ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙ΢ΣΘΜΙΟ

΢πουδζσ ςτον Ελλθνικό Πολιτιςμό
Ελλθνικι Ιςτορία / ΕΛΠ11
Ακαδθμαϊκό ζτοσ 2014-2015

ΘΕΜΑ 2θσ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢

Θ κοινωνικι διαςτρωμάτωςθ ςτο Βυηάντιο (4οσ -12οσ αι.). Να περιγράψετε τα
χαρακτθριςτικά τθσ και να αναλφςετε τθν εξζλιξι τθσ μζςα από τισ κοινωνικζσ
ανακατατάξεισ τθσ μζςθσ βυηαντινισ περιόδου.

Όριο λζξεων: 1800 λζξεισ.
Καταλθκτικι θμερομθνία: Δευτζρα 12 Ιανουαρίου 2015

Προτεινόμενθ βιβλιογραφία

- Χ. Γάςπαρθσ, Ν. Νικολοφδθσ, Β. Πζννα, Ελλθνικι ιςτορία, τ. Βϋ Βυηάντιο και Ελλθνιςμόσ,
ΕΑΠ, Πάτρα 1999, ς. 71-93.
- C. Mango, H αυτοκρατορία τθσ Nζασ Pϊμθσ, μτφρ. Δ. Tςουγκαράκθσ, ΜΙΕΣ, Aκινα, 1988, ς.
44-76.
(Περιεκτικι περιγραφι τθσ κοινωνίασ και οικονομίασ τθσ πρωτοβυηαντινισ και μζςθσ
περιόδου)
- P. Magdalino, «Θ μεςαιωνικι αυτοκρατορία, 780-1204», ςτο: C. Mango (επιμ.), Ιςτορία
του Βυηαντίου, Πανεπιςτιμιο τθσ Οξφόρδθσ, εκδ. Νεφζλθ, Ακινα 2006, ς. 232-279.
(Ανάλυςθ των ιςτορικϊν ςυνκθκϊν που επζδραςαν ςτον κοινωνικό μεταςχθματιςμό τθσ
«άρχουςασ» τάξθσ τθσ μζςθσ περιόδου)
- R.J.- Lilie, Ειςαγωγι ςτθ βυηαντινι ιςτορία, μετ. Χ. Σςατςοφλθσ -επιμ. Χ. ΢ταυράκοσ, εκδ.
Θρόδοτοσ, Ακινα 2011, ς. 159-184.
(΢υνοπτικι και περιεκτικι παρουςίαςθ τθσ βυηαντινισ κοινωνίασ και των ομάδων τθσ)

A. Ακινα. ς. Σο Βυηαντινό κράτοσ. 1997. Ακινα. που επζδραςαν ςτον «εκφεουδαρχιςμό» τθσ βυηαντινισ κοινωνίασ) . ς. τόμοσ Θϋ. Εκδοτικι Ακθνϊν. 1979. . τθν πόλθ και τθν φπαικρο) . Ακινα. ΢. εκδ. Αλλαγζσ ςτο Βυηαντινό πολιτιςμό κατά τον 11ο και 12ο αιϊνα. 180-213. Ακινα. ς. (Καίρια παρουςίαςθ των κοινωνικϊν ςτρωμάτων του Βυηαντίου ςε ςυςχετιςμό με τισ αλλαγζσ του 7ου και 11ου αι. Θεςςαλονίκθ 2001. Kazhdan.Νικόλαοσ ΢βορϊνοσ.) . (Αναλυτικι παρουςίαςθ των ανακατατάξεων του 11ου και 12ου αι. τόμοσ Ηϋ. «Οικονομία – Κοινωνία» ςτο Ιςτορία του Ελλθνικοφ Ζκνουσ. τόμοσ Θϋ. μετ. Εκδοτικι Ακθνϊν.. ς. 401-451. 50-73.Νικόλαοσ ΢βορϊνοσ. Ελλθνικά Γράμματα. Βυηάντιο. Haldon. . εκδ. ςτο Ιςτορία του Ελλθνικοφ Ζκνουσ. (Αξιόλογα περιεκτικά άρκρα ςτθν ΙΕΕ για τθν οικονομία και τθν κοινωνία τθσ πρϊιμθσ και μζςθσ βυηαντινισ περιόδου) .Ι. 166-184. Εκδοτικι Ακθνϊν. ΢φυρόερα. ς. 185-218. 98-119.J. «Οι κφριεσ γραμμζσ των κοινωνικϊν δομϊν». 1978. Καραγιαννόπουλοσ. Epstein. W. 304-305.Νικόλαοσ ΢βορϊνοσ. «Πολιτεία-κοινωνία-οικονομία 1071-1204» ςτο Ιςτορία του Ελλθνικοφ Ζκνουσ. Μια ιςτορία. (Αναλυτικι και χριςιμθ παρουςίαςθ των κοινωνικϊν ομάδων ςτο Βυηάντιο με βάςθ το πεδίο τθσ δράςθσ τουσ.Α. ς. ΜΙΕΣ. Ακινα 2007. Βάνιασ. 1980.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful