Está en la página 1de 2

En El Frente De Gandesa

128 Dm
2
:4 H

H H

: H H H H
:

: H

H H

A7

H H H

H H

Si....

me

Dm

- bes me pa - ra - de - ir
en bue - na
for mo - ro Mo - ha - med....
- na - das rom - pe - do Dm

quie quie - tra pla -

res
res
da
to

H H H H

A7

H H H H

Dm

Dm

Dm

ro.
ma
ras

H (H )
pa
da

ya....
- ra....
hay....
son....

H H

H H H H

H H (H) H

A7

ya....
pa - ra....
da hay....
son....

A7

H H H H
H H H H
A7

H H H H

quie - res es - cri - bir....


quie - res co - mer
bien
- tra - da
e - sa
fon
pla - to que te
dan....

(H H H H

es - cri - bir....
co - mer
bien....
de e - sa
fon que te
dan....

H H

H H H H

: H H H H
: H

H
sa hu un
gra -

r
G) H H H
El
Dm

Si me
Si t
A la en pri - mer

H H H H

sa - bes me pa - ra - de - ro,
hu - ir en bue - na
for - ma
un mo - ro Mo - ha - med,
gra - na - das rom - pe - do - ras:

en
en
que
el

el
el
te
se -

: H

fren - te
fren - te
di - ce:
- gun - do

Dm

fue
fon
- mer?...
- mo

ria....

Fi Fi Un
Ia

GH H H H
H
D

rei....
- xeu?...
- re - u....
De - u....
meu....
G7

GG

Bm

HH

ma - lal
me - va
fi
me - va
fi
dei - xo als
po
me - va
ma
Bm

F 7

H H GG
G

H
GH

HH

HH

Com - tes
El
mal
Quan
se qua - tre al
per - qu el
Bm

gent....
beu....
reu....
De - u....
fe - u....

GG

H H H GG
H

G
G

nu

com un

pom....

H
H

H
H

H
H

GG

de

43

H HH
H

la
fi de qun
d'ai - x
per - que
us
dei F 7

HH

Bm

cla - vells....

G
G

HH

lla....
del
bon
mal....
us
que us con - fe - sse re - sin
a
xo el.... ma - rit
Bm

GH H H

Ai,

GH H H

Catalunya Trad.

F 7

ra
li - nea
de
tie - nes
u - na
nes pa - ra
co re - co - brar me -

la
van
a
veu
que
jo
tinc
ma
reu
con - fess - a
meu ger - m en
Car
tin - gueu
en
cam
Bm

fue - go.
fon - da
co - mer?
mo - ria.

pri - mer

Em

Dm

ta,
lla
lla
bres
re

HH

li - nea de
nes u - na
pa - ra
co - brar me -

r
(H) H H H
Si
t

A la en -

GG

com - tes
i....
no - ble
b prou que....
me'l
sa el
tes - ta - ment
fa Dos a
la Ma - re
de
com ja fa molt temps que
F 7
Bm
G7

El Testament D'Amelia
G

lla, la
lla,
la
cas - tell
vos la
F 7

pri - me
a - ll
qu
tie
pa - ra

El

sa
sa
sa,
lla,

go
da....

de Gan - de
de Gan - de
Pa - sa,
pa
de me - tra

GG
H

L'A - me - lia es - ta

3 Bm
: 4 H H

de - sa pri - me - ra....
de - sa
a - ll
tie
pa - sa, Qu tie - nes....
tra - lla, pa - ra
re

A7

de Gan de Gan Pa - sa,


de me -

el
fren - te
el
fren - te
te
di - ce:
se - gun - do

En
En
Que
El

Dm

GG

re,
re
da
les,
bra

HH HH GG

que el meu cor


G

H
H
se'm

También podría gustarte