Está en la página 1de 226

Hp Nht Linh Hn

Khng h cu Gip ci ti, tm linh, tng trng c nhn

Nh xut bn: Living Awareness Productions


P.O. Box 39, Wentworth, NH 03282 USA
n bn u tin: Thng 4 nm 2013
Copyright @2011 Sal Rachele & Living Awareness Productions
All rights reserved. Unauthorized duplication prohibited.

Cho php trch dn n mt trang y ca ti liu ny trong mi vn bn. Tt c


cc s sao chp hay phn phi khc cn phi c s cho php bng vn bn ca Sal
Rachele/ Living Awareness Produtions
Website ca tc gi: www. Salrachele.com
In ti Hp chng quc Hoa K bi BooksJustBooks.com
51 East 42nd Street, Suite 1202, New York, NY 10017
Ba sch New Eyes, bi Vesna Dharma, bn quyn 2013
www.vesnadharma.com
KHUYN CO: y khng phi l mt tc phm h cu. Tuy nhin, do bi bn cht
ca vn v phng php trao truyn, Sal Rachele v nhng ngi hng dn ca
anh y khng c s tuyn b hay m bo tnh chnh xc ca cc ni dung ny. Ngi
c v/hoc ngi thc hnh theo, i vi bt k li khuyn no trong cun sch ny,
khng c Sal Rachele and Living Awareness Produtions chu thit hi v bt k
s chng i no v tt c nhng bi thng no hay tn hi no xut pht t .
Khng c iu g trong cun sch ny c xem nh li ngh v lut php hay li
khuyn v y t. Ni dung a ra ch l cho mc ch gio dc. Ngi c c trng
i tm kim li khuyn ca mt lut s hay ca mt bc s nu h tm kim li khuyn
v lut hay v y t.
ISBN: 978-0-578-12271-7

Hp Nht Linh Hn

Sal Rachele
Ngi dch: Dng Hng Phng
2

MC LC
Ni dung

Trang

Li ni u

Gii thiu

11

Chng 1 Hnh Trnh Ca Linh Hn

14

Bn cht ca Linh hn
Cu chuyn Nguyn nhn Nguyn thy
S H xung Vo Bng ti
Nh li cc Vng quc Cao hn
Ni thm v Nguyn nhn Nguyn thy v s H xung vo Bng ti
S Khc nhau gia Tinh Thn, Linh hn v Bn Ng
Cc Tng th Linh hn v cc Chiu kch
Bn cht ca Thi gian
S Khc nhau gia Thi gian Tuyn tnh v Thi gian Phi tuyn
Cc Dng Thi gian v cc Ci Ti V Hn
Cc Ci Ti Qu kh, Hin ti v Tng lai
Ci Ti Cao Hn v Nhng ngi Hng dn Tinh Thn
Lm th no Lin lc vi Ci Ti Cao Hn ca Bn
Lin h vi nhng Ngi Hng dn Tinh thn ca Bn
Thay th nhng Ngi Hng dn Tinh thn Khng cn Phng s Bn
Hn gn Su Thn th Thp ca Cc Bn
Thn th Vt l
Thn th Tnh Cm
Thn th Tr
Thn th Astral
Thn th Ether
Thn th Nhn qu
iu g Xy ra khi Thn th Vt l Cht i?
S Ti sinh Khng Tnh nguyn
S Ti sinh Tnh nguyn
S Thng ln v mt Tinh thn
S Thng ln v mt Vt l
Tm tt

Chng 2 Nhng Ngi Bn Tm Giao


v Nhng Linh Hn Sinh i
S Phn chia Linh hn
Nhng Khc bit gia s Phn chia v s Phn mnh Linh hn
Nhng Linh hn Ti cao
Cc nhm Phc hp hn
Nhng Linh hn Sinh i
Cc Gia nh hn Nguyn thy
3

14
16
16
18
19
23
24
27
27
28
31
35
37
39
43
44
45
48
51
52
54
55
57
59
60
62
62
63

65
65
67
68
70
72
77

Cc Gia nh hn Th cp
Cc Thnh vin Gia nh hn M rng
Cc Dng di Linh hn
Nhng Ngi bn Tm giao
Tt c nhng Sinh mnh Con ngi u c Linh hn
Nhng Tha thun Linh hn v nhng Hp ng Linh hn
Mt s Lu v Hn nhn
Cc Loi Quan h Linh hn
Nhng mi Quan h Nghip
Nhng mi Quan h Thy Tr v Tr Thy
Nhng mi Quan h ng Sng to
Nhng mi Quan h Gic ng
S Giao tip Gic ng gia cc Cp i
Cc Cng ng Gic ng
Nhng mi Quan h ng tnh
Nhng Tng tc Nhiu Bn tnh
Nhng mi Quan h Tantra
Tantra v s Hp nht Nng lng
S Mang thai Gic ng
S Mang thai Trong cc Vng quc Cao hn
S Ti Hp nht ca Cc Gia nh Hn trn Tri t

Chng 3 S Phn Mnh Linh Hn

78
79
80
83
84
84
86
88
88
91
93
94
96
97
98
99
100
102
102
103
103

105

Cc Sinh mnh c Ch quyn


Cc Sinh mnh c Ch quyn v Cc Thc th la Khi Xc
Lm Th no cc Linh hn Phn mnh
Cc Khun mu Nng lng
Cc Hnh T tng
Cc Thc th La khi Xc
Cc Linh hn Cha m
Nhng s Chuyn i Linh hn
Nhng s Chuyn i Linh hn Tm thi v Lu di
Nhp xc
Nhng s Chuyn i Linh hn Mt phn
Hai Linh hn Trong mt Thn th
Nhiu Linh hn Trong mt Thn th
Nhiu Nhn cch v Nhiu Linh hn Trong mt Thn th
M Knh
M Knh Thi min v Trung gian Thi min
M knh c thc
Trao truyn Ngoi cm
Ti Thng tin Ngoi cm
Ti Nng lng Thng minh
Mt Bi hc C bn v S Chim hu Thc th
Bn cht ca cc Thc th Tiu cc
S Tiu cc trong Th Aura v trong cc Lun xa
Gn kt Thc th
4

105
107
108
110
111
113
116
118
118
119
125
129
129
129
131
131
134
135
137
137
138
139
140
141

S Chim hu Mt phn
S Chim hu Hon ton
S Chim hu Nghip
Truy cp vo Cc D liu Akashic

143
145
147
149

Chng 4 Hn Gn V Hi Phc Linh Hn V S Trn Vn


Cc K thut v cc Quy trnh Hn gn Linh hn
Phc hi Nhng Mnh hn mt
Tha th v Bung b
Quy trnh Tha th Tiu chun Nhng ngi Khc
Quy trnh Tha th Tiu chun Ci Ti, vi s Phc hi Linh hn
Cc K thut Hi phc Linh hn Khc
Hn gn Nhng Thc th Tiu cc
Bo v Tm linh v Tinh thn
Cc K thut Bo v Tin tin
Ct b cc Mi Rng buc v nhng Cm by Tm linh
Lut v Nghip
Xa Nghip
Ph v cc Hp ng Nghip
Tng quan Gia Nghip v Lut Hp dn
Trao v Nhn mt Cch Cn bng
Th Cn bng Nghip ca Cc bn
Cc Bin php Thm na Hn gn Su Thn th Thp hn
Hn gn Tn thng Vt l
Hn gn Cc Rng buc Tnh cm
Hn gn Nhng Nim tin Ct li Tiu cc
Nhng K thut Thm na Xa b nhng Tnh cm v nhng Nim
tin Tiu cc
Xa b nhng Cy ghp Astral
G b cc Du n Ether
Hn gn cc Khun mu Thn th Nhn qu
c i sng Qu kh v Tr v i sng Qu kh
Ti Cu trc
Hn gn Dng Thi gian
Hn gn Dng Thi gian Ngc
Kt ni Dng Thi gian Tng lai
K thut Chui Ngc trai
ng Lc hc Nng lng
Phn Chiu (Phn x)
Lm Chch hng
Khc x
Trong sut
Hp thu
Khuych i
Bin i
Cha tr bng Php thut
Lm vic vi Cc Tinh thn T nhin
5

153
153
154
155
155
157
158
159
160
160
161
161
162
162
164
165
166
166
166
167
169
170
171
173
174
174
174
174
175
175
176
176
177
177
178
179
179
180
181
182
182

Cc php B tch
Thin nh Kch hot S Thng ln
Ha nhp Thn thnh
Hn gn bng m nhc v m thanh
Cc Liu php Thuc v Mu sc v Khun mu
Cc Hnh hc Thn thnh

Chng 5 Bn Cht Ca S Gic Ng

183
184
184
185
185
185

187

Qu trnh Gic ng
Cc Chu k Tin ha Linh hn
Cc Tng th Gic ng
T Bit mnh
Chp nhn Hon ton
Tr Thnh mt vi Thng
Tch ra Chn thc
V hn
Khng Ham mun
i vo Tnh lng
Tr nn Trng rng Ha ton i vo H khng
iu Cha bit
Vui sng v Say m
iu Khng Th Bit
S Gic ng v cc Quyn nng Tm linh/Trc gic
S Gic ng v Vic Thng ln

Chng 6 Hp Nht Linh Hn Trn Th Gii


Lm th no trn Th gii nhng khng Thuc v Th gii
Nhng Hot ng Thng mi Gic ng
Leah v s Thnh vng
Ni thm V cc Cng ng Gic ng
Mt Vin cnh V Thi i Vng Mi

187
187
188
189
191
191
193
194
194
194
195
195
196
197
198
199

201
201
203
205
209
210

Kt Lun

212

Ph Lc A Nhng Cu Hi Thng Gp

213

Ph Lc B iu G Thc S Xy Ra Vo Ngy 21-12-2012?

219

Ph Lc C Ch S Tng Th Rung ng Linh Hn

223

Li ni u
y l cun sch th t ca ti, v l cun th ba c vit ra trong s kt ni vi
nhng ngi hng dn tinh thn ca ti. Khng ging vi hai cun sch trc, ch lin
quan n cc ng Sng To, cun sch ny s dng s sng sut v nng lng ca vi
sinh mnh na m ti thng lin h.
i vi nhng ngi cha bit v cc cun sch trc ca ti, ti lm vic vi vi
nhm sinh mnh n t nhiu tng th khc nhau ca t tng, bin i t ci m ti gi
l mt 6 cho n mt 12.
Nhng sinh mnh tinh thn ny bao gm linh hn sinh i (twin flame) ca ti, Leah,
mt 6; nhng ngi Arcturus, mt nhm linh hn mt 7; Cha Sananda mt
8; Isis, Thoth, Enoch, Tng Thin Thn Michael v vi sinh mnh mt 8 v mt 9; v
cc ng Sng To (the Founders), mt 12.
Cun sch th hai v th ba ca ti c vit ra nh mt s hp tc gia ti v cc
ng Sng To, s dng mt cch thc c gi l trao truyn bng ngoi cm. iu ny
tng t nh vic m knh, ngoi tr l ch mt phn nh nng lng ca nhng ngi
hng dn tinh thn ca ti l truyn ti c qua ti. iu ny l bi thn th vt l ca ti
khng th gi c nhiu hn mt phn nh b trong cc trng nng lng ca h.
Trc khi chng ta i su vo ni dung vn , hy ti gii thch mt cht v cc
vng quc tinh thn v nhng ngi hng dn tinh thn m ti lm vic cng.
Mc du khng c th bc, nh chng ta bit, trong cc chiu kch cao hn, c cc
nhim v c th c thc hin bi cc c nhn v cc nhm linh hn. V d, ngi hng
dn tinh thn c nhn ca ti, Leah, l chuyn gia v cc mi quan h con ngi v cc vn
hng ngy ca cuc sng trn Tri t, trong khi nhng ngi hng dn tinh thn ca
ti, nhng ngi Arcturus, tp trung hn vo khoa hc v hnh hc trong cc chiu kch cao
hn. Cc ng Sng To ch yu quan tm n s tin ha linh hn. H quan st s tin b
ca linh hn trn nhiu th gii khc nhau khp v tr.
Trong cc vng quc cao hn, thi gian v khng gian c s khc bit rt ln so vi
trn Tri t. Cc bn c th ngh tt c cc sinh mnh khc nhau ny trong cc tng th v
cc chiu kch khc nhau ca h nh mt gia nh ln hnh phc. Khi h khng cn tin vo
s chia r vi Thng , h cm thy mt s Nht Th (Oneness) vt ln trn bt c ci
g m chng ta tng cm nhn y trn Tri t cho n thi gian hin ti.
Cun sch ny bao gm mt lng ln cc vn thch hp vi s tin ha linh hn
v, do , dng n nhiu ngi bn quen thuc ca ti t cc vng quc tinh thn khc
nhau.
Nu y l ln u tin bn khm ph cng vic ca ti, xin cho mng. Mt trong
nhng c im ca cc cun sch ca ti l mi cun sch u c th tn ti c lp, vi
mt lng kin thc hon chnh. Tuy nhin, v li ch ln nht v gip cho vic hiu c
d dng hn, ti xut cc bn c cc cun sch Life On the Cutting Edge, Earth
Changes and 2012, v Earth Awakens: Prophecy 2012 2030 c c mt nhn thc
su hn v nhiu ch trong cun sch ny. Mc du li khuyn lm li cho ti v mt
ti chnh, nhng khng phi l l do cho xut . M ng hn l, trnh phi gii thch
chi tit v cng mt vn lp i lp li.
7

Trong cun Life On the Cutting Edge, ti m t cc tng th ca s hiu bit v a


ra nhng k thut tng trng c nhn c th thch hp vi mi tng th. Cun sch gm cc
biu v cc bng lin quan n ni dung cc vn .
Trong cun Earth Changes and 2012 ti i su vo lch s thc s ca Tri t, ci
khc bit vi s tuyn truyn c ln a vo loi ngi bi cc h thng trng hc
thuc cc chnh quyn khc nhau v bi khoa hc dng chnh ca Tri t. Mc du c
nhng kin khoa hc hin ang pht l nhiu s tht c ni ra y, tm l ca
nhng ngi c quyn thng nho bng cc nh khoa hc ny v rt li nhng khon u
t nu cc nh nghin cu i qu xa khi ng li ca h.
Trong cun Earth Awakens: Prophecy 2012 2030, ti kho st t m phin bn
mi ca hnh tinh, bao gm cc cng ng tm linh c ch v cc cng ngh mi.
Trong tt c cc cun sch, nhng ngi hng dn tinh thn v ti tho lun s nh
hng ca cc chng tc ngoi hnh tinh v cc vai tr ca h sut chiu di lch s loi
ngi. Tri ngc vi quan im chung, cc sinh mnh con ngi tn ti trn Tri t
trong phn ln ca 10 triu nm. Chng ta l mt s kt hp ca qu trnh tin ha, th
nghim gen ca cc chng tc sao khc nhau, v linh hn c nhng vo dng vt l. iu
ny cha bao gi c gii thch mt cch thch ng do bi nhng kin tri ngc hin
nay ti cc tng th khc nhau ca nhn thc. Mt nghch l lin quan n cc s tht m ch
hin din ti cc tng th v cc chiu kch no . Nu cc bn c gng xem xt s tht t
ch mt tng th, bn s tm thy nhng s tri ngc v nhng xung t bi v bt k mt
quan im no a ra cng b tc ng ngc li bi nhiu tng th rung ng khc v nhiu
tn s khc. Thi gian l mt nghch l. T mt tng th hiu bit cao hn v phi tuyn, n
l khng thch hp, khng cn thit v khng quan trng. T nhn thc ny, chng c g l
thi gian c, hoc cc bn c th ni l c mt lng v hn thi gian. Thnh ng Tt c
lun lun trong mt trt t thi gian Thn Thnh hon ho (Everything is always in perfect
Divine timing) xut pht t nhn thc ny. Tuy th chng ta cng sng trong mt th gii
tuyn tnh ang thay i rt nhanh, v trong thi gian v khng gian ca th gii ny, c mt
s khn cp. Chng ta cng thc tnh nhanh hn i vi s tht cao hn ca Mt Sinh Mnh
(One Being) ca chng ta, th cng d dng hn thc hin s chuyn i t mt th gii
ca ci cht v s ph hy sang mt th gii ca s gic ng v v p.
T mt nhn thc chiu kch 3, mang tnh thc t, loi ngi ang mt i mt cch
nhanh chng thi gian t gii quyt cc vn ca mnh. Tr khi cc bn va mi ti
hnh tinh ny t mt vng quc xa xi, cc bn hn nhin l phi bit v s tht ny. Ti s
khng dnh nhiu thi gian tho lun v cc tc ng ca s nhim, chin tranh, bin
i kh hu, cc chnh ph tham nhng, lng tham, s ch k, s n p, s kim sot, s
thao tng, cc chng trnh ngh s, vv V ti cng khng tho lun v nhu cu cp thit
to dng cc cng ng gic ng tm linh, t cung t cp m khng ph thuc vo ci
thng c gi l ma trn. Cc ch ny c kho st chi tit trong cc cun sch
trc ca ti.
Ngoi ra, cun sch mi nht ny cng khng lin quan n nhng thay i c th
ang xut hin cc vng khc nhau trn Tri t. Trong cc cun sch trc, chng ti
cp n nhng hng dn v vic di chuyn n u, mua ci g, u t th no, v nhng
th tng t nh vy. Li khuyn ch c gi tr gii hn nu cc bn khng thc hin
nhng cng vic tinh thn v tm l bn trong cn thit xy dng Thi i Vng mi trn
Tri t.
8

Loi ngi ang di chuyn qua s chuyn i thi i, bt u t ngy 21 thng


12 nm 2012. i vi mt s ngi, thi im l mt s tht vng bi v n khng xa
b mt cch ng k tt c nhng tiu cc ang hin din trn Tri t. N , mang chng
vo cc tiu im v gip khi ng s nhn bit rng u tin hng u ca chng ta nh
mt chng loi l s hn gn.
Phc hi li ci ti n trng thi cn bng khng ch n gin l vn thin nh,
cu nguyn, tng mt bi kinh, nim mt cu ch, hay tr thnh mt ngi tu luyn phng
php Reiki (Reiki l mt phng php luyn tp gip ha nhp v tip nhn ngun nng
lng v tn ca v tr. Reiki bt ngun t Ty Tng khong 2500 nm trc, c bc s
ngi Nht Mikao Usui ti pht hin vo u th k 19, sau c truyn i khp ni trn
th gii, Vit Nam Reiki c ph bin nh cng u ca ng Nguyn Minh Tr ghi ch
ca ngi dch). Tt c nhng cch thc ny c th l hu ch, nhng s hn gn thc s
khng xut hin cho n khi c s hp nht linh hn (soul integration), v l ch ca
cun sch ny. Trong khi s tin ha ca linh hn c tho lun trong cc cun sch
trc, i lc rt chi tit, rt nhiu vn lin quan n s hp nht linh hn b b qua v
hu ht loi ngi cha sn sng i su hn vo ch ny.
Chng ti by gi s khm ph vi tng cha tng c gii thch mt cch thch
ng trong cc ti liu trc y trn hnh tinh Tri t. Ti khng nh tho lun su v cc
l do ti sao thng tin ny b che du. ni rng hu ht cc linh hn trn Tri t
cha sn sng n nhn ni dung ny cho n tn by gi.
Cc bn c th tm thy nhng mu thng tin vn vt v cc ch ny trong mt s
tc phm xut bn, bao gm cc tc phm ca Jane Roberts v Seth, nhiu bn vit ca
Edgar Cayce, The key of Enoch ca J.J. Hurtak, A Course In Miracle (Foundation for Inner
Peace), v nhiu ti liu khc c ly qua knh bi nhiu tc gi khc.
Ti khuyn khch cc bn kim tra li tt c mi th c vit trong cun sch ny.
Lin h n vi nhng ti liu khc. T lm cc nghin cu ca ring mnh. ng tin tng
n ch v cc bn tn trng tc gi hoc n nghe c v hay. Nh thng l, hy s dng s
sng sut. C qu t nhng s sng sut c s dng trn Tri t ti thi gian hin ti ny.
Trc khi bt u s chuyn i, ci xut hin vo ngy 21 thng 12 nm 2012, rt
nhiu linh hn ch i 3 ngy en ti, hoc mt s o cc hon ton, hoc mt s i
thm ha no . iu ny l kt qu ca li suy ngh khng cn trng, trong mt s
trng hp, c qu nhiu m tng. Nhiu li tin tri c thc y bi ni s hi. Mt s
th c thm vo vi cm gic khn cp. Mt v Thy trn Tri t ni, Mt li tin tri
khng tr thnh s thc l mt li tin tri thnh cng, c ngha l c cc linh hn c
th bin i mt thm ha tim nng n mc c th trnh c n.
Th gii cc bn nhn thy l tng hp ca tt c nhng trng thi t tng pht ra
ca cc c nhn v cc nhm sinh mnh, thm vo vi th gii t nhin v cc lut ca v tr
c phn nh trong cc chiu kch thp. Nu hu ht th gii ang trong mt t tng s
hi, th thc ti tri ca th gii s l ng s. Cng lc , ch cn mt sinh mnh gic ng
thay i th gii. S tht c uy lc ln hn nhiu so vi o nh, thm ch nu mt lng
rt ln con ngi tin vo nhng nhn thc sai lch.
V d, nu tt c loi ngi s hi hin tng nht thc v tin rng n l nhng
im bo xu, th iu ny cng khng th thay i c hin tng nht thc hay cng
khng thay i c s tht l mt tri v mt trng chng quan tm g n iu m loi
9

ngi ngh v h. H ch n gin l mt tri v mt trng, v ang tng tc vi nhau


theo lut ca v tr.
iu quan trng l tr li vi s tht rng chng ta l cc sinh mnh tinh thn y
quyn nng v sng to, ang s dng ch mt phn rt nh tim nng ca chng ta. Cun
sch ny s gip chng ta hiu c bn cht ca Sinh Mnh Thc S (True Being) y
quyn nng ca chng ta, cc linh hn ca chng ta v Tinh Thn (Spirit), v s tr li nhiu
cu hi lin quan n ct li ca bn cht thc s ca chng ta.
Mt lu theo thng l: Nhng t c vit bng ch hoa ni chung th hin nhng
tng ph bin quen thuc vi tt c chng ta. V d, chng ta l nhng linh hn c th
ang sng nh Mt Sinh Mnh (One Being). Cm t vit hoa ny c ngha rng chng ta tt
c u l nhng s biu hin ca to ha nguyn thy. Mt v d khc l vic s dng t ci
ti (self). Nu chng ta ang cp n ci ti c th, hoc bn ng, hoc mt ngi no
, chng ta khng vit hoa, nhng nu chng ta ang cp n Ci Ti Cao Hn (Higher
Self), hoc nhn thc ln hn, th chng ta vit hoa.
Ti khuyn khch cc bn c i c li nhiu ln nu thy cn thit cho mi mt
on vn v cc chng cho n khi cc tng v cc khi nim c hiu bit vng chc
trong t tng ca bn.
Mt li na v s khc nhau gia linh hn (soul) v tinh thn (spirit). Soul c
xem nh mt s biu hin ca s Thn Thnh, trong khi Spirit l mt thut ng khi
qut cho nng lng thng minh ca v tr. Khi cp n cc linh hn ang trn Tri
t, hoc nhng mnh hn v nhng thc th khng c thn xc, chng ti i khi s dng
t spirit nh mt thut ng tng qut. Nu t Tinh Thn (Spirit) c vit hoa, n cp
n tr thng minh ln hn v nng lng ln hn ca Thng .
Cm n cc bn v c mong mun thc hin chuyn hnh trnh ny cng ti i su
vo Mt Sinh Mnh (One Being) ca chng ta.
Phc lnh,
Sal Rachele k
Sal Rachele,
Thng 4 nm 2013

10

Gii thiu
Xin cho, cc bn yu du, y l ci Ti Cao Hn ca Sal ang ni. Trong cun sch
ny, cc bn s c nghe t cc tp hp khc nhau ca nhng ngi hng dn tinh thn,
mi mt tp hp ny c nhng rung ng ring r v c nht v nh ca h. Thng thng,
h s ni nh mt tp th, hay mt nhm hn, s dng i t nhn xng chng ti (we
v us).
S gii thiu ny s tm tt li hnh trnh m chng ta ang ni cng nhau, v hy
vng rng n s bt u chun b cho cc bn mt cht v ci ang pha trc trong cc
chng tip theo.
Trong chng 1, chng ta s khm ph s tin ha ca linh hn v nh ngha nhng
c tnh khc nhau ca n, cng nh vi giai on quan trng ca n trn con ng tin
ha. Chng ta s im qua nhng dng di linh hn v ci m n kinh nghim trong s
bt u ca qu trnh tin ha. Nu cc bn tng tm hiu v tm linh, cc bn bit l
c mt s trt xung t thin ng (fall from grace) hay l du n nguyn thy c kt
hp cng vi s h xung ln u tin vo vt cht m xy ra t rt lu trc kia. Trong
chng 1, chng ti d nh a ra mt s quan im mi v kinh nghim .
Trong chng 2, chng ti s xem xt n nhng loi khc nhau ca cc mi quan h
c hnh thnh bi cc linh hn vi mt linh hn khc, trn Tri t v trong cc vng
quc khc v cc chiu kch khc. Mt trong cc cch nhanh nht tng trng l thng
qua s tng tc vi cc linh hn khc. Mc du c th c nhng thi gian v ni chn trn
hnh trnh linh hn dnh cho vic mt mnh hay thm ch l c c, cui cng tt c cc
linh hn phi tri nghim cc dng ca mi quan h c m t y. Hy vng rng
Chng 2 s gip cho nhng ngi trong cc bn m c v nh ang vt ln vi cc mi
quan h trn Tri t. Nu bn thy rng mnh ang lp i lp li cng cc khun mu ht
ln ny n ln khc, hoc ang hp dn cng mt loi cc mi quan h khng bnh thng
cc vn ging nhau, vi nhng ngi khc nhau th thng tin ny c th hu dng.
Trong chng 3, chng ti s i vo chi tit v bn cht ca s phn mnh linh hn,
bao gm vic ti sao n xut hin v lm th no gii quyt vn . Ni dung ny c th
c mt cht kh hiu, do chng ti s di chuyn chm v s dng nhiu s minh ha v
cc v d.
Kinh Thnh ni rng chng ta c th di chuyn ni bng lng tin. Chng ta c th
pht biu li bng cch khc nh sau: Chng ta c th tri nghim Ci Ti Cao Hn khng
gii hn ca chng ta khi tt c cc phn ca Sinh Mnh ta c hp nht.
Trong trng hp ny, chng ta c yu cu hnh ng nhiu hn l tin tng mt
cch m qung vo mt quyn lc cao hn. Ginh c s thun thc tm linh v phc hi
li quyn lc thc s ca chng ta ch c th xy ra khi chng ta hon thnh s hp nht linh
hn. iu ny c ngha l tt c cc tng th ca ci ti thp hn ang lm vic cng nhau
hp nht vi Ci Ti Cao Hn. Ci Ti Cao Hn l mt thut ng tp th m thc s c
xem l su tng th cao hn ca Ci Ti, nh c m t trong chng 1.
Chng 3 cng s minh ha cc cch khc nhau khi linh hn chng ta ri khi s
ng nht. Khi chng ta hc cch ghi nhn ni u chng ta b phn mnh, chng ta sau
c th thc hin cc bc c a ra trong chng tip theo.
11

Chng 4 s kho st nhiu phng tin hn gn, cc bi tp v cc qu trnh c th


gip phc hi li s hp nht linh hn. Cc bn s pht hin thy l, khi cc bn hp nht
nhiu v nhiu mnh hn ca cc bn hn na, th cc bn cui cng bt u tri nghim
iu lng tin c th di chuyn ni (faith that moves mountains). Cc bn mt ln na c
th lm nhng iu m cc bn lm trong thi Vn Eden (Garden of Eden), trc khi
tri nghim s trt xung t Thin ng v nim tin vo s chia r.
Trong chng 5 chng ta s khm ph cc loi v cc tng th khc nhau ca s gic
ng, t nhng li dy trit l phng ng t c mt tm tr tnh lng n cc trng
thi sung sng v ngn v trng thi nh c tri nghim bi nhiu nh huyn b v
nhng ng lm phm. Chng ti khng ha s trao cho cc bn mt tri nghim ca s gic
ng, khi m c rt nhiu trng thi ca t tng khng th tm thy v t c mt cch
trc tip, nhng hy vng rng chng ti s a ra mt s s sng t thm na v ch ny.
Trong chng 6 chng ta s nhn vo vic lm th no cc linh hn ng nht hot
ng trong th gii. Chng ti s kho st mt s vin cnh khc bit ca nn kinh t th gii
nu cc linh hn thc hin cc cng vic thng mi trong s kt ni y vi Ci Ti Cao
Hn ca h. Ngi hng dn tinh thn yu du ca Sal, Leah, s trao cho chng ta mt bi
din thuyt gc ng v tin t v ti chnh.
Cui cng, c cc ph lc gii thch xa hn na mt s nhng tng c a ra
trong cc chng sch, cng nh mt bng ch gii thut ng v danh mc thun tin cho
cc bn trong vic hiu c tt hn cc thut ng m chng ti s dng.
Hy kin tr v du dng vi chnh mnh khi cc bn c cun sch ny. Mt s nhng
ni dung s c v khi dy cc vn tnh cm cha c gii quyt bn trong cc bn m
cn c hn gn. y l l do cho s ca ngi. Cc bn s hc cch cho n tt c cc c
hi gip xa b nhng vn tm l v tnh cm xa c.
Cc bn ang i qua s chuyn i cng vo ngy 21 thng 12 nm 2012. C l
cc bn vn ang ngc nhin v ci xy ra. Mt s phn ca bn cm thy khc bit, trong
khi nhng phn khc vn c v vn ging nh trc kia. Cc bn s c thy mt s gii
thch v s chuyn i trong Ph Lc A.
C rt nhiu nhng thay i pha trc, c bn trong bn v c th gii bn ngoi.
Khi cc bn c cun sch ny, hy cho php n tr gip cc bn trong vic thc v nhng
s hn lon v ln xn ang xut hin khp ni xung quanh cc bn.
Th gii ny l mt im t c ca cc linh hn n t khp ni trong v tr. Cc
bn c cc v Thnh gic ng v cc ng lm phm ang sng ngay bn cnh nh nhng
ngi vn ang b kt trong t tng th tnh. Khi cc bn di chuyn ra khi s phn xt v
ni s hi, cc bn s hc c cch nh gi ng s a dng v s i lp hin din trn
hnh tinh ny.
Hy nh rng tt c cc linh hn u c mn qu t do ch. iu ny c ngha l s
khng c hai linh hn tng trng v tin ha chnh xc cng mt tc . Nu bn cn vi
thng nm c tt c cc tng v cc khi nim trong cun sch ny, th hy chp
nhn iu . Nu bn c cun sch trong vi ngy, iu cng tt.
Nh thng l, chng ti rt hnh phc c ni chuyn vi cc bn v chng ti hy
vng s gip bn trong cuc hnh trnh thc tnh ca mnh.
12

Chng ti l Ci Ti Cao Hn ca Sal, v rt vui lng c gii thiu cun sch ny


n cc bn. Hy chng ti bt u cuc khm ph, bng cch tm hiu v bn cht ca
linh hn.

13

Chng 1
Hnh Trnh Ca Linh Hn
Xin cho, cc bn yu du, ti l Leah. Cng vi nhau, knh ny v nhm hn chng
ti n t Hi ng Ngn H (Galactic Confederation), v nhng v thy ca chng ti, cc
ng Sng To, s kho st bn cht ca linh hn v cc tng th khc nhau ca s tin ha.
Trong cc ti liu tn gio ca cc bn, vit rng cc bn c to ra trong tr
tng tng v ging ht vi ng To Ha. N khng i su vo chi tit v tr tng tng
l g v ging vi ng To Ha l nh th no, hay lm th no nhn ra l cc bn
c tri ph cho mt cch y cc thuc tnh ca ng To Ha. Khng, cc bn yu
du, thay vo cc bn c sp t trn mt hnh trnh khm ph Ci Ti Thng
(God Self) ca cc bn, kha cnh bt dit, khng gii hn ca Ci Bn L.
Hnh trnh ny bt u bng vic cc bn t nhng mnh vo cc th gii thp v t t
thc tnh i vi bn cht cao hn ca cc bn. Cc bn c trao cho t do ch, ci c
ngha l cc bn c th la chn, t mt lng v hn cc kh nng c th, nhng bi hc m
cc bn mun hc. Cc bn c th dnh nhiu thi gian cho mnh, hoc di chuyn mt cch
nhanh chng, nu cc bn mun.
Sut chiu di hnh trnh ny, cc bn tri nghim s gian kh v cng, ni au
kh, au n v kh cc. C nhiu cch nhn nhn nhng tri nghim ny, nhng c mt
cch m Ti mun ph bin n cc bn thi im ny, l chp nhn mnh mt cch
hon ton. Ci g xy ra th xy ra. Khng c ngha g khi tip tc ca thn cc la
chn m bn lm. Cc bn yu du, cch tt nht l ngh rng tt c mi th cc bn
tng tri nghim l mt phn ca hnh trnh linh hn cc bn, d c hay khng vic bn ngh
nhng s la chn ca mnh tn dng hiu qu nht thi gian ca bn hay mang cc
bn n vi nim vui ln nht c th.
Nu cc bn lm chm hnh trnh ca mnh nhiu ln vi nhng tr tiu khin
astral, vic tm kim nhng nim vui v s tn thnh t nhng ngi khc, hay n lc ginh
c s chim hu ca mt thn tng gi (thay th cho Thng ), xt n cng n
khng l vn g c. Ch ngh rng tt c nhng tr tiu khin trn con ng ca bn nh
l mt phn ca tri nghim linh hn tng th ca bn. Linh hn bn khng phn xt cc bn
v khng phn xt hnh trnh ca bn. N l ci m n l. Chp nhn n v tin ln t y.
By gi, khi hi tng li, cc bn nhn ra l c nhng s la chn m bn khng
bit ti thi im no m c th dn n kt qu l nim vui ln hn v hnh phc ln
hn. Tuy nhin, hy bit n l cc bn i n c ni y trong cuc hnh trnh ca
mnh. Cc bn sn sng hiu mt tng th su hn v tt c cuc sng. Cc bn
sn sng ci m vi tm tr ca mnh v tri tim ca mnh i vi cc con ng nhn thc
mi. By gi xin gii thiu nhng v thy ca chng ti, cc ng Sng To, nhng ngi s
gii thch v bn cht ca linh hn mt cch su hn.
Ti l Leah, lun lun phng s cc bn.

Bn Cht ca Linh Hn
Xin cho, cc Nh To Ha yu du, chng ti l cc ng Sng To. N l nim vui
ln v l c n cho chng ti c ni chuyn vi cc bn vo thi gian ny. Chng ti s
bt u bng vic ni v cc phm cht v cc thuc tnh ca linh hn.
14

Linh hn ca cc bn bt u nh mt tia sng nh ca nh Sng Thn Thnh, rt


ging vi mt phi thai ca con ngi, nh b v c v yu t. Cc bn c phng ra t
Thng , bao gm Cha v M Thn Thnh ca cc bn. Vng, cc bn c th ni rng cc
bn l sn phm ca s hp nht gia cc kha cnh M v Cha ca To Ha.
gip cc bn d hnh dung, cc bn c th ngh mnh l sn phm ca s lm tnh
(lovemaking) ca h. Tt nhin, t mt nhn thc v tr, vic lm tnh ny khc v cng ln
so vi tnh dc ca con ngi. Hy ngh rng hai nh Sng v i n cng nhau v hp nht
vi nhau hnh thnh nn hng t sinh mnh c th.
Linh hn ca cc bn bt u hng triu nm trc, v trong mt s trng hp, hng
trm triu nm trc, theo thi gian Tri t. T rt lu, cc bn hnh trnh khp v tr,
ti sinh trong nhiu vng quc khc nhau, nhiu chiu kch khc nhau v nhiu th gii
khc nhau.
Nhiu ngi trong cc bn hi, Ti n t u? C l bn cm thy mnh nh
mt ngi khch l trn hnh tinh ny v mun bit th gii qu hng ca bn u. Trong
khi c vi ni trong v tr c th xem l nh ca bn, qu hng thc s ca bn nm bn
trong Ci Ti Thng (God Self) ca chnh bn, ci phn ca bn cha bao gi ri xa
bn, v s khng bao gi ri xa bn, ng To Ha.
l mt ngch l, bi v nh mt a tr ca Thng , cc bn ang ln ln v
ang hc hi tr nn c lp hn, cng lc ang nh li Ngi M Bn Thc S L
(Who You Really Are). Trong mt s truyn thng ca cc bn, cc bn ngh mnh ang ha
nhp tr li vi Thng , nhng iu khng chnh xc. Nhng a tr khng chui tr
li bng ca ngi m khi chng ln ln. Tuy th m, cc bn c c nhng thuc tnh v
nhng s tng ng i vi cha m bn khi cc bn trng thnh, v trong nhiu trng
hp, m ng mt cng vic tng t v li sng tng t.
Hu ht cc bn t ti cp 3, 4 v 5. Chng ti ang s dng h thng trng
hc ca cc bn nh mt s tng t bi v n rt d hiu. Rt th v l, trong nhiu nn vn
ha phng ty cc bn c 12 cp trong h thng trng hc ca cc bn vi lp ban
u c gi l tiu hc, ri n ph thng c s, ri n ph thng trung hc.
Chng ti v knh ny pht trin mt h thng mt tng t vi 12 cp trong
h thng trng hc truyn thng ca cc bn. Trong cui chng ny, chng ti s im li
nhng tng th ny v cc c tnh v cc phm cht c nht v nh tng ng vi mi tng
th . i vi mt s bn, iu ny s l mt s nhc li, nhng cng s c nhng gc nhn
mi v nhng thay i mi i vi tng ban u.
Nhiu ngi trong cc bn va mi tt nghip t tng th 3 ln tng th 4, v mt
s t ngi ang tt nghip t tng th 4 ln tng th 5. S tt nghip khng h d dng v
c v nh cn phi hc tp v lm vic rt vt v. Chu k hin ti cng khng phi l ngoi
l.
Chng ti ang quan st cc bn hnh ng nh th no k t khi s Chuyn i
Thi i xut hin vo ngy 21 thng 12 nm 2012. nh gi chung ca chng ti l tt,
nhng cn ci thin thm na. y l li tuyn b tt p v y tnh thng, khng phi l
mt s phn xt. Li kin ngh ca chng ti n Thng gip trao thm thi gian cho
cc bn lm sch cc vn tiu cc ca cc bn t trc i qua qu trnh thng ln. Hu
ht cc bn cha sn sng cho mt s chuyn i cng y vo cui nm 2012, v nh
vy qu trnh c lm cho du bt i mt cht trao cho cc bn thm mt c hi i
15

su hn vo bn cht ca Ci Ti. l ci chng ti d nh lm trong chng ny kho


st cc chiu su ca sinh mnh cc bn nhm mang nh Sng khng gii hn v Tnh
Thng khng gii hn ca Thng vo tt c cc gc ti v cc kha cnh cha c
hn gn ca linh hn cao qu ca cc bn.
Chng ti yu cu knh ny ni v s h xung ca linh hn. Anh y a ra
nhiu quan im trong nhiu nm, nhng by gi chng ti s thm vo mt cht quan im
ca ring chng ti.

Cu Chuyn Nguyn Nhn Nguyn Thy (Original Cause Story)


Phin bn n gin ca s phng ra t Thng Cha (Godheah) l cc bn ra
khi bng ca Thng Cha/M cc bn nh nhng tia sng nh mt 7 ca nh
Sng, c gi l nhng linh hn. Mt cch phc tp hn, nhng c s din t tng t, l
cc bn h thp t Thng Cha, xung n mt Ci Ti Thng V Tr tng th
12, sau phn tch vo mt Ci Ti Thng c th tng th 11, ci tip tc phn chia
thm na vo mt Ci Ti Pht hay Ci Ti Chris tng th 10 (chng ti ang s dng
nhng thut ng ny biu th Ci Ti Cao Hn ca nhng ngi c bit n l Jesus
Nazareth v Thch Ca Mu Ni, mc du chng ti cng s dng thut ng Mt Tri
Trung Tm V i m t tng th ny ca Sinh Mnh). T , cc bn phn chia
thm na vo mt tng hn, hay l mt sinh mnh tng th 9, ri sau vo mt linh hn ti
cao, hay mt sinh mnh tng th 8, v cui cng, vo sn phm cui cng, mt linh hn mt
7.

S H Xung Vo Bng Ti
Chng ti ang i vo bn cht ca s kin trt xung t thin ng (fall from
grace), theo nh mt s ti liu tn gio ca cc bn vit. Khng may l, nhng sinh
mnh ban u kt ni vi thng tin ny (iu c ghi li trong cc tn gio chnh trn
Tri t) hoc l khng c mt hiu bit y v ci xy ra, hoc l trong mt s
trng hp ch tm xp t mt hnh trnh ti li ln cc bn nhm kim sot cc bn.
Chng ti s thut li chi tit tri nghim ca chng ti v ci xy ra trong s trt
xung t thin ng, m khng c bt k s phn xt no hay thnh kin no. Trong ton b
qu trnh, chng ti li trong cc vng quc cao hn, quan st, m khng c s can thip,
vo s mnh lit trong tri nghim ca cc bn.
Nh nhng sinh mnh tng th 7, cc bn hng ra ngoi v nhn thy mt vng
quc khng l cha c thm d m chng ti by gi gi l cc th gii thp hn.
Cc th gii thp hn m chng ti ang cp n l tng th 6 - cnh gii nhn
qu, tng th 5 cnh gii ether, tng th 4 cnh gii astral, tng th 3 cnh gii tr (bao
gm bn ng v nhn tnh), tng th 2 thn th tnh cm (bao gm cc bn nng v tnh
dc), v tng th 1 thn th vt l.
Linh hn ca cc bn c sinh ra nh nhng sinh mnh mt 7, ang vui hng
cc quyn nng v cc kh nng sng to y ca cc sinh mnh tng th , v ri bt
u c cc tri nghim mnh lit v S Sng To bn ngoi khi h h thp rung ng ca
mnh xung cc tng th t 1 n 6. Tri nghim ban u ca vic mo him i vo cc v
tr thp hn dn n kt qu mt s s co rt nng lng v rung ng rt mnh lit. iu
ny c gi l Nguyn Nhn Nguyn Thy (Original Cause) tng cng nhiu nim
tin ct li tiu cc m cc linh hn vn mang theo t i ny sang i khc.
16

Tri ngc vi ni dung ca nhiu vn bn tn gio v s h xung vo vt cht, iu


ny khng ging vi vic b trc xut khi Thin ng. N khng phi l mt bn n c c
c ph duyt bi mt Thng phn xt v gin d. N n gin ch l ci cch m
cc linh hn tri nghim s c ha vo vt cht vn i km vi vic khm ph cc th
gii bn ngoi.
Khi mt a tr loi ngi c sinh ra trn th gii, tri nghim thng rt trn
ng. Sau khi khi cm thy an ton, m p v tin li trong 9 thng, bt thnh lnh c nhng
nh sng chi trang, nhng m thanh v nhng cm gic khc nghit, v mt cm gic mnh
lit v s chia r vi ngi m. Nhn tri nghim ny ln hng triu ln v cc bn bt u
nm c tng v ci tri nghim khi nhng linh hn non tr c phng ra t
Thng v nhng vo cc th gii thp.
Hu ht cc bn khng ch n gin thot nhanh ra khi bng ngi m v tr, m
c mt giai on nhn bit c chnh mnh nh l cc sinh mnh mt 7 ca nh Sng.
Trng thi t nhin ny ca nng lng v s sng to khng gii hn c bit n l
Vn Eden, mt trng thi th mng ni m tt c mi th c cung cp v cc bn sng
trong mt thin ng xanh ti. Sau khong vi triu nm Tri t sng trong thin ng
ny, cc bn dng cm tnh nguyn bt u khm ph v tr. Mc du cc bn c
cho bit mt cch tm tt v ci s xy ra, cc bn cha chun b cho s mnh lit ca
nhng tri nghim.
Hu ht mi ngi trong cc bn vn c nhng du n thn th ether v thn th nhn
qu ca Nguyn Nhn Nguyn Thy. Hu ht cc bn vn ang c gng tm ng tr v
Vn Eden, v t li cho chnh mnh v nhng bun phin v au kh m cc bn
tri nghim trn Tri t.
Cc bn c th thc mc l, Nu Thng c quyn nng v hn v bit tt c, th
ti sao Anh y (hay C y) li cho php s trn ng ny xy ra?
Khng ging vi mt Thng tnh ti, khng thay i nh c miu t trong
nhiu ti liu, Thng vn ang tng trng v ang tin ha, ang biu hin ra l cc
bn v l v s cc dng sng khc. C mt trng thi thin ng bt dit gn vi trung
tm ca Thng , ci m tt c cc bn c kt ni mt cch mt thit (mc du y
trn Tri t ny n c v nh xa vi). Khi cc bn mo him i ra t thi im ban u, xa
hn v xa hn v pha bin ca S Sng To, cc bn i vo cc vng quc cha c
biu hin ni m mi th u c th.
Cc bn c trao cho nng lc sng to ging vi Thng , mt trong nhng
nng lc ny l kh nng to ra thin ng khc vi thin ng gn trung tm ca S Sng
To. T do ch c ngha l cc bn c th th nghim vi cc nng lng khc nhau v tri
nghim nhng cm nhn rng ri, t s sung sng say m n s kinh hong.
Nh cc ng to ha non tr v cha c kinh nghim, cc bn c trao cho mt
chiu kch y ca v tr trong cc bn thc hnh cc kh nng sng to ca mnh
cc vng quc astral. Trong thc t, cc cnh gii astral c gi l tp giy nhp ca
S Sng To bi mt s v thy. Khng may l, rt nhiu ngi trong cc bn b mc kt
trong cc vng quc astral gia cc i sng vt l. Cc linh hn c th mt hng triu nm
khm ph cc th gii bn ngoi v cc trng thi astral trc khi c th tr li trng thi
sinh mnh bn cht ca h mt 7. Ngy khi cc bn bt u thng ra khi cc vng
quc thp, cc bn cui cng thot khi bnh xe lun hi. iu ny c gi l s thng ln
17

v mt tinh thn. Gi y nhng chuyn phiu lu ca cc bn i vo S Sng To bn


ngoi l t nguyn. Cc bn n gip nhng ngi khc vn ang b mc kt trong
mt nh t dng nh v hn ca tnh hai mt i lp.
Khi cc bn mt ln na hnh trnh mo him vo bng ti v cc thc ti m c,
cc bn tr thnh nh Sng i vi nhng ni en ti m cha tin ha tr nn
hiu bit v s Thn Thnh. Cc bn ang lm iu ny mi khi bn ti sinh vo cc th gii
ging vi Tri t ny. Nu cc bn ang c iu ny, rt c kh nng l cc bn tr li
gip nhng ngi khc sau khi thng ln v mt tinh thn vi ln trc y.

Nh Li Cc Vng Quc Cao Hn


Bt chp nhng con ng vng v nhng cm by dng nh v hn vn c trong
cc chiu kch thp, thi gian thay i mt cch nhanh chng khi cc bn di chuyn ra khi
cc tng th m c v tr li vi t tng cao hn.
iu k l v o nh ca s chia r l ngay khi cc bn bung b n, th n dng
nh cha tng bao gi xy ra. Nhng thi gian di dng nh v hn, s tht vng khng
dt, nhng c gng nh li cch s dng cc kh nng tm linh sng sut v kh nng ngoi
cm, nhng c gng vt qua nhn thc v s bt lc v tnh trng khng ni nng ta, v
tri nghim s au lng lin tip trong nhng mi quan h con ngi ca cc bn, tt c
c gi li trong mt qu bng nh ca tri nghim linh hn ngay khi cc bn thot ra khi
tnh hai mt i lp. Cc bn bt u nhn ra l cc bn va mi thc tnh t mt gic ng
rt di, v cho n lc n ch l mt ci nhy mt tri qua t nhn thc ca cc vng
quc cao hn.
Trong mt vi giy ca thi gian v tr, cc bn ri vo gic ng v m rng
mnh b c n, b v, v chia tch trn mt hnh tinh ca bo lc, bt hnh v tht vng,
nhng gi y cc bn nhn ra l cc bn lun lun c che tr an ton trong vng tay
yu thng ca Thng Cha/M ca cc bn, thm ch l trong khi cc bn ng v m
nhng cn c mng ca s chia r.
By gi cc bn ang thc dy, cc bn ang b hp dn bi nhng cun sch nh th
ny m gip mang mi th vo mt nhn thc thch hp. Cc bn ang c nhc nh v
bc tranh ln ca cuc i cc bn. Hnh trnh dng nh v hn ca cc bn qua nhiu th
gii v nhiu chiu kch bt u c ngha khi cc bn nhn ra tnh a dng k l ca tri
nghim linh hn m cc bn tri qua, v khm ph.
Nh knh ny cp trc kia, linh hn khng phn xt. N ch tri nghim v sau
gi li cc bi hc v tri nghim . Cc bn ch tri nghim vic ri vo s chia r
v cm nhn nhng xc ng mnh i cng vi s t chi Ci Ti Thng ca cc bn.
T mt nhn thc ca con ngi, iu ny rt kinh khng. T mt nhn thc v tr, n
ch l mt gic m nh b v gii hn.
Gi y cc bn ang thc tnh, mt th gii tri nghim mi ang m ra trc mt
cc bn. Cc bn bt u tip cn c vi cc linh hn khc cng ang thc tnh, v
ang c nhng mi quan h khc nhau vi h. Thay l ri vo nhng cm by ht ln ny
n ln khc, cc bn ang lm nhng c gng ch ng ti to nhng mi quan h ca
cc bn tht s tr gip cho nhau tng trng v tin ha. Cc bn s khng cn lang
thang, tht vng v bi ri bi nhng mi quan h chim hu, ghen t v gin d vi nhng
ngi khc.
18

y khng phi l mt qu trnh d dng. Nu n l d dng, th ton b chng tc


loi ngi c th thc tnh t lu ri. Ngay khi cc bn bung b s gin d i vi
Thng v vi th gii, v n gin chp nhn rng s trt xung ch l mt tri
nghim kh khn, cc bn thot khi s kt ni nng lng vi nhng tn thng i cng
vi s qun mt Ci Ti Thc S ca cc bn.
Tm tr con ngi ca cc bn mun hiu hnh trnh i vo s chia r ny xy ra nh
th no v ti sao. Chng ti khng c mt cu tr li thch hp cho tm tr v bn ng ca
cc bn. Thay vo , chng ti yu cu cc bn n gin chp nhn rng y l ci m linh
hn cc bn ng tri nghim. Nu n c ch, cc bn c th ngh rng bi hc linh hn
ti thng l hc cch i vo mt trng thi ca t tng ni m tt c nhng au n v
kh cc ca hng nghn nm tin ha khng cn l vn g na. N c xa b ton
b. Gi y chng ti ang gip cc bn bung b cc lp bun phin v au kh su nht,
hay ci m mt s ngi gi l ni au c xa (ancient pain).
C rt nhiu th i su vo, v do chng ti s tm dng y v cc bn
tm hiu n. Chng ti xut ngh ngi mt cht trc khi tip tc. C l s l tt thin
nh v ht th su vi ln, cm nhn bt c ci g ang i qua thn th cc bn ngay by gi.
Tip tc th khi cc bn bt u hiu v cc khun mu ca Nguyn Nhn Nguyn Thy
ang di chuyn qua Sinh Mnh ca bn. Ch quan st, m khng c s phn xt, nng lng
ny c cm thy nh th no. Nu tri nghim l rt mnh lit, hy tip tc th su, v nh
nhng mt xa hoc xoa bp thn th cc bn nhng ni m nng lng mnh m nht. Gi
tnh yu n ton b thn th, cc tnh cm v tm tr ca bn. Bit rng cc bn s tri qua
kinh nghim ny, vi s gip ca Ci Ti Cao Hn, nhng ngi hng dn tinh thn v
Tnh Yu Thn Thnh ca cc bn.

Ni Thm V Nguyn Nhn Nguyn Thy v S H Xung vo Bng Ti


Chng ti m t tm tt ci xy ra khi linh hn cc bn ln u tin khm ph
cc th gii bn ngoi. By gi l thi gian i vo ch ny vi mt cht su hn. Nu
cc bn c th hn gn cc vn Nguyn Nhn Nguyn Thy ca cc bn, cc bn s thy
rng s hp nht linh hn lm vic d dng hn v t kh khn hn rt nhiu. Hu nh tt c
mi khun mu thi quen hng ngy, cc thi nghin, v nhng s tranh u gn nh v
vng vt thot khi s gii hn u c gc r trong Nguyn Nhn Nguyn Thy.
Nim tin vo s chia r bt u nh sau: Cc bn thng bay v ling sut thi
gian v khng gian v hn, ri sau bt thnh lnh b giam hm vo mt c th bng da
bng tht, hon ton c c v ph thuc vo ngi khc c phng tin sng. Tri
nghim rt mnh lit khin n chi phi s hiu bit ca cc bn. Tt c mi th cc bn c
th ngh l ni au rt mnh din ra trong thn th bn khi cc bn b y khi mt ni m
p, ti, tin li vo mt thc ti khc nghit, m c ca th gii vt l.
T lc bt u h xung vo bng ti, cc bn lp li tri nghim ny ht ln ny
n ln khc thng qua qu trnh sinh ra ca con ngi. Nh vo ci cht ca thn xc vt l,
cc bn c mt ci nhn thong qua v ci l g trc s h xung. Trong khong khc,
hoc c v nh vy, cc bn gii phng khi s thu ht ca hnh dng tm thi v tri ni
vo mt bin nh sng trc khi bt u s nh gi v i sng va hon thnh.
C vi thnh phn ca tri nghim Nguyn Nhn Nguyn Thy lin quan n s phn
mnh linh hn. Ngh v n nh mt tri nghim khng hon thin do bi s tn thng v s
19

mnh lit ca du n nguyn thy. S mnh lit ny gy ra mt s chia tch, hay l ph


v linh hn thnh cc phn nh hn.
C mt nghch l y. Linh hn thc s khng th b chia tch, nhng n c v nh
vy.
Tng th u tin ca s trt xung l ci m chng ti s n gin gi l s dn
nn nng lng tinh thn vo vt cht. y l kha cnh sinh l hc ca s h xung. Th
hnh dung vic mang thn th vt l hin ti ca cc bn v nn n thnh kch thc ca mt
ht u, tuy nhin bn vn ang sng v nhn bit c s nn . Cc bn khng th di
chuyn tay v chn ca mnh, v trong thc t chng b p cht vo phn cn li ca c th,
cc bn cm thy mnh c th n tung, nhng khng c v n no xy ra gii phng cc
bn khi nh t ny.
Mt v d khc l khi u ca cc bn b nhng xung nc cho n khi bn th ht
sch oxy. Cc bn c gng nng u ca mnh ln, nhng bn khng th v b ui nc
hoc b ngt th, cc bn gi trong trng thi ny gia ci sng v ci cht. Du n sinh l
hc y lin quan n c nng lng mnh lit ca s dn nn v c khao kht mnh lit
c gii phng khi trng thi dn nn .
Tri nghim ny din t khao kht thot khi cc hon cnh b nn. Ci ti thp
hn khng bit lm th no chp nhn s dn nn v mt khao kht thot khi n c
sinh ra trong tm tr. Sau , iu ny c bit n l ham mun cht hay l khao kht
thot khi thn th vt l v tr li vi mt trng thi t b dn nn hn (trng thi ca thc
th la khi xc). Nhiu tn gio v tnh t nn mng trn chn ng vt l nguyn thy
ny. Ci tng rng Thin ng l tt hn cuc sng trn Tri t xut pht t du n
nguyn thy ny.
Thm vo vi b phn sinh l hc ca Nguyn Nhn Nguyn Thy, chng ta c chn
ng tnh cm, c m t bng mt cm gic ca s b loi b, c nh th l Thng
trc xut cc bn khi Thin ng, y cc bn vo mt th gii lnh lo v hung c, v
cc bn t bo v mnh. Chn ng tnh cm ny to ra tng v ti li, rng s h xung
ny v mt l do no l mt dng ca s trng pht v rng Thng gin d vi
cc bn. Ti li li sinh ra tnh cm xu h, mt cm xc cho rng mnh khng c gi tr
v khng xng ng vi Tnh Yu Bt Dit v V Hn ca Thng .
tng ban u da trn chn ng tnh cm ny a n mt iu g y ging nh
l: Cc cm xc dn nn rt mnh lit. N l khng d chu v hon ton au n. Hn l
ti lm mt iu g y sai tri phi tri nghim iu ny. Thng ang trng pht
ti. Ti thng cm thy tuyt vi, tri ni trong nim hnh phc say m v by gi Ti b
dn nn v y nhng ni au. Bng cch ny hay cch khc Ti phi tr li Vn Eden. Ti
phi thay i chnh mnh nh vy Thng s hi lng vi ti v chp nhn cho ti tr li
Thin ng.
l bt u ca khao kht thot khi ci gi l cc tnh cm tiu cc v c cm
tnh vi ci gi l nhng tnh cm tch cc.
Cng bt u t y l s t phn xt. Cc bn bt u tin rng c mt ci g y
sai tri i vi mnh, v l l do ti sao tri nghim li nhiu hn l ni au thun ty.
Cc bn chng li ni au ca s dn nn v khi lm nh vy, s kh cc c sinh ra.
nh ngha ca chng ti v ni au l s chng li ci m n l. nh ngha v s kh
cc l s chng li ni au.
20

Trong thc t, n c th l mt con ng khc. Ci bt u nh mt tri


nghim mnh lit tr thnh hon ton au n ngay khi n b phn xt l iu sai tri. Khi
ni au l s chng li ci m n l, nu c s chp nhn hon ton i vi Nguyn Nhn
Nguyn Thy, th n c th c xem nh mt tri nghim rt mnh lit ca nng lng
v khng c g hn c.
T mt nhn thc l tr, cuc sng tr nn mt qu trnh tm kim khoi lc v c
gng trnh ni au. Bi v tri nghim v ni au c a su vo tim thc, nhng tri
nghim au n gi bn thn chng lp i lp li.
y l l do m linh hn mang tim thc vo thc, nh th n c th c hn
gn v c ng nht. Nhng linh hn tr nn cng ngy cng ln su vo cc khun mu
tim thc ny, vi mi ln ti sinh sau li tng cng cc nim tin ct li tiu cc.
Tt c cc nn vn mnh pht trin v suy tn nh mt kt qu ca s tht bi ca
cc linh hn trong vic hp nht Nguyn Nhn Nguyn Thy. Khao kht thot khi s gii
hn tr thnh ng lc thc y ng sau nhng tin b trong khoa hc v cng ngh.
Thay l tm hiu v khm ph cc cch thc lm vic ca v tr - vai tr ng n ca khoa
hc, th n b thng tr bi bn ng. Nim tin ct li tiu cc ca bn ng l n yu ui
v khng c s gip khi i mt vi nhng iu bt li, v Thng l k th ti cao.
Do , khoa hc tr thnh mt qu trnh thng tr thin nhin, chinh phc v kim sot
thin nhin, v khai thc n v mc ch theo ui khoi lc v trn trnh s au n.
Nhng khoa hc y t ca cc bn ch yu lin quan n duy tr s thch th v trnh
ni au. N c gng cha nhng triu chng ca cn bnh v khng cha tr nguyn nhn.
Ung mt vin thuc gim cn au thay l tm hiu nguyn nhn cn bnh n xy ra
nh th no v ti sao, v cn bnh ang cnh bo cho bn iu g.
T mt nhn thc astral, Nguyn Nhn Nguyn Thy lin quan n mt khun mu
nng lng ngm vo tt c S Sng To. Khun mu l, Ti ang khng n. Mt iu
g y ca ti l sai tri. Hnh t tng ny lin tc ni ln bn trong v bn ngoi khng
gian c nhn ca cc bn v ang lm vic ngay by gi. N pht ra t tt c cc linh hn
cha ng nht c Nguyn Nhn Nguyn Thy. Dng nng lng cha hp nht ny
bn trong v bn ngoi tt c cc ta nh trong mt thnh ph, bt chp vic ta nh c
gia cng nh th no, hay l bao nhiu n lc c lm to ra s bo mt cho ta
nh. Cc thnh ph l ni nng lng astral tiu cc tp trung nhiu nht bi v c mt s
lng ln cc linh hn ang tun ra s tiu cc cng vi vic thiu s t chp nhn.
Cc cnh gii ether cng khng thot khi s tn cng ca Nguyn Nhn Nguyn
Thy cha c hn gn. Cc nim tin ct li tiu cc v cc nng lng astral bt tnh c
a vo th aura v cc lun xa ca thn th con ngi nh l cc du n ether. y l s
tng ng vi cc vt thng tnh cm trong chiu kch cao hn hay l sanskaras. Thn
th ether l in t. Cc du n ny lm mo m dng nng lng chy qua cc kinh mch
ca c th v cui cng dn n bnh tt ca thn th vt l v s gi i.
Cui cng, cnh gii nhn qu mang theo k c ca tt c cc i sng ni m
Nguyn Nhn Nguyn Thy cha c hn gn cui cng chi phi tri nghim sng. Cc k
c ca s suy tn cc nn vn minh c ghi vo d liu Akashic, kho cha chnh ca cnh
gii nhn qu. Hu ht cc linh hn sng v cht trong mt thm ha, d do hay khng do
nguyn nhn ca con ngi, c cc vn Nguyn Nhn Nguyn Thy cha c hn gn
lin quan n s bt lc ca h trong vic chng li nhng thm ha nh vy.
21

V d, knh ny lm vic vi hng trm khch hng, nhng ngi m ti thi gian
cha tr, vn ang t li cho mnh v ci xy ra trong thi Atlantis. H cm thy l h
c th chng li thm ha, v trong nhiu trng hp, h c gng cnh bo nhng nh
cm quyn v dn chng, nhng nhng ngi khng nghe theo h. Ti sao li nh
vy? Bi v h tr nn b dnh mc vo o nh ca h v quyn lc v s kim sot, v
khng mun bt c th g lm o ln tm nhn hn hp ca h. Mt ln na, iu ny a
chng ta tr li vi vic theo ui khoi lc v chn trnh ni au.
Nh vy ti sao cc nn vn minh li pht trin v suy tn? Lm sao qu trnh li
khng tip tc din ra thun li, nh l cc ng lc t nhin ca s tin ha xut.
Nu cc bn tm hiu v s tin ha mt cch k cng, cc bn s thy l trong khi c
nhng h thng pht trin dn dn v mt xu hng tin trin n th bc ln hn v kt cu
ln hn theo thi gian, khng c nhng s thay i ng k no xut hin tr khi c mt s
t bin, hay mt s chuyn i nhanh vo mt khun mu mi. Trong mt s loi, s t
bin ny dn n kt qu mt loi tin b hn ca cc dng sng nhng loi thch nghi tt
hn, linh hot hn v hiu c chnh mnh hn. Nhng trong nhng trng hp khc,
nhng t bin nh vy bo hiu s kt thc ca cc loi v mt vt l bi v h khng th
thch nghi hay khng th t iu chnh chnh mnh theo khun mu nng lng mi.
Loi ngi phi bt u li nhiu ln bi v h khng th bung b c cc vn
Nguyn Nhn Nguyn Thy trong nhng thi gian thay i t ngt. Cc bn by gi
ang trong mt giai on thay i t ngt. Mt ln na cc bn li c yu cu bung b
cc nguyn nhn ct li tiu cc bn trong sinh mnh mnh. Nu khng hiu v khng ng
nht c Nguyn Nhn Nguyn Thy, th gn nh khng th lm c iu , v nh th
mt ln na, cc bn gp phi ri ro ph hy nn vn minh v phi bt u mt thi gian
khc v khng gian khc.
Tuy nhin, ln ny mi th c khc. Chng ta c ci c gi l mt s An Bi Thn
Thnh. Hy chng ti gii thch.
Chng ti v knh ny lp i lp li rng s lun c nhng vng an ton trn Tri
t trong s chuyn i. Chng trnh thay i t chu k ph hy cui cng. C cc
linh hn con ngi trn Tri t hin nay ang mong mun di chuyn vo Thi i Vng
mi, cc bn t ti s ng ti hn. Do , chng ti c mi n, cng vi hng
triu nhng sinh mnh thng ln khc, tr gip cc bn trong vic vt qua nhng ni
s v nhng ro cn su nht n vi t do.
Hai cun sch ca knh ny trc y cho n cun sch ny ch yu lin quan n
s tin tri. Chng ti a ra thng tin tr gip cc bn trong vic hiu c cc dng
thi gian c th ca tng lai nh th no, ti sao v u trong s hin din ca cc bn
v cc thc ti c thy trc trong bn cht, ni u cc bn phi i u nh mt chng
loi. Chng ti khng ng rng thc hin s thay i ny s l d dng. Trong thc t,
chng ti tin on rng khong 3/4 nhn loi s c v khng th lm c s chuyn i
ny, v s ri Tri t trong vng 20 n 30 nm tip theo.
i vi nhng ngi sn sng lm s chuyn i, chng ti trao cun sch ny,
ci v bn cht l ni vi cc bn chnh xc ci g cn thit v iu g cn lm, thot khi
chu trnh pht trin v suy tn.
Mong mun ca chng ti v vn l, gip cc bn to ra mt dng thi gian tri
ca ha bnh, thnh vng, tnh yu, nim vui v c sng to. lm c iu ny, chng
22

ta cn i vo cc tng th su nht ca ci Ti v nh tn gc r tt c nhng th cn tr i


vi qu trnh tin ha t nhin ca cc bn. Nhng s t bin ang xut hin by gi trong
cc loi s tip tc, bt chp vic cc bn c hay khng chng li iu . Bng vic hiu
bit v Ngi M Bn L (Who You Are), nhng s t bin ny s c cho n vi nim
vui v lng nhit tnh, hn l ni s hi.
Mt ln na, chng ti yu cu cc bn ngng li v suy ngm v nhng iu m cc
bn c ni cho bit. Chng ti l cc ng Sng To, trong s kt ni vi Ci Ti Cao
Hn ca knh ny.

S Khc Nhau Gia Tinh Thn (Spirit), Linh Hn (Soul) v Bn Ng (Ego)


Xin cho, cc Nh To Ha yu du. Chng ti l cc ng Sng To, ang lm vic
cng vi Ci Ti Cao Hn ca knh ny. Hy chng ti i su hn mt cht vo bn cht
ca Ci Ti, v c bit, ba kha cnh chnh.
Linh Hn v Tinh Thn khng ging nhau. Linh hn c xem nh tia sng nh
c c th ha ca S Sng To, hay l bn cht ca Ci Ti, ang sng bn trong mi mt
ngi cc bn. N l mt kha cnh c nht v nh, nh b ca Thng , v tuy th t
mt nhn thc vt l, mi mt linh hn c th l khng l hn ton b v tr.
Mt cch k thut, linh hn c xem nh tng th 7 ca Ci Ti 12 chiu ca chng
ta. Cc tng th bn di linh hn c c th ha, thnh cc kha cnh ring bit ca Ci
Ti, trong khi cc tng th bn trn linh hn thng c xem l cc tng th tp th, hay
nhm phc hp hn. Chng ti s i vo chi tit v bn cht ca cc tng th ny vo lc
sau.
Cc bn c th ni l Tinh Thn l ct ty, hay nng lng c bn ang thm vo tt
c s sng. N c th c ch khi ngh rng Tinh Thn nh l t tng thng minh ca tt c
mi th, nhng n cn hn th. N l nng lng, l vt cht v l t tng v n cng vt
trn tt c chng. N l s chuyn ng ca Thng , hay l s tun chy ca t tng
Thng vo tt c mi vt. N l ci trao s sng cho tt c mi th.
Linh hn th va hon ho li va khng hon ho. N i vo cc thn th khc nhau
v cc tng th tri nghim khc nhau nhm tng trng s nhn thc v s hiu bit. Trong
khi n khng bit v tt c cc cch m Tinh Thn lm vic, n bit khng phn xt v
ci tri nghim. S phn xt thuc v vng quc ca bn ng. Cc linh hn mun tri
nghim tt c mi th m khng c s phn xt hay thin v, trong khi bn ng phn xt
mi th l tt hay xu, ng hay sai, tt hn hay km hn.
V d, trong mt i sng, linh hn c th khao kht bit v ci ging nh n p
nhng ngi khc, v nh th anh ta hay c ta c th ti sinh vo vo mt gia nh quyn
qu hon ton khng m xa g n nhng ngi thng dn. Trong mt i sng khc,
linh hn c th khao kht tri nghim thi cc i lp v nh th u thai vo mt gia nh
ngho kh, vt ln vi cuc sng v kh cc, b p bc bi gia nh quyn qu. iu ny
khng phi l mt s trng pht cho nhng ti li ca vic n p nhng ngi khc trong
mt i sng trc , m ch l mt khao kht trong mt phn ca linh hn mun mt s
cn bng v mt hiu bit y cc thi cc khc nhau.
Linh hn khng phn bit gia cch hnh x ng v sai. Tuy nhin, khi cc linh hn
tng trng v tin ha, mt cch t nhin h tm kim nhng tri nghim sng thc y tnh
yu, tnh thng v s phc v nhng ngi khc, bi v nhng gi tr ny rung ng mt
23

tng th cao hn l ni s hi, s phn xt v ti li. Mt cch rt n gin ni rng mt


linh hn tin ha nh th no, l quan st xem bao nhiu phn trm trong cuc i ca
anh y hay c y lin quan n nhng s biu hin ca tnh yu v tnh thng, so vi nhng
s biu hin ni s v ti li.
Bn ng ca con ngi c th bp mo hu nh mi tng, gm c tng ny,
bng cch dng nn mt tng v Thng gin d v bo th, ang i hi s tun
phc v ang ban ra s trng pht i vi nhng th c gi l xu xa. Linh hn, tuy th,
ch n gin quan st s tng phn gia cc tng tri ngc nhau.
Tt c ma qu trn hnh tinh Tri t u lin quan n s ng ha vi ci ti
thp hn, hay bn ng. Bn ng l mt phn ca linh hn tin vo s chia r vi Thng .
Mt cch t nhin, n ng ha vi nhng kha cnh ca ci ti m c v tch bit nhau; tc
l, cc tng th vt l, tnh cm v tm tr ca sinh mnh. N khng nhn ra l c nhiu tng
th cng tham d vo mt cch mnh m. Nh th trong khi bn ng tin rng mi ngi
trong cc bn l mt ngi ring bit, th Tinh Thn (Spirit) bit rng tt c loi ngi l Mt
Sinh Mnh (One Being) ang biu hin ra nh hng t t chc sng c th.
Bi v linh hn ca cc bn l a chiu, c rt nhiu cu hnh rc ri v phc tp c
th c gia cc linh hn c th v cc nhm hn. Nhng cu hnh ny khng b gii hn i
vi Tri t vt l. i khi c nhng nhm cng ng nh, nhng t chc ln, v tt c mi
th gia chng trn Tri t, c cc nhm tng t nhau tn ti trong cc vng quc cao
hn. Nhng linh hn ti cc tng th rung ng khc nhau c th tng tc vi nhau trong
mt s cch. Sau y, chng ta s tm hiu v cc linh hn cng chia s cc thn th con
ngi vi nhau, hay nhng ngi chuyn i v trao i cc tng th khc nhau vi sinh
mnh khc.
Ngn ng con ngi khng c cc thut ng thch hp m t tt c nhng s tng
tc ny, nhng chng ti s a ra c gng tt nht ca chng ti trong cc chng tip theo.
hiu c tt hn, xin tham kho danh mc cc thut ng v bng ch gii thut ng. Hy
vng rng, bng vic m t nhng mi quan h thuc v chiu kch ny, chng ti c th xua
tan nhng s lm ln xung quanh ch nh l nhng ngi nhp xc (walk-ins) v
nhng ngi chuyn i mt phn linh hn (partial soul transfers).
Nhng nh cha tr tm l s tm thy rt nhiu thng tin hu ch trong nhng ni
dung tip theo. Mt t l phn trm ng k cc bnh nhn khi cha tr phi chu au kh t
cc tng th khc nhau ca s phn mnh linh hn, mt khi nim chng ti s kho st su
trong chng 3. Trong mt s trng hp, khng c ci g thc s l sai tri vi nhng
bnh nhn ny. H tha thun, hoc c giao ko mt tng th linh hn, tri qua
nhng tri nghim no lin quan n mt phn hoc ton b s chuyn i linh hn
(nhng ch c tho lun su trong cc trang tip theo). N l mc ch ca chng ti
gip nh tr liu nhn thc s khc nhau gia nhng s mt cn bng tnh cm v nhng tha
thun linh hn tnh nguyn m c th biu hin nh chng a nhn cch hay s ri lon phn
lit.

Cc Tng Th Linh Hn v Cc Chiu Kch


i vi nhng ngi trong cc bn cha quen thuc vi cng vic trc y ca
chng ti, hay chng ti tm tt v cc tng th khc nhau v cc chiu kch khc nhau
ca linh hn theo mt cch thc c cu trc hn. Lu rng y ch l mt m hnh v mt
ci g y khng l v khng th gii thch c. Khi cc bn trong cc tng th t tng
24

cao hn, cc bn khng cn quan tm n cc tng th v cc chiu kch na. Cc bn ch


ang tri nghim cuc sng trong tt c s a dng v hn ca n. Nhng phc v cho mc
ch hiu bit, chng ti cn mt vi im neo gip chuyn giao nhng tng ca
chng ti cho cc bn.
Mi mt tng th hay mi mt chiu kch ca linh hn v i th tng ng vi
mt tng th hay mt chiu kch ca ci m cc bn gi l thc ti bn ngoi. Khi cp
n cc trng thi c th ca t tng, hay cc tng th rung ng ca cc linh hn c th,
chng ti thng s dng thut ng mt (density). Khi cp n cc cnh gii hay cc
cnh gii ph ca v tr, chng ti s dng thut ng chiu kch (dimension), mc du
nhiu v thy s dng cc thut ng ny thay th cho nhau.
Xt n cng, khng c s khc bit gia bn trong v bn ngoi. Tuy nhin, cc bn
s khng nhn thy iu cho n khi cc bn rung ng ti tng th 6 hay ln hn theo
ph mt . By gi, khi cc bn xem xt cc bng di y, n gin hnh dung l c mt
mi lin h trc tip gia mi mt tng th mt v mt chiu kch tng ng ca n.
Mt ln na, ng tr nn kh chu v nhng tng ny. Trong khi n c ch c
vi khi nim l bn ang rung ng u, bn ng c th tr nn b m nh vi iu ny v
bt u so snh tng th ca n vi tng th ca nhng ngi khc cm thy n gii hn
hay an ton hn. Chng ti kin ngh ch s dng mt pht hay gn nh th trong mt ngy
tp trung vo tng th rung ng ca cc bn.
Bng sau a ra cc tng th mt ca cc linh hn khi h tin ha t lc s khai
n khi hon ton trng thnh.
Mt

M t

Thn th vt l. Bn nng sinh tn. Nhn thc v khng gian.

Thn th tnh cm. Tnh dc. Cm gic. Cm xc.

Th tr. Cc ngh, cc nim tin, cc tng, cc chng trnh, bn ng.

Th astral. Tm tr cao hn, cc trng nng lng, kh nng tm linh.

Th ether. Tnh yu, tnh thng, s phc v, thn th nh sng.

Th nhn qu. T tng v tr, s v hn.

Linh Hn. Tng th qu hng (home level). Tt c cc kh nng c phc


hi.

Linh hn ti cao (oversoul). Tng th u tin ca nhm phc hp hn.

Tng hn (Master oversoul hay monad). Mt tm tr v tr khng l.

10

Ci Ti Pht hay Ci Ti Christ. S hiu bit v Thng hin din.

11

Ci Ti Thng c th. S hiu bit mnh mt cch hon ton.

12

Ci Ti Thng V Tr. Vt trn tt c nhng khi nim v Ci Ti.

Bng tip theo a ra cc chiu kch ca V Tr, ci v i th ging vi cc tng th rung


ng.

25

Lu : Trong mt s m hnh, 3 chiu kch u tin ca v tr vt l c cha ng bn


trong mt 1. Trong m hnh ca chng ti, mt u tin c m t l th vt l, ci d
nhin tn ti trong khng gian 3 chiu. Do , cc bn khng th lin kt trc tip 3 mt
u tin vi 3 chiu kch u tin. y c tn ti mt trong cc gii hn trong ngn ng v
trong cc biu tng ca cc bn, v lm th no chng c p dng vo cc m hnh thc
ti.
Di y l cc chiu kch:
Chiu Kch

M t

S tn ti. im. Vng quc khong vt.

Hiu bit s ng. ng thng. Vng quc thc vt.

Nhn bit khng gian. Hnh khi. Vng quc ng vt.

Cc cnh gii tr, cc cnh gii astral, thi gian. Vng quc loi ngi.

Cc cnh gii ether, tnh yu. Thn th tinh th nh sng.

Cc cnh gii nhn qu, d liu Akashic. Cc sinh mnh nh sng rc


r.

Cc cnh gii thin th thp. Cc Thin Thn, cc sinh mnh thng


ln.

Cc cnh gii thin th trung. Cc Tng Thin Thn, cc v thy


thng ln.

Cc cnh gii thin th cao. Cc sinh mnh th bc cao hn, mt tri


trung tm.

10

Cc th gii Thng thp. Cc sinh mnh t mt tri trung tm v


i.

11

Cc th gii Thng trung. Cc sinh mnh t mt tri trung tm v


i

12

Cc th gii Thng cao. Thng Cha.

Trong thc t, khng c nhng s phn chia r rng gia cc tng th. S phn chia
ny ch phc v cho hiu bit ca ci tr. Tuy nhin, mi mt tng th c nhng c im
ring v gi tr ring ca n, do vy s phn chia ny l mt khi nim c ch.
Chng ti s khng i su vo chi tit v cc tng th v cc chiu kch thi im
ny, c bit l khi m chng ti dng nhiu thi gian ni v ch ny trong cc
cun sch trc, nhng chng ti s cp n iu ny nhiu ln sut cun sch, nh vy
chng ti hy vng s tm tt ny l c ch. Nu bn l ngi mi bit n cc ni dung ny,
chng ti khuyn khch cc bn c nhng cun sch trc cun sch ny.
Mt tng khc quan trng lin quan n cc khi nim v thi gian v s tin ha.
Bn di, chng ti ang a ra mt li gii thch n gin vi hy vng s gip cc bn gii
quyt c mt s nghch l m cc bn gp phi trn hnh trnh tm linh, bao gm ci
tng rng cc bn l trn vn, hon thin v hon ho trong tng quan vi nhn thc
rng cc bn ang tng trng v ang tin ha vo cc trng thi cao hn ca t tng.
26

gip cc bn trong n lc ny, chng ti s yu cu nhng hc tr ca chng ti,


nhng ngi Arcturus, ni v ch thi gian v cc dng thi gian. Chng ti l cc ng
Sng To. Chng ti hy vng cc bn hi lng vi bi tho lun ny v chng ti mong
i quay tr li vi cc bn, chc mt ngy tt lnh.

Bn Cht Ca Thi Gian


Xin cho, cc bn yu du, chng ti l nhng ngi Arcturus. N l nim vui ln ca
chng ti khi c th chia s nng lng v cc tng ca chng ti vi cc bn. gip
cc bn hiu c bn cht ca linh hn cc bn, chng ti mun a ra mt vi tng v
thi gian m c v s tr gip cc bn trn hnh trnh ca mnh. Mt s nhng tng ny
s c p dng vo cc phng php hn gn cc tng th khc nhau ca ci ti.
y l mt ch kh nm bt i vi nhiu ngi, do chng ti s di chuyn
chm v xut cc bn c v ni dung ny nhiu ln c th tip thu n mt cch y
.

S Khc Nhau Gia Thi Gian Tuyn Tnh V Thi Gian Phi Tuyn
Cc linh hn trn hnh tinh Tri t sng trong hai vng quc khc nhau mt cch
ng thi. T mt nhn thc tuyn tnh, cc bn ang tng trng v ang tin ha nh cc
linh hn c th, ang di chuyn t cc tng th thp hn ln cc tng th cao hn, mt tin
trnh c gi l s thng ln (ascension). Mt s ngi trong cc bn ang di chuyn nhanh
hn nhng ngi khc. Mt s lng ng k cc bn ang di chuyn ra khi bnh xe lun
hi v ang chun b mang thn th ca cc bn vo cc chiu kch cao hn mt cch trc
tip, ch khng i qua qu trnh cht v ti sinh.
Tin trnh tuyn tnh ca s tin ha linh hn lin quan n vic hon thin dn dn
nhn tnh ca cc bn v s hon thnh cc bi hc linh hn trong chiu kch thp. Qu trnh
ny thng tiu tn mt thi gian rt di v y nhng kh khn, sai lch, s xao nhng v
nhng th tng t nh vy. Hu ht loi ngi s dng hng trm i sng trong bnh
xe lun hi trc khi hc c tt c mi th m linh hn h khao kht hc. Tuy th m, gn
nh tt c cc linh hn cui cng cng vt ln s ng ha vi hiu bit cc tng th thp
v di chuyn vo xoy c thng ln (spiral of ascension).
Cho n hin ti, ch c vi trm linh hn hon tt qu trnh ny. By gi, trong
vng 50 cho n 100 nm na, s c hng triu linh hn i qua s thng ln v mt vt l.
Mt s ngi s xy dng cc thn th tinh th nh Sng trong vng 20 n 30 nm na.
Thi gian phi tuyn cng l mt kha cnh ca cuc sng trn Tri t, cho d i vi hu
ht mi ngi n c v b n du trong vng b mt. l do mi bn tm ca bn ng i
vi thi gian tuyn tnh. Bn ng lun ngh v qu kh v tng lai, v ch nhn thy mt
phn nh b ca ci ang xy ra trong hin ti.
T mt nhn thc phi tuyn, tt c thi gian l HIN TI. Khng c qu kh hay
tng lai, hay cc bn c th ni l qu kh v tng lai c cha ng trong HIN TI.
iu ny d dng c chng minh bi v n lun lun l HIN TI. Ti khong khc cc
bn ang c c iu ny, n l HIN TI. Khi cc bn ln u tin c n, n cng l
HIN TI. N s vn l HIN TI khi cc bn c xong. Nu cc bn ang ngh v qu
kh, th khi no cc bn lm iu ? HIN TI. Trong thc t, ton b nhn thc ca cc
bn v thi gian v khng gian ang xut hin ngay HIN TI.
27

Trong khong khc HIN TI bt dit, cc bn l ton b, hon thin v hon ho.
Cc bn gic ng v t bit v chnh mnh. Cc bn l mt sinh mnh 12 chiu ang
sng mt cch ng thi trong 12 thc ti khc nhau. Tt nhin, t cuc sng ca mt con
ngi n c v khng ging nh vy. Tt c cc gic quan vt l ca cc bn c th nhn
thc c ch l mt phn nh b ca HIN TI. mc no cc bn c th bc ra
khi bn ng/nhn tnh ca mnh v thot ra khi trng thi gian/khng gian tuyn tnh, cc
bn c th tr nn hiu bit v s khng l ca Ngi M Bn L (Who You Are).
Tm tt li, cc bn l mt sinh mnh con ngi ang hc hi tr thnh mt linh
hn gic ng tm linh, v ng thi cc bn l mt sinh mnh gic ng tm linh ang c
mt tri nghim con ngi. Cc bn ang tin ha v cc bn hon ho. Cc bn ang l
v ang tr thnh cng mt lc.
T mt nhn thc tuyn tnh, cc bn ang hn gn cc lp ca ci ti tr nn mt
cn bng. T mt nhn thc phi tuyn, cc bn ch ang g b cc mng chn ca o nh
che ph Ci Ti vn hon ho ca cc bn.
T mt nhn thc tuyn tnh, s tin ha linh hn l qu trnh tng ln mt cch t t
tng th rung ng ca cc bn cho n khi cc bn hiu bit y v Thng Hin
Din (God Presence) bn trong cc bn. T mt nhn thc phi tuyn, s tin ha linh hn l
qu trnh g b tt c cc o nh v s chia r m cc bn t ra gia mnh v thc ti
thc s ca cc bn, l ng sng to vi Thng .
T mt nhn thc tuyn tnh, cc bn c mt thn th, tm tr v nhn tnh tn ti
trong thi gian hin ti trn Tri t v ang ln ln t mt a tr thnh mt ngi trng
thnh v cui cng l cht hoc thng ln. T mt nhn thc phi tuyn, cc bn c nhiu ci
ti ang ng thi tn ti trong nhiu chiu kch. Nhng ci ti qu kh, hin ti v tng lai
ca cc bn tt c ang tn ti ngay by gi. Nhng ci ti song song (cc tng th khc)
cng ang tn ti ngay lc ny.
T mt nhn thc phi tuyn, qu kh khng khc vo , m ang bc l ra, cng nh
hin ti v tng lai. y l mt khi nim khng th hiu ni i vi tm tr tuyn tnh,
nhng n s tr nn r rng hn mt cht khi chng ti ni v hn gn dng thi gian v cc
cch cha tr khc.
Mc tiu ca cun sch ny l nh thc c hai tng th ca thi gian bn trong cc
bn vi mc ch cc bn bit, vt trn bt c bng dng nghi ng no, rng cc bn l
trn vn, l hon thin v hon ho ng nh ci m bn l. Cng lc , chng ti ghi nhn
rng cc bn ang hc hi, ang tng trng v ang tin ha tng ngy v nh th chng ti
ang trao cho cc bn cc phng tin v cc k thut gip cc bn trong qu trnh .

Cc Dng Thi gian v Cc Ci Ti V Hn


D nh ca chng ti ti thi im ny l chia s vi cc bn mt s nhn thc ca
chng ti v thi gian v lm th no m iu ny kt hp vo vi ch v s hp nht linh
hn.
Trong khi linh hn cc bn c nhiu chiu khng gian, chng cng c nhiu chiu
thi gian. y l mt khi nim kh hiu, do chng ti s ni chm. Thi gian ging nh
mt tm thm dt tinh vi, vi mt s lng v hn cc si ch nhiu mu sc bn vo nhau
hnh thnh nn bc tranh ln. Cc dng thi gian l mt sn phm ca t do ch loi
ngi, cng vi t do ch ca cc sinh mnh khc trong nhiu tng th v nhiu chiu kch.
28

iu ny bao gm cc hnh tinh v cc ngi sao, nhng th l cc sinh mnh c t tng


mt tng th khc.
Cc bn c ci c gi l dng thi gian tri. L dng thi gian nhn c hu ht
nng lng v s tp trung. S dng mt v d n gin, nu bn c mt mong mun nng
cnh tay ln trn u, v bn tp trung s ch vo vic lm , dng thi gian tri ca bn
s bao gm hnh ng gi tay cao ln u. Tuy nhin, nu cc bn khng nghim tc lm
iu mt cch tht s, m ch p tng, th hnh ng gi tay ln trn u tr nn mt
dng thi gian tim nng, hay dng thi gian c th, nhng trong tt c cc kh nng s
khng tr thnh mt phn ca dng thi gian tri ca bn. Trong trng hp ny, dng thi
gian tri bao gm thc ti m trong cnh tay ca bn c gi bn mnh. V d ny c th
ging mt tng n gin n mc bun ci, nhng tt c thi gian vn hnh ging vi
nhng quyt nh t do ch ny.
Tt nhin, chng ta ang ni v t tng tp th cng nh t tng c th, v nh cc
bn bit, c mt sc mnh ca s ng.
V d, nu mt s lng ln cc linh hn trn Tri t khao kht ha bnh, th nng
lng ha bnh i vo tm thm khng thi gian v tc ng mnh n bn cht ca tm
thm . Khi t ti mt s ng ti hn, khao kht ha bnh cho th gii to ra mt dng
thi gian tri v cc bn sau c quyn tri nghim th gii ha bnh trong cc vng quc
bn ngoi. Nhiu nhng v thy trn hnh tinh ca cc bn pht hin ra cc cng thc
t ti s ng ti hn. Mt s ni rng n chim khong 1,8% loi ngi, nhng ngi
khc ni s lng ti hn l nh hn. N ph thuc vo cng ca khao kht v tng th
hiu bit ca nhng ngi tham d vo vic to ra mt dng thi gian c th. N cng ph
thuc vo vic khao kht c thng hng vi s pht trin t nhin ca s tin ha.
N tht s mt rt nhiu nng lng v s tp trung to nn trt t t nhin khc
vi S Sng To. Bi v cc bn l cc sinh mnh tinh thn y quyn nng, sng to,
c to ra trong tr tng tng v ging vi ng To Ha ca cc bn, cc bn c th to
nn nhiu th m c v tri ngc vi trt t t nhin, nhng n cn rt nhiu c gng
lm c iu . T do ch c nhng gii hn ca n. C rt nhiu thc ti vt trn t
do ch khng b tc ng bi cc quyt nh ca cc sinh mnh con ngi trn Tri t
(hay cc bn c th ni nh hng ca loi ngi l khng ng k). V d, tng th tin
ha ca cc bn, cc bn c rt t hoc khng c nh hng g n cc s kin thn thnh,
nh hin tng nht thc hay nguyt thc v s tin ng thng hng. Tuy th, vic cc bn
tri nghim cc s kin ny nh th no, l mt chc nng ca t do ch.
Tr li vi ch v cc dng thi gian, cc bn c th b cm d ngh rng ngay
khi cc bn lm mt quyt nh v thc hin n, th l kt thc ca cu chuyn, nhng n
khng phi nh vy. Qu kh c th b thay i. Tuy nhin, c mt s nhng nguyn tc nh
l ci g c th v ci g khng th xy ra. Trc tin, cc bn khng th vi phm n t do
ch ca cc linh hn khc. C ngha l vic thay i mt s kin v mt vt l trong thi gian
tuyn tnh khng c cho php nu n thay i cc tri nghim ca cc linh hn khc m
khng c s ng ca h. Tuy nhin, cc bn c th thay i tri nghim ca bn v ci
xy ra, v cc bn c th thay i s tc ng m tri nghim gy ra i vi cc i sng
tng lai ca bn (bao gm c i sng hin ti). Ni mt cch khc, cc bn c th thay i
dng thi gian tri ca mnh trong i sng ny nh l mt kt qu ca vic thay i v hn
gn qu kh ca cc bn.
29

Th hai, cc bn khng th thay i qu kh trong mt s biu hin tuyn tnh. Ni


cch khc, cc bn khng th tr li qu kh, git cht b ca mnh, v sau nhn thy l
bn cha bao gi c sinh ra. l nghch l c bn bi v nu iu ny l c th, cc
bn s khng th c sinh ra ri sau c th tr li v git cht b ca mnh ni u
tin.
Thay vo , cc bn to ra cc dng thi gian thay th. Gi y c hai dng thi gian
trong v d bn trn. Trong mt dng thi gian, b ca bn b git cht v bn cha bao
gi c sinh ra. Trong dng thi gian kia, b ca bn tip tc sng v sinh ra m ca bn,
ngi li sinh ra bn, vv
Mi khi cc bn lm mt s thay i i vi qu kh, hin ti hoc tng lai, cc bn
bin i cc dng thi gian c kt hp vi s tin b ca bn khi l mt linh hn. Cc bn
dt nn mt gc tm thm ca chnh mnh ty theo tt c cc thc ti c th v cc thc ti
chc chn m cc bn to ra vi t do ch ca mnh.
Mt v d thit thc ca vn ny lin quan n mt qu trnh c gi l hn gn
dng thi gian (timeline healing). Gi thit l bn c mt chn ng ln vo lc 5 tui
trong dng thi gian tri ca bn. Bn tr li ng lc v trao mt s hn gn cho ci ti 5
tui ca bn. Gi y bn c mt dng thi gian tri mi bao gm s hn gn bn nhn
c khi bn 5 tui. lp li ci ni bn trn, cc bn thng khng th thay i cc chi
tit vt l bn ngoi ca ci xy ra trong dng thi gian gc bi v iu s vi phm n
t do ch ca cc linh hn khc, nhng ngi tham d vo cc s kin gc.
V d, cc bn khng th tr li mt i sng qu kh khi bn b ha thiu trn dn
la v cu ci ti qu kh khi dn la v chy thot vo rng cng anh y hay c y. Tuy
nhin, cc bn c th thay i tri nghim ca ci ti qu kh v vic b ha thiu v do
g b cc du n ether ca vic b thiu sng, bng cch gim thiu ti a cc chn ng
tm l c mang theo t i sng trc vo i sng hin ti.
Ngay khi linh hn cc bn tri nghim mt iu g y mt cch hon ton, n
khng cn cn thit phi ti tri nghim iu . Trong trng hp ny, linh hn cc bn c
th hc c tt c mi th m n c th hc v vic b thiu sng trn dn la v gi y
n mun g b tri nghim khi k c t bo ca thn th.
C th phn bc li l bn khng th ni khi no th linh hn bn hc c mt bi
hc mt cch hon ton hay cha, nhng chng ti c th ni rng bn khng th b hp dn
n mt k thut nh l k thut hn gn dng thi gian tr khi bn sn sng vt qua
trng thi phn cc m linh hn bn sng trong hng nghn nm, nu khng phi l trong
hng triu nm.
Cha kha hn gn chn ng ca bn l cm nhn, tri nghim v biu l cc tnh
cm ca bn mt cch hon ton v chn ng , v ng thi tr nn tch bit vi n cng
mt lc. Khi m cc bn c nhng tri nghim chn ng ny v lp i lp li chng
ht ln ny n ln khc, ch yu mt cch tim thc, gi y cc bn sn sng n vi
mt s hiu bit cao hn bng cch quan st bc tranh ln, tc l nhn dng thi gian ca
bn bc l ra trc bn v la chn c mt tri nghim kh khn. Hn gn dng thi gian
thng c ch cho vic lm sch nhng ni m nh v nhng phn ng vt l i vi mi
trng m c v nh khng c nguyn nhn t thi gian hin ti. V d, bnh hen suyn c
th c nguyn nhn bi mt i sng qu kh ni m linh hn tri nghim vic b chn
30

vi trong mt trn l tuyt v b ngt th. Bng vic trao cho ci ti i sng qu kh mt s
hn gn, bnh hen suyn c th bin mt nhanh chng trong i sng hin ti.
Chng ti s nhc li k thut hn gn dng thi gian trong Chng 4, khi chng ti
ni v cc phng php hn gn linh hn b phn mnh.

Cc Ci Ti Qu Kh, Song Song V Tng Lai


Linh hn l vt trn thi gian v khng gian nh cc bn bit. Do , nng lng
linh hn c th nhng bn thn n vo bt c ni u bn trong trng thi gian/khng gian.
Cc bn c th c cc kha cnh ca linh hn trong qu kh, hin ti v tng lai, cng nh
bn trong cc th gii khc v cc chiu kch khc. Khi nhng phn ca linh hn bn b dn
tri ra nhiu khung thi gian v nhiu chiu kch, iu ny c bit n l s phn mnh
linh hn. Cc linh hn phn mnh v mt s l do, iu s c tho lun trong Chng 3.
Khi cc bn c cc mnh ca chnh mnh trong cc vng quc thi gian khc, nhng
mnh hn ny thng b kt trong nhng i sng qu kh hay tng lai. Cc bn c th ni
rng bn c nhng phn ca chnh mnh b tht lc trong thi gian.
Khi cc bn c cc phn ca linh hn mnh trong cc dng thi gian thay th c
to ra nh cc thc ti tim nng, hay cc thc ti c th, nhng th ny c gi l cc i
sng song song.
Cc bn c 12 kha cnh chnh ca linh hn, mi mt kha cnh tng ng vi mt
tng th hay chiu kch ca v tr. Khi cc phn ca 12 kha cnh nguyn thy ca linh hn
b phn mnh vo cc chiu kch khc nhau, nhng th ny c gi l cc mnh ca ci
ti chiu kch khc.
Lm th no bit v s khc nhau gia cc kha cnh nguyn thy, cc mnh ca
ci ti chiu kch khc v cc i sng song song?
Cc bn c 12 kha cnh chnh ca ci ti, cng vi rt nhiu cc phn nh tng ng
vi cc cnh gii ph ca 12 chiu kch. Cc kha cnh ny l thnh phn ca dng thi gian
tri ca bn, hay l ci m cc bn ang tri nghim ngay lc ny. Chng l thnh phn ca
ci m cc bn ang to ra v ang biu hin ra ngay by gi, cho d cc bn c th khng
hiu bit v chng. Cng vi nhau, tt c cc kha cnh chnh tc ng nh mt bn giao
hng hon thin ha m v iu khin cuc i bn.
Nu mt s nhng kha cnh b phn mnh, tng th m ti s phn mnh xut
hin s c v mt cn bng, v s hiu qu trong vic sng to nn ci m cc bn khao kht
trong cuc i s b tn hi. Tng th thng thng nht ti iu ny xut hin l tnh
cm. Nu cc bn b phn mnh tnh cm, n c ngha l c cc mnh ca thn th tnh cm
phn tn khp v tr (hay t nht l khp Tri t). Trong Chng 4, chng ti s khm ph
cc k thut cho vic triu hi nhng mnh hn mt ny.
Cc i sng song song, mt khc, miu t cc dng thi gian c th v cc dng thi
gian chc chn giao kt vi dng thi gian tri, nhng cha biu bin ra trong thc ti bn
ngoi ca cc bn. Tr li vi v d a ra trc y, ngay khi cc bn lm mt s tp
trung mnh m nng tay ln trn, hng ng tr thnh mt phn ca dng thi gian tri
ca bn. Kha cnh vt l ca ci ti tri tri nghim vic gi tay ln.

31

Tuy nhin, cc bn c rt nhiu i sng song song c da trn cc la chn khc


m bn c th xem xt nhng khng thc hin. Mt trong nhng ci ti song song ca cc
bn c th gi tay bn bn mnh. Ci khc c th nht mt vt ln v nm n i, vv
Trong khi v mt l thuyt c th c mt s lng v hn cc ci ti song song,
nhng ci m bn trao s ch nhiu nht tr thnh thc nht. Ni chung, cc bn c th
nhp vo cc i sng song song theo mt cch tng t vi ci c miu t trong mt
b phim Hollywood ca cc bn, b phim Sliding Door. Trong tc phm vin tng ny
v cc dng thi gian thay th, mt ngi ph n vi v ln mt chuyn tu v cht xu na
th lm c iu trong mt vin cnh, nhng li sut nh tu trong mt vin cnh khc.
B phim sau i vo din t hng lot kt qu xy ra vi mi mt vin cnh .
s dng s tng t v tm thm, cc bn c mt si ch rc r i din cho dng
thi gian tri ca cc bn v by gi cc bn c hai si ch hi nh hn mt cht xut pht
theo cc hng khc.
Loi ngi c vi i sng song song ang din ra ngay lc ny. Trong mt i sng,
cc linh hn trn Tri t tip tc l i nhng du hiu cnh bo v nhim v s khai thc
trit cc ngun ti nguyn v tri qua mt thi k khc nghit nh l hu qu ca li hnh
x .
Trong mt vin cnh khc, cc linh hn bt u nhn ly trch nhim cho vic lm
sch Tri t, vi mt s lng ng k, v c mt tri nghim tp th khc hn, tch cc
hn nhiu.
Cc vin cnh tng t c th c p dng vo chin tranh v ha bnh, hay bt k
mt quyt nh ln no khc lin quan n mt s lng ln con ngi.
Khong 60 nm trc, mt s An Bi Thn Thnh (Divine Dispensation) c ban
ra, chng li vic loi ngi t hy dit chnh mnh bi cc loi v kh ht nhn. Dng thi
gian tri by gi khng bao gm thm ha ht nhn ton cu. Trong mt th gii song song,
s an bi ny khng c ban ra. Bn trong thc ti song song , hai thc ti ring r
c kt hp, trong mt thc ti nt c bm, dn n kt qu nhng ci cht v s
ph hy trn din rng, v trong mt thc ti mt hip c ha bnh c k, chng li s
ph hy.
Cc linh hn c th trn Tri t thng ni h cm thy h c cc ci ti khc ang
lm nhng vic khc vi ci ti tri ca h. V d, nu mt ngi c c, sng mt mnh v
hng ni, v khao kht c mt mi quan h, anh ta c th cm thy c mt ci ti khc thu
ht mt cch d dng vi nhng ngi khc v to ra nhng mi quan h tuyt vi, yu
thng. Khi cc vin cnh c th phn k theo cch nh c miu t trong on vn
trn, chng cng c th ng quy. Nu s ch c a ra pht trin s t tin ca
ngi c c kia, anh ta c th bt u tri nghim ci ti hng ngoi ca mnh v to ra
nhng mi quan h yu thng trong dng thi gian tri ca anh y.
Cng ca mt ci ti song song khng ch ph thuc vo bao nhiu nng lng
v s tp trung m cc bn t vo mt vin cnh c th, m n cn ph thuc vo nhng
mnh hn ln nh th no c di chuyn vo thc ti song song , v cng ph thuc vo
thc ti chc chn ang lin quan nh th no n cc linh hn khc. Mt ngi ang la
chn gia hai cng vic c s thm mun xp x nh nhau c th c hai thc ti chc chn
rt mnh i din cho mi mt la chn. Mt khc, nu mt trong hai cng vic khng c
mong mun, thc ti song song ni m ngi y chp nhn cng vic l rt nh v th
32

hin mt tim nng nh, c ngha l khng c nhiu nng lng . N l mt si dy m


nht trong tm thm ca thi gian v khng gian.
Tt c mi lc cc bn tng tng bn thn mnh ang lm mt iu g y, cc bn
li to ra mt ci ti thay th. Ci ti ny tn ti trong cc chiu kch qu kh song song,
hin ti song song v tng lai song song. V d, nu cc bn l c thn v khao kht mt
mi quan h, cc bn c mt ci ti song song trong mi quan h . Ci ti song song ny
thc s tn ti trong mt vng quc thi gian v khng gian khc, mc du n khng c
trong dng thi gian tri, hay ci m cc bn gi l thc ti vt l trn Tri t.
Cc kha cnh ca ci ti (cc mnh hn) c th phn tch trong cc dng thi gian
thay th, cng nh cc v tr thay th trong khng gian. iu ny c ngha l cc bn c th
c cc phn ca chnh mnh mc kt trong mt chiu kch qu kh, tng lai hay trong
mt chiu kch song song ca hin ti. V d, nu cc bn c mt s v kh khn trong
mt mi quan h 10 nm trc, mt phn ca linh hn bn c th vn mc kt trong vng
thi gian . Trong trng hp ny, ci ti ca bn 10 nm trc c v nh b chia tch
khi ci ti hin ti ca bn v gi y bn c mt ci ti ang sng trong hin ti v mt ci
ti ang sng 10 nm trc.
Chng ti, nhng ngi Arcturus, mong mun trnh by nhng tng ny trong vi
cch khc nhau nh vy cc bn c th nm bt tng kh khn ny v cc thc ti c th
v cc thc ti chc chn mt cch y . Do , hy chng ti pht biu mt s khi
nim ny khc hn mt cht trong nhng on vn di y.
C l cc bn tng nghe mt ai y ni rng, Ti cm thy phn tn ngy hm
nay. y l mt biu hin cho thy l ch mt phn ca nng lng linh hn ang hin din
y v vo lc ny. Phn cn li thc s b phn tn trong thi gian v khng gian, v
trong cc thc ti thay th. Linh hn bn cng b phn tn, th cng c t sc mnh v nng
lng to ra ci m cc bn thc s khao kht trong cuc i hin ti ca cc bn.
Cc bn c th mang nhng mnh hn mt theo thi gian, ng nht chng vo
Mt Sinh Mnh (One Being) ca cc bn, v tri nghim ha bnh, sc mnh v kh nng
sng to ln hn. Trong mt s trng hp, linh hn c th cha kh nng hoc cha sn
sng ng nht mt cch ton b cc mnh hn qu kh ca chnh h. Trong nhng
trng hp khc, ci ti hin ti c th lin lc c vi mt mnh qu kh ca ci ti v c
th m knh vi ci ti qu kh . Ngy nay c cc linh hn trn Tri t ang m knh
vi cc phin bn i sng qu kh ca chnh h. T mt quan im phi tuyn, c hai phin
bn ang tn ti ngay by gi, trong khong khc HIN TI bt dit ny.
iu ny cng ng vi cc ci ti tng li. N l mt hot ng tn gio ph bin
kt ni vi nhng ci ti tng lai v m knh vi h mang li li ch cho ci ti hin
ti. Khi cc bn xut ra mt s ch , hoc c mt khao kht mnh m di chuyn vo mt
hng i c th trong cuc i, cc bn to ra mt ci ti tng lai sn sng hon thnh cc
mc tiu ca ci ti hin ti. iu ny c da trn ci c vt l lng t gi l Nguyn
L Bt nh Heisenberg.
Trc khi cc bn lm mt quyt nh t do ch, c mt s lng v hn cc dng
thi gian tng lai c th, nhng ngay khi cc bn hng nng lng ca mnh theo mt tin
trnh hnh ng c th, cc bn hnh thnh nn mt dng thi gian tri v tt c cc dng
thi gian khc v bn cht sp vo thc ti mi m cc bn ang hnh thnh nn.
Vng, cc thc ti khc vn tn ti trong khung kt cu v hn ca thi gian v khng gian,
33

nhng tr khi cc bn thay i nhng mc tiu ca mnh v bt u trao nng lng cho mt
trong cc thc ti , chng s c gi nh cc dng thi gian tim nng, hay cc dng thi
gian c th.
V d, bn ang sng London v mong mun di chuyn ti Bombay. Mt s di
chuyn by gi nm trong dng thi gian tri tng lai ca cc bn. Nhng rt nhanh chng
cc bn nghe thy c nhiu th tiu cc v ting n v hn lon trong thnh ph v quyt
nh l bn mun i n Cusco. Gi y i sng Bombay mt i nng lng v tr nn
mt dng thi gian c th thay cho mt dng thi gian chc chn, v Cusco tr thnh mt
phn ca dng thi gian tri mi.
Ngay khi cc bn bit ci m mnh mun to ra, cc bn c th thit lp mt ng
kt ni vi ci ti tng lai tn ti trong dng thi gian . Cc bn c th mang ci ti
tng lai vo thi gian hin ti v kt ni vi anh ta hay c ta theo mt cch tng t vi
cch c dng kt ni vi mt ngi hng dn tinh thn hay vi mt v thy. Trong
mt s trng hp, cc bn c th m knh vi ci ti tng lai, v c vi linh hn ang
lm iu ngay lc ny trn th gii.
Cc bn c th t hi mnh, Lm sao m tt c nhng th ny li n nhp c vi
ch v s hp nht linh hn? Tt c cc ci ti qu kh, hin ti v tng lai ca cc bn
tn ti trong khong khc HIN TI bt dit ny, v tt c u c th c truy cp ngay
BY GI. Khi cc bn tr li qu kh, hay i vo tng lai, cc bn c s la chn ly li
nng lng ca cc ci ti qu kh v cc ci ti tng lai v mang nng lng vo
khong khc hin ti. Cc bn c th gn nng lng vo cc lun xa ca thn th hin
ti. V d, nu bn c mt ci ti tng lai rt thnh cng trong thng mi, bn c th mang
nng lng ca s thnh cng tr v thi hin ti v a nng lng vo thn th, v
bn cht l thu ht tri nghim v s thnh cng trong thng mi n vi mnh. Mt k
thut nh vy c gi l kt ni dng thi gian tng lai.
Khi cc bn mang sc mnh v nng lng ca cc ci ti qu kh v tng lai vo
thn th HIN TI ca bn, cc bn to ra s hp nht linh hn, v cc bn bt u biu
hin tim nng v hn ca mnh nh mt sinh mnh c ch quyn.
Cc bn c th nhn thy cc kt qu ca vic phn mnh linh hn ca mnh trong qu
kh v tng lai. Cc linh hn lin tc ngh n qu kh v tng lai c rt t nng lng
i mt vi nhng thch thc hin ti. Lo lng v tng lai to ra hai th. N c xu hng
thu ht nhng tri nghim tiu cc n vi bn bi v l ci m bn ang tp trung vo, v
n phn mnh linh hn cc bn do phn chia nng lng linh hn bn ang sng trong
tng lai ni m bn ang lo lng v n. Hu qu l, cc bn c t nng lng i mt vi
nhng th cn phi gii quyt trong hin ti nhm trnh c tng lai m cc bn ang lo
lng v n. Hy ngh v iu ln ti khi cc bn b thu ht n s lo lng.
Tm tt li, cc linh hn c th phn mnh vo cc thi gian khc nhau v cc chiu
kch khc nhau. Ni iu ny theo mt cch khc, cc bn c th c cc phn ca chnh bn
thn mnh trong qu kh, hin ti v tng lai, cng nh trong cc tng th khc nhau v cc
chiu kch khc nhau ca v tr. Sau y, chng ti s tho lun khi nim cc linh hn cha
m v mi quan h ca h vi cc mnh hn ca cc bn ang lang thang trong thi gian v
khng gian.

34

Chng ti s ti ving thm nhng khi nim ny nhiu ln sut cun sch ny. By
gi, chng ti cc bn c c hi o su vo ci m chng ti v cc ng Sng To
trao cho cc bn.
Rt vui lng c tho lun v cc dng thi gian vi cc bn. Chng ti l nhng
ngi Arcturus. Phc lnh.

Ci Ti Cao Hn v Nhng Ngi Hng Dn Tinh Thn


Xin cho, y l Ci Ti Cao Hn ca Sal. Chng ti by gi s ni ti mt ch
cc k quan trng lin quan n s khc nhau gia Ci Ti Cao Hn ca cc bn v nhng
ngi hng dn tinh thn.
Linh hn ca cc bn c cc kha cnh cao hn v cc kha cnh thp hn. Khi cc
bn hc cch ha nhp vo bn cht cao hn ca mnh, cc bn s khm ph ra mt giai iu
v mt v p c nht v nh ca cc bn. Cc bn s ghi nhn v s bit v Ci Ti Cao
Hn ca cc bn.
Tt c nhng sinh mnh c ch quyn trong v tr u l a chiu kch v u c c
nhng kha cnh thp hn v nhng kha cnh cao hn. Cc kha cnh cao hn ca cc bn
c kh nng kt ni c vi cc kha cnh cao hn ca cc linh hn khc, bt k l h c
hay khng trong thn th con ngi, hay la khi xc, hay l cc sinh mnh c ch quyn
t cc th gii khc hay t cc chiu kch khc.
Khi cc bn tng trng v tin ha, iu quan trng l phn bit gia cc dng khc
nhau ca nng lng linh hn v cc tng th v cc chiu kch trong nng lng y ang
vn hnh. iu ny c bit quan trng khi tm kim li khuyn t Ci Ti Cao Hn ca bn
hay t nhng ngi hng dn tinh thn ca bn.
Lm th no ni v s khc nhau gia cc kha cnh cao hn ca chnh linh hn
bn v cc kha cnh ca cc linh hn khc?
Trong khi xt n cng tt c cc linh hn u l thnh phn ca Mt Sinh Mnh, bn
trong Mt Sinh Mnh l nhng s bin thin v hn v nhng khun mu c nht v nh
ca nh Sng. Khi cc bn i theo s tin ha ca linh hn, cc bn s i vo mt trng thi
ca t tng ni m tt c cc sinh mnh i vo khng gian ca bn u chnh xc l thch
hp cho vic tr gip cc bn trn con ng ca mnh. Trong khi xt n cng iu ny
lun lun ng, c nhng khong thi gian khi bi hc linh hn ca bn lin quan n vic
pht trin kh nng s dng s sng sut. Ni mt cch khc, i lc cc linh hn khng ph
hp i vi cc bn v cc bn phi yu cu h ri i. Nu cc bn khng bit s khc nhau
gia cc tng th v cc chiu kch ca cc sinh mnh khc nhau, n c th rt kh khn
bit ai th gi li v ai th phi mi i. Hy bt u vi s khc nhau gia Ci Ti Cao Hn
ca cc bn v nhng ngi hng dn tinh thn ca cc bn. Nu cc bn c th hiu s
khc bit ny, th sau cc bn s d dng nhn thc c ai v ci g l ph hp vi cc
bn.
C th tim thc ca cc bn can thip v thm ch c gng thuyt phc bn rng bn
ang kt ni vi mt hoc nhng sinh mnh c bit, trong khi thc t l, tim thc ca
chnh bn ang kt ni vi bn. iu ny c ngha l cc bn cng phi phn bit c gia
tim thc ca mnh vi Ci Ti Cao Hn ca cc bn. Tin thm mt bc xa hn, tim thc
ca cc bn c th thuyt phc bn rng mt linh th tng th thp thc s l mt v thy
thng ln hoc l mt thc th chiu kch cao hn. Nh th iu ny cng c ngha l ni
35

v s khc nhau gia tim thc ca cc bn v nhng linh th tng th thp (cc thc th la
khi xc). Do , chng ti s kho st tt c nhng ch ny trong cc phn ti.
Khi cc bn di chuyn theo con ng tin ha, cc bn s hc cch ghi nhn du
hiu linh hn ca tt c cc sinh mnh m cc bn bt gp. By gi, chng ti yu cu cc
bn s dng php th m chng ti a ra trong tt c cc cun sch ca chng ti nhm
ch ra s khc nhau gia cc tng th rung ng v v th, ch ra s khc nhau gia cc loi
sinh mnh. Di y l phin bn ngn gn ca bi th.
T hi chnh mnh cc cu hi sau y khi kt ni vi mt sinh mnh hoc mt hnh
t tng:
Sinh mnh ny hay nng lng ny c phc v cho s tng trng tinh thn ca ta
khng?
Ta c cm thy sng ng hn v hiu bit hn trong s hin din ca sinh mnh ny
hay nng lng ny khng?
Sinh mnh ny hay nng lng ny c khuyn khch ta t quyt nh cho mnh hay
khng?
Sinh mnh ny hay nng lng ny c c trao cho ta khng gian ta t bc i trn
i chn ca mnh hay khng?
Ta cm thy nh th no sau khi kt ni vi sinh mnh ny hay nng lng ny?
Cc bn c th yu cu tt c cc nng lng, cc hnh t tng v cc thc th l
hon ho v ph hp vi bn c php hp dn n vi bn v i vo khng gian c
nhn ca bn. Ngc li, bt c nng lng no, hnh t tng no v thc th no khng
ph hp v khng hon ho i vi bn th c th b lm cho ra khi khng gian ca bn,
mt cch tm thi hoc mi mi.
Thng tin sau c th c s dng phn bit gia Ci Ti Cao Hn ca cc bn v
nhng ngi hng dn tinh thn:
Trc tin, nhng ngi hng dn tinh thn s hu nh lun lun gii thiu bn thn
h bng tn gi hoc bng th hng, thng l trong cu ni u tin. V d: Xin cho, cc
Nh To Ha yu du, chng ti l cc ng Sng To. Ci Ti Cao Hn ca cc bn s
him khi gii thiu bn thn n. Nu n lm vy, n s n gin ni rng, Ti l s hiu
bit cao hn ca mt ngi c bit n l (a tn ca bn vo).
Th hai, nhng ngi hng dn tinh thn ch n khi h c ku gi hay c cu
nguyn. Cc bn c th nhn thy h trong lc thin nh v tm cch thit lp s kt ni vi
h. H c th hin din trong khng gian ca cc bn n gin kim tra hoc quan st cc
bn, nhng h him khi xng cuc i thoi tr khi c mt nhu cu cp bch phi can
thip m linh hn bn sn sng ng trn mt s tng th. Ni cch khc, Ci Ti Cao
Hn ca cc bn lun lun hin din v s thng can thip nu cc bn thng ku gi
h thng xuyn.
Khi cc bn hc cch thin nh mt cch u n v s dng sc mnh ca li cu
nguyn (xem trang tip theo), cc bn s ghi nhn c s khc nhau v nng lng gia Ci
Ti Cao Hn ca cc bn v nhng ngi hng dn tinh thn. i vi knh ny, Ci Ti
Cao Hn xut hin nh mt nh Sng vng p , rc r tng t vi nh Sng Vng,
Rc R, Yu Thng ca Thng , trong khi nhng ngi hng dn tinh thn ca anh
36

y c mu sc khc nhau, mu hnh v kt cu khc nhau (cng nh t gii thiu h bng


nhng ci tn).
Lin quan n s khc nhau gia nhng ngi hng dn tinh thn yu thng v
nhng ngi khng yu thng, nhng ngi hng dn tinh thn yu thng c xu hng
xem cc bn ngang bng vi h. H khng ni theo kiu ban pht vi cc bn, hoc hnh
ng theo kiu b trn hay phn xt. Nu mt sinh mnh c v nh phn xt cc bn, hy
yu cu sinh mnh ri i, hoc m bo rng bn ng ca chnh bn khng kt ni vi n.
Mt cch nhanh chng, chng ti s cp n nhng li cu nguyn c th gip chng
li nhng ngi hng dn tinh thn khng yu thng i vo khng gian ca bn.
Nu cc bn sng sut, cc bn s lu l nhng ngi hng dn tinh thn yu
thng lm d chu con mt th 3, thng c cc mu sc nh nhng, v s gi mt nng
lng m i v bnh thn vo thn th bn, trong khi nhng ngi hng dn tinh thn
khng yu thng c th gm nhng mu sc ti hn cng vi mt cm gic pht cung
v bc bi. Trong mt s trng hp, cc bn c th cm thy lnh vi vi ci rng mnh
trong s hin din ca mt ngi hng dn tinh thn khng yu thng.
C nhiu s bin thin khi Ci Ti Cao Hn v nhng ngi hng dn thinh thn
n vi bn. C nhng thi gian khi nhng ngi hng dn tinh thn s ln t
(overshadow) mt linh hn Tri t. iu ny c th bi tha thun linh hn, hoc nu
nhng ngi hng dn khng yu thng, n cng c th lin quan n s chim hu mt
phn hoc ton b. Nhng ngi hng dn tinh thn thc s yu thng mong mun trao
cho cc bn khng gian cn thit hc cc bi hc linh hn ca bn. H s khng c gng
v buc cc bn lm bt c iu g, v h s cn thn khng ln t cc bn hay i vo nhng
phn bn trong trng aura ca cc bn.
Nh thng thng, c cc ngoi l i vi cc nguyn tc chung ca mi cam kt
gia cc linh hn Tri t v nhng ngi hng dn tinh thn, gm cc hon cnh ni m
Ci Ti Cao Hn ca mt sinh mnh c th trao i bn thn n vi Ci Ti Cao Hn ca
mt sinh mnh khc. Trong chng 3, chng ti s nhn vo cc cch khc nhau m nhng
ngi hng dn tinh thn c th tng tc vi cc linh hn Tri t, gm mt bi kim tra
v nhng s chim hu v nhng s gn kt thc th, cc tnh trng ni m cc linh hn c
th ha nhp v trn ln vo nng lng linh hn ca chnh cc bn.

Lm Th No Lin Lc Vi Ci Ti Cao Hn Ca Cc Bn
Ci Ti Cao Hn ca cc bn bao gm tt c cc tng th v cc chiu kch ca ci ti
bn trn tng th 7. N gm linh hn, linh hn ti cao, tng hn, Ci Ti Chris hay Ci Ti
Pht, Ci Ti Thng C Th v Ci Ti Thng V Tr. Vi mc ch n gin
ha, chng ti s cp n tt c cc tng th ny cng vi nhau l Ci Ti Cao Hn
(Higher Self).
Cch n gin nht ku gi Ci Ti Cao Hn l mng tng mt nh sng mu
vng ang n t thng thin v ang i vo nh u (lun xa 7). Cc bn sau c th
tng tng nh sng vng ny ang di chuyn xung khp cc lun xa v cc phn ca thn
th vt l, ang hn gn, ang lm sch v ang thanh lc tt c cc t bo ca bn ri n
tip tc di chuyn xung hai chn v i ra khi bn chn ca bn. Nu cc bn ang ngi,
cc bn c th hnh dung nng lng ny ang ra khi thn th ca bn t sng cui cng
(lun xa 1) v i vo Tri t.
37

ku gi Ci Ti Cao Hn ca bn, s dng li cu nguyn sau:


TI KU GI TNH YU, SC MNH V S SNG SUT CA CI TI CAO
HN. HY N Y, CI TI CAO HN YU DU CA TI.
Tng th cao nht ca Ci Ti Cao Hn ca cc bn l Thng Hin Din vng,
rc r. Trong lc tng tng nh sng vng ny, hy ni cu sau:
TI KU GI CI TI THNG VNG RC R CA TI TUN CHY
QUA TT C CC T BO CA THN TH TI.
Mt cch c cu trc hn ku gi Ci Ti Cao Hn ca cc bn l: trc tin i
vo thin nh v bt u ht th su. Sau mt vi pht ht th v th gin, ni rng:
TI KU GI NH SNG VNG, RC R, YU THNG CA THNG
LP Y SINH MNH TI NGAY BY GI.
Yu cu s bo v mt cch y v hon ton trn tt c cc tng th ca sinh
mnh bn:
TI YU CU NH SNG VNG, RC R, YU THNG CA THNG
BO V TI MT CCH Y V HON TON TRN TT C CC TNG
TH CA SINH MNH TI.
Sau s dng li cu nguyn sau:
TI KU GI SC MNH V S HIN DIN CA CI TI CAO HN. HY
N Y, CI TI CAO HN YU DU CA TI. HY BIU L CHO TI THY.
HY CHIA S TNH YU, SC MNH V S SNG SUT CA BN CHO TI.
CM N, CI TI CAO HN YU DU.
Sau tr nn tnh lng v n gin gi tm tr ca bn ngng li. Ci m vi bt c
ci g n trong t tng ca bn.
iu quan trng l thc hnh cc k thut ny mt vi pht mi ngy cho n khi no
cc bn hc c cch ghi nhn s hin din ca Ci Ti Cao Hn ca bn. Cc bn c th
mun vit ra bt c t no hay tng no n vi bn khi thc hin bi thin nh ny.
Khi cc bn ku gi Ci Ti Cao Hn ca mnh, cc kha cnh cao hn ca linh hn
bn ang hp nht v ang ha trn vi cc kha cnh thp hn. Cc kha cnh cao hn gip
cc kha cnh thp hn c thng hng nh th cc bn c th ng nht nhiu mt linh hn
bn mt cch d dng hn.
C rt nhiu yu t tc ng n kh nng ca cc bn gi s kt ni vi Ci Ti
Cao Hn ca mnh. Mc tiu ca hu ht nhng li dy tm linh l gip cc bn g b cc
ro cn hiu bit v cc kha cnh cao hn ca chnh mnh. N l khng nu ch dy v
cc vng quc cao hn. Nu cc bn c rt nhiu tnh cm tiu cc, ngh tiu cc v nim
tin tiu cc, th n s ging nh vic c gng dy ton hc tch phn cho nhng hc sinh cp
mt, hay s dng mt s tng t tt hn l, c gng dy v s gic ng cho mt ai ang
kh s v ci i. Nu cc bn cho anh ta n trc, anh y c v nh s c nhiu sc lc v
s tp trung cn thit n nhn cc gi tr t nhng li dy ca bn.
Nh th, hn gn v lm sch cc tng th ca ci ti l tuyt i cn thit trc khi
cc bn c th nhn c mt cch y cc tn s cao hn i vo sinh mnh trn Tri t
ca cc bn. Hu ht cc bn ang c nhng iu ny tham d vo qu trnh hn gn ny
38

lc ny hay lc khc v l l do ti sao chng ti by gi c th trao cho cc bn mt s


thng tin chi tit hn v bn cht su hn ca linh hn v cc bin th ca n.
Mt yu cu ph bin m chng ti v knh ny cp lin lc vi nhng ngi
hng dn tinh thn ca cc bn. Chng ti a ra mt s p li tm tt bn di:

Lin H Vi Nhng Ngi Hng Dn Tinh Thn Ca Cc Bn


Ni chung, nhng ngi hng dn tinh thn ri vo vi loi, vi tng th v vi rung
ng, nh sau:
Cc thnh vin gia nh hn ang tr gip cc bn trong vic nh li Ngi M
Bn L. Mc ch ca h l gip cc bn kt ni vi Ci Ti Cao Hn ca chnh
bn. Gia nh hn bao gm ngi yu sinh i (twinflame) ca bn, cc thnh vin
gia nh hn nguyn thy, cc thnh vin gia nh hn th cp v cc thnh vin
gia nh hn m rng. (Nhng ch ny c tho lun su trong chng tip
theo);
Nhng linh hn khng thuc v gia nh hn ca bn c ch nh lm vic vi
bn trong i sng ny bi v h c cc thng tin c th quan trng i vi nhng
bi hc m linh hn bn mun hc. Nhng ngi ny bao gm nhng ngi
hng dn tinh thn c nhn ca bn v nhng thin thn h mnh;
Nhng linh hn t cc chiu kch cao hn tnh nguyn lm nhng ngi thy
ca bn. Nhng ngi ny c th bao gm nhng ngi hng dn gic ng
tng trong dng vt l trong i ny hoc trong mt i sng qu kh, cng nh
cc v thy thng ln, cc thin thn, cc tng thin thn v nhng ngi ngoi
hnh tinh gic ng thch hp cho vic gip cc bn tng trng v tin ha;
Cc thnh vin thuc dng di linh hn ca chnh bn. l mt nhm phc hp
hn bao gm cc kha cnh ca chnh Ci Ti Cao Hn ca bn, t Ci Ti
Thng V Tr xuyn xung n cc tng th khc nhau n linh hn ti cao
ca bn. Cc bn c th ngh v nhng ngi hng dn ny nh cc thnh vin
gia nh hn tng th cao hn; v
Cc thnh vin ca cc dng di linh hn cng huyt thng. H l cc v thy
trong dng vt l hoc phi vt l, cc v thnh, cc v thy v nhng ngi hng
dn gm c cc phm cp tinh thn, nh l phm cp Melchizedek, trong bn l
mt thnh vin, hoc trong i ny hoc trong cc i sng qu kh.
Thm vo vi nhng ngi hng dn tinh thn tnh nguyn ny, cc bn c nhng
ngi hng dn c th l hoc khng l 100% nh Sng Yu Thng ca Thng ,
nhng ngi quyt nh gip cc bn d cc bn c hay khng yu cu h. Nhng
ngi ny gm:
Cc thnh vin gia nh h hng khng cn thn xc, nhng ngi vn ang quanh
qun trn Tri t t trc ch i cho ln ti sinh tip theo ca h;
Cc thc th khng cn thn xc t qu kh hay t hin ti ca bn (khc vi cc
thnh vin gia nh h hng), nhng ngi vn ang b hp dn n bn sau khi h
cht trn Tri t.
Cc thc th khng cn thn xc ang lang thang qua cc cnh gii astral v ether,
nhng ngi ang tm kim mt linh hn con ngi gn vo vi hy vng cm
39

nhn c nng lng v nh sng. Nhng linh hn nh vy qun mt cch


quay tr li vi nh Sng ca chnh h v v bn cht ang sng nh vo nh
Sng ca cc bn;
Nhng thc th khng cn thn xc c d nh gn bn thn h vo cc bn nhm
mc ch hn gn nghip qu kh vi cc bn hay tm kim s tr th cho nhng
vt thng qu kh;
Cc thc th khng cn thn xc hoc cc thc th c ch quyn ang tm cch
kim sot hoc ngn chn nng lng ca cc bn cho mc ch c nhn ca h.
Nhng ngi ny c th bao gm cc thc th ngoi hnh tinh hoc cc thc th
astral ang thm kht sc mnh, s kim sot v s thng tr i vi cc linh hn
khc;
Cc hnh t tng pht ra bi cc sinh mnh no ; v
Cc hnh t tng pht ra bi chnh tim thc ca cc bn.
Cc hnh t tng thc s khng phi l nhng ngi hng dn tinh thn, nhng
trong mt s trng hp c th bt chc nhng ngi hng dn tinh thn, ph thuc vo
cng v cc c im ca mi mt hnh t tng c th. Tim thc ca cc bn c th
phng ra cc hnh nh ca nhng ngi hng dn tinh thn v thuyt phc cc bn rng cc
bn ang ni chuyn vi cc sinh mnh thc s trong khi thc t h l cc sn phm ca
chnh cc ngh ca cc bn.
Lm th no bit v s khc nhau gia cc hnh t tng c phng ra bi cc
bn hoc bi nhng ngi khc, v nhng ngi hng dn tinh thn thc th?
Khi cc bn thun thc hn trong vic kt ni vi nhng ngi hng dn tinh thn,
cc bn s nhanh chng nhn ra s khc nhau gia nhng ngi hng dn tinh thn thc
th v hnh nh tng tng. Bn di chng ti s a ra mt vi ch du v iu ny.
Khi cc bn khm ph v hiu v tim thc ca chnh mnh, cng nh v cc khun
mu tnh cm v tm l ca bn, cc bn s bit v bn thn mnh mt cch k cng, bao
gm tt c cc cch bn c kch hot bi cc s kin bn ngoi v cc mi quan h. Bng
vic quan st, trong lc thin nh, ci cch m cc tng th thp ca ci ti tranh nhau thu
ht s ch , cc bn s ghi nhn nng lng ca chng khi chng can thip vo cc c gng
kt ni vi nhng ngi hng dn tinh thn ca cc bn.
im li, hy chng ti kho st s khc nhau gia cc ngh bn ng ca bn v
t tng Ci Ti Cao Hn ca bn. Trc ht, c phi ngh ch yu lin quan n cuc
sng c nhn ca bn? C phi n quan tm n s an ton hoc sc khe ca thn th vt
l? C phi n lin quan n mt s dng ca vic tm kim s tn thnh t ngi khc? Bn
c ang lo lng v ci m ngi khc ngh? C phi ngh to ra cc cm xc ca s s hi?
C phi n dnh dng n rt nhiu nhng chin thut v k hoch? C s lo lng v tng
lai, b thc y bi ngh? N c khi dy nhng cm xc kh chu trong thn th? Liu
ngh c v nh ang c gng thuyt phc bn v mt iu g ? Liu c mt cm gic
rng cc bn ang bm ly mt li sng ng thm mun no v t chi nhn vo nhng
th c v e da n li sng ?
N l c th cho mt thc th tiu cc kch hot nhng ngh ny trong cc bn,
nhng thng thng hn l nhng ngh ang n t chnh tim thc ca cc bn hoc
bn ng ca cc bn. Chng ti xut s dng mt bi thin nh ti lp trnh tim thc,
40

hoc mt k thut ku gi Ci Ti Cao Hn ca cc bn, ging nh nhng k thut c


a ra y, nh mt cch gim thiu nhng s can thip ca tim thc v bn ng.
Cc bn cng c th hi nhng cu hi trn khi tm hiu v s khc nhau gia mt
iu nguy him thc s v mt s tng tng. T hi chnh mnh mt cch khch quan,
Liu c mt phm cht xng ng no y i vi cc ngh m ta ang c? Nu cc bn
khng trong mt tnh hung khn cp, hay ang cn c mt hnh ng khn cp, th chc
chn l nhng ngh ny l cc khun mu thi quen tiu cc ang can thip vo kh nng
nhn nhn sng sut ca cc bn.
Liu cc bn c th tin tng vo Ci Ti Cao Hn ca mnh gi bn an ton khi
iu nguy him thc s?
Ci Ti Cao Hn ca bn s ni mt cch lch s, lng l v trc tip, m khng to ra
s xo trn v lo lng. Nhng ngh cao hn c xu hng thng nht v n gin ha thc
ti, trong khi cc ngh thp hn c xu hng lm phc tp mi th. Cc bn s cm thy
nh nhng hn, ci m hn, v nhiu nng lng hn, cng lc li cm thy bnh thn v
mch lc, khi cc bn ang lng nghe Ci Ti Cao Hn ca mnh. Cc bn s n gin bit
rng ci g l ph hp vi mnh. S khng c ci g y? chy khng ngng trong tm tr
bn.
Thng tin t cc kha cnh cao hn ca cc bn s c xu hng ni ln trong t tng
ca bn v bt thnh lnh xut hin ti , m khng c s ph trng no. Cng c rt t
hoc khng cn n lc i km. Nu cc bn nghe mt ging ni, n s khng cn c gng
thuyt phc cc bn bt c iu g, m c th nh nhng nhc bn bung lng v tin tng.
Trn ht, nhng cm xc trong thn th bn s ni vi bn ai ang ni chuyn.
ni v s khc nhau gia cc ngh ca chnh cc bn, cao hn hay thp hn, v
nhng tng ca nhng ngi hng dn tinh thn, chng ti xut cc bn c cn thn
vi on vn tip theo trong vic ku gi nhng ngi hng dn tinh thn. Ku gi h theo
cch thch hp s loi tr nhiu s bi ri. Nhng ngi hng dn tinh thn nhn t s hnh
phc khi tr gip cc bn trong vic t c s sng sut v s ni mt cch trc tip v
n gin v chnh h v v v tr. S khng c nhng tng ri rm hay nhng thng tin
xung t. Thm ch khi h nhm ln v mt iu g (ci xy ra do bi bn cht t do ch
ca th gii ny), h s tha nhn iu ny mt cch thoi mi m khng cn hp l ha, bo
cha hay gii thch mt cch qu mc. y l cc bc ku gi nhng ngi hng dn
tinh thn:
Trong nh sng ca rt nhiu nhng ngi hng dn tinh thn m c th cng thu
ht s ch ca cc bn, iu quan trng l bt u vi vic ku gi s bo v tinh thn v
tm linh. Nu cc bn khng chu nh hng ca s tn cng sp xy ra t cc thc th tiu
cc, cch tt nht ku gi s bo v l yu cu nh Sng Vng, Rc R, Yu Thng ca
Thng lp y sinh mnh bn v bao quanh bn trong mt v bc bo v. Ngay khi cc
bn bo v mnh mt cch k lng, s dng li cu nguyn sau:
BY GI TI KU GI NHNG NGI HNG DN TINH THN NHN T
V YU THNG CA TI. HY BIU HIN CHO TI THY, CC BN YU
DU. HY DY TI TNH YU V S SNG SUT CA CC BN. HY TRAO
QUYN CHO TI VI S HIN DIN CA CC BN. CM N, NHNG NGI
HNG DN TINH THN YU DU.
41

Sau gi yn lng v tnh lng tm tr, cho php nhng nng lng ca nhng ngi
hng dn tinh thn i vo s hiu bit ca bn. N c th mt nhiu thi gian thin nh v
ku gi trc khi cc bn bit v nhng ngi hng dn tinh thn ca mnh. H c th n
nh nhng hnh nh hnh thnh trong tm tr bn, cc bn c th nghe thy nhng thng ip
bng li ni, hoc n gin bn c th cm thy mt nng lng khc vi ci bn cm thy
trc . Khi cc bn thc hnh nhiu hn, cc bn s hc c cc ghi nhn s khc nhau
gia cc nng lng ca nhng ngi hng dn tinh thn v cc nng lng ca chnh Ci
Ti Cao Hn ca bn v tim thc ca bn.
Hu ht cc linh hn c nhiu tng th ca nhng ngi hng dn tinh thn. Mt
danh sch in hnh ca cc tng th rung ng ca nhng ngi hng dn tinh thn cho
mt linh hn c th nh di y:
Hai hay ba ngi hng dn tinh thn chnh, thng mt 7;
Nm thnh vin gia nh hn nguyn thy, cng vi mt ngi yu sinh i.
Nhng sinh mnh ny c th n t nhiu tng th, nhng thng t mt 6 n
mt 8;
Mt nhm nh cc sinh mnh thin thn mt 7;
Mt hoc nhiu hn mt tng thin thn v cc v thn thng ln mt 8;
Mt hoc nhiu hn mt nhm phc hp hn mt 9;
Mt hoc nhiu hn mt nhm phc hp hn mt 10;
Mt hoc nhiu hn mt nhm phc hp hn mt 11; v/hoc
Trong vi trng hp, mt sinh mnh ng sng to vi Thng mt 12;
Thm na, mt s linh hn c hng dn bi nhng thnh vin h hng cht.
Nu nhng thnh vin ny c hiu bit v tin ha cao trong nhng ln ti sinh trn Tri t,
th h c th tr gip nh nhng sinh mnh c ch quyn t cc cnh gii ether v thin th
(t mt 5 n mt 9). Tuy nhin, nu nhng thnh vin h hng c rt nhiu vn
tnh cm v tm tr cha c gii quyt, hoc cha tin ha vt trn t tng mt 3, th
h c v ang tr gip t mt trng thi khng c thn xc trong cc cnh gii astral, c
ngha l h c hiu bit v kh nng gii hn tr gip trong s tin ha ca cc bn.
Khi cc bn ku gi s bo v, cch thc hnh tt nht l yu cu ch nhng nng
lng, nhng thc th v nhng hnh t tng no ng nht 100% vi nh Sng Yu
Thng ca Thng l c php i vo khng gian ca cc bn. Li yu cu ny t
ng loi tr nhng thc th cha tin ha vt trn mt 3.
iu ny khng c ngha l cc bn khng th kt ni vi nhng ngi thn yu qu
c ang trong mt rung ng thp. N ch c ngha l nng lng ca h s c t hoc
khng c tc ng n bn nu h khng tin ha. Cc bn c th c yu cu gip
cc mnh hn khng th xc ca h tm c ng tr v vi phn hn cha m ca linh hn
h, ci lun lun trong nh Sng Yu Thng ca Thng . iu ny c gi l gi
nhng ngi qua i tr v vi nh Sng.
Tt c cc bn u c mt phn hn cha m lun an ton trong vng tay ca nh
Sng Yu Thng ca Thng . Cc bn c kh nng mang phn hn cha m vo thn
th vt l ca cc bn khi ang trn Tri t. Lm nh vy a n kt qu l ci m
nhng nh tm linh gi l T tng Thng .
42

N l v cng kh khn cho hu ht cc linh hn trn Tri t mang cc phn hn


cha m vo thn th vt l. V l do ny, c mt s cc giai on chun b v giai on trung
gian thng c thc hin bi linh hn cc bn lm cho qu trnh c d dng hn,
ging nh vic m knh vi Ci Ti Cao Hn ca cc bn v vic s dng s tr gip ca
Ci Ti Cao Hn v ca nhng ngi hng dn tinh thn. iu ny bao gm nhng s xp
xp c bit vi nhng linh hn khc, trong ci thng c gi l nhp xc (walk-ins) v s
chuyn i mt phn linh hn, cc ch m chng ti s sm cp ti.
Trong chng tip theo, chng ti s i vo s khc nhau gia cc thc th khng c
thn xc v cc thc th c ch quyn. By gi, hy ngh rng cc thc th khng c thn
xc l cc mnh ca mt linh hn b phn chia t phn hn cha m, v cc thc th c ch
quyn l cc phn hn cha m ca cc linh hn ang c cc mnh hn nh hn u
trong v tr. ng lo lng v kh nng ca cc bn hiu c cc khi nim ny thi
im ny, khi m nhiu nhng s ri lon s tr nn r rng hn khi cc bn i xa hn trong
cun sch ny.

Thay Th Nhng Ngi Hng Dn Tinh Thn Khng Cn Phng S Cc


Bn Na
Cc bn c quyn, nh nhng sinh mnh c ch quyn trn Tri t, chp nhn hoc
t chi nhng ngi hng dn tin thn ca bn. i lc cc bn c nhng ngi hng dn
tinh thn c thin ch mun iu tt nht cho cc bn, nhng khng th cung cp ci m cc
bn cn cho cc giai on tip theo trn con ng tin ha ca mnh. C l cc bn tin
ha vt qua h hoc n gin l ang di chuyn theo mt hng khc xa khi nhng vng
chuyn mn ca h.
Nhng ngi hng dn tinh thn nhn t, tt bng v yu thng c th cm thy
mt cht bun khi cc bn bt u cho h bit rng nhng s phc v ca h khng cn cn
thit na, nhng h s khng chng li iu hay tr nn tc gin. H hiu rng h ang i
n ni m h c cn n nht. H khng dnh mc vi vic nhn c s tn thnh t
cc bn, hay s tn thnh t bt k ai khc. Nh vy, h s thc tm tn trng yu cu ca
bn ng ngoi v m ng cho nhng ngi hng dn tinh thn khc thch hp hn
vi nhng bi hc linh hn ca cc bn.
Trong mt s trng hp, h c th b tr nhng ngi hng dn mi thay th v
tr ca h. Trong nhng trng hp khc, cc bn c th ch ng ku gi nhng ngi
hng dn m cc bn mun lm vic cng. Tt hn l, ku gi Ci Ti Cao Hn ca cc
bn tr gip bn trong vic thay th nhng ngi hng dn tinh thn ca bn. S dng mt
li cu nguyn, ging nh sau:
BY GI TI GII PHNG NHNG NGI HNG DN TINH THN CA
TI. CM N CC BN, NHNG NGI HNG DN YU DU, GIP TI
TRN CON NG TIN HA LINH HN. HY RA I BNH YN, CC BN YU
DU, TI VI NHIM V MI. CM N, NHNG NGI HNG DN TINH
THN YU DU.
Sau s dng li cu nguyn sau:
TI BY GI THAY TH NHNG NGI HNG DN TINH THN CHNH.
TI KU GI NHNG NGI HNG DN MI HON HO, NG N V PH
HP CHO S TNG TRNG LINH HN CA TI, HNH PHC V LNH MNH.
43

HY N Y, NHNG SINH MNH YU DU CA NH SNG. CM N S


PHC V CA CC BN.
Nu bt k ngi hng dn tinh thn no gy kh khn cho bn trong vic ri i, th
cc bn c th cn s dng mt qu trnh mnh m g b h, nh l ku gi nh sng
trng thay th cho nh sng vng, v c mt cu ch c thit k g b tt c s tiu
cc, nh l: KADOISH, KADOISH, KADOISH, ADONAI TSEBAYOTH. Chng ti s ni
thm v iu ny trong mc ni v vic g b cc thc th tiu cc.
Bt c lc no nhng ngi hng dn tinh thn ca cc bn c gng p buc cc
quan im hay ch ca h cho cc bn, th y l mt du hiu chng t h khng ng
nht 100% vi nh Sng Yu Thng ca Thng . Hy lun s dng mt li cu
nguyn trong nhng hon cnh nh vy, nh l:
TI KU GI CH NHNG NNG LNG, NHNG HNH T TNG V
NHNG THC TH NO NG NHT 100% VI NH SNG YU THNG CA
THNG LM VIC CNG TI V TR GIP TI TRN CON NG TIN
HA. CM N CC BN, NHNG SINH MNH YU DU CA NH SNG.
Ngc li, cc bn c th s dng li cu nguyn sau g b bt c ngi hng
dn no khng ng nht hon ton vi nh Sng:
TI YU CU TT C NHNG NNG LNG, NHNG HNH T TNG
V NHNG THC TH KHNG NG NHT 100% VI NH SNG YU
THNG CA THNG RI KHI KHNG GIAN CA TI NGAY LP TC,
MI MI V HON TON. CM N CC BN, NHNG SINH MNH YU DU.
By gi hy chng ti im li tm tt lm th no hp nht su tng th thp ca
sinh mnh bn. Knh ny dy cc kha hc v ch ny mt s ni trn th gii, do
nu cc bn c c hi tham d trc tip, chng ti s rt vui lng gii thiu n. Chng ti
s yu cu Leah yu du thc hin phn ny.
Chng ti l Ci Ti Cao Hn ca Sal. Chng ti rt vui lng c trnh by phn ny
ca chng trnh ti cc bn. Phc lnh.

Hn Gn Su Thn Th Thp Ca Bn
Xin cho, cc bn yu du, ti l Leah. Mt ln na, n l nim vui ln ca chng ti
c chia s thi gian ny vi cc bn. Knh ny yu cu chng ti ni v ch su
thn th thp ca cc bn.
Su kha cnh thp ca cc bn gm cc thn th vt l, tnh cm, tr, astral, ether v
nhn qu. Khi mt hoc nhiu hn ca cc tng th ny mt cn bng c th dn n m
au, bnh tt, ri lon, v thiu nng lng. Khi su thn th thp ca cc bn c hn gn,
c thng hng v c hp nht, cc bn biu hin ra sc mnh, c sng to, nng lng
tinh thn mt cch t nhin trong c cc thc ti bn trong v cc thc ti bn ngoi.
Knh ny v nhng ngi hng dn tinh thn ca anh y, cc ng Sng To, trc
y a ra thng tin v cc tng th ca sinh mnh, nhng chng ti cm thy cn thit
phi ni li ch ny nhiu ln cho n khi n c thit lp vng chc trong t tng ca
cc bn. Bn di, chng ti kho st nhng tng th ny t mt nhn thc hi khc mt
cht so vi nhng phn trc.
44

Lu : Thm vo vi mc bn di, chng ti a ra rt nhiu k thut hn gn


trong Chng 4 thch hp vi mi mt trong 6 tng th thp ca sinh mnh.

Thn Th Vt L
Tng th u tin, hin nhin nht, l thn th vt l. Trc y, chng ti a ra
li khuyn c th v vic ti a ha sc khe ca thn th vt l, do chng ti s khng i
su vo chi tit v ch ny. tng kt li, cc bc di y l cn thit cho vic hn
gn thn th vt l:
Th y , thoi mi v su. Thc hnh phng php rebirthing, cha bnh bng
tm l, php th la (breath of fire), k thut th pranayama, yoga kundalini, hoc
cc k thut khc lin quan n vic th su. Nhng hot ng nh vy tng lng
oxy trong mu v gip loi b cc cht c khi h thng;
Sng chm li v dnh cho mnh thi gian khi thc hin cc cng vic. Dnh
nhng lc gii lao khi lm cng vic lp i lp li, bao gm nhng lc gii lao khi
ngi trc mn hnh my tnh hay khi s dng in thoi;
Gim thiu thi gian ngi trc mn hnh tivi;
Sng , hay du hnh qua, nhng vng c mt rung ng cao;
Gim thiu thi gian trong cc thnh ph ln, c bit nhng vng ngang mc
nc bin;
Vy quanh bn bng nhng linh hn khc ang tn tm vi con ng tm linh
ca h v ang rung ng iu ha vi tn s ca chnh linh hn bn;
n nhng thc n thanh khit, sch, hon ton hu c cng thng xuyn cng
tt. Thn th ca cc bn s khc nhau, nhng ni chung nn n khong 50%
n sng v 50% n nu chn;
Ung nc khong sch, tinh khit khi c th, hoc t nht gim thiu nhng cht
ha hc trong nc ung ca bn. Ung nc ion ha nano hoc nc tinh th
nh hnh vi pH khong 7,5. Khng nn ung nc chng ct, v cng khng
ung nc loi Kangen pH 9,5. (Cc bn c th trn na nc khong v na
nc Kagen 8,5 nu bn thch). Nc qua my lc RO tt hn l nc ly vi
trong hu ht cc trng hp, nhng n khng phi l l tng bi n khng c
khong cht;
Tp luyn thng xuyn, gm i b v vn ng thn th mt cch nh nhng,
nh l yoga hoc thi cc quyn. Th dc nhp iu, chy b, chy nc rt, v
nhy qu mc ni chung khng tt cho thn th (mc du c mt s hnh thc
nhy c th s dng khng c gii hn, nh l nhng iu nhy dn tc, ma vng
trn, nhy Sufi hay nhng iu nhy nh nhng ph bin). Thin nhy Kundalini
v thin nhy t do, cng nh iu nhy skydancing tantra v cc bi tp n gin
l c li ch cao, nhng c th coa nhng gii hn trong nhng ngy nht nh.
Bi, i xe p, leo ni, in kinh, nng t, i xe p vng trn, leo cu thang, v
nhng mn th thao khc c th tp hng ngy, nhng mc va phi. Khi thn
th cc bn bt u cm thy mt, l lc nn dng li v ngh ngi. Nhiu ngi b
m nh vi vic tp luyn. H c gng t c thn hnh hon ho, bt k gi
no. Nu nhng bi luyn tp ca bn c t nim vui, cm gic ging nh mt
45

cuc chin u, hay n khng to ra nhng kt qu mong mun, th bn chc chn


ang luyn tp qu sc. Hy kim tra li ng lc ca vic luyn tp. Mc tiu
hp l nht ca mt s luyn tp l tng cng dng chy nng lng qua thn th
bn v lm n khe mnh ln. N khng phi l t c nhng tiu chun
tng tng v s hon ho da trn tro lu x hi v ci c gi l gi cm,
mnh m, hay hp dn;
Gi tnh yu v s cm mn cho thn th vt l ca bn hng ngy. Mt bi tp tt
lm trc tin vo bui sng l ng khng mc qun o trc mt tm gng
v gi tnh yu n tt c cc phn ca thn th vt l;
Massage, tp phng php Reiki, hay cc k thut hn gn khc t nht mt ln
mt thng, hoc thng xuyn hn nu cc bn c chn thng trong lc chi th
thao hoc b au do mt v tai nn xe my trc ;
Thc hin vic thng rut hay dng detox (mt quy trnh gip loi b cc c t,
vi khun, k sinh trng v cc cht d tha cn bm vo thnh rut ghi ch ca
ngi dch) hai hay ba ln mt nm nu cc bn c xu hng b tc rut hoc c
k sinh trng trong qu kh. Thng rut nn c lm hn ch v vi s chun b
hp l, bao gm vic s dng tip theo cm vi sinh. Nu cc bn ung khng
sinh trong vng ba nm trc, mt ch ung cm vi sinh c kin ngh;
Ung cc loi bt supergreen (to spirulina, to chlorella, la mch, la m, to
b, vv), v cc cht b sung vitamin v khong chit xut t thc phm hu c
sng, di dng bt hoc dng lng (khng phi dng vin hoc con nhng);
S dng cc loi thuc tho mc, cc loi du tinh cht, v cc sn phm khc
chit xut t cc nguyn liu t nhin;
S dng cc loi du gi ngun gc t nhin v cc m phm khng c cc cht
ha hc mnh;
Sng trong cc ta nh c lm t cc vt liu c ngun gc t nhin;
Sng trong nhng ta nh hnh trn, hnh kim t thp, hoc hnh vm, khi c th,
hn l sng trong cc ta nh hnh vung hay hnh ch nht;
Phi nng nhiu, trong khi gim thiu vic s dng cc cht chng nng hay cht
nhum da (v trnh dng cc thit b pht ra tia cc tm). Kin ngh phi nng trc
tip khong na gi mi ngy vi t nht 60% c th. ng ly nh sng qua knh.
i n nhng vng ca th gii ni c nhiu nh nng mt tri, t nht 6 thng
mt nm, nu bn c th. S dng t nht 2.000 n v Vitamin D3 hng ngy,
nhng khng nhiu hn 10.000 n v, tt nht l kt hp vi Vitamin K2;
Gim thiu vic s dng in thoi di ng, v s dng mt tm bo v hay tm
lc khi c th;
Nghe nhng m nhc du dng, nng cao rung ng;
Tham d nhng s kin m nhc trc tip, nhng iu nhy hoc nhng l hi
gip nng cao rung ng;
Ha nhp vi thin nhin, ngm nhng chu chim, my, cy ci, v hoa l;
S dng nhiu thi gian trong vn;
46

S dng thi gian cho cc con th d hng hoc th cng;


Mc qun o lm t si t nhin, nh l bng hoc len. Trnh cc loi polyester v
si tng hp. thn th bn c th. Ng nuy hoc mc qun o nh bng si
cotton. Trnh s dng o ngc (ph n) hay ca vt (n ng) nu c th;
Gim thiu nh sng v ting n trong lc ng;
Ng trn mt chic nm thoi mi;
trong ngi nh thong kh, khng qu kh hay qu m. Thng xuyn kim tra
lng bi bn, nm mc, hay cc cht ha hc kch thch xung quanh bn;
S dng nhng sn phm sch t nhin;
Ti ch v s dng theo mt li sng t du vt carbon (l li sng thi ra t lng
cc bon nc ghi ch ca ngi dch);
Chia s cc ba n vi gia nh v bn b;
T chc nhng ba n tp th vui v. Sng vi cng ng; v
Nhn tht nhiu nhng ci m;
Thm vo vi nhng xut bn trn, chng ti kin ngh trnh nhng th sau:
* Thc n bin i gen (bao gm du ht ci, du u nnh hay du ng khng hu
c)
* Monosodium glutamate (MSG) E621, E622 v E623
* Aspartame, sucralose, v nhng cht to ngt nhn to khc
* ng tinh luyn (ng ma)
* Sy r ng c lng fructose cao
* Cc cht bo qun, bao gm hu ht cc cht E600
* Hu ht cc cht ph gia E900
* Flo trong nc
* Thy ngn trong cc loi vc xin hoc hn hp trm rng
* Tia X qu mc
* Chp x quang, tr khi cc bn nghi mnh c bnh g
* nhim in t qu mc (sng gn cc ng dy truyn ti in hoc cc thp
pht sng di ng, vv...)
* Nhc disco
* Giao thng m
* Nhng ngi hng hch v nhng ngi i hi
* Nhng ni lm vic p lc
* Thiu nh sng v thiu thi gian sng vi thin nhin
* Bt c th g khin bn cm thy mt mi, kit qu, lo lng, hoc s hi. iu c
th bao gm hu ht cc loi thuc mua theo n v thuc khng theo n.
47

Lun lun tham vn vi mt chuyn gia y t trc khi bt u hoc chm dt bt k


liu php y t no. Vic s dng ci gi l nhng loi thuc gii tr, nh l cn sa, LSD,
mescaline (ancalit gy o gic), psilocybin, ayahuasca, San Pedro cactus, DMT, MDMA
(ecstacy), vv.., nn b gii hn trong nhng nghi l c tin hnh trong s c mt ca mt
php s (shaman) c nhiu kinh nghim hoc nhng chuyn gia y t. Nhng cht ny c th
hu ch trong vic gip nh thc nhng trung tm thc no , nhng n rt d to ra s
ph thuc vo nhng nghi l , ci c gi l thi nghim tm l. Tt c nhng trng thi
t c trong lc s dng cc cht ny u c th t c m khng cn n chng (mc
d n c kh hn mt cht). Vic thnh thong s dng nghi l c th c cha tr di
nhng iu kin thch hp v vi nhng ngi ph hp. Lu rng nhiu cht ny l bt
hp php hu ht cc nc trn th gii, v n c th khng c li cho thn th vt l ca
cc bn khi vi phm lut php nc ngoi v b ngi t (bt k bi hc linh hn no c
xut pht t ).
Thm vo vi bn trn, rt quan trng nh l thn th vt l ni chung khng thch
s thay i t ngt. Nhng ngi trong cc bn (bao gm c knh ny) m di chuyn
nhiu cn lu tm n iu ny v quan tm thm n thn th ca cc bn. Ngh ngi mt
ngy sau chuyn i trc khi bt u nhng cuc hn mi hay nhng s kin mi. Nu c
th, ngh ngi mt ngy trc chuyn i cng tt.
Hc cch ghi nhn s khc nhau gia m au v cc du hiu thng ln (ascension
symptoms). Cc du hiu thng ln l cc cm gic v cc phn ng trong thn th vt l do
bi s tng ln mt cch nhanh chng cc rung ng ang ti Tri t vo lc ny. Hu ht
nhng ngi tm ti cc chuyn gia y t sau khi tri nghim nhng du hiu nh vy s pht
hin ra rng, i vi khoa hc y t, h ang trong iu kin sc khe hon ho. iu ny
khng c ngha rng cc bn nn b qua cn au dai dng hay nhng s khc thng trong
c th. Chng ti kin ngh s dng tt c cc phng tin hn gn c i vi cc bn,
bao gm c php cha bnh i chng. Gp mt bc s l thch hp khi b gy tay hoc
nhim trng nng. Vic s dng cc phng php chnh thng c m t bi nhng
ngi p dng liu php t nhin v cc chuyn gia khc c c bit khuyn khch, nhng
nh mi khi, ng tr nn qu ph thuc vo bt k ngi thc hnh no. Vic cha bnh
bng xoa nn cc khp xng thng c nhiu li ch, nhng n c th b lm dng. Bt k
ngi hn gn tt no cng s khuyn khch cc bn t hn gn chnh mnh nhiu nht c
th, m khng tr nn qu ph thuc vo anh y hay c y.
Mt danh sch nhng k thut hn gn vt l c th c tm thy trong cc cun
sch trc ca chng ti, ti trung tm cha tr chnh thng a phng ca cc bn, hoc
trn mng online t nhng ngun no . Chng ti kin ngh t mua di hn chng trnh
Life Extension v xem mc tham kho v cc phng thuc cha tr t nhin.
Hy chng ti chuyn s ch sang thn th tnh cm, ci l tng th ca ci ti
th hin thch thc ln nht i vi phn ln cc linh hn trn Tri t.

Thn Th Tnh Cm
Chc chn kh khn ln nht ca cc thn th thp khi hn gn l thn th tnh cm.
iu ny l bi cc tnh cm c sc ht trong bn cht, v cn rt nhiu nng lng tch
khi nhng sc ht . Do , nu cc bn c cc khun mu tnh cm tiu cc, chng s c
xu hng nguyn ti ch tr khi cc bn c rt nhiu n lc v s ch hn gn chng.
Hn gn cc tnh cm cng i hi phi kho lo bi v cc bn khng mun nhn qu lu
48

vo chng hay chm m trong chng. Trong tt c cc cun sch trc y ca chng ti,
chng ti cp n hai bc hn gn tnh cm, v i vi nhng ngi trong cc bn
mi bit n cng vic ca chng ti, hy chng ti lp li cng thc ny. Di y l
phin bn rt gn:
Cc bn phi cm nhn y , tri nghim y v th hin y cc tnh cm
ca mnh, cng lc gi s chia tch v quan st chng t mt nhn thc cao hn. Nhng
ngi khng th tch khi n s thng t cho php mnh tha mn cc tnh cm ca h v
b kt trong chng. Chng c th c xem l nhng v kch hong hu hay nhng v
kch vua. Nhng ngi ny l nhng ngi mi th hin cc tnh cm ca h v khng bao
gi gii quyt chng.
Khn kh thn ti. Cuc i tht u cng, vv.. l nhng ip khc a thch ca
nhng dnh mc tnh cm. gn nhng ngi ging nh th ny c th rt kit qu, hoc t
nht l, ri tr. Ging iu than vn, c nh th rng tt c mi th trong cuc i ch l c
gng gii quyt mt iu g , l mt nhn hiu ca nhng ngi b bt li trong v kch
tnh cm. Lun lun c mt vn cn gii quyt. Cha bao gi c chng kin mt ngy
an tnh v thanh bnh. Nhng ngi b kt trong cc vn tnh cm lun lun ch i iu
ti t g y s xy ra. Tm tr h lin tc bn rn vi Ci g y. H khng th i n ni
no m khng lm mt triu th trc tin, trong trng hp mt iu g xui xo c th
xy ra. Nu h ni chuyn vi bn qua in thoi, 15 pht u tin lin quan n mt danh
sch ca tt c mi th xu xy ra vi h ngy hm , hoc h bt u khc lc v mt
l do khng r rng.
Khng c g sai tri khi th hin cc tnh cm, nu s th hin to ra mt gii php.
Nhng nu khng c mt nhn thc cao hn, th khng c g c gii quyt. Thin nh,
khng dnh mc, v nhn vo bc tranh ln l cc k ct yu cho vic hn gn tnh cm. Tuy
nhin, nhng ngi qu tch bit v qun mt vic cm nhn nhng cm xc ca h s tr
nn nhng cu m rng tuch v l nhng ngi tr thc sng trong thp ng m cc bn
thy rt nhiu trn th gii. l nhng ngi lun ni v cc tnh cm, hoc ngh v cc
tnh cm, nhng khng bao gi thc s CM NHN chng.
Cc bn c th phn tch v cuc sng, c gng l lun v n, tin on n, v lng
trc v n, nhng nu cc bn khng CM NHN n, th cc bn khng thc s sng.
Thm ch nhiu ngi thc hnh cc trng phi o cng ri vo cm by ny. H t
thuyt phc mnh rng h tin ha vt ln trn cc tnh cm. Gi y tt c mi th l
hon ho, r rng v bnh thn. Nhng khng c cc tnh cm, cuc sng tr nn bun chn
v thiu mu sc. V sm hay mun, cc tnh cm b nn v b t chi ca h s ni ln
b mt, c l theo cc cch ngng ngng.
Hy thn trng vi cc bc o s v cc v thy dng nh vt qua c cc
tnh cm ca h. Ti sao li nh vy? Mt trong cc v thy ni ting l Krisna. Anh y v
cc t thng xuyn nhy ma, chi m nhc v c nhng lc vui v. H ang th hin
cc tnh cm ca mnh. Jesus, trong Kinh Thnh, c miu t l thng xuyn khc v
ci. Khng c ch no din t rng anh y l mt ngi khc k, nghim ngh v n iu.
Mc du vic tng kinh ca cc thy tu c th bin i v chuyn ha cc tnh cm, mt s
ngi hy sinh mt mc nng lng sng ca h nhm t b chng. Chng ti
khng hiu mt tn gio no m lin quan n vic t chi cc tnh cm. Trong thc t,
trong nhng tc phm trc y ca knh ny cng vi cc ng Sng To, anh y i rt
su vo t tng ca nhng ngi theo Lucifer. nh ngha ngn gn l, Bt k mt tn
49

gio no coi tnh cm l sai tri. Mt iu ng ch l nhng tn Thin Cha Gio


chnh thng c rt t hoc khng tng ng vi Jesus trong Kinh Thnh, ngi nm ly
cc tnh cm ca mnh.
Nm ly cc tnh cm ca mnh l bc u tin trong vic hn gn nhng khun mu
tnh cm tiu cc trong thn th tnh cm. C mt l do cho tt c cc tnh cm, nhng vic
c gng phn tch ra c l do bng tr thng minh i lc c th lm n kh khn hn
hiu c mt cch y ci g nm bn di b mt nhng cm xc ca cc bn.
C mt phng php rt tt ch ra c cc bn c hay khng cc vn tnh cm
cha c gii quyt. Nu cc bn c mt thn th vt l (v chng ti tin l nh vy khi cc
bn ang s dng n c cun sch ny), th cc bn c cc vn tnh cm cha c
gii quyt. S khc nhau gia mt c nhn gic ng v mt tnh cm v mt ngi b l
thuc bi nhng tnh cm ca ngi y l rt n gin. Ngi gic ng ng ha vi Ci Ti
Cao Hn v nhn nhn rng cc tnh cm ch l mt tng th ca tri nghim con ngi,
khng tt hn hay t hn mt tng th no khc. Ngi gic ng c th ni, Ti l mt sinh
mnh tinh thn y quyn nng, sng to ang tri nghim s gin d, trong khi ngi
cha gic ng c th ni, Ti l mt ngi gin d. Ngi cha gic ng t nhn nhn
mnh trong gii hn s gin d ca anh ta. i vi anh ta, s gin d l mt phn ca ci ti,
v khng ch l mt tri nghim cn c cm nhn, c hiu bit v c gii phng. Ni
mt cch khc, anh ta tr nn ng ha vi cn gin ca chnh mnh.
Tt c cc tnh cm lin quan n nng lng di chuyn qua thn th. Nhng tnh cm
mnh lit lin quan n nng lng mnh lit. iu quan trng l n gian hiu bit v nng
lng v quan st chng, m khng c s phn xt, khi n bc l ra v ci g nm pha sau
hoc vt trn n. Trong hu ht cc trng hp, cc tnh cm tiu cc khi pht t nim tin
vo s chia r ang tr li vi Nguyn Nhn Nguyn Thy. C rt nhiu nhng tnh cm th
pht c v nh b n du di nguyn nhn gc r. V d, nu cc bn cm thy cn gin d,
cc bn c th b iu khin bi nim tin rng mt ai hay mt ci g c th e da s
lnh mnh ca cc bn. Nim tin ny, li n t nim tin vo s chia r. Nu cc bn bit
mnh l mt sinh mnh tinh thn y quyn nng, sng to th cc bn bit rng khng ai
hoc khng c ci g c th e da s lnh mnh ca cc bn.
Tt nhin, trong th gii ny thn th ca cc bn c th b e da, hoc t nhng
thm ha t nhin hoc t nhng thm ha do con ngi to ra, chin tranh, s nhim, vv...
Mt ngi gic ng v mt tnh cm ghi nhn iu ny v s dng hnh ng thch hp
bo v thn th, m khng phi vin n nhng i hi lin min cho s an ton, khp lng
trc tnh yu v tnh thng ca ngi khc, hay sng trong s s hi lin tc i vi ci c
th xy ra trong khong khc tip theo.
Thn th c tr thng minh c gn lin vi n. N cm nhn s nguy him nhanh
hn tr thng minh. Nu cc tnh cm c hn gn, th nhng cm gic siu linh rt sc bn
v s bo ng cho bn v kh nng ca iu nguy him thc s. Hu ht ni s khi pht
khng phi t mi nguy him thc s, m t nhng khun mu tnh cm xa c kch
thch phn ng tranh u hoc phn ng khng thc t trong sinh vt con ngi. Tr khi mt
ai ang cha sng vo u bn, hoc cc bn ri vo mt hang cp, hoc thuyn ca bn
ang chm trong mt cn bo d di, cc bn chc chn khng trong mt mi nguy him
thc s no. Tuy th m chc chn l cc bn c nhng dng ca ni s no ang hot
ng bn di b mt ca t tng.
50

Khi hn gn cc tnh cm, iu quan trng l tr thnh mt nh khoa hc thc th.


Kho st cc cm xc. Tm ra ci g ang iu hnh chng. Quan st cch chng di chuyn
trong c th. Ci g kch hot chng? Ci g l mi lin h gia thn th, tm tr v cc tnh
cm? H thng nim tin no ang dnh lu vo?
Chng ti khng xut cc bn chm m vo vic phn tch tm l, hoc b m nh
qu mc vi cc cm xc ca cc bn. Tuy nhin, giy pht m mt tnh cm tiu cc khi
pht, hy ku gi Ci Ti Cao Hn ca cc bn gip bn hiu c tnh cm . Hy l
n. Tr thnh mt vi n. Yu n. Sau n ra i v tr li vi Ci Ti Thc S ca cc
bn.
Rt gn gi vi thn th tnh cm l th tr, ci m chng ti s kho st ngay by gi.

Th Tr
Trong cc cun sch trc ca chng ti, chng ti ni chi tit v cc nim tin ct
li tiu cc l ngun gc ca hu ht cc tnh cm tiu cc. Chng ti a ra cc k thut
khc nhau hn gn cc nim tin ct li tiu cc, bao gm php thi min, php qun
tng c hng dn, nhng li nim ch, ti lp trnh tim thc, v hn na. (chng ti s
ti ving thm mt s k thut ny trong chng 4.)
Bn di l mt danh sch ca hu ht cc nim tin ct li tiu cc thng thy trong
loi ngi. Hu nh tt c cc ngh tiu cc v cc tnh cm tiu cc khi pht t nhng
nim tin ct li tiu cc ny:
+ Ti khng tt.
+ Ti khng c gi tr.
+ Ti khng xng ng c c hnh phc (hoc c c tnh yu, hoc s sung tc).
+ Mt iu g y vi ti l sai tri.
+ Ti khng an ton.
+ Th gii khng an ton.
+ Cuc i l tranh u.
+ Cuc sng l mt s tht vng.
+ Khng c .
+ Ti khng th c c ci m ti thc s mun trong cuc i.
Nu cc bn nhn su vo trong, cc bn s thy rng tt c nhng nim tin ny
khi ln t nim tin ct li vo s chia r vi Thng .
Cc bn c th quan st nhng nim tin ct li tiu cc ca mnh trong lc chng hot
ng, bng cch chn mt hon cnh trong cuc i bn ngay lc ny ni m bn khng r
lm th no tin ln. Ch vo ci m bn ang t ni vi chnh mnh v hon cnh. Xem
xem nu c nhng nhn thc c da trn mt trong nhng nim tin bn trn. Nu cc bn
ang dng t khng th mt cch thng xuyn, th l mt ch du cho thy mt trong
nhng nim tin ct li tiu cc ang nhum mu nhn thc ca bn v hon cnh .
Thm vo vi cc cng c v cc k thut khc nhau c a ra trong cc tc
phm trc (cng nh rt nhiu nhng cun sch ca cc tc gi khc), iu quan trng l t
51

hi chnh mnh nhng cu hi n gin di y. Ci Ti Cao Hn ca ti s lm g trong


hon cnh ny? Ci Ti Cao Hn ca ti s phn ng th no? Nu ti bit rng ti l mt
sinh mnh tinh thn y quyn nng, sng to, th ti s gii quyt vn ny nh th no?
Tm tr c 3 thnh phn: tim thc, thc v siu thc. Tim thc cha tt c
nhng tri nghim gi l k c. N cng chu trch nhim cho nhng chc nng t tr khc
nhau (nhng th thn th cc bn lm m khng cn s tham d ca thc, nh l tim p
hay tun hon mu). Siu thc nhn cc thng ip t cc chiu kch cao hn v chuyn
dch chng vo tm tr c thc. Tm tr ging nh mt chic ng h ct, vi thc c
miu t nh phn gia b tht hp li. N nhn thng tin t tim thc v siu thc mt cch
lin tc, nhng ch c th lc v x l mt phn nh ca thng tin ti mt thi im no .
Cc bn c th ngh v tim thc nh l cng trn mt chic my tnh, v siu
thc nh l mng internet. Tm tr c thc th ging nh mn hnh.
Nhng nim tin ct li tiu cc c nhng su vo tim thc ca hu ht linh hn
con ngi. Mt k thut ti lp trnh l chuyn ha chng vo nhng khng nh tch cc.
Cc bn c th ni nh sau, thm ch nhn c nhiu sc mnh hn l nhng xut t
ng trong php thi min.
Nhng li khng nh tch cc tri ngc vi nhng nim tin ct li tiu cc c th
bao gm:
+ Ti l ngi xinh p, c nng lc v ng yu.
+ Ti l ton b v trn vn.
+ Ti l mt sinh mnh tinh thn y quyn nng, sng to.
+ Ti yu tt c mi th v mnh.
+ Ti xng ng c hnh phc, mnh khe v sung tc.
+ Ti an ton trong Ci Ti Cao Hn ca ti.
+ Ti sng trong mt v tr d tha.
+ C tnh yu cho tt c mi ngi, bao gm c ti.
+ Ti s lm ci m ti yu thch v c c thu nhp tt t vic lm .
Thm vo vi vic thc hnh nhng bi tp c a ra trong chng 4, chng ti
xut cc bn c nhng cun sch trc cun sch ny c c mt bc tranh y
v tm tr v cch n lm vic. By gi hy chng ti di chuyn n thn th astral.

Thn Th Astral
Trong m hnh ca knh ny, thn th astral khc bit vi thn th ether. Ngh rng
cnh gii astral c s tng ng i th v rung ng vi cnh gii vt l, nhng vi cc
kha cnh bn trn v bn di rung ng vt l. Thn th ether, mt khc, rung ng cao
hn th vt l.
Thn th astral nhn ging h thng cc si cp quang, ang ta ra theo tt c cc
hng t thn th vt l v kt ni vi tt c cc dng sng khc trong v tr. Nhn vo thn
th astral l bng chng rng chng ta tt c c kt ni vi nhau. iu ny va l mt
phc lnh v va l mt tai ng, ph thuc vo nhn thc ca cc bn, bi v n c ngha
52

rng cc bn c kt ni vi tt c nhng sinh mnh v i ca S Sng To, nhng n


cng c ngha l cc bn c kt ni vi t tng en ti nht trong S Sng To.
Tt c mi ngi trn Tri t u hiu bit, mt mc no , v cc cnh gii
astral, cho d chng c th khng lun lun c gi bng ci tn . Khi mt ai ni, C
y c nhng rung ng tt p, hoc Ti cm thy nhng rung ng xu t anh ta, th
ngi ang ha nhp vo chiu kch astral ca cc linh hn .
C rt nhiu cnh gii ph bn trong chiu kch ca thn th astral. Mt trong nhng
cnh gii ph ny l hin nhin khi cc bn m ng. Mc du phn ln nhng gic m thuc
v th tr v ch l nhng trng hp ca tim thc ang ti ch, hoc ang l gii cc vn
hng ngy bi tim thc trong trng thi ng, mt lng ng k cc gic m lin quan
n vic du hnh astral.
Gic m astral c nhiu nng lc m thn th vt l dng nh khng c, nh l bin
mt ni ny v xut hin ni khc (teleportation), xut thn, bin i thi gian, v nhiu
kh nng na. Ci ti astral c kh nng kt ni vi cc sinh mnh astral khc trong trng
thi m, v trong thc t, cc bn v mt ngi bn thn hay mt thnh vin gia nh thn
thit c th chia s cc gic m ca nhau. Nu cc bn c tr tu tt v hiu bit v cc gic
m ca bn, cc bn c th nh n vic thm ving nhau trong trng thi m.
Cc th gii astral tng t vi cc th gii vt l trong nhiu kha cnh. Knh ny c
th v mt bn chi tit v rt nhiu cnh gii astral c s tng ng vi cc v tr trn
Tri t. Trong mt s trng hp, nhng c im no c phng i ln trong trng
thi m, trong khi nhng c im khc li bin mt. Mi lc cc bn ving thm mt
cnh gii astral, n s xut hin v i th ging vi cc cuc ving thm trc .
Trong cc vng quc astral, thi gian c th c ko di hoc c co ngn li.
Khi thi gian c ko di, mt khong thi gian ngn khong 1 gi trn Tri t c v
ging nh vi ngy hay thm ch vi tun trong trng thi astral. Cng c th tri nghim s
co ngn thi gian, khi mt vi pht trong trng thi astral c th tng ng vi vi gi trn
Tri t vt l.
Kha cnh astral ca linh hn cc bn c th xem nh thm ving v kt ni vi
cc bn trong mt cch tng t vi nhng ngi hng dn tinh thn. N l quan trng
hc cch phn bit gia ging ni ca ci ti astral v nhng ngi hng dn tinh thn thc
s ang sng trong cc cnh gii astral.
Mt ln na, thc hnh l cha kha ghi nhn ci ti astral ca cc bn. N c mt
rung ng c nht v nh, nhng c chc m cc bn s bit nhiu hn khi cc bn thin
nh v tr nn hiu bit v cc khun mu nng lng ca mnh.
Cc cnh gii astral bn trn thng c gi l nhng thin ng gi (false
heavens) bi mt s v thy bi v chng rt p v quyn r vi ngi xem, nhng ngi
khng s dng s sng sut thch hp. D n l mt s thm ving ca ci ti astral ca cc
bn, hoc mt chuyn du hnh qua cc cnh gii astral bn trn, hy ch ti ci m cc bn
cm thy trong thn th vt l sau s tri nghim. Cng ch ti cht lng ca thng tin
nhn c, nu c th. Nu cc bn cm thy nh sng, ci m v bnh an lc tnh dy, hoc
sau khi lng nghe mt kha cnh ca linh hn bn, th iu c v c li ch (v chc chn
xut pht t cc cnh gii ether hoc cao hn, hn l t cc cnh gii astral). Nu cc bn
tri nghim nhng cn rng mnh hay rt nhiu s nga ngy, v cm thy cu knh, bn
53

khon hay lo lng, cc bn c v nh tip xc vi mt tng th astral, thm ch nu c cc


mu sc v cc khun mu p .
Ghi nh rng cc cnh gii astral c rung ng xp x vi cc cnh gii vt l, trong
s tin ha tm linh, do cc bn s khng t c nhiu s tin b trn hnh trnh tin
ha ca mnh bng cch lang thang trong cc vng quc astral. Tuy th m, ci ti astral
ca cc bn l mt phn cn thit ca S Sng To. N kt ni bn vi tt c mi th v
nhc nh cc bn rng xt n cng cc bn l Mt Sinh Mnh, ang c mt tri nghim l
hng t nhng linh hn c th.
Trong nhng chng cui, chng ti s tho lun vi cch hn gn thn th astral, bao
gm thng tin thm na v s bo v tinh thn v tm linh, v ci thc s xy ra trong s
chim hu, nhng s cy ghp v s can thip ca cc sinh mnh astral tiu cc.

Thn Th Ether
Cng c gi l th in (body electric) hay thn th in t (electromagnetic
body), tng th ether ca ci ti bao gm th aura, cc lun xa v cc kinh mch, cc im
tp trung nng lng c nh v khp c th vt l. Khng ging vi thn th astral, tng
th ether l c nh mt tn s cao hn thn th vt l. Trong khi cc mu sc ca cnh
gii astral c th xut hin ln xn v sc s, cc mu sc ca cnh gii ether c xu hng
ging cc bc tranh du nh.
Thn th ether cha mt bn thit k (bluprint) ca thn th vt l. Nhiu tnh trng
vt l, nh l m au, xut pht t bn thit k trong thn th ether v sau xut hin
thn th vt l.
Khi cc bn thng ln, thn th ether tr nn cng ngy cng d truy cp, cho n khi
n l tng th tri ca s biu hin trong cuc i cc bn. Trng thi mt 5 ca t tng
lin quan n thn th vt l ca cc bn tr thnh MT vi thn th ether ca bn. Thn th
vt l ca bn sau tri qua mt s chuyn i , tr nn bt t v tr i vi mi trng.
Cui cng, khi cc bn tip tc tin ha vo cc cnh gii ether, thn th bn c c mt
cu trc tinh th, pht sng. y l l do ti sao cc v thy ni v vic xy dng thn th
tinh th nh sng ether.
Trc khi thn th tinh th nh sng c th c hnh thnh y , phi c sn mt
s hp nht gia cc tng th khc nhau ca linh hn. Cc tng th vt l, tnh cm, tr v
astral phi hu nh c hn gn mt cch hon ton. Tuy nhin, cc bn khng cn phi l
hon ho trong tt c mi iu nhm thng ln. Nhng yu cu cho vic thng ln c
gim bt do bi s An Bi Thn Thnh hin ti ( ni chi tit trong cc tc phm trc).
C rt nhiu k thut cho vic thay i bn thit k ether ca linh hn. Ngay khi bn
thit k linh hn c ti lp trnh v sc khe v sinh kh, n khng cn nhiu thi gian
thn th vt l phn ng li. y l l do v sao cc k thut hn gn nng lng, nh l
Reiki, Ti Kt Ni (Reconnection) v bm huyt, l rt hiu qu khi c p dng mt cch
hp l.
Thn th ether mt cn bng do bi nhng chn ng t i sng ny hoc t i
sng qu kh. Nhng tri nghim mnh lit, gm cc tai nn, s lm dng tnh dc, tra tn,
cc hnh ng bo lc, v nhng th tng t, c th khc su vo thn th ether nh l cc
sanskaras, cui cng tc ng ln tt c cc thn th thp hn khc. Do , nhiu k thut
c thit k hn gn cc tnh cm v tm tr cng l thch hp cho vic hn gn thn th
54

ether. Nhng k thut ny gm lm sch th aura, cn bng lun xa, rebirthing, php cha
bnh tm l, nng lng sinh hc, tip xc lng t (Quantum Touch), hn gn theta, v cc
k thut khc.
Mt s cc k thut ny s c m t chi tit trong chng 4, khi chng ti kho st
cc cch c th cho vic hp nht linh hn cc bn.

Thn Th Nhn Qu
Tng th 6 ca linh hn l thn th nhn qu. Thn th ny cha c hiu r bi hu
ht cc v thy trn Tri t. Khi tn ca n ng rng, n c mt mi quan h nhn qu vi
cc thn th khc, c ngha rng bt c ci g c nh hnh bn trong trng nng lng
ca n u tc ng ln tt c cc thn th khc.
iu ny gii thch ti sao c rt nhiu nhng au m khng gii thch c v cha
cha tr c trn Tri t. Khi c mt s mt cn bng trong thn th nhn qu, n th hin
ra trn cc thn th khc. Cc nh tr liu v cc nh hn gn thng tm kim nguyn nhn
ca vn trong mt thn th khc m khng cp n nguyn nhn gc r ca vn nm
u .
Thn th nhn qu l mt phn ca linh hn m mang nhng k c ca cc i sng
qu kh, nghip, nhng tha thun linh hn v nhng giao c linh hn, cng nh cc du
n khc, cc s cy ghp v cc khun mu nng lng khc. Mt phn ng k ca s hn
gn ca hu ht cc linh hn lin quan n vic gii quyt nghip v cc vn i sng qu
kh.
Chng ti ni nhiu ln rng nghip khng phi l mt s trng pht cho nhng
ti li ca i sng qu kh. Cc bn khng tr li v chu ng au kh bi v mt iu g
m bn lm trong mt i sng qu kh. iu khng chnh xc. C hai nh ngha
thc s v nghip, mt trong hai nh ngha l: n thc ra l lut nguyn nhn v kt qu.
Lut nguyn nhn v kt qu ri vo cng loi vi nh lut th 3 ca nhit ng lc hc
trong khoa hc vt l.
Cc bn c th ni rng lut ny nh ngha cc kt qu ca nhng hnh ng ca mt
linh hn, nhng thc s n l mt dng khc ca lut hp dn m pht biu rng, Nng
lng m cc bn phng ra v bc x ra t sinh mnh ca bn xc nh nng lng s quay
li vi chnh bn. N c th khng quay li vi ci gi l vay tr cng bng, hay theo mt
biu thi gian no , hay theo mt cch c bit. Tuy nhin, thc ti m bn tri nghim
ph thuc vo trng thi t tng ca bn. Nu bn ang phng ra cc ngh yu thng, th
bn s nhn thy mt th gii yu thng, hoc t nht l bn s nhn thy s kh cc v au
n nh l mt yu cu ca vic cn c nhiu tnh yu hn. Nu bn phng ra cc ngh yu
thng, nhng ngi yu thng s b thu ht n vi nhng ngh v b thu ht n vi
bn. Nhng ngh yu thng ca bn cng s i ti nhng ngi ang cn tnh yu hn
gn nhng ni au kh ca h. V vy, cc bn s tri nghim nhiu tnh yu hn trong cuc
i mnh. Nguyn tc ny l kh c bn v d hiu, nhng khng phi d thc hnh hng
ngy i vi nhng ngi ang tm kim s tht.
Hin nhin iu cng ng vi nhng ngi pht ra s tiu cc. i khi nghip
bo ca vic gi i nhng ngh tiu cc khng th hin nh nhng s kin vt l c th
trc tip lin quan n ni dung ca nhng ngh. V d, nu cc bn gi i s gin d, n
c th biu hin nh s au m trong thn th, hoc mt s thiu tin tng ni chung ca
55

mi ngi, a n nhng quyt nh sai lm trong kinh doanh, hay mt iu g . Hin


nhin, c th c mt kha cnh n ming tr ming i vi lut nguyn nhn v kt qu.
Nu cc bn khi mo nh nhau trong mt qun ru hay mt qun n, n c v nh nhng
ngi khc s nh li bn. y l mt mi quan h trc tip ca nguyn nhn v kt qu.
Khi m kha cnh gieo g gt ny (what goes around comes around) ca nghip
c hiu kh tt, chng ti s khng dng nhiu thi gian ni v n, ngoi tr l a ra
cc v d mt cch nh k khi thch hp.
Kha cnh khc ca nghip l tng rng cc linh hn khao kht hc nhng bi hc
no khi h i qua qu trnh ti sinh ca mnh. Nu mt bi hc c th c v nh mt nhiu
thi gian hc hn c cuc i ca thn th vt l, th bi hc s c hc li trong cc
i sng tip theo.
V d, gi s rng linh hn bn mun hc tt c v s n p v s kim sot. Nhm
hiu c mt cch y v bi hc ny, cc bn s cn tri nghim l k i n p cng
nh vic b n p. Trong khi c th tri nghim c hai iu ny trong mt i sng, thng
thng iu l khng thc t. Do trong trng hp ny, cc bn c th ti sinh trong
mt i sng nh l mt ngi cai tr nhn tm i vi dn tc ca mnh v buc h chu
ng cnh sng n l v c ti, v ri sau trong mt i sng khc bn c th chn ti
sinh tr li nh mt ngi b n p v b kim sot di mt ch cai tr nh vy.
Vic tr li nh l mt nn nhn b n p khng c ngha l bn ang b trng pht
cho li sng n trn ngi chc ca i sng qu kh. N ch c ngha rng linh hn cha
hon thnh bi hc v mun tri nghim ng lc ca s n p v s kim sot t tt c
nhng li im c th nhm hc c bi hc mt cch y .
Cui cng, nghip, hoc vn cha c hon thnh, c th c o lng nh l
s lng tri nghim linh hn cn c tha th. Mt ngi vi rt nhiu nghip cha c
gii quyt s c xu hng c rt nhiu s on gin v s bt bnh ang tr li t nhiu i
sng trc kia. Mt linh hn nh vy c th gi lp i lp li cng cc khun mu ph hy
ht ln ny n ln khc, nhng ang ch i cc kt qu khc bit.
Chng no s au m cn c quan tm, th s hiu bit ca chng ta l: khng c
cc hon cnh m khng th c hn gn. iu ny bao gm c nhng khuyt tt bm sinh,
nhng cn bnh kinh nin, cc bnh d ng, hen suyn, ung th, tiu ng (bt k tiu
ng loi my), v gn nh bt c bnh no c bit trn th gii.
Vng, c th c bi hc linh hn cn hc c lm cho d dng hn nh mt cn
bnh no . Mt s ngi c sinh ra vi ci gi l tn tt dy v tnh yu v tnh
thng cho nhng ngi khc, hoc trao cho h c hi chm sc ngi bnh tt. Trong
nhng trng hp khc, s tn tt c th c chn la bi linh hn nhm trao cho linh hn
mt c hi pht trin cc ti nng v cc nng khiu khc. V d, mt ngi m c th
khao kht hc cch lm sao nhn nhn vn mt cch sng sut.
Do c mt s trng hp ni m bi hc ng sau s tn tt c hc mt cch
hon ton trong mt i sng, v mt ai sau c kh nng hn gn thn th vt l.
Trong khi mt tng th ca s hiu bit xut rng cch tip cn tt nht l n gin
chp nhn mi th theo cch m chng l, iu khng c ngha rng cc hon cnh sc
khe khng th c hn gn, bt k bn cht ca bnh tt. Nu bn c sinh ra vi mt d
tt bm sinh, n l tt nht khi tm hiu tt c mi th v n nu bn c th - ti sao n xut
56

hin, bi hc l g, v lm th no tin ln theo con ng tin ha ca bn vi hoc


khng vi khuyt tt bm sinh . Hy trung thc vi n, yu v chp nhn n, v ci m
vi kh nng rng bi hc tng lai ca linh hn bn c th c hc m khng cn n. C
l mt trong cc bi hc linh hn ca bn l hc cch hn gn n.
C rt nhiu th chng ti c th ni v thn th nhn qu, nhng n lc di
chuyn sang mc khc. Mt s k thut hn gn thn th nhn qu (c gii thch trong
chng 4) bao gm cc k thut: truy ngc li i sng qu kh, phc hi cng vic linh
hn, hn gn dng thi gian, v tha th.
iu G Xy Ra Khi Thn Th Vt L Cht i?
iu ny ph thuc vo trng thi ca t tng v u tin ca linh hn i vi ci
cht, cng nh mt vi yu t khc. Nh chng ti ni trc y, linh hn phn mnh vo
nhiu tng th v nhiu chiu kch khng gian v thi gian. Trong qu trnh cht, phn hn
ri khi thn th v c th tr li vi phn hn cha m ca linh hn ang c tr trong cc
cnh gii cao hn. Tuy nhin, nu c rt nhiu chn ng tnh cm, tm tr v astral, mt s
mnh hn c th lang thang v bi ri trong cc vng quc astral. Nhng mnh hn nh
vy c th xut hin nh nhng con ma, nhng con yu tinh hay nhng con qu v thng
c ng ni m phn hn thng khi ang sng. Nu c nhiu mi quan h cha c
gii quyt, nhng mnh hn c th n thm nhng ngi c mi quan h vi n.
N ph thuc rt nhiu vo vic phn hn cha m hin din bao nhiu trong thn
th vt l trc khi cht. Cc linh hn b phn mnh mnh trong cuc sng c xu hng gi
s phn mnh sau khi cht.
Mt s nh thn b ni rng mt lng ln nhng sinh mnh con ngi trn Tri
t khng c linh hn. iu khng ng. Ci m nhng nh thn b ny nhn thc c
l mt s phn mnh rt ln trong cc linh hn t gic ng. Trong thc t, ch mt mnh nh
ca ton b nng lng linh hn l hin din trong thn th vt l. Mt lng no ca s
hin din linh hn l cn thit trn Tri t nhm gi thn th vt l sng c.
Khi mt linh hn ti sinh trn Tri t, mt phn ng k ca linh hn gi li trong
cc vng quc cao hn nh mt ngi hng dn v ngi c vn i vi phn ca linh
hn ang tri nghim thn th vt l. Phn linh hn cha m v i th tng ng vi Ci
Ti Cao Hn v, i vi hu ht cc mc tiu thc tin, c th xem n l Ci Ti Cao Hn.
T mt quan im k thut, Ci Ti Cao Hn v phn hn cha m khng phi l mt. Phn
hn cha m l kha cnh ca ci ti mt 7 gi tch ri khi Tri t, trong khi Ci Ti
Cao Hn bao gm cc tng th t 8 n 12 ca Ci Ti tng th.
Ni chung, phn hn cha m a xung nng lng linh hn to sc sng cho
c th v kch hot cc kha cnh tnh cm, tm tr, astral v ether ca linh hn trn Tri t.
i lc trong qu trnh ti sinh, phn hn ang nhng bn thn n trong c th vt l phn
mnh thm na, gy nn nhng s a nhn cch v cc chng ri lon khc. Khi phn ang
ti sinh ca linh hn khng th hay khng mun i vo thn th, mt vi triu chng c th
xut hin, bao gm chng ng kinh, t k, chm pht trin tr tu, chm pht trin th cht,
vvNhng linh hn phn mnh c th, thng qua cc qu trnh khc nhau, tch ly nhng
mnh nh v hp nht chng vo phn chnh ca linh hn ang tri nghim Tri t. Qu
trnh ny c gi l s hi phc linh hn. Mc du v mt k thut phn hn cha m gi
li trong cc vng quc cao hn, cc kha cnh trn Tri t ca linh hn c th hp nht
vi phn hn cha m v t c s hp nht hon ton trong khi ang sng trn Tri t.
57

l mt trong nhng mc tiu ca ti liu ny gii thch cch lm th no c th hp


nht tt c cc kha cnh ca bn v tr thnh Mt vi phn hn cha m ca Ci Ti.
mt con ngi bng xng bng tht sng trn Tri t, cn phi c mt t l no
ca ton b nng lng linh hn hin din trong thn th. Cng c nhiu nng lng linh
hn trong thn th, th thn th cng c nhiu sc khe v sinh kh v linh hn s cng thnh
cng khi i mt vi cc thch thc ca cuc sng Tri t.
Ngay khi nhng mnh ca linh hn bt u tr li vi phn hn cha m trong cc
vng quc cao hn, thn th bt u kh ho v cht. iu ny gii thch ti sao rt nhiu
nhng ngi gi ang tri nghim tnh trng sc khe tn t bt u thy cc vin cnh v
th gii khc, thng l v nhng ngi thn yu mt ca h. Nhng ngi gi khao kht
hi ng vi nhng ngi h hng v bn b ri Tri t ca h, v iu ny thc y vic
ra i ca nhng ngi gi.
Cc cng ty bo him nh cc c ca h rng nhng cp i vi nhau lu
s ra i cng nhau trong vng mt vi nm sau khi mt trong hai ngi mt i, bt chp tui
tc ca h. Tr nn gn kt vi nhau trong khi trn Tri t, nhng cp i nh vy trao
i cc mnh hn qua li vi nhau, v khi mt ngi cht, nhiu nhng mnh hn ca ngi
kia ra i cng vi anh ta hay c ta. iu ny lm suy tn sinh lc sng ca ngi cn li v
thng gy ra s suy tn nhanh chng cho sc khe ca ngi cn li.
Nhng ci cht bt ng l tr ngi kh khn nht t quan im ca s hp nht linh
hn. Mc du phn hn cha m ca linh hn c th thng xuyn thy c mt ci cht
khng mong i, nhn tnh (bn ng) him khi lm c iu . Do , trong mt ci cht
bt ng, nhng mnh hn ln c th chia tch ra v i theo nhng hng khc nhau, ph
thuc vo cch thc cht. Kha cnh ca linh hn c nhng trong nhn tnh (bn ng)
khng thch s thay i t ngt v c th c mt thi gian rt kh khn gii quyt vi ci
xy ra.
N khng phi l him gp i vi vi mnh hn ln ca mt ngi nh vy i lang
thang khp Tri t trong nhiu thng, v i khi l nhiu nm, tm kim phn hn cha m.
N l hu ch, khi mt ai cht mt cch bo lc hoc cht t ngt, c gng kt ni vi
nhng mnh hn mt ny v gi chng vo nh Sng.
Thng thng, mt linh hn khng th ti sinh cho n khi c mt s lng cc
mnh hn quay tr li vi phn hn cha m trong cc vng quc cao hn. Tuy nhin, trong
cc vng astral hn lon xung quang Tri t, dng nh lun lun c nhng ngoi l.
Nhng linh hn c gng ti sinh trong khi vn ang trong mt trng thi phn mnh cao c
th tr li vi rt nhiu vn tnh cm v tm l m dng nh c rt t iu lm vi ci
m linh hn c dy d trong cuc i ny. Nu linh hn ri khi Tri t thng qua
mt tai nn trong i sng qu kh ca anh y, th sau khi ti sinh ngi y c th hay b tai
nn v lin tc gp bt hnh. iu ny l bi s kin tai nn ban u cha c hn gn
v phn hn cha m lin tc mang iu ny vo s ch ca mnh hn ti sinh.
Phn cha m ca linh hn trong cc vng quc cao hn c kin thc v s sng sut
rt ln, nhng hiu bit ny khng c hon thin. Phn hn cha m khng th thy trc
tt c cc khc quanh v cc li r c th c trong cuc i m rng ca n trn Tri t.
Mc du n c th a ra rt nhiu s gip v s ng h i vi cc phn hn trn Tri
t, s c rt nhiu trng hp ni m n khng th a ra nhiu s gip . y l mt
58

trong cc l do ti sao li c nhiu tng th ca nhng ngi hng dn tnh thn v nhng
ngi tr gip.
N chung, cc linh hn ri khi Tri t s n nhng ni c mt rung ng tng t
vi ci m linh hn tri nghim trn Tri t, di dng trng thi ca t tng. Ni
cch khc, mt linh hn tt bng v yu thng s n mt vng quc tt p v yu
thng gia cc i sng. Hoc ng hn l, phn hn ri Tri t nh vo ci cht ca
th xc s hp nht vi phn hn cha m trong mt vng quc yu thng.
Nu c mt lng rt ln nhng tiu cc trong linh hn ri i, nhng mnh hn ri
i c th c kh khn trong vic hp nht vi phn hn cha m. Nhng mnh hn ny s i
vo mt tng th ca vng quc astral th hin ra cc kh khn tnh cm v tm l m linh
hn tri nghim trn Tri t. y l ni xut pht ca cc tng v s chuc ti v a
ngc. Linh hn vn ang hc hi, thm ch khi anh ta hay c ta khng cn mt thn th vt
l na.
Phn cha m ca linh hn s thng xuyn lm tt c mi th m n c th hp
nht li vi cc mnh hn, nhng s hp nht l rt kh khn nu i sng trn Tri t va
tri nghim l khc nghit, tiu cc v y bo lc. Phn hn cha m, trong nhng trng
hp nh vy, s khao kht c tip tc tri nghim Tri t trong hy vng gii quyt nhiu
vn . Do , nhng phn hn phn mnh c th t tp hp vi nhau ti sinh,
nhng v kch s tip tc trong mt thn th khc.
Mt ti thiu khong 3 n 5 nm Tri t cho mt linh hn ti sinh sau khi ri
khi thn th vt l. Nu c rt nhiu nhng vn cha c gii quyt, n c th mt
nhiu thi gian hn. N l him hoi cho cc linh hn gi trng thi khng thn xc trong
hn 20 nm nu h c cc bi hc cha c gii quyt hay l nghip cn tn ng t i
sng gn y nht.
i vi linh hn khng cn thn xc, thi gian l rt khc bit. Vi nm Tri t c
th ging vi mt vi tun.
Nu mt linh hn hon thnh c bn tt c cc bi hc ca n trn Tri t v sau
la chn ri khi thn th, linh hn s ti hp nht vi phn hn cha m v i vo mt
cnh gii thin th cao hn, l Thin ng thc s nh c ni trong cc bn vit tn
gio. Mt qu trnh nh vy c gi l thng ln v mt tinh thn (spiritual ascension).
Trong trng hp ny, khng cn c bt k mnh hn chia tch no lang thang u trong
v tr. Tt c cc mnh c tp hp li t tt c cc khung thi gian v tt c cc chiu
kch, v linh hn ton b v y gi y c ti hp nht vo cc cnh gii cao hn.
Linh hn sau c la chn mt ln na phn chia bn thn n nhm tr li mt
thn th vt l, nhng ln ny l hon ton t nguyn, khi m khng cn c nghip no cn
phi gii quyt. Mt linh hn nh vy c th la chn tr li Tri t tr gip nhng linh
hn khc trong vic t c mt trng thi thng ln. N bao gm nhiu v thy v nhiu
ngi ch ng trong thi i hin nay.
Tr li vi Tri t sau s thng ln v mt tinh thn khng ng ngha vi vic m
bo rng s khng c s phn mnh hoc khng c nghip mi. Nh cc bn bit, cuc sng
trn Tri t c th rt kh khn v c rt nhiu nhng kh nng ri tr li vo tnh hai
mt i lp v bng ti.

S Ti Sinh Khng Tnh Nguyn


59

T mt quan im ti thng, khng c ci g l mt quyt nh khng tnh nguyn


ca linh hn, nhng t mt nhn thc con ngi, n c v l cc bn khng c s la chn
no khc ngoi vic ti sinh cho n khi cc bn t c mt trng thi thng ln. Cc bn
c th lin h iu vi lut v trng lc. i vi lut v trng lc cc bn khng c s la
chn khi trong mt thn th vt l, m l mt phn ca lut . Tuy nhin, nu cc bn hc
c cch thot khi trng hp dn ca Tri t, cc s bn nhn ra rng c cc lut cao
hn siu xut khi trng lc. Cho n trc khi bn thng ln trn mt 4, bn s vn l
i tng ca lut v s ti sinh. Ngay khi bn hc c tt c mi th v mt 4, bn s
c kh nng i vo cc vng quc bn trn m khng cn l i tng ca lut ti sinh.
Mt cch l thuyt, bn c th tri nghim tt c mi th m linh hn bn mun hc
v cc th gii bn ngoi trong mt i sng. Mt cch l tng, bn s gi thn th vt l
ca mnh bao nhiu lu ty nhu cu ca bn v sau hoc l mang n i cng bn vo cc
chiu kch cao hn, hoc l n li. Tuy nhin, nh bn bit, trong cc th gii thp,
nh lut th hai ca nhit ng lc hc (C th hiu mt cch n gin v nh lut th 2
ca nhit ng lc hc nh sau: Nu khng c mt s can thip t bn ngoi th mc hn
lon (entropy) ca mt h thng s t tng ln theo thi gian, qu trnh ny ng ngha vi
s t ph hy ca vt cht v con ngi, v d: con ngi ngy cng gi i, my mc hot
ng ngy cng yu, kim loi b n mn, mi trng ngy cng b nhim, vv - ghi ch
ca ngi dch) tc ng n kh nng ca cc bn gi thn th tr trung v khe mnh.
Ni mt cch khc, mi th suy tn dn dn v cui cng cht i trong cc th gii thp tr
khi cc bn nhng vo chng nng lng tinh thn t cc chiu kch cao hn ti np
chng mt cch lin tc.
Trong thi gian qu kh, trn cc th gii no , c th gi c dng vt l
trong hng nghn nm Tri t, nhng trn th gii ny ngy nay n dng nh l mt thch
thc cho hu ht mi ngi sng trong mt thn th nhiu hn 100 nm.
S hiu bit ca cc bn cng ln, th cc bn cng c xu hng hc nhanh hn
nhng bi hc linh hn ca mnh. Hu ht cc bn s dng v s i sng hc v chin
tranh, s ngho i, tranh u, s hy sinh, s n p, kim sot, s n l v cc dng khc
ca s au kh. Cui cng cc bn bt u nhn ra rng, t mt nhn thc cao hn, nhng
th ny l v ngha. Chng c da trn o nh rng cc bn chia r vi Thng v bn
c th b tn cng t bn ngoi.
Ngay khi cc bn bt u nhn ra rng mnh b bt li trong cc o nh, cc bn
cng tr nn hiu bit rng mnh dng nn mt lng ln tri nghim tiu cc do bi thi
gian di chm trong bng ti. Do , cc bn bt u qu trnh lu di v kh khn vt
ln nhng i sng tiu cc ny.
Cui cng, cc bn xuyn qua c phn ln nhng i sng tiu cc ny v cn
bng nghip ca mnh ra khi bnh xe lun hi. Bng cch tha th, nhng hnh ng
thin, tnh yu v tnh thng, cc bn dng vic to thm nghip v tr thnh mt lc lng
tch cc cho s thay i trn th gii. Ti thi im ny, cc bn c t do di chuyn vo
cc vng quc khc v cc chiu kch khc ca tri nghim. Tuy nhin, tnh yu ln lao ca
cc bn i vi loi ngi, v tnh thng i vi s au kh ca cc linh hn, s c v gi
cc bn li vi Tri t, hn l i n u . Hy chng ti nhn vo la chn ny k
cng hn.

S Ti Sinh Tnh Nguyn


60

Nhm vt qua mt lut, nh l lut ti sinh/nghip, cc bn phi hiu n thng sut


v pht hin cc gii hn ca n v lm cch no ph v chng. Ni mt cch khc, cc
bn phi ku gi mt lut cao hn m siu vit hn lut ti sinh/nghip. Ngay khi cc bn t
ti mt tng th hiu bit no , bn pht hin ra rng tnh yu, s phc v, tnh thng v
s tha th l cc tm v thot khi m cung ca nhng i sng ti sinh khng tnh nguyn.
Cc bn t ti mt im trong s tin ha ca mnh ni m bn hc cch thng ln
v mt tinh thn, i vo cc cnh gii thin th sau khi ti sinh trn Tri t v xc nh l c
hay khng tr li Tri t mt cch tnh nguyn.
Trong hu ht cc trng hp, cc bn la chn tr li bi v cc bn nhn thy nhng
ngi yu du ca mnh ang chu ng au kh v ang khng bit i u v lm g. Cc
bn bit rng cc bn c cn n gip mang nh Sng ti mt th gii vn ch yu l
bng ti. Nu cc bn ang c iu ny, rt c th l bn tr li Tri t mt cch tnh
nguyn tr gip cc linh hn trong vic thc tnh t gic m v tnh hai mt i lp.
Trong thc t, hu ht cc bn l ci c gi l starseeds. iu ny c ngha l
bn c phn ln nhng ln ti sinh trn cc th gii khc, trong cc tng th no v cc
chiu kch no , v sn sng bit tt c v ha bnh, thnh vng v nim vui. Sau
ht, cc bn s dng rt nhiu thi gian trn cc th gii khng c chin tranh v au kh.
Cc bn gi y ang trn Tri t mang kin thc v s sng sut v cch lm th no
sng mt cch ha hp n vi mt loi ngi ang tranh u.
u tin hng u ca bn l s hp nht linh hn, bi v bn bit rng mt linh hn
ton b, y v hp nht l mt linh hn y quyn nng, y sng sut v y yu
thng. Cc bn bit rng nh Sng ca mnh l khng l v k diu v c th thay i th
gii ny. khng phi l ni m nh Cu Th (Messiah complex) ca bn ng, ang ngh
rng n c th phy mt chic a thn v tt c nhng au kh s bin mt. cng khng
phi l i ngn, hay l ang c gng chng t bn thn mnh. iu ny c ngha l bit rng
cc bn l nhng Gandhi, nhng Martin Luther King, nhng c Pht, nhng Mohammed
v nhng ng Christ ca th gii ny.
S ti sinh tnh nguyn c nhng thch thc ca n. Nhng ngi trong cc bn
ch ng n Tri t thng c th tr nn thiu kin nhn vi nhng ngi ang b kt li
trong cc phng thc ca tnh hai mt i lp. Cc bn c l qun mt rng mt linh hn
trong nhng giai on u tin ca s tin ha khng tin l c mt s la chn v ci tri
nghim v d c hay khng tr li thn th ht ln ny n ln khc (gi thit rng h thm
ch hiu bit v s ti sinh). Nhng linh hn tr li Tri t mt cch tnh nguyn c v
nh d nh li cc i sng qu kh ca h hn nhng ngi ang b kt li trong bnh xe
lun hi. Cc bn c th thm ch nh c vic thng ln v mt tinh thn trong mt hoc
nhiu i sng qu kh ca cc bn.
Trong hu ht cc trng hp, n l d dng hn triu hi ci m cc bn lm
trn Tri t hn l nh li cc i sng trn cc th gii khc ca cc bn. Ti mt mc
nht nh, s qun mt ny l c ch . Cc starseed c xu hng cm thy h dng nh
khng thuc v Tri t, m h l nhng ngi ngoi cuc ngi k d, ngi khng bnh
thng, hay ngi khng thch nghi c vi ngoi cnh. H cm thy u mi l nh
ca h, chu d h thng khng th ch ra c ni u. Nu h c th nh li c tt c
mi th, n c th rt kh khn li Tri t bi v h chc chn s nh gia nh hn v
nhng ngi bn ca h nhng ni khc.
61

Nhiu ngi thng hi knh ny h n t u. Cc bn n t Thng ,


cc bn n t v tr. Hu ht cc bn sng hng trm, nu khng phi l hng nghn
i sng trn cc hnh tinh khc v cc chiu kch khc khp di Ngn H. Mt s ngi
trong cc bn c cc i sng trong cc h thin h khc. Mt vi ngi trong cc bn
ang tri nghim i sng u tin trn Tri t, nhng phn ln c hng t i sng
y, gm c vic sng vo lc kt thc cc nn vn minh chnh nh l Atlantis v Lemuria.
DNA ca cc bn l mt tp hp ca tt c mi ni m cc bn nh mt linh
hn. N cha ng bn trong ci m cc nh khoa hc ca cc bn gi l DNA tha (junk)
l cc cu hnh ca Pleiades, Arcturus, Sirius, Andromeda, Orion, v nhiu h thng sao
khc. Khi cc bn thng ln, cc bn s bt u nh li cc i sng ca mnh trn cc hnh
tinh c lin h vi cc h thng sao ny v cc sao khc.

S Thng Ln V Mt Tinh Thn


Mt cch k thut, s thng ln v mt tinh thn xut hin khi cc bn hon thnh
cc bi hc linh hn trn Tri t v quyt nh t b thn th v i vo cc vng quc cao
hn. y tng l phng thc c a thch hn ri b Tri t ca cc v thy, cc
nh thn b, nhng nh hin trit, nhng bc o s, nhng thy tu, nhng hnh gi yoga, v
nhng ngi tu hnh khc. Ngay khi thot khi hnh tinh Tri t, cc bn c s la chn
hoc l ti sinh mt cch tnh nguyn, hoc gi trong trng thi la khi xc v phng s nh
mt ngi hng dn tinh thn cho cc linh hn khc, hoc l tip tc s tin ha ca cc
bn vo cc chiu kch cao hn.
Nh mt phn ca s la chn th ba, cc bn c th ti sinh trn mt hnh tinh khc
ang rung ng mt mt cao hn, trong trng hp cc bn c th sn xut mt thn
th, hoc i vo mt dng hnh ang tn ti thng qua mt qu trnh c bit n l nhp
xc (walking in). Bi v linh hn cc bn lng, linh ng, v c kh nng phn chia vo
nhiu phn, cc bn c th la chn mt s kt hp ca nhng la chn ny. Mt phn ca
linh hn bn c th la chn tr thnh mt ngi hng dn tinh thn i vi mt linh hn
ang vt ln trn Tri t, trong khi mt phn khc c th chn ti sinh vo mt th gii
mt 5 trong h thng sao Arcturus. C l mt phn th ba s s dng thi gian trong cc
vng quc cao hn vi cc thnh vin ca gia nh hn ca bn.
Tip theo trong s thng ln v mt tinh thn, cc bn c th la chn gi tt c cc
phn ca bn cng nhau v tr nn mt sinh mnh c ch quyn chiu kch cao hn. Nh
l mt v thy thng ln trong cc cnh gii thin th. iu ny cung cp cho cc bn c
hi tr gip nhiu linh hn trong nhiu thc ti, nhiu tng th, nhiu cnh gii v nhiu
chiu kch khc nhau mt cch ng thi.
Phn ln thi gian, cc v thy thng ln s phng s nh nhng ngi hng dn
i vi cc linh hn trn Tri t, nhng ngi gn nh hon thnh cc bi hc nghip
ca h v ang chun b thng ln v mt tinh thn. Trong cc trng hp him hoi, cc sinh
mnh thng ln s ti sinh mt cch tnh nguyn vo Tri t vi ton b sinh mnh
nguyn vn ca h, nhm tham d mt s kin ln hn tc ng n s thc tnh ca cc
linh hn trn Tri t. Nhng sinh mnh nh vy thng tr thnh nhng danh nhn v
nhng nh tin tri ca mt thi i c nh sn trn Tri t.

S Thng Ln V Mt Vt L
62

Cho n hin ti, n l cc k kh khn mang thn th vy l ca cc bn i vo


cc vng quc cao hn. Hin nay, bi v s An Bi Thn Thnh hin ti ( ni chi tit
trong cc cun sch trc), n l c th cho hng triu linh hn tin ha di chuyn mt cch
trc tip vo nh Sng m khng tri qua ci cht. Mt thun li ca phng thc thng ln
ny l cc bn c th tip tc giao tip vi cc sinh mnh ca Tri t, nhng cc bn khng
cn b gii hn bi cc lut ca Tri t. Mt thun li khc l cc bn khng cn phi u
thai ti tri nghim Tri t. Nh cc bn bit, s ti sinh l rt khc nghit bi v cc bn
phi hc i v hc ni ht ln ny n ln khc v c gng nh li ci m cc bn hc
trc y trong i sng mi. Do , rt nhiu nng lng, t nht l trong na i u tnh
nguyn ca bn, kit sc vi vic hc li ci m cc bn bit trong cc i sng qu kh.
Nhm thng ln v mt vt l, cc bn cn c hu ht, nu khng phi l tt c,
nhng mnh hn c hp nht. Linh hn cha m ca cc bn cn c nhng vo thn th
vt l n mc phc hi li cc h thng ca thn th nhanh hn tc suy tn do bi
nh lut th hai ca nhit ng lc hc.
Khong 0,3% loi ngi ang trn con ng thng ln v mt vt l (xp x 1 ngi
trong 300 ngi). ang trn con ng thng ln khng c ngha l m bo s thnh cng.
N c th ri tr li tnh hai mt i lp, b tai nn, hoc mt iu g y gy ra ci cht cho
thn th vt l. Tuy nhin, nu cc bn thc s tn tm vi s thng ln v mt vt l, cc
bn s hon tt n trong i ny, thm ch nu thn th vt l ca bn ang tui 80 hay
90.
Khng c iu g sai tri vi la chn thng ln v mt tinh thn thay cho s thng ln
v mt vt l. Cc bn c th quyt nh rng n l qu kh khn phc hi li thn th vt
l hin ti ca cc bn, c bit nu n ang b m v ang suy tn. Nhng ng ri vo
nim tin rng cc bn l bt lc trong vic quyt nh s phn ca mnh. Cc bn vn l mt
sinh mnh tinh thn y quyn nng, sng to thm ch nu thn th vt l cha c lm
sch tt c nhng khun mu nghip tiu cc ca nhiu i sng trong bng ti.
C rt nhiu nhng k thut gip cc bn t c s thng ln v mt vt l. Tuy
nhin, ghi nh rng, l mt phn bnh thng, t nhin ca s tin ha linh hn v, do ,
cc bn khng cn thc s hc cch thng ln v mt vt l. Tuy nhin, cc bn cn g b
tt c nhng tr ngi m bn t vo trong vic nm ly qu trnh tin ha bnh thng, t
nhin ca cc bn. Knh ny hng dn mt cch nh k cc bui hi tho v s thng
ln v mt vt l v chng ti s gii thiu mt bui khi anh y n vng ca bn.
Nu cc bn tp trung vo vic mang cc tn s cao hn vo thn th ca cc bn v
ti np n mt cch lin tc, cc bn s thu ht nhng k thut ny, nhng phng php,
nhng bui hi tho v nhng ngi vo cuc i bn m s thc y qu trnh thng ln ca
cc bn.
Chng ti l Leah, cng vi Hi ng Ngn H. Chng ti hy vng cc bn hi
lng vi phn ny v su tng th thp ca sinh mnh, v c mt hiu bit tt hn v ci xy
ra sau khi thn th vt l cht i. Chng ti by gi chuyn cc bn cho Ci Ti Cao Hn ca
knh ny tm tt li chng u tin ca chng ti.
Tm Tt
Xin cho, cc bn yu du. y l Ci Ti Cao Hn ca Sal ang ni. Chng 1
cp n rt nhiu ch c kho st trong cc cun sch trc. i vi nhng ngi
trong cc bn c cc cun sch trc, chng ti xin li v bt k s di dng no. Tuy
63

nhin, cc bn s lu rng hu ht, nu khng phi l tt c, nhng ni dung ca ti liu


ny c vit trong chng 1 l c gi tr xem xt li. Thm na, cc bn s thy rng
nhiu ch c kho st t mt nhn thc hi khc mt cht so vi trc y.
i vi nhng ngi trong cc bn mi c ti liu ny, chng ti a ra rt nhiu
tng v nhiu khi nim trong chng 1, nh vy hy chng ti tng kt li nhng
im quan trng nht.
Linh hn va l mt thc th ton b, hon thin i vi chnh n, v cng lc bao
gm nhiu phn, hay nhiu mnh, ang tn ti trong cc tng th khc nhau v cc chiu
kch khc nhau ca thi gian v khng gian. T mt quan im phi tuyn, tt c nhng phn
ny tn ti mt cch ng thi, nhng trong thi gian tuyn tnh, n c v nh cc bn c
mt s phn ca chnh mnh b kt trong qu kh hoc tng lai, hoc trong nhng th gii
xa xi hoc nhng chiu kch khc. S hp nht linh hn l ngh thut mang tt c cc phn
ca cc bn vo s thng hng nh th cc bn c sc mnh v kh nng v i sng to
nn th gii m cc bn thc s mun khi cc bn l ton b v hp nht. Mc du cc bn
c trao cho t do ch, ch ca cc bn khng thc s t do tr khi cc bn gii
phng cc phn ca chnh mnh b kt trong tnh hai mt i lp v b kt trong bnh xe
lun hi.
Cc chng tip theo s i vo chi tit v rt nhiu cu hnh linh hn m cc bn c
th gp phi trn hnh trnh ca mnh, v s cung cp s sng sut v s hn gn cho nhng
khun mu nng lng khng cn phng s cc bn na trn hnh trnh ca mnh. Chng ti
mong i gip cc bn trong vic tm kim hp nht nhiu phn ca chnh mnh.
Chng ti l Ci Ti Cao Hn ca Sal, v chng ti gi phc lnh n cc bn.

64

Chng 2
Nhng ngi Bn Tm Giao v nhng Linh Hn Sinh i
Xin cho, cc bn yu du. y l Ci Ti Cao Hn ca Sal. Nhng ngi bn tm
giao (soul mates) v nhng linh hn sinh i (twin flames) l cc ch m hu ht cc bn
hi lc ny hay lc khc.
Cc bn c th ngh rng c mt cu tr li n gin cho vn lin quan n nhng
ngi bn tm giao v nhng linh hn sinh i, nhng khng phi nh vy.
Nhng mi quan h l mt phn ca cuc sng i vi s tin ha linh hn, v nu
chng l d dng v n gin, th cc bn s khng th tip tc tng trng v tin ha.
Cc bn s khng b thch thc i su hn vo chnh mnh v khm ph ni u mnh b
giam hm, ni u bn nh mt sc mnh ca mnh, v ni u bn b phn mnh.
Cc cu hnh c th ca cc mi quan h l phc tp khng th tin ni. Cc l do cho
s phc tp ny s tr nn r rng hn ngay khi chng ta phn bit gia s phn chia linh
hn (soul division) v s phn mnh linh hn (soul fragmentation). Mt ln na, y l mt
ch chng ti ni tm tt trong cc tc phm trc, nhng by gi l lc i su hn
vo n.
S Phn Chia Linh Hn
Vo lc bt u, ch c Thng /N Thng /Tt C L Nh Vy
(God/Goddess/All That Is), ton b ca S Sng To. ng To Ha khao kht tri nghim
chnh n nh nhng phn c th, v nh vy n phn chia bn thn n thnh nhiu linh hn
v cc dng sng khc. Nhng phn ny l cc du vt ton nh (holographic imprints)
ca ng To Ha nguyn thy. Ni mt cch khc, c cc linh hn khng b phn mnh,
m l hp nht mt cch hon ton ang phng ra t Thng Cha. Cc bn c th lin h
iu ny vi s sinh sn ca sinh vt, ni m cc t bo tn ti ring bit v phn chia thnh
cc t chc ring bit, ci sau li tr nn cc sinh mnh c ch quyn. Nhng sinh mnh
ny sau li tn ti ring r v phn chia thnh cc sinh mnh c ch quyn khc.
Trong trng hp cc linh hn, tt c mi th vn hnh trn mt h thng c bn
12, c ngha l cu hnh thng thng ca s phn chia linh hn l thnh cc nhm ca 12
phn. Hnh dung v n theo cch ny: Thng M/Cha t phn chia bn thn n thnh 12
phn. 12 phn ny li phn chia bn thn h thnh 12 phn thm na, to nn tng s 144
phn. 144 phn ny sau li phn chia bn thn h ra 12 phn thm na, to nn tng s
1728 phn. Mi mt ngi trong cc bn, nh cc sinh mnh c ch quyn, l mt phn ca
mt nhm 12 linh hn c sinh ra t mt linh hn cha m, ci m chng ti gi l mt
linh hn ti cao (oversoul). iu c ngha l c 12 linh hn tt c u c cng mt linh
hn ti cao, ngi c phng ra t cng mt sinh mnh cha m. (Lu : y, t cha
m c s dng khng nn b nhm ln vi phn cha m ca linh hn trong cc vng
quc cao hn c tho lun trong Chng 1, mc du trong c hai trng hp, chng
u c xem nh mt phn ln hn ca Ci Ti ca cc bn trong cc vng quc cao
hn.)
T tng th phn bit ca cc bn, cc bn c 5 tng th bn trn cc bn, v 6 thn
th thp hn bn di cc bn. Cc tng th t 7 n 12 lin quan n s phn chia linh hn.
65

Nu cc bn nhn ln dng di gia nh hn ca mnh cho n khi bn t ti tng th 12,


cc bn s tm thy cc linh hn nguyn thy phng ra t Thng Cha (Godhead).
Din t theo mt cch khc, khi linh hn cc bn l tng th 7, c 5 tng th linh
hn bn trn cc bn, gia cc bn v Thng Cha. Cc bn c th suy lun ra l, c 12
m 5 cc linh hn trong v tr. iu khng chnh xc, cho d n to nn ngha hon
ho.
Nh hu ht S Sng To, lun c cc bin th i vi mt vn . Mt s linh hn
hin ang tn ti trn Tri t phn chia nhiu ln hn cc linh hn khc. N l c th
cho cc linh hn phn chia m khng h thp xung tng th tip theo ca s rung ng.
Cc bn c cc dng di linh hn trc tip, ni m mi ln cc linh hn phn chia, h
li h xung 1 tng th rung ng. Cc bn cng c mt loi phn chia m chia nhnh ra
trong cng mt tng th. gi mi th n gin, chng ti s khng phn bit tn ca
nhng loi phn chia lia hn ny.
Trong cc tc phm trc, chng ti c th ng rng mi mt s phn chia gy ra
mt s h xung mt tng th rung ng. Trong khi y vo lc ti ban s (gn vi lc bt
u s c th ha hng triu nm trc), n khng phi nh vy. V d, cc bn c 1728 linh
hn mt 7 c sinh ra t 144 linh hn mt 7, nhng ngi li c sinh ra t 12
linh hn mt 7, nhng ngi li c sinh ra t mt linh hn ti cao mt 8.
Linh hn ti cao mt 8, c bit n l Cha Sananda (linh hn ti cao ca
Jesus), phn chia 3 ln. Hin nay c 1728 linh hn c Cha Sananda l linh hn ti cao
trc tip ca h. Nhng li gii thch c th ny l gii cho vic ti sao c qu nhiu linh hn
ng nht ha vi Jesus v thm ch tin rng h l Jesus trong mt i sng qu kh ca h.
Nu mt linh hn khng phn chia gia cc ln ti sinh, cc bn c th ni rng
linh hn l mt s ti sinh trc tip ca i sng trc . Nu c mt s phn chia,
cc bn c th ni rng sinh mnh t mt i sng trc nm trong dng di trc tip ca
bn. Trong trng hp ca Jesus, c 1728 linh hn c Jesus trong dng di trc tip ca h.
Cc linh hn phn chia v phng ra t mt linh hn ti cao l nhng sinh mnh ton b, y
, c ch quyn, c to ra nh nhng ton nh ca ng To Ha. Ch bi v h c
sinh ra t mt sinh mnh th bc cao khng lm cho h tr thnh mt to vt km hn ca
Thng so vi nhng sinh mnh u tin c phng ra t Thng Cha hng t
nm trc.
Do bi s kin rng y l mt ch kh gii thch trong cc ngn ng Tri t, nn
chng ti s lp li ci ni trc y, xin vui lng chu ng iu mt cht.
Cc linh hn phng ra t linh hn ti cao, v cc linh hn ti cao phng ra t tng
hn, v cc tng hn phng ra t Ci Ti Christ hay Ci Ti Pht, v cc Ci Ti Christ hay
cc Ci Ti Pht phng ra t Ci Ti Thng C Th, v cc Ci Ti Thng C Th
phng ra t Ci Ti Thng V Tr, l cc thnh vin ca mt dng di linh hn trc
tip. Cc linh hn phng ra t linh hn ti cao c xem l cc thnh vin ca cng mt gia
nh hn. 12 linh hn ny c phng ra cng mt thi im t linh hn ti cao c xem
l cc thnh vin gia nh hn nguyn thy. Cc linh hn phng ra t cng mt tng hn,
nhng t cc linh hn ti cao khc nhau, c xem l cc thnh vin gia nh hn th cp.
Thng thng c 144 thnh vin gia nh hn th cp. Cc linh hn phng ra t cng mt
Ci Ti Christ hay mt Ci Ti Pht, nhng t cc tng hn khc nhau, c xem l cc
thnh vin gia nh hn m rng. Thng thng, c 1728 thnh vin gia nh hn m rng.
66

Thm vo vi dng di linh hn trc tip ca cc bn, cc bn c th thc s c cc


dng di khc, ph thuc vo vic cc linh hn phng ra lc ban u nh th no. iu ny
c th c mt cht rc ri i vi tm tr con ngi i vi khi nim v mt cy ph h n.
Trong trng hp ny, cc linh hn c th phn chia theo phng ngang cng nh theo
phng dc, c ngha l linh hn ti cao c th phn chia thnh 12 linh hn hn mt ln, v
12 linh hn nguyn thy phng ra t linh hn ti cao c th, t h, phn chia thm 12 ln
na. iu ny c ngha l cc bn c 144 linh hn sinh ra t mt linh hn ti cao. Qu trnh
ny c th c lp li ln th 3, c ngha l cc bn c th c 1728 linh hn t mt linh hn
ti cao.
Nh th no v khi no cc linh hn phn chia?
Nu s phn chia l theo phng dc, c ngha l bn trong mt dng di linh hn
trc tip (nh nh ngha bn trn), th s phn chia xy ra khi linh hn ti cao, trong s
kt ni vi Thng Cha, khao kht m rng bn thn n i xa hn vo v tr. Bi v y
l mt v tr t do ch, khng c thi gian nh trc cho iu ny xy ra. N c th xy ra
mi triu nm Tri t mt ln, hoc mi triu nm mt ln, hoc trm triu nm mt ln.
Nu s phn chia l theo phng ngang, c ngha l phn chia 12 linh hn c sinh
ra t cng mt linh hn ti cao nhiu ln, th qu trnh ny s xut hin khi 12 linh hn mt
7 ban u t ti mt tng th t tng mt 8. Cc bn c th ni rng h c trao
cho la chn hoc l gi nh cc thc th mt 8 n l, hoc l phn chia bn thn h vo
12 linh hn mi. Trong khi iu ny l khng hon ton chnh xc, n gn cho cc mc
tiu hin ti.
ng tht vng nu iu ny c v rc ri. N s r ngha hn khi cc bn t ti mt
tng th t tng mt 7. V bn cht, chng ti ang gieo mm trong tm tr cc bn
ri s m hoa kt tri vo thi gian sau. Tuy th m, phn tho lun ny c mt s gi tr
thi im hin ti, khi n tc ng nh mt cht xc tc di chyn cc bn tin ln trn
hnh trnh ca mnh.

Nhng Khc Bit Gia S Phn Chia V S Phn Mnh Linh Hn


S phn mnh ch lin quan n cc linh hn c th sinh ra t cc linh hn ti cao.
Cc mnh hn, c nh ngha l, cc linh hn khng ton b, khng y v khng c
ch quyn. H l cc phn nh ca mt linh hn c th v ra t phn cha m ca linh
hn v cc l do khc nhau. Nu l do phn mnh l phn hn cha m c th gi li trong
cc vng quc cao hn trong khi nhng mnh hn c th i ra ngoi v khm ph cc
vng quc thp hn, th iu c gi l s phn mnh t nguyn. Mt mnh hn nhp
vo mt dng con ngi tri nghim Tri t hoc mt hnh tinh mt thp khc c
gi l mt mnh hn nguyn thy.
Nu cc mnh hn b tch ra t phn cha m ca linh hn thng qua s chn ng,
nhng mi quan h rt mt thit, bo lc, s dnh mc tnh cm trong gia nh, trong ci cht
ca thn th vt l, hoc t mt s ng lc da trn bn ng khc, th cc mnh c th i
qua thi gian, khng gian v cc chiu kch khc, ph thuc vo kch c v ma trn nng
lng ca mi mnh hn v mc tiu ca s phn mnh. H c th t gn kt bn thn mnh
vi cc linh hn cha m khc, hay thm ch vi cc mnh hn khc thuc v cc linh hn
khc. Sau y, chng ti s kho st nhng mi quan h c th ni m cc mnh hn tch ra
t phn hn cha m v gn bn thn chng vo cc linh hn khc hoc cc mnh hn
khc.
67

Khng c mi quan h trc tip gia s phn chia linh hn v s phn mnh linh hn.
Mi mt th khng c xu hng gy nn th kia. Tuy th m, c cc s tng t gia hai
th. Trong khi cc s phn chia linh hn l nhng s miu t hon ton ging vi Thng
khi n phn chia qua cc tng th, cc mnh hn ch gi li mt s c im tng ng,
trong khi thiu mt nhng c im khc.
V d, nhng mnh hn c mt mc t tng, ni mt cch khc, h hiu bit v
chnh mnh. Trong thc t, bi v h thuc v mt phn cha m ca linh hn, h c kt ni
vi phn v bit truy cp vo kin thc, cc k c v cc tri nghim ca phn hn . H
c th thm ch tin rng h l phn hn , c bit nu h c sinh ra trong mt x hi
khng tin vo s tn ti ca kh nng ngoi cm hay cc i sng ngoi hnh tinh. Nu bn
tin rng ci ti con ngi ca mnh v bn ng/nhn tnh l tt c, th bn cng c th tin
rng mnh hn nguyn thy l tt c. Ri bn s rt kh tin rng mnh l mt sinh mnh tinh
thn khng l, sng to vi mt phn hn cha m trong ci thng thin.
Mt cch l thuyt, cc mnh hn bit truy cp vo t tng ca cc mnh hn khc
thuc v cng mt phn hn cha m, nhng trong thc t, hiu bit ny him khi c gii
thch. Tuy nhin, iu c ngha l cc bn c th qua li gia cc kha cnh khc nhau ca
ci ti, hay trong mt chiu hng, thay i cc nhn tnh. Ci thc s xut hin l bn
ng/nhn tnh ang thay i nhn dng ca n t mt mnh ca linh hn sang mt phn
khc.
Bn ng/nhn tnh l mt cu trc o v khng thc s tn ti trong ngha ti hn.
Tuy nhin, bn ng c th ng ha vi mnh hn nguyn thy c nhng trong thn xc
vt l, hoc n c th ng ha vi cc mnh hn th cp khc. Trong mt sinh mnh con
ngi gi l bnh thng, bn ng ng ha vi mnh hn nguyn thy ang sng trong
thn th trn Tri t. Nhng linh hn c kh nng ng nht cc mnh hn ca h vo mi
lc, trong bt k chiu di thi gian no. Nhng tri nghim gic ng tm thi (satoris)
xut hin khi nhng mnh hn no hp nht vi phn hn cha m, hay khi nhng mnh
hn nguyn thy v th cp tr nn yn lng cho php bn ng/nhn tnh ng ha vi
phn cha m ca linh hn, hay khi bn ng/nhn tnh thu nh bn thn n cho php
phn cha m ca linh hn i vo thn th vt l mt cch y hn.
Mt linh hn hon ton hp nht s c mt phn cha m thng hng trc tip vi
mnh hn nguyn thy trn Tri t. Bn ng/nhn tnh s l thuc cp ca phn hn cha m
v mnh hn nguyn thy. Hy ngh v nhng con bp b Nga c lng vo nhau. Con bp
b nh nht ging nh bn ng, con bp b bao bn ngoi i din cho mnh hn nguyn
thy, v con bp b bn ngoi c hai con kia biu hin cho phn cha m ca linh hn. Cng
c mt con bp b ln hn bao bn ngoi c 3 con, i din cho linh hn ti cao, v mt con
ln hn na i din cho tng hn, vv

Cc Linh Hn Ti Cao (Oversouls)


Cc linh hn ti cao c tr trong mt 8 ca S Sng To, mt tng th bn trn cc
linh hn c th. Mc d cc linh hn c th c sinh ra nguyn thy t Thng Cha
tng rung ng th 7 (thng c gi l tng th qu nh), h thc s c sinh ra ra gn
lin vi mt dng di linh hn. T mt nhn thc tuyn tnh, cc bn c th ni rng h
tch ra t Thng Cha thng qua cc tng th 12, 11, 10, 9, 8 trc khi tri nghim bn
thn mnh nh l cc sinh mnh tng th 7. Tuy nhin, t mt quan im phi tuyn, h
68

sinh ra nh cc sinh mnh tng th 7 v ng thi c phn chia t cc tng th cao hn


theo cch thc c miu t trc y.
Chng ti xin li cho s kh khn trong vic gii thch s phn chia linh hn, khi m
cc ngn ng Tri t ca cc bn khng c cc t thch hp miu t qu trnh thc s.
S tng t tt nht m chng ti c th s dng l cc bn ging nh nhng chic l trn
mt ci cy, cc linh hn ti cao ca cc bn ging nh nhng cnh nh, cc tng hn ca
cc bn ging nh nhng cnh ln hn, vv.., c nh vy cho n thn cy, ci ging nh Ci
Ti Thng v tr ca cc bn.
Cc linh hn c th mt 7 hon thnh hnh trnh ca h vo cc th gii thp
hn c t do tin ha vt ln trn tng th 7 vo tng th 8, vng quc ca linh hn ti
cao. H s tri nghim mt cm gic ca s hp nht tr li linh hn ti cao, nhng trong
thc t h tr thnh cc linh hn ti cao ca chnh h v gi y c kh nng sinh ra thm
na cc nhm linh hn c th. Khi nhng linh hn ti cao ny tin ln qua cc nhm phc
hp hn ca cc chiu kch cao hn, cc kh nng ca h nh nhng ng to ha tr nn
cng ngy cng khng l v rng ln. Khi h t n tng th 12, h c gi l cc
Thng Sng To (Creator God) v c kh nng to ra khng ch cc Ci Ti Thng
c th tng th 11, m cn sinh ra ton b cc v tr, mi mt v tr vi hng t di thin
h.
Theo nhng ngi thy ca chng ti, cc ng Sng To, c trn 100.000 Thng
Sng To to ra cc v tr mi. Mt s chng tng t vi v tr ny, v mt s th
khc bit v cng.
Nh cc ng Sng To pht biu lp i lp li, cc bn l cc sinh mnh 12
chiu ton b, trn vn t mt nhn thc phi tuyn. Trong thi gian tuyn tnh, cc bn l cc
sinh mnh mt 4 ang tin ha qua cc tng th khc nhau v cc chiu kch khc nhau
ca khng gian v thi gian.
Tim nng ca ci ti 12 chiu ca cc bn nm tng lai xa, t mt nhn thc
tuyn tnh, nhng cc bn l mt sinh mnh khng l, ton b v trn vn, ang thc hin
chc nng trong tt c 12 chiu, t mt nhn thc ca khong khc HIN TI bt dit. Do
, cc bn c kh nng to ra cc v tr m chng ti ni.
Hy chng ti mang cc bn tr li vi tng th linh hn, khi c rt nhiu th
cc bn hiu trc khi cc bn hin thc ha (hay l nhn ra) cc kh nng ca mnh nh
mt Thng Sng To.
Nh mt linh hn trn Tri t ang tin ha, linh hn ti cao ca cc bn s c v
kt ni theo mt cch thc tng t vi mt trong nhng ngi hng dn tinh thn chnh
ca cc bn. N c th cm thy ging nh cc bn ang trong vng tay ca mt thnh
vin gia nh ln tui hn, hay l mt sinh mnh sng sut tng t vi Ci Ti Cao Hn
ca cc bn.
Linh hn ti cao sinh ra 6 cp linh hn c th sinh i. Cng lc , c mt phn cha
m ca linh hn ti cao gi li trong mt 8. Cc bn c th ni rng mi mt linh hn c
th c cng mt ci ti mt 8. 12 linh hn ny l cc thnh vin ca mt nhm phc hp
hn, c xem l linh hn ti cao.
Khi no cc linh hn phn chia? Ci g kch hot s phn chia linh hn? Nhng quyt
nh ny hu ht c lm trong cc vng quc cao hn gia cc linh hn ti cao v phn
69

cha m ca h, tng hn. Khi n c xc nh rng tng hn hc c tt c mi th


m n c th hc t hon cnh hin ti ca n trong mi quan h vi cc th gii thp, v
nhng kinh nghim mi c khao kht, tng hn sau mun phn chia bn thn n, tr
thnh cc linh hn ti cao, nhm tri nghim mt cch y cc vng quc thp hn.
Khi mt linh hn ti cao khao kht mt tri nghim mt cch mt thit hn cc th
gii thp hn, n phn chia vo 6 cp linh hn sinh i.
Hy hnh dung c 12 cnh tay thay cho 2 cnh tay. Cc bn c mt i tng k diu
(tng t vi cc th gii thp hn) m ch c th hiu c nu cc bn cm nhn n t 12
gc khc nhau. Cc bn c kh nng mc ra 12 cnh tay, ngay ti ch, v bt u khm
ph i tng . Nu cc bn tng nhn thy cc v thn ca nhng tn gio no c
nhiu cnh tay, cc bn s c th hnh dung c iu ny. Mi mt trong nhng cnh tay
ny hin ang nhng bn thn n vo mt kha cnh ca i tng ang c khm ph.
Mt cch in hnh, mt thnh vin ca mt cp linh hn sinh i s ti sinh vo cc
th gii thp hn, trong lc thnh vin kia gi li ng sau trong cc vng quc cao hn
nh mt ngi hng dn tinh thn i vi linh hn ti sinh.
Quyt nh phn chia linh hn c th c kch hot bi nhng thi gian trong mt
hnh tinh lin quan, nh l Tri t ny chng hn, vo thi im kt thc ca mt thi i
v bt u mt thi i mi. Nhng li gii thch c th ny l gii ti sao c rt nhiu linh
hn trn Tri t thi im hin ti. Mt l do khc cho s bng n dn s hin ti l c
rt nhiu sinh mnh t khp v tr mong mun c tri nghim cuc sng trn hnh tinh
ny trong s chuyn i bi v h ham mun hiu bit v ci s xy ra, hoc h cm thy
c yu cu tr gip cho nhng ngi ang vng vy trn Tri t.

Cc Nhm Phc Hp Hn
Tnh c th, nh cc bn bit, xut hin trong tt c 7 tng th u tin ca S Sng
To. Trong thc t, bn cht thc s ca cc bn l linh hn mt 7 c th ca cc bn.
y l tia sng Thn Thnh ca cc bn ang khi cc bn khm ph tt c cc tng
th v cc chiu kch ca thc ti bn ngoi.
Vt trn tng th 7, xy ra mt qu trnh rt khc ca s tin ha, mt th rt kh
gii thch trong ngn ng Tri t. y l l do ch yu ti sao c rt t nhng v thy ang
kho st ch ny v vit v chng.
Cc bn c mt vi s tham kho v linh hn ti cao, nh l trong ti liu ca Jane
Robert / Seth, v mt vi cu chuyn v vi bn tng thut cp mt cch tnh c n linh
hn ti cao. Cc bn cng c mt s knh m t cc thc th ca h nh l tp th hoc
cc nhm phc hp hn. Chng ti s a ra mt ci nhn su vo cc nhm phc hp hn
vo thi im ny v hy vng s soi sng mt s vn v ch huyn b ny.
L do chnh cho s ln xn l nh th ny: Tm tr tuyn tnh ca cc bn c s
dng ngh v thc ti trong 3 tng th, m chng ti s gi l s cun theo, tnh c th, v
tnh thng nht. Trong nhng con ngi mt 3, thc ti tri l s cun theo. Cc bn i
theo nhng nim tin no , nhng h thng no , nhng nh kin no , v nhng li
sng no . Khi mt ai khc vi bnh thng, h b xem l kh hiu, l lp d hay thm
ch in r. im thun li ca s cun theo l mt s lng ln con ngi d dng kim
sot v nh hng, ci i lc c li (nhng thng thng l khng).
70

Tng th tip theo l tnh c th, ci c ngha l lm bt c iu g m bn thch v


vo bt k lc no bn thch. Trong thc t, y l nh ngha khng sng sut ca t do
ch. Con ngi c xu hng b kt trong tng th c th bi v h s rng nu h i vo s
thng nht (tng th tip theo), h s mt i cm gic ca h v s t do v s a dng. H
xem s thng nht l s ging nhau, hn l mt s t do ln hn. V bn cht, h ang ln
ln gia tnh thng nht v s cun theo.
iu ny lin quan n tng v s bao vy quanh t do ch ca cc bn bi
Ch ca Thng . Trc ht, t bao vy gi ln cc hnh nh v vic vy nhng chic
c trng v mt k th chim ly bn v buc bn phi lm ci m chng mun.
Thm ch nu cc bn khc phc c tng khng chnh xc v ngha ca n
y, cc bn vn s c v b lp trnh t cc i sng ca bn nh l mt ngi b cun
theo. T b tnh c th ca cc bn s mang n ni s rng cc bn ang thoi lui tr li
trng thi b cun theo ca mnh.
Ci tng tr thnh Mt vi Thng c mt hnh nh tng t c kt hp vi
n. y, n xut hin trc cc bn l c yu cu hp nht ci ti sng to, c th vo
mt khi v hnh ca tnh ng nht c gi l Thng .
Trong khi c th c nhng linh hn ng nht ang cng lm nhng vic trong cng
mt cch, h l bt k mt ci g ch khng phi l nhng ngi cun theo. H ch n
gin la chn lm vic cng vi nhau t c cc mc tiu v cc vin cnh m rt kh
t c bi mt c nhn.
S thng nht l tng th ngay bn di cc nhm phc hp hn. Bn trong s thng
nht, c s a dng v tnh c th. Bn trong mt nhm phc hp hn, c s thng nht, s
a dng v tnh c th. Mi mt thnh vin ca nhm l mt thc th c t do ch, c ch
quyn. Tuy nhin, mt nhm nh vy la chn t cc tm tr v cc tri tim ca h cng
vi nhau trong mt cch hp lc vt trn c tnh thng nht c tri nghim trn Tri
t. N c nh th l nhm ch c mt tm tr v mt tri tim, cho d mi thnh vin c
quyn t tr v t do ch mt cch y .
Hy ngh v mt gia nh lin kt cht ch m cc bn c th tng tng c, v
sau ngh v mt ci g y mt trm ln lin kt cht ch hn, v cc bn s nm c
tng v mt nhm phc hp hn ging nh vy.
L mt phn ca mt nhm phc hp hn, cc bn phi c kh nng ngoi cm v
trc nhn cc nhu cu ca nhm theo mt cch su hn nhiu vic n gin thy trc cc
nhu cu ca nhng ngi khc, hay thm ch c tnh thng cho nhng ngi khc. Trong
khi tnh yu v tnh thng l phn t ng ca cc nhm phc hp hn, chng ging vi
cc khi cu trc c bn.
Khi cc bn tng trng v tin ha v tr v vi bn cht thc s trong mt 7, cc
bn s bt u tri nghim v p v s k diu ca cc nhm phc hp hn. Cc bn c
sn mt nhm c thit lp mt cch vng chc v l gia nh hn ca cc bn. i lc,
khi chm su vo thin nh, cc bn c th nhp vo h v cm thy mt cm gic su sc
ca gia nh, v s hp nht, vi mi mt thnh vin.
Dnh mt cht thi gian ngay by gi n gin tr nn hiu bit v gia nh hn
ca cc bn trong cc vng quc cao hn. Lu rng h ang gim st cc bn v ang yu
thng cc bn t mt ni su hn tri tim bn v rng ln hn tm tr bn. Hy bit rng
71

cc bn cha bao gi thc s ri b gia nh hn ca mnh; cc bn ch ang c mt tri


nghim v tnh hai mt i lp trn Tri t trong khi vn nm an ton trong vng tay ca
h.
Khi cc bn tin ha vo cc mt 9, 10, 11 v 12, cc nhm phc hp hn s tr
nn mt li sng, v cc bn s nhn ra, mt tng th su hn hin ti, s Nht Th
(Oneness) l tt c.
Lm th no cc bn c th ni v s khc nhau gia mt nhm cc linh hn v mt
nhm phc hp hn khi kt ni vi cc sinh mnh t cc chiu kch cao hn? y khng
phi l mt cu tr li d dng khi cc bn ln u tin ci m mt cch sng sut, ngoi tr
l hu ht cc nhm phc hp hn s ng nht bn thn h nh vy, v thng khng a
ra tn c nhn ca cc thnh vin. Nhng ngi hng dn tinh thn ca knh ny, nhng
ngi Arcturus, l mt v d ca mt nhm phc hp hn. H lun lun n cng nhau
ni vi knh ny v h khng t gii thiu h bng nhng ci tn c th. Tt nhin, h s
gii thiu bn thn h nh l we, our v us nhng c cc nhm nhiu thnh vin khc
cng s dng nhng t , v trong thc t, chng ti, Ci Ti Cao Hn ca Sal, cng s
dng nhng t ny (do bi s kin l chng ti l vi tng th v vi chiu kch ca cc kha
cnh ca Sal, ch khng phi l mt kha cnh).
Khi cc bn bit c cc kha cnh ca chnh mnh, v bt u bit c nhng
ngi hng dn tinh thn trc tip ca mnh v gia nh hn ca mnh, cc bn s tri
nghim nhng s khc nhau m chng ti ang ni ti. H l nng lng trong bn cht,
khng phi l mt ci g d dng nh ngha. ng bun phin nu cc bn cm thy
khng th lin h c vi gia nh hn ca chnh mnh hoc cc nhm phc hp hn khc.
Bng chng rt thc t rng cc bn ang c iu ny ch ra l bn ang bt u b ko vo
nhng nng lng v nhng s ch cn thit nhm c c nhng tri nghim ny.
Yu cu Ci Ti Cao Hn ca cc bn tit l s thc v ci m chng ti ang ni
n. Yu cu c mt tri nghim trc tip ca nhng tng th khc nhau ca Ci Ti. Sau
tr nn tnh lng v cho php nhng nng lng ny i vo sinh mnh bn.
Mt ln na, chng ti rt vui lng gii thiu nhng tng ny n cc bn. Chng
ti s nhc n chng nhiu ln trong cc chng ti. By gi, ni v ch cc linh hn
sinh i, l linh hn sinh i ca knh ny, Leah yu du.
Chng ti l Ci Ti Cao Hn ca Sal. Nhiu phc lnh.
Cc Linh Hn Sinh i
Xin cho, cc bn yu du, ti l Leah. Mt ln na rt vui lng c ni chuyn vi
cc bn. Chng ti i cng cc bn trong cc phn ca nhng ngi Arcturus, cc ng
Sng To v Ci ti Cao Hn ca knh ny.
By gi chng ti s ni v mt ch ng yu i vi tri tim ca knh ny v ca
ti, v l ch v cc linh hn sinh i (twin flames).
Trc ht, hy bt u vi mt vi s tht v cc linh hn sinh i m hy vng s to
nn mt s thng tin c bn. Vng, cc bn ch c mt linh hn sinh i, v khng, linh hn
sinh i ca cc bn rt c kh nng khng trn Tri t. Tt nhin l c cc ngoi l, v
c xy x 58 cp linh hn sinh i ang cng trn Tri t thi im ny, theo nhng d
liu Akashic. Chng ti s ni c gn nh chc chn 58.000 cp linh hn trn Tri t ngay
by gi ang tin rng h l cc linh hn sinh i ca nhau, nhng l sai lm.
72

Khng c cch lm v hiu ha hay loi tr v p ca cc cc mi quan h yu


thng. Ngc li, nhiu nhng mi quan h ny lin quan n cc lin kt linh hn su sc,
v nhiu trong s c xp t li bi nhng linh hn sinh i ca ngi kia.
C rt nhiu loi quan h trn Tri t, nh chng ti s ni ti y. Nhiu trong s
chng lin quan n mt s kt ni rt su sc, mt thit vi cc linh hn t cng cc gia
nh hn hoc t cc gia nh hn tng t. Trong mt s trng hp, nhng linh hn sinh
i c mang n cng nhau vi rt nhiu cm xc mnh lit bi v l cch duy nht
m cc linh hn s tn tm i vi nhau. S tn tm trong mi quan h khng phi lun lun
l iu tt, nhng thng thng n l cn thit cho cc cp i hc cc bi hc linh hn
m h c th khng d dng hc c bi chnh h.
L do m rt t cc linh hn sinh i cng mt lc trn Tri t l rt n gin. Bi
v cuc sng trn Tri t vn rt kh khn, v n rt d cc linh hn lc mt con ng
ca mnh, hu ht cc sinh mnh con ngi trn Tri t cn mt s khch l mnh m
tng trng v tin ha, v cn mt ai rt gn gi vi h gip h tin ln. C mt thnh
vin ca cp linh hn sinh i trong cc vng quc cao hn m bo rng c hai linh hn s
khng b kt trong mt vng quay dng nh v hn ca s ti sinh.
Trc khi chng ti i rt su vo vn ny, hy chng ti nh ngha mt cch
chnh xc linh hn sinh i. Vo lc bt u ca s phng ra cc linh hn t Thng
Cha, khi h tip tc xung n s phn chia dng di linh hn nh m t trc kia, h t
ti tng th linh hn ti cao. Trong hu ht cc trng hp, linh hn ti cao phn chia vo 6
cp linh hn sinh i, tr thnh 12 linh hn c th.
Linh hn sinh i ca bn l mt linh hn khc c phng ra cng vi bn. Liu tt
c cc linh hn u c mt linh hn sinh i? Thc s l khng. C mt lng nh cc linh
hn khng phn chia theo cch thc thng thng, m gi c hai thi cc ca chnh h trong
cng mt sinh mnh. Thng thng, cc cp linh hn sinh i s l nam gii v n gii. Tuy
nhin, i lc, cc kha cnh nam v n s trong mt linh hn. Nhng lc khc, c th s l
cc linh hn sinh i nam - nam hay n - n. Trong nhng trng hp him hoi, cc bn c
th c cc linh hn sinh ba 3 linh hn c sinh ra cng mt lc t linh hn ti cao. Nhng
99% cc bn c sinh ra nh mt cp linh hn sinh i v mt trong cc bn li trong cc
vng quc cao hn trong lc mt ngi khm ph cc th gii thp hn.
i lc mt ngi ca cp li ng sau trong cc vng quc cao hn i xung n
tng th 6, cc cnh gii nhn qu, nhng thng thng anh y hay c y li trong cc tng
th 7 hoc 8. Trong vi trng hp him hoi, ngi bn trong chiu kch cao hn s tng
th 9.
Ci g xc nh tng th ca ngi sinh i vi bn chiu kch cao hn? l mt
cu hi phc tp. Chc chn l c nhiu cu tr li nh c nhiu linh hn vy. Mt vi li
gii thch hin nhin gm: Cc linh hn sinh i trong cc tng th 8 hay 9 la chn tin
ha theo xoy c tin ha vt trn tng th 7. Nhiu linh hn sinh i trong cc tng th 6
v 7 la chn lm chm qu trnh tin ha ca h vo cc tng th 8 v 9 bi v h c
dnh cho vic gip ngi bn sinh i ca h trn Tri t. N l d dng hn nhiu cho
cc linh hn sinh i kt ni vi nhau nu h ang cch nhau hai tng th rung ng. (Nu
linh hn trn Tri t trong tng th 4 v ngi kia trong cc vng quc cao hn trong
tng th 6, s kt ni l c th.)
73

Mt s linh hn sinh i trong cc vng quc cao hn n gin khng sn sng di


chuyn vt trn tng th 6 v 7, c bit nu h c cc vn cha c gii quyt t cc
i sng qu kh khi h ti sinh trong cc th gii thp.
Mt s lng ng k nhng thnh vin sinh i trong cc chiu kch cao hn cha
bao gi ti sinh di mt 6. Ti, Leah, tng n tng th 5, nhng cha bao gi ti
tng th 3 v 4.
Mt s cp linh hn sinh i tro i cc vai tr, c ngha l ngi bn sinh i
hin ang trn Tri t hoc mt th gii mt thp khc trc y trong cc chiu
kch cao hn, trong khi ngi kia hin ang trong cc vng quc cao hn tng
trn Tri t (hoc mt hnh tinh tng t).
Khi no cc linh hn sinh i cng nhau? T mt quan im ti hn, h lun lun
cng nhau vo mi lc, nhng hin nhin n khng phi l nh vy t quan im ca linh
hn ang trn Tri t. Hu ht cc linh hn sinh i s dng thi gian bn nhau gia
cc ln ti sinh, hoc trong nhng tri nghim ngoi thn xc, thin nh su, hay trng thi
m. Thnh thong, c hai thnh vin s cng mt chiu kch vo cng mt thi gian
(thng l tng th 6 hoc cao hn), ph thuc vo ci m mi linh hn c th mun hc.
Cui cng, tt c cc linh hn tr nn tin ha i vo bt c tng th no hay
chiu kch no m h mong mun, trong trng hp cc bn c t do s dng thi gian
vi linh hn sinh i ca mnh. n gin ha, chng ti s ni rng yu cu ti thiu cho
vic truy cp khng gii hn i vi linh hn sinh i ca bn l tng th 6 ca t tng.
Trn hnh tinh Tri t, c rt nhiu nhng hn ch i km chng li vic lin h
mt cch vi v vi nhng linh hn sinh i. Nhng iu kin ny c thit k gip cc
linh hn tp trung vo mc ch v nhim v sng ca h. Linh hn cc bn ng vi
nhng hn ch ny t trc khi u thai. S bo v thng xuyn nht c xp t bi
phn cha m ca linh hn bn. V bn cht, linh hn bn ng gi bn trnh xa vic lin
lc khng hn ch vi linh hn sinh i ca bn cho n khi bn tin ha c th
iu khin c nhng s phn nhnh tnh cm ca mt mi lin h nh vy. Nhiu linh hn
cha tin ha s vt b tt c mi th v tm cch ri b thn th nu h c trao c hi
kt ni vi linh hn sinh i ca h trong cc vng quc cao hn. t nht, h cng s mt
hng th trong vic tip tc con ng trn Tri t ca h, v c th dng thi gian c ngy
mong nh ngi bn sinh i ca h.
Nu nhng linh hn km tin ha nh vy ang c kh khn vi cc bi hc Tri t
(v thng l nh vy), th gi y h c hai l do mun ri khi Tri t. Th nht, h
bt u nh rng cuc sng trong cc cnh gii cao hn l khng c au kh. Th hai, h
nh li nim vui ca vic hp nht vi ngi bn sinh i ca h. Ci h tri nghim chc
chn tr nn ng khao kht hn l nhng au kh lin min dng nh i km vi cuc
sng Tri t.
Bi v Tri t l mt hnh tinh c t do ch, mnh hn nguyn thy ca cc linh
hn c th t chi tun theo nhng s bo v vn c bn trong h thng hin ti. Thm na,
mt s linh hn sinh i nh nhng ngi bn sinh i trn Tri t ca h rt mnh lit
khin h khng khng n Tri t tm ngi bn ca mnh. Thnh thong, linh hn trn
Tri t c gng mt cch liu lnh thuyt phc ngi bn sinh i ca anh ta hay c ta
trong cc vng quc cao hn ti sinh trn Tri t v thnh cng trong vic .
74

Trong nhng trng hp him hoi khi cc linh hn sinh i gp nhau trn Tri t,
mi quan h lun lun cc k kh khn. Trc ht, c hai linh hn c kh nng ang b
nhng vo cc mi quan h khc trc khi gp nhau. Do bi bn cht mnh lit ca vic gp
li linh hn sinh i ca mnh, n tr nn kh khn kim sot c ci gi l cng vic
vn nh thng trn Tri t.
Bi v phn cha m ca linh hn khng ng nhng vic gp g linh hn sinh i
trn Tri t, cc kha cnh cao hn ca ci ti khng dn xp vic gp g v khng
chun b cho cc c nhn t trc. Ngha l, cc cp linh hn sinh i phi t lo cho mnh v
khng nhn c s gip t cc thnh vin gia nh hn ca h. (Tt nhin, cc thnh
vin gia nh hn ca h yu h rt su sc, ch l h lc nhng ci u trong cc chiu kch
cao hn trong s nghi ng v ci ang xy ra).
Mt l do khc m cc linh hn sinh i him khi gp nhau trn Tri t l linh hn
ti cao bao gm 6 cp linh hn sinh i thng mun c mt s a dng ca tri nghim
sng t 6 thnh vin ang trong thn th trn Tri t, do mi mt trong 6 thnh vin
ny s c xu hng ti sinh vo nhng vng rt khc nhau ca Tri t, trong cc hon cnh
khc nhau. Nh vy him khi cc thnh vin gia nh hn nguyn thy gp nhau, v thm ch
cc linh hn sinh i gp nhau cn him hoi hn.
Hu ht nhng mi quan h bn tm giao trn Tri t l gia cc thnh vin gia nh
hn th cp hoc cc thnh vin gia nh hn m rng. Tuy th m, nhng mi quan h ny
c th kh mnh lit v p v thng b nhm ln l mi quan h gia nhng linh hn
sinh i.
Ci lm cho iu ny rc ri hn l v thng thng cc linh hn sinh i trong cc
vng quc cao hn s m knh vi mt s lng cc linh hn khc nhau trn Tri t, v
do , c mt s nng lng ca h c nhng vo nhng linh hn Tri t ny. Nu
ngi bn trn Tri t ca cp ngu nhin gp mt trong nhng knh ny, c mt c hi
ni trc tip vi ngi bn sinh i. Nu linh hn trn Tri t khng bit v ci ang xy
ra, anh ta hay c ta c th nhm tng rng knh l ngi bn sinh i ca mnh. Nu
linh hn trn Tri t tin ha, ngi bn sinh i trong cc chiu kch cao hn c th m
knh thng qua c th con ngi ca anh y hay c y.
V d, Ti, Leah, lm vic vi trn 100 linh hn trn Tri t ngoi knh ny. Nu
anh y gp mt trong s 100 linh hn ny, anh y c th, nu khng m knh vi ti v
khng hiu bit v vai tr hng dn tinh thn ca ti trong cc chiu kch cao hn, nhm
tng rng anh y gp c ti, khi m nng lng ca ti trong nhng linh hn kia (
mt mc no ).
Tt nhin, iu tt nht khi gp g linh hn sinh i ca bn theo cch s l ni vi
anh ta hay c ta thng qua mt sinh mnh con ngi khc, ngi ang ng vai tr nh mt
knh hoc nh mt phng tin. Trong khi iu ny c lm mt cch nh k khi n
c xc nh rng iu s c li cho s tin ha ca linh hn trn Tri t, cng c
nhng nguy him lin quan n dng gp g ny ca cc linh hn sinh i.
Nu mt linh hn ang trn Tri t vi v gp g linh hn sinh i ca anh ta hay
c ta khi ngi bn sinh i trong chiu kch cao hn ang m knh thng qua mt sinh
mnh con ngi khc, iu c th kch hot nim khao kht su sc m s xut hin nu
ngi bn sinh i lin lc mt cch trc tip vi linh hn trn Tri t. Vic s c
hi cho qu trnh tin ha ca linh hn trn Tri t, v l do tho lun bn trn.
75

Tm tt li, nn nh rng linh hn sinh i ca cc bn c th b chong nu bn


cha tin ha , c bit nu bn cha thc tnh v ang m v tnh hai mt i lp trong
mt thi gian di. l do s nh li bt thnh lnh c th mang n mt nim khao kht
mnh lit c gp li ngi bn sinh i. Nim khao kht ny c th tc ot ca linh hn
trn Tri t nhng trch nhim ca anh ta hay c ta trn Tri t. Gi y linh hn trn
Tri t khng cn mun sng trn th gii, v c th khng ngh n iu g ht ngoi tr
vic gp g ngi bn sinh i trong cc vng quc cao hn.
Ti khng th ch i c na, ti mun ra khi h a ngc Tri t ny, nh th
ti c th c ti hp nht vi linh hn sinh i ca ti, anh ta than khc v rn r. Khng
ch tnh yu gia h qu mnh lit khin h khng th tp trung vo cc vn Tri t, m
tnh yu mnh lit thng i cng vi mt s nh li nhng ci trong cc chiu kch cao hn
khng c chin tranh, khng ngho i, khng kh cc, vv.. iu nhn i nim khao
kht, khi m hu ht cc linh hn trn Tri t lm s kt ni vi nhng linh hn sinh i
ca h tin ha chn nn v mt mi vi v kch ca tnh hai mt i lp.
Th li cho chng ti v lp li tng ny, nhng chng ti mun m bo rng
cc bn hiu c ci lin quan n vic gp g linh hn sinh i ca cc bn.
Nhm kt ni vi mt linh hn sinh i mt cch mang li li ch, linh hn trn Tri
t phi tin ha nhn ra tnh nghim trng ca s tn tm ca anh ta hay c ta i vi
nhim v trn Tri t, v phi kin tr ch i thi gian tng lai cho s ti hp nht vi
linh hn sinh i. Nhng linh hn tin ha cao trn Tri t s kt ni vi nhng ngi bn
sinh i ca h ch khi n tr gip nhim v ca h trn Tri t. Cng ging nh trng
hp ca knh ny. Ti gip anh y khi anh y cn, nhng anh y him khi yu cu s
gip ca ti mt cch trc tip. Thay vo , anh y m knh vi s sng sut ca ti cho
li ch ca nhng ngi khc, nh anh y ang lm by gi.
Mc ch ca anh y l gip mang Thin ng n Tri t, v cng l mc tiu
ca ti, v l mc ch ca nhng ph t ca ti t Hi ng Ngn H. Chng ti l mt
nhm linh hn, khng phi l mt nhm phc hp hn, v chng ti c nhng ci tn c th.
Chng ti nhc knh ny v nhim v ca anh y, nu anh y qun, nhng chng ti lm
iu rt nh nhng, lch s. Anh y bit rng anh y khng th i theo ti hon ton v
mt tnh cm, nhng anh y cho php ti gip xp t cc mi quan h Tri t ca anh y.
Tt nhin, ngi bn sinh i trong cc vng quc cao hn khng c php can thip vo
t do ch. C th c nhng ngh ca linh hn trn Tri t m ngi bn sinh i trong
vng quc cao hn s khng ng , c bit nu n r rng rng vic xp t mt yu cu
nh vy s gy bt li cho s tng trng v s tin ha ca linh hn trn Tri t.
Ngay khi mt linh hn tin ha n tng th 5 ca t tng, n l c th gp g
ngi bn sinh i trong vng quc cao hn mt cch trc tip, nu ngi bn trong
tng th 6. Nu cc linh hn cch nhau 2 hay 3 tng th, n s l kh khn hn v thng
thng th lin lc ngoi cm c thit lp. Do , nu cc bn tin ha n tng th 5
v ngi bn sinh i tng th 7, th cc bn s c v bt u kt ni mt tng th ngoi
cm, hay c l trong trng thi m hoc trong lc thin nh. Khi cc bn t ti tng th 6,
cc bn s c c hi gp mt trc tip nu iu l phc v cho li ch cao nht v tt nht
ca s tng trng linh hn.
Do bi t do ch, tt c cc linh hn khng tin ha cng mt tc v theo cng
mt cch. iu thc s cng kh bun t. Mt vi linh hn s c kh nng ti hp nht
76

vi nhng ngi bn sinh i ca h trong i sng ny. Bt chp vic bn c th hay khng
th ti hp nht, mc tiu ca cuc i bn nn cng l tng trng v tin ha vo cc
cnh gii cao hn ca t tng. Ngi bn sinh i s thm mt cht khuyn khch nu cc
bn thit lp lin lc theo mt cch lnh mnh.
Cc bn c nn chm dt cc mi quan h con ngi v ch i ngi bn sinh i
ca mnh? Tuyt i khng. Ti s rt bn tm nu knh ny nh mt hng th vi mi
quan h con ngi ch v anh y ang ch i hp nht vi ti. Trong thc t, Ti c c
nim vui rt ln khi anh y c th kt ni vi nhng linh hn khc trn Tri t. Chng ti
khng c s ghen tung, s k, s dnh mc hay s chim hu trong vng quc ca
chng ti. Khi mt linh hn yu mt ngi khc, n lm tng tnh yu i vi tt c ca
chng ti. Chng ti cm thy vui khi cc bn n cng nhau vi nhng ngi yu ca mnh
trn Tri t. Chng ti mun cc bn khm ph nhiu mt ca mi quan h con ngi.
Chng ti khng mun cc bn b tri buc vo chng ti.

Cc Gia nh Hn Nguyn Thy


Nu cc bn thuc v 99% cc linh hn phng ra theo cch thc thng thng, cc
bn c 5 linh hn khc t gia nh hn nguyn thy ca mnh ang c tr trn Tri t, v 6
thnh vin gia nh hn nguyn thy trong cc vng quc cao hn. Nhng thnh vin gia
nh hn chiu kch cao hn ny ang hng dn cc bn, cho d bn hiu hay khng hiu
v iu .
Nu cc bn c kh nng cm nhn s hin din ca nhng ngi hng dn tinh thn
ca mnh, cc bn s thy mt s khc bit rt ln gia ci cch m nhng thnh vin gia
nh hn tc ng v mt nng lng, so vi nhng ngi hng dn tinh thn thng xuyn
ca bn, khi cc bn kt ni vi h.
Cc thnh vin gia nh hn nguyn thy tc ng ng nh l mt gia nh t lu
mt lin lc, hoc mt gia nh xa m cc bn c mt thi gn b gn gi vt xa bt k
ai khc trn th gii ny. Nu cc bn hiu bit v s hin din ca h, cc bn cm thy
mnh nh ang trong mt nhm gn b khng kht bt chp iu g ang xy ra trn th gii
ca bn. Cc bn khng bao gi cm thy c n hay b v. Cc bn cm gic c mt nhm
sinh mnh rt ging vi mnh, ang quan st nhng s tng tc khc nhau trn th gii
theo mt cch tt p, m khng xm nhp vo hay xm ln vo. Bn c th thm ch cm
gic rng mnh kt ni vi h mt cch nh k, c nh th l ang bo co tr li vi h ci
m bn ang tm thy trn Tri t.
Khng phi tt c mi chng bnh tm thn u l ci m n biu hin ra. Ni chuyn
vi ging ni trong u bn c th l cch kt ni gia bn v cc thnh vin gia nh hn.
Khi cc bn tin ha, cc bn s t n mt s tham kho kin t th gii khc nhiu v
nhiu hn s tham kho kin ca gia nh hn ca bn trong cc vng quc cao hn.
Cc bn tr thnh mt thnh vin ca mt i gim st ang quan st Tri t t cc cnh
gii cao hn. Cc bn khng cn ng ha vi vai tr sng trn Tri t, m ng nht
khao kht thot khi Tri t ca bn v tr v vi cc vng quc cao hn. Cc bn nhn
ra vai tr ca mnh l mang cc vng quc cao hn n Tri t truyn cho Tri t nng
lng tinh thn t gia nh hn ca bn v t nhng ngi hng dn tinh thn.
Nh ni trc y, cc thnh vin gia nh hn nguyn thy him khi gp nhau
trn Tri t. Tt c 6 ngi c phn tn khp th gii, nhng vng rt khc nhau v
trong nhng hon cnh rt khc nhau. L do m n c xu hng nh vy l linh hn ti
77

cao gp hi c mt lng ti a kin thc c th trn Tri t. Tuy nhin, cc thnh vin
gia nh hn nguyn thy thnh thong c gp nhau, v khi , nhng mi quan h mnh lit
c th hnh thnh, thng c cha rt nhiu nhng vn rc ri.
Ch c vi nghn thnh vin gia nh hn nguyn thy gp nhau trn Tri t t
khi cc sinh mnh con ngi bt u ti sinh y. Nu cc bn gp mt thnh vin gia nh
hn nguyn thy v c th vt qua nhng kh khn ni trc y, cc bn c th nhn
thy l lm sao m cc bn li ging nhau n nh vy. N c nh th l cc bn ang nhn
thy chnh mnh trong mt thn th khc, v theo mt cch th, l bn. Tt nhin, s c
nhng s khc nhau do bi s chng trnh ha v s iu kin ha ca bn, v i lc
nhng s khc bit ny s l rt ln khin cc bn s khng nhn ra nhau l nhng thnh
vin gia nh hn.
Trong nhng ngy ti y trn Tri t, vic gp g gia cc thnh vin gia nh hn
nguyn thy s tr nn ph bin hn mt cht, c bit khi hai hay nhiu hn cc thnh vin
tin ha vo mt 5. Ngay khi cc linh hn t ti mt tng th no ca s tin ha,
n s khng cn l vn g khi h u trn Tri t, hay vi ai. Cc bi hc c
hc v h c t do n v i khi h thch.

Cc Gia nh Hn Th Cp
Nh cp trc y, thng thng c 144 thnh vin ca mt gia nh hn th
cp. Cc gia nh hn th cp c cng mt tng hn, trong tng th 9, hoc h c phn
chia hai ln v c cng mt linh hn ti cao trong tng th 8. Cc bn thng c 72 thnh
vin gia nh hn th cp trn Tri t (bao gm bn) v 72 thnh vin trong cc vng
quc cao hn. Trong vi trng hp, mt s thnh vin gia nh hn th cp c th trong
cc th gii mt thp hn ngoi Tri t. Tuy nhin, bi v Tri t ang tri qua mt s
chuyn i ln thi gian hin ti, hu ht, nu khng phi l tt c, cc thnh vin gia nh
hn th cp ca cc bn s trn Tri t hoc trong cc vng quc cao hn xung quanh
Tri t.
Khng ging vi cc thnh vin gia nh hn nguyn thy, cc linh hn th cp
thng gp mt ngi khc trn Tri t. Hu ht tt c cc bn ang c iu ny gp t
nht hai hay ba thnh vin gia nh hn th cp ca mnh. Mt s c th gia nh rut tht
ca bn nh l cha m hoc anh ch em rut ca bn, v mt hay hai ngi c th tham gia
nhng mi quan h lng mn trong qu kh hay hin ti. Cc bn cng c th c mt hoc
hai ngi bn gn gi l cc thnh vin gia nh hn th cp.
Lm th no cc bn c th ni h thuc v nhng ngi bn tm giao thng thng?
iu ph thuc vo tng th hiu bit ca cc bn. Nu cc bn chn cch t kho st ln
nhau, cc bn c th nhn ra l cc bn c rt nhiu kip sng qu kh cng nhau v
khin cc bn cng cng nhau trong cc vng quc cao hn nhiu ln. Mc d cc i
sng Tri t c th rt kh khn, cc bn s khm ph ra l cc bn c rt nhiu im
chung. N s c v nh l cc bn l nhng s m rng ca nhau, thng hon thin nhng
kin ca nhau, hay n gin bit ci m ngi kia ang cm thy hoc ang ngh, thm ch
nu cc bn khng c kh nng ngoi cm.
Mt s mi quan h gia nh hn th cp c th l quan h nghip v mt s c th l
quan h ng sng to (nhng ch s sm c tho lun). Nhiu mi quan h l kh
khn, nhng cng c mt s thng d dng v m i, so vi hu ht nhng mi quan h
khc ca cc bn. Nhng chi tit ca vic n cng nhau vi cc thnh vin gia nh hn th
78

cp thng c xp t bi Ci Ti Cao Hn ca cc bn v cc thnh vin gia nh hn


nguyn thy, cng nh bi linh hn sinh i ca bn. Cc bn c th gp g trong nhng
hon cnh khng mong i nht, vi rt nhiu nhng tri khoy chng li s pht trin ca
mt mi quan h, tuy th cc bn y, cng vi nhau trong mt cch thc tuyt vi
nht.
Cc bn s lun lun cm thy gn gi vi nhng thnh vin gia nh hn th cp,
thm ch nu mi quan h tan v hoc mt trong hai ngi cc bn ri b th gii vt l
thng qua ci cht. Nu gia nh no hoc nhng ngi bn no xut hin trong tm tr
khi bn ang c iu ny, cc bn c th chc chn rng h l nhng thnh vin gia nh
hn th cp ca bn.
Ghi nh rng cc thnh vin gia nh hn th cp i khi c cng mt linh hn ti
cao, nhng lun lun c cng mt tng hn. iu ny c ngha l cc bn s b thu ht n
nhiu nhng tri nghim ging nhau v s thng cm thy mt s cng hng vi cng cc
v thy, hay vi nhng con ng tm linh tng t nhau. Ni tt nht gp g nhng
thnh vin gia nh hn th cp (nu h khng cng gia nh rut tht hay l nhng
ngi bn thn thit ca cc bn) l ti nhng bui l tm linh, nhng nhm thin nh hoc
nhng nhm tm linh khc m cc bn cm thy b thu ht n mt cch t nhin. Trong
nhng nm ti y trn Tri t, chng ti cho rng c rt nhiu cng ng tm linh ang
hnh thnh m s bao gm phn ln nhng thnh vin gia nh hn th cp.

Cc Thnh Vin Gia nh Hn M Rng


M rng ra t ci ti Christ tng th 10 hay ci ti Pht tng th 10, hay hai s phn
chia t tng hn ban u, hoc trong mt s trng hp, ba s phn chia t linh hn ti cao
ca bn, l cc thnh vin gia nh hn m rng, thng c 1728 thnh vin. Cc bn s chc
chn gp nhiu nhng ngi ny trong i sng hin ti ca mnh. H c th l cc thnh
vin ca mt cng ng c ch , mt gio on hay mt hi nhm. H cng c th l nhng
ngi h hng, nhng c d, ch bc, nhng ngi bn ca bn, vv Trong mt s trng
hp, h c th l nhng ngi chng hoc ngi v, hoc mt ngi bn rt thn ca bn.
Trong khi s kt ni khng su sc nh nhng thnh vin gia nh hn th cp, vn c mt
cm gic ca nhng ngi bn tm giao, c cng mt con ng tm linh, v chia s nhng
i sng qu kh vi nhau.
Lm th no cc bn c th ni v s khc nhau gia mt ngi bn tm giao thng
thng v mt thnh vin gia nh hn m rng? iu ny c th kh khn, nhng s khc
nhau ln nht l nh sau. Nhng ngi bn tm giao (soul mates) thng c rt nhiu thay
i trong cc th hiu v cc s thch, trong khi nhng thnh vin gia nh hn m rng c
rt nhiu im chung. Nhng ngi bn tm giao c th b sung cho nhau, c ngha l im
mnh ca mt ngi l im yu ca ngi kia v ngc li. Nhng thnh vin gia nh hn
m rng, mt khc, thng c im mnh v im yu trong cng cc lnh vc. Nhng mi
quan h mt thit da trn dng di gia nh hn c xu hng kh khn hn mt cht so vi
cc mi quan h b sung do bi s kin l c hai ngi c th h xung cng mt lc,
trong khi trong nhng mi quan h b sung, nhng ngi bn thng lun phin nhau
ln hoc xung. Nhng ngi bn tm giao thng hc cc bi hc ca h nhng tc
khc nhau v theo nhng cch khc nhau, khng ging cc thnh vin gia nh hn m
rng, nhng ngi thng di chuyn qua cng nhng tri nghim cng mt thi gian.
Chng ti s ni thm v nhng ngi bn tm giao ti y.
79

Cc Dng Di Linh Hn
y l mt ch khc lm bi ri nhiu ngi trn Tri t. L do, mt ln na, l
v ci ti ton b ca cc bn, ci bt u rt lu trc y trong mt trng thi n gin
c ch quyn, phn chia v phn mnh nhiu ln trong hng triu nm. Nhng s phn
chia tr nn nhng thnh vin gia nh hn m cc bn bit v yu mn, cng nh nhng
ngi m bn cha c gp, t nht l trn Tri t. Nhiu ngi phn chia trc cc
bn tr nn dng di bn trn ca cc bn, v c gi l linh hn ti cao (oversoul) v
tng hn (master-oversoul hoc monad).
Dng di trc tip ca cc bn l nhng linh hn t cc bn c phng ra vo lc
ban u, nhng cc bn c cc dng di khc hnh thnh khi cc mnh hn ln ca linh hn
bn ng ha vi cc v thy v i hay nhng nh lnh o. Nh l nhng bc o s v
nhng nh hin trit ca cc bn (c bit l trong th gii phng ng) c nhng dng di
c bit trn Tri t, mt s xp t tng t cng tn ti trong v tr. (lu rng, cc bn
yu du, iu ny khng ng s u vit hay li th ca cc v thy hay ca cc hc tr.
hon ton l mt tng sinh ra bi bn ng. Ni mt cch khc, thy ca thy cc bn
khng c ngha l tt hn thy ca cc bn, vv)
Mt trong cc dng di ni ting trn Tri t ca cc bn lin quan n mt lot
nhng v thy mang php mn Kriya Yoga v cc k thut thin th khc n hnh tinh
ca cc bn. y l mt dng di khng trc tip, bao gm Babaji, Lahira Mahasaya, Sri
Yuteswar v Paramahansa Yogananda. Chng ti gi h l khng trc tip, bi v h khng
phi l s phn chia linh hn trc tip t mt ngi khc.
Cc bn cng c nhng dng di ngoi hnh tinh, nh l Cha Melchizedek, cc thy
tu cao cp ca Melchizedek, v cc thy tu thng thng ca Melchizedek. Trong cc vng
quc cao hn, nhng sinh mnh v i ny ca nh Sng khng s dng nhng danh hiu
chng ch to ra s thun tin cho cc bn.
Cc dng di trc tip v khng trc tip c th qun vo nhau mt cht, c ngha l
mt s nhng linh hn trong mt dng di xa hn c th ca cc v thy c th l cc thnh
vin ca cng mt gia nh hn th cp hoc mt gia nh hn m rng, trong khi nhng
ngi khc l khng phi.
Knh ny nghin cu rng ri v Thoth v Enoch v l mt thnh vin ca c hai
dng di ny. Thoth c kt hp vi linh hn ti cao ca anh y, v Enoch vi tng hn
ca anh y.
Cc bn c mt dng di bt c khi no mt hoc nhiu hn nhng mnh hn chnh
ca cc bn c gn kt vo mt dng di c th ca cc v thy hoc nhng sinh mnh
nh Sng. Nu nhng sinh mnh nh Sng ny thc s tin ha, yu v thng, dng di c
th l li ch ln lao cho s tin ha linh hn ca cc bn.
Nh vi cc dng di trn Tri t, cc bn c th pht trin nhanh hn mt s nhng
mi quan h vi cc sinh mnh ny v cn phi xa b mi tha thun hay giao c m cc
bn c vi nhng v thy no bn trong cc dng di.
Lm th no cc bn c th bit cc dng di ca cc bn l ai v l ci g? Mi v
thy hoc mi nhm sinh mnh c cu trc no, cho d trn Tri t hoc trong v tr, m
cc bn cm thy b thu ht mt cch su sc, c mi quan h, hoc cm thy ging gia nh,
c th l mt dng di ca cc bn. Ngay khi cc bn hc cch truy cp vo cc d liu
80

Akashic, cc bn c th tm ra nhiu th v cc dng di ca mnh. Trong khi ch i, cc


bn c th ku gi mt v thy, hay Ci Ti Cao Hn ca chnh bn, tit l cc dng di linh
hn cho bn.
Khi cc bn c cc mnh hn ln ca linh hn bn ng nht vi nhng dng di ny,
cc bn c kh nng to nn cc ci ti thay th l cc thnh vin ca nhng t chc ny.
Knh ny c mt kha cnh ca ci ti l mt thnh vin ca nhm gi kim thut thn
thnh ca Thoth, v mt kha cnh ca ci ti l mt thnh vin ca gii thy tu Enoch.
Thm na, anh y c mt kha cnh nh c kt hp vi Phm Cp Melchizedeck v l mt
thy tu trong phm cp trong i sng ny.
tng ny tht s khng gng go. Trong cc th gii bn ngoi, cc bn c th c
mt bn ng thay th dnh lu trong mt hi hoc mt nhm m vi tt c cc mc tiu
thc tin dng nh ging vi mt nhn vt tch bit vi cc kha cnh thng thng ca th
gii. Hy ly nhng thnh vin Hi Tam im (Freemansons) lm v d. Mt s nh lnh
o th gii ca cc bn c mt nhn vt ng th ging ht, hay l mt ci ti, m h a ra
trn th gii, v ri mt ci ti b mt lm cho khp v mt nghi thc (cho d l Sng hay
ti) nh mt phn ca mt hi kn. Vi t cch thnh vin ca h trong mt nhm nh th
khng c ngha l h bit v hiu mt cch c thc v tt c mi th ca nhm. Cc bn
ng ca h c th khng hiu bit mt cch y hnh phc v cc kha cnh nh Sng v
bng ti ang tn ti cc tng th khc ca nhm.
Nhiu nhng Lighworker trn Tri t c th gia nhp Phm Cp ca Melchizedek
m khng hiu mt cch y v nhm m h tham d. Dng di tinh thn ny c cc
thnh vin t trn 1000 h thng sao, mt s trong chng trng lp vi Hi ng Ngn H,
mt nhm linh hn khc n t trn 1000 h thng sao, trong chng ti l mt thnh vin.
Cc bn, nh mt linh hn c ch quyn vi nhiu s phn chia v nhiu s phn
mnh, c th c cc ci ti c tr bn trong vi t chc. Cc bn c th l mt sinh vin
ca Cha Melchizedeck, mt thnh vin ca Hi ng Ngn H, mt thnh vin trong nhm
gi kim thut thn thnh ca Thoth, mt i din ca Phm Cp ca Metaron, mt
Lightworker ca Phm Cp Elohim, vv
Nu cc bn hiu mt cch y linh hn bn khng l nh th no, iu s khng
c v khc thng mt cht no. Ci ti con ngi nh b ca cc bn, ci phn ca bn l
hiu bit vi tm tr c thc ca cc bn, l mt phn nh b ca Ngi M Bn Thc S
L. Khi cc bn hp nht vi cc mnh hn khc nhau ca Ci Ti ca bn, cc bn s hiu
r, vo mi khong khc, bn l k diu nh th no.
Rt nhiu linh hn tin tng mt cch nhm ln rng h l ti sinh ca mt s nhng
v thy. Trong khi iu ny khng phi l mt nhn thc chnh xc, c th hiu c ti sao
h li ngh nh vy. Mt phn ca linh hn trn Tri t c nhng bn trong v thy hay
ngi m u ca dng di, v vy v bn cht, h chia s mt phn ca s Nht Th ca tt
c S Sng To. T mt quan im ti hn, chng ta tt c l Mt, vi Mt Dng Di, Dng
Di ca Thng . Tuy nhin, t quan im ca linh hn, c s ng ha vi bt c ci g
c linh hn t lm trng tm. Ni mt cch khc, mt phn ca linh hn kt hp v ha
trn cc nng lng ca n vi v thy hoc ngi khi u ca dng di v tri nghim,
mt mc no , ci m v thy hoc ngi khi u ang tri nghim.
Knh ny c mt tri nghim nhiu nm trc ni m anh y l Jesus trn cy
thnh gi, ang ri b thn th mnh v gi tnh yu v s tha th cho nhng k hnh h anh
81

y. N khng phi l mt s tng tng, hay l ang gi v trong hon cnh ca Jesus.
N l mt tri nghim thc s. Mt phn ca linh hn anh y phng bn thn n vo thn
th ca Jesus v cm nhn ni au v s hnh phc ca vic vt qua s tra tn v s
ngc i m ngi n ng Jesus phi chu ng trong tay nhng ngi cm thy b e
da bi nhng li dy ca anh y.
Cc bn c th phng mt phn ca nng lng linh hn mnh vo bt k sinh mnh
no, vo bt k thi gian no, cho mc ch tri nghim ci m sinh mnh ang tri qua
(vi s cho php thch hp t linh hn khc). iu ny c th c li ch v cng trong vic
hiu c nhng bi hc ca linh hn bn. N cng c th c nhng tc ng c hi ng k
nu cc bn tr nn dnh mc vi sinh mnh trong mt cch khng lnh mnh.
Khi linh hn bn phng mt phn ca chnh n vo sinh mnh ca mt linh hn khc,
phn c th tr nn mt mnh hn mt tr khi n c triu hi v mang tr li phn
cha m ca linh hn bn.
Nhiu ngi trong cc bn phng cc mnh ca h vo cc linh hn ca nhng
ngi yu mn v kt hp v ha trn mt phn ca cc bn vo nhng linh hn . Nu
cc bn lm iu ny vi cc sinh mnh qua i t lu trn Tri t, c l hng nghn
nm trc, cc bn c th kt lun mt cch sai lm rng cc bn l s ti sinh ca nhng
linh hn .
S ti sinh trc tip ng rng khng c nhng s phn chia linh hn ca nhng
sinh mnh lin quan trong nhng i sng no y. Trong mt ngha k thut, cc bn
c th ni rng l mt s ti tinh trc tip ca mt ai sng trn Tri t trc y,
phn hn cha m ca bn, hoc t nht l mnh hn nguyn thy gia nhp vi Tri t,
phi c chuyn i t thn th vt l ca ngi mt vo thn th vt l mi ca ngi
ang tin nhp vo.
Cc bn c th thy ngn ng ca cc bn lm n kh khn nh th no m t cc
c cu ca s chuyn i linh hn. l l do ti sao chng ti dnh hn mt mc trong
chng tip theo cho ch ny.
chun b cho s tho lun , hy chng ti nhc li vi cc bn ti sao li c
qu nhiu s phc tp khi kho st cc c cu ca linh hn. Cc bn c Ci Ti ca chnh
mnh, y vi 12 chiu kch. Ri cc bn c tt c nhng s phn chia v nhng s phn
mnh no , bao gm phn hn cha m, l mnh hn ln nht, hoc cc bn c th ni,
mnh hn chnh tch ra, v ri cc bn c tt c cc linh hn khc trong S Sng To, vi
nhng ci ti a chiu kch ca h, nhng s phn chia, nhng s phn mnh, v nhng th
nh vy.
Trong chng ny v chng tip theo, chng ti s nhn vo nhiu nhng mi quan
h khc nhau c th c gia cc linh hn, to ra nhng s phc tp nh m t bn trn.
Chng ti ngh cc bn c iu ny mt cch chm ri v chm ch tht nhiu nu bn
c th. y l mt ni dung khng h d dng. ng tr nn chn nn nu cc bn c mt
thi gian kh khn vi nhng khi nim ny. Nhiu nhng khi nim y s gip cc bn
hp nht linh hn mnh. Tuy nhin, nu cc bn bt gp mt ch khng cng hng vi
bn, th c n ri sau b n i. Nu tm tr c thc ca cc bn khng th nm c
mt s nhng ni dung, ngh ngi mt cht s m bo rng mt phn khc ca cc bn s
hiu iu .
82

Trc khi chng ti di chuyn n s a dng ca nhng mi quan h khng thng


thng hay tn ti gia cc linh hn phn mnh, chng ta hy nhn li ch v nhng
ngi bn tm giao mt cch su hn.
Nhng Ngi Bn Tm Giao
Nhng ngi c s hp dn i vi mt ngi khc, bt chp v tr ca h trong s
phng ra ca cc linh hn, c gi l nhng ngi bn tm giao (soul mates). Cc bn c
th c mt s lng no y nhng ngi bn tm giao. Thut ng ny c s dng thay
th cho nhau i vi nhng linh hn sinh i v cc thnh vin gia nh hn, ti mc m
n l mt ngun gc ca rt nhiu s ln xn. Chng ti ang s dng mt s nh ngha rt
chung, nh sau: Nhng ngi bn tm giao l bt k hai hay nhiu hn nhng linh hn c
th no cm thy mt s hp dn ln nhau, hoc cm thy c kt ni trn mt tng th linh
hn. Mc du h thng ng vai nh nhng ngi bn tnh lng mn, cc thnh vin gia
nh, nhng ngi bn v thm ch nhng ng nghip cng c th l nhng ngi bn tm
giao.
C l t ting Anh mate y l thch hp hn khi nim v mt cp i mt v
mt chng, mt cp i c ng k kt hn hay ci nhau. Khi ngh v nhng ngi bn
hn (soul friends).
Tt c cc sinh mnh con ngi trn Tri t u c nhiu nhng ngi bn tm giao.
Nhng ngi ny l nhng ngi m, thm vo vi nhng linh hn sinh i v nhng thnh
vin gia nh hn, cc bn b hp dn n mt cch t nhin v mun chia s thi gian vi
h.
C nhiu hn mt cht 7 t linh hn trn Tri t thi im hin ti. N cng c l
do l c th c hng nghn ngi m bn cm thy b hp dn n. Mt s ngi trong cc
bn c cc cu hnh thin vn hc tng t nhau, mt s gp nhau trong cc i sng qu
kh, v mt s c cc s thch ging nhau. Cc l do ng sau nhng s hp dn l rt nhiu.
Chng ti xut cc bn khng tn thi gian qu nhiu vo vic tm hiu nguyn nhn ca
s hp dn n vi mt ngi khc, ch n gin vui hng nng lng gia cc bn.
Nhng ngi bn tm giao c th lin quan n cc mi quan h nghip, cc cp i
b sung, hay nhng linh hn h hng (nhng ngi vi rt nhiu s ging nhau nhng khng
nht thit l thnh phn ca cng mt gia nh hn). Nhng linh hn c mt s hp dn vi
nhau c th n vi nhau trong mt i sng khi h khng qu xa cch trong s tin ha ca
h, tch ly rt nhiu nghip, v ri lm mt tha thun hon thnh nghip ca h trong
mt i sng tng lai. Cc linh hn b sung c th nhn ra li ch ca vic cng nhau bi
v h gip hon thin mi ngi, trong mt cch lnh mnh. iu ny khng nn b nhm
ln vi tng l thuc vo nhau ca mt na kia. tng xa c ny l lm sao tm
kim s y trong mt mi quan h c da trn nim tin ca bn ng rng mnh l
khng y v cn phi c mt ai bn ngoi hon thin mnh.
Nhng s b sung thc s tr gip ln nhau mt cch t nhin trong vic hon thnh
nhng nhim v linh hn trn Tri t, m khng c rng buc tnh cm v s chim hu
ca nhng cp i l thuc ln nhau. Ghi nhn rng cc bn l thnh phn ca mt cp i
b sung c th hu ch chng no khng tr nn qu l thuc vo nhau.
Nhng linh hn h hng c th n vi nhau v nhng l do c bit. Cc bn pht
hin thy h thng l nhng ng nghip v nhng bn b nhn qu. H c th phi hp
vi nhng lc lng chuyn bit lm cc d n nhn o hoc nhng t chc khc c thit
83

k gip khai sng hnh tinh. H lm vic tt vi nhau bi v s hp dn ca h trn mt tng


th linh hn v bi v h khng c nhiu vn nghip cha c gii quyt m thng tc
ng n nhng ngi no c mt s kt ni linh hn su hn.
Ni mt cch khc, bi v h khng kt ni mt cch su sc nh hu ht cc thnh
vin gia nh hn, n l d dng hn cho h tp trung vo nhng n lc ng sng to ca
h.

Tt C Nhng Sinh Mnh Con Ngi u C Cc Linh Hn


Chng ti ni tm tt v ch ny trong Chng 1. Khng c ci g l cc thc
th v hn trong cc thn th con ngi. Thn th con ngi khng th sng c m
khng c mt mc ti thiu no y ca nng lng linh hn c nhng bn trong n.
Mc d, lng hin din ca linh hn c th rt nh, c l ch gi nhng c quan sng
cn thc hin c chc nng ca chng.
Prana, hay nng lng sinh lc sng, ch c th lm thn th vt l c sc sng nu c
s hin din ca nng lng linh hn. Linh hn hng dn nng lng t tng vo v ra
khi c th. Phn nhiu s hng dn ny c th n t phn cha m ca linh hn trong cc
chiu kch cao hn, nhng mt s m rng ca nng lng s vn ra khi cc vng
quc cao hn v i vo thn th con ngi nh l mnh hn nguyn thy. Ni cch khc,
phn cha m ca linh hn gi li trong cc vng quc cao hn v c th phng ra ch mt
phn rt nh ca bn thn n vo thn th. N c th xut hin i vi nhng ngi khc,
trong trng hp ny, l mt sinh mnh khng c linh hn.
Nhng mnh hn t vi linh hn khc c th thng tr t tng ca mt s ngi. Nu
phn cha m ca mt linh hn b ln t bi nhng mnh hn t cc linh hn khc, n c v l
sinh mnh con ngi c nhiu nhn cch, hay tm l khng n nh.
Nhiu linh hn b chim hu hon ton hay b chim hu mt phn bi cc mnh hn
ca cc linh hn khc. iu ny c ngha l nhng mnh ca cc linh hn khc nhng bn
thn h rt su vo trong mt sinh mnh con ngi c th khin h thng tr t tng ca
bn ng/nhn tnh ca linh hn . Phn cha m ca linh hn tm thi mt cm gic
vi thn th c ch nh t ban u. Chng ti s khm ph cc cch thc m iu ny
c th xy ra v nhng cu hnh khc nhau ca n trong chng tip theo.
Nhng Tha Thun Linh Hn V Nhng Hp ng Linh Hn
Cc bn c cc hp ng v cc tha thun gia mi ngi trn Tri t, hon tt vi
mt ngnh kinh doanh hp php ca cc lut s, cc thm phn, c vn php lut, v nhng
ngi khc, cng nh vy, cc bn c cc hp ng v cc tha thun tng th linh hn.
Mc mnh lit ca nng lng hin din khi cc linh hn lm cc tha thun v
cc hp ng xc nh mc thun li th no khi gi chng, v kh khn nh th no
ph v n. Tri ngc vi mt s li dy, khng c nhng v thn ph trch nghip (karmic
overlords) ang thi hnh cc tha thun linh hn v cc hp ng linh hn. Ch c nhng
ngi bo v nghip m chng ta hiu bit v nhng sinh mnh ny, nhng ngi gim
st vic s dng t do ch v gip m bo rng t do ch ca cc linh hn khng b vi
phm. Nhng ngi bo v nh th cng c giao nhim v thc hin nhng s An Bi
Thn Thnh (Divine Dispensation). Tt nhin, c rt nhiu nhng ngi hng dn tinh thn
ang gip cc linh hn hiu cc hu qu ca vic thit lp hay ph v cc tha thun linh hn
v cc hp ng linh hn.
84

Mi tha thun linh hn hay hp ng linh hn u c th b ph v, mc du n c


th rt kh khn trong mt s trng hp. Mc tiu ca cc tha thun gia cc linh hn l
n gin. C sc mnh trong s ng. Bt c khi no hai hay nhiu ngi hn tp hp vi
nhau, c mt tc ng hp lc nu h tp trung vo vic to ra mt iu g cng nhau.
Nhiu trng hp, cc linh hn lm mt hip c rng h s cng nhau mi mi.
iu ny xut pht t mt hiu bit sai lm v bn cht ca v tr, khi m tt c cc linh hn
c kt ni mt thit vi nhau cho d nh th no. Tuy nhin, do bi nim tin vo s chia
r, cc linh hn thng i vo mt lng thi gian rt ln gi s hiu bit ca h v s
kt ni ca h vi mt ngi khc. Khi nhng cm xc gia cc linh hn l mnh m, h c
th mun thn thnh ha s hp nht ca h vi hnh thc v nghi l. Nhng nghi l nh vy
c th sng st sau ci cht ca thn th vt l v c mang theo nh nhng du n ether v
cc khun mu nng lng thn th nhn qu vo cc i sng tip theo.
Nu cc bn c mt li ha vi mt linh hn khc gp nhau trong i sng tip
theo, li ha c th c gi hoc khng c gi. Nu cc bn c th gp trong i sng k
tip, c th c mt cm gic ca trch nhim hay bn phn i vi mi ngi m c
mang theo trn cc tng th ether v nhn qu. Mc du xt n cng khng c n pht hay
s trng pht cho vic ph v nhng hp ng nh vy, cc linh hn c th tin c mt iu
g y xu s xy ra nu h khng cng nhau, v iu ny c th tr thnh mt s d bo
t hon thnh (self-fulfilling prophecy). l sc mnh ca nim tin. Ni s c th b thu
ht n nu mt iu g y xy ra e da n tha thun v hp ng, cng vi cm gic ti
li v s h thn nu mt trong cc bn ph v hp ng.
Ti sao cc bn mun ph v cc tha thun vi cc linh hn khc? Khng phi tt c
cc linh hn tng trng v tin ha cng mt tc . Nu bn di chuyn trn con
ng ca mnh nhanh hn mt ai m bn b buc phi i cng, th ngi v bn
cht ang ko gi bn li trn con ng linh hn ca bn. Chng ti nhn thy iu ny ht
ln ny n ln khc khi lm vic cng knh ny v t vn cho cc cp i. Mt ngi ang
di chuyn tin ln theo con ng tinh thn, trong khi ngi kia dng nh b kt li
trong mt khun mu c v t chi tin ln.
Do bi tnh yu ca h i vi nhau, linh hn ang di chuyn tin ln c th tr hon
s tng trng linh hn ca anh y hay c y nhm ch i ngi kia bt kp. Thnh thong
iu ny c tc dng, nhng thng thng linh hn t chi tng trng s ko ngi kia
xung cho n khi c hai tr nn hon ton kh s. Nu c y l ngi ang tng trng v
mt tinh thn, c y c th tr nn bc bi v anh ta lm mt hiu lc nhng tri nghim ca
c y v khng chia s c vi c y cc vin cnh tinh thn, v anh ta c th tr nn gin
d v anh ta khng th sng c vi nhng mong i ca c y hoc hiu c cch hnh
x l lng ca c y. Mt cuc tranh u mnh m xy ra sau v nhng li ni khc
nghit c nm cho nhau, dn n kt qu cui cng l mt s tan v trong mi quan h vt
l, thng i km vi nhng vt thng v ni au su sc.
Nhng tha thun linh hn v nhng hp ng linh hn l cc khun mu nng lng
c to ra thng qua s ng thun ln nhau bi hai hay nhiu hn cc linh hn. N l
khng ch tuyn b rng nhng hp ng l c hiu lc, hay khng c hiu lc
hoc v gi tr, nh trng hp no . Cn phi c mt s kch hot nng lng, trong
trng hp hnh thnh nn mt tha thun, hay mt s tha th v bung b, trong trng
hp ph v mt tha thun.
85

Cch nhanh nht ph v cc tha thun v cc hp ng l thng qua vic tha th


v bng b. iu quan trng nhn ra l tnh yu v tnh thng khng ph thuc vo vic
c hay khng gi cc tha thun v cc hp ng. Cc bn c th yu mt ngi khc su
sc trong khi ang ph v mi tha thun m bn lm vi ngi y.
Khng ging vi vic kinh doanh trn Tri t, n khng cn thit phi c c hai bn
ng lm mt gi tr mt hp ng linh hn. Nu mt linh hn chc chn rng tha
thun v hp ng linh hn ang nu gi anh ta li trn con ng tin ha linh hn, th thm
ch nu linh hn kia khng ng vi s nh gi , s khng c nghip tch ly nu linh
hn u tin ph v hp ng. Tuy nhin, nu linh hn u tin c cc vn tnh cm, tm
tr hay cc vn khc cha c gii quyt vi linh hn kia, th linh hn u tin cn phi
hn gn v gii phng cc vn cha c gii quyt .
lp li, thng thng, gia hai linh hn c mt ngi tin ha nhanh hn ngi
kia. Khi hai linh hn n cng nhau v to nn mt hp ng khi h ang rung ng mt
tng th tng t nhau, v sau h r vo cc tng th rung ng khc nhau, linh hn i xa
hn trn hnh trnh ca mnh c th khao kht ph v hp ng vi linh hn ang tt li pha
sau. L do cho iu ny l r rng linh hn chm tin ang gi ngi kia khng cho vt
ln trn i cnh tm linh ca mnh v bay vt vo cc chiu kch cao hn.
Khng c nghip trong vic ph v s tha thun linh hn tr khi linh hn tin ha
hn nui dng cm gic ti li v s h thn, trong trng hp nhng cm xc ny phi
c hn gn, c gii phng v c hp nht. Gi tnh yu v tnh thng cho linh hn
chm tin thng l la chn cao nht c th i vi linh hn tin ha hn ca cp. Linh hn
c s tn tm ln hn i vi vic tng trng tinh thn c th thc gic ngi kia to nn
cng mt tng th tn tm i vi s tng trng tinh thn, nhng t do ch c rt nhiu
khc quanh v nhiu li r. Linh hn chm tin c th c mt khao kht bn ngoi mnh m
tng trng v tin ha, tuy th vn c v ang tranh u vi ma qu bn trong v c
nhng ro cn dng nh khng th vt qua.
Hu ht cc linh hn c hng trm, nu khng phi l hng nghn i sng, vi
hng t nhng tri nghim chn ng mnh. N l kh khn cho chng ti trong cc vng
quc cao hn, v c bit cho nhng ngi cc bn trn Tri t, hon ton hiu c tt
c cc yu t trong cch hnh x v trong nhng tri nghim ca cc linh hn. n gin
bung b tt c s phn xt i vi linh hn chm tin s t c bc tin di trong vic
gii quyt hp ng nghip.
Nng lng nghip c th khng c gii phng thm ch khi hp ng b ph v,
bao lu cn c nhng s on gin v bt bnh c gi bi ngi ph v hp ng.
m thm gi s on gin i vi ngi kia bi v anh ta hay c ta khng t tiu
chun trong thc t s ko cc bn thoi lui trn con ng ca mnh. Ghi nh rng cc bn
c th yu thng nhau v l Mt vi nhau mi mi, bt k l cc bn la chn nhng tri
nghim bn ngoi nh th no.

Mt S Lu V Hn Nhn
Hn nhn Tri t l mt hp ng ri vo loi tha thun nghip. Mc du mt s
cuc hn nhn l v li ch vt cht, v mnh giy ng k kt hn, vi cc chi nhnh hp
php ca n, cc vn rt nh b trong quang cnh v tr, nng lng a vo l ci,
v cc h thng nim tin i km vi n, ng gp phn ln vo bn vng (hay s mong
86

manh) ca hp ng hn nhn. Xt n cng, tt c cc hp ng v cc tha thun l thuc


v nng lng. Mi giy t chng nhn hoc cc l ci ch l nhng s trnh by bn ngoi
ca s lin kt nng lng. Cc bn c th trnh nhng n ngh ly hn, k chng, v
vn trong tnh trng hn nhn v mt nng lng. Ngc li, cc bn c th c nhng giy
t ng k kt hn cn nguyn vn v thc s ly d v mt nng lng.
Hn nhn khng th lun lun b giam hm cho n khi ci cht chia la i la.
i lc, cc cp i c mt nh mnh m cng nhau mi mi qua mun kip. nh
c th c kch hot trong giy pht hai ngi gp nhau trong mt i sng tng lai.
iu ny gii thch mt phn cho vic ti sao mt s cp i n vi nhau trong i sng ny
v cm thy c nh th l h ci nhau t lu ri thm ch trc khi h ng vi nhau.
Li kin ngh ca chng ti l cc bn nn xp xp cho tng xng cc s thch bn
trong v bn ngoi trc khi rng buc vo bt k loi hn nhn no. iu c ngha l
nu bn cm thy mt s kt ni su sc, nng lng, tinh thn vi mt ngi khc v c
mt khao kht linh hn mnh m k nim vic cc bn n cng nhau thng qua mt l
ci, cc bn cn dnh thi gian bit v nhau trn tng th vt l trc tin. Xt n cng,
cc bn c v s thi gian tn hng tnh bn ca nhau, do khng cn vi vng lm l
ci. C mt s kt ni linh hn su sc khng c ngha l cc bn c th sng vi nhau mt
cch thc t, v cc l do chng ti tho lun.
Nu c mt s mt cn bng gia mi quan h v nng lng v cc tha thun bn
ngoi, th cc bn c v nh tch ly nghip khng mong mun bi vic lm l ci. T mt
quan im tinh thn, tnh yu ch l l do thc t tin ti hn nhn. Nu cc bn ang k
cc giy t hn nhn v vt cht, v tin bc, v mt hoc c hai ngi cm thy khng an
ton v c n, lm hi lng cha m hay x hi, hoc v mt s l do khc, th cc bn rt
c v nh khng trn trng con ng tm linh ca mnh v do ang tch ly nghip tiu
cc.
Sm hay mun, mt cuc hn nhn v vt cht s biu hin ra cc hu qu tiu cc,
hoc l trong i sng ny, hoc trong mt i sng tng lai. iu ny l bi cc bn ang
tri buc nhau ng ha vi th gii bn ngoi, hn l s dng mi quan h ng h s
tng trng tinh thn ca nhau.
Mc tiu ca tt c nhng mi quan h gic ng l truyn cm hng, nng cao cht
lng v khuyn khch nhau tng trng v tin ha. C rt nhiu cch cho cc linh hn tng
trng m ch c th c hon thnh thng qua mi quan h. Nh ni trc y, c th
c nhng thi gian cho s mt mnh v c c, nhng sm hay mun cc bn s cn i vo
cc mi quan h nhm tip tc hnh trnh ca mnh.
Nu cc bn ang nhn s hng dn rng n lc i vo mt mi quan h lu di,
thng qua vic ci xin, n l quan trng thng xuyn hi Ci Ti Cao Hn ca bn
mang mt ai l thc s tt nht v cao nht cho s tng trng ca linh hn, hnh phc v
s lnh mnh. Mc du c hng nghn nhng i tc (partner) tim nng cho bn, n khng
phi lun lun d dng cu c mt anh chng/c nng. T mt quan im Tri t,
hnh trnh ca linh hn l di v phc tp, v ch i mt vi nm c hai ngi chun b
sn sng khng thc s l nhiu trong k hoch v i v mi th. Do ni mt cch khc,
hy kin nhn v vui hng thi gian mt mnh ca cc bn trc khi cc bn gp nhau.
Nu cc bn kt hn, nhng khng cm thy n l mt cuc hn nhn trn Thin
ng, th cc bn c th cn ph v hp ng mt s im. Mt ln na, hy hi Ci Ti
87

Cao Hn ca cc bn cho bn bit c khi no l thi gian tin ln. N c th l ngay


lp tc, nhng c v hn l c mt s th cn phi hon thnh trc. Yu cu cho bit iu
g bn cn gii quyt nhm tin ln theo cch thc cao nht v tt nht.
Bt k hnh thc bn ngoi ca mi quan h, hoc l cng nhau, hoc l chia tay,
hoc l c ngi bn mi, cc bn vn c th yu nhau v iu kin. Nu cc cm xc khc
vi tnh yu v iu kin khi ln mi khi cc bn ngh v ngi bn tnh ca mnh, th cc
bn vn cn phi tha th v gii phng cc vn nghip qu kh trc khi bn c th thc
s tin ln. Trong Chng 4, chng ti a ra mt qu trnh tha th tuyt vi gip cc
bn gii phng v ng nht cc vn cha c gii quyt trong nhng mi quan h ca
cc bn.
Cc Loi Quan H Linh Hn
Chng ti s nhn vo cc loi khc nhau ca nhng mi quan h in hnh ca cc
linh hn trn Tri t. Cc bn s c v nhn thy chnh mnh trong mt mc no ,
c th trong hn mt mi quan h c m t di y.

Nhng Mi Quan H Nghip


Trong mc trc, chng ti a ra mt s v d v nhng mi quan h nghip. Hy
chng ti by gi tip cn ch t gc nhn hi khc mt cht.
Loi quan h linh hn thng thng nht trn Tri t lin quan n cc tha thun
nghip. Mt hp ng nghip gia hai hay nhiu hn cc linh hn gm cc bi hc m mi
linh hn khao kht m c th c hc tt nht bng cch trong mi quan h vi nhau.
Nhng mi quan h nh vy thng bt u vi mt s hp dn ban u (trong mt
i sng qu kh), thng l s hp dn gii tnh, v khao kht bit nhau mt cch su sc.
Sau , bi v hu nh khng c ai trn Tri t hn gn mt cch hon ton, cc vn
khi ln gia cc linh hn, v nhng vn ny khng c gii quyt bn trong i sng
vt l ca mi quan h. Cp i (hoc cu hnh khc ca cc linh hn) sau quyt tm gp
nhau trong mt i sng tng lai tip tc lm vic vi cc vn c to ra trong
i sng u tin vi nhau ca h. Mt s vn gia nhng i tc (partner) c th ko di
vi i sng.
Nhng mi quan h nghip khng lun lun gia cc linh hn bit nhau trong cc
i sng trc. V d, mt linh hn c th khao kht hc v tnh yu v tnh thng (sau
nhiu i sng trong bng ti, gin gi, th hn, vv..) v c th, c hi c c u tin,
hp dn mt ai rt thun thc trong tnh yu v tnh thng. Nu linh hn c mang vo
mi quan h tng i ngang bng v tng th rung ng nh linh hn ku gi anh y, th
y l mt mi quan h nghip. Tuy nhin, nu linh hn thun thc trong tnh yu v tnh
thng ch yu c vai tr ca ngi thy i vi linh hn u tin, th y l mt dng c
bit ca mi quan h nghip c bit n l tr thy, hay thy tr (ci m chng ti s
ni trong chc lt).
Trong nhng mi quan h nghip thng thng, c rt nhiu vic dy v hc xy ra
lin tc gia c hai ngi, tuy nhin mt linh hn th khng r rng v lin tc trong vai tr
ca ngi thy hoc vai tr ca ngi tr i vi ngi kia.
Mt v d ca mt mi quan h nghip c th l mt ngi cha v con trai, nhng
ngi trong mt i sng qu kh l nhng k th ca nhau trn chin trn. C l ngi
by gi l cha git cht ngi by gi l con trai trong mt i sng qu kh, v by gi
88

ngi lm hnh ng git chc tr li l ngi cha nhm sa cha sai lm ca anh y.
Nu cc bn t bi hc linh hn trong nhng li ni t nhn thc ca ngi con trai, n c
th nghe ging nh th ny: Bn git ti trong i sng v by gi iu quan trng l
lm vic vt qua nghip c tch ly nh mt kt qu ca hnh ng , do bn s
l cha ti v chm sc ti v nui dng ti v yu thng ti trong i sng tip theo.
Ghi nh rng, cc bn yu du, khng phi l mt s trng pht kiu n ming tr
ming. Khng ai ang k mt khu sng vo u bn v yu cu s tr th, hoc s bi
thng cho ci c lm trong mt i sng qu kh. ch n gin l hai (hay nhiu
hn) cc linh hn ang tha thun cn bng nghip ca h bng cch gii quyt mt vn
t mt i sng qu kh. Trong trng hp ny, c v nh c ti li phn ca ngi
cha, v khi m anh y cha hn gn v gii phng n, anh y cn th hin ra nhng nh
ca anh y thng qua tnh yu i vi ngi con trai.
Nu cc linh hn nhng trong mt mi quan h nghip tin vo vic n ming tr
ming, hay s bo th hay s phn bi, hay bt k khun mu tiu cc no da trn bn ng,
th h c th ngh h cn ly li ci m ngi kia lm trong mt i sng qu kh, hoc
sa cha mt sai lm theo cch no . Cc nhm linh hn cng ri vo khun mu ny ca
tnh hai mt i lp, v cng nh vy i vi ton b cc quc gia. Trn hnh tinh ca cc
bn, nhng ngi Israel v nhng ngi Palestin c chin tranh vi nhau t rt lu, cng
nh nhng nhm tn gio khc nhau no . Cho n trc khi c hai bn trong cc cuc
xung t ny nhn ra l vic tr a s giam gi h trong cc chiu kch thp, v h tr nn
mt mi i vi nhng tr chi tr con ny, chin tranh s vn tip tc lc ny hay lc khc
cho n khi rung ng ca Tri t tr nn qu cao c th tip tc iu . Nu nhng
linh hn nh vy vn t chi bung b nhng mi bt ha ca h, th h s c v ti sinh
trn mt hnh tinh khc vn cn c sp t thu nhn nhng linh hn mun tin hnh
cc cuc chin tranh.
Lm th no nhng mi quan h mt thit li gy ra s phn mnh linh hn? Mi
ngi nhn ly nghip nh th no?
Tt c cc mi quan h u lin quan n s trao i nng lng. iu ny l thc s
bt k tng th hiu bit gia nhng i tc. Nu nng lng c biu hin mt cch ngn
gn v vi ton b s ch v s chp nhn, khng c nghip hoc cng vic cha hon
thnh no xut hin. Mi mt s trao i l ton b, y v thch hp. Cc bn c th ni
rng mi quan h l trong sng v r rng.
Nu cc tnh cm tiu cc c km theo s trao i nng lng, c kh nng bn
ang tip nhn nng lng v mang theo n vo trong trng ether ca bn. D bn c
hay khng t chi ci m cc bn ang phng ra vo nhau, hoc v ci m cc bn ang
nhn, cc mnh nng lng ca cc bn c kh nng b gn vo ngi khc, v nhng mnh
ca ngi khc c th b gn vo bn.
Nu cc bn khng thc c qu trnh trao i nng lng ny, cc bn ang gp
ri ro l cc nng lng ca i tc tr nn cng ngy cng gn su hn vo th aura ca
bn, ging nh nhng ci dm g cng ngy cng cm su hn di da bn cho n khi bn
b nhim trng.
i lc bn ng nhn ra rng tnh yu v tnh thng l quan trng, v n c gng
tranh ua vi cc phm cht ny bng cch nhn ly nhng tiu cc ca ngi bn i trong
mt nim tin sai lm rng l cch thc chm sc v yu thng. Tri tim ng cm thi
89

qu tr thnh ci g ging nh th ny: Ti s tip nhn au kh ca em bi v ti yu


em rt nhiu v nhn thy em au kh s lm ti au n rt nhiu. Ti mnh m. Ti c th
kim sot n. Hy ti l ngi cu vt em. Hy ti l trung tm cn bo ca em. Hy
ti l tng an ton ca em, l thin ng bnh yn ca em. Nhng li l c th tr nn
hoa l v bay bm, nhng bn di tt c nhng ham mun ny, l hiu bit sai lm ca
bn ng v nng lng linh hn. Chc chn, s dn xp ny a n vic phn mnh linh
hn cng ngy cng ln hn trong c hai bn (tr khi mt trong s h ph v c s m
hoc ca s ng cm thi qu).
Khi nhng ngi bn tnh ngp chm ngy cng su hn v su hn vo h st ca s
chim hu v dnh mc, cc tnh cm ca h tr nn ln xn v khng th ni c ci no
thuc v ai. Mt ngi bn i s bt u cm thy chn nn m khng c l do, khng nhn
thy rng anh ta tip nhn s tiu cc ca ngi bn i trong vi i sng qu kh.
Ngi kia c th bt u cm thy gin d v c, bi v c y tip nhn s tht vng v
s p bc m ngi bn i kia cha ng nht trong nhiu i sng.
Tt c nhng s trao i nng lng ny tip tc m khng c s hiu bit ca h,
cho n khi chng tr nn xa trn con ng tm linh bt u nhn ra nhng khun
mu ny v lm mt iu g y v chng. Bc u tin trong vic g b s ng cm thi
qu l tr nn hiu bit v cc khun mu nng lng ca n khi chng khi ln, v i din
vi s di chuyn v s tin ha ca nng lng.
Thc hin nhng liu php cha tr khc nhau v cc k thut hn gn ( c m t
trong cc chng tip theo), cng vi vic to ra mt s tn tm vng chc c c s
gip , s bt u qu trnh gii thot.
N c d dng vt qua s quan tm thi qu? Khng, tt nhin l khng. Hn gn
lun l mt cng vic kh khn, nhng n phi c thc hin. Th gii ang ph thuc vo
iu . Mi th khng th tip tc theo ci cch m chng ang din ra. Th gii cn
nhng mi quan h gic ng v hn gn ca cc bn.
Ch cn c mt sinh mnh gic ng thay i th gii. Nu cc bn quyt nh thc
tnh t cn c mng ca tnh hai mt i lp, v cc bn t chi tip tc s ng cm thi
qu, hay cc khun mu tr a ca cc bn tm l mt i mt cc bn ph v si xch
v cc khun mu tiu cc phi i n mt kt thc. N c th vn cn mt mt thi gian
cho cc linh hn khc bung b nhng s bt bnh v s on gin, nhng bn khng cn
thm du vo la na.
Cch vt ln mt mi quan h nghip l trc tin trao li cm n cho n, ban phc
lnh cho n, v chp nhn rng n l ci m n l. Sau , yu cu Ci Ti Cao Hn ca cc
bn gip hon thnh cc bi hc lin quan. Yu cu rng chng c hc mt cch hon
ton, c hn gn hon ton, c gii phng hon ton v c ng nht hon ton. Tip
theo, tha th cho ngi khc mt cch hon ton v y . Cui cng, tha th cho chnh
bn mt cch hon ton v y .
Nu mi quan h c tim nng vt ln cc tng th nghip, th c th tip tc mi
quan h nh mt mi quan h ng sng to (c tho lun bn di). i vi mi quan
h ny, c hai bn phi c mong mun bung b nhng ng lc v nhng ham mun da
trn tnh hai mt i lp ca h. Mc tiu ca mi quan h ny by gi l gip nhau tng
trng v tin ha, v sng to ci g cng nhau m cc linh hn khng th to ra bi
ring h. S ng sng to ny c th l mt ci g y hng ni, nh l mt s ca ngi y
90

yu thng v cuc sng, hay n c th l mt s biu hin ra bn ngoi, nh l iu hnh


mt vic kinh doanh cng nhau.

Nhng Mi Quan H Tr - Thy V Thy - Tr


Lut hp dn pht biu rng cc linh hn c xu hng hp dn n vi h nhng
ngi khc c rung ng tng t nhau. Tuy nhin, c nhng ngoi l i vi nguyn tc
ny. Ngoi l th nht l cc mi quan h nghip. a iu ny vo tnh ton, chng ti c
th pht biu li lut hp dn nh sau: Cc linh hn c xu hng hp dn nhng ngi khc
c rung ng tng t, hoc h hp dn nhng linh hn l hon ho v ph hp cho vic
phn nh li h ci m h cn hc. Khi cc linh hn c mang n cng nhau c rung ng
tng t nhau, nhng c rt nhiu bi hc dy v hc t nhau, th mi quan h l quan h
nghip.
Nu mt linh hn lin tc tin ha hn ngi kia, h c th vn b hp dn n mt
ngi vi mi quan h khc nh l thy tr, hay tr thy.
V d, mt linh hn khao kht hc v tnh yu v tnh thng, nhng dng nh b
kt v vng trong s tn cng v tr th. Mt linh hn nh vy cu nguyn gii phng khi
v kch ca tnh hai mt i lp, v Ci Ti Cao Hn v Thng nghe thy nhng li cu
nguyn ny. H gi mt ai hiu v tnh yu v tnh thng v cha lnh v kch tn
cng v tr th. Ngi ny xut hin trong cuc i ca c y v phn nh ti c y mt
cch sng mi, ci m c y sn sng nm ly v thc hnh.
Mi quan h thy tr c th l chnh thc hoc khng chnh thc. Nu n l chnh
thc, n c th l mt mi quan h s ph - t, hay l ngi lnh ngh - ngi hc vic,
hay ng l thy gio hc tr trong mt mi trng hc thut. Nu n l khng chnh thc,
n c th l hai ch em rut, mt ngi th gen ght v k ngi kia, v ngi kia ch n
gin ta ra tnh yu v tnh thng cho ngi k. Ngi thy, c th l ngi ch, n
gian ngh, Ti yu ngi em b nh ca ti. C y rt ng yu v d mn, nhng c y
ght ti v lin tc c gng lm tn thng ti. Ti hy vng c y s hc c t ti nh mt
v d rng tnh yu th c sc mnh hn s k.
C nhng thi gian khi hai linh hn lun phin gia thy tr v tr thy, ph thuc
vo loi v qung thi gian ca cc bi hc. Nu h c hiu bit tt, h s chp nhn khng
ng vc cc vai tr ca h v tm cch hon thin h theo cch tt nht c th. Nu khng,
h c th ly lm ngc nhin l ti sao h li b thu ht n vi nhau, khi h khng c nhiu
im chung.
Nhng linh hn gic ng cao ti sinh vo cc gia nh cng mt dng mu h
xung vo bng ti thng i vo nhng mi trng nh vy l mt v thy i vi
nhng ngi b kt trong tnh hai mt i lp. Trn mt s tng th, gia nh xung khc v
ganh ua sinh ra nhng a tr loi crystal hay indigo ng rng h mun hc v
tnh yu v tnh thng. H cn mt ai gn gi vi h, ngi c th minh chng cho mt
li sng mi, v nh th, trn mt tng th linh hn, h ng nhn a tr tuyt vi ny.
Nhng cha m gic ng sinh ra mt a tr h xung vo bng ti c mt ng lc
tng t, ngoi tr l n b o ngc. Bi hc y c th l cho nhng ngi cha m hc
cch yu nhng ci ti en ti ca h, c th hin ra trong sc mu cuc sng bi a tr
mt trt t v h n ca h. Bng cch yu thng nhng ci ti en ti ca h, chng tr
91

nn mt v d mnh m ca s hp nht, t a tr thiu gic ng ca c th hc c rt


nhiu.
Khng phi tt c cc mi quan h b kha trong s hn n v xung t u c mt
c s nghip hoc c s ca mi quan h thytr/trthy. Mt s linh hn ly lm l l ti
sao h c sinh ra trong nhng gia nh t gic ng, thm ch l khi h hn gn nhng
bi hc lin quan n cc khun mu tnh cm ca cha m h. Cu tr li n gin, nhng
trn tri l khng lun lun c nhng bc cha m gic ng i vo, do nhng linh
hn ang n phi la chn t ci ang c v ly ci tt nht m h c th v chp nhn rng
cha m h ang phi lm vic vi cc vn ca h.
Lm th no cc bn kt thc mt mi quan h thytr hay trthy? y l mt ch
rng ln, do chng ti s ch chm n nhng phn ni bt. Chc chn ng lc d
thay i nht y lin quan n mi quan h s ph- t (guru-disciple). i vi nhng
linh hn gic ng, c mt qu trnh n gin ca s vt thot (breaking away). Hai sinh
mnh n gin nhn ra rng khi cc bi hc c hc mt cch y v tch ra mt
cch ha nh. Tuy nhin, i lc hoc l t hoc l s ph khng hiu c khi no th
t ti im . Trn thc t, h tr nn dnh mc vo nhau hoc dnh mc vo tng
hay hnh nh ca ci nn c hon thnh trong mi quan h.
Trong cc thi gian qu kh, rt nhiu nhng ti li c th c ln ngi t
khi anh ta mun ri b ngi thy, c bit nu ngi thy tr nn dnh mc vo ngi
hc tr, hoc dnh mc vo vai tr ngi thy ca anh ta. Mt ngi thy cha gic ng nh
vy c th trt ti li ln ngi hc tr v mun ri i, hoc c th thm ch thuyt phc
ngi hc tr rng anh ta hay c ta s tht bi nu khng c s hng dn ca ngi thy.
Loi quan h ng l thuc ln nhau gia thy-tr ny thng tn ti trong nhng th c
gi l t gio (cults) hoc trong nhng mi trng tn gio khc nghit.
Cng cc vn trong mt trng hp nh vy, l cc mnh hn trn ln vo nhau
gia ngi thy v ngi tr. Thng thng ngi thy nhng mt s mnh hn ca anh ta
vo cc hc tr nh l mt bin php gi nhng hc tr gn nh hoc ni theo mt
cch khc, l kim sot nhng hnh ng v nhng ng x ca ngi tr. C rt nhiu
nhng v thy vi cc hnh trnh kim sot. H tr nn rng buc vo vai tr ca h nh
mt ng cu th ca ngi hc tr v khng mun bt c iu g e da mi quan h .
Mt khc, mt s ngi thy khng b dnh mc vo nhng hc tr ca h, nhng
nhng hc tr, c rt nhiu s thiu t tin, phng nhng cm xc ny vo ngi thy. H tr
nn rng buc tnh cm vi ngi thy v s t tin ca h ph thuc vo vic ginh c s
tn thnh ca ngi thy. Do , h c cc mnh hn c nhng trong ngi thy, hoc,
nu ngi thy khng cho php iu , th nhng mnh hn c th lang thang xung quanh
th aura ca v thy. Trong mt th gii hon ho, ngi thy s tin liu trc ai l thc s
sn sng hc, v ai s c v ri vo s l thuc v s dnh mc, v do s chp nhn hoc
t chi cc hc tr. Tt nhin, cng c th l v thy s cho php s l thuc hnh thnh nu
bi hc linh hn ch yu m ngi tr cn phi hc l ci cm gic nh th no v s l
thuc v s dnh mc thng qua mt mi quan h thy-tr khng lnh mnh.
Mt ngi thy gic ng mun trao quyn cho cc hc tr ca anh y hay c y,
khuyn khch h pht trin nhng kh nng ca chnh mnh nh nhng v thy. Khi nhng
ngi hc tr tr nn c lp hn v t tin hn, h bt u nhn ly nhiu nhng thuc tnh
92

ca cc v thy. Ti im , mi quan h thy-tr t n s hon thin ca n v cc


linh hn c th hoc l la chn chia tay, hoc thay i dng ca mi quan h ca h.
C hai mi quan h nghip v thy-tr u c th tin ha thnh nhng mi quan h
ng sng to, ch tip theo ca cuc tho lun.

Nhng Mi Quan H ng Sng To


Nh tm l hc Susan Campbell tuyn b rng cc cp i tri qua nhiu giai on
trong cc mi quan h ca h, bt u vi ci thng c gi l giai on trng mt v
tin trin qua giai on u tranh quyn lc v sau , nu h tn ti qua giai on , h
s i vo mt khao kht hp nht cc khun mu bt ng ca h v ng sng to vi nhau.
Nu bn ang trong mt mi quan h tri qua tt c cc giai on ny v by gi bn ang
tp trung vo vic gip ln nhau tng trng v tin ha, hay ng thun iu hnh mt
vic kinh doanh hay mt ngh nghip, th cc bn t ti giai on ng sng to.
Nhng mi quan h t n giai on ny cha ri vo loi quan h gic ng,
nhng h kh n trn con ng ca h. Chng ti s tho lun v nhng mi quan h
gic ng trong mc sau.
Nhng mi quan h ng sng to c th gia nhng ngi bn tm giao, hay gia
nhng gia nh hn nguyn thy, nhng gia nh hn th cp v nhng gia nh hn m
rng, hay thnh thong gia cc linh hn khng c mt s kt ni linh hn su sc. Tri
ngc vi ci m mt s ngi c th ngh, nhng mi quan h ng sng to l kh khn
hn khi cc linh hn ging nhau hn. Thay vo , tng cp i ng sng to l s b
sung cho nhau, c ngha l nhng im mnh ca mt ngi l nhng im yu ca ngi
kia, v ngc li.
V d, trong kinh doanh, mt thnh vin ca cp i ng sng to c th gii nm bt
thng tin, nhng khng nhn thy bc tranh ln, trong khi thnh vin kia khng gii trong
vic tnh ton, nhng c mt tm nhn rn ln v gi n kin nh.
Mt cch l tng, nhng ngi bn tnh ng sng to c dnh cho vic gip
ln nhau hn gn v ng nht cc tng th ca linh hn h. Bi v h tri qua hu ht
nhng hnh trnh quyn lc (power trips) v cc vn nghip, nhng th vn cha c
gii quyt bn trong mi ngi khng cn kch hot nhng phn ng bc tc v on gin.
V d, nu c y c rt nhiu s on gin i vi m ca c y, anh y c th n gin
gi tnh yu v tnh thng n c ngi v v c ngi m v, v s l mt ting ni trung
gian h lm vic vi cc vn ca mnh.
Nhng mi quan h ng sng to khng nht thit phi l cc linh hn u ang trn
mt con ng tm linh su sc mt cch c thc. Bao lu h cn c kh nng thc hin
cng vic kinh doanh ca h hay nhng hot ng phi thng mi theo mt cch thc hi
ha m b sung cho mi ngi v lm giu cho cuc sng ca nhng ngi quanh h, th h
ang trong mt mi quan h ng sng to mt cch thnh cng.
Tt nhin, khng c cc ng bin r rng gia cc giai on ca mi quan h. Mt
vi vn tranh u quyn lc c th thnh thong ni ln, v cp i c th quay li vic
dy v hc ln nhau, nhng nng lng tri l hp tc v lin kt. Nhng linh hn ny
thng c mt mc kin nh c bn trong v bn ngoi v c th la chn cng nhau
mt thi gian di.
93

Nu cc linh hn khng c cng tng th rung ng, h s, ng h ln nhau v chp


nhn nhng s khc bit mt cch khoan dung. Trong cng vic ca knh ny, anh y i
mt vi v s cp i ni m mt ngi tin ha v tinh thn mt cch r rng hn ngi
kia. i lc cp i t chi ci thc s ang xy ra. H c th b dnh mc vo nhau, nhng
khng tng hp v mt tm linh hay mt khc. Nu l trng hp ny, th h cn xc nh
c hay khng tip tc mi quan h. Nhng trong nhng trng hp khc, cc bi hc linh
hn ca h khng ph thuc vo vic c cng tng th rung ng. Trong trng hp , h
n cng nhau to nn ci g c gi tr m khng ph thuc vo vic gn gi nhau v
mt tinh thn.
Mt v d v vn ny c th l hai cha m c hp ng nui dng mt a tr. H
ni chung l nhng bc cha m rt tt, hon ho v ph hp vi ci m a tr cn, nhng
khng tng hp v mt tm linh. Nhng ngi cha m c th hon tt cc giai on
trng mt v giai on u tranh quyn lc, cng vi vic hp nht cc vn bn ng c
lin quan.
Trong trng hp ny, cc bn c th xp mi quan h vo mt trong nhng loi l
vt qua (rite of passage) tho lun trong Chng 1. Ni mt cch khc, cp i ang
hon thnh cc vai tr gia nh v cha i vo giai on tin ha ni m tm linh l u tin
quan trng nht. Tuy th m, quan h ny s c xem l mt mi quan h ng sng to.
Lm th no c th ni v s khc nhau gia mt mi quan h ng sng to v
mt mi quan h ni m cp i hp nhau v tm linh, nhng cha ng sng to?
iu ny ph thuc vo nhiu th. C l cp i n vi nhau n gin c mt
tri nghim tm linh no , nhng n nhanh chng tr nn r rng l h khng n khi sng
vi nhau, hoc khng n trong vic iu hnh mt vic kinh doanh vi nhau. Trong trng
hp ny, h c th sa i dng ca mi quan h cho php mi ngi c hi hon thin
nhng vai tr vi nhng ngi khc.
Lm th no bit khi no th kt thc mt mi quan h ng sng to?
iu ny ph thuc vo mc quan trng ca vic c cng trnh tm linh vi
mt sinh mnh con ngi khc. Nu cc bn tin ha cao, th rt c th cc bn s i cng
vi nhau ng sng to cho n khi nhim v ch yu ca bn c hon thnh v sau ,
nu cc bn khng hp v tm linh, cc bn s chia tay v hoc l sng mt mnh hoc l hp
dn mt ai gn gi vi tng th rung ng ca bn. Nu cc bn ang trong mt mi quan
h ng sng to v cc bn hp nhau v tm linh, th cc bn l cc ng c vin cho mt
mi quan h gic ng.

Nhng Mi Quan H Gic Ng


Khi c hai thnh vin ca mt cp hiu bit mt cch c thc v bn thn h nh
nhng linh hn ang tin ha v ang ch ng tm kim hn gn, bung b v ng nht
cc vn linh hn, th h ang di chuyn vo mt mi quan h gic ng. iu khng c
ngha l nhng ngi c n mt cch d dng. Trong thc t, nhng mi quan h thng
l cng vic kh khn, c bit i vi nhng ngi c hiu bit nhn ly trch nhim
v nhng ngh v nhng cm xc ca h.
Hiu bit v s tin ha linh hn ca mt ngi, v cc tng th sinh mnh ca mt
ngi, c ngha l nhn ly trch nhim cho rt nhiu trong s tt c nhng tri nghim thch
thc. N c ngha l khng cn phng ra bt k s li no cho ngi khc. N c ngha l
94

lng nghe chm ch mt cch chnh xc v khng c s phn xt v ci g ang c giao


tip, v vt qua cc ro cn n s kt ni.
Tr li cun sch u tin ca knh ny, c cc biu minh ha cc ro cn i vi
s giao tip hiu qu. Nhng ro cn nh vy bao gm s chng trnh ha v s iu kin
ha ca mi ngi, s xao nhng i vi cc gic quan vt l v cc gic quan siu linh,
nhng nim tin v nhng nh kin, nhng gi nh, nhng s phn xt v nhng kt lun,
cc ro cn ngn ng (thm ch nu c hai u ni cng mt ngn ng) v nhng s bn tm
n rt nhiu th khc.
Xt n cng, cc cp i gic ng giao tip tt nht l thng qua ngoi cm v trc
gic, nhng c rt nhiu th th gii vt l ngn chn nhng kh nng ny. Hu ht cc
cp i nhn nh mt cch sai lm rng h bit ci m ngi kia ang ngh hoc ang cm
thy, hay ci m anh y hay c y cn. Thm ch cc linh hn c kh nng tm linh v trc
gic cao cng mc sai lm. N thng l kh khn nht ha nhp vo ngi m cc bn c
s kt ni gn gi, do bi nhng phn ng ca chnh cc bn v nhng nh kin c da
trn nhng thi gian qu kh m bn cng ngi .
Mt s tht c nhiu ngi bit l nhng nh tm linh s chnh xc hn khi h
khng hiu bit trc v ngi m h ang xt on. Tr thng minh, ci thng t ho v
bn thn n trong vic ly c thng tin chnh xc, c th ri lon nghim trng trong chc
nng ngoi cm v trc gic.
Nhng mi quan h gic ng c da trn vi tin . u tin l mc ch ca mi
quan h l lm cho s tng trng v s tin ha ca mi ngi tr nn d dng hn. Th
hai, mc tiu ca mi quan h l mt ngun gc ca nim vui, sinh kh, s phong ph v
ngun cm hng cho mi ngi v cho th gii. N khng hn ch ngi khc, lm du bt
ni au kh, b p cho s c n, hay lp y mt s dng thiu thn.
Nhng cp i gic ng l mt v d cho th gii. S ng cha gic ng, khi h gp
mt cp i gic ng, c th c thc y v c xc tc rt ln tin ln trn nhng con
ng ca linh hn h.
Nhng cp i gic ng l hai sinh mnh tinh thn ton b, trn vn. H khng phi
l mt na kia ca nhau ang tm kim cch hon thin mnh thng qua ngi kia. Mc
ch ca h l chia s s ton b v s trn vn ca h vi nhau, v hn hoan trong nhng s
khc bit v s a dng ca nhn thc. H khng tm cch lm cho ngi bn tr nn
ging h hn, m thng thc tnh a dng v v p ca nhng quan im khc.
Nhng linh hn gic ng ang chp nhn kha cnh con ngi khng hon ho ca
nhau. H khng ch i s hon thin trong mi cch. H ang tha th, v tuy th h gi
bn thn mnh v nhng ngi bn ca h vi nhng tiu chun thc tin cao. H thn trng
chng li nhng cch hnh x m c th hy hoi mi quan h. H tm kim hn gn
nhng tng th ca linh hn mt cn bng, b phn mnh, b kt trong o nh hoc trong s
di tr, hoc nhng th ph hoi mi quan h. H nhn ra l H L Ai c th nhn thc
c nh cc sinh mnh tinh thn khng gii hn, y quyn nng v sng to, v cht
liu con ngi ca h ch l mt sai khc nh b bn trong s hon thin ca sinh mnh h.
Tuy th, h khng tm thng ha cc vn ca h hay gi v rng h chng c vn g
cn gii quyt. H ang sn sng giao tip mt cch c m v chn tht vi nhng ngh,
nhng cm xc v nhng vn ca h.
95

Nhng mi quan h gic ng c th c hnh tng ha bng hai vng trn ci vo


nhau, tng t nh cc vng trn ca biu tng Olympic. Cc bn c 3 vng trong hai vng
trn ci vo nhau. Cc phn khng chng vo nhau l bn v ti. Phn chng ln nhau l
chng ta v chng ti. Nu cc vng trn chng ln nhau qu nhiu, cc bn c mt mi
quan h dnh mc, chim hu v rng buc. Khng c cc ng bin lnh mnh, khng
c bn v ti. Tt c mi th l v chng ta v chng ti. Ti b ng ha vi
bn, v bn b ng ha vi ti. Chng ta khng c khong khng gian ring rt lui vo
bn trong nhng ci ti c th ca chng ta. Mt mi quan h nh vy l chi phi hon ton
v khng lnh mnh.
Nu cc vng trn khng chng ln nhau, th cc bn thiu s mt thit. Tt c mi
th l v bn v ti. C rt t hoc khng c chng ta hay chng ti. y, cc
ng bin l qu r rng v cc c nhn dng ln cc ro cn i vi nhau, c th do ni
au cha c hn gn t cc mi quan h qu kh. Nu thiu s say m, s ho phng, hay
s tm tm ca mt trong hai ngi, th cc bn ang mt cn bng v cn tm ra cch n
gn nhau hn.
N c th l cn thit ngt hay iu chnh tng th tng tc ca cc bn mt
cch nh k. C mt ng bin mnh gia s chng lp qu nhiu v qu t trong cc vng
trn ca cc bn. Gim st tnh trng mt cch lin tc l quan trng. Nu cc bn cm thy
ngt ngt hoc mc kt v kh xa ngi bn ca mnh, th cc bn ang qu gn gi. Nu cc
bn cm thy khng tha mn, c nh th l cc bn khng thc s l bn tnh, v thiu s
say m v s thn mt, th cc bn khng gn.

S Giao Tip Gic Ng Gia Cc Cp i


C rt nhiu nhng h thng giao tip cho thy hiu qu trong vic gii quyt xung
t v tng cng tnh yu v tnh thng. Khng phi tt c cc h thng u thch hp vi
tt c mi ngi. Mt s pht trin tt trong mt mi trng giao tip phi bo lc, nhng h
thng khc trong mi trng giao tip phn chiu v hi p khng phn xt (nonjudgmental
feedback). Nguyn tc s mt ca s giao tip gic ng l hin din y i vi ngi
khc. C ngha l cc bn thc s ang lng nghe v khng nhc li ci m bn s ni tip
theo. iu tc l trao cho mi ngi mt c hi th hin, m khng tr nn mt kin
nhn hay mt tp trung.
Cc cp i gic ng c th nhn s ph bnh v s p li tiu cc nu h c mt
tha thun th hin cc cm xc ca h mt cch ci m v chn tht m khng li cho
nhau. Nhng s trnh by c th bt u theo cch ny. Ti cm thy bun khi bn xa ti
vi ngy bi v n mang n cm gic b rung b bn trong ti. Trong hon cnh ny,
ngi ang th hin cc cm xc nhn ly ton b trch nhim cho h v khng li cho
ngi khc. Cht xc tc cho cc cm xc c ni theo mt cch chnh xc v khng phn
xt. Lu l khng nn ni, Ti cm thy bun khi bn dnh qu nhiu thi gian xa ti.
l mt li ni phn xt bi v qu nhiu thi gian c th c hiu theo cc cch khc
nhau v n khng thc s din t iu g y c gi tr. i vi mt s ngi, qu nhiu thi
gian c th l 5 pht, trong khi i vi nhng ngi khc n c th l 5 nm.
Mt qu trnh quan trng mang cc cp i n vi nhau l k thut giu (withhold
technique). V c bn, cc bn ngi i din vi nhau v mi ln 5 pht, cc bn ni vi
ngi bn ca mnh, Mt iu g ti ang giu bn l, in vo ch trng. Cc bn
cng c th din t iu nh l, Mt iu g ti cha ni vi bn l, hoc
96

Mt iu g ti lun mun ni vi bn l Mt v d c th l mt ngi con trai


ln ni vi b ca anh ta, Cha, mt iu g con cha ni vi cha l con cm thy gin
d v cch m cha i x vi con khi con ln.
Ngi nhn nhng li ni khng ni g v n gin trao cho ngi ang ni s ch
y v khng phn tn. Nu bn l ngi nhn, bn ang trong vai tr ngi lng nghe,
v c ngha l lng nghe mt cch ton b, khng p tr hay phn ng. Nu cc tnh cm
khi ln, ch ghi nhn chng, th ra v cm nhn chng, m khng tc ng vo chng.
i khi kt qu ca s giao tip gic ng l cc bn to ra cc gii php hoc cc s
tn tm i vi nhng hnh ng no . Nhng lc khc n ch lm sch bu khng kh v
khng cn c hnh ng no thm na ngay khi s giao tip c biu l.
iu quan trng l khng sa ly vo qu trnh x l. Mt s ngi l nhng ngi
nghin x l. H lin tc th hin v s dng cc k thut nhng khng i theo vi hnh
ng thch hp. Ngay khi cc bn c bu khng kh trong sch v cc cm xc c
biu l, cc bn cn xc nh thc hin nu cn hnh ng thch hp. i lc iu quan
trng ch l trnh xa mi trng x l v lm mt iu g y hi hc vi nhau.
Cc cp i gic ng thy Thng trong nhau v trong chnh bn thn h. H
ang yu v thng chnh h v vi nhau, tuy th cng lc vn thc t. H khng ch i
nhng ngi bn ca h lun lun bit chnh xc ci m h cn, hay ci m h ang cm
nhn. H tm cch ng gp vo hnh phc v s lnh mnh ca nhau, m khng tr nn
l thuc hay hy sinh qun mnh.
Cc cp i gic ng rt thng xuyn l cc thnh vin gia nh hn th cp v gia
nh hn m rng, nhng cng c th l nhng ngi bn tm giao thng thng.

Cc Cng ng Gic Ng Tm Linh


C trn 1000 cng ng tm linh hot ng trn hnh tinh ti thi im ny, khng
bao gm nhng gia nh m rng, cc trang tri gia nh, hay cc t chc ng tr (cohousing organization). Tuy th cng khng c cc cng ng ang thc hin chc nng ti
mt tng th cao. Mt s cng ng, nh l Damanhur Italy, hay Findhorn Scotland,
tm thy mt m hnh cng ng c v nh ang lm vic kh tt. Nhng cng ng khc c
th tp trung xung quanh mt v o s hay mt li dy tm linh c th. Chng vn hnh tt
bao lu cc thnh vin tp trung vo v thy c th hay li dy c th .
cc cng ng tm linh thnh vng, phi c hai khu vc chnh ni m cc thnh
vin t n mt tng th lm ch cao. Khu vc u tin l kh nng th hin cng vic
vt l theo mt cch hp lc, vi mi thnh vin ng gp mt phn cng vic thch hp.
Nhng tnh cht thch hp khng li bing v cng khng l thuc vo ngi khc, hay
cng khng phi l ngi tham cng tic vic. S ph thuc v li bing t gnh nng qu
mc ln nhng ngi khc, trong khi tham cng tic vic ly mt nim vui v s hi hc
ca cng ng. Sng trong mi quan h ph hp vi ngi khc bao gm nhng tng tc
ca cc bn vi th gii vt cht. Ci m v chn tht vi cc thnh vin ca cng ng l
khng nu cc bn khng ng gp , hay ang gng sc qu nhiu v cng vic.
iu quan trng l chn tht v tn trng s khc bit ca nhng li sng v nn tng
ca nhng ngi ang mong mun sng vi nhau mt cch ha hp. N l khng thc t khi
hnh thnh mt cng ng vi d nh l tt c cc thnh vin u giu c, hoc tt c u
97

bit lm vn, hoc tt c u bit ngh mc. Mt s cn bng ca cc nng khiu v k


thut l ci lm mt cng ng thnh vng.
Yu cu khc l nng lc tm linh ca mi thnh vin tng hp vi nng lc tm
linh ca cng ng. Nu cc bn c mt s linh hn tng i tin ha, v nhng ngi khc
ang b kt trong bng ti, tt c ang c gng sng cng nhau trn mt mnh t, cc bn
c th vt qua nhng th vt cht, nhng cc bn s khng thnh vng. Mt khc, nhng
linh hn tin b v tm linh khng c cc nng khiu v k thut vt l s khng tin xa
c trong vic tr nn t cung t cp.
T cung t cp l ng khao kht, nhng n khc vi ch ngha bit lp. Cc cng
ng tm linh thnh vng cch xa nhng ngi hng xm ca h v lm bn vi nhng
chuyn gia v nhng ngi vi quan im khc bit. H c th c tiu chun nghim khc v
t cch thnh vin, nhng h khng ngn chn ai. H nhn tt c mi ngi nh mt sinh
mnh tinh thn k diu, sng to, tuy th h nhn ra rng cng ng ca h khng dnh cho
tt c mi ngi.
Cc cng ng gic ng gii quyt xung t theo mt cch yu thng, nhng thng
thn, ng dng mt s dng ca s nht tr m ch nhng ngi c cng trnh tm linh c
th hon thnh. Bit v nhau mt cch su sc lm cho nhng xung t d dng hn nhiu
gii quyt bi v nhng nhu cu c thng tin mt cch r rng v chnh xc v c nhn
vi tnh thng, bt chp vic cc thnh vin khc c hay khng p ng c cc nhu cu
. Chng ti ni nhiu v cc cng ng tm linh trong cc tc phm trc v chng ti
kin ngh l cc bn xem li ti liu nu cc bn mun c nhiu thng tin hn v ch
quan trng ny. Chng ti cng s ni thm v ch ny trong Chng 6, khi chng ta tho
lun v vic cc linh hn ng nht hot ng nh th no trn th gii.

Nhng Mi Quan H ng Tnh


Chng ti v knh ny gi s khng phn xt vi nhng mi quan h ng tnh.
Chng ti khng thy h tt hay xu, ch l khc vi cc dng nng lng tri ca hu ht
cc linh hn.
C mt s l do m con ngi i vo nhng mi quan h ng tnh. Trong hu ht cc
trng hp, mt trong hai ngi m ng gii tnh n v ngi kia m nhn gii tnh
nam, bt chp gii tnh vt l ca h.
Nhng cp i gic ng c th cm thy thoi mi trong vic nm ly gii tnh bn
trong. Trong mt s trng hp him hoi, mt ngi n ng c th chp nhn l gii tnh
n trong khi ngi ph n chp nhn vai tr nam. Ni cch khc, h c th thay i cc vai
tr khc nhau. Hai ngi ph n trong mi quan h c th quyt nh l c hai u gi vai
tr nam gii, hoc hai ngi n ng gi vai tr n gii. Khng c cc cch biu hin gii
tnh ng v sai bao lu s biu hin nng cao cht lng cho s tin ha linh hn ca
nhng ngi lin quan.
C rt nhiu nhng cp i quan h khc gii v quan h ng gii ang th hin
nng lng tnh dc ca h theo mt cch khng lnh mnh. Nu mt ngi ph n l ng
tnh bi v c ta ght n ng ( c rt nhiu nhng tri nghim khng tt vi n ng trong
qu kh), th y khng phi l mt cch thc biu hin lnh mnh. C th l c y cn trnh
xa n ng mt thi gian di v tm kim mt ngi ph n yu thng gip c y hn
gn, nhng nu c y tip tc pht ra nhng cm xc cha c hn gn ca c y i vi
98

n ng, iu khng to ra s hn gn. Tt nhin, iu tng t cng ng nh vy i


vi ngi n ng ght ph n.
iu quan trong i vi mi quan h ng tnh l n c hay khng ng gp vo s
tin ha linh hn ca nhng ngi ang thc hnh chng. Nu chng c ng gp, th mi
quan h l c li. Nu khng, th s hn gn l cn thit.
S ng tnh luyn i c ph bin gia nhng sinh mnh chiu kch cao hay khng?
Cu tr li l Khng, nhng iu khng c ngha l ng tnh luyn i l mt du hiu
ca mt rung ng tng th thp. Tnh dc khc gii, nh cc bn bit trn Tri t, cng l
khng ph bin trong cc vng quc cao hn. iu l bi chng ti khng nhn nhn cc
mi quan h theo cch thc ging nh cc bn trn Tri t. Tt c mi ngi u l mt
ngi yu tim nng, khng cn thit phi theo mt cch thc vt l, bi v anh y hay c y
l mt a tr p v hon ho ca Thng . Chng ti trong cc vng quc cao hn
nhn tt c mi ngi l k diu v gi cm (sexy), nu chng ti c th s dng t mt
cch ty . Chng ti c th yu c nhng sinh mnh nam v n bng nhau, mc du cc
ng lc c th l khc nhau gia mi ngi.
Nhng mi quan h khng c ti li v s h thn l c v bo tn s hp nht linh
hn vi t hoc khng c s phn mnh linh hn. Nu hai ngi n ng, hay hai ngi ph
n, yu nhau su sc v trao v nhn tnh yu mt cch t nguyn, m khng c s lu
gi (ti li v s h thn), th s trao i l trong sng v r rng v khng c s phn mnh
xy ra. i vi trng hp ny, mt lng rt ln ca s chn tht mt cch tn bo
(brutal honesty) l cn thit gia nhng ngi bn tnh.
Ch tip theo, nhiu bn tnh (polyamory), ph thuc vo s ci m rt su v
hon ton nu dng ny ca mi quan h ng gp cho s tin ha v s tng trng tm
linh ca nhng ngi bn tnh lin quan.

Nhng Tng Tc Nhiu Bn Tnh (Polyamorous/Multiple Partner)


N c th lm cc bn ngc nhin l chng ti trong cc vng quc cao hn ni
chung c nhiu bn tnh (partners). iu ny khng nghi ng g s chng li tt c nhng ci
m cc bn c nghe v nhng mi quan h chnh ng. Tuy th, khng phi l c nhiu
bn tnh s gy ra cc vn nh vi con ngi trn Tri t. l tnh khng trung thc,
s ghen tung, s chim hu v s l thuc m thng khi ln gia nhng ngi bn tnh.
Chng ti trong cc vng quc cao hn i n hiu bit rng c tnh yu cho
tt c mi ngi v khng ai khng c tnh yu. Chng ti vui mng khi mt ngi bn thn
hoc mt ngi bn tnh c mt tri nghim gic ng vi mt linh hn khc bi v n nui
dng chng ti. N khng ly i tri nghim ca chng ti v tnh yu i vi ngi .
Chng ti ci m v chn tht vi nhau v tn trng cc cch thc khc nhau m mi
ngi trong chng ti th hin tnh yu. Chng ti khng bao gi rng buc trong mt mi
quan h khng nng c hai linh hn ln. Nu i cng mt ngi th ba s e da theo cch
no n mi quan h vi ngi bn tnh ban u ca chng ti, chng ti s t kim ch
khng i vo mt mi quan h nh vy.
Hu ht nhng ngi a tnh trn Tri t khng th iu khin c cc t tng
i lp v nhng s phc tp i cng nhng mi quan h nh vy. Mt vi ngi c th x
l c vic c nhiu bn tnh, nhng phn ln l ang t la di bn thn h. S thnh cng
99

vi vic c nhiu bn tnh ph thuc vo tng th mnh lit ca mi mi quan h v mc


giao tip gic ng gia mi thnh vin trong nhm.
Nhng s cng tc ca nhng ngi a tnh thnh cng nht khi mi mt ngi lin
quan c mt mc t trng cao, cm thy thoi mi khi mt mnh cng nh khi vi
mt ngi bn tnh, v khng t yu cu qu mc ln nhng ngi khc. Ni mt cch
khc, nhng ngi bn tnh nh vy ang cm nhn s ton b v s trn vn v khng cn
n ngi khc, nhng c mong mun cng vi nhau.
Trong cc vng quc cao hn, chng ti vt qua s ghen tung v s k.
Ngoi ra, chng ti khng tri nghim m au hay bnh tt g, ci l mt mi nguy him ph
bin i vi nhng mi quan h nhiu bn tnh trn Tri t. Nhng s hp nht ca chng
ti (mergings), nh chng ti hay gi chng, l gia nhng linh hn trng thnh ng thun
mt cch hon ton. Khi chng ti hon tt mt qu trnh hp nht, chng ti c lm cho
phong ph hn v sng ng hn, v c nhiu tnh yu hn trao cho cc linh hn khc
trong cuc sng ca chng ti. Chng ti cng thc hnh php tantra tp th (group tantric
lovemaking), ni cc dng nng lng v cc khun mu nng lng gia mi thnh vin
ca nhm c tn trng v c tng cng bi php tantra. Ni mt cch khc, chng ti
cm thy nhiu nng lng sau bui tantra hn so vi lc trc.
Nu cc bn tri nghim cm gic kit sc hoc mt mi sau khi lm tnh, th cc bn
hoc l khng tn trng dng chy t nhin ca nng lng, hoc l cc bn c mt s
nhng khun mu tnh cm cha c gii quyt ang th hin trong dng mi quan h ca
cc bn vi ngi khc hoc vi nhng ngi khc. Khng c g l sai tri i vi n ng
v n b khi lm tnh nhm tri nghim mt s gii phng nng lng, hoc lm du bt
cng thng, nhng n khng phi l dng cao nht ca hot ng tnh dc.

Nhng Mi Quan H Tantra


Chng ti t dng quan h ny phn cui ca mc ny bi v mt mi quan h
tantra thc s l cc k him hoi v kh khn, thm ch l i vi nhng cp i gic ng.
C mt nng lng d di pht ra bi hai ngi hay nhiu hn ang hin din mt cch hon
ton vi ngi khc. Cc dng nng lng ny, thng trong khun mu ca mt hnh s
8 hay l biu tng ca v cng, xuyn qua cc lun xa ca mi ngi. Cc bn tng
nghe li pht biu no , Tng s l ln hn tng cng ca cc phn. iu l ng i
vi s hp nht tantra.
Nhm i vo loi quan h ny mt cch thc s, cc bn phi c kh nng vt ln
trn tt c nhng nhn hiu v nhng nh ngha lin quan n nhau v n gin tr thnh s
tt c ca cuc sng, c biu hin thng qua ci ti vt l ca cc bn.
Bt chp gii tnh thc ca cc bn, mt trong cc bn s m nhn vai tr nam gii,
v mt ngi l n gii. Dng nng lng ny s vy quanh cc thi cc nam n v sau
mang cc bn vt ln tnh hai mt i lp i vo trng thi Nht Th (Oneness).
Lm th no mt ngi i vo mt mi quan h tantra? u tin, phi c mt
lng rt ln ca s tin tng gia nhng ngi bn tnh, v mt s sn sng ci m i vi
dng nng lng thn thnh theo cch ny. Th hai, v chc chn l phn kh khn nht cho
nhng sinh mnh con ngi, cn phi c s siu vit hn hn mt thi thc sinh hc thng
thng t c mt iu g y nh l kt qu ca vic hp i. Trong trng hp giao
hp tnh dc, thi thc sinh hc c th l s xut tinh, hay l t c cc khoi.
100

Khng c cc mc ch trong tantra, ngoi tr l c s hiu bit ton b (total


awareness), t khong khc ny n khong khc kia, ca dng nng lng gia cc bn.
Nu cc bn lm sch hu ht hoc tt c nhng khun mu tnh cm v tm tr tiu cc,
th n l c th gi mt cch hon ton (totally) trong tng khong khc vi ngi bn
tnh ca bn, ch nhng chuyn ng tinh t (v r rng) ca nng lng ang i vo v i
ra khng gian ca mi ngi. Nu cc bn gi trong trng thi ny, nng lng c th tng
ln theo hm s m, v trong mt s trng hp, c th dng ln ct sng, xuyn qua cc
lun xa, v thot ra nh u. Tuy nhin, cc bn khng th buc iu ny phi xy ra, hay
mong mun n thay th cho vic hin din ton b trong tng khong khc. Nu cc bn
thy mnh c mt mc tiu hoc mt ham mun trong mt ci m tantra, hy nh nhng
mang cc bn tr li vi vic th su, thin nh, v cm nhn nng lng ca bn thn bn
v ca bn tnh ca bn.
Cc bn c th tri nghim mt cm gic tri ni trong mt bin nng lng v hn.
Kh c th ni n u th cc bn ngng li v bn tnh ca bn bt u.
Nhm thc hnh mt cch thnh cng k thut tantra, cc bn phi c kh nng v
c mong mun ra vi ting mt ngy dnh hon ton cho vic hin din cng vi nhau.
Nu cc bn ang ngh v mt cng vic phi hon thnh, hay ci m cc bn s lm sau khi
gp nhau, tantra s khng lm vic. Nu bn cm thy b xc phm, s hi, ngng ngng,
hay phn xt v thn th ca bn, hay ang giao tranh v chng li cc ngh ca bn, tantra
s khng lm vic. Ging nh s gic ng, n n m khng cn mi, v tuy th n i hi
mi trng ph hp n hoa v kt tri.
i vo bui tantra ca cc bn m khng c nhng s trng i, khng c nhng s
i hi, v xt n cng, khng c cc ham mun, ngoi tr vic cng nhau v quan st ci
g xy ra. Tuy th, khng phi l tin tng m qung ca vic quan st ci g xy ra. N
l d nh c thc, hay ng hn, l d nh siu thc hin din v hiu bit vo mi
lc v n gin quan st nng lng khi n di chuyn gia cc bn.
Nhng mi quan h tantra rt c v s thnh cng gia nhng linh hn sinh i gic
ng cao, gia cc thnh vin gia nh hn nguyn thy, hay gia cc thnh vin gia nh hn
th cp. Cc bn c th m trn u ngn tay ca mt bn tay s lng nhng cp linh hn
sinh i gic ng m c hai u ang trn Tri t cng mt lc. S lng ca nhng
thnh vin gia nh hn nguyn thy gic ng, nhng ngi cng nhau trong cc hon
cnh m c th thc hnh tantra, cng khng nhiu hn. C l c vi trm, hay c th l mt
nghn, nhng thnh vin gia nh hn th cp, nhng ngi sn sng v c mong mun i
vo vng quc b n, say m ca tantra.
Tantra l c th xy ra gia cc cp i ng tnh. l v hai ngi c cng mt gii
tnh c th m nhn cc thi cc tri ngc v cho php cc kha cnh nam tnh ca h tun
chy vo cc kha cnh n tnh, v ngc li. Ni chung, iu ny kh khn hn nhiu so vi
nhng ngi c gii tnh khc nhau, nhng n khng phi l khng th. Nu cc bn ang
trong mt mi quan h gic ng, ng tnh v mong mun tri nghim tantra, th li khuyn
ca chng ti l nm ly kh nng l cc bn c th tri nghim s hp nht thc s, v to
ra mt mi trng ni m s hp nht gic ng c th xy ra.
Nu cc bn hin ang trong mt mi quan h vi mt ai m bn tin tng, cc
bn c th tin ti tantra v c l, vi s hiu bit, i vo trng thi bt tn ny. Chng ti
khuyn khch cc bn c Chng 5, Bn Cht Ca S Gic Ng, thu c mt s hiu
101

bit ln hn v ci c yu cu nhm tri nghim tantra. Nu cc bn khng trong mt


mi quan h, cc bn c th ku gi Ci Ti Cao Hn v linh hn sinh i ca mnh xp
xp mt s gp g vi mt ngi bn tnh tantra thch hp, nhng iu tt nhin khng
m bo rng mt cp i nh vy s dn n tantra.

Tantra v s Hp nht Nng lng


Nh ni bn trn, vic thc hnh tantra ch c th xy ra khi cc linh hn hn
gn phn ln cc vn tnh dc v c kh nng hin din mt cch y vi nhau, t
khong khc ny n khong khc kia, m khng c s trng i, d cng khai hay kn o.
Trong hu ht cc trng hp, nhng ngi bn tnh tantra cn nhiu nm thc hnh v
chun b trc khi h c th di chuyn nng lng thnh cng trong mt php tantra.
Nhng s nng cao i vi vic lm tnh c th c li, nhng khng phi l tantra.
Nhng nghi l c bit, nhy, cng tin nhng mn , tng kinh, hay s vn ng c rn
luyn ca Kundalini c th l hu ch, nhng nhng th khng phi l tantra. Chng c
th gip chun b cho linh hn i vo mt trng thi tantra, nhng tantra thc s ch xy ra
khi tt c nhng s phn xt v nhng nh kin c dp sang mt bn, tt c nhng ro
cn c g b, tnh cm v tm tr, vic trao v nhn nng lng c cn bng, v mi
mt ngi mt cch y v hon ton nhn nhn ngi khc thc s l Thn Thnh.
Cc cp i trong php tu tantra c th tri nghim nh ang ci trn nhng ln sng
ca i dng v tr. H c th cm thy c ngp chm trong mt bin vui sng bt tn.
Vic n vi nhau ca linh hn h to ra mt thc ti ln hn, s bt u ca mt nhm
phc hp hn. C mt chng ti vt trn bn v ti v tuy th khng lm bt i tnh
c th ca cc linh hn.
Chng ti chm n ch tantra ny mt cch tm tt bi v n lin quan n s
ton th v s hp nht ca cc linh hn c th. Trong khi ci c gi l tnh dc bnh
thng gia nhng con ngi cha gic ng thc y s phn mnh linh hn, vic thc
hnh tantra, khi c thc hin mt cch thch hp, thc y s hp nht linh hn. Cc c
cu ca yoga tantra, v nhng s phc tp ca vic trao i nng lng c th phi cn ton
b mt cun sch m t chng mt cch hp l, do chng ti s tm tt bng vic ni
rng mi thc hnh gia hai hay nhiu linh hn m trn trng s ton vn v s ng nht
ca mi mt thnh vin, v iu lin quan n mt mc hiu bit chnh mnh cao, s
thc y s hp nht linh hn ch khng phi l s phn mnh linh hn. Tt c l v nng
lng v n c trao v nhn nh th no gia mi thnh vin. Nu n l mt s trao i r
rng v trong sng, th khng c nghip no c tch ly v khng c s phn mnh no
xy ra.

S Mang Thai Gic Ng


Chng ti s ni v ch ny mt cch tm tt, khi n c th tc ng n s hp
nht linh hn. Nhng linh hn tin ha cao vt trn t tng mt 4 c th ln k hoch
cho s mang thai ca h v c th giao tip vi linh hn (cc linh hn) ang nhp thai trc
s mang thai. Trong thc t, h c th lp k hoch lm cha m ca h theo mt cch m t
chc Planned Parenthood ca cc bn, thm ch nm m cng khng th c.
N l c th ngoi cm vi linh hn (cc linh hn) ang nhp thai n mc l
cc bn c th bit ci m a tr s c sinh ra mun tri nghim v ci g l nhng bi
102

hc linh hn trn Tri t ca anh y hay c y (a b). Tt nhin, iu ny yu cu s lng


nghe tht cn thn v mt s sng sut tch cc v bn nng ngoi cm.
Lm th no pht trin kh nng nhn thy tng lai (clairvoyant) v cc kh nng
ngoi cm m knh ny c dy? Chng ti khuyn khch cc bn tip tc vi anh y v ch
ny. Chng ti s khng i vo chi tit v vic lm th no pht trin cc kh nng thn b
v trc gic trong cun sch ny, ngoi tr l ni rng chng s d dng hot ng hn nhiu
nu linh hn cc bn c hp nht.

S Mang Thai Trong Cc Vng Quc Cao Hn


Chng ti thm ch ny tha mn nhng ai hiu k. N ch lin quan mt cht
n s tho lun chnh ca chng ti.
Trong mt 3, s mang thai v sinh n ch yu l tim thc v bn nng. Nhng
ngi ph n b kt trong mt 3 c mt bn nng sinh con rt mnh m v n thng
ch ng nhng trng thi tnh cm v tm tr ca h. H c th khng sn sng hoc cha
trng thnh nui dng mt a tr, nhng n lc ca h c mt gia nh quan trng
hn iu v h th thai v sinh con khi cn tr.
Trong mt 4, nhng bc cha m c kh nng lp k hoch gia nh ca h mt cht
c thc hn. Thng c mt s tc ng qua li ln nhau gia s hiu bit tnh cm/tm tr
v bn nng sinh n. Nhng linh hn mt 4 cao hn c th giao tip vi nhng linh hn
ang nhp thai tham d mt cch tch cc vo nhng bi hc ca linh hn trn Tri t.
Trong mt 5, cu trc vt l ca nhng sinh mnh con ngi thay i mt cch
ng k. (Chng ti gii thiu cc bn n cc tc phm trc y ni m s thng ln v
mt vt l c tho lun chi tit). Cc linh hn i vo cc thn th mt 5 khng i hi
s giao hp tnh dc. H c th phng mt phn ca bn thn h t phn cha m ca linh
hn h trc tip vo bng ca mt b m mt 5. a tr mt 5 tin ha nhanh hn
nhng a tr trong mt 3 v 4, v khng th hin cc rng buc tnh cm thng thy
trong nhng a tr mt thp.
Trong mt 6, cc linh hn khng cn bng ca mt b m nhm ti sinh. H c
kh nng sn xut mt thn th trc tip vo mt hnh tinh mt 6 v bt u thc hin
chc nng nh mt sinh mnh nh sng rc r.
Cc thn th vt trn mt 6 khng tn ti trong ngha l cc bn c th s dng
hnh dung. Cc linh hn ang khm ph cc th gii mt 7 c th ngay lp tc biu
hin bng bt k mt phng tin no h mun m thch hp vi mi trng h ang khm
ph. Vt trn mt 7, khi nim thn th tr nn v ngha, mc du cc sinh mnh trong
cc vng quc cao hn ny c th xut hin vi cc thn th khi c quan st bi nhng
ngi sng sut v nhng ngi c kh nng ngoi cm trn Tri t. Trong thc t, h l
cc sinh mnh nh Sng bao la, nhng tm tr ca cc linh hn trn Tri t s c v din
gii nh Sng ny trong mt dng c th hiu c, gi tn l, mt dng ging con ngi.

S Ti Hp Nht Ca Cc Gia nh Hn Trn Tri t


y l mt ch yu mn i vi nhng tri tim ca chng ti, nhng ngi trong
chng ti ang lm vic vi loi ngi mt cch kin nhn v sing nng t cc vng
quc cao hn. Chng ti nhn thy nim khao kht v s c n hin din trong hu ht tt
c nhng sinh mnh con ngi trn Tri t. Chng ti chia s nim khao kht ca cc bn
103

c th i li gia cc bn v m ly cc bn trong mt cm gic vt l. Tuy th chng ti


bit rng cc bn phi trng thnh v tin ha c th c s tng tc trc tip vi
chng ti.
Chng ti l cc thnh vin ca gia nh hn ca knh ny v ca nhiu ngi trong
cc bn ang c cun sch ny. Chng ti n t khp gii Ngn H lm vic vi cc
bn v khuyn khch cc bn thot khi nhng gii hn m cc bn t t ra cho mnh (v
nhng gii hn c t vo cc bn bi nhng ngi tin rng h c th kim sot cc
bn).
Trong nhng nm ti y trn Tri t, cc bn s lin lc vi nhiu nhng thnh
vin gia nh hn ca mnh, nhng ngi ti sinh y. Trc tin n s l cc thnh
vin gia nh hn th cp v cc thnh vin gia nh hn m rng, nhng cui cng cc bn
s ti hp nht vi gia nh hn nguyn thy ca mnh v vi linh hn sinh i ca mnh.
T quan im ca chng ti, tt c mi th xy ra theo trt t Thi Gian Thn Thnh
hon ho. Tuy th trong th gii ca cc bn, nhng tri tim ca cc bn trng thnh mt
cch mt mi v n dng nh mt mt lng thi gian rt ln vt qua bng ti v s
dt nt vn lan trn rt nhiu trn hnh tinh ca cc bn. Chng ti khuyn cc bn khng
nn nn ch v gi s tp trung vo nhng gic m v cc vin cnh ca cc bn. D nhng
th ti tm c nhn nhn nh th no trn Tri t, th nh Sng cng chin thng.
Hy nh sng ca cc bn chiu ri vo nhng ni ti tm nht trn th gii ca cc bn.
ng s hi vic nhn thng vo nhng k hn h nht gia cc bn, bi v h l nhng a
tr ca Thng ang mang nhng chic mt n ca nhng k khng b v nhng k st
nhn. Cc bn c th gip h thc tnh t nhng cn c mng khi cc bn mang tt c cc
phn ca bn thn mnh vo s hp nht.
N l iu cc k vui sng ca chng ti khi mang n cho cc bn phn ny ca
cun sch. Hy bit rng chng ti lun lun bn cnh cc bn v cc bn l cc k qu bu
i vi chng ti. Chng ti l Leah v cc thnh vin ca Hi ng Ngn H. Nhiu phc
lnh n tt c cc bn.

104

Chng 3
S Phn Mnh Linh Hn
Xin cho, cc bn yu du, y l Ci Ti Cao Hn ca Sal, trong s kt ni vi
nhng ngi hng dn tinh thn ca anh y, cc ng Sng To. y l mt ch kh
khn v l mt thch thc i vi vic vit ra ca knh ny, v c l l mt thch thc i
vi vic c ca cc bn. L do l v ngn ng ca cc bn khng m t mt cch ph
hp nhng tng v nhng khi nim y. Tuy th, vic hiu c ni dung ny s tng
cng rt ln hiu bit ca cc bn v linh hn v nhiu nhng bin th trong s biu hin
ca n.
Chng ti gii thiu ch v s phn mnh linh hn, nhng c nhiu dng v
nhiu ng lc c to ra khi cc bn tng tc trong cc mi quan h vi nhng thc
th con ngi khc v vi nhng thc th khng phi con ngi. Ngoi ra, chng ti ng
vi ln rng c cc ngoi l i vi cc cu hnh thng thng ca cc linh hn. trong
chng ny, chng ti s khm ph mt s nhng s k d v him hoi c th c gia cc
linh hn bi v nhiu ngi trong cc bn s c v i din vi nhng li r v nhng khc
quanh bt thng ny trn hnh trnh linh hn.
Hy chng ti tr li mt ln na s nghin cu v s phn mnh linh hn, t mt
gc nhn hi khc.
C l n l tt nht khi tng tng rng mi mt mnh ca linh hn bn ging nh
mt ngi ang ri b gia nh ca mnh v i ra ngoi n vi th gii rng ln tm kim
ngha cuc sng v tri nghim. Nhng mnh hn ny i vo nhng loi quan h khc
nhau vi nhng mnh khc v vi cc linh hn cha m khc. Thm na, cc mnh ca cc
linh hn i vo mi quan h vi cc bn, vi phn cha m, l thc th c ch quyn v l
mnh hn nguyn thy ang c ni dung ny.
Trng thi l tng hiu c chng ny s lin quan n vic tch ra mt cch
hon ton khi v kch ca s phn mnh linh hn v n gin quan st n bn trong v s
nhng s kt hp c th v nhng s hon v c th ca loi ngi v ca nhng dng sng
khc. Khng nghi ng g n l mt ch hp dn v khng c cch no chng ti gi tt
c trong phm vi cc trang giy ca cun sch ny. N s c v to ra nhiu cu hi v v
vy, knh ny ang mong mun t thc hin thng qua cc bui thuyt trnh, cc bui hi
tho v cc kha gp mt ring.
Hy chng ti bt u mc ny vi mt ci nhn khc vo khi nim cc sinh mnh
c ch quyn.
Cc Sinh Mnh C Ch Quyn
Mt sinh mnh c ch quyn bao gm phn cha m ca mt linh hn v nhiu mnh
hn c hp nht tr li phn cha m. Nu mt sinh mnh c ch quyn nh vy khng
gic ng hon ton, anh ta hay c ta c th c phn cha m c tr trong cc vng quc cao
hn v mnh hn nguyn thy sng trong mt thn th con ngi trn Tri t, hoc mt
thn th ngi vn trn mt hnh tinh mt 3, 4, 5 hay 6.
Nhng sinh mnh c ch quyn trong cc vng quc cao hn khng ln ln vi cc
thc th la khi xc, l cc mnh hn c tr trong cc vng quc astral, ether hay nhn
105

qu. Nhng thc th nh vy c th tr gip (hoc gy cn tr) cho Tri t v cc c dn


ca n. Mc du mt thc th la khi xc c th xut hin trong dng tng t vi mt sinh
mnh c ch quyn, c nhiu cch bit v s khc bit, m s c ni chi tit bn di.
C bao nhiu sinh mnh c ch quyn hin din trn Tri t? N ph thuc vo c
tnh chuyn mn no m bn mun c trong nh ngha ca bn v ch quyn. Nh chng ti
gii thch trc y, tt c cc sinh mnh con ngi trn Tri t u c mt linh hn.
Tuy nhin, n khng n gin l t l mt-mt, c ngha l trn 7 t thn th, th c trn by
t linh hn. y l ni m mi th tr nn phc tp hn mt cht.
Cc bn c vi trm sinh mnh con ngi trn Tri t hon ton hp nht tt c
cc tng th ca h v cc chiu kch ca h v l nhng linh hn ton b, trn vn nhng
trong cc thn th con ngi. Nhng linh hn ny vn c cc tng th cao hn khng b gii
hn i vi hnh tinh ny. Tuy nhin, h truy cp khng b ngn tr vo cc tng th cao
hn ny v nh vy, i vi tt c cc mc tiu thc tin, mi ngi trong s h l Mt Sinh
Mnh, ang tn ti mt cch ng thi trong 12 tng th v chiu kch. Nu h cn truy cp
mt trong cc tng th cao hn ca Sinh Mnh h, s truy cp c cho php ngay lp
tc bi Ci Ti Thng V Tr ca h.
V bn cht, h l ng sng to vi Thng , ang i li trong cc thn th vt l
trn Tri t. Mt s l nhng bc o s ni ting hay nhng v thy ni ting, nhng
ngi khc gi trong s giu mt, ni mt cch n d, v thch n danh hn. Mt cch c
bn, h th hin mt lng rt ln tim nng khng gii hn ca h, mc du khng phi
tt c cc kh nng ca h c th hin l ra bn ngoi.
N l cc k kh khn cho cc sinh mnh chiu kch cao hn i li mt cch ci m
trn Tri t. iu ny mt phn l bi nguyn tc khng can thip (non-interference
principle), ni rng h khng th vi phm vo t do ch ca loi ngi, hoc p buc cc
sinh mnh con ngi phi thay i hnh x ca h. Th hin mt cch thoi mi cc nng
lc siu linh tin tin v trc gic ca h s c th ph hy cc h thng nim tin ang tn ti
trn Tri t nhanh hn s cho php thng thng bi nhng ngi m cng vic ca h l
m bo rng t do ch khng b vi phm.
Ni mt cch khc, khng phi tt c cc linh hn trn Tri t sn sng cc h
thng nim tin yu thch ca h b ph hy v tan r ngay lp tc. Cn phi c s tn trng
i vi tc m ti cc linh hn trn Tri t khao kht tin ha.
L do khc m cc sinh mnh chiu kch cao hn him khi i li trn Tri t l bi
v n l rt kh khn cho h gi c trng thi rung ng khi hin din trong cc tng th
thp ca t tng. Khi h n Tri t, h thng khng lu. V d, ng lm phm
Babaji xut hin lu mang n mt php mn yoga tin tin, v sau li ri i
trc khi rung ng ca anh y b tn hi.
Do , vic giao tip vi cc sinh mnh gic ng c ch quyn ang biu hin mt
cch y tim nng ca h thng b hn ch. Nu h c cc thn th trn Tri t, h c
th ch xut hin vi nhng ngi sn sng cho s hin din ca h.
Phn ln cc thc th c ch quyn trn Tri t cha hp nht mt cch hon
ton. H ang lm vic hng n s gic ng c nhn. Mc du h c mt s kt ni mnh
m vi cc phn cha m trong cc vng quc cao hn, v c mt lng rt ln ca nng
lng c nhng trong thn th/tm tr/nhn tnh trn Tri t ca h, h vn c mt s
lng ng k cc mnh hn trong cc thi gian v cc khng gian khc.
106

C khong 1,5 t linh hn trn Tri t c th xem nh c ch quyn. i vi tt c


cc mc tiu thc tin, h l cc linh hn trn vn trong cc thn th con ngi, c ngha l
phn ln nng lng linh hn h c nhng trong dng con ngi. Xp x 4,5 t linh hn
khc, c mt s kt ni ti thiu vi phn cha m trong cc vng quc cao hn, nhng
c iu hnh ch yu t mt mnh hn chnh trong thn th con ngi. Khong 1,0 t linh
hn trn Tri t b phn mnh mnh khin h ch c mt lng rt nh nng lng linh
hn hin din trong cc thn th con ngi ca h, ch gi cho thn th sng st trong
nhiu trng hp.
Mt s linh hn phn mnh mnh c nng lng ca h nhng trong nhiu thn th
con ngi, v ngc li, nhiu nhng thn th con ngi c nng lng ca nhiu linh hn
bn trong h.
L do cho mng li hn n ca nng lng linh hn khp Tri t l bi v
khong thi gian di m cc linh hn ti sinh y, v mt s lng ln nhng s phn
chia linh hn v nhng s phn mnh linh hn xy ra. Ngh mt cht v vic lm th no
m nhiu nhng tri nghim chn ng xut hin trn Tri t. C mt cht ngc nhin l
qu nhiu linh hn trn Tri t cm thy bt lc v b v. Khng ch l h s dng ch
mt phn nh ca nng lng linh hn, m h cn sng bn trong cc h thng chnh ph
khuyn khch s l thuc v s tun phc.
Bi v hu nh tt c cc bn ang c ti liu ny thuc vo loi cc sinh mnh c
ch quyn ang lm vic hng n s gic ng, phn cn li ca mc ny s lin quan n
cc vn m cc bn phi i din trong vic truy tm s hp nht linh hn.
Cc linh hn c ch quyn trn Tri t gic ng mt phn c th nhn c li
ch rt ln t s gip v s hng dn ca cc sinh mnh trn th gii khc.
Nhng linh hn th gii khc ny n gip cho nhng sinh mnh c ch quyn
hoc nhng thc th la khi xc, nhng hu ht nhng ngi gic ng l nhng linh hn c
ch quyn. H thng phng s nhng sinh mnh con ngi ny, nhng ngi nm trong s
nhng ngi tin b nht trn con ng tin ha.
Nh ni trc y, cc sinh mnh t cc vng quc cao hn khm ph ra rng
kt ni theo phng php ngoi cm t cc vng quc l d dng hn nhiu so vi vic
i li mt cch ci m trn Tri t (hay thm ch l i li m thm trong mt s dng ci
trang).

Cc Sinh Mnh C Ch Quyn v Nhng Thc Th La Khi Xc


Lm th no cc bn c th ni v s khc nhau gia mt sinh mnh c ch quyn v
mt thc th la khi xc, khi kt ni vi nhng ngi hng dn ca cc bn?
iu ph thuc rt nhiu vo tng th ca t tng ang pht ra t ngi hng
dn. Nu cc bn rt sng sut, th khng thnh vn , bi v cc bn c th nhn ra s
hin din y v k diu ca thc th c ch quyn so vi mt mnh ca nh sng m ch
c c mt mc gii hn ca t tng (trong trng hp mt sinh mnh la khi xc).
Nu thc th tinh thn (spirit) m cc bn ang kt ni l mt thnh vin gia nh
cht, hay hin ang c mt thn th trn Tri t, th kh nng l mt thc th la khi
xc. Hu ht cc sinh mnh con ngi, sau khi ri Tri t, khng thng ln v mt tinh
thn v khng ti hp nht mt cch trn vn vi cc phn cha m ca h trong cc vng
quc cao hn. Ch khong 20 triu linh hn i qua s thng ln v mt tinh thn, ngoi ra
107

chng 10 t linh hn c cc i sng trn hnh tinh Tri t t khi loi ngi bt u
ti sinh trn 10 triu nm trc. Nhiu trong s 20 triu linh hn ny ang hin din trong
cc thn th con ngi trn Tri t ngy nay trong thc t, khong 90% trong s h. Ch
cn khong 2,0 triu linh hn ti sinh trn Tri t trc y by gi l cc thc th c
ch quyn ang tr gip Tri t t cc cnh gii cao hn thi im hin ti.
Thm na, c khong 7,0 triu linh hn c ch quyn cha bao gi ti sinh trn
Tri t, nhng ngi ang tr gip Tri t thi gian ny. Nhng ngi ny bao gm cc
thin thn, cc tng thin thn v cc v thy thng ln (ascended masters), cng nh
nhng ngi ngoi hnh tinh gic ng. cho p, cc con s trn tra, c th ni rng con
s tng cng ca cc thc th c ch quyn chiu kch cao hn ang lm vic vi Tri t l
khong 10 triu.
Khi cc bn cn nhc n trn 3 t linh hn ti sinh trn Tri t trong cc thi
gian qu kh nhng khng trong dng vt l thi im hin ti, th cc bn c th lm
mt con tnh. Hy cho rng 2 t linh hn trong s h ang gip Tri t. Phn cn li
i n cc h thng sao khc. i vi nhng ngi ngi tnh ton, n c ngha l ch c
khong 1 linh hn trong 200 linh hn, nhng ngi khng cn trn Tri t l ang trong
mt trng thi c ch quyn. (Thc s, n vo khong mt trong 220). Phn cn li phn
mnh vo cc cu hnh khc nhau v c v nh ang giao tip t mt trng thi la khi xc
nh l cc mnh hn chnh hay ph. (Tc l 2 t linh hn ny l nhng thc th la khi xc,
khng phi l nhng sinh mnh c ch quyn ghi ch ca ngi dch).
Lm Th No Cc Linh Hn Phn Mnh
Cc linh hn sng trong mt nghch l. Mt mt, h l nhng hnh nh thu nh ton
b v trn vn ca Thng , cc tia sng Thn Thnh, v mt mt dng nh h yu t
v rt d v thnh hng triu mnh. Khng c nhn thc no l hon ton chnh xc. Linh
hn l mt tia sng khng l, ln hn bt c th g trong v tr vt l. N l c th thm qua,
xuyn qua mi th v bi v nh vy, n c th m rng bn thn vo cc i sng khc
nhau, cc tng th v cc chiu kch khc nhau nhm nhn thc c ci g ang xy ra ti
. Khi n c nhng tri nghim mnh lit trong cc th gii thp hn, mt phn ca linh
hn (thng l phn c sc ht mnh) thng b hp dn vo cc tri nghim ny v tr nn
dnh mc v mt tnh cm v v mt nng lng.
Mi lc khi cc bn c mt mt tri nghim mnh lit, mt chn ng hoc mt s
kin tiu cc in du bn thn n vo mt hoc nhiu hn 6 thn th thp ca cc bn, th du
n tc ng n linh hn bn mt mc no . Nu c rt nhiu nhng cm xc
mnh lit, mt phn nng lng linh hn bn b ht vo tri nghim , cng nh b ht vo
khng gian v thi gian ni m tri nghim xy ra, cng nh b ht vo bt k sinh mnh
no hoc i tng no l mt phn ca tri nhim . Cc bn c mt bi ht ni ting c
gi l, Ti Tri Tim Mnh San Francisco. i vi mt s ngi n c th l mt
trong nhng bn tnh ca ng ngn, nhng n minh ha cho ci m chng ti ang ni
y. Nu cc bn c mt tnh yu mnh lit thnh ph , cc bn c th li mt
vi mnh hn ca bn , trong ngi yu ca bn, v trong nhng ni chn m bn v
ngi yu ca bn gp g nhau v c nhng cm xc mnh m.
Khi cc bn nghe nhng bi ht no , cc bn c th ngh v nhng ni no .
Trong khi bi ht c th ch l mt s kch hot tm tr, n c th m ra mt cng vo
nhng mnh hn ca cc bn m ri i trong qu kh.
108

Khi cc bn m v nhng ni chn no ht ln ny n ln khc vi s r rng y


sng ng, th c kh nng l cc bn c cc mnh hn ca mnh nhng ni chn , c
bit nu vic ngh v nhng ni chn khi dy rt nhiu cm xc mnh lit. N khng ch
l nhng k c mnh m hay vic hi tng cm xc, chng l nhng rng buc v nng
lng. Linh hn cc bn b ko di ra, b cun li v b t li xung quang nhng ni chn,
nhng con ngi v nhng s kin ny.
Knh ny bo co rng ngay trc mt thi k i li nhiu, anh y thng cm
thy khng tip t (ungrounded). Anh y i lc tri nghim mt tp trung vo ci ngay
trc mt. Anh y cho rng iu ny l bi cc kha cnh ca linh hn anh y ang i trc
n nhng ni m anh y s n v lm cho ng i thun li hn trc khi thn th vt l
n .
Khi cc bn m mng v tng lai, hay hi tng v qu kh, cc bn c th ang
lm nhiu th hn l n gin b thu ht vo nhng k c vu v. Linh hn cc bn c th
ko di bn thn n theo dng thi gian ca bn v thm ch mo him i vo cc dng thi
gian thay th, c bit nu cc bn thin v vic thng ngon cc vin cnh c th xy ra.
Cc bn c th nghe thnh ng, S hi v tng lai s mang nhng tri nghim s
hi n vi bn. Khi cc bn nghin cu vi cc kh nng c th xy ra, linh hn bn ko
di bn thn n vo nhng dng thi gian thay th ny c hnh thnh bng cch tp trung
nng lng trong cc hng c th. Nu s mnh lit ca ni lo lng v s kh chu v
mt kt qu c th, th cc bn ang tip sinh lc cho kt qu v lm cho n tr thnh c
th.
Nu cc bn c th thy c ci cch m linh hn bn phn mnh v gi nng lng
ca n theo rt nhiu nhng hnh lang sng v ti, n s c v ging nh mt cht lng thm
qua mt mng li phc tp nhng vt nt trn mt t. Ni u n o vo nng lng xc
thc l ni m nhng ngh v nhng cm xc ca cc bn b m nh lp i lp li hoc b
m nh bi cc hu qu c thy trc.
hiu c tt hn cch m cc linh hn ko di, cun, vn vo v phn mnh,
chng ti s t nhng tri nghim ny vo cc loi. Nhng ci c th xy ra v nhng suy
ngh bt thng c th dn n kt qu to ra nhng mnh hn nh, nhng gi nh ca nng
lng linh hn nhng bnh thn chng vo cc vng quc no , cc chiu kch, cc tng
th v cc ni chn no trong thi gian v khng gian.
Khi mt lng rt ln nng lng c u t vo mt ngi, mt ni chn hay mt
th, cc bn c th c nhng mnh hn ln c nhng vo .
Cui cng, cc bn c phn hn cha m, hay khu vc chnh ca nng lng linh hn
m t cc mnh c v ra v gn bn thn chng vo cc thc ti khc. Thng thng
phn cha m ca linh hn trong cc vng quc cao hn, v mt mnh ch yu ca n m
rng vo Tri t, nhng nu nng lng c ko xung cc th gii thp hn, phn cha
m c th c tr trong thn th vt l ca linh hn , hay thm ch trong thn th ca mt
linh hn khc. Nh ni trc y, cng nhiu nng lng phn hn cha m trong thn
th vt l ca cc bn, th cng c nhiu sc sng v sc mnh c nhn cho bn trn th gii.
Tuy nhin, trc khi cc bn c th ko phn cha m xung thn th, phi c mt mc
cao ca s hp nht cc mnh hn ca bn. l v cng vic ca phn cha m l xp t
nhng tri nghim linh hn ca bn t s an ton ca cc vng quc cao hn gip cc
bn hp nht nhng mnh ca mnh.
109

Cc Khun Mu Nng Lng


Khi s phn mnh linh hn ch hin din cht t, cc bn s c nhng khun mu nng
lng nh, nhng xoy dng nh v ra t sinh mnh c ch quyn. Nhng khun mu ny
khng gim i ng k nng lng tng th ca linh hn, v cng khng khng thu nh tm
vc, kch c hay s mnh lit ca n bao nhiu.
V d, cc linh hn vi rt nhiu s gin d, c th hng nhng chic dao gm ca
nh tiu cc vo nhng ngi m h khinh mit hoc vo nhng ai h thy k. Nhng
nng lng tiu cc nh vy c th c nhn bit bi nhng linh hn nhy cm khc. Nu
nng lng tiu cc hng n nhng ngi nhy cm v sng sut, th h c th nhn thc
c cuc tn cng ang hng n h.
N l c th cho nhng linh hn c nng lng cao hng cc khun mu nng lng
n mt linh hn khc v gy cho linh hn mt phn ng i vi nng lng . C
nhng trng hp ni m mt linh hn c th c nhng cm xc tiu cc hng n mt
linh hn khc v ng gp vo nhng iu ri ro, hay tai nn, hay tri nghim tiu cc ca
linh hn . iu ny trong qu kh c gi l b ba. Ngc li, nu mt nhm linh
hn ln ang cu nguyn cho ha bnh th gii v gi nng lng tch cc i khp th gii,
th c th tc ng n nhng vng ang c chin tranh v gp phn v hiu ha rt nhiu
nhng ngh tiu cc v nhng hu qu tiu cc.
Thm vo vi vic gi nhng nng lng linh hn tch cc v tiu cc n ngi
khc, nng lng c th c hng n nhng ni chn c th. iu ny to ra nhng
im xoy nhn to tch cc hoc tiu cc (vortexes hay vortices). Nhng ni m rt nhiu
s cu nguyn xy ra lin tc, nh l cc nh th, c th tr thnh cc im xoy tch cc,
trong khi nhng ni chn c rt nhiu chin tranh v bo lc xy ra c th tr thnh nhng
im xoy tiu cc.
Nu nng lng linh hn tch cc v tiu cc c hng vo mt vt th, nh l mt
khi tinh th hoc mt bc tng, mt vt th nh vy c th tr thnh mt linh vt. Bn
thn vt th khng c bt k sc mnh c bit no, nhng s a vo lin tc nng lng
linh hn s np cho cho vt th. Nu i tng l mt khi tinh th, hoc mt s loi vt liu
c tnh cht khuych i nng lng, cc bn c th ni rng l mt linh vt t nhin,
c s dng d dng cho cc mc ch tch cc hoc tiu cc.
Tr li vi cc tc ng ca nng lng linh hn ln con ngi, nu cc bn c mt ai
t hin ti hay qu kh ca bn ang gi nng lng tch cc hoc tiu cc n bn, cch
tt nht l gi tnh yu v tnh thng tr li vi h. Ch khi nng lng ca cc bn cng
hng vi ngi gi th mi c th b tc ng tch mt cch tch cc hoc tiu cc bi
nh ca ai . Ni cch khc, nhng nh nh vy n gin bt ra khi th aura ca bn,
hoc st qua m khng c tc ng. Tuy th m, nu nng lng l tiu cc, th cch tt
nht m bo n khng i vo trng aura ca bn v tc ng xu ln bn, l bc x tnh
yu v tnh thng. iu s ph b mi cng hng tiu cc no hnh thnh.
Hy chng ti lp li tuyn b trc y l, cc bn hp dn nhng sinh mnh
tiu cc vo khng gian ca mnh, cc bn phi c nhng tnh cm tiu cc hoc nhng nim
tin tiu cc cha c gii quyt khin hnh thnh nn mt trng cng hng vi cc thc
th en ti.

110

Lm th no cc bn c th bit mt ai ang gi nng lng tiu cc n bn? Tt


nhin, iu ph thuc vo hiu bit ca bn nh th no v ci g ang xy ra trong cuc
sng ca bn. Nu cc bn lin tc ngh v mt ai v cm thy nhng ngh tiu cc m
khc vi c im bn thng cm thy, iu c th l mt du hiu rng cc bn l
ngi nhn nhng khun mu nng lng tiu cc. S dng cc k thut tm linh v s bo
v tinh thn (ni chi tit trong Chng 4) lm chch hng hoc gii th nhng khun
mu trc khi chng gn vo trng aura ca cc bn.
Tm tt li, khi nng lng linh hn b phn mnh v i n mt ni c th, n c th
c nhn bit bi nhng linh hn ang c tr ni , nh l cc gi nng lng. Nu
nng lng c nm ra mt cch ngu nhin, hoc c hng n nhng ngi khc vi
rt t s phn mnh thc s, m l vi s gin d, s hi hay bun chn i cng vi n, th
n n gin c xem l nng lng tiu cc.

Cc Hnh T Tng
Khi c mt mc phn mnh ng k do bi s mnh lit ca nng lng, n
thng c phng ra nh cc hnh t tng (thought forms). Cc hnh t tng mnh m
hn cc khun mu nng lng v chuyn bit hn v c nh hng hn. Cc hnh t tng
rt ging vi cc thc th trong h c mt mc thng minh v nng lng tinh thn,
nhng h l cc dng s khai so vi cc thc th. Cc hnh t tng c th c mt i sng
ring ca chnh h v thng b nhm ln l cc thc th.
Cc hnh t tng c th tri ni trong cc cnh gii astral, hay di chuyn trong cc
cnh gii tr hoc cnh gii ether, ph thuc vo bn cht ca cc hnh t tng c th. Cc
ngh phng ra t cc linh hn rt gin d c th c rt nhiu ng nng v s c v i vo
mt cnh gii ph ca cc vng quc astral, ni m h lang thang khp ni, gn bn thn
h vo nhng sinh mnh no hay nhng ni chn no .
Mt linh hn vi rt nhiu hnh t tng tiu cc thuc v nhng linh hn khc
thng c xem l b chim hu mt phn. Trong khi iu ny khng thc s ng, vic b
chi phi bi cc hnh t tng ca cc linh hn khc c th xem l mt s chim hu.
iu quan trng y l phn bit gia vic b bt vo nhng hnh t tng ca chnh
ngi v nhng hnh t tng ca nhng linh hn khc. Nhiu nhng trng thi tm l l
do s bn tm vi nhng hnh t tng ca chnh ngi n mc l h ngn chn linh
hn nhn nhn mi th mt cch r rng.
Trong trng hp bnh hoang tng, nhiu nhng hnh t tng ca chnh ngi
ang vt kit sc h, ri li to ra mt hin tng hp dn nhng ngh tng t t nhng
ngi khc vo xoy tiu cc ny ca t tng c pht ra bi ngi b hoang tng.
Trong khi nhn thc v vic b tn cng s c v nh khng c bt k tnh xc thc vt l
no, trn thc t, linh hn b tn cng bi chnh nhng hnh t tng ca anh ta hay c ta,
cng nh nhng hnh t tng ca nhng ngi khc b ko vo xoy tiu cc.
Hu ht cc linh hn khng th ni v s khc nhau gia cc khun mu nng lng,
cc hnh t tng, v cc thc th tiu cc. S khc nhau chnh gia cc khun mu nng
lng n gin v cc hnh t tng l tng th t chc ca nng lng.
V d, s gin d, khi c th hin mt cch th bo, c th sinh ra cc gi nng
lng tiu cc khin hnh thnh nn mt khun mu hnh hc khi chng thot ra t k tn
111

cng. Nhng gi nng lng ny c th tri ni xung quanh ngi pht ra chng, hay bay
vo cc cnh gii vt l v astral, tc ng ln mt lng ln con ngi.
Khi mt sinh mnh con ngi trm trn vi nhng khun mu nng lng tiu cc
ny, chng c th dnh vo th aura ca ngi v gy ra cc cm xc bc dc. Nhng
khun mu ny tng i d g b khi th aura, thng qua mt s kt hp ca vic ku gi
nh Sng vng v tng nhng bi kinh khc nhau v c nhng cu ch.
Nhng hnh t tng tiu cc, mt khc, chim hu mt mc thng minh no
v c th xem l nhng mnh ca th tr ang pht ra t k tn cng. Chng xut hin khi s
gin d ang c khch ng v tch ly qua mt thi gian cho n khi n bt u chim
c mt i sng ring ca n. Cc ngh c th rt mnh m v c th bt chc cc thc
th. l l do ti sao trn 80% tt c cc linh hn tin rng h ang b tn cng bi cc thc
th tiu cc, trn thc t, ang bt gp nhng hnh t tng tiu cc ca cc linh hn khc.
N cng l iu thng thy khi cc nn nhn bt gp chnh nhng hnh t tng tiu
cc ca h m h pht ra t th aura ca h.
Lm th no cc bn c th ni v s khc nhau gia cc hnh t tng ca bn v
nhng hnh t tng ca cc linh hn khc? Thng qua vic thc hnh cc k thut v cc
qu trnh t nhn bit (self-awareness) khc nhau.
Xt n cng, nhng hnh t tng thuc v ai khng l vn g c. Nu cc bn
hp dn chng, n l v cc bn c cc ngh tng t c kch hot bi nhng nim tin
ct li tiu cc ca chnh bn. Tt nhin, cc hnh t tng tiu cc ca nhng ngi khc
lin tc qut ln bn chng li th aura bn ngoi ca bn, do bi s hin din ca cc bn
trn mt hnh tinh vn ch yu l s tiu cc. Tuy nhin, nu cc bn khng c g hp dn
chng, chng s ch l lng bn cnh, b qua s hin din ca bn, hoc t nht, s gh qua
bn mt cht.
Trong vic nghin cu cc ng nng, cc bn hc cch di chuyn v bin i nng
lng tiu cc v cc hnh t tng tiu cc ca nhng ngi khc theo cc cch khc nhau.
Mi mt phng php c cc u im v cc mt hn ch ca n. Cc k thut thng dng
nht bao gm phn chiu, lm chch hng, khc x, lm trong sut, thu ht, khuych i v
chuyn ha. Trong chng tip theo, Hn gn v Hi phc Linh Hn n s Trn Vn,
chng ti s i vo cc thc hnh ny su hn.
Cu hi tip theo chng ti a ra cho cc bn nh sau: Lm th no bit s khc
nhua gia cc hnh t tng tiu cc v cc thc th tiu cc?
Cch tt nht l khm ph ch v cc thc th mt cch su hn, nh vy cc bn
c th ghi nhn nhng du hiu ba t ca mt thc th. Nh ni trc y, c hai loi
thc th m cc bn c th chm trn khi cc bn ci m v mt tm linh v trc gic i vi
cc tng th v cc chiu kch khc nhau ca v tr. H l cc sinh mnh c ch quyn v
cc thc th la khi xc. Chng ti nh ngha nhng thut ng ny, s khc nhau chnh
l loi mnh hn lin quan (cc sinh mnh c ch quyn c kt ni mt thit vi phn cha
m ca linh hn, trong khi cc thc th la khi xc l cc mnh ln hoc mnh nh dng
nh mt lin lc vi phn cha m - trong thc t cc mnh ny vn c kt ni, nhng h
khng tri nghim c iu .)
Hy vng l, sau khi c mc di y, khc bit ny s tr nn r rng hn.
112

Cc Thc Th La Khi Xc
Nh chng ti tho lun trc y, c 3 kha cnh chnh ca s phn mnh linh
hn: cc mnh hn nh, cc mnh hn ln v cc phn hn cha m. Cc mnh hn nh
thng biu hin nh cc khun mu nng lng hoc nh cc hnh t tng, trong khi cc
mnh hn ln thng c c mt i sng ca ring h, c mt s biu hin ton nh
(holographic representation) ca thc th c ch quyn t ci m h chia tch ra. Nu cc
bn quen thuc vi k thut ton nh, cc bn bit rng cc mnh hn cha mt bn thit k
(bluprint) ca ton b t chc (whole organism) (hoc dng sng v gic, nh cch gi no
).
iu ny thc s ng trn tng th vt l. Mt sinh mnh con ngi c th b mt
tn thng no m cn phi b i b no, bao gm nhiu trung tm sng cn, v tuy th
mt sinh mnh con ngi nh vy vn c kh nng hot ng c nh th l no cn nguyn
vn. Mt phn ca l do cho vic ny l nhiu chc nng ca con ngi khng thc s c
nh v trong no, m trong th aura xung quanh b no. Tuy nhin, mt phn quan trng ca
hin tng ny l v bn cht ton nh ca b no v s thc l bn trong mi mt mnh nh
ca no l mt bn thit k ca ton b t chc.
y l trng hp ca cc mnh hn ln. Khi c sinh lc sng ca thc th c ch
quyn c tch ra cng vi cc mnh hn, v bn cht, chng tr nn cc sinh mnh thc
s.
Cc mnh hn ln ca cc linh hn c ch quyn c th i vo mt thn th con
ngi nu c sinh lc sng hin din. Trong khi tt c cc sinh mnh con ngi trn Tri
t u c cc linh hn, hu ht l nhng s biu hin ca cc mnh hn ln ca cc thc
th c ch quyn ang u trong v tr. Phn cha m ca linh hn h ang c tr trong
tng th khc hoc chiu kch khc.
V d, hy nhn vo Linh hn A, c mt phn cha m tinh vn Andromeda v mt
mnh hn ln trn Tri t m chng ta s gi l Daniel Johnson. Mr. Johnson c sinh
ra trong mt gia nh ngi Anh ti Vng Quc Anh theo mt cch thng thng. Anh ta
ln ln vi chc nng vt l tng i bnh thng v anh ta pht trin mt t hp bn
ng/nhn tnh tng t vi nhng linh hn khc ang tin ha trn Tri t.
Trong khi , Linh hn A c mt mnh hn ln khc trong h thng sao Pleiades
c gi l Avantar Sorona, ti sinh trong mt thn th ca mt ngi ph n Pleiades
mt 4 v ln ln theo nhng lut l v nhng truyn thng ca x hi .
Din t iu ny xa hn mt bc, Linh hn A c th c mt mnh hn th 3, cng
trn Tri t, nhng trong mt vng khc cch kh xa mnh hn u tin.
Tt c nhng sinh mnh ny c th xem nh nhng t chc vt l vi cc t hp bn
ng/nhn tnh, nhng h ch c xem nh cc sinh mnh c ch quyn nu h thit lp
mt s kt ni t tng vi phn cha m m chng ta gi l Linh hn A. Cho n lc ,
mi mt sinh mnh c th cm gic c mt ai , u thuc v h, hoc h thuc v ai
, nhng s c v khng hiu c ci g xy ra.
Hy chng ti t n vo mt cu hi. Liu nhiu sinh mnh con ngi i lc c
cng mt phn cha m? Cu tr li l c. V d, mt thc th c ch quyn c th phn mnh
vo vi mnh ln, tt c h u c nng lng sinh lc sng ti sinh vo dng con
ngi. Mi mt trong nhng sinh mnh con ngi ny v bn cht c cng linh hn, nhng
113

h ang biu hin nhng phn khc nhau ca linh hn thng qua nhng t hp bn
ng/nhn tnh c th ca h.
Trong v d bn trn, nu c mt phn cha m vi 3 mnh hn ln, mi thn th
nhng ni khc nhau, mt trong nhng mnh ln ny c th thc tnh v tr nn mnh hn
nguyn thy. iu ny c ngha l mnh hn c th ko phn hn cha m xung thn
th kch hot nhiu quyn nng cao hn vn c trong nhng linh hn hp nht.
Tuy nhin, sinh mnh ny khng th tr thnh c ch quyn cho n khi 2 mnh hn
ln khc c hp nht. Thng thng, iu ny xy ra khi 2 sinh mnh kia cht i. Mnh
hn ln m lm sng thn th vt l ca mi mt sinh mnh khc sau tr v vi phn
cha m v c ng ha vo sinh mnh vn ang trong thn th.
V bn cht, ci xy ra nh sau. Mt linh hn vi 3 thn th khc nhau, khng c
ci no c xem l c ch quyn, gi y tr thnh mt sinh mnh c ch quyn, vi mt
s ti sinh. Theo nguyn tc chung, ch c mt mnh ln l c kh nng tr thnh mt mnh
hn nguyn thy. Trong khi phn cha m c th tri nghim mt cch ng thi nhiu
thn th khc nhau, n khng phi l tch(split) bn thn n mt cch ng k v tr thnh
nhiu sinh mnh c ch quyn tr khi n tri qua qu trnh phn chia linh hn ( gii thch
trong Chng 2).
Hy tr li vi cuc tho lun ca chng ta v cc thc th la khi xc,
Khi cc mnh hn ln la khi xc, h thng xut hin tng t nh cc sinh mnh
con ngi, vi mt dng astral ging thn th con ngi.
Lm th no cc bn c th ni cc thc th la khi xc l t cc linh hn c ch
quyn? Chng ti nu cu hi ny trc y, nhng by gi chng ti s kho st n su
hn mt cht. Gi s rng bn ang c ving thm bi mt thc th xut hin trc mt
bn vi hnh dng con ngi.
Sau khi ku gi s bo v v tp trung vo chnh mnh trong s hin din ca thc
th, cu hi u tin hi l, Mc ch ca bn y l g? i vi mt linh hn c ch
quyn, y l mt cu hi d dng v l mt cu hi m sinh mnh mong c tr li.
Trong hu ht cc trng hp, mc tiu ca mt sinh mnh c ch quyn ang lm vic vi
Tri t l gip thc tnh loi ngi n tng th ln hn ca s t bit mnh v s gic
ng.
Nhng sinh mnh c ch quyn thuc v nh Sng. Nu h l en ti, mi bt ha s
lm h phn mnh v tr nn cc thc th la khi xc. y l l do ti sao hu ht cc thc
th la khi xc c mt mc en ti no y, hay s thiu vng hiu bit tm linh.
N chc chn l c th mt thc th la khi xc p li bng ming hoc bng
ngoi cm i vi cu hi, Ti sao bn y? vi mt cu tr li thch hp, gip bn,
nhng hy lu n vic nng lng di chuyn nh th no i km vi cu tr li . Ch
vo vic bn cm thy nh th no trong thn th. Liu c mt cm gic lnh lo khng? C
s bc bi khng? Bn c cm cm gic khng nm c ton b cu tr li khng? Khi cc
bn pht trin kh nng sng sut ca mnh, cc bn s bt u nhn thy mt hnh nh ca
ma trn nng lng xung quanh thc th. N c vui mt, vi cc mu sc sng v sng ng,
hay l c nhiu mu xm, nu v en?
Nu thc th ny tuyn b l mt trong nhng ngi hng dn tinh thn ca bn, v
cc bn lp li yu cu gip , kt qu l ci g? Thm ch nhng thc th c ch quyn
114

cao nht v tt nht cng s khng a ra thng tin chnh xc 100% bi v y l mt hnh
tinh c t do ch, m hu ht ci a ra s c cm thy l ph hp v s tr gip cc bn
trong cm gic rng m hn v sng sa hn.
Nhng sinh mnh tch cc tm cch trao quyn cho cc bn. Nu cc bn khng cm
thy c trao quyn, th c l thc th khng ph hp vi bn.
Ngi ta cho rng cc thc th phi tr li mt cch trung thc cu hi, Bn c thuc
v nh Sng? iu thuc v nng lng, nhng ngn t c th vn c s dng la
di. Nu thc th ni rng Vng, th ha nhp vo nng lng ng sau t . Cm nhn
ci g ang pht ra t thc th. Thc th sn lng tr li cu hi nh th no? Rung ng
nh th no?
i khi n r rng l cc bn ang lm vic vi mt thc th la khi xc. Hu ht
trong s h khng c hiu bit bit lm th no tr li nhng cu hi tm linh phc tp
hay nhng yu cu lin quan n quyn s dng t do ch. Nhiu thc th s ly lm hnh
din c l mt thc th la khi xc. Mt s thm ch khng bit rng h l la khi xc.
H tin rng h l cc sinh mnh c ch quyn v khng hiu bit rng h c mt phn cha
m trong cc chiu kch cao hn ang ch i h tr v t cc cnh gii astral ca Tri t.
Nu bn nghi ng mt thc th l la khi xc, hn l mt thc th c ch quyn ang
n gin rung ng trong mt chiu kch m khng th c nhn thy bi nhng gic quan
vt l ca cc bn, th hy hi nhng cu hi n gin, trc tip, nh l Mi quan h ca
bn vi ti l g? Mt thc th la khi xc c th rt hnh phc khoe khoang rng, Ti
l Ch Ted ca bn tr li gip bn y. Trong trng hp ny, anh ta chc chn ni
s tht v thc s mun gip , nhng, v anh ta l la khi xc, s gip ca anh ta c v
s b gii hn. Nu bn c mt mi quan h tt vi anh ta trong i sng hin ti ca anh
y v anh y c rt nhiu li khuyn tt, th n c th l sng sut nghe anh ta mt
cht. Nhng ng trng i vo anh ta bit c tt c nhng s phc tp ca con ng
tm linh. Mt lc no , anh ta s cn phi i vo nh Sng ti ha nhp vi phn cha
m ca anh y, v n c th l quan trng i vi cc bn nhc nh anh ta v iu .
Nhng sinh mnh con ngi ri Tri t s thng thm li nhng ngi m h
li ng sau trong mt giai on thi gian trc khi tr li vi nhng ngi gim h
nghip ca h v cc thnh vin gia nh hn trong cc cnh gii cao hn. Khong thi gian
s thay i. y l mt v d in hnh: B ngoi ca bn qua i v trong vi tun u
tin bn khng cm nhn thy s hin din ca c y. iu ny l bi c y ang nh hng
v ang thch nghi vi trng thi khng c thn th. Nhng ngi gim h ca c y ang s
dng thi gian vi c y v ang chim hu ht s ch ca c y.
Nhng giai on ny i khi ko di nhiu hn mt nm hoc hai nm l cng.
Nhng cuc ving thm s dn dn nht phai i khi c y bt u nhn c s hng dn
mnh lit t nhng thin thn h mnh ca c y v, trong mt s trng hp, l cc v thy
thng ln. Trong vng 3 n 5 nm, c y s bt u nhng s chun b cho ln ti sinh
tip theo ca mnh. Nu c y hc tp chm chp, n c th mt 5 n 10 nm trc khi c
y sn sng tr li Tri t. Trong qung thi gian ny, cc bn s c v khng nhn c s
lin lc no t c y, khi cc linh hn v c bn khng c php tr li vi nhng lin h
trong i sng qu kh ngay khi h t n giai on ny. Thay vo , h c t vn
tp trung vo ci h mun thc hin trong i sng tip theo.
115

Trong iu kin l h c nghip cha gii quyt vi cc bn hoc vi nhng ngi


yu mn ca bn, h c th c gng lin lc vi cc bn trc khi ti sinh, v nu cc bn
nhy cm, cc bn c th bit c iu ny v bit l c kh nng cc bn s gp h rt
sm.
Lu rng thi gian l rt khc bit trong cc cnh gii astral v ether. Hu ht cc
linh hn mt 5 nm gia cc i sng cm thy c nh th l h mi ch ri Tri t mt vi
tun.
Nu mt thc th la khi xc ang c gng lin lc vi bn, n s l sng sut khi
yu cu lp i lp li sc mnh v s hin din ca nhng thin thn h mnh, cng nh vic
s dng s bo v tm linh v tinh thn sut cuc giao tip. Nu bn khng c mong mun
lm vic vi cc thc th khng c ch quyn, cc bn c th yu cu ch nhng nng lng,
nhng thc th v nhng hnh t tng no l 100% nh Sng Yu Thng ca Thng
c php i vo khng gian ca bn. iu ny c th t ng loi tr hu ht nhng thc
th la khi xc mun giao tip vi bn. Nu c mt ngi yu mn mt m bn mun
cho php h lin h vi bn, th cc bn c th sa i yu cu bo v cho php nhng
nng lng, nhng thc th, v nhng hnh t tng ny lm li cho con ng tin ha ca
bn, hnh phc v s lnh mnh. Nu mt ngi yu mn ca bn khng thch hp vi loi
, nhng bn vn mun lin lc, n gin thm tn ca c y sau li cu nguyn. Ti ku
gi nhng nng lng, nhng thc th v nhng hnh t tng ny l 100% nh Sng Yu
Thng ca Thng , v Ti ku gi s hin din ca D Sally.
hiu r hn ti sao n c v qu kh khn cho cc linh hn trn Tri t hp
nht cc phn khc nhau ca h, hy chng ti khm ph li ci phn ca linh hn lin
quan n Ci Ti Cao Hn, nhng hi khc mt cht.
Cc Linh Hn Cha M
Nh nh ngha trc y, cc linh hn cha m c xem l mt phn ca ci ti
t tt c nhng mnh hn nh v ln v ra. y n tr nn rt th v, bi v cc bn
c Ci Ti 12 chiu kch c nhng mt phn trong mt thn th con ngi trn Tri t.
Cc bn c th ni rng linh hn ca cc bn c 3 chiu kch trn Tri t, cng vi mt
chiu kch th 4 trong vng quc tr, v cc tng th 5, 6 v 7 trong vng quc tinh thn.
Ri cc bn c 5 tng th nhm phc hp hn vt trn iu .
Mc ti linh hn nhng bn thn n vo cc chiu kch thp xc nh tnh trng
phn cha m ca linh hn. Khi cc linh hn hon ton hp nht vo Tri t, khi nim phn
cha m ca linh hn l v ngha. Mt linh hn nh vy c biu hin mt cch y trong
c 12 chiu kch ca s tn ti, bao gm 7 tng th thp l ni m khi nim v mt linh hn
c th c ngha.
Tuy nhin, l trng hp l tng. Trong thc t, rt t linh hn hp nht mt
cch hon ton, v nh th cc bn c cc mc ca t tng bin i trong nhiu tng th
v nhiu chiu kch. n gin, chng ti s nh ngha phn cha m ca linh hn nh l
kha cnh chiu kch cao hn i vi sinh mnh con ngi ang sng trn Tri t. Cc kha
cnh con ngi thng bao gm mt mnh hn nguyn thy ca linh hn c ch quyn.
Mnh hn nguyn thy ny, ci m chng ti gi l ci ti con ngi, c th tch thnh rt
nhiu mnh ln v mnh nh, c th nhng bn thn chng vo nhng linh hn con ngi
khc, hay c th lang thang qua cc cnh gii astral, ether v nhn qu, hay biu hin trong
cc cnh gii tr nh nhng hnh t tng.
116

Khi ci ti con ngi cht i, mnh hn nguyn thy m chng ti ang gi l ci ti


con ngi tr nn mt thc th la khi xc cho n khi n c th ti hp nht vi phn cha
m ca linh hn trong cc vng quc cao hn (hay l i vo nh Sng).
Cc bn s lu l chng ti ang lp li mt s th ni trc y. iu ny l c
ch , khi chng ti mun m bo l nhng tng ny c hiu mt cch r rng. Cc
bn c th ngc nhin l ti sao li cn phi i vo chi tit su n vy v bn cht ca linh
hn. Mc tip theo s to ra nhiu ngha hn nu ni dung c bn ny c hiu mt cch
y .
Phn cha m ca linh hn c th ng vai tr ca ngi hng dn tinh thn nguyn
thy cho ci ti con ngi ang tin ha trn Tri t. Thng thng, thut ng ngi
hng dn tinh thn nguyn thy c ngha l nhiu th, bao gm 6 tng th thp ca Ci
Ti Cao Hn (linh hn, linh hn ti cao, tng hn, Ci Ti Christ/Pht, Ci Ti Thng
C Th v Ci Ti Thng V Tr), hay n c th m ch mt trong nhng thin thn h
mnh c ch nh cho linh hn ang tin ha trn Tri t, hay n c th m ch linh
hn sinh i, hay n c th m ch phn cha m ca linh hn, ci l ton b ch quyn gi li
ng sau tt c nhng mnh hn ln v nh.
Phn cha m ca linh hn l phn ang hng dn ci ti con ngi hng v nhng
hnh ng v nhng n lc to ra kt qu trong vic hp nht linh hn. Linh hn tin ha
mun c l ton b v trn vn v s c gng dn xp cc s kin v cc tri nghim theo
hng .
Trong mt s tng tc linh hn bnh thng, phn cha m ca linh hn hng dn
ci ti con ngi t trn cao, v ci ti con ngi tm cch ly li tt c nhng mnh hn ln
v nh cho n khi n tr nn ton b nht c th trong khi vn ang ti sinh trn Tri t.
Theo mt ngha, c mt lng ti thiu v mt lng ti a nng lng linh hn c th
hin din trong sinh mnh con ngi. Nu cc bn i di mc ti thiu, thn th bn khng
c sinh lc sng. Nu cc bn vt qu mc ti a, thn th con ngi tri qua s thng
ln v mt vt l vo thn th tinh th nh sng (crystal light body) (mt qu trnh c
m t chi tit trong cc cun sch trc).
Phn cha m ca linh hn xc nh nh th no v khi no s thng ln v mt vt l
s xut hin. C thi gian ph hp cho tt c mi th. Nu linh hn thng ln qu nhanh, th
nhng bi hc linh hn s khng c hp nht mt cch trn vn. Ngoi ra, c kh nng
qu ti v t chy thn th vt l. Mt s thng ln qu chm to ra s chm tr khng cn
thit v ni au ko theo.
Khi tin ti s hp nht linh hn, thi gian l mt nghch l. Cc bn c rt nhiu thi
gian khi cc bn cn di chuyn vo s tng th ca sinh mnh mnh, tuy th c mt s
khn cp, mt nhu cu di chuyn nhanh chng v kin nh theo hng hn gn.
Khi ci ti con ngi tht lc trong o nh hay chp nhn nhng nim tin khng
lnh mnh v nhng li sng khng lnh mnh th n gp nguy him l khng tip cn c
k hoch lm vic ca phn hn cha m nhm thng ln, c nhng s hon v v nhng
cu hnh ca nng lng linh hn i lc c thc hin mang ci ti con ngi tr li
hnh trnh.
Nhng s can thip ca phn hn cha m ph bin nht lin quan n vic s dng
nhng s kin bt ng v khng mong i. Thng thng linh hn thc khy tay mt cch
nh nhng vo lc u v nu ci ti con ngi vn t chi lng nghe v thc tnh vi s
117

kin rng s thay i l cn thit, th nhng c gng ca linh hn nh thc ci ti con


ngi tr nn dt khot hn. iu ny c ngha l c th c mt tai nn hay m au nghim
trng khin ci ti con ngi sng st. Hay n c th l mt tri nghim ng (satori) tm
thi thc y con ngi thay i cc cch hnh x ca n.
iu quan trng cn lu l phn cha m ca linh hn khng trng pht sinh mnh
con ngi. Tai nn v m au khng b xem l s trng pht bi cc kha cnh cao hn ca
Ci Ti. Trong thc t, nu cc bn nhn nhn tt c mi th nh mt c hi cho s thc
tnh, cc bn c th bit n bt k tai nn hay m au no biu hin ra trong tri nghim con
ngi ca bn. iu khng c ngha l cc bn phi kh cc mt cch khng cn thit.
Nh chng ti ni trc y, s kh cc l vic chng li ni au. Nu cc bn chp nhn
ni au khng th trnh c i cng vi cuc sng trong cc th gii thp hn, v khng
chng li n, th cc bn s khng kh cc.
Lu rng nhiu nhng s kin c gi l tiu cc xut hin trong nhng i sng
ca con ngi trn Tri t thng khng c my ngha siu hnh, ngoi tr c th ni,
Hy hiu bit v quan st. C rt nhiu nhng mi nguy him trn Tri t. Nhiu ngi
trong cc bn thng ngh rng tt c mi th u c mt thng ip quan trng. Trong khi
iu thng l ng, i khi thng ip ch l hy cn thn v ch n nhng chi tit
vt l ca cuc sng Tri t.
Trong mt s lng ng k cc trng hp, tai nn v m au vn khng kch
hot s thc tnh. Lc , linh hn hoc l x y ci ti con ngi ri khi Tri t trong
hy vng l s bt u ca mt i sng mi s to ra cc gii php tt hn, hoc c kh nng
xy ra mt s chuyn i linh hn mt phn hay ton b. Mc tip theo s gii thch mt s
chuyn i linh hn l g, ti sao n xut hin, v lm th no bit c iu .
Nhng S Chuyn i Linh Hn
Mt s chuyn i linh hn xut hin khi mt phn cha m, mt mnh hn nguyn
thy hay mt tp hp nhng mnh hn ln v nh ca mt linh hn c th ang c mt tri
nghim con ngi trn Tri t, thay i v tr vi mt phn cha m, mt mnh hn nguyn
thy, hay mt tp hp nhng mnh hn ln v nh ca mt linh hn khc ang tri nghim
cuc sng trn Tri t, trong trng thi la khi xc, hoc c tr mt cch bnh thng trong
mt trng thi c ch quyn trn mt th gii khc hay trong mt chiu kch khc.
Nhng s chuyn i linh hn xut hin gia cc cu hnh khc nhau ca linh hn.
Nhng thay i nh vy c th b gii hn ch trong cc tng th v cc chiu kch no
ca Ci Ti, hay c th bao gm ton b nhng tng th thp hn ca cc linh hn lin quan
(tt nhin, ngoi tr thn th vt l). Nu chng bao gm tt c cc tng th thp hn, s
thng c cc kha cnh ca linh hn nguyn thy gi li cng thn th vt l, tn tui, mt
s thuc tnh c bn ca bn ng/nhn tnh v cc k c ca i sng . chng ti gii
thch bn di.

Nhng S Chuyn i Linh Hn Tm Thi v Lu Di


Nhng s chuyn i linh hn c th l nhng bin php tm thi di chuyn mt
sinh mnh con ngi c th vo mt hng mi. Khi mc tiu hon thnh, hai (hay nhiu
hn) linh hn lin quan trong s chuyn i c th tr li vi cu hnh nguyn thy.
Cch d dng nht hnh dung s chuyn i linh hn l ngh v mt ngi ang
m knh thi min (trance channeling), ni m nng lng tinh thn v t tng ca mt
118

sinh mnh khc tm thi i vo thn th v ni thng qua ngi m knh. Cc bn c th


ngh v vic m knh nh mt s chuyn i mt phn linh hn tm thi. Mt phn ca
mt linh hn khc ang s dng mt phn ca linh hn ang gi vai tr ngi m knh.
Mc tiu ca vic m knh thng l trnh by mt quan im kh khn i vi
knh trong t tng con ngi bnh thng. Thng thng, linh hn ang ni thng qua
vic m knh hay thng qua ngi trung gian mong mun trnh bn ng/nhn tnh con ngi
bng cch nhn tnh tm ri b c th, hay ng i. Chng ti s ni thm v vic m knh
sau trong phn ny.
Khi mt linh hn khc i vo mt thn th con ngi ang tn ti trong mt qung
thi gian no , hay lu di, v linh hn vn trong thn th ri i, hay ra i mt cch
khng thc, iu c xem nh l mt tri nghim nhp xc (walk-in).

Nhp Xc
Thut ng nhp xc thc s c xem nh mt s chuyn i linh hn ton b. Tuy
nhin, nhng s chuyn i linh hn ton b kh him v ch c s dng trong nhng
hon cnh c bit. gi iu ny n gin, mt s chuyn i linh hn ton b, hay mt
tri nghim nhp xc, c ngha l hai thc th c ch quyn ng mt tha thun (mt cch
c thc hoc khng c thc t quan im con ngi) trao i cc thn th (hay trong
trng hp mt con ngi v thc th c ch quyn khng trn Tri t, hay mt con
ngi v thc th la khi xc, trao i v tr).
Hy bt u vi mt s trao i trc tip gia cc linh hn c cc thn th vt l. Ni
mt cch khc, cc bn c hai sinh mnh con ngi chim hai thn th vt l. Cc linh hn
thng kim sot cc thn th ny quyt nh trao i thn th ca nhau. iu c ngha l
ton b phn cha m (cng vi mnh hn nguyn thy, v mt s mnh hn ln v nh) ca
mt linh hn n thun ri b thn th m n c ng v tip tc c tr trong mt thn th
con ngi khc, trong khi linh hn th hai v cc mnh ca n by gi c tr trong thn th
con ngi th nht.
Trong khi l m hnh n gin nht ca s chuyn i linh hn, n khng thc tin
lm v him khi c s dng. Khi m hnh chuyn i ny c s dng, cc kha cnh
no ca thn th, tm tr thp hn, bn ng, nhn tnh v cc tnh cm c gi li vi
thn th ban u. N khng th no khc c, bi v nu tt c cc tng th c chuyn
i hon ton v ch c thn th c gi li, linh hn mi nhp vo s khng c nhng
im tham vn. T hp thn th/tm tr b nhp vo c cc k c t bo, thng tin t tin
truyn li, cc nng khiu v cc ti nng, v ngn ng phi c nh thm ch thng qua
mt linh hn khc gi y ang iu hnh thn th ny.
Trong thc t, mt s trao i hon ton bao gm tt c cc kha cnh ca bn
ng/tm tr s rt ging vi vic gy ra ci cht ca thn th vt l, hay t nht l bm nt cho
mt trng thi ri lon tm l, khi m linh hn mi s mang tt c k c gic quan v cc
chng trnh t bo ca n vo mt thn th cha bao gi c chng trc y. S thay i
t ngt trong chng trnh t bo s lm cho thn th vt l ngng hot ng. Ngoi ra, mt
s chuyn i ton b nh vy s lm cho vic giao tip vi nhng sinh mnh con ngi
tham d trong tri nghim sng ca linh hn ban u tr nn rt kh khn. Trong mt s
trng hp, linh hn mi s phi hc mt ngn ng mi (tr khi s chuyn i xy ra gia
cc linh hn c cng nn vn ha).
119

Hy chng ti s dng mt v d minh ha tri nghim nhp xc gia hai linh


hn con ngi din ra nh th no.
Tin s Jekyll l mt nh khoa hc vi rt nhiu bng cp nghin cu tm l hc
mt cch rng ri. Anh y l mt ngi im tnh v kin nhn, vi mt ngi v yu
thng, chm ri v thn trng khi lm ra cc quyt nh. Anh y c mt loi c tnh phn
tch v rt c tn trng bi nhng ng nghip.
ng Hyde l mt ngi tr tui hoang d v in r, rt lp d, ho nhong v ph
trng, lun c gng gy n tng vi mi ngi. Anh ta rt bc ng v lm rt nhiu
nhng thay i bt ng trong cuc sng. Anh ta khng c mt cng vic n nh, v tri
qua hng t mi quan h chng vnh.
V mt s l do ch c Tin s Jekyll v ng Hyde bit, hai linh hn quyt nh trao
i cc thn th. C l bi v h thc s khao kht tri nghim nhng thi cc dng nh
tri ngc nhau v cm thy l cch tt nht c c mt tri nghim y . Do
Tin s Jekyll nhp vo thn th ng Hyde v ng Hyde nhp vo thn th Tin s Jekyll.
T quan im ca Tin s Jekyll, khi anh ta nhp vo thn th ca ng Hyde, anh ta
bt cht tr thnh ng Hyde. Gi y anh y c mt k c v tt c 25 ngi bn gi c
nhng mi quan h chng vnh vi anh y. Anh y cm thy tnh qu v bc ng l
thng hiu ca ng Hyde. Anh y cm gic v tri nghim nhng ba tic lin tc, vi
nhiu cht c khc nhau, cng lc phn no gi s chia tch vi nhng th . Anh ta
vn l Tin s Jekyll, nhng anh y ang tri nghim cuc sng ca ng Hyde.
Mc du phong cch v nhng ng x ca anh y s gn ging vi ng Hyde, t
tng tng th ca anh y l rt khc bit. Anh y mang rt nhiu nhng kin thc khoa hc
vo tri nghim sng ca ng Hyde. i vi nhng ngi thng gn ng Hyde, mt iu
g y thay i ng k. Mt cch bt ng, ng Hyde dng nh c rt nhiu kin thc
khoa hc m anh ta thiu trc . Bn b ca anh y b m hoc vi s thay i tnh cch
trong tnh bn ca h. Ti sao, ng Hyde, Ti cha tng bit rng ng bit mi th v vt
l lng t, h ku ln.
Bao lu Tin s Jekyll trong thn th ng Hyde, th t tng cao hn ca linh hn
tin s Jekyll s tc ng n bn ng/nhn tnh ca ng Hyde. Tt nhin, tin s Jekyll cng
tip nhn lch s v di truyn ca ng Hyde v c mt tr nh v cuc sng u i ca ng
Hyde. Tuy th i vi nhng ngi gn ng Hyde mi, n dng nh l lch s tr nn
km quan trng hn. Cc khun mu tnh cm v cc chng trnh m nh, trong khi vn
hin din, mt i nng lng ca chng. Mt c tnh lnh lng, bnh thn, t ch dng
nh ph ln c im n o, bc ng trc kia.
Linh hn ng Hyde, mt khc, i vo thn th Tin s Jekyll. ng Hyde cm thy
v tri nghim tnh cch bnh thn v ngn np ca Tin s Jekyll, tuy th linh hn a mo
him ca ng Hyde nhanh chng ph ln mt bnh tnh, l tr ca Tin s Jekyll. Nhng
ngi bn ca tin s ly lm l l gi y nh khoa hc tn tm ny bt ng quyt nh
tham d mt ba tic vui v, s dng cn sa v bia.
Mt cuc tho lun v vt l lng t vi Tin s Jekyll v nhng ngi bn bo th
tr nn mt nguyn nhn gy lng tng khi m Tin s Jekyll mi khng th tp trung v
nh c mt cng thc c bn. Nhng kin thc khoa hc chc chn vn trong ngn
hng tr nh ca thn th/tm tr/nhn tnh ca Tin s Jekyll, nhng t tng ca ng Hyde
lm n kh khn cho anh y tp trung vo nhng vn nh vy.
120

Trong mt hon cnh l tng, c hai linh hn truy cp vo d liu kin thc ca
nhau, nh vy c mt s tng ln theo hm s m trong tri nghim sng nh l mt kt qu
ca s chuyn i linh hn ny. Tuy nhin, trong cuc sng thc, c sc ca vic tip nhn
mt nhn cch rt khc ci thng xy ra vi cc linh hn, s to ra mt s nhng thch
thc. Mc ca nhng thch thc ny ph thuc rt nhiu vo vic phn cha m ca mi
linh hn nhng vo tri nghim con ngi mnh lit nh th no.
T mt nhn thc cao hn, mi mt ngi u v cng thing ling v c rt nhiu
trao tng cho th gii. Tm tr khoa hc ca Tin s Jekyll c th gip loi ngi rt nhiu,
v kh nng c gng dnh c nhng th mi v tnh phiu lu ca ng Hyde cng c th
l mt iu c li. Cc linh hn ca mi ngi c lm phong ph bi tri nghim chuyn
i linh hn, cho d c rt nhiu nhng kh khn thm vo nhng th c minh ha bn
trn. V d, nhng ngi chng, ngi v v nhng ngi bn thn ca hai ngi n ng
dng nh khip s i vi mt s thay i ca h, v thm ch c th xut mt chuyn
gia tm thn hc. Nu nhng ngi ny iu tr, iu c th can thip nghim trng n
cc mc ch linh hn ng sau s chuyn i.
Trong thc t, mt s chuyn i linh hn ca loi va m t l rt him. Thng
thng, ch mt trong cc linh hn l ch ng theo cc cch c m t. Linh hn ban
u c th i vo mt tnh trng ngng tr, hay quan st t cc vng quc cao hn, trong
khi linh hn kia i qua tri nghim con ngi. Nu s chuyn i l gia hai linh hn c thn
th, mt trong s h c th va cht, hoc ri vo hn m, hoc c mt s mt cn bng
nghim trng v sinh l v tm l. Cc linh hn sau xc nh rng, tt hn l ngi b
m cht i, h s thc hin s chuyn i, v linh hn ri b thn th ang cht s nm vai
tr ngi quan st, hoc i n u trong v tr c t vn bi nhng ngi bo v
nghip v cc thnh vin gia nh hn, trong khi linh hn tin nhp vo s truyn sc
sng mi vo thn th ang cht ca linh hn ri i. i vi nhng ngi trong cuc i ca
ngi cht, c mt s hi phc k diu v mt s thay i hon ton trong nhn cch, t
nhn thc ca h.
Nhng s chuyn i linh hn lin quan n mt linh hn c thn th v mt thc th
la khi xc l thng thng hn nhng s chuyn i gia hai linh hn c th xc, nhng c
y ry cc vn , v rng thc th la khi xc, trong trng thi s hu mt s kin thc
ring bit v s hiu bit c nht v nh i vi hon cnh, s chc chc thiu hiu bit
to ra mt s chuyn i m m. Cc bn c th lin h tnh trng ny vi mt s thi min
khi m knh khin i vo trng thi mt n nh. Thc th tin nhp vo c th bao gm mt
s hn hp ca cc nng lng sng v ti, v rt c th s tng tc vi nhn tnh ang tn
ti theo mt cch khng cn bng.
Thng thng thi gian duy nht dng chuyn i linh hn ny c cho php l khi
c mt bi hc c bit cn phi hc bi hai linh hn tham gia m ch c th c hon
thnh theo mt cch thc nh vy. Linh hn ri khi th xc s c v trong mt trng thi
la khi xc sau s chuyn i v c th tc ng nh mt ngi hng dn tinh thn i vi
thc th la khi xc nhp vo thn th.
Trong trng hp chuyn i linh hn vi mt thc th la khi xc, cc phn cha m
ca hai linh hn rt c th s quan st t ngoi nhng ng bin, c ngha l t cc
vng quc cao hn, v s nh gi mc thnh cng ca s chuyn i, sn sng thay i
s xp t nu cc bi hc khng c hc.
121

Thng xuyn hn, v li ch hn, l mt s chuyn i linh hn ni m mt trong


hai linh hn khng trong thn th trn Tri t, nhng l mt sinh mnh c ch quyn
trong cc chiu kch cao hn. S xp t ny thng mang li li ch cho c linh hn nhp
vo v linh hn ri i. Linh hn nhp vo c c tri nghim trong mt thn th con ngi
v c c mt kinh nghim trc tip v Tri t, trong khi linh hn ri i c c tri
nghim i vo cc vng quc cao hn m khng cn i qua s thng ln v mt tinh thn
hay s thng ln v mt vt l.
Trong mt vi trng hp him hoi, linh hn ri i c th c ch nh i vo mt
thn th khc u trn Tri t (hoc mt hnh tinh mt thp khc), nhng trong hu
ht cc trng hp linh hn ri i s i vo cc cnh gii cao hn, c bit nu linh hn
khng cn c mong mun li Tri t.
Nu linh hn ri b thn th c tr tu cao, anh ta hay c ta s c mt kinh nghim
tng t vi s thng ln v mt tinh thn, c ngha l linh hn ny s tri nghim vic ri
khi thn th v nng ln vo cc cnh gii cao hn, v c cho n bi nhng ngi bo
v nghip (karmic guardians) v cc thnh vin gia nh hn, nhng ngi sau s phng
vn linh hn v chun b cho anh ta hay c ta cho tri nghim tin ha tip theo. Bc tip
theo c th l m ng vai tr ca ngi hng dn tinh thn i vi linh hn nhp vo
thn th, hay n c th l mt s ch nh mi u trong v tr. N cng c th lin
quan n mt giai on t vn v nhng bi hc tm linh c trao bi nhng v thy
thng ln no .
Trong trng hp ny, ch c mt sinh mnh con ngi lin quan, v i vi nhng
ngi ang quan st t bn ngoi s chuyn i linh hn, dng nh c mt s thay i t
ngt v khng th gii thch c v nhn tnh trong linh hn con ngi ny. Khi m cc
kha cnh ca nhn tnh ban u thng gi nguyn vn khi linh hn mi i vo (v linh hn
c ri i), ci m nhng ngi quan st c chng kin khng nhiu hn mt s thay i
nhn tnh, ngoi tr mt phn ng i vi cc nng lng mi v t tng ang i vo dng
con ngi ny.
S tng t ca vic m knh thi min l hu ch y. Hy tng tng bn bit
mt ai , c th l trong vi nm, v sau anh ta hay c ta i vo mt cuc thi min v
mang vo mt sinh mnh khc, v ri sinh mnh lu li v hn trong thn th ngi bn
ca bn. Thc th c th truy cp vo ngn hng tri nghim ca ngi bn ca bn v c
th gi li nhng chi tit ca cuc sng u i, nhng s c mt cm gic ca s chia tch.
Mt v d v iu ny c th lin quan n mt sinh mnh tinh thn c ch quyn tn
l Toby nhp vo mt ngi ph n tn l Martha. Ngi c bit l Martha dng nh ri
i v mt ngi n ng, vi cc phong cch nam tnh, xut hin tip nhn thn th ca
Martha. Khi hi v thi th u ca Martha, Toby c th p li ging nh th ny. Ti l
Toby trong thn th ca Martha. Ti thy l Martha b ng rt nghim trng vo lc 5 tui v
b tn tt mt phn thn th pha bn tri. Ti thy l c y c mt ngi bn trai trong 10
nm bt u t khi 20 tui v tan v 3 nm sau . C y rt thch s c la, vv..
Trong trng hp ny, cc kha cnh nhn tnh ban u ca Martha, cng vi cc k
c v vic hc hnh v nhng kin thc c y tch ly, c gi li, nhng b ph bng
bi cc phong cch, cc kin thc v k c ca linh hn nhp vo. Ti l Toby, n t
chm sao Pleiades. Ti n t mt x hi k thut v khoa hc cao ni m tt c cc linh hn
c gio dc v cc cch thc lm vic ca v tr. Trn th gii ca chng ti khng c
122

chin tranh v tt c nhng nhu cu c bn ca con ngi c p ng, tuy th c mt s


nhn thc su sc v tnh c th.
iu g xy ra vi linh hn Martha? Liu c gi li c cc k c v tri nghim
sng ca c y? Nu linh hn ca Martha i vo cc cnh gii cao hn quan st, th
ng, c mt s hiu bit v cuc sng c y va c trn Tri t. Nu linh hn c y ti
sinh vo mt thn th khc trong mt thi gian v khng gian khc, cc tri nghim c y
c trn Tri t (trc khi Toby tip qun) c lu gi trong thn th nhn qu ca Martha.
Trong loi chuyn i linh hn ny, thn th nhn qu gi cng linh hn nguyn thy ca c
y, do Martha s c kh nng nh li y cc i sng qu kh ca c y, cng nh
i sng va c trn Tri t.
Ni mt cch khc, phn ca Martha ri thn th ban u ca c y (mt mnh hn
nguyn thy) gia nhp vi phn cha m trong cc vng quc cao hn trc khi ti nhp xc
hoc tip tc vi hnh trnh linh hn ca c y.
Toby, trong thn th ca Martha trn Tri t, c tr nh v qu kh ca c Martha v
ca chnh anh y.
Mt cch na hnh dung vin cnh ny l ngh v thn th con ngi nh mt
chic xe t. Nu cc bn bn chic xe ang s dng v mua mt chic mi, v c hai u l
cc phng tin d s dng, bn nhn ly lch s ca chic t va mi mua, cng vi tt c
nhng c tnh v tnh cch. Tuy th nng lng ca cc bn by gi l khun mu tri
hn nng lng gn vi chic xe trc khi mua. Nu ngi ch trc l tt bng v nh
nhng vi chic xe, v cc bn khng nh vy, chic xe c th phn ng li s thay i t
ngt ny ca nng lng cho d nhng chic xe khng c xem nh nhng sinh mnh hu
tnh.
Hy cng i vo mt nghin cu mang tnh l thuyt hn v mt s nhp xc, nhng
trc , hy im li ci m linh hn nhp vo s tri nghim khi anh y hay c y i vo
mt thn th con ngi ang tn ti.
i vi linh hn nhp vo, c vi yu t then cht lm s chuyn i llinh hn ny
thnh cng. Nh cp trc y, iu quan trng l nhng kha cnh nhn tnh no
ca linh hn c thn th c gi li, c bit nu linh hn nhp vo khng trong
dng vt l trc s chuyn i. Linh hn nhp vo m nhn lch s t hp thn th/tm tr
ca linh hn ri i. iu c ngha l linh hn mi s c trao mt bi hc lch s v ci
m t hp thn th/tm tr ny tri nghim trong i sng ny. V d, gi thit rng linh
hn ban u c tn l Peter, v linh hn nhp vo c tn l Paul. Mt cuc phng vn linh
hn nhp vo c th ging nh th ny.
Xin cho, Paul, i vi cuc sng trc y c bit n l Peter. Peter c mt gia
nh. Cha anh y l Ralph, m anh y l Alice, v h sng Liverpool, Anh Quc, ti a ch
ny. Bn ln ln vi hai ngi ch gi, Betty v Mary. Bn c mt ngi v, tn l
Marianne. C y c vi bn ngi con u tin, c t tn l Steven. Peter ri b thn
th ny v linh hn anh y t b anh y v anh y t chi bung b cc khun mu ng
x c lm tn thng tt c mi ngi trong gia nh anh ta. Cng vic ca bn nh mt linh
hn mi trong thn th ca Peter l mang s hn gn v tnh thng n gia nh Peter v
gip h bnh phc li t s hnh h lin tc m Peter dn ln h hu nh hng ngy. Gia
nh Peter s c mt thi gian rt kh khn iu chnh vi nng lng ca bn. H s pht
hin thy l c mt iu g y thay i ng k. Thn th ca Peter va c hi phc li
123

t mt trn m nghim trng v gia nh anh ta ngh rng anh y b tn thng no t trn
m. l cch gii thch ca h v s thay i t ngt trong t tng ca anh y. Cng
vic ca bn l m nhn cng nhiu tnh cch ca Peter cng tt, nhng l gii thiu
nhng khi nim tinh thn cao hn n vi gia nh Peter.
gip Paul chnh sa li cuc sng ca Peter, tt c nhng k c ca Peter s c
ti vo t tng ca Paul. Thn th ca Peter s gi li nhiu c im c ca n, bao gm
nhng im mnh v nhng im yu, v s c mt k c v nhng s m au ca Peter,
nhng tai nn, v nhng tri nghim nng lng mnh lit. Mc du thn th ca Peter s
nh c cch lm nhiu th, mt s nhng kh nng v ti nng ny s l kh khn cho
Paul ng ha, ty thuc vo nhng tri nghim sng trong qu kh ca anh y trn Tri
t.
Paul s mt mt thi gian thch nghi vi thn th ca Peter v trong khi anh ta lm
iu , gia nh ca anh y s c v kh lo lng vi nhng thay i h nhn thy trong ci
m h vn ngh l Peter. Khi thi gian tri i, h s iu chnh vi Peter mi v s yu v
tn trng anh y, theo kh nng cao nht ca h. H c th ly lm vui mng khn xit khi
Peter mi khng c nhng cn thnh n m Peter c hay c. Khi h quen thuc vi
nhng thay i, h thm ch c th ci m i vi mt s nhng c im tinh thn mi m
ngi yu du ca h bt ng c c. Peter mi c th to ra mt l do cho iu ny, nh
l c mt tri nghim cn t trong trn m khin anh y bt ng nhn thy nh sng.
C trn 15.700 ngi nhp xc trn Tri t thi gian hin ti. Bi v y l mt
hot ng tinh vi v lin quan rt nhiu n vic hc li v vic chnh sa mt phn ca cc
linh hn lin quan trong s chuyn i, nhiu s chun b v lp k hoch c dnh cho
nhng xp t ny trc s chuyn i. Trong mt s trng hp, cc linh hn c lin quan
c th c nhng s xp t trc quay tr li trc s ti sinh ca linh hn ban u.
Trong trng hp bn trn ca Peter v Paul, h c th tng trong cc vng
quc cao hn vi nhau nhiu nm trc s chyn i, khi Peter chun b ti sinh. Paul ni
vi Peter, Vo tui 33, Ti s nhp vo thn th Tri t ca bn v bn s tr li cc
vng quc cao hn lm ngi hng dn tinh thn ca ti.
Tuy nhin, y khng phi l cch thng thng nht ca cc tri nghim nhp xc.
Ph bin hn, linh hn ban u nhn ra l, cc mc tiu ca i sng ny khng c
hon hon thnh v sau cn n s gip , trong trng hp ny l Paul.
Lm th no cc bn bit nu mt ai l mt ngi nhp xc hay khng?
Lu l nhng ngi nhp xc thc s l kh him. Knh ny gp mt vi ngi
trong rt nhiu chun i ca anh y. Nu c trn 7 t linh hn trn Tri t (bao gm cc
sinh mnh c ch quyn v cc mnh hn), v ch c khong 15.700 ngi l nhp xc, con
s ny l khong 1 trong 500.000 ngi. Tr khi cc bn c mt c hi thc s tt gp
mt ngi, iu s khng xy ra. Phn hn cha m ca bn thng tm kim mt cch
n gin hn gip cc bn hc cc bi hc ca mnh.
C mt s ngi nhp xc gi khng ch s hiu bit v chiu kch cao hn ca h,
m tr nn rt gii trong vic ch dy v cc vng quc ny t bn trong cu trc nhn
tnh ca t hp thn th/tm tr m h m nhn.
Trong mt trng hp nh vy, nhng ngi nhp xc c th t chc cc kha hc,
cc bui semina v cc s kin v nhng ch tm linh no , v trong mt s trng
124

hp, c th quyt nh ra khi v bc ca mnh v tuyn b rng h l nhng ngi nhp


xc.
Tt nhin, s sng sut y l thch hp. Khng phi tt c linh hn cng b mnh l
mt ngi nhp xc l ang ni s tht. Mt s linh hn c th t thuyt phc bn thn h
rng h l ngi nhp xc, trong khi thc t l, h ch c mt s thay i nhn tnh, hay mt
s hin linh bt ng. Trong mt vi trng hp, cc bn ng ca h hay nhng ngi hng
dn ca h c th quyt nh nh la h h ngh rng h l nhng ngi nhp xc, c
l v n lm cho h hay nhng ngi hng dn ca h cm thy l c bit hoc c c n
no y.
Nhng ngi nhp xc thc s c xu hng c rt nhiu kin thc thc m rt kh c
trn Tri t. Mt trong nhng ngi nhp xc m kn ny gp nhiu nm trc c kin
thc rt chi tit v cc chin dch ti mt ca qun i v nhng th tng t nh vy, ci
sau c kim tra li l ng bi mt s ngi lm vic cho cc n v tnh bo ca
chnh ph c php s dng thng tin ti mt trn. Khng phi linh hn nhp xc, v
cng khng phi nhn vin qun s kia, c bt k kin thc u tin no ca nhau, v ngi
nhp xc cha bao gi tri nghim iu g vi lc lng tnh bo qun i trong mt thn
th con ngi. Trong trng hp ny, knh ny s dng s sng sut ca anh y xc
nh rng nhng cng b l chnh xc, v nh gi cao s thc l nhiu nhng thng tin
c chng thc bi nhng ngi khc.
Xt n cng, n khng l vn g khi mt ai l mt ngi nhp xc hay khng.
T mt quan im y hc, n l c ch bit iu , bi v cc bn s c th hiu tt hn
nhng thch thc m linh hn nhp vo phi i mt khi anh y hay c y m nhn mt cu
trc nhn tnh ang tn ti trn Tri t. Tuy nhin, tt c nhng thng tin c c thng
qua nhng ngi nhp xc u c th t c bi chnh bn vi s tm hiu tm linh mt
cch sing nng. Nhng ngi nhp xc, ging nh nhng ngi hng dn tinh thn, y
gip , nhng bn chnh l v thy (v l hc tr) ti cao.

Nhng S Chuyn i Linh Hn Mt Phn


Mt s chuyn i linh hn ton b lin quan n s trao i ca tt c cc tng th
ngoi tr cc kha cnh ca t hp bn ng/nhn tnh v cc k c c bn, v thng kh kh
khn, v nhng l do a ra trc y. Mt phng php khc thng xuyn c s
dng lin quan n s chuyn i ca mt hay nhiu kha cnh ca hai linh hn, hoc mt s
chuyn i ch nhng tng th no . iu ny l c th do bi bn cht linh ng ca nng
lng linh hn.
Ci g l mt s chuyn i linh hn mt phn? Hy chng ti gii thch hai loi,
s chuyn i mnh v s chuyn i kha cnh.
Trong mt s chuyn i mnh, mt hay nhiu nhng mnh hn ln c trao i
gia cc linh hn, nhng cc thc th c ch quyn gi li trong cc thc ti tng ng ca
h. Trong v d ca chng ti v Peter v Paul, Peter c th c mt mnh hn ln mt cn
bng v gy nn nhng mi bt ha trn Tri t. Paul c th ngh tip nhn mnh hn
ln ca Peter vo chnh sinh mnh ca anh y v trao i n vi mt trong cc mnh hn
chnh ca anh y. Gi y Paul c phn bt ha v Peter thu c mt phn bnh thn hn
v hiu hit hn t Paul.

125

Li im ca dng chuyn i linh hn mt phn ny l n khng yu cu mt giai


on chnh sa quyt lit. Mt lng rt ln nng lng ca thn th Peter vn c gi
nguyn vn, nhng mt phn ca n thay i ng k. Nhng ngi chng kin s
chuyn i linh hn mt phn ny c th quy n cho mt s liu php tm l mi, hay s
khi huyn xut hin cng vi vic thin nh, trong mt phn ca Peter. Mt vi ngi c
kh nng sng sut c th cm nhn thy Peter ang lm vic vi mt ngi hng dn tinh
thn mi c chng minh l kh hiu qu trong vic thc y Peter thay i cch ng x
ca anh y. Mnh hn ca Paul nhng bn thn n vo th aura ca Peter s c v c
nhn thc nh mt thc th trong khng gian nng lng c nhn ca Peter. Nu mnh mi
trong khng gian ca Peter l nh, iu s c v khng c pht hin bi nhng
ngi sng sut, mc du n c th biu hin nh mt mu sc khng bnh thng hay mt
khun mu bn trong trng aura.
Mt loi chuyn i linh hn mt phn phc tp hn, nhng thng thng hn lin
quan n s thay i ca mt tng th hiu bit hay mt kha cnh ca ci ti. Ni cch
khc, thn th tnh cm, tr, astral, ether hay thn th nhn qu ca mt linh hn c trao
i vi thn th tng ng ca mt linh hn khc.
Nhng s chuyn i kha cnh c th thay i t vic ch trao i mt tng th ca
sinh mnh, n vic thay i tt c ngoi tr mt tng th ca cc thn th thp hn (ngoi
tr thn th vt l). Ni cch khc, hai linh hn c th ng trao i cc thn th tnh cm,
tr, astral v ether ca h, ch gi li cc tng th vt l v nhn qu. Trong khi iu ny
nghe c v di dt nu nhn thong qua, cc thn th trung gian thng l nhng th c s
kh khn ln nht. Trong nhng chng ri lon tm thn nghim trng nht hay nhng s ri
lon nhn cch cc , cc linh hn c th ng lm iu ny hn l linh hn ban u
li trn Tri t trong mt trng thi mt cn bng nghim trng.
Nu ch c cc kha cnh tnh cm v tm tr c trao i trong mt s chuyn i
con ngi/thc th c ch quyn, s vn c nhng k c t bo trong thn th vt l ca con
ngi tng ng vi cc tng th tnh cm v tm tr ca linh hn ban u, cng nh mt s
kha cnh ca mt t hp bn ng/nhn tnh ang tn ti.
Mt s trao i cc tng th tnh cm v tr v c bn s l rt kh khn cho linh hn
nhp vo bi v sinh mnh s b ph cc khun mu tnh cm v tm tr ca linh hn ri
i ln cc k c t bo. Nu rt nhiu nhng chng trnh tnh cm v tm tr ca linh hn
ri i c nhng trong cu trc t bo ca thn th vt l, linh hn nhp vo s b hn ch
cc kh nng ca n ph ln bng cc khun mu mi. Khi m thn th nhn qu ca linh
hn ri i vn cn nguyn vn, linh hn nhp vo s c mt s hiu bit v cc dng thi
gian khc nhau ca linh hn ri i nhng s thiu s hiu bit y v tnh cm v tm tr
ca ci xy ra.
T mt quan im vt l, loi chuyn i ny thng biu hin nh chng hay qun,
hoc l b mt tr nh tm thi hay lu di, trong sinh mnh con ngi nhn c s chuyn
i. Sau s chuyn i, ngi m c th biu hin chng ri lon tm thn nghim trng
trc s kin, gi y bt ng khng th nh c anh ta l ai v c rt t hoc khng cn
nh g v nhng th xy ra trc cuc chuyn i. Mt cch k l, t quan im tm thn
hc v tr liu hc, anh ta bt ng c mt cm gic v nhim v v mc ch, v c th nh
li nhng s kin theo dng thi gian ca anh ta theo mt cch phn no tch bit, nhng
khng th nhc li cc s kin c bit tr khi chng c in du trong thn th nhn qu.
126

N c nh th l anh ta mt i cc kh nng tnh cm v tm tr, ci tt nhin s lm bi


ri nhng nh tm l hc rt nhiu.
Thng thng nht, mt s chuyn i linh hn mt phn s ch nhm ti tng th
ca ci ti tr nn mt cn bng nht. N thng l tng tt gi li cng nhiu tri
nghim Tri t cng tt cho linh hn ri i v c gng ti sinh tr li nu c th, nhng
n khng n gin nh vy. Do bi bn cht linh ng ca nng lng linh hn, mt s trao
i tng th him khi gn gng v mch lc. Hai linh hn (hoc nhiu hn) thng tip qun
mt s nhng mnh hn nh ca nhau khi lm mt s trao i tng th, khi m h phi c
mt s ging nhau mc cao nhm thc hin s trao i thnh cng.
Hy chng ti tng kt li cc cu hnh c th trong mt s chuyn i linh hn
ton b hoc mt phn:
Hai linh hn trao i tt c cc tng th ngoi tr thn th vt l (v thn th gi
li cc k c t bo no , nh l lm th no i, ni, li xe, vv...). iu
ny thng lin quan n chng qun ton b miu t trc y, khi m linh
hn nhp vo khng c cc im tham chiu i vi tri nghim sng ca linh hn
ri i (ngoi tr chng trnh t bo). Nh ni bn trn, iu ny him khi lm
vic v thng ch xut hin nh mt s thay th cho ci cht ca thn th vt l.
Cc linh hn ng vi tha thun ny s cn mt l do mnh m gi thn th
vt l tn ti, v linh hn nhp vo s c mt khao kht mnh m tri nghim
cuc sng Tri t m khng phi i qua qu trnh sinh n.
Hai linh hn trao i ch nhng thn th astral, ether v nhn qu, li cc tng
th tnh cm v tr cn nguyn vn. iu ny c lm ch yu nh mt phng
tin ch dy cho cc linh hn trn Tri t. Bn ng/nhn tnh ca linh hn ri
i c gi li nguyn vn, nhng gi y anh ta hay c ta c mt tr tu cao hn
m khng c trc . y l loi ph bin nht ca s chuyn i linh hn, nh
ni chi tit bn trn.
Hai linh hn trao i ch cc thn th tnh cm (vi cc thn th tr ca h cn
nguyn vn). Trong khi iu ny l c th v mt l thuyt, n s ch c thc
hin trong nhng trng hp mt cn bng tm thn nghim trng, bi v linh hn
ri i vn c nhng nim tin ct li tiu cc ban u, nhng tng v nhng
khi nim tiu cc, nhng khng cn mt thn th tnh cm mt kim sot ang
tc ng v gy hi cho cc thn th khc. C c thn th tnh cm ca mt linh
hn khc, vi s tch ra im tnh, bnh thn v l tr, lm n d dng hn linh
hn nm ly nhng khun mu tm tr cn thit c hn gn. i vi linh hn
nhp vo tip qun thn th tnh cm mt n nh, s hn gn l tng i d
dng bi v c mt s tch ra ca tm tr. N ging nh vic xem mt b phim bo
lc m khng tr nn ng ha vi cc nhn vt.
Hai linh hn trao i ch cc thn th tr ca h. i vi mt ngi quan st bn
ngoi, iu ny c th ging phn no vi ci xut hin vi Tin s Jekyll v
ng Hyde, ngoi tr l cc thay i s din ra ch yu trong vng quc tr. Gi
y, ng Jekyll vn im tnh, bnh thn v l tr, nhng qun mt rt nhiu
nhng kin thc khoa hc ca anh y v c th bt ng tr nn t m v cc tri
nghim bc ng hn, trong khi ng Hyde, vn vi ci ti no nhit ca anh y,
c th bt ng c c rt nhiu tr tu thng minh.
127

Hai linh hn trao i c thn th tnh cm v thn th tr ca h, tt c cc tng


th khc cn nguyn vn. Nhn thong qua, iu ny c v l mt cch rt ph hp
loi tr 80% nhng vn ca th gii. Tuy nhin, n thng ly i ca cc
linh hn nhng tri nghim cn thit, c bit nu h khng hon ton hiu c
cc ng lc ca nhng thn th tnh cm v thn th tr. V l do ny, n b ngn
cn v him khi gp.
Hai linh hn trao i ch cc thn th astral ca h. Trong hu ht cc trng hp,
iu ny khng c thc hin tr khi c hai bn cc k tin b trong vic hiu
chnh mnh v c mt l do c bit cho s trao i. Nu c rt nhiu s tiu cc
trong thn th astral ca linh hn ri i, linh hn nhp vo c th tip nhn iu
ny v hn gn n mt cch nhanh chng trc khi lm hng s thay i, do rt
c v l s xp xp ny s ch l tm thi. Linh hn con ngi s dng nh
khng hiu iu ny xy ra.
Hai linh hn trao i cc thn th ether ca h. iu ny thng l cch tm thi
trao cho mt linh hn trn Tri t mt tri nghim v t tng cao hn, hoc
cho php mt sinh mnh con ngi c mt tri nghim nng lng v cc vng
quc cao hn nh l mt tri nghim ng (satori), nhm thc y ng lc ca
con ngi trn con ng tm linh. Nhng s trao i thn th ether cng c th
c s dng cha tr mt s m au bi v h ph mt bn thit k mi ln
thn th vt l ang tn ti. Linh hn trn Tri t c th cm thy anh y hay c
y c mt nim vui mi trong cuc sng v l mt php mu xut hin. Mt
cch in hnh, linh hn nhp vo s cc k tin b v c kh nng hn gn thn
th ether b tn thng ca linh hn ri i. Mt ln na, y thng l mt s xp
t tm thi.
Hai linh hn trao i cc thn th nhn qu ca h. iu ny hu nh lun c
thc hin dnh ring nh mt phng tin ging dy cho cc linh hn trn Tri
t. Linh hn nhp vo s c mt nn tng kin thc khng l, vi s truy cp
ngay lp tc vo cc d liu Akashic, v s c bn ti d liu ny vo linh hn
trn Tri t. Ngay khi linh hn con ngi c hiu bit c kh nng t truy
cp vo thng tin ny, s chuyn i linh hn s c g b. Linh hn nhp vo
c th ng thun vi s xp t ny nhm hc c trc tin cc i sng qu
kh ca linh hn ri i, bng cch hiu c lm th no thc hin s hn
gn mt cch su v ko di.
Lm th no s chuyn i linh hn tc ng n trng thi tm l ca cc sinh mnh
con ngi? Cc linh hn c rt nhiu nhng mnh nng lng ca nhau c nhng bn
trong h c th biu hin nh chng tm thn phn lit, tm thn phn lp, hay nhng ri
lon a nhn cch. Trong nhng trng hp trao i linh hn, nhng mnh ny l cc kha
cnh chnh. Mt cch in hnh, nu s chuyn i s gy ra rt nhiu vn tm l, th n
s khng c thc hin. Trong nhiu trng hp, cc vn mi c to ra bi s trao i
s c xc nh l c t cc vn hn so vi trc s chuyn i.
Lu rng nhng s chuyn i linh hn thng xut hin ch gia nhng linh hn
tin ha cao. Linh hn ri i c mt hp ng vi linh hn nhp vo. Cng vi nhau, h
xc nh rng tri nghim con ngi ca linh hn ri i l qu kh khn trong dng ban u
ca n, v do h la chn gip ln nhau thng qua mt s trao i linh hn.
128

Hai Linh Hn Trong Mt Thn Th


Trong mt s trng hp, linh hn ri i khng th ra khi thn th khi linh hn mi
nhp vo. iu ny c th xy ra nu linh hn ri i c rt nhiu vn v kim sot v s
phi t b nhng th d dang.
Trong v d bn trn, c hai linh hn trong cng mt thn th trong cng mt thi
im. Vin cnh ny c th kh l t nh v mo him. Trong trng hp ny, thay l linh
hn ri i chuyn i u , hay i vo mt thn th con ngi khc, th n li v n gin
chia s khng gian vi linh hn nhp vo.
Nu hai linh hn c mt lch s lu di vi nhau v l cc thnh vin ca cng mt
gia nh hn, th cu hnh ny c th lm vic tt, nhng nu c rt nhiu s khc bit, c ri
ro ca s mt cn bng tm l nghim trng.
Tm tr c thc ca mt ngi nh vy, nh l in hnh ca cnh gii tr, ni
chung tp trung vo mt th ti mt thi im. Vic c hai linh hn ang tng tc bn trong
tm tr c thc c th xp vo loi ri lon nhn cch ca Tin s Jekyll v ng Hyde.
Thm ch nu hai linh hn ging nhau rt nhiu, s c nhng s khc bit ng k
gia h. Tr khi h lm vic vi nhau c bit tt, s c vic phi hp xem ai s m nhim
v khi no. Rt c v, linh hn mi s hnh ng nh mt ngi t vn hay mt v thy i
vi ngi c. Mt cch l tng, mt ngi s thc thi cc quyt nh, trong khi ngi
kia quan st v t vn, khi thch hp.
Thn th vt l s c v tri nghim rt nhiu p lc trong s xp t ny, bi v vic
hai linh hn gn gi nhau nh th no khng thnh vn , trong mt quang cnh v tr,
nng lng v rung ng ca h s khc nhau, v thn th s cn sa i mt cch lin tc
i vi t tng tri c nhng bn trong n. Mt s biu hin thng thng vi vic c
hai linh hn trong mt th xc, l mt cm gic ca chng ri lon lng cc. Mt biu hin
khc l chng bun vui tht thng, c bit nu linh hn c thin v nhng dao ng
tnh cm tiu cc trc s nhp vo ca linh hn mi.

Nhiu Linh Hn Trong Mt Thn Th


N l c th cho mt nhm phc hp hn, hoc mt nhm hn n gin, i vo mt
thn th con ngi trn Tri t, vi hoc khng vi s hin din ca linh hn ban u. Nu
linh hn ban u ri i v vi linh hn mi nhp vo, sinh mnh con ngi c th ph by
nhng ng x tng t nh chng ri lon a nhn cch. i vi mt ngi quan st bn
ngoi, n c nh th l ngi ban u khng cn na v tt c nhng nhn cch l lm
ny tip qun. Nu linh hn ban u c gi li nguyn vn, s c nhng s tr li
thng xuyn hoc thnh thong li ng x c v nhn cch c, quen thuc, c km theo
bi nhng gian on di ca ci ging nh s ri lon a nhn cch. iu ny cng s l kh
khn cho thn th vt l, do bi nhng nhiu lon lin tc trong nng lng gy ra bi nhng
khc bit gia nhng tng th rung ng ca mi linh hn.

Nhiu Nhn Cch V Nhiu Linh Hn Trong Mt Thn Th


Nu hai hay nhiu linh hn trong cng mt thn th con ngi, n c th c thy,
i vi nh tr liu thiu kinh nghim, ging nh chng ri lon a nhn cch, ri lon lng
cc, hoc mt s chng tm thn phn lp khc. Cch tt nht ni v s khc nhau l
kim tra tng th thng minh ca cc nhn cch khc nhau.
129

Trong s ri lon a nhn cch, c th c mt kha cnh thng minh cao, nhng cc
kha cnh cn li s c xu hng chuyn bit cao trong mt hng c th, vi t hoc khng
c kin thc ca nn tng gio dc tng th ca linh hn hoc kinh nghim sng thu thp
c qua nhiu nm.
Thng xuyn hn, cc nhn cch khc nhau s cha chn chn, hoc cha trng
thnh, nh l mt a tr hn di, mt thiu nin ni lon, v mt ci ti im tnh, bnh
thn, l tr, nhng lnh m.
Trong trng hp nhiu linh hn trong mt th xc, mi mt ci gi l tnh cch s
th hin mt s thng minh ln v mt kin thc bao qut. Trong khi c th c nhiu c
tnh, cc kha cnh khc nhau khng b hn ch vo nhng ng x chuyn bit, nh l s hn
di hay tch cch ni lon. i vi ngi quan st v nhn qu, c kh nng hn l, s c vi
ngi thy khc nhau ang ni thng qua sinh mnh con ngi, mi ngi vi mt kin thc
cao.
Nhiu linh hn trong mt thn th c th b gii hn trong mt hoc vi tng th ca
ci ti. iu ny ph thuc vo nhiu yu t, bao gm nhng kh khn c thy trc bi
cc linh hn trong s chuyn i, hoc mc ch ca s chuyn i. Trong mt vi trng
hp, nhiu linh hn c th ch chim cng mt thn th ti cng mt thi im nhm thu
c mt tm tt v tri nghim sng ca linh hn ban u, c bit nu thn th b bnh
nng hoc ang trong mi nguy him sp cht.
Ni chung n l rt kh khn cho thn th vt l l ni c ng ca nhiu hn mt
linh hn, khi m mi s nhp vo c du hiu linh hn c nht v nh ca n (tng th c
bit ca rung ng v nhng c im c nht v nh).
Trong mt s trng hp, mt nhm linh hn c th c mt mc tiu c bit cho
vic tin nhp vo Tri t v hot ng thng qua mt thn th con ngi c th. Trong s
m knh thi min (trance channeling), cc nhm phc hp hn thng n thng qua cc
knh, do n khng phi l vic kh khn hiu c iu lm vic nh th no.
Tng tng l mt nhm linh hn n v thay l ri i sau khi kt thc vic m knh, h
li trong thn th mt cch v hn nh.
iu ny c th xy ra nu nhm hn thng nht v c cng mt mc tiu, nhng nu
cc linh hn nhp vo khng cng mt mc tiu, rt nhiu nhng hn lon c th pht trin.
C th l mt s linh hn ch th nghim v th cc cu hnh khc nhau bi v h t m. Nu
linh hn ban u hc tt c mi th m n mun hc trn Tri t, nhng cha sn sng
thng ln, anh ta hay c ta c th yu cu nhng linh hn khc chia s thn th , ch tri
nghim n. Tuy nhin, iu ny c th dn n hu qu tiu cc nu tng th hiu bit ca
mi linh hn nhp vo (c bit l trn tng th tnh cm) cha c ng nht .
Chng ti bit mt vi knh thi min cha nhiu linh hn mt cch lin tc trong
cc thn th h. C mt s ngi lm vic vi rt nhiu ngi hng dn tinh thn v cc v
thy khc nhau trong s trung gian thi min (trance mediumship), v rt thng xuyn
trong trng thi thi min khin h dng nh ri vo loi ny. Cc hc vin gn gi vi
knh thng bo co l nhn tnh ban u ca ngi thy ca h hu nh khng bao gi hin
din lun lun c mt hoc nhiu hn cc thc th ni thng qua knh .
Mt v d v mt v thy ng vai tr ging nh mt trm dng chn cho cc thc th
t nhiu tng th rung ng l Jonh of God (cc bn c th xem thm mt cuc phng vn
ngn vi Jonh of God ti y ghi ch ca ngi dch), mt v thy ngi Brazil mi cc
130

hc vin n nh anh y mt thi gian. Trong v d v anh y, vic quyt nh mang cc thc
th t nhiu tng th v nhiu chiu kch n mt cch lin tc lm hi thn th vt l ca
anh y. Mc du anh y c cc hp ng linh hn vi hu ht cc thc th, iu khng
khin cho thn th d dng hn trong vic iu khin cc nng lng thay i mt cch lin
tc.
M Knh
Trong 20 n 30 nm gn y, hng nghn ngi tuyn b rng h l cc knh ca
nhng sinh mnh n t cc chiu kch cao hn. By gi chng ti a ra mt nn tng cho
vic lm th no cc linh hn t cc vng quc khc c th nhp vo thn th con ngi,
hy chng ti nhn su hn vo ch m knh (channeling) v nhng dng khc m n
c th thc hin. Chng ti xem mc ny l quan trng bi v vic mang cc nng lng, cc
hnh t tng v cc thc th vo thn th, mt cch c thc hoc v thc, c th c mt
tc ng tch cc hoc tiu cc ng k ln kh nng hp nht linh hn ca cc bn.

M Knh Thi Min v Trung Gian Thi Min


Chng ti by gi s dng thm mt cht thi gian ni v mt s m knh thi min
(trance channeling) v trung gian thi min (trance mediumship), khi n cung cp mt cch
cho cc linh hn t cc tng th khc v cc chiu kch khc tri nghim Tri t m khng
cn thc s ti sinh y.
Ni chung, khng c s khc nhau gia m knh thi min v trung gian thi min,
ngoi tr l chng ti ang to ra mt nt ring bit khng ng k. M knh thi min c
xem nh mi lc mt sinh mnh con ngi cho php mt ngi hng dn tinh thn, c ch
quyn hoc khng, ni thng qua thn th m khng c hiu bit ca bn ng/nhn tnh
thng thuc v thn th . i vi bn ng/nhn tnh, sinh mnh con ngi ang m knh
c th xem nh i ng, hoc bn ngoi c th, v khi anh y hay c y tr li, vic m
knh xy ra, nhng khng c s nh li mt cch c thc v ci c ni hoc
c lm.
S trung gian thi min, mt khc, xem nh mt mi quan h mt thit hn vi nhng
ngi hng dn tinh thn no , nhng v thy, nhng bc thy thng ln, nhng thc
th la khi xc, v tng t. Ngi trung gian, trong khi v thc v mt k thut trong cc
bui m knh, c mt mi quan h pht trin cao gia anh y hay c y v nhng ngi
hng dn tinh thn khc nhau m anh y hay c y lm vic cng.
Nh ni trc y, m knh thi min v trung gian thi min lin quan n mt
s chuyn i linh hn tm thi. V bn cht, tt c cc tng th ngoi tr thn th vt l v
phn bn ng/nhn tnh c trao i trong nhng giai on thi gian thay i vi mt linh
hn c ch quyn khc hoc cc linh hn t cc chiu kch cao hn, hoc mt thc th la
khi xc hoc cc thc th t cc cnh gii astral, ether hay nhn qu. Nu s chuyn i l
vi cc thc th la khi xc, c th c kh nng gii hn cho knh hoc ngi trung gian
thc hin chc nng t tr trong bui thi min, khi m kin thc ca thc th v vic lm
th no s dng thn th con ngi c th khng hon chnh. (Thm ch vi cc thc th c
ch quyn chiu kch cao hn, nhng tc ng ln thn th ca knh c th kh gii quyt,
do bi nhu cu ca thn th chnh sa mt cch nhanh chng i vi mt tn s cao hn.)
Nu cc linh hn nhp vo c cc t hp bn ng/nhn tnh pht trin tt, nhng kha
cnh ny s tng tc vi cc kha cnh ca t hp bn ng/nhn tnh ca linh hn ri i n
131

mt mc no , khi m bn ng khng hon ton ri i vi phn cn li ca linh hn


nhp vo, nhng dng nh ch ng hoc tr nn th ng. Mt ln na, iu xy ra vi bn
ng/nhn tnh trong m knh thi min ph thuc rt nhiu vo tng th hiu bit ca cc
linh hn lin quan, v c bao nhiu vn kim sot . Trong hu ht cc trng hp,
bn ng/nhn tnh ban u vn , nhng n gin l khng hot ng, hay, trong trng
hp nhng ngi tin ha cao, ang ngm nhn, quan st, hc hi v tng trng t kin thc
v s sng sut ca linh hn hay ca cc linh hn nhp vo.
Ni chung, nu bui m knh lin quan n cc thc th la khi xc, mt s tng th
ca linh hn ban u c nguyn vn, c ngha l s chuyn i l mt phn ch khng
phi ton b. iu ny l bi thc th la khi xc ch mang mt s kha cnh ca mt linh
hn khc vo thn th. Phn cha m ca linh hn nhp vo ang gim st t cc vng quc
cao hn, v thm ch c th b d vic m knh nu linh hn nhp vo khng giao tip theo
mt cch lnh mnh vi ngi m knh.
Nu nng lng ca linh hn hay nhng linh hn nhp vo qu mnh lit, hoc khng
tng hp trong mt s cch khc, vi nng lng ca linh hn ri i, phn cha m ca linh
hn nhp vo s can thip vo vic m knh, hay n gin t chi cho php thc th la khi
xc nhp vo. Tt nhin, iu ny ph thuc vo tng th t tng ca c hai linh hn, tt
nhin l c th cho thc th la khi xc l i nhng mong mun ca cc phn hn cha m;
v l do , m c kh khn vi cc vng quc ca t do ch.
Khi mt sinh mnh c ch quyn, hay mt thc th la khi xc tin ha cao i din
cho mt mnh hn ln, ch yu ca linh hn nhp vo, tham gia vo mt s m knh thi
min hoc trung gian thi min, mt linh hn nhp vo nh vy truy cp cc d liu Akashic
ca linh hn thng chim thn th con ngi ca knh hoc ca ngi trung gian. Gia
nhng d liu Akashic, s hng dn ca cc thnh vin gia nh hn v cc phn cha m
trong cc vng quc cao hn, v kin thc c t trc ca knh, linh hn nhp vo
bit rt nhiu v linh hn ri i.
Linh hn nhp vo c th c mt cuc tham vn vi cc thnh vin gia nh hn ca
anh y hay c y (hay phn cha m, trong trng hp mt thc th la khi xc). Mt v d
v mt cuc i thoi gi thit gia linh hn nhp vo v nhng ngi gip ca n trong
cc vng quc cao hn c th ging nh th ny:
Ngy hm nay, bn s i vo thn th ca C Nancy Addison, sng Copenhagen,
an Mch. C Addison lm vic vi cc sinh mnh t vi tng th v vi chiu kch khc
nhau, nn thn th ca c y c th iu chnh c vi nng lng ca bn. C y l m ca
bn a tr v c mt ngi chng yu thng. C y thch gi bn ngoi thn th trong mt
n hai gi, v vy m bo l bn s ri i trong khong 60 n 120 pht theo thi gian Tri
t sau khi i vo thn th ca c y. C y c xu hng co git rt nhiu khi cc linh hn
bn trong c th, v vy ng iu lm bi ri bn trong vic pht biu thng ip ca
bn. C y c mt nn tng ca mt gio vin khoa hc v hiu nhiu v cc thut ng k
thut, do c thoi mi s dng chng khi bn ni thng qua c y. C Addison sinh ra
Hoa K v ni c vi ngn ng, nhng thnh gi ca c y ngy hm nay ch yu l ngi
Anh, do c y s ni bng ngn ng . C y c vi vn tnh cm. Bn c th truy cp
bi cnh tnh cm ca c y thng qua d liu Akashic nu bn cn tm li thng tin v cc
vn ca c y. Mt s tnh cm ca c y c nhng su vo thn th vt l v bn s
cm thy chng khi bn nhp vo. C y c xu hng tr nn lo lng v bn chn rt nhiu,
132

v bn chc chn s cn di chuyn thn th ca c y qua li thng xuyn gi nhng


phn ng tm l ca c y khng lm bi ri bn.
Lu rng tt c nhng thng tin tham vn ny c a ra cho linh hn nhp vo
bi nhng ngi hng dn tinh thn ca c y trc khi nhp vo knh hoc nhp vo
ngi trung gian, v n s khng dn n mt cuc i thoi tin li ging nh cuc i
thoi bn trn. C v hn, n s l trao truyn ngoi cm rt nhanh khi linh hn nhp vo
thn th.
im thun li chnh ca vic m knh thi min v trung gian thi min l n
thng b qua bn ng/nhn tnh ca sinh mnh con ngi khi ang pht biu thng ip.
Trong vic m knh c thc (c tho lun tip theo), c ri ro ca vic can thip ca bn
ng/nhn tnh vo thng ip ang truyn ti, ri ro ca vic din gii thng ip mt cch
khng chnh xc trong qu trnh m knh, hay trong mt s chiu hng bp mo thng
ip. iu ny c v t xy ra nu bn ng/nhn tnh ng i hoc n u .
im bt li chnh ca m knh thi min v trung gian thi min l n thng kh
khn cho thn th con ngi lm s chuyn tip gia cc nng lng khc nhau ca cc sinh
mnh nhp vo. V d, nu linh hn thng chim thn th ca sinh mnh con ngi c mt
nng lng thp hn nhiu so vi linh hn hay nhng linh hn nhp vo, thn th phi chnh
sa lp i lp li mi khi c mt bui m knh, tr i tr li gia cc trng thi nng lng
cao v thp.
Knh ny chng kin rt nhiu v d ni m cc knh thi min v nhng ngi
trung gian cn gip t cc sinh mnh con ngi khc tr li t trng thi thi min sau
mt bui m knh. i lc n lm yu thn th. Nhng lc khc sinh mnh con ngi b y
ra ngoi hoc gp rc ri mt lc sau bui m knh. Trong nhiu trng hp, knh hoc
ngi trung gian s tri nghim cc vn sc khe mt cch nh k.
Cc bn c th hi, Nu nhng linh hn nhp vo hiu bit nh vy, ti sao h khng
lm mt iu g y v cc vn ny?
Cc linh hn nhp vo mt thn th con ngi v mn n tm thi c th c kin
thc rt ln v loi ngi, nhng iu khng c ngha l n s d dng khi i vo chiu
kch thp ny. Nhiu nhng ngi hng dn tinh thn n gin khng c tri nghim
hin thn hon ton hiu c iu m thn th tri qua khi n lm nhng thay i t
ngt trong trng nng lng ca n thch nghi vi cc sinh mnh cao hn. H c th c
tnh yu v tnh thng rt ln cho sinh mnh con ngi m h ang lm vic cng, nhng
iu khng ging vi vic c mt hiu bit su v mt thit v ci m thn th tri qua.
Mt s linh hn tin ha thng trong mt trng thi rt nh, v mt ca thn th con
ngi l kh phi hp cng. Hy tng tng nh ang bi trn bin vi rt t hoc
khng c qun o, v sau mc vo ngi nhng qun o ma ng nng n v c gng
bi tip.
Cc linh hn nhp vo thng c s hiu bit tm v chn la cn thn ngi
m h s m knh, i lc nhiu nm trc khi h bt u cng vic m knh. C th c mt
giai on chun b lu di trc khi vic m knh thi min hay trung gian thi min bt
u. Trong nhiu trng hp, nhng linh hn lin quan lm nhng tha thun trc s ti
sinh ca con ngi hin ti m h s lm vic cng theo cch thc ny.
M knh thi min v trung gian thi min l d dng hn nu nhng linh hn nhp
vo l nhng linh hn sinh i hay nhng thnh vin gia nh hn nguyn thy ca knh
133

hoc ca ngi trung gian, khi h quen thuc nhiu vi sinh mnh con ngi m h lm
vic cng. Trong khi nhng ngi hng dn tinh thn thng khng th hiu c mt
cch y vic trong mt thn th con ngi l nh th no, h hc cch lm sao lm
du bt hoc sinh mnh con ngi c mt cht ngh ngi nh k.
Nhng ngi m knh thi min khng c mt mi quan h tt vi nhng ngi
hng dn tinh thn n thng qua h th c th xy ra cc vn sc khe v cc vn
tnh cm. Mt s ngi c gng cnh tranh vi nhng ngi hng dn ca h, nhng ngi
ang rung ng mt tn s cao hn trong hu ht cc trng hp, v thn th vt l c
gng theo kp nhng yu cu ca vic mang n nng lng tn s cao.
Kin ngh ca chng ti l cc knh mun nh nhng vi thn th vt l ca h c th
th vic m knh c thc (conscious channeling), hoc dng m chng ti s dng, trao
truyn ngoi cm, ci s c tho lun trong chc lt.

M Knh C Thc
Dng ny ca vic m knh lin quan n hai hay nhiu hn cc linh hn sng trong
mt thn th con ngi, nhng khng ging m knh thi min, cc linh hn i vo khng
hon ton tip qun thn th trong khi linh hn ban u ri i mt cch tm thi. Trong m
knh c thc, mt hoc nhiu hn cc linh hn, thng n t cch cnh gii cao hn, chia
s thn th con ngi vi ngi ch chnh ng ca n. Linh hn ban u c th quan st t
mt gc nhn c thc trong tm tr cao hn, hay c th cng tc vi linh hn hoc nhng
linh hn nhp vo theo m hnh tho lun nhm.
Tc gi ny s dng m knh c thc khi anh y lm vic vi ngi hng dn tinh
thn ch yu ca anh y, Leah, v s dng trao truyn ngoi cm khi lm vic vi nhng
ngi hng dn khc, bao gm chng ti, cc ng Sng To.
Trong vic m knh c thc, anh y li li mt cht v cho php Leah nhp vo v
bt u ni. Ging ca anh y thay i v anh y dng nh ni vi mt ging khc. N c
nh th anh y l mt hc vin ang ngi ngay hng u ca lp hc khi Leah ang ni. Anh
y chm ch vo mi t v hiu c hu ht, nu khng phi l tt c, ci m c y ang
ni.
Sau mt bui m knh c thc, ngi m knh c th cm thy c nng ln, hay
i th ging nh trc v mt nng lng, v him khi cm thy kit sc nh cch m knh
thi min thng cm thy.
Bi v linh hn ban u khng ri khi c th, c kh nng bn ng/nhn tnh
nhum mu tri nghim m knh. y l mt hn ch ln nht ca vic m knh c thc.
Lm th no nhng ngi m knh c thc gi c nhng thng ip ca h c
tinh khit? V mt k thut, n l khng th c c 100% s tinh khit vo mi lc m
knh c thc, nhng n l c th lm tinh khit nhng thng ip, nh vy ci g n
qua knh hu nh hon ton l nng lng ca linh hn hay ca nhng linh hn nhp vo.
Mt cch l tng, Ci Ti Cao Hn ca knh c mt mi quan h su sc v mt thit vi
ngi hng dn (nhng ngi hng dn) ang ni qua knh. Trong trng hp ca knh
ny v linh hn sinh i ca anh y, Leah, iu l ng nh vy.
Cht lng ca vic m knh c thc ph thuc v tng th hiu bit ca ngi m
knh, cng nh tn s v rung ng ca ngi hng dn tinh thn. Nu c ngi m knh
v ngi hng dn tinh thn c mt mc gic ng cao, th cc thng ip s c gi tr
134

i vi loi ngi. Nu ngi m knh c rt nhiu ni s cha c gii quyt, nhng ni


s ny c th tc ng n s tinh khit ca thng ip, c bit nu ngi m knh c rc
ri trong vic gi bn ng ca anh y hay c y ng ngoi qu trnh m knh. Nhiu ngi
m knh c thin ch bp mo nhng thng ip n n t nhng ngi hng dn tinh
thn ca h bng cch nhng ni s cha c gii quyt lm nhim thng ip.
iu ny khng c ngha l cc bn phi ch i cho n khi gii quyt tt c
nhng vn tnh cm v tm tr ca mnh trc khi bt tay vo vic m knh c thc, m
n c ngha l bn phi cnh gic v ku gi s bo v tm linh mt cch lin tc trc,
trong v sau bui m knh.
Khng c g sai vi vic tr li v sa cha nhng thng ip t nhng ngi hng
dn tinh thn, bao lu cc bn khng thay i mt cch c ngha ni dung v bi cnh m
ti thng ip c trao. C th c nhiu thng tin c gi tr trong phn chnh ca cc
thng ip, vi mt vi sai lch y .
Nu bui m knh c a ra cng khai, hoc trc mt nhm linh hn con ngi,
nng lng ca nhm cng c th nh hng ln c knh v ln c ngi hng dn hay
nhng ngi hng dn. Thng thng, ngi hng dn (nhng ngi hng dn) s c
nng lng ca nhm v iu chnh nng lng ca anh y hay c y cho ph hp. Nu
nhm l yu thng, n thng d dng hn cho knh nhn c cc thng ip mt
cch chnh xc, khi anh y hay c y thoi mi hn so vi mt nhm linh hn nghi ng hoc
phn xt.
Nhng kh nng tm linh v trc gic gip h on nh tt nht v nhng khch
hng ci m v d tip thu nhng thng ip m h a ra. iu tng t cng ng nh
vy i vi cc knh v nhng ngi hng dn tinh thn.
Bi v nhng kh khn trong vic chuyn dch nhng thng ip n t nhng vng
quc tinh thn, nhng ngha c d nh trc bi nhng ngi hng dn tinh thn c
th khng lm n din gii ra c trong mt dng m tt c mi ngi c th hiu c.
iu ny khng c ngha l cc thng ip l khng chnh xc, ch l phng php phn phi
cn thit.
Ci g l s khc nhau gia vic m knh c thc v trao truyn ngoi cm?
M knh c thc lin quan n khng ch cc tng v cc khi nim n t
ngi hng dn (nhng ngi hng dn), m n cng lin quan n s hin din nng
lng, hay du hiu nng lng, ca ngi hng dn (nhng ngi hng dn). Ngi
hng dn (nhng ngi hng dn) s mang y sc mnh v nng lng ca h vo
bui m knh thng qua knh, cho d ngi m knh vn gi c thc v ci ang xy
ra. Vi phng php trao truyn ngoi cm, ch c cc tng, cc khi nim v c l cc
hnh nh l c truyn t, v rt t nng lng ca ngi hng dn (nhng ngi hng
dn) c ti vo ngi ang nhn cc thng ip.

Trao Truyn Ngoi Cm


Khi nhng ngi hng dn tinh thn ang rung ng ti mt tng th rt cao, n l
kh kh khn mang nng lng ca h xung Tri t, v c bit l mang vo cc thn
th con ngi. Cho d vic m knh c thc nng tn s ca thn th ln rt nhanh nu
nhng ngi hng dn l tin ha cao. Do , nhm chng li vic t chy dng vt l,
135

lm qu ti n, hay ln t n vi vic ti nng lng xung mt cch lin tc, c mt cch


tip cn rt nh nhng v tinh t kt ni t nhng ngi hng dn tinh thn.
Trong vic trao truyn ngoi cm, mt phn trm nh trong nng lng ca nhng
ngi hng dn tinh thn c mang vo thn th ca ngi m knh, cng vi cc
tng, cc khi nim v nhng th ti xung bng ngoi cm (c tho lun bn di).
Thun li ca vic trao truyn ngoi cm l ngi m knh c th lm vic vi cc sinh
mnh tin ha rt cao m khng phi nhn qu nhiu nng lng vo thn th vt l. Mt
thun li khc l Ci Ti Cao Hn ca sinh mnh con ngi c th tng tc vi nhng
ngi hng dn tinh thn mt cch trc tip hn v lc c cc thng tin khin n khng
b qu ln t i vi nhng ngi ang nghe.
S kt ni ca chng ti vi knh ny l thng qua trao truyn ngi cm. Anh y cm
thy mt cht nng lng ca chng ti v xem chng ti nh nhng ngi sao xanh-trng,
ci kh l chnh xc trong kh nng ca th lc. Anh y c th nhanh chng v d dng ghi
nhn s am hiu ca chng ti tc ca anh y. Chng ti truyn t trong ci thng
c gi l dng gi (batch), ci c ngha l thng tin c ti vo tm tr cao hn ca anh
y v sau c mang vo tm tr c thc mi lc mt t. Nh vy n c th mt vi giy
ti nhng lng thng tin khng l vo siu thc (superconscious) ca anh y, v sau
c l mt vi tun anh y c th hp nht mt cch y vi tt c mi th c ti
xung.
Mt phn ng k ca cun sch ny c trao cho anh y theo cch thc ngoi
cm trong khong vi pht, v gi y anh y ang gi ra nhng thng tin t tm tr cao hn
ca anh y.
iu ni ln rng, chng ti cng kt ni vi anh y trong thi gian thc. Thng
tin c th n mt tc m anh y c th iu khin c, nhng s hin din ca chng
ti khng n v i. Chng ti cng anh y, v cng cc bn, lun lun. Chng ti l s
Hin Din bt dit, v hn. Chng ti l Mt vi ng To Ha ca chng ta.
Bt k sinh mnh con ngi no u c th hc cch trao v nhn nhng thng ip
ngoi cm. S kt ni nh vy c th xut hin gia mt linh hn c thn th v nhng sinh
mnh con ngi khc, hoc vi nhng ngi hng dn tinh thn. Nhm thc hin chc
nng ngoi cm, cc bn cn phi l mt ngi gi ng thi l mt ngi nhn nng lng
tr tht tt. Tt nht l thin nh v gi tnh lng tm tr trc khi gi hoc nhn thng tin.
Hu ht cc linh hn trn Tri t c mt giai on kh khn vi vic gi v nhn thng tin
bng ngoi cm bi v h lin tc b xao lng bi chnh nhng ngh ca h, nhng ngh
ca nhng ngi khc, hay bi chnh cuc sng. Ni mt cch khc, h ang nhn rt nhiu
thng ip ngoi cm tri ngc nhau mt cch lin tc t hng t nhng linh hn khc
trong khi ang c gng la chn nhng thng ip thch hp t mt, hoc t mt nhm cc
linh hn. (Tt nhin, phn chnh ca nhng thng ip ngoi cm c pht i t bn trong
bin ngi gi i nhng thng ip mt cch khng ch ).
Nh chng ti ni lp i lp li trong cc cun sch ca chng ti, cc bn ang
sng trong mt bin nhng tm l tiu cc khong loi ngi ang pht ra nhng ngh
v nhng cm xc tiu cc. S tiu cc ny c thu thp bi cc gic quan tm linh v trc
gic v c th tc ng n nhng c gng ca cc bn trong vic kt ni vi nhng sinh
mnh yu thng v nhn t trong cc chiu kch cao hn.
136

Cng tc ng n kh nng ngoi cm ca cc bn l nhng mnh ca linh hn bn


v nhng linh hn khc cha hp nht cc vn tnh cm v tm tr ca h. Nhng phn
ca ci ti c th phn ng, hn l p li, vi cc thng ip t trn cao. Nu mt ngi
m knh cha tin ha , cc thng ip truyn n c th khi dy rt nhiu s s hi
hoc s chng i, m c th cn tr kh nng ca knh nhn thc c cc thng ip mt
cch sng t.
Nhm chng ti v knh ny kin ngh l cc bn nn thng xuyn tch mnh ra khi
cc thnh ph ng c v nhng ni cng cng, hng n mt mi trng yn tnh, t
nhin khi c gng kt ni ngoi cm, nu cc bn mi bt u trn con ng ny.

Ti Thng Tin Ngoi Cm


Khi nim v vic ti thng tin c th c m t tt nht bng cch ngh v mt h
thng my tnh. Chic my tnh c nhn c th ti thng tin t Internet theo cch rt ging
vi cch m nhng sinh mnh con ngi ti thng tin t Tm Tr V Tr, hay ng To Ha
(hay t nhng sinh mnh tin ha cao). Thng tin c truyn theo ci c gi l cc gi
nng lng. Nhng gi thng tin ny, khi c nhn mt cch sng sut, ging mt cht vi
cc tinh th lp lnh nh sng vng trng. Chng i vo siu thc ca ngi m knh v
lu li trong mt dng nn cho n khi n c truy cp. Mt s ti xung n gin mt
vi giy c th cha hng t n v thng tin. D liu c th c ph bin mt cch chm
chp trong mt khong thi gian rt di, hoc nhn c trong nhng s thu sut tc th v
nhng ln pht gic bt ng.
Thm ch nu ci m cc bn ang tri nghim khng ri vo loi m knh ng cch,
cc bn c th l mt trong nhng c nhn thng nhn c ci hay gi l thu sut tc
th (flashes of insight). Hy chng ti kho st ci g thc s din ra khi iu xut
hin.

Ti Nng Lng Thng Minh


Khng phi tt c s trao truyn ngoi cm xy ra trong cc t, cc thnh ng, cc
tng hay cc khi nim. Nng lng thng minh ca Tinh Thn thm vo tt c thi gian,
khng gian v vt trn nhng th . Thng tin c th i vo tm tr cao hn ca ngi m
knh nh nhng tri nghim nng lng tinh khit. Cc bn c th c mt s thin nh ni
m cc bn c lp y vi nh sng rc r v bt thnh lnh cc bn bit rt nhiu v mi
th m bn khng bit trc y. N c nh th l v tr rt s sng sut lin tc vo t
tng ca cc bn, nhng n n trong dng ca nng lng mnh lit ang di chuyn qua
th aura v qua cc lun xa ca cc bn. Sau , tm tr c th gii m mt s thng tin v
t n vo cc t ng, nhng n n nh nng lng tinh khit.
Mt tri nghim ngoi cm thc s c th c gi v nhn trong bt k ngn ng
Tri t no, hoc khng cn ngn ng. S kt ni tm tr vi tm tr, cc tng th cao
hn, khng ph thuc vo t v ng. C mt s hiu bit tc th xut hin. iu ny l v
cng kh khn cho hu ht cc sinh mnh con ngi nm bt, bi v tt c mi th h nhn
thc u c din gii vo ngn ng, d l cc t hoc cc biu tng. Tuy nhin, s thng
nht ca Tm Tr V Tr vt trn tt c nhng nhn thc ca ci tr.
Knh ny c mt tri nghim v vic ti nng lng thng minh trn 35 nm trc.
Trong khi anh y ang ngi trn ban cng ngm nhn thnh ph, anh y bt chp cm thy
mt lng khng l ca nng lng rt vo cc lun xa bn trn ca anh y. C mt nh
137

sng rc r tin n v thm m thn th anh y, v khi nh sng ny di chuyn, c ci m


anh y gi l mt s thu sut tc th c a vo tm tr anh y. N c nh th l ton
b v tr rt kin thc v s sng sut ca n vo no anh y v chuyn xung thn th
anh y. Bt thnh lnh anh y bit nhng th m trc cha h c kin thc, hoc t nht
n c cm thy nh vy.
Sau tri nghim ny, anh y bt u mt s iu tra nghim tc v bn cht ca sinh
mnh tm linh ca anh y, lin quan n nhiu c nhn v nhiu nhm tm linh v tham d
vo vi phng tin hn gn v nhng thc hnh thin nh.
Lm th no cc bn c c mt tri nghim tng t v vic ti nng lng
thng minh?
Ngi thin v n gin cm nhn nng lng ang n qua lun xa nh u ca cc
bn v i xung c th bn. Tng tng nng lng ny l thng minh v bit tt c mi
th. N bit chnh xc lm cch no di chuyn v ci g cn phi lm. N c mt hiu bit
v tr vt trn tt c nhng ngn t v nhng biu tng. y l lung t tng ca v tr
ang chy qua ton b sinh mnh bn. l Tinh Thn sng ca Thng , ang tun
chy bn thn n vo tt c mi th. Hm nay, quyt tm l cc bn s m rng tri tim v
tm tr mnh i vi s Hin Din k diu ny v cho php n hng dn nhng hnh ng
v nhng quyt nh ca cc bn thay cho bn ng/nhn tnh.
Mt Bi Hc C Bn v S Chim Hu Thc Th
Chng ti mang cc bn i xa hn mt cht vo v tr trong hnh trnh ca chng
ti vi cc bn, chng ti sn sng tr li Tri t v tho lun thm mt s nhng tri
nghim gy tr ngi cho s hp nht linh hn. Hy chng ti bt u vi ch gy tranh
ci v s gn kt thc th v s chim hu thc th.
Trc y chng ti m t cc cch khc nhau m cc linh hn c th phn mnh.
Chng ti ni rng cc thc th la khi xc l nhng mnh hn ln ri khi dng vt
l v cha ti hp nht vi cc phn cha m trong cc vng quc cao hn. Nhng thc th
nh vy c th b kt trong cc tng th khc nhau v cc chiu kch khc nhau ca cc cnh
gii astral, ether hay nhn qu. Ni chung, n l d dng hn nhiu tr li vi nh Sng
t cc vng quc ether v nhn qu. Ni m hu ht nhng kh khn xut hin l tng th
astral.
Cc cnh gii astral bao gm ba cnh gii ph, thun tin chng ti s gi l cc
vng quc astral thp, trung v cao.
Mt trong cc cch thng thng nht m cc linh hn phn mnh l thng qua s t
chi. Khi mt tri nghim rt mnh lit, linh hn thng chn i ph vi s mnh lit ny
bng cch v ra thnh cc phn ca ci ti khin n b tn thng v c tnh chn trnh iu
. Trong tm l hc, iu ny c gi l s nn c thc. Cui cng, mnh hn v
ra thc s b lng qun v n i vo vng quc ca s nn. Cc linh hn vi cc kha
cnh b nn ca chnh h khng bit rng h c cc mnh hn tiu cc t chi cc
phng cch tri nghim v by t s chn ng ca h.
Ti thi im ca ci cht vt l, cc tng th cao hn ca Ci Ti c nhng vo
dng vt l ngay lp tc ri i vo nh Sng quay li vi nhng ngi gim h nghip
ca linh hn v cc thnh vin gia nh hn trong cc vng quc cao hn. Nhng phn
b t chi, b ngn cn hay b km nn i vo cc cnh gii astral bi v chng thiu rung
138

ng cn thit di chuyn trc tip vo nh Sng. H c th lang thang mt phng hng


v bi ri qua nhiu hnh lang v li i ca cc cnh gii astral. Nu h c cc dnh mc tnh
cm vi nhng ngi v nhng hon cnh trn Tri t, h c th ln vn quanh cnh gii
vt l v xut hin nh nhng con ma i vi nhng ngi c th nhn thy h.

Bn Cht Ca Cc Thc Th Tiu Cc


i vi mt thc th la khi xc tiu cc, n rt d dng gn bn thn mnh vo mt
sinh mnh con ngi hn l i vo nh Sng. Loi sinh mnh con ngi no khin cc thc
th la khi xc gn bn thn h vo? Lut Hp Dn pht biu rng cc linh hn (v cc
mnh hn) b hp dn n cc tn s v cc rung ng tng t. Do , cc thc th la khi
xc s c xu hng gn bn thn h vo nhng linh hn con ngi c mt tng th rung
ng tng t. Nu nhng thc th ny c rt nhiu s gin d cha c gii quyt, v d
nh vy, h s c xu hng gn vo nhng ngi vi rt nhiu s gin d cha c gii
quyt.
Cc thc th tiu cc khng hiu rng h l mt phn ca mt nh Sng v i v
rng ng Sng bn trong h. L cc mnh hn, n l kh khn hn nhn thy nh
Sng ni tm. Do , h tm kim mt nh Sng bn ngoi h nhm cm thy trn vn.
nh Sng gia nh hn ca h c th ang chiu ri rc r trong cc chiu kch cao hn,
nhng h khng . H trong cc vng quc astral vi nng lng khng gii
thot. (T mt quan im cao hn, h vn l mt phn ca Thng , nhng nhn thc
ca h b kha cng trong cc cnh gii thp hn do bi nhng dnh mc tnh cm cha
c gii quyt ca h.)
Cc sinh mnh con ngi xung quanh thc th la khi xc c nh Sng bn trong h,
hp dn thc th. Nu h c cng nhng tnh cm v nhng cm xc tiu cc nh thc
th, n s l mt s ph hp trn Thin ng i vi thc th la khi xc. (C l chng ti
nn gi n l mt s ph hp trong a ngc.)
Trong trng hp ny, c nh Sng bn trong linh hn con ngi v c cc vn
cha gii quyt khin anh ta hay c ta l hp dn i vi thc th la khi xc v do vy n
c th bm cht vo th aura v cc lun xa ca sinh mnh con ngi.
u ny mang chng ta n vi cuc tho lun sau, lin quan n cc mc v cc
tng th ca vic tip nhn s tiu cc bi nhng linh hn trn Tri t. y l mt phn ct
yu trong chng trnh ca chng ti v s hp nht linh hn v chng ti hy vng cc bn
s tp trung hon ton vo vn ny.
(Ghi ch: Thng tin c a ra trong phn ny da vo ci c ni trc y,
lin quan n nng lng, cc hnh t tng v cc thc th, cng nh phn v nhng s
nhp xc v nhng s chuyn i linh hn. Nu cc bn c rc ri vi bt c khi nim no
trong cc trang tip theo, th lm n xem li cc ch bn trn trc khi tip tc.)
C vi tng th c th cho s can thip bi cc nng lng tiu cc, cc hnh t tng
v cc thc th vo nhng linh hn ang tin ha trn Tri t. Chng ti s m t tng
dng can thip tiu cc chi tit bn di. Lu rng nh ngha v s tiu cc ca chng
ti l: Bt k ai hay ci g dng nh, hoc thc s lm cn tr qu trnh ca cc bn nh
mt linh hn ang tin ha. iu s bao gm mi th lm chm s tng trng ca cc
bn hoc dng nh chng li iu , bao gm s xung t gia cc tng th khc nhau
ca ci ti, s sai lch ca nhng thng ip tinh thn bi bn ng, cc khun mu tnh cm
139

v cc khun mu tr cha c gii quyt bao gm cc nim tin ct li tiu cc, cc vn


nghip cha c gii quyt bao gm cc tha thun linh hn v cc hp ng linh hn
khng cn phc v cc bn na, v nhng sinh mnh con ngi b nh hng tiu cc, cc
nng lng, cc hnh t tng, cc thc th la khi xc hay cc sinh mnh c ch quyn
i vo 6 thn th thp ca cc bn theo mt s dng.
Thng thng, nhng hon cnh di y khng th xut hin tr khi c sn s
tiu cc hin din bn trong ma trn linh hn ca cc bn, ci sau hp dn cc hon cnh
tiu cc trong dng cc nng lng, cc hnh t tng hay cc thc th. Sau , chng ti s
i vo chi tit v nhiu k thut hn gn cho vic gii quyt v ng nht s tiu cc. By
gi, chng ti s ni chi tit cc loi tn cng tm linh v s can thip c th i vi cc linh
hn ang tin ha trn Tri t.

S Tiu Cc Trong Th Aura v Trong Cc Lun Xa


Dng nh nhng nht ca s can thip tiu cc lin quan n nng lng ca cc tnh
cm tiu cc v cc nim tin ct li tiu cc nhng vo th aura v cc lun xa ca thn
th ether. Th aura ca cc bn ging nh mt u thu si bi, v nh chng ti ni trc
y, c cc nng lng tiu cc v cc hnh t tng lin tc bay qua bay li khp Tri t.
Cc nng lng cng hng vi s tiu cc cha c gii quyt c sn trong sinh mnh
ca bn (t nhng tri nghim chn ng ca bn hay chng trnh tiu cc ca bn) s
thng c xu hng b kt trong th aura v cc lun xa.
Nhng khun mu ny cng c th c cc kha cnh tng ng trong cc thn th
astral v nhn qu, v chng thng d dng c nhn thy bi nhng ngi sng sut khi
nhn vo th aura v cc lun xa.
Mc du c th c sn nhiu lp tiu cc trong thn th ether c to ra bi nhng
khun mu tnh cm v nhng khun mu tr cha c gii quyt ca mt linh hn, n
thng l c th nhng nh tm linh nhn thy ci xut hin nh nhng chic dao gm,
nhng vt ti, hay nhng khun mu en ti khc trong th aura v trong cc lun xa n t
nhng cuc tn cng nh nhng ca cc linh hn khc.
Ph bin nht thuc loi ny lin quan n nhng linh hn trn Tri t phng s
tiu cc ca h vo ngi ang c xem xt. Nu khch hng c cc vt ti trong th aura,
h thng b gy ra bi vic tip nhn s tiu cc ca nhng ngi thng xung quanh
ngi khch hng, c bit l nhng ngi yu mn ca h v cc thnh vin gia nh. Nu
nhng vng ti nhn ging cc lp hon chnh ca th aura (c nh l anh y hay c y ang
mc mt chic o ma hay mt chic o chong c mu sc ring bit), bao quanh thn th
vi mu nu ti, xm hay en, chng thng l cc h thng nim tin v cc tnh cm tiu
cc bt ngun t bn trong, nhng nu chng b khoanh vng hay phn tn khp th aura,
chng thng n t cc linh hn khc.
Thng thng cc linh hn ang gi i s tiu cc khng bit mnh lm vic . Anh
ta hay c ta c th nui dng s bc tc v on gin hng n ngi nhn v gi i nhng
ngh tiu cc mt cch th ng.
Nhng con dao gm sc bn ca nng lng ti, thng rt en v c xc nh r
rng, cho thy s tiu cc thc s l c ch hng n ngi nhn. Nhng con dao gm
ny thng c phng ra bi nhng sinh mnh con ngi trn Tri t hn l bi nhng
ngi hng dn tiu cc hay bi cc thc th astral.
140

N c th l mt iu g y rt n gin. V d Robert, mt khch hng, c mt b


m theo lut php, Betsey, ngi c rt nhiu nhng phn xt v cch ng x ca Robert.
Khi c y ni chuyn vi v ca Robert, Betsey c th ni, vi thi d di, tht i bi,
thng chng v tch s ca my tht tin. Tao khng th chu ni n. Tao c g n
cht i!
Lng cm hn bn trong Betsey thot vo cc cnh gii astral v gn bn thn n vo
Robert mt s im ni m anh y d b tn cng nht. N c th d dy, ni anh y
nhn n nh ca cha mnh t khi anh y cn l mt a tr. Nhng rung ng ca lng
cm th v s phn xt m anh y nhn t ngi cha tc ng nh mt thanh nam chm
hp dn s tiu cc ca Betsey. Gi y, mt phn ca Robert ght bn thn anh y bi v
anh y tip nhn s lp trnh trnh tiu cc m anh y nhn t ngi cha. S t ght
mnh ny c tng cng bi Betsey (v bt k ai khc b ko vo v kch).
Nu nhng chic dao gm ca nng lng ti ch i mt phn vo th aura, chng ch
ch yu tc ng n cc kha cnh nhn tnh ca khch hng v d g b hn, c bit bng
cch tha th cho ngi ang gi s tiu cc. V d, nu Robert gi Betsey trong hnh nh
tng tng bn trong v nhn thy c y c bao quanh bi nh Sng vng, v sau tha
th cho c y (theo cch m t trong chng tip theo), rt nhiu nhng chic dao gm
en ti v nhng vt xm, nu hay en s b gii th hay b di chuyn ra xa khi th aura.
Nu nhng chic dao gm l ln, rt ti v xuyn su vo th aura ca ngi , th
chng l c thc, ch tn cng bi nhng linh hn c rt nhiu s cm gin v th ght
hng n ngi nhn. Trong trng hp , n c th cn thit lm mt s g b mnh m.
Cch tt nht lm l hnh dung nh sng trng rc r v tng tng nh sng trng ny
pht ra mi hng t c th v y tt c mi th trong th aura vo v tr. K thut ny s
c ni chi tit trong chc lt.
Nng lng ca nhng ngi hng dn tinh thn v nhng thc th astral la khi
xc gi s tiu cc hng n mt linh hn trn Tri t thng c th hin nh mt khi
nng lng ti bn ngoi th aura, vi mt cht xuyn vo th aura trong mt khun mu
kh r rng ti mt s im d b tn thng. Khun mu ny c th nhn ging mt con
qu, hay n c th xut hin nh nhng vt ti y gai ang thm vo th aura t mt khi
ln gn vi phn bn ngoi. Khi en ln ny c th c nhng mnh nh kt cu ging d
cy xuyn su hn vo th aura.
Hu ht nhng thc th tiu cc khng c nhiu nng lng tinh thn mnh m, b la
khi xc, v do vy h khng th xuyn rt su vo ngi nhn m khng thc s di chuyn
cc mnh ln ca h vo th aura. Do , hu ht nhng hnh t tng tiu cc ang biu
hin trong th aura ca mt linh hn con ngi u xut pht t nhng sinh mnh con ngi
khc trn Tri t.

Gn Kt Thc Th
Tng th tip theo ca s can thip tiu cc lin quan thc s n cc thc th t cnh
gii astral ang nhng bn thn h vo mt linh hn con ngi. Nu thc th tng i yu,
hoc khng c mi quan h qu kh mnh m vi ngi , th thc th c th b kt trong
cc lp bn ngoi ca th aura hay cc lun xa v xut hin nh mt m ln ca nng lng
ti, ang ph v tnh i xng v cc khun mu thng thng ca th aura. m ny c th
c hnh dng ging mt ngi hay mt con vt, hay n c th khng d xc nh.
141

Ni m mt thc th gn bn thn n vo mt sinh mnh con ngi, thng c mt s


xo trn trong sc khe ca phn c th c th . Khong 10% nhng vn sc khe
khng c mt nguyn nhn r rng l kt qu ca s xm chim ca nhng thc th tiu cc.
Phn ln nhng vn sc khe lin quan n cc vn cha c gii quyt trong cc
thn th tnh cm, tr, astral, ether hay nhn qu ca chnh linh hn ngi . (Nguyn nhn
gc r ca nhng m au thng n t cc tnh cm tiu cc cha c gii quyt v cc
nim tin ct li tiu cc bn trong sinh mnh con ngi, v s gn kt thc th ch l mt
nguyn nhn th yu, v vy m au lin quan n s gn kt thc th thng c t vo
loi cc vn b gy ra bi cc tnh cm tiu cc.)
N l tng i d dng g b mt thc th gn bn thn n vo mt sinh mnh
con ngi, bao lu khng c cc vn nghip gia thc th v con ngi. Bc u tin l
nhn ra vn . Nu cc bn khng c mt ai sng sut c th nhn ra thc th, th ch
vo nng lng trong v xung quanh vng b au.
Gi s rng bn l mt nh hn gn hoc mt nh tr liu v mt ngi ph n n
vn phng ca bn, than phin v s chim hu thc th. Hy hi khch hng ca bn nhng
cu hi sau: C phi mt bn thn th ca bn lnh hn bn kia ng khng? C phi bn
thng xuyn b t cng m cc bc s khng th gii thch c? C phi bn nh k c
nhng cn c mng hoc nhng ngh t vn, khng v l do g c? Thn th nng lng
ca bn c thng xuyn cm thy kit sc, c bit l mt bn? C phi lun lun c mt
ca g y ko vo thn th hoc gy ra mt cm gic nn nao bng, bt k l bn ang
ngh g? C phi nhng ngi khc trnh bn hoc tr nn bc tc m khng c l do khi h
gn bn?
Nu nh vy, cc bn c th ang gp phi mt s gn kt thc th. Cn c ngi
xem li ton b i sng ny v xem xt cc vn cha c gii quyt xung quanh nhng
mi quan h hin ti v qu kh ca c y. Thc th c th l mt ngi yu mn qua
i vi nhng tnh cm cha c gii quyt lin quan n khch hng. Pht hin nu c y
tri qua mt giai on nghin ru hoc s dng thuc qu mc. Liu c y c tri qua rt
nhiu ba tic trong nhng nm va qua? C nhng v khch nh c y vi rt nhiu vn
tnh cm? C phi c y thng xuyn nhng ni ng c, nh l cc qun bar, cc
sn th thao hay cc thnh phng? Nhng ng ph ng c trong cc thnh ph ln?
C phi khch hng sng trong mt thnh ph vi cc ta chung c san st nhau? C
y c cm thy kh chu, c bit vo ban m, thm ch nu c y an ton trong ngi nh
hay cn chung c ca c y? C phi nhng my mc thng trc trc khi c y n gn?
C y c nghe thy nhng ting n khng gii thch c vo ban m? C y c nghe thy
nhng ging ni hay cm thy mt ai ang nhn mnh khi khng c ngi khc xung
quanh?
Thm ch nu c y tr li c i vi tt c cc cu hi, n khng t ng c ngha
rng c y c mt s gn kt thc th, m n l mt ch du tt cho thy n lc c y gp
mt nh tm linh hay mt ngi hn gn ng knh v c mt cuc kim tra. Tt nhin,
chng ti cng khuyn cc bn khuyn khch c y cng nn tm kim li khuyn ca mt
chuyn gia y t. N l khng chnh ng khi trnh li khuyn v y t. S dng tt c cc
phng tin hin c vi bn, bao gm php cha tr i chng, khi m mt s nhng m au
gy ra bi cc loi vi rt, vi khun v mt cn bng cht ha hc trong no khin n ging
vi cc hon cm thng thy trong s chim hu thc th.
142

Cc bn c th lm g m bo l nhng thc th tiu cc khng gn chng vo


cc bn?
Khi cc bn hn gn v gii quyt nhng th t qu kh, cc thc th s kh gn vo
th aura ca cc bn. Thm vo vi vic hn gn cc tnh cm v cc nim tin ct li tiu
cc, chng ti kin ngh nhng th sau:
-

S dng cc k thut hn gn c a ra trong chng tip theo;

Thin nh hng ngy;

Gi tnh yu v tnh thng n tt c nhng ngi m bn bit;

Chi m nhc p v c tnh nng cao rung ng;

gn nhng ngi tch cc cng nhiu cng tt;

Thng xuyn trnh xa thnh ph;

c nhng cun sch gy cm hng v xem nhng b phim hay;

Dng mt bn th trong nh bn, vi cc bc tranh hay cc bc tng thin thn;

i do trong t nhin nu thi tit cho php;

Ha nhp vo cy ci, ng vt v bu tri;

Tp cc bi tp thng xuyn;

n nhng thc n lnh mnh;

ng n trong khong 2 gi trc khi ng;

S dng php bo v tm linh trc khi i ng.

S Chim Hu Mt Phn
Nu thc th tiu cc gn vo mt sinh mnh con ngi v bt u xm chim t
tng ca ngi , th l mt s chim hu mt phn. iu ny kh tng ng vi vic
m knh c thc, ngoi tr vic y l mt ngi hng dn tinh thn khng c cho
n v chc chn khng a ra nhng li khuyn tt. Mt ln na, iu quan trng c th
nhn ra s chim hu mt phn l t nhng ri loi tm l nghim trng. Tim thc rt mnh
m v thm ch c th nh la c nhng nh tm linh rng c mt s gn kt thc th.
Theo quan st ca knh ny khong 90% nhng ngi n gp anh y hn gn,
than phin v s gn kt thc th, s chim hu thc th hon ton hoc mt phn, hay b
theo ui bi nhng ngi hay nhng thc th, khng c nhng hon cnh ny, m tri
nghim nhng s mt cn bng tnh cm nghim trng, hoang tng v nhng h thng
nim tin tiu cc. iu cho thy, cc linh hn vi nhng ri lon ny c kh nng rt ln
b chim hu bi nhng thc th tiu cc do bi Lut Hp Dn (Law of Attraction).
Nu bn b chn ng lp i lp li ti mt s thi im trong cuc i, hay b hi
chng ri lon sau sang chn, n l tt nht khi tm kim li khuyn ca mt chuyn gia sc
khe tm thn trc khi kt lun rng bn c mt s gn kt thc th, hay mt s chim hu
thc th mt phn/ton b. Nu bn tin rng bn ang b theo ui bi cc thc th tiu cc,
hay nhng sinh mnh con ngi t qu kh, dng li v lm mt s nhng quan st cm gic
thng thng. Liu c ai trong cuc sng ca bn cm thy b e da bi bn hay bi
nhng nim tin v li sng ca bn? Bn c phi l mt s e da nghim trng i vi
143

chnh ph hay i vi mt s nhng c quan ca n? Tr khi cc bn tng tr v kh v lm


ra cc website ng h lt bo lc h thng, bn chc chn khng b theo di bi bt k t
chc b mt no, ca qun i hay ai khc.
Knh ny c rt nhiu khch hng tin rng h ang l mc tiu ca nhm
Illuminati en ti, nhng ngi ngoi hnh tinh tiu cc, chnh ph b mt, hay mt s c
quan khc. Khi nhn vo cc d liu Akashic lin quan n nhng trng hp ny, khong
80% l ang tng tng ra iu , do bi nhng ri lon tm l ca h, c ngha l chng
c ngi no hay cc thc th la khi xc no theo ui khch hng, khong 10% l bi
nhng yu t khc, nh l tc cc dng ph ca thuc, v khong 10% l t s chim hu
thc th mt phn bi mt hoc nhiu thc th astral tiu cc.
Thm ch trong trng hp him hoi khi mt ai thc s theo ui mt khch hng
hoang tng, n thng l mt ngi b ph tnh hay ngi ghen tung v quyt nh lm
cho ngi khch hng tr nn ng thng bi s ghen tung hay lng cm hn .
Lun lun xem xt nhiu kin trc khi kt lun rng bn c mt s chim hu mt
phn. n vi nhiu hn mt nh tm linh, v yu cu Ci Ti Cao Hn ca chnh bn
khng ch tit l cho bn ci g ang xy ra, m cn xua ui ton b v bt c nhng nng
lng tiu cc no, nhng hnh t tng v nhng thc th no khng 100% l nh Sng
Yu Thng ca Thng .
Trong mt s chim hu thc th mt phn, bn ng/nhn tnh ca linh hn con ngi
s tr nn khng n nh v mu thun, ph thuc vo s hin din nh th no bn trong t
tng ca ngi b chim hu. mt s thi im, s l thc th ang ni, trong khi nhng
lc khc l ci ti quen thuc. S c nhng mc khac nhau ca cch ng x tht thng
ti mt s thi im trong ngy.
Thc th c nui dng bng nhng tnh cm tiu cc. V d, nu con ngi mt
ni lm vic p lc cao c rt nhiu nhng ngi b nh hng tiu cc, t tng ca thc
th c th gia tng s km kp ca n v gy ra nhng s bng n gin d v phn i khng
mong i.
Trong mt s trng hp, ngi b chim hu s nghe thy cc ging ni, c bit
nhng ging ni a ra li khuyn. Ti sao bn khng lm vic ny, ti sao bn khng lm
vic kia, vv Nu thc th la khi xc c rt nhiu s am m nhng tri nghim Tri t
no , n c th p buc sinh mnh con ngi tham gia vo nhng hnh ng nui dng
ham mun ca n. Cch ng x nghin ngp thng c nui dng bi cc thc th
tiu cc thm mun nhng tri nghim xut pht t .
Mt s nh tm linh ni rng s lm dng cht no s kch hot s chim hu mt
phn hay ton b. Mt vi ngi thm ch tin rng bn thn cc cht i km vi mt nhm
cc thc th. Trong khi iu ny ni chung khng ng, cc khun mu nng lng kt hp
cng vi s lm dng cht thng c li cho s xm chim ca cc thc th tiu cc, v
nhng l do tho lun trc y.
Lm th no cc bn cha tr cho mt ai b chim hu mt phn?
Bc u tin l c gng xua ui thc th hoc nhng thc th tiu cc. Nu bn l
mt ngi sng sut v c th nhn thy nhng k tn cng, s dng nh sng trng rc r
v c gng y chng ra khi th aura ca khch hng. S dng k thut bo v tm linh v
kh nng siu linh tin tin bao gm cc k thut trong chng tip theo.
144

Khi s chim hu l mt phn, s c nhng khong khc khi khch hng minh mn,
bnh tnh v d hiu. Trong nhng thi gian , trao cho khch hng cc cng c v cc qu
trnh lm sch nhng tnh cm v nhng nim tin tiu cc. C gng cao nht gii thch
cho h ci g ang xy ra, m khng lm tng s s hi. cho khch hng bit rng anh ta
hay c ta c nng lc xua ui cc thc th. khch hng gi tnh yu v tnh thng
n cc thc th, mt cch lin tc, trong khi th su v y .
Ku gi nhng ngi hng dn tinh thn ca bn, cc thin thn, cc tng thin thn,
v cc v thy thng ln tr gip cc bn trong vic lm sch th aura v cc lun xa
ca khch hng.
khch hng ca bn tha th cho tt c mi ngi trong i sng sy v cc i
sng trc, s dng cc k thut c a ra trong chng tip theo.
S dng cc k thut lm sch th aura v cc lun xa, cng vi cc cc li cu
nguyn v cc cu thn ch, nu thch hp. Nh bo v chnh bn trc, trong v sau bui
cha bnh.

S Chim Hu Hon Ton


Mt s chim hu hon ton c th ging nh mt bui m knh thi min m khng
bao gi kt thc, ni m ngi m knh khng cho php thc th i vo thn th, hoc
khng hiu bit rng mt thc th nhp vo thn th. Trong trng hp ca Tin s Jekyll
v ng Hyde, cc bn c mt ngi iu chnh tt vi mt s sa i bn ng c hi khin
n ph hoi i sng ca nhn vt.
Trong tm l hc, cc bn c chng ri lon phn chia nhn cch v bnh tm thn
phn lit, hai cn bnh ny thng c mang n bi nhng ngi khng c kh nng i
din vi nhng chn ng v p lc t qu kh. Mc d c th c cc kha cnh y t ca
nhng cn bnh ny, bao gm vic to ra nhng cht ha hc bt thng trong no, thng
thng nhng nguyn nhn gc r nm trong cc thn th tnh cm v thn th tr. Lm cho
vn phc tp hn, nhng sinh mnh con ngi vi nhng chng ri lon nhn cch v
tm thn phn lit c th hp dn nhng thc th tiu cc. Mt ln na, iu quan trng l,
hy khm ph tt c nhng la chn nu cc bn nghi ng l mnh ang i din vi mt ai
b mt s chim hu hon ton.
Khng ging vi s chim hu thc th mt phn (ni m bn c th thng xuyn
giao tip c vi sinh mnh con ngi bnh thng), bn khng c c hi giao tip
vi bn ng/nhn tnh thng thng ca ngi b chim hu ton b. Bn ang phi i din
vi ring thc th la khi xc.
Cc triu chng kinh in ca s chim hu thc th hon ton bao gm vic khch
hng khng th nh c anh ta ang u v ang lm g, nhng khong trng trong t
tng ca anh y, v mt cm gic ca vic mt kim sot v khng th iu khin mt cch
c thc nhng hnh ng ca anh y. Ni cch khc, ng x ca anh y khng hp l v
thng xut hin nh chng lon thn kinh.
Trc khi kt lun rng khch hng ca bn c mt s chim hu thc th hon ton,
iu quan trng l xem xt mt s nhng ng x c th ging nh s chim hu hon ton.
C mt loi ri lon tm thn m knh ny gi l, ri vo khng hong, ni m cc
tnh cm tiu cc (c bit l, s gin d b km nn) chim hu v gy ra ng x bo lc
hay lng tng. Loi ny thng n di dng ca mt s bng n tnh cm bo lc trong
145

mt ngi thng c v b ngoi lnh m, im tnh v t ch trc cn bt pht. Nhng


nh tm l hc gi iu ny l ni p sut cha nhng tnh cm ang lin tc si sng sc
bn di b mt cho n khi chng khng th chu c na, dn n mt s bng n.
Mt hon cnh khc, tng i khng thng thng, l s kim sot tm tr bi mt
bn th ba. Vng, iu ny c xy ra, thng trong nhng c quan no ca chnh ph,
nh l cc nhnh b mt ca qun i, nhng chin dch mt (black-ops), v nhng th
tng t. Chng trnh kim sot tm tr b mt ca chnh ph gy ra rt nhiu tin git gn
cho bo ch. Trong khi chng ti khng bao gi tuyn b rng nhng th ny khng tn ti,
tuy nhin, chng ch yu b gii hn trong nhng vic c lin quan n nghin cu b tit
l ra ngoi, hay nhng s quan qun i thn kinh khng n nh ang tm kim nhng loi
v kh chin tranh mi. Nhng ngi c dnh ring cho vic sn xut ra nhng loi v kh
thm ch k qui hn khm ph ra nhiu cch to ra cc siu chin binh c kh nng
git ngi hng lot m khng c cm xc. H c th nh nhng ngi khc tham gia cc d
n vi li ha v tin bc, quyn lc, hay s c quyn, trong khi ang bin h thnh nhng
con chut th nghim trong mt phng th nghim nghin cu v tm thn.
Mt tnh trng khc c th bt chc s chim hu lin quan n cc tc dng ph
ca thuc, bao gm thuc chng suy nhc. Nhng th ny c lin quan n mt s
lng nhng v git ngi hng lot v nhng v t st. Nhng loi thuc nh vy thay i
c tnh ha hc ca no ngi, thng theo cc cch khng on trc c. S tng ln
bt ng hay gim xung t ngt cht serotonin, melatonin, endorphins, vv.., c th gy ra
nhng ln sng nng lng trong c th (hay s kit qu ca nng lng, nh trng hp
no ), dn n li ng x ri lon thn kinh.
Hu ht nhng cht bin i tm tr ch n gin khuych i ci tn ti trong t
tng, khi n dn n li ng x bo lc. Thm vo vi nhng loi thuc chng suy nhc
v nhng loi thuc hp php khc, c cc cht ha hc trong thc n c th ng gp vo
vn , nh l cc thuc nhum v cht to mu nhn to, monosodium glutamate (MSG),
nitrate v nitrite, v cc cht khc. Hu ht cc ng x bo lc trong trng hc tr em xut
hin trong khong 2 gi sau ba tra, c bit nu nhng cht ny xut hin trong ba n.
Khi kho st ng x tm thn, nh trong nhng k git ngi hng lot v nhng k
n sng vo nhng ngi v ti nhng ni cng cng, n cho thy nhng nguyn nhn ca
ng x ny ri vo nhng t l phn trm sau:
Khong 60% l t chng ri lon tm thn v ri vo loi khng hong (gap),
khng chu ni cn thnh n b km nn. H sau t nh hoc khng nh c ci m h
lm khi h trong cn gin d.
Khong 20% l nhng th nghim kim sot tm tr, bao gm nhng ngi tham gia
khng t nguyn trong mt k hoch vi phm bo lc ca ai , hoc l c nhng phn
ng c hi t cc loi thuc tc ng n thn kinh v/hoc thuc chng suy nhc.
Khong mt na nhng ngi phm ti trong nhm 20% ny c ng x ca h lin
quan n cc loi thuc chng suy nhc. kin ca nhm chng ti v knh ny l nhng
cht ny khng ring chu trch nhim cho li ng x nh vy, m chng ch l cc cht xc
tc, phng i nhng mt cn bng tnh cm n im m nhng ngi phm ti ri vo
khng hong. Tuy th m, s lm dng nhng loi thuc chng suy nhc l mt vn
nghim trng trong nhiu nc v cn c kho st v chnh sa li iu cng sm cng
146

tt. Mt s lng ng k nhng v t t c lin quan n vic s dng thuc chng suy
nhc.
Cng nm trong 20% ny l nhng c nhn s dng cc loi thuc bin i tm tr
khin bp mo nhn thc ca h v ng v sai. Tuy nhin, chng ti lp li l thm ch
nhng ngi ph thuc nng n vo thuc cng thng c nhng mt cn bng tm tr
nghim trng ang b xc tc bi vic s dng nhng loi thuc nh vy.
V cui cng, khong 20% nhng ngi phm ti bo lc ang chu s chim hu
thc th hon ton, ni m thc th chu trch nhim chnh cho li ng x bo lc. Trong
mt s trng hp, 20% nhng ngi ny cng c nhng ri loi tm thn khc nhau, khin
cc thc th tn cng vo lc ban u.
ph b km kp ca ca s chim hu thc th, thng cn thit mt s dng ca
thn ch hay s can thip ca nhng nh tm linh k thut cao v ca nhng ngi sng sut
nhm g b thc th hay cc thc th xm nhp hon ton vo mt thn th con ngi.
C cc k thut cho vic loi tr cc thc th, nhng l kh khn hn p dng khi thc
th nhp vo hon ton. Mt cch l tng, nh tm linh hay ngi ui t s ni vi
thc th v thuyt phc n gii phng cho con ngi. Nu iu tht bi, nhng k thut
tin tin khc c th c p dng.
Knh ny lm vic mt s ln vi s chim hu thc th, nhng khng xem bn
thn anh y l mt chuyn gia trong lnh vc ny. Anh y quan st thy trong phn ln cc
trng hp khi anh y khng thnh cng trong vic g b cc thc th, c cc tri buc
nghip gia thc th v con ngi.
By gi hy chng ti nhn vo dng chim hu thc th kh khn nht gii
quyt.

S Chim Hu Nghip
Dng kh khn nht ca s chim hu thc th xut hin khi c cc tri buc nghip
gia thc th v sinh mnh con ngi. Phn ln cc trng hp khi knh ny khng thnh
cng trong vic g b mt thc th l bi nhng mi quan h nghip gia thc th v khch
hng. N thng l cn thit gii quyt nghip trc khi thc th c th c g b. C
cc k thut khc nhau lm iu ny, nh c phc ha trong chng tip theo.
Dng kinh in nht ca s chim hu nghip lin quan n mt thc th tin rng n
c mt li th khi chim ly sinh mnh con ngi. Nhu cu tr th ny thng bt u trong
mt i sng qu kh ni hai linh hn c mt tha thun hay mt hp ng; sinh mnh con
ngi ph v hp ng, hoc l ch hoc l v , v by gi thc th in tit ln.
V d, hai ngi gp nhau trong mt i sng qu kh v c mt mi tnh say m,
hon tt vi s s hu, ghen tung v ng l thuc vo nhau. H lm mt tha thun l
khng bao gi ri b nhau v s tr li vi nhau trong i sng tip theo. Sau mt ngi
ti sinh v tin ln trn con ng tm linh n im m anh y hay c y khng cn mong
mun ti nhp vo loi quan h v, do , quyt nh mt cch c ch hoc v xa b
tha thun hay hp ng . Linh hn kia cm thy b rung b hay b b ri v tm kim
cch tr th.
Nu linh hn kia khng tr li dng c thn th, anh y hay c y c th tm ra
ngi kia t cc vng quc astral, trong nhng hy vng ni li mi quan h. iu ny c
th xut hin thng qua s gn kt thc th hay s chim hu mt phn, nhng nu cc iu
147

kin ph hp, n c th biu hin nh s chim hu ton b. Nu linh hn kia tr li trong


mt thn xc, n s t khi xy ra s chim hu hon ton, khi m linh hn chc chn s b
sao lng bi nhng nhu cu ca cuc sng Tri t khin anh y hay c y khng c c
nng lng cn thit v tp trung theo ui ngi kia. Tuy th m, s chim hu l c th
gia cc linh hn ang c thn th.
Mt kh nng khc trong v d bn trn l linh hn kia s nhp vo thn th v c
gng gp li ngi kia. Nu ngi y hiu bit v khun mu c v t chi quay li, th
mt s bt u li ca mi quan h ban u s khng xy ra. Tuy nhin, mt s hp dn
mnh m i lc c th thp li tnh yu c v gy cho linh hn tin b hn lch khi con
ng v mt ln na li b bt li trong mt mi quan h khng lnh mnh.
Nhng ngi b ph tnh c th ti sinh vo mt vai tr khc trong i sng tng lai,
khin cho hai linh hn gp nhau trong mt s xp t khc. Nu linh hn ban u c bt c
nghip no cha gii quyt, linh hn kia c th kt thc vic l mt ci gai trong mt
linh hn ban u, ng vai tr ca thn bo ng hay bo cha nh nhen, nh trch dn ca
mt trong cc v thy ca cc bn.
Tr li ch v s chim hu nghip, i lc nghip cha gii quyt nh vy xy ra
gia cc nhm, hoc cc v thy v cc hc tr. Mt th na n vi s chim hu nghip
c bit n xy ra vi cc s ph (gurus) v cc t, mc du iu ny thng ri vo
loi kim sot tm tr. Cu chuyn v Jim Jones l mt v d. c mt mc chim hu
nghip lin quan , nhng ch yu l do mt nhm nhng linh hn i theo v thy cn hc
mt bi hc au n v s ph thc vo nhng ngi cm quyn bn ngoi thay cho vic tin
vo Ci Ti Cao Hn.
Lm th no cc bn c th xc nh nu mnh c cc hp ng nghip cha c gii
quyt vi cc linh hn khc? Chng ti xut cc bn bt u vi i sng hin ti ca cc
bn. C thnh vin gia nh no, ngi yu qu kh no, vv.., i vi h bn vn cm thy b
p buc, thm ch c th khng c rng buc php l no v khng c nhng cuc in thoi
e da lc na m? Bn c t pht hin thy s m nh v mt ai khng cn trong cuc
sng ca bn? Bn c cm thy sai tri khi t chm sc cho chnh mnh thay l trao s chm
sc mt cch lin tc cho nhng ngi khc? Bn c e ngi vic tr nn qu mnh m hay
y quyn lc bi v bn cm thy bn s mt i tnh yu ca gia nh hay ca bn b?
iu khng c ngha l bn c hp ng nghip cha c gii quyt, m nhng
cm xc ny thng i cng vi nhng hon cnh nh vy.
Nu bn cm nhn c mt ai t mt i sng qu kh ang i hi s bo th hay
n tr cho mt iu g m bn lm (hay khng lm), hy i vo thin nh v yu cu
rng tt c nhng sinh mnh t cc i sng qu kh c gii phng vo nh Sng. Yu
cu Ci Ti Cao Hn ca bn ph b tt c nhng hp ng nghip ang bng cch no
gi bn khng cho tin ln trn con ng ca mnh. Tha th v gii phng tt c cc thc
th lin quan, s dng cc k thut trong chng tip theo.
Chng ti khuyn khch cc bn s dng tht nhiu thi gian vo chng tip theo,
ni chng ti s nhn vo cc bin php v cc k thut hn gn chnh sa nhng s mt
cn bng v phc hi sinh mnh ca cc bn n mt tnh trng trn vn. Trc khi chng
ti i ti , hy m rng cuc tho lun ca chng ta v s phn mnh linh hn vi mt ci
nhn vo cc d liu Akashic.
148

Hc cch truy cp vo nh kho cha kin thc ny s trao cho cc bn c hi tm hiu


xem bao nhiu nghip cha c gii quyt ang cn gi li trn con ng linh hn ca
bn. Ngay khi cc bn xa b tt c cc hp ng nghip, s hp nht linh hn tr nn d
dng hn nhiu.
Truy Cp Vo Cc D Liu Akashic
Tip tc s kho st vo bn cht ca s phn mnh linh hn, hay chng ti ni
tm tt v cc d liu Akashic Chng l ci g v li ch ca chng l g trong vic hiu v
s tin ha linh hn.
Cc d liu Akashic l mt b cc du vt nng lng (energetic imprints) trong
trng nhn qu ca v tr v bn cht l mt bn d liu v tt c mi th m cc linh hn
tri nghim, c trn Tri t v trn cc th gii khc. Nhng d liu ny l mt tp hp
con ca Tm Tr V Tr (Universal Mind), ci cha tt c kin thc v tt c tri nghim.
Tri ngc vi li dy ca mt s ngi, cc d liu Akashic c th c truy cp bi
bt k linh hn no mun nhng kin thc mt cch chn thnh. iu khng c ngha
l tt c mi thng tin c sn vo bt k lc no. Ci Ti Cao Hn ca cc bn c th can
thip nu c mt iu g khng ph hp c tit l, hay vic vi phm vo t do
ch ca cc linh hn khc.
T do ch c cc gii hn ca n. Nu cc bn lm iu g v c bn khng thng
hng vi mc tiu linh hn bn, s can thip c th c yu cu t Ci Ti Cao Hn v gia
nh hn ca bn. iu ny cng c th ph thuc vo vic bn i c bao xa trn con
ng tin ha ca mnh. Bn c th lm mt tha thun vi cc kha cnh ca mnh
trong cc vng quc cao hn (cng nh vi gia nh hn v nhng ngi hng dn tinh
thn ca mnh) can thip nu bn c gng lm iu g ph hoi hay phn tc dng i
vi s tng trng linh hn.
Bi v bn lm mt quyt nh t do ch yu cu s can thip, n s c ban
ra. iu khng c ngha l nhng ngi bn ca bn trong cc vng quc cao hn s
cu bn, n ch c ngha rng h s ng mt vai tr ch ng hn gip bn khng t gy
hi cho mnh hoc cho nhng ngi khc.
Tr li vi cc d liu Akashic, bn c th hnh dung chng nh mt lot cc a mu
sc rc r trong mt th vin ln trn mt hnh tinh xa xi, hay nh mt kho cha nh sng
trong mt ngi n ln trong cc cnh gii cao hn. Nhng d liu ny c lu tr nh
nhng gi nng lng, hay cc si nh sng nh hnh thnh nn mt h thng li tinh th
hay khun mu hnh hc trong cc cnh gii nhn qu.
Trn Tri t, c mt phin bn cc d liu Akashic c nh v bn di Kim T
Thp V i ti Giza, Ai Cp, trong cc vng quc ether. Mt cch vt l, ni ny nhn
ging mt hnh lang trng rng, nm mt cht bn di cao mt t ca kim t thp.
Trong cc cnh gii ether, n l mt thnh ng p vi cc hng a nng lng ni lu
gi cc d liu ca nhng ln ti sinh ca tt c cc linh hn trn Tri t.
Knh ny c mt ln thin nh khi anh y dn theo cc linh hn n , khng ch
ving thm cc d liu v thu thp thng tin v nhng ln ti sinh ca h hay ca nhng
ngi khc, m cng n thm khoang thng ln nm trong cng thnh ng . Nhiu
nhng ngi hng dn tinh thn lm vic vi Tri t hng nghn nm dn cc linh
149

hn n Halls of Amenti, nh n c gi, cho nhng s khai tm v nhng li dy huyn


b.
C mt phng cha d liu tng t trong cc vng quc ether ca Kim Tinh, ni
nhng bn ghi v cc i sng trn cc th gii khc c lu tr. Cc bn s pht hin ra
rng nhng vn ring t b gii hn trong cc tng th thp ca mt 4 bi v cc sinh
mnh chiu kch cao hn khng c bt c th g phi giu dim v khng quan tm ai bit v
nhng i sng v tri nghim ca h. Nu mt iu g khng thch hp cho vic xem xt
ca nhng linh hn km tin ha hn, h s n gin khng th truy cp c vo thng tin
. Nhng s hn ch c t vo nhng linh hn km tin ha hn bi nhng Ci Ti
Cao Hn ca chnh h bo v chnh h, ch khng phi bt k cnh st v tr no hay
nhng ngi c thm quyn no.
Mt v d v mt iu g c th c ngn cn khi mt linh hn ang tin ha c
th l hu qu ca mt mi quan h. V d, gi s mt linh hn trn Tri t gp mt bn
tnh tim nng. Trong cc d liu Akashic r rng l nhng linh hn ny khng phi l
nhng ngi bn tnh lu di, nhng trong thc t, c mt bi hc rt c th hc hi ln
nhau trc khi di chuyn vo nhng mi quan h khc ph hp hn cho nhng bi hc linh
hn tip theo. Nu cc linh hn bit iu ny trc, h s c v la chn khng tham gia vo
mi quan h, v bit rng n s khng ko di. H c th ngh, Ti sao li u t thi gian
v nng lng vo ngi ny nu mi quan h khng din ra lu di?
Tuy nhin n c th l quan trng cho nhng linh hn i cng nhau mt thi gian
ngn hc mt bi hc linh hn s gip h trong nhng n lc tng lai ca h. Nu cc
linh hn tin l c tim nng cho mt mi quan h lu di, h c v s trao nhiu thi gian v
nng lng cho nhau v do hc bi hc mt cch y hn. Sau , h s nhn ra l ti
sao h gp nhau v c mt mi quan h mnh lit, nhng ngn ngi.
y l nhng thng tin tt cho nhng linh hn tri qua rt nhiu nhng mi quan
h con ngi khc nhau. C l h lm vic mt mnh rt nhiu v thc s khng c nhiu
vn cha c gii quyt, tuy th h ngc nhin l ti sao h khng th vi nhau trong
mt mi quan h lu di, tn tm. C l h c rt nhiu nhng bi hc nhanh hc vi
nhng i tc khc nhau nh mt phn cn thit ca con ng linh hn ti u ca h v
iu ny chun b cho h tri nghim m h s cn khi h i vo mt mi quan h trn vn,
ng sng to.
y l mt ch ph bin khc: cc linh hn thng mun bit nh th no v khi
no h s ri b cc thn th vt l ca h, nu h khng trn con ng thng ln v mt
vt l. Trong khi iu ny c th c tin on vi mt mc chnh xc no y, hu ht
cc quyt nh nm trong vng quc ca t do ch. Linh hn c th thc gic bn
ng/nhn tnh t b mt i sng nu n c xc nh rng vic ri khi Tri t nm
trong nhng mi quan tm ln nht ca linh hn, nhng bn ng/nhn tnh c th, v thng
nh vy, chng li iu . Tuy nhin, linh hn khng th bit tt c nhng khc quanh v
nhng li r trong cuc i s nh hng n sinh mnh con ngi ang tin ha. i lc,
ch khi linh hn mun b cuc, th bn ng/nhn tnh mi bt u hng bn thn n n vi
t tng cao hn.
Gii php cho s xung t ny gia linh hn v bn ng/nhn tnh l lm mt s tn
tm hn gn tt c nhng thn th thp hn v tm ra nhng nim tin ct li tiu cc v
nhng vn tnh cm ng sau hu ht nhng vn . Cc bn c th yu cu rng bn
150

ng/nhn tnh v linh hn ng vi nhau trong nhng quyt nh quan trng trong cuc i
bn. Khi cc bn lm sch nhng vn bn ng v lng nghe su v su hn vo ci ti bn
trong ca bn, cc bn s bit ci g l nhng la chn cao nht trong cuc i, t nht l
trong phn ln thi gian.
Thng thng, n l thun li cho linh hn khi li Tri t v tip tc hc cc bi
hc, tr khi ni au ca vic li l qu ln khin n ly i nhng bi hc linh hn . Nu
linh hn v bn ng/nhn tnh xc nh rng n l qu kh khn tip tc trong thn th
trn Tri t, th h s to ra mt cch thun tin ri khi thn th.
Cc d liu Akashic c th gip linh hn lm quyt nh ny. Anh y hay c y c th
tm hiu cc s kin ca cc i sng qu kh v xc nh cc khun mu lp i lp t i
ny sang i khc. Sau n tr nn hin nhin rng nhng bi hc g cn phi c hn
gn, v mt s tp trung mnh lit c th c hng dn theo .
Xt n cng, khng c cc gii hn cui cng cho vic tm ra chng trnh linh hn
ca cc bn. Tuy nhin, mt s linh hn c th tri qua hng triu nm m khng t c
nhiu tin b. Nu iu xy ra, Ci Ti Cao Hn v cc thnh vin gia nh hn thng
ku gi mt s nh gi cho mt linh hn nh vy, xc nh xem mt s can thip c cn
thit hay khng. Ch trong nhng trng hp him hoi khi s can thip c chng minh l
khng c kt qu, v sau c kh nng Thng Cha (Godhead) quyt nh a linh hn
tr li trng thi trc khi sinh ra, mt qu trnh thng c gi l ci cht ln th hai.
Rt t linh hn thc s i qua qu trnh ny bi v, v bn cht, n c ngha l bt u s tin
ha linh hn li hon ton mt ln na t im bt u. iu ny xy ra, hu nh tt c
nhng tng th ca ci ti phi c ng rng l la chn tt nht.
Tt nhin, phn bn ng/nhn tnh ca linh hn khng tin ha s c v khng thc
c quyt nh c lm bi tt c cc kha cnh khc. Chng ti cho rng khng mt
linh hn no ang c cun sch ny, v cng khng mt linh hn no m h bit trong
cc cuc i ca h, s i qua ci cht ln th hai, do vy chng ti khng cn thit phi i
su vo ch ny.
Lm th no cc bn c th truy cp cc d liu Akashic? Ging hu ht cc k thut
dng thu thp kin thc m cc bn ku gi. Cc bn c th s dng cu sau (trong lc
thin nh su):
TI KU GI KIN THC V S SNG SUT CA CC D LIU AKASHIC.
BY GI TI HA NHP VO TN S CA AKASHIC.
Sau yu cu Ci Ti Cao Hn ca cc bn tit l chnh xc ci m bn cn bit t
kho cha sng sut ca v tr. Tip tc i su vo thin nh v yu cu lp i lp li cc cu
tr li ca bt k vn no cn dai dng trong cuc i ca bn. ng yu cu cc cu tr
li thun li, nhanh chng. Thm ch nu bn nhn c chng, n s khng gip ch nhiu
trong qu trnh hn gn ca cc bn. Tm kim bit v chnh mnh. Cc d liu Akashic
s ch tit l ci m bn cn bit nhm hiu tt hn v chnh mnh v v nhng ngi khc.
Hc v cc i sng ca cc linh hn khc c gi tr gii hn tr khi cc bn p dng kin
thc vo s hn gn ca h hay ca cc bn.
By gi n lc chuyn s ch ca chng ti n cc bin php hn gn s phn
mnh linh hn v thc y s hp nht linh hn.
151

Chng ti, cc ng Sng To, v Ci Ti Cao Hn ca knh ny, c ch nh


tr gip cc bn trong cuc tm kim t do bn trong v c bn ngoi ca cc bn.

152

Chng 4
Hn Gn V Phc Hi Linh Hn V S Trn Vn
Cc K Thut V Cc Quy Trnh Hn Gn Linh Hn
Xin cho. Chng ti l cc ng Sng To, cng vi nhng ngi hng dn tinh
thn ca Sal, trong s phi hp vi Ci Ti Cao Hn ca anh y.
Nghin cu ca chng ti v s hp nht linh hn c nhiu kho st v nhng s bin
i v nhng cu hnh khc nhau c th c trong mt linh hn c th, mt nhm phc hp
hn, hay mt cng ng nhng linh hn c th. Chng ti khm ph s phn chia linh
hn, s phn mnh linh hn, s chim hu thc th v mt lot nhng tnh trng khc m
nhng linh hn tri nghim trn hnh trnh di ca h xuyn qua cc th gii thp hn.
Khng c g trong nghin cu ny c gi tr nhiu nu n khng tr gip cho s hp nht
linh hn. Mc ny i vo chi tit v cc phng php v cc quy trnh m chng ti cm thy
c li ch nhiu nht cho c gi.
Khng phi tt c mi k thut s ni c vi cc bn. Bi v mt phn ng k ca
linh hn cc bn c nhng bn trong thn th vt l, linh hn ni vi cc bn thng qua
nhng cm xc ca thn th v cc khun mu nng lng. Trc gic khng l g ngoi kh
nng lng nghe ci linh hn ang ni thng qua thn th vt l ca cc bn. Sau cc bn
c th chuyn dch nng lng vo nhng tnh cm v nhng ngh, do vy cc thn th tnh
cm v tm tr ca cc bn c th hiu c ci ang xy ra ti tng th linh hn.
Khi cc bn thc hnh cc k thut v cc qu trnh c a ra y, hy lng nghe
thn th bn. Lu v nng lng ang di chuyn th no. Nu bn cm thy sng sa, r
rng, m rng, hnh phc, an bnh v im tnh, tt c cng mt lc, n c ngha l cng c
hoc k thut l ph hp vi bn. Nu bn cm thy u m, ln xn, nng lng thp,
b tiu hao sc lc, mt mi, hay lo lng, th n chc chn khng ph hp vi bn, hoc cc
bn c rt nhiu chng i li vic s dng k thut . Mc du n l c ch vt qua s
chng i vi nhng th trong cuc i, iu khng c ngha l th m bn khng c li
l ph hp vi bn.
Nu cc bn khng c li, hy lu n n. Quan st nng lng ca s khng c, n
di chuyn th no (hay khng di chuyn), cc cm xc v cc ngh m n kch hot. C th
c mt nim tin ct li tiu cc nhng trong s khng c, nh l Cuc sng l mt s tranh
u, v hu qu ca n, tm kim s gic ng l mt cuc tranh u.
C phi Thng l ngi hn gn duy nht? Phi v khng phi. Khi tt c mi
th l Thng , th tt c s hn gn l ca Thng . Tuy th chng ta l nhng bn tay
v bn chn ca Thng . Chng ta l nhng s m rng ca Thng . Thng tri
nghim bn thn n thng qua ci ti con ngi ca chng ta trn Tri t. Do , chng ta
l nhng ngi hn gn, n mc l chng ta cho php Ci Ti Cao Hn ca chng ta v
Thng Cha n thng qua chng ta khi thc hin nhng cng c v nhng k thut hn
gn.
Mt s quy trnh c a ra y thuc v cc liu php tm l. Cc bn khng cn
phi l mt nh tr liu c bng cp thc hnh chng, nhng cc bn c th cn tr nn
ng tin cy, ph thuc vo ni u bn d nh thc hnh. Knh ny khng c mt bng
153

cp no trong lnh vc tm l hc, nhng hc c rt nhiu v cc thn th tnh cm v


tm tr, chc chn l nhiu ngang mt s nh tr liu c bng cp.
Nhng nh tr liu thc s lm ci g? Trc ht, h khng hn gn mi ngi (hay t
nht l ci ti tm l khng lm vic hn gn). H ch n gin cung cp mt khng gian ni
s hn gn c th xut hin. Phn quan trng nht ca vic tr liu l lng nghe khch hng,
vi ton b sinh mnh bn, v hin din vi khch hng. Bc l ra. c tip cn. Ha nhp.
Lng nghe tht su vo cc tng th ca ci ti ca ngi i din bn, hoc trn bn hay
trn ging. Bn c mt mc ch khi l mt nh tr liu tr gip khch hng ca bn trong
vic truy cp vo Ci Ti Cao Hn ca anh y hay c y. iu c th di nhiu dng,
nh l dn khch hng qua cc k thut lm sch tnh cm, tr li i sng qu kh, hn gn
dng thi gian, thin nh, v nhng th tng t.
Cc bn trao quyn cho khch hng ca bn. Trong khi iu c th mt rt
nhiu bui, cng vic ca bn n cui cng l lm bn tr nn khng cn cn thit na.
iu c ngha l m bo rng khch hng ca bn khng tr nn ph thuc vo bn. Nh
rng, bn khng c nh mt ai . Khch hng ca bn khng tuyt vng, cho d c
bao nhiu s kin v chn ng i cng anh y hay c y. Bn l mt ngi hng dn, ang
ch cho khch hng ca bn lm th no truy cp vo ngi thy/s sng sut bn trong
ca chnh anh y hay c y.
i lc nhng bui hn gn hay tr liu mnh m nht xy ra khi ngi hn gn hay
nh tr liu khng lm g c ngoi tr s hin din ca h. Cc cng c v cc k thut ch
chim khong 10%. S hin din l 90%. Khi cc bn b thu ht hon ton vi mt linh hn
con ngi khc, s kt ni xy ra gia cc bn theo cc cch ngoi cm v hp lc vi nhau
m khng th c c khi cc bn ang cng mc kt trong ci tr ca mnh. y l ngha
ca cu ni trong cc vn bn tn gio, Bt c khi no hai hay nhiu ngi hn tp hp vi
nhau, th Ta c mt. T Ta chnh l Ci Ti Christ ca cc bn, hay ng hn l, cc tng
th cao hn ca sinh mnh bn. H c th c nhn ra v c nhn thc bi v cc bn
ang hin din trong khong khc HIN TI bt dit vi mt linh hn khc.
Phc Hi Nhng Mnh Hn Mt
Cha kha ca s hp nht linh hn l phc hi nhng mnh hn mt ca cc bn.
iu c ngha l tr nn hiu bit v tt c nhng tri nghim chn ng m bn c
trong i sng ny hay trong cc i sng qu kh. Trc khi cc bn bung tay tuyt vng
i vi ci ging nh mt nhim v bt kh thi, hy chng ti cam oan vi cc bn rng
phn ln nhng tri nghim m cc bn c s t th hin ra vo lc cc bn c iu ny.
Cc bn s khng c c iu ny trn hnh trnh linh hn ca mnh nu cc bn kt li
mt cch tuyt vng trong s tiu cc. Tuy th m, chng ti bt u cun sch ny vi mt
ci nhn vo Nguyn Nhn Nguyn Thy (Original Cause), bi v l ni phn ln nhng
khun mu tiu cc bt u.
Cc k thut tt nht cho vic phc hi nhng mnh hn ca cc bn khng i hi
nhiu nm phn tch tm l hay lin tc sa i nhng tri nghim c. Mt s nh tr liu gi
cc bn khng cn phi tr li qu kh. Chng ti khng ng nh vy. Tuy nhin, gi
ng cch thc hn gn tnh cm, c mt nhu cu tch ra cng lc vi vic ti tri nghim
nhng tn thng qu kh. Hu ht cc k thut a ra y l c thit k gi cc bn
kt ni vi Ci Ti Cao Hn ca bn trong khi ang lm nhng thay i i vi cc thn th
thp hn. iu ny s gip m bo rng cc bn khng tr nn bi ri trong v kch i cng
154

rt nhiu nhng tri nghim qu kh ca cc bn. Thng Hin Din ca cc bn lun


lun cng cc bn, v s tr gip cc bn trong vic hn gn mt cch hiu qu, m khng
cn hi tng li nhng chn ng theo ci cch ln u chng c tri nghim. Chng ti
s bt u vi mt trong nhng cch n gin nht v nhanh nht phc hi li cc mnh
hn mt ca cc bn. K thut ny c th c thc hnh bt c lc no v ti bt c u,
trong vi pht, n na gi.

Tha Th V Bung B
Cch nhanh nht chng ti thy phc hi nhng mnh hn mt l thng qua
vic tha th v bung b. iu quan trng l hiu s tha th thc s l ci g. Trc ht, n
khng ging vi vic xin tha li. N cng khng phi l lm ra v n trong khi n khng n.
Hay cng khng phi l lm ra v hnh phc v t thuyt phc rng mnh vt qua nhng
cm xc tiu cc trong khi chng vn ang n np bn di b mt.
Trc khi cc bn c th thc s tha th, bn phi chp nhn nhng ngh v nhng
cm xc ca cc bn, v trong mt s trng hp i tht su vo mt khun mu nng lng
cn phi hn gn. Vi vic lm sch tnh cm bn cn cm nhn, tri nghim v th hin y
cc cm xc ca mnh, trong khi ng thi tr nn chia tch vi chng. Cc bn phi
quan st chng t mt nhn thc cao hn. S tha th l ging nh vy, trong bn phi th
hin tt c cc cm xc bn trong trc khi bn c th tha th. S tha th xy ra khi cc bn
nhn ra rng trong k hoch ln hn v mi th, bt c s than phin hay on gin no m
bn c v bn cht u l v ngha. Nm mi nm na t by gi liu bn s nh n mn
n cha c tr li, hay ngi v/chng ra i vi mt ngi bn tnh khc, hay ngi
thy b ri bn?
Trong nhng li dy ca Cha Sananda (c bit, cun A Counse In Miracle), anh y
ni rng s tha th l cha kha ca hnh phc. Anh y cng khuyn cc bn ch nh n
nhng th yu thng m bn v nhng ngi khc lm. y l li khuyn tuyt diu,
nhng t ti trng thi t tng ny, bn phi gi s hiu bit v Ci Ti Cao Hn ca
bn v bn cht thc s ca bn. Bn khng th b tn cng hay b hnh hung nu bn ang
n t nhn thc ca Ci Ti Cao Hn. Tt nhin, n c th lm hi thn th, hay ngn cn
s t do ca thn th, nhng hn ht, khng c ci g c th thc s lm hi bn tr khi bn
tin vo iu . Cc bn la chn, t khong khc ny n khong khc kia, ci g l c gi
tr i vi bn v ci g l khng. Nu bn b dnh mc vo hnh nh ca bn thn mnh v n
c ngha rt ln i vi ci m ngi khc ngh v bn, th bn s c mt giai on kh m
tha th khi mt ai ph bng bn, hay ni xu v mt iu g bn lm.
S tha th lin quan n mt s gii phng nng lng. gip cc bn tha th,
chng ti kin ngh bt u vi quy trnh sau y lin quan n cc linh hn khc. Lu
rng iu l dnh cho bn. Chng ti khng c gng thay i mt ai c: Tuy th, bng
cch gi cho h tnh yu v tnh thng, thay cho s gin d v bc tc, cc bn m ra
khng gian cho h thay i.

Quy Trnh Tha Th Tiu Chun Nhng Ngi Khc


Ht th su vi ln v nhm mt li, nh nhng chm vo thin nh. Trc ht, ngh
v tt c mi ngi trong cuc i bn m bn c th vn cn tha th. Hnh dung mi mt
ngi bn bit, hay by gi mi bit, hay trong cuc i bn theo cch no . Ch
n cc cm xc v cc khun mu nng lng trong thn th bn khi bn hnh dung mi
mt ngi ang ng trc mt bn. Nu bn khng cm thy ci g ngoi tnh yu v iu
155

kin khi bn kt ni vi mi ngi c th theo cch , th bn khng cn tha th cho ngi


. Nhng nu bn cm thy khng thoi mi, bun, hi tic, b kch thch, hay thm ch cm
thy yn lng v ngi khng cn trong cuc i bn, th bn vn cn phi tha th.
Tp hp nhng ngi khi dy nhng cm xc khc vi tnh yu v iu kin li.
Tng tng h ang ng hay ang ngi trong mt vng bn nguyt trc mt cc bn.
Ln lt, hnh dung ang ni tt c mi th m cc bn km nn i vi nhng ngi ny.
S dng mt dng nh l, Mt iu m Ti kim ch i vi bn l hay Mt iu
m Ti lun mun ni vi bn l
Ngi ng trc mt cc bn khng th p li v khng th quay i. H ch c th
trao cho bn s ch y , khng gin on ca h. H ang nhn thc bn mt cch
hon ton v trn vn khi bn th hin nhng iu km nn ca mnh.
Chng ti nhn thy trong cuc sng thc, hu ht nhng linh hn ny s khng c x
theo cch thc ny, nhng v li ch ca quy trnh ny, h tr nn yn lng v l , khng
lic mt, hay quay i, hay sn sng nhc li vai tr ca h trong cu chuyn. Quy trnh ny l
dnh cho cc bn, khng phi cho h, mc du n c th mang li li ch cho h, d h c
hay khng bit rng cc bn ang tha th cho h.
S dng vi pht cho mi ngi cho n khi bn th hin tt c mi th m bn
km nn khng ni vi h trong qu kh. N c ngha ln lao khng ch vi nhng linh
hn vn trong cuc i cc bn, m c vi nhng ngi ri i, hay ri khi Tri t.
Mt v d v qu trnh ny c th ging nh sau. y, mt ngi con trai ang ni
vi cha ca anh y:
Con tha th cho Cha, v ci cch m cha i x vi con khi con ln ln. Con tha
th cho cha v gin d vi con khi con khng tt nghip loi u trng hc. Con tha th
cho cha v li d m con i theo mt ngi ph n khc, vv
Ngay khi cc bn ni ht nhng iu m bn cm thy cn phi ni, mng tng
mt nh Sng Yu Thng vng, rc r ang n t thng thin v lp y nhng ngi
ng trc mt bn t u n chn. Nhn mi ngi rc r vi nh Sng vng ny. Nhn
h c bao bc trong mt bu nh Sng ny.
By gi ni vi mi ngi, chm ri v cn thn, Ti tha th v gii phng cc bn
mt cch hon ton. Cc bn c t do n vi nh Sng. Ni iu ny vi ln.
Tip theo, hnh dung vic nm ly bn di h, ln lt tng ngi, v nng h ln
ct nh Sng Yu Thng vng, rc r ny, v sau th h ra ging nh mt qu bng
bay. Ngm h l lng bay ln ct nh Sng ny cho n khi h bin mt vo Tri Tim ca
Thng .
Nu nh ca bn l h khng cn l mt phn trong cuc sng vt l ca bn, th
bn c th chn vy tay tm bit h khi h nng ln vo nh Sng. Nu bn tha th cho mt
ai trong cuc sng hng ngy ca bn, vic thc hin quy trnh ny s khng gt ngi
ny ra khi cuc sng ca bn, m n s g b nhng rng buc tnh cm, nghip tiu cc,
v nhng tri buc hay nhng cm by tm linh.
Trong chc lt, chng ti s lm mt qu trnh thm ch su hn s lin quan n cc
mnh hn m bn c th tip nhn t nhng ngi khc, hay nhng ngi khc tip
nhn t bn.
156

Quy Trnh Tha Th Tiu Chun Ci Ti, Vi S Phc Hi Linh Hn


Ht th su vi ln v cm nhn bn nh nhng i vo thin nh. Nhm mt li. Hnh
dung bn ang ng trn mt sn khu ca mt rp ht. C hng trm, hay l hng nghn
nhng linh hn trong khn i. C mt nh sng du, vng ang chiu vo bn. Bn ang
trung tm ca sn khu. Ni ny c xy dng theo kiu mt ging ng, vi cc gh
ngi c dng ln theo tt c cc hng t sn khu. Sn khu ny quay trn mt cch
chm ri ging nh mt sn khu gia m ng.
Khn gi trong khn i bao gm tt c mi ngi m bn bit trong i ny, hay
trong bt k nhng i sng qu kh no . V bn cht, tt c mi ngi tc ng v
mt nng lng n bn u trn khn i. Mt s ngi bn s nhn ra ngay lp tc.
Nhng ngi khc bn s khng nh c khi cc bn gp nhau t qu lu ri. Tt c h
ang v tay v ang c v cho bn khi bn ng trung tm ca sn khu.
Mt ct nh Sng vng ang h xung t thng thin v ang i vo rp ht v i
vo thn th bn. Khi bn ng trc mt tt c mi ngi, bt u chm ri ni nh
sau:
Ti tha th v gii phng cho chnh ti mt cch hon ton ngay by gi. Ti c
t do n vi nh Sng. Khi bn tip tc ni iu ny lp i lp li, cm nhn ct nh Sng
vng i vo v lp y thn th bn t nh u n ngn chn. Cm nhn n ang hn gn,
ang lm sch v ang thanh lc tt c cc t bo trong thn th bn, tr li bn cho Ci Ti
hon ho, rc r m bn v lun lun l nh vy. Khi nh Sng di chuyn xung qua
thn th bn, n hn gn cc c quan v cc h thng khi n i qua, lu nu c mt s ch
cm thy b nghn, hay cm thy ging nh chng khng phi l nng lng ca chnh bn.
Nhng ch ny l cc mnh hn ca cc linh hn khc m bn tip nhn.
Nhng mnh hn ny nhn ging nhng mnh tinh th, sng chi v rc r, nhng
khng u n v b v, ging nh nhng mnh nh ca mt ci n tinh th b ri xung
v v tan ra. Hnh dung mt di nh sng vng ko di t thn th ca bn v vn ti khn
gi. Di nh sng ny dng li khi n chm vo mt khn gi, ngi m mnh hn ban u
thuc v ngi . By gi hnh dung vi di nh sng i ra t cc hng khc nhau n
nhng khn gi khc.
Tng mnh mt, quan st cc mnh hn ri khi c th bn, gn bn thn chng vo
cc di nh Sng, v l lng t thn th bn i vo khn gi. Quan st nhng mnh hn tr
li vi ngi ch chnh ng ca chng v lp y cc thn th ca h.
Khi cc mnh hn tr li vi nhng ngi ch ca chng, bn bt u cm thy mt
s trng rng bn trong, dng nh thn th bn ging nh ming pho mt Thy S y
nhng ci l.
By gi n lc phc hi cc mnh hn ca bn. Hnh dung mt b khc ca
nhng di nh sng vng ko di t cc khn gi n vi bn. i vo bn by gi l cc
mnh tinh th nh i din cho nhng mnh hn ca bn ang tr li vi bn. Khi mi mt
mnh hn chm vo bn, n nhng bn thn n vo mt trong nhng ci l v bn bt u
cm nhn s ton b v s trn vn mt ln na.
Khi cc mnh hn ca bn tr li vi bn t nhng khn gi, bn bt u cm thy
mnh m hn v nh hn. Cui cng, bn nh n ni m chn ca bn ch hi chm xung
sn khu. Rt nhanh, bn bt u l lng ri khi sn khu v thng ln, xuyn qua mt ci
157

l trn mi rp ht, bay ln thng thin. Khi bn nhn xung, bn c th vn nhn thy v
nghe thy tt c mi ngi ang v tay v ang c v cho bn.
By gi bn ang nng ln thng thin cho n khi bn thy chnh bn thn mnh
trong vng tay yu thng ca Thng . Bn b rung lc chm v tng t nh vy, cm
thy s an bnh su sc ca Thng ang h xung bn. Tnh Yu ca Thng ang
xuyn su vo linh hn bn. Khng c g phi lm, khng c ni u i, m ngay y,
ngay lc ny, ti ni an bnh v hn ny. Gi vi pht trc khi nh nhng tr li vi
thn th ca bn trn Tri t v m mt ra.

Cc K Thut Phc Hi Linh Hn Khc


Nhiu kha cnh ca linh hn bn b tch ra t phn cha m thng qua hnh ng
t chi. S t chi ny hoc l c ch hoc l v thc. Dng n gin nht ca s t
chi lin quan n vic cho rng mt iu g hoc mt ai l sai tri thng qua mt quy
trnh phn xt. Hu ht cc linh hn trn Tri t hng n s phn xt bn trong ci ti.
Ngay khi cc bn phn xt mt kha cnh ca chnh bn l xu v sai tri, th bn c gng
thot khi phn bng cch gi v rng n khng tn ti, hoc l c gng trc xut n.
Trong mt s trng hp, bn cng c th phng n vo nhng ngi khc, c gng khng
tha nhn n hay trch nhim v n cho mt ai .
Phc hi cc phn t chi ca chnh bn thng khng xy ra cho n khi bn b
buc phi nhn vo nhng ch b giam hm trong s thiu hiu bit. Thng thng chng
ni ln b mt theo cc cch kh chu v ngng ngng, khi cc bn t trng i vo n.
trnh phi i qua n, bn c th ch ng v c thc tm kim nhng phn ny ca chnh
bn b che du khi nh Sng.
Cch n gin nht mang ci ti en ti ra nh Sng l yu cu rng tt c nhng
phn ca ci ti cha c mang ra nh Sng bc l chnh bn thn chng. Khi chng
ni ln b mt, bt u rt nh Sng Yu Thng vng, rc r ca Thng vo nhng
ch ny. Nu c nhng cm xc tiu cc i cng nhng mnh b t chi, cha kha l yu
thng v chp nhn chng ng nh chng l. Nu bn ng bt u phn xt, ngay lp tc
gi n yn lng. Mt cch yu thng, nhng nghim khc, yu cu n yn lng. Bn ch
quan st nhng phn ca ci ti khi chng ni ln b mt. Chng khng l tt hay xu, ng
hay sai, chng ch l thi. Bn ang rt Tnh Yu ca Thng vo nhng ch ny khi
chng ni ln b mt ca t tng.
Bn cng c th lm qu trnh ny vi hnh tinh. Hnh dung nh Sng Yu Thng
vng, rc r ca Thng ang chy ngang b mt ca Tri t v ang rt bn thn n
vo cc vt nt v cc k h ni nh Sng b che du. Th gii l mt tm gng ca ci
ti. Ni cc bn c nhng phn ca chnh mnh b che du trc nh Sng, n mc m, bn
s nhn thy nhng ni trn th gii dng nh b bao ph bi bng ti.
T kim ch ng ng v bn no trong bt c nhng xung t no trn th gii. N
thc s chng l vn khi ai phi l ngi chu trch nhim. Bn y trn th gii ny
mang s xung t n im kt thc v lm iu , bn phi yu v chp nhn tt c cc
mt ca s xung t. i lc n l thch hp can thip vo cc vn ca th gii. Nhng
nu bn lm nh vy, hy m bo rng l mt quyt nh r rng v trong sng c
lm bi Ci Ti Cao Hn ca bn.

158

Khi cc cm xc tiu cc ni ln b mt, mt k thut c ch t liu php tm l l


hiu bit chi tit cc cm xc. Chng c mu g? Khun mu hnh hc l g? Mi v v kt
cu l g? Chng di chuyn th no trong thn th? Nu chng c th ni c, chng s ni
iu g? Nhng ngh no c kch hot bi cc cm xc? Bn c th ni g vi chnh
mnh v nhng cm xc ? Nu bn c th nhn ra l tt c cc cm xc tiu cc ch l cc
khun mu nng lng mnh lit, th n tr nn d dng hn dng li vic dn nhn
chng l tt hay xu. Ngay khi cc bn ngng dn nhn chng, cc bn c th nhn v tri
nghim cc cm xc mt cch trc tip.
Cc tnh cm tiu cc, khi c quan st mt cch trc tip v vi tnh yu v tnh
thng, c vt qua. Nh rng, bn khng c gng thot khi chng. ch l mt dng
ca vic cho chng l xu. Thay vo , bn ch quan st v gi n chng tnh yu. Bn
cng yu tt c cc kha cnh ca chnh mnh, th nhng mnh hn mt ca cc bn cng
nhanh chng bc l bn thn chng v tr li vi phn cha m ca linh hn bn.
Hn Gn Nhng Thc Th Tiu Cc
V bn cht, cc thc th tiu cc nn c i x ging nh cch m bn i x vi
nhng sinh mnh con ngi cha c hn gn. Bt u vi vic bo v chnh bn thn
mnh, sau ngay lp tc gi i tnh yu v tnh thng. Hin din bao nhiu nu c th vi
thc th hoc vi cc thc th. Nu bn khng bit v nhng sinh mnh thc s (c ch
quyn hay khng), nhng bn c th nhn thy cc tc ng ca nhng hnh ng ca h,
yu cu rng nhng sinh mnh phi c l din mt cch an ton i vi bn. Nu bn vn
khng th nhn thc c h, th s dng mt li cu nguyn tiu chun gi h n nh
Sng. Mt v d nh di y:
NHN DANH S HIN DIN V I CA THNG , TI NGH TT
C CC NNG LNG TIU CC, CC HNH T TNG V CC THC TH
TIU CC C LIN H VI NGI NY I VO NH SNG NGAY LP TC. TI
THA TH, BAN PHC LNH V GII PHNG CC BN VO NH SNG. HY
RI I BNH AN. KADOISH, KADOISH, KADOISH, ADONAI, TSEBAYOTH.
HON THNH, HON THNH, HON THNH.
Sau chm vo phn di ca ngi ang tri nghim cc thc th tiu cc, cc
hnh t tng hay cc thc th tiu cc, v di chuyn tay bn ln trn trong mt c ch qut
qua, trong lc lp li li cu nguyn bn trn. Tng tng tt c nhng sinh mnh tiu cc
c gii phng ging nh mt qu bng bay v l lng bay ln t ngi v i vo
thng thin.
Nu bn l mt php s c kinh nghim hay mt chuyn gia g thc th (ngi tr t
ma), bn c th mun giao tip vi cc thc th trong mt cuc i thoi. Hi h xem ti sao
h y v mc ch ca h l g. Ni cho h bit l h khng cn cn thit gip ngi
m h dnh vo v h cn n vi nh Sng ngay by gi. Cho h bit rng nhng phn
tht lc ca h ang i h trong nh Sng. Nhng ngi yu du ca h . Gia nh
hn ca h mun ti hp vi h. Ch cho h thy nh Sng. cho h thy n p nh th
no.
Nu h t chi i vo nh Sng, th khuyn h ri khi khu vc ngay lp tc. Nu h
vn t chi, hi h xem c nghip no vi linh hn m h chim hu. Nu c, bn c
th cn s dng mt s k thut khc trc khi c th gii phng cc thc th mt cch hon
159

ton. Nhng bin php ny c th bao gm tr li i sng qu kh, hn gn dng thi gian,
hay tha th.
Nu khng c nghip cn st li v cc sinh mnh vn t chi ri i, th vi s cho
php ca khch hng, s dng mt trong nhng k thut g b mnh m c m t bn
di.
S Bo V Tm Linh V Tinh Thn
Chng ti bit mt s ngi trong cc bn mun b qua mc ny ca cun sch, c
bit nu bn c nhng cun sch trc y ca knh ny, hay cm thy bn bit tt c
mi th v vic bo v tm linh. Tuy nhin, chng ti xut cc bn c mc sau. Thm
ch nu n ch l im li v bn ngh rng mnh bit tt c v n, n khng c hi g khi
c li mt ln na.
Th gii y nhng s tiu cc. Thng Cha ha rng Thi i Vng mi s
n, nhng n vn cha phi l by gi, cho d cc bn tri qua s chuyn i ngy 21
thng 12 nm 2012. Vn cn mt lng v cng ln nhng s tiu cc cn c gii phng.
N khng phi l iu d dng gi bn thn mnh khng b nhim vo mi lc, do
chng ti xut cc k thut bo v hng ngy. Quy trnh u tin c ni chi tit bn
di dnh cho s duy tr ni chung. K thut th hai dnh khi bn b tn cng hay ang g
b cc thc th.
Cch tip cn n gin nht l hnh dung nh Sng Yu Thng vng, rc r ca
Thng lp y ton b sinh mnh bn t nh u n ngn chn. Bt c lc no bn
cm thy cn tng cng s bo v, ku gi nh Sng Yu Thng ny vi mt cu ch:
TI KU GI NH SNG YU THNG VNG, RC R CA THNG
HN GN, LM SCH V THANH LC TT C MI T BO TRONG THN TH
TI. TI YU CU QUYN NNG V S BO V CA NH SNG YU THNG
NY LP Y TH AURA V CC LUN XA CA TI. TI YU CU CH
NHNG NNG LNG, NHNG HNH T TNG V NHNG THC TH NO
L 100% NH SNG YU THNG CA THNG C PHP TRONG
KHNG GIAN CA TI. MI NNG LNG, HNH T TNG HAY THC TH
KHNG PHI L 100% NH SNG YU THNG CA THNG PHI RI I
NGAY LP TC V MI MI. CM N, THNG CHA/M YU DU V S
BO V NY.
C nhiu hot ng c th tng cng s bo v, nh l vy quanh bn bi nhng
ngi tch cc, trnh xa nhng ni ng c, nh l cc thnh ph, i b trong thin nhin,
gn gi vi Tri t, thc hnh cc nghi l thn thnh, dng mt bn th vi cc bc nh
hay cc bc tranh ca nhng v thy thng ln, luyn yoga v thin nh, n king lnh
mnh, i 2 n 3 gi sau khi n trc khi ng, massage thn th, vv
Mt iu quan trng nht bn c th lm bo v chnh mnh l hn gn nhng tnh
cm v tm tr ca bn cng nhiu cng tt.

Cc K Thut Bo V Tin Tin


Nu mt thc th tn cng khng c nhng lin h nghip, th cc k thut sau s gip
xua ui nhng sinh mnh tiu cc. Lu rng bn l thc th c ch quyn v bn c
quyn bt kh xm phm, bt k l nhng mnh hn ln nh th no, hay cc thc th c
gng thuyt phc bn l h quyn nng nh th no.
160

Bn l mt sinh mnh tinh thn y quyn nng, sng to. Bn c quyn nng vt
trn s tng tng gh gm nht ca bn. Gi iu ny trong tm tr vo mi lc cc bn s
dng cc k thut ny.
Trc tin, ku gi nh sng trng chi li ca Thng xuyn qua mt cch hon
ton v bao bc sinh mnh bn. Tip tc ku gi nh sng trng cho n khi thc th hoc
cc thc th khng cn c tr bt k u gn bn.
Hnh dung nhng ct nh sng trng chi li tt c cc hng ca bn, trn, di,
tri, phi, trc v sau. Khi bn th su, t t y cc ct nh sng trng ra xa thn th bn
theo tt c cc hng. Bt k thc th no cng s b y ra khi th aura ca bn. Bn c
th to nn cc ting ng vun vt v cc chuyn ng vi i bn tay khi bn y cc thc
th ra khi th aura ca mnh. Ni mt cch r rng v c uy quyn, Nhn danh s V i
ca Thng , hy ri i ngay lp tc! Sau ni by ln cu, Kadoish, Kadoish,
Kadoish, Adonai, Tsebayoth. Nu bn mun, bn cng c th ku gi Tng Thin Thn
Michael v Cha Sananda, nhng n s l tt nht nu bn lm iu ny ngay khi va hon
thnh vi nh sng trng. Sau mt vi pht ku gi nh sng trng, tr li vi vic ku gi
nh sng vng v sau ku gi cc v thy thng ln v cc tng thin thn. N s l kh
khn cho h i xuyn qua mt tm khin nh sng trng, khi n ngn chn tt c mi th,
trong khi nh sng vng ch ngn chn s tiu cc.
Nu cc thc th c gng quay li, lp li quy trnh trn v thm vo, TI L quyn
nng v s hin din ca Thng , ht ln ny n ln khc trong khi ang th su.
Tng tng ang gi tnh yu v tnh thng mt cch lin tc t cc lun xa ca bn. Tip
tc qu trnh ny bao lu bn c th. N c cho rng tp trung lin tc vo Thng mt
cch chuyn nht trong 20 giy s hn gn bt c th g.

Ct B Cc Mi Rng Buc V Nhng Cm By Tm Linh


Ngay khi cc bn xua tan cc thc th tiu cc, iu quan trng l g b mi
trng nng lng cn tn ng m h li ng sau. Mt s nng lng d ny c
g b thng qua s tha th v gii phng vo nh Sng.
Thm na, cc bn c th lp li bi tp phc hi linh hn c kt ni vi s t tha
th cho bn thn v sau s dng k thut ct b mi rng buc sau y, kh l hiu qu.
Hnh dung mt ci ko mu vng. Ci ko ny c th ct mi th. Tng tng bt
u t nh u ca bn v ang ct tt c xung quanh th aura ca bn. Yu cu rng n ct
hon ton bt c th g khng cn phc v cho s tng trng cao nht v tt nht, hnh
phc v s lnh mnh ca bn. Quan st nhng mi rng buc v nhng cm by ri xung
khi bn ct dc theo cc lun xa.
Cc bn c th mun kt hp k thut ny vi vic tha th cho mt ai trong cuc
i bn m bn cho rng c th c rng buc vi bn. Nu bn lin tc ngh v mt ai
v bn c mt cm xc chm m trong bng, th bn c th ang b rng buc vi ngi .
Lut V Nghip
Do bi s ln xn xung quanh lut v nghip (Law of Karma), chng ti quyt nh
i vo chi tit hn lin quan n bn cht thc s ca n. Hy vng rng, iu ny s lm r
bc tranh ln (quan im ca chiu kch cao hn) v nghip v tr gip cc bn trong vic
vt qua bt k nim tin ct li tiu cc no m bn mang trong mnh.
161

Xa Nghip
Cch nhanh nht xa nghip l thng qua vic tha th. Chng ti kin ngh cc bn
xem li mc v s tha th vo mi lc bn cm thy cn vng mc vi mt linh hn khc.
Cc bn cng c th yu cu Ci Ti Cao Hn ca bn rng tt c cc hp ng
nghip c hon tt, v nhng nghip bn khng mun hon ton b ph b. Nu bn
hon thnh tt c nhng bi hc linh hn lin quan n mt mi quan h c th hay mt tri
nghim c th, th khng c nghip tn ng khi ph v mt tha thun hay mt hp ng,
v yu cu ca bn ph v tha thun hay hp ng s c thc hin bi Ci Ti Cao Hn
ca bn.

Ph V Cc Hp ng Nghip
Lu : Mt s phn ca mc ny l mt s im li ci ni trong Chng 2. Ni
dung ny rt quan trng v chng ti khuyn khch cc bn c mc ny tht cn thn, nh
s cng c nhng tng c th hin trc y.
Khng c lut chng li vic ph v cc hp ng nghip. Tuy nhin, nu bn cm
thy ti li v vic ph b mt tha thun, cm gic ti li s lm n kh khn hn
bung b cm gic v bn phn ca bn i vi mt linh hn khc hay cc linh hn khc.
Tha th cho tt c cc linh hn lin quan v gi cho h tnh yu v tnh thng s t ng
lm mt hiu lc hp ng nu bn hon thnh tt c nhng bi hc linh hn cn thit.
Nh rng nghip n gin l cng vic linh hn cha hon thnh. V vy, bn cn m bo
rng bn thc s hon tt vi mt ai trc khi c gng ph v hp ng.
Lm th no bn bit hay cha hc c y mt bi hc? Cu tr li n gin
nht c cung cp bi chnh cuc sng. Nu bn hon thnh mt bi hc, n s khng
lin tc ngng ci u nh b ca n ln v ni, Nhn ti ny. Ti vn kim sot cuc i
ca bn. Ti va lm tan v mt mi quan h khc, kt thc vi ni au x rut v s hi
tic.
Chng ti ch thm vo mt s mu sc v kch tnh cho on vn trn bi v, ch
ny c th rt quan trng, chng ti cn gi n hi hc v nh nhng. Xa hn na, cuc
sng s ni vi bn nu c nhng bi hc thm na hc v mt ch c th. Cch tt
nht ni rng bn thc s hon thnh l ch s khng cn c mt cht hng th
no i vi bn. N khng nht thit rng bn s khng cn c bt k cm xc no v ch
, m c ngha l chng s khng cu c bn tr li vi v kch.
Hy ly ch v chin tranh lm v d. Gi s bn v mt ngi bn kinh doanh
tng l k th v tng nh nhau trong mt i sng qu kh. Nu bn vn c mt hp
ng nghip vi anh ta v cha hon ton tha th cho anh y v vai tr ca anh y trong v
kch, bn c th, thm ch khi bn thc s kh khn bnh tnh, gi nhng cm xc gin d
hng v anh y, vi nhng xung t lin tc ni ln trong mi quan h kinh doanh ca cc
bn. Bn c th xem anh y nh mt k th v thm ch thong ngh n cc cch lm hi k
th ca bn. iu c th khng r rng, ging nh vic hnh dung y anh ta ra khi mt
ta nh, hay ct anh ta vi mt con dao. N cng c th tinh t hn, nh l ln k hoch
cp cng vic ca anh y, hay vch trn nhng sai lm ca anh y.
Tr li vi ch v s tha th, thc hnh vic bung b v mt nng lng nhng
s on trch v mong mun tr th c th l tt c hon tt nghip. Ngay khi cc bn c
162

th ngh v k th trong i sng qu kh ca mnh khng c g khc ngoi tnh yu v iu


kin, th rt c v cc bn hon tt mi tha thun nghip gia hai ngi.
Mt iu na v ch chin tranh: Cc bn c th tri qua mt giai on trong
cuc i hin ti ny khi bn vn cn ang m nga (xin li v cch chi ch) vi s cm
gin v khinh b hnh ng man r git chc ln nhau ca con ngi, lin tc gi i cc
thng ip cho nhng cng chc chnh ph c bu ln, hay lp nhng blog trn internet
vit v s khinh b v chn ght ca cc bn i vi iu g lin quan n chin tranh.
Trong khi khng c iu g sai tri vi nhng hnh ng ny, c bit nu bn
nhn c s hng dn t bn trong lm iu , bi th thc s v vic bn hay
cha hon thnh nhng bi hc ca bn v chin tranh lin quan n vic t hi mnh cu
hi sau: Nhng cm xc no dng ln khi bn nhn thy cc hnh nh v chin tranh, hay
nghe nhng cu chuyn v chin tranh?
Cc bn c th c mt s hiu bit rt ln v nhng cuc chin tranh ang xy ra trn
Tri t v b thu ht vo cc phng php hnh h v trng pht dnh cho cc linh hn lin
quan. Tuy th, trong khi ci ti vt l ca bn c th ghi nhn mt mc gh tm no ,
v tm tr bn c mt cm gic mt mi, s khng c s ng ha v mt tnh cm vi ch
. Nu cc bn thc s hon thnh ch ny, bn c th n gin nhn vai v t ni vi
mnh, Bao gi h mi hc y? N s mang n cho h ci g thc tnh y? Sau ,
hu nh ngay trong hi th cng lc bn ni iu , bn bt u gi tnh yu v tnh thng
n tt c nhng ngi ln quan, bt chp cc vai tr ca h trong v kch.
Cc cm xc ca cc bn dnh cho k gy chin, hay cho nhng lnh o th gii
thc y chin tranh, hay nhng ngi lnh ang thc hin vic git chc, hay cc ngn hng
v cc nh sn xut v kh ang thu li t hot ng kinh doanh, hay cc chuyn gia din
thuyt trn truyn hnh v trn radio ang s dng ti hng bin bo cha cho nhng hnh
ng git ngi, hay nhng din gi b thc y bi ni s ng v pha nhng nn nhn,
hay nhng ngi v/chng ang au bun v mt nhng a con trai v con gi trong chin
tranh, hay bt k ai khc dnh lu trc tip hoc gin tip, s nh nhau. Bn gi tnh yu v
tnh thng bng nhau cho tt c nhng linh hn ny, bt chp mc dnh lu ca h hay
h ang la di bn thn h v nhng ngi khc nh th no.
Ngay khi bn xa b s ng ha ca bn vi mt bi hc c th v chc chn rng
khng cn phn no ca bn mun tip tc hc v n, th bn sn sng ph v bt k
nhng hp ng no v nhng tha thun no cn ri rt li trong thn th nhn qu ca bn.
L do cho s ph v mt hp ng hu nh lun lun l v bn hon thnh v
khng cn cn bi hc tip tc s tng trng linh hn. Nu nhng linh hn khc dnh
lu trong hp ng cng hon thnh, th n s t ng chm dt, m khng cn c
gng g, nhng nu nhng linh hn khc cha hon thnh v mun gi bn li v kch, vo
ci tr thnh khun mu nng lng tr tr i vi bn, th l lc yu cu Ci Ti Cao
Hn ca bn gii th tt c nng lng vy quanh tha thun.
C l nhng ngi lin quan khc khng ch by cc bn hay gi cc bn b gii
hn trong nhng nng lng li thi, m v h cha bung b c bn v mt nng
lng, cho d bn bung b khao kht tip tc mi quan h vi h. iu ny thng xut
hin khi bn ang tng trng nhanh hn ngi (nhng ngi) khc trong mi quan h.

163

Knh ny lm vic thng xuyn vi nhng khch hng cm thy b kt trong nhng
mi quan h lu di. Chng ti yu ti nhng anh y khng c cng tng th tm linh.
Chng ti nghe thy iu ny rt nhiu.
C l hai ngi cc bn i cng nhau t i ny qua i khc hn gn mt s
vn v by gi, cui cng, bn thc hin cng vic tm linh cho mnh v bn c
mong mun bung b mi quan h nghip ca bn. Thm ch nu ngi khc khng sn
sng bung b, th n c th l li ch cao nht v tt nht cho bn khi ph v hp ng.
Xt n cng, ngha v duy nht ca bn i vi cc linh hn khc l yu v chp
nhn h chnh xc nh ci h l, m khng c gng thay i h. Ngay khi cc bn hc
c bi hc , tt c cc bi hc khc s tr nn km quan trng hn.
n ming tr ming, hay phn bi hay tr th, l cc bi hc m cc linh hn t tin
ha hn phi vt ln trong nhiu i. Nu bn hp dn mt ai vo cuc i bn vn b
kt li trong mt trong nhng khun mu ny, n chc chn l v bn l ngi thy v mi
quan h nghip ca cc bn thc s l mi quan h thy tr. iu khng c ngha rng
bn c bn phn phi hy sinh v lin tc cho i m khng c kt qu g. Cui cng hp ng
thy tr phi kt thc v l lc tin ln.
Bao lu linh hn khc ang hc vi lng bit n, v bn cm thy c sinh lc v mn
nguyn vi vai tr ca ngi thy, th chng ti xut cc bn tip tc mi quan h, nhng
nu n tiu hao nng lng ca bn v linh hn khc c v khng c tin b, th c l n
lc ph v hp ng. Khi cc bn trong vai tr ngi ch dy, n l mt quyt nh ca t
do ch bi v tnh yu v tnh thng ca bn i vi linh hn khc hay cc linh hn khc.
N khng phi l mt tha thun bc thp khng th b ph v, v s rng bn s tri nghim
mt s trng pht no .
Mt cch ph v tha thun l i vo thin nh, yu cu s bo v, v ku gi
quyn nng v s hin din ca Ci Ti Cao Hn ca bn v ca nhng ngi hng dn
tinh thn. Ni nh sau:
TI KU GI THNG , CI TI CAO HN CA TI, V NHNG
NGI HNG DN TINH THN GII TH NGAY LP TC V HON TON
TT C CC THA THUN V CC HP NG, HIN TI HAY QU KH, VI
NGI NY (SINH MNH CON NGI, SINH MNH C CH QUYN, HAY THC
TH LA KHI XC). TI YU CU TT C NGHIP GIA CHNG TI C
HN GN, C BAN PHC V C THA TH, HN GN, BAN PHC V THA
TH, HN GN, BAN PHC V THA TH. NHN DANH S V I CA
THNG , TI RA LNH IU L NH VY. HON THNH, HON
THNH, HON THNH.
Sau thc hnh bt k k tht ct b rng buc hoc k thut tha th no vn cn
cn thc hin v lp li quy trnh trn nu bn vn cm thy c iu g khc vi tnh yu v
iu kin i vi nhng ngi hoc nhng thc th lin quan.

Tng Quan Gia Nghip V Lut Hp Dn


Chng ti cp li trong Chng 1 nhng s khc nhau gia nghip v Lut Hp
Dn. Lu l nu bn ang lin tc hp dn nhng mi quan h nghip, n c th l v bn
c rt nhiu s phn xt v sai tri cha c hn gn m bn cha gii phng. iu ny
c bit ng nu nhng ngi khc ang lin tc c gng p buc bn n nhng th m
164

bn khng mun, nh l cc mi quan h ng l thuc hay chu cp tin bc cho nhng


ngi khc.

Trao V Nhn Mt Cch Cn Bng


Lng khoan dung, v tha v rng lng l cc thuc tnh xut hin mt cch t nhin
t mt linh hn khi anh ta hay c ta hc v tnh yu v tnh thng. Khng nn l bt c
cm xc no ca s p buc hay nn chng minh rng bn l tt bng v yu thng
nh th no. N khng phi l mt la chn c ch khi gi nhng mi quan h n phng
bi v bn cm thy b p buc phi cho i, v n cng khng ng mong mun hn hay
thing ling hn nu bn lin tc phi bo tr cho ngi khc v tnh cm hoc v ti chnh.
Nu bn thy mnh thng xuyn gip mt ai , trong dng ny hay dng khc, bn chc
chn c sai tri v s t phn xt v ci g l ngha ca li ch tinh thn.
Nu vic cho ra khng c cm thy tt, th ng lm iu . Yu v chp nhn
chnh bn thn mnh thm ch nu bn cm thy nng ny v bc bi v mt ai lin tc
cu xin s chm sc. iu khng ch l v nhng mi quan h lng mn. N c th p
dng cho nhng a con ca bn, hay cho cha m gi cn s chm sc vt l, hay mt ai
khc.
Cho ra nhiu hn vic bn c th qun l v mt nng lng l mt trong cc cch
khin bn phn mnh linh hn. Nu bn thng xuyn cm thy b kit qu v khng c m
au vt l, bnh tt, hay s gn kt thc th, th chc chn l bn ang cho ra nng lng ca
mnh mt cch lin tc v mt cm gic sai tri hoc mt cm gic bn phn.
Gii php kt thc vic t lm mnh kit sc v c gng chm sc ngi khc l
quyt tm hn gn tnh cch chm sc bn trong bn v cn bng n vi vic nhn. Hc thin
nh, tnh lng tm tr, v n gin nhn ci m v tr ban tng, cho d n n mt cch
trc tip t Thng hay thng qua ngi khc. Hc cch yu cu ci m bn thc mun
t ngi khc, v sau nhn n mt cch chn thnh. Nu mt ai t chi trao cho bn
ci m bn mun, ban phc cho h v tr h v con ng ca h, vi lng bit n, bit rng
chc chn c mt ngi khc s p ng mong mun ca bn mt cch hnh phc nu vic
c c n l li ch cho linh hn bn.
Thng thng, nhng linh hn m bn lin tc trao nng lng l nhng ngi ht
nng lng. Nu bn bit mt ai lin tc tri buc bn v lp y bn vi cc mnh
hn ca anh y hay c y, hoc lin tc ly cc mnh hn nh ca bn vo thn th ca anh
ta hay c ta, hy thc hin mt quy trnh phc hi linh hn. Nu cn thit, lp biu thi gian
vi ngi v chia s cng vic ca bn. ngi khc bit rng bn ang chm sc cho
bn thn mnh v vic ni Khng i vi nhiu i hi ca anh ta hay c ta khng phi l
mt s trng pht hay s phn xt i vi anh y hay c y. ng hn l, bn ang n gin
phc hi li nhng mnh hn mt v nng lng ca cc bn.
Trc khi lm bt k mt cam kt vi mt ai , i su vo bn trong v tm hiu xem
nhng yu cu thc s c cm thy nh th no. Bn c cm thy nh nhng, sng sa,
hnh phc, im tnh v an bnh khi ni Vng i vi mt ai , hay bn cm thy u m,
bi ri, bn khon, kit sc, mt mi v nng lng thp? Rt nhiu linh hn nhn c s
kt thc vi li ni Khng sau s cm n cc bn v t chm sc bn thn mnh thay
l lm mt s cam kt m bn khng th hoc khng mun gi.

165

Cc bn khng tch tr nghip khi t chm sc cho cc nhu cu ca mnh. Khng c


th ghi v tr ang ghi li vic bn s dng bao nhiu tin cho vic t thin, hay bn
dng bao nhiu thi gian tnh nguyn ti ca hng n mim ph a phng. Nu bn ha
nhp vo chnh mnh hng ngy, bn s hc c cch tm kim mt s cn bng gia vic
trao v nhn. Cui cng, n s tr nn hin nhin rng h l mt phn ca cng mt s
chuyn ng ca nng lng.
Bit rng vic trao v nhn l nhiu hn nhng hnh ng vt l n thun. Khi bn
chia s nhng tng v nhng vin cnh ca bn v Thi i Vng mi, v cho php
nhng ngi khc chia s cc vin cnh ca h vi bn, th bn ang ng gp mt cch trc
tip vo s ci thin ca loi ngi. Cng bit rng kh nng ca cc bn n nhn tnh yu
v tnh thng t nhng ngi khc s trao cho h c hi cho ra, ci trong nhiu trng
hp, gip h thot khi mi bn tm v than vn.

Th Cn Bng Nghip Ca Cc Bn
Mc d chng ti ni l khng c th ghi c gi bi mt Thng phn xt
lin quan n vic bn trao v nhn bao nhiu, c ci m knh ny gi l mt bn danh
mc nghip (karmic index). y l mt phng tin o lng hu ch ghi li ng i
ca vic bn ang cn bng nng lng trao v nhn nh th no. im hon ho l 100.
iu c ngha l bn hon thnh tt c nghip ca mnh v ang trao v nhn trong
mt s cn bng hon ho. im s trn 100 c ngha l bn ang cho ra nhiu hn l ang
nhn vo. im s nh hn 100 c ngha l bn ang nhn vo nhiu hn l ang cho ra. C
th ha nhp vo cc d liu Akashic v yu cu bng danh mc nghip ca mnh (hay ln k
hoch mt bui lm vic vi knh ny v anh y s trao cho cc bn mt con s). Nu im
s ca bn l trn 110, n c ngha l cn gim bt nhng cam kt ca mnh v bt u nhn
vo nhiu hn. Nu n thp hn 90, n c ngha l bn cn m rng tri tim mnh v cho ra
nhiu hn.
Cc im s thp hn 90 cng cho thy c nghip cha c gii quyt t u i
hay trong i sng qu kh. im s cng thp, cng c nhiu nghip cn phi cn bng.
Tham d cng vic phng s, cng vi cc k thut tha th c m t trc y, l cc
cch nhanh nht rt bt danh mc nghip ca cc bn. Nh du dng vi chnh bn thn
mnh xuyn xut quy trnh hn gn ca bn, v ng t y mnh tng trng nhanh hn
nhp ti u ca linh hn bn.
Cc Bin Php Thm Na Hn Gn Su Thn Th Thp Hn
C nhiu cng c v nhiu k thut hn gn tng ci trong su thn th thp hn. Mc
du chng ti tm tt nhiu nhng th ny trong cc cun sch trc, v mt ln na
trong Chng 1 ca cun sch ny, c vi k thut chng ti mun m rng vo lc ny.

Hn Gn Tn Thng Vt L
Nhng ngi hng dn ca knh ny, nhng ngi Arcturus, s thc hin nhng hn
gn trn thn th vt l khi c tn thng t nhng v tai nn, m au v nhng cc oan
ca mi trng. Mc du tn thng vt l c th tc ng n cc thn th tnh cm v tm
tr, s hn gn thng khng kh khn khi nguyn nhn chnh l mi trng. Thn th phn
ng tt vi cc k thut hn gn tm linh v tinh thn, cng nh nhng thay i li sng
cp trong Chng 1, nu nguyn nhn ch yu ca tn thng thn th vt l l do nhng
khc nghit trn Tri t, nh l mt tai nn hay m au xut pht t bn trong vng quc
166

vt l. Tuy nhin, nh hu ht nhng nh hn gn bit, con s ny ch l khong 10% ca


tt c m au v bnh tt. Phn ln l xut pht trong cc thn th tnh cm v tm tr, v
khong 10% trong cc thn th astral, ether v nhn qu.
Nh chng ti ni nhiu ln, thn th vt l khng thch s thay i t ngt, v
thng c mt dng ca s au n trong thn th do bi s thay i nhanh. D l ang di
chuyn t mt vng kh hu m p n mt vng lnh, hay ang sng trong mt mi trng
thnh ph p lc cao, b vy quanh bi s nhim, hay mt s thay i t ngt trong ch
n king (hoc tnh nguyn hoc khng), hay nhng giai on di khng c nh mt tri
hay khng tp luyn do bi thi tit khc nghit, th dng chy t nhin ca thn th cng tr
nn t on.
Nhiu hon cnh tc ng mnh n cc thn th tnh cm v th tr cng c mt tc
ng trc tip ln thn th vt l, nh l chng ri lon sau sang chn b gy ra bi vic tham
d chin tranh, tri nghim bo lc, c mt tai nn nghim trng hoc m au, hay c mt
ngi yu du ra i khng mong i. Nhng s kin nh vy lin quan n s thay i t
ngt, thn th s chc chn cm thy khng an ton. Bin php cha tr phi bao gm cc
cch lm cho thn th cm thy an ton sau khi tri nghim nhng hon cnh nguy him.
Trong trng hp mt mt ngi yu du, s an ton c th l vn ln nht, nhng c sc
t ngt khng c mt ngi bn cnh m bn tr nn quen thuc v mt vt l, tt nhin
s thm vo p lc bn trong v ni au tnh cm.
To ra mt mi trng yu thng, an ton v t p lc l cch tt nht hn gn tn
thng vt l, cng vi vic tr liu vt l nh nhng trn mt nn tng chnh quy. Mt
chuyn gia y t c th a ra phc mt cch an ton trong nhng trng hp nghim
trng, nhng hu ht cc k thut cng phi xc nh s tn thng c to ra trong cc
tnh cm v tm tr.

Hn Gn Cc Rng Buc Tnh Cm


Nguyn nhn thng thng nht ca m au v bnh tt trong thn th vt l nm bn
trong thn th tnh cm. D l iu bt u t khi sinh ra, vi cc bc cha m qu p
lc khng yu thng a tr v iu kin, hay ln ln trong mt mi trng ni thiu
vng tnh yu hoc tnh yu b km nn, hay cc hon cnh ni cc vn tnh cm cha
c gii quyt ca gia nh tc ng n tnh yu v s an ton ca a tr, hu ht mi
ngi trn Tri t c mt mc tn thng tnh cm.
Mt s vn tnh cm c xem l rt thng thng nh l mt phn trong cuc
sng con ngi. Trong khi khng c g l sai tri vi vic tm kim tnh yu nu n dng
nh thiu vng trong cuc sng ca bn, vic pht trin nhng dnh mc tnh cm vi nhng
ngi khc thng xut pht t mt nim tin thm kn rng khng c tnh yu, mt nhn
thc c th hnh thnh t khi cn nh tui. Khi chng ta xem xt cc thn th ether v
nhn qu thp, chng ta s thy nguyn nhn ca s thiu thn tnh yu c th c ngun gc
trong cc i sng khc v cc chiu kch khc. Tuy nhin, n l tt nht bt u vi i
sng ny, tm cch hn gn cc tn thng tnh cm xut hin t lc mi sinh, trc khi i
vo cc i sng qu kh.
Gii php hn gn tn thng tnh cm ph thuc vo cc iu kin v cc hon cnh
ng gp vo n, nhng yu thng v chp nhn tt c cc phn ca ci ti l ct li ca
vic hn gn. Nhng ni ny bn trong ci ti khng cm thy c yu v c chp nhn
167

s c v hnh ng khng bnh thng vi li ng x khng ph hp, c bit khi cc cm


xc ban u c kch hot bi nhng ng x tng t trong nhng ngi khc.
Nhiu ng x khng ph hp l nhng phn chiu ca nhng th xy ra trong thi
th u. Bo lc sinh ra bo lc. Nh nhiu nh tm l hc bit, mt phn ln nhng k
phm ti trn th gii ngy nay tri nghim mt s dng no ca bo lc trong qu
trnh gio dc ca h.
Mt vn ph bin khc l tnh trng b rung b. iu ny bt u vi nhng
tri nghim t Nguyn Nhn Nguyn Thy, ng vai tr t i ny sang i khc. Tuy
nhin, hy bt u vi thi th u trong i ny, v a ra mt v d.
Nu M b Johnny b bng mt mnh trong nhng khong thi gian di khi anh y
c hai tui, th Johnny c th thng cm thy khng an ton khi anh y i vo nhng mi
quan h vi ph n khi trng thnh. Anh y c th lin tc kim tra ngi v hay ngi
bn gi ca mnh v c nhng ni s rng mt ai hay mt ci g s mang h i. Anh ta
c th tr nn chim hu, dnh mc v ghen tung bt c khi no s ch ca c y c
hng n mt ai khc hay mt iu g khc.
Nu thiu s mt thit trong thi th u, c ngha l cha m ca bn khng trao cho
bn y tnh yu v s chm sc, th bn c th c rc ri trong vic hnh thnh nhng
mi quan h c y ngha vi mi ngi khi trng thnh.
C nhiu khun mu tm l v nhiu hi chng l cc t i vi mt cun sch v
tm l hc, ci khng c trong cun sch ny. ni rng bn ng/nhn tnh c gng gii
quyt cc vn t thi th u trong nhng cch a dng, nh l sa cha qu mc (c gng
qu mc hn gn hay vt qua mt ci g ), thng hoa (lm chch s ch v nng
lng ca mt ngi vo mt iu g khc), tm kim s tn thnh (n lc qu mc thu
ht s ch ), tm kim s phn i (gy phin toi thu ht s ch ), nn nhng tnh
cm (gi v rng tt c mi th l ok khi n khng phi l nh vy), ngn chn cc tnh cm
(t thuyt phc bn thn rng bn khng c cc vn tnh cm khi bn c n), ng x bnh
hon (c gng mt cch liu lnh th hin cc tnh cm b ngn chn, phi hp vi
nhng nim tin ct li tiu cc, ci chng ti s tho lun trong chc lt), v nhiu cch
khc.
Khi cc kha cnh tnh cm ca linh hn b phn mnh, iu quan trng l yu v chp
nhn nhng phn b phn xt l xu hay sai tri ny. S t chi tnh cm cui cng gy ra
mt s dng ca su au m hay s tiu cc biu hin ra bn ngoi. Bng vic yu v chp
nhn nhng phn khng th chp nhn ny ca ci ti, cc tnh cm s c mt c hi
c hn gn.
Nhiu nhng ngi c gi l o s v nhng v thy tm linh mong l c li khi
lun lun xut hin mt cch im tnh, bnh thn v t ch. Nu h c cc vn tnh cm
cha c gii quyt, h c th nn hoc ngn chn chng, nh th s khng t ra yu
ui hay cha gic ng. Sau , nhng vn cha gii quyt ny c th bng n trong mt
v b bi tnh dc, hay mt s s c khc ph hoi danh ting.
iu quan trng l nhn ra rng tt c nhng sinh mnh con ngi u c cc tnh
cm v gn nh khng th tri qua cuc sng m khng c mt s tn thng tnh cm. N
c th l nhng giao tip nh vi cha m hay gia nh, hay n c th l nhng tn thng
ln, nh s lm dng tnh dc hay bo lc th xc khi ang ln ln.
168

Tha th, liu php tm l, rebirthing, Gestalt, v nhiu cng c khc l c ch trong
vic hn gn cc vn tnh cm. Nu bn c cc vn cha c gii quyt nh l nhng
th m t bn trn, chng ti kin ngh cc bn tm kim li khuyn ca mt nh tr liu
c bng cp v s dng cc k thut tha th c m t trong cun sch ny.

Hn Gn Nhng Nim Tin Ct Li Tiu Cc


Trong cc cun sch trc, chng ti i xa vo ch v cc nim tin ct li tiu
cc. Trong Chng 1, chng ti trnh by mt danh sch m rng ca cc nim tin m
chng ti xc nh l chng li linh hn con ngi tin ha mt cch p v hiu qu.
Mc ch ca mc ny l gii thch mt s cch tt nht hn gn nhng nim tin ct li tiu
cc.
Thm vo vi nhng li khng nh c thit k g b nhng nim tin ny, mt
s dng ca s lp trnh tim thc nn c thc hin. Php cha bnh thi min, thin nh
c hng dn, v cc k thut ti lp trnh thng l cc cch tt nht gii quyt nhng nim
tin ct li tiu cc.
Mt k thut c bit c ch lin quan n tng rng tm tr ging nh mt ci
my tnh v c th c lp trnh. Hin nhin l tm tr v i hn nhiu mt ci mn hnh v
mt cng, i lc n l c ch khi ngh nhng phn khc nhau ca tm tr tng ng vi
nhng phn khc nhau ca mt chic my tnh.
Tm tr siu thc ging nh mng Internet. N c kt ni vi my tnh Tm Tr
V Tr, ci cha tt c kin thc v s sng sut ca v tr. Tm tr c thc ging nh
mn hnh my tnh, ci cha thng tin hu ch c th cn thit ti mt thi im, v tim
thc ging nh cng, cha cc chng trnh v cc tp tin cn thit tng ng vi cc
nhim v hng ngy. Bn trong tim thc l cc k c ca nhng tn thng v nhng tri
nghim tiu cc, ci hnh thnh nn nhng nim tin ct li tiu cc.
Nhiu nhng nim tin ct li tiu cc u tin c lp trnh trong t tng tp th
ca loi ngi, nh l Cuc sng l mt s tranh u, ny sinh trong nhng thi gian khi
cuc sng vt l rt kh khn do bi s thiu thn cng ngh, hn hn, lt li, vv Nhng
nim tin ny c gn cng vo tm l ca nhng sinh mnh con ngi qua nhiu th h
sau du n ban u, du n c th l mt nn i hay mt cuc khng hong kinh t.
V bn cht, tt c nhng sinh mnh con ngi c sinh ra vi mt b cc nim tin
ct li tiu cc c lp trnh trong tim thc. Nu thi th u l yu thng v c li cho
s pht trin linh hn, nhiu nhng nim tin ny mt i nh hng ca chng v c thay
th bng nhng nim tin tch cc, nh l Lun lun c .
Knh ny c nhng bng chng khoa hc chng minh rng v tr l di do v
hn trc khi anh y c th thay i nim tin vo s khan him, cho d anh y tng n lc
lm vic nhiu nm trc khm ph . Nhng tip cn khoa hc hn gn tm tr thng
l thch hp, v tm tr hay ngh theo nhng cch .
Mt trong nhng k thut hn gn tim thc tt nht l thin nh c hng dn, ni
m bn a khch hng vo mt phng iu khin su di tng hm ca mt cao c ln. S
mng tng ny i din cho thc ca bn, vi nhiu tng ca n (cc sn nh), i ln
im cao nht trong trung tm lp trnh iu hnh ton b tm tr (mt trung tm iu khin
trong tng hm ca ta cao c).
169

Ngay khi trong phng iu khin, bn c yu cu bt mt mn hnh my tnh


trnh by nhng nim tin ct li tiu cc ca bn, v sau bn xa chng v thay th chng
bng nhng nim tin tch cc. iu ny c v qu n gin, nhng tim thc tip nhn mi
th ng nh vy, v nu bn ni n xa b nhng nim tin tiu cc cn tr s tng trng
ca linh hn bn, v bn ch cho n cch lm nh th no, n s tun theo nhng mnh lnh.
(C mt bi thin nh c hng dn di 40 pht cho vic ti lp trnh tim thc ca knh
ny trn a CD hay mp3.)

Nhng K Thut Thm Na Xa B Nhng Tnh Cm V Nhng


Nim Tin Tiu Cc
Nu vic xa b nhng nim tin ct li tiu cc theo cch m t bn trn l tt c
mi th cn thit hon tt s hn gn, th k thut ny s l phng thuc bch bnh cho
con ngi, nhng khng may l, hu ht nhng nim tin ct li tiu cc c lp trnh
vo tim thc vi rt nhiu nng lng v s mnh lit. l l do nhng k thut thm na
c tho lun bn di l quan trng. Chng mang ngi khch hng ra khi vng quc
ca ci tr v i vo hiu bit v nng lng.
Nu bn c th cm nhn nng lng vi ton b sinh mnh bn v khng ch vi ci
tr, s hn gn s hiu qu hn nhiu. y l mt trong nhng thnh phn cn thiu trong
tm l hc. Trong khi s thc hnh tp trung mt cch chnh xc vo cc vn tnh cm v
tm tr, cc k thut nh l cathartic release, rebirthing, th nguyn thy (primal breathing),
thin nh kundalini, v nhng k thut khc him khi c kt hp vo tr liu truyn
thng. Chng ti miu t tm tt nhng k thut ny v nhng k thut khc bn di.
Cathartic release l bt k k thut no khuyn khch vic th hin v mt nng lng
nhng tnh cm b nn hay b km hm. Nhng tnh cm c nhng trong cc t
bo ca thn th nh nhng ro cn nng lng, v nhng s biu l nng ng vn c trong
nhng k thut ny cho php nng lng bt u mt ln na chy qua cc t bo ca thn
th. Mt v d ca mt k thut Cathartic release s l th su v pht ra ting ku Ho! lp
i lp li trong mi hi th ra.
Rebirthing l mt k thut th yoga c mang n Tri t bi Babaji v c ph
bin bi Leonard Orr. N lin quan n ci c gi l th vng trn, c hon thnh bi
vic ht khng kh mnh m trong hi ht vo v sau th lng hon ton trong hi th ra,
vi ti thiu s ngng li gia mi ln ht vo v th ra. Cng th nhanh, cng tri nghim
s mnh lit.
Th nguyn thy tri ngc vi rebirthing, trong mt ngha no , bi v tm quan
trng t vo hi th ra hn l hi ht vo. Mi ln th ra b cng bc, thng vi m thanh
km theo.
Php th la (breath of fire), lin quan n kundalini yoga, bao gm nhng gian on
th ngn, nhanh, c km theo bi nhng qung dng li vi vic th su t nhin.
Kriya yoga cng ch yu tp trung xung quanh vic th, v bao gm nhng hi ht
vo, nhng lc ngng, nhng hi th ra c o lng cn thn, thng km theo vic lp i
lp li trong tm tr nhng chui s.
Thin nh kundalini, v ngi anh em ca n, thin hn n (chaotic meditation),
bao gm nhng chui hnh ng v ngh ngi khc nhau, nh l mt giai on nhy t do
mnh m v th nhanh, theo sau bi vic thin nh nh nhng, yn tnh. Thng thng m
170

nhc sng hoc m nhc ghi li c s dng ra hiu nhng thay i trong chng
trnh thin.
Thm vo vi cc quy trnh nng lng sinh hc v ty trc bn trn, chng ti a
ra bn di vi k thut lm vic trn cc thn th tinh vi cc tng th astral, ether v nhn
qu.

Xa B Nhng Cy Ghp Astral


Trc y, chng ti tho lun v cc thc th astral v lm cch no xua ui
chng. Chng ti lp li rng cch tt nht trnh h l hn gn cc vn tnh cm v tm
tr ca cc bn, nh th bn s khng hp dn s tiu cc trong bt c dng no.
i lc c cc trng nng lng kt tinh c gi l cc cy ghp (implants) m
nhng linh hn con ngi mang theo xung quanh h, thng l t cc i sng qu kh, c
th c ngun gc t cc cnh gii astral, hay n c th c mt thnh phn vt l ti mt
thi im, nhng sau b nhng vo thn th astral.
Nhng s cy ghp l g? Mt s cy ghp l mt vng nng lng c tp trung
cao khin n c th mang dng ca mt vt sng ty trn thn th vt l, hay thm ch l mt
thit b in t c a vo di da, nhng khng phi tt c cc cy ghp astral u c
mt thnh phn vt l. Cc cy ghp c th xut hin nh cc dng hnh hc ti trong thn
th astral. Nu c mt thnh phn vt l, n c th l ra di tia x nh mt thit b c hc
c a vo c th. Thng thng, thm ch nu khng c i tng vt l hin din, c
cc vn tng ng vi thn th vt l trong vng m s cy ghp tn ti hoc tng tn
ti.
Khi m thn th astral tng ng mt cch i th vi thn th vt l, mt cy ghp
c a vo thn th vt l trong mt i sng qu kh, trong khu vc con mt th 3, v d
nh vy, c th c chuyn sang thn th astral trong i ny v c th tc ng n kh
nng ca linh hn hin l nng lng thng qua con mt th 3.
Cc cy ghp astral l tng i d g b. Hu nh khng c cc l do chnh ng
c cc cy ghp , i vi mt linh hn ang tin ha nhanh. Thng thng, chng c
t bi nhng sinh mnh nh Sng hoc nhng sinh mnh en ti trong cc thi im
qu kh nhm bo v linh hn, hay kim sot nhng hot ng ca anh ta (v cc l do
nhn t hoc c c). i lc, cc cy ghp c lp trnh vo thn th astral thit lp mt
kt ni gia linh hn v nhng ngi mun kim sot anh ta t cc cnh gii astral.
Trong cc cuc chin tranh Orion hng trm ngn nm trc, nhiu cy ghp
c a vo cc linh hn nh mt th v kh chin tranh. Cc bn c th vn cn tn d
ca nhng cy ghp ny cho n ngy nay. Trong mt s trng hp, ch cn n gin yu
cu chng c g b bi Ci Ti Cao Hn ca bn. Trong nhng trng hp khc, cc bn
c th cn lm mt nghi l hay cu nguyn, kt thc vi s mng tng. Ku gi nhng
ngi Arcturus l mt tng tt. H l chuyn gia trong vic g b cc cy ghp v cc
du n.
Ngay khi mt cy ghp c g b, n hu nh khng bao gi tr li tr khi cc bn
c mt mi quan h nghip vi linh hn hoc nhng linh hn ban u t n . Nu
cc bn tin ha vt trn tm l chin tranh, cc bn s khng c mt cy ghp Orion t
cc chin dch qun s ca h ti gn vo thn th vt l sau khi n b g b.
171

Lu l cc cuc chin tranh Orion xy ra hng trm nghn nm trc (v c


tip din bi tm l chin tranh gia cc v sao, cng vi nhiu b phim c cng tn).
Orion ngy nay ch yu l ha bnh, nhng nhiu linh hn tham d hng nghn nm chin
tranh trong cc cuc chin , n Tri t v vn ang din li v kch ca tnh hai
mt i lp ti y.
Cc cy ghp tc ng th no n cc linh hn con ngi ? Trong nhiu trng hp,
khng cn tc ng no na, nhng i khi chng c cm thy ging mt vt cn nng
lng, v thnh thong chng c th tc ng n cc thn th tnh cm v tm tr. Nu bn
cm thy b kt trong mt s th m dng nh bn khng th xc nh, n c th l mt cy
ghp astral. Sau khi yu cu Ci Ti Cao Hn ca bn g b mi cy ghp c th cn hin
din sau nhiu i sng, nu bn vn cm thy b ngn tr, chng ti kin ngh bn n gp
mt ngi sng sut tm hiu thn th astral ca bn. Bn cng c th gp mt nh hn
gn chuyn g b cc cy ghp.
Nhiu ngi hi c hay khng vic gii qun s trn Tri t ngy nay c kh
nng a cc cy ghp vo con ngi, v cu tr li l C. c cc th nghim c thc
hin trn mt s ngi lnh v vi dn thng trong nhng nm 1960 v 1970. Trong hu ht
cc trng hp, nhng chin dch cy cc thit b in t hoc gn cc con chp nng lng
di da c thc hin vi s cho php c thc ca ngi , nhng c nhng trng
hp no khi cc cy ghp c a vo m khng c s ng thun c thc. Tuy nhin,
thm ch vi cng ngh tin tin ca nhng ngi grey v nhng nhm ngoi hnh tinh khc,
n khng kh thi v mt k thut cy ghp vo b phn ln dn chng m khng h
bit.
Khng nghi ng g, c cc v bt cc bi nhng nhm ngoi hnh tinh no ni
m cc linh hn b mang i trong trng thi m mng v b cy ghp, vi mt n lc xa
b k c ca h v nhng s vic nh vy. Tuy nhin, mt s lng ln cc linh hn b bt
cc c th nh li iu ny trong iu kin thi min hoc thin nh c hng dn. Cc
nhm chu trch nhim cho s cy ghp vt l hu nh hon tt nhng nhim v ca h
trn Tri t, do nhng s bt cc gim xung ng k trong vng 10 nm gn y.
Nhng chi tit v cc l do ca cc v bt cc bi nhng ngi Zeta Reticulin c a
ra trong cc cun sch trc.
Phn ln nhng v bt cc l i vi cc thnh vin ca chnh nhng chng tc ngoi
hnh tinh, nhng ngi tnh nguyn ti sinh trn Tri t v ng vi nhng v bt
cc trc khi sinh ra nh nhng con ngi. Tt nhin, hu ht h qun mt b phn
ca h do bi nhng xao lng ca qu trnh ln ln nh nhng sinh mnh con ngi, v
thng tri nghim c sc v tn thng khi nhng v bt cc xy ra. Nhng nhm ngoi
hnh tinh c dinh lu khng phi l nhng chuyn gia v cuc sng vt l trn Tri t.
Nhiu trong s h khng hiu nhng hu qu t s thay i bt ng gy ra trn thn th con
ngi, v cng khng hiu tc ng ca nhng hnh ng ca h ln t hp bn ng/nhn
tnh.
Bt chp nhng iu bn trn, nu cc bn nhn mt s cy ghp t mt nhm linh
hn ngoi hnh tinh, nh l nhng ngi Zeta Reticulin chng hn, cc bn c th yu cu
nhng ngi Arcturus g b n, v trong hu ht cc trng hp, s g b s khng kh
khn v nhanh chng.

172

Nu bn ngu nhin l mt trong vi c nhn b th nghim bi cc nhm qun i


trn Tri t, chng ti xut cc bn nn bt u mt chng trnh tr liu v hn gn,
cng nh ku gi Ci Ti Cao Hn ca bn v nhng ngi Arcturus g b mi cy ghp
m bn nhn. Lun lun nh ban phc v tha th cho gii chc qun i v bt k ai khc
cy ghp ln bn.
C nhng tin n rng mt s nh cm quyn trn Tri t s c gng gn cc con
chp ln mt s lng ln dn s trong nhng nm sp ti. Trong khi c vi c nhn mun
lm iu ny vi s ng qun chng, mt chng trnh nh vy c v s khng thnh cng
bi v phn ln dn chng s khng chp nhn iu . Hin ti, ch c cc thit b y t dnh
cho nhng ngi tn tt v vi tn binh tnh nguyn l chp nhn cy nhng thit b di
da. Chng ti cng bit c cc chng trnh gn chp ln ng vt (ch yu l trn cc con
th cng).
Nhng ngi mun thc hin mt chng trnh gn chp vo con ngi s c gng
truyn ni s vo s ng dn chng thuyt phc h rng h nn gn nhng thit b theo
di ny vo di da phc v cho s an ton ca h. ri khi bn b mt tch, mt ai
s bit tm bn u. Trong khi nhng thit b ny c th c s dng cho nhng mc ch
c ch, chng ti kin ngh rng cc bn nn t chi bt c li ngh no nh vy, khi tim
nng ca vic lm dng n l qu ln. Hn na, thn th vt l ca cc bn c th c phn
ng i vi vt liu ngoi lai v o thi chng, hay to ra s nhim trng ti ch cy ghp.

G B Cc Du n Ether
Cc du n ether l tng t vi cc cy ghp astral, nhng cc du n ether tinh t
hn v thng c to ra bi nhng tri nghim tn thng trong i sng ny hoc cc
i sng qu kh. Thm vo vi cc rng buc tnh cm v cc nim tin ct li tiu cc
trong thn th tr, tn thng c th gy ra nhng ri lon trong cc khun mu nng lng
ca thn th ether. Thn th ether cha bn thit k (bluprint) ca thn th vt l. Nu c mt
s kin tn thng c in du bn trong bn thit k, n ging nh mt mch on hay mt
mch h trong mt thit b in t, ci s gy ra mt s c.
Thng thng, s hn gn cc thn th tnh cm v tm tr l khng . Cn phi c
mt s hn gn nng lng thay i cc khun mu in t ca thn th.
Cc k thut hn gn thng lm vic vi cc kinh lc, hay cc ng ley ca thn
th, g b nhng ri lon trong trng in t. Cc thc hnh hn gn thn th ether
thng thng bao gm Reiki, Ti Kt Ni (Reconnection), bm huyt, chm cu, Kh Cng,
Tip Xc Lng T (Quantum Touch), v nhng phng php nng lng sinh hc khc.
Nhng thc hnh ny hng dn nng lng hn gn ca v tr i vo h thng li ca
thn th ether, chnh sa nhng s mt cn bng b gy ra bi cc du n ether.
Trong cc k thut nng lng sinh hc no , mt khun mu ca s chuyn ng,
m thanh, cc biu tng hnh dung, v nhng quy trnh khc c thc hin trong hoc trn
thn th khi ang nm trn mt chic bn. Nhng chuyn ng ny c thit k lm
tng thch vi bn thit k cho mt ci ti lnh mnh, y sinh lc. Khi nng lng chy
t nh hn gn (knh) vo khch hng, n ph ln cc khun mu ang hin din trong
khch hng, v trong mt s trng hp, xa b s tiu cc, hay ti iu chnh nng lng
vo cc kinh v cc mch ph hp ca c th.

173

Cc bn c th s dng s tng t ca mt mch in t. K thut nng lng sinh


hc ging vic ngt mt si cp khi mt vng s c ca mch v ni n vi mt si cp
mi, thc hin chc nng ca mch mt cch hp l. B qua mt con chp c khuyt tt
trong mt thit b in v u mch cn li thnh mt thit b y chc nng mi l mt
s tng t tt. Khun mu hn gn ca cc k thut Reiki, Ti Kt Ni hay cc k thut
khc, c truyn vo thn th ether thng dn n kt qu hn gn vt l nhanh chng.
Khi cc du n ether c g b, n tr nn d dng hn hn gn cc thn th tnh
cm v tm tr do bi c cc khun mu ph hp trong cc tng th . Bn thit k mi
c to ra bi k thut nng lng sinh hc chy xung cc thn th astral v thn th vt
l mt cch kh nhanh, thng trong khong vi giy hay vi pht. Nu cc ro cn l rt
mnh lit v tn ti mt thi gian di, th giai on hp nht ny gia cc thn th
ether, astral v vt l c th ko di hn c l vi gi hay vi ngy. Lp li qu trnh hn
gn m t bn trn theo mt nn tng chnh quy c kin ngh khi s tiu cc b nhng su
trong thn th ether.

Hn Gn Cc Khun Mu Thn Th Nhn Qu


Khi tn thng xut hin trong mt i sng c th, mt khun mu nng lng c
hnh thnh trong thn th nhn qu. Nu bn c th nh li, thn th nhn qu l kha cnh
ca linh hn di chuyn gia cc i sng v vic nh li nhng tri nghim qu kh. N
cng l tng th ca ci ti tch ly nghip v i vo cc tha thun v cc hp ng. Cc k
thut bn di c thit k c bit cho vic hn gn thn th nhn qu.

c i Sng Qu Kh V Tr V i Sng Qu Kh
Trong mt ln c i sng qu kh, ngi sng sut s ha nhp vo khch hng v
m t mt hoc nhiu i sng qu kh. Trong mt ln tr v i sng qu kh, khch hng
c a vo trng thi nh su v c yu cu tham d vo vic khm ph ci xy ra
trong cc i sng qu kh. im bt tin ca cc k thut ny l h khng a ra nhng
quy trnh c th cho vic hn gn ci khm ph. V vy, cc k thut sau c khuyn
khch.

Ti Cu Trc
Ti cu trc l mt quy trnh tm l ni bn ch ng to ra mt i sng qu kh
khc vi i sng xy ra trong dng thi gian tri ca bn. V d, nu bn c mt thi
th u khng hnh phc, bn hnh dung vic tr li ng lc v to nn mt thi th u hnh
phc thay th v tr ca n. tng y l tim thc khng th ni v s khc nhau
gia qu kh tuyn tnh ca dng thi gian tri v k c hin ti v mt thi th u hnh
phc, v s bt u ng x nh th l bn thc s c mt tri nghim hnh phc v thi
th u.
Nn lu l ti cu trc khng c ngha l bn i vo chi tit ca ci xy ra trong
dng thi gian ban u ca bn. iu quan trng l hn gn tt c nhng tn thng tnh
cm v tm tr cha c gii quyt trc khi c gng lm vic vi cc vn trn thn th
nhn qu. Ngay khi bn hc c tt c mi th c th hc v tn thng qu kh, bn
sn sng to ra mt qu kh khc. Nu bn c xa n y ca cun sch ny, chng
ti s ni rng bn sn sng cho mt qu kh mi.

Hn Gn Dng Thi Gian


174

Ci g xy ra khi bn xp xp tt c nhng i sng ny v cc k thut ti cu trc


vi nhau v tnh n c cc quy trnh hn gn thm na? Cc bn c ci c gi l hn gn
dng thi gian. y l quy trnh nn s dng nht trong s cc quy trnh hn gn thn th
nhn qu.
Trong hn gn dng thi gian, bn lm nhiu hn vic ch mng tng mt qu kh
khc. Bn thc s tng tc vi qu kh ca bn v trao cho cc ci ti qu kh mt s hn
gn trong thi gian thc. lm iu ny, cn thit phi i su vo thin nh v cm nhn
cc i sng qu kh ca bn v mt nng lng. Tuy nhin, nh tr liu hng dn bn mt
cch cn thn v thc hin nhng bin php bo v no khin bn c th ti tri nghim
qu kh ca bn t li im ca Ci Ti Cao Hn.
Trong hn gn dng thi gian, bn thc s thay i dng thi gian tri ca bn. Cch
n gin nht nhn thc iu ny l nhn ra rng trc bui hn gn bn c mt qu
kh no , v sau bui hn gn qu kh ca bn bao gm c vic c ving thm bi Ci
Ti Cao Hn ca bn v nhn c mt s hn gn trong i sng qu kh. Nu s hn gn
c thc hin trong thi th u ca i sng ny, c mt tnh trng khi m mt s khch
hng nh rng c ving thm trong thi th u. Khi iu ny xy ra, n c gi l,
vng lp thi gian cht.
Chng ti miu t v hn gn dng thi gian trong cc cun sch trc v khuyn
khch cc bn lin h vi knh ny c thm thng tin.

Hn Gn Dng Thi Gian Ngc


Mt bin th ca hn gn dng thi gian lin quan n vic tr li mt thi im khi
bn cm thy hnh phc, sc mnh v thnh cng. K thut ny c bit hu ch cho vic
biu l ra nhng iu mong mun trong i sng hin ti ca bn. Bn c mt ci ti hnh
phc, mnh m v thnh cng, ngay by gi, trong khong khc HIN TI bt dit ny.
Trong thi gian tuyn tnh, ci ti ny tn ti trong qu kh hoc tng lai (tr khi bn ang
cm nhn hnh phc, sc mnh v thnh cng ngay by gi).
K thut ny c da trn nguyn l bt nh ca vt l lng t, v bn cht tuyn
b rng tt c nhng ci ti ca bn tn ti mt cch ng thi trong khong khc ny.
Khi cc bn c th kt ni v mt nng lng vi ci ti hnh phc, mnh m v
thnh cng, bn sau c th bc x nng lng vo th gii v hp dn tr li nhng
nng lng tng t. iu ny c li khi mng tng nhng kt qu mong mun ca bn
trong cuc i.
Tt nhin, bn ng/nhn tnh c th can thip vo qu trnh ny v do c cc bc
thm na gii quyt vi s ng vc v ni s hi ca bn ng.

Kt Ni Dng Thi Gian Tng Lai


Trong hn gn dng thi gian ngc, cc bn tr li qu kh v kt ni vi mt thi
im khi bn cm thy hnh phc, mnh m v thnh cng. Bn sau mang nng lng
vo thi gian hin ti v bc x n vo th gii. Trong kt ni dng thi gian tng lai, bn
kt ni vi ci ti tng lai hnh phc, mnh m v thnh cng, khi cc mc tiu v mc
ch ca mt d nh c th c hon thnh.
Ngay khi cc bn t mt mc tiu vng chc trong tm tr, bn to ra mt dng thi
gian chc chn bao gm s hin l mc tiu . iu ny c da trn Nguyn L Bt
175

nh ca vt l lng t. Trc khi t mt mc tiu, c mt s lng v hn cc dng thi


gian c th v dng thi gian chc chn, nhng khi cc bn tp trung vo mc tiu, tng lai
tan v vo mt dng thi gian tri (vi nhiu sn phm ph thay th v bin i bi v kh
nng thay i tm tr ca cc bn sau ).
Trong kt ni dng thi gian tng lai, bn thit lp mt mi quan h vi ci ti
tng lai ca bn v anh y hay c y tr thnh ngi hng dn tinh thn ca bn lin quan
n vn bn ang thc hin. Bn tham vn vi ci ti tng lai mt cch nh k chnh
sa nhng hnh ng v nhng quyt nh ca cc bn. Ni mt cch khc, bn hi ci ti
tng lai ca bn, Bn lm ci g tin ln t ni m bn l? Anh y hay c y sau
s khuyn bn cc bc c th hin l nhng mc tiu ca bn.

K Thut Chui Ngc Trai


Hu ht cc linh hn c hng t, nu khng phi l hng trm, nhng tri nghim tn
thng c tch ly qua hng trm, nu khng phi l hng nghn i sng. N l khng
thc t trng i tt c mi th s c hn gn trong mt bui hn gn dng thi gian.
Tuy nhin, c cc cch tip cn hp l i vi k thut hn gn dng thi gian khin c th
tc ng n mt lng ln nhng s kin tn thng trong mt i sng, hay mt lng
ln nhng i sng tn thng trong mt khong thi gian lin tc ca s tin ha linh hn.
Bt c khi no knh ny bt u mt bui hn gn dng thi gian, anh y yu cu
rng cc i sng vi lng ln nht nhng tn thng s l nhng i sng bc l ra u
tin, nh th lng hn gn ln nht c th xut hin. Nu c vi tn thng bt ng xy ra
bn trong mt i sng, s hn gn c th lan truyn theo dng thi gian ca khch hng
ging mt chui ngc trai. Mi vin ngc l mt s hn gn vng xut hin ngay khong
khc ca, hoc ngay trc, mt s kin tn thng. V d, nu bn b lm dng khi cn
nh v c 18 ln b lm dng, s hn gn s lan truyn dc theo 18 ni khc nhau trong
dng thi gian ca bn.
Mc du k thut chui ngc trai khng i su nh mt s hn gn dng thi gian
chnh quy, n c th gia tc rt ln qu trnh hn gn nu c rt nhiu s kin tn thng
trong mt i sng.
Thm ch c mt s tc ng rng ri hn l khi k thut chui ngc trai i qua nhiu
i sng. Nu bn c, v d, mi i sng cht trong cc trn chin u, bn c th lc
ra c nhng im trng tm ca bn nh th tt c mi i sng ang trnh din qua ci
ti a chiu kch ca bn. Sau bn c th hng nh Sng vng, rc r, yu thng ca
Thng vo tt c mi i sng cng mt lc, lm ni bt nhng tnh tit gy ra tn
thng.
C nhiu k thut thm na chng ti cha tho lun. By gi chng ti s m rng
chng mt cht, cn thn khng trng lp vi ci c a ra trc y.
ng Lc Hc Nng Lng
Chng ti quyt nh thm mt s k thut tin tin trong vic iu khin nng
lng, khi cc bn ang lun lun sng trong mt bin nng lng. Cc bn s c v thy
chnh mnh ang s dng mt hay nhiu hn nhng k thut ny hng ngy m khng nhn
ra n. Tr nn c thc v cch iu khin nng lng s gia tc rt ln s tin ha linh hn
v s hp nht linh hn ca cc bn.
176

Bn k thut u tin c miu t bn di l hiu qu trong vic bo v bn thn


bn khi vic tch ly nhng mnh hn ca nhng ngi khc.

Phn Chiu (Phn X)


Khi bn phn chiu mt ai hay mt iu g , bn phn x nng lng tr li
ngun ca n. Mc du y l mt k thut tm l hc thng thng khi c thc hin
trong cnh gii tr (iu ti nghe bn ni l... v sau bn lp li ci va c ni), iu
ny cng c th c thc hin trn mt tng th nng lng.
C rt nhiu dp khi n l thch hp phn x nng lng ca mt ngi tr li h.
iu ny thng gip ngi gi nng lng nhn thy v hiu c bn cht ca ci m anh
ta hay c ta ang pht ra. Nu nng lng l rt tiu cc, k thut ny s c mt tc ng c
hi ln ngi gi, v v l do , chng ti ngh k thut ny ch nn c thc hin vi
tnh yu v tnh thng, khi n c xc nh rng vic c c nng lng phn x l
cch tt nht cho ngi gi tng trng v mt tm linh.
Nhiu khi cc linh hn thnh tho trong vic phn x nng lng, c bit nu h
ln ln vi nhng ngi cha m l nhng nh tr liu hay hc qua cc kha hc kt ni
no nhn mnh vo dng ng x ny. i lc, phn chiu tr thnh mt thi quen v
thc. Trong trng hp , ngi phn chiu lin tc gip (hay kch ng) mi ngi m
khng cn c gng g.
Knh ny c mt s lng khch hng v bn b ni mt iu g ging nh th
ny: Ti khng bit iu g xy ra vi ti khin ti chc tc mi ngi. H dng nh cm
thy b e da bi ti theo cch no . Tt c mi th ti lm l chn tht v ch cho h thy
ci m h ang gi i v mt nng lng. Bn c ngh rng h s bit n l ti gip h
hiu v ci m h ang lm.
Hin nhin, khng phi tt c mi ngi u hiu r gi tr ca vic c c nhng
bc x nng lng ca h c ch ra cho h. Bng cch lin tc tr li nng lng cho
ngi pht ra n, im trng tm nm ngi gi, khng phi l ngi nhn. V l do ,
phn chiu l mt k thut c a thch ca nhng ngi gii trong vic trao, m khng
gii lm trong vic nhn.
Phn x (phn chiu) c th kh hu ch trong nhiu lc, nhng n ch l mt cng c
trong hp ngh, v khng phi l mt phng tin v tr ph hp vi tt c cc loi
cng c. i lc, mt ngi ang thc hin k thut phn chiu qu hm h phn x tr li
mi ngi, nh th anh ta hay c ta khng phi tp trung vo cc cm xc bn trong c th
cha c gii quyt.
Thm vo vi s phn chiu, iu quan trng l phi c tt c cc k nng sau v
nhng hnh x c th dng c nhm p li mt cch chn thc theo cch cao nht v tt
nht i vi bt k hon cnh no.

Lm Chch Hng
Gt b s ph phn, hay thay i ch , l cc cch lm chch hng nng lng.
Vo nhng lc thch hp hay thm ch nhng lc cn thit nhm gi s r rng v s cn
bng. i lc, s chch hng thm ch c th l cu cnh. K thut ny lm vic tt nht
nu c mt lng tng i nh nng lng c gi i, bi mt hay hai ngi, trong mt
hon cnh ni chung khng e da. iu c ngha l, cc k thut lin quan thng c
177

s dng trong ngh thut qun s hng hng nng lng ca mt k tn cng n
mc tiu d nh.
Trong v thut, nhiu ngi bit l khng nn khng c mt cch mnh m nng
lng ca i th, m tt hn l, s dng nng lng ca chnh anh ta hay c ta theo cc
cch mang li li ch cho bn, ngi nhn c d nh.
V d n gin nht v s lm chch hng l khi bn thot ra khi mt cuc tn cng
v sau s dng nng lng ca ngi tn cng gi li anh ta hay c ta vo mt ni mong
mun. iu ny khng ging vi s ln trnh, ni m mc tiu chnh l trnh i u vi
mt ai . iu him khi l mt cch hiu qu khi gii quyt vi nng lng c hng
v pha bn. Ti sao? Bi v sm hay mun, mt chu k khc s tr li vi bn, v trong khi
ch i, khng c g c gii quyt hay hn gn.
Vi k thut lm chch hng, bn ang chp nhn nng lng ca i th v n
gin hng n tr li theo cc cch c th phc v cho c hai bn. Nu vic lm chch
hng c lm vi c tm, n c th em li kt qu tri ngc, hay ngn bn hc c bi
hc d nh. Mt v d r rng l vic di chuyn thn th bn theo mt cch khin k tn
cng t gy hi cho chnh anh ta. Nu bn ang trong mt tnh trng e da tnh mng, nh
l mt cuc tn cng d di, th iu ny c th l s t bo v thch hp, nhng khi cuc
tn cng ch l nng lng, mc tiu chnh ca bn l gi nng lng tiu cc vo v tr
xua tan n.
Trong cc k thut hn gn ether, nng lng thng c lm chch xung Tri t
nhm trnh vic hp thu n vo cc lun xa ca nh hn gn. Mt v d c th l mt k
thut lm sch lun xa trong bn di chuyn nng lng tiu cc ca khch hng ra khi
thn th c y v i vo thn th bn, v sau y nng lng xung thn th bn ra ngoi
qua hai chn. lm k thut chch hng ny mt cch an ton, bn phi gi s hiu bit
v s hin din rt ln, v m bo rng nng lng ri khi thn th bn v i vo Tri t.
Tri t c th iu khin xua tan nng lng tiu cc kh tt. Mt s linh hn bn khon
cho rng khng nn a nng lng tiu cc vo Tri t. iu l ng khi ang gii
quyt vi s lng ln nhng linh hn, nhng mt lng tiu cc b y ra t vi linh hn l
khng ng k, t quan im ca Tri t, v bn c th cn bng n bng cch gi tnh yu
v tnh thng n Tri t.

Khc X
Trong vt l hc, vt khc x l nhng thit b thay i tn s v cng ca nh
sng, cng vi cc khun mu nhn thy ca n. Khi bn khc x nng lng, bn a mt
phn ca n vo sinh mnh bn, nhng theo mt cch m bn c th iu khin. Ni cch
khc, bn khng hp thu nhng mnh hn ca nhng ngi khc cho d bn nhn mt s
nng lng ca chng.
S khc nhau gia lm chch hng v khc x l vi lm chch hng, v bn cht
tt c nng lng c di chuyn n mt v tr khc, trong khi vi khc x, bn ang di
chuyn nng lng thng qua trng aura ca bn (v ti mc no l thn th vt l
ca bn), nhng thay i n khi n i qua bn. iu ny khng ging vi vic bin i, bi
v bn khng thay i bn cht ct li ca nng lng, m ch n gin di chuyn n theo
mt cch khc vi cch n i vo khng gian ca bn.

178

Mt v d c th v khc x l khi bn i u vi mt ngi gin d ang tun ra


nhng li l nng n, v bn bnh tnh v n ha tip cn ngi , gi anh ta hay c ta trong
tay bn v ni, Bnh tnh i anh bn, ht th i, v th gin i. Sau c bn v anh ta ht
th v mng tng ang bung b nng lng xung qua thn th ca cc bn v i vo
Tri t. Nng lng vn cn gin d, nhng n du i, v n mt mc no , b
tiu tan, khi n di chuyn qua th aura an bnh m bn to ra xung quang c hai ngi.

Trong Sut
Cc bn chc chn nghe thnh ng, Tr thnh mt cy tre rng v cho php nng
lng chy qua bn. y l mt dng ca s trong sut. Nh ngha ca t trong sut, bn
tr nn rng, vi t hoc khng c s cn tr, v cho php nng lng i ngang qua bn m
khng b ngn chn.
K thut ny c s dng tt nht khi bn c t hoc khng c s u t tnh cm
vo kt qu ca mt cuc xung t hay mt cuc i u. Bi v bn khng c s u t tnh
cm, khng c s gh tm, e da hay uy hip tc ng cht no n bn, v bn ch cho n
i qua m khng c bt c phn ng no.
Nu bn ang trong mt hon cnh nguy him, th khng th gi b l bn khng b
nh hng bi cuc tn cng, nhng c th ngay lp tc tch ra khi hon cnh v quan st
n t mt nhn thc cao hn. Nu bn tr nn trong sut, bn ly i ng c ca vic tn
cng, v vy s khng c ai nh tr, hay chng li ngi tn cng.
Mt hon cnh thc trong cuc sng s c v ging th ny. Mt ngi n ng tr
nn rt gin d v da nh bn. Thay cho vic chng li bng cch s dng mt trong cc
k thut trc y, bn c th ni mt iu g nh sau, Hy n y v nh ti i. Ti
khng quan tm, v sau ch ng v nhn vo i th ca bn. Hin nhin, iu ny
s khng hiu qu trong mi hon cnh. Bn mun c gng cao nht i su vo bn trong
v m bo l bn ang nhn s hng dn r rng tr nn trong sut. Tuy nhin, vic t
chi rng buc vo i th ca bn ly mt lng ln sc lc (nng lng) ca s tng tc,
v rt c v l k tn cng s bnh tnh li bi v anh ta khng nhn c phn ng m anh ta
mun. Ni cch khc, bn khng p ng cc nhu cu ca anh ta v anh ta c v s i ch
khc tm kim mt ai s p ng anh ta.
Bn cng tch ra khi v kch ca cuc sng, bn cng tr nn trong sut. Lut Hp
Dn s ngng vic mang n cc bn nhng s i u, ni m bn cm thy mt nhu cu
bo v chnh mnh. Thay vo , n s nh th l bn v hnh. Nng lng tiu cc i ngang
qua bn cho n khi n c th tm c mt ai c th b kch ng bi n.

Hp Thu
Ba k thut cui cng c dnh cho nhng hc vin tin b. Nu bn mnh m v
tng i khng b tc ng bi cc tnh cm tiu cc, bn c th la chn thu ht mt s s
tiu cc ca nhng ngi khc, mt cch tm thi, nhm gip xua tan n. Trong mt s
trng hp, bn c th tip nhn nng lng ca nhng ngi khc hiu c h tt hn.
n mt mc no , hu nh tt c cc bn ang c iu ny la chn hp
thu mt cht nghip tiu cc ca Tri t nh mt phn trong nhim v ca cc bn nh
nhng Lightworker. Tuy nhin, iu c th l mt con dao hai li. Trong khi vic tip
nhn mt s nhng nng lng ca th gii l khng th trnh c, vic mang n qu nhiu
vo sinh mnh bn c th hy hoi nhim v ca bn.
179

L tng l tip nhn ch bn c th lin h vi mt linh hn khc trong tng


th ca anh y hay c y, nhng khng qu nhiu khin bn ri vo h ct ln cng vi
khch hng hay vi hc vin.
Mt v d v iu ny l s ng cm. Bn ang an i mt ngi yu mn va mt i
ngi thn, cc bn cng khc vi nhau v c hai cm thy ni au bun v ci xy ra.
Bn sau dng li trc khi bn hon ton b nhn chm trong v kch, v bt u a ra
mt s nhng hng dn yu thng cho ngi kia gip anh y hay c y i qua s au
kh.
Hp thu mt s nhng nng lng ca Tri t c th c ch tr nn vng vng,
c bit nu bn c xu hng m mng v khng th tp trung vo cc nhim v trn Tri
t. Bn c th i vo thin nh v cm nhn cc nng lng ca Tri t ang dng ln
qua i chn ca bn v qua t sng cui cng ca bn. Ngay khi bn thu ht mt lng
nng lng ca Tri t m bn cm thy ph hp vi mnh, gi phn d tha qua lun xa
nh u v i vo thng thin. Bn c th lm tng t vi nng lng v tr ang n t
bn trn. Khi n c thu ht vo thn th ca bn, gi phn d tha xung Tri t.
Bn s bit khi no bn t ti lng thu ht ti a bi v bn s cm thy y bn
trong. Tip tc thu ht nng lng s lm cho bn cm thy mt mi v u oi nu nng
lng l tiu cc, v hiu ng thi qu nu nng lng l tch cc. Cch tho bt s hp thu
qu mc nng lng l thng qua cc k thut x trc ( c m t trc y).

Khuych i
Him c trng hp no ni m vic khuych i nng lng tiu cc l thch hp,
tr khi n l mt c gng c xp t cn thn dy mt bi hc cho mt ngi no
cc k kiu ngo v khng th hc theo bt k mt cch no khc. Mt v d c th l mt
bc thy v v thut v mt ngi t tin qu mc, cho rng bit mi th trn i v ngh
rng anh ta gii hn v thy. Trong trng hp , mt n nh s xy ca ngi c th
gp phi mt s p tr ln hn khin ngi nm o vn trn sn theo mt cch khng
mong i.
Mt v d khc c th l mt b phim tp trung mt cch r rng vo nhng tc ng
tiu cc ca mt chnh sch ca chnh ph, lp i lp li cc vn (hi chng bnh xe ku
ct kt) cho n khi mt ai trong v tr quyn lc nhn ra v thc hin s thay i hnh
vi ca nhng k th phm.
Mt v d lin quan c th l nhng qung co chng ht thuc gy s hi, gh tm
c mt khp ni nhiu nm trc, phc ha hnh nh con ngi ang b tn thng, ang
ho v ang h ming ra v khi thuc, nhm thuyt phc mi ngi v tc hi ca vic ht
thuc.
Thng thng hn, vic khuych i c s dng tng cng nng lng tch
cc. Mt v d c th l khi bn lm vic vi mt khch hng ang c kh khn vi vic yu
thng chnh bn thn mnh. Khi c y lm mt vic yu thng rt nh b, bn phng i
li tn dng nhm khuyn khch nhng vic yu thng hn na. V bn cht, bn lp i
lp li li khng nh v thi phng n qu mc, khi m tim thc khng bit s khc nhau
gia thc ti bnh thng v thc ti c phng i.

180

Mt bt li r rng ca vic khuych i l bn c th mt tc ln tri. Theo mt


cch, iu ny i ngch vi s tch bit. Trong s tch bit, tt c mi th c mt ngha
nh b so vi s khng l ca v tr.
Mt mt tri ca vic phng i thng c tri nghim bi nhng Lightworker, l
xu hng bin tt c nhng chi tit nh b ca cuc sng thnh mt bi hc v tr. Tic
qu, Ti va lm ri ci cc v n v. Ti thc mc bi hc nghip y l g? Chc
chn l chng c g, ngoi vic nn ch vo ci m cc bn ang lm.
Knh ny lu rng mt s nhng thay i ca Tri t b thi phng trong
mt s li tin tri khc nhau. iu c bit ng v cc vt ha cht (chemtrail), mt hin
tng rt thc xut hin trong s thay i thi tit v trong th nghim thi tit. Nhiu ngi
ngh tt c nhng vt ngng t l mt du hiu cho thy h ang b u c mt cch c ch
. Trong trng hp ny, h ly mt cht s tht v phng i n thnh mt vn ln.
Trong cc cun sch trc, chng ti ch ra rng c cc nhm trong cc chiu kch
cao hn ang lm vic vi Tri t m bo rng cc bn khng th lm tn hi bu kh
quyn vt trn s phc hi i vi cc th nghim ca cc bn. Trong khi n l tt khi quan
tm n mi trng, iu quan trng l t mi th vo v tr ca chng v nhn ra rng vn
cc vt ha cht l tng i nh so vi nhng th nh l thc phm bin i gen v s
nhim tng th ca khng kh, nc v t ca cc bn.

Bin i
y l ci tin b nht trong ng lc hc nng lng. T ng c to ra t s thay
i v t bin, v dn n mt s thay i ng k ca c quan im bn trong v bn
ngoi. Cm gic bn trong l mt s bin i ca t tng, v cm gic bn ngoi l mt s
bin i ca trng nng lng.
Khi bn bin i nng lng, bn tip nhn n vo sinh mnh mnh theo mt cch
tng t vi vic hp thu v khuych i, nhng bn thay i bn cht ct li ca nng
lng. Gi y, n khng cn ging, theo bt k cch no, vi cu trc v chc nng m n
c trc khi n i vo khng gian ca bn.
Mt t c lin quan l gi kim thut. S bin i c th lin quan n mt s ti cu
trc n gin ca nguyn t ca mt cht, nh l thay i mt hoc hai in t trong qu o
ca mt nguyn t, hay thm/bt mt proton, nhng l tt c yu cu bin i ch
thnh vng (t nht l t mt quan im ha hc).
Mt v d ca vic bin i nng lng ca mt ai ang gin d, thnh mt rung
ng yu, thng. Trong trng hp ny , bn s tip nhn nng lng mnh lit ca s gin
d vo sinh mnh mnh, lp y n bng nh Sng Yu Thng, vng, rc r ca Thng
, v sau gi n tr li th gii nh l tnh yu trong sch, v iu kin.
D bn c tin n hay khng, c cc linh hn c kh nng lm vic . H l nhng
ngi lm cng k kiu, n cc nh t v phc hi li cc linh hn. H l cc thin thn tt
bng xut hin chnh xc vo lc thch hp chuyn ha mt hon cnh tng nh v
vng.
Trong v thut, iu ny c th l bc thy tin ha cao, ngi tip nhn nng lng
gin d, hung hng ca k tn cng, lm vi ng tc kho lo, v k tn cng qu gi khc
lc xin tha th (ci m ngi thy vui v chp nhn). Trong trng hp ny, s bin i bao
181

gm nhiu hn vic ch ha gii nng lng tiu cc. Mt khun mu nng lng hon ton
mi c a ra khin t tng ca ngi kia thay i hon ton.
Nhiu nhng Lightworker tin b n Tri t gip bin i s tiu cc xut
hin y t hng nghn nm. Mi khi h n mt ni b lp y s tiu cc v bt u ku
gi nh Sng v cu nguyn, h chuyn ha mt s nng lng ni . B c khi no bn
gi tnh yu v tnh thng n nhng thnh vin dng nh ti tm nht ca loi ngi, l
bn ng gp vo s chuyn ha v bin i ca chng tc loi ngi.
S chuyn ha khng bao gi c s dng cho nhng mc ch tiu cc. T tng
cn thit chuyn ha nng lng l vt trn ci c th t c bng s tiu cc.
Chng ti hy vng mc ny v ng lc hc nng lng c ch. By gi, chng ti
chuyn s ch sang cc hot ng php thut.
Cha Tr Bng Php Thut
C nhiu kha cnh ca vic cha tr bng php thut, bao gm lm vic vi cc tinh
thn ca cy ci v ng vt, thay i bn cht ca thi gian v khng gian, v thm na.
Nhiu php s cng lm vic vi cc sinh mnh trong cc giai on thi gian khc v cc
chiu kch khc. Bn c th kt ni vt thi gian v khng gian vi cc tinh thn (cc thc
th la khi xc, cc sinh mnh c ch quyn, nhng ngi ngoi hnh tinh, cc tinh thn t
nhin, vv..) trong nhiu vng quc khc nhau v xin h cc li khuyn, hay trao v nhn
nng lng vi h. Tt nhin, tt c nhng iu ny nn c thc hin vi s bo v thch
hp.
Nhng php s thc hnh nhiu k thut tr gip trong vic lin lc vi nhng ngi
hng dn tinh thn, bao gm nh trng, nghi l, nhy, tng kinh, cu nguyn, s dng cc
php b tch, v thm na.

Lm Vic Vi Cc Tinh Thn T Nhin


C nhiu loi sinh mnh tinh thn tn ti trong nhiu tng th v nhiu chiu kch. H
c th c ku gi ng lc tr gip trong qu trnh cha tr. Ph thuc vo tng th
rung ng ca h v vng quc tn ti ca h, h c th n vi nhiu tn gi, bao gm cc
ch thin, cc n thn, cc nng tin, cc yu tinh, cc thn gi ca, nhng ngi ln, v
tng t. Hu ht h sng trong cc vng quc gia cc cnh gii astral cao v cc cnh
gii ether thp, bao gm Tri t bn trong (mt vng quc ether). Nhiu trong s h thy
hnh phc khi c gip cc bn theo bt k cch no h c th.
Cc tinh thn ca Tri t c cp bn trn thng l cc thc th c ch quyn.
Thm na, mt s php s lm vic vi cc mnh hn la khi xc ca cc sinh mnh khc
nhau. H c th c kh nng kt ni vi c nhng kha cnh la khi xc v c vi nhng
phn cha m ca nhng linh hn nh vy trong cc vng quc cao hn. iu ny c bit
ng vi cc ng vt. Cc phn cha m ca nhng con vt ang sng hoc cht thng
c gi l cc tinh thn t (totems). Nhiu tinh thn t s t vn cho cc sinh mnh con
ngi lm cch no pht trin nhng bn nng ng vt sc xo v tng cng cc gic
quan. Php s thng c mt mi quan h gn gi vi cc tinh thn t, gn khin cc tinh
thn t gip b tc sn bt hoc nui ng vt.
Khi cc chin binh ca b tc ang sn bt v tn cng mt con vt, ngi php s c
th lin lc vi tinh thn t ca con vt xin php trc khi ly mng con vt lm thc
182

phm. Trong nhiu trng hp, con vt ti sinh vi kin thc l n s hy sinh thn th ca
n nui dng b tc, v sn lng lm iu .
m bo l s dng s bo v trc khi ku gi cc tinh thn t nhin hay cc tinh
thn t ca ng vt, khi m khng phi tt c h l 100% nh Sng Yu Thng, vng, rc
r ca Thng .

Cc Php B Tch
Mt tri nghim ng (satori) l mt s gic ng tm thi c th t c bi vic
thin nh, khai tm bi mt o s, lng nghe mt bn nhc no , c cc cu ch hay cc
bi kinh c th, luyn yoga, tri nghim sc mnh nhm, hay thng qua vic s dng cc
php b tch. Cc php b tch l cc sn phm thc vt hoc ng vt gip thc tnh cc gic
quan no trong c th, tnh cm v tm tr. Chng cng c th khai m cho bn cc tng
th astral, ether v nhn qu ca sinh mnh.
Cc php b tch ph bin nht l cc thc vt tc ng n hnh vi, nh l ayahuasca,
nm psilocybin, mescaline (thuc gy o gic lm t cy xng rng Mexico), xng rng
San Pedro, v vi cht khc. Khi tham d mt nghi l php thut, vi nhng s bo v v
kim sot thch hp, chng c th tc ng nh cc cht xc tc cho mt tri nghim ng.
Nhiu php s s dng nhng cht ny gip khai m vic kt ni vi nhng tinh
thn khc nhau. Cng dng ca thuc c lin h vi tinh thn ca cy ci v ng vt xung
quanh chng trong cc cnh rng (hay bt c ni u chng sng). Tt c mi th l c lin
h vi nhau, bao gm c thuc t thc vt.
Nu bn bit mt php s m bn c th tin tng v ang c mong mun khai m
cho mnh nhng tri nghim mi trong mt iu kin c kim sot cn thn, cc php b tch
c th l hu ch. Lu rng c cc nguy him, bao gm xu hng lm dng nhng cht
ny, dng qu liu, khng chun b y trc khi s dng chng, hay trng i chng
cu bn.
Cc php b tch c th phc v nh cc xc tc cho vic mang cc kha cnh ca ci
ti ra b mt, cc kha cnh ny thng b che du hoc kh truy cp. iu khng c
ngha l chng thay lm cng vic ca bn cho bn. Chng c th m cho bn mt vin cnh
ca Ci Ti Cao Hn ca bn, hay trao cho bn mt tri nghim nng lng v cc chiu
kch cao hn. Ci gi l o gic m nhiu ngi tri nghim c th l mt s kt hp ca
nhiu th, bao gm nhng s phng ra hnh nh tng tng, cc khun mu nhn thy c
ca nng lng, hay cc vin cnh tng lai. Khi m tt c mi th l nng lng, cc cht
tc ng n hnh vi cho php bn nhn bit c nng lng mt cch tm thi theo mt
cc cch khc vi nhn thc thng thng.
Cac cht tc ng n hnh vi c xu hng khuych i ci c sn trong t tng
v chng cng thay i nhn thc ca bn khin bn nhn thc ti t mt quan im khc.
iu ny c th l hu ch hoc gy hi, c bit i vi nhng ngi khng n nh v tnh
cm v tm tr. Vic khuych i ni s ang tn ti, v d nh vy, c th c nhng tc
ng ph hoi, trong khi s thay i nhn thc thot khi ni s c th l c ch. y l
mt trong cc l do ti sao mi trng trong cc php b tch c thc hin l rt quan
trng.
Trong trng hp nhng ngi ri lon tm l, n l c bit quan trng to ra mt
mi trng chuyn i nhn thc ca h khin h c th tch khi v kch v tn thng
183

trong cuc sng ca h, c l t c s hiu bit c gi tr v nhn ra rng c s


sng vt trn v kch ca h.
Chng ti cho rng mt s nh vt l v chuyn gia tm thn hc s ni ln mi quan
tm ca h v vic trao nhng cht tc ng n hnh vi cho nhng ngi khng n nh v
tnh cm, nhng cc thnh vin khc ca cng ng nhng ngi mc bnh tm thn ang
lm iu , v thng t c nhng kt qu rt tch cc. Chng ti lp li rng nhng kt
qu tch cc ny n t mt s cu trc mi trng cn thn v thng minh khin cho nhng
bnh nhn ny cm thy an ton v c ng h trong tri nghim lng lng ca h.
Chng ti khng khuyn khch bt k ai s dng nhng cht tri php lut, hay tham
gia vo hot ng c th gy ra tn thng hoc tn hi cho chnh mnh v cho nhng ngi
khc.
y l mt ch gy tranh ci v chng ti khuyn khch cc bn t lm nghin cu
cho ring mnh. By gi, chng ti s di chuyn sang cc k thut khc cho vic t c s
hp nht linh hn.
Thin nh Kch Hot S Thng Ln
Knh ny a ra ci m anh y gi l Thin nh Kch Hot S Thng Ln. Nhng
k thut thin ny l nhng s hnh dung c hng dn vi nhng s t m th, m nhc,
v mt hnh trnh ti mt hin trng c gi l khoang thng ln, ni m nhng ngi
tham gia tri qua mt s khai tm bi nhng v thy thng ln v/hoc mt tinh th thng
ln (ascention crystal). Mc ch ca nhng thin nh ny l nng tn s v rung ng ca
bn ln lm cho qu trnh thng ln ca bn d dng hn v hiu qu hn.
S thng ln l mt qu trnh bnh thng, t nhin ngay khi mt linh hn t n
mt tng th hiu bit no . Xt n cng, n l hon ton khng cn thit a ra cc
kha hc v cc k thut thng ln. Cc bn c th lin h iu ny vi vic mt con su
ang tham d mt kha hc cui tun v cch lm th no tr thnh mt con bm.
Tuy th m, vic c mt s hiu bit v bc tin ha tip theo nhn nh th no v
cm thy nh th no cng c gi tr ca n, thm na n l quan trng mi ngi bit
c v cc tr ngi i vi qu trnh tin ha bnh thng, t nhin ny. Nhng thin nh
kch hot s thng ln gi cc linh hn tp trung vo s thng ln v tinh thn v vt l ca
h, ci l mt phn ca s tin ha linh hn. Do , thc hin thin nh c th gip chuyn
i trng tm trnh xa s tiu cc v i vo s thng ln. Bn tp trung vo ci g, bn tr
thnh ci , l mt trong nhng chm ngn a thch ca knh ny.
Hin nhin iu ny khng c ngha l tt c cc bn cn phi thc hin nhng thin
nh thng ln. Bn vn phi t lm vic ca mnh, tm hiu nhng ng lc ca bn, khm
ph nhng nim tin ct li tiu cc ca bn, v hn gn nhng tnh cm ca bn. Thc hin
thin nh kch hot s thng ln c th tr gip bn trong vic hn gn nhanh hn v gim
bt nhng s phn khng m bn c i vi nhng s tht ca chiu kch cao hn.
Chng ti khuyn khch cc bn c cc cun sch trc cun sch ny, c mt s
gii thch chi tit v s thng ln v mt tinh thn v s thng ln v mt vt l.
Ha Nhp Thn Thnh
Tt c mi th trong v tr u c mt rung ng. Mt s m thanh l ha hp vi s
lnh mnh ca bn v mt s th khng. Du hiu linh hn ca cc bn cha ci c th c
184

gi l bi ht linh hn. Khi bn nghe nhng m thanh hoc nhng giai iu ha hp vi bi


ht linh hn bn, n to ra mt trng rung ng cng hng y mnh s hn gn ca bt
c th g khng ha hp. Ni cch khc, nhng m thanh v nhng giai iu ha hp xa b
v vt ln bt c th g chng i, hay khng ha hp.
Ha nhp thn thnh c th bao gm vic tng kinh, c OM hay pht ra nhng m
thanh nh ht hay c chi trn cc dng c m nhc. Mt ai thc hnh cc giai iu
ha nhp thn thnh vo Ci Ti Cao Hn ca anh ta hay c ta v yu cu rng nhng m
thanh v nhng xng m hon ho xy ra.
Knh ny kt hp cht ch vic ha nhp thn thnh vo cc hot ng thin nh
thng ln nhm tr gip thm cc linh hn trong vic nng cao tn s ca h.
Hn Gn Bng m Nhc V m Thanh
Thm vo vi cc giai iu v cc bi kinh, c cc chui m nhc c th kch hot s
hn gn. Nhiu ngi bit rng nhng bn nhc c in hoc nhc new age music no
c th tng cng hay em li mt trng thi hnh phc cho ngi nghe. Nghin cu v vic
nhng m nhc nh vy c thc s hn gn c hay khng vn cn nhiu tranh ci. Mt s
ngi thc hnh bo lu rng n c th to nn nhng s hn gn k diu. Nhng nh
nghin cu khc tuyn b rng iu l v l. Da trn nguyn l ca cc tn s v cc
rung ng, chng ti s ni rng mt s kt hp ng n ca m nhc v m thanh c th
thc s kch hot s hn gn trn mt hoc nhiu hn 6 thn th thp.
Knh ny c nhng bn nhc m anh y nh gi tng th rung ng. m nhc
rung ng cao nht trong h thng ca anh y mc 6,0. Tt c mi th trn mc 5,0 c
xem l c li ch cao, khi m mi mt linh hn l c nht v nh, khng phi tt c nhng
m nhc rung ng cao s c cng nhng tc dng.
Cc bn c th lin h vi knh ny c c tn nhng bn nhc v nhng ngh s
c khuyn khch nht cho s hn gn v s thng ln.
Cc Liu Php Thuc V Mu Sc V Khun Mu
nh Sng c mt khuynh hng rung ng c bit, cng ging nh m thanh.
Khng ging nh m thanh, nh sng chim mt phn ln hn ca ph tn s. Ging m
thanh, c th c cc tn s c th ca nh sng ha hp vi cc tn s ca mt linh hn c
th, do lm cho vic hn gn c th xy ra. Nu bn nhn vo mt bc tranh a thch, nh
l cnh hong hn hoc nhng bng hoa, n c th khi dy s an bnh v th gin trong cc
thn th thp hn. Nhng s kt hp no ca cc mu sc v cc khun mu c th kch
hot nhng thay i trong DNA. C cc c quan th cm trong cc t bo no gi cc thng
ip i khp thn th vt l da trn vic mt nh sng no hay mt khun mu no c
ha hp v an ton hay khng, hay l n mang tnh e da.
Chng ti cho rng s c rt nhiu cng ngh t ph trong lnh vc ny trong nhng
nm sp ti trn Tri t.
Cc Hnh Hc Thn Thnh
Cc hnh dng no v cc i tng hnh hc no c th c mt tc dng hn
gn trn linh hn. Nu bn ngi di mt kim t thp c xy dng mt cch ph hp, v
d th, cc khun mu nng lng pht ra bi kt cu c th cn bng v ha hp vi cc
khun mu nng lng ca cc thn th tinh t ca bn. i khi cc hnh hc tng cng
185

sinh lc, vo nhng lc khc chng lm bi hoi. Sng trong cc khi nh ch nht hoc
hnh vung, hnh dng ca hu ht cc ngi nh, ni chung khng thun li cho mt tri
nghim hn gn. Bn nn th nghim vi cc kin trc vm, nhng ngi nh hnh trn, nh l
cc cn lu, cc khi tr, v cc hnh dng khc, nh l cc kim t thp, tm hiu xem
dng hnh no thc y s hn gn cho bn.
Tm tt li, c rt nhiu cc k thut t c s hp nht linh hn, v chng ti
hy vng chng ny trao cho cc bn nhng hiu bit su sc v cc tng v vic lm
th no gia tc qu trnh tin ha ca chnh cc bn.
Chng ti, cc ng Sng To, v Ci Ti Cao Hn ca knh ny, c ch nh
tr gip cc bn trong cuc tm kim t do bn trong v c bn ngoi ca cc bn.

186

Chng 5
Bn Cht Ca S Gic Ng
Qu Trnh Gic Ng
Xin cho, cc bn yu du, chng ti l Ci Ti Cao Hn ca Sal, trong s kt ni vi
cc ng Sng To.
T, gic ng(enlightenment), c ngha l rt nhiu th khc nhau, v n thng lin
quan n rt nhiu trng thi ca t tng. Tt nhin, ngha en ca t ny l c lp y
bi nh Sng, ci khng nghi ng g l mt trong cc nh ngha ca n. Bn di, chng ti
a ra vi din t tng ng vi nhng ngha khc nhau ca n, khi chng c p
dng vo s tin ha linh hn v xa hn na.
Trc khi chng ti ni v cc tng th v cc loi gic ng, hy chng ti kho
st cc chu k m hu ht nhng linh hn phi i qua trn con ng hng ti s gic ng
ca h.

Cc Chu K Tin Ha Linh Hn


C mt chu k t nhin xut hin khi cc linh hn i qua hnh trnh tin ha di ca
h trong cc th gii thp hn. Mt cu chm ngn Thin a ra mt cch miu t nhng
chu k ny: Trc tin, bn khng bit l bn khng bit, gi l s dt nt, sau bn bit
l bn khng bit, gi l s khim tn, sau bn khng bit l bn bit, gi l ang ng, sau
bn bit l bn bit, gi l gic ng.
T mt quan im tm l hc, cng c 4 chu k i vi s tin ha linh hn. u tin
linh hn ang ng, ang m rng n l mt ci ti ring bit, hon ton c n trong mt v
tr th ch, v tr nn ng ha vi nhng th vt cht v nhng th truy cu. Sau c
mt tri nghim ng (satori), mt s chuyn i bt ng ri xa tnh vt cht, c l l mt kt
qu ca mt tri nghim cn t, tai nn hay m au, hay thng qua vic gp g mt v thy
hay tham d mt kha hc tm linh. C l s gic ng tm thi ny xut hin trong nhng c
gng thin nh u tin ca linh hn, v sau li tr li sau nhiu nm thc hnh. Tip
theo tri nghim ng, ton b cuc sng v trng tm ca linh hn thay i v anh y hay c
y ang trn mt con ng tm linh mt cch c thc. C th c vi tnh tit ng thm
na, nhng ti mt giai on, s gic ng dng nh nht i v c thay th bng ci c
gi l giai on cng c. y l ni tt c nhng khun mu c ca tnh cm, ngh v ng
x c xu hng tr li, v ngi tm kim non tr c th tr nn chn nn v ngh rng anh ta
hay c ta i git li. Tuy nhin, cnh ca khng bao gi ng li khi n c m ra, v
rt nhanh, linh hn tr trung lm mt s quyt tm tng trng v tin ha. Anh y hay c
y c th tham gia vic cha tr, mt phng php rn luyn tm linh, hay i theo nhng
hng dn ca mt v thy, trong mt c gng hn gn tt c nhng s tiu cc ang ni ln
b mt.
Ngay khi linh hn tri qua giai on thanh lc v lm sch ci ti xa c ny, Ci
Ti Cao Hn bt u tr nn hin nhin hn. Linh hn by gi c gng tri nghim s
hp nht vi cc tng th khc nhau v cc chiu kch khc nhau ca ci ti. Khi tt c
nhng phn v nhng kha cnh c hp nht, s gic ng thc s xut hin.
187

C cc chu k nh bn trong cc chu k ln: ng, cng c, hp nht v gic ng.


Trong cng vic ca knh ny, anh y nhn vo mt bng hay mt biu tin ha linh hn
cho mi khch hng m anh y lm vic cng. Con ng linh hn l tng thng gm
mt m hnh ging mt chic cu thang i ln thng thin, vi cc khc cong duyn dng
gia mi t, hn l nhng ch r kh khn, gp gp. Phn tin ln ca mi t cu thang
th hin cc giai on tng trng nhanh ca linh hn, ni m nhng thay i ng k xut
hin. Phn chiu ngh ca mi t cu thanh th hin mt giai on lm vic kin nhn
hng ni vo ci ti, ni dng nh khng c nhiu s thay i ng k.
Cc linh hn trong giai on tng trng nhanh ca linh hn sn sng lm nhng thay
i ln trong cc cuc sng ca h, trong khi cc linh hn trong giai on hng ni hn ch
lm nhng quyt nh ln trong th gii bn ngoi cho n khi h i vo mt thi k tng
trng nhanh khc.
Khi linh hn t t i vo giai on hp nht, nhng chu k tng trng nhanh ny,
c theo sau bi mt giai on trm lng, hng ni, c n cho nh nhng bc cn
thit trn con ng. S khng cn s chng i vi nhng giai on ngng li khng th
trnh khi gia cc tri nghim gic ng tm thi. Khi tt c cc giai on ca chu k c
chp nhn khng iu kin nh l mt phn ang bc l ra ca ci ti ang tin ha, iu
c ngha l tt c cc phn ca linh hn c ci m vi nh Sng Yu Thng ca Thng
. Tnh yu khng iu kin v s chp nhn cc kha cnh khc nhau ca s tng trng
linh hn l mt im bo cho s gic ng.
Khong thi gian cn thit t c s hp nht v s gic ng s thay i, ph
thuc vo nhiu yu t, bao gm t do ch ca linh hn, nhng tri nghim i sng qu
kh, v mc khao kht vt qua nhng chng ngi. Khng c hai linh hn t c s
gic ng cng mt tc , hay trong cng mt cch thc. Lun lun c cc bin th v thi
gian v cht lng ca tri nghim.
iu c ngha l, trong chu k hin nay ca th gii, mt cch in hnh n mt
khong 20 n 30 nm cho mt linh hn tn tm vi s tng trng tm linh t ti mt tng
th ng nht cao. Mt vi linh hn tin ha nhanh hn v c th t ti s gic ng trong
ch 10 nm, trong khi nhng ngi khc c th mt 40 n 50 nm trc khi c mt s t
ph n nh v lu di.
iu quan trng l ng phn xt chnh bn thn mnh nu hnh trnh ca bn dng
nh lu hn mc trung bnh. Bn cng chp nhn bn thn mnh chnh xc nh ci bn l, th
bn cng nhanh chng vt qua s phn khng v di chuyn tin ln trn con ng ca bn.
Cc linh hn tri nghim ci g khi h hon ton hp nht? Trong mc bn di,
chng ti m t vi tng th gic ng thng c tri nghim bi cc linh hn khi h di
chuyn theo con ng tm linh. Mt s ngi trong cc bn tri qua theo mt cch thc
su sc, mnh lit, trong khi nhng ngi khc c th hiu v mt tr tu, nhng khng v
mt nng lng.
Cc Tng Th Gic Ng
Mt th m tt c nhng dng ca s gic ng u c chung l trc khi cc bn t
n , lun c cc ro cn v cc vt chn nhn ra rng tt c l nh Sng.
C hai l do cho thng tin m chng ti a ra trong cun sch ny. Mt l
chun b cho cc bn Thi i Vng mi trn Tri t, v ch cho cc bn ci g cn phi
188

lm bn trong cc bn nhm l mt phn ca Tri t mi ny, v th hai l tr gip cc


bn trong vic t ti tim nng y ca bn v nhn ra Ngi Bn L. l s gic ng.
C rt nhiu chm ngn v s gic ng. Chng c l thc s hay khng ph thuc vo
trng thi no ca t tng ang c cp n. V d, Khng c cc con ng dn n
s gic ng, cp n cc trng thi v tn v khng cn ham mun m chng ti s m t
bn di. Khng ai c th tht bi khi tm kim s tht, cp n gic ng v s t bit
mnh. Hy chng ti bt u.

T Bit Mnh
T bit mnh va l mt phng php va l mt trng thi ca t tng. Nu bn
bit, t khong khc ny n khong khc kia, ci ang xy ra c bn trong bn v c bn
ngoi bn, th bn t ti mt tng th gic ng. Trong thc t, cha kha tri nghim
tt c cc trng thi gic ng l bt u vi vic thc hnh t bit mnh.
C hai tng th ca s t bit mnh. Th nht l tr nn hiu bit v tt c nhng ro
cn v s tiu cc ng chn gia bn v s hiu bit y v Ci Ti tinh thn quyn
nng, sng to. Trong mt tng th trn th, bn nhn ra l tt c mi th tm cch c
hin din y vi chnh bn v nhng ngi khc. Nu bn c nhng mc tiu v nhng
d n tuyn tnh trn th gii, bn s quan st thy tt c nhng cch bn tr nn ng ha
vi nhng hot ng trn th ca bn v lm th no bn c th lm hng cc k hoch ca
chnh mnh, hay lm mi th kh khn hn l chng cn. C l bn t tri buc gi tr bn
thn mnh vi vic bn phi xut hin nh th no khi lm nhng cng vic trn th, theo
mt s tng c lp trnh trc hay mt s hnh nh ca ci mang ngha thnh cng.
Bn c th nhn thy tm tr c thc ca bn ang lin tc chun b cho tng lai
nh th no, hay ang c gng trn thot qu kh nh th no. Bn c th quan st thy tm
tr ng x nh th no khi c nhng th dng nh thch thc s an ton v lnh mnh ca
thn th vt l. Bn hiu v s khc nhau gia s nguy him thc s v s nguy him do
tng tng hay s nguy him do nhn thc m khng c c s trong thc ti bn ngoi, ch
l ni s tm l.
Bn quan st tt c cc cch bn b rng buc vi nhng mc ch v nhng vin cnh
ca bn. S rng buc l mt ro cn chnh i vi s gic ng bi v bn khng hin din
y trong khong khc nu bn lin tc tng lai ha ci m bn khao kht nh mt kt
qu. Tm tr s c xu hng b m nh, lin tc vch ra k hoch, v lo lng v nhng hu
qu c th ca nhng vn trn th ca bn.
Nu bn thc s chu n s chuyn ng ca t tng, bn s thy rng hu nh tt
c mi th bn trong tm tr cha gic ng l v s an ton ca thn th, hay s bo tn mt
hnh nh nhn thc ca bn thn m bn pht trin khi ln ln trong th gii ny.
Hy chng ti i vo mt vi ng lc thm na v vic tm tr in hnh ngn cn
s quan st trong sch nh th no. Nh chng ti ni trc y, cc bn sng ng thi
trong mt th gii tuyn tnh v mt th gii phi tuyn. T mt nhn thc tuyn tnh, vic
lp k hoch v xc nh mc ch l khng th trnh c, thm ch n ch l xp t nhng
cuc hn hay thc hin nhng nhim v gia nh. Mt phn ca tm tr c nh hnh mt
cch thch hp gii quyt nhng vn trn th, nhng khi tng th ca tm tr can
thip vo vic thin nh v s quan st trong sch, iu mang cc bn ri xa s gic ng
v vic t bit mnh.
189

Phn ng c li nht i vi ting ni huyn thuyn ca ci tr l nhn bit, m


khng c s phn xt, tm tr ang lin tc chun b cho tng lai nh th no. Quan st
chuyn ng ca t tng. Nhn xem n lin tc mng tng ra cc vin cnh v ci c th
xy ra nh th no. Nu nh th ny, nu nh th kia, n lm nhm, lin tc, khng dt.
Tm tr ngh nhim v ca n l bo v bn v gi bn an ton, v n mt mc
nht nh n lm nh vy. Nhng n khng hiu rng thn th ca bn c mt s thng minh
gn lin vi n c th bo ng cho bn nu c iu g y thc s nguy him. Tr khi mt
ai ang cha mt khu sng vo u bn, hay mt con h ang tn cng bn v bn vo
hang ca n, hay mt tng ang ln t trn i xung, vv.., th bn khng trong mt mi
nguy him thc s no.
Bn ng ca bn c tt c nhng loi vin cnh tng tng khi dy ni s. Nu bn
ri vo nhng o nh ca bn ng, bn s ngay lp tc nhn ra nhng cm xc s hi
trong thn th khi bn ng d tnh tt c nhng thm ha tng tng c th xy ra. Nu
chng l nhng mi nguy him vt l ang c thy trc, th l bi v bn ng khng
tin tng vo s thng minh trc gic ca thn th. Nu bn ha nhp vo thn th mt cch
cn thn, n s ni cho bn nu c bt k mi nguy him thc s no. C mt s khc nhau
gia s lo lng ca bn ng v ci n sau khc quanh tip theo trn con ng, v cm gic
ca thn th rng c mt tai nn v bn tt nht nn chm li trc khi n xy ra.
Khi bn thin nh v thc hnh vic t quan st, bn s tr nn hiu bit hn v s
khc nhau gia nhng mi nguy him thc s v mi nguy him do tng tng. Khng th
t c nhng trng thi thin nh c m t bn di nu bn lin tc cnh gic v
nhng mi nguy him tim tng, hay ang s dng rt nhiu thi gian v nng lng c
gng bo v thn th.
Thm vo vi mi bn tm v vic bo v thn th v bo v nhng hnh nh tng
tng, bt u nhn ra ci g khc lm bn khng th t quan st mt cch minh bch hon
ton. N c phi l s phn xt? Trng thi ca t tng bit s phn xt xut hin khi bn
c nhng h thng nim tin ct li tiu cc hay nhng vn tnh cm cha c gii quyt
khin bn dn nhn l xu xa hay sai tri. Trong thc t, s phn xt, nh chng ti
nh ngha, l hnh vi quy kt mt ai hay mt ci g l sai tri, bao gm cc bn. iu
ny ng rng bn tin mt ai hay mt ci g c th ly mt s an bnh, nim vui hay
trng thi ng khao kht ca bn.
Mt v d n gin l khi bn ang c gng thin nh v ng hng xm th ang khi
ng mt ci qut gi. N l c th hp nht ci qut gi vo s thin nh ca bn, hay t
nht l quan st nhng cm xc m n to ra trong bn. Tuy nhin, nu bn ri vo s phn
xt, mt phn ng s c v ging nh th ny: Ngi hng xm v duyn, mt lch s. Lm
sao li i chy mt ci qut gi vo ngy th su lc 7 gi sng? ng l thng ngc! Sau
ngh l cm xc ca s bc tc hoc gin d hon ton. Hi th ca bn tr nn nng v tht
thng v vic thin nh ca bn b dang d.
S t bit mnh xut bn n gin nhn bit phn ng v sau tr li vi s quan
st trong sch.
Dng ny ca s gic ng dn n nhng dng ng khao ht hn bi v n ph v
chu k o nh. Nhng o nh b xa tan khi chng c mang ra nh Sng. S quan st
trong sch mang tt c nhng th b che du ra nh Sng chng ch yu l v gi tr
trong k hoch v i v mi th.
190

Ro cn ln nht i vi s gic ng l s phn ng thi qu ca tm tr i vi


nhng mi nguy him do bn ng nhn thc, v s khng khng ca bn ng khin bn cn
nhiu v nhiu hn th ny, t v t hn th kia, trc khi bn c th hnh phc. Trong thc
t, ghi nhn hnh nh tng tng v cch n bp mo thc ti, l mt phn ca s t bit
mnh.
Mt v thy gi bn ng l, ci ti b nh ngho kh. Nu bn ni ln mi bn tm
ca n, bn c th ni, Ti khng bao gi tt. Ti phi lun lun phn u nhiu v
nhiu hn, tt v tt hn. Khng g l ti khng vt qua. Ti khng th ngh ngi v th
gin, bi v lun lun c mt iu g y thm na phi lm. Cng vic nh cha xong. Cc
ha n cha thanh ton. Lm sao ti c th ngh ngi khi ti c rt nhiu vn trong mi
quan h ca ti? Ci g xy ra nu ng hng xm li khi ng ci qut gi ln na? Lin
tc chy, ui theo ci ui ca n, cho n khi s t bit mnh cui cng xen vo v tr ca
n.
Nh rng, bn phi quan st ci ti cha gic ng m khng c s phn xt. Vic c
gng lm n bin i, hay kt ti n v xc nh n l xu xa hay sai tri, gi bn trong vng
lun qun. n gin nhn bit, quan st, v theo du nhng tr h ca n, m khng b bt
vo cc ng lc hay vo v kch ca n.
Khi cc bn tip tc thc hnh vic t quan st, cui cng n s tr nn d dng hn
gi s chia tch vi bn ng v nhng hot ng ca n. Sau , ti mt im no , bn
c th i vo mt trong nhng trng thi khc ca t tng i cng s gic ng.
Khi bn tip tc quan st, m khng c s phn xt, tt c cc khc quanh v cc li
r trong cc tnh cm v cc ngh ca cc bn, c mt kh nng l bn c th vt qua
nhng lan man v rng tuch ca ci tr v i vo mt trng thi cao hn, nh l nhn ra s
hon ho vn c bn trong tt c mi th v nhn thy tt c mi th hp nht vi nhau nh
th no.

Chp Nhn Hon Ton


Tri ngc vi s phn xt l s chp nhn. Chp nhn hon ton c ngha l bn
nhn mt cch chnh xc vo ci ang xy ra, t khong khc ny n khong khc kia, m
khng c cm gic ca vic quy kt bt k th g hoc bt c ai l sai tri. y l kt qu t
nhin ca vic quan st trong sch, nh m t trong phn trn.
Khi c s chp nhn hon ton, tt c s phn khng vi ci l, ngng li. Khng cn
bt k mong mun trn vo qu kh ( trnh mt iu g y bn cho l sai tri), hay m
mng vin vng v tng lai (bi v bn thy hin ti l khng th chu ng ni do s phn
khng ca bn).
S chp nhn khng ging vi vic cam chu mt cuc sng cc nhc hay bun thm.
N khng phi l vic gi tay u hng nhng th v bn cht l khng th chp nhn c,
nh l b i x v l bi nhng ngi xung quanh bn. Trong thc t, trc khi bn c th
thc s thay i nhng th khng th chp nhn c, trc tin bn phi hon ton khng
phn xt v c mong mun i mt vi mi th chnh xc nh chng l, vi s quan st
trong sch.
S tng t tt nht chng ti c, l ngh v vic li xe gia hai thnh ph. Nu bn
mun ti Seattle, v bn ngh bn ang San Francisco, nhng bn li thc s Dallas, bn
s vn kt thc Chicago. Vi nhng ngi khng rnh v a l, Seattle nm pha bc ca
191

San Francisco, v Chicago pha bc ca Dallas. Nu bn mun n Seattle, trc tin bn


phi chp nhn rng bn ang Dallas thay l ang San Francisco, c ngha l bn phi li
xe theo hng ty bc ti ch ca bn.
Lin quan n ch v s gic ng thng qua s chp nhn hon ton tt c mi th
(v khng th no), nhng yu cu bao gm vic chp nhn ni bn l trong mi khong
khc. Nu bn c s chp nhn hon ton, th bn c th n ni m bn thc s mun, bi
v s khng c s bp mo hay s la di hin din. Bn nhn thy tt c mi th c phi
by trc bn trong s r rng v n tr nn hin nhin mt cch chnh xc con ng no
bn phi i ginh c nhng mc tiu, nhng gic m v nhng vin cnh ca bn.
Trc y, chng ti ni mt trong nhng chm ngn v s gic ng, rng khng
c cc con ng dn n s gic ng. Cc bn c th ngh rng iu l mt nghch l (v
bn c th ng). Lm th no bn c th t c s gic ng nu khng c nhng con
ng dn n n?
Nh rng bn sng trong c thi gian tuyn tnh v c thi gian phi tuyn. S dng s
tng t v vic di chuyn gia hai thnh ph ca chng ti mt ln na, trong vng quc
thi gian tuyn tnh, bn lp k hoch i, ly xe v bt u khi hnh. T mt nhn thc phi
tuyn, bn khp mi ni, do tng li xe t mt thnh ph ny n mt thnh ph
khc l v ngha.
Chng ti bt u mc ny vi cc trng thi gic ng yu cu mt s loi hnh
ng hay phng php, v dn dn di chuyn vo nhng trng thi m khng th t c
bng bt c phng php no bit. Tt c mi th cc bn c th lm l to ra mi trng
ph hp v trng thi t tng ph hp cho s gic ng su hn v cao hn xy ra.

Tr Thnh Mt Vi Thng
Khi tm tr tr nn tnh lng, n l c th ha nhp vo bt c th g v ha nhp
vo tt c mi th, m khng c cc nhn hiu. iu ny c gi l nhn thc trc tip. Gi
y, thay cho vic ngh, l mt ci cy. N l mt cy si. N sinh ra qu v c nhng
chic l xanh thm vo ma h, vv.., bn s n gin nhn thc i tng mt cch trc
tip m khng tham kho nhng sn phm ca n v ng x ca n. Tt nhin, nu cn, bn
vn s c nhng s tham kho trong tim thc ca mnh v chng c th c ch khi kt ni
vi nhng ngi khc, nhng t tng ca bn khng b ng ha vi ci bn ang quan st.
Ti mt thi im, s khng cn ngi quan st na v bn tr nn l mt vi th bn
ang nhn thc. iu c ngha l khng c cm gic ca Ti hay ta ang nhn thc
mt th bn ngoi ci ti (nh l cy si).
Mt nh ngha ph bin ca s gic ng l, Tr nn hiu bit v s Nht Th ca
bn vi Thng . Bn khng cn nhn thc bt k s chia r no gia bn v S Sng
To. C mt bi tp n gin t c mt tri nghim ng v iu ny. n gin i vo
thin nh v hnh dung rng tt c mi th bn ngh bn l-khng tn ti, v tt c mi th
bn ngh bn khng l-l ngi m bn thc s l. Nu bn tip tc thc hin bi thin ny,
bn s ghi nhn rng tt c cc nhn hiu v cc quy c v ci bn gi l, cuc sng ca
bn, bin mt, nhng s hiu bit ca bn v v tr v v tt c mi th bn trong n c
gi li. Bn n gin bit rng tt c mi th tn ti, chnh xc nh n l, v bn c th ha
nhp vo bt k phn no ca n v nhn thc mt cch chnh xc ci g ang xy ra. iu
192

ny vt trn tng th ca ci tr, mc d tm tr c th b rng buc nh mt ngi quan st,


nu cn thit.
Lm th no tr thnh Mt vi Thng khi mt ai b rng buc trong nhng
hot ng trn th? Mt trong nhng c im ca mt ai ang trong trng thi t tng
Thng l anh y hay c y nhn thy Thng trong tt c mi ngi v trong tt c
mi th. Khng cn bt k s quy kt sai tri hay s phn xt no. Linh hn c t tng
Thng nm ly nim vui trong tt c mi ngi, mi ni hay mi th, v nhn thy v
p vn c trong tt c mi th. Bn ng, vi cc nhu cu thn th ca n v cc bn nng
duy tr, vv.., yn lng. Trng tm l v ci g thc s xy ra xung quanh (v bn trong) linh
hn. Khng c s din gii v s nh lng c lin quan.
Mt linh hn c t tng Thng c th l mt v thy bn ngoi, hay c th
trong mt vng quc rt ring t, ph thuc vo ci m anh y hay c y c hng dn,
nhng tt c mi ngi m linh hn gp tr thnh mt phn ca mt cuc i u Thn
Thnh, mt cuc gp g thn thnh, mt c hi cho vic hp nht v s Nht Th. S c mt
dng kt ni t nhin v d dng hin din, nu cn thit, khng ph thuc vo s ng ha
vi bn ng. iu l bi tt c mi th ang n t nhn thc ca s hp nht. Khng c
s chia r. Nh vo trng thi ny, mt tnh yu t nhin c sinh ra.
Cc linh hn trong trng thi Thn Thnh ny s mt cch t nhin trao v quan tm
chu o n nhng ngi khc, m khng c gng qu mc l thn thnh. Khng c iu
g chng minh, v khng c iu g ginh c, ch n gin hnh ng mt cch t
nhin theo cc cch khin tng cng s duyn dng Thn Thnh ca Sinh Mnh.

Tch Ra Chn Thc


Hy chng ti ni thm mt cht v s quan st trong sch. Khi cc bn t
c trng thi khng phn xt lin quan n tt c mi th ang din ra, c bn ngoi v
bn trong, bn tr nn hiu bit rng tt c mi th ch n gin l t tng. Khng c vic
Ti hay ta ang lm mt iu g y. N n gin ch l s chuyn ng ca t tng.
T tng t bn thn n ang pht ra cc trng thi ca tm tr. Khng cn mt ci ti ang
quan st n. Ci ti tr thnh mt phn ca ci ang c quan st. Gi y ch c ci
l. Khng hn, khng km.
Khng c cm gic rng Ti gin d. Ch c mt khun mu ca nng lng m
mt phn ca tm tr dn nhn l gin d. N tr thnh mt s ham hiu bit, mt mu sc,
mi v v kt cu ring bit, ang chy ngang mn hnh ca t tng. N c quan st, bi
t tng, cho n khi n chy qua ht mn hnh v c thay th bng mt mu sc, mi v
v kt cu khc.
C mt thn th vt l, khng phi tm tr hay ci g ca bn, ch mt thn th, mt
phn ca t tng, ang c cc cm gic v s chuyn ng nng lng bn trong n. C
mt th gii t nhin, hay th gii do con ngi to ra, hay mt s kt hp ca c hai. C cc
hnh tinh, cc v sao, cc di thin h, v tng t. C cc hnh t tng ca loi ngi v
ca nhng sinh vt khc. C mt s chuyn ng ca Tinh Thn, khng l v v tn.
Ti mt s im, trng thi tch ra chn thc s ngng li v ci ti s tr li quan
tm n cc nhim v Tri t. Tuy nhin, mt mc tch ra no c th c gi li
lun lun, ni lng s km kp ca bn ng, nh th bn c th nhn thy rng khng
th g thc s quan trng hn hay km hn mt th no khc, c l ngoi tr s t bit mnh.
193

V Hn
N l c th, trong khi thin nh, i vo cc vng quc phi tuyn, nh th ton b
thi gian tr nn v ngha. Tt nhin, iu ny kh m t c trn th gii bi nhng
i hi khng dt i vi cc linh hn lm vic, lin kt, v quan tm n nhng nhim
v hng ngy.
Nu bn xp t cuc sng ca bn theo mt cch thc m nhng nhu cu c bn ca
bn c p ng v bn lm yn lng bn ng khng can thip vo vic thin nh
ca bn, th n l c th sng trong mt trng thi v hn.
iu ny khng c ngha l thi gian ngng li. Ngc li, mt cch vt l, thi gian
tuyn tnh vn tri qua theo cch thc thng thng ca n. Nhng t tng ca bn khng
cn ng ha vi n. Thay vo , bn t thy mnh trong mt ni khng chu nh hng
ca thi gian, khng c cc ngh v qu kh v tng lai. Mt ln na, l s quan st
trong sch, nhng gi y mt ci g y chuyn i. Thay cho vic quan st bn ng vi
nhng loay hoay khng dt ca n, bn ang quan st bn cht ca chnh s sng, mt iu
nhy v tn khng c mc tiu v khng c ham mun.

Khng Ham Mun


N l cc k kh khn l mt trng thi khng ham mun nhiu hn mt vi
khong khc thi gian, nhng n l mt tri nghim siu phm nht. S khng ham mun
thc s xut hin khi bn nhn ra, trong mt tng th su sc v uyn thm, rng bn thc s
c tt c mi th m bn cn, ngay y v ngay lc ny. Khng c ni u i v khng
c g phi lm, ch n gin l trong khong khc hin ti.
Khi cc bn i vo mt trng thi v hn, tt c ham mun ngng li v bn tr thnh
Mt vi tt c mi th. i vi nhiu ngi, y l mc tiu ti cao ca vic thin nh v
tng trng tm linh, nhng n khng phi l kt thc ca cuc hnh trnh. Trong mt s
mt, n mi ch l s bt u.
iu cui cng s t b l ham mun gic ng. Cho n khi cc bn t n im ,
mt khao kht chy bng ca bn l thot khi maya, o nh, leila, hay bt c ci tn no cc
bn gi n, v nm ly s Thn Thnh. iu c th tr thnh mt ni m nh chi phi
hon ton, c l l ni m nh duy nht c gi tr.
C mt Thin S v mt t kiu ngo. Ngi t c gng min cng thc
hnh nhng nguyn tc Thin, nhng dng nh thiu ng lc. Mt ngy, thy ca anh ta
bt ng di u ca ngi t vo mt thng nc v gi cho n khi anh ta kit sc. Vo
thi im cui cng, ngi thy nng u ca t ra khi thng nc. Ngi t th hn
hn trong vi pht v khi anh ta bnh thng tr li, v Thin S ni vi anh ta, Nu tr
khao kht Thng nhiu nh tr khao kht hi th, th cui cng tr s tn tm tu hnh.
Do vy n l tt khi khao kht s gic ng. Nhng bit rng tt c nhng khao kht,
bao gm c khao kht ny, cui cng s tan bin. l ci m nhng v thy ng khi h
ni rng khng c con ng dn n s gic ng, khng c con ng t c n. Hnh
ng c gng ginh c mt iu g y tri ngc vi s gic ng.

i Vo Tnh Lng
Lin h cht ch vi s v hn v khng ham mun l trng thi tnh lng thc s.
Khi tt c ham mun v nhng ngh v qu kh v tng lai ngng li, tm tr khng
194

cn bt c l do no tip tc nhng phng thc khng ngng ngh ca n v nh th


cui cng n ri vo im lng.
J. Krishnamurti, trong s tay v trong nhiu tc phm ca anh y, m t trng thi tnh
lng. Mt l c tr thnh mt th k diu. Mt iu g y khng tn v v danh, mt iu
g y thn thnh i vo sinh mnh, khng mi, khng d kin. N n qua cnh ca m khi
tm tr ngng li ting ni huyn thuyn khng dt ca n
Nu bn tng c vi khong khc khng c bt c chuyn ng ca ngha no, th
bn bit rng trng thi tnh lng c gi tr hn tt c nhng tri nghim c gi tr m cc linh
hn tch ly trong cuc hnh trnh ca h trn th gii. Khi bn tr li vi cc vng quc
ca khng gian v thi gian, khng c g ging nh vy. Bn thay i mi mi.
Trong mt trng thi tnh lng thc s, tt c mi khong khc c ng nhn mi.
N c nh th l bn ang nhn tt c mi th ln u tin, vo mi lc.
y l trng thi ca ci m Krishnamurti vit, S tht l mnh t khng li
vo. Nu bn ang trn mt li vo, th bng nh ngha ny, bn b kha trong thi gian v
khng gian, ang ch i cho mt iu g y t c trong tng lai. Tuy th, bn c th
la chn n gin l vi tri nghim , khi n l mt phn ca ci l. Quyt nh mt cch
c ch ra khi li i khng phi l cu tr li, bi v bn vn cn trn mt li i, trong
trng hp ny l li i ca s t b. Xt n cng, s t b lm vic nu n c mang n
cc im ca n, bi v t b c ngha l t chi, trong ngha thc s ca ngn t, v nu
bn t chi tt c mi th, th th duy nht gi li l s tht tuyt i, ci c th khng bao
gi b t chi. ( y, chng ti khng s dng nh ngha truyn thng v s t chi, ci c
ngha l khc t vic nhn vo s tht. Thay vo , chng ti ang lm trng rng t
tng ca chng ta v tt c mi th cho n khi khng cn g li ngoi tr ci tn ti bn
di v bn trn tt c s nhn thc.)

Tr Nn Trng Rng Hon Ton i Vo H Khng


Mt s v thy tm linh ni v vic hp nht vi tt c mi th, v l mt con
ng i n s gic ng, hay chng ti nn ni l, thuc tnh gic ng. Mt th khc l ci
c gi l con ng tri ngc, ci v bn cht bao gm vic kt thc ca bn ng, hay ci
cht ca ci ti b nh. Trong trng thi ny, c s trng rng hon ton, khng c g. Khng
cn bt c mt khi nim no v Thng , hay thm ch l S Sng To. n gin l s
trng rng (void), vt trn tt c hnh dng v vt cht. Thc s khng c t no m t
khong trng ny, nhng n c ngha cc k ln lao i vi nhng ngi i vo trng
thi . Tt c mi th chng ti c th lm l m t mt s trng thi ca t tng c
tri nghim khi cc linh hn hin ra t trng thi khng sinh mnh ny.

iu Cha Bit
Mt trong nhng cha kha ca s gic ng l mt s sn lng i din vi iu cha
bit. Bn ng lun lun rt v s tin li v quen thuc ca iu bit, nhng vic tr nn
dnh mc vo n, xt n cng, l mt ci cht chm. Trong khi ci cht thc s l mt s
kt thc ca ci bit, ni s ci cht ny sinh t s rng buc vo ci bit.
Loi ngi ang trong mt cuc khng hong v i bi v s rng buc ca n vi
ci bit. Einstein ni rng cc vn ca chng ta khng th c gii quyt ti mt
tng th khi m chng c to ra bn trn tng th . iu c ngha l chng ta phi c
mong mun khm ph vo iu cha bit v bung b s rng buc vi ni kin thc ca
195

chng ta. Nhng k c c tch ly, trong khi c ch ti mt s thi im, l mt cm by


i vi linh hn trn con ng gic ng.
Khi mt ngi sn sng ni, Ti khng bit, th c s khim tn v mt mong
mun tm kim mt cch tip cn mi.
L do thc s m bn ng s iu cha bit l n e ngi s qua i ca chnh n v n
ngh nu n khng c mt ci g y hu hnh n bm vo, th n s ngng tn ti. C l
iu l ng, t mt nhn thc, nhng cng c th mang bn ng vo s thng hng vi
linh hn. iu ny yu cu nim tin, mt ci g y m bn ng khng thy thun tin.
Vi s t bit mnh, chng ta c th ghi nhn tt c nhng cch tinh vi v khng tinh
vi m bn ng c gng quay tr li vi s quen thuc. Tuy th chng ta quyt tm vt ln
trn ci hp b nh gn gng m chng ta t xy nn cho mnh.
Hu ht cc linh hn, khi h ni v vic sng bn ngoi hp, khng nhn ra rng h
vn ang sng trong mt chic hp. C l n l mt chic hp ln hn v nhiu mu sc hn
ci hp m hu ht loi ngi ang sng, nhng n vn l mt chic hp.
S duy linh v c bn cng l mt chic hp ln hn. Thay l tin tng vo nhng
th vt cht, gi y chng ta tin vo nhng th vi mt bn cht ln hn. Tuy th bn thn
nim tin l mt chic hp, nh th chng ta trao i t mt chic hp rt hp, ng c,
km mu sc (s truy cu vt cht) ly mt chic hp trang tr p hn v rng hn. (nim
tin ca chng ta vo Thng , hay mt v tr tm linh). Chng ta vn b by, bi v chng
ta to ra hnh nh v Thng bn trong chnh chng ta. Chng ta t thuyt phc
mnh rng y l tht v chng ta ngh l n c mt ni cao qu, nhng chng ta ang
t nh la chnh mnh. Thng l khng gii hn. Nu chng ta c mt hnh nh tnh,
kha cng v ci Thng l, th chng ta b by trong mt chic hp to hn do chnh
chng ta to ra.
hon ton ra khi hp, ra ngoi tt c nhng chic hp, chng ta phi bung b tt
c nhng khi nim v Thng . iu ny ging vi vic bung b ham mun s gic
ng. Cho n khi chng ta trong mt trng thi gic ng, chng ta thc s khng bit n l
g. Chng ta c cc tng v n, chng ta c v s nhng cun sch v n, chng ta
tng ngi di chn ca rt nhiu bc o s v c ni cho bit v n, nhng khng
phi l n. Nh mt Thin S ni, S gic ng khng phi l ci m bn ngh. Do ,
chng ta phi vt ln trn tm tr s gic ng h n ni chng ta.

Vui Sng V Say M


Cc linh hn vt ln trn tm tr v i vo s v hn, s khng ham mun v s
tnh lng cm thy say m khi h tr li th gii. Vui sng v say m l cc trng thi t
nhin xut hin khi mt ngi thot khi s tiu cc ca bn ng. Trong mt ngha k
thut, chng xut hin khi mt ngi hon ton chp nhn tt c mi th. Mt cch th v,
iu ny tri ngc vi s t chi hon ton cp bn trn. S chp nhn v s t chi
l cc con ng tri ngc nhau, nhng chng u dn n s gic ng (hay l n mnh
t khng li vo ca Krishnamurti). y l ni di nghch l. trong mt trng thi vui
sng v say m, bn phi chp nhn s phi gic ng (non-enlightenment) cng nh s gic
ng (enlightenment).
Trong gio phi Sufi ca Hi Gio, s bt hnh v ni au kh c tn vinh nhiu
nh nim vui v s thnh cng. Nu bn sn lng chp nhn tt c nhng tnh cm, th n l
196

c th cm nhn nim vui say m thm ch gia nhng bt hnh v au kh. Trong khi
nghch l ny khng c tm thy trong nhng ngi b rng buc vi bn ng, n to ra
ngha hon ho cho nhng ngi chp nhn ci l mt cch hon ton v trn vn. Nu
c s chp nhn tt c mi th, bao gm c s tiu cc, th khng c s phn khng. Khi
khng c s phn khng, th khng c ni au hay s rng buc. Khi khng c ni au hay
s rng buc, th c nng lng v hn, nim vui sng v s say m.

iu Khng Th Bit
Vt trn tm tr l vng quc ca iu khng th bit. N l khng th bit bi v
chng ta khng th bit n, nhng chng ta c th tri nghim n. Tm tr phi gi tnh lng
trong khi i mt vi iu khng th bit bi v khng c cch hiu hay ginh c n.
N khng c ranh gii, khng c ng bin. Khng c chic hp. Chng ta khng th chy
ua cho s an ton ca nhng tng v nhng khi nim ca chng ta. Chng khng hn
c. Chng ta trong lnh th cha c thm d v nhng la bn v nhng tm bn l
v gi tr y. Thm ch vic c gng ni v n trong cun sch ny cng l mt vic c t
hiu qu. Tuy th bng vic ni v n, chng ti kch hot mt iu g y su bn trong linh
hn, mt iu g y mi m trong tng khong khc, mt iu g y khng th nh ngha,
vo bt k lc no.
S say m v vui sng khng xy ra trong iu khng th bit; chng xy ra khi
chng ta tr li t cuc hnh trnh ca mnh v i vo th gii. iu khng th bit l s
trng rng (void), mt iu g y chng ta khng th gii thch, v khi chng ta quay li, n
l hon ton c th c lp y vi Tnh Yu v Tnh Thng Khng Gii Hn ca
Thng . Chng ta tr li th gii mt cch sung sng bi v chng ta t do i vi n,
thm ch khi chng ta ghi nhn rng mt thn th/tm tr/nhn tnh l mt phn ca n. Ci
ti nh b c mt ci tn, tui, cng vic, gia nh, vv.., tuy th chng ta tn vinh tt c v
n bi v n l mt phn ca ci l.
Ngay khi chng ta ti cc vng quc ca s gic ng, chng ta c mt s la
chn. Chng ta hoc c th , vui sng mi mi, ngi trong mt hang ng u cao
trn cc ngn ni, hoc chng ta c th mang mt s nhng trng thi tr li th gii vi
chng ta v dy nhng ngi khc. Chng ta khng th dy h cch t c s gic ng,
nhng chng ta c th chia s vi h nng lng ca chng ta v trao cho h cc cng c v
cc k thut c th gip h trn hnh trnh ca h. A Course In Miracle c ni Bc cui
cng c thc hin bi Thng . iu c ngha l chng ta c th hng dn cc
linh hn cch to ra mi trng ph hp cho s gic ng xy ra, nhng Thng c ting
ni cui cng.
l mc ch ca cun sch ny hng dn cc linh hn n ni m Thng
bn trong c th thc hin bc cui cng.
Mi trng cho s gic ng bt u vi s hp nht linh hn. Ngay khi tt c nhng
phn ca ci ti c thng hng, n ging vi vic m kha mt t hp c nhiu phng.
Ch khi tt c cc phng c thng hng th ci cng mi b ph b v kha mi c m.
Hu ht cc bn, nhng ngi ang c cun sch ny ang trn Tri t hc v
s gic ng v gip nhng ngi khc tm kim n. Mc tiu ca cc bn n gin l dn
nhng linh hn khc i bao xa m h c th v pha s gic ng. iu ny c ngha l trn
th gii, t nht l mt thi gian. Trong chng tip theo, chng ti s nhn vo cch lm th
197

no mang s gic ng vo th gii. Trc khi ti , hy chng ti nhn vo hai ch


ph bin hn.
S Gic Ng V Cc Quyn Nng Tm Linh/Huyn B
Mt vi cu hi hin nhin khi ln khi chng ti lm vic vi cc sinh mnh con
ngi, lin quan n bn cht ca cc php mu, s cha bnh t nhin v cc quyn nng
tm linh v trc gic tin tin, do chng ti s ni tm tt v cc kh nng ny.
Nh cc bn bit, mt linh hn khng cn phi t ti mt trng thi gic ng thc
hin chc nng huyn b hay trc gic, v trong thc t, c nhng ngi thc hin php mu
ch c mt tng th hiu bit s ng (so vi nhng hnh gi yoga, cc rishi v cc nh hin
trit s dng c cuc i thin nh v phng s).
Ngc li, nhng linh hn gic ng c th hoc khng ch thc hin chc nng
huyn b v trc gic. Trong mt s mt, vic c c nhng quyn nng ny chng khc g
vic ginh c gii thng khuyn khch. Ni cch khc, nhng kh nng nh vy tr nn
t ngha hay l khng thch hp khi mt ngi gic ng.
Tuy th m, hy chng ti ni v ci c gi l cc quyn nng huyn b v kh
nng trc gic.
C th hun luyn tm tr (v thn th) trnh din nhng php mu, nhng tr khi
nhng hnh ng ny c thm m tnh yu khng iu kin v t tng cao hn, vic
cha lnh him khi c lu di v trn vn. i khi n l thch hp cho mt linh hn hc
trc v cc quyn nng tm linh v huyn b trong s tin ha linh hn ca h. N ging
nh cu chuyn nh bng c c rt trong tm l hc. Linh hn c th trao cho bn ng/nhn
tnh con ngi mt tri nghim ng lin quan n vic s dng cc quyn nng cao hn,
trong hy vng l iu s thi ln ng lc cn thit tn tm vi mt cuc sng phng
s v tng trng tm linh.
Nhiu linh hn, nhng ngi ang trn con ng tm linh trong mt thi gian di,
thy rng rt kh pht trin cc quyn nng huyn b v trc gic ca h. iu ny l bi h
thiu kh nng trnh din nhng php mu, nhng php cha lnh, kt ni ngoi cm, hay
nhng vic tng t. Rt c th l v mi con ng ca mt linh hn l khc nhau v Ci
Ti Cao Hn ca mt sinh mnh c th xc nh rng vic tp trung vo cc quyn nng
huyn b v tm linh c th l mt s chch hng vi ci n cho l nhng im trng tm
quan trng hn trong qu trnh hc tp.
Ngay khi mt linh hn thc hin c mt tng th hp nht cao, cc quyn nng
huyn b v quyn nng tm linh l mt kt qu t nhin ca mt tng th hiu bit . Bn
khng cn tm kim chng; chng s n vi bn.
Nhng ngi c cc quyn nng tin tin pht trin cao hu ht u cho rng h cm
thy mt s Nht Th vi con ngi, ni chn hay s vt c lin quan trong cc php cha
lnh nhim mu hay trong kt ni ngoi cm. V d, nu h hc ngh thut tin tin
psychokinesis (di chuyn vt bng tm tr), h s cm thy mt s cng hng hay mi
quan h thn thit vi cc vt v tr thnh Mt vi chng. S kt ni t tng ny c th
c hnh thnh gia nhng con ngi, nhng ni chn v nhng s vt khp v tr. Vic
trnh din c nhng kh nng ny mt cch n nh c ngha l bn thc s i vo mt
trng thi ca s Nht Th vi tt c.
198

i vi nhng ngi ang di chuyn nghim tc trn mt con ng tm linh, n l


khng cn thit lo lng v vic s dng nhng quyn nng v nhng nng lc ca bn cho
li ch ca loi ngi. iu s t nhin xut hin m khng cn ngh nhiu. Nn bn quan
tm v vic c hay khng s dng nhng kh nng ny cho li ch ca tt c, th bn cn
vt qua nhng s ng vc v nhng ni s ca bn. C l ni s tiu cc ct li ca bn l
bn s ri tr li bng ti v mt i tt c nhng th m bn t c trn con ng gii
phng linh hn. Trong trng hp ny, bn c th cn vt qua ni s trc khi sn sng
s dng mt cch n nh nhng quyn nng huyn b v nhng quyn nng tm linh ca
bn.
Nu bn gp mt v thy chng t c nhng kh nng tin tin v mun dy chng
cho bn, hy i su vo bn trong v hi Ci Ti Cao Hn ca bn nu l cch s dng tt
nht thi gian v nng lng ca bn. Bit rng nhng kh nng ny l c sn bn trong bn,
nhng chng c th ng yn, ang ch i s kch hot ph hp. Khi s kch hot xut hin,
nhng khp thn kinh hot ng trong no, kt ni cc vng c cng v v no theo mt
cch khin cc kh nng huyn b c phc hi.
ng so snh bn vi nhng ngi khc c nhng quyn nng v i hn.
khng phi l thc o cho mt tng th tin ha ca linh hn. Quan tm n chnh bn thn
mnh vi vic hn gn nhng ni s v nim tin nh mn. Thc hin cc quyn nng ca s
t bit mnh. y l quyn nng c uy lc vt xa vic nh hng n ngi khc v mt
tm linh.
Tip theo, hy chng ti nhn vo mi quan h gia s gic ng v vic thng ln.
S Gic Ng V Vic Thng Ln
Chng ti nghe thy cu hi, Nu cc hnh gi yoga v cc bc o s l rt gic
ng, th ti sao cc thn th ca h vn gi i v cht? Cu tr li ph thuc vo tng th
trng tm ca linh hn gic ng. Nu mc tiu ca v thy l gip cc linh hn thay i
nhng tnh cm v tm tr ca h, th vic h lm vi thn th c tm quan trng nh b. H
c th hon thnh cc bi hc Tri t t lu v ang n gin u mt thi gian
m bo nhng li dy ca h c ng ha bi cc linh hn vi mt s tn tm cho vic
tng trng tm linh.
Mt khc, nu li dy bn u l lm th no tn qu ngi n thn thnh c gi
l thn th vt l, th h c th chng minh mt s quyn nng siu vit v vic tr mi
khng gi. Cho n tn khi chuyn i, n l cc k kh khn cho hu ht linh hn, thm
ch l nhng hnh gi yoga v nhng bc o s, gi c thn th vt l ca h trong hng
trm hay hng nghn nm. l v rung ng ca Tri t ri xung thp khin trong
mt thi gian ngn, h bt u tip nhn s tiu cc ca s ng qun chng.
Gi y Tri t ang thng ln trong rung ng, n s tr nn d hn cho cc
linh hn chng minh s bt t vn c ca thn th vt l. Trong vng 30 n 40 nm tip
theo, mt lng ln cc linh hn s i qua s thng ln v mt vt l. iu ny c ni
chi tit trong cc cun sch ca chng ti.
Hy tr li vi vn ban u ca chng ti, Ci g l mi quan h gia s gic ng
v vic thng ln? Chng ti s ni rng nu mt linh hn thc s c hp nht, s c c
s gic ng v mt vt l v v mt tm linh, v c mt s chnh sa thn th con ngi vo
dng tinh th nh sng. Nhiu v thy li thn th Tri t, khng c cc mnh hn
c hp nht vo phn cha m ca ci ti nhm bt t ha thn th vt l. Nu h va
199

mi n Tri t trong mt thi gian ngn nhm mang n mt li dy c th, phn cha m
ca linh hn c th gi an ton trong cc vng quc cao hn v c th ku gi mnh hn
nguyn thy ang sng trong mt thn th con ngi tr v hp nht vi gia nh hn ca
anh y hay c y, v vy x b thn th.
Khi nhiu v nhiu linh hn mang cc phn cha m ca h xung thn th vt l
thng qua vic hp nht nhng kha cnh con ngi ca h, ng chia ct gia cc vng
quc vt cht v tinh thn s b xa b, cho php cc linh hn tri nghim Thin ng thc
s trn Tri t.
Trong lc , chng ti kin ngh rng cc bn nn tip tc hn gn v lm tin ha 6
thn th thp ca cc bn v hp nht cc mnh hn ca cc bn. Chng ti, Ci Ti Cao
Hn ca Sal v cc ng Sng To, s l nhng ngi hng dn ca cc bn trong qu
trnh ny. Ku gi s tr gip t chng ti. Chng ti rt hnh phc c gip .
Chng cui cng ca cun sch ny mang n mt ci nhn vo mt s cch
trn th gii, trong lc ang sng trong mt trng thi hp nht linh hn.

200

Chng 6
Hp Nht Linh Hn Trn Th Gii
Lm Th No Sng Trn Th Gii Nhng Khng Thuc V Th Gii
Cho n tn ngy nay, cc sinh mnh gic ng vi cc linh hn c hp nht y
khng th trn th gii nhiu hn s cn thit. l v cuc sng tm linh b xem
nh tch bit vi cuc sng trn th trong hu ht cc nn vn ha, v nim tin ph bin
l khng th c c hai cng mt lc. Cc bn t b th gii lm mt gio s, thy tu, nh
hin trit, nh thn b, rishi, bc o s, v thnh, nh tin tri, hay mt s ngi tu hnh khc.
Hu ht cc tn gio v nhng ngi tm linh khng c php lp gia nh, hay t
nht khng c mong ch nh vy. Ci gi l cc chuyn gia ca nhng nn vn ha ny
cho rng n l khng th khi va thc hnh mt i sng tm linh v va xy dng mt
gia nh cng mt lc.
Rt nhiu nhng nn vn ha c i c cc nghi l vt qua v bn cht chia cuc
sng thnh cc giai on ring bit, ph thuc vo thi gian v tng th biu hin ca s tin
ha linh hn. V d, mt ngi n ng v ph n khi cn th u, t do lm nhng vic m
nhng a tr thng lm, nh l chy trong thin nhin, chi cc tr chi v tng t, c l
trong 12 nm u i, sau h s lm vic gip gia nh, c l hc cch sn bn,
trng trt hay lm ngh mc cho n khong nm 20 tui, v sau h s xy dng mt gia
nh v tp trung hu nh ton b vo vic nui dy nhng a tr. C hai cha m c cc
cng vic lin quan n nui sng gia nh, hay nu h c ca ci, s thu mn
nhng ngi khc lm vic trong lc h dnh thi gian cho nhng a tr.
T mt gc nhn khc, c l khi cha m khong 35 tui, nhng a tr s bt u lp
gia nh ring ca h (ph thuc vo tui ca h) v cc bc cha m s bt u cuc sng
tm linh. Nhng ngi n ng thng c gi l nhng gi lng ca b tc v nhng
ngi ph n l nhng b gi. i sng tm linh s tip tc cho n khi thn th vt l cht
i, ti mt thi im h s thng tr thnh nhng ngi hng dn tinh thn ca b tc. C
nhng thun li v nhng bt tin vi h thng chia ngn ny. Nhng im thun li l mi
cng vic c th c thc hin hiu qu hn v trn vn hn bi v khng c nhng s xao
lng. Nu bn lp gia nh, l vic bn lm. Bn khng cn c gng t b con
ng tm linh trong lc nhng a tr ang ln ln. Mt khc, khng phi tt c cc linh
hn tin ha cng mt tc , do vy nu bn mong i chuyn i ngay lp tc khi bn
20 tui, n s l kh khn cho mt s linh hn. Mt vi nhng b tc gic ng hn ghi nhn
tnh c nht v nh ca cc c nhn v lm nhng s sa i cho nhng a tr c bit,
hay nhng ngi c rt nhiu kh khn.
Trn th gii ngy nay, hu ht cc nn vn ha khng cn tun theo cc truyn thng
ny. Con ngi c mong i lm vic, lp gia nh v khm ph tm linh cng mt lc,
l mt iu ht sc kh khn cho hu ht cc linh hn.
Nhiu nhng bc thy thng ln v nhng sinh mnh tin ha cao khc ang quan
st Tri t ni rng iu k diu thc s l kh nng tham d y vo tri t, cng lc
c th thc hnh cc trng thi hiu bit gic ng c m t trong chng trc.
201

Lm th no gic ng hon ton v vn tham gia y vo th gii lun l mt


cu hi su sc. Bn c ri b tt c mi th v ngi trn mt ngn ni thin nh trong
phn i cn li, thnh lp mt o vin, hay xy dng mt nh th? Hay bn ha nhp vo
cuc sng hng ngy, trao s sng sut cho nhng ngi c th nhn ra bn ng sau b
cng s, hay b qun o bo h?
Bn khng cn phi i cho n khi bn gic ng hon ton tm ra cu tr li cho
vn . S dng li khuyn c a ra trc y. T hi chnh mnh, t khong khc
ny n khong kia, Ci Ti Cao Hn ca ti s lm g trong hon cnh ny?
Knh ny v ngi hng dn tinh thn yu du ca c y, Leah, pht trin cc
cch khm ph ci m h gi l con ng ti u trong cuc sng. iu c ngha l
bn yu cu nhng tri nghim thc y s tng trng cao nht v tt nht ca linh hn,
hnh phc v s lnh mnh trong mi hon cnh. tng y l c mt con ng ti u
ha s tng trng linh hn hn bt k con ng no khc.
Bn c th ch r cc c im ca con ng ti u: y l dng thi gian thc y
tng th cao nht c th ca s tng trng linh hn, hnh phc v s lnh mnh. Sau
bn tp trung ch vo ci thc s quan trng. C th c mt s con ng thc y rt
nhanh s tng trng linh hn, nhng chng c th khng c vui v hay tt cho s lnh
mnh tng th ca bn. Nhiu hnh gi yoga vt kit sc cc thn th ca h, hay thm
ch t sch cc h thng ca h, bng cch luyn qu nhiu t th, hay cc bi thin
kundalini. Thin nh 6 ting mt ngy c th to ra s gic ng nhanh, nhng vi ci gi
nh th no?
Thm tng v s hnh phc v lnh mnh vo vi s biu hin ca s tng trng
linh hn cho php s nh nhng cho thn th v to ra mt cm gic tt tng th bn trong
ci ti.
Bn c th nhn ra l con ng ti u l thin nh khong 2 gi mt ngy, hoc mt
gi ngi v mt gi i b trong t nhin. Bn c th lu rng mt li sng cn bng
khuyn khch s lnh mnh hn mt li sng chay trng nghim ngt, v 4 gi tnh lng
mt ngy v 6 gi dnh cho vic phng s v tha hay lm cc cng vic ca con ngi l s
phn phi ti u ca bn.
Mc du knh ny khng thin nh vi ting mi ngy, anh y i b trong t nhin
nhiu khi thi tit cho php. Ngoi ra, anh y chn t mt gii hn bao nhiu khch hng s
gp trong mt ngy, trong lc cng linh ng, c bit khi i du hnh.
Ghi nh trong tm tnh c nht v nh ca mi linh hn trn Tri t, iu quan
trng l khng p t nhng gi tr ca bn qu nng ln nhng ngi khc. Ni m nh Cu
Th (Messiah complex) ang sng v thnh hnh trn Tri t. C mt s v d tinh t v
khng tinh t lm trn th gii v s cha lnh v s hn gn. Trong khi mt ch n chay
trng nghim ngt, v d th, c nhiu li ch sc khe, khng phi tt c cc linh hn
sn sng cho iu hay lm tt c iu . Nghin cu ca knh ny dn anh y n
kt lun rng mt ch n king nhng thc phm hu c na sng v na chn c th lm
vic tt hn cho nhiu ngi. Do , khi nhiu ngi ang thuyt phc v cc li ch ca
mt li sng c th, lu rng ci ph hp vi h khng nht thit l ph hp vi bn.
Bn c th pht hin ra, khi bn sa i li sng ca bn ti a ha s tng trng
linh hn ca bn, hnh phc v sc khe, rng bn l linh ng hn nhng ngi khc mt
s mt. V d, knh ny c mt s ng bin nghim ngt vi vic n king m anh y
202

khng bao gi vt qua, trong khi vo nhng lc khc anh y s sa i v ni lng nhng
nguyn tc mt cht. Khi Rome, hy lm nhng vic m ngi Rome lm, lm mt s
hnh ng, c bit khi n thc y thin ch v lng tin gia mi ngi.
S dng v d v thc phm, knh ny khng dng tht , cc sn phm hng ngy
v gluten, nh mt nguyn tc chung. Tuy nhin, c nhng thi im, khi i du hnh nc
ngoi, anh y s s dng mt cht gluten, v thm ch n mt th g c cha mt cht sn
phm hng ngy lc ny hay lc khc, nhng anh y rt nghim ngt i vi tht (v nhiu
l do chng ti s khng i vo y).
Mt trong nhng mi bn tm ln nht chng ti gp phi vi nhng linh hn con
ngi lin quan n vic tip nhn s tiu cc ca th gii. l l do ti sao, trong thi qu
kh, nhng sinh mnh gic ng ch ngi thin nh trn cc ngn ni cao, cch xa mi
ngi. Tuy nhin, kh nng ca h gip hnh tinh b gim thiu ng k bi nhng
hnh ng ny, nh vy mt ln na chng ti ang ni v s cn bng y.
trn th gii nhng khng thuc v n c ngha l tham gia vo th gii v tip cn
nhng ngi m bn c th gip , trong lc vn ang tu dng v chm sc bn thn
mnh khi bn bt u tip nhn s tiu cc. N c ngha l bn khng ng ha vi nhng
th ca th gii ny, m bn tn trng nhng ngi ang b bt vo nhng o nh. Bn hc
cch ghi nhn bn cht nghin ca cuc sng hin i m khng ch trch n v khng buc
ti nhng linh hn thiu gic ng l ang u c tm tr ca bn, hay bt c s phn xt
no khc. Cng lc , bn ghi nhn rng hu ht mi ngi trn Tri t ang ng v mt
tm linh. Trong mt s trng hp, l cng vic ca bn thc tnh h, trong khi
nhng trng hp khc bn phi h tip tc ng.
Bn to nn cc mi quan h ca bn vi nhng ngi khc trn c s tng trng
hp mt. Mt kch c khng va cho tt c. Trong khi cc vn trn Tri t c th tm
v tr, khng phi tt c mi linh hn cn cng mt cch tip cn gii quyt chng. V d,
mt s linh hn thin v th gic, trong khi nhng ngi khc thin v thnh gic, v nhng
ngi khc thin v k nng vn ng, hay thin v cm gic. Bn c th cn sa i cch
tip cn ca bn gip da trn loi ngi m bn ang lm vic cng.
trn th gii ny nhng khng thuc v th gii c ngha l gi s chia tch khi v
kch v s chn ng ca cuc sng thng ngy, m khng lch sang s t chi. iu c
ngha l khng xem mi th l qu nghim trng, tuy th c tnh yu v tnh thng cho
nhng ngi vn ang b bt trong v kch. Bn tng v lm vic . Bn tng b
h xung vo bng ti v b bt trong cc o nh ca bn ng. Bn bit n c cm thy
nh th no. Do , n s d dng c tnh thng cho nhng ngi vn cn tin rng mc
ch ca cuc i l tch ly tin ca, thu thp nhng mn , hay c c s tn thnh t
nhng ngi khc.
Bn c th c hng dn l mt v thy hu hnh, l mt nh hn gn, l mt
ngi t vn hay l mt ngi lm vic nhn o, hay bn c th thch gi trong s n danh
v lm ci m bn c th gip loi ngi mt cch thm lng. Bt c iu g bn lm, gi s
thn trng i vi cc cch tinh vi v ranh ma m bn ng c th s dng by bn tr li
vo s ng ha vi th gii.
Nhng Hot ng Thng Mi Gic Ng
Trong nhng nm gn y trn Tri t, c rt nhiu hot ng thng mi nhn
mnh tng win-win. Trong khi iu ny nghe c v tt trn l thuyt, a n vo thc
203

tin thng c mt cht kh khn hn. Chng ti ly, v d, tng v bn hng a cp.
Trong khi c rt nhiu nhng cu hnh khc nhau ca nhng m hnh thng mi cho loi
ny ca cc cng ty, ci tng rng bn cng gip nhng ngi khc bn c cc sn
phm v cc dch v ca h, bn cng c li.
Nu cc sn phm l tht s c ch v c bn vi gi hp l, iu c th lm
vic tt trong mt s hon cnh. Tuy nhin, rt nhiu nhng cng ty ny, trong mt c gng
trao cho tt c nhng ngi cp di mt phn trm li nhun, khin vic bn l cc
sn phm vi mt ci gi cao hn nhiu so vi cc thng hiu trung bnh c bn ra bi
cc cng ty khng c mt chng trnh bn hng a cp.
Ngoi ra, thn trng vi bn ng trong nhng cng ty nh vy. Ti ang lm rt
nhiu gip nhng ngi trong nhnh ca ti. Ti dy h cc chin thut tip th v cc
nguyn tc ng lc thnh cng. Ti ang lm giu v ang lm vic tt trn th gii.
Nhng liu bn c ang thc s trao quyn cho mi ngi? Hay ng lc ca bn trong vic
gip ngi khc b iu khin bi ham mun thu li nhiu hn v nhiu hn?
Khi kho st nhng hot ng thng mi ny, hy s dng trc gic ca chnh bn.
Nu mt sn phm hay mt dch v cm thy ph hp vi bn, bn nhn thy nhng kt qu
xc thc khi nhng ngi khc s dng chng, v cng ty dng nh c nhng ngi yu
thng chn tht ban lnh o, th n c th c gi tr vi bn khi u t rt nhiu thi gian
v nng lng trong mt thng v nh vy. Chng ti nhn mnh rt nhiu thi gian v
nng lng, bi v trong hu nh tt c cc trng hp, vic xy dng mt mng li thnh
cng hay mt vic bn hng a cp thnh cng l cng vic kh khn, hay t nht i hi rt
nhiu thi gian v nng lng trong vic lin tc di theo mi ngi v gip h vt qua cc
chng ngi ca h.
Bt chp cu hnh thng mi c th no bn dnh lu vo, u tin hng u l gip
loi ngi. Tin lun lun l u tin th hai. Nu c bt k ng vc no thm ch nh l bn
b iu khin bi s phng s nhiu hn l bi tin bc, l lc ti nh gi v xem li
chin thut kinh doanh ca bn.
Khng c g sai vi vic tr nn giu c. Leah, trong bi ni ca c y bn di, s i
vo ngha siu hnh ca tin bc v ti chnh. By gi, hy chng ti lu rng bn nn
thin nh hng ngy trc v sau khi gii quyt cng vic thng mi, v hi chnh bn mt
cch chn tht rng c hay khng s phng s nhng ngi khc c xem l u tin cao
hn so vi tin bc v ti chnh.
Trc khi chng ta tr li vi Leah, hy chng ti xem xt mt s kho st nhanh
v cc m hnh tin t v kinh t. iu ny c ni chi tit trong cc cun sch trc ca
chng ti.
c c mt nn kinh t gic ng, cn phi c mt trch nhim v s cng bng
trong vic s di do c phn phi nh th no. N khng c ngha l mt phc li x hi
ng khao kht, khng hn mt h thng vi nhng ngi siu giu v siu ngho. N c
ngha l c nhng s kim tra v nhng bn i chiu trn nhng th nh l h thng ngn
hng, li xut, t gi ng tin, v tng t. Cho n khi tt c mi ngi gic ng
qun l ng tin theo nhng cch gic ng, cc bn vn cn to dng nn mt h thng kh
lm dng.
Vic loi tr nghip v ngn hng d tr nh v li kp l nhng ni tt bt u.
Nhng h thng ny to ra nghip tri ngc trong nhng ngi dn thng, c ngha l
204

h ang trao ra nhiu hn l ang nhn vo v mt nng lng. D l ang u tt mt ti c


ngy lm ra mt lng tin nh, hay l ang tr gp 2 hay 3 ln gi tr tha thun ca mt
ci g y do bi li kp, nhng h thng ny duy tr vic lm giu cho nhng ngi giu
hn v lm ngho nhng ngi ngho hn.
Mt chnh sch tt khc l s dng mt ng tin c gi tr thc i vi x hi, hoc
to ra nhng chng ch i din cho mt ci g y ca gi tr thc, nh l mt h thng tin
t da trn vng v bc. Trong hu ht cc nc trn th gii, cc bn c cc ngn hng
trung ng in ra tin, hay y quyn cho chnh ph in tin, ty tng trng hp. H s dng
nghip v ngn hng d tr nh to ra tin t khng kh. Cc bn cn mt h thng c
da trn gi tr thc, nh l cc kim loi qu hay t ai ph thm.
Chng ti s khng i vo chi tit xa hn v ch ny y, bi v chng ti
kho st su cc h thng ti chnh ca ca th gii trong cc cun sch trc. Tuy nhin,
chng ti thc gic cc bn lm mt s nghin cu v xem xt vic bt u mt h thng tin
t mi nu bn l mt phn ca mt cng ng c ch .
Mt ln na, y l iu hnh phc khi ni chuyn vi cc bn. Chng ti l Ci Ti
Cao Hn ca Sal, ang lm vic cng cc ng Sng To.
By gi chng ti cc k vui sng c mt ln na gii thiu linh hn sinh i ca
Sal, Leah, trao bi ni hi hc c nht v nh v thu sut i vi ch v s thnh
vng.
Leah V S Thnh Vng
Xin cho, cc bn yu du, ti l Leah. Rt vui c ni chuyn vi cc bn mt ln
na. Knh ny yu cu ti ni v ch s thnh vng, l mt trong cc ch yu
thch ca ti. Mc du Ti cha bao gi c thn th trn Tri t, Ti v nhm ph t ca ti
t Hi ng Ngn H nghin cu cc h thng kinh t v ti chnh ca cc bn trong mt
s thi gian. Tht l mt m hn n! N ging nh ci gi l vua mt x lm kh
nhiu trit tiu nhng c gng sng to ca cc bn. Tuy th m, h nh gi qu thp
cc bn.
Nh knh ny n nhiu ln, cc bn l cc sinh mnh tinh thn y quyn nng,
sng to. Nhiu ngi trong cc bn ngc nhin l lm sao iu ny li c th khi cc bn
dng nh tranh u vi ch v tin bc v ti chnh. C l cc bn cn mt kin thc
mi v cch lm sao chi tr chi tin bc.
Hy bt u vi mt thnh ng n gin v s tht lin quan n mc ch ca tr
chi tin bc v lm cch no chi n. Bn sn sng cha? Tt. Bi v y l ton b
cu chuyn trong mt on vn. y l cch chin thng tr chi tin bc:
Bn xp t cuc sng ca bn theo mt cch m bn s lm iu bn thch, v thu
nhp ca bn p ng ph hp hoc vt qu nhng chi tiu ca bn (sau thu).
N l th. Chng ti sut bn lp i lp li on vn trn cho n khi bn hiu
c n mt cch y . Tt nhin, iu khng c ngha l n d dng. Phn u tin
dng nh lm bn vp ng rt nhiu. Lm ci m bn thch dng nh khng c ng h
bi cc h thng kinh t trn Tri t. Tuy nhin, y l mt vn ca ng c thc y.
Nu bn thch iu bn ang lm v n ha ra l cng vic kh khn trn th gii (ci m n
thng l), bn s mong mun t thi gian cn thit v nng lng cn thit vo n bi v
n l ci bn thch lm. N s c v khng ging cng vic kh khn i vi bn (mc d
205

i vi nhng ngi khc, n dng nh khng ch l cng vic kh khn, m h c th


ngh bn in r khi th lm n).
Phn th hai ca cng thc l ton hc thun thy. l, tr khi bn khin n kh
khn hn iu n thc s l, bng cch gn gi tr ca bn thn bn vo vic bn kim c
bao nhiu tin hay c bao nhiu tin. C hai cch tip cn i vi phn th hai ny: Gia tng
thu nhp ca bn, gim cc chi tiu ca bn, hoc c hai. N thc s rt n gin. Trong lc
bn ang lp k hoch tng thu nhp ca bn, bn c th c gi gim quy m, hay n
gin ha li sng ca bn. c th l mt bi tp bung b s rng buc ca bn vi nhiu
th.
, v thm mt mc na. Hy xem li mc ch ca tin bc. Sn sng cha? l:
Mc ch ca tin bc l lm cho vic trao i cc hng ha v dch v d dng hn v thun
tin hn. Mt ln na, l tt c vi tin bc. Tin tn ti ging nh l bn c mt ti cam
v tr nn mt mi vi vic n chng, bn s khng cn phi cht chng vo mt chic xe
ct kt mang ra ch v i ly nhng qu to.
Tin l c bit thch hp nu nhng qu to v nhng qu cam khng chn cng mt
lc. Thay cho vic gi nhng qu to khng n cho n khi cam chn (trng hp m nhng
qu to c th thi), bn c th bn chng v s dng tin mt vi thng sau mua nhng
qu cam.
Bn c th ni, Leah, iu ny l hin nhin. Ti sao bn li i vo nhng iu c
bn nh vy?
N c th l c bn, nhng mt lng rt ln trong cc bn dng nh ang vt ln
vi nhng vn ny. Mt s ngi trong cc bn c cc bc cha m ln ln trong thi
k suy thoi. Nhng ngi khc c nim tin rng khng bao gi c , c truyn qua
nhiu i sng.
Bn c trao cha kha xa b nhng nim tin ny trong cun sch ny v
chng ti xut bn lm nhng n lc hng ngy thc hnh cc k thut v cc quy trnh
c y.
Cc bn sng trong mt v tr di do v hn. Cc bn giu c mt cch t nhin, tr
khi bn tin vo iu khc. Knh ny giu c, cho d anh y khng c nhiu tin, khi xem xt
t quan im ca gii siu giu.
Mt s ngi tch tr tin gi trong cc nh bng, nhng h l ngho. H n t
nim tin rng khng bao gi c , cho d ti khon nh bng ca h ni ln iu khc.
Nhiu linh hn trn Tri t c hng t dollar (hay Euro, vv..), nhng h cm thy h
phi c nhiu v nhiu hn na. Chnh trng thi tm l ny ang ph hy th gii t nhin,
khi cc ngun ti nguyn b khai thc nhm kim nhiu tin hn na.
Nh ni nhiu ln, bn cht ca bn ng l khng bao gi tha mn. Cc bn,
nhng ngi yu du, l nhng ngi bo hiu ca mt h thng kinh th gic ng mi, mt
h thng trong tin phc v con ngi ch khng phi l phc v cho th g khc. Nh
th, ti sao cc bn li trao cho mt phng tin trao i trung gian nhiu nng lng n
vy?
Khng c g sai tri vi vic c tin nu bn s dng n cho vic ci thin chnh mnh
v nhn loi. Knh ny thch c iu kin du hnh bt c khi no anh y mun, ti bt k
206

u anh y mun. iu khng c ngha l anh y tiu tin mt cch phung ph (anh y
khng lm vy). Anh y m bo l nhng th c bn c thc hin, nh l vic c tin
in cun sch ny, vv..
tng thu nhp ca bn, bn phi xc tin vi mt k hoch v s dng cc k thut
biu l c m t trong cun sch ny (v u ) tr gip bn trong vic hon
thnh k hoch . gim bt chi tiu, hu ht cc bn c th lm c iu m khng
mt i bt c th g c gi tr thc. n gin ha. Tng kh ci m bn khng thc s cn.
D chu vi nhng th nh b.
Mt s ngi trong cc bn l cc v thy, cc nh hn gn v cc nh t vn, nhng
ngi dng nh c rc ri trong vic nhn tin cho nhng dch v ca cc bn. c l bn
cm thy n khng phi l tm linh khi yu cu tin bc cho cng vic ny. Khi tin l mt
s trung gian trao i trn hnh tinh, n c th c s dng trao i nhng th c gi tr
v hn. Tt c cc linh hn ang trong thn th c th s dng tin mt cch sng sut
gip chnh h to ra ci m h thc s mun. Cng nhiu linh hn ang lm ci m h yu
thch, th th gii cng hnh phc v nhiu nh sng hn. Tin bc khng phi l gc r ca
tt c ma qu, m l s rng buc vo tin bc (hay s rng buc vi bt c th g ging
nh th).
Hy chng ti s dng cht t thi gian v ch ca nhng nh hn gn, nhng
nh t vn v nhng v thy ang c rc ri vi vic nhn ci m h xng ng. Tt nhin, t
mt quan im ti hu, khng ai trong cc bn c th nhn ci m bn xng ng, bi v bn
c gi tr v hn. Tuy th, vic bit rng gi tr bn thn ca bn l ln hn bt k lng tin
no l bc u tin rt tt trong vic nhn ra s thnh vng. Hy c mong mun yu cu
v n nhn. Nu mt ai c rt nhiu tin, nhng km sc khe, h c th rt hnh phc
c tr tin bn mt cch ho phng cho ci m h nhn. Bn c mong mun nhn s
ho phng ?
Th hnh dung, ngay by gi, rng mt ai ang tr cho bn rt nhiu tin v nhng
cng vic cha tr ca bn. Bn cm thy nh th no bn trong? Bn c bit n v mn qu,
hay l mt iu g y cm thy khng thoi mi trong thn th bn? Hy chn tht. C l
cha m bn lm vic vt v hng ngy, vi tin lng ti thiu, nui dng bn, v bn
cm thy ti li khi ang nhn hng trm dollar cho vi gi lm cng vic m bn yu thch.
Nu th, hy lm vic cn thit hn gn, gii phng v hp nht nhng cm xc.
Nhiu ngi trong cc bn xem vic tip th l mt t bn thu. Mc du sn phm
hay dch v ca cc bn c th hp dn mt vi linh hn c th ha nhp mt cch trc gic
vo bn v tm kim bn, thng thng hn, bn s cn mi ngi bit rng cc sn phm
v cc dch v ca bn l ang tn ti. iu c ngha l pht trin cc website, cc t bo,
cc blog, cc video, cc tp qung co, cc th mua bn, v nhiu cng c khc gii thiu
cc dch v ca bn cho mi ngi.
Bn c th chn chp nhn c phng vn bi cc i pht thanh v truyn hnh, bit
l mt s thng tin s n c vi mt vi ngi. Tuy th, tt c nhng iu bn lm to
nn ng lng. Lin tc pht ra tuyn b v tng cng nhng c gng ca bn thu ht
s ch ca mi ngi.
Chng ti khuyn khch bn tm kim mt ai thnh cng trong mt lnh vc
tng t vi ci m bn ang lm, v tm hiu xem lm th no h t c thnh cng. Mt
207

s nh hn gn v cc v thy thnh cng cm thy hnh phc khi trao cc b mt ca h, v


thm ch c th dy mt kha hc v cch lm sao thc hin c ci m h ang lm.
Nh rng, h thng kinh t gic ng m bn mun to ra khng da trn s cnh
tranh, thiu thn v khan him. Nu bn ang gip cc ng nghip, c nhiu hn l
cc khch hng. Vic ng h nhng nh hn gn v nhng v thy khc, cng nh chnh bn,
c th tng cng trng cng hng gia bn v nhng nh hn gn v nhng v thy khc.
iu ny c th ng gp rt ln vo s lnh mnh ton cu.
Nu bn ang n t mt v tr c cho tt c mi ngi, bn s hp dn nhng
ngi tt bng, yu thng v rng lng ang c mong mun tr tin cho bn v nhng s
phng s ca bn.
Tin khng th mang hnh phc n cho bn, nhng n c th tr gip bn trong vic
hon thnh mc ch v nhim v ca bn trn Tri t, ci s mang n hnh phc cho bn.
Nhng ngi ch trch knh ny v nhng ngi khc v ly tin khi trao i cng vic tm
linh khng hiu nhu cu cn bng gia trao v nhn. Knh ny ph tr 10% thu nhp t
cng vic ca anh y nh mt loi thu. Thm na, anh y chp nhn trao i v mua bn
nu c mt th g c gi tr mang li li ch cho c anh y v cc khch hng ca anh y.
Anh y khng ui bt k ai thnh thc vi s tng trng tm linh nhng khng c tin
tr cho dch v ca anh y.
chng ti tm tt nhng iu bn trn, bng vic ni n theo mt cch hi khc.
Chng ti bit mt s ngi trong cc bn c cc i sng tip nhn nhng li nguyn
ngho kh, hay ang tin rng s ngho kh l mt c hnh. iu duy nht m s ngho kh
lm c l n gi nhng ngi chn tht, thng yu nhng ngi tin vo iu ny,
tng i bt lc trong vic mang s thay i tch cc n vi th gii.
Bn l c gi tr v hn. Do , khng c lng tin no l qu nhiu trao cho bn.
Nu mt ai vi rt nhiu tin cm thy n l ph hp khi trao cho bn hng triu dollar
ch c l bn, th chc chn l, c mt s t trng cn thit chp nhn mn qu.
Nu mt ai ngh tr tin cho bn, hy chp nhn n mt cch bit n. Bn c th
ngh rng s c nhng ngi rt hnh phc c trao tin cho bn v bn ang lm ci m
bn mun lm. Bn ng gi vi iu . Hc cch nhn. Mt s ngi trong cc bn l
nhng ngi cho ra v i, by gi l lc m rng tri tim mnh, tm tr v v ca bn s
thnh vng ca bn i vo.
Knh ny c mt trong cc cu chm ngn ni ting ca anh y: Con tu ca bn
ang ch i ra khi, nhng bn li ang kha bn cng. Ni vi bn ng hy yn lng
v ng im, v sau tr li vi s hiu bit rng bn l quyn nng v sng to vt trn
cc thc o. Vng quc ca Thng Thin l ca bn, by gi, v iu bao bm c s
thnh vng ti chnh.
Chng ti, Leah v Hi ng Ngn H, y tr gip cc bn trong vic vt qua
t tng ngho kh. N l mt o nh. C nhiu hn l ch trn th gii v trong v tr,
bt k l nn kinh t ang nh th no. Nhiu ngi pht t thm ch trong cuc suy thoi.
Tt nhin, bn c th cn tp trung vo cc nguyn tc tm linh mt cch trn vn hn
iu bn hin ang lm. Nhng d sao cng l mt vic tt lm. Nu bn dng nh
ang tri nghim s thiu thn, hy cm n l bn c mt iu g lm. Bit n rng
208

bn ang khm ph cc l do ti sao bn li phi nh vt vi tin bc. Bit rng bn ang


lm nhng s thay i su, c bn trong sinh mnh bn hp dn nhiu hn.
Khi rung ng ca Tri t tng ln, n s tr nn d hn v d hn to ra ci m
bn thc s khao kht. Gi s ch ca bn mnh m v tp trung. Bit rng bn ang
sng to nn ci m bn thc s mun.
Ti l Leah, lun lun bn cnh cc bn. Nhiu phc lnh, cc bn yu du.
Ni Thm V Cc Cng ng Gic Ng
Xin cho mt ln na, cc nh To Ha yu du. Chng ti l Ci Ti Cao Hn ca
knh ny, cng vi nhng ngi hng dn tinh thn khc nhau ca anh y.
Chng ti i su trong cc cun sch trc ca chng ti lin quan n cc cng
ng tm linh c ch . Chng ti cng ni tm tt ch ny trong chng 2 ca cun
sch ny.
Tm quan trng ca chng ti trong cc cuc tho lun trc y tp trung vo vic
lm th no cc cng ng c thnh lp v vn hnh. y, chng ti s ch tp trung vo
iu g m nhng nhm sinh mnh con ngi s lm ngay khi h t c s hp nht linh
hn.
Mt linh hn hp nht vn c mt bn ng, nhng vai tr ca n ch l phng s
cho Ci Ti Cao Hn trong bt c cch no m Ci Ti Cao Hn cn nhm hon thnh
nhim v v mc ch ca linh hn trn Tri t.
Bn ng l quan trng bi v n t ra cc ng bin v nh r khng gian, nh th
thn th vt l c th sng tng i bnh n v iu ha. y l vai tr hp l ca n.
Bn trong cng ng, chc nng ca bn ng l gip cn bng nhng nhu cu ca c
nhn vi cc nhu cu ca nhm. iu ny c ngha n l quan trng th hin nhng nhu
cu v nhng khao kht c nhn, trong khi ang bit rng chng c th khng c p ng
tt c theo nhng quan im ca bn ng. S linh ng l cha kha c th thc hin chc
nng trong mt cng ng gic ng. Tt c thnh vin ca cng ng l c nht v nh v
c nhng nhu cu ring. Mt linh hn ng nht n mt cch t nhin t mt trng thi
d tha c bn trong v bn ngoi v, do , c rt nhiu trao cho nhng ngi khc. Tuy
nhin, tnh yu v tnh thng khng c g lm vi mt cm gic v bn phn. Cc bn
la chn tr gip nhng ngi khc mt cch tnh nguyn trong mt s a dng nhng cch
thc, v s hp tc ny ny sinh mt cch t nhin t Mnh Lnh Thn Thnh (Divine
Order).
Cho d cng ng ca bn l 10 ngi hay 100 ngi, mt s cn bng hon ho c
th t c gia nhng nhu cu bn trong v bn ngoi ca nhm.
Khi cc linh hn t c s ng nht, cc kh nng tm linh v trc gic c phc
hi, c ngha l bn c m rng vi cc thng ip t Ci Ti Cao Hn ca bn. Ci Ti
Cao Hn ca bn c th nhn nhn mt cch sng sut nhng cng ng ny l ph hp vi
bn (hay khng) v s hng dn bn theo cch ph hp. Nh vy, nhng ngi tp hp
cng nhau trong cng ng s c thu ht n vi nhau mt cch tuyt diu v s l mt s
cn bng i vi ci cn thit cho s thnh cng ca mt cng ng gic ng. Trong trng
hp nh vy, cc bn s c s cn bng hon ho ca cc k nng, cc ngh nghip, cc loi
giao tip, cc tng lp, vv
209

Thm vo vi vic to ra mt cng ng mnh m, cn bng, cc linh hn hiu bit


cao to ra mt trng cng hng xung quanh h c tc dng nh mt trng lc nh Sng,
gi nhng nng lng tiu cc khng cho xm nhp. Do , nh c m t trong nhiu
li dy, cc linh hn vi xu hng tiu cc s khng th thm ch nhn thc c mt cng
ng nh vy khi rung ng ca n hon ton khng ging vi cc linh hn tiu cc, v h
s i ngang qua n m khng t s tiu cc ca h ln n.
y l s bo v ti hn ca cc cng ng nh Sng. Khng cn thit s hin din
qun s, hay nhng ngi bo v xung quanh. Nh A Course In Miracle vit, S an
ton ca ti nm trong vic khng c s bo v. Hiu rng khng c g chng li, cc
linh hn gic ng bit rng h l quyn nng v sng to v hn, v cng vi nhau h pht ra
mt nh Sng khng th b nh bi.
Tt nhin, c rt t linh hn gic ng hon ton trn Tri t thi im hin ti, do
vy nhng cng ng c hnh thnh trong vi nm tip theo s c rt nhiu hn ch. S
cn c nhng bin php lm thi gip nhng cng ng ny t c vin cnh m t
y. l mt trong nhng mc tiu ca cun sch ny a ra mt li i xuyn qua bi
chin trng ca s phn mnh linh hn vo mt Thi i Vng mi ca nhng linh hn
ng nht, gic ng.
Mt Vin Cnh V Thi i Vng Mi
Khi ngy 21 thng 12, 2012 tri qua trn Tri t, rt nhiu ngi ngh rng s kin
ny bo hiu vic kt thc ca bng ti trn hnh tinh. H mong ch c di chuyn vo
mt chiu kch khc, li th gii ca kh cc v au n li pha sau.
i vi mt vi ngi, iu thc s xut hin, nhng hu ht loi ngi
cha sn sng i vo Thi i Vng mi. Vn cn qu nhiu cng vic bn trong cn phi
lm. Trong khi nhiu ngi yn tm rng ngy tn th khng xy ra v nhng thm ha
ln b ngn chn, h thc mc, By gi sao y?
Hu ht loi ngi cho rng Thi i Vng l mt cu chuyn kh tin, mt sn phm
ca li suy ngh m mng ho huyn. Chc chn rng, vic trng i thi i thnh vng v
di do ny n gin ri t trn tri xung loi ngi mt cch may mn ng l li suy
ngh m mng ho huyn.
Cun sch ny a ra mt s la chn khc i vi th xng by c k (same old
stuff (SOS)). Nu c vi nghn linh hn mua cun sch ny v bt u thc hnh cc phng
php, cc k thut v cc quy trnh c m t y, iu s to ra mt s khc bit ng
k trong vic lm th no Thi i Vng mi thc s h l trn Tri t.
Tc gi v nhng ngi hng dn tinh thn ca anh y khng qu ngy th cho rng
cun sch ny l tt c nhng th cn thit. Chc chn l c nhiu v thy tuyt vi v nhiu
li dy tuyt vi m cc bn c th la chn. Hy vng ca chng ti l cc bn s tm thy
nhng con ng tt nht hp nht linh hn ca bn v phc hi li ti sn tha k ca
bn nh l mt ng sng to vi Thng .
Mt th gii ca cc v Thn s khng c chin tranh, ngho kh, i kht, bo lc,
nh kin, khan him, thiu thn, gii hn, n p, kim sot, nhng s mt cn bng, vv
N dnh cho mi ngi trong cc bn l nh Sng ca th gii, l nhng ngi m
cc bn ang ch i. Chng ti, knh ny v nhng ngi hng dn tinh thn ca anh
210

y, y hng dn v gip ni u chng ti c th, nhng ch yu iu ny nm


trong tay cc bn, nhng c gi yu du.
C th Thi i Vng mi h n trn Tri t.

211

Kt Lun
Cun sch ny xc nhn s tht c bn rng: thay i th gii bn ngoi, bn trc
tin phi thay i th gii bn trong. Mt s ngi khng thch nghe iu ny, cho d h bit
n l s tht. To ra loi th gii m chng ta thc s mun l cng vic kh khn. Phi c
mt s cn bng gia phng php v s sing nng trong ci ti, v thi gian chi, gii
tr v ti to.
Khi chng ti nhn vo nhng nn vn ha khc nhau v nhng nn vn minh khc
nhau n v i trn hnh tinh ny, chng ti thy cc s cc oan ch ngha tham cng
tic vic, vi v s nhng tc dng ph v t nn ca n do bi p lc v ch ngha khoi
lc, s theo ui kha lc v chn trnh ni au, ci dn n tt c cc ng x mt cn bng
tm l.
Cha kha tm kim s cn bng v s hp nht nm trong vic t s ch vo tr
thng minh vn c bn trong 6 thn th thp hn. Xt n cng, tt c cc tng th ca ci
ti c kt ni vi nhau. Nu bn ang c rc ri vi vic kt ni vi mt hoc nhiu tng
th, c mt iu g y mt cn bng. Bng vic kho st v khm ph nhng tng th ny,
s sng sut bm sinh s c pht l. lm iu , bn phi bung b s phn xt v
chp nhn s kin rng bn b nhng hng nghn nm trong bng ti. Gi y, bng ti
ang i n hi kt.
Trc ht, n dng nh pht hin thy mt nh sng lp le yu t, nhng khi m
gic ng b ngn tr bi i mt, c s hiu bit rng nh Sng y t rt lu, ang
chiu sng vi y quyn nng v s mnh lit. Ch l cc bn ang ng vi trong gic
m tuyt vng ca mnh.
Nhng nm ti y trn hnh tinh Tri t s l s hn lon v kh khn cho hu ht
mi ngi. Chng ta cng sm chp nhn iu ny, th nhanh chng hn chng ta c th lm
vic thay i n. Chng ta phi thay i ti mt tng th c bn nhm tip tc s hin
din ca chng ta trn Tri t ny. Chng ta c ci m n cn. Chng ta ng nhp cho
iu ny. Gi y chng ta ang trong thi gian thanh ton. Giai on chun b qua ri.
Chng ta c yu cu nhn ly nhng v tr ca mnh trn con tu ch huy ca s
sng v p li vi thch thc trc mt chng ta. khng phi l mt cuc tp dt.
C rt nhiu s gip . Tt c nhng g chng ta cn l yu cu v n nhn. Vi
mt s ngi, cun sch ny l mt trong nhng cu tr li, nu bn ci m n nhn n.
Bn c th cn phi quay li v xem li tng chng mt cch cn thn v c th bn b
qua mt iu g .
Ti khuyn khch cc hi p, bnh lun v xut ca cc bn. Bn c th lin h
vi ti ti a ch sal.rachele@gmail.com, hay vit th n Sal Rachele, P.O. Box 39,
Wentworth, NH 03282 USA. Ti l s phng s ca cc bn. Ti chc mng bn trong s
tn tm ca bn vi s tng trng v hn gn.
Phc lnh.
---Sal
212

Ph Lc A
Nhng Cu Hi Thng Gp
Xin cho mt ln na, cc bn yu du, y l Ci Ti Cao Hn ca Sal, trong s kt
ni vi nhng ngi hng dn tinh thn ca anh y. Bn di, chng ti tr li mt vi
cu hi thng c a ra vi chng ti.
iu g xy ra vi cc linh hn ca nhng con vt?
Cc con vt c nhng linh hn v nhiu mt tng t vi nhng linh hn ca con
ngi, ngoi tr l ni chung chng khng c nhiu s khc bit t i sng ny n i
sng kia. iu ny c ngha l v c bn linh hn s ti sinh vo cng nhng loi v nhng
ph loi lp i lp li hng trm, nu khng phi l hng nghn ln, trc khi i vo mt ph
loi mi bn trong loi vt .
V d, mt con ch loi St.Bernard s ti sinh thnh mt con ch St.Bernard hng
trm ln trc khi c th i vo mt loi ch khc.
C mt s mc tin ha linh hn hin din trong cc con vt. Nhng con vt tin
ha cao nht l c heo v c voi. Ni chung, cc linh hn ng vt ri khi thn th lc cht
v tr thnh cc thc th la khi xc cho n i sng tip theo, theo mt cch thc tng t
vi nhng con ngi. Mt linh hn ng vt la khi xc, hay phn cha m ca linh hn ,
thng c gi l mt totem, bi cc b tc nguyn thy.
Nhng linh hn ng vt la khi xc c th tr thnh nhng tinh thn hng dn i
vi cc con vt ang sng trong th xc, hay thm ch hng dn nhng con ngi, c bit
khi n c ku gi bi cc php s v nhng thy lang. Tuy nhin, chng ni chung khng
ti sinh vo dng con ngi sau khi mang hnh dng con vt i sng trc.
Ging nh vi nhng con ngi, mt phn cha m ca linh hn con vt gi li ng
sau trong cc vng quc cao hn hng dn v tr gip con vt trong s ti sinh trn
Tri t ca n.
Ti mt thi im trong s tin ha ca con vt, n s thng ln v mt tinh thn, c
ngha l n s khng ti sinh na, m s i vo cc vng quc cao hn sau ci cht ca thn
th.
C nhng ng vt hin din trong cc chiu kch cao hn trong dng c ch quyn.
Thm na, c cc sinh vt khc trong cc cnh gii ether cao v cc cnh gii thin th thp,
bao gm nga c cnh (Pegasus) v rng. Nhng thc th ny tin ha t nhng dng
sng u tin v t n mt tng th rung ng ni m h c th bay ti cc thin ng.
Cc tinh thn t nhin, cc ch thin, cc yu tinh v nhng nng tin l cc sinh mnh c
ch quyn c tr trong cc cnh gii astral cao v cc cnh gii ether thp.
Trong trng hp rng, c th c cc dng sng ging vi mt con rn tin ha t
h thng sao Alpha Draco v hin ang c tr trong cc vng quc cao hn, ang tr gip
nhng linh hn khc, bao gm nhng sinh mnh Draco Sng.
Ngay khi mt con vt hay mt dng sng khc thng ln v mt tinh thn, n c
kh nng khoc ly cc dng hnh vn c trong cc chiu kch cao hn (hay t nht trong cc
chiu kch ni m cc dng hnh vn l mt khi nim thch hp). Ti mt thi im, nhng
213

linh hn ng vt nh vy s tin ha vt trn tt c dng hnh v i vo cc vng quc


Thng .
Lm th no Ti c th hp nht linh hn v t ti s gic ng khi ti ch c th
tr cc chi ph ca ti v chm sc gia nh ti?
C mt chm ngn Thin ni rng trc khi bn c th dy mt ngi v s gic ng,
bn phi cho anh y n. Nu tt c mi th anh y c th ngh l v ci bng, th anh y s
khng th c s ch v t ch t ti mt trng thi hiu bit cao hn.
Tng t nh vy, bn phi ch n nhng chi tit ca th gii ny v quan tm n
nhng vn sinh tn c bn trc khi bn c th dnh thi gian v s ch ca mnh cho
s hp nht linh hn. Trong chng 6, Leah a ra mt bi ging v tin v s thnh
vng. V c bn, c y ni c hai cch chm dt cuc tranh u. Bn hoc l tng thu
nhp ca mnh hoc l gim bt chi tiu.
iu u tin cn lm nu bn ang cm thy p lc ti chnh, hay c mt thi gian
kh khn chm sc gia nh, l ngi li cng cc thnh vin gia nh v tho lun mt cch
nghim tc s khc nhau gia nhng nhu cu v nhng iu mong mun. Tm ra ci g l
quan trng nht v sau xp t d nh ca bn rng bn s biu l ci c cn thit
thu c nhng th ny. iu ny c ngha l n gin ha cuc sng ca bn v sng to
hn khi n p ng nhng yu cu c bn. iu cng c ngha l bn c th gia nhp mt
cng ng tm linh, hay sng trong mt ngi nh nh hn, nhng hu dng.
Ngay khi bn xp xp cuc sng ca mnh theo mt cch cho php bn i lc t
duy su lng hn, th bn c th bt u con ng gic ng ca mnh. Nu bn thuc vo
loi thiu thn ti chnh, nhng bn ang c cun sch ny, th hin nhin bn bit v
cc lut ca v tr p dng mt cch hiu qu cc lut ca s biu l. N c phi l d
dng? Tt nhn l khng. Nu n l d dng, th tt c mi ngi c c s giu c v c
s gic ng. Bn s cn phi kin nhn, sing nng, v c mt mong c dnh nhiu thi
gian v nng lng cn thit vo cng vic v con ng tm linh n hng thnh.
Thm ch nu bn ch c 15 pht thin nh hng ngy, cng l mt iu tt bt
u. Nu bn c mt cng vic p lc v ang lm vic nhiu gi lin tc, hy dnh nhng
lc gii lao ngn v thng xuyn i li v lm ti li chnh mnh. Trong nhng lc gii
lao, ku gi nh Sng Yu Thng vng, rc r lp y sinh mnh bn. Yu cu Ci Ti
Cao Hn ca bn tm c cng vic c thu nhp tt hn v t i hi hn. Bit rng bn l
c gi tr v hn v l ok khi nhn nhiu tin cho cng vic ca bn. Hnh dung mi
ngi ang tr bn tin mt cch hnh phc cho thi gian v s khn ngoan ca bn.
By gi, hn bao gi ht, nh Sng ca bn l cn thit. ng i cho n khi bn
c lp v ti chnh, hay gia nh bn n nh, trc khi bt u mt con ng tm linh.
By gi l thi gian kt ni vi Ci Ti Cao Hn ca bn v cho php s sng sut bm
sinh ca bn n hoa v kt tri.
Ti sao li c qu nhiu nhng phin bn tri ngc nhau v ci ang xy ra, hay v ti
liu ly qua knh?
Ti liu ly qua knh ch tt nh nhng thc th ang truyn t n. C ngha l
nhng ngi hng dn tinh thn v ngi m knh. Nu nhng ngi hng dn khng
phi l nh Sng, hay c nhiu vn cha c gii quyt vi Tri t, th cho d cc bn
c mt knh d hiu nh th no, cc bn s khng nhn c thng tin tt. C mt thnh
214

ng v vic ru c vo bnh mi. N vn l ru c, cho d ci bnh trng p nh th


no. C rt nhiu nhng thc th c th gi nhng t ng hp dn qua cc knh ca h,
nhng cht lng ca nng lng l g? Bn cm thy nh th no khi h vy quanh bn?
Mt khc, cc bn c th c nhng ngi hng dn tinh thn tin ha cao, nhng
nu ngi m knh cha hon tt vn ca anh y hay c y, th khng c nhiu tnh yu
v s sng sut c truyn ti. Nu c ni s cha c gii quyt ngi m knh, mt
thng ip yu thng c th tr nn sai lch. V d, cc ng Sng To ni rng loi
ngi cha sn sng tin ha vo cc chiu kch cao hn, v nhng ngi s c v la
chn ri khi Tri t v ti mt hnh tinh thch hp hn vi tng th tin ha ca h, iu
ny c th c a vo mt s din gii tch cc hoc tiu cc. Trong mt tch cc, n l
mt v d cho thy Thng trao cho cc linh hn ci m h thc s cn. Trong din gii
tiu cc, cc bn c th i vo ni s vi ngh l hng t linh hn s cht trong nhng nm
sp ti. Nhng hnh nh v cc xc cht cht ng trn cc con ph, ang ly truyn bnh
dch, v nhng b m ang ku go v mt nhng a con, c th ln t. Trong khi mt s
nhng th ny c th thc s xy ra, n l trch nhim ca cc bn khi khng vt qua c
ni s v suy ngh mt cch sai lm rng Thng ang trng pht con ngi, hay khin
bn run s v bng hong trong vic thy trc s thanh lc kinh hi ny.
Vi tt c nhng ti liu ly qua knh, hy s dng s sng sut. ng s bt ng
rng ri ca cc thng ip ngn cn bn ha nhp vo nhng ngi hng dn tinh thn ca
bn v Ci Ti Cao Hn ca bn. Bit rng trn cc hnh tinh c t do ch, nh l Tri t,
khng c nh thn b hay nh tin tri no c th chnh xc 100%. Cm n l nhiu nhng tin
tri tiu cc khng xy ra. Bit l n dnh cho mi chng ta m bo rng nhng tin
on tch cc tr thnh s tht. l mc tiu ca cun sch ny m bo rng s tin
on v mt Thi i Vng mi s xy ra.
Lm th no chng ti gip nhng a tr ca mnh hp nht nhng linh hn ca
chng?
Bng vic hp nht cc linh hn ca bn. Bng vic l mt v d v mt cch sng
mi khng ph thuc vo s sng bi nhng th vt cht, hay m mi vi yu cu lin min
nhng mn nhiu hn v tt hn.
Bn cn dy nhng a tr ca bn gi tr ca con ngi khi kt ni vi con ngi,
th hin cc cm xc, chia s cc tng, v sng mt cuc sng cht lng hi ha vi
thin nhin. i b trong cng vin hay trong rng vi nhng a tr ca bn. Hng dn
chng n vi ng vt v cy ci. Ni vi chng v cc gic m v cc vin cnh ca bn.
Nhng a tr ca bn hc bng cch quan st bn. C gng cao nht l ngi m
bn mun chng ln ln s nh vy. ng k cho chng cc kha hc yoga hay nhy. Thu
ht chng n vi ngh thut v m nhc. T chi l mt phn ca nhng chng trnh s
dng thuc kch thch khin chng tr thnh nhng con r bt khng suy ngh.
Hu ht nhng a tr gp vn v ng x xut hin ngy nay bi v cc bc cha
m, thy c gio, nhng nh qun l, gii tng l v cc thnh vin gia nh khng dnh thi
gian thc s cng vi bn tr. Chng ta sng trong mt x hi nhanh, i hi, khng
dnh nhiu thi gian gip nhng a tr khm ph Ci Ti Cao Hn ca chng, nhim v
v mc ch thc s ca chng. Cc gio vin c ni cho bit ci g cn dy v dy nh
th no. Cc tr chi video v my tnh tr thnh ch em khi cc bc cha m qu mt mi v
bn rn chm sc nhng a tr ca h. Ung mt vin thuc tr thnh cu tr li cho
215

vic chnh sa li hnh vi, thay l tm ra nguyn nhn gc r ca s xo trn v tm cch iu


chnh t ngun gc ca n.
Cho bn tr n thc phm lnh mnh, ti sng. C t nht mt ba n chay sng mt
ngy. m bo tht l hu c, t nhng con vt c nui mt cch nhn o. Loi tr tt c
ng, cc cht bo qun v cc cht ha hc nguy him. Nhng a tr ln ln vi thc
phm t nhin, nguyn cht, s thch chng khi trng thnh.
Xem xt vic hc ti nh, nu n l hp php ti bang ca bn hay tnh ca bn. Nu
bn c tin cho con i hc trng t, iu thng tt hn l cc trng cng. D cc bui
hp ph huynh. Tham gia vo cng vic trng ca bn tr. Chiu np chng vo cc
chng trnh ngoi trng hc. Thit lp cc ng bin vng chc cho chng khi chng ln
ln, nhng thc t v khng gia trng. C mt s cn bng gia cc cch tip cn mnh
lnh v t nguyn. Tm kim s cn bng . Tham d cc lp hc lm cha m. Tm cch
hn gn nu bn cm thy b ln t.
Nu bn ang tnh ti vic lp gia nh, m bo rng iu thc s l iu bn
mun lm. Lng nghe s hng dn bn trong bn. Bit rng bn s khng bao gi l mt
bc cha m hon ho. Bn s mc sai lm. l mt phn ca cng vic lm cha m trn
Tri t. Nhng hc hi t cc sai lm ca bn. Thoi mi vi chnh mnh. Yu chnh mnh
v yu bn tr ca bn mt cch v iu kin.
Lm th no chng ti gip nhng ngi t chi thc tnh?
Nhng ngi hng dn ca knh ny c hi cu hi ny t rt lu. H a ra
li khuyn hon ho, v n s rt tuyt nu mi ngi thc s dnh thi gian i theo li
khuyn . Bn c th dn mt con nga n ch c nc, nhng bn khng th bt n ung
nc. Tt c mi th bn lm l tr thnh mt v d ca mt cch sng tt hn v hy vng
rng mt s ngi trong s h ang ng s bt u nhc nhch khi h quan st thy bn hnh
phc v c mn nguyn nh th no.
i lc, bn khng th can thip hay nh hng vo ci ang xy ra. l lc bn
phi bung b v n gin bit rng khng phi l cng vic ca bn gip h. Ban
phc cho h v tr h v vi con ng ca h.
Lm ci m bn c th mang nh Sng n th gii ny. L Mt vi Ci Ti
quyn nng, sng to ca bn lun lun l cu tr li. Lin tc chiu ri nh Sng ca bn
vo nhng ni ti tm nht trn th gii, thm ch nu n c v l v ch. Khng bao gi
li cho chnh mnh nu mi th khng din ra theo cch m bn ngh. Th gii trong
bng ti hng nghn nm, v n s cn mt thi gian chuyn i mi th. Hy kin nhn.
Gi cc vin cnh ca bn v mt hnh tinh ha bnh. S an bnh c th gn hn l ci n
xut hin.
Cc Ngi c th ni v nhng ngi Reptilian v nhng ngi ngoi hnh tinh en ti
mun chim ly th gii?
iu ny c ni chi tit trong cc cun sch trc y ca knh ny, nn chng
ti s khng s dng nhiu thi gian vo ch ny y. ni rng nu bn hp
nht linh hn v ang rung ng mt tng th cao (trn 4,5 trong thang o mt ca knh
ny), bn khng cn phi lo lng v nhng nhm tiu cc ny. Lut Hp Dn s tc ng
gi h trnh xa bn nu bn khng c g bn trong t tng thu ht h.
216

Gi cho h tnh yu v tnh thng, nhng ng rng buc vo nng lng ca h.


Quan st thy ci h l nhng linh hn lc ng v khng bit lm th no quay tr
li vi nh Sng. i vo Ci Ti tinh thn khng l, sng to ca bn v gi cho h nh
Sng. Cu nguyn cho h. Sau t nhc mnh rng h khng th lm hi bn theo bt k
cch no, tr khi bn tin l h c th.
ng trao bt k nng lng no cho ni s, hay ci tng rng mi th mt
kim sot. (C l trong mt s trng hp n l mt iu tt mt kim sot, khi m nhu
cu lun lun trong s kim sot l mt trong cc cch khin bn b by trong mt ci hp
t mnh to ra.) Khng c ai ngoi bn c th by bn tr khi bn t mnh dnh by.
Tt c nhng th trung gian bn ngoi c th lm l e da thn th vt l ca bn theo mt
s cch. Hc cch minh bch v im tnh thm ch nu thn th ca bn trong hon cnh
kh khn. C nhng ngi t cm thy t do bn trong, cho d thn th h khng c t
do. V c nhiu ngi vi t do bn ngoi (c kh nng i li v sng ni u h thch)
nhng li khng cm thy t do. K th ln nht l ni s ca chnh bn. Hc cch lm ch
n v nhng lc lng en ti s khng bao gi quy ry bn na.
Cng bit rng v tr 80% l nhn t v 20% khng nhn t. iu ny c ngha l c
rt nhiu sinh mnh yu v thng trong cc vng quc cao hn ang trng chng Tri t
khng ri hon ton vo tay nhng lc lng en ti. Nh ku gi s hin din ca nhng
sinh mnh nhn t thng xuyn nu bn cm thy khng an ton trong bt k hon cnh
no.
t nc chng ta dng nh b lnh o bi ch c ti. Thm ch by gi, h
ang xy dng nhng tri tp trung dnh cho nhng ngi khng i theo Trt T Th
Gii Mi. Lm th no chng ta thay i mi th?
Ch v bn cha vt qua c ni s i km vi s tn cng ca lc lng en ti
chim ly th gii, khng c ngha l bn ch ngi v nhn nhng s la di mt cch v ch.
Bn c th c hng dn can thip vo theo mt s cch, trnh by nhng kin ca
bn, hay chia s nhng nhn thc ca bn.
Mt ln na, lng nghe Ci Ti Cao Hn ca bn. Nu bn c hng dn tham gia
mt cuc biu tnh, tun hnh, phn i, hay tng t, th bng tt c cc cch, lm nh vy.
S gio dc l quyn lc ln nht ca bn khi n n vi th gii. mi ngi bit ci
ang xy ra. Phi by nhng li ni di v nhng s la gt. Mang cc t chc b mt ra
nh Sng ban ngy.
y l thi gian Khi Huyn, c ngha l tt c mi th b che du gi y c pht
l. Hy lm mt ngi tit l. Chia s s tht ca bn mt cch ci m v khng s hi.
Cng lc , s dng s thn trng. Nu bn c gian ln thu, bn khng mun khoe
khoang iu vi mt nhn vin s thu.
Nhng tn Hi Gio c mt cu ni, Tin tng vo Thnh Allah, nhng phi buc
con lc ca bn li. Bit rng bn c bo v v an ton, nhng ng b qua cc
nguyn tc bo v v an ton.
Cch nhanh nht xa b Trt T Th Gii Mi (New World Oder) l n gin t
chi trao cho n bt k nng lng no. Cn tt hn l, gi n n nh Sng v khuyn
khch nhng ngi khc lm nh vy. Nhng nng lng ti ang suy tn, cho d n c th
biu hin khc th. Nhng linh hn en ti ang tuyt vng bm vo o nh quyn lc. G
b tt c nim tin vo cc quyn lc bn ngoi. H khng phi l thc. ng sau tt c
217

nhng qun i hay t chc gh gm l nhng nhng ngi ang sng trong s hi. H cn
Tnh Yu. H cn nh Sng ca tnh thng. Hy l ngi trao n cho h.
Chng ti hy vng bn hi lng vi nhng cu tr li ca chng ti i vi nhng
cu hi thng gp ny. By gi, hy chng ti i vo chi tit ln hn v ci xy ra
trong s chuyn i 21 thng 12 nm 2012.

218

Ph Lc B
iu g thc s xy ra
vo ngy 21 thng 12 nm 2012?
Xin cho, cc Lightworker yu du. y l ci Ti cao hn ca Sal Rachele. C rt
nhiu ngi cm thy mt cht bi ri v ci thc s xy ra vo ngy 21 thng 12 nm
2012, v chng ti nhn c rt nhiu yu cu cho mt s gii thch.
Ngy 21 thng 12 nm 2012 nh du s kt thc ca b lch Maya. c v s
nhng li tin tri xung quanh thi im ny, mt s chng xy ra v nhng li tin tri
khc khng c hin thc ha hay khng ng s tht. Mc ch ca s tho lun ny l
m t mt cch tm tt iu g xy ra, cng nh iu g khng xy ra, vi hy vng l
cc bn s c c mt hiu bit tt hn v qu trnh tin ha linh hn v qu trnh hp nht
linh hn v n tc ng n th gii nh th no.
Mt s lng ng k cc tnh trng v cc s kin c tin on bi knh ny
v nhng ngi hng dn tinh thn ca anh y xy ra, trong khi mt vi iu th khng
xy ra. Knh ny v nhng ngi hng dn tinh thn ca anh y bit iu s nh vy,
khi m Tri t l mt hnh tinh c t do ch v cc sinh mnh con ngi la chn nhng
tri nghim ca h v p ng li cc s kin thn thnh, trn mt bnh din rng.
Bn di, chng ti lit k chi tit nhng iu xy ra, cng nh nhng iu
khng xy ra.
Nhng iu thc s xy ra:
Cnh cng m v nng lng tun xung hnh tinh t cc chiu kch cao
hn. Cc tn s cao hn trn ngp hnh tinh v gia tc s tin ha trong nhng
ngi c kh nng nhn c cc nng lng .
Rung ng tng hp ca Tri t t n v vt qu mc 4.00 theo thang
o mt ca knh ny.
c nhng nhiu lon trong trng in t ca Tri t, v c mt s xo
trn nh ca h thng vin thng v cc thit b nh hng theo t trng xut
hin mt s vng.
C cc tnh cm tch cc v tiu cc v cc ngh c khuych i ln
mt mc no .
Mt s nhm linh hn no n cng nhau ti cc vortex v nhng ni c
nng lng ln khp Tri t k nim s bt u mt thi i mi.
Nhng linh hn mt 3, m hon ton b bt li trong cc rung ng thp ca
bn ng, khng ci m vi cc tn s cao hn v cm thy dng nh chng c
g xy ra. iu ny c tin on.
S Chuyn i Thin H, mt khun mu ln hn ca s gia tc tin ha, vn
tip tc, nh c tin on bi knh ny v nhng ngi hng dn ca anh
y.
219

Trc ca tri t hng n v tr Mt Tri Trung Tm ca Ngn H, nh


c tin tri bi nhiu nh tm linh.
iu KHNG xy ra nh tin on ca nhiu nh tm linh v huyn hc:

Mc du cng m, Tri t v loi ngi khng thc s vt qua cng.

Cnh cng vn m, cho d n c d bo s ng li sau thi gian 3 ngy


(t 20 n 22 thng 12, 2012).

khng c 3 ngy en ti nh tin on bi mt s nh tm linh.

Con ngi khng i vo mt chiu kch cao hn mt cch ngay lp tc v thn


k ni m tt c cc vn ca h bc hi mt hay bin mt ngay lp tc.
Mc du mt s chuyn i t ngt khng xut hin ti mt tng th
lng t, cc lp bn ngoi ca ci ti ang tip tc i qua mt qu trnh dn dn
ca s hn gn v s lm sch. Qu trnh thanh lc ang tip tc.
Cc cc t khng o. c s di chuyn cc t mt phn, nhng n nh hn
nhiu so vi d on ca nhiu nh tm linh.
Cc lc lng en ti khng bin mt khi Tri t, mc du cuc sng ni
chung vn tip tc tr nn cng ngy cng kh khn hn i vi h.
Nu bn l mt Lightworker trn Tri t v ang trn mt con ng tm linh,
bn c th hoc khng th hiu bit v nhng thay i bn trn (v thiu hiu bit v iu
). Nu bn cm thy dng nh khng c iu g xy ra, chng ti khuyn khch bn ng
tht vng. S hp nht linh hn v hn gn linh hn khng phi l mt din bin ngay lp
tc trn Tri t. Vic chuyn i thi i l mt s xc tc cho s tng trng, khng phi
l mt im kt thc. Bn s pht hin thy l s Khi Huyn (Apocalypse) ang tip tc. T
Khi Huyn c ngha l pht l iu b che du trc tm nhn.
Bn s lu l nhiu v nhiu hn s tiu cc ang ni ln b mt ca t tng
c hn gn, c tha th v c gii phng. iu ny l s tht trn tng th Tri t
cng nh trn mt tng th c nhn.
Cc chnh ph, cc qun i v nhng nh lnh o th gii ang ng trn mt nn
mng lung lay. Nhng thit ch no ang da trn nhng s di tr v nhn thc sai lm
ang c nhng hot ng sai tri b vch trn, ging nh v Hong ci trung. Nhiu v
nhiu hn cc linh hn ang nhn xuyn qua tm bnh phong ca s tuyn truyn v truyn
thng. H ang ni, Khng vi nhng th khng cn gip ch cho cuc sng v s hp tc
gia loi ngi v cc chng loi khc.
Mc du c v nh mi th ang tr nn tiu cc hn, iu ny l khng ng s tht.
S tht l mi th ch yu l tiu cc trn Tri t trong hng nghn nm v chng ta gi
y ang tr nn hiu bit nhiu hn v iu ny. Tt c ang hin ln b mt c hn
gn, c tha th v c gii phng.
Nhng thay i ca Tri t ang tip tc. Sau s tin ng thng hng, c mt s
tin on l mi th s gim xung mt cht v sau c gia tc ln na khi s Chuyn
i Thin H bt u t n nh im ca n. Theo nhng ngi hng dn ca knh ny,
cc ng Sng To, nh im ca s Chuyn i Thin H l vo khong nm 2025 AD.
220

S chuyn i ln hn ny s khng hon tt cho n nm 2100 AD. iu ny c ni chi


tit trong cun sch th hai ca knh ny, Earth Changes and 2012.
Chng ta c th trng i iu g trong vi nm tip theo trn Tri t?
Do bi nhng s mt cn bng rt ln c to ra bi s t chi ca loi ngi
trong vic nhn ly trch nhim ca mnh i vi hnh tinh v cc ngun ti nguyn ca c
y, s tip tc c mt s gia tng nhng trn bo khc lit, nhng trn ng t, ni la phun
tro, l lt, hn hn, bn dch, vv.. Nh c lp i lp li bi knh ny v nhng ngi
hng dn ca anh y, y khng phi l mt s trng pht i vi hnh vi khng ph hp
ca loi ngi, m ng hn l mt mi quan h nhn qu t nhin da trn lut hp dn.
Loi ngi mang phn ln s tiu cc trong t tng trong mt thi gian rt di,
v by gi cc hu qu ang c biu hin ra nhanh chng hn do bi s tng ln ca cc
tn s. Thi gian gia mt hnh ng tch cc hay tiu cc v cc hu qu ca n ang gim
xung. Ni mt cch khc, hy cn thn vi ci m cc bn yu cu. N s khng ch n,
m cn biu hin ra nhanh hn trc y rt nhiu.
S c nhiu s chuyn i hn na trong nhng nm ti. Cc sao chi v cc thin
thch s i ngang gn Tri t, nhng khng c thin thch no c kch thc ng k s
m vo Tri t. S c nhng s thay i in t ca Tri t vo ngy 5 thng 5 nm
2017 v mt ln na vo ngy 30 thng 01 nm 2030 do bi cc s kin thn thnh. Mi mt
s thay i ny s l mt c hi gia tc s tng trng tinh thn v l c hi nm ly
nhng s tht cao hn m lun lun v s lun lun sn c.
N l c sn trc mi ngi trong chng ta l nhng thay i m chng ta mun
nhn thy trn th gii. Khng c sinh mnh no t bn trn ang nhn ly trch nhim cho
chng ta. H c th gip v hng dn chng ta, v ch ra cho chng ta nhng th m
chng ta mun bit, nhng l la chn ca chng ta tin ln pha trc.
y l lc xn tay o ln v tin hnh cng vic, hn gn bn thn chng ta thay cho
vic ch n sung. iu ny c ngha l to ra mt s quyt tm khng lay chuyn cho vic
tng trng v tin ha theo cch thc cao nht v tt nht c th. N c ngha l c rt
nhiu s t gii thch v tnh yu chn tht vi chnh chng ta v vi nhng ngi khc.
Chng ta khng th che du s tht ca chng ta thm na. ng lc thc s ca chng ta v
nim say m ca chng ta s c hin l, hoc theo mt cch thc lch s hoc theo cch
khc.
Chng ta phi du dng, v yu thng vi chnh bn thn mnh, nhng kin quyt v
thn trng vi s tiu cc trong bt k dng no. Nh mt tc gi ni, chng ta khng
th to c hi cho mt ngh tiu cc (we cannot afford the luxury of a negative thought.
Chng ta phi c trch nhim vi chnh bn thn mnh cng nh phi c trch nhim vi
ngi khc. iu c ngha l, vo mi lc, i din mt cch thng thn, c bit khi
chng ta chng kin nhng hnh ng bo lc hay tiu cc nhm vo Tri t v c dn ca
c y.
Chng ta phi i hi s thay i t nhng nh lnh o c bu ln v nhng ngi
trong cc v tr cm quyn. Nh khi chng ta lm vic vi chnh bn thn mnh hng ngy
lm sch nhng tnh cm tiu cc v cc nim tin ct li tiu cc, chng ta phi i hi
ging nh vy t nhng ngi c giao ph vai tr lnh o. iu bao gm c nhng
v thy tm linh, cng nh cc chnh tr gia v cc nh lnh o ti chnh.
221

n lc thc dy v lm bt c ci g cn thit mang n Thi i mi. Chng


ta c trao mt tm bn bi nhng ngi hng dn trong cc vng quc cao hn.
By gi n lt chng ta. n lc cho th gii thy rng chng ta ang y, sn sng
l nhng ngi cu gip hnh tinh p ny.
y l ci Ti Cao Hn ca Sal. Phc lnh n vi mi ngi trong cc bn.

222

Ph Lc C
Ch S Tng Th Rung ng Linh Hn
Nhiu nm trc mt v thy tn l David Hawkins ngh ra mt thc o lin
quan n tng th t tng ca cc sinh mnh con ngi (v nhng linh hn khc khp v
tr).
Mt thc o tng t c sn xut bi knh ny, vi mt s khc bit quan
trng. Ch s rung ng c s dng trong cng vic ny lin quan n ci c gi l t
tng tng hp ca cc linh hn c th.
Tt c cc linh hn c mt tng th rung ng tng hp, cng vi mt ch s i din
cho thn th vt l v mt tr s trung bnh gia thn th vt l v t tng.
Phm vi t tng ca hu ht cc linh hn trn Tri t, s dng ch s rung ng ca
knh ny, nm gia 3,00 v 6,00. Mt rung ng 3,00 c ngha l linh hn bt u tin
ha vo t tng mt 3. Mt rung ng 6,00 c ngha l linh hn va di chuyn vo t
tng mt 6. i a s cc linh hn trn Tri t ang rung ng gia mc 3,5 v 4,5.
Mt cch in hnh, rung ng ca t tng cao hn rung ng ca thn th vt l,
bi v dng vt l di chuyn chm hn v c xu hng tr sau s tin ha ca t tng. V
d, mt linh hn c th c mt ch s rung ng tng hp 4,35 v rung ng vt l l 3,65.
Mc tiu ca ch s rung ng l c c mt tng ni chung v vic bn ang
u trong qu trnh tin ha. N khng c thit k s dng bi bn ng nh mt s
phn loi tn ti trn di, hay mt thit b so snh bn vi nhng ngi khc. Thi
im duy nht n l thch hp nh gi ch s ca bn trong tng quan vi ch s ca
mt linh hn khc l khi xc nh kh nng tng hp ca hai hay nhiu nhiu linh hn trong
mi quan h.
Ni chung, nu bn v bn tnh ca bn nm trong khong 20 im, c ngha l trong
phm vi 0,2 trong cc ch s ca mi ngi, th c mt tim nng tt cho s tng hp.
V d, gi s rung ng tng hp ca bn l 4,27 v bn tnh ca bn l 4,33. iu
ny c ngha l cc bn nm trong phm vi 20 im v cc bn c c hi tuyt vi giao
tip mt cch r rng vi nhau v chia s nhng s thch chung vi nhau. Quan trng hn,
n c ngha l cc bn lm sch v i th cng mt lng nhng vn tnh cm v tm
tr (vi mt vi bin thin, tt nhin, ph thuc vo s chng trnh ha v iu kin ha ca
cc bn). Ni cch khc, cc bn ang cng mt ni trong s tin ha linh hn. Bn di,
chng ti a ra mt s im tham kho gip cc bn xc nh tng th rung ng ca
cc bn. Lu rng h thng ny c s dng vi tuyt i khng c s phn xt bt c
th g. Bn khng l xu xa hay sai tri nu rung ng ca bn di mc 4,5 v bn cng
khng phi l tt hn ngi khc nu rung ng ca bn trn mc 5,00. Tuy th, n c ngha
l, nhng s quan tm ca bn (ni m bn t nng lng v s tp trung) s khc vi
nhng ngi cao hn hay thp hn tng th ca bn.
C nhng c im no vn c bn trong cc tng th, v iu ny s gip bn xc
nh bn ang ni u trong k hoch v mi th.

223

Rung ng trung bnh ca loi ngi l khong 3,55. Rung ng ca Tri t, vo lc


iu ny c vit ra, l khong 4,05. Khi Tri t thng ln, c kh nng l mt s linh hn
con ngi s b b li pha sau, khin n kh khn hn cho h li Tri t. Ngay khi
Tri t t n rung ng 4,50 (khong gia ca mt 4), cc linh hn vn ang rung
ng khong 3,50 s khng c s tng hp vi Tri t li y.
N c ni trc bi knh ny v nhng ngi hng dn ca anh y rng mt
lng ln con ngi s ri Tri t trong khong 20 n 30 nm na, do bi cc tng th
rung ng khc nhau gia nhng ngi v Tri t. Mt phn trm ng k con ngi
ang gia tc trong s tin ha v s nhp bc cng Tri t khi c y thng ln. y l
nhm linh hn s i vo Thi i Vng mi.
Di y l hng dn cho cc tng th rung ng khc nhau:
Di 3,00 Theo nh ngha, cc sinh mnh con ngi bt u mc 3,00 v tin ln
t . Tuy nhin, n l c th cho mt linh hn con ngi nhng t tng ca n vo cc
vng quc thc vt v khong vt, rung ng di mc 3,00. Ni chung, 3,00 n 4,00 l
khong ca vng quc ng vt, v nhng linh hn ang rung ng trong khong b chi
phi ch yu bi cc bn nng ng vt, bao gm s sinh sn, cnh tranh, sinh tn v nhng
khuynh hng lin quan khc.
Rung ng t 3,00 n 3,50 Cc linh hn trong khong ny c khuynh hng l
nhng ngi tun phc, c mt tm l by n, tin tng vo bt c ci g h c ni cho
bit bi nhng ngi c coi l c thm quyn. Ton b cuc sng ca h tp trung xung
quanh vic sinh tn, sinh sn v cnh tranh cc ngun lc.
Rung ng mc 3,50 n 4,00 Cc linh hn trong khong ny bt u thy rng
h l hn nhng con vt ang i li trn i chn. Trong khi cc cuc sng ca h vn b ch
ng bi s cnh tranh v ganh ua to ra mt v tr cho h trn th gii, h phn no c tr
thng minh tinh t hn v kh hn trong kinh doanh v cng ngh. Tuy th bn nng cnh
tranh s c xu hng kim ch h tin ln trn mt con ng tm linh. H c xu hng
nghi ng nhng ti lu ging nh trong cun sch ny, v thng thuc v cc tn gio
truyn thng. H thng tin rng mc ch ca cuc i l tch ly ti sn v li gia ti
cho cc th h tng lai.
Rung ng mc 4,00 n 4,50 Cc linh hn trong khong ny ang lm vic vi
chnh mnh v c th phn no tn tm vi s tng trng c nhn v tinh thn, nhng h
cm thy vn ch yu b ch ng bi bn ng v nhng i hi lin tc ca n. H c th
nhn thy mnh trong mi quan h vi cc linh hn ang rung ng trong khong 3,50 n
4,00, v cm thy b bt li hay kt li trong mt i sng ngy cng tr nn v ngha. Da
trn nhng tiu chun trn th, h c th kh thnh cng trong cuc sng, nhng s c v
cm thy khng tha mn, ang c ao mt iu g y ln hn. H c th c rt nhiu
nhng cun sch v siu hnh v tm linh, thu thp nhng tng v nhng khi nim,
nhng vn cha c c nhng tri nghim xc thc, mnh m v bn cht tinh thn ca h.
Rung ng mc 4,50 n 5,00 Cc linh hn trong khong ny c v tn tm vi s
tng trng c nhn v tinh thn ca h, tham d cc kha hc v cc bui hi tho, gp g
cc nh tm linh v nh t vn, v c (hay thm ch vit) cc cun sch v ch . H
c mt s tri nghim tm linh, gi h tip bc khi th gii suy tn dn trong h. Bn
s thng thy nhng ngi trong tng th rung ng ny lm vic trong cc t chc nhn
o, cc hi t thin, hay tham gia trong ngnh tm l hc hay cha tr. H c th dnh lu
224

nhiu vo cc s nghip x hi, nh l lm sch mi trng hay cu i. Nhiu nh khoa hc


ni ting cng ri vo loi ny, khi n i din cho vng quc ca tm tr cao hn. Khi
nhng linh hn ny t n rung ng 5,00, h tr nn hng thng hn v c lp y
vi tnh yu v tnh thng.
Rung ng mc 5,00 n 5,50 Cc linh hn ny i vo vng quc mt 5
thp ca t tng, v thng l cc v thy, nhng nh hn gn, v nhng nh t vn, nhng
ngi t n mt tng th kin nh trong cng vic ca h. H c th kh thnh cng
trong c ngha th tc v ni tm, tm thy mt mc hnh phc v mn nguyn trong
cuc sng ca h. Trong hu ht cc trng hp, h s ng gp theo mt s cch cho s
gic ng ca loi ngi, thng qua cc cun sch, truyn thng, hay cc hot ng x hi.
Mc du h c cc tri nghim tm linh thc, hu hnh v tn tm hon ton vi s
tin ha ca h, h vn i u vi cc thch thc t bn ng ca h v th gii. H thng
lin quan su n vic xa b cc vn i sng qu kh, nghip, cc hp ng v cc tha
thun linh hn, v ang ch ng tm kim hp nht cc mnh ca linh hn h. Thch
thc ln nht ca h thng trong cc mi quan h mt thit, khi h i vo mt vng
quc ni m khng c nhiu nhng ngi bn tnh tng hp. Do , nhiu ngi s i vo
nhng mi quan h con ngi vi cc linh hn thuc loi rung ng t 4,50 n 5,00, lm
cho vic giao tip gic ng kh khn.
Rung ng mc 5,50 n 6,00 Cc linh hn trong khong ny bao gm nhng nh
thn b v nhng nh hin trit ca thi i chng ta, cng nh nhiu nh tm l hc v nh
cha tr ph v nhng mng chn ca bng ti n im m t tng tri nm mt cnh
gii cao hn. n rung ng 5,50, nhn thc chung l chng ta l nhng sinh mnh con
ngi ang c mt tri nghim tm linh. Ngay khi cc linh hn t n mc 5,50 v cao hn,
chm ngn, Chng ta l nhng tinh thn ang sng trong cc thn th con ngi, thay th.
Hu nh tt c mi th v nhng ngi trong khong rung ng ny lin quan n vic
phng s loi ngi. Vn s c mt cm gic v bn ng, nhng n c xem nh mt kha
cnh nh b ca mt Sinh Mnh khng l, sng to v thng minh.
Rung ng trn mc 6,00 t hn 1/10 ca 1% loi ngi c mt rung ng trong
mt 6 hoc cao hn. Mc du t tng c th t n 12, thn th con ngi ch c th
rung ng ti mc 4,99 trc khi tri qua mt s chuyn i trit trong cu to, tr thnh
thn th tinh th nh sng mt 5.
Do bi mt thp ca Tri t, n l kh khn cho cc linh hn mang theo
cc thn th vt l ca h khi tin ln ph mt . Cc bn c cc hnh gi yoga, cc bc o
s, cc nh hin trit v cc ng lm phm ang rung ng trn mc 6,00 trong t tng,
trong khi cc thn th ca h c th c gi mc rung ng khong 4,99. Thm vo
vi kh khn trong vic nng rung ng ca thn th ln trn im ny, mt l do khc m
h gi tng th ny l v h cn mt thn th con ngi nhm giao tip vi cc hc vin
ca h.
Khi Tri t tip tc thng ln, n s tr nn d dng hn nhiu gi mt thn th
vt l c mt rung ng trn mc 5,00. Nh ni trong nhng cun sch trc y ca
knh ny, hng triu linh hn s i vo s thng ln v mt vt l trong nhng nm sp ti.
Ti thi im hin ti trn Tri t, c khong 300 linh hn c thn th vt l ang
rung ng trn mc 5,00. H t c trng thi bt t trong khi ang trong mt thn
225

th, v cc thn th ca h l khng th b h hng i vi hu ht, nu khng phi l tt c,


nhng yu t mi trng.
Vi nhng ngi vn c cc thn th con ngi rung ng mc 4,99 v thp hn,
chng ti a ra mt thng k gn ng v tng th t tng ca nhng linh hn ny, nh
sau (u nm 2013):
Tng th T tng

S lng Con ngi trn Tri t

12,00

T 11,00 n 12,00

T 10,00 n 11,00

147

T 9,00 n 10,00

1.534

T 8,00 n 9,00

17.134

T 7,00 n 8,00

35.808

T 6,50 n 7,00

116.345

T 6,00 n 6,50

1.230.656

T 5,50 n 6,00

15.830.014

T 5,00 n 5,50

93.667.442

T 4,50 n 5,00

624.167.057

T 4,00 n 4,50

1.210.550.010

T 3,50 n 4,00

3.227.978.117

T 3,00 n 3,50

2.010.424.110

Lu rng nhng con s ny l xp x, khi m cc linh hn ang tip tc thay i th


hng khi h tin ha.
Lm th no nng cao ch s rung ng ca bn? Thng quan vic thc hnh cc
phng php v cc k thut a ra trong cun sch ny v nhng cun sch khc, v
bng vic lm mt s tn tm su, hng ni vo s tng trng c nhn v tinh thn. N
cng quan trng l s dng thi gian hin din vi nhng ngi c cng tng th rung ng
hoc cao hn, cng nhiu cng tt.
n y l kt thc tho lun ca chng ti v cc tng th rung ng. Chng ti l
Ci Ti Cao Hn ca Sal. Mt ngy tt lnh.

226