-

&&
&&

tr*&
tr"f-*
f-*
&&
&&
&{tu
&&

cs+

&#*
&&
&&
&&
&&
&&
&&

f.* tr.- & f,.- &

"Egipto"

&tr*
&{tu

{@ f,-*

PROYECTO:

& f$- & & & & & &

&&

&
&
&

&
&

&€tu
&tr*
&&ttu&&&&&&&f*&&&&@&

.1-f'f1:'-,
\,.J

.

':g

"

(###BOT_TEXT###quot;'f

^.

Br".

'. 'oi:
N.,

a^

'.-!.!l_no
'
l,
\.'
'- "-_--l-" ..''

.d+rEo,

}Y J
ws
#

ffi,i"t,'-"''*' *4* n*,''*f

(\.

{-o

.s
gt
UJ

\o
{o
q,

l

...(\
;{,

,,,

o *'
nt,

i

c.l

,.

N:

q)

EL.

rQ

a

.\,

.oI:

".'':"..;- -00.'

-

o
F
o_

H
{.o

.+
gr
UJ
q,

-o

tl.

::

(D

o
L
T'
so
q,

-o

s
ta
q,

o
{.o
lr,

tI,

!l
1.

LL

Lil

F

t

CD

lr

0p

I

O
H
r^r
tr
O
<-)

cr)

lr
lr

0H

F

I

I

IIr I
H
cr)
cr)

OH

OI

>-

<r)
H

cr)
H

nn0
H

z

ft
tr
ffi

--l F
--.A.LJ
) \F

(

)a
) ru

LEYENDAS DE EGIPTO:

" fsrs y Los stETE ESCoRpforuES,

orod!6a ugrdJossf

s!sl

tv
lr I

M

,^l

O
f-

lr

tv

I

(_)

lr I
cr)
Ir
tv

I

rn
O
=
-

lr

I

I

a

H
H

U)

-

d{-f,.- f'- f,'-

& f* f,.- f,* f,'- f'- f,-- f,* f,,- f,.- f,'-f-

ft-

\

{

ilIr

ffirfr
TJ

-r#

fr

fl
rllt

3iF1

Hd

H

h-

d
& l
L*

tthc

F

-{

"& I

-./

I

Le

l

k

rJ

sl fi t
tJ
d
a

+
+
Q
OJ

:>e)
a
a
+a

O

f,f,f.-

f"
f.f,-

f-

f,-

f'ar#*#tfl

'*

#

?n
h h{
*ffi

n#
m

hi*

i-

ffiry
lro

ry

ssltl.fl

ffi

tf-

$

N$
;#l

d#

f,
ryfI
\

t

f'-

f.f-f.f..-

f,f.-

tf-

f--

&@ {! {! & & f.* f,.* f,.- f.- & f,* f.* f.- f,*f,.-

f..-f,.-f,.- f,*-&f,*f"*f,*f,*f'*f,-*f.- f,.- f,.- f,,- f,.- f,-

fffff"E
f-j

ff'f"
f,f,-

t"e
f,-t
f.- *
f-E
f-*

f-F
t-+
f-s
f,-s
f.- t
f.f,,- +

/r

f.f,f,-

i,'\
}_-- 71\
:7
\/\

V\t\

*=
\reoh--

'J
2,
7.i

f(-.*

tl
I

_u

r! ff,-

w

\tl

E

f.- T
f-+
#-L

t-

Ft

)

f.f.-

f-

f,f.f,f,-

ff-rq*tu
.&u
fV
f-j
ff-&
ff,.-f,.-f,.- f,.-f,.*f,.-f.-f,.-f,.-f,.-f,.-f,.- & f,"- f,* f,.* f1t
r&

\r

f,'-ff- & & f'- & &f* f.-f,.- f,,- f,.-f,..- f,"-f,.*f.- &
ff.ff,-

ff,ff&
ff..ff-

rrlil

[\I
)$\

1

m
ffi
W
s
rfl
sN$
*ffiffiil('
Kw
N *,4 trffiH
I

,jJp"G

hd

----l\

id\Sg"N

ffffi
">{*,
,)

i

\(iS
ifi

\

\

-"r4.5!

/ id
1l/l

vv

..5 fil}
(y,
^')

!"

F&

,

/,

,TEB

ffi@

ffiW

WtfilTLLK

f.f,-

f-

f.f.-

f-

f'-

f,-

fff.f+:
:a ffff+
o

- 's

a
5

s

F
:,a

f-

f.f,f.f.-

&
f*

I

V
\

q '\s*# ffi
\tf

t-

3

:e

r
'a

e
a

C<

5

R

F

:Q
a

s

a
@
-R

B

-.i5

*5(5
a
a

q?

q

C\)

r_

ra

f.-

ff,fZ.
f.s*
+R
fOF
o*
fO
t-

3

a

R

-q

&
L

t

a

c

Zo

+F
'c<

J

o

{

a
d

:3ts

6

b

CN

CN

o

o

a

s

f,-f,* & & f,..' & && f,.-& f,.- {!f,.- f,.*&& f,-

;,f,.."fi.

iiF
j tr{'

,

ir

t.

I

ft

:1

P

t

1

,l
a,

l?
r 4,".

i

Ir

Si

dr

i:
tt
ti"
*"

,

i
l

T

I

4

I

!1tt
firr"
dq{
,l,t

{

iiq+

&

il

I

+

t-lI
t*l!{

.o;i"

1

;111i u;
i ;i ;'i:lll:{l ; i *,t i; 19.r:,1
:'T*
.tilii,
;

I

1

\s,

i',,1i,:l

r'!

t Ii==

ri; i :1,,1 I ;+ij:

ii'i

:

I

B,t
i*{i
#
l*'tt

$
l}h i

I,friit:
I{
tik$

WI,fiffg$
li

t}

t

t;ii;r*liliir
tu*:;1i;f,k.#
f,

1

i1

ii
bi

t1:{ ,:lit -l
n

{

r

r-ld1

.8.

L

#

F.,
a

t

J

I
l

[5

I

$

[1

t

I

}

I
I
D

,l

{
I

,I

I
*

i,

#

t

*

#

I

'

;I
rl
iG
tt
r$

l{

,
*r

c

T
1

q

J3
JT
t!.
i'i
-il
li
1!

I
.!

,

t

1

I

I

I

,|

I

x

t

,
I

t

t1

t

I-i

.t

I

I

I

I
I

*
x
T
E

I
;

fr
E
Z

!
a

#,

flF'
It,

rd.
UJ,,

U.:

I
T
T

tr

H
ffi.

I
;t

;x
I

5
J

:$
F'

t
t
a
t
t

fi,

r

E

;T
t

lU,

tr

E
w

I

&
J

tu

4
HJ

tr
fr
*t

s
{J

HI

AJ,

l&.
tfi
E
Fr

&
*tr'
ry
-.'

I

{r

it
I

rf

]r;i
*t
*,. -j-*

**..:
I

-t

ri

t

t
+#'*t*d'

'.I'-t:.i

{i*

oo &.-I

#_,'*

*'

r'*
i1

*
d

r*

sl
UJ

IE

E
H.

H
t&l

rf,

{

tiu

tr

s*J
s

u

d'

E.i

,F*tdia

*

F"".r

dl

;l

-

lrrrrltrrx

.*

q*s4*+

.J i...i

d

#-.:

I

J;;
,' r,".1

{-

{
I
5!

.?,
llc

*,

!
l!:
t!:

i-.-l
-

* e'
i_

!;;;;,*-**L

i-,.;

,

.}

l:

.' &n*i
s

i.*, I
*

#i

+{ !r

r?a

a

*r

#
, *r4

4

j

7

*
,{
L

,

** -*i
}

r{ | f*n

!t
d

*o ib *"1

s

{

|,

d

dd
*4
*6,

#d*
{

q#

q

,q

k
&

lr

r*
U

e;}

*

s
m*

k)

t'*l
,Q

,*fi

6

*d

E

?
h

h

{*

F
\/

(aJ

AJ

d
J

o3

\.*

*o-$

a$

J

c(s

\/

\J
a

&

ffi
@
"*f

"d
**1.

@ep

AJ
Lr

g*

d

&

3#

d

dt

fi_f,
E

**,*xF
.l

T,'

d#

.B
EIF

ffi
q3

q

#

*

rt

{

b

-0
#
*
I

,Jm

t

?
LJ

j

#
rl

#

&

s

?

s

!64

-i:r:l::::i::\:i::::li3:.lgrA44rA

!:z
?t
n*

t:

!g

t+.
tg

i:t,

i---*#
r:n
:,j

'i

,,,r.",i|

::.

..:.

*.

:\

"' '
n
;i
Z'*****;*S

#,

t,

,l!l.l:,,'

',

?t

ii
tl
iiH
:lr
i:

lt

ri

.':

,,

x"

.::
Li

:,::;l*ul+llv

:

lu: lr il

r;a,t,ilil

't

:

I

li ;...i'

i

': f.i.:

t1

t:

iil

:

::,

1.1

,;,,

"'

ll
rLi
:,,,

|t
,i

,.

ii

lli

i1
,:l

..., ,ttt t

LL
il
1)W
tr1
|
.!
i,
a
rt
'1

.i
tt\,lurr:2.::::!1,
$:
l:1
,!.,

::

tat

' !.:ati

f1

" :i!:t

1 q7'1.q1L1,,L.,.111a,1

\JI

.r\,
<J

#\

\i
ijj

(ffi
A

LR

*"e
.*d

N

it

li

r\
d\

LJ
t'

.,,

-+,

A
^=\

-*F
"qqd

&.
(;

EJ

,aq(l

-""ryr"

^**J
t.l
tIt

lr:

_,

,t
tr

-fffi

r'rt-trtrlrlrtltrrrrEtr

'o
IU
.g

tl

IH

trF1
+l
t+*J

tffi

$*@E ill=.

'o
lg
'5
ld
.o

'2,

I

r-r.J

.

|

H

f

lmd.

ia

.J

rL
tfr

ii

ffnill

rQ

m

'F

(J)

l;

l.
I

u #=d fuffi #HE

LLI

t5
.
t3
IH
.9

l.
lr
l.
lr
lr
lr

Lg3

-il
$

ry

!

,

:

IEEF

I
I

I

H ffin

ryE w- m& ffF
r8
r5 #q
ffiE
trtr ffiF
ta
r8

!

i
!
I
I

a

la
.LU

.d

.A

I

;
I

!

i
I

-l-lrlrrrartrtrlrrrrrtr

r}.
Y\J
--r1

dS.+Q

ac
_o*
'x

E5a
e\,\-o
j\U

I

'-,

x

(-a

I

O: rl
.5AR
-\J

:.:
S\Q
:\
-t

I

I

=l

O)

-+r
a oF
rc
-r '*
7z

^=\

+a 51
Y^
(

SLLI

\
-s<)\

aa

A
x\) d5:
C- G)

\qv
CV
F\

aa
oo
\€
qa
(a)

)

la)
vJ-

--a

-gil
,[3
\;r
ffi
'@

I
I

o-I

(,l
ui

d.
co

o

z

d
=
F
=(!\u)
X

fi,C
'co
c<u Oc

o

!E A.E E +,tnlJ.16
co (h (J
-c
sr€
d r(rrE8*
ciE o .o
gE;
F,
h->o
ESeE :i,EPo
trro-Y=
L-

co
Y

-'

H_
v1

.u rr
=l -o
o I I o.!
o:ts
O-(U O
tn

r.r-i

E

co

o
=

E.FE:
lv

t-

.=L'rtP

G'=H=

-

f-oo)f u eo

,tr .E- -9 '5 r-oc
a-'.99

o;-crJU

O

oa, U

o-

L

r
B

i
s
d

t
$+
$
s

ts
d

*

t
B

$
o

o
a

so
a
a
a

a
a

a
a
T

+
'xql

o
a

t

i

-a
o

S

)

a)

o*
3
-i
-aOJ

)

s
F

a
a
a
OJ

-n

a

M.

;i r-{',
f, ij ,; ,:.

1,

n

1
L

ti,
!,il

r, li

1:
i
!

:

s

-C

F

3

Id

'<=
o

+e
Q

a
.S

l-

a
U

:'-a ili:
i
I : i.
1 ri
'i it
'1,

i,

i1

ia

-a

\a
-:e
o
d

-+

)0

a

,3

.
5I
E

d\

:E
B

3

)

x,\
a
a

U

a
a

\

c

t

a
a
a

Z
.O

E

J
I
H

O

)
a

3

l

IF

___l
___l

H

a

a

t
O

ti

o
tc
(n
LU

o

I

.=

z

5

d

(E

-E
Q

o

II

N

z
s
o.;

P

co

th

bo

o

P

tn
\(o

E

o
f

trr

E

(o

o
L
o
o
C)
tn

o
'o
o'&

o

Eo
6Z
vt

th

o
U
g

(o
tII

vt

o

!-(u

fii
=2

c-

36

!o
3a
L

Pth

o
roF
L

-o
E

zo

-t
lrl

th

o

IC

:
6
.:
z

o
G,
o
=
(o

-c
(J

o

lJ-

N

z

5
co

ci

o
th
o
o

c

)
o
G,,

E

(o

()

(o

F

ui

o

U

o-

'f,o

fl

OJ

th

o

P

t
o
o

L

o
.=

v\

o

o
o
o-

(o

o
L
o
o
(J

(,
UJ

8E
F-o
ztr
rrJ
1Z

ztrJ

t))

(E
L

-o

=

E

zo

r*ffiP

o
t
o

rII

#fl

ilE

IIH

iln

Nivel: 5 Afios

POLEA

ARADO

BALANZA

PAP!RO

ffi

Lee y une los inventos egipcios con su dibujo. Escribe el nombre en el recua dro y colorea.

Nombre

INVENTOS EGIPCIOS

j

vq

-g
.<

q

Q
.)
-

I

j

d
E
\

a
T

+
5
>

F

I
o

Z-

rt
x

-

).
Y

s

-S
a
--o
.)

!

v
\

!2

"r:t

\#

&rlE

(l
CJ

Y

-x
\o)

M.

*

t;

'i"ri
['lrt
I

'.iu

ii,

i
vr5:

a
!

x
v
x
:\

G<:

d

Z.

v

a)
*<

a)

()

a
-x

G\-

x
'=
(-

Y
s
-

GJ

o
)
Ia
\

:3
I
*

:t

a
--o

v).
aq
a

@# a#$us)#ils

F
-qa
(
a
G+/

-to)
R

Y
'5
l-

A
Y
r\=

q
J=

E

-I

vrci
v

s

Z.

:

\J

{
-

w*

5

-ioi

+:a
-).s

tF
XO
WP

tfF
U\

r+o
Y

v\

GT-)

5S

._j=, o

dl#

@F@V#

@I

a,.V

-SO
a3:
dA
cv
lrc
,aw

->d
,^

d\Q3
\
-x

*a/

-

:::"-.€r.i;p

_
.

-!

-,:-

t..!

,,:,....

.i

l

[*'d

-=:;j]:#

.. _ &_:.-..

RA

BASTET

4fifi#T*

I

q=

O5IRI5

I5I5

-''

a

-

-u.-

{m@.4@dfl#
I cm@e

.gE{

1',t',,"djl
J

,kiik*iri$
l&1
fa1

H

\

fI

dn

11

{,nef'.,'*U

Im

ffiV'"

lJrC\Jf

*t{}
m
**' *
tl *r\r-r
IN il
tl
il: it
aJ
ll ar
*J

II $1
n

{ft&
n! lr&

fr!$ri,
tsf
]t

1

i:E5j
*rJriLiI i 1
Jn1 r_{!_3

qro
II Lrl
ffi,
lill
f

fti3 r
fil*;
flr

I

l*|l rf;l{ *
ri
llryLi v i
v'1
Ilhn t

fiff}

'*.*,Y

P\,!%4L

{I[][J
{
trln

E

$l
E!- #j

&

SlI lt3i.
#! .ffii"
tr
f I fr-\
flk#llI
-rt\.*

Jl{=,-r

ffi/

t$

FiI.I

rs..r. res

ft[
r[;
fr-i LSAJ
l$il
t
!$/1
I* rlrt- nffi

,Ir

*
.fl\

mr
firr

.r**-7

r-'lErrrS

!*f

a"a.

t

t

n

r**:
*F-#

I

u

rL

t;l

tff-.q.\

h/\A/q,lfrl
f'am
tfl

**

,t?
m
rkf
Ei
fil u#

\IIJI
THIflJ
sw4

ti!t/

d*b
i le**
l
Jr-'Tlgl
q"

fu'c\fhs\Frql

fldftnrn*'FvFur

d---x r**3=

lt
c,&
f.I \

ffi\

kffirJ
ffi-f
.t#

Jffi
qL..-----l

Ir,.tl
ILJiJItf
L*--*-i

**f
lleB*
IL..- E}

{FJr-As1a.

r

rtft\fff\
:tl

El

rJ

d$Iti

Ifl* ll

d

f&a

{r

HORUS

SETH

Sf*'IUtsIs

q?b

HATHOR

MAAT

HAPI

l

E

&t

s

.t --'x:

.4ffi

Er

TE

)*il

EW
js

e

:G
tl

trre

:fr
,&
i*

I

E.
:il
aa
a

ldel

www.yodibujo.es : lmprimir la p6gina SARCOFAGO egipcio para c...

14i

d-264

03/2014 t 3

http: //rvrvrv.yodibuj o.es/templates/print.php?i

-

p

t
J

lb

|E

art

a

!

I

x

r)
;.
;(
:,
t<
-{

;

rI

i'

I
:
:
I
I
t

I

?
?J
F

Ib
t
;r,...

.:..'

t,b
P

-I9

?
{

3

r

3

t

r

rtft\fff\
:tl

El

rJ

d$Iti

Ifl* ll

d

f&a

{r

HORUS

SETH

Sf*'IUtsIs

q?b

HATHOR

MAAT

HAPI

l

E

&t

s

.t --'x:

.4ffi

Er

TE

)*il

EW
js

e

:G
tl

trre

:fr
,&
i*

I

E.
:il
aa
a

ldel

www.yodibujo.es : lmprimir la p6gina SARCOFAGO egipcio para c...

14i

d-264

03/2014 t 3

http: //rvrvrv.yodibuj o.es/templates/print.php?i

-

p

t
J

lb

|E

art

a

!

I

x

r)
;.
;(
:,
t<
-{

;

rI

i'

I
:
:
I
I
t

I

?
?J
F

Ib
t
;r,...

.:..'

t,b
P

-I9

?
{

3

r

3

t

","doc_promotions_enabled":false,"static_promo_banner_cta_url":""},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/253816088","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=253816088&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://es.scribd.com/books","name":"Libros","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://es.scribd.com/news","name":"Noticias","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://es.scribd.com/audiobooks","name":"Audiolibros","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://es.scribd.com/magazines","name":"Revistas","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://es.scribd.com/docs","name":"Documentos","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://es.scribd.com/sheetmusic","name":"Partitura","type":"sheet_music"}},"categories_array":["mixed","book","audiobook","magazine","news","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[252947292,347743011,261661630,347743298,331335375,347742284,302249334,291724810,296531300,347094607,300201447,347742606,253820415,296872749,347095240,135864315,208220462,245409665,201786233,210111531,245407164,201784987,181207440,208219320,141706877,208220025,242541059,135866327,208218841,253264900,212863738,244157917,239488191,282766939,263504218,224419023,163646054,224258670,225916486,238704340,224355300,224369806,224410295,293461549,239588474,202691564,211302755,182553141,234028503,224349281,224326250,224426877,254039238,182565115,337536061,249309502,224306619,273440534,273582508,249308781,182546874,250006950,235583696,231689346,224248577,224285255,224252178,235411767,163580087,224270540,249308236,163564256,224248520,182560283,163579056,246897514,163603389,163647832,224266633,216442529,182522032,231689506],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"xroeR2qoHlVOU1LQC1lh4uPJl9k=","module_id":"JtuaS6QKTZTFecglbBPGBKanNnk=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[253264900,212863738,244157917,239488191,282766939,263504218,224419023,163646054,224258670,225916486,238704340,224355300,224369806,224410295,293461549,239588474,202691564,211302755,182553141,234028503,224349281,224326250,224426877],"title_link":"https://www.scribd.com/lists/17202715/Top-Nonfiction","title":"Top Nonfiction on Scribd","track_opts":{"compilation_id":"xroeR2qoHlVOU1LQC1lh4uPJl9k=","module_id":"aR6nmhuhDamT607D7LCtSbNX12s=","widget_name":"document_carousel"}},{"ids":[254039238,182565115,337536061,249309502,224306619,273440534,273582508,249308781,182546874,250006950,235583696,231689346,224248577,224285255,224252178,235411767,163580087,224270540,249308236,163564256,224248520,182560283,163579056,246897514,163603389,163647832,224266633,216442529,182522032,231689506],"title_link":"https://www.scribd.com/lists/17202622/Top-Fiction","title":"Top Fiction on Scribd","track_opts":{"compilation_id":"xroeR2qoHlVOU1LQC1lh4uPJl9k=","module_id":"DkLtFxz3UDzA7xTtwAwaAhown54=","widget_name":"document_carousel"}},{"ids":[252947292,347743011,261661630,347743298,331335375,347742284,302249334,291724810,296531300,347094607,300201447,347742606,253820415,296872749,347095240,135864315,208220462,245409665,201786233,210111531,245407164,201784987,181207440,208219320,141706877,208220025,242541059,135866327,208218841],"title_link":null,"title":"More From Mariló de la Torre","track_opts":{"compilation_id":"xroeR2qoHlVOU1LQC1lh4uPJl9k=","module_id":"jGan362Tbjeee+Br0sp7QkmP5Iw=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]},"documents":{"135864315":{"type":"document","id":135864315,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/135864315/108x144/41f0c1d40b/1389872148?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/135864315/216x288/5f640bf18e/1389872148?v=1","title":"3 AÑOS tema 1","short_title":"3 AÑOS tema 1","author":"Mariló de la Torre","tracking":{"object_type":"document","object_id":135864315,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"TnCeNN8DToFCZr/LeOXfmRA7ITc="},"url":"https://www.scribd.com/doc/135864315/3-ANOS-tema-1"},"135866327":{"type":"document","id":135866327,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/135866327/108x144/136a636539/1384348850?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/135866327/216x288/7af7c4a072/1384348850?v=1","title":"3 AÑOS","short_title":"3 AÑOS","author":"Mariló de la Torre","tracking":{"object_type":"document","object_id":135866327,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"3TLvqMXkjcjkjGjlqGYp7oGsLZ8="},"url":"https://www.scribd.com/doc/135866327/3-ANOS"},"141706877":{"type":"document","id":141706877,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/141706877/108x144/4964b64666/1448396261?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/141706877/216x288/663f723bdc/1448396261?v=1","title":"presentación prehistoria","short_title":"presentación prehistoria","author":"Mariló de la Torre","tracking":{"object_type":"document","object_id":141706877,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"iYp0bHSs0yF6csiLZv6Ao3dYOAo="},"url":"https://www.scribd.com/document/141706877/presentacion-prehistoria"},"163564256":{"type":"book","id":163564256,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163564256/108x144/19b813ddea/1537688066?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163564256/216x288/50918b57c9/1537688066?v=1","title":"Beautiful Ruins: A Novel","short_title":"Beautiful Ruins","author":"Jess Walter","tracking":{"object_type":"document","object_id":163564256,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"IxopCsmElqdtuKIKbMI7Rm6YC0E="},"url":"https://www.scribd.com/book/163564256/Beautiful-Ruins-A-Novel"},"163579056":{"type":"book","id":163579056,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163579056/108x144/b0cc4a522d/1537694039?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163579056/216x288/cc1bed9752/1537694039?v=1","title":"The Art of Racing in the Rain: A Novel","short_title":"The Art of Racing in the Rain","author":"Garth Stein","tracking":{"object_type":"document","object_id":163579056,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"vWCF3OPMtZH90QDMVhW/7+kKIbg="},"url":"https://www.scribd.com/book/163579056/The-Art-of-Racing-in-the-Rain-A-Novel"},"163580087":{"type":"book","id":163580087,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163580087/108x144/865888b820/1537695039?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163580087/216x288/a50ec4d378/1537695039?v=1","title":"Bel Canto","short_title":"Bel Canto","author":"Ann Patchett","tracking":{"object_type":"document","object_id":163580087,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"uvWBCC2BsDSbQmHLs2bsWhN3sHw="},"url":"https://www.scribd.com/book/163580087/Bel-Canto"},"163603389":{"type":"book","id":163603389,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163603389/108x144/9281c90791/1537699326?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163603389/216x288/a0de7e7dea/1537699326?v=1","title":"A Prayer for Owen Meany: A Novel","short_title":"A Prayer for Owen Meany","author":"John Irving","tracking":{"object_type":"document","object_id":163603389,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"D9OlAB3pi6UmBESes47cULJL/IM="},"url":"https://www.scribd.com/book/163603389/A-Prayer-for-Owen-Meany-A-Novel"},"163646054":{"type":"book","id":163646054,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163646054/108x144/c8eb9eae18/1537687506?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163646054/216x288/d6d700f05f/1537687506?v=1","title":"Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New America","short_title":"Devil in the Grove","author":"Gilbert King","tracking":{"object_type":"document","object_id":163646054,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ctE5vIvZ3WNo1djrMKHfYstkGmE="},"url":"https://www.scribd.com/book/163646054/Devil-in-the-Grove-Thurgood-Marshall-the-Groveland-Boys-and-the-Dawn-of-a-New-America"},"163647832":{"type":"book","id":163647832,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163647832/108x144/9f4ce0c73a/1537687091?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163647832/216x288/c8974e0a45/1537687091?v=1","title":"The Cider House Rules","short_title":"The Cider House Rules","author":"John Irving","tracking":{"object_type":"document","object_id":163647832,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"0PiakHChUNsQQ0ajxP6bgMbI1aQ="},"url":"https://www.scribd.com/book/163647832/The-Cider-House-Rules"},"181207440":{"type":"document","id":181207440,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/181207440/108x144/041a6f396d/1399353065?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/181207440/216x288/aa2e69d74d/1399353065?v=1","title":"Cuento de Flaquito","short_title":"Cuento de Flaquito","author":"Mariló de la Torre","tracking":{"object_type":"document","object_id":181207440,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Oyg2o/4tsT1krlQpui1NA01duUE="},"url":"https://www.scribd.com/document/181207440/Cuento-de-Flaquito"},"182522032":{"type":"book","id":182522032,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182522032/108x144/671b9a055b/1537687880?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182522032/216x288/ec6eb5c88b/1537687880?v=1","title":"The Bonfire of the Vanities: A Novel","short_title":"The Bonfire of the Vanities","author":"Tom Wolfe","tracking":{"object_type":"document","object_id":182522032,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"z12O86eyqeMU3nXwv4xnNlIYFn0="},"url":"https://www.scribd.com/book/182522032/The-Bonfire-of-the-Vanities-A-Novel"},"182546874":{"type":"book","id":182546874,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182546874/108x144/817bab2149/1537694783?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182546874/216x288/a6b6573207/1537694783?v=1","title":"The Love Affairs of Nathaniel P.: A Novel","short_title":"The Love Affairs of Nathaniel P.","author":"Adelle Waldman","tracking":{"object_type":"document","object_id":182546874,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"E1uEvtkGohkYiaPByT6UEDEttV8="},"url":"https://www.scribd.com/book/182546874/The-Love-Affairs-of-Nathaniel-P-A-Novel"},"182553141":{"type":"book","id":182553141,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182553141/108x144/1b40063d80/1537694270?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182553141/216x288/098f7f1651/1537694270?v=1","title":"The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first Century","short_title":"The World Is Flat 3.0","author":"Thomas L. Friedman","tracking":{"object_type":"document","object_id":182553141,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"bSzXePxrSHR19uRt9Pyo6WvSxk4="},"url":"https://www.scribd.com/book/182553141/The-World-Is-Flat-3-0-A-Brief-History-of-the-Twenty-first-Century"},"182560283":{"type":"book","id":182560283,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182560283/108x144/229169a793/1537691765?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182560283/216x288/fc0b9ebffa/1537691765?v=1","title":"Wolf Hall: A Novel","short_title":"Wolf Hall","author":"Hilary Mantel","tracking":{"object_type":"document","object_id":182560283,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"0tOCs6GSZGBuJzYYm94p30jm704="},"url":"https://www.scribd.com/book/182560283/Wolf-Hall-A-Novel"},"182565115":{"type":"book","id":182565115,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182565115/108x144/50e3fc9eb2/1537693563?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182565115/216x288/8bbf81282a/1537693563?v=1","title":"The Silver Linings Playbook: A Novel","short_title":"The Silver Linings Playbook","author":"Matthew Quick","tracking":{"object_type":"document","object_id":182565115,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"24AsP9o2MqHeHIWBBRHA3Y3vTnU="},"url":"https://www.scribd.com/book/182565115/The-Silver-Linings-Playbook-A-Novel"},"201784987":{"type":"document","id":201784987,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/201784987/108x144/56660ee3df/1390509096?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/201784987/216x288/eb740fa478/1390509096?v=1","title":"derechos del niño","short_title":"derechos del niño","author":"Mariló de la Torre","tracking":{"object_type":"document","object_id":201784987,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"KPMlJUTGIi0xeJ2ztWoMcd3NnJM="},"url":"https://www.scribd.com/doc/201784987/derechos-del-nino"},"201786233":{"type":"document","id":201786233,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/201786233/108x144/6da72140d0/1408504793?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/201786233/216x288/f2afb9eeed/1408504793?v=1","title":"derechos del niño","short_title":"derechos del niño","author":"Mariló de la Torre","tracking":{"object_type":"document","object_id":201786233,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"FfnpwNNlHbu40sOLEB8HvTYKRNA="},"url":"https://www.scribd.com/doc/201786233/derechos-del-nino"},"202691564":{"type":"book","id":202691564,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/202691564/108x144/f0e6e6416d/1537697165?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/202691564/216x288/56a5d067c6/1537697165?v=1","title":"Smart People Should Build Things: How to Restore Our Culture of Achievement, Build a Path for Entrepreneurs, and Create New Jobs in America","short_title":"Smart People Should Build Things","author":"Andrew Yang","tracking":{"object_type":"document","object_id":202691564,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"wom2vSNvvw5IZepXL2uFIaCdEAM="},"url":"https://www.scribd.com/book/202691564/Smart-People-Should-Build-Things-How-to-Restore-Our-Culture-of-Achievement-Build-a-Path-for-Entrepreneurs-and-Create-New-Jobs-in-America"},"208218841":{"type":"document","id":208218841,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/208218841/108x144/c62afeb7c2/1523958663?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/208218841/216x288/8b41a5920b/1523958663?v=1","title":"La Leyenda El Nombre Secreto de Ra","short_title":"La Leyenda El Nombre Secreto de Ra","author":"Mariló de la Torre","tracking":{"object_type":"document","object_id":208218841,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"mtGs2LgcqBcoul8xfBIlvhk8LM4="},"url":"https://www.scribd.com/document/208218841/La-Leyenda-El-Nombre-Secreto-de-Ra"},"208219320":{"type":"document","id":208219320,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/208219320/108x144/74f569e950/1452533916?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/208219320/216x288/2a5882a4ae/1452533916?v=1","title":"La Leyenda de Los 7 Escorpiones.","short_title":"La Leyenda de Los 7 Escorpiones.","author":"Mariló de la Torre","tracking":{"object_type":"document","object_id":208219320,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"UOArOAj7XcBOmJABXtaBh+NWqh0="},"url":"https://www.scribd.com/document/208219320/La-Leyenda-de-Los-7-Escorpiones"},"208220025":{"type":"document","id":208220025,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/208220025/108x144/3f29353380/1448617124?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/208220025/216x288/9a943078db/1448617124?v=1","title":"La Leyenda de Las Hators","short_title":"La Leyenda de Las Hators","author":"Mariló de la Torre","tracking":{"object_type":"document","object_id":208220025,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"QpFXvyZz1sQJhtO7hoOXmPkwoyA="},"url":"https://www.scribd.com/document/208220025/La-Leyenda-de-Las-Hators"},"208220462":{"type":"document","id":208220462,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/208220462/108x144/aebf4497e3/1448990370?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/208220462/216x288/56d03f539a/1448990370?v=1","title":"Leyenda de Osiris e Isis","short_title":"Leyenda de Osiris e Isis","author":"Mariló de la Torre","tracking":{"object_type":"document","object_id":208220462,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"7AMpr4izJrzEpMo1XBJwKIixZV0="},"url":"https://www.scribd.com/document/208220462/Leyenda-de-Osiris-e-Isis"},"210111531":{"type":"document","id":210111531,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/210111531/108x144/7946371821/1412098558?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/210111531/216x288/f9c23c8be7/1412098558?v=1","title":"fichas de la i","short_title":"fichas de la i","author":"Mariló de la Torre","tracking":{"object_type":"document","object_id":210111531,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"hEykunADVQr6uLlGcYNI2C5wPwM="},"url":"https://www.scribd.com/document/210111531/fichas-de-la-i"},"211302755":{"type":"book","id":211302755,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/211302755/108x144/2424de51a2/1537698057?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/211302755/216x288/09ee7462f3/1537698057?v=1","title":"The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy Answers","short_title":"The Hard Thing About Hard Things","author":"Ben Horowitz","tracking":{"object_type":"document","object_id":211302755,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"rjn6ABtUOObWo4abFp74RSaUamQ="},"url":"https://www.scribd.com/book/211302755/The-Hard-Thing-About-Hard-Things-Building-a-Business-When-There-Are-No-Easy-Answers"},"212863738":{"type":"book","id":212863738,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/212863738/108x144/5bad102ef1/1537695430?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/212863738/216x288/8fc36df455/1537695430?v=1","title":"The Unwinding: An Inner History of the New America","short_title":"The Unwinding","author":"George Packer","tracking":{"object_type":"document","object_id":212863738,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"RF5TdTGdRios55urS0rlVO3r0kU="},"url":"https://www.scribd.com/book/212863738/The-Unwinding-An-Inner-History-of-the-New-America"},"216442529":{"type":"book","id":216442529,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/216442529/108x144/7945e537de/1537688939?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/216442529/216x288/95db88293e/1537688939?v=1","title":"Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932: A Novel","short_title":"Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932","author":"Francine Prose","tracking":{"object_type":"document","object_id":216442529,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"DeCxK+zIYyIKIyFwEtPaVJNp4qM="},"url":"https://www.scribd.com/book/216442529/Lovers-at-the-Chameleon-Club-Paris-1932-A-Novel"},"224248520":{"type":"book","id":224248520,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248520/108x144/57b8f15c1c/1537698568?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224248520/216x288/2fc602273a/1537698568?v=1","title":"The Kitchen House: A Novel","short_title":"The Kitchen House","author":"Kathleen Grissom","tracking":{"object_type":"document","object_id":224248520,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"VAS0zx5rznM7PMZ9+IWh1RB9J1c="},"url":"https://www.scribd.com/book/224248520/The-Kitchen-House-A-Novel"},"224248577":{"type":"book","id":224248577,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248577/108x144/d525463c67/1537684730?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224248577/216x288/2b59844b99/1537684730?v=1","title":"The Rosie Project: A Novel","short_title":"The Rosie Project","author":"Graeme Simsion","tracking":{"object_type":"document","object_id":224248577,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"MedUzR0OeHuEzDPTKmoT/k0wEYo="},"url":"https://www.scribd.com/book/224248577/The-Rosie-Project-A-Novel"},"224252178":{"type":"book","id":224252178,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224252178/108x144/68dbc1000d/1537690717?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224252178/216x288/57a65a5750/1537690717?v=1","title":"Brooklyn: A Novel","short_title":"Brooklyn","author":"Colm Toibin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224252178,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"c4cpeNcE3ihGyvIxTDz2evNv4tw="},"url":"https://www.scribd.com/book/224252178/Brooklyn-A-Novel"},"224258670":{"type":"book","id":224258670,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224258670/108x144/3c7a87a449/1537701786?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224258670/216x288/ef3c1ca84d/1537701786?v=1","title":"The Prize: The Epic Quest for Oil, Money & Power","short_title":"The Prize","author":"Daniel Yergin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224258670,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"wOqrmUJfw6xhL1uzrmXGXfImJrM="},"url":"https://www.scribd.com/book/224258670/The-Prize-The-Epic-Quest-for-Oil-Money-Power"},"224266633":{"type":"book","id":224266633,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224266633/108x144/d0de7b5bf4/1537702021?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224266633/216x288/a40600a76d/1537702021?v=1","title":"The Perks of Being a Wallflower","short_title":"The Perks of Being a Wallflower","author":"Stephen Chbosky","tracking":{"object_type":"document","object_id":224266633,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"PotInhvl5vbXzOjhlix+CEdU8Dc="},"url":"https://www.scribd.com/book/224266633/The-Perks-of-Being-a-Wallflower"},"224270540":{"type":"book","id":224270540,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224270540/108x144/f484685ce1/1537701290?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224270540/216x288/f0d4e09ce0/1537701290?v=1","title":"The Master","short_title":"The Master","author":"Colm Toibin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224270540,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"zUaale9kPqAlDHllVlPi3caGIUs="},"url":"https://www.scribd.com/book/224270540/The-Master"},"224285255":{"type":"book","id":224285255,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224285255/108x144/144bc668f6/1537684873?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224285255/216x288/9dbee53a6c/1537684873?v=1","title":"The Flamethrowers: A Novel","short_title":"The Flamethrowers","author":"Rachel Kushner","tracking":{"object_type":"document","object_id":224285255,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"QxqcYr4AGIAXOcHvXfXFRw0ikRI="},"url":"https://www.scribd.com/book/224285255/The-Flamethrowers-A-Novel"},"224306619":{"type":"book","id":224306619,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224306619/108x144/7eeca5a1bc/1537698516?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224306619/216x288/4a8f75444a/1537698516?v=1","title":"The Light Between Oceans: A Novel","short_title":"The Light Between Oceans","author":"M.L. Stedman","tracking":{"object_type":"document","object_id":224306619,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"BDOlumJxCGbuvKrdaIAMtz7bRuo="},"url":"https://www.scribd.com/book/224306619/The-Light-Between-Oceans-A-Novel"},"224326250":{"type":"book","id":224326250,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224326250/108x144/b659f5fb6a/1537751178?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224326250/216x288/900e8864ca/1537751178?v=1","title":"Steve Jobs","short_title":"Steve Jobs","author":"Walter Isaacson","tracking":{"object_type":"document","object_id":224326250,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"mnyupnZrb/T8CTDtaYgrQQre8og="},"url":"https://www.scribd.com/book/224326250/Steve-Jobs"},"224349281":{"type":"book","id":224349281,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224349281/108x144/4df0918cea/1537703882?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224349281/216x288/befa0c6317/1537703882?v=1","title":"How To Win Friends and Influence People","short_title":"How To Win Friends and Influence People","author":"Dale Carnegie","tracking":{"object_type":"document","object_id":224349281,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"18Wj6fc/Lgv7GTAYNNSD6EyjIPE="},"url":"https://www.scribd.com/book/224349281/How-To-Win-Friends-and-Influence-People"},"224355300":{"type":"book","id":224355300,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224355300/108x144/0f2130a60a/1537691847?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224355300/216x288/9b9b19254a/1537691847?v=1","title":"Grand Pursuit: The Story of Economic Genius","short_title":"Grand Pursuit","author":"Sylvia Nasar","tracking":{"object_type":"document","object_id":224355300,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"44IzWo4NnNVnXfHmg/e2/kvohBA="},"url":"https://www.scribd.com/book/224355300/Grand-Pursuit-The-Story-of-Economic-Genius"},"224369806":{"type":"book","id":224369806,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224369806/108x144/6fb23377a8/1537691998?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224369806/216x288/b1d476d0fb/1537691998?v=1","title":"The Emperor of All Maladies: A Biography of Cancer","short_title":"The Emperor of All Maladies","author":"Siddhartha Mukherjee","tracking":{"object_type":"document","object_id":224369806,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"UD8m1A4azGwwTr+fSTq1GYpkmYI="},"url":"https://www.scribd.com/book/224369806/The-Emperor-of-All-Maladies-A-Biography-of-Cancer"},"224410295":{"type":"book","id":224410295,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224410295/108x144/514b1bea0b/1537691500?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224410295/216x288/f7c9469e6c/1537691500?v=1","title":"Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln","short_title":"Team of Rivals","author":"Doris Kearns Goodwin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224410295,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"TqQ1xS7txVR8iOjOsMD0c80Gxgo="},"url":"https://www.scribd.com/book/224410295/Team-of-Rivals-The-Political-Genius-of-Abraham-Lincoln"},"224419023":{"type":"book","id":224419023,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224419023/108x144/48b209bbb5/1537691553?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224419023/216x288/39263c2334/1537691553?v=1","title":"John Adams","short_title":"John Adams","author":"David McCullough","tracking":{"object_type":"document","object_id":224419023,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Cchxtx5Z6xSoUOfqKpBalH6yniU="},"url":"https://www.scribd.com/book/224419023/John-Adams"},"224426877":{"type":"book","id":224426877,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224426877/108x144/f22cf865fe/1537689009?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224426877/216x288/a73f25e252/1537689009?v=1","title":"Angela's Ashes: A Memoir","short_title":"Angela's Ashes","author":"Frank McCourt","tracking":{"object_type":"document","object_id":224426877,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"LkWTu7ifm1wUoaNN09om5SVCtCI="},"url":"https://www.scribd.com/book/224426877/Angela-s-Ashes-A-Memoir"},"225916486":{"type":"book","id":225916486,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/225916486/108x144/241cf75eb3/1537695018?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/225916486/216x288/a042fe186a/1537695018?v=1","title":"A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True Story","short_title":"A Heartbreaking Work Of Staggering Genius","author":"Dave Eggers","tracking":{"object_type":"document","object_id":225916486,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Tqaj9C0mMxiJ5Ep6M7XXx9keYnQ="},"url":"https://www.scribd.com/book/225916486/A-Heartbreaking-Work-Of-Staggering-Genius-A-Memoir-Based-on-a-True-Story"},"231689346":{"type":"book","id":231689346,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/231689346/108x144/7e5fbbde4a/1537685079?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/231689346/216x288/b7fe80231f/1537685079?v=1","title":"The Blazing World: A Novel","short_title":"The Blazing World","author":"Siri Hustvedt","tracking":{"object_type":"document","object_id":231689346,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"dbH8nrRAFVaJQLDLXfO5V/9CWHM="},"url":"https://www.scribd.com/book/231689346/The-Blazing-World-A-Novel"},"231689506":{"type":"book","id":231689506,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/231689506/108x144/640ee9da4e/1537698797?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/231689506/216x288/ce52320e76/1537698797?v=1","title":"Little Bee: A Novel","short_title":"Little Bee","author":"Chris Cleave","tracking":{"object_type":"document","object_id":231689506,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"946YSk5c3pG2YnFRouDR/wldDpk="},"url":"https://www.scribd.com/book/231689506/Little-Bee-A-Novel"},"234028503":{"type":"book","id":234028503,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/234028503/108x144/2c4440aa6c/1537697109?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/234028503/216x288/cfe54b8013/1537697109?v=1","title":"Bad Feminist: Essays","short_title":"Bad Feminist","author":"Roxane Gay","tracking":{"object_type":"document","object_id":234028503,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"86DMMNTXtIO8IGf/a7vsvDD/ifs="},"url":"https://www.scribd.com/book/234028503/Bad-Feminist-Essays"},"235411767":{"type":"book","id":235411767,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235411767/108x144/b2ad7aa7d5/1537691615?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/235411767/216x288/1740216c8c/1537691615?v=1","title":"A Man Called Ove: A Novel","short_title":"A Man Called Ove","author":"Fredrik Backman","tracking":{"object_type":"document","object_id":235411767,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"WAq99M7NzGtCJY3vArAk/t7KFq4="},"url":"https://www.scribd.com/book/235411767/A-Man-Called-Ove-A-Novel"},"235583696":{"type":"book","id":235583696,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235583696/108x144/a9f15763be/1537698520?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235583696/216x288/7c5ab0af0f/1537698520?v=1","title":"We Are Not Ourselves: A Novel","short_title":"We Are Not Ourselves","author":"Matthew Thomas","tracking":{"object_type":"document","object_id":235583696,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"eOkGm+FGa84o4eiSJP5/UJNcjfA="},"url":"https://www.scribd.com/book/235583696/We-Are-Not-Ourselves-A-Novel"},"238704340":{"type":"book","id":238704340,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/238704340/108x144/2fd0be1590/1537694173?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/238704340/216x288/191539db56/1537694173?v=1","title":"This Changes Everything: Capitalism vs. The Climate","short_title":"This Changes Everything","author":"Naomi Klein","tracking":{"object_type":"document","object_id":238704340,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"9lTXPJlbEZZa1eKSjS/74vyjym4="},"url":"https://www.scribd.com/book/238704340/This-Changes-Everything-Capitalism-vs-The-Climate"},"239488191":{"type":"book","id":239488191,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239488191/108x144/a9a21bdc0e/1537688873?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/239488191/216x288/73448c1779/1537688873?v=1","title":"The Innovators: How a Group of Hackers, Geniuses, and Geeks Created the Digital Revolution","short_title":"The Innovators","author":"Walter Isaacson","tracking":{"object_type":"document","object_id":239488191,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"9Glhyy9QH/xvEmiVDi/5u1Va174="},"url":"https://www.scribd.com/book/239488191/The-Innovators-How-a-Group-of-Hackers-Geniuses-and-Geeks-Created-the-Digital-Revolution"},"239588474":{"type":"book","id":239588474,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/239588474/108x144/149fb5e6af/1537698550?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239588474/216x288/15f36354f8/1537698550?v=1","title":"Rise of ISIS: A Threat We Can't Ignore","short_title":"Rise of ISIS","author":"Jay Sekulow","tracking":{"object_type":"document","object_id":239588474,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ZT2LQsF1mD0ATcMqQhN2ud0KiYo="},"url":"https://www.scribd.com/book/239588474/Rise-of-ISIS-A-Threat-We-Can-t-Ignore"},"242541059":{"type":"document","id":242541059,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/242541059/108x144/152ffbd754/1445476050?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/242541059/216x288/79493afcad/1445476050?v=1","title":"cuento momia.pdf","short_title":"cuento momia.pdf","author":"Mariló de la Torre","tracking":{"object_type":"document","object_id":242541059,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Puyf/xm+NSAMXgVwX/h5eLU6uAA="},"url":"https://www.scribd.com/document/242541059/cuento-momia-pdf"},"244157917":{"type":"book","id":244157917,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/244157917/108x144/c55ae5929d/1537689284?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/244157917/216x288/c42f4ff9aa/1537689284?v=1","title":"Yes Please","short_title":"Yes Please","author":"Amy Poehler","tracking":{"object_type":"document","object_id":244157917,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ELxeZWq8na8RyucJukFDJBEAnQU="},"url":"https://www.scribd.com/book/244157917/Yes-Please"},"245407164":{"type":"document","id":245407164,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/245407164/108x144/74d21aa934/1415044480?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/245407164/216x288/3fbe81b1ab/1415044480?v=1","title":"IMG_20140925_0003.pdf","short_title":"IMG_20140925_0003.pdf","author":"Mariló de la Torre","tracking":{"object_type":"document","object_id":245407164,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"a0IvYPPDeFjUCH+SAmrEG1+e+Vw="},"url":"https://www.scribd.com/doc/245407164/IMG-20140925-0003-pdf"},"245409665":{"type":"document","id":245409665,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/245409665/108x144/147eb21884/1425464207?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/245409665/216x288/dfde9cbf4b/1425464207?v=1","title":"IMG_20140925_0004.pdf","short_title":"IMG_20140925_0004.pdf","author":"Mariló de la Torre","tracking":{"object_type":"document","object_id":245409665,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"YurHiNkWCjcMKIVdbZA498ZgAGk="},"url":"https://www.scribd.com/document/245409665/IMG-20140925-0004-pdf"},"246897514":{"type":"book","id":246897514,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/246897514/108x144/60f21686b1/1537699238?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/246897514/216x288/4b640ccfe4/1537699238?v=1","title":"The Wallcreeper","short_title":"The Wallcreeper","author":"Nell Zink","tracking":{"object_type":"document","object_id":246897514,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Su/m58KaFiImJz0dR196AKlwh3A="},"url":"https://www.scribd.com/book/246897514/The-Wallcreeper"},"249308236":{"type":"book","id":249308236,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308236/108x144/0b356a7d6a/1537689437?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249308236/216x288/cbef455d67/1537689437?v=1","title":"Interpreter of Maladies","short_title":"Interpreter of Maladies","author":"Jhumpa Lahiri","tracking":{"object_type":"document","object_id":249308236,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"38eTYjmExuiyb0RAPED1RyY4OQo="},"url":"https://www.scribd.com/book/249308236/Interpreter-of-Maladies"},"249308781":{"type":"book","id":249308781,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308781/108x144/8ccbad3c4a/1537696091?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249308781/216x288/b0591f1a45/1537696091?v=1","title":"Life of Pi","short_title":"Life of Pi","author":"Yann Martel","tracking":{"object_type":"document","object_id":249308781,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"jASebk4En5ctc1t1rNxSKV86iAk="},"url":"https://www.scribd.com/book/249308781/Life-of-Pi"},"249309502":{"type":"book","id":249309502,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249309502/108x144/06f5527c5d/1537690065?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249309502/216x288/ec3bf7c24b/1537690065?v=1","title":"Extremely Loud and Incredibly Close: A Novel","short_title":"Extremely Loud and Incredibly Close","author":"Jonathan Safran Foer","tracking":{"object_type":"document","object_id":249309502,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"u2H+2ulqhBWDhif60GUJQhxxfT4="},"url":"https://www.scribd.com/book/249309502/Extremely-Loud-and-Incredibly-Close-A-Novel"},"250006950":{"type":"book","id":250006950,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/250006950/108x144/2a1edbdeca/1537689447?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/250006950/216x288/139a0bb438/1537689447?v=1","title":"The First Bad Man: A Novel","short_title":"The First Bad Man","author":"Miranda July","tracking":{"object_type":"document","object_id":250006950,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"PH3/SFBA4i97yHU9NGlnh9aNA+8="},"url":"https://www.scribd.com/book/250006950/The-First-Bad-Man-A-Novel"},"252947292":{"type":"document","id":252947292,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/252947292/108x144/3b88f50920/1448990370?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/252947292/216x288/52fc1f890f/1448990370?v=1","title":"Cuaderno de Egipto","short_title":"Cuaderno de Egipto","author":"Mariló de la Torre","tracking":{"object_type":"document","object_id":252947292,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"sXMaGUbDybjZYOTNI9XY5hr3j14="},"url":"https://www.scribd.com/document/252947292/Cuaderno-de-Egipto"},"253264900":{"type":"book","id":253264900,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/253264900/108x144/dcda7770b5/1537761177?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/253264900/216x288/ca2dc9eb25/1537761177?v=1","title":"Sapiens: A Brief History of Humankind","short_title":"Sapiens","author":"Yuval Noah Harari","tracking":{"object_type":"document","object_id":253264900,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"sNXlt8LL97R3Iz6EDyEKgb+PRjM="},"url":"https://www.scribd.com/book/253264900/Sapiens-A-Brief-History-of-Humankind"},"253820415":{"type":"document","id":253820415,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/253820415/108x144/991a96553d/1519732617?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/253820415/216x288/a261b09e75/1519732617?v=1","title":"Fichas: proyecto Egipto","short_title":"Fichas","author":"Mariló de la Torre","tracking":{"object_type":"document","object_id":253820415,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"eQ4So4Xih54l9ehz2QAvidEbJMI="},"url":"https://www.scribd.com/document/253820415/Fichas-proyecto-Egipto"},"254039238":{"type":"book","id":254039238,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/254039238/108x144/a8c6c5e065/1537694850?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/254039238/216x288/0e4e5ae0d4/1537694850?v=1","title":"Leaving Berlin: A Novel","short_title":"Leaving Berlin","author":"Joseph Kanon","tracking":{"object_type":"document","object_id":254039238,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"mWXtvijRyiDZHOeWwm4r1sEWX3Y="},"url":"https://www.scribd.com/book/254039238/Leaving-Berlin-A-Novel"},"261661630":{"type":"document","id":261661630,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261661630/108x144/885764f9e4/1452187690?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/261661630/216x288/de5b937657/1452187690?v=1","title":"Cuento de La Corte está revuelta","short_title":"Cuento de La Corte está revuelta","author":"Mariló de la Torre","tracking":{"object_type":"document","object_id":261661630,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"xVk5Y44lFdsodxU93BBjffkb3Oo="},"url":"https://www.scribd.com/document/261661630/Cuento-de-La-Corte-esta-revuelta"},"263504218":{"type":"book","id":263504218,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/263504218/108x144/986fa89e8b/1537696221?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/263504218/216x288/c40eb7e9a8/1537696221?v=1","title":"Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future","short_title":"Elon Musk","author":"Ashlee Vance","tracking":{"object_type":"document","object_id":263504218,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"hJXrvWRPTWK8nCAyKshSJYe0Qis="},"url":"https://www.scribd.com/book/263504218/Elon-Musk-Tesla-SpaceX-and-the-Quest-for-a-Fantastic-Future"},"273440534":{"type":"book","id":273440534,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273440534/108x144/b7e49e07d3/1537696404?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/273440534/216x288/aaec1b2b1a/1537696404?v=1","title":"The Incarnations: A Novel","short_title":"The Incarnations","author":"Susan Barker","tracking":{"object_type":"document","object_id":273440534,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"GnaU30WaNAUDT8EufajrEuVD0Z4="},"url":"https://www.scribd.com/book/273440534/The-Incarnations-A-Novel"},"273582508":{"type":"book","id":273582508,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273582508/108x144/fb92cadae3/1537692490?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/273582508/216x288/135562ba06/1537692490?v=1","title":"You Too Can Have a Body Like Mine: A Novel","short_title":"You Too Can Have a Body Like Mine","author":"Alexandra Kleeman","tracking":{"object_type":"document","object_id":273582508,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"rYzBGiVTT1/B81brprfjMpWzBfo="},"url":"https://www.scribd.com/book/273582508/You-Too-Can-Have-a-Body-Like-Mine-A-Novel"},"282766939":{"type":"book","id":282766939,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/282766939/108x144/1355dd3a71/1537696283?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/282766939/216x288/076d3f356c/1537696283?v=1","title":"Dispatches from Pluto: Lost and Found in the Mississippi Delta","short_title":"Dispatches from Pluto","author":"Richard Grant","tracking":{"object_type":"document","object_id":282766939,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"S/iKNXs0xDy4fv371/h9Yn/SQQE="},"url":"https://www.scribd.com/book/282766939/Dispatches-from-Pluto-Lost-and-Found-in-the-Mississippi-Delta"},"291724810":{"type":"document","id":291724810,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/291724810/108x144/0442be8d7b/1448922412?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/291724810/216x288/a361a6ffcc/1448922412?v=1","title":"Pocoyó y los derechos de la infancia","short_title":"Pocoyó y los derechos de la infancia","author":"Mariló de la Torre","tracking":{"object_type":"document","object_id":291724810,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"3zYqGUwN2m8fWy2gmifAv/Wf02k="},"url":"https://www.scribd.com/doc/291724810/Pocoyo-y-los-derechos-de-la-infancia"},"293461549":{"type":"book","id":293461549,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/293461549/108x144/07628d60db/1537692332?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/293461549/216x288/8d1185b7ff/1537692332?v=1","title":"The New Confessions of an Economic Hit Man","short_title":"The New Confessions of an Economic Hit Man","author":"John Perkins","tracking":{"object_type":"document","object_id":293461549,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ModJj89uuOm5Uvrof+4PrYDtcbU="},"url":"https://www.scribd.com/book/293461549/The-New-Confessions-of-an-Economic-Hit-Man"},"296531300":{"type":"document","id":296531300,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/296531300/108x144/7d99f0e0ba/1453680824?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/296531300/216x288/fdea103400/1453680824?v=1","title":"Proyecto: \"La Edad Media\"","short_title":"Proyecto","author":"Mariló de la Torre","tracking":{"object_type":"document","object_id":296531300,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"VBGCfNlhLLbgSMnlHB/ttpoTebc="},"url":"https://www.scribd.com/doc/296531300/Proyecto-La-Edad-Media"},"296872749":{"type":"document","id":296872749,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/296872749/108x144/da008fa460/1519242167?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/296872749/216x288/410f327ed4/1519242167?v=1","title":"Proyecto: \"La Edad Media\"","short_title":"Proyecto","author":"Mariló de la Torre","tracking":{"object_type":"document","object_id":296872749,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"mveWzzrtpkAWE/8A3Vdve2Pi/R8="},"url":"https://www.scribd.com/doc/296872749/Proyecto-La-Edad-Media"},"300201447":{"type":"document","id":300201447,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/300201447/108x144/ee7c3577ca/1456261442?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/300201447/216x288/9b0c4d5056/1456261442?v=1","title":"Todo Quijote","short_title":"Todo Quijote","author":"Mariló de la Torre","tracking":{"object_type":"document","object_id":300201447,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"RD4lJkI2QqY4HYhO+NrQQa4ZCuI="},"url":"https://www.scribd.com/doc/300201447/Todo-Quijote"},"302249334":{"type":"document","id":302249334,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/302249334/108x144/9a2b02413c/1457127670?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/302249334/216x288/baff661475/1457127670?v=1","title":"Más Quijote","short_title":"Más Quijote","author":"Mariló de la Torre","tracking":{"object_type":"document","object_id":302249334,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/9AiiSJybYMGpoauh1agCtTOFW8="},"url":"https://www.scribd.com/doc/302249334/Mas-Quijote"},"331335375":{"type":"document","id":331335375,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/331335375/108x144/80ba1adf60/1479334759?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/331335375/216x288/95194efb8f/1479334759?v=1","title":"La Brujita Loquita","short_title":"La Brujita Loquita","author":"Mariló de la Torre","tracking":{"object_type":"document","object_id":331335375,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"rRokKf9k+MywVEPDeFwXEMFoT94="},"url":"https://www.scribd.com/document/331335375/La-Brujita-Loquita"},"337536061":{"type":"book","id":337536061,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/337536061/108x144/8c1b451da6/1537700244?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/337536061/216x288/45d81f5c37/1537700244?v=1","title":"The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)","short_title":"The Sympathizer","author":"Viet Thanh Nguyen","tracking":{"object_type":"document","object_id":337536061,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"20rarMOI/Ec2O699nPuHROTyc3A="},"url":"https://www.scribd.com/book/337536061/The-Sympathizer-A-Novel-Pulitzer-Prize-for-Fiction"},"347094607":{"type":"document","id":347094607,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/347094607/108x144/f9c1b0d9b4/1494275581?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/347094607/216x288/7ef2ea4288/1494275581?v=1","title":"El Domador Mordio Al Leon Seleccion 0","short_title":"El Domador Mordio Al Leon Seleccion 0","author":"Mariló de la Torre","tracking":{"object_type":"document","object_id":347094607,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"9S17ynGwK0ntdbucHT5CELVv3JI="},"url":"https://www.scribd.com/document/347094607/El-Domador-Mordio-Al-Leon-Seleccion-0"},"347095240":{"type":"document","id":347095240,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/347095240/108x144/2830ebdc85/1493769187?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/347095240/216x288/e9e430f884/1493769187?v=1","title":"El Domador Mordio Al Leon Seleccion 0","short_title":"El Domador Mordio Al Leon Seleccion 0","author":"Mariló de la Torre","tracking":{"object_type":"document","object_id":347095240,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"I41mlG+F/3k6VTNPY2Sc/EUMv7w="},"url":"https://www.scribd.com/document/347095240/El-Domador-Mordio-Al-Leon-Seleccion-0"},"347742284":{"type":"document","id":347742284,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/347742284/108x144/b63a5683f6/1494277112?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/347742284/216x288/e736b73e29/1494277112?v=1","title":"Un Pulpo en Un Garaje","short_title":"Un Pulpo en Un Garaje","author":"Mariló de la Torre","tracking":{"object_type":"document","object_id":347742284,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"BpvTJS+oMTHfdicotivLPIHAWIk="},"url":"https://www.scribd.com/document/347742284/Un-Pulpo-en-Un-Garaje"},"347742606":{"type":"document","id":347742606,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/347742606/108x144/baac2d95ac/1494277414?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/347742606/216x288/788bc2232a/1494277414?v=1","title":"Calixto, El Calamar Listo.","short_title":"Calixto, El Calamar Listo.","author":"Mariló de la Torre","tracking":{"object_type":"document","object_id":347742606,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"5xv1eh7t4TW9D4CDLO9GyE0yLxs="},"url":"https://www.scribd.com/document/347742606/Calixto-El-Calamar-Listo"},"347743011":{"type":"document","id":347743011,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/347743011/108x144/8823fff8bf/1494277742?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/347743011/216x288/f654f8ba86/1494277742?v=1","title":"La Gallina Kikirikó","short_title":"La Gallina Kikirikó","author":"Mariló de la Torre","tracking":{"object_type":"document","object_id":347743011,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"vvA4fYiiYuCQyA+kBz889jm3Pl0="},"url":"https://www.scribd.com/document/347743011/La-Gallina-Kikiriko"},"347743298":{"type":"document","id":347743298,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/347743298/108x144/cb12f35beb/1494277948?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/347743298/216x288/3a7de5816a/1494277948?v=1","title":"CHIN-CHA- TE","short_title":"CHIN-CHA- TE","author":"Mariló de la Torre","tracking":{"object_type":"document","object_id":347743298,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"L550IWp5MNvEB0PUtbKMHgJLBLs="},"url":"https://www.scribd.com/document/347743298/CHIN-CHA-TE"}}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/253816088","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=&auth_token=Wsu24IeU9z5G9F%2Byw5BdZ5ZBywY%3D&authenticity_token=eat6Twl5jUxfR99GRqAhs6uh4lYYNCMCNdi1SeJmA2tErBpgI4p508AF027RlWCvy7TspfB5updBalaDBYwTKg%3D%3D&expires=1538370687&wordDocumentId=253816088&wordUploadId=258474760"},"renewal_nag_props":null}-->