Está en la página 1de 2

LI CAM N

Trong suot thi gian hoc tap trng, em a


c quy Thay Co cung cap va truyen at rat nhieu
kien thc chuyen mon can thiet va quy gia. o la
nhng hanh trang het sc can thiet e co the
thanh cong khi bat tay vao nghe nghiep trong tng lai.
Luan van tot nghiep la c hoi e em co the
ap dung, tong ket lai nhng kien thc ma mnh a
hoc. ong thi, rut ra nhng kinh nghiem thc te va
quy gia trong suot qua trnh thc hien e tai.
Ben canh nhng ket qua khiem ton ma em
at c, chac chan khong tranh khoi nhng sai sot
khi thc hien luan van cua mnh, knh mong quy Thay
Co ch bao them. S phe bnh, gop y cua quy
Thay Co se la nhng bai hoc kinh nghiem rat quy
gia cho cong viec thc te cua chung em sau nay.
Em xin chan thanh cam n quy Thay Co khoa
Cong Nghe Thong Tin a tan tnh day do, giup
em trong suot thi gian hoc tap, nghien cu trng.
Em vo cung biet n Thay Huynh Van c a tan
tnh hng dan em trong thi gian lam luan van tot
nghiep. Va toi xin cam n cac ban sinh vien khoa
98TH, nhng ngi a tch cc ong vien, giup
e toi co the hoan thanh c e tai nay.
TP. HCM, 05-2003

ang Hong
Hai