Está en la página 1de 8

AJUDES A L'ALUMNAT D'EDUCACI SECUNDRIA I PQPI

CURS 2014/2015

DADES DE LA FAMLIA
Nom i cognoms del pare, tutor o cnjuge:
Nom i cognoms de la mare, tutora o cnjuge:
Nombre de membres de la unitat familiar:
Domicili per a notificar:
Municipi:
Telfon Fix:

DNI/NIE:
DNI/NIE:
Correu electrnic:
C. Postal:
Mbil:

DADES DE LALUMNAT
DNI/NIE:

Nom i cognoms:
Matriculat en el curs 2014/2015 en el centre:
Nivell Educatiu: ESO.- 1
2
3 4

PQPI.-

EXPOSA
1. Que concorren, si s el cas, les segents circumstncies a la unitat familiar de l'alumne/a.

2.

L'alumne esta davall el rgim d'acolliment familiar o residncia.


El sollicitant o germ t reconeguda legalment algun tipus de discapacitat o minusvalidesa.
Famlia monoparental
Que coneix les Bases Reguladores de les Ajudes a l'alumnat d'Educaci Secundria i PQPI, i que reunix
els requisits exigits per les mateixes.

SOL.LICITA
La concessi de la Ajuda dEstudis de Secundria i PQPI al curs 2014/2015 i lingrs de limporte
econmic de la mateixa al comte bancari indicat

Nom del titular:

D.N.I

AUTORITZACI
Amb la presentaci d'esta sollicitud, autoritza de forma expressa a l'Ajuntament de Quart de Poblet a consultar les
dades necessries, de tots els membres computables de la unitat familiar, que es troben en poder del Padr
Municipal d'Habitants, l'Agncia Tributria, l'Institut Nacional de la Seguretat Social, o que estiguen inclosos a les
xarxes de bases de dades de l'administraci pblica espanyola habilitades per a la consulta interadministrativa amb
l'objecte d'evitar l'aportaci de fotocpies de la documentaci corresponent, de conformitat amb el que establixen les
lleis.

Signat:
Quart de Poblet,

de

de 2015

Les dades facilitades a aquest formulari formaran part dels fitxers automatizats propietat de l Ajuntament de Quart de Poblet i podran ser
utilizats per el titular del fitxer per lexercici de les funcions propies a lmbit de les seves competncies. De conformidat amb la Llei Orgnica
15/1999 de Protecci de Dades de Carcter Personal, vost podra exercir els drets daccs, rectificaci, cancelaci i oposicin mediant
instncia presentada davant del Registre General dEntrada del Ajuntament de Quart de Poblet.

SRA. ALCALDESSA DE L AJUNTAMENT DE QUART DE POBLET


Pl. Pas Valenci, n 1 46930 Quart de Poblet (Valencia) Tel.: 961536210 Fax: 961521312 info@quartdepoblet.org www.quartdepoblet.es

Esta certificaci haur de ser omplida pel centre


educatiu corresponent, noms en el cas d'alumnat
escolaritzat fora de Quart de Poblet.

AJUDES ALS ESTUDIS DE SECUNDRIA I PQPI.


CURS 2014/2015
El/la Sr./Sra

com a secretari/a o persona

autoritzada del Centre_____________________________________________________


de_______________________________________________________(Municipi).
CERTIFICA:
Que l'alumne/a: ____________________________________________________________
Sollicitant de l'Ajuda municipal per a E. Secundria i PQPI.
a) Est matriculat/ada a aquest Centre Educatiu, en 2014/2015 al______ curs de

E. Secundria o PQPI.
I perqu aix conste als efectes oportuns a l'Ajuntament de Quart de Poblet, expedisc
aquesta Certificaci.
____________________________, a _____ de __________________ 2015.
Signatura

Segell del Centre

Este model normalitzat de CERTIFICACI DE MATRICULACI CURS 2014/2015, podr ser


substitut per un model de certificaci prpia del centre educatiu, sempre que consten les
mateixes dades sollicitades en els apartats anteriors, i figure el segell del Centre i la firma del
secretari/a o persona autoritzada.

AUTORITZACI
AJUDES A L'ALUMNAT D'EDUCACI SECUNDRIA I PQPI, CURS 2014/2015

La presentaci d'esta autoritzaci implicar que el pare/tutor i la mare/tutora (o nou cnjuge


o persona unida per anloga relaci) o noms un d'ells, en cas d'unitat familiar monoparental i
l'alumne/a; aix com els germans majors de 18 anys i fins a 25 o ascendents que hagueren
obtingut ingressos econmics l'any 2013. AUTORITZEN a l'Ajuntament de Quart de Poblet, amb la
seua firma, a obtindre les dades necessries per a determinar la renda per mitj de l'Agncia
Estatal d'Administraci Tributria.

NOM

COGNOMS

DNI

Parentiu
(amb
l'alumne/a)

FIRMA

Per a la resoluci d'este expedient, autoritze de forma expressa a l'Ajuntament de Quart de Poblet
a consultar les dades necessries que es trobe en poder del Padr Municipal d'Habitants,
l'Agncia Tributria, l'Institut Nacional de la Seguretat Social, o que estiguen inclosos en la xarxes
de bases de dades de l'administraci pblica espanyola habilitades per a la consulta
interadministrativa amb l'objecte d'evitar l'aportaci de fotocpies de la documentaci
corresponent, de conformitat amb el que establixen les lleis.
Quart de Poblet,

Fdo.- Pare/mare o Tutor.

de

de 2015

BASES REGULADORES DE LES AJUDES ALS ESTUDIS DE


SECUNDRIA I PQPI. CURS 2014/2015.

OBJECTE
Article 1
L'objecte d'aquesta convocatria s la concessi per l'Ajuntament de Quart de Poblet, d'Ajudes
als Estudis de Secundria Obligatria i PQPI pel curs 2014/2015.
REQUISITS

Article 2.
Podran accedir a aquestes ajudes els/les estudiants que reunisquen els requisits segents:
1. Estar matriculat l'alumnat a Secundria i PQPI, durant el curs 2014/2015.
2. Estar empadronada i residir la unitat familiar en Quart de Poblet durant el curs
2014/2015.
3. Estes ajudes seran incompatibles amb aquelles que tingen la mateixa finalitat
concedides per altres administracions publiques o persones juridiques privades.
4. La renda familiar no podr superar els 11.000 euros anuals per capita. s a dir, que la
renda computable de la unitat familiar no podr superar els 11.000 euros per cada
membre.
Casos en qu s'augmenta un membre ms, per a la computaci de la renda per
capita:
a) Discapacitat legalment reconeguda del sollicitant o germans.
b) Famlies monoparentals.
c) Acollida familiar o en residncia.
Membres computables.
1. Per al clcul de la renda familiar a l'efecte de beca, sn membres computables de la
famlia el pare i la mare, el tutor o persona encarregada de la guarda i protecci del
menor, si s el cas, el sollicitant, els germans fadrins menors de vint-i-cinc anys i que
convisquen al domicili familiar a 31 de desembre del 2013 o els de major edat, quan es
tracte de persones amb discapacitat, aix com els ascendents dels pares que justifiquen
la seua residncia al mateix domicili que els anteriors amb el certificat municipal
corresponent.
2. En el cas de divorci o separaci legal dels pares no es considerar membre computable
aquell d'ells que no convisca amb el sollicitant de la beca.

Departament d'Educaci C/ Joanot Martorell, nm. 40 46930-QUART DE POBLET


Tel: 961 53 62 10 Ext. 270. educa@quartdepoblet.Org

3. Tindr, no obstant aix, la consideraci de membre computable i sustentador principal,


si s el cas, el nou cnjuge o persona unida per anloga relaci que residisca en el
domicili, les rendes i patrimoni del qual s'inclouran dins del cmput de la renda i
patrimoni familiars.

Article 3.
INCOMPATIBILITATS.
Estes ajudes seran incompatibles amb aquelles que tingen la mateixa finalitat
concedides per altres administracions publiques o persones juridiques privades.

Article 4.
PRESENTACI I TRAMITACI:
Presentaci: Les sollicituds s'ajustaran al model normalitzat aprovat per l'Ajuntament de Quart
de Poblet, i que s'adjunta al segent document annex.
Les sollicituds es presentarn junt amb la documentaci requerida a les bases de la
convocatria i a ms aquella que acredite alguna circumstncia especial en:

Departament d'Educaci SOLLICITANT CITA PRVIA DEL DIA 16 de FEBRER AL 3


de MAR 2015, ambds inclusivament en horari de 9:00 a 14:00h de manera
presencial o cridant al telfon 961536210 extensi 270. PRESENTACI DE
SOLLICITUDS del 16 DE FEBRER AL 6 de MAR del 2015.

Excepcionalment a lOficina d'Atenci Ciutadana en horari de vesprades, junt amb aquella


documentaci requerida a les bases de la convocatria i a ms aquella que acredite
alguna circumstncia especial.

ARTICLE5.
DOCUMENTACI A ADJUNTAR:
S'haur de presentar ORIGINAL I FOTOCPIA de tots els documents que a continuaci
es relacionen, a l'efecte de compulsa. La fotocpia confrontada es quedar junt amb la
sollicitud a l'rea d'Educaci. Les fotocpies hauran de ser llegibles.
1. Fotocpia del DNI o NIF del pare i mare i cnjuge actual del progenitor amb qu
convisca el sollicitant.
2. Fotocpia del llibre de famlia de tots els membres de la unitat familiar.
3. Fotocpia llegible del compte bancari, on consten clarament els codis que
identifiquen el banc, la sucursal, el dgit de control i el nmero de compte en qu
s'ingressar l'ajuda, en cas d'aprovaci i el nom del titular del compte i el seu DNI.
4. El certificat annex, si l'alumne es troba matriculat fora del municipi, omplit pel
centre corresponent.

Departament d'Educaci C/ Joanot Martorell, nm. 40 46930-QUART DE POBLET


Tel: 961 53 62 10 Ext. 270. educa@quartdepoblet.Org

DOCUMENTACI ACREDITATIVA DE CIRCUMSTNCIES FAMILIARS ESPECIALS:


1. La situaci d'unitat familiar monoparental, s'acreditar amb Certificat del Registre
Civil o sentncia judicial ferma de separaci matrimonial o resoluci judicial de mesures
provisionals.
2. La discapacitat fsica, psquica o sensorial del sollicitant, germ o descendent,
s'acreditar amb qualificaci oficial de discapacitat expedida per la Conselleria de
Benestar Social, a travs dels Centres de Diagnstic de Minusvalideses actualitzat.
3. Acollida del menor: resoluci administrativa o judicial.

ARTICLE 6.
QUANTIA DE LES AJUDES
L'Ajuntament de Quart de Poblet destinar un mxim de 30.000 per aquestes ajudes. De la
quantitat consignada destinar el 5% (fins a esgotar la consignaci pressupostria) per a
l'esmena d'errors materials produts en les sollicituds dels interessats o al procs de tramitaci
de la convocatria.
La concessi de les ajudes estar condicionada a l'existncia de crdit adequat i suficient al
pressupost a qu han de ser imputades . Aquesta quantia global ser distribuda entre els
sollicitants beneficiaris.Les ajudes tindran una quantia de 75 .
El pagament d'estes ajudes es realitzar per mitj de transferncia bancria en el compte
corrent especificat a la sollicitud pel sollicitant.

Article 7
CERTIFICACI DEL CENTRE.
L'ajuntament verificar que l'alumnat de E. Secundria i PQPI, esta matriculat, per mitj d'un
certificat sollicitat a cada un dels Centres del Municipi. Lalumnat matriculat en altres centres,
haura d'aportar el certificat ANNEX omplit i firmat pel centre corresponent.

ARTICLE 8.
RESOLUCI DE LA CONVOCATRIA:
L'rea d'Educaci enviar proposta de resoluci de la convocatria a la Comissi Informativa
de Servicis Socioculturals que, desprs d'emetre dictamen, sotmetr a l'aprovaci de la Junta
de Govern Local la resoluci de sollicituds concedides i denegades, aix com les quantitats i
les causes de denegaci.

ARTICLE 9
REQUERIMENT DE DOCUMENTACI:
L'administraci municipal contrastar la veracitat de les dades i documents presentats per la
persona sollicitant, que ser requerida al cas en qu haja d'esmenar els defectes en la
sollicitud o aportar la documentaci, la qual cosa haur de realitzar en el termini de deu dies
hbils.

Departament d'Educaci C/ Joanot Martorell, nm. 40 46930-QUART DE POBLET


Tel: 961 53 62 10 Ext. 270. educa@quartdepoblet.Org

ARTICLE 10.
NOTIFICACI PER MITJ DE LA PUBLICACI LLISTES D'ALUMNAT BENEFICIARI:
Atenent a la resoluci emesa per la Junta de Govern Local, l'rea d'Educaci confeccionar
dos llistats per a cada centre escolar de Quart de Poblet amb l'alumnat beneficiari i no
beneficiari, que seran publicats en els taulers d'anuncis de cada centre i a l'rea d'Educaci.
Contra la resoluci es podran interposar els recursos pertinents a partir de la data de publicaci
de les llistes definitives en el tauler d'anuncis dels centres escolars i a lrea d'Educaci del
Ajuntament de Quart de Poblet, en el termini d'un mes.

ARTICLE 11.
CAUSES DE DENEGACI:
L'ajuda econmica es denegar (o es revocar en el cas que ja haguera sigut concedida) per
les causes segents:
1. Per interrompre o abandonar els estudis en l'actual curs acadmic.
2. Per falsejar o incomplir algun dels punts establits a aquestes Bases.
3. Per presentar dos sollicituds a nom de la mateixa persona.
4. Per incrrer a les causes generals de denegaci d'ajudes o subvencions
pbliques.
5. Per superar el llindar econmic establit a les Bases.
6. Per disposar d'una ajuda d'una altra Administraci Pblica o Privada.
7. Per no estar empadronada la unitat familiar al complet al municipi de Quart de
Poblet.
8. Per no presentar la documentaci requerida telefonicment en el termini de 10
des hbils.
9. Per falta de documentaci necessaria per a la resoluci.

ARTICLE 12.
CONTRASTACI DE LA VERACITAT DE DADES EXPOSADES A LA SOLLICITUD.
L'rea d'Educaci realitzar les gestions oportunes per a contrastar la veracitat de les
dades exposades per la persona sollicitant.

Departament d'Educaci C/ Joanot Martorell, nm. 40 46930-QUART DE POBLET


Tel: 961 53 62 10 Ext. 270. educa@quartdepoblet.Org

ACLARIMENTS:
La quantitat d'ingressos familiars anuals a lefecte de l'ajuda s'obtindr per agregaci de
les rendes de l'exercici 2013 de cada un dels membres computables de la unitat familiar
que hagueren obtingut ingressos econmics calculats segons s'indica en els pargrafs
segents, i de conformitat amb la normativa reguladora de l'Impost sobre la Renda de les
Persones Fsiques. Al cas de computaci de renda de germans amb ingressos, noms es
comptar al 50%.
Es consideren ingressos familiars anuals al efecte d'aquestes ajudes:
Primer: Es computar la Base Imposable general ms la Base Imposable de l'Estalvi
dels membres de la unitat familiar amb ingressos econmics durant l'any 2013.
Segon: Per les persones que, sense tindre obligaci de declarar, hagen sollicitat
devoluci dels ingressos a compte, la renda computable es determinar seguint el
mateix procs del pargraf anterior.
Tercer: Per les persones sense obligaci de declarar i que no solliciten devoluci, la
renda computable ser la derivada de les imputacions ntegres dels rendiments del
treball obtinguts durant l'exercici 2013, segons les dades facilitades per l'AEAT.
Quart: La presentaci de sollicitud de beca sollicitada i acceptada a tots els seus
apartats implicar que els membres computables de la unitat familiar que hagueren
obtingut ingressos econmics durant l'any 2013, autoritzen a l'Ajuntament de Quart
de Poblet a obtindre les dades necessries per determinar la renda, a l efecte de
beca, per mitj de l'Agncia Estatal d'Administraci Tributria.
Quint: La no presentaci o irregularitat a la declaraci de la Renda de 2013 per part
dels membres de la unitat familiar que estiguen obligats, segons la legislaci vigent,
ser motiu de denegaci de la beca.
Sext: Aquelles persones respecte de les quals desprs d'haver realitzat la consulta a
l'AEAT consten sense dades econmiques, o ,que per qualsevol altra incidncia no
es puguen conixer, hauran d'aportar una certificaci d'ingressos anual de 2013 de
cada membre computable de la unitat familiar expedit per l'AEAT. Al cas que siga
negativa, haur de presentar-se una declaraci jurada dels ingressos ntegres de la
unitat familiar d'aquell any. Ser denegada l'ajuda si no s'aporta aquesta
documentaci.

Departament d'Educaci C/ Joanot Martorell, nm. 40 46930-QUART DE POBLET


Tel: 961 53 62 10 Ext. 270. educa@quartdepoblet.Org

Calificar