl.

12

NE

VII. Upildykite lentel.


lti

Bendratis:
Esamojo l. 3 a.:
Bsimojo l. padalyvis

mgti
gsta

skundia
grsiant

vilnysiant

VIII. Sintaksikai inagrinkite nurodytuosius sakinius: sakinio dalis pabraukite sutartiniais


enklais.
1. Nenurimo per jras mareles atplasnoj paukiai.
2. Kaziukas blaksi varstomas skausmo.
3. Kelias tolimas, bet mielas.

Lietuvi kalbos testas Nr. 3


I. raykite praleistas raides.
1. Jis nukl__sdavo keliolik__ kilometr, kartais net iki priemie__io ir gr__davo atgal. 2. Niek__no
emje augo tik keli kr__mokniai. 3. __lame ia jau kelet__ valand. 4. Motina s__puoja k__d__k. 5.
Nedamas krikt__ti ma__j__ Jrnl, galvojau, kad g__ju teis j pasiimti, jei kas atsitikt__. 6. Prie
eero si__buoja aj__rai. 7. Tikr__sias nes__kms prie__stis tvas s__moningai nut__ljo. 8. __los maie
nepaslpsi vis il__s. 9. Vtra stau__s ir mediai o__dami l__. 10. Prasilen__dami bau__iai
vil__iojo vieni kitus. 11. K paadj__i, t ir it__sk. 12. Jis visk dl draug ikents__s. 13. Tik
__kart ji, nors ir stengsi __psotis, atrod li__dna. 14. Ig__stis ir siaubas apm mane, kai pamaiau
sudr__skyt pauktel. 15. I susim__stymo man__ paadino trakantis radijo si__stuvas. 16. Sup__v
augalai yra gera tr__a. 17. Nesudrum__k vandens. 18. Istorija nem__sta ner__ting moni jie
sutryp__mi ir imetami i__klyn. 19. Per dien patirti sp__diai neleido umi__ti. 20. Saul grim__ta
debes.
II. Pabraukite gramatinius centrus (veiksnius ir tarinius).
1. Didiausia teisianiojo klaida irdies negailestingumas. 2. Aplinkui pakvipo rudeniu. 3. A,
mokytojas, galiu paaikinti. 4. Tuo tarpu kain kas pasimai kieme. 5. vaks, deganios ant stalo,
blausiai apviet patalp didel nejauk kambar. 6. Dovanok, galingasis Viepatie, ems ir dangaus
Karaliau, ir Gunds nuodmes, ir jos visus nusikaltimus. 7. Sutemo, ir paskutiniai saullydio atspindiai
iblso berniuko akyse. 8. Brendi per rasot ol ir, pajuts kutenant, bet malon kvap, sustoji
valandl, apsidairai.
III. Paaikinkite frazeologizmus.
1. Laas mariose ...............................................................................
2. Kikio pyragas ...............................................................................
3. Berin ko ................................................................................
4. Akis muilinti .................................................................................
5. Kail ineti ....................................................................................
IV. Pateiktuosius odius paraykite kartu arba atskirai (kur reikia, sujunkite).
Ne veltui,

kiek gi,

gal bt, vis vien,

ne bet koks,

13

tuoj pat,

vis dl to,

bet gi.

V. Skliausteliuose nurodykite, kokios kalbos dalys yra pabrauktieji odiai.


1. Melagiui ir ties sakant (.....), niekas ( .......) netiki. 2. ia (........)
vaikyst mena kiekviena (..........................) kertel. 3. Vjas ( ..........................) lenkia prie ( .................. )
ems sausas ( ..........................) smilgas. 4. Gera ( .......................) buvo namie (...........................). 5.
Prabgo treji (.........................) metai.
VI. Taisyklingus sakinius paymkite (V) skiltyje TAIP, netaisyklingus skiltyje NE.
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sakinys

TAIP

NE

Vaikas gabus matematikai.


Hakeris silau mano tinklalap.
Po keleri met vyksiu studijuoti usien.
Mergyt sekantis kaiukas buvo juodas kaip anglis.
Valgant neskaityk knygos.
Kad nepavluoti traukin, teko atsikelti anksiau.
Nepergyvenk, viskas bus gerai.
Neuilgo prasids iemos atostogos.

VII. Pabraukite dalyvius.


Bene pati nuostabiausia bebr statybos ris yra utvankos. Jos statomos upse, kad slgstant
vandeniui bt galima ilaikyti jo lyg, o vieta utvankai parenkama ten, kur ups vaga siaura, o krantai
tvirti. Utvankos pagrindas yra basliai, kuriuos bebrai gamina i nukirst medi; tie basliai sutvirtinami
akmenimis, moliu, smliu, dumblu, suraizgomi akomis. Vienas Norvegijos stebtojas pranea, kad
keturiolikos metr ilgio ir dviej metr ploio utvank bebrai pastat per dvi savaites. Utvanka gali bti
nuo keli metr iki imto metr ilgio, madaug metro aukio ir tiek pat ploio viruje; tokia tvirta, kad ja
drsiai gali vaikioti mogus. Taip sudaromas dirbtinis eeras, kuriame bebrai ir statosi namelius.
VIII. Atsakykite klausimus.
1. Kiek gars turi odis didiuotis?___________________________
2. Kokie skiemenys turi priegaid? ___________________________
3. K vadiname homonimais?_______________________________
IX. Perskaitykite tekst ir iraykite i jo nurodytas menines priemones personifikacij ir epitet.
Ruduo. nabda po kojomis pagelt lapai; en ir ten tebekvepia rezet keras; valandomis
diemediai dvelkia savo mistik kvap. Bet tai vien takeliai rudens kvapo dugne mirtani lap
kvapo. Ant kiekvieno stiebelio kabo voratinkli silas. Rodos, tolimame kapini kampe atsisdo
Melancholija ir, pridengusi savo plaiu sidabriniu ydu ventj lauk, tyliai skambina rudens simfonij.
Apie nukritusius lapus, apie nuvytusias gles, apie vj dejavimus, apie lytaus tekjim juodomis
naktimis, apie pilk rk skaras, apie raudonas ermukni kekes, lidnai kabanias ant nuog ak.
(atrijos Ragana)
Personifikacija:____________________________________________
Epitetas:_________________________________________________
X. Kas para iuos krinius?
Trak pilis .......................................................................................

14

Irkos tragedija .................................................................................


Brisiaus galas ...................................................................................
Tomo Sojerio nuotykiai ...................................................................
Maasis princas ...............................................................................
XI. Itaisykite raybos klaidas.
1. Kur nekur skraid vituri breliai.
2. Ritoj tur bt bsi pamires vis tai, kas tasyk skaudino.
3. Gestant lauui klausiausi paystamos dainos.
4. Kitus sks tol, kol lieuv nusiks.
5. Jis dabar galys valgyti tik sultin su diuvsliais.
6. Piuklus galasis prie senuj spyni.
7. Didiulis laukas paskesta ruke.
8. Jis kiriai rkia, grso.

Lietuvi kalbos testas Nr. 4


I.

raykite praleistas raides, suskliaustuosius odius paraykite kartu arba atskirai.

1. Kilo didelis s__m__is. 2. Kaim__n__stje g__venantis draugas r__toj paskiep__s savo un. 3.
Prasilen__dami bau__iai vil__iodavome vieni kitus. 4. (Ne, visi)____________________ pa__sta
kuoduot__j__ vievers. 5. Nesir__iau su juo gin__tis. 6. Stoties lauk__m__j__me buvo dau__ keleivi.
7. (Kur, gi)____________________ mes keliausime? 8. Nedro__k per ilgo iemo vilkas kepsn prar__s.
9. gr__sta pe__ainti tuos paius tekstus. 10. (Ne, be, reikalo)______________________ jis sak, kad
(ne, kiekvienam)________________________ toks darbas. 11. Sugr__ paukiai gimt__s__s vietas.
12. Gr__iojies visas pus__s, tartum jis turt__ pav__dal ir kaip pauktis blakyt__si pasien__is. 13.
S__k__riuose vanduo drum__linas. 14. __ndien tu (i, tikrj)______________________ ka__koks (ne,
savas)_________________, gal (ne, kaip)_____________________ jautiesi? 15. Tada jis mes__s ganyti
g__v__lius, ieis__s gir__s, pasistat__s__s nam, medios__s lokius, briedius ir bs__ jam gerai. 16.
Ug__sus __b__riui motina m nuog__stauti dl gr__s__nio pavojaus. 17. Grau s__in dl
neit__sto paado.
II. Skliausteliuose nurodykite, kokios kalbos dalys ar veiksmaodio neasmenuojamosios formos
yra parykinti odiai.
1. Abipus (___________________) viekelio drieksi ydinios (____________________) pievos. 2.
Grojo (_____________________) kaime nesudting girdt (_____________________) melodij, nes
ten (____________________) kakam (_____________________) buvo linksma
(_____________________). 3. Gyvena penkiese (_______________________) tame namelyje, o garsas
(____________________) apie juos skleidiasi po vis (____________________) pasaul.
III. raykite trkstamus odius ar odi dalis.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prabgo septyn_____ metai.


Nesen_____ aplankiau draug, gyvenant usienyje.
Teisjas komandai vario ne_____skait.
Kas atstovaus mokykl_____ pieini konkurse?
Susirgs gripu nedels_____kreipkis medik pagalbos.
Kaip tapti laiming_____?
15

7. Knyg pasiskolinau _____ draug_____.


8. Pasitar prijome ivad_____, kad atostogausime liep.
IV. Pasirinkite tinkam atsakym, kokios sakinio dalys yra pabraukti ir skaitmenimis paymti
odiai. Atsakym raykite atsakym lentel.
Vakaro1 saul rausvai2 da medi virnes3. Ms4 tikslas aplankyti5 vakar Sibiro tundr. Klausimai
man6 nesunks7. Atsidr lauke8 jiedu9 sutartinai vilgteljo paslapting10 mik, supant juos i trij
on.
A veiksnys; B tarinys;
Atsakym lentel
odio Nr.
1
2
Raid

C papildinys;
3

D payminys;
6

E aplinkyb.
8

10

V. Pasirinkite tinkam atsakym, kas skiriama skaitmenimis paymtais skyrybos enklais, ir


paymkite atsakym lentelje.
1. Skloms subrendus,1 stiebelis nudista. 2. Kur daugiau palijo,2 ten ol jau sualiavo. 3. Rytuose
tekjo mnulis 3 blyki nuskelta uk. 4. Rimas kakodl mus ved ne tiesiai,4 bet aplinkiniais keliais. 5.
Be duonos,5 brolau,5 negyvensi. 6. Kelelis,6 vingiuojantis miku,6 m leistis daubon. 7. Bendras vis
gervi protis 7 savotiki okiai. 8. Pajuts po kojomis kiet keliuko nugar,8 Butkus stabteljo ir
siklaus. 9. Ms laimei,9 vidury ups pasirod vej valtis. 10. Tyliai pabeldiu Fils duris 10 niekas
neatsiliepia.
A praleista sudurtinio tarinio jungtis;
B vienars sakinio dalys;
C iplstin aplinkyb;
D iplstinis payminys;
E priedlis;
F terpinys;
G sudtinio sakinio dmenys;
H kreipinys.
Atsakym lentel
odio Nr.
1
Raid

VI. Kas para iuos krinius?


Penkiolikos met kapitonas _________________________
Vaik karas _____________________________________
Maasis princas __________________________________
Baltaragio malnas _______________________________
Rieut duona ___________________________________

16

10

2.3. ANGL KALBA


Angl kalbos testas Nr. 1
Task 1. Put the verbs in the brackets into the correct form in the space provided.
1. He cant see clearly because he (forget) to put on his glasses.1
2. He cut his finger when he (peel) potatoes.
2
3. How often (you/drink) milk when you were in the kindergarten?
3
4. I wish I (not/lose) my notes last Monday.
4
5. The sky is grey and it (rain).
5
6. I dont remember (see) that film before.
6
7. Whats the use of (cry)?
7
8. The teacher made him (write) the composition again.
8
9. Thompson admitted (murder) his wife.
9
10. It (rain) when we woke up, so we decided (stay) at home. 10
11. She was tired because she (work) hard all day.
11
12. When she discovered that her car (steal) she (phone) the police.
12
13. It was the first time she (read) a play by W. Shakespeare. 13
14. Your mother will be disappointed if you (not/pass) the exam.14
15. She had to cycle to work while her car (repair).
15
16. He allowed me (borrow) his motorbike.
16
17. Adam suggested (go) for a picnic.
17
18. Do you think you (finish) that book by tomorrow?
18
19. I (talk) to my mother on the phone when I (hear) the scream.19
20. He (play) this computer game since 7 oclock!
20
21. If you (remember) to bring your credit card, you would have21
been able to pay for your meal.
22. When Mr. Brown was in Africa, he (bite) by a poisonous spider.
22
23. Ive been looking for Laura for hours, but I (not/be able to) find
23
her yet.
24. Shes really looking forward to (meet) you.
24
25. It was kind of you (invite) her to dinner.
25
26. Im exhausted, I think I (go) to bed.
26
27. Martha usually (visit) her grandfather every weekend.
27
30 points
Task 2. Fill in the correct preposition.
1. famous
2. aware ..
3. insist .
4. to be good
5. complain .

6. congratulate sb
7. belong .
8. take part
9. tired
10. spend sth
10 points

Task 3. Use the correct particle.


1. He rarely saw his father while he was growing
2. Youve really let me ..by being late.
3. She brought . three children on her own.
4. Ive taken . stamp collecting and its really interesting.
5. I dont want to put any more weight!
6. I had to look the word .. in a dictionary.

17

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

7. Lets go and watch the planes taking while we wait.


8. My dad is going to set .. a company.
9. Put your gloves and scarf - its freezing cold outside.
10. Paul made . some excuse about the dog eating his homework.

8.
9.
10.
10 points

Task 4. Complete by changing the form of the word in brackets. Write the answer in the space
provided.
1. How long is the (fly) from Vilnius to London?
1.
2. There is a (choose) you can go by bus or by plane.
2.
3. My best friend has got a great (person).
3.
4. Which (direct) should we go left or right?
4.
5. What (nation) is he? Is he French?
5.
6. Ive got to give a (speak) at my brothers birthday.
6.
7. We offer free (deliver) on all purchases over $300.
7.
8. You need a lot of (imagine) to write a good short story.
8.
9. Animals in zoos dont live in their (nature) environment.
9.
10. How much (prepare) do you have to do before each match?
10.
11. I hope I havent hurt your (feel) by saying that.
11.
12. Thanks for being so (help) yesterday.
12.
13. (Happy) has nothing to do with how much money you have.
13.
14. We need a new (cook) if we want to prepare tasty dishes.
14.
15. These tips are really (benefit) . .
15.
15 points
Total: 65 points

Angl kalbos testas Nr. 2


Task 1. Put the verbs in the brackets into the correct form
1. Why (your sister/read) ..............................that book now?
2. When (you/finish) ...........................watching the film? 20 minutes ago.
3. When I (do) .................................the shopping, I met Lina.
4. .......................................(she/be) busy recently?
5. We (meet) .................................with Andrius tomorrow.
6. I guess, Justas (join) ......................................us.
7. My computer (fix) ................................by Tom now.
8. Who (miss) ............................the lessons yesterday?
9. Its the first time he (miss) ..............................the English lesson.
10. Let me (say) .......................a word!
11. Chocolate cookies (already/bake) .............................by mom.
12. My mom (shout) .........................at my brother for half an hour. I hope, she (finish) ................soon.
13. ......................................(Guoda/call) you yet?
14. I was tired. I (look) ...................................after my baby sister since 8am.
15. This time in a week we (play) .............................in a semi-final.
16. Did you like the cake? Yes, it is the best cake I (ever/eat) ....................................... .
17. I dont mind (work) ............................hard.
18. The phone (ring) ................................for 5 minutes.
19. She would prefer (stay) ...........................at home tonight.
20. Are you looking forward (study) .......................at KTU gymnasium?
21. He cant afford (go) .............................on holiday this year.
18

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

He suggested (go) .............................to the cinema.


When I came, exam papers (correct) .................by a teacher. She was busy checking Simons work.
By next Friday Hugo (finish) ............................the project.
I wont go to the party unless you (go) ................................with me.
I wish I (revise) ......................................for the test yesterday.
I spend a lot of time (solve) ........................maths problems.
When I came home all the dishes (already/wash) ......................................by my brother.
My cousin (paint) ..........................this picture for five months before he showed it to me.
Points 30

Task 2. Put the verbs in the brackets into the correct form
1. If she (study) .........................enough, shell get 10.
2. If she (buy) ...........................a camera, shed have taken a lot of photos.
3. If I were you, I (join) ........................Sport Club.
4. If Lina (arrive) ......................................, Id meet her.
5. If Laura didnt call, I (be) .............................sad.
6. If the weather (get) ....................................better, Ill take a dog for a walk.
7. If you (help) ..................................me yesterday, I wouldnt have had problems with my teacher.
8. Unless it (rain) ................................., shell go jogging.
9. Hed join us if he (know) ................................about the party.
10. If you (heat) ...................snow, it melts.
Points 10

Task 3 . Complete by changing the form of the word in the brackets.


1. We were all surprised by Aurimas (refuse) ...........................to apologise.
2. Lina has a great (relation) ............................with all her classmates.
3. The operation is (pain) .............................. it wont hurt at all.
4. Richard was sleeping (peace) ............................when there was a loud bang at the door.
5. Agn has got a great (person) ................................................ .
6. The students all worked (silent) ................................ .
7. Well, what is the (solve) ............................to this problem?
8. If you are an experienced (travel) ............................, you know how important it is to be organised.
9. 2 A are very (sense) ...................................., so dont criticise them!
10. Im glad to stay (live) .............................!
11. They havent made an official (announce) ...........................of the reasons for the delay yet.
12. You can make your knowledge better and better but (perfect) ..................... is impossible.
13. Why have you been so (anxiety) ..............................?
14. I hope to outdo my (compete) ..........................................
15. Work hard and I believe youll be (success) ....................................... .
Points 15
Task 4. Complete each sentence with two to five words, including the word in bold.
1. A lot of men enjoy football.
is Football ............................................a lot of men.
2. Most people think that broken homes cause a lot of social problems.
thought It .......................................................cause a lot of social problems.
19

3. An editor will check the article.


be The article .........................................................an editor.
4. They are blaming Martin for the accident.
is Martin ...................................................for the accident.
5. The management wont let passengers smoke on the train.
are Passengers ..............................................................on the train.
6. The cookies were so delicious that I bought 2 boxes.
such They were ......................................bought two boxes.
7. How long is it since you bought this computer?
ago How ...............................this computer?
8. What time does the film start on Saturday? he asked me.
started He asked me .............................................on Saturday.
9. Paul cleaned his room and went to bed.
had Paul went to bed ........................................his room.
10. It isnt necessary for you to cook dinner today.
neednt You .................................................................today.
Points 20
Task 5. Change sentences into reported speech.
1. Who broke the vase? mom asked.
2. Will you lend me some money? Kevin asked me.
3. I got an A in my English test last Friday, Ann said to me.
4. Dont take my chocolate, Hugo told me .
5. I received a letter from Sally yesterday, he said.
Points 10
Task 6.Fill in the correct preposition.
1. interested ..
2. believe ..
3. suffer
4. apologise ..sb
5. belong .

6.congratulate ..
7.arrive ..a bus station
8.depend ..
9.consist .
10. . the end
Points 10

Task 7. Use the correct particle.


1. He was brought .by his grandparents.
2. Lina took tennis last summer.
3. My father gave .smoking 2 months ago.
4. They set early in the morning.
5. Will you look .. your baby sister tonight?
6. Milk smells strange. I think it has gone .
7. Cross this word. You dont need it.
8. You should cut . on sweets.
9. Tom and Kate broke .2 weeks ago.
10. I get .Adam really well.
Points 10
Total: 105 points

20

Angl kalbos testas Nr. 3


Task 1. Put the verbs into the correct form.
1. Why (you/miss)..................................................the party last Saturday?
2. Matas...............................................................(play) in a semi-final tomorrow.
3. By next year I (attend) .............................basketball trainings for 5 years.
4. Look at the sky. It (snow) ....................................... .
5. Who (win) ............................the game last Saturday?
6. When I (go) ........................................... home, I met Simon.
7. They .................................................(always/talk) during the lessons!
8. My dad (work) ................................... as a manager in this company for 3 years.
9. I (think) ......................................of buying a new computer.
10. Matas ...............................................................(eat) this hamburger for 3 minutes.
11. My brother .............................................(eat) a chocolate now. I hope he .................................(give)
me a few pieces.
12. How many books .....................................(you/read) since summer?
13. If my bus (not/be) ..............................late, I wouldnt have skipped the lessons.
14. What ..................................................(Iveta/do)
for the last 20 minutes?
- She
(write)
.................................................a test since 2 oclock.
15. By next summer I (enter) ..................................KTU gymnasium.
16. arnas ........................................(win) 2 medals since autumn.
17. I ...............................................(know) my best friend for 8 years.
18. Roberta ......................................(read) this book since January.
19. Martynas would have solved the task if he (concentrate) ................................. .
20. He can help Laura if she (ask) .................................. .
21. If she (throw) .............................a party, shed invite you.
22. Justas would go to the cinema if he (have) .............................more free time.
23. We could have won the match if we (try) .............................harder.
24. Adam will complete the project before he (go) ................................out.
25. She said that Martynas ................................................(just/solve) one more Maths problem.
26. They ..............................................(be) the best friends since they met at primary school.
27. By the time she comes, I ............................................ (make) a pizza.
28. The party was a great success as we (prepare) ...............................for it for a week.
29. I wish Tom (not/fail) .............................the exam yesterday!
30. Marta said she (already/write) .................................... the composition.
31. After Migl ............................................(bake) a lot of delicious cookies, she went to the cinema.
32. Ups! I .............................................(break) my mums favourite vase
33. If I (be) .you, Id apologise to her.
34. How long ...........................................(she /know) Augustina?
35. This time tomorrow Lina (write) ...................................a test.
36. If he hadnt joined our team, we (not/finish) ....................................the task on time.
37. He said he (call) .....................................me the following day.
Points 39
Task 2. Put the verbs into the correct form.
1. I hate .....................................(tidy up) my room.
2. Viljamas managed ...............................(solve) the problem.
3. I prefer .....................................(solve) maths problems to .........................(learn) new English words.
4. Are you interested in .................................(cook) ?
5. I look forward to .......................(visit) my cousin Tom.
6. Soup is too hot .........................(eat).
21

7. Would you mind ............................................(close) the window ?


8. I love (play) ...........................the guitar.
9. She refused (help) ......................... me.
10. He denied (take) ..........................my mobile phone.
Points 11
Task 3. Change the sentences into reported speech
1. Tom likes junk food, she said.
2. Ive been working hard for 2 hours, Eve said.
3. Dinosaurs are extinct, the teacher said.
4. He will repair your computer next Monday, Adam said.
5. Dont shout at me, Kevin said.
6. Will you help me with the project? he asked me.
7. Why did Ruth miss the lessons yesterday? David asked.
Points 14
Task 4. Put the verbs in the brackets into the correct form
1. Lessons ......................................(teach) by teachers every day.
2. A lake ..............................................(clean) last autumn.
3. A lake ..............................................(already/clean) .
4. A car ...............................................................(fix) now.
5. By 6pm dinner .........................................(already/cook) by Tom. He could have a rest.
6. A test ................................................................(must/write) .
7. Computers ........................................................(just/check) .
8. A project .............................................(finish) tomorrow.
9. A lot of projects ................................................(not/finish) yet.
10. The task .....................................(not/finish) so far.
11. ....................................................(a book/publish) 2 months ago?
12. .....................................................(a book/publish) ?
13. Who ..........................................(the picture /paint) by?
Points 13
Task 5. Complete by changing the form of the word in the brackets.
1. The theatre has special facilities for the (able) ............................. .
2. Im so (bore) ...............................with this task!
3. We missed the (begin) ...........................................of the film.
4. You are so (care) ...........................................! You are always making so many mistakes!
5. Dont touch ! Its a dangerous (chemist) .............................................!
6. Your story is (believe) ............................................. . You must be lying!
7. Be (care) .......................................... ! The floor is wet.
8. The police officer got an award for (brave) ............................................ .
9. I was (shock) ....................to find out he had made a car accident.
10. I felt (exhaust) ................after English test.
11. Could you give me some (advise) ....................?
12. (Science) .....................have been working on this project for years.
13. These pictures are really (value) ................................... .
Points 15
22

Task 6. Complete each sentence with two to five words, including the word in bold.
1. The last time Laura visited Jim was a week ago.
for Laura ........................................................a week.
2. They started learning computing 2 months ago.
been They .......................................................2 months.
3. Its the fastest car I have ever driven.
never I ....................................................fast car.
4. He has been learning French for 4 months.
started He ...............................................................ago.
5. We can go for a walk if the weather is good.
unless We can go for a walk ...........................................bad.
Points 10
Task 7. Write the correct preposition.
1. addicted ........
2. afraid ..............
3. crazy ...............
4. depend ...........
5. interested ........

6. ............the end of sth


7. .................TV
8. ...................foot
9. ...............bus/train
10. ............. ones own
Points 10
Total : 110

Angl kalbos testas Nr. 4


Task 1. Put the verbs in the brackets into the correct form.
Example : It is the first time I (see) ...........have seen................such a funny film.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

When (Lina/be) ..............................................in Italy? Last summer.


Huggo (already/see) ........................................................... that comedy.
I dont mind (do) ...............................homework.
Are you looking forward (study) .......................at KTU gymnasium?
My sister suggested (go) .............................to the cinema.
My parents dont let me (stay out)............................... late.
When I came, a project (present) .....................................by Tom. Everybody was listening carefully.
By June we (pass) ................................our entrance exams. Ill have much free time to enjoy myself.
I wont organise the event unless Laura (help) ................................................. me.
I wish I (revise) ................................................................for the test yesterday.
Our team (work) ................................on the task for two months before we successfully completed it.
Im tired. I (write) ..........................................................a test since 8 oclock.
If she (provide) ....................................information, wed have completed the project on time.
He complained his flat (burgle) ...............................................the previous Friday.
The Sunnucks would take a picture if they (have) .................................................a camera.

Task 2. Put the verbs in the brackets into the correct form
I was delighted when I (0 become) ........became...........................a doctor because it (1 be)
..............................my ambition since childhood. I (2 work) ......................................at this hospital for
six years now. Although there (3 be) ..................................bad times over the years, I (4 enjoy)
.............................................my work at the moment. I still (5 feel)
23

...................................................pleased every time one of my patients (6 recover) ........................ . I


hope that in ten years time I (7 have) ......................................my own practise.
Task 3. Use the words in the brackets to form a word that fits in the space
The Importance of trees
Trees provide us with many (0 value) ......valuable...............resources such as building materials, fuel,
rubber, food like fruit and nuts to name just a few. They also provide (1 essence)
..............................shelter for people, animals, and other plants as well as reducing the devastating effects
of flooding which can make whole communities of people and animals (2 home) ........................... .
Most (3 important) ..........................., though, they protect the worlds climate by absorbing massive
amounts of (4 harm) ............................. chemicals, such as carbon dioxide, from our atmosphere and in
turn give off oxygen. Without trees, there would be no (5 possible) .......................of minimising the
effects of (6 globe) .................... warming caused by the Greenhouse Effect. As if this is not enough,
trees are also a source of medicine. Tropical forests, especially, are the source of over 20,000 species of
medicinal plants.
(7 Fortunate) ............................, tropical forests are disappearing at an alarming rate and man must act
soon to protect our most valuable (8 nature) ..................resource.
Task 4. Change sentences into Reported speech
Example : Andrew often eats lunch at school, Kate said. Kate said that Andrew often ate lunch
at school.
1.
2.
3.
4.
5.

Adam is arriving tomorrow , Kevin said.


My cousin bought a new mobile phone yesterday, Paul said.
Ive been sunbathing all afternoon, Mrs Smith said.
Why is he acting this way? Mary asked.
Do you speak French fluently ? David asked.

Task 5. Fill in the correct preposition or particle.


Example: Mrs Norton brought .........up......... 3 children
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

I get ..................with my classfriends very well.


Are you good ..............playing basketball?
This drink consists ..........orange juice, ice-cream and milk.
My parents are going to the theatre tonight, so Ill have to look ............my younger sister.
This country is famous ............. good basketball players.
Can I pay for this ................cash?
I would like to find .................more about being a computer programmer.
You should take .......... a sport and then you would get more exercise.

Task 6. You got an interesting letter from your friend Ruth describing her school trip. Write a
letter to your friend about your school trip in which tell where you went, describe what you saw
and did there, tell why you liked/didnt like it. Write 80-100 words.

24

2.4. FIZIKA
Fizikos testas Nr. 1
1.

500 cm2 ireikkite m2.

2.

Lktuvas skrenda 200 m/s greiiu. Ireikkite greit kilometrais per valand.

3. Du indai yra pilni vandens. pirmj panardinamas 1 kg mass geleies gabalas, antrj tokios pat
mass aliuminio gabalas. Aliuminio tankis maesnis. I kurio indo isilies vandens daugiau? Kodl?
4. 48 cm skersmens ratas per 2 min. apsisuka 200 kart. Apskaiiuokite ratlankio tak sukimosi
period, kampin bei linijin greiius.
Knas, veikiamas 100 N jgos, juda 2 m/s2 pagreiiu. Kokios jgos veikiamas is knas judt 0,2 m/s2
pagreiiu?
5. Kam lygus horizontaliu keliu tolygiai vaiuojanio 1 t mass automobilio pagreitis, jei variklio
traukos jga lygi 5 kN, trinties jga 1,2 kN, o oro pasiprieinimo jga 800 N?
6. mogus, vaiuodamas automobiliu 54 km/h greiiu, pamat klit ir pradjo stabdyti. Stabdymo
pagreitis 3 m/s2. Po kiek laiko jis sustojo? Kok keli nuvaiavo?
7. Keleivinio 450 t mass traukinio, veikiamo 90 kN traukos jgos, greitis padidja nuo 54 km/h iki 90
km/h. Kam lygus traukinio pagreitis, per kiek laiko padidja greitis, kok keli nuvaiuoja? Trinties jgos
nepaisyti.

Fizikos testas Nr. 2


1. Tiesiant geleinkelius, tarp bgi paliekami tarpai. Dl ko?
a) tam, kad, kait ir pailgj, nesideformuot;
b) siekiant sutaupyti metalo;
c) tam kad pro tarpus nubgt vanduo;
d) teisingo atsakymo nra.
2. Vasar ar iem elektros energijos perdavimo linij laidai labiau ilink? Kodl?
a) iem, jie sunkesni; b) vasar, ildomi knai ilgja;
c) vasar, jie sunkesni; d) tai priklauso nuo metalo, i kurio jie pagaminti.
3. Trij kn tankiai vienodi, o triai skirtingi: V1<V2<V3. Kurio i j mas maiausia?
a) pirmojo;
b) antrojo;
c) treiojo;
d) mass lygios.
4. Vaiuojanio traukinio vagone ant stalo guli knyga. Kurio kno atvilgiu ji juda?
a) elektroveio;
b) stalo;
c) grind;
d) elektros stulpo.
5. 2 t mass automobilis vaiuoja tiesiai ir tolygiai veikiant 5 kN variklio traukos jgai. Kam lygi
automobil veikianti pasiprieinimo jga?
a) 5 kN;
b) 3 kN;
c) 2 kN;
d) 1 kN;
6. Per 5 s automobilio greitis iaugo nuo 15 m/s iki 20 m/s. Kokiu pagreiiu jis vaiavo?
a) 20 m/s2;
b) 15 m/s2; c) 5 m/s2;
d) 1 m/s2.

25

7. Tris skirtingos mass knus veik vienodos jgos. Pirmasis pasislinko toliausiai, antrasis - maiau,
treiasis - dar maiau. Kur kn veikusi jga atliko maiausi darb?
a) pirmj;
b) antrj;
c) treij;
d) darbai lygs.
8. Pirmasis vandens siurblys 1000 l talpos rezervuar pripild per 1 min., antrasis - per 3 min. treiasis
- per 2 min. Kurio siurblio variklio galia didiausia?
a) treiojo;
b) antrojo;
c) pirmojo;
d) galios lygios.
9. Trys knai, kuri mass 1 kg, 2 kg ir 3 kg, laisvai krenta i to paties aukio. Palyginkite j greiius
smgio em metu
a) v1<v2<v3;
b) v1>v2>v3;
c) v2>v1>v3;
d) v1=v2=v3.
10. Trys knai, kuri mass 1 kg, 2 kg ir 3 kg, tokiais paiais greiiais imetami vertikaliai auktyn.
Kuris knas pasiekt didiausi aukt, jei neveikt oro pasiprieinimas?
a) treiasis;
b) antrasis;
c) pirmasis;
d) visi vienod.
11. Ant 20 m ilgio ir 10 m ploio plokio stogo ikrito 20 cm storio sniego sluoksnis. Sniego tankis
0,2 g/cm3. Kokia io sniego mas? Koks vandens tris susidarys itirpus sniegui? Vandens tankis 1 g/cm3.
12. Vienas prie kit vaiuoja du dviratininkai. Pirmojo greitis 4 m/s, o antrojo 6 m/s. Pradiniu laiko
momentu atstumas tarp j buvo 800 m. Po kiek laiko ir kok atstum nuvaiavs pirmasis dviratininkas
prasilenks su antruoju?
13. Vaiuojant tolygiai greitjaniai, motociklininko greitis per 10 s iaugo nuo 18 km/h iki 90 km/h.
Kok keli nuvaiavo motociklininkas per laik?

Fizikos testas Nr. 3


1. Matematins svyruokls svyravimo danis 1 Hz. Apskaiiuokite jos ilg.
2. Traukinio vagono vertikaliojo svyravimo savasis periodas lygus 1,25 s. Kokiu greiiu vaiuojant
traukiniui, keleiviai jaus didiausi kratym, jei vieno bgio ilgis 25 m?
3. Kok darb reikia atlikti, norint itraukti i 10 m gylio ulinio 8 kg mass kibir vandens? Traukiama
lynu, kurio kiekvieno metro mas 400 g.
4. Pirmj pus kelio automobilis vaiavo 90 km/h, antrj 54 km/h greiiu. Koks jo vidutinis greitis
visame kelyje?

Fizikos testas Nr. 4


1. Koki fizikini dydi matavimo vienet sandauga duos jgos matavimo vienet? Kok?
a) greiio ir laiko, niuton;
c) mass ir pagreiio, niuton;

b) tankio ir trio, niuton;


d) galios ir laiko, daul.

2. Inde su vandeniu 5 cm/s greiiu tolygiai kyla oro burbuliukas. Kuria kryptimi ir kokiu greiiu reikia
slinkti ind, kad burbuliukas ems atvilgiu nejudt?
a) emyn, 5 cm/s;

b) auktyn, 5 cm/s;

c) emyn, 9,8 cm/s;

26

d) vir, 9,8 m/s.

3. Palyginkite laikrodio valandins (Tv), minutins (Tm) ir sekundins (Ts) rodykli apsisukim
periodus?
a) Tv<Tm<Ts;

b) Tv>Tm>Ts;

c) Tm>Tv>Ts;

d) Tv=Tm=Ts.

4. 1 kg mass akmuo 15 m/s greiiu imestas vertikaliai auktyn. Kam lygus jo svoris ir sunkis jam
kylant auktyn?
a) P = 1 N, Fs = 1 N;
c) P = 0 N, Fs = 0 N;

b) P = 15 N, Fs = 15 N;
d) P = 0 N, Fs = 10 N.

5. Vieno kno svoris Mnulyje (Pm), o kito emje (P) yra lygs. Palyginkite kn mases. Laisvojo
kritimo pagreitis Mnulyje maesnis, nei emje.
a) mm<m ;

b) mm>m;

c) mm=m ;

d) nemanoma palyginti.

6. Tris skirtingos mass knus veik vienodos jgos. Pirmasis pasislinko toliausiai, antrasis maiau,
treiasis dar maiau. Palyginkite jg atliktus darbus.
a) A1<A2<A3;

b) A1>A2>A3;

c) A2>A1>A3;

d) A1=A2=A3.

7. Pirmasis vandens siurblys 1000 l talpos rezervuar pripild per 1 min., antrasis per 2 min. treiasis
per 3 min. Palyginkite siurbli galias.
a) N1=N2=N3 ;

b) N1<N2<N3 ;

c) N2>N1>N3;

d) N1>N2>N3

8. Trys knai, kuri mass 1 kg, 2 kg ir 3 kg, laisvai krenta i to paties aukio. Palyginkite j greiius
smgio em metu.
a) v1<v2<v3;

b) v1>v2>v3;

c) v2>v1>v3;

d) v1=v2=v3.

9. Trys knai, kuri mass 1 kg, 2 kg ir 3 kg, tokiais paiais greiiais imetami vertikaliai auktyn.
Palyginkite kn didiausius pakilimo aukius, jei neveikt oro pasiprieinimas?
a) h1=h2=h3;

b) h1>h2>h3;

c) h2>h1>h3;

d) h1<h2<h3.

10. Pirmojo indo skersmuo 10 cm, antrojo 15 cm, treiojo 20. Visuose yra po 1 l vandens. Palyginkite
dugn veikianius slgius (p).
a) p1<p2<p3;

b) p1>p2>p3;

c) p2>p1>p3;

d) p1=p2=p3.

11. 400 g ir 500 g mass knai judjo vienas prieais kit ir susidr sustojo. inoma, kad pirmasis knas
judjo 10 m/s greiiu. Koks buvo antrojo kno greitis?
12. Jroje plaukioja ledkalnis, kurio 200 m3 trio dalis yra vir vandens. Apskaiiuokite viso ledkalnio
tr, jei ledo tankis 0,9 g/cm3, vandens 1 g/cm3.

27

2.5. CHEMIJA
Chemijos testas Nr. 1
1. Indas skysio triui nustatyti matavimo ...........................
2. Oras vairi dujini mediag:
a) vienalytis miinys,
c) sudtin mediaga,

b) nevienalytis miinys,
d) tinka b ir c atsakymai.

3. Cheminis elementas uraytas taip:


a) proton skaii,
c) branduolio krv,

. K reikia raid A?

b) proton + neutron skaii,


d) neutron skaii.

4. Lentelje pateikti chemini element simboliai:


K
Fe

Ca
O

Ne
S

4.1. I lentelje pateikt element raykite simbol


a)

arminis metalas........................

b)

inertins dujos...........................

4.2. Paraykite, kurio i lentelje pateikt element yra didiausias proton skaiius..........................
5. Kokia deguonies mass dalis junginyje Ca(OH)2 ?
a) 43%

b) 22%

c) 34%

d) 2,3%

6. Kiek gram grynos sieros rgties yra 1 litre 98% sieros rgties tirpalo, kurio tankis 1,84 g/cm3.
7. 50 g 5% druskos tirpal pilta 60g 10% tos paios druskos tirpalo. Kokia druskos mass dalis
gautame tirpale?
8. Kiek molekuli yra 22 g CO2 duj?
a) 1,31023 molekuli,
c) 3,0110-23 molekuli,

b) 6,021023 molekuli,
d) 3,011023 molekuli.

Chemijos testas Nr. 2


1.

Kiek proton yra sieros atome?

2.

Kiek neutron yra geleies atome?

3.

Kurio i element: deguonies, fosforo, kalio atome yra po lygiai proton ir neutron

4.

Elementas turi 8 protonus ir 8 neutronus. Koks io atomo:


a)
mass skaiius
b)
nupiekite io atomo elektron isidstymo schem.

5.

Treio periodo elementas pasiymintis rykiausiomis metalinmis savybmis?

6.

Paraykite elementus, kurie vadinami arminiais metalais: Li, Zn, K, Na, Cl, H, He

7.

Element grup ioriniame sluoksnyje turinti 7 elektronus vadinama

8. Tos paios A grups element chemins savybs panaios /skirtingos, nes ioriniame sluoksnyje turi
vienod/skirting elektron skaii. Nereikalingus odius ibraukite.
9.

Kiek vandenilio atom yra 36g H2O.Paraykite nuosekl sprendim.


28

10. Natris reagavo su chloru. Susidar 5,85g natrio chlorido. Kiek moli ir molekuli chloro sureagavo?
Paraykite nuosekl sprendim.
11. Junginyje yra 84,2% sieros ir 15,8% anglies. Junginio molin mas 76g/mol. Kokia junginio
formul? Paraykite nuosekl sprendim.
12. Kokio trio 20% tirpalo ,kurio tankis 1,22g/cm3 reiks paimti, norint paruoti 300ml 10% tirpal,
kurio tankis 1,11g/cm3 ? Paraykite nuosekl sprendim.

Chemijos testas Nr. 3


1. Kiek proton turi Cu2+ jonas?
a) 27

b) 29

c) 31

d) 64

2. Kiek elektron ioriniame sluoksnyje turi antro periodo IVA grups cheminis elementas?
a) 2

b) 4

c) 6

d) 8

3. Kuris i armini metal yra aktyviausias?


a) Li

b) Na

c) K

d) Rb

4. Kaip kinta hologen aktyvumas grupje i viraus apai?


a) didja

c) nekinta

b) maja

d) i pradi didja, paskui maja


+

5. Li atomas nuo Li skiriasi:


a) proton skaiiumi c) neutron skaiiumi
b) elektron skaiiumi

d) branduolio krviu

6. Viename molyje vandens yra:


a) 6,02*1023 vandenilio atom

c) 3*6,02*1023 vandenilio atom

b) 2*6,02*1023 vandenilio atom

d) 2 atomai

7. Tarp kuri daleli gali susidaryti kovalentinis polinis ryys?


a) NaCl b) KCl

c) LiCl

d) HCl

8. Darovi konservavimui eiminink sunaudojo 1 litr 9% acto rgties tirpalo, kurio tankis
1,01g/cm3. Kiek grynos acto rgties yra tame tirpale?
a) 9g

b) 90,9g

c) 45,45g

d) 1000g

9. Igarinus druskos tirpal, kuriame druskos mass dalis buvo 2,5% gauta 50g druskos. Koki mas
tirpalo reikjo igarinti?
a) 2000g b) 125g

c) 150g

d) 200g

10. Mediag sudaro 46,6% azoto ir 53,4% deguonies. Kokia mediagos molekuls formul?
a) NO

b) NO2

c) N2O

d) N2O5

11. Teisingai paraytas Fe(III) oksidas:


a) FeO

b) Fe2O3

c)FeO3

d) Fe3O

12. Periodinje element lentelje periodikai kartojasi:


a) santykin atomin mas

c) branduolio krvis

b) elektron sluoksni skaiius

d) elektron skaiius ioriniame sluoksnyje

13. Cheminis indas naudojamas vairiems bandymams nedideliais kiekiais atlikti:


29

a) mgintuvlis

c) pipet

b) cilindras

d) apvaliadugn kolba

14. Kurios i i mediag ore yra apie 21%?


a) O2

b) N2

c) H2O

d) CO2

15. Koks fosforo oksidacijos laipsnis okside P2O5?


a) +5

b) -5

c) +2

d) -2

Chemijos testas Nr. 4


1. Distiliavimas yra toks mediag gryninimo bdas, kuris remiasi skirtinga mediag:
a) virimo temperatra; b) tirpumu;
c) tankiu;
d) agregatine bsena.
2. Nevienalytis miinys tai:
a) aliejus vandenyje;
c) cukraus tirpalas;
3.

b) oras;
d) alvaris (vario ir cinko lydinys).

izotopai turi skirting skaii:


a) proton ir neutron; b) proton ir elektron; c) neutron;

d) proton.

4. Elementas, kurio elektronai isidst taip: 2,8,1:


a) litis;
b) natris;
c) kalis;
4.1. Kaip vadinasi element grup, kurioje yra is elementas.

d) magnis.

5. VIIA grups elementai vadinami


6.

Paraykite pavadinim aktyviausio VIIA grups nemetalo

7. Du protonus turintis atomas?


8. Kiek molekuli turi 16 g sieros dioksido SO2?
a) 6,021023

b) 3,011023

c) 0,45151023

d) 1,5051023

9. Druska sudaro 5% tirpalo mass. Kiek gram tokio tirpalo galima gauti, jei druskos turime 50g?
a) 1000g

b) 250g

c) 500g

d) 10g

10. Junginyje yra 54,5% anglies, 9,1% vandenilio ir 36,4% deguonies. Junginio molin mas 88 g/mol.
Kokia junginio formul? Uraykite nuosekl sprendim.
11. Variui gauti i jo oksido buvo sunaudota 0,12 g anglies
CuO+ CCO2+Cu
11.1. Sulyginkite reakcijos lygt.
11.2. Kiek molekuli anglies (IV) oksido isiskyr? Uraykite nuosekl sprendim.

30

2.6. SOCIALINIAI MOKSLAI


Socialini moksl testas Nr. 1
1. Inagrinkite emlap bei paveiksllius ir atlikite uduotis.

1.1. Kas vaizduojama po emlapiu esaniuose paveikslliuose?


.........................................................................................................................................
1.2. vardinkite ploktes. Kokie procesai vyksta jose? Pateikite po vien pavyzd
A......................................................................................................................................
B.......................................................................................................................................
C.......................................................................................................................................
D......................................................................................................................................
1.3. Kokie procesai lm Himalaj kaln susidarym?
..............................................................................................................................................
1.4. Kaip vadinama jauniausia kalnodara?
..............................................................................................................................................
1.5. Eurazijos emyne jauniausios kalnodaros srit parykinkite mlyna spalva. vardinkite du iai
kalnodarai priklausanius kalnus ...........................................................
1.6. Pagal emlap prognozuokite, kaip ir kodl keisis Islandijos salos vaizdas ateityje.
..............................................................................................................................................

31

2. Naudodamiesi emlapiu atlikite uduotis.


30

20

10

10

20

30

40

50

60

60

60

50

50

40
40

10

20

30

40

2.1. emlapyje raykite klimato juost pavadinimus.


2.2. Kuriose klimato juostose yra rykus sezonikumas? Kodl?
................................................................................................................................................................
2.3. vardykite klimato juost, kurioje patartumte ilstis draugui. Kada ir kodl?
................................................................................................................................................................
2.4. Rutuliukuose paymkite ios vietos klimato tip: jrinis j, pereinamasis p, emyninis .
2.5. Koks klimatodaros veiksnys lm i klimato tip susidarym?
................................................................................................................................................................
2.6. Kokios oro mass nepasiekia Piet Europos ir kodl?
................................................................................................................................................................
3. Teising atsakym pabraukite. Galimas tik vienas teisingas atsakymas.
3.1.Kuria kryptimi Europoje keiiasi gamtos kompleksai?a) i iaurs pietus;
b) i ryt vakarus;
c) i vakar rytus;
d) pagal kalnagbri isidstymo kryptis.
3.2.Kaip keiiasi geografins zonos kalnuose?
a) platumine kryptimi;
b) vertikalia kryptimi;
c) pagal kalnagbri isidstymo krypt;
d) priklausomai nuo vietos geografins platumos;
e) platumine ir vertikalia kryptimi.
3.3.Kuriame mieste vasar bna ilgiausia diena?
a) Helsinkyje;
b) Rygoje;
c) Varuvoje;
32

d) Taline.
3.4. Azijos iaurje driekiasi:
a) Dykuma;
b) Tundra ;
c) Step;
d) Drgnieji pusiaujo mikai;
e) Spygliuoi mikai;
f) Savanos.
3.5. Kuris teiginys apie Sibiro upes yra neteisingas?
a) Sibire tankus upi tinklas;
b) Lena, Ob, Jenisiejus yra vienos ilgiausi pasaulyje;
c) Sibiro ups ualti pradeda i piet iaur;
d) Beveik visos Sibiro ups teka Arkties vandenyn;
e) Per verlius pavasario potvynius ups smarkiai isilieja;
4. Atsakykite klausimus remdamiesi altiniais A, B ir C bei, kur praoma, iniomis. Atsakinkite
glaustai ir nedviprasmikai. Cituokite tik tada, jeigu to praoma klausime.
A altinis. I brit istoriko Normano Deiviso knygos Europa: Istorija
Imperija tai Romos popiei sjungos su augania frank karalyste ubaigtas variantas. Tiesa, ji
buvo efemerika [nepatvari], trumpalaik, vos pergyvenusi savo krjo mirt ir per imt met visikai
subyrjusi, taiau paliko gil pdsak. [...]
B altinis. I Einhardo IX a. paraytos valdovo biografijos
Paskutinio jo atvykimo prieastys buvo ne tik ios, bet ir tai, kad romnai daug skriaud patyrus
popiei Leon, ipl jam akis ir nupjov lieuv, privert auktis karaliaus apsaugos. Todl, atvyks
Rom sutvarkyti pernelyg pakrikusi Banyios padt, ten praleido vis iem. Tuo laiku gavo
imperatoriaus ir augusto titul, dl kurio i pradi patyr tiek prieikumo, kad tvirtino, jog t dien, nors
ir buvo labai didel vent, nebt engs banyi, jei bt galjs i anksto suinoti popieiaus
sumanym. [...]
Prims imperatoriaus titul ir atkreips dmes, kad jo tautos statymams daug ko stinga frankai
turi du statym svadus, daugelyje viet labai besiskirianius, suman pridurti, ko trko, ir suvienodinti
skirtumus, taip pat itaisyti klaidingas ir neteisingai perraytas vietas. Bet nieko i to nevykd, nebent
statymams pridr kelet skyri, ir tai neubaigt. Taiau pasiek, kad bt sutvarkyti ir ratu idstyti
vis taut, kurios buvo jo valdioje, nerayti statymai.
C altinis. I prancz istoriko ako Le Gofo knygos Europos gimimas
Tais laikais [...] padti keli kertiniai bsimosios Europos akmenys. Pirmasis i j bandymas
suvienodinti teisin sistem. [...] Nors is bandymas ir nebuvo iki galo gyvendintas, jis tapo vienu i
revoliucingiausi [valdovo] sprendim...
Karoling laik Europoje labiausiai labiausiai ivystyta, be abejo, buvo kultros sritis. [Valdovo]
isilavinimo nedera pervertinti: jis pats sunkiai skyr raides, nemokjo rayti ir vos ne vos suprato
lotynikai, bet jo politikoje buvo nuosekliai gyvendinamas vienas principas. [Valdovas] man, kad
isilavinimas ir mokslas yra privalomas valdios poymis ir btinas jos instrumentas. [...] Jis suprato, kad
tokiuose reikaluose monarchui dera remtis dvasininkais [...], o taip pat, kad mokslas pirmiausiai turi bti
orientuotas taking pasauliei snus, kuriems yra pavedama valdyti imperij.

33

4.1. Nurodykite valdov, apie kur kalbama altiniuose A, B ir C. Savo atsakym pagrskite dviem
argumentais.
Valdovas................................................
Argumentai:
1).............................................................................................................................................................
2).............................................................................................................................................................
4.2. A altinyje N. Deivisas teigia, kad imperija popiei ir frank valdov sjungos ubaigtas
variantas. Koks A altinyje pateiktas faktas leidia daryti toki ivad?
................................................................................................................................................................
4.3. A altinyje teigiama, kad imperija buvo trumpalaik, vos pergyvenusi savo valdovo mirt.
Remdamiesi iniomis, konkreiu pavyzdiu pagrskite teigin.
................................................................................................................................................................
4.4. B altinyje minimas imperatoriaus ir augusto titulas. Kurioje antikinje valstybje is titulas buvo
pradtas teikti?
................................................................................................................................................................
4.5. Remdamiesi altiniu B, paaikinkite, kodl popieius valdov vainikavo imperatoriumi.
................................................................................................................................................................
4.6. altinyje C teigiama, jog valdovas padjo kertinius bsimos Europos akmenis. Remdamiesi tuo paiu
altiniu, nurodykite dvi sritis, kuriose valdovo taka buvo reikmingiausia.
1) ............................................................................ 2) ..........................................................................
4.7. altinyje C minima, kad valdovas siek suvienodinti savo valstybs teis. Remdamiesi altiniu B,
paaikinkite, tokio sprendimo prieast.
................................................................................................................................................................
4.8. altinyje C teigiama, kad valdovui nepavyko iki galo suvienodinti valstybs teiss. Kokia ios
neskms prieastis pateikiama altinyje B?
................................................................................................................................................................
4.9. Koki dviej rezultat, anot altinio B, valdovui pavyko pasiekti tvarkant teis?
1).............................................................................................................................................................
2).............................................................................................................................................................
4.10. Remdamiesi altiniu C, paaikinkite, kodl valdovas pabr mokslo svarb imperijai?
................................................................................................................................................................
4.11. Remdamiesi altiniu C, paaikinkite, kodl valdovas mokslo platintojais pasirinko ne pasaulieius,
bet dvasininkus.
................................................................................................................................................................
4.12. Kodl, anot altinio C, valdovas siek viesti ne visus imperijos gyventojus, o tik taking
pasauliei snus?
................................................................................................................................................................

34

3. UDUOTYS STOJANTIEMS ANTRJ GIMNAZIJOS KLAS


3.1.MATEMATIKA
Matematikos testas Nr. 1
1.

Raskite 40% skaiiaus a, jeigu

2.

Apskaiiuokite:

3.

Grafikai nustatykite, kiek sprendini turi lygi sistema:

4.

Raskite

kintamj

d,

ir

reikmes,

kurios

tenkina

lygt:

.
5. Dvienklio skaiiaus skaitmen suma lygi 10. Jeigu io skaiiaus skaitmenis sukeisime vietomis, tai
gausime skaii, kuris 36 vienetais didesnis u pradin. Raskite pradin skaii.
6. Kateris pasroviui per 6 valandas nuplauk tok pat atstum, kur bt nuplauks prie srov per 9
valandas. Kiek kart savasis katerio greitis yra didesnis u ups tkms greit?
7. vairiakraio trikampio ABC kampo C didumas yra 40. M - kamp A ir B pusiaukampini
sankirtos takas. Apskaiiuokite kampo AMB didum.
8. Ar gali ei i eils einani skaii suma bti pirminis skaiius?

Matematikos testas Nr. 2


1.

Apskaiiuokite:
a)

b)

c)

. i lygyb teisinga, kai a ir b yra

2.

3.

a) bet kokie skaiiai

b) tik teigiami skaiiai

d) neneigiami skaiiai

e) lygyb visada klaidinga

c) tik neigiami skaiiai

Sakin skaii a ir b sumos kvadrato ir i skaii kvadrat sumos dalmuo atitinka raidinis
reikinys:
a)

4.

e) teisingo varianto nra

d)

b)

c)

Funkcij

ir

a) 1 kart

b) 2 kartus

e) teisingo varianto nra

d)
susikerta
c) 3 kartus

d) be galo daug kart

e) nesusikerta

5.

a) 60

b) 45

c) 30 d) nemanoma nustatyti

6.

Funkcijos
a)
b)

c)

d)

maiausia reikm yra:


e) teisingo varianto nra

7. Isprskite lygt:
8. Funkcij
ir
reikm ir uraykite abiej funkcij lygtis.

.
lygiagrets. Raskite parametro a

35

9. Kiek met yra broliui ir sesei, jeigu prie 4 metus brolis buvo 5 kartus vyresnis u ses, o po 5 met
jis bus dvigubai vyresnis?
10. Raskite trapecijos ABCD perimetr.
3
B
C
4
60

45

A
11. Nesprsdami lygties

rodykite, kad ji neturi sveikj sprendini.

Matematikos testas Nr. 3


1. Staiakampis supjaustytas tris lygius kvadratus. Gaut kvadrat perimetr suma 24 cm. Raskite
staiakampio plot.
2. Parduodami du arkliai su balnais. Vieno balno kaina 120 Lt, o kito - 25 Lt. Pirmasis arklys su
geresniu balnu yra trigubai brangesnis u kit arkl su pigiu balnu. Tuo tarpu kitas arklys su geresniu
balnu yra dvigubai pigesnis u pirm arkl su pigesniu balnu. Kiek kainuoja arkliai be baln?
3.

rodykite, kad bet kuris skaiius, kurio pavidalas

4.

rodykite, kad 8% skaiiaus x lygu x% skaiiaus 8.

dalijasi i 10001.

5. Viso kubo paviriaus plotas 294 cm2. Keliais kvadratiniais centimetrais padids io kubo tris,
kiekvien kubo briaun pailginus 1 cm?
6. Visi klass mokiniai moka kalbti anglikai arba vokikai. 19 klass mokini moka anglikai, 13
vokikai, o 4 mokiniai ir anglikai ir vokikai. Kiek mokini klasje?
7.

Skaiiai a, b, c nelygs nuliui, taiau j suma lygi nuliui. Raskite reikinio reikm:

a b c a c b

b c a c b a

Matematikos testas Nr. 4


1. Apskaiiuokite:
a)

b)

2. Uraykite funkcij
3. Suprastinkite reikin:
4. Raskite didesnj lygties

c)
sankirtos tak koordinates.

ir
.
sprendin.

5. 60 % cukraus sirupe yra 300 g cukraus. Kokia yra viso miinio mas?

36

6. Pateikta diagrama, kurioje pavaizduoti matematikos


kontrolinio darbo rezultatai. Kiek mokini gavo
paymius, geresnius negu grups vidurkis?
7. I skaitmen 1, 2, 3, 4, 5 sudaromi penkiaenkliai
skaiiai, nesidalijantys i 5 ir neturintys vienod
skaitmen. Kiek yra toki skaii?

9 3x 0
8. Isprskite nelygybi sistem:
. Atsakym uraykite intervalu.
x 5 1
9. Atskliauskite ir sutraukite panaiuosius narius: a 2 (a 3) 2a(a 3) .
10. Apskaiiuokite reikinio

reikm, kai

11. Trikampio ABC plotas yra


cm2. Apskaiiuokite trikampio, kuris gaunamas sujungus trikampio
ABC kratini vidurio takus, plot.
12. Kuri figr plotai yra lygs?
Atsakym pagrskite.

13. Yra inoma, kad lygties

sprendiniai yra vienetu maesni u lygties

sprendinius. Raskite a reikm.


14. Apskaiiuokite funkcijos
krypties koeficiento reikm, jeigu inoma, kad ios
funkcijos grafikui priklauso takas A( 3; 4).

37

3.2. LIETUVI KALBA


Lietuvi kalbos testas Nr. 1
I. Isprskite kryiaod:
Vertikaliai:
1. Gerbimo jausmas, jo reikimas
2. Paskirta bausm pinigais
3. Truput iltas (apie vanden)
4. Kaitomoji odi dalis
5. Nukentjusio su liudininku suvedimas
parodymams patikrinti
Horizontaliai:
6. Tiksli vieno teksto itrauka kitame tekste
7. Kariuomens ilaipinimas prieo teritorijoje
8. Gaminio defektas, yda
9. Linksnis, kuriuo atsakoma klausim k?
10. Kalbos dalis, reikianti daikto ypatyb

4
2

5
3

10

II. Sugalvokite keturis odius, kurie bt sudaryti i: 1) priedlio, aknies, dviej priesag ir
galns; 2) dviej priedli, aknies, priesagos ir galns; 3) dviej priedli, aknies ir dviej
priesag; 4) dviej akn ir galns.
1)..................... 2).................... 3).................... 4)...........................
III. Literatros kriniai bna tam tikro anro. Upildykite lentel, kiekvienam i deimties krini
priskirdami vien i i anr.
1. S.altenis. Rieut duona
2. S.Staneviius. lov emaii
3. .Dikensas. Oliverio Tvisto nuotykiai
4. J.Bilinas. Kliudiau
5. Ezopas. Lap ir vynuogs
6. K.Binkis. ibuokls
7. Maironis. Jrat ir Kastytis
8. J.Aistis. Peizaas.
9. V.ekspyras. Romeo ir Diuljeta
10. A.Mickeviius. Graina

A. Trioletas
B. Novel
C. Apysaka
D. Eilratis
E. Poema
F. Pasakia
G. Od
H. Romanas
I. Balad
J. Tragedija

Atsakym lentel
Krinio numeris
anro raid

10

IV. Sukiriuokite.
Vien dien pamaiau: mediai labai panas mones.
V. Upildykite lentel. Nurodykite, i koki krini yra ie veikjai, kas t krini autoriai.
Autorius

Krinio pavadinimas

Veikjai
Jurga, Girdvainis
Lapinas, Grainis
Katr, Vingi Jonas
Prikus, Slunkius, Doys

38

Sana Pansa, Dulsinja


Montekiai, Kapuleiai
Penelop, Odisjas, Telemachas
VI. raykite praleistas odi dalis.
1. Moksleivis atstovauja savo mokykl____.
2. Laidos ved____ buvo maiktus.
3. Vien pinigai nepadaro mogaus laiming____.
4. Grsming situacij prie ab____j aikts vart netrko.
5. Kad gaut____ ger paym, reikia daug mokytis.
6. Ra____ diktant nesuklysk.
7. Prijome ivad_____, kad darbus reikia atidti.
VII. Paaikinkite skaitmenimis paymtus skyrybos enklus.
Sugrs namo,1 einu pro alij Kadagyno mik kit pus, tolyn,2 kur pasirodo siaurutis takelis,3 nuolat
vinguriuojantis kaip tas mano gyvenimas.
1)..............................................................................................................
2)..............................................................................................................
3)..............................................................................................................
VIII. raykite praleistas raides, suskliaustuosius odius paraykite kartu arba atskirai.
1.(Kas, gi)________________ pasir__t__ gal__ntis su vjais ir audromis? 2. Nepa__stamasis buvo
sul__ss, is__ks, ib__lusiu veidu. 3. (Ne, veltui)_______________ didiav__sis pasiektais rezultatais.
4. Br__zgynuose suklyk laukins __s__s. 5. Sneli, sugr__k tr__tanius lapus. 6. Per pg __rsi dvi
moteriks su r__uliais. 7. Mane ig__sdino k__rus vjas, dr__skantis medi akas ir gr__sinantis
artjania audra. 8. Palto (taip, pat)___________________ nenusivilks__s tur__s skubi reikal. 9. O
(kur, gi)___________ ms jubil__atas? 10. T__los niekas nedr__so sudrum__ti. 11. Visiems gr__sta
sleg__nt__s r__pe__iai. 12. Perbrids per br__st ivystu s__manot pirk__. 13. (Ne, be, reikalo)
________________________ jis sak, kad (ne, kiekvienam) ______________________ tokia laim. 14.
Senoji lap idr__so l__sti darin. 15. Jo in__sniai dun__sjo kietu sudi__vusiu taku. 16. Dovanok
man, nusidj__lei, Viepatie. 17. Stamb__s laai d__davo apr__d__jusi stogo skard. 18. Atgavs
s__mon jis suprato, kad guli niek__no emje.

Lietuvi kalbos testas Nr. 2


I. raykite praleistas raides, suskliaustuosius odius paraykite kartu arba atskirai.
1. Mant (i, tikrj)_____________________ pamaiau i tolo ir (dl, to)_________________ (be,
galo)__________________ isigandau. 2. (Lig, tol)__________________ bil__rdo (n,
syk)____________ nebuvo aids. 3. Ar __ndien up prie br__stos (ne, per, daug)_______________
s__k__ringa? 4. Kad tik greiiau baigt__si tie nepagr__sti g__sdinimai ir gr__sinimai. 5.
Nepa__stamasis pradjo el__tis (per, ne, lyg)_______________ __liai. 6. Ant u__lusios ups
__burys vis neg__sta, todl mes dr__siai engiame akmenimis gr__stu keliu, nes inome, kad joks
pavojus negr__sia. 7. (iaip, ne, taip)_____________________ pasiekme isvajot__j__ vir__kaln. 8.
(Nejau, gi)_________________ tas nenaud__lis apsigyveno (ne, toliese)_________________? 9.
39

Danguje matyti ir plauk__ntys debesys, ir viln__j__ntys dmai. 10. Atvyk__liui pristigo g__di.11.
Dr__suolis irs__sis per s__siaur. 12. (Ne, be, reikalo)_________________, matyt, un__s dr__sksi.13.
ali__j__ s__man patalas deng gil__sias pelkes. 14. Gav__s laik, (kaip, mat)_____________
atsakyk. 15. Marcel ird__je pajuto (net, gi)________________ dkingum moter__ juk tikrai jie
g__vena kaim__n__stje. 16. Pastar__jam v__kiui raytojas skyr __pating dmes. 17. (Ne,
veltui)___________ itiek kalbta. 18. Nugrim__tu apm__stymus.
II. Atsakym lentelje vientisinius sakinius paymkite raide V, sudtinius raide S.
1. Lapai sulamo, ir vl viskas nutilo. 2. Proga pasitaiko, bet nesikartoja. 3. Baltaragis, pritrenktas baisios
nelaims, nepais, kas darosi prie malno, ir nieko nepastebjo. 4. Patekjus saulei, mons pasigedo
savo karaliaus. 5. Slopsta u lang viesa, tik niekam neateina galv degti lemp. 6. Paleisk, arba a tau
parodysiu. 7. Povilas daug inojo, nes buvo u mane daug vyresnis. 8. Vincukas irjo egles, sniegais
apibarstytas, laibas, augalotas puis, tankius krmus, apsupusius mik lyg pilku vainiku, ir diaugs
visu tuo groiu.
Sakinio Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
Raid
III. Kas skiriama skaitmenimis paymtais skyrybos enklais?
1. Tik retais atvejais sutikdavome Laisvs aljoje j 1 dailiai apsirengus pon, galbt skubant teatr.
2. Taip galvoti apie savo sugebjimus pakurst keli netikti ir skmingi proveriai,2 iki tol neinoti
sugebjimai. 3. Kaip ir kiti lietuvi neoromantikai,3 Radauskas nesitenkino tik savo literatros tradicija.
1).............................................................................................................
2).............................................................................................................
3)..............................................................................................................
IV. Pabraukite taisyklingus posakius (j gali bti ne vienas).
1. Nelauktai (kakas, kakas tai, kas tai, kain kas) msteljo u lango.
2. Sveius mokins sutiko (ypsodamosios, ypsodamosi, besiypsodamos).
3. Tikiuosi kursin darb parayti (mnesio laikotarpyje, mnesio bgyje, per mnes, mnesio laike).
4. Kai kurie (mano, skaito, sako), kad galima apsieiti be kompiuterio.
5. (Kad ir keista, keista, nors ir keista, kaip nebt keista, kaip nekeista), koncert susirinko ne visi
mokiniai.
6. sigijau automobil ir savimi (pasitikint, pasitikdamas) pirm kart sdau (u vairo, prie vairo,
vairuoti).
7. Morfologijos kurs (ijome, imokome, prajome), rodos, per (tris mnesius, trejus mnesius, trejet
mnesi).
8. Kaip gerai, kad (netrukus, tuojau, greitai, neuilgo, tuoj) baigsis darganos.
9. Lygt isprendiau tik (su tvo pagalba, tik tvo pagalba, padedamas tvo).
10. (Didelis ai, labai ai, nuoirdus ai, dkui, dkoju, ai labai) u sveikinimus.
V. raykite praleistas odi dalis.
1. Ms mokyklos komanda laimjo ab_____ rungtynes.
2. Pagaliau prijome ivad_____.
3. Garsus pianistas atstovaus Lietuv_____.
4. Kad gaut_____ deimt, reikia mokytis.
5. Visi darome klaid_____.
6. Vaik pasiekimai atitiko tv lkes_____.
40

7. Ne____gyvenk dl neskmi.
8. Maasis norjo bti pana____ tv.
9. Kaip kiriuoja_____ is odis?
10. Negerai bti iaur_____.
VI. Skliausteliuose nurodykite, kokios kalbos dalys yra pabrauktieji odiai.
1. Visi ( ..............................)esame girdj, kad kosmonautai skrisdami (................................ )valgo kitok
(..............................) maist negu mes. 2. arnas trauk (................................) galv kailini apykakl
( ........................). 3. Lauas smagiai (.........................)dega rykia (.....................) ugnele. 4. Nestovk
skersai (.....................) kelio. 5. Savas (......................) kratas mieliausias ( ......................).
VII. Kuo svarbios ios datos lietuvi kalbai?
1547 m. ...............................................................................................
1865-1904 m. ......................................................................................
1883-1886 m. ......................................................................................
VIII. Pasirinkite tinkam atsakym, kas skiriama skaitmenimis paymtais skyrybos enklais, ir
paymkite atsakym lentelje.
1. aliai,1 gav mari,1 ilaljo i kiemo. 2. Be vaik,2 namus sugro ir tvai. 3. Atsargumas 3 ne
yda. 4. Mitai apie paukt 4 visatos krj 4 yra vieni seniausi. 5. Nebijok,5 mama,5 niekur neieisiu i
nam. 6. Jonas atsigul,6 bet negaljo umigti. 7. Buvo saultas auksinis ruduo,7 ir Gedimino kalne
liepsnojo mediai. 8. I ten pamatme didel tamsi dm stulp,8 kylant dang.
A praleista sudurtinio tarinio jungtis;
B vienars sakinio dalys;
C iplstin aplinkyb;
D iplstinis payminys;
E priedlis;
F terpinys;
G sudtinio sakinio dmenys;
H kreipinys.
Atsakym lentel
enklo Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
Raid
IX. Kokiais slapyvardiais pasirainjo ie lietuvi raytojai?
Jonas Maiulis ....................................................................................
Vincas Mykolaitis ..............................................................................
Marija Pekauskait ..........................................................................
Bernardas Brazdionis .......................................................................
Juozas Tumas .....................................................................................
X. Literatros kriniai bna tam tikro anro. Upildykite lentel, kiekvienam i septyni krini
priskirdami vien i i anr.
1. S.altenis. Rieut duona
2. D.Defo. Robinzonas Kruzas
3. V.Krv. Skerdius
4. Sofoklis. Antigon

A. Balad
B. Apysaka
C. Eilratis
D. Poema
41

5. Maironis. Jrat ir Kastytis


6. Homeras. Odisja
7. H.Radauskas. Gl ir vjas
Krinio numeris
anro raid

E. Tragedija
F. Romanas
G. Apsakymas

Lietuvi kalbos testas Nr. 3


I. raykite praleistas raides, suskliaustuosius odius paraykite kartu arba atskirai.
1. __tb__tinis mis t__ssi keliolik__ valand. 2. __ndien skausmas dr__sko kr__tin. 3. (Kur,
gi)_____________ ia dabar umi__si, kai itiek sp__di! 4. mogus, g__venantis kaim__n__stje,
sunkiai __rsi per p__g. 5. Dar (ne, visi)_______________ v__turiai ug__so. 6. Buvo vlyvas ruduo,
ilgos li__tys sutemose, kai stamb__s laai d__davo apr__d__ jusi stogo skard tarsi skubus ma
kojyi trepsj__mas. 7. Dej__, viskas buvo (per, niek)___________ isi__stas laikas sugr__o. 8. Po
kel__t__ dien jis jau yg__vo mokykl. 9. Norjo ie__ti vies, bet prisimin netur__s de__tuk. 10.
Tuoj pa__sta j nalait eit pirki nebedr__sta po slenk__iu arijom gr__sta. 11. (Ne,
kart)_____________ mats bii spietim__s__, a inojau, kad jos (tuoj, pat)___________ ims tpti ant
akos, o paskui ilgai d__gs, ir siaus. 12. Ka__koks tu __ndien (ne, savas)___________, gal (ne,
kaip)___________ jautiesi? 13. Pasiteisinimui mons __eko __vairiausi prie__si, kaltina visus, tik
(ne, save)____________. 14. Buteliai nugrim__ta vanden, taiau nesk__sta. 15. ali__ j__ s__man
patalas deng gil__sias pelkes. 16. (Net, gi)__________ gr__s__ntis pavojus diugino man__. 17.
It__sk paad, duot ma__jai pusseser__.
II. Atsakym lentelje vientisinius sakinius paymkite raide V, sudtinius sujungiamuosius raide
S, sudtinius prijungiamuosius raide P.
1. Nei darbas kart jau nebesiseka, nei valgis nelenda. 2. Moteris irgi sdjo tyldama, tik pasisukusi t
pus, kur buvo sodyba. 3. Viskas, kas genialu, yra paprasta. 4. Muziejus, kur einame, yra Katedros
aiktje. 5. Patrauk jisai per dobilien ir, pasieks upel, sustojo. 6. Papuok kelm ir kelmas bus graus.
7. Vaikas palauk, kol ieis sveias, ir nedrsiai, lyg kako bijodamas, jo vidun. 8. Metai bga ir laiko
dulks unea daug vyki.
Sakinio Nr.
Raid

III. Kas skiriama skaitmenimis paymtais skyrybos enklais?


1. Ar it mano mald neis vjai,1 ar jie pernakt dejuos? 2. Kai praregsit 2 jau bus po laiko! 3. Plirien
talkininkams ivir pus avino; sukvipino svognais, pipirais 3 gaspadin buvo gera 3 ir pakio po
krosnim. 4. Viskas lekia diaugsm,4 nesuprantam, didel... 5. Ji,5 motina,5 buvo pasislpusi, kad
nereikt su vaiku atsisveikinti.
1)..............................................................................................................
2)..............................................................................................................
3)..............................................................................................................
4)..............................................................................................................
5)..............................................................................................................

42

IV. raykite praleistas odi dalis ar odius.


1. Ar galiau kreiptis ___ direktori? 2. i met literatros program jau ___jome. 3. Jis buvo godus
pinig___. 4. Gera mylti, dar geriau mylim___ bti. 5. Piet___ pasikvieiau draug. 6. Ne___gyvenk dl
neskmi. 7. Susitiksime tik po penk___ met. 8. Dl ivykos susitarsime vaiuo____ namo. 9. Kas
atstovaus mokykl___ dain ventje? 10. Nelaims j padar tvirtesn___.
V. Skliausteliuose nurodykite, kokios kalbos dalys yra pabrauktieji odiai.
1. Nubudo jis brktant (..............................). 2. Pro (...........................) neudengtus (.........................)
langus trobon smelksi tirtas (.......................) apyaurio rytas. 3. Paukiai skardeno (......................)
savo (.....................) vestuves ir tolimose laukymse, ir kakur (.........................) visai galukaimj. 4. Taip
liting dien ia kadaise (.....................) po pasvirusi (.............................) karkl stogeliu sdjo
Kristupas, taip dabar ia kartais sdi karv ar arkl ganydamas (..........................) Juzukas.
VI. Pasirinkite tinkam atsakym, kokios sakinio dalys yra skaitmenimis paymti odiai.
Savo1 br irg2 maudau sidabriniam eere3. Mes, vaikai4, mgstame aisti. Atsargumas ne yda5.
Kartais paokdavo Kazimierui noras paidykauti6. Piktas uo7 gerai namus saugo. Naktys dabar
viesios8.
A veiksnys;

B tarinys;

Atsakym lentel
odio Nr.
1
Raid

C papildinys;
2

D payminys;
4

E aplinkyb.

VII. Apie kokius literatrinius personaus kalbama iose itraukose? I koki jie krini? Kas t
krini autoriai?
1. Jis buvo narsus, stiprus ir kovoje usigrdins didvyris, bet labiausiai igarsjo savo imintimi ir
gudrumu. Niekada neatsisak savo pagrindinio tikslo sugrti gimtj Itak.
Personaas:................................ Krinys:...............................................
Autorius:...............................................
2. is herojus igarsjo savo obuolmuiais irgais, kurie lkdavo kaip viesulai. U juos svarbesn jam
tebuvo mylimoji Jurga.
Personaas:................................ Krinys:...............................................
Autorius:...............................................
3. Savo lies suvargus kuin pavadins Rosinantu, valstiet San Pans prikalbjs tapti ginklaneiu, jis
ijojo iekoti nuotyki, kovoti su visokiu blogiu ir savo ygdarbius skirti Dulsinjai i Toboso.
Personaas:................................ Krinys:...............................................
Autorius:...............................................
4. Gyveno sodiaus gale, dminj pirkaitj. Kiekvien vasar gan gyvulius. Vaikams pasakodavo, kokie
senovje augo didingi mikai. Labai igyveno, kai Grainis nukirto savo liep.
Personaas:................................ Krinys:...............................................
Autorius:...............................................

43

5. Stambus, auktas vyras ir i stuomens, ir i liemens, nuolat kartojantis fraz taigi taigi kaipgis.
Tvo paliepimu veds Drie Katr.
Personaas:................................ Krinys:...............................................
Autorius:...............................................

Lietuvi kalbos testas Nr. 4


1.

raykite praleistas raides. Suskliaustus odius paraykite kartu arba atskirai.

Pra__v__lis, di__vsis, gri__vena, nuosm__kis, virv tr__ks, sig__s, m__stelis, m__stymas, gr__sia,
drum__tas, ger__jame, s__m__is, liud__ja, (per, daug)____________, (ne, laiku)_____________, (ne,
veltui)___________, (ne, koks)_________________mogus, b__tauja, sk__stis sav__ja laim__,
id__gs, ikor__jo, ug__sus___s, skl__stymas, r__iena, gr__stantys, bai__tus, hero__zmas, sur__dys,
adt__s__s, si__rme srov, (ne, syk)___________, (iaip, jau)______________, (kur,
kas)_______________, (ne, be, taip)______________, (kain, kas)____________________, (vis,
gi)___________, (ne, vienam)_______________, sn__guriuoja, sudr__skytos, ap__lusios, t__si od,
brenda per br__st, b__lina drob.
2. Kokios sakinio dalys yra pabraukti odiai? Lentelje raykite teising atsakym ymini
raid.
1. Kaina buvo nemaa. 2. Kurmelis temp Zol atbul. 3. Pusbrol Antan pasikviet dirbti akcin
bendrov. 4. U sienos buvo girdti dainuojant . 5. O js visus raginote siekti laims iburio .6. Kakur
skardjo atklyds sukti lizdo pauktis. 7. Mokytis visada sunku, bet labai malonu. 8. Dvaro vartai plats
eiti, siauri ieiti. 9. Dabar mes, vilnieiai, matome, kad Gedimino miestas graja .10. Automobilis m
vaiuoti keliu, vedaniu eero link.
A Veiksnys;
B Tarinys;
C Papildinys;
D Payminys; E Priedlis;
F
Aplinkyb.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Sakinio Nr:
Atsakymo raid:
3. Nurodykite sakinio r iais sutartiniais enklais: A vientisinis sakinys; B sudtinis
sujungiamasis sakinys; C sudtinis prijungiamasis sakinys; D sudtinis bejungtukis sakinys.
Nr:
SAKINYS
1 Bet tokia, matyt, lietuvio prigimtis be dainos jis gyventi negali.
kandin vid slinko Jonukas, vienintelis Vingi snus, anot tvo betariant,
2
vyras i stuomens ir i liemens.
Ir tai ji tiesia auktyn maut rankel (pintin buvo auktesn u j) ir
3
velniai ima dvi drauge kabanias uogas.
4 Kas kuria, stumia em pirmyn.
5 Vl keitsi mano akyse dienos viesa ir visi daiktai aplinkui mirgjo.
Jis girdi, kaip suniokia vjas medi akose ir kaip subarbena lietaus
6
laai.
7 Kas nemekerioja, tas n i tolo nepasta jausm , uplstani vejus.
Keliautojai rado grai lankl, apaugusi lapuoiais mediais, ir sustojo
8
uksti bei pailsti.

44

ENKLAS

4. Perskaitykite tekst ir atsakykite klausimus.


Ant alio, rausvo, balkvo dugnio takai gryb
Terp medi mirguliuoja i sav sodyb.
Voveruk leikels kur ne kur pro ply
I po saman markos sarmatlyvai kyi.
ia paliepi torielkos po mik iklotos,
ia kiauliabuds ppso lyg pievos kimsotos,
ia po eglm eimynom sudyg ruduoks,
ia rausvos, melsvos, pilkos mds sutp,
Linksmuts, graiai auga, niekas joms nerpi.
1. Nurodykite ios krinio itraukos autori ir pavadinim. Kokia eildara paraytas is tekstas?
.
2. Su kokia literatros epocha siejamas is krjas? Kodl?
3. Kokius dar inote ymius ios literatros epochos autorius?
4. Itraukoje daug pakartojim. Kaip vadinama menin priemon, kai kartojama eilui pradia?
5. Iraykite dar tris skirtingas menines priemones, paraykite j pavadinimus.

5. Sukiriuokite pateiktus odius ir j nurodytus linksnius.


Mediaga (1) su mediaga, mediagas, mediagoje.
Paragrafas (2) paragrafu, paragrafus, paragrafe.
Dail (4) dails (vns. k.), daile, dailje.
Patarl (3b) patarls (vns. k.), patarle, patarli, patarlje.
Herojus (2) herojumi, herojus (dgs. g.).
6. Paaikinkite, kodl skiriasi i sakini skyryba.
Gei Rapolas Saveiki dvaro tijnas.
Gei Rapolas, Saveiki dvaro tijnas, ved Severij.

45

3.3. ANGL KALBA


Angl kalbos testas Nr. 1
Task I. Put the verbs in the brackets into the correct forms.
1. -Why does Dalius look so exausted? Oh, he.............................(1. revise) for English exam all night.
Hes a gifted student. Im sure he didnt have any difficulty in ....................(2. pass) the exam.
2. This time tomorrow Aist ..................................(3. have) a great time with her classmates solving
maths problems.
3. By this time tomorrow 3C ...................................(4. write) 3 challenging tests.
4. KTUG was empty. All the students ...............................(5. go) on a school trip.
5. A professor said that we ...........................(6. must) to study very hard if we wanted to pass the exam.
6. Yesterday uolas ..........................(7. punish) for cheating. It was the first time he...................(8.
catch) copying the maths problems.
7. I wish.........................(9. not/buy) that dress last Saturday .
8. You ought............................(10 study) harder if you want to pass the exams.
9. Take an umbrella in case it ............................(11. rain).
10. While Sandra was baking a chocolate cake, her car ...........................(12. fix) by Tom. He was
working really hard.
11. Simon suggested .........................(13. play) truant tomorrow.
12. I can never make my students............................(14. do) all the homework. They
prefer..........................(15. hang out) with their friends to ...........................(16. write) opinion essays.
13. Dalius is used...........................(17. study) a lot.
14. I dont mind ............................(18. solve) Chemistry problems.
15. Teenagers love ...............................(19. eat) fast food.
16. If David .................................(20. buy) a pet, hell take care of it.
17. By the time this class ................................(21. start) learning, the school year will have finished.
18. If it ............................(22. start) raining, wed stay at home!
19. Linas mother used ............................(23. encourage) her daughter to eat a lot of fruit.
20. Unless she .......................(24. study) hard, she wont enter KTU gymnasium.
21. New books..........................(25. publish) every year.
22. My car ..................................(26. just/fixed) by my father.
23. If I had listened to my parents and studied harder, I .................................(27. not/fail) the test
yesterday.
24. Unless Agn.............................(28. copy) the handouts, we wouldnt have been able to do our
homework.
25. You ..........................(29.should/inform) me about his visit earlier. I wont manage ...........................
(30. get ready ) for the meeting!
Points 30
Task 2. Put the verbs in the brackets into the correct tense.
Barbora was very nervous. She ................................(1. wait) for that moment for 2 weeks. She
................................(2. not/sleep) at all the previous night. As she was about to start Maths test, she
.............................(3. notice) that her classmates .......................................(4. have) cribs . What should I
do? , she ...........................(5. think) . But she ...........................(6. have) no more time to think as the
door opened and a teacher came in.
Points 6
46

Task 3. Complete each sentence with two to five words, including the word in bold.
1. The flat we rented was very luxurious.
which We ............................................very luxurious.
2. Clare Spender is the author ; her book became a bestseller overnight.
whose Clare Spender is ..........................................a bestseller overnight.
3. The team were so good that we couldnt beat them.
such They were .................................... that we couldnt beat them.
4. I regret ever telling her my secrets.
wish I ...................................................her my secrets.
5. The grandparents took care of the child.
looked The child .........................................................the grandparents.
Points 10
Task 4. Complete by changing the form of the word in the brackets.
1. Careful (plan) ........................of the trip is very important.
2. Our trip to Paris was really (amaze) ........................... .
3. She stressed the (important)........................of careful preparation.
4. Teachers must keep a record of students (attend)......................................... .
5. Activities all take place under the (guide)..........................of an experienced tutor.
6. I live in a quiet (resident).............................area.
7. Looking for an (forget) .............................way to celebrate your birthday? We offer a wide range of
options to suit you!
8. For the more (adventure).......................tourists, there are trips to the mountains with a local guide.
9. My brother is a (talent) ..........................student.
10. Laura makes friends (easy) ............................ .
11. He wants to become a (profession) ........................musician.
12. Most teenagers play the guitar (simple) .......................for pleasure.
Points 12
Task 5. Underline the correct word
1. I dont know whether/weather she will join us tonight.
2. First we mix 2 cups of flour and 100 grams of sugar, then/than we add some butter.
3. I didnt ask for your advice/advise.
4. Who said that life is fair/fare?
5. Now lie/lay me down to sleep.
6. I just know Im going to loose/lose this race.
7. This dress doesnt suit/fit you. You look ugly wearing it. Buy something more charming...
Points 7
Task 6. Write the correct preposition
1. Write .........sb
2. Fond ........
3. Famous .......
4. Busy .........
5. Take care ........

6. Kind..........sb
7.Influence ..........
8. Responsible ...........
9. Spend money .........
10. Wait ...............
Points 10
Total: 75

47

Angl kalbos testas Nr. 2


Task 1. Change the verbs in the brackets into the correct form.
1. Id love (go) ............................to the cinema now.
2. Tom is looking forward (see) ..................................his old college friends.
3. I suggest (go) .................................. to the theatre.
4. My sister made me (explain) ................................ the task.
5. I wouldnt mind (help) .............................you with the washing-up.
6. Will you let me (explain) ..................................the situation?
7. This time tomorrow she (present) ................................ a project.
8. I must remember (pack) .............................an extra sweater.
9. If Ieva (call) ................................before I leave, let me know.
10. When I went out, it (rain) ........................................ .
11. By next year I (learn) .............................English for 8 years.
12. Ieva (write) .........................................an essay for 2 hours.
13. It is the first time he (win) ..............................the competition.
14. When I called, Karolina (tidy) ....................................her room for half an hour.
15. By 8 oclock I (already/do) ......................................all the tasks.
16. Tomorrow we (play) ..........................................in the semi-final.
17. When I arrived, the task (explain) ............... by a teacher and all the students were listening carefully.
18. She said she (already/arrange) ...............................the meeting.
19. The cake (just/bake) ..............................by Ieva.
20. Im sure he (must/know) ...................................all the answers! Otherwise, he woudnt have got an A.
21. When they arrived they (see) ........................... that their car (crash) .............................. .
22. I (look) .....................................forward to my trip for months when finally the day of departure came.
23. If he (have) ............................more time, he could help us.
24. If you had paid more attention, you (not/make) ................................so many mistakes.
25. David will do his homework before he (go) ........................out with his friends.
26. Unless she (go) .............................somewhere sunnier, she wont get a suntan.
27. I wish you (stop) ............................complaining all the time.
28. Once she (make) ........................a decision, it is impossible to persuade her to change her mind.
29. Will you go to the party if Eve (invite) ......................you?
Points 30
Task 2. Write indirect questions
1. How often do you play tennis? Nick asked me.
2. Were you at school yesterday? Lina asked me.
3. Has David bought a car yet? Tom asked me.
4. When will you take a final decision? she asked Paul.
5. Is a baby sleeping now? mom asked me.
Points 10
Task 3. Complete each sentence with two to five words, including the word in bold.
1. Lina will clean the house on Saturday.
be The house ..............................................................................on Saturday.
2. She hasnt posted the letters yet.
been The letters ......................................................................................yet.

48

3. This is the most delicious cake I have ever eaten.


such I have .............................................................................cake.
4. How long is it since he bought a computer?
buy When .....................................................................computer?
5. She started writing an essay an hour ago.
been She ...............................................for an hour.
6. We make yoghurt from milk.
is Yoghurt .................................................... milk.
7. Laura is baking cookies now.
baked Cookies.............................................now.
8. We can go to the beach if the weather is good.
unless We can go to the beach .............................................bad.
9. That man complained to the headmaster.
who Thats .............................................to the headmaster.
10. We dont have enough money to buy that car.
afford We cant ...................................................... car.
Points 20
Task 4. Complete by changing the form of the word in brackets.
1. She (advice) .........................me to stay at home and relax.
2. Smoking is (harm) ........................to our health.
3. Laura spent her (child) ...........................in a small (coast) .....................town.
4. Youve got a number of (choose) ............................. .
5. (Fortune) ................................., our team lost the match yesterday.
6. Im jus a (begin) ........................................ .
7. Hes got a amazing (collect) ..........................of butterflies.
8. My little sister has a very good (image) .......................... , so she tends to make up different stories.
9. The doctor gave me a (prescribe) .....................for some pills.
Points 10
Task 5. You are on holiday abroad. Write a letter to your friend. Be sure to tell :
Where you are staying
Describe new friends you have made
Activities you have already done
Your plans for next week
Write 80-100 words

Points 20
Total :90

49

Angl kalbos testas Nr. 3


Task 1.

1. Name the parts of the United Kingdom. Write their capital cities.
2. Who is the current queen of the United Kingdom? .........................................................
3. London is situated on the river .............................................................................
4. Write three places of interest in London.1) .............................2) ...................... 3) .................................
Task 2. Circle the correct answer.
1. Adam was born ..............June 5th.
a) on
b) in
c) at
2. Whats .............TV tonight?
a) on
b) in
c) through
3. -I dont know what this word means. - Look it ......... in the dictionary.
a) for
b) up
c) at
4. We arrived .........London last Friday.
a) to
b) in
c) at
5. The plane will be taking ..........in ten minutes.
a) off
b) up
c) down
6. If she.......................about his financial situation, shed have helped him out.
a) knew
b) has known
c) had known
7. He suggested .............................................. to the cinema.
a) go
b) going
c) to go
8. Tom wanted to know .............................................. .
a) did I pass the exams
b) if I passed the exams
c) if I had passed the exams
9. Money ............................................to all the employees.
a) have just been paid
b) has just been paid
c) were paid
10. I wish I ..........................my bag yesterday.
a) didnt lose
b) hadnt lost
c) havent lost
11. Concentrate! The task ...................................!
a) had been explained
b) is explained
c) is being explained
12. A new J.K. Rowlings book ................................... recently.
a) was published
b) has been published
c) had published
Points 25
Task 3. Put the verb in the brackets into the correct form
1. My sister (enter) .........................................the university in 2009.
2. Im looking for my pencil. ....................................(you/see) it?
3. Ignas (study) .......................................in English courses for 4 months.
4. Ruth said she (study) ..........................there for 2 years.
5. Matas (meet) ....................................with his competitors tomorrow.
6. I (never/be) ............................to France.
50

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Gyt (clean) .........................her room before her parents arrived.


One summer evening Guoda (walk) ......................................home when she saw a car accident.
I (not/decide) ..............................what to do so far.
Students (wait) .................................for a teacher for ten minutes when she came.
Your room looks very clean. ..................................................(your sister/tidy up/ it)?
When (be) .............................this house built? Two years ago.
He said he (already/buy) ..............................text books.
It is the second time I (see) ...........................this film.
Who (invent) ...............................a telephone?
She felt very tired as she (hike) .....................................all day.
I wish Tom (drive) ...............................more carefully. He can crash the car.
When I got home I noticed that my brother (eat) ..............................all my sweets.
Ignas (win) ............................the match again. Its the third time this (happen) ....................................
Gediminas (learn) ................................................... English for seven years.
Justas and Kasparas (play) ..........................................basketball for an hour when it started to rain.
Have you seen Ruth lately? No, we (not/meet) .................................each other since Christmas party.
I (wait) .......................................for 2 hours but nobody came.
By next Sunday Sandra (finish) ............................painting the picture.
Points 25

Task 4. Put the verb in the brackets into the correct form
1. This soup is too salty (eat) .................................. .
2. (buy).......................... a new bike I save my pocket money.
3. Ruth doesnt mind (play)........................the piano every day.
4. I wont let you (watch) .................... this film. Its not for kids.
5. Stop (lie) ..........................to me!
6. Ups ! I forgot (lock) ..................the door.
7. Gediminas feels like (write)............................one more test.
8. I usually avoid (skip).....................lessons.
9. Are you looking forward (visit)......................Paris?
10. A little boy denied (eat) ....................all the sweets.
11. Would you love (visit).........................................Paris?
12. Guoda used (eat) ...........................a lot of sweets.
13. I suggest (stay in )............................. tonight.
14. I prefer (study)............................in the evenings.
15. I cant wait (get )..................................................................... the answer!
16. I dont remember (visit) ....................................this place before.
17. I hate (argue) .............................with my parents.
18. Do you fancy (go) ....................to the cinema tonight?
19. What about (bake) ........................a cake?
20. I couldnt help (laugh) ................................... .
Points 20
Task 5. Put the verb in the brackets into the correct form.
1. If Guoda (not/want) ........................................., she wont tell you anything.
2. If I were you, I (tell) ............................................her everything.

51

3.
4.
5.

If I (have) ...........................................................a car, Id give you a lift.


Unless Lina (study) ................................hard, she wont pass this exam.
If the police (arrive) ..............................earlier, they would have caught the criminals.
Points 5

Task 6. Complete each sentence with two to five words, including the word in bold.
1. Politicians found the results of the local election surprising.
were Politicians .............................................of the local election.
2. Our boss made us work overtime.
made We .......................................by our boss.
3. Lets eat out tonight.
going How ..........................................a meal tonight?
4. People say learning a new language is difficult.
supposed Learning a new language .....................................difficult.
5. I have never met Adams sister before.
first It .......................................I have ever met Adams sister.
Points 10
Task 7. Complete by changing the form of the word in the brackets.
1. Im asking for (forgive) .................................... .
2. (garden) .........................is a very (relax) ........................ free time activity.
3. I want to be a (history) ................................ .
4. I dont like people who are (honest) ................................... .
5. Your e-mail was (inform) ............................... thanks.
6. Shes a driving (instruct) ............................... .
7. I didnt read the ( introduce) ......................... to the book.
8. I go (jog) ............................every day.
9. Youre a (lie) ..............................!
10. We were (luck) ....................to lose the match.
11. (luck) ............................ , I won the game.
12. Is it a serious (medicine) ..........................problem?
13. Do we have to (memory) .....................all these (regular) .........................verbs?
Points 15
Task 8. Fill in with the correct particle
1. I found ...................that he was lying to me.
2. I get .....................with my family well.
3. She takes .............her mom.
4. Could you look .............a word in the dictionary?
5. Nick is looking .................his notes. Have you seen them?
6. Im fond ...............jazz.
7. He suffers ..............insomnia.
8. My parents dont approve .............my friendship with Lina.
9. Concentrate ...............studying!
10. Are you keen .........playing sports?
Total: 110

52

Angl kalbos testas Nr. 4


1. Put the verbs in brackets into the correct form.
Example: 0. My mom goes to work every day.
1. He regrets (tell) everyone his plans.
2. Tomas suggested . (go) to the cinema.
3. Im exhausted. I think I . (go) to bed.
4. She is really looking forward to (meet) you.
5. Ive been looking for Sue for hours, but I . (not/ be able) to find her yet.
6. If you..(remember) to take the money you would have been able
to pay for the car.
7. When I was in Africa I .. (bite) by a poisonous spider.
8. I . (talk) to my mother on the phone when I heard the scream.
9. Do you think you (finish) the book by tomorrow?
10. Harry was sunburnt because he .. (lie) on the beach for six hours.
11. I wish you.. (tell) me what you were going to do.
12. Dont phone me tonight. I . (correct) exam papers.
13. I wish you .. (talk) to me like that!
14. The guards wouldnt let anybody .. (leave) the building.
15. Its no use . (cheat). You will fool yourself.
16. If I won the lottery, I . (go) on exotic holiday.
17. Petes car .. (steal) yesterday.
18. What time (you/ wake up) this morning?
19. Its the first time I .. (get) all the answers right in the test.
20. Ill do my homework as soon as I . (come) home.
21. These windows are dirty. They need (wash).
22. She is upset because she .. (fail) the exam.
23. Before the exam, I . (study) everything except the questions they asked!
2. Read the text and fill in the gaps with word from the table, which fits best. The example has
been given. There are two extra words which you do not need to use.
There, to, does, which, from, than, since who, other, did, can, how, since, soon, is, in, in, be, in,
on, what, own, in
Welcome to Wales: Croeso I Gymru, the sign says (0) in. two languages, as has
been the rule everywhere in the country (1). 1973. There is no shortage of these
bilingual signs in Wales. According (2) those who live there, Wales has always been a
different country, a part of Britain where the culture has remained different (3) ...
the whole. It is the only part of Britain with an active language of its (4) .
On the (5) .. hand, only around 20 per cent of the 2.8 million people (6)
live there speak it. Famously, the poet Dylan Thomas did not speak
the language (though his parents (7) ..). The actor Richard Burton,
also from the Welsh valleys, spoke it, and entertainer Tom Jones (8) sing a few
songs in Welsh, but isnt fluent. The point is not perhaps how the language has declined, but (9)
. it has survived for so long because English had been the official
53

language ever (10) .. 1536. However, as (11) ... as the Welsh Language Act
was passed in 1973, the language had equal status with English. (12)
.. is no doubt that this, combined with television and radio
broadcasts in Welsh, (13) . certainly helping to keep the language from
further decline. (14) addition, an increase (15)
.. the number of bilingual primary schools means that the language
may soon (16) . spoken by well over 20 per cent of the population. Increasingly,
tourism may also prove to be a friend rather (17) .. an enemy. Many of
the new tourist attractions strongly emphasise the language and its place (18) ..
Waless cultural identity. Welsh itself is based (19) a language (20)
.. died out in the 18th century.
3.

Use the word given in brackets to form a word that fits in the gap. The example has been given.

Are you looking for more (0) variety. (vary) in what you cook, but have to
survive on a (1) .(limit) budget? Finding new recipes which are both (2)
.. (taste) and nutritious is a constant challenge faced by most new and (3)
.. (experience) housekeepers. This easy-to-use cookbook will give
you the (4) (inspire) you need to create something both special and (5)
.. (expensive). The author, Karen Shelley, is a (6)
(special) in cooking. She is also very well-known for her occasional
(7) .. (appear) on the television programme Lets cook. Her very (8)
(success) career as a cook is reflected in this book. If you
happen to be looking for (9) . (suggest) to add some more (10)
.. (excite) to your cooking, we strongly recommend this
book.
4.

Complete using a word formed from the letters given. The example has been given.

0.
1.
2.
3.
4.
5.

Your teachers all said lots of ..positive.things about you. Well done!
SEPTIOIV
I think we should all go in the same car and save petrol. Thats the most . idea.BLESSINE
She has a problem with her car. Its going to take at least a week to fix. RESSIUO
I had the tyre on the car pumped up at the garage. RAPSE
Fruit contains a lot of C.
MATNIVI
Whats the best for a bee sting?
TENTRATEM

5. You have received a letter from your friend, Sam, who is coming to Lithuania. Write your
letter, in which give your latest news, suggest accommodation, tell him, which places in Lithuania
are worth visiting and why. Write 80-100 words.

54

3.4. FIZIKA
Fizikos testas Nr. 1
1. Du vienodi teniso kamuoliukai nukrito i to paties aukio. Pirmasis atsitrenk grindis ir atoko,
antrasis pataik sml ir strigo jame. Kurio kamuoliuko vidin energija smgio metu pakito daugiau?
a) pirmojo;
b) antrojo;
c) nepakito n vieno; d) abiej pakito vienodai.
2. K vadiname kno savitja iluma
a) ilumos kiek, reikaling knui paildyti;
b) ilumos kiek, reikaling kno temperatrai pakelti 1 0C;
c) ilumos kiek, reikaling 1 kg mass kno temperatrai pakelti 10C;
d) ilumos kiek, kur atiduoda knas, atvsdamas 1 0C.
3. Nuo ko priklauso ilumos kiekis, kurio reikia knui paildyti?
a) tik nuo mediagos, i kurios pagamintas knas;
b) tik nuo kno mass;
c) tik nuo pradins ir galins temperatr;
d) nuo (a), (b) ir (c).
4. I tokio paties aukio nukrito du vienodos mass rutuliukai alavinis ( c = 230 J/(kg.oC) ) ir geleinis
( c = 460 J/(kg.oC) ). Kuris i j smgio metu ilo iki auktesns temperatros?
a) pirmasis;
b) neilo n vienas;
c) antrasis;
d) nustatyti nemanoma.
5. Atyla ar atla sningant? Kodl?
a) atyla, nes, kristalizuodamasis snieg, vanduo iskiria ilum;
b) atla, nes sniegas altesnis u or;
c) atla, nes kristalizacijai reikalinga papildoma iluma;
d) atla, nes sniegas neleidia emei ildyti or.
6. Kokie energijos virsmai vyksta visuose iluminiuose varikliuose?
a) mechanin energija virsta vidine energija;
b) vidin energija virsta mechanine;
c) kinetin energija virsta potencine;
d) kinetin energija virsta vidine.
7. Kas sukuria elektros srov metaluose?
a) kryptingai judantys protonai;
b) kryptingai judantys atomai;
c) kryptingai judantys neutronai;
d) kryptingai judantys laisvieji elektronai.
8. Kokia yra elektros srovs kryptis metaluose?
a) sutampa su laisvj elektron judjimo kryptimi;
b) jos kryptis prieinga elektron judjimo krypiai;
c) sutampa su proton judjimo kryptimi;
d) jos kryptis prieinga proton judjimo krypiai.
9. Koks yra laisvj elektron kryptingojo judjimo vidutinysis greitis, kam lygus elektros srovs greitis?
a) elektron 300000 km/s, srovs - 300000 km/s;
b) elektron - deimtosios dalys mm/s, srovs - 300000 km/s;
c) elektron - deimtosios dalys mm/s, srovs - deimtosios dalys mm/s;

55

d) greiiai priklauso laidininko ries.


10. Koks yra krvio matavimo vienetas?
a) kulonas (C);
b) daulis (J);
c) niutonas (N);
d) paskalis (Pa).
11. Variklis, kurio naudingumo koeficientas 28%, per 2 min. sunaudoja 150 g kuro, kurio degimo iluma
50 MJ/kg. Raskite variklio gali.
12. 4 kg 18 C vandens metus -5 C temperatros ledo gabal, vanduo atvso iki 8 C. Apskaiiuokite
mestojo ledo mas. Ledo savitoji iluma lygi 2100 J/(kg.C), lydymosi - 330 kJ/kg, vandens savitoji 4200 J/(kg.C)

Fizikos testas Nr. 2


1. Dviej vienodo skerspjvio ploto aliuminio laidinink ilgiai skiriasi keturis kartus (antrasis keturis
kartus ilgesnis). Palyginkite j varas.
a) R1 = 16R2;
b) R1 = 4R2;
c) R2 = 16R1;
d) R2 = 4R1.
2. Laidininko, kuriam galioja Omo dsnis, vara nepriklauso:
a) nuo laidininko skerspjvio ploto;
b) laidininko mediagos;
c) nuo laidininko ilgio;
d) nuo tampos ir srovs stiprio.
3. Elektrinio virdulio kaitintuvu per 5 min. pratekjo 600 C krvis. Kokio stiprio srov tekjo kaitintuvu?
a) 120 A;
b) 2 A;
c) 0,5 A;
d) 3000 A.
4. Kaip priklauso laidininko vara nuo per j tekanios srovs stiprio?
a) nepriklauso;
b) tiesiogiai proporcinga;
c) atvirkiai proporcinga;
d) didjant srovei, vara gali ir didti, ir mati.
5. Yra du vienodo ilgio, bet nevienodo storio sidabriniai laidininkai (pirmojo skersmuo du kartus
maesnis). Palyginkite j varas.
a) R1 = 0,25R2;
b) R1 = 0,5R2;
c) R2 = 0,5R1;
d) R2 = 0,25R1.
6. Esant 12 V tampai, automobilio lemputs sileliu teka 4 A stiprio srov. Kam lygi silelio vara?
a) 3 ;
b) 48 ;
c) 0,33 ; d) 4 .
7. Cinko savitoji vara apie du kartus maesn u plieno. Palyginkite dviej visikai vienod dydi
cinko ir plieno laidinink varas.
a) RC = RP;
b) RC = 2RP;
c) RP = 2RC;
d) RC = 4RP.
8. Koks elektros krvis pratekjo variklio apvija per 8 min. ja tekant 20 mA stiprio srovei?
a) 2,5 C;
b) 9,6 C;
c) 0,04 C; d) 160 mC.
9. 20 varos krosnel jungta 220 V tampos tinkl. Kam lygus jos spirale tekanios srovs stipris?
a) 0,09 A;
b) 11 A;
c) 4400 A; d) 200 A.

56

10. 2 A stiprio srov teka 40 varos laidininku. Kam lygi laidininko gal tampa?
a) 20 V;
b) 0,05 V;
c) atsakymui trksta duomen;
d) 80 V.
11. Ar uteks 1 g spirito 1 g -10 C temperatros ledo paversti 100 C temperatros garais? Spirito
degimo iluma lygi 27 MJ/kg, lemputs naudingumo koeficientas 10 %, ledo savitoji iluma 2100 J/(kg.C), lydymosi - 330 kJ/kg, vandens savitoji - 4200 J/(kg.C), savitoji garavimo - 2,3 MJ/kg.
12. Vidaus degimo variklio stmoklio plotas 200 cm2, eiga 30 cm, o vidutinis slgis darbo takto metu 50
N/cm2. Kok darb, degant benzino ir oro miiniui, atlieka besiplsdamos dujos?

Fizikos testas Nr. 3


1. mogus 5 km nujo per 1 valand, po to pus valandos ilsjosi ir likusius 7 km veik per 1,5
valandos. Koks mogaus vidutinis greitis?
a) 4 km/h;
b) 4,8 km/h;
b) 5 km/h;
d) 6 km/h;
2. Paraiutininkas tolygiai leidiasi paraiutu. mogaus mas 70 kg, paraiuto 20 kg. Kam lygi oro
pasiprieinimo jga?
a) 700 N;
b) 900 N;
c) 1000 N;
d) 1400 N;
3. 400 g mass balandis, tolygiai kildamas, per 20 s pasiekia 100 m aukt. Koki gali ivysto
balandis?
a) 800 W;
b) 80 W;
c) 400 W;
d) 20 W;
4.

Saus malk degimo iluma lygi 10 MJ/kg. Kiek ilumos isiskirs pilnai sudegus 10 kg malk?
a) 1 MJ;
b) 100 MJ;
c) 1000 J;
d) teisingo atsakymo nra.

5.

Kada ledas gali bti ildytuvu?


a) niekada;
b) kai aplinkos temperatra auktesn;
c) kai jis lydosi;
d) kai jis panardintas vanden;
e) kai aplinkos temperatra emesn.

6.

Ar itirps 0 oC ledas, mestas 0 oC temperatros vanden?


a) neitirps;
b) itirps;
c) itirps, jei vandens bus daugiau, nei ledo;
d) itirps, jei vandens bus maiau, nei ledo.

7. Ilgainiui elektros lemputs silelis plonja, nes kaits volframas ltai garuoja. Kaip kinta sileliu
tekanios srovs stipris?
a) maja;
b) didja;
c) nekinta;
d) nemanoma atsakyti.
8. Dviej vienodo skerspjvio ploto varini laidinink ilgiai skiriasi du kartus ( antrasis du kartus
ilgesnis ). Palyginkite j varas.
a) R1 = R2;
b) R1 = 2R2;
b) c) R2 = 2R1;
d) R2 = 4R1.

57

9. grandin nuosekliai jungti 1, 2 ir 3 varos laidininkai. Pirmuoju teka 1 A stiprio srov. Koki
stipri srovs teka antruoju ir treiuoju laidininku?
a) I2 = 2 A; I3 = 3 A; b) I2 = I3 = 1 A;
c) I2 = 3 A; I3 = 2 A; d) I2 = I3 = 0,2 A.
10. Kambar apvieia trys vienodos elektros lemputs. Kaip pasikeis viena i j tekanios elektros
srovs stipris ir tampa kitas dvi ijungus?
a) ir srovs stipris, ir tampa padids;
b) nei srovs stipris, nei tampa nepakis;
c) srovs stipris padids, tampa nepakis;
d) srovs stipris sumas, tampa nepakis.
11. Trys laidininkai, kuri varos 4 , 6 ir 8 , sujungti lygiagreiai. Pirmuoju laidininku teka 1,5 A
stiprio srov. Apskaiiuokite : a) laidinink tampas; b) srovs stipr antrajame ir treiajame
laidininkuose.
12. Apskaiiuokite 2 mm2 skerspjvio ploto geleins vielos, i kurios pagamintas 6 varos reostatas,
g
mas. Geleies tankis lygus 7,8
, savitoji vara 1,0.10-7 .m.
cm 3

Fizikos testas Nr. 4


1.

K vadiname kno vidine energija?


a) kn sudarani daleli kinetini ir potencini energij sum;
b) kn sudarani daleli kinetini energij sum;
c) kn sudarani daleli potencini energij sum;
d) kno kinetins ir potencins energijos sum.

2. Kuris i i teigini rodo, kad, paalinms jgoms atliekant darb, pakinta kn vidin energija:
dujas suslgus, j temperatra padidja; kaista stabdomo automobilio stabdiai; nuo plaktuko smgi
kaista vinis?
a) tik pirmasis;

b) tik antrasis;

c) tik treiasis;

d) visi trys.

3. Kodl, ilip i vandens, pajauiame vs, nors oro temperatra auktesn negu vandens?
a) nes puia vjas;
c) nes vanduo garuoja ir vsina od;

b) nes knas lapias, o vanduo altesnis u or;


d) nes oro temperatra maesn nei kno.

4. Atyla ar atla sningant? Kodl?


a) atyla, nes, kristalizuodamasis snieg, vanduo iskiria ilum;
b) atla, nes sniegas altesnis u or;
c) atla, nes kristalizacijai reikalinga papildoma iluma;
d) atla, nes sniegas neleidia emei ildyti or.
5. Kokie energijos virsmai vyksta visuose iluminiuose varikliuose?
a) mechanin energija virsta vidine energija; b) vidin energija virsta mechanine;
c) kinetin energija virsta potencine;
d) kinetin energija virsta vidine.
6. Patrynus vien kit du knus, jie abu sielektrino. Kaip tai galima paaikinti?
a) dalis vieno kno elektron perbgo kit kn;
b) dalis vieno kno proton perbgo kit kn;
c) galimi abu (a ir b) variantai;
d) buvo sukurta daugiau elektringj daleli.

58

7. Ko reikia, kad mediagoje tekt elektros srov?


a) reikia mediagoje sukurti elektrin lauk;
b) mediag reikia patalpinti magnetin lauk;
c) mediagoje turi bti laisvj elektron;
d) mediagoje turi bti laisvj elektringj daleli ir sukurtas elektrinis laukas.
8. Nuo ko priklauso laidininko vara?
a) nuo laidininku tekanios srovs stiprio;
c) ir nuo srovs stiprio, ir nuo tampos;
temperatros.

b) nuo tampos laidininko galuose;


d) nuo laidininko mediagos, ilgio, skerspjvio ploto ir

9. Kada galia lygi vienam vatui?


a) kai per 1 s atliekamas 1 kWh darbas;
c) kai per 1 s atliekamas 1 J darbas;

b) kai per 1 h atliekamas 1 kWh darbas;


d) kai per 1 h atliekamas 1 J darbas.

10. Kaip elektros grandin jungiami saugikliai?


a) lygiagreiai srovs altiniui;
c) nuosekliai energijos vartotojui;

b) lygiagreiai energijos vartotojui;


d) teisingo atsakymo nra.

11. 1 kg mass vino gabalui suteikus 50 kJ ilumos kiek, pus jo isilyd. Kokia buvo pradin vino
temperatra, jei jo savitoji iluma 130 J/(kgC), savitoji lydymosi iluma 24 kJ/kg, lydymosi
temperatra 327 C?
12. Dvi 60 W ir 100 W galios elektros lemputs sujungtos nuosekliai ir tik tada jungtos 220 V tampos
tinkl. Kiek ilumos per 1 min isiskirs kiekvienoje lemputje?

59

3.5. CHEMIJA
Chemijos testas Nr. 1
1. Paraykite chemin formul mediagos, kuri gamtoje bna 3 bsen.
2. Chemins reakcijos vykstanios tarp rgtini ir bazini tirpal, vadinamos ?
3. Kaip pagaminti sieros rgties tirpal?
a) ind su rgtimi pilti vanden;
b) ind su vandeniu pilti rgt;
c) maiyti rgt su vandeniu bet kaip;
4. Kurioje eilutje suraytos tik bazins mediagos:
a)CO2, Li2O, SO3;
b)KOH, CaO, NH3;
c)CO2, Li2O, Al2 O3;
d)CuO, Li2O, Fe2 O3;
5. Koks jonas yra i mediag Na2CO3, NaOH, NH3 tirpaluose ?
6. Paraykite kokie du IIA grups metal jonai lemia vandens kietum.
7. Baikite rayti reakcij lygtis, jas sulyginkite, paraykite vis mediag agregatines bsenas:
a)CaCO3+HCl
b)Na2CO3+CaCl2
c)CuSO4+Fe
d)Ca(OH)2+CO2
8. 9,5g cinko ir vario miinio paveikta druskos rgtimi, isiskyr 0,1mol vandenilio.
Kiek gram cinko ir vario buvo miinyje? Paraykite nuosekl sprendim.
9. 10g CaCO3 reagavo su 35ml 65% azoto rgties tirpalo (tankis1,39g/cm3)
Apskaiiuoti isiskyrusi duj kiek. Paraykite nuosekl sprendim.

Chemijos testas Nr. 2


1. Kuris teiginys apie rgtis yra neteisingas ?
Rgtys yra mediagos kurios:
a) vandeniniuose tirpaluose turi H+(aq) jon,
b) padidina tirpalo pH,
c) yra rgties skonio,
d) neutralizuoja bazes.
2. Metiloranas NaOH(aq) , Na2CO3(aq) ,NH3 mediag tirpaluose nusidao:
a) roine spalva,
c) bespalve spalva,
b) geltona spalva,
d) mlyna spalva.
3.
4.

Sieros atomo oksidacijos laipsnis SO42- jone


a) +8,
b) +6,

c) +2,

Kokios prigimties mediagos CaO, Ca(OH)2


a) bazins,
b) rgtins,

d) +4.
c)
d)

neutralios,
amfoterins.

5. Paraykite neutralizacijos reakcijos lygt (bendrj ,piln ir sutrumpint jonines). Paraykite mediag
agregatines bsenas.
60

Aliuminio hidroksido ir sieros rgties.


___________________________________________________________________________________
6. Paraykite netirpaus hidroksido skilimo reakcijos lygt:
to
Fe(OH)3
7. Ubaikite rayti sutrumpint jonin reakcijos lygt , j ilyginkite:
CaCO3(k)+2H+(aq) Ca2+(aq)+ --------+-------Paraykite bendr lygt:
8. 60g liio oksido itirpinta vandenyje. Kiek gram druskos rgties reikia, kad ji visikai neutralizuot
susidarius liio hidroksid?
Paraykite nuosekl sprendim.
9.

Kristalizacinio vandens mass dalis hidrate MgSO4 7H2O yra:


a) 51,21%
b) 7,32%
c) 15%
d) 25,1%

Chemijos testas Nr. 3


1. Kurioje eilutje surayti tik baziniai oksidai?
a) CaO, CO, Li2O, MgO
b) CaO, SO2, Ba, Li2O
c) CaO, MgO, BaO, Li2O
d) BaO, Li2O, CO2, CaO
2. Kuris metalas reaguodamas su vandeniu iskirs vandenilio dujas?
a) Li
b) Cu
c) Pb
d) Be
3. Kurio oksido vandeniniame tirpale lakmusas nusidays mlynai?
a) BaO b) CuO
c) SO2
d) SO3
4. Koks sieros oksidacijos laipsnis junginyje Na2SO4?
a) +6
b) +4
c) +2
d) -2
5. Kurios mediagos vandeniniame tirpale fenoftaleinas nusidao avietine spalva?
a) H2SO4 b) KOH
c) Na2SO4 d)HCl
6. Kuris teiginys apie rgtis yra neteisingas? Rgtys yra mediagos, kurios:
a) vandeniniuose tirpaluose turi H+(aq) jon
b) padidina tirpalo pH
c) yra rgtaus skonio
d) neutralizuoja bazes
7. Kokios prigimties mediagos CaO, Ca(OH)2, NH3?
a) bazins
b) rgtins
c) neutralios
d) amfoterins
8. Kristalizacinio vandens mass dalis hidrate Na2SO4*10H2O :
a) 56% b) 5,6%
c) 17,9%
d) 32,2%
61

9. Kiek moli K+ yra tirpale, kai 3 mol K2SO4 visikai disocijuoja?


a) 6
b) 3
c) 2
d) 1,5
10. Kurioje lygtyje reaguojant mediagoms nesusidarys CaCO3?
a) Ca(OH)2 + CO2
b) CaO + CO2
c) Na2CO3 + Ca
d) CaCl2 + Na2CO3
11. Kokio trio 2 mol/l azoto rgties reikia norint neutralizuoti 500ml 2mol/l natrio armo tirpalo?
Parayti nuosekl udavinio sprendim.

Chemijos testas Nr. 4


1. Kuris oksidas, reaguodamas su vandeniu, sudaro arm?
a) Li2O;
b) CuO;
c) BeO;

d) ZnO.

2. Kuris hidroksidas kaitinamas skyla?


a) Cu(OH)2;
b) NaOH;

d) LiOH.

c) KOH;

3. Kuris oksidas, reaguodamas su vandeniu, sudaro stipri rgt?


a) SO3;
b) SO2;
c) CO;

d) CO2 .

4. Koks azoto oksidacijos laipsnis NO3- jone?


a) +5;
b) -3;

c) -5;

d) +3 .

5. Vanduo yra kietas, kai jame yra daug jon:


a) Ca2+ ir Mg2+;
b) Ca2+ ir Ba2+;

c) Be2+ ir Mg2+;

d) Sr2+ ir Mg2+.

7. Na+ ir Ne turi vienod skaii:


a) elektron;
b) proton;

c) neutron;

d) proton ir elektron.

8. Su vandeniu greiiausiai reaguos:


a) Li;
b) Na;

c) K;

d) Mg.

6. Metalo atominis skaiius yra 20.


1. Paraykite metalo chemin simbol
2. Kiek valentini elektron yra atome?

9. Suriuokite K+, Ar, Mg2+, Ca, Al3+, Na daleles:


1.
2.

Chemikai aktyvios dalels


Inertikos dalels

10. Baikite rayti reakcij lygtis, jas sulyginkite:


CaO+CO2
AlCl3+NaOH
NaOH +CO2
CaCO3 +HCl
11. 100 g sieros rgties tirpalo berta 2,4 g Mg milteli . Kokia sieros rgties mass dalis (%)
pradiniame tirpale?

62

3.6. SOCIALINIAI MOKSLAI

Socialini moksl testas Nr. 1


1. Naudodamiesi Europos emlapio fragmentu atlikite uduotis.

3
2

9
4
7
5
6
8

1.1. raykite lentel emlapyje skaiiais paymtas valstybes. Lentelje prie valstybi, paraykite tik
tas sostines, per kurias teka Dunojus.
Nr.
Valstyb
Sostin
Nr.
Valstyb
Sostin
1.
6.
2.
7.
3.
8.
4.
9.
5.
1.2. emlapyje apveskite skaiius, kuriais paymtos jauniausios ES valstybs.
2. Atlikite uduotis ir atsakykite klausim. (2 takai)
2.1. Pabraukite tekste esanias dalykines klaidas.
Lietuvos teritorija yra Europos emyne, Baltijos jros pietvakarinje pakrantje. Pats iauriausias Lietuvos
takas yra Mos ups baseine, Naujosios Akmens rajone. Toliausiai pietus nutols takas yra Katros
ups baseine, 2 km pieiau Katros kaimo. Toli vakarus sikiusi dalis yra Kuri nerijoje. Labiausiai
Rytus nutols takas Drki eero rytinis krantas. Lietuvos geometrinis centras yra Dotnuva, o
geografinis centras Europos parkas.
2.2. Kokie svarbiausi geografiniai objektai ir poymiai apibdina valstybs geografin padt?
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
3. Atsakykite klausimus ir atlikite uduotis remdamiesi schema.
1
3.1. Koks geografinis objektas pavaizduotas? .........................................................................................
3.2. vardinkite schemoje skaiiais paymtus objektus:
5
1. .....................................................................................
4
2. .....................................................................................
3. .....................................................................................
2
4. ....................................................................................
3
5. ....................................................................................
63

4. Pagal apraymus atpainkite saugomas teritorijas ir raykite j pavadinimus.


4.1. iaurs Lietuvoje auktapelks teritorij apimantis rezervatas ...................................
4.2. UNESCO pasaulio paveldo sra trauktas nacionalinis parkas ............................
4.3. Penki piliakalni kompleksas rezervatas ...............................................................
4.4. Biosferos rezervatas, seniausia alies saugoma teritorija.............................................
4.5. Katros slnyje esantis pelk rezervatas ...................................................................
5. vardinkite emlapyje skaiiais paymtus geografinius objektus. (10 takai)
5

11
3

14

7
4

13
16
10
8
12
15
1

1. ................................up
2. ................................kanalas
3. ................................kalvagbris
4. ................................miestas
5. ................................rezervatas
6. ................................up
7. ................................eeras
8. ................................pelk
9.

................................nacionalinis parkas

10. ................................emuma
11. ................................tvenkinys
12. ................................auktuma
13. ................................emuma
14. ................................miestas
15. ................................auktuma
16. ................................lyguma
64

6. Atsakykite klausimus remdamiesi altiniais A, B, C ir, kur praoma, iniomis.


A altinis. I Imanuelio Kanto teksto Atsakymas klausim Kas yra vietimas?
vietimas yra mogaus isivadavimas i nesavarankikumo, dl kurio mogus pats kaltas.
Nesavarankikumas yra nesugebjimas naudotis savo protu kit nevadovaujamam.
Taigi paskiram mogui sunku isivaduoti i nesavarankikumo, beveik tapusio jo prigimtimi. Jis net
pamgo t nesavarankikum ir [...] tikrai nesugeba naudotis savo protu, nes jam niekad nebuvo leista tatai
imginti. Visokie nuostatai ir taisykls, itie mechaniki jo prigimties dovan protingo panaudojimo, arba,
tikriau pasakius, inaudojimo, rankiai, yra nuolatinio nesavarankikumo paniai. Jei kas juos ir nusimest,
vis tiek tik labai nedrsiai okt net per siauriausi griov, nes yra nepriprats taip laisvai judti. Todl
maa tra moni, kuriems pasisek patiems iugdyti savo dvasi, isivaduoti i savarankikumo ir vis
dlto drsiai engti priek.
Bet labiau manoma, kad pati save apviest visuomen; tatai yra net beveik neivengiama, jeigu tik
jai duodama laisv. Mat tada net ir tarp paskirtj minios globj visuomet atsiras keletas savarankikai
galvojani, kurie, patys nusimet nesavarankikumo jung, ims skleisti aplink save protingo savo verts
pajautimo ir kiekvieno mogaus paaukimo savarankikai mstyti dvasi. [...] Pavojinga skiepyti prietarus,
nes jie gal gale atsigria prie tuos, kurie patys juos sukr [...]. Todl visuomen gali bti apviesta tik
palengva. Revoliucija galbt ir gali panaikinti asmenin despotizm ir pelno ar valdios besivaikanij
priespaud, taiau ji niekuomet nevykdys tikros mstysenos reformos; nauji prietarai, kaip ir senieji, bus
vadels nemstaniai miniai.
B altinis. Istorikas Eligijus Raila apie XVIII a. pabaigos Abiej Taut Respublik
Apvietos idj jga taip ijudino nuo Renesanso iki Baroko laik susiguljusius bajor politins
mstysenos luitus, jog dievobaiminga bendruomen m karti savo vyskupus. [...] Taiau tai buvo
pasiksinimas ne Dievo idj, o per ilgus metus susiklosiusi hierarchins visuomens tvark. Verli
Apvietos ideologija m radikaliai lauyti ios tvarkos model. Dinamiki pilietins visuomens pokyiai
prie XVI a. susiformavusio politinio elito XVIII a. pabaigoje prijung miestiei ir vidutiniosios bajorijos
sluoksn.
C altinis. I Gegus 3-iosios konstitucijos
Miestai, kuriuose yra paskirti apeliaciniai teismai, prie kiekvien ordinarin [eilin] seim bals
dauguma irinks vien galiotin i piliei, turini miestuose paveldimas posesijas [sklypus]. [...]
Atlikus dvimet viej tarnyb aukiau nurodytose komisijose ar asesorijoje [teismo ris], tie
miest irinkti galiotiniai, dar nesantys bajorais, kitame seime tutuojau turi bti nobilituoti [bajorinti] be
mokesio u nobilitatis diplom. [...] Jeigu kuris i miestiei paveldjimo teise perka itis kaim ar
miestel, [...], jau pirmajame seime, remiantis iuo statymu, yra nobilituojamas, jei tik pateiks ratu
praym seimui per jo maralk.
6.1. Remdamiesi I. Kanto vietimo apibrimu (A altinis), rodykite, kad Apvietos epochai bdingas
proto kultas.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
6.2. Kokias tris mogaus nesugebjimo isivaduoti i nesavarankikumo prieastis altinyje A nurodo I.
Kantas?
1 prieastis .............................................................................................................................................
2 prieastis .............................................................................................................................................
3 prieastis .............................................................................................................................................
6.3. Kodl, anot I. Kanto, tik nedaugelis moni sugebjo isivaduoti i nesavarankikumo?
................................................................................................................................................................
6.4. Paaikinkite, kodl, Kanto manymu, visuomenei lengviau apsiviesti nei atskiram mogui?
................................................................................................................................................................
65

................................................................................................................................................................
6.5. Remdamiesi altiniu A nurodykite, ar Kantas bt buvs Pranczijos Didiosios revoliucijos
alininkas. Atsakym pagrskite altinio mintimi, perteikta savais odiais.
Atsakymas .............................................................................................................................................
Paaikinimas...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
6.6. Remdamiesi B altinio informacija, pateikite vien argument, kad ATR visuomen isivadavo i
nesavarankikumo, kur apra I. Kantas.
................................................................................................................................................................
6.7. Remdamiesi B altinio informacija, pateikite du argumentus, pagrindianius mint, kad Apvieta
lau nusistovjusi ATR visuomens hierarchij.
1 argumentas ..........................................................................................................................................
2 argumentas ..........................................................................................................................................
6.8. Remdamiesi savo pasirinktu konkreiu Pranczijos Didiosios revoliucijos pavyzdiu, paaikinkite,
kaip Europoje Apvietos idjos lau nusistovjusi visuomens hierarchij.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
6.9. Paaikinkite, k E. Raila altinyje A vadina XVI a. susiformavusiu politiniu elitu.
................................................................................................................................................................
6.10. Remdamiesi C altiniu, pateikite du argumentus, rodanius B altinio teigin, kad prie ATR politinio
elito XVIII a. buvo prijungti miestieiai.
1 argumentas ..........................................................................................................................................
2 argumentas ..........................................................................................................................................

66

4. IPRUSIMO TESTAS
1. Ryys tarp temperatros (C) Celsijaus laipsniais ir temperatros (F) Farenheito laipsniais
uraomas tokia formule:
3. C = m (F n);
ia m ir n yra konstantos, kurias nesunku rasti inant, kad vandens ualimo temperatra yra 32 F, o
vandens virimo temperatra yra 212 F.
Kokia 50 F temperatra yra Celsijaus laipsniais? (skaiiuoti galite kitoje lapo pusje) _________ .
2. Uraykite ms butus ir namus tiekiamos elektros tamp voltais ir dan hercais.
____________________________.
3. rodykite, kad rombo striains susikerta staiu kampu (kitoje lapo pusje).
4. I kurio krinio yra ios eiluts:
God save our gracious Queen,
Long live our noble Queen,
God save the Queen!
_______________________________________________________________________
5. Originalo kalba uraykite Peo automobilio mark: _____________________.
6. Tkstani tikslumu paraykite, kiek moni Jungtinse Valstijose uvo per terorist atakas
2001 met rugsjo 11 dien: ___________.
7. I kurio krinio (kas krinio autorius?) yra ios eiluts:
Jau saulel vl atkopdama budino sviet
Ir iemos altos trsus pargriaudama juoks...
8. Nurodykite, kurio kompozitoriaus kuris krinys (raykite taip: 36; treiuoju numeriu paymto
kompozitoriaus krinys yra etas srae):
1. Edvard Hagerup Grieg
1. Aida
2. Johann Baptist Strauss
2. Peras Giuntas
3. Giuseppe Fortunino Francesco Verdi
3. Gulbi eeras
4. Piotras aikovskis
4. iknosparnis
5. Aramas Chaaturianas
5. Gajan
_______________________________________________________________________.
9. Nurodykite, kurio dailininko kuris krinys (raykite taip: 32; treiuoju numeriu paymto
dailininko krinys yra antras srae):
1. Raffaello Sanzio da Urbino
1. Vase with Twelve Sunflowers
2. Sandro Botticelli
2. The Statue of David
3. Michelangelo Buonarroti
3. The Nude Maja
4. Vincent van Gogh
4. Sistine Chapel
5. Francisco Goya
5. The Birth of Venus
_______________________________________________________________________.
10. Kurie i i moni NEBUVO ir NRA Lietuvos Respublikos Prezidentai? (ibraukite).
1. Dalia Grybauskait 2. Algimantas Brazauskas
3. Antanas Smetona
4. Artras Paksas
5. Valdas Adamkus
11. Kuri i pamint ali NRA Europoje? (ibraukite).
1. Malta 2. Belizas 3. Makedonija (FYR)
4. Kroatija 5. San Marinas
12. K keisto pasak mogus, kuris ibgo aikt ir suriko: A melagis! (paraykite kitoje lapo
pusje).
13. raykite praleistus vardus arba pavardes:
Knyg Tomo Sojerio nuotykiai para ______________ Tvenas. Pirmuoju pasaulio kosmonautu
laikomas Jurijus_____________________ . Fizikas ir matematikas _____________________
Niutonas. JAV prezidentas __________________Obama. Kino aktorius _________________________
varcnegeris. inomas lietuvi operos dainininkas _________________ Noreika.
67

5. UDUOI ATSAKYMAI STOJANTIEMS PIRMJ GIMNAZIJOS KLAS


5.1. MATEMATIKA

Matematikos testo Nr. 1 atsakymai


1. Atsakymas: 10
2. Sprendimas:

Atsakymas: 1
3. Sprendimas:

Atsakymas:
4. Sprendimas:
Jeigu 6,35 bt 35 sveikj skaii aritmetinis vidurkis, tai vis i skaii suma bt lygi
6,3535=222,25. To negali bti, nes sveikj skaii suma yra sveikasis skaiius.
Atsakymas: ne
5. Sprendimas:
Visi trys dmenys yra neneigiami, t.y. j suma gali bti lygi nuliui tik tada, kai kiekvienas i j yra
lygus nuliui. Tuomet d=21, m=-5, g=2011.
6. Sprendimas:
x katerio greitis (km/h)
y ups tkms greitis (km/h)
Tuomet
6(x+y)=9(x-y) => 15y=3x => x/y = 5.
Atsakymas: 5 kartus.
7. Sprendimas:

Kamp A ir B suma lygi 180-40=140. Kadangi AM ir BM yra


pusiaukampins, tai kamp MAB ir ABM suma lygi 140:2=70.
I trikampio AMB: kampas AMB lygus 180-70=110.
Atsakymas: 110.
8. Sprendimas:
x+(x+1)+(x+2)+(x+3)+(x+4)+(x+5)=6x+15=3(2x+5).
Gautasis skaiius visada dalijasi i trij. Taigi jis bt pirminis tik tuo atveju, kai 3(2x+5)=3, t.y.
2x+5=1 => x=-2.
Atsakymas: gali, kai skaiiai yra -2, -1, 0, 1, 2, 3.

68

Matematikos testo Nr. 2 atsakymai


1
B

2
D

3
B

4
C

5
A

6
D

7.

Atsakymas:
8. Trys i eils einantys natralieji skaiiai: n, (n+1) ir (n+2). Tuomet pagal uduoties slyg sudarome
lygt:
Taigi natralieji skaiiai yra 28, 29 ir 30.
Atsakymas: 28, 29, 30.
9. Kadangi kompiuteri kiekiai sutinka kaip 2:1:3, tai pirmame sandlyje yra 2x kompiuteri, antrame x
kompiuteri, treiame 3x kompiuteri. Po vis kompiuteri pardavim ir nauj atveim kompiuteri
kiekiai sandliuose buvo tokie: pirmame (2x-9), antrame (x+32), treiame (3x-27). Tuomet
sudarome lygt:
Taiga pirmame buvo 34 kompiuteriai, antrame 17 kompiuteri, treiame 51 kompiuteris.
Atsakymas: 34; 17; 51.
10.

4
60
45
D
A F
E
Nuleidiame auktines BF ir CE.
AF=2 (staiojo trikampio ABF statinis prie 30 kamp lygus pusei ambins).
(Pitagoro teorema)
ED=CE=
(trikampis CED lygiaonis)
(Pitagoro teorema)
Perimetras: P=
.
11. Tarkime, kad x yra sveikasis duotosios lygties sprendinys. Tuomet (x+1), (x+2) ir (x+3) yra sveikieji
i eils einantys skaiiai. Tarp j tikrai bus bent vienas, kuris dalinasi i dviej, ir bent vienas, kuris
dalijasi i trij. Taigi j sandauga dalinsis i 23=6. Taiau skaiius 25 nasidalija i ei be liekanos,
reikia duotoji lygtis negali turti sveikj sprendini.

Matematikos testo Nr. 3 atsakymai


1. Sprendimas:
Turime toki figr:
Kvadrato kratin paymkime x. Tuomet 12x=24, t.y. x=2 (cm).
Staiakampio kratins yra x=2 cm ir 3x=6 cm. Tuomet staiakampio perimetras P=26=12 (cm)
Atsakymas: 12 cm.
2. Sprendimas:
69

Daugiklis 1001 parodo, kad duotasis skaiius dalijasi i 1001.


3. rodymas:
8% skaiiaus x:
x% skaiiaus 8:
Matome, kad 8% skaiiaus x yra lygu x% skaiiaus 8.
4. Sprendimas:
Tarkime , kad kubo briaunos ilgis yra a cm. Tokio kubo paviriaus plotas yra lygus 6a2=294, t.y. a=7
cm. Tuomet pradinio kubo tris yra Vpradinis=73=243 (cm3).
Padidinto kubo briaunos ilgis b=8 cm. Jo tris Vpadid=83=512 (cm3).
Tri skirtumas: 512-243=269 (cm3).
Atsakymas: 269 cm3.
5. Braiome Veno diagram:
angl

19-4=15

vokiei

13-4=9

Bendras mokini skaiius klasje: 15+4+9=28.


Atsakymas: 28 mokiniai.
6. Atsakymas: A
7. Sprendimas:
Kadangi a+b+c=0, tai b+c=-a, a+c=-b, a+b=-c. Tuomet:
.
Atsakymas -3.

8. Sprendimas:
Valandas galima suinoti, atmus i virutinio (iorinio) skaiiaus apatin
(vidin). alia dvylikos vietoj raudono takelio turi bti 9 (12-9=3).
Minutes suinome, pridj prie virutinio skaiiaus toje vietoje esant
valand skaii. alia 24 vietoj raudono takelio turi bti 32 (32+8=40).
Pastaba: iame laikrodyje galima velgti ir kitoki dsningum.

Matematikos testo Nr. 4 atsakymai


1a.
1b.
1c.
70

2.
3.

Julita

4.
5.
6.
7.

500 g
10 mokini
96 skaiiai

8.
9. 1110
10.

Lygiakraio trikampio pusiaukampin sutampa su pusiaukratine ir auktine. Todl


Trikampis ABD yra statusis ir
.
Pagal Pitagoro teorem:
(cm)
Atsakymas: 21 cm.
11.
Trikampio B ir trapecijos C plotai yra lygs.
J auktins yra vienodo ilgio, tarkime h. Tuomet:

Atsakymas: B ir C.
12.
Tarkime, kad Marijos svoris yra x kg, tuomet dd Jonas sveria (2x+2) kg.
Sudarome lygt:

Atsakymas: 51 kg.
13.
(galima nesunkiai parinkti, arba isprsti lygt:
Dmen skaitmen suma:
Atsakymas: 34

71

5.2. LIETUVI KALBA

Lietuvi kalbos testo Nr. 1 atsakymai


I.

1. Tik akys didels velgia gailiai, lyg auktsi mano pagalbos. 2. Tas bylinjimasis nieko neduos. 3.
Ugeso degtukas, ir vyrai nesiryo iebti naujo. 4. Rytoj kriktys kdik. 5. Nusibodo berniukui i
klumpi vanden ipylinti, o seniui griso dantimis kalenti. 6. Mgstu nugrimzti savsias mintis. 7. U
lango pga siauia, ledinis skurys net stog plia. 8. Magija ir ypatingi burtai nesteng sugrinti
karygiui gyvybs. 9. Danguje matyti ir plaukiantys debesys, ir vilnijantys dmai. 10. Jis nenustojo
avjsis jaunesnija dukrele. 11. Vjas nulau nudivusias medi akas. 12. Pavojui gresiant pilies
virnje plevsavo vliava. 13. Kelias tssi ir anapus blani rugi lauko. 14. Gavs gr nusipirkau
keliolika ssiuvini. 15. Nepastamasis baugiai dairosi. 16. Kokios to vykio prieastys ir pasekms?
17. kart dirbame trise. 18. Drsuolis irsisis per ssiaur. 19. Kas vogs nepralobs. 20. Up nuseko.
II.

B
S
R I
B
V E
V I

S T
P
A U
A R
K
E
A I
R
L K

A
R
S
T
E
K
L
I
S

A
N
I
M
A
K
U
U
D
T

R
D
E

N A
U S
D A S

I O S

Guminis vamzdis
Kietas, nelankstus
Kas papildomai duodama, teikiama
Atpildas u nusikaltim
viesiai rudas (apie arkl)
Ant vieno stiebelio keli vaisiai ar iedai
Dvi sudtos saujos
Lengvai isigstantis
Veri tvartas
Keliaujanti ilga eil

Teisingai ra odius
storesniu rmeliu
apvestame stulpelyje
rodykls kryptimi
perskaitysite pavadinim
buities prietaiso, kuriuo
nenortumte gauti
kail.

III.

1. Pamau sutemo, psteljo lengvas vjelis, suibo vaigds. 2. inai, Irute, tas meilus
kvapas tai roi kalba. 3. Gyvenimas eina nedamas ir laim, ir kanias. 4. iriu jos
sukneles, sukabintas ant virvs, ir tarsi matau j pai. 5. A taip nuvargau, kad koj
nepavelku. 6. Tiesa, buvo jau lapkriio mnuo: mediai stovjo pliki, pasiruo iemai. 7.
Motina tapo man grio ir groio norma, teisybs ir meils idja, gimtosios ems sinonimu,
moterikumo viesa. 8. Reika raminti ir didel skausm, ir didel diaugsm juk abu
vienodai supurto ird.
IV.
Ne veltui,

kurgi,

kaipmat, vis tiek,

ne be reikalo,

taip pat,

vis dlto,

netgi.

V.
ai

savs

pro

dviese

uis

rpinimasis

ramu

kiekvienas

jaustukas

vardis

prielinksnis

prieveiksmis

veiksmaodis

daiktavardis

bdvardis

vardis

VI.
Eil. Nr.
1.

Sakinys
Prireik keleri met, kad apsiprasiau mokykloje.
72

TAIP
V

NE

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kodl tu iandien blogai nusiteiks?


Kad tikinti panekov, rask argument.
Nuoirdus ai u pagalb.
Einant gatve bk atsargus.
Kas iais metais atstovaus gimnazijai konkurse?
Draugas nesenai sugro i usienio.

V
V
V
V
V
V

VII.
A jau gatve, vedania stot, taiau jau, rodos, visai ne stotin, tikriausiai norjau usukti kur
kavin, o gal iaip vaikiojau, kai pamaiau paiu gatvs viduriu einani moter, apsikrovusi neuliais.
Sulinkusi, po kojom bedusi vilgsn, viena ranka sikibusi aptrint lagamin, kita neull baltoj
gltoj skarelj. Ji jo skubiu kaimiets ingsniu nesivalgydama alis, tarsi gerai inot, kur eina.
Prisiartins apstulbau: tai buvo mano motina. Kaip ji ia atsirado ir eina paiu gatvs viduriu, nekreipdama
jokio dmesio aplinkini vilgsnius? Sutriks apsivalgiau.
VIII.
1) an kaita giminikuose odiuose (galsti galanda, galando);
2) e kaita giminikuose odiuose (dreskia drsk);
3) btojo kartinio laiko veikiamasis dalyvis daromas i btojo kartinio laiko veiksmaodio (sutreo).

Lietuvi kalbos testo Nr. 2 atsakymai


I.
sisis sag
pasiryau testi od
grysta rpinimasis
pakriktys kdik
grasinantis vilgsnis
i igsio pabalo
nugrimzti apmstymus
atvykliui pristigo gdi
drsiajam karygiui
rengtas bstas
neskmi ir nusivylim metas
iburiui ugesus
II.
Atsakym lentel
enklo Nr.
1
Raid
C

2
G

vlyvsias gles
dvilypis jausmas
nortsi grti atgal
yrsi valtele
geliantys snariai
suvalgiau kelet divsi
lo astikaulis
surdys iedelis
su gerja dukteria
grau sin
tolumoje dunkso giria
pavojui gresiant

3
F

4
F

5
E

6
A

7
D

8
H

III.
niekas
vardis

graumas
daiktavardis

penkiese
prieveiksmis

vis
dalelyt

eikime
veiksmaodis

mylimas
dalyvis

malonu
bdvardis

namie
prieveiksmis

IV.
1. Dantimis grieti pykti. 2. Alyvos pilti ugn kurstyti, pjudyti. 3. Akis muilinti apgaudinti. 4.
Rankas nuleisti netekti noro veikti, nusiminti. 5. Nagus kramtyti gailtis.
73

V.
Neseniai gims kdikis
B A L N A S
P R A D A L G
I A U P A S

M
K
D
R
P R
VI.
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

L
I
A
U
R
A
I

A
T
Z
D
A

J
A
G
I
M
I
S

A
K
O
R
A
E
A

T
K A
N A
I K

Raitelio sdyn
Vienu kartu uimamas pjauti baras
taisas vamzdyje skysiams leisti ar
sulaikyti
Medi vainikas
Odisjo gimtin
Skuduras plauti, luostyti
Lietuvos himno autorius
Rimto turinio vaidinamasis krinys
Dirva, kur nupjauti javai
A Ikilmingas pasiadjimas k daryti

Sakinys

TAIP

Komanda vl pilnoje sudtyje.


Kokie tavo isireikimai!
Nereikjo bti tokiam abejingam.
Prie penkis metus baigiau gimnazij.
Mokinys atstovavo savo mokykl.

VII.
Bendratis:
Esamojo l. 3 a.:
Bsimojo l.
padalyvis

lti
lta
liant

gesti
gsta
gesiant

NE
V
V

V
V
V
grsti
grindia
grsiant

mgti
mgsta
mgsiant

sksti
skundia
sksiant

vilnyti
vilnija
vilnysiant

VIII.
1. Nenurimo tarinys, per jras mareles atplasnoj iplstinis payminys, paukiai veiksnys.
2. Kaziukas veiksnys, blaksi tarinys, varstomas skausmo bdo aplinkyb.
3. Kelias veiksnys, tolimas, mielas tariniai.

Lietuvi kalbos testo Nr. 3 atsakymai


I.
1. Jis nuklysdavo keliolika kilometr, kartais net iki priemiesio ir grdavo atgal. 2. Niekieno emje augo
tik keli krmokniai. 3. lame ia jau kelet valand. 4. Motina spuoja kdik. 5. Nedamas kriktyti
maj Jrnl, galvojau, kad gyju teis j pasiimti, jei kas atsitikt. 6. Prie eero sibuoja ajerai. 7.
Tikrsias neskms prieastis tvas smoningai nutyljo. 8. Ylos maie nepaslpsi vis ils. 9. Vtra
staugs ir mediai odami l. 10. Prasilenkdami baugiai vilgiojo vieni kitus. 11. K paadjai, t ir
itesk. 12. Jis visk dl draug ikentsis. 13. Tik kart ji, nors ir stengsi ypsotis, atrod lidna. 14.
Igstis ir siaubas apm mane, kai pamaiau sudraskyt pauktel. 15. I susimstymo mane paadino
trakantis radijo sistuvas. 16. Supuv augalai yra gera tra. 17. Nesudrumsk vandens. 18. Istorija
nemgsta neryting moni jie sutrypiami ir imetami iuklyn. 19. Per dien patirti spdiai
neleido umigti. 20. Saul grimzta debes.

74

II.
1. Didiausia teisianiojo klaida irdies negailestingumas. 2. Aplinkui pakvipo rudeniu. 3. A, mokytojas,
galiu paaikinti. 4. Tuo tarpu kain kas pasimai kieme. 5. vaks, deganios ant stalo, blausiai apviet
patalp didel nejauk kambar. 6. Dovanok, galingasis Viepatie, ems ir dangaus Karaliau, ir Gunds
nuodmes, ir jos visus nusikaltimus. 7. Sutemo, ir paskutiniai saullydio atspindiai iblso berniuko
akyse. 8. Brendi per rasot ol ir, pajuts kutenant, bet malon kvap, sustoji valandl, apsidairai.
III.
1.
2.
3.
4.
5.

Laas mariose smulkmena.


Kikio pyragas lauktuvs vaikams.
Berin ko baudimas muant.
Akis muilinti apgaudinti.
Kail ineti isigelbti pabgant.

IV.
Ne veltui,

kiekgi,

galbt, vis vien,

ne bet koks,

tuoj pat,

vis dlto,

betgi.

V.
1. Melagiui ir ties sakant (padalyvis), niekas (vardis) netiki. 2. ia (prieveiksmis)
vaikyst mena
kiekviena (vardis) kertel. 3. Vjas (daiktavardis) lenkia prie (prielinksnis) ems sausas (bdvardis)
smilgas. 4. Gera ( bdvardis) buvo namie (prieveiksmis). 5. Prabgo treji (skaitvardis) metai.
VI.
Eil. Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sakinys
Vaikas gabus matematikai.
Hakeris silau mano tinklalap.
Po keleri met vyksiu studijuoti usien.
Mergyt sekantis kaiukas buvo juodas kaip anglis.
Valgant neskaityk knygos.
Kad nepavluoti traukin, teko atsikelti anksiau.
Nepergyvenk, viskas bus gerai.
Neuilgo prasids iemos atostogos.

TAIP
V

NE
V

V
V
V
V
V
V

VII.
Bene pati nuostabiausia bebr statybos ris yra utvankos. Jos statomos upse, kad slgstant
vandeniui bt galima ilaikyti jo lyg, o vieta utvankai parenkama ten, kur ups vaga siaura, o krantai
tvirti. Utvankos pagrindas yra basliai, kuriuos bebrai gamina i nukirst medi; tie basliai sutvirtinami
akmenimis, moliu, smliu, dumblu, suraizgomi akomis. Vienas Norvegijos stebtojas pranea, kad
keturiolikos metr ilgio ir dviej metr ploio utvank bebrai pastat per dvi savaites. Utvanka gali bti
nuo keli metr iki imto metr ilgio, madaug metro aukio ir tiek pat ploio viruje; tokia tvirta, kad ja
drsiai gali vaikioti mogus. Taip sudaromas dirbtinis eeras, kuriame bebrai ir statosi namelius.
VIII.
1. odis didiuotis turi septynis garsus. 2. Priegaid turi ilgieji skiemenys. 3. Homonimai vienodai
skambantys, bet skirtingas reikmes turintys odiai.
IX.
Personifikacija: atsisdo Melancholija ir, pridengusi savo plaiu sidabriniu ydu ventj lauk, tyliai
skambina rudens simfonij.
75

Epitetas: pagelt lapai.


X.
Trak pil Maironis, Irkos tragedij atrijos Ragana, Brisiaus gal Jonas Bilinas,
Tomo Sojerio nuotykius Markas Tvenas, Maj princ Antuanas de Sent-Egziuperi.
XI.
1. Kur ne kur skraid vyturi breliai.
2. Rytoj turbt bsi pamirs visa tai, kas tsyk skaudino.
3. Gstant lauui klausiausi pastamos dainos.
4. Kitus sks tol, kol lieuv nusiks.
5. Jis dabar gals valgyti tik sultin su divsliais.
6. Pjklus galsis prie senj spyni.
7. Didiulis laukas pasksta rke.
8. Jis kyriai rkia, graso.

Lietuvi kalbos testo Nr. 4 atsakymai


I.
1. Kilo didelis smyis. 2. Kaimynystje gyvenantis draugas rytoj paskiepys savo un. 3. Prasilenkdami
baugiai vilgiodavome vieni kitus. 4. Ne visi pasta kuoduotj vievers. 5. Nesiryiau su juo
ginytis. 6. Stoties laukiamajame buvo daug keleivi. 7. Kurgi mes keliausime? 8. Nedrok per ilgo iemo
vilkas kepsn praris. 9. grysta perrainti tuos paius tekstus. 10. Ne be reikalo jis sak, kad ne
kiekvienam toks darbas. 11. Sugr paukiai gimtsias vietas. 12. Griojies visas puses, tartum jis
turt pavidal ir kaip pauktis blakytsi pasieniais. 13. Skuriuose vanduo drumzlinas. 14. iandien tu
i tikrj kakoks nesavas, gal nekaip jautiesi? 15. Tada jis mesis ganyti gyvulius, ieisis girias,
pasistatysis nam, mediosis lokius, briedius ir bsi jam gerai. 16. Ugesus iburiui motina m
nuogstauti dl gresianio pavojaus. 17. Grau sin dl neitesto paado.
II.
1. Abipus (prielinksnis) viekelio drieksi ydinios (dalyvis) pievos. 2. Grojo (veiksmaodis) kaime
nesudting girdt (dalyvis) melodij, nes ten (prieveiksmis) kakam (vardis) buvo linksma
(bdvardis). 3. Gyvena penkiese (prieveiksmis) tame namelyje, o garsas (daiktavardis) apie juos
skleidiasi po vis (vardis) pasaul.
III.
1. Prabgo septyneri metai.
2. Neseniai aplankiau draug, gyvenant usienyje.
3. Teisjas komandai vario neskait.
4. Kas atstovaus mokyklai pieini konkurse?
5. Susirgs gripu nedelsdamas kreipkis medik pagalbos.
6. Kaip tapti laimingam (-ai, -iems, -oms)?
7. Knyg pasiskolinau i draugo.
8. Pasitar prijome ivad, kad atostogausime liep.
76

IV.
Vakaro1 saul rausvai2 da medi virnes3. Ms4 tikslas aplankyti5 vakar Sibiro tundr. Klausimai
man6 nesunks7. Atsidr lauke8 jiedu9 sutartinai vilgteljo paslapting10 mik, supant juos i trij
on.
A veiksnys; B tarinys;
Atsakym lentel
odio Nr.
1
2
Raid
D
E

C papildinys;
3
C

4
D

5
B

D payminys;
6
C

7
B

E aplinkyb.
8
E

9
A

10
D

V.
1. Skloms subrendus,1 stiebelis nudista. 2. Kur daugiau palijo,2 ten ol jau sualiavo. 3. Rytuose tekjo
mnulis 3 blyki nuskelta uk. 4. Rimas kakodl mus ved ne tiesiai,4 bet aplinkiniais keliais. 5. Be
duonos,5 brolau,5 negyvensi. 6. Kelelis,6 vingiuojantis miku,6 m leistis daubon. 7. Bendras vis gervi
protis 7 savotiki okiai. 8. Pajuts po kojomis kiet keliuko nugar,8 Butkus stabteljo ir siklaus. 9.
Ms laimei,9 vidury ups pasirod vej valtis. 10. Tyliai pabeldiu Fils duris 10 niekas neatsiliepia.
A praleista sudurtinio tarinio jungtis;
B vienars sakinio dalys;
C iplstin aplinkyb;
D iplstinis payminys;
E priedlis;
F terpinys;
G sudtinio sakinio dmenys;
H kreipinys.
Atsakym lentel
odio Nr.
1
Raid
C

2
G

3
E

4
B

5
H

6
D

VI.
Penkiolikos met kapitonas iulis Vernas.
Vaik karas Petras Cvirka.
Maasis princas Antuanas de Sent-Egziuperi.
Baltaragio malnas Kazys Boruta.
Rieut duona Saulius altenis.

77

7
A

8
C

9
F

10
G

5.3. ANGL KALBA

Angl kalbos testo Nr. 1 atsakymai


Task 1
1. has forgotten
2. was peeling
3. did you drink/did you use to drink
4. hadnt lost
5. is raining/ is going to rain
6. seeing
7. crying
8. write
9. (to) murdering/having murdered
10. was raining, to stay
11. had been working
12. had been stolen, phoned
13. had read
14. dont pass
15. was being repaired
16. to borrow
17. going
18. will have finished
19. was talking, heard
20. has been playing
21. had remembered
22. was bitten
23. havent been able
24. meeting
25. to invite
26. will go
27. visits
Task 2
1. for
2. of
3. on
4. at
5. about/of
6. on
7. to
8. in
9. of
10. on
Task 3
1. up
2. down
3. up
4. up
5. on
6. up
7. off
78

8. up
9. on
10. up
Task 4
1. flight
2. choice
3. personality
4. direction
5. nationality
6. speech
7. delivery
8. imagination
9. natural
10. preparation
11. feelings
12. helpful
13. happiness
14. cooker
15. beneficial

Angl kalbos testo Nr. 2 atsakymai


Task 1
1. is your sister reading
2. did you finish
3. was doing
4. Has she been
5. are meeting
6. will join
7. is being fixed
8. missed
9. has missed
10. say
11. have already been baked
12. has been shouting, will finish
13. Has Guoda called
14. had been looking
15. will be playing
16. have ever eaten
17. working
18. has been ringing
19. to stay
20. to studying
21. to go
22. going
23. were being corrected
24. will have finished
25. go
26. had revised
27. solving
79

28. had already been washed


29. had been painting
Task 2
1. studies
2. had bought
3. would join
4. arrived
5. would be
6. gets
7. had helped
8. rains
9. knew
10. heat
Task 3
1. refusal
2. relationship
3. painless
4. peacefully
5. personality
6. silently
7. solution
8. traveller
9. sensitive
10. alive
11. announcement
12. perfection
13. anxious
14. competitors
15. successful
Task 4
1. is enjoyed by
2. is thought that broken homes
3. will be checked by
4. is being blamed
5. are not allowed to smoke
6. such delicious cookies that I
7. long ago did you buy
8. what time the film started
9. after he had cleaned
10. neednt cook dinner
Task 5
1. Mom asked who had broken the vase.
2. Kevin asked me if I would lend him some money.
3. Ann said to me that she had got and A in her English test the previous Friday.
4. Hugo told me not to take his chocolate.
80

5.

He said that he had received a letter from Sally the previous day.

Task 6
1. in
2. in
3. from
4. to
5. to
6. on
7. at
8. on
9. of
10. in
Task 7
1. up
2. up
3. up
4. off/out
5. after
6. off
7. out
8. down on
9. up
10. along/on with

Angl kalbos testo Nr. 3 atsakymai


Task 1
1. did you miss
2. is playing
3. will have been attending
4. is snowing/is going to snow
5. won
6. was going
7. are always talking
8. has been working
9. am thinking
10. has been eating
11. is eating; will give
12. have you read
13. hadnt been
14. has Iveta been doing; has been writing
15. will have entered
16. has won
17. have known
18. has been reading
19. had concentrated
20. asks
81

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

threw
had
had tried
goes
had just solved
have been
will have made
had been preparing
hadnt failed
had already written
had baked/baked
have broken
were
has she known
will be writing
wouldnt have finished
would call

Task 2
1. tidying up
2. to solve
3. solving; learning
4. cooking
5. visiting
6. to eat
7. closing
8. playing
9. to help
10. taking/having taken
Task 3
1. She said that Tom liked junk food.
2. Eve said that she had been working hard for 2 hours.
3. The teacher said that dinosaurs are extinct.
4. Adam said that he would repair my computer the following Monday.
5. Kevin said not to shout at him.
6. He asked me if I would help him with the project.
7. David asked why Ruth had missed the lessons the day before.
Task 4
1. are taught
2. was cleaned
3. has already been cleaned
4. is being fixed
5. had already been cooked
6. must be written
7. have just been checked
8. will be finished/is being finished/is going to be finished
82

9.
10.
11.
12.
13.

havent been finished


hasnt been finished
Was a book published
Will a book be published/Has a book been published?
was the picture painted by?

Task 5
1. disabled
2. bored
3. beginning
4. careless
5. chemical
6. unbelievable
7. careful
8. bravery
9. shocked
10. exhausted
11. advice
12. Scientists
13. valuable
Task 6
1. hasnt visited Jim for
2. have been learning computing for
3. have never driven such a
4. started learning French 4 months
5. unless the weather is
Task 7
1. to
2. of
3. about
4. on/upon
5. in
6. at
7. on
8. on
9. by
10. on

Angl kalbos testo Nr. 4 atsakymai


Task 1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

When was Lina in Italy?


Hugo has already seen that comedy.
I dont mind doing homework.
Are you looking forward to studying at KTU gymnasium?
My sister suggested going to the cinema.
My parents dont let me stay out late.
83

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

When I came, a project was being presented by Tom. Everybody was listening carefully.
By June we will have passed our entrance exams. Ill have much free time to enjoy myself.
I wont organise the event unless Laura helps me.
I wish I had revised for the test yesterday.
Our team had been working on the task for two months before we successfully completed it.
Im tired. I have been writing a test since 8 oclock.
If she had provided information, wed have completed the project on time.
He complained his flat had been burgled the previous Friday.
The Sunnucks would take a picture if they had a camera.

Task 2.
I was delighted when I (0 become) ........became...........................a doctor because it (1 be) had been
my ambition since childhood. I (2 work) have been working at this hospital for six years now.
Although there (3 be) have been bad times over the years, I (4 enjoy) am enjoying my work at the
moment. I still (5 feel) feel pleased every time one of my patients (6 recover) recovers. I hope that in
ten years time I (7 have) will have my own practise.
Task3.
The Importance of trees
Trees provide us with many (0 value) ......valuable...............resources such as building materials, fuel,
rubber, food like fruit and nuts to name just a few. They also provide (1 essence) essential shelter for
people, animals, and other plants as well as reducing the devastating effects of flooding which can make
whole communities of people and animals (2 home) homeless .
Most (3 important) importantly , though, they protect the worlds climate by absorbing massive
amounts of (4 harm) harmful chemicals, such as carbon dioxide, from our atmosphere and in turn give
off oxygen. Without trees, there would be no (5 possible) possibility of minimising the effects of (6
globe) global warming caused by the Greenhouse Effect. As if this is not enough, trees are also a source
of medicine. Tropical forests, especially, are the source of over 20,000 species of medicinal plants.
(7 Fortunate) Unfortunately, tropical forests are disappearing at an alarming rate and man must act
soon to protect our most valuable (8 nature) natural resource.
Task 4.
1. Adam is arriving tomorrow , Kevin said. - Kevin said (that) Adam was arriving the following
day.
2. My cousin bought a new mobile phone yesterday, Paul said. Paul said (that) his cousin had
bought a new mobile phone the day before.
3. Ive been sunbathing all afternoon, Mrs Smith said. Mrs Smith said (that) she had been
sunbathing all afternoon.
4. Why is he acting this way? Mary asked. Mary asked why he was acting that way.
5. Do you speak French fluently ? David asked. David asked if I spoke French fluently.
Task 5.
1. I get on/along with my classfriends very well.
2. Are you good at playing basketball?
3. This drink consists of orange juice, ice-cream and milk.
4. My parents are going to the theatre tonight, so Ill have to look after my younger sister.
5. This country is famous for good basketball players.
6. Can I pay for this in cash?
84

7. I would like to find out more about being a computer programmer.


8. You should take up a sport and then you would get more exercise.
Task 6.
Content (all points included) -3 points
Organisation (layout and linking words used) 3 points
Language Use : Appropriacy of vocabulary and grammar structures (informal/neutral style) - 3 points;
Accuracy (grammar, spelling, punctuation mistikes) - 3 points

85

5.4. FIZIKA

Fizikos testo Nr. 1 atsakymai

1. 500 cm2 = 0,005 m2.


2. 200 m/s = 720 km/h.
3. Daugiau vandens isilies i to indo, kur panardinamas aliumininis knas, nes jo tris didesnis.
4. D.: d = 48 cm; t = 2 min. = 120 s; N = 200.
R.: T; ; v.
T = t/N = 0,6 s ;
= 2/T = 10,5 rad/s;
v = R =d/2 = 2,5 m/s.
Atsakymas: T = 0,6 s, = 2 rad/s, v = 2,5 m/s.
5. D.: F1 = 100 N; a1 = 2 m/s2; a2 = 0,2 m/s2.
R.: F2.
F2 = ma2 = (F1/a1)a2 = 10 N.
Atsakymas: F2 = 10 N.
6. D.: m = 1 t = 1000 kg; F1 = 5 kN = 5000 N; F2 = 1,2 kN = 1200 N; F3 = 800 N.
R.: a.
a = (F1-F2-F3)/m = 3 m/s2.
Atsakymas: a = 3 m/s2.
7. D.: v1 = 54 km/h = 15 m/s; v2 = 0 m/s ; a = 3 m/s2.
R.: t; s.
t = (v1-v2)/a = 5 s; s v t

v1 v2
t 37,5 m.
2

Atsakymas: t = 3 s, s = 37,5 m.
8. D.: m = 450 t = 450000 kg; F = 90 kN = 90000 N; v1 = 54 km/h = 15 m/s; v2 = 90 km/h = 25 m/s ;
R.: a; t; s.
a = F/m = 0,2 m/s2; t = (v2 -v1)/a = 50 s; s v t
Atsakymas: a = 0,2 m/s2, t = 50 s, s = 1000 m.

v1 v2
t 1000 m.
2

Fizikos testo Nr. 2 atsakymai


1. a,
2. b,
3. a,
4. d,
5. a,
6. d,
7. c,
8. c,
9. d,
10. d.
11. D.: a = 20 m; b = 10 m; h = 0,2 m; 1 = 0,2 g/cm3 = 200 kg/m3; 2 = 1 g/cm3 = 1000 kg/m3.
R.: m1;V2.
m1 = 1V1 = 1abh = 8000 kg = 8 t.
86

V2 = m1/2 = 8 m3.
Atsakymas: m1 = 8 t, V2 = 8 m3.
12. D.: v1 = 4 m/s; s = 800 m; v2 = 6 m/s.
R.: t; s1.
s = v1t + v2t;
t = s/(v1+v2) = 80 s;
s1 = v1t1 = 320 m.
Atsakymas: t = 80 s, s1 =320 m.
13. D.: v1 = 18 km/h = 5m/s; v2 = 90 km/h = 25 m/s; t = 10 s.
R.: s.
s v t

v1 v2
t 150 m.
2

Atsakymas: s =150 m.

Fizikos testo Nr. 3 atsakymai


1. D.: = 1 Hz.
R.: l.

1
l
g
; T 2
;l
0,25 m.
T
g
4 2 2

Atsakymas: l =0,25 m.
2. D.: T = 1,25 s; l = 25m.
R.: v.
v = l/T = 20 m/s = 72 km/h.
Atsakymas: v = 20 m/s = 72 km/h.
3. D.: h = 10 m; m1 = 8 kg; m2 = 400 g = 0,4 kg.
R.: A.
A = A1+A2; A1 = F1h = mgh = 800 J; A2 F2 h m2 g

0h
20 J . A = 820 J.
2

Atsakymas: A = 820 J.
4. D.: s1 = s2 = 0,5 s; v1 = 90 km/h = 25 m/s; v2 = 54 km/h = 15 m/s;
R.: v 2
Vidutinis greitis apskaiiuojamas keli dalinant i viso sugaito laiko:
s
s
0,5s
0,5s

; t1
; t2
;
t t1 t2
v1
v2
2v1v2
m
v
9,38 .
v1 v2
s
v

Atsakymas: v 2 = 9,38 m/s.

Fizikos testo Nr. 4 atsakymai


1.
2.
3.
4.
5.

c;
a;
b;
d;
b;
87

6. b;
7. d;
8. d;
9. a;
10. b.
11. D.: m1 = 400 g = 0,4 kg; m2 = 500 g = 0,5 kg; v1 = 10 m/s; v3 = 0.
R.: v2.
Susidrimo metu knai veikia vienas kit lygaus didumo prieing krypi jgomis (treiasis Niutono
dsnis):
F1 F2 ; m1 a1 m2 a2 ; m1

v1 v3
v v
mv
m
m2 2 3 ; m1v1 m2 v2 ; v2 1 1 8 .
t
t
m2
s

Atsakymas: v2 = 8 m/s.
12. D.: V1 = 200 m3; l = 0,9 g/cm3 = 900 kg/m3; v = 1 g/cm3 = 1000 kg/m3.
R.: V.
Sakykime, kad panirusios dalies tris V2 . Panirusij ledkalnio dal veikianti Archimedo jga lygi viso
ledkalnio sunkiui:
FA Fs ; vV2 g l V1 V2 g ; vV2 lV1 lV2 ; V2

lV1
1800m 3 ; V V1 V2 2000m 3 .
v l

Atsakymas: V = 2000 m3.

88

5.5. CHEMIJA

Chemijos testo Nr. 1 atsakymai


1. Matavimo cilindras
2. a) vienalytis miinys
3. b) proton + neutron skaii
4.1. a) arminis metalas K
b) inertins dujos Ne
4.2. Fe
5. M(Ca(OH)2)=74g/mol

(O)=(32 g/mol : 74g/mol)100% = 43%


Ats.: a) 43%

6. Duota: = 1.84g/cm3 ; (H2SO4)= 98% ; V = 1L = 1000 cm3 ;


Sprendimas: mt = V = 1000 cm3 1.84 g/cm3 = 1840 g ;
m(H2SO4)= (1840g98%) : 100% = 1803,2 g .
Atsakymas: 1803.2 g
7. Duota: mt1 = 50 g ; mt2 = 60g ; 1 = 5% ; 2 = 10% ;
Sprendimas: mt = mt1 + mt2 = 50g + 60g = 110 g ;
m1(druskos) = (50g5%) : 100% = 2,5 g
m2(druskos) = (60g10%) : 100% = 6 g
m(druskos) = m1(druskos) + m2(druskos) = 2,5g +6g = 8,5 g
(druskos) = (m(druskos) : mt)100% = (8,5g : 110g)100% = 7,7%
Atsakymas: 7,7%
8. Duota: m(CO2) = 22g
Sprendimas: M(CO2)=44g/mol
n = m/M= 22g : 44g/mol = 0,5 mol
N = n NA = 0,5mol 6,02 1023molek./mol = 3.01 1023 molek.
Atsakymas: d) 3.01 1023 molekuli

Chemijos testo Nr. 2 atsakymai


1. 16p+
2. 30n0
3. Deguonies
4. a) 16
b) 2, 6
5. Na
6. Li, K, Na
7. Halogenais
8. Panaios; vienod
9. Duota: m(H2O) = 36g
Sprendimas: M(H2O) = 18g/mol ; n = m/M = 36g : 18g/mol = 2 mol ;
N(H) = 2 2mol 6,02 1023 atom/mol= 2,408 1024 atom .
Atsakymas: 2,408 1024 atom
89

10. Duota m(NaCl) = 585g ;


Sprendimas: 2Na + Cl2 2NaCl ; M(NaCl)=58.5 g/mol
n = m/M = 5,85g : 58,5g/mol = 0,1 mol ; n(Cl2)= 0,1 mol : 2 = 0,05 mol ;
N = n NA = 0,05 mol 6,02 1023 molek./mol = 3,01 1022 molek.
Atsakymas: 0,05 mol ; 3,01 1022 molekuli
11. Duota: (S) = 84,2% ; (C) = 15,8% ; M = 76g/mol .
Sprendimas: 84,2 : 32 = 2,6 S ; 15,8 : 12 = 1,3 C ; 2,6 : 1,3 = 2 : 1 .
Atsakymas: CS2
12. Duota: 1 = 20% ; 1 = 1,22 g/cm3 ; Vt = 300 ml = 300 cm3 ; t = 10% ;
t = 1,11g/cm3 .
Sprendimas: mt = Vt t = 300 cm3 1,11g/cm3 = 333 g ;
m(tirpinio) = (mt t ) : 100% = (333g 10%) : 100% = 33,3g ;
m1 = m(tirpinio) : (1 : 100%) = 33,3g : (20% : 100%) = 166,5 g ;
V1 = m1 : 1 = 166,5 g : 1,22 g/cm3 = 136,5 cm3 .
Atsakymas: 136,5 cm3

Chemijos testo Nr. 3 atsakymai


1. b) 29
2. b) 4
3. d) Rb
4. b) maja
5. b) elektron skaiiumi
6. b) 2*6,02*1023 vandenilio atom
7. d) HCl
8. b) 90,9g
9. a) 2000g
10. a) NO
11. b) Fe2O3
12. d) elektron skaiius ioriniame sluoksnyje
13. c) pipet
14. a) O2
15. a) +5

Chemijos testo Nr. 4 atsakymai


1. a (virimo temperatra)
2. a (aliejus vandenyje)
3. c (neutron skaii)
4. b (natris)
4.1. arminiai metalai
5. halogenais
6. fluoras
7. helis

90

8. n(S02) =

= 0,25 mol

N = n * NA = 0,25 mol * 6,02 * 1023

= 1,505 * 1023 molekuli

Atsakymas: d

9. w =

* 100 %

mtirpalo =

* 100 % = 1000 g

Atsakymas: a
10. CxHyOz

x:y:z=
:
:
x : y : z = 4,54 mol : 9,1 mol : 2,275 mol / : 2,275 mol
x:y:z=2:4:1
C2H4O
M(C2H4O) = 24 + 4 + 16 = 44

=2
C4H8O2
Atsakymas: C4H8O2
11.
11.1. 2CuO + C -> CO2 + 2Cu
0,01 mol x mol

11.2. 2CuO + C -> CO2 + 2Cu


1 mol 1 mol

n(C) =

= 0,01 mol

=
x = 0,01 mol C02
N = n * NA = 0,01 mol * 6,02 * 1023

= 0,0602 * 1023 molekuli

Atsakymas: 0,0602 * 1023 molekuli CO2

91

5.6. SOCIALINIAI MOKSLAI


Socialini moksl testo Nr. 1 atsakymai
Klausimas
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

Atsakymas
Litosferos ploki judjimas
A. Panyranios. ems drebjim zona
B. Tolstanios. Ugnikalni isiverim, ems drebjim zona.
C. Susidurianios. Keliami kalnai.
D. Prasislenkanios. ems drebjim zona.
Eurazijos ir Indijos Australijos ploki susidrimas.
Alpin.
Pvz., Pirnai, Alps, Kaukazas, Himalajai.
Skils kelias salas, nes yra tolstani ploki sandroje.

Paatogri (subtropinje) ir subarktinje. Tarpins klimato juostos.Vyrauja dviej


pavadinim oro mass.
Subtropin, vasar, AOM, karta,sausa.
irkite emlap 2.1.
Vandenyno artumas, Golfo srov.
Arktins, Alpi kalnai nepraleidia alt oro masi i iaurs.
a
b
a
b
c
Karolis Didysis. Minimi frankai, imperatoriaus vainikavimas Romoje.
Frank karalysts tapsmas imperija.
Karolio Didiojo vaikaiiai Verdeno sutartimi pasidalijo Frank imperij.
Romos imperijoje.
Popieius siek Karolio Didiojo apsaugos.
Teis, kultra.
Skirtumai tarp frank statym svad.
92

4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.

Pritrko laiko.
Papild statymus trkstamais skyriais, kodifikavo (sura) odinje tradicijoje
egzistavusius statymus.
Isilavinimas laikytas btinu valdiai.
Dvasininkai labiausiai isilavins Karolio Didiojo laik luomas.
takingj pasauliei sns ateityje turjo valdyti imperij.

93

6. UDUOI ATSAKYMAI STOJANTIEMS ANTRJ GIMNAZIJOS KLAS


6.1. MATEMATIKA
Matematikos testo Nr. 1 atsakymai
1. Atsakymas: 10
2. Sprendimas:

Atsakymas: 1
3. Sprendimas:
Pirmosios lygties grafikas apskritimas, kurio centras (0;0) ir spindulys r=2.
Antrosios lygties grafikas parabol, kurios akos nukreiptos vir, virn (1;1).
Grafikai turi du sankirtos takus, t.y. lygi sistema turi du sprendinius.
4. Sprendimas:
Visi trys dmenys yra neneigiami, t.y. j suma gali bti lygi nuliui tik tada, kai kiekvienas i j yra
lygus nuliui. Tuomet d=21, m=-5, g=2011.
5. Sprendimas:
Pradinis skaiius .
Tuomet:
=> 10a+b+36=10b+a => 9b 9a = 36 => b a =4 (1)
I kitos puss a+b=10 (2).
I (1) ir (2):

Atsakymas: 37.
6. Sprendimas:
x katerio greitis (km/h)
y ups tkms greitis (km/h)
Tuomet
6(x+y)=9(x-y) => 15y=3x => x/y = 5.
Atsakymas: 5 kartus.

7. Sprendimas:

94

Kamp A ir B suma lygi 180-40=140. Kadangi AM ir BM yra pusiaukampins, tai kamp MAB
ir ABM suma lygi 140:2=70.
I trikampio AMB: kampas AMB lygus 180-70=110.
Atsakymas: 110.
8. Sprendimas:
x+(x+1)+(x+2)+(x+3)+(x+4)+(x+5)=6x+15=3(2x+5).
Gautasis skaiius visada dalijasi i trij. Taigi jis bt pirminis tik tuo atveju, kai 3(2x+5)=3, t.y.
2x+5=1 => x=-2.
Atsakymas: gali, kai skaiiai yra -2, -1, 0, 1, 2, 3.

Matematikos testo Nr. 2 atsakymai


1
B

2
D

3
B

4
A

5
A

6
D

7. ir kvadratas ir modulis yra neneigiami skaiiai. Neneigiam skaii suma lygi nuliui tada, kai jie yra
lygs nuliui:
Vienu metu abu reikiniai negali bti lygs nuliui =>
Atsakymas:
8. Lygiagrets grafikai = lygs krypties koeficientai ir nelygs laisvieji nariai:

Parametras a=-2;
Pirmoji funksija:
Antroji funkcija:
9. x met broliui; y met sesei. Tuomet:
Atsakymas: broliui 19, sesei 7.
10.

4
60
45
D
A F
E
Nuleidiame auktines BF ir CE.
AF=2 (staiojo trikampio ABF statinis prie 30 kamp lygus pusei ambins).
(Pitagoro teorema)
ED=CE=
(trikampis CED lygiaonis)
(Pitagoro teorema)
Perimetras: P=
.
11. Tarkime, kad x yra sveikasis duotosios lygties sprendinys. Tuomet (x+1), (x+2) ir (x+3) yra sveikieji
i eils einantys skaiiai. Tarp j tikrai bus bent vienas, kuris dalinasi i dviej, ir bent vienas, kuris
dalijasi i trij. Taigi j sandauga dalinsis i 23=6. Taiau skaiius 25 nasidalija i ei be liekanos,
reikia duotoji lygtis negali turti sveikj sprendini.
95

Matematikos testo Nr. 3 atsakymai


1. Sprendimas:
Turime toki figr:
Kvadrato kratin paymkime x. Tuomet 12x=24, t.y. x=2 (cm).
Staiakampio kratins yra x=2 cm ir 3x=6 cm. Tuomet staiakampio perimetras P=26=12 (cm)
Atsakymas: 12 cm.
2. Sprendimas:
Paymkime:
x vieno arklio kaina (be balno); y antro arklio kaina (be balno).
Tuomet pagal uduoties slyg galime sudaryti lygi sistem.

Isprend i dviej tiesini lygi sistem, gauname: x=260 lt, y=735 lt.
Atsakymas: pirmojo arklio kaina 260 lt, o antrojo 735 lt.
3. rodymas:
Daugiklis 10001 parodo, kad duotasis skaiius dalijasi i 10001.
4. rodymas:
8% skaiiaus x:
x% skaiiaus 8:
Matome, kad 8% skaiiaus x yra lygu x% skaiiaus 8.
5. Sprendimas:
Tarkime , kad kubo briaunos ilgis yra a cm. Tokio kubo paviriaus plotas yra lygus 6a2=294, t.y. a=7
cm. Tuomet pradinio kubo tris yra Vpradinis=73=243 (cm3).
Padidinto kubo briaunos ilgis b=8 cm. Jo tris Vpadid=83=512 (cm3).
Tri skirtumas: 512-243=269 (cm3).
Atsakymas: 269 cm3.
6. Sprendimas:
Braiome Veno diagram:

angl

19-4=15

vokiei

13-4=9

Bendras mokini skaiius klasje: 15+4+9=28.


Atsakymas: 28 mokiniai.
7. Sprendimas:
Kadangi a+b+c=0, tai b+c=-a, a+c=-b, a+b=-c. Tuomet:
.
Atsakymas -3.

96

Matematikos testo Nr. 4 atsakymai


1a.
1b.
1c.
2. (2;1)

3.
4.
5. 500 g
6. 10 mokini
7. 96 skaiiai
8.
9.
10. 100
11. Sujung trikampio ABC kratini vidurio takus gausime trikamp A1B1C1 pana ABC su
pana6umo koeficientu
(rodoma remiantis trikampio vidurio linijos savybe: vidurio
linijos ilgis lygus pusei trikampio kratins, kuriai lygiagreti vidurio linija, ilgiui).
Panaij trikampi plot santykis lygus panaumo koeficiento kvadratui, todl:
(cm2).
Atsakymas:

cm2.

12. Trikampio B ir trapecijos C plotai yra lygs.


J auktins yra vienodo ilgio, tarkime h. Tuomet:

Atsakymas: B ir C.
13. Lygties
sprendiniai yra
ir
(juos randame remdamiesi Vijeto
teorema, taiau galima taikyti bendrojo sprendinio formul).
Tuomet lygties
sprendiniai yra
ir
.
Pagal Vijeto teorem redukuotos kvadratins lygties sprendini sandauga lygi laisvajam nariui, todl:

Atsakymas:

14. ra tako koordinates funkcij gauname lygt:

Atsakymas:
97

6.2. LIETUVI KALBA


Lietuvi kalbos testo Nr. 1 atsakymai
I.

G
B

A
L

A
U
D

A
D
P

A
G

A
R
B

R
U
N
G
N
A
S

K
I
S
T
A
T
A
S

II.
1) Nemokdamas; 2) nepabaigtas; 3) neberdijant; 4) dmtraukis.
III.
Atsakym lentel
Krinio numeris
anro raid

1
C

2
G

3
H

4
B

5
F

6
A

7
I

8
D

9
J

10
E

IV.
Vien (i deininis) dien (e riestinis) pamaiau (u riestinis): mediai (e riestinis) labai (i riestinis)
panas (a riestinis) ( riestinis) mones (o deininis).
V.
Autorius
Kazys Boruta
Vincas Krv
emait
Kristijonas Donelaitis
Migelis de Servantesas
Viljamas ekspyras
Homeras

Krinio pavadinimas
Baltaragio malnas
Skerdius
Marti
Metai
Don Kichotas
Romeo ir Diuljeta
Odisja

Veikjai
Jurga, Girdvainis
Lapinas, Grainis
Katr, Vingi Jonas
Prikus, Slunkius, Doys
Sana Pansa, Dulsinja
Montekiai, Kapuleiai
Penelop, Odisjas, Telemachas

VI.
1. Moksleivis atstovauja savo mokyklai.
2. Laidos vedjas buvo maiktus.
3. Vien pinigai nepadaro mogaus laimingo.
4. Grsming situacij prie abej aikts vart netrko.
5. Kad gautum ger paym, reikia daug mokytis.
6. Raydamas diktant nesuklysk.
7. Prijome ivad, kad darbus reikia atidti.
VII.
1) Iplstin dalyvin laiko aplinkyb; 2) alutinis vietos aplinkybs sakinys; 3) iplstinis dalyvinis
payminys po paymimojo odio.
98

VIII.
1. Kas gi pasiryt galyntis su vjais ir audromis? 2. Nepastamasis buvo sulyss, iseks, ibalusiu
veidu. 3. Ne veltui didiavsis pasiektais rezultatais. 4. Brzgynuose suklyk laukins sys. 5. Sneli,
sugrbk trtanius lapus. 6. Per pg yrsi dvi moteriks su ryuliais. 7. Mane igsdino kyrus vjas,
draskantis medi akas ir grasinantis artjania audra. 8. Palto taip pat nenusivilksis turs skubi
reikal. 9. O kurgi ms jubiliatas? 10. Tylos niekas nedrso sudrumsti. 11. Visiems grysta slegiantys
rpesiai. 12. Perbrids per brast ivystu samanot pirki. 13. Ne be reikalo jis sak, kad ne kiekvienam
tokia laim. 14. Senoji lap idrso lsti darin. 15. Jo ingsniai dunksjo kietu sudivusiu taku. 16.
Dovanok man, nusidjlei, Viepatie. 17. Stambs laai dudavo aprdijusi stogo skard. 18. Atgavs
smon jis suprato, kad guli niekieno emje.

Lietuvi kalbos testo Nr. 2 atsakymai


I.
1. Mant i tikrj pamaiau i tolo ir dl to be galo isigandau. 2. Lig tol biliardo nsyk nebuvo aids.
3. Ar iandien up prie brastos ne per daug skuringa? 4. Kad tik greiiau baigtsi tie nepagrsti
gsdinimai ir grasinimai. 5. Nepastamasis pradjo elgtis pernelyg liai. 6. Ant ualusios ups iburys
vis negsta, todl mes drsiai engiame akmenimis grstu keliu, nes inome, kad joks pavojus negresia. 7.
iaip ne taip pasiekme isvajotj virukaln. 8. Nejaugi tas nenaudlis apsigyveno netoliese? 9.
Danguje matyti ir plaukiantys debesys, ir vilnijantys dmai. 10. Atvykliui pristigo gdi.11. Drsuolis
irsisis per ssiaur. 12. Ne be reikalo, matyt, unys drasksi.13. alij saman patalas deng gilisias
pelkes. 14. Gavs laik, kaipmat atsakyk. 15. Marcel irdyje pajuto netgi dkingum moteriai juk
tikrai jie gyvena kaimynystje. 16. Pastarajam vykiui raytojas skyr ypating dmes. 17. Ne veltui itiek
kalbta. 18. Nugrimztu apmstymus.
II.
Sakinio Nr.
Raid

1
S

2
V

3
S

4
V

5
S

6
S

7
S

8
V

III.
1) Priedlis; 2) vienars sakinio dalys; 3) terpinys.
IV.
1. Nelauktai (kakas, kakas tai, kas tai, kain kas) msteljo u lango.
2. Sveius mokins sutiko (ypsodamosios, ypsodamosi, besiypsodamos).
3. Tikiuosi kursin darb parayti (mnesio laikotarpyje, mnesio bgyje, per mnes, mnesio laike).
4. Kai kurie (mano, skaito, sako), kad galima apsieiti be kompiuterio.
5. (Kad ir keista, keista, nors ir keista, kaip nebt keista, kaip nekeista), koncert susirinko ne visi
mokiniai.
6. sigijau automobil ir savimi (pasitikint, pasitikdamas) pirm kart sdau (u vairo, prie vairo, vairuoti).
7. Morfologijos kurs (ijome, imokome, prajome), rodos, per (tris mnesius, trejus mnesius, trejet
mnesi).
8. Kaip gerai, kad (netrukus, tuojau, greitai, neuilgo, tuoj) baigsis darganos.
9. Lygt isprendiau tik (su tvo pagalba, tik tvo pagalba, padedamas tvo).
10. (Didelis ai, labai ai, nuoirdus ai, dkui, dkoju, ai labai) u sveikinimus.
V.
1. Ms mokyklos komanda laimjo abejas rungtynes.
2. Pagaliau prijome ivad.
99

3. Garsus pianistas atstovaus Lietuvai.


4. Kad gautum deimt, reikia mokytis.
5. Visi darome klaid.
6. Vaik pasiekimai atitiko tv lkesius.
7. Neigyvenk dl neskmi.
8. Maasis norjo bti panaus tv.
9. Kaip kiriuojamas is odis?
10. Negerai bti iauriam.
VI.
1. Visi (vardis) esame girdj, kad kosmonautai skrisdami (pusdalyvis) valgo kitok (vardis) maist
negu mes. 2. arnas trauk (veiksmaodis) galv kailini apykakl (daiktavardis). 3. Lauas smagiai
(prieveiksmis)dega rykia (bdvardis)ugnele.4.Nestovk skersai (prielinksnis) kelio. 5. Savas (vardis)
kratas mieliausias (bdvardis).
VII.
1547 m. Martynas Mavydas Karaliauiuje ileido pirmj lietuvik knyg Katekizmo prasti odiai.
1865-1904 m. lietuvikos spaudos draudimo metai.
1883-1886 m. Auros leidimo metai.
VIII.
enklo Nr.
Raid

1
C

2
F

3
A

4
E

5
H

6
B

7
G

8
D

IX.
Jonas Maiulis Maironis
Vincas Mykolaitis Putinas
Marija Pekauskait atrijos Ragana
Bernardas Brazdionis Vyt Nemunlis
Juozas Tumas Vaigantas
X.
Krinio numeris
anro raid

1
B

2
F

3
G

4
E

5
A

6
D

7
C

Lietuvi kalbos testo Nr. 3 atsakymai


I.
1. tbtinis mis tssi keliolika valand. 2. iandien skausmas drasko krtin. 3. Kurgi ia dabar
umigsi, kai itiek spdi! 4. mogus, gyvenantis kaimynystje, sunkiai yrsi per pg. 5. Dar ne visi
vyturiai ugeso. 6. Buvo vlyvas ruduo, ilgos litys sutemose, kai stambs laai dudavo aprdijusi
stogo skard tarsi skubus ma kojyi trepsjimas. 7. Deja, viskas buvo perniek isistas laikas
sugro. 8. Po keleto dien jis jau ygiavo mokykl. 9. Norjo iebti vies, bet prisimin neturs
degtuk. 10. Tuoj pasta j nalait eit pirki nebedrsta po slenksiu arijom grsta. 11. Ne kart
mats bii spietimsi, a inojau, kad jos tuoj pat ims tpti ant akos, o paskui ilgai dgs, ir siaus. 12.
Kakoks tu iandien nesavas, gal nekaip jautiesi? 13. Pasiteisinimui mons ieko vairiausi prieasi,
kaltina visus, tik ne save. 14. Buteliai nugrimzta vanden, taiau nesksta. 15. alij saman patalas
deng gilisias pelkes. 16. Netgi gresiantis pavojus diugino mane. 17. Itesk paad, duot maajai
pusseserei.
100

II.
Sakinio Nr.
Raid

1
S

2
P

3
P

4
P

5
V

6
S

7
P

8
S

III.
1) Sudtinio sujungiamojo sakinio dmenys; 2) alutinis laiko aplinkybs sakinys; 3) terpinys; 4) keli
derinamieji payminiai po paymimojo odio; 5) priedlis.
IV.
1. Ar galiau kreiptis direktori? 2. i met literatros program jau ijome. 3. Jis buvo godus pinig.
4. Gera mylti, dar geriau mylimam bti. 5. Piet pasikvieiau draug. 6. Neigyvenk dl neskmi. 7.
Susitiksime tik po penkeri met. 8. Dl ivykos susitarsime vaiuodami namo. 9. Kas atstovaus
mokyklai dain ventje? 10. Nelaims j padar tvirtesn.
V.
1. Nubudo jis brktant (padalyvis). 2. Pro (prielinksnis) neudengtus (dalyvis) langus trobon smelksi
tirtas (bdvardis) apyaurio rytas. 3. Paukiai skardeno (veiksmaodis) savo (vardis) vestuves ir
tolimose laukymse, ir kakur (prieveiksmis) visai galukaimj. 4. Taip liting dien ia kadaise
(prieveiksmis) po pasvirusi (dalyvis) karkl stogeliu sdjo Kristupas, taip dabar ia kartais sdi karv ar
arkl ganydamas (pusdalyvis) Juzukas.
VI.
odio Nr.
Raid

1
D

2
C

3
E

4
D

5
B

6
D

7
A

8
B

VII.
1. Odisjas, Odisja, Homeras.
2. Girdvainis, Baltaragio malnas, Kazys Boruta.
3. Don Kichotas, Imoningasis bajoras Don Kichotas Lamanietis, Migelis de Servantesas Saavedra.
4. Lapinas, Skerdius, Vincas Krv.
5. Vingi Jonas, Marti, emait.

Lietuvi kalbos testo Nr. 4 atsakymai


I.
Pra u v lis, di vsis, gri u vena, nuosm u kis, virv tr ks, sig i s, m a stelis, m stymas, gr e sia,
drum s tas, ger a jame, s m y is, liud i ja, (per, daug) per daug, (ne, laiku) ne laiku, (ne, veltui) ne veltui,
(ne, koks) nekoks mogus, b g tauja, sk stis sav ja laim e , id y gs, ikor i jo, ug e sus ia s, skl a
stymas, r a iena, gr ystantys, bai k tus, hero i zmas, sur dys, adt s ia s, si y rme srov, (ne, syk)
ne syk, (iaip, jau) iaip jau, (kur, kas) kur kas, (ne, be, taip) nebe taip , (kain, kas) kain kas, (vis, gi)
visgi, (ne, vienam) ne vienam, sn y guriuoja, sudr a skytos, ap a lusios, t e si od, brenda per br a st, b a
lina drob.
II.
1. Kaina buvo nemaa. 2. Kurmelis temp Zol atbul. 3. Pusbrol Antan pasikviet dirbti akcin
bendrov. 4. U sienos buvo girdti dainuojant . 5. O js visus raginote siekti laims iburio .6. Kakur
skardjo atklyds sukti lizdo pauktis. 7. Mokytis visada sunku, bet labai malonu. 8. Dvaro vartai plats
eiti, siauri ieiti. 9. Dabar mes, vilnieiai, matome, kad Gedimino miestas graja .10. Automobilis m
vaiuoti keliu, vedaniu eero link.
A Veiksnys;
B Tarinys;
C Papildinys;
D Payminys; E Priedlis;
F Aplinkyb.
101

Sakinio Nr:
Atsakymo raid:
III.
Nr:
1
2
3
4
5
6
7
8

1
B

2
F

3
E

4
A

5
C

6
D

7
A

SAKINYS
Bet tokia, matyt, lietuvio prigimtis be dainos jis gyventi negali.
kandin vid slinko Jonukas, vienintelis Vingi snus, anot tvo
betariant, vyras i stuomens ir i liemens.
Ir tai ji tiesia auktyn maut rankel (pintin buvo auktesn u j) ir
velniai ima dvi drauge kabanias uogas.
Kas kuria, stumia em pirmyn.
Vl keitsi mano akyse dienos viesa ir visi daiktai aplinkui mirgjo.
Jis girdi, kaip suniokia vjas medi akose ir kaip subarbena lietaus
laai.
Kas nemekerioja, tas n i tolo nepasta jausm , uplstani vejus.
Keliautojai rado grai lankl, apaugusi lapuoiais mediais, ir
sustojo uksti bei pailsti.

8
F

9
E

10
B

ENKLAS
D
A
A
C
B
C
C
A

IV.
1. Antanas Baranauskas. Anyki ilelis. Silabin eildara.
2. Romantizmu. Gamtos tema; praeities ir dabarties kontrastas; lyrinio subjekto vidiniai igyvenimai;
jausmingumas.
3. D. Baironas, M. Lermontovas, S. Pukinas, V. Hugo, A. Mickeviius, Maironis.
4. Anafora.
5. Personifikacijos: mds sutp, niekas joms nerpi ir t.t.
Palyginimas: kiauliabuds ppso lyg pievos kimotos.
Epitetai: ant alio, rausvo, balkvo dugnio ir t.t.
V.
M diaga (1) s m diaga, m diagas, m diagoje.
Paragrfas (2) paragraf, paragrafs, paragraf.
Dail (4) dails (vns. k.), dail , dailj .
Patarl (3b) patarls (vns. k.), p tarle, patarli, patarlj .
Her jus (2) her jumi , heroj s (dgs. g.).
VI. Pirmajame sakinyje brknys dedamas vietoj praleistos tarinio jungties. Antrajame skiriamas priedlis.

102

6.3. ANGL KALBA

Angl kalbos testo Nr. 1 atsakymai


Task 1.
1. has been revising
2. passing
3. will be having
4. will have written
5. had gone
6. had
7. was punished
8. had been caught
9. I hadnt bought
10. to study
11. rains
12. was being fixed
13. playing
14. do
15. hanging out
16. writing
17. to studying
18. solving
19. eating
20. buys
21. start(s)
22. started
23. to encourage
24. studies
25. are published
26. has just been fixed
27. wouldnt have failed
28. had copied
29. should have informed
30. to get ready
Task 2
1. had been waiting
2. hadnt slept
3. noticed
4. had
5. thought
6. had
Task 3
1. rented the flat which was
2. the author whose book became
3. such a good team
4. wish I hadnt told
103

5. was looked after by


Task 4
1. planning
2. amazing
3. importance
4. attendance
5. guidance
6. residential
7. unforgettable
8. adventurous
9. talented
10. easily
11. professional
12. simply

Task 5
1. whether
2. then
3. advice
4. fair
5. lay
6. lose
7. suit
Task 6
1. to
2. of
3. for
4. with
5. of
6. to
7. on/upon
8. for
9. on
10. for

Angl kalbos testo Nr. 2 atsakymai


Task 1
1. to go
2. to seeing
3. going
4. explain
5. helping
6. explain
7. will be presenting
8. to pack
104

9. calls
10. was raining
11. will have been learning
12. has been writing
13. has won
14. had been tidying
15. will have already done/had already done
16. are playing
17. was being explained
18. had already arranged
19. has just been baked
20. must have known
21. saw; had been crashed
22. had been looking
23. had
24. wouldnt have made
25. goes
26. goes
27. stopped/would stop
28. makes/has made
29. invites
Task 2
1. Nick asked me how often I played tennis.
2. Lina asked me if I had been at school the day before.
3. Tom asked me if David had already bought a car.
4. She asked Paul when he would take a final decision.
5. Mom asked me if the baby was sleeping then.
Task 3
1. will be cleaned by Lina
2. havent been posted
3. never eaten such a delicious
4. did he buy a
5. has been writing an essay
6. is made from
7. are being baked by Laura
8. unless the weather is
9. the man who complained
10. afford to buy that
Task 4
1. advised
2. harmful
3. childhood; coastal
4. choices
5. Unfortunately
6. beginner
105

7. collection
8. imagination
9. prescription

Angl kalbos testo Nr. 3 atsakymai


Task 1
England London
Scotland Edinburgh
Northern Ireland Belfast
Wales Cardiff
1.
2.
3.

Elizabeth II
Thames
The Big Ben, London Tower, Buckingham Palace, etc

Task 2
1. A
2. A
3. B
4. B
5. A
6. C
7. B
8. C
9. B
10. B
11. C
12. B
Task 3
1. entered
2. have you seen
3. has been studying
4. had been studying
5. is meeting
6. have never been
7. had cleaned/cleaned
8. was walking
9. havent decided
10. had been waiting
11. Has your sister tidied it up?
12. was
13. had already bought
14. have seen
15. invented
16. had been hiking
17. drove/would drive
18. had eaten
106

19.
20.
21.
22.
23.
24.

has won; has happened


has been learning
had been playing
havent met
had been waiting
will have finished

Task 4
1. to eat
2. To buy
3. playing
4. watch
5. lying
6. to lock
7. writing
8. skipping
9. to visiting
10. eating/having eaten
11. to visit
12. to eat
13. staying in
14. studying
15. to get
16. visiting
17. arguing
18. going
19. baking
20. laughing
Task 5
1. doesnt want
2. would tell
3. had
4. studies
5. had arrived
Task 6
1. were surprised by/at the results
2. were made to work overtime
3. about going out for
4. is supposed to be
5. is the first time
Task 7
1. forgiveness
2. Gardening; relaxing
3. historian
4. dishonest
5. informative
107

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

instructor
introduction
jogging
liar
Unlucky
Luckily
medical
memorize; irregular
occupation
imperfect

Task 8
1. out
2. along/ on
3. after
4. up
5. for
6. of
7. from
8. of
9. on
10. on

Angl kalbos testo Nr. 4 atsakymai


Task 1
1. He regrets telling (tell) everyone his plans.
2. Tomas suggested going. (go) to the cinema.
3. Im exhausted. I think I will go (go) to bed.
4. She is really looking forward to meeting (meet) you.
5. Ive been looking for Sue for hours, but I havent been able(not/ be able) to find her yet.
6. If you ..had remembered(remember) to take the money you would have been able to pay for the car.
7. When I was in Africa I was bitten.. (bite) by a poisonous spider.
8. I was talking. (talk) to my mother on the phone when I heard the scream.
9. Do you think you will have finished (finish) the book by tomorrow?
10. Harry was sunburnt because he had been lying.. (lie) on the beach for six hours.
11. I wish youhad told.. (tell) me what you were going to do.
12. Dont phone me tonight. I will be correcting. (correct) exam papers.
13. I wish you talked.. (talk) to me like that!
14. The guards wouldnt let anybody leave.. (leave) the building.
15. Its no use cheating. (cheat). You will fool yourself.
16. If I won the lottery, I would go. (go) on exotic holiday.
17. Petes car was stolen.. (steal) yesterday.
18. What time did you wake up (you/ wake up) this morning?
19. Its the first time I have got.. (get) all the answers right in the test.
20. Ill do my homework as soon as I come. (come) home.
21. These windows are dirty. They need washing/ to be washed (wash).
22. She is upset because she has failed.. (fail) the exam.
23. Before the exam, I had studied (study) everything except the questions they asked!

108

Task 2
Welcome to Wales: Croeso I Gymru, the sign says (0) in two languages, as has been the rule
everywhere in the country (1)since. 1973. There is no shortage of these bilingual signs in Wales.
According (2)to those who live there, Wales has always been a different country, a part of Britain
where the culture has remained different (3) from.. the whole. It is the only part of Britain with
an active language of its (4) own . On the (5) other.. hand, only around 20 per
cent of the 2.8 million people (6) who live there speak it. Famously, the poet Dylan
Thomas did not speak the language (though his parents (7) did). The actor Richard Burton,
also from the Welsh valleys, spoke it, and entertainer Tom Jones (8)can sing a
few songs in Welsh, but isnt fluent. The point is not perhaps how the language has declined, but (9)
howit has survived for so long because English had been the official language ever (10)
since.. 1536. However, as (11) ..soon. as the Welsh Language Act was passed in 1973,
the language had equal status with English. (12) There. is no doubt that this, combined with
television and radio broadcasts in Welsh, (13) is. certainly helping to keep the language from
further decline. (14) Inaddition, an increase (15) in.. the number of bilingual
primary schools means that the language may soon (16) be. spoken by well over 20 per cent of
the population. Increasingly, tourism may also prove to be a friend rather (17) than. an enemy.
Many of the new tourist attractions strongly emphasise the language and its place (18) in
Waless cultural identity. Welsh itself is based (19) on a language (20)
which. died out in the 18th century.
Task 3
Are you looking for more (0) variety. (vary) in what you cook, but have to survive on a (1)
limited.(limit) budget? Finding new recipes which are both (2) tasty.. (taste)
and nutritious is a constant challenge faced by most new and (3) inexperienced..
(experience) housekeepers. This easy-to-use cookbook will give you the (4) inspiration
(inspire) you need to create something both special and (5) inexpensive.. (expensive).
The author, Karen Shelley, is a (6) specialist (special) in cooking. She is also very wellknown for her occasional (7) appearance (appear) on the television programme Lets cook.
Her very (8) successful (success) career as a cook is reflected in this book. If you happen to
be looking for (9) suggestions (suggest) to add some more (10) excitement.. (excite)
to your cooking, we strongly recommend this book.
Task 4
1. I think we should all go in the same car and save petrol. Thats the most sensible idea.
2. She has a serious problem with her car. Its going to take at least a week to fix.
3. I had the spare tyre on the car pumped up at the garage.
4. Fruit contains a lot of vitamin C.
5. Whats the best treatment for a bee sting?
Task 5
.Criteria
Content
Layout and
Organization
Language Use
(vocabulary and
grammar)

Points Descriptors
3
All content points included. Communicative purpose(s) fully achieved.
3
Appropriate layout. Ideas effectively organized, parts of text (clauses,
sentences) linked appropriately with suitable linking devices.
3 +3
All vocabulary and grammatical structures used appropriately. Good
handling of vocabulary and grammatical structures, no errors or few (13)
minor errors.
109

6.3. FIZIKA
Fizikos testo Nr. 1 atsakymai
1. b,
2. c,
3. d,
4. a,
5. a,
6. b,
7. d,
8. b,
9. b,
10. a.
11. D.: = 28%; t = 2 min. = 120 s; m = 150 g = 0,15 kg; q = 50 MJ/kg = 5104 J/kg.
R.: N.
N

An
A
A
mq
mq
; n 100% n 100%; An
;N
17,5 W .
t
Q
qm
100%
100%t

Atsakymas: N = 17,5 W.
12. D.: m1 = 4 kg; t1 = 18 C; t2 = -5 C; t3 = 0 C; t4 = 8 C; c1 = 4200 J/(kgC); c2 = 2100 J/(kgC);
= 330 kJ/kg.
R.: m2.
Q1 m1c1 (t1 t4 ); Q2 m2c2 (t3 t2 ); Q3 m2; Q4 m2c1 (t4 t3 ); Q2 Q3 Q4 Q1 ;

m2

m1c1 (t1 t 4 )
0,449kg
c2 (t 3 t 2 ) c1 (t 4 t3 )

Fizikos testo Nr. 2 atsakymai


1. d,
2. d,
3. b,
4. a,
5. d,
6. a,
7. c,
8. b,
9. b,
10. d.
11. D.: m1 = 1 g = 0,001 kg; t1 = -10 C; t2 = 0 C; t3 = 100 C; = 10%; c1 = 2100 J/(kgC); c2 =
4200 J/(kgC); = 330 kJ/kg; L = 2,3 MJ/kg = 2,3106 J/kg; q = 27 MJ/kg = 27106 J/kg.
R.: m.
Q1 mq; Q2 m1c1 (t 2 t1 ); Q3 m1; Q4 m1c2 (t3 t 2 ); Q5 m1 L; Q2 Q3 Q4 Q5 Qn ; Qn 3071J ;
Q
Q
Q 100%
n 100% n 100%; m n
1,14 103 kg 1,14 g.
Q1
mq
q

Atsakymas: neuteks.
12. D.: S = 200 cm2 = 0,02 m2; s = 30 cm = 0,3 m; p = 50 N/cm2 = 5105 N/m2. C;
R.: A.
A Fs; p

F
; F pS ; A pSs 3 103 J 3kJ .
S

R.: A=3 kJ.


110

Fizikos testo Nr. 3 atsakymai


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

a,
b,
d,
b,
d,
a,
a,
c,
b,
b.
D.: R1 = 4 ; R2 = 6 ; R3 = 8 ; I1 = 1,5 A.
R.:.U1, U2,U3, I2, I3.

U 3 U 2 U1 I1 R1 6V ; A pSs 3 103 J 3kJ .

R.: A=3 kJ.


12. D.: S = 2 mm2 = 2.10-6 m2; R = 6 ; = 7,8 g/cm3 = 7800 kg/m3; * = 1.10-7.m;
R.: m.
l
RS
S 2 R
m V lS ; R
;l ; m
1,87 kg.
S

Atsakymas: m = 1,87 kg.

Fizikos testo Nr. 4 atsakymai


1. a,
2. d,
3. c,
4. a,
5. b,
6. a,
7. d,
8. d,
9. c,
10. c.
11. D.: m1 = 1 kg; m2 = 0,5 kg; Q = 50 kJ = 5104 J; c = 130 J/(kgoC); = 24 kJ/kg = 24103 J/kg; t2 = 327
o
C.
R.: t1.
1 kg mass vino gabalui paildyti iki lydymosi temperatros reiks ilumos kiekio Q1, o 0,5 kg
Q1 m1c1 (t 2 t1 ); Q2 m2 ; Q Q1 Q2 ;

ilydymui - ilumos kiekio Q2.

t1

m2 cm1t 2 Q
350 C.
cm1

Atsakymas: pradin vino temperatra 35 oC.


12. D.: P1 = 60 W; P2 = 100 W; t = 1 min = 60 s.
R.: Q1, Q2.
Lemputs sujungtos nuosekliai, j sileliais teka vienodo stiprio srovs:
Q1 I 2 R1t; Q2 I 2 R2t; P1

U2
U2
U2
U
; R1
806,7; R2
484; I
0,17 A; Q1 1399 J ; Q2 839 J .
R1
P1
P2
R1 R2

Atsakymas: Q1 = 320 , Q2 = 839 J.

111

6.4. CHEMIJA
Chemijos testo Nr. 1 atsakymai
1. H2O
2. Neutralizacijos reakcijomis.
3. b) ind su veniu pilti rgt, nes reaguojant H2SO4(s) su H2O isiskiria daug energijos, kurios utenka
uvirti maam vandens kiekiui ir todl rgtis gali tykti onus.
4. b) KOH, CaO, NH3
5. OH- :
Na2CO3(k) + H2O(s) -> 2Na+(aq) + HCO3(aq)- + OH-(aq)
NaOH(k) + H2O(s) -> Na+(aq) + H2O(s) + OH-(aq)
NH3(d) + H2O(s) -> NH4+(aq) + OH-(aq)
6. Ca2+, Mg2+
7. a) CaCO3(k) + 2HCl -> CaCl2 + H2O(s) + CO2(d)
b) Na2CO3(aq) + CaCl2(aq) -> CaCO3(aq) + 2NaCl(aq)
c) CuSO4(aq) + Fe(k) -> FeSO4(aq) + Cu(k)
d) Ca(OH)2(k) + CO2(d) -> CaCO3(k) + H2O(s)
8. D. m(miinio) = 9,5g
n(H2) = 0.1mol
R: m(Zn), m(Cu)
Sprendimas: kadangi su HCl reagavo tik Zn, tai visas vandenilis issiskyr reakcijoje
X mol
0,1 mol
Zn + 2HCl -> ZnCl2 + H2
1 mol
1 mol
I reakcijos apskaiiuojame cinko moli skaii:
X = n(Zn) = 0.1 * 1 / 1 = 0.1mol
Randame cinko mas:
M(Zn) = 65g/mol
m=M*n
m(Zn) = 65g/mol * 0.1mol = 6.5g
Randame vario mas:
m(Cu) = m(miinio) m(Zn)
m(Cu) = 9.5g 6.5g = 3g
Atsakymas: miinyje buvo 6.5g cinko ir 3g vario.
9. m(CaCO3) = 10g
(HNO3) = 65%

V(HNO3) = 36ml
(HNO3) = 1.39g/cm3

R: n(duj)
Sprendimas:
0,1mol
x mol
CaCO3(k) + 2HNO3(aq) -> Ca(NO3)2(aq) + H2O(s) + CO2(d)
1mol
1mol
Randame kiek moli buvo CaCO3 ir HNO3:
n = m/M
112

M(CaCO3) = 40 + 12 + 16*3 = 100g/mol


n(CaCO3) = 10/100 = 0.1mol
m=*V
m(HNO3 tirpalo) = 1.39 * 36 = 50.04g
m(HNO3) = m(HNO3 tirpalo) * / 100%
m(HNO3) = 50.04 * 65% / 100% = 32.526g
M(HNO3) = 1 + 14 + 3*16 = 63g/mol
n(HNO3) = 32.526/63 = 0.5mol
Kadangi CaCO3 ir HNO3 reaguoja moliniu santykiu 1 : 2, randame ar buvo kurios nors mediagos
perteklius.
Norint, kad pilnai sureaguot 0.1 mol CaCO3, reikia 0.2 mol HNO3, i io skaiiavimo sprendiame,
kad buvo HNO3 pertkelius. Reakcijoje x paymime isiskyrusias dujas.
x = n(CO2) = 0.1 / 1 * 1 = 0.1 mol
Atsakymas: isiskyr 0.1mol CO2 duj.

Chemijos testo Nr. 2 atsakymai


1. a)
2. b)
3. b)
4. a)
5. 2Al(OH)3(k) + 3H2SO4(aq) -> Al2(SO4)3 + 6H2O(s)
2Al(OH)3(k) + 6H+(aq) + 3SO42-(aq) -> 2Al3+(aq) + 3SO42-(aq) + 6H2O(s)
2Al(OH)3(k) + 6H+(aq) -> 2Al3+(aq) + 6H2O(s)
6.
t

Fe(OH)3(k) + -> Fe2O3(k) + 3H2O(s)


7.

CaCO3(k) + 2H+(aq) -> Ca2+(aq) + H2O(s) + CO2(d)


CaCO3(k) + 2HCl(aq) -> CaCl2(aq) + H2O(s) + CO2(d)
(vietoje HCl galima imti betkoki kit stipri rgt)

8. D. m(Li2O) = 60g
R. m(HCl).
2mol
xmol
Li2O(k) + H2O(s) -> 2LiOH(aq)
1mol
2mol
Randame LiOH moli skaii:
n = m/M
M(Li2O) = 7*2 + 16 = 30g/mol
n(Li2O) = 60/30 = 2mol
x = n(LiOH) = 2 * 2 / 1 = 4mol
Randame HCl mas:
113

4mol
y
LiOH(aq) + HCl(aq) -> LiCl(aq) + H2O(s)
1mol
1mol
n(HCl) = y = 4 * 1 / 1 = 4mol
M(HCl) = 36,5g/mol
M(HCl) = 4mol * 36.5g/mol = 146g
Atsakymas: neutralizavimui reiks 146g HCl.
9. a)
X = M(MgSO4 7H2O) = 24 + 32 + 16*4 + 7*18 = 246g/mol
Y = M(7H2O) = 7*18 = 126g/mol
= Y / X * 100% = 51.21%

Chemijos testo Nr. 3 atsakymai


1. c)
2. a)
3. a)
4. a)
5. b)
6. b)
7. a)
8. a)
X = M(Na2SO4 10H2O) = 23*2 + 32 + 16*4 + 180 = 322g/mol
Y = M(10H2O) = 10*18 = 180g/mol
= Y / X * 100% = 56%
9. a)
3mol
x mol
K2SO4(aq) -> 2K+(aq) + SO42-(aq)
1mol
2mol
x = 3 * 2 / 1 = 6mol
10. c)
Nors Ca ir yra metal tamp eilje prie Na, i reakcija nevyksta, nes readentas turi bti netirpus
vandenyje.
11. D: c(HNO3) = 2mol/l
V(NaOH) = 0.5l
C(NaOH) = 2mol/l
R: V(HNO3).
Sprendimas:
Randame kiek moli buvo HNO3:
x mol
1mol
HNO3(aq) + NaOH(aq) -> NaNO3(aq) + H2O(s)
114

1mol
1mol
x = n(HNO3) = 1 * 1 / 1 = 1mol
Randame kokio trio azoto rgties reiks:
V=n/c
V(HNO3) = 1mol / 2mol/l = 0.5l
Atsakymas: reiks 0.5l azoto rgties.

Chemijos testo Nr. 4 atsakymai


1. a (Li2O)
2. a Cu(OH)2
3. a S03
4. a +5
5. a (Ca2+ ir Mg2+)
6.
6.1 Ca
6.2. du
7. a (elektron)
8. c (K)
9.
9.1 Chemikai aktyvios dalels Ca, Na
9.2. Inertikos dalels K+, Ar, Mg2+, Al3+
10.
CaO + CO2 -> CaCO3
AlCl3 + 3NaOH -> Al(OH)3 + 3NaCl
2NaOH + CO2 -> Na2CO3 + H2O
arba
NaOH + CO2 -> NaHCO3
CaCO3 + 2HCl -> CaCl2 + H2O + CO2
11. xmol 0,1 mol
H2SO4 + Mg -> MgSO4 + H2
1 mol

n(Mg) =

1 mol

= 0,1 mol

=
x = 0,1 mol H2S04
m(H2S04) = n * M = 0,1mol * 98
w=

* 100 %

w=

* 100% = 9,8 %

= 9,8 g

Atsakymas: 9,8 %

115

6.5. SOCILIANIAI MOKSLAI


Socialini moksl testo Nr. 1 atsakymai
Klausimas
1.1.

1.2.
2.1.

2.2.
3.1.
3.2.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.

6.1.

6.2.

Atsakymas
Nr.
Valstyb
6. Serbija
7. Rumunija
8. Bulgarija
9. Ukraina

Nr.
Valstyb
Sostin
Sostin
1. Vokietija
Belgradas
2. Austrija
Viena
3. Slovakija
Bratislava
4. Vengrija
Budapetas
5. Kroatija
7, 8
Lietuvos teritorija yra Europos emyne, Baltijos jros pietvakarinje pakrantje. Pats
iauriausias Lietuvos takas yra Mos ups baseine, Naujosios Akmens rajone.
Toliausiai pietus nutols takas yra Katros ups baseine, 2 km pieiau Katros
kaimo. Toli vakarus sikiusi dalis yra Kuri nerijoje. Labiausiai rytus nutols
takas Drki eero rytinis krantas. Lietuvos geometriniu centru yra Dotnuva,
o geografiniu centru Europos parkas.
Teritorijos padtis gretim gamtini geografini objekt ( emyn, vandenyn, jr,
kaln, klimato juost , upi .... ) ir valstybs padtis geografini koordinai tinklelyje.
Nemuno delta
1. Atmata
2. Skirvyt
3. Rusn
4. Kuri marios
5. Rusns sala
Kaman
Kuri Nerijos
Kernavs
uvintas
epkeliai
1. Merkys up
2. Ventos Dubysos kanalas
3. Linkuvos kalvagbris
4. Utena miestas
5. Kaman rezervatas
6. Jra up
7. Sartai eeras
8. Eerlio pelk
9. Kuri Nerijos nacionalinis parkas
10. Karuvos emuma
11. irvenos tvenkinys
12. Medinink auktuma
13. Nevio emuma
14. Panevys miestas
15. Sduvos auktuma
16. Dysnos lyguma
Kantas teigia, jog laisvas mogus tas, kuris geba savarankikai vadovautis savo
protu. vietimas tai bdas mogui pasiekti laisv. is vietjikas laisvs siekis rodo,
kad Apvietos filosofams mogaus protas viena i pagrindini vertybi. Galimos ir
kitokios atsakymo formuluots.
Galimi atsakymai: nesavarankikumas yra taps mogaus prigimtimi, mogus pamgo
116

6.3.
6.4.

6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.

nesavarankikum, mogui niekuomet nebuvo leista laisvai naudotis savo protu.


mog varo vairs nuostatai ir taisykls.
Nes mogus nra priprats laisvai mstyti/gyventi (judti).
Atskiram individui gali bti pritrkti valios ir drsos savarankikai apsiviesti, o
visuomenje visuomet atsiras daugiau ar maiau moni, kurie viesis patys ir skleis
vies kitiems. Galimos ir kitokios atsakymo formuluots.
Ne, nebt. Anot Kanto, revoliucija nevykdo tikros mstymo reformos.
Vyskup korimas rod, kad ATR visuomen tapo nepriklausoma nuo nusistovjusios
politins mstysenos, m savarankikai mstyti.
XVIII a. pabaigoje ATR politin gyvenim sitrauk miestieiai ir vidutinioji bajorija.
Pranczijos Steigiamasis susirinkimas panaikino luom privilegijas. Galimi ir kiti
atsakymo variantai.
ATR didikai.
Miestieiai gali sisti galiotinius seim. Miestieiai gali tapti bajorais (bti
nobilituoti).

117