ESTADÍSTICA DE L'ÚS DE LES TIC EN UN CENTRE D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA

De les enquestes realitzades als professors d'un centre educatiu de l'etapa
de primària, s'extreuen les següents dates:
Sessions diàries
Dies lectius semanals
Setmanes en un mes
Nombre de classes
Nombre de sessions lectives al
mes per classe
Nombre de sessions lectives al
mes en primària

6
5
4
18
120
2160

Mitjançant aquestes dades, analitzem els següents percentatges:

Curs i classe

Sessions TIC mensuals

Ús mensual (%)

Ús sobre el total (%)

1r EP A
1r EP B
1r EP C
2n EP A
2n EP B
2n EP C
3r EP A
3r EP B
3r EP C
4t EP A
4t EP B
4t EP C
5é EP A
5é EP B
5é EP C
6é EP A
6é EP B
6é EP C

35
20
65
65
70
65
100
25
80
55
45
80
100
90
50
30
100
90

29%
17%
54%
54%
58%
54%
83%
21%
67%
46%
38%
67%
83%
75%
42%
25%
83%
75%

2%
1%
3%
3%
3%
3%
5%
1%
4%
3%
2%
4%
5%
4%
2%
1%
5%
4%

Total al curs (sessions)
120

200

205

180

240

220

Estadístiques de l'ús de les TIC
Mitja
Mitjana
Màxim
Mínim
Total de les sessions en l'etapa

64,72
65
100
20
1165

sessions
sessions
sessions
sessions
sessions

Sessions TIC mensuals
120
100
80
60
40
20
0
Ús mensual (%)

1r EP A 1r EP B 1r EP C 2n EP A 2n EP B 2n EP C 3r EP A 3r EP B 3r EP C 4t EP A 4t EP B 4t EP C 5é EP A 5é EP B 5é EP C 6é EP A 6é EP B 6é EP C
35

20

65

65

70

65

100

25

80

55

Ús mensual en 1r EP

29%

54%

17%

1r EP A

1r EP B

1r EP C

45

80

100

90

50

30

100

90

1r EP A

90%

1r EP B

1r EP C

Ús mensual per classe sobre el total en el curs (%)
Ús sobre el total de l'etapa (%)

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
1r EP A 1r EP B 1r EP C 2n EP A 2n EP B 2n EP C 3r EP A 3r EP B 3r EP C 4t EP A 4t EP B 4t EP C 5é EP A 5é EP B 5é EP C6é EP A 6é EP B 6é EP C

Ús mensual (%)

Ús sobre el total (%)