Está en la página 1de 1

Trong nhng nm gn y, h thng thng tin quang phn cp s ng b (SDH)

c nhng ng dng rng ri trong cc mng vin thng. N c s dng trong cc


lp mng nh: lp backbone, lp mng th, lp mng truy nhp. Vi kh nng bo v
nhanh v qun l hot ng hon ho, n tr thnh phng tin truyn dn chnh trong
vin thng.
Tuy nhin, vi s pht trin ca mng vin thng v s tng mnh nhu cu ngi
dng, vi vn ca h thng truyn dn quang SDH xut hin ngy cng nghim trng.
Cc vn ny l: qu trnh cu hnh dch v phc tp, hiu qu s dng bng thng
thp, kh nng bo v n iu.
ASON (Automatic Switching Optical Network ) c xut gii quyt cc
vn trn. Cng ngh ny m t chuyn mch bo hiu v mt mt phng iu khin
t c qun l kt ni mng v kh nng hi phc. ASON h tr cu hnh dch v endto-end v p ng a dng cc dch v ( Service Level Agreement - SLA).
Lun vn Cng ngh ASON v trin khai ng dng trong mng VTN 1 trnh
by nghin cu v cng ngh tin tin ASON: nguyn l, c ch hot ng v quy trnh
trin khai ng dng trong mng vin thng ca VTN 1.
Lun vn gm 3 chng:
-

Chng 1: Khi qut v mng truyn dn quang.

Chng 2: Cng ngh ASON.

Chng 3: Trin khai ng dng trong mng truyn dn ca VTN 1.


Mc d ti rt c gng nhng do qu thi gian v trnh , kin thc cn hn

ch nn lun vn khng th trnh khi nhng thiu st.


Ti xin by t lng bit n su sc ti c Nguyn Th Thu Hin- ngi tn tnh
hng dn, ch bo ti trong qu trnh thc hin lun vn tt nghip ny.