Está en la página 1de 6

SULIT

BAHAGIAN A: Jawab semua soalan.

50/1

Rajah 4, PQRS adalah sisiempat. Cari


nilai x

Dalam Rajah 1, PQ selari dengan RS dan


JK selari dengan LM.
K

M
I

Q
x
IV

II

Rajah 4

III

S
L

Rajah 1

Antara sudut yang dilabel I, II, III dan IV


yang manakah sama dengan nilai x?
A I , II dan III
B I dan III
C II dan III
D III dan IV
2

Rajah 1 menunjukkan sebuah bulatan


berpusat O dan POR adalah garis lurus.
Cari nilai x.
P
Q

O
S
x

Nilai Tempat
6 438 657
6 843 567
Puluh ribu
Ribu
Ratus ribu
Ribu
Ratus
Ratus
Puluh
Sa

Digit
3
4
5
7

55
120

Digit mankah yang mempunyai nilai


tepat yang betul dalam kedua-dua
nombor dalam jadual di bawah?

A
B
C
D
3

A 40
B 80
C 100
D 150

Rajah 5
A
B
C
D

Rajah 3 menunjukkan heksagon sekata.


Nilai x ialah
6

35
65
85
95

Dalam Rajah 6, POR ialah diameter


bulatan.

x
Rajah 3

A
B
C
D
50/1

120
90
60
30

Rajah 6
[Lihat halaman sebelah
SULIT

SULIT

Cari nilai x + y
A 30
B 60
C 80
D 120
7

50/1

Piktograf
menunjukkan
bilangan
komputer yang dijual dalam masa 3 bulan.
Januari
Februari
Mac

Jadual 1 menunjukkan kuantiti setiap jenis


buku yang dipesan untuk perpustakaan
sekolah. Semua maklumat dalam Jadual 1
diwakili oleh carta pai dalam Rajah 7.

mewakili 5 komputer

Antara pernyataan berikut yang manakah


benar?

Jenis buku
Kuantiti
Matematik
28
Sains
12
Bahasa Inggeris
5
Sejarah
15

A
B

Jadual 1

10
Rajah 7
Apakah jenis buku yang diwakili oleh P?
A
B
C
D
8

Matematik
Sains
Bahasa Inggeris
Sejarah

Jadual 2 menunjukkan markah ujian yang


diperoleh oleh sekumpulan pelajar
Markah
Kekerapan

70 74 78 82 86
2

Jadual 2
Cari nilai median markah
A 78
B 79
C 80
D 82
50/1

Bilangan komputer yang dijual dalam


Januari ialah 20
Bilangan komputer yang dijual paling
sedikit pada satu bulan ialah 3
Jualan bulanan pada bulan Mac
melebihi jualan bulanan pada bulan
Januari sebanyak 5 komputer
Jumlah komputer yang dijual untuk 3
bulan ialah 14

27 3 8 3 1
A -8
B 1
C 2
D 0

11 Cari nilai bagi 132


A 169
B 196
C 691
D 961

12 Cari nilai
A
B
C
D

5
10
25
125

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

13

Kembangkan 2p(2p - q) + 4pq


A 4p + q2
B 4p2 + q2
C 4p2 + 2pq
D 4p2 + pq + q2

14

Permudahkan

50/1

16 Dalam Rajah 9 di bawah, HIJK ialah garis


lurus. Kira nilai x.

A
B
C

Rajah 9
A 20

B 57
C 112

D 155
D

15 Dalam Rajah 8 di bawah, PBQ, RCS dan


ABCD ialah garis lurus.

17 Amin dibayar RM 30.00 untuk satu hari


bekerja. Jumlah hari bekerja syarikatnya
ialah 25 hari untuk bulan tersebut dan dia
telah mengambil cuti selama 3 hari.
Hitung jumlah gaji yang diterimanya jika
dia dibayar untuk hari bekerja sahaja.
A RM 360
B RM 480
C RM 560
D RM 660
18 Namakan poligon yang mempunyai 7 sisi.

Rajah 8
Sudut DBQ dan ACS dikenali sebagai
A Sudut berselang-seli

Oktagon

Pentagon

Heptagon

Nonagon

B Sudut sepadan
C Sudut pedalaman
D Sudut bertentangan

50/1

19 Berapakah jumlah sudut pedalaman untuk


oktagon?
A

360

540

720

1080

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

20 Kirakan bilangan sisi poligon sekata jika


sudut peluarannya ialah 30 .
A

12

10

21 Langkah yang manakah sepatutnya


digunakan untuk mengira min bagi
nombor-nombor 4, 4, 6, 6, 7, 7, dan 8?
A

50/1

23 Jadual 3 di bawah menunjukkan jadual


kekerapan skor yang diperolehi oleh
sekumpulan
pelajar
dalam
satu
pertdaningan. Bilangan pelajar yang
memperolehi skor melebihi skor mod
ialah
Skor

Bilangan
pelajar

10

12

Jadual 3
A
B
C
D

14
18
35
40

22 Diberi senarai nombor 4, 13, 6, 9, 14, 11.


Yang manakah langkah yang betul untuk
mencari median?
A Tulis 6 dan 9 sebagai jawapannya.
B Hitungkan
C Susun nombor mengikut urutan
kemudian tulis 9 dan 11 sebagai

24 Jadual kekerapan di bawah menunjukkan


mata yang diperolehi oleh pemain dalam
pertdaningan memanah. Apakah mata
mod?
Mata
0
1
2
3
4
Kekerapan 1
3
4
2
1
A 1
B 2
C 3
D 4
25 Diberi
A 5
B 6
C 12
D 16

Apakah nilai k?

26 Ringkaskan

jawapan.
D Susun nombor sebagai 4, 6, 9,

11, 13 dan 14 kemudian hitungkan


B
C
D

50/1

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

27

.
A
B
C
D

50/1

31

ialah

10
12
44
52

Rajah 11 menunjukkan satu satah


Cartesan dengan segi empat tepat
ABCD.

28 Dalam Rajah 6, LMN dan LHK adalah


dua segi tiga bersudut tegak.. LNH ialah
satu garis lurus.

A (3,6)

D (3,2)

C(10,2)

10

x
M

Rajah 11

12

Koordinat bagi titik B ialah


A
( 2, 6 )
B
( 3, 6 )
C
( 6, 6 )
D
( 10, 6 )

Rajah 10
Kirakan perimeter, dalam cm, seluruh
rajah.
A 20
B 48
C 56
D 64
29 Jika m : n = 3 : 5 dan nilai m = 30. Maka
nilai bagi m + n ialah
A 26
B 42
C 58
D 80

q 1
2 p . Ungkapkan q dalam
3
sebutan p.
A
2p + 1
B
2p + 3
C
6p + 1
D
6p + 3

30 Diberi

50/1

32

-18

Rajah 12 menunjukkan satu garis


nombor.

-15

-3

Rajah 12
Integer yang mewakili p dan q pada
garis nombor adalah
A
B
C
D

p = - 6, q = - 14
p = 2,
q = - 14
p = 14, q = - 2
p = - 6, q = 6

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

50/1

Sila tuliskan jawapan anda untuk


Bahagian A di bawah:
1

26

27

28

29

30

31

32

8
9
10

11
12
13
14
15

16
17
18
19
20

21
22
23
24
25

50/1

[Lihat halaman sebelah


SULIT