ESTADÍSTICA DE L'ÚS DE LES TIC EN UN CENTRE D'EDUCACIÓ

De les enquestes realitzades als professors d'un centre edu
de l'etapa de primària, se n'extreuen les següents dates:
Sessions diàries
Dies lectius semanals
Setmanes en un mes
Nombre de classes
Nombre de sessions lectives
al mes per classe
Nombre de sessions lectives
al mes en primària

6
5
4
18
120
2160

Mitjançant aquestes dades, analitzem els següents percentatges:

Curs i classe
1r EP A
1r EP B
1r EP C
2n EP A
2n EP B
2n EP C
3r EP A
3r EP B
3r EP C
4t EP A
4t EP B
4t EP C
5é EP A
5é EP B
5é EP C
6é EP A
6é EP B
6é EP C

Sessions TIC
mensuals
35
20
65
65
70
65
100
25
80
55
45
80
100
90
50
30
100
90

Ús mensual (%) Ús sobre el total (%)
29%
17%
54%
54%
58%
54%
83%
21%
67%
46%
38%
67%
83%
75%
42%
25%
83%
75%

Estadístiques de l'ús de les TIC

2%
1%
3%
3%
3%
3%
5%
1%
4%
3%
2%
4%
5%
4%
2%
1%
5%
4%

Estadístiques de l'ús de les TIC
Mitja
64.72
Mitjana
65
Màxim
100
Mínim
20
Total de les sessiones en l'etapa 1165

sesiones
sesiones
sesiones
sesiones
sesiones

Sessions TIC mensuals
120
100
80
60
40
20
0
1r EP A 1r EP B
Ús mensual (%)

35

1r EP
C

20

65

2n EP 2n EP 2n EP
3r EP
3r EP A 3r EP B
A
B
C
C
65

70

65

100

25

80

4t EP
4t EP 5é EP
4t EP B
A
C
55

45

Ús mensual en 1r EP

29%

54%

17%

1r EP A

1r EP B

1r EP C

80

1r EP A

90%

1r EP B

1r EP C

Ús mensual per classe sobre el total en el curs (%)
Ús sobre el total de l'etapa (%)

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
1r EP A 1r EP B 1r EP 2n EP 2n EP 2n EP 3r EP A 3r EP B 3r EP
C
A
B
C
C

Ús mensual (%)

4t EP 4t EP B 4t EP
A
C

Ús sobre el total (%)

RE D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA

d'un centre educatiu
egüents dates:

Total en el curs (sessions)
120

200

205

180

240

220

4t EP 5é EP 5é EP 5é EP 6é EP 6é EP 6é EP
A
B
C
A
B
C
100

90

50

30

100

90

otal en el curs (%)
apa (%)

4t EP 5é EP 5é EP 5é EP 6é EP 6é EP 6é EP
A
B
C
A
B
C