Está en la página 1de 2

Inversiones 2014

CP Romo
265.905


Renovacin estructura porche largo,
reparacin aleros de los edificios de
Direccin y Gimnasio, impermeabilizacin
aleros edificio Educacin Infantil y mejora
del sistema elctrico

CP Andra Mari
13.415


!ejora del sistema elctrico, depsito de
gasleo y sustitucin de puertas del
polideportivo


Gobela Ikasola
25.22!

"aneado y pintado de aleros y mejora del
sistema elctricoCP "arra#a$%bi
5.06&


"ubsanacin de deficiencias del sistema
elctrico y del depsito de gasleoCP 'ara(a)a
24.459

#rabajos de impermeabilizacin en el
edificio he$agonal, barnizado de suelos de
las aulas infantiles y sustitucin de
calderaCP *%bilea
59.262


!ejora de los sistemas de anclaje y
proteccin de los edificios,
impermeabilizacin de la cubierta y
sustitucin de calderaCP *abala+'an Mar,n
16.490Reparacin de la pared del gimnasio,
supresin de barreras ar%uitectnicas,
reposicin de muro y sustitucin de
ventanas en el edificio de Educacin
InfantilInbersioak 2014


Romo IP
265.905


&taripe luzearen egitura berritzea,
gimnasio'o eta zuzendaritza'o
erai'ineta'o teilatu(hegal egitura'
'onpontzea, )aur )ez'untza'o erai'ine'o
ganbela' iragazgaiztea eta teilatu(hegala'
'onpontzea eta argiteria sistema
hobetzea

Andra Mari IP
13.415


&rgiteria sistema hobetzea, gasoleo(
andela aldatzea eta 'iroldegiaren atea'
aldatzea


Gobela Ikasola
25.22!

#eilatu(hegoa' garbitzea eta margoztea,
eta argiteria sistema hobetzea"arra#a$%bi IP
5.06&


&rgiteria sistema zuzentzea eta gasoleo(
andela aldatzea'ara(a)a IP
24.459

Iragazgaizte'o lana' erai'in
he$agonalean, haurren gelatan zorua'
barnizatzea, eta galdara aldatzea
*%bilea IP
59.262


Erai'inen aingura'eta eta babeste'o
sistema' hobetzea, estal'ia iragazgaiztea
eta galdara aldatzea*abala+'an Mar,n IP
16.490Gimnasioa 'onpontzea, hezi
ar'ite'toni'oa' ezabatzea, horma
aldatzea eta )aur )ez'untzaz'o
erai'ine'o lehioa' aldatzea

También podría gustarte