Está en la página 1de 131

LOS

CAPITALES SALITREROS
D ]j; T AI-Lt\}'A O
I'UK

GUillERMO E. BllllNGHURSI

--

SANTIGO DE CHI LE
:Il,I,d: P.R E ~T A.

DE uEL

PROG R ESO"

IUt - C A I.I .f. PI': l .... cmll'AJIl t.... - l ( ~~

1.889

LOS CAPITALESSALITREROS DE TARAPACA

El \'l llJl' ..s. E . t I P ros.dente de la Repbl ica la


provincia lit, Ta l'al'adi y el discureo p ronunciado por l en
lq uiqu e ('0 11 mot ivo delbanquete con q ue se le festej en
p -.;It: p UI ' I '! " , han 11H' t ll la o rden del da el estu dio de
tia prl.l .[(' llIa (Iue t(lIlo.~ 1l0i'l h elll lls empeado e n CO! ,~;
.lerar .t., dili..:ill: iutrincadu 1I01UI'iIJIl,juzgIHio!u, Hus pU l"
la jnnvedud que eucierrn y pur las consec uencias -rue una
mala sohll.:iu !Jtulria traer, qne por 10:> caracteres con
Ilu e tiC pre-eu ta.
La industria salitrera bajo su triple aspecto cientfico,
t cnico y econmico se l'llc\lCutrallO)' mas floreciente que
nunca: el reudiruieuto de los derechos fiscales sobre la expurtlll'it"ll tIcl salitre alimenta mes mes de una manera
r-on...ldemble. la auriculturn nncionel, :. la sombra de la
prn ~l't'ri,la,1 salitrera. ha lla en esta provincia los medios
.lc colocar ventajosamente sus productos, resarcindose,
en pa l' ll', tle la elevuciu de la tll"':l de salarios con qu e

..0 111111 11 gn,,'adn;\. cousecueuciu de 10.'1 brazos que le


ar rebatau, Ull mismo tie m po, tl ~ diferentes ln eas f
rreaa eu construcciu ~' el aumento c reciente do la ola bo rncin del salitre.

4 -

Dalla esta situacin '"(,l",lallenllllPntc safi sfac toriu y


que 110 IHI(' II.. men os '1111' haln g ur d mas ex aj l'nHI,)
patriot ismo en onlen i, la p W:illl'ritl(l ecunmicu y
finan cie ra del pals. lo untuml ......rln creer 'l ile la indu stria salit re ra. como todas las d.'m;l"; que "e encuent rnn
baj o ig uAle!' Auspicio .., ma rc has e normalmente hacia MI
complete Je"arrullll, asegurando para la Rep blica (Hall
de po sitiva biennndauza y holuura.
~\ pri mera vista nada hay cllle uuuurc lo contrario: y,
siu emlmrgo, los hombres ,le estado ' lile se preocll pan
del porvenir del pai,.;. In" 'lv" l's lU tlia ll (.\ ton.l" ,le las
cosas )' IlU lO e tiau de la" nparieucius. se han apl'c ..u mdo

plaut enr el "i l:lliellte probh-uuu


lE... prudente 111Ie el E St:Hl ll, eny o.. priucipal es re cursos tinaucieros lus cons tit uye el d erecho .lc ex port aci n
del salit re, permall ez ca impasible, vieud q ue esta indu stria se reconcent ra eu mUlO S do d et erm inado g r ll Jl()

de e xtranjeroLos pnrtidarius del libre cambio, que tuimn estn ene stin baje el prisma puramente econmico. nu divisan en
el runriuiiento lle reconccutrncin (lile SI ' estA operando
peligro algullo para la futura man-lur de la iudustriu salitre ra. Creen ellos que bajo el rl'(imCII de libertad tic
industria, (Ine impera en In liepblic a, cualquier trastorno ecoumico qnc experimen tase la del salitre vncont rarn su remed, lIl:"s (J 1Il1'1IO.~ inmediato. dentro ,\('1
mismo r gimen de libertnd.
P ero estu es ,lCscullllcer In naturaleza d e la cuestin ,
CU ) O Il ltl'dll lI1:'l" important e evidentemente no es 1' 1' 0
n niicn, xiuu polt ico )" fill:\IIciero. Con efecto: l, ln 1llJ
se Imlal Por uun parle, d e n " "~I Il"I'lr 1Il. eRtaJi1i ,lad II p

-:.

In l"I'II1a .vlnune ra llrol ,al il l'f'; ." por la utrn, d.. "l'!" e-sa
imlusnia lit' f'1'lwc inlisiIlUl r-nr et er, no raya { re r-oncr-nIfllr!'l(', pUl' ('omhin a ci oll l' s on; 'l {. 1I lf"11 011 h"ilf''' ~' mula('PII . PlI uumn.. d e UII j!rul'u IIp illlli"jllllo<; llf' una misma
nacionalidad. ei reuns tancin qllP pu,lra, en un momenlo dnrlo, enervar la ncciu fi srul eu nrl1"1I al impuesto,
por rll zuIH', ll llf' SOl1 l)1 1\'ias ~' I Uf" 1111 ~f' e:;capan ~ la ms
vulear peuctrncin.
Si, trRt : llllo..e 111' e rr-ar la...-ontribuciones (")11 que SI'
::'I"ll\"l\ ti 1111 m", n o (\" po,ihll' pre-e-iu.lir .11'1 >'tllllio
pre vio de la 1I1 :l1I('l'a C0l110 pila .. afectan la produccin.
Cil'l'HllIt'io'llI, l'\'l'art il'i,n y {'ClIIS lIlIW 11. , la>l riquezas en
general, tI la iuver..n. trat {'1Hl llS(~ ,11'1 desnrrollc ('eollt,mico 111' la lm'lle importante indus trin mu-ioual, llU Y necceidud ineludible ,le est udiar 111 iutiuencia q ue este de Karrnlln p lletl t' ejercer r-n las finuuens pblicas d tl la n aC: ,'III v 1'11 !Hh relacione- iut erun cionules.
I.o ~ iIllJl tl l' ~t ll~ Jis ll1 i l lll ~t-' ! 1 las n-uta .. de lo:" c;lHladallo.~ ,

sou 1111 \"erc1a,I,'ro "h,,'il' nlll p:lra la produccin.

Imrn la acumulacin d~ cnpitule- y para el ahorro; re

ru sera a1l'''III',I" im pugnar la legiti luitloul con que ~I Estad .. exiue { l'atla ciudadano tina parte de su fortuna privadu para subvenir : las ',lrgo-as phlicu-.
y ",i es l" es a si. ~' si el derecho r-on tue se halla ~rl\
verla 1" exportacin del snlitre es ju-to. mod erado y 1'11.cionnl , '"ntl il' iOl1t' s 'lile ll('be n-unir tUlI" impuesto t de
dnde ..,' tlellul'e ' pi\' el 1;,,1,;1'1"1111 Il tl ,1th:I, dentro de
la I'.. Ieru tic sllS a lri hlll'io lu's uuucicra-, prt' c ;l \' l'I' SC co nt ra todn s las 1111lllill l lra~ qu e n-ugnu IllIr objeto rerveun r
esn H~ lIl 11 t sllj(.larla :" la llt' I' {IU Iutormitcute de las ron -

licioucs

i l1 ,llIst r ial(, ~ .1

-G ~i

(-;;:10

t>~IM

<>11

[uumn con [ ns llIi~ avanzadas id"A~

.le l o~ libre cam bistas . ni ha y nada que pudiera justificar, por parte del (:ubieruo, una poltica que no (>"h~
.le acuerdo cnu ,",t"" prill('i pill~.
E",tu en cuanto ,.,(l refiere al a,,lf'cto tinaucie ro ti.' In
cue ..ti'Ifi. E n cuanto al a"ppct o polt ico. has tn recorda r
q ue ~i vn t, rill cipio llalla bar tille pucdn impe dir 1111I1

nnr-i n d (lf"'l' la.. J,'y"" 'l ile 1.. plazt'll , r (' n ' a r "'I' , pOl ' 11l1'di o de ('Olltliuuciulll''''. la" rentas 'IHe Ilt,t"('." it". l!1"lt\'a lldo
las prol'ic,latlc", la" 1"'''''''1111'-; y la.. iudustriu-, I'adil'mlall
~I\ su n-rritorio. en lu prdi(,ll ste t'j"ITicio d ,' 1>1 -obe raua 1L1lc i(llHlI",.t;i. uu I'0C'I'" veces rr-..lriug"iJu. IH)I" ,'11I1si.h-reciones lit, all.islad )" de Ilt'Ji'n- llf'j imeruacioual-s.

Trat ndose de conmbuc-iones f}tlt' gr;wall iudistinm tuente- tuda la musa imponible lIt' la poblaci n, !In h, ~
inconveniente (Pll' pucdu sureir con refen-ucia i un p:li"
extranjero: pero l'~ indudable l1I1' 11" <nccd- 1.. 11I;" '11"
cuaurlo la" "nllllihlll'iollt'_~ ;!rll\'ill\ uicumeutc , cierlll
IlIIlJlt:I'O de iudu-tri..les y cuuudo l'stUl", YIl sen poI' uuu
coincidencia easlllll. ya sea po r Ull pl a n Jlre lll~d;l: "!n,
p-rtenecc u unu ruisum uaci uualidad. wuno c~L pasalJdu
n-spccto de la industria -alitrera. hoy f'lbi exclusivurueu ", eu 111;\110" .It! "oci(,ua.les in!.dt's:ls: pOnlll' t:'nIOlll'l'''
cualquiera nl -eraci.ur 1'11 la" Ctllltl"i1'lIl'iulltS vigentes. en

..1 sentido de t-lt'\'arlas a IIlIa t<l~l sup-rior {, cualquiera


1II00litiCHCilill en la eon-titucin ecull, ',mic;\ JI.' la prol'ic .
dllll ;i f"lIl1"l''('Ilf'llc 'ia de relorum-, /, illno,-u:illlH-" vu la
1f'g:i"laci/m riscal .'\01,I"C Hila industria que se encuenm
'11

lee

lIIi~lIln,; i'ol1,licilllles que la del sal it re,

estn Ita-

;1 h-ri r >lllCI'pliJiliclatlelol int ern neion a lcl', ;i


1'l',i"lclLcia, y uu ;'t excitar r{'~ ' rtsa! i as.
IIllu.ln,

! ' t"P IH

:\ 0 llar I'0nl uc exage rar "1\ 1'1 pre -cute eas.) 1..'1 mal
'I'!" ... ,' ilal:\Ill o~ : peru la PI'lI,\t:Ile' i.. ac"n",eja nu ndonue, ' \..'1' ...1: c ' '' llli a( a lll'' ll 11~ ltajo pi allllmro .1.- ' )('1' '''(.'\1(1'' Y 1'1'1:1'IClllali\'as (1111',

U1ltIUC .... I'cram,. ,

rc ,;,lrilllli,lll" po r la... Cilll~a" ' 1111:'

,..,..

\ " '1\

11"1111)"

ron Irecu eucu

enunc iad..:

r, 1\01-

IJI"I..' ' 0010, lo cuerdo es prevenir el mnl y conjurarlo UP'Jl'tUlla )' :cerlmla uH:llle.

El pl'Obll'll1:l

hnl!n plu uten.lo l''"


rece complejo. p l ' l'II I'llq pl'u r i"ll c .1" qile 1'11 1;\ m-tunli !:I d "'(' pn-seutuu ]0 " lu-chns ,ollJpl t't allh' llt, d""'eamael lO"'. !', ' prp'wlI lll, 1:'11 1" nh",,,llIl o ,1, los a llll' lTIIt'lI t t ' S , h ~
la t'lll'st i,"ll , v an .~ l' ",'lIa en lvid.. la ILi"l nri,1 ti, la,
tiillI"t'Il It... t~ ;oll ltII Il l', ':11" lia ,.' p,rim" lItad ,) e-sta indu - t rin )" ' I'!'' , ' , 1;111 1l1. l tl' :LlI du 1",.. ,\e ";eil' rl.,.,, 1,.l".I,,,.
sati rrero

(11lC ,1,llI"r ia ll ' l'IT ir

.r-

tal

l'<llllo ,.....

all\'I'" lI'll uil'llt " 1';,r.1

,,1 pro

l!ICIlIP.

H l'ti l;l x iull a llllll 1111 lIIo11Jt'lItu ,..,, 1.1'1 ' la Il w l .' r i ,\ ,..,. lb-en

nl

('lI 11\'( 'U lll i. '1I10

t!l- ' 11l0'

\ '11 Ui ll ;:UIl;!

e ",jf' :,!1:lll'ru ..P ('11l"1I1'lltr.1 l1l ; ..

utr.l

1'11.' ,..1; ,',11

,1,'

[; Illallu u n a t a n '"IIpi " ," "

.10- dato'" t: i l1l~'I llI .l('i"II' '" rulllo la ' l ll t' {"I "'t" (''' 11 I'l..'f,'n' IHia la indu-tria -nlinvr.r.
Ln "" lwrali,Lul .lt , la!' pl'r"''' Il ;1'''. sin " llll,arro, 'I'! '' ",e
[ la n )l1""l'
"
- ""\ ,-,,.
u,'''', '' ,,..
,'~I,' a~l\ ll t" l'I""(iIHI,'.
. .. ,l.' una
- ','1 '\'-''''\
IWllll'l"H IlIt
, '\'' 1"1
" \';1 11 0 "'
. 0 11'''''; , ,lt,1 a lla !l"'I" 'll\ e rv..J desarrollo ,dI''
' 1 1I 1C rt ~ 1I I0 :-- 1,"'\"
.. ,- '"
" ", ' lllt' ha llatln I II,rn'
,..

lI' rl 01ll t' r:Il: i"'1I

"

esta iud ust riu de sde

pi

:ui , I Hi'll, vu '1ue cr uucnzou

-.~

constuui ..se l. (ll'UJlit'.lacl -alitrcrn ..ol.rl las lJa~es l 'lllJIIC


actualmeuu- "t' oucuentrn.
Xn ob-tant e h illllKl"ibll' IJq!'ar ;'1 tilla .. oluciu uccrtarln (' 11 1'''1:1 importnnt-- y delicada matet-iu, ~i 110 ,.e
compulsan t '~OS Il.llt ert>tlenlt.. ~ ..i no !Iot' invc...t i~a de qu
lllalH'rn hall illll11[.I.. r-n la Ilmpi/.Iatl salitrera, e n el desa rrollo de e-ta indn-trin y en la lIituac illll que cou tcmplamos, la... d ift',"cllt:'s displI,.iciollt'li ndurini ..t rnt ivns de
car cter l e~ i ..II\1 i,"o qne de. de nquella fecha hasta la
prest'llh' "t' IHlIl dictado.
Pa ra arribar o una solur-i.. .' 11 I t' ~ a l , just a y equitntivn.
CII uvce...ario no desvirtuar t.uupoco la naturaleza d e los
hechos ni pa rt ir de Im..e... tille uu ....1I 1 verdadera .
':;e dcsvirtuartn la uuturaleaa de lus hecho.. y e pa rtiria de 1I1111 hase enteramente falsa, p Ul' ejem plo, si lOe
aceptuee eunio exacta la !l i~lliente uscveracion .le " IAt
Epoca " 11 :

..
..
,.
.

Eu 111 ti' lat '"0. J ICt', a 1;1 especie ,It' tJlt .nllpnho estabtee!.. po r
Iu t'xlrallJerus eu la prop re.Iad y t'xI,lutaell'u de tae s alitreras,
Jebe reconocerse que t'S natural que uu fueran tos exguos earlltRlM ehneaoe ~1Il0 10" abund antes capttnles ingleses lo! que
fueron u enrplearse desde u n pritlCll'io e n la p roduccin d e l

.. satu re

"Eu erecto, uneutras el ('aplLaI ill:::l t"~, uueudu en su naetn ;


.. las g.lDaU<:litS urezquiuas 11" uu tres elidtr" por ceute, t' OCOD
., t raba ramlll. para producir en T,lral'<lClI mur euperoree re nd .
.. eneutoe. y uneutrae U" e ra n lu" cbilt"llo. i no lo t'xt ra njt'ros
,c

lo!! 'IDI! ut>ft'"italJilD W.IS de la... al'llo:ilt'iout'l a.;:riculllll t,lJrilt' lI

" de t eah tre, u,, era de esperar que fuesen nuest ros ca l.u talt's 80'
.. hCltnJUlJ

I"JI" UII corocacrc ucs 111....1 1It",:uml y lucrUva s, tes q ue

" fuese n

111"l'lIta r el te rre uo al cal"lal euro peo".

11

( 1) \ I.U IO

"'"'''''-'1 "

!J -

1)" la.. 1'1I 1al.ra... (llIl' Pri" 'I',I"1l Y

:'1

1:1 ... ('Hl I," utribui-

1110" ~ 1\l lldf' ill1p"rt.llu'ia p''''

,1 dinri.. ' 1111" l.. (1I 11f'. ,,'


'I'": 11.111 ,""\II 1,
pit.li,,, rucI,-", " 1"" '1"'0 hall 1'1,1",",111.. la iudusniu "..1 1I,0r,\ U I "
" " 1 .. 1,, tlllH' i lit 1'11 ' jll " :I"llIlilll(olllol..! : y ' !'!'

tll "llItII,I. lo ,..,ig-n it:llh

:d. "l".t. 1" 11.11111" Ilo h.l.\ 1, lIt o r 111 n ,".!" .ll~II11" ro "1"" t

,1.1 ( .

1"

indu .. lri l

,1. ' 1"'11111'1 '

",-r.

l'

1,\11,1" 1<>

1 111 1" 110 " llll "llll' 11 jnvr-'.. i,"l1 u ')':II.ll'a l;1
0

1"

l.

! ...

.1"111:" vcu-

,..ll ,lr, on ,,, ,


I.a \4'1'11. .. 1 in cHI!,ar!:" . 1l<J ,',. , l .. a.
:\',' hau .. ido 1".. 'apilal.... iu!.:II"'''. "iHu 1,... ,oapiloll."
IHlall ll'll"l ..-rlla lll'" primen, ~ 1" .. ,,'p itill, .. d lil. 11"" lit..

tru ..

pu ,". lo... 1111" han lblt" \i .la." 11,..al'r,, 1111 :1 la illll u, tria
oI et uit r;tl o ,1, :-;11.1;.: y 111.. Ipl". 11" ..iu tlllork" y tr-cucu11 Ilu,lll';ILJ 1" ". la hall "I)I 'l\"ao1l1 .'H ,,1 \'ri lhlllt l' pi,: eu
flU" ahor,l 1.1 n'lllf'IlJl ll:11I lo" "apitall'LI " inul >"l ...
_'" " ," " "I,L 11 11<1 ..illlpl.. 1"lc\ili';lI'i," lL hi.. I,,ri( ,I, E" l..
0

"

n 'w l":u ',"1l

,1, unn illj" "ti"i 1..1" ..J n "I..J,., " uneut .. ,. 1.l

\l'rJ.lll,r. 1,:...., (il' ',"Iui. ,1011<' partir e 1'11 l c ti di" del


1'1'.. \,1 , lila (11ll' 11 ,y pn " 1'111' l :'L l, h" llIhrl " p;tbliu,,, 11
1 ' 11i [1'
t

"ll lIp JI 1Il" "

Jo '" :

1',.1," iudu..n-iul, .. 1I

T a r'lpru

E u l . la " P" ,1 'II 'II' 1.1 far ",l .\ la l,alllh"lI. ",' ,.

11111

illlplllllll . , " t i l. , . ~ Ih l ' ,IIU' " "cllIl",1\


1"" al"l'I.I\' " .\ r ,' !"r' " I.U 1.1 nn-tuorin . Iin .. l.u.., a r h

lOlII iu" , . ...

n'Uf)

",jEtI"

nnhl-

"" Il. 1I

:\,illnt,,

c1I I\U"

1',,,:11", 1\111' H" Il ll lu

d trono delque

"C

llan.:

l'

ha d, ~,r ,dl 7.l:l',\ ,id

11,1I11.U

10 -

La d.llo"l"acivlI y {'xpurtuci,"lI del ",l ilre d.~ ('sta 1'1'0 vincia. 11" ,bln, ('01 11.' ('1' IlIUIIIll{'ulo !'oe 118 ('reido , 8.)10
.1t'lul e ,1 a(ln 1"'3 0 .
L( , ~ pll('rl(l~ ,11' l ' llI i' ILI" ~ l'i"';I~ua exportaban. mllcllOlI
af,,,,,, l lll l! '" .It' Hl1 Iceilll. sali t re I'ara ,,1 nd,"tltjc y para.
la un t r" pu1L
1-:1110 i,'"la'" " ) li u c n"a I'e runna

Luun. Ii la m.riciu

('11 1;",

l it " ' .'

,l.- jul io, .1.'

Jlu l,lil'alJa

1:-"11 ~1,le

/'11

't"l' "lila

l'I',,\ iIH:ia .It, Ta rallllc:i .." !ah ,. Jt: ..c-ul ue rto nitrat . de
.~ lI d ; "11 un h'lTf'IHI que 1t1,ruzOl l.,L ( "'lJi" 3 0 1+-IlUll ";; 'lile
duran n d i,']; afi O" h ." ' l ui IlJi'"'' dl'1 virn'Yllato hubian
l ml" jll,lll ,',..ludialltlo la II l1tlll'l'a ,1, ;' p.tl":lr la f',.- .. la l alcnli miuern l PU nt ('ll ll \"' l' tirl o u ni rra to ,1, Ilf-'Ia":l; .\' (IU IJ
ImIJi(:lHlo f) (,llrri llo ,10 11 :-,, 'IIIlSl itl l gi\ I T i ~ a y ,iun ) lftl ins
d I' la F tI" ll h~ don 'I'adco l l aeu ke. 'I 1It' viv a ('11 Coc he,lIu l." ('0 11 n-uta dd rey cupn doen lit hnl lliC'll., hablan
C'''Il~t'~ll id" 'llIP t'~tf' n::lt'lJI"t" un mra lis tn d-tenuiu ese la
lIla llO TII ,It hac','f la s.'l'arat'i/' n , k ~ " fl t l a v eu sc nse e-]
lIIltudu di' ln-ueficiar el caliche.
l tou Tadc I1 IH." lI k ~ 110 sul" hizo 1 -te IIIIHeoll!;\J ser vtri" i la in t'i pif'ul", indu-rria. s iuo (IU,' al"lIt <) i.ltJ~ indusIria lt"s 1I 1:t Il ifc~t;ll'tltllf'~ 'lile la illllll~tril\ -nli trera estaba
lIalllll'!:1 "w.lllcir 1!rall,lt" I' rllH'h ll:-. v (Jllt~ el salitre
( f '"' 1I "'/11 1 /11'" :,. 'ulI:i.'. , "1,/, ,, ]'/1/'3 " .Iml r.rph.Jf' r~" f ll
"'I/ ~ '<fll/ i" II ,J.~. 1)

(",". ,

.\ ltlpl a llllll "1 proce.limieuro ~lI:;!t'ri ,l" por Haenke


Il 'lfra n ,n It, ~ IIU" \.,~ illtlll"trialt,s f abricar til la competen-

11" (':l1II il1a,1 ,It' nitrato de


jlll i la 1'11 j '!II:1\'io

<1 r-

I'tJ Ill~a

que fUl: remiti da I EI(-

g llena " E!-lall dart , ~ " .

11 -

1)"!'lel., 1>s1 0 ;', l K I ~ "" illl l' );mlarulI foil la~ P:l.Ill IHl'l
sal it n-rn -, d I' :\",l.:" l"l iro '''. 'a mpa ~tI!T.1 y Zapil!'I ..e l" l"
ud." 1J.fi"illfl'i \11' ~lah "nll' "al;\ n-, :1I\' II";uIl I.. \,;tra 1,It~
ohjet" los all li~ll"'" f"1I'\"'" d.. ,,tltti'al" la plal u.
La prud lH,,'.n .].- ,.;.litro' ,1. '''''1. tiue- , J ,. lld ll l , p , .le
I R1:! I,a ...ta prilwipi",., tic F.I'rt rt' ,l. 1 ~ 1;} a\';lII1.'':' la
cantidad .1,' :!;;. \lill 1lIinlale,, :i1 liluu-. 1.. ' 11It: ' Illi\.ilfl
unu prtl.llll"' ioll ,l. f'l'r,'a dt, j l l,llll' l ,u i ll ta l." p.. r afl'},
1),,., ,1.. /11111... tl.. ~ Ia rl. ' l ll. ~ 1)'o( 1:! Ila,.,l a el ~ ; .!l. Enero de ' '\\ ::, :-" n-ruitu-rou dI' ('''\:' I l ri ' \ iliri a al , 'all:I' "
pur orden y 1'1I"1I1a l lt~ ,1"11 :-'el 'I",t i;'11I l ' ;!arri,.,a , ..i'' e
ra rga lllf'll(' ''' 11,' ni t rato d- .~ , ,, I a, r-u la ~jC: l l i. ' n '" f'II'II I":
l Kl ~

)la rz',
) l ll~'O

Frn eat a Tr ial


"
lt-rsaurin -"'an ta B: rhara
F ra;!" la T rial

ll it' il"l n lJll'

"

;;,:-~ '!

-Ji

;: .4: ',~

..'"I,'

~:~ I "' t" ll a t'i " '1 1

-L'd,;UlI

l\ e n!:\Hl lll Pilur


L'and elariu

I. HIIO ... ,

:-' ('pl i,'1ll1 ' I"+:


):O\' it'lll\ OI'"

J.:! j"Il.1j1)

;1.W Il. :!:!

11" 1:

:!:! .j":! J I ~1

El p n ,,' jl) l'ag,l( 1" po r , .~ I a ,'all , loI,It1 de sal itre. ('11


, ,"11' " '" ,'."
"', ,,s. ', ."~",.," ,v ,,1 1It'1t' tI,' lus lOf\l' illi\~ : la
('IU'('IIII,
l' Os t ll aSl"' ll ' IId' a'

1a

s nu:,

de...

~ 1 11 , ; \ :! ~I , :,n .

12 -

1....,'" prilll f'rn .. ,'l .\hor:\ll,)rt". fuero n t"d " " tU'rua n o ",
uaturnl- ~ I " Tarapn c. v ~' Il ~'O" 1l <ll ll h l"('" p l r,l (I\(' llU
(lile.!; n (>11 r uh-i,lo, I,~ 1'''Il .. I~Il,(l"el lO .. l ' I " " ~ H i , l l. 1;'
:-:\1'('1 :

Don

l-:.. t (> ' :\1I " " rIlIII


Denit " a1la
~l ll llllPl Il illah:- 1l
.lo..~

.I :\I'ill l "

~ I a ll ll d

l'la za

.\I'i,l"\

\ ' c ,'ntl ' 1 :r.11l11l Iillll


'1 a ria llOl \ 't 'm al

"

Haeili" {'a r pil'

"

At :\Il1Win Tinnxns

[)" ila Anu \ "itn l

1..1'" (, ~rllf'rZ" " 11t'1 "" ' Ii "r l '!.:"a r r i ~; . par11 convert ir la

explotm i,'n ,11'1 salitre t' 1I 11 11 .' in du.'l lri ll lt\l'ra li\",1 fueron 1'111 d 111",.. IH ,r t'1 ..a hiu ...jid r l: i\"t'1"1l don .\r.uinu II
E,llIanl.. ) Illilll 'i,',:i eouur'e-r ,-/1 E llro lM ,.\ nit rut. ,1,

","-la J(. T.l l",II':""1.


.. En I"~I, ,lu.' 'u ..u~ "~I ..m"ria" l 't'lJtJn<'a"". <"1 ",jl"!" I:i\"{to,
.. ,h :\ , L'H' t di F.ur..pa biW Illlrat.., ,::racl.\ :\ ,I"n Pl;",tr.. Fueu 1". I rural \;. It"[01<'.I, 'lUIt:'11 se 1I:llola I.... UI'.L,I" ..u "11 I'urirh'a
,. C"'U"I 1" jlt'l\in,i.\ "hll,,":'1 .1. la ,'.'TWI'I"'I,m, )" tue- pl"0I",rClI'"
" 1" UIJ "" , l... 11 I'rt)<lu,"" "11 )!.lr 101 ~;l ...rluo 1II1l1t"r.II"':I"'t.1
.. lI,l l~, ',lU U le "frl>('} UII I I"'tt'itll! de 1 1 tu.stua sll~t:II\('I,1 I"u.'
.. el VrLlIH'ru 'jllI' .!t'l e rllllllll su "'llll.lllz.1l'i.m
, AUI1Il' l(' "lIltlll' ..s 'llIt' ,.~! .. ,... Iit r .. ~., h;l1.lh,I t'n UII \';lS[tJ 1",1'"

.. nt '1 ", 1,"" Id,' 'xplnlal. y IILI!' d ""~rw l ..i" ~ 1I1"PI'" s,u'un I
.. l:t.H ,l, "'U1t1.l lit' ~u str,l'"l'ill, ~ !l" ha '[II1'IIadtl i1t:'flau
.. d.L,11 I1IL 1'1"'\1 i. L1 ~',I 'I11t' ust,LTll"" viou.l que f lJll .. l mtratn
" .1..
,l., !'.Il"lll,al'a estuu ,ro\'ist ". ,l.' [rah.li" s.in 1I1L1lit'1""
II lit' ln-nz . I' I Ul' U ta llU UStl o:.Il''':ll l1c lIlu ll llLdJW\ uuvius, ~ I,ru" p" rd uLMull" " b uenos H;'C UI'SU" lus hijus . It' una tl"tl1' iIJ I ia ' lu,'

ti""

13 -

" ~,"'I,'ll "'u mi,I.." en 1;1 m i~p' i ,1 11.. ~, I ,' 'l l!" 1\1' 1,.hi.1 1" lllItll' rill
.. ..nu ,,1 1'1'(.,,111"") v l{) ~ :,: ,' ~ l" ,1" ,. '''', "1 ,\ e u1 IllIU,'"
. ,l!' 1,1.11,1

'1',,1''', a 1'",.,1 1' ,1... 111; P' '' TI1


'11lO'

>l.,

.. ,1" " 1 m,l..... , ,1 ';':1".11 1111


.. \Ia

1"11

mauda rou l' Il I " ~ :l1l " ti


\1

11 11"" ; :;,,1.. t-u I" 'l\

l~l\'

I,n

t ""~

. 1'1'.111\"'.' , 'I"" ," IIO'n,\...,, el ' Iu 111 1 "


.. ,.ar .,. 1 t''\ 1'''r1al' i''1I ' IUf' h., "uh ,1" .
.. ::.,!.;u. ,,1;, quiutules I I ~'''.I I~',I

.. ," "
,,'u ..

r Ir ~ 1 I

,"

"

"1I1,,~

t.

""
011'

,.

"

.\IIO'n! l,i"lI: 1",. imlu-nial--, II'I!' h.,b,lll 1"0,1'''',1.1" " 11


.',.t, pilo .1,. I'nlllllt' ej,"II ;; 1.. prJJ \ illlja li, '1'.11 ;1 \, .10 ':' " WH
11.. 1"" IW l'l la u .., . uuturalc- d, T arapa, ";' ""'1 V\," [ w i ,'1\1 .1,.
d"lI ,Ior:,!, :-;mitlt 'I'" ' ,.",Iwha 1"l "I. I,'t'id" ,u!." -alitr-.
r"" ,1,' la ~1H'\'1l :\''' I'ia.
ltou . J IIIg"~ :-;lII ilh. ' [li t' jl lll l ll 1"1 111 ' I r \\' illi,UlI 1:,,11.lt'1"1
,'xl'l,,]"o', 1,,.1,, 11..' rril ori o 1'11 "":!7 l'':" "rlt" ; l r ~'" d, '{"IT l iu111 "'11 ( 'a ,.t il!;r, ; la "az,"1! I rrk ll' [" Il'" d" , ' ,.,1;1 pro\'i lll'ia.
,.," Iwllalm ",.tal,l ",i,111 eu j ' l' ril l 'll', Iral ,,,jallll,, al\!Hlla,.
di' 1..... minu- ,1,' plata .1,. Il lI1u rl;rj a .\ a, ,1, ,..It'
aill' ;111'
n-nor \'ill ' .1011 .JOlI'!!e :-':uil h ;i "1.1" -ta :: .rnl'~ llill,I"
;1 .. 11 ti.. ~k .\I',hil.a l.l E. 1:" 1" ..u. i l. li-!, m,' "ti' t l1l
.\" In maruru un-n-aun- I.r it :tll u' 1: \ hl<' "1<' 'll' rr lo
Ilrl>l ,ji," en 1,ub" ..11 " I'ri ll rl'l1 '~ ,nllll"" - illlln 'lri.ll, '.
Illln .Iur g-( :-' llIit h, natu ral .1 ,' ~ " l \\ u-h. 11I !!la t ' TI"1. \ .
1"11 ,J" ",: :-;:1 1111." . ..... paij" \. l'u"""11 1", prim -!'I" "'\'1'.111.1 1' 1'0 :; 'I'": " . ,I" .tiea l'Oll en l" la p rll \ lJlt i. i \.l indu- tria
.1., 1 .. ulitr-. ,\ ",,,,i<l. lo," HlIlI "" " 11 I"' :. ~ . .lit 1'''11 "1".!' H ;
1:1 ,..wil,.I;,1 in.ln .. lri ;ll.[u, 111",. ta n lt , -r- 11,1111," ('"wl"'li "

dr .';,,/ita ' t, T'ln/jllI ' o


El afl ,. l ," :. : ~ rl1;11"1 'a Hila

' :1" 11';1 irlr ,".n, lll l l' t'1T

l, .. nun-

(1) .\ Ir. I\n' hll ,,,il l Er... kun- 1:"I,sul1 ,m uatur.rl ,ll' .\ ll,mstnlllll'l.
r Jl', -..lnn-, E ~ " " S l a ~l ll ri ll en \"all';ll",'I ~1l " 1 '!II ,\" .tulic ,k 1.. 1' ;.

14 -

J~ d e la industria sa)itr.. rn. 1':1 lahurill'lo ~ i ll tc l i g " lIh~


indu st rinl chileuo .lull I',tllo U am lmlli. de- puc- l l~ va rio!! experimento- que hahiu beche en 1.... Jo: ..hulo'l T'ni .
dos. y en SlU oficinas salitn-ra -. s-u 1"W "fin-ilir ia , 1 ') ~Tt,

.plkar ~I ' "apUr la ,iis" luci'; n del caliclre, reemplaean .


do

. "j

el antiguo mtodo .Ie tuezo directo 'lll e era caro

.v morow.

I.a primera m quina de elal .nrar salitre tu plautui cada eu unn de las "licillll" d e :-'al ,le Ohi..po. La ""gllll '
da la ('U l1 s t r ll.\ I~ persouulmeute el seor ~ ;alllllOlli en
Sehll.sro!,ul, )" la terrera eu ( 'm'i ulI . r-n los te rreu., ' lile
perteuect'll "ll el da .1. 10\ tieiun :-\a ll I'e dru de 1,,'1 lIeiio -

rl;''1 (: ildemciste r y Ca
( '011 fet'll:\ :! de ~ovit'ltll)J"f' d. 1 !'\;",:\. y en v i~ta Il~
un t'o u t'iell l lllllJ inform e llt l i ll ~ P lli l'ru don El" tle'l!' 1 ) In lin onsk i. (',.m'", li,', el liu1Jicl'llU lltll ' l'r : don 1\ .l rn

G:uuhulti I'riYit"jiu ":\clll'li\'" P;Ir; U"\T Mil " ;~" t1 HI ti...


e lalulnICil"lI, por

,,1

It:rlllilltl l"~ t'i neo a fiu>! .

EII el Rfio I x.; plalltili,';' ,1011 .loree :-:1\I111. la 11I,HlllillR


":\'UI' \'" :\'.,ria" la (111" I'n llil . . ... l'".. n-rre.. ". 1,,'111I11'~ f,. L"rn lltlt,; t ran .. I~.nuaci"Il f''' "" . l"lll\'irti,'l cu 1" (',1llne da m.iquiun " l.illWfifl"

,le 1:.

" 0 11 pu ~ l l' r i "ri l b J

;, la c"llI ~tnll'CI"'lI ti" la lll'i '\lliua .Ie

IR "~U "\lt :\'''I'i,t ' , ,,1' r-on..truyeron l n'" lIill Uif'lIt.'" " IIRIl(a", .1.. ""11 F" 1"1l:t4Ido ( ' 0 " "",, ' 11 , "u ('l ", un : " :'I"al''', .le
' \011 F(,I(ril"(J F ...-raut. " 11 la :\'ol'i:l: " La ( ' billa" (lc dOIl

11,'uwt ri" F .r n.' roa. ta rnl. it:n n la Xorin.


En " [11"1'1. ' .... ,on ..lru.\l rol\ la" llH'i'l u ina " " 'if' to ril l",
dI' ;-:"l"I\"'1 Y ( n.. Y f'urolinn , 11., ,Ir~' SlII ith y Ca
Entre ["" a fl, )s

l~j l l : l~ j:!

Ila ha n ('11 t ~ x l' l o t : ' , i . , 1I

en la proviuviu d l~ 'I'a ralmr l a ~ !lig-u it;Il It,,\ lIH'lltt1illfl" ;

- 1:, ,
!'an Allt"1LI0
t ,1\"01lna
1' ,11,1,' 10 11OOl ust n al .
, 11'1 "1 ln.
I ' " t \"l'IlIl"

:111/1.11111'

l Kl I't ,lll

'1(

1I ,l iu ~ """ >I\ h

""1'111"" \

H , , ~ a r 1t 1

La ~lI t'\' a ~" na

::UIl,IHIO " "U! ! '_ <1 ..

I.a " 111M


I ' ''' l llim ~

:'a< rameuto .
~arl

I ',trlo,
A r::t'1I1 11l3

t::... 1I l'e dro.


toanl" I,,lod

!'oll"null
Hanza.

l :.!f ',lIlll1 1I 111;t',, ~ C" I'I "u;


'! :!U,(JIJI'
:!1I1J. IJH1I
111',11(11)
1'! U, HlI(l
1,II.1IUII

t-auru Hita.
1; t"l'llla llia.

\ I

:l flU,Oll n '''HIJ' oh, :oall l rt' l\ de Tar a l,ar A


l' A

L al'lI t' ll!'t"

~ ()\ , til\ "

.I"M' ~Iall:' 1;"n1 lt'z

\"",lt'z

.I uau \ t' I"II;' I ) c'as t r u


\ 1;Wll1'\ ) [

1" ' f " Z


~ ;lll n' ~

de T:n:\fltlca.

11111,11ll/1 lit' un-u n 1 1;"11t"llJ,1


~ 1"1'\'OIl ' "lf: ,lll a Ll) ,, ~ ,1
J t) ~t' ) Iallut: . it' I ~ 'ana
EIl ':t'11 u :\I ,l f ' [ I1" '<I 1:,
:w /I.u,n 1. , ; ltlt'lll.. ui\+'r y C '
....O. h UO
l "'U.lItlO P~llrn El.:-ut'.a
:.. " U,II IlO Fttx )I;l,,~.I r.l u
IhU,I'( 1l1 J hl h !t' ll1t' I"\t1 ~ C

",/JO,II" ..
I:! O,III'll

:.J _ ~OU,(I I " 1

!I,,~d{ l'

] Ia~t.l ,,]

ai'i" si;!

1 un I ~ III 1111 i 11" ~


('u ll,ul prcduc 11\-, 1

"\1 ,\"~

\,111

aou 1," l ,.\:, ron-n-uve-

lItlllll'n ''

,1t:,.i:lIaci, '11

lBl NI

"
.0((1

I ~l _ u
A II'll l l.,IJ

{ .\11 u

r)(I I1lHklu

1" 'llll'a ll' .1 ~.l ll tt .. ru E~I' ..r;lII l"


t'

mll ',Ii/ M :",\l irnr., ,\ liall /.'


i!la :"a 1Itr.. ra 1'1'<" 1, 1" lIc ia

I'n, \!O h u
au 1." 1en

'!I\I IIi'U
{ti 1 lO"

1""11 ]1,'

E~ tu .. r,ll,I,I

"lI",UI 11

r ' .u'k , E, 'k ,\ , "

sao \ ~ I
La 1' 1' 1'1.1

:!(OU l.lIt)
;; I.U,{IOI(j

.J U,H I FI.u ,, 'I " ' " H.llra


1', unpafua ... ;1 11 11'{-ra !l i lllil C

1, , 11 .1HIII

.tnuu ('.111\' 1

1IlI

:';Ut \; ~"I ""I.11.

rurun-n

1: .U ,1I1111

.\11"_

~lalll lfl1l1

'! 40. II UOI

], llIl ",iM
:".1 11 \ ' Ifl ' ul t'
:";lll J "",.' l:\UII.l

UU, IIUIJ
:OU,(I I OU

I ~1I,()OlJ

I'a l" su

-s h',UlIlI

:"alltol Laura 1'. 11 1'."

]O".!II \1

~ " rr ll

~fl ll

')U.UIII

.\ u. ln

1 'anueu

1~

B.\

I'a m_
i ', '11 l
I

~'l

c."

nrnots \' ('.

\l"ral .. ~ v l ' ,
( 'OlUl'_
:,; !ilrc",]~ '1',11'.\]>11" ;\

.1;'

l;r,lIIad IlH' v 11 11" ,,_


11,. \ 1"1"' \ i ;. ,\rrt:', l"ll,lu
F"l ~ ..h \ ) ,',lI"lill
n.,rr.' \' I ~it'"" "
\ 1.Hlllt1 .; Rivero s

l,llll.l S.lll l l,-r.l 1\1 1I1.U'


, '"llll
1.. tu.H " I" l."'I" 'l

.1 1) ,

.UI

\I , t l .l~ " 1 ~Il h'lu \

U, .' 'llll' "'a1.tr .. r, :-;:u t:\-a C.lr"hll<l


I.u."uu t: Il"lll a 1'_.10 11l.JI,.:"
,III'.loUl .; UJ:t'111I1 \\ l' u ,t .. 1I

um \\

..'"O, ",\ lt:llruera


lrr .. \

1 'llr:tlt'
O ~ I .. J,.

JI.

i '.. ha r,r
\' I

(" \".l l l"" ~

:.:!("

ti

l . :\. ,
:" :t n~ I~

1' ~ .Il I, ' .

I U UIIU \1. '1.111,\ ]'t' U'Z

I'Ul " ,h, Almu


Tal' l,a' 11I
'UI''I'',I l a n

tll' ,:,-

( '''htlllIllH' I'''U :

.lA

'"

>

11 1 ....;11

J 1I ,
J,r I J

, 'u mpan)"

tll' ..... 111 1'e 1'.1 11. 1.1 "t:II.1


llll' :',,]lrt'l'J \' ;\l l'a l .Jl~ '
"um !, , .htrcra X..g re ro-,
"

" ,rl'lL"

.r
l'
'O. ' j('IJ I:t' tl,' \ tde z
:Jr ' . 111 0 1'"111', ,.1 Z 1\'a l.1
I UU,III I1I \" 'li' I' :".Il ln'l".l Auwrka
1 ~U , U(lu FI , ' lJ~'I "':" Layuua
:!]

TrulI'!."
Ca uJt: al

1l" ~U l"l' l' lun


l'>.\U I,II'"t.. IIU,\
H~ ,' ll jl'
~

.. 1.' ,111111

I" , ~ ( I .. el aiio 11"'j I hu-ta d

la.. i'i~lIil'llh'"

ji"

x'j i< se ("" Il~ t r Il YN" n

lIl:'u\lIill a",.

"

"-

I : ,IJ,HIII!

I I"llIilL~" ],(",1"8

l :W ,Il\ lIl

"II lII l ' ;lI l1a

1'hilHIUi1llli l';l Y,
'a lif" ru ia
I';m iflii
x au .\ lIt, 'ui" j l'l
:- .LlI I'I':HU'i s('o

:!lI u.UII II

11\')1'.1" ,\ '11"111"

;;';11. 11110

('''lllpalll,L :',Lfttl'<'l'a

.\ Il ~l'la

..!1I",tHIlI
:,IUI.Ilt1n

t'urtuefitnua
\ '''\I(,, 'u'i, ,\1

(1 )

UI

.\ .11'1.1.

.1,>!o.'

, \. lIi1J,::,'

I.".l~ Z,L )

1',l~~,LI

J 11 I'RIl11'1o l
:!lll,tHH' .1".... 1" v. <, "'1
'.111 OH" .11I,ml.'"h.

11" 1, ,,.I'~ ..

(',Il tl ll ' ,1

I',\lif"ruin

:!1I11.IIIHI ~"\rialL'" " ..i"


'~lIl1,II"!l Elhtl'l" 1', Il,luJ,1
::lI(l,lJlI4I E\ ..rt~'" 1\1, .. ~

.\l.::II" :-:l11ta
~ ,Il lt ,\

:-,L1ltrl'l',\I'allj"ruUl

\
.

ll" I.:,lalt l1,l .


:-,llIt. 1 .\n, l.
:-,111 1',II>1u

,1uau
.l ua u (~(JI ((t,L.ll
ltueu ln-firu
.;"tll' .le t L :,>:.. l'l a .

~,1lI

~ , 1Il

, ,',IIu \l,lllU' \ ~ 1I H'I


2111.11111' .luun 1,
.: 1111'''
:..toU.UUlJ
;II1U,tI( II
;WU.OII(I
;1',H,III)U
t lltl.tlllh
I,.UOII

I '1,um. \1, 111'1"


I'r\lwkt"l \ ,
!,,',Ir.. ~ '.. "'la

.l . ;l' \U llC

el" ~ .-'

.! ' SI' "!UlII ,

llLi ro..;. \ lit Illl~lI"

Elllp, u.meucchcn.

ttu.onu tu.uu-. ',,,,fl,,~ \ 1:,"'


:',IJ,I'IIl ' l'UIIlI',l l lla ~.Llitl",';'a 1;.u'l'l'UUc1 w Ol

.\ ll':t"\t" S.

:lllU. ,jl ll
~ . ' I '"

;,uuo

'1 ;LI UU ~lc'H\il.,\l';Ll

lij -

l... f;l1'1I1t... 1 l'l"lIIlu dinl .t.. la..


~ i d u , I' " l ~ . en 1:,11,,, tre-

1I 1 ~ 'l ll i ll ; l ~ ~alllf+ r.l"

,I"ti nl. '" IN'r il I" .. la ~ i;.:'ll i'III. ;

l.'" j u I ~ 'j':! I(Ulu l al, ..


t . . ,;! iI ll'\i-l
p .. ~ a l)o\j ";
\ -' -:III1U'" all"I;\. y n nte-

l" 'll"';ll, ra t' illw '" .

:t.:!.UI,IIlIU

1J

).-' , III MI

,1, " lItr.. r "11 "Ir.. J!<:Il t'ru .1.'


,Ii.. lri l.lli'a . I'or llOu'" lla-

1', " lll<' " .. ta ha

lill:lll,'''', 1'..1:1 /iwuhad pr..,llll'l \";l 11. la", lIl: 'l'lla ...
ElI r lla ll l " la facultrul pnlll lldi\' a d,' las J",rt/dm,
qllt Ill Ji ..

I.a

ndelunte nos

OCllp:HI'IIl"'"

,-lIa c..taha en

t1~

mallo!'

exclusivuun-nn- .1" llf'n lllllOs '111. ' trabujubuu con capital

1m'lB'),

Capital "'ruano _
l.\.!ltl.
lId,',s ,..

,.

')l1illl:11.'"

,'" 11 1.111 ,fl

i no,ollo
.;:.0.1 100

1.lt'IIl;'1II

,.

fnlllcl:" .

"

11< ' 1"11111111

"

rhileuu,

~I:~O,UOO

' I"i lllal."

"

I :!o.ooo

.; . I j:,:J,I IUI
~ ;I:01 l , (HU

( 'ilp;t:d ill:.,:V"

I !I _
' 1 II ill til l , ~

a\"1I 1:'1 11

j I III,IIIU 1
'''~ U I, OI Jl I

rnlll{'l '~

1:!11,01l1J

- - -11 -: 1.-' ,lIoq

C a pi1a l l ,,-, rmHlO,

'I"illtal,.~

"liil"l1o
i Il::It ~ ..
alpl1l:ll

:t :'''' :~ , H'-Il )
::, I :!o,lIl1t)
:! :!IUI,III III

.,

t:tlia"'1

La jiwultnd l' r,,,l lll"ti,'; ,1, 1",

1 .:!,-llI,lItUI

:! lo.noll

"frlld'h, 0-11

trabajo . t-' II -

tre In" :llio.. l -:jll ;l l ..j:! "11 la pmr ill"i., "r,l la ~il.!u i' llI~

('. ,,,,,,,

..

Z apil.!iI _
Sa l ,It, ll l l i ~ p"

Pam pa :\ ":I":I.,.

-l~ 11I

1:!: I1)

:-ia n I"ra lu' i...' "

~I

:\,': r" iro l"

!1110

La !" 'Ji a .
:-i;111 Allt llllill

1l:)
:1 11)

" 11 111.: 11 ,\

[ I 'W

La :\ oria.

jU,)

j lf

20 -

t '"", 10'"

COl'illa
~ 1I1.'\'a

() In

.
:-'111.,1:1,1.. .

f(ll{' t."

lo

-IUO,llUO fJnint.l1('~

IlII!'lIW ,

Ulla

... -alitre al

facultod product iva de

luio .

Ahora bien, la indicada fa" llit,l'\ productiva estaba


repreM~lltadi\ 1.'11

1.1

Sig'l l i('1Itl' proporcin:

'l d. ~

.li ..ri,..

'-" o :?,-)
77U
:?40

1't'rll:lIlO~

I~oli\' ia t lt "

Italiano- .\' :ln~lr i al'''''


( 'hilcnoFranco Lti
Alemane- .

1 !I\ ,

1,....0
~IO

11
La expropill(,lI'll ti.. la ... salitrerue verificada por el

Guhiemo del 1'.'1"1'1, en virtud .1. la ley ,\.. :!s de

) Ia~'n

de l .'i,-,. fllt.' nuu verdadera liquidacin de la iud n..lria


salitrera.
Xu c!' e... lt ,1 ruouu-uto. ni entra en la e-feru tld JIre
;ente " ..rndio. ,,1 tll'lIp:lI..... do L'''la I"asla v tra ... ceu.l cntu l
OPH;I('i,"1l ti"t'a!.
Ella , .;illeJIIIJar~o , 11t\ ,.; ('ol'wa en llWg'lllic:l situucin
para apreciar f'U,U "ra 1.,1 o ri~cll de
tl ll~ eu

lu.. . capitales invcrt i-

la ilLl!l.... lria ,11'1 nitmt de !'luda ,

21 -

El (:oiJi"rIlll 111'\ Per ",I'llI irl.' ('11 T aral':\(', r-n \"irtud de la c itlld a If'Y. Glj 1ll:'II)1linlh flf' r-Iabornr salitre.
fllU' ph ~ , 'rnll p:lm -'lI l' xl'loI :WI"1l !I".. .tll~ e-tacas
torreIIU. ~ 'I'!" t r-uiau IIlIa 1;1\'1111,111 pl'u<llldi,:\ IItll llillal, lf'
I ,, _~I;:.-"f 11111 '1111 111,111''; pur afl" I:.. t" f' .. lal ,ll~( i lll if'lll , ,..
flll' l'Ull n 'lIlpra .lo .. en la " lIl11a ,l., .."Jf''' 1 ~ .... :,j.1 ~ .. 1:-l .
,\lfluiri6, ,,1 lIIi"lIIu ti('IIlP". .-'1 oli ein ,l" 11. J'(II"II/" fIlio
fli,;p" lIia u de :r, ' ' i':!1 f' '' lae a ,; .IIJ \I' I'I'I'II",~' ('II ~ lf fwull,d
pru,lu t't,-a nmuiual , pu " :lii", r-ru d. :! _n~lj . ,"' on 1 11l ill l. I,, ~
EII II"I'I i le "..Ia~ :'; } .,li til l:' " ftH: ..,' ".. l .!lfll,fl:!:,.;;, ;,
El (: ..I.i. "Il" ".' (lIlJll'l"Illll .' !;I ";'1 pag-;.r 1.... ""I:I\'\"" ilIIil'II100;; ."l litr,' r",; .'11 11 \lla7.0 .1,. llls ajiu:, .; :111 1., ,,, tnu

"1'

I'l"I lllto "UIIlI. lecnut aru ('11 E u ropa lo ...

f O IHI " s 1H" 'l: ... , rill"

para H'ritil'arln . El l'alllhi " dcbia IIH,'.. rs" . ' 1\ klra .. "" .
lm- 1.ulldn" , ;'1 I\I! llL:'IS d e Il ,,",'n la da .. .r al I'rllld.io de
.t-l pen illll" " 1'''1' so l, :l !lllll" u d" , llI il' ll l ra.. el tuviera lu{ In . J"sd l' 1,1 1." .Ie Ah ril .\" 1:-: i'.', 1111 iutcrc- rriun-st rul
11" ;! po r r-i.-uto.

1.11" 1; 111I' u .. .\ .... . ci,l. .... 1'1ll 11U'1')11 , , nombre y p o r

del (;"hif'rJlU, t'l'l'ti li,',l" .. lIulll illa l... y al poll ,\,101' -u 1"l' l' l'o '"'' lll a .'i''''' de l ";Ilor ,h las e-eritu me de r-om l' ra- \'(' u Ia 11('0 \".~ n ' ~ p.~, ' t i ,.,,.. .... 1a 11\,'('i IIIi 1'11tfl'
El ,'al u r 1.'U\ .le !o s f'ertitie.l,l.,; ' llle ..e eiuirieron u;

(' lIt'lI t a

es l t';
'\; l\ uill:1S_

,.:

l 'ara,la".

T:11';1 1,:l l'il.


( lIi" ina s del Toeo.

,.:

1 j ".. :,:,, }~:, t l}Jlll ,II;!,-)

:l ,~

1 :, I ; , ~ n: 1

;-11

:.,"::,(I(hl

(I U

I :I

,,.:. :!I l. ;:;\~l, :!tl:: tI-!

-~

--

22-

Ahora bien. la 1iflui,1;wi"J11 ~l.:n,ral ti" I,,~ n.~"cio~ )0\:1 .


litrero- verificada 1)' ,r \.1 I..y d,' exprupi,ll' ilI no- ,la (.)
~i!!u i;'1l1l:' re,.;uIt,HIII 1'11 oni"1l al punto 'lile rl,'lIilllU'I iu \1",1 1,,",111,10:

:.""i... ,, ~lj ,I ...1,l~ 1... ~"l'it :ol,

Peruanos
l'blh'n')3
IIJ.::1t":-("!1
.\I l'IUa n t' ~

._

Ita lumos
j,;;.,afJolt'

.. .

~: - , ."

1'", " h.,,1

,,- 1"

''''., ,,,,,,,,1
'1' "to.l

, ~I".

l'" ,,,

.t..

,-,.",.

....1,. .t- 11 .1

s. 1~ I
1 oj.,.,

;- .' , ' 1.1}j .U

~, :::.: ,\II<) ~

3' "l.I HIO

.;

::.Fd!

"'. :t"" OUt)

"! " :: .' .tlUtl /In


~ " ' . llf HI h u
.',' II .IIIII ' (fI
::WIJ, h (1I1 h U

.,~

."

I '.? 1O.IH IlJ

z-.,

Iolltl.I HIlI
:, 00. /11111

1...
~' ,~IO!

1.s.r .eco

l'

:ll l." ~';

~ ~j .r;"

'""

l'

EXI'RO'LlCliOX lit: L.l S OFII' IX.lS (lE I'A HAOA S

-=-=
1'" ',,It..,1
l:.t.,~.

1"'.;11 1 'lO ..,,,,.1

f.J ",,'-,
P~ruan ..'

l hilf'no!
talLau...

3, 12 1!

:,

1.::3<)

1'.....;" ,l. ,. ",.

";'.1_ .1. u .1

1 . :.(Joli.~lIfJ

1.;12. .9U

~t>"! .UIIO

~'3,t>~O

Itt,ll{lfl

co

00
2'S7 ,'100 lOO

.'./lun

1" .0('11 00

E!lpa llu)t'q .

:1::0

J~. tlO IJ

;17,041 JO

Hu l1\ aIJo".

1"

~ . , .(l(lfl

1 ~ .-.(JO
~ .enn

101('1118"0'8. . .

h ,m<'t'!ft'8

~"!

.';.<":t !

''',lIHIJ
:!.U7t,~I'

.!-I 1 , :.!.~

{lO

,,"
~j li

- ~ :J

r .."ha,1

:-. i .".~1 1... 1 ,le 1< -

' I",~I,

I '..ruuuos
l '!I11 e IJ" .'I .
I n;.:l t'lIt' M,
A lcmallt'M
1r;1 1j1I1 'M.
E.'Ij,afll ,Il'''

~: " ~ , ~ . ." ,.1", li, " ,.J I' ,w";' " ,Iv l. ' ~"'.
11'" ",.1~.
., 1... , l~ 11 .1

... .'.o~ ~

':l. ~:! tl,"' '' IJ

:!,n :n
:!.I.iq

:.U q:;.hU(,

:I' .

i l;:! .11I 11J


:J;- .I Il IU

"'U
1'1

rr.IIJtt' s~ s

prc o-dcu .\

q\\ e

"~O

,llHI ' 1It1


1 ~ .; 51; .W:J

1....01 1."'''1)

---

\ ista

11':.un

18 ,HIIU

"

qll l '

:;:I;,1l 11 : ;,;

~ .; .H I U J

1.:>,. 1:;

I ' l' 1"" t'stn,lo,;

;:,5;-. ~,i~ l. 'HJ


"
! ....:!.i.IlHIl HU
1.f'H....UIIH 1111
'< 1; ,!lI JIJ 1111

:!. !OIJ.UIJlI
l :! h : .lJlIlJ

1. 1 ':1 '<

ltuli \ i,UH ",

l n . ~l , .~ . o~n

hemos

"

flJl'lI Ja ,io d i

de 1,,, Iliti.-l"l' Il!' " inforuu-s l' llliti ,los l"lr la l" oI llisi,"1l

11.. illgl' lli('r, ... (llIe e u I S .,j'I ; a \ill ll '~l la p rop i ~ , l a ' -nli-

tre-ra de T a ra pa" :i, .~c viem- e " n mlll'ir llielllo (1 1I t'

lSl.l "f'

hall alJl r l:I'H ~ e u t'llLI n <I'I"(>l1a f"c1 la I,,,r 1'1'1.pit'la l'lu !>
de S lli,.tinta s na('" lJal ill,ll l l: ~ , entre la.. cualt... lo- pro pi~
larios i lJ glt'se~ que.lubuu cu la "i~n it'lI t e l'l"lll'u n : i,'." :

Il ln~ rs,\ .'\

I ll ;l t -it

n ncicua 1it.l'\IIe ~

I ;) ...1 1, "" " I

n.:!l'[
!,rd

I '.; l.:

",

1"." ,I!.,,[

," , "

1:. ' "

:!

..!( u.Ou"

I ... OII, ...UO

1c.o.n :!'
:!'~

-, "IIU IIU

,,;51 . 0;;

"

:\Ia ,. adelant e nos u eupal' elllllS Ih-I oriucn le " [' I.. ea p it al l'" ill;!II ',,;l'~' lIl i"lIt r:l ~ tan to con vk-nc OUH'n ar eUt~

~I-

1,,~ .'~tal,lt'tilllit'll"l~ ~.\litn.-ro~ pI'rl'II'Iil'Ule,. ;i ""wi' IIa


tll'~ llI::II'~a~ 1111 I'n~dan" 111 n'alitloul, ni r-] nmero 101.11
li," .'~tll{':h 'I'!" llpart>ce 11,'\ cuadro 11"1' }In'I'""I ,', ni la
f.'l'u1l.1,1 IHo,lucli\;\"'1I ... llo-, 1,m..iguil,la, ni t-nian. 1111)'
lo tanto. .1 \',11..1' tlle ,.,. 11'''' :\<i;!IH',.
La \I'nl.lIl, ~ 'l llt......1 (;nhierno tld 1't'I'I'I, 1'\1 "'1\ lm ildo
por urr ib.u- al ,I""ea,lo monopoliu tI,.1 -ulitrc . tnvn IJlle

(" 1l1"1l1pnri7."r r-ou lo" iudu-u'inh-s t _'lrall i t'n .~ y " "\,1'r-in lu n- ntr- ('''11 II ' ~ '111 " ,'''Ino la ( ''' lIIt ", jil '' d. :..',[;(1'" ,h
Jill-'j'w
'! il , ,,,

dichn

1 ,ll"frlll.,han 11,' cierta illllut'llI'ia indust rial. Y


\. , (lI i,,,, r.I 7."'1\ porllll" ~,. [m:.::,', 1''''' lns olit'illil" dI'

( " " U/ ,/f' , II:-i .

cio era

1.:!:,tl,IHIII. ('u:.I11IIo "11 \'o>r, la ,I,-r,) pr~

r-u-rtnun-nfe

IIII\Y

infl-ri.u-.

:-" 'g:II ,llldi)rnH' ,le [" ,; ill~"lI jero,; ,It- l: .~tatl " , .\ r a lll' i

hin y Paz :-',,!tlin, I,,~ II'ITJltb ... alilr.lle" d,~ la ( 'UIIIJ w Jit
,J..; ....',/li/"
d, 'J"I/ "/IJ'/" ' "" t'III1l\,ollian ti,,] ~ i;!u i l'ILt< nmc ru d e

t -.. nn-n-:

l .. ',

l . lIlI il .1

:!:!ll
1:,11

1.u"lm:t
l ' hiIlClliIIUil'il.\

:!~n

1 I II

Z' ll'ic,1

j"

1: IIl t"t l ll .

;-i" u .l, tupol


<un .\lI t"llio.
.., ..
:"'.d,r ti l , } t'arlllt'1I _.

. orcuu l
:-;,u r;tlllellto

luu dI' Aacnr .

1:,:0\

.,.,

1 j 1.\
4:!1;:!'j
lit

2?i -

~ \. h o ra bien, de es tas 1,G7 o ~ estacas, solo las :!:.! () correspo udi en tcs (t la ufieina LlIl ciia y las 1'")1)

COI TC:- pO Il-

dientes ;'1 la oficina Carolina perten ec iuu lcga lllleldc la


me ncionnrlu COll1paii:l , porque solo e. os dos estacarru nt IS se hal la ban amparados conlorn :'t la,.. ICYI '8 qlle
rcai nn In propieda d sulit reru.
L os cslacmn cutos d e Pan de Az car, Su 1'011 a1, etc.,
etc., hac ia mucho s aos qlle se Itall:dHIll despl'O vi:-,to. de
oficinas, completamente abnurlouados y por lo tanto en

ind isr-ut ihle de .pue ble.


El G ohiemo del P er declar, CO Il fecha 13 .le .Iulio
,lo 11) 7/;, q llP to rios los estacnm cntos qu e 110 hul.iesen
sido ex plotados 6 huh ieson sido nband onudos por el
ti emp o lijad o en las Ordenan zas de Mi 11 r- ra, seran con siderados, co n ur rezlo stas, corno propi ed ad nacional,
y nu pod ran se r obj eto .le nuevos denun cios ni adjlllli cncrou es.

En vi rl ud de la cit adn .leclaruci n y del sllprcnlO decre to de 1 (j de Di ciembre del mi SI1l0 ao, pasuron
pud er del Estado sesenta oficinas ele paradas, casi en
su totalidad pertenecient es ; pcmallos, y ter renos rlIe
m irl en IIl1a rea dc mas dr' 10,000 esl ncas ( ~ n U va ras X ~no vnras ).
Los I1I1C \' C estaonmeutos de la Caiup o , de Sulitrcs de
Turapuc 110 corri eron igual suert e. P or el cout r.uio,
fueron ta sad os )' pagados en certi iicudo sali treros por el
mou to do I30,8:-,U soles.
EII rigur, pu cs , y COII estri cta sugvci n :'t las Ordenanzas de Millern , la ju risprudcncin adoptada pl.r el G obi erno del I'er , y (1 las disp osiciones udmiuistrutivu s
qu e hemos cil udo, las 1,:JU ' ~ estacas referid as, c rnu

:!Ij -

pro pi, .lad -cnl. la~ IlIi"llla~ '\U" , :.:ral" I,' ~ a f'S<J r;1~ ~'. d e
L"lw\""]" lI('i 1 "Uht:rlLllli';l , ",,' ' IIl!l "l ll r .l ll .n-ma lu... uto en
"
,,1111'11111'10 ,l. ]a~ pl'('pi t:.t lil. "~ pri, a, \:,"'"
\ .. ' 1III, r , "",10 .Ic,ir , ", il" "lIIL,u--:-,. '1111' a "I'I'IeIlI"'" c-

,''' !"In''' ' ~" 1.-go,11 ll'r"l'I,lilll it:llt ad"l't.ulu I,,' r 1')
(:"I '"I"IIl1 1'011 rd"n'lIcia al .1' ""'l lllt.1I1,' .1.. I _~ .. li uilJa~ " U
:"I'I, r "I , . 'n', m,'''. 1"'1' l'l ' "l,lr.uju, ,u,' ,,1 "r~l''' '/'/(' Iil'
lU"

1'1ll1 .. tI, ,'rd.lr",, ll, l llli lli ~ t r .. tivnuw-ute : v '111" "r:1II lus
' I'ribuuul ..... 1, ' .lu..ticia I., ~ lIalllad"", :i .!'T la ra r]lI. "1 1 ju i.
cj" ,'ulltmri" , ~ 1'l"1:'"IOS [" ... l r" m il'" " '1111' [u-, Illi"uLltl> (Ir

11~l hlll l.a~

Eu

"" II;t1au 1 .

I'llilUI"

al valor y f,ll'ull:lOl l'rud lllt i\'a ,\., I;

1I1:t-

niru o lit'ill:l '[ti " 1"lI i . ' U ' "Xl'l"I,lt ' 'lll
la C" lIIp,Ii , tll' ..,' tI/ln ','. l a ~ Sig:llitllt' " 1I1 """l'rac iu lle... litis

I lllllla " l.i llll,lla"

da l',l l1 luz ""LI"" pi pnrticulur.


,. I'am calcular e-l fl ll,, 1' "'imll/l'"" ,1.. la ' Liun-.r". .1....la la
r"UlI"'!"U.l+' :u:':t'Ili.:-r,,", 1J ',,~ll ,L1';\lllll. '""il'"""1' ant .. tUl1" ",1
uuu.e r.. .1...ilI"" d ura nt e 1",,\ I'U,I' ~ 1'",1111 uat... jar ""11 1,,~
1t'1"I""'" ,j 'IUt' ,11'1"'11 ", ~ ,,,m,, ,I,..,l""1 ,'~II.1 ~''':-,III.l . I' 11I1OIU''
.. h:thl.lllltl' ,,1,10, repeur \,11 la~ n, o' 'Illl' t' ,1 "lit lila 1 ,ll'lll.l rll
,. lt'rrt'U" , f ,- 11"~I'~,llio 'pH' 1"'1' 'IJ un .. lit' 1l.1\.lr,u II '" ,11' ..,1"
.- 1>0'r ha_t.1 'llI" Pllllt" 1" ItI'u u" " dnr ti' .liltl .1 I.l *'~ rll1l',r..; al
.. dI" t" U"'U,I.III ,, ~ h. I'''1" <1.;':1111" '" 1.11.".

" .-l ti n "l1" m

..u 1" 111 :"' , ,1" " " 11 'lll t"


l' r..,'" l,r" ""lJlar m..n"" I'ro ',1'"11,1,,1..s .1 ....... n

. , lt' 1"1 ,all, he " t-.l l ....II\I.l.lu ,l. la t' 1,Io,r,l< "11 11.., hit u 1lt''''''U,. ( la 1111. "11.1 ~ 1" '1 1"-,1[1"" I I~,,,I,, 1"'1" lit ,Ir, . l ' la ~1.,'1 lll'n"
.. 1.. ." .l..ul, ."r eu-ut .Ie In I l
pr....u' "I.I,,~ ,"'l Tt'1ll3U "',1l.llO',\I l'IIt"U.I 11Idd ~ '".. u uu
l".or u .. ,1'" ,1.. o,henta
" '".. uIIIlJO Ir...~"

'" Eue-l ,,'au"

.
.
"
..

0.1 ..

tos I.. r renos '1" lol " Lllllt"" I" I'Il,1 rnos "'OUl

1'1" .11 .. 1 , I. (" ,IUll' u l o de III "Ih II .1 'IU" ,'~ .jl :.!~ -, .. ~I,lt.I~, de
la , " ,1I e- ~ ha~ "\.l'llI f.llb ~ 1;_ El 11I11ll""" .1....etacas Ilrt:t"Ilt'lt
.. . . I'u,'~, ,1.. -!OO E l "'11 I"JI" '"10':11" .10" .. ~It, II11W.. ,.U .. .. lIJO, pero
~"I .. la'm". '""lI"'lIl.. rarlu j o! " ' 1'".,,,, " U ".11t he ("'JI IIU 1""11,11'

.. Illll'lI1', ti .

1110.11011

qut utnle.. ('a.l;I 1I1l.l. 1,.lra

( . ) I.n ' lla I'llhlit"a.cion nos

flC ll\,.a rt"IIlU~

.1e

l"illt'ular

t'~ ll-

1,1 nuun- ro

asu nto.

~7 -

ue

".lfO ail u~ 'lu l< pu ..,!., Irah;' iar la " Ikin a . ..!! ,..d r . ..1 n um ero
.. al"~ d., \1oJa .\ .I" l'l all. l.. 1,. raull lI.I.1 .JI< ~mo.u'/fI'lullJl;\I f'! ~ {'o
.. lli " Lu-ult ad produr-t \'a aUlul, ,-1 IJU!IWru ,1, acs ,1.. n,la '\ll
" la utl, lila ""hT
,1.. la IIJ.lI',,"I,1 lIlgU un-

"'li.

~! )(lfU("n

' ., 11 , lIl!

1''' 1'" ..1 ... Ta101 '''l!Ill1<ot'' .\"pun.. ,Ill.'ma <1 .. vlru!! ":"lJlf'O !"~
En 1.1I11U'1" IU_.II \111 1ll"111"1I ,1.. 111'1" .1lI1Iguu'O.. ('"ti uu !~. 1'''1'
...-u-n to ,lo' urtr at '. '.U. ""1111"11" ,. lll'" 111 1I.. n....It 'IUlUl,I"~ ,\ ..
.. 1II,11"li. 1'111lJ.l. 11....1 ,I,,~ ~ l.l1, 1\ ad. -"'l "'''.. In,. 01.. 1 ,'IUI,
" k. , 'Ira "'!.1 1,. 1il. "IUIlI,1 un lJOIII"n ,1.. ' IUl ul.I " . ,1, '" 1111''' En
.. ~ ",!1l1lO1". lu~.lI 1.1 1:. " ' 1," ',., ' ''1.1.1,, 1.,1.,. 11" .. -tau ~"l,I,la.
"lOllO'~ JI.~ 111:,11,
'lU" IU" ' ''II "I',m,I"lI,lOl", ,lul.', ~ 'IU" I,,~
.. """ 1.1" \,111 " 'nlli"~;.l1l"III". "llI {"'llt.'1 1<" '.'I11IT'," .lnTl:':\l"~
,. '111.' , .. n "il lll.tl" p.ut .., " sl a l' nrg'IIt, 1",1,,,1;, . . ul'''1ll..1ul" .
.. I'u" ", '1\1" 1" " 1"I1'"'" ~ ]", :In\l:.:n".. lalll ill" ". d' "'" pm-d.m
.. utnuentar 1" lIla'llllll'. ,hu'.llllt <1 .. , all".... 1 l"lal,j, \,,1;\ .te
,. \'"Ia ,o.-ra ,1, ,l a'/. .ft,, ..

1-:11

1''' ''' I'l ll ll ' ll ,

la

f "ltj~ i' '1I

('xist"IIt'iOl '" ' \ l' , lit re .tI'

ti" ill;!flIi,.'o" ... ", ti lll '~

la~

la uli"illa " l.illlO'lia", el! e- tus

r alll i,l a,lc ~

,
j:! " I(',I'

r-un U III.oon (Iliul a l.""

:-'.d il ro C"ll!" lIiti.. r-u 1" "


:-;a litr.

("'" 1" uj,I"

,'1\

rjl'i , ,~

' ' lllll' I' .

\.11'1'1. '0.)

" 11l1/IIJ U

,.11, ,1'1 1. ,i "11 1"!.\i,i:lOl 1.,1 ,',..la',IlII ,ul u J,. b

"Liun-nu"

" ,, " 1t'lI a , ,..a (xi,,"' lll"i a ,J, "I lill-..,

l .,,, .,, jll ll"'" t ; il,1,,.. y C"IllI'iljl ia,


uua

l :.'lIO.OIIO

la, . "la, ', ls " ~ p1 ,, -

t ... la,

o li l'lllH

tl

( ''' IlI/'' uill l d., ....,diln'~ .1"

Sil l'I,'''lll"C'' .1 e 101 aun-

l i, r"l iW'tl l'xp lut :l"nll e sa

; 'Ii"i ua 1oa,..Ia .\Iu rzl.l de 1."; ,"Q , fcchu e' 11 filie t'lI t'Olltroll -

2~-

.IO"f! :J1!ol;Hln<; los terrenos , la 'l l'.... manteluron . n-a .. luda ron In nmquinru'iu util izable l IlIs terrenoe sulit rnb-s I(lHl
po-efn u en

el :S-orh. de e-tu I'rn vinr-In

y e ml~cll arll ll ('11

4 de E II('ro li t' 1... ~ 6 1M ril,in.;)' terre no .. de la " Lime u' r-n .... 101,lHIll de :!;I d .

1Il' mini la caurid ad .1" snli rn- prcl<lll('idu pur la mencionad . Ohl ina:

1 ~7 ;

:\67,2 18.;)7

1 ~77

47 ~1 . ~n ll .~1 8

1"':7S
l ... 7~ l

[,18,fl.:! O.70
111,G 80.0 11
I ;;),7:!ll.[) 1
:! 7(;,Ha[).OO

l :-; ~ o

... ..n

4;; :1 , ~1:! 3 . 0c )

3 10, 113.UO
7 1; , l-l ~ Ul\J

La llli l'olllH tici na l,rot!lIjo l ; ,O,HHU llui lllai.l'o de ni tra ,


t u d. l}l .ta ..a. 11(' mam-ra tlll' la pru.hlt'l'itn total en Ins
~I aiios de explotacin fu de quiutule s ~ , XI lJ ,:i 7lJ . jl; .
La dlfereuci a e nt re esta produc cin '1 u(' cs In efec t i \'3. ;. la 1 - timadn por 1.... ill::-l'llit'ro" de Estndo f'S .11'
quin tale .. ii. l~C I, li :! t)_ :! -l.
E ~ r ; .liti'l"\'IIl'i,I, haj o tu.lo," ""ifl" 'ltotol, l''' lJsi dl' l'a h lt,.
ha"" 1" alt.u- O'\'d " IIfl' lll" ll tl' la Iwr ia l"lll i\',wa('/J!l ' !'!"
"'Ilrri, rnu 1"" ('tlllli" il lll:l.l, ", cuan do ta saron la ,; t'l' ."
f' io ll a ' a~

p \"( ,p i,,\atl, " 1'11 t'"la ," utun e :

Sal iln

~ l' -

__ . . _.. _

Yodo . _.
__
( 'a " a" u la X ,lria

.
_

: " I :Lf' a Il II' II I u .; ....

.".

r.1I7.f,OO
~

l,f)Ol)

13l1,:>F,()

l' ro l,il'tla,ll''' " 11 lo" IHII'l't (,s

!l:: 1;"', IJ

1.0" n '",uilad"s .,I'lt hi,I.,,, 1'11 la l'x l,I"r;H'i,"1l 0\" la in t1 ic:\11a oti r-i nu . d..... .l.. l ,Iolj :, ha ... t a 1 ,\oO: ~ l, ha ll domostrn-

do '1111' 1'1 n rda.!" l'n !'I"I'''''' .1" la... I'xi "tt'lleia'" ,1.. -ulitn- \. " ud" ' ,l,,r a hul ... r ~;.".
~ a l i l l" ....

Y" d,,

:--. 1' 0.:;0,-'; 13


1');" . jll,j

:-; i 1" ... (,1 l'Iili' a, I" ... "'o h..l.i, ""11 ('u I,i,no. r-] (; " I ,j ru
d,1 1" ' ]"l '1 hnl.nu ('aJ,!;: '" iwl,I,idaul'IlI' la "'lima '\
:5. 1; IS , ~ I~ li .:,: j "a uli,la, ' 11h ' a:;r< '!.;a,I; al \-al"r ,1, [" ...
I 's t a('a lllf'l, I "'" .J,"'] ,ro\-i "'I' '''' d" " li('i 11 ;1" Y tlll" 11" ,1,1JI! l"oll
(':l,!.;al'''''. nh-auzu ;i la p r , " l'lll l ' "'lllIa dl' :-:. 77:'. '; : ; '; _ ~ Eu I'ualto. b 1:1('11";,,1 I'l'o,Jw ,r; \'a , ",' ",r. 1"']' 1,..
eifn,,, ' I'!" ('I"I'(,dt1L ' llIt' (1 lt: l'I 11ill " lIwJi" durant e 1",..
" ('h,, ail"", ,1, ,'xl,lolil"," U, ", ul,j,',

"" ,h UII ' UI (' :) :' ~J -t:! :.!

, t uillta l,'" [" ' 1" Hli", ('a lll j,j a d 1[111' ,.", IJrJ 1" '(''' rrr," ' [Ile la

tr-rr-t-ra p:lI'I"
1Ill' 1'''''

d i' la " a lltj ,b d ,'all'lItada I"JI" 111!'l 1Il.c.::' "

:1.1 -

l lcmos 1'1II r:,,10 ('11 ('~I n" m ill ll(io..u", ,1"';111,.. , por vu ,
ria .. rnzrun- ... La prit ll'iJal ,... p .l,.a ,1f'1I1"" tral" '!'!". " 11
r-nlidwl . la 'il" llira,1 l".,,ltl' ti\" ~ , 1 \,.t, r .1 .. 1,,, .':,.
11e-.illlidllo'" -ulit r-r- d.. I'r" l'i ,1 ,1 111.,:1 '~,I 11" ,r.1lI
1"" 'I'": llpa n~('l'll de l.... "ulll ln" q- \'.11" ilu-cn- 1'"1<~1I,
hemo-, t~.rtlla,J" .., Ip '" lila" ;rril.,1 il ~"llam"", E II ,, ~

.:.:'11 1101 .. 11l~ :lr. " 11 ,i''101 tI, 1.1 d il~ ' n' lI '1,' '1'''' exi -r e " 11 In ' ,,1 '"I' rtia tl " ro n ,l"r iudu -triu l ti, t- .. a" I'r"pi,.\aol, ,, y
el n,l',r dI' 1:I "<\('i. ll. ~ 1'11.,1 .. '"Illpl ,.ndlr 1"11' 11111: 1" ..
el rti ticad o- "ali tr..ro.. '[ il" ,,],Iu"" la ,,~a d. (: I,I." 1" '1"
1 :!r.o.IIlUI "'1, 1... B" ,. .. !L.1"ri:l Ll ,"ti. :Id" jatu.i-, "11 la..
p la za.. ti\' Liruu y \:t1 I'a r:,." "1' III, .. J. t: ::n" 1.: 17.
..j", " I":- 11 valor uunnnu] 1.: I i'i:t 1;. x. 'llll,.i .jl':lI'i"" ,'~ I:I
ltima 11111' l'x pl i'a. nunbiu. 1"'l"'1 1l" l.... ";1"-"" " ' ''; (: i l,l,,,
~. l 'a. tuvieron que n "l'llJlI'ra r "' 11 .. 111"p i.t\:1l1 ,.. :I<',,~il' ll
'\11"" al decreto d :!i'i d l' 'Iaun (1, 1'"' .. . :! 11, 'I'" lIT ;'l"
adelaut .. nos , .cupan 1Il1I"

111
1.:1 111lIlIlCio ";I I' :t I'I. ~ i('ll 'lI 1111" PI"I""

,ti' I';l"l:irill 11'II'S


In ' 1111 d" ti. \'('1' pnm ''-j.,r pl'lll'llll' 111.' ,1'lIl.'.. tn"I,. 'tUl'
nn hall -ido (' a p i lal,, ~ i ll ,.. l,~., .. I,,~ 'IU" 1,.111 illll'rillliti.. :,
la ind u-t ria "alilH'ra la mu rr- lllt iIJiI'i;,l '1'' '" l- ha ""IT i
d" I,al'l' all'lllirir -u a"lllal ti." ,11',,11 ; wr" ya 'I'"' \Il'
Illl' " al'l,n lall" . ~ ..' illl p', rl.Lll!' a-unt. fu.rza " .. (111"
'n tr,m,'" eu "tl'" ;:':1"'1"" d., 1"'I ..i,I..r.WII'ItI'" '1"" "l,,1
llnunnla, 1" intlur 1" 'ller""lliu' llt ' t-u \; , ~lIltll'i"'1I ' JlII ' ,'11
I .. t:l ,1, lita,la lllali' ria ,.;n l " 'I'~i i.: ' H'
11" II Lm; \' i ~ t(, 'llLf l ,. ~ 1 'l' i l l " 'I " ' ~ ill,lll",I rinl," i"u" 1"1I 1l \ "
fll,UI II "', tarap;lftlll~ fJ,,'" y '1'1"
l, (''' p il ,k .. l'''1L ' [U" die -

~I

.1

,,~t

1I011h 1 r ia 1e Ii Iun 1;' 1 ZUl;" 1 1l~ 1I lo: 11' j!'

'1

d," 11' 11H" ,11.. ..... relllllllla:1. la l" ...a ,1, 1

l1:wiOllal, ..

." IUIlI,l j.
EII ,. '\' ...11 r "11,,

::r:111U't1 el ,

u-ra y

1.1 IUdll...

li' IHj,la, ,"ll d.. 1"'7 .-, - i'~ I"' lll "~ ,i.. l" .111 1~

en la. ;:'::1".111

iIl: s

del :,1 1.,

dI' lili'l " llIIla,.. illl l'l'Il ,la .. 1.'11 1" .. esta l, le l'illl icu to ,", salit ...ro.. "l'illl ('apil a l" s 1''I'H:n",..:

y l[lle

1u,; 1:lpilall.:!'J I I ,~ pro

l"I ,.k ll lia ill.:.!'l' "a ,d"allZilI.a ll i<lll all ll I II . ~


1:11

'!'!"

;'1

I l':, de l

1 :l l'i

r t'I>l""" ' lllal':1 11 1II'I'I'U , 11 ' lllda ,. ; la." :ialiln'l",li'\

:lIlqll lnda" pHI' 1'1 I ;,,\,i,r lllt. 1'lId ralll lO- , tuml .icu. a;.::l'I

ril1l ad;l " la.. pl"llpit';1I1,.. illl!lcs:l" 110 11;1l.rian d" allzlOl" lli :1. '" .1., "'1'\+,11" <umu.
1 u ll \"id ll' 1",.1, !Ll" ;.:"'" " I'''I' n ar ' pie tu.. 1l1l1l1aUu.. ea-

.:. : a r q ll" l.n-u

p ..

l' iwJ.. " i ll;.:"1...! .. .

',,1,....

1"11'

b ..

un- n-untihne ut r- l'on" i,lcl'a, lus IlU ernu

1':17;'"11'" .. i:: lliclll ,.":

I.a : ' '''/IIJ''lIi/l1 d, ' " Ii/" s d. J i U III" ' f l/ .. e li'fllJlJ 0:'11
' "c ril lll ,I phl il'a UI UI":;:"il , h unt- el h;rrik ll,o
d "ll EllrJ 'l ll" I lliplI"o. ,,1 .liu x ,le \" UVil'l lllfe 11, 1, ;;,.
E\ l'a!" ta] ,1, ,',.. Ia ""ll'j,d'1I1 e ra .1" --: : .II ,OO( "01,, dividido t ' ll 1:2 'Il' ci olw", de ;1i', .-,IU I ... ol l'" ca du uua .

Tu-n \'''1'

E ra n 111.. a l" " lli,,\ ;-.


r; llill" nuII j ~ 1 1J 1J '" v Ca.
.J"r;' :-'Illitl l

)l d " Oll rlle Clark

accr oues

COll

:1
-,

~.

:?;:? :,IU)
11:.'.:jl" l
I ,\ IJI11 1

~ . 4 .-,1'.1 Ul\ 1

Hien I'llll",idera, la~ la" l'o,..a~. cstu sociedad se lilllllt.


t'ou el exclu sivo o"j etu ,h' liquidar la uutieuu ra zn 1"(' c ia l l!"llolll ill:l(!;1 Jl'rg l' ~lU i t h y l' ~ Ilue adeudaba la

".)

".

r-usa ,le nihil.. lit \'a111;1I"ai,," cierta... >llllJ Lal'i p,'r lmbilitu1'101Il"" '11It' !lililu n ,\.. i l,ili" para la "ull"lrll\oci,;1l tic la
lIl.iruill l .d 'aroliu il"; l'lI!1';lIIlI" la illd ie;u la ,':I ,.a lUIIl:u
I'arliril'u,j,;u ,'11 I"s 'It'~'l,t i",. ti., :"illlith Ilaj.. la expre-n.lu
f r, a.

ieo r. el aport e tl~ (:il,h" y (' .

,1 nico ('al,il,,1
il11!"!'" filio ' "" lIal,i introducidu J ",.Ia "f!.l'ic.I;\, n nuimn.
El "I,ml c .h :--nJilh ~. It' tTa rk ,-..1:\11"1 rl 'prc,wIIIul" l'.. r
1 ..

, '1";1

'" kIT"u"" "alilra l""" a, I' llIil oI"", III l1 chos .1,: ,11" ,. j
Jlul" .\!ra tu i'", y pur el f'-lIf tI.1 Il ,lllaju d e 11111110'" It
,tu ..lrial. ,.. flll~ repn'''t:'Jlla!la 1111 " 'pita1 "olupIHaul t:

"

nnc-inna] .

La IHll"t il'ipat'i/,n .1.' :-;l1l ith ,'11 ""la ('lllpre"a ('(.",') " \ 1;
cl.' Iie i"mlJrt lit' I ,~il . f~t ' l J:l "IL ' IU" l'i 1l1'i all lat't'al'l h's' a Il Jl ' 1I 1 :l r o.~ lrsll<1sarull " 11 LUlIlln 'l'l , :'1 favo r JI' la ca,;;!
tI.t: l,ll!> I l ' ~ .lerecho- ,;"llrP la,.; trvs aI'CiUllt''; de ' lile
u tenedor. EI :H dI' lktnltrp ,le I l"I i ;! IraslH1';l' ) Ir.

tlark ; 1',1\'01' ll.' la misma en... :I , las tlu,; acciones que


ten ia. e u la sum a li,~ t: :!:-t ,:!:I:: .l ~ I.'-J.
Ob..t:'rn -mu... ,l., paso, 'lile )Ir. Clurk vendi su part cipacin

t-u

t".ln,; llt'"!!lJ{j"" eu una t:I'Ut-;l de ;",,antlt!' e x.

pectati va .. p olra la industria. y 111It' \,01' lo tun m, sie n t10


ncnudahvlo r-umo "1'.1 , 110 lIaeri n c. ~Il ~ aeeiollt"s. sino 'lile

('11,1" su \"(r.l a,lno va lor: lu cual t!t.'b.. scr\ TUO.. ti.' criterio para .' ..timar e l valor to la l ti c t'~all
I'r0l' i t't} lllt.~ , en 1Si :!, ,'11 la !'1I1l1 i1 d e ~1"' ,S l ~ t: 17 chelinea 11} I'tll iq ut"... .
Ya IWlI ll'''' vi..lo 'Ille fr. -,; ailo!' th~ l'ut ,!l , cuando la inllUl;tria l'a ...aha pu r una r ri!'i" alunuautr-, ~ ' cumulo lo s

(1 \'111\'0 I MIT

t cr n-nos

,le .,CawliHa " ('...ILa1l agot a'\u!', el (b.bicmo ch-]

Per ufrec,', pa gar l'v'' 1' 1;.. ... mi l!lIlalt propicdudes la s uuru

a;l -

d,' 1.:!;1I,11l 11I ",,11'" ti" I.J IH :lli ' I I" ' ~ ' ,', 1.. 11';" (';" 1" mi,,Ul o.

t:

:!:! ~ I ,lli f ; _ I;U .

E " ill,llIl lalol" 11111.' la e"lIli"i"'lI .t, lll:.!l"lIiNU~ 'lile ti. "
1;.,. pl'''l'i..I,..I,s ,le 1:. ('01111"11'111 ".' 8ali!", 11" t uvu el).
uocimir-nt (le .' ,,1 11;'; aut ... ,,I,'llt .... 'IU" ; tenerl.. haltria
lIIu,lilin lll" la.. .-ifrn - ,1" "ti" a,"alH:\l'i"II'~
El I'lll,ilai de .1. u. ( ':l1 l1 pl... 1I ~ 1 '''uq,aiia, 1"'''''P1ll1rt,,,
,1 .. l.", IItie in a.. ~:-'a ll .\111111110" .\ ;:ua ;';Illlu v Encnliada" "ni. cn part,,, .1 1, " run 'IIt'lh 'ia JI:!I ",.I, y en par,,"
p t' rll'lH't'j"lI l1' faruilias Ill' rua ll1" y :i milI ""1.' otro caI' ll a li"la bol i, i,lllH 11111' .l q ,o.i ta ha 1'11 la iudca.la ('01":1
U" 1;'11.1"",
L I ",pil"l "" 11 'll C ,, (~ "Oll... tr llY'" la 11I:'1l!uilla ' ':"ll lt'("al.1a -, "i 1Ii"lI eu .~ 1I Ill;l)'or liI l'l, ' Iwril'lIe'iellk ;l illllu ,,Iri a lo-" .1.' lll.'j"llal id:ltl i ll ;: l l'.~ : I, tuvu lUI oriee u local: 11"
fw: illl porl a .lu_
I.a l,iil'illa I.a Palmu .. , 1,,n "I""i" llll :1 rl.m ~ Ianllel
.\ lltlouk y \ "i!,\" 'll'ra .. fllt: a .lqll iritb \,01" Hila "Ilci,'dall lId e"a 1;,r ll1;1 ,(a en Lond re., ,,1 f", t.:Oll e-te .. Ljoto. y

' 1'11' ,.,' tll!lIt1l11ill", '1' 11, l'eruvian Ximue l'Illllp:luy .


E l l'a oil.11 til' l! ..la ..(ejt"la.1 ill\l',uillla till: ~(llanll:'1I1e e1l!
:!:,O, t10 0 ~IIle",

FlIt,-" 1I ;lnjlllli ,.t;\" .1... '.la 'Illllpaiii I alcuno- ..oruercianto d~, .\ r~" l uiJl;.\ ,ll'lll," ,1, lo" capilal.,. p~rn,ll1'" ,1, 'IUt' ili"l'"na la
iud u-tria -alitn-ra de",I. 1",. I'rillll'ro" al-lo, en .1I" "11'
1lI1'lI z., : .! t,,.arrllllal'''' ' "011 lllHti,'" ,l. la !: 1"1lI dennuulu
.1,' ,.:.Jil!"l' 'I'": t uvo luzur .' 11 1.... ; I I- ; :i. "o: u l'!aUiZa rulIl'u
Lima v.n-iu-, "lI\i''!:lllt" anuimu... ' ltle ,li.'wn J!r,mJ , impul".. :'. la l' nnlu,ci.... n . ..rlit n-rn.
EI1 Noviembre de 1871 ec org;lll i".:.', la ('v lll jlltli i a S o-

:: 1 "I'j' 111 ,h explotru 1" " torre11<1:- :-alit ral,.. ,1r- 1,1 l 'ui",n ~ ,\ r .!c llt in a. I'' u- ('llll u,I"
de :-0111(' 1"' 11 en Ir i" , trau-pon. .1,. 1,,:- c'a\,I" .. pU l' l'. liil-ra
1I:1:-t.1 1 11'11' TI... ,iUIl'\' ,III,i.l !la" r..c 1.1 cri ..laliz,H_i';1l
E"IOl l 'O llll lll ii l ,1 ..,' n,n"lilll,\'" ("\ll llll capital ,1,

1;',1 !II /:'" 111/1 .11'''' ('011 11

:-;. 1,1)(1I1 .0 0 H

E III ,1" :" ' -l ll' lll h r e ,le i'oljll .... ur,..:aniz.; 1.1

( 'QIII1Jll/i , , /

f :'J" "" .. ti con ,,1 "lIj' 1.. e1.- ex plo tar -tw. e ..tuen" ,1" terren salitral uhit'.u1.l" 11 .-1 p uu to conocido
con el nom bre ,l., Lag una El cupitut primitivo d., t- .. la ""t'it ,la ,\ I'tl ~ :-;. ;,O,(III .
que ..,1 1,1,,\/, ,'11 liicicmhrc .1 " I .... i:! '( :;. 210,0110.
El ltaueo de I. ima hahilit.', ;i ....la ompalu {'OH la
suma ,le :--, 1.111111,1111"; el, ..(11:1'1 1' 1Il(l' d cnpita l tul al fUl:

Slll ifft ll/

:" . L~l jO ,OOll

E1I 11; 111' Il it'i,'miJ rc J,- 11"il :-,. " rcOllli.,;,', la sociedad
denominad a . l/iul,:/f. cuu IIn capita l provisorio dI'
S, :!U O,I HIO; '!'!" lila" tanh- ",. ,1,\,', . ;-: , :::!o.ooo.
E..ta ... "ei"lla" "1:' IIrgaui1.. {"u ,,1 ullj<'lu de t'o m p l'a r ;1
don ,\IJ~e1 1 ' tl:- I O,l iu ( ; allll la " l'r" pi,, ladl.'~ ..a li tre rae 'Iu e
desde 1 ~ ,-,:! tcui a eu e-ta I' r" , un ia, U!Jit'lU1a:- tuda s elf u..
en el Cnut ou ,1.1 x ur.
E..a - prc picda.k.. ~ "'1:' C"IlIIHJlli.IlI.J. :!O plal.I", .. ituud a", unas eu B..I1,t- \"i ..tu, "tr.t .. eu e-] <ur Yiejo y ot ra-

en rhallacollito.
El -e or 1 tallo

tr.l ~firi,',

..us ,I..::n (hu.. ...,lIre

t-

1.1 .. esta-

cas e n 11 ,1 1:' Ene ro de I '' 'i :!, pOI- la eurua de


:!OO,OHl I
que fueron pa g-ad " .. al lIan{'" Xucionn l de rhile .
La " 'olllmiia A!ill11 za" li t) 1I1. ~" , ti plantiticnr la lIla,u inaria 'l lIe ImLia adquirido para ex piolar esm; terreno'pie sun boj' propiedad de los seoree (i-iLLs y C~

otru oportuni.ln.l , que 110 viene ni caso a hora ,


mnnifestareru- C"HIIO I'"a.. ;!O I I'''ta('a, 1l" .!:'lI'OIl [1 aumenturs c lmstn :: In , 1111" ." ,,1 l1I'lllll' ro .1.' Illle SI' com po ne nct unlun-utr- ,'''a uticinu
E Il

( '011 P",ll'l'iorillall la ',r::!,.mizal"i,',n 1Ir' estas socieda111'" ' 1' ,'r::-.m iz 11"011 1.1' 11, " 1..1 1\,; ,", " La Providencia'
y " Himac"

li t- aqu

1111

n-s un-u I!I '

1',1 1"

"" Ill:"la.I,~

v,

Cornpala :--alitn'r,l ltarrenechea

,-

,,'

1.1100,000

COllllmil<1 :O:a l l n 'l",1 1>.. l'" nmza .

~' ;U,IlOO

Compnla :o:[itn-ru .\ li.lI lza

;: ~ II,OOIl

Compafu :-'alitn 'rt -La ('cii..r"

-l-t 11,0110

tompnfu xalitrcrn " La I' rovideur -i a"


COlllpajia :O:a l il n rn " 1:iuHlc"

:, 0 0, \10 11
~ 1l0, OOIl

,"'.
Xo fueron

j . ;:!tl.t"ll)t)

(' ,10" I(h l'wi ,'o" ca pital ., r-on 11tH. cont ri-

IIUYtl el m orcado lit- Lima al dt'.arrul1,) de 1.\ indu st ri a


,le! salitre.
El Ba llco ~:\(' i"llal d,,1 1" ' 1"1 '[. tundadu t'n:n de .\ ;:o ~
to dl\ t :-ij':! , ('011 11II ('a p il.t1 11.. ,oJ, 1:!.1llhl,lllln, e-tableci.i t-u lquiqne ; firu- ,1" \"" :lil" una - uour-a l q Ul' ahri,',
fuc rl , ',; (,1"l:Jito" [1 11" it lllll, lri, IJ"

I.as e u-uta-, dI' ha!Jll,H'i ,"1l 11,- 1", -alim- ro - ulcauzu1'1I11 lmstu la .~ U lll a tll ' ~" II ''; IH IIIl,UIlH. FllJ e~ta iustitu " i{'1l 11 1' t' I"l:t1 tn la 'JII" mil" (,tllttr llll,\ l' : la prosperidad
11\, la industria ru I :-;7:!-j' I
El llaB('1I ,11' LOlltll'l''', ) Il:jieo .\ xud .\IlIJrit' l'slablt.'

;U-

cido en Li ma. InlHM, tnmhieu en Iq uiq uc.

1II1U

sut-ur-

sel CII II el o " i " ~ " dt' explotar ,,1 millo de ('n:litn indus tria!'
Es t.t in-fitur-in, o " ',,:Ir tic 1,., fuert e.. "lIl11a" ' lit' ~.l
lieron .h " 11" lln'a", 110 1'I"l'..t ,'. lI i ll ~ lIt l ..... r vir-io P "..iti vo o
la ind u- t rin ..nliu-eru. l'''n Ut' la !!t'nlllja (',,111\0

menduda

{I

uu individuo que

plotar en p rm ('("llll Proll iu 1.."

Ill: .. -l' p rt 'UCll l" ',

(uI1IIo..

{,II(',, -

,1 1, ex-

,!l., Hall('tJ. rt ll.' eu

admini-unr ,:,. l u .. honrad a ~ ll('(' r lal! aml' nlt' " U "'llefi('io


de l u ~ 1\1'('iOlli,,11I".
I' n m.. . lltl u ..c ri l l' r ('1Iil"1I0 1l"t'ia \'11 1" -;;: t'1I 11 1l ar liculu ..a tiri t'lI, ('01\ referencia :1 la admi ui-tracin ,11'
('!'\k l laneo, '\lI' " llI il' H lnl >; lila" malo eru 1111 1IC'g"U(' \O
pum 1') Hall('O, Il Hj u r sol ln "1'1'10 para t'1 g CI"t.' II!C ",
Sunumdo, I Hl l" ~ ' la..; cnntidud-s iuvr-rtulns por cn pit al.
tas lit> Limu . en la.. tlif"f! 'ntt',; "1I('jI' I11I,( " " an,',ui llla " '!'! "
hemo.. r-uumerndu y la.. fue r te .. ('alltitl :lllc.. ("0 11 IItI ' .,1
B:Ul('O Xucioua l ,le l I\T h ahi lit/, :i lo .. sali tn-ro- , 110";
en coutram en pn'~ tm t.' la ,\ un ,'apital ,It' 1'(;'1'(' ,' d,

ti...... I.,.~ ,11:' U IWllill llP" ;


y llH',lio de l ib ra,. t' .. t(' rlina,.;

>'.UUII,OOO
millon

".!II C.', l'er,',1 11., u u

, . e'UIlO', uhor u. cu l e " la plll"lid p,u'i/,n IIUe ha n te -

nido lo-, capitule- chile u..s eu \.1 ind u-t riu ..ulitrem ,1,'

,
.
1 a rapae:!.

D,'",le 1tII'\!"tI, IIU ,ldJl' lllll., olvida r 'lIe ~' l\ t' n l X;,u, don
AIl~e1 Custodio t ;,111" y hermano- h abi litaron t. lo... ,.e[iOrt',; "iII i:I1Il ";'1l1 y ~Ia (' L" alJ p a ra 'lle lri.rif'rall vnriuHliciIHl"; l. 111./' im por tall! " ,1,' ellas ( '11 el Sal ar dI ' Bella\'i ~l a , hoy 11:lInad:1 " ,\ liallza.',

E"la lml.ilit ncin ('xc" ll it', ,1.. uu-di millon J I' p l',.Ol'i .
E II 11,,.; ai(o,; de l H rl ~ tI Xli,1 varias ca..as r-hileuus, dI'

:r
\'a llmrtlf ,~ n ,

ul-riuron ('rt~,l ilo ~ 1",,, "a l t rf' rll~ tT' ~ l l il u ~


qur-, I ' II ,. U Illayu r pa rlt. uo fur-rou ('ul,ilrtlh;l ('''''~f'
e ue-m-tu .It 1n flH 'l'l" l,aJa '1111' l' PI ' im- 111'" ,1 prcci. J 1

-nlitr r- PlI I .... j l i.


El .1(',..'1'1'0 110 ,11"1 ('rtllilo iu.h ~I. id "11 \-.tlpar,li~" n~
lwd u .1" la ilLtlll~l r i a ~,t1ilrt'ra J, T a ra p'll :., no t 1\ ,111ear. - in t'U11"'l"!!o. ,.ill" e-u llh ,lijO~ I j ll ti 1"j;";
FIII~ " 11 ,,.,1 ' ~ l " ...a
Jf'n1li rlll ' l' h ' ~ 1 I I, .ltl a~
/ , 11 ( 'OIllJ'(/I; I< '

habilitucion r-s

El

,I t'

"lIlIIHI" Ilt"i'l"l' ~ P i ~ ' l ::" ll ; vontr 1('1111 "1m, 1', ,,1.. lit' \ alpnrai-.
ill\'ini,', eu

J"/II/ ,J, ( "' 11 ' ;,' 1111/( ;" 1

-ulitrcr.

h . I ~I ,

"I' rl't1

,1,' ,.., l"-"lll,tllll'.

1 ~l I I ( ' I ' tIe 1':,1 \1111'.1 ,., ' 1111' ldzl' 'l l;!IIlI"" ,III"Llllt"~

' "l l' Illil" lI lI l Ilt'::""t" i" .\ t"lIa ll '" ,', 1'1111'" I' a~a"

i-n

de l'~" puerto.

l'O tll j,rtlllll't i,'r Oll ,ulu 11 1:1 ," ti,, "" ,I I HI.l lI ll l ,
l,n . . n l<1'i"ll t,,, iud u..rinh- . . " 111"" Taroll,al'.

-ntnn-

11 " qtn-chmru cirru u- l'ill~ .1 "'.'~


tic!""'. " 11 1' 11 11'(' '' . ,'o ;\(\III'! 1Il"1 Ill" 11'111'
1 ,
t urur ~ . i lr t'lo 'lile eu 111.1' \ .....1 , "

r a bI'

,1" ,1,

I\I\ "~

"lt.'~ lllt~. ~

~r,

l'

1.

Ii
urzmuzun 11 \. ri.r.. . ~"ti. ,l.. I
"
nort.: .' ,
ex plo ta r al::ull. t" uti.ll1.l~ ,'11
" ti. , .1
1'1" rv incia
Esa " ,,"(' i t'l hll l, ~ ill\'irl i" I" lI vu , ~I;1 imlu-trin 11" _U!.I_
lIWlIlt, 1111 " lIpil \ -oc i ,1. ~ill" fll.,n. ~ -mu h 'l'" uhtuv If'1' 0 11 ,le , ,~ 1'1111"'" d, \ - IIp u .i~"
li uqu I <J ~ lIU lldll"l'~ \ d ,.ll'it,Ll d. I.,~ iu.lir.ulu

"

('om)la ji ;t ....:
, "1" .1
( 'OtllI Hlj ,1 ~il j i t n' l' :1

Ill H,I HH1

I' i."n!,!'na..

COlllpnfla :-;alill't' rn . \ 1l1 l~l' i ( : 1 "

"

"'1u 1,(1(111

( 'tl lll p:lIi a

3:'t-

;o;alilrern Califomin ,. . . __ :-.;


..

1,-IO.llth)

'1 ", rcra ,.vnr-va


" uro1"lila . ..

too,lItH)

Comp:lil.\ Salit rem :-:n ll'i.!inu,


-"
1 , Ulllll,llll.1

:!on.oOo

:--.1 1

L'crup ria :-' altn r.1 Chncunuuu.

-too.0110

('olllpaiia ..... rlitrern ~ .Hl L'ar lu1 1111p:uila <alitreru :-: ,ll'ralll cllto,

::.-.l l, I I' II I

, --ulitrern X ~' :! H i l'O " .


( VIIlI'.lfl, :'.Iilrera Y;llparai~lI__ .. . . .
( Olllp.lil.l <ulitrera I'erua ua . _ . __ _ ..

: ~ \lll. UO Il

1 'oml mfl

'-,00,01111

:: f ll 1.1 11 10

r':!I I,11t 111

La compnla qlle deb a explotar la oficina " I'ernuun''.


aunque sr- consti t uj-. no 11{':; (. adquirir esa propiedud
El me rcndo financiero de ' "all'nrai,;o se hal laIta, por
lo tanto. repre-cutudo en la ind ustria ,Id salitre ,1p T a
ra pad . d,""le 1Sin para udeluute, ('11 mas de s 1;.:!OIl,o nO.
Estnhlecidu.. e,..tos hechos 11Ut' arrojan la verdnder
luz Il1lC debe ..e rvir para el f' .. tudin .Ie Ilu l ' no,. H f'llpa mes . ('HII\ ic uc , pt"r..i;!uil:lHlu ('..11' mi-mo Prol"',,. il,,, "11
t rar en ciert .. detalle .. 'jUl' ..e refieren la era .1.. la
evolucin ,Id necociudo lid ..ulitre. v ; la maner ""111"
"
se llalla actu uluumte di.. tribu la la pn'llieti.ul iud u..tr inl
(e
I "1'Rl1lpnCa"

1\'
l ,.. primen ... actos a dministra tivos tld (i .l.il'l"IHI lit:
t ' hil' "olm' l., indu-u-i ,.alitrera dI' e-tu 1'rovinviu, hall
eje rcido 1l11!Llllahll' lllt'lIh: unu iutlueuciu cusi decisivu \'11

J~-

la IIJ:1n Cra co rn o se IICt co ustit u .l la propiedad -a liu-era.

El G uhic rnn del P er hnb u l' 'co ncc ntral)o en sus


m nn o casi la totali.la d de h Illqn ina: y paradas (le
eluhorur sa litre, pel"igui en dlJ 1111 monopolio utpico y
ruin oso para (,1 Fi .co,

El ( :fJhieJ'llo de Ch ile, al il(l' lni rir la pose"iln de T ara pal' i, ' Iuizo rea ccionar co nt ru ('1 monopolio implatudo
pU l' don Jlanu el Pardo, tu u porqu e las ideas pre.lominante 1' 11 el Co ng reso chileno lo impelan hcia la m
..hso lutu libert ad de industria , cuanto porqu e, dada la
rxce pcio uul condicin eu qn e haba encontmdo la propiedad salit rera, no poda lleva r :" cabo el monopolio
e mpezado por el P er sin comp romet erse :'t pagar el
import e de los certifi cad os emitido q ne monta ba :'1 la
suma de :-;. 20.33 9,2 0 3,5-1 , de 44- d : y sin ver se obligado
per feccionar la rulqui 'ici'J Il de tod as la:' dem s oficinas
qu e estaban ofrecida, ya en venta a l Gobierno, cuyo
valor e ra S, :!.53 ,G OO. Y, lo qu e es 1l1S " Ta \'e an, halna tenido qu e expropia r los esta b lecimientos salit rerus y
el fer roca rr il de Ant ofau asta CU Y o valor era en esa (opoca,
111:'1:' c', men os ~ v .5 00,OO(), y adquirir. al mism o t iempo,
la: 7 ofic inas de .\g uas Blancas 1[lIe importuba u 1 millou
l)1I ,1I0 ( ) !lI':-:os y las snl itre ras dI ' la zon a de Talial cuy o
valo r ascr-mlia . ' -l, .",OO,(lllI) ,
EII suuiu, pi U o1Ji cl'Ilo de ( 'hile hnhr a tenido qlle .lcse m uolsu r est as cnutid ndes:
U iciuus lle 'ram pad .. _
Autofugu stu

. - ,. . ' ':
;; \)). __.

l .

..

"
"

"Aguas Blancas itI) ,._


"'rallal
id) . - -

" ,l~ I-1, :! ti,'j. 1 7_.'

"; ;7/OIl
:!:![),llCH)
'f;:!,fJno
-- -

L :,.4 l ~) ,:!li v_1; _,'

lo ('Iul.' h.,hr.1 n-..ido, l''!"". 'It"" in\, rtjr u la n,I'llli,, .


1 ,;n ,1, I",J;I~ la~ ticinn- ,1,' llal"II"'!" litre '"~t\(, I'i~

L'. 1', rra 11"

u '1' 11

_ 11-1I.1

bn

-t"I I II.~ ; .\

, ' 1110" \

r-uu mucho. ttld, ,~ I' I ~ tr-rrr 110


Tal"I." ',i '1Ih,I .L11 di p ' Hl,r tl

mil ~t .H ,I~ ,
n

1-.1

11I111 "

t ,

' 1'

t, r,

;U"lI1 ~ ' I.li),lll' r L, 1'''1

1.1 ',11.' II~'


1""

~"I"

t-n

1, la lllo , .lc \oh el"

,~ ,

1.I1JI... ci lll i('1l1oS

h 11. l.an . 11 p",I, r d, E"la,J"

:L qui, 1" ~ , 1 ~ " IJI" nl"

t. Ill [fOI .']ll l l l l 1c 1', L1 ' 11It'


h~t

pl 1f'~

p l r t l, u l 'I'~ nra-, ,[1' 4'

1"pi,,1.I,1 pi". II

l[ll

,1

~111I1 , '~'

alll lll" ti lle l.t (>\ 1,,' 1i"lI .. in ~ 11I~ -aua-, .I"c -

11 1' , ,,

~' Ii,

~ .I

uullon. ~ ,le l i .

dom iui, l.. , li ~l' lIl .1 11 al Fi ~('".

'11 .\ "

t1It'IIi..

. u n ~I 11' h.1 ,n . IUPI "IH..! lz.ulo. 111

I lJ ~

1Ial,la t l',lid"
,'l.d IOl ra -cu -ali t n- p,,!" r-ur-ntu

al

I ': ~ l l) ' !".l 1'\lltll llla~ ,I("I"I.HI" .'" pru.lcntc , cua n to ' lile
.I' ~plh~'" ele nun xp-rienciu

de uun tro nii"" ~" b.lua rcar-t- j" IlOl,I" ('oll tr. l pi si - terna ,I\' mIlopoliu iuic a,t" l' 1I 1... j ::.
( '011 "t, d o, ' " el ( '\lll!!" !". ~ " I'('('U ,\ II" ~e prc-entan.n

t-u r-]

I 'T mi-ruo,

.1,' l ... jt; tre-, dife rente- pru\ I (' I " ~''
l. Y "llC;lllli n.ItI" ... !tul'h l ' Il11~ , allll(luc ('JI di-.
lilll.1 foruur, :1 devolver la.. lltilin.1 ln in.l u... t r ia privarla.
lno ti, , 1111~ I n l., t;,l'Iu. ,J,. arr, 1l .l, ullil.'lIlu, .1 litro 1.'11
.. rtua .1, venta defin it iva, eu I'rul'll,~t 'l '" e l' r ra d;o;; r el

en

.\g-\J~t ll ~

:-:'l'pt il'lIlbrt

te rc e ro, -encillamcnte d "'\oh ll'11I1 " la.. uti ciun-, ('11 eam-

Li...1,'

lo~ ' "rt ilj ca,lo .~

y vale- l'lll it i',, ~ pOI' 1.'11;.".

,\ 1 ""II)1'. !" .1 Tara I'a c;j e11'jt' n-i 1" t\e ( 'hile. r-u :s- oviem-

lu'e ,lE' 1~I !l , .1 I ~ol,i. 'rn', ti" ='" IlItia:.:" . ,"IIt') r-ra natu'"I, 11<1 'll111 wa ,1 verdadero ""I .lllll ,It' I " .~ asunt"" ndmi1I ;,.lra t iv" " indu ..rrlalc- dt, ,.~ta proviueiu.
1.11 lIr;Cll le pa ra Chile l' l'a 'llIe elite territorio, de

- 41 pr ov erbia I riq ueza , CO lllL: nZaSC

;'1

cout ri bu r con dinero

para e l sos te nimiento de la guerra contra los aliados.


Al efecto, el 23 de Fcll1'cro (le 1, '() expi.li el gene-

ral rill agr lI , j efe del p,jrcito de reserva, el siguiente


decr c t o:
"Art. i LWielahorndores de. nlitre 'lil e t uv iere n co nt rato: ce " Iebr.ulus ('011 e l (:oiJi enHl d el Per t I s us agen t l' ~, dc be ru ent re " gar al inspector geueml d o oficina s . ul itrerns el u umr-ro d o
quintales de sal itre q ue ex pre: en su;; rl'sp ect in Js contrat os
.. debil'llllo auou rseles oporturuuu cn t o d costo de elabo l'ae t',[;
" estipulado .
" Ar!. z: El visitador d e ofi cin as riscales dictar:'1 las m ed idas
" cou.luceutr-s :\ la pronta ejecuci n d e es te .lecreto .v dar cueu " tu al uprem l;ubil'1'lIl1 de las cantidades ncnpin .la s y Jist as
" para su embarque, :t n d e q ue sean vendidas eu s ubas ta p " Lli ca, :'1 bene cio riscal, en e l pu erto de Vulparniso.'

E l (; obic l'110 del P er , como bit ~ ll se cutuprenrle, no


pudi e n do elabo rar sal i re por arlmini strnci u, porquc
eso habra sido llevar es e negociado fiscal al ma: alto
o<r radn de 1" in couvcui ou o \" uhsurdo , cou lrat la elahoracin con d etenniuado num ero de indu striales, es tipula ud o 1,1 precio de S. l.rJo de -l-ltl ]l0r cad a quintal
espnol .le ley de ~15 1 ;,:" ' . 1.G;; y ~ . 1.U de -l~tl , por
salitre de Il'Y de % ';,.
H a . tu ('1;-)() de .I uuio de ll-\~ el UolJierIlll hab iu celebrado -l coutratos lll' cb horae i(',u que deb an su ministrar una p rorlucci n

anual de (;.~lO ,OUtl quintal es esp a -

olcs, d e los cuales ;jOO .UO(l quinta les deban si-r claborall os por las oficinas tic j)((ra{(/s.

Lai'i m quinas qu e lle han hacer la eluboruciu ll e


l;.GO,(}()[\ ernu las sig uic lltes: Limcfin, ArgclItilla, San
Pc.lrc, Sau .Iuau , Sa lita .vdcln, Harrcnec hea, Toco, San
Antonio, A gua ~anta, ~a n Lo re nzo, Salar, T nrapac ,
Santa Catalina, Deartls, Es me ra lda, ~an .J os de la
;

-t~

oria, P ;I!k h O, San Carlus, ~:m Yiconto. Porvenir, Sucrameuto. '\Il11l,la, San I'ahlo, xnn .\ nton i.. ( do I'c uranda), 1\iia Uhirn, Chinquiquirny. :-'olf"rIIlO y I'crue ua.
En cumplimiento deldecror tic! ucn cral en j(.fl del
ejrct de reserva, ~6 rcuovnron les faenas iudustri lee
de Tarapac: I)('ro los salitreros expusieron Iu e el precio fijado un era equitativo. POffUC las eircuns tcncles
eran enteramente excepconnlc- Y los jornales hab feu
subido con motivo de la escasea de braz os, con- Iguieutc
al estado de g"lIcrrn.
E n prcscucin de estos hechos}" ntcudieudo 111 <;; circunstaucins anormales qne atrnvesabu este territorio, y
en "11'1111\ de iuetrucci.mee del Supremo Gobierno, decret cl gcneml en jete, COIl focha :!3 le Abtil de ltiS,
lo siguiente.
xrt . I '; l" nl ~l' h:l~ t.\ nueea resuluriuu a un peso sr-sentn
" ee ntaeo e, a ral.tlI 111' ~ .') peuiques pUl" 1>1' ", t'l e -sto de " la uu LI" CIlIn tI e1 quintal ,It' sature. , I ~ 11') de '. .. 'v r ciento, 'IU6 elubov re n .1. ..1", et 10 de lIa~ " ,It
lb 11 I,,~ personas ' IUt' teurau
" {'(,ot ra ltl , ..lebradus r-on . 1 ';uh it'l"II u et I'e ru " ~U" ag-t'lltt'll.
".:1 sautre d, mayor ley "'r pagatIu cou 1"1 auuiento uucado
,. e n lus r espeet nI" couuatce.
".\rt. ':!. Eluspeetor general de IMI 1 urerae detenutnar la
" t':l I,,!" Il ~ l a .lt'
tu r.. 'IUt' tuvie re n t, 8 elaborudur..s el tila 9 ,I t'
. lI a ~ u la {'H ,1 110 !Joza r l it los bt"'It.fiClrJ. IUf)f"(lad S pvr el a rlj,
" ndv pn u l/nll, .,

So el e..1.1 la oportuni dad de ,Iill' rt nr sobre lo iucouteniente el", la ltima parte de esta dis posici n, tue d('j
la simple n prcciacin del inspector tlt Lts snlitrerae la
deeumaci
n del salitre que dcbcriu eoznr
de IO:i beue_
o
cios del numentu de precio.
Se dijo, con elite 1Il0liH), en aquella pocn, que don
Roberto 1Ial"\'I')', Ins pector .lc lns Salitreras, hubfu pasado la T esorer a tic elite puerto unn razn inexacta de

43

las existencias. Esto es, qu e 1 11 ~ existeuclas del salitre


filie IIU .Ich a disfru ta r lid 11\16\"11 pl't'('io, eran m3n. rcs
cl" e llls {JIU' l lnrvey lmhin consiunado en ~ll '!l in(;rme s
ulicinlc 1;.

El anterior decreto fnt: "t'rogntlo 1'(,1' el de l~ de J ulio de e e mismu aiio, (Iltlj di-puso.
""TI l." 11......11.' d i de A;::- "1' pI' .;l;iUl) nll,l~t,l.".\ e ' lo de
" 10"1 1" 1".11 on ' \t l quintal ,\. lloaltll' "'" I" ~ ru f u arre u " a \"JI
" " unrun 1I r- lf'hr,.l u" <"1m el , ;"lJil r uu de l l'e r ,', lIU ~ agen tes.
"\11. ~ El I nspector .It' I.I~ " .I h tll ra.~ tornar ra zon dt:' IRS
tI (,XlIII 111 la .1. ~ Il it r.. '1111 t nv tes en lt.!! labo rud ores el .l ill 3 1
" eh l prcscute mes, la r-ual goza r:", 11" lu' h"!lt'Jit'lu~ a,'onla,l"g \,01'
" Ih"I'''''1l " 11 dt I l.' ('\l:lr tt 1 ::'III'T.ll l\(' f.-eh.! ~:; ,h. Abril ltimo,
.. al'f"llltllll pvr et SUp lt'lllo t ;"h:c l'lIo ('UII rCt: b,l 3() d e l uris uio
" 1l1O.~ "

l lay quien fl~e gura, nuubidn. (11IA el I ns pector l l ar "C)' p a ll{l ft la nutoridnd I IJ{~ al, una 1':11." '11 ex agerad a de
los cxi s t t'l \l'ia ~ tic snli tr-, 1'11 ll ~ cunclms de ln~ oficiuus,
.Ic acuerdo t: "ll nlcuuos
nlitror..s, v COl! el bieto
,lo
o
,
obten er sobre salitre elaborado 1'01\ posterinndnd al 31
de .Julio, las ven tajas acordudns por e] decreto de 23

de Abril"
~o es ditlcil nveri eun r la \"enl.ul : e- te respecto , pero
ningn objeto prct ico puedo 1,,'r"'l 'C"llirst' con ello. Si
hacemos (lit llcil)lI de este lU't'bu t..... scucillamcute para
d emost ra r que todas iall.li"pmiciollf''; adniiui ..trat i\'as rete rcntes nl ;,alitrl', tcul an tl1tU re sentir-e de la prec ipitoci n con IIl1e ,;0 adoptaban y .It' la condicin auormul en
tille "(1 clJl'tJlltr.ha esre territorio.
l.n 11J ';l'l'{'I'ir'>l1 (le las :-:ali ll"t'ras, crea-la en 1 s76 pUl' el
Oo\.Jie l"WI (Id l' cr (",' 11 el exclusivo objeto de cusl (ltliar
ln ~ terrenos y oficina s Ile pn1picd:l<1 li,wal, y al frente (lo

la cuul

MJ

Iw1J(a l'oloc:ulo un ctnplcudo d e alta posicin

4t-

oficial, pa.~/I, r-on motivo flf' la g'lIeITll . ;', IIf'T desempe ada por elmeo nico extranjero 'l"o se hallaba l carg-o de
la ron"l"'rnlci':lIl de les maquinarias de los establecimiento!', H"hcrlo l lar vey.
El 1 :ohi,'mu dI:' Chile. creyendo sin duda consultar
mejor "~I(' -ervici d la admiuistmciu pbli ca, no slo
mantu vo ti Hnrvey eu e..e pUl 'stO oficia l. sino (l ue revist i,): la 1 1I~I""Ct' i llll, como ~t.' ha " j"IO pUl" el de cret o de
~3 de Febrero de 1ssn, de al ribueion es y facultades tlue
uuur-n tuvo durante el rt:~illlen Ilt'ru:tllo.
:-i d I'. 'rll , por medio ,11' los llancos ~\soci ,Hloi'l enco-

meud 1111 extranjero la I tl NIH' I'I , j ( ' lI lit' lW:I Snlitrerae ,


cunud c ...hrcviuo lu ocupucin militar tic 'I'arapc , como
se comprcud-, fllt: pon He el "jt:l"(' itu ocnpautc 110 hubrfn
tole rado en eee puesto ( H Il uucio uerio per uano.

Po r lo ,lelll{uoI, fcilmen te !'lO concibe que sien do el


t n~pector l lurvey extranjero, ). penet rado ( O Ill U estnba
de que au !,"'Iiei,',n oficial 110 (IndiA 8"1" ,,JIU euteraurent e
trun-itorie. pl"ocurase trabnjur 1m) doma SI/ti en el ,Iesempeo de S il comi sin 1).

(1) Como una pr ueba de esta aseveracton, pubhcamos, en scguiJa,


un; carta de Ib n ey que conservamos orrgmal.
II ~
1 d te xto literal de dicha uru:

a,

Jo: tunad.. ..m igo:


Rt:\:ihi 'u e t una da d e hoy en que Ud. m e dice que est Ud, listo
vender sus ,1nerhos, etc . CI\ Sil oficina "Rovnrio", l' ten go que decirte
fran camente q ue por culpa d e Sil Ilrcll'i l a l' lOJll en habe r mandado su

E Mnotorio

perci ba Mimu\l:llp.nJllent e, SllCJ.!COll de


IOK Bl\ I H'o ~ A..ociados JI, ruano..:, 1'!\Ill e", del (;"hil.'rtlo
del I' l'r ll y Jel l :ohit>rllo de ('hi l..
fple

,lt- tenido t-u esto- detall-s, porqu (' en1"


expl ica n, en parte, la pruponderancin '1ue IIt' !!," tene r
en l s S0 x ;>CIII,..ta I'ro-ineia. 1,1 el " flI('1I 10 e xtranjero.
I.a (,lniJomei,',n por cuenta del Fi~l u dur t1,-~ J e ti ~ 3
di' F ,'IJn'IU 11a~la el:! do l tct uhn- ,1, 1"'''1 1.
La f>Xp "rlal''; 1I ti-cal ;l~ eell , li", ;1 la cnntbla.l ,1..
'(1" IWlIJll":

1. ~7 0 , C ; ~

'I"ill lal.,; bJlail tll.,~ .

1.;1 I.,y ,1( :! lle Octubre .le I.. . Slf c.1 i"IJIIS" fi lie el salitre
prod uci do t-u las oficiun s 'IUf' tuviesen con tratos d e "a bonu-iu pa..;asl' c'l derecho J., :-; \ .1 ;11 poI" calla l11i 1 kil,)

3po<l<.'r ad u h;1"'r UI1:I olicitudd la 1), le.:.ll u'l1 l" a l can ridculo, que
ahurn ha IlC rdi d" L'd. t oda esperanza ,1.. trabajar nnentr. que 11" hn-

ppal

(;", oul('\
-er o de rcc h
erc.c v voh
' llo.: lu lll.
.1 r l /II

..

hecho II ,,,Ih:lturl ,lit iend J 411' t'ra una "h, na con per
,.1. Ir. bojar y 411C tnc a\:lI"riJ ,do por 1 lnacrnerc .et .
111,,1.. , 1000Ixl':lrILI1Inl,n
\
t!ld, I 't
1 I
hrc d p. rucular
, ',, uf, !;1lI<l

(JI"

, " C"II / d, 01' , " ""''1


."
" '"
La. can II~ 1 , '<lul~ 1 ""r er Irl J
tratar ,jI t i . rI, pUl ha ser ,1
r o 'luer". I al T n 11 ICJII. etc
.,Jelo.:ll:1
Ld
,1" HUI, la, l'a r- 1 1.1. .... i

'11
,-,
I OCl J'U 1.1.11 1 e
nulo \ 1
.1~
blc
'0.:11
\.,,,
rr.cndar
so; , .c\-' ,tlt 1 ' f l
,''"
\ ver
1,
~h.uil rJ \l ,krn.h, <lo.: Ilt'~n' (; ,.' "'l<. I,"~I<. S" "'-"1
/14' e llllld, ,- ,,-(. , ' /' , , ,
nti. ,, t I l (.' ' " , .' n .,/I v e m Ir
e"l\T;1, n ' 1110.: 'u po.ldadu t ~11~ ti \.11 1.1t: ,1" ~T el centrar en su
~oh,lt m l. !tI , h. p." l; I J r.1 l.
Jlto:-'I I ti puede conscauu
al ,'ulI' ti t I
.bn. \II,1.t, ITI.I' r.llI1J.lltlJ.rrn,l.
'Ut \ '1 ~J.
re el or" I" II,
1," III {u,.. . pc", r J <abe el
J~..\ /,(1 , Vil' HI' 0, '01\1111 Mi' '"
refrau. "El '111o.: 11o <ur'k II "lo m.ul" l''' r el tuuon tiene que che'J.ISo.: <111 l." n ,\>"
lte l ' el ~ , '" 1" ;llll lg'" ,

\ hrlll aJ,,), -l~ O ll . I I.\R\F\" ."

4(; -

grnmol'l: }' IIIlC el de libre elnbo mcin pa,C':Hlc igual dere -

che ' r-ontn r de-de el 1 ~ del iu.licado mes.


"' t ..!lI 11 los e...ta,lu!l oficiale de l. In speccin de 1M
Salit re ra- . In e btl ncia de salitre (11 cancha el dte "1 de
1ict ub re cm 1 sieuiente
Elahornci{ 11 Fi sr-al.
Elabomciu Libre

461\900
fJ;~, no

..

~ 14," 00

quintales

L:I'l disposiciones ndministrntivns que hemo!l r-itedo,

si hcn rczulariaaron 1:1 pro.lucciu. elcv.indoln umduulmente, ,lt's,lf' 1 4 ~ 1 , ~ 17 1 quintales q1l 0

.;l:

(O xl'0naI'U ll en

Ahril dr- 1.";"'1/ hasta 311:~,.J3~ ' luO ~,' t'Xp0l'tarull en Abr il
d" I~"'I, lit) dieron tonna ui " tll,sl ittlc i, ll UI.{lllUI J\ lA
I'ropi,',lad ..nlitn-ra, y ,lejnroll 8111)~i~telltl' el rgimen
anormal entoucea Yig.'ut".
1.0 cierto es que la ce-acin de 11l~ connntoe J6 eln
bornr e ,I,)e In propieda 1 salitrera en una ..itu:lC'i,',n m.a
il"ll'~ulal todava que Ia que tubo uutes de l z. Jo tkttlIJfl:'.
y, en efecto, ~i la elabomcion por cuenta 'ICOl! justificabe. r-u parle, 1" po-esiou cu 11110 81.' eucontrnban IU::l
saliueros de 1., ulit:illll!! 'IU" bnblan eid ohjeto .1,' la
e xpropiacrou. una vez rc-ciudidcs lu- contrato- de dahllllUi'"Il, lua sali treros carecieron di' titulo .\" hasta de
pretexto polla contiuuur ('xpl'JtRlltlll, el! provecho prtlpio }' "in ;nn":tlllell alguno. (J~llll olit:iu(ls.
Ilclli coiupreudc rlo asl el Go bierno, Ill ll''' con fecha
1 t J e .1 uui de lB.s1 mand Io 'vol"er provisiounhm-nte
IU8 clltab lociruiolltoll salit re ros qu e liulnnu sido adq uir-

-4i,los por el l ' e n 'l, : 111" '1.111: dpplJsi l,j ~f n, pOI' lo m p.nOA, 1M
t n s r-unrtns pnrle"! tif' los n rli f ca.\u flllilill (,~ p Ul' el
valor ,11' r-nrla enlitrern ~' curern ...-u al1clIl"" "11 UII:\ tese re rla tic-al PIl IIlUlIl'lh corriente 1111 III a 1., lal al prec..
de In otra cuarta parte. cnutidn.l ' I Ji "11a di le la al
in tor- "ado .'U:HHlu entre ,.,a ~" IUllo~ 1, e rtiticad..,. PlIl

ti.loe

JlUl"

,,1 valor de In

1' (' ~ I" '11\'

alitrcr

E"ll' dccrr to l ll( ' puede cou i.lcnu e como la plfO.lrA


auaulnr .1 1, la 1'1'.'ulhl it w', u d, In propif',l d ,if' 1 s salit rc ra .., ha !ti,lo tam h j,'n l "1 ~, II l., hl f..rlllhll. privedu

tlel flllwiollar io phl ico '111f' e ..l,lhn

de ellas. I:u-

'1 ('alg"o

II,H'lo lI :lI" 'PY , y ,lel pcr-onuj c '[11" ha n' -orri.l .. las ,'a

111':1 el e :-(,mli :q;o . n l :,U1I ,1 , 11"0111111'1.1", ,l' ,\"e!J1 da.lo eu


lhunnrse ,,1 " Hu)' df'] Salit re."
,Jll illl'l'lIl1 l: IS

ciu de

Xorth,

Tar;lp a (' ~

:lU II 'IIW

hal,a ,''ui,!,

tres ,', ell:lllo nu ,,,

,11L1.. ~

'111

pI"O\"1I1'

11 H\'('\

circunscrit o :i I.I ~ blml'f''' de _'11 h llllild. P ~I 1'" 1" .1derero ,I" ,h 1ll 1l1'li ll 'l ...:," 11 1 Ht 1- Un
1,1
110111
umt ivo ,j , \ i"l Ir las ,il'chcl
1Il ti
qui ir ,11'11l0C illlit'lItu ru unnri

'l Ile .lc ,lIa

hl'll i

r. 11 }"" (11

\1-

"en en la- '1Ii c in; ~ .I Ia I' \" ~ 1111 u,,~ 1,,,1101" III 'lIt' 'onh,
) ' :, COIh ' CU ~ lI l' j ,1 ,1, I P'" l ' ouci J 'lit: de- HI,OlllJ,.
cU~ill'l' 1 cipal ocupacin I"JIl~: t,t '1 n-e JIICl' :",I.Il; 1.1 "
oficiuus .Iu propiedad lis' J. P:U:l ac r aceitar 1,1'; III "
quinariue . piutn r l os t':.t.llHIIIl " l!t
te (' ,nOCI:I. ~ 11 ..
por prol'i., aut orid ad. por illt~l(lllC' d ti l'ceros, 1,11 e
eruu las oficinas tillO posl'lJ ll Illt'j orc, terreuo-.
~uLlIJ v lI an ..v "e hullubn u f1"'l'i, lu, dt:sd, el allU
1:-11'11, "II"la ('X pl~lal'i"'ll .1" 1.1 oficina li l'lIolll ill,ul " ' 1'0-

rua na,"
La " I'cruuuu" era HILa bu enu ofl ciuu de pwpieJa,\

4A -

ri scal, cuy a pOI t'~i 6 11 p ru ~ i " fl r i a "IItll"" 11 11l"lll'ciu r ,Ip.


la.. Snlitrc rn- med ian te ('umIJillllei,,]w!'l mi .. ,) menos h-

10.1 t s.
l....

11IRflllillaril\ de la " l'eru:lIIa" I ..taha ('11 magnlti(,:HI

eoudicioues de trabajo. l lnr vey, (,oH U" Ins pect or d., la..
oficina .., h lha r-uidadn tll' II"t Ir . ",.e j"tal,Il'I'illliclltu
ti!" ruaut I 11 1 uecesnn par. ,0101'Id" en brillante Jli,~
.Ie explut'\l'i'lIl le"lU:lllt.lallll,), t' ("L'fln. ol ra .. oficina ..
d prupi",lad thJ E " I:lIlo . Y a.. ~,. "'l'liC':l, l't"illo '''.111.
oficina. :i )"'sar .1, las .Ili.'ult.l,l,., illlit'l"Cu"., al c"II\II"
de ,.;"IICrm, I'''Jlsi.:-ui ,'x!". r!a r, ,J",I, Abril :. I iiciemhre
de 1 l' ~ l l , la ". llll il la,) de ;)I I, :!~Hj '11l l l al." pllr cuenta
de l F iscu: y :!1 ,~ ji 3 q uiutule.. JI" r " llClIllll1 e l i urvcy.
E l puesto ociul que ocupaba l Iurvey, lo ha l,a colo.
r-mlu eu "i llla:j,:JI.l de COIlOCI' I' ,'. m uuu- hn a llt ic ipa t'i"lll

los 'ifercuk" p ru.H' dos Ullllillisll"atiHI;-; t(lIe se referfnu


la industria salitrera tic 'l'nrapar.
E l IIWP'l'tu de devolver la.. otidlla~, uuuque fuera
I' ro' "iuII a11ll1'1l tt'. t lo- t cucdon-....1,' cert i ti "<1.10" sali 1rerus. lu conoCi lI lH'"C)" lUnch" unte., 'llIC ",C expidiere el
decreto de 1I de .Iunio 'llle hemos ("I:"I".
l lu lIeuenlo COIl Xorth. ~. prcmunid... de unn carta
tI trllditu tlcl ltauco ,le \"'llp.lr,lisu cu~u gereute ) 11'.
1'1\"'''''11 del..IIll'S tarde turnar pnrticipneiu directn y
l'cr..nal en loe negocies illlllllOlrilt!"", .11' e..le ltimo, 1St'
("'011 utnverun "11 Lima tille era ('1 mercad donde se
llabia ecuuiulado todo 01 papel -alit rcro.
Los l'l'l'lilicauu" salitreros :.e vendan en Li ma COIl un
tu!'rl!! tl '~l'uelllu. Alg ullt .s t'l~ rtiticad"s, los ClIl'l't'''POll,lit'1Ltc" (1 oticiuas ele plica importancia, ni uhtonia u tU:-l
honore s de uuu cot iauciu cun lqui eru.

priucipios ti,!

,I ~ l

aljll l Kj ~' , y '"II:Bulo p\ l'e r IIU ha .

\,a " XI }I'l'illll'll t;lll., llilll.!l'111 I' \' Z ,1, ' , 'ar :' l ~I,~1' I\l"l'isi ,'U en

la 1-\'1I1'ITa, los l:l'rlifil';u lll'( M ~ c nti znhan 1'11 Lima :1 ljO' ,


.le 1111 vnlor nominal, pal!ad ~l''''' I' Il hill. t." ' [1Ie ti' cotiaubau { I ''' ~ 1I(,lIilllll';; por "101. En I'''a ':p".'a \"" certiticud o e 1If' vendtn u illll i"llilllall lPllt l' ~ill t..ruar pa ra liada

en r-ueutn el lIullll'1"" 11.. J "li"llla :, '1'1 .. correspondlan.


I) P"lI"1l'!'I di' lo;; ' '" a~I I"( ' " ,11' :"\"m .Iuau y ~ Iiratllll"b,
lo" cprtifira.Jo" 11 ., :-\ " 1,0011 ~.' \I'IUlall , raz,',n .1." f ;!O
y de L' ;;1I ."t.rl iu n-,_ Ya ~ :l l " ' lll u" '1"" ca.lu ,'rlifie(1.ln
reptr's"lllai Hl un , ,,1"1" nuuiinal d.. f P";:_ ro :..
El seor 1:1'1ul , jete 1'111"111"..... 1" (;, ca-a ,h, 4jil.h~ le
l . i ll1 11 . I' I"O p ll ~ U ;'. 111 ,':I ..a .1,' (; i lJ h ~ d" I.IIlHln i . aprovechar
.Ir> e -tn Ilaja , y l'lllllllnll" 1".10 1'1 " a pt1 ..nliner Cal, ulaha 1(.. ;,,1 'l ile l'UU L' ;UO,OO'I I",.la l.n-n-r... 1",. certifi cado- ('o rrt'fil'0l lll il' UI,. ;'1 t".Ia" la- oticilla,. cX""JlI') lade Gild--m eis tcr
En tudo caso. ".,.n olt"l'a"loll. !lal.tla 1'",li,lo n-alirarse
ron t: ~HH.oOO . 1'111"1 1111' ."~ ;11,11\11011.11' '111" la deumudn
simult.oicn 11". l' ~l ' pal', 1 halu'in Itlwra,lo 1It1.' nlzn.
(i nwia,., 11110'''. a lc'ullul"illli "ll l" :IlLli,ipa.l" '!'!" 111 \-je ron Harvey v :\or1 1L clo la ,\d' rl1liwwi,"1l ,1,'[I ;"I,i" ruo
de eutregnr 1:ls ul i' ;l w.. :1 la indu .. tria I'ri\,III:1. 1'11 r.uub i lit' 1"" \'l ,rtili'" :lll. ,~, .r n ll' IT l'll :l la {'arla ,le \'l"I:di lu
('011 q lle 1",. faH II"t'I'i ,', ,.\ g"1'1"1'U1t' ,1 ,,1 Halll'o de Ya l l'a ra-

so , adquirieron e u Liruu

ti ll a

'oll"i,leral,!., cautidud tll'

cert iticados "a 1it reros.


Adquirieron. cl, t'""l ll' l\JIul.., t'trtili n lt\" .. ('lllTl'''POll<
d ie llh's:

1:1"

ofic il1 a s " l' rirllit i\" a", "I'r-ruauu", " Bnlll-

l"I'Z", "l hu-u ( d ir,," , " ,l aSpllIlIJla", " \'irL{;uia" .'" Iltra1'\ _

La oticiuu "Iuu irea" ' !,Ie rqll"l's "llta1Ja l'1I cert ifico -

- so dos UIl vnlor nom inal de :-'. .\onu 4le .... d., u adqui riJa por 11 3r\"c)". por menos JI' t.: ;"ouo ; y veudid
de-pu po r l mi!llllo en t.: ;,u, OOO In -ocied ad i llg lc ~a
denomina.In l . i ,"u/ /f)t,J X itmte (''''''JI'tI/!1 /"i lll i l(,'Lo" cerrifcadoe de la "Peruana" tille se hab a veudi-

do al Per e n ms de t.:

-tU , UllO

fuerun adquiridos P'"

Xort h y H ervey e n t :!:!,CJIIU; l> ,~lo e". li m a u .l c t.: l un


cada unu; pel'o este p rel" j,} relative meut e ah" pr ovin o
ll~ la circuus mnci n (le (Il e la mita, t (le lu:! c(,l"lifica.lus
estahn en man os de los ,;efw l"t'" Flsch r )I al't in que 11"
teulau )1"" ( tUL: sacrificarlos y los conscrvero u eu 1'11 l"!"
der hnstn .Jul io tIc 1882.
Los tn cert ificados de S. l,u l)(I cada uno. co rl'e SpOll-

t1it'lIles tL la oficina " ' irg inia" fueron comprados por


Harvey eu cerca de t -I ,OUO )' vendidos Fttlsch )'
::'.f nrt in , a ct uale s propietari os de esa ofici na , e n la s uma

Ol;l

1; l.'ol,Ot 11 l.

, l It;' d ud .... salieron lo.. feudos pam tallas estas lucrativas especulaclouee! i Fueron impor tados de I nglaterra'
F uJ una insti tuci n Ilc crdito chilena la q ue s um ,
nistr ""0" capit ales: el Bailen de \ ' nlparniso.
Fu e st e iui-ruo Bal wo 1;' I IIue propo rcio n la!! SU lilas
ucce-aria , pura colocar en Buen Heti ro y .Jnsparu pa
IIlR/!llril'uS iu quinas de elaboraci n .
~ o lm" la Ln...e de estns adqui-iciouc, de Xort h )'
ll ar n 'Y ,f" han forma d ( '11 Lond re s lns sociedades delI"lIl illn,las }'J'jmitinl X i tnd~ ( 'uIIIJ " "'1, ('o/unid", Xi/rate
('um1,(I/I!/ ~' 111 J.iI 'oJl'JfJ! S i/ rafe ( 'U/IIJ lllt/!/ qUI;I pi helllOlI
citado.
El! l-ste UlI mal para el Ilalsr
Indudubleruoutc li, l'ero e ~ iucuestiunublu llue e SIUI

51 propiedades salitreras, ft no ImlH'r mediad o la accin


perturbadora ele ese funcionario pbli co, II:il'ran pnsado manos de i ndustrinlr-s nacional es, r en todo caso,
habran qu edado en manos de sus primit ivos due os,
anl ignos y experime ntados sali treros.
La riqu eza pbl ica de Chil e halnn uanado con esto,
y la ' renta ' fiscal es salitreras se r nu ms estables v
seguras, CO Jl tO tendreruos ocnsi u de delllust rarlu m s
adelante,

v
El f-;upremo decreto de 11 de .Iunio qu e di prin cipio (L la evoluci n ele la iu.lnstria salitrera, pesar de
la iufluonciu decisiva qu e en la constitu ci n de su propiedad lo atribuimos, no poda ten er silla efectos enteramente transitor ios.
Era preciso dar esta propi epad una const itucin clefiuitiva r qu e estuviera m s en arm ona con In actitud
que "hile haba a. muid o re pecto del hu nno y del salitre e n relaci n con los acreedo res del P er .
Fu ste, 'in duda, 01 origen del decreto lle 2 de
Marzo de l. .... :!, por el cua l se orde n lo sig uiente:
1 ~ Qu e el J efe Poltico d e Tnrapnc oto rga e ttulos
definitivo ele propi edad la ' personas que, en virtud
del decreto d e lj de 'cti clnbrc de I S I, es t uviese n en
la ten encia provi soria de establocimientos salitreros )'
que hubi esen eutenulo en ar cas isrul cs el total de los
certificndos t', vales prnvisionnl es emit idos por el Go hioruo del Per 011 representacin del precio de venta
de los referidos ostnhlecimicutos.

~?

Que se ntllrj!aSe el mismo t it ulo 11. propie dad 4


h", per!lOllll" .pu, .1"1I1nJ .1,,1 t rmino de unveuta liall,
('ullla.10s t1l:"_.. ,I.. la f..eha del ill.I'R,ln decreto. entrf'lllhi'1l
cancela,lus al Fi..(" to,ln~ llls (""I"tifira,l,,; ,', \""IC II refe rente" 111 ..tablccimiento ..alit rem cuyn propiedad ~oli .

t a"c ll.

di"p ll"'O, izualmcntc, por 1,1 1lI('llt'itlIlAdo decret o


>lUp n 'Il Ul, fi lie lns .. lil' imh 'lile 11<) S~ enaj eunsen eu 1/\
form n y f'ulH lif'iOI\I'''' pr l' f" ',I" ll t cll ll ' ll t ~ ',ta l.it'f'id :HI. fll P'
llie enajeuedns "11 pl,liell su ba",ta . J\l efecto, po r resolucin .1(' :n ,1" Julio ,J(' I ."',"':! !;f' detenuiu (lite IRS
:-j"

oli("il\a~ C UY" vnlur ex ("',lif',>1" d e lull,oon IW'O'< se remeta ..eu en YJllpa raislI eu ItI.. da . . :!7, :!S ." :! ~ I de Sep.
t icllll'n'; y 1.." tlcinn .. ell)'o pn-eio .1,' venta no exce,li!:'",,' .1, 111 iIHli"aJa tun a se remata-en en Iq uiq ue, en

10'" tlias ti, 1:! .\. 1:1,1.. ~l'plielllbrc .


1'''11 f.'c!la :!l; ,1, ' Ell""" di' IS:-:t; SI' onl eu') nucvmnen le '11le "" "tM!!:!"" ttu l"" ,Ic propi-dnd /1 las pe r.~ unus
'\IW cumplic-cu ,"0111 las ,li" pos il'ill11"" Cllllh' lti,la, 011 ,,1
d" I'l't-!lI uute rionn-ut ('ita,lo.
En virtud 11" ',.. Ia" ti"'posiciolW" admuisrrativns pasnron ;l ruano- ,1 .. part iculares lu,;. "i.('ui(llte:- estableclllicnt .',.:

l'oJ( )I EII1O lIE LA Sn:.\ST.\

" . l'

t .

1:".' ..

r, lIa'l uula"
11 um-t uae ,1.. l'ara,I;1$
17 .: ~ta hh,, i ln i'IHHM

1,1';

F....h...I I....M\ i ~
'l ,ib' 1....1 . ,~,
I .t; "~ ,l(ln

!:-"ti ~
1 . !j ;n~

Va ].,r
"",rniliu.l...

,.

1 , ~ .I I ; , 1I 0 U
~

I ,GU ',t llU

:.!U I, 7r.r.

:t7 ",ollO

s.

1.8 11,7:;:;

fi3-

Las indicndru 17 oficin as, cuyo valor PIl certificados


ascenda ;t la sum a de 1 , ~ 4 1 , 7:,5 i'oll':". fueron cnaucnurlns en onmhio d e l .71il ,r;r,() soles; quedan do en circulacin un saldo dI' ~ 3 , 11 r, so les en ce rt ificnrlos, pnra cul.rir
los cuales tcnn el Fi sc en caja S 57,;I:\~ .R:?, sumn proveniente del va lor o\lte llici o e n los remat es, y elt'l produeto del arrendam ient o de las . ulit re ras fiscales muudado r-ohrur I)(JI' decr eto de 2:-; dc . ' cpti elllbrc de 1,'81.

. POR )IEDlO DE RESCATE

OF IC IN.\1'i

1,: ,.I:\c':I:-:

( lll iIlTalt' :-;

) 6 M quin as . .. .. . .. '1 4, 4 fJ 3

;,)

Esta blecimieu tos .. .,

El

lit nfl11

:1;; Oeiu as de parad as .

V alor
en ce rti ticadus

Fa cll lla 111'I'l HllI ('I\" a

l ,s;n

1;, :!!10

!i.77;'j,OOO
~:ll, ' 00

6.709,800

S. 6 .5 ' 3,200
5G,625

I S.
I

7.4:l9 , 25

Gol,i,~\'Ilo

recibi e n cambio de estos 5 1 establecimi entos salit re ros 7.3!J7,1 ~ ,-, soles en ce rtificados, y pa ra
respond er por el sald o de 4~, 7110 soles en certificados
qu e qu edaron en circ uluci u, recibi la ca ntida d de

S Gl,42 8.Ul.
En r cs iueu : e n v i rt ud el e IIIS d ecr etos de 11 de Junio tic 10 01 ,1; de :':iep ticllll,,'o del mis mo ao, :? d e
:Jfarzu d e lS 8~, ;H el t' .l ulio d e l~~:? .r ~ t i de En ero de
1,' ':, , Re ell t retra
o rOIl :'t la iiulusl ri u ..v propiedad priv adas
~~ m quiuus L:U11 uuu uculud pr o.luotivu de 7.-l-fj;;,OUU
quintal es al lllIO , L:u1I :\ ()~ lo ~ estuc us, y que rep re sentabau 1111 vulor uouriuul de :"L~ ~0, ~ ()( ) s les; .r -lG oficinas d '
parudns ('011 uuu Iucultud p rod uc tiva nn uul de 1.1G:? i:il )(l
~

q ui ntal e.., ron :?, 7 :? :l ~ p~la('a" y nn valor nominal .I,~


1. () 1 ; t. 3 ~ n soles : l, ~'a un total ,1 ... ;~ e-toblecimicutos
".llilrl'fos con I ,":!:! 1 -teca-, y una liu'lI1ta,! pfmlurl1\":l
nnunl li" ... li:?!l,"iOll quintales . ~ roprr-sentnndo UIl Ylllof
nnminn l ,le !'.:!:'-I/l."''' ",,,lh' de 41 p,'ni ll'lh pOf "01
:-:i :i f'~la facultad pruductivn n!! r " ;:f.lII H1': la f't)fn"~I'0ll '
.lil'n"' ; ln-, :!n oficina" 1(lH' 110 hahiall clllnul" r-n la I'X'
p ropincin, (lile, ""r (( IUi'liJ.?,'ltil'lI!t' ,'''t:I!I:m 1'11 numos ,lt~

particulares, y quc nsccndn

rercu

11..., 1 [,( 11 1,0 0 0

quin-

tn1t'" al ao, teml n-mo- fllle la facultad productiva do Jos


establecimientos "fllitrrro.. de Tarupaesi , I'ri lleip ius de
};';"i:!. era m !t ~ dt' IU.lIol.non ,l., Illlilll llll' ~ al afi" , pu ps
1"10 indu-trialc.. {l med idn ,ut' ihall recuper ando 1"" -ali treme aumeutalum la facultad prtHlucti\'a ,l., "u", T'., \ pectivn- oficina"
Estn ':u'nlta,1 productiva se l'"lilll," vn I ~ .r,:H ,IH}H ..1
1':' .le "\I!,,~to ti" ]~!'l , I ; Y "O :?li . ~I:I-I,IIIO al a jiu 1'11 1'.' ti..
E nl'ro de 1 ~ ~I; .
La exportacin lit' ~ltli l re fn ~ 1I "S:I poco la ~1'

unicnto:
t ... s l

'1llinlaks

l x....:! .

K:!-I:!.:!:!-I

I :",," :-L
] ;"8-1 ..

Elllahll'f'i,!os

-I . :, ~,n,r,X-l

('~to"

..

111.;!l',;"l:)I)

l1J.-lIJ,771

nntecedr-nn-s, vr-nmns cu l..s rau


! o~ e'apila!"s '''1'' hnh a n ..ntl'a,jn ('11 jm'U<J en t.stn 11"g"u lld" ,"puc;"! .1ul ,l"":IIToll.. in,lu lllrial d.. 'I' ar ;1jIOH'(I.

1 1 l' ~ l l .. 1.:1 uflu 1,'ij j fUlll'iUllalJa cu ((luillU" una in-ti-

tUl'i,',n haururiu 'lile ,.,~ fHIl,l/, eu 1.0I1 ,lr(',. ':11 l' ~'~ 1U1,.1ll1l
" f'H hajo la tle llo m illl" :,, i,"ll .1.. TIO' .1[, 1"("'/I.lil.' /J'lIIk l-f
/'t'I'lI _(1'''' ,inn;, "l" ' lllpla zar :l utrn ill ~ l itl1c i':'n .Ie t: ~ t c
glt' rll llama. IR rJ,1': .-11/11")- /'( 1"111 ;'1/1 I.m!. I.il/lilt.:d.

E l cnpitul nominal 11,,)


n:lllla ;.

1:/11 11 '

.1l u ("Ifll fil ,1d / "1"/1 D.~

la ,'allli.hlll d." t: I ~Il ,ontl_

1':"11' banco, flll' , t-u r il.!lI r, 11 11 era ,.illO una ('a~a

d"
,,,('al:., llO ' l'!"...,'' :\ la indu-trin -aliIn"'a ui ,l i""da ui iudin-c tam-ut .., -crvici al':lI11ll
( ' uu lia,lo ; 1:1 .l il"t'IT i''lL ~ ;. , tlll j ll i~lr .II ' i ' ' 1l de UlI .!!:In-u tr- p 0 1"l 1 1'1l1I'llIlill " t, P"" O " ~ I 'lllI'H I,,~(I , el 1':I\li tt l l l ,~

paluil.....-u !!rall.l"

"'1lt'i"');1l1 hillLl'a rj;1 "'" \1"" ,1" 1111 lIHHJH;'IJ I .. {l utru ,


..1,"III" I,illo pUl' "1I11't"e",; .. l'llt eralll" It! U aleato ria.... e u las
1' ... la

pad iciJl;ICi,'1I 1 l ll'r~lI l1,, 1 el g ercutc


E l. I ,'i S l- s :! el 1:'1111" 1 )1''l"l' llll il " lIa CO IU p rlJlIll'ti llll

cunh-.. Il'na

"lIt t!'

la 11Ital itlad llc ..u capit al "lll'i.ll

t-u , '~I a

Iormn:

Elllpn'~ "~

iuiuera -. ,11.: du,I",", tXil".


ru- ,', lI\ellu" __ .
!.:
En al 't 'i " l ll'~ ,I t, la ElIlp ... -cu tlt> A!!II :t
lit' .\ r (' ,t i.l
,
_ .. '
En {" '1"1ilil',Il I,,~ ~a tll.. ru id.
I'n,.l<tlll" .. la Fuudiciou ti" T,H'pal'.
id .

t l l n ,.. I'r~' :llIl O"' "

:!U,OIlO

:!;' ,1I110
1 --1 0011
1 1. 0 1111

L a tuverstou 11, ' fOl lll" ... en "" l"l ilie,llllt" -nlitrcrcs \,run' lIa ,11' pn:'''lalH'''' In 'eito .. : p.u-ricul.u'cs que lmlnau

tl'p osita.!o ,"JlII11 prenda l\"e p"po.:l.


E l lhuu-o pudo ha be r recu pe rado in tegro el capitul

illl"lf ido III

n'rlifil'ndo~,

pero ~t';1 Iltu' cl ucrcnte 11"lt-

elllltia ..e di' e .." papt>1 u '1\1" 111\ il'nl "ttll~ mira- II UI' 110
a lt'Klluull" ",

el hecho

t ,~ 'I '!" 11\" t 'l'rl itip:lll n~ p ll,;al'OU

rua no .. ,1" ~Ir. :\orlh y ::lIui.r",,,, por Itl~u 1l\" UO" 'llIt' la
Illilllll lll' ..u ve nlatl"l'lI vulor. lJ.!ual "ul'I'11' ('orril,tllll la..
a,'{'jllll" " {If' lit Elllprt'''ll ,1" ,; \ .rWt ,1,' Ari,'a .

Lo l' "..itt vo "" '1111' el Ball!'n ~J I~n'a llt ll ".' arruin , ~11l
(JI \(' 11,lI lif' r-churn Ile 1ll1'lm " .;11 lil',;apari" i" 'II, e XI't' p l ll,
por "lIl'u",.lo, lo" necioui-to-, .1" L"u,ln',;: y "ill 11111' I.ajo
Ili lll:''l ll l"p"do Iluhit'm "illo 1'1'0"; " '110 ';0 ,.. illll pa ra las
pl'r,.olla.~ IIUt' J,) udmiu i..fl'ah.111 .
l luy. l'!" .., '11It' elimiuur 111' la hi.. for ia indu-triul d I'
'l'al'ilp:ll'l 1'~I ,1 illstitlll'i"'ll '!'!" Ilill.rlllla illl1u(':tll'ia hu
,jerritlo 1'1l 1'1,It',;arrlll\o ,11' la iud ustriu -nlitn-rn.
El l lnnr-o ,1" \'al p nr:l ~" t ' ...la h l""i/, 1' 11 lqnique, el afIO
"!o;( 1 u un -ur-ur-al, I' llya a ,l llli lli ~! n h'i ,"ll 1"' lIti,',: u n auticu l' lilpll'.lllo (le! H:I1l!' o ti" L lI llll'l''' , .\Il:j ir o)" :-iutlAIIH' i!'a , tl" lI J ua n 1l:\r,. ,,11.

toincide vou 1,1\:,.t<lblf'Clllli\'1011l .11' \:,.ta "\Il'tIl,,.al l' )


ilU !,ul"" 11111' n 'cil,i.-'roll eu l'.. tu 1'1'11 ' uu-ia lo.. 1lI'J!"l'ill"
i ndu ..t ria lo"
La g"11(' IT,1, ,.i

haha {''':.ratio IM, r n'llIl,I" ~1I 'o,ia .. la"


III(-ult tI, pro'Ul'i'~II, h,liJa t1" h'ni.lll Iull 1l"1II11 fl:nea
1 , Ir:llJ ,11 t "la,. la, t rn u...rccioucs mercnn tlle-.
1. .. ('011", c'wlu'ia... 1'' '1' un-a pa rt' , tIt,1 I,rllloll:!,ul"
1,luI1u,,, ti" lquiqu e. ti.. 11'" IJl llllharll"".. de l'i",I:!UH)'
~J tjJllo,w" ,'" lit' lns Iml ,J l a~ tll' '<un Frouwi:<f'tI." 'rarapa.
c, t. 111,111 1II'II,.,lrialUl'lIf,' ' IUl' 1" ' '' .11' 1'0 1' :hdlll li"lll!,"
"" In', la 1I1'li,',u illtlu"tr ial tI,' ""la provinciu.
1-:1 101'111'1 '11 e:II I1 Li o tic "olwnllIa , la altl'nl ei"'lI (a,.i :;11...
tuucinl 1,;11 uuucriu de legislac i n, )' la cllll,licin tXI't'I'1111

cionnl

('11 11111: ~ e ( 'lI('olltraha

h'

'lfI",-,,-,I-,. ' I '"'lit


1 ro 'ra t {'-

nian, 11llclll :I';, '1111' infl llil'l'rufllll<la ,: iIlP\i. lal.l"lIH"lt.. "'11

el Il\lulo ,\, . ,.pr ou, rni.o ,: II'\US""-'\


\ Tur
, ' '"
;11a p:w 1.
Ap"';:I" II ~ todo,; ",.tu,. in loll\-' lIi "llt," , v cune-' con,.;.:r-nr-ur-in ,1,' la .. tiili n nlt,. .li"pu"1I111'" ;ullllilli..lmtivns
,lidall a,. al {tifl, "" inrlu ..lriall'''' n 'II' '' a ro 'll ''11'' faena "
,'11 l.. s I'rill ."ro.. tlll',"" " tif ario I l" .... l.

Fl1l'rllll 1.. " pritllf'11 '" eu da r I'rilwil'l" ,'( "lb lralJaj".".


('OtilO Na uuturn ]. )".. 'IU" .1i"IH'll t lll ,)l ,-apilal -uticien-

n-

para n -liu 'o '" " ;!r la.. lIl;llI Ui ll u 'i a,; ')'krillr:ula. durante lo.. 1I1!''''' ''' ,l.. palalizui,"ll, y pa ra p ro'H',r..e de ea r l"n

dPl ll1li 1" 1"1111'1110'" ti" tXpl"l :ui' 'll .

IJada la "itll 'Uj''11

~lIi -'II'wris lit , la

[l1" 'pit'oI ad salit re-

'I'!" r-t'au hi.-u P'll'o,,; \"" qll e "t hall a 1):\11 t'll " ~a il\ ,.r:IJ.]t' ''lIuli,j"II I.
1.0 " a llli"tllll .....alil r< 'I'II" t, u ia ll ~ 1I " a pi la l n-prv-vntudo 1" '1 ' 1, ... ",'rl ilic:ulo,; .":Lli l rt' rll,; '1III' llal.all 1"l'l'il.ill, . e-n
)la;!" ll, ..11'" oti..ill:b Lus ..i IlLI'I,,; con tnui-tu... ,1" da1.onn-i.tn. 'pI< ' " I a ll lo.. 111; 1'; , uuucu Ilallan i'''''I.:'lio cupitul
ru, l'it'

('ollqln 'l1d,'

IIl'l'lli . l lahiun trahaja,\ , . 111 "1'1"'1\ a l lrt:llilu 'I He It.. eUII-

cedan 1" . . H:1I1l. 1.. ,11.:' Liura.


El ,..tal.J,'I'illli'll to ll. 11 11:1 iu.. I II Lll.,j'1l1 klllt:aria IIUt'
abril "1' 1.1 '" 1III,-r ta ,; d el lT.:,li, " ,i 1".. indu ... t r iale-, correpouda , 11111"'" , una u,'n,.;il l:l,l illl...riu.. a t: iuuplaauhle.
La.. pt"tn id-ncia- ounpn l..ivn-, t1il'!,Hhl'" por la autoridad milit ar pala lJu e lo- ill,lu"lrial,.. . ,\i,' r;1I\ I'l'illl..' ipiu :i
la olabonwiu de sulitre-, .\ \..... I'fUIl',.. itu... tll" .."'Iol'i mis1l1V." , hubrm lltll',latio rl'll.~tra ,ll1l'i, ~ i el H a lll'o de \' a lpamli" Hu 11II1,ic ra c..lahlt"i,h. , -u e ..tn proviuciu. cu a' llIl'lIa ft:l'i la , la <S Utul',.;al
. ' llIt' hnstn ho\', fuuriouu eu este
puerto con tuuto xit o.

La ,:p{":\ de unusicin en '(111' s.. l'"lahlcl'i.' la sm-ur"al del Banco tle Yalpal":l .~tl, ('11 medio 11., lu" azares de
una zucrrn conclulda bajo el PUlltu .Ie vistn m ilit ar,
pem I.U n.. IJOIjt) el pllntu de vistn interuacional: la \1('1' sona ' quien "e confi la g'en'llria de esta iuiportnute
in..tituci,',n: .\. la ndole especial .le lo~ negocios iudustriales .le e-ta provincia, "un lu;lllrp" que ha n tenido
flue influir p.... lero-amente ('11 el :iru que este Banco ha
dado en estn provincia o. -u .. l1ii'r(nil '" peruciones ( ' 11
el comen-lo de cr dito >. le cambio.
El bando militar de ~a de Febrero de l.'il'iU~ la"
d cm e disposiciones administrntivus referentes al salitre
lmbun colocado de " echo las ficinns en manos de in
lnstrialcs t1Ull nu eran ni Pf'l'LI;lllllS ui chilenos.
Ko eran pen mnus porque, A IW SlH de las ganmtas
ofrecida s por el ) [inistm :-lolumayor al pisar las play:\s
de Iquiq ue en Xoviembre d e l x 7:1. no podan stos dedicarse fl funciones industriales incompntibles cnu el
estado de guerr,l y con su nacionalidad. Lo natural era
(lue se retrajeran , como lo hicieron .
Los industriales chilenos qne hahil ll enaj enado al Per sus salitreras ~. tIlle hablan celebrado con el G obier
nu I~rllallu contratos de elahora l'it"Il , cun mo t ivo .le l a~
dificultades suscitadas e ntre Chi le >. Boli vln de-de fines
de 11:.'78, haban traspasado sus contratos terceras pvr sonas.

Siendo Cilla la situacin de la industrin bajo (,1 punto


de vista .1(, nacionalidad, f:lcillllt'lltc se comprend e quu
II\~ I'rimcl'a.'i l'c rsonas que ccmcnznrun li .Ii"frutar .Ie los
beneficius del cl"tlito industriul que brill,lall:l .1 lla lle(l
.10 Valpnrui,;n, al abrir !Sus puertas e l! este puerto, Iuu-

rau. tOllas "lb.., pp.rsollas IIUI' ning'lllla p:wlif'ill:lei" lll 11'ulnu ,', hubfnu teuidu 1'11 la Iu('ha nnua.ln enla que C hile
disput aha :'\1 l 'er la IHo.;e...i/,n de Tarapar ,i .
Baj o r-] imperio de la llbr-rtud flr:! industria, r d plltrn
flf' un n :g illlf' ll com plct unu-ute non unl, una vez C hile
('11 l'' ...r "if'lII fll' Tarapae 1111 1"' Iml,(a ",i,ln el objet ivo de
[a I;lwlTa 111'1 ..ulit n-, III I ,~ :: i t' u y nat ural habr a sido
que Iuemn I..s indnstriules chilenos los Ilnrnaflos :'1 disf ru ta r d e las franquicins y protr-ccin de 1,).. banco s
chilenos, y !lIS (1 1l ~ adquiriesen las oficin as provisionalnu-utv prinu-ro ~. definitivamente lh,"' pn....
La ('(lIHlil'i,"1I de beligerant e.. e n filie se encontraron
ha ..tu l RK:: .r s ll ~d os las contingencias de un a g'11('l'ra
'I '!" !,mlo romplit-nrse por la actitud lid Gohicmo do los
E st ado s Ull idos, des vi, pit es, {l los ind uetriale ... ('h ilonos dd cumiuo al filie la h',jil'a de 10l' ncont ecimieutos
lo.. imp-ln .
P I'I"lJ 110 ha~' qu e confundi r las pcrsmlas conlas COf":\!I.
Los indu ..triales (11lf~ SI' apoderaron J(, las ofici na.. nu
[m-ron, IlIIl'-", nacional es JI' Chi ll..' ; pero el capital con
(IIH' Sl' hizo) n-na cer la indu..tria -nlit rera era, c"i en Stl
totalidad . e-enr-inlmcnte chileno.
Estos SOl! le-chos filie 1111 se discu ten.
I le la... :::, m.'l uinas (lile hal, a t'lI l'xpl utaci',n en l e ,~1 ),
solamente la.. l'orrl'spollllil'nle" : las cusns de G ibhs J
C ~, f:ildl 'lIl1'istl' r .r C~, J . 11. ( ':11111'1)1'11)' C ~ y F;;}..ch ,t 'UII ('ap ital propio. L:I~ n-stautes tol'x plota halJ cuu f'1\pital suministrndo po r e] l j.mco

)I a r l ill, tra1JajalJ :1Il

d as
df ~

"'f'

' "all'a n ll'o.


~I a s (,lart); las lll:rlll illa" Liun-u, Snu 1'edro, I''' lloso,

A g'll a ~a l1 t il, ~a ll .vntouio, La Pa lma , xan Frauvisco

- rooSnn .luan trnhajaban ('UII cnpital sino ex tranjero. JI! IIU' perteneciente extranjeros radicados ('11 f'1 Ims.
1..n" Imilloillll" San Lorenzo y xalar trnbnjnban con

!lO'<

mpitnl

prrllflll(l.

L..'\:' 1ll,1'I"inOl'" E:"illl('r:tlda, I'eruann , Solferino. t'alJ


Pablo, :-'\llla Adela . .\I11!f'la , ('amifl1l. :-'anta Cata lina,

. JI na' ..car, :"'all


. L'
. '1'aral';l(':!.
r-ernmul
0,'
san ., OSt'.
l ' orvemr,
( La Xoriu ), :-\:"It'ranlt'1I1n, H'lHIlt:". :-:all Cnrlo.... l'ea Chiea, :-,an ,10..1: .\J.::ll irre , Caln -cala , ltuen Retiro, :-'all
Loreucito, :-Onu!" Ill'alriz, 1 lIj'' I1 . ( 'U1H't 'pcj"'Il)" I'rouroso sr- trabnjubau ( '\111 capital ,hilpIUI.
La otieill;t .luspruupa, .It , pmpit'{la.l .!l. dOll .luun Tnm'l,; i\nrth, eru habilin!n ,'OH t'apilal,',. ('llil"IIO" bajo la
gnrnut u d,' la t'nsn 41,~ nihil" y l ' ~'
A1lu convlcnc 1I11"pnll1' utu tlllia,. la" ('asas exunnjeras 4tHe tenan capital propio rt''Urriall, un obstante, al

Bailen ,1,' \'a1I'ams.. .


y 'si ,., ' explica (' ,'11110 la l'a,.a de t: ibl,s y C ':'
hleci

SI.'

",,1:\-

puerto s-uu II1l eapitn l d" 110 !lu" ,Ic


.... tOO,OIHI, t'al,ital que ,..' ha t:!"v(uln recientemente, )lOl'
escritura pllJe" tle:\1 ,It' l tir-ir-mlm- 114.1 l x... ,,,, :" la ..umw ti" :-.. ;!;jIHt,OUU _
El l ~' ti" .\ ;U1>tu de 1 . ~ -t , III Ionuursc la comhiuuciu
ealitr..ra ltUt' tuvo por objeto limitar la produccin de
salitre, ln propiedad salitrera C'stabR representada , bnjc
I'} PUlltu de vista ele la nacionalidad del capital, de In siguieulc manera:
1'11

1''''1t'

fil -

( '.\1 ' 1'1'.1\ 1. I';X1'I:A1\(;EHO

"_4 ,. ".

oF ICI S'\~

,\gu a guntu

- -, - I'.HlI l'h'I1 , nutran y C. ...

,\llgt'la, .
,\ 1"J:"t'1l ti na
J{" a r n "'ll ,

I.. ,arza ) 1',1",,,,1.


,J. j; l l ol"lI l1' i ~ t"1 , e.'

I'ahua. .

li i hlJ~

g.m 1.. 'rt'ULO..


:"'an J uau
~.\U

I ~IJ,tll(i

(O, OlJU
1; 'i ,O/Jt)

I I " \, , . ~ rl f n'~ ,
\" ('

f'aJ OOI'Ol.
Rami n-z

,U .1 ..

as.oou
10.000

r o) di \ \1l rtin...
1.i\O' II,,~.1 :-;ltr; ,tt-' C'l ,
" ga lh' \ (\ -',aU,,!' ...
.1 lil),\oillt:'i!'t!'r) l...

lltl,flUO

1I.ltrt'd,l )" sch roe.er..

'; 0.00 0

36,O{JO
.~O,O II( 1

65.II() U
-I....01l0

P",lr"

:"'all ('a b l"


\ 'rg-illia
r U II g-a ~ 1::ljo

.tsch v \larl l1l ....

I IUlI'"

60 ,000

uercanttt..

:;.500

--~=

" .\1'1'1'.\1, UII ILJ.::\O

...... ,..... .

nFl CI, .\ S
HUI'll

n-uro

Co >II!<tlll l' a .
Cala-cala

'.i, UOO
t i, OIl(}
.i[,, "11(1
2 "'JI'K I

l tauvu ~1" loi h<l nlJ


I" ', h '" p,' l ft'T1 i
E. Lnln-rnadiv

Cami il;\,.
(",.r,II IItn
E"'IlIt'ra h1.l ,

;1li,(III01

3(1,I'UO
1:' ,OIKI
::;. uOll

E,'k \ Tlt'\"r...
I\r. lji.\ wll) (' ,' .

~I ,'n'l',l~"
I' rlfgrt' ~ "

( uir" J.:a IIt'rl ll,llIuS.


Xort h r 1I 'lr \l-') ..
.1. :""l\1J.:U ill, 'lI i y e"
FI a lwl. nI ::,ul lt' n' ''" ''<lux

l'e r uuna..
P UIII utu-haru
)'e il:i l'hl'a ,

"
I'"nal"
)1:lI"illl'", idl ,
1;" lIa r" ralll' l,
,
1l.1IH''' \I"llilia-i"
F-'"l'"i"" ..;uh,'-estas

Suu (':Il)"~. .

Suu .I"M; (,l e l 1l."I.


:--a uta II lta
.

:-:") fl'rin ,,
'I'n-s ) (;n i:l:1.

;1:'.(0 1)

' :!,non

.
. .

~ k(llall

,
.

::,'; ,/I/lU
:!l', l ll l/l
:!. ,:il lll
3n, I Iull
Hi. o U11
I :-- ,111111

IIJ,HIIU

'.

~a " lilnlt'nt,. ,

xan jl " lm t " .


:-:lll Fel'llallol" .
Santa I l. 'at ri l.

J Il ZPlIIl !':l

S.. rt h ~ lIarH'Y
.1 ,,..,' 111-'\' t;!'. J\ i '

2,;,1I11

Z,' l'u llll:l,. ,

I ~.

E. Jlm"kiUl{ '
I I" id l , Zaya~) l'... . . .

~1II,(I()ll

35 ,0 1111

.1. T . II ll lll hl'!"lI t " ll l ' ) C, .. ,

, . .. 1 :\"1'111.\, 1',' .

-IS,IJlIII

.' . .. . .

773,UOI)

=~~

r.UillO 1>('

H\

G:? -

,1 cnpital r- xtmnuero repres entaba en

A;:-o sln J(' IS "el . uua tocultnd produet ivn IIH'1I5U,,1 de


jjI ,:,IHI quintale.. y la facultad product iva tIc los estn-

blecimieutus fumentndos con ra pilah"i chilenos repTe produccin dI' 7 j ;l,IHlf} quiu tales meusunles.
La facult ad product iva lle los e..tablccimicutos babilitados )(Ir cnpit nle- ill :;lc~es alcanmba sola me nte
;~II.-, , :,no quintales ni me"!, ; saber :
~cntah a 1II111

.\ ~U fl,

San ta .. _

1:?tl,oOn

_.

Palma

__

li a uiire z .

.. _. _.

Yuu gay Baj o... . . . _

..
..

40,000

1-IO,n Ull

r',[lnn

lt espectc de Rnmirez. ya conocemos el origen de est a


propiedad. Xorth y H nrvey adquirie ron e- tu oficina m: ll
l, menos \'n !.: ;,.oon. r irgauiz nrou en 1.0I111 re.. una MOciedad por t: 1:,0,000, II la cu al $.1 la traspasaron por
t :,11,000.
Xu 1'.. dem a .. ob-crvar cun referencia l ".\ ~lI a '<nutn"
que la raz.',n social '1t1I' explota en la act ualid ad esn
oficina ha ,.;u fritl" sllstal ll' nl e~ m"d iti(':lcitlllc,,;.
1) ('1.. de 10:0\ ,,;u('ios sen pl'TUanO~, y 1,1 tercero ch ileno.
De r naucm qnl', en ricor, esa oficina ha dejado de se r
propiedad inglesa.
Cuando eu .\g'o..to .Ic 1-': '-'; 1 !'e t:!'t~ll ,lc ci'" In "Com biII:lc ln :-'alil rr'ra"', ya ..1 Hall('lI ~a(' illnal de Chile hal'a
nlgu lit'mpo ,tlt' Iml,ia al ,i.' rto uun sucu rsal en este
plwrl o, coutribuyeud as , II. ~ una mune ru eficaz innu-dintn, al d-surrollo de la iml uxtrin sulitrcrn.

j j!
, -

~ c cIIlilllal,a en l ,"Ilq II ILO ,1 B,II )('II Xncinnnl le Ch ile

)' el Iktlwu dI' Vnlpnra, honran iuvenl.l.,.. 1.'11 hat.ilil a.


eioues - nlit n-ra .. tl ~ .J . ,~, l ll l , l ll ll l ;i : 1.Ollll,IIIUJ de p f' '' I J~ .
Desde lu eao, n o 1:" U II m ist e rio Ilh', l!'r.lciil;; a l avn ritismo (' 0 11 fI lie proccdi.t el g"I'l"e n lt ' del B ,U1CO de Yalpa-

rat-o , ) [ r. lt e wsou, en la i1 islrihlll'i," 1l 111.'1 crdito, lo,",


seores .I utne-s, I us lis y Ca. IIU" l'll aquella poca IlU
po sea n 1: 11 p rop iclla'l uinguun salitrera. dchinu al iudicallo Banco 1lI;'" lllell tl~ 7 111 1,0 0 " 1","0':;, suma P1(> se
i ln i r l i,', 1'11 la con - t ruccin d e las l11:'lf luina" l ' unt uncha-

ra, 'I're.... ) Ia ras y P W "o "I'M I ,


El q ue nlrorn se llama " I: f' Y ,1..1 :-lalitr e", don .I unu
'J'Oll U'IS Xorth , y S1\ socio II Hr n ',r, :-te couvi rtierou en JIduat rialc lIal it rN oS y pusieron ,'11 cxplot nciu las oticilllls I'er uauo, 1I11 l'II Hdi ro y ,Ja7.palllpa merc ed ul crli to casi iluuitnd o q uc les eollcc di,', ) 11". liawso u, en el
Han co 'I'!" regent aba .
E IIl'

cr,lilt), por lo {lllC

St'

rdi "n' ti )1 r Xnrth.

f'XCC-

d it, d e " " ,I Uu 1 I'e~o ;;. -ez u n ;;'1' ",.,'glln~ en nquellu rp"cll,
~. no sin gmnde nlm-nm del CO Il~ I'j o Di rec t ivo del l tauc o
qui en u nl en,'. :i )[ 1', IJ W ,;O ll ' Iul' p ro C ll l'I ~ l' recuperar

e,us fondo- ti la brev-d nd po-iblc.


K llll i, i~ ll" t' , 1 e n lquiqu filie ) Ir ltnw-on. a pe.;ar
de las termiun utes iust r ucci"IH''; ' lile ten a plra exigi r tic
Xor th l,l reem bol so tIc I,, ~ fuerte... antieiplJs Il lIe le hal.a
hecho, demor. e-t u OIlf'r:w i"'l1 , casualll iutencionalmeu11 ', lmstu lillc:'I del niio I ~ s :) eu fl ue el tipo de cambio
sobre 1.0 11111"1: " 1Il' cotizaha , :!:\ y :!--l pllli'lll 1' S.
Si li t' t it'l le c u r-neutu ,plt' ),;lIrlli hah a recibido 'stllS
allti cip os de dinero l' lmml,) ol rnmhio t1 udllaua ent re ; ~;)
y :11; (ll'u i ll uell por pe:<o, "t' "l: fllllJ d Ball et' tl l ' \"alpa.

1; 1 -

ra,u ha runtribu du i fimnur " Itrollo salitrero de :\11',


:S-ul"th, 111) ~ ..lamen te con las fucrlt'" ~lII11a,. con ' I'!" lo
habilit cuando era un salitrero ll0till), sin o tambi n
mediante ('stas inexperadae .\' pat'n t:1 IH'O\'t 'chosa~ tlu ctuaciones de l cambio.
La grllte smpicaz crey ver en l'",tns operaciones qu e
tanto favoreci eron nl uuvel illtlu!>trial. la )lm!e'cj ,'1ll furtiva tic :\1r, l rnw-on . qn ieu . COIIIO "" .lc Ill'lhIi('a no tu riedad , t'Sll iutt'resallo en lo,. II t'~'ll'i os .te Xorth, scgu
CU II~tn de t'sc ril ura pblica, (11,,.,1,' 1,1 ;!I tlt' :\fay" tic

11\.. 2.
Son sta.., cuestiones del fuero in terno del Balit'O ' lile
110 tCIICIllO!" ptll" lu cscndriar. siu ' I'!" dejemos pnl' ell o
de H ! l'I/ I\Ol'C r la Ilag rnnt e irrq~ llla ri tla (1 de semejuutes
procedimie ntos, y el pel ig m que hay lit, lile puodnullevnree ('sos abuso", hasta 1111 1' '\,1 1'' '1110 doloroso para los
uccionistns de t'se gtfllel'O tic in-ti tucioue- .
:"oca ello como fuere: lo t'icl'tu t 'S , siu emburzo. 1111('
~Ir, l iawson usufructu r- uxu favor ~' "\1 el de sus a l/li go .. )" socio s la ulto iutlu cncin tinaueiern q ue It' tIiu la
gerencia en es te puerto del Itllll 'O tic Yalparalso: cer rnndc eistemt lcamen tc 101."\ nn-ns dt es ta instit ucin 11
tutlo el (lile no le renda pleito homenaje .\. ii lo" (lile 110
e,.talJan ligado- con ' l por vncu los (le nacion alidad "
inters come rcial.
Es nsi como se expl icu ((lle udelnutn m suma s couaiderables l' Xorth, 1131'\"(')". .lcwell: James, l llg li" y Ca.,
II I1IUUCr;lullc )' tu., et c.
La peruicice,a intlttencia tIc eetu uhuso del ndi lo IHI IJO tlo producir CUllSl"'IICIl Cias 1'1I11t' s l a " para la iudusu-ia
suli treru ). para el Banco liabilundor.

1;:, _

~i llls . .alil!"!'r" ,. 110 _" ~o hllhi" " ' lI 1'.nli"'11


. ","" pa r.! restrinair d uuum- ulanno- 1I 1 ~" '" h, Ilro,I"o,.,''H, ,. a 1lar ,1e
~

el p rl'f' i" 01,-1nrtk-ul., (111l' "" tIl"l lzai,a ; t' Xpc rinn-utnr unu o.n-i.lerabl, Ilaj a , l''!" ,It'",.le I::! ch~ lil1 " '"
. '111 (' ."'" "" lllta " 11 1",. Ilrilll.'n " tnC'l.... 1. 1".
" " hui
MJ"
1Ia..la ~I " Ill'lill" '" .'- ::! IlI"lIi,J11 '.. "11 ~ Iay " ,i, l -e"' -I . 's llL;i,.
(11It' " "~ t\ r" ' I'!" 1.., ltahilit:" I"I"'" IlUlti'-rall ll:'ui,l" 'Itlo;
slI frir ::rallol,-", 'l ll" "rallh '''' " 11 " ti capilal.
La ('x p" rlaf'/' Il gem-rnl ,1 ,' Lt co- tn, '111" " 11 I.... ,, :~ l,aMa
al(";111Zilll" la r-ifrn ,1,' I:!.... :!:!,i j " quiut al--, ' limit/, en
esl t' Illllll'l,

IX"'!" ; ~ U i x, ln . y eu I j.( .;. ; :1. 7.. . ~1.! 1 ::t.


1,;,.l i lll :Ill,I" 1'lIlllII normul la t' xl'lll'lae i"'ll del niiu I ';j.(:I,
~. t:1I111pal': lll']o (:,.1:1 cou la " ,\!, 'l rlat'i,"1I (11ll' ,.1' \-t'rili,'/'
baju el n~ :: iIl JeI I ele 1;1 cnmbiua cin. IC lldrellw,. 11'1l', :.
t'Oll""'C1\O 'lleia ,1,: oste n:l(illl"lI Ill'lilil'ial. d"j:ll"n ,lt ' \' 1'0t111 l" ir'''I', ," pfl r con... ig'llilhle de ,' xp 0l"la r." I', 7 . ~ 1 --l.'" 7:1:!
quiut nh-s ' I'!" huhrtau dud.. al Fi... ," una ennuda ,11'

:3 . . .77 :! , : 1:! ~1 , !1 :1.


_\ t'tlll"" CIICllt'ia d e este mismo 1'l:g-illll'l1 urtirieial qued.uuu "in ol'lI(la('i,n :;,111)0 pern rios. pue" el trmino
111,.,lio ,l. tralJajalll' l'c,,: em pleado- eu In.. -nlitrem- eu
1.'i .'G ." I .... ~. flh: ,le -1 ,1 71. Y d t rmino medio lit, liS
que all halla ha n tra baj o, unte- .\. d""PIIl: ' .le In tI)1lI1,i
uncin, pa saLa lll' . ,I HUI h"lIlh n ' ''_
l." " l un n-o-, h" l , i l i l a tl" l"u~ ,le 'I'" ntl';ll',i. ;,rracia,,; la
coalici'm, sul ruron tlc la cri- is pnlllllci,b \,01" t-} a\'ll,."
llel crdit o: Ill'w c,..t c UO l'" siuu 1111 "" Iu.el o IJt' la ('lle,.
tin. El ot ro ue la c CITf'lladura 'l ile - nfricrou I:I.~ rentns
fi,.('ah,.....
:'t'I'll difi cil, -iu Clllltill'g'tI, Ill'lt' l'I11 illil r,..i los 111lS l tre s
millouc- qu o hubicrou perdidu 1",. halle" " en unu linui -

"

6{j -

rlncin ,"iolellla de 101110 lmbilitaciones, \aaju 1,1 punte de


vis ta tic la ecouomia social, valan lI\; .. tille ItJ~ ~ millo.
nes fl\1e llt'j/i tic percibir ('1 Fisco, .'. ,"iccnrlla.
Pod rfu al""!"1lr"e c]ue el Fisco 110 hada sino aplazur la
percepcin de esta rentn , destle (11lC la mnterin pri mn
gra\"ula pUl" impuesto quedaba en las cflfidltTflS; peru,
eucambio, pod ra objetar-e, filie e~ posible (lue llegue pi
dfa t'11 rlIe el Gobierno tenga que disminuir la ta-n del
impuesto pHm ahuyentar la competencia de "hollOS simiInrcs. y eutcnce-, habra prdida positivu para el F isco de
la sutua (lile represen tase la difcrcuciu entre la antigua )"

nueva tasa del de recho de exportaciu.

vi
Las retlecciones que preceden bu-tan , ;'l nuestro 1110110 de ver, para apreciar In iudol e y naturaleza tic Ins
negocios industriales (le Tnrapnc en 1..,; afios lH~O
1884 .
Hemos demostrado cules fueron las calillas fl"C colo caron las oficinas en mallU~ de industriales extranjeros
con exclusin casi total de lH'rllanos y chilenos"
COlllU corolario de aquella anmal a ituaci.ui, lus dis pen -adores del crdito en Tam);\{';\ exa~t raron la condicin de lu,; industriales chilenos con referencia al t'staJu de g'ue rra /, de pal no suscrita tille Illl:Ji{, entre
Hs~~ v Il;."i ;~ , v Ilrocuranm favorecer ti los de su circulo ,
perturbando, tic este modo nrtiticial, el lgico descuvolviuriento econmico de la industria salitrera )" sembrau Jo el gt'l"tllCIl de una crsis que fcli ementc pudo conju ra...l C tiempo. mediante la accin comhinudu de los (lile

61 _
Imprudentem ente haban imhilit acl"" ,"1
,, ' ",
I rr-ffiR,

Il'~-

('11 1

('n~,i~ 'rln, y dr- In~ illllustria1t:1'I .~ (.rio~ )' !<"h 'cn h'!'I ltIl' 110
'1 111 " 11 ' 1'( ' 11 \ , -rse en vueltos en lns consecuencias dl'.~ a"'ll'Ot'a!'l rlc- {'BOl er"i".
.
P e ro la verdad es que si I,il'n la ('oalic~i" 'lI "alitn'ra fu
un expedient e (IUf' d,', "''lti"tal'turill~ r~sllltadull pu r ('1
momento, p rulo ll:illl(los f', r-umo "e intent halrrin t raido males de ('oll siJI' r:lCj//11 para la industria nusma v
par.l el :"tado.

La n'~tri('e " '11 ,1 " la ofert a de l salitre f'1I E uropa iucit, COIll O ern natura l, A Ins fabrienut es de abono - arfifi r-inles , e- peciulmeu ru {t los del sulfato .1 ,' a moniaco, :1
aument ar la protluce itu de ,.so" auulltls con los cuales
se ap n ...ururon : a bastecer 1,)" "('lItru" 11., con-un. filie
el salitre, h uscand u mejor precie haba ex pontnonm-nte abnndouado.
La s !\nh'!! nllllHlifH'alt!\, deca e n I t-"'"' lOl doctor )liirckt'f en I1U
" inte resan te mucuto, 1111 podru hacer eonrpe tenca al s alitre
" 8iDO ('1131,,10 sean eseueialmente rn.rs baratas 'IUl' el ~a titrl. de
.. tn auetu que !,I.r el mismo preco f<t' pueda ('jJll~L1111i r ca un.ta.tes

,. mayuree

11~

llitru:::t'lIu auiunucat. . . 'fllm

lo

q", se r,'I" f ll,

Ias

" wlfni ""j(JII"r., /. ""Jo .',~ t" .~ ('o "' firio'",~ /", nl1l al ...a fitrt,'"
tos ffii" . . r'"i,f'TQ,. , "m' cUI/II"',m:i'l creciente '/,1" s"/flr /" ,, m,)s
" (''' '1 flll/" "',. Id. !1rrl el/llllfo 'Jfff' d/, SI' I" ,ni por W, hit/u,.
" tr in ,Ir II m . tra p lls..
" Xu h.u-e mucho que el llilru::t'lh' auruuincnl ern mucho mas
" r -aro 11It l'l lId sntnr.. 1'1'1'0 t'" tos l timus tiempos ha rutuhiatI., uotableruentc ('sta relu cru tlt' I' f t"I'i O!<, pues ha luuado
" rpidameute e l prcc o dtl auiou.wo... , ... "
j ,

LIIl'gu , ('1l!HU "e v, con referencia las sales amonincnles , I...lu alza eu t " prt,t'io 111'1 salit re tiende :~ fa
vun-cr-r tic una ma llero 11irt'r l l\
f' if~ 1l

tlo

eSl'

iumedintn la prupoga

11l 'OlJo.

El uiro correcti vo, bajo el punto d r- \'ista econmico

r.R -

para esta compete ncia e n ciernes, (,~ una nbnndaate ex portacin dl' -a litre y el r-on ..izuiente abaratamiento d I
precio. Propender al alza lid precio rcstrinalenrlo la
lH'u.III('{'i.~Il. como lo hizo 1:'1 Comit Salitrero. f''' avoro cer momcutueamente .lctenniundo grupo de industrinle- ('IJll detrimento de los intereses uenemles. Jlt'rmanentes. de In industria misma y lit,l Estado que (t
ella denvn una parte considerable ti, "U" renta.... nnlinanns.
L o:"! 'lile tenan iuter- en sostene r el mouupolio erendo por la conlicin .le l xx l , hall nsegurndo en todos 101'1
tOllos q ue 1'1 uu me u ro q ue en Isto,; dos lt im os nos ha
eXl"~r inH'llla, ln el ('lIIlSlllllll de sal it re pro v ie n e de la
J!1'01';\J.!a u,fa tille hizo ru Europa t- 1 ( ;ollli tl: Sal itrero sob re las ventaja ... de t'1\te abono.
;\0 tellell101\ sino palabra... de "plauso p arll los iuicindores dI' t'sa propauanda: pero no podemos aceptar esa
asev-rnciu sin ciertas ob-ervuciones .
1 "'"11,,, lueuo, salta : primera vi-tu lllle la propajmudu
cient fica emprendida por el doctor " :ll!llcr por cuenta
")Ill it {- S..litrero, eombinndu. 110 con una alza en (1
precio del salitre, CUIIIO se hizo, sino cou la baratura
dcl nrth-ul, haura -ido unu-hc llI'IS eficaz y nipidu.

.:e1

' \JlI\ielll' observar, iauahuente, qut.J 110 ha sitio 1'1

ductor

el primer hombre cient fico

ha
pn'HClIlat!o de demostrar 111 M solm..... uhentes cuali.lndcs
fertilizuntes del nitrato de soda.
Ya el ;.rlO Ix:,:! lu.hlu dado :i ('OllO('CI' en I ng lat erra
) [r . I'u",')' 1'11 t111 iute reaaut e estndiu ledo l'JI la " I{"al
Sllcil',latl ti,! Ag-rit' u 1tunI " el e Lon dres, las cualidades
tertiliznun-.. dr-l uit rat o de oda tl" Ta rupnc y la ('011\'('.
Wal!I1(')'

f(US

.. e

G~-

nicn cin dI' adop la r!o con prefcrcur- iu


nit rO!!f'nndo:,.

los dem s abonos

elE. ci erta m en t e asomb roso, d icla MI'. Pusev en Iriciombre de


" 1~!j : , lJal lPr e nc ~ lIIt rat l o I1l1a su: tnnci a mineral que { pesar .le
el su e le \' a d ,~ pre cio act ual, nos proporciona trigo ron I1n costo
1, d ~ 2 1 ('l!el ln l'3 . por. cada 11//11 1"1('1"; y q ue si su precio baja: e por
el m itad , nos d a na t rig co ruu e. con iguiente
razn de 12 che"line.' el 'J'1I11"1(,1" . l\ l:> es q ue si tres urillun es de qunrters de
" t r igo. c ue: tu u aho ra se is millone: tic libras esterliuas, pod a' 1 mus 11111'0 1 t al' anualmente 200,IJOO toneladas de
alitre (cauti . c dad infe ri or e n peso al huuuo que heino: iuiportado en un sulo
" ao) qu e cos t a ran u n poco m s de t res millones, t: l. ,jOO 000
" si e l pre cio d e l . nl i t re baja sa
( ~ po r tonelada, y ,le ~. ta
" m an e ra n ue: t ros agricul t ore s pud ran ob tene r eu su s propias
" hn cieu dus t od a la ca nti dad d e t rigu que se impor ta d el extra n,: j uro , si n g ra llllll lab or y solo d es embol sando ca pital po r unos
"c ua nto s meses. Es te resul tado se ria indudu blemente impor" tn nte t an t o pa ra la naci u como pa ra los agr icultores bri t uicos.
" No q uie ro d ecir q ue no se trupezarn co n incu uveni eu tes autes
" d e conocer por co m plet esta po.l crosu susta nci a, per o tengo
" la co u vicci u d e qu e as CUIllII Ca liforni a ha siil o explorada
" en nue stros d as , a s, el vasto recc pt culo d e nit rogeuo princi" I/II tl l '. ' itl l'J"/1111I1l de la tierrus (/!JOIlIIllI s de E II I"Opll no periua" nece ui por mu cho tiem po m s en In coudici u que actualmente
" e en cu entra , por-a s millas de la cos ta, casi la vista de
"n ue s tr os va pore.. ~. sin embargo in accesi ble al pie de los

" 1\ 1111e.'."

( 'UIl post ' rioridad :t lo ' est udios y la propaganda


ini cia da por )[1' . P1I 8CY, 'e ocup extensamente de este
mi smo i mpor tuu te as unto dura nt e vari o s uo el doctor Vucl kcr, a ntiguo profesur del 'olegio de ;\g ric ultlll':l
de -~ i re ll e e:-; t e r y qumi co cons ulto r de In Henl ' o c ie d a d
lle Auric ultu ra de In glat erra.
lT O 1I1 ell OS i mp ort an t es qu e todos estos estudios son
los cx pori m eu l os de L aw es, prim or agrnomo del Rei110 U nido, y d el d octor G ilhe rt, en Hotham pstend.
A~ c:-; qu e enll ll do huce p o cos d as leamos en un diurio de "al mra so 111la coufcreu .iu en la cual el coronel
i JortlI se ut.ribua 01 m rito de hab er propa gad o el em :

jO

pleo del salitre r-n l n ulaterm , nos sentimos tentados a


recomendarle 'IIU,'" :'1 ,,\1 n 'l!resu l .on .lres. revisase los
tornos 1, Il, 1\', y , XII , XII I, X,, Y siguientes de 10H
. I ,,,,. ~ di' " J,'..
of"i,.d"" d,> .1!lril'ldllfl'a de bl!Ilatnra,
don-le enconnnnl 11).; t rnbnjos lle los verdaderos pnll'agnudi-tns del t'lllpll'o del snlitre como ubonn r ,'o!lLo

/I' ,-,

restaurador de la" til 'rrn" gne ta daa .


El doctor Yoelker, en 1111 in tere sant e infonuc sobre t'1
"Uso del Xiunto do t'i(l(1;, para la .\gri clI1tllrn" paendo
al Goblemo del Per , dec in 1'11 ~\ g" " t o de 18i l lo lI guiente:
"F:I consumo del utra to de so.la aumenta rnpidameute ("11 In,
.. ;::hllt'ft"a clt'sdt> bno- ti!>, ,, tres aus. XII tttute- al expresur mi
" rme (ll'ini(,n dl:' tlll ~ en PO("OS ai),,!! mall el ("1I1l;UffiO hab r do.
lo 1118010 roudrciou de que pue.la ser pr t1
il<. ,rd ulliuJu 1\ 108 C010llOfl
" un precu ' I0t" IlI1 131't' de e I!i t: 16 l:l tonelada. Si se 1111
.. (Iit'~l' proporctonarse tee cerca rlt\ L 10 la toueadn, el consumo
tle 1 nit ra to llegarla a ;(>T uruy fu ert e en un cort o nmero de

" acs.'

La nplicncin del salit re {I la nerieul t ura no hn Nid o,


pues. la ohm de 1111 d n ni In labor tic 1111 solo hom bre.
Uesde lloiil hasta In fecha la propaguudu ha sido activa, indudablemente el COllSUIllO del salitre alcauearfa,
en el die, . UII m ill /lu de tou eledea al afio, si las diferentes d isposicione s fiscal es del Per 110 hubieran dete n ido la marcha econm ica normal de esta industria ,
elevando inconsideramente el precio del uirratc e n Europll; J si la " e'ombinacin Salitrera" de 1 H~' 110 bublcm esparc ido eu lo" mercados consumidores ei ertoa
roeelos sobre In I'tlsihilidad .1 0 una futura
i uespcrede

alza en

I Ul!

JlI't'l'iON m-diunte IIIU"\'I\!'i coaliciouee, conei-

.k-rnein 'I'!'' p"sa

611

el {mimo de los agricultorce

C ll I'O '

71 -

p C Il~ , Jlllnlllc to.lavia pr c,IOluilLOI cutre

ellos la crevuciu

de ' I\lC 1I11a vez empleado el sulitre 11'1 I lLlI' ,I~ , <iu dn u

para las tierra s, emplear. utru "h" no,


Baj o el puut de vistu m'otll"lIlien en general y "ajo
el a~llcdu de los intereses filla nl'ie ro!'\ del pas, es in cuestionable (tIC est e ~ ~ lI c ro de cuali('utlf''' industriales
tiene graves inc un venien tes
E l GlIhil 'nlO, en rara s ocalliHlws, ~ ,.;I;i en aptitud de
p rc\'cc r el j,{iro ca prichoso '1 11,' :-llt'le tomar el desarrollo
de los intereses privados 'lile nI! ... iompre son a rlll"'lli('u,.;
con lus d e la colecti vidad industrial, ,\' fine lI o porfl.s
\'eCC!I est.ll ClI pugn a con "S ,l, ~ la unci.in.
No de be sacriflcnrse el homb re RI E"toHI Il; pero la timn a tic lo... pocos sobre I"s 1lI'nl, t'S comuumentu tun
ineoportnhle rruun el ms rigul'Os() li"t'nl i"m",
La cxtrnrciu del Inun x l( ll l ~ SI' eucur-nun en de!,';sitos Iw:- ,', tncuo s nluuul untr-s en la 1':ulIpa del Tatuagurnl, ,It,hi,', se r desde 1....;,:: IIlIa industria lucrativu
pam el l'er )' pa ra lo.. naturulc.. de Turnpec.i . ~" 1"
ha sido, siu em ba r ~o , { t-un ..ecucueiu de Ull error ndministrntivo ( li le to ler que la eXIH,'rt:\t'i'~l1 de este artculo)
l;~ recuneentra ra e n una -ola mano.
Con d 'I,.'c1 u, al ucinado 1,1 1;" Lil"l'I ln del 1'er con lae
Pl'llpu('lIta:. d e u na casa extranjcrn . hizo llll arreul ('(111
stn para tille fue ra ella la nica cxptHtatlura de burn x.
E st e monopol io injnstificnble y su nl l," n tic -er. tU\O
p or reeul nuln despertnr la I'O IIl IU'tOJll'ia ,lt1 bornx de Califuruiu. Para clIJIlhatil' es ta etllllpd l'IH'ia se (l usu In ca "a
exportadora de acuerd e con lo,.; tl ll(' il o,~ de las laguun...
de borax de To scana (lllt' taruhiu invudiau el mercado

-.,
,('UJI l'lHl

pro.luetos,

('Olllli("iolle, tan

illlllqUt' 110 P II

1:1\'0-

ral,ll'~ CUlllO

IHld ia nbaetcce r lo Tllfll ll;U':i.


El hecho e .. (lile la casa coutrnti-ta .ILI l.omx Jlernnlltl
mediante una regala rpll;l IlI'lTill a n -o-rvadnm-ute d I'

los productores italianos, laraliz', P" completo la exportncin en Tampcc, ~. desdc entonres '111f'.I .. ('si l' importallle articulo del todo uh :lIl1lorm.l" para la iudustrin
perullna.
:\u suceder lo lIIi:'1II0, C il'rt:llll t 'll l t" r-nn In iud u-triu
lid YINlu do cstn pro vin cia; l'vt" la fonuu ,tiC l.'1I la
achlllli.lad kili dnd u los pn),l u{'! on's cl,~ e-tu art c ulo :i
IUl exportacin, tiende . nmnn-uer UII mnuopol io du oso

lIll'll los intereses gmwrales lid pas.


COll fll r lllt' al convenio de l HHI ;, lo" produc ton-s tic
yodo eu las oficinas d e la l'osta ,'stabl,t'it'roll una 1I socincirm '11It' -e .ICIlOllli lll' " Cn lll1Ji llaci';1l de Yodo", 'lile
debe durar .Il"llt.' el 1'.' de Elll'l'f) ,It.' 1 !:\ ~7 has ta t:l ;Il ,lc
lticiemlne ,le 1~ ."~I .
Segn lo- Ectatutoe Sociales. la indi cada -Courbiua ci{IIl" tiene pur uhj eto :
'". I ._l ' r" !lt' ullt" r JIU" todu:! 11111 Wt',Ii"!1 1'" ihll"~ .1 la cl>u~lJlill.l
" ClOlI de la cemburaciou, (""o~i;:;u1t'n,I(lla lltlh"~"lI de ollt'\""l'ro.
d u..toree que mas ta rde "" presentasen ~ r rritd"''''I' /,,"()('I' .
.. r ar rl (JUlllf"llto "1/ /.1$ fl l'l,c'ldJlc. 1/ COI.iy I;/ljl, ('V IISIIllIO dt'
" Id

$lf~lfl Jlrjfl.

" l /.-hUI" dtr {'or t..d u9 1,,(1 mediu tille e-a.m a;<1.I :lk:llJt",
" cual'luit-r.1 CUWI'o:1t' oda al product u i'titt'Ilt""il'UTt' il lo!' tuteui liT"" ,h- 1.1 asociaeiu.
.. C.- Lilllltar la l,rutl uec iun dt' Yud o i-n a n UUlJ la cou el "VIl'
" !llI m u) fUI> 11I11'H' St ~ !JI lIt'ra /, . lit'

"j

w JI//,jmlri6/1."

E l lIICHOS visado c.unpreud c al leer los anil'lIl oll qlle


pn-ce.h-n, ' Ille r-l ohjeto 'IlI U l 'slil i l.'>oeiad{JlI pe rsigue 1'"
.;t: lll iI\alllc llttl, limita r la jlf o d u r r iulI dt' !/orlo ('11 t1:'/IIlmia

(011

los

7:\ -

lItl'/'{'Sf'8 lit' u oJm/,i llflr:il;n,

jj'p;d"II"" 1"11' 1",/11,9

lus IIIcd i" s '11/1' f'st'l t $ 1/ 1/11" 1/1"" 'l' ": f,/-1J9 ;1II/I.-tl';'''('8 '/"t'
,,0/1(:,.'el/(1nlll t lh, j ,rlJl/II: f'l fII !/I" Io.

Se conciben las conliciunes illlll1:.tr ia lf'!l de estu e,.pccic cunud, habiendo pl tora ,le prod ucion y sobr epaseudo la oferta la demanda , bajan lo- p recios lmstu el
e xtremo el., no costear ni lo .. ~ a ,;tu , de produccin . Entouces SI' cuali~all los illlln,.lriall's pa m ti" hace rse un a
competencia ruinosa . E ~wll ~w ll outre dos males, clmeuor.

Conligar...o, " ..to "S, distuiuui r la produccin r subir


los pre cios pa ra PWIlt'I\II'r al aUI11('lIto del consumo. e,
alzo 'lil e "p escapn nuestros ro nocirui-ntos econ micos, E !I elem ent al , por el contrario, qlle ;'1 medida que
bajan 10:0; precios 1I1111l('111a r-l collSlIllllI.
!.(ljOS d e II l1sII l ros la i,ll'a de illlpll~n<ll' c-] derechoque
licu e n lo i'l industriales de producir much de producir
puco. En lo IIne si 1111 ,'"l a lllOs de ucuer.lo con ellos es
en la facultad .1110 s. ~ arrug-an ti., impedi r Jlor todo s loe
medio s su alcance la compet cm-in el"e puc.ln hacr-eles

H av m u('lius m edios, \. cut re s to i el mayor nmero


). los ~ll:'l!'l cxpellitus S,)Jl "'u,; 1l\" \lius ilcitos, Ilue dlus 110

tendran derecho de em plear.


La "CnmIJinol'i,'.u d e yu,lo"' ",.I ('OlllprOIllt'tiela lo
consignar : lll~ seores .\ lll holl) U ihb,; Hij os, d e

Lond res. :'I :-Ils ag-cn lcs, todo el vodo qu e en cou formid ad con Ins ostipulucioues de los Est atu to" fabriq neu
d urante el trmino de Ins .los a ue ya men cionados .
Los Ilcimrcs A, (ihbs '" l lijo, til' acuerdo con los 80ores Leiel er BOl' k y

( '11.

nio con los flll! rieallle s

de ( :! 1< g:o w t ienen

1111

conve -

tic yodo (e xcepto loe


Iruuccsca ) pura pr orrntenrxe las vcu tus cu est a forma:
CU fUP"OS

'"

j l-

)I i.'nl m ", 11I~ \"l ~nt 3 " fo la lps de ~ Ol io, 'I '!" ,.e hacen pu r
conduc to de la e\:la de (~ i 1J h :l .'" I'IUS ngeutes, 110 excedan
de :I,IHIII quintales ingleses .le JI :! libra", calla uno, eorrespon der d l los productores de Chile ;)~} ' , de dichas

ventas )' ~,~ ' , {I los enropl."Os,


Ln~ ven tee de yodo que efectu. en I ~ ,,,j , esta doble
combinacin, ascendieron o la l'ant it!:ul de 1 l.r. 11,:!II"j
onzas, de 1:\" cuales correspondi.."rulI l Chile estas PI'Oporciones:
:."'
'" " , de
~o

" de

t,.3 j(j,ooo
6.135, :!ut)

0llZlls=3 , l ~f ,"( , 7:?1)

"

unzas

"

=r) .r,:! I,(j ~tl

"

"

Las indlc nda... 11..'"J1l,:!O;) unza... produjeron la s uma


de t.: ;J:)I)..tt'( . I :! .3 corre-pondien.l. de esta suma 'l
Chile 1: :W:!,o:l' _:! . 7"

Lns ventas durante el no I S ~ ~ han .. ido


onzas llue huu producido 1: 3 1:!, ) ,~, 3. l lj .

'''"~I ':; '', I: I ~

El mayor precio obten ido. lH)r tmiuo me.lio

('11

1 ~S7

fu de penique" K jo ). el precio 1ll 1~ bajo l'ell iflUt s


j . .'") 4 pur nnza .
El mayor costo del yo.lo puesto en E urop a e" de :!~
I'elliflllt'" IJI onza . Hay (lile" un llIar;.:'t' lI t.le utilidad tle, :"1

lo menos, 5 Ill'ni'IIlt''' por OIl7.a .


E l ~illlple her-lro tIt' qne lo- l,ri{'allli''' europeos hayan con-cuido en vender ;;'f ,lamentel:!l ,ijl~llllui l,talt:;s
illgle~t:K \Il~ Olt :1,0011 quin tale- eu tille se estimu el con IHlIllO ~t'lle l'al e n 1l'l 8fj, y el 10';, sob re e l cxcesu t.le esto
eunsumo, \.'l'i l;'l p robuudo fll Le ui la fulcultud produ ct iva

el. ~1l" ;h riras ni SlIs ClIioltOi'i el e p rucl u('(j/'I\ pueden c ompl'llf r-un [11" (',lahll'cimil'lltl's ('hiJ"III'"
La cO lld,illaci
.;n (lile ('011 ('1 1,," 1,""
.
",1
'- l' 1,.
J a l111 1os pruductores c-IlIl"llo,", no ha It.'uid" pues otro objete ' (lIf '
muut c ru-r (1 pn'C'io tI!'1 yo.lo entre i y x peniques.
.~

l:,.lu 1',0, ill('lIt,.tiollahl "1llt'1I1(,

\l ll p ill~iie lIl'~o('in

para

nuc-tn Ilnulul'lurt,,,, 1"'fU 1I11 serfu Illi ..; conveniente


para Il IS int en- ...e.. i!l'lInales ~. (ll'r1l1 iUlclltl'S de la indusIr-in y dr-l pas el rdllln .1 0 la m, ." amplia libertad !
,; ~ o se prll pa!.{aria llI:" 11 ('onsUmo tle yo.lo veudi ndolo lIl i'l " hara to!

Xo ,.(J 1I ('sl,t.... la:'> ni,o",.; o\'j eciolll'... ,i ' (lit' "e presta la
" CllllliJi lllU '"'ll tI., YOlIII"
(11m y .lc canictcr 1ll\lY J.:Tan ~ es la Illle ,~e refiere al
(k~Jlerd i(' i ll tl t ~ la materia pr ima.
XII I ' .~ liu,jl rnlculur 'I'!" cnntidnd tlt' yodo deja tic extraerse d, ~ la.... a!!lIa~ madres del salitre. ;'1 cons ecueuciu
de (' " tI' limit e urtiticinl l)IIc... to;'1 la produccin 'I'!'' ~u~
tien e 1'1 alto precio tll'l nr ticulo y lo ha!"1' iuucce-iblc pam
I~ difeu-nt e- imlu -rrius nuumfacturerus y qumica... tlHe
lo emplcnrfun si lo obtuvic-cn nu-nor ('o~to . ~ i ll eruharl{0. c r('t'lllll~ 'I'!" IlU 1'" I'x ltier.ulu stiunn- en ::? ,;.ulJ:i
3 ,00 0 quintales por aGoI la cantidad de yodo lllle so
tloja .to pnotlm'ir y flU'" 1'01' la naturaleza d(, los procl"
dimieu tos ron tille "e fabr ica, 1)1' pie rde por completo.
El l,,.t lilli o 110 e-tu importante .Y d elicada ma ter ia Im-

llevnru.. . IJIIlY udclaun-, plln llh' ('11 (' sta t:lhJCil


1'11 ( IU' c .~I:'1 t an tlt'''\'iu lo el t"l'ilt' riu ('('OIHl IUico, 111) LO"
pl'lldelll' scut a r uf rJILa rt'i /.llC" romo las 1I uc hemos lH'1'bosin retroccder cadu instnnto a1 1'1I 1110 cientitico di' p Oli'
idu , fiu .l., IHllh'jarllu" 1'11 \'01\'1' 1' por la atm sfera refrucliria

-7G taria H. 10'; principios econmicos fino hoy rodea IOIII\~


la~ cuestiones relativas A la industria sal itrera: I'ero d('lIgrneinti ament." ni el tiempo de qu e dispon emos , ni la
oportunidad, nos permiten profundi sar este estu dio )'

entrar en otro genero de in vestigaciones

este respecto ,

\'11
" 1':0 la esfera econonuca. dice BasUal. un act o, una coetum .. bre, UDa inau t uci n l" una ley no producen nicamente un
" efecto , eno UDa serie de erectos. p"" ~l1 to ll, agrega el sa blu NI
" crtto r, ",,',lo el primero es inmediato y

Itfl

mau esta junto con

., $U causa: se 1i' ,",.:. 1,08 1lt'lm\s no se dvsarrouau SiDO ms tarde,


" HO M

lt's ", ,.

1.."" lnm...wciones n -alisadas

du rante loi'l ltimos mepor sumas verda de nunente aso mbrosas, sobre algounas impo rta ntes salitreras de esta Provincia, r el "furo r
salitrero" filie !le ha despertado en 11 SfQ('k E ,r e/ml/g e de
Londres, han perturbado el criterio tlu los filie 1ll {IS ver sadoe SC creen en t'sla~ muteriue hasta c l ext remo do
i nmgi uJ\ rl'P f'JIlP tn,laM esas operaciones burst iles cst n
llamadns .1 abrir uncho y cmodo cauce por dnde se
desliaaru iUCUllll'uihlc" sobre 'I'ura pac los copi osos
ca pital es brit nicos (pie Iec un dizau las rms est riles y
refra ctarias regiones.
I~J 'l'U! se 1'': es (111(' las 14 oficiuna de Tnrapuc y :,
G llc 1:11~ ...a lit terne que se hallan al Sur del Loa, han
sido vendidas en Londres {, sociedades anuiuras formadae mi oc con el exclusi vo objeto tic adquirir esne l"!"
pii:IIIUII'S, por s um a... fpW halagan lal'l tn.s exegeradus
fan\al'las de \Ul'I jugadores de 1Jolsu ;)' Me cree (Ille las
l!l'l1{'sa; cnntidade, t1l.l libras est erlinas que esa!' vent as
ij f'S ,

-77_
representan , ha n venido : inc rementa r la riquez a Ind ustrinl d c la co~ l a, )" {l aUIlU'Illar In riqueza pblica de
Chil e.

E l p rirn r-r as pec to I'CUlI{'llIico de esa serie de operncienes hll r:d t iJ(s e.... intiudahlelllf'lltl', (>';6.
....,0 1'1: ( I\(' llrtJpitia.lf's -alitrerns ubicadas r-n Chile
han sid o at!fllliritias II t ftulo OUt'!'uso por importantes
compa iHaMinde,.:as: y de all "C deduce tille el precio ele
rent a /Ir' estn... ficiuas lm ingl'f'sallu o. Chile en una

ot ra form a, uunn-utnndo, como es consig uiente, el capitul circulan te de l ms: /J, pOI' )0 ureuus, q ue las com paiias cUlIlp m do l'as han rl ' llI i t it lu en nntquinas y elementus .Il! ( xplohHj/'1I uuu hur-nn parte do ese precio.
Lo 1I /tI ' 110 I'I~JI hs 11l' I'SOll a s llle es tudinu sup erfi cialm ent o 1 ' :< la ~ ('1l \.' ~t j ()II I' ~.\' ' I'!" ~e flan de l a ~ uparicncins
(p ie genernlnn-ut c ~ II l;'1l;ail o~ a:o;, es, por In ' lue respecfa {\ T nr npllI' ,i , ' 1\l0 to ,Ia.; In,; olil, ill:\t; ,It' 'Iue hall "ido

objeto la... I'llti lll a ~ I1t'~ol'i;l('ioIlC!!, excepto " I'rimitive'


y " Itamirca'', e-tuban t'JI uetiva explotaciu cuando fueron \ " ll , l j l la~ las sot'iClhult's in;.:-\t'sas; 'Itle t:stas nu han
aumen tado e n lo lIub mnimo la facultad productiva de

dichas ficinns: y ' lile las ,;IHllllS Ilue han cambiado de


mane, con motivo d estas ventas, no han salido de
L o ndres,
Y !li Sl ~ ohjl'ta se lo counnrio, cubria l..-eguntar {de
qu mnneru han aume nta do la riqueza p blica de Chi le
esa s I nlll s; ,t' {' i () tl(' s ~
E !ola s oficina s l' xport:1ll In mismn can tida d d e sali tre

untes d e ~ l' r vendi das,


L os dl' n 'ellos d,' cxpnrlacin (1IIl\ Imgul1 , son, pOI'

lJlI !'

cou sigui eut e, los mism os,

iR -

El n me ro de brazos '1110 dem andan su .. faen a!': es el


mismn f]II C untes.
E l consumo tle prod uctos chileuos ~!I, ig ualmen te, el
mismo.
y , si no, veamos.
I A~ socedndes annimas :,.1Iit tcn\l;; OI'g:nizalla!l PII
Londre , son las siguientes:

Ca].ilal

. . ...i...bJ...

Colo rado Xit rnte Compnny Li mite" ... _


Li verpool Xitrnte tcrnp.uiy Limited . __.
Loudon Xiunt c Compnuy Limi ted . __ ._
Pri mit ivn X itrate CUlllpnll.r Limited
.
San J orge Xitnn e Compnny Liruited . .
San l'ahl o Xitmtc Com pnnv Limitcd . . _
Sa n Selmstian Xitratc ( 'tll ll pany Limited .

San l rouat o Xitrnte Compnny Limited . .


T ama rugal Xitrate Compauy Limtcd. . _

J:osario Nitrate Compnny Limited .... _

"1111,111111
l ;-IIU HiO

lljO,OOO

:!.j(),noo
3 i[I,000

lli!l ,Ull ll

l-l r.,llOo
:!OO.ooo
1; ,')1 11011
1 .~:O,noo

.\1 sur 111-1 Loa


'rile A ll ~l u-C h i lian X it rate

1\111 1

Ha ilway

Compa'y I. imileJ . . . . . . . . . . . .
X
The Sontn La ura Xitrnte Compnuy Li
mited _.. __ . _. ... _... _. . . . . . . . .. _
Taltal Xilrntp CompallY Limit cd.. .... .

i OIl.ono
:};IO ,OlIO

X;,OOIl

i !Jl "~l,il",l

T ite .Iulin Xitmt c UnlllpalJY l.i IJlited... .


Th e Lan tnro Xinnt c C"1ll pa 11)" Limit ed .

1;,11 ,11110
:~l fO, IUI()

~~cc:
l..t l';j,OOII
Se hall forma llo, ndem-, con l objet o de especul ar
PIl IIcguC'in,; salitreros, las sig uieutee sociedades 1):
'file Tumpnc Xit rut e ( ' lIll1 la ll.r Li Ulik ,1.

The Nitrat o Provi sin ;-\ lIp ply CUlIlpany


Limited ..
..
.. __...
'rile Xirrates nnd (I euerul Iuvestment
Trust Company Lilil itcd . .
. _. . _.

1:

I litl/JUI I
:! l ll t. IIUU

;,UO,tllltl

Anali cemos l a ~ oIH'r.wioJl('" '"e han dado origen :j las


lo compaia- ~alitrera " tic Tampac . (lile e" el punto al
que hetuos contrado el present e estudio.
La ('oful'II' l) S i l m f, , 'II/'JIIII I.'I lil org.mizada pr
Xurlh y Il ar n 'y t-u 1;l llc .l unio Jo 1.... ,...;,. con el objeto
de expl ota r la,; oticinns "Porunna' y " Buen Retiro", hahiendo ugrcgudo i esta lti ma Ivs cstucnmentos de las
oficinas ~ ucvu tnrol iuu y I'UlO de Almoute.
Ya hemos visto (1111' lo,; s eilll rl' '; ~nrlh y l l nrvey u\
tu vieron fuert es udelnu tos del llaneo tic Vnlpa rnso para
com prar certificados snlitn-ros (t vi l precie y recupt.'rar,

( 1 ) Nu lll~'l1ti(Jl\;lIll<'S .rqu d 1;.111<"0 de 'l"ar.II'.I'.\, l'ur111L PLtl"S~


m us ,x:ul',lf nl 'S, llMs t,lf,k,.1.- !11M lII.m~"r.1 ~" I'':U;l1 de esta IlbUt uue n
y 11.: lo s dem s b J. IIl"l" de eS\;I I'ru\"llll"l:l"

80 -

en seguida, ya fuera Ilor \"fa de rescate, )'a pnr medio lIe


subasta, los establecimientos respectivos.
La oficina " Buen Reti ro' p.),;ca en llj~~, un ao uutes de ser vendida ;\ la mcucionada ( 'umpaii!", los sigulen tes elemen tos de trabajo:

.,
.,

:1

calderos

cll":l~

pie... X ,. pies

lo
11(' :!tj " i{"!lX!; pies
cachuchos tle :WXj X 6 l'il'!1

30
30

,.
"ateas
..

de 211X ....X (;AI'il's


de 1 6 Xl j ; X :! ~ pies
de

1 3 ~ Xl :) X :! ~

pie s

La capacidad total de lo" cnclmcho era, pues, de


l O , 3 ~;2 pies c bicos; )' la J.~ las hatl'as, : 1 3, ~ ~.j pies c-

bicos.
La produccin mensual en I x,q fu ":;ta:
Enero .. _.

Febrero
~ I arzo

Al,ril
~ Ia)'o ..

. quintales
_
_.
"
.
. _. _.
"
, __ .. __ .
"

_. . _ . . . _. ..

.luuio . . . ..

..

"
"

~:!, I :>2

-t1,:!Otl
-t1, l H)tI
~ II,M)"
j(j , :~:IO

j,'ol,:?lo
31~.-t1:!

E l ( 'mil it Salitre ro e"tim la fucultad prod uc tiva <l e


esta ofici na en j [" OOO quin tale... nlme, 1'1 I '! lit" Agosto
de Hlij-t.

xI _

La ofi ~~i lll~ " l'erunna' ('(Hi la!.:. principio'! de 1:'\ . '14
COIl 1m; sl !!llI pnlp,; d l' IM'll lo'l d" prfHl ll r r i,',n:

_ ____

..

. - - - ..

raltl(Orll . _. __ . 1.,
"

. .1. '

ca ch ucb.." . __ dI'

o/xr
) "
-~
';! Pll'"

"Sl
X-)
"
~ .:!
'! Illt:s
I ~I Xli Xf, pi,"s

lJ :! II X l i ~ X I ;

pit'.;

bateas 1 ,. . . ti. I I' XI l' x n "


~
"
. - - .. - 11. l : : X ; X : ~ pil's
;
-- . _. - .l. l o ' XI :! x r

, ....
:,

11

..

1"

"

- - - . . . lle IIl~ X IO X I pil:"


- . . - - - d' l t ::' X I :1' X ~' -l"
- - - .. .1.. :! :! X l :! X I~ I , i ~s

Esta fi ciun hab a pmdllt'id" I ~ II ,,1 p r ilU f'r "CIlIC:-;!I.'


de l.'lS-l la rnu tidud de I:IH , jiu qllilllal,':-;; y la comi-iu
de JlclltI~ del ( 'flm i f: ....',t1ihI", lij .'., .1 .l a 1? tl'1Ag-o.-;tu
del indica do ufin, en :!t' ,111 11 I quintal.." 1I1( ' ]h ll lll f' 'l la fuc ultad productiva .Ie f'st e e...tnblccimiento.
Ahora ,i.'il; e... ta-, .10:-; oticinas l lIt' fommn, junto con
los e stucnmon tos de X UC" :1 Carolina y I'uw de Almonte, toda la prnpiod nd salitrera de la Compaia Colorada.
ten an en ,\::" ,.Iu de l xx.l una facultad productiva 110minal de t on.ooo quintalt -'! .
" elld idas .. la un-nciouuda Compn in eu 1$:-:.-., 1IH sulumcute JIU hall nuuu-utndo la facultad prod uctiva tic
e llas, I' illll (Iue stn h a dismiuudo.
El d g illlll de libre elabornciu l','llIt'llz,j d i '.' de
Al' ril de t l;s7.-Lo na tura l rn <uc la "Peruana" >'
( 1) r..l f;Llt a Ile ullifl1T!niJ.III \'11 l a ~ hatea- I'rO\-K'll~ de <lile j l .u -

vcy. r omo h\'ll\OS dirho y.r, _il" ntiu ! n_I...l t<>T li,I.I" ~:lh::l";,~ - . \k ~:
rnaut d o m l'..1i uta mente las ocmc-, fi '>\., 1,, 1'.r.i dutar a la l , rua n.r
con los dem en to . lll"I'Cs,l rios (le cx pkn.tcion.

"

" Hucu l b-t iro" eut mrnn d e

11('11 0

en pi

1..'0(',0

d e pll'lI<1

ela boracin .
Es to 110 hn suced ido nst, l'Iin emlmrl!o.
Desd e .\hril IlR~ta el 3 1 ele l iicicmbrc llr 1 ~io:7 !Oul,)

e' l'0rh" la "Clllnpniiia C..loroda" :?o-l,!l:!:"l quintales .


1Ju rant e j1 ao de 1 8 i~ ," 1:1 f":'I;porl:H'i,"1I n-oendi {l la
SUIllIl. de :r3,~3u quintale ... ~it'nllo a"j que 111 "I'eruaun"
deba haber producido 300,000 lluinlnlc ''' , y "Buen Heti ro" :lOO,tJlhl q uint ales . i juzgoar por la facultad productiva fILIe ten an nmba .. uticina 1I11tes de "el' renJ.itl a" (1
la -ocie.lad in z h-sn.
l'rcgnn tnmos nosot ros, en vista de estn." hechos , Pill
ha ganado la in du st ria snlitre m. (11Il: la riqueza pblica
de este Jla!,., qu el F isco chi len o COIl la formacin tic
la ( 'oIllJlflia ( ()l() m da .~
j.SOIl l l nrvey ~. Xo rth chi lenos! f rt~si,le n siquiera e n
Chilt,.

La oficin a " I' utunc hara" fUt: adquirida por don ,1 unn
Snug uinetti. eu s ocieda d con los "..orcs .Iames. Inl!1ill
~. ( ~, en J ..q~: :! , mediante la devol ucin que hizo el l' ri mero al U obiern c de Chile ele I tJ ~ 4:',\100 soles en ce rti ficados Ilue hnbia emitido por ella el Per .
I ,,( , ~ (onllll,; para esta al1lIUi,;i(' i,',n ). para la coustruc ('iou de In maquina ria sa lieron tic la cajn del Banco de

Yalpnmtso.
Lo s elemento" de trulmj o de

1"\11

oficina eran en 1Sb-l

los siguientes:

..

cac huchos . .. . tic ~:! X7 Xj j p Ie s


l j .. bnten s . ___ .. _ de l~ ' x l:! ' x ; r : l "
cald eros.. . . . _ de ; 1 ~'X j ':I "
~
.le 211' X j '[,"
"
X

...

R3 -

La I'fl l(h w('i,',n 0..1


~
pr uu cr Sl'me" lrf'. de
4 ~o

1~>l 4

fil

l:!o quintales

~:1 ( '011I ;': .. .'atitrero fij." en 7:! .ooO 'Iuinta l.,s por mes
la lacu lta,) pru.hwt i,; de f ' !\!"l
ticiua l' 1 1" (Ie ~\ ll"0..;tll
.
de l It "...
Estu I'rnl,il',lad salitrera flU: vendida l"IOr Sl!In,!!"uinelli
y ( .~ la 1.1111,{" 1I X ill"lIt, (''' JIIl'flIlIl !.milu ' en A !:\,II:iIO
.le 1H......

1.:\ e xportacin .1(> sali tre lle esta eociedml, durante el


niiu ti.' 1:-: :-:... , hu: (11.: j :';\ ~ lf j l j quiutnle- 'i'lpaiiok",_
Ya 1L,tllu.s visto 'lile la facultad productiva era ('11
1:-: :-; 1 , .t., 7:!,lltlll quiutuh-s allll(',s , '-' ~It'a 1'1';1,111 1 quintales al nito ,
E II Iltl ~ !'l e hu incremen tad la riquczu industrial r
p blicu ,lu Uhilf' con el enrubio ll~ d Ul' flO (le esIn oji

cin n!
~Il J g u i ll t:l t i

). I '~ nuruentaron . co n
es ta " lit nu-in. en l.: 10n ,000. m -, ,', menos . "u fortuun
p rivnda: pero

y .lauu-s.

l'tlll lO

1 1l g' l i ~

uimruno ti" e...111." industriales la ril"

Ill.-II ruo il lllla en t;hilt", ni .." U ('llilt'l1o", b claro llue el

)la h Iluda ha zauado

('IlII

la fO l'lIlal'i,',n IIe la [."1/(11111 Si.

ru c ( 'om / I/Ul ).

La ~

f,licinati l"ullt-rillo v ~ a ll ,JIII"I,:" ', "mpil,la, di' lo."


SI'llOre" Jo.~ ": Zay a.. )' C~ , fuerou \",'udi,bs eu l riciembre
de J';SS . la "ocil'l!ad denominada " "'/1/ J orge S i/'"ute
( 'UII4/!llJI!1 [ . jlll it,' 1, 'IHe " 1:: "q,rllu ir.,', d ;, dl '( l'itado mes ).
a fio, 1'11 Luudn-s, con uu capit al de t: : j ; )J ,q ll.
La oticiua ~"lrt~rillu . ' I'!" cu !Sj,-, posea llllll tacultud
de lilU,ljl J( I q lliu t:d l'S JI iin, fu l'o lllp rad a por el (i ,,
hicru del I' ,'r -u H. I;Ull,llIUl , r SUh:IS\ UIa, lll(IS tarde,
pUl' {;uit' ll Y" Z:tyas Ille. lia ute 1",. fue rtes desembolso-

84 -

en obsequio de esta rRz"m social. hizu en 18l:'\ 2 (1


Banco de Ynlparaso.
En lt'\8.l posea este eslnhlecimi"lltu la "i::,ui('llt~ IOn-

ql1l',

qumanR;
G cachucbos de :?-lX~XS pies.
b ('a!tIeros tic distintas dimensiones.

123 hateas de distinta capacidad, predominando lag


de 12'Xl:?'X2r.
La producciu del primer semestre de 1884 ru sta;
Enero . _
Febrero

quintales

),farzo.

Abril
.
) layu
.
.Iunio . __ . . __ .

"

"
"

"
"

7~,:?OO

70,!lt)U

7H,7f10
M:?,4f,U
~5 ,1:? 7
~I(j , nlo

;I Coo,;/i Solilmo estim, el 1" de Ah,,,to de 1884,


en !IO,OOU quiutnles mensnalee la produccln de Sol.
ferino.
1.,0.. terreno- rle e"L.1 oficinu mi.leu lIU estacas que se
hallan eu la actu alidad. casi totalmente explotadas.
La oticinn "San .Iorge" ('i't't situada eu la rica pampa
salitrera lit, l l uum.
Esta oticiuu pusee 8U estacas en la indicada l)allllln~'
1UH l"l'tartlrl ;1 llilihtncia de una do ... legua ..., en la pampa de (In'lIma l'll)'O~ terrenos sen cotupletnmeute de~
pro"is~(Js de calche, CUlIlU ljlltJ se lmllun fuera de la zo111 salitral.
"SUlI .Jul'g:U" fu vendldu pOI' don J or ge e, H illig er

ni Gobierno de l Per pm' la suma de S, [lO,On U, y con

motivo .h' la stll)l:"lrt d " I'1'f'I:"ul a por .-1 (; nhif'l"llo

,1(, ' 'hi -

le en ,'lI lio de I )ol S~ , I'<I :</. : M'l" prul'ie.la.1 de lo:" 1'1 ."1....
L't.l,ll' K ). ant ii!uos illll l1 ~l rial1-" I. na \'za v l'a-cal.
C U/l po "k r illl"i.lad )la",', 6101 lli('ilJ::i se r prllpif'lhll l
tle !lIS ;<('ill )rt ~ ,J "",.~ %lI.\': I"'Y 1' ,L, 1Ill,c1iallll' r iertns illt rig-rt!t

y '11\\,llahlllll llIuy mal re-.


pectu "~ l' In l'u lull1l'fa 11.1 ~'l"l1l1. .111 B:ulI'o ;\;u'ional,lc

IllUY ('o llll('i.1;1'- en " _"Ia plaza

Ch ile

"11

i 11Il i,ttlt'.

Z ay a... y l 'oll ll la ii a , a.I'llliril ....ll ""01 pl"IIl'il'da, il'll 11'\ ' ''.'"1
)' l'ullslru Yt'l' IIu ,.lIlln d la 1I11 h.,rulII,.o establecimiento:
tod.. lII ' 'l'I' l't1 al luem- n .:dilu 11111' le,.; uln-i.' d lIa ll(,1I
Nacional de ( ' hile r-uvu !,!I'H'lltl' "': hu Ili "lill"llidu tanto
"
"
CII prot ege r p.,,!a ' -illl'rl'1;,1 illolll.,,!ri al, que :"(' ha cred.., y
CtII l

ru zu , l llll lJ l"l l'\1

1l1'1 , lll

11..

vvr, !JUt'

lt~lla r-u

clln

cierta pa rl ie ip ac i," 1J [u-rs uunl.

1'L':"a

illlpl']'lalllt' I,licilla 1I11 ph 'il lJ !"ui.lo:o<o


n 'slw('lo dI' la p ropi t,t1ad d. Jos 1" In'llO"'.
:-'e a:"" !llra , y a ... i Imr c ,'" ,''' 11.,,1 ,11' a" JII'" untos judiciale..., '11Il' Za,\<ls al touuu 1....... ,,.;i,',1I di' la" :-.11 ('"I~H'n!: rorl"cl"p o llll i,u k .", ~'l 1'1'" tiltll"" 111' .. ~,U1 .lunn-", I'rUl'llr"1 "it ue r s u " :" I ~ lI' a ll ll' ll t o eu l n-rreno llI~i", ricu lit' la pampa,
invu .lir-ndo la I'wpil',b.1 ti-cul.
~ i 1-l"t.. tu-ru ;,,,L HU ""'r" illlltl.lal,Il'lIIelllt:' el uicu
"
(';l S" 1'1 1 "1"arnlml';l,
E l Fi",o, al ,II',-nh " r la" "lil'ilw",;i la pl"tl\,ied" l privu. u 1'0 1" ,,1 .11" ' 11'1 0 J :!s dI' .'Ian':o Ile l S.--:! IltlC I.anla s
"O'I'C "."' 101

n '!" 's IWlllol" 1llUlo . l'l"1'P'llllo sah'~lrSI' lIt 1' 1I1a tutum

n''' puII."al .ilida d, t:'"lal .I"l'i,'1 ' pi" las s.dit rcrns ,.\' .lc volvierun ad 'UlPU", ,'11 11 1.." Iin.lcros I llIt~ le se alasen sus
rl'sl'c t'l i\' I" titul' I:!.

Pref erible ha hr ia "ido ,tlt l,1i [uhiernu h ub ie ra ordc-

- sr, nado, untes de eunucrmr In.. oficinas. el correspondiento


alinderemiento .lc ella". ci ndose, cu r-uante esto fucru
posible, ti le.." t tulos de propiedad .
1.11" lillllu~ .11:' la propied tll .. ali tre ra
T<H111"H~:i. M lIl
rn ..i tl,d"" 9' H1I(11";'I', y tan bien pueden nplicursc UlIO
C'lIWI tro 1'"t.ll'3UI t:'1I10 ,
Si se hubies e determinado If J r', ,';, cual cm 1'1 terreno
Que se e-nazcnn hu, n o "e hubieran !<1l.'H'ita.lu ene..tiones
corno la 11., San ,101'' :1'', .\ Jjnllza', B.aIl1irrz ... )' u";a n

"l'

I)OIlMo ', otc., 1(',

La tircultad product ivn el,' :-'all .r ll r ~ l>'" durante el


ao IIlI..atlo l'l1t: ~ H), OOO 'lllilll nlp" (' 1\ 1o.. ItI('S{'S de Euero
{I Julio y 110,000 en lo" UII'S' !' ,l. .luuio (, liicir-mlue.
.. ~\)lft'l'iJ)l1 )' " ~; l t .lorgu -xporta.n 1'1 afio pasado
1.~2t.,l:J1 quiutule ... I:':'-(laiiul,'" dl~ ... nlitre.
Sobre la bn- e de la facultad product iva de ambas
oficinas, cOl'tI'sl'uIlJ i t:lIlt ~ ,,1 a iio l~ss, ,. t ~ ha formado la
Sil " J 'JI '/t S ifnl1, ( ''' 111 / 1 1/111 L i t! l,d
La 11II c \ socie dad 11(1 ha uumenta.lo n i 1' 11 un quintal
la produccin tle f"sa" ,1001 olirill'l"',
aumentarla

11 1

puede, en reulidnd

:-; iclhl\.1 t:,..l u a,.. [cruo )' ll~ ' 1IIt,: IUIIWl'a 1m Iludido
favorecer lo., int er eses in dusn'iule s .\' fiscales de Chile d
cambio de ,IUIiio dc 1' ~ 1l5 esta blcciruieu to - !
Za~' ,'li , JkJllf'Y y .I... m (l ... n-..ciados "e han repartido la

"v iifllla utili.lad (lile e sta venta les ha 1'1'0,Iut'i du: (' cru el pnis 110 ha ganado runln ('011 ella.

IIIIlI'u,..a

1111

L. ~ p cr"UII"!i hall call1hiilJq; lal> co~as hall qu edado


l'iCllll'l"O las mismas,
El\lo l',; 1" 'lile la g't'lleralidlld ele lns pcrsullils /lO

pero

l'"

lo real, lo positivo

>' tuugible.

1'1:,

Fl 7 _

La oficina 'l xan Pa"lo " l],. Jlfopif~II:Hl de Ins ~di or(',..
Barn 'lia v ~> IJrl' ;(' ll er fil vendida, , 1 .')o l I, ' . \ j!OS t 'f 1e
" ~ x a:l.
' I
I (',
,, 'm J'ti," ( .,,"111'0/'
t 1:i:', OOIl.

~ ma de
'}' I/JI/II'!I en la su

La facult ad product iva de 1 -ta oticiun era en 0 ' 10


qu intales mensuales l'11 ? ,l. .\llo~to llc 1S:-:-': y :llu;wnl { (::),00 0 ru in tal e a r-l afln 1,,: s l

l nformundo el in;:!"f'll;fl fll BII ~ IJ. en .Julio lid ail" prxi11I0 pnsndo {i lo- ncr-iunistns ,11" l., . :->111 1'. Llo Xil!':!t,.
1 '01111'1111.\ " , ~ o l !l'l' la oliei na 'I'!v ibnu comprar. les asegllrtl fllte la CII'IlIt'\l1 pro. luctivn de ".~" e-tnblecimi-n to
ero 4 ,0 0 0 Io llcl u,la ,.;,

Esto equivaldrtn ;

t.

';" a SS,Ol!!l f l nilltal,\~ a l utes .

1I11 a prfl t!tH'f, ,'11l

uunnl de

1ll :'1 ~

de

1.00n ,ooo d e quinta les.

Lo cie rt o es q ne ~ Ir. Hu, l jum.is iU:<J llt:\iolL la olio


cinn "S uu l'at .lo" : ~. a\lll'lIt' }'t',i,li,', el) Iqniquc variu_"
nnos. 1111 11(':1 rCj'lIITi/. la " " :I! ilr ~, ,. n " ..ino ,le paseo
l.a oficina " :-::111 1',lhll)" es tuvo prodneicnd III los 1'1 1
tir nos llle ~ f' !1 d ,-. l ... s i y prilll' r(\~ ,1" 1"'... -. : razn de
5U,UoO quint ale- almes. ~. " 11 .\:lhto ti., 1" ' ''' eOllltllZ'~
k prod ucir :" raz n .le i:! .l)1I0 quintales nlme-. precisamen te en la ':POCtl. en 'I'!" fu '"' ll,lill.l ; 1" ".-wi."l:..l ;lU':"
nima ingl esa fltlC lle va "11 uuuih r ~,
E ste I'~t lll. lt~ illl i f' llto t'~l)t lr l el .ujo 1........ '. t. cautid.ul
de r,:! .s.r,l D quin talc -: ~ en este ,.ij,) exportnr.i rus. llc(,iln : las reformes in tn lll.it1a, cu la ruaquiuarin untes
de S CI' vendida, y ' lile segu In, vendedores, impo rtar on

10,0 0 0 .

"Sa n Pablo" cont iu uar.l, l)\ll'~ , prodncicudo sal itr e eu


la lIl i ~Il W p ropo rcin P lI Ij\le produclu un tes d e pasar {L
ser propiedad brituicn .

88 -

En qu forma puede el cnpitu l ill~ lt:~ invcnido cilla


adquisicin de esta oficiuu nfertnr fucorahlemcntc la in-

duetrin )' la riqueza phlicu de Chile !


Los seores llnrre.ln y ~('hr" ;etl('r pllgarnll al Hanco
\~Rl p a ra f; o el !'lIldo fJlle en contra ele ellos arrojaba su
cuenta corriente, y este ('S e l nico di nero que ha (1IIC da do en Chile, seneillnment o porqu e rn d inero chileno .
Las diferencias cutre pi p I'BI~ i" de venta y el monto
de lu cuenta del BlIlIeo de Vulpuralso, y en t re ,Iicho I're cioy el cap ital nomin a! de la socicdnd, n ll han salido
jRIll:'IS de Londres, u tienen pllrq ue venir (. Ch ile, desde

que Barreda

Scbroeder

't;11 1'1I

el Per. .r desde qu e

los jJl w l/Q!or cs de la sociedad qu e ,0; 011 lo s que hall per cibido la fue rte comisin d e vent a, e..t.iu radicados en

Londres.
E l:!:! de Enero del presen te lii o se vendieron en
Lond res lali oficinas "Sacramento" (de Zal'iga) >' "Tcgcthofe'
Eatae dos oficina s han sido montadas con La pital chi leuo.
Seg n 131 iutonuc em itido por el seor 1101 1 J . K .
Child, e-tos dtls esta blecim ientos Ienfan eu 188 8 una facultad productivn de fi:?,OIIO q uintales al mes.
La ofieiua "Tegcthoff" fu coustruda el! U:l S;; sobro

el cstncamcuto de la nntiguu ulcina deuomuada "Snn


S ebastinn" que 1111 Ilf''''loC S illll -ll:'! estucas tic terreno salio
tral.
El precio 'I'!" (;11 18H:! obtuvo el tubieruo de Chile
1'01' esta oficina fu de :-'. li,X(JO.

LfI oficinn " Sn crumen to", propiedad que l'lI uu lu familia peruan a :\lolltl'alt'gre, mide 18 eetn cns.

Los pr imitivos t1n ei,os, vC\1l1if'l'


o " us., a o ,.rcura
.
.ruu
en In uma de S. li,noo.

S"
en l O
'-', ; 1

'

L a ve n ta de 1\~ las (los oficina s es el lll l! curioso ejem plo de lo que puede PSl u'm r;;c tic 101' " furiosos tinuncie ros" de LO l1 dn's.

;Cmo y de' fin mane ra hal l potli,lu eslns p\'lll'ietlades


ve nderse en t: 1:\;\ 00 11, euan. lo 1'\ vnlnr 11r- las mnquiuar as apl'lIa s impm-t arfn , hir-n I'stirnlll lll, t: :L\ll(tU!
Sea como fuere, d 11('('110 e:' Ip U' "Tcgcthoff" y "xocmmen to " hall pai'lado . :-Ier propil'llad illg'k"-ll.
E s dcm." ad vert ir ' Ille ('S <lS dos oti~ illll:-; pcnunnecen
con la m isma i:H'l1 1tad producivn que teufnn ;1 fines (11'
18 SS, esto es, antes de sr-r vcnd idu, y fllte to llo iudnce
r. cree r r1I1' 1,)1'1 nue vos d tlt~iloS 11 11 podrn ob tener de
ella s

Hil a

prOll tlcci,',n cquivnleute

{l

osu facultad produc-

tiva, 110 1' Ill;'\ 1' es fuerzos (Ille Ilag-an, lUll'(llI e 1" . . terrenos

corre sponden 'HJlJ CIl <l ,


Ei'i , pues, prolmblc que la.. . oficinas "xncramento" y
"Tegethoff" Jlt ) solament e 111 1 co ntinuarn produciendo
la mism a cantidad de salit re, . . ino '1111' ;raclllal y rpidument e ];1 produ ccin ir dismiuuycud o.
La fortunu p rivada de B1air y :-ii lli' llJ, lo;,; felices nogociudores de estas tillS ofh-iuus, ha a un u-utndn cnusiderab lcmcnt c: p e ro ,':;10 1111 p UI'd ,' influi r ni Ilirl'l'ta u
iudircctam eute (' 11 la prtli'i pl'ritlatl de la industria salitrera
y eu la p rusperilad de Chile, tuutu p ure lue los vendedores SOIl ingleses, cuanto lltJrt p le uinguuo tic [,HIJoS tiene
rudicud a S il fort una cu el pak
L as oficina s "Sau ltcna to" de (: rall:1l1illO y Ca" " La
I'nlmn" v " L a l 'atria'' de Giu lJ,s .\, Ca .,)' " 1 : IJ,~a r io", ",:\ 1'gC lltina': y " ~all .l uuu" tic J , Ui\,icllH'isll'r y Cn., hall
110

I~

90-

sido vendidas, durante 10:- ltimos tres mcses.u-cspoci


"amente, {, las socie.lndes denominadas San Denoto 1\ trate CoII/paJI!!, Tamanujal Nitraic ( '(JlIIJ IW/!I y R osario
Nitraic eOll/pan!!, con la mi ma facultad produ ctiva qu e
tenan cuando estaban en poder de 11 antiguos du eos .
E a tres ociedade representan un capital nominal
de f: 2.100,()()O yen ste no firrura uinrrnnn suma (lestinada o aumentar la facultad productiva do las corre pondientes maquinurias. Y, aunquc hubi era nlgunn
suma de. tinada o este objeto , esta ra por vers e si dada
la condicin de los estacamentos y la natural eza de las
construcciones y aparatos de elaboracin, ello sera poible.
Las ocho compafus cuya constitucin acabrunos de
analizar, poseen , como se v, 14 oficinas .r representan
un capital nominal de -e 3.140,000; tien en 2,270 esta ,
ca de terreno y una facultad produ ctiva nominal de
1.136.500 quintal es.
La ~ ocicdades " L iverpool" y " P rimiti"a" ti en en dos
oficinas , CiUC po, een 533 e itaca , y representan un capital nominal de {' 390,OUO.
La Licerpool Xitrute COII/l'W1.'I exporto el ao pasado
9 9, 03 quintal o: y la Primitira Nitrate CU mp IlJl!f, export el mismo ao 913,;j0~ quintal es.
La oficina "Primitiva" se compon a oriaiunriam
cnta
e
de 215 e. tacas, la mayur parte de la ,' cuales, seg n diferentes careos practicados, e stn sit uadas eu terreno
estril, y an fuera de la zona salitral. 'I'em erosos los
nuevos dueos de verse en una poca ms 6 menos
pr xima, sin caliche, comprarun los seores James,
lnglis)' 1\ la pequea oficina vecina, llamaua" Aura

-~1-

ele Oniroga" qu e stos haban ndqllirido del Fi co chileno e n 'epti embre de 1882, Gil la suma'de 30 UOO oles
'
en ce rn.fica. IO~,
las
es,
de
ele

El " A bra de Qlliro Q'a" se compone de 105 e tacas, de


cual es 4;) es tacas se hal1an 'itn adas en el Abra , esto
en la zona salitrera, y (jI) estacas en Orcoma, fuera
la zona del sulir ro r dcsprnYi sta, por consig uie nte,
esta mntcri prim a.

La Pri1llith a Nitrale Compal/il pag, sin embargo, con


tal de no verse algn da pr ximo sin cnliche, f 40,000
por el " Abra de Q uirog-a",
Ahom bien , tanto la m quina " P rimitiva'' como la
, . " 1)uum. rcz" ,'uoron constru., l as con cnpita
' I 1Il.
maql1l1ln

gls,
Por lo qu e respecta la " P rimit iva" es evidente que
ninguna e mpresa indu strial chilena liabrfa colocado en
esa olicinn una nuiquinn de la gra n facnltnd product iva
qu e han colocado los ca pitalistas ingleses alucinados por
lns in form aciones de MI'. Nor h.
'e calcu la que ese estacnme nto no tienen nuis que 22
estacas con caliche. Si estas se agregan las 45 del
"Abra de Q uiroga' hubr un estaca mento de 67 estaca
qu' no resiste una m quinu de m s de 50,000 qui ntales
men suulcs, si se tiene en cuenta 01 e' pe 'o r de lo ' mant os
de ese ex tre mo de la regiu salitrera.
P er o ace pta1l' lo las cosas como estu, la introdu cci n
de los capitales vcri fi cnda con moti vo de la ereccin de
estas dos olicinai' no debe apreciarse tomando en cuenta
el capital nominal de las dos sociedades.
Las sumas v erdad erruuente importadas 11 0 asciend en,
en ritrur, l :?OO,OOO , Fucil es suponer cual ha sido la

92 -

inver-in de );ls re..tnntes t: 190,000, tratn dose de IlHciednde - de este 2_:l1eI"0, orzaniendas j ,."100 millas .1"
distancia.
D,' manera (pie de este inmeusu torrente Je lihrns
esterliuns fltH" asr-ir-nde t: ~1 .r, ;IO.oHlI ~. filie ha .Iehitln
inundar con "11 a('('j/m Iertilizadorn las regiones indus t rinles de Ta rn p a c I'l, slo t: ;!1I0 ,OOt) han q uedado ('11
ellas dopoeitadas en ('!"IWl de radl/tr/m,', lJ1ff"fls f f'fllderos/

vi 11
os hemos ocupado en el captulo 'I'!" precede, de
estud iar solnrnente In.. compa as salitreras reterentes
Tnrapnc . Pa...aremos ahora una r pi.la ojeadn sobre
la- 'lil e S~ reriercu fl Taltnl }" al Toco, (I fin de que no
se 11i~ 'I" h('lllll~ buscado come pruebas de nuestras
aseveraciones la excepcin y 110 la 1"\',::la eu esta materia .
La Cmlll '(lIill ."' ulitrrm Tulla! :0;1' o rl!aniZli e n A gnsto
lle I HRH, COIl un t'a pila l d e t.: ;;\Oun. 1'011 el Ohjl-' llI d e
ex plotar los yucimieutus sa litreros d enominados Ilorten,~i" , Fmtl." 'lIi,'ml. I "'/"f'!/"il/(/ )' elllnl.
En estas propiedades se colocar lI11a mquina tille
produzca 1,unu quiutuh-s diarios,
El prec io p<l;.raJu por estas propiedades fu J.: (;;I ,UOO.
iQUl~ parte lle e-tu suma ha qtlell:ldu en Il111Hos dt' los
propietario-, dtiICIlO"! Xo lo sabernos .
La iudustrin ..ulitrera ha uumenmd Sil materinl de
producciu euu unu nniqnina e.tpaz de producir :lliU,OOO
'Iuiulal, " por afiu 111' ah lo tuugil.le. Ven-mo de~I"H;s
en qu forma ufocta esta adqui"ieil ll la constituciu
ccou.unica tIc la ind ustria del n it rato d o soda.

nLa COIII]Ja ji a Salit re r a San ta L uis se orza niz en


ov
iell1 bl:c de 1 'S.', con el objeto de comprar los telT
rreno. snlit rulns, oficinas, ferro- carril, camino' car reteros, muell es: )", en suma, todas la: propiedades salitrera
de los se o res Keating y Quactsfaslem de T aita!'
Las oficinas son: la ". 'a nta Luisa" y "Gui ller mo
Malta."
.
La fa cul tad pr odu cti va de estos dos establecimientos
es GO,OOO quill f;} es mensuales, ..usceptibl o de ser au mentad a ;', 12 U, OOu qu inal es al mes,
El prop sito d e la sociedad ('s, sin c mhurgo, elabo rar
solam en te GO,l HH) quintales.
El capita l el e la sociedad es l 2:-O,UOo, siendo el
pr ecio de venta l 2()U, OOO; j' qu edando 50,000 como
capital de trnbuj o.
En esta opera ci n , COliJO se v, 11 0 Ita habi do sino la
sustit uci u de autiguos y expe rimentados indu striales por
otro qu e evide nte me nte no lo SOI1; el reemplazo de la
ac cin viva y ('nrg-iea del individ uo, del dueo, por la
accin dbil , indolente del n.lmiuistrndor que no t iene
int er s pri varl o qlle lo esti urulc en el xito de la cIlIprosn qu e dirige,
Oi ciuns que valan .: f:lU ,OOU han 'ido ven.lidus en
S 1. (j55, 18U m .is
menos, En esta opera cin hay una
ganan cia posit iva para los d u ' iios de las oficinas )' para
los " pro moto res" df' la sociedad nu nima. Ki 1I1l0 S ni
otros son chilenos, ni t icnen rad icadas sus fortu nas en
Chile.
En cambio, los l Ht!J COS chilenos pierd cu, porqu e el
capital de trabajo se importn y 110 se da inversi u a los
ahorros chilenos.

~4 -

P uede KI'g'iiirsf' que r-on t'a pitlll,'s ingleses .se Ira-

baja :

1111'11(1,.

costo, de-de

qlll'

1'11111 1Il 1HJ

).arlllo!'\.

Ya

vercmo... mk>l adelante 'I'!" esto P'" UII sofisma . Y ("1\


todo r-n ..u, la diferencia en tre la la..:1. del inter .. chileno
y el britnico desaparece.... i ",,, tiene e n euentu que el
capital (111" n:l'rt . . en tal la n (, .,1\,. tl,,~ oficinas era, primiti varuente :-.. ;1:10 uoo, v f\lI e e! servicio de interes-a l
amortimc in .1(1.e hacer..f' , ah ura , "o"re unu -uma trf'S

ver-es 111.1.'"01'
La ('Q/IIjll/li /ll ,';" IiI "fI' fl Lovtoro. ~l' fund 1'11 E nero
1\" 1 pn'''''lIto jlll, ron 1111 cnpit ul nominal de r 300,000
Y ('011 el llhjt'IO .h , '0111 pral" la... ofir-i nn-, " Lanta ro'', ,.San ta
Cntalill ll" .\ " lhlIa Yi . . la" , J \.. s " sllll 'alllt ' Il IIlS l.autro.
/f,1I11 - ri ~t" , ( 'hit, 1I "-I~) II I1; tll,, , 1{'1'I1/ o, ( 'a(ali ll ll dd ~Y(l,.
te, 'vITI,li j , (; (T II111 I1i o, ('l/i"lI r ( 'a "l : ill.~ , qlle miden en
tl totalidad J,lU)I) estaca pl'nl'lIm,~ .
El precio l'a~;Hh, 1'01" ,-sta" propil'll;Hll'" ha eido
.t: 2;1,\01111 :-0.1' ha fij ado e u t: -t,\UlIiI el capital de trahajn con i-] c ual "": pag'ar. el monto tic las existencias
de 101'> l'",t.ll.lt'(' illlieutu"
La t;l('llltali producrivu 111' I ' .~ t a~ ulici nas vm, des-le
I . .."'~ , jiU,1M1l1 quintul-s al 11\"" Lu nueva -ociedad se
I'ruIMJIlI", ('lI/1 UlI 1'('f(1t.:'ii() ' (,s('lIlhn l~fI , a llll lCllt:lI'la hnsta
~U,I ull)

quiutulo- Illcllsuah~~
i:t"..ulmdo ( '11 fa vor de la industria. aumouto tlo :?o.ooo
quiutab-s el! la produrcion mensual .
CulIlpells<m. t 'loff' a umeu t.. ,le produccin relat ivamente P"'lllCf.. " el rt~l an.:ll considerable 'lile e xperuneutu el capital tic csaeJil (ln~sa -ali trern!
l~o l'" \"cnlilllcm llllmtc allt iC{'(JIIlllico inverti r ( '/1 la
udquisiei n ,le 1,04)0 estucna el valor que t ' ~t a ~ rop l'c -

scntnn. euundo " 01 0 ,, (> 11 "l


, lOlJ(' de-1111'1
,
producir Xtl, OOtl quintalo.. al 11"''''

1""
,1

.
pUlla
eapaz

. It~

L'ua m{llluina ,Ir (',, ;1 facultad .1. produccin no neeesita Il lll~ IIU" dos cient as ;'1 I(>""II"'I
'
"I:I('a.. El
mayor
nmero d e e-tacns ... ir-no :. eurru r-r-e-r .1 "o..to .11' 1:1'0.
I
uuccron
pn!"cluc n'!ll"I'lW'lla 1111 jOapit 1I 'pi' ,111, rllH' pUl'
vari o s nfln- . ':\'1I "" di;!a '!'!' .h"'PUlllo'lllln 1J. e..a extcu-

",i tm tic terreno ."" puede (''''''I!l'r \l mejor. 1''"'1111' la


di st.uu-iu ' [tU' media "ntn 1.,,, ('alL"II")":!" ~ la m;'lnill;l
intiuye uo tabl emeut .: "11 el ",,,,In d,,! prodn('(u.
Ellu-c ho ('.... 11 0 l.stnun-, 'l'!" J.. lrlllhll"'I,"11 ,;alitrt: ra ,fe
la en!'!;" t-ou 1',,1:1 IlIW\'a ,'mpn''',l, ;Ulll "lll:l r en :!1I,on
quiu tnlr Il I PI I .. ualos.
La ( 'IJ /IIj!tlli lll ...../llilrl'fll J I/liu s,, t'1I1l,J,', ou Enero ,Iel
present e a o ron UII (':l)i l;]1 di f 1:10,01111, y eoH el
olJjet o d e 1'(lIllprar la

olil'ill:l

"Julia" Illl('

taca , ) I'u.'" a fal'uit:1I1 proollldi\

m-tuul

ti"IH' ' : f ; l l l' ~

I.'~ dl' ~:!U,1I01J

quinta les por 0100.


Los dueo s han I'l'('ihit!o por pt.] oficina la -auuu 111.'
l.: l:! :'J,I II II I. ( ' un la... t: :!.... llllll re-tente- ~t.' Prol.oul la
uue vn C\llll pailia aumentar 1.1 f,u.:ult:1I1 productiva ti la
u ntq uiua ha"la ;/iIl,Ul10 (I"illtal,'~ al ,\11".

El

co-to

nr-tunl rlc la

ele" (.... Ile f ;;11.0111/.

(lIje

li t.'

um

""11 ~U

m:"Uin.,ri,\,

l'll"

~Hl'l f,' Ipl' J:~ t: ~1:I,nlU) ltle

ud emu s Ilt\ I'~l a -uma pr-n-iln-u l,,~ Ih,,'iin~ "II'III':l se-r,


(:11 realidad , el importe 11l'J lu1TO ('esanll'
El:!:! Ile .Juli" ,111 ,'\ ~ "' '' e e 'rga lf i 7. '' e-u Lond n- . la "11ciedad dl'llorlfiuada 1'1/1 .l 1l!1' 1J ( '/il itlll "Yitmft l/m' tun/1'(/.'1 ('II /l/ j!/f ll .'! 11tH' :-1.' I'n 'l' tllfa I'tJltllll'a r ... ~l :! cstncus rlc
terrenos salilra ll'.,., uhic udus eu la rq .:i/'II sulitrcrn del
' l'oc, erigir so bre ellas una rn.lquinu {'a paz di' pro duci r

~lr.

. ..OOO : ';.000 tone ladas dI' salitre mensunles, y cons trui r


una lnea frrea entre T ocopillu y (1 '1'11(' 0 .
El capital social, nominal, tic e stn compa ia {' <l .Ir>
..t: vt"110 , 1100' v liara la con -truccin .Il'} fr-rrocnrril ha cmi tido hOllo" hipotecarios por t.: :!OO,OUH, que uauan un
inter s de (; ' . anual .
E..la f'lIIpre ..a (' S la lila.. ..crin l: important e de la!' filie
se han realizado durante lo.. lt imos lI i Ul.", respecto de
la induvtrin ...alim-ra ~ 1) .
Se ve. 11...,It luego. qlle :-;,' va a inverti r ,,1 capi tal
conveniente ). ueertadamcnn- cu da r vi,la a uun zoua
snlitrc rn eompletumente Vil';!P II .r (' si nbaudonada , )'
(lile se va co nstruir una linl'a tdrron lla uradu { d csu r rolln r la (lfl ul uc ci ll ll (:11 g ra nde t's{'ala eu esa n-giu.
La 1llU." '<I empresa numeutnr , p Ul' ,;,la prcducciu snlitrern s-u lila.. tle 1.0ull,OIlO de quiut ules pUl' uo.
1\)1" el inters mismo con '1 \11' IlI' II w S visto la onnu('i l"1\ de eetn sociedad , 110 podemos prescindir de hacer
alguna- observar-iones re ferent es al capital COII que se
ha con-t itudo.
Uesde luego , IIaJa I UI)' .I" e objetar respecto de las
.c :?no,UtJ\1 destinadas la COII "tTUcc i,"1l li d ferrocarril,
suma tlu e debe cubrir mnpli.uncute el p resupue sto de la
obra y la adquisicin tld correspondiente equipo .
t De till manera vun a ser di ..tr ibuidas la s t: 511U,000
del capital efectivo de la sociedad !

(1) E l ( "r,mel Xonh ccmbau en l A,mlrl" , sin c uar tel, la forma .


!"ilm dc l" la Vt(;il,b J, de toda , 1.1 , d~ Tnlt.rl, r de loda_. la, <I~ T ;!r.l
p"'t:. qu e d n" pa trocin , a sa lJl:r: ....,/JI 7" '"1(, I .Qm/'JII l ;WJIIJ/I;1
N 'JI,orilJ , ,1).1Ij S.b, u"I" I/Y &/11 j~IM" . .
' .

~. j -

.\ 1 tl"llpa n .u.. .le la. !.II'II} ""'/ X l/n I" ( '/JIII}I' I/I.'} ' hIJIllOl'
vi..Io 'I '!" la o lil'ilJ :l " l h u, n 1." "". ; Ipn. u""" pla nli"III1I'l lIilla rill, 1'11'_ ,'0 .. 1,', t: 110,oo n ; t'Hi .tl, lo :!o !,t c..la"j:i ,le
terreno y uuu facultad I'l'Iulu l't i vO\ de (;,0110 !I
ueladas 11l'll';lla l"",.

El prl'l'o de esn "ti('ina Ita


com o

1Il11~'

ti.;-tOlj

too

~i, ' o " 1 .' l1t p l" ~ conside rado

,'xtlJ,!,'r"t1 ,'.

' I'o llla llt!o ounu puut ,J,. " ullIpa nll' i,"ll "S" e..tnbleci-

miento CO II ,1 'IIU: \'[, . plall tilica l'..e en el '1'.,(",.., ten drhm n '!'!" ,"h' ltim n t1 ,I,,'ra ,'n..;la r eu maqu iunria .
et c., llI':1l0'; ,pjo' " H:lllll'l"1.". :-i llpo llieu.ln , sin (o 1lll,1H gO,
'lil e la lll :'l tliu a ' IU" "'J esl a l,le1.t'a e n el T oco dispusieslit, soltl :!o ~! ,'",t;lca ", . y 'l ile .., ~ invirt iera en su cons trucciuu la,; ttli"'lIla,; S tl l W IS '1 11 1' 1'11 " It.untrez", el resultudo

la t1 if"l't ;III'ia e H11" !.: :"lIll ,OUlJ )' t: l lO,IH)U


(Jslll e.., l ; 1~) Il. IH ll l "I'l'ia ,1 l'1"+" 'o ,l., la ditereuciu " lit re
e", 'j tU'
X~I:!

{'",t a t'll." y

:! t l ~'

e",ta('a,;,

o ",'a

1;1' 3 estacas .

('ad a (:",Ia"a v-udria costar 0..'11 tal l~;18".'.:

cio

1\.11 "

UtI

\ Il Wo! "

eXlI J.:"L'ra. llI. en


~t.' a
1I 0 S

l'.t UlII

L' ..

1I1t: llltS 1tU'

tl j

1, pr e-

cou-ide rnr..e .. in"

"''' IlIO

a zoua.

rlt~' I"'~' Lo cier to t' ~ 'I'!" la corupaia de que

o(Up:IIU.. .. ha \-l'u iun 1 inr reur euur 1.1 ril lll"za pbli-

ca .lc Ch illo r-..u .j O 1 JO milla- de l ne a 1'-:m'11. v ;1 a u -

m enta r en 1.0 1It 1,00"

de q uintnlc- pur aiiu, la produc-

cin ..ulitre-ru

SI' ,i.'''p l't'ltd, elc la ~'x pll,..iti")ll ' I'!" [Ir~('l '" '' 'l"l' la",
l'Um (lafli :ls Taltal, L I/ull/I'u, J I/I IlI !I .1 //,tIlu-C/ i/' llll, nu:

llll'llt;Il".1l la prot1IH'cioll

!l~_

~.llilrl'ra

al'lllal 1'11 1.!1,,",lI,1I00

lluilllale~ 011111,.11"'.

Eslo {''' 1.. '/'11' "f' ",._ Lu filie II n "" n : P~ que este aumento, ',ajo (1 punto de \-sln tinunr-ir-ro y fiscal, no
importa un nntncutn en la riquezn iudustrial ni un aument e-n la- renta- :I.ln.' ll.. r./l~
La }l1"tl111U'I'i,"1I .. alitrcm ("01110 IUltl l' roduccin f'~hi.
"lIhuroliWlIla la 11-'.\- tll-' la .leumn.ln.
.: \pn:(i,... t'1I In qUt' sc ere-n runveureute el consumo
t1d nitrato de sutla y !'<iclIlpre (SI' clculo quedur.i ruas
ahajo 'IUt' :!'-J.lJllll,lflllJ de 'luinlal,'" por anu.
.0\111 '1"<1 hieu: la i,elllla,] pro.l uct ivu de 1.)1,; ;~o establecimil'lllos que haba {'II cxplotacin r-n Tarapac : lIIC
J iatllls .J,. 1s,'';.-L ,'ra .1/' l.-! o;\ ono qui n lales al me s , ()
sea 1I;.,"il/o.ooo quiutn les al ao.
Hal,a en e,.a fecha tres oficiun... en cons truccin, cuya facultn.l prodncva se ('slitllaiJa en :!:!o,ooo quintales

al

1lH'''.

La facultad producuea ,1,1 Toco, Antol"aga"ta.

Aglla~

ltlnucns v Taltal se estiumbn eu l.-1o,-"OOU quiutalce


al ao .
Hc mnm ra qnc el 10 116 .luuio Jc l~s~ la facultad

pmt1I1"II"a de le costa podia cnleula rst' en :!O.\lOO,UOU


de

'Illiulal(,~

por ao.

El ;\1 11 .. l ticiembre de Il'ili'-', los ji) e-tnblecimieutoe


que s,, hallaban eu cxplotaei.iu, posoieu una facultad
produetivn de ;1:U;li:!, tlll' quintales al an.
El ::1 de llicit'luhre 111' l l';Hi e-m fucultnd produc fir
ascendiu ti ;t-djljli,-!(UI qui ntul e.
La vxpcrtacin de sali n-e dunuue Ins lmoe doe
uua,

"11

t ll,la la costa, ha " ido la sigui ente:

~!I -

fJllilll :dl'"

;-j,:!!I!t,r..-I!'",
lG ' ; :"~ ,II,-,lj

Estus (' irra" 11o", 1.." I:1u t1l'llIlJslrall,l., ha..ta la evi.l-uea


filie el .unno nto ,1 .. f1l1'1I11n,1 I'n ..lur-tiva '111 " ha experiuu-utndo

"11

e ] lt im.) afio la iudu ... triu ...alitrera

11 0

t iclIE:'

razon de se-r, y hajo ,,1a"pl'cIlI l" '''ll'!IIli c(. t'" ill:l.CppIOlI,le.


I'o r '1m: eleva r {1;)8 /, lpliza" -t l l lIlill"ll e,.; de quinta I('~ la lilt'lIlt;.\ product iva 11" la iudn . . tria del sali tr e,
cuando el runs umu tlo alcanza . . iquie ru t, :! 1 1 .1 ) . lt ), l lt ll ' ~

En t ra n las uur- va s CllIpr""i1S iudu.. trial ea al palenque


de la cotup-t ouciu baj o Il HjO l'l ... ausl' il'i\ls 11'1+' 1.1" xist ent es t
E " itl t'll lc llle Ul e 111).

De sde lIuJ..:" o, todns ellas th-ueu que reeeut irse . l ,~ uun


1II81l. ,!'a permnuent e , dd pccudo ol'il.:'inal, lt' la,; inj usti cuhles ~' ennnue s p rima" ,', ouni sioues ( I ' H ~ hall percihi-

do lo:'> "promot ore-," on;alliz:lllol'l':'> d l , las "nl' it,latle~ :


~' de lo:'> t'xaJ.{lr:IlI"" pree io" 'l ile ,; 1' 1l1l1 l"I!!:lJO 1'01' la...
salit reru- , 'U t:\. pl olaci"'ll \,01' ruu st rui rse.
,: ...to, hajo el as pec to d e l iutl'rc:1'l particu lar, En cua nto
al i ll "'n~ " ):t:nem l, hil'U ...e t"o llll'lt' n tl. , IU" ... i lb o tl' i ll;l ~
ex i"lell!t':. I 'n 1... .... -1. , nl.\t' \ ;\10 1' d l'lti\t/ IItl nlca uznhn :i
l ::ouo,onl l, pw la ll p rod ll.: il :! 11.IIO .IHlilO tic qui ntale..,
t:~tu e1'l, nuu-lu rn s '1 111' la.. Ile n "i Ja.l c~ tIel omsumu
uctunl del suli rre, uu Ilal,L po r'lue elevar ti !.: ;.l loo,nllO
l 7.01l0,1I00 el tap il.d illH' rti dll eu la iudustriu ,It \
sulitro. c lIIl11 lo lu-, llt"," idatl,", ti.II'lI 11" lllllll 1111 hall 1':\ t'e.li,ill tlt. l' '' IIS :!iH HliI . OOtl tic quin tal es.
1.:11'< fll, rtl .~ SlLllla" ill n' r li,]:!", lt iuuuueutc en es ta .11 iu... trin , It:ju". p lWS, ti. se r 1111 hi,lt para ella, en o.ujunto

10n -

vienen :'1 uumentnr el eH"ln ,It, pnull\ ('(."1I del articulo.


Hay 'I' !" advertir, ulemfl ". ti (... n- r('''Ill'f'to , 'l1t ' el
verdadero capital (Ille representan t;>"ln,. nuevas elllpl'e!I11$

indu"trialc,",.

1111

es el fIn+.: nominalmente fi~ttrll

CII

su!' e-tatuto..., sino el que t"l capricho de l .../ud ;f('JufIj.1f'


de Londres le.. lur asisnado .

Y, "i

fin, rerunus.

E n Enero ltimo "(' eurizal-un en la bul ...a .Ie Lm lll r{'1'\

la.. accione... dI' la- compaas '1111' ahaj se C'xpn'"an, lle


la siuuicnn- manera:
Prirui riva .. . - - - accion es di'
ti.,
London Xitnue ..
"
de
Colarud >;'itra le .

Liverpool Xitr ate.


San l'a" I(I . _____
Ta ltal . _ - - Sa lita Luisa
San J orge .......

"

,.
"
"

.,
"

1.,

lle

<l"
,ie
te

e :I-\': :17'1 1<


e lo- e :~ O ~ i
e ;1-1.: I lj
e ! , - l :~O ~
e . ,-1.: 1:1 1<
e !J- l 1; -!
e 10- ( 16 1 a
e : , - lo: 13 \ a

e ;\,~
e ::ll~
e 1:!
e :.:U ~
e t :'1
e q
e I
e 13'1

1le suert- flue el capital o ri,d lla rio ,le l. COIIII,:uiia


Pri mit iva. 1'" ('jt"mplfl, r('llr"s~ lJ tnhn para 11)" flue ad-

qu irie ron la.. accione!' al tipo de ("fltilaeilI arriba


"ignadfl, 110 e 2iHI,IHIO siuu ~ 1,;,;!O,11i1tl (1 ).

('lIJ-

( 1) T udas e la cl frJ.~ pa n...~ra n ,lh urda pa ra el 'llI" no ~I CU'" con


detc nimn n t" el r ur..., do: las ,11 ft:r('ntt- tran In ron e etectunda-, <'11
l ond te Pa ra t:oml'rt:' lI!er e't. juq.;o tll 1,....1 '1, h,,- la saber q UI' d
:l,f" I~\" e '.r;:aUllarOn e n ' ." mlre ~"~'~ " 'ml J.1 a' 3n t on im a _ . o n
un capual nonunnl tic t: .~~ I'\.II'i,ooo, l " I1U.1 l"' i " "r~anlf.;lIl .l~ "u
I ~Ri r rm !In l,lI Jltal de t: 11," 10:,000
n'~l' d " /"'1<1"" "1, \;',,.\" j .."tl' 'I'I I<'I! "
" I~ (' ,If" (tilil)( ) ,.., ha n rq:-lSlr,lllo.n .v,m I~

'(

"/lIt' sociedades

. l \ ' rn

1111

son

101 -

la!'! mi<'<I," cousideraciones ' u e 110 ..


'I'" : 1.1" t1if"Tf'ult',; "lIll'rcs.-" indu:-triales

ll a . .

11111111'1' 11 : fTt 'j 'r


de, ( 1111" 110 ... 11CUlU S u" tlp".Io 11 0 "pan, disertando siempre
"aJo el it:<l'l( to ,'(Olm,',mico de la cue -tin, un b ien para los
intereses I'f'T III :l. IH' lIk s lid pai ,,)' ,le la industria salit rera.
La o rg a llizill''JIl ti,' cstn s empn 'sl\!l indu-t rialr-, baj o
la forma lit' .sot'i" lad ,'s annima-, 110 tiene . nuest ro

modo .lt' ver. 1 1 ill ~ 1l1la ventaja tinnnciera, y, pOI' el cont rnro. n 'II1l U ruu i s,', rius iurouvcuientes ecou.uuicos.

Pa ra pro ba r la exac titud ti. es tas observaciones basta


ave riann r ('Uil.." son la" ruzotu-... tlt ser JI' la sociedad
auuimn. .'" cu l '11 ; .... -ra uatu rnl .It , m-riun
Hin ' . 1".;11" r t'--pl'do Lcro v Beallli,u. e n su in teresan te ohm " lh' pal lit-i"'lJ de la , Hiquezu.,", lo sizuiente

.. .a n(\l1 iltlJ ' j ratol1 .1e :00 'ad" mes, ~' "u lal'llal. s hubie ra srdo
. t l( I~l d n a In.. ;..xi"ni,ta~, hahna ab orbrdo (l'rca de L I~O,OOO.ooo,
.. S~r i a agra.l;hle 1';Ha 11I " " tr ," SI I",h t , l.\ nqueza u n "~Ji .:all1t n_
.. lo: tr<'a.!a ~'I\
uf //'''11'' 'e l'onnrll n.l en d ine ro efecti vo I tes" ::r; ~ I ;, I ;lIn{" lIl e I11UI l"" lueila <" i:l1,r"I",r<'',n rle ellJ que ah-auza
.. t ..a dl~n "l,IJ \ lu<has '''IllI~'li1.1'' nunca 1~1"'1n rll J' all. del trauute
.. dd rq~i,tr,,: mucha .aru- Ira"',.ln JI ser LHlIJda, alpublno Olla'
' vlucha npor algun 110:1111'" '.,n una p'.'1ll<ila lr,ln ioll .!lo su .-apilal
" norn m al ; y ru Ulla en < .. la ,1l1~" al< anza d '\llu .rpetccid. "
LOrw <le ramo, li:l.., o- <11 e te -enudo ... la ....... tedadque se rt~I$1f
en E l..:r.. Ultllllo tJ.l)U 101 d"ll"llIl1l.l< 1011 de llu Lo lit A-"ml .\O,h<J$o
Con un < pnalde I !5,000. \ que ~ I'rupollla '''I''I,ral ; .ooo acres Jo:
$ ti.. nurato ue .......u .11 1'.I!nIllJ. ,11 uno de Cape (ol"n~
L'n o de 1" ar::UIIl"IlI' ~ adu<1<I,,.. para proNr la t\"t~nn J de laJh h.
en l ' <,] rq':1Un era e
~lllrnh
" 1..1 lanu J de [ah 10' 1, [ue c-, la I rovuu 1J. dunJr t~lJ. ~llu3,!J
"1: 1:1 Im'I,,~dl<l..
~l '.1,1" _l~. qu ...~ laurud "kllll<.1 J la <1.. Chj
"J.. -\. 1"" 'on 1~'II~IIII:, ',1 rundictone , annostcnca- sen l,,:uJle~'"
:\ 1 1<;1 (, '111" I11Jr,h.l1\ JI), 1I . ~ u" i U' .... ll 1." ' lll re ' , n,ldJ d<: e ,I I.lnO
' Cl I,' 'lu<' C C 11 ..., . ,,1., <\J,<IIIll<:IIU-<: tic un dl.l .l otro una cri ..i$ . 0
m o J" q ue , prudu10 '11 \I,II'u tic 1~IJt>.i , ,, n _en le n UJ <Id <:\"e>I""
tl"'iH r" JI" d.lO l" " 11 :I'l lld 1a '1",,',1.1 Ja ~ e lllJl rci;l, financ iera- vu virtud
,l<' la J,} ,1, ",..-j,,lad, ,ltI"'IIIl),l' tic l,i~h.

s';"''''

",,,,,,,,,,f

l O:! -

"La sociedad :l.1l"lnim:J tiene do- UI,jl'IU~ para los ('11a1, I,' es lilas adecuada flue cunlquiern otr;l combinacin.
El primero e s recoger g-me;;us cupitales p.:ua hanr
" frente II mui gr:1Il11t'~ elllprcsa~, }""." ',/'1 'Jlfe 110 '.,,~tfl '
na" tllS /iIU ':lI' ;lIf/ifidl/f1't'.~"1/ 111/11 $/)/-j"I",/ "omlf' 1"
"/Ol"tllll(/ csu 11I1/; dirdida. El se~I1\lI ICl o\)jclo ele la 80
.. cie.lud annima es, en (: po{~a:< dt~ rt~Il O\' :U" i /' 1I industria l
" ~. come rcial, .urner para e tllJlrl's a" nleatorias {. iucicr" tus, donde el fr:w1I:-1I puede ser comple to, capitales que
" no iran, sino se limitase la pt.: nl i.la eventual d e r;lda
l. interesado nlmonto tic las acciones suscritas. La sorill'
.. dad an.crima penuitc la nudacn , sin (11It' nadie r-orrn
.. el riesJ;o de ser ounplctauientc arruinado. La divisin
",It" las inrersioue.. hace que se eucueutre euscritore..
" P:lr8 las obras mas audaces, desde el momento en 'Ille
. ellas presentan atractivo para la illlllginacin humana
.. J ofrecen la mas mnima l'xpectatn'a dc xito.
" La sociedad uuuuun "8!1i, /11/('8, ju\lijh"/ll{1f por una
otra de es tas do~ >tit tla(' iol lt'~: cuando la elllprel'lH es
" urande {, cua ud la empresa e>t alcurorin . Cuan do es" las dos condiciones se reunen. nada hay que pue da
" reemplazar l. la -ociedad aunium.
..

"
"Hacer en graudc arn6~al', tal es el objeto do la
sociedad aunime.
..J'" ,. eso es 'J' t { ns ,~ tI(' il'f{", J,.s f111<",illl'H ti, 1/111 rmu ten.. d. 'l t. IHI;j'1 fu uV('II/l/nI !I Iw, a ti d. ~J!iU;11"I"o 'JIIt' I,,~
" s l/lI / d, .~ (,UIJI' n ;1//,1/ ~ ., 'JIU {IJ., "I/,tri"l, 8 JUlr/ir"l,,,. ~ .

y" 1m" '1/11' "ri!,ir d. 1" Mlliult/fl


" /lIwiIJMl .'( 1'i!lilmwi., .~il'/lIjJl"I'

"J'lIIlIi~;

te

.1;,(1"

"

I!J')

dI"!

IlII,jl/il/lII '('fI/lO/tU'"

"f. ntn

unu) .

!I

'/1/1' !I'J W'

mi-

I"I(/I~(I

J.'' '''j wd ll d,' !I,,\ffls

tic

" il/ ,t//[,,, 'JII , n ' J" d o tll ' Y'l\fnl1 !/I 1/1 I //1,

1111/ , 110

n, I'I/,.,in

" /1/ JI'II'Si/lHlllill i 111 1''"' ,.i8;,l/ tun I,jl)' ('( /II ' J t,,1 8lJJ11,f, ~
"JI'ffrmlf' ~ . /': 11 " ,te tI,:,;, 'f" d, 11/, ,,,, ;'''''''1' IIJ/1I/1 ;II/1n, '111'
o, f'l}f" , J,,,,,I, 1/ CtJlld" diJ", 1" n, ,,,I,ft, I1 ('/1111 11111/1"11 t,.l/l/j;l .. ni" , 1" '/ 1/1'
o'

IW/IIMe

.. (f

11 [ " ,

' "f"IT " .

tri<I"I" IT , 1 11 ,1 Jll lm"'"

mll/sfn"/"

11 "

1,,,

1' 1/// ""

//11 1/

parle

'tll t, s (,i , l'ltfn~ ,

JI, s" J d, lu 'I/JI' r;lJ,j,/"" ,1, I'H ' (/J l i', ",, ~ IIsocim/.,I1:'

Esl a ~

apnl'ia('illllc:" del ,;.llio Pt'O lllwisla franc s. ~II


111"1' la untumh-za d e la ~ ol('i",l a d 1l1l,"lIilJla, r-unfirmnu r-n
1" nhsnlutu la exac tit ud 111' Illlt":"l rn 111,11 11"1':1 dI.o pell:";\(o

La magn it ud lit, la:" (' lII p r e:"a .~ -ulit rerns no es ta l ' I'!"
no pu ed a n " .1' l b-vedas ('a!JlI, con 1111 en xito, por in dustriu h-s part icul.m-s. l'o r 1., 1cou trurio. hemos vist n '11\1'
desde l .'"'!:! ha sta la fecha. hall :"i ,111 iudustrinl cs aislados
[o s '1 1\1 ~ lmu fnlll "llt :Hlll e sn indust riu .\. la hall tolutado
e n el l uill nnr e pit: eu tlIe act ualmen te :W eueuen tra.
La8 societlaole:" annimas salirn-rus flllltlad as ( '11 L ima
). ,"a lpara is!) ('11 I s 7 t -"j :~ nn corre spond ieron , ni t'UII
mucho . alohj l'l ll 'I'!" :",' tu v t' 1I mi ra al or !!anizarla~ .
Las :<' lt'ie,l:ltlts Illorululas a rrastraron uuu vida l ng uilb , )" comprometieron , In" bancos ,11.' Lima. en fuert es
..unm... ( U f' ,,1110 pudieron rt 'CUlwnll":"" uiediau te la 1.':1propi aciu 'U'" hi7.tI el F i:-u. de lns -alit rera s.
Las ~oei t' hlt l . ,s c hilena" fracasa ron casi tUtla" po r' llIl'
las oficinas '!'!" ,I('hian ex pl otar t',l:d'llll radicad u" r-n el
Per, J"jo:" ,11.' la \' ig-i lalll'ia ,It' Itts ('OU"t'ju" directivos.
n-gidas pOf uuu It'J:: i",1aej/'ll tl ife rt'IlIt' ;'1 la que hab ln darlo
ofig"l1 ;i la ; ,t"I 1HWi,'tll ,It' esas aStll'iaciullt"s, y -ol. re todo.
por la illl'pl it Ul l tI c las l'"...~ tllIa s ;'1 II1li" lIt' " se t'onll la
atllllill i"tr:witilL d e los estalJkt'illLi elLt ll:" sulitrcros.
El Ll t'':ol'u tIt'l sali tre tal t-umo l' ll t(1 org unizndo evijc

10 1 -

una sl:rie de economas lile t"t:lll fm-n ,1,1 ,tll' UI(''' d..
las sociedades anuimas.
:-\010 {I inlt'r/." iudividunl de l .lu co tlt-'1 ndmini ..trador Il(>r!OOnalllll'ntc interc..atlo en la uegociaciu. pu ede
ocuparst', con xito. d..1coujnut ,\f" detalles en qu e r-onsi- te la t-'lahnrm'i')1l lid salitn-.
Las ca as ind ust rieles de (i il,Il'lIlCistt 'r, F ;lsl'!1 .\. :'ila rti u
y ( ;ihh!', han alcanzado el 1!1";l,l o de prosperid ad eu 'lile
actualmeut- ~'" encuentra u porrue han tenido (1 tillo dI'
confiar la ndministracin t1 , ~ sus ficiu . . : persunas com petcntes quienes han inte rc...udo de una man era l'v'"
maneu te en el xit o de slls cxplotueioncs salitrera s.
Si In cuanta de los l';1pi talt,s ' JIu' exigen ordinaria me nte lns empresas salitreras 110 t's tl' fueru lid ulcnncc
ele la accin y d el crdito individuules, si la indu strin
salitrera no tiene nada .l., aleatorio, y ..; , por 1'1 r-uutrar o. !lU,. rendimientos "011 lIt'!.{uru..; y fijo" . por lu n-nnn ciar :" la" ventajas quv prest"lltil la eXl'lol:u'i'JII po r med io
de cmprt'!as particulares y ceder (,1 pll c :.tn :" sociedad es
all llillla~ (Iue t ienen por origen un gran jUt'go dt, bol:<a '
:\0 se dign 'Iue la uecesidnd de producir eu arnudc
escala Col la tille puede j u-t ifica r la existencia tic las l'O ciedades annima!'> -alitrern-. ponJlu' I'ay oficilJ;l."; tIlle
han sido propiedad pani cular ("OIUO I(,. ~ (".i(). d e (; ihle meister )" C ~ , rtle produr-c una cuut idad d iar ia ,II'! sali t re
igual , ,;intl mayor, a la que puede producir la (Jlicilla
"Primitiva" de la sociedad (IUI' 111 " ' t'!'t' nombre. Y 1'11
la industria sal itrera. ( '01110 en t,,,Lul las d'~lIl l' " indust rias, la pnulll('cit'm en gl'alltl,' escala ti ene 1111 Hllllte del
cual l10 es po sible pa,.ar in duo puslti,'o pa ra la " 111 pr esa 1\Ie incurre en {':-otl' r-rror.

l lem os vi-to l'I':'lcli~'alllellf' e-u .. , ta pru\'lIu'i.ll" lllle


lm pasado (' 011 la oficiun "Primit iva" ' 11lI' pO ~ I~e una m.iquina C:lJllIZ d.. producir 10,000 q nintul.- lli:wi.. ,

La mnquinara ha tenido 'I'!" .'u lo l'ar,." I'JI .10' sccioue- )" tal .'tlmo si fuemn 11m ol i l' ill ; ~ di-fiutas, 1" cual,
de-de 11IC~O, ,'" 1111 iuconveui-ut Illra la -upcrvizilaucia
tic 11).. IH'Oc"lli lllit' nll H .t.. la e1a hllr,w l,"1l
Esta IIfi("ill:l cou 'll:llllj allh ' 1'0,1"1" productivo ha debido elaborar : lo tll l'1I0 S 3.111 '11, 111111 d .. q uintales al afio; y
Sinl'lll1Jarg-lI, el afio pasado no ha exportado '11111 ~lI,;,:}(j2
quiutnles de salitre.
L a n at uralozn 11.. los 1'1'1I{'(Jd illliclItus lid bene fi cio del

snlitr )" las cOlldil'ioncs baju las cuales s,' realian. est n
tll'lll ost ra llllll 'I'!v Hila l'!' ..lucciu de 111:h; LIe 7,lIl10 quinta les diar ios, eu una sola mqui nu, ti ene llle t ropezar
uou ,::nn'cs iuceuvenieut-- 'I '!" se truduceu eu recarg os
sobre la e1ahorac il.
Bastara el simple hecho d. . tener IllIe a;llJlHc rar en
una sola oficiuu l,;,oo :i ~ , onll persona s par a reuunciur

la produccin e n esa escala, pues un a poblacin semejuutc. 1'11 las pampa" -alirn-rus, t'S Ol' il ~i onad; ( di sturbios (1111.' 110 "e pueden evitur )' Ilue interrumpen el
tmbaj.., y I' roll,-" ll~a :. ser el fucu de " I' itlelllia~ ' IUt' !lO "'C
desarrollan en llt'llll e",; ce nt ros .11.' po hluc iu dcudc ~c
puede Yig-ilar l1l ,s tic cerca la higiene lit' la", hahi tacio-

nes )' del a~t"u eu gClIl'ra1.


La instalnciu de la ma1lllillaria preM'llta ra 11111)" "c rios ill('lIllYt'lIil'lIlt's tanto P'" 111 (lile "c refiere ( la di stallcia 1I 1lt' debe nu-diur l'nt re los g-t'IlI'l":llllln's del \'aJlor
)' lo.., cst,\lIl Jlll':'l dt' ... lI11IJil'iu, ruuutu :'t la altura t-u que

duln-u esta r l'st "S l~lJlllcallos pal'a arrojar sin g-ralllle g:l"to
u

101;-

la inmen sa l'alltillnd ,Il' '(I/"/(I .J d, ripios


meln de ...~a ma gllitlll\ producirlu .

1111{'

unn cluho-

Acabamos de ver 'I'!" la oficina "Rosnrio' lm tenido


filie ouneuzar a elubornr en esen ia relativamente pequ er a, tropeaaudo ('111I este hi ru inconveniente.
~ o es 11lIe~, J!0l'I.It', ('11 la prctica aumentar indefluidamente la facultad productiva de las m quinas .
J..'1. produccin eu :,!nUl,II' 6('01101, en esta ind ustria ,
tiene ~U~ lmik",)" -te, en la nctunlidud pued e estima rse
entre 6,uOO o ,OliO quintale.. al dfn , producci n filie
est al alcan ce del capital d{' multitud de casas iudustriales de Chile.

IX
Entre ln'l diferent e__ sociedades ancu nn as que se refieren a la industria ..nlitrcrn, fundada s ult iuuuueute en
Londres, figuran . (' O IllO h ClllU~ tenido) oca sin de ver en
las pgil. a"~ autcriore-, la" denominadas r ompa Ol Xitrate Compl/I/!I. Xii raf e,' UI/rl

al 1/" 1"111 /'I I'I' ,III/o/t

pan!! !! X lmlu / ' j"u-i , j" lI Sl/l'l'l!I

T,.m,! Com-

C UIII) J(II /!f

La primera de ( .~l a~ "uci"lladc.i ~I ' orgnnia el fJ de


E ne ro d-I pro-ente iio, con 1111 cap ital noruiua l de
t 1(;1),000 1'011 d iguieute obj et o, "'Cg'UIl e l /' 'tJ "~)1f do:
" E l (;ul,ierllll de Ch ile ha prcscutu.lo a l Senado un
" proyecto de Ity para p roceder {. la f'llagen'l(;il"1l inme" diata tll1 "'1I~ pw picllmlc,.; sa lit reras en el E';{;lllo dt~

" Turupuc.
" E\ uhjdllllu ('SlH l'u lIll'aiila t'li aprovucbu r cuu pron" titud ll~ l' ,.; ta un-didu, a111pliri('llllu directamen te del

107 "fiohi'rnn pl'o pif'datlb

salitre ras, (', 1'11 la f onnn f(lH~

r"rcanas.
" Tn mpa c.; t'S f'! principal t .. rr r-uo salilrprtl Ilel mun .
.. tl o )' 1.\" propil',la,II''l11('1 E"tado son ..r'!..'II11 se dice, 11 7,
l ' 1HII' IlH1S dI' otros importante terreno..."
Como hnstn la fecha ,,1 Conare..o 110 ha dictado dispo:.ici/'Il aleuna ...01,1'(' la venta ,11' h .. oficinas. e" claro
IJIlC' , por lo pronto, esta "fwif'tlad 110 rieue raz'~n de ser,
As cl.. . iJC' hal,,do f"'IlIllPI'CllOli,lo )[ 1'. Spencer que (Os el
nuente filie la 1':0;:1"'1'..;)(1:-1 ,.;Ot'i(,tu l ha mandado {I (',.;101

" 1I1 1HI e(l1I \'PIlL'a, en Tal'apac'; ,', ";11,.;

costn .

La Xifl'llfr 1111,( (" I/Iml 1111"' ,1m,lit Trust C'Ollljll/l/!/ se


llI'g aniz, el t 7 de Enero I'dlilllll "011 IIn capitul de
t.: :'00 ,000, .r cllyo objeto, scan el 1 ''JSjll'1'f'J, es el signiente:
,. El principio sobro el "llal se hall esta blecido las
11 compa as d o 1'1"//...' I I/I 'I'~ ' I/I " d es tA demostrado )'a 'Illc
" es tnu ,.;M i,l.., CIIUlO 11 dt' las compnla-, 1I11'j"r adm i" uis lraolns, ..(>~n se pne le ver por la,.; .~ig'lIi{'llle~ cotiza11 cioneclit' ap:u'ecf'1l eu la lista uficial del Stock Ex-

" rItW/fI',

u El nerocio 11e nitrato de ",)11'1 I':-tj tnmando eraude' propo rciono-, y ..., piensa
invertir una pa rte de 1,),;
" liJllt1 o..; ,1( " ..la Com pa ia en l:,. mejores socieda des

.. ' lile "e h.m introducido al lIu'n'lul" de Lou.lres . Los


1, ,\j,.j,I('l\tl0S I'a!{:uh,,, por la" I'll\llpaila s salitreras ~"Il
" mui considerables. y :011-' e-pera que ndeuuis de pagar
" t, ' , "11 In.. . a n'i nl\l':oI de 1'I"I'ft'l""IWia 11e nuestra "lIm pa" na '1l1edl\n 1111 g ra1l ,~lIrl"l/~ pa ra la... acciones defcli

ridus.'
Il asta 'I'!"

p llllt l)

hnyn

lt' ll idol

1' '''lu

sucil:!:"l part it-i-

l ll ~

pncion en la nolaI/1,' baja que ltimamcute hall expertmentado l a~ acciones dp. lns compuins ~:lI tn'I':11\ 1' 11
Londres, 110 1,) ~abl lllo~ . Pero siendo la Sifn tf( aw i
f h " rnd / 11 'f'~ tI/lNf

CO/lljl<llIY , una ';Ol' il"i:ul puramente

burs til, milla ,tI"' estrao scrln 'lile iurluycra en la buja


para acaparar g ran cantidad de acciones salitreras.
POI' lo dem s. nada ha)' que decir sobre esta sociedad ,
porque

prop-ito iu.lu-trial.
La m {:o< curiosa de roda- estas ~(lcit'tla,le!o CS , indudnhlcmcun-. la (ille ~(' ol',!!ani z,', ,1 ti de En ero ltimo haIlO

tie-ne

UIl

jo la l\"l\lIl1l illaci,;n de ., Tite Xitrete J1 ,.o ci ~ iOlI SlfJlJl'Y


Gaml,all'''', ( '011 UlI capitnlnominul Ju L ~OO ,OUil, dividido en IU,OOO a('(' iolll '~ d, ' t.:

:1(':((111

un a .

IIl :l'lu una t rudu rciu literu l d, ,] I 'm"l ll'd o,


" ~>U a rOllJ l'ailia !ot' Iurtnu ('011 (,1 prul't" "it u lit' ejercer en Chile
" el courervro " U I.wlall llUll r:ll lllli ";ld ull t' ~ , \"'I'U m 1S especial .
" nu ut "ara ,Ihil~tt'('t'r CUlJ vinrl'll, aha rrotl'>l v e u g e nera l mer.' c8'1el1il" lit' I\ Hl.l~ da!Ot''; a la" lila!! i U ll'urtall t t,~'u lk ill as s.unrerae
., lit' la 'ro\ 1II1'1a JI,' Ta rapara, \ \.1 "IUll.lll ol t hl lli'I Ut' ~' .1 o t ra s
"clu,la,lt"s ' 11 fu l't!~ta t>lTll!ln1.II ,I, :>'u. I-.\lw1rit'a
,. I'u ...le .mllcil'.u':;(' en r uzon lit, la.8 \CnI Ol.ias que UfR'('j' rA
"csta l'umpaill,l, 'IUt' IIIUIlUI",llt.lr:i 1" '1' l'ulll pletu el abustect" unento ,1.. la llJ.l~ cOllul'i, Ia." llahln'r,l" .It Tara pacn, eut re las
.. cuate J'u, .I..u mencumarse 1.1.'\ rorl'~l wJlldit'llh',~ a la", llJJ.;uitm.. tes e 11111' li ,l.~, a s.:u...-r: l'ntllll'" ,1, 1.1r .' rl"H)I, Colorada, Lom 10 11,
~.\U l' '''. .t1J Jor':I', :-all 1" 'IMl" , \ t.I1llIlI' U las ulkiuas J a .'\
.. paurpa, 1'.Lc'II.l, de , r-n-, PUl,' [I! ,1,1, 1II....~ ,h l'gura rso IU" 1'8t:1
.. COU1i'''11l.l vucutu ('u n II ceutola ,It, In~ rerro-ca rr nee Sa litr e .. ros ~ la EUli'rt.N\ tic .\.:ua ,It T.U3 1'lI'3_
I~\ IOlil\lalli;l 1\1'1 l'n 'lUllc a. I'l u ir il' d }I" h uu ,Iu Curnt u,
"sltll.t.ill 1'11 la I'rovucta " ,. Tuk-n, " 11 1,1 voruzou de la zOlla
" producturn ,lc tnJ.;o de r'hlh-, ~ '1111) l' I'U,IUl'l' la m uy eOlloc i.l a
., ha rm a lll,il' a -t'oriuto" E!it l' l1l"liutJ "1' const ruvo vu I ~ 'I
., J,ur lUJ. 11 11TU'" ,1" lo~ ul.i... t'lI!Hw'idu8 t'U Ill.::lllrre rr\ y con lll;\.
, 'lI1ll,In,1 "lJllll ' II' t a u lt' JJ tt' m ."ll'l'l la ,

"
"
"
..

l,ro'I"'J II' "t'.ta "" llll ,aflla, 1;llJllol,'lJ,I'I'llst r uir 1ll" IIIHJ$ en
Coronet, I't'lllcil,a l" st'l('um ' 10 1 1'l' n " "UTil dl' ,\ r.I UClJ, \' cumpra r h,,, I"g,,:> u a l111al'CIJ t'll en I;... l' ro vi11(' i:H'pa ru alllJ a(' t'l~ a r t ri .
):(ulI}' " ttall pfUr i!iiulJt's . lIa}' d isp"lJ ihII)eucteute ca pita l ,!t' un buju, lo {:ual ('ul'}{:,l a la {:uUJ!aua c u di8i'"sidll do eeurpra r
.. ,"1'

I O~1

" t,ri;:-o ('11 \.1 " ' t ,u' (' lI 'f)nH'Ill'ut.', rrnnprur ~,Ula,I,,~ } ;n n nda r
11 eumptur h 1" lf' o , l a ~ ~ p,l"lo. 1',lr:. ""11 ervar e l gana,lu '11It'
.. "(' 0 11l11l"t'; ~ renunr g,UJ ,U\" lI
111 "\'111 """ " toen UIl I,n, rt"!!
.. d,'l our'" ti" Cllll,'.
.. 1..1 rmllpa il1 t uu lolt Ii ""llJl,rar,. " hara r'onst ru r aIM,r..
.. pa ra el lr.l"p"rh' tlt'1 gllla,I.. . l' ..n lI ) metrm!..nas r , n qutt' ng a '111" ahalll"Cl:'r tos {", n, .It l.l sta, 1, ra 1"1 De;;,.. ,
" ,It' I'urt> u , " Jl II c rt tura ('onlrnf.
11m
1"
l, e n
1
.. f.'n'ut' ""lIll',lfll ,l.~ .1.. \',II'''rt'
.. EMa c"llll'ta , .. n '"lrTu,1 ,l., J ,l~ Itll., Dt'S '1
;I,.:an a "liS
.. ltirec ton-s. ('oll las fila' tllltH 'IIIlL!>'" -uipre- as -ahtrer 11 , r o" mienza ".. ti 1111 ne goc n \ irt unlr- nt .. t.1101,,, \

La sim pI,' l'tllllll"

I'wi,"lJ

,l., 1"" t1 il;' rl'lIl.'" Ilt '~" (' i,,s (lile

esta l'lIl1lpa il ia ..... I'I'OIOIII' a ha rra r ""o dr-n ll"'\ raudo (1111'
se

ha jn l,' ula,I"

t'!"g-alll7.<'l " al,\,(1I ," 'IllO uuu f "/Iljl l1l1i ltl de

I lIdias.
Sin ell lhal").!."' " ,tll'[ llil'ir.: impluutur molin os, (" llllprtl t
hllciel l.la" , t'uu ...tru i r ya l"'I"I''', ",' m itra r Y umnre ncr t':,,:iilt l'lI('i :t~ ele g-all.ul" , 1l11 Ill"pl ,lizar t,,,l,,-,,, c~ lo" tH'l!'lI'io,.; y
ad l'll1l" tu-", e\.' a ltano"''' )" a l"ll'ld" " lit- tienda. 11" e"
eicrtn mcut e, UII:! ""Ilt't'lIlat'i,'.tl "P llt' illa y rutinar ia II"e
pu ed a 111 ' \",1 1' ; {'al". uua ,~ ,,(' i .' d 1I 1 uu.iuimn (' uy o a~ i"llt ..

leeul " " I.o tlcl n ~ y '1 11" a Jl"lI, l ~

1"1"(:( 0

uu cnpit alde

!.: :! UU,1l011

Los fl"C

han proyecl;ul" eu Iu:,!lilll"rl":l - emcjaut e nc-

gO('i;II '/'lI .1"\"'11 n-ner ill.'a'" mll Y im-xnctn- ,..,)1Jre 1\ 11.turalc za .1., ...... t",.. tll 'l!ll ":lll" v -ohn- "u verdadera eXIClI "itlll ,
I ' reer 'l ile

rapitnl ,1, ' un-m, ti.. ,1"" millones


de p t' ~o~ ) siu r dito all!llllo .' u ""1 .1 CU"'I,I, " e l'ued.,
lIIollop llliz,u' \(J,\"", ....",. n'llll'l i,oa,I'l~ nunu- ti, indu-mu
l.u-al, . . " a lg... '1 II l' uuu uo "1 ' " ' p lea. y 'Iue s-do 1'11' .11'
atrillll r,,(~ : la ti,' hn' '1'1I~ Ila .tl 'sp. 'd ado , snhr.... I'sll't'ub l 'illlll''' n

individuo-

, 'UI!

UII

T al"ilpOl(,;'I, 1,1 ,:xilo n lcunz,u lo \101" UIl !.! l"1 11 '"


lll :s all t!;lt" '",.. ,U" itlleli :"lL tl'''.

tll'

110-

La impnrtacin de harina solamente, en los puerto.


al nort ti Valpnrni ' o demanda un capital de ms de
dos millone s d ~ pe'o , pur alo.
En 1"~'i la importacin el harina en los puertos ele
Arica, Pi.'aglla. Iquique y demns del litoral hasta Co. 1io, asceucl'ror a' un ya 1or (O
l ~-, ')_. O -,,o3-o ~/ .
qUlln
En ese mismo ao la importacin cn 'rampad, de
lo: principales art ulos de con umo fu e ta:
Harina.. . . ..
- - .. Pnpas - ... - .... - -
Quesos
-.
- - - . .. - Pa to seco .. - . .. ...... .. Cebada - . . . . .
- -. .
harqui. - . - - . - .... - 'alzado. - - - - - - . . . . .
Yinu blanco. _ - .. .
Yino tinto. . - . . T. .. . . ......
- ..

-...

~.

)1

11
11

)1
11
))

2 3,G~G
220':138
9;1,533
19--1,904
65G,108
128,9G5
240,G95
129,405
358,037
226,3 3

El valor de la importacin ele neo vncos ascendi


ese alo . ' (j 11,31~; Y la de carbn de pied m, oxtrangero, fu s 5fJ3, 7~IO.
La cornpain proveedora se propone, adems, como
lo indica el prospecto, y como 10 dicen en Iquique los
agente ' de e a ocieda.l, monopolizar la importacin de
ganado en TarapaC< .
.l egocios (le e .te gneru en una regin donde el agua
cuesta 4- y G pesos el metro cbico y donde no existen
ni Ye. tigios de vezeta .i n, son especulaciones delicadas
quo induduhlcmento 110 entran 011 la esf .rn de accin
T

natural d,' una ociedn.l unnima.

E l no I x :,,7

:'1'

111

mtc run ron ,( Tarap.u'{ 1.:,0 11 nui-

mal es vac unos (HC- importaron .. 1. PH, 71;0; cu el llli~


mo a;\lI :00' importaron unimule.. cabnllnrc- .\ 11l1lIa."~
eu lII'III1U'O ,1.. :2 ,0-1 :1 'ltH: r l'l'rt "l' ll t ban UlJ valor de
s 14 -t,0 1"U; )" animale- lnuan.. , 1~ .1 :t1 cuyu importe fu
:-. I;;,.J ~ I O .
En la uvtualida .l entre .Iuu Cr1I!~ \\'uth .\ delll,"
negociant es 111.' e-e rumo. imponun 1l11'11"1ll111Jt'1111' cerea
tic ~ .ooo Lm-ves.
En t Ollo ea"", el cu n'II111" para el iliio cutrauto uo
baj ar tic esa cnntidud dI' gauudo vacuno.
~i la S itn des l 'rovsian 8111'1".1f intentara monopoliza r
est e lil'goc io, corno I'l'ck ul1l', tendrfu ,He ma nt ener 1'11
el S u r, t-u venuic, u na re serva dI; :2 ,0011 ( ::,ouu bueyes:
)' e n iuvicruo e.'1t a resorvu n,,;ccllll,' rfa :'1 1 :2 ,0 1)11, o l t.Oo\)
UUl')' l'S, lJlLe tr-ndra q ue l'o lllpr,II' cou uuticipacin pa ra
sostene r el almst ecimiru to dllrallh' In'> me.~\;_~ dl' JIa,~.
t, :\ U\'iClIlIH'l' incl usi ve.
Scm ejuut e n-serva cxigiriu UlI 11\'~elllhul"oJde> ~II;I ),01 11)
{t t' l. l:!l l,no Ll.
I'aru man tene r esta cantidad de l!allado 1.1 sociedad
inglesa tcndrfn llllt:' cUllIprar:. :i 1; 11M t'llll.~ lIt" l,nlkl
l,::!OO cundrus cada UII;\. j(!n,' J(''''eUlI)OI~u l"xi~iri.\ esta

adqu i sici1)11.
~() . 1': 1' p r l'l'isu .' nlll~,,.ar llUl" el ox-iuspect.u lle la,
sa litreras IjH'ak" Ilc C hilt,. dun Huhl ' l'l u HarH'Y ~i fu
lmstau tc lad illo para saber a provechar la influencia ele
su \,lIl,,,,lo olil' ial l'll 1'''1H'l'ul:wi o,ll'1' qllt" nu t uju tlero'c!uJ
d e ojecu tur. carr-ce lId lall'll lo ''!" requiere n las "\l,ra
CiOUl' S comcrciulcs Il'!" snl c u d I la I,,,fl'ra de la rutina.
~ l' 1',\lIi'"o l'O\ , }'\Ie$,

:o.lr. l lurvvy ei cree \1\\1'

I:<JI\

un cu-

1 12 -

..!Ull.uno puede 111l11l'J}lnli7.ar el negociu lit'


import.l(' (,ll de Tnrapuc 'I'!" a"cit'IHI.' , :?ot>l),oun ,11'
IIlTal ,\..

+..:

libra ... ('.. t,

rliIM~

al afio .

1)

1ledlllllO" nl principio .It' e... t (' opsculo que ('1 pro


blcma ...alirrero llne tiene ('11 b ucrunlidad ah,.orhido los
nimo... de 1"" hombre- p l,li<'"'' dl1 I,a ", "" ele cnrcter
IJolft ien y tiuauc ier, y UI1 ('t' CJ\l/JII JiI 'O . 1"11110 ",e cre pur
la l!.... neralidnd lit' In... per,.HIlOl,. fIlie hall hahlallo /1 escri tu

~ohrt

la materia ,
E n e l I", t ml jo filie aCa hnlllo",

,[1'

hace r lid Ile ;a rroll n

eccumico y fi na nc iero tic la illll11",ll'i'l salitre ru, res tablecieudo la verda d en diferente.. I' Il 1l t n.o,l e-n 'l ile ella ha
sido adulterada, hemo.. prcwlIr:t,lo m-umulur todos los
elementos ( Jl It" la ace rtada )' prollla ,",uluei c',u de l probl ema re'llllerc,
II Cllltl" demostrado r-on IH:np iu minucioso de prueba...,
(11W 11" hall .. id" los capitales ill!!l... '~li 10... que han coloca.l" In industria . .alitrern ... 11 ,,1 aU,!!t: ('11 llue "e ImlJa
ad ual1l11ntr-, sino In." capitales netamente Iwru alws primero y en..i exclusivamcutc dJilcllO'" I le:;IHH~9 .
. t.u

1, 11

ah urda u

UJ lU'"

n de e la M>CI.-..LJ.J, cuanto

ue
lira, la .", ",( /', 1/ II.'ill!!" pretende estable,
(e! e. I . " <{ I atrnacene .:Ir,. \,rl'!o:r al ,ur me n" r. Re'vnianl'" i
C le re 1'< 1 , lo "l\le ti" <: el Il o n" f... 1l1, ~'r Ic nry I awcet que de be
el' aut-md ti pala Ibn ey } dema <Al'>!..
La '''llIl.l1l1.h .rnonun.., h a n ir"lIC:l J.do "mpre con ;:ran.lls 010,.
( 1.., JI> III lWl=:0CJO al por tm-nor, en lo, c uales 1.1, Iralb"Ll'IOlW~
~"ll n u" O .l Y reuu("I. la,. 1 ~" pe'llll o dctnllc
de C,lo, lIq,:'"
ti. lo, 1'.I.'Ll' <]ue e X'f:ll . ;t\ .1,' 1111 .1. 111'1111"1,1 particul.rr la c.lt'r;:i,1 <l e
ti

la :"\ ,,"nl Ira' '''11 in J I\ rdual.

11 ~

l' ...,fulld izal llllJ el t,,.lw lilJ dI' 1:1Il ,ld il' lO b

import uutl, ruateriu. llt'lII o~ e ' l h "~ lI i tl " I l"nJr'~tl'.\l 'l ile la-, ~,,>i t ,
,Iad,.... annima-, 1'111111<1, 1:1 '" ,llIrall l,' I,,~ ..hi lllO '~ t r" ~ a"'iu~
eu Llllllln 's, I 'u n pequeas " Jl: I ' el w II \l" ~ ' 110 hall aumeutadn ni la riquexa i lld ll ~ t r ial, ni 1<. r itlll"za p. hli r-a de
Chile. y 1111(' , p'"'" el contrari. t,,, la~ " ~ a ~ lI,!!o.. itj" lIf"
e-tan llnmn.l a... : pr,ulu " ir lu ' rt ll r h:l('i'Ill'~ econ.uuica s
, ' \1 la indu-triu ,Id nitrato, 1' ''1' \0 lII i"' lll" 'I'!" hau elr-va d n
illllltlti\'a,la': iur-ousi.le nul.unen tr- 1,1 "a pil:11 indu -rr-ia l ,le
la" salit ...'ra s. rccnrsand o a,, r-l pn 'c io

costo del nr

111'

t k-ul .
l'er i'tl' 1'" pu ramente un as\)I'('\o de la

' lI" .~ti , , tl ,

el

o tro aspocto. ,lm:I" sn'nvc y IOlllplt.jo, 1''' e l 'IUI' se r efiere nl porvenir Ile la ren rn n.luam-rn ,el snlitn-, e-n su

la manera l' xt't')leitlll al 1' 01110 se e.~t:'l l'e, ' 01 IS ti tujend In I'l'Opil,I:\tl salitrera. :'t ,'Il I1S" (' lleI ICia 111' la 1'1'CUIIt'I'lltl'aci: ,n ,JI ' las ofic ina s eu detc nui nudus a!1'lI paci tl.
re laei,"ll

Hes

1'011

illlllll'olrinlcs ,

.:" 1,'S I'tlsilll,' la mp""" elimiuu r .Id

e~ tll,-ho ,1.. est a

cuestin un fact r importante {'tlmu t'" e l ol., la p""pi"d a,


l'alill't'ra fiscal. lla m ada , t' 1I (' a ~o ,- I:ul,,_ ; influir deci -ivn-

meuu- 1.'11 In ~uh \l' i "' ll ,1t1 Jll'lllolt'Ill:l.


Bien se

1'''llI l' rt' l lt lt' ' 11It'

r-l

4 ;ohir r llo ('UII

cia adquirido en los no- 1.... " 1... 7

t't lll

la experien-

motivo de la

"V"lIlhillal'i,"1l t-nlitrera", ~ l ' nlurnu- :1II!t' la probul.ilida d

de (llW re ctJllct'lIlr:llul,,!!I' la propicd...l .11' l;l ~ oficinas en


p ncas numos. I'U1ja una 11 111'\',. y tll;is pod crosn coalicin
que , llt'l'siL!lIi"Il,ln Hila alza 1.'11 los p rt't'io ,;, limit e :'1
14.000,0 (11 1 /, '1u izs 1:!.tlUIl,OIlO do quiutulee la l':'< p" rtucin uuunl del salitre , t'tJ n'l'I Jallllo al F isl'o .11, este llIudo ,

una 1~ll llsitl cl'all l\' pa r te d e s us 1'I.'1I1as uduuuerns.

11\ -

(~ tll' ('lita enn-nn-nr-in Jlll(lllf' :0< ,, \11"1'1 r-nir . I ~ l; en la

cnIlCi"IH' ia ,If" t odn~ . v 1'," la

('0 11' il'I'I"11

di' lns fIlie m :s

dett'llillallll'lIlt; h'~nlO" ''''Iud iado este :l:o;u nt "


El Tt>cargu cnterumcnt ... arl itif'i;1 11111' la;. experimen -

ta r el ('u!olu ,j,- pnHlu("('' l ll del -alit re. tnutn I"'r f'1 sen icio tle inlf"rf'''f':l.'" lunnrtiZ:lei/,n ,if" r-uornu- eapitnl invert ido. cuftntu 11l)]"(luC la'l ntlc'inas van :, -er lul m in i"t nu )a"
b aj o la .li rf',"('j/,n ~. P'" r-uenla tI,. la....ucil'tl a llt'!'! auni 11m,. ing-lf":<a s . y HU dI' "'liS prlllllliv,"\'i ~. ex perimen tados
d ueos. tiene forzosa mente '!'!" crear p:1rn esta industria
la lIliSIIUI difleil ~ itua('i ,jll 'I'!" 1;1 1'1l~ tf)ra dr- producc in
cunsecuencin de l a1,\\.",o de l crdi to le c re en 188:\ y
H\.IH , J ' lile indujo J [ns "a lit rt'roM {l 'oaligarse pa ra d is-

minutr IR produccin .
L os industriales de

lssa y

l ~H l,

trahaju udo co n 1011

capitale s est nctauie ute indispensabl e... , lib res ,le toda inversin iuneresuria improductiva . di riuiendo personal mente Ia~ faena.... vigilando por ~ m ism o... las distintas

operaciones an ex ns la elnboraciu , porteo y venta de l


salitre. l'.. du cinu el art ..ul . UIl CU 'ItQ muy inferior al
que elebomnin las ...ociednd-... iuglesns.
:\quc llool indu... triale.. podian , 1'01' lu tanto. !\opurtar
cualquiera hap rpH~ l sta'l 1111 !.i n ....... i l ll :\I'I,"1I d e afrontar, III 1'01' l a~ e isid-rac 1lI11 1' del precio d .. ('( 'i110. ni por
13 llalu nd"zR (1 .. l...,. in ... tinu-iu iudust rlnl tille U,) admite.
eiu i'rullllllla ~ perturbaciones uuncic ra s. contrat iempos
eu gil IlJal'l, J ,1 no rmal .1' preeoucebida .
Las stH'ie,la ,I,,.. ouonimas illl.dl_...a... ta n prlUllo <'01110

lit 'IUto el 11 l'~urilJ del salitre. " H hUI r-ondi '!'!" lo ha ll eiuprcndi do . pngnudo 1'1'C t' it1S

ae 111'11 ' In'U

C I OIlI.'~

111

ex ugera.los por las oficin ns v premios IIlS ex agerados

11:-.

Illl l;t\'a ~ohr. las ncciom-s . ).

persru..Ian lit- 'I'! " Iml


roltdillJ il 111(,;; tle lne "a lilf('l:l" IIU I!llolnlll.lI pro pon-i,"'l ("1111
el ("a lu l'.! ph,'li,", 't'" ",' ha iuvr rid.. en ellas. pWl'u ra.
nin alza r ,1 Pl'.' jI! lId artl'ulo, ""alil!llllo~(- al etecto
para redu. ir lo, txp" rlll...-i..m.
!<l

E,.IIJ e," ta nlulll," prol'81111', ruanto '111. lo" necionistas

de filia "n " il " !."! ill,!de":l ,'(IlU" la "P rimi t iva" l)Uf eje mplu, son, ; III vvz , :wl"iulli"l:' ' ' tI.. olras sociedades ('01110

la .. LOil'IOIl" ,', ..Li\"(' 1'1' '01''


E sli llumadn , l'jefe " l' po,l"rusa iutlnemia

"lite
seutidu la Xi l m (I' " (;1111 1"11 ' JlI 'f,~ I III f' I . 1 Trust CrJ/ilp'wy,
cuy o p ri ncipa l .(iru. , 'OlIHO lll'lllO" "i l)!u p OI ,,1 prospecto,
ell

acciones "alitren lll eu la" diferentes socied ed t'1i d e qu ,' !LO'; It c uws ocupado.
.\'0 " 1\ creihle, pUl' ot ra pa rle, ll ll" ni est a com pa a
ni los al 'l 'io ll i~ lll s J ,. las t1em,,., SI.:: n-vicuen , presenciar
impa ..ihle. d .ll'sar rll!1" d.. tilla competencia. para ellos
siempre llallll,a, eu rn- la.. d ist intas ..ociedades en que
estn iute rc-n doEIl la ucuralid.l IHl hay el! T ar'l l'<ll'. una sola oficina
lit: propie dud particular ",,1,1'1' la cua l uo "e prop ,'ct e la

1'" Ctlllll'rnr

forruucin .11 lila '>1)(' 1" I1:ll l ,m/'llllJl 1, :-ji lo.la..; esta s so e i",hlll e" Ilt:.,:"'ht'll , ol'l!alliz:lI'~I' ) " Oll,tltllrse. la coali -

ci u .plt'

slria inevitable, pUfl lue t'1l<l li t'


irupondr in r-u ,1 {mi mo y "11 t I 11th r~" de 1.... accionistas
ing!t'II" ". ouuc lIit,.. rl'lIlctliu .It la i,elil!1'lJ..a situuciu ti
1111" h all s ido nrr u..ln HI"s l'v" las 'Ir.'u,'w" de 1,,'-" Jlromton:.~
de s OCi t' ll a ll l' '';, y pOI' el lI"M'O 1J1l1) natural y ju ..t u de in verti r "LJ d C;{It';llljl'n' VC Jlt .lj ' l.~a tll"II I ' lus ca pitales ' IHt'
t'O!II"lll l'lalllf' "

l IUl'Il:" 11.

l'ara "UllJllra r j,, ef'T tlls ,It uun l'o a\ ic i('ll seuv-j aute ,

111'; -

l, mejor dicho, para dest rui r cnal'luicr:l clIlnhina('j,"1l d"


e:-t. I.!I'W'rtl ql\l' tan directamente af,"t:1 ni Erario chileno, ~e han ideado varios expedicntc- , sin arriban;'?' tUlla va .i ninuuuu solucin definitiva sobre al particular.
:=-t> C H' t' r-orunnmr-utv (1111' 1'1 impuesto s"hre la {":tr0l' la(' i,',1I del -alitre es la mejor arma 'Iue puede esgrimir
el Gobi. TIlO en contra ele tuda l'oaliei';lI ,
Xo IJl'illalllo~ Id mismo mudo ,
CUII:-id. nuuos 'tUl' todu provid-ucin tlt' cunicter r('preMi\-u es ultnmente allli -t'{'lJll(lIlK'a) { tuda~ luces censu ra hit-.

Xada hay 'IUt' pudiera justificar UII alimento de In


lasa ,Id ,iI'H,('llll do exportacin. ('liando los iudu etriules
prul'Ul'a ll vcu.le r lilas t-aro 1'1 sa lit re .
Si elulto preeio es )'a IIn mal pO:-lil ivo, IJUc!I disminuye
el consumo. e.o.; evidente lpll' uu uumeuto en el derecho
tilO' t'XP"ft:u'i"'1l restriugiria Iw!llas uplivnciones ,lc! suli tre . la nericuhnra )- :i las in.lust rins '11lt' lo usau.
No 1;',. t "e, ciertamente, el un-diu mol:; dicaz. Jara
compeler i lo.. iudu ..trialt' .. hm-ie ,,1 n-iriruen 'U libre

Pr'Idll(,(, i ,o, 11
't.', "I.'mi..., 'I'!" el (:lIh it'ruo c1.,IJc conservar en
de las 'alill'eru:< ti.. culee, ColJIO arguuteutu (,1 t tl m TlIII para evitar lu-, coaliciones.
X.. t-reeutus. tampoco, (IUt ' "1Ita fonnu de intervencin
del E ..tudu ( '11 la industria privudu "ca prudente )" justiS~ ('1

11 plltlt'r alzunus

fienda .

La .. alitreru .. ti~('alt' '''' lmyn ti no propsitos ti tendeucia" ,l., "tJlllicdm , st'nn ..11'111 1'1'1' uun utneunzu pnra In
in.Iustrn privada, pUI', \ ue nadie salll_~ ui lllle,lu I' rt"Hl llli r
cu 11"': 111l'IIH' ulll pued-n ella!! ofici na" entrar 1.'11 a('('i ,"l1:

117 -

~'. por lo 1;11I1 .. , 11" hay erin-rio l'.."ihl.. ni r/"IH,tn ,101


pn'('io ' p l a .~ ..fidtl :l~ PH u-ucr n1 ni n'~pf'('h, .1 r- 1:1. 111"11 '
Ihu,,j''II.

4E ",I,ll t.~a ~ olicin:lll "11 vcnru! 1'ue'Ile cualquiera ndqlliri.-l a!' ~

En ,,( ('a,.,u a tinnativ,

1'] p rf'('1ll

de la" oficinas ,If'

pl"opi.,I:llll'art icub r

"' lT

actllal t.'xl' lo ta' ''lI

r c tr.u r;1I di' aumenta r !\1I facultad

,.,1'

('01110

lo I.as 1ll''luina!l en

IJrllllt\l' t i va ,
EII ,,1 ('a,.,u Il.'c:a t in., las "fi " illall part iculares vnhlrn
comu ~ l' , I .:l ~ m''l llillas " 11 IWIlIal ,.:": pl,,ta ci,"lI aunu-nta ru sil 'iH'IIIt " d I' n uln {'ti\'H tlll',li .la 'lile el consumo lo

flll" la" fieiuus fi-enl.." 1111 CU,


tmr u ti l'ro,dHI'il' pan! "otTI "I"Il.1l-r ti ,',;,' a lllllelllo de

,lt 'II HlIl '' , !HJrfp le sulnrin

r-onstunn.
I lcl i llir prol ltu la CUlLllil"i," 1l ,It' la ~ oli cilla:; di'

dlul fisrnl 1'11

s ll~ 1"t']a" io lll' S r-ou

propie-

la industria eu general

el' hajo " .. I..~ ll ~ l lf('tll' eflll\" n icllh' )' j n-to


:\Ia llll' Il"I-]I _~ ,'o llHl

",,nda 11., 1) a lll ol' lf'~ !Jt) l'" prudon t .. )" . '~ ' l1' Ol,i' )llallu n p"Il\lrllatO i " Il"~ 'I'!" IItI se n"jj, pero
'1Ut.l tJ' ~ I " .""_
Xo ('rrl'lIlt ':; jll~ l ifil' :l., la la l'rtl" illt' llcia a d tlli lli ~t ra ti \'"3
'Uf" tnvir-m pUl' " hj1oto lauenr la I'r u,!Lu:I,"11 .11:' la, oticiuns ti" . .I1 . o~ pa ra r-omluu ir II lIa ctlalil'i/'Il, Ilor c uanto ~I
(3nui l'l' 110 llll hu .1ecbrad" " J'I j", i, tille \'\lI\si,lt'rn tlajin.

',"t-,..,"",.

ln-, limiuu-iouv- ,11 lu 1'l"{).IUI'c j" 'lI


a ~1I~
~ "".
~alitl".'ra , v 'I\ll' lIara vitur \ ' ~t;l" a,h 'I' I" r11 senn-jnut... re-

!\lIS

MI\'lt'j"'II.
Si lns flli(' ill]~ ,'o:t!i)!a' ,I." tl i " l' ll ~ i l ' ~" 1l de uun lal'II \t:lll
1'1"0,l ut'l i\' <l i':-ll.lI I ~ "lll1!'l'illl' : la cant idad lit' sali t re 111\1'
d" lIIalldn r-]

" (J ll ~' ll l :tI;

nuuu-ntur l'JI un

da ciado la l't'"

11 ~

c1u{'('i,"1l 1l1l, liantc la pwYi,lt'ncla {I 'Illt' lln~ r ,fe rilll ll:l, s,'~
ra prO\o,,:lr una ('ri~is eu J.I 'l't" prolmblemeute tcn,lrl:ll1

la JI""r I'l\r(I' l. ~ IlUt"-OS ill,lu",l ri,.lt,,.; y S' comprometeran ('\Illlti ,,1/' (apllal. ~ llal'iUllftll'~
;-;. I,a e l ' ido, nuubin, (111., 1,1 u.lquisicn, ,,,r cuenta
ci.1 E;la,lu, J. ' 11,,, Icrrocarril.:s ~,t1ilrf'rOs, seria un lile-

dw ,h ," atar la", "oalicioll'"'; Iwru uo .."lr.. ", no ,'. mil:! en


lfllt: Illl"llM puedan la" tal"jeas lcrr, ...arrileras influir en fh-

vor ,

rontrn 0(' lus ...oalicioncs,


El I'r.'ci,) ,h-I flete. alto .~ hnj" , ,,1 uupue- to fisc a l
t-u

Cfllll!..'lli \'u ,', ("xa1!t'ratlo,


llnt' toum r 1'11 cuenta

"(UI

,,1

factores 'lile ..it'llll,re tiene

iwlll,;l rial pnl'll fijar r-l pn-cio

del :lillJtr.',
{Jllt: proce.Hmicntu ;\llt/ptara 1,1 F ilien pa ra dest r uir

las

('oalit'inllt';~

tUaj aria el tipu 11., In; t et e s !

~ Los

Kit-

hiria~

Se ha f're,I" ". no sin fundnuieuto 'I'"' los tern.can'iles salitreros .11' lquique )' l'isllj!IU1, pur el hecho de estnr eH llIallP,", de ~lr" Nurth )' "~ 1I circulo, fuvo recerlnn
cualqui- ra tentat iva tlt' coalici "11 . lw",lilizallllo a 1m; "~a

htreru- ,UC 110 :lI" adhinceeu :\ ella : l'"!" el rCIlle,li"


contra c~h' ebu-o 110 e~ la lxJll'opial'i . ~lt " El correctivo
PWlltll ~' ,.fl t" l: .Il c~k iucalifieable I'ltIctdillliclIlu "'cra
permitir 1:1 CUll'Ullcci';1I y CXplul:u'ill de ferroca rril.."
('11 cUllIpelo.: utia con [us

de lquique

do a:o. al rnisuru nerupo, el

L..

IIUt"'"''

('0,,,, 10

)'"iH;:lIa , aburatau-

d e po-tr-o.

fCITlfl'arrile,; Luscarinu , en

el aumento del

tr: llf:O, MI:. prov,'dl')'" y se rviran ,l.' poder lIIut1cnulur


rt'I\\'(',"I" de leos pr" I'~itos )' t cudcuciu s de la ('ulIIJltlIilll

ti" lus F( 'TOOtO ilcs SlIlifrlTlJ~ I.imitl/l/tI,


K" ha Ift'\I~a, llI. talll hil-Il, el! IJlIf' pod ri n im pone rse :\

1 1~

lo~ CllllIprOl,I Ill"f' S ,II~ la ~ ~ali'I'<Ta'" lisr,, ],s 1.1 ol,lil!llci,',n


de n o ('II11prOll\(tf'ria", r-u nunnmu 1~ IJO (' a y pur ni llJ!1lI1 \
e vent uali.lu.l, "11 r"oll\'pu in" 'I'!" tuvieran por ol.jl:ll! limit nr la pro ,l llf'(' it',tl.

E n la prfll"t if'a m,fa psl i1Il1Iwi,"1l 110 surrirla lo - e fec to,

persiuuen. Ella no h ara ~i llo c m vnr de una mn nera Jlf'UIlOlIH'IlI f' ,: iIU'OI1 \'elli"lI!" PS:l!l salitreras colo-

fine

!lf'

c ndolas 1'11 roudicin

,j, s\",' n frlj o ';:I r. '1p""ln dI':' la",

d em s oficin as '111" .li sfrn mrtan del libre "J' rcrci de l


de recho de prupi..dnd.
i F ijar a pI 4:oh if'rll u la pnuluccl"'U ti.. cada una de
lae ofic ina s '!'!" "WI.:-t'I1'h l' eu tnh- , f'olHlil'iolle~'
[ L a s nhli j!\d a : uun l' xplnt.u',"1l nce..nnte
Si no fij a-r- la p n ullu'I'i,,t1 .

loe

cmo podrin evitar que

prop if'l a ri ns la t1i~llIil\lI "\,"~' 11

y , '11 nn c s t lp lll :i ~,. 'I'!" la (.:tpl11t l'! m I h~' nn-e ante.


cm o evita r '111"la" llfi('illa~ ". e )ali~Il"ll par. 11 trabajar
dos , c ua t ro (, "pi" IIII'SO'" f'11 el :llt(',
~' I

e s pos ih le tU.'Cltls"Ja r una rutcrvenc.. 1 tal directa

)' vejatoria

11,,1 1-:,,1.1110 {'H lo" Illllllillio" .It;: la industria

privadu.
Xnd a lmv 'I H(' IHI,',la ('"h'IlIl'~':lI'la

A nadie "so'

" " " :1(1:1, pn r olra p:,rfto, qlle

el Fi.. r-o, haju

eemejunt e- ('lltlll i{' IUIIl' l'I , IllJ lucudra por "(1,, -aliucras

el \cr.l:ult...,

I'n~ " ilO ' llIl' ,Iel ,, recibir p,)r I'II:h; ~. oste

sacrif .. ilO s.. nn ,s ll:r il 1'1J1"l1ll e los l'OI111l'r.l,l'Ht'<; si"llll'rl'

enc ontraran lus uu-diu-, ,1,' luu-lar ro.lu "slillldaci/,u '1.11 ..

prf> tpudil'''l' sujeuulo- 1'11 d "" lItiol" ' t'!'' heuros "ellalndl',
~i llg-Il 11Ol, P IlI ' s , ,11' I I/s .liforcutes 11lCdlO,S ' lue has ta la
ft:d m l'I t~ h a ll indicado para evitar el 11\,.1 q ue :\1,' prcve.
el' eficus , prudent e )' pnl ct ico.

l:!O :-:1ll'l~,le,

enll freeucur-ia. 1'11 1'"la l'1a'l' ti,' Ill'g-nciu, 11It:


en lo primeros momentos ,.t' 1I1'!!1I :i ",ohl('iolle" comple

jas IllIe halagall ;1 la nmlfitud IllIiz.;" por lo mismo 'jut'


110 estn t'1I sitllllci,',n tll' cUlIlprullll"r11o'"
Estudiando con calma .r detenimiento 1" delicada mnteria llc 'lile 110" hemos (l('upadn, ,." ll.'!!a, sin "lIIhal'~u ,
una ",ollu'i,'1Il sencilla y pr"'d iea '!'!" e " ouupatible eou
los intere-c- u-uerale- y p:ul iculan'" d,' la illllll"'tria salitrera .\. (IUI' 110 vuluorn 1", ,II'n,,lltl'" .le 1;1 I'ropi,tla ll
privada.
Ucsdc lu-uo . eu vista ,I,' .]1 ',arl'OlIo IIUl ' \" rw tomnudo
las ,.tll'ie,lall,'!< annima... , li t' impone COIIII,' lU'cl'"idacl
iuaplnzahle In n-forma dl' la,. disJlo... i t'i o llt '" .t-! ('I ',digo
d e Comercio (lile "e refieren . l'"ta t'lllil" ,le ius tituciour-s
m ercaunl-s . e" I"" 'iall lll'nll' en la I l!I rI ' ~ 'I'!" St' contrae {
las su'it'lla,lt'" allllllillHl"

' :l:t nl l lj ' I'; I ".

"UaJo Id punto de vista rh- la dl"tllhnnllU d.. las ri l l uez a~, lag
1 .\~ lI u a" ,le la J'..;l,la('ln a c tu a l y
.. la preseute iguorancra de l pubeu, han "..rvido. sin .lu ti.I, para
,- X'j t',1;ult'll a nnim as, con la >!

.. enrqu -e r desuresurudarueute n un o" cuantos halJilt' :i y " ;\ 1".1


.. empobrecer mucbos tucau tos
.. (1,

B,jo el JUIIlo de vista de la orgauizncin indusrrinl ~.


comercial las "(ll' i~d :ult'" illu'mima'" ti'lllI'Il:. 1:1 recoucentraciou tIc los lIegucio,. y Ile lus c n pi tale- y : la .u .
minncin ,le las cllll'n:sa,. individuales .
Conciliar eu cunuto :'ca ""ihle c."'la tendencia nn tural de la:, "ucic.l.ule:, alllIilllll" r-ou la lH:C.. si.l :1I1 d.. 11..
jar i la iuiclutivn industrial individual. lu,lu c1l'allll'''
de an'j,'11! ' lile ha mcuc-ter para de-arrollarse Iibn- y
(1)

I.,'ro)' ilcaulicu

121 l 'xplJlltlll ~alll"llt(. l'~ uuu lll ~ll ill li. <ahia atillli lli"l r'l('iljn qU(~

(1 1f'g"i"larlur .1 f'lw o.loptnr.


~o ,." llu ..stro Prfll'"l"itu 1lllll lu ali z.lr la." " lIl i" in n (' ~ l'
defectos .1. 'l ile a.loloo- la '~i"la ei" '1l ,illt'llte "ohn' ., /;.
ciedatlt~ nnniums, IllU Y part icularment e cnn r.ft'rencia
~ lall 1l.Oci...lad"1l extranjf'ra,,; II('fO no lltHlf'llltl" prf'~.'ill

dir de lmrer l i:Jpra~ uh"ef\'ariUl lP~ a l (I'''IH'ctu.


E s pruu-ipio I'ignro"u y univcrsalun-nn. aceptado 'IUP.
tlHlos lu" bu-ue- . sin ,[i"t illl'iu .1,' p-rtenecer , natura .
1('1'1 (1 eatrnnjeros. e-t uu ""Ilwti.lo,, :i. la" leye- lll' l pas
e n Cll~O territorio sH eucuentruu situudo- .
E n con formi dad ron I ,." j principio, el C(,.li;!1l Civi l
chil eno contiene la -iguiunte decla rucin:
.' Art. t u. Ln~ hieues g i hHlIl ,, ~ en Chile t's!u sujt'tos las le" ~' t' :! d lilt'lIlls, nunque sU!lll ll l'ims sean I' xtl"<ln,jl'rOll y nu r t'siL!;U1
" eu Chile.
" Est a .lillPU;it"ilI SI;' ente nder aiu I' t'rjui,'u de las t'lltll'ula .
.. CIUU"\t. cou te ntd ae eu IUi! contratos uttlrll:;"\\O~ vlidamente "u

" vais extrn no.


" I'c ro 1\1:" erectos de tos eonrratos

IltHr:::;\llll~

.. para ctllllpllrS'" en Chill;', lit' urregla r n a

AI Wnl

en 1I,\i8 extrao
chlll'nas ~

l a !l lt~ t'll

hir-n: j ct.'mlo conciliar 1;\11 te nuina nte- lli,,

posiciones lt'ga les con lo 'jtll' acoliten : en la" "'H:'i.',lades annimas extranjera- itW tien en bienes situado- en
Chil(,!
Uierto ,.." 'I'!" ('..as ~o(': I ,I ; ul " s anni ma- son 1Il1'l"(';1I1'
till'~ )" ("w pOI" 11) tanto . . e riuen por la" tl" PU!lil'" IIl'.'I
q Ut.l contiene e1I ',ligu dI' ( 'lI111"I"('iu (Ille prevaler-en ~.I
hre lall 11e! Cdigo C"iL P"W 110 es meno- t'erlll
<lile In" d isp osiei' Hl(' s ,11' estv ltimo e ur a rua n I lJ.~ ""rtb der os J inalienables principios 11.. la 1I0Lel'ltla uacionnl.
lItW Co; t{lll !'\oL re toda utra tl i ~ po " i t' i "m pllsiti"a Jt' la It,g i ~ l nci "l u

del 1m' :;.


l .;

):,

~jd, 11 {'II 1 '1Iil.

1:?:! -

lIlu1tilll.l,l"

aI', illtli~I.\.'.. J.. ~<lI, , da

.1. ~ :1Il" 'll illlll~ ,'xtralljer.u. '!'!" , i(,IIPII biem-s mlcce v


, IIIpr{''',,~ ill,llI~l rial. '~ m,l je:l.I, I~ ('11 trrritori ch i1..11" .
ft 'u,l,'~ "1111 I; .~ lt '~ .,~ 1111" rig"11 1,1" n-luci. .11(''' lit' , '~' h
wciulI, ..tu .. r-uu I:l~ ernprl'~ :l'" ('11 'JIII' tienen 1':l"li r-illlHi'l!I ~
El ourtrutu ,1 .. ~lIcie,I",1 al '111" ~" hnu aollll'ri,l" In..
IH'('iHn j ..la~ r-1Iil'II'IS, ha "illu c)!or;':-I'.I'1 ('11 ,,1 extrnnj cro,
!wru rl('!li" IIt1" t"~ tl .. rnl1ll"i\r'l~ (,lII11plil'MP en ehil .., l'"!"
rpll' e~ " 'lu 1100ull' c"t t,u sitllatlll~ 1..,. hi"'IH'." "ol'ial. .~ y
t,sra I,)P"icln su :.. hui lli.~lra"0I1 iunn-dintu, t' .~ . '\ id t- nt e '1I1l'
.'~;" r/J;eioll"s deberlnu orreulur..,' a In" I"n'" vhilcuus .
Ello, -iu em l,ar~lI , 11,1 !Iu ce, le a:oi, r " 1111 este IlIl1tivu
!,r"~ell"alllo" t O' ll .~ lo" da!l 1I110 Illill:l,.. 'I'!" I'rotllll,'n 110
P ~'lI 11 l' i"I ; " p "l"l ul"hal' ill lH'" e n el orden nor mal )' j,'.giru
del """arroll" de lo", tW~lIcitls indu . .triuh-s
.\ ,c io ll i", la." de 11\ I 'UIIIJlWII' d,' /"" F, I'l'u , rrdc Soli.
trcros, 1.' lII ill/l/I/, soclcda.l fuududu r-u L"1l11n',. cu 1":-':7,
hall kll i,lu 'JII" 1'1'I"..nciar illlpashl."" llt ,,,,.I... llaet~ al::u uoe afl"... l,,~ tl,'rruc!lt's . '11 'lile ha inc urrido la "lIl p r" l'a
de 1" .. ferrocurri lcs de 111" i'(l1t' ~' ) ' i " a l.!u Ol , -in P"' I..:I' recurrir , 111 'I'rjlnmnle-, .1,. 11\ i: "p l ,lil'a eu e unrdn de 1..",
111 n '\'II " ", ' IU" It' s rnrr....I'I.lld11I
El afi o 1 ~ .. I la .\ llll1ill i"rl',ui.'1lI .It' , ..ll' ~ fl'r ..ocar l"l'
0

hi:.:" rieurar

1'11 lo ..

lihros ,h 1.1 EtlIpl"I' ..a la t'lIut i, I.I,] .11'

ciento vunn-u ta y t.tll(O... mil PI'"'''' 1'01110 illnorl itio:> "11


(;I\ ..t,." .l udleielcs."
(1) I.a llml que 1:11 l'~ " .llou"lO Ik la ( ,p lId h : rwc.::u n l di
' IUlO llll h.J.J" 1.1 JUmi rM~I"1l <1", " (;" t,,, .fudle utc ." IUUUll ~ I,,

I 'lU"
I ' ~ bn, ro
~t ... r r..

J '.000
'\'100
1, 10~

1:!3 -

Los ar-ci.m ..las ,It> " !lta sw.. dn 1, rt .. i, lellll~" ('11

lqui-

'l it,', ...a"i,1II '111'; 1.1 l~llIl'n' .. 110, 1"" 1~'rrlJ" ,lrrilp" n" hn hln
l 'lll,lo eu j1 ail" SS t ~ill" uu juicio ,\.. e<u',der ndmi-

ni..tt'ltinl -n'Ill!'lwi"s... cuya I1Ift'Il";

11"

po ,!a tlclIIalldar

o;inu suma .. r,1.ltiv.IIUPIl! P"II"l'ila~ , y, .. in f-'lllhar~o ,


I'"nlll(' 11 Il in-e(',ri'l,l,la " 'llll'ail a ueue sU re..i.l-u cia
h'ual PII I. " n.\ r,".., ) ; r-on ..' U"\I(ia ti, !.l l l1~ltna de la
\'gi..l:l<'i,n \i..:enk ""\HC la 1l1;I\Prill, Iucrerun pIe re sij!nurse ) a("ept.u ",-nwjau'" lIT' 'f"lu ", Iwf. como UIl hecho
(,(JlI"IIUlnd" !lUI' 11" t icnr -

n-un-dio.

EIl 1ss:. la m isma .\ Cllllilli" lrIlt'i /'1I ilJ\"irli.',


... 11 U1. l ll ll l

de Hlll1 nuuu-ra iUlI,hi,la

1'11 101

( '1 '1"('1\

,le

,'ollll' ra (le ,' g' 1It1

para el sl' l"\"iei" til' las 11'\'Illlwtora "~, {l t'Olls, t:lIe lwia .le
UIl C"1 11"II II I It"' llillf ' 'lile su!wril,i,', don .JI 'l"l.!e 1:11,,11, ""1110

.l..n .l ua u ' 1" ' lH:~


Xort h " 'lllll '""I"let\1I1' de a;"lI:l ,Ic .\r ,a , :\allu l'u,li"roll

n.lmiu i..trn.inr

hacer,

,1.. I"s

( ' l lll p m 'o ,

ji' lT'l('al'l" ll' "~. )'

lu-, a el'itllli"ta~ en estu uell"illli. pur las

razo ne" 'I'!" ya helllo" l "IHH':;tu,


E 1I .... lllO jault:.. condicion-s. ;l""lll"

1: "

cre ble 'lil e 1~1

.'00

,\hnl

5"~()(

\ I.I ' U

J1 11<'
"

~ \~

.0

.. . 1 .;

: \~ 10
'I't mllr.

, .00
:1" '00

.' ..o

Ih t u lor c:

I".IOO

:-.; '\ ,,111ha


P I< icmbrc

rr .o,u
!o

1 11,1 ',h ;:0

o <1",1 ha "tI" ln ve r , I."kr.l 11\\ \ r "'11 ,\ u\ 1 ,1 l , l,' .... ,n';,\, T,lh1, ,,111
1" 1,,1 ,1, 011 11' r, ,) 1.., .\<", \f mi t.l n ule n I< ' ,11 I '1,,1<" 11<' IUIl 1".d" \"
.tH r 'g ll ,U)", I ,,, r'l " " '"1\ llill:.,:UII,1 l"ll11"1 11,"11<11 ,l ' ....: ," a

111"", d, I1 Ell'l' l' .1

1.". tI,'l1\.l'

124 -

eapital neconal bus que invcro;i,"lI en el'las I'lII prt'~m!l, por


lucrativas 'Itu" pareZCI'lll, ,. la,; leyes d el pa s son iuefica C~'" ara contener los tlt'smalle.~ de lo, edmiuistradores y
reprimir .~u,. ahIIlOO,.!

L,\,. St"'it"lia.lt"s annimas extrnnjerns deberan tene r,


segn nuestra opini n, un consejo direc tivo cun residencia en Chilt', Ilut' asumiera la rep resentacin legal de la
compa a y que >;t' cllcarl!ard de la udmiui -t racin eco nmica de la empresa .
Con referencia :. las sociedades snlitre ras. Ul III. disposicin ti!" esta clase te ndr a po r res ultado devolve r fl estas
em prt'sa" su carcte r r-sencialment r- ind ustrial, ponin dolas flW l"a del alcance de Ill,~ nnmiobras de los jugudores ele hnlsa ' I'!" deprimen su ben lus accione s, no 1' 11
lIll- rilo el" la situacin indus trial ,It' la,. oficin as, sino
siguiendo ,01 cu rso es peci a l 'I '!" e1 ln,. lI:t hen imp rim ir
los neg-o('ills en general.
Bajo (,1 punto de vista ,1" la" coaliciones salitreras, eil
evidente 'I"t' si una 11')' lall prohibiese en la ltephlica,
elmeior me.li.. d \' i~i1ar el eumplimieuto de semejante
di"l'osic i, u "'-:na cu I01';'\1' Itl~ t"lIl~("j(JlI directivos al elcun ce de la 1I,11IIiui,.trae it'1O If,hlilon 'tUl' conocerla, de este
IlHHlo, I ,,~ procedimientos de IR;<. diferentes sociedades
IIU~

ellos representasen.
ximult uenmente cou la reforma de la legislacin de
sociedades annimns, ddll'ra ,ledarur,.c franca r expllcitauiente 1[1l f' d Esta,lo prohihl' In formacin de sinrl icaluro 1'1 ('o"lil'iOll"" '111t' teuzan por uhjew red ucir la
dal.on\(ilI y cXI'"l'taci"'1L .t O;llitn' )' la paralizacin du
la" 11I:'1I11\i1lt1.. eun este- mi-mo niljd u.
Si I,,~ ludustriules expontnc indvidunlm cut e di

l ~ .s

1Il 1 11 11~' 1' 1I la I'lalllWAl'i{'II, llIula t"l1dd 1" E~taQn flue ,lccir ~ohrl' el Il:,r t i('ula r

La proh ihi"i {>I1 s,',I" ah'a llzl\ra (, 1" " illtlu"tria!f'!o\ cuan.Iu
pblica (, ".nctamlnll S I ' cualigll"PIl con 11 ill,lic'1l1n fin.
Po drn decirse flUl cilla prohibiciu (os un ntnque tI la
libert ad ,1 .. ill,lllstrin ; Ilf'ro en tal ('a."o -ahra prcl?"lllllnr;

11"I,, : la lihertnd ,1,: usociaciu ser . .it'lJl)lIC' ilimitada",


j,1l0 hay ,a",h 1'11 '1"1' el illten:1l pblico >' el inter/i'\ individ uul ex il/:t:lI 'I'!" ,.\ E"ta,l" eC~lalllt'lltc la I\lwciuC'i/,n1
L OII Iws "allzal"" libre -ca mbistas est: u de acuerdo
I'H filie ha>' ('a",,~ ,-u '111" 1'1 Estado ,I,he reelameutnr las
asociaciones indu -triales v financieras .
.\. Pl"Up, ',,,itll ,1, ta n i ;lh'r~allh' mat eria deca hace
POI'U ~1. .\ . ,\" ltri-elainne i-n la ....'wiu l(ld d.' E t'o'IM,tia
l'oldic" fl' Par". In siuuiente:
" La" ee re nnae 'Iu,' 1\,' ;\,I" i'lan y '1116 entrabau la libertadd,'
asocinc tu , 1111 " , . ,Iutan lli llll ~HJr c ua nto el las son untes y
.. lIt'I t'llari a ~ en ra n,]' ,11:'1 la J,rolo,!;,,1 publica y pri vada . XII 110
" ha ,1.. ~ halijll, l o a l 1'111'111'0 lu bust unte ,h~~,h' hace ~;j aflO~ PUl'
. med.. ,1", s u"l' \ I<l d,'~ l'''lIIl!l"ciall's de tuda l's p~dl:'! ,Qll se rta si
" l;~ I l' ; l l )a ~ ll:'g;111l 1t'1l t.t1 ('Xis t' lll ," '" ins utn-ieutetueute ap lk 'ltlalt
" 1J(l hulm-ruu l' x l:ilh\"f .\u t.:;, lall sodl'da.ll'8 r-stabuu 8uj t'lall
" la nutxu'izaelu .:u l".ruat il"a . s e ha fl'l'llll' h11.,uiu la uutorizacbm
" run una .~ ,"I' i t, ,It, f.. rma li,la ol..s 111J1i:.:a t"l'i a..~ . lklia marcha r con" Ira la corriente ,\l' l i' -"l:: n.~ lI, la cj\iliJ.,;ll'i O y 1.1 hon rad ez, ab rir
" las rmu puertaa y consenti r ,IU' I" s a w .'i;u!o" tlije';'t>Il; Xllt>~t r"
" re uune n ,'';' el de la Itht'rt<ul lal cerno ]l e-tablece u ros es ta t u tos
" 'I Ul' h t' lll ll ~ I'uhlka llll. En la mayo r parte ti", llls casos ste St'.
" n a ,,1 Il'gi llll'1I IIt .r t'xI't'll'u('i.1 ,le 1i1 mala (t' y del e ngao ."

)1 Ducrocq, deca, eu la mism a _' e,.i '~1l de la Socin/wl


E r ,,/m lll la '"ld in t, "l lore t' :.11' mismo r d elicado nsunto. IU,' sin dcjur ,le :;, .1' e<.'0110Illi,.1 1I ,J,. la viej a escuela,
(, la (11It.: l:t p" rh ~lI" {" ' . puc.Ie "pillarse ' 11It' la libertad de
ti,

a~,u 'i :l cl ' J rl litl ll' tener f1"t l'icci lH ll'i'l ll'g-ales . v

IHl iun-n-snut.: ,1 i.~ l' lIr"tl ('011 e- tus pululuns.

rouclulu

1 ~ r,

"1\ It' ,Il,tl,,' hu l omun ,lf'\w ""I1~ l lll l f " 11 la I " ..rt ml ili mit a'!.l ,1"
la '''If'il..!.ul.' ririlt''1 \ fOlllt'ro'll'lh,~t XIIJ":llll I l'l.>i ~l,llh' f lu ha
" 1" /l d o . I hasta ah" llI. t'll t f,lU' M. 11I ' 11 tnnguu '11m I,al"
., Clt'rlallit'u tt' 'pi " N -t... I ~trt t' ,1" IllI . ~ t r 1"1 lt'~ e clt.'hl't !lot'r inspira.
.. ,la lJ',r el e spmt u .1,. liht'lIll..1 "'" ha 11... 11" 1I.t'11 "11 U\(ll.h ti' ,lr
" t C"h!t,d. r'w"l"('io en ttllM'lIlII,I",I,'Jtt~
..uccsrva
JI.. y
.. r...la la ',lll' .... "111.;11' o'ro ... pr"~Tl <" 'u " " 10' <("l1f1.lo- 1"'1'0 mI'
.. al<l"' ft' el funr("ucimilllto ,It' '1ut' Al ,1""(I'II(.lr un rnl" IH.r la 11
.. OeoTllId umntnd a t'n mal na d.. H' , .. 1.1,10
,1t'i,lIlc.iu ti \'alll!"l
euterameute 1 t.r e esae 1'rt'It'n,\l,la", 0<'1< ,Ia' !t-s 'IUt' son uradri" l{Ut' rnIt,

la

IIJ.l UO ,1t'llt'J..'1~la,l"r,

. d e nu e "tia
~

l" ,

.. ,r tito! 'l u"


n(,I.I, teiublara n-t nllkulIlllo

~'a \

l0" 1'r1ncIIOl'"

La lih rtad IlO 1''' , ni p" cd, ..,-r aJ. \llta


d",,(,olloO:"r lo... prillcil'i ,," lilu-rul 11. la .'('0110m a politicn , admitir, l"t''''IH'd " de ti a.." ,jacj ''ll, ('il'l'la,
(1 ,

~u

l ',.

limitaci.un-s q ue '"'" imponen 1'01' la uaturul-aamisma de


las C Oi'la~, a .~i como 1\0 ,',; atrlll'l'llar la lihcrtod in.lividunl .
limitar la libertad ti.' t'i'!I'!,," a~I'IlI,',; 11IIr la irup...~iJ li
,Iad ('11 11'11" :Oc' uucucutra el ind ividuo d t' ,leti.' 1II1er, con la
amp litud necesaria, su vida )' su" iutere--s, ('na n do carece de las sufir-ieute-, 11I l"1 '~ v ti. 10,. ruc.lios 1I" (" "arill'"
(l~ ;lrci c"1l
Lr reprobar-ion genernl de tille fOlln uhklo ta mnvor part .. ,1",
Ia.s If'~"!l orfO\'"( nuees, verdad..rus m ..trumeut- ,1, nrnma en 1.1
bl"to~, cu ando dl.i< fortuan 1 rt"~la. /lO "lasla 1'.11'.1 '111t' h,l~ '
"al":IlIIll-" .. n en pI tila, CU}O ca ruct ..r "1'' 1' ,.unt'l1r.. s..a lnmtnr
.. la hbtoTl.ul el" al;:ullulI lIara I'rut, ":t'T la hht'n:ul . lDlt'n' ,... ,l.:'
'inchflJll"" que ,~t.1fl,IU "XI1I1" 1"", ,1 rec ttur ;:r:l\"'s .11'Ull1t'
" Hay una le) que an prot eze la !lb. rtnd ,1t' l lIl,h vill' lO contra
"ID p r"lll.1 .1.... J le t\l l...n. la 'IDe \ 11 1I <-".h;;:" ('i\llul) udmtre 11111"
" lo,. c"ntTlltll'" t t' IUlOra l, 's ,1t' "'t'f\'"ki "", ~ 1" ill1!',It' enajeuar 1111

.. hhf'r tatl co rno lu bac tun los que 8t' \ t u.han C"UIU esclavos. :'t:\.
,. zuu l'wr 1II.11l"r.1 ahsolu tn ti" t'iw.u.lr, " Hln .l /lIJ obstante. ,l."
.. CIr' 'I Ut.' 1'1 bom hr e st- pe rt
y ' 111" 11Iwd .. ,lisl'0111'1" ,le "'l 11I !l.
" tuo " "l IJO 11, parezca. ~: 1I l"llllO!" " "" a l',lloa"I,1 pur justtticnr t i
. t'lIf hn !t 1I< 1 e n nutuln t' ,1" I.l 1ilJl' rt ,lO l. r lI.l lo- Y IIl'lWt'1J 11\-a ti m tu,
" 1.11111111 n. la lrlu-r tudrh- 1011 p.u lrc" d" fa m ilia \ la de 1".. umnu
" r' l<"llltt.I'''~, 1tIJ I,j,Ii "lldolt'i'\ IIU" uhu ee u dr- l.l' IUI' I'1.;L S Ils i,a s , 1,'

"In"'"

" " M1IIU"". S... inl, "'a la Iitwl"ta ll ,l tll lra ha i" r ,1 " 1". ' ullt ral"s~
" El I t'lo:l~l a, l "r ha vi" t.. el.. un la, l" 1111:1 hl ..,llll "I'n 's1\" l . } ,1" 1
" "I r" UI1,l 111J1'l lad ul'l'im itl.l, 1.1 , llIIIUlhi tll1u ,,'hil. 1:1 d I'[ 11111"

127 -

., P u~o d, ', arrollo n.i,'o ~ moml ua. l t ien vl derrr-ho d,' matar.
" La ,' Il'~ " S q ue l'xigl.:1I ga ra utas para ciertas p ru l'e siolll'" tit-uun
" t al u hlC"II, por ob,it.:lo P l"l lt pg ,'r la libertad \ el intpr{',' del indi"v idno. " (Ir ejPlIl plo, sin apruhar el rgimen actual delnot:lria,
. 1 d u, la n useucin de toda garanta ex pourhi. al
illllh'illuu 'JUC
1, J'(' l.:UlTl: ;'1 (':' gl'nl'.ro ,!e, ' ervirios ; r'a, os de pprolida rrepnra.
" l ile. lilas aun, el r.1tlrCIC IO alJs ulutanlCute libre de la me uiciun
" ob lig.u a las p ers on a s lultns de luce. ""pcclales,;'1 hacer una
" c~CP('i{lll 1'flr:1 la rual no serian com petente: y que pondra sus
;' vlII.as l'lIyelig)'(): L~ )pgi. lacl n q UH impone condiciones al eier"cici dl' iudusr.rin s insalub re: y pl'1igrusas uo limita una lber
" turl sino vn int ..r,',s de ('a ela uno y IIp todos, E" oprimir { cada
" halntuute ul>ligarlu vivi r eu la veciudnd de un fabricaute l10
" p lvora {, dt dInamita, corriendo el rie-go de ser muerto mu., ti la do.
",'i ha y casos tuuriva dos po r la d e b ilirl.ul , por verdadera iu" coui petenc.r po r la g r;1\'ed:ld del ril'sgll que se corre y que tia
" se pued e l'\ itnr, si ha y cas os en q ue la represi n sera ins ucie nte, por qu la s :\.~ol'i al'iunes serian u na excepcin! La
" a so cia ci n , fu e rz a co lect ivn , UU 1"1Pc1 l' , e n ciertos casos, im pe .
" d ir e l ej c rc co de la libe rtad individ ua l y ataca r el d e recho y
" el inte rs ind ividu al es! Lo "unt ra r io es lo cierto. La historia v
' . la ex uerie ucia as lo demu es t ru n . . , ... , , , , , , , , , , , , , , , . , , , , ,"
" E n la s usucincinnes que tiene n l'ar;'ll'ler industrial cR llande
" n a tu ra lm e n t e d('IIl' uuscars lo" t',l'lll plus d e limitaciones no
" lu n it ucio u es llel dereeho y del inters udividuul que se cou., fu n d e con el IIl' la musa, pO\'(Jne l'l individuo sulo existe sub _
" tn n cla lm e n t e v la a ociaci n no es sino una entidad ah tracta.
'".\hura hieu. ubuurlnu estos e.emplo" en las asocncioues m s
" rliversns para demostrar que los uulividu n pueden .leteu., derse ('uutra una accion opresivu, sino cnn las Inuitaeioues que
" 'e iutrorluceu en la libertad de nsuciuciu. ,\ si, como e nece" sita un crit rrium, ,~e colocara eu estu categora tuda asociac n
1, que se halle fuera de
las cuu.lieroue ecouiuicas de la libre
,1 CUIIl'UITenl'i1. sea pur acuerd voluuraro de sus miembros
para sustraerse elln, sea . 111 irqu la ualur;~lez:l misma de
" la e, 'pluta('1 '1I1 "l't'da i-I curuct er du tuuuopulio u que se le
" aproxime
" Lus aindirutns 111' productores de que se ha hablado eu la
" , ucicdlld de 1,''(iJ/lJII/l1I l'o/Itiell entrau en la categura du estas
,1 asueial'iunes que 1lledianll' \'enladel'lls l,lJalll'.(uS de t'nc;l1'l'c!" llIi en tu II Jlle n ub t;' c ulus al de rec hu y allntere,; quo cada IIldl'
" \'i d uu licue pilra comprar eu cOlJllil'iuuc,; naturales y uurma les
" d e l llH'I'C;1l11l. "
II

l\r , 1II'Ill'i Uallclril!:1 rt ,,1 t'IlIi lllll,' :tcat!l- lllieo \' avallzado lil're-e:llllbili ta eli (lIiell Sl' expresa as,
SeglI c~t, crite rio, r1 Estallo p lll'lle pOll er 1111 Illlite

'!'!" t'sla lilllitacit'lll


s('a indispensable por ('ollsith'nH' itlIW" .1(' inh' n:,. pblial derecho tlt' a"tlcia('itlIl. ,;il'llIprl'

('0. ~.

t"IHcialm ellt.' CIHHltl,) ..t' trnt .. ti., ill.l ll,;tr ia s

I pll' ,

como la de l nitrato .Ie ..tltla en tre noso l ro.... re viste n el


carcter de monopolios uaturnleEn E"t,u!os Unid os los males ocasionados pul' los
t ru~r ~ IUHI tomado prllpurciollt'" tan con -iderabk-s flU"
actualmente SI' discuten r-n e-] C tllllt"r(' S" ,le rse pas.
proyectos 'tvv tienen pUl' uhj"' lt impedi r la It-.rIlHl(,o'H l
,le t'~)s sindicatos.
AlU, la" eoalicioucs afectn los inteo-se ,1,-1 pt'tl,li rll
consumidor \" de las diferentes ind ustrias que tienen
(IUC emplear petrleo, hulla , aceit e, pllllllO , bornx , etc,
etc" tOllo!! ellOS art culos que han cai,lo . '1] manos de los
sindicatos.
.\11'. Ha.l1r)", el c lebre economista amencano, opina,
,roJlt'lsito de esta important e cuestin. que e n toda s
las industria .. (Iue se sustraen l. la ley nat u ra l d e la 1' 0 11currencia. hay necesidad .1 1" recu r rir al pod e r ver.l a.lerament c desinteresado q U" I 'S el Est :uln.
"EI t"j~m "lo ,J~ lus (...rro carrue-. oJU'''' Y. Lurousin , deurueetra
.- qu e ha~' C&JOI eu que los ruconveuientes t1~1 monoponc n..
" pueden ser corregrd ce 1101' m.... hu e la rcncurreccia exten.. r y
.. en que la red ucoi u de la.. barreras aoluaot'ra!l., cuando l'i1t~l.'l
., e.1ll ten, ~na intil. Eo "''''''11 c a".. no hay !I100 uu medio lIara
.. euianci par al publico cousuendor lid yugo de los monu polistae,
.. y ese medro e la tl"glamt'utacit'tn y hl \'i:t:ilallcia det Estado "

Ah orn bien; lal'> opiniones 'Iu e hemos citado Se rcfieren :1 la" coaliciones 'lUl' ".' real izan dentro de l llli"l ll ll
mlK r laK cuales se pueden corregir, 1' 11 rh-tcnninadu s eir cunstancia, sin recurrir ;. la limitnci.in d la asociac'it"ll ,
impulsando, couio suceder eu EKlatlo.'l Unido s, la im-

12 ~1

p"rll\ci/,n -xt rIlnjera; ).H'Tl) to,la~ e~as ul'illi"ne" e-tan


d e acuerdo eu 'Iue hll!) rUStJS en (IU'" el inters pblic ,
e xi':-t' 11\ n-alamentacin de la ~,,('illCi,ill .
T ra t ndu1"t' di' la indu"tria d,1 uitrnr de &.0 la
cuestin el' mucho ms clara )" evidente.
u industria tiel salitre reuur todo, 11)11 caracteres de
un mo nopolio natural. tanto l..'rque lit) hay del'(,lIit,,(le nitrato de sOtla en tras partl'.. de] mundo, cuanto
pOf(lle Inl'l salitre ras el"t(1II reconcentredes en P(JI'Il_
man ua.

I "na couliciu tle lo... salit rerosno ,Iaila iududableu.ente :, IOIJ consumidores chilenos, ponu!:" en Chile nu ~e
consu me t(ullld a nitrato ,I~ ",,,In, pero ,Iaila eno rme)"
direcnuncnt c al Estado , puesto ' I"tl le disminuye de uuu
ma nera co nside ra ble sus renta.'! no rmales. y lo (IUP. e"
m{II grave aun, co ruproruete ,,1 porvenir de la indust ria
misma y por consiguiente la estabilidad fiel impuesto
qu e la g-nH"a_
E n resumen. Creernos IluC el Gobierne no debe sacrifica r el verdadero valor de la~ salitreras de propiedad
fiscal, persiguiendo una quimera. Que debe venderlas al
mej o r postor, sin trabas ni grav menes y sea eual fuere
la nacional idad del comprador, pero procediendo. de-de
l uego, la reforma de la legislacin de sociedades an nim as , muy particularmente en la parte pertinente las
sociedades extranjeras y en el sentido que hemos liae-

ramente a puntarlo.
La adq uisicin de oficinas pur capitalistas ext ranjeros
no pu ed e se r U ll dao para el pns, si realmente se im portan 108 capital ee, y si 80 imp ide 11\1 coaliciones que
disminuyan la exportacin del sal itre.

130 -

I 'na ley que prohiba las coaliciones salitrems 11'1 (f'ra


~ i lHl el corolario del derecho r-un fllle se halla gm \'1\..1"
la expurtacin del snlitre-.
PI' IIrl!':.'ul.. Ilf'Ct':;.i.lad t''''. t~unhil!lI ,

(P'"

j ')

Gobierno

-e prnlllllH"if" de una \"t'Z. l'oohl'l' In ('OI\1li(';/11I en '1II'!>f'

encuentra la propif'oad (le IOli esracnmeutos ealitrero-,


de -pro-i -to de oficinas, 'Iue eu la nrtualidad son coneldersdos ('0100 en de-pueble.
La anmala condicin en '111(' se encuentran esns e-stn cementos sel itreroe, est llamada (I producir no pe<lue
nas perturbaciones en el porven ir.

En el da. consecuencia de ,ue el Gobierno impide


la explotaciu de esos terrenos, I OI~ 'Itle se creen du e o...
de esa.. perte nen cias, temiendo Cine de U Il momento \
otro expida el Gohiernn 111111 reso! u('in t t t> !! fl\'n m h l ~ ,
vend r- n los derechos que l"{lhrc ..lIa!! t ienen. {, Ins dife r ente s sociedades annimas ing-!t'!'lfHI cn.nls oficinas coliudan ('011 eSlIs e-taeamento...
La Irn:-fi'rt'!lcia ,le e:-os derechos, rumo fcilmente "'t'
comprende. en condiciones tan excepcionales, se efecta
P'" IIUlIlM completamente insi"(uiticlIlltt'l'l.
La Li rvrjWJtI! Ntrate (,()mprUl!J tUl. comprado hace l'""
('/1 ....

emanas, R. eil precio, r;" ,1I1

f ..

tllta!'! ~A lil rt"' m s coln -

,l!tnt.'l Ji lo!'! terrenos ele In ofi.. ill :l " Ra n. Irea ", 'l ile nc tunlmente explota .
El ohjHo, tambin , de e-tes t'uriosa .. 1ra-ferencins ti...
dert,('hos 1111 bien definidos, t ,; acallar la g rita de los ttllf"
se titulan dueos, fin de que el ministerio pblico no
ee aperci ba d e las e xplotncionea cland-eti nas .
I1RY, pues, (Iue de finir est a ituncin.

131 -

terrenos ,.0 11 propil 'dad de los particulares que


exhiben 1..,. corrospondienn M tftu lll,., no lo son.
En el primer {' aSI), el CHll/lresO d\!hc ap resu rarse
H '('OIl O('l,r1 0 :.,,1 vara evitar la explotacin de que s on
,"{('tima" l'lll S vordnderos lhH'ii~ {. impedir que esas Ptvpi('(lmh'!I fU' n-con centren en manos de unos cuantos !'s 1'(-(' lila .llln.'S.
(1 Cl'OS

E n d s " g'lln. l.. ca,.o, la prudencia lH'lJn"l~j" dietar lIIHI


cxp lf 'ita d eclaracin al respecto. para evitar <Jite ,~S(J"
terrenos sea n objeto de tr ansn coionea fiLIe no tienen tietecho d e realizarse, i mpedir flue industriales inescrupulosos los exploten furtiv am ent e, compran do el silencio
de IlIs primitivos int eresados <u e son lo!' n icos que en nocen los verdad eros lind ero qu e divid en los estacameutos legale... de los llamados ile!Jales.

ll el lll'!l terminado.

iu estrn tarea ha sido larga )' montona.


la pluma 11) hicimos con el prop... it u .lfO desvanecer ciertas 1',uinK':u1as "er"iO!lt'" que st'
han llf" 'llt:ulo C OIllI I ve rdicas relativaraeute al "e ...arrollo
econ mico \. finan ciero de la iudus triu salitrera. I ueen siblenu-ntc ~. ... in poderlo evitar, IHJS hemos t:~t~lHliJl~
mu cho ms J,' lo 'Iue ptms;'l! ta llWS, hasta esc ribir casi
(' 11111111 0 100U:Ull(l:-'

un li1ml.
S i IlI.l11l011 logrndo el ohjeto qlte tuvimos en vista, )' 1'11
u ucst rns up reciacioues sobre los d iferentes punt os <\le

132-

hemo abarcado en este estudio han de contribuir pa ra


la pronta y acertada olucin del prob lema salitrero,
con ideraremos bien empleado el tiempo invertido en
esta disertacin .
En el caso contrario, rvano de di culpa la ' sana,
y de interesada inteucione con que hemos emprendido
e te trabajo.

[quique, abril de 1

V.

--

También podría gustarte