Está en la página 1de 2

Plazo para solicitar las becas

9:00 a 11:00 y de 15:00 a 16:00 en la biblioteca (1 piso)


3 noviembre: 2 aos, usuarios del comedor, y los que hacen beca por primera vez.
4 noviembre: 3 aos A y 3 aos B 10 noviembre: 2.A y 2.B
5 noviembre: 4 aos A y 4 aos B 11 noviembre: 3.A y 3.B
6 noviembre : 5 aos 12 noviembre: 4.A y 4.B
7 noviembre: 1.A y 1.B 13 noviembre: 5.A y 5.B
14 noviembre: 6.A y 6.B
Documentacin necesaria para 2 aos y los que hacen beca por 1 vez
Fotocopia DNI de todos los mayores de edad que vivan en casa, o tarjeta de residencia en caso de extranjeros.
Fotocopia del libro de familia (pgina donde aparece el alumno).
Certificado de empadronamiento en caso de convivir con los abuelos.
Las familias que no han hecho declaracin de la renta, tendrn que traer alguna justificacin de los ingresos
percibidos en el 2013 ( ayuda social, RGI Lanbide-, 10T, paro, pensin de jubilacin, invalidez............).
SIN ESTOS JUSTIFICANTES NO SE PODR TRAMITAR LA BECA.
Si se ha hecho declaracin en el 2013, NO hay que traer la justificacin.
Si alguna familia hizo la declaracin de la renta en otra comunidad, tendr que traer la fotocopia.
En caso de ser autnomo, datos econmicos del ao 2013.
Familias monoparentales: Justificante actualizado de la pensin compensatoria y por alimentos a favor de los hijos
+certificado de empadronamiento, y si procede, los ingresos del cnyuge o pareja.
En caso de situaciones especiales (minusvala, familias numerosas.....), traer documentos acreditativos.
El apartado III del impreso cumplimentado y sellado por el banco correspondiente.
Documentacin necesaria para renovantes
Familias monoparentales: Justificante actualizado de la pensin compensatoria y por alimentos a favor de los hijos
+certificado de empadronamiento, y si procede, los ingresos del cnyuge o pareja.
Las familias que no han hecho declaracin de la renta, tendrn que traer alguna justificacin de los ingresos
percibidos en el 2013 ( ayuda social, RGI Lanbide-, 10T, paro, pensin de jubilacin, invalidez............).
SIN ESTOS JUSTIFICANTES NO SE PODR TRAMITAR LA BECA.
Fotocopia de la autorizacin de residencia (extranjeros). No vale el pasaporte.
En caso de situaciones especiales (minusvala, familias numerosas, incapacidad......), traer documentos acreditativos.
Si ha cambiado el DNI o la direccin, fotocopia o empadronamiento respectivamente..
TRAED TODA LA DOCUMENTACIN, NO SE HARN FOTOCOPIAS EN EL COLEGIO


Bekak eskatzeko epea
9:00etatik 11:00etara eta 15:00etatik 16:00etara liburutegian (1. solairuan)
Azaroak 3: Jantokian geratzen diren 2 urtekoak eta beka lehenengo aldiz egiten dutenak.
Azaroak 4: 3 urte A eta 3 urte B Azaroak 10: 2.A eta 2.B
Azaroak 5: 4 urte A eta 4 urte B Azaroak 11: 3.A eta 3.B
Azaroak 6: 5 urte Azaroak 12: 4.A eta 4.B
Azaroak 7: 1.A eta 1.B Azaroak 13: 5.A eta 5.B
Azaroak 14: 6.A eta 6.B
2 urte eta beka lehenengo aldiz eskatzeko dokumentazioa
Familiakide konputagarri guztien NANaren fotokopia.
Familia liburuaren fotokopia (Ikasle eskatzailea agertzen den orria).
Aitona-amonak ikaslearen etxean bizi direla egiaztatzen duen ziurtagiria, udalak egina.
Errenta-aitorpena egin ez duten familiek, 2013 urtean irabazi dutenaren ziurtagiria aurkeztu beharko dute (diru
laguntza Lanbide-, 10T, langabezia, erretiro-pentsioa, elbarritasuna.......).
ZIURTAGIRIRIK GABE EZIN IZANGO DA BEKARIK ESKATU.
2013ko Errenta-aitorpena eginda baduzue, ziurtagiririk EZ ekarri.
Errenta-aitorpena beste lurralde historiko batean egin duten familiek, fotokopia ekarri beharko dute.
Autonomoek, 2013ko datu ekonomikoak aurkeztuko dituzte.
Guraso bakarreko familiak: Hitzarmen erregulatzailea eta konpentsazio eta elikagaietarako pentsioen ziurtagiria +
erroldaren agiria eta bikotearen diru sarreren agiria.
Egoera berezietan (ezintasuna, guraso bananduak,familia ugariak., inkapazitatea....) ziurtagiriak ekarri.
Inprimakiaren III. atala beteta eta bankuaren zigiluarekin egon behar da.
Beka berritu behar dutenek ekarri behar duten dokumentazioa
Guraso bakarreko familiak: Hitzarmen erregulatzailea eta konpentsazio eta elikagaietarako pentsioen ziurtagiria +
erroldaren agiria eta bikotearen diru sarreren agiria.
Errenta-aitorpena egin ez duten familiek, 2013 urtean irabazi dutenaren ziurtagiria aurkeztu beharko dute (diru
laguntza Lanbide-, 10T, langabezia, erretiro-pentsioa, elbarritasuna.......).
ZIURTAGIRIRIK GABE EZIN IZANGO DA BEKARIK ESKATU.
Atzerritarrek, egoitza baimenaren fotokopia. Pasaporteak ez du balio.
Egoera berezietan (ezintasuna, guraso bananduak,familia ugariak......) ziurtagiriak ekarri.
NAN edota helbidea aldatzekotan, horren fotokopia edota udalak egindako ziurtagiria.
DOKUMENTAZIO OSOA EKARRI, ESKOLAN EZ DA FOTOKOPIARIK EGINGO