Está en la página 1de 26

GENERALITAT DE CATALUNYA

Institut d’Ensenyament Secundari


“Torras i Bages”
---------
L’Hospitalet de Llobregat
AULA OBERTA
IES Torras i Bages
2009-10

Projecte Apertae
PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR

Modalitat B: Projecte singular

Avinguda Can Serra, 101


08906 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 1
Tels. 437 31 59 – 437 91 25
Fax. 438 80 89
GENERALITAT DE CATALUNYA
Institut d’Ensenyament Secundari
“Torras i Bages”
---------
L’Hospitalet de Llobregat
AULA OBERTA
IES Torras i Bages
2009-10

Principis pedagògics, metodològics i d'organització

L'IES Torras i Bages desenvolupa un Programa de Diversificació Curricular en la modalitat


B o de Projecte Singular1. Es tracta d'un projecte comú entre l'IES Torras i Bages, la
Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat i l'Aula Taller de la
Fundació el Llindar de Cornellà de Llobregat: en el marc del Projecte Bellvís, l'àrea
municipal d'educació realitza programes d'adaptació curricular (PAC) amb tallers d'iniciació
professional (TIP) per a aquells joves amb major probabilitat de fracàs escolar. Des del
curs 2009-10, el projecte de l'institut rep el nom d'Apertae (lliçons “obertes”, llat.):
aquelles de les quals els alumnes i les alumnes seleccionats podran gaudir per tal d'acabar
els seus estudis secundaris.

El municipi va endegar l'any 2008 el Projecte Bellvís : amb un caire socioeducatiu i


ocupacional de zona, “es fonamenta en la interacció de la comunitat educativa i els
diferents agents socials, en estreta col·laboració amb l'Ajuntament de L'Hospitalet,
mitjançant la implicació activa de les Àrees de Promoció Econòmica, Educació i de
Benestar Social”2. Està cofinançat pel Fons Social Europeu (2007-2013), en el marc de
l'objectiu de competitivitat regional i d'ocupació a Catalunya mitjançant el Servei
d'Ocupació del Departament de Treball de la Generalitat. Es tracta d’un projecte integral
que realitza una intervenció i acompanyament als joves de 4 centres d’educació
secundària de la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat, dels barris de la zona Nord: IES Rubio
i Ors, IES Torras i Bages, IES Margarida Xirgu i IES Pedraforca.

El projecte Apertae és, doncs, un programa educatiu d'escolarització integrada per a la


millora de l'atenció a la diversitat i per a l'educació personalitzada d'alumnes en risc de
1. INSTRUCCIONS [2009] (pdf): 27. Tanmateix, parlarem d'Aula Oberta, terme estàndard per a qualsevol Programa de
Diversificació.
2. BELLVÍS [2008]: www.e-promocio.com.

Avinguda Can Serra, 101


08906 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 2
Tels. 437 31 59 – 437 91 25
Fax. 438 80 89
GENERALITAT DE CATALUNYA
Institut d’Ensenyament Secundari
“Torras i Bages”
---------
L’Hospitalet de Llobregat
AULA OBERTA
IES Torras i Bages
2009-10

fracàs escolar. En aquesta experiència educativa i, en el marc del projecte Bellvís,


intervenen diferents agents de l'entorn de l'escola, que es coordinen en una comissió
socioeducativa, un dispositiu d'acollida, suport i acompanyament, que formula propostes
concretes encaminades a promocionar l'èxit escolar. És, doncs, un òrgan que no només
s'ocupa dels alumnes de l'Aula Oberta, sinó de tot l'alumnat que es trobi sota el risc
esmentat:

1. De l'IES Torras i Bages: Equip Directiu i Pedagoga Terapeuta

2. De l'EAP: Psicòleg

3. De l'Àrea Bàsica de Serveis Socials (districte III): Educadora Social

4. De l'Ajuntament:

a) Responsable del PAC (Programa d'Adaptació Curricular)

b) Responsable del POA (Programa d'Orientació i Acompanyament)

c) Responsable del PEE (Pla Educatiu d'Entorn)

5. Del Departament d'Educació:

a) Responsable del LIC (Llengua, Interculturalitat i Cohesió).

La Diversificació Curricular del projecte Apertae ofereix la possibilitat a un grup de joves


en edat escolar obligatòria de segon cicle d'ESO de realitzar els Tallers d'Iniciació
Professional de El Llindar. Aquesta escolarització compartida, que representa 1/3 de les
hores lectives setmanals, consisteix en una iniciació al món laboral a través d'un “tastet”
d'oficis en tallers d'una hora de durada, en els quals s'apropen a la realitat del treball.
Aquesta formació pràctica es completa amb una altra d'acadèmica de 2/3 de setmana, que
s'imparteix a l'institut.

Avinguda Can Serra, 101


08906 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 3
Tels. 437 31 59 – 437 91 25
Fax. 438 80 89
GENERALITAT DE CATALUNYA
Institut d’Ensenyament Secundari
“Torras i Bages”
---------
L’Hospitalet de Llobregat
AULA OBERTA
IES Torras i Bages
2009-10

Els objectius essencials del programa són:

• Assolir els aprenentatges necessaris per promocionar en els estudis de l'ESO i


obtenir el títol de Graduat.

• Orientar i acompanyar les decisions acadèmiques o laborals posteriors.

Per assolir-los, cal plantejar altres objectius previs:

• Augmentar el rendiment escolar

• Adquirir habilitats per a la inserció escolar, social i laboral

• Desenvolupar les competències bàsiques

• Millorar el desenvolupament personal, procurant incrementar l'autoestima, la


motivació per l'aprenentatge i les expectatives de futur.

• Prevenir i solucionar casos d’absentisme escolar

• Prevenir casos de conflictes escolars

• Prevenir riscos socials (inadaptació i marginació)

Avinguda Can Serra, 101


08906 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 4
Tels. 437 31 59 – 437 91 25
Fax. 438 80 89
GENERALITAT DE CATALUNYA
Institut d’Ensenyament Secundari
“Torras i Bages”
---------
L’Hospitalet de Llobregat
AULA OBERTA
IES Torras i Bages
2009-10

Per arribar a aconseguir aquests objectius, els criteris d'organització que el Programa de
Diversificació del projecte Apertae planteja són:

1. Organitzar de manera globalitzada els aprenentatges bàsics i fonamentals de


diverses matèries amb una metodologia més pràctica i activitats més funcionals i
manipuladores. En conseqüència, hom provarà d'organitzar projectes de matèria o
interdisciplinars per aconseguir un ensenyament homogeni:

▪ El riu Llobregat

▪ L'agricultura

▪ La democràcia

2. Reduir el nombre de professors de manera que un mateix professor imparteixi


continguts de més d’una matèria, i si és possible de manera interdisciplinària.
Enguany la distribució de professorat i de matèries resta de la següent manera:

▪ Ciències socials, Projecte de recerca/Crèdit de síntesi, Tutoria (Jaume Agustí)

▪ Ciències naturals, Llengua i literatura catalanes, Llengua i literatura


castellanes, TIC (Marga Marco)

▪ Matemàtiques (Fernando Gómez)

▪ Ciutadania, Anglès, Educació Visual i Plàstica/Música (professorat divers)

3. Utilitzar les TIC com a eina d’aprenentatge de les matèries:

▪ Emprar el recurs d'una xarxa social en línia per organitzar gran part dels
continguts de les matèries, per gestionar el funcionament acadèmic i
conductual del grup, i per cohesionar les seves relacions internes. Enguany,
gràcies al software web 2.0. ning.com. La xarxa d'aquest curs rep el nom
d'apertae: http://apertae.ning.com.

Avinguda Can Serra, 101


08906 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 5
Tels. 437 31 59 – 437 91 25
Fax. 438 80 89
GENERALITAT DE CATALUNYA
Institut d’Ensenyament Secundari
“Torras i Bages”
---------
L’Hospitalet de Llobregat
AULA OBERTA
IES Torras i Bages
2009-10

▪ Emprar les activitats TIC del portal Espurna (http://espurna.cat/kampus), en


la seva secció “Kampus” d'Aules Obertes.

4. Promocionar aprenentatges que esdevinguin un servei a la comunitat educativa i a


l'entorn del centre. Enguany, els alumnes i les alumnes de l'Aula Oberta rebran la
formació necessària per dinamitzar diferents actuacions mediambientals dins del
marc del projecte de mobilitat Bicicleta, Medi Ambient i Patrimoni:

▪ Acompanyament i guiatge de grups escolars en bicicleta (ciclobus).

▪ Disseny de rutes.

▪ Atenció mecànica en ruta (ciclobus, pedalades i bicicletades del municipi) i


de manteniment (parc de bicicletes de la comunitat educativa i flota de
bicicletes pròpia)

▪ Estudi i anàlisi d'infraestructures i serveis ciclables.

▪ Ensenyament de conducció de la bicicleta per a neòfits.

▪ Disseny i realització d'activitats de conscienciació de l'estat de la mobiliitat i


de promoció de la bicicleta com a transport sostenible.

5. Fomentar el treball cooperatiu:

▪ A través de l'ús de la xarxa ning apertae i dels blogs adjunts.

▪ En el projecte de promoció de la bicicleta.

▪ En les activitats escolars que es desenvolupin fora del centre.

▪ En treballs d'aula en grup.

6. Reforçar l’atenció personalitzada per potenciar l’autoestima i proporcionar orientació


escolar i laboral.

Avinguda Can Serra, 101


08906 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 6
Tels. 437 31 59 – 437 91 25
Fax. 438 80 89
GENERALITAT DE CATALUNYA
Institut d’Ensenyament Secundari
“Torras i Bages”
---------
L’Hospitalet de Llobregat
AULA OBERTA
IES Torras i Bages
2009-10

La metodologia que s'aplica en aquest marc organitzatiu ha de seguir aquestes


estratègies:

• Treball global de continguts de diferents matèries.

• Diversificació d’estratègies d’aprenentatge: explicacions, treballs pràctics, recerca


d’informació, projectes individuals i de grup.

• Diversificació de materials i suports: documents escrits, audiovisuals, informàtics.

• Diversificació d’activitats d’aprenentatge per a l’adquisició d’un mateix contingut i


diversificació de continguts per a un mateix objectiu.

• Incorporació de les TIC com a eina ordinària de treball en les diferents matèries.
Combinació del treball individual per atendre necessitats individualitzades amb
treball en equip per potenciar hàbits de socialització.

• Seguiment sistemàtic de l’activitat de l’alumne o l’alumna i valoració personalitzada


del desenvolupament d’aquesta activitat.

• Diversificació de les activitats i instruments d’avaluació: exercicis autocorrectius,


correcció individual, correcció col·lectiva, coavaluació entre els alumnes, exposicions
individuals i col·lectives, proves.

Avinguda Can Serra, 101


08906 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 7
Tels. 437 31 59 – 437 91 25
Fax. 438 80 89
GENERALITAT DE CATALUNYA
Institut d’Ensenyament Secundari
“Torras i Bages”
---------
L’Hospitalet de Llobregat
AULA OBERTA
IES Torras i Bages
2009-10

Criteris i procediments d'assignació de l'alumnat


Els destinataris són els alumnes de segon cicle d'ESO que precisen d'una oferta educativa
alternativa: per dificultats en l'aprenentatge, per risc d'abandonament dels estudis i per
clara desmotivació.

Per tal de poder triar-ne els alumnes de l'Aula, calen, doncs, uns criteris de selecció
pràctics. Aquests es presenten aquí ordenats en grau d'importància, de manera que els
alumnes candidats no només han de relacionar-se amb la major quantitat d'ítems possible
sinó també amb els més rellevants:

1. L’alumne ha presentat de manera clara i reiterada dificultats per seguir les


classes a l’Aula Ordinària. La idea principal del projecte es donar la possibilitat d'acabar
l’ESO a alumnes amb dificultats d’aprenentatge, siguin motivades pel motiu que siguin. Un
alumne amb possibilitats reals d’aconseguir el títol de l’ESO de manera ordinària no hauria
d’estar, en cap cas, a l’Aula Oberta.

2. L’alumne està motivat per als aprenentatges pràctics i professionalitzadors.


L’aula oberta es un projecte de Diversificació Curricular, on els continguts són impartits de
manera pràctica i directa, orientant-se sempre al món laboral i la formació professional.
Les hores de classe es combinen amb estades a aules taller. Un alumne que no estigui
interessat en el món laboral (ja sigui per que vol fer estudis superiors, ja sigui per que no
vol fer res amb la seva vida) no hauria de romandre a l’Aula Oberta.

3. L’alumne ha de tenir almenys 15 anys. O fer-los durant el seu primer curs a l’aula
oberta. De la mateixa manera, l’alumne ha de ser menor d’edat (menys de 18 anys) al
moment d’incorporar-se. Relacionat amb el punt anterior, es molt difícil inserir al món
laboral i a la formació professional (PQPI, graus mig...) als alumnes menors d’aquesta
edat. Com la idea mai es que tornin a l’Aula Ordinària després d’un període d'avaluació

Avinguda Can Serra, 101


08906 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 8
Tels. 437 31 59 – 437 91 25
Fax. 438 80 89
GENERALITAT DE CATALUNYA
Institut d’Ensenyament Secundari
“Torras i Bages”
---------
L’Hospitalet de Llobregat
AULA OBERTA
IES Torras i Bages
2009-10

positiva a la oberta, sinó que sigui per a ells una via de sortida de l’institut, seria absurd
agafar alumnes que després no puguem integrar a cap programa ni que puguin tampoc
treballar.

4. L’alumne ha de ser capaç d’assumir i complir compromisos. La primera condició


sine qua non que l’alumne es trobarà per entrar a l’Aula Oberta es la signatura d’un
compromís on especifica que assistirà a l’Aula i que es comportarà adequadament. Per
aquest motiu, absentistes i alumnes amb greus problemes de comportament, estarien
descartats com a futurs alumnes de l’aula. En la fase de preselecció, els candidats han de
donar mostres d'aquesta voluntat de millora, especialment en conducta, adaptació als
processos d'ensenyament-aprenentatge i integració social.

5. L’alumne ha d’haver superat el primer cicle de l’ESO. Un altre dels objectius


principals del projecte es que els alumnes puguin promocionar, es a dir, obtenir el títol de
l’ESO encara que sigui amb adaptacions curriculars. Com que el projecte està plantejat per
un curs, màxim dos, es necessari que l’alumne es trobi ja a tercer o quart
(independentment de les assignatures pendents) per a tenir possibilitats reals de
promocionar i obtenir el títol. Ser capaços d’obtenir el títol no es només bo per la seva
autoestima, si no que també es legalment necessari per a alguns dels programes de
formació professional als que després es derivaran.

6. L’alumne no ha d'assistir a l’Aula d’Acollida. Ni a cap altre projecte semblant. El


motiu final és simple i el mateix que per fer aquests criteris de selecció: tenim poques
places d’Aula Oberta. Permetre que un alumne X acumuli recursos “especials” en la seva
persona, es deixar a altres alumnes sense la possibilitat de accedir-hi a cap recurs. Per
aquest motiu serà criteri de selecció la exclusivitat amb el projecte. A més, si l’alumne
participa d’altres projectes, en ser l’Aula Oberta un projecte integral, es trobarà amb
seriosos problemes i incompatibilitats d’horari.

Avinguda Can Serra, 101


08906 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 9
Tels. 437 31 59 – 437 91 25
Fax. 438 80 89
GENERALITAT DE CATALUNYA
Institut d’Ensenyament Secundari
“Torras i Bages”
---------
L’Hospitalet de Llobregat
AULA OBERTA
IES Torras i Bages
2009-10

7. L’alumne ha de ser voluntari. L’aula oberta és una segona oportunitat, no un càstig.


No és un aula per a “tontos”. Si l’alumne es veu forçat o obligat (família, pressió de
grup...) a pertànyer a l’Aula Oberta o no està convençut, això dificultarà greument el seu
aprenentatge amb la metodologia de l’aula i segurament acabi per destorbar el ritme de
treball dels altres. L’alumne ha de tenir una actitud positiva envers l’aula i estar disposat a
treballar per fer-se mereixedor d’aquesta oportunitat.

El procés de selecció de l'alumnat de l'Aula és el següent:

1. Preselecció (abril – maig):

a) Coordinació Pedagògica, des dels equips docents de 2n, 3r i 4t, proposa un


llistat de candidats per al curs següent, als quals hom els informa del projecte i
se'ls lliura el document de preselecció (AO1): els candidats han de mostrar
voluntat de millora en la seva condició d'alumnes (canvi d'actitud). Aquest serà
requisit imprescindible per a la selecció definitiva.

b) Els tutors confirmen la millora dels preseleccionats (AO2): s'obté la llista


definitiva de candidats.

2. Selecció (juny):

a) La Comissió de Diversitat tria al voltant de 15 candidats, ordenats per ordre de


prioritat. Cal incloure en primer lloc els alumnes de l'Aula que encara hi hagin de
romandre un curs més.

b) El tutor de l'Aula Oberta convoca les famílies dels alumnes (amb matrícula
tramitada) del curs vinent a una reunió informativa on informarà detalladament
de les característiques del projecte i els lliurarà el document de compromís i
acceptació d'escolarització en l'Aula Oberta (AO3).

Avinguda Can Serra, 101


08906 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 10
Tels. 437 31 59 – 437 91 25
Fax. 438 80 89
GENERALITAT DE CATALUNYA
Institut d’Ensenyament Secundari
“Torras i Bages”
---------
L’Hospitalet de Llobregat
AULA OBERTA
IES Torras i Bages
2009-10

L’alumne es compromet a:

- Mantenir una bona actitud i clima de respecte vers els


companys i professionals que intervinguin tant en les classes
teòriques com en les pràctiques.

- Participar en totes les propostes de treball que se li preparin,


així com tenir un bon ritme de treball per tal d’aprofundir en les
tasques encomanades.

- Assumir el projecte amb responsabilitat i continuïtat.

La família es compromet a:

- Assumir en responsabilitat i motivació el treball del seu fill/a.

- Assistir a les reunions que siguin necessàries per tal de portar


un control i seguiment del seu fill.

- Fer complir tots els acords presos en les reunions amb el tutor.

3. Confirmació (setembre): es confirma la incorporació dels alumnes seleccionats. En


el cas de alguna baixa, es repetirà el procés selecció amb altres alumnes del llistat
definitiu.

Avinguda Can Serra, 101


08906 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 11
Tels. 437 31 59 – 437 91 25
Fax. 438 80 89
GENERALITAT DE CATALUNYA
Institut d’Ensenyament Secundari
“Torras i Bages”
---------
L’Hospitalet de Llobregat
AULA OBERTA
IES Torras i Bages
2009-10

Criteris organitzatius (d'agrupament d'alumnes, espais,


horaris i utilització de recursos materials)

L'alumnat del projecte Apertae pertany a dues aules ordinàries del nostre centre. Els
alumnes de 3r són del grup C; els de 4t, del grup C, també. Seran, doncs, considerats com
la resta de l'alumnat del centre.

Aquest programa de diversificació curricular s'estructura de la manera en què s'estableix a


la normativa:

CURRÍCULUM HORES
Part diversificada (3r i 4t) 25
- Àmbit lingüístic i social 7
- Àmbit científic i tecnològic 6
- Àmbit pràctic 12
Part ordinària 5
- Primera llengua estrangera 2
- Educació Física 2 (3r), 1 (4t)
- Música 1 (3r)
- Educació Visual i Plàstica 2 (4t)
Tutoria 2

TOTAL 32

Avinguda Can Serra, 101


08906 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 12
Tels. 437 31 59 – 437 91 25
Fax. 438 80 89
GENERALITAT DE CATALUNYA
Institut d’Ensenyament Secundari
“Torras i Bages”
---------
L’Hospitalet de Llobregat
AULA OBERTA
IES Torras i Bages
2009-10

La concreció horària en què es manifesta aquesta estructura és la següent:

DL DM DC DJ DV
3r LLINDAR: LLINDAR:
H0
4t Pladur Fol

3r LLINDAR:
LLINDAR:
H1 anglès (3r C) Fusteria MATEMÀTIQ. anglès (3r C)
4t Tèxtil

3r LLINDAR: música LLINDAR:


H2 CASTELLÀ CASTELLÀ
4t Electricitat v. i plàstica Art
3r LLINDAR: LLINDAR:
H3 CATALÀ C. SOCIALS MATEMÀTIQ.
4t Mecànica Fusteria
3r e. física LLINDAR: LLINDAR:
H4 MATEMÀTIQ. C. SOCIALS
4t v. i plàstica Cuina NNTT
3r tutoria
H5 e. física (3r C)
4t tutoria
3r
H6 TUTORIA
4t
3r ciutadania
H7 TIC C. SOCIALS
4t (3r C)
3r
H8 C. NATURALS PR i TR C. NATURALS
4t
3r
H9 CATALÀ
4t

[EN MAJÚSCULES: hores d'Aula Oberta (IES Torras i Bages) i de TIP (Fundació El Llindar)]

[En minúscules: hores d'aula ordinària]

La variació en l'estructura horària de l'Aula Taller de la Fundació el Llindar (que inicia les
classes a les 8.00 h i les finalitza a les 13.30 h) respecte a la de l'IES Torras i Bages (que
inicia les classes a les 8.30 h i les finalitza a les 13.00 h) suposa per a l'alumnat del

Avinguda Can Serra, 101


08906 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 13
Tels. 437 31 59 – 437 91 25
Fax. 438 80 89
GENERALITAT DE CATALUNYA
Institut d’Ensenyament Secundari
“Torras i Bages”
---------
L’Hospitalet de Llobregat
AULA OBERTA
IES Torras i Bages
2009-10

programa un increment de 2 hores en l'horari total de la setmana.

La part diversificada s'organitza de la següent manera:

• IES Torras i Bages:

◦ Àmbit lingüístic i social: matèries Ciències Socials, Castellà i Català

◦ Àmbit científic i tecnològic: matèries Ciències Naturals, Matemàtiques

◦ Àmbit pràctic: alternativa a la religió (TIC) i Projecte de Recerca / Crèdit de


síntesi

• Aula Taller El Llindar:

◦ Àmbit pràctic: matèries Pladur, Fusteria, Electricitat, Mecànica, Cuina, FOL


(Formació i Orientació Laboral), Tèxtil, Art, NNTT (Noves Tecnologies)

La part ordinària s'organitza de la següent manera:

• IES Torras i Bages:

◦ El marc organitzatiu de l'Aula Oberta es basa en els horaris de l'alumnat de 3r


d'ESO, de tal forma que els alumnes de 4t cursen les matèries Primera Llengua
Estrangera, Educació Física i Ciutadania amb els seus companys de 3r d'Aula
Oberta, es a dir, en el grup ordinari de 3r C.

◦ Els alumnes de 3r cursen, a més, la matèria de Música.

◦ Els alumnes de 4t cursen la matèria optativa d'Educació Visual i Plàstica.

Els espais que intervenen en aquesta Diversificació són:

• IES Torras i Bages: aula pròpia, aules ordinàries, aules especials (informàtica, e.
Visual i Plàstica).

• Aula Taller El Llindar: nou tallers diferenciats per a cada matèria.


Avinguda Can Serra, 101
08906 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 14
Tels. 437 31 59 – 437 91 25
Fax. 438 80 89
GENERALITAT DE CATALUNYA
Institut d’Ensenyament Secundari
“Torras i Bages”
---------
L’Hospitalet de Llobregat
AULA OBERTA
IES Torras i Bages
2009-10

Criteris d'avaluació i d'acreditació per a l'alumnat

Concretament, en cada matèria, l'avaluació dels alumnes consta de:

• Seguiment diari en aquests aspectes:

◦ L'assistència, la participació i l'actitud a classe.

◦ Les intervencions orals relacionades amb continguts: el seu resultat. I la


predisposició per analitzar i corregir les errades.

◦ Les proves escrites periòdiques: el seu resultat.

◦ L'aplicació dels coneixements en els projectes.

◦ La presentació del dossier: ordre, claredat, correcció i data de lliurament.

• Recuperació i millora:

◦ La segona presentació del dossier, en el cas que calgui millorar-lo.

◦ La prova escrita de recuperació.

◦ El treball escrit de síntesi dels coneixements i dels continguts del trimestre.

En general, l'avaluació dels alumnes d'aquest programa de diversificació curricular es basa


en els següents criteris:

• És contínua i global.

• Valora en les matèries, en els projectes interdisciplinaris i en els àmbits:

◦ L'assoliment de les competències bàsiques tranversals (hàbits i conducta)

◦ L'assoliment de les competències bàsiques específiques (objectius de matèria)

• Contempla estratègies que permetin l'alumnat recuperar les valoracions negatives

Avinguda Can Serra, 101


08906 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 15
Tels. 437 31 59 – 437 91 25
Fax. 438 80 89
GENERALITAT DE CATALUNYA
Institut d’Ensenyament Secundari
“Torras i Bages”
---------
L’Hospitalet de Llobregat
AULA OBERTA
IES Torras i Bages
2009-10

de les matèries i dels projectes.

L’avaluació és realitzada pel conjunt del professorat que imparteix ensenyaments a


l’alumnat del programa, coordinats per la persona responsable de la tutoria. Les decisions
derivades de l’avaluació es prenen de forma col·legiada. D'una banda, el professorat del
programa ha d'aportar la informació corresponent a les activitats que l’alumne ha
desenvolupat i el professorat dels grups ordinaris la informació corresponent a les
activitats que ha desenvolupat amb el seu grup-classe. El professorat del programa ha de
fer un seguiment individualitzat de l’activitat de cadascun dels alumnes i disposar d’un
registre de l’evolució dels seus aprenentatges. La periodicitat de l'avaluació de les
activitats escolars realitzades en el centre és, d'acord amb el marc general, de tipus
trimestral. El tutor o la tutora fa el seguiment de les activitats pràctiques que l'alumnat
realitza fora del centre i aporta les dades d'avaluació relatives a aquest àmbit: en el cas de
l'escolarització compartida que es realitza en l'aula taller El Llindar, les dades d'avaluació
són quatrimestrals. Així doncs, l'avaluació conjunta de les dades de l'IES i de l'Aula Taller
es produeix a partir de la segona avaluació. En la primera, la part pràctica, si no es
destaquen des de El Llindar aspectes negatius rellevants, s'avalua amb la qualificació de
suficient a l'espera de les dades concretes del primer quatrimestre. Finalment, atès el
necessari compromís que s’ha d’establir amb els alumnes en relació amb la seva
participació en el programa de diversificació curricular com una oportunitat per a la millora
dels seus aprenentatges i de les competències bàsiques, cal que l’autoavaluació dels
alumnes mateixos esdevingui un element clau en el seu procés d’avaluació. Caldrà incidir
especialment en hàbits i valors com l’assistència regular a classe, la puntualitat, la
correcció en el tracte amb els altres, la responsabilitat, l’ordre, la constància i la iniciativa.

Els documents amb què hom desenvolupa l'avaluació són els següents:

• Full d'autoavaluació/avaluació de seguiment de les competències bàsiques

Avinguda Can Serra, 101


08906 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 16
Tels. 437 31 59 – 437 91 25
Fax. 438 80 89
GENERALITAT DE CATALUNYA
Institut d’Ensenyament Secundari
“Torras i Bages”
---------
L’Hospitalet de Llobregat
AULA OBERTA
IES Torras i Bages
2009-10

transversals (quinzenal) (AO4)

• Informe d'avaluació on es registren els aspectes actitudinals i conductuals,


juntament amb les valoracions obtingudes en cada matèria d'aprenentatge
(trimestral) (AO5)

Els alumnes de 4t de l'ESO que cursen aquest programa de diversificació superaran el curs
i, per tant, obtindran l'acreditació de l'ESO, si s'acompleixen els següents requisits:

• Superar amb suficiència les matèries de l'àmbit pràctic: s'atendrà les reflexions que
des de l'aula taller arribin justificant l'assoliment dels objectius d'aquest àmbit,
especialment en el cas que resti alguna matèria amb qualificació negativa.

• Assolir la majoria (80%) de les competències bàsiques transversals.

• En el cas que s'acompleixin els anteriors requisits:

◦ Superar amb suficiència l'àmbit científic i tecnològic i l'àmbit lingüístic i social: si


l'alumne / a ha assolit la majoria de les competències bàsiques transversals,
hom considerarà que l'àmbit ha estat superat encara que resti alguna matèria
amb qualificació negativa.

◦ Superar amb suficiència les matèries del currículum ordinari: Educació Física,
Ciutadania, Educació Visual i Plàstica / Música.

Els alumnes de 3r de l'ESO que cursen aquest programa de diversificació superaran el


curs, si s'acompleixen els següents requisits:

• Superar amb suficiència les matèries de l'àmbit pràctic: s'atendrà les reflexions que
des de l'aula taller arribin justificant l'assoliment dels objectius d'aquest àmbit,
especialment en el cas que resti alguna matèria amb qualificació negativa.

• Assolir una bona part (60%) de les competències bàsiques transversals.

Avinguda Can Serra, 101


08906 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 17
Tels. 437 31 59 – 437 91 25
Fax. 438 80 89
GENERALITAT DE CATALUNYA
Institut d’Ensenyament Secundari
“Torras i Bages”
---------
L’Hospitalet de Llobregat
AULA OBERTA
IES Torras i Bages
2009-10

• En el cas que s'acompleixin els anteriors requisits:

◦ Superar amb suficiència l'àmbit científic i tecnològic i l'àmbit lingüístic i social: si


l'alumne / a ha assolit una bona part de les competències bàsiques transversals,
hom considerarà que l'àmbit ha estat superat encara que resti alguna matèria
amb qualificació negativa.

◦ Superar amb suficiència les matèries del currículum ordinari: Educació Física,
Ciutadania, Educació Visual i Plàstica / Música.

Si en finalitzar el primer curs del programa de diversificació curricular, l’equip docent


considera que l’alumne o alumna ha assolit en grau suficient els objectius i les
competències bàsiques i, sempre que aquesta mesura afavoreixi el seu desenvolupament
escolar i personal, es podrà decidir que faci el quart curs d’educació secundària obligatòria
seguint el currículum general a l’aula ordinària, si cal amb adaptacions o ajustaments de la
programació general o mesures de reforç.

L’alumnat que en acabar el programa no estigui en condicions d’obtenir el títol de graduat


en educació secundària obligatòria i compleixi els requisits d’edat establerts en l’article 19
del Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de
l’educació secundària obligatòria, podrà romandre un curs més en el programa.

Els alumnes que, a parer de l’equip docent, no hagin superat el primer curs del programa
podran incorporar-se excepcionalment en els programes de qualificació professional inicial
si han complert 15 anys abans del dia 1 de juliol de l’any natural de l’inici del programa de
qualificació professional inicial i compleixin els requisits establerts per a l’accés a la
normativa específica que els regula.

Avinguda Can Serra, 101


08906 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 18
Tels. 437 31 59 – 437 91 25
Fax. 438 80 89
GENERALITAT DE CATALUNYA
Institut d’Ensenyament Secundari
“Torras i Bages”
---------
L’Hospitalet de Llobregat
AULA OBERTA
IES Torras i Bages
2009-10

Competències bàsiques transversals

Competències comunicatives
1. Competència comunicativa lingüistica i audiovisual

- Escoltar el professor i els companys/es.

- Respectar el torn de paraula.

- Entendre explicacions que impliquen un ordre o un conjunt d’ordres.

- Expressar oralment idees utilitzant frases senzilles.

- Explicar accions i procediments seguits de forma ordenada.

- Explicar per escrit idees, accions i procediments ordenadament.

- Emprar un vocabulari adient a la temàtica i situació.

- Utilitzar diverses tècniques d’expressió oral i escrita (narració, descripció,


exposició, notícia, entrevista, cómic).

- Dialogar amb un company/a i amb un petit grup de companys/es.

- Llegir en veu alta utilitzant una entonació i vocalització adequades.

- Contestar de manera oral i escrita preguntes directes d’explicacions i preguntes

extretes d’un text.

- Utilitzar el diccionari correctament.

- Aprendre la importància de la bona cal·ligrafia.

- Tenir cura de la presentació dels treballs.

- Interpretar missatges publicitaris.

Avinguda Can Serra, 101


08906 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 19
Tels. 437 31 59 – 437 91 25
Fax. 438 80 89
GENERALITAT DE CATALUNYA
Institut d’Ensenyament Secundari
“Torras i Bages”
---------
L’Hospitalet de Llobregat
AULA OBERTA
IES Torras i Bages
2009-10

- Reconèixer i distingir els elements que configuren un missatge publicitari.

- Identificar els elements d’una notícia escrita.

2. Competència artística i cultural

- Conèixer, valorar i respectar els valors bàsics i la manera de viure de la pròpia


cultura

i d’altres cultures.

- Fomentar el treball cooperatiu per aprendre a negociar, ser solidaris i

responsabilitzar-se.

- Respectar les normes establertes per a la vida social.

- Mostrar sensibilitat i respecte vers les manifestacions artístiques.

- Identificar la importància representativa, expresiva i comunicativa que els factors

estètics han tingut i tenen en la vida quotidiana de les persones i la societat.

- Valorar i respectar el patrimoni artístic i cultural.

Competències metodològiques
3. Tractament de la informació i competència digital

- Conèixer els diferents suports en què es troba una informació.

- Aprendre a cercar, seleccionar i emmagatzemar la informació en diferents suports.

- Processar la informació (tractar-la amb diferentes eines per a canviar el seu


format

original).

- Posar en marxa i parar un ordinador de manera correcta.

Avinguda Can Serra, 101


08906 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 20
Tels. 437 31 59 – 437 91 25
Fax. 438 80 89
GENERALITAT DE CATALUNYA
Institut d’Ensenyament Secundari
“Torras i Bages”
---------
L’Hospitalet de Llobregat
AULA OBERTA
IES Torras i Bages
2009-10

- Guardar ordenadament i recuperar treballs.

- Utilitzar a nivell d’usuari les aplicacions bàsiques del sistema operatiu.

- Conèixer l’estructura de les dades d’un sistema.

- Utilitzar de manera senzilla i autònoma diferents programes d’ofimàtica.

- Utilitzar el navegador.

- Utilitzar el correu electrònic.

- Utilitzar programes interactius dissenyats amb funció pedagògica.

- Buscar informació amb un navegador emprant correctament les paraules clau.

4. Competència matemàtica

- Comprendre, utilitzar i relacionar els números.

- Saber fer operacions bàsiques.

- Conèixer els símbols matemàtiques bàsics.

- Interpretar mapes i gràfics senzills.

- Analitzar, interpretar i expressar informacions, dades i argumentacions a partir de

pautes prèviament treballades.

- Mostrar seguretat i confiança per a la resolució de problemes de la vida


quotidiana.

5. Competència d’aprendre a aprendre

- Reconèixer les pròpies capacitats.

- Ser conscient del que se sap i del que cal aprendre, les carències.

- Prendre consciència del què s’aprèn i com s’aprèn.

Avinguda Can Serra, 101


08906 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 21
Tels. 437 31 59 – 437 91 25
Fax. 438 80 89
GENERALITAT DE CATALUNYA
Institut d’Ensenyament Secundari
“Torras i Bages”
---------
L’Hospitalet de Llobregat
AULA OBERTA
IES Torras i Bages
2009-10

- Buscar noves estratègies per enfrontar-se davant les dificultats.

- Conèixer i utilitzar diferents tècniques d’aprenentatge i d’estudi, treball cooperatiu


i treball per projectes.

- Buscar informació utilitzant diversos recursos.

- Plantejar hipòtesis i analitzar les causes i conseqüències que se’n deriven.

- Treure i extreure conclusions.

- Raonar de forma sistemàtica.

- Aplicar els diferents aprenentatges a nous àmbits i generar-ne de nous amb la


seva aplicació.

- Saber organitzar-se bé el temps i les activitats.

- Gaudir de l’aprenentatge.

Competències personals
6. Competència d’autonomia i iniciativa personal

- Adquirir valors de responsabilitat i constància en el treball.

- Ser perseverant davant l’adversitat.

- Millorar la confiança en sí mateix.

- Potenciar l’autocontrol.

- Potenciar la capacitat de crear petits projectes i planificar les accions per a dur-los
a terme.

- Mostrar-se flexible davant el medi que ens envolta.

- Desenvolupar una actitud positiva envers els canvis.

Avinguda Can Serra, 101


08906 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 22
Tels. 437 31 59 – 437 91 25
Fax. 438 80 89
GENERALITAT DE CATALUNYA
Institut d’Ensenyament Secundari
“Torras i Bages”
---------
L’Hospitalet de Llobregat
AULA OBERTA
IES Torras i Bages
2009-10

- Ser conscient de les pròpies accions en el medi.

- Desenvolupar la capacitat d’afrontar els problemes, de prendre decisions i


d’assumir errades.

- Mostrar responsabilitat en tots els actes.

- Tenir iniciativa.

- Proposar-se objectius i planificar les accions per a assolir-los.

- Valorar la presa de decisions per tal que les accions siguin assertives.

- Valorar positivament la satisfacció a llarg termini per sobre de la immediata.

- Projectar la pròpia persona a partir del treball realitzat.

Competències específiques centrades en conviure i habitar el món


7. Competències en el coneixement i la interacció amb el món físic

- Adequar la percepció de l’espai físic en els quals es desenvolupen les activitats

humanes i la vida en general.

- Moure’s en l’entorn més proper i respondre als possibles problemes de forma

autònoma.

- Dirigir reflexivament accions per a la millora i preservació de les condicions de vida

pròpia i dels altres, per tenir cura del medi, fer un ús responsable dels recursos i

racionalitzar el consum.

- Valorar críticament els hàbits socials relacionats amb la salut, el consum i el medi

ambient, i contribuir a la seva conservació i millora.

Avinguda Can Serra, 101


08906 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 23
Tels. 437 31 59 – 437 91 25
Fax. 438 80 89
GENERALITAT DE CATALUNYA
Institut d’Ensenyament Secundari
“Torras i Bages”
---------
L’Hospitalet de Llobregat
AULA OBERTA
IES Torras i Bages
2009-10

- Valorar i conscienciar-se que el desenvolupament sostenible serà possible si

afavorim entre tots pràctiques i actituds d’ús responsable dels recursos.

8. Competència social i ciutadana

- Conèixer la pròpia persona.

- Acceptar-se un mateix i intentar millorar.

- Acceptar i respectar els altres i les llibertats d’un mateix i les dels altres.

- Mantenir un comportament correcte a l’aula i a altres àmbits educatius fora de


l’aula.

- Mostrar les pròpies idees.

- Acceptar i respectar les idees dels altres.

- Acceptar democràticament una decisió.

- Tenir capacitat d’empatia.

- Saber discutir mantenint un comportament adequat.

- Utilitzar el diàleg per prendre decisions i arribar a acords.

- Complir els acords.

- Conèixer els nostres drets i responsabilitats per prendre decisions.

- Ser responsable de les pròpies decisions i decidir com ha de ser aquest

comportament en cada situació.

- Cooperar amb els altres.

- Valorar les diferències culturals entre els diferents col·lectius, en particular entre

homes i dones.

Avinguda Can Serra, 101


08906 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 24
Tels. 437 31 59 – 437 91 25
Fax. 438 80 89
GENERALITAT DE CATALUNYA
Institut d’Ensenyament Secundari
“Torras i Bages”
---------
L’Hospitalet de Llobregat
AULA OBERTA
IES Torras i Bages
2009-10

- Desenvolupar una visió crítica (ajustada a la realitat i no basada en estereotips)

envers fenòmens com la immigració i la diversitat cultural.

Avinguda Can Serra, 101


08906 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 25
Tels. 437 31 59 – 437 91 25
Fax. 438 80 89
GENERALITAT DE CATALUNYA
Institut d’Ensenyament Secundari
“Torras i Bages”
---------
L’Hospitalet de Llobregat
AULA OBERTA
IES Torras i Bages
2009-10

Referències

BELLVÍS (2008): www.e-promocio.com.


CRUZ, J. (2007): http://www.xtec.cat/~jcruz/recursos/c_aula_oberta.html
IES FREDERIC MOMPOU (2008):
http://www.xtec.cat/centres/a8034011/pdf/program08_09/div/ao34.pdf
INSTRUCCIONS (2009): Instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres
per al curs 2009-2010.

Avinguda Can Serra, 101


08906 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 26
Tels. 437 31 59 – 437 91 25
Fax. 438 80 89