Está en la página 1de 17

ORGANINS CHEMIJOS KARTOJIMAS

CHEMINIS EKSPERIMENTAS
1.10.Praktikai gauti, surinkti ir ata!inti "t"n# $u%as ir u!ra&ti ata!ini'# r"ak(i%#s su ka)i#
"r'anganat# tira)u s(*"'+.
1.11.Praktikai ata!inti g)i("r#), -ari#.II/ *i$r#ksi$u aga) 01$ing+ sa)-#s #k&t,.
1.11.Praktikai ata!inti a)$"*i$us -ari#.II/ *i$r#ksi$u ar0a si$a0r# #ksi$# a'#niakiniu
tira)u aga) 01$ingus r"ak(i%2 #!&'ius ir u!ra&ti atitinka'2 r"ak(i%2 )&gtis.
1.13.Praktikai ata!inti g)iuk#45 kai a)$"*i$+ ir kai #)i*i$r#ksi), a)k#*#),.
1.16.Praktikai aga'inti "st"r, i "tan#)i# ir "tan# r1gti"s.
1.16. Praktikai aga'inti "st"r, .iki C 7 at#'2/ i -i"n*i$r#ksi)i2 a)k#*#)i2 ir kar0#ksir1g8i2.
A9KANAI
Bendroji formul C
n
H
2n+2
Homologas homologins eils narys.
Homologin eil organini jungini eil, kurios gretimi nariai skiriasi CH
2
grupe.
CH
:
'"tanas
C
3
H
7
CH
6
;CH
6
"tanas
C
6
H
<
CH
6
;CH
3
; CH
6
r#anas
C
:
H
10
CH
6
;CH
3
; CH
3
;CH
6
0utanas
C
=
H
13
CH
6
;CH
3
;CH
3
; CH
3
; CH
6
"ntanas
C
7
H
1:
CH
6
;CH
3
; CH
3
; CH
3
; CH
3
; CH
6
*"ksanas
C
>
H
17
CH
6
;CH
3
; CH
3
; CH
3
; CH
3
;CH
3
; CH
6
*"tanas
C
<
H
1<
CH
6
;CH
3
; CH
3
; CH
3
; CH
3
;CH
3
; CH
3
;CH
6
#ktanas
C
?
H
30
CH
6
;CH
3
; CH
3
; CH
3
; CH
3
; CH
3
;CH
3
; CH
3
; CH
6
n#nanas
C
10
H
33
CH
6
;CH
3
; CH
3
; CH
3
; CH
3
; CH
3
; CH
3
; CH
3
; CH
3
; CH
6
$"kanas
M#)"ku)in@, sutru'inta strukt1rin@ ir n"sutru'inta strukt1rin@s A#r'u)@s.
M"tan# ir "tan# '#)"ku)i2 "r$-in@ san$ara.
Iomerai! molekuls, kurios susideda i" tokio pat skai#iaus, toki pat atom, $et turi skirting%
strukt&r% ir sa'y$es.
IBPAC n#'"nk)at1r#s tais&k)@s. Cutan#, "ntan#, *"ksan#, *"tan# strukt1riniai i4#'"rai ir %2
a-a$ini'ai. Ha)#g"nint2 ang)ia-an$"ni)i2, turin8i2 iki $-i"%2 *a)#g"n2 at#'2 a-a$ini'ai.
1
(etano fiikins sa'y$sD 0"k-a@s, 0"sa)-@s $u%#s, )"ng-"sn@s u! #r+, 0)#gai tirsta -an$"n&%".
)*+),- CH.(I,/0 0)12B/0.
E"gi'asD CH
:
F 3O
3
GCO
3
F 3H
3
O
3C
7
H
1:
F 1?O
3
G13CO
3
F 1:H
3
O
3C
7
H
1:
F 16O
3
G13CO F 1:H
3
O
3C
7
H
1:
F >O
3
G13C F 1:H
3
O
Pakait2 r"ak(i%a su *a)#g"naisD
CH
:
F C)
3
GCH
6
C) F HC)
CH
6
C) F C)
3
GCH
3
C)
3
F HC)
CH
3
C)
3
F C)
3
GCHC)
6
F HC)
CHC)
6
F C)
3
G CC)
:
F HC)
Pakait2 r"ak(i%#s su *a)#g"nais ra$ika)inis '"(*ani4'as.
R"ak(i%#s su!a$ini'as .ini(i%a-i'as/ BH sin$u)iai
C)
3
G IC) F IC)
Gran$in@s augi'as
CH
:
F IC)G ICH
6
F HC)
ICH
6
F C)
3
G CH
6
C) F IC)
Gran$in@s nutr1ki'as
IC) F IC)G C)
3
IC) F ICH
6
G CH
6
C)
ICH
6
F ICH
6
G CH
6
; CH
6

M"tan# k#n-"rsi%a -an$"ns garaisD
3
CH
:
F H
3
O GCO F 6H
3
3CH
:
F 3H
3
O F O
3
G3CO
3
F 7H
3
+rekingas auk"tesnij naftos anglia'andenili skaidymas, kai gaunami degalai ir 3'air&s
anglia'andenili mi"iniai 4
C
17
H
6:
G C
<
H
1<
F C
<
H
17
C
<
H
1<
G C
:
H
10
F C
:
H
<
C
:
H
10
G C
3
H
7
F C
3
H
:
(etano naudojimas
Kuras .Etinui, su#$!ia's, *a)#g"ninti"'s $arinia's, -an$"ni)iui, '"tana)iui, sint"4@s $u%#'s.CO ir
H
3
/ gauti.
A9KENAI
Bendroji formul C
n
H
2n
H#'#)#gas ; *#'#)#gin@s "i)@s nar&s.
H#'#)#gin@ "i)@ ; #rganini2 %ungini2 "i)@, kuri#s gr"ti'i nariai skiriasi ; CH
3
; gru".
C
3
H
:
CH
3
JCH
3
"t"nas
C
6
H
7
CH
3
JCH ; CH
6
r#"nas
C
:
H
<
CH
3
JCH; CH
3
; CH
6
1 K0ut"nas
C
=
H
10
CH
3
JCH; CH
3
; CH
3
; CH
6
1 K"nt"nas
C
7
H
13
CH
3
JCH;CH
3
; CH
3
; CH
3
; CH
6
1 K *"ks"nas
C
>
H
1:
CH
3
JCH

; CH
3
; CH
3
; CH
3
;CH
3
; CH
6
1K*"t"nas
C
<
H
17
CH
3
JCH

; CH
3
; CH
3
; CH
3
;CH
3
; CH
3
; CH
6
1K#kt"nas
C
?
H
1<
CH
3
JCH; CH
3
; CH
3
; CH
3
; CH
3
; CH
3
; CH
3
; CH
6
1 K

n#n"nas
C
10
H
30
CH
3
JCH; CH
3
; CH
3
; CH
3
; CH
3
; CH
3
; CH
3
; CH
3
; CH
6
1 K $"("nas
M#)"ku)in@, sutru'inta strukt1rin@ ir n"sutru'inta strukt1rin@s A#r'u)@s.
Et"n# '#)"ku)@s "r$-in@ san$ara
Iomerai! molekuls, kurios susideda i" tokio pat skai#iaus, toki pat atom, $et turi skirting%
strukt&r% ir sa'y$es.
Ang)i"s at#'2 gran$in@s, akait2 a$@ti"s, $-igu0#%# r&i# a$@ti"s, (is ir trans i4#'"ri%a.
IBPAC n#'"nk)at1r#s tais&k)@s. Cut"n#, "nt"n# i4#'"rai ir %2 a-a$ini'ai.
6
.teno fiikins sa'y$sD 0"-"ik 0"k-a@s, 0"sa)-@s $u%#s, )"ng-"sn@s u! #r+, 0)#gai tirsta
-an$"n&%".
)*+.,- CH.(I,/0 0)12B/0.
E"gi'asD C
3
H
:
F 6O
3
G3CO
3
F 3H
3
O
Pri%ungi'# r"ak(i%#sD
Hi$rini'as CH
3
JCH
3
F H
3
G CH
6
K CH
6
Ha)#g"n2 ri%ungi'as CH
3
JCH
3
F Cr
3
G CH
3
Cr; CH
3
Cr
Han$"ni)i# *a)#g"ni$2 ri%ungi'as CH
3
JCH
3
F HCrG CH
6
; CH
3
Cr
CH
3
JCH K CH
6
F HCrG CH
6
; CH
3
Cr ; CH
6
.Mark#-nik#-# tais&k)@/
Pri%ungi'# r"ak(i%#s %#ninis '"(*ani4'as.
Hi$rata(i%a CH
3
JCH
3
F H
3
OG CH
6
; CH
3
OH
P#)i'"ri4a(i%a nCH
3
JCH
3
G .; CH
3
;CH
3
;/
n
n CH
3
J CHC) G .;CH
3
; CHC);/
n

n CH
3
J CH G .;CH
3
; CH;/
n

L L
CH
6
CH
6
n CH
3
J CH G .;CH
3
; CH;/
n

L L
C
7
H
=
C
7
H
=

5olimeras med6iaga, sudaryta i" makromolekuli.
(onomeras junginys, kurio molekul gali sudaryti polimero sandaros grand3.
(onomero grandis polimero makromolekuls dalis, susidariusi i" 'ienos monomero
molekuls.
5olimeria7ijos laipsnis monomero grand6i skai#ius polimero makromolekulje
5olimeria7ija monomero ar monomer mi"inio pa'ertimas polimeru. 5olimeriuotis gali
monomerai, turintys d'igu$%j3 ry"3.
Paaikinti )astik2 nau$#%i'# ri-a)u'us ir tr1ku'us.
Et"n# ga-i'asD CH
6
; CH
3
OH G CH
3
JCH
3
F H
3
O
.teno naudojimas pramonjeD
#)i'"ra's, 1,3 "tan$i#)iui, "tan#)iui.kau8iukui/, tirik)ia's gauti.
A9KINAI
:
Bendroji formul C
n
H
2n!2
Homologas homologins eils narys.
Homologin eil organini jungini eil, kurios gretimi nariai skiriasi CH
2
grupe.
C
3
H
3
CHMCH "tinas
C
6
H
:
CHMC ; CH
6
r#inas
C
:
H
7
CHMC; CH
3
; CH
6
1 K0utinas
C
=
H
<
CHMC;CH
3
; CH
3
; CH
6
1 K"ntinas
C
7
H
10
CHMC; CH
3
; CH
3
; CH
3
; CH
6
1 K *"ksinas
C
>
H
13
CHMC; CH
3
; CH
3
; CH
3
;CH
3
; CH
6
1K*"tinas
C
<
H
1:
CHMC

; CH
3
; CH
3
; CH
3
;CH
3
; CH
3
; CH
6
1K#ktinas
C
?
H
17
CHMC; CH
3
; CH
3
; CH
3
; CH
3
; CH
3
; CH
3
; CH
6
1 K

n#ninas
C
10
H
1<
CHMC; CH
3
; CH
3
; CH
3
; CH
3
; CH
3
; CH
3
; CH
3
; CH
6
1 K $"(inas
M#)"ku)in@, sutru'inta strukt1rin@ ir n"sutru'inta strukt1rin@s A#r'u)@s.
Etin# '#)"ku)@s "r$-in@ san$ara
Iomerai! molekuls, kurios susideda i" tokio pat skai#iaus, toki pat atom, $et turi skirting%
strukt&r% ir sa'y$es.
Ang)i"s at#'2 gran$in@s, akait2 a$@ti"s, trigu0#%# r&i# a$@ti"s i4#'"ri%a.
IBPAC n#'"nk)at1r#s tais&k)@s. Cutin#, "ntin#, *"ksin# i4#'"rai ir %2 a-a$ini'ai.
.tino fiikins sa'y$sD 0"-"ik 0"k-a@s, 0"sa)-@s $u%#s, )"ng-"sn@s u! #r+, 0)#gai tirsta
-an$"n&%".
)*+I,- CH.(I,/0 0)12B/0.
E"gi'asD 3C
3
H
3
F =O
3
G:CO
3
F 3H
3
O
Pri%ungi'# r"ak(i%#sD
Hi$rini'as CHMCH F H
3
G CH
3
JCH
3
CHMCH F 3H
3
G CH
6
K CH
6
.P#)i'"ri4a(i%aD nCHMCHG .KCHJCHK/
n

Etin# ga-i'asD CaC
3
F 3H
3
OG Ca.OH/
3
F CHMCH
=
.tino naudojimas pramonje4
'"ta)2 %aust&'ui ir su-irini'ui. #)i'"ra's, "tana)iui ."tan# r1g8iai/, "tan# $ir1g8iai gauti.
ARENAI
Bendroji formul C
n
H
2n!8
C"n4"n# '#)"ku)@s san$ara.
C"n4"n# *#'#)#gai.
Ar"n2, turin8i2 iki < ang)i"s at#'2 i4#'"rai ir a-a$ini'ai aga) IBPAC.
Beneno fiikin sa'y$sD 0"sa)-is sa-it# k-a#, n"tirus -an$"n&%" sk&stis. Hiri'# t"'"rat1ra
<0,1NC, )&$i'#si t"'"rat1ra =,=NC.
CENOENO CHEMINS SAHPCS.
E"gi'as
3C
7
H
7
F 1=O
3
G13CO
3
F 7H
3
O
Pakait2 r"ak(i%#s su Cr
3
ir HNO
6
C
7
H
7
F Cr
3
G C
7
H
=
CrF HCr kata)i4at#rius Q"Cr
6
C
7
H
7
F HNO
6
G C
7
H
=
NO
3
F H
3
O kata)i4at#rius H
3
SO
:
7
Stir"n#.A"ni)"t"n#/ C
<
H
<
'#)"ku)@s san$ara
GAMTINS EBJOS
Eaugiausiai &ra '"tan#, tai at 01na "tan#, r#an#, 0utan#.
NAQTA
NaAt#%" &ra a)kan2, (ik)#a)kan2 ir ar"n2.
NaAt#s $isti)ia-i'# Arak(i%#sD naAt#s $u%#s, 0"n4inas, !i0a)as, $&4")inas, t"a)ai, 'a4utas. Eisti)iu#%ant naAt+
$augiausiai susi$ar# 'a4ut#.
Si"kiant gauti $augiau 0"n4in# at)i"ka'as aukt"sni2%2 naAt#s Arak(i%2 kr"kingas.
NaAt#s "r$ir0i'# r#$uktai nau$#%a'i kai ,-airi2 r1i2 kuras, t"a)ai, tirik)iai, k")i2 ti"si'ui, #)i'"r2
ga-i'ui, sint"tini2 ska)0i'# ri"'#ni2 ir t.t ga-i'ui.
A9KOHO9IAI
Bendroji so#ij 'ienhidroksili alkoholi formul C
n
H
2n+9
:H
;unk7inmis grupmis 'adinamos atom grups, kurios lemia $&dingas "ios jungini klass
7hemines sa'y$es.
;unk7in grup ! hidroksilo grup ! :H
H#'#)#gin@ "i)@D
CH
6
OH '"tan#)is
CH
6
;CH
3
OH

"tan#)is
CH
6
;CH
3
; CH
3
OH 1 K r#an#)is
CH
6
;CH
3
; CH
3
; CH
3
OH 1 K 0utan#)is
CH
6
;CH
3
; CH
3
; CH
3
; CH
3
OH 1 K "ntan#)is
CH
6
;CH
3
; CH
3
; CH
3
; CH
3
; CH
3
OH

1 ;

*"ksan#)is
Pir'inis a)k#*#)is CH
6
;CH
3
; CH
3
; CH
3
OH 1 K 0utan#)is
Antrinis a)k#*#)is CH
6
;CH
3
; CHOH ; CH
6
3 K 0utan#)is
Tr"tinis a)k#*#)is CH
6
L
CH
6
K C K CH
6
3 ; '"ti) ; 3; r#an#)is
L
OH
Ei*i$r#ksi)is a)k#*#)is CH
3
OH ; CH
3
OH 1, 3 ; "tan$i#)is .etilenglikolis)
Tri*i$r#ksi)is a)k#*#)is CH
3
OH ; CHOH K CH
3
OH 1,3,6 ; r#antri#)is .glicerolis)
(etanolio ir etanolio fiikins sa'y$sD 0"sa)-iai sk&s8iai, -an$"n&%" tirsta n"ri0#tai, turi
s"(iAin, a)k#*#)i2 k-a+, %2 tankis 'a!"snis u! -an$"ns tank,, -iri'# ir )&$i'#si t"'"rat1ra
aukt"sn@ n"i atitinka'2 a)kan2 -iri'# ir )&$i'#si t"'"rat1r#s.
CHEMINS SAHPCS
OKSIEACIJOS ; REEBKCIJOS REAKCIJOS.
E"gi'asD
3 CH
6
OH F 6O
3
G 3CO
3
F :H
3
O
CH
6
;CH
3
OHF 6O
3
G 3CO
3
F 6H
3
O
Pir'ini2 a)k#*#)i2 #ksi$a(i%a iki a)$"*i$2 ir kar0#ksir1g8i2D
>
R K CH
3
OH F ROS GR ; CHO F H
3
O
R K CH
3
OH F3 ROS GR ; COOH F H
3
O
Oksi$at#riais ga)i 01ti KMnO
:
, K
3
Cr
3
O
>
, #r# $"gu#nis O
3
kai kata)i4at#rius &ra Cu..
Antrini2 a)k#*#)i2 #ksi$a(i%a iki k"t#n2D
CH
6
;CHOH ; CH
6
FROS G CH
6
;CO; CH
6
F H
3
O r#an#nas .acetonas)
E9IMINAHIMO.ATSK9IMO/ REAKCIJOS
E"*i$rini'as ; $"*i$rinant ir'inius a)k#*#)ius gauna'i a)$"*i$aiD
R K CH
3
OH GR ; CHO F H
3
E"*i$rata(i%a K -an$"ns atsk@)i'as, "sant $"*i$ratu#%an8i2 '"$!iag2, -4. H
3
SO
:
k#n(.
T"'"sn@%" t"'"rat1r#%". tU1:0NC/ susi$ar# "t"riaiD
3CH
6
;CH
3
OH G CH
6
;CH
3
; O KCH
3
KCH
6
F H
3
O
Aukt"sn@%" t"'"rat1r#%" . tV1:0NC/ susi$ar# a)k"naiD
CH
6
;CH
3
OH G CH
3
JCH
3
F H
3
O
METANO9IO IR ETANO9IO IR 1,3 ; ETANEIO9IO POHEIKIS ORGANIOMBI IR
PANABEOJIMAS.
M"tan#)is ; )a0ai nu#$ingas sk&stis, ig@rus 3 g i# a)k#*#)i# ga)i'a aakti, # nu# :0 g 'irti.
M"tan#)is nau$#%a'as kai kuras, %# $"$a'a , 0"n4in+ si"kiant a$i$inti 0"n4in# #ktanin,
skai8i2 M"tan#)is nau$#%a'as 0i#$&4")in# ga'&0#%", '"tan#)is &ra g"ras tirik)is, i '"tan#)i#
ra'#n@%" gauna'a "tan# r1gtis, '"tana)is, )astikai.
Etan#)is ; nark#tin@ '"$!iaga, suk")ianti rik)aus#'&05.
Etan#)is nau$#%a'as kai kuras, &ra g"ras tirik)is, nau$#%a'as -aist2 ga'&0#%", '"$i(in#%" kai
$"4inA"ku#%anti '"$!iaga, )astik2, $a!2, kau8iuk# ga'&0#%", 'aist# ra'#n@%" ir arAu'"ri%#%".
1,3 K "tan$i#)is &ra nu#$ingas sk&stis. P)a8iai nau$#%a'as kai antiAri4as, #)i"st"ri2 ga'&0#%"..
A9EEHIEAI
Bendroji so#ij aldehid formul C
n
H
2n
:
;unk7inmis grupmis 'adinamos atom grups, kurios lemia $&dingas "ios jungini klass
7hemines sa'y$es.
;unk7in grup !CH:
H#'#)#gin@ "i)@D
HCHO '"tan#)is (formaldehidas)
CH
6
CHO

"tana)is
CH
6
;CH
3
; CHO r#ana)is
CH
6
;CH
3
; CH
3
; CHO 0utana)is

CH
6
;CH
3
; CH
3
; CH
3
; CHO "ntana)is
CH
6
;CH
3
; CH
3
; CH
3
; CH
3
; CHO

*"ksana)is

CHEMINS SAHPCS
Oksi$u#%ant a)$"*i$us susi$ar# kar0#ksir1gt&sW
R ; CHO F Ag
3
O.NH
6
/ G R ; COOH F 3Ag .X si$a0rini# -"i$r#$!i#Y r"ak(i%a/
R ; CHO F 3Cu.OH/
3
G R ; COOH F Cu
3
O F 3H
3
O
R"$uku#%ant a)$"*i$us gauna'i ri'iniai a)k#*#)iaiD
R ; CHO F H
3
G R ; CH
3
OH
KARCOKSIRZG[TPS
Bendroji so#ij kar$oksir&g"#i formul C
n
H
2n
:
2
ar$a C
n
H
2n+9
C::H
Bendrosios neso#ij kar$oksir&g"#i formuls C
n
H
2n!9
C::H C
n
H
2n!<
C::H C
n
H
2n!=
C::H
;unk7inmis grupmis 'adinamos atom grups, kurios lemia $&dingas "ios jungini klass
7hemines sa'y$es.
;unk7in grup ! kar$oksigrup !C::H
H#'#)#gin@ "i)@D
<
HCOOH '"tan# r1gtis (skruzdi)
CH
6
K COOH

"tan# r1gtis (acto rgtis)
CH
6
;CH
3
; COOH r#an# r1gtis
CH
6
;CH
3
; CH
3
; COOH 0utan# r1gtis
CH
6
;CH
3
; CH
3
; CH
3
; COOH "ntan# r1gtis
CH
6
;CH
3
; CH
3
; CH
3
; CH
3
; COOH

*"ksan# r1gtis
ETANO RZG[TIES QIOIKINS SAHPCS IR PANABEOJIMAS
Atraus k-a# sk&stis, )a0ai g"rai tirstantis -an$"n&%".
Etan# r1gtis nau$#%a'a 'aist# ra'#n@%", ins"kti(i$2, -aist2, $a!2, )u#t2 ga'&0#%",
nau$#%a'a kai tirik)is.
KARCOKSIRZG[\I] CHEMINS SAHPCS
Erusk2 susi$ar&'# r"ak(i%#sD
3CH
6
; COOH F MgG. CH
6
; COO/
3
Mg F H
3
3CH
6
; COOH F MgOG. CH
6
; COO/
3
Mg F H
3
O
CH
6
; COOH F NaOHG CH
6
; COONa F H
3
O
3CH
6
; COOH F CaCO
6
G. CH
6
; COO/
3
Ca F H
3
O F CO
3
Est"riAika(i%#s r"ak(i%#s ; tai kar0#ksir1g8i2 s+-"ika su a)k#*#)iais, kai kata)i4at#rius &ra k#n(.
H
3
SO
:
CH
6
; COOH F CH
6
OH^CH
6
; COOCH
6
F H
3
O
ESTERIAI
Bendroji esteri formul C
n
H
2n
:
2
ar$a >
9
C::>
2
;unk7in grup ; C::>
HCOOCH
3
CH
3
CH
6
r#i)'"tan#atas
HCOOCH.CH
6
/
3
'"ti)"ti)'"tan#atas
CH
6
COOCH
3
CH
6
"ti)"tan#atas
CH
6
CH
3
COOCH
6
'"ti)r#an#atas
ESTERI] CHEMINS SAHPCS
M#)"ku)@s skai$&'as -an$"niu -a$ina'as *i$r#)i4". Hi$r#)i4u#%ant "st"rius gauna'#s
kar0#ksir1gt&s ir a)k#*#)iaiD
CH
6
CH
3
COOCH
6
F H
3
O ^CH
6
CH
3
COOH F CH
6
OH
[ar'in@ *i$r#)i4@D
CH
6
CH
3
COOCH
6
F NaOH GCH
6
CH
3
COONa F CH
6
OH
ESTERI] PANABEOJIMAS
Est"riai nau$#%a'i kai tirik)iai, 'aist# ra'#n@%", arAu'"ri%#%", 0i#$&4")inas K kai kuras.
PO9IKONEENSACIJA
>eak7ijos kurioms 'ykstant reaguoja monomerai, kuri molekuli a$iejuose galuose yra
akty'i funk7ini grupi. 1ykstant polikondensa7ijai susidaro monomeras ir ma6os
molekulins mass junginys.
P#)i"st"ri# susi$ar&'asD
nHOCH
3
;CH
3
OH F n HOOC;C
7
H
:
; COOHG .;OCH
3
;CH
3
;OOC;C
7
H
:
;CO;/
n
F .3nK1/ H
3
O
Nai)#n# susi$ar&'asD
nHOOC;.CH
3
/
:
;COOH F nH
3
N;.CH
3
/
7
;NH
3
G.;OC.CH
3
/
:
;CONH;.CH
3
/
7
;NH;/
n
F.3nK1/ H
3
O
?ermoplastikai .-4. #)i"t"nas/ i)$#'i 'inkt@%a, t#$@) %i"'s n"sunku sut"ikti kit#ki+ A#r'+.
Pra #)i'"r2, kuri2 '#)"ku)"s su$ar# $i$!iu)@s at#'2 &n@s. P)astikai i t#ki2 #)i'"r2 n"si)&$#.
Ji" -a$ina'i reaktoplastikais. Pakaitinus, i" ki"ti n")ankst1s )astikai ang)@%a ir $"ga, n"s su&ra
#)i'"r2 k#-a)antiniai r&iai.
RIECA9AI
?
>ie$alai ! tai gli7erolio ir rie$al r&g"#i esteriai. )ugalins kilms rie$alai yra skysti.
)ugalins kilms rie$aluose 'yrauja neso#ij kar$oksir&g"#i liku#iai4
CH
3
; O ; CO K .CH
3
/
>
; CH J CH ; .CH
3
/
>
;CH
6
_
CH ; O ; CO K .CH
3
/
>
; CH J CH ; .CH
3
/
>
;CH
6
_
CH
3
; O ; CO K .CH
3
/
>
; CH J CH ; .CH
3
/
>
;CH
6
G&-1nin@s ki)'@s ri"0a)ai &ra ki"ti. G&-1nin@s ki)'@s ri"0a)u#s" -&rau%a s#8i2%2 kar0#ksir1g8i2
)iku8iaiD
CH
3
; O ; CO K .CH
3
/
17
;CH
6
_
CH ; O ; CO K .CH
3
/
17
;CH
6
_
CH
3
; O ; CO K .CH
3
/
17
;CH
6
RIECA9] HIERO9IOD
CH
3
; O ; CO K .CH
3
/
17
;CH
6
CH
3
; OH
_ L
CH ; O ; CO K .CH
3
/
17
;CH
6
F6H
3
OG CH ; OH F 6CH
6
; .CH
3
/
17
K COOH
_ L
CH
3
; O ; CO K .CH
3
/
17
;CH
6
CH
3
; OH
Ri"0a)2 *i$r#)i4@ su NaOH .'ui)# ga-i'as/.
CH
3
; O ; CO K .CH
3
/
17
;CH
6
CH
3
; OH
_ L
CH ; O ; CO K .CH
3
/
17
;CH
6
F6NaOHG CH ; OH F 6CH
6
; .CH
3
/
17
K COONa
_ L
CH
3
; O ; CO K .CH
3
/
17
;CH
6
CH
3
; OH
Ri"0a)inis 'aistas &ra ka)#ringiausias. Su$"ginus 1g ri"0a)2 gauna'i 6< kJ i)u'#s, t#$@) ri"0a)ai
#rgani4'# 'aist# atsarga.
AMINAI
A'inai ; tai a'#niak# .NH
6
/ $ariniai, kuri2 '#)"ku)@s" -i"nas ar k")i -an$"ni)i# at#'ai ak"isti
ang)ia-an$"ni)i2 akaitais.
Gru@ ; NH
3
-a$ina'a a'in# gru".
Pir'inis a'inas CH
6
; NH
3
'"ti)a'inas
Antrinis a'inas CH
6
; NH ; CH
6
$i'"ti)a'inas
CH
6
; NH ; CH
3
; CH
6
"ti)'"ti)a'inas
Tr"tinis a'inas CH
6
; N ; CH
6

L
CH
6
tri'"ti)a'inas
NH
6
CH
6
; NH
3
CH
6
; NH ; CH
6
Bains sa'y$s stiprja
10
AMIN] CHEMINS SAHPCS
A'inai &ra #rganin@s 0a4@s ir r"agu#%a su r1gti'isD
CH
6
; NH
3
F HC) G CH
6
; NH
6
C) arba RCH
6
; NH
6
SC) arba CH
6
; NH
3
`HC)
AMINORZG[TPS
A'in#r1gt&s ; turi $-i Aunk(in"s gru"sD a'in#gru5 ; NH
3
ir kar0#ksigru5 ; COOH
NH
3
CH
3
COOH a'in# "tan# r1gtis
CH
6
CHCOOH 3 ; a'in#r#an# r1gtis
L
NH
3
CH
3
CH
3
COOH 6 ; a'in#r#an# r1gtis
L
NH
3
AMINORZG[\I] CHEMINS SAHPCS
A'in#r1gt&s ; #rganiniai a'A#t"riniai %unginiai, n"s r"agu#%a ir su 0a4@'is ir su r1gti'isD
NH
3
CH
3
COOH F NaOH G NH
3
CH
3
COONa F H
3
O
NH
3
CH
3
COOH F HC)G HOOCCH
3
NH
6
C) ar0a RHOOCCH
3
NH
6
SC) ar0a
HOOCCH
3
NH
3
`HC)
A'in#r1gt&s r"agu#%a tarusa-&%" ir su$ar# $i"ti$usD
NH
3
CH
3
COOH F NH
3
CH
3
COOH G NH
3
CH
3
CONHCH
3
COOH F H
3
O
Gru@ ; CO NH ; -a$ina'a "ti$in" gru", r&&s tar C ir N i#%" gru@%" -a$ina'as "ti$iniu
r&iu.
CA9TPMAI
Ca)t&'ai &ra ,-airi2 a'in# r1g8i2 #)i'"rai.
Pir'in@ strukt1ra ; tai a'in# r1g8i2 s"ka 0a)t&'# gran$in@%".
11
13
16
Ca)t&'# gran$in@ ga)i 01ti susisukusi $-i"' 01$ais. Ji su$ar# susisukusi+ sira)5 ar0a k)#stu#tus
)#nus s)u#ksnius. Tai &ra antrin@ 0a)t&'# strukt1ra. Antrin@ 0a)t&'# strukt1ra susi$ar# $@ka
-an$"ni)ini2 r&i2 tar ; CO ; ir ; NH ; grui2 .
1:
Ei"ti$# *i$r#)i4@D *i$r#)i4u#%ant $i"ti$us susi$ar# $-i a'in# r1gt&s.
NH
3
CH
3
CONHCH
3
COOH F H
3
OG NH
3
CH
3
COOH F NH
3
CH
3
COOH
Organi4'" -"ikiant A"r'"nta's, 0a)t&'ai *i$r#)i4u#%a'i iki a'in# r1g8i2, kuri#s at"nka , krau%+
ir nau$#%a'#s #rgani4'# s"(iAini2 0a)t&'2 sint"4"i. Organi4'" 0a)t&'ai n" tik sint"tina'i, 0"t ir
-isikai su&ra, i ra$!i2 , a'in# r1gtis, # t# , ang)i"s $i#ksi$+, a'#niak+, kar0a'i$+ ir -an$"n,.
H&kstant astari"si"'s r#("sa's, isiskiria "n"rgi%#s, ta8iau 'a!iau, n"i &rant ang)ia-an$"nia's ir
ri"0a)a's.
NBK9EORZG[TPS
Nuk)"#r1gt&s ; RNR ir ENR &ra #)i'"rai .#)inuk)"#ti$ai/. Nuk)"#r1g8i2 '#n#'"rin@s
gran$&s &ra '#n#nuk)"#ti$ai, susi$"$ant&s i iri'i$in# ar urin# 0a4i2 )iku8i2,tai at i
ang)ia-an$"ni2 ; ri0#4@s ar0a $"#ksiri0#4@s ir- #rt#A#sA#r# r1gti"s )iku8i2.
ANG9IAHANEENIAI
G)iuk#4@ C
7
H
13
O
7
1=
Q#t#sint"4@ K g)iuk#4@s susi$ar&'# r"ak(i%aD
7CO
3
F 7H
3
O GC
7
H
13
O
7
F 7O
3
G)iuk#4@s #ksi$a(i%#s k-@a-i'# r#("s" )&gtisD
C
7
H
13
O
7
F 7O
3
G 7CO
3
F 7H
3
O
Qrukt#4@ C
7
H
13
O
7
Sa(*ar#4@ C
13
H
33
O
11
; $isa(*ari$as, su$ar&tas i g)iuk#4@s ir Arukt#4@s )iku8i2.
C
7
H
13
O
7
F C
7
H
13
O
7
G C
13
H
33
O
11
F H
3
O
Krak'#)as ir (")iu)i#4@ &ra ga'tiniai #)i'"rai.
Krak'#)# ir (")iu)i#4@s susi$ar&'asD
n C
7
H
13
O
7
G .C
7
H
10
O
=
/
n
F nH
3
O
17
Krak'#)# *i$r#)i4@D
.C
7
H
10
O
=
/
n
F nH
3
OG n C
7
H
13
O
7
Krak'#)# *i$r#)i4@s r"ik'@ #rgani4'".
Krak'#)as &ra s-ar0iausia auga)2 atsargin@ 'aistin@ '"$!iaga. H"ikiant A"r'"nta's %is )"ng-ai
*i$r#)i4u#%asi iki g)iuk#4@s, kuri &ra "n"rgi%#s a)tinis.
T'#gaus #rgani4'" A"r'"nt2 -"ikia'as krak'#)as *i$r#)i4u#%asi iki g)iuk#4@s, kuri+ #rgani4'as
)"ng-ai asisa-ina. G)iuk#4@s "rt"k)ius -irsta g)ik#g"nu .#rgani4'# krak'#)u/. G)ik#g"n# su$@tis
t#kia ati kai ir krak'#)#, ta8iau %# '#)"ku)@s )a0iau ak#t#s. Organi4'" %is &ra r"4"r-in@
'"$!iaga, kuri, "sant #r"ikiui ga)i -irsti g)iuk#4".
1>