Está en la página 1de 41

-' 01zsta 1 '1i

Do bo1io1

La combinacin
en el Ajedrz
i.:ni 'dS >ara tl :ifj n ir

Jl

nne por la

isLo a d1 la Ln m bin uci u1

CIMNA"A YOGA

IU.Uo\i, 'fOC,ti

1lrrlnr.-i rle -uh .na lu1tu-tt1"1a1


fi 1FKt1t1 tlf otvo1 73 fc.11

El

nu hac1u

la

f .li,:;1dod

"'""'

art1c!u

f.1 fotcg1 n1ua

IJ'ICJtful,

YOCA DE LA lAlllO

JltlLf!'I"' '0~1.H DG

Pod "'<>

GIMN,t.ilA .. MtlllC,A.~O,

'"'"

rnrn
f illr

1111:!.u mr :u rnu1
Tnrl<l 1tre>da

'""

m11n

Ir 11"f11rmnr!ad

;l'O jat -11rnFhu


H l\llH1 YOO,A,

11.1 lu ~.,. ,f.,L u611 11.1,


J.U o
a<.,,1Jtllj1l1 62 le lu9rt.1,lt11

1'01 .51EMl'U JQ\lfN


(OH Y<MJA,

P1 {i( tlcoJ upllirnrl1t pcirn 11ral...,

Gll\llNASIA YOGA AMl'.lllCMftlo

11ur lu ""' 1ud. 70 fot

hl lado paf':I la muj..


qrafi:n

rnfj.a1

B1

''

lCbilP

1n cn.c;twd1tl'l!Q d11

1111t.. Co1~acl61!1

!11n .1l&J, debl4t.nu111t rc:i1t:r1idDs.


Q'14!il1. J1ntbibid111 11u 'l'1!p~d111(:d6n.

Qmrut-1 bfll.'ho ~] dc:J}6alt.o qo ;pri!\'l!n~ !'.& Jey 11. '2'28.


(E) in Eil1torli.L Caym 1 S.A.C.e. I,

Tudo aquel qurP. fif' inici.1 'n el Djedlrez quE!r'ln cleshrmliraclo ciE!&dP !1'1.1" l!UJn WnZUl> por la!! ..COft1.bi1U1.dhC!S.' OE! ]06
grandes rna.c:stro.!i in1..ern.adon.nJe"'- No ku'dl\ ea tome.nzer n
otli:.t t con com hin~ ione11 prnpi;,lS un las que virtuaJmP11te
delilro:z.a a. su riv:d por lu v [tt l';SpecLaeulnr, 1urancando
npLR:lllOOli dP. los :p.blicus mli.s !li ta icn!I :, f'.SCpl.k:us 'J pro
vocrun.l.o mutmullo.s de admi.:racin rm mulf 'Liday en l..eraR.
Perro pronto h11br de eorn.eucer"L' quu lli!!~ilr u crl.staliZW" coml::iin11ckmes cnmo h:u;; qul' ~l !llllt!M no slo re5ults
di!c: si.no hm1t.:;i imposilJ.lc pusllyll!'ndo ]ss precariai;. smuu
c:on lali quc cuunlii.. y \e c:an pesar quE! m.rnndo h!c1.llz.ll le
qu~ l da en tl11mar unn 11 RTSn r.om hi n:u:it\ "'. t<; La no res..is.t...e las ms tolerante!! ~nu\lisi!'l ter~os. En u oo pwubra:
dP.be 11d.mitir QU!i! /Q~ com lJtn.dciortc.~ Je salen y 1zo iai; fuc.Tr.ia L
Otiro concepto muy en DQWo', ea._ lmCf1' wia c:sc~Li)n
,!i!;nt'lle tJjedrez cr1mhinat1vo y ajedtC'Z ,;>OSc1onul. En real idad
-y ;0 lfl po::itrc- d m.l .se apoya en e l o tro; 1~ '"frfo
tecnlca~ se esem.ii!ja rmr momir11to11 nl "rayo virtuucso", u la
e11pe4"t~culandad m!I mulhco1or. fot cul-1 Moy ~nciUo:
tJilhl ~LW' en ccmdiuLcm~&i de cQmbinar li!fi me11f5.t.er preparar L:t po'lkin Ememjg;i, '"rioomodar" -cuma dkn 1.1.n
baxador- al rival pur.u uk.~Ltirll! el GUlpe de gracia..

6
rilrl\ llt?fPJ.r U t'fiW\T' en COTI01C'10nes de rnmlll.t!r brillfin
IPmen l-l" u.ru1 pllrti11.l, el priucjpf~ nt1 deber recordlll"
dcr,u. prjndp101i que expundre l:irevumenl."' a l'.'Ofltinu.a
dn, p rL'm I~: ., lrn. 1c:\R :<-iJ 1 fo!'ol cli:t lf'lt no es poi;abl lograr
mu.la verdadero en el ajecln.>z. D hecho, todo!i. lo!! m ae&
lroli ml.(.rn.irionalP11i lriR Pmph11 ~n. '11 bit>n mconlicLentcmenl'
f'll la fW:kt 1c11 cu.mdo ll~ hullun n lJ. L'SpidC (lf" 'IUS carrPr.il.!l, aunque L'Ll
u 'XJ 1ri1rw,11 ntenores ..:orno prictci~
p im1.f''I lm llierm1 dC! pr.ut'bc:11 rlrett ,, d<1!iarrollarW.ll e or1:;c1rn
1 ~m nl.t prtm t]U!:' lh.Rtmm a. ccm..,t..'rl lr1ll! en li.1 f111r:r.11 Pdra

ordmanu qut! Ulillrlll ll Rll 1i 11P.

'I

dl' JUC!~o.

~ut: lro r~r dPhern 11ennalll'c t Sh.:mprr- h:i.Jo In


m.1 \' uL :;c:!U mlm:I PL'!!. i b le.

2~ DcbcmWi n!curdt1r qtl el Hr:mpo l!:i.

uspt.."C!'LulmenLu
tanto, l.nnLo pa.r:i
dP'IRH<i Ita r r'"omo p .!Ul rrrnv11iz:.'ll', dehPm ~ hecHlo
con Ju muyen e l1rit:h1 0:,al1JP- ,
predrn;o en el ajMrez. fr'pr

nrio Jl forma progre.c\111, Pnm pJlo. hnbrPmm dP


reoordm." qu~ -el utacor (y si~mpr llb tm tlc
hncerlo)- nu . tro obj etiYo no dPhe 'lf'f uno ijno
varioli, y111 que de est.ll munrn urguno cfo
\.'Cnl COOOf\PdO

por

lloo se

~I e~ito,

7) Y finulln.unkl 1 CUCUdo e..st mus un presencia de una


com h111acin que ilumine nu ei;tro cerebro como lo
tuu:.e unii. illo r E'!G uri h1 men Rn r--~mpo poblad o de
hiutbo, deberemos calculnr con prec~:iin raya ns
en 1e o bse~ha paral rtCJ uncontrnmo luego C'l.)fl
~orpte.'la&

Ell:u; son:
1J

6 ) 1..0l{l'Br la debilitacin pe.dulcit de n uest:ro ad\~r

I~

d:eRagradables por rrures u omh.lohc~ o


implemente por fnlt.'1 de 1dP.n cin ,
~n ton ces, record11.ncto e~to.'I siete ymncipLos l.l:iicos >'
eRtrnt.Ri.c os y llevii.ndoloo a. lll. l>t lictica es como lograremos
alcanzar lo!; finei; q-:e desde lli!-mpo aLrf. nos h mo JJ'rc ~
pUl" t o , y Ueg:J'.ri1rt1 0!l " :re.f\fi:ar ]p combmuciocws quu
hemoo so.w.:l.o i;in. m~.s <lt UM oportunicfud..
Const.an'f..ID Dobonth'

31 La !J oort.ucl <le DHWUU 1 JO!! es CXtrcn)~ dnm J'l l.e


necesnLiu p:m.1. olo.q~111 potlriu u m.J.~tro mut.L!'.riill.

'I ) Nuestmi, pLPZ:-Ji\ f r hcr~t~ pro IA>Rli!TSC" unl re lii y


i.lc~uu.r romo cngrum1jes de uml w-.an mquina bien
BC~Jl..11da jU e nUe!ltJ'O t. Pl'C'hl'CJ chri~~ f'41T1

rlred-.tir<~ JJI L'm -

r Ul':l

-a_ c

dt tructivu . Lu coordmac!a

dC!ber ser lolal: Uo es muy

impol't.:mt~.

5t LlPg. r .n ohooner una concepcin obJ1. 1v1.t l.'ll lo


rcrt!rcnt.e 11.l tnut~rml. Htd)remo!! I"" tflo -rt nm
h1d)1 i;.ido acom;ejacfo alguna vez- quu l.w; pl 'L.ilS.
po..,uLn vulore. . 1slahle<1 rto11. ;N:id:<1. m.9 lPjo11 de
P.llL.1 ! Las p1ez11i:. vnlun pur L1 fut!rL.a qll(.' desplie
gan nht 1 L' I t:th len, y
por Jos \lulore!I tmd1
c1onn.Je:. 11~1(p.1.ildm. sL'gln posiciones exprrimPflhl
m1ntr d ri 1rlrf:ld,

"u

13/ancas: Wal/;an: r.Jnzicksr


'fi'i{,fl.Lf"J

l\flll i -;1Un14ue l k""CLot na vea quizs 11ada e t\ P'if'e

~'L;,d- t.I ~Lnt..i.l JU ad or lela 11 rPalizm un:l hr1 liatitt.>J. ~om

rleJIJ }' UC'::t.badl\ ;

l.
2 , PxC

URxPD! !
P5R!

LA c:m.tBlNACTO"N' E.c ! l. Aft.mmiz

Ahrif"t1 do la d i~t<":ono 1 11~-Rr.a y .nnun:iz.aniJo

~l

cl1 u.ali u

~l anco

:1, CxP
4. A5C

5. A3U

En fo pom.cn rlel diawama, el gnm IDl.lCSlro ~rJCoo


fo\'aco deserice,tlen una mortal y viet-0t11 coml:Jlne.cilm..

AKT
r 3A
CxP!

1. AxP! ! !
2. TxT
3. DxA
4. TlARt t

Terrn in1mtE! f
6 Tx.A

CxA

7. DxC

Axe

H. Alf.A

P4D ~

G ithi.lntk d uLrn y umb1mdo .:J un r 11.11.I roti eaUda.d dt~


._, nfoj. T1d na c.:omet.16 Jn eqUii'i.'ClCtlcin de utilizar con lm.
mismos Cme.s. 8, . . . , PdJ\, ya que UnzlkL'r pocldo ha.her
("_'ii.;1'pttdlfl de h1 e-kuLo. c.:011 ; 9. A 5IJ ~ para lue~ ~~l!UPCf'r
~U damll ti~ lai; .ilml'J1iJ.Zali e ]n Lorre nP~m.

Tumeo 1ntemricjoJlal di! N lllE!\'B Vork 1'E:E .U U. } dl! 19~!-l


(Primer p.rendu do bellem)

1.1

TxPAR

A>..-T
'l1xA

El dellrio! R eti "m.ocionn t1 l~ concLU:nm L.eli Il!matando brlUun1emt.lnt lo quo motnento1 anh!!i planea11a.

4.
!l. A7A+ t !
H. A81tl !

TlD
R.lT
Abaridon:m

fY. que decirlu t S"' amenaza: B. . . 1 :,rxA ~ 7. DxA+,


TxD j B. T.x1'. meLe. Si: 6 . . .. DZR:., ~un1a dam ~U: ~ .
DJCA +.
Uant.ci.

DxD~

Juga.da

.ti.

rxn

fil Nu~vn

Rit.mcris; K raml'!r

ma'tP. De extre.m.

Y f

(EE. UU.~

y !!cnciJfa bn-

en el n.a 1946

NeJPYLB: JJrrxc.l

CtlN'ST J\:N'l'IN L~UBONO ,'

12

LA. COMRfN' A.OJO.!>! UN EL AJEDRf:.Z

Se hnbu.11 urrib~do a h.l posicin cmibt1. coruRfl~d..1 de.sdi! un 5:11 crificlo de torre: por p:::ute PP. Krom.er. La
junnd!l quL' liisu1 a. .P11te sat:rU'lcio, ruc:
pul!~

l . J\Kf I

C.&U!i3

2. Dfrfi

RIC

3. Cx.AI

DxC
R2.1\

6. AxP+ !

'1 .

D6T~

TxC+
9. TxT;
10_ UnRi !
11. PJCD+
l~iL T xT
H.

1. f5T!

R2T

Na Rf> puede: 1. . - ., R l e1 11
RxA . :1. O.:l . IU'r ~ 1. D"IT mete,

1. DBT+
5. Tx.\-

En la po1ncif1 cll~I diagruma. Boledavaky re.R.li?.. una

M.>berbia com binuc ln :

r1f:: : 2 . C6'J1

C3A
RxA
R2A

+.

El al::ique

RC

lrcnabu

c:an ~

l ._ . . , D:lR.
R3C

2 . l\6T !
3. PxP+

J\ ha tlclO l'HUl

Y3 qu dcbun cepturar eJ a lfil i rrcmcdmulmc:nt.c~ y


con ullo vil?ne ap:uPjac,lo e1
du la part.1da Veama!i
3 .. RxA ; 1. OxP 1, R4T ; 5. AlD mute. Un::i comhin11
c:Um .!limp1P puro eleguntc.

rm

RlH

lt2D
DxD
RxP

Jugada en el XX tX C::.111peonato de hi U.R.S.S.

A h:mrl llUln

Figuro 5

XU Cmnpc..>0nat-0 de la U_JLS,,~. de 1940

Aqu se producl! un elegrnl.c l:..lCL'tficH'I <r1 gran prP.


ci..!ln =
l. T~t '
RxT

2. TlC+

R3A

Cll~flT~ llN

14

lWllUNOV

l5

T<1.ru:.mco eru llaLisfoctc>rio l. nudu u 2T u ~llU~ r]p


CC + ! ! ! , l3~(", y IYego: 4. DxPC, y PI Jnll~e no se
paclr fo pi.1lm':'

P-ID
PxP

1.

3. lPxP+
1. D:KP+
n. TlR
5. CxA

2. PxP
:l, AxP

AxP

R2R
A3R
'fJtlH

C 11ll'O CA.ti QUC! n lle puede tnm, el ulfJl blunc o a


de: ? C6 A '1" , R2D ~ B. 'E' HJ + , oti:

eau~1

'1, 05C+

Rl /\

S, DGAI

Amoruu.am.la: C6C + ,

se~ido

de: D~T mnif,

8,
TR1A
9 . CGC -t
Rl R
Ab1U1don rm
10. A5C+
No qw..*du otra quP t.ilpar can dame, y lut!go Sh'1.f'lkovicb sa lirnllari ~ jugru" DB'I' m1'te. ~M'l.l>' bomt o1

Torneo h1ternm:lonul de Mollc


Blcmc.~

En lo posicin del diB.grnma. ln.a uegrtts JUguron :

: WolflfrJll!l UIJlrn4'rm
Figuru G

(R~l!tl.a)

de nmu

OxA

El dulina de Lo!I Pspectudoreli!


de c.lamur

r!

Soberbio sucnfic10

'l'x'I'

L CxD
5. A4A

caA1 s

Y lm> l::ilsnc11!I b1mclom1ron. No c.rn pera mei-1os, ~u


qua se amf>tlnzi1ba: 6. __ ., A7C matl! y no L~x.isw manera
de PVit:ir un dei;en LQce bruLlll V ~smo~: 11j Uh lm.arm proviene el mule c't"do con: 6. C.1R, slguu: 6 ...., TxA; 'i .11
c:UillqULer jt1RRda: 7 .. . . , Txf' mate .

Semlfi.nlll del XIII Campeonato <le ln Unln Sovitica, de


Hl44

Nt>.tfm.':lfotmir Jalmrn

Figum 7

Cf1NST A~ l'IN U.O FIONOV

16

17

[...ns blenws 1m su U ~ma jugada. lum t.n~slud. rto su


20. ('1,land,o eri rt.'11fhtd . lmJJ<nlA In movlll.t.111'..:1011
del co.buLlo blt.1114'0 (! 1 R para defender lii u11trad:i PTif'D1llfd
1-1or dQ6 c:Jballo. Uhnl.l\1' lPm1-Pchando e~to. iruclll un
mugriifi~o remate:

J.'igur.1 8

dn.ma r~

l . . ..
Abt.c11 a la dmne rmemsga. V nm~ ;

Btilliit\k!

"1

IR0JP11lavr,iky copturu la lluma negra, Ufimtsev h111t:"' lo pru


pio ~ gnn..n r~pidamente (2. A:>eD. CMD; 3. CxC 7. T>::P +:
L R1T , Tx.P ; li , RlC, T8'1' mate, a bie-n: 5 ., T1C~ 6.
A4C 1 TxA mut.t.l) .

2 D5T

'f'(1T 11C! !

l;a Dom11 no ~ puede tomar sm rN"1bJr mate. Vea

mo&: :l .

,\~O. ~hP

+; 4. Rl 'l', 'l'xP + ~ 5. CxT t CJLP milt

3. ClR

1.f'+I

4, CxT

C7D!

qui:!

Floh ll~vn B C'"flhO uqui' Ull::J ei;pleru.lld11


li! llrlnuorfi un11 L'lilJM:l \rktori::i .

Si= 5. AxD, si_gue m~vll.ublemontc : 5. ., T.:tC -t ~ 6 .


R1T. ;o mato con la r tira da de La t..orre por L11 col umrlll
aiblilla.
5. D5D

6" PxA

D::<'t

Ax.PI

2. C.xA
3. C.:2A
1. R:1R
110

Not.ei;a c.i>mo o e.aballe bl:'lnc~1 1mnnd1 en


Lif>OP oporlumwu.J <le hu itlu.
5. CxP

Rx.C

6. R4D

A~l\

Ahorn es un pN\t\
Blan~a11

MtMmt1 Rotufnnik

S1H.:rlficrmdo tm ~ li o11<1 n~fll n e6trJ ulLLu n dlll pnrtlclo.

A.:<D
DxP

7, AxC

ASAR

i.'xJJ

comuJ1me1.on

N''lfl'Clrr, Sain Flnlcr

el c1Je cae,

~ngul! uulomLLcwn1.mw : 7 .. PBT

i1n v1mtajn Nada menOJ qua i,ol

!!~la.

dama

yn que BL ; 7 caH.,
f111P<l:mdo con doma

1.A C(J!\H\llli ACll)l't

7. P4'1

AxP

l.

8. H.5A
Ah;iooooon

P5A

2. 'l'xA

3. Cft}t

No PX-i!ltC n mgulllL ciP4't~sa. L11!i n~Rf11~ dJspomm dP


lodas l~i. P?'"l)ilJ~.u~ e.i; m ic>n1nis que h~ii f)J tlllt!i.l.S dehPn limi
l.111""&(' tt

reaUz.u.r replicr\!I cadu

.,.E!Z

m~" for-zucl111;. que 1~ '1 ir fon

ouduci.cindu Jpn.trml~rtt:.u h::i.sle PI fan.

Ax'I'

n I A)llt

4. Axr

RIC
D5T

5. P4D
6. TJ AR!
7. A5D 1 1 !

D1A
Ab(U1.(1l)tii.lroi1

D7J\

F'1m l..!itn:o 1 Vf! jJJJ]o.!2; 7.. ., 'h.A U 8. C7 H. ..L. 1 'l'KC;


9, DxD 1 , c1u1nndo en forma por dern.'I eloc ueniP.. S1:
7 , R2T~ ti., Cfl.i\ , 'fxC, 9. Dx A ffi.ntl". Y, no h1~y
.-olutin al~11tia, lh1even :.i1t"l.!ru. or toou;11 p.rl..cs!

XXX IV C11mpeormlrJ Sm.1tko dt> 1967


Bla.t1p;1~: Leamd st,.in

N KI 11.Jt. nrU?:l.

Nt!<grm::LeJJ Polugaie.r.t&rzy

Figura 9

Jugmlu en N'u evu 'York 'EE.UlJ.J en 1857

J
l.

C4A ~

Ofrec:irJld u. 8 1:~
n.sa!i a ~u rn ~m ~o ,

'r't"Z 1

el C'.IlilmUo y

Un"-!

Larrfl

cuma

~ca :

L11 combirinc1n guu n :ia hza a qu f Morpl\y ~ ya chi-

CtlNSTAHTlN

20

l.

frKA ~ ,

2. CxT
3. JJlC

CP

R2A
6. RlC

C5U+

6. Pxt

Aqu ( fn.'l Mrin1;~:-. <:r:Jht'il:Jjeron


111,

1. AxCI !
2. TDJR
3, CfiR

C6A !
D5D

D7A+

c::n

11. R6C

D4T muL.e.

l lij;rtuente

t.:Otnl1mi1

dt !rlngulJn 11iillfo:

JUCI

1. R2C
El3T
RT
10 DlCR
~.
~J.

~I

DOBO~OV

TxA

TlR

TlAR

Claro l"aot.il, 1i1: 3.. . . , P:icC, !'>lgltc .J TxA 1Jm en11zanoo


mate t:n i;fota t'obeUo y pn.ando ~i::ht!p1Losameote.

DxPA+

C4A

4.

hun .sido forz:acfa.-. y no habfo


ttl l.ernetrva a lnrn E12 un ex celen~ cje-tt.plo dE!l t.1po d P.
11jedl'e}!. p.1.~c ti L'tda por P::iu 1 M o rphy, ~ur.du.L 11jed ll'Pchm nur

t!xA~

TxC

f)b J i~'lrfO

LCLS Ju,(ndss bl:mra

tP:trnPrLCmo r~volurtnrrndo r dl!'l juego cn'?nc1a en

R1C

5 DHR!
6. CxP

Abandn11 n

u molt~ I L
)Arco no SL puucfo sabnn. Si: 6. . ., AlA~ 7. P3A.
020, 8. TxP ! 1 V ~ : ~ , ., Px.T "! , i;gue: ~. Cxf 1 ,

mcl11a

lf.1n~nrto

In dama.

Crunpcon,ato So\iitico d P 1 ~S5.5

Blancas Ro rr.is Spq. 1:y

Tomeo ln teJ:'q:wdonal ele rurtoroz (Yugo la\ill) en 1958

FiRl'lra 12

4 C0~1 lltro.'.i\CfON K.N r::L AJ .U:H.E?.

D e!ipU l't: dt: ly'llfhJl\o lt1a:;tr1rl11o df' PXCt>lt-"nLP l'St1Jo po: 1cioClil.l, l' rur h fl l& pos1c1n d~l thiAgrwna, 11 IL~ c.1111 1 i
rn:tPSI ro izuntjn 11 Ju ll .

j( '!'otnco J.n ermu:ion11J ~e Purtomz ~ 1 9~ J

t. 1\50! !

FJ/Qncas 'J'al

FigUtil 13.

Prn\loc~mdo el E.acnf1cio del alfi l, con lo qu\1 ~ l't>l l'f


hrilln.nt~ r.omhin arin muy li~t\ tJi1 leulud.

1 1n um

J'
N>
Txrr

i'i, uu

tm: 1. , C! 2U HA, a t:nusn d(; 2.


C'1A)xT; 3. TxC 1 Cx'f'; ~ . DElA, 02.CR ~ 5 Axe +.
2. DxC-:1 ! ! t

S;1c11 Je:

ttdn 1 h.. r 11 IL.i.Ldi.l m~uo~ q uo lli Ulilma'

jlJ.n

r<en1. t1 <icn11:--1irio 1rn1!

2
3. C5A-t
No

'il2

110<1 fa i:r

:'!

Jb..b
R3C
~m rP1 ~tblt mat.P df' ' " !ll!lllentP.
+. l:t3C: 6.
)'oR ~ , T1C
R l 'J , ,.e~uirm: L T~ H. -1 , C1A,

rn

form: 1 CflT 1 , R2C; 5. T7 il


mat1, Dl's<.l )'U. a : 3.. ,
5. TxC m11l..i.

l 1\ xf ! 1
2 Pxf'

.:t rrR 1 R.,

No .!l'.! ~1odfo Lom ar e l pc.on: ~ . ., AxP 0


ASD~ 1. 1\ 7 O ,. , H.x A: & 06H. + R 1A; 13. 1' l i\
prdicl :i <le dLtma y nlfil r male t\:l<i.' mt.:nos.

:.. rxc+

Rxl '

6. 1'(1t6R

T ?G+

E J mul e no SP pu e~I;! l"VlLJtr u:i ' ' DxC; 9 . ToA +'


Tfi'l rnat ), Um. purLLd11 con un dPsenta~f' fan t:l~

ll.5' 1'~ 1C1,

1i l'<I.

i,

I. 'E'. T .,.
5. D3A!

DJ D
A b11ndon.:Ln

+ con
p

3. THl A
:FJ v1L1mdo La po91hilidud dP.I <.-nroq LIP n u ri\aL

3 ...
7. R >."l'
ti . C7R! 1

Jl;x
.\ 2R

TlAR
A xT

D2R

~u i;e flUl'de: .;;, ..., Tl D, B 4' JUS3 rk : 6 . TxT I


fi. xT; 7 , DxA m 11t<". S i~ 6 ... , Dx1.'. 11P~i r 1J: 'T. D7A

mm.u.

(L

D3C! !

co~sr A:-l' l'tl'\

E t'~Lente m )virfa!

Tltl BONO\'

Am1n;11..n.; 7. A 7D + , nxA; 8.

1' O, RxT, ".J. DXP , ;:-::rnamJu por :1plast.umJ JtlO con lo


cfoma contra ICI. dos alfil<.':".

6.

u 1 ;mRH di! DxA

O 1.A,

l'A~Jl~

il.

fif'Tln cJ~tihoso

DxC::

4,, D5C

TxP
TDlAR

5. R11'
RlO
A b1mdrnu111

10. P6R
11. Dxl'
l.!

Jn L.er1.:.!I L...cttc<J !

rorneo Int rna~~innel dv Cop,..nh.aRIJe <Dmillh.'ltca), d e 19:23


R1anca11: SrMMi~ch

A3D! ! !

tar9 haber tomado.

lJ na p:utu.l.J. t.lc f:uw.i ruin

Nmzo'tkn realtl linu hE!rmo&.u

Suc.:r.[c.:undu un {!Ubullo, quu Luego S1nrmist:h hrnen-

RxT

A211
J{ l

po~icihn,

l.
2, P1R

TlC
D:-.:A

7. J\70+
B. TxD
~. D7A 1

f Unktl'I Cl;\m esl.ii., 9 . .,

En p:t3
ce>mbinadn:

F.vtnrido: 5.. ,, Tn6A; 6,

AxP

~ ~.

AtlA, TxA : 7. fxT,

RIT , et
5 . - ..

T(l)1A

6. n3R

A6D~

l'a 111. encerrar ln d1tmii hhm ca ron: 7 .. ., T7R.

1. rn1n.

P3TI t

Abm1don11n
i Ex'l.remad.wn entP. prPr,L:;;n r sL la~ hfa11C4!.S m Uf.!Vtm
aq1.r: S. PlfC, Nmuovich g1Tun.rfo n.ipic.lumenl.e con: 8, . , ,,
T(4)6A; 9. Ax.T (o prdtd:a de c:lamri), y ~J , ., T?T nuw.
Si S:.iemi&eh j'1~s : A.. R2T , ~ gulrfa 1u1L.Ul"..tl..miml..e: S. __ .,
T(4).,A; ff. AxT, TxAR gununolo la dama y li.u.~~o l.tl pnr
lJdo..

'Pnineo m
nt.ernadnTial d e Urich, d e 1906

Negras: Plue"

2S

'i&ura 15
G11mhitn d~I R~y tic IJLtn]o

l. 1'4R
2, P4AR

NEl
r xf

3. A4/\

H:ny oh'o, ('<ln lln u11cJones o.pi1c:ahleii l ~r.n. pU!i1t:i n,


como :J t~ 3. C3AR .:J. c:~J\D {G~ ml11to Mm10.n ~~ 8, D.1.'\
Clid.mb~to BreyPr). ~~. ND (Gi.tml>ilo Krnu lie), y 3 . A2R
(Gambito Tart:'lkOWflr). Du iuw.u; 1'.!LlllS, ;t C:lAR PS la m!i
ct.:im rt, yl qu r prt'l.eUdt.! gLUlroceli al Lliu1tin hlruico dt! h1l>i
RmPTlflZ..'\.S d ln. uu.tri11 neg'rn yn fiTR ri l mismo tiempo que

En e.sla sJtu ~c 1n tan 1Jd1grosa pnrn 1m1bv 'l Jugu<lore.s,


N rrnzo ..ich juelif.'l :

L. CxA !

S:if"rific0J1do lu dema brillllklmmLi'.!. ci2 : 1. P3AR? ,


l. . .. , TxP +; 2. 'P KT, Dxr -l; 3, RlT , TJC~ g1:1mmdo un forma P.Rtl'e]>itt1sa 11 t'\11Uli3 de C]lll" T lC n o Re
pttt..-do jugar porq\1 ~ rPc-ihir J t.J mal e ei1 fT ..:on Lu clama.
~l{Uiriri

1.
2.

'fllA~xT!

TxD
l'xC'

3. " .. '-

3. P5A

i\lnc,1W!.tmdo: AC>T

~ , segmcfo de~

Ah.an~o11nn

"'l t:H negra:. nJ.tla puchm rull.:er para ei,ijta r e]


cot\ : A6Tl

Gcn1d!

P4CD

Afi.im t'>mCJ, ho~ dQs apcie>ne5 tlquf quli! p.<1rt.P.n d u nu


mii;;ma jUftldu: a. . . ., P4D Lu primera de Ua.s ul Cem
uJt o Sohdo- p r'<t<ilgUl' lo li nen de j uegu t:an : ill . AxP,
.,
D5T +: .5. RlA, P4CR; G. P:3CR Ri:cordamag qt~e 3 .
P"1 D e_i 1~ulloe~du b111Jo el :nomhrc cfo Gam!bit-0 Blcduw.

rs[) mi:it P.

TlC
4. TDlC

d1~S:\rrt>UJ. :;u propio materfal. lJna \iCZ cmplead11 la m t>nc-io.


n. ci,, 1ugu.<lll. ex ~Len opdon~ (lismilc11 de fuerza relritiva
mcnLe paredds : \1. .. A2R; 4. A4A, AflT 1-: 6. IUA
(Gaml::iitCJ Cunni111:ham); ~- .. . , P LCR; 4 , A4A~ A2V~ 5,
P'1TR (Gmnl.nto ll'ilrdo r) ; :-1. . , P4CR.; 4. A4A , P5C; 5 .
C.SAD tGumb1La '.Mj\c Dont\dJ) ; 3. . . .. PtCR; 4 A4.A.
1'5tJ; 5 , P"1n ~G rmhiLo de :M d:..nJ: ~t .. ., r4CR~ .J. . P4'l lt,
P5C~ 5 . C5C, P3TR ~ 6. C~P. R}:C ~ 7. C3AO (Gamhf>
BL ckhUtnu), 3 .. . PICR ; l. P4TR, PflC~ 5. CftC, P3TR;
ti . CxP (Gambito Allgriier). como as 1..a!ll h i"J la t:tJ.nLmuacin : :"l . " C3AR, c;ue c11mc:t.P.rizn u lu DufenRn S"l1:tlk1Jl.
IE::iic :upl!tl ura -el G nm bi t dd Rey- ei. q11ji;ti ~ l li nen
mli .agr~!liv:i de JUc~u empleada hR!Ita lu 1u.:tuulidad 1 :;
dehiilo a 11.lu los w-andeR gP111os. dul L.ublem nm hon lcg11do
lnolY idablei; joy!l~ U.e la i...:um hina.cio.

milL~

4. A.x.PC
5. RlA

D5T ~

28

LA

Y hiJ

ido

pl!lnt~n<io

tlujniL.Lv11menLP P.1 G;1mbiLu

Bry;til, quu l!lfiPE!cu lri con l'L ~ucnf:m r.lt> rtP11ovmciort para
f'ln.at h~m110 p:rnt t~ d-.~rrolla de .'IU!i. prOJ>i.:tr. pwi;ru:;,

.f\I l.

AJ IJJrlll..

Ladn.

C3A lt'/ !

15. AxP

D:.JA

6. C.:i!AR

U3'1'

16. C3AD

AIA

7. P:-:ID

CtT

17. C5D
lS. AGD! !

DxPC

ft C4T
9. C5A
10. P ICR

Cl:i.ro tf.L.. I JltPn


l'i1Jlt1 1: AxU:

no

20

Umc:a :;Jflui t~mhl1 p1m1 p1JOCf tWJ.J.ver la da.mu!


Kieseritzky j11eg11 tcl~hriR'lrlo 11 ~rn .tlturn dr ltt confron

5.

F.!itil JUgL\du no !iO lo ti~rw c:umo objPt iVtJ def1ndut el


pt,n 11u11ro &mluac:lo r11 cint:.-,.elft l, 'llm ch e.a.so df" no
obt.eJlPT rP!i]RICsta saLLi;facLori::i por ,artt! d Hu ri..,a.u- bdlwr
a i:.ejJ c11b11lla. Ea o lWi): B.
., U6C 1 ; O. PxC. UxT 1,
g1.mundo cahclnd )' u4!'. :>lmnancfo 1Otl'tlmsnte :i l.n d.-Cctlsa

bh111ca.

C:OP.{Bl~AC::tnN

t:omiPnza uqltL

Ja

m ~ l~p~t!lacul. r eumbiruidc:in

j1u11is 1Jroduc1dA por un cerebro humono. La

pn::~ntc l)Ll!-

llda ha qllPclado l!'n eJ rPcuerdo de rndel y mil s dt2 u!icm


n11,dos y, por qu~ no cl<.>eltla 1 de Lodo mi:U."?ttru de cualqu ii~r
tJarla del m 1.mdo.

P3AO

DtC
C3AR
u puecie l umilt. St: PxP

11. Tl C! '
12. P4TR

ra.p. ),

P:l:/r.

Lu prui;ian 3E! loma In l.eoi;n.


ntlcrssen tx.p loLQ htul
mt.>nf.C! Ja r.P.Ull C' SU nv:d PTI ll} q umt, jllg(lUu '.'i P.llCli:m.stra
pritctit:..m\4..'nlu a la rtnmu um~m!lfil K1cb1i!'nt~ky u'bt h:lbPr
ju~ildt> 1.mlo nce!I ~ 5. . . A:l:C ! con LRUDh~s opcrtunidru.l~ti
para am ho~ conlond 1P11 tes

D tO
1N\uwrunt!l1Le nicu!
cond 1.1 c1r l lu cntii.Ht ffifo

l I. 03A

D3C

l 2...

Claro

... ti; 13.. , . Cxf' sl{I


Clf;

18, .

Ax'T

Ern l'rt'nL"o "udel.u.ntar1 u11 JE"1Il.pl) JUgantlu: 18 . .


nxT t 1 Yt que ln continuacin: 19. R2R, DxT; 20.
cxrc l H.1 ll 21. A7 1\ mal.u, "L'ri[1 !.U rei;.u ltndo 1TI4"\.'l t:'.1~
bl ~. Tarnbln aer1 molo ju~r: 18.... , A:<.~. 3 c:m . . .1 d1.1.:

30

31

J S. CxA ~, R.1 n; 20 . CxPA 1 , Rl R; 2 L. CGD , HJ D; 22.


DllA m11te. Gamo vemos, totlll~ fau; 1>ccu~ne111tl h;ln sl<la
previfiil:A!I (lQl' el ::en W A n tlermm,

O l:ist.1u::uhmnda Ln gm. dm toneJ n~gr.;1 p11 m puner b wfir].P.l 11 R11 pi,"

t~rclP.

19..

Dx.T~

20. R2R

C~'3'J"l1

Pma derender el cmalle:ro 2AD. pero


.

r.01nraahiq uey m rt rL'Ca5 e ont:ra loi: p eaniro:


apertura l!1>enci;i.lnwttL blica,

21.. CxPC+

R1 D

22. D6l\ 1 1 ~
23. A 7 R m.Jite

Cx.D

2. r.3AR
Podrfo LIJtnbtPq ju~nrlie= 2. AIA (Defeni;::i S.knllc:kn)
2. P4CD (G!l.rnbito Su;:ilano). L11 conLirmzu.dn .. 2~
fMie.ses-Pomur1 Londw. 1946,, ~ en m11hd11d has
t1.m te inuliu.nl - lnclwm en parLldBJi P"'ttc ln:janados- 'i :se
emplea recJi}n c:le!ipU~ tif..! u na brei, prep::rradon.

o~

pacn

j':J "!I

demwiiaclo

Muy oonitu! L11s bl.am.:as l:um dado mate deRrut?s 1te


l11l alfil, du1 trrl"S y l11

haber iacrif::ndo n~u'l.n. f'R(mO~ qu -,

cJruna!

T'f.1! UzWJda

blunco~ c:Ptlt.ri.lk:l!; une

I $1. P!1.n.1
~h e

frmar.11=Jn t.~nhnJ da SPvnWi abslat'll lLZiAndo na obstnnlA.! ~l


levant m i.'n La drJ PD blanca a ,1D tlcsde uo cou:Hunz.o y

Supre.rn u mat-strlu~

2 ..... .

EJ l.ratsm icnt~ '"1u1himu" de fo SiclUWUL. lt!I comn


1' mo1or es la c..o:s~upendn
con~Lnuadm: 2 . ...., P3D (Vnr.11.ll
1
Le Najdotf). 'fJmlli n podr1 optar.se JlOr : :2..... ., C3AR
(~cf nr..t Klatzkln~, o: 2. P3R, parn pe11Ptmr posterJurmeote en kL DefPn~ P~ulse11 ..

3. P4D
4 . Cx'P

Jug.Ld11 en lu Coplll (' iat.ij!:aT6ky, en !=Imita :M.nica (Eiswdrnr

Ul.dos h on 1966

CJAD

PxP

racR

Otro cont1n 1.rncln ~qui, es: '1, . 1 C3A.

AlR

Et PIAD

A2C

Defenim Siciliana
Sk.t~rml Milrnczy

maru:a~:

Ben l Lal'sen

Nl'l(rn'!I;.' Twam P trusian


(Un ton Sar.iit 1caJ

(Dmamarca)

1. P4R

r.. q Defonsn

811.::1.he n A

Pr1A.D
-{IR

1lnrn.adu por G IU ho C:kal"\"

Polerio cl'J 1594- aunque sin um b.u.q:(a e'I un verdrideru


oorLb-.w.l.llque ne::ro, cUrfama1> una npo.riura tnli1. qui! defeltiia.. Por ~J 1~. las negros sa ab!lhen n cJe Co.lllliclar Ul.')ll

Lar~n digc e~ ::iis.~rtr~ :fl.l uruczy de ~11 Dl'f "mHJ. SicilU-

" auuqll~ jul{D.flo d ' lJnu mmi el':l ;{Irgo l~paci.ul.


6..

'1.

7. c:'.IAD

CCCA
C5CR

Con e.st::i jugllc.ll. 'J'igram P"hliwn pl.'oaurn otorge L'


una m 11yar libP.rt.od 11 tJ no dt" i;us. a.ltiles, Pl !1\tuado en 2CR.
8 . .DxC
9. DJD

CxC
C3R

..

10. P2D

P3D

A2R

A2D

1J

Una part itla L bien inte-resante hiu;.t.J 1 mocn nto, no


Uf' <Ullt!c:t'(lentes. La (Jm1c16n 11.0 11<.1 111. c1esc:o1l~I
dn, J:turO <."orn a vPretttoG, ~I maestro dimnn ..1.rqUl~li r~pu.rta.Lr
Ui}t1 im port.an.tP. rnl'jorn n1 ai !ltemJl L!h'lp] P11t:la 1 11J LLnLt1.rio~.xen ta

1(

Si: 20. P3R'? , seguLrD: 21. C6A r, Ax.C (21 ... ,


Rl 'I' '! lier a desasLn;m;i J)lllint las 1n.-gt11~ ..i ceul!>.1 de: 22.
D1.tl' +, Aa"T': i3. D ,\ n1ilk); 22. Px A. C~O; 2 3, A5r. y
las neg:nu; no rmrn eviti'\r ~I nfoquL1 mort.Hl que ~u1r1
al ac:lelancam ienk1 <l 11 ln ;.unt1. bh:111c11o e ~11. lue~o ::i fiT v
fim1lmii"n~ n 7C.

r1d1ld,

21.

12. OO
13. TDlD !
Lll 1ugaqa Qf" mcm.:ln!
funda conoMnliehta taricD,

Amem1zllll.tlo; Jn captn1m dAI Pl'li llt!y negn:i y la


imputl.<mh! ce!Je ahiertn f!f!I ln. uolumnu TR.
Bti!nt Lunsen udui. '(1J1 pro-

S1:

] 3.

14. C5D

AilAD

rrr] A )xD~

21.

AxC

22. T::tA

C3fi

2~.

., P :lR, ob\li 1tncnlu seguuin: 23, D;<D.


2 4 T x.A. i'lxT, 2 6. AxC. :rllnAndo unn plez

T1R

15, P AR

C2A

16. P5AR

C3T

17. A1C

23, 1'3A

C4A

23.

Vemos a 1.Hi. E'etmsfan jugn.r 11.u loe, 111Aflc.1t."2u ' Jnl.t!'n.


lanrto cvita:r In LnminPncia do un r.lernnnbe tlt. mumrn!ltc:rfo rt.m su ro!lic1.0n. El gran m:a~tro nlllO m1uuobm repdj.

061'
2r,. DxP !
'.~M .

dmente Cull su caba UQ1 jugando en forrn a llHLUJL!lanlern ~rd~ puliiva, y su poG!c in nQ eo: !UJ.tis!acLurill.

ia. rxP

Yf'xP
TJAR

I" plrthfo. en forma ropida.

2CJ. ' '

+.

R2'1'; 27 T3T

2 .

..i,

26, TxC

AxP

)JiOL'

p.art.u del

ju~a

Llll Ill'~r.u;. en Ja poRkion .n {1\1('

na

connu i;itlu la prti<ln, tili! h.11lhm pr.i\ctif'"~mt"'nte (1gm1i:lanL~S 1


y 1] mn6l.rn cl~ns ~lo tiPne que P.!.lnllturlali. Una vP.rdar.for1:1 &infonfa de hriH1:rn 1oz. Sl~ 25. , . .. P x IJ. !l~"'u,_: 26.
AxC

Un t.~plund ltlo i..a.crificlo c:lf' L~ n, mtentan do defim r

A<JA

A2C

E.spacL.v.i..:u.1.ur liacrilkio de. D:imn


dor ClllDTTIJU"qUe!I!

19. D2AR
20. P5U !

D~T

Aar1 28, TxA


C5A

1,

et~'.

3.!i

Figura 17
Jugada e-n lll T or.rwa df' Bt..tor.olmo

r~'ucci:.n.).

~n

1 ~l6 l

:\porLum R uy Lpez
Morpny Comida)

rDcll"'.D..53
Rla.rlcaR: Milthurl Tal

( Umn Sotlcfca)

Nc,;,mJa: Wolfgang Unzic~ r


( .r1 le mcmia Occiderr tal)

l. P4R
2. OSAR
3. AfJC
Estn juf);ridn otorga el nombre a lll Ap riu ra Ruy
Lpez., t~nb1n eonoci ria carn o '"A pPrt ura I!: 11pru1 oh:i".
St.-gtin filgu n()'I, .. t prim r .a.Jedrrui:iLa que In. pnurtll' fup r l

2e.
27. ASR t

P D
T2A

T ; 28. 'l' 111'


OhvLRmf'nte, s1: 27, . , 1t.c.
AxA, y ll ~ nl.!gra.; perderan e"I rLp1tos11mP11t1.

2F\ T~T
29, T5CR

A'J'J'.
2.1,
u

RlT
PlJC

No aPrvir fo de n llclti 29.... , ll2'1\ porqu1 ill.s bf an( i~


dt!spuf.'I tfo ret1rlr :i.u 'I (.5C);1 3C- cfavarian ~l aJfi l negro
cotl A4D. la cnt>LUtt1raf1 y obru\endrf f1 ~l de~c;t 1' .

30 TJC

Aban~r1J1an

V 110 h11y JURit<lW: parai 1l m autm 11ov1 l1co ( no nos


e-x11hcruno.s el por qu de 11u porfa df"lclc algu~.:Ilil JU~1daa
etl':i<IJ, y se im~ohu el ab:ltl<lon~. r.n Jllgu~~~ ~;. 1'3T -r,
r;:ollC] uc::u a u n Ci.'IJido m:it" con : 31. A3 1, .12. Tx.A +,
RlC; :rn. 'l'xr>C -, ll=tJ'T'; 34:. AHJ tnole Unn ~ rot!ra
joli' :i d<! La com btn 111.!in .

cl-rlgo P.i.panol Ruy Lpez dl! Sjgu1-:i - de qui~n Ue-v~rn1 el


nomhr.,....... v11 cp w lli incluy f"n :i.u libro ~de l:1 Invendon
Li bi.:niJ y i\r1.u del J~R drl AJPdl'<'~", eclit <lo en AJculii
di:.i Hen;1r'L'!l en r 5131. Ruy Lof)PZ de SiFfuru, m:iie;)t!'o dP
ajedre7. d e l"elipu J1, uc et ju~:iclor de aJC'clrez m l':xLm10
dPI mtmdo ctl llCfLIE'l10 'poci., pero ('!l'L'enm~ t\C:e('ll..'1.T Cl:
nolg1ca.l'llcnte l~ hech os ~n r.ui.ll1lo a la paLerni{fad de

um..

lita apetlura -muncmn~dui Lm Llfl m.i nu11t:rllo d(l In


er
bLciad <le Gotingu de fin es del i>iglo X VLu Apertura Ruy Lpe7i v-osee una e1.u11ctl'flf>l Lea ri u
la harl! !Acil dl! indi\titlueli1..ar: L1!1 hlancu.!J Pj rcen ftlf'tit!i
pri>::lin aobru el fron Rey negro, luf!r.u.ndo cun eJlo: 11
oblllfBT oll i ad . .ernar!o .u c::lm b1111I o; 2) cntL "lru 1.r un.a ~gru
p,c1n de peones per fPCmmente d flnicla c-r.1. hn. C!\5illllli
y t R . P~ :i ullo, la~ negra13 maatiPnorn uro ph:i '.1 ptirsp
tivas l..anto 1Joforuiv11~ como de c.:ontr:\ti.I que.

'

3. . .

:ra1n

La.s Jlf"~tib porlriun haher elegid11 o~rus ''8rlLmt.es 3t]U.


De ullas, la cantinuuC'in: 3 ...., P3D (denomlriuda Def nlltL Steinit..z en hon or 1 grun m11c.1;tro ~tetDn funcla~for dt'
la t~urla del njsdreJ:; modernv 1, t!So 111 mli!l usu 111. 'I'.u.m hif.I'\
SP podran t0mp lF.[1r: 3. . ., Ca D ISM.ema Bhd~; a.
. .,
A5C (Si:\r.uma Al.apm), o: 3 .. ., Cd ..\ (SiSLt!m a Bcrhn~!i).

L.i\ COr.IBTfl ll.CIUN RN UL AJIUIHBZ

4. A4T

C3A

L111 nel{l"es. ~luden ~e V1.uu:tttW !-)ioJ>!i.l:.n (4. , P:iD),


que Uewrfo ll un juego d gr11n t.ranquj]j11d
5 0-0

Atlui. el 'Otroru munpeon mund i"1 M1kh111l T n l1 JJPdri FJ


nllber emp,t!ftdO d~ continuacione~: 6 P3D {\' 111Li nte
1
Andersncn], o la Vari nt.e Worrall 1le !u A11~1i1.1r.i .H.u3
Lpez: 5. D2R.

5. . ~ .

el Turneo lnt.ernscionuJ de Mo!I d

9. P'1!TD. Es .i.,LM 1 1-~ cu e l939, Pffipleo aritu :


~l .. ULi.l (' P.'li.C::tl.r t.-j_UU la co t.in
i~
'11
no e~ iLCDrillie'jada por J teo:rfo. y Ol\e:d UllC Oll ~ ~ P'911
mPnumrl - que gonars l{ere.q 1.fos .. o a ln parl1tla ilu
lroint.R y m1f"1;'c movmmmtos . fl'l, s de urw lucha rte
~or.o tm ~l la, !ef>l'Oducif'nclo al podl:!moo (ldentrarn06 un
flmllnt...., 9
P~c 10
gunos de 1n'I mO\rimfont.m
~~ ....,..

u 1
P4D flRxP 1
12. A11R.. CilTO; 13. A2 ..\ p.j
14 : 1; ;ftxf D. A 5C;
CD2D. AaA; 18. D1C. et.ri, '

P3CO, C2n~ 15.

A:

9,

etc

A2R

Unzicker ~ indma dcfiniti\amf.mtu Plr ln Dt-reruu


Morphy Cerrada con ~!ita 'tuna. JllR'ad:i. S1 huh1~rl\ quenclo .l~opt-ar lb. Dt!fo.11St1 Abierta de Ju Apertun RU!f LpP.:r.,
hnbr rn Jug:i do: 5, , 1 C.!<9.

6. TlR
1. A3C

P4CP
P3D

Mikhl\il 'l'at <"n otni partida jugm.la con Lr.ui Un 7.r:::ktr ~


t.'IDplP uquf: 7, , , O.O. SL hacemos mPmo1-iu. record~
m~ que nq uNla M> dt!b<!.rrt>ll6 du l 11i~u ie nLf' rn anern: R.
f3A, fl3D~ ~- P3TR, tlC; 10. "lD. cn20; 11. C02.D,
A2C 13. ClA, AlAR : lL ese. pac. 15. r:~~. A2C: 16.
PrD, cae; ]7 . 02R~ P3A ~ 18. P4l\ , ~1 Axf ; 19. rAxPn.
CRxPJJ. j' quf" e~ m.uh1ulo -fvfJl'l\h!e u 'l'ul en ln jug. 411

10. P4D
11 . P4A!

v1~~masexw- com1mz a Yllilumbrarse Lro..s eRte mi!gn


!leo sacrificio deo caballo t.Uf> i;igu n iai. JU@chu; erruP.aS:
17. D2R y lB , P4A. del 111U\e!ltro alemt\t\.
H. P3A

OO

12. P5A

9. l'3TR
Lown!iscn, Pn la parUdtl q-u e ju~aru conll'll KP.1'1!!1

13. PAl'P
lln

14. A5C

CD20
1-'3J\!

39

Soberbia &acnfldo de Alfil en procuro de mate. 'l':il


c::ombin~done-~ cmrn1..k.1
nadie ti1>pt.rall~1 un t.'::>~bcc: Sorprt.'"1~vo. dirfamru; casi

c.foe('ncaden11i un:i de 1>u" g,.11is IPS

Figurn 18

hrutal.
24.... '

Rx.A

s : 2.L . . , C41J. m:1 11olucionnrfo 1t.adu ~aD la dt!\oltn.:1 n dt: ln plf'1.il h1m11cfo. yu que: 26. Px, continu!lrta
dej11J1do Jn quietanl.e!i y posiblem evte m o:rt~ l th :lmc1w.2nb;
r.on al fliO!lh!'rior t1d.elnntll.miento deL P5D n 60.
25. D3d+

Ahannonf! n

Si: 2 5. . . n IA. guJ.d u ~ 2.5. C5C illr1cMZW1du


ineviLHble ~n 7AR o prchcln cUl:l.ll~msa di:! m ulel
rial. f: 2 5, . . R~~c. la c:ontlt1uadn ~ 26. CMT - , R1~m
(niirs)~ 27. D3A +, R'XC <t.itmblen rn~cal~ 28. P3C + ,
R4T ( llllcVllll'nk utUi.;i"ll ; 29. D6C miltt!'~ t m11lli rfa co11 lu
vida clt l Ref twgro. Unu vurdade:ra obra m eei;tra dtJ 111
m~te c:11&i

15.

r ~PA.

16. C3A
1'L 'T1A.D

AxP
A:Z:C

r;omhins<'in !

ose

Jugada en el Tot1uo de Miar dt:I Pt11t.:J d 1'962

B tarr.cas : 1.Jaszki Szabo

18. 1'2R.
19. C5D
20. Ax.A

T IUR.

AxC
~l 1JlD
1

ln .,,.n.turi del aUil


N u era oecmsejabic
"1

20 . ., C,; A.

21 . 'fR2A
22. 'L'GA
23. A2D
21. AxP+ !

A2R
D4T

roe

tihlLl.CO

con;

1,,\ c:rn.1 BJ~ lt.Cl

to

C:n lll JJ(1'>iCJn ilu~I r:Hfa m:is urnliu, St:l 1ici dl'i;.encudl!
na 1111 fmo rt.matP No lwmu rl~ t>hml.1r 4t1c rl tnnei:.Lru
hCm14uro t uvo en la i;c._ilo.radon f 1ntd 1u1 h (Jnro.so t:.egunr1o
pu "':.to comv:irtidu c:on d 1x. L'nmrl.!n tl\l1111ha l VllhSily
Smy ln"'' !itmdo iunhl)i; prpc:ed1drJ:t unll'nmPnLt.~ p<.1r 11 gr:m
mut; 1ru !lf111itico Ll'\' P1llURaif>i.i.k v. l'r1J, Vay .1m0!2 11 ~.1
com lunm: t 11

1. P

RxP

c;n~ ~

R5A
En t'L i.:<'S.(I de mrJ't't.:t rI rey a c uuh'c:1 t1,rrt\ lie dill'il
m1u.11 (!(' Lu lilMl.H~nt l forma 3 A2D lt5'[' 1 1. 1\ 1 n +.
R.6'f , 11 . 1\ :1 A mnlu.
~i . 'f3f'~ 1
1\hnnuun 11 1

E1 m1P ei. imvft bl1 f:.n ~recto, lu~ t ~1s deben


n1over !iu c1hi1llo a cu11Lru <lmnri pa1 n. ev 11..J.r Ju Htntnnz:_i.
Tl .t\ blam 1 qm ;lcabarfo con 1:1 p;1rt icfa, pt:!rn l!ntonrJt."S
ST.i lio JUgani1: (;tJI\ 1. A~R m 11l11 Co1n1> \'~lTiv'i, una. cx~c
li:>nLP demoslrndn tl juP~o ewesi\o y o la "'C;t elegante.
XIV OlimpCodu de Lmpzig (AlNn:rni:l ~. lP- l

~'IR"Jl'll

20

~GO

':1

En lij f)t.)'IJciiHl dP.I d i:l A'.1'11 tnn, rsJ .-ea.Liza m111 d P Mali
cunn:h!ri!it1ccu. i::um binu ciu 11e.s :
1. 1xU! !
PxT
~. A6.\
D3C
Cl.J.ro t.'.!!LI. n o poda tam.ari;e ~i nlfU i causa de : :t
D3C: +, lU 1' ; 1. 07 mate.
3. AxP

~ . 'l IU C 1

"' rN F L AJ L[JJt R7..

l. Af"R
5. C6T-I
6. IJj ~\

TRIR
u~c.:

RIA
Aba ndon.u.11
El gnm rn sr!lt ro u rgl'n Lino Lien la d1tma atnenazacJn.
SI : 6, . .., J13AD. i;i~ue : '1. O!lT, D4D; 8. l\D 1, T2R (el
alJal no Re ptJ!!de capLu mr
i:uusa dPI tnalu ~ n '1.\ ) ~ ~J.
Ax'l' 1, RxA: IU. PfiA 1- , trnU ; 11 CxP +, R3R ; 12.
Jl3T ltxC (unic'M; lS. DxP 1 RIA 1-1 07C 1 RlR
r. D7R mate.
'
'
.
'
''
l

Jugada en El '!orneo fnlJ('VlliLdona.L de ll;idr.o.Ba.dLin de !870

COS!ITANLIN DOTJONQV

E fi L'l posicin tndicada am b.11., A ndtmii;on rumiil


meAilltmlmenLe 111 par~Lda~

'1'5'1'-r ! 1
TxP'l'+ 1

1
2 R2C

DxP t3. RxT


06'l' r
4. ft 1 T
Abll11tl.011au
Por ~upuc~l.t1. El nml<e t: h1l.lvH.ablt!' UL klt.: 1 ' L'fit: f-~
6. R2A, lJ'?C +: 7. RlR, 'l HR -1; ~. D2R, DxD n\al.e ) .

C11tno

~ura.m

ut

aquel tornEio y le

r,c

t,

:rnann, P1usl!leri, DP Vr:\r, "Wlttaw Minc:kwHz. Rot.enlh. 1 v


Strm -Pcl l!'lU orden por colocac ion- nun que tJ>f t~
Licmpo el jugudor que o!:itentall" f'I ~-:41111p"omt.o d d mum.lo
Cuura S Ll!'jn LLz. LCl cierta e~ qnP I m.s gnmde com b1n11do r
clt!! tocio:; JOG LiPropos, ltdolf .Audo~n {It!conorido ror
todm hasta In AdUA 1idad) 1 :;n v-11h ele asta jl.11.rl id 1 ~U'I
mlll?"tst!"lmPnt.t' 1P1Mdt1 >Mil u&igw-arse la.q venh\j:i i:; qu 1 k
penmtLeran C4Jl~rslj n primer- lunar en el
r('mfo Lurnea.

r.

t\JI: OJI ~ '/.

~., Ja p:;~ci n llu

L1t1J11(1 m H ..LLTI "",


le sigL.U 'lllP i;oml:JJnll 1'ITI ~Dn U1m .

Kttrm; tl arrnUo

l. AxU! 1
AxA
2. 030!
E peculan<lo con la apr1trida i.;1Lu1H'lt111 i.11 J.1 f ,r,ras
f.>llrn n:uhznl' su un tu quf.' l.arija ~ .al 11 ntla q u1 ''" 1m po tl>le
jUJ{1-tr TlD.
AZO!
2.,

e>: P

o.,J-0

4. C3A
~- Pxf'
6. TR 1R !

P3AR

3.

rccordani, Ande-:rssen \'1!nc1 en


St.ei nitz. BtfickLurmi, N PU

HIRU ieron

r''1,., 1 CNACION II~

LA

TxP
D[iC''

AJJrPmtado por Utl3 s1tuLLCJn illl5l;lJ'i"lloi:iJ, a Al~khinu


L~ rlllta ... alor y comet..e u11 dbpur.it.e.

7. O:l'A-1 !
T~H.

\f

IB.S ntl.lfl.'"!i

ab"J1don1mm

Claro1 SP ament~zriha mnt ron: 7., 'f ill; ~t


1 , 'l'lD; 9. TxT m11.tc

Juga1<la en el 'l'omco 1nt.er11.1.1cional d<." ~uevo York d 1927


Dltrnratr. Capablrm~

.Vegrof; Sp1ePmum1
Flgura 23

Coh Ju rirmn:n

QUt! lo c:amctiir~o en &ocfa~

-a..t}; t:ari-

"'lp:uni 21

ducdones., O~po blatlca ltew. a l!iJU<J uqu j u11 ct..m tm1~.11~16n


balla y muy pulida qm le 11Jgnific:irn ks obte ncin d1J PriMfl'I' Premia de BP1lez11 n el mPtWionada torriN1 ,
1. PxP 1

'

S.acr:ifit!~t1rfo un alfil p.ira Jo:r11r suR finvs.

1, .

2. AxP
Y y.a no hay nada que .hacer.
~l . l.KP
4 07A~
!l. f'7T
6. TRlC
7. TxT

140

cae

A6T
Tx'I' l-

RubL"&L
En e!ikl pDllJCIOn,
~Ln t1JmA rnor m;u~La n 111

r4A

U:.-pamndu los lhmos cnrtucho.11 hada

farl.lo:z.u
t.:UnlquiPr

rada .

fi. A~{A
9. PxP

P5A

Ab.mc:lonan

Muy lo;rico. EJ pe>on tlo liE' puid~ toniar. ~.11 quP 11i:
9. . ., 1". P. :;eguufa: 1O. T~c. -y .s1: 1 O . , TxA ; 11.
1'8C l- TlA . 12. TxT +, RxT 13, PRT{D) +.y tu~ neJWol.:;,
der:ues dE' ~ulmr varwm ente UO!\. n."t:e.s, r.eell::iinin i21dudibJemen t~ mute , Muy fmo!

onem~a:

1. AxP
2. P6C"-t

RxA
RlC

3. C.itC

PxC

4. P6T! ! '
P3A
, "ti r~mllt.abu lilmpoco. 11. . - . , P A.xi' . yo . que: ~
C4T l ' Pxl"- e C.:tr nmPmJ21mdo ]" cfamR }' J~c;i u~ ~
dt.>!lt:ubie~to. n '1a ~ez y ~trn:.,Lrmdo con bobcroM fac1hd::id ln
p.arL1d1i.

rxPt

PxC

'l'B"I"+
? T7T
B. D:1J\ 1 !

R P
fUC

5.

f;

Amenazu.ndu : 9. P7C . definitlVa_

Mot~h jtt,gado ~.1:1 Viena {Att'{Lnn) en 1908

8.
9. TxD

Rldtrca11; R ubm.vtefrr.

PGA
Abandonan

no hay dt!on.~1 n1gnn:i con tra lu~

cus. Un 1.l'P.Uo ejemplo.

ilmCTIRZirtli

hlsn-

J '?

UON.STA,.;1 IN lllJIJUNUV

'l'omeo l:n.L.ernacicmill

d~

7. P6U!

Rttt.0nos Ail'(",'i. ( f!:.1~9~

s. CxPcr i
9. f.l'-+
10 T6A

Figutu 25

1].

Dxl'+!

y:, T1JJ

CxPD

rxc

RlT
A4A
A. "T

D2t'

t11. dcfenl'ia. e:i m.1ri.. Si: 12,


'l' RJ D , 13. DF.R, y a
e un 1quic r JUJ{Sdn ellln rai. rn ttiplc.!1 amcrluzEtS LmJ:lt.1S1 bJP!l
dP freruu.
13, TDxC
1 11. TBT
l fi . T.x . '\. +

P.3C
T2Jt
Abandonan

Ya no hay dP(1:tm1 alRtma quP opuner. T homai!l lm


lh<JCr1lic:aclo un a lrd :.olamc:nl.t!I, pe-ro bu logru.do d~uqu1H
hru.r hrutalment fo. f')a:rl idu.
P,I Lect or v~r{t bnfapdo uJ ele!r-l1ile ramal.e qtu. el
m.n.~t.to insl.!I Gcorge- ' l'horuas canr. il)e pur.i. Lp 1Jru1 tdu qu~
!fe h'' tlt'Serro 11. u hesia La poi; icin arribe md ict,du;

Blanms Keres

l. Cf)A+ ! ! !
Sac.:nticD ncJo

.o t.nQue,

uns

ptiuu

pPl'O

lu.gru.n~Q Ull

mITT~ l<r r

l.
Axl!
2. Ax.A
P5R
~. D3R! !
C A
El c.:nballo no :M.' puede Lomen 13 ;, , Pxl' ~ J. DnT.
C1 A ~ 5 .. D8'f mat.ll}.

1. D5C
T11mpoco Pt pen se ptn!r.lu c:optm:i.r. club1do .a: C.i<PC

I~ le& neRfa!I

1. , ,
5. C5R!
B. IJxCfi.At

C'2D
CxA

't'Ht

LA

l.

C:<P~

gJeF::llrtle '! J\~cido ~crdlcfo


1. . _.

ae cal:mllJ.
RxC

.No &e >Uclfo ugar: 2 . r R.~Ut, a c.:aui;u <le ; 3.


A5A 1-! , R tR (el n~td no ~l.l puede cmm1r !llll p.?Niidn de
d.4muJ : 4. TR l R. + , R5D; fL A3H. +, Il6A; 6. DI D! h'rtl:tt.antlo !ih:ilmcnLc.
3 . AxP...- ~ t

l. Dx'r

u...

llL ""' Rf J 11 ~ '/

St\c.r1J'tc;lo Je c 11Hdad . JIUI' lJUrlt. di<! 8le~mb . IEJ ~c'U 11


mtl.' tro ulemn. po~1:dor <lul ceLrn muncftl por 25 an os
c0irw;er,:ulivm1, exlotu hiil:nlmentP el b cho d4! que Ja do111;_'
llll!fl:l'!' m1 1 uecJ dr:!jar d~ u~t.odfor a fa torre .'lLtUi.l[ tn
11

l1 :-JC

2,, D5T 1

c rnrern ACl(I ~

P.io-\
A4Alt

5. TIJlH
6. 'T'"!:.t'\ 1

ASR

7. D6A l

1\l ~ridonan

P'.:4:~1

To meo Jn l.emscional d ~ Hrui-Lings de 1895

lA .

RlA

1. . . -

Lu totre no &e puPda t um.ill'. Eh. L . , ., R.xT, ~i(.:l:! , 2.


T l R 1. R.::tD~ 3. 1!)<10D r 1 R2A 4. GnR +, Il1C. etc:.

RtC
R1T

2. T7A+l
5. f7C J t
4. Txl-"+

Aloandonaa

F3 ;irdulrbcn perdi , c1u par l1empo, fi LLcl qllrJ ya t.e11 ia


>eL'Chda l.a ptrlidu en fnrm ~onLundent;.p pot tnate en r1i.-.z
Jll~gadas. Ve~o:;;: .J RlC, 5 . T'7C +. RJ'r; Ei. D4T +;
RxT 7. D7T , RlA ; B. DST , LH!!R ; O, D7C , RlR;
10. ose~ ' R2R; 1] . D?A --1' HlD; 12. D8A +, Dl R. l~ .
f'7 /\. 1 , H.2'.D ; 1 1 . DtiD tnalt..

JugucJa. e.n RPrlin rAlem eni;n)


1

f'<11

l 852

Nc~ras Dufreane

das

El l h:"1r ver a conLlnuudn. unl rlt:! l;:is. m~ profonccmcehidn.s:

r:mnbhlnclo~i.:s j~rn ~

1.

'rxC+ !

! ~

11

J.A t.!<1"1EUNA l ' Wtf f N r, A 1111111 1.

60

11 Jlllrn 29

Aquf cOmHmza una de Jo.s ajl:!mpLos mriH bP.llos d~ J;i


historfa c1el ajedr"z. Andcrsi:en forz.1nu w pu IL"J6n, Jtl~undu:

l. C6A !
2. Pxl'
3 TDID! t

P.i<C

ru..
~

Gun111J y mu}' fma. Perece lmpo11ible d"t4-twr flHl:i sollerbia ccim lli nRcin . Sin em hargo, Lril' k1 !l rt ..f'glH'I' 11f1 ~
despu-~ que Dufresne J.!Odrfo haber lnc.:11.rw.cfo Ja bt1l11m:u u
&U fovo.t\ JUgum.ki~ A4R. De lodllS tormrus, 11 tt&tJJ LOnl"lui.lon se amb lu~R de ]:n Lemo& 1mo1:1 de ~sLudio . FT(l11 IP ri
frente -improvisando- ,pocjrI\ hab.Pr rPfut '1.d1.-1 Ln. kcr 1
lnismn Cl>mhm:iPi611? Lo ducltunCJ .. Es m : n 111 ulr w r.11.mos

fre ne

.i

decir que habria sucumbido como la lm;o Du

como lo habrfa hecho

L!UflJ1Ul1 1ro

que

hultj~t"J

te mdo que jugar. Pero, prosiR:amqs .

a.

ii, 'l':icC+ ~

DxG
CiLT

F:n t,. posLc1011 ~nuJmlu 111 11 JlilgN\ma que ilu.stm lu


purLtd.J., L'l ol1om 1:unpPn mund.mJ Robur Fischl.'r r~flliz6
unn. 1nmple p1m..:i dl'L'im 1vi 1 -:r 1mn ita oom hrnac1011 qu~ e
;.s gur "'l triunfo :

5. DxP+! !
1Ll t:lav~!
da olRU M

lr.;a ~lnv.!

5. .
6. A5A+
ti

i Mnga rrit..ll!

V lll';I ]r{I y

Rll li-

l . AxP"r t !
2, D::lll

rx.A

2.

A2C

R:itD

RlR

3. P6A

Si : f1 , . , R3A. i.cguirfo: 7. A70 m:il.e.


7. J\7Di

R1A

8. J-\xC m'1L

a.

'J l'l'R

4. T1AR

D4C

5. D3AH

To:r:ncu lnternacfon rtl de Z1mr-h J\lenianic1) du 1959

man car;: /i'isrher

NE.gro.1>: 'Kuppcr

Con t!l oujelo du

u~t1.:1lcJ1r t

ltt Lorre 'litUt1.d:1

iE"n ]

i\ d

1,1'1 ~rrten.H.:.'.l\!l dP Ja dama ne:n~ intr.mLand.o tllH lntat ' 1 y r11tt

vtst1> ll lu

;.1n iQ uilnci11

d1..: l rey ~10\!P.f!'l:lrin

LA CDl'rllJ.J N'A.C:l ON .HN 1.U . 11..l[LJtl! l

5.
G. D5A+
La Mt.uacin no

Bl~e:

'1, J3xA1

RxP~

T4A
Ah.um.Jcmnn

e puede s.o..=it.Pn'r. ~1 - ti .. , R LC.

8. Dxll mnt-..

Jugad.a en el Carup1mn:eto Mundial Juve111l de 1!lt>l

Bfanca~ . Panna

E ... iden tementP, el juego no ::>u p u m:le seguir porque lu


posicin de Cheorghiu es m.tremad11mante ptEK~i.ria. :PllntJ11
vend ese ao en al carinmen y el rum ano entr GUE,.'llnda,
lo que d11 nn ms 1cle~ deL va:ilo:r d este ~ncuenlio Prrt:rP
lor. do& ju,gadores,

Torneo Jnternacinmil dP

V.a~ovin

(U.R.S.S.) de 19.:Jo

Fig1.1I11 .30

Figum 31

DPf>[)ll9 de pn:!parar mi.n. ucJus..'m'L~nL<t:! &u 11t::iquP1 ("L


Y\JRO~hivo Bruno 1':uma "~ fi rumutnr e n fnrma muy .lc-

gnnl.fi Bu parLicb1 eontro 4}! c'i:!presenl::mt.e de Rum11mEl:

l.
2.
8.
4,
0 3A

CxPR! !
CxP-1 ~
Ux.'\
P6R!

A.J<.'\
RLA
RxC
'l'~R

~l pen nu .se puooe tomar. )hl qu : 4 . ., P::cP: ~.


+ :'r' ltu; ne:ras "1lnrruii ri ~d[t.lai. por fo v1:1 rpidn

5. D4D+

Aquf comienza
jugEUkir lltgt!nhno.

produc1r~

L C5C ! i
Unit:a. Sj : 1. , , . PxC.
mente.

un r mnt1'!

rn~u~tl'nl i;fPI

R3C
!!i~~:

2 ID 5 'I' mat;e, obvia-

2. Cx.PRl ! 1
:l, PXC'

r10+

4. R3T
5. D4C

.Ab1:mdcm:nn

C6R+

D2D

CO'NST/\N'l'rN 110BO'N'O\'

Un r.xcrlen~ remnte!

Onviamente, el lector comJlWliJ.r que no e-x[5te rolnci11 ~lflUl'la pBrn e\ilar el matfl
en '7Ull.

UCJ

E 1 cleli rio de los. S11.cnfic1o!I. 1\ tiorn -se


ulfil.

2. . . .

5. rrnlR
6. 'MRl 1

Fi~1u

32

S1: fi .

r,(r: 7 .

Px'

+.

RxP; il:I. D5C + ! , ganando.

7. TR1R

D4D

8. C~A

DxPT

9. CfiR 1 l

DxC
TxP
Abonclomm

10. PxD
11 . T7Af

Y. 'JlO hay n11d.u mil& qui! h.ucl!1 uqu !


bio I Suprumo!

~ rJ 111 po.!nclon rtd f,e.): rn, 1 at cJesencntlenLJ u nu


cliu 11~ c<1mhinm::ione!i;

<le..~ Stll)

L rKP! ! !
Cun 1mtcrl)r]ck1d el grnn Jllile.;Lro lir6n hl'lh1:i. secnl'ilCln u n cnbnllu; 11hurn. hrH'P lo proplo 1..on la dtnrw
l . , ...

cm

VoorcmCl.i.l buhiem cnplu rutlo 111 el.mi :1, Ln ccoducdn ctel ju~o hu h1ent ISidrJ kl fligi liPnte: 1. ' l TxD ~ :l.
PxT, fllA 3. CxP, ND~ 4. P6A, /\3Fl~ a. l'xA lhP; 6.
'L'Dl R y P.I ataque hhlnc<1 P:S impur.1bl1~.
2. A4..i\! t !

la fo,,t11.

CxA
AlA
C3D
Rl o
D tC

:i. DBC
ti. Cxr

,Tu~ado en el Torneo Intcmacionnl ele Tnllinn de 19 7]

f!T't'gR ;i

AIRO 'inher-

LA COMHINll.CION R:-l f:L AJPDREll'.

Aqu. 'i cuumfo m,d. lo haciu ptt''llr,


un11 olxrbm }' a~du comb.lilllc:1o:
1. _..

A2A!

2., TGAR
3. TD

J\ln!

Ra~()Sm

re.:l11zn

F.n e] cu.~o de: 3. D31-\ ~gui riu: 3 .. .. D2T t ; 4.


D2A, O)(D 1: 5. T D, AJC. "cl1wn11url" 111 LCJrre ~ n.scgunindoM. 1.:111 ck1<l d1 ventaj'
1

3,

. T6C

A4u el grBn m::iectro bltico .A rn N'imzovich


L:rr.:\

la partida Qn un11 form::i


l. . ' .

2, AlR
3. TxC
s~ umcntiZiJba:
Rl <.;, DxT mul.u.

. DXJ\

T"fi.Cl

h~uto docucn~:

D5T! !

,lui;:ada de grA;n mrito 4u~ amenaza: 2 .. _,, 1~xP''l" :


3. rJtT. DxT +; 1. Rl'L', C6C mate. O ui~o: 2 .... ,
'l'xf'T 1 ~ 3. RlC. TBT tnutt!.

A2Rf
D:iL'TI '

:5, Dxn

57

Oht~nrmdn l:i hrn preci:'lcl c1.dJdmJ que lu haria gumlr


lu part t.hi al mo lvuJubJl" grnn muesLrn soviti~o

Ci:PA!

:t ... , T>CPC
TxPT

3.

t Exqull>it.o!
,J... ir.tdn

Ml,

rl Torneo hlLi.:frl.aL'lon.'11

d~

Landre!i de 1~27

1. Px'l'
5. R2G

DxTI
C6RI

A~:n.donnn

N u 4u 'dt'l o Llil.

i:i ll.c~rn:.i.Liv u p Ulltio ._

nLul

1n

d0.'1

JU~~-

As: 6. RJC, OSA 1 ; 7. R2'l\ D7C mnte. O b1Pll ; 6.


fil T . D8A ...... ; 1. R21', ;' mulo tic la miRmfl m::inP.ra. Una
produce Ln 'realm en le arlf !.L1cti !

1.Jas.

Torneo 1nhunacionnl de Lodz de 1 tt07

59
F~ura

35

Premio de BeHez:l en el Torneo Inh.JJWCJ.onnl ds Munchehtet (In r.lat tra), de 1890


f~ fmtc.us Tallenham;

L~ el e fin ici11
~r~ ndilocu<>ntc :

Nl'p,ms: SC'hallop

de R utiin&LPin st.ril e.xi re urnd11mcnll!

l.
2. PxD

'fxC ! ? !

R uhin~h"in 'h~ s:~rr1fH'11rl o In rt.nmit Hl las hl;u1c.-..:.


LomWl con: 2. AxT, l aG ncgm~ sim plemunw :ramul...an el
enc1..u~r'\Lm cm~: 2. ., A}{.A ~. :t
D P m11.~r.

811 l'"ilu poi;idn le 1111c.-h) li~ ru mlmiacmp ~nndqt"'..i tia

Schll.llop.

"-",

2.

T7D! l

3. DxT
4. D2C

'i6'l' I ! !

A~AI

El dPJirLo ! Lui; 1'1!1.ncas :tb:m<lonnron pm:s ~u~~ !IP


puedt> yu.. SJ 5 Dx.1\, "igue~ 5.
1 TxP trmt~. SL n. I 3A,
~u 5. ., AxT ; 5. A.fD. f\xl\; 7, ll:u\, ~ m1c_..omentP:
1 , _ . , Tx.P ~ mate. Y el colmo dC' li1 <lf'SP'lperacJon ~ qul!
La rlnm11 110 se pm.'tic SL1Clit de 2C1-t A e11t1 [.):\rtuia 0;,e la
hautiz t:t.JJl PI jusLifo:u<lu up1>t.l.u de "La mmort.ul d1 Rul>ini;tem

1. . ..

h .l' !I

:l. Tf\

L:i torre no "'fl pu 1d 1onmr. ~ 1: 2. RxT 1


IJ.:n' ; a. R:1 c. OOT 1 : L H2A. n1c mate.

....
:i. DKT
2.

1.xA!

-t

DxP
D6T

Rl t\
5. R2R
G. RJ \

!ijf...rtlE!:

1)
a,;, ., '"

D5C I

.DxT+

Y IJl.!I hlanc~ ul:i.:i.ndonamn. SchaUo ern en:1i.:i no ::;l a


RAn:1r 1, pitrllcfa &i11c;i :1.dt>ms Uu\arse tod::is las. piaz.11,5 del

aclverwrlo.

..

GO

l , CtJ >.1IU~Ae101\.' }.!\." J .r.

Ju~d;i

en Nttc\fa York tEE.UU,), ep U!l5"7

7. RT G
8. RIT

N l[ms: Marphy
J.i'~Uf;t

g_
10.
11.
12.

37

ft;]

R l t;,

\J

.IJJL 1

61

Afi 1'+

AxP

DlA
Tu\

AxO
T7[{

'l'lT
'1'3'1'
PID
AfjR
A hl!ndcrnaran
Jtluk es tnP\ 11. blu. Si: 13. Ax.A. '1 '1:i)xP +; M .
1

Tt7H.17t

m:b~.

Torne-u de

Ro~tri\

{U.rcs.s.).

Blanror; IJlJ.Ul flronatC'ifJ

dt~

Nr.ms

1941
Viada~ ."iftlu:!ra5

l'iJnUi.l 38

H:n la JlD!li rin d PI dfay.r.nrnn, Morvh; f L'<diz llnll l.tt1

Ll:i.ntP C'Om bin lcit'm :


l .. . '

D:tA! !

Un lt-gu.~lo y L'f~Llvu 1mcricm de damll.

2. PxD
3. R1T

'1'3CI
A6''

Ame1ia.z..'l.tt<lu: 4 ... , A 7C 1 t 5. RlC, ADxP mol.e


4. '1'10

8n la 1J-11Stchn del din:rrumo, Brrn1~tein vi.~maJi7. fll

Ctarti l!SL, 11.: t T te, ~uiri'.: 1 , TKT 1 ~ 5


RxT, 'f8R .... ; G. Ul A, "h :D m:ite.
l.

A 7Ci-+

5. RlC

ADxr+
A7C+

6 , RlA

si~u i~ 11 t.1~ e um hin ec in:

1. AfJC f

C3A

Sj: l.
.. DxA, SJRlJP : 2. Dx/\ mate. Y si: l. ... ,
A2A ; 2 DSA +<, R1A ~ .l. A>:..A, i;can;iodo rp1r1rununt.e.

2. 'l Dl R

P3A

Ll'I C(J \111 l l" .'\()11)1'\' Et\ iE.L AJE DRF.7.

~:11 : :l.

. ., '!CJ\, !:RUe= 3. DxC ! :

1, 'T'SR mut ',

D~A

l . A"S..C

D5D-t

D2R
TxA +-1 '

f-:i:A
~ ~

9. DxP
10 T7R-t ~ 1

l'xC"
TtR
'f:xT

11. D6A mtlte.


tExqulsLto! Bw1u;.tem h :.i i;acrlfk1do ruida menen; qui

una l 1 rr.,, un lllrU y u11 1ahallo.

l.

R~A

c;Laro i: ul,
1: t;,., .. T.:t:T; 7. D7R , RlA ; B.
Dx'r +, R2A ; y t1rn.1L4uier j~JFJdu hllunc~ lfll'flll r.ipidemenLu.

7 AxP
~ c.: 5C-1

En la posicin cJf'I dfagrama - que 110!1 111 u1~1 tl 111


meJor r>mrl:1z1uujunl.u bl.anc:a e 11 "' r 1:nfro dt!'J t.ablero1~,midu LL n m.i l.u. bnJJa nt.P.m~nr.1 1n pl'.lrlida:

Aac

5 RlT
(j '

Dxn :

M'

'J'~P!

,.\ l A

L;_uj PJ~Jt,i; b lo n.c1u1 .. 'lllll'mun 11 !'.: n efp.i:tLI, lit ltittl! riu


puede tomRr :l f"JUl:HJ da: i'!. JJ.itf' !'- 1 cae: 3. AtSH -,

R1 A; l DxC y rnutt! m!vLLuble y:1 !14k<,J, cn 7A o en ~C.


'l~amfHlt.:0 {MUW.l coptumr~e f'( '1 1rLL~ ;'t'U QUE!' i;ohll!'VPl'JdTI i1
ioRIC~mi.:~te: 2. [)~e -r- 1 D2C; 3 A6R ..' Ux.t\ ; t DxC ..'
!J~A; 5, TRT 1 J ! , ganand o li1 .-famu y la partid.a,
)

"" l\xA
3. D4C+
4 . A4 U
5. A5./1t +
(i. P tTR
7. A5R

flx'r
R.2T
T1 C
C3C
P~ t\

l\ bfill dotmn

65

6-1

l. P5'I'
2. r xr+r
3. PF.A-1

1\ 5C
1

L. C6D!
5. AtR+
6. 1' ~ \ ~ 1 1
A tA

1 .

A
D', .!Jyll~.
' J ,..,.I,
""~

H.rt l Hl

0
\

11J

JI

AxP~

1' r:11.

R4C ,' 8

mil e.
rx'T
Tl'T'lt
A hlll'tdorum

SobcrbLo e me re iblcm en.tP c:ruel 1 Las flt?l{l'RR no di!i


porum de posbifJ;pd ::ii!Ruru.L J'lri1 ev;tar al male en lTR,
yu qm1 tio\J rey lil:! ~uuen1 rn unpa11ol biUt do de m.men;o '
tn.nto ~1 n.lm corno lu dn.nrn blancQH no pcrm~hm que

u cubo LJn 11lun m LIY

l>ll'l'l

TxPAR
Ax'J1

2. TKE'
3. DxA

PIA

7. TxAJ
8. ll2D! l
9. n2ci !

il'WJll ru~~in 1

1,

A5C
R.it'f

oJ
e : 6 ' '
Claro flfil.

En
urdido:

RxP
AxP

T:u\
TLD

TIAR ~

5. l'i, 7A
6. ASR~

Rl'l
A band orwe:n

1Toda t>:::.Lo eli muy !inQ! Muy f.inl) Bi ubcm.1. lu.!I


nt~rn.11 eup h.11 rumn el alfil , 11imp[P.mtn t.c Sii..'I.'Lnn:u: Dx.A. + ,
Tx.D; S. T.x'r m aLe, Ci;imo Rti! v~m:,, l J~adu; D2R. naqa
!ioludor:m JI c::mm dP. La!! m~ m~ juglldLI&.. Na existe oo l.u~
cim - - y ain lrn her di parlldo ni un czurLl!.lc: h n~

Jugada en Reroo

~Sunm) .en

1919

f!!Cape de~ cu&illera 4 T R-.

Ncgroi1: l:lenn.P. bcrger y H. iv or


Fjgurn <'12

Bla ncag: R icnrda R oti

Ntfgro.R:

F' jgu l1l

t-:wfimy Bogolju bou.r

"f ilqui,_el geniuJ Ju ;aclot uJem :ln rea11~ una btillo.rJte


SiPrl(' de mov1d1u~

ti7

l. C4AI
2 , D5T
Paru
CxP1'.

~vB.11r l ~

po,.-i M1~11

En l11 f'ICJS.it ift llmtr..u.111 uqu, .. t RTln mnt!s lm rlwro....


lavuc:o c:rU.tali:z..i i;oberhiamente una lahor 1.,,.011cr~1 \' muv
fin reali2mdo Ul1l ll rmo 1~om binucJun

D2D

r1r

fllV lm Lc11 !.a:i

b l.n.111c0li= T 3TR !t

T1t;R
E obvio qur 5.i: ;~- .,
5. DxP +. H1 C.: ; fi, O T nm1u.

. . . ..

~ttl!'

d I W-.Ul mlJl!i>lro ho land&


torre, ofrecimnmt.os .?s.tm que no r;on r1

ReL1 pone n comd fll'DCLQn

un nllJl y

C. s

Ar>TUJ !

4. TxP -1

, TxT ~

tilia

W!!lptL:cmr. V c11mos:

2. DxT

Abtn1uon.an

Euwe opt.a por In tom'. hahr nc1nu<lu en lu elL cc:1n"! J.Habrrn :tlRO mA o mLjtir 4U.l" o ?
1

Ya na ex12>te defen~ rtlgl-Hlt\, S i~ TU xC, !l1guc: 6.


Tx'J' , y it1 l~!I n~ 1r1u; c11pl111raq Ja t<Jrr lJJancu co11 i,11
pror>i ri Lorre, entonces ln!I lilnncns g.rumn lu dama con :
C8A
<luhl.J. Sa en c.tun})io. la. lll:'bll"J..S rehusen ca.pi.unir In
torre, uu.1il! .u. La lii~uientP con DxP h..1ejto qu4,A rl t"t:y
ncg-ru hu b!flJRki hl'!lt lTlt. Si: '1'(2)~. eJ dc:i nlutC! es
1'tuaJ, como poclr.i upn!Cl.l'lie, U.11:1 vcrdadam Joyit:::i

Juguda

Pll

2 .'.

a.

H.1'1

U1g1co. No SL'

pUC'

Je lr a 1A 1 u C"".i.USJ de ; D'7 A ma le.

3, .

AxPI !

t. RxA

D5C-I

Holanda en el ;i.o 1924


Nl'Ktfl: R u:rm:Jo flf'U

5. RlA
6. RTR

.ru~c;tn

en el U 'Turn o MnbFi... tra1


li!flplliia
1

Blam:ate. MiMuul

Tt~l

l)fi,\ -j

D?A m at1

it]P. P4dnu1 tle- M:dl11tt:~.

68

Cu:NST /1, l~ TJ.i.i

1 M~ti(1.NU

69
Las arnenB7.a.'I de Tnl 1or1; nmL' un

1>Llll12

cabnlln y i;i:

5...., rxC; 6. OxC +, RIA; 7. D8T +, R2R ~ B. T7T +,


A2A; 9. D6A +. R2D: 10. DKA ; R3A: 11. n7c .J., HAA ;
12. DxT +, R '1A ( 12. . ., Ra A PS seguiclo i:IP: B3. T 7'C
mar.u): 13. T7C +, Rc 1f~ 1'1, ~P +. y tu.ego du purder l.u
ams, lqs ne!U'tl.!I ToPdhen Uh conl u.nchmw rn ele sob~ ., l
UtnLU! dol tablero. Debe mm ecord::a tr que estamos Crr:n1te a
urn1 1Je:rdiarlPr11 ol:U'll de ::J rte d

1 cum1Jint1.an.

To:rneo 1ote.r0;1cionru de
Hlanca~:

Borrs

Bueate'.st de 1. 958

Spa~ky

Figu.rw.1 45

Aq 1,u' com;!"nui. Tal u l:Ulct!r de lu!i suyes,, enlrewi,ni;ta


pi"Zl.\R. y desl!OHc rl.w:ttlu n tadru los 1eJlt\l<iiJL'it{!s del juego
ciencia con &Uli ~enfa IPA com hi:nao]Oflh.

l . TxPTt !
Z. DfiT

Am ~miz~ttu.lo ; 3.

n x.C +,

2. . .

La

i;:ontest.H[n

CxT
Rl.A; 1. DST mi1J,t.1',

113R

uu

ll~

mu}' b1..wm1

p~ro:

2.. , D4R

hul'HP.ffl <iido conl.c-!it.ndn con: J. DxC 1 1 RJ.A, 4. P'lA,

pie~

5. D4T. gannndo.

3. P4A
4. PEiC

o. caHr r

Btmcm:i 1 bu1mal
'l."Dn,,,

1'\qu Spaa.ky
gsnadora-:
P1R

AlR
A l>.ndonan

Ahom f'l letn .. 1n:nfice atru pPz"

renliM

1. T4A! 1 r

con1bin~ein

LIU

AxP

S1: l. ... , P4A, M."gUJTia; 2. 'T'xi\ J ~


TDl R~ 'i. Tl D ~ , lo cuu.I. sari~ ciefi nitivo.

2.

C5.A

rxT~

l.

oso.

C.A COMUINACIOlt IN

10

a.
2.

C71l + ~ L 'I'4T 1

3. T3R

TR1R.
'T'Ol D

4. C:d'l l

T~fl

No se J>Udf. t.onrnr el cl\b:illo~ J. . .. R~C; 5. TxP ..c...


D:kT; lfi T3C+, IU A ~ '7. DllT rou.l.c. O lnon: 6, , R2T ~
1 D5C y mate en la prxim11. Si ~ 5.. . , :Fb~'T ~ ti . D4A :Y
luPJCQ dt:! W. rrd1d11 do la danuJi soliti.'Vh:J1r ,., ma1 e,

5. CxlJ

mi. 7.

En ffit posici n, las b~an<:Dli es t.n a:menu.z.1.mdo~ D1 A


y D8C mntP E1 m 11e11tro De :Beus. ulrm6 qul! hi..!I neyrn.s
t1ii.llivill oL14!L'd;u; a tcspouder: L . . 1 Olt!P y LtnNUl..ztUldo ~
2. . . . DBR + J>.Hinl caarl.at In inl.11mdn df! .W.11 bl:.mc llli.
Asi. k1s hl:l nr.~i; -siPmru~ !lein leA ~1Jpoif c:10nf'11 dt""
Beus- ganaban fcihn cmh~ <.:o.n: ::Z. DxD1 CxD; 3. Ax.A,
A4A t ~ 1. R IT. P'.tO; 5. Ci.R. c:cn pcirlciii n abiertamentP.
:supermr paro . t.~l bando b!u11co. Pero he ilqu que Ftschcr
dP11tru y en 'Un momento h;ido.s lru e.!fuerz:as ll::!ric:oa

""'

a.nwtlorrnentl.!

c-lt.aclos,

A uJ..mforum

SLgutn! Nrl se pu df' l )ml"r r.on: fl . . 1 T,;:D, n


cauF..:J de; G. T 3C +. R 2r, 7. T-1. T 1111t1tc. j Y ju ~ar ili:i nr!o l1i
rlnimn IP i.l':!.nt.aja a Spa~ky 1

L AJ

con~

l..
2. D7A

C3AOI ~

Cun~l4.-t'l'lil ltt gLneral ! E 1 pftlhlJ~o y lm mau~Lro~


:;um;:t.enles ven cmo Tnngov com ienza e llevar s. cabo un
remate .. mu}r vif!t,o y q LHl l~l!J'L mei:.Uro qLLe ruilln
menoli q u e F i !icher na lo hubji:!'tlL liecbo .. .

2. . ....

D4A

3. R1T

C:iA! !
CxPr
CD5"

1. AxA
5. DR

AM.nclonn11
S1

mni:.rin~a :

D7A .rnuw,

6 . , C7A I; 1. LUC.06'1'+;8. H.lA,


bhm: 8. RlT, nse m tle. Un Df1:: (.!ll!I 'L'li'r4'l

deTamenl..e msgi!llm l!

XXVlll Cwnpeon3t1} Su\1ctko d e 1 OOl


Blanca~:

Cherr p'W L-'


1

LA

'12

l'H 11HAC:l1 H( !EN" !:L

AJ " IJlt

73

Figum 47

Poi>:icin despuc!s d la yjge"moprimoer JUpcltt de ls.s

En c'l"ta po!11c1n, el gnm mneslru ao-..iPtic::o 011\'lQ


BrnnslA..n n.- Uza una cornbmec1bn muy bien r.ah!uladu quu
resulLrmi d~in1tiva~
P7R 1 l
l.
RZ'I'
2. O>ti' t
1

!nJ

favor:

1. AxP~ t
2. 05TI
a. C5A
1. DfiCJ r

::!.. A'J.A+

4 DxPT
5. p:~cn
ti. R2C
7 . RSA

P3C

R3T
D81\-

[>8R(Cl-I

CJCA t

9. R2D
10. TxP-1
11. D'?'r

R5C

rxc

DSA-t

8. It3R

12.

niJl]lffiS. A verbacti a.qui inclin espec:tn.cuJs.rmenk

C!>C!
Rx'I'

HxA
R C

A1A

A\1cr1J."'lch prel.endt! tdlurt JURar li\1 c11bnUo L a11-t.orre,


\":lffiQq: fL
t RlC; G. C7A 1 R l C; 7. t'6C. y )'1 no
ha; dPfensu. s L: 7. , ca A. dl!VOLY ~. nt..lo 1ll t'le:r...o.. na.<l
solut'itifi-1., ya que; fl , fXC 'J la Slhlllt.:jn 00 f'"tunlna ~:Ji:
7... A2R 1 !lij":[Ue: S. D7T 11 R 1 A~~- 08'1 mnt~.

cs-r

AxP

Abandonan
Urut yel'dtltlPl'o otim cJ l"omutac1n tnrn1Bna!

wball.IJl:&.11

en L

Nci

llP

4.

RlT

5. C4R

C3R

poda; 5 ..., Oxd, n

prxrm~

t:UUSi.1 tle~

f5 . 1x:C y nui.1

tl. tfAl j
7. PxC

XXVIU Cmnp~om1to Sovitko de 1961


A w..rbnclil

ttm unliZ.: hR :

8. D5'r J. , R 1C. 9. P'1 A mut1.

cr

'"'"1' i\S'TCN ''ononn Y


CfiA

8. T R
9. TxC
'l'xA

'T'R l R
DBT

4. ' ..

Axe
T4D

11. Txr
l

711

5.
6.
7.
S.

\ h1u1domm

C1k
R2/\
P5D
DSA

A~1

p A~ !
D7CJ
'f'xC+!

9. R3R

Un111 part.fa coo un rcmat.P. Rorprendunh.'

,hJGU:dr en e L Tomc lntp:rnm.:lonill d~ San i1'clcrsbmgo

10. fxT
IL lbP
l~. R5R
L:-1. Rfl'R

(1914l

14. H.70

P5A
TlA ~

D7'l +

TlR+
A4C m11w

Rl.ancas: A t"IJ Nimzur.iwll


Fj~'l.Ull

49
Tornea Jnt.mm1daenl de Zurcb fAl.em1mfo J dri 1959

Ria.ne.as: Pa"I K ere.

Negta6: Svufoz<lr G Ugortc


Fi~:m

50

Aqu j tI tnolvu:table Ta rr..ii>c:ll, une ibo iemnlmenLL! 1e


~i riim ien Le:

1. - - 2, Rx_A
~. RlC

Ax.P 1 i !
D5T
Ax.P! !

4. P3!\
EH:

1.

RxA 1 ~lglit~ ftllitt>m~t1camenl..e: 4 . , DtiC

5,. R l 'f, T'1 D: y las

bliam.~

mu puedPn ev,t.nr el m11tu,

L1 dn

Rn
coa

Ul'1i1 fl'O!llCJli mu~ pa t:ccm lar. K eref! reml\ttt


W1l1 \rG.LrJl:itl c oml::nnacion mu~r
'LI !iilllo:

Cx.Pi\ !

tu p11r-

Am em1:z.anda mute: cm1 TIR, El 1W1.cril1c~a cfobe srr


DCL!plttdo.

TxC

1,

2. C5C!

Lnsi1iHeado

Pll

A c:on&irmacfo 111~ '"' l cLcn apl'f'C.iil m una mngnft'JcD


c:orn binadn par prrrte d las. U.tencas:

el

2 .. .

nnttas- c1bdo.

Clld!lll

de; 3. ., DJC -+ , 1ogr1mdo

Al D

3....
4. Tx'1'
5. T7C
6. T6A
i, AxP

IJW.m.:ns..

TSA
A't).andam.m

El rn;.ue no se pul'(]c evHlll'~ slo dilutarlo. Un bclllm1tP ""jemplot

.losada en el Torneo ll..crrut ion 1 de Vientl de 19 22

DlA

~ ~

JEl delirio com ull!lutario?

nodLmu'.!iL d~ 111 tlit~onaL. con amE!nazas tl OCUIJfil' la eae;;i~


ll:i ijfl y poSJ.l>ilitillida; C.SA que er,.1taria e.l mate di.! lus

R2'l'

2. A&Rr !
3 TxA !

TxP.

3.

Ax.P~

EL alfil tlO se puedo lam131~ a cm.161l. de 2, D7T,

mLttc

3. RlC
Y no: J, .El.;ic'l.. e

l.

Sacrlric: la de d.iJhu 1

AxD
03IJ
AJC

D5C
A Lm n<lmm.n

El rey negro ~ hall~ detnrutw.do p.xruelflO. ;Una ohl'll

m aP!ltrn!

LA COfllnl ~ J\LllJf\I 1t1'(

'Hl
in tci11 un at.aqut.
F.o lu pu. icin JhtH ~ld:J 1urib11, T
mort.u.l.
DxC
1. TfiR! !
T1J\
2. A~P
Er.u. Dn peor la hu ido d I rey. 81; 2 .. , R2C: !~.
'l'6C 1 R2A ~ ol . AJ;C , RYT ~ 5. D4C -i , i:.!h".

3. D:iCI' ~

.J . r~A
~-

6.
7
S.
g
10.

caA

OxC
TxP
't(6)SA
C5'1'
r lTR

DxO
K2C
C2R
l'4T
TU

11. CLA
12 (' fi R

uf'

mate.
2.

rxr

-t.

R2D
PtJC
C4.A

6 . COA

PST

7. A C
8. T3R

PxA

3. P3ADJ

DxP
5. D4A

DlA

Arucu.11.Znndo doblar Ja

torrl:!ti y dar mnte .!n si!!l-0

M. , ,

Ftr;chc.r debi

e' XL Cam1~onnt a de lu U.R.R.

RlancaJi 1\.I ~ll/Jtd' ral

~l

quu

1. C5Dl l
PxC
~bttllo ucrilu:ntlo por ~ra1 dehie 'F't capturado, yn
um.enuze~ 2 ,
xC, P'XJ\; 3. C6A. DlA: l . Cx:P,

['4(
A h ulldooAn

L.~ pirrd ldll


rnut..eraul M me11itelbl
nb:mdon11t mucho u nlcS
Ju~<ln en

Aqu tualiz.a Tlil una esplendida combi1111ciu ga


nadora;

Rl'I
D7C

Tan

R2A

9 . P4CD
SP. amena.zu: 10. PxC, lo
obrn ITU\P..'{tta!

. de 19 7 2

L A.1.llDREZ

r1CR y ab81ldonan
curu rn i;lefhtilivo, ~Un11

'fameo de 1 Candidatura df' Yll1Juslav111 de 1959

Bitmca.s: Jfikhatt Tal

Nc11rn1:

Frwa~icJ1

Figura !51

O laf~on


80

CC>Nl!il' A 'NTIN DOBOrfOV

81

En Ls po "lc~n del dlJ:1grrunn, '1 :tl :JL' ncruie-na un ht:f


mci;u ren111te:
l, '1''7D+ ! l

2. TxC+

a.

P7T

CxT
Rl A
Al:iancfonan

~o Ma.

pudu evibr ln t:otoMdn del pen, Y m l!i


aim~ lafr re..'lt:lntes p i~ius Jlf"~s b1m qu11:dnrfc nb.solutnmeot acl!'hadiui. Vtrunos. 3 ., TIA~ 11, A6T, Tl R ; 5, T7CD,
Rl i 6 ' 't'8C:. H.2C: 7. Tx'I' T>(f ~
A 7C1 'I YA n o hny
drfPnsa po!!-1ble, 1JUi blrtnCBl h11n qucdnctQ coa un pP<ln
p.;LS. do en .W coJu mna c.ubailo rl:1ma y con fllfit d e vontj~.

s.

n.maw qul! le hnnd~rfo i.1 bottor cfo rec:1btr eJ PrimPr


l'rumLCJ d~ RL"llt~~i. l?ll 11 J ta 11uonllaa certarnrn. Ht .aq11 j fa
c.011t m1ac1c1 n:

, ~I ulftl n~ se pue<lP. ton1ar, :yu que: L _ , . PKA . l:Jabn,11 &Jcia ~ 1rlo de: 2. D4R, AxP ~ :1, D4T f.., H.lC'; L
D7 r +, RIA~ 5. DSJ'-f ' R~R ; 6. DxPC +. H:ro: 7.
TRlD 1 y muLe me\.JUJ.hle.

2. CxJJ-l
Txc
O eso, o ~rd;da de! dum11. No h~v rlt!ccjn.

3. A. T
1, 'T'RlD
J ugnda cm el Torneo lntNn:lciQnal de

Cnrl~had

de 923

5. 'J'xT
B. Dx\

7. OxPT
!:\. D3DI

Alekhin e -JUR1'dor c:tiC, brrmos dt:! lClar'(lrlo, nuncn &u


d mrt.nc pur ffU potcrtei11 com b ihld Ol':J smo por :::u gran
precisin y lgioo cnnd ui::tiva- nmli1i1:u .oquf un bonlto

JJ4AR
'T'X"T I

DxA
lt2T

DEJA
Abu 11dunu11

;. r lllfll l,.Tl"'ll llk l I i


(!\

"

OA l11 .u.-r1 11r 11 1

T1tu
ns,,.._. ''"
J.1 ioJt, 11111

.... , .,TI"' q
",, ' "t"Tlh "' t' .. 1

I
.. . ,

lk l J llU \ Tl'i;\

'"

U lll