HΗН OΟОIΙІӀӏKΚКIΙІӀӏA

ἡ στέγη

ἡ θυρίς
τὸ µαγειρεῖον

τὸ δωµάτιον

τὸ στρῶµα
ἡ κλίνη

ἡ κλίµαξ
ἡ γυναικωνῖτις

ὁ σπόγγος
τὸ λουτρόν

τὸ ὀπτάνιον
ὁ κάλαθος
ὁ ἱστός
ἡ ἕδρα

τὸ βαλανεῖον
ἡ θύρα

τὸ µύστρον/ κοχλιάριον

ἡ κρήνη

τὸ παίγνιον

ἡ ἀνδρωνῖτις

ἡ τράπεζα

ἡ δίκελλα

τὸ µαχαίρον/ ἡ µάχαιρα

ἡ λεκάνη

ἡ κύλιξ

ὁ ἀσκός

ἡ ὑδρία

ὁ ἀµφορεύς

ὁ κρατήρ

ὁ πίθος

ἡ χύτρα /ἡ γάστρα

τὸ τάγηνον

ὁ λύχνος

ἡ ἀµίς

τὸ κάτοπτρον

τὸ ποτήριον /ὁ σκύφος

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.