Está en la página 1de 25

QU TRNHX LBNGHYDRO

HDT

GII THIU QU TRNH

THNH PHN V TC HI CA
CC HP CHT PHI HC.
CC LOI TP CHT
TRONG DU TH

TC HI CA CC
HP CHT PHI HC

Hp cht lu hunh: 0.04-6%kl


* Mercaptan
* Sulfua
* disulfua
* Dng d vng
* H2S, S
hp cht Nit : 0.01- 1%kl
hp cht Oxy : 0,1 - 0,5 %kl
hp cht kim loi:0,005-0,01 %kl

Tc hi ln qu trnh ch
bin: gy n mn thit b,
ng c xc tc
Tc hi ln qu trnh bo
qun: gy n mn, mi hi
nhim, mt mu sn phNm..
Tc hi ln qu trnh s
dng nhin liu:
3

VN TR V NHIM V PHN XNG


HDS

PHN NG HDT V CC YU T
NH HNG N QU TRNH.
CC PHN N G CHN H
Cc phn ng mong mun:
a) Phn ng tch loi S
b) Phn ng tch loi N
c) Phn ng tch loi O
d) Phn ng hydro ho cc hp
cht Olefin
e) Phn ng Hydro ho cc
hp cht Aromatic
f) Phn ng tch kim loi
Cc phn ng khng mong
mun:
a) Phn ng HDC
b) Phn ng cc ho

CC YU T N H HN G
p sut ring phn ca H2
(ppH2)
N hit trong thit b phn
ng
Tc np liu th tch
VVH
Ch s tun hon H2
p sut ring phn H2S
Xc tc
6

PHN NG HDT - C CH PHN NG


Phn ng tch loi S

PHN NG HDT - C CH PHN NG


Phn ng tch loi S
Tetrahydrodibenzothiophen

(1)

DBT

Dicyclohexyl

(2)

Phenylcyclohexan

Biphenyl

PHN NG HDT - C CH PHN NG


Phn ng tch loi N

PHN NG HDT - C CH PHN NG


Hydro ha cc hp cht cha O

Hydro ha cc hp cht Olefin

Hydro ha cc hp cht Aromatic

10

CC YU T NH HNG
Ty thuc vo i tng x l, c im tng phn on m cc phn
ng u tin, cng thc xc tc v iu kin vn hnh ca qu trnh s
khc nhau
Phn
on

Khong
t

VVH

ppH2, bar

T, C

H2/HC,
m3/m3

Tiu th
H2, %m

Xng

70 180

4 10

5 10

260 300

100

0,05 - 0,1

Kerosen

160 - 240

2-4

15 - 30

300 - 340

150

0,1 - 0,2

GO

230 - 350

1-3

15 - 40

320 - 350 150 - 300

0,3 - 0,5

VGO

350 - 550

1-2

40 - 70

360 - 380 300 - 500

0,4 - 0,7

RA

350+

0,3 - 0,5

100 - 130 360 - 380

1000

1 - 1,5

RSV

550+

0,15 - 0,3 120 - 160 360 - 380

1000

1,5 - 2
11

CC YU T NH HNG
p sut ring
phn H2: Khi
p sut H2
cng tng th
phn ng xy
ra cng nhanh
v xc tc cng
t b gim hot
tnh. Ngoi ra,
H2 cn c tc
dng c ch
cc phn ng
cracking nhit
v Polyme ho

12

CC YU T NH HNG
Nhit :
Cc phn ng
b gy mch
C-S, C-N, C-O
ta nhit v
xy ra hon
ton
Cc phn ng
hydro ha ta
nhit, xy ra
hon ton i
vi Olefin v
thun nghch
i
vi
Aromatic
13

XC TC QU TRNH
CHT MANG
Thng s dng l Alumin c b
mt ring ln t 250 - 300m2/g
Chc nng:
cho php sp xp v phn tn mt
lng ln pha hot ng ln
to cho xc tc c kh nng chng
li s va p c hc
to nn hnh dng v kch thc
ca ht xc tc.
cht mang c tnh axit :
to thun li cho cc phn ng ca
HDT
Gim ng cn trn xc tc.

PHA HOT TNH


L pha sulfua ca Mo, W c
xc tin bi Co hoc N i
Chc nng: tng tc cc
phn ng mong mun.

14

CNG NGH QU TRNH


CHT MANG
Thng s dng l Alumin c b
mt ring ln t 250 - 300m2/g
Chc nng:
cho php sp xp v phn tn mt
lng ln pha hot ng ln
to cho xc tc c kh nng chng
li s va p c hc
to nn hnh dng v kch thc
ca ht xc tc.
cht mang c tnh axit :
to thun li cho cc phn ng ca
HDT
Gim ng cn trn xc tc.

PHA HOT TNH


L pha sulfua ca Mo, W c
xc tin bi Co hoc N i
Chc nng: tng tc cc
phn ng mong mun.

15

CNG NGH QU TRNH


Vng phn ng

Vng phn tch

16

CNG NGH QU TRNH


VNG PHN NG
S lnh

S nng

(6)

(5)

(4)

N c

CNG NGH QU TRNH


VNG PHN TCH
S dng l un si
li

S dng hi nc Stripping v
thit b sy chn khng
Hi
nc

Ra
Amin

Distillat

Hi
nc

San phm

Nc
HC
Distillat

San phm
T vung p

19

20

21

22

23

24

25