Está en la página 1de 6

BOLETN OFICIAL DEL ESTADO

Suplementenllenguacatalanaalnm.163

Dissabte5dejuliolde2014

Secc.I. Pg.1

I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DEDUCACI, CULTURA I ESPORT


7069

Reial decret 471/2014, de 13 de juny, pel qual es crea lespecialitat de cant


valenci en els ensenyaments professionals de msica i sestableixen els
aspectes bsics del currculum daquesta especialitat.

La disposici addicional primera del Reial decret 1577/2006, de 22 de desembre, pel


qual es fixen els aspectes bsics del currculum dels ensenyaments professionals de
msica regulats per la Llei orgnica 2/2006, de 3 de maig, deducaci, preveu que la
relaci despecialitats instrumentals o vocals que sestableixen en aquesta norma pot ser
ampliada amb altres que, per la seva arrel tradicional o grau dinters etnogrfic i
complexitat del seu repertori, o pel seu valor histric en la cultura musical europea i grau
dimplantaci en lmbit territorial corresponent, aix com a causa de les noves demandes
duna societat plural, requereixin el tractament despecialitat. Daltra banda, a lapartat 2
daquesta disposici es detalla que la creaci de noves especialitats ladopta el Govern,
b a instncies de les comunitats autnomes o b per iniciativa prpia, escoltades
aquestes. Lestabliment del currculum de les possibles noves especialitats es regeix pel
que estableix larticle 6 de la Llei orgnica 2/2006, de 3 de maig, deducaci.
La Llei orgnica 2/2006, de 3 de maig, deducaci, dedica el captol VI del ttol I als
ensenyaments artstics, que tenen com a finalitat proporcionar a lalumnat una formaci
artstica de qualitat i garantir la qualificaci dels futurs professionals, entre daltres, de la
msica. A larticle 6 bis.3 sespecifica que, per als ensenyaments artstics professionals, el
Govern fixa els objectius, les competncies, els continguts i els criteris davaluaci del
currculum bsic, que requereixen el 55 per 100 dels horaris escolars per a les comunitats
autnomes que tinguin llengua cooficial i el 65 per 100 per a les que no la tinguin.
Davant la iniciativa de ladministraci educativa de la Comunitat Valenciana, aquest
Reial decret amplia la relaci despecialitats vocals dels ensenyaments professionals de
msica amb la inclusi de lespecialitat de cant valenci, denominaci tradicional que
engloba el cant destil i les albaes.
La creaci daquesta especialitat es justifica per la importncia que el cant valenci t
com a expressi viva de tradici oral en la societat valenciana i com a manifestaci
histrica significativa de la cultura tradicional autctona, aix com tamb per la projecci
que va assolir a Espanya durant el primer ter del segle XX, com a part de les tradicions
populars ms dinmiques i conegudes de cant mondic amb presncia en els espais de
producci artstica tradicional de lpoca.
Amb la creaci daquesta especialitat es pretn crear un espai que permeti
lensenyament, lestudi, la recerca, la protecci i, en conseqncia, la preservaci i la
difusi del cant autcton valenci per excellncia, com a element didentitat i com un dels
components vius ms valuosos del patrimoni musical de tradici oral, la qual cosa ha de
permetre educar generacions presents i futures en la seva prctica, la seva esttica i els
valors tradicionals.
De conformitat amb el que sha exposat anteriorment, aquest Reial decret mitjanant
el qual samplia la relaci despecialitats vocals dels ensenyaments professionals de
msica amb la inclusi del cant valenci estableix aix mateix els aspectes bsics del
currculum de la nova especialitat.
Sha recorregut a una norma reglamentria per establir bases estatals de conformitat
amb el Tribunal Constitucional, que admet que excepcionalment les bases es puguin
establir mitjanant normes reglamentries en determinats supsits, com passa en aquest
cas, quan s un complement indispensable per assegurar el mnim com denominador
que estableixen les normes legals bsiques (aix, entre daltres, a les SSTC 25/1983,
32/1983 i 48/1988).

BOLETN OFICIAL DEL ESTADO


Suplementenllenguacatalanaalnm.163

Dissabte5dejuliolde2014

Secc.I. Pg.2

En el procs delaboraci daquest Reial decret shan consultat el Consell Escolar de


lEstat, les comunitats autnomes en el si de la Conferncia Sectorial dEducaci, i la
Comissi Permanent del Consell Superior dEnsenyaments Artstics, i ha ems un informe
el Ministeri dHisenda i Administracions Pbliques.
En virtut daix, a proposta del ministre dEducaci, Cultura i Esport, dacord amb el
Consell dEstat, i amb la deliberaci prvia del Consell de Ministres en la reuni del dia 13
de juny de 2014,
DISPOSO:
Article 1. Objecte.
1. Aquest Reial decret t per objecte ampliar les especialitats a qu es refereix
larticle 4 del Reial decret 1577/2006, de 22 de desembre, pel qual es fixen els aspectes
bsics del currculum dels ensenyaments professionals de msica regulats per la Llei
orgnica 2/2006, de 3 de maig, deducaci, amb la creaci de lespecialitat de cant
valenci en els ensenyaments professionals de msica.
2. Aix mateix, de conformitat amb el que estableix larticle 5, apartats 1 i 2, del Reial
decret 1577/2006, de 22 de desembre, aquest Reial decret estableix els aspectes bsics
del currculum que constitueixen els ensenyaments mnims i els horaris escolars mnims
dels ensenyaments professionals de msica de la nova especialitat.
Article 2. Assignatures que constitueixen el currculum.
1. Els ensenyaments professionals de msica en lespecialitat de cant valenci
sorganitzen en les assignatures segents:
a) Assignatures comunes a totes les especialitats:
1r Instrument o veu.
2n Llenguatge musical.
3rHarmonia.
b) Assignatures prpies de lespecialitat.
1rConjunt.
2nCor.
2. Les administracions educatives poden incorporar altres assignatures quan
desenvolupin el currculum dels ensenyaments professionals de lespecialitat esmentada.
3. Les administracions educatives han de determinar els cursos en qu shan
dincloure les assignatures que estableixen els apartats anteriors.
Article 3. Ensenyaments mnims.
1. Els objectius, continguts i criteris davaluaci que constitueixen els ensenyaments
mnims corresponents a lassignatura comuna dinstrument o veu dels ensenyaments
professionals sn els que inclou lannex I.
2. Els objectius, continguts i criteris davaluaci que constitueixen els ensenyaments
mnims corresponents a la resta dassignatures comunes i prpies de lespecialitat de
cant valenci en els ensenyaments professionals de msica sn els que inclou per a
cadascuna daquestes lannex I del Reial decret 1577/2006, de 22 de desembre.
Article 4. Temps lectius mnims.
Lhorari escolar que correspon en tot cas als continguts bsics dels ensenyaments
mnims, de conformitat amb el que disposa larticle 6 bis.3 de la Llei orgnica 2/2006, de 3
de maig, deducaci, s el que estableix lannex II daquest Reial decret.

BOLETN OFICIAL DEL ESTADO


Suplementenllenguacatalanaalnm.163

Dissabte5dejuliolde2014

Secc.I. Pg.3

Disposici addicional primera. Aplicaci del Reial decret 1577/2006, de 22 de desembre.


Els ensenyaments professionals de msica de lespecialitat de cant valenci es
regeixen pel que estableix el present Reial decret, aix com pel que disposa el Reial decret
1577/2006, de 22 de desembre.
Disposici addicional segona. No-increment de la despesa de personal.
De laprovaci del present Reial decret no es pot derivar, en cap cas, un increment de
la despesa de personal.
Disposici final primera. Ttol competencial i carcter bsic.
Aquest Reial decret t carcter de norma bsica i es dicta a lempara de larticle
149.1.30a de la Constituci, que atribueix a lEstat la competncia exclusiva sobre la
regulaci de les condicions dobtenci, expedici i homologaci de ttols acadmics i
professionals i normes bsiques per al desplegament de larticle 27 de la Constituci, a fi
de garantir el compliment de les obligacions dels poders pblics en aquesta matria.
Disposici final segona. Execuci.
Es faculta la persona titular del Ministeri dEducaci, Cultura i Esport per dictar, en
lmbit de les seves competncies, totes les disposicions que requereixin laplicaci del
que disposa aquest Reial decret.
Disposici final tercera. Entrada en vigor.
Aquest Reial decret entra en vigor lendem de la publicaci en el Butllet Oficial de
lEstat.
Madrid, 13 de juny de 2014.
JUAN CARLOS R.
El ministre dEducaci, Cultura i Esport,
JOS IGNACIO WERT ORTEGA

BOLETN OFICIAL DEL ESTADO


Suplementenllenguacatalanaalnm.163

Dissabte5dejuliolde2014

Secc.I. Pg.4

ANNEX I
Ensenyaments mnims corresponents a lassignatura dinstrument o veu dels
ensenyaments professionals de msica de lespecialitat cant valenci
Introducci
Lassignatura de cant valenci sorienta al domini tcnic i esttic progressius de la
veu, el cant, la dicci i el repertori, segons les pautes i els models de lestil daquesta
tradici vocal. En relaci amb la veu, lalumnat ha dadquirir el control suficient de laire
mitjanant la respiraci diafragmtica per a ladequada emissi, afinaci i articulaci
vocal; ha destudiar les possibilitats de la veu valenciana, quant a collocaci, qualitat
tmbrica, extensi treballant gradualment cap als extrems per assolir la tessitura
necessria, intensitat del so vocal projectat ats que originalment era un cant a
laire, i flexibilitat o modulaci a lhora de desenvolupar els melismes de cada ter o
frase musical en una sola respiraci sense talls. En relaci amb el cant, ha dadquirir lestil
de lornamentaci, els dos estils meldics, cant pla i cant requintat, i ha de desenvolupar
les habilitats dimprovisaci, microvariaci i coordinaci conjuntural, cercant lestil propi i
utilitzant les audicions comparades de diferents intrprets actuals i antics per analitzar, de
manera crtica, les caracterstiques de les seves versions personals. En lmbit de la
dicci, sha destudiar la vocalitzaci adequada dels textos lrics per aconseguir la
claredat, expressivitat i intelligibilitat prpies de lesttica tradicional del cant valenci. En
relaci amb el repertori, shan dadquirir de manera gradual els diversos estils o models
meldics del cant destil i les albaes ms usats actualment, i tamb els estils de menys
s ms coneguts.
Objectius
Els ensenyaments corresponents a lassignatura dinstrument o veu dels
ensenyaments professionals de cant valenci tenen com a objectiu el desenvolupament
en els alumnes de les capacitats segents:
a) Conixer i dominar les possibilitats de la veu en el cant valenci quant a
collocaci, qualitats tmbriques, extensi, registre, projecci, modulaci o flexibilitat en
les inflexions ornamentals, i altres trets de lestil ornamental tradicional.
b) Conixer les caracterstiques i possibilitats de la prpia veu i utilitzar-les
adequadament en la interpretaci del cant valenci.
c) Adquirir el control de laire per mitj de la respiraci diafragmtica per a lemissi,
afinaci i articulaci de la veu aplicada al cant valenci.
d) Adquirir i saber interpretar els diferents estils o models meldics del repertori del
cant valenci-cant destil i albaes.
e) Conixer les caracterstiques i interrelaci histrica entre els estils meldics
propis del cant valenci, cant pla i cant requintat, i dominar-los en la seva interpretaci,
ajustant-se a les diferents caracterstiques vocals.
f) Assolir una perspectiva general de les tradicions principals del cant en lrea
mediterrnia, per aix poder apreciar-ne la singularitat i les interrelacions amb el cant
valenci.
g) Desenvolupar la capacitat dinterpretaci individual i en grup a la colla de cant
valenci, i adquirir experincia prctica per actuar amb desimboltura a les cantaes i
altres ocasions musicals tradicionals.
h) Aconseguir desimboltura i agilitat en la interpretaci del cant valenci al mateix
temps que sescolta el versador apuntar a cau dorella la cobla improvisada.

BOLETN OFICIAL DEL ESTADO


Suplementenllenguacatalanaalnm.163

Dissabte5dejuliolde2014

Secc.I. Pg.5

Continguts
Estudi de la respiraci diafragmtica, de la vocalitzaci i de la dicci dels textos
dacord amb lesttica tradicional valenciana. Treball de la intensitat i gradaci del so vocal
del cant valenci. Prctica de lextensi gradual cap als extrems de la veu per adquirir la
tessitura necessria. Exercitaci auditiva del timbre de la veu prpia. Interpretaci de
manera gradual dels diferents estils del repertori tradicional del cant valenci. Entrenament
auditiu mentre sescolta a cau dorella el vers improvisat. Anlisi de les caracterstiques de
les diferents versions personals a travs daudicions comparades dintrprets de cant
valenci. Coneixement de la mtrica i el comps dels diferents estils del cant valenci.
Prctica de conjunt, individual o alternant els teros o frases musicals, i participaci en
cantaes i altres prctiques musicals.
Criteris davaluaci
1. Utilitzar lesfor muscular, la posici correcta del cos i la respiraci adequats a les
exigncies del cant valenci.
Amb aquest criteri es pretn avaluar el domini de la coordinaci motriu i lequilibri
entre els esforos musculars indispensables que requereix lexecuci vocal del cant
valenci i el grau de projecci de la veu.
2. Demostrar el domini en lexecuci dels diferents estils o models meldics del cant
valenci sense deslligar els aspectes tcnics dels dexpressi musical.
Aquest criteri avalua la capacitat dinterrelacionar els coneixements tcnics i terics
necessaris per assolir una interpretaci adequada.
3. Demostrar sensibilitat auditiva en lafinaci en ls de les possibilitats sonores de
la veu, caracterstiques del cant valenci.
A travs daquest criteri es pretn avaluar el coneixement de les caracterstiques i del
funcionament mecnic de la veu en el cant valenci i la utilitzaci de totes les seves
possibilitats.
4. Demostrar lautonomia necessria, solvncia i capacitat per abordar
individualment lestudi dels diferents estils en els seus dos estils meldics pla i requintat
com a solista i acompanyat del grup musical.
Aquest criteri pretn avaluar lautonomia de lalumnat, la seva competncia per
emprendre lestudi individualitzat i la capacitat que t dels seus dos estils meldics
tradicionals, aix com el grau de sensibilitat per aplicar els criteris esttics i la resoluci
dels problemes que se li plantegin en lestudi.
5. Demostrar el desenvolupament adquirit quan faci les inflexions vocals
caracterstiques del cant valenci.
Aquest criteri avalua la competncia progressiva de lalumnat en el desenvolupament
de lhabilitat vocal prpia del cant valenci, aplicant els coneixements adquirits.
6. Demostrar autonomia, solvncia i capacitat progressiva per abordar amb
personalitat la interpretaci dins dels marges que permet lestil o estil vocal tradicional del
cant valenci aix com en la resoluci dels problemes tcnics i interpretatius.
Aquest criteri avalua la personalitat estilstica individual segons les prpies capacitats
vocals de cada alumne, aix com el desenvolupament de la interpretaci, els hbits
destudi i la capacitat autocrtica dins del respecte a lestil del cant valenci.
7. Interpretar en pblic, en grup o individualment, un programa i participar en una
cant tradicional de manera adequada als diferents nivells de lalumnat, demostrant
capacitat comunicativa, expressivitat i qualitat artstica.
Mitjanant aquest criteri es valora el domini i la comprensi que lalumnat t de les
obres, aix com la capacitat de concentraci sobre el resultat sonor daquestes.
8. Mostrar agilitat per captar lenunciaci i el contingut de la lrica improvisada pel
versador.
Aquest criteri tracta davaluar la capacitat de lalumnat per entendre, comprendre i
saber transmetre en tota la seva expressivitat el missatge del cant, sense descuidar la
concentraci en lexecuci vocal.

BOLETN OFICIAL DEL ESTADO


Suplementenllenguacatalanaalnm.163

Dissabte5dejuliolde2014

Secc.I. Pg.6

9. Mostrar una autonomia progressivament ms gran en la resoluci de problemes


tcnics i interpretatius.
Amb aquest criteri es vol comprovar el desenvolupament que lalumnat ha assolit
quant als hbits destudi i la capacitat dautocrtica.
10. Presentar en pblic un programa adequat al seu nivell demostrant capacitat
comunicativa i qualitat artstica.
Mitjanant aquest criteri es pretn avaluar la capacitat de lalumne en lautocontrol, el
grau de maduresa de la seva personalitat artstica, aix com la seva capacitat per acumular
experincia en futures ocasions musicals tradicionals (cantaes).
ANNEX II
Horari escolar mnim de lespecialitat de cant valenci en els ensenyaments
professionals de msica
Assignatura

Nombre
de cursos

Total hores

Instrument o veu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Llenguatge musical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Harmonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cor/Conjunt (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6
2
2
6

180
120
120
300

(1) Els alumnes i les alumnes han de fer com a mnim, durant els sis cursos que componen els
ensenyaments professionals de msica, 300 hores en el conjunt de les agrupacions especificades. Lassignatura
de cor sha de cursar en un mnim de dos cursos acadmics.

http://www.boe.es

BOLETNOFICIALDELESTADO

D.L.:M-1/1958-ISSN:0212-033X