HΗН OΟОIΙІӀӏKΚКIΙІӀӏA

ἡ στέγη

ἡ θυρίς
τὸ µαγειρεῖον

τὸ δωµάτιον

τὸ στρῶµα
ἡ κλίνη

ἡ κλίµαξ
ἡ γυναικωνῖτις

ὁ σπόγγος
τὸ λουτρόν

τὸ ὀπτάνιον
ὁ κάλαθος
ὁ ἱστός
ἡ ἕδρα

τὸ βαλανεῖον
ἡ θύρα

τὸ µύστρον/ κοχλιάριον

ἡ κρήνη

τὸ παίγνιον

ἡ ἀνδρωνῖτις

ἡ τράπεζα

ἡ δίκελλα

τὸ µαχαίρον/ ἡ µάχαιρα

ἡ λεκάνη

ἡ κύλιξ

ὁ ἀσκός

ἡ ὑδρία

ὁ ἀµφορεύς

ὁ κρατήρ

ὁ πίθος

ἡ χύτρα /ἡ γάστρα

τὸ τάγηνον

ὁ λύχνος

ἡ ἀµίς

τὸ κάτοπτρον

τὸ ποτήριον /ὁ σκύφος

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful