Está en la página 1de 5
CONSILIUL NATIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINARIL AUTORITATE DE STAT AUTONOMA, ‘Sucurest,Piafa Vaiter Marécineamnu 1-3, et. 2, tofan. A0-21-3129578, e-mal: support @ened.ora.r0 HOTARAREA NR. 704 din 03.12.2014 Dosar nr.: 511/2014 Petent: Reclamat: Institutia Primarului Odorheiul Seouiesc, jud. Harghita, primar Bunta Levente Obiect: positila discriminare a petentului, cet’tean roman, necunoscator al limbii maghiare, prin editarea de eatre Primaria Odorheiul Secuiesc, judeful Harghita, a publicatiel "Szekelyudvarhely’, redactata exclusiv in limba maghiara |. Numele, domicitiul sau regedinta partilor 4. Numele, domiciliul, resedinta sau sediul petentului 14.4. Tanasa Dan, loc. Sféntu Gheorghe, str. , Jud. Covasna 2, Numele, domiciliul, resedinta sau sediul reclamatului 1.2.1. Instituia Primarului Odorheiul Secuiesc, jud. Harghita, primer Bunta Levente, Odorheiu! Secuiese, Piala Priméiriei nr. 5, jud. Harghita N. Obiectul sesizarii si descrierea presupusel fapte de discriminare 2.1, Petentul semnaleazi posibila discriminare a sa, cetitean romén, ecunoscator al limbii maghiare, prin editarea de cdtre Primaria Odorhelul Secuiesc, Judetul Harghita, @ publicatiel “Szekelyudvarhely’, redactata exclusiv in limba maghiar’. Ul, Procedura de citare 3.1. in temeiul art. 20, alin. 4 din O.G. nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificarile gi completaria ultericare, republicata, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarit a indeplinit procedura legala de citare a partior. 3.2. Prin adresa nr. 5693/02.09.2014 a fost citat petentul, iar prin adresa nv. 5885/02.09.2074 a fost citatd partea reclamata pentru termenul stabilit de Consiliv, la data de 15.09.2014. 3.3, Partea au fost absente. 3.4, Partea reclamata a formulat un punet de vedere Inregistrat la C.N. nr, 6202/16,09.2014, punct de vedere comunicat petentuiui prin adresa C. 6547/02.10.2014, 3.5. Procedura legal indeplinita WV, Sustinerile partitor ‘Sustinerile petentului 4.1.1, Potentul sesizeaz continutul potential discriminatoriu la adresa sa, cetétean roman, necunoscétor at limbii maghiare, a publicatiei “Szekelyudvarhely’, editata de care Primaria Odorheiu Secuiesc, judetu! Harghita, redactatdi exciusiv tm limba maghiar 4.1.2. Petentul anexeaza petitiei, ca probe in sustinerea aspectelor sesizate, copie a numarului din luna martie 2074 a publicatiei "Szekelyudvarhely’, care, desi este publicatia oficial a Primariei Odorheiu Secuiesc, judetul Harghita, este redactata exclusiv th limba maghiar& 4.1.3. Petentul arata c& accesul la informatii de interes public cu privire la activilatea desfaguraté de 0 institulie public’ gin Romania, in speta Primaria municipiului Odorheiu Secuiese, judetul Harghita, fi este conditionat de cuncasterea limbit maghiare, fapt ce constituie, in opinia petentului, o discriminare atét pe baza ‘etniei sale, cat sia limbil, deoarece | se conditioneaza accesul la informatii de interes. public despre activitatea Primariei Odorheiu Secuiesc, judetul Harghita, de cunoasterea limbii maghiare. 4.1.4, Petentul considera ca respectiva fapta de discriminare la care face referire in petitie este sdvargité de c&tre primarul municipiului Odorhetu Secuiesc, judetul Harghita Sustinerile parti reclamate 4.2.1, Partea reciamata isi exprima punctul de vedere referitor la aspectele semnelate de petent ardtnd faptul c8 pagina web detinuté de primarie este redactata in 3 limbi, romana, maghiara gi englezé. 4.2.2. Pe aceasta pagina web se regasesc toate informatila publice referitoare la activitatea institute, inclusiv in limba romana 4.2.3. Publicatia “Szekelyudvarhely” a fost redactaté doar suplimentar faté de informatie de interes public care se tegasesc pe pagina web a primariei deoarece toate informatile care privesc activitatea institutiei se regaseau Intr-o formd sau in alta pe pagina primatiei sith limba romana. 4.2.4, Publicatia la care face referire petentul are caracter informal, neoficial, fiind adresaté membrilor comunitati: locale intrucat viza exclusiv evonimentele din ora. ‘Aceasta publicatie continea nu numai informatii refertoare la activitatea autonitatilor publice locale ci si informati referitoare ta activitatea membrilor comunitatil, fling adresalaé membrilor comunitatii nu unor persoane din afera acesteia 4.2.5. In cazul in care petentul considera c& s-ar fi produs o discriminare avea posibiltate de a depune o cerere pentru a i se pune la dispozitie continutul acestel publicatii fn limba romana V. Motivele de fapt si de drept 5.1. In fap, prin politi formulata gi trimisé spre solullonare Consilulul National pentru Combaterea Discriminarii acesta este sesizat cu privia la 0 posibila fapta de discriminare a petentulul, cetéteen roman, necunoscator al limbii maghiare, prin ediarea de catte Primaria muricipiului Odorheiu Seculesc, judetul Harghita, @ publicatie “Szekelyudvarhely’, redactata exclusiv in limba maghiara. 5.2. In drept, coroborat actului normativ care reglemerteaz3 preveniroa_si_ centonara ure femal ap dxmirare srocm abut a domeny@e activtate al Consiluiul National pentru Combaterea Diseriminari, Colegiul, diréerot” ‘"s,°\ trebuie 88 analizeze in ce masura obiectul petiel este de natura s& cada subjiteytentar -\ wen prevederilor 0.6. nr.137/2000, republcata, cu modiicarle gi completarie plfeioara? Astfel, — director analizeaza in strénsd legatura In ce masura obiectul {inet pet Intuneste, Tn prima instant, elementele art. 2 al 0.6. n1.197/2000, repebca pitolul | Principii s# dofiniti al Ordonantei gi subsecvent, elementele f prevazute si sanctionate contraventional jtoful I Dispoziti: Spaciale fiunea |-Vi din Ordonanta. in masura in care se refine i mentelor disoriminari, aga_cum este definita in art, 2, comportamentul in spetd atrage raspunderea contraventionala, dupa caz, in conditile fn care sunt intrunite constitutive ale faptelor contravenfionale prevazute si sanctionate 1137/2000, republicat’ 5.3, 0.6. nr, 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, la art. 2 alin. 1 prevede: ,Potrivit prezentet ordonante, prin aiscriminare’ se infelege orice deosebire, excludere, rostrictio sau preferinta, pe baza de rasé, nationalitate, etnie, imbd, religie, categorie sociala, convingeri, sox, orientaro sexualé, varsta, handicap, boalG cronicé necontagioasé, infectare HIV, apartenenta la 0 categorie defavorizatd, precum si orice alt criteriu care are ca Scop sau efect restrangerea, inléturarea recunoagteri,folosinjei sau exercitari, in conditi de egalitaie, 2 drepturilor onnului $i a libertatiior fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lego, in domeniul politic, economic, social $i cultural sau in orice alte domenii ale vietil publice. 5.4, Pentru ca o faptd sd fie calificaté disoriminatorie trebvie sa indeplineasca urmatoarele conditl: a) existenta unui tratament diferentiat a unor situatii analoage sau omiterea de a trata in mod diferit situati diferite, necomparabile; b) existenfa unui criteriu de discriminare conform. art. 2 alin. 1 din O.G. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificarile ulterioare; c) tratamentul s& aib& drept scop sau ofect restrangerea, inlaturarea recunoasteri folosintei sau exercitari, in conditi de egalitate, a unui Grept recunoscut de lege; d) tratamentul diferentiat 88 nu fie justificat obiectiv de un scop legitim, iar melodele de atingere a acelui scop sa nu fie adecvate si nevesare 5.5. Retinnd in coroborare cu aceste aspecte definitia discriminari, astfel cum estavregiementatA de articolul 2 alin. din O.G.137/2000 privind provonirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificarile si completérile ulterioare, ‘epublicaté, Colegiul director se raporteaza la modul in care sunt intrunite cumutativ elementele constitutive ale art. 2 din O.G. 137/2000. Pentru a ne situa Tn domeniul de aplicare al art. 2, alin. 1 deosebirea, exoluderea, restrictia sau preferinja trebuie sa aiba la baz unul dintre crterile prevazute de catre art. 2, alin. 1, gi lrebule $8 se rofere la persoane aflate in situafii comparabile dar care sunt tratate in mod diferit datorita apartenentei lor la una dintre categorie prevazute in textul de lege mentionat anterior. ‘Aga cum reiese din motivatia invocaté anterior, pentru a ne gas! in situatia unei faple de discriminare trebuie sa avem doud situatii comparabile la care tratamentul aplicat s8 fi fost diferit. Subsecvent, tratamentul diferentiat trebuie S8 urméreascd sau s& aiba ca efect restréngerea ori inlaturarea recunoasteril, folosintei sau exercitaril, in conditii de egelitate, a dtepturiior omului gia libertatlor fundamentale ori a drepturlor recunoscute de lege, In domeniul politic, economic, social gi cultural sau in orice alte domenii ale viet publice. 5.6, Potrivit art. 10 din O.G. nr. 137/200 privind prevenirea gi sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, constituie contraventie, conform prezentei ordonante, dacd fapta nu intra sub incidenta legli penale, discriminarea unei persoane fizice, a unui grup de persoane din cauza apartenentel acestora ori a persoanelor care administreaza persoana juridica la o anumita ras&, nationaiitate, etre, religie, categorie sociald sau la 0 categorie defavorizata, respectiv din cauza convingerilor, varstel, sexului sau orientarii sexuale a persoanelor 1h cauza prin: (...) h) refuzarea ‘acordarii pentru © persoand sau un grup de persoane a unor drepturi sau faciltaf 5.7. Colegiul director ia act de sustinerile partilor, de punctele de vedere exprimate de acestea raportat ia obiectul petite’ in sensul ca petentul reciamai continutul potest, discriminatoriu la adresa sa, cetdtean roman, necunoscator al limbil maghiar publicatie’ “Szekelyudvarhely’, editat& de catre Primaria Odorheiu Seculesc, udletul Harghita, redactata exclusiv én limba maghiar&, si araté c& astfe! i se condtioneazd ® accesul ia Informatil de interes public desore activitatea Primariel Odorhelu Secuiasc, judetul Harghita, de cunoasterea jimbii maghiare, in timp ce partea rectamata éubtine © publicatia “Szekelyudvarhely’ este © pubiicatie locaté, destinatd in exclusivitate cotétenitor din Odarhelu Secuiese 5.8. Colegiui direclor analizeazé aspectele menfionate de calre parti, felul cum acestea se raporteaza la obiectu! petitiel cedusa solutionaii de catre Consiliui National Pentru Combaterea Discriminaril, probele denuse la dosar, precum si legislatia in vigoare incidenta Tn spot si retine c& se Intrunesc elementele constitutive ale unei fapte do discriminare. 5.9, Astfel, Colagivl director rotine oa exist un tratamont diferentiat intra cetdtenii de elnie maghiard si cei de etnie romana, acest tralament are la baza etnia gi limba oa si criterii de discriminare, efectul generat const in restrangerea, inléturarea recunoasteri, folosintei sau exercitari, In conditi de egalitate, a unui drept recunoscut de lege, respectiv 2 dieplulul de a avea acces |a informalfi cu caracter public, si ‘ratamentul diferentiat nu este justificat obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere @ acestui scop nu sunt adecvate si necesare. 5.10. Colegiui director ia act de sustinerile parti reciamate, potrivit carora publicatia la care face referire petentul are caracter informal, neoficial, find adresata membrilor comunitati locale intrucét viza exclusiv evenimentele din orag. Aceasté publicatie continea nu numai informatii referitoare Ia activtates autortatiior publice locale ci si informafi referitoare la activitatea membrilor comunilati, find adresata membrilor comunitati si nu unor persoane din afara acesteia. Colegiul director apreciaza cA argumentele utlizate de céire partea reclamata in formularea apSrarilor sale nu sunt fundamentate, in sensul c& nu are relevanté faptul c& marea mejoritate a locuitoriior sunt vorbitori de limba maghiara atunci cand este vorba despre respectarea Unui drept garantat de lage si anume dreptul tuturor cetatenilor Romani, indiferent de etnie sau de limba, de a avea acces la informatiile ce au un caracter public gi care sunt use la dispozitie de cate institut publice ale statului roman, 5.11. Colegiu! director considera c& este dreptul oricarei minoritati etnice de a-gi exprima identitatea etnic, cultural, inguistica gl religioasa, dar acest drept nu justifica si. nu poate fi folosit ca argument pentru a nu fi respectate alte dreptur legale ale ‘Yaturor cetatenilor, si anume creptul la egaltate, la liber acces la informatii cu caracter public, la nediscriminare. Colegiul director se pronunta in sensul utilitatii Gasirii gi aplicari celor mai bune masuri care s conduc la respectarea tuturor drepturilor garantate de Constitutia Romaniei si de celelalte prevederi legale, cu mentiunea ca acestea nu se exclud unele pe altele, ci trebuie respectate si aplicate in mod unitar de. aire toti cetatenii Romaniel 5.12. Colegiul director constata c in speta de fata sunt indeplinite conditile ‘cumulative ale faptel de disoriminaro, potrivit art. 2 alin. 7 si art. 10 lth) din O.G. nr. 4197/2000 _ptivind prevenirea si sanc{jonarea tuturor formelor de ciscriminare, republicaté, si cd partea reclamaté a savarsit o astfel de fapta de discriminare deoarece nu a respectat dreptul legal de a oferi posibilitatea accesului tuturor cetateniior la informatii cu caracter public, prin redactarea —publicatiei “Szekelyudvarhely’, exciusiv in limba maghiara. 5.13, Colegiul director recomanda parti reclamate, respectiv institutiei Primarului loc. Odorheiu Secuiese, jud. Harghita, primar Bunta Levente, s& intreprindé masurile necesare pentru ca puiblicatia “Svekelydvarhely” s& fie redactata gi fn limha romana, fu exclusiv in limba maghiara, pentru a se respecta principiul egalitatii si neciscriminaril cet&tenilor pe criteriu de etnie gi de limba. Fata de cele de mai sus, in temelul art. 20 alin. (2} din O.G. nr. 137/200 priving prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicaté, cu unanimitate de voturi ale membritor prezenti la gedinta, COLEGIUL DIRECTOR HOTARASTE: 1. aspectele sesizate de petent reprazinta fapte de discriminare potivit art. 2 atin, 1 si art. 10 ik. f) din O.G. nr. 13712000 privind prevenicea si sanctionarea tuturorformetor de discriminare, republcaté 2. sanctioneaza cu avertisment partea reckamata 3. recomanda parti reclarnate, respect Insituliei Primaruiui localitji Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, primar Bunta Levente, s& inlreprindd mésurle necesare pentru ca publicatia “Szekelyudvarhely" si fie redactata gi in limba romana, nu exclusiy in imba maghiaré, pentru @ se respecia principiul egaiti sinecisoriminarit cetdlenitor pe criteriu de etnie gi de limba; 4, copie a hotarari se va transmite partior. VI. Modalitatea de plata a amenzil Nu este cazul Vil. Calea de atac si termenut in care se poate exercita Prezenta hotardre poate fi atacaté la instanta de contencios administrativ, potrivit ©.G. nr. 137/200 privind prevenirea gi sanctionarea faptelor de discriminare, republicata si Legii nr. 554/204 a contenciosului admit Membrii Colegiului director prezenti la sedinta Bertzi Theodora ~ membru Lazar Maria — membru Lee Ade Panfile Anamaria — membru Stanciu Claudia Sorina — membru Vasile Alexandru Vasile -membfu BIR 9105.12.04 Not: prezenta Hote emis potivt prevedetler opt si Lae nu esto atseata mh Yermenul lege pot 0.6, '. 13712009 privind prevoniea si saneionaes faptear de aiscriminare Legit nt. $$4/2000 @ contenciosulul ‘Administratiy, coretuio de crop tu execion