Está en la página 1de 24
 
 8 Nsth pugb`ihi`ùc ah s`km knshrrmbbhkh phrh nb usm `ctnrcm knb
B`inm @ckustr`hb Ia`bncm Hbnfèc kn Øuømh
Bh ghsn kn bh pugb`ihi`ùc imrrnspmckn hb b`grm kn mr`enc Hbnfèc
Fnthbbghunr uck Omcstruot`mcsfniahc`onr ’ [niacmbme`n
Kn bms hutmrns4
Fmms, Gnio, Jbmr, Ohbg, Uhencbn`tnr
[rhkuii`ùc knb ihp`tubm
 
[mrn uck [òrnc hus Fnthbb 
 
rnhb`zhkh pmr4
 
Ihtanr`cn H. Eúr`ce
\rmjnsmrh kn Hbnfèc knb B`inm @ckustr`hb Ia`bncm Hbnfèc kn Øuømh
Knshrrmbbm knb tnfh phrh bh Nspni`hb`khk kn Imcstruii`mcns Fntèb`ihs4 Dmren H. Emczèbnz Y.
\rmjnsmr knb B`inm @ckustr`hb Ia`bncm Hbnfèc kn Øuømh Øuømh, Fhrzm kn 7<<9
 
 7
\MW[MCNY P \^NW[HY FN[ÈB@IHY
NY\NI@HB@KHK KN IMCY[W^II@MCNY FN[ÈB@IHY
 
 9
\mrtmcns y punrths kn fnthb 8 \mrtmcns kn dhrkæc y nxtnr`mrns
8. \mrtùc kn pht`m kn kmgbn amdh. 7. Jmrfhs kn hpnrturh kn pmrtmcns kn dhrk`cns y nxtnr`mrns.
Bms pmrtmcns sn ut`b`zhc phrh knb`f`thr tnrrncms m nk`j`i`ms ahi`h nb nxtnr`mr y pms`g`b`thc nb `cernsm kn pnrsmchs y vnaæiubms. Yneôc ihkh k`snøm y jhgr`ihi`ùc, pnrf`tnc m `fp`knc bh v`s`ùc, punknc hituhr nc jmrfh htrhit`vh m kn rniahzm. Bms pmrtmcns kn nk`j`i`ms kngnc sht`sjhinr rnqu`s`tms kn jæs`ih nstruiturhb, pmr ndnfpbm mjrninr suj`i`nctn prmtnii`ùc ihbùr`ih m hct` ru`km. Bms pmrtmcns y punrths cm kngnc snr smbhfnctn nbnfnctms juci`mchbns y pnk`kms kn prmkuii`ùc, s`cm qun kngnc snr nb rnsubthkm kn uc trhghdm kn gmsqundm y k`snøm knb hrqu`tnitm m g`nc knb imcstruitmr fntèb`im. Kngnc fhrihr bh hphr`nci`h kn uch mgrh i`v`b y rnprnsncthr nb nst`bm kn uch kntnrf`chkh àpmih (j`eurh 8). Bms pmrtmcns kn fnthb sn k`jnrnci`hc sneôc4
 
Fhtnr`hb kn imcstruii`ùc
4 Hinrm, hbuf`c`m, nti.
 
Buehr
4 \mrtmcns kn nxtnr`mrns, dhrkæc, ehrhdn, ehbpùc.
 
Jhgr`ihi`ùc
4 jmrdhkm, kn inrrhdnræh, kn pnrj`bns.
 
Amdhs
4 amdhs ght`nctns, kn imrrnknrh, rntrèit`bns, pbnehgbns y msi`bhctns.
8. \mrtmcns kn Dhrkæc y Nxtnr`mrns
Bms pmrtmcns smc k`snøhkms y jhgr`ihkms sneôc bms knsnms knb prmp`nthr`m kn bh mgrh, nc thbbnrns kn imcstruii`mcns fntèb`ihs `ck`v`kuhbfnctn m ncv`hkms y fmcthkms imfm prmkuitms kn jhgr`ihi`ùc nc snr`n, nc hciams y hbturhs cmrfhb`zhkms. Imfm nstèc nxpunstms h bh hii`ùc knb fnk`m hfg`nctn sn kngn tmfhr nc iuncth nspni`hbfnctn hb k`snøhr y jhgr`ihr, bh hpb`ihi`ùc pmstnr`mrfnctn kn prmtnii`ùc phrh nv`thr imrrms`ùc. Imc pmrtmcns pnqunøms smc usuhbns bhs amdhs ght`nctns, qun nstèc s`nckm fhs`vhfnctn rnnfpbhzhkhs pmr amdhs kn imrrnknrh hb tncnr hciams ôt`bns fhymrns phrh nb trèj`im. Nsths ôbt`fhs cm cnins`thc c`ceôc rhcem kn rmthi`ùc y bms p`bhrns kn pmrtùc cm kngnc hsuf`r bh junrzh kn bh fhsh kn bhs amdhs. Y` jhbth nsphi`m bhtnrhbfnctn phrh nb knspbhzhf`nctm, nctmcins sn imcstruync pmrtmcns rntrèit`bns, qun knshphrninc nc nb sunbm hb hgr`r imfpbnthfnctn. Nstms sn nciunctrhc encnrhbfnctn nc zmchs kn hbth sneur`khk, yh qun uch amdh qun sn nbnvh sùbm uc pmim knskn nb pmzm knb pmrtùc ahin `fpms`gbn nb trèj`im.
\mrtmcns y \unrths Fntèb`ihs
\mrtmcns ght`nctns kn uch m kms amdhs \mrtmcns kn imrrnknrh, imc r`nb `cjnr`mr \mrtmcns rntrèit`bns

Recompense su curiosidad

Todo lo que desea leer.
En cualquier momento. En cualquier lugar. Cualquier dispositivo.
Sin compromisos. Cancele cuando quiera.
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505