ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙ΢ΣΘΜΙΟ

΢πουδζσ ςτον Ελλθνικό Πολιτιςμό
Ελλθνικι Ιςτορία / ΕΛΠ11
Ακαδθμαϊκό ζτοσ 2014-2015

ΘΕΜΑ 2θσ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢

Θ κοινωνικι διαςτρωμάτωςθ ςτο Βυηάντιο (4οσ -12οσ αι.). Να περιγράψετε τα
χαρακτθριςτικά τθσ και να αναλφςετε τθν εξζλιξι τθσ μζςα από τισ κοινωνικζσ
ανακατατάξεισ τθσ μζςθσ βυηαντινισ περιόδου.

Όριο λζξεων: 1800 λζξεισ.
Καταλθκτικι θμερομθνία: Δευτζρα 12 Ιανουαρίου 2015

Προτεινόμενθ βιβλιογραφία

- Χ. Γάςπαρθσ, Ν. Νικολοφδθσ, Β. Πζννα, Ελλθνικι ιςτορία, τ. Βϋ Βυηάντιο και Ελλθνιςμόσ,
ΕΑΠ, Πάτρα 1999, ς. 71-93.
- C. Mango, H αυτοκρατορία τθσ Nζασ Pϊμθσ, μτφρ. Δ. Tςουγκαράκθσ, ΜΙΕΣ, Aκινα, 1988, ς.
44-76.
(Περιεκτικι περιγραφι τθσ κοινωνίασ και οικονομίασ τθσ πρωτοβυηαντινισ και μζςθσ
περιόδου)
- P. Magdalino, «Θ μεςαιωνικι αυτοκρατορία, 780-1204», ςτο: C. Mango (επιμ.), Ιςτορία
του Βυηαντίου, Πανεπιςτιμιο τθσ Οξφόρδθσ, εκδ. Νεφζλθ, Ακινα 2006, ς. 232-279.
(Ανάλυςθ των ιςτορικϊν ςυνκθκϊν που επζδραςαν ςτον κοινωνικό μεταςχθματιςμό τθσ
«άρχουςασ» τάξθσ τθσ μζςθσ περιόδου)
- R.J.- Lilie, Ειςαγωγι ςτθ βυηαντινι ιςτορία, μετ. Χ. Σςατςοφλθσ -επιμ. Χ. ΢ταυράκοσ, εκδ.
Θρόδοτοσ, Ακινα 2011, ς. 159-184.
(΢υνοπτικι και περιεκτικι παρουςίαςθ τθσ βυηαντινισ κοινωνίασ και των ομάδων τθσ)

Ακινα 2007. Μια ιςτορία.. Epstein. Ελλθνικά Γράμματα. Ακινα. Εκδοτικι Ακθνϊν. 1997. Εκδοτικι Ακθνϊν. εκδ.Νικόλαοσ ΢βορϊνοσ. 1980. 185-218. μετ. (Καίρια παρουςίαςθ των κοινωνικϊν ςτρωμάτων του Βυηαντίου ςε ςυςχετιςμό με τισ αλλαγζσ του 7ου και 11ου αι. τόμοσ Θϋ.) . Βυηάντιο. ΜΙΕΣ. . τόμοσ Θϋ. Kazhdan.Νικόλαοσ ΢βορϊνοσ. ςτο Ιςτορία του Ελλθνικοφ Ζκνουσ. Καραγιαννόπουλοσ.Νικόλαοσ ΢βορϊνοσ. Ακινα. ΢. . Βάνιασ. 304-305. τθν πόλθ και τθν φπαικρο) . ΢φυρόερα. ς. 1978. που επζδραςαν ςτον «εκφεουδαρχιςμό» τθσ βυηαντινισ κοινωνίασ) . «Οι κφριεσ γραμμζσ των κοινωνικϊν δομϊν». Αλλαγζσ ςτο Βυηαντινό πολιτιςμό κατά τον 11ο και 12ο αιϊνα. 166-184. 401-451. A. Ακινα. ς. 180-213. 1979. Θεςςαλονίκθ 2001. ς. «Πολιτεία-κοινωνία-οικονομία 1071-1204» ςτο Ιςτορία του Ελλθνικοφ Ζκνουσ.J. 98-119. (Αναλυτικι και χριςιμθ παρουςίαςθ των κοινωνικϊν ομάδων ςτο Βυηάντιο με βάςθ το πεδίο τθσ δράςθσ τουσ.Α. Ακινα. «Οικονομία – Κοινωνία» ςτο Ιςτορία του Ελλθνικοφ Ζκνουσ.Ι. (Αξιόλογα περιεκτικά άρκρα ςτθν ΙΕΕ για τθν οικονομία και τθν κοινωνία τθσ πρϊιμθσ και μζςθσ βυηαντινισ περιόδου) . τόμοσ Ηϋ. Σο Βυηαντινό κράτοσ. 50-73. (Αναλυτικι παρουςίαςθ των ανακατατάξεων του 11ου και 12ου αι. Haldon. W. ς. ς. εκδ. ς. Εκδοτικι Ακθνϊν.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful