ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙ΢ΣΘΜΙΟ

΢πουδζσ ςτον Ελλθνικό Πολιτιςμό
Ελλθνικι Ιςτορία / ΕΛΠ11
Ακαδθμαϊκό ζτοσ 2014-2015

ΘΕΜΑ 2θσ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢

Θ κοινωνικι διαςτρωμάτωςθ ςτο Βυηάντιο (4οσ -12οσ αι.). Να περιγράψετε τα
χαρακτθριςτικά τθσ και να αναλφςετε τθν εξζλιξι τθσ μζςα από τισ κοινωνικζσ
ανακατατάξεισ τθσ μζςθσ βυηαντινισ περιόδου.

Όριο λζξεων: 1800 λζξεισ.
Καταλθκτικι θμερομθνία: Δευτζρα 12 Ιανουαρίου 2015

Προτεινόμενθ βιβλιογραφία

- Χ. Γάςπαρθσ, Ν. Νικολοφδθσ, Β. Πζννα, Ελλθνικι ιςτορία, τ. Βϋ Βυηάντιο και Ελλθνιςμόσ,
ΕΑΠ, Πάτρα 1999, ς. 71-93.
- C. Mango, H αυτοκρατορία τθσ Nζασ Pϊμθσ, μτφρ. Δ. Tςουγκαράκθσ, ΜΙΕΣ, Aκινα, 1988, ς.
44-76.
(Περιεκτικι περιγραφι τθσ κοινωνίασ και οικονομίασ τθσ πρωτοβυηαντινισ και μζςθσ
περιόδου)
- P. Magdalino, «Θ μεςαιωνικι αυτοκρατορία, 780-1204», ςτο: C. Mango (επιμ.), Ιςτορία
του Βυηαντίου, Πανεπιςτιμιο τθσ Οξφόρδθσ, εκδ. Νεφζλθ, Ακινα 2006, ς. 232-279.
(Ανάλυςθ των ιςτορικϊν ςυνκθκϊν που επζδραςαν ςτον κοινωνικό μεταςχθματιςμό τθσ
«άρχουςασ» τάξθσ τθσ μζςθσ περιόδου)
- R.J.- Lilie, Ειςαγωγι ςτθ βυηαντινι ιςτορία, μετ. Χ. Σςατςοφλθσ -επιμ. Χ. ΢ταυράκοσ, εκδ.
Θρόδοτοσ, Ακινα 2011, ς. 159-184.
(΢υνοπτικι και περιεκτικι παρουςίαςθ τθσ βυηαντινισ κοινωνίασ και των ομάδων τθσ)

τόμοσ Θϋ. 185-218. . εκδ. ς. τθν πόλθ και τθν φπαικρο) . ςτο Ιςτορία του Ελλθνικοφ Ζκνουσ. 50-73. (Αξιόλογα περιεκτικά άρκρα ςτθν ΙΕΕ για τθν οικονομία και τθν κοινωνία τθσ πρϊιμθσ και μζςθσ βυηαντινισ περιόδου) . (Αναλυτικι και χριςιμθ παρουςίαςθ των κοινωνικϊν ομάδων ςτο Βυηάντιο με βάςθ το πεδίο τθσ δράςθσ τουσ. 1979. 304-305. ς. Μια ιςτορία. Θεςςαλονίκθ 2001. A. μετ. 1978. Kazhdan. «Πολιτεία-κοινωνία-οικονομία 1071-1204» ςτο Ιςτορία του Ελλθνικοφ Ζκνουσ. Ελλθνικά Γράμματα. εκδ. 180-213.J. ΢φυρόερα. ς. (Καίρια παρουςίαςθ των κοινωνικϊν ςτρωμάτων του Βυηαντίου ςε ςυςχετιςμό με τισ αλλαγζσ του 7ου και 11ου αι. Haldon. Εκδοτικι Ακθνϊν. Epstein. ς. ΢. 1997. Βυηάντιο. Ακινα. Αλλαγζσ ςτο Βυηαντινό πολιτιςμό κατά τον 11ο και 12ο αιϊνα.Νικόλαοσ ΢βορϊνοσ. που επζδραςαν ςτον «εκφεουδαρχιςμό» τθσ βυηαντινισ κοινωνίασ) . ς. 98-119.) . «Οικονομία – Κοινωνία» ςτο Ιςτορία του Ελλθνικοφ Ζκνουσ. Εκδοτικι Ακθνϊν. τόμοσ Θϋ. τόμοσ Ηϋ. 1980.Ι. ΜΙΕΣ. 166-184. Ακινα. (Αναλυτικι παρουςίαςθ των ανακατατάξεων του 11ου και 12ου αι. ς.Α.Νικόλαοσ ΢βορϊνοσ. Ακινα 2007. Σο Βυηαντινό κράτοσ.Νικόλαοσ ΢βορϊνοσ.. 401-451. Ακινα. W. Καραγιαννόπουλοσ. Ακινα. «Οι κφριεσ γραμμζσ των κοινωνικϊν δομϊν». Εκδοτικι Ακθνϊν. Βάνιασ. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful