Está en la página 1de 3

TRIGONOMETRA

TEMA 11

SNII2T11T

TAREA
EJERCITACIN
1. Si: Tanq + Cotq = 2

Calcular: Tan3q + Cot3q
A) 1
B) 4
D) 2
E) 8

a b
= ad bc
c d
Reducir:
1
Cosq
Cosq
1
E=
1
Senq
Senq
1
A) Sen2q
D) Sec2q

B) Cos2q
E) Csc2q

4. Reducir:
1 + Tan x Tanx
2
A) Cosx
B) Csc x
2
D) Secx
E) Cot x
2

2n

D) 1 n

1+n

Sen4q + Cos4q = A + BCos4q

Hallar: A.B
A) 1

B) 3/8

D) 3/4

E) 3/16

C) 4/9

PROFUNDIZACIN

C) Tan2q

7. Si:


C) 3

Sen4q = E + FCos4q + HCos2q


Hallar: E.F
A) 1/4
B) 64
C) 1/16
D) 3/64
E) 1/32

8. Reducir:

P=

B) 1/2Tan2a
D) 2Tan2a

1
9. Si: Sena + Cosa =
2
Hallar: Sen2a

; x IC

A) 1
D) 3/4

Calcular: Tan(x/2)

SAN MARCOS REGULAR 2014 II

Tan2a
Cota Tana

A) Tan22a
C) 1/2Tan22a
E) 2

C) Sex x
2

5. Se sabe:

1 n2

C) 1 + n

6. Si:

12
3. Si: 0 < x < 90 y Senx =
13
Calcular:

13Sen x
2
A) 1
B) 2
D) 4
E) 6

Tana =

B) n

1n
2
E) 1 n
2
1+n

C) 6

2. Si:

A) 1
n

1
1

B) 3/4
E) 3/4

TRIGONOMETRA

C) 1/4

TEMA 11

IDENTIDADES TRIGONOMTRICAS PARA ARCO MLTIPLE I

10. Si: Tanq = 4


Hallar: Cos2q
A) 4/5
D) 3/5

17. Si: Tana = a ; calcular:B) 15/17
E) 15/17

C) 13/15

C) 1 a

11. Simplificar:
N = (Tana + Cota)Sen2a 4Sen2a
A) 2Sen2a
B) 2Cos2a
C) 2Tan2a
D) Cos2a
E) Tan2a

E) 1 + a

18. Reducir:

k=

B) 1
D) 2

1
3p
< a < 2p; Cosa =
2
5
a
Hallar: Sen
2
A) 1/ 10
B) 2/ 10

1 Tan220

A) (Tan40)/2

B) (Cot40)/2

C) (Tan20)/2

D) (Cot20)/2

19. Se sabe: Tana = 2


C) 3/ 10

E) 5/ 30

Calcular:

3Tan2a + 12Cot2a

1
p
2p
14. Si:
<a<
; |Cosa| =
2
3
9
Hallar: Cos(a/2)
A) 2/3
D) 1/3

B) 2/3
E) 1/3

A) 2
D) Cos4x

B) 10

D) 11

E) 12

C) 10

SISTEMATIZACIN
20. Reducir:

E = 2 2 2 + 2Cos24
A) 4Sen6

B) 8Cos6

D) 8Sen6

E) 6Sen4

C) 4Cos6

21. Si:

16. Simplificar:

R=

A) 13

C) 3/7

15. Simplificar:
E = Sen22x(Sec2x + Csc2x)
A) 4Tan2x
B) 4Cot2x C) 4
2
D) 4Sen x
E) 4Cos2x

TEMA 11

Csc40 Cot40

E) (Sec20)/2

D) 4/ 19

1a

1 a4

13. Si:

2
B) 1 + a
1 a2

D) 1 + a

1+ a

4
4
12. Resolver: Cos x Sen x
Cos2x

A) 1
C) 2
E) 3

Tan2a + Sec2a
2
A) 1 a
2
1+ a

Cos 8x Sen8x

1 2Sen2xCos2x
B) 2Cosx
E) Cosax

C) Cosx

TRIGONOMETRA

7p
Senx = 0,6 ; 3p < x <
2
x
Hallar: Tan
2
A) 3
B) 2
D) 1

2
2

C) 1

E) 2

SAN MARCOS REGULAR 2014 II

IDENTIDADES TRIGONOMTRICAS PARA ARCO MLTIPLE I

22. Si: Cosq = 0,2


3p
q p; . Hallar el valor de Tan q
2
2
3
3
A)

B)
2
2
6
C) 2

24. Del grfico:


A
q

Sen3q

Cos3q
q

B
D)

6
2

E) 6
3

Calcular: P2
Si: 4BC = 3 + PCos4q
A) 1
B) 2
D) 4
E) 5

C) 3

25. Reducir la expresin:

23. Si: Secq = 4 , adems 630 < q < 720


Calcular: Sen q
2
A) 1
B) 2
C) 3
2
6
D)

E) 3
4

T=
A) 1
D) 4

3Cos22q Sen22q
Sen(60 + 2q)Sen(60 2q)
B) 2
E) 5

C) 3

RESPUESTA
1. D 2. C 3. B 4. D 5. B 6. E 7. D 8. C 9. E 10.
E
11. B 12.
B 13. B 14.
A 15.
C 16.
E 17.
D 18.
A 19.
A 20.
A
21. A 22.
E 23. D 24.
A 25.
C

SAN MARCOS REGULAR 2014 II

3
3

TRIGONOMETRA

TEMA 11